Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39253000: BP0013708401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013804801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013807201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013808401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013846001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013904801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013905401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013905401002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x54 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906001001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906401002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013907201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401002A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLXAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014004801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014005401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014006001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014006401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014008401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014104801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014204801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014205401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014304801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014305401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014307201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014404801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 44x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014504801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014507201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014604801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014606001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014606401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014607201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014608401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014646001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014703601001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014704801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014704801002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014705401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706001002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014707201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801002A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014807201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014808401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015104801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 51x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015206401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015208401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015306401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 53x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015408401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015506401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 55x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015604801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 56x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015704801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015706401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015806001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015806401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015807201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015844801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015846001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015903601001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015904801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015907201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016003601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016004801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016007201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016106001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016206001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016305401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016307201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016903601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016904801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016906001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016907201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017003601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017004801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017004801002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017007201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017044801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017046001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017103601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017104801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017106001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017106401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017107201001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017107201002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017204801001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017204801002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017205401001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017206001001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017206401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017207201001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017208401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0021648401003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0021807201003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022304801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022307201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022309601003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022407201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022408401003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022606801003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x68 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022607201003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022703601003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022706001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022707201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022708401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022806001003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022907201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022908401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023046001003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023105401003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023106001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023106401004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023107201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023108401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023109601004A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x96 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023205401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023306401004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023406001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023443601003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023446001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023447201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023504801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023505401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x54 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023506001003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023506401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023546001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023606001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023606401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023706001003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023906001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023906401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023907201003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023908401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024005401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024006001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024007201003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024048401003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024106401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024306001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024306401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024504801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024606401003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024644801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024646001004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024704801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024706001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024708401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0024808401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025206001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025406001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025708001003A7022026/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x80 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025804801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025806401003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025807201004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025846001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025846001004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025903601003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025906001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025907201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0025907201004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026004801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026008401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026206001004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026307201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0026507201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 65x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027003601003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027007201003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027043601004A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x36 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027044201003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x42 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027046001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027047201003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027103601003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027104801004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106001004A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027106401004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0027107201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028004801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 80x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028006001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 80x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028246001003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028247201003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028304801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028307201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0028506001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 85x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029006401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 90x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029444801003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029444801004A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029504801003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0029506001003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032304802001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032306002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0032407202001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033006002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033106002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033446002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0033506002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034246002001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034606002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0034646002001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035804802001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035807202001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0035906002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0036008402001A7021829/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0036107202001A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x72 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037004802001A7022009/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: RTX... WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037007202001A7021750/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0037046002001A7021802/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: RTX. WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0041907201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042303601001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042304801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042306401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042307201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042406401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042407201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042507201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042706001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042707201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042906001001A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0042907201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043006401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043007201001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043104801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043106001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043107201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043306401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043404801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043406401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043407201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043503601001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043504801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506001001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043506401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043507201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043508401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043604801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606001001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043606401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043607201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043806401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906001001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043906401001A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0043907201001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044006401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044306401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044307201001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044604801001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044606001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044606401001A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044703601001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044704801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706001001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044706401001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044707201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044806401001A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0044807201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045406001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045903601001A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045904801001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045906001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045906401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0045907201001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046006401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046306001001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0046307201001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047004801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006001001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047006401001A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047007201001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047103601001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047104801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106001001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047106401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047107201001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047204801001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047206401001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0047207201001A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch),màu trắng,Model: MLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052304801003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052306001003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052307201003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052507201003A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052707201003A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0052907201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053106001003A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053107201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053306001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053507201003A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053606001003A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053906001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0053907201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054306001003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054704801003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0054706001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0055206001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0055904801003A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0056306001003A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057106001003A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057107201003A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0057206001003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0059504801003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0059507201003A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x72 (inch),màu trắng,Model: RLX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062304201002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x42 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401001A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062306401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401002A7021837/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062706401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0062906401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063006401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063106401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401002A7021794/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063306401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063506401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063606401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0063906401007A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MVX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0064306401007A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu đen, Model: MVX.BK (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072306402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072706402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0072906402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073006402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073106402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073306402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073506402002A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402001A7021495/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: EVX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0073606402002A7021782/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu giả gỗ Woodtone, Model: EVX.WT (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132304201001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 42 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132306401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132306401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132706401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132706401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132906401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0132906401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133006401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133006401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133106401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133106401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133206401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133206401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133406401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133406401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133506401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133606401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133606401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133906401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0133906401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134306401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134306401002A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43 x 64 (inch),màu trắng tuyết, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134606401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0134806401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0135206401001A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52 x 64 (inch),màu trắng, Model:MAX.AL(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141203601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141603601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141707201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0141708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142208401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142303601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142304801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142307201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142308401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142403601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142507201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142508401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142508401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142608401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142704801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142704801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142706401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142706401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142903601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142904801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142906401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142907201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0142908401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143003601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143004801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143006001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143006401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143007201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143008401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143103601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143104801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143104801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143106401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143107201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143108401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143206401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143407201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143503601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143504801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143506401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143507201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143508401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143603601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143606401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143607201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143607201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143608401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143806001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143906401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143907201001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143907201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0143908401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144203601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144206001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144207201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144208401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144304801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144306401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144307201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144308401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144504801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144604801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144604801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144606401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144703601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144704801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144706401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144707201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144708401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144803601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144804801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144804801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806001001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144806401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144807201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0144808401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145204801001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145204801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145206401001APO0024042/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145206401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145403601008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145404801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145406401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145407201008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145408401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145804801008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806001008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145806401008APO0023855-2/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145903601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145904801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145906001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145906001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145907201001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145907201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0145908401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146003601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146004801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146004801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146006001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146006401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146007201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146008401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146306001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146306001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146307201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146308401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146603601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146604801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146606001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146606401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146607201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146608401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0146904801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147004801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147004801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147006401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147103601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147104801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106001001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147106401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147107201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147108401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147203601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147204801001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147204801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206401001APO0024109/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147206401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147207201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147207201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147208401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147208401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147803601001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x36 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147803601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147804801001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147804801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147806001001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147806001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147807201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147807201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147808401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0147808401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148403601001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x36 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148403601008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x36 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148404801001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148404801008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148406001001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148406001008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148407201001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148407201008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148408401001APO0023854-3/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (INCH),Màu trắng Gloss,Model:VNBGW.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0148408401008APO0023855-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (INCH),Màu Gloss Cappuccino,Model:VNBGC.. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210207208001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00210208408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00211008408001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00211009608001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x96 (inch), màu trắng tuyết, Model: VS.SCAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0023407208001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 34x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0023506008001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 35x60 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024304808001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 43x48 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024306008001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 43x60 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024704808001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x48 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024706008001A7021978/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x60 (inch), màu trắng, Model: VS.SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0024707208001A7021925/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 47x72 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0025408408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0026608408002A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: VS...SCAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027044808001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 70.5x48 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027108408001A7022019/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 71x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027206008001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 72x60 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0027808408001A7021876/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0028508408001A7022010/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 85x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0029708408001A7021838/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 97x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0087808408001APO0024041/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (INCH),Màu trắng Oxford,Model:VBOW7884 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0087808408004APO0024041/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (INCH),Màu xám Oxford,Model:VBOW7884 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910208408001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910209608001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 102x96 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00910408408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 104x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911008408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV00911009608001A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x96 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0091108408001A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 110x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0095408408001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 54x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0096608408001A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 66x84 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097808408001A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch),màu trắng tuyết,Model: VS.SCAL (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0097809608001A7021878/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x96 (inch),màu trắng,Model: VS.SCWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BV0197808408001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa dạng dọc 78x84 (inch), màu trắng, Model: VS...SCWHNV (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: C05020150NT001/ Thanh quay (dài 15 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020190NT001/ Thanh quay (dài 19 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020250NT001/ Thanh quay (dài 25 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020290NT001/ Thanh quay (dài 29 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điêu chỉnh độ chớp lật rèm cửa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C0903T001/ Bộ điều chỉnh độ chớp lật (lõi lục giác) bằng nhựa dùng cho rèm cửa chớp lật.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C0906T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật dùng cho loại rèm cửa chớp lật loại 1 inch (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C0909T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa (dạng thanh trượt cong) kích thước 1 inch. Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C0910T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật chiều bên trái (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C0912T001/ Bộ điều chỉnh thanh quay không dây kéo bằng nhựa, kích thước 2 inch (lục giác) dùng cho rèm cửa chớp lật,nhà sx: DONGGUAN LEAFY (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1103T000/ Móc cố định (có tâm) thanh trượt thấp dùng cho rèm cửa PVC (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1105T000/ Móc cố định có lõi thép-dùng cho thanh trượt cao của rèm cửa chớp lật, loại không dây (bằng nhựa) kích thước 2 inch Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1106T000/ Móc cố định không có lõi (bằng nhựa) dùng cho thanh trượt cao trong rèm cửa chớp lật loại 2inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1107T000/ Móc cố định không lõi dùng cho rèm cửa lá loại 1 inch (bằng nhựa) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1109T000/ Móc cố định không lõi dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa (dạng thanh trượt cong) kích thước 1 inch. Mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C1202T000/ Móc cố định lõi lục giác 20mm (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1210T000/ Lõi cố định không dây kéo có lỗ lục giác loại cao 2 inch bằng nhựa dùng cho rèm cửa chớp lật,nhà sx: DONGGUAN LEAFY (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2603T001/ Móc thanh quay (bằng nhựa)dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2805T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2806T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2808T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A1 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2809T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2810T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2811T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2812T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B2 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2813T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2814T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2819T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2820T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2821T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2822T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2823T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2824T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2825T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2830T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C1 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2831T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2832T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2833T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2834T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2835T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2836T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2844T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2845T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2846T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2847T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2848T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2849T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 48S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2850T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 64S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2851T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 72S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2852T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) X series- 48X dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2854T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) X series- 72X dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2855T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72M dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2856T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) M series- 96M dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2858T000/ Bộ chỉnh dây X series (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84X dùng trong rèm cửa chớp lật PVC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2859T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 72S-1.dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2863T000/ Bộ chỉnh dây M series (bằng nhựa và thép không gỉ) form 108M dùng trong rèm cửa chớp lật PVC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2903T000/ Miếng nẹp kéo (bằng nhựa)dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2909T001/ Miếng đệm đỡ bằng nhựa dùng cho rèm cửa dạng chớp lật (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2912T000/ Nẹp kéo móc cố định (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 1 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: CF12/ Móc treo rèm phần trên bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF13/ Móc treo rèm phần dưới bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF14/ Chốt của móc treo rèm bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF15/ Bánh răng của móc treo rèm bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: Con chạy lắp trong thanh ray bằng nhựa, kích thước (1 x 2)cm+-5%. Mới 100%. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: Cửa chớp, làm bằng nhựa PVC, kích thước: rộng 3000mm dài 3500mm, nhà sản xuất: Haixin, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Đầu bịt kéo bằng nhựa để bịt 1 đầu của thanh nhôm, đường kính 30mm, dùng để sản xuất rèm cuốn,nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Đầu khóa bằng nhựa PVC, là bộ phận khóa trục xoay của rèm gỗ, kích thước 4.2*4.2*5 cm, nhãn hiệu: Hong San Jing, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Dây nhựa trong suốt dùng cho rèm cửa,hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: DKC10/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKC11/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKC12/ Màn sáo bằng nhựa (màu nâu) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI18/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI19/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 109CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI20/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKI21/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW19/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 89CMx100CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW20/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 99CMx140CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW21/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 109CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW22/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 119CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DKW23/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 149CMx160CM (xk)
- Mã HS 39253000: DLC12 corner Nối góc bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC22 spacer Miếng đệm bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC30 Inside control up and down Tay kéo trong bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC32 Roller Con lăn bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC33 Positioning screw Chốt bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC35 Retreat Miếng chặn phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC39 Pull the string Cuộn dây bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC40 Botton cushion Nút nhựa bịt đầu vít Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC42 Hexagonal Bar Thanh chốt bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC46 cord 13*18 Dây kéo bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC48 Round pegs Nút chốt bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC4921A space rail Ray viền bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC50 double latch Chốt ngang bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC51 Latch on Chốt trên bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC52 Sliding rails Viền trên bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC53 Plastic button Nút nhựa bịt đầu vít phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC7-2 outside holder up and down Tay nắm ngoài phụ tùng của cửa chớp bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Ghim dây cước bằng nhựa, dùng cho mành cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Hạt nhựa đã được xâu chuỗi thành dải (chuỗi hạt bằng nhựa) các màu, dùng làm mành che cửa, do TQSX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Hạt nhựa tổng hợp đã đục lỗ đã xâu chuỗi kết thành dây, đường kính (0.2-3)cm dùng để làm mành che cửa, 15kg/1 cuộn dây.Hiệu: Hutong. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Hệ thống cửa chớp thông gió bằng nhựa, kích thước 153x153cm, sử dụng trong hệ thống làm mát cho heo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: khớp nối bằng nhựa để nối 2 thanh ray của rèm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: KMG11/ Nút nhựa hình trụ dùng để bịt hai đầu (trên/ dưới), dùng cho khung nhôm kính. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Linh kiện bằng nhựa (các loại) phục vụ trong sản xuất rèm cửa bao gồm (bịt đầu rèm to nhỏ, con lăn to nhỏ, khớp nối rèm), hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)
- Mã HS 39253000: Lưới che nắng màu xanh (KT: rộng 2m x dài 50m) (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39253000: Màn cửa Chất liệu: PVC nsx: SANFENG Model: PVC Blind kich thuoc 90 x 152 cm (3 cái/kiện) (nk)
- Mã HS 39253000: Màn cửa PVC, chất liệu nhựa PVC- màu vàng. Kích thước: W2540*H3800 (mm), 1 SET 1 CÁI hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo cuốn bằng nhựa- ROLLER BLIND, khổ: 1.37M X 1.64M, Hiệu: VC FABRIC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo nhựa giả gỗ- WOODEN BLIND, khổ: 1.2M X 1.46M, Hiệu: VC FABRIC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo nhựa PVC giả gỗ, kích thước: 1236x1875-Blind, chất liệu: Nhựa PVC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Mành che cho cửa tốc độ cao bằng nhựa STAR 5 FORUM BUDGET CURTAIN SIN 99-CA-R739 (nk)
- Mã HS 39253000: Mành che cửa bằng các dây hạt nhựa kết hợp gỗ đã được sâu chuỗi,kích thước (80-120x180-250)cm+/-10cm, không dùng điện.mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Miếng đệm dùng cho cửa sổ bằng nhựa Filling Picec 115 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39253000: Móc treo rèm, lắp trong thanh ray rèm dạng cuộn 50m/ cuộn, chất liệu bằng nhựa. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: Nắp máng bằng nhựa để bịt 2 đầu của thanh nhôm,màu be,1 Bộ 2 chiếc,dùng để sản xuất rèm cuốn,nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn (30 kg/ cuộn). nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39253000: Nút bịt thanh ray rèm cửa chất liệu bằng nhưa, kích thước (2x2)cm+-5%. Mới 100%. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: PGS-4709/ Lưới che nắng màu xanh (KT: rộng 2m x dài 50m) (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện của mành cửa kéo bằng tay: bằng nhựa, nhựa với sắt. (Bộ phận của đầu điều khiển để kéo lên xuống. Móc treo. Dây kéo) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện cửa rèm:ốc cưa hai đầu rèm bằng nhựa, kích thước 7*6cm. made in korea. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện kiện bằng nhựa (các loại: bịt đầu rèm to nhỏ, con lăn to nhỏ, khợp nối rèm), phục vụ trong sản xuất rèm cửa, hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện may rèm bằng nhựa: khoen rèm,băng gai, dây kéo rèm, vòng ô rê, vành khuyên, quả treo, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện nhựa dùng làm màn sáo gồm: Dây chuỗi (20.000m), Bộ đầu (10.000 bộ), (Một bộ gồm 2 miếng nhựa), đế chân nhựa (5.000 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cửa: con xoay dây kéo rèm bằng nhựa, (Phi 5.5 x 11)cm+-10%. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cửa: nút khoá dây kéo bằng nhựa, Kích thước (phi 3 x 4)cm+-10%. Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Guangzhou keco mechanical & electronical co.,ltd (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cuốn: Chốt bằng nhựa, dùng chốt rèm (BRAD BUCKLE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: con chạy bằng nhựa (CARRIER). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-103/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-104/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-105/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-87/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-88/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-89/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-90/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-91/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-92/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-93/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFG-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-90/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-91/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-92/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-93/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRLFK-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu vàng nâu) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-100/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-101/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-102/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-103/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-104/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-105/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-106/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-107/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-108/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-109/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-110/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-111/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-94/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-95/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 31"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-96/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 34"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-97/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 35"x48" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-98/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: PRRDG-99/ Màn sáo bằng nhựa (màu xám) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: Rèm che nắng cửa sổ bằng nhựa tổng hợp. Hiệu: TELESCOPIC SUNSHADE. KT: (130*70*6)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa bằng nhựa, cỡ (1,4 x 0,8)m đến (1,8 x 1,2)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa sổ KT: 2x1.2m, màu xanh dương, chất liệu nhựa mềm (1 bộ 1 chiếc); hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa dạng cuộn 30m, chất liệu: PVC, khổ rộng 1.37m, dày 0.3mm, dùng làm vách ngăn phòng lạnh, Guangzhou sx. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa dùng để lắp cửa xưởng kích thước 5.1x4m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa PVC (kích thước 1100x2200 mm) (xk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa PVC bản rộng 20cm, dài 2.3m, dày 2mm (xk)
- Mã HS 39253000: Rèm treo tổ đúc bằng nhựa 0.35(dày)x2800(dài)x8000(rộng)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: remnhua/ Rèm cửa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39253000: RF00310800006048A051419-11/ Ngăn dưới bằng nhựa. Bộ phận của của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 9 (Ft), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: RF04610800006043AAI022720-1/ Ngăn dưới hình bằng nhựa. Bộ phận của của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SF04600010806043AAI022720-1/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7346/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382436 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7347/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382437 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7348/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777236 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7349/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777241 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (64X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7350/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777254 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7351/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777331 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7352/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690581 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7353/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690592 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7354/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690602 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (33X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7355/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690607 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7356/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382435 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7357/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382444 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7358/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382445 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7359/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382450 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7360/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382582 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7361/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382584 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7362/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690580 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7363/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690583 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7364/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690586 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7365/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690587 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7366/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690588 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7367/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690590 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7368/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690591 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7369/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690594 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7370/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690595 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7371/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690596 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7372/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690598 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7373/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690600 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (64X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7374/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690601 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7375/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690605 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7376/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690608 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7377/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002692000 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7378/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002692035 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7379/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001777214 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7380/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690584 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7381/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690585 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7382/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690603 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7383/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382438 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7384/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382440 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7385/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382447 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7386/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382448 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7387/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382583 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7388/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382449 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7389/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382764 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7390/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382434 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7391/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382443 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7392/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382446 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7393/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382433 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7394/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382439 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7395/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382442 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7455/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7456/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7457/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7458/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7459/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7509-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (48x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7460/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7461/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7462/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7510-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (54x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7463/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7464/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7465/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7466/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7467/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7468/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7469/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7470/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7500-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (24x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7471/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7472/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7473/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7474/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7475/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7502-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (30x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7476/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7477/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7478/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7479/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7480/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7481/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7505-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (36x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7482/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7483/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001382441 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind WHITE) (33X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7484/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1002690609 (1 inch PVC Light Filtering Cordless blind ALABASTER) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7485/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7486/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-00 (2 inch FAUX WOOD BLIND WHITE) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7487/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7488/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7492/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472019 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7493/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472039 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (48X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7494/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472041 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7496/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472057 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7497/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472150 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (24X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7499/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472163 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7500/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472167 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (69X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7502/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472312 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7507/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472520 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (46X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7508/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472650 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7511/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307580474 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (24X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7512/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559512 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (25X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7513/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559513 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7514/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559516 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7515/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559522 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7516/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559523 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7517/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559524 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7518/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559525 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7519/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559526 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7520/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559527 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7523/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559530 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7524/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559531 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7525/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559533 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7528/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472158 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7532/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472334 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (44X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7533/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472347 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7534/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472452 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7535/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472453 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7537/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472489 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (28X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7539/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472501 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7540/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472502 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7541/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472506 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7542/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472619 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (41X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7543/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472630 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7544/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472651 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (31X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7545/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472659 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (46X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7546/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307581086 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7548/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307471953 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7549/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472037 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7554/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472620 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (58X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7555/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472632 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7557/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559518 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7559/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 3559521 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (71X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7565/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472303 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (42X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7566/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472494 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (25X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7567/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472670 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (26X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7568/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7504-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (36x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7569/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7508-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (48x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7570/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7571/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7503-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7572/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7573/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7575/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472159 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (71X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7578/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472201 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (46X28 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7580/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472343 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7583/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472512 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (68X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7584/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472634 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7585/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472663 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (70X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7586/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472676 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (40X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7589/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472155 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (63X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7590/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472470 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7591/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472642 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7593/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472662 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7594/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472646 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7596/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2SWHT1 (2 inch PVC FAUX SLAT WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7598/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2ESNW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED SNOW WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7599/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EBRW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED BRIGHT WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7603/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BRSWHT1 (TRAP BOTTOM RAIL WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7607/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472654 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (68X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7611/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472350 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (45X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7612/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472525 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (38X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7621/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472329 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (38X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7622/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472342 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (30X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7623/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472473 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (30X64 inch) (xk)
- - Mã HS 39253000: SP7625/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7512-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (60x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7626/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7627/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7513-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (60x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7628/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7517-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (72x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7629/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7501-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (24x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7630/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-25 (2 inch FAUX WOOD BLIND OAK) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7631/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7507-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (42x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7632/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472317 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7634/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472465 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7635/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472322 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7636/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472202 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (71X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7637/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472316 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (59X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7639/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472355 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (29X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7647/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472215 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (71X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7648/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472493 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7697/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7506-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (42x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7771/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030346 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7772/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030348 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7773/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030349 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7774/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030350 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (34X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7775/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030432 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7776/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030434 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7777/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030436 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7778/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030437 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7779/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030439 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7780/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030442 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7781/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030444 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7782/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030447 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7783/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030347 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7784/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030433 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7785/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030345 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7786/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030431 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7787/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030438 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7788/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030450 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7789/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030451 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7790/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030452 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7791/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030453 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7792/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030455 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7793/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030456 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7794/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030474 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7795/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030480 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7796/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030494 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7797/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030483 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7798/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030495 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7799/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030486 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7800/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030477 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7801/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030478 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (34X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7802/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030487 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7803/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030491 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7804/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030435 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7805/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030448 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7806/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030454 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7807/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030481 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7808/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030473 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7809/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030479 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7810/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030476 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7811/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030484 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7812/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030485 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7820/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030441 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7821/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030445 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7822/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030446 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7823/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030443 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7824/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030497 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7825/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030500 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7827/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030504 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7828/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033472 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7829/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033473 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (43X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7836/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030458 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7837/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030460 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7838/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030471 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7839/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030490 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (59X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7840/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030488 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7843/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472176 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (23X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7844/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030459 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7845/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033018 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7846/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033476 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7847/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7511-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (54x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7848/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030493 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7849/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030501 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (39X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7850/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472474 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (26X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7854/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472214 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (37X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7856/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472511 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (42X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7868/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 75-7515-75 (2 inch FAUX WOOD BLIND MAHOGANY) (66x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7869/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472207 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (55X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7870/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472624 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (65X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7873/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030505 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (57X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7874/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307471956 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (23X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7893/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009643 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7894/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009649 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (27X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7895/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009652 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7896/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009654 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (36X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7897/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009658 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (48X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7899/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009660 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (52X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7900/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009661 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7901/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009662 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (60X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7903/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030503 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7904/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472154 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (53X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7908/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030492 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7909/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030506 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7910/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033474 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (47X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7914/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030508 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7915/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030498 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7916/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030482 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (36X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7917/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472297 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (29X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7918/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472307 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (42X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7922/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033477 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (62X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7926/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009653 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (32X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7928/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009656 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (39X45 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7929/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 1001009657 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (39X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7947/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033019 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7948/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006436 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (48X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7951/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EOYW1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED OYSTER WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7952/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWPER10 (Leasure Wood Vertical) (10 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7953/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWBIR10 (Leasure Wood Vertical) (10 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7954/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWBIR7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7956/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033479 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (72X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7957/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006434 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7958/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030475 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (23X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7959/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030499 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7960/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033020 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (31X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7963/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033471 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (35X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7981/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006433 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (27X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP7982/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 1006437 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (65X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8052/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH34.5x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (34.5x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8057/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2030457 (2''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (52X64 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8058/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2033478 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8071/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22.5x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22.5x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8077/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH25x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (25x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8083/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH34.5x54 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (34.5x54inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8088/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8371/ Rèm cửa bằng nhựa 2.5 inch- 2030507 (2.5''FAUXWOOD CORDLESS BLIND) (67X72 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8373/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472050 (1 inch PVC MB CORDLESS ALABASTER) (65X48 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8374/ Rèm cửa bằng nhựa 1 inch- 307472461 (1 inch PVC MB CORDLESS WHITE) (53X36 inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8375/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EPRL1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED PEARL WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8376/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EMAH1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED MAHAGONY) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8377/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2EWAL1 (2 inch PVC FAUX SLAT EMBOSSED WALNUT) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8378/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWPER7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8379/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWOYW7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8380/ Lá của rèm cửa bằng nhựa 3.5 inch- LWNAT7 (Leasure Wood Vertical) (7 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8381/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BREOYW1 (TRAP BOTTOM RAIL OYSTER WHITE) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8382/ Thanh dưới rèm cửa bằng nhựa- BREMAH1 (TRAP BOTTOM RAIL MAHAGONY) (9 feet) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8383/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8384/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8385/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH30x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (30x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8386/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH57.5x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (57.5x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8387/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH22.5x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (22.5x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8388/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH40.5x48 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (40.5x48inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8389/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8390/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x54 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x54inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8391/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH23x72 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (23x72inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8392/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH46.5x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (46.5x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8393/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x36 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x36inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SP8394/ Rèm cửa bằng nhựa 2 inch- 2BFH58x64 (2 inch CORDLESS FAUX WOOD WHITE) (58x64inch) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060003608001A7021850/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 36 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004448001A7021850/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 44.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004508001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 45 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004608001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 46 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004608002A7021978/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 46 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060004708001A7021876/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 47 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060005148001A7021978/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 51.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008148001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 81.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248001A7021841/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 64 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008248002A7021841/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 92.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060008408001A7022019/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 84 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009248001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 92.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009608001A7021838/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 96 (inch), màu trắng tuyết, Model: VV.VVAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: SV0060009848001A7022010/ Miếng lá bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 98.5 (inch), màu trắng, Model: VV.VVWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: Tấm màn cửa trượt (bằng nhựa), kích thước 500 x2.5m, hiệu DOORHAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm nhựa PVC dùng để làm mành che cửa phòng có điều hòa KT 200*1000 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-1 bằng nhựa, kích thước (1910x1570x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tay nắm bằng nhựa dùng để móc vào dây, 1 bộ 2 chiếc, nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: TGLF1457/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1458/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1459/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1460/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1461/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1462/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1463/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1464/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1465/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1466/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1467/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1468/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1469/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1470/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1471/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1472/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1473/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1474/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1475/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1476/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1477/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1478/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1479/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1480/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1481/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1482/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1483/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1484/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1485/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1486/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1487/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1488/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1489/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1490/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1491/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1492/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1493/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1494/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1495/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1496/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1497/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1498/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1499/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1500/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1501/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1502/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1503/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1504/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1505/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1506/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1507/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1508/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1509/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1510/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1511/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1512/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1513/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1514/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1515/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1516/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1517/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1518/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1519/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1520/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1521/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1522/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1523/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1524/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1525/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1526/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1527/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1528/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1529/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1530/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1532/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1533/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1534/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1536/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1537/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF1539/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGLF3.5-29/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 78"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1479/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1480/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1481/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1482/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1483/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1484/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1485/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1486/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1487/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1488/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1489/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1490/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1491/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1492/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1493/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1494/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1495/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1496/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1497/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1498/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1499/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1500/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1501/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1502/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1503/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1504/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1505/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1506/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1507/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1508/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1509/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1510/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1511/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1512/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1513/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1514/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1515/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1516/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1517/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1518/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1519/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1520/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1521/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1522/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1523/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1524/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1525/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1526/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1527/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1528/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1529/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1530/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1531/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1532/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1533/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1534/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1535/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1536/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1537/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1538/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1539/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1540/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 48"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1541/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1542/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1543/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 59"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1544/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1545/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1546/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1547/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1548/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1549/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1550/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1551/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1552/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1553/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1554/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1555/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1556/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1557/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1558/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1559/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1560/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1561/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1562/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1563/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1564/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 72"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1565/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1566/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1567/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1-58/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 25"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD1-59/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 25"x42" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-28/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng)104"X84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-81/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 78"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-82/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 104"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: TGRD3.5-83/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 66"x84" (xk)
- Mã HS 39253000: Vách nhựa của thùng đựng hàng dùng trong nhà xưởng,Curtain cart1800x1150x4 mm (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050040006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.5 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050060006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050100006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050120006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0050140006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 0.75 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0057400006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 74 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0059600006048APD465/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa.Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật 96 inch,màu trắng (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0090040006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 0.5 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0090300006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 3 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF00910800006048A7021996/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng,Model: CV.SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0130240006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 2.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: CVR.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0130240006041A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 2.5 (inch) (inch), màu trắng tuyết, Model: CVR.SAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF01312000006030A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 120x (inch),màu trắng,Model: CV...MWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0133500006030A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 35x (inch),màu trắng,Model: CV...MWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0136300006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 63 (inch) (inch), màu trắng, Model: CV.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF0137100006030A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 71 (inch) (inch), màu trắng, Model: CV.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF02211400006048A7021840/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 114 (inch),màu trắng,Model: CV...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VF04610800006043AAI022720-1/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật) 108 (inch),màu trắng Island,Model:AF043.N6043 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00610240008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 102.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00610240008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 102.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00611040008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 110.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00611840008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 118.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV00615640008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 156.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0066640008001A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 66.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0067840008001A7021729/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 78.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0067840008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 78.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0068540008001A7021912/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 85.5 (inch) (inch), màu trắng, Model: VVAL.SWH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: VV0068540008002A7021598/ Nắp đậy trang trí bằng nhựa (bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật dạng dọc) 85.5x (inch),màu trắng,Model: VVAL...SWH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: WF0093600006048A7021862/ Thanh quay bằng nhựa (điều chỉnh độ chớp lật). Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36 (inch),màu trắng,Model:FCX2UWAND36WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: WF0097200006048A7021996/ Thanh quay bằng nhựa (điều chỉnh độ chớp lật). Bộ phận của rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72 (inch),màu trắng,Model:FCX2UWAND36WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39259000: ./ Ghen nhựa đi dây điện, đường kính 20mm, dùng đi dây điện trong nhà xưởng, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng điện chất liệu nhựa, cable tray, kích thước 2m, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W20xH10xL1700mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Tấm ốp tường bằng nhựa, màu trắng, kích thước rộng 600, cao 3000mm theo kích thước tiêu chuẩn, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Tấm ốp tường LOGO bằng nhựa, màu gỗ tự nhiên dày 5cm, bố trí theo chiều ngang khổ 1220*600, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrofluoric Acid (HF) EL 49% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-362] Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x60x1000mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-382] Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x80x1000mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-462] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x60x40mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-482] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x40mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-682] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x60mm) (nk)
- Mã HS 39259000: 0/ Phào ốp góc bằng nhựa, dùng ốp xương trần, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 0/ Thang cáp dùng lắp cho đường dây dẫn, hoặc đường mạng trong nhà xưởng hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 0104_0092/ Nẹp kính 3090*6*6 màu White 1kg23m, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39259000: 036-CUA/ Nắp đậy thanh trên bằng nhựa của cánh cửa (end cap for headrail) (kích thước: 6*1.1CM, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: 1/ Nắp nhựa bên trái (nk)
- Mã HS 39259000: 11880AM/ Máng nhựa luồn dây điện 33x45 (nk)
- Mã HS 39259000: 174-CUA/ Nút bít bằng nhựa của cánh cửa (Plastic nut) (kích thước: 2.5*1.2cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: 18/ Gói chống ẩm (nk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW13/ Tấm mặt tủ nhựa 345x15x2650mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW14/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2600mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW15/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2500mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW16/ Tấm mặt tủ nhựa 450x25x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW18/ Tấm mặt tủ nhựa 510x25x2650mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW20/ Thanh bịt đầu nhựa 15x400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW27/ Nẹp sập trong nhựa 25x2600mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW36/ Tấm mặt tủ nhựa 600x15x2450mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW37/ Thanh tăng cường nhựa 22x22x3000mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW47/ Thanh bịt đầu nhựa 15x345mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW48/ Nẹp sập trong nhựa 15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW5/ Tủ giầy nhựa 650x365x1170mm(1 tấm mặt,6 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng,4 thanh bổ trợ,1 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW50/ Tấm panel nhựa 15x358x355mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW51/ Tấm panel nhựa 15x328x105mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW52/ Tấm panel nhựa 15x353x105mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW60/ Tấm panel nhựa 17x80x1220mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW75/ Thanh bịt đầu nhựa 25x450mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW76/ Nẹp sập trong nhựa 25x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW80/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x105x393mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW81/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x105x356mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW82/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x135x393mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW83/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x135x794mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW84/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x395x386mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19C-GW85/ Tấm ngăn kéo nhựa 15x395x824mm (xk)
- Mã HS 39259000: 19-SKFL185/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 19-SKFL186/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 2/ Nắp nhựa bên phải (nk)
- Mã HS 39259000: 2020CW-POLYAMIDE/ Thanh nhựa cách nhiệt dùng cho kết cấu bộ cửa nhôm cố định và kết cấu mái nhà trong xây dựng bằng nhôm, chất liệu nhựa polyamide,rộng: 57mm,dài: (3600)mm,3500 chiếc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW105/ Thanh tăng cường nhựa 12x34x150mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW116/ Gá cửa to nhựa 25mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW117/ Gá cửa nhỏ nhựa 15mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW125/ Tấm mặt tủ nhựa 400x15x3000mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW126/ Tấm mặt tủ nhựa 400x15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW127/ Tấm mặt tủ nhựa 310x15x2400mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW128/ Tấm mặt tủ nhựa 600x25x2750mm (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW129/ Tủ giày nhựa 830x365x1060mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,2 tấm cánh,1 tấm đáy,5 tấm ngăn,2 tấm lưng,3 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW130/ Tủ đồ điện nhựa 900x420x1800mm(2 tấm mặt,1 tấm đáy,3 thanh chân tủ,2 tấm hồi,11 tấm ngăn,2 tấm cánh,4 thanh bổ trợ,5 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW131/ Tủ đồ điện nhựa 410x670x1800mm(1 tấm mặt,2 tấm kéo,4 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,4 tấm cánh,3 thanh bổ trợ,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW133/ Tủ giầy nhựa 650x330x1170mm(1 tấm mặt,6 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng,4 thanh bổ trợ,1 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW134/ Tủ giầy nhựa 650x330x1800mm(1 tấm mặt,10 tấm ngăn,2 tấm hồi,4 tấm cánh,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng,1 thanh chặn cửa,8 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW136/ Tủ chén bát nhựa 1230x420x800mm(1 tấm mặt,3 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm giữa,2 tấm hồi,3 tấm cánh,3 thanh chân tủ,18 tấm ngăn kéo,3 tấm lưng,12 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW137/ Tủ giầy nhựa 960x330x1060mm(1 tấm mặt,10 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,1 tấm giữa,3 tấm cánh,6 tấm ngăn kéo,2 thanh chân tủ,2 tấm lưng,6 thanh bổ trợ,3 thanh chặn cửa) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW138/ Tủ đồ điện nhựa 410x670x1240mm(1 tấm mặt,2 tấm kéo,1 tấm ngăn,1 tấm đáy,2 tấm hồi,2 tấm cánh,3 thanh bổ trợ,2 thanh chân tủ,1 tấm lưng) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW139/ Tủ giầy nhựa 960x365x1060mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,3 tấm cánh,1 tấm đáy,10 tấm ngăn,2 tấm lưng,10 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW140/ Tủ trẻ em nhựa 900x480x1100mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,1 tấm ngăn,31 tấm ngăn kéo,1 tấm đáy,1 tấm lưng,7 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20C-GW141/ Tủ đồ điện nhựa 600x615x1910mm(1 tấm mặt,2 tấm hồi,2 tấm cánh,5 tấm ngăn,1 tấm đáy,1 tấm lưng,7 thanh bổ trợ) (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000SxW1000-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000xW1000-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000SxW800-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000SxW800-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-H2000xW1000-S700/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit H2000xW1000-S700 (xk)
- Mã HS 39259000: 20-SOUND H1200XW800/ Vách ngăn an toàn bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 20-Wind All Mesh (H2380xW1000)/ Tấm lưới lan can bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: 21056/ Bình chứa nước ngọt loại 20L bằng nhựa (có cảm biến mức nước), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Dụng cụ đựng nước rửa mắt 248680000 (8-5367-21, chưa có dung dịch rửa, chất liệu nhựa LDPE, kích thước 460 x 360mm, 1 bộ gồm giá đỡ, gương và 2 lọ nhựa 1L, dùng lắp cố định vào tường bằng vít) (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Electric wire conduit (Ghen vuông) SP Electric wire conduit kích thước 39x18x2000mm (MOQ10 BAR) unt thanh,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng nhựa đi dây điện, 45x45mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (25x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1L-R (nk)
- Mã HS 39259000: 30229/ Thùng chứa nước bằng nhựa 32L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 310007571/ Tắc kê nhựa 5x25mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007582/ Tắc kê nhựa 6x40mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007583/ Tăc kê nhưa Plastic Expander, GREY, 6x60mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007587/ Tắc kê nhựa 6x30mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007588/ Tắc kê nhựa 8x40mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007874/ Tắc kê nhựa 10x50mm (nk)
- Mã HS 39259000: 3240197/ Máng cáp bằng nhựa rộng 25mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện.Mã hàng 3240197. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240198/ Máng cáp bằng nhựa rộng 40mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240198. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240199/ Máng cáp bằng nhựa rộng 60mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240199. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240200/ Máng cáp bằng nhựa rộng 80mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240200. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240282/ Máng cáp bằng nhựa rộng 30mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện.Mã hàng 3240282. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 4503088847/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (40x80x2000mm, 10 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-482-10P/ Cable accessory BDR-482-10P (nk)
- Mã HS 39259000: 4A057XR/ Khung gắn cố định nắp che van trên tường, bằng nhựa loại 4A057XR, dùng cho van xả tự động bồn cầu (nk)
- Mã HS 39259000: 4F045X/ Khung gắn cố định nắp che van trên tường, bằng nhựa loại 4F045X, dùng cho van xả tự động của tiểu nam và bồn cầu (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000MI002910/ Tay cầm entraxe 117 bằng nhựa- Poignee tiroir entraxe 117, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000MI002911/ Tay cầm entraxe 179 bằng nhựa- Poignee tiroir entraxe 179, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000ST001864/ Tay nắm nhựa dia.179mm- Handle dia.179, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000ST001936/ Tay nắm cửa nhựa 117mm- Handle dia.117, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 6/ PHIM PVC (MIẾNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39259000: 7d86/ FCH-10 Disinfectant Tank- Sản phẩm thùng lọc khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite (thùng 10 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7d87/ FCH-10 Disinfectant Gutter- Sản phẩm máng dẫn nước của thùng lọc khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bằng nhựa Composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7f153/ Houryu Pump Tank- Sản phẩm thùng thoát nước bằng vật liệu composite của hệ thống xử lý nước thải (thùng 10 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f4a/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Inflow)- Một phần (một nửa) của thùng thoát nước bằng nhựa composite, dung tích 20 lít, hàng đồng bộ tháo rời của hệ thống xử lý nước thải (xk)
- Mã HS 39259000: 7f4b/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Inflow)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f5a/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Outflow)- Một phần (một nửa) của thùng thoát nước bằng nhựa composite, dung tích 20 lít, hàng đồng bộ tháo rời của hệ thống xử lý nước thải (xk)
- Mã HS 39259000: 7f5b/ CA5,7,10 Effluent Pump Tank (Outflow)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f8/ CE-7 EFFLUENT PUMP TANK (INFLUENT SIDE)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7f9/ CE-7 EFFLUENT PUMP TANK (OUTLET SIDE)- Sản phẩm (thùng thoát nước) bằng nhựa composite của hệ thống xử lý nước thải (một nửa thùng 20 lít) (xk)
- Mã HS 39259000: 7m14/ CXN5 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m15/ CXN7 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m172/ CXN7 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m272/ CXN5 Cleaning trough- Bộ phận máng dẫn nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 7m302/ 25-2002 On Ground Type- Bộ phận máng thoát nước của bồn tự hoại bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),12.5KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),12.5KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),13KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),13KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),14.5KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),14.5KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 8- (2MX100M),9KG/ Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),9KG/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 915-1085-0004-1/ Bản lề bằng nhựa cứng sử dụng cho hộp lọc khí với chiều dài 70mml ngang 22mm- Plastic Moulded Hinge (P0602015). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-4.5P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-4.5P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-6P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-6P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-8P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-8P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASPU101/ Dây đệm bằng nhựa- ASPU101(10.3*2.4)mm (nk)
- Mã HS 39259000: ASPU101Z/ Dây đệm bằng nhựa- ASPU101Z(10.3*2.4)mm (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (48x47mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: HHPSJ6-W (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (50x37x5mm), nhãn hiệu: Takigen, code: BP-150-2 (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (69x52mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: HHPSJ8-W-SST (nk)
- Mã HS 39259000: Băng cản nước (chất liệu bằng nhựa PVC) Waterstop PVC MC O300 BLUE (1 cuộn 12m), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bảng mẫu sản phẩm của tấm sàn SPC, mã: WOODB57, được làm từ nhựa PVC. kích thước: 902x660x4 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Băng nẹp nhựa Soft Habagi 75RV, L30,000mm, D-Gray, dùng để dán nẹp chân tường (nk)
- Mã HS 39259000: BDR-242/ Máng ốp dây điện bằng nhựa BDR-242, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bể Composit Pentair, dùng để chứa hạt nhựa làm mềm nước, dung tích: 125 L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể tự hoại, chất liệu Composile bể, loại (2M3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bể xử lí nước thải, chất liệu Composit cốt sợi thủy tinh, kích thước D3000xL11900xT10mm, dung tích 84m3, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bích có ren YUD150814C Inflow Nut bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Bịt đầu ngưỡng cửa bằng nhựa mã 218351(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bịt đầu vít bằng nhựa mã 281715 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nắp chụp bảo vệ tường 1622 bằng nhựa PVC màu trắng gồm 1 nắp chụp kết thúc và phụ kiện dùng trong TTNT (loại trừ TT10), nhãn hiệu: INPRO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTH123 (xk)
- Mã HS 39259000: Bộ thoát cáp kích thước 120mm, có nắp đậy, phụ kiện dùng trong hệ thống máng quang, dẫn dây quang từ hệ thống máng ra ngoài, chất liệu nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 200L dùng để chứa hóa chất, kích thước W605xH865. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn muối (bồn nhựa) 100L (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa 200L (1-2422-01, MC-200, chất liệu nhựa PE, dùng đựng dung dịch trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa cho máy lọc mạ kẽm, kích thước: phi 200x250mm (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa composite, sử dụng trong xử lý nước, kích thước 200MMX893MM;dung tích:28 lít; NSX: SH SCENIC RESIN CO.,LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa Methanol, Model: CEN300B-M122, Dung tích: 300lít, TEMA (Thái Lan), kích thước 650mmDx1050mmH, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Bồn pha hóa chất, Thể tích bồn V 300L,Vật liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: BONNUOCNHUA/ Bồn nước nhựa 42lit, 600x300x300 (nk)
- Mã HS 39259000: BPJB105AZ/ Dây đệm bằng nhựa- BPJB105AZ (7.1MM*8.8MM*150M) (nk)
- Mã HS 39259000: CCDC-11952N/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (45*45*1700)mm,Mới 100%(sử dụng trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32 (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*20 (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*25 (xk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*25. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chai nhựa PP dung tích 2L cho vòi sen hiệu Refa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Chặn cửa bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 2K-32663/ Liner (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Chân đế bằng nhựa loại 2, dùng cho khung căng bạt, kích thước 37cmx37cm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chân đế hình tròn bằng nhựa loại 2, dùng cho khung căng bạt, kích thước125 x 340 x đường kính 365 mm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x18mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH 7504, kích thước 75mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ góc có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12022E,kích thước:203x203(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Chỉ nẹp PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPC-12002,kích thước:2400x10(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 'Chi tiết giữ nẹp kính, chất liệu Nhựa, 100 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 203102, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ tường bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Frame line B, kích thước 35mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39259000: 'Chống nhấc cánh cửa xếp trượt, chất liệu nhựa, phụ kiện cửa, 2 cái/ gói, hsx: Shuco, mã hàng: 228640, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chống xệ cửa, chất liệu nhựa, 10 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 248858, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt bằng nhựa dùng cho kính nhôm (PLASTIC PARTS USED FOR ALUMINUM SASH- BBJ360F L <QU>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cân bằng dùng để cân bằng lát gạch (dùng trong xây dựng) chất liệu bằng nhựa kết hợp sắt, kích thước (phi 3 x 6)cm+-10%. Nhà sản xuất: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt chặn cửa bằng nhựa mã TCG026 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa 2 mặt cho hộp lõm bằng nhựa PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa bằng nhựa PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt cửa kéo bằng nhựa (PLASTIC CORE DOOR ROLLER-(UD090A R <G>)- (1 bộ 2 cái). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Chốt liên kết, Thương hiệu: Sky Wood, màu Brown, kích thước: 32mm x 13 mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: CMK-011-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI A1-10N, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-012-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI F45, L2000mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-013-2/ Thanh nẹp trần bằng nhựa F MIKIRI D-3, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: CMK-014-2/ Thanh nẹp nhựa F MIKIRI A1-13N, L1820mm (xk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 1808x658mm, 2 tay gài(100376IM) (nk)
- Mã HS 39259000: Con chống vẩy cánh, chất liệu nhựa, 10 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã: 276205, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Con lăn lắp gioăng, mã 296518, dùng trong lắp ghép cửa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Côn nhựa PVC (cút nối ống nhựa PVC), kích thước: đường kính 140mm-114mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Côn nhựa PVC 140-114 (xk)
- Mã HS 39259000: Con sơn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:C10024, KT: 130mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Côn thu PVC DN110-48 (xk)
- Mã HS 39259000: Console PU có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPS-12002,kích thước:75x110(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Cột nhựa hàng rào, chất liệu bằng nhựa UPVC, kích thước 1900mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: COVER SEAL: NẮP CHỤP BẰNG NHỰA CỦA THANH ỐP CỬA,DÙNG CHỤP 2 ĐẦU CỦA THANH ỐP/50 X 20 X 01 MM/ MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: CPJK10/ Thanh chặn bằng nhựa- CPJK10 (nk)
- Mã HS 39259000: CPJU10/ Thanh chặn bằng nhựa- CPJU10 (nk)
- Mã HS 39259000: CSH-015-2/ Băng nẹp nhựa Soft Habagi 75RV, L30,000mm, D-Gray (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-009-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N,450x450mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-010-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N, 200x200mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-012-2/ Khung nhựa TENKEN KOUWAKU T-125N, 300x300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-013-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 200x200 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-014-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 250x250 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-015-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 300x300 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-016-2/ Khung nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size 450x450 mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-017-2/ Thanh nhựa Tenken Kouwaku T-095N, Size L2100 mm, White (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-019-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-9.5mm, L 300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-020-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-9.5mm, L 250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-022-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-023-1/ Khung nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-025/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 200X200mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-026/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 250X250mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-027/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 300X300mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-028/ Khung nhựa Tenken Kouwaku TYPE 1, 250X450mm (xk)
- Mã HS 39259000: CTK-031-1/ Thanh nẹp bằng nhựa KABEYOU TENKEN KOUWAKU N15-12.5mm, L 2100mm (xk)
- Mã HS 39259000: cửa bằng nhựa pvc dùng cho máy gia công trục đứng DME 4000, kích thước 1000mm*1500mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió (cửa gió tránh mưa) bằng nhựa ABS, dùng cho phòng sạch thí nghiệm. Kích thước: (600*600)mm +/-5%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió chất liệu bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, kích thước: 30cm*15cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông phòng chất liệu nhựa composite kích thước:2250/905/80mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa Vệ Sinh (0.76*1.83)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cửa Xếp 120mm (0.80*2.10)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cửa Xếp 120mm (0.90*2.10)M (xk)
- Mã HS 39259000: Cục đệm bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 2K-31086/ Spacer (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Cụm nắp công tắc ổ cắm điện 650BVH WHITE BLANK PLATE: PDL650BVHWH (xk)
- Mã HS 39259000: Cuộn nhựa Teflon 10x11x10.000mm (xk)
- Mã HS 39259000: Dải nhựa tổng hợp dạng cuộn dùng nẹp mép bàn kt: khổ 0.3cm~3cm, hiệu: GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Dải plastic PVC dùng làm phào chỉ đã được gia cố gắn lớp mặt nhưng chưa được gia công thêm,KT: 2800x100x17mm,Nặng: 0.68-0.70kg/m, màu: HW 90241, hãng sản xuất:Tiledepot (nk)
- Mã HS 39259000: Dẫn hướng bằng nhựa mã 265375(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu bịt hộp đi dây 110 x 50, chất liệu nhựa, mã hàng:10095 RBR, HSX: EFAPEL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu bịt mi chắn nước bằng nhựa, 1 gói 20 chiếc mã 227132(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN32 (xk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN32. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN63 (xk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong, chất liệu: PPR, kích thước: DN 63mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu nối hình chữ T, chất liệu: nhựa PPR, kích thước: DN63mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DÂY NẸP PVC EDGE BANGDING DÙNG ĐỂ NẸP CÁC CỬA TỦ, CẠNH BÀN, GHẾ (POLYME VINYL CLORUA) 709-20 (0.6x22)mm/ (1*45)mm (1*55)mm/ (1*80)mm.DÙNG TRONG NGÀNH GỖ. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DD.1000/ Dây đai bằng nhựa, 1 cuộn 1,000 Mét. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đế âm đơn chữ nhật (chất liệu bằng Plastic). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Đế âm đơn chữ nhật. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: đế nổi cho ổ cắm âm (F106-0, F106-0, PCE) (không chứa các thiết bị điện dùng trong xây lắp) (xk)
- Mã HS 39259000: Để nổi đơn bằng PVC hiệu Sino, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Đệm chân cửa hai cánh, mã 218352, phụ kiện khóa, chất liệu nhựa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chèn kính bằng nhựa, 1 gói 10 chiếc mã 227769(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chống đập cánh FK-C màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chống nhấc KIN LONG FDK màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-03 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-04 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-05 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-06 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm giảm chấn FK-A màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm giảm chấn FK-B màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm kính, chất liệu nhựa, 100 cái/gói, phụ kiện của cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 288167, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm trước T95-05A màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DHBP922L3/ Miếng chặn bằng nhựa- DHBP922L3 (nk)
- Mã HS 39259000: DHBP922L8/ Miếng đệm bằng nhựa- DHBP922L8 (nk)
- Mã HS 39259000: Đỉnh cột PU có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPO-12008A,kích thước:272x414(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Đố chặn góc T95-04 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đố chống lắc T95-06 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DTA2.5I_WIREDUCTKIT/ Bộ máng dây điện DTA 2.5i, mã hàng: DTA2.5I_WIREDUCTKIT, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Dù cầm tay VINA Cán cong (xk)
- Mã HS 39259000: Dù chặn nước bộ xả vặn bằng nhựa (linh kiện bồn tắm): BF455-1 FITTING FOR BATHTUB (xk)
- Mã HS 39259000: Dụng cụ đựng nước rửa mắt 248680000 (8-5367-21, chưa có dung dịch rửa, chất liệu nhựa LDPE, kích thước 460 x 360mm, 1 bộ gồm giá đỡ, gương và 2 lọ nhựa 1L, dùng lắp cố định vào tường bằng vít) (nk)
- Mã HS 39259000: Đường viền chân tường bằng nhựa PVC dùng để ốp chân tường, kích thước: dày 2mm, dài 6m, rộng 10cm, dùng để xây lắp nhà xưởng DNCX: Công ty TNHH Qisda Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ê cu lục giác màu xanh bằng nhựa loại YUD161837C Blue Nut PE (xk)
- Mã HS 39259000: Electric wire conduit (Ghen vuông) SP Electric wire conduit kích thước 39x18x2000mm (MOQ10 BAR) unt thanh,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: FGDS060096/ Máng thu nước; kích thước: dài 4.300mm, rộng 450mm, cao 320mm; chất liệu bằng nhựa cường lực FRP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: FGDS060097/ Máng xả nước; kích thước: dài 3.700mm, rộng 450mm, cao 320mm; chất liệu bằng nhựa cường lực FRP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: FMK-001-1/ Thanh nẹp nhựa F-MIKIRI A1-10NV, L2000mm, White (xk)
- Mã HS 39259000: Gạch làm nền thí nghiệm thả rơi, chất liệu bằng nhựa, k/thước: 30*30cm/viên, brand: Armstrong Flooring, đóng gói 18 viên/hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gen bán nguyệt bằng nhựa dùng để đi dây cáp, kích thước: (51x19)1.2m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: GGPH2990 Tấm đệm, Dùng cho máy gắn linh kiện tự động(mounter Fuji XPF), chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt 100,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt chất liệu plastic, dùng để dẫn dây điện (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt D50,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ghen nhựa đi dây điện, đường kính 20mm, dùng đi dây điện trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Giá đỡ ống bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Giá đỡ tay sen bằng nhựa (đã kiểm hóa theo tk 10182902834/A12 mục 16): 51200MCC plastic fitting of shower, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Giá giữ giấy vệ sinh đơn bằng nhựa mạ crome loại DS708PAS, kt 165x85x85 mm,Hiệu TOTO (nk)
- Mã HS 39259000: Giá treo bộ điều khiển gắn tường bằng nhựa loại SHXCK56, dùng cho nắp đậy và bệ ngồi tự động, hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Giảm chấn cửa trượt, chất liệu nhựa, 10 cái/ gói, hsx: Schuco, mã hàng: 238489, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa dẻo, phụ kiện của cửa sổ kích thước (2200*10*12mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa mã EP1505G (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa tổng hợp (dạng sợi), dạng cuộn, sử dụng để đệm lót cửa kính, nội thất. KT: rộng 0.8cm, dầy 0.5cm, dài 200m/cuộn +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa,1 gói 100 chiếc mã 226943(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-051, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 0.6M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng silicon dùng trong xây lắp điện. Đường kính 100/165 mm, dày 7.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Góc cửa bằng nhựa 43mm*43mm*30mm, linh kiện của máy điều hòa không khí, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50 CLIP, mã HW60051, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50, mã HW80101-12, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-020, mã HW87301-2 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-025, mã HW60051 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-026, mã HW65001 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa WPC 35 CLIPS, mã HW60051, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: H0010024/ Ống nhựa cách nhiệt "0.5*1.0*10" Đường kính lỗ 0.5mm x đường kính ngoài 1 mm x chiều dài 10 m. (nk)
- Mã HS 39259000: HÀNG MẪU PHÀO CHỈ NHỰA POLYURETHANE DÙNG TRANG TRÍ TRONG NHÀ (nk)
- Mã HS 39259000: HARDWARE16A/ TẮC KÊ NHỰA M8*50MM, dùng cho đồ nội thất (nk)
- Mã HS 39259000: Hệ thống bảo vệ tường 1600I bằng nhựa PVC dài 3.6m gồm1 thanh phủ bảo vệ PVC, 10 bát đỡ bằng nhôm, 1 thanh đệm PVC và 1 bộ phụ kiện đi kèm dùng trong TTNT (loại trừ TT10), nhãn hiệu: INPRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: A42301-14, KT:254mmx254mmx30mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: KS1005, KT:37mmx155mmx295mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí, có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPH-12522,kích thước:94x94(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp bảo vệ máy ép, kích thước (630*51)mm. POmt2005930 (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp đi dây 110*50, chất liệu nhựa, mã hàng:10090 RBR, HSX: EFAPEL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đựng dung dịch nước rửa tay bằng nhựa (loại gắn tường), chưa có dung dịch, dung tích 700 ml, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đựng xà phòng gắn tường dạng lỏng có vòi xịt bằng nhựa loại TS125R (1 bộ gồm 01 hộp đựng bằng nhựa + 01 vòi xịt), hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp mẫu Thanh gỗ nhựa tổng hợp (WPC)- WPC Sample box- kích cỡ hộp: 356mm x 223mm x120mm (1 hộp 4 thanh, size thanh:100mmx200mmx20mm), loại SB-IW(SWBA20V1A), hiệu INOVAR,mới100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp Nema chứa thiết bị phân tích dữ liệu quan trắc, khung sắt, vỏ nhựa, cao 356 mm, ngang 304mm, sâu 140mm, model C-ENC12-MM, hãng Campbell Scientific, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa (không có nắp) P3 2972 BBC, đường kính: 68mm (hộp âm tường dùng để thi công các công trình điện, nước) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nhựa âm tường chất liệu bằng nhựa PVC, kích thước 86x86x50mm, dùng để chứa dây cáp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp nối sino 10x10 bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp ổ cắm 16A 250VAC (16A, 250VAC, SINO) (dùng để cố định ổ cắm điện) (xk)
- Mã HS 39259000: Hộp ổ khóa bằng nhựa mã TPW3813 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: IAS-001/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L1038 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-002/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L988 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-003/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L938 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-004/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L888 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-005/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L288 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-006/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L588 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-007/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L838 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-008/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L873 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-009/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L1188 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-010/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L438 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-011/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L723 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-012/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L738 mm (xk)
- Mã HS 39259000: IAS-013/ Thanh nhựa Ashimoto Syuno Parts, L573 mm (xk)
- Mã HS 39259000: ISC-004-1/ Nẹp nhựa Saw Cut Joint Cover, Gray, L2438.4mm (xk)
- Mã HS 39259000: Kệ nhựa 3 tầng (3 floor) (sản phẩm làm bằng nhựa hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Kệ nhựa để đựng đồ chơi, hiệu Gigo, mã sản phẩm #T099R. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ke nhựa dùng trong xây dựng, kich thước (2~4 x 2~4 x 0.5 ~3)cm+-10%. nhà sx: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Kẹp để giữ ống bảo vệ dây, dùng để gắn ống bảo vệ và bộ thoát cáp, chất liệu nhựa pvc, kích thước 56*52*23mm, mã sản phẩm: LCK02, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khóa đồng ống nhiệt- Phi 20mm (xk)
- Mã HS 39259000: Khớp nối bằng nhựa Cabineo 12 (xk)
- Mã HS 39259000: Khớp nối liên kết thanh nhựa C07, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H55/120/77/1.3)mm nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung bảo vệ aptomat, kích thước: 120x100x60mm, Vật liệu: Nhựa PVC, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39259000: Khung cho cửa kính kho lạnh, chất liệu: plastic, NCC: Shenzhen Sino-Australia. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung của nhựa PVC, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung nhựa dày 8ly, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BQC13, kích thước 1870x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: Lam gỗ trang trí ngoài trời mẫu hình chữ nhật, Thương hiệu SkyWood, Lourve (S), kích thước 90mm x 20mm x 2900mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Len chân tường dùng trong xây dựng, kích thước:cao 100mm, 50m/cuộn- TH96, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Len chân tường FK-311 cao 95mm, dài 2500mm, dày 13mm, dùng chống thấm nước chân tường. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện màn treo: Bánh Lăn Nam Châm 606, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện sản xuất tủ mát: Máng nước tủ mát (bao gồm kẹp máng nước). (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: LK06010/ kẹp nối,bằng: thép không gỉ,size: 25X10mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: LK06052/ phao trên,bằng: thép không gỉ,size: 20X70mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: LK06053/ phao dưới,bằng: thép không gỉ,size: 20X50mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),12.5KG/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mái che thông minh lợp tôn nhựa. Kích thước 3 x 2.7 m (xk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần có hoa văn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPM-12068,kích thước:820x50(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: BA1046B, KT:93mmx460mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng 35,dài 2m,bằng nhựa PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp bằng nhựa, dài 2m, dùng trong lắp tủ công nghiệp, loại CD-HF 30X100, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp chất liệu nhựa PVC có kích thước 25x25mm; sử dụng để đi dây điện cho máy đan sợi (xk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp quang có nắp đậy làm bằng nhựa PVC, dùng để chứa và dẫn sợi quang, kích thước 120*100*2000 mm, mã sản phẩm: 3A300, 38192, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dẫn dây nhảy quang, bằng nhựa dùng trong viễn thông (đồng bộ tháo rời), NSX: NINGBO LONGXING TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dẫn điện bằng nhựa (phụ kiện đi kèm của hộp điều tốc dùng cho dầm cầu trục), hiệu KOREA 50A-110A, nsx HANGZHOU AOTENG dài 1000m. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dây điện di động hình vuông chất liệu nhựa (có đầu cố định) 55mm x 35mm x 185cm R75mm-Square Cable carrier (with fixed head) Engineering plastic55mm x 35mm x 185cm R75mm (nk)
- Mã HS 39259000: Máng đi dây điện 60*60(1m7/thanh) (xk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.025x0.025m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện, 65x65x1700mm (xk)
- Mã HS 39259000: Máng gen luồn dây điện (bằng nhựa) _BIG 1M PVC MOLDING_BIG 1M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng gen nhựa, kích thước 15 *9mm (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ghen luồn dây điện 60x40mm-2m bằng nhựa.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 25x25 mm (sử dụng để lắp đặt, bố trí, bao bọc và bảo vệ các dây dẫn điện) (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 40x60 (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây điện, 45x45mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa luồn dây điện 33x45. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa PVC, kích thước là 39*19*2800mm, chất liệu là nhựa, công dụng dùng để nẹp dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa răng lược 40*40*1000 dùng để đi dây đện (xk)
- Mã HS 39259000: Máng Ống thoát nước điều hòa bằng nhựa, NSX: Tien Phong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W20xH10xL1700mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x40x30mm, nhãn hiệu: MISUMI) AD-342 (xk)
- Mã HS 39259000: MANG OP/ Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: AD-342/ JP (nk)
- Mã HS 39259000: Máng plastic L1000/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng plastic L1250/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mặt nạ kèm nút nhấn xả nước âm tường làm bằng nhựa mạ crôm (244x165x8 mm) dùng để kết hợp với bình xả nước âm tường của bồn cầu treo 740-0780 (F.O.C), nhãn hiệu: Vitra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mẫu nhựa in 3D bằng PLA. Nhà sx: 3DPS LLP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mẫu tấm chắn nước, kích thước 1560mm x 575mm x 110mm mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng bịt cuối bằng nhựa, (1 gói 20 chiếc) mã 227032(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chặn cuối bằng nhựa PVC, kích thước 40x64mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chèn hỗ trợ nẹp cửa bằng nhựa, mã 212722(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miêng chống nhấc bằng nhựa, (1 gói 10 chiếc) mã 248858 (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bắn bu-lông, mã 209756, chất liệu nhựa, dùng trong lắp ghép cửa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bằng nhựa mã T410010 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa mã TPW3802 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm KIN LONG CZS770-08-8 màu đen chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm kính, mã 218311, kích thước 100mm x 36mm, phụ kiện cửa, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng gắn nẹp kính, mã 203103, kích thước 20mm x 11.5mm, chất liệu nhựa, dùng trong lắp ghép cửa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng hỗ trợ kính bằng nhựa PVC, kích thước 72x42mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kê bằng nhựa PVC cho cửa sổ mở ra ngoài, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kẹp bằng nhựa mã 203022(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng làm kín bằng nhựa PVC, kích thước 120x46mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng mút của thanh co giãn bê tông, kích thước 1500x20x80cm, dùng trong thi công mặt sàn xây dựng. NSX: Taisei. Hàng mới 100%. 96 chiếc/thùng (1 number 1 piece) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nắp đậy bằng nhựa SFL KWS, hãng sx: WINKHAUS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nẹp góc bằng nhựa hình chữ V, kích thước: 3*3cm, dùng trong xây dựng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa (Plastic Corner, kích thước 4.2x5 cm, dùng lót góc cạnh),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa che vít lắp đặt thanh khung cửa đi trượt, phụ kiện của cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 238081, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa chèn góc giữa hai thanh nhôm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miệng nhựa đệm tay, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa dùng để kê kính, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 242056, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa kê kính, 4 cái/gói phụ kiện cửa, mã hàng: 281979, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miệng Nhựa kê kính, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa tháo rời dùng ghép thành tủ kích thước (35cmx35cm)(110 miếng/thùng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng ốp trang trí tường nhà (dạng tấm) bằng nhựa xốp cứng, cỡ (40x30)cm đến (60x40)cm, dầy < 3cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng phào ốp trang trí cột bằng nhựa, bản rộng (10-30)cm, dài (20-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi 280 x 4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: miếng viền chân tường bằng chất liệu sợi thủy tinh gia cố polyester trong ngành xây dựng 100mmx150mmx20mm (nk)
- Mã HS 39259000: Mô hình thi công, công trình xây dựng bằng nhựa lắp ghép, dùng để bày mẫu, đóng gói 1 bộ/1 hộp 10kg, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Móc dính tường bằng nhựa + sắt, cỡ < 5cm, 10 cái/bộ, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc treo đồ bằng nhựa + sắt, loại dính tường bằng chất kết dính, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc treo đồ loại dán tường bằng chất kết dính, bằng nhựa + sắt <5cm, 3 cái/bộ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Mũ cột thanh nhựa PVC C01, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H100/126/126/1.3)mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mũ của thanh nhựa C08, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H30/35/15/1.3)mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mương che (PULTRUDED FRP, làm bằng nhựa,kích thước 490x 690mm, được sử dụng cho lưới trên công trường, không thương hiệu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: N810/ Vách nhựa lõi thép UPVC kính 5 ly.Mới 100%,Xuất xứ:Việt Nam (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt dẫn hướng ray bằng nhựa, 1 gói 20 chiếc, mã 227008(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt đố bằng nhựa mã F9793 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ bắt vít tay nắm WPK-06C màu đen, chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa mã 227021 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thông hơi bằng nhựa mã TPW3806 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt thoát nước bằng nhựa mã T3160 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chân đế cột thanh nhựa PVC C01, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H43/126/264/1.3)mm nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp che lỗ thoát nước bằng nhựa PVC dùng cho cửa sổ, kích thước 12.5x24.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chống trào ngược không khí dùng cho nhà vệ sinh, chất liệu nhựa. KT: 21.5*21.5cm. Hiệu: Airscape. Nhà sx: Petrichor swan. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chụp lỗ thông hơi khung nhôm, mã 208694, kích thước 3cm x 6cm, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp cửa nhựa số 2 dùng để lắp ráp đậy lên khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp cửa nhựa số 8,10 dùng để lắp ráp đậy lên khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy A HS-VP286011A In Cap bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy B HS-VP286011B Out Cap bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy lỗ thoát nước bằng nhựa mã 203136(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo màu đen mã RAL 9005,100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp nhựa Cabineo Papyrus white RAL 9018, 100 cái/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nắp pin nhựa nút vít khoan, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: 10/1.3mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp thoát nước bằng nhựa composite, Kích thước đường kính ngoài:800mm+-10%, dầy:100mm+-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-01/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#NW1; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-02/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#SC1; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-28/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#NG2; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: NDTE20-29/ Hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa YH51R(S)#SR2S; mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt DN60 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt W60mmxH20mm*L1200mm (W60 x H20 x L1200 mm, PVC) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa (100 chiếc/ gói), mã 203101 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa dùng để cố định tấm nhựa PVC kích thước:(rộng 25 x cao 25 x dài:3000)mm +-10%, màu cherry.TaKa102 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bo góc, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x110x25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cao thấp SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x45x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 01, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 02, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 03, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 04, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 05, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 06, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 07, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chữ T WOOTM57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x45x8.5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cửa bằng nhựa dài (2,2-2,5)M, bản rộng < 2cm.Hiệu HAMMERED,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cửa bằng nhựa ngăn khói bên ngoài, size:2200x15x4mm. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc WOORD57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x45x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp giảm tốc, mã SA11, được sản xuất từ nhựa PVC, sử dụng trong xây dựng, kích thước 2200 x 45 x 10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc WOOEM57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kết thúc, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x35x10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp kính 3090*6*6 màu White 1kg23m, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp luồn (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp mũ cầu thang WOOSN57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x55x18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp mũi cầu thang SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x110x25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V10, Color F-6117, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa 40x16x1200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa bán nguyệt 45*1m2 (45 x 16 x 1m2(SCE02-03736)) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa lỗ W25mmxH45mmxL2000mm (ASIA) (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loạ HYP A3M-10(CW) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 18mm x2.0m), do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa PVC ốp góc tường có kích thước 2400*70*30mm, dùng trong nhà xưởng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa vuông H(20*10)mm*L1m9 (LIHAN) (dùng trong xây lắp công trình) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ống bằng nhựa tổng hợp, đã gia công định hình hoàn chỉnh, dùng để cố định đường ống nước. Ký hiệu: 01-2020. KT: (18*11*5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ốp góc bằng nhựa PVC, kích thước 50 x 4 x 5290 (mm). Nhà sản xuất: Haining UV Decoration Material Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-4.5P. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn bán nguyệt 30x32mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn WOOQR57, được làm từ nhựa PVC, kích thước 2400x25x15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp trang trí chữ T SPC,vật liệu nhựa PVC,kích thước 2200x45x8mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp V góc cho tấm ốp tường trong nhà, Thương hiệu SkyWood, PVC L-Angle, kích thước 28mm x 28mm x 3050mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp Viền H (1.8cm*3.8cm) 3.00M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền H (3.9cm*1.9cm) 3.05M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền trang trí ốp tường,chất liệu nhựa PVC,kích thước: (70*36*3000)mm NSX: JIANGXI CAPSTONE TRADING CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền U (3.0cm*2.8cm) 3.00M (xk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền U (5.0cm*2.8cm) 2.75M (xk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu cánh lớn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu chân cánh cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu chặn cánh cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu đố, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu thanh chặn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt gờ chặn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt khung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa cánh cửa bịt đầu cánh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa cánh cửa chắn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa che khe cho cánh nhôm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa che lỗ thoát nước mưa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa chèn ray dưới, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Inner Bead IB-7W 2.6M (Ốp góc trong) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NIPPON-MM1625/ Khung nhựa dày 8ly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NL129/ Nở nhựa ANCHOR,PLASTIC, phi 6X22MM,WHITE,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:750Z003 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,PULLS HANDLE-SMALL:2.1~2.5t,46140100072 (nk)
- Mã HS 39259000: NN01/ Hộp nhựa được làm từ plastic dùng cho mã UP & UP 24-007/485A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối góc bằng nhựa dùng cho ốp nội thất (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nối máng quang 90 độ có nắp đậy, dùng cho hệ thống máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước mỗi đầu 120*100mm, mã sản phẩm: 31390+38392, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối máng quang hình chữ T có nắp đậy, dùng trong hệ thống máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước mỗi đầu 120*100mm, mã sản phẩm: 31320+38332, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng cho máng quang, dùng trong hệ thống máng quang, chất liệu nhựa pvc, kích thước 120*100mm, mã sản phẩm: LL232, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN16 (xk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN16. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN20 (xk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 4.22 m, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NTD-1132/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x60x1000mm, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-362 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt bằng nhựa mã 246959(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt cho góc cánh cửa, chất liệu bằng nhựa, 2 pcs/set, mã hàng EEP002A050,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt ray trượt bằng nhựa mã T401003 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy khẩn SensoIRIS MCP150 Model: SensoIRIS MCP150, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy SensoMAG MHB50 Model: SensoMAG MHB50, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ỐC SIẾT CÁP, BẰNG NHỰA, IP55 ISO25 RAL7035, MÃ: LEGRAND 96805 (nk)
- Mã HS 39259000: Ống bán nguyệt luồn dây điện, model DL40, chất liệu nhựa PVC, kích thước 40x16x1200mm, nhà sản xuất Tiến Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Ống điện D20 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống gen điện 20 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống gen điện 32 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39259000: Ống thoát nước bộ xả vặn (linh kiện của bồn tắm): BF455-75 FITTING (xk)
- Mã HS 39259000: Pallet ống nước (nk)
- Mã HS 39259000: Pallet ống nước (xk)
- Mã HS 39259000: PBKR03/ OOTSU KAKI BKR03 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKR03AAC (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x900x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBKS02-1/ SHIMIZU KAKI BKS02 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKS02AAA (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x600x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBKS03-1/ SHIMIZU KAKI BKS03 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence B-BKS03AAA (Dùng trong xây dựng), kích thước 1953x900x80mm (xk)
- Mã HS 39259000: PBTF13-1/ MISUGAKI BTF13 Hàng rào tre nhựa Plastic Bamboo Fence (Dùng trong xây dựng), kích thước 1930x900x90mm (xk)
- Mã HS 39259000: PDL681WH/ Ổ cắm điện:PDL681WH (xk)
- Mã HS 39259000: PDL682VHWH/ Cụm nắp công tắc ổ cắm điện:PDL682VHWH (xk)
- Mã HS 39259000: PH40-1/ Thanh nhựa có mặt cắt hình chữ T ID-JOINT-M40 H40 Yuhatsu meji (2000x58x40mm), dùng trong xây dựng (xk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, ALT011 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ trang trí (PVC line, thành phần:PVC, bột đá), kích thước: 21 x 55 x 2900 mm, dùng trang trí nội thất, NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào cổ trần bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Skyline-A, kích thước 100mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: A31009-15, kích thước: 10*10*2cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào giả đá PVC dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng F.O.C mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp- phụ kiện tấm ốp trần, ốp tường, dạng tấm rời để lắp ghép KT: 3m x 10cm, mới 100%. NSX: HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 100G/M. Modem (ABT L) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3768-A-091, chiều dài: 3.50m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Belt line PVC- model D280, kích thước 28x20x3000 (mm) trang trí thắt lưng tường. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào ốp chân tường bằng nhựa đã gia công bề mặt, phụ kiện sàn gỗ công nghiệp, nhà sx DECORA S.A, kích thước: 2400 x 80mm, 10 chiếc/hộp, 10.98 kg/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 14x2500mm Model H Line corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nsx:LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'Phào PVC kích thước 60mm x 3000mm, model F55 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào trần PU trơn, dùng để trang trí nội thất làm bằng PU. Mã VPP-12444,kích thước:2400x66x70(mm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: 'PhàoPVC kích thước 30mm x 3000mm, model F28 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng chắn nước BJ610(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x30mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện của cơ cấu cửa tự động hiệu ALLMATIC: Thanh răng bằng nhựa kích thước 30x10x1000mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm chống xệ DD05, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện của thanh gỗ nhựa tổng hợp lát sàn ngoài trời: Chốt bằng nhựa (Plastic locking clip) loại DA-LC-02-2 (CSC711B-GZ), 250 cái/ hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Cục chặn cánh cửa lùa, bằng nhựa,màu đen, kích thước:dài 52mm,rộng 24.5mm, mã 12168/12169, hiệu Assa Abloy- ANTI-STRIKE BLOCK. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm chống đập cánh TT95-14, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm dẫn hướng FD1-LS, chất liệu: Nhựa, kt(mm):30x34x37, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kê DP-409-1, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm nhựa dẫn hướng bên cánh, nhãn hiệu Hydro holding, dùng trong xây dựng,Code T441010.1628.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp đậy F-TU2093, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp nhựa dưới ZH-LH63 (Khung) F-ZH016, chất liệu: Nhựa, kt(mm):24x40x15, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Núm giảm chấn TT95-14A, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện đầu bịt hệ combi bằng nhựa, dùng để cố định vải và thanh rèm, số lượng 51 hộp, KT: đường kính 25mmx10cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện đấu nối bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện dùng sản xuất trang trí nội thất: Hoa văn trang trí bằng nhựa PU (Hoạ tiết trang trí tường, trần).NSX: ZHEJIANG OUZHI NEW MATERIALS CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lắp bồn cầu treo tường bằng nhựa 92219900 (F.O.C), nhãn hiệu: Villeroy & Boch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lọc nước bằng nhựa loại YUD134317A ABS Suport (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện nhà tắm bằng nhựa loạiHMC15339A Lower Part Inspection Door (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ống (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ống PVC (xk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ván sàn (Nẹp nhựa)-(PVC ACCESSORIES)- (73cái/hộp)- chiều dài: 2.7m-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng của máy sạc cỏ Oshima SC-44/SC-44Y: bình xăng nhựa, dung tích bình xăng 1 lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang cuốn: Viền nhựa bậc thang cuốn- PLASTIC EDGE TOOP LEFT YELLOW-RAL 1023- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang máy: Hộp nhựa đựng nhớt- 59502301 Oil Lubricator BFK 5....16- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PS01N1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50001N1 2-Ji joina L1580mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS04N1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50004N1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS11R1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50011R1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PS12R1-1/ Thanh nhựa có mặt cắt giống chữ V2 Plastic Bar EKG50012R1 2-Ji joina L2150mm (dùng trong xây dựng) (xk)
- Mã HS 39259000: PVC đã tạo hình: Góc ngoài, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp góc tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC Marble Panel,Tấm trang tri bằng nhựa PVC, Kích thước 1220*2440* 2.6mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC PANEL (Tấm ốp Tường- Trần bằng nhựa giả gỗ, đã được tạo rỗng hình chữ nhật), Kích thước (0.4x2.9x0.009)m Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC PANEL No Film (Tấm ốp tường bằng nhựa không phủ film vân gỗ), Kích thước (0.4x2.9x0.009)m Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: QDFP509AL4/ Đệm bằng nhựa- QDFP509AL4 (nk)
- Mã HS 39259000: quan.ngo-vt10/ Máng ghen bằng nhựa có nắp dùng để luồn dây điện, kích thước:10 x 20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Que nhựa chống lắc (Cửa sổ lùa), sản phẩm bằng nhựa dùng trong xây dựng xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Rào chất liệu nhựa gỗ(70% từ nhựa, 30% từ gỗ) sử dụng trong xây dựng trang trí nội thất, kích thước 150mm x 21mm x1770mm. Nhà S/X YIXING HUALONG NEW MATERIAL LUMBER CO.,LTD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm che nắng dạng cuốn, bằng nhựa, HEATING BLIND-2000*2000mm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm cửa nhựa ngăn nhiệt dày 2.5 mm, bản rộng 300 mmKích thước cửa: 7800 x 4000 mm (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm nhựa vinyl chắn bụi, KT: 2200*1200*1950mm, nhà sx: KEO SAN VINA ELECTRONICS Co., Ltd, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: RO-A-471/ Bản lề bằng nhựa B-879-1H (nk)
- Mã HS 39259000: RO-A-66/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x1700mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-5L-1.7-R (455,413VND1PCE) (nk)
- Mã HS 39259000: Rơm nhân tạo bằng nhựa PE, dùng lợp mái, model R-4-8-1, size 50 * 50 CM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính đứng cánh góc 135 độ bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 17 mm Strip WJT20030-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính dưới cánh bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 13 mm Strip WJT10050-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính và tường bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 10mm Strip WJT10060-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-0L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051179] (nk)
- Mã HS 39259000: Sàn nhựa ngoài trời công nghiệp WPC Decking, Thương hiệu SkyWood, kích thước: 140mm x 25mm x 3050mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: sàn nhựa vinyl SPC. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Sản phẩm nhựa dạng hình từ polyvinyl clorua và chất độn canxi cacbonat đã tạo hình bằng phương pháp ép đùn, kt (80-100)*2000*15)mm, chưa được gia công thêm, dùng để ốp tường, mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: SCPH054/ Khung nhựa PVC BAR PHD (buzai) 2100L 9T- 2100x28x16 mm (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH055/ Khung nhựa PVC FRAME PHD 200 9T 258X258X16mm (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH063/ Khung nhựa PVC PHD 250 (308x308x16mm) (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH064/ Khung nhựa PVC PHD 200x400L (258x458x16) (xk)
- Mã HS 39259000: SCPH068/ Khung nhựa PVC PHD 300 (358x358x19mm) (xk)
- Mã HS 39259000: SKFL186-1700L/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39259000: SP-57648/ Thanh ray máng điện dùng để dẫn hướng dây điện, chất liệu nhựa Model: 114.1.12PZ; IGUS (nk)
- Mã HS 39259000: SP8372/ Nắp chụp của rèm cửa bằng nhựa- AISA-01 (RAIL COVER) (xk)
- Mã HS 39259000: SWS Vietnam JUN,JUL Update VMD(W)_2005- Bộ khay kệ trưng bày sản phẩm bằng nhựa acrylic (800mm(w)x500mm(d)x50mm(h)), Hiệu Sulwhasoo, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: T PPR DN63 (xk)
- Mã HS 39259000: Tắc Kê Nhựa _ Plastic Wall Plugs (5061900 E-Z TWIST N- LOCK)_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa 5cm (8 mm x L 50 mm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa đường kính 6mm & Vit xoáy,thương hiệu:Thịnh Phát,năm sản xuất:2019-2020.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm bịt cuối máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước 120*100mm, mã sản phẩm: LL23A, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 10.20m (2 tấm 20.40 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm dọc hàng rào nhà xưởng, chất liệu bằng nhựa UPVC, kích thước 1050*1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm hàng mẩu Compact laminate HPL, dùng làm vách ngăn trong toilet, kích thước 40*60mm, bề dày: 1mm, nhiều màu. Xuất xứ: Trung Quốc. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A10, Size: 2.95m/pcs, Color F-6117, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lát sàn bằng nhựa PVC, thành phần gồm: nhựa PVC, KT:1200 x18 x4 mm. Nhãn hiệu: KING FLOOR, NSX: SHANDONG XIAOXI INDUSTRIAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lấy sáng Polycarbonate Acrylic 2 lớp. Quy cách: 4FTx8FT (SHGC0.49; U0.82; VLT0.68). Sản xuất năm 2020. Hàng mới, đồng bộ 100%, dùng để chiếu sáng, phục vụ sản xuất tại công ty. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp lấy sáng nhựa composite, kích thước 1000mm*11.9m, dày 2mm. Màu OPAL (ON01) trắng đục. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Kliplok 940 màu Ice Clear, kích thước 940mm x 6.00m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái nhà bằng nhựa ASA đã được lượn sóng, kích thước [(6-7.2)x1.13]m, dày 2.5mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp nhựa Composite, (kt: 960x2030) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm lót sàn bằng nhựa kích thước 4000mm x 1000mm, hiệu JIANGSU AULLAND. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lót sàn composite grating (vật liệu nhựa gia cường sợi thủy tinh) quy cách: 3660*1220*25mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mái che ngoài trời FT 381-3125 dùng để vá vào chỗ hở của mái che, chất liệu nhựa PVC,2 set gồm 8 tấm dài 2.6mx rộng 0.6mx dầy1.5mm, màu đen sẩm, nhãn hiệu: Makmax, nsx: Taiyo, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Matico V MV46, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm mica KT 5x265x430mm (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm mút xốp từ nhựa polyurethane dùng làm cách âm, tiêu âm cho phòng thu, phòng hát, đã gia công hoàn chỉnh, có dán keo 1 mặt. Hiệu: SUPERCAR. KT: (75*50*1.5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nẹp nhựa (dùng nẹp bảng giá kệ siêu thị); (5x4.2)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (0.6cm*4.0cm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (0.6cm*8.5cm) (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (2.5cm*70cm) 1.78M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (3.5cm*70cm) 2.10M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm Nhựa (3.5cm*75.5cm) 2.14M (xk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PM401, mã HW60051, kt:(3.0*0.4*0.009))m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC401, mã HW60051, kt:(3000*400*6)mm, dùng để ốp trần, nhà sản xuất:.HAINING HAOWANG PLASTIC mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM402mã HW80101-12, kt:(33.0*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa composite (WPC), từ nhựa HDPE, dùng trong xây dựng: lót sàn, ốp tường..., màu cà phê nhạt. kích thước: 148x21x2200mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa dùng để ốp tường, ốp trần PVC Panel 2.9mx60cmx0.8cm Round Hole(Light). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa ép từ PVC+CaCO3, phủ bóng keo epoxy, k xốp,chưa gia cố+gắn lớp mặt,chưa kết hợp tương tự với vật liệu khác,k tự dính, k chứa chất hóa dẻo,dùng để lát sàn, kt (1220*182*4)mm,mới100% (nk)
- - Mã HS 39259000: Tấm nhựa HDPE 1.5mm (geocell) dạng ô ngăn GC1035 (1420N/10cm) (Kích thước: 22.04m2/panel)- Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100% (nk)