Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7408 - Mã HS 74081110: Dây dẫn bằng đồng, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs dây dẫn bằng đồ/ hs code dây dẫn bằng)
- Mã HS 74081110: Dây đồng 2 lớp cách điện dùng để sản xuất sản phẩm PFA Double Insulated Wire/X5/UTWA-2X-34- Mới 100%... (mã hs dây đồng 2 lớp/ hs code dây đồng 2 l)
- Mã HS 74081110: Dây đồng. 1000030128... (mã hs dây đồng100003/ hs code dây đồng100)
- Mã HS 74081110: Dây đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng/ hs code dây đồng hà)
- Mã HS 74081110: Dây đồng đơn (bằng đồng tinh luyện hàm lượng 99, 95%) dạng cuộn, đường kính 8 mm, gồm 6 pallets (1cuộn/ pallet), trọng lượng cuộn không đồng nhất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đơn b/ hs code dây đồng đơn)
- Mã HS 74081110: Dây đồng mặt cắt ngang 8mm dùng để sản xuất dây cáp điện- Copper Wire 8. 0mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng mặt cắ/ hs code dây đồng mặt)
- Mã HS 74081110: Dây đồng đơn(bằng đồng tinh luyện, hàm lượng 99. 88%), dạng cuộn, đường kính 8mm. Hàng mới 100... (mã hs dây đồng đơnbằ/ hs code dây đồng đơn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng hút chì (dây hút thiếc hàn) CP-3015 TAIYO. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hút ch/ hs code dây đồng hút)
- Mã HS 74081190: Cuộn dây đồng Dùng cho động cơ MS712-4... (mã hs cuộn dây đồng d/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081190: Cuộn dây đồng(kèm vòng bi) Dùng cho động cơ MS712-4... (mã hs cuộn dây đồngk/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 30... (mã hs dây đồng f030/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 35... (mã hs dây đồng f035/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 40... (mã hs dây đồng f040/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 45... (mã hs dây đồng f045/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 60... (mã hs dây đồng f060/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 65... (mã hs dây đồng f065/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 70... (mã hs dây đồng f070/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 75... (mã hs dây đồng f075/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 80... (mã hs dây đồng f080/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 85... (mã hs dây đồng f085/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 90... (mã hs dây đồng f090/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 95... (mã hs dây đồng f095/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 00... (mã hs dây đồng f100/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 05... (mã hs dây đồng f105/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 10... (mã hs dây đồng f110/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 15... (mã hs dây đồng f115/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 20... (mã hs dây đồng f120/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng mềm (linh kiện của máy hàn lưới thép). Mới 100%... (mã hs dây đồng mềm l/ hs code dây đồng mềm)
- Mã HS 74081190: Dây đồng dùng trong động cơ để SX đồ nội thất 0. 41. Kích thước: Fi 0. 41mm... (mã hs dây đồng dùng t/ hs code dây đồng dùn)
- Mã HS 74081190: Dây hút thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs dây hút thiếc/ hs code dây hút thiế)
- Mã HS 74081190: DÂY ĐỒNG TRÁNG MEN 1PE/AIW 0. 35... (mã hs dây đồng tráng/ hs code dây đồng trá)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 30... (mã hs dây đồng f030/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 35... (mã hs dây đồng f035/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 40... (mã hs dây đồng f040/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 45... (mã hs dây đồng f045/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 60... (mã hs dây đồng f060/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 65... (mã hs dây đồng f065/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 70... (mã hs dây đồng f070/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 75... (mã hs dây đồng f075/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 80... (mã hs dây đồng f080/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 85... (mã hs dây đồng f085/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 90... (mã hs dây đồng f090/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0. 95... (mã hs dây đồng f095/ hs code dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 00... (mã hs dây đồng f100/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 05... (mã hs dây đồng f105/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 10... (mã hs dây đồng f110/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 15... (mã hs dây đồng f115/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1. 20... (mã hs dây đồng f120/ hs code dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng đơn (bằng đồng tinh luyện hàm lượng 99, 95%) dạng cuộn, đường kính 16 mm, gồm 5 pallets (1cuộn/ pallet), trọng lượng cuộn không đồng nhất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đơn b/ hs code dây đồng đơn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng 2. 6mm2... (mã hs dây đồng 26mm2/ hs code dây đồng 26)
- Mã HS 74081190: Dây đồng màu đỏ 0. 20mm... (mã hs dây đồng màu đỏ/ hs code dây đồng màu)
- Mã HS 74081190: Dây đồng màu vàng 0. 20mm... (mã hs dây đồng màu và/ hs code dây đồng màu)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (TIW)... (mã hs dây đồng tiw/ hs code dây đồng ti)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW)... (mã hs dây đồng uew/ hs code dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (EI-AIW)... (mã hs dây đồng eiai/ hs code dây đồng ei)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2. 6 MM... (mã hs dây đồng 26 mm/ hs code dây đồng 26)
- Mã HS 74081900: Dây đồng, cút nối bằng đồng mới 100%... (mã hs dây đồng cút n/ hs code dây đồng cú)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (Đồng tinh luyện, 0. 05mmPP155 G1M NATURAL159/45R, linh kiện dùng SX thiết bị diệt côn trùng)-mới 100%... (mã hs dây đồng đồng/ hs code dây đồng đồ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng/ Cu enamel wire c 1. 3 d 0. 25... (mã hs dây đồng/ cu en/ hs code dây đồng/ cu)
- Mã HS 74081900: Dây đồng đã tráng men các loại... (mã hs dây đồng đã trá/ hs code dây đồng đã)
- Mã HS 74081900: Cuộn dây đồng kích thước rộng1. 0 * dày 0. 35mm (370m/cuộn/1200g). Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đồng k/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mạ niken các loại 0. 6F, 0. 8F, 1. 0F... (mã hs dây đồng mạ nik/ hs code dây đồng mạ)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng TL (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, kích thước 4, 2mm*30, 6mm)... (mã hs dây chảy đồng t/ hs code dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng 060T & 060TN (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 2, 5mm, chiều dài 40, 7mm)... (mã hs dây chảy đồng 0/ hs code dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mềm mạ thiếc TANSEN 1/0. 18 TA S... (mã hs dây đồng mềm mạ/ hs code dây đồng mềm)
- Mã HS 74081900: Cuộn đồng080451A... (mã hs cuộn đồng080451/ hs code cuộn đồng080)
- Mã HS 74081900: Cuộn đồng080452B... (mã hs cuộn đồng080452/ hs code cuộn đồng080)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 1717/ Wire mag, elec cop, 17, rnd (1lb 0. 4536 kg)... (mã hs dây đồng 1717// hs code dây đồng 171)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 1722/ Wire mag, elec cop, 22, rnd (1lb 0. 4536 kg)... (mã hs dây đồng 1722// hs code dây đồng 172)
- Mã HS 74081900: Dây đồng/COPPER KAPTON FOIL... (mã hs dây đồng/copper/ hs code dây đồng/cop)
- Mã HS 74081900: Dây đồng AWG28 (PO số 85012484, ngày 08. 11. 2019)... (mã hs dây đồng awg28/ hs code dây đồng awg)
- Mã HS 74081900: Dây đồng Copper wire 2PEW- F0. O9-HK... (mã hs dây đồng copper/ hs code dây đồng cop)
- Mã HS 74081900: Đồng sợi 2, 9 mm... (mã hs đồng sợi 29 mm/ hs code đồng sợi 29)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mới 100%... (mã hs dây đồng mới 10/ hs code dây đồng mới)
- Mã HS 74081900: Dây đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng/ hs code dây đồng hà)
- Mã HS 74081900: Dây đồng phi 0. 04, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng phi 0/ hs code dây đồng phi)
- Mã HS 74081900: Dây đồng cho loa US-3616A/3608A, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng cho lo/ hs code dây đồng cho)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (dạng cuộn)... (mã hs dây đồng dạng/ hs code dây đồng dạ)
- Mã HS 74081900: Phụ kiện máy hàn: Dây đồng dạng cuộn, Kích thước: (phi 1. 0- 5. 0)mm. NSX: SHUN XIN WELDING. Mới 100%... (mã hs phụ kiện máy hà/ hs code phụ kiện máy)
- Mã HS 74081900: Dây đồng hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng m/ hs code dây đồng hàn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng, WIRE-AD_USTC-2UEW/155_0. 06mm*65 Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng wire/ hs code dây đồng wi)
- Mã HS 74081900: Dây đồng hc 1. 2... (mã hs dây đồng hc 12/ hs code dây đồng hc)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2USTC 0. 10 x 20... (mã hs dây đồng 2ustc/ hs code dây đồng 2us)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (TIW)... (mã hs dây đồng tiw/ hs code dây đồng ti)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW)... (mã hs dây đồng uew/ hs code dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW 0. 12)... (mã hs dây đồng uew 0/ hs code dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (AI-EIW 1. 1)... (mã hs dây đồng aiei/ hs code dây đồng ai)
- Mã HS 74081900: Cuộn dây đồng(0. 5mm, 200g/1 cái, P/N: 677796-0001, hàng mới 100%)... (mã hs cuộn dây đồng0/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081900: Khay cuộn dây cuốn bằng đồng (Coil ass'y X), Model SO1960... (mã hs khay cuộn dây c/ hs code khay cuộn dâ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mạ niken các loại 0. 6F, 0. 8F, 1. 0F... (mã hs dây đồng mạ nik/ hs code dây đồng mạ)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng TL (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, kích thước 4, 2mm*30, 6mm)... (mã hs dây chảy đồng t/ hs code dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng 060T & 060TN (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 2, 5mm, chiều dài 40, 7mm)... (mã hs dây chảy đồng 0/ hs code dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây tiếp địa. Ground cord Dây lò xo, màu đen, dài 1. 8m... (mã hs dây tiếp địa g/ hs code dây tiếp địa)
- Mã HS 74081900: Đồng dây 1. 2mm cứng... (mã hs đồng dây 12mm/ hs code đồng dây 12)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần đường kính 2. 6mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng trần đ/ hs code dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng... (mã hs dây đồng/ hs code dây đồng)
- Mã HS 74081900: Dây cắt bằng đồng D0. 25 Tsubame (20kg/cuộn)... (mã hs dây cắt bằng đồ/ hs code dây cắt bằng)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần 1. 65 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng trần 1/ hs code dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần 2. 07 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng trần 2/ hs code dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng kéo tinh cỡ dây 0. 511mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng kéo ti/ hs code dây đồng kéo)
- Mã HS 74081900: Dây tiếp địa đại... (mã hs dây tiếp địa đạ/ hs code dây tiếp địa)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 0. 1mm (đồng nguyên chất dùng trong quá trình sản xuất dây điện). Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng 01mm/ hs code dây đồng 01)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 0. 08mm (đồng nguyên chất dùng trong quá trình sản xuất dây điện), Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng 008mm/ hs code dây đồng 00)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2. 10mm- MW CU WIRE C1100W D2. 1 D291000005- Hàng mới 100%- Xuất xứ VN... (mã hs dây đồng 210mm/ hs code dây đồng 21)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (tráng men) sx biến thế trung tần (mục 1)... (mã hs dây đồng tráng/ hs code dây đồng tr)
- Mã HS 74081900: Dây đồng tinh luyện dạng cuộn loại CPT, 1 sợi đơn, có kích thước mặt cắt ngang tối đa không quá 0. 160mm... (mã hs dây đồng tinh l/ hs code dây đồng tin)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần cỡ dây 2. 6mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng trần c/ hs code dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng tròn trần ủ, đường kính 0. 90mm... (mã hs dây đồng tròn t/ hs code dây đồng trò)
- Mã HS 74082100: Dây cắt (BRASS CUT 1000) dùng trong máy cắt dây CNC chuyên dụng. Đường kính dây 0. 25mm, 5kg/cuộn, chất liệu: Hợp kim đồng-kẽm, PN 950313920, mới 100%.... (mã hs dây cắt brass/ hs code dây cắt bra)
- Mã HS 74082100: Dây đồng (bằng hợp kim đồng- kẽm) 1. 46*6. 25mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng bằng/ hs code dây đồng bằ)
- Mã HS 74082100: Sợi dây đồng (Brass Wire 65/35, size: #3 YZIP (K2). Hàng mới 100%... (mã hs sợi dây đồng b/ hs code sợi dây đồng)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0. 25mm-Wire cutter... (mã hs dây đồng 025mm/ hs code dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Điện cực dây bằng đồng (dây đồng dùng làm dây cắt, 20kg/cuộn) MBWB0. 2-20-P. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực dây bằ/ hs code điện cực dây)
- Mã HS 74082100: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dây đồng dùng để buộc sản phẩm, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 74082100: Điện cực bằng hợp kim đồng kẽm loại một lỗ, đường kính ngoài 0. 3mm, dài 300mm. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng h/ hs code điện cực bằn)
- Mã HS 74082100: Dây cắt bằng đồng đường kính 0. 25mm- Sodick (dùng để xung tia lửa điện tạo hình cắt trên kim loại cho máy dây CNC)... (mã hs dây cắt bằng đồ/ hs code dây cắt bằng)
- Mã HS 74082100: Dây treo nhãn bằng đồng thau kích thước 2. 4*100mm- KEY CHAIN 2. 4MMX100MM... (mã hs dây treo nhãn b/ hs code dây treo nhã)
- Mã HS 74082100: Dây đồng thau: 0. 20HP5 (hợp kim đồng kẽm)... (mã hs dây đồng thau/ hs code dây đồng tha)
- Mã HS 74082100: Dây bằng hợp kim đồng kẽm, quy cách 1mm-1. 2mm, hàng mới 100%... (mã hs dây bằng hợp ki/ hs code dây bằng hợp)
- Mã HS 74082100: Dây đồng, bằng hợp kim đồng- kẽm (đồng thau), tiết diện ngang hình chữ nhật (Brass Wire) (BRASS WIRE) 5CFBW-B2-V3 0. 600X4. 200M/M CU-65%, ZN-35%, 7551694. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng bằng/ hs code dây đồng bằ)
- Mã HS 74082100: Dây bắn lỗ phôi bằng hợp kim đồng kẽm (Phi 0. 4mm) phi0. 4 (hàng mới 100%)... (mã hs dây bắn lỗ phôi/ hs code dây bắn lỗ p)
- Mã HS 74082100: Đồng thau- COPPER WIRE 0. 5 MM; Hàng mới 100%, phục vụ sản xuất. (M. 952101)... (mã hs đồng thau copp/ hs code đồng thau c)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0. 20mm... (mã hs dây đồng 020mm/ hs code dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0. 25mm... (mã hs dây đồng 025mm/ hs code dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Điện cực bằng hợp kim đồng kẽm loại một lỗ, đường kính ngoài 0. 3mm, dài 300mm. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng h/ hs code điện cực bằn)
- Mã HS 74082100: Dây đồng mạ kẽm EC Wire Gamma Brass Soft 500N 0. 25MM P5 5KG... (mã hs dây đồng mạ kẽm/ hs code dây đồng mạ)
- Mã HS 74082100: Dây đồng Brass wire BRASS CuZn40 HARD 900N 0. 20MM P10 10KG... (mã hs dây đồng brass/ hs code dây đồng bra)
- Mã HS 74082100: Dây đồngBrass wire, Thermo Brass 900. 010'' P10 10KG... (mã hs dây đồngbrass w/ hs code dây đồngbras)
- Mã HS 74082100: Dây đông thau EDM 0. 25mm (Dây cứng, lọai 5kg/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs dây đông thau e/ hs code dây đông tha)
- Mã HS 74082100: Dây đồng cắt tốc độ cao Bracut1000-0. 2 (MOQ5KGS), hàng mới 100%... (mã hs dây đồng cắt tố/ hs code dây đồng cắt)
- Mã HS 74082100: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dây đồng dùng để buộc sản phẩm, mới 100%thuộc dòng hàng 6 tờ khai 103012073620... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 74082200: Dây chảy (Ag+Cu+Zn, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 4, 0mm)... (mã hs dây chảy agcu/ hs code dây chảy ag)
- Mã HS 74082200: Dây đồng (dạng hợp kim đồng- niken) dùng để quấn lõi của biến trở. Loại: 2UEW/F kích thước: 0. 2mm, hãng sản xuất: GUANGZHOU YOUYI TRADING CO. , LTD, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng dạng/ hs code dây đồng dạ)
- Mã HS 74082200: Dây hợp kim đồng-nickel TANSEN 1/0. 110 CN49W S... (mã hs dây hợp kim đồn/ hs code dây hợp kim)
- Mã HS 74082200: Dây chảy (Ag+Cu+Zn, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 4, 0mm)... (mã hs dây chảy agcu/ hs code dây chảy ag)
- Mã HS 74082200: Dây đồng mạ Niken (ĐK: 0. 16mm). Tái xuất mục 8 của tờ khai 102607161640/E11 (24/04/19)... (mã hs dây đồng mạ nik/ hs code dây đồng mạ)
- Mã HS 74082900: Dây đấu nối lèo bằng Dây đồng trần, kích cỡ 50mm2, hàng mới 100%... (mã hs dây đấu nối lèo/ hs code dây đấu nối)
- Mã HS 74082900: Dây Jumper tiết diện 1. 2mm, kích thước 4mm*11mm*4mm, chất liệu hợp kim đồng. Hàng mới 100%... (mã hs dây jumper tiết/ hs code dây jumper t)
- Mã HS 74082900: Dây đồng PIN 161203S. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng pin 16/ hs code dây đồng pin)
- Mã HS 74082900: Dây bằng hợp kim đồng- bạc, dạng cuộn dày 0. 1mm, rộng 1. 25 mm (BCUP 5), dùng để sản xuất công tắc thiết bị điện... (mã hs dây bằng hợp ki/ hs code dây bằng hợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng rộng1. 5mm T0. 3mm(C2680) T0. 3*1. 5mm/3101700XAFKA... (mã hs dây đồng rộng1/ hs code dây đồng rộn)
- Mã HS 74082900: Cuộn dây hợp kim đồng (đường kính 0. 4mm) (01 cuộn dây có độ dài 5000 Feet)... (mã hs cuộn dây hợp ki/ hs code cuộn dây hợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng có tráng phủ thiếc NSL-TA0. 6-PT20 (Hàng nhập theo mục 1 tờ khai KNQ số: 102998354430 ngày 20/11/2019)... (mã hs dây đồng có trá/ hs code dây đồng có)
- Mã HS 74082900: Dây đồng P180, M65-002-0. 07 (0. 07 phi Y), đường kính 0. 07mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng p180/ hs code dây đồng p18)
- Mã HS 74082900: Dây đồng E180, M76-001-0. 11 (0. 11 phi E180), đường kính 0. 11 mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng e180/ hs code dây đồng e18)
- Mã HS 74082900: Dây đồng- P6131203 1UEW 50/0. 120 P20. 00... (mã hs dây đồng p6131/ hs code dây đồng p6)
- Mã HS 74082900: Vòng âm bằng đồng, dùng SX tai nghe, mới 100%... (mã hs vòng âm bằng đồ/ hs code vòng âm bằng)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (Đường kính mặt cắt ngang 0. 051mm)... (mã hs dây đồng đường/ hs code dây đồng đư)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (dùng gia công cơ khí, cắt khuôn mẫu, vật tư hao mòn trong máy cắt dây EDM). Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng dùng/ hs code dây đồng dù)
- Mã HS 74082900: Dây chuyền đồng... (mã hs dây chuyền đồng/ hs code dây chuyền đ)
- Mã HS 74082900: Cuộn dây đồng... (mã hs cuộn dây đồng/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74082900: Dây đồng mạ thiếc... (mã hs dây đồng mạ thi/ hs code dây đồng mạ)
- Mã HS 74082900: Dây dẫn điện đồng hợp kim dạng cuộn. (Độ dày lõi đồng 0. 06mm/180)... (mã hs dây dẫn điện đồ/ hs code dây dẫn điện)
- Mã HS 74082900: Dây đồng(hợp kim đồng, sản xuất trục dẫn hướng), 2. 6mm... (mã hs dây đồnghợp ki/ hs code dây đồnghợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đường kính 0. 361mm bằng hợp kim đồng, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đường/ hs code dây đồng đườ)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (kay17t1302 b42)... (mã hs dây đồng kay17/ hs code dây đồng ka)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (kks0411101 b42)... (mã hs dây đồng kks04/ hs code dây đồng kk)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (sle0122001 b42)... (mã hs dây đồng sle01/ hs code dây đồng sl)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (ksm0162114 b42)... (mã hs dây đồng ksm01/ hs code dây đồng ks)
- Mã HS 74082900: Dây dẫn điện (bằng đồng, kích cỡ: phi 0. 3mm, để quấn động cơ điện)/ E-WIRE (1EIW 0. 30)... (mã hs dây dẫn điện b/ hs code dây dẫn điện)
- Mã HS 74082900: Dây đồng, mạ thiếc TBC- 3. 5sq (320/0. 12), thiết diện 10 mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồngmạ thi/ hs code dây đồngmạ)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đã được mạ PIN 120608P. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đã đượ/ hs code dây đồng đã)
- Mã HS 74082900: Dây Cu/PVC/PVC 4 x 6... (mã hs dây cu/pvc/pvc/ hs code dây cu/pvc/p)
- Mã HS 74082900: Dây đồng phi 8mm, bằng hợp kim đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng phi 8m/ hs code dây đồng phi)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đục lỗ phi 1. 0x300... (mã hs dây đồng đục lỗ/ hs code dây đồng đục)
- Mã HS 74082900: ROLL JUMPER (0. 0423g) (Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc đường kính 0. 58+_0. 02mm)... (mã hs roll jumper 0/ hs code roll jumper)
- Mã HS 74082900: Dây làm sạch mỏ hàn bằng đồng hợp kim (1SET 2PCE) ST-40BW* hàng mới 100%, hãng sản xuất TAIYO ELECTRIC IND. CO. , LTD... (mã hs dây làm sạch mỏ/ hs code dây làm sạch)
- Mã HS 74082900: Dây cắt bằng đồng (dùng cho máy cắt dây) EDM Brass Wire- Hard1000N/mm2... (mã hs dây cắt bằng đồ/ hs code dây cắt bằng)
- Mã HS 74082900: Dây đồng cắt dây D0. 5(100 chiếc/ hộp)... (mã hs dây đồng cắt dâ/ hs code dây đồng cắt)
- Mã HS 74082900: Dây đồng- 0. 26 UEW1 Phi 0. 26... (mã hs dây đồng 026/ hs code dây đồng 0)