Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 48: Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa

>> Chương 47 >> Chương 49
Chú giải.
1. Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, khi đề cập đến “giấy” đều kể đến bìa (bất kể độ dày hoặc định lượng tính trên m2).
2. Chương này không bao gồm:
(a) Các sản phẩm thuộc Chương 30;
(b) Lá phôi dập của nhóm 32.12;
(c) Các loại giấy thơm hoặc các loại giấy đã thấm tẩm hoặc tráng bằng các loại mỹ phẩm (Chương 33);
(d) Giấy hoặc tấm lót xenlulo đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ bằng xà phòng hoặc chất tẩy (nhóm 34.01), hoặc bằng các chất đánh bóng, kem hoặc các chế phẩm tương tự (nhóm 34.05);
(e) Giấy hoặc bìa có phủ lớp chất nhạy thuộc các nhóm từ 37.01 đến 37.04;
(f) Giấy được thấm tẩm chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử dùng trong thí nghiệm (nhóm 38.22);
(g) Tấm plastic phân tầng được gia cố bằng giấy, hoặc một lớp giấy hoặc bìa được tráng hoặc phủ một lớp plastic, lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày, hoặc các sản phẩm làm bằng vật liệu như vậy, trừ các tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14 (Chương 39);
(h) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 (ví dụ, hàng du lịch);
(ij) Các sản phẩm thuộc Chương 46 (các sản phẩm làm bằng vật liệu tết bện);
(k) Sợi giấy hoặc các sản phẩm dệt bằng sợi giấy (Phần XI);
(l) Các sản phẩm thuộc Chương 64 hoặc Chương 65;
(m) Bìa hoặc giấy ráp (nhóm 68.05) hoặc mica được bồi giấy hoặc bìa (nhóm 68.14) (tuy nhiên, bìa hoặc giấy tráng phủ với bột mica, được xếp vào Chương này);
(n) Lá kim loại bồi trên giấy hoặc bìa (thường thuộc Phần XIV hoặc XV);
(o) Các sản phẩm thuộc nhóm 92.09;
(p) Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao); hoặc
(q) Các sản phẩm thuộc Chương 96 (ví dụ, các loại khuy, cúc, băng (miếng) và nút bông vệ sinh, tã lót (bỉm) và khăn lót vệ sinh cho trẻ).
3. Theo nội dung Chú giải 7, các nhóm từ 48.01 đến 48.05 kể cả giấy và bìa được cán láng, cán láng cao cấp, làm bóng hoặc hoàn thiện bằng các phương pháp tương tự, làm giả hình bóng nước hoặc gia keo bề mặt, và cũng kể cả các loại giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã nhuộm màu hoặc tạo vân toàn bộ bằng phương pháp bất kỳ. Trừ khi nhóm 48.03 có yêu cầu khác, các nhóm này không áp dụng cho giấy, bìa, màng xơ sợi xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo được xử lý theo các phương pháp khác.
4. Trong Chương này “giấy in báo” có nghĩa là loại giấy không tráng sử dụng để in báo, có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ-hóa học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy, không gia keo hoặc được gia keo nhẹ, có độ nhám bề mặt Parker Print Surf (1MPa) trên mỗi mặt trên 2,5 micromet (microns), định lượng từ 40 g/m2 đến 65 g/m2, và chỉ áp dụng đối với giấy: (a) ở dạng dải hoặc dạng cuộn có chiều rộng lớn hơn 28 cm; hoặc (b) ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều lớn hơn 28 cm và chiều khác lớn hơn 15 cm ở dạng không gấp.
5. Theo mục đích của nhóm 48.02, các thuật ngữ “giấy và bìa, loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác” và “giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ” nghĩa là giấy và bìa được làm chủ yếu từ bột giấy tẩy trắng hoặc bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa học-cơ học và thỏa mãn một trong những tiêu chí sau đây:
Đối với loại giấy hoặc bìa định lượng không quá 150 g/m2:
(a) có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa học-cơ học từ 10% so với tổng lượng bột giấy trở lên, và
1. định lượng không quá 80 g/m2, hoặc
2. được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(b) có hàm lượng tro trên 8%, và
1. định lượng không quá 80 g/m2, hoặc
2. được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(c) có hàm lượng tro trên 3% và độ trắng từ 60% trở lên; hoặc
(d) có hàm lượng tro trên 3% nhưng không quá 8%, độ trắng dưới 60%, và chỉ số bục từ 2,5 kPa.m2/g trở xuống; hoặc
(e) có hàm lượng tro từ 3% trở xuống, độ trắng từ 60% trở lên và chỉ số bục từ 2,5 kPa.m2/g trở xuống.
Đối với loại giấy hoặc bìa có định lượng trên 150 g/m2:
(a) được nhuộm màu toàn bộ; hoặc
(b) có độ trắng từ 60 % trở lên, và
1. độ dày từ 225 micromet (microns) trở xuống, hoặc
2. độ dày trên 225 micromet (microns) nhưng không quá 508 micromet và hàm lượng tro trên 3 %; hoặc
(c) có độ trắng dưới 60%, độ dày từ 254 micromet (microns) trở xuống và hàm lượng tro trên 8 %.
Tuy nhiên, nhóm 48.02 không bao gồm giấy hoặc bìa lọc (kể cả giấy làm túi lọc chè) hoặc giấy nỉ hoặc bìa nỉ.
6. Trong Chương này “giấy và bìa kraft” có nghĩa là loại giấy và bìa có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy.
7. Trừ khi nội dung của nhóm có yêu cầu khác, giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo đáp ứng mô tả trong hai hoặc nhiều nhóm từ 48.01 đến 48.11 được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong Danh mục.
8. Các nhóm 48.03 đến 48.09 chỉ áp dụng đối với giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo:
(a) ở dạng dải hoặc cuộn có chiều rộng trên 36 cm; hoặc
(b) ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều trên 36 cm và chiều kia trên 15 cm ở dạng không gấp.
9. Theo mục đích của nhóm 48.14, khái niệm “giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự” chỉ áp dụng đối với:
(a) Giấy ở dạng cuộn, chiều rộng từ 45 cm và không quá 160 cm, thích hợp với trang trí tường hoặc trần nhà:
(i) Giả vân, rập nổi, tạo màu bề mặt, in theo thiết kế hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác (ví dụ, bằng vụn xơ dệt), có hoặc không tráng hoặc phủ bằng lớp plastic bảo vệ trong suốt;
(ii) Mặt gồ ghề do gắn trang trí bằng vụn rơm, vụn gỗ...;
(iii) Tráng hoặc phủ bề mặt bằng plastic, lớp plastic được làm giả vân, rập nổi, tạo màu, in theo thiết kế hoặc trang trí kiểu khác; hoặc
(iv) Phủ bề mặt bằng vật liệu tết bện, có hoặc không gắn với nhau theo kiểu các tao song song hoặc dệt thoi;
(b) Các loại diềm và băng trang trí, bằng giấy, được xử lý như trên, có hoặc không ở dạng cuộn, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần nhà;
(c) Giấy phủ tường đã làm thành các tấm panel, ở dạng cuộn hoặc tờ, đã được in để ghép làm phông cảnh, mẫu thiết kế hoặc môtip khi phủ lên tường.
Các sản phẩm bằng giấy hoặc bìa, thích hợp cho cả việc dùng để trải sàn và phủ tường, được phân loại trong nhóm 48.23.
10. Nhóm 48.20 không bao gồm các loại tờ rời hoặc thiếp, thẻ rời, đã cắt theo cỡ, đã hoặc chưa in, rập nổi hoặc đục lỗ.
11. Ngoài các mặt hàng khác, nhóm 48.23 áp dụng cho các loại thiếp, thẻ đã đục lỗ, làm bằng giấy hoặc bìa dùng cho máy Jacquard hoặc các loại máy tương tự và ren giấy.
12. Trừ các hàng hóa thuộc nhóm 48.14 hoặc 48.21, giấy, bìa, tấm xơ sợi xenlulo và các sản phẩm của chúng, đã in các motip, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.11 và 4804.19, "kraft lớp mặt" có nghĩa là loại giấy và bìa được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy hoặc làm bóng bề mặt trên máy, có từ 80% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphat hoặc kiềm hóa học, ở dạng cuộn, định lượng lớn hơn 115 g/m2 và có độ bục Mullen tối thiểu như đã chỉ ra trong bảng dưới đây hoặc giá trị tương đương nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính cho các định lượng khác.
XEM BẢNG 2
2. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.21 và 4804.29, “giấy kraft làm bao” có nghĩa là loại giấy được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy, có hàm lượng bột giấy sản xuất theo quá trình sulphat hoặc kiềm từ 80% trở lên so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, ở dạng cuộn, định lượng từ 60 g/m2 nhưng không quá 115 g/m2 và thỏa mãn một trong các bộ tiêu chí sau đây:
a) Chỉ số bục Mullen không dưới 3,7 kPa∙ m2/g và hệ số giãn dài trên 4,5% theo chiều ngang và trên 2% theo chiều dọc.
b) Có độ bền xé và độ bền kéo tối thiểu được chỉ ra trong bảng sau đây hoặc giá trị tương đương nội suy tuyến tính cho các định lượng khác:
XEM BẢNG 3
3. Theo mục đích của phân nhóm 4805.11, “giấy để tạo lớp sóng sản xuất từ bột giấy bán hóa học” có nghĩa là giấy, ở dạng cuộn, có từ 65% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ cứng chưa tẩy trắng thu từ việc kết hợp quá trình xử lý bột giấy cơ học và hóa học, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hòa mẫu 30 phút) lớn hơn 1,8 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 23oC.
4. Phân nhóm 4805.12 bao gồm giấy, dạng cuộn, được làm chủ yếu từ bột giấy rơm rạ thu được từ việc kết hợp quá trình sản xuất cơ học và hóa học, định lượng từ 130 g/m2 trở lên, và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hòa mẫu 30 phút) trên 1,4 N/g/m2 trong điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%, nhiệt độ 23oC.
5. Các phân nhóm 4805.24 và 4805.25 bao gồm giấy và bìa được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế từ giấy loại và bìa loại (phế liệu và mảnh vụn). Bìa lớp mặt có thể có một lớp mặt bằng giấy đã nhuộm hoặc bằng giấy làm từ bột giấy không phải là bột giấy tái chế đã tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Các sản phẩm này có chỉ số bục Mullen không nhỏ hơn 2 kPa·m2/g.
6. Theo mục đích của phân nhóm 4805.30, “giấy bao gói làm từ bột giấy sulphit” có nghĩa là loại giấy được làm bóng trên máy, có trên 40% tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình sulphit hóa học, hàm lượng tro không quá 8 % và chỉ số bục Mullen không dưới 1,47 kPa·m2/g.
7. Theo mục đích của phân nhóm 4810.22, “giấy tráng nhẹ” là loại giấy, được tráng 2 mặt, có tổng định lượng không quá 72 g/m2, trọng lượng chất tráng trên mỗi mặt không quá 15 g/m2, trên giấy nền có từ 50% trở lên tính theo trọng lượng trên tổng hàm lượng bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình cơ học.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 48010012: Giấy in báo không tráng, dạng cuộn, định lượng: 45gsm, khổ 700mm, dạng cuộn (Hàng mới 100%). Nsx: SOLIKAMSKBUMPROM. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in báo khô/ mã hs của giấy in báo)
- Mã HS 48010014: Giấy TESLINER dùng để lót hàng- 300 GSM, 1600 MM... (mã hs giấy tesliner d/ mã hs của giấy tesline)
- Mã HS 48010024: Giấy in A4 dùng trong phòng sạch, dạng tấm 250 tấm/ gói... (mã hs giấy in a4 dùng/ mã hs của giấy in a4 d)
- Mã HS 48021000: Nẹp giấy ép AB (9 x450mm) 50cái/gói... (mã hs nẹp giấy ép ab/ mã hs của nẹp giấy ép)
- Mã HS 48021000: Giấy dán Art-014b (490 x650mm) 500 tờ/bao... (mã hs giấy dán art01/ mã hs của giấy dán art)
- Mã HS 48021000: Giấy dán lồng đèn KDB (260 x400mm) 500tờ/bao... (mã hs giấy dán lồng đ/ mã hs của giấy dán lồn)
- Mã HS 48021000: Giấy làm lồng đèn 2722 (490 x500mm) 500tờ/bao... (mã hs giấy làm lồng đ/ mã hs của giấy làm lồn)
- Mã HS 48021000: Giấy thủ công, chưa in nội dung, loại 625 x 360 mm, dùng trong sản xuất đồ thủ công, trang trí. Nhà CC: ONAO CO., LTD. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thủ công/ mã hs của giấy thủ côn)
- Mã HS 48021000: Giấy Carton- carton paper 0.5mm 788x543(hàng mới 100%)... (mã hs giấy carton ca/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48021000: Giấy vẽ mẫu giày (hàng mới 100%)- CARTON PAPER 0.5MM 788*1090... (mã hs giấy vẽ mẫu già/ mã hs của giấy vẽ mẫu)
- Mã HS 48022090: Giấy lót chống ẩm... (mã hs giấy lót chống/ mã hs của giấy lót chố)
- Mã HS 48022090: Giấy 4 lỗ lắp lên bàn in làm tấm đệm giúp pin không bị vỡ (MWF0111). Hàng mới 100%... (mã hs giấy 4 lỗ lắp l/ mã hs của giấy 4 lỗ lắ)
- Mã HS 48025490: Giấy lót thêu (EMBROIDERY PAPER), kích thước: 40"*80Y, hàng mới 100%... (mã hs giấy lót thêu/ mã hs của giấy lót thê)
- Mã HS 48025561: Giấy in bill, kích thước 57MMx20M. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in bill k/ mã hs của giấy in bill)
- Mã HS 48025569: Giấy in offset 2 mặt, định lượng 78g/m2, dạng cuộn, đường kính 1.3m, cao 1.94m, 78g two-side offset paper, mới 100%... (mã hs giấy in offset/ mã hs của giấy in offs)
- Mã HS 48025590: Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm COUCHE PAPER, định lượng 150g/m2, size: 79 x 109cm, Hàng mới 100%... (mã hs giấy làm nền sả/ mã hs của giấy làm nền)
- Mã HS 48025590: Giấy in dạng cuộn, định lượng 78g/m2, chiều rộng 840 mm, Mới 100%... (mã hs giấy in dạng cu/ mã hs của giấy in dạng)
- Mã HS 48025641: Giấy in A4 Double, định lượng 70... (mã hs giấy in a4 doub/ mã hs của giấy in a4 d)
- Mã HS 48025649: Giấy in Double A, khổ A3, mới 100%... (mã hs giấy in double/ mã hs của giấy in doub)
- Mã HS 48025690: Giấy photocopy chưa in (40461505) hiệu EPAPER. Chưa tráng phủ. Hàm lượng dưới 10% bột giấy thu được từ quá trình cơ học. có định lượng 70gsm/m2,KT:297 X210 mm, 500 tờ/ram, 5 ram/hộp, hàng mới 100%... (mã hs giấy photocopy/ mã hs của giấy photoco)
- Mã HS 48025690: Giấy A4 Thái Lan màu 70gsm-Hồng... (mã hs giấy a4 thái la/ mã hs của giấy a4 thái)
- Mã HS 48025719: Băng giấy (10cm, 15cm, 20cm.)... (mã hs băng giấy 10cm/ mã hs của băng giấy 1)
- Mã HS 48025719: Giấy trang trí (định lượng 110gr/m2, 8x13cm,20x35cm, 55x79cm.)... (mã hs giấy trang trí/ mã hs của giấy trang t)
- Mã HS 48025790: Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm FOR PAPER, định lượng 80g/m2, size: 65 x 86cm, Hàng mới 100%... (mã hs giấy làm nền sả/ mã hs của giấy làm nền)
- Mã HS 48025790: Giấy không tráng phủ, hiệu SGG,định lượng 70gsm khổ cuộn 840mm. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy không trán/ mã hs của giấy không t)
- Mã HS 48025790: Giấy in sách hướng dẫn sử dụng, (dán lớp trong thùng carton),387.35*85.87MM(112552043)... (mã hs giấy in sách hư/ mã hs của giấy in sách)
- Mã HS 48025839: Form giấy bảo hiểm, Insurance application form, hàng mới 100% (F.O.C)... (mã hs form giấy bảo h/ mã hs của form giấy bả)
- Mã HS 48025839: Giấy bìa không tráng phủ,hiệu IK dùng để in và viết- Định lượng 180gsm- Khổ cuộn 840mm,hàm lượng bột giấy không quá 10% lượng bột giấy tính theo trọng lượng- Hàng mới 100%... (mã hs giấy bìa không/ mã hs của giấy bìa khô)
- Mã HS 48026160: Giấy note vàng 3X3 uni-T... (mã hs giấy note vàng/ mã hs của giấy note và)
- Mã HS 48026160: Giấy note 5 màu giấy Pronoti... (mã hs giấy note 5 màu/ mã hs của giấy note 5)
- Mã HS 48026199: Giấy làm từ bột tái chế 50G (TK: 101109768800/E31_02/11/2016_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Sách hướng dẫn sử dụng... (mã hs giấy làm từ bột/ mã hs của giấy làm từ)
- Mã HS 48026911: Giấy in không tráng phủ được làm từ bột hóa học, A4, 72g/gsm.Mới 100%... (mã hs giấy in không t/ mã hs của giấy in khôn)
- Mã HS 48026911: Giấy in A4 không tráng phủ được làm từ bột hóa học định lượng 72g/gms, dạng tờ,dùng để in, (không dùng để in tiền) (210mm x290mm). nhà SX: GUANGXI PINGXIANG.Mới 100%... (mã hs giấy in a4 khôn/ mã hs của giấy in a4 k)
- Mã HS 48026919: Giấy in A4 màu xanh, hàng mới 100%... (mã hs giấy in a4 màu/ mã hs của giấy in a4 m)
- Mã HS 48026919: Giấy in phòng sạch A4 màu hồng (đã in), hàng mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ mã hs của giấy in phòn)
- Mã HS 48026919: Giấy dùng cho máy ghi nhiệt độ của lò trùng hợp-Recording Chart Paper 180-150-0150-1 (10pack/carton), hàng mới 100%... (mã hs giấy dùng cho m/ mã hs của giấy dùng ch)
- Mã HS 48026919: Bìa giấy không in hình, không in nội dung (Định lượng: 120 Gr/m2)... (mã hs bìa giấy không/ mã hs của bìa giấy khô)
- Mã HS 48026999: Giấy in tem 90mmx70mm (tem dùng trong nội bộ), dài 50 mét/cuộn, mới 100%... (mã hs giấy in tem 90m/ mã hs của giấy in tem)
- Mã HS 48026999: Tập giấy gấp thủ công mẫu sản xuất ở Đức, mã hàng: 10093, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs tập giấy gấp th/ mã hs của tập giấy gấp)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A5 DL 70... (mã hs giấy photo a5 d/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A6 DL 70... (mã hs giấy photo a6 d/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 Bãi Bằng... (mã hs giấy photo a4 b/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photp A4 màu hồng... (mã hs giấy photp a4 m/ mã hs của giấy photp a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo màu A3 màu vàng... (mã hs giấy photo màu/ mã hs của giấy photo m)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A3 Indo IK Plus DL70... (mã hs giấy photo a3 i/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 màu tím... (mã hs giấy photo a4 m/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A3 màu hồng... (mã hs giấy photo a3 m/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 xanh ngọc... (mã hs giấy photo a4 x/ mã hs của giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Chấm tròn phi 3.5cm A3, bằng giấy... (mã hs chấm tròn phi 3/ mã hs của chấm tròn ph)
- Mã HS 48026999: Biểu mẫu kiểm tra loại A4, hàng mới 100%... (mã hs biểu mẫu kiểm t/ mã hs của biểu mẫu kiể)
- Mã HS 48026999: Giấy lau bo mạch M-3 (1 túi 0.2Kg)... (mã hs giấy lau bo mạc/ mã hs của giấy lau bo)
- Mã HS 48030090: khăn giấy-LAMER:TISSUE PAPER-Hàng Mới 100%... (mã hs khăn giấylamer/ mã hs của khăn giấyla)
- Mã HS 48030090: Giấy vệ sinh Scottie, kích thước: 19,6 x 19,6 x 34,2cm, 50m/ cuộn x 12 cuộn/ túi, 8 túi/ thùng, do Nippon Paper Crecia Co., Ltd sản xuất, mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh sc/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48030090: Giấy dùng để vệ sinh bàn thao tác (500 tờ/gói, 30 gói/thùng) _ Lint free paper EOT05510 [OTR0017]... (mã hs giấy dùng để vệ/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 48030090: Giấy lau 277mmx250mmx10m, do Trung Quốc sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lau 277mmx/ mã hs của giấy lau 277)
- Mã HS 48030090: Giấy không tráng dùng để sản xuất khăn giấy 12.5 gsm khổ 950mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy không trán/ mã hs của giấy không t)
- Mã HS 48030090: Giấy dính bụi DCR A5, hàng mới 100%... (mã hs giấy dính bụi d/ mã hs của giấy dính bụ)
- Mã HS 48030090: Giấy lót... (mã hs giấy lót/ mã hs của giấy lót)
- Mã HS 48030090: Phôi giấy lau tay tái chế màu trắng quy cách 111*110cm, định lượng 34gsm10roll. Mới 100%... (mã hs phôi giấy lau t/ mã hs của phôi giấy la)
- Mã HS 48030090: Giấy vệ sinh CN 10*24cm(1 kg/cuon)... (mã hs giấy vệ sinh cn/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48041100: Giấy Kraft Liner dùng làm bao xi măng dạng cuộn, chưa tẩy trắng (04 cuộn), định lượng: 250g/m2, r/width: 1,090.00 mm, trọng lượng net 4.409 tấn. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy kraft line/ mã hs của giấy kraft l)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày 29 x 86 cm(chất liệu giấy Kraft không tráng)... (mã hs giấy gói giày 2/ mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày... (mã hs giấy gói giày/ mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy đóng gói (Giấy gói, in nổi- Giấy draft lớp mặt không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ), Mới 100%... (mã hs giấy đóng gói/ mã hs của giấy đóng gó)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày 33.7*74.6cm (mục 16, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs giấy gói giày 3/ mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy bao gói cắt sẵn (hàng mới 100%)... (mã hs giấy bao gói cắ/ mã hs của giấy bao gói)
- Mã HS 48041900: Giấy gói độn ((HĐTKNQ:14/19/OIA-TL (7/11/19), DMHHNKNQ: PNK2656(20/12/19);PNK2685(24/12/19))... (mã hs giấy gói độn/ mã hs của giấy gói độn)
- Mã HS 48042190: GIẤY GÓI... (mã hs giấy gói/ mã hs của giấy gói)
- Mã HS 48043110: Giấy cách điện (Màu vàng) Yellow shell paper dùng cho máy khoan để bàn, rộng 1100-1400MM, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs giấy cách điện/ mã hs của giấy cách đi)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft chưa tẩy trắng dùng để lót thùng carton, 100% bột gỗ- CUSHION PAPER, định lượng 150 g/m2, (T2005-1800649), mới 100%... (mã hs giấy kraft chưa/ mã hs của giấy kraft c)
- Mã HS 48043190: Giấy ráp nước P600... (mã hs giấy ráp nước p/ mã hs của giấy ráp nướ)
- Mã HS 48043190: Sợi độn giấy-Kraft Filler Yarn 27000Denier dùng trong sản xuất dây cáp điện. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi độn giấykr/ mã hs của sợi độn giấy)
- Mã HS 48043190: Giấy lớp mặt Kraft chưa tẩy trắng (Land dragon kraft liner-Fsc Recycled 100%), Định lượng 120 gsm, Size (1420-1680)MM, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ mã hs của giấy lớp mặt)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft định lượng 35g khổ 35cm (Giấy dạng cuộn) 1 cuộn 71.4 kg. Mới 100%... (mã hs giấy kraft định/ mã hs của giấy kraft đ)
- Mã HS 48043190: Giấy chống ẩm (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft lót bàn 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft lót/ mã hs của giấy kraft l)
- Mã HS 48043990: Giấy Kraft đã tẩy trắng dùng để lót áo, 100% bột gỗ- PAPER LINING, định lượng 17 g/m2, (T2005-0000001), mới 100%... (mã hs giấy kraft đã t/ mã hs của giấy kraft đ)
- Mã HS 48044190: Giấy lớp mặt Kraft chưa tẩy trắng (Land dragon kraft liner-Fsc Recycled 100%), Định lượng 170 gsm, Size (1470)MM, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ mã hs của giấy lớp mặt)
- Mã HS 48044190: Giấy kraft cuộn chưa tẩy, chưa tráng phủ định lượng 150 gsm.... (mã hs giấy kraft cuộn/ mã hs của giấy kraft c)
- Mã HS 48044190: TEST LINER (NPK): Giấy Kraft, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, có lớp mặt màu cam, lớp đế màu xám làm từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 170 gram/m2, gồm 35 cuộn khổ 155 đến 205 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs test liner npk/ mã hs của test liner)
- Mã HS 48044990: Giấy gói hàng 35x75CM... (mã hs giấy gói hàng 3/ mã hs của giấy gói hàn)
- Mã HS 48045120: Giấy mẫu, khổ 889mm x 600mm/tấm, hiệu DONGGUAN JIAJIN PAPER FACTORY... (mã hs giấy mẫu khổ 8/ mã hs của giấy mẫu kh)
- Mã HS 48045190: BÌA KRAFT KHÔNG TRÁNG,CHƯA TẨY TRẮNG,DẠNG CUỘN, ĐỊNH LƯỢNG 300 GSM, KHỔ 790 mm.HÀNG MỚI 100%.... (mã hs bìa kraft không/ mã hs của bìa kraft kh)
- Mã HS 48045190: Giấy Kraft định lượng 250gsm- KRAFT LINER PAPER OCL-EM FSC MIX CREDIT 250GSM.(Số lượng: 148,269 Tấn). (KQGĐ: số 1610/TB-KĐ3, ngày 18/09/2019). Mới 100%... (mã hs giấy kraft định/ mã hs của giấy kraft đ)
- Mã HS 48051100: GIẤY CUỘN ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY KRAFT HOẶC GIẤY BAO GÓI- 186cm CORRUGATING MEDIUM 70 GSM 1860MM (8 Cuộn;8.416 Tấn). Hàng mới 100%.... (mã hs giấy cuộn để sả/ mã hs của giấy cuộn để)
- Mã HS 48051200: Thẻ treo các loại (thẻ bài)... (mã hs thẻ treo các lo/ mã hs của thẻ treo các)
- Mã HS 48051910: Giấy lót mút xốp... (mã hs giấy lót mút xố/ mã hs của giấy lót mút)
- Mã HS 48051910: Giấy để tạo lớp sóng Giấy Corrugating Medium Paper (160x100) định lượng 160 GSM khổ 100 cm, dạng cuộn, hàng mới 100%.... (mã hs giấy để tạo lớp/ mã hs của giấy để tạo)
- Mã HS 48051990: GIấy cuộn định lượng 90 GSM (Việt Nam)... (mã hs giấy cuộn định/ mã hs của giấy cuộn đị)
- Mã HS 48051990: Giấy công nghiệp IP, dạng cuộn định lượng 105g/m2, khổ 1450mm (Sản xuất từ 100% giấy tái chế), SIZING MEDIUM PAPER (ASCA) 105GSM, dùng tạo lớp sóng trong sản xuất thùng giấy- Hàng mới 100%... (mã hs giấy công nghiệ/ mã hs của giấy công ng)
- Mã HS 48051990: Giấy Medium dùng tạo sóng chưa tráng phủ (Sea Dragon Corrugating Medium- Fsc Recycled 100%), Định lượng 90 gsm, Size (1700)MM, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy medium dùn/ mã hs của giấy medium)
- Mã HS 48052510: Giấy carton lớp mặt (chủ yếu làm từ bột giấy tái chế)(TEST LINER CA 180 T3.5)không tráng phủ ở dạng cuộn(chiều rộng từ:100cm-225 cm)(định lượng 180g/m2)Từ TK số 100973416500 ngày 01/08/2016... (mã hs giấy carton lớp/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48052510: Giấy làm mặt bìa carton không tráng phủ, định lượng 160GSM, dạng cuộn, kích thước từ 1350mm đến1650mm. Nhà sản xuất: NIPPON PAPER INDUSTRY (NPI). Hàng mới 100%.... (mã hs giấy làm mặt bì/ mã hs của giấy làm mặt)
- Mã HS 48052590: Giấy làm hộp (dang cuộn, thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế)... (mã hs giấy làm hộp d/ mã hs của giấy làm hộp)
- Mã HS 48052590: Giấy carton chưa tráng phủ bề mặt,266*420MM(112552063)... (mã hs giấy carton chư/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48052590: Giấy (bìa) lớp mặt (làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế) KPH230D 1560 DIA127NGiấy Siam- Testliner (230x156) định lượng 230 GSM khổ 1560 mm,dạng cuộn.... (mã hs giấy bìa lớp/ mã hs của giấy bìa l)
- Mã HS 48053090: Giấy gói giày... (mã hs giấy gói giày/ mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48053090: Giấy độn giày 750mm*250mm/ tờ... (mã hs giấy độn giày 7/ mã hs của giấy độn già)
- Mã HS 48054000: Giấy lọc 60 x 60, TQ... (mã hs giấy lọc 60 x 6/ mã hs của giấy lọc 60)
- Mã HS 48059190: Giấy nhét (Định lượng: 24g/m2) (giấy nhét giày)... (mã hs giấy nhét định/ mã hs của giấy nhét đ)
- Mã HS 48059190: Giấy bảo vệ bản mạch, kích thước: 910mm * 1070mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy bảo vệ bản/ mã hs của giấy bảo vệ)
- Mã HS 48059390: Giấy dùng để chèn bọc hàng- dạng tấm... (mã hs giấy dùng để ch/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 48059390: CORE BOARD CK 450gsm, 923+1223mm- bìa làm chủ yếu từ bột giấy tái chế, chưa tráng phủ, định lượng 445,6g/m2, dày 0,471mm, dạng tấm, kích thước 923x122,3cm (gd tai cv so: 1300/TB-TCHQ ngày 23/02/2016)... (mã hs core board ck 4/ mã hs của core board c)
- Mã HS 48059390: Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm DUPLES PAPER, định lượng 250g/m2, size: 79 x 109cm, Hàng mới 100%... (mã hs giấy làm nền sả/ mã hs của giấy làm nền)
- Mã HS 48059390: Giấy công nghiệp IP, dạng cuộn định lượng 360g/m2, khổ 1270mm (Sản xuất từ 100% giấy tái chế), CHIPBOARD SCBN SUBSTANCE: 360 GSM, dùng sản xuất ống giấy- Hàng mới 100%... (mã hs giấy công nghiệ/ mã hs của giấy công ng)
- Mã HS 48059390: Giấy cuộn không tráng CORE BOARD (CK) 350: định lượng 350 GSM, khổ rộng 1030 mm, độ dày 0.5-0.54mm, kích thước lõi 76-77mm, dùng để sản xuất ống lõi giấy, NSX P.C.I. INDUSTRIAL PAPER. Hàng mới 100%... (mã hs giấy cuộn không/ mã hs của giấy cuộn kh)
- Mã HS 48059390: Giấy không tráng các loại, khổ 109 cm, mới 100%.... (mã hs giấy không trán/ mã hs của giấy không t)
- Mã HS 48059390: Thanh dựng hàng bằng giấy... (mã hs thanh dựng hàng/ mã hs của thanh dựng h)
- Mã HS 48059390: Bìa Chipboard(500gsm, 750 mm x 1080 mm). Dùng làm bìa vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bìa chipboard5/ mã hs của bìa chipboar)
- Mã HS 48064000: Tấm lót giấy. Hàng mới 100% 0.4mm... (mã hs tấm lót giấy h/ mã hs của tấm lót giấy)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 240G (TK: 101242436260/E31_23/01/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Hộp Carton... (mã hs giấy bìa 240g/ mã hs của giấy bìa 240)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 350G (TK: 101257960530/E31_10/02/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Hộp Carton... (mã hs giấy bìa 350g/ mã hs của giấy bìa 350)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 160G (TK: 101242436260/E31_23/01/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Nắp dưới hộp carton... (mã hs giấy bìa 160g/ mã hs của giấy bìa 160)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 190G (TK: 101193051260/E31_22/12/2016_stt1)Sản phẩm sản xuất là: Mặt dưới hộp carton... (mã hs giấy bìa 190g/ mã hs của giấy bìa 190)
- Mã HS 48081000: Giấy tấm (795~2400*590~2802)mm, dùng để sx thùng carton, đã tạo sóng, chưa đục lỗ, ở dạng tờ, mới 100%... (mã hs giấy tấm 795~2/ mã hs của giấy tấm 79)
- Mã HS 48081000: Bìa lỗ 4 lạng... (mã hs bìa lỗ 4 lạng/ mã hs của bìa lỗ 4 lạn)
- Mã HS 48081000: Bìa lá Plus A4... (mã hs bìa lá plus a4/ mã hs của bìa lá plus)
- Mã HS 48081000: Bìa lá Plus F4... (mã hs bìa lá plus f4/ mã hs của bìa lá plus)
- Mã HS 48081000: Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si- Xanh lá... (mã hs bìa còng plus f/ mã hs của bìa còng plu)
- Mã HS 48081000: Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si-Xanh dương... (mã hs bìa còng thiên/ mã hs của bìa còng thi)
- Mã HS 48081000: Giấy chống gỉ lớn... (mã hs giấy chống gỉ l/ mã hs của giấy chống g)
- Mã HS 48081000: Tấm bìa vách ngăn trong thùng đóng gói 222-A085Z0-001H... (mã hs tấm bìa vách ng/ mã hs của tấm bìa vách)
- Mã HS 48081000: Bìa lưng (260x340mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs bìa lưng 260x3/ mã hs của bìa lưng 26)
- Mã HS 48081000: Tấm Carton (KT: 558 X 420 mm)... (mã hs tấm carton kt/ mã hs của tấm carton)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng E 2 lớp, dạng tờ. KT (82.5*90.5)CM56000tờ. Đơn giá 12986.7991924212VNĐ/KG... (mã hs giấy sóng e 2 l/ mã hs của giấy sóng e)
- Mã HS 48081000: Giấy làn sóng các loại (giấy tấm carton dạng tấm)... (mã hs giấy làn sóng c/ mã hs của giấy làn són)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng dùng trong sản xuất hộp giấy, (125/105) mới 100%... (mã hs giấy sóng dùng/ mã hs của giấy sóng dù)
- Mã HS 48081000: Tấm Carton, bằng bìa sóng, chưa gia công đục lỗ, hàng mới 100%... (mã hs tấm carton bằn/ mã hs của tấm carton)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/Vách ngăn (dạng bìa carton)... (mã hs tấm lót/vách ng/ mã hs của tấm lót/vách)
- Mã HS 48081000: Nẹp góc bằng giấy cứng không sóng, kt: 950*45*45*4mm, mã: 8005500075(8005500075-MT).Mới 100%... (mã hs nẹp góc bằng gi/ mã hs của nẹp góc bằng)
- Mã HS 48084000: Giấy kraft đã hoặc chưa làm chun, nhăn, không dập nổi, không đục lỗ dùng để gói hoa, trang trí gói quà, sản phẩm. không dùng đóng gói tiếp xúc trực tiếp Với thực phẩm,Nhà sx: guang dong. Mới 100%... (mã hs giấy kraft đã h/ mã hs của giấy kraft đ)
- Mã HS 48089090: GIẤY LÓT... (mã hs giấy lót/ mã hs của giấy lót)
- Mã HS 48089090: Lót to bằng giấy D35 1090 x 1640mm... (mã hs lót to bằng giấ/ mã hs của lót to bằng)
- Mã HS 48089090: Lót giấy nhỏ B vsun 35 1640 x 997mm... (mã hs lót giấy nhỏ b/ mã hs của lót giấy nhỏ)
- Mã HS 48089090: Lót bằng giấy nhỏ B vsun 72 990 x 1956mm... (mã hs lót bằng giấy n/ mã hs của lót bằng giấ)
- Mã HS 48089090: GIẤY LÓT CÁC LOẠI-M-11 STOPPER... (mã hs giấy lót các lo/ mã hs của giấy lót các)
- Mã HS 48089090: Tấm bìa carton bằng giấy các loại... (mã hs tấm bìa carton/ mã hs của tấm bìa cart)
- Mã HS 48099010: Giấy than in tem.Mới 100%... (mã hs giấy than in te/ mã hs của giấy than in)
- Mã HS 48101391: Giấy in máy phân tích (in nhiệt) dạng cuộn, kích thước 0.7cm,- ROLL PAPER (40 roll) (2 hộp 40 cuộn)... (mã hs giấy in máy phâ/ mã hs của giấy in máy)
- Mã HS 48101399: Giấy in&CASH CB PAPER 3inch"(79*80)_NICE&P05-001062... (mã hs giấy in&cash cb/ mã hs của giấy in&cash)
- Mã HS 48101399: Giấy được tráng phủ 2 mặt trong CN in,bbì chưa in hình chưa in chữ-HI Alpha (Hokuetsu) Gloss(Hokuetsu Two-Sides Coated Paper in Reel),60.2gsm, khổ cuộn 840mm (SL thực:18.456MT.ĐG thực:780USD/MT)... (mã hs giấy được tráng/ mã hs của giấy được tr)
- Mã HS 48101491: Giấy in ảnh 1 mặt đã tráng phủ vô cơ 2 mặt,có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng,chưa in,200g/m2, dạng tờ,KT:A4*20 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh 1 m/ mã hs của giấy in ảnh)
- Mã HS 48101491: Giấy in ảnh couche đã tráng phủ vô cơ 2 mặt,có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng,chưa in,180g/m2, dạng tờ,KT:A4*50 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh cou/ mã hs của giấy in ảnh)
- Mã HS 48101491: Giấy in 1 mặt tự dính đã tráng phủ vô cơ 1 mặt,cóchứa hàm lượng bột giấy cơ học & hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo tr/lượng,chưa in,135g/m2, dạng tờ,KT:A4*50 tờ,XX:Trung Quốc,mới100%... (mã hs giấy in 1 mặt t/ mã hs của giấy in 1 mặ)
- Mã HS 48101499: Giấy in ảnh couche đã tráng phủ vô cơ 2 mặt,có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng,chưa in,260g/m2, dạng tờ,KT:A3*50 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh cou/ mã hs của giấy in ảnh)
- Mã HS 48101999: Miếng giấy có dính keo một mặt (cao 2 cm; dài 5cm)... (mã hs miếng giấy có d/ mã hs của miếng giấy c)
- Mã HS 48101999: Giấy in 300g SBS PAPER 31", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn,rộng 1194mm,mới 100%... (mã hs giấy in 300g sb/ mã hs của giấy in 300g)
- Mã HS 48101999: Giấy in 350g SBS PAPER 35", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn,rộng 1194mm,mới 100%... (mã hs giấy in 350g sb/ mã hs của giấy in 350g)
- Mã HS 48101999: Giấy in 400g SBS PAPER 35", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn,rộng 1194mm,mới 100%... (mã hs giấy in 400g sb/ mã hs của giấy in 400g)
- Mã HS 48101999: Giấy làm hộp (Giấy bìa cứng làm hộp)... (mã hs giấy làm hộp g/ mã hs của giấy làm hộp)
- Mã HS 48101999: Giấy bìa ngoài đã in... (mã hs giấy bìa ngoài/ mã hs của giấy bìa ngo)
- Mã HS 48102299: Giấy DUPLEX... (mã hs giấy duplex/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48102299: Giấy in phòng sạch A4 màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ mã hs của giấy in phòn)
- Mã HS 48103190: Thùng carton/PE-MPKG00010/41016006... (mã hs thùng carton/pe/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48103290: Giấy in loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% tổng trọng lượng,Clay Coated News Back, hàng mới 100%... (mã hs giấy in loại đã/ mã hs của giấy in loại)
- Mã HS 48109290: Sách hướng dẫn KSR... (mã hs sách hướng dẫn/ mã hs của sách hướng d)
- Mã HS 48109290: Giấy Pulure (700x500mm)... (mã hs giấy pulure 70/ mã hs của giấy pulure)
- Mã HS 48109290: Giấy Ivory 350 (80x290mm)... (mã hs giấy ivory 350/ mã hs của giấy ivory 3)
- Mã HS 48109290: Giấy Duplex 350 (220x210mm)... (mã hs giấy duplex 350/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Giấy bìa duplex đã tráng phủ 1 mặt,đáy xám,dạng cuộn, giấy nhiều lớp.Định lương 350GSM, khổ cuộn từ 68.5-130(cm).Mới 100%.dùng để in ấn.HSX:HANSOL PAPER CO., LTD, nhãn hiệu "HI-Q"... (mã hs giấy bìa duplex/ mã hs của giấy bìa dup)
- Mã HS 48109290: Bìa giấy (định lượng 250gr/m2, kích thước: 25x15cm,30x23cm,32x21cm.)... (mã hs bìa giấy định/ mã hs của bìa giấy đị)
- Mã HS 48109290: Giấy ivory tráng phủ 1 mặt, định lượng 250gsm, dạng cuộn khổ 86cm, mới 100%... (mã hs giấy ivory trán/ mã hs của giấy ivory t)
- Mã HS 48109290: Giấy đã tráng một mặt"ONE SIDE COATED BOARD",dạng cuộn, dùng để sản xuất bao bì, định lượng 193 gsm, khổ 1230 mm, được tạo thành từ nhiều lớp, nhà sản xuất WHAKATANE MILL, hàng mới 100%.... (mã hs giấy đã tráng m/ mã hs của giấy đã trán)
- Mã HS 48109290: Giấy Duplex có tráng phủ, dạng cuộn (SXBB carton), định lượng 200 Gsm_Kích thước 142cm.... (mã hs giấy duplex có/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Bìa giấy duplex đã tráng phủ một mặt, Định lượng 230 gsm, Size (770-1470)MM dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs bìa giấy duplex/ mã hs của bìa giấy dup)
- Mã HS 48109290: Giấy duplex tráng phủ 1 mặt, mặt sau màu xám, bề mặt nhám, sần, nhiều lớp, định lượng 300G, KT 800mm*13 cuộn, 1200mm*12 cuộn. Mới 100%... (mã hs giấy duplex trá/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Giấy có tráng phủ,dạng cuộn, dùng in và sản xuất bao bì/ Batabak (735mm x 200gsm)... (mã hs giấy có tráng p/ mã hs của giấy có trán)
- Mã HS 48109290: Tấm lót thùng carton-55x5 cm... (mã hs tấm lót thùng c/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48109290: Giấy định lượng 300 gsm, khổ 813-1030 mm, dạng cuộn, đã tráng 1 mặt, sử dụng sản xuất hộp giấy, mới 100%... (mã hs giấy định lượng/ mã hs của giấy định lư)
- Mã HS 48109990: Giấy gói khổ A2, kích thước (420x594)mm.... (mã hs giấy gói khổ a2/ mã hs của giấy gói khổ)
- Mã HS 48109990: Giấy in nhiệt phiếu dạng cuộn màu trắng MODEL: 350B301000 sử dụng cho máy thiết bị kiểm tra BT501, Hàng mới 100%,(2 roll/bag, 12bags/box) hãng sản xuất DHC TAIWAN... (mã hs giấy in nhiệt p/ mã hs của giấy in nhiệ)
- Mã HS 48109990: Giấy tẩm hồ dùng cho sản xuất Pin R03P(K37+-0.2mm), hàng mới 100%... (mã hs giấy tẩm hồ dùn/ mã hs của giấy tẩm hồ)
- Mã HS 48109990: Giấy vi tính liên sơn IMP K240/2-3L (màu) (Giấy Carbonless IMP K240/2-3L). Hàng mới 100%(06.02.0146)... (mã hs giấy vi tính li/ mã hs của giấy vi tính)
- Mã HS 48109990: Giấy Couche loại bề mặt phủ bóng (định lượng 148gsm, dạng cuộn, KT: 650 mm), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy couche loạ/ mã hs của giấy couche)
- Mã HS 48109990: Giấy carton đã tráng phủ bề mặt, định lượng 300G/ 131.63*36.84mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy carton đã/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48109990: Giấy lụa... (mã hs giấy lụa/ mã hs của giấy lụa)
- Mã HS 48109990: Giấy bìa cứng (205 x 142 x 0.3T) (hàng mới 100%)... (mã hs giấy bìa cứng/ mã hs của giấy bìa cứn)
- Mã HS 48109990: Giấy định lượng 235 gsm, khổ 730-1080 mm, dạng cuộn, đã tráng 1 mặt, sử dụng sản xuất hộp giấy, mới 100%... (mã hs giấy định lượng/ mã hs của giấy định lư)
- Mã HS 48109990: Giấy dạng cuộn (rộng 16cm, dài 12m/cuộn) được tráng 1 mặt, mặt kia có chất kết dính sử dụng để gia công sản phẩm cây lăn bụi thảm sàn nhà.... (mã hs giấy dạng cuộn/ mã hs của giấy dạng cu)
- Mã HS 48111090: Bánh mài- 4inch (100x16) (10 cái/hộp)... (mã hs bánh mài 4inch/ mã hs của bánh mài 4i)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn- A160 (50m/cuộn) (dùng chà sắt)... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 48111090: Giấy dầu các loại... (mã hs giấy dầu các lo/ mã hs của giấy dầu các)
- Mã HS 48114120: Băng dính 2 mặt bằng giấy dùng trong sản xuất đồ thủ công, khổ 8mm, 20m/ cuộn. Nhà CC: ONAO CO., LTD. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 2 mặt/ mã hs của băng dính 2)
- Mã HS 48114120: Băng keo hai mặt (Băng keo giấy hai mặt- giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống, loại tự dính), Mới 100%.... (mã hs băng keo hai mặ/ mã hs của băng keo hai)
- Mã HS 48114120: Giấy dính đã tráng một lớp keo dùng dán đầu thanh nhôm 21x29cm (1000 trang/tập). Hàng mới 100%... (mã hs giấy dính đã tr/ mã hs của giấy dính đã)
- Mã HS 48114120: Giấy tráng keo 243J- khổ 20mm x 18m, 6 cuộn/ gói, 3M ID số JT200086943... (mã hs giấy tráng keo/ mã hs của giấy tráng k)
- Mã HS 48114120: Băng dính giấy 2 mặt 5cm, chất liệu giấy khổ rộng 5cm dài 8 mét. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính có 1 lớp nhạy nhiệt, có phủ top coat, chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1.08x1000;1.08x960;1.08x920)M dạng cuộn DTWG-P0048TC. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tự dính có/ mã hs của giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 90g/m2 loại tiêu chuẩn, bề mặt có 1 lớp tráng phủ bóng mờ chưa in hình in chữ,có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1.06x1000;1.06x990)M dạng cuộn CPYK-P0032. Mới 100%... (mã hs giấy tự dính 90/ mã hs của giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 2 mặt các loại (1050mmx50m) quy đổi từ Miếng dán- J2YHBTL1140A, chuyển đổi mục đích sử dụng từ dòng hàng số 2 của TKN 101766669760 ngày 15/12/2017... (mã hs băng keo giấy 2/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy 2cm x18m.Hàng mới 100%(06.99.0338)... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Giấy dính... (mã hs giấy dính/ mã hs của giấy dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo bằng giấy M502... (mã hs băng keo bằng g/ mã hs của băng keo bằn)
- Mã HS 48114190: Băng Keo-Chất Liệu: 70% Metal 30% Acrylic-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 137384-Mới 100%... (mã hs băng keochất l/ mã hs của băng keochấ)
- Mã HS 48114190: Miếng Dán Nhắc Nhở-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144017-Mới 100%... (mã hs miếng dán nhắc/ mã hs của miếng dán nh)
- Mã HS 48114190: Băng Keo (Bộ 2)-Chất Liệu: 90% Paper, 5% Glue, 5% Printing Ink-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 143996-Mới 100%... (mã hs băng keo bộ 2/ mã hs của băng keo bộ)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 79g/m2 đã tráng loại tiêuchuẩn,bề mặt có 1 lớptráng phủbóng mờ chưa in hình in chữ,có1 lớp đếgiấy bảovệ,keo nước. (1.06x1000)M dạng cuộn CP(MF)-P-BG.Hàng mới 100%... (mã hs giấytựdính 79g// mã hs của giấytựdính 7)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 70g/m2 đã tráng loại tiêu chuẩn, không phủ bóng chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1.06x1000)M dạng cuộn UCP(TC)-P-BG(F). Hàng mới 100% dùng làm tem, nhãn... (mã hs giấy tự dính 70/ mã hs của giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 84g/m2 đã tráng loại tiêuchuẩn, bềmặt có 1 lớp tráng phủbóng chưain hình in chữ, có 1lớp đế giấy bảovệ, keo nước.(1.06X1000)M dạng cuộn CCP(K3)-P-WG(U0).Hàng mới 100% dùng làm tem, nhãn... (mã hs giấytựdính 84g// mã hs của giấytựdính 8)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 80g/m2 đã tráng, loại tiêu chuẩn, không phủ bóng chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy xanh bảo vệ, keo nước. (1.06x1000)M UPBG-P0080. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tự dính 80/ mã hs của giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 90g/m2 đãtráng loại tiêuchuẩn,bề mặt có 1 lớp trángphủ bóngmờ chưa in hình in chữ,có 1 lớp đếgiấy vàng bảovệ,keo nước.(1.06x1000;1.06x950)M CPYK-P0032.Mới 100%... (mã hs giấytựdính 90g// mã hs của giấytựdính 9)
- Mã HS 48114190: Keo lót Super (Bằng giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs keo lót super/ mã hs của keo lót supe)
- Mã HS 48114190: Giấy dính bụi DCR-PAD (màu trắng),đã tráng phủ lớp keo,giấy A5 dùng làm sạch phòng,kích thước 240x165mm, 50 miếng/tập(1unb 50 mếng), 40 tập/hộp. Nhà sản xuất Bosung Printech Co., Ltd.Hàng mới 100%.... (mã hs giấy dính bụi d/ mã hs của giấy dính bụ)
- Mã HS 48114190: Băng keo dán một mặt bằng giấy AW0331F. KT:0.075 x 500(m) x 5cuộn... (mã hs băng keo dán mộ/ mã hs của băng keo dán)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy, 10mm*25m, hàng mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Nhãn dán gáy tập tài liệu,kích thước:35*297mm,10 tấm/túi,kiểu:5SH00016 (SEHO-135DB),nhà cung cấp: KOKUYO,mới 100%... (mã hs nhãn dán gáy tậ/ mã hs của nhãn dán gáy)
- Mã HS 48114190: Giấy tráng nhựa dạng cuộn, tự dính, định lượng 50g/m2, rộng 1160mm, dài 6091m, dày 0.09mm, nguyên liệu để sản xuất vải, mút, hàng mới 100%.... (mã hs giấy tráng nhựa/ mã hs của giấy tráng n)
- Mã HS 48114190: Cuộn giấy làm sạch làn bowling, P/N: 61860250000, 1 set 1 thùng (1 thùng có 4 cuộn). Hàng mới 100%.... (mã hs cuộn giấy làm s/ mã hs của cuộn giấy là)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy (ng. liệu) 01 mặt không in hình,chữ 1200mm x 18m NO.7288 (nhãn hiệu: Nitto)... (mã hs băng keo giấy/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 02 mặt (ng.liệu) không in hình, chữ 1050mmx1630m V-100S(1 Jumbo1711.5M2, 2 jumbo),(nhãn hiệu: Nitto)... (mã hs băng keo giấy 0/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính (Self Adhesive Paper) AW0331AF Fascoat 2 FSC/S1010/BG40Wh Imp(Chưa in,một lớp keo,có lớp bảo vệ) Size: 1525mm*6000m... (mã hs giấy tự dính s/ mã hs của giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo... (mã hs băng keo/ mã hs của băng keo)
- Mã HS 48114190: Băng dính bạc 50mm*25m (Dài 25 mét, rộng 5cm, chất liệu bằng: giấy)... (mã hs băng dính bạc 5/ mã hs của băng dính bạ)
- Mã HS 48114190: Nhãn dán bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán bằng g/ mã hs của nhãn dán bằn)
- Mã HS 48114190: Giấy in nhãn (có lớp dính, chưa in) Decal CLW3P (310mm x 1000M)... (mã hs giấy in nhãn c/ mã hs của giấy in nhãn)
- Mã HS 48114190: Giấy tráng phủ keo một mặt, loại tự dính, khổ (80-120)cm, để dán hộp đựng đồ và trang trí, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs giấy tráng phủ/ mã hs của giấy tráng p)
- Mã HS 48114190: Giấy dính bụi, kích thước 330*240mm... (mã hs giấy dính bụi/ mã hs của giấy dính bụ)
- Mã HS 48114920: Băng giấy dạng cuộn, được nhuộm màu và tráng lớp keo mỏng khô bề mặt (độ dày 0.05-0.1 mm, bề rộng 7-51 mm)... (mã hs băng giấy dạng/ mã hs của băng giấy dạ)
- Mã HS 48114990: Hình dán/giấy-23.4x19cm-BIOTHERM:BIO 20 CNY STICKERS-Hàng Mới 100%... (mã hs hình dán/giấy2/ mã hs của hình dán/giấ)
- Mã HS 48114990: Băng giấy dạng cuộn, được nhuộm màu và tráng lớp keo mỏng khô bề mặt; mã MRDNX380NL2000, độ dày 0.38 mm, bề rộng 200 mm.Mới 100%... (mã hs băng giấy dạng/ mã hs của băng giấy dạ)
- Mã HS 48115199: Giấy in ảnh làm từ bột giấy nhãn hiệu: MITSUBISHI, dạng cuộn, định lượng 230 GSM, đã tẩy trắng, tráng phủ plastic mới 100%, IJ-RC-NME 160AS (230 GSM) kích cỡ: 1534 mm x 2449 m. S.lg: 01 cuộn.... (mã hs giấy in ảnh làm/ mã hs của giấy in ảnh)
- Mã HS 48115199: Giấy in nhiệt dạng cuộn, khổ rộng 80mm dài 20 mét. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in nhiệt d/ mã hs của giấy in nhiệ)
- Mã HS 48115199: Giấy từ bột giấy đã tẩy trắng,đã tráng phủ plastic một mặt,định lượng 137g/m2,dạng cuộn, khổ 95cm (N/liệu S/x sản phẩm nhựa)-mới 100%) (270/TB-KĐ3;31/01/2019)... (mã hs giấy từ bột giấ/ mã hs của giấy từ bột)
- Mã HS 48115999: Tấm laminate để làm mặt bàn, NSX: Classic Chair Company, mã: 4185-WM, kích thước 244x122x0.06 (cm)... (mã hs tấm laminate để/ mã hs của tấm laminate)
- Mã HS 48115999: Giấy từ bột giấy đã tẩy trắng, tráng phủ 1 mặt bằng polysiloxane, chưa in, chưa nhuộm màu, dạng cuộn, khổ 108 cm (PAPER RELEASE LINER BD0175 REM82),PTPL:191/TB-KĐ3. Mới 100%... (mã hs giấy từ bột giấ/ mã hs của giấy từ bột)
- Mã HS 48115999: Cúp giấy (Làm bằng giấy, lòng trong phủ lớp màng mỏng nhựa PE), Kích thước: 95 x 20 (mm). Dùng để đựng bánh. Hàng mới 100%... (mã hs cúp giấy làm b/ mã hs của cúp giấy là)
- Mã HS 48115999: Giấy chưa tẩy trắng, thấm tẩm chất chống ẩm/ Core Paper 25KG (75mm*1050mm*0.6mm) (Mới 100%)- Đã kiểm hóa tại TK số 102622409261/A12 (Mới 100%)... (mã hs giấy chưa tẩy t/ mã hs của giấy chưa tẩ)
- Mã HS 48115999: Giấy tráng plastic loại không dính chống tĩnh điện trong phòng sạch, kích thước: 850mm * 1030mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tráng plas/ mã hs của giấy tráng p)
- Mã HS 48115999: Nhãn dán hiển thị hướng thổi ra của gió, KT:40*85mm, bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán hiển t/ mã hs của nhãn dán hiể)
- Mã HS 48115999: Giấy lót(dùng ngăn bụi) 65G 1090MM*500M/ cuộn-1cây, mới 100%... (mã hs giấy lótdùng n/ mã hs của giấy lótdùn)
- Mã HS 48116099: Giấy cứng làm lưỡi trai lót nón(0.92*1.82m) (don gia hoa don 137871vnd)... (mã hs giấy cứng làm l/ mã hs của giấy cứng là)
- Mã HS 48116099: Gíây đóng gói bên trong có logo... (mã hs gíây đóng gói b/ mã hs của gíây đóng gó)
- Mã HS 48119049: giấy dán giá dùng trong đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs giấy dán giá dù/ mã hs của giấy dán giá)
- Mã HS 48119049: Băng giấy... (mã hs băng giấy/ mã hs của băng giấy)
- Mã HS 48119099: GiâY GoI Qua-Chất Liệu: 100% Paper. 70 Gsm-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 138234-Mới 100%... (mã hs giây goi quach/ mã hs của giây goi qua)
- Mã HS 48119099: Giấy 2007-41 #, không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy 200741 #/ mã hs của giấy 200741)
- Mã HS 48119099: Giấy K07107-3 #, không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy k071073 #/ mã hs của giấy k07107)
- Mã HS 48119099: Giấy FM2004(201), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 80g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm2004201/ mã hs của giấy fm2004)
- Mã HS 48119099: Giấy FM0823A(329), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm0823a32/ mã hs của giấy fm0823a)
- Mã HS 48119099: Giấy FM0906C(640), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm0906c64/ mã hs của giấy fm0906c)
- Mã HS 48119099: Giấy FM8627B(031), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm8627b03/ mã hs của giấy fm8627b)
- Mã HS 48119099: Giấy FM6013S(103), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 100g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm6013s10/ mã hs của giấy fm6013s)
- Mã HS 48119099: Tấm Texon lót giầy... (mã hs tấm texon lót g/ mã hs của tấm texon ló)
- Mã HS 48119099: Giấy in nhiệt- THERMAL PAPER (FT220+ 65gsm 800mm X 6000m), 76Rolls, Hàng mới 100%... (mã hs giấy in nhiệt/ mã hs của giấy in nhiệ)
- Mã HS 48119099: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Giấy đo pH 0.5-5.5 7mmx5m (hộp 1 cuộn), Whatman code 2600-101A... (mã hs dụng cụ phòng t/ mã hs của dụng cụ phòn)
- Mã HS 48119099: Giấyphứchợpđãphủhaimặtbằngpoly(ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng,đã in,dạng cuộn,khổ lớn hơn 15 cm,dùng sản xuất bao bì đựng sữa SP VNM SOUTHERN STAR TBA1000B-Mới 100%... (mã hs giấyphứchợpđãph/ mã hs của giấyphứchợpđ)
- Mã HS 48119099: Giấy kraft chưa tẩy trắng, đã in chữ, thấm tẩm hợp chất Natri Nitrite để bảo vệ bề mặt kim loại/ VCI 90*880(CO2) Green; KQGĐ số 4164/TB-TCHQ (19.05.16) (Mới 100%)... (mã hs giấy kraft chưa/ mã hs của giấy kraft c)
- Mã HS 48119099: Giấy đệm tấm lót giày (hình chữ nhật, không gấp), mới 100%.... (mã hs giấy đệm tấm ló/ mã hs của giấy đệm tấm)
- Mã HS 48119099: Giấy nhiệt NTC ST BLUE,giấy nhạy nhiệtkhổ 400mm x 65 GSM x 6000 M(Thermal Paper)giấy đã được tráng 1 mặt bằng chất hữu cơ nhạy nhiệt để in hóa đơn.Hàng mới 100% do HANSOL Artone Paper sản xuất... (mã hs giấy nhiệt ntc/ mã hs của giấy nhiệt n)
- Mã HS 48119099: Phụ liệu may mặc mếch dán áo bằng giấy kết hợp sợi tổng hợp (25x14x0.1)+-10%. Hàng mới 100%... (mã hs phụ liệu may mặ/ mã hs của phụ liệu may)
- Mã HS 48119099: Giấy cách điện 2 zem- 1mx1m... (mã hs giấy cách điện/ mã hs của giấy cách đi)
- Mã HS 48119099: Giấy xenlulo định lượng 30g khổ 30cm (Giấy dạng TẤM). Mới 100%... (mã hs giấy xenlulo đị/ mã hs của giấy xenlulo)
- Mã HS 48119099: Giấy chống ẩm. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48119099: Bìa lót giầy 30 x 9 cm, dạng tấm... (mã hs bìa lót giầy 30/ mã hs của bìa lót giầy)
- Mã HS 48119099: Giấy phủ mặt da các loại (Dạng cuộn) Mới 100%... (mã hs giấy phủ mặt da/ mã hs của giấy phủ mặt)
- Mã HS 48139090: Giấy sáp (32.F9S0) cuốn đầu lọc thuốc lá, 64mm x 3500m x 65mm. phụ liệu dùng trong sản xuất thuốc lá điếu. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy sáp 32f9/ mã hs của giấy sáp 32)
- Mã HS 48142090: Giấy dán tường RIV.MURALE MANZONI bằng giấy (6cuộn/hộp 80cmx20cmx20cm, 6m/cuộn khổ 70cm) dùng cho cửa hàng, hiệu EFFEITALIA, hàng mới 100%VMNZ15440... (mã hs giấy dán tường/ mã hs của giấy dán tườ)
- Mã HS 48142090: Giấy dán tường, khổ rộng 92cm, có hoa văn, có phủ lớp nhựa PVC, hãng sx: SINCOL Nhật Bản, mới 100%... (mã hs giấy dán tường/ mã hs của giấy dán tườ)
- Mã HS 48169040: Giấy chuyển nhiệt dùng để sản xuất tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs giấy chuyển nhi/ mã hs của giấy chuyển)
- Mã HS 48169040: Giấy ép (PRESS SHEET)... (mã hs giấy ép press/ mã hs của giấy ép pre)
- Mã HS 48169090: Giấy in nhiệt không keo, rộng 80mm-50m 1cuộn, hiệu SUZHOU,mới 100%... (mã hs giấy in nhiệt k/ mã hs của giấy in nhiệ)
- Mã HS 48169090: Giấy in Sticker khổ 6cm, 20m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy in sticker/ mã hs của giấy in stic)
- Mã HS 48171000: Bao lì xì/giấy-8x18cm-LOREAL PARIS:CNY 2020 RED POCKET-Hàng Mới 100%... (mã hs bao lì xì/giấy/ mã hs của bao lì xì/gi)
- Mã HS 48171000: Bao thư 12x22cm có keo 80 gsm... (mã hs bao thư 12x22cm/ mã hs của bao thư 12x2)
- Mã HS 48171000: Bao Lì Xì loại Corporate (40 bao li xi/1 hộp). Hàng mới 100%.... (mã hs bao lì xì loại/ mã hs của bao lì xì lo)
- Mã HS 48171000: Bao Lì Xì size nhỏ (1 gói 20 bao lì xì, không có hộp). Hàng mới 100%.... (mã hs bao lì xì size/ mã hs của bao lì xì si)
- Mã HS 48171000: Phong bì giấy (24x27cm, 27x39cm,.)... (mã hs phong bì giấy/ mã hs của phong bì giấ)
- Mã HS 48171000: TÚI ĐỰNG BAO LÌ XÌ... (mã hs túi đựng bao lì/ mã hs của túi đựng bao)
- Mã HS 48171000: BAO LÌ XÌ, CV ĐIỀU CHỈNH 6979... (mã hs bao lì xì cv đ/ mã hs của bao lì xì c)
- Mã HS 48171000: BAO LÌ XÌ... (mã hs bao lì xì/ mã hs của bao lì xì)
- Mã HS 48171000: Bao lì xì bằng giấy, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bao lì xì bằng/ mã hs của bao lì xì bằ)
- Mã HS 48171000: Phong bao lì xì bằng giấy đã in hình in chữ, nhà sx: Guang xi. Mới 100%... (mã hs phong bao lì xì/ mã hs của phong bao lì)
- Mã HS 48171000: Phong bì đựng bài thi Tiếng Anh, nhà cung cấp CAMBRIDGE ASSESSMENT, Mới 100%... (mã hs phong bì đựng b/ mã hs của phong bì đựn)
- Mã HS 48173000: Túi giấy-30X20X8cm-LAMER:SHOPPING BAG LARGE-Hàng Mới 100%... (mã hs túi giấy30x20x/ mã hs của túi giấy30x)
- Mã HS 48173000: Túi giấy-23x24x11cm-LAMER:SHOPPING BAG MEDIUM-Hàng Mới 100%... (mã hs túi giấy23x24x/ mã hs của túi giấy23x)
- Mã HS 48173000: Túi/Giấy-15X13X3cm-KIEHL'S:KHLS HOL 19 SMALL SHOP BAG 2-Hàng Mới 100%... (mã hs túi/giấy15x13x/ mã hs của túi/giấy15x)
- Mã HS 48173000: Túi/Giấy-30X20X8cm-KIEHL'S:KHLS HOL 19 LARGE SHOP BAG 1-Hàng Mới 100%... (mã hs túi/giấy30x20x/ mã hs của túi/giấy30x)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh hiệu Toilet TSS With Core 3 lớp 180 tờ/cuộn, 10 cuộn/gói, 10 gói/thùng, trắng. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh hi/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Watersilk 12... (mã hs giấy vệ sinh wa/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh cuộn to, loại 2 lớp, dài 224m. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh cu/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48182000: Giấy ăn rút water silk 250tờ/túi... (mã hs giấy ăn rút wat/ mã hs của giấy ăn rút)
- Mã HS 48182000: Giấy lau SMT dạng cuộn trơn, phi 20*530*350mm*10m, lõi nhựa, hàng mới 100%... (mã hs giấy lau smt dạ/ mã hs của giấy lau smt)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy hiệu Paseo Elegant Kitchen Towel không mùi, 2 lớp, 70 tờ, Tip To Tip Embossed 2cuộn/gói,6 gói/thùng Printed Apple&Leaf. Hàng mới 100%... (mã hs khăn giấy hiệu/ mã hs của khăn giấy hi)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy lau mặt hiệu JOLLY 2 lớp định lượng 14.3gsm, 210x200 mm; 250 tờ/ gói, 40 gói/thùng. FACIAL TISSUE KILOAN, Hàng mới 100%.... (mã hs khăn giấy lau m/ mã hs của khăn giấy la)
- Mã HS 48182000: Giấy lau phòng sạch- WIP 0609, 22.8cm*22.8cm, 300pcs/túi. Hàng mới 100%(06.02.0025)... (mã hs giấy lau phòng/ mã hs của giấy lau phò)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy KimWipes Kimtech S280... (mã hs khăn giấy kimwi/ mã hs của khăn giấy ki)
- Mã HS 48185000: Miếng lót cổ áo bằng giấy (PAPER COLLAR STAY, T2003-1700861), mới 100%... (mã hs miếng lót cổ áo/ mã hs của miếng lót cổ)
- Mã HS 48185000: Thẻ bài bằng giấy mới 100% kích thước 6cm*3cm(dùng trong may mặc). Thương hiệu Last note... (mã hs thẻ bài bằng gi/ mã hs của thẻ bài bằng)
- Mã HS 48185000: Giấy chống ẩm (đồ phụ kiện may mặc-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48185000: Giấy lót thân... (mã hs giấy lót thân/ mã hs của giấy lót thâ)
- Mã HS 48185000: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ mã hs của dây luồn)
- Mã HS 48185000: Mếch Giấy phụ trợ may mặc, khổ rộng (1,2-2)m, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs mếch giấy phụ t/ mã hs của mếch giấy ph)
- Mã HS 48185000: Nhãn treo các loại... (mã hs nhãn treo các l/ mã hs của nhãn treo cá)
- Mã HS 48185000: Khoanh cổ giấy... (mã hs khoanh cổ giấy/ mã hs của khoanh cổ gi)
- Mã HS 48189000: Giấy thấm dầu, chất liệu Giấy, công dụng Thấm dầu- Hàng thử (LANCOME KIT 300 BLOTTERS BAR FCA)- L9382600... (mã hs giấy thấm dầu/ mã hs của giấy thấm dầ)
- Mã HS 48189000: Khăn lau bằng vải chuyên dụng để vệ sinh thiết bị PRECO 80pc.pail, hàng mới 100%... (mã hs khăn lau bằng v/ mã hs của khăn lau bằn)
- Mã HS 48189000: Khăn lau dầu công nghiệp, chất liệu giấy, kích thước: 280 x 425 x 4 mm... (mã hs khăn lau dầu cô/ mã hs của khăn lau dầu)
- Mã HS 48189000: Giấy gói quà(70x100)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs giấy gói quà70/ mã hs của giấy gói quà)
- Mã HS 48189000: Khẩu trang giấy (50chiếc/hộp),hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang giấy/ mã hs của khẩu trang g)
- Mã HS 48189000: Giấy dùng để gói vỏ hộp quà sinh nhật đã in mầu, khổ (0.6-1)m (chưa: in hình, in chữ), không dùng để bao gói thực phẩm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs giấy dùng để gó/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 48189000: Giấy ráp C800 230*280mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp c800 2/ mã hs của giấy ráp c80)
- Mã HS 48189000: Giấy lau (sử dụng để vệ sinh sản phẩm,4 hộp/CS/UNK, hàng mới 100%) 6-6686-03... (mã hs giấy lau sử dụ/ mã hs của giấy lau sử)
- Mã HS 48189000: Giấy lau phòng sạch 19cm x 24cm... (mã hs giấy lau phòng/ mã hs của giấy lau phò)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 380mm*350mm*10m, mới 100%.... (mã hs giấy lau 380mm*/ mã hs của giấy lau 380)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 654mm*350mm*10m, mới 100%.... (mã hs giấy lau 654mm*/ mã hs của giấy lau 654)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 0609,300 tờ/túi 9inch, mới 100%.... (mã hs giấy lau 06093/ mã hs của giấy lau 060)
- Mã HS 48189000: Giấy hút ẩm (Mục 07 TK 102995888660/E31)... (mã hs giấy hút ẩm mụ/ mã hs của giấy hút ẩm)
- Mã HS 48189000: Giấy bọc tròng mắt kính (kt 75*155, 85*170)mm- Lens Wrapping Tissue Prescription PL 75 (15,000 pcs/carton) (1 pcs 1 TAM), hàng mới 100%... (mã hs giấy bọc tròng/ mã hs của giấy bọc trò)
- Mã HS 48189000: Giấy Làm sạch bụi CLEAN WIPER PS-2 8*7.5 sử dụng trong phòng sạch để lau khuôn đúc thấu kính (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy làm sạch b/ mã hs của giấy làm sạc)
- Mã HS 48189000: Tem chống ẩm-ycm yn11c all reduce sticker... (mã hs tem chống ẩmyc/ mã hs của tem chống ẩm)
- Mã HS 48189000: Khẩu trang chống bụi. Hiệu: 3M Aura. Mới 100%... (mã hs khẩu trang chốn/ mã hs của khẩu trang c)
- Mã HS 48189000: Giấy chống ẩm... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48189000: Bemcot (Giấy lau) M-3II (100pcs/pack 30pack/carton)... (mã hs bemcot giấy la/ mã hs của bemcot giấy)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy nhỏ (MRF01021), hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy nhỏ m/ mã hs của hộp giấy nhỏ)
- Mã HS 48191000: nẹp góc bằng carton kt 800*50*50*5mm (MDQ0110), hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc bằng ca/ mã hs của nẹp góc bằng)
- Mã HS 48191000: Nẹp giấy... (mã hs nẹp giấy/ mã hs của nẹp giấy)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton (Tấm pallet)... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton PK-01-001 (579x239x218) mm... (mã hs thùng carton pk/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton FAPV-01-017 (515X343X300) mm... (mã hs thùng carton fa/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton PBX-33118-1-CB-B200 (Bằng bìa giấy, có sóng) kích thước: 280*157*111 mm... (mã hs thùng carton pb/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton các loại... (mã hs thùng carton cá/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Miếng lót carton FAPV-03-017 (505x338) mm... (mã hs miếng lót carto/ mã hs của miếng lót ca)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy đựng giày... (mã hs hộp giấy đựng g/ mã hs của hộp giấy đựn)
- Mã HS 48191000: Bìa carton dùng để đóng gói hàng hóa (cạnh ngăn kéo bàn, tủ), KT: 175x90x80mm, gồm 33200 chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs bìa carton dùng/ mã hs của bìa carton d)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng giày... (mã hs hộp đựng giày/ mã hs của hộp đựng già)
- Mã HS 48191000: Hộp bằng bìa giấy cứng,có chân đế bằng gỗ ép công nghiệp dùng đóng gói xuất khẩu, KT: 1235*835*850 mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp bằng bìa gi/ mã hs của hộp bằng bìa)
- Mã HS 48191000: Hộp carton phụ kiện dùng cho model SHS-6600, kt (156*53*32) mm... (mã hs hộp carton phụ/ mã hs của hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Thùng Master Carton Noatek NC-5570, kích thước: (580x335x275)mm, hàng mới 100% (800-55701)... (mã hs thùng master ca/ mã hs của thùng master)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 315*165*135... (mã hs hộp carton 315*/ mã hs của hộp carton 3)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON GID1 (559*406*305) MM, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton gi/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton box, XXDGL-15-33I-IVT-DB-4P. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton box/ mã hs của hộp carton b)
- Mã HS 48191000: Hộp carton pad, XXDGL-15-33I-IVT-DB-4P. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton pad/ mã hs của hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-XXXDWH-15-65I-IVT (1030x250 mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs tấm cartonxxxd/ mã hs của tấm cartonx)
- Mã HS 48191000: Hộp carton XXXDWH-17-65I-IVT (1505x415x255 mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs hộp carton xxxd/ mã hs của hộp carton x)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa đóng gói sản phẩm,bằng giấy sóng,kích thước: 49.5*33*0.6 cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp bìa đóng gó/ mã hs của hộp bìa đóng)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 081-0001-8281-V (kích thước: 178*114*152mm, dùng để đóng gói dây sạc điện thoại)... (mã hs thùng giấy 081/ mã hs của thùng giấy 0)
- Mã HS 48191000: HỘP GiẤY DT303V, QC: 265*132*102mm(dùng đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng), hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy dt303v/ mã hs của hộp giấy dt3)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 4374-200 (25 x 22 x 18.5cm)(làm từ giấy sóng, dùng đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng)... (mã hs thùng carton 43/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton. Kích thước: 346*252*160 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kíc/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton VN-AE-RB-294 58x36x28cm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton vn/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thanh V nẹp góc 100mm... (mã hs thanh v nẹp góc/ mã hs của thanh v nẹp)
- Mã HS 48191000: Hộp 5 lớp 2 nâu (450x270x80)... (mã hs hộp 5 lớp 2 nâu/ mã hs của hộp 5 lớp 2)
- Mã HS 48191000: Hộp 3 lớp 2 nâu (130x114x105)... (mã hs hộp 3 lớp 2 nâu/ mã hs của hộp 3 lớp 2)
- Mã HS 48191000: Đệm carton 450*300 mm. Hàng mới 100%... (mã hs đệm carton 450*/ mã hs của đệm carton 4)
- Mã HS 48191000: Thùng carton không in (385x385x320) mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton kh/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP CARTON, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6899/26.DEC.2019... (mã hs hộp carton kèm/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót 245 x 160 (mm)... (mã hs tấm lót 245 x 1/ mã hs của tấm lót 245)
- Mã HS 48191000: Hộp màu bằng giấy loại có sóng, kích thước (16*13*15.8)CM(BOX (16*13*15.8)CM). Mới 100%... (mã hs hộp màu bằng gi/ mã hs của hộp màu bằng)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 800 x 280 x 200 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 80/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng giầy các loại (Hộp ngoài)... (mã hs hộp đựng giầy c/ mã hs của hộp đựng giầ)
- Mã HS 48191000: Thùng carton WK7, lớp giữa bằng bìa sóng, KT: (483X295X83) mm, mới 100%... (mã hs thùng carton wk/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy TFR 9429 (hộp giấy, KT(696x160mm)... (mã hs hộp giấy tfr 94/ mã hs của hộp giấy tfr)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy DTY, quy cách 114cm*114cm*105cm, bằng giấy sóng, mới 100%... (mã hs thùng giấy dty/ mã hs của thùng giấy d)
- Mã HS 48191000: Tam Lot... (mã hs tam lot/ mã hs của tam lot)
- Mã HS 48191000: Thung carton... (mã hs thung carton/ mã hs của thung carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton EY3-215. Kích thước:490 x 270 x 225mm... (mã hs thùng carton ey/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton PKMP1243ONTA,Kích thước: 325*90*283 (+- 5mm)Trọng lượng: 170g (+-10%). Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton pkmp/ mã hs của hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (Hộp giày Adidas/ hộp đựng giày Adidas)... (mã hs hộp giày hộp g/ mã hs của hộp giày hộ)
- Mã HS 48191000: Hộp giày giấy, có sóng, kích thước (295*170*105) mm... (mã hs hộp giày giấy/ mã hs của hộp giày giấ)
- Mã HS 48191000: Thùng carton dạng sóngA4 (343x232x48)mm... (mã hs thùng carton dạ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton RHK-MHT (560*310*530)mm/ Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton rh/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton EPC44A-1-SET BB1... (mã hs hộp carton epc4/ mã hs của hộp carton e)
- Mã HS 48191000: Hộcarton5lớp325*215*140:LAB20606... (mã hs hộcarton5lớp325/ mã hs của hộcarton5lớp)
- Mã HS 48191000: Hộpcarton5lớp289*180*165:LAB220609... (mã hs hộpcarton5lớp28/ mã hs của hộpcarton5lớ)
- Mã HS 48191000: Hộpcarton3lớp225*185*111:F20406BREF... (mã hs hộpcarton3lớp22/ mã hs của hộpcarton3lớ)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Lyric3 Cardbox 2016A... (mã hs carton box/ lyr/ mã hs của carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Inlay Roger Earpiece... (mã hs carton box/ inl/ mã hs của carton box/)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041102B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041102b/ mã hs của hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041106B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041106b/ mã hs của hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041112B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041112b/ mã hs của hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (NHK1X26-206*149*91mm)-Hộp giày adidas (hàng mới 100%)... (mã hs hộp giấy nhk1x/ mã hs của hộp giấy nh)
- Mã HS 48191000: Thùng carton đóng hàng 221-E013Z0-001H... (mã hs thùng carton đó/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: hộp carton/ Carton box-25 kg, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton/ car/ mã hs của hộp carton/)
- Mã HS 48191000: Tấm carton PAD (kt: 394x523mm)... (mã hs tấm carton pad/ mã hs của tấm carton p)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng bên ngoài bằng giấy 8A2DF004049... (mã hs hộp đựng bên ng/ mã hs của hộp đựng bên)
- Mã HS 48191000: Thùng carton loại 1 DFO kt 548x415x170mm... (mã hs thùng carton lo/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm carton Sleeve FD-010 (kt: 150x1870mm)... (mã hs tấm carton slee/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48191000: Tấm carton Parition (length) FD010 (kt: 60x525mm)... (mã hs tấm carton pari/ mã hs của tấm carton p)
- Mã HS 48191000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: BÌA ĐỠ SẢN PHẨM BẰNG BÌA CARTON CÓ SÓNG 708X306MM, MỚI 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 32*22*12cm (mục 10, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 32*22*/ mã hs của hộp giày 32*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 34*19*12cm (mục 13, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 34*19*/ mã hs của hộp giày 34*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 35*22*12.5cm (mục 8, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 35*22*/ mã hs của hộp giày 35*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 37.5*22*13cm (mục 12, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 375*2/ mã hs của hộp giày 37)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 36*23.5*12.5cm (mục 9, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 36*23/ mã hs của hộp giày 36*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 36.5*20.5*13cm (mục 11, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 365*2/ mã hs của hộp giày 36)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(20813.84 KGM)... (mã hs thùng carton20/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy PRINCE-PK-1JP dùng để đóng gói khăn,hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy prince/ mã hs của hộp giấy pri)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 75" V90 1880*1025*110 mm... (mã hs hộp carton 75/ mã hs của hộp carton 7)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 55'' Wistron 1350*830*85 mm... (mã hs hộp carton 55/ mã hs của hộp carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng carton mã 1022 (559*254*229)mm... (mã hs thùng carton mã/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton/ 6PK18B5(360*277*238)... (mã hs thùng carton/ 6/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nắp trên thùng carton KT 1975x1110x100 mm#&VN. Hàng mới 100%... (mã hs nắp trên thùng/ mã hs của nắp trên thù)
- Mã HS 48191000: Pallet carton (930*930*130),có sóng,dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs pallet carton/ mã hs của pallet carto)
- Mã HS 48191000: Bìa ngoài carton (550*430*280),có sóng,dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs bìa ngoài carto/ mã hs của bìa ngoài ca)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng carton (235*160*153),có sóng,dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nắp thùng carto/ mã hs của nắp thùng ca)
- Mã HS 48191000: Nắp Pallet carton (935*935*135),có sóng,dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nắp pallet cart/ mã hs của nắp pallet c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MFZ65316102, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton mf/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nẹp V (100*40*40) bằng carton... (mã hs nẹp v 100*40*4/ mã hs của nẹp v 100*4)
- Mã HS 48191000: Thùng D VSUN 72-27 PCS 7 lớp bằng carton... (mã hs thùng d vsun 72/ mã hs của thùng d vsun)
- Mã HS 48191000: Lót B VSUN 72-27 PCS (1956*990) bằng carton... (mã hs lót b vsun 722/ mã hs của lót b vsun 7)
- Mã HS 48191000: Lót D VSUN 72-27 PCS (1956*1120) bằng carton... (mã hs lót d vsun 722/ mã hs của lót d vsun 7)
- Mã HS 48191000: Thân B VSUN 72-27 PCS (1961*995*155) bằng carton... (mã hs thân b vsun 72/ mã hs của thân b vsun)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (Carton)... (mã hs hộp giày carto/ mã hs của hộp giày ca)
- Mã HS 48191000: Thùng carton RIBBON INNER 284X271X104... (mã hs thùng carton ri/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (U057)/Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton u/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nắp giấy nhỏ B35 1664 x 1015 x 100mm... (mã hs nắp giấy nhỏ b3/ mã hs của nắp giấy nhỏ)
- Mã HS 48191000: Nắp bằng giấy nhỏ B35 1665 x 1015 x 100mm... (mã hs nắp bằng giấy n/ mã hs của nắp bằng giấ)
- Mã HS 48191000: Nắp to bằng giấy D72 (Của thùng 7 lớp) 1986 x 1120 x 100mm... (mã hs nắp to bằng giấ/ mã hs của nắp to bằng)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton, Kt: 345 x 220 mm... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton tt: 370 x 256 x 85 mm... (mã hs thùng carton tt/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 5C Kt: 270 x 180 x 65 mm... (mã hs thùng carton 5c/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 49 Ktn: 300 x 175 x 48 mm... (mã hs thùng carton 4/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc carton, kt: 250 x 50 x 50 x 4 mm... (mã hs nẹp góc carton/ mã hs của nẹp góc cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton H373 Ktn: 450 x 150 x 56 mm... (mã hs thùng carton h3/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 320 Ktn: 450 x 142 x 50 mm... (mã hs thùng carton 3/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, L1156 Ktn: 285 x 175 x 58 mm... (mã hs thùng carton l/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Dongjin Kt: 330 x 235 x 100 mm... (mã hs thùng carton d/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 5785(R524) Ktn: 350 x 170 x 40 mm... (mã hs thùng carton 5/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, QC5-1657/1660 Ktn: 595 x 165 x 62 mm... (mã hs thùng carton q/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày hàng/ mã hs của hộp giày hà)
- Mã HS 48191000: Pallet carton... (mã hs pallet carton/ mã hs của pallet carto)
- Mã HS 48191000: Tấm bìa carton 3 lớp B (159x159)mm... (mã hs tấm bìa carton/ mã hs của tấm bìa cart)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON. KT từ (410*260*290)mm đến (715*480*350)mm. (5519.23 kg 4140PCE)... (mã hs thùng carton k/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton,IMQ1900061, hàng mới 100%... (mã hs thùng cartonim/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton PRS3... (mã hs thùng carton pr/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp (thùng) carton bằng giấy,[MP69-Y00028A],Kích thước: 165*83*20 (+-1.0) Trọng lượng: 10(g) +-10%. Hàng mới 100%... (mã hs hộp thùng car/ mã hs của hộp thùng)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton star dạng sóng kích thước 900*550*350mm... (mã hs hộp cacton star/ mã hs của hộp cacton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 1 dạng sóng, kích thước 660*520*300mm... (mã hs hộp carton số 1/ mã hs của hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 3 dạng sóng, kích thước 1150*650*360mm... (mã hs hộp carton số 3/ mã hs của hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 2-1 dạng sóng kích thước 1050*650*340mm... (mã hs hộp carton số 2/ mã hs của hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton số 4-2 dạng sóng, kích thước 1250*650*400mm... (mã hs hộp cacton số 4/ mã hs của hộp cacton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton dạng sóng kích thước 1000*450*270mm, photon... (mã hs hộp carton dạng/ mã hs của hộp carton d)
- Mã HS 48191000: Thùng carton H0440K-50580030 (10 cái/kiện), kích thước: 478*148*180mm, Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton h0/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton WR14B (1250*330*55mm)... (mã hs thùng carton wr/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MT101L-US-ZX (M3B) nắp dưới (1259*662*209mm)... (mã hs thùng carton mt/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton (kích thước: 388*85mm, có sóng)/ PARTITION B (DW4 (388*85*t8))... (mã hs bìa carton kíc/ mã hs của bìa carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton (có sóng, kích thước: 1080*130mm)/ PARTITION B (1108*130 D.W 4)... (mã hs bìa carton có/ mã hs của bìa carton)
- Mã HS 48191000: Thung carton (kích thước: 1262*1136*910mm, có sóng)/ OUT BOX (BLOWER MOTOR(B065))... (mã hs thung carton k/ mã hs của thung carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton làm từ bìa có sóng 09.125 x 04.500 x 13.250 inch... (mã hs thùng carton là/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (DMHHNKNQ:PNK2573(12/12/19);PNK2659/75(23/12/19);PNK2678(24/12/19);PNK2687(25/12/19))... (mã hs hộp giày dmhhn/ mã hs của hộp giày dm)
- Mã HS 48191000: Đệm(Vách) 3 lớp kraft kích thước 340x94mm.hàng mới 100%... (mã hs đệmvách 3 lớp/ mã hs của đệmvách 3)
- Mã HS 48191000: Thùng 5 lớp 2 kraft kích thước 690x350x400mm.hàng mới 100%... (mã hs thùng 5 lớp 2 k/ mã hs của thùng 5 lớp)
- Mã HS 48191000: Nắp carton: 1008x875x150 mm... (mã hs nắp carton 100/ mã hs của nắp carton)
- Mã HS 48191000: Nắp carton: 1020x875x150 mm... (mã hs nắp carton 102/ mã hs của nắp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton (KT: 305 X 203 X 127 mm)... (mã hs hộp carton kt/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton 5 lớp (815x355x110)... (mã hs bìa carton 5 lớ/ mã hs của bìa carton 5)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (10x10x20)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 10x10/ mã hs của hộp giấy 10)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (17.5x9x8)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 175x/ mã hs của hộp giấy 17)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (21x11x9.5)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 21x11/ mã hs của hộp giấy 21)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (14x14x11)cm, hiệu KBVISION, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 14x14/ mã hs của hộp giấy 14)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (16.5x8x9)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 165x/ mã hs của hộp giấy 16)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (18x9x9.5)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 18x9x/ mã hs của hộp giấy 18)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (25x13.5x11)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 25x13/ mã hs của hộp giấy 25)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (25x25x43)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 25x25/ mã hs của hộp giấy 25)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (56x56x21)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 56x56/ mã hs của hộp giấy 56)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (57x55x21)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 57x55/ mã hs của hộp giấy 57)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (33x9x31.5)cm, hiệu KBVISION, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 33x9x/ mã hs của hộp giấy 33)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (31x15x14.5)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 31x15/ mã hs của hộp giấy 31)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (15.5x15.5x13.5)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 155x/ mã hs của hộp giấy 15)
- Mã HS 48191000: Hộp carton KT 410*360*90 mm, hàng mới 100%, ERP:192512026921... (mã hs hộp carton kt 4/ mã hs của hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 103*87*112MM... (mã hs hộp màu 103*87*/ mã hs của hộp màu 103*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 151*78*162MM... (mã hs hộp màu 151*78*/ mã hs của hộp màu 151*)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 166*158*175MM... (mã hs hộp carton 166*/ mã hs của hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 152.4*109.5*301.6MM... (mã hs hộp màu 1524*1/ mã hs của hộp màu 152)
- Mã HS 48191000: Hộp carton kích thước 112*110*50MM... (mã hs hộp carton kích/ mã hs của hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Thùng carton EN1B 825*270*155MM... (mã hs thùng carton en/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Khay giấy để đựng sản phẩm, kích thước: 565.2 x 536.6 x 63.5mm. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy để đự/ mã hs của khay giấy để)
- Mã HS 48191000: Thùng carton QP dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước: 628*578*665mm- QP MASTER CARTON/TTI/COMPACT TAPE MEASURE/48-22-6625X/628*578*665M M/S6F6S/V. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton qp/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton D5D 400*315*150mm... (mã hs hộp carton d5d/ mã hs của hộp carton d)
- Mã HS 48191000: Thùng carton D5D 480*420*340mm... (mã hs thùng carton d5/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ET114E-N-US81 825*270*155MM... (mã hs thùng carton et/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thẻ giấy... (mã hs thẻ giấy/ mã hs của thẻ giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (hàng mới 100%)... (mã hs thùng carton h/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp màu CT-10-CC... (mã hs hộp màu ct10c/ mã hs của hộp màu ct1)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs nắp thùng giấy/ mã hs của nắp thùng gi)
- Mã HS 48191000: Thân thùng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs thân thùng giấy/ mã hs của thân thùng g)
- Mã HS 48191000: Góc thùng giấy carton (lớn) dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs góc thùng giấy/ mã hs của góc thùng gi)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy offset (286*170*338MM), mới 100% (KCB-RP8240-EUNOR-VN-01C)... (mã hs thùng giấy offs/ mã hs của thùng giấy o)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn thùng carton RP8386SA- KFC-IC-RP8386SA-04A (KFC-IC-RP8386SA-04A)... (mã hs vách ngăn thùng/ mã hs của vách ngăn th)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy W-082 (5550020082) (75 X 75 X 245mm)#VN... (mã hs hộp giấy w082/ mã hs của hộp giấy w0)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton đựng cartridge mực... (mã hs hộp carton đựng/ mã hs của hộp carton đ)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Folded box 650x350x320mm... (mã hs carton box/ fol/ mã hs của carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Carton box 215x160x265 (3 layers)... (mã hs carton box/ car/ mã hs của carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Transportcarton 50/100Stck219x204x345mm... (mã hs carton box/ tra/ mã hs của carton box/)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (290*175*115 mm)... (mã hs hộp giấy 290*1/ mã hs của hộp giấy 29)
- Mã HS 48191000: Thùng carton KPH PC (240) (318x268x268)mm... (mã hs thùng carton kp/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng bằng bìa carton sóng, kích thước L260*W160*H160mm, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100%... (mã hs thùng bằng bìa/ mã hs của thùng bằng b)
- Mã HS 48191000: Hộp carton (carton) 2.5 White P-07B 31X72in (mới 100%)... (mã hs hộp carton car/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (100565226_ Over pack)(L493*W234*H150)MM (hàng mới 100%)... (mã hs thùng carton 1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Hàng mới 100 %... (mã hs thùng carton h/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp các tông các loại... (mã hs hộp các tông cá/ mã hs của hộp các tông)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 28.1x19.6x12.1... (mã hs thùng carton 28/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng Giấy-BOX FLIP 2.0- CM69-00392A- (545x295x310T). Hàng mới 100%... (mã hs thùng giấybox/ mã hs của thùng giấyb)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy để đóng gói sản phẩm Motor, đã in thông tin sản phẩm,mới 100%... (mã hs hộp giấy để đón/ mã hs của hộp giấy để)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, CARTON BOX, kích thước: 1240*196*54mm. Hàng mới 100%. 02010531... (mã hs thùng carton c/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Miếng lót các loại... (mã hs miếng lót các l/ mã hs của miếng lót cá)
- Mã HS 48191000: Hộp Giày... (mã hs hộp giày/ mã hs của hộp giày)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy, kích thước 1757*502mm... (mã hs thùng giấy kíc/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thanh dẫn quang... (mã hs thanh dẫn quang/ mã hs của thanh dẫn qu)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy... (mã hs thùng giấy/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Tấm carton TAM LOT 3 LOP (550X300)... (mã hs tấm carton tam/ mã hs của tấm carton t)
- Mã HS 48192000: PHỤ KIỆN TẶNG KÈM: HỘP QUÀ + DÂY RUY BĂNG MÀU ĐỎ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs phụ kiện tặng k/ mã hs của phụ kiện tặn)
- Mã HS 48192000: HỘP QUÀ RỖNG, BẰNG GIẤY, MỚI 100%... (mã hs hộp quà rỗng b/ mã hs của hộp quà rỗng)
- Mã HS 48192000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Hộp giấy bằng bìa không sóng (88.5*13.5*21.5)CM, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng máy đo huyết áp bằng giấy 7120-E (504*382*165mm)... (mã hs hộp đựng máy đo/ mã hs của hộp đựng máy)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng máy xông mũi họng bằng giấy C801S-KDD (676*379*166mm)... (mã hs hộp đựng máy xô/ mã hs của hộp đựng máy)
- Mã HS 48192000: Phụ kiện của nồi cơm điện CM8036 hiệu Comet mới 100%. Vỏ hộp (FOC)... (mã hs phụ kiện của nồ/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 48192000: Hộp carton CARTON BOX 272*250*H187... (mã hs hộp carton cart/ mã hs của hộp carton c)
- Mã HS 48192000: Hộp giày bằng giầy 330*229*127mm... (mã hs hộp giày bằng g/ mã hs của hộp giày bằn)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (280*100*105 mm)... (mã hs hộp giấy 280*1/ mã hs của hộp giấy 28)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (300*110*115 mm)... (mã hs hộp giấy 300*1/ mã hs của hộp giấy 30)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (340*130*130 mm)... (mã hs hộp giấy 340*1/ mã hs của hộp giấy 34)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (270*120*105 mm)... (mã hs hộp giấy 270*1/ mã hs của hộp giấy 27)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (275*140*115 mm)... (mã hs hộp giấy 275*1/ mã hs của hộp giấy 27)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (290*127*120 mm)... (mã hs hộp giấy 290*1/ mã hs của hộp giấy 29)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (314*107*123 mm)... (mã hs hộp giấy 314*1/ mã hs của hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (315*165*120 mm)... (mã hs hộp giấy 315*1/ mã hs của hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (320*165*130 mm)... (mã hs hộp giấy 320*1/ mã hs của hộp giấy 32)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (330*180*125 mm)... (mã hs hộp giấy 330*1/ mã hs của hộp giấy 33)
- Mã HS 48192000: Hộp giầy (bằng giấy bìa 324mm x 184mm x 108mm)- (358mm x 222mm x 139mm)... (mã hs hộp giầy bằng/ mã hs của hộp giầy bằ)
- Mã HS 48192000: Hộp quà bằng giấy. Size:18362.5H45. NSX: Ipax. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp quà bằng gi/ mã hs của hộp quà bằng)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy số 1. Size:13082H90, dùng để đựng đồ cho khách(không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). NSX: Ipax. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp giấy số 1/ mã hs của hộp giấy số)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng bánh Gateau 8 miếng bằng giấy (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size:238161H59. NSX: The Pack. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp đựng bánh g/ mã hs của hộp đựng bán)
- Mã HS 48192000: Thùng carton đóng gói hàng TF-100PR-IB.... (mã hs thùng carton đó/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton SXI00705 kích thước 300*200*145 mm.Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton sx/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp quà(33x26x14)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs hộp quà33x26x1/ mã hs của hộp quà33x2)
- Mã HS 48192000: Hộp quà(37x32x14)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs hộp quà37x32x1/ mã hs của hộp quà37x3)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 375*205*100mm (Dùng đóng gói sản phẩm gia công). Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 37/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giày giấy, không sóng, kích thước (300*140*100) mm... (mã hs hộp giày giấy/ mã hs của hộp giày giấ)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy TC... (mã hs hộp giấy tc/ mã hs của hộp giấy tc)
- Mã HS 48192000: Hộp carton rỗng, bằng bìa cứng không sóng, Kích thước: 82cm*43cm*31 cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton rỗng/ mã hs của hộp carton r)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy EP-094... (mã hs hộp giấy ep094/ mã hs của hộp giấy ep)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #127... (mã hs thùng giấy #127/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #128... (mã hs thùng giấy #128/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #353... (mã hs thùng giấy #353/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #422... (mã hs thùng giấy #422/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #602... (mã hs thùng giấy #602/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #711... (mã hs thùng giấy #711/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #736... (mã hs thùng giấy #736/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #1153... (mã hs thùng giấy #115/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #1167... (mã hs thùng giấy #116/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #604-1... (mã hs thùng giấy #604/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy 11R310... (mã hs thùng giấy 11r3/ mã hs của thùng giấy 1)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #12-116A... (mã hs thùng giấy #12/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #609W... (mã hs thùng giấy #609/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Cardboard packing material/ Box for hard case Optimus Hearing... (mã hs cardboard packi/ mã hs của cardboard pa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy carton (box)... (mã hs hộp giấy carton/ mã hs của hộp giấy car)
- Mã HS 48192000: Hộp Carton. KT: 430x310x250. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kt/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (275x256x240)mm _ GK771600 Carton box... (mã hs hộp carton 275/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton dùng để đóng gói dây hàn/ BOX CO2 20Kg (Mới 100%)... (mã hs thùng carton dù/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton kích thước: 560x480x355mm... (mã hs thùng carton kí/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 5 lớp kích thước 705x460x150mm (660017)... (mã hs thùng carton 5/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 325*325*255mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 32/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (dùng đóng gói sản phẩm). Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton dùn/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton đựng giầy bằng bìa giấy sóng, mới 100%... (mã hs hộp carton đựng/ mã hs của hộp carton đ)
- Mã HS 48192000: PAPER CASE- MIRA AROMA HI-TECH LIP POLISH- vỏ hộp giấy không sóng dùng để đóng gói mỹ phẩm (10.8cm*2.3cm*2.3cm), in nhãn Mira Aroma, hàng mới 100%... (mã hs paper case mir/ mã hs của paper case)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy catton mẫu: KT 80*60*30cm(5 chiếc/kg), hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy catt/ mã hs của thùng giấy c)
- Mã HS 48192000: Bìa cứng... (mã hs bìa cứng/ mã hs của bìa cứng)
- Mã HS 48192000: Hộp carton chưa có vách ngăn,344*192MM(112552084)... (mã hs hộp carton chưa/ mã hs của hộp carton c)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (chưa có vách ngăn) 99.5*99.5*45.12mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton chư/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton đóng hàng bằng giấy không sóng, 080-001H-0504, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton đóng/ mã hs của hộp carton đ)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton(Hộp đựng giầy).Hàng mới 100%... (mã hs thùng cartonhộ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy-GB HENCKELS DENMARK 140*33*180MM... (mã hs hộp giấygb hen/ mã hs của hộp giấygb)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (290*200*110 mm)... (mã hs hộp giấy 290*2/ mã hs của hộp giấy 29)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (310*205*120 mm)... (mã hs hộp giấy 310*2/ mã hs của hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (330*240*120 mm)... (mã hs hộp giấy 330*2/ mã hs của hộp giấy 33)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (350*200*125 mm)... (mã hs hộp giấy 350*2/ mã hs của hộp giấy 35)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy in màu đựng sản phẩm, kích thước 456 x 304.8mm... (mã hs hộp giấy in màu/ mã hs của hộp giấy in)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng giày... (mã hs hộp giấy đựng g/ mã hs của hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Thùng màu 282*144*306mm (KCB-JUS750CE-01C)... (mã hs thùng màu 282*1/ mã hs của thùng màu 28)
- Mã HS 48192000: Thùng màu 276*194*282mm, mới 100% (KCB-RP8254S-1-VN-01B)... (mã hs thùng màu 276*1/ mã hs của thùng màu 27)
- Mã HS 48192000: Thùng màu (EP) 276.5*150.5*282.5 MM (KCB-RP8251-USB-VN-01B)... (mã hs thùng màu ep/ mã hs của thùng màu e)
- Mã HS 48192000: Thùng carton W-099 (5550020099) (220 x 60 x 220mm)#VN... (mã hs thùng carton w/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy KPH 10BOX#50 (51*33*51)mm... (mã hs hộp giấy kph 10/ mã hs của hộp giấy kph)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy màu không sóng, kích thước 345*255*345mm, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100%... (mã hs hộp giấy màu kh/ mã hs của hộp giấy màu)
- Mã HS 48192000: Hộp bằng giấy đựng dao cạo-Nửa dưới, FVA7001-BX KR HOWDY LOW BOX... (mã hs hộp bằng giấy đ/ mã hs của hộp bằng giấ)
- Mã HS 48192000: Tấm quây bằng carton,kích thước (1654*1094*910)mm... (mã hs tấm quây bằng c/ mã hs của tấm quây bằn)
- Mã HS 48192000: Nắp quây bằng carton,kích thước (1669*1109*100)mm... (mã hs nắp quây bằng c/ mã hs của nắp quây bằn)
- Mã HS 48192000: Thùng carton (dùng để đựng hàng) 302NR54210 (kích thước: 521*364*244mm)... (mã hs thùng carton d/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hôp giấy các loại... (mã hs hôp giấy các lo/ mã hs của hôp giấy các)
- Mã HS 48192000: THÙNG CARTON, MỚI 100%... (mã hs thùng carton m/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy Brand Loyalty- Fontignac- 3pc Dinner (250x96x30mm)... (mã hs hộp giấy brand/ mã hs của hộp giấy bra)
- Mã HS 48192000: Folding cartons, boxes and cases/ 10pcs Cardboard box for receiver... (mã hs folding cartons/ mã hs của folding cart)
- Mã HS 48192000: Miếng Carton... (mã hs miếng carton/ mã hs của miếng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton... (mã hs thùng carton/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy bên trong không sóng, kt: 180*130*94mm, mã: 7009500623(7009500623-MT).Mới 100%... (mã hs hộp giấy bên tr/ mã hs của hộp giấy bên)
- Mã HS 48192000: Hộp carton 3 lớp (356*265*55)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 3 lớ/ mã hs của hộp carton 3)
- Mã HS 48192000: Hộp carton 5 lớp (365*255*275)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 5 lớ/ mã hs của hộp carton 5)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 450*280*150 (mm), Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 45/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48193000: Bao được làm bằng chất liệu giấy dùng để phủ trùm bảo vệ buồng chuối, kích thước đáy rộng 77cm, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%... (mã hs bao được làm bằ/ mã hs của bao được làm)
- Mã HS 48193000: Túi đựng bằng giấy cỡ L,dùng để đựng đồ cho khách (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size:450xH360x115)mm. NSX: Super Pack. Hàng mới 100%... (mã hs túi đựng bằng g/ mã hs của túi đựng bằn)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(26x13x17)CmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy26x13x/ mã hs của túi giấy26x)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(48x16x32.5)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy48x16x/ mã hs của túi giấy48x)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(39x13.5x25.5)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy39x13/ mã hs của túi giấy39x)
- Mã HS 48194000: Bao giấy dùng bao gói chậu cây lan hồ điệp, đáy trên 26 cm, đáy dưới 18 cm, cao 41 cm, hàng mới 100%... (mã hs bao giấy dùng b/ mã hs của bao giấy dùn)
- Mã HS 48194000: Túi xách bằng giấy dùng đựng mỹ phẩm loại lớn 30*40cm, (Hàng F.O.C) hàng mới 100%... (mã hs túi xách bằng g/ mã hs của túi xách bằn)
- Mã HS 48194000: TuI Qua-Chất Liệu: 95% Paper, 5% Cotton-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 120192-Mới 100%... (mã hs tui quachất li/ mã hs của tui quachất)
- Mã HS 48194000: Túi Đựng Quà-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144524-Mới 100%... (mã hs túi đựng quàch/ mã hs của túi đựng quà)
- Mã HS 48194000: Túi Nữ-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Rubi-Mã Hàng: 425888-Mới 100%... (mã hs túi nữchất liệ/ mã hs của túi nữchất)
- Mã HS 48194000: Paper flower bag 15*13*9.5cm- Túi đựng hoa bằng giấy (không tiếp xúc thực phẩm)- Hàng mới 100%... (mã hs paper flower ba/ mã hs của paper flower)
- Mã HS 48194000: Túi dùng để đựng sản phẩm bằng giấy (loại sử dụng 1 lần),chất liệu: paper, kích thước220*100*260 mm, Mới 100%... (mã hs túi dùng để đựn/ mã hs của túi dùng để)
- Mã HS 48194000: Mẫu bao bì giấy (khoảng 5-7 tấm/kiện)... (mã hs mẫu bao bì giấy/ mã hs của mẫu bao bì g)
- Mã HS 48194000: Túi bằng giấy tráng nhựa mỏng (<1/4 tổng bề dày), loại dùng 1 lần, có quai xách, đường chéo (20- 40)cm (không dùng bao gói chứa đựng thực phẩm). Hiệu OEM. Mới 100%... (mã hs túi bằng giấy t/ mã hs của túi bằng giấ)
- Mã HS 48195000: Other packing containers/ Box AudioNova PartnerMic bottom/top lid... (mã hs other packing c/ mã hs của other packin)
- Mã HS 48195000: Giấy phức hợp đựng sữa, đã in hình in chữ, đã tráng nhôm mặt trong, đã cắt rời thành từng chiếc (loại CBL UHT OVANTINE 125 ML), Hàng mới 100%... (mã hs giấy phức hợp đ/ mã hs của giấy phức hợ)
- Mã HS 48195000: Túi đựng cúc dự phòng bằng giấy (YVN207337,207340). Hàng mới 100%... (mã hs túi đựng cúc dự/ mã hs của túi đựng cúc)
- Mã HS 48195000: Ngăn Carton Mexico 155x1000mm... (mã hs ngăn carton mex/ mã hs của ngăn carton)
- Mã HS 48195000: Tấm lót Carton A Sol 343x244mm... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48195000: Thùng Carton Sol 361x262x172mm... (mã hs thùng carton so/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48195000: Tấm Carton A Coil, C/Y Assy 230x320mm... (mã hs tấm carton a co/ mã hs của tấm carton a)
- Mã HS 48195000: Tấm lót Mexico 1100x995mm bằng carton... (mã hs tấm lót mexico/ mã hs của tấm lót mexi)
- Mã HS 48195000: Thùng Carton Coil, C/Y Assy 330x235x130mm... (mã hs thùng carton co/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48195000: Vách ngăn Mexico 1120X1005X650mm bằng carton... (mã hs vách ngăn mexic/ mã hs của vách ngăn me)
- Mã HS 48195000: Tấm lút bằng giấy (Layer Pad)... (mã hs tấm lút bằng gi/ mã hs của tấm lút bằng)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-63x35x5cm-KIEHL'S:KHLS HOL19 LARGE BOX 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy63x35x/ mã hs của hộp giấy63x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-52x26x6cm-KIEHL'S:KHLS HOL19 MEDIUM BOX 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy52x26x/ mã hs của hộp giấy52x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-30x2x19cm-KIEHL'S:KHLS HOL19 LARGE ENVELOPE 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy30x2x1/ mã hs của hộp giấy30x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-34x1x18cm-KIEHL'S:KHLS HOL19 LARGE BOX SLEEVE 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy34x1x1/ mã hs của hộp giấy34x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-34x12x22cm-KIEHL'S:KIEHL'S DISPLAY GIFT BOX SET V2-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy34x12x/ mã hs của hộp giấy34x)
- Mã HS 48196000: Hộp quà tặng (hộp rỗng) cho máy đo huyết áp đồng hồ GB102, chất liệu bìa carton. Hàng mới 100%. Hàng F.O.C... (mã hs hộp quà tặng h/ mã hs của hộp quà tặng)
- Mã HS 48196000: Hộp đựng quà lưu niệm bằng giấy, kích thước (9x9x3)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs hộp đựng quà lư/ mã hs của hộp đựng quà)
- Mã HS 48201000: Giấy Ghi Chú-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144021-Mới 100%... (mã hs giấy ghi chúch/ mã hs của giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Tập giấy ghi nhớ, kích thước: 15*7 cm, mã hàng: 10231, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs tập giấy ghi nh/ mã hs của tập giấy ghi)
- Mã HS 48201000: Giấy ghi chú Kanzi. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ghi chú ka/ mã hs của giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu tăng ca, giấy A4, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu tăng c/ mã hs của biểu mẫu tăn)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu xác nhận sản phẩm, giấy A5, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu xác nh/ mã hs của biểu mẫu xác)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu đo kỹ thuật nhiệt độ, giấy A4, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu đo kỹ/ mã hs của biểu mẫu đo)
- Mã HS 48201000: Giấy ghi chú 3" x 2" hiệu G-STAR (75 x 50mm, có keo dính, mới 100%)... (mã hs giấy ghi chú 3/ mã hs của giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Tập viết: Giấy Bãi Bằng, định lượng 58g, độ trắng 84-86, 60 tờ kẻ ngang, kích thước: 216 x 279 mm, 3 lỗ, không chứng chỉ FSC... (mã hs tập viết giấy/ mã hs của tập viết gi)
- Mã HS 48203000: Bìa sách... (mã hs bìa sách/ mã hs của bìa sách)
- Mã HS 48205000: Album Ảnh-Chất Liệu: 99% Paper, 1% Other-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 135191-Mới 100%... (mã hs album ảnhchất/ mã hs của album ảnhch)
- Mã HS 48205000: Album ảnh của các lãnh đạo đi thăm quan và học tập tại Hàn Quốc (Hàng mới 100%)... (mã hs album ảnh của c/ mã hs của album ảnh củ)
- Mã HS 48209000: Giấy vẽ mẫu (dùng vẽ rập mẫu giày) A4 (hàng mới 100%)... (mã hs giấy vẽ mẫu dù/ mã hs của giấy vẽ mẫu)
- Mã HS 48209000: Thẻ lên máy bay (Boarding Pass- bằng giấy, KT: (8 x 20) cm, hàng mới 100%)... (mã hs thẻ lên máy bay/ mã hs của thẻ lên máy)
- Mã HS 48209000: File tài liệu kẹp các loại hàng mẫu may mặc bằng bìa cáctông, Ký hiệu CARTO 9,khổ 33cm x 25cm x 10cm/bộ,Hàng mới 100%... (mã hs file tài liệu k/ mã hs của file tài liệ)
- Mã HS 48209000: CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI NGÀNH MAY MẶC... (mã hs chứng từ thương/ mã hs của chứng từ thư)
- Mã HS 48209000: biểu mẫu ghi kết quả kiểm tra vải mẫu... (mã hs biểu mẫu ghi kế/ mã hs của biểu mẫu ghi)
- Mã HS 48209000: Miếng lót trong làm bằng giấy, kích thước 544 x 348.8mm... (mã hs miếng lót trong/ mã hs của miếng lót tr)
- Mã HS 48211010: Tem dán cho chữ:Buy 1 get 1 free,dùng để dán lên sản phẩm.Nhà cung cấp:LAI CHIH MING.Hàng mẫu mới 100%... (mã hs tem dán cho chữ/ mã hs của tem dán cho)
- Mã HS 48211010: Tem dán hộp bằng giấy 10.8*3.84cm... (mã hs tem dán hộp bằn/ mã hs của tem dán hộp)
- Mã HS 48211010: Nhãn mác bằng giấy đã in... (mã hs nhãn mác bằng g/ mã hs của nhãn mác bằn)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ mã hs của nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy- Sticker... (mã hs nhãn giấy stic/ mã hs của nhãn giấy s)
- Mã HS 48211010: Bao đựng nút (đính kèm sản phẩm) (BUTTON BAG)... (mã hs bao đựng nút đ/ mã hs của bao đựng nút)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy in mã vạch dùng cho hàng giày dép, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy in mã/ mã hs của nhãn giấy in)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn (đã in nội dung) bằng giấy dùng để dán lên motor, CONNECTION LABEL, Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã i/ mã hs của tem nhãn đ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn(Thẻ treo) bằng giấy đã in 15.2*10.2cm... (mã hs tem nhãnthẻ tr/ mã hs của tem nhãnthẻ)
- Mã HS 48211090: Bảng kỹ thuật bằng giấy (Specification), Phụ kiện vali, Nhà sản xuất: Guangzhou Youqibing Trade CO., LTD, Hàng mới 100%... (mã hs bảng kỹ thuật b/ mã hs của bảng kỹ thuậ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (REAX 88 HL SBL S-FLEX)... (mã hs nhãn giấy reax/ mã hs của nhãn giấy r)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác của loa (đã in)... (mã hs nhãn mác của lo/ mã hs của nhãn mác của)
- Mã HS 48211090: Tem giấy Soft smooth super white 40*130mm 12 pcs (mặt sau)... (mã hs tem giấy soft s/ mã hs của tem giấy sof)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO 39493 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN,DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (BRANDING 39493) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo 39493/ mã hs của nhãn treo 39)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO BASE 3 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN,DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (BASE 3 BRANDINGTAG) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo base/ mã hs của nhãn treo ba)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO PLANTER 35318 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN,DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (HANGTAG PLANTER 35318) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo plant/ mã hs của nhãn treo pl)
- Mã HS 48211090: Nhãn Trang trí chiều rộng 1 cm... (mã hs nhãn trang trí/ mã hs của nhãn trang t)
- Mã HS 48211090: Nhãn hiệu áo bằng giấy, đã in (tem dán, T3002-0000021)- STAMP, mới 100%... (mã hs nhãn hiệu áo bằ/ mã hs của nhãn hiệu áo)
- Mã HS 48211090: Thẻ giấy (Hang tag), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giấy hang/ mã hs của thẻ giấy ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AHJQFL000HTMF0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjqf/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AHJRPW000HTMF0000. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrp/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: AHJMRS000HTMF0200, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjm/ mã hs của nhãn giấy a)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: AHJRDQ000CTBB0000, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjr/ mã hs của nhãn giấy a)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy BALI,AHJPXY000HTBB0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy bali/ mã hs của nhãn giấy ba)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy UNIQLO CO.,LTD.CT10018AD-EN., hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy uniql/ mã hs của nhãn giấy un)
- Mã HS 48211090: Tem giấy hai lớp 19005652. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy hai lớ/ mã hs của tem giấy hai)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy UNDER ARMOUR/K P SPORTS.HT-902060-SS14.Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy under/ mã hs của nhãn giấy un)
- Mã HS 48211090: Tag chè (nhãn mác bằng giấy đã in dùng cho sản phẩm chè túi nhúng), nhãn cozy hương đào, kích thước (28x32mm). Hàng mới 100%... (mã hs tag chè nhãn m/ mã hs của tag chè nhã)
- Mã HS 48211090: Tem dán các loại (các loại nhãn mác bằng giấy)... (mã hs tem dán các loạ/ mã hs của tem dán các)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính đã in bằng giấy GH68-48233A. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính đã in/ mã hs của nhãn dính đã)
- Mã HS 48211090: Tem an ninh (70*30) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem an ninh 70/ mã hs của tem an ninh)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (40*50) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 4/ mã hs của tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Tem PMI VETURE (82*102) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem pmi veture/ mã hs của tem pmi vetu)
- Mã HS 48211090: Tem NG công đoạn (130*80) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem ng công đoạ/ mã hs của tem ng công)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 1 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 1 12/ mã hs của tem tháng 1)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (6 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 6/ mã hs của tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 2 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 2 12/ mã hs của tem tháng 2)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 1/ mã hs của tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Miếng xốp Foam D2 (298.05*84) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs miếng xốp foam/ mã hs của miếng xốp fo)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn CARGO_AIRCRAFT (120*110) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem nhãn cargo/ mã hs của tem nhãn car)
- Mã HS 48211090: Tem Nhãn Lithium Battery Mark (124*114) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem nhãn lithiu/ mã hs của tem nhãn lit)
- Mã HS 48211090: Phụ kiện sx máy bơm dầu label: nhãn bằng giấy,hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ mã hs của phụ kiện sx)
- Mã HS 48211090: Tem BYD Tem mã vạch xi bạc GT, bằng giấy, đã in,kích thước: 60*11,hàng mới 100%... (mã hs tem byd tem mã/ mã hs của tem byd tem)
- Mã HS 48211090: Tem trắng hai lớp (500pcs/cuộn), bằng giấy, đã in,kích thước: 102*170,hàng mới 100%... (mã hs tem trắng hai l/ mã hs của tem trắng ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán IM681316-COMBO(681929 NON-RFID) 51*44.45MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im6813/ mã hs của nhãn dán im6)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán IM#681308-COMBO (681918 NON-RFID) 47*39.35MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im#681/ mã hs của nhãn dán im#)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán-IM#701890- COMBO (701890-NON RFID) 47*39.35MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dánim#701/ mã hs của nhãn dánim#)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán- IM#681310- COMBO (681924- NON RFID) (47*39.35MM). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im#68/ mã hs của nhãn dán im)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dán nhựa in size của sản phẩm kích thước 22mmx15mm... (mã hs nhãn giấy dán n/ mã hs của nhãn giấy dá)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn ghi thông số cầu chì, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs tem nhãn ghi t/ mã hs của tem nhãn gh)
- Mã HS 48211090: Tem tròn phi 30mm... (mã hs tem tròn phi 30/ mã hs của tem tròn phi)
- Mã HS 48211090: Tấm bìa đã in, đóng trong hộp carton đóng hàng, bìa không sóng 250-210100-048R... (mã hs tấm bìa đã in/ mã hs của tấm bìa đã i)
- Mã HS 48211090: Nhãn (giấy) phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ mã hs của nhãn giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy(nhận chuyển tiếp từ tờ khai xuất: 30293736210/E54)... (mã hs nhãn giấynhận/ mã hs của nhãn giấynh)
- Mã HS 48211090: THẺ BÀI GIẤY, ĐÃ IN... (mã hs thẻ bài giấy đ/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán A27 (giấy)... (mã hs nhãn dán a27 g/ mã hs của nhãn dán a27)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy J04... (mã hs nhãn giấy j04/ mã hs của nhãn giấy j0)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy mẫu... (mã hs nhãn giấy mẫu/ mã hs của nhãn giấy mẫ)
- Mã HS 48211090: Tem dán giá bằng giấy mới 100% do Trung Quốc sản xuất... (mã hs tem dán giá bằn/ mã hs của tem dán giá)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn giấy (đã in) 2.3*3.2cm... (mã hs tem nhãn giấy/ mã hs của tem nhãn giấ)
- Mã HS 48211090: Labels of paper/cardboard; printed/ Cover foil Roger Select without printing... (mã hs labels of paper/ mã hs của labels of pa)
- Mã HS 48211090: THẺ BÀI GIẤY IN CHỮ AMANA... (mã hs thẻ bài giấy in/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: TEM-RATING;NW3,CH (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temrating;nw3/ mã hs của temrating;n)
- Mã HS 48211090: TEM-NETWWORK-TB-EYE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temnetwworktb/ mã hs của temnetwwork)
- Mã HS 48211090: TEM-PACKING;CAMERA,TB-EYE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tempacking;cam/ mã hs của tempacking;)
- Mã HS 48211090: TEM-PACKING;TBEYE-LOGO;DVR (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tempacking;tbe/ mã hs của tempacking;)
- Mã HS 48211090: TEM-TEMPLATE;SCO-6083RAN/TE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temtemplate;sc/ mã hs của temtemplate)
- Mã HS 48211090: TEM RATING-LABEL_B2C_S_US_UL (TEM BẰNG GIẤY ĐÃ IN). Hàng mới 100%... (mã hs tem ratinglabe/ mã hs của tem ratingl)
- Mã HS 48211090: Tem TEMPLATE_QNE-7080RV;ART PAPER (Tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tem templateqn/ mã hs của tem template)
- Mã HS 48211090: TEM-TEMPLATE-SCD6083RAN/TE;0.15,WHT (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temtemplatesc/ mã hs của temtemplate)
- Mã HS 48211090: TEM-RATING_SHC-STD-A;SVD VEU,HTSV,YUPO (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temratingshc/ mã hs của temratings)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn cho camera quan sát, bằng giấy đã in kích thước 150*150mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn cho ca/ mã hs của tem nhãn cho)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán dùng cho camera quan sát, bằng giấy, đã in, kích thước 100*100mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán dùng c/ mã hs của nhãn dán dùn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy (Nhãn mác bằng giấy đã in)... (mã hs thẻ bài giấy n/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dùng cho giầy... (mã hs nhãn giấy dùng/ mã hs của nhãn giấy dù)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ(Bằng giấy hoặc bìa, dạng tấm, đã in), Mới 100%... (mã hs nhãn phụbằng g/ mã hs của nhãn phụbằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, thẻ treo giá bằng giấy, thẻ dán bằng giấy... (mã hs thẻ bài giấy t/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác (chất liệu bằng giấy,đã in)... (mã hs nhãn mác chất/ mã hs của nhãn mác ch)
- Mã HS 48211090: Nhãn phu(Nhãn giấy)... (mã hs nhãn phunhãn g/ mã hs của nhãn phunhã)
- Mã HS 48211090: TEM CHỈ VÀNG. Hàng mới 100%... (mã hs tem chỉ vàng h/ mã hs của tem chỉ vàng)
- Mã HS 48211090: TEM NHẬP HÀNG. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhập hàng/ mã hs của tem nhập hàn)
- Mã HS 48211090: Phiếu nhập kho. Hàng mới 100%... (mã hs phiếu nhập kho/ mã hs của phiếu nhập k)
- Mã HS 48211090: THẺ TREO (THẺ HỒNG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo thẻ h/ mã hs của thẻ treo th)
- Mã HS 48211090: THẺ TREO (THẺ TRẮNG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo thẻ t/ mã hs của thẻ treo th)
- Mã HS 48211090: Danh thiếp (namecard). Hàng mới 100%... (mã hs danh thiếp nam/ mã hs của danh thiếp)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY GIÁ... (mã hs nhãn giấy giá/ mã hs của nhãn giấy gi)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY GIÁ KHÔNG HIỆU... (mã hs nhãn giấy giá k/ mã hs của nhãn giấy gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 62766995A2 (Đã in nội dung EUROPE ADIDAS.62766995.)... (mã hs nhãn giấy 62766/ mã hs của nhãn giấy 62)
- Mã HS 48211090: Tem xanh 60*60mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem xanh 60*60m/ mã hs của tem xanh 60*)
- Mã HS 48211090: Tem xanh 80*80mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem xanh 80*80m/ mã hs của tem xanh 80*)
- Mã HS 48211090: Tem trắng 60*60mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem trắng 60*60/ mã hs của tem trắng 60)
- Mã HS 48211090: Mác (nhãn) giấy các loại... (mã hs mác nhãn giấy/ mã hs của mác nhãn g)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác giấy các loại đã in... (mã hs nhãn mác giấy c/ mã hs của nhãn mác giấ)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài (nhãn mác,bằng giấy đã in, kt 8cm x 4cm)... (mã hs thẻ bài nhãn m/ mã hs của thẻ bài nhã)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy DRC-T-77JP đã in dùng trong may mặc,hàng mới 100%... (mã hs thẻ bài giấy dr/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, in chữ AZUL, kích thước 53x94mm, mã hàng: ASF-05. Hàng mẫu... (mã hs nhãn giấy in c/ mã hs của nhãn giấy i)
- Mã HS 48211090: Thẻ trắng IC, bằng bìa... (mã hs thẻ trắng ic b/ mã hs của thẻ trắng ic)
- Mã HS 48211090: Nhãn thẻ giấy các loại... (mã hs nhãn thẻ giấy c/ mã hs của nhãn thẻ giấ)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán lên sản phẩm loại đã in A91_Main label (MLB03660AA), bằng nhựa PET, kích thước 78.43x83.49mm... (mã hs nhãn dán lên sả/ mã hs của nhãn dán lên)
- Mã HS 48211090: Mác treo bằng giấy (giá, mã)... (mã hs mác treo bằng g/ mã hs của mác treo bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bằng giấy phụ trợ dùng trong may mặc... (mã hs thẻ bằng giấy p/ mã hs của thẻ bằng giấ)
- Mã HS 48211090: Tem giá bằng giấy đã in, KT: 4 x6cm, Nhà SX: FINELINE TECHNOLOGIES mới 100% do China sản xuất,... (mã hs tem giá bằng gi/ mã hs của tem giá bằng)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 100x30mm,1000 pcs/cuộn, màu vàng (chất liệu bằng giấy, loại đã in), hàng mới 100%(02.04.0061)... (mã hs tem nhãn 100x30/ mã hs của tem nhãn 100)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn (bằng giấy) đã in (YVN207337,207345,207347,207336). Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn bằng/ mã hs của tem nhãn bằ)
- Mã HS 48211090: Tem dán Barcode... (mã hs tem dán barcode/ mã hs của tem dán barc)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài các loại... (mã hs thẻ bài các loạ/ mã hs của thẻ bài các)
- Mã HS 48211090: Tem mác bằng giấy các loại.Hàng mới 100%... (mã hs tem mác bằng gi/ mã hs của tem mác bằng)
- Mã HS 48211090: Thẻ giá- AN TICKET (1 ct/ 16.01 kg), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giá an tic/ mã hs của thẻ giá an)
- Mã HS 48211090: Nhãn thùng (túi)- DPC STICKER (2 ct/ 5.8 kg), hàng mới 100%... (mã hs nhãn thùng túi/ mã hs của nhãn thùng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy in thành phần, dùng trong may mặc, có nhãn hiệu (Hàng mới 100%)... (mã hs nhãn giấy in th/ mã hs của nhãn giấy in)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán bằng giấy... (mã hs nhãn dán bằng g/ mã hs của nhãn dán bằn)
- Mã HS 48211090: Tem mác tự dính (đã in hình), đơn giá 0.00401055267803715 usd/pce, hàng mới 100%... (mã hs tem mác tự dính/ mã hs của tem mác tự d)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy đã in... (mã hs nhãn giấy đã in/ mã hs của nhãn giấy đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác đã in bằng giấy... (mã hs nhãn mác đã in/ mã hs của nhãn mác đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn mirin 1.8L (Winful)... (mã hs nhãn mirin 18l/ mã hs của nhãn mirin 1)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mirin 2L (Yamakawa)... (mã hs nhãn mirin 2l/ mã hs của nhãn mirin 2)
- Mã HS 48211090: Nhãn Hon Mirin 1L (Nippon)... (mã hs nhãn hon mirin/ mã hs của nhãn hon mir)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Mirin 1.8L Winful... (mã hs nhãn lưng mirin/ mã hs của nhãn lưng mi)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ryorishu 1.8L (Winful)... (mã hs nhãn ryorishu 1/ mã hs của nhãn ryorish)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ryorishu 500ML (Nippon)... (mã hs nhãn ryorishu 5/ mã hs của nhãn ryorish)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Aro Mirin 1L (Asan)... (mã hs nhãn lưng aro m/ mã hs của nhãn lưng ar)
- Mã HS 48211090: Nhãn Hanamaru Mirin 1.8L (lưng)... (mã hs nhãn hanamaru m/ mã hs của nhãn hanamar)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Aro Ryorishu 1L (Asan)... (mã hs nhãn lưng aro r/ mã hs của nhãn lưng ar)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mugi Namban (Tairiku) 375ML... (mã hs nhãn mugi namba/ mã hs của nhãn mugi na)
- Mã HS 48211090: Nhãn Imo Tairiku 500ML (PV) (Mặt)... (mã hs nhãn imo tairik/ mã hs của nhãn imo tai)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ume Tairiku 12% 600ML (lưng)... (mã hs nhãn ume tairik/ mã hs của nhãn ume tai)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mugi Tairiku 750ML (PV) (Mặt)... (mã hs nhãn mugi tairi/ mã hs của nhãn mugi ta)
- Mã HS 48211090: Nhãn Fukunaga Umeshu 14% 250ML (PV)... (mã hs nhãn fukunaga u/ mã hs của nhãn fukunag)
- Mã HS 48211090: Nhãn Smart San Sanitizer S-4 5L (Saraya-VN)... (mã hs nhãn smart san/ mã hs của nhãn smart s)
- Mã HS 48211090: NHÃN PHỤ BẰNG GIẤY... (mã hs nhãn phụ bằng g/ mã hs của nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ các loại... (mã hs thẻ các loại/ mã hs của thẻ các loại)
- Mã HS 48211090: Tem giấy dính... (mã hs tem giấy dính/ mã hs của tem giấy dín)
- Mã HS 48211090: Nhãn AMTRAN bằng giấy 32M4500 Kích thước 773 mm x 496 mm đã in thông tin, tên, thông số sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn amtran bằn/ mã hs của nhãn amtran)
- Mã HS 48211090: Nhãn thẻ (Bằng giấy đã in)... (mã hs nhãn thẻ bằng/ mã hs của nhãn thẻ bằ)
- Mã HS 48211090: Tem xanh ok... (mã hs tem xanh ok/ mã hs của tem xanh ok)
- Mã HS 48211090: Tem đánh dấu I10... (mã hs tem đánh dấu i1/ mã hs của tem đánh dấu)
- Mã HS 48211090: Tem trắng 1000pcs/cuộn... (mã hs tem trắng 1000p/ mã hs của tem trắng 10)
- Mã HS 48211090: Tem mã vạch xi bạc GT (8000/C)... (mã hs tem mã vạch xi/ mã hs của tem mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy L966 (qc: 65*15mm)... (mã hs nhãn giấy l966/ mã hs của nhãn giấy l9)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính (bằng giấy) F5868 (qc: 64*114*26mm)... (mã hs nhãn chính bằn/ mã hs của nhãn chính)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác đã được in logo DRIFT, kích thước 3.9722 x 3.223 inh, dùng để làm mẫu cho sản phẩm đá ốp lát thạch anh, mới 100%... (mã hs nhãn mác đã đượ/ mã hs của nhãn mác đã)
- Mã HS 48211090: Thẻ giá- pice ticket, hàng mới 100%... (mã hs thẻ giá pice t/ mã hs của thẻ giá pic)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (dán trên hộp giày)-black/white nsw air trademark sticker(44KPC44000CAI)... (mã hs nhãn giấy dán/ mã hs của nhãn giấy d)
- Mã HS 48211090: Tem ép đế-lbj17l 65n socklnr high tension trn ppr... (mã hs tem ép đếlbj17/ mã hs của tem ép đếlb)
- Mã HS 48211090: Miếng in chuyển màu lên sản phẩm-2 lb17l 101 gld effct sklnr htsn trn pr... (mã hs miếng in chuyển/ mã hs của miếng in chu)
- Mã HS 48211090: Nhãn brother bằng giấy D004V7001 Kích thước 449 mm x 342 mm đã in thông tin, tên, thông số sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn brother bằ/ mã hs của nhãn brother)
- Mã HS 48211090: Nhãn (dài 15 x rộng 4)mm _ GK622900 INJ LABEL 2... (mã hs nhãn dài 15 x/ mã hs của nhãn dài 15)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in (96x53.4)mm _ RK043100 VC4110730 Label TVN... (mã hs nhãn đã in 96x/ mã hs của nhãn đã in)
- Mã HS 48211090: Nhãn (dài 42.5 x rộng 17)mm _ GK623900 V4110320 MODEL REFERENCE LABEL K... (mã hs nhãn dài 425/ mã hs của nhãn dài 42)
- Mã HS 48211090: Nhãn BI 442A đã in (51.7 x 18)mm _ GK707700 BI label 442A... (mã hs nhãn bi 442a đã/ mã hs của nhãn bi 442a)
- Mã HS 48211090: Tem ép đế (hàng mới 100%)- NB 00A SOCKLINER HIGH TENSION TRNSFR PPR... (mã hs tem ép đế hàng/ mã hs của tem ép đế h)
- Mã HS 48211090: Giấy ép nhiệt (hàng mới 100%)- AJAS400UC TNG LOGO R LEA HEAT TRANSF PPR- 1189PC 1189TẤM... (mã hs giấy ép nhiệt/ mã hs của giấy ép nhiệ)
- Mã HS 48211090: Tem dán bằng giấy... (mã hs tem dán bằng gi/ mã hs của tem dán bằng)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 90x90mm x 2.000 tem/cuộn (bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn 90x90m/ mã hs của tem nhãn 90x)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 70x50mm x 3.000 tem/cuộn (Tem in)(bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn 70x50m/ mã hs của tem nhãn 70x)
- Mã HS 48211090: Tem mác các loại... (mã hs tem mác các loạ/ mã hs của tem mác các)
- Mã HS 48211090: Túi gói hàng bằng nylon PE 2.5" * 4" (dùng để đóng gói đồ chơi trẻ em), mới 100%... (mã hs túi gói hàng bằ/ mã hs của túi gói hàng)
- Mã HS 48211090: NHÃN CHO MÁY SCAN GENESIS, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6962/28.DEC.2019... (mã hs nhãn cho máy sc/ mã hs của nhãn cho máy)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO CHO TÚI THƯ NGOẠI GIAO, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6962/28.DEC.2019... (mã hs nhãn treo cho t/ mã hs của nhãn treo ch)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY TREO... (mã hs nhãn giấy treo/ mã hs của nhãn giấy tr)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy. Hiệu: Dal Negro. mã hàng 2020 Happy.Mới 100%... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY, DÙNG TRONG NGÀNH MAY, ĐÃ IN SẴN, GHI HÌNH LOGO, IN SIZE... (mã hs nhãn giấy dùng/ mã hs của nhãn giấy d)
- Mã HS 48211090: Tem dán (Phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK/ Hàng mới 100%)... (mã hs tem dán phụ li/ mã hs của tem dán phụ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy hàng/ mã hs của nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: THE BAI BANG GIAY HANG MOI 100%... (mã hs the bai bang gi/ mã hs của the bai bang)
- Mã HS 48211090: Tem dán,giấy,mã liệu: 100Z068VN... (mã hs tem dángiấymã/ mã hs của tem dángiấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán giấy,mã liệu: 100W223VN-004... (mã hs tem dán giấymã/ mã hs của tem dán giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy hàng/ mã hs của nhãn giấy hà)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán các loại... (mã hs nhãn dán các lo/ mã hs của nhãn dán các)
- Mã HS 48211090: Paper Label (Nhãn giấy) 71STTW12IY 50x50mm... (mã hs paper label nh/ mã hs của paper label)
- Mã HS 48211090: Nhãn (bằng giấy)... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng g)
- Mã HS 48211090: TEM CẢNH BÁO 250X300MM, BẰNG GIẤY, ĐÃ IN. Hàng mới 100%... (mã hs tem cảnh báo 25/ mã hs của tem cảnh báo)
- Mã HS 48211090: Tem công đoạn 40*20mm, in theo yêu cầu, bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs tem công đoạn 4/ mã hs của tem công đoạ)
- Mã HS 48211090: Nhãn, mác các loại bằng giấy... (mã hs nhãn mác các l/ mã hs của nhãn mác cá)
- Mã HS 48211090: Tem mác giấy... (mã hs tem mác giấy/ mã hs của tem mác giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn Deluxia Coffee 500g mặt sau. Dùng để dán vào túi, lọ đựng cà phê. Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn deluxia co/ mã hs của nhãn deluxia)
- Mã HS 48211090: Nhãn Bon Aroma Gold 50g IH mặt sau. Dùng để dán vào túi, lọ đựng cà phê. Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn bon aroma/ mã hs của nhãn bon aro)
- Mã HS 48211090: tem cỡ, hàng mới 100%... (mã hs tem cỡ hàng mớ/ mã hs của tem cỡ hàng)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính bằng giấy đã in... (mã hs nhãn chính bằng/ mã hs của nhãn chính b)
- Mã HS 48211090: nguyên phụ liệu nhãn phụ bằng giấy in thông số kỹ thuật mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ mã hs của nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: NHÃN MÃ VẠCH... (mã hs nhãn mã vạch/ mã hs của nhãn mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhẵn giấy, phụ kiện may mặc hàng mới 100%... (mã hs nhẵn giấy phụ/ mã hs của nhẵn giấy p)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn đã in 127.55*21.64mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ mã hs của tem nhãn đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ... (mã hs nhãn phụ/ mã hs của nhãn phụ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn, kt: 20*4mm, mã: 7210500055(7210500055-MT).Mới 100%... (mã hs tem nhãn kt 2/ mã hs của tem nhãn kt)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn, kt: 100*143mm, mã: 7210500064(7210500064-MT).Mới 100%... (mã hs tem nhãn kt 1/ mã hs của tem nhãn kt)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, 32700 SH 32700 PCE... (mã hs nhãn giấy 3270/ mã hs của nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo giấy (đã in) 5.1 x 10.5cm... (mã hs thẻ treo giấy/ mã hs của thẻ treo giấ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 20*70mm, Label NG, Hàng mới 100%.... (mã hs tem nhãn 20*70m/ mã hs của tem nhãn 20*)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 43*18mm, PET (Barcode label). Hàng mới 100%.... (mã hs tem nhãn 43*18m/ mã hs của tem nhãn 43*)
- Mã HS 48211090: Thẻ sản xuất-màu vàng (100x80mm), bằng giấy, hàng mới 100%.... (mã hs thẻ sản xuấtmà/ mã hs của thẻ sản xuất)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ nhãn giấy... (mã hs nhãn phụ nhãn g/ mã hs của nhãn phụ nhã)
- Mã HS 48211090: Nhãn in... (mã hs nhãn in/ mã hs của nhãn in)
- Mã HS 48211090: TAG/ NHÃN GIẤY... (mã hs tag/ nhãn giấy/ mã hs của tag/ nhãn gi)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài(nhãn giấy)... (mã hs thẻ bàinhãn gi/ mã hs của thẻ bàinhãn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài (thẻ bài giấy, hàng mới 100%_GJV-2WSC115R)... (mã hs thẻ bài thẻ bà/ mã hs của thẻ bài thẻ)
- Mã HS 48211090: Thẻ ghi chú, bằng giấy, IT50385-JP, mới 100%... (mã hs thẻ ghi chú bằ/ mã hs của thẻ ghi chú)
- Mã HS 48211090: Nhãn giá, sử dụng để dán lên các sản phẩm mẫu trưng bày, nhà cung cấp: FINELINE TECHNOLOGIES, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giá sử dụ/ mã hs của nhãn giá sử)
- Mã HS 48211090: Tem,Nhãn giấy... (mã hs temnhãn giấy/ mã hs của temnhãn giấ)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy... (mã hs thẻ bài giấy/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán giấy... (mã hs tem dán giấy/ mã hs của tem dán giấy)
- Mã HS 48219010: Tem nhãn bằng giấy... (mã hs tem nhãn bằng g/ mã hs của tem nhãn bằn)
- Mã HS 48219010: Nhãn mác các loại... (mã hs nhãn mác các lo/ mã hs của nhãn mác các)
- Mã HS 48219090: Giấy cuộn in nhãn: 1roll2.200pcs... (mã hs giấy cuộn in nh/ mã hs của giấy cuộn in)
- Mã HS 48219090: Giấy in tem (kích cỡ 47mm * 82mm,chưa in)... (mã hs giấy in tem kí/ mã hs của giấy in tem)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (50mmx17mm)... (mã hs nhãn giấy 50mm/ mã hs của nhãn giấy 5)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy STICKER NO. 107... (mã hs nhãn giấy stick/ mã hs của nhãn giấy st)
- Mã HS 48219090: Nhãn dính dùng để sản xuất tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính dùng/ mã hs của nhãn dính dù)
- Mã HS 48219090: nhãn giấy bán thành phẫm (chưa in)COLE HAAN.25HCOBLUPC4X2.1430... (mã hs nhãn giấy bán t/ mã hs của nhãn giấy bá)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJJRL, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjjr/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDU6DBLOCXX0044, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdu/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDV9OR2OCXX0041, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdv/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDW3PUROCXX0045, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdw/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJGJA000CTHN0100. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjgj/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJNVZ000CTMF0000. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjnv/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJPSX000CTHN0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjps/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJQF8000HTMF0300, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjqf/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJRDP000HTBB0000, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrd/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJRS8000CTMF0200, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrs/ mã hs của nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Thẻ mẫu (chưa in) bằng giấy để so sánh màu áo sơ mi, mới 100%... (mã hs thẻ mẫu chưa i/ mã hs của thẻ mẫu chư)
- Mã HS 48219090: Decal đế xanh... (mã hs decal đế xanh/ mã hs của decal đế xan)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn gồm nhiều miếng tự dính chiều rộng băng là 26mm, dạng cuộn bằng polieste/ 1DB8591H000080- Linh kiện lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100% (10000 PCE/Cuộn)... (mã hs tem nhãn gồm nh/ mã hs của tem nhãn gồm)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo bằng giấy... (mã hs thẻ treo bằng g/ mã hs của thẻ treo bằn)
- Mã HS 48219090: Tem mũi tên TSP bằng giấy có sẵn mặt dính. Hàng mới 100%... (mã hs tem mũi tên tsp/ mã hs của tem mũi tên)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 55x25(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem trắng 55x25/ mã hs của tem trắng 55)
- Mã HS 48219090: Tem tròn phi 15(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem tròn phi 15/ mã hs của tem tròn phi)
- Mã HS 48219090: Tem in mã sản phẩm 80*100(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem in mã sản p/ mã hs của tem in mã sả)
- Mã HS 48219090: Tem chứa license phần mềm chấm công kiểm soát ra vào (BIOSTAR2-PRO-License) (BIOSTAR2-PRO-License), Hiệu Suprema, mới 100%... (mã hs tem chứa licens/ mã hs của tem chứa lic)
- Mã HS 48219090: Tem dán sản phẩm Paper seal 155... (mã hs tem dán sản phẩ/ mã hs của tem dán sản)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn các loại... (mã hs tem nhãn các lo/ mã hs của tem nhãn các)
- Mã HS 48219090: Khoanh cổ giấy... (mã hs khoanh cổ giấy/ mã hs của khoanh cổ gi)
- Mã HS 48219090: Nhãn hàng hóa (Baggage Tag- bầng giấy, KT: (5 X12)cm, hàng mới 100%... (mã hs nhãn hàng hóa/ mã hs của nhãn hàng hó)
- Mã HS 48219090: Tem giấy để in số thứ tự của sản phẩm, loại chưa in (11*21mm); Mã 3850R-S046B. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy để in/ mã hs của tem giấy để)
- Mã HS 48219090: Paper labels/ label rechargeable battery warnings... (mã hs paper labels/ l/ mã hs của paper labels)
- Mã HS 48219090: Paper labels/ Adhesive CE 10x10 mm... (mã hs paper labels/ a/ mã hs của paper labels)
- Mã HS 48219090: TEM-RATING-NO PRINT (tem bằng giấy chưa in). Hàng mới 100%... (mã hs temratingno p/ mã hs của temratingn)
- Mã HS 48219090: TEM-PACKING-NO PRINT (tem bằng giấy chưa in). Hàng mới 100%... (mã hs tempackingno/ mã hs của tempacking)
- Mã HS 48219090: Chứng từ nội bộ Comail (OCS CO Mail) (Stt:27)... (mã hs chứng từ nội bộ/ mã hs của chứng từ nội)
- Mã HS 48219090: Tem giấy... (mã hs tem giấy/ mã hs của tem giấy)
- Mã HS 48219090: Tem mác bằng giấy, loại chưa in 170-A58550-001H... (mã hs tem mác bằng gi/ mã hs của tem mác bằng)
- Mã HS 48219090: Nhãn mác bằng giấy... (mã hs nhãn mác bằng g/ mã hs của nhãn mác bằn)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy dùng cho sản xuất đồ nội thất Model:.CPBQ-007-1 Kích thước:40*19*0.2mm... (mã hs nhãn giấy dùng/ mã hs của nhãn giấy dù)
- Mã HS 48219090: Thẻ bài giá... (mã hs thẻ bài giá/ mã hs của thẻ bài giá)
- Mã HS 48219090: Nhãn cỡ bằng giấy... (mã hs nhãn cỡ bằng gi/ mã hs của nhãn cỡ bằng)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu dùng để đóng gói sản phẩm- Color label... (mã hs thẻ màu dùng để/ mã hs của thẻ màu dùng)
- Mã HS 48219090: Tem thể hiện độ ẩm 6 chấm, bằng giấy dùng để đo độ ẩm, hàng mới 100%... (mã hs tem thể hiện độ/ mã hs của tem thể hiện)
- Mã HS 48219090: Móc treo bằng giấy chưa in dùng trong may mặc,hàng mới 100%... (mã hs móc treo bằng g/ mã hs của móc treo bằn)
- Mã HS 48219090: Nhãn in cho chất liệu ID (mã SY), Kích thước: (45x12)mmx100m/ cuộn (tự dính) (bằng giấy)... (mã hs nhãn in cho chấ/ mã hs của nhãn in cho)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 90*70, bằng giấy... (mã hs tem trắng 90*70/ mã hs của tem trắng 90)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 120*85, bằng giấy... (mã hs tem trắng 120*8/ mã hs của tem trắng 12)
- Mã HS 48219090: Tem in nhiệt kích thước 58x40 mm bằng giấy chưa in nội dung. Hàng mới 100%... (mã hs tem in nhiệt kí/ mã hs của tem in nhiệt)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 40*20, bằng giấy... (mã hs tem trắng 40*20/ mã hs của tem trắng 40)
- Mã HS 48219090: Giấy lau cuộn mịn (520x350x10000mm), hàng mới 100%... (mã hs giấy lau cuộn m/ mã hs của giấy lau cuộ)
- Mã HS 48219090: Tem dán chỉ dẫn. Hàng mới 100%... (mã hs tem dán chỉ dẫn/ mã hs của tem dán chỉ)
- Mã HS 48219090: Nhãn đánh số 5 (Chất liệu giấy dùng để đánh dấu sản phẩm may dùng trong ngành may công nghiệp mới 100%)... (mã hs nhãn đánh số 5/ mã hs của nhãn đánh số)
- Mã HS 48219090: Tem in nhiệt màu trắng (rộng: 78mm, dài: 15mm). Hàng mới 100%(02.04.0048)... (mã hs tem in nhiệt mà/ mã hs của tem in nhiệt)
- Mã HS 48219090: Nhãn treo dùng trong đóng gói thành phẩm, sản phẩm, quy cách: 193*104mm hàng mới 100%... (mã hs nhãn treo dùng/ mã hs của nhãn treo dù)
- Mã HS 48219090: Tem dán, tem sticker các loại... (mã hs tem dán tem st/ mã hs của tem dán tem)
- Mã HS 48219090: Tem trắng (chưa in), kích thước 95mmx95mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem trắng chưa/ mã hs của tem trắng c)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn giấy (chưa in), kích thước 110x165MM. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn giấy/ mã hs của tem nhãn giấ)
- Mã HS 48219090: Nhãn phụ (nhãn giấy)... (mã hs nhãn phụ nhãn/ mã hs của nhãn phụ nh)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-730... (mã hs nhãn dán rz730/ mã hs của nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán KEY-403... (mã hs nhãn dán key40/ mã hs của nhãn dán key)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-720E... (mã hs nhãn dán rz720/ mã hs của nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-834... (mã hs nhãn dán rz834/ mã hs của nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-840... (mã hs nhãn dán rz840/ mã hs của nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Tem MSL- 3 (168h), màu xanh lá, mới 100%... (mã hs tem msl 3 168/ mã hs của tem msl 3)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 80*40 (2000pcs/roll, mới 100%) chất liệu giấy... (mã hs tem trắng 80*40/ mã hs của tem trắng 80)
- Mã HS 48219090: Nhãn thẻ bằng giấy... (mã hs nhãn thẻ bằng g/ mã hs của nhãn thẻ bằn)
- Mã HS 48219090: Thẻ giấy... (mã hs thẻ giấy/ mã hs của thẻ giấy)
- Mã HS 48219090: Tem dính 7 ngăn(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 7 ngăn/ mã hs của tem dính 7 n)
- Mã HS 48219090: Tem dính 15mm*8-3(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 15mm*8/ mã hs của tem dính 15m)
- Mã HS 48219090: Tem dính 30mm*6-2(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 30mm*6/ mã hs của tem dính 30m)
- Mã HS 48219090: Tem dính 40mm*80mm(màu trắng-2500ea/roll). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 40mm*8/ mã hs của tem dính 40m)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy tự dán... (mã hs nhãn giấy tự dá/ mã hs của nhãn giấy tự)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn giấy 10CAKE/CIRP,D+R85G D/L 8X,TRA-EU... (mã hs tem nhãn giấy 1/ mã hs của tem nhãn giấ)
- Mã HS 48219090: Tem giấy (nhãn giấy) chưa in,50MM(509A00747)... (mã hs tem giấy nhãn/ mã hs của tem giấy nh)
- Mã HS 48219090: Nhãn không in 186-000533.X.X (25.4*6.35)mm... (mã hs nhãn không in 1/ mã hs của nhãn không i)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn- non-marking outsole sticker... (mã hs tem nhãn nonm/ mã hs của tem nhãn no)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn LJB697001... (mã hs tem nhãn ljb697/ mã hs của tem nhãn ljb)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn THT-25-402... (mã hs tem nhãn tht25/ mã hs của tem nhãn tht)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn (FX-0754-2)... (mã hs tem nhãn fx07/ mã hs của tem nhãn fx)
- Mã HS 48219090: Nhãn (50mm x 50mm)... (mã hs nhãn 50mm x 50/ mã hs của nhãn 50mm x)
- Mã HS 48219090: Nhãn (85mm x 60mm)... (mã hs nhãn 85mm x 60/ mã hs của nhãn 85mm x)
- Mã HS 48219090: Nhãn (100mm x 50mm)... (mã hs nhãn 100mm x 5/ mã hs của nhãn 100mm)
- Mã HS 48219090: Nhãn (100mm x 25mm) x 145m.SL:5,000 cái/cuộn... (mã hs nhãn 100mm x 2/ mã hs của nhãn 100mm)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu để đánh dấu cho nguyên vật liệu (Mass production color swatch)... (mã hs thẻ màu để đánh/ mã hs của thẻ màu để đ)
- Mã HS 48219090: Thẻ đầu bằng giấy... (mã hs thẻ đầu bằng gi/ mã hs của thẻ đầu bằng)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán thùng hàng, kiện hàng bằng giấy... (mã hs nhãn dán thùng/ mã hs của nhãn dán thù)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (hàng mới 100%)- H04 GOLF WARRANTY CARD- 59773SH 59773CÁI... (mã hs nhãn giấy hàng/ mã hs của nhãn giấy h)
- Mã HS 48219090: Nhãn treo (hàng mới 100%)- GOLF WATERPROOF HANG TAG- 8339SH 8339CÁI... (mã hs nhãn treo hàng/ mã hs của nhãn treo h)
- Mã HS 48219090: Tem dán đã in kích thước 40*20 mm, hàng mới 100%, ERP:193613003270... (mã hs tem dán đã in k/ mã hs của tem dán đã i)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn thẻ bằng giấy.Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn thẻ bằ/ mã hs của tem nhãn thẻ)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo sản phẩm bằng giấy-DIGITAL HT, 14 PT Uncoated, 3x5 Hang Tag... (mã hs thẻ treo sản ph/ mã hs của thẻ treo sản)
- Mã HS 48219090: Nhản các lọai. Hàng mới 100%(nhản giấy)... (mã hs nhản các lọai/ mã hs của nhản các lọa)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán dùng để dán lên sản phẩm bằng giấy tự dính (loại chưa in),LABEL, CID MEZ66817301, kt: 8mm*8mm(0.7kg). Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn dán dùng đ/ mã hs của nhãn dán dùn)
- Mã HS 48219090: NHÃN PHỤ... (mã hs nhãn phụ/ mã hs của nhãn phụ)
- Mã HS 48219090: Mác: (104 thùng x 40kg/thùng/41.520 tơ mác 4.160kg4.318.080 tơ mác)... (mã hs mác 104 thùng/ mã hs của mác 104 th)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy các loại... (mã hs nhãn giấy các l/ mã hs của nhãn giấy cá)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn... (mã hs tem nhãn/ mã hs của tem nhãn)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán báo lỗi màu đỏ, kích thước 6*18mm... (mã hs nhãn dán báo lỗ/ mã hs của nhãn dán báo)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn PVC 40mm*10mm*130m 10,000pcs/roll, hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn pvc 40/ mã hs của tem nhãn pvc)
- Mã HS 48219090: Giấy in nhãn tên sản phẩm 115/165mm các loại... (mã hs giấy in nhãn tê/ mã hs của giấy in nhãn)
- Mã HS 48219090: THẺ NHỰA... (mã hs thẻ nhựa/ mã hs của thẻ nhựa)
- Mã HS 48219090: NHÃN MÁC... (mã hs nhãn mác/ mã hs của nhãn mác)
- Mã HS 48219090: Giấy lót... (mã hs giấy lót/ mã hs của giấy lót)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn đã in 127.55*21.64mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ mã hs của tem nhãn đã)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (chưa in dữ liệu)... (mã hs nhãn giấy chưa/ mã hs của nhãn giấy c)
- Mã HS 48219090: Ruy băng in nhãn dùng trong sx đồ bảo hộ thể thao (hàng mới 100%), mục 36... (mã hs ruy băng in nhã/ mã hs của ruy băng in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ mã hs của nhãn giấy t)
- Mã HS 48219090: NHAN GIAY... (mã hs nhan giay/ mã hs của nhan giay)
- Mã HS 48219090: Nhãn phụ giây... (mã hs nhãn phụ giây/ mã hs của nhãn phụ giâ)
- Mã HS 48221090: Ống giấy FDY, quy cách 125*140*112.4,dùng để cuốn sợi, mới 100%... (mã hs ống giấy fdy q/ mã hs của ống giấy fdy)
- Mã HS 48221090: Ống cuộn sợi bằng giấy (Paper Tube)... (mã hs ống cuộn sợi bằ/ mã hs của ống cuộn sợi)
- Mã HS 48221090: Ống giấy 120x8x2030mm dùng để quấn sợi cỏ nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs ống giấy 120x8x/ mã hs của ống giấy 120)
- Mã HS 48229090: Ống giấy phi 22 dài 25mm (PAPP 42M266L061) (1030026000)... (mã hs ống giấy phi 22/ mã hs của ống giấy phi)
- Mã HS 48229090: Ống giấy 1600*92mm, hàng mới 100%... (mã hs ống giấy 1600*9/ mã hs của ống giấy 160)
- Mã HS 48229090: Ống giấy mềm mỏng, độ dày 0.075mm, đường kính 25.9mm, dùng trong sản xuất linh kiện loa. Mới 100%... (mã hs ống giấy mềm mỏ/ mã hs của ống giấy mềm)
- Mã HS 48229090: LÕI GiẤY SỬ SỤNG CuỐN VẢI, MỚI 100%... (mã hs lõi giấy sử sụn/ mã hs của lõi giấy sử)
- Mã HS 48229090: Lõi giấy sử dụng cuốn vải, kích thước dài 1400 (mm), đường kính 35(mm), hàng mới 100% (Nguyên phụ liêu may)... (mã hs lõi giấy sử dụn/ mã hs của lõi giấy sử)
- Mã HS 48229090: Ống lõi bằng nhựa dùng để chứa dây nhôm dùng trong sản xuất dây cáp... (mã hs ống lõi bằng nh/ mã hs của ống lõi bằng)
- Mã HS 48229090: ống giấy phi trong (tự cung ứng)... (mã hs ống giấy phi tr/ mã hs của ống giấy phi)
- Mã HS 48229090: Ống giấy (lõi giấy) phi 35 mm x 3.5 mm x 1600 mm,mới 100%... (mã hs ống giấy lõi g/ mã hs của ống giấy lõ)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc nhớt 16514-05240.Mới 100%... (mã hs giấy lọc nhớt 1/ mã hs của giấy lọc nhớ)
- Mã HS 48232090: Giấy bọc dùng để gói đồ cho khách (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size:36570. NSX: fujix tokai. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy bọc dùng đ/ mã hs của giấy bọc dùn)
- Mã HS 48232090: Giấy gói giầy, nhét giầy các loại... (mã hs giấy gói giầy/ mã hs của giấy gói giầ)
- Mã HS 48232090: giấy dùng để in hướng dẫn sử dụng cho đồ chơi trẻ em dùng trong đóng gói sp(hàng mới 100%)... (mã hs giấy dùng để in/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 48232090: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Giấy lọc định tính trung bình, 150mm (hộp 100 cái), Double Ring code 99-192-150... (mã hs dụng cụ phòng t/ mã hs của dụng cụ phòn)
- Mã HS 48232090: Giấy carton (paper carton)... (mã hs giấy carton pa/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc không tro theo GOST 12026-76 mới 100%, sản xuất 2019, hãng sx neftekhimavtomatika... (mã hs giấy lọc không/ mã hs của giấy lọc khô)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc whatman số 1, phi 90mm, dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs giấy lọc whatma/ mã hs của giấy lọc wha)
- Mã HS 48232090: Tấm giấy chặn băng xoá/LOCK PAPER PGR J/E... (mã hs tấm giấy chặn b/ mã hs của tấm giấy chặ)
- Mã HS 48232090: Bìa giấy lót... (mã hs bìa giấy lót/ mã hs của bìa giấy lót)
- Mã HS 48232090: Đệm cardboard (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs đệm cardboard/ mã hs của đệm cardboar)
- Mã HS 48234090: Tấm carton các loại... (mã hs tấm carton các/ mã hs của tấm carton c)
- Mã HS 48234090: Nhãn dãn bằng xenlulo,dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dãn bằng x/ mã hs của nhãn dãn bằn)
- Mã HS 48234090: Giấy ghi biểu đồ ET-201... (mã hs giấy ghi biểu đ/ mã hs của giấy ghi biể)
- Mã HS 48234090: Tấm giấy sóng loại 2... (mã hs tấm giấy sóng l/ mã hs của tấm giấy són)
- Mã HS 48234090: GOI CHONG AM DUNG TRONG MAY MAC HANG MOI 100%... (mã hs goi chong am du/ mã hs của goi chong am)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy (12 OZ PAPER CUP TMORE3)dung tích 360ml,Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 12 oz/ mã hs của cốc giấy 12)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy- Paper cup (12 OZ PAPER CUP TMORE2)dung tích 360ml,Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy paper/ mã hs của cốc giấy pa)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy... (mã hs cốc giấy/ mã hs của cốc giấy)
- Mã HS 48236900: Pallet bằng giấy... (mã hs pallet bằng giấ/ mã hs của pallet bằng)
- Mã HS 48237000: Giấy độn mũ giầy làm từ bột giấy nén(đã tạo hình)... (mã hs giấy độn mũ giầ/ mã hs của giấy độn mũ)
- Mã HS 48237000: Vách ngăn bằng carton... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 48237000: Thanh nẹp giấy 50*50*4*100. Hàng mới 100% (3502004004)... (mã hs thanh nẹp giấy/ mã hs của thanh nẹp gi)
- Mã HS 48237000: TẤM LÓT, AA69-04534Z (540*380) CI01-10083A... (mã hs tấm lót aa690/ mã hs của tấm lót aa6)
- Mã HS 48237000: Khung carton Dupplex sleeve 232x186x79mm... (mã hs khung carton du/ mã hs của khung carton)
- Mã HS 48237000: Chèn giầy bằng giấy các loại... (mã hs chèn giầy bằng/ mã hs của chèn giầy bằ)
- Mã HS 48237000: Dây giấy (10cm, 30cm, 45cm,60cm.)... (mã hs dây giấy 10cm/ mã hs của dây giấy 10)
- Mã HS 48237000: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Nút bông no. 45P, bằng bột giấy nén, Heinz code 1014501... (mã hs dụng cụ phòng t/ mã hs của dụng cụ phòn)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm 308218 bằng bột giấy nén thành nhiều lớp,dùng cho máy nén khí hãng Meiji, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 30821/ mã hs của miếng đệm 30)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm 332302 bằng bột giấy nén thành nhiều lớp,dùng cho máy nén khí hãng Meiji, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 33230/ mã hs của miếng đệm 33)
- Mã HS 48237000: Phom giày bằng bột giấy... (mã hs phom giày bằng/ mã hs của phom giày bằ)
- Mã HS 48237000: Day chan keo trang tri non (dây chân keo trang trí nón)... (mã hs day chan keo tr/ mã hs của day chan keo)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm các loại... (mã hs miếng đệm các l/ mã hs của miếng đệm cá)
- Mã HS 48237000: Độn giày bằng bột giấy... (mã hs độn giày bằng b/ mã hs của độn giày bằn)
- Mã HS 48237000: Phom giữ dáng giầy được đúc bằng bột giấy, dầy: (1.5- 2)mm, nhà SX: GALLEON INTERNATIONAL (HK) LIMITED, 1 đôi gồm 02 chiếc. mới 100%.... (mã hs phom giữ dáng g/ mã hs của phom giữ dán)
- Mã HS 48237000: Tấm lót thùng carton(Bao bì luân chuyển hàng đã qua sử dụng)... (mã hs tấm lót thùng c/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48237000: Pallet giấy MTH-015, kích thước (1255*1035*200) mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet giấy mth/ mã hs của pallet giấy)
- Mã HS 48237000: Nắp khay carton MTH-015, kích thước (1255*1023*100) mm. Hàng mới 100%... (mã hs nắp khay carton/ mã hs của nắp khay car)
- Mã HS 48237000: Khay giấy (sản xuất từ bột giấy)... (mã hs khay giấy sản/ mã hs của khay giấy s)
- Mã HS 48237000: Bìa giấy lót mũi (Dưỡng mũi giầy bằng giấy)... (mã hs bìa giấy lót mũ/ mã hs của bìa giấy lót)
- Mã HS 48239020: Thẻ treo bằng giấy in size, hướng dẫn sử dụng KT 4*6cm(150 chiếc/kg),hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ mã hs của thẻ treo bằn)
- Mã HS 48239020: Thẻ trưng bày đồ trang sức, kể cả loại cho đồ trang sức cá nhân hoặc các vật dụng cá nhân được để trong ví, túi xách hoặc mang trên người... (mã hs thẻ trưng bày đ/ mã hs của thẻ trưng bà)
- Mã HS 48239020: Thẻ chưa in hình,in chữ để treo quần áo, giầy, dép bằng bìa cáctông, Hãng sản xuất Deuck Woo, kích thước 15,5 cm x 4,5 cm/cái. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ chưa in hìn/ mã hs của thẻ chưa in)
- Mã HS 48239020: Thẻ bằng giấy các loại... (mã hs thẻ bằng giấy c/ mã hs của thẻ bằng giấ)
- Mã HS 48239059: Nhãn các loại (chất liệu giấy đã in) (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs nhãn các loại/ mã hs của nhãn các loạ)
- Mã HS 48239096: Bìa lót đóng gói sản phẩm, kích thước: 49.5*33*0.6 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bìa lót đóng gó/ mã hs của bìa lót đóng)
- Mã HS 48239096: Bìa lưng bằng giấy khổ 350mmx500mm... (mã hs bìa lưng bằng g/ mã hs của bìa lưng bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy cuộn dùng cho máy sấy, Film paper, rộng 1200MM, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs giấy cuộn dùng/ mã hs của giấy cuộn dù)
- Mã HS 48239099: Topper Naturals- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Naturals tầng trên, MN 60134988, DIMS 1000 x 720 x 90 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F.O.C)... (mã hs topper naturals/ mã hs của topper natur)
- Mã HS 48239099: Basement Naturals- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Naturals tầng dưới, MN 60134990, DIMS 555 x 550 x 32 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F.O.C)... (mã hs basement natura/ mã hs của basement nat)
- Mã HS 48239099: Topper Pomsticks- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Pomsticks tầng trên, MN 60134956, DIMS 1000 x 720 x 90 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F.O.C)... (mã hs topper pomstick/ mã hs của topper pomst)
- Mã HS 48239099: Basement Pomsticks- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Pomsticks tầng dưới, MN 60134989, DIMS 555 x 550 x 32 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F.O.C)... (mã hs basement pomsti/ mã hs của basement pom)
- Mã HS 48239099: Bìa bồi vải (88.9*119.4cm) chất liệu: bằng bìa giấy... (mã hs bìa bồi vải 88/ mã hs của bìa bồi vải)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 310mmx440mmx8mm... (mã hs tấm giấy lót 31/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm làm mát phủ MI-T-Edg 7060 (bằng giấy dạng làn sóng) kích thước 1800*600*150mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs tấm làm mát phủ/ mã hs của tấm làm mát)
- Mã HS 48239099: Bìa đế giữa (kích thước:36" x 60"/1 tấm)... (mã hs bìa đế giữa kí/ mã hs của bìa đế giữa)
- Mã HS 48239099: Giấy bìa cứng đã cắt sẵn, dùng để lót áo sơ mi (SHIRT LINING CARDBOARD, T2004-0000613), mới 100%... (mã hs giấy bìa cứng đ/ mã hs của giấy bìa cứn)
- Mã HS 48239099: Tấm lót Kokuyo type D, kích thước:(580x380)mm, hàng mới 100% (804-KW0D0)... (mã hs tấm lót kokuyo/ mã hs của tấm lót koku)
- Mã HS 48239099: Tấm carton nẹp góc kt 50x50x5x760mm... (mã hs tấm carton nẹp/ mã hs của tấm carton n)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn bằng carton... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 48239099: Palet giấy 500x1000x130. Hàng mới 100% (3502003008)... (mã hs palet giấy 500x/ mã hs của palet giấy 5)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy 081-1003-8693 (Kích thước:256*105mm, dùng trong đóng gói sản phẩm bộ sạc pin)... (mã hs bìa giấy 08110/ mã hs của bìa giấy 081)
- Mã HS 48239099: Nẹp giấy 50*50*4*1010mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp giấy 50*50*/ mã hs của nẹp giấy 50*)
- Mã HS 48239099: Giấy kiểm tra đọ ố vàng của vải, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% SDC ISO MULTIFIBER FABRIC- DW- CHIEU RONG: 25cm... (mã hs giấy kiểm tra đ/ mã hs của giấy kiểm tr)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp V carton 50*50*3*700(mm), hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp v car/ mã hs của thanh nẹp v)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm carton 3 lớp, kích thước 540x340(mm)... (mã hs tấm đệm carton/ mã hs của tấm đệm cart)
- Mã HS 48239099: Giấy thử nghiệm ố vàng, tiêu chuẩn ISO, 50 cái/gói, dùng trong kỹ thuật dệt may. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thử nghiệm/ mã hs của giấy thử ngh)
- Mã HS 48239099: Đệm giấy SPK0203 PAPER FRONT PAD (GENERAL). Hàng mới 100%... (mã hs đệm giấy spk020/ mã hs của đệm giấy spk)
- Mã HS 48239099: Giấy từ... (mã hs giấy từ/ mã hs của giấy từ)
- Mã HS 48239099: Đai bằng giấy dùng để đóng gói sản phẩm,202-239650-001H, 239mm*65mm... (mã hs đai bằng giấy d/ mã hs của đai bằng giấ)
- Mã HS 48239099: Hộp Duplex A-013-2 (216x98x98)mm... (mã hs hộp duplex a01/ mã hs của hộp duplex a)
- Mã HS 48239099: Bìa carton dạng tấm A-009S (195x205)mm... (mã hs bìa carton dạng/ mã hs của bìa carton d)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn dạng tấm P-009 1*(195x240)x1*(205x240)... (mã hs vách ngăn dạng/ mã hs của vách ngăn dạ)
- Mã HS 48239099: Tấm lót 4515 bằng giấy carton (620*420)mm/ Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 4515 bằ/ mã hs của tấm lót 4515)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton(Đệm 3 lớp kraft) KT 31*23 cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 711P... (mã hs tấm giấy lót 71/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 433-1P... (mã hs tấm giấy lót 43/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 602-3P... (mã hs tấm giấy lót 60/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 803X70... (mã hs tấm giấy lót 80/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 12-116A... (mã hs tấm giấy lót 12/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 235X180... (mã hs tấm giấy lót 23/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 170X170X3... (mã hs tấm giấy lót 17/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 265X190X3... (mã hs tấm giấy lót 26/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 280X140X5... (mã hs tấm giấy lót 28/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 295X215X3... (mã hs tấm giấy lót 29/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 300X200X5... (mã hs tấm giấy lót 30/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 320X230X6... (mã hs tấm giấy lót 32/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 405X405X3... (mã hs tấm giấy lót 40/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 210X140X3P... (mã hs tấm giấy lót 21/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót PAD 12-190A... (mã hs tấm giấy lót pa/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 505P... (mã hs tấm giấy lót 50/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 255X300... (mã hs tấm giấy lót 25/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót SS11P (282X245)... (mã hs tấm giấy lót ss/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót TYPE-UK PACKING CARDBOARD (L)... (mã hs tấm giấy lót ty/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm mốp INNER CASE 002P... (mã hs tấm mốp inner c/ mã hs của tấm mốp inne)
- Mã HS 48239099: Lọc gió máy nén khí- AIR FILTER 88290006-013... (mã hs lọc gió máy nén/ mã hs của lọc gió máy)
- Mã HS 48239099: Thẻ mầu dùng để đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs thẻ mầu dùng để/ mã hs của thẻ mầu dùng)
- Mã HS 48239099: Giấy bìa làm vách ngăn thùng hộp (445*280&245*280)/mm *25 pcs... (mã hs giấy bìa làm vá/ mã hs của giấy bìa làm)
- Mã HS 48239099: Dây giấy... (mã hs dây giấy/ mã hs của dây giấy)
- Mã HS 48239099: Vật liệu gói, độn giày giấy (wrapping and stuffing material)... (mã hs vật liệu gói đ/ mã hs của vật liệu gói)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn (286x247x255)mm _ GN959900 Partition assy... (mã hs vách ngăn 286x/ mã hs của vách ngăn 2)
- Mã HS 48239099: Tấm carton DF024 kt 1855x51mm DF024-820... (mã hs tấm carton df02/ mã hs của tấm carton d)
- Mã HS 48239099: Mút lau mũi hàn bằng tấm Xenlulo 60mm*60mm, hàng mới 100%... (mã hs mút lau mũi hàn/ mã hs của mút lau mũi)
- Mã HS 48239099: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Bìa giấy đỡ sản phẩm, (195*145)mm. Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton (1220 x 1047)mm... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp bằng giấy (1000*75*75*6)mm... (mã hs thanh nẹp bằng/ mã hs của thanh nẹp bằ)
- Mã HS 48239099: Thanh V carton 50*50*5*150 mm... (mã hs thanh v carton/ mã hs của thanh v cart)
- Mã HS 48239099: Gioăng làm kín bằng bìa chịu nhiệt, size 260. P/N: #81. Phụ tùng thay thế cho tàu biển. Mới 100%... (mã hs gioăng làm kín/ mã hs của gioăng làm k)
- Mã HS 48239099: Bìa làm đế giữa 36"*60"* 800 tấm... (mã hs bìa làm đế giữa/ mã hs của bìa làm đế g)
- Mã HS 48239099: Bọc góc bé bằng sóng E 3 lớp 40*35 (280x280 mm)#&VN. Hàng mới 100%... (mã hs bọc góc bé bằng/ mã hs của bọc góc bé b)
- Mã HS 48239099: Dưỡng phom giầy bằng giấy bìa... (mã hs dưỡng phom giầy/ mã hs của dưỡng phom g)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn carton (387*295*97),có sóng,dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn carto/ mã hs của vách ngăn ca)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc giấy 50*50*5*150mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc giấy 50/ mã hs của nẹp góc giấy)
- Mã HS 48239099: Rập giấy... (mã hs rập giấy/ mã hs của rập giấy)
- Mã HS 48239099: Tấm carton ngăn đậy hộp giày... (mã hs tấm carton ngăn/ mã hs của tấm carton n)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton- Carton pallet tray (1070x850x100)... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Giấy ép Plastic A4 dày, dùng trong văn phòng. Kích thước: Khổ A4 210mm x 297mm, đóng gói 100 tờ/Ram. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy ép plastic/ mã hs của giấy ép plas)
- Mã HS 48239099: Pallet giấy _ Paper pallet (1100x1100)mm [PCK0002]... (mã hs pallet giấy p/ mã hs của pallet giấy)
- Mã HS 48239099: Giấy gói sản phẩm, kt: 1000*700mm... (mã hs giấy gói sản ph/ mã hs của giấy gói sản)
- Mã HS 48239099: Giấy dùng làm bìa tập sau (Giấy carton 2 mặt không tráng. Dạng tấm, Định lượng 350gsm,chiều rộng 1092mm,chiều dài 770mm), Mới 100%... (mã hs giấy dùng làm b/ mã hs của giấy dùng là)
- Mã HS 48239099: Giấy bọc + nhồi giầy (kích thước 95CM*20CM), mới 100%... (mã hs giấy bọc nhồi/ mã hs của giấy bọc n)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 20.0*10.0cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton 200/ mã hs của tấm carton 2)
- Mã HS 48239099: Giấy vách ngăn,IMQ1900061, hàng mới 100%... (mã hs giấy vách ngăn/ mã hs của giấy vách ng)
- Mã HS 48239099: Tấm bìa giấy dùng để chèn cáp, kích thước (112*112)cm mới 100%... (mã hs tấm bìa giấy dù/ mã hs của tấm bìa giấy)
- Mã HS 48239099: Miếng bìa carton dùng để gia cố góc hộp carton khi đóng hàng hình V dài 300mm x5cm... (mã hs miếng bìa carto/ mã hs của miếng bìa ca)
- Mã HS 48239099: Phom giày bằng giấy... (mã hs phom giày bằng/ mã hs của phom giày bằ)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn A TR58 830 x 160mm bằng carton... (mã hs vách ngăn a tr5/ mã hs của vách ngăn a)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn B TR58 980 x 160mm bằng carton... (mã hs vách ngăn b tr5/ mã hs của vách ngăn b)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn Sol 1120 x 1005 x865mm bằng carton... (mã hs vách ngăn sol 1/ mã hs của vách ngăn so)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc kích thước 400*50 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp góc k/ mã hs của thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Độn giầy (Dưỡng căng giầy bằng giấy), mới 100%... (mã hs độn giầy dưỡng/ mã hs của độn giầy dư)
- Mã HS 48239099: Giấy đã cắt theo kích cỡ dùng để bọc + nhồi giầy 30*75cm... (mã hs giấy đã cắt the/ mã hs của giấy đã cắt)
- Mã HS 48239099: Giấy ráp 400, xuất xứ Nhật... (mã hs giấy ráp 400 x/ mã hs của giấy ráp 400)
- Mã HS 48239099: Giấy ráp P600, xuất xứ Nhật... (mã hs giấy ráp p600/ mã hs của giấy ráp p60)
- Mã HS 48239099: Giấy ép dùng để làm khung hình (Giấy Chip Board VS2KB 1800GSM (Giấy các tông hai mặt, không tráng. Dạng tấm, Định lượng 1800gsm, chiều rộng 1092mm, chiều dài 1350mm))... (mã hs giấy ép dùng để/ mã hs của giấy ép dùng)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (dùng ghi theo dõi sản phẩm, 500 tấm/ hộp),(1 UNK 500 tấm 500 sheets) (1 sheets 1 tấm) Lot Tag Crisper 125micron (Light Orange 51-02), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giấy dùng/ mã hs của thẻ giấy dù)
- Mã HS 48239099: Giấy gói... (mã hs giấy gói/ mã hs của giấy gói)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy kích thước 1090X782MM,660X953MM chất liệu Xenlulo Recycle... (mã hs bìa giấy kích t/ mã hs của bìa giấy kíc)
- Mã HS 48239099: Giấy Chipboard, khổ 10''x5'',hình chữ nhật, dùng để đỡ túi... (mã hs giấy chipboard/ mã hs của giấy chipboa)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy chỉ thị độ ẩm- DY-HIC-DYE-CCF051060-D125 (Hàng mới 100%)... (mã hs thẻ giấy chỉ th/ mã hs của thẻ giấy chỉ)
- Mã HS 48239099: Giấy (bọc + nhồi) giày 54CM*27CM*27g/m2... (mã hs giấy bọc nhồ/ mã hs của giấy bọc)
- Mã HS 48239099: Khay giấy chưa in,598*483MM(112552069)... (mã hs khay giấy chưa/ mã hs của khay giấy ch)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng bìa giấy... (mã hs màng loa bằng b/ mã hs của màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Khay nắp carton 1470*1130*100 mm... (mã hs khay nắp carton/ mã hs của khay nắp car)
- Mã HS 48239099: Giấy độn giày- 109x78.5cm 500p white w/grey base board(TAMTO)... (mã hs giấy độn giày/ mã hs của giấy độn già)
- Mã HS 48239099: Vòng đệm màng rung loa bằng giấy 480153... (mã hs vòng đệm màng r/ mã hs của vòng đệm màn)
- Mã HS 48239099: Giấy gói giầy đã in (14*76- 34*110) CM... (mã hs giấy gói giầy đ/ mã hs của giấy gói giầ)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu 114*391MM... (mã hs thẻ màu 114*391/ mã hs của thẻ màu 114*)
- Mã HS 48239099: Hộp carton BZET203(ZD01)-L012 320*290MM... (mã hs hộp carton bzet/ mã hs của hộp carton b)
- Mã HS 48239099: Hộp BZET223-L024 680*354MM... (mã hs hộp bzet223l02/ mã hs của hộp bzet223)
- Mã HS 48239099: Hộp BZGR101-4*8-L008 1075*171MM... (mã hs hộp bzgr1014*8/ mã hs của hộp bzgr101)
- Mã HS 48239099: Hộp vàng BZET223-L010 308*100*50MM... (mã hs hộp vàng bzet22/ mã hs của hộp vàng bze)
- Mã HS 48239099: Hộp GR101-4*8 BZGR101-L002 285*625mm... (mã hs hộp gr1014*8 b/ mã hs của hộp gr1014*)
- Mã HS 48239099: Hộp vàng BZVNET114-L008 430*100*70MM... (mã hs hộp vàng bzvnet/ mã hs của hộp vàng bzv)
- Mã HS 48239099: Tấm carton sóng B BZET027-L005 582*296MM... (mã hs tấm carton sóng/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48239099: Tấm tổ lót ong BZET023-L002 540*115*10MM... (mã hs tấm tổ lót ong/ mã hs của tấm tổ lót o)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH3) BZGR101-B13-L002 175*30*265MM... (mã hs hộp trắng grh3/ mã hs của hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GR48B-H) BZGR101-B11-L001 93*50*175MM-BLACK... (mã hs hộp trắng gr48/ mã hs của hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp BZET122-L001 328*318MM... (mã hs hộp bzet122l00/ mã hs của hộp bzet122)
- Mã HS 48239099: Tấm lót tổ ong 550*565*15MM... (mã hs tấm lót tổ ong/ mã hs của tấm lót tổ o)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH1) BZGR101-B11-L002 185*30*195MM... (mã hs hộp trắng grh1/ mã hs của hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH2) BZGR101-B12-L001 160*30*180MM... (mã hs hộp trắng grh2/ mã hs của hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc BZZB01-4830-BH-L003 204*154*58mm (bằng giấy, dùng đóng gói sản phẩm)... (mã hs nẹp góc bzzb01/ mã hs của nẹp góc bzzb)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn sản phẩm bằng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước 596.9 x 381mm- QP HEADER/TTI/COMPACT TAPE MEASURE/48-22-6625X/COATED V6V/V.Hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn sản p/ mã hs của vách ngăn sả)
- Mã HS 48239099: Giấy dùng để đóng ống hút, size: 30-35mm * 5000m/ cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy dùng để đó/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 48239099: Bìa định hình (bằng giấy đã cắt theo kích cỡ) hàng mới 100%... (mã hs bìa định hình/ mã hs của bìa định hìn)
- Mã HS 48239099: Giấy nhồi giày (23*78) cm (1400 tờ/1 tập)- 1500 tập... (mã hs giấy nhồi giày/ mã hs của giấy nhồi gi)
- Mã HS 48239099: Bìa đã cắt theo kích cỡ, dùng để ngăn giày (109.2 * 78) cm (9000 tấm 2300 kg)... (mã hs bìa đã cắt theo/ mã hs của bìa đã cắt t)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu bằng giấy (P09-E7405AS01-001) kích thước 89*44.45mm. Mới 100%... (mã hs thẻ màu bằng gi/ mã hs của thẻ màu bằng)
- Mã HS 48239099: TẤM CARTON 360X45MM... (mã hs tấm carton 360x/ mã hs của tấm carton 3)
- Mã HS 48239099: Bìa đỡ mũ... (mã hs bìa đỡ mũ/ mã hs của bìa đỡ mũ)
- Mã HS 48239099: Nắp hộp carton (Carton cover) 2.0- P-07A 23~72X48in (mới 100%)... (mã hs nắp hộp carton/ mã hs của nắp hộp cart)
- Mã HS 48239099: Tấm treo dao cạo bằng giấy, TRA400 PS-WALMART 4B CARD... (mã hs tấm treo dao cạ/ mã hs của tấm treo dao)
- Mã HS 48239099: Tấm lót bằng carton dùng trong công đoạn đóng gói sản phẩm, kích thước (1130*1430*4.5)mm.... (mã hs tấm lót bằng ca/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 48239099: Lót carton, Hàng mới 100 %... (mã hs lót carton hàn/ mã hs của lót carton)
- Mã HS 48239099: Miếng giấy bồi các loại... (mã hs miếng giấy bồi/ mã hs của miếng giấy b)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy loại 2/3/5 có màng phủ PP, quy cách: 720*710mm... (mã hs thẻ giấy loại 2/ mã hs của thẻ giấy loạ)
- Mã HS 48239099: Tấm chèn bằng carton 302LV51500, hàng mới 100%... (mã hs tấm chèn bằng c/ mã hs của tấm chèn bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy chống ẩm, hàng mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48239099: Giấy gói giày/ SUPPLIER COLOR NSSGBBT WRAPPING TISSUE... (mã hs giấy gói giày// mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy ở dạng miếng dùng trong đóng gói hàng hóa (kt 1-1/2" x 6")... (mã hs bìa giấy ở dạng/ mã hs của bìa giấy ở d)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy, kích thước 295*199.5mm... (mã hs bìa giấy kích/ mã hs của bìa giấy kí)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 48010012: Giấy cuộn do Việt Nam sản xuất (dùng để in báo), hàng để rời, chưa in chưa tráng phủ, trọng lượng 1000kg/ cuộn... (mã hs giấy cuộn do vi/ mã hs của giấy cuộn do)
- Mã HS 48024090: Tem giấy decal dùng để in mã vạch 80mm x 45mm x 3000 tem/c. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy decal/ mã hs của tem giấy dec)
- Mã HS 48025690: Giấy A4 chạy răng cưa... (mã hs giấy a4 chạy ră/ mã hs của giấy a4 chạy)
- Mã HS 48026199: Giấy đế cuộn, giấy dùng để sản xuất vàng mã, không phải giấy phế liệu, kích thước: (88cm x 60cm), hàng mới 100%. Hàng xuất xứ tại Việt Nam... (mã hs giấy đế cuộn g/ mã hs của giấy đế cuộn)
- Mã HS 48026299: Bìa color swatch (3 mặt)... (mã hs bìa color swatc/ mã hs của bìa color sw)
- Mã HS 48030090: Giấy cuộn Tissue,Chiều cao cuộn: 1400mm,Đường kính: 1150mm, mới 100%... (mã hs giấy cuộn tissu/ mã hs của giấy cuộn ti)
- Mã HS 48030090: giây vê sinh công nghiêp 10x24cm(1kg/cuôn)... (mã hs giây vê sinh cô/ mã hs của giây vê sinh)
- Mã HS 48030090: giấy lau kim-tech 2882. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lau kimte/ mã hs của giấy lau kim)
- Mã HS 48030090: Cuộn giấy vệ sinh khổ lớn, kích thước 2130 x 1150mm, định lượng 18 gsm, 2 lớp, mới 100% (M2HV2.86.18.2130.1)... (mã hs cuộn giấy vệ si/ mã hs của cuộn giấy vệ)
- Mã HS 48030090: Cuộn giấy khăn lau khổ lớn, kích thước 1372 x 1150mm, định lượng 13 gsm, 3 lớp, mới 100% (J2HF3.86.13.1372.1)... (mã hs cuộn giấy khăn/ mã hs của cuộn giấy kh)
- Mã HS 48030090: Giấy dạng cuộn khổ 428, định lượng 19 gsm, loại 1 lớp... (mã hs giấy dạng cuộn/ mã hs của giấy dạng cu)
- Mã HS 48030090: Giấy ăn, kích thước 380mm x 430mm, 375 tờ/ gói, 8 gói/hộp, NW 14.2kg/. hộp. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ăn kích t/ mã hs của giấy ăn kíc)
- Mã HS 48030090: Giấy cuộn thành phẩm... (mã hs giấy cuộn thành/ mã hs của giấy cuộn th)
- Mã HS 48030090: Giấy ăn, 20 gói/hộp. kích thước 368 mm x 420 mm/ tờ, 135 tờ/gói, trọng lượng tịnh NW 10.2kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ăn 20 gói/ mã hs của giấy ăn 20)
- Mã HS 48041900: Giấy đóng gói (Giấy gói, in nổi- Giấy draft lớp mặt không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ), Mới 100%... (mã hs giấy đóng gói/ mã hs của giấy đóng gó)
- Mã HS 48041900: Giấy nhét (320*500)mm- không in... (mã hs giấy nhét 320*/ mã hs của giấy nhét 3)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (180*500)mm- có in... (mã hs giấy gói 180*5/ mã hs của giấy gói 18)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (330*750)mm- có in... (mã hs giấy gói 330*7/ mã hs của giấy gói 33)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (180*670)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T1... (mã hs giấy gói 180*6/ mã hs của giấy gói 18)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (360*870)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T3... (mã hs giấy gói 360*8/ mã hs của giấy gói 36)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (210*700)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T1.5... (mã hs giấy gói 210*7/ mã hs của giấy gói 21)
- Mã HS 48042190: GIẤY GÓI... (mã hs giấy gói/ mã hs của giấy gói)
- Mã HS 48043110: Giấy Kraft Rido (10 x 20)cm... (mã hs giấy kraft rido/ mã hs của giấy kraft r)
- Mã HS 48043110: Tấm cách điện (100 x 200mm)(Kraft 80)... (mã hs tấm cách điện/ mã hs của tấm cách điệ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft đục lỗ 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft đục/ mã hs của giấy kraft đ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft lót bàn 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft lót/ mã hs của giấy kraft l)
- Mã HS 48043190: Giấy KRAFT LINER dạng cuộn định lượng 150g/m2 loại chưa tẩy trắng dùng để sản xuất thùng carton- Land Dragon Kraft Liner 150GSM- Hàng mới 100%... (mã hs giấy kraft line/ mã hs của giấy kraft l)
- Mã HS 48043990: Giấy Kraft không tráng,đã tẩy trắng,chưa in,định lượng 30g/m2,dạng cuộn,chiều rộng 1650mm- MARUSUMI/MG POSTER 30GSM,1650MMX1000. Hàng xuất trả theo mục 1 tờ khai số 103031743841 ngày 06/12/2019... (mã hs giấy kraft khôn/ mã hs của giấy kraft k)
- Mã HS 48044190: Giấy lớp mặt Kraft dạng cuộn định lượng 160g/m2- Nine Dragons Kraft Liner Board 160GSM. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ mã hs của giấy lớp mặt)
- Mã HS 48051100: Giấy bìa (dùng để tạo lớp sóng), định lượng 100 GSM, khổ 2350- 2500mm, dạng cuộn, Hàng mới 100%... (mã hs giấy bìa dùng/ mã hs của giấy bìa dù)
- Mã HS 48051100: Giấy lót (giấy pelure in), 60 x 90cm... (mã hs giấy lót giấy/ mã hs của giấy lót gi)
- Mã HS 48051100: Giấy bìa (giấy duplex), 11.8 x 11.2cm... (mã hs giấy bìa giấy/ mã hs của giấy bìa gi)
- Mã HS 48051910: Giấy lót mút xốp... (mã hs giấy lót mút xố/ mã hs của giấy lót mút)
- Mã HS 48051990: Giấy bìa lớp sóng dùng để sản xuất hộp Carton, dạng cuộn, không tráng phủ, hàm lượng 90g/m2. Hàng mới 100%, Hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs giấy bìa lớp só/ mã hs của giấy bìa lớp)
- Mã HS 48051990: Bìa giấy sóng 3 lớp (2,551.457 kg) đơn giá: 3,104.8032/PCE, hàng mới 100%... (mã hs bìa giấy sóng 3/ mã hs của bìa giấy són)
- Mã HS 48051990: Bìa giấy sóng 2 lớp (10,030.652 kg) đơn giá: 2,529.1617/PCE, hàng mới 100%... (mã hs bìa giấy sóng 2/ mã hs của bìa giấy són)
- Mã HS 48052400: Giấy Testliner dạng cuộn định lượng 120g/m2 loại chưa tẩy trắng dùng để sản xuất thùng carton-Land Dragon Testliner 120GSM- Hàng mới 100%... (mã hs giấy testliner/ mã hs của giấy testlin)
- Mã HS 48052400: NPL may gia công: Giấy bìa lưng (KT: 20cm x 25cm), hàng mới 100%... (mã hs npl may gia côn/ mã hs của npl may gia)
- Mã HS 48052400: Giấy để làm thùng carton,dạng cuộn, định lượng 97 GSM/M2, khổ 115-220 cm, hàng mới 100%... (mã hs giấy để làm thù/ mã hs của giấy để làm)
- Mã HS 48052400: Giấy TEST LINER dạng cuộn định lượng 130/m2 loại chưa tẩy trắng dùng để sản xuất thùng carton- Land Dragon Testliner 130GSM- Hàng mới 100%... (mã hs giấy test liner/ mã hs của giấy test li)
- Mã HS 48052400: Giấy bề mặt Testliner dạng cuộn, chưa tẩy trắng, định lượng 150g/m2 (Land DragonTestliner 150GRAMMAGE/GSM)- mới 100%... (mã hs giấy bề mặt tes/ mã hs của giấy bề mặt)
- Mã HS 48052400: Giấy bìa cáctông dạng cuộn TESTLINER PAPER, định lượng 145GSM hàng mới 100%... (mã hs giấy bìa cáctôn/ mã hs của giấy bìa các)
- Mã HS 48052510: Giấy cuộn dùng SX bao bì carton lớp mặt (Testliner YP 175G/M2), SX 100% từ giấy tái chế, định lượng 175gsm, khổ:1300MM. Hàng mới 100%... (mã hs giấy cuộn dùng/ mã hs của giấy cuộn dù)
- Mã HS 48052510: Giấy bìa cáctông dạng cuộn TESTLINER PAPER, định lượng 175GSM hàng mới 100%... (mã hs giấy bìa cáctôn/ mã hs của giấy bìa các)
- Mã HS 48053090: Giấy gói (300*900mm)... (mã hs giấy gói 300*9/ mã hs của giấy gói 30)
- Mã HS 48059120: Giấy(chưa in)dùng để sản xuất giấy vàng mã,khổ 19cm x 24cm x 52cm/1 gói.Hàng mới 100%... (mã hs giấychưa indù/ mã hs của giấychưa in)
- Mã HS 48059120: Giấy vàng mã loại Đài Loan (không in nội dung về chính trị,lich sử,địa lý,tôn giáo và địa giới hành chính việt nam),hàng mới 100%... (mã hs giấy vàng mã lo/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48059120: Giấy vàng mã Phúc lộc thọ... (mã hs giấy vàng mã ph/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48059120: GIẤY CÚNG THẦN... (mã hs giấy cúng thần/ mã hs của giấy cúng th)
- Mã HS 48059190: Giấy gói giày P2... (mã hs giấy gói giày p/ mã hs của giấy gói già)
- Mã HS 48059190: Giấy lót giày P2... (mã hs giấy lót giày p/ mã hs của giấy lót già)
- Mã HS 48059190: Giấy đế dạng cuộn có định lượng từ 150g/m2 trở xuống (chưa in, không có nội dung về lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam) dùng làm giấy vàng mã khổ rộng 86cm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy đế dạng cu/ mã hs của giấy đế dạng)
- Mã HS 48059190: Giấy độn giày 500 x 320 mm... (mã hs giấy độn giày 5/ mã hs của giấy độn già)
- Mã HS 48059310: Tấm đế giấy đã phủ keo 36"x60... (mã hs tấm đế giấy đã/ mã hs của tấm đế giấy)
- Mã HS 48059320: Giấy thấm dầu 388mm/8mtr(COOKING PAPER 380MM/8MTR; hàng mới 100%)... (mã hs giấy thấm dầu 3/ mã hs của giấy thấm dầ)
- Mã HS 48059390: Giấy lót bàn Pallet mack PM 24-1220... (mã hs giấy lót bàn pa/ mã hs của giấy lót bàn)
- Mã HS 48059390: Giấy roki (Dùng cắt rập mẫu)- (79x109)cm... (mã hs giấy roki dùng/ mã hs của giấy roki d)
- Mã HS 48059390: Giấy Texon-(1200x1000x1.6)mm (dùng cắt rập mẫu)... (mã hs giấy texon120/ mã hs của giấy texon)
- Mã HS 48059390: Bìa cứng (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102865192250)... (mã hs bìa cứng số lư/ mã hs của bìa cứng số)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 365*415 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 365*4/ mã hs của tấm 3 lớp 36)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 516*562 1kbb... (mã hs tấm 3 lớp 516*5/ mã hs của tấm 3 lớp 51)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 525*520 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 525*5/ mã hs của tấm 3 lớp 52)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 541*704 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 541*7/ mã hs của tấm 3 lớp 54)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 545*420 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 545*4/ mã hs của tấm 3 lớp 54)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 423*372 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 423*3/ mã hs của tấm 5 lớp 42)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 433*372 1kbb... (mã hs tấm 5 lớp 433*3/ mã hs của tấm 5 lớp 43)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 500*420 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 500*4/ mã hs của tấm 5 lớp 50)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 514*560 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 514*5/ mã hs của tấm 5 lớp 51)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 520*620 1kbb... (mã hs tấm 5 lớp 520*6/ mã hs của tấm 5 lớp 52)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 556*355 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 556*3/ mã hs của tấm 5 lớp 55)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 587*704 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 587*7/ mã hs của tấm 5 lớp 58)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 708*720 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 708*7/ mã hs của tấm 5 lớp 70)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 738*437 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 738*4/ mã hs của tấm 5 lớp 73)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 740*420 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 740*4/ mã hs của tấm 5 lớp 74)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 1009*315 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 1009*/ mã hs của tấm 3 lớp 10)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 1029*528 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 1029*/ mã hs của tấm 3 lớp 10)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 1853*736 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 1853*/ mã hs của tấm 3 lớp 18)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1085*785 2Kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1085*/ mã hs của tấm 5 lớp 10)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1140*785 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1140*/ mã hs của tấm 5 lớp 11)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1161*436 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1161*/ mã hs của tấm 5 lớp 11)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1282*701 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1282*/ mã hs của tấm 5 lớp 12)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1457*652 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1457*/ mã hs của tấm 5 lớp 14)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1465*642 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1465*/ mã hs của tấm 5 lớp 14)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1513*637 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1513*/ mã hs của tấm 5 lớp 15)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1543*672 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1543*/ mã hs của tấm 5 lớp 15)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1577*566 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1577*/ mã hs của tấm 5 lớp 15)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1625*610 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1625*/ mã hs của tấm 5 lớp 16)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1645*666 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1645*/ mã hs của tấm 5 lớp 16)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1661*701 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1661*/ mã hs của tấm 5 lớp 16)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1693*529 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1693*/ mã hs của tấm 5 lớp 16)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1735*685 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1735*/ mã hs của tấm 5 lớp 17)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1737*685 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1737*/ mã hs của tấm 5 lớp 17)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1755*602 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1755*/ mã hs của tấm 5 lớp 17)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1847*605 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1847*/ mã hs của tấm 5 lớp 18)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1891*911 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1891*/ mã hs của tấm 5 lớp 18)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1903*915 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1903*/ mã hs của tấm 5 lớp 19)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1941*750 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1941*/ mã hs của tấm 5 lớp 19)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2105*607 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2105*/ mã hs của tấm 5 lớp 21)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2163*776 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2163*/ mã hs của tấm 5 lớp 21)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2249*921 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2249*/ mã hs của tấm 5 lớp 22)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2716*614 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2716*/ mã hs của tấm 5 lớp 27)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 1704*1074 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 1704*/ mã hs của tấm 5 lớp 17)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2045*1000 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2045*/ mã hs của tấm 5 lớp 20)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2086*1334 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2086*/ mã hs của tấm 5 lớp 20)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2300*1434 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2300*/ mã hs của tấm 5 lớp 23)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 2400*1400 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 2400*/ mã hs của tấm 5 lớp 24)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 740*680 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 740*6/ mã hs của tấm 3 lớp 74)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 840*820 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 840*8/ mã hs của tấm 3 lớp 84)
- Mã HS 48059390: Tấm 3 lớp 850*437 2kbb... (mã hs tấm 3 lớp 850*4/ mã hs của tấm 3 lớp 85)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 740*680 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 740*6/ mã hs của tấm 5 lớp 74)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 900*620 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 900*6/ mã hs của tấm 5 lớp 90)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 920*775 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 920*7/ mã hs của tấm 5 lớp 92)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 980*740 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 980*7/ mã hs của tấm 5 lớp 98)
- Mã HS 48059390: Tấm 5 lớp 475*245*185 2kbb... (mã hs tấm 5 lớp 475*2/ mã hs của tấm 5 lớp 47)
- Mã HS 48081000: Giấy làn sóng loại 3F... (mã hs giấy làn sóng l/ mã hs của giấy làn són)
- Mã HS 48081000: Tấm giấy lót 3 lớp (40*25)cm, mới 100%... (mã hs tấm giấy lót 3/ mã hs của tấm giấy lót)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng KE- các tông 2 lớp đã gia công cắt cuộn, mặt sóng KE, định lượng 125gsm*105gsm... (mã hs giấy sóng ke c/ mã hs của giấy sóng ke)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/ Vách ngăn (dạng bìa Carton), hàng mới 100%. (59,140 PCE tương đương 3,524.5 KGM)... (mã hs tấm lót/ vách n/ mã hs của tấm lót/ vác)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/Vách ngăn (dạng bìa carton) 3A0825000-G6T-G... (mã hs tấm lót/vách ng/ mã hs của tấm lót/vách)
- Mã HS 48089090: Giấy nhét (32*42)cm, dùng để nhồi túi 1 Ram500 tờ, Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhét 32*4/ mã hs của giấy nhét 3)
- Mã HS 48089090: GIẤY DUPLEX (79*109) cm, dùng để lót đệm cho túi xách, Hàng mới 100%... (mã hs giấy duplex 79/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48089090: ỐNG LÕI... (mã hs ống lõi/ mã hs của ống lõi)
- Mã HS 48089090: GIẤY BÌA ĐÃ TẠO SÓNG.TRỌNG LƯỢNG:1000 KG/1CUỘN.KHÔNG TẨY TRẮNG,DÙNG ĐỂ LÀM BAO BÌ,HÀNG VN SẢN XUẤT MỚI 100%... (mã hs giấy bìa đã tạo/ mã hs của giấy bìa đã)
- Mã HS 48089090: TẤM LÓT CARTON 90X73MM... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48089090: Giấy kraft dùng làm hộp carton không tẩy trắng chưa tạo sóng làm nhăn làm chun, chưa rập nổi chưa đục lỗ định lượng 85-140g/m2 kích thước từ 700- 2400mm.Hàng mới100%, sản xuất tại việt nam.... (mã hs giấy kraft dùng/ mã hs của giấy kraft d)
- Mã HS 48089090: GIẤY CÁN SÓNG 2 LỚP KHỔ 1.2M CORRUGATED PAPER 2PLY 1.2m... (mã hs giấy cán sóng 2/ mã hs của giấy cán són)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 72 x 312mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 72 x 31/ mã hs của tấm lót 72 x)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 72 x 592mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 72 x 59/ mã hs của tấm lót 72 x)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 306 x 590mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 306 x 5/ mã hs của tấm lót 306)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 309 x 572mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 309 x 5/ mã hs của tấm lót 309)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 360 x 400mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 360 x 4/ mã hs của tấm lót 360)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 425 x 405mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 425 x 4/ mã hs của tấm lót 425)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 431 x 310mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 431 x 3/ mã hs của tấm lót 431)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 452 x 365mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 452 x 3/ mã hs của tấm lót 452)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 454 x 317mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 454 x 3/ mã hs của tấm lót 454)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 455 x 580mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 455 x 5/ mã hs của tấm lót 455)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 467 x 357mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 467 x 3/ mã hs của tấm lót 467)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 525 x 447mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 525 x 4/ mã hs của tấm lót 525)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 535 x 340mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 535 x 3/ mã hs của tấm lót 535)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 580 x 455mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 580 x 4/ mã hs của tấm lót 580)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 612 x 341mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 612 x 3/ mã hs của tấm lót 612)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 632 x 341mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 632 x 3/ mã hs của tấm lót 632)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 643 x 403mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 643 x 4/ mã hs của tấm lót 643)
- Mã HS 48089090: Giấy trải vải đục lỗ, khổ 1m6, ĐL 100- 110g/m2, hàng mới 100%; Item code: PRO.PBTG00001; PR No. EHV1902247; Cost Center: 5001)... (mã hs giấy trải vải đ/ mã hs của giấy trải vả)
- Mã HS 48101999: Giấy Dính Bụi. hàng mới 100%... (mã hs giấy dính bụi/ mã hs của giấy dính bụ)
- Mã HS 48101999: Giấy in phòng sạch A4 màu xanh, mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ mã hs của giấy in phòn)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (7.4*27) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ 7/ mã hs của giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (14.5*29) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ 1/ mã hs của giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy dạng tờ đã tráng phủ cao lanh,cắt xén,tạo nếp gấp hình hộp in màu, in chữ COWBOY RED HW2, Khổ: (97.5x 250) mm... (mã hs giấy dạng tờ đã/ mã hs của giấy dạng tờ)
- Mã HS 48101999: Giấy Duplex (S034)... (mã hs giấy duplex s0/ mã hs của giấy duplex)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (27*7.5)... (mã hs giấy dựng mũ 2/ mã hs của giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ UA (28.5*11.3) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ ua/ mã hs của giấy dựng mũ)
- Mã HS 48102299: Giấy cách điện xanh-1mx50m (quấn motor)... (mã hs giấy cách điện/ mã hs của giấy cách đi)
- Mã HS 48102999: Giấy lưỡi gà trắng 90mm x 800m x 220gsm (Supplier Code: LGT012)... (mã hs giấy lưỡi gà tr/ mã hs của giấy lưỡi gà)
- Mã HS 48103290: Giấy chuyên dùng in bao bì dạng cuộn/ Promina board (503mmx265gsm)-tái xuất theo tờ khai 102274536450, dòng hàng thứ 1... (mã hs giấy chuyên dùn/ mã hs của giấy chuyên)
- Mã HS 48103990: BẢN IN MẪU... (mã hs bản in mẫu/ mã hs của bản in mẫu)
- Mã HS 48109290: Giấy carton các loại- lót giày (Giấy Duplex 1 mặt định lượng 700 gram/m2). Hàng mới 100%... (mã hs giấy carton các/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48109290: Giấy in gói giầy (giấy gói)... (mã hs giấy in gói giầ/ mã hs của giấy in gói)
- Mã HS 48109990: Giấy tráng bạc 30cmx25mtr (ALUMINIUM FOIL, ROLL 30 cm x 25 mtr; hàng mới 100%)... (mã hs giấy tráng bạc/ mã hs của giấy tráng b)
- Mã HS 48109990: Giấy cắt cutting paper... (mã hs giấy cắt cuttin/ mã hs của giấy cắt cut)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn chà khuôn giày A180 (50 mét/cuộn)... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 48111090: Bánh mài- 4inch (100x16) (10 cái/hộp)... (mã hs bánh mài 4inch/ mã hs của bánh mài 4i)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn- A160 (50m/cuộn) (dùng chà sắt)... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 48114120: Băng keo hai mặt (Băng keo giấy hai mặt- giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs băng keo hai mặ/ mã hs của băng keo hai)
- Mã HS 48114120: Băng dính giấy, kích thước 20mm x 50m... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114120: Băng keo giấy(1090mmx200M)... (mã hs băng keo giấy1/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114120: Nhãn phụ bằng giấy có quét lớp keo đã in dạng cuộn (dùng trong sản phâm may mặc)... (mã hs nhãn phụ bằng g/ mã hs của nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 60mm... (mã hs băng keo giấy 6/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo 2 mặt 48mm... (mã hs băng keo 2 mặt/ mã hs của băng keo 2 m)
- Mã HS 48114190: Keo lót Super (Bằng giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs keo lót super/ mã hs của keo lót supe)
- Mã HS 48114190: Băng keo trong (W70mm*L100Y)... (mã hs băng keo trong/ mã hs của băng keo tro)
- Mã HS 48114190: Băng dính 2 mặt (48mm x 9y), bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 2 mặt/ mã hs của băng dính 2)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy kích thước 10mm*45m... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy- 20mm*50M. Mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 36mm... (mã hs băng keo giấy 3/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy W7mm*L19m... (mã hs băng keo giấy w/ mã hs của băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Giấy in tem nhãn CLW3P dạng cuộn (82mm x 1000M)... (mã hs giấy in tem nhã/ mã hs của giấy in tem)
- Mã HS 48114990: Băng dính giấy dạng cuộn (KT: 17x4,8cm)... (mã hs băng dính giấy/ mã hs của băng dính gi)
- Mã HS 48114990: DCR Pad màu trắng 240X330mm, 50 tờ 1 quyển... (mã hs dcr pad màu trắ/ mã hs của dcr pad màu)
- Mã HS 48115999: Giấy gói sản phẩm- RLS GLUE PAPER 120GSM 1030 X 260 MM... (mã hs giấy gói sản ph/ mã hs của giấy gói sản)
- Mã HS 48115999: Giấy đóng gói của hộp đựng giầy: 65*30 cm... (mã hs giấy đóng gói c/ mã hs của giấy đóng gó)
- Mã HS 48116099: Giấy bìa đã cắt theo kích thước dùng để dán ly giấy DIECUT SLEEVE 8oz SDWHC CUP AND CARRY... (mã hs giấy bìa đã cắt/ mã hs của giấy bìa đã)
- Mã HS 48116099: Giấy gói WRAP BL HJs BACON AND EGG MUFFIN... (mã hs giấy gói wrap b/ mã hs của giấy gói wra)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND FRUIT TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand frui/ mã hs của bear brand f)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND WHITE TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand whit/ mã hs của bear brand w)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND BLUEBERRY TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand blue/ mã hs của bear brand b)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND LESS SUGAR TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand less/ mã hs của bear brand l)
- Mã HS 48119099: Tấm Texon lót giầy... (mã hs tấm texon lót g/ mã hs của tấm texon ló)
- Mã HS 48119099: Giấy cách điện 2 zem- 1mx1m... (mã hs giấy cách điện/ mã hs của giấy cách đi)
- Mã HS 48119099: Giấy Lót OTH-ZUMBA-W6XL6IN-PELURE... (mã hs giấy lót othzu/ mã hs của giấy lót oth)
- Mã HS 48119099: Tấm lót thùng giấy carton (60*150mm)... (mã hs tấm lót thùng g/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48119099: Tấm lót 3 lớp kt: 320x230 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 3 lớp k/ mã hs của tấm lót 3 lớ)
- Mã HS 48119099: Thẻ màu bằng giấy đã in (3.5*1.75IN), mới 100%... (mã hs thẻ màu bằng gi/ mã hs của thẻ màu bằng)
- Mã HS 48120000: Miếng giấy bọc sản phẩm CBBAD- 00581(Hàng mới 100%)... (mã hs miếng giấy bọc/ mã hs của miếng giấy b)
- Mã HS 48120000: Mảnh carton dùng để xiên eartip BMLAD- 00407 (Hàng mới 100%)... (mã hs mảnh carton dùn/ mã hs của mảnh carton)
- Mã HS 48120000: Thanh carton dùng để xiên eartip BMLAD- 00426 (Hàng mới 100%)... (mã hs thanh carton dù/ mã hs của thanh carton)
- Mã HS 48120000: Tem nhãn mác sản phẩm chất liệu bằng giấy CBAAD- 00684 (Hàng mới 100%)... (mã hs tem nhãn mác sả/ mã hs của tem nhãn mác)
- Mã HS 48120000: Vách ngăn (hoặc miếng bìa) carton đặt bên trong thùng (hoặc hộp) đựng sản phẩm CBBAD- 00590(Hàng mới 100%)... (mã hs vách ngăn hoặc/ mã hs của vách ngăn h)
- Mã HS 48120000: Miếng in barcode label dùng trong đóng gói hoặc bọc sản phẩm chất liệu bằng giấy CBBAC- 00217 (Hàng mới 100%)... (mã hs miếng in barcod/ mã hs của miếng in bar)
- Mã HS 48139090: Giấy vấn thuốc lá, 25gsm x 53.00mm x 5000m (18.478 Kg 2.712 cuộn, đơn giá: 12,46 USD/ cuộn)... (mã hs giấy vấn thuốc/ mã hs của giấy vấn thu)
- Mã HS 48149000: Giấy dán tĩnh điện, dán tường của buồng thổi khí. Hàng mới 100%... (mã hs giấy dán tĩnh đ/ mã hs của giấy dán tĩn)
- Mã HS 48162090: Phiếu XKVT (10.6 X 20.8cm)... (mã hs phiếu xkvt 10/ mã hs của phiếu xkvt)
- Mã HS 48162090: Phiếu KKNVLCG(10.6 x 20.8cm)... (mã hs phiếu kknvlcg1/ mã hs của phiếu kknvlc)
- Mã HS 48162090: Phiếu XKSKKR (10.6 x 20.8cm)... (mã hs phiếu xkskkr 1/ mã hs của phiếu xkskkr)
- Mã HS 48162090: Phiếu PKKSPDD (10.6 X 20.8cm)... (mã hs phiếu pkkspdd/ mã hs của phiếu pkkspd)
- Mã HS 48169040: Giấy nhiệt (5.7 x 20)mm... (mã hs giấy nhiệt 57/ mã hs của giấy nhiệt)
- Mã HS 48171000: Túi phong bì có lót bong bóng, được sản xuất từ nhựa poly và giấy Kraft, màu vàng- Kraft Bubble Mailers. Mới 100%. Quy cách 10.5x15 Inch... (mã hs túi phong bì có/ mã hs của túi phong bì)
- Mã HS 48171000: Túi phong bì bằng giấy bìa, KT 41x26cm, hàng mới 100%... (mã hs túi phong bì bằ/ mã hs của túi phong bì)
- Mã HS 48171000: Phong bì bằng giấy Mã MP831 MIROIR 190*137MM RoHS, hàng mới 100%... (mã hs phong bì bằng g/ mã hs của phong bì bằn)
- Mã HS 48172000: Bưu thiếp dạng phong bì, 1 bộ gồm 50 cái, hàng mới 100%... (mã hs bưu thiếp dạng/ mã hs của bưu thiếp dạ)
- Mã HS 48172000: Danh thiếp (name card) mới 100%... (mã hs danh thiếp nam/ mã hs của danh thiếp)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Mix Yawaraka toilet paper double... (mã hs giấy vệ sinh mi/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Khăn lau phòng sạchWip-602, 9 inch, hàng mới 100%... (mã hs khăn lau phòng/ mã hs của khăn lau phò)
- Mã HS 48181000: Cuộn giấy lau khuôn in (200*380)mm*10m... (mã hs cuộn giấy lau k/ mã hs của cuộn giấy la)
- Mã HS 48181000: Khăn giấy mã SL4082 (giấy đã tinh chế, định lượng 10-65g/m2) trọng lượng 0.112 kg/cuộn... (mã hs khăn giấy mã sl/ mã hs của khăn giấy mã)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Coreless 95mm 200-S, hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh co/ mã hs của giấy vệ sinh)
- Mã HS 48182000: THẺ LÊN TÀU DCS HẠNG C (LOAI MOI)- bằng giấy... (mã hs thẻ lên tàu dcs/ mã hs của thẻ lên tàu)
- Mã HS 48182000: Giấy lót khay 1/1... (mã hs giấy lót khay 1/ mã hs của giấy lót kha)
- Mã HS 48182000: Giấy lót khay 2/3... (mã hs giấy lót khay 2/ mã hs của giấy lót kha)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy thơm ướt... (mã hs khăn giấy thơm/ mã hs của khăn giấy th)
- Mã HS 48182000: Giấy Dinner napkin 43x33... (mã hs giấy dinner nap/ mã hs của giấy dinner)
- Mã HS 48182000: Khăn ăn bằng giấy... (mã hs khăn ăn bằng gi/ mã hs của khăn ăn bằng)
- Mã HS 48182000: Khăn lau bằng giấy... (mã hs khăn lau bằng g/ mã hs của khăn lau bằn)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy thơm... (mã hs khăn giấy thơm/ mã hs của khăn giấy th)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy- DINNER NAPKIN, 2 ply, 13.5 gsm VPpaper, 36cm x 42cm- (140 sheets/polybag)... (mã hs khăn giấy dinn/ mã hs của khăn giấy d)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy mã SL4019 (giấy đã tinh chế, định lượng 10-65g/m2) trọng lượng 0.23kg/gói... (mã hs khăn giấy mã sl/ mã hs của khăn giấy mã)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy lụa dạng hộp BV-COC-136160 FSC MIX- 2452820 OFFICEMAX JRT 320M 6 ROLLS 2 PLY, Mã JRT-OM320MX6R-FM, Hàng mới 100%... (mã hs khăn giấy lụa d/ mã hs của khăn giấy lụ)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy hộp- FAIRPRICE GOLD F/TISS 3-PLY 4PK 140SH, 15gsm (FSC MIX 70%)... (mã hs khăn giấy hộp/ mã hs của khăn giấy hộ)
- Mã HS 48183020: Giấy dạng cuộn, 1 lớp, khổ 370 mm, định lượng 18g/m2. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy dạng cuộn/ mã hs của giấy dạng cu)
- Mã HS 48185000: Giấy chống ẩm (đồ phụ kiện may mặc-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48185000: Bìa lót lưng... (mã hs bìa lót lưng/ mã hs của bìa lót lưng)
- Mã HS 48185000: Khoanh cổ giấy. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 23 tờ khai số 102964997920... (mã hs khoanh cổ giấy/ mã hs của khoanh cổ gi)
- Mã HS 48185000: Giấy mỏng (30*42)cm... (mã hs giấy mỏng 30*4/ mã hs của giấy mỏng 3)
- Mã HS 48189000: KHĂN GIẤY- ETIQUETTE DINNER NAPKIN 2 Ply, 12gsm, 150sheets/box, 530g/bag, 20 bags/carton, 10.6kg/carton (NW), 11kg/carton (GW)... (mã hs khăn giấy etiq/ mã hs của khăn giấy e)
- Mã HS 48189000: Giấy lau... (mã hs giấy lau/ mã hs của giấy lau)
- Mã HS 48189000: Giấy Pulure (S035)... (mã hs giấy pulure s0/ mã hs của giấy pulure)
- Mã HS 48191000: Carton box- Thùng carton các loại... (mã hs carton box thù/ mã hs của carton box)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (53.5 x 34 x 16.5) cm... (mã hs thùng carton 5/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 300*300*250, dùng để đóng gói băng dính công nghiệp.Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 300*/ mã hs của hộp carton 3)
- Mã HS 48191000: Thùng carton... (mã hs thùng carton/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng bìa carton (380x330x160)mm... (mã hs thùng bìa carto/ mã hs của thùng bìa ca)
- Mã HS 48191000: NYCEB 2983 THÙNG CARTON 50*35*30 cm (265 PCS)... (mã hs nyceb 2983 thùn/ mã hs của nyceb 2983 t)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, kích thước: (305 * 275 * 115)mm, mới 100%... (mã hs thùng carton k/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton Varidesk 36, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton vari/ mã hs của hộp carton v)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa carton cho ống nối 12` của van điều áp, hàng mới 100%... (mã hs hộp bìa carton/ mã hs của hộp bìa cart)
- Mã HS 48191000: QIA THÙNG CARTON 580*375*375 mm (10 PCS)... (mã hs qia thùng carto/ mã hs của qia thùng ca)
- Mã HS 48191000: Khay carton EXT-4PC, 646x525x40H (LEO284-T)... (mã hs khay carton ext/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MFZ65316102, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton mf/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (12*9*4.75 cm)... (mã hs hộp giấy 12*9*/ mã hs của hộp giấy 12)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (Thùng có lớp sóng, KT từ (265*150*340)mm đến (790*505*340)mm) 22021cái. Hàng xuất từ NL NK A12 và trong nước đã nộp thuế... (mã hs thùng carton t/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (290~790*138~523*231~510)mm... (mã hs thùng carton 2/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: UASDI THÙNG CARTON 580*375*375 mm (50 PCS)... (mã hs uasdi thùng car/ mã hs của uasdi thùng)
- Mã HS 48191000: Bìa carton Kt:310 x 535 mm... (mã hs bìa carton kt3/ mã hs của bìa carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp carton NCN200 ktn: 230 x 90 x 45 mm... (mã hs hộp carton ncn2/ mã hs của hộp carton n)
- Mã HS 48191000: Tấm bìa carton NLT20-A kt: 1260 x 155 mm... (mã hs tấm bìa carton/ mã hs của tấm bìa cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton OMNI KT: 530 x 350 x 205 mm... (mã hs thùng carton om/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ncn100w kt: 200 x 90 x 45 mm... (mã hs thùng carton nc/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton KOREAN Kt: 547 x 320 x 235 mm... (mã hs thùng carton ko/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ENGLISH Kt: 547 x 320 x 235 mm... (mã hs thùng carton en/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton NLT10A Ktn: 670 x 300 x 165 mm... (mã hs thùng carton nl/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton The 1W(logo nhỏ) kt: 530 x 350 x 205 mm... (mã hs thùng carton th/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton A1-BCT1-1291- CT NLT28D kt: 1270 x 300 x 165 mm... (mã hs thùng carton a1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp 5 lớp 2 nâu (kt: 60 x 40 x 29cm)... (mã hs hộp 5 lớp 2 nâu/ mã hs của hộp 5 lớp 2)
- Mã HS 48191000: VSD 10 THÙNG CARTON 58*43*26 Cm (2852 PCS)... (mã hs vsd 10 thùng ca/ mã hs của vsd 10 thùng)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT (M18-W-B-N01 (B1)/Y03V0201001 425*620 mm... (mã hs tấm lót m18w/ mã hs của tấm lót m18)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (NV60-B-X01)/Y0P60100022 333*288*873 mm... (mã hs thùng carton n/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (M18-HBX-001)/Y03V0100012 488*456*335 mm... (mã hs thùng carton m/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (368*150*190)... (mã hs thùng carton 3/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Vách góc 0.1*0.2... (mã hs vách góc 01*0/ mã hs của vách góc 01)
- Mã HS 48191000: Vách A 0.367*0.273... (mã hs vách a 0367*0/ mã hs của vách a 0367)
- Mã HS 48191000: Vách B 0.263*0.278... (mã hs vách b 0263*0/ mã hs của vách b 0263)
- Mã HS 48191000: Vách góc L 0.1*0.235... (mã hs vách góc l 01*/ mã hs của vách góc l 0)
- Mã HS 48191000: Vách lót 0.355*0.255... (mã hs vách lót 0355*/ mã hs của vách lót 03)
- Mã HS 48191000: Thùng carton C 0.377*0.275*0.13... (mã hs thùng carton c/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 15 TKNK:102509233040 ngày 01/03/2019... (mã hs thùng carton x/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp bằng giấy, có sóng đã in hình màu, KT (25-40.5*11.9-21.7*5.2-27)cm... (mã hs hộp bằng giấy/ mã hs của hộp bằng giấ)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 5 lớp 37.0 X 24.5CM... (mã hs vách ngăn 5 lớp/ mã hs của vách ngăn 5)
- Mã HS 48191000: Bìa trắng 35 X 26CM... (mã hs bìa trắng 35 x/ mã hs của bìa trắng 35)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 815 X 600MM... (mã hs vách ngăn 815 x/ mã hs của vách ngăn 81)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 340 X 290MM... (mã hs tấm carton 340/ mã hs của tấm carton 3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 560 X 340MM... (mã hs tấm carton 560/ mã hs của tấm carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 51 X 41 X 33CM... (mã hs thùng carton 51/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton X14 (387*317*303)mm... (mã hs thùng carton x1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton X20 (495*407*387)mm... (mã hs thùng carton x2/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton Z16 (636*466*338)mm... (mã hs thùng carton z1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton Z20 (741*542*387)mm... (mã hs thùng carton z2/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm ke bằng bìa carton 265x210mm... (mã hs tấm ke bằng bìa/ mã hs của tấm ke bằng)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy W-082 (5550020082)(75 x 75 x 535mm)... (mã hs hộp giấy w082/ mã hs của hộp giấy w0)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (400*360*85mm)... (mã hs thùng carton 4/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (615*140*415mm)... (mã hs thùng carton 6/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (995*725*130mm)... (mã hs thùng carton 9/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (1340*460*180mm)... (mã hs thùng carton 1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 113X64X85MM... (mã hs thùng carton 11/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 188X97X72MM... (mã hs thùng carton 18/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 162X154X88MM... (mã hs thùng carton 16/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 214X203X170MM... (mã hs thùng carton 21/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 225X195X145MM... (mã hs thùng carton 22/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 275X128X195MM... (mã hs thùng carton 27/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 500X355X175MM... (mã hs thùng carton 50/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giầy (341 x 232 x 119) mm... (mã hs hộp giầy 341 x/ mã hs của hộp giầy 34)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy carton có sóng,dùng để đựng sản phẩm kích thước 52W*35L*26H(cm). Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thùng giấy cart/ mã hs của thùng giấy c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton có sóng dùng chứa hàng hóa, hàng rời (bao gồm nắp thùng 520mm*340mm*220mm, và đế thùng 505mm*325mm*215mm), xuất xứ việt nam,mới 100%... (mã hs thùng carton có/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton bọc pallet... (mã hs thùng carton bọ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Adult- GX145 (29.5*14*10.5)cm... (mã hs hộp giấy adult/ mã hs của hộp giấy adu)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Junior- GX005 (25.5*14.5*9.5)cm... (mã hs hộp giấy junior/ mã hs của hộp giấy jun)
- Mã HS 48191000: Superga Saint Parth box MS2- 34.5 x 16 x 12 cm, mới 100%... (mã hs superga saint p/ mã hs của superga sain)
- Mã HS 48191000: Thùng 3 lớp 2 kraft(Bế), KT 29x20x20 cm, hàng mới 100%... (mã hs thùng 3 lớp 2 k/ mã hs của thùng 3 lớp)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton (711-2261*356-1143*432-787) mm... (mã hs thùng carton 7/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM BẰNG GIẤY; KT 520*315*320 mm_GIFT BOX,RY1419MTVNM. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng sản ph/ mã hs của hộp đựng sản)
- Mã HS 48191000: Thanh nep goc giây 50x50x5x830mm,(giấy bìa carton). mới 100%... (mã hs thanh nep goc g/ mã hs của thanh nep go)
- Mã HS 48191000: Hộp carton, kích thước: 1078x200x200 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kíc/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 5 lớp, kích thước: 1082x215x215 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 5 lớ/ mã hs của hộp carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng 5 lớp 2 kraft kt:34.5*21.2*35 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs thùng 5 lớp 2 k/ mã hs của thùng 5 lớp)
- Mã HS 48191000: NPL may gia công: Thùng carton (KT: 52cm x 33cm x 42cm) hàng mơi 100%... (mã hs npl may gia côn/ mã hs của npl may gia)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 310*120*95 mm... (mã hs hộp carton 310/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 325*125*115 mm... (mã hs hộp carton 325/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton 2 lớp303021229233/1167664USX20. KT 350*65*305mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 2 lớ/ mã hs của hộp carton 2)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy catton hiệu FREEUM FILTER hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy catt/ mã hs của thùng giấy c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton kích thước: 142*112*88... (mã hs thùng carton kí/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-625X520X365... (mã hs thùng carton62/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-670X480X450... (mã hs thùng carton67/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-690X430X420... (mã hs thùng carton69/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-750X480x310... (mã hs thùng carton75/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-840X475X440... (mã hs thùng carton84/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Carton box mlb(630*410*340) mm... (mã hs carton box mlb/ mã hs của carton box m)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton/ Carton Box 39*21.5*11.5... (mã hs thùng carton/ c/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton/ Hat Partition 560*27.5... (mã hs tấm lót carton// mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Đệm giấy (210*197mm)... (mã hs đệm giấy 210*1/ mã hs của đệm giấy 21)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc (995*50*50*5mm)... (mã hs nẹp góc 995*50/ mã hs của nẹp góc 995)
- Mã HS 48191000: Đệm giấy (350*295*2.5mm)... (mã hs đệm giấy 350*2/ mã hs của đệm giấy 35)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy (415*405*295mm)... (mã hs thùng giấy 415/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy (500*390*270mm)... (mã hs thùng giấy 500/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Hộp carton nhỏ (126*122*55mm)... (mã hs hộp carton nhỏ/ mã hs của hộp carton n)
- Mã HS 48191000: Thùng to carton *code:36013626*kt:2019*1117*1002 mm... (mã hs thùng to carton/ mã hs của thùng to car)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 10'' ME-N-ED'S quy cách 732*706*0 mm... (mã hs hộp carton 10/ mã hs của hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 8'' PIZZA FACTORY quy cách 624*896 mm... (mã hs hộp carton 8/ mã hs của hộp carton 8)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 14'' SALADINO'S STOCK quy cách 935*910 mm... (mã hs hộp carton 14/ mã hs của hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 18'' SALADINO'S STOCK quy cách 1138*1114 mm... (mã hs hộp carton 18/ mã hs của hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: hộp carton 16" P. FACTORY-STRONG LINER qc: 495*1012*0mm... (mã hs hộp carton 16/ mã hs của hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Tấm ngăn hộp (416 x 264) mm... (mã hs tấm ngăn hộp 4/ mã hs của tấm ngăn hộp)
- Mã HS 48191000: Hộp đáy (440 x 271 x 132) mm... (mã hs hộp đáy 440 x/ mã hs của hộp đáy 440)
- Mã HS 48191000: Hộp ngoài (449 x 279 x 141) mm... (mã hs hộp ngoài 449/ mã hs của hộp ngoài 4)
- Mã HS 48191000: Hộp trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs hộp trongđựng/ mã hs của hộp trongđự)
- Mã HS 48191000: Hộp màu-đóng gói phụ kiện điện thoại, bằng giấy... (mã hs hộp màuđóng gó/ mã hs của hộp màuđóng)
- Mã HS 48191000: Hộp màu- đóng gói phụ kiện điện thoại, bằng giấy... (mã hs hộp màu đóng g/ mã hs của hộp màu đón)
- Mã HS 48191000: Tấm lót QC: 40x30 cm". Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót qc 40x/ mã hs của tấm lót qc)
- Mã HS 48191000: Thùng carton QC: 58x40x32.5 cm". Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton qc/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót thùng carton... (mã hs tấm lót thùng c/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton:220*165*85 mm... (mã hs hộp cacton220*/ mã hs của hộp cacton2)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 235*180*90 mm... (mã hs hộp carton 235/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 250*195*95 mm... (mã hs hộp carton 250/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 345*230*120mm... (mã hs hộp carton 345/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 265*210*100 mm... (mã hs hộp carton 265/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 285*180*100 mm... (mã hs hộp carton 285/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 320*200*110 mm... (mã hs hộp carton 320/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 330*225*115 mm... (mã hs hộp carton 330/ mã hs của hộp carton)
- Mã HS 48191000: Carton box (430*305*127)mm... (mã hs carton box 430/ mã hs của carton box)
- Mã HS 48191000: Carton box (585*430*127)mm... (mã hs carton box 585/ mã hs của carton box)
- Mã HS 48191000: HỘP GIẤY 31*16*10.5... (mã hs hộp giấy 31*16*/ mã hs của hộp giấy 31*)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy,135.5*135.5*144MM... (mã hs thùng giấy135/ mã hs của thùng giấy1)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng máy đo huyết áp bằng giấy 7120-AP (1681285-9)... (mã hs hộp đựng máy đo/ mã hs của hộp đựng máy)
- Mã HS 48191000: Hộp carton bằng bìa giấy có sóng: 800109UCC001100, kt: 200X127X85mm... (mã hs hộp carton bằng/ mã hs của hộp carton b)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thùng carton h/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót 3 lớp, kt: 525mm x 340mm hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 3 lớp/ mã hs của tấm lót 3 lớ)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q119-TDS-GTOY... (mã hs hộp giấy q119t/ mã hs của hộp giấy q11)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q416_TDS_GTOYS... (mã hs hộp giấy q416t/ mã hs của hộp giấy q41)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q320_DC_BTOY_MMRS... (mã hs hộp giấy q320d/ mã hs của hộp giấy q32)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q120_TDS_GTOY_ANIM... (mã hs hộp giấy q120t/ mã hs của hộp giấy q12)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q220_TDS_GTOY, kích thước (22.5*10.5*7)cm... (mã hs hộp giấy q220t/ mã hs của hộp giấy q22)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (320*300*125 mm)... (mã hs hộp giấy 320*3/ mã hs của hộp giấy 32)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (375*320*135 mm)... (mã hs hộp giấy 375*3/ mã hs của hộp giấy 37)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPPB8KWP: 209*215*44 mm... (mã hs hộp carton wppb/ mã hs của hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Bao thư lớn (bằng giấy) 23 X 33 cm.Hàng mới 100%... (mã hs bao thư lớn bằ/ mã hs của bao thư lớn)
- Mã HS 48191000: Bao thư trung (bằng giấy) 18 x24 cm.Hàng mới 100%... (mã hs bao thư trung/ mã hs của bao thư trun)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa đựng giầy... (mã hs hộp bìa đựng gi/ mã hs của hộp bìa đựng)
- Mã HS 48191000: CARTON OF ELECTRIC CORD- Thùng carton (loại 30)- Bao bì luân chuyển- Tái xuất mục số 1, tk '101725655360/G14 ngày 23/11/2017... (mã hs carton of elect/ mã hs của carton of el)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 311X264X219MM... (mã hs thùng carton 31/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-CARTON 1,2M X1,2M... (mã hs tấm cartoncart/ mã hs của tấm cartonc)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-569 X 2668 6.5"X3.15" FOR SIZE 8 FLAP BOX... (mã hs tấm carton569/ mã hs của tấm carton5)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-3682 X 157 X 81 COULISSE CV2.5 MOI SIZE 12... (mã hs tấm carton3682/ mã hs của tấm carton3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-808 X 2219 6.50" X 6.30" FOR SIZE 6 FLAP BOX... (mã hs tấm carton808/ mã hs của tấm carton8)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-3726 X 146 X 118 FOR 2" SLAT SIZE 12 COULISSE... (mã hs tấm carton3726/ mã hs của tấm carton3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-845 X 3468 6.25" X 6.75" FOR SIZE 10 ENDCAP BOX... (mã hs tấm carton845/ mã hs của tấm carton8)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-2768 X 146 X 118 FOR SIZE 9 FLAPBOX- 2" SLAT- COULISSE... (mã hs tấm carton2768/ mã hs của tấm carton2)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPRIP12KW: 309*318*43 mm... (mã hs hộp carton wpri/ mã hs của hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPFLIP10KE: 258*262*34 mm... (mã hs hộp carton wpfl/ mã hs của hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPSAMWF10KW: 260*264*44 mm... (mã hs hộp carton wpsa/ mã hs của hộp carton w)
- Mã HS 48191000: BAO LÌ XÌ GIẤY... (mã hs bao lì xì giấy/ mã hs của bao lì xì gi)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON BM-115/31$ 1257*197*648 MM... (mã hs thùng carton bm/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP GIẤY... (mã hs hộp giấy/ mã hs của hộp giấy)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton FULU 134, Kích thước: 1140x1000x600mm... (mã hs hộp carton fulu/ mã hs của hộp carton f)
- Mã HS 48191000: Hộp giầy (148800 Cái)... (mã hs hộp giầy 14880/ mã hs của hộp giầy 14)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 420 x 375 x 155mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 42/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: thùng carton 472 x 385 x 272mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 47/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: thùng carton 480 x 370 x 285mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 48/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton kích thước 806x141x531mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kích/ mã hs của hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 806*535*141(kích thước 806*535*141 mm), hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 806*/ mã hs của hộp carton 8)
- Mã HS 48191000: Tấm lót (430x250)mm... (mã hs tấm lót 430x25/ mã hs của tấm lót 430)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(450x270x120)mm... (mã hs thùng carton45/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 300*247*213 mm... (mã hs thùng carton 3/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 401*327*198 mm... (mã hs thùng carton 4/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 5L (350*285*150) KH42 N... (mã hs thùng carton 5l/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton:582*425*338 mm... (mã hs thùng carton58/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Carton PAP0016110 (dim:349x203mm)... (mã hs carton pap00161/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton PAP0016266 (dim:710x420mm)... (mã hs carton pap00162/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015798 (dim: 343*154mm)... (mã hs carton pap00157/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015940 (dim: 340*155mm)... (mã hs carton pap00159/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0016083 (dim: 349x203mm)... (mã hs carton pap00160/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015848 (dim: 496*366.7mm)... (mã hs carton pap00158/ mã hs của carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020508 (dim:368x241x203mm)... (mã hs carton box00205/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020861 (dim:355x250x415mm)... (mã hs carton box00208/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020253 (dim: 375*260*216mm)... (mã hs carton box00202/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020320 (dim: 458*353*177mm)... (mã hs carton box00203/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020483 (dim: 381x241x254mm)... (mã hs carton box00204/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020670 (dim:1143x533x140mm)... (mã hs carton box00206/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020791 (dim:600x390x160mm)... (mã hs carton box00207/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020151 (dim: 520*340*150mm)... (mã hs carton box00201/ mã hs của carton box00)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY... (mã hs thùng giấy/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: GIẤY NGĂN 3 KHE (BB)... (mã hs giấy ngăn 3 khe/ mã hs của giấy ngăn 3)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A3A) 11.03.03.1029... (mã hs thùng giấy a3a/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A6A) 11.03.03.1811... (mã hs thùng giấy a6a/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A636B) 11.03.02.1053... (mã hs thùng giấy a63/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (K838K) 11.03.02.1910... (mã hs thùng giấy k83/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy, hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy hàn/ mã hs của thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng carton:530*520*365mm... (mã hs thùng carton53/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 500*350*305 mm... (mã hs thùng carton 5/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 805*545*380 mm... (mã hs thùng carton 8/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 63-711R/ 360*235*315MM, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 63/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(1 CARTON BOX 62-613/ 233*215*245MM, 1 TẤM LÓT 62-613/ 210*193MM). hàng mới 100%... (mã hs thùng carton1/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton:430*367*348mm... (mã hs thùng carton43/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W534(294*190*45)... (mã hs thùng giấy w534/ mã hs của thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W2016(280*188*64)... (mã hs thùng giấy w201/ mã hs của thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W2158(269*245*50)... (mã hs thùng giấy w215/ mã hs của thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W500-1(302*181*94)... (mã hs thùng giấy w500/ mã hs của thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W1025-2(293*172*86)... (mã hs thùng giấy w102/ mã hs của thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 150*90 150*90... (mã hs tấm lót 150*90/ mã hs của tấm lót 150*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 190*90 190*90... (mã hs tấm lót 190*90/ mã hs của tấm lót 190*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 300*85 300*85... (mã hs tấm lót 300*85/ mã hs của tấm lót 300*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 180*110 180*110... (mã hs tấm lót 180*110/ mã hs của tấm lót 180*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 230*130 230*130... (mã hs tấm lót 230*130/ mã hs của tấm lót 230*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 240*100 240*100... (mã hs tấm lót 240*100/ mã hs của tấm lót 240*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 400*160 400*160... (mã hs tấm lót 400*160/ mã hs của tấm lót 400*)
- Mã HS 48191000: Thùng INNER DT884V 310*130*80... (mã hs thùng inner dt8/ mã hs của thùng inner)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton DT509V 350*230*240... (mã hs thùng carton dt/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: BAO LÌ XÌ... (mã hs bao lì xì/ mã hs của bao lì xì)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 3 lớp kích thước 255*235 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton 3 lớ/ mã hs của tấm carton 3)
- Mã HS 48191000: HỘP CARTON CÓ SÓNG (3 LỚP CÓ IN 1230 x 219 x 78- HÀNG MỚI 100%) MM... (mã hs hộp carton có s/ mã hs của hộp carton c)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 305x140MM... (mã hs vách ngăn 305x1/ mã hs của vách ngăn 30)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 545x140MM... (mã hs vách ngăn 545x1/ mã hs của vách ngăn 54)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 583x385x210MM... (mã hs thùng giấy 583x/ mã hs của thùng giấy 5)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 485x385x270MM (đường kính trong)... (mã hs thùng giấy 485x/ mã hs của thùng giấy 4)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 6007213620010V... (mã hs thùng carton 60/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Khay giấy kt 1152*970... (mã hs khay giấy kt 11/ mã hs của khay giấy kt)
- Mã HS 48191000: Thùng carton kt 1010*315*275mm... (mã hs thùng carton kt/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn bằng carton kt 1169*125mm... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc bằng carton kt 880*50*50*5mm... (mã hs nẹp góc bằng ca/ mã hs của nẹp góc bằng)
- Mã HS 48191000: Thùng (hộp) carton 5 lớp (9,241 chiếc)... (mã hs thùng hộp car/ mã hs của thùng hộp)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 263*241*127MM... (mã hs hộp màu 263*241/ mã hs của hộp màu 263*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 320*286*133MM... (mã hs hộp màu 320*286/ mã hs của hộp màu 320*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 400*365*143MM... (mã hs hộp màu 400*365/ mã hs của hộp màu 400*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 177.8*76.2*101.6MM... (mã hs hộp màu 1778*7/ mã hs của hộp màu 177)
- Mã HS 48191000: Carton inbox (290*220*110)mm... (mã hs carton inbox 2/ mã hs của carton inbox)
- Mã HS 48191000: Carton inbox (305*235*115)mm... (mã hs carton inbox 3/ mã hs của carton inbox)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Carton 5Plys 260G 800 380 290 EASTPAK. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton c/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng Carton (bằng carton). Kích thước: (1102*846*100)mm. Hàng mới 100%.Sán xuất tại VN... (mã hs nắp thùng carto/ mã hs của nắp thùng ca)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(bằng carton có sóng). Kích thước (1927*260*1178)mm. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN... (mã hs thùng cartonbằ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng (hoặc hộp) carton bằng giấy CBBAA- 00198 (Hàng mới 100%)... (mã hs thùng hoặc hộp/ mã hs của thùng hoặc)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 3A0707P00-G6T-G... (mã hs thùng giấy 3a07/ mã hs của thùng giấy 3)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 3A1010J00-G6T-G... (mã hs thùng giấy 3a10/ mã hs của thùng giấy 3)
- Mã HS 48191000: Tấm lót(145*223)mm... (mã hs tấm lót145*223/ mã hs của tấm lót145*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu(94*94*95)mm... (mã hs hộp màu94*94*9/ mã hs của hộp màu94*9)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (275*185*90)mm... (mã hs hộp màu 275*18/ mã hs của hộp màu 275)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (300*200*95)mm... (mã hs hộp màu 300*20/ mã hs của hộp màu 300)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (300*230*70)mm... (mã hs hộp màu 300*23/ mã hs của hộp màu 300)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (308*230*75)mm... (mã hs hộp màu 308*23/ mã hs của hộp màu 308)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (230*155*150)mm... (mã hs hộp màu 230*15/ mã hs của hộp màu 230)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (246*175*169)mm... (mã hs hộp màu 246*17/ mã hs của hộp màu 246)
- Mã HS 48191000: Hộp màu Worth(376*282*91)mm... (mã hs hộp màu worth3/ mã hs của hộp màu wort)
- Mã HS 48191000: Hộp màu Worth(401*300*99)mm... (mã hs hộp màu worth4/ mã hs của hộp màu wort)
- Mã HS 48191000: Hộp màu WO-006(292*190*95)mm... (mã hs hộp màu wo006/ mã hs của hộp màu wo0)
- Mã HS 48191000: Hộp màu RAWLINGS (401*300*99)mm... (mã hs hộp màu rawling/ mã hs của hộp màu rawl)
- Mã HS 48191000: GLOW191021H-00-Hộp Carton (480x251x263 mm)... (mã hs glow191021h00/ mã hs của glow191021h)
- Mã HS 48191000: GLOW191020H-00-Hộp Carton (238x127x244.5 mm)... (mã hs glow191020h00/ mã hs của glow191020h)
- Mã HS 48191000: Miếng lót các loại (S064)... (mã hs miếng lót các l/ mã hs của miếng lót cá)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy carton (phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất,được xử lý đạt yêu cầu môi trường)... (mã hs thùng giấy cart/ mã hs của thùng giấy c)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy 115590-01 65 x 35 x 110mm... (mã hs hộp giấy 115590/ mã hs của hộp giấy 115)
- Mã HS 48192000: Giấy đóng gói 305 x 127mm 80023-01... (mã hs giấy đóng gói 3/ mã hs của giấy đóng gó)
- Mã HS 48192000: Giấy đóng gói thang 1200 x 250mm 109465-01... (mã hs giấy đóng gói t/ mã hs của giấy đóng gó)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy LacoFW19 Outlet, Size M. Mã QPI/HG0002. Kích thước: 405x105x360mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy lacofw/ mã hs của hộp giấy lac)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng dây cáp dữ liệu GH39-01994A (47.5*36.4*0.4T) (VN)... (mã hs hộp giấy đựng d/ mã hs của hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Khay giấy giữa 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy giữa/ mã hs của khay giấy gi)
- Mã HS 48192000: Khay giấy trên 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy trên/ mã hs của khay giấy tr)
- Mã HS 48192000: Khay giấy dưới trái 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy dưới/ mã hs của khay giấy dư)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng hàng bằng giấy bìa có thể gập được sử dụng quay vòng để đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu, kích thước 70-120 x 110-220 x 12-20 MM... (mã hs hộp đựng hàng b/ mã hs của hộp đựng hàn)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 450*280* 150(mm), Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 45/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton bằng giấy (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102865192250)... (mã hs thùng carton bằ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: HỘP GIẤY 3W... (mã hs hộp giấy 3w/ mã hs của hộp giấy 3w)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 354... (mã hs thùng giấy # 35/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 127-1... (mã hs thùng giấy # 12/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 602-3... (mã hs thùng giấy # 60/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 736W-1... (mã hs thùng giấy # 73/ mã hs của thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: HỘP GIẤY CARTON EP-1129... (mã hs hộp giấy carton/ mã hs của hộp giấy car)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy W-146 (9000005931)(225 x 35 x 245mm)... (mã hs hộp giấy w146/ mã hs của hộp giấy w1)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy W-099 (5550020099) (220 x 60 x 220 mm)... (mã hs hộp giấy w099/ mã hs của hộp giấy w0)
- Mã HS 48192000: Thùng carton Kt: 375 x 260 x 280 mm... (mã hs thùng carton kt/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Khay bằng giấy, kích thước: 378x278x95mm, hàng mới 100%... (mã hs khay bằng giấy/ mã hs của khay bằng gi)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- DIDIER DUBOT BOX (S)... (mã hs hộp giấy didie/ mã hs của hộp giấy di)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng sản phẩm (350*210*180mm) C801S-AP... (mã hs hộp giấy đựng s/ mã hs của hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy 5 lớp (65*35*15)cm, mới 100%... (mã hs thùng giấy 5 lớ/ mã hs của thùng giấy 5)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy A0030200-05664, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (64*38*137)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy a00302/ mã hs của hộp giấy a00)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy, kích thước 170*75*30mm... (mã hs hộp giấy kích/ mã hs của hộp giấy kí)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (Paper Box), mới 100%... (mã hs hộp giấy paper/ mã hs của hộp giấy pa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- LUGGAGE BOX GM-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy lugga/ mã hs của hộp giấy lu)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- D.BOX 01 13x8.5x2.2-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy dbox/ mã hs của hộp giấy d)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- N. SHOE BOX 20.5x29.8x11.2-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy n sh/ mã hs của hộp giấy n)
- Mã HS 48192000: Khay bằng giấy 37052860, kích thước: 378x278x95mm, hàng mới 100%... (mã hs khay bằng giấy/ mã hs của khay bằng gi)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- POLO BOX KNIT SHIRT (NEW BLUE)... (mã hs hộp giấy polo/ mã hs của hộp giấy po)
- Mã HS 48192000: TÚI GIẤY... (mã hs túi giấy/ mã hs của túi giấy)
- Mã HS 48192000: Hộp carton bằng bìa giấy không sóng, 800166KOM000103, kt: 260X135X45mm... (mã hs hộp carton bằng/ mã hs của hộp carton b)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- C. BOX 27 35x29x7-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy c bo/ mã hs của hộp giấy c)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- FASHION EYE FOLDER-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy fashi/ mã hs của hộp giấy fa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- TRAVEL BOOK FOLDER- FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy trave/ mã hs của hộp giấy tr)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- CITY GUIDE FOLDER X1- FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy city/ mã hs của hộp giấy ci)
- Mã HS 48192000: Hộp màu bằng giấy (27.82*18.63IN), mới 100%... (mã hs hộp màu bằng gi/ mã hs của hộp màu bằng)
- Mã HS 48192000: Tấm Carton 1050x550x20mm RETURNABLE CARTON LID... (mã hs tấm carton 1050/ mã hs của tấm carton 1)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton 550x400x100mm RETURNABLE CARTON BOX... (mã hs thùng carton 55/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton rỗng sử dụng đóng gói- Empty carton package (1 pack 10 pcs), Code: E1104-S1. Kích thước: 53 x 64 x 25 cm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton rỗ/ mã hs của thùng carton)
- Mã HS 48194000: Túi giấy shopping LacoFW19 size S, Mã QPI/TXD0031, Kích thước: 450x80x300 +50mm. Hàng mới 100%... (mã hs túi giấy shoppi/ mã hs của túi giấy sho)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 5 25x36x11-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 5/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG J1 25x21x15 N-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag j/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 2 22x18x11.5 N-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 2/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- G. FOLDER 114X215X114- FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy g fo/ mã hs của túi giấy g)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- RLS SHOPPER CUB... (mã hs túi giấy rls s/ mã hs của túi giấy rl)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BABY SHOPPER CUB... (mã hs túi giấy baby/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- POLO SHOPPER CUB (NEW BLUE)... (mã hs túi giấy polo/ mã hs của túi giấy po)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #4 BR HJS... (mã hs túi giấy sos #4/ mã hs của túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #B BR HJs... (mã hs túi giấy sos #b/ mã hs của túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy DCUT BR #19 HJs... (mã hs túi giấy dcut b/ mã hs của túi giấy dcu)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #20 BR BROWN... (mã hs túi giấy sos #2/ mã hs của túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy FLAT #2SQ BR PLAIN 4x500... (mã hs túi giấy flat #/ mã hs của túi giấy fla)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 8 40x34x16-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 8/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 10 48x39x12-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 1/ mã hs của túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- G.FOLDER MM 11X18X2.5-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy gfol/ mã hs của túi giấy g)
- Mã HS 48195000: Túi giấy kraft 25(không nhãn hiệu), mới 100%... (mã hs túi giấy kraft/ mã hs của túi giấy kra)
- Mã HS 48195000: Hộp carton 5 lớp, kích thước:310x235x50mm... (mã hs hộp carton 5 lớ/ mã hs của hộp carton 5)
- Mã HS 48195000: Túi thẻ quà tặng bằng giấy- GIFT CARD CNY 2020-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi thẻ quà tặn/ mã hs của túi thẻ quà)
- Mã HS 48195000: Túi giấy, kích thước 57cm* 17cm* 70cm, mới 100%... (mã hs túi giấy kích/ mã hs của túi giấy kí)
- Mã HS 48195000: Tấm lót bằng giấy(Layer Pad)... (mã hs tấm lót bằng gi/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 48195000: Pallet GOSEI (bằng carton, kích thước: 1100x1100x120mm)... (mã hs pallet gosei b/ mã hs của pallet gosei)
- Mã HS 48195000: Kẹp hóa đơn bằng giấy- INVOICE FOLDER 13.5*9 CM-FSC MIX CREDIT... (mã hs kẹp hóa đơn bằn/ mã hs của kẹp hóa đơn)
- Mã HS 48195000: Nắp đậy carton-VN989244-0400... (mã hs nắp đậy carton/ mã hs của nắp đậy cart)
- Mã HS 48195000: Vách carton-VN989211-0491, Kích thước: 1110x570x15 mm... (mã hs vách cartonvn9/ mã hs của vách carton)
- Mã HS 48195000: Quây Carton-VN989241-0450, Kích thước: 1010x980x185mm... (mã hs quây cartonvn9/ mã hs của quây carton)
- Mã HS 48195000: Túi giấy dùng để đựng nút, dự trữ, thay thế nút trong sản phẩm gia công xuất khẩu... (mã hs túi giấy dùng đ/ mã hs của túi giấy dùn)
- Mã HS 48196000: Khay carton (600x400)mm... (mã hs khay carton 60/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48196000: Khay carton (750x705)mm... (mã hs khay carton 75/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48196000: Khay carton (1000x705)mm... (mã hs khay carton 10/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48201000: Giấy note 5 màu chia 5 (tập ghi nhớ), xuất xứ việt nam,mới 100%... (mã hs giấy note 5 màu/ mã hs của giấy note 5)
- Mã HS 48201000: Tài liệu kỹ thuật dùng cho tàu Nord Vanguard PUBLICATIONS; hàng mới 100%... (mã hs tài liệu kỹ thu/ mã hs của tài liệu kỹ)
- Mã HS 48201000: GIẤY GHI CHÚ... (mã hs giấy ghi chú/ mã hs của giấy ghi chú)
- Mã HS 48202000: TẬP VỞ... (mã hs tập vở/ mã hs của tập vở)
- Mã HS 48202000: QUYỂN TẬP MỚI... (mã hs quyển tập mới/ mã hs của quyển tập mớ)
- Mã HS 48204000: Phiếu gửi hàng hóa bằng giấy khổ A5/ 5 trang/ phiếu, hàng mới 100%... (mã hs phiếu gửi hàng/ mã hs của phiếu gửi hà)
- Mã HS 48205000: CUỐN CATALOGUE... (mã hs cuốn catalogue/ mã hs của cuốn catalog)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ mã hs của nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ các loại (giấy)... (mã hs nhãn phụ các lo/ mã hs của nhãn phụ các)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán (heat transfer label). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán heat/ mã hs của nhãn dán he)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán... (mã hs nhãn dán/ mã hs của nhãn dán)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính ép... (mã hs nhãn chính ép/ mã hs của nhãn chính é)
- Mã HS 48211090: Phiếu chi bằng giấy... (mã hs phiếu chi bằng/ mã hs của phiếu chi bằ)
- Mã HS 48211090: Thẻ hành lý DCS bằng giấy... (mã hs thẻ hành lý dcs/ mã hs của thẻ hành lý)
- Mã HS 48211090: Thẻ nhận dạng hành lý bằng giấy... (mã hs thẻ nhận dạng h/ mã hs của thẻ nhận dạn)
- Mã HS 48211090: Thẻ hành lý ưu tiên/Priority bằng giấy... (mã hs thẻ hành lý ưu/ mã hs của thẻ hành lý)
- Mã HS 48211090: Nhãn mã vạch... (mã hs nhãn mã vạch/ mã hs của nhãn mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhãn 3474Z, A 4F (Giấy 10x11cm)... (mã hs nhãn 3474z a 4/ mã hs của nhãn 3474z)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy... (mã hs thẻ bài giấy/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy... (mã hs nhãn giấy/ mã hs của nhãn giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in bằng giấy (Thẻ bài), theo TK nhập số 102707651801, mục 04... (mã hs nhãn đã in bằng/ mã hs của nhãn đã in b)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy của điện thoại (Tái xuất 1000 chiếc của mục hàng số 34 từ TK 103051902110/E21 ngày 16/12/2019)... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ(Bằng giấy hoặc bìa, dạng tấm, đã in), Mới 100%... (mã hs nhãn phụbằng g/ mã hs của nhãn phụbằn)
- Mã HS 48211090: Tem trộn có số... (mã hs tem trộn có số/ mã hs của tem trộn có)
- Mã HS 48211090: Mác treo bằng giấy (mã, giá)... (mã hs mác treo bằng g/ mã hs của mác treo bằn)
- Mã HS 48211090: Mác dính bằng giấy (mã vạch, giá)... (mã hs mác dính bằng g/ mã hs của mác dính bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài- HANG TAG (GW2F9632AD TAG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ bài hang t/ mã hs của thẻ bài han)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán ORANGE DOT STICKER... (mã hs nhãn dán orange/ mã hs của nhãn dán ora)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, chuyển giao 1 phần của dòng hàng 4 thuộc TK 102923793930... (mã hs thẻ bài giấy c/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán(giấy), chuyển giao 1 phần của dòng hàng 13 thuộc TK 102988003050... (mã hs tem dángiấy/ mã hs của tem dángiấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ bằng giấy... (mã hs nhãn phụ bằng g/ mã hs của nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn tự dính đã được in mã sản phẩm, hiệu điện thế, cường độ dòng điện, được sử dụng làm nhãn mác thông tin sản phẩm. Hàng mới 100% GH98-41288A (12*5)... (mã hs nhãn tự dính đã/ mã hs của nhãn tự dính)
- Mã HS 48211090: Tem (dùng để dán thân bật lửa, bằng giấy, đã in) từ tk 102398508220/E21 ngày 20/12/2018; tk 102510712030/E21 ngày 04/03/2019; tk 103046900131/E21 ngày 16/12/2019... (mã hs tem dùng để dá/ mã hs của tem dùng để)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in Idol sticker (Art paper) (60x60mm)... (mã hs nhãn đã in idol/ mã hs của nhãn đã in i)
- Mã HS 48211090: Tem cavity kích thước 35*15mm... (mã hs tem cavity kích/ mã hs của tem cavity k)
- Mã HS 48211090: Tem Cavity và Cover kích thước 35*15mm... (mã hs tem cavity và c/ mã hs của tem cavity v)
- Mã HS 48211090: Tem biểu thị không đạt kích thước 65*35mm... (mã hs tem biểu thị kh/ mã hs của tem biểu thị)
- Mã HS 48211090: Tem dán 100 x 300mm, bằng giấy, đã in. Mới 100%... (mã hs tem dán 100 x 3/ mã hs của tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Nhãn hàng bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, quy cách: A2722 51005001363-V02, 74*52mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn hàng bằng/ mã hs của nhãn hàng bằ)
- Mã HS 48211090: Thẻ thông tin PD bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, kích thước 65*90mm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ thông tin p/ mã hs của thẻ thông ti)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán công dụng sản phẩm đi kèm hộp sản phẩm, kích thước 55*55mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán công d/ mã hs của nhãn dán côn)
- Mã HS 48211090: Thẻ thông tin bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, kích thước 303.4*249mm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ thông tin b/ mã hs của thẻ thông ti)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán niêm phong đáy bằng nhựa PET trong suốt, đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, kích thước 35*25mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán niêm p/ mã hs của nhãn dán niê)
- Mã HS 48211090: Tem mác tự dính (đã in hình)... (mã hs tem mác tự dính/ mã hs của tem mác tự d)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 23 TKNK:102478505510 ngày 12/02/2019... (mã hs thẻ bài giấy x/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102865269360)... (mã hs nhãn dính số l/ mã hs của nhãn dính s)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 103013965720)... (mã hs nhãn giấy số l/ mã hs của nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài các loại... (mã hs thẻ bài các loạ/ mã hs của thẻ bài các)
- Mã HS 48211090: TEM GIẤY CÁC LOẠI (HANG TAG)... (mã hs tem giấy các lo/ mã hs của tem giấy các)
- Mã HS 48211090: HEADER CARD REEBOK (THẺ TREO TÚI XÁCH) 33*9cm... (mã hs header card ree/ mã hs của header card)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo ELLESSE- ELLESSE CARD. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo elless/ mã hs của thẻ treo ell)
- Mã HS 48211090: Tem hộp, tem thùng- BOX STAMP, STAMP. Hàng mới 100%... (mã hs tem hộp tem th/ mã hs của tem hộp tem)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy. Hàng mới 100%. Hàng được tái xuất 1 phần mục số 2 TK số: 101896423050/E31... (mã hs nhãn giấy hàng/ mã hs của nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Tem PVC màu trắng 110x110mm (1.500 chiếc/ cuộn)... (mã hs tem pvc màu trắ/ mã hs của tem pvc màu)
- Mã HS 48211090: Tem thường màu trắng 40x80mm, (2.300 chiếc/ cuộn)... (mã hs tem thường màu/ mã hs của tem thường m)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (89 x 330)mm... (mã hs nhãn giấy 89 x/ mã hs của nhãn giấy 8)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: SUITE7,VIE-SUI HL02... (mã hs nhãn giấy suit/ mã hs của nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy:LONDON TIMES,VIE-LON-HL04... (mã hs nhãn giấylondo/ mã hs của nhãn giấylo)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: LONDON TIMES,VIE-LON HL01... (mã hs nhãn giấy lond/ mã hs của nhãn giấy l)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy: GH68-11617A. Là SP ngành in ấn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AMERICAN EAGLE OUTFITTERS.AEO-13SECST (Clear Sticker).AEO Security sticker- AEO-13S.AEO Sticker.10000.... (mã hs nhãn giấy ameri/ mã hs của nhãn giấy am)
- Mã HS 48211090: Giấy decal(shipping mark) 120x140x100m (695Pc)... (mã hs giấy decalship/ mã hs của giấy decals)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ mã hs của nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy ADIDAS AMERICA.ASSMC.... (mã hs nhãn giấy adida/ mã hs của nhãn giấy ad)
- Mã HS 48211090: Decal xi bạc, kích thước 45x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs decal xi bạc k/ mã hs của decal xi bạc)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy REEBOK INTERNATIONAL LTD.62600410.... (mã hs nhãn giấy reebo/ mã hs của nhãn giấy re)
- Mã HS 48211090: NPL may gia công: Thẻ bài bằng giấy (KT: Size150mm x 90mm), hàng mới 100%... (mã hs npl may gia côn/ mã hs của npl may gia)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (133.35*136.525mm)... (mã hs nhãn giấy 133/ mã hs của nhãn giấy 1)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy phụ (đã in)- 5EASMK7001... (mã hs nhãn giấy phụ/ mã hs của nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, hàng mới 100%_LB-LA01/IN,... (mã hs nhãn giấy hàng/ mã hs của nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GAP INC.AR01.SU19.... (mã hs nhãn giấy gap i/ mã hs của nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn treo bằng giấy... (mã hs nhãn treo bằng/ mã hs của nhãn treo bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn tự dính bằng giấy (đã in)- RZDPTKU01N... (mã hs nhãn tự dính bằ/ mã hs của nhãn tự dính)
- Mã HS 48211090: Nhãn in bằng giấy (đã in)- RZDPTNV002,RZDPTNV005... (mã hs nhãn in bằng gi/ mã hs của nhãn in bằng)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác bằng giấy... (mã hs nhãn mác bằng g/ mã hs của nhãn mác bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy DECATHLON SA.DEC006.... (mã hs nhãn giấy decat/ mã hs của nhãn giấy de)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy VICTORIAS SECRET DIRECT LLC.VSD-VSLB4S.... (mã hs nhãn giấy victo/ mã hs của nhãn giấy vi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy H&M HENNES & MAURITZ GBC AB.HM721951- NON CA- CM.RE: NON CA.... (mã hs nhãn giấy h&m h/ mã hs của nhãn giấy h&)
- Mã HS 48211090: Tem giấy A0030101-46721, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (26*11)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy a00301/ mã hs của tem giấy a00)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy KOH-9099-GN.GENERIC TE.1.75.1.5.0.TRANSTHERM.FLEXO.0.KOH-9163-GN.0.30000.0.0... (mã hs nhãn giấy koh9/ mã hs của nhãn giấy ko)
- Mã HS 48211090: Code DC68-02807A, Nhãn giấy đã in nội dung cảnh báo, loại tự dính, Label Caution. Hàng mới 100%... (mã hs code dc6802807/ mã hs của code dc6802)
- Mã HS 48211090: Code DC68-03877A, Nhãn giấy đã in nội dung cảnh báo, loại tự dính, Label Caution. Hàng mới 100%... (mã hs code dc6803877/ mã hs của code dc6803)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy WALMART MANDATE.NBJR27263.UPDATE WALMAR... (mã hs nhãn giấy walma/ mã hs của nhãn giấy wa)
- Mã HS 48211090: Nhan giay CARHARTT INC.LA040FP-ASIA. Nhan giay... (mã hs nhan giay carha/ mã hs của nhan giay ca)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy RYOHIN KEIKAKU.MUJI-BK-BKST53-IC.... (mã hs nhãn giấy ryohi/ mã hs của nhãn giấy ry)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy ATHLETA INC.261490.Apparel.... (mã hs nhãn giấy athle/ mã hs của nhãn giấy at)
- Mã HS 48211090: Giấy thông tin huyết áp (3125150-2)... (mã hs giấy thông tin/ mã hs của giấy thông t)
- Mã HS 48211090: Thẻ stop bằng giấy 7200-Z(5337702-0)... (mã hs thẻ stop bằng g/ mã hs của thẻ stop bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy có keo (đã in)- ONBAMKV001... (mã hs nhãn giấy có ke/ mã hs của nhãn giấy có)
- Mã HS 48211090: Thẻ đăng ký bằng giấy 7200-Z(5337703-8)... (mã hs thẻ đăng ký bằn/ mã hs của thẻ đăng ký)
- Mã HS 48211090: Thẻ bảo hành bằng giấy 7202-D (5333112-7)... (mã hs thẻ bảo hành bằ/ mã hs của thẻ bảo hành)
- Mã HS 48211090: Phiếu thông tin EMC bằng giấy (3270201-0)... (mã hs phiếu thông tin/ mã hs của phiếu thông)
- Mã HS 48211090: Thẻ tư thế đo bằng giấy HEM-6180 (2810033-1)... (mã hs thẻ tư thế đo b/ mã hs của thẻ tư thế đ)
- Mã HS 48211090: Phiếu bảo hành bằng giấy 7130-TH (9545401-6)... (mã hs phiếu bảo hành/ mã hs của phiếu bảo hà)
- Mã HS 48211090: Phiếu cảnh báo bằng giấy NE-C801S-AP (5342250-5)... (mã hs phiếu cảnh báo/ mã hs của phiếu cảnh b)
- Mã HS 48211090: Thẻ tư thế đo dùng cho máy đo huyết áp bằng giấy (2809781-0)... (mã hs thẻ tư thế đo d/ mã hs của thẻ tư thế đ)
- Mã HS 48211090: Phiếu hướng dẫn nhanh bằng giấy HEM-7121-Z2 (3787114-6)... (mã hs phiếu hướng dẫn/ mã hs của phiếu hướng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy OSHKOSH B'GOSH.OSH-ECOM-STK-Canada.... (mã hs nhãn giấy oshko/ mã hs của nhãn giấy os)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (tem dán) JC PENNEY.JCP-ECOMM-LBL.remove.com.... (mã hs nhãn giấy tem/ mã hs của nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 7.2*42 cm... (mã hs nhãn giấy 72*4/ mã hs của nhãn giấy 7)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 7.2*10.28 cm... (mã hs nhãn giấy 72*1/ mã hs của nhãn giấy 7)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán (3.2x4 inch)- Diameter 5.3 inch, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán 32x4/ mã hs của nhãn dán 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán nhiệt(3.2 x4 inch)- Diameter 2.1 inch, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán nhiệt/ mã hs của nhãn dán nhi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy EXPRESS.EC.E-Comm Sticker.... (mã hs nhãn giấy expre/ mã hs của nhãn giấy ex)
- Mã HS 48211090: TEM DÁN BẰNG GIẤY 110X35MM... (mã hs tem dán bằng gi/ mã hs của tem dán bằng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy WOLVERINE WORLD WIDE INC.WOL-UCLBLW-G1.Format G1.... (mã hs nhãn giấy wolve/ mã hs của nhãn giấy wo)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy POLO RALPH LAUREN.100087241.MSRP ONLY.... (mã hs nhãn giấy polo/ mã hs của nhãn giấy po)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy NEXT POS.MA.... (mã hs nhãn giấy next/ mã hs của nhãn giấy ne)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy đã in URBAN SWIFT TAG,mới 100%,... (mã hs thẻ bài giấy đã/ mã hs của thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn bằng giấy đã in: 8201AN1KOM01300, 38*9MM... (mã hs tem nhãn bằng/ mã hs của tem nhãn bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn in Tze-651 (300 cái/Hộp)... (mã hs nhãn in tze651/ mã hs của nhãn in tze)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GAP OUTLET ST.GFOL-8-FSC-SP20.... (mã hs nhãn giấy gap o/ mã hs của nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy KIABI.Type 1 40x85- AD 214.... (mã hs nhãn giấy kiabi/ mã hs của nhãn giấy ki)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy TAG-890, BD... (mã hs nhãn giấy tag8/ mã hs của nhãn giấy ta)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY HANG TAG H-2039 MỚI 100%... (mã hs nhãn giấy hang/ mã hs của nhãn giấy ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy THE WILLIAM CARTER CO.CKT31341.14.1pt. Kwi Hua-.... (mã hs nhãn giấy the w/ mã hs của nhãn giấy th)
- Mã HS 48211090: Tem Pass 22*34mm đã in Hàng mới 100%... (mã hs tem pass 22*34m/ mã hs của tem pass 22*)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính bằng giấy đã in 3P429987-3. Là SP ngành in ấn CN. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính bằng/ mã hs của nhãn dính bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (40*88mm)... (mã hs nhãn giấy 40*8/ mã hs của nhãn giấy 4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dán (37*25mm)... (mã hs nhãn giấy dán/ mã hs của nhãn giấy dá)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác (Thẻ bài)- CNT8 WATER REPELLENT TAG... (mã hs nhãn mác thẻ b/ mã hs của nhãn mác th)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GARMENT-DYE-TAG HANGTAG... (mã hs nhãn giấy garme/ mã hs của nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy MARKS & SPENCER SOLD TO.BEL91 (No CBS).... (mã hs nhãn giấy marks/ mã hs của nhãn giấy ma)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C386-hangtag (55*110mm)... (mã hs nhãn giấy c386/ mã hs của nhãn giấy c3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C460-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c460/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C461-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c461/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C462-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c462/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C463-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c463/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C464-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c464/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C466-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c466/ mã hs của nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C527-hangtag (50*100mm)... (mã hs nhãn giấy c527/ mã hs của nhãn giấy c5)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy CLARKS COMPANIES RETAIL.61265 Carton.... (mã hs nhãn giấy clark/ mã hs của nhãn giấy cl)
- Mã HS 48211090: Tem dán (80*80MM), mới 100%... (mã hs tem dán 80*80m/ mã hs của tem dán 80*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (80*100MM), mới 100%... (mã hs tem dán 80*100/ mã hs của tem dán 80*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (100*150MM), mới 100%... (mã hs tem dán 100*15/ mã hs của tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Tem dán (60*60MM),mã hàng: 20204.1331, mới 100%... (mã hs tem dán 60*60m/ mã hs của tem dán 60*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (100*100MM),mã hàng: 20204.133, mới 100%... (mã hs tem dán 100*10/ mã hs của tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Tem dán (12*40MM),mã hàng: 20204.145601564, mới 100%... (mã hs tem dán 12*40m/ mã hs của tem dán 12*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (14*40MM),mã hàng: 20202.046501558, mới 100%... (mã hs tem dán 14*40m/ mã hs của tem dán 14*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (16*35MM),mã hàng: 20204.145101559, mới 100%... (mã hs tem dán 16*35m/ mã hs của tem dán 16*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (121*35MM),mã hàng: 20203.018701553, mới 100%... (mã hs tem dán 121*35/ mã hs của tem dán 121)
- Mã HS 48211090: Tem dán (139*64MM),mã hàng: 20203.019001556, mới 100%... (mã hs tem dán 139*64/ mã hs của tem dán 139)
- Mã HS 48211090: Tem dán (15X7.6CM),mã hàng: 20203.019101557, mới 100%... (mã hs tem dán 15x76/ mã hs của tem dán 15x)
- Mã HS 48211090: Tem dán (108*147MM),mã hàng: 20202.043001562, mới 100%... (mã hs tem dán 108*14/ mã hs của tem dán 108)
- Mã HS 48211090: Tem dán (120*154MM),mã hàng: 20202.043601550, mới 100%... (mã hs tem dán 120*15/ mã hs của tem dán 120)
- Mã HS 48211090: Tem dán (13.9X6.4CM),mã hàng: 20203.018901555, mới 100%... (mã hs tem dán 139x6/ mã hs của tem dán 13)
- Mã HS 48211090: Tem dán (17.4*8.3CM),mã hàng: 20203.019301559, mới 100%... (mã hs tem dán 174*8/ mã hs của tem dán 17)
- Mã HS 48211090: Tem dán (7.8X12.6CM),mã hàng: 20202.042801560, mới 100%... (mã hs tem dán 78x12/ mã hs của tem dán 78)
- Mã HS 48211090: Tem dán (10.8*14.7CM),mã hàng: 20202.043101563, mới 100%... (mã hs tem dán 108*1/ mã hs của tem dán 10)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo (95*133MM),mã hàng: 2020.1069P-81090-11, mới 100%... (mã hs thẻ treo 95*13/ mã hs của thẻ treo 95)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy MANGO.GEC11FRO.recycled polyester.... (mã hs nhãn giấy mango/ mã hs của nhãn giấy ma)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy STICKER IM#598309 (35*19mm)... (mã hs nhãn giấy stick/ mã hs của nhãn giấy st)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy HANGTAG IM#702441 (SGSHK-COC-008368- FSC MIX CREDIT) (17.8*95.3mm)... (mã hs nhãn giấy hangt/ mã hs của nhãn giấy ha)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo (50*100mm)... (mã hs thẻ treo 50*10/ mã hs của thẻ treo 50)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (32*63.5mm)... (mã hs nhãn giấy 32*6/ mã hs của nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (24*48mm)... (mã hs nhãn giấy 24*4/ mã hs của nhãn giấy 2)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (37*25mm)... (mã hs nhãn giấy 37*2/ mã hs của nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (HANG TAG)- Hàng mới 100... (mã hs nhãn giấy hang/ mã hs của nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy J CREW.USJEDMT1525SV.AD418 UC2S Kwi Hua 230GSM 10.6.... (mã hs nhãn giấy j cre/ mã hs của nhãn giấy j)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (sticker, tem dán) các loại, mới 100%... (mã hs nhãn giấy stic/ mã hs của nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo bằng giấy đã in (NB080101 LIFESTYLES COLOR MIGRATION CARE INSERT TAG SUEDE), quy cách: 88*40mm, mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ mã hs của thẻ treo bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy mới 100%... (mã hs nhãn giấy mới 1/ mã hs của nhãn giấy mớ)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ giấy mới 100%... (mã hs nhãn phụ giấy m/ mã hs của nhãn phụ giấ)
- Mã HS 48211090: Tem màu(400*250)mm... (mã hs tem màu400*250/ mã hs của tem màu400*)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn đã in (4.5*12)cm, mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ mã hs của tem nhãn đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy HM56134 HANGTAG(70*240mm)... (mã hs nhãn giấy hm561/ mã hs của nhãn giấy hm)
- Mã HS 48211090: Tem giấy có in 2PLBAA35B1Z00000(42.9*12.6)mm... (mã hs tem giấy có in/ mã hs của tem giấy có)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (Label QR DJ97-00651A), hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy labe/ mã hs của nhãn giấy l)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn các loại... (mã hs tem nhãn các lo/ mã hs của tem nhãn các)
- Mã HS 48219090: Mác in giấy dính 2, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM... (mã hs mác in giấy dín/ mã hs của mác in giấy)
- Mã HS 48219090: Tem dán nhãn (Tem sticker)... (mã hs tem dán nhãn t/ mã hs của tem dán nhãn)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy các loại... (mã hs nhãn giấy các l/ mã hs của nhãn giấy cá)
- Mã HS 48219090: Tem Vật Liệu bằng giấy.Hàng mới 100%... (mã hs tem vật liệu bằ/ mã hs của tem vật liệu)
- Mã HS 48219090: Tem bằng giấy trắng BELKIN, kích thước 15*4mm.Hàng mới 100%... (mã hs tem bằng giấy t/ mã hs của tem bằng giấ)
- Mã HS 48219090: Tem bằng giấy nền trắng chữ đen MP, kích thước35*18 mm.Hàng mới 100%... (mã hs tem bằng giấy n/ mã hs của tem bằng giấ)
- Mã HS 48219090: Mác dán N 10PCS (50000193) bằng giấy, 44mm X 23mm ghi thông tin sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs mác dán n 10pcs/ mã hs của mác dán n 10)
- Mã HS 48219090: Nhãn suất ăn bằng giấy... (mã hs nhãn suất ăn bằ/ mã hs của nhãn suất ăn)
- Mã HS 48219090: Vòng giấy cuộn dao dĩa... (mã hs vòng giấy cuộn/ mã hs của vòng giấy cu)
- Mã HS 48219090: Cuộn nhãn chưa in (70mm*150mm*100m)... (mã hs cuộn nhãn chưa/ mã hs của cuộn nhãn ch)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Paper tag. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy paper/ mã hs của nhãn giấy pa)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy UIS paper. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy uis p/ mã hs của nhãn giấy ui)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Sticker PO. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy stick/ mã hs của nhãn giấy st)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy InfoSticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy infos/ mã hs của nhãn giấy in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Web Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy web s/ mã hs của nhãn giấy we)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Size Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy size/ mã hs của nhãn giấy si)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Carton Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy carto/ mã hs của nhãn giấy ca)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy CE style Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ce st/ mã hs của nhãn giấy ce)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Price hang sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy price/ mã hs của nhãn giấy pr)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Inner carton sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy inner/ mã hs của nhãn giấy in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Barcode Sticker on Poly bag. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy barco/ mã hs của nhãn giấy ba)
- Mã HS 48219090: Tem tròn phi 12. Hàng mới 100%... (mã hs tem tròn phi 12/ mã hs của tem tròn phi)
- Mã HS 48219090: Nhãn, mác các loại... (mã hs nhãn mác các l/ mã hs của nhãn mác cá)
- Mã HS 48219090: Nhãn bằng giấy các loại... (mã hs nhãn bằng giấy/ mã hs của nhãn bằng gi)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701115SSZ0002... (mã hs nhãn giấy 70111/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701705TTM0002... (mã hs nhãn giấy 70170/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701715ARI0067... (mã hs nhãn giấy 70171/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 702715GML0001... (mã hs nhãn giấy 70271/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70671BKLA0017... (mã hs nhãn giấy 70671/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70711BSSZ0002... (mã hs nhãn giấy 70711/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70770BCON0041... (mã hs nhãn giấy 70770/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70771BROS0027... (mã hs nhãn giấy 70771/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70L70KRDA0011... (mã hs nhãn giấy 70l70/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70L71KRDA0056... (mã hs nhãn giấy 70l71/ mã hs của nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 799BA00000001... (mã hs nhãn giấy 799ba/ mã hs của nhãn giấy 79)
- Mã HS 48219090: Tem dán giấy KT: F60mm. Nhà sản xuất: YING FENG. Hàng mới 100%... (mã hs tem dán giấy kt/ mã hs của tem dán giấy)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (dán), hàng mới 100%_LB-LA02/IN,... (mã hs nhãn giấy dán/ mã hs của nhãn giấy d)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 10mm*18mm, mới 100%... (mã hs tem trắng 10mm*/ mã hs của tem trắng 10)
- Mã HS 48219090: Tem lỗi hình tròn màu trắng, đường kính 5mm, mới 100%... (mã hs tem lỗi hình tr/ mã hs của tem lỗi hình)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy bán thành phẩm (chưa in) (1kit3 cuộn giấy &1 cuộn mực ribbon) ADIDAS SOURCING LTD.25HSNPSSR-WR for 980... (mã hs nhãn giấy bán t/ mã hs của nhãn giấy bá)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy không in (1 cuộn 1.300 tờ) Hàng Mơi 100%... (mã hs nhãn giấy không/ mã hs của nhãn giấy kh)
- Mã HS 48219090: Thẻ bên trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ bên trongđ/ mã hs của thẻ bên tron)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy- nhãn dán miệng hộp, bằng giấy... (mã hs nhãn giấy nhãn/ mã hs của nhãn giấy n)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu bên trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màu bên tro/ mã hs của thẻ màu bên)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu-Mô tả thông tin sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màumô tả t/ mã hs của thẻ màumô t)
- Mã HS 48219090: Nhãn màu-Mô tả thông tin sản phẩm, bằng giấy... (mã hs nhãn màumô tả/ mã hs của nhãn màumô)
- Mã HS 48219090: Thẻ trong trắng-đựng sản phẩm, không in, bằng giấy... (mã hs thẻ trong trắng/ mã hs của thẻ trong tr)
- Mã HS 48219090: Miếng dán niêm phong-nhãn dán miệng hộp, bằng giấy... (mã hs miếng dán niêm/ mã hs của miếng dán ni)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu happy-để khách hàng phản hồi trải nghiệm sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màu happyđ/ mã hs của thẻ màu happ)
- Mã HS 48219090: Nhãn trắng serial bằng giấy 35W x 6L(mm)(1672552-2)(chưa in)... (mã hs nhãn trắng seri/ mã hs của nhãn trắng s)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo các loại... (mã hs thẻ treo các lo/ mã hs của thẻ treo các)
- Mã HS 48219090: NHÃN TÊN... (mã hs nhãn tên/ mã hs của nhãn tên)
- Mã HS 48219090: Thẻ bảo hành bằng giấy mã MP 105 MIROIR RoHS, hàng mới 100%... (mã hs thẻ bảo hành bằ/ mã hs của thẻ bảo hành)
- Mã HS 48219090: Nhãn hướng dẫn sử dụng giày 67*41mm, mã hàng 0219121579. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn hướng dẫn/ mã hs của nhãn hướng d)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy HANGTAG mới 100%... (mã hs nhãn giấy hangt/ mã hs của nhãn giấy ha)
- Mã HS 48221090: LÕI GIẤY 0' 170mm*42.5mm*54mm*60mm, dùng để cuốn sợi, hàng mới 100%... (mã hs lõi giấy 0 170/ mã hs của lõi giấy 0)
- Mã HS 48221090: Ống lõi giấy (gồm 1 ống lõi giấy, 2 gỗ ván ép chặn 2 đầu, 4 tyren, 8 Ecu, 8 long đen) KT: 40T*700*425*380W... (mã hs ống lõi giấy g/ mã hs của ống lõi giấy)
- Mã HS 48221090: Ống cuộn sợi bằng giấy (Paper Tube)... (mã hs ống cuộn sợi bằ/ mã hs của ống cuộn sợi)
- Mã HS 48221090: ống giấy 105 x 10 x 465mm... (mã hs ống giấy 105 x/ mã hs của ống giấy 105)
- Mã HS 48229090: Ống hút bằng giấy màu trắng, kích thước:đường kính 6mm x chiều dài 197mm,1 thùng có 8000pcs (1 pcs là 1 bao gói). Hàng mới 100%... (mã hs ống hút bằng gi/ mã hs của ống hút bằng)
- Mã HS 48232010: Giấy lót khay... (mã hs giấy lót khay/ mã hs của giấy lót kha)
- Mã HS 48232090: Giấy gói giầy, nhét giầy các loại... (mã hs giấy gói giầy/ mã hs của giấy gói giầ)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn carton (290*246) mm... (mã hs vách ngăn carto/ mã hs của vách ngăn ca)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp... (mã hs lót 3 lớp/ mã hs của lót 3 lớp)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(450x290)... (mã hs lót 3 lớp450x2/ mã hs của lót 3 lớp45)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(540x290)... (mã hs lót 3 lớp540x2/ mã hs của lót 3 lớp54)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(545x310)... (mã hs lót 3 lớp545x3/ mã hs của lót 3 lớp54)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(560x380)... (mã hs lót 3 lớp560x3/ mã hs của lót 3 lớp56)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(535x445x3)... (mã hs lót 3 lớp535x4/ mã hs của lót 3 lớp53)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(538x448x3)... (mã hs lót 3 lớp538x4/ mã hs của lót 3 lớp53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(294x250x40)... (mã hs vách ngăn294x2/ mã hs của vách ngăn29)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(535x445x95)... (mã hs vách ngăn535x4/ mã hs của vách ngăn53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(536x446x85)... (mã hs vách ngăn536x4/ mã hs của vách ngăn53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(566x386x55)... (mã hs vách ngăn566x3/ mã hs của vách ngăn56)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(570x390x55)... (mã hs vách ngăn570x3/ mã hs của vách ngăn57)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc cặn sơn. Đơn giá hóa đơn: 0,12 USD/TỜ... (mã hs giấy lọc cặn sơ/ mã hs của giấy lọc cặn)
- Mã HS 48234090: Giấy kraft #220 264734 (1 Hộp 5 Tờ), hàng mới 100%... (mã hs giấy kraft #220/ mã hs của giấy kraft #)
- Mã HS 48234090: Giấy ghi biểu đồ B9988AE KC 111mmx10m, hàng mới 100%... (mã hs giấy ghi biểu đ/ mã hs của giấy ghi biể)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. 500 chiếc/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 500 c/ mã hs của cốc giấy 50)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. thể tích 355ml/chiếc, 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy thể t/ mã hs của cốc giấy th)
- Mã HS 48236900: Vòng giấy cuộn dao dĩa... (mã hs vòng giấy cuộn/ mã hs của vòng giấy cu)
- Mã HS 48236900: Cốc uống nước bằng giấy... (mã hs cốc uống nước b/ mã hs của cốc uống nướ)
- Mã HS 48236900: Ống hút bằng giấy, Paper Jumbo 7.75" Straws, Paper Wrapped, White, Packaging:2000 (4*500bags): 500pcs/bag, 4bag/carton, 2000pcs/carton mới 100%... (mã hs ống hút bằng gi/ mã hs của ống hút bằng)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. 1000 chiếc/hộp, thể tích 473ml/chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 1000/ mã hs của cốc giấy 10)
- Mã HS 48236900: Cốc Giấy 5oz Loại 100P-3000 (170g)... (mã hs cốc giấy 5oz lo/ mã hs của cốc giấy 5oz)
- Mã HS 48236900: Tấm lót thùng carton các loại... (mã hs tấm lót thùng c/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48236900: Nắp tô giấy 12 Oz (2PE), hàng mới 100%... (mã hs nắp tô giấy 12/ mã hs của nắp tô giấy)
- Mã HS 48236900: Nắp của tô giấy 8 Oz (2PE), hàng mới 100%... (mã hs nắp của tô giấy/ mã hs của nắp của tô g)
- Mã HS 48237000: Chèn giầy bằng giấy các loại... (mã hs chèn giầy bằng/ mã hs của chèn giầy bằ)
- Mã HS 48237000: Bìa độn giày QA7- XXL (14- 16)... (mã hs bìa độn giày qa/ mã hs của bìa độn giày)
- Mã HS 48237000: Đệm bằng giấy... (mã hs đệm bằng giấy/ mã hs của đệm bằng giấ)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC0316 HD- 43 Side pad, kích thước (385x105)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc0/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton Z-217 Partition A-kích thước 260x215mm-3 layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton z21/ mã hs của tấm carton z)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC 1394-HD-66 Partition B- kích thước 270x268mm-3layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC1322-HD-15 (02) Side Pad- kích thước 395x85mm-3layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc1/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton Z-242 PAD 1- SMC1363- kích thước 350x250mm-3 layersB 2 face M8. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton z24/ mã hs của tấm carton z)
- Mã HS 48237000: Tấm carton HD-36 Partition A-HGOJPAC041A0- kích thước 365x298mm-3 layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton hd3/ mã hs của tấm carton h)
- Mã HS 48237000: Tấm carton HD-48 PATITION A- SMC1332- kích thước 270x473mm-3layers B 2 face M8. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton hd4/ mã hs của tấm carton h)
- Mã HS 48239020: Thẻ treo bằng giấy để treo ở quần áo, giầy dép: KT 3*5cm, hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ mã hs của thẻ treo bằn)
- Mã HS 48239092: Giấy tiền vàng mã Phúc Kim(không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lí, tôn giáo và địa giới hành chính việt nam), kích thước 9cm*11.8cm, sản xuất tại VN (800 kiện). Hàng mới 100%... (mã hs giấy tiền vàng/ mã hs của giấy tiền và)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã Bao Kim (có chữ khẩn cẩu bình an)(khuôn khổ 13,5cm*8,9cm)(không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam)... (mã hs giấy vàng mã ba/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã xuất khẩu loại Khố tiền thiên công ngân... (mã hs giấy vàng mã xu/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã- Trung thọ kim (Lá mặt có in chữ Hán:Cầu khấn bình an) Khuôn khổ: 10,4 cm x 15,5 cm. Hàng do công ty sản xuất mới 100%, có 3175 kiện (21,5 tấn). Đóng đồng nhất trong cont 40'... (mã hs giấy vàng mã t/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã loại Đài Loan (không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam)... (mã hs giấy vàng mã lo/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã Thọ kim... (mã hs tiền vàng mã th/ mã hs của tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã Phúc lộc thọ... (mã hs tiền vàng mã ph/ mã hs của tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: GIẤY VÀNG MÃ- VIP08- Mới 100%... (mã hs giấy vàng mã v/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã bao kim... (mã hs tiền vàng mã ba/ mã hs của tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: GIẤY VÀNG MÃ-TW... (mã hs giấy vàng mãtw/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã(trúc bách thọ kim) khổ cắt 16,5x10.6cm. Không chứa các nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, chính trị, địa giới, địa lý, hành chính của Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vàng mãtr/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã: Loại hàng Đầu Giấy, khuôn khổ 5,1cm x 8,3cm;(hàng không mang tính chính trị, lịch sử, hành chính và tôn giáo). Hàng mới 100%... (mã hs giấy vàng mã l/ mã hs của giấy vàng mã)
- Mã HS 48239096: Tấm bìa carton 5 lớp (KT:690 x 1025mm)... (mã hs tấm bìa carton/ mã hs của tấm bìa cart)
- Mã HS 48239099: Bìa độn giầy (chất liệu giấy, dùng để nâng mũ giầy, 1 đôi 2 chiêc) (mục 1, tkn:103027988230)... (mã hs bìa độn giầy c/ mã hs của bìa độn giầy)
- Mã HS 48239099: Bìa đế giữa 1.25MM (36"*72"/tấm) TKN:102795540960M5... (mã hs bìa đế giữa 12/ mã hs của bìa đế giữa)
- Mã HS 48239099: Bìa độn đế giữa đã cắt theo kích thước:36"*72"/tấm(chuyển giao từ tờ khai 103046818450-mục 2)... (mã hs bìa độn đế giữa/ mã hs của bìa độn đế g)
- Mã HS 48239099: Tấm bìa phủ carton kích thước 385x385, hàng mới 100%... (mã hs tấm bìa phủ car/ mã hs của tấm bìa phủ)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm lót carton kích thước 497x497, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm lót car/ mã hs của tấm đệm lót)
- Mã HS 48239099: Tấm vách dài carton kích thước 527x50, hàng mới 100%... (mã hs tấm vách dài ca/ mã hs của tấm vách dài)
- Mã HS 48239099: Tấm vách ngắn carton kích thước 355x50, hàng mới 100%... (mã hs tấm vách ngắn c/ mã hs của tấm vách ngắ)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng giấy... (mã hs màng loa bằng g/ mã hs của màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy carton 2.4 mét 106455-01... (mã hs giấy carton 24/ mã hs của giấy carton)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng bìa giấy... (mã hs màng loa bằng b/ mã hs của màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Tấm carton kt 545x945x10mm (LEO054-T)... (mã hs tấm carton kt 5/ mã hs của tấm carton k)
- Mã HS 48239099: Tấm carton kt 930x525x10mm (LEO060-T)... (mã hs tấm carton kt 9/ mã hs của tấm carton k)
- Mã HS 48239099: Tấm quây carton 954x549x680H (LEO282-T)... (mã hs tấm quây carton/ mã hs của tấm quây car)
- Mã HS 48239099: Khay carton kt 958x553x150mm (LEO052-T)... (mã hs khay carton kt/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48239099: Khay giấy (carton) kt 224x345x86mm (LEO015)... (mã hs khay giấy cart/ mã hs của khay giấy c)
- Mã HS 48239099: Tấm đỡ giấy (carton) kt 100x170x30mm (LEO017)... (mã hs tấm đỡ giấy ca/ mã hs của tấm đỡ giấy)
- Mã HS 48239099: Thanh ốp góc giấy (carton) kt 220x30x30x9mm (LEO014)... (mã hs thanh ốp góc gi/ mã hs của thanh ốp góc)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 29*96cm... (mã hs giấy gói 29*96c/ mã hs của giấy gói 29*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 33*101cm... (mã hs giấy gói 33*101/ mã hs của giấy gói 33*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 35*132cm... (mã hs giấy gói 35*132/ mã hs của giấy gói 35*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 36*114cm... (mã hs giấy gói 36*114/ mã hs của giấy gói 36*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 39*139cm... (mã hs giấy gói 39*139/ mã hs của giấy gói 39*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 31.5*117.5cm... (mã hs giấy gói 315*1/ mã hs của giấy gói 31)
- Mã HS 48239099: Đệm carton kt:110*110*0 cm, mới 100%- chất liệu bằng carton... (mã hs đệm carton kt1/ mã hs của đệm carton k)
- Mã HS 48239099: Đệm carton kt:40*40.5*0 cm, mới 100%- chất liệu bằng carton... (mã hs đệm carton kt4/ mã hs của đệm carton k)
- Mã HS 48239099: Giấy cảm áp dùng khi đo lực ép lên bề mặt màn hình điện thoại, kích thước: 9 INCH, 90mm*180mm... (mã hs giấy cảm áp dùn/ mã hs của giấy cảm áp)
- Mã HS 48239099: PAD AP108 TẤM LÓT CARTON 355*555 mm (100 PCS)... (mã hs pad ap108 tấm l/ mã hs của pad ap108 tấ)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 30*3*203 mm... (mã hs ống giấy 30*3*2/ mã hs của ống giấy 30*)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 26*02*230 mm... (mã hs ống giấy 26*02*/ mã hs của ống giấy 26*)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 38*1.7*250 mm... (mã hs ống giấy 38*17/ mã hs của ống giấy 38*)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton (M5066) (22x16)... (mã hs tấm lót carton/ mã hs của tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Tấm lót thùng carton (325*210)... (mã hs tấm lót thùng c/ mã hs của tấm lót thùn)
- Mã HS 48239099: Phim đo lường áp lực LLLW W90MMXL165MM, chất liệu giấy. Hàng mới 100%... (mã hs phim đo lường á/ mã hs của phim đo lườn)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 1 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 1 chất/ mã hs của nẹp góc 1 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 2 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 2 chất/ mã hs của nẹp góc 2 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 3 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 3 chất/ mã hs của nẹp góc 3 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 4 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 4 chất/ mã hs của nẹp góc 4 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- V chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc v chất/ mã hs của nẹp góc v c)
- Mã HS 48239099: Bìa cứng bằng giấy bìa, đã cắt theo hình dạng và kích thước (100-450*60-325)mm... (mã hs bìa cứng bằng g/ mã hs của bìa cứng bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy chống ẩm, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 14 TKNK:102784925460 ngày 30/07/2019... (mã hs giấy chống ẩm/ mã hs của giấy chống ẩ)
- Mã HS 48239099: Giấy thử PH 1-14- pH indicator. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thử ph 11/ mã hs của giấy thử ph)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu bằng giấy, đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ màu bằng gi/ mã hs của thẻ màu bằng)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ nhỏ), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ n/ mã hs của thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ tên), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ t/ mã hs của thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ phục vụ), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ p/ mã hs của thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy đỡ sản phẩm (đế nâng), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs bìa giấy đỡ sản/ mã hs của bìa giấy đỡ)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ lót bên trong sản phẩm), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ l/ mã hs của thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: TẤM LÓT DUPLEX SS11P... (mã hs tấm lót duplex/ mã hs của tấm lót dupl)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc chữ V... (mã hs thanh nẹp góc c/ mã hs của thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Nắp che của hộp carton... (mã hs nắp che của hộp/ mã hs của nắp che của)
- Mã HS 48239099: Đệm 1 lớp kt:25.5*17.4 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs đệm 1 lớp kt25/ mã hs của đệm 1 lớp kt)
- Mã HS 48239099: Đệm 3 lớp kraft kt:25.3*17.2 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs đệm 3 lớp kraft/ mã hs của đệm 3 lớp kr)
- Mã HS 48239099: Khay 3 lớp kraft kt:24.9*22.9*12 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs khay 3 lớp kraf/ mã hs của khay 3 lớp k)
- Mã HS 48239099: Khay đáy 3 lớp kt:23.4*21.4*11.7 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs khay đáy 3 lớp/ mã hs của khay đáy 3 l)
- Mã HS 48239099: Nẹp V giấy* code:36002087*kt:74*50*5 mm... (mã hs nẹp v giấy* cod/ mã hs của nẹp v giấy*)
- Mã HS 48239099: Nẹp V giấy * code:36000064*kt:930*50*5 mm... (mã hs nẹp v giấy * co/ mã hs của nẹp v giấy *)
- Mã HS 48239099: Nắp carton*code:36012517*kt:2041*1159*100 mm... (mã hs nắp carton*code/ mã hs của nắp carton*c)
- Mã HS 48239099: Tấm mặt Phụ carton*code:36012835*kt:2035*1008 mm... (mã hs tấm mặt phụ car/ mã hs của tấm mặt phụ)
- Mã HS 48239099: Giấy lót, chống ẩm... (mã hs giấy lót chống/ mã hs của giấy lót ch)
- Mã HS 48239099: Bìa Card board 60"*36"... (mã hs bìa card board/ mã hs của bìa card boa)
- Mã HS 48239099: Tấm lót bằng carton (550*290)mm... (mã hs tấm lót bằng ca/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 48239099: Tấm carton Sheet bo FU(3200*1600), Kích thước: 3200x1600mm (xuất trả toàn bộ mục hàng số 31 tờ khai nhập 102914313500 E21)... (mã hs tấm carton shee/ mã hs của tấm carton s)
- Mã HS 48239099: Nẹp giấy, 700*50*50*5MM... (mã hs nẹp giấy 700*5/ mã hs của nẹp giấy 70)
- Mã HS 48239099: Khay giấy,126*126*22.5 MM... (mã hs khay giấy126*1/ mã hs của khay giấy12)
- Mã HS 48239099: Carton bên trong HEM-ACW5-SH (5339150-2)... (mã hs carton bên tron/ mã hs của carton bên t)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs tấm đệm carton/ mã hs của tấm đệm cart)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q119_TDS_GTOY... (mã hs thẻ giấy q119t/ mã hs của thẻ giấy q11)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q419_TDS_GTOY... (mã hs thẻ giấy q419t/ mã hs của thẻ giấy q41)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q120_TDS_GTOY_ANIM... (mã hs thẻ giấy q120t/ mã hs của thẻ giấy q12)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q220_TDS_GTOY_MP_ArielDiveChest_OB... (mã hs thẻ giấy q220t/ mã hs của thẻ giấy q22)
- Mã HS 48239099: Khay bế carton 3L (666*911) D1350X... (mã hs khay bế carton/ mã hs của khay bế cart)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn carton 3L (438*738)D1350Y-2... (mã hs vách ngăn carto/ mã hs của vách ngăn ca)
- Mã HS 48239099: Khay carton 5L (1200*1000*100) 12010010... (mã hs khay carton 5l/ mã hs của khay carton)
- Mã HS 48239099: Khung khay carton 5L(1170*1000*100) AD Motor... (mã hs khung khay cart/ mã hs của khung khay c)
- Mã HS 48239099: Hộp carton 5L (450*380*157) E1033X- GE... (mã hs hộp carton 5l/ mã hs của hộp carton 5)
- Mã HS 48239099: Nắp Pallet carton 5L (1100*900) 11090... (mã hs nắp pallet cart/ mã hs của nắp pallet c)
- Mã HS 48239099: Khung rào carton 5L (1186*935*830) E1033X... (mã hs khung rào carto/ mã hs của khung rào ca)
- Mã HS 48239099: Nhãn CLV color swatch... (mã hs nhãn clv color/ mã hs của nhãn clv col)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy làm mát, kích thước 1800x600x150mm (COOLING PAD WITH BLACK COATING). Hàng mới 100%... (mã hs tấm giấy làm má/ mã hs của tấm giấy làm)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc bằng giấy 50*50*7*1000mm Hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp góc b/ mã hs của thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Tấm lót làm bằng giấy bìa sóng, kích thước 158*107*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót làm bằn/ mã hs của tấm lót làm)
- Mã HS 48239099: Tấm carton-VN989244-0190, Kích thước: 1040x900x10 mm... (mã hs tấm cartonvn98/ mã hs của tấm cartonv)
- Mã HS 48239099: Tấm trượt carton-VN989252-0020, Kích thước: 1140x1060x55 mm... (mã hs tấm trượt carto/ mã hs của tấm trượt ca)
- Mã HS 48239099: Dũa móng tay loại nhỏ (100 túi/5000 cái/thùng, bằng giấy nhám, mới 100%,sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs dũa móng tay lo/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 1210213620000V Hàng mới 100%%&VN... (mã hs tấm carton 1210/ mã hs của tấm carton 1)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 5227000004230S Hàng mới 100%%&VN... (mã hs tấm carton 5227/ mã hs của tấm carton 5)
- Mã HS 48239099: Bìa đỡ sản phẩm bằng giấy (21.5*18)CM, mới 100%... (mã hs bìa đỡ sản phẩm/ mã hs của bìa đỡ sản p)Chương tiếp theo…
Chương 47: Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)
Chương 49: Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ