Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39262090: 9CLTP0BKVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTP0CPVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJ0CP/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJABK/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJACP/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLU20CP/ Khóa chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLW130BK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CONNECTOR2HBBK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CONNECTOR2S0BKOUT/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CS70BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10CPPKJ/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB30BKVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB30CPVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CUP130BK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D20L0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D25N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D38N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9DGB250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FCL2J0CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FCL5A0CP/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ/ Stoppers/Endings by plastic- 2 Hole (15*13.06*8.35mm)-Hàng mới (New) 100%- FCL-5A (62695205) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FR200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FSL250BKSHW1/ Khoen trượt bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FT40BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9GH10BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9GH10BKNGO/ Khóa bằng nhựa(Móc nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HC200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HC200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HRH120BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HRH120CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20FACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20MACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9KCL10CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9KLL250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL250BKJSB/ Khoen bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL25J0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB160BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS300CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LR400BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MDSR250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL170BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL170CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL200BK/ Khoen nhựa(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSRS380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MUSH30ABK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MUSH30ACP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS300BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS38T0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS38T0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9OHC38ACP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9OHC50CBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ORING0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ORING0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRC1520F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRC1520M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRCR15C0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RBL50BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RBL800BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH200BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH250BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH25SCBK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH300BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH380BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH500BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20BKPKK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20CPPK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS30BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS3M0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS60BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS6F0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SH200BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SH380CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SHGB38MS2CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLOTTEDSQ150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLOTTEDSQ200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SPH40ABK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ25S0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ30S0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ500BK/ Khoen nhựa dùng sản xuất Balo, túi xách (mới 100%)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: 9SR200BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR500BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM16ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM25M0CP/ Khoá nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD25ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD25ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS380CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS38M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP25F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP38F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGPD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT20M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT20M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT25M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN20F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND25F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA15F0CPSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA15M0CPSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSAD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSAD380CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSB15M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH20CBK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH20CCP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH25CBK/ Móc nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSR150BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSR150CP/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ST200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ST250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STLL200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STLL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STR200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STR200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSR250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSRD200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BKSHW/ Khoen trượt bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380BK/ Khoen nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T500BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC25V0BK/ Kẹp cố định đầu dây bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC380BK/ Kẹp cố định đầu dây bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC380BKNEW/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC500BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TDSR25SABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TDSR38ABK/ Khóa nhựa (1 Set 2 chi tiết) dùng sản xuất Balo, túi xách (mới 100%)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: 9TDSR38FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TL25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TL25N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ20D0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ25200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TR250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TR380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20ABKJSB/ Khóa cài bằng nhựa(1 SET2 PCE) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25S0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SFABKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SMABKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR30BBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR50BBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TWIN ZIPCORD0CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR250BKTBS/ Khóa nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR25F0BKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR500BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UDSR25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR20M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25M0BKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR30F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR30M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSBS250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSR170BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRD250BK/ Khoá nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRS25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL20N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL20N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR200BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR300BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: A/11-3: Logo trang trí, bằng nhựa, mới 100%- 1AZG3 66P/77A TONGUE LOGO- V0NMK (nk)
- Mã HS 39262090: A/32-10/ NPL sx Giày: Tem ep băng plastic(không có nội dung thể hiện xuất xứ)- 10A NIKE REACT SCKLNR HI TSN TRSFR PPR(1 Đôi2 Cái)(18,063 đôi) (nk)
- Mã HS 39262090: A/32-10/ Tem ép bằng plastic- 00A/10A INDIGO AF1 HIGH TENSION TRN PPR(232PR) (Không có nội dung thể hiện xuất xứ) (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39262090: A/32-10/ Tem ep băng plastic làm từ plastic và mực in- 5MT6 47X/4NW PAISLEY RB COLD TRANS PPR(71PR) (1 PR 2 PCE) (NPL sản xuất giày) (không có nội dung thể hiện xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39262090: A/32-10: Tem ép bằng plastic(trên tem không có nội dung xuất xứ), mới 100%- 1RM2 00A/10A NK/RACT SCKLNR HEAT TFR PPR- V2RM8 (nk)
- Mã HS 39262090: A/32-10: Tem ep băng plastic, mới 100%- PF1FF 10A TONGUE LOOP HIGH TNSN TRNSR PR- V24LV (nk)
- Mã HS 39262090: A0013/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: A002/ MÓC TREO (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: A002/ Nhãn dán nhiệt (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A002/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A003/ HẠT CỠ (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: A003/ Móc các loại (nk)
- Mã HS 39262090: A003/ Nhãn mác (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: A006/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A0061/ Dây treo nhãn (pcs) (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A007/ Thanh nhựa 4 lỗ (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: A008/ Dây miến (dây chống bai) (nk)
- Mã HS 39262090: A008/ Thanh nhựa có khóa (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: A010/ Dây treo thẻ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A010/ Móc các loại (Móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A011/ Nơ cổ nhựa, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A012 Dây nhựa các loại (PC),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A012/ Dây nhựa khổ 3mm để định hình trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A012/ Dây treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A012/ Dây treo thẻ bằng nhựa kích thước 7cm (PC) (xk)
- Mã HS 39262090: A013/ Cá cổ nhựa, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A015/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A015/ Kẹp nhựa, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A016/ Hạt số, size cỡ (thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A016/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A018/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A019/ Khoen, nút, khóa bằng plastic (xk)
- Mã HS 39262090: A021/ CHỐT CHẶN CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: A021/ ĐẠN NHỰA (Dây treo thẻ bài bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A022/ Móc áo (Móc treo bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A022/ MÓC ÁO BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ VÒNG ĐÍNH CỠ (GHI CỠ) BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ Vòng đính cỡ, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A026/ CHỐT CHẶN CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA- 2 CHIẾC/BỘ) (xk)
- Mã HS 39262090: A03/ Móc các loại (nk)
- Mã HS 39262090: A030/ Nhãn mác các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A035/ Miếng lót giày bằng nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: A037/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn các loại (mã 6438) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn gấu (mã 6442) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn tại gấu áo (mã 7068) (nk)
- Mã HS 39262090: A039/ Móc/kẹp nối bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A054/ Mắc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A054/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A055/ Hạt cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A059/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A06/ Kẹp các loại (làm bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A062/ Trang trí nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A063/ DÂY TREO THẺ BÀI (BẰNG NHỰA: 1 UNK 5000 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: A07/ Móc (làm bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A08/ Dây bện các loại (17,268 Yard, dây chống bai bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A1/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: A11/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: A11/ Thanh nhựa dựng cổ áo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Cúc nhựa 4 lỗ (00630-001&00630-003&00630-009&00630-011&00630-014&00630-888)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Cúc nhựa 4 lỗ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Nơ cài cổ(bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A125/ Đầu chốt bằng nhựa (phụ trợ may mặc)- Hàng mới 100% dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A13/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: A133/ MÓC CÀI CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: A15/ Hạt số, size cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: A15/ Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: A16/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A161/ Dây đai bằng nhựa (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: A17/ Nhãn cỡ chất liệu plastic.Tái xuất mục 12 của tờ khai 103129008360 (xk)
- Mã HS 39262090: A19-034/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100%. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A19-050/ Nhãn nhựa đã in, quy cách 20x15 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khóa nhựa- Bộ phận khoen khóa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen khóa, móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen nhựa- Bộ phận khoen khóa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen nhựa dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A213/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A22/ Mắc treo áo(sản phẩm hoàn chỉnh bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A22/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: A220/ Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: A23/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: A24/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A25/ Móc áo các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A25/ Túi nylon đựng thanh cài cổ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A26/ Vòng đính cỡ (ghi cỡ, nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Móc treo bằng nhựa 27.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Ống nhựa để định hình túi xách (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Ống nhựa dùng định hình túi xách (nk)
- Mã HS 39262090: A3/ Chốt chặn bằng nhựa, Item STWASA10090. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A30/ Chốt các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A32/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A35/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: A37/ Vòng chữ D silicone(11625-009-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A38/ Long đền bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A39/ Vòng đệm nhựa (20619-008-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A40/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A41/ Khoen, khóa, móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A43/ Nhãn giả da (bằng nhựa tổng hợp)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A45/ Mắc áo bằng nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A47/ Kẹp áo (00620-001-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A5/ Dây treo thẻ bài (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A57/ Vòng đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A66/ Băng dính (gai- nhung) cắt sẵn bằng plastic 89924-X1560 (20mm x 170mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: A8/ Túi nylon đóng gói(sản phẩm hoàn chỉnh). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A8-1/ Quần áo đi mưa mã A8-1 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.0usd (xk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt các loại (bằng nhựa), hàng mới 100%.TK 102851905220/E23 (Mục 14) (xk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00623-109)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (EKC01-111)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn dưới- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn dưới(00624-009-002/00633-009-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên (00624-009-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên(00633-009-000), hàng mới 100%.TK 102906956350/E21 (Mục 36) (xk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-011/013/016/111-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa(30626-012-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa(85BUC-009-006/007)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AC011/ Dây treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: AC011/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: AC013/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: AC014/ Kẹp size (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: AC019/ Khóa nhựa các loại(SETS) (nk)
- Mã HS 39262090: AC020/ Khóa nhựa các loại (PC) (nk)
- Mã HS 39262090: AC023/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: AC023/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC024/ Kẹp size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC024/ Kẹp size bẳng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC025/ Móc nhựa treo găng tay các loại (nk)
- Mã HS 39262090: AC031/ Bao P.E (nk)
- Mã HS 39262090: AC035/ Tấm nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: AC037/ Miếng nhựa kết nối móc (nk)
- Mã HS 39262090: AC15/ Đai nhựa- (1200m/Cuén) pp band (nk)
- Mã HS 39262090: AC20/ Băng mobilon dùng trang trí- mobilon tape- là loại dây chống dãn 0608 (SHL-0608)- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu- Số YDS: 433772 (nk)
- Mã HS 39262090: AC24/ Dây treo nhãn- tag pin (nk)
- Mã HS 39262090: AC32/ Móc treo- hanger 1001ONS-PP-NTL01- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: AC46/ Thẻ size- indicator- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: ACC/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0008/ Mặt thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0011/ Nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0012/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC008/ CHẶN ĐẦU DÂY BẰNG NHỰA (MHWFA20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng (LNT1) màu Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC027/ Khóa đai bằng nhựa (25.5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ KHÓA ĐAI (TÍNH BẰNG CHIẾC) (DUMP) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ Khóa đai bằng nhựa (121-90156). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (17.5mmx12.1mmx5mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (GS3). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa 46.8 mm x 39.9 mm x 11.2 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu alpine blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (2.5 mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (bằng nhựa) KUOW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (LNSX) màu Moab Khaki. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn 2 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (10mm, màu andes blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC053/ Chặn đầu dây (bằng nhựa) LTER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC061/ Chốt dẫn hướng (2 phần). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC071/ Miếng nhựa trong 0.3 mm x 1372 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC089/ Cúc bằng nhựa dẻo 14L, màu Abalone Grey. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC12/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ACC20/ Nhãn nhựa (thẻ nhựa), kích thước: 23MM X 57MM, phụ kiện dùng trong may mặc, (nk)
- Mã HS 39262090: ACC26/ Mắc treo quần áo các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC27/ Thẻ cỡ các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC36/ Nhãn mác các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-CORD END PLASTIC/ Khuy chặn đầu dây luồn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACP0006/ Dây treo nhãn bằng nhựa- Plastic pin, (dùng gắn lên sản phẩm may mặc xuất khẩu) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A-Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AEY001/ Ôze chất liệu nhựa(1 bộ 2 chi tiết)/ Eyelet Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: A-EYELET-A/ Mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AFKNB/ Vòng khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AFMDN/ Miếng đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-Gọng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AH/ Móc treo áo (HANGER:PLASTIC 100% SEAL:POLYPROPYLENE 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: AH01-JCP-NOBLAND MOBI TAPE/ Dây chống dãn (nk)
- Mã HS 39262090: A-H5-711/ áo mưa PE (xk)
- Mã HS 39262090: A-HANGER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Móc treo- Dòng hàng số 1 của TK số 103249032720 (xk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 RING/ Khoen áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 SWIFTACH/ Đạn nhựa bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 WAIST/ Dây thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AI017/ Chốt chặn dây luồn (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI055/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 48mm (nk)
- Mã HS 39262090: AI084/ Móc cài (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI086/ Dây chống bai dãn, hàng mới 100%, size: 4mm, 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: AI087/ Dây luồn bằng nhựa, hàng mới 100%, size:17cm (nk)
- Mã HS 39262090: AK103/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: AK2/ Kẹp treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: ALNPL08/ móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ALNPL47/ Khoen nhựa hình chữ O (nk)
- Mã HS 39262090: AMD1/ Miếng nhựa dán cạp quần (váy) (nk)
- Mã HS 39262090: ANVNGL2002019/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- ANY CLEAN VINYL GLOVES 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo bảo hộ bằng nylon (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng nhựa PE, nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀN CHÂU LONG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng PE, kích thước: 1200 x 760 mm, dày 0.21mm, không nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng plastic chống nước không dùng trong phòng phẩu thuật, chưa qua tiệt trùng Size L, Không có nhãn hàng (Non-Surgical Isolation Gowns Material: Non-sterile-Blue color) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bảo hộ AN LÀNH (Protective Cloths AN LANH) dùng trong công nghiệp, 50 bộ/thùng, nhà SX: Công ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại An Lành, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu 100% màng PE- POLYETHYLENE 100% ISOLAYION GOWN- 1) EP-001, không nhẵn hiệu, Size: L,(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo Choàng PE (Isolation Gown),nhà sản xuất Rạng Đông.Weight: 21 GSM,Màu xanh,sixe:L.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng PE, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng phủ màng PE PC, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa (68*145cm) làm bằng chất liệu nhựa EVA (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa bằng nhựa (NSX: Công ty cổ phần nhựa Lam Trân, không hiệu)/ VINYL GOWN, mới 100% (400 bộ/ carton) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa PE POK, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa PVC POK, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa- PVC Suit, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió bé gái,50%polyurethane 46%polyester 3%cotton 1%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4341/603 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo khoác đi mưa bé gái,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4341/608 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo khoác đi mưa hiệu TNF, mã: NS62005/ (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa cho bé, kích thước 110x100cm, mã 4986614234610, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size EL, code AS900 (4939108424172). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size EL (4939108864176). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa cánh dơi có kính 546g,cho nam và nữ,chất liệu: Nhựa PVC, 50 chiếc/ 1 carton 72 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa chất liệu nhựa mỏng (CSVN), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa có tay cài cúc 380g,dùng cho nam và nữ,chất liệu: Nhựa PVC, 50 chiếc/ 1carton 600 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa CPE (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa cứu sinh 9173 bằng polyethylene, dùng cho du lịch cắm trại, KT: 127 x 203 cm, mới 100%. Hiệu Coghlan's (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đôi đi xe máy mã I8RNC005G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 135*185 cm,Mới 100%,màu;hồng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn đi xe máy mã I8RNC003G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 124*180 cm,Mới 100%,màu;trắng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn thời trang mã I8RNC001G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 120*137 cm,Mới 100%,màu;trắng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn, đôi dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, hiệu: Yue Gui, Shun Shun, KH: 3038. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, size từ (S-XXXL). Hiệu: JING PIN, SHUN SHUN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho trẻ bằng nhựa tổng hợp, NSX: Zhongshan Dingfeng Umbrella Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa EVA (EVA Raincoat- 4999) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa hiệu VĨNH THỊNH, kích thước 40X30X25cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa kèm túi đựng-522872 (TAKEDA, nhựa PEVA, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa L (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa Logo Canon (Chất liệu nhựa HDPE, dùng cho cả nam và nữ) (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa M (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa màng PE (PE film rain coat-MGK-1000). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa nilong/ (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE (100 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (200 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (200 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Ao mua PE (200 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (300 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (LDPE Poncho-H001-10 MIX- 240 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (LDPE Poncho-H001-60 MIX- 240 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (SNELL, SPLASH JACKET WITH HOOD) (xk)
- Mã HS 39262090: Ao mua PE (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE IN HÌNH (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE MÀU TRƠN (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại B, 30 gr (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại C, 60 gr (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa phương tiện CPE, dùng cho cá nhân- 100cm x 120cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa POCKET COAT No.1000, làm từ chất liệu nhựa, nhãn hiệu POCKET COAT No.1000, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa Poncho Đi bộ. Nhãn hiệu: Triwonder. Mã: B0722X3L8L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PVC loại B (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa S (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa thời trang cài cúc 130g dùng cho nam và nữ chất liệu: Nhựa Peva, 100 Chiếc/1 carton 450 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi 60g dùng cho nam và nữ, chất liệu Nhựa Peva. 10 chiếc/1 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại J3, J4 (Printed-PE Disposable Raincoat J3, J4 (Printed), Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa trẻ em bằng nhựa tổng hợp, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA), nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8084715 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa, mã TA964/ (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8084715 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa/ (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size L, kiểu hở lưng,sỏ qua ngón cái, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size M, kiểu hở lưng,có chun ở cổ tay, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO PE(HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo phủ giá nhảy heo đực (bằng nhựa, kích thước 89cm x 56cm, 1 bộ 1 cái, dùng trong thú y), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-5/ Dây kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP041-3/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP041-5/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP72/ Chốt chặn các loại (dạng chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: APK001/ Đạn nhựa/ Tag Pin (nk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC SIZER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Thẻ nhựa- Dòng hàng số 2 của TK số 103249032720 (xk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC TAPE 1/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Dây trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: AR125/ Miếng trang trí các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ARB13/ Chốt, Hạt nút bằng Plastic các loại/phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ASC-08-LABE-N/ Nhãn nhựa (28*28mm) (nk)
- Mã HS 39262090: A-STOPPER/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: AT22/ DÂY TREO THẺ BÀI (nk)
- Mã HS 39262090: A-TAG PIN/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đạn nhựa 125mm (1box 5000pcs) (nk)
- Mã HS 39262090: A-TPU/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: AW50/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-WASHER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AX082005LJ(CU6579)/ áo jacket nữ có nón(vải 100% polyurethane) (xk)
- Mã HS 39262090: AX082007LJ(CU6579)/ áo jacket nữ có nón(vải 100% polyurethane) (xk)
- Mã HS 39262090: AZT018/ Mắc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B003/ Túi đựng nút dự trữ (nk)
- Mã HS 39262090: B0045a/ Khóa cài nhựa 2cái/bộ (PLASTIC SLIDE BUCKLE) (nk)
- Mã HS 39262090: B0045c/ Khoá nhựa (plastic buckle) (nk)
- Mã HS 39262090: B0056/ Miếng nhựa pe hình lưỡi trai kích thước: 2mm; màu: trắng dùng để sản xuất nón (PE BOARD) (nk)
- Mã HS 39262090: B0056a/ Miếng nhựa pe dạng cuộn (2mm*31"*0.8mm) (nk)
- Mã HS 39262090: B029/ Dây nhựa treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: B032/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: B049/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B050/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B058/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B06/ Băng nhám. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: B063/ Dây nịt (nk)
- Mã HS 39262090: B068/ Dây nhựa treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: B071/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B078/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B08/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: B096/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B11/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B16/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B19-009/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: B20478165/ Miếng nhựa trang trí (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B20479468/ Miếng nhựa trang trí (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B30/ LÓT BẰNG NHƯA (S/L)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: B30/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B30/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B31/ Kẹp size (nk)
- Mã HS 39262090: B43/ Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải(KHỔ:10X0.8CM) (nk)
- Mã HS 39262090: B92476613/ Miếng nhựa trang trí đã nhuộm (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B92476690/ Miếng nhựa trang trí đã nhuộm (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: Ba lem (xk)
- Mã HS 39262090: BAD01/ Nhãn nhiệt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Balem (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Balem (xk)
- Mã HS 39262090: Balem cổ nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Balem nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bấm lỗ tai dùng một lần bằng nhựa.Nhãn hiệu:Studex, mã 7581-4610-23,KT (7x8x2.5)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bàn chải đồng, (METAL BRUSH WITH WOODEN ROLLING & COPPER), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39262090: Bàn phím máy thùa LBH 1790 (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%,hãng sx: Juki,part no.40141334) (nk)
- Mã HS 39262090: Băng (nhám) dính các loại (25x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: BĂNG DÁN KHÓA-M/ BĂNG DÁN KHÓA (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính bằng nhựa mặt bông dùng cố định linh kiện 25mmx25m _ Magic Tape B2790Y-00 (Yellow) [TAP0002] (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính lông xù của giày kích thước 2x15cm (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính(gai nhung-Hook&Loop) bằng plastic dạng cuộn,có chiều rộng 2.5cm(1cuộn25mét)-Đồ phụ trợ dùng trong sx tấm lót ghế xe ô tô(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng ép của máy ép mex, CL: Nhựa tổng hợp. KT: 915cm x 2450cm (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai 20 mm NYLON FASTENER (HOOK) #1QS (25m/roll)/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai 25MMx120MM (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính (10*50mm) 5056,8005,6058,8029,9010,3079 Hook/loop/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng gai nhám (nk)
- Mã HS 39262090: Băng keo cuộn: spangle tape(roll). Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám dính khổ 16x40mm dùng cho quần áo, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám khổ 20mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám lông + gai, chất liệu polyester (L0.44m),dùng để Dính các lớp vải may vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước 100mm, phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng xù (NYLON FASTENER (HOOK) #2QN WIDTH:25mm)/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINH/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINHB/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI, 1 BỘ 2 CHIẾC) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINHM/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao áo khoác(61x107)cm bằng Vải hiệu Burberry hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao áo khoác(61x132)cm bằng Vải hiệu Burberry hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao ngón S-2 (7-059-02, 30 chiếc/gói, chất liệu nhựa PU, dùng trong phòng sạch), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao ngón S-3 (7-059-03, 30 chiếc/gói, chất liệu nhựa PU, dùng trong phòng sạch), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao nylon PE (kích thước: 23cm x 16cm) hàng mới 100%, hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39262090: BAO NYLON/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao PE (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay ARM COVER PVC 280-12P, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay chống mồ hôi size M-015875 (SHOWA GLOVE, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 100 cái/bao, 120 bao/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 5000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 6000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE, 100 cái/hộp, 50 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE, trong 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE,trong 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE,Xanh 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE trong, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE xanh, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa dẻo size M-077442 (TOWA, nhựa, dài 30cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa HDPE nhám, Size: Large, (269 MM x 299 MM, 8 MIC), (10,000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa HDPE, Size: Large, (270 MM x 300 MM, 10 MIC), (5,000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (bao tay làm bằng plastic hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (Clear white) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon/ (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE (15000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE (20000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE, 18000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay thoáng khí chống trượt size L-020725 (SHOWA GLOVE, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay xốp nilon (xk)
- Mã HS 39262090: bao ủng PE (xk)
- Mã HS 39262090: BAOPESP/ Bao PE (nk)
- Mã HS 39262090: BC/HL16/ Hạt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: BC/HL79/ Chốt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: BD/ Băng dán đường may/ KR,Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: BD/ BĂNG DÍNH. Hàng thuộc TK nhập số: 103189999840/E11 ngày 09/03/2020, dòng hàng số 5 (nk)
- Mã HS 39262090: BDDMM/ Băng dán đường may (nk)
- Mã HS 39262090: BDM/ Băng dính móc (nhám dính) (nk)
- Mã HS 39262090: BDM/ Băng dính móc(nhám dính). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc (nhám dính) (nk)
- Mã HS 39262090: BDN/ Bao đựng nút dự phòng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BEDMM/ Băng ép đường may (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: BELT5(062)/ Dây thắt lưng, khổ 2 inch, dài 40 inch (nk)
- Mã HS 39262090: BESTNL09/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BFC8-15/ Nút urê 15mm, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BFC8-23/ Nút urê 23mm, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BG263HS/ Găng tay batting (xk)
- Mã HS 39262090: BHAB01/ Móc cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BHPD01/ Hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BHS135/ Dây treo nhãn (BHS135)(Mục 03 của tk 103262150020) (xk)
- Mã HS 39262090: BHS169/ Nhãn phụ (nhãn nhựa)(Mục 02 của tk 103236661950) (xk)
- Mã HS 39262090: BID/ Chốt bằng nhựa, dùng trong sản xuất nón (nk)
- Mã HS 39262090: Bịt đầu tai khóa bằng nhựa Model AC-25-E-2C Takigen hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt 147cm (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt khổ 147cm (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt/ KR, Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: BK20/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: BK26/ Khoen các loại (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa 18mm (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa, khổ 18mm (nk)
- Mã HS 39262090: BK99/ Khóa sau bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BKEO/ Băng keo nóng chảy, khổ 44" (nk)
- Mã HS 39262090: BKEO/ Băng keo từ polyme styren,sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy, khổ 40" (nk)
- Mã HS 39262090: BKEOCH/ Băng keo từ polyme styren,sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy (nk)
- Mã HS 39262090: BM033/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BM049/ Dây gắn nhãn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: BN15MM/ băng nhám nylon 100% 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: BN2/ Nẹp nhựa (nẹp các loại) (bộ/4cái) (POLYESTER 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BN20MM/ băng dính (băng gai) nylon100% 20mm (bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BN20MM/ băng nhám (băng gai) nylon100% 15mm (bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BỘ 2 YẾM-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: RA732 (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế (gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: BỘ KHUNG MÓC 30 KẸP PH- 30A, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ lô răng nhựa dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ mẫu màu vật liệu bằng nhựa để khách chọn màu, hiệu Lign soret, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (MILITARY QUICK ATTACT BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,#2-20073.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn khóa nhựa (STANDARD TENSIONLOCK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang 3 khe,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 20mm,#1-05701.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận khóa bấm chặn/mở dây (POSI-GRIP CORD LOCK TWO) dùng trong sản xuất balo, túi xách..., chất liệu nhựa POM,màu đen, kích thước 5mm,#2-14240.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ quần áo đi mưa bằng nhựa thường gồm: 01 quần + 01 áo, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BO01/ Gọng hông áo bằng nhựa (component:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: BOCHOTCAI/ Bộ Chốt Cài, 20-30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BOT/ Khung bằng nhựa (để định hình đáy túi gôn. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BOT/ Khung nhựa định hình đáy túi đựng cây golf bằng nhựa,size 9 inch,Item:D09233,D09269,D09270,màu đen,không có nhãn hiệu xuất xứ China,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BP017/ Dây treo nhãn nhựa (đạn nhựa) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP021/ Kẹp nhựa L (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP021/ Kẹp nhựa U (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP022/ Khoanh cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP024/ Bướm cổ nhựa 482NB-2 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP025/ Balem nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BPLT01/ Vòng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: BPSC01/ Thẻ cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-DLO02/ Đệm lót ô dê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-HTT02/ Hạt trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-NPN02/ Nhãn phụ ép nhựa NRT (nk)
- Mã HS 39262090: BS19/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B-TRS-NB25/ Nhãn nhựa, size 30.4mm (xk)
- Mã HS 39262090: BU02/ Khóa cài bằng nhựa (composition:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: BUCK001/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BuckleIvory/ Khóa cài bằng nhựa 8mm (nk)
- Mã HS 39262090: BuckleRed/ Khóa cài bằng nhựa 15mm (nk)
- Mã HS 39262090: BUCS/ Khóa đai quần, kích thước 38mm PLASTIC BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: BUCW/ Dây kéo đai lưng quần, PLASTIC BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa 482NB-2 (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa H-106 (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa, BCN-PLASTIC BUTTERFLY, SIZE: PVC 0.4MM, 3X9CM, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Button/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BVC/ Bảo vệ cổ áo các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: BVN300/ Mắc quần áo bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: C06/ Chốt chặn bằng nhựa (tái xuất từ tờ khai nhập số 103287040250, mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: C07/ Chốt chặn bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(AB)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(CD)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(PQ)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ai,Bi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ci,Di)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Pi,Qi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ri,Si)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(AB)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(PQ)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(RS)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-10-Left side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(AB)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(PQ)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(RS)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-3-Right side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-4-Left side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-9-Right side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C1371/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: C1372/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: C20023-12-1-Rear cover-Nắp nhựa sau (xk)
- Mã HS 39262090: CARMTN01/ Móc Treo Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Cây nhựa trang trí nhựa hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CB068-SX/ Miếng trang trí bằng nhựa (Carbon tip) (nk)
- Mã HS 39262090: CB-NPL15/ Thẻ nhựa(hạt cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn (hai chi tiết chốt + khóa chốt) (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn đầu dây (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Cúc đơm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CC1/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: CC1/ Chốt chặn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: CC-17/ CHỐT CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: CC-23/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(b)/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn(nút chặn) (nút chặn/chốt chặn nhựa dùng cho hàng may mặc,ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CCCL/ Chốt, chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(AB)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(CD)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(PQ)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ai,Bi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ci,Di)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Pi,Qi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ri,Si)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(AB)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(PQ)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(RS)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-10-Left side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(AB)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(PQ)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(RS)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-3-Right side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-4-Left side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-9-Right side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C20023-12-1-Rear cover-Nắp nhựa sau (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Cần gạt 050-P034-4/7-1 (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Checker Plate(R Type)G-Checker Plate(R Type)G-Đế nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ FAPV-C13040-(C)type Spring holder-Mâm kẹp lò xo (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(AB)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(CD)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(F)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(PQ)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(RS)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Slide pedestal (excluslve)-1-Slide pedestal (excluslve)-1-Đế nhựa của dụng cụ kiểm tra (nk)
- Mã HS 39262090: CC-G(b)/ Cục chặn (2 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-G/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa ("2-HOLE BEAN-SHAPED CORDLOCK"__CORDLOCK-SPRING FREE__100% THERMOPLASTIC ELASTOMER) #A646652 (9.1x16)mm.Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CC-TS/ Chốt chặn dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: CE0062/ Quai treo bằng nhựa để treo túi sản phẩm, kích thước 56*26.7*12MM (nk)
- Mã HS 39262090: CE052-15/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CE069-03/ Bao nylon (xk)
- Mã HS 39262090: CE292-08/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CE292-12/ Đạn xỏ (nk)
- Mã HS 39262090: CE489-14/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39262090: CE489-16/ Đạn xỏ (nk)
- Mã HS 39262090: CE492-18/ Túi nylon các loại size 640x450 mm,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CFA 8/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: CGNHUA/ Ghim nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CH/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: Checker Plate(R Type)G-Checker Plate(R Type)G-Đế nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Checker Plate(Z Type)A-Checker Plate(Z Type)A-Đế nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: CHIP/ Nhãn size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHO/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CLTM STOPPER BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CLX-1 STOPPER BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CORD END CSN4-L BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (NEOPLANE STOPPR OMB-111 BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (O-RING OP-395 BLACK(PL-1188)), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt cài bằng nhựa dùng cho áo khoác (button). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN (BSC)/ Chốt chặn nhựa BSC (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN B/ Chốt chặn nhựa B (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn bằng nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN C/ Chốt chặn nhựa C (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn các loại (Hàng mới 100%) Nhập chuyển tiêu thụ nội địa một phần thuộc dòng hàng 21 tờ khai số: 102164772251 (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn cho điều chỉnh dây thăt lưng, dùng cho may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn dưới(00624-009-002)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN F/ Chốt chặn nhựa F (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN M/ Chốt chặn nhựa M (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn nhựa (mã A122, hàng là nguyên phụ liệu may mặc), kích thước 0,7x2,5cm Nhà SX: JIAXING YIDOUYI TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN S/ Chốt chặn nhựa S (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn, hạt chốt các loại (dạng chiếc) (hàng mới 100%), Nhập chuyển tiêu thụ một phần thuộc dòng hàng 7 của tờ khai 102371922330 (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN/ Chốt chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa (85BUC-009-004&85BUC-009-005)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa(85BUC-009-001/002)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa; mã hàng: 30626-016-010; nhà sản xuất: CHAMP HONEST; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt nhựa cho quần áo, hiệu Goldwin, hàng mẫu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt nhựa loại ONYX LL DUAL BAR 16MM ANTHRACITE(HH7115) (xk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn bằng plastic, dùng chốt 02 đầu dây luồn áo khoác, nhà sản xuất VL & CO/LOUIS CASTEL, nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn nhựa (2 TP bằng nhựa dùng trong may mặc)/ CN (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt dây luồn quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt nhựa (02 chiec tao thanh bo)hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa (npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt nhựa(02 chiec tao thanh bo)hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa(npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT-002/ Chốt bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT01/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT01/ Chốt nhựa 1-1/2" (nk)
- Mã HS 39262090: CHOTCHAN/ Chốt Chặn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chữ nhựa trang trí sinh nhật hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu OR201, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Kẹp cỡ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKGFIND000230/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- COOKLAB GLOVES FOR INDUSTRIAL 0.02*30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKJ050/ Mắc quần áo bằng nhựa- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CKLGFIND00310/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- COOKLAB LONG GLOVES FOR INDUSTRIAL 0.03*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKVNGLP502020/ Găng tay Nilon cao cấp dùng trong gia dụng- LIVING STORY PREMIUM GLOVES 50. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CL-80/ Chốt chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ClamButton/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CLIP/ Ghim nhựa, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: CLP/ Kẹp nhựa thành phần 100% Polystyren dùng để gấp gói áo sơ mi không có nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: CLP01/ Ghim cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CM15/ Móc treo (Bằng nhựa)- Đồ phụ trợ may mặc, dòng hàng 5 tk nhập 103160781030 (xk)
- Mã HS 39262090: CM17/ Hạt cỡ bằng nhựa- Đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: CM8/ Đề can- làm bằng kim loại dùng đế trang trí- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMMT01/ Móc treo (ALC) (nk)
- Mã HS 39262090: CMMT01/ Móc treo (STYLE: ALC) (nk)
- Mã HS 39262090: CMTREO/ Móc treo bằng nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMTREO/ Móc treo; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMVN54/ MÓC TREO ÁO (nk)
- Mã HS 39262090: CN.GS3/GA10/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CN/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL15/ Chốt chặn nhựa(2 chi tiết/ bộ). (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL16/ Hạt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL79/ Chốt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: CNMAN/ Càng nối mắc áo các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa. (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa. 30mm (nk)
- Mã HS 39262090: CNUT/ Nút nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CO7.1PL(B145F20)/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Cốc thu tinh giữ nhiệt, bằng nhựa 500ml, Hiệu: MS Schippers,code: 4501886, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Cọng nhựa gắn mạc quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CordpullBD/ Khóa dùng gút dây bằng nhựa dùng cho găng tay (nk)
- Mã HS 39262090: CPGG05002019/ Găng tay Nilon dùng trong gia dụng- CHANG PO GO VINYL GLOVES 500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CR001/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR002/ Đệm lót PE1132 (nk)
- Mã HS 39262090: CR002/ Đệm lót PU0930 (nk)
- Mã HS 39262090: CR26/ Miếng trang trí giày, dép các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: CR33/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR38/ Dây viền giày bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR39/ Logo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR72/ Tem dán logo giày bằng Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: CRL035/ Móc treo bằng nhưạ (đồ phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: CRL080/ Dây trang trí bằng nhựa (565.01 YARD) (xk)
- Mã HS 39262090: CRL105/ Dây gắn thắt lưng bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: CRL122/ Hạt nhựa trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: CRSZERChụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Thẻ cỡ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CS162/ Nút nhựa 13mm polyester button (nk)
- Mã HS 39262090: CS1Q/ Kẹp size nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CS9123/ Dây cài đầu khóa (nk)
- Mã HS 39262090: CS9123-/ Dây cài đầu khóa (xk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-046/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-046, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-A8K7/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-A8K7, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AA35/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AA35, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-ADWA/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-ADWA, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AE66/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AE66, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AE6N/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AE6N, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA50/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-095A/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-095A, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-A091/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-A091, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-ADWD/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-ADWD, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CT-DEMNHUA/ Đệm nhựa (đệm cúc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CU18 (MNN)/ Ô zê bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CU32 (NTN)/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Cúc nhựa 4 lỗ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Cúc nhựa 4 lỗ(00630-003-000)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc các loại, 13-15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc dùng cho may mặc, 15.2mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc nhựa các loại dung cho may mặc, 18mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CƯỜM TRANG TRÍ CÁC LOẠI (100M/CUỘN) #GE03K107G, màu MR42/W36 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: CUỘN MÀNG PE TRONG-PLASTIC ROLL, 1 THÙNG/1CUỘN/18KG, ĐƯỜNG KÍNH CUỘN:25CM, CHIỀU DÀI CUỘN: 50CM,KHÔNG HIỆU, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CUỘN MÀNG PE-PLASTIC ROLL, KHÔNG HIỆU, 1 THÙNG GỒM:1ROLL 18KG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CVIL016/ Miếng xốp đệm (dùng để đệm trong áo lót phụ nữ, 1 cặp gồm 2 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL030/ Đạn nhựa (dây treo thẻ) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL037/ Nhãn ép nhiệt 49*4.7mm (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL054/ Móc treo quần áo (bằng nhựa) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL055/ Kẹp nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL057/ Kẹp cỡ (bằng nhựa) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL061/ Xốp đệm các loại (dùng làm đệm áo lót phụ nữ), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL068/ Thanh nhựa cố định các loại (dùng cho hàng may mặc), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL070/ Bát áo các loại (bằng nhựa) dùng để cố định sản phẩm may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL22/ Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL22/ Móc treo găng bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL8/ Khuy bằng nhựa hình tam giác. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL8/ Khuy nhựa hình tam giác, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CyberianCL/ Khóa (dùng gút dây) bằng nhựa dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: D/KHOA/ Móc dây đầu khóa kéo (nk)
- Mã HS 39262090: D03/ Dây treo thẻ các loại (xk)
- Mã HS 39262090: D06/ Dây chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: D062/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: D1-05/ Đạn ghim (treo thẻ) các loại (nk)
- Mã HS 39262090: D10-NIC19-1/ Nhãn In Chuyển (nk)
- Mã HS 39262090: D2/ Dây luồn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: D208/ Dây treo áo (nk)
- Mã HS 39262090: D2-1/ Dây luồn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: D-25N/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D29/ Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3320B- 19" Black Top hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D35/ Đệm cúc (nk)
- Mã HS 39262090: D48/ Chốt chặn (Set) (nk)
- Mã HS 39262090: D49/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0508S 3000yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện ELON-0620 1200yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây chống bai 0608 (nk)
- Mã HS 39262090: D50722518/ 50722518/ Chốt bằng nhựa (F20, P166SS00P T0620 AC STP UNITEX) (nk)
- Mã HS 39262090: DA001/ Dây treo nhãn. Chất liệu: nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DA019/ Móc treo nhựa, Chất liệu: Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DA10/ Dây Treo Thẻ Bài, Nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DA8/ Đạn bằng nhựa dùng để bắn dây treo nhãn,thẻ bài. (nk)
- Mã HS 39262090: Đai bằng nhựa tổng hợp, dùng trong may mặc trang trí quần áo, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đai dán (Hook & loop) bằng nhựa rối nền vải dệt, dùng làm đai đóng mở túi xách, cặp. Hiệu: HOOK & LOOP. KT: Khổ 3.8cm, dày 0.1-0.2cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dải nhựa phản quang, dạng cuộn, dùng trong may mặc, an toàn lao động, KT: chiều rộng: 3.5cm và 5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dải nhựa PVC dạng cuộn, bản rộng 3mm+-10%, dày 0.8mm +-10% dùng may viền túi. NSX: Foshan Janat Hardware Co., Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn bắn (Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (5x130mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (dây treo nhãn nhựa), (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 1 inch màu đen (Tagpin-1 inch black) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 1.5" (dây treo nhãn) (1box 5.000pcs) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 125mm (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 3" (dây treo nhãn) (1box 5.000pcs) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 35mm(5000C/túihộp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 75mm (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa các loại (Hàng mới 100%) Nhập chuyển tiêu thụ nội địa một phần thuộc dòng hàng 2 tờ khai số: 103016270450 (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa dùng để treo thẻ bài giấy lên quần áo, 125 mm, màu đen, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: ĐAN NHỰA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn treo nhãn mác dùng cho quần áo (5000 chiếc/hộp), 3'', bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn xỏ (nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: DAN/ Đạn nhựa(tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: ĐAN/ Đạn nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DAN1/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DANNHUA/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Đầu chặn dây kéo bằng nhựa HYPS 04,(BPPS 04) black. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39262090: DAU01/ Đầu dây kéo khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Dây áo ngực (Silicone Bra) Article: YY9601, 100% Silicone, hiệu COSMO LADY, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 1" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim nhựa) 15mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 1" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 15mm (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 2"(Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3" (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3"(Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3", bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 5" (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UX T-END 15mm NATURAL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây đệm) 0612 bằng thun,khổ 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây treo bằng thun) 0608 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0508S 3000yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 (6mm, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây băng viền, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0610 1800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0612 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39262090: Dây bện 0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện dùng làm dây gắn mác quần áo dùng trong lĩnh vực may mặc. Khổ rộng: 0.05-0.2cm. (dạng cuộn). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây bện ELON-0620 1200yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện TP-0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện TP-0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bún chống dãn bằng nhựa(mobilon tape), Nguyên liệu dùng trong sản xuất may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0315 (MOBILON TAPE SHL- 0315, 3,207.72 MÉT, CHẤT LIỆU POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL- 0608, 234,589.32 MÉT, CHẤT LIỆU POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0610 (MOBILON TAPE SHL-0610; 18,836.64 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 1,141.17 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DAY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 39,371.32 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0617 (MOBILON TAPE SHL-0617; 2,712.11 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây đai xanh (để đóng hàng)120m*9mm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây dán đế chân vịt NITTO (bằng nhựa dùng trong ngành may công nghiệp mới 100 %) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân bằng nhựa PE (SP May ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN MẠC, ĐẠN BẮN NHÃN BẰNG NHỰA KHỔ 10cm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE (Sp may ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE 100% (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE 2.5mm (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE Color (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE PIPING 4MM/HOLE (SP may ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN TEM GIÁ (Dây treo nhãn)-Đạn gắn thẻ bài- TP00041NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN TEM GIÁ- DÂY TREO NHÃN TAG PIN-TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây khí 1/2' 2.5m: V-84091, lắp trên máy phay, bằng nhựa, hiệu Vertex, bao gồm nhiều đầu vòi tưới nguội, bộ phận của máy phay gia công cơ khí, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng bé gái,82%polyurethane 18%polyethylene,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1060/342-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng bé trai,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1360/699 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/504 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6786/410-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,90%polyurethane 9%viscose 1%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7223/475-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/307 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 50% VISCOSE 50% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1389/051-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 65% POLYPROPYLENE 35% ELASTODIENE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0270/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 67% POLYURETHANE 33% NYLON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/310 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 70% POLYURETHANE 27% POLYESTER 2% COTTON 1% VISCOSE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4504/130-4 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 95% POLYURETHANE 5% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/320 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0387/084-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,49%polyurethane 38%cow leather 13%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2524/137-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,54%polyurethane 31%polyester 13%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9951/022-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,55%polyurethane 45%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/221-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,64%polypropylene 26%rubber 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2571/827-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,67%polyvinyl chloride 30%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0387/081-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,73%polyvinyl chloride 24%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9006/058-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,80%polyvinyl chloride 17%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2427/250-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,87%polyvinyl chloride 10%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9878/086-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon (Dây treo bằng thun) 0608 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon 0608 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nẹp khẩu trang, Vn (Hàng tái nhập mục hàng dây nẹp khẩu trang của TK 303213161660 ngày 08/05/2020) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa (dùng để gắn nhãn mác, không hiệu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa dùng cho máy tạo khuôn/Filament 1.75mmx1kgBLACK(PM003997) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa đường kính 3mm. Nguyên liệu dùng trong sx hàng may mặc, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa lót viền áo (Elastic Mobilon) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT (1 BỘ 2 CÁI)- Chất liệu: 90% WATER BASED POLYURETHANE, 10% POLYETHYLENE TEREPHTHALATE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 234013- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 216206- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nylon treo nhãn.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây phản quang bằng nhựa dùng cho may mặc-3M 8906C SILVER REFL. TAPE (nk)
- Mã HS 39262090: Dây rút bằng nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây rút bằng nhựa SIZE: 20mm*60mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng 9316829 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng trang trí áo bằng nhựa PU- Belt PU- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng, chất liệu nhựa, nhãn hiệu Accessorize, mã hàng 9664814. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây Thun (Dây chống bai dãn)(làm từ sợi nhân tạo), 01ATU4012 4MM, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 15054, 0.5 kg/ túi (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 8043, 0.5 kg/ túi (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thun TPU, mã hàng:0608 (4500 sợi/kg), dùng trong may mặc, NSX: Dongguan Yuxi Industrial, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY TRANG TRÍ BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo bằng nhựa dài 5Cm (phục vụ cho may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo bằng vải No.20, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY TREO LOGO,CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA,DÙNG ĐỂ GẮN TÚI GOLF (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo mác chất liệu bằng plastic dùng trong may mặc, KT: chiều dài: 1.5cm, 3.5cm, 7.5cm, 5 inch và 7 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa) (3"- Black)- TAG PIN- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn- (bằng nhựa) (3"- Yellow)- Tag Pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (Đạn bắn) 75mm(PSP125YW) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (dây bắn mạc, dùng treo thẻ bài, nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn 3'' (dây bắn mạc, dùng treo thẻ bài, nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn 5mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 125mm (1 Hộp 5000 cái).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 20mm (1 hộp5000 sợi) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 75mm (1 hộp 5000 sợi) Hàng 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn LXP130YW Đạn xỏ 130MM (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn LXP230YW Đạn xỏ 230MM (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 125mm trắng (1 Hộp 5000 cái).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn silk tag pin 2"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 1"black (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn. Size: 13 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhựa (Mới 100%) XC228 Self-colored PLASTIC LOOP 5INCH SKU:1000004284 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY TREO THẺ BÀI (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo thẻ bằng nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa Roll Protector/ 8mm (500M) (Dùng may viền trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa, mới 100%- (TL PIPPING/ UUE) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền gân bằng nhựa các loại (Dây gân PE 2.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền nhựa PPC, dạng cuộn khổ 4cm+-0,2cm dày 0,5mm (Phụ liệu để viền biên chiếu tre, được làm từ dây tết bện bằng nhựa PPC). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền từ 100% Polyurethane, khổ rộng 0.27MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAY_PJH08/ Dây trang trí kim sa (nk)
- Mã HS 39262090: DAY05/ Dây nhựa PE dùng để cố định mút trong vali 2-1/2", 7", 150mm (nk)
- Mã HS 39262090: Day40/ Dây dệt 100% polyester, khổ: 0.4cm (nk)
- Mã HS 39262090: DAYBANG1/ PHỤ KIỆN HÀNG MAY MẶC: DÂY BĂNG (1,100 MÉT 1,202.97 YARD) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYCGIANGA/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYCGIANSP/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYDANAMDUONG/ DÂY DÁN ÂM DƯƠNG (nk)
- Mã HS 39262090: DAYN/ Dây nhựa (dài 5->6cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYNH/ Dây nhựa luồn (treo thẻ) (xk)
- Mã HS 39262090: DAYPULLER/ dây vòng có đầu nhựa gắn ở dây kéo quần (nk)
- Mã HS 39262090: Daytape(yds)/ Dây tape (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ DÂY TREO NHÃN (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO-/ Dây treo nhãn (tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa Qc: (0.27*0.22) m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO-CT/ Đạn xâu (Dây treo). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREON/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: daytreonhan/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA19-4/ DÂY TREO NHỰA 3inch (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA (5 ") (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTTM/ Dây trang trí (4.277 YDS) (nk)
- Mã HS 39262090: DB-C/ Dây băng (nk)
- Mã HS 39262090: DBMGT30/ Móc treo quần áo bằng nhựa lam băng plastic dung đê treo quân ao, hang mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DBMGT33/ Vòng đệm (đệm nhựa) lam bằng plastic phu trơ hang may măc quân ao. Hang mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DBN/ Đạn bắn nhãn, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DBN/ Đạn bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DBNT/ Dây nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DBP-MD/ Dây bánh phở, khổ 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: DC/ Dây nhựa cứng (nk)
- Mã HS 39262090: DCLY/ Dây trang trí giầy bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DCN/ Đệm cúc (nk)
- Mã HS 39262090: DD004/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DD013-2/ Dây Treo Nhãn (Tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: DD047-1/ Nút Chặn (stopper) (nk)
- Mã HS 39262090: DD047-2/ Nút Chặn (o-ring/ bead) (nk)
- Mã HS 39262090: Đế bằng chất liệu mica trưng bày sản phẩm, mã hàng 1018R117000, không hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: Đế của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đế lót giày tăng chiều cao một màu, bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Đế nút cái- PLASTIC DOT BUTTON #PL L-SOKET/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đế nút đực- PLASTIC DOT BUTTON #PL L-STUD/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DE1.2PL(AW20)/ Móc khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DE1.2PL(AW20)TC/ Móc khóa nhựa dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DE15.2PL(AW20)/ Mắt cáo nhựa(2 thành phần) (nk)
- Mã HS 39262090: DE15.2PL(AW20)TC/ Mắt cáo nhựa 2 chi tiết dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DE3.8PL(AW20)/ Miếng Trang trí bằng nhựa Khổ: 56" (nk)
- Mã HS 39262090: DEKKMN/ Khoen khóa móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm giữa van thở bằng nhựa dùng để may khẩu trang có đường kính 2.5cm đến 3cm (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm lót tăng chiều cao chất liệu plastics,NSX:Pingyang County Yuwei, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa (hàng mới 100%), Nhập chuyển tiêu thụ một phần thuộc dòng hàng 8 của tờ khai 101125411921 (nk)
- Mã HS 39262090: ĐỆM NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa mắt cá (nk)
- Mã HS 39262090: DEM/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DEM01/ Đệm nút bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DEM03/ Miếng đệm lót bằng nhựa EVA25. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DEMCN/ Mắt cáo nhựa 2TP (nk)
- Mã HS 39262090: DEMNH/ Đệm nhựa các loại (gồm 2 chi tiết/ bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: DEMNHUA/ ĐỆM NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL12/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL15/ Ghim treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL22/ Mặt đai (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL26/ Miếng ép trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL13/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL14/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL15/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000000/ 3.0mm T piping_Dây gân 3.0mm pvc (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000001/ 3.5mm pvc piping_Dây gân 3.5mm pvc (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000003/ 3.0mm EVA T Piping_ Dây gân trong 3.0mm EVA (nk)
- Mã HS 39262090: DH-2010/ Dây đai các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DH45/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DH50/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DH56/ Hạt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DI017/ Khoen,móc khóa nhựa thành phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DI023/ Trang trí đầu kéo bằng nhựa thành phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DI044/ Túi đựng nước bằng nhựa bao gồm vòi nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐINH NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DL4/ Đệm lót nút (nk)
- Mã HS 39262090: DLN/ Dây luồn bằng nhựa, Khổ 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: DM/ Dây móc nhãn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DM-TS/ Đệm mút (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa- Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 15mm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa(đạn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa, made in china, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 1" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: dn/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Ghim nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Miếng đệm nhựa (Damper pads X128 CBX2 Wedge-2O48 46~#54) (nk)
- Mã HS 39262090: DN1/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN1/ Đinh nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐN15/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DN164/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DN3/ Đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐND/ Đạn nhựa dây(Dây nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: ĐNN/ Đạn nhựa nắp(Kẹp nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: DNT/ Đạn nhựa, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ DÂY NHỰA TREO (POLYESTER STRINGS) (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ DÂY NHỰA TREO(POLYESTER STRING) (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ Dây treo nhãn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN1/ Dây nhựa treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: DNTN-30346-466PCS/ Dây nhựa treo nhãn 130mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-30347-626PCS/ Dây nhựa treo nhãn 130mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-FMF0406-500PCS/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-FMF0407-309PCS/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-QGWQJD10-NEW/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGL01L-250SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGL02K-500SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM05K-1958SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM06K-1089SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM08K-1127SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM91K-SGR91K-1785SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM92K-SGR92K-1245SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SSL03B-500SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DN-V/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DNW_000000/ 3/4" Polyester binding tape_Dây viền ngoài 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000001/ 3/4" Nylon binding tape_Dây viền ngoài 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000004/ 3/4" pp binding tape_Dây viền 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000005/ 7/8" nylon binding tape(Black)_Dây viền 7/8"(màu đen) (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000009/ Dây viền 1" elastic binding tape (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (móc nhựa, khóa nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ trưng bày đồng hồ bằng Plastic.Hiệu JDM.Hàng mới 100%.Code JDM-PN010-02 (nk)
- Mã HS 39262090: DPQ/ Dây phản quang (nk)
- Mã HS 39262090: DR0421/ Bao tay nhựa PE, SIZE M, 10pair/Bag (cách nhiệt không cách điện)/ Glove 2-2142-03. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DR0422/ Bao tay nhựa PE, SIZE L, 10pair/Bag (cách nhiệt không cách điện)/ Glove 2-2142-02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D-RING/ Khuyên D bằng nhựa 25mm (nk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/3XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/L-2/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/M-2/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS2-4/3XL-2/ Áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS2-4/4XL-2/ Áo đi mưa size 4XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/2XL/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/3XL/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/L/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/M/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/XL/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/3XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/L/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/M/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/XL/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/L-1/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DSBN/ Dây seam chống thấm nước bằng nhựa dẻo (nk)
- Mã HS 39262090: DSBN2CM/ Dây seam ép chống nước bằng nhựa 2cm (nk)
- Mã HS 39262090: DSL/ Dây luồn cửa mũ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo (đạn nhựa) các loại- dây treo thẻ bài dạng chiếc làm từ plastic kích thước 1mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo bằng nhựa(phụ liệu may gia công) (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ DÂY TREO NHÃN (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo nhãn giấy bằng nhựa 130mm (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo thẻ giấy (xk)
- Mã HS 39262090: DT19/ Đạn treo- Nylon lox pin (nk)
- Mã HS 39262090: DT20_0002/ Dây treo thẻ bằng nhựa- PLASTIC STRING. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT-G/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: DT-G/ Dây treo (xk)
- Mã HS 39262090: DTH02/ Dây treo nhãn bằng nhựa 2-100845-000-00 125MM NIKE INC.IM412496. Dùng trong ngành may mặc. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DTHE/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây tape bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn plastic 100%, kích thước 7.5cm, hàng mới 100%(Tái xuất dòng hàng số 8 TK 103240016500) (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn(npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo thẻ bài, bằng nhựa (xuất theo tk nhập 103329100560 E21, ngày 25/5/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Ghim nhãn (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN-1/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DTN2/ Dây treo nhãn (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DT-NHAN/ Dây treo nhãn- (nhựa-plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: DTNH-TF02/ Dây treo nhãn (hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN-N/ Dây treo nhãn (bằng nhựa), dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DTNN/ Day treo nhan bang nhua 20CM (nk)
- Mã HS 39262090: DTQ/ Dây treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTRC/ Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: d-treo/ Dây luồn các dải bện dạng chiếc,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: dtreo/ Dây treo (Bằng nhựa, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: d-treo/ Dây treo nhãn bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DTREO/ Dây treo thẻ (dây gắn tem giá) TP00066NX-AL (nk)
- Mã HS 39262090: DTRN/ Dây treo,thẻ các loại, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ DÂY TREO TEM GIẤY BẰNG NHỰA (20cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ 3'' (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DTTB1/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DTTBBN/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTTEM/ Dây treo tem giấy bằng nhựa (20cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DTT-N/ Dây trang trí nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA (Đũa chống giày nhựa) 0.6*17cm (150 KG,1KG90prs,90*15013,500prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUP028/ Chốt nhựa các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DUP029/ Chốt kim loại các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DUP034/ Cúc bằng nhựa các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV/ MIENG DEM VAI (nk)
- Mã HS 39262090: DV/ MIENG DEM VAI TK NK số:103294798020/E21 Ngày ĐK:05/05/2020 thuộc dòng số 11 (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền 100% Polyamide, khổ rộng 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền 43% Reflective Layer 19% Bonding Layer 38% Liners. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền ép nhiệt bằng nhựa. Hằng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền từ 100% Polyurethane, khổ rộng 11MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DVB009/ Miếng nhựa PE hình lưỡi trai (1.2mm x 8cm x 12cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB017/ Dây nhựa (5 x 130mm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB025/ Khóa nhựa (4 x 5cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVS/ MIẾNG ĐỆM VAI (1SET2 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: DVS/ MIẾNG ĐỆM VAI(1BỘ2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-026_NPL12/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-026_NPL13/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-2020-042_NPL14/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-2020-042_NPL22/ Bộ khóa cài bằng nhựa (01 bộ 02 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: E003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: E20-012/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: E321/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E4128/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E4428/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E50764388_dây treo nhãn bằng nhựa kích cỡ 5Inch (500 cái/ hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: E50878016_dây treo nhãn bằng nhựa kích cỡ 3Inch (500 cái/ hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: E5701/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E5770/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E6250034N/ Miếng lót trong găng tay (100%Pe) (nk)
- Mã HS 39262090: E7619/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 471200525/ ÁO CHOÀNG BÁO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 472200525/ ÁO CHOÀNG BẢO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 475200525/ ÁO CHOÀNG BÁO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EBK0001955/ Khóa nhựa (SRGP25F) 19-0515TPG (nk)
- Mã HS 39262090: EBK0001956/ Khóa nhựa (SRGM25M) 19-0515TPG (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại- 100%POLYESTER DRYED BRIM CAP WICK SHEET (LMXY0.7F-8) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV014/ Nút nhựa các loại-PLASTIC BUCKLE (NS25T) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn các loại (Tag,pin...) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC13/ Kẹp các loại (clip, clip size) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC13/ Kẹp nhựa các loại(clip, clip size) (nk)
- Mã HS 39262090: EC15/ Khóa, khoen, kim, ghim, móc trang trí các loại (Eyelet,snap..).. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC18/ Móc treo các loại (Plastic hanger) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa tái xuất từ mục 02 tk103311321040 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa TP- chuyển liệu một phần của TK 103347970830/E21, MỤC 8 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa, tái xuất từ mục 04 tk103264473540 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa,tái xuất từ mục 04 tk103197339560 (xk)
- Mã HS 39262090: EC24/ Móc áo các loại (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC26/ Dây gắn nhãn (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC3/ Nhãn chính (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC38/ Khoen các loại (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC4/ Nhãn phụ (nhãn nhựa đã in),103093103300 (Ngày 07/01/2020) dòng hàng 02 (xk)
- Mã HS 39262090: ECL12/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECL12/ Kẹp nhựa hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ECL13/ Móc treo (móc treo quần áo làm bằng nhựa, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: ECL21/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: ECTW60/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECVN11/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECVN17/ Dây treo nhãn (Đạn bắn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: EK4463/ Áo đi mưa mã EK4463 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: EL049/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: EL050/ Kẹp nhựa size (nk)
- Mã HS 39262090: EP4364/ Quần áo đi mưa mã EP4364 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút nhựa các loại ERA0NV02 (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút, khóa nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ES-DLN/ Đệm lót nút (nk)
- Mã HS 39262090: ES-DTN/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: ES-MTN/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ET4296/ Giày đi mưa mã ET4296 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 0.25usd (xk)
- Mã HS 39262090: ETB-32/ MÓC TREO CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: ETPC/ Khuy mắt cáo, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: EVA GOWN/ ÁO CHOÀNG BẢO HỘ PEVA (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- POWDER FREE VINYL GLOVES (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: eve1096/ Găng tay pvc/eve1096- POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE11-2/ Găng tay pvc/EVE11-2- PLASTIC GLOVES N5100 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20011/ Găng tay pvc/EVE20011- POWDERED VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- 2024 PLASTIC GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- "EVER GLOBAL" Patient Examination Gloves(Powder-free) (Non-Sterile) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20063/ Găng tay pvc/EVE20063- DISPOSABLE PVC GLOVES (201) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20065/ Găng tay pvc/EVE20065- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE2-12/ Găng tay pvc/EVE2-12- POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE5-2/ Găng tay pvc/EVE5-2- PLASTIC GLOVES KNS-PG (xk)
- Mã HS 39262090: EVE6-12/ Găng tay pvc/EVE6-12- SYNTHETIC POWDER FREE GLOVES (DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDER FREE SENSISAFE 240MM) (xk)
- Mã HS 39262090: EVH/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: EW619/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: EY01/ Khoen bằng nhựa (composition:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: F06/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F09658-Móc áo-(40X40X35)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F09659-Móc quần-(37X30X34)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F12021-Móc quần-(37X30X36)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16447-Móc quần trẻ em-(29X22X18)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16447-Móc quần-(29x22x18)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16453-Móc áo khoác-(32X32X20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16455-Móc áo trẻ em-(31.5X31.5X20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16455-Móc áo-(31.5x31.5x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16457-Móc quần-(30x22.5x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16459-Móc bộ-(30X27X15)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16461-Móc áo-(24x24x23)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16465-Móc áo-(35x35x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16471-Móc áo-(35x35x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F19/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F2/ Găng tay đánh golf FJ19-2 (xk)
- Mã HS 39262090: F20/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F20/ Mếch dựng 100% polyester khổ 100cm (nk)
- Mã HS 39262090: F20751-Móc dép-(23X18X12.5)cm-Giấy (nk)
- Mã HS 39262090: F3/ Găng tay đánh golf FJ19-3 (xk)
- Mã HS 39262090: F39/ Vòng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F41/ Hạt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F8/ Găng tay đánh golf FJ19-8 (xk)
- Mã HS 39262090: FAI150XFAI140XH20/ Vòng nhựa đựng Chip, đường kính 15cm-FAI150XFAI140XH20/Ring (Tái xuất theo TKHQ: 103282842240/G24 ngày 27/04/2020- Mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: FAPV-C13040-(C)type Spring holder-Mâm kẹp lò xo (xk)
- Mã HS 39262090: FB41/ Móc khóa bằng nhựa các lọai(dùng sản xuất bè cứu hộ), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FB-5/ Que nhựa (NPL may áo ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: FCC/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: FDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 10MM (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 50 CM. Hàng thuộc TK nhập số: 103018729810/E11 ngày 29/11/2019, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: FHS-FRZ-FSW/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39262090: FKS394/ Móc treo thẻ bằng nhựa/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100%.Xuất từ tờ khai nhập số:10332941162/E15 (25/05/2020) dòng hàng 2 (xk)
- Mã HS 39262090: FLET001/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: FM04/ Nhãn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FM10/ Móc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FM11/ Kẹp bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FMG10/ Móc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FMG11/ Kẹp bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Foam pad- Quả áo lót bằng mút xốp (hàng mẫu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FOTL035/ Móc treo các loại (307021025 bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: FPL13/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) các loại, PLASTIC Sizer (nk)
- Mã HS 39262090: FPL14/ Móc treo quần, áo,váy nhựa các loại, PLASTIC HANGER W217-12" (nk)
- Mã HS 39262090: FS-12426/ Tạp dề nhựa PVC trong (dài 1000x0,3mm) (nk)
- Mã HS 39262090: FS-15154/ Tạp dề bằng nhựa PVC mềm 0.3mm, dài 1200mm (nk)
- Mã HS 39262090: FST0030-2ADD/ Áo liền quần bảo hộ lao động bằng plastic; MH: FST0030 (Màng nhựa PVC) (xk)
- Mã HS 39262090: FTN20-29/ Dây treo tag (nk)
- Mã HS 39262090: FYJ002/ Dây áo bằng cao su. mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL12/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL13/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL14/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G043/ Nút bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: G044/ Khóa bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: G45/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G66/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: G718-Đ0114-----216/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G718-K0033-----209/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G718-M0214-----211/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-Đ0114-----298/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G723-K0232-----263/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-M0214-----294/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-N0267-----239/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: G748-Đ0114-----1562/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G748-K0033-----1553/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-K0232-----1505/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-M0214-----1555/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-N0267-----1456/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: G748-N0415-----1466/ Nhãn nhựa chính "NIKE" (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--D2-1598/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 55-57" (kho 56") (142.2cm): 25m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--D4-1599/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 57-59" (kho 58"): 100m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--L8-1587/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 18-20" (kho 18") (457mm): 25m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--Q8-1853/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ 9-11'' (KHO 11" 28 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: G748-V0021-----1530/ Vòng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-V0458-----1519/ Vòng nhựa (1bộ 2chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (0-1065-02, chất liệu nhựa PE, dùng trong phòng thí nghiệm, 100 chiếc/hộp) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (98-9110-66, No 305, size L, 100 chiếc/hộp 40 hộp/thùng, chất liệu nhựa PE, dùng trong phòng sạch) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (bằng nhựa trong PVC) 12 inch, size: M, L, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (HDPE glove). Chất liệu Polyethylene, cỡ L, loại 1052 chiếc/kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (PVC Vinyl clear glove). Chất liệu Polyvinyl chloride, cỡ L, loại 1000 chiếc/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay A95-55L(1-6177-03,chất liệu nhựa PE,không có khả năng chống đâm thủng,cứa rách,chống cháy,cách điện,chống hóa chất,dùng trong phòng thí nghiệm nhà máy),Nhập mục 40-103216558430/C11(23/03/20) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay B0601 (2-1667-02, size M, 10 đôi/túi, chất liệu nhựa Nylon, dùng trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay bằng nhựa chống tĩnh điện phủ ngón (size M)(PO#20200522-4),1 đôi 2 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Gắng tay bằng nhựa PE, nhãn hiệu:AEONTOPVALU, Model BP PE-Gloved white, 100 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng plastic loại lớn-MCD BLUE GLOVE LARGE-(1 thùng 3000 cái; 1 thùng 3.83 kgs) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chất liệu nilon,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chống hóa chất, chất liệu PVC. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay chống tĩnh điện phủ ngón (size M)(PO#20200421-8)1 đôi 2 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dài PE (100 cái/hộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY ĐẤM BỐC,chất liệu:Main fabric 70.0: 65.0% Polyurethane (PU) 35.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:OUTSHOCK,mới: 100%, model code:8545450 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng 1 lần bằng nilon LDPE, 50 cái/hộp, 80g/hộp, 80kg, mã 50935, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng cho rửa chén bát,chất liệu nhựa POLYVINYL CHLORIDE,size M,độ dầy 0,4 mm,không dùng cho nấu ăn và chế biến thực phẩm,bộ 2 chiếc,kích thước dài 310 mm.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng để bảo vệ tay khi làm việc vật liệu: nhựa kích thước: cỡ M gồm 50 đôi/hộp,model: No.940, size M,50pairs/box,nsx:Estay, hàng mới 100%,thuộc mục 1 tkknq:103252521960 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng trong y tế, chất liệu cao su latex, 100 chiếc/ hộp, hiệu HM GLove, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay không cách điện dùng để bảo vệ tay khi làm việc vật liệu: nhựa,kt:cỡ M gồm 50 đôi/hộp,model:No.940, size M,50pairs/box,nsx:Estay,mới 100%, thuộc mục 1 tkknq 103252521960 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay làm bằng nhựa HDPE, cỡ L, kích thước 27 x 28 cm, chiều dày 12 mic, đóng gói 100 chiếc/ túi bọc ngoài,10000 chiếc/ thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay làm vệ sinh bằng nhựa PVC, size L (bộ 2 chiếc) KFY05-9209. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa- Disposable Poly Glove (1bag 100Pcs; 1dz 6bag). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY NI LÔNG PE VỆ SINH Y TẾ SIZE M (EVA/PE GLOVES), HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (100 cái/ túi) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (chất liệu từ nhựa PP, bảo vệ tay khi lắp ráp linh kiện trong nhà xưởng) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon [100cái/túi] (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon 100cái/túi, Chất liệu nhựa Polypropylene, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon 100Pcs/hộp (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon dùng để chống bẩn (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon HDPE, size L, đóng gói 100 chiếc/hộp, 100 hộp/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon không có các chức năng (cách điện, chống đâm thủng, chống cháy, chống hóa chất) (KT 20 x 10cm) 50 đôi/ hộp hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon loại 1, đóng gói 100 cái/túi, 100 túi/thùng, sx: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC LINH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon PE: TBHD-100. trọng lượng 8kg/carton. hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon TBHD-100, có trọng lượng 8.00kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon, 100 cái/hộp, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilong 5 ngón dài 90cm, Hiệu: OKUNYGROUP (chuyên dụng cho thụ tinh nhân tạo bò), hàng mới 100%. nhà sx: OKUNYGROUP INDUSTRY DALIAN CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay Nitrile trắng không bột size M (PO#20200421-8) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nylon/ Nylon gloves LO-5041-1-M(PM000980) (Tá12cái, loại không cách điện) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay phối giống GLOVES RED SENSITVIE IMV, chất liệu nilon, 150pcs/box, 50 box, hàng mới 100%, hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU chống tĩnh điện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU phủ bàn (Màu xám). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU phủ ngón trắng size M. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (TQ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (Trung Quốc), bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch, không dùng trong y tế, không cách điện, 1000 pcs/ctn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC 12inch, size M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC không bột (Vinyl Gloves(Powder-Free)), quy cách: 100 cái/hộp,10 hộp/thùng, nhãn hiệu: Superieur của công ty Ever Global (Vietnam) enterprise Corp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC, (chất liệu Polyvinyl clorua), size: S (50 đôi/túi, 10 túi/thùng, 500đôi/ thùng), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC, bằng nhựa vinyl, kích thước 12 inch, dùng trong phòng sạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 160, bằng nhựa PVC, không cách điện, 240 đôi/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 170, chống dầu bằng nhựa PVC, không cách điện, 120 đôi/thùng. Hàng mới 100%/ MY (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size L, Code: 9030 (4963527930921) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi Pulito, 100 đôi/hộp, 24 hộp/thùng, thành phần: nhựa PDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi, hiệu: HYGY, chất liệu: nhựa HDPE (100 chiếc/gói, 100 gói/carton). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tĩnh điện bằng PVC (chất liệu bằng nhựa pvc) (xk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY TRÁI CHƠI BÓNG CHÀY- Nhãn hiệu:KIPSTA- Chất liệu:Outside Shell- Secondary Lining 40.0: 100.0% Foamed PVC- Model code:8514084 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tự hủy sinh học, 30 cái/1 hộp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay từ nhựa HDPE, size: 25 x30 cm, 0.7g/ chiếc (100 pcs/ túi; 100 túi/ hộp). Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay túi bóng (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay túi bóng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Vinyl trong không bột size L 240mm (làm từ nhựa PVC; Găng tay không (chống đâm thủng, cứa rách, chống cháy, cách điện, chống hóa chất) 05 hộp/thùng, 1000 cái/thùng) (nk)
- Mã HS 39262090: găng tay(dùng trong nhà xưởng)/Gloves M VERTE752(Powder) Regular-type 100pcs/BX/Midori Anzen/New/Made in Malaysia (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay, loại 1000c một thùng (chất liệu: màng PE) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay, loại 4000c một thùng (chất liệu: màng PE) (xk)
- Mã HS 39262090: GANG060- Găng tay PU phủ bàn (Màu xám). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GANG061- Găng tay PU phủ ngón trắng size M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: gangtay/ Găng Tay bằng nhựa Vinyl không tĩnh điện (PO#20200421-8) 1 hộp 100 cái (nk)
- Mã HS 39262090: gangtay/ Găng Tay cao su chống tĩnh điện Nitrile trắng không bột size M 1 hộp 100 cái(PO#20200421-8) (nk)
- Mã HS 39262090: GAV200018/GAV200018ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GAV200019/GAV200019ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GAV200020/GAV200020ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GB18/ Nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GC63-00227A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt trong của ổ khóa điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GC63-00240A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt ngoài của ổ khóa điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GDT-HAT002/ Hạt size phân cỡ bằng nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GDT-MOC001/ Móc treo quần áo bằng nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG30/ Móc nhựa treo áo,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-GHI001/ Ghim quần áo bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-HAT001/ Hạt zise phân cỡ bằng nhựa.(Thể nhựa).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-MOC001/ MÓC TREO QUẦN ÁO BẰNG NHỰA,HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-NHA003/ Nhãn nhựa các loại,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ghim (đạn) bằng nhựa để phụ trợ trong may mặc,dùng để gắn tem lên quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ghim cài bằng nhựa. mã hàng CLP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ (Dây bắn mạc) 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 15mm(Dây bắn mạc) (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 3"(Dây bắn mạc) (xk)
- Mã HS 39262090: GHIM/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GHIM/ GHIM NHỰA CÀI QUẦN (nk)
- Mã HS 39262090: GHIMNHUA/ Ghim nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Gia cố cổ bằng nhựa. mã hàng STY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GITOĐ---0114---224/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GITOM---0214---216/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB018/ Dây ghim mác bằng nhựa TAG PIN(RED) 7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB019/ Dây ghim mác bằng nhựa TAG PIN(BK) 7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB022/ Thanh móc nhựa HOOK A/P24*35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB025/ Thanh móc nhựa HOOK E/95mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB026/ Thanh móc nhựa HOOK E/LH 155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB027/ Thanh móc nhựa HOOK E/RH 155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB028/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/20*20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB029/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/20*30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB030/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/31*47mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB031/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB032/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/LH 35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB033/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/RH 35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB034/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR F/30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB035/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR F/60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB036/ Thanh móc nhựa HOOK A/75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB037/ Thanh móc nhựa HOOK A/80mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB038/ Thanh móc nhựa HOOK E/50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB039/ Thanh móc nhựa HOOK E/75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB040/ Thanh móc nhựa HOOK E/100mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB041/ Tấm lót PVC P/BOARD 1T/20*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB042/ Dây viền bằng nhựa ROLL PROTECTOR A/8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GKWOĐ---0114---159/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GLASS/ Kính dùng để sản xuất bạt trùm- glassfibre, CNSU-5/58.30id26xL 1350-GF-VE-OGREEN6014-PPLLSM (nk)
- Mã HS 39262090: GLG55J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLG76J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLG77J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLNL015/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: GLT19H/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GMFLB---0202---190/ Bướm cổ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLĐ---0114---175/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLD---0273---197/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLK---0110---188/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLK---0232---146/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLX---0055---193/ Xương cổ nhựa (1bộ 2chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: GO12/ ĐẠN NHỰA CÁC LOẠI, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GO12/ Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 5mm (nk)
- Mã HS 39262090: GO8/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: GO8/ Móc nhựa-7014-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: GO9/ Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: GONL-027/ Lưới nhựa dùng bảo vệ đầu nối cáp (O1611068-GE) (nk)
- Mã HS 39262090: GOWNBLUE/ Áo chống giọt bắn bằng màng PE ISO GOWN BLUE 100/CA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa (hạt cỡ)-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa(kẹp size nhựa)-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP005/ Thẻ nhựa-MRK45 (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1 (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8 (xk)
- Mã HS 39262090: GRP017/ Thẻ nhựa-ST1(28K) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (Tái xuất theo TKHQ: 103212737610/G24 ngày 20/03/2020- Mục 5) (xk)
- Mã HS 39262090: GTAHĐ---0114---233/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GTAHN---0267---151/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: GTAHTA3-1656---259/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 38-40" (KHO 39" 100 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: GZ1667/ Móc Treo (nk)
- Mã HS 39262090: H-001/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: H1-01/ Hạt cỡ (bằng nhựa) các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Ha1/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: H-ADD-AH530/ MÓC TREO NHỰA AH530;5.35"BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: HANDLE K118/ Chốt nhựa dùng cố định quai túi gôn (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER/ MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER/ MOC TREO NHUA HANG MOI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER01/ Móc treo bằng nhựa (Hanger- 484R-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER01/ Móc treo/HANGER/Tái xuất mục 8 (559 PCS) thuộc TK:103254505100/E11 Ngày 10/04/2020 (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt cỡ bằng nhựa mới 100% SZ 05 (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm bằng nhựa. Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm trang trí Prepared Adhesives Accessory Dome Stud 4mm. Dùng trong ngành kết cườm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt kim sa bằng nhựa (các hình hoa, lá, tròn,), dùng trong may mặc, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch E 0230-1 YELLOW (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt nhựa trang trí áo lót phụ nữ, dùng may đồ lót phụ nữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt size bằng nhựa Crown sizer Plastic Sizer. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt size nhãn nhựa-Plastic Sizer Crown size'. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt size quần áo dùng cho cửa hàng thời trang,hiệu Anta,size từ XS-3XL chất liệu 100% nhựa.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt sizer bằng nhựa Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt sizer nhãn nhựa- Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: HẠT TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: HẠT VÒNG (xk)
- Mã HS 39262090: HATCUOM/ HẠT CƯỜM (DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ) (nk)
- Mã HS 39262090: HATCUOM-001/ Hạt cườm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HATSIZE-NHUA/ Hạt size nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HBH01/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn (chốt chặn)/ KR, Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn. TKN 103227737430 (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt chặn. Chuyển từ TKN số: 103361640060 (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt, chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Thẻ cỡ) hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cườm trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HC00_03/ Hạt cườm bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HC01/ Hạt cườm bằng nhựa #A403771 (BEAD; MISC.HARDWARE 100% THERMOPLASTIC POLYURETHANE (60% RECYCLED) INNER DIA:4MM;OUTER DIA:9MM).Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HC-20/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HCN03/ HẠT CHẶN BẰNG NHỰA GEN18-STPR-TAG (nk)
- Mã HS 39262090: HCO/ Hạt cỡ (thẻ nhựa thể hiện kích cỡ) dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: HD008/ Đạn nhựa (75mm) (nk)
- Mã HS 39262090: HD013/ Cúc các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HĐ04_016/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: HDL/ Quai túi bằng plastic mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HE28/ Chốt chặn(hạt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HG/ 0076- Móc nhựa-3319-PS-BLK01(Móc treo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HG/ Móc Treo Nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN/ Keo ép (nhựa) K.100cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN02/ Keo ép (nhựa) K.70cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN04/ Keo ép (nhựa) K.145cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGNENN/ Nhãn ép nhiệt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HH06/ Dây treo nhãn (Tag,pin...) LOGO STRING (nk)
- Mã HS 39262090: HH12/ Khóa, khoen, kim,ghim móc trang trí bằng nhựa PACKING 9X2.8MM (nk)
- Mã HS 39262090: HH20/ Nhãn nhựa (TLWP-28) POLYURETHANE WAPPEN. (nk)
- Mã HS 39262090: HH20/ Nhãn nhựa MICROSUEDE LOGO LABEL 5CMX5CM nhãn phụ (nk)
- Mã HS 39262090: HH62/ Miếng lót cổ áo TM-CG POLYURETHAN CHIN GUATD PARTS POLYURETHANE 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HÌNH TRANG TRÍ BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HÌNH TRANG TRÍ QUẦN ÁO BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HIP-P/ Nhãn TPU (nk)
- Mã HS 39262090: HIP-P-/ Nhãn TPU (xk)
- Mã HS 39262090: HK069/ Miếng đệm bảo vệ (nk)
- Mã HS 39262090: HKM 001/ Quần áo mưa (HKM 001) (xk)
- Mã HS 39262090: HKM 002/ Áo mưa (HKM 002) (xk)
- Mã HS 39262090: HL79/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: HM/ Kích cỡ gắn móc treo(Thẻ Nhựa), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: hm28/ Mắc treo bằng nhựa các loại, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: hml/ pho giày (các loại)- THERMO PLASTIC: G800000583071: 2 SHE (xk)
- Mã HS 39262090: HML/ Pho giày (Hot melt 075B: 319pst) (nk)
- Mã HS 39262090: HN/ Hạt nhựa (Hạt được làm bằng plastic, dùng để làm đồ trang sức mỹ ký). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HN/ Hạt nhựa trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HN001/ Hộp nhựa (hop nhua dung de dung khau trang xuat khau, kich thuoc 5.5L x 1.8W x 5.5H) (nk)
- Mã HS 39262090: HN001/ Hộp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HN131/ Dây treo mác, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HN66/ Cá cổ, hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: HNBTAY/ Bao tay-MCG-800N size L (10pcs/bag)-Static dissipative gloves (nk)
- Mã HS 39262090: HNX21/ KHOEN, MÓC KHÓA BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: HOLD/ Khóa đai quần, PLASTIC TRIANGLE, BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: HOOK/ Móc bằng nhựa PLASTICS HOOK (dung sx gang tay) (nk)
- Mã HS 39262090: HOOK/ Móc nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HOOKSTX/ Móc gài (bằng nhựa) dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp có đựng 100 găng tay nillon, chất liệu bằng nhựa, mã hàng 4982790309999, hãng sx Seiwa Pro Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp đựng bút bằng nhựa (3x25 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp nhựa đựng hàng thành phẩm xuất khẩu/OUTER-BOX/HDI513A115 (xk)
- Mã HS 39262090: HP053/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HP056/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HP14/ Dây treo nhãn bằng nhựa(dùng để treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: HR-SML013/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HS/ Hạt size bằng nhựa, kích thước 1cmx 1cm, hàng mới 100%(Tái xuất dòng hàng số 2 TK 103289684851) (xk)
- Mã HS 39262090: HS/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HS06/ Dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: HS18CHEV/ Nhãn Heatseal CWY18_CHEV_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18HS/ Nhãn Heatseal CWY18_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18LOGO/ Nhãn Heatseal CWY18_LOGO_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18ODI/ Nhãn Heatseal CWY18_OD_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18ST/ Nhãn Heatseal CWY18_ST_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18WSI/ Nhãn Heatseal CWY18_WS_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS25/ Mắc treo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HS-ĐẠN NHỰA/ ĐẠN NHỰA CÁC LOẠI (2-386409-000-00 25MM (Mới 100%) TARGET STORES.25PP-379C) (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A049/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A056/ Dây viền, dây trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A104/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A112/ Nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HS-MÓC TREO/ MÓC TREO CÁC LOẠI B12C-3CS-MT (BẰNG NHỰA), Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HTF/ Nhãn chính bằng nhựa HEAT TRANSFER (nk)
- Mã HS 39262090: HTT/ Hạt trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HYG002/ Đệm lót 9mm x2.8mm (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS-0.64/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS-0.7/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm (Tái xuất theo TKHQ:103205013660/G14 ngày 17/03/2020-Mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZPAD1Q022A22C/Thắt lưng, Chất liệu:PU, Hiệu HLA, Mới 100%/INV-HIET20-087/C/O-E-0220141302000833 (08/6)-Mục 25 (nk)
- Mã HS 39262090: I005/ Thanh PVC L màu xám 15x15x2 mm (dài 83 cm) 001.0202- Ý (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: I038/ Khoen, nút, khóa bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: I048/ Miếng lót gót giày (bằng pvc) (nk)
- Mã HS 39262090: IC175/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IC332/ Nhựa lót (nk)
- Mã HS 39262090: IC338/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IC58/ Nhãn phụ (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: IC65/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ID49/ Cúc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ID69/ Túi nilon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: IDMGR35/ Hộp nhựa đựng hàng thành phẩm xuất khẩu/OUTER-BOX/HDI513A115 (nk)
- Mã HS 39262090: INI2-NL11/ Dây treo nhãn(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: IP017/ Bướm cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP018/ Balem nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP022/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP030/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP031/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IPL15/ Đạn nhựa (đồ phụ trợ may mặc, bằng nhựa, dùng để treo thẻ bài, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL18/ Chốt chặn (bẳng nhựa, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL19/ Hạt chặn (bẳng nhựa, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL19/ Hạt chặn (bằng nhựa,đồ phụ trợ may mặc, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: ISM14/ Tay kéo khóa (nk)
- Mã HS 39262090: ITC97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 10cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: J0020026N/ Móc khóa nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: J0020035N/ Móc nhựa các loại (1 bộ 3 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: J0110094N/ Móc nhựa các loại (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: J023/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J028/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J070/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J084/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J091/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J11/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: J144/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J150/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J162/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J2/ Nhãn nhựa(CHAUS TPU COO PRINTED LABEL) thể hiện nội dung"MADE IN VIỆT NAM" (nk)
- Mã HS 39262090: J214/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J223/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J255/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J256/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J279/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J311/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J334/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J340/ Khoen, khóa cài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J4/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JAN CODE:4982612838409/ Áo Mưa bằng nhựa, nhãn hiệu UNICAR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL07/ Móc treo bằng nhựa(Dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa(hạt size/thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL09/ Móc liên kiết bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JGM19-3700/ Cúc đính bằng nhựa size 15mm (11KGS) (nk)
- Mã HS 39262090: JGM19-5007/ Mắc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JH012-1/ Vòng đệm nhựa 7/8'' (nk)
- Mã HS 39262090: JH104/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JH141/ Thanh trượt cho dây đeo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JLPL24/ Móc áo bằng nhựa-black top- hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JLPL27/ Chụp kích cỡ bằng nhựa- hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL09/ Móc nhựa W340N (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL10/ Thẻ nhựa MRK45 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL11/ Dây chống giãn 1/4" (bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL08/ Móc nhựa W340N (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL09/ Thẻ nhựa MRK45 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JP.#8/ Móc câu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JP-0666/ Bộ quần áo mưa (Vải chính 100% NYLON PVC) (xk)
- Mã HS 39262090: JP19-3700/ Cúc đính bằng nhựa (là một phần của dòng hàng 5 thuộc tờ khai nhập103171025750) (xk)
- Mã HS 39262090: JP19-5007/ Mắc áo bằng nhựa (là một phần của dòng hàng 10 thuộc tờ khai nhập103136897030) (xk)
- Mã HS 39262090: JP20-3700/ Cúc đính bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JP20-5007/ Mắc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JS-PL7/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JS-PL9/ Chốt, kẹp cài nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: JYLJKHC015002/ Móc dây nịt làm bằng 100% nhựa Polyethylen. (nk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: K034/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: K04/ Kẹp nhựa'' Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: K06/ Khoen bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: K18 SAY/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: K50/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KBB03/ Khóa nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KBB04/ Khóa nhựa (Bộ 3 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KBN/ Kim bấm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC/ Kẹp cỡ (Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: KC/ Kẹp nhựa (kẹp cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: KC/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC/ Khoanh cổ, bướm cổ bằng nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: KC00_03/ Khoen cài áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC021/ Cục chận dây luồn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KC054/ Khoen (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KC1/ KHOEN, KHÓA CÁI (nk)
- Mã HS 39262090: KCL-N1/ Khoen nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KCN/ Khóa chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC-TS/ Kẹp cỡ bằng nhựa (Crown size) (nk)
- Mã HS 39262090: KD/ Khoá đai (khuy đai)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KĐ/ Khóa đai bằng plastic, dạng chiếc, chốt đai dây thắt lưng áo khoác, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: KD014/ Áo đi mưa (Vải chính polyester tráng PVC k59/61'', không mã) giá GC: 1,00usd (xk)
- Mã HS 39262090: KEB01/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB02/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB03/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB08/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 3 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: kec/ Kẹp cỡ các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KEEP001/ Kẹp đai (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa #151 (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa NO.4 (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa rocks NO7 (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp cỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích cỡ nhựa G-cap (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích thước bằng nhựa-SC (Nhãn phụ gắn vào móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích thước nhựa SC (Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: KẸP LP- 16, bằng nhựa (1 bộ 16 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (1,5")- Plastic Clip No Teeth (1,5")- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (8x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa clip set (1 bộ2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa KHV-LP (clip No6), kích cỡ: 11x42mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L-PIN (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L-PIN(hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, AOO9715AC/ AOO9717AC/ FOS900711/ FOS900712, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa Meka (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa U (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, M3R-PLASTIC CLIP, SIZE: M-W88, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, N16-PLASTIC CLIP, SIZE: N16-W88, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp size- Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp treo nhãn (13.3cm) (100% PLASTIC) (nguyên phụ liệu may quần áo lót các loại) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp vải (Mới 100%, bằng nhựa, kích thước: 2.1cm), dùng để kẹp giữ căng vải nsx:Zons shoe-machine (nk)
- Mã HS 39262090: KEP/ Kẹp nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: KEPNHUA/ Kẹp kích cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KEPNHUA/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: kepsize/ Kẹp nhựa size (plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: KEPSIZE/ KẸP SIZE MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL16/ Dây tape chống bai bằng nhựa (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL31/ Miếng plastic nẹp đường viền (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL39/ Dây tape chống bai bằng nhựa (Băng mobilon) (xk)
- Mã HS 39262090: KH/ Khóa điều chỉnh bằng nhựa (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: KH/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế, gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc.mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khẩu trang nhựa trong suốt, dùng chống bụi và giọt bắn (hàng mẫu, không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39262090: KH-C(C)/ Khoen (khoen nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: KH-G/ Khoen (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khóa nhựa (0.8cm*2.5cm) để cố định dây buộc nón,áo (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen nhựa (kẹp kích thước nhựa) dùng cho sản phẩm may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen size bằng nhựa dùng cho sản phẩm may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen, khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa bấm chặn/mở dây (POSI-GRIP CORD LOCK TWO) dùng trong sản xuất balo, túi xách..., chất liệu nhựa POM,màu nâu, kích thước 5mm,#2-14240.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Khoá gài bằng nhựa, 3/4''-5/8"(dùng trong sản xuất ba lô, túi xách), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KHÓA NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa (TSR-38(K300) sử dụng trong ngành may, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOÁ NHỰA CỦA NÓN LƯỠI TRAI (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa dùng cho balo túi xách, size 20mm, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa PL/CORD LOCK SP-STP-14 dùng để gắn vào Ba lô, túi xách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nịt có in logo bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: KHOA03/ Khóa nịt có in logo bằng nhựa (1 set 2 PCE). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: khoachan/ Khóa chặn bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa, PALEM/ PLASTIC COLLAR INSIDE KEEP, Size: 1.2CM X 6.4CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA/ KHÓA NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA-CDC26-2-215SP/ Khóa nhựa các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA-CDC36-2-115SP/ Khóa nhựa các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOEN KHÓA CÀI NHỰA, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen khóa kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: KHOEN MÓC KHÓA QUẦN ÁO (BẰNG NHỰA, HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa (Khoen khóa) 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa T30 (dùng cho may mặc) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa T38 (dùng cho may mặc) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa, kích thước 38mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Baby blue, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: KHOENNHUA/ KHOEN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: khoen-pcs/ Khoen bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHU02/ Khuyên chữ D bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KHUÔN NÚM ÁO BẰNG NHỰA. HIỆU: TRIUMP. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khuy/ Khuy cài, móc cài, kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KI47/ Chốt chặn nhựa(dùng trong may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KI49/ Hạt chặn (dùng trong may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KIMN/ Kim treo nhãn (nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KK2006/ Dây viền, chất liệu nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2006/ Dây viền, khổ 0.5''-1.5'' (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2009/ Đạn nhựa (hàng mới 100%, dùng để gắn nhãn mác lên sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2011/ Nhãn ép nhiệt (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2011/ Nhãn mác (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2015/ Kẹp cỡ nhựa (hàng mới 100%, kẹp vào móc treo, thể hiện kích cỡ sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2036/ Đầu nối giữa 2 móc treo (Hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK47/ Miếng trang trí các loại, kích thước 4.5CM, làm bằng nhựa, mô tả chi tiết theo file đính kèm chứng từ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: KK6/ Đạn nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KL15/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KL15/ Móc treo quần áo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: KL32/ Chốt chặn bằng nhựa. (nk)
- Mã HS 39262090: KLM20-17/ Dây treo tag (nk)
- Mã HS 39262090: KLM20-23/ Bao thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: KMN/ Thanh nhựa dùng để cố định form áo (dùng trong sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: KMNHUA/ Khoen móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KMOC/ Khuyên móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa dùng để ghim áo (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa(Thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa/Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (0.8cm*2.5cm) để cố định dây buộc nón,áo. (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (1bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (RH-25N) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0002(SET)/ Khóa nhựa các loại (MSR-38) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN001G/ Khoen nhựa 38x8mm, dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN003/ Khoen size móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN004/ Khoen size nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: KN02/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KN1/ Khoá nhựa của nón lưỡi trai (nk)
- Mã HS 39262090: KN15/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KN-2/ Khoá các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KN-2/ Khóa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KN-30346-466PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN--30347-626PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-FMF0406-500PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-FMF0407-309PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-B2955U-L-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KNHUA-TF01/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN-P-0801-A027096-3500PCS/ Khóa nhựa 30mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KO9C/ Con chặn (CORDLOCK) bằng nhựa, sản phẩm dùng trong may mặc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KO-C(b)/ Khóa (khóa cài) (2 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: KO-C(c)/ Khóa (nk)
- Mã HS 39262090: KO-G/ Khóa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-20/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-42/ Đế bánh xe nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-46/ Bánh xe nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KPB_000000/ 1"(7/8) pvc binding_Khóa gân 1"(7/8) pvc (nk)
- Mã HS 39262090: KR/ Khoá rút các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KR010/ Nút chặn bằng nhựa (Q/c: Phi8*L20mm) (nk)
- Mã HS 39262090: KR139/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KS/ Khoen size (bằng nhựa) (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: KS/ KHOEN SIZE BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KSD47/ Nhãn nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KT/ Mắc treo quần áo (xk)
- Mã HS 39262090: KT108/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KT-33/ Khóa cài nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KT-35/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KT57/ Thẻ chống chộm (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KT6/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KTGD/ Khoá tăng giảm dây (nk)
- Mã HS 39262090: KTHS-A090/ Bao nylon- Poly Bag- VSD-W305XL432X0.025MM-RD208027 (nk)
- Mã HS 39262090: KTMT-A009/ Bao nylon PE- 30*40+5CM (nk)
- Mã HS 39262090: KTT_COLLARSUPPOTER/ Khung kẹp cổ áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KTT_TRANSFER/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: KU001/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KV042/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KV048/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KV09/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: KV133/ Củ treo đầu khóa kéo (nk)
- Mã HS 39262090: KV58/ MIẾNG NHỰA KẸP CỔ (nk)
- Mã HS 39262090: KV77/ Dây nhựa bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: L0069/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: L050D0530100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28x27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T15900025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 23*25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T15900025Y7307/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 23*25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025Y7307/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05453Y0R300025W1376/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 76.2*10.8MM (nk)
- Mã HS 39262090: L054545008BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054545008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008BWV25B02ZA/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008CMR25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- - Mã HS 39262090: L054546175BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 36*14mm (nk)