Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7409 - Mã HS 74091100: Băng dính 1 mặt bằng đồng dạng cuộn SGT(BS) 4535CS, kích thước 520mm X 100M, Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 1 mặt/ hs code băng dính 1)
- Mã HS 74091100: NPLPVSX- Đồng tinh chế dạng lá, dải ở dạng cuộn- COPPER PLATE (dày0. 6mm x rộng82. 5mm; 0. 7mm x105;125;135 mm, 0. 8x145;160;175mm, 1. 0x180;190;210;240;250;300)NPLSX két làm mát xe ô tô tải. Hàng mới 100%.... (mã hs nplpvsx đồng t/ hs code nplpvsx đồn)
- Mã HS 74091100: Đồng tinh chế (dạng cuộn) C1020-H-Sn t3. 0mmx100. 00mmxC... (mã hs đồng tinh chế/ hs code đồng tinh ch)
- Mã HS 74091100: Đồng nguyên liệu dạng cuộn, dày 2. 3mm rộng 88mm, dùng sản xuất đầu nối thiết bị điện ô tô... (mã hs đồng nguyên liệ/ hs code đồng nguyên)
- Mã HS 74091100: Tấm đồng hợp kim định hình hoàn chỉnh làm mạch thu phát sóng chưa phủ mạ Airline cover 3. 5 GHZ GC70MF0039A0V_P0. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng hợp ki/ hs code tấm đồng hợp)
- Mã HS 74091100: Tấm đồng hợp kim định hình hoàn chỉnh làm mạch thu phát sóng đã phủ mạ Airline cover 3. 5 GHZ GC70MF0039A0V_P0. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng hợp ki/ hs code tấm đồng hợp)
- Mã HS 74091100: Đồng tinh chế (đồng đỏ), dạng cuộn C1100R 1/2H 0. 8*30mm... (mã hs đồng tinh chế/ hs code đồng tinh ch)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng FA-7664... (mã hs miếng đồng fa7/ hs code miếng đồng f)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng FA-11677... (mã hs miếng đồng fa1/ hs code miếng đồng f)
- Mã HS 74091900: Đồng lá/ Met, strip, copper, 110 ETP... (mã hs đồng lá/ met s/ hs code đồng lá/ met)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng 20x80x1. 0t (Copper Sheet), dùng để nối/truyền điện giữa các thang máng cáp 20x80x1. 0t WxHxt, xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng 20x8/ hs code miếng đồng 2)
- Mã HS 74091900: BRASS COIL (đồng lá)... (mã hs brass coil đồn/ hs code brass coil)
- Mã HS 74091900: MIẾNG ĐÀN HỒI EARTH-PLATE 2W110141A00... (mã hs miếng đàn hồi e/ hs code miếng đàn hồ)
- Mã HS 74091900: Tấm tản nhiệt bằng đồng (Dày trên 0. 15mm) (đã được định hình) GH02-12509A, KT (73. 39*51. 28)mm... (mã hs tấm tản nhiệt b/ hs code tấm tản nhiệ)
- Mã HS 74091900: Tấm đồng TLG1-036-0001J-128, 450mm x 525mm x 30mm... (mã hs tấm đồng tlg10/ hs code tấm đồng tlg)
- Mã HS 74091900: Vấu móc bằng đồng mạ đồng và Niken (TAB) DHA-582... (mã hs vấu móc bằng đồ/ hs code vấu móc bằng)
- Mã HS 74091900: Đồng tinh chế tấm lá, C1100- 1/2H (2 x 1000 x 2000)mm... (mã hs đồng tinh chế t/ hs code đồng tinh ch)
- Mã HS 74092100: Đồng thau dạng cuộn C2680R- SOFT, kích thước 0. 7mm x 600mm x cuộn, mới 100%... (mã hs đồng thau dạng/ hs code đồng thau dạ)
- Mã HS 74092100: Hợp kim đồng- kẽm (đồng thau) dạng dải, cuộn, chiều dày trên 0. 15mm, hàng mới 100%, PTPL: 79/PTPLMN-NV... (mã hs hợp kim đồng k/ hs code hợp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim (BRASS) dạng cuộn kích thước dày 1. 2mm * rộng 23mm * cuộn... (mã hs đồng hợp kim b/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Dải đồng (đồng thau) kích thước: 360x140x270mm- Copper Strap. Hàng mới 100%... (mã hs dải đồng đồng/ hs code dải đồng đồ)
- Mã HS 74092100: Bản đồng cán phẳng dạng cuộn (hợp kim đồng-kẽm) COPPER ROLL C2680 H/2 (dày 1. 5mm*rộng 35mm*Cuộn) (KQGĐ 1806/TB-PTPL ngày 13/08/2015)... (mã hs bản đồng cán ph/ hs code bản đồng cán)
- Mã HS 74092100: Đồng thau hợp kim dạng cuộn_BRASS STRIP C2680R-1/2H, kích thước: 1mm x 600mm x Coil, hàng mới 100%... (mã hs đồng thau hợp k/ hs code đồng thau hợ)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim (Đồng- Kẽm) dạng cuộn C2801R 1/2H. Kích thước: Dày 1. 0mm, bề rộng 35mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hợp kim đ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Đồng thau (hợp kim đồng- kẽm) cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn C2680R 1/2H dày 1mm, rộng 412mm (Cu 64. 37%;Zn 35. 6115%;Pb 0. 0001%;Fe 0. 0037%, P 0. 0001, Cd 0. 0001, Ni 0. 0019, tạp chất). Mới 100%... (mã hs đồng thau hợp/ hs code đồng thau h)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim kẽm C2680R-H (đồng thau) hàm lượng kẽm 35%, dạng cuộn có chiều dày 0. 5mm. chiều rộng 57. 5mm. mới 100%... (mã hs đồng hợp kim kẽ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Hơp kim đồng kẽm dạng cuộn Brass Strip C2680R-EH 0. 7mmx94mmxCoil. Hàng mới 100%... (mã hs hơp kim đồng kẽ/ hs code hơp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim đồng- kẽm dạng cuộn C2600R1/2 H 0. 5x30. Kích thước dày 0. 5mm, rộng 30mm... (mã hs đồng hợp kim đồ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Hợp kim đồng- kẽm (đồng thau) dạng dải, cuộn chiều dày trên 0. 15mm, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng k/ hs code hợp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng vàng cuộn 0. 8x30. 1x C (C2680-1/2H)... (mã hs đồng vàng cuộn/ hs code đồng vàng cu)
- Mã HS 74092100: Đồng thau, dạng cuộn C2680R Sn 1/2H 0. 6*23mm... (mã hs đồng thau dạng/ hs code đồng thau d)
- Mã HS 74092900: Đồng tấm- 600x1000x0. 3mm... (mã hs đồng tấm 600x1/ hs code đồng tấm 60)
- Mã HS 74092900: Đồng thau 65B- dạng tấm- kích thước 2x600x2000mm (hàng mới 100%)... (mã hs đồng thau 65b/ hs code đồng thau 65)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim (20. 5 x 79 x 80 mm) (1 tấm 1. 17 kgs)... (mã hs đồng hợp kim 2/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092900: Đồng tấm- 600x1000x0. 3mm... (mã hs đồng tấm 600x1/ hs code đồng tấm 60)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim (20. 5 x 79 x 80 mm) (1 tấm 1. 17 kgs)... (mã hs đồng hợp kim 2/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74092900: Đồng dạng tấm... (mã hs đồng dạng tấm/ hs code đồng dạng tấ)
- Mã HS 74092900: Đồng ở dạng tấm, có chiều dày trên 0. 15MM, Sản phẩm bằng hợp kim đồng-kẽm BRASS PLATE. Hàng Việt Nam Sản Xuất mới 100%... (mã hs đồng ở dạng tấm/ hs code đồng ở dạng)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim tấm lá (đồng thau) C2680-1/2H (0. 3 x 70 x 100)mm; Hàng mới 100%... (mã hs đồng hợp kim tấ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng- thiếc C5210R EH, dạng cuộn, chiều dày 0. 3mm x rộng 16mm. Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng t/ hs code hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng hợp kim đồng-thiếc nguyên liệu sản xuất cầu dao điện dạng cuộn SN1. 5SW t1. 0*6. 8/ Copper alloy strip... (mã hs đồng hợp kim đồ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Cuộn đồng hợp kim C5210R-EH 0. 3x62. 5. 'Tương ứng với mục hàng số 1 của TKK số: 102852705540 ngày 05. 09. 2019... (mã hs cuộn đồng hợp k/ hs code cuộn đồng hợ)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng mạ thiếc dạng cuộn C1020R-H 0. 8x74mm. Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng mạ/ hs code hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng hợp kim phosphor C5210 1/2H ở dạng cuộn, kích thước: 0. 4mm x 42mm x COIL, mới 100%... (mã hs đồng hợp kim ph/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng-Thiếc, C5210 EH, dạng cuộn, chiều dày 0. 18mm x rộng 16mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồngth/ hs code hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng cuộn hợp kim đồng thiếc kích thước: 0. 35MMx45. 5MMxCoil... (mã hs đồng cuộn hợp k/ hs code đồng cuộn hợ)
- Mã HS 74093900: Tấm hợp kim đồng-thiếc (T: 0, 5mm x W: 19, 5 mm), dùng để làm thanh tiếp xúc cho rơ-le... (mã hs tấm hợp kim đồn/ hs code tấm hợp kim)
- Mã HS 74093900: Dây đồng xi thiếc (Mới 100%)... (mã hs dây đồng xi thi/ hs code dây đồng xi)
- Mã HS 74093900: Đầu nối cáp bằng đồng mạ thiếc 946HP PVU-B80S-TR-MS... (mã hs đầu nối cáp bằn/ hs code đầu nối cáp)
- Mã HS 74093900: Thiết bị đầu cuối bằng hợp kim đồng mạ vàng 250 3F WP INTERLOCK TERMINAL, hàng mới 100% (xuất trả dòng hàng số 15 của tk 10287340782/E11 ngày 16/09/2019)... (mã hs thiết bị đầu cu/ hs code thiết bị đầu)
- Mã HS 74094000: Miếng lót cụm cảm biến nhiệt bằng hợp kim đồng và niken, CP TAPE BATTERY. Hàng chuyển đổi mục đính sử dụng từ mục hàng số 7 thuộc TK 102493603810/E31 ngày 21/02/2019... (mã hs miếng lót cụm c/ hs code miếng lót cụ)
- Mã HS 74094000: Cuộn hợp kim đồng- niken... (mã hs cuộn hợp kim đồ/ hs code cuộn hợp kim)
- Mã HS 74094000: Bạc-niken (hợp kim đồng-niken-kẽm) cán phẳng dạng cuộn C7521 1/2H dày 0. 3mm, rộng 400mm (Cu: 62. 1%, Zn: 20. 5%, Ni: 17. 04%, Pb: 0. 007%, Mn: 0. 17%, Fe: 0. 17%, Sn: 0. 009%). Hàng mới 100%... (mã hs bạcniken hợp/ hs code bạcniken h)
- Mã HS 74099000: Tản nhiệt hợp kim đồng kích thước dài 18. 5mm, rộng 3mm, độ dài chân 4 mm, dày 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt hợp k/ hs code tản nhiệt hợ)
- Mã HS 74099000: Tấm đồng dùng cho bộ gia nhiệt. Mới 100%... (mã hs tấm đồng dùng c/ hs code tấm đồng dùn)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim cuộn, C2801- 1/4H (1. 2 x 33)mm... (mã hs đồng hợp kim cu/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74099000: Đồng dạng cuộn(BCUP-5) thành phần 80%cu, 15%Ag, 5%P, chiều dày 0. 2mm, rộng 5mm. Hàng mới 100%.... (mã hs đồng dạng cuộn/ hs code đồng dạng cu)
- Mã HS 74099000: Phiến đồng... (mã hs phiến đồng/ hs code phiến đồng)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim nguyên liệu sản xuất cầu dao điện dạng cuộn/C194R-1/2H 1. 0mm*36. 5mm*Coil... (mã hs đồng hợp kim ng/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74099000: Dải dây hợp kim đồng dùng để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, kích thước 6*0. 35mm. Hàng mới 100%... (mã hs dải dây hợp kim/ hs code dải dây hợp)
- Mã HS 74099000: Miếng đồng 243-A8101521-000... (mã hs miếng đồng 243/ hs code miếng đồng 2)
- Mã HS 74099000: Đầu dây ăng ten 331-A8100701-000... (mã hs đầu dây ăng ten/ hs code đầu dây ăng)
- Mã HS 74099000: Đầu kim sạc điện 331-A8030201-000... (mã hs đầu kim sạc điệ/ hs code đầu kim sạc)
- Mã HS 74099000: Dây ăng teng FPC A810-15 243-A8101521-000... (mã hs dây ăng teng fp/ hs code dây ăng teng)
- Mã HS 74099000: Tấm tiếp điện bằng đồng (DJ71-10105A)... (mã hs tấm tiếp điện b/ hs code tấm tiếp điệ)
- Mã HS 74099000: Miếng đồng(GROUNDING 13*12. 3*0. 4)... (mã hs miếng đồnggrou/ hs code miếng đồngg)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim đồng- phot pho mạ kẽm dạng cuộn C5191R1/2H0. 64x36P. Kích thước: Dày 0. 64mm, rộng 36 mm.... (mã hs đồng hợp kim đồ/ hs code đồng hợp kim)
- Mã HS 74099000: Đồng Miếng 20*20*2cm... (mã hs đồng miếng 20*2/ hs code đồng miếng 2)
- Mã HS 74099000: Tấm đồng mạ bạc đã định hình hoàn chỉnh-GC70FT5796A0V... (mã hs tấm đồng mạ bạc/ hs code tấm đồng mạ)
- Mã HS 74099000: Đồng tấm E... (mã hs đồng tấm e/ hs code đồng tấm e)
- Mã HS 74099000: Đồng tấm H... (mã hs đồng tấm h/ hs code đồng tấm h)
- Mã HS 74099000: Thanh đồng mạ H... (mã hs thanh đồng mạ h/ hs code thanh đồng m)
- Mã HS 74099000: Đồng cuộn hợp kim 0. 2MMx33. 5MMxCoil... (mã hs đồng cuộn hợp k/ hs code đồng cuộn hợ)
- Mã HS 74099000: Tấm đàn hồi bằng đồng dùng cho cụm máy ảnh 4-424-667-01, Hàng mới 100%... (mã hs tấm đàn hồi bằn/ hs code tấm đàn hồi)