Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 5301- 5311

>> HS Code 5201- 5212 >> HS Code 5401- 5408

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
5301 Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock).
53011000 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm - Flax, raw or retted
- Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia công bằng cách khác, nhưng chưa kéo thành sợi: - Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun:
53012100 - - Đã tách lõi hoặc đã đập - - Broken or scutched
53012900 - - Loại khác - - Other
53013000 - Xơ lanh dạng ngắn hoặc phế liệu lanh - Flax tow or waste
5302 Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock).
53021000 - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm - True hemp, raw or retted
53029000 - Loại khác - Other
5303 Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock).
53031000 - Đay và các loại xơ libe dệt khác, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm - Jute and other textile bast fibres, raw or retted
53039000 - Loại khác - Other
5305 Xơ dừa, xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock).
53050010 - Xơ xidan và xơ dệt khác của cây thùa; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) - Sisal and other textile fibres of the genus Agave; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)
- Xơ dừa và xơ chuối abaca: - Coconut fibres(coir) and abaca fibres:
53050021 - - Xơ dừa, loại thô - - Coconut fibres, raw
53050022 - - Xơ dừa khác - - Other coconut fibres
53050023 - - Xơ chuối abaca - - Abaca fibres
53050090 - Loại khác - Other
5306 Sợi lanh. Flax yarn.
53061000 - Sợi đơn - Single
53062000 - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp - Multiple (folded) or cabled
5307 Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.
53071000 - Sợi đơn - Single
53072000 - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp - Multiple (folded) or cabled
5308 Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy. Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn.
53081000 - Sợi dừa - Coir yarn
53082000 - Sợi gai dầu - True hemp yarn
530890 - Loại khác: - Other:
53089010 - - Sợi giấy - - Paper yarn
53089090 - - Loại khác - - Other
5309 Vải dệt thoi từ sợi lanh. Woven fabrics of flax.
- Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên: - Containing 85 % or more by weight of flax:
53091100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
53091900 - - Loại khác - - Other
- Có tỷ trọng lanh dưới 85%: - Containing less than 85 % by weight of flax:
53092100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
53092900 - - Loại khác - - Other
5310 Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.
531010 - Chưa tẩy trắng: - Unbleached:
53101010 - - Vải dệt vân điểm - - Plain
53101090 - - Loại khác - - Other
53109000 - Loại khác - Other
5311 Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.
53110010 - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - Printed by the traditional batik process
53110020 - Vải bố (burlap) từ xơ chuối abaca (SEN) - Abaca Burlap
53110090 - Loại khác - Other

- Mã HS 53011000: Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Vải 100% Linen, Khổ 53/54"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Sợi gai dầu dùng để trám keo 200G- 0876007200... (mã hs sợi gai dầu dùn/ mã hs của sợi gai dầu)
- Mã HS 53031000: Đay nguyên liệu thô tự nhiên BANGLADESH BWC, chỉ qua sơ chế thông thường: bóc vỏ, phơi khô, mới 100%... (mã hs đay nguyên liệu/ mã hs của đay nguyên l)
- Mã HS 53031000: Đay thô nguyên liệu (chưa qua sơ chế), Hàng mới 100%... (mã hs đay thô nguyên/ mã hs của đay thô nguy)
- Mã HS 53039000: Đai thun- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun elast/ mã hs của đai thun el)
- Mã HS 53039000: Đai thun (2mm)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 2mm/ mã hs của đai thun 2m)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5cm)_ Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ mã hs của đai thun 5c)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5CM)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ mã hs của đai thun 5c)
- Mã HS 53050010: Xơ Sisal... (mã hs xơ sisal/ mã hs của xơ sisal)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050023: Bánh xơ dừa phi 350, hàng mới 100%... (mã hs bánh xơ dừa phi/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn 100% linen... (mã hs sợi đơn 100% li/ mã hs của sợi đơn 100%)
- Mã HS 53061000: SỢI ĐƠN- LINEN COTTON YARN... (mã hs sợi đơn linen/ mã hs của sợi đơn lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84.3 decitex, chi số mét 120.05... (mã hs sợi lca70d 100/ mã hs của sợi lca70d)
- Mã HS 53061000: Vải dệt thoi 55% Linen 45% Cotton (Khổ 1.35 MET/ 6071 Yds/ trọng lượng 335.5g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn lanh NM20 100% semi- bleached long fiber Linen Yarn, dùng sản xuât vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi đơn lanh nm/ mã hs của sợi đơn lanh)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53062000: Sợi len 36/2NM linen... (mã hs sợi len 36/2nm/ mã hs của sợi len 36/2)
- Mã HS 53062000: Chỉ sợi lanh (linen yarn)... (mã hs chỉ sợi lanh l/ mã hs của chỉ sợi lanh)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil saphir 50/3 orange... (mã hs chỉ đai/ fil sa/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Ruban de frettage 723S... (mã hs chỉ đai/ ruban/ mã hs của chỉ đai/ rub)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil nylon LOH 2 blanc cire... (mã hs chỉ đai/ fil ny/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ fibre de verre rc10800p109... (mã hs chỉ đai/ fibre/ mã hs của chỉ đai/ fib)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tresse de frettage 22DW noir... (mã hs chỉ đai/ tresse/ mã hs của chỉ đai/ tre)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil frein FO111-23320CA50 SB001... (mã hs chỉ đai/ fil fr/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen các loại (62% linen 38% viscose)... (mã hs sợi linen các l/ mã hs của sợi linen cá)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tie cord TYV FIN B AA52084 (750ft)... (mã hs chỉ đai/ tie co/ mã hs của chỉ đai/ tie)
- Mã HS 53062000: Bánh đánh bóng bằng sợi se dạng tròn 250x24x24... (mã hs bánh đánh bóng/ mã hs của bánh đánh bó)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil etfe AWG18 blanc BMS13-48 T10 CO1G018... (mã hs chỉ đai/ fil et/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi có thành phần chính là Linen- 100%LINE DYED STRING (NM26)... (mã hs sợi có thành ph/ mã hs của sợi có thành)
- Mã HS 53062000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi se tròn WHITE SCROLL BUFFSOFT250X24lX24... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 53062000: Sợi, chất liệu 55% linen 45% cotton, sợi xe, gồm 2 sợi đơn, chi số sợi đơn trung bình 50Nm tương đương 200 decitex, mã màu: SW100, mới 100%... (mã hs sợi chất liệu/ mã hs của sợi chất li)
- Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ mã hs của dây đay dùn)
- Mã HS 53071000: Sợi đay đã xử lý, dùng để lắp đặt hệ thống nước, 150*150*5MM (hàng mới 100%)... (mã hs sợi đay đã xử l/ mã hs của sợi đay đã x)
- Mã HS 53071000: Sợi đay tự nhiên đơn (14 LBS/1 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ mã hs của sợi đay tự n)
- Mã HS 53071000: Sợi đay dạng đơn, (tên KH: Corchorus spp) loại 28 LBS (Pound)/1 Ply HESIAN, dùng để sản xuất bao đay đóng hàng nguyên liệu dầu thực vật, hàng mới 100%... (mã hs sợi đay dạng đơ/ mã hs của sợi đay dạng)
- Mã HS 53071000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ mã hs của sợi đay)
- Mã HS 53071000: SỢI ĐAY ĐƠN 28LBS/1PLY(SACKING)... (mã hs sợi đay đơn 28l/ mã hs của sợi đay đơn)
- Mã HS 53071000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ mã hs của sợ đay food)
- Mã HS 53071000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ mã hs của sợi đay foo)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-80)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-148)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-254)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-687)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-694)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (150D) (Y-69)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (250D) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (750D*16) (Y-65)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (600D*16) (Y-66)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi nhân tạo FLAP WHEEL... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (phụ kiện cửa tấm rèm cửa) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 3Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// mã hs của sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Dây đay dùng cuốn rơm, model: BESTSTRONG 16BLS2PLY. Mới 100%... (mã hs dây đay dùng cu/ mã hs của dây đay dùng)
- Mã HS 53072000: Dây đay cuốn rơm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay cuốn rơ/ mã hs của dây đay cuốn)
- Mã HS 53072000: Sợi đay tự nhiên xe 2: (14 LBS/2 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ mã hs của sợi đay tự n)
- Mã HS 53072000: Sợi xe dây đay 16lbs/2ply-16mm, loại 2 sợi xe, hàng mới 100%... (mã hs sợi xe dây đay/ mã hs của sợi xe dây đ)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 2Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// mã hs của sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ mã hs của sợi đay)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ mã hs của dây đay)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (đã xe thành sợi) 2 ply, lực chịu 16LBSchất lượng hessian,100%tossa độ ẩm 14%dầu tối đa 2%mới 100% dùng trong đóng bó rơm rạ.... (mã hs sợi đay đã xe/ mã hs của sợi đay đã)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8,0mm... (mã hs dây dù trắng/ mã hs của dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Cáp OHP/OCP, P/N: 5-23743. Hàng mới 100%.... (mã hs cáp ohp/ocp p// mã hs của cáp ohp/ocp)
- Mã HS 53072000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ mã hs của sợ đay food)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ mã hs của sợi đay foo)
- Mã HS 53072000: Sợi xơ đay dùng để sản xuất bao bì. Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs sợi xơ đay dùng/ mã hs của sợi xơ đay d)
- Mã HS 53082000: Sợi gai dầu dạng cuộn... (mã hs sợi gai dầu dạn/ mã hs của sợi gai dầu)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ mã hs của dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Sợi có thành phần chính là giấy- 57%PAPER 43%POLYESTER DYED STRING (TAKUMI)... (mã hs sợi có thành ph/ mã hs của sợi có thành)
- Mã HS 53089090: Sợi 55% Linen 45% Viscose... (mã hs sợi 55% linen 4/ mã hs của sợi 55% line)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45%Rayon khổ 51/53"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45% Rayon khổ 57/59"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Sợi các loại(Rayon60% Acrylic40%)... (mã hs sợi các loạira/ mã hs của sợi các loại)
- Mã HS 53089090: Vải 98% cotton 2% spandex khổ 55/56"... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 53089090: Sợi len các loại (55% linene 45% polyester)... (mã hs sợi len các loạ/ mã hs của sợi len các)
- Mã HS 53089090: Sợi dệt từ gốc thực vật 64% Linen 36% Rayon/ Viscose/Modal... (mã hs sợi dệt từ gốc/ mã hs của sợi dệt từ g)
- Mã HS 53089090: Sợi lõi cáp đơn chịu lực yarn 1.25g/m, sợi từ xơ dệt gốc thực vật/ 21JY1.25... (mã hs sợi lõi cáp đơn/ mã hs của sợi lõi cáp)
- Mã HS 53089090: Chỉ bông treo túi lọc trà (Cotton thread), 4250m/cuộn), mới 100%... (mã hs chỉ bông treo t/ mã hs của chỉ bông tre)
- Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm... (mã hs vải lanh khổ 1/ mã hs của vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải 100% LINEN_56/57"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 56"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 57/58"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải lót linen 100% K: 120cm... (mã hs vải lót linen 1/ mã hs của vải lót line)
- Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải lanh khổ 1/ mã hs của vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải chính 100% Linen K.58/59"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091100: Vải 100% Linen K.57-59" (K.57/58")... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% nylon 50% K: 130cm... (mã hs vải phối rayon/ mã hs của vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% linen 50% K: 135cm... (mã hs vải phối rayon/ mã hs của vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải Cotton 58% Linen 25% Rayon 17% 48''... (mã hs vải cotton 58%/ mã hs của vải cotton 5)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh đã tẩy trắng chất liệu 100% linen khổ 51/52"(3598M, trọng lượng: 123.5G/M2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091100: Vải Fabric S-Harris 93254-01 (from Fabricut), pattern name: Gondolier-PL, color: Salt Plain, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ mã hs của vải fabric s)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi 100% linen(Vải dệt thoi từ sợi lanh chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng);Art: 1119 8530;Col: 8532 blue;141.22 g/m2(550m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100 % Linen 55''... (mã hs vải 100 % linen/ mã hs của vải 100 % li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%linen K.52/54"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53091900: VAI 100% LINEN K:144CM... (mã hs vai 100% linen/ mã hs của vai 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Nilen khổ 53"... (mã hs vải 100% nilen/ mã hs của vải 100% nil)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen K53/54"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K.140cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K.150cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN 100%, 52"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh khổ 270 cm... (mã hs vải 100% lanh k/ mã hs của vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58''-60''... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: vải 100% linen, khổ 150cm... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen, kho 55/56"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VAI CHINH 100% LINEN 55/56"... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% LINEN 51"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen. Khổ 52/54''... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VẢI CHÍNH 100%LINEN 56/58''... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%Linen (Flax) (58/60")... (mã hs vải 100%linen/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53091900: Vải chính 60% linen 40% cotton... (mã hs vải chính 60% l/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53091900: Vải bọc sofa 100% LINEN, 140cm... (mã hs vải bọc sofa 10/ mã hs của vải bọc sofa)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi (100%Linen,56/57")... (mã hs vải dệt thoi 1/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính khổ 52/53" 100% Linen... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 100% K125/127cm... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53091900: Chỉ may các loại (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 51".hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 54".hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 305cm (50 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 237cm (10 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 135cm (80 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen K.57-59" (K.57/58")... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải sợi lanh (linen fabric) khổ 1m40... (mã hs vải sợi lanh l/ mã hs của vải sợi lanh)
- Mã HS 53091900: Vải linen 53" (KH201-14- 100% linen)... (mã hs vải linen 53/ mã hs của vải linen 53)
- Mã HS 53091900: Vải 35% Cotton 65% Polyester K.57/58"... (mã hs vải 35% cotton/ mã hs của vải 35% cott)
- Mã HS 53091900: Vải chính 52%LINEN 48%COTTON- K:53/54"... (mã hs vải chính 52%li/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 99% cotton 1% K: 150cm... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% rayon/viscose (khổ 1.44M)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% sợi lanh 140cm * 513.1M... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 100% K:140-145 cm(-- Loại khác)... (mã hs vải linen 100%/ mã hs của vải linen 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi linen 100% khổ 130cm, 205g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100%Linen, khổ 52/54" (193g/1yds)... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải Bố- 14OZ WAXED CANVAS (1 Yard 0.9144 mét)... (mã hs vải bố 14oz wa/ mã hs của vải bố 14oz)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi FW53091900- 100%LINEN- 147/148CM... (mã hs vải dệt thoi fw/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ 53/54" (7832 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 15% Polyester 85%Linen K.53-55" (K.53/54")... (mã hs vải 15% polyest/ mã hs của vải 15% poly)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 50% Ramie 50% K: 105-110cm-- Loại khác... (mã hs vải linen 50% r/ mã hs của vải linen 50)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (100% lanh), khổ:165CM.... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 79% tencel (lyocell) 19% poly 2% spandex... (mã hs vải chính 79% t/ mã hs của vải chính 79)
- Mã HS 53091900: Vải 85%- 100% Rayon các loại và thành phần khác K50/60... (mã hs vải 85% 100% r/ mã hs của vải 85% 100)
- Mã HS 53091900: Vải 55% Linen 45% Rayon khổ 56/57" (24140 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính_WOVEN FABRIC LINEN 100% W: 138/140CM_F1M04-132... (mã hs vải chínhwoven/ mã hs của vải chínhwo)
- Mã HS 53091900: Vải chính/ Shell Fabric, Linen 100% khổ 57/58'' (WSSH8BS08)... (mã hs vải chính/ shel/ mã hs của vải chính/ s)
- Mã HS 53091900: Vải 93% linen 7% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 10269.81 mét... (mã hs vải 93% linen 7/ mã hs của vải 93% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính (phối) dệt thoi 100% Linen, khổ 52", trọng lượng 195g/m2... (mã hs vải chính phối/ mã hs của vải chính p)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% linen w58'' (135.8g/m2, 10m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ 100% linen đã nhuộm khổ 54"-55", trọng lượng 172 g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải KRAVET-34241.35.0, 50% cupro rayon 30% cotton 20% rayon, width 54"... (mã hs vải kravet3424/ mã hs của vải kravet3)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoii 100% linen w57/58'' (170g/m2, 21715.9 yds), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh (558.8 mét dài khổ 150 cm, quy ra bằng 838.2 mét vuông, hàng mới 100%)... (mã hs vải 100% lanh/ mã hs của vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 99%Linen 1%Cotton đã qua xử lý chống nhàu,định lượng 135g/m2 khổ 56''(1737.2y)... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Fabric S-Harris 96170-01 (from Fabricut), pattern name: Goowin-SH, color: Hunter Jade, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ mã hs của vải fabric s)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi, thành phần: 100% lanh, loại đã nhuộm và từ các sợi có màu khác nhau, 190 g/m2, khổ: 297 cm, mã hàng HMOR132308, dùng để sản xuất mành rèm, hiệu Harlequin, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi C-3-3328-BIO 100% linen khổ 52/54,định lượng: 242g/yard, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải bọc đầu giường, đuôi giường, dệt thoi từ sợi lanh (Tess.Lisboa- 90LI 10PA). Hàng mới 100%... (mã hs vải bọc đầu giư/ mã hs của vải bọc đầu)
- Mã HS 53091900: Vải dùng trang trí nội thất (bọc gối sofa), Mã Glow green 42002-009. FABRIC WIDTH: 56.5 ".Thành phần 100% Linen. Hàng mới 100%... (mã hs vải dùng trang/ mã hs của vải dùng tra)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- 100% linen fabric mosaique red... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen khổ 52/53"... (mã hs vải mẫu 100% li/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải dùng cho đồ nội thất mã JT013698017 Corded Velvet, thành phần 100% cotton, khổ vải 137cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ mã hs của vải dùng cho)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu dùng cho mã hàng SUMIKIN VL6242R, vải 100%linen, W:126cm... (mã hs vải mẫu dùng ch/ mã hs của vải mẫu dùng)
- Mã HS 53091900: Vải bọc ghế và sofa-UPHOLSTERY FABRICS (LOOM 100% LINEN WIDTH 140 CM) (201.4M*1.4M281.96M2)... (mã hs vải bọc ghế và/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 53091900: Vải lanh làm mẫu- thành phần:Lanh 100% (khổ rộng:150cm)/100% LINEN FABRIC... (mã hs vải lanh làm mẫ/ mã hs của vải lanh làm)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ vải 140cm- AMALFIA FARFALLE Tendre accord... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen... (mã hs vải mẫu 100% li/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Polyester, khổ vải 143cm- Sherborne Aqua- CHAMBRE ERIC ET HA OREILLERS... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 53091900: Vải 87% linen 13% Cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION Un raffinement nomade... (mã hs vải 87% linen 1/ mã hs của vải 87% line)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP-Charvet, xuât xư Phap, 97% linen, 3% cotton- vichy torchon rouge,... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải 87%Linen 13% cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION A l'approche du vent... (mã hs vải 87%linen 13/ mã hs của vải 87%linen)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 54/56"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 56/58"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53092100: VAI 55% LINEM 45% COTTON 58"... (mã hs vai 55% linem 4/ mã hs của vai 55% line)
- Mã HS 53092100: VẢI 55% LINEN 45% COTTON K55/58"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính 51%linen 49%viscose-54"... (mã hs vải chính 51%li/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 53092100: Vải 51% linen 49% cotton K: 57/58"... (mã hs vải 51% linen 4/ mã hs của vải 51% line)
- Mã HS 53092100: Vải 80% linen 20% polyester woven w48/53"... (mã hs vải 80% linen 2/ mã hs của vải 80% line)
- Mã HS 53092100: Vải 55% linen 45% rayon 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính_76% LINEN 24% COTTON Width: 148 cm_M1E32-197... (mã hs vải chính76% l/ mã hs của vải chính76)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi, 55% Rayon, 45% Linen, hàng mới 100%, khổ 54/55", dài 24038.4 yard... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi chưa tẩy trắng 55% Linen 42% Rayon 3% spandex khổ 52'' 9810Y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi từ sợi lanh, 55% linen 45% cotton, đã tẩy trắng, trọng lượng 188G/M2, khổ 52/54" (9248.5YDS)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải chính 55% Linen 45%cotton, khổ 56-58"... (mã hs vải chính 55% l/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải lanh, Mới 100%... (mã hs vải lanh mới 1/ mã hs của vải lanh mớ)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINE 54'-56'... (mã hs vải 100% line 5/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vai 52% line 48% rayon... (mã hs vai 52% line 48/ mã hs của vai 52% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh LINEN/VISCOSE... (mã hs vai chinh linen/ mã hs của vai chinh li)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 100% Linen 54"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53092900: vải CLOTH 100% LINEN 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
- Mã HS 53092900: Vải 55% linen 45% cotton... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Poly_54"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen K.150/155cm... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen (W1.4m)... (mã hs vải bọc 100% li/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 46% Rayon K51"... (mã hs vải 54% linen 4/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% woven, khổ 1.4m... (mã hs vải bọc 100% wo/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen, khổ 1.4m... (mã hs vải bọc 100% li/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 49%Rayon khổ 52"... (mã hs vải 51%linen 49/ mã hs của vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 45% Cotton_43"... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 67% Rayon 33% Linen_52.5"... (mã hs vải 67% rayon 3/ mã hs của vải 67% rayo)
- Mã HS 53092900: Vải chính 55% Linen 45% Cotton... (mã hs vải chính 55% l/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen 45%Cotton K 54/56"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 53% linen 47% cotton, kh:52"... (mã hs vải 53% linen 4/ mã hs của vải 53% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% linen 48% cotton khổ 56'... (mã hs vải 52% linen 4/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: VÀI 45% COTTON 55% LINEN K57/58"... (mã hs vài 45% cotton/ mã hs của vài 45% cott)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 58%COTTON 42%LINEN 57"... (mã hs vải chính 58%co/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 53092900: Vải 50%Cotton 50%Linen k: 42-44''... (mã hs vải 50%cotton 5/ mã hs của vải 50%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải 65% Linen 32% Nylon 3% PU_52"... (mã hs vải 65% linen 3/ mã hs của vải 65% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Viscose K:51/53"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 57% Linen 43% Viscose K.50/52"... (mã hs vải 57% linen 4/ mã hs của vải 57% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 48% Viscose K.50/52"... (mã hs vải 52% linen 4/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen khổ 130cm- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53%LINEN 47%RAYON 51/53''... (mã hs vải chính 53%li/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 55%LINEN 45%RAYON 56/58''... (mã hs vải chính 55%li/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% LINEN 45%COTTON 55"... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 88% Polyester 12% Elastane 143CM... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 53092900: Vai 55% linen 45% viscose kho 51/53"... (mã hs vai 55% linen 4/ mã hs của vai 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 60% Linen 40% Cotton 52/54"... (mã hs vải chính 60% l/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải chính 51%LINEN 49%RAYON- K:58/60"... (mã hs vải chính 51%li/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57%LINEN 43%VISCOSE 51/53''... (mã hs vải chính 57%li/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải 66% Linen 34% Cotton K.140/145 cm... (mã hs vải 66% linen 3/ mã hs của vải 66% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 80% rayon 20% linen k.53-55"... (mã hs vai chinh 80% r/ mã hs của vai chinh 80)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 55% linen 45% rayon k.54-56"... (mã hs vai chinh 55% l/ mã hs của vai chinh 55)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 50% linen 50% rayon k.54-56"... (mã hs vai chinh 50% l/ mã hs của vai chinh 50)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53.5%LINEN 46.5%RAYON 51/53"... (mã hs vải chính 535%/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải chính: 55% linen 45% viscose rayon... (mã hs vải chính 55%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 50.1%LINEN 49.9%COTTON 53/55"... (mã hs vải chính 501%/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% Linen 47% Cotton 57/58... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 56%LINEN 44%COTTON 146cm (Mới 100%)... (mã hs vải 56%linen 44/ mã hs của vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính khổ 51/52" 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53.9%LINEN 46.1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 539%/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57.9%LINEN 42.1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 579%/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải chính 70% Linen 30% Nylon khổ 136 cm... (mã hs vải chính 70% l/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56%Linen 44%Rayon, khổ: 56/58"... (mã hs vải chính 56%li/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57% VISCOSE 43% LINEN W: 140CM... (mã hs vải chính 57% v/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 70% VISCOSE 30% LINEN W: 53/54"... (mã hs vải chính 70% v/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải K: 129CM (125/130cm) Linen55%Cotton45%... (mã hs vải k 129cm 1/ mã hs của vải k 129cm)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi từ sợi lanh- 100% Linen, 54''... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55% Linen 45% Cotton, K.57/58")... (mã hs vải chính 55%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: Vải 51% Linen 49% Visco (Rayon), khổ 48/50"... (mã hs vải 51% linen 4/ mã hs của vải 51% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 54% LINEN 43% RAYON 3% SPAN K.46"... (mã hs vải chính 54% l/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 44% Cotton, 1% Polyester_56"... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% Linen 40% Viscose K.53-54"... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 30% Poly 16% Viscose 2% El K55... (mã hs vải 52% linen 3/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải 75% Cotton 25% Linen K.57-59" (k.57/58")... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 53092900: Vải 55 % linen 45% cotton khổ 55/56", 174GSM... (mã hs vải 55 % linen/ mã hs của vải 55 % lin)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Viscose-K53/54" (1937,10 YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 28% Cotton 18% Viscose K 55/57"... (mã hs vải 54% linen 2/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45% viscose-K53/54" (2790,70YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 50% Linen 50% Cotton Khổ 145CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 50% linen 5/ mã hs của vải 50% line)
- Mã HS 53092900: Vải 20% Polyester 80%Linen K.53-55" (K.53/54")... (mã hs vải 20% polyest/ mã hs của vải 20% poly)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 75% Linen 25% Cotton REF.8340A 56"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% cotton, 45%lanh), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% viscose 45% polyester 3% elastane 150CM... (mã hs vải 52% viscose/ mã hs của vải 52% visc)
- Mã HS 53092900: Vải chính 82% rayon/viscose 18% nylon (khổ 1.4M)... (mã hs vải chính 82% r/ mã hs của vải chính 82)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% lanh, 45% cotton), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (70% cotton, 30% lanh), khổ: 128CM.... (mã hs vải dệt thoi 7/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 80%Cotton, 20%Linen-K140cm (3697.4 YD)/FABRIC... (mã hs vải 80%cotton/ mã hs của vải 80%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải chính 53% linen 45% rayon (viscose) 2%spandex... (mã hs vải chính 53% l/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải 41%LINEN 37%SISAL 22%RAYON FABRIC WIDTH:59/60"... (mã hs vải 41%linen 37/ mã hs của vải 41%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 70% cotton 30% linen-K142cm (5952.9 YD)/FABRIC... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 53092900: Vải lót 53% rayon/viscose 47% polyester (khổ 1.48M)... (mã hs vải lót 53% ray/ mã hs của vải lót 53%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Rayon- vải đã nhuộm khổ 57... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi: 55% Linen 45% rayon 185GSM khổ:52/53"... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí 65% Cotton 35% polyester W1200*H900mm... (mã hs vải trang trí 6/ mã hs của vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi linen 57% cotton 43% khổ 134cm, 268g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 52% Linen 48% Cotton khổ 56/57" 160G/M2... (mã hs vải dệt thoi 52/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 53% linen 47% cotton khổ 108-110cm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 75% rayon 21% polyester 4% spandex k.54-56"... (mã hs vai chinh 75% r/ mã hs của vai chinh 75)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Cotton-K140/142 cm (8291.7 YD)/FABRIC... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi FW53092900- 53%TENCEL47%LINEN- (56")57/8"... (mã hs vải dệt thoi fw/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải lót 50% rayon/viscose 45% modal 5% linen (KHỔ 1.4M)... (mã hs vải lót 50% ray/ mã hs của vải lót 50%)
- Mã HS 53092900: Vải dêt thoi 55% Linen 45% cotton khổ 56/57" (19424 yds)... (mã hs vải dêt thoi 55/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 55% linen 45% cotton; KHỔ 55"; 9793.2 YDS... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 40% linen 34% cotton 26% polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 40/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính Linen 74% Cotton 26% khổ 135-140 cm (98WA106-4)... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53092900: Vải Fabric Petham Almond, 67% linen 33% cotton, width 54"... (mã hs vải fabric peth/ mã hs của vải fabric p)
- Mã HS 53092900: Vải chính 88% nylon 12% elastane/spandex/lycra (khổ 1.45M)... (mã hs vải chính 88% n/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 53092900: Vải 16% silk, 84% linen, khổ 140cm, số lượng:31.3m 43.82m2... (mã hs vải 16% silk 8/ mã hs của vải 16% silk)
- Mã HS 53092900: Tấm vải trang trí 65% cotton 35% polyester (1260 x 2030mm)... (mã hs tấm vải trang t/ mã hs của tấm vải tran)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 63% linen 19% cotton 17% nylon 1% pu khổ 134cm... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí (65% cotton 35 % polyester) (W1460 x H1060mm)... (mã hs vải trang trí/ mã hs của vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải 40% Linen 34% Cotton 26% Polyester Khổ 150CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 40% linen 3/ mã hs của vải 40% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 50%Linen 50%Cotton, trọng lượng 165g/m2, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 81% linen 19% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 6382.24 mét... (mã hs vải 81% linen 1/ mã hs của vải 81% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 38% polyamide 32% linen 30% rayon/viscose (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 38% p/ mã hs của vải chính 38)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54% linen 46% cotton khổ: 56/57 inch (từ sợi lanh)... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, định lượng 230g/m2, khổ 132cm... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 18% silk, 82% linen, khổ 140cm, số lượng: 5m 7m2, code: 82W359... (mã hs vải 18% silk 8/ mã hs của vải 18% silk)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 45% Cotton 55% Linen khổ 57/58" 164.27gsm đã được nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 45% Viscose 1% Metallic khổ 55/56" (7216 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 54% linen 4/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 82% linen 18% cotton, khổ 57/58'', định lượng 139.31g/m2... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính 52% Linen 45% Rayon (Viscose) 3% Spandex (Elastane) K48-50"... (mã hs vải chính 52% l/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH KHỔ 59",LINEN 59%/ POLYESTER 31%/ RAYON 7%/ POLYURETHANE 3%... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Nilen 46% Viscose. (Khổ 53/54" 1569 MTR) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Line 45% Cotton (Vải dệt thoi, trọng lượng 105g/m2, khổ 137 cm)... (mã hs vải 55% line 45/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56% linen 43% rayon/viscose 1% elastane/spandex/lycra khổ 48"... (mã hs vải chính 56% l/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 34% cotton 33% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 168.48g/m2... (mã hs vải 33% linen 3/ mã hs của vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 23% cotton 44% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 149.76g/m2... (mã hs vải 33% linen 2/ mã hs của vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải F TEAHOUSEBLACK 16600- 55% Linen, 45% Viscose (Kho: 142cm, 2453.9met)... (mã hs vải f teahouseb/ mã hs của vải f teahou)
- Mã HS 53092900: Vải chính 62% linen 35% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 62% l/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 53092900: Vải chính 63% linen 35% rayon/viscose 2% elastane/spandex/lycra (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 63% l/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 53092900: Vải chính 68% linen 29% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1.4M)... (mã hs vải chính 68% l/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane đã nhuộm Khổ 43'' 4175Yds... (mã hs vải dệt thoi 49/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 51% linen 46% Rayon 4% Spandex khổ 52/53" 211.23g/m2 (7003.6 yds)... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 57%LINEN 43%VISCOSE-6027.70 mét(khổ 130/135cm,172gsm, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 44% Linen 22% Cotton 19% Rayon 13% Poly 2% PU check, khổ 44": 678 Yds... (mã hs vải dệt thoi 44/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: vải dệt thoi 58% LINEN 22% LYOCELL 20% COTTON, đã nhuộm, khổ 60", trọng lượng 190g/m2... (mã hs vải dệt thoi 58/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 59% Linen + 41% Viscose, đã nhuộm màu, khổ 131cm, dài 5146.9 mét (190.9g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 59/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 66% LINEN 34% COTTON, đã nhuộm(2444Y, khổ 55/56'', định lượng 215g/m2, mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 61% Linen 39% Cotton;Art: PM-0417-0230;Col: WHITE;119.3 g/m2(2192.8m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 61/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 60" (55% Linen 45% Cotton-Vai det thoi QK: 3020,6 Yard kho 58" 2.919,91 Yard kho 60")... (mã hs vải chính 60/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 100% polyester khổ 142/145cm 79.7g/m2 (670 m) thuộc dòng hàng 1 của tk 101220480210... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính_COTTON LINEN Y/D JARUARD CLOTH YARN DYED FABRIC COTTON 45% LINEN 55% W: 112/114 cm_M1M53-162... (mã hs vải chínhcotto/ mã hs của vải chínhco)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 48%Viscose 1%Elastane, Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ vải 47", 1yds 1.09161072m2, hàng mới 100%)... (mã hs vải 51%linen 48/ mã hs của vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 38%LINEN 30%VISCOSE 20%NYLON 9%POLYESTER 3%ELASTANE W56/58";(260G/M2, 3346 YDS), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55%Linen 45%Cotton) Vải dệt thoi từ sợi lanh, có tỉ trọng lanh dưới 85%; khổ: 56"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải chính 55%l/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: WOKM07V_(0260003800B.)#&Vải chính_LINEN 50% COTTON 47% POLYURETHANE 3% TWILL WEAVE DYED W120cm (C/#193/194/196/197)... (mã hs wokm07v026000/ mã hs của wokm07v026)
- Mã HS 53092900: AH-NOB/2019 198834 VAI1#&Vải 55% linen 45% rayon khổ 50/52"... (mã hs ahnob/2019 198/ mã hs của ahnob/2019)
- Mã HS 53092900: DR0248_VC01_NAVY FLORAL#&Vải 55% Linen 45% Viscose màu Navy Floral khổ 53/54"... (mã hs dr0248vc01nav/ mã hs của dr0248vc01)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi C-4-4068 60% linen 40 % poly khổ 58/60,định lượng: 242g/yard,mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% COTTON 40% LINEN, định lượng 115gsm, K: 57/58". Dùng sản xuất áo sơ mi. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 55% Flax(Linen) 42% Viscose Rayon 3% Spandex khổ 46"... (mã hs vải mẫu 55% fla/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải đầu cây 55% flax (linen) 45% cotton khổ 49/50", dùng để kiểm tra màu. Hàng mẫu... (mã hs vải đầu cây 55%/ mã hs của vải đầu cây)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu, 55% Linen 45% Cotton, khổ: 57/58"... (mã hs vải mẫu 55% li/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 16YD406, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, đã nhuộm, trọng lượng 174g/m2, khổ vải 1.30m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 16/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi LCC-13027-401C, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1.42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi lc/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 17CF0526HY-1-XY, thành phần 53% sợi lanh 47% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1.42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 17/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 52% LI 45% C 3% PU khổ 110cm... (mã hs vải mẫu 52% li/ mã hs của vải mẫu 52%)
- Mã HS 53092900: Vải 56%linen, 42%cotton,2%elasthan 140cm... (mã hs vải 56%linen 4/ mã hs của vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi bleached 65% Linen 35% Cotton khổ 53/54". Mới 100% (64 x 54/ 32S x 17L, 109 GSM, PLAIN, SOFT FINISH)... (mã hs vải dệt thoi bl/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- pepite naturel 80% linen, 12% cotton, 8% polyester... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53092900: Vải... (mã hs vải/ mã hs của vải)
- Mã HS 53101090: Vải bạt khổ 54"... (mã hs vải bạt khổ 54/ mã hs của vải bạt khổ)
- Mã HS 53101090: Vải bò Denim 54"... (mã hs vải bò denim 54/ mã hs của vải bò denim)
- Mã HS 53101090: Vải bạt 58" (vải dệt thoi từ sợi đay)... (mã hs vải bạt 58 vả/ mã hs của vải bạt 58)
- Mã HS 53109000: Vải dệt gai-RAMIE 100%... (mã hs vải dệt gairam/ mã hs của vải dệt gai)
- Mã HS 53109000: Vải lót TC 186T K.56/57"... (mã hs vải lót tc 186t/ mã hs của vải lót tc 1)
- Mã HS 53109000: Vải lót 100% Poly K.58/60"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 53109000: Dây chặn rotor/ Fil d'arret rotor... (mã hs dây chặn rotor// mã hs của dây chặn rot)
- Mã HS 53109000: Vai chinh 97% poly 3% span K 58/60"... (mã hs vai chinh 97% p/ mã hs của vai chinh 97)
- Mã HS 53109000: Vải 55% ramie, 45% rayon-K53/54" (3240,60YD)... (mã hs vải 55% ramie/ mã hs của vải 55% rami)
- Mã HS 53109000: 03-FAB-HESS-300- Vải bố HESSIAN (khổ 1.6m, dài 4000m)... (mã hs 03fabhess300/ mã hs của 03fabhess)
- Mã HS 53109000: 03-FAB-HESS-380- Vải bố HESSIAN (khổ 1.6m, dài 7000m)... (mã hs 03fabhess380/ mã hs của 03fabhess)
- Mã HS 53109000: Vải nội thất dùng để may rèm cửa GRANUM 12, chất liệu vải 75% polyester- khổ vải 138 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất dù/ mã hs của vải nội thất)
- Mã HS 53109000: Vải dệt bằng sợi đay dày. Mới 100%... (mã hs vải dệt bằng sợ/ mã hs của vải dệt bằng)
- Mã HS 53109000: 'Vải nội thất dùng để may rèm cửa LD2296D-11, chất liệu vải 100% polyester- khổ vải 280 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250 GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất d/ mã hs của vải nội thấ)
- Mã HS 53109000: Vải dệt thoi ZI Z431/03 DUKE REVERSIBLE MINERAL. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi zi/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110010: Vải chính 50%Cotton,50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50%co/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53110020: Vải bố làm từ xơ chuối Abaca- ABACA PLACEMAT, màu đỏ, hàng nhập làm mẫu, mới 100%... (mã hs vải bố làm từ x/ mã hs của vải bố làm t)
- Mã HS 53110090: Vải 100% hemp 56... (mã hs vải 100% hemp 5/ mã hs của vải 100% hem)
- Mã HS 53110090: Vải viền đế giày 10mm... (mã hs vải viền đế già/ mã hs của vải viền đế)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57''... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: vải CLOTH 100% HEMP 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57/59"... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% paper (K.155cm)... (mã hs vải 100% paper/ mã hs của vải 100% pap)
- Mã HS 53110090: Vải 55% hemp 45% cotton 56... (mã hs vải 55% hemp 45/ mã hs của vải 55% hemp)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Lyocell K57"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Cotton 54/56"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải 55% Linen 45% Rayon- K55"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% ramie- khổ: 53"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% LINEN, khổ 1.35m... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57/58" 100% Lyocell... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính LI 76% LYO 24%, khổ 1.4m... (mã hs vải chính li 76/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53110090: Vải lót ghế/LINEN FABRIC 170*70*2MM... (mã hs vải lót ghế/lin/ mã hs của vải lót ghế/)
- Mã HS 53110090: Vải có thành phần 100% LINEN khổ 52"... (mã hs vải có thành ph/ mã hs của vải có thành)
- Mã HS 53110090: Vải chính L 55% C 40% PU 5%, khổ 1.12m... (mã hs vải chính l 55%/ mã hs của vải chính l)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel (Vải dệt thoi, khổ 57")... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 20%Cotton 80%Cây gai (khổ rộng: 0.36 m)... (mã hs vải 20%cotton 8/ mã hs của vải 20%cotto)
- Mã HS 53110090: Vải chính Cotton 70% Polyester 30% W125/130CM... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57" 100% Lyocell (TencelLyocell)... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng <85% Modal + TP khác khổ 138cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng >85% Modal + TP khác khổ 147cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi ramie 100% khổ 124/126cm, 140g/m2... (mã hs vải dệt thoi ra/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải 100% ORGANIC COTTON (K hổ 57/58" 6343.20 met)... (mã hs vải 100% organi/ mã hs của vải 100% org)
- Mã HS 53110090: Vải 60% ramie 31% rayon 9%cotton (Vải dệt thoi, khổ 53")... (mã hs vải 60% ramie 3/ mã hs của vải 60% rami)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 53% Hemp 44% Recycled poly 3% Elastane (48/49")... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 55% linen 45% rayon, định lượng 190g/m2, khổ 129cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi từ sợi cây gai, 14 inch, 110440m, 142g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải không dệt thấm nước làm từ sợi gỗ dùng trong may mặc y tế 40CM*3300M*82GSM... (mã hs vải không dệt t/ mã hs của vải không dệ)
- Mã HS 53110090: VẢI CHÍNH-TRNDLVY1241-RAYON 53% POLYESTER 45% POLYURETAN 2% KHỔ 58/60 (0.2KG/1YD)... (mã hs vải chínhtrndl/ mã hs của vải chínhtr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 78%Tencel 22%Nylon(dệt từ các sợi mầu trong lượng 106g/m2 271y khổ 57 ")... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Bao gáy vải dệt từ sợi giấy (màu đen, 45mm, 500m/cuộn, 100 cuộn), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bao gáy vải dệt/ mã hs của bao gáy vải)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel RST073, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel CLOUDY NIGHT, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Túi đeo chéo cho nam nữ, thương hiệu DRIFTWOOD, chất liệu vải bố, kích thước 28x22cm, mới 100%... (mã hs túi đeo chéo ch/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 53110090: Vải xơ dệt từ sợi thực vật (dùng làm bánh xơ đánh bóng, tỳ lệ- 100% xơ dứa, định lượng sợi xe để dệt: 500x520, dệt thoi, khổ vải 1m5, khoảng cách dệt:8x7, độ dày: 2.5- 2.7) hàng mới 100%, 121 cuộn... (mã hs vải xơ dệt từ s/ mã hs của vải xơ dệt t)
- Mã HS 53039000: Dây đay 100m, hàng đã qua sử dụng... (mã hs dây đay 100m h/ mã hs của dây đay 100m)
- Mã HS 53050010: Chỉ xơ dừa... (mã hs chỉ xơ dừa/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (850 kiện, mỗi kiện 100kg)... (mã hs xơ dừa 850 kiệ/ mã hs của xơ dừa 850)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn, bán kính: 3" (1540 cái/ thùng), hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA 17 LÍT (960KG/PALLET, 20 PALLET)... (mã hs mụn dừa 17 lít/ mã hs của mụn dừa 17 l)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-CDN,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3457,1 kiện4 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3391-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3392-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3454,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3384-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3455,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3456,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3489,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3488,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3459,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3452,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3259,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3364-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3449,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3490,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3448,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313,1 kiện10 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3289,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3377-CDN,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3491,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3253,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3492,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3258,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3450,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3451,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3257,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3453,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3485,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3496,1 kiện152 viên, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 34/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3069,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-USA,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3030,1 kiện1000 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 30/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3261,1 kiện20 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3255,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3140,1 kiện264 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3486,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3432,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3226,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3369-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3247,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3248,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3249,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3087,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260PQD,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3264-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3265-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313PQD,24 kiện10 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3389-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3493-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256PQD,24 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3033,1 kiện660 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3073,1 kiện448 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3097,1 kiện200 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3143,1 kiện504 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Bộ ly chỉ xơ dừa (strip 10),1 kiện300 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs bộ ly chỉ xơ dừ/ mã hs của bộ ly chỉ xơ)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (152 VIÊN/PALLET, TC 42 PALLET, 3.750KG/VIÊN)... (mã hs mụn dừa 152 vi/ mã hs của mụn dừa 152)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (42 PALLET, 152 Viên/pallet, 3.750kg/viên)... (mã hs mụn dừa 42 pal/ mã hs của mụn dừa 42)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA ÉP VIÊN (3.750 KG/VIÊN, 152 VIÊN/PALLET, 42 PALLET.)... (mã hs mụn dừa ép viên/ mã hs của mụn dừa ép v)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680 kiện, mỗi kiện 100.47kg... (mã hs xơ dừa 680 kiệ/ mã hs của xơ dừa 680)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn trung mã RZR04001, bán kính 4.25", (6 cái/bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa vuông mã 3289, bán kính: 3" (8 cái/ bộ), hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa vuô/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn lớn mã RZR06000, bán kính 6 ", (6 cái/bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn mã 3253, (22 cái/ bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN ... (mã hs xơ dừa đóng ép/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Chỉ Xơ Dừa Đóng Kiện.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ mã hs của chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: CHỈ XƠ DỪA... (mã hs chỉ xơ dừa/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ mã hs của xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa hàng mớ/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: Dây xơ dừa dệt lưới, double yarns 5mm, 519m/roll, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa dệt/ mã hs của dây xơ dừa d)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 12". hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 12/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 14",hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 14/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 16",hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 16/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa, dùng để trồng lan,mới 100%... (mã hs viên mụn dừa d/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa dùng để trồng lan, hàng mới 100%... (mã hs ly chỉ xơ dừa d/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Chỉ sơ dừa đóng thành cuộn (843 Cuộn). Hàng mới 100%. ... (mã hs chỉ sơ dừa đóng/ mã hs của chỉ sơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680kiện mỗi kiện 98.79kg)... (mã hs xơ dừa 680kiện/ mã hs của xơ dừa 680k)
- Mã HS 53050021: Chỉ xơ dừa, hàng mới 100%... (mã hs chỉ xơ dừa hàn/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (hàng đóng kiện cột bằng dây đai nhựa không bao bì đóng trực tiếp vào container) ... (mã hs xơ dừa hàng đó/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: 'XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN ... (mã hs xơ dừa đóng é/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Vỏ dừa cắt ... (mã hs vỏ dừa cắt/ mã hs của vỏ dừa cắt)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa đóng kiện ... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa hàng mới 100% #&VN,... (mã hs xơ dừa hàng mới/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ mã hs của xơ dừa)
- Mã HS 53050022: XƠ DỪA DẠNG THẢM... (mã hs xơ dừa dạng thả/ mã hs của xơ dừa dạng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa đóng kiện (Coconut Fiber)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Dây xơ dừa, kích thước 16mm x 200m, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa kíc/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53050022: Dây thừng làm từ xơ dừa-COCONUT ROPE 16mm X 200m (17 kgs/roll), hàng mới 100%... (mã hs dây thừng làm t/ mã hs của dây thừng là)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050022: CHỈ XƠ DỪA XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs chỉ xơ dừa xuất/ mã hs của chỉ xơ dừa x)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs xơ dừa được đón/ mã hs của xơ dừa được)
- Mã HS 53050022: Sơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs sơ dừa được đón/ mã hs của sơ dừa được)
- Mã HS 53050090: Mụn xơ dừa ép khối... (mã hs mụn xơ dừa ép k/ mã hs của mụn xơ dừa é)
- Mã HS 53050090: xơ dừa dùng để trồng cây 10kg/bao- hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa dùng để/ mã hs của xơ dừa dùng)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa đóng kiện... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ mã hs của chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa phi 350... (mã hs xơ dừa phi 350/ mã hs của xơ dừa phi 3)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa ép kiện bằng dây đai- loại C- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa ép kiện/ mã hs của xơ dừa ép ki)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa (99kg net/kiện) 1800kiện... (mã hs chỉ xơ dừa 99k/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050090: XƠ DỪA ĐÓNG KIỆN LOẠI C (COCONUT FIBER)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53061000: S?i 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 2... (mã hs s?i 100% linen/ mã hs của s?i 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 1... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84.3 decitex, chi số mét 120.05 (Hàng tái xuất theo tờ khai nhập số 101206656830/E21 ngày 30/12/2016, Dòng hàng số 1)... (mã hs sợi lca70d 100/ mã hs của sợi lca70d)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi LINEN 100% ... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53071000: Đay tơ thành phẩm (KENAF FIBER) 70 mm... (mã hs đay tơ thành ph/ mã hs của đay tơ thành)
- Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ mã hs của dây đay dùn)
- Mã HS 53072000: Sợi đay se ANJC Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay se anjc/ mã hs của sợi đay se a)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8,0mm... (mã hs dây dù trắng/ mã hs của dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Dây dù dẹt_Trắng 3mm... (mã hs dây dù dẹttrắn/ mã hs của dây dù dẹtt)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ mã hs của dây đay)
- Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA (180M/KG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa 180/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53081000: CHỈ XƠ DỪA, MỚI 100% ... (mã hs chỉ xơ dừa mới/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa hàn/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ mã hs của dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1.1mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ mã hs của dây đai giấy)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1.18mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ mã hs của dây đai giấy)
- Mã HS 53089090: Dây buộc KAMIASHI-24 bằng sợi giấy, dài 24cm ... (mã hs dây buộc kamias/ mã hs của dây buộc kam)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh có tỷ trọng 100% Linen chưa tẩy trắng khổ 54'', 96.3Y... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN K.56/57"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại K56/57... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ 158cm)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% Rayon, dệt từ sợi cây lanh, khổ 56/57 inch, trọng lượng 160g/ yard... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen (dệt thoi) K51/54'', xuất trả của TK nhập: 101624993260 (26/09/2017), dòng hàng số 1... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53092100: Vải 55% lanh 45% cotton 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% lanh 45/ mã hs của vải 55% lanh)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINEN K.140/145CM (143 cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% Line 45% Cotton, dòng 1 tờ khai 102389220620... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, dòng thứ 2 tờ khai 102406721540... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Linen 46%cotton, khổ 57/58",Trọng lượng 122 Gam/mét vuông ... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% LINEN 47% COTTON, khổ 57/58",Trọng lượng 122.66 Gam/mét vuông ... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose; khổ 58":50%Linen 50%Viscose woven fabric(CU028-S50-0328)... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Cotton đã in,định lượng 138g/m2 khổ 57/58'' (chuyển giao từ TK 102332816830 E21)... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52%Linen 30%Polyester 16%Viscose 2%Elastan 140cm(dòng hàng số 1, TK số 101888407240/E31 ngày 06/03/2018)... (mã hs vải 52%linen 30/ mã hs của vải 52%linen)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.15m X 15m) X 30 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.60m X 15m) X 9 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.30m X 15m) X 18 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (1m X 15m) X 6 cuộn/ bao ... (mã hs vải manh đay 1/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.40m X 15m) X 15 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53109000: Manh đay 70cm x 70cm... (mã hs manh đay 70cm x/ mã hs của manh đay 70c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 90cm x 90cm... (mã hs manh đay 90cm x/ mã hs của manh đay 90c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 80cm x 80cm ... (mã hs manh đay 80cm x/ mã hs của manh đay 80c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 100cm x 100cm... (mã hs manh đay 100cm/ mã hs của manh đay 100)
- Mã HS 53109000: Manh đay 120cm x 120cm... (mã hs manh đay 120cm/ mã hs của manh đay 120)
- Mã HS 53109000: MAnh đay 140cm x 140cm... (mã hs manh đay 140cm/ mã hs của manh đay 140)
- Mã HS 53110010: Vải chính 50% Cotton,50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50% c/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA (COIR MAT A TYPE (1M X 10M)), 60KGS/KIỆN#&V... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Rayon (dệt thoi) K57, xuất trả của TK nhập: 101829230200 (22/01/2018), dòng hàng sô 6... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 26 đơnxđơn, 2mx20m, 8cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 26/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36 đôixđơn, 2mx20m, 5cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA (COIR NET (2M X 20.5M)), 8KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA CHỐNG TRƯỢT (ANTI-SLIP COIR MAT (1M X 10M)), 71KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa chố/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa&VN... (mã hs lưới xơ dừa&vn/ mã hs của lưới xơ dừa&)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa ... (mã hs lưới xơ dừa/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-S36x36... (mã hs lưới xơ dừas36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/B grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/A grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa size: 1m x 20m(01 roll) ... (mã hs lưới xơ dừa siz/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 18 ... (mã hs lưới xơ dừa 18/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36 ... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)