Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7115 - Mã HS 71151000: Dây kết nối/Wire 0652... (mã hs dây kết nối/wir/ hs code dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/AP-1008BH (USA)... (mã hs dây kết nối/ap/ hs code dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/CHP-08A... (mã hs dây kết nối/chp/ hs code dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/WJPS-201FBOT... (mã hs dây kết nối/wjp/ hs code dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/CHPI-390L RELAY (CARAT) HARNESS... (mã hs dây kết nối/chp/ hs code dây kết nối/)
- Mã HS 71159010: Dây bạc (SILVER 600 AGL3 WIRE 0. 3MM)... (mã hs dây bạc silver/ hs code dây bạc sil)
7116 - Mã HS 71161000: Bông cốt 6 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 6 li k/ hs code bông cốt 6 l)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 7 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 7 li k/ hs code bông cốt 7 l)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 8 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 8 li k/ hs code bông cốt 8 l)
- Mã HS 71161000: Lắc tay đá màu CT lý tươi 6L không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay đá màu/ hs code lắc tay đá m)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 10 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 10 li/ hs code bông cốt 10)
- Mã HS 71161000: Bong cốt 10 li không nhãn hiệu... (mã hs bong cốt 10 li/ hs code bong cốt 10)
- Mã HS 71161000: Bông giọt nước + Móc câu không nhãn hiệu... (mã hs bông giọt nước/ hs code bông giọt nư)
- Mã HS 71161000: Bông tai 15 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 15 khô/ hs code bông tai 15)
- Mã HS 71161000: Bông tai giọt kiểu 26 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai giọt k/ hs code bông tai giọ)
- Mã HS 71161000: Bông tai 30 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 30 khô/ hs code bông tai 30)
- Mã HS 71161000: Cài áo 49 không nhãn hiệu... (mã hs cài áo 49 không/ hs code cài áo 49 kh)
- Mã HS 71161000: Bộ ngọc trai đẹp mới 89 không nhãn hiệu... (mã hs bộ ngọc trai đẹ/ hs code bộ ngọc trai)
- Mã HS 71161000: Bộ ngọc trai 149 không nhãn hiệu... (mã hs bộ ngọc trai 14/ hs code bộ ngọc trai)
- Mã HS 71161000: Bông cốt ngọc trai vàng 8L5-03 (2p2-18k)không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: Dây chuổi 12-14 li không nhãn hiệu... (mã hs dây chuổi 1214/ hs code dây chuổi 12)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 1 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 1 vò/ hs code lắc tay sh 1)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 2 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 2 vò/ hs code lắc tay sh 2)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 3 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 3 vò/ hs code lắc tay sh 3)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 7 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 7 không nh/ hs code nhẫn 7 không)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền kiểu bạc không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền kiểu/ hs code dây chuyền k)
- Mã HS 71161000: MKD NGOCTRAI_Bông bộ (NT) 8L không nhãn hiệu... (mã hs mkd ngoctraibô/ hs code mkd ngoctrai)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 25 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 25 không n/ hs code nhẫn 25 khôn)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền ốc không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền ốc k/ hs code dây chuyền ố)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền hạt đậu 2 B925 không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền hạt/ hs code dây chuyền h)
- Mã HS 71161000: Lắc ngọc trai 8-9 (80) không nhãn hiệu... (mã hs lắc ngọc trai 8/ hs code lắc ngọc tra)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 30 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 30 không n/ hs code nhẫn 30 khôn)
- Mã HS 71161000: Mặt dây không nhãn hiệu... (mã hs mặt dây không n/ hs code mặt dây khôn)
- Mã HS 71161000: Dây lòng hạt không nhãn hiệu... (mã hs dây lòng hạt kh/ hs code dây lòng hạt)
- Mã HS 71161000: Lắc tay 60 không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay 60 khôn/ hs code lắc tay 60 k)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền 5 hạt không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền 5 hạ/ hs code dây chuyền 5)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền + mặt 2 hạt 1 không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền mặ/ hs code dây chuyền)
- Mã HS 71161000: BÔNG MÓC CÂU NGỌC TRAI TRẮNG 10-10L5... (mã hs bông móc câu ng/ hs code bông móc câu)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI ĐEN 7L 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI TRẮNG 7LY 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI 3 MÀU 8L 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI HỒNG 9LY 20CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI HỒNG 6L 45CM... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ hs code chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI NGỌC TRAI TRẮNG 9LY 45CM... (mã hs chuỗi ngọc trai/ hs code chuỗi ngọc t)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI TRẮNG 8-8L5... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI NGỌC TRAI TIM 8 LY 50CM... (mã hs chuỗi ngọc trai/ hs code chuỗi ngọc t)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI F HỒNG 925... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: VÒNG TAY NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs vòng tay ngọc t/ hs code vòng tay ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI T ĐEN 925... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI F HỒNG CAM... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ hs code chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: VÒNG TAY NGỌC TRAI A NHIỀU MÀU... (mã hs vòng tay ngọc t/ hs code vòng tay ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC A NHIỀU MÀU... (mã hs bông tai ngọc a/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI A TRẮNG... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: DÂY CHUYỀN CỔ NGỌC TRAI 925... (mã hs dây chuyền cổ n/ hs code dây chuyền c)
- Mã HS 71161000: DÂY CỔ NGỌC TRAI 925... (mã hs dây cổ ngọc tra/ hs code dây cổ ngọc)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F HỒNG CAM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F ĐEN ÁNH XANH 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F TÍM ĐẬM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI 925... (mã hs dây chuyền ngọc/ hs code dây chuyền n)
- Mã HS 71161000: VIẾT NGỌC TRAI V ĐEN 925... (mã hs viết ngọc trai/ hs code viết ngọc tr)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI T ĐEN... (mã hs mặt ngọc trai t/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI S... (mã hs mặt ngọc trai s/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC F NHIỀU MÀU VÀNG TRẮNG... (mã hs bông tai ngọc f/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: DÂY CỔ NGỌC TRAI... (mã hs dây cổ ngọc tra/ hs code dây cổ ngọc)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F HỒNG CAM NHẠT 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F TÍM ĐẬM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F XÁM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F XÁM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI BẠC 925... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 7LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 8LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 9LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 10LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ hs code bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI MÓC CÂU 925... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI KIỂU HỘT GIỌT 8L 925... (mã hs bông tai ngọc t/ hs code bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI KIỂU HỘT GIỌT 9L 925... (mã hs mặt ngọc trai k/ hs code mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT (BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 9L 925... (mã hs mặt bộ bnm/ hs code mặt bộ bn)
- Mã HS 71161000: NHẪN(BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 10L 925... (mã hs nhẫnbộ bnm/ hs code nhẫnbộ bn)
- Mã HS 71161000: BÔNG(BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 9L 925... (mã hs bôngbộ bnm/ hs code bôngbộ bn)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI 12L 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI TRẮNG 11. 1L 50CM (G58174)... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ hs code chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI TÍM 8. 5L 20CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ hs code lắc tay ngọc)
- Mã HS 71162000: Vòng đá xanh Nephrite... (mã hs vòng đá xanh ne/ hs code vòng đá xanh)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch tròn xanh lý tươi ni 63 (P65247)... (mã hs vòng cẩm thạch/ hs code vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Lắc cẩm thạch Lý trong 12 L không nhãn hiêu... (mã hs lắc cẩm thạch l/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch A 12 li không nhãn hiệu... (mã hs vòng cẩm thạch/ hs code vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Lắc cẩm thạch Lý đậu 12L không nhãn hiệu... (mã hs lắc cẩm thạch l/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch hẹ SJC-J43238 không nhãn hiệu... (mã hs vòng cẩm thạch/ hs code vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Mặt cẩm thạch trái thủ sơn thủy N 1P14K... (mã hs mặt cẩm thạch t/ hs code mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: Mặt dây chuyền... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ CẨM THẠCH SƠN THỦY 10L 19V... (mã hs lắc tay đá cẩm/ hs code lắc tay đá c)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH XANH GIỌT... (mã hs bông tai cẩm th/ hs code bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: MẶT CẨM THẠCH AL... (mã hs mặt cẩm thạch a/ hs code mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH... (mã hs bông tai cẩm th/ hs code bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: NHẪN CẨM THẠCH THIÊN NHIÊN... (mã hs nhẫn cẩm thạch/ hs code nhẫn cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: MẶT ĐÁ SÒ ĐIỆP ĐIÊU KHẮC... (mã hs mặt đá sò điệp/ hs code mặt đá sò đi)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH TRÒN TRUNG... (mã hs bông tai cẩm th/ hs code bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MÀU ĐEN 10L 20CM 925... (mã hs lắc tay đá màu/ hs code lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MÀU ĐỎ TƯƠI 10L 20CM 925... (mã hs lắc tay đá màu/ hs code lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ỐNG ĐÁ MÀU XANH BIỂN 10L 19CM... (mã hs lắc tay ống đá/ hs code lắc tay ống)
- Mã HS 71162000: BÔNG CỐT CẨM THẠCH... (mã hs bông cốt cẩm th/ hs code bông cốt cẩm)
- Mã HS 71162000: VÒNG CỔ CẨM THẠCH KIỂU... (mã hs vòng cổ cẩm thạ/ hs code vòng cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: VÒNG CỔ CẨM THẠCH SƠN THUỶ KIỂU... (mã hs vòng cổ cẩm thạ/ hs code vòng cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: NHẪN NGỌC TRAI KIỂU HỘT DẸP 10LY 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ hs code nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH LÝ TRẮNG 14L (C)... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ hs code lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH SƠN THỦY 6LY... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ hs code lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH TÓC 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 10 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY GỖ HOÁ THẠCH 10LY... (mã hs lắc tay gỗ hoá/ hs code lắc tay gỗ h)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THACH LÝ TƯƠI 14LY... (mã hs lắc tay cẩm tha/ hs code lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 12 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 14 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 6 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 16 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 8 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ THẠCH ANH 6LY SẮC CẠNH... (mã hs lắc tay đá thạc/ hs code lắc tay đá t)
- Mã HS 71162000: VÒNG ĐÁ THẠCH ANH 10LY SẮC CẠNH... (mã hs vòng đá thạch a/ hs code vòng đá thạc)
- Mã HS 71162000: NHẪN CẨM THẠCH BAGET TRÒN... (mã hs nhẫn cẩm thạch/ hs code nhẫn cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH ĐEN 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH TÍM 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MẮT HỔ NÂU 10LY... (mã hs lắc tay đá mắt/ hs code lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH HỒNG 10LY... (mã hs lắc tay thạch a/ hs code lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MẮT HỔ VÀNG 12LY... (mã hs lắc tay đá mắt/ hs code lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: MẶT CẨM THẠCH CHỮ CÁI... (mã hs mặt cẩm thạch c/ hs code mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI ĐÁ SAN HÔ NHIỀU MÀU... (mã hs bông tai đá san/ hs code bông tai đá)
- Mã HS 71162000: MẶT DÂY CHUYỀN ĐÁ GARNET CZ BẠC 925... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: NHẪN ĐÁ CUBIC ZICONER BẠC 925... (mã hs nhẫn đá cubic z/ hs code nhẫn đá cubi)
- Mã HS 71162000: NHẪN ĐÁ SWAROVSKI BẠC 925... (mã hs nhẫn đá swarovs/ hs code nhẫn đá swar)
- Mã HS 71162000: MẶT DÂY CHUYỀN ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG BẠC 925... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: CHUỖI CỔ CẨM THẠCH ĐẬU LÝ (C)... (mã hs chuỗi cổ cẩm th/ hs code chuỗi cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: CHUỖI CỔ CẨM THẠCH SƠN THỦY (C) 1... (mã hs chuỗi cổ cẩm th/ hs code chuỗi cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH 8L LÝ TRONG... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ hs code lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 12L LÝ TRONG... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 10L SƠN THỦY... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 14L SƠN THỦY... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 8L LÝ TƯƠI... (mã hs lắc cẩm thạch 8/ hs code lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: NHẪN KỲ HƯU CẨM THẠCH... (mã hs nhẫn kỳ hưu cẩm/ hs code nhẫn kỳ hưu)
- Mã HS 71162000: MẶT NGỌC CÓ DÂY LỚN CHALCEDONY J05... (mã hs mặt ngọc có dây/ hs code mặt ngọc có)
- Mã HS 71162000: MẶT NGỌC CÓ DÂY NHỎ QUARTZ J10... (mã hs mặt ngọc có dây/ hs code mặt ngọc có)
- Mã HS 71162000: CHUỖI ĐÁ HÌNH TRỐNG CÁC LOẠI... (mã hs chuỗi đá hình t/ hs code chuỗi đá hìn)
- Mã HS 71162000: ĐÁ CHẶN GIẤY... (mã hs đá chặn giấy/ hs code đá chặn giấy)