Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39262090: L05454I550N7V25Y080S/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05454V07C00025G07SS/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 18x18mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05454W20300025B0247/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05455153100025O02YZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05455E0V600025W0001/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 94*12mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05455N27800025B07B2-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ (14-4103TPG)/(19-0303TPG) +REBOTL+TM 28x12mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0545660SF00017B072C/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05456B0W600017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456F0SF00017B0247-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456F0SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456G0SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456M0SF00017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0545780SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05457E0SF00017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457G0VJ00025C05S6-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457H0VO00025C05S6-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457L0WU00004W06CT-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ BROWN/14-0955TPX "TIMBERLAND+R"/18-5642TPX "+R"/ TIMBERLAND #64843 40x24mm (518.00DOI518.00CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457P20300025G08NU/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 28*16m (nk)
- Mã HS 39262090: L05457Q000M4K25W0AMB/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/GREEN ECREPEL+R/BLUE/ TBL ECOREPEL 10x20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05457U0UZ00065O030A/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457V0UZ00065O030A/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40X8.7MM (nk)
- Mã HS 39262090: L059900037HHA0/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05990802JG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L059908071B00668/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADGS REEBOK DROPPED 50mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFB9953/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF00169/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF00420/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF0222/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ AA5F "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR11006/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR12353/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ ADUY "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR21112/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFW000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGA002-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGF0090-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADJ96 "REEBOK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGF01803/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGW000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BJF00373-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMA002-V1/ Nhãn nhựa (1 đôi 2cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMF00401-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMH12157/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMJ058/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMS167/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMW000-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BNW000-V1/ Nhãn nhựa (1 đôi 2cái)/ "REEBOK DROPPED+SHAQLGOGO" 35.5x26.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3E8983/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A6UZ FUELFOAM+LOGO 90x14.7mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3H0083/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A7AW FUELFOAM+LOGO 90x14.7mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3W000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ FUELFOAM+LOGO 99x16mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CDB0268/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CLW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CPR21112/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADV3 REEBOK DROPPED+VECTOR+MEMORYTECH LT 80x15mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CPW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CRE8983/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ A6UZ "ALWAYS+REEBOK DROPPED+VECTOR" 119x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CRW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ "ALWAYS+REEBOK DROPPED+VECTOR" 119x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CSE8983/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ A6UZ "TRAINING+REEBOK DROPPED+VECTOR" 138x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CSW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ "TRAINING+REEBOK DROPPED+VECTOR" 138x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVF00420/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVR11006/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080D7A002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DHA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DQA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DQH01318/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AA4U REEBOK DROPPED+VECTOR+THERMOWARM+TECHNOLOGY 95.5x25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DTA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DTW0071/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080E6W000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080E7A002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EAW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EHR01246/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ELJ058/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A9QE GLOW IN DARK "REEBOK DROPPED R+SHAQLGOGO" 35.5x26.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EMG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ENE01038/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EOG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ERB152/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 54F0 WOVEN HEAT TRANSFER LABEL "REEGROW" "MADE WHIT NATURAL MATERIALS" 43x10.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002G027-V1/ Nhãn Nhựa (1đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002R0272/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002W000/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0NMN25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0NU825Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0OI725Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0P7A25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0Q4R25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L210122002U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21012G0B0NOF25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21012G0B0QCM25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21170002V0000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TONGUE AFS (nk)
- Mã HS 39262090: L21170002W0000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21170003LWA01/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L219907009WA01/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: LA01/ Nhãn nhựa (Component:100% Silicon) Lands'end (TKN số 103310406510, ngày 13/05/2020, Dòng hàng 42) (nk)
- Mã HS 39262090: LA040/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA047/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA048/ Kẹp size bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA064/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA064/ Dây treo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA067/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA068/ Kẹp size bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA088/ Nẹp ve cổ bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LAB002/ Nhãn các loại (bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: LABL003/ Nhãn bằng nhựa. 37 mm x 25 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LAC/ Khuy kéo bằng nhựa dùng cho mũ áo, B3 (nk)
- Mã HS 39262090: LA-NHUA/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LA-NHUA/ Nhãn nhựa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Large plastic basket/ Giỏ nhựa lớn dùng để trang trí.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 4*250MM 200c/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 5*250MM 250c/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa, 8*500MM,50 sợi/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: LCT20-PL13/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: LDN/ LONG ĐỀN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: LF36/ Dây treo tem mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LG216-SX/ Logo nhựa (Rubber patch) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL060/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 2EGRB-MP) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL080/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK ZETT D (BG-192J/992 BLACK-GOLD) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL090/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 1SRB-BK) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL091/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 1SRB-PW) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL112/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK JUST RIDE FLOCKY (33JY7U01) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL116/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK BG318WPK SILICONE MARK,BG-298/2094/355) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL121/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK ISRB-SV) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL134/ Nhãn bằng nhựa (941 LOGO MARK) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL137/ Nhãn bằng nhựa (RB LOGO EMBROIDERY) (nk)
- Mã HS 39262090: LJ45/ Con chặn (CORDLOCK) bằng nhựa, sản phẩm dùng trong may mặc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LL20/ Khóa cài bằng nhựa dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: Logo ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: Logo hình con nhện bằng nhựa Wappen Spyder logo dùng để gắn vào Ba lô, túi xách,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Logo M005 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M006 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M062 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M095 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải chữ in silicone NFC118A (hình dấu móc, chữ MAKE IT COUNT, NO REGRETS, JUST DO IT), kích thước: 42*85MM dùng trang trí quần áo (hãng NIKE).(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải in chữ PU NFB440B (hình dấu móc, chữ XL, NFL) kích thước: 2*5.5mm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in PU AG1140A1524C1802 (hình và chữ ADIDAS) kích thước: 2*13cm, dùng trang trí quần áo (hiệu ADIDAS). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo nhựa hình cá sấu mã hình thể loại C-F-P-CLOG bằng nhựa kích cỡ 16mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9272A1552B1401 (hình dấu móc), kích thước: 30*40mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9729A (hình dấu móc), kích thước: 20*30MM dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9729A1599B1801 (hình dấu móc), kích thước: 20*30MM dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET PD5382A (in chữ PORSCHE DESIGN) kích thước: 0.5mm*50mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET PD5685A1661B1405 (hình chữ nhật PUMA), kích thước: 55*75mm dùng trang trí túi xách, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21364A (hình thoi) kích thước: 11.43mm*13.20mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21364A1599C1801 (hình thoi), kích thước: 11.43*13.2mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21712C (hình chữ nhật in chữ x) kích thước: 20mm*25mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21712C1599E1801 (hình chữ x), kích thước: 20x25mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21713B (hình thoi in chữ x) kích thước: 20mm*20mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21713B1599E1801 (hình thoi chữ x), kích thước: 20x20mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A (hình chữ x, RUSH) kích thước: 8mm*45mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A (in chữ RUSH) kích thước: 8mm*45mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A1599C1801 (hình chữ x), kích thước: 20x25mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO SILICONE (RUBBER LOGO) (HG) BACKUP 15 (2.7X1.5 CM) BLACK/WHITE dùng trang trí balo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone HS8225C (hình chữ H), kích thước: 44x30mm (không có thương hiệu) dùng trang trí túi xách.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone JD9309A (in chữ ENGELBERT STRAUES), kích thước: 0.8*34mm trang trí quần áo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone N87224 (hình dấu móc, chữ XL, NFL) kích thước: 3*7.5cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5387A (hình dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5902A (hình dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF9804A1339B2416 (hình chữ nhật dấu móc) kích thước: 5*2cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFA686A1661B1401 (hình chữ nhật in chữ NIKE F.C.) kích thước: 4.5*1.5cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA695A (in chữ ANTI-GRAVITY EQUIPMENT), kích thước: 78*40MM dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA750A (hình dấu móc, in chữ NIKE FOOTBALL), kích thước: 20*45mm dùng trang trí quần áo, giày.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFB012A1339B2405 (hình con chim) kích thước:8*5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068A (in chữ AIR MAX, NIKE, dấu móc), kích thước 30mm*70mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB440B1661B1402 (hình dấu móc) kích thước: 5.5*2cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFB779B1339B1801 (hình dấu móc chữ NIKE) kích thước:1.8*3.8cm dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone P69225A (in chữ HENRY CLUD) kích thước: 1.7*8.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone PD5685A (hình chữ PUMA), kích thước: 55x75mm (không có thương hiệu) dùng trang trí túi xách.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone PD5990A (in chữ PORSCHE 9 II) kích thước: 23.5mm*76mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone R29226A (hình chữ x) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone U21714B (hình chữ x) kích thước: 25mm*50mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO TPU 3D (Nhãn nhựa) DWS NHỎ-T79004B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU B63035A1599C1801 (in chữ CORIUM) kích thước: 5*1.3cm dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU E71057A1599C1801 (hình dấu móc chữ NIKE) kích thước:1.8*3.8cm dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU N87234B1599C1401 (chữ NFL) kích thước: 2.1*2.9cm, dùng trang trí giày, quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NF8445A1599C1801 (hình dấu móc) kích thước: 1.5*2cm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NF9272A1552B1401 (hình dấu móc và hình thoi) kích thước: 1.5*3.5 cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB435B (in hình dấu móc), kích thước: 32.48*17.13MM, 1 PR 2 PCE dùng trang trí giày, (hãng NIKE) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB438A1599C1801 (hình dấu móc, in chữ NIKE AIR) kích thước: 2*2cm, dùng trang trí giày (hiệu NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB741A (in chữ UK), kích thước: 72*86MM dùng trang trí quần áo, giày.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB770A1599C1801 (hình dấu móc), kích thước: 2*4cm (hãng NIKE) dùng trang trí giày,.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU Y08275A (in chữ SCOTCH & SODA) kích thước: 15*65mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO TRANG TRI CAC LOAI (L20CV052-003(01)) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo trang trí các loại SILICON (nhãn SILICON) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO/ Logo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 30*20mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO-SET/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: LOX/ DÂY NHỰA TREO NHÃN, TR-P 13CM (nk)
- Mã HS 39262090: LOXPIN/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: L-PINTDP/ Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LSVNGL2002019/ Găng tay Nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY VINYL GLOVES 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: LT_CZA/ Logo trang trí làm từ hạt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LT_PJH/ Nút, hạt trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: LT020/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: LT34/ Miếng lót cổ áo bằng nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LT341/ Kẹp nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LT342/ Dây rút bằng nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LTI036/ Dây rút phủ plastic dùng để gắn găng tay (ITO LOX-R(NO.12)) (nk)
- Mã HS 39262090: LTR008A/ Tấm bằng nhựa phản quang, có dán một mặt keo khổ 40cm x 29cm (REFLECT SHEET) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS026/ Thanh trang trí ở ngón tay cái 50% Silicone, 50% Polyestar (SILICON PARTS BG318 INDEX) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS027/ Thanh trang trí ở 3 ngón tay tiếp ngón cái 50% Silicone, 50% Polyestar (bộ 3 chiếc) (SILICON PARTS BG318 3FINGER) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS030/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS037/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE Jr (VN)) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS039/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (MIZ 752 SILICONE) (nk)
- Mã HS 39262090: Lưỡi đen chiều rộng 4m bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Lưới nhựa che xe (2m x 50m) 6kg/cuộn- Không nhãn hiệu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Lưới nhựa dạng cuộn cỡ mắt <2cm, hiệu chữ trung quốc, (10mx1.2m/cuộn) (hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39262090: LV011/ Dây treo PVC- PVC Clipstrip/Plastic Clipstrip (dùng để sx túi xách giấy), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 11033 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX015/ Miếng trang trí giày, dép các loại bằng nhựa 15010 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX015-1/ Miếng trang trí giày, dép các loại bằng nhựa 15362 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016/ Dây viền giày bằng nhựa 11033 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016-1/ Dây viền giày bằng nhựa 11598(11990) (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0186/ Dây viền giày bằng nhựa/HA-1007 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0309/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0312/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0644/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-LOG-0002/ Logo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-LOG-0008/ Logo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-00054/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0009/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0015/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0054/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0100/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0120/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0270/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0338/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0450/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: M/ Móc treo nhựa,màu đen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: M0001/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: M02/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M02071(AB)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(CD)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(F)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(PQ)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(RS)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M1/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M1-02/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M1080016/ Dây nhựa lỗ ngang kích thước 48x3 cm (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: M111/ Tấm nhựa HDPE/ HDPE Plastic Sheet (nk)
- Mã HS 39262090: M114/ Đệm nhựa/ Plastic Washer (nk)
- Mã HS 39262090: M115/ Khóa nhựa/ Plastic Buckle (nk)
- Mã HS 39262090: M12/ Chốt chặn các loại (hàng mới 100%, TK nhập số 103314037520/ Dòng7) (xk)
- Mã HS 39262090: M141/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M32/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M3331-100/ Chốt bằng nhựa kích thước 20mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: M48/ Tem nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: M8/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: MA/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA01090004/ Release clasps- Khóa nối áo lót bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA014/ Đạn bắn (Dây treo nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: MA022/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MA05022135/ Rhinestone- Dải hạt thuỷ tinh giả đá dùng để trang trí áo lót, kích thước 13MM X 15.5CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020003/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020008/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020036/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170011/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170036/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170038/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170043/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA22/ Móc cước bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Mắc áo bằng nhựa. Code GOH 3969B-19'' Black Top Hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Mác ép nhiệt bằng nhựa 001A (logo ADIDAS). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in chú ý silicon GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in PO silicon GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in silicon kích cỡ GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc treo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL736. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MAC/ Mắc treo bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: MAC/ Móc treo hàng may mặc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MACAO/ Mắc treo quần áo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MacCS/ Mác cao su các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MacTRN/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MAN/ Mắc áo nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Màng nhựa PVC (màu trắng) dùng để cách nhiệt khi in sản phẩm may mặc (Kích thước: dài 39 cm, rộng: 27 cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MANKEO/ MÀN KEO (nk)
- Mã HS 39262090: MAT/ Mắt nhựa (hàng mới 100%, 02 pcs/set) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO/ Mắt cáo các loại (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO-CDC26-2-215SP/ Mắt cáo nhựa 2 cái/ bộ (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO-CDC36-2-115SP/ Mắt cáo nhựa 2 cái/ bộ (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCUCCHONGTROM/ Cục chống trộm (nk)
- Mã HS 39262090: MATDAYTREO/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: MATKHOENKIMLOAI/ Khoen kim loại (nk)
- Mã HS 39262090: MATKHOENNHUA/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MATMOCTREONHUA/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MATNH/ Mắt nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/ bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: Mẫu áo mưa bằng nhựa Polyethylene 29-661, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Mẫu tạp dề bằng nhựa Polyethylene (#4442 Clear), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MAV902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MAV904-1/ Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước từ 10mm-150mm, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MAV922/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: MAV922/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCA904-1/ Băng nhám, nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: M-CAO/ Mắt cáo (2 chi tiết/bộ kèm vồng đệm)- (Nhựa-plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: MC-C/ Mắt cáo (mắt cáo nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (2 phần) (109.000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc bằng nhựa (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc treo quần áo (bằng nhựa), Model: HG300063(7051) (nk)
- Mã HS 39262090: MC-MK/ Móc cài bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa CP-200 KURIA (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa HOOK NO.12 Black (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa PFNO12 (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa CP265kuria (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa fiberF2shiro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO15kuro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO8-Nkuro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa polyhookNO8N (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa PPdai 41 (nk)
- Mã HS 39262090: MCNHUA/ Móc câu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCNHUA-2020/ Bộ móc cài và chốt bằng nhựa (dùng làm phụ liệu may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: MDC/ Móc điều chỉnh độ dài dây áo bằng nhựa kích thước 10mmx 12mm, hàng mới 100% (Tái xuất dòng hàng số 3 của TK 103346280810) (xk)
- Mã HS 39262090: MDCSX10/ Miếng đệm xốp 100% PU foam(369mmx255mmx10mm) (nk)
- Mã HS 39262090: MDCSX6/ Miếng đệm xốp 100% PU foam(369mmx255mmx6mm) (nk)
- Mã HS 39262090: MDCSX6A/ Miếng đệm xốp 100% PU foam (369mmx255mmx6mm) không có in logo (nk)
- Mã HS 39262090: MDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MDN/ Miếng đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M-DN1/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000003/ 1'1/2" D plastic ring_Khóa D 1'1/2"(F228) (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000006/ 3/8" D ring (Matt silver)_ Khóa D 3/8" (màu bạc mờ) (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000007/ 3/8" D ring_Khóa chữ D 3/8" (nk)
- Mã HS 39262090: MEN-TS/ Mác ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MFA32/ Hạt cỡ cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MFA46/ Ghim thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MFV904/ Băng nhám mầu trắng khổ 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: MG42/ Chốt chặn (stoper) (nk)
- Mã HS 39262090: MG-BT001/ Cúc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MG-CL001/ Kẹp nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: MG-CL002/ Móc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MGCUTA/ Nhám dính bằng nhựa mặt A, kích thước W20xL60 dùng để dán cố định vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: MGCUTB/ Nhám dính bằng nhựa mặt B, kích thước W20xL60 dùng để dán cố định vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: MG-LB002/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MG-LB006/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MG-MT001/ Dây chống giãn khổ rộng 5mm (Mobilon Tape) (xk)
- Mã HS 39262090: MG-MT002/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: MGN/ Móc gài (bằng nhựa) dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: MH/ MÓC TREO BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-008/ Mắc cáo hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-009/ Đệm nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-010/ Hạt cườm mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-013/ Băng gai mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-015/ Nhãn các loại mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-018/ Vòng bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHB505/ Tay kéo cúc bấm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MHB902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MHB904-1/ Băng nhám, nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: MHB914/ Tấm nhựa đựng thẻ tên (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-04/ Nút bằng kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-05/ Nút bằng kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-07/ Mắc cáo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-08/ Nút chận, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-09/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-10/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-12/ Băng gai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-14/ Nhãn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHD-17-1/ Chân đế phơi quần áo (xk)
- Mã HS 39262090: MH-LEAD-003/ Nhãn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: MHPT-007/ Mắc cáo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-008/ Hạt cườm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-009/ Băng gai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-012/ Nhãn ép nhiệt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-013/ Nhãn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-014/ Miếng đệm các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng biểu tượng logo bằng plastic, dùng may trang trí balo, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng cao su DH5G20L, dày 0.5cm, đường kính 2.5cm, phụ tùng thay thế cho máy đóng gói thùng carton tự động, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng chắn che mặt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng dán ngực bằng silicon, nhãn hiệu Fashionkilla, mã hàng 10099983. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng dập đầu dây giày bằng nhựa 2.0CM Plastic Aglets (40MM*0.28MM PLASTIC AGLETS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm bằng nhựa Plastic-S0098-675A0-C (75x98mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng làm cứng gót giày (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng logo nhựa dẻo- PVC Parts logo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng lót cổ áo bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa che mặt (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa che mặt, hiệu KISUNG VINA, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dạng xốp (WASHER 13 X 3 BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-LLWP3-VT, SIZE: 6''-7'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa kẹp bút (5cm x 2cm x 10cm)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa làm mẫu, kích thước 70mm*26mm,dùng cho mác ép nhiệt,nhà sản xuất TENTAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nỉ S0041-580A0 (25x200mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng ốp máy cắt đầu bàn (bằng nhựa) dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí bằng nhựa CHP4263-heat transfer (26*18.6mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (CSGB-1) (1 bộ gồm 2 cái), dùng cho giày thể thao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MIENGNHUA/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ, DÙNG TRONG NGÀNH MAY (nk)
- Mã HS 39262090: MIR05/ Dây bện (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977001-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977002-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977003-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ11/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MJ37/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: MK001/ Móc, khoen, khóa các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MK002/ Móc, khoen, khóa các loại (2cai/bo)(nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MK239/ Đạn nhựa các loại Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MLC-213/ Phụ kiện vỏ loa, dây buộc bằng nhựa (L90mm x W 2mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Miếng nhựa (bộ phận của khóa nhựa) từ 100% PU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Móc chốt bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: mn/ móc nhựa (phụ liệu trang trí sử dụng trong sản xuất sản phẩm dệt len) (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Mũi nhựa thú nhồi bông (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MN0001/ Miếng dập đầu dây giày bằng nhựa 2.0CM Plastic Aglets (40MM*0.28MM PLASTIC AGLETS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN002/ MIẾNG NHỰA ÁO SƠ MI (nk)
- Mã HS 39262090: MN1/ Móc nhựa treo tem nón lưỡi trai (nk)
- Mã HS 39262090: MN-1/ Nhãn in 30x90mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN-C(c)/ Miếng nhựa (miếng nhựa chốt đầu dây) (nk)
- Mã HS 39262090: MND/ Nhãn mác bằng nhựa dẻo (nk)
- Mã HS 39262090: MN-G(c)/ Miếng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MNT/ MÓC TREO SẢN PHẨM (PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO BẰNG NHỰA- 5131 BS (BC)- PLASTIC HANGERS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO BẰNG NHỰA- EVLC27 WAC- PLASTIC HANGERS. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa, Code GOH 490NB 15'' Black Top Hanger hàng mới 100% # & VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 3945B- 15" Black Top Hanger, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3316B- 15 " Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo nhựa, HSX: WISER MAX LTD, sử dụng may trên quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO TPE RM-03 BK, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO VEST GẮN KẸP FCC- 42- 2P, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc bằng nhựa 018D PLASTIC HOOK, dùng để treo túi nilon đựng sản phẩm lên giá hàng, nhà sx: HONGKONG HAO FAN, mới 100 % (nk)
- Mã HS 39262090: Móc bằng nhựa 019B PLASTIC HOOK, dùng để treo túi nilon đựng sản phẩm lên giá hàng, nhà sx: HONGKONG HAO FAN, mới 100 % (nk)
- Mã HS 39262090: Móc cài quai áo bằng nhựa (dài 1, rộng 0.7)cm +-10%. NSX: Foshan Janat Hardware Co., Ltd. không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MÓC DÁN TƯỜNG (xk)
- Mã HS 39262090: Móc dán tường bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MOC F/ Móc nhựa F (nk)
- Mã HS 39262090: Móc kẹp lớn GP-46-8P P&BL, bằng nhựa (1 Bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP LỚN TB- 46-3P, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc kẹp nhỏ GP-39-8P P&BL, bằng nhựa (1 Bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP NHỎ GPM- 03A, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP NHỎ TB- 39-10 P, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KHÔNG XOAY LF- 10, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MOC M/ Móc nhựa M (nk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA (100,000 Cái/50.10 Kgs) (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA (300,000 Cái/150.50 Kgs) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa (là móc củ ấu- gắn vào cà vạt), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa 4cm (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA- 6106-PP-WHT01-000-(K)-(51002381)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc Nhựa BU33B (Móc Treo Quần Áo Bằng Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- D/EXT HOOK/ 140mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa dùng trong may mặc, kích thước: chiều dài: 3.4cm & 4cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK "A"/ 160 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ (LH) 23*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'E'(PP) GR/ (LH) 26.5*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'I'(4.0)/ 24*300mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JU38B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JU42B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JUM38B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JUM42B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- Small hanger 1/2" dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 484BE (17''), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa, (mắc treo bằng nhựa) dài 38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-1001ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-225ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-470S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-584-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA-9108-PP-WHT01-000-(K)-(51002384)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA-9110-PP-WHT01-000-(K)-(51002385)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-URC36-PS-BLK01-NTG-RU1 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-URC40-PS-BLK01-NTG-RU1 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-W340W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-W491W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NÓN PK- 01, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOC QUAN AO NHUA CAC LOAI (nk)
- Mã HS 39262090: MÓC QUẦN JEANS JH- 02C, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC SLIM SL- 10, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc thẻ kéo màu xanh dương (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa- Hanger 1" (N) (style: NL6411), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa, loại: Hanger 1/2"(style U12665), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6210B-10" Black Top hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo các loại. Tái nhập từ TK#303061516460/E82 Mục 3 (EC18) (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo hàng bằng nhựa (Hanger 1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo item#307021020 bằng nhựa, kích thước 1.43''x1.41''x0.24''. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhãn bằng nhựa Hook 002 màu tự nhiên (phụ trợ hàng may mặc)- Hook-002 Natural. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhựa/ HK00002NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J123 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY 4 TẦNG SS- 04, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BO- 02, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BO- 05, bằng nhựa (1 bộ 5 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BOJ- 03, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BOJ- 08C, bằng nhựa (1 bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC XẾP XL- 12, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC XOAY GẮN KẸP SMC- 03 BK, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MO-C/ Móc cài (móc cài có đệm) (3 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MOC/ MÓC TREO bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc treo bắng nhựa (npl trong sx may mac) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC02/ Móc cài quai túi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCAO/ Móc treo (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-N/ Móc khoá, khoen, tăng đưa cái các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCN/ Móc nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MOCN-01001/ Móc nhựa dùng trong ngành may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MOCNHUA/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCNHUA/ MÓC NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: mocnhua/ Móc nhựa PJF2-PP-BLK01 (móc treo quần áo) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-NHUA/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo bằng plastic, để treo quần áo, nhãn hiệu ALL FOR YOU, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo quần áo bằng plastic, dùng làm móc treo quần áo, nhãn hiệu ZISHEN, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREO/ MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREO/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 10.1*13.8cm (xk)
- Mã HS 39262090: MOTOR-WASHER/ Miếng đệm của trục mô tơ (nk)
- Mã HS 39262090: M-PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MR/ KHOEN D (nk)
- Mã HS 39262090: MRBWPN19RE-/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MRBWPN19RE/ Tem (Nhãn) in truyền nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MS 17/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: MS061/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MS078/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MS20/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MS25/ Dây chống bai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS32/ Hạt cỡ cài mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS43/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS45/ NHÃN MÁC BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MS46/ Ghim thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS47/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS47/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 10cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-CCN1/ Cục chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-DLO/ Đệm lót ô dê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-DNI/ Dây nịch khổ 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-KC1/ Khóa chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-KCN/ Khóa cài nhựa (2 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL17/ Đạn nhựa mittach 75 mm (1 hộp 5000 cái) dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa, dòng 01 tờ khai nhập 103311540400 (xk)
- Mã HS 39262090: MST-MH-002/ Nhãn các loại- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo các loại (Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo (Móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo hàng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Dây thun bằng nhựa (100% TPU) (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa), #51000308 (32CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6210CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000282 (9 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000287 (7 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000291 (26 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo (THEORY LLC: DWACCC2000289) (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo bằng nhựa (kẹp) (6212CG, 12" PSM BLACK BOTTOM HANGER WITH METAL HOOK AND WHITE RUBBER PAD). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MT082/ MÓC TREO NHỰA(Hook 002) (nk)
- Mã HS 39262090: mt14/ Miếng nhựa hình gắn vào thú nhồi bông(1000*1000mm) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông (khung trang trí bằng nhựa) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt19/ dây hạt trang trí các loại (bằng nhựa) KT: 2.4*15CM, dùng cho sản xuất thù nhồi bông- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-23/ Kẹp cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-24/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-49/ Đầu nối móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT32/ Miếng đệm các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MT5/ MIẾNG TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: MT7/ MIẾNG TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: MTA/ Móc treo áo bằng nhựa, kích thước 14inch, hàng mới 100%(tái xuất dòng hàng số 1 TK 103289684851) (xk)
- Mã HS 39262090: MT-C/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MTCL/ Móc treo quần áo các loại (bằng nhựa) (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: MTN/ Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTN01/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MTN04/ MÓC TREO NHỰA GS-1GAB-MQB-HNGR-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN05/ MÓC TREO NHỰA PEC20-1GAB-MQB-HNGR-SP-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN06/ MÓC TREO NHỰA 04PENA700_SP-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MTN904-1/ Nhám (QNN, QM) (nk)
- Mã HS 39262090: MTN922/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MTPIN/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MTR/ Móc treo quần áo các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTr/ Móc treo quan ao hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTREO/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MTREO/ Móc treo quần áo (Bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MTT (PR)/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/D-RING/ Miếng trang trí bằng nhựa D-RING (xk)
- Mã HS 39262090: MTT/MZK-404/ Miếng trang trí bằng nhựa MZK-404 (xk)
- Mã HS 39262090: MTTBN/ Miếng trang trí bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT-TS/ Mắc treo bằng nhựa GOH 6212B-12" (nk)
- Mã HS 39262090: MTT-TF02/ Miếng trang trí (hàng phụ trợ may mặc, bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MUINH/ Mũi nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: MULBLOCK/ Găng tay, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MUT04/ Mút xốp làm từ nhựa EPE (nk)
- Mã HS 39262090: MX-BT/ Móc xoay nhựa (màu đen) (nk)
- Mã HS 39262090: N009/ Thanh nhựa hình chữ U (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N01/ Nhãn các loại (bằng nhựa) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N010/ Thanh nhựa PSS (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N011/ Nút các loại (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N015/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N024/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N027/ Móc treo áo (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N044/ Miếng đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N046/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N05/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N06/ Khóa, khoen (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N06/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N07/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N079/ Miếng đệm mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N089/ Nhãn Silicon (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 102688427810/E11 ngày 07/06/2019, dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: N10/ Thẻ nhựa (ID TAG) (nk)
- Mã HS 39262090: N100/ Dây nhựa dẻo (pe) (băng viền) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N11/ Thanh tròn PVC (FIBER BAR 2E*15") (nk)
- Mã HS 39262090: N111/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N115/ Đạn nhựa 3". Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Cúc (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Cúc (xk)
- Mã HS 39262090: N116/ Màng chống ẩm, kích thước 30X40 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Nhãn ép nhựa (nhãn nhiệt). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N118/ Dây nhựa dẻo (pe)/ dây bện, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N12/ Mắc quần áo bằng nhựa (mắc treo) (nk)
- Mã HS 39262090: N121/ Nhãn in ép bằng nhựa (nhãn phụ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N122/ Móc gài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N133/ Miếng nhựa (K.1.05m) (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Đạn nhựa (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Đạn nhựa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: N15/ Dây treo nhãn (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP: 103166315450/E21, NGÀY 26/02/2020-MUC 4) (xk)
- Mã HS 39262090: N16/ Tem dán sản phẩm tráng nhựa. Sử dụng cho hàng ghế săn bắn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa, chuyển giao 1 phần dòng hàng 10 TK 102975056920 (xk)
- Mã HS 39262090: N17/ Móc treo nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N18/ Khoanh cổ nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N19/ Đạn nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa, chuyển giao 1 phần dòng hàng 18 TK 102988003050 (xk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N2/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103266724740/E11 ngày 16/04/2020, dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: N20/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N23/ Chốt chặn các loại (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102728312260/E21 (28/06/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N24/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: N24/ Cúc (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N25/ Chốt chặn dạng bộ (nk)
- Mã HS 39262090: N25/ Miếng đệm đầu lá cổ bằng nhựa (phụ liệu may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N251/ Miếng đệm đầu lá cổ (bằng nhựa), chuyển giao 1 phần dòng hàng 3 TK 102975056920 (xk)
- Mã HS 39262090: N26/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N27/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N28/ Đạn nhựa (Đạn xỏ) (nk)
- Mã HS 39262090: N28/ Mắc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N28/ Móc gài bằng nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102947166820/E21 (24/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N29/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Băng viền (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N3/ Băng viền (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa, (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa/Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N30/ Nhãn phụ (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N31/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: N32/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N33/ Nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N34/ Móc gài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N34/ Nút chận bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N35/ Khoen, khóa, móc các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N35/ Mắc treo (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103062236910/E21 (20/12/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N37/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N39/ Chốt chặn (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N39/ Móc treo bằng nhựa (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP 103200735740/E21, NGAY 14/03/2020- MUC 1) (xk)
- Mã HS 39262090: N4/ Cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N40/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N40/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N42/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N45/ Mác chống trộm(mác bằng nhựa,gài trên sản phẩm áo hoặc quần) (nk)
- Mã HS 39262090: N47/ Mác chống trộm(mác bằng nhựa,gài trên sản phẩm áo hoặc quần) (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103090253710/E21 (06/01/2020)) (xk)
- Mã HS 39262090: N5/ Dây nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103048795140/E21 (14/12/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N5/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N5/ Móc treo (móc nhựa- 479CG-PS-BLK01,484CG-PS-BLK01) (nk)
- Mã HS 39262090: n53/ Móc gài (nk)
- Mã HS 39262090: N56/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: n57/ Trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: n58/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N6/ Thanh đè (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: n65/ Túi poly các lọai (nk)
- Mã HS 39262090: N69/ K?p nh?a (8x40mm, hàng là nguyên ph? li?u may m?c, m?i 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: N69/ Kẹp nhựa (8x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa (Xuất hết phần còn lại mục số 02 của TK nhập số: 102727318630) (xk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N70/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N79/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N79/ Đệm nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: N8/ Nhãn (nhựa) phụ (nk)
- Mã HS 39262090: N80/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N80/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: N80/ Râu treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N81/ Kẹp cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: N81/ Kẹp cỡ (xk)
- Mã HS 39262090: n85/ Túi chống ẩm (nk)
- Mã HS 39262090: N87/ Dây treo nhãn/đạn nhựa (1 Hộp/5000 Cái) (nk)
- Mã HS 39262090: N95/ Khoen khóa (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N99/ Dây nhựa dẻo (pe) (2800 yds/kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N99/ Trang trí các loại (xk)
- Mã HS 39262090: NA004/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NA007/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NA009/ Dây treo nhãn 75mm (3"W) (nk)
- Mã HS 39262090: NA010/ Dây treo nhãn 1"B (nk)
- Mã HS 39262090: NA022/ Dây nịt (nk)
- Mã HS 39262090: NA025/ Nhãn phụ (nhãn chống trộm) (nk)
- Mã HS 39262090: NA20205000/ Găng tay nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NA-C/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (7.481 bộ/2 cái + 31.203 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Nắp bảo vệ bằng nhựa (Dùng cho máy khâu bao công nghiệp)- 241212. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất Newlong (nk)
- Mã HS 39262090: Nắp chụp bằng nhựa 27.5 x 35.5mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nắp nút- PLASTIC DOT BUTTON #PL20L CAP 7780 DIA:13mm/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nắp trên của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NAP01/ Nắp túi bằng nhựa 31.5cm*18cm (nk)
- Mã HS 39262090: NB018/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NB07/ Bánh xe bằng nhựa (dùng trong vali) (nk)
- Mã HS 39262090: NB17/ Khoen khóa nhựa các loại (dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NB-DXB001/ Dây xỏ bìa treo (nk)
- Mã HS 39262090: NCBN/ nút chặn-Stopper bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-M/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-N/ Nhãn các loại(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-N/ Nhãn size các loại (bằng nhựa), dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-P/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nhãn chính nhựa(CB) (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nhãn cỡ nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nơ cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NCP_000000/ 0.5mm clear pvc_ Nhựa trong 0.5 mm (nk)
- Mã HS 39262090: NCS/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 39262090: NDC/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 1SH 2.58M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NE/ Nhãn ép chuyển nhiệt làm bằng nhựa dùng cho đơn hàng TD06 (nk)
- Mã HS 39262090: NE11/ Chốt chặn nhựa. Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NE21/ Dây treo thẻ bài (nhựa plastic). Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NE-C/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: NECL/ Nhãn ép các loại đã in bằng nhựa (thuộc tờ khai NK số 102962427631 ngày 1/11/19) (xk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nẹp các loại (nhựa) (bộ 2 cái) (POLYESTER 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 16x16mm (nk)
- Mã HS 39262090: NENN08/ Nhãn ép nhiệt BH13-SS-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN121/ Nhãn ép nhiệt nhựa PV20-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN122/ Nhãn ép nhiệt nhựa PT16-CLP-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN14/ Nhãn ép nhiệt GS18-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN17/ Nhãn ép nhiệt CWY18-LOGO-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN200/ Nhãn ép nhiệt BH19-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN201/ Nhãn ép nhiệt P-PERR071M (Penguin Siliconbadge #OPPATCH191)(bằng nhựa-dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NENN306/ Nhãn ép nhiệt CWY18-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN61/ Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN62/ Nhãn ép nhiệt CWY18-W-OD-HHS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN66/ Nhãn ép nhiệt CWY17-W-REF-CHEV-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN77/ Nhãn ép nhiệt CWY18-CHEV-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN82/ Nhãn ép nhiệt GS18-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN86/ Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-W-WS-HHS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN87/ Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-ST-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: Nẹp các loại dùng cho khẩu trang, hàng mẫu, công ty sản xuất HEJU STAMPING, không có mục đích nhượng bán trên thị trường, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nẹp nhựa khẩu trang (dùng để cố định mũi trong may khẩu trang, chất liệu làm bằng plastic) (xk)
- Mã HS 39262090: NEP VAI/ Nẹp vải bằng nhựa(plastic bone), dùng để phụ trợ trong hàng may mặc, độ dày 3mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Neptune#2-28/ Găng tay bán thành phẩm (xk)
- Mã HS 39262090: NH004/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NH019/ Nhãn decal nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NH-3/ Nhãn nylon/nhựa Printing Label(Plastic) Care Wash Label 43L*16W 1114145091 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám bông khổ 20mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám bông khổ 38mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám dính bằng nhựa dùng trong may mặc, dạng cuộn, khổ rộng (2-10)cm, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám dính chất liệu bằng nhựa, dạng cuộn, dùng trong may mặc, giày dép, an toàn lao động, KT: chiều rộng: 2.5cm và 5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: nhám gai (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám gai, khổ 20mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám gai, khổ 30mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng nhựa dùng để dán lên nilon/carton- ASA042 Sticker (27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB10AG(8cm*1cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán bằng nhựa (Size: 27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dãn bằng nhựa (Sizer Label), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán- Closure sticker (Phi 38)mm dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán sản phẩm các loại (ASE942, chất liệu: PE & C1S, kích thước: 1.5 x 0.625 inch) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán- Size sticker (16 x 16)mm dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán, loại: Size Sticker (16 x 16)mm (style U12665), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (Logo KYJ GOLF) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép 17518CAD size 158x42mm bên phải. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép AC5883A1510E1801 REF # 80011907 Heattransfer Raised;None;adidas corp Logo;PU; 43 X 29 MM (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép mẫu (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (36mm x 32.5 mm)/ FHE-ZAR-22, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (42mm x 48 mm)/ FHE-ZAR-17, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (49.2mm x 52mm)/ FHE-ZAR-19, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (50mm x 18mm)/ KHE-ZAR-02, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (52mm x 29.4mm)/ FHE-ZAR-20, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (57mm x 26.5mm)/ FHE-THR77544-B, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt 04PENA517 (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 102966075000/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa (22.5mm x 16.5mm)/FHE-AEO-LM-796, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18_CHEV_HS_SML (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103004491700/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY-TA-RP-HS-MED (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103076087660/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA01A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt HOTCOTT LADIES HEAT TRANSFER 14-4102TPX (32.4*54.83 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt in chữ CINTAS, quy cách 45mm x 36mm, nhà sản xuất FGL (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt JN20_BLU_HS_TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103017549350/E31 dòng hàng số 9 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt nhựa (59.9*60mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt RYPRFHTRANS13-bằng nhựa Chuyển từ tờ khai 103049394930/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt SALALIST HEAT TRANSFER GRAY (14-4102) (32.5*45.0 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa- Oakley Logo Heat Transfer- 25mm(25*8.625mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa Oakley Logo Heat Transfer- 40mm (40*8.7mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép. (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in các loại (LOGO SILICONE) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in chuyển (nhãn nhựa, 2 cái/ pair). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in decal cho giày (nhãn in chuyển) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn In ép & VN (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn In ép&VN (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn kẹp size bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00154AD-AL..L..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác bằng Plastic, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (39.02*34.575mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (44.1*29.88MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (59.9*60mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (63.15*16.16MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt, nhãn phụ), loại: Logo KYJ (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (Nhãn phụ bằng nhựa)- CROCS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (T-O06A-234-A01), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (T-O07505-A), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- ADIDAS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- ADIDAS ORTHOLITE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa C-J07205 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- COMFORTCODE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa đã in Nhãn hiệu Hollister mặt trước dùng làm nhãn mác quần áo HDR-20C-001-1 HOLLISTER SILICON PATCH OPT 1 (KT:57*57mm) (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa dán- ASA042 Sticker (27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa DN003 (xk)
- Mã HS 39262090: NHÃN NHỰA DÙNG ĐỂ GẮN LÊN QUẦN ÁO (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa ép nhiệt dùng để ép lên sản phẩm may mặc- LVB WOMAN HEART (10*10 MM)-Plastic Heat transfer (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa ép nhiệt, hiệu POLO có chữ " MADE IN INDONESIA "dùng để ép lên quần áo (49*44mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265740-E....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GEMU36008-GRY (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- GOLF (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-LG.Agility...CUT (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.WAL-MART.GEMU36008-GRY.Agility...CUT (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa JP-236 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS NFA921A1520B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (5*1.5)mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3047A1523E1416 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (9.0*7.9) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS U21892A1545B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (5*5) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NB (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NEW BALANCE/ 574 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE AIR (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE SB (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE/ ADIDAS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS1.......COLD CUT NO (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- STROBEL (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TARGET STORES.CJ16_07A01_R115....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-124 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-163 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-225-1 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-579 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- Tn AIR (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- VISION (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- XERSION/ CUDDL DUDS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size cho móc áo (Nhãn phụ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size dán bằng nhựa- Plastic sticker (29*140mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size nhựa cho móc áo (nhãn phụ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn dính bằng nhựa Polyolefin đã in (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn mác nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHANEP/ Nhãn ép dán (nk)
- Mã HS 39262090: NHANEPNHIET/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NHANLOGOSP/ Nhãn ép logo(Nhãn phụ) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA/ Nhãn bằng nhựa (OOFOS PLASTIC LABEL- 2.3x5.7 cm) (nk)
- Mã HS 39262090: nhannhua/ Nhãn nhựa (in kích cỡ size gắn vào móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA/ NHÃN PHỤ NHỰA (dùng cho hàng may mặc,tên nhãn:PGATOUR) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 3.2*3.8CM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 20*15mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHANNHUA19-4/ THe TREO NHưA (OOFOS Hangtag 8.0*6.0mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ THẺ TREO NHỰA 8.0*6.0mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUALONGYI20-1/ NHÃN NHỰA 25*15MM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUAUYVIET20-1/ NHÃN NHỰA (CHẤT LIỆU NHỰA 24.6*34MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHCHINHN/ Nhãn chính (Nhựa) "K2", mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHD/ Nhám dính 100% polyester, kích thước 1.6cm (nk)
- Mã HS 39262090: NHHN/ nhãn huy hiệu bằng nhựa dẻo in chữ w.cherry (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT (BT-11J (Plastic Insert)- White, NHÃN HIỆU:SANKEI (VIETNAM) CO.,LTD HCM BRANCH) (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT(BT-11 (Plastic Insert)- White, NHÃN HIỆU:SANKEI (VIETNAM) CO.,LTD HCM BRANCH) (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT(Các sản phẩm bằng plastic; đồ phụ trợ may mặc; Loại khác) Nhãn hiệu:PONDEROSA INTERNATIONAL CORP. 3000PCS (nk)
- Mã HS 39262090: nhn/ Nhãn nhựa- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHNHUA/ Nhãn nhựa (phụ) (back wapen), mới 100% (KXU20261) (nk)
- Mã HS 39262090: NHS1011/2/ Tem nhãn mác các loại bằng nhựa dùng làm phụ liệu cho hàng may mặc, NSX: Avery denission, hàng chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 39262090: NHTR-U/ Nhãn treo bằng nhựa in logo- Alpinestar (nk)
- Mã HS 39262090: Nhựa lót BT-11 (Plastic InSert)-White (xk)
- Mã HS 39262090: Nhựa lót BT-11J (Plastic InSert)-White (xk)
- Mã HS 39262090: NHUAMEM18/ Miếng Nhựa mềm (Làm tem, nhãn, 31CM*400M). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NI5.4PL(FW20)/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NIL28/ Đuôi ngựa bằng nhựa(1.5cm- 11cm) công ty sản xuất LIN-CHEENG INDUSTRIAL CO., LTD- Đài Loan (nk)
- Mã HS 39262090: NIL29/ Xương cá bằng nhựa (0.6cm- 1.3cm) công ty sản xuất XINGLONG ACCESSORIES CO., LIMITED-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39262090: NIL35A/ Mắc treo bằng nhựa công ty sản xuất YOU HUA COMPANY-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39262090: NK07/ Khoen chữ D bằng nhựa plastic. Hàng mới 100%. Mã hàng thuộc tờ khai NK NPL số: 101862895520 (nk)
- Mã HS 39262090: NK073/ Trang trí bằng nhựa, phụ kiện đồ chơi các loại (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NK107/ Đạn nhựa. (Phụ liệu may). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK14/ Tem nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK22/ Miếng độn phom mũ giày bằng bột giấy (nk)
- Mã HS 39262090: NK26/ Đạn nhựa (Dây treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NK26/ Đạn nhựa(Dây treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NK31/ Cá cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK33/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK34/ Nơ cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK35/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa (tem size New Balance đã in) dùng để dán lót giầy, NSX: APL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa 100% polyester (tem size New Balance đã in) dùng để dán lót giầy, NSX: APL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa đã in (32*32mm) dùng để dán lót giầy,NSX: Guo Xiang. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK37/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK395/ Dây chống giãn (Size: 1/2") (1400YDS). Phụ liệu may. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK41/ Móc nhựa (Mắc treo bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK41/ Móc nhựa, (mắc treo bằng nhựa) dài 38 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa 218-A2N(15'')PP.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK567/ Nhãn nhựa (phụ liệu may). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK74/ PLASTIC BUCKLE D RING- Nút chặn dây bằng nhựa chữ D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK76/ ROPE BUCKLE- Nút chặn dây bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK98/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC3001/ Dây gắn tem giá, bằng nhựa (đạn nhựa), chiều dài dây 125mm, 5000 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC8002/ Miếng đệm dùng cho bộ cúc bấm, kích thước: 12x4.5x1mm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NKB013/ Miếng đệm nhựa (12*4.5*1)MM (PLASTIC WASHER FOR SNAP), bộ phận của khuy bấm. (nk)
- Mã HS 39262090: NK-PK5001/ Hạt cỡ size quần áo, bằng nhựa, dùng để đính vào móc treo quần áo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-PK6001/ Móc treo quần áo, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL 16/ Chốt nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL 20/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước 29.5x9.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL008/ Dây tren nhãn (bằng nhựa)- Swift Tack, dùng trong sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL010/ Dây treo- Transparent Shouder Strapes, dùng trong sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL015/ Nhãn Phụ (nhựa) đã in, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL017/ Móc treo bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL025/ Dây treo nhãn bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL029/ Miếng trang trí đính hạt bằng nhựa phủ bạc bóng(Phụ kiện may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NL05/ Khoen khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL050/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL055/ Tay cầm các loại (dùng sản xuất ba lô, túi vải), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL076/ Móc treo bằng nhựa (SSI-6212SBSL 12"BLACK) (nk)
- Mã HS 39262090: NL08/ khóa nhựa (dùng làm nguyên phụ liệu may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL08/ Móc nhựa-100- 6212PSMH92C16- BLK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Đạn nhựa (dây) treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Nhãn nhựa (Heat transfer label) (nk)
- Mã HS 39262090: NL106/ Chốt chặn bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL10-A/ Nhãn nhựa logo (logo heat transfer) (nk)
- Mã HS 39262090: NL11/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL112/ Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S582 (nk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Dây treo thẻ bài- TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Thẻ nhựa kích cỡ gắn trên móc treo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL135/ Móc treo, (nhựa), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL15/ KEO FILM NHỰA KHỔ 57" (nk)
- Mã HS 39262090: NL16/ Nút 4TP nhựa (Bộ cái)/ TW (Một phần của tờ khai nhập: 102671110030, dòng 06) (xk)
- Mã HS 39262090: NL17/ Dây nhựa treo nhãn- mác. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL17/ Nhãn phụ PVC (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Nhãn nhựa/ LABEL (Dùng để sx bạt nhựa và nội dung tem không thể hiện xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Nhãn nhựa/ STICKER LABEL (Dùng để sx bạt nhựa và nội dung tem không thể hiện xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Đạn nhựa dùng treo thẻ bài, Phụ liệu để gia công may mặc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Khoen khoá cài bằng nhựa (chuyển một phần từ tờ khai nhập số: 103266389440, dòng hàng số 18) (xk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL20/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL20/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL21/ Dây viền nhựa 1''/ 3"-PROTECTOR AQ (nk)
- Mã HS 39262090: NL21/ Móc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL21-A/ Kẹp nhựa (Plastic clip) (nk)
- Mã HS 39262090: NL22/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL-23/ Móc treo bằng nhưạ (đồ phụ trợ may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NL23B/ Nẹp nhựa-BAND (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-CLIP (nk)
- Mã HS 39262090: NL23D/ Nẹp nhựa viền-LINE PLATE A (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Chốt chặn của dây đai an toàn bằng nhựa. Chiều Dài Các Loại Từ 20-50 mm; Nhãn Hiệu ERGO BABY; Dùng Để Gắn Vào Túi Địu Và Đai Lưng Em Bé. PLASTIC BUCKLES A. (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (1) (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-STAPLE N (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-T/PRO C (nk)
- Mã HS 39262090: NL27-12/ Dây treo nhãn bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Nhãn nhựa (Logo nhựa, nguyên phụ liệu dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Nhãn nhựa (nguyên phụ liệu may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm with label 20.9 x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Khoen, khóa, móc, chốt, vít nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Nhãn nhựa (TX TU TK 103138209160/E21 (07/02/2020) MUC 1 (xk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Trang trí giầy bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: NL32/ Logo bằng nhựa TPR (nk)
- Mã HS 39262090: NL32/ Pho giầy chất liệu plastic khổ 36"(1000Y) (nk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Dây treo thẻ bài các loại dạng chiếc- làm từ plastic- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Miếng trang trí bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Nhãn nhựa dùng để may vào sản phẩm,JACK N. (nk)
- Mã HS 39262090: NL34/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL35/ Mắc treo bằng nhựa, mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL-36/ Dây trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL38/ Găng tay nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL44/ Đề can(Lô gô)- làm bằng kim loại dùng đế trang trí- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL46/ Đầu khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL-46/ Dây gắn thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL46/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL48/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39262090: NL49/ Dây treo thẻ bài, (nhựa, size: 12mm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL49/ Kẹp nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL50/ Đạn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NL-52/ Hạt nhựa trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (FOC) (nk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (xk)
- Mã HS 39262090: NL55/ Đệm cổ (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL56/ Khoen khóa bằng nhựa (2cái/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL57/ Khoen khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL59/ Kẹp kích cỡ bằng plastic sz6 (nk)
- Mã HS 39262090: NL60/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ) (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- - Mã HS 39262090: NL63/ Móc treo (móc nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: NL64/ Long đền nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NL68/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: NL7/ Chốt chặn nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-A/ Phần trên móc treo nhựa (Plastic hook) (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-B/ Phần giữa móc treo nhựa (Plastic connector) (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-C/ Phần dưới móc treo nhựa (Plastic hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: NL72- DAY TREO NHUA/ DÂY TREO NHỰA 2.5*130MM. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL72/ Móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL81/ Kẹp (nk)
- Mã HS 39262090: NL82/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NL82/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL85/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NL92/ Khóa bằng nhựa 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: NL93/ Khóa chặn bằng nhựa 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: NM/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39262090: NM/ Nhãn mác bằng nhựa các loại dùng cho hàng may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NM07/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NM14/ Nhãn phụ (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NM43/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NMN/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn Ép Nhiệt(Chất Liệu bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (35.2*38.7mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1567 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (39.55*45mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1568 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (48*16mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1369 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (54*18mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1228 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (70*25mm) dùng để sản xuất giày- SP04-0906 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa 12*28 MM (dùng trong sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa F.O.C (xk)
- Mã HS 39262090: NN/0620PY/ Nhãn nhựa JO1081 (xk)
- Mã HS 39262090: NN3TP/ Nhãn nhựa 3TP (nk)
- Mã HS 39262090: NN-C(b)/ Nút nhựa (nút đóng bằng nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (2 phần) (207.800 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH/ Nhãn nhựa/ LABEL 35*33MM (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (nhãn hiệu CROCS) (không có nhãn hiệu XIAOMI) (25*15mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH-33/ NHÃN NHỰA(Các sản phẩm bằng plastic; đồ phụ trợ may mặc; Loại khác), logo TPU 3D DWS NHỎ- T79004B. Nhãn hiệu: VIETNAM LEEBOU INTERNATIONAL CO.,LTD. (nk)
- Mã HS 39262090: NNP/ Nhãn phụ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NP003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa L (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa Meka (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa U (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP022/ Khoanh cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP024/ Bướm cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP025/ Balem nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP03/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP139/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP6/ Nhãn phụ- Nhãn nhựa (HNR9) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (631002AHK) (nk)
- Mã HS 39262090: npl 11/ móc nhựa loại đen nhỏ (nk)
- Mã HS 39262090: npl 16/ đạn nhựa tag pin (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 24/ Dây viền cỡ mũ(Hàng lẻ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 51/ nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 54/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 60/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 63/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 64/ Miếng trang trí mặt giày (nk)
- Mã HS 39262090: NPL may gia công túi xách: Nhãn bằng nhựa (RUBBR PATCH PLASTIC SL-208 EAGLE CREEK LOGO) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 31 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0013/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0014/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL002/ BĂNG NHÁM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL002/ BĂNG NHÁM- NYLON100% 20/50MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL003/ Dây treo nhựa, dùng trong lĩnh vực may mặc, túi sách, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL005/ Hạt nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL006/ Cài nhựa các loại mới 100%(GC HANG MAY MẶC) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL007/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL007/ Móc treo (mắc áo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL008/ Dây chống bai, 10MM, NPL dùng trong may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL009/ Đạn nhựa 75mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL01/ Vỏ tai nghe điện thoại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0103/ Dây cườm trang trí (100 m/ cuon) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL013/ Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL015/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dài 21cm (xk)
- Mã HS 39262090: NPL016/ Đạn nhựa các loại mới 100%(GC HANG MAY MẶC) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-017.1/ Khoá nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-017/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL018/ Đạn nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL018/ Móc treo nhựa, boy clip hanger (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Dây treo nhãn (bằng nhựa)(H`Tag pin & string) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_ EPE,WHITE,35*12*15MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL01CHI1902/ BĂNG NHÁM (xk)
- Mã HS 39262090: NPL02/ Vỏ Micro của tai nghe điện thoại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL021/ Dây gân (PE PIPING 3.5MM) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL023/ Khoen trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL024/ Chốt chặn nhựa 8MM*2CM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025/ Đệm cỡ bằng nhựa- kẹp cỡ gắn mắc(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025GC/ Gọng nhựa (bên hông ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL026/ Dây treo thẻ bài bằng plastic, nguyên liệu dùng trong may mặc mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL028/ Đạn bắn nhãn (lox) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL029/ Kẹp nhựa các loại mới 100%(GC Hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Cườm dây trang trí (dùng thêu trên vải hàng may mặc) 1 cuộn/100 mét (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài giấy (nk)
- Mã HS 39262090: NPL032/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL032/ Thẻ cài cổ áo mới 100%(GC Hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL033/ BĂNG NHÁM (CHIẾC)- NYLON100% 20MMX40MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL033/ Dây treo thẻ bài bằng plastic (0.05--->0.25 Y) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-037/ Dây nhựa dẻo, đường kính 2-3mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL039/ Khoen, móc khóa bằng nhựa (móc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL039/ Móc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL040/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL041/ Nút (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Móc treo (hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL04-2/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL043/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(20*1.5mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL048/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SP-22 (A+B+C+D)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL05/ DÂY CHỐNG GIÃN: Làm từ plastic (TPU- NHỰA POLYURETHANE) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL05/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Khung nhựa mũ bảo hiểm (đồ bảo hộ thể thao) (Helmet shell), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Logo trang trí (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Móc treo (bằng nhựa)(PLASTIC HANGERS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051-1/ Miếng nhựa cứng bảo đầu gối (Injected plastic part-Main knee cap)(PN-CS PE), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL052/ Mắc treo quần áo bằng nhựa(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL053/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL053/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL056/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL057/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL058/ Bướm cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL06/ Đầu dây thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL06/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL069/ Mắc quần áo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL736. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ chốt chặn bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Đạn nhựa (TAG LOOP & PIN, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL076/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL079/ Khoen điều chỉnh bằng nhựa (Plastic buckle)(10mm*24.5*2.5mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ 0Túi Nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ Túi Nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL083/ Hạt Nhựa 30g/1bags (xk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Cườm dây trang trí (dùng thêu trên vải hàng may mặc) 1 cuộn/100 mét (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn in nóng (nhãn nhựa) các loại (28*27mm 111,734 cái 55,867 đôi; 28*31mm 5,632 cái 2,816 đôi) (CDGH: IVORY TOWER INVESTMENT LIMITED) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL092/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL094/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL096/ Moc treo các loại (bằng nhua 489P 14" BLACK) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa (Plastic Slider) dạng trượt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa chữ D (Plastic D-ring). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Chốt chặn, nút chặn (xk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) bằng nhựa dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Gọng định hình bằng kim loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Kẹp cỡ (thẻ nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Móc Treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL101/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL103/ Móc cài bằng nhựa các loại (D-ring) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL105/ Dây trang trí bằng nhựa rộng 1.3cm-2.5 cmhàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1077/ Khóa nhựa (Plastic safety buckle)(1.5" YSRT38A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL11/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL111/ Lô gô nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL113/ Nhãn size nhựa (gắn trên móc áo) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dùng để sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Gọng nhựa (bên hông ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ kẹp nhựa cài áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Dây dạ quang bằng nhựa dùng trang trí trên áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Móc bằng nhựa, hành phụ trợ may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Nhãn trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL124A/ NHÃN TREO (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL126/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL129/ Nhãn phụ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL129/ Vòng chữ D bằng nhựa, hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Bao nylon OTH-W13"XL15"+F2"X0.025MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây treo thẻ bài (hàng tái xuất theo mục số 12 tờ khai hải quan số:103326905360 ngày 23/05/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Khoanh cổ, nơ cổ, cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Khoen sắt gài sau nón (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Mắc treo (Móc nhựa-SNZ40BI-PS-BLK01) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Móc nhựa-SNZ40BI-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL131/ Thẻ treo bằng nhựa, hành phụ trợ may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1312/ Nhãn ép nhiệt nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1314/ Nhãn sticker nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL134/ KHOEN (Dùng trong may mặc)/NPL134 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL134/ Khoen Các Loại (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL137/ CÂY NHỰA (Dùng trong may mặc)/NPL137 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL137/ Cây Nhựa Các Loại (Dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14.1/ Nhãn, thẻ nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Cá cổ, khoanh cổ, nơ cổ (Chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Đạn nhựa, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Đạn nhựa,dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Móc treo nhựa 6012 SBSL12"BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Nhãn dán bằng nhựa thể hiện kích cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL146/ Nhãn phụ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Cúc nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Đạn nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Gọng định hình bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Miếng nhựa kích cỡ gắn móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ NÚT (CÚC) BẰNG NHỰA COLOR 15MM. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL153/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Chốt chặn bằng nhựa (1 bộ 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Chốt chặn,nút chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Móc treo các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Móc treo quần, áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Tấm nhựa dẻo các loại dùng khi đóng gói vào sản phẩm (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Kẹp nhựa cài áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Khoen sắt hình oval trang trí sau nón (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (MẮC ÁO) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01 (MẮC ÁO) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 472P 15" WHITE (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Nhãn trang trí bằng nhựa (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL174/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL177/ Cục chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL179/ Mắt cáo (1 bộ2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18.2020/ Tem là nhiệt (30*20mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Đạn nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Dây tape bằng nhựa (OB1206409) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Hạt cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Mắc treo áo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Miếng dính (gồm 2 thành phần) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Nút chặn (chốt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL180/ Móc treo nhưạ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL188/ Ống nhựa bạc đạn(RUBBER WASHER FOR BEARING SILICON RUBBER 608 phi22) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18HF/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Chốt chặn, nút chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Đạn nhựa/dây treo thẻ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Lô gô trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL191/ Nhãn ép bằng silicon- nhãn chính nhãn hiệu ARC'TERYX (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (120090 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Mắc áo, quần các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Nút chặn (chốt chặn) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Stopper (cục chặn làm bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Đạn (dây) nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Hạt nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Khoá nhựa(2 chi tiết/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Móc áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Quả chốt nhựa / KR (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-06/ Dây treo nhãn bằng nhựa, mới 100%, (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-09/ Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-10/ Kẹp quần áo bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL213/ Miếng trang trí bằng nhựa. Phụ liệu may. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Chốt nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Eyelet (mắt cáo làm bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Ghim nhãn, đạn nhựa, dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Ôzê nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 30 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Chốt,chặn nhựa(2 chi tiết/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Hạt chặn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Nhám dính các loại (2pcs 1 set) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL238/ Dây chống giản (Mobilon Tape) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Băng dây viền các loại (MOBILON TAPE SHL-0615; 1248yds) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Hạt chặn nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26.2020/ Kẹp cố định giầy (Khuy đính đôi) bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Dây chống bai bằng nhựa kích thước 6mm dùng để sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Mác logo (chất liệu cao su) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Móc gài nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Băng nhám lông, gai dạng chiếc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Túi nylon (ZIPPER BAG, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL28/ Hạt cỡ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL28/ Nhãn nhựa bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Đạn nhựa (dây vòng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Ghim mác nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Mắc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Dây chống dãn bằng nhựa (MOBILON TAPE, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Dây nhựa treo mác (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Đệm nhựa (0.3-1.5cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Mắc treo quần áo bằng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Móc treo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nhãn ép Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nhãn mác chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nút nhựa đầu dây kéo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Chốt bằng nhựa (0.5-2cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Móc cài. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Móc treo nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Nhãn mác nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Băng dán đường may Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Kẹp cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Kẹp nhựa/nhựa kích cỡ gắn móc treo S80 (WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Nhãn mác cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Thẻ nhựa-CS1Q (kẹp cỡ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Băng nhựa ép đường may 19mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Chốt nối dây áo nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Nhãn mác cỡ bằng nhựa Polyolefin đã in (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Dây lưng bằng nhựa- gắn kèm sản phẩm xuất khẩu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Móc treo bằng nhựa B10C-3CS-NP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Nút chốt chặn dây rút và dây luồn được làm bằng nhựa dùng cho may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Chốt chặn 2 chi tiết/bộ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Dây gióng vai nhựa dẻo 0.6cm, don gia 0.004667usd/met lấy ttừ dòng hàng thứ 40 thuộc TKX 303235311540 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Nhãn nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Chốt chặn các loại. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Đệm nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Đệm nhựa, cỡ 9MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Gọng áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL38/ Hạt chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL38/ Móc treo quần, áo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL39/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL39/ Hạt trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Chốt chặn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 479- 19" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc treo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL41/ Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Kẹp cỡ) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Băng keo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Chốt (bằng nhựa) hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Dây bằng nhựa dùng để may đệm mũi khẩu trang, (NL dùng trong sản xuất ngành may).Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Khuyên, khuy, vòng chữ cái trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Miếng nhựa nẹp cổ áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Dây treo thẻ bài làm từ nhựa dùng cho may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Nút nhựa đầu dây kéo, dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo 3320SB 19" Black, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Miếng logo trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Dây treo thẻ bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Logo, miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Nhãn phụ ép (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Túi PE đựng cúc dự phòng (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Chốt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Kẹp mắc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Mắc treo (bằng nhựa) hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Móc treo quần áo các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Nhãn nhựa (tem chuyển in) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Phụ kiện trang trí các loại (đai áo) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Chốt chặn, sản phẩm khác bằng plastic dùng trong may mặc và đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Dây treo thẻ / KR (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Đạn nhựa các loại (29435 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Khuy cài bằng nhựai, (1 bộ 2chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL501/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL51/ Đạn bắn,đạn sỏ, dây treo thẻ bài (Dùng để gắn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL51/ Hạt cườm (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL52/ Dây đeo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL52/ Mắc treo (mắc áo, kẹp váy) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Khoen (Bằng Nhựa) (loại 40PCS 20 SET) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Mắc quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Nhãn nhựa(45*25mm JF19238) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL54/ Logo, nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL54/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Dây treo thẻ các loại. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Mắc treo bằng nhựa(30-50cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Tem ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL57/ Kẹp cỡ nhựa CR89, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL59/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL61/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn (Lôgô) trang trí bằng nhựa (TAIHEI-A) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn(lô gô) trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6593/ Chốt điều chỉnh độ dài dây màu đen (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6594/ Chốt điều chỉnh độ dài dây màu xanh navy (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6595/ Chốt điều chỉnh độ dài dây 25mm màu xanh nhạt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL66/ Đệm nhựa (bộ phận của cúc, đinh tán, ôzê) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL66/ Tấm nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL67/ Trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL68/ Khoen, khóa móc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL71/ Miếng dính (nk)
- Mã HS 39262090: NPL73/ Khóa logo dây đuôi bằng nhựa A/B (nk)
- Mã HS 39262090: NPL74/ Khóa chặn bằng nhựa A/B (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Khóa S bằng nhựa gắn dây quai (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL8/ Khuy nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL81/ Nhãn size Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NPL81/ Tem ép nhiệt(Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL82/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL84/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL86/ Chốt bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL87/ Dây treo thẻ bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL87/ LOGO Kim loại (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL88/ Băng nhám dán các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL89/ Kim nhựa sử dụng gắn giá, hàng phụ trợ may mặc. Moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL91/ KẸP NHỰA (2943 SET) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-CLIP/ Móc nhựa H-CLIP,DAC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều (tay khóa chống thấm nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHNC46/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS016/ Nhãn Phụ (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS019/ Dây Treo Nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS024/ Dây Đệm (9000 YDS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS035/ Móc Treo (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-JAKES/ Đế nhựa JAKE'S FOOT MINI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Cây cọc cố định lều hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Nguyên phụ liệu của lều bằng nhựa(nút chặn), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều(dây khóa) YKK waterproof ZIPPER SLIDER,#3,DOUBLE SLIDER, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-TAY KHOA/ Phụ kiện của lều(tay khóa) ZIPPER PULLER,BACKCOUNTRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (túi nylon) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-MC02/ Móc nhựa chặn thanh nhôm (S) BALL CAP, SMALL,DAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPLSUM005/ Đạn bắn (Bằng nhựa, 10.000 Cái/bịch x 110 bịch)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: NPLSUM006/ Móc treo (nhựa) 6012- PS- PLK01/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ bằng nhựa (Nhãn nhựa)- CROCS (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (logo silicon) (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua/ nhản phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua-1/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPP_000001/ 0.8MM PE_Nhựa trong PE 0.8 MM (nk)
- Mã HS 39262090: NSX07/ Chốt chặn bằng nhựa (8332933, 8330930, 8314843) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX09/ Cúc (8332258) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX26/ Dây kéo khóa (8013417) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX36/ Tay kéo khóa (9810012493) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa (đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa (Thẻ bài nhựa đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa đồ phụ trợ dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NT60/ Nút chặn, chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NT73/ Mắc treo đồ phụ trợ dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NT73/ Mắc treo nhựa (đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Nút bọc vải 16L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa (2pcs/set). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa, kích thước: 7x10mm, dùng để điều chỉnh dây đeo khẩu trang, (Plastic Stooper for mask), hàng mới 100% (1000 cái/gói) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN CÁC LOẠI BẰNG NHỰA #7032121 (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẬN CỦA MAMMUT 20 FW,100% POLYUACETAL STOPPER (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN NHỰA MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Baby blue, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 16L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 24L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 30L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 36L (xk)
- Mã HS 39262090: NÚT NHỰA DÙNG CHO HÀNG MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: NUT/ Nút- (Nhựa- plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút điều chỉnh bằng nhựa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUT03/ Khuy bằng nhựa (4pcs/set). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUT03/ Nút điều chỉnh bằng nhựa (1 set 2 pce). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN4/ NÚT CHẶN (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHANSP/ Nút chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NV58/ Tem nhãn mác bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00023(SET)/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00023/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00023/ Chốt (xk)
- Mã HS 39262090: NVL00025/ Chốt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00054/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117(PCS)/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117(SET)/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00122/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: NVL00142/ Tay kéo khóa (nk)
- Mã HS 39262090: NVL016/ Mác logo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL017/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL053(FGL)/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 55.5-61 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL70/ Khóa túi của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 14.5 cm (nk)
- Mã HS 39262090: Ô zê bằng nhựa,nhãn hiệu:Izuyoshi,quy cách đóng gói:2 chiếc/bộ,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: O/ Chốt chặn bằng nhựa- NYLON CORD END P894 (nk)
- Mã HS 39262090: O0020003N/ Dây treo nhãn bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: O04/ Oze nhựa (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: O04/ Oze nhựa(1 bộ 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-04182 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BA-06052 (nk)
- Mã HS 39262090: OGIE/ Ogie nhựa (dùng cho may mặc) 1 bộ 2 chiếc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: OGIE/ Ôzê nhựa (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: ON054-HL1-4/ Miếng trang trí thành phần từ mút xốp (xk)
- Mã HS 39262090: Ống bai cánh tay PE (50 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Ống bao cánh tay EVA (EVA Arm Cover) (xk)
- Mã HS 39262090: Ống co nhiệt (bằng nhựa), SIZE: 20mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ống ruột gà (bằng nhựa) SIZE: 20mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ống tay chống nước chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: OR 15/ Nhãn nilon (nk)
- Mã HS 39262090: OR 8/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ORI01/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Oring/ Khoen tròn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: OT46/ Đệm cúc (Paking/polyester Felt) (nk)
- Mã HS 39262090: OT48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: OT52/ Mắc treo (mắc áo, kẹp váy) (nk)
- Mã HS 39262090: OZE/ Khuy oze (nk)
- Mã HS 39262090: P0000H23110/ Long đen bằng nhựa dùng cho mũ bảo hiểm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P003/ Chốt chặn bằng nhựa, kích thước 0.5x1.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: P008/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P009/ Cỡ số cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P009/ Nút (Cái) (15MM) (nk)
- Mã HS 39262090: P014/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P016/ Cỡ số cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P021/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P022/ Đạn nhựa (dây treo nhãn bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P022/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P023/ Miếng trang trí bằng nhựa, 2x2 cm (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa (dùng cho cúc dập kim loại) (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa dùng cho cúc dập kim loại, lấy từ tờ khai nhập số 103320126560, dòng hàng số 2 (xk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa(dùng cho ô zê) (nk)
- Mã HS 39262090: P027/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P03/ Nhãn Chính ép nhiệt (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn nhựa dùng trong may mặc, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102801463810 (xk)
- Mã HS 39262090: P030/ Móc Nhựa 6012-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: P033/ Đệm nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102588840800 (xk)
- Mã HS 39262090: P034/ P034# Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo (móc treo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo(móc treo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P044/ Kẹp nhựa CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: P044/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P052/ Vòng nhựa 13mm (nk)
- Mã HS 39262090: P060/ Hạt chặn bằng nhựa 13mm (nk)
- Mã HS 39262090: P066/ Ô zê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 1 của tkn 102580204900/ dòng hàng 1 của tkn 102994691000 (xk)
- Mã HS 39262090: P071/ Hạt cỡ (Cỡ số cài móc treo), CG từ tờ khai nhập 103295922110 dòng 2 (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102524701160 (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Dây treo nhãn bằng nhựa (Đạn nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P073/ Dây treo thẻ bằng nhựa (Đạn nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P077/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: P081/ Dây chống bai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P1/ Áo đi mưa mã P1 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: P10/ Chốt chặn bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Chốt chặn nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P112000752100000/ Lưới che I xe bằng plastic dùng để che xe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P112000752200000/ Lưới che II bằng nhựa plastic dùng để che xe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P12/ Chốt chặn nhựa (chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P12/ Móc nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P13/ Cá cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P13/ Cá cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Chốt hãm, chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Đệm nhựa (Vòng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Logo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Vòng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Chốt chặn nhựa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Đạn nhựa (dây treo nhãn)- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Đạn nhựa(Dây treo nhãn)-phụ trợ may (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Dây treo nhãn bằng nhựa (dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Móc nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P2/ Đạn bắn, dây treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (043445A) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (519339A) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (LWDM) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P201/ Áo đi mưa mã P201 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 0.5 usd (xk)
- Mã HS 39262090: P21/ Size nhựa gắn móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P217/ Áo đi mưa mã P217 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.02usd (xk)
- Mã HS 39262090: P22/ Đạn bắn/xỏ (3"black) (nk)
- Mã HS 39262090: P26/ Chi tiết bằng nhựa của hoa vải (trục hoa, đế hoa, đài hoa),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P3/ Nhãn nhựa PVC, dạng chiếc, KÍCH THƯỚC 1X2CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P303/ Quần áo đi mưa mã P303 (Vải chính polyester tráng PVC K 59/61") giá GC: 0.9 usd (xk)
- Mã HS 39262090: P31/ Dây treo mác 5". Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P31/ Mắc treo bằng nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P3310-100/ Khuy bằng nhựa hình tam giác. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P34/ Móc (Móc treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P36/ Mác ép nhiệt. (nk)
- Mã HS 39262090: P3D/ Nhãn logo bằng nhựa,Xuất theo tờ khai nhập 103221023250,dòng hàng số 4 (xk)
- Mã HS 39262090: P4/ Chốt,móc (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P4/ Đạn bắn, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P40/ Nhãn mác nhựa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: P41/ Mắc treo bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P42/ Bo cổ (100% cotton dài: 34~42cm rộng: 6cm)- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P46/ Chốt bằng nhựa (38Gross, 144Pcs/Gross, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P48/ Thẻ nhựa (Kẹp nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P51/ Kẹp cỡ cổ bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P60/ Dây treo mắc áo bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P70/ Hạt cỡ (Kẹp kích cỡ bằng nhựa)- Đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P70/ Hạt cỡ bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P78/ Túi đựng nước kèm ống luồn bằng nhựa, hàng phụ kiện may mặc gắn vào quần áo (dài 71.5cm, rộng 8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P79/ Thẻ bài bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P8/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: P9/ Khoanh cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P9/ Khoanh cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010002/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010066/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010085/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010133/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010138/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010173/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010178/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010182/ Móc treo bằng nhựa- Hanger HBI GS19. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010187/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010199/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010201/ Móc nhựa-GS11X-PS-CLR01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010202/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010203/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010204/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010206/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010207/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA03010028/ Thẻ nhựa-CS1Q. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA03020013/ Móc treo nhựa-HK00002NX-AL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA04040073/ Tag pin (Dây gắn tem giá) TP00010NX-AL,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PACK001/ Đạn nhựa 125mm/5" (1K1.000pcs). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-ADJ/ Khoen trượt bằng nhựa (dùng để gắn lên túi các loại) hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: PARASUCO03/ Chốt nhựa điều chỉnh độ dài dây khẩu trang (STOPPER) (nk)
- Mã HS 39262090: P-BUK/ Khóa dây đeo bảng tên làm bằng nhựa dùng để gắn túi Golf,Item UASR-25F, kích thước(D38*R31mm),không nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-BUKL/ Khóa dây đeo túi bằng nhựa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: PBUO/ Khóa thắt lưng bằng nhựa size 2-30mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PBUR/ Khóa thắt lưng bằng nhựa(TPR/TPE) 25-30mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa (PC) Plastic Clip 3330000080 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa (PC)Clips 333000103X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 3330000051 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC158/ Áo đi mưa mã PC158 (Màng PVC K54/56'') giá GC: 0.3 usd (xk)
- Mã HS 39262090: PEYN/ Ô dê bằng nhựa size 3-12mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phân nhánh chữ Y 1/2': V-84048, lắp trên máy phay, bằng nhựa,bao gồm 2 chiếc/bộ, hiệu Vertex, bộ phận của máy phay gia công cơ khí, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- 6106A-PP031000C7 6" PP WHITE BOTTOM HANGER WITH PLASTIC HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: P-HK/ Móc nhựa dùng để gắn lên túi các loại. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện của ghế massage, Nhựa hình, 2 cái/ bộ, 4 bộ/ thùng, Hãng FUAN XINGYI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, mớiI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện dùng cho may mặc bằng nhựa (dây cheo mác, chốt cài). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PHỤ KIỆN HỖ TRỢ CHO MÓC ÁO CHỐNG TRƯỢT- P-GRABS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện làm cặp bằng nhựa: dây xâu đầu khóa. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc (hạt cườm bằng nhựa, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc bằng nhựa (chốt cài), nhà sản xuất GUANGDONG YUEXIUNAN CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc, túi xách, giày dép, ba lô bằng nhựa+sắt: hoa văn các hình, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Dây miến bằng nhựa dẻo TPU, kích thước 1/4' inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Hạt nhựa trang trí các mầu, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: miếng dán bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, nhà sản xuất: Shantou Hongkui Weaving Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Túi POLY kích thước L/13 1/2" x W/10" (loại đã in). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện trang trí may mặc bằng nhựa kết hợp cao su,sắt,vải (các hình trang trí,hình hoa,lá,ngôi sao,con vật).NSX: Quangxi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu để viền biên chiếu tre, được làm từ dây tết bện bằng nhựa PPC dạng cuộn khổ 4cm+-0,2cm dày 0,5mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam,hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may giày: Miếng nhựa EVA (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc (chốt bấm, nút cài, dây thắt, đầu dây kéo) bằng nhựa + vải. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc bằng nhựa (hạt nhựa, hạt nhựa xâu dây, móc nhựa),kt:(0.2cm~3cm x 1cm~4cm),hiệu:GUANGXI, sufa.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc: Màng nhựa dùng làm lớp lót áo. (không dính, chưa tráng phủ) Khổ rộng: 10cm +/-2cm. NSX: Shenzhen Guanhua Button Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ trợ may mặc: dây làm quai áo lót nữ bằng nhựa dẻo trongTPU, bản rộng <1cm, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ tùng xe gắn máy: BẠT TRÙM XE (hiệu RCB kích thước 2100MM*750MM*1180MM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PI01/ Dây treo nhãn bằng nhựa (Component:PP) (nk)
- Mã HS 39262090: PI09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (Mục hàng số 5 thuộc TK: 103215917230) (xk)
- Mã HS 39262090: PI10/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: PI12/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PIN/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PIN01/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PIN01/ Đạn nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PIPE/ Thanh nhựa pe làm bằng nhựa,dùng để định hình thân túi đựng cây Golf,size 8.0mm*12mm*81cm,màu đen không có nhãn hiệu xuất xứ China mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PK/ Phụ kiện trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PK001/ Áo trùm xe (Màng PVC K54/56'', không mã) giá GC: 0.3usd (xk)
- Mã HS 39262090: PK017/ Long đền bằng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PK040/ Nhãn bằng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PK041/ Đế miếng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc (vòng tròn nhựa O-Ring 20), bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-02/ Đồ phụ trợ may mặc (khóa nhựa BC019-C), bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKSF/ phụ kiện nội thất nút chân hàng mới (nk)
- Mã HS 39262090: PKT/ Phụ kiện trụ (nk)
- Mã HS 39262090: PL 21/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL 27/ Mắc áo quần các loại (Đồ phụ trợ may mặc, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL 33/ Hạt nhựa cỡ treo mắc áo (Đồ phụ trợ may mặc, chất liệu nhựa, hiển thị size-cỡ cho sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0016/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL0016/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL002/ Nhãn chính nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL00232/ Móc nhựa (chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Dây bắn mác (ghim thẻ) 3'' bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3'' bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Nhãn phụ nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Nhãn phụ(Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0041/ Dây bện 0608 (dây treo bằng thun) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0041/ Dây bện 0612 (Dây treo bằng thun) (nk)
- Mã HS 39262090: PL005/ Hạt cườm (0.45 KGS 30 000 HẠT) (nk)
- Mã HS 39262090: PL006/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL007/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt nhựa (PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Đạn nhựa(Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL009/ Đạn nhựa (Dây bắn mạc 3', dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Dây bện (dây mobilon, làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Mắc nhựa (đồ phụ trợ hàng may mặc), không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ TÚI BÓNG CÁC LOẠI (xk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Chốt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn logo bằng nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn nhựa ép nhiệt (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Khuy cài (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Nơ cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Nơ cổ nhựa khổ 0.25mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL012/ Mắc treo quần áo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL013/ Cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL013/ Móc treo(Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL015/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL015/ Kẹp nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; hàng chuyển đổi mục đích sử dựng theo công văn số: 01-120HS/PA-HP1 (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; TAGPIN 5MM(1/2") (xk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Nhãn bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL017/ Đạn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL017/ Dây chống bai (mobilon tape)Hàng mới 100%; 26104YDS (nk)
- Mã HS 39262090: PL018/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Đệm mút (1 đôi 2 chiếc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Móc khóa nhựa (P/ Buckle) (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Dây đai khổ 30mm, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Nhãn trang trí bằng nhựa (kích thước 37mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Đạn nhựa 3'' (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Khóa nhựa (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL021/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL021/ Nhãn nhựa các loại (Size sticker) 8mm x 24mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL022/ Móc treo (Plastic Hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: PL024/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa)/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Dây đệm vai (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Móc nhựa (PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Dây luồn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Dây treo thẻ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo (chụp kích cỡ). Code Crown Sizer (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ nhựa gắn móc treo quần áo CR89, màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Móc treo quần, áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ CHỐT NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Dây bện TP-0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Móc treo W226 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL031/ Hạt kẹp cỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL031/ Móc treo áo (nk)
- Mã HS 39262090: PL033/ Mắc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL034/ Đệm nhựa (bộ phận của cúc, đinh tán, ôzê) (nk)
- Mã HS 39262090: PL036/ Hạt phân cỡ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL037/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL037/ Đạn nhựa(dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL039/ Nhãn dán bằng nhựa đã in chữ dùng cho sản phẩm may mặc, quy cách: (2*3)cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL039/ Nhãn dán đã in bằng nhựa dùng cho sản phẩm may mặc, quy cách: (2*3)cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Dan ban (Day ban nhan) (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Hạt size WMLS17 (thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Nhãn Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-LG.Agility (làm bằng nhựa, đã in, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL046/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL048/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL049/ Kim băng (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Chốt Các Loại Bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Chôt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL-05/ Dây nhựa gắn nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ ĐỆM NHỰA BẢO HỘ (ĐỆM VAI/LƯNG) (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ MIẾNG ĐỆM NHỰA BẢO HỘ (ĐỆM LƯNG) (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL050/ Tấm lót bằng nhựa PE (60x40CM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL052/ Khoá chống trộm bằng nhựa gắn quần áo(2 cái/Bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo SC (kẹp kích thước nhựa) (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Hạt cỡ nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL058/ Nhãn chính(ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: PL059/ Chốt nhựa điều chỉnh dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Móc (Bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Vòng trang trí chữ O bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL061/ Dây nhựa trong (Dây chống bai) (nk)
- Mã HS 39262090: PL062/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL062/ Chốt chặn. Tái xuất một phần của mục hàng số 1 thuộc tờ khai nhập số: 103309925240 E21 ngày 13/05/2020 (xk)
- Mã HS 39262090: PL068/ Dây ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Chụp kích cỡ của quần áo (Kẹp cỡ) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ ĐẠN NHỰA TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ ĐẠN NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Mác trang trí(Chât liệu nhựa, cao su) (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Vòng cỡ, kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Chốt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ chốt chặn (chốt nhựa, 10-15mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Dây bện 0.5cm (dây mobilon, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Kẹp các loại bằng plastic, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc, mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL080/ Móc, chốt nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL088/ KEO TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Dây treo thẻ (xk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Nhãn mác vải các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL10.11/ Kẹp cỡ các loại (đồ phụ trợ ngành may mặc bằng nhựa, nsx: cty tnhh mainetti việt nam, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10.12/ Móc treo các loại (đồ phụ trợ ngành may mặc bằng nhựa, nsx: cty tnhh mainetti việt nam, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (dây treo nhãn loại 3") (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (dùng để treo mác giấy) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa dùng để gắn thẻ bài, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Dây băng mobilon (1100yds/kg) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Dây chống dãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Móc treo (làm bằng nhựa,dùng cho hàng may mặc); chuyển từ TKNK số: 102850705160 (xk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Nhãn phụ (ép nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Nút chặn (chốt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL101/ đệm nhựa (đệm ô zê) (nk)
- Mã HS 39262090: PL103/ Đạn nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL104/ Khoen nhựa (các sản phẩm khác bằng plastic)(theo TKNK:103275860440/E21 Ngày 22/04/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: PL105/ Miếng chống ẩm PE SHEET, MICRO PAC (nk)
- Mã HS 39262090: PL107/ Mắc nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10SACT/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Chốt chặn bằng nhựa/Tommy/78J1113- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL-11/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Đạn nhựa treo thẻ bài (phụ kiện may mặc) 3" (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Dây treo thẻ (dây bắn mác) (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Điều chỉnh dây áo quần các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Hạt size (thẻ kích cỡ/Khoen nhựa/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng plastic,dùng cho hàng may mặc); chuyển từ TKNK số: 102850705160 (xk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Móc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Nhãn ép nhiệt (bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL110/ Kẹp cỡ nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL113/ Túi PE (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL114/ Miếng nhựa lót viền (gọng) khẩu trang; NOSE WIRE; Size: 8.9cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL116/ Chốt giả da (nk)
- Mã HS 39262090: PL116/ Chốt giả da, PU LEATHER STOPPERS (nk)
- Mã HS 39262090: PL118/ Miếng chặn dây đai nịt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL11-NK/ Dây treo, dây nhựa đính mác, đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Dây chống dãn (Mobilon Tape, chất liệu bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa plastic, hàng mới 100%, dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo (bằng nhựa)- W470S-PP-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo quần bằng nhựa(Hanger plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo quần nhựa (Hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: PL121/ Nút chặn nhựa 4 thành phần (xk)
- Mã HS 39262090: PL124/ Móc kẹp nhựa (CLIP) (xk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Chốt nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây chống bai (dây bện) (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây treo nhãn mác bằng nhựa (Phụ kiện dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây treo, đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Hạt cỡ bằng nhựa mới 100% ST8 (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Nơ cài cổ áo chất liệu plastic, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Chốt chặn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Dây viền, dây trang trí (bằng nylon) (xk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Hạt nhựa cỡ treo mẳc áo (Hanger size) (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Khoanh cổ chất liệu plastic, kích thước 40mm x 470mm,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Nhãn Logo ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Chốt chặn bằng nhựa (Phụ kiện dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Mắc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL-15/ Nhãn ép nhiệt (Bằng nhựa)-đã in (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Dây chống bai bằng plastic (k5-10mm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Hạt kẹp cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Móc treo 484CG-PS-BLK01 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Móc treo 6012CG-PS-BLK01 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Chốt Chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Chốt chặn các loại nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Đạn nhựa 7" (dây treo thẻ), đồ phụ trợ hàng may mặc, không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Dây chống bai bằng nhựa (JBA-0608, 2800yds/kg) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Hạt size CS1Q (thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Nhãn ép các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Dây treo nhãn, phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Mác ép nhiệt bằng nhựa tổng hợp (nhãn hiệu, cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Móc treo áo(Móc treo áo nhựa SSI-484CG 17'' Black) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Phụ liệu trang trí-cục nhựa gắn vào dây treo nhãn (BALL) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE (32.5*41) CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE (36*42) CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE mini, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL185/ Dây treo quần áo (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL186/ Đầu khoá nhựa(theo TKNK:103218657620/E21 Ngày 24/03/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: PL18-NK/ Túi poly các loại (xk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Đạn nhựa (đạn nhựa xỏ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Đạn nhựa (dây treo thẻ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc cài các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo (nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Qủa chốt (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Túi pe (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1007/ Chốt chặn nhựa (11mm, không được may gắn vào sản phẩm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1017/ Dây treo thẻ bài (nhựa plastic, 1mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1022/ Logo sản phẩm (nhựa dẻo, 1x3cm, hiệu: KOREA POST) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1023/ Mắc áo (móc treo bằng nhựa H579-PS, KT: 19", không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1023/ Mắc áo bằng nhựa (17", không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-NK/ Túi cúc đính kèm (xk)
- Mã HS 39262090: PL1A/ Nhãn bằng nhựa dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt các loại (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Lock 334000022X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Đạn nhựa thành phần 100% plastic, dùng để treo nhãn mác, nhà cung cấp/vendor: JPack (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây bện (dây mobilon, được làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL-20/ Dây đeo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây kéo khóa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây treo nhãn các loại (đạn nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây treo thẻ/ đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Ghim nhựa, đạn nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Hạt cỡ bằng nhựa (CROWN SIZER) (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mác chống trộm (xk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mắc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mobilon (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Phụ kiện may mặc đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL21/VN/ Dây treo, dây nhựa, đạn nhựa đính mác các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Cá cổ bằng plastic, kích thước 10mm x 55mm, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Dây đeo thẻ bài (phu trơ may măc, bằng plastic, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Logo hãng bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn lông các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác chính các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác vải các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn sử dụng các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL23/ Móc áo bằng nhựa #8212 BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Chốt nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Kẹp size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Nhãn dán trang trí bằng nhựa (chất liệu bằng nhựa 32mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL25/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL25/ Dây nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL25/ Túi Đựng Cúc Dự phòng (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Chốt chặn nhựa (chất liệu bằng nhựa, gồm chốt chặn và hạt chặn)(chuyển giao nguyên phụ liệu từ tờ khai số 103361357740 ngày 02/06/2020 dòng hàng 25) (xk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Dây treo thẻ mác bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Túi poly (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Băng mobilon chất liệu nhựa sử dụng làm phụ liệu trong hàng may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Chốt chặn bẳng nhựa (KT: 9x24mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Chốt chặn làm bằng nhựa dùng để chặn dây luồn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Kẹp cỡ (hạt móc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL27-M/ Chốt chặn 4835-3 (Bằng Plastic,phụ kiện cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Nút tròn làm bằng nhựa xâu vào dây luồn cạnh chốt chặn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút, được làm từ plastic. (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Đệm nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Ghim thẻ chất liệu bằng nhựa, phụ liệu ngành may hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Mắc áo (chất liệu nhựa) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL30/ Chốt chặn bằng nhựa, dùng trong may mặc, nhà cung cấp/vendor: Daeil (nk)
- Mã HS 39262090: PL30/ Nhãn mác, dải trang trí (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL309/ KEO TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đạn Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đạn nhựa, dùng để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Dây treo thẻ bài bằng dây dù (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đệm bảo vệ (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đệm bảo vệ (xk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đệm nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Mắc treo nhựa (Mắc treo hàng may mặc bằng nhựa, nhà cung cấp: Cty TNHH Mainetti Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Móc treo quần áo bằng nhựa, dài 38 cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL32/ Cỡ đầu móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL32/ Túi PE, Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Đạn nhựa (dây đính mác). hàng mới 100%. TOMMY. (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Dây đeo thẻ bài các loại (bằng plastic),) (dây treo thẻ bằng nhựa) mới 100% TKN: 103346310210 (xk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Khuyên nhựa (lót cúc nhựa) (CB05-W-271 27L) (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Khuyên nhựa 3/8" (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Móc treo, hanger, chất liệu nhựa, hàng mới 100%, xuất trả toàn bộ lương hàng từ dòng hàng thứ 2 tờ khai số 103223642650/E21 (xk)
- Mã HS 39262090: PL34/ Móc cài, móc trượt có thể điều chỉnh và phụ kiện trang trí các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL35/ Dây treo tag (Ghim tag) bằng nhựa (1BOX5000PCS; 4BOX) (nk)
- Mã HS 39262090: PL35/ Hạt nhựa (trang trí) (chất liệu bằng nhựa)(chuyển giao nguyên phụ liệu từ tờ khai số 103130420260 ngày 08/05/2020 dòng hàng 15) (xk)
- - Mã HS 39262090: PL358/ Nhãn ép chuyển nhiệt (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)