Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9507 - Mã HS 95071000: Cần câu cá bằng sợi carbon, hiệu Hollow Roler. Hàng mới 100%... (mã hs cần câu cá bằng/ hs code cần câu cá b)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá bằng nhựa loại thường (không có tay quay, lưỡi câu, dây), dài (1-3)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs cần câu cá bằng/ hs code cần câu cá b)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá HRJ64HB... (mã hs cần câu cá hrj6/ hs code cần câu cá h)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá ECA802MFS... (mã hs cần câu cá eca8/ hs code cần câu cá e)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá ECA902MFS... (mã hs cần câu cá eca9/ hs code cần câu cá e)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá SEALINE 66XHR... (mã hs cần câu cá seal/ hs code cần câu cá s)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá SWEEPFIRE 562MLFB... (mã hs cần câu cá swee/ hs code cần câu cá s)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá RZ 702HFS-BO... (mã hs cần câu cá rz 7/ hs code cần câu cá r)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá AIRD X 601HFB... (mã hs cần câu cá aird/ hs code cần câu cá a)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá SEABASS 106M-AO... (mã hs cần câu cá seab/ hs code cần câu cá s)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá LAGUNA 561HFB-AO... (mã hs cần câu cá lagu/ hs code cần câu cá l)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá REVROS 601HFB-AO... (mã hs cần câu cá revr/ hs code cần câu cá r)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá TD HYPER 561HFB-AO... (mã hs cần câu cá td h/ hs code cần câu cá t)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá LEG 5101HFB-AO... (mã hs cần câu cá leg/ hs code cần câu cá l)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá PSO 552XUL-CF... (mã hs cần câu cá pso/ hs code cần câu cá p)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá LTS 33 420H-AF... (mã hs cần câu cá lts/ hs code cần câu cá l)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá PXE902HXHFS-AF... (mã hs cần câu cá pxe9/ hs code cần câu cá p)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá PXS702HMHFS-AF... (mã hs cần câu cá pxs7/ hs code cần câu cá p)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá PXE 902HMHFS-AF... (mã hs cần câu cá pxe/ hs code cần câu cá p)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá RGVT 192MHFS-AF... (mã hs cần câu cá rgvt/ hs code cần câu cá r)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá NJB 400-AD... (mã hs cần câu cá njb/ hs code cần câu cá n)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá NJP 400-AD... (mã hs cần câu cá njp/ hs code cần câu cá n)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá mẫu... (mã hs cần câu cá mẫu/ hs code cần câu cá m)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá BJ COMMANDER IKADA 110 #1 ACT6... (mã hs cần câu cá bj c/ hs code cần câu cá b)
- Mã HS 95071000: Cần câu cá (không bao gồm dây câu, lưỡi câu)... (mã hs cần câu cá khô/ hs code cần câu cá)
- Mã HS 95072000: Móc câu hiệu SASAME HOOK NO. XN-04 (14 cái/gói)-Hàng mới 100%... (mã hs móc câu hiệu sa/ hs code móc câu hiệu)
- Mã HS 95072000: Móc câu GATAMATSU BRAND No. 12260 (7 cái/gói)-Hàng mới 100%... (mã hs móc câu gatamat/ hs code móc câu gata)
- Mã HS 95072000: Móc câu DECOY BRAND No. R-6 (12cái/gói)-Hàng mới 100%... (mã hs móc câu decoy b/ hs code móc câu deco)
- Mã HS 95072000: Móc câu hiệu MARUTO "EAGLE WAVE" No. 1930N-Hàng mới 100%... (mã hs móc câu hiệu ma/ hs code móc câu hiệu)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu- FISHING HOOK... (mã hs lưỡi câu fishi/ hs code lưỡi câu fi)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu dù bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu dù bằn/ hs code lưỡi câu dù)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 4 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 6 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 2 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 1 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 3 size 8 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 3 size/ hs code lưỡi câu 3 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 3 size 2 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 3 size/ hs code lưỡi câu 3 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 3 size 12 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 3 size/ hs code lưỡi câu 3 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 4/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 2/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 1/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 2 size 1/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 2 size/ hs code lưỡi câu 2 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 5/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 1 size 8/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 1 size/ hs code lưỡi câu 1 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 3 size 3/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 3 size/ hs code lưỡi câu 3 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 3 size 4/0 bằng sắt, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu 3 size/ hs code lưỡi câu 3 s)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu (0. 7MM*7) (DOHI)... (mã hs lưỡi câu 07mm/ hs code lưỡi câu 0)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu (0. 6MM*6. 5) (DOHI)... (mã hs lưỡi câu 06mm/ hs code lưỡi câu 0)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu 0. 5MM*17MM SUS 304FH... (mã hs lưỡi câu 05mm*/ hs code lưỡi câu 05)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu ASH-04 SILVER KOIKABARIS dia0. 9... (mã hs lưỡi câu ash04/ hs code lưỡi câu ash)
- Mã HS 95072000: DÂY CÂU NYLON... (mã hs dây câu nylon/ hs code dây câu nylo)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu cá và phụ kiện bằng nhựa thường hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs lưỡi câu cá và/ hs code lưỡi câu cá)
- Mã HS 95072000: DVPD10003 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd10003 mồi g/ hs code dvpd10003 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10115 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd10115 mồi g/ hs code dvpd10115 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10188 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd10188 mồi g/ hs code dvpd10188 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10705 Mồi giả câu cá-UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TY2... (mã hs dvpd10705 mồi g/ hs code dvpd10705 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10710 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10710 mồi g/ hs code dvpd10710 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10711 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10711 mồi g/ hs code dvpd10711 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10712 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10712 mồi g/ hs code dvpd10712 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10713 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10713 mồi g/ hs code dvpd10713 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10714 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10714 mồi g/ hs code dvpd10714 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10715 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10715 mồi g/ hs code dvpd10715 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10718 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10718 mồi g/ hs code dvpd10718 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10766 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #20 75G... (mã hs dvpd10766 mồi g/ hs code dvpd10766 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10860 Mồi giả câu cá-UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TY2... (mã hs dvpd10860 mồi g/ hs code dvpd10860 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10854 Mồi giả câu cá-EZ-SLIM CLOTH PARASOL 85MM... (mã hs dvpd10854 mồi g/ hs code dvpd10854 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10144 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TM2... (mã hs dvpd10144 mồi g/ hs code dvpd10144 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10703 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TM2... (mã hs dvpd10703 mồi g/ hs code dvpd10703 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10580 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #12(45G)... (mã hs dvpd10580 mồi g/ hs code dvpd10580 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10581 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #12(45G)... (mã hs dvpd10581 mồi g/ hs code dvpd10581 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10010 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10010 mồi g/ hs code dvpd10010 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10011 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10011 mồi g/ hs code dvpd10011 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10117 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10117 mồi g/ hs code dvpd10117 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10344 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10344 mồi g/ hs code dvpd10344 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10345 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10345 mồi g/ hs code dvpd10345 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10375 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10375 mồi g/ hs code dvpd10375 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10438 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10438 mồi g/ hs code dvpd10438 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11759 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11759 mồi g/ hs code dvpd11759 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11764 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11764 mồi g/ hs code dvpd11764 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11765 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11765 mồi g/ hs code dvpd11765 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11767 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11767 mồi g/ hs code dvpd11767 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11768 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11768 mồi g/ hs code dvpd11768 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11769 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11769 mồi g/ hs code dvpd11769 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11771 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11771 mồi g/ hs code dvpd11771 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11772 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11772 mồi g/ hs code dvpd11772 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11779 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11779 mồi g/ hs code dvpd11779 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11781 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11781 mồi g/ hs code dvpd11781 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11818 Mồi giả câu cá-EZ-Q CAST PLUS 3. 5... (mã hs dvpd11818 mồi g/ hs code dvpd11818 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10904 Mồi giả câu cá-HP IIYAN HG TY1 60MM... (mã hs dvpd10904 mồi g/ hs code dvpd10904 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11036 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd11036 mồi g/ hs code dvpd11036 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11038 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #20 75G... (mã hs dvpd11038 mồi g/ hs code dvpd11038 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11456 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd11456 mồi g/ hs code dvpd11456 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD9999 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd9999 mồi gi/ hs code dvpd9999 mồi)
- Mã HS 95072000: DVPD11063 Mồi giả câu cá-ULTRA SUTTE NUNO BM2 SS... (mã hs dvpd11063 mồi g/ hs code dvpd11063 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11091 Mồi giả câu cá-ULTRA SUTTE NUNO BM2 SS... (mã hs dvpd11091 mồi g/ hs code dvpd11091 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD9930 Mồi giả câu cá-TAKOYAN FUNE SUTTE ESAMAKI... (mã hs dvpd9930 mồi gi/ hs code dvpd9930 mồi)
- Mã HS 95072000: DVPD11287 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TM2... (mã hs dvpd11287 mồi g/ hs code dvpd11287 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11404 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TM2... (mã hs dvpd11404 mồi g/ hs code dvpd11404 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11089 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #25(94G)... (mã hs dvpd11089 mồi g/ hs code dvpd11089 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11090 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #25(94G)... (mã hs dvpd11090 mồi g/ hs code dvpd11090 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11279 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #25(94G)... (mã hs dvpd11279 mồi g/ hs code dvpd11279 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11691 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #25(94G)... (mã hs dvpd11691 mồi g/ hs code dvpd11691 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD9717 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 3. 0 TM2 (2 CÁI/BỘ- GÓI)... (mã hs dvpd9717 mồi gi/ hs code dvpd9717 mồi)
- Mã HS 95072000: DVPD11434 Mồi giả câu cá-TAKOYAN FUNE SUTTE M... (mã hs dvpd11434 mồi g/ hs code dvpd11434 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11880 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11880 mồi g/ hs code dvpd11880 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11881 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11881 mồi g/ hs code dvpd11881 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11882 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11882 mồi g/ hs code dvpd11882 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11883 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11883 mồi g/ hs code dvpd11883 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11884 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11884 mồi g/ hs code dvpd11884 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11885 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11885 mồi g/ hs code dvpd11885 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11886 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11886 mồi g/ hs code dvpd11886 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11887 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11887 mồi g/ hs code dvpd11887 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11888 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11888 mồi g/ hs code dvpd11888 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11889 Mồi giả câu cá-EZ-Q MAG CAST SEARCH DOUBLE GLOW 3. 5... (mã hs dvpd11889 mồi g/ hs code dvpd11889 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11247 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11247 mồi g/ hs code dvpd11247 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11248 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11248 mồi g/ hs code dvpd11248 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11249 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11249 mồi g/ hs code dvpd11249 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11250 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11250 mồi g/ hs code dvpd11250 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11251 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11251 mồi g/ hs code dvpd11251 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11252 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11252 mồi g/ hs code dvpd11252 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11253 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11253 mồi g/ hs code dvpd11253 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11254 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11254 mồi g/ hs code dvpd11254 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11255 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11255 mồi g/ hs code dvpd11255 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11256 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11256 mồi g/ hs code dvpd11256 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11257 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11257 mồi g/ hs code dvpd11257 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11258 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11258 mồi g/ hs code dvpd11258 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11259 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11259 mồi g/ hs code dvpd11259 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11260 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11260 mồi g/ hs code dvpd11260 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11261 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11261 mồi g/ hs code dvpd11261 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11262 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11262 mồi g/ hs code dvpd11262 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11263 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11263 mồi g/ hs code dvpd11263 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11264 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11264 mồi g/ hs code dvpd11264 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11265 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11265 mồi g/ hs code dvpd11265 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11266 Mồi giả câu cá-AURIE-Q SEARCH #2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11266 mồi g/ hs code dvpd11266 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11066 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11066 mồi g/ hs code dvpd11066 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11067 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11067 mồi g/ hs code dvpd11067 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11068 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11068 mồi g/ hs code dvpd11068 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11069 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11069 mồi g/ hs code dvpd11069 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11070 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11070 mồi g/ hs code dvpd11070 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11071 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11071 mồi g/ hs code dvpd11071 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11073 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11073 mồi g/ hs code dvpd11073 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11074 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11074 mồi g/ hs code dvpd11074 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11075 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11075 mồi g/ hs code dvpd11075 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11313 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11313 mồi g/ hs code dvpd11313 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11314 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11314 mồi g/ hs code dvpd11314 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11315 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11315 mồi g/ hs code dvpd11315 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11316 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11316 mồi g/ hs code dvpd11316 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11317 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11317 mồi g/ hs code dvpd11317 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11318 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11318 mồi g/ hs code dvpd11318 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11320 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11320 mồi g/ hs code dvpd11320 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11321 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11321 mồi g/ hs code dvpd11321 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11322 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 3. 0 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11322 mồi g/ hs code dvpd11322 mồ)
- Mã HS 95072000: Lưỡi câu bằng sắt, setbag, Dụng cụ câu cá... (mã hs lưỡi câu bằng s/ hs code lưỡi câu bằn)
- Mã HS 95072000: DVPD11780 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11780 mồi g/ hs code dvpd11780 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11782 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11782 mồi g/ hs code dvpd11782 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11783 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11783 mồi g/ hs code dvpd11783 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11784 Mồi giả câu cá-AURIE-Q 3. 5... (mã hs dvpd11784 mồi g/ hs code dvpd11784 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10071 Mồi giả câu cá-AURIE-Q RS SP 1. 6... (mã hs dvpd10071 mồi g/ hs code dvpd10071 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10611 Mồi giả câu cá-EZ-SLIM AURORA 95MM... (mã hs dvpd10611 mồi g/ hs code dvpd10611 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10072 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd10072 mồi g/ hs code dvpd10072 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10074 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd10074 mồi g/ hs code dvpd10074 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10258 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd10258 mồi g/ hs code dvpd10258 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10481 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #15 56G... (mã hs dvpd10481 mồi g/ hs code dvpd10481 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11037 Mồi giả câu cá-EZ-BAIT METAL #20 75G... (mã hs dvpd11037 mồi g/ hs code dvpd11037 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11426 Mồi giả câu cá-PATA PATA-Q RATTLE 2. 5... (mã hs dvpd11426 mồi g/ hs code dvpd11426 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10189 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd10189 mồi g/ hs code dvpd10189 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10190 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR 3. 0 30G... (mã hs dvpd10190 mồi g/ hs code dvpd10190 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11059 Mồi giả câu cá-ULTRA SUTTE NUNO BM2 SS... (mã hs dvpd11059 mồi g/ hs code dvpd11059 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11060 Mồi giả câu cá-ULTRA SUTTE NUNO BM2 SS... (mã hs dvpd11060 mồi g/ hs code dvpd11060 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10350 Mồi giả câu cá-UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TY2... (mã hs dvpd10350 mồi g/ hs code dvpd10350 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10716 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10716 mồi g/ hs code dvpd10716 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10717 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #12 45G... (mã hs dvpd10717 mồi g/ hs code dvpd10717 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10719 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #15 56G... (mã hs dvpd10719 mồi g/ hs code dvpd10719 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10720 Mồi giả câu cá-EZ-FIN MINI METAL #15 56G... (mã hs dvpd10720 mồi g/ hs code dvpd10720 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11288 Mồi giả câu cá-HP UKISUTTE NUNO/KAN 4. 0 TM2... (mã hs dvpd11288 mồi g/ hs code dvpd11288 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10856 Mồi giả câu cá-NAMARI SUTTE YOTSUME #12(45G)... (mã hs dvpd10856 mồi g/ hs code dvpd10856 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD10012 Mồi giả câu cá-EZ-Q FINPLUS TR RATTLE 3. 5 30G... (mã hs dvpd10012 mồi g/ hs code dvpd10012 mồ)
- Mã HS 95072000: DVPD11072 Mồi giả câu cá-EZ-Q DART MASTER SEARCH 2. 5 DOUBLE GLOW... (mã hs dvpd11072 mồi g/ hs code dvpd11072 mồ)
- Mã HS 95073000: Dây câu SUNLINE BRAND POWERD (NYLON) (50m/cuộn)-Hàng mới 100%... (mã hs dây câu sunline/ hs code dây câu sunl)
- Mã HS 95073000: Dây câu SEAGUAR BRAND JR. SEAGUAR (50m/cuộn)-Hàng mới 100%... (mã hs dây câu seaguar/ hs code dây câu seag)
- Mã HS 95073000: Dây câu DUEL/YO-ZURI BRAND LURE TOP KNOT LEADER (30 yard/cuộn)-Hàng mới 100%... (mã hs dây câu duel/yo/ hs code dây câu duel)
- Mã HS 95073000: Dây câu OCR BRAND #34X7 (1000m/cuộn)-Hàng mới 100%... (mã hs dây câu ocr bra/ hs code dây câu ocr)
- Mã HS 95073000: Dây câu OCR BRAND #40X7 (1000m/cuộn)-Hàng mới 100%... (mã hs dây câu ocr bra/ hs code dây câu ocr)
- Mã HS 95073000: Ống cuộn dây câu SMN4000, nhãn hiệu SMN, Nhà sản xuất: Shimano, hàng mới 100%... (mã hs ống cuộn dây câ/ hs code ống cuộn dây)
- Mã HS 95073000: Dây câu, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs dây câu npl dụ/ hs code dây câu npl)
- Mã HS 95073000: Guồng quay cước PHANTOM LT 5000D-CXH-RK, hàng mới 100%... (mã hs guồng quay cước/ hs code guồng quay c)
- Mã HS 95073000: DÂY CÂU CÁ, chất liệu Rope 50. 0: 100. 0% Polyamide, nhãn hiệu CAPERLAN, mới 100%, model 8211792... (mã hs dây câu cá chấ/ hs code dây câu cá)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Super Trout Advance Extreme Shock Leader 20M... (mã hs cuộn dây câu su/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Guồng quay cước 15 SWEEFIRE 1500-2B... (mã hs guồng quay cước/ hs code guồng quay c)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Omono Harisu 50M... (mã hs cuộn dây câu om/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu VEP Shock Leader 50M... (mã hs cuộn dây câu ve/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Mebal Gate Nylon 100M... (mã hs cuộn dây câu me/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Absolute CB Nylon 100M... (mã hs cuộn dây câu ab/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Keiryu Line Fluoro 60M... (mã hs cuộn dây câu ke/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Tribute Iso Float 150M... (mã hs cuộn dây câu tr/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Hard Top Fune Harisu 60M... (mã hs cuộn dây câu ha/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu NEW AVANI Eging Shock Leader 30M... (mã hs cuộn dây câu ne/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu DH Salmon TAT 18FT 2X- Fishing Line... (mã hs cuộn dây câu dh/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu 62 Excella Ayu Tenjou Ito Fluoro 30m... (mã hs cuộn dây câu 62/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu Dead or Alive Nylon Strong Type 150M... (mã hs cuộn dây câu de/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95073000: Cuộn dây câu VARIVAS Tapered Leader Standard... (mã hs cuộn dây câu va/ hs code cuộn dây câu)
- Mã HS 95079000: Lưới đen khổ 0. 9m F/B-206-25BWN-90206-00... (mã hs lưới đen khổ 0/ hs code lưới đen khổ)
- Mã HS 95079000: Mồi giả câu cá DUEL/YO-ZURI BRAND LURE SQUID JIG "SUPER" CLOTH #2. 5-Hàng mới 100%... (mã hs mồi giả câu cá/ hs code mồi giả câu)
- Mã HS 95079000: Mồi giả câu cá JACKALL BRAND MASK VIBE GENE 70-Hàng mới 100%... (mã hs mồi giả câu cá/ hs code mồi giả câu)
- Mã HS 95079000: Tán xoay câu SWIVEL NO. 3033R-Hàng mới 100%... (mã hs tán xoay câu sw/ hs code tán xoay câu)
- Mã HS 95079000: Dụng cụ bắt cá bằng tay đường kính 10cm, dùng trong bể cá cảnh, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ bắt cá/ hs code dụng cụ bắt)
- Mã HS 95079000: Vợt vớt cá LW-60150, 80300, 100300 (3 Size). Kích thước: 45cm, 55cm, 65cm. Không nhãn hiệu. Mới 100%... (mã hs vợt vớt cá lw6/ hs code vợt vớt cá l)
- Mã HS 95079000: Tay quay của ống cuốn dây câu, dùng cho cần câu loại (2-3)m, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs tay quay của ốn/ hs code tay quay của)
- Mã HS 95079000: Bộ dụng cụ dùng quấn lưỡi câu cá (1 bộ gồm: 1 vỏ tay cầm và 2 ruột dùng để kẹp lưỡi câu, 4 đế dùng giữ lưỡi câu)... (mã hs bộ dụng cụ dùng/ hs code bộ dụng cụ d)
- Mã HS 95079000: Dây Carbon/ SSA II-FC CLEAR #4 (23-01063)... (mã hs dây carbon/ ssa/ hs code dây carbon/)
- Mã HS 95079000: Phao, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs phao npl dụng/ hs code phao npl dụ)
- Mã HS 95079000: MỒI GIẢ CHO LƯỠI CÂU CÁ- Nhãn hiệu: CAPERLAN- Chất liệu: Bottle/Body 95. 0: 100. 0% Lead- Model code: 8553642... (mã hs mồi giả cho lưỡ/ hs code mồi giả cho)
- Mã HS 95079000: VỢT BẮT CÁ- Nhãn hiệu: CAPERLAN- Chất liệu: Back of the hand 100. 0: 100. 0% Stainless steel- Model code: 8332406... (mã hs vợt bắt cá nhã/ hs code vợt bắt cá)
- Mã HS 95079000: Phụ kiện cần câu cá Cannon 2295182: dụng cụ hỗ trợ neo mồi câu cá Cannon 2295182 Flash Weight [8 Lb]... (mã hs phụ kiện cần câ/ hs code phụ kiện cần)
- Mã HS 95079000: Dụng cụ kẹp cần câu bằng nhựa, NPL Dụng cụ câu cá... (mã hs dụng cụ kẹp cần/ hs code dụng cụ kẹp)
- Mã HS 95079000: Lưới Fr/B khổ 1. 2m (NEUTRAL BEIGE)- A5BWN-904FG-00... (mã hs lưới fr/b khổ 1/ hs code lưới fr/b kh)
- Mã HS 95079000: Phụ kiện hỗ trợ cho cần câu cá: dụng cụ hỗ trợ neo mồi câu cá, mã: Cannon 1491072 (đã bao gồm cước 83. 71 USD)... (mã hs phụ kiện hỗ trợ/ hs code phụ kiện hỗ)
- Mã HS 95079000: HẠT CƯỜM... (mã hs hạt cườm/ hs code hạt cườm)
- Mã HS 95079000: Vợt lưới dùng để bắt cá khung bằng sắt, KT(8-20)cm, hiệu mA và hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%.... (mã hs vợt lưới dùng đ/ hs code vợt lưới dùn)
- Mã HS 95079000: DVPD10542 Một phần mồi giả câu cá(dây móc)-QUICK LEADER #5. 0... (mã hs dvpd10542 một p/ hs code dvpd10542 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10648 Một phần mồi giả câu cá(dây móc)-IKA LEADER 2-BRANCH #3 12LBS... (mã hs dvpd10648 một p/ hs code dvpd10648 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10546 Một phần mồi giả câu cá(dây móc)-IKA LEADER 1-BRANCH #2 8LBS (2 CÁI/BỘ- GÓI)... (mã hs dvpd10546 một p/ hs code dvpd10546 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10547 Một phần mồi giả câu cá(dây móc)-IKA LEADER 1-BRANCH #3 12LBS (2 CÁI/BỘ- GÓI)... (mã hs dvpd10547 một p/ hs code dvpd10547 mộ)
- Mã HS 95079000: Mồi câu nhân tạo có móc khoen 2 đầu CX, size: 60gr. Hàng mới 100%... (mã hs mồi câu nhân tạ/ hs code mồi câu nhân)
- Mã HS 95079000: MỒI NHỬ CÁ (CÁ NHỰA)... (mã hs mồi nhử cá cá/ hs code mồi nhử cá)
- Mã HS 95079000: DVPD10884 Một phần mồi giả câu cá-STICKING PARTS for EGI... (mã hs dvpd10884 một p/ hs code dvpd10884 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11232 Một phần mồi giả câu cá (thân mồi)-BODY for CRYSTAL ULTRA Y2 80MM... (mã hs dvpd11232 một p/ hs code dvpd11232 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11233 Một phần mồi giả câu cá (thân mồi)-BODY for CRYSTAL ULTRA Y2 95MM... (mã hs dvpd11233 một p/ hs code dvpd11233 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11899 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE M... (mã hs dvpd11899 một p/ hs code dvpd11899 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11900 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE M... (mã hs dvpd11900 một p/ hs code dvpd11900 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11901 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE M... (mã hs dvpd11901 một p/ hs code dvpd11901 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11902 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE M... (mã hs dvpd11902 một p/ hs code dvpd11902 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11903 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE M... (mã hs dvpd11903 một p/ hs code dvpd11903 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD11936 Một phần mồi giả câu cá (vải dính)-ADHESIVE CLOTH (T2030) ULTRA SUTTE S... (mã hs dvpd11936 một p/ hs code dvpd11936 mộ)
- Mã HS 95079000: Mồi câu cá bằng silicone dài 2. 5 inch có gắn đuôi... (mã hs mồi câu cá bằng/ hs code mồi câu cá b)
- Mã HS 95079000: Lưỡi kèm cục làm chìm lưỡi câu cá FS415-20... (mã hs lưỡi kèm cục là/ hs code lưỡi kèm cục)
- Mã HS 95079000: Lưỡi câu (bộ phận của mồi câu cá giả)... (mã hs lưỡi câu bộ ph/ hs code lưỡi câu bộ)
- Mã HS 95079000: Nắp chụp tay quay cần câu cá 6J9698010... (mã hs nắp chụp tay qu/ hs code nắp chụp tay)
- Mã HS 95079000: Phao, setbag, Dụng cụ câu cá... (mã hs phao setbag d/ hs code phao setbag)
- Mã HS 95079000: Phao, setbox, Dụng cụ câu cá... (mã hs phao setbox d/ hs code phao setbox)
- Mã HS 95079000: Kẹp cần, setbox, Dụng cụ câu cá... (mã hs kẹp cần setbox/ hs code kẹp cần set)
- Mã HS 95079000: Khoen xoay bằng sắt, setbag, Dụng cụ câu cá... (mã hs khoen xoay bằng/ hs code khoen xoay b)
- Mã HS 95079000: DVPD10466 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER S 0... (mã hs dvpd10466 một p/ hs code dvpd10466 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10597 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER M B... (mã hs dvpd10597 một p/ hs code dvpd10597 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10467 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER M 2B... (mã hs dvpd10467 một p/ hs code dvpd10467 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10640 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER S 3B... (mã hs dvpd10640 một p/ hs code dvpd10640 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10362 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER ML 2B... (mã hs dvpd10362 một p/ hs code dvpd10362 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10532 Một phần mồi giả câu cá (chốt chặn phao)-TG WAVE MASTER S B... (mã hs dvpd10532 một p/ hs code dvpd10532 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD10644 Một phần mồi giả câu cá(dây móc)-IKA LEADER 2-BRANCH #2 8LBS... (mã hs dvpd10644 một p/ hs code dvpd10644 mộ)
- Mã HS 95079000: DVPD9948 Một phần mồi giả câu cá (phao)-TG WAVE MASTER M G2... (mã hs dvpd9948 một ph/ hs code dvpd9948 một)
- Mã HS 95079000: Thân mồi nhữ cá bằng nhựa (thành phẩm) CHIBI PANICRA DR (JP) 3. 7 mm, Hàng mới 100%... (mã hs thân mồi nhữ cá/ hs code thân mồi nhữ)
- Mã HS 95079000: Vòng tách bằng inox, setbag, Dụng cụ câu cá... (mã hs vòng tách bằng/ hs code vòng tách bằ)