Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 5201- 5212

>> HS Code 5101- 5112 >> HS Code 5301- 5311

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
52010000 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. Cotton, not carded or combed.
5202 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế). Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).
52021000 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) - Yarn waste (including thread waste)
- Loại khác: - Other:
52029100 - - Bông tái chế - - Garnetted stock
52029900 - - Loại khác - - Other
52030000 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. Cotton, carded or combed.
5204 Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.
- Chưa đóng gói để bán lẻ: - Not put up for retail sale:
520411 - - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên: - - Containing 85 % or more by weight of cotton:
52041110 - - - Chưa tẩy trắng - - - Unbleached
52041190 - - - Loại khác - - - Other
52041900 - - Loại khác - - Other
52042000 - Đã đóng gói để bán lẻ - Put up for retail sale
5205 Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale.
- Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: - Single yarn, of uncombed fibres:
52051100 - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
52051200 - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
52051300 - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
52051400 - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
52051500 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
- Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: - Single yarn, of combed fibres:
52052100 - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
52052200 - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
52052300 - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
52052400 - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
52052600 - - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét trên 80 đến 94) - - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)
52052700 - - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét trên 94 đến 120) - - Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)
52052800 - - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét trên 120) - - Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number)
- Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
52053100 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
52053200 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
52053300 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
52053400 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
52053500 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
- Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
52054100 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
52054200 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
52054300 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
52054400 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
52054600 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) - - Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn)
52054700 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) - - Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)
52054800 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét sợi đơn trên 120) - - Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)
5206 Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.
- Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: - Single yarn, of uncombed fibres:
52061100 - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
52061200 - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
52061300 - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
52061400 - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
52061500 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
- Sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ: - Single yarn, of combed fibres:
52062100 - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
52062200 - - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) - - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
52062300 - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
52062400 - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) - - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
52062500 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) - - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
- Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
52063100 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
52063200 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
52063300 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
52063400 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
52063500 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
- Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
52064100 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
52064200 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) - - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
52064300 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
52064400 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
52064500 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) - - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
5207 Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ. Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale.
52071000 - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên - Containing 85 % or more by weight of cotton
52079000 - Loại khác - Other
5208 Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2.
- Chưa tẩy trắng: - Unbleached:
52081100 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52081200 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52081300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52081900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã tẩy trắng: - Bleached:
52082100 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52082200 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52082300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52082900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã nhuộm: - Dyed:
520831 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2:
52083110 - - - Vải voan (Voile) (SEN) - - - Voile
52083190 - - - Loại khác - - - Other
52083200 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52083300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52083900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Từ các sợi có các màu khác nhau: - Of yarns of different colours:
520841 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2:
52084110 - - - Vải Ikat (SEN) - - - Ikat fabric
52084190 - - - Loại khác - - - Other
520842 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2:
52084210 - - - Vải Ikat (SEN) - - - Ikat fabric
52084290 - - - Loại khác - - - Other
52084300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52084900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã in: - Printed:
520851 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2:
52085110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52085190 - - - Loại khác - - - Other
520852 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2:
52085210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52085290 - - - Loại khác - - - Other
520859 - - Vải dệt khác: - - Other fabrics:
52085910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52085920 - - - Loại khác, vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - - Other, 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52085990 - - - Loại khác - - - Other
5209 Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2. Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2.
- Chưa tẩy trắng: - Unbleached:
520911 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52091110 - - - Vải duck và vải canvas (SEN) - - - Duck and canvas
52091190 - - - Loại khác - - - Other
52091200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52091900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã tẩy trắng: - Bleached:
52092100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52092200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52092900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã nhuộm: - Dyed:
52093100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52093200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52093900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Từ các sợi có các màu khác nhau: - Of yarns of different colours:
52094100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52094200 - - Vải denim - - Denim
52094300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52094900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã in: - Printed:
520951 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52095110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52095190 - - - Loại khác - - - Other
520952 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill:
52095210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52095290 - - - Loại khác - - - Other
520959 - - Vải dệt khác: - - Other fabrics:
52095910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52095990 - - - Loại khác - - - Other
5210 Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2. Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2.
- Chưa tẩy trắng: - Unbleached:
52101100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52101900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã tẩy trắng: - Bleached:
52102100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52102900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã nhuộm: - Dyed:
52103100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52103200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52103900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Từ các sợi có màu khác nhau: - Of yarns of different colours:
521041 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52104110 - - - Vải Ikat (SEN) - - - Ikat fabric
52104190 - - - Loại khác - - - Other
52104900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã in: - Printed:
521051 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52105110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52105190 - - - Loại khác - - - Other
521059 - - Vải dệt khác: - - Other fabrics:
52105910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52105990 - - - Loại khác - - - Other
5211 Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2. Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2.
- Chưa tẩy trắng: - Unbleached:
52111100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52111200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52111900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
52112000 - Đã tẩy trắng - Bleached
- Đã nhuộm: - Dyed:
52113100 - - Vải vân điểm - - Plain weave
52113200 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52113900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Từ các sợi có các màu khác nhau: - Of yarns of different colours:
521141 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52114110 - - - Vải Ikat (SEN) - - - Ikat fabric
52114190 - - - Loại khác - - - Other
52114200 - - Vải denim - - Denim
52114300 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52114900 - - Vải dệt khác - - Other fabrics
- Đã in: - Printed:
521151 - - Vải vân điểm: - - Plain weave:
52115110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52115190 - - - Loại khác - - - Other
521152 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill:
52115210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52115290 - - - Loại khác - - - Other
521159 - - Vải dệt khác: - - Other fabrics:
52115910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52115990 - - - Loại khác - - - Other
5212 Vải dệt thoi khác từ bông. Other woven fabrics of cotton.
- Trọng lượng không quá 200 g/m2: - Weighing not more than 200 g/m2:
52121100 - - Chưa tẩy trắng - - Unbleached
52121200 - - Đã tẩy trắng - - Bleached
52121300 - - Đã nhuộm - - Dyed
52121400 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
521215 - - Đã in: - - Printed:
52121510 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52121590 - - - Loại khác - - - Other
- Trọng lượng trên 200 g/m2: - Weighing more than 200 g/m2:
52122100 - - Chưa tẩy trắng - - Unbleached
52122200 - - Đã tẩy trắng - - Bleached
52122300 - - Đã nhuộm - - Dyed
52122400 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
521225 - - Đã in: - - Printed:
52122510 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
52122590 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 52010000: Bông thô thiên nhiên, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ- BRAZILIAN RAW COTTON CROP YEAR 2019 (Hàng đã kiểm hóa tại tk: 102550086225/A12 (25/03/2019)... (mã hs bông thô thiên/ mã hs của bông thô thi)
- Mã HS 52010000: Bông nguyên Mỹ chưa chải thô, chải kỹ... (mã hs bông nguyên mỹ/ mã hs của bông nguyên)
- Mã HS 52010000: BNL: Bông thiên nhiên (chưa chải thô) cotton 100%... (mã hs bnl bông thiên/ mã hs của bnl bông th)
- Mã HS 52010000: Bông thô(Xơ Bông)- AMERICAN RAW COTTON CROP YEAR 2019/2020 CROP, Xơ bông chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ (Bông thiên nhiên)... (mã hs bông thôxơ bôn/ mã hs của bông thôxơ)
- Mã HS 52010000: Bông tự nhiên, chưa chải thô, chưa chải kĩ, EASTERN/MEMPHIS/ORLEANS/TEXAS GROWTH. CROP YEAR 2019/2020; GOVERNMENT CLASS 31-3-36,MICRONAIRE 3.5-4.9 NCL, 28.0 MINIMUM GRAMS PER TEX. Mới 100%... (mã hs bông tự nhiên/ mã hs của bông tự nhiê)
- Mã HS 52010000: Bông Cotton dùng trong ngành công nghiệp dệt sợi, (bông thiên nhiên chưa chải thô,chưa chải kỹ).Mới 100%... (mã hs bông cotton dùn/ mã hs của bông cotton)
- Mã HS 52010000: Bông (Bông thiên nhiên chỉ được sơ chế thông thường: làm sạch hạt lẫn, tạp vỏ; chưa chải thô). Hàng mới 100%... (mã hs bông bông thiê/ mã hs của bông bông t)
- Mã HS 52021000: Phế liệu sợi (sợi cotton phế liệu)... (mã hs phế liệu sợi s/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông loại 1 màu nhuộm... (mã hs phế liệu bông l/ mã hs của phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Bụi bông (BB-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bụi bông bbph/ mã hs của bụi bông bb)
- Mã HS 52029900: Phế liệu loại A (PLA-2 Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs phế liệu loại a/ mã hs của phế liệu loạ)
- Mã HS 52029900: Bông thùng gió (BTG-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bông thùng gió/ mã hs của bông thùng g)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ (Bông phế từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông phế bông/ mã hs của bông phế bô)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ LIỆU TRẮNG (Bông phế từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông phế liệu t/ mã hs của bông phế liệ)
- Mã HS 52029900: Gòn lót SM3070 (100%POLYESTER) 124CM... (mã hs gòn lót sm3070/ mã hs của gòn lót sm30)
- Mã HS 52030000: SỢI COTTON (ĐÃ QUA XỬ LÍ) 32S/1... (mã hs sợi cotton đã/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52030000: Bông nhân tạo các loại... (mã hs bông nhân tạo c/ mã hs của bông nhân tạ)
- Mã HS 52030000: Bông tấm nhân tạo 100% Polyester 60''... (mã hs bông tấm nhân t/ mã hs của bông tấm nhâ)
- Mã HS 52030000: Bông gòn. Hàng mới 100%... (mã hs bông gòn hàng/ mã hs của bông gòn hà)
- Mã HS 52030000: Bông 100% cotton (đã qua chải thô, chải kỹ),hàng mới 100%... (mã hs bông 100% cotto/ mã hs của bông 100% co)
- Mã HS 52030000: Gạc lưới cotton EL-25C... (mã hs gạc lưới cotton/ mã hs của gạc lưới cot)
- Mã HS 52030000: Giẻ lau máy chuyên dụng... (mã hs giẻ lau máy chu/ mã hs của giẻ lau máy)
- Mã HS 52030000: Gòn lót... (mã hs gòn lót/ mã hs của gòn lót)
- Mã HS 52041190: Vải 100% cotton hoặc có tỷ trọng 85% cotton trở lên + tp khác khổ 58.5"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52041190: Sợi 100% cotton, đường kính 0.1mm (CH-10S-5C)... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52041900: Chỉ may- từ bông chưa đóng gói bán lẻ-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs chỉ may từ bôn/ mã hs của chỉ may từ)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (60S`/3 4000M)... (mã hs chỉ may 60s`/3/ mã hs của chỉ may 60s)
- Mã HS 52041900: CHỈ MAY CUỘN/4200M... (mã hs chỉ may cuộn/42/ mã hs của chỉ may cuộn)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (3000 M/ cuộn)... (mã hs chỉ may 3000 m/ mã hs của chỉ may 300)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (dùng để may thử-kiểm tra máy may, hàng mới 100%) White 80, 3000m... (mã hs chỉ may dùng đ/ mã hs của chỉ may dùn)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (2500- 5000 met/ Cuộn) mới 100%... (mã hs chỉ may 2500/ mã hs của chỉ may 250)
- Mã HS 52041900: ChỈ dùng để đánh bóng kim của máy nới lỏng chốt kim 20/6... (mã hs chỉ dùng để đán/ mã hs của chỉ dùng để)
- Mã HS 52041900: Dựng (mex) các loại KHO 100CM... (mã hs dựng mex các/ mã hs của dựng mex c)
- Mã HS 52041900: Băng dây, Dây dệt,dây viền các loại... (mã hs băng dây dây d/ mã hs của băng dây dâ)
- Mã HS 52041900: Chỉ khâu làm từ bông, chưa đóng gói (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ mã hs của chỉ khâu làm)
- Mã HS 52041900: Cuộn chỉ mẫu dùng cho xe ô tô Aston Martin (707839). Hãng sản xuất: Aston Martin Lagonda Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn chỉ mẫu dù/ mã hs của cuộn chỉ mẫu)
- Mã HS 52041900: Chỉ may cotton (20020m/kg, 1360.8kg)... (mã hs chỉ may cotton/ mã hs của chỉ may cott)
- Mã HS 52041900: Chỉ các loại 5000m/ cuộn... (mã hs chỉ các loại 50/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bao/Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bao/hàn/ mã hs của chỉ may bao/)
- Mã HS 52042000: Chỉ may (2000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 2000m// mã hs của chỉ may 200)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ bông đã đóng gói bán lẻ)... (mã hs chỉ các loại h/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may chất liệu cotton (2500M/Cone)... (mã hs chỉ may chất li/ mã hs của chỉ may chất)
- Mã HS 52042000: Chỉ may các loại (5000m/cuộn)-Làm từ bông... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bóng màu đỏ (red sewing thread) Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bóng mà/ mã hs của chỉ may bóng)
- Mã HS 52042000: Chỉ thêu (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ thêu 2500m/ mã hs của chỉ thêu 25)
- Mã HS 52042000: Chỉ (5000 M)... (mã hs chỉ 5000 m/ mã hs của chỉ 5000 m)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bóng, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bóng h/ mã hs của chỉ may bóng)
- Mã HS 52051100: Sợi 100% BCI Cotton (GC 8S/1) Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 13.52, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52051100: Sợi bông 100% cotton: 16/1 CD Black, có độ mảnh trên 714.29 decitex trở lên, chi số mét không quá 14, màu đen, hàng mới 100%.... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52051100: Sợi đơn SB8 TVS807,70/30 COTTON/RECYCLE COTTON từ xơ bông không chải kỹ, tỷ trọng 100% cotton, chi số mét 13.54 dùng sản xuât vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi đơn sb8 tvs/ mã hs của sợi đơn sb8)
- Mã HS 52051100: sợi cotton COTTON YARN NO L203... (mã hs sợi cotton cott/ mã hs của sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: Sợi 80% COTTON 20% POLYESTER... (mã hs sợi 80% cotton/ mã hs của sợi 80% cott)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton các loại (95% cotton 5% cashmere)... (mã hs sợi cotton các/ mã hs của sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: Sợi bông (NE 20/1), 100% cotton, không chải kỹ, độ mảnh: 291.55 decitex, hàng mới 100%... (mã hs sợi bông ne 20/ mã hs của sợi bông ne)
- Mã HS 52051200: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn 100PCT Cotton Carded 20'S- C20S từ 100% xơ bông không chải kỹ, độ mảnh 291 dtex, mới 100%... (mã hs sợi bông trừ c/ mã hs của sợi bông tr)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton CD20/1, mint 35D... (mã hs sợi cotton cd20/ mã hs của sợi cotton c)
- Mã HS 52051400: Sợi bông (100% cotton), đơn giá: 0.00453306523667018 USD... (mã hs sợi bông 100%/ mã hs của sợi bông 10)
- Mã HS 52051400: Sợi 100% cotton chải thô chỉ số CD40/1 (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052200: Sợi đơn, 100% cotton có độ mảnh 295 decitex,làm từ xơ chảy kỹ, chi số mét 34.3 (20S/1)... (mã hs sợi đơn 100% c/ mã hs của sợi đơn 100)
- Mã HS 52052200: Sợi dệt vải 100% Cotton- CMW18'S/1W (Độ mảnh: 328.056 decitex, chỉ số mét: 30.474), Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải 100/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52052200: Sợi làm từ bông (100% cotton), sợi đơn, đã chải kỹ (32JKS08#E). Hàng mới 100%... (mã hs sợi làm từ bông/ mã hs của sợi làm từ b)
- Mã HS 52052300: Sợi bông 100% cotton 26/1, sợi đơn... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% BCI Cotton B0000J(BCI) (JCF 26S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 43.94, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (CT-CM-SP-CD)... (mã hs sợi cotton ct/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052300: Sợi 97% Cotton 3% Polyester các loại... (mã hs sợi 97% cotton/ mã hs của sợi 97% cott)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (sợi chải kỹ) sợi có độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232.56 decitex COTTON YARN COMBED JC26SKCPTS mới 100%... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052300: SỢI COTTON (28.5/1 100% COTTON COMPACT COMBED YARN WAXED FOR KNITTING)... (mã hs sợi cotton 28/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi dệt vải 100% cotton CMV30'S/1F (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi dệt vải 100/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52052400: Sợi bông, có tỷ trọng 100% cotton, sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, sợi có độ mảnh 147.67 decitex, chi số mét 67.72, chưa đóng gói bán lẻ (40/1 ne long staple cotton- raw white)... (mã hs sợi bông có tỷ/ mã hs của sợi bông có)
- Mã HS 52052400: Sợi 97% cotton 3% spandex, sợi đơn, chải kỹ, độ mảnh 145 decitex... (mã hs sợi 97% cotton/ mã hs của sợi 97% cott)
- Mã HS 52052400: Sợi 36/1- 100%Cotton- sợi có độ phân mảnh 158.65 decitex, sợi đơn chưa se, chải kỹ chưa đóng gói bán lẻ(hàng mới 100%)... (mã hs sợi 36/1 100%c/ mã hs của sợi 36/1 10)
- Mã HS 52052400: Sợi 36/1- 100% Cotton(sợi có độ phân mảnh 158.65 decitex) sợi đơn chưa se, chải kỹ- hàng mới 100%... (mã hs sợi 36/1 100%/ mã hs của sợi 36/1 10)
- Mã HS 52052400: Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, độ mảnh 183 decitex, chi số mét 54 (YARN 100%COTTON(32S,183dtex)) mới 100%... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 52052400: Sợi bông loại 40/1 (100% Cotton), mới 100%... (mã hs sợi bông loại 4/ mã hs của sợi bông loạ)
- Mã HS 52052400: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn NE 32/1 100PCT- JC32S từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh 182 dtex, mới 100%... (mã hs sợi bông trừ c/ mã hs của sợi bông tr)
- Mã HS 52052600: Sợi đơn chải kỹ 100% cotton, chi số mét 85... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ mã hs của sợi đơn chải)
- Mã HS 52052600: Sợi 100% combed cotton (20% LONG STAPLE+10% ORGANIC COTTON), sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 50S/1,độ mãnh 118.12 decitex (chỉ số mét 84.66), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% combed/ mã hs của sợi 100% com)
- Mã HS 52052600: Sợi 65% combed cotton, 35% long-staple cotton, sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 50S,độ mãnh 118.12 decitex (chỉ số mét 84.66), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 65% combed/ mã hs của sợi 65% comb)
- Mã HS 52052600: Sợi 50,100% cotton có độ mảnh 118 decitex, chi số mét 85,75 (CPT50)... (mã hs sợi 50100% cot/ mã hs của sợi 50100%)
- Mã HS 52052700: Sợi đơn chải kỹ 100% cotton chi số mét 102... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ mã hs của sợi đơn chải)
- Mã HS 52052700: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn JC60S/1 làm từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh 97dtex, mới 100%.... (mã hs sợi bông trừ c/ mã hs của sợi bông tr)
- Mã HS 52053300: Sợi bông tỷ trọng 88% polyamide 12%... (mã hs sợi bông tỷ trọ/ mã hs của sợi bông tỷ)
- Mã HS 52053300: Sợi nhân tạo 30/2 100% cotton dùng trong may mặc. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi nhân tạo 30/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 52054200: SỢI 55% COTTON 25% MODAL 20% STRETCH POLYESTER... (mã hs sợi 55% cotton/ mã hs của sợi 55% cott)
- Mã HS 52054300: Sợi cotton 100%- 100% COTTON GREEN TOP DYED YARN 26S2.... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52054600: Sợi cotton 100%- 100% COTTON TOP DYED YARN 16S/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52054700: Sợi xe 3 từ Cotton chưa đóng gói bán lẻ độ mảnh 100 decitex (chi số mét 100) Cotton Yarn Ne 60/3/060 1.000 KG CHEESE (D500600-HFBLD-ART D500 TKT 600DYERS' WHITE)... (mã hs sợi xe 3 từ cot/ mã hs của sợi xe 3 từ)
- Mã HS 52054700: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi xe JC60S/2 từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh mỗi sợi đơn 97 dtex, mới 100%.... (mã hs sợi bông trừ c/ mã hs của sợi bông tr)
- Mã HS 52054800: Sợi xe chải kỹ 100% cotton,chi số mét 135... (mã hs sợi xe chải kỹ/ mã hs của sợi xe chải)
- Mã HS 52054800: sợi đôi 100% cotton làm từ xơ chải kĩ có độ mảnh 73.75 decitex, chi số mét 137.79 (CPT80S/2)... (mã hs sợi đôi 100% co/ mã hs của sợi đôi 100%)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Cotton(BCI), 40% Polyeste BCVC0000(BCI-AA)(P) 10S/1 Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 16.9, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi CA 70/30 32S1... (mã hs sợi ca 70/30 32/ mã hs của sợi ca 70/30)
- Mã HS 52061200: Sợi CA 60/40 32'S/1... (mã hs sợi ca 60/40 32/ mã hs của sợi ca 60/40)
- Mã HS 52061200: Sợi 55% Cotton 34% Polyester 11% Rayon... (mã hs sợi 55% cotton/ mã hs của sợi 55% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 35% Cotton 65% Polyester... (mã hs sợi 35% cotton/ mã hs của sợi 35% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Polyester 12% Rayon 28% Cotton... (mã hs sợi 60% polyest/ mã hs của sợi 60% poly)
- Mã HS 52061200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 16S1HH10086"S", 35% COMBED COTTON 65% POLYESTER, Sợi có độ mảnh: 369.06 decitex Chải kỹ, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 52061400: Sợi hỗn hợp cotton acrylic (65% Cotton 35% Acrylic)... (mã hs sợi hỗn hợp cot/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 52061400: Sợi 32/1/JC/A 70/30... (mã hs sợi 32/1/jc/a 7/ mã hs của sợi 32/1/jc/)
- Mã HS 52062100: Sợi đơn 60% Cotton 40% Acrylic làm từ xơ đã chải kỹ có độ mảnh 1205 decitex... (mã hs sợi đơn 60% cot/ mã hs của sợi đơn 60%)
- Mã HS 52062100: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste SG91659K(CVC) 8S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 13.52, Độ mảnh 739.61 dtex, Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062100: Sợi 65%Cotton 35%Viscose... (mã hs sợi 65%cotton 3/ mã hs của sợi 65%cotto)
- Mã HS 52062200: Sợi 40% polyester, 48% cotton, 12% recycle cotton sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 24S/1 24B74T(XY), độ mãnh 246 decitex (chi số mét 40.64), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 40% polyest/ mã hs của sợi 40% poly)
- Mã HS 52062200: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste SG91659K(CVC) 12S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 20.28, Độ mảnh 493.10 dtex, Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062200: Sợi 50% POLYESTER 50% RAYON... (mã hs sợi 50% polyest/ mã hs của sợi 50% poly)
- Mã HS 52062200: Sợi 60 PCT BCI COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 16/1 WAXED FOR KNITTING (CONTAMINATION FREE), độ mảnh: 369.10 decitex, mới 100%... (mã hs sợi 60 pct bci/ mã hs của sợi 60 pct b)
- Mã HS 52062200: Sợi màu (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 12S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 492.08 decitex) (Chải kỹ), Mới 100%... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52062300: BCVC11B/30S/1.MELANGEYARN COTTON 60%/ POLYESTER 40% (Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste BCVC11B 30S/1Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50.7)... (mã hs bcvc11b/30s/1m/ mã hs của bcvc11b/30s/)
- Mã HS 52062300: Sợi 40% polyester, 60% cotton T40/JC60 30sK sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ, có độ mảnh 196.9 decitex, (chi số mét 50.79), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 40% polyest/ mã hs của sợi 40% poly)
- Mã HS 52062300: SỢI 60 PCT BCI COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 26/1 WAXED FOR KNITTING.(CONTAMINATION FREE), độ mảnh: 227.14 decitex mới 100%... (mã hs sợi 60 pct bci/ mã hs của sợi 60 pct b)
- Mã HS 52062300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN 55% COTTON 45% RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 227.12 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52062300: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES 60% COTTON, 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 196.83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52062300: Sợi bông(trừ chỉ khâu)có t.trọng bông dưới85%sợi đơn,từ xơ chải kỹ/60/40BCI COTTON COMBED/RECYCLED POLYESTER NE30/1RAW WHITE,RING SPUN YARN,WAXED FOR KNITTING BCI COTTON PART CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi bôngtrừ ch/ mã hs của sợi bôngtrừ)
- Mã HS 52062400: Sợi đơn chải kỹ 60% cotton,40% polyester, chi số mét 76... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ mã hs của sợi đơn chải)
- Mã HS 52062400: Sợi TP (TT-TP-TC)... (mã hs sợi tp tttpt/ mã hs của sợi tp ttt)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BC04 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67.6, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVCV32'S/1W (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi dệt vải 40%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52062500: Sợi dệt vải CVC45, 55% cotton, 45% polyester, chưa nhuộm màu, chưa tẩy trắng. Sợi đơn, chải kỹ, độ mảnh 120 decitex... (mã hs sợi dệt vải cvc/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52064100: Sợi 75% COTTON 25% POLYESTER... (mã hs sợi 75% cotton/ mã hs của sợi 75% cott)
- Mã HS 52064200: Sợi 55%Cotton 25%Viscose 20%Nylon... (mã hs sợi 55%cotton 2/ mã hs của sợi 55%cotto)
- Mã HS 52064200: SỢI 45% COTTON 43% NYLON 12% RECYCLE COTTON... (mã hs sợi 45% cotton/ mã hs của sợi 45% cott)
- Mã HS 52071000: Sợi bông 96% nylon 4%... (mã hs sợi bông 96% ny/ mã hs của sợi bông 96%)
- Mã HS 52071000: Sợi bông Cottton 100%... (mã hs sợi bông cottto/ mã hs của sợi bông cot)
- Mã HS 52071000: Sợi 100% COTTON... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52071000: Sợi dệt kim từ bông 100%, đã nhuộm màu(cotton 100%), mới 100%... (mã hs sợi dệt kim từ/ mã hs của sợi dệt kim)
- Mã HS 52071000: Hộp đựng tăm bông bằng nhựa (10.5cm x 7cm x 9cm), hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng tăm bô/ mã hs của hộp đựng tăm)
- Mã HS 52071000: Tăm bông, hàng mới 100%, 2FSN-JC0027, HMC00-0064... (mã hs tăm bông hàng/ mã hs của tăm bông hà)
- Mã HS 52079000: Bông lọc 2000x3000x20mm... (mã hs bông lọc 2000x3/ mã hs của bông lọc 200)
- Mã HS 52079000: Bông lọc bụi (2400x10000) dày 20mm... (mã hs bông lọc bụi 2/ mã hs của bông lọc bụi)
- Mã HS 52079000: Sợi bông 67%nylon 33%... (mã hs sợi bông 67%nyl/ mã hs của sợi bông 67%)
- Mã HS 52079000: Bông hóa học dùng để làm ruột gối, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs bông hóa học dù/ mã hs của bông hóa học)
- Mã HS 52079000: Dây cotton- 100%POLYESTER DYED CAP BRIM WICK SHEET #(PE FILM)... (mã hs dây cotton 100/ mã hs của dây cotton)
- Mã HS 52079000: SỢI COTTON 100% (đã qua xử lý)... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52079000: Dây bằng sợi cotton- COTTON WIRE- nguyên liệu phục vụ sản xuất, mới 100%... (mã hs dây bằng sợi co/ mã hs của dây bằng sợi)
- Mã HS 52079000: Sợi 55% Cotton 25% Rayon/ Viscose/ Modal 20% Nylon/Polyamide... (mã hs sợi 55% cotton/ mã hs của sợi 55% cott)
- Mã HS 52079000: Sợi các loại... (mã hs sợi các loại/ mã hs của sợi các loại)
- Mã HS 52081100: Vải vân điểm làm từ 100% Cotton, chưa tẩy trắng 60S 110x90 khổ 70", hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm là/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52081300: Vải dệt khổ hẹp Cotton Tape CM019 (10mm x 100m/cuộn) dùng in nhãn mác. hàng mới 100%. Định lượng 100g/m2. Thành phần 100% xơ bông... (mã hs vải dệt khổ hẹp/ mã hs của vải dệt khổ)
- Mã HS 52081300: Vải dệt thoi chưa qua tẩy trắng, quy cách: 71.5"60SCPCM*40SCM+40D 190*110 3/1S, thành phần 96% cotton 4% spandex, khổ vải 1.82 m, trọng lượng 189.84g/m2, vải vân chéo bốn sợi, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi >85% Cotton và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải 10cm*29.5cm (100% cotton), dùng thử cho máy khâu-80662... (mã hs vải 10cm*295cm/ mã hs của vải 10cm*29)
- Mã HS 52081900: Dây đệm vai... (mã hs dây đệm vai/ mã hs của dây đệm vai)
- Mã HS 52081900: Vải sản xuất màng loa(vải dệt thoi từ bông, chưa tẩy trắng)khổ 1m,100% cotton,M70-733787,NPL sản xuất loa tivi,hàng mới 100%... (mã hs vải sản xuất mà/ mã hs của vải sản xuất)
- Mã HS 52082100: Gạc hút nước dùng trong y tế (23g/m2, khổ rộng 1,2m), mới 100%... (mã hs gạc hút nước dù/ mã hs của gạc hút nước)
- Mã HS 52082100: Vải dệt thoi từ bông (100% cotton), đã tẩy trắng, vân điểm (khổ 58/59"- 5579.6M) (81.92g/m2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52082100: Vải lót 100%cotton khổ 102cm 115G/M2... (mã hs vải lót 100%cot/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52082100: Gạc hút nước tẩy trắng, 40/40. 17 Sợi, không có biên, khổ 120cm x 2000m, Mã HS theo KQ PTPL số: 921/TB-PTPL (24/12/2015) (hàng mới 100%)... (mã hs gạc hút nước tẩ/ mã hs của gạc hút nước)
- Mã HS 52082100: Vải dệt thoi (kiểu vải vân điểm) từ sợi bông (100% cotton) đã tẩy trắng, dạng cuộn. Kích thước 1,2m x 2000 m, tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng 23g/m2. Dùng để sản xuất Gạc y tế. Mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi k/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52082200: Vải dệt thoi kiểu dệt vân điểm,thành phần 100% cotton,đã tẩy trắng,bề mặt không tráng phủ,trọng lượng 132 g/m2,dạng cuộn,khổ 102 inch.Hiệu Shaoxing Mengnuo,mới 100%,nlsx đệm... (mã hs vải dệt thoi ki/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52082200: Vải vân điểm, chất liệu 100% bông, đã tẩy trắng, khổ 160cm, trọng lượng 130g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm c/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52082200: Vải lót 100% Cotton 60 inch... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52082900: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 100%cotton, K 61/62"... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52082900: Vải đã tẩy trắng, khổ 57"- 58", dệt thoi từ bông, thành phần 100% COTTON, trọng lượng trung bình 182g/m2 (2.618m; 2,20usd/m)... (mã hs vải đã tẩy trắn/ mã hs của vải đã tẩy t)
- Mã HS 52082900: Vải dệt thoi cotton (chưa được tẩy trắng) khổ 38", 16.43g/m2, 100% cotton, để may giầy dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi co/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52082900: Vải mex 100% COTTON INTERLINING, dùng lót cho sản phẩm may mặc... (mã hs vải mex 100% co/ mã hs của vải mex 100%)
- Mã HS 52082900: Vải 100%Cotton khổ 58''/60'' định lượng 150GR/YD... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52082900: Vải 80% Polyester 15% Rayon 5% Spandex 350gr/yd K58/60"... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 52082900: Vải 97% Cotton 3% Polyurethan, khổ 57",vai dệt thoi... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52083190: Vải vân điểm, chất liệu 100% bông, đã nhuộm, khổ 150cm, trọng lượng 90g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm c/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52083190: Vải vân điểm khổ 44" (100% cotton đã nhuộm trọng lượng dưới 100g/m2... (mã hs vải vân điểm kh/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52083190: Vải dệt thoi 95% cotton, 5% spandex(đã nhuộm trọng lượng 192g/m2 378y khổ 56")... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083200: Vải chính 60NO9060 100% Cotton Woven Fabric W. 140cm... (mã hs vải chính 60no9/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 52083200: Vải Cotton 100% K:148-153 cm (- Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2)... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52083200: Vải vân điểm khổ 56" (100% cotton đã nhuộm trọng lượng 113g/m2)... (mã hs vải vân điểm kh/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52083300: Vải dệt thoi,kiểu dệt vân chéo 03 sợi,thành phần 100% cotton,đã nhuộm,chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt,TL 120 g/m2,dạng cuộn,khổ 98 inch.Hiệu Shaoxing Mengnuo.mới 100%,nlsx đệm... (mã hs vải dệt thoiki/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083300: Vải dệt thoi(vải vân chéo 3 sợi hoặc 4 sợi đã nhuộm)dùng may áo sơ mi:97% cotton 3% spandex,ART NO: 3-6(SPANDEX),khổ 55"/56", CPT60+JASPE120/120 X FFT60(30D)+JASPE120/120, 160 X 90, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoivả/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083300: VẢI: 100 PCT Cotton twill fabric (20'S Twill)- Khổ 56"/58", Style no: SA 443765-SUM20, #705 IVORY, Hàng mới 100%... (mã hs vải 100 pct co/ mã hs của vải 100 pct)
- Mã HS 52083300: Vải 100% Cotton 3/1 Twill 32S*32S 130*70 150gsm khổ 144/147cm (đã nhuộm)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52083300: Vải GEWEBE-117 Webstoff 100% Baumwolle... (mã hs vải gewebe117/ mã hs của vải gewebe1)
- Mã HS 52083300: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52083900: Vải tiêu chuẩn thử nghiệm máy giặt code: AS-09, 100% cotton, kt: 11x14cm/miếng, 100 miếng/gói, nhà sx CFT Hà Lan, mới 100%.... (mã hs vải tiêu chuẩn/ mã hs của vải tiêu chu)
- Mã HS 52083900: Vải K: 145/150cm Polyester76%Cotton24%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 52083900: Vải K: 130/135cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52083900: Miếng vải mẫu cắt sẵn, kích thước 20 x 20 cm... (mã hs miếng vải mẫu c/ mã hs của miếng vải mẫ)
- Mã HS 52083900: Vải 95% Cotton 5% Elastane, khổ: 145 cm... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi bằng cotton có in, khổ 58"/60" (Cotton 95%, Spandex 5%) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải Cotton 100% K:106-111 cm-LOẠI KHÁC... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52083900: Vải 80% cotton 20% linen (vải dệt thoi, đã nhuộm, 103g/m2,khổ 56"/58")... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cott)
- Mã HS 52083900: Vải lót dệt thoi đã nhuộm cotton 100% khổ 102cm, 95g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 95 % Cotton 5% Spandex, 60"... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải dệt 100% cotton (khổ: 60 ")... (mã hs vải dệt 100% co/ mã hs của vải dệt 100%)
- Mã HS 52083900: Vải 85% Cotton, 15% Polyester_53/54"... (mã hs vải 85% cotton/ mã hs của vải 85% cott)
- Mã HS 52083900: Vải 93% Cotton 6% Nylon 1% Polyurethane, khổ 53-55" (kho 140cm)... (mã hs vải 93% cotton/ mã hs của vải 93% cott)
- Mã HS 52083900: Vải 98% Cotton 2% Spandex, khổ 57-59" (khổ 149cm)... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52083900: Vải K: 150CM (57/59") Cotton100%... (mã hs vải k 150cm 5/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 52083900: Vải canvas, thành phầm 100% Cotton đã nhuộm, rộng 1.5m, trọng lượng 180 gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas thà/ mã hs của vải canvas)
- Mã HS 52083900: VẢI 100%COTTON: Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên,đã nhuộm,khổ 144cm... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52083900: Vải 55% nylon 45% cotton, K53"... (mã hs vải 55% nylon 4/ mã hs của vải 55% nylo)
- Mã HS 52083900: Vải 40% cotton 35% Rayon 22% nylon 3% PU,K44"... (mã hs vải 40% cotton/ mã hs của vải 40% cott)
- Mã HS 52083900: Vải- 100% Cotton khổ 150 cm... (mã hs vải 100% cotto/ mã hs của vải 100% co)
- Mã HS 52083900: Vải 95% Cotton, 5% PU_140CM... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 52084290: Vải K: 110/115cm Cotton100%... (mã hs vải k 110/115c/ mã hs của vải k 110/1)
- Mã HS 52084290: Vải K: 125/130cm Cotton85%Polyester12%Polyurethane3%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52084290: Vải chính dệt thoi 100% cotton w58/59'' (120g/m2, 2016m) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52084290: Vải vân điểm 100% cotton, khổ 57/58", trọng lượng 115.26 g/m2... (mã hs vải vân điểm 10/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải K:112CM(43/45") Cotton 100%... (mã hs vải k112cm43// mã hs của vải k112cm)
- Mã HS 52084290: Vải chính Cotton 100% W145-150 Cm... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 52084300: Vải 100% polyester khổ 58"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 52084300: Vải dệt thoi 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: Vải 97% Cotton 3% Elastane/Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52084900: Vải FM53524- 000001, SUPER HAMPTON, 100% Cotton, Khổ 148- 150 cm... (mã hs vải fm53524 00/ mã hs của vải fm53524)
- Mã HS 52084900: Vải FM54488- 004049, COMFORT RELAX,97% Cotton 3% Ea, Khổ 148- 150 cm... (mã hs vải fm54488 00/ mã hs của vải fm54488)
- Mã HS 52084900: Vải chính- 100% cotton (K: 56/58")... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 52084900: Vải 52% Rayon 43% Cotton 4% Linen 1% Polyurethane khổ 42",hàng mới 100%... (mã hs vải 52% rayon 4/ mã hs của vải 52% rayo)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Nylon khổ 56"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 52084900: Vải chính 97%Cotton 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%co/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52084900: Vải FM404193- 000001, CHAMBRAY 140, 100% Giza 45 Co, Khổ 148-150 cm... (mã hs vải fm404193 0/ mã hs của vải fm404193)
- Mã HS 52084900: Vải 98% cotton 2% spandex... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52085110: Vải đệt thoi, 100% cotton, khổ 150cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 1/ mã hs của vải đệt thoi)
- Mã HS 52085190: Vải dệt kim, chất liệu: 100% cotton.kích thước: 8*8 inch.hsx: SCM garments. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim ch/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 52085190: Vải phối 100% cotton khổ 112cm... (mã hs vải phối 100% c/ mã hs của vải phối 100)
- Mã HS 52085190: Vải chính: 100% Cotton K.43-44"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 52085290: Miếng vải Cotton 100% 15.5*13.5 cm... (mã hs miếng vải cotto/ mã hs của miếng vải co)
- Mã HS 52085290: Vải 52% Cotton 48% Polyester K.58-60" (K.60")... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 52085290: Vải 64% Cotton 36% Polyester K.58-60" (K.60")... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 52085290: Vải 91% POLY+9%SPANDEX FABRIC- Vải dệt thoi đã nhuộm từ bông khổ 57''- 100g/m2... (mã hs vải 91% poly9%/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 52085290: Vải thiết kế thô, 100% cotton, định lượng từ 110g-200g/m2, Mới 100%... (mã hs vải thiết kế th/ mã hs của vải thiết kế)
- Mã HS 52085290: Vải 97% Cotton 3% spandex đã in dệt thoi khổ 54/55"... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52085290: Vải chính- 15% Polyester, 85% cotton k. 60-61"... (mã hs vải chính 15%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 52085910: vải 59% Cotton 41 % Nylon... (mã hs vải 59% cotton/ mã hs của vải 59% cott)
- Mã HS 52085910: Vải 97% Cotton 3% Elastan... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi từ bông (100% cotton), đã in (khổ 57/58"-7344.8Yds) (108g/m2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 52% cotton 40% polyester 8% spandex... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi, 93% COTTON, 7% SPANDEX RIB 44"... (mã hs vải dệt thoi 9/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi trên từ bông 85% cotton, đã in... (mã hs vải dệt thoi tr/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Bông lọc khí dùng cho xilanh loại I-63S-A SMC kích thước: 26.59*15.39,hàng mới 100%... (mã hs bông lọc khí dù/ mã hs của bông lọc khí)
- Mã HS 52085990: Vải 99% cotton 1% spandex 55/56" hàng mới 100%... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 52085990: Vải CANVAS (100% COTTON, khổ 54"), Hàng mới 100%... (mã hs vải canvas 100/ mã hs của vải canvas)
- Mã HS 52085990: VảI chính (100% Cotton) (71.0M*52"*0.0254 93.78M2)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 52085990: Vải 58% Cotton 38% Modal 4% Spandex 65/67" hàng mới 100%... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Spandex (Elastane) 55/56"... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 68% Cotton 29% Nylon 3% Spandex. Hàng mới 100%. Khổ 56/58"... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52085990: Vải 65% Polyester 35%cotton 43"... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 52085990: Vải chính khổ 56-58"(100% cotton)... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 52085990: Vải có tỷ trọng >85% cotton + TP khác (85% cotton 15% poly khổ 58'')... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 52091110: Vải lót khổ 58/60'', 65% polyester, 35% cotton... (mã hs vải lót khổ 58// mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 52091190: Vải 56% cotton 44% modal (dệt thoi) (K:55")... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 52091190: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Elastane khổ 48/50'', định lượng 235g/m2... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52091900: Vải chính 100% Cotton 57/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52091900: Vải chính 54% Cotton 46% Wool 57/60"... (mã hs vải chính 54% c/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 52091900: Vải chính 56% Wool 44% Others 57/60"... (mã hs vải chính 56% w/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 52091900: Vải chính 98% Wool 2% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 98% w/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Wool 5% Elastane 57/60``... (mã hs vải chính 95% w/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 37% Wool 63% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 37% w/ mã hs của vải chính 37)
- Mã HS 52091900: Vải chính 96% Wool 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% w/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 52091900: Vải chính 94% Nylon 6% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 94% n/ mã hs của vải chính 94)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Mohair 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 95% m/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49%Wool 49% Polyester 2%Linen 57/60"... (mã hs vải chính 49%wo/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 20% Wool 68% Polyester 12% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 20% w/ mã hs của vải chính 20)
- Mã HS 52091900: Vải chính 97% Wool 1% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 97% w/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52091900: Vải chính 30% Wool 67% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 30% w/ mã hs của vải chính 30)
- Mã HS 52091900: Vải chính 60% Wool 39% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 62% Wool 35% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 62% w/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 52091900: Vải chính 69% Wool 27% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% w/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 52091900: Vải chính 7% Linen 92% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 7% li/ mã hs của vải chính 7%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Wool 28% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 50% Wool 47% Polyetster 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Rayon 42% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% r/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 66% Tencel 25% Rayon 7% Wool 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 66% t/ mã hs của vải chính 66)
- Mã HS 52091900: Vải chính 40% Nylon 40% Polyester 20% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 40% n/ mã hs của vải chính 40)
- Mã HS 52091900: Vải chính 5% Wool 73% Polyester 20% Rayon 2% Polyurethane... (mã hs vải chính 5% wo/ mã hs của vải chính 5%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Mohair 44% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% m/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Mohair 29% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% m/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 71% Mohair 28% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 71% m/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 82% Cotton 10% Nylon 6% Linen 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 82% c/ mã hs của vải chinh 82)
- Mã HS 52091900: Vải chính 53% Rayon 26% Nylon 16%Polyester 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 53% r/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 52091900: Vải chính 16% Wool 46% Polyester 37% Others 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 16% w/ mã hs của vải chính 16)
- Mã HS 52091900: Vải chính 42% Wool 43% Polyester 12% Rayon 3% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 42% w/ mã hs của vải chính 42)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Rayon 27% Nylon 12% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 57% r/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Wool 28% Polyester 7% Alpaca 6% Rayon 2%Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 57% w/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49% Wool 30% Polyester 20% Viscose 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 60% Nylon 16% Polyester 17% Tencel 7% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 60% n/ mã hs của vải chinh 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 68% Wool 20% Polyester 10% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 68% w/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 52091900: Vải chính 65% Wool 5% Cashmere 3% Spandex 25% Polyester2% Lycra 57/60"... (mã hs vải chính 65% w/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Wool 15% Cashmere 16% Acrylic 7% Polyester 7% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 55% w/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 35% Wool 38% Polyester 25% Triacetate 1%Cotton 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 35% w/ mã hs của vải chính 35)
- Mã HS 52091900: Vải 55% Modal 43% polyester 2% spandex khổ 53/55" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102094021260/E31 ngày 03/07/2018) FA/B903T2... (mã hs vải 55% modal 4/ mã hs của vải 55% moda)
- Mã HS 52091900: Vải 98% cotton 2% polyurethane/spandex/elastene/ lycra khổ 54/55" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102713727060/E31 ngày 21/06/2019) FA/STERLING... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 90% Polyester 10% Spandex W:50-78"... (mã hs vải dệt 90% pol/ mã hs của vải dệt 90%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 89% Nylon 11% Polyurethane... (mã hs vải chính 89% n/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 100% cotton 44"- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 100% co/ mã hs của vải dệt 100%)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 85% Cotton, 15% Spandex 44"- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 85% cot/ mã hs của vải dệt 85%)
- Mã HS 52091900: Vải 91% cotton 7% polyester 2% spandex khổ 52/53"... (mã hs vải 91% cotton/ mã hs của vải 91% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 99% Cotton 1% Elastan khổ 153 cm (Dòng hàng số 01 thuộc TK '102306675920/E21 ngày 01/11/2018) FA/7076... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 98.9% Cotton 1.1% Lycra khổ 54/56'' (Dòng hàng số 01 thuộc TK '102325833260/E21 ngày 12/11/2018) FA/SS17414B... (mã hs vải 989% cotto/ mã hs của vải 989% co)
- Mã HS 52091900: Vải 89.3%COTTON 7.8%POLYESTER 2.9% LYCRA khổ 49/50" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102370987240/E21 ngày 05/12/2018) FA/WX0421P2S... (mã hs vải 893%cotton/ mã hs của vải 893%cot)
- Mã HS 52091900: VẢI 95% POLYESTER 5% SPANDEX, KH:1,5M... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi 94% Polyester 5% Rayon 1% Spandex khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 94/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 100% Cotton; trọng lượng 246g/m2; khổ 56.65'' (144cm); hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải 98% cotton 2% spandex 55/56" hàng mới 100%... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi- Lining 101SK PS 110CM COTTON 100%... (mã hs vải dệt thoi l/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải lưới New HV Max+4mm Urethane Tricot latex (cắt sẳn may mũ giầy)... (mã hs vải lưới new hv/ mã hs của vải lưới new)
- Mã HS 52093100: Vải sofa Hotshot Fjord 06 (100% Cotton,K 138 cm)... (mã hs vải sofa hotsho/ mã hs của vải sofa hot)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi đã nhuộm màu 100% Cotton. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 356 G/M (230 G/M2)... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi từ bông 97% cotton 3% elastane đã nhuộm kiểu dệt vân điểm, định lượng: 250g/m2, khổ 144cm (3963.9 mét- hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi 98% Cotton 2% Spandex khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi 100% cotton đã nhuộm, dùng làm đế lót giày- FABRIC (10 CANS) NATURAL 44COTTON 100%- Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093200: Vải chính 1541 Cotton 100% Twill Woven Fabric W. 58/59"... (mã hs vải chính 1541/ mã hs của vải chính 15)
- Mã HS 52093200: Vải dệt thoi 96% Cotton 4% Spandex, khổ 48/50", hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093200: Vải chính 100% COTTON... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52093200: Vải lót 100% cotton 186t k57/58"... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52093200: Vải 98% cotton 2% polyurethane (Khổ: 52/53'')6472M... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52093200: Vải dệt... (mã hs vải dệt/ mã hs của vải dệt)
- Mã HS 52093200: Vải lót 100%cotton khổ 56/58", 102g/m2... (mã hs vải lót 100%cot/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52093200: Vải chính 100%cotton khổ 56/58", 350g/yrd... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52093200: Vải chính 98% Cotton 2% Elastane K:63/64"... (mã hs vải chính 98% c/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52093200: Vải chính 97%Cotton 3% Spandex K51~53"... (mã hs vải chính 97%co/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52093200: Vải dệt khổ 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt khổ 54/ mã hs của vải dệt khổ)
- Mã HS 52093200: Vải màu 100 % Cotton khổ 58/59" x 9745 yds... (mã hs vải màu 100 % c/ mã hs của vải màu 100)
- Mã HS 52093200: Vải chính 74% cotton 26% nylon... (mã hs vải chính 74% c/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 52093900: Vải 97%Cotton 3%Spandex (4249 mét- khổ 56'')... (mã hs vải 97%cotton 3/ mã hs của vải 97%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải K: 120/125cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 52093900: Vải K: 130/135cm Cotton90%Polyester8%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52093900: Vải cotton (hàng mới 100%)- 54" BLUE W/ POLKADOTS BY-YPS-NZS021DENIM- 250YD 313.55M2... (mã hs vải cotton hàn/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 52093900: vẢI det thoi 95%cotton 5%spandex 52"... (mã hs vải det thoi 95/ mã hs của vải det thoi)
- Mã HS 52093900: Vải 98%Cotton 2%Elastane khổ 50/56"(K.50'')... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải Fabric H1159-31A, 100% cotton, width 1.4m... (mã hs vải fabric h115/ mã hs của vải fabric h)
- Mã HS 52093900: Vải dệt-COTTON 6 OZ CANVAS 44" SNOW WHITE(11-0602 TPG)... (mã hs vải dệtcotton/ mã hs của vải dệtcott)
- Mã HS 52093900: Vải 100%cotton... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52093900: vải dệt, 100% cotton... (mã hs vải dệt 100% c/ mã hs của vải dệt 100)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 91%Polyester 9%Spandex 57/59"... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải Chính: 97% Cotton 3% Spandex Woven 56''... (mã hs vải chính 97%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 52093900: Vải phủ PVC NY 1680D TM MATT PVC 0.15M/M 58"... (mã hs vải phủ pvc ny/ mã hs của vải phủ pvc)
- Mã HS 52093900: Vải 68% COTTON 29% NYLON 3% SPANDEX, 56.5"/57.5YD... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52093900: Vải chính 70% Cotton 28% Polyester 2% spandex... (mã hs vải chính 70% c/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 52093900: Vải 99% Cotton 1% Spandex (dệt thoi) khổ 58", trọng lượng 230gram/m2(+-5%)... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 97% cotton 3% elastane khổ 54/56"... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vai dêtt thoi- 99% cotton, 1% spandex CW53"... (mã hs vai dêtt thoi/ mã hs của vai dêtt tho)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi, 100% Cotton, khổ 145 cm, trọng lượng 230 g/m2... (mã hs vải dệt thoi 1/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải lót 100% cotton (852YDS K.47/48")... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52093900: Vải 85% COTTON 12% POLYESTER 3% SPANDEX/ELASTANE/LYCRA... (mã hs vải 85% cotton/ mã hs của vải 85% cott)
- Mã HS 52093900: Vải canvas (vải bố dệt), thành phần 100% Cotton đã nhuộm, rộng 1.5m, trọng lượng 280gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas vải/ mã hs của vải canvas)
- Mã HS 52093900: Vải chính 2780, 100% Cotton, khổ 114CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 2780/ mã hs của vải chính 27)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi KS21048 100% cotton khổ 56/57'' đã nhuộm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ks/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Bolen khổ 42/44"... (mã hs bolen khổ 42/44/ mã hs của bolen khổ 42)
- Mã HS 52093900: Vải chính, vải dệt thoi từ bông 100%Cotton, trọng lượng trên 200g/m2, đã nhuộm, khổ 141cm... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 99% COTTON 1% ELASTANE,trọng lượng 324g/m2, khổ 59"... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải chính 98% cotton 2% elastane K.57/58"... (mã hs vải chính 98% c/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52094100: Vải dệt thoi vân điểm 100% Cotton; trọng lượng 211g/m2; khổ 150cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải chính 98% Cotton 2% Lycra K.55/57... (mã hs vải chính 98% c/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52094200: Vải Denim- AUTHENTIC STRETCH DENIM 94% cotton, 5% polyester, 1% spandex, +/-56,58 inch... (mã hs vải denim auth/ mã hs của vải denim a)
- Mã HS 52094200: Vải dệt thoi denim 98% Cotton 2% Polyurethane; trọng lượng 407g/m2; khổ 145cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi de/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải Chính: 99% Cotton 1% Spandex Woven 55"... (mã hs vải chính 99%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 52094200: VẢI DỆT THOI 98% BCI COTTON 2% SPANDEX KHỔ 50"... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100% Cotton K. 56.5"/58.5"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải chính 54.2% Cotton 23.1%Rayon 21.1%Polyester 1.6%Spandex 53/55"... (mã hs vải chính 542%/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 52094200: Vải denim (jean)100% cotton, trọng lượng:448.45/m2 ABL01010001... (mã hs vải denim jean/ mã hs của vải denim j)
- Mã HS 52094200: Vải chính-98%Cotton 2%Spandex 55"... (mã hs vải chính98%co/ mã hs của vải chính98)
- Mã HS 52094200: Vải Denim-93%Cotton 5%Polyester 2%spandex 55"... (mã hs vải denim93%co/ mã hs của vải denim93)
- Mã HS 52094200: Vải 100% (ORGANIC) COTTON (FABRIC 3440m/K.62")... (mã hs vải 100% organ/ mã hs của vải 100% or)
- Mã HS 52094200: Vải 90%Cotton 8% Polyester 2% Elastane (FABRIC 99m, k.148cm)... (mã hs vải 90%cotton 8/ mã hs của vải 90%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải chính 96% Cotton 3% Polyester 1% Elastane 61 inch... (mã hs vải chính 96% c/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 52094200: Vải chính 94% cotton 5% polyester 1% Spandex K56/58'... (mã hs vải chính 94% c/ mã hs của vải chính 94)
- Mã HS 52094200: Vải 94% Cotton 5% Elasterell-P 1%Lycra-Eflo-3X1Z K.55-56"... (mã hs vải 94% cotton/ mã hs của vải 94% cott)
- Mã HS 52094200: Vải chính: 65%Cotton 34%Polyester 1%Spandex 55"... (mã hs vải chính 65%c/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 52094200: VẢI DENIM 92% COTTON 6% POLYESTER 2% ELASTANE KHỔ 128CM... (mã hs vải denim 92% c/ mã hs của vải denim 92)
- Mã HS 52094200: Vải Denim Khổ 147CM 880Yds... (mã hs vải denim khổ 1/ mã hs của vải denim kh)
- Mã HS 52094200: Vải mẫu 98% Cotton 2% Spandex, khổ 58/60"... (mã hs vải mẫu 98% cot/ mã hs của vải mẫu 98%)
- Mã HS 52094200: Vải chính 93%cotton 6%polyester 1%spandex K.50''... (mã hs vải chính 93%co/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 52094200: Vải 92%cotton 4%poly 4%elastane (FABRIC 159.9m, k.115cm)... (mã hs vải 92%cotton 4/ mã hs của vải 92%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải 86% Cotton 12% Polyester 2%Spandex (FABRIC 23yds, k.53/54")... (mã hs vải 86% cotton/ mã hs của vải 86% cott)
- Mã HS 52094200: Vải 87%cotton 9%poly 4%elastane (FABRIC 1417.3 m/K.105cm)... (mã hs vải 87%cotton 9/ mã hs của vải 87%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải 94%cotton 4%poly 2%elastane (FABRIC 6282.5 m/K.143cm)... (mã hs vải 94%cotton 4/ mã hs của vải 94%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải chính 93% cotton 5% polyester 2% elastane K.61/62"... (mã hs vải chính 93% c/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 52094300: Vải dệt thoi vân chéo 100% Cotton; trọng lượng 252g/m2; khổ 146cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52094900: Vải sọc đế trung dệt thoi (100% cotton) 1.25MM khổ rộng 54", tỷ trọng 303.4g/m2... (mã hs vải sọc đế trun/ mã hs của vải sọc đế t)
- Mã HS 52094900: Vải chính 97% cotton 3% spandex K.57/59"... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52094900: VẢI DỆT THOI 89% COTTON 11% SPANDEX KHỔ 53"... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52095190: Vải F BEATY LINEN 73403- 100% Cotton(Khổ:1.4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283670420/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 3... (mã hs vải f beaty lin/ mã hs của vải f beaty)
- Mã HS 52095190: Bông Tấm_44"... (mã hs bông tấm44/ mã hs của bông tấm44)
- Mã HS 52095190: Vải màn cửa 7154 Oslo Aqua 604 (100% Cotton,K 138cm)... (mã hs vải màn cửa 715/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 52095290: Vải dệt thoi vân chéo 3 sợi từ xơ bông > 85% pha với sợi đàn hồi,đã in,chưa tráng phủ ngâm tẩm,trọng lượng từ 210-360 g/m2,dạng cuộn khổ 1,0-3,5m, hàng tồn kho mới 100% (dùng trong may mặc)... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52095290: VẢI CHÍNH 97% COTTON 3% ELASPAN DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52095990: Vải K: 150CM(145/150cm) Cotton100%(101YDS)... (mã hs vải k 150cm14/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 52095990: Vải F CRESSIDA STONE HARBOR40700- 100% cotton(Khổ:1.45m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102137080400/E31 ngày 27/07/2018, dòng hàng 2... (mã hs vải f cressida/ mã hs của vải f cressi)
- Mã HS 52095990: Vải 97% cotton 3% Elastane khổ 55 inch... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52095990: Vải chính (100% Cotton)- 52/54"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 52095990: Vải trang trí: 100% cotton (60")... (mã hs vải trang trí/ mã hs của vải trang tr)
- Mã HS 52095990: Vải dệt thoi bằng sơ staple tổng hợp, đã nhuộm, 100% cotton sử dụng trong sản xuất nón đội- 20x16 128x60, định lượng: 237gsm 57/58 (CW56"), màu BLACK, mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52095990: Vải 65% Lyocell 17% Linen 18% Nylon khổ 53",hàng mới 100%... (mã hs vải 65% lyocell/ mã hs của vải 65% lyoc)
- Mã HS 52095990: Vải may 65% poly 35 % cotton, K58/59"(310gr/yrd), mới 100%... (mã hs vải may 65% pol/ mã hs của vải may 65%)
- Mã HS 52095990: Vải dệt thoi 94% Cotton 6% Spandex, 66"... (mã hs vải dệt thoi 94/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52095990: Vải canvas (vải bố dệt), thành phần 100% Cotton đã in, rộng 1.5m, trọng lượng 280gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas vải/ mã hs của vải canvas)
- Mã HS 52095990: Vải lưới 56"... (mã hs vải lưới 56/ mã hs của vải lưới 56)
- Mã HS 52101900: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 56% Polyester 44% Cotton 53047 Grade c4, khổ 65", vải dệt thoi, định lượng 135g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 52101900: Vải 68% cotton 17% polyester 13% visco 2% spandex khổ 57/59"... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52101900: VẢI 55% COTTON 45% RAYON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 82% Cotton 17% Polyester 1% Spandex khổ 56/58" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102868925720/E21 ngày 13/09/2019 FA/CL1703109... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 82%Cotton 17%Polyester 1% Elastanekhổ 58/60" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102925615330/E21 ngày 14/10/2019 FA/BT112-7D54D... (mã hs vải 82%cotton 1/ mã hs của vải 82%cotto)
- Mã HS 52101900: Vải 68%Cotton 8% Polyester 22% Rayon 2% Elastane Khổ 47/49" (Dòng hàng số 02 thuộc TK 102919696940/E21 ngày 10/10/2019 FA/SY6888... (mã hs vải 68%cotton 8/ mã hs của vải 68%cotto)
- Mã HS 52101900: Vải 42% cotton 34% polyester 22% rayon 2% elastane khổ 47/49" (Dòng hàng số 03 thuộc TK 102877448220/E21 ngày 18/09/2019 FA/SY5488... (mã hs vải 42% cotton/ mã hs của vải 42% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 73% cotton 14% rayon 11% polyester 2% Spandex khổ 51/53" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102194165400/E31 ngày 29/08/2018) FA/7038C1... (mã hs vải 73% cotton/ mã hs của vải 73% cott)
- Mã HS 52101900: Vải dệt thoi 100% polyester 54"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52101900: Vải 60% Cotton 40% Poly, khổ 57'', Định lượng 281G/Yds... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 65% Cotton 35% Poly, khổ 57'', Định lượng 281G/Yds... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 70% cotton 30% Nilon/Polyamid khổ 57" (Vải dệt thoi)... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 98% cotton 2%spandex khổ 53/55"... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52101900: VAI CHINH 55% COTTON 45% POLYESTER 58"... (mã hs vai chinh 55% c/ mã hs của vai chinh 55)
- Mã HS 52101900: Vải 58% Cotton 20% Rayon 14% Modal 7% Elasterell-P/ Polyester/T400 1% Spadex/Lycra, khổ 52-54" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102130383460/E21 ngày 24/07/2018 FA/#151131... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 52102100: Vải dệt thoi bleached 60% Cotton 40% Polyester khổ 59". Mới 100% (CVC45 X CVC45/ 136 X 72, POPLIN, EASY CARE + ELASTOMER, 105 G/M2)... (mã hs vải dệt thoi bl/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52102100: Vải chính 45% polyester 55% cotton khổ: 60/61 inch... (mã hs vải chính 45% p/ mã hs của vải chính 45)
- Mã HS 52102900: Vải dệt thoi,thành phần gồm 60% cotton 40% polyester,đã tẩy trắng,bề mặt chưa tráng phủ hay ngâm tẩm,trọng lượng 112 g/m2,dạng cuộn khổ 83 inch.Hiệu Nantong Junjia,mới 100%,nlsx đệm... (mã hs vải dệt thoith/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52102900: Bông tấm các loại khổ 56-60''... (mã hs bông tấm các lo/ mã hs của bông tấm các)
- Mã HS 52102900: Vải 55% cotton 30% poly 15% linen khổ 57", dệt thoi... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52102900: VAI 55% LINEM 45% COTTON 58"... (mã hs vai 55% linem 4/ mã hs của vai 55% line)
- Mã HS 52102900: VẢI 97% COTTON 3% SPANDEX YARN DYED TWILL FABRIC 53/54''... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52103100: Vải keo K. 90/95cm (100% polyester)... (mã hs vải keo k 90/9/ mã hs của vải keo k 9)
- Mã HS 52103100: Vải keo K.150/155cm (100% polyester)... (mã hs vải keo k150/1/ mã hs của vải keo k15)
- Mã HS 52103100: Vải keo W.100/105cm (85% nylon 15% poly)... (mã hs vải keo w100/1/ mã hs của vải keo w10)
- Mã HS 52103100: VẢI 50%COTTON 30%POLYESTER 20%NYLON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 50%cotton 3/ mã hs của vải 50%cotto)
- Mã HS 52103200: Vải K: 140/145cm Polyester88%Nylon10%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 52103200: Vải chính Cotton 72% Polyester 28% khổ 140-145cm... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 52103200: Vải 70% cotton 30% polyester khổ 53-55" (kho 53/55"135/140cm)- 2284.4 met... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 52103200: Vải dệt thoi đã nhuộm cotton 67% polyester 33% khổ 130cm, 148g/m2... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103200: VAI CHINH 40% POLY 60% COTTON 58/60"... (mã hs vai chinh 40% p/ mã hs của vai chinh 40)
- Mã HS 52103200: Vải chính E91567 36% Polyester 64% Cotton khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính e9156/ mã hs của vải chính e9)
- Mã HS 52103200: Vải lót 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải lót 60% cot/ mã hs của vải lót 60%)
- Mã HS 52103200: Vải vân chéo (có tỷ trọng bông dưới 85%, trọng lượng không quá 200 g/m2, hàng mới 100%)... (mã hs vải vân chéo c/ mã hs của vải vân chéo)
- Mã HS 52103200: VAI 186T/C 56/58"... (mã hs vai 186t/c 56/5/ mã hs của vai 186t/c 5)
- Mã HS 52103900: Vải chính 53% cotton 47% polyester K: 145-150cm... (mã hs vải chính 53% c/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 52103900: VẢI DỆT THOI ĐÃ NHUỘM 64% COTTON 32% POLYESTER 4% SPANDEX, TL 107GSM, KHỔ 56/57''... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải K: 115/120cm Cotton100%... (mã hs vải k 115/120c/ mã hs của vải k 115/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 145/150cm Cotton64%Polyester36%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 130/135cm Cotton68%Polyester30%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 135/140cm Cotton64%Tencel27%Linen7%Polyurethane2%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 125/130cm Cotton63%Polyester35%Polyurethane2%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52103900: Vải chính dệt thoi 64% Cotton 35% Nylon 1% Elastane W55/57" (138G/M2, 262 yds) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52103900: Vải chính SK1660AK Cotton 70% Polyester 30% Woven Fabric W. 149cm... (mã hs vải chính sk166/ mã hs của vải chính sk)
- Mã HS 52103900: Vải 49% Cotton 47% Nylon 4% Elastane K.56/62" (k.144cm)... (mã hs vải 49% cotton/ mã hs của vải 49% cott)
- Mã HS 52103900: Vai 100% polyester W.150cm ppc-23M... (mã hs vai 100% polyes/ mã hs của vai 100% pol)
- Mã HS 52103900: Vải 41% cotton 55% nylon 4% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 41% cotton/ mã hs của vải 41% cott)
- Mã HS 52103900: Vải 57% cotton 32% polyester 11% elastane khổ 58-60"... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 52103900: Vải 100% Nylon 108''... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi T/C (Cotton/ Polyester)- Khổ 40"~ 45". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t// mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 62% Cotton 38% Polyester- Khổ 50" ~ 55". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: vải chính 100% cotton k 53/54" WOV... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52103900: Vải 71%Cotton 27%Polyester 2%Elastane khổ 56/62" (K.58")... (mã hs vải 71%cotton 2/ mã hs của vải 71%cotto)
- Mã HS 52103900: Vải chính 57% Cotton 34% Polyamide (Nylon) 9% Metallic... (mã hs vải chính 57% c/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52103900: Vải 84% Nylon 16% Spandex 60"... (mã hs vải 84% nylon 1/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 28% Polyamide 68% Viscose 4% Elastane... (mã hs vải dệt thoi 28/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 72% COTTON 25% CORDURA NYLON 3% STRETCH Khổ 58'' 2919.95Yds... (mã hs vải dệt thoi 72/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải 59%Cotton 35%Polyester 6%Spandex khổ 50/56" (K137CM)... (mã hs vải 59%cotton 3/ mã hs của vải 59%cotto)
- Mã HS 52103900: Vải chính-100%Cotton (2903.5 yds- 58")... (mã hs vải chính100%c/ mã hs của vải chính10)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 100% Cotton-Khổ 56". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 49% Cotton, 48% Rayon, 3% Polyurethane (đã nhuộm, khổ 44 inch, TL: 180g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 49/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: VẢI DENIM 65% COTTON 23% RAYON 10% POLYESTER 2% SPANDEX KHỔ 47"... (mã hs vải denim 65% c/ mã hs của vải denim 65)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 80%cotton 20%tencel, từ sợi bông đã nhuộm, trọng lượng 176gr/m2 khổ 55/57" (106112Y)... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104110: Vải chính thành phần 57%cotton 43%polyester khổ 140cm 100G/M2... (mã hs vải chính thành/ mã hs của vải chính th)
- Mã HS 52104190: Vải chính dệt thoi 60% cotton 40% polyester w58/59'' (118g/m2, 13481m) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52104190: Vải 60%cotton 40%polyester K.55/56"... (mã hs vải 60%cotton 4/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 52104190: Vải dệt thoi vân điểm từ sợi màu các loại 60% Cotton, 40% Polyester, khổ 57/58", 108.37 GSM... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104190: Vải dệt thoi yarns of different colours 60% Cotton 40% Polyester khổ 57/58". Mới 100% (CVC50 x CVC50/ 130 x 90, PLAIN, 112 GSM, EASY CARE ELASTOMER)... (mã hs vải dệt thoi ya/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104190: Vải chính 81% cotton 19% polyester K: 57/58''... (mã hs vải chính 81% c/ mã hs của vải chính 81)
- Mã HS 52104900: Vải K: 125/130cm Cotton58%Polyester40%Polyurethane2%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 75% Cotton 21% Polyester 4% Lycra đã nhuộm khổ 52.5"/54.5"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải 48%cotton 19%linen 16%silk K.55/56"... (mã hs vải 48%cotton 1/ mã hs của vải 48%cotto)
- Mã HS 52104900: Vải 50% tencel 50% cotton khổ 57-59" (kho 57/58")- 2371 met... (mã hs vải 50% tencel/ mã hs của vải 50% tenc)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi yarns of different colours 60% Cotton 40% Polyester khổ 57/58". Mới 100% (CVC50 x CVC50/ 140 x 90, DOBBY, 116 GSM, EASY CARE ELASTOMER)... (mã hs vải dệt thoi ya/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải 60% WOOL 40% NYLON, khổ vải 60/62''. Định lượng 522yrd/g. Hang moi 100%... (mã hs vải 60% wool 40/ mã hs của vải 60% wool)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 63% cotton 37% poly khổ 56/58"... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi từ bông 60% cotton 40% polyester (poly), từ các sợi có màu khác nhau (W58"- 550m) (90g/m2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vai luoi 58" (vải lưới 58")... (mã hs vai luoi 58 v/ mã hs của vai luoi 58)
- Mã HS 52105990: Vai det thoi xo tong hop, ty trong tren 85% 58" (vải dệt thoi xơ tổng hợp, tỷ trọng trên 85% 58")... (mã hs vai det thoi xo/ mã hs của vai det thoi)
- Mã HS 52105990: Vải chính 67% Cotton 33% Polyester 51-52inch... (mã hs vải chính 67% c/ mã hs của vải chính 67)
- Mã HS 52105990: Vải 53% Cotton 47% Nylon... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 55% Linen 45% Cotton... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 52105990: Vải 60% Cotton 40% Nylon... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 82% Cotton 18% Rayon... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 68% Cotton 28% Poly 4% Spandex... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52105990: Vải lưới 58"... (mã hs vải lưới 58/ mã hs của vải lưới 58)
- Mã HS 52105990: Vải 100% Rayon 53/54"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 52105990: Vải dêt thoi 84% Cotton 16% Polyester 60/62''- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 84/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi: Vải 59% cotton 41% nylon khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 64% Cotton, 36% Polyester_57/58"... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 53% Cotton, 40% Polyester, 7% Linen_57/58"... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 63% Cotton 28% Nylon 9% Rayon 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 95% Rayon, 5% Spandex (58''/60'')... (mã hs vải 95% rayon/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 52105990: Vải 62.6%cotton35.5%nylon1.9%pu_56"... (mã hs vải 626%cotton/ mã hs của vải 626%cot)
- Mã HS 52105990: Vải 60%COTTON 35%NYLON 5%SPAN 54''(mới 100%)... (mã hs vải 60%cotton 3/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 52105990: Vải Rayon 93% Span 7% 66/68"... (mã hs vải rayon 93% s/ mã hs của vải rayon 93)
- Mã HS 52105990: Vải 95% Cotton 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi chéo Denim, thành phần 65% Cotton 35% Polyester 5% Raylon, đã in, rộng 1.5m, trọng lượng 150Gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 66%Cotton20%Polyester13%Linen1%Polyurethane khổ 130cm... (mã hs vải 66%cotton20/ mã hs của vải 66%cotto)
- Mã HS 52105990: Vải có tỷ trọng <85% cotton + TP khác (77% cotton 19% nylon 4% pu khổ 55'')... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 52105990: Vải 42% Cotton, 39% Poly, 19% Linen_58"... (mã hs vải 42% cotton/ mã hs của vải 42% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 67% Cotton, 28% Nylon, 5% Spandex_44"... (mã hs vải 67% cotton/ mã hs của vải 67% cott)
- Mã HS 52111200: Vải mộc dệt thoi vân chéo từ bông: THE IN-GREY OF CVC 60/40 2/1 TWILL, 60% cotton, 40% polyester, width: 66"... (mã hs vải mộc dệt tho/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 52111900: Vải chính: 79% viscose rayon 18% nylon 3% lycra spandex... (mã hs vải chính 79%/ mã hs của vải chính 7)
- Mã HS 52111900: Vải mộc dệt thoi từ bông- THE IN-GREY OF C/R 2-WAY SPANDEX 55% Cotton, 37% Rayon, 8% spandex khổ 85"... (mã hs vải mộc dệt tho/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 52112000: Vải dệt thoi từ bông 65% cotton 20% polyester 13% rayon/viscose 2% elastane/ spandex, khổ 54 inch, dài 47001.80 yds, trọng lượng 322.10 g/m2, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52112000: Vải 73% cotton 25% Polyester 2% Spandex Khổ 49/51" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102871549210/E21 ngày 14/09/2019 FA/80T400004V... (mã hs vải 73% cotton/ mã hs của vải 73% cott)
- Mã HS 52112000: Vải đã tẩy trắng, khổ 47"- 48", dệt thoi từ bông, thành phần 60% COTTON 23% RAYON 15% POLYESTER 2% SPANDEX, trọng lượng trung bình 343g/m2... (mã hs vải đã tẩy trắn/ mã hs của vải đã tẩy t)
- Mã HS 52113100: Vải cotton (dệt thoi, vân điểm 64,9% cotton, 26,7 % polyester, 8,4 % spandex đã nhuộm,định lượng 350gr/m2, khổ 1,4-1,6m. hàng mới 100%)... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 52113100: Vải dệt thoi 60%Cotton 38% Polyester 2% Spandex, 62", định lượng 271.87 gram/m2,đã nhuộm mầu... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113100: Vải lót 70% polyester 30% cotton, 0.135kg/m2, khổ 280cm, mới 100%... (mã hs vải lót 70% pol/ mã hs của vải lót 70%)
- Mã HS 52113100: Vải dệt thoi đã nhuộm cotton 69% nylon 31% khổ 160/162cm, 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113200: Vải Cotton Pha K44-64"(Dệt thoi,vân điểm 64.9%cotton26.7%poly8.4%spd,đã nhuộm;TL 270 g/m2,NMM,hàng chưa qua sử dụng:SX lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài khổ ko đều)... (mã hs vải cotton pha/ mã hs của vải cotton p)
- Mã HS 52113200: Vải K: 140/145cm Cotton70%Polyester30%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 52113200: Vải K: 130/135cm Cotton83%Polyester15%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52113200: vải chính 65% cotton 33% poly 2% spandex k56/57"... (mã hs vải chính 65% c/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 52113200: Vải chính 40% Polyester 60% Cotton 55-60"... (mã hs vải chính 40% p/ mã hs của vải chính 40)
- Mã HS 52113200: Vải chính SK8200AK Polyester 30% Cotton 70% Dyed Twill W. 152cm... (mã hs vải chính sk820/ mã hs của vải chính sk)
- Mã HS 52113200: Vải chính 35% Polyester 65% Cotton... (mã hs vải chính 35% p/ mã hs của vải chính 35)
- Mã HS 52113200: Vải chính 78% COTTON 20% POLYESTER 2% ANTISTATIC... (mã hs vải chính 78% c/ mã hs của vải chính 78)
- Mã HS 52113200: Vải chính dệt thoi 60% cotton 40% polyester Khổ 1.49-1.52 M... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52113900: Vải sofa Rupture FL Hydro 10 (60%Cotton, 40%Polyester,K 139cm)... (mã hs vải sofa ruptur/ mã hs của vải sofa rup)
- Mã HS 52113900: Vải 55% Cotton, 37% Rayon, 8% Spandex 56/57''... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52113900: VAI 61%COTTON,39%RAYON KHO 53/55 INCH(105G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vai 61%cotton3/ mã hs của vai 61%cotto)
- Mã HS 52113900: Vải chính 95 % Rayon 5 % Spandex(66")... (mã hs vải chính 95 %/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52113900: Vải dệt thoi 61% COTTON 29% RAYON 8% POLYESTER 2% LYCRA, trọng lượng 159g/m2, khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 61/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải dệt thoi thành phẩm đã nhuộm 55% cotton 37% rayon 8% spandex (định lượng 324.8g/m2) khổ 56/57"... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: vai dêt thoi 76%COTTON 22%POLYESTER 2%SPANDEX... (mã hs vai dêt thoi 76/ mã hs của vai dêt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải 74% cotton 23% tencel 3% spandex w49/53"... (mã hs vải 74% cotton/ mã hs của vải 74% cott)
- Mã HS 52113900: Vải chính (60%cotton 40%polyester 68"-70")... (mã hs vải chính 60%c/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 52113900: Vải dệt thoi có tỷ trọng 55% Cotton 37% Rayon 8% Spandex Weight: 325gr/ sq. m;width 56/57"... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải chính khổ 53/54" 59% Cotton 30% Polyester 11% Spandex... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 52113900: Vải dệt thoi 80% COTTON 13% POLYESTER 6% DYNEEMA 1% LYCRA, trọng lượng 543g/m2, khổ 56/57"... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải 71% Cotton 14% Poly 14% Rayon 1% Lycra/ 56"... (mã hs vải 71% cotton/ mã hs của vải 71% cott)
- Mã HS 52113900: VẢI 68% POLYESTER 32% COTTON... (mã hs vải 68% polyest/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 52113900: VẢI 60%COTTON 39%POLYESTER 1%LUREX WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 60%cotton 3/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 52113900: VẢI 80% POLYESTER 20% COTTON... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 52113900: Vải bọc nệm (Heather Twill Stone), thành phần: CO 50%, JUTE 50%, trọng lượng 430g/m2, khổ rộng 138cm. dùng trong sản xuất đồ nội thất, mới 100%... (mã hs vải bọc nệm he/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 52113900: Vải chính 11187 Cotton 53% Polyester 47% W.140cm... (mã hs vải chính 11187/ mã hs của vải chính 11)
- Mã HS 52113900: Vải Cotton 64% Nylon 30% Polyurethane 6%... (mã hs vải cotton 64%/ mã hs của vải cotton 6)
- Mã HS 52113900: Vải chính 81% cotton 17% polyester 2% spandex khổ 51"- DSP021061C1(170851)... (mã hs vải chính 81% c/ mã hs của vải chính 81)
- Mã HS 52113900: Vải 51% cotton 41% nylon 8% polyurethane 42"... (mã hs vải 51% cotton/ mã hs của vải 51% cott)
- Mã HS 52113900: Vải 63% Cotton 22% Polyester 13% Rayon 2% Spandex/ 55"... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 52113900: VẢI 65%COTON 35%POLYESTER: Vải dệt thoi từ bông,có tỷ trọng bông dưới 85% pha với xơ sợi nhân tạo,đã nhuộm,khổ 167cm... (mã hs vải 65%coton 35/ mã hs của vải 65%coton)
- Mã HS 52113900: Vải cotton 54" (KH34BC- 100% cotton)... (mã hs vải cotton 54/ mã hs của vải cotton 5)
- Mã HS 52113900: Vải cotton 42" (KH34BC- 100% cotton)... (mã hs vải cotton 42/ mã hs của vải cotton 4)
- Mã HS 52114200: Vải Denim; Thành phần 79,8% bông, 16,4% polyeste, 3,8% spandex; Kiểu dệt vân chéo 4 sợi; Khổ vải 140cm- 165cm; Trọng lượng 337,6g/m2, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs vải denim; thàn/ mã hs của vải denim; t)
- Mã HS 52114200: Vải 68% Cotton 30% Polyester 2% Spandex khổ 49/51" SP 1980-1 LGREY S... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52114200: Vải chính 68% Cotton 30% Polyester 2% Spandex K 46/48"... (mã hs vải chính 68% c/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 52114200: Vải chính 57%Cotton 35%Tencel 6%Polyester 2%Spandex K: 49/51... (mã hs vải chính 57%co/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52114200: Vải chính 51% cotton 36% rayon 12% polyester 1% lycra K.53/55"... (mã hs vải chính 51% c/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 52114200: Vải chính 41% cotton 41% rayon 16% polyester 2% spandex K.51/53"... (mã hs vải chính 41% c/ mã hs của vải chính 41)
- Mã HS 52114200: Vải denim 79% cotton, 19,4% polyester, 1,6% elastane, khổ 55/56''.... (mã hs vải denim 79% c/ mã hs của vải denim 79)
- Mã HS 52114200: Vải Chính: 75% Cotton 24% Polyester 1% Elastane Woven 62''... (mã hs vải chính 75%/ mã hs của vải chính 7)
- Mã HS 52114200: Vải Chính: 57% Cotton 20% Modal 13% Rayon 7% Polyester 3% Spandex Woven 46''... (mã hs vải chính 57%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 52114200: VẢI DENIM 66% COTTON 33% POLYESTER 1% SPANDEX KHỔ 50/52... (mã hs vải denim 66% c/ mã hs của vải denim 66)
- Mã HS 52114200: Vải 45% Cotton 30% Rayon 23% Polyester 2% Spandex khổ 52/53", trọng lượng 238G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải 45% cotton/ mã hs của vải 45% cott)
- Mã HS 52114200: Vải Denim-76%Cotton 13% Rayon 10%Polyester 1%spandex 59/60"... (mã hs vải denim76%co/ mã hs của vải denim76)
- Mã HS 52114200: Vải Denim- 53.4% COTTON 41.4% GRACELL (VISCOSE) 4% POLYESTER 1.2% SPANDEX 58/60"... (mã hs vải denim 534/ mã hs của vải denim 5)
- Mã HS 52114200: VẢI DENIM 55% COTTON 37% LYOCELL 6% POLYESTER 2% ELASTANE KHỔ 47"... (mã hs vải denim 55% c/ mã hs của vải denim 55)
- Mã HS 52114200: Vải dệt thoi 60% Cotton 35% Poly 5% Spandex 55"... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52114200: Vải 73%Cotton 14%Rayon 11%Poly 2%Spandex K.54/56"... (mã hs vải 73%cotton 1/ mã hs của vải 73%cotto)
- Mã HS 52114200: Vải 55%Cotton 42%Polyester 3%Spandex Khổ 49/50" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102926762040/E21 ngày 14/10/2019 FA/F5011BT... (mã hs vải 55%cotton 4/ mã hs của vải 55%cotto)
- Mã HS 52114200: Vải 76% cotton 22% polyester 2% spandex khổ 57/59" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102819248120/E21 ngày 17/08/2019 FA/RP2630... (mã hs vải 76% cotton/ mã hs của vải 76% cott)
- Mã HS 52114200: VẢI 46% cotton 32% POLYESTER 20% RAYON 2% SPANDEX KHỔ 51/53" (Dòng hàng số 02 thuộc TK 102720467140/E31 ngày 25/06/2019) FA/RP2602SDKS... (mã hs vải 46% cotton/ mã hs của vải 46% cott)
- Mã HS 52114200: VẢI DENIM 73% COTTON 25% POLYESTER 2% LYCRA (SPANDEX) KHỔ 58"... (mã hs vải denim 73% c/ mã hs của vải denim 73)
- Mã HS 52114200: Vải chính 60% Cotton 40% Nylon khổ 57"... (mã hs vải chính 60% c/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 52114200: Vải 55%Cotton 21%Rayon 15%Polyester 7%T400 2%Lycra K. 49"... (mã hs vải 55%cotton 2/ mã hs của vải 55%cotto)
- Mã HS 52114200: Vải Denim 52%tencel 35.7%cotton 10.5%T400 1.8%spandex (48/49")... (mã hs vải denim 52%te/ mã hs của vải denim 52)
- Mã HS 52114200: Vải Denim 68.3%cotton 16.7%polyester 13.7%rayon 1.3%lycra (50/52")... (mã hs vải denim 683%/ mã hs của vải denim 68)
- Mã HS 52114200: Vải chính 98%cotton 2%spandex 53.5/55.5"... (mã hs vải chính 98%co/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52114900: Vải chính dệt thoi 60% cotton 40% tencel w58/60'' (221g/m2, 5 yds), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52114900: Vải chính 74% Polyester 26% Pu K58''... (mã hs vải chính 74% p/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 52114900: Vải dệt thoi từ bông các sợi có các màu khác nhau 77% Cotton 21% Polyester 2% Polyurethane; trọng lượng 390g/m2; khổ 115cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52114900: Vải dệt khổ 1,4 mét, dùng để bọc ghế nệm... (mã hs vải dệt khổ 14/ mã hs của vải dệt khổ)
- Mã HS 52114900: VẢI DỆT THOI 55% COTTON 32% NYLON 13% SPANDEX KHỔ 51"... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52114900: Vải dệt-SWD 51 SLUB DENIM CANVAS(WOVEN) 44" FLUID BLUE(ADGT)... (mã hs vải dệtswd 51/ mã hs của vải dệtswd)
- Mã HS 52114900: Vải tổng hợp từ bông (80% cotton 20% nylon K58", 267.24g/m2 đã nhuộm) để may giầy, sử dụng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100%... (mã hs vải tổng hợp từ/ mã hs của vải tổng hợp)
- Mã HS 52114900: Vải dệt thoi 100% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52114900: Vải chính 71% Nylon 29% Elastane k152cm G/m2 195... (mã hs vải chính 71% n/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 52114900: Vải 75% Cotton 23% Polyester 1% Rayon 1% Spandex Khổ: 52/54"... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 52114900: Vải 78% Cotton 18% Polyester 2% Viscose 2% Spandex Khổ: 52/54''... (mã hs vải 78% cotton/ mã hs của vải 78% cott)
- Mã HS 52115990: VẢI 96% Viscose 4% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 96% viscose/ mã hs của vải 96% visc)
- Mã HS 52115990: Vải dệt thoi, 40% COTTON, 60% POLYESTER ZURRY 69"... (mã hs vải dệt thoi 4/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52115990: Vải COTTON 80% POLYESTER 20% khổ 58/60"... (mã hs vải cotton 80%/ mã hs của vải cotton 8)
- Mã HS 52115990: Cotton 80% Tencel 17% Spandex 3%(W55'')... (mã hs cotton 80% tenc/ mã hs của cotton 80% t)
- Mã HS 52115990: Vải 45% Viscose Rayon 55% cotton KPVC15W (khổ 1.5m, dùng trong sản xuất áo sơ mi đồng phục mẫu. Nhà sản xuất Hansoll Textile Ltd). Hàng mới 100%... (mã hs vải 45% viscose/ mã hs của vải 45% visc)
- Mã HS 52115990: Vải 100% Cotton(150CM)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52115990: Vải 100% Polyester khổ 59"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 52115990: Vải 55% Linen 45% Cotton dệt thoi 56"195GSM... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 52121100: Vải chính 100% Cotton K.1.05-1.1m... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52121300: Vải mẫu 57% cotton 38% modal 5% spandex khổ 60"... (mã hs vải mẫu 57% cot/ mã hs của vải mẫu 57%)
- Mã HS 52121300: Vải mẫu 59% cotton 36% nylon 5% spandex khổ 56"... (mã hs vải mẫu 59% cot/ mã hs của vải mẫu 59%)
- Mã HS 52121300: Vải 71% polyammidica 29% elastan, khổ 152 cm, 155g/m2, 210 mtr, hàng mới 100%... (mã hs vải 71% polyamm/ mã hs của vải 71% poly)
- Mã HS 52121300: Vải 84% Nylon, 16% Spandex, 58"... (mã hs vải 84% nylon/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 52121300: Vải dệt thoi (63% WO, 24% PA, 13% PL) khổ 58/60" 1157.31Y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 6/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121300: Vải dệt thoi 80% Polyester 20% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121300: Vải mẫu 90.6% polyester,9.4% Elastane khổ 168cm (56 yds/cuộn).NCC:FOSHAN MINGZHOU TEXTILE. Mới 100%... (mã hs vải mẫu 906% p/ mã hs của vải mẫu 906)
- Mã HS 52121300: Vải dệt kim 60'', Nhà sx: Pacific, thành phần 100%COTTON. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 52121300: Vải cotton mẫu dạng miếng, kích thước: 297x420mm... (mã hs vải cotton mẫu/ mã hs của vải cotton m)
- Mã HS 52121300: Vải chính cotton 70% linen 30% K145/147cm... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 52121300: Vải chính 71% Cotton 29% Poly khổ 55''... (mã hs vải chính 71% c/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 52121300: Vải lót 70%Polyester 30%Cotton (13604.8 yds khổ 44/46")... (mã hs vải lót 70%poly/ mã hs của vải lót 70%p)
- Mã HS 52121300: Vải 61% Cotton 29% Rayon 8% Polyester 2% (Lycra) Spandex (13601.1 yds khổ 55/56")... (mã hs vải 61% cotton/ mã hs của vải 61% cott)
- Mã HS 52121300: Vải Lót: 100% Polyester Woven 48''... (mã hs vải lót 100% p/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 52121400: Vải chính thành phần 50%cotton 40%rayon 10%silk khổ 135cm 75G/M2... (mã hs vải chính thành/ mã hs của vải chính th)
- Mã HS 52121400: Vải dệt thoi 75%Cotton 24%Linen 1%Spandex, vải vân điểm từ sợi màu các loại, trọng lượng 157.37 g/m2, 53-54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121590: Vải: 30% Linen 30% Viscose 30% Cotton 10% Poly 200gsm 55", MỚI 100%, DỆT THOI DÙNG CHO MAY MẶC... (mã hs vải 30% linen/ mã hs của vải 30% lin)
- Mã HS 52121590: Vải dệt thoi từ bông 50% Cotton 50% Rayon, đã in, trọng lượng 100 g/m2 (1,451 yds, khổ 55")... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121590: Bông trần các loại (Khổ 58/60'')... (mã hs bông trần các l/ mã hs của bông trần cá)
- Mã HS 52121590: Vải 100% Cotton đã in dệt thoi khổ 53/54"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52122200: Vải Polyester/Polyurethane (10672 yds khổ 54'')... (mã hs vải polyester/p/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 52122300: Vải màn cửa Stonewash Marine 15 (60% Cotton, 40% Linen, K 141 cm)... (mã hs vải màn cửa sto/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 45% Polyester 44% Cotton 11% Wool đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 57% cotton 43% Polyester đã nhuộm khổ 58"/60''... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 47% Cotton 37% Spandex 16% Nylon đã nhuộm khổ 49"... (mã hs vải dệt thoi 47/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi từ bông, trọng lượng 323 g/m2, đã nhuộm (60% COTTON+40% rayon) 40" (270Y)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải 100%cotton K: 57/59"... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52122300: Vải 77%cotton 21%ployester 2% spandex khổ vải 53" trọng lượng 367.28 g/m2... (mã hs vải 77%cotton 2/ mã hs của vải 77%cotto)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 81%COTTON 18%LYOCELL 1%SPANDEX khổ vải 54" trọng lượng riêng 281 g/m2... (mã hs vải dệt thoi 81/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: VẢI CHÍNH 54.6%COTTON 43.5%HEMP 1.4%RAYON 0.5%POLY 56/58"... (mã hs vải chính 546%/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 52122300: Vải Cotton K44-65"(Dệt thoi,100%cotton,đã nhuộm;TL 270 g/m2,NMM,hàng chưa qua sử dụng:SX lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài khổ ko đều)... (mã hs vải cotton k44/ mã hs của vải cotton k)
- Mã HS 52122300: Vải, chất liệu 100% cotton, nhà sản xuất: Napoli, khổ 1,5m, ký hiệu: H.150-GR.385, code: 590447. Mới 100%... (mã hs vải chất liệu/ mã hs của vải chất li)
- Mã HS 52122300: Vải, thành phần 100% cotton, nhà sản xuất: Napoli, khổ 1,5m, ký hiệu: H.150-GR.385, code: 590442. Mới 100%... (mã hs vải thành phần/ mã hs của vải thành p)
- Mã HS 52122590: Vải bông (dùng để gói sản phẩm)... (mã hs vải bông dùng/ mã hs của vải bông dù)
- Mã HS 52122590: Vải mẫu chất liệu: 100% cotton,khổ: 135cm,mã hàng:1894-074-ACT,mới 100%... (mã hs vải mẫu chất li/ mã hs của vải mẫu chất)
- Mã HS 52122590: Băng rôn- 800x80cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 800x8/ mã hs của băng rôn 80)
- Mã HS 52122590: Băng rôn-350x100cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn350x10/ mã hs của băng rôn350)
- Mã HS 52122590: Băng rôn-600x100cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn600x10/ mã hs của băng rôn600)
- Mã HS 52122590: Băng rôn 2 mặt- 300x200cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 2 mặt/ mã hs của băng rôn 2 m)
- Mã HS 52122590: Băng rôn có khung-200x120cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn có khu/ mã hs của băng rôn có)
- Mã HS 52122590: Băng rôn 2 mặt có khung-200x300cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 2 mặt/ mã hs của băng rôn 2 m)
- Mã HS 52122590: Vải Cotton52% Tencel 34% Linen14%(W54'')... (mã hs vải cotton52% t/ mã hs của vải cotton52)
- Mã HS 52122590: Vải Polyester 62% Rayon33% Spandex5%(W58'')... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 52122590: Vải 100% Cotton (425 Yds- Khổ 58")... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52122590: Vải 98% Cotton 2% PU Khổ: 48/50"... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52010000: Cúi xơ bông dùng để sản xuất sợi bông, đk 45cm,cao 100cm... (mã hs cúi xơ bông dùn/ mã hs của cúi xơ bông)
- Mã HS 52021000: Chỉ vụn phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs chỉ vụn phế liệ/ mã hs của chỉ vụn phế)
- Mã HS 52021000: Phế liệu sợi (sợi cotton phế liệu)... (mã hs phế liệu sợi s/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 52021000: Phế liệu sợi trắng(Phế liệu từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs phế liệu sợi tr/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 52021000: Cuộn chỉ đã sử dụng (ít hơn 50%/cuộn)... (mã hs cuộn chỉ đã sử/ mã hs của cuộn chỉ đã)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ... (mã hs bông phế/ mã hs của bông phế)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ LIỆU TRẮNG... (mã hs bông phế liệu t/ mã hs của bông phế liệ)
- Mã HS 52029900: Bụi bông (BB-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bụi bông bbph/ mã hs của bụi bông bb)
- Mã HS 52029900: Phế liệu loại A (PLA-2 Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs phế liệu loại a/ mã hs của phế liệu loạ)
- Mã HS 52029900: Bông thùng gió (BTG-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bông thùng gió/ mã hs của bông thùng g)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông (thu được từ quá trình chải kỹ bông(100PERCENT COTTON COMBER NOIL))... (mã hs phế liệu bông/ mã hs của phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông loại 2 màu nhuộm có xơ nhân tạo (bông xơ ngắn rơi ra từ quá trình sản xuất bông xơ dài)... (mã hs phế liệu bông l/ mã hs của phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Thứ phẩm bông tái dụng- Cotton Recycle... (mã hs thứ phẩm bông t/ mã hs của thứ phẩm bôn)
- Mã HS 52029900: Bông các loại 36-60"... (mã hs bông các loại 3/ mã hs của bông các loạ)
- Mã HS 52029900: BÔNG COTTON (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs bông cotton hà/ mã hs của bông cotton)
- Mã HS 52030000: Cotton Comber Noil (bông chải kỹ trắng)... (mã hs cotton comber n/ mã hs của cotton combe)
- Mã HS 52030000: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO... (mã hs bông thành phẩm/ mã hs của bông thành p)
- Mã HS 52030000: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter 36863... (mã hs bông tấm sợi nh/ mã hs của bông tấm sợi)
- Mã HS 52030000: Bông Chải Kỹ thứ phẩm (100% cotton) Comber Noil... (mã hs bông chải kỹ th/ mã hs của bông chải kỹ)
- Mã HS 52030000: Thứ phẩm bông chải kỹ- Cotton Comber Noil... (mã hs thứ phẩm bông c/ mã hs của thứ phẩm bôn)
- Mã HS 52030000: Bông BI,7D (bông Polyester)... (mã hs bông bi7d bôn/ mã hs của bông bi7d)
- Mã HS 52030000: BÔNG RƠI CHẢY KỶ B1 (thu được từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông rơi chảy k/ mã hs của bông rơi chả)
- Mã HS 52030000: Gòn từ 100% xơ polyester PD#1-60''-120g/m2, hàng mới 100%... (mã hs gòn từ 100% xơ/ mã hs của gòn từ 100%)
- Mã HS 52041900: Chỉ may các loại mới 100%(0.71 ROLL)... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 52041900: Chỉ các loại (mới 100%)... (mã hs chỉ các loại m/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52041900: Chỉ (nhập khẩu; 5000m/c) (mới 100%)... (mã hs chỉ nhập khẩu;/ mã hs của chỉ nhập kh)
- Mã HS 52041900: chỉ nylon (chỉ tơ) (dòng 02 TK 102999959310/E21 ngày 20/11/2019)... (mã hs chỉ nylon chỉ/ mã hs của chỉ nylon c)
- Mã HS 52041900: Chỉ SP (chỉ Cotton) (dòng 05 TK 102991889560/E23 ngày 16/11/2019)... (mã hs chỉ sp chỉ cot/ mã hs của chỉ sp chỉ)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (5000m/cuộn) (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 52042000: Chỉ may 45CT/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 45ct/2/ mã hs của chỉ may 45ct)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ bông đã đóng gói bán lẻ) (Tái xuất theo HĐGC SỐ: 01/2019 JD-UK ngày 05/12/2018 đến 31/12/2019) (29,736.77 roll 5640 kg)... (mã hs chỉ các loại h/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: DỤNG CỤ MAY VÁ... (mã hs dụng cụ may vá/ mã hs của dụng cụ may)
- Mã HS 52042000: Chỉ thêu 100% cotton đã đóng gói 8m/chiếc... (mã hs chỉ thêu 100% c/ mã hs của chỉ thêu 100)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại- Chỉ khâu làm từ bông đã đóng gói (Sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs chỉ các loại c/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may cotton 60S/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may cotton/ mã hs của chỉ may cott)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (5,000m/ cuộn160gr)... (mã hs chỉ các loại 5/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may 60CT/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60ct/3/ mã hs của chỉ may 60ct)
- Mã HS 52051100: SỢI OE 100% COTTON 10S-003AE (100PCT COTTON OE YARN 10S UNWAXED FOR WEAVING CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi oe 100% cot/ mã hs của sợi oe 100%)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên- COTTON YARN C7STS... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG (7S)-100% COTTON OE YARN 7S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 7s1/ mã hs của sợi bông 7s)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG (8S)-100% COTTON OE YARN 8S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 8s1/ mã hs của sợi bông 8s)
- Mã HS 52051100: Sợi bông OE 7.6S Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông oe 76/ mã hs của sợi bông oe)
- Mã HS 52051100: SỢI 8/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 8/1 100% co/ mã hs của sợi 8/1 100%)
- Mã HS 52051100: SỢI 7/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 7/1 100% co/ mã hs của sợi 7/1 100%)
- Mã HS 52051100: Sợi COTTON OE NE 7 (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs sợi cotton oe n/ mã hs của sợi cotton o)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên- OE COTTON YARN C8S... (mã hs sợi cotton oe/ mã hs của sợi cotton o)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên- COTTON SPANDEX YARN C8S+40DTS... (mã hs sợi cotton bọc/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051100: SỢI TỔNG HỢP LÀM TỪ 95% cotton, 5% xơ staple(NE 7/1)... (mã hs sợi tổng hợp là/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG(7S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông7s đ/ mã hs của sợi bông7s)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG(8S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông8s đ/ mã hs của sợi bông8s)
- Mã HS 52051100: Sợi 100% cotton C7S-1 (100% COTTON YARN C7S-1) sợi đơn, được sản xuất từ xơ chưa chải kỹ với trọng lượng riêng có chứa bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 559.27- 1049.01 decitex... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 85%/POLYESTER 15%)- COTTON YARN,NE 6/ 1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ mã hs của sợi bông tái)
- Mã HS 52051100: Sợi bông OE 7.4S Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông oe 74/ mã hs của sợi bông oe)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 85%/POLYESTER 15%)- COTTON YARN,NE 6/ 1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ mã hs của sợi bông tái)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 21/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 21/1 oe/ mã hs của sợi ne 21/1)
- Mã HS 52051200: Sợi OE 21/1, 100% Cotton, hàng mới 100%... (mã hs sợi oe 21/1 10/ mã hs của sợi oe 21/1)
- Mã HS 52051200: SỢI COTTON CÓ ĐỘ MẢNH TỪ 232,56 Đến dưới 714.29 DECITEX (10S ĐÓNG TRONG BAO PP 25KG 1 BAO)... (mã hs sợi cotton có đ/ mã hs của sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton (dẻo), Sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex COTTON CARDED 16S+40D SPANDEX YARN FOR DENIM... (mã hs sợi cotton dẻo/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051200: SỢI 16/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 100% c/ mã hs của sợi 16/1 100)
- Mã HS 52051200: SỢI OE 100% COTTON 16S-103AA (100 PCT COTTON OE YARN 16S CONTAMINATION CONTROL)... (mã hs sợi oe 100% cot/ mã hs của sợi oe 100%)
- Mã HS 52051200: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex- OE COTTON YARN C10S-R... (mã hs sợi cotton oe/ mã hs của sợi cotton o)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG (10S)-100% COTTON OE YARN 10S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 10s/ mã hs của sợi bông 10)
- Mã HS 52051200: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex- COTTON SPANDEX YARN C10S+40D... (mã hs sợi cotton bọc/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051200: SỢI TỔNG HỢP LÀM TỪ 95% cotton, 5% xơ staple(NE 10/1)... (mã hs sợi tổng hợp là/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG(16S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông16s/ mã hs của sợi bông16s)
- Mã HS 52051200: Sợi 10/1 97.55% Cotton 2.45% Creora 30D (chải thô),sợi đơn, chi số mét: 16.93, độ mảnh: 591 decitex. NE10 COTTON 97.55 PCT CREORA 30D 2.45 PCT... (mã hs sợi 10/1 9755%/ mã hs của sợi 10/1 97)
- Mã HS 52051200: Sợi 80% Cotton 20% Polyester... (mã hs sợi 80% cotton/ mã hs của sợi 80% cott)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG(10S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông10s/ mã hs của sợi bông10s)
- Mã HS 52051200: SỢI 18/1 85% COTTON 15% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 328 decitex, chỉ số mét 30)... (mã hs sợi 18/1 85% co/ mã hs của sợi 18/1 85%)
- Mã HS 52051200: Sợi 100 % Cotton chi số NE21/1- (NE 21/1 100 PCT COTTON OE YARN UNWAXED FOR WEAVING. Hàng mới 100%... (mã hs sợi 100 % cotto/ mã hs của sợi 100 % co)
- Mã HS 52051200: Sợi dệt vải 100% Cotton: OEP10'S/1... (mã hs sợi dệt vải 100/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52051200: Sợi 100%cotton(100%carded cotton yarn NE10/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 100%cotton/ mã hs của sợi 100%cott)
- Mã HS 52051200: Sợi đơn 100% cotton chi số Ne 16/1, dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn 100% co/ mã hs của sợi đơn 100%)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 24/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 24/1 oe/ mã hs của sợi ne 24/1)
- Mã HS 52051200: Sợi chải thô 100% cotton, NE 10/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải thô 10/ mã hs của sợi chải thô)
- Mã HS 52051200: Sợi màu đậm Cotton 100% 30/1- (C100% 30/1 Dark Colour Yarn)... (mã hs sợi màu đậm cot/ mã hs của sợi màu đậm)
- Mã HS 52051200: Sợi màu trắng Cotton 100% 30/1- (C100% 30/1 White Colour Yarn)... (mã hs sợi màu trắng c/ mã hs của sợi màu trắn)
- Mã HS 52051200: SỢI 11/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 11/1 100% c/ mã hs của sợi 11/1 100)
- Mã HS 52051200: Cuộn sợi bông dùng để sản xuất vải,đk 15cm, cao 15cm... (mã hs cuộn sợi bông d/ mã hs của cuộn sợi bôn)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 21/1 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 21/1 100/ mã hs của sợi ne 21/1)
- Mã HS 52051200: Sợi đơn chải thô 100% cotton OE 10S (25 kg/ bao), sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex.Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn chải th/ mã hs của sợi đơn chải)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 16/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 16/1 oe/ mã hs của sợi ne 16/1)
- Mã HS 52051200: SỢI 30/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 100% c/ mã hs của sợi 30/1 100)
- Mã HS 52051300: Sợi Cotton (dẻo), Sợi có độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232.56 decitex COTTON SPANDEX YARN CARDED WVG DRAFT RATIO 3.8 CD C30S(40D)... (mã hs sợi cotton dẻo/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton 100% chải thô chi số CD 30/1... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52051300: Sợi 100 % cotton không chải kỹ CD 30/1. chưa đóng gói để bán lẻ, độ mảnh 196 decitex. hàng mới 100%... (mã hs sợi 100 % cotto/ mã hs của sợi 100 % co)
- Mã HS 52051300: SỢI NE 30 COTTON CHẢI THÔ... (mã hs sợi ne 30 cotto/ mã hs của sợi ne 30 co)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232.56 decitex- COTTON YARN C28S... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232.56 decitex- COTTON SPANDEX YARN C21S+40D... (mã hs sợi cotton bọc/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi 100% Cotton (B0000(P) 28S/1) Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 47.32... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52051300: Sợi bông 100% cotton... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.31 decitex- COTTON YARN C32SCP... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051400: Sợi CD32/1, 100% Cotton, hàng mới 100%... (mã hs sợi cd32/1 100/ mã hs của sợi cd32/1)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.31 decitex- OE COTTON YARN C32S... (mã hs sợi cotton oe/ mã hs của sợi cotton o)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton 100% chải thô chi số CD 40/1... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.31 decitex- COTTON SPANDEX YARN C40S+40D-R... (mã hs sợi cotton bọc/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52051400: Sợi bông 100% cotton- CD 32/1... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52051400: Sợi đơn 100% cotton chi số Ne 40/1, dùng trong công nghiệp dệt... (mã hs sợi đơn 100% co/ mã hs của sợi đơn 100%)
- Mã HS 52051400: Sợi bông loại 32/1,100% COTTON,(đã nhuộm) YC0007W, mới 100%... (mã hs sợi bông loại 3/ mã hs của sợi bông loạ)
- Mã HS 52051400: Sợi 100 PCT COTTON NE 32/1 CARDED YARN FOR WEAVING ON CONTAMINATION FREE LEVEL dệt thoi, Hang moi 100%... (mã hs sợi 100 pct cot/ mã hs của sợi 100 pct)
- Mã HS 52051400: Sợi CD 40/1: 100% cotton (chải thô)... (mã hs sợi cd 40/1 10/ mã hs của sợi cd 40/1)
- Mã HS 52051400: Sợi Ne 32.5/1 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 325/1 1/ mã hs của sợi ne 325/)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ dệt kim 100% COTTON độ mảnh 295.27 decitex CM20... (mã hs sợi chải kỹ dệt/ mã hs của sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh 295.27 decitex BCI CM20 S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ dùng cho dệt kim YARM; Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ dùn/ mã hs của sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: Sợi chỉ 100% Cotton CM12... (mã hs sợi chỉ 100% co/ mã hs của sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052200: Sợi 100%cotton... (mã hs sợi 100%cotton/ mã hs của sợi 100%cott)
- Mã HS 52052200: Sơi cotton 100% chải kỹ chi số CM24/1... (mã hs sơi cotton 100%/ mã hs của sơi cotton 1)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ 100% cotton dùng cho dệt kim NE20/1.NE 20/1 100% COTTON COMBED YARN WAXED FOR KNITTING, CONTAMINATION FRE.Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ 100/ mã hs của sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: SỢI 30/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 100% c/ mã hs của sợi 30/1 100)
- Mã HS 52052200: Sợi bông loại CM21/1,100% COTTON,(đã nhuộm) YC0029L, mới 100%... (mã hs sợi bông loại c/ mã hs của sợi bông loạ)
- Mã HS 52052200: SỢI 100PCT COMBED COTTON COMPACT YARN NE 25/1 WAXED FOR KNITTING,AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 100pct comb/ mã hs của sợi 100pct c)
- Mã HS 52052200: Sợi Cotton (sợi chải kỹ), Sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex COTTON YARN COMBED JC20SKTS... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 16S1H26063H, 87% COTTON 13% POLY) (Sợi có độ mảnh: 369.06 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52052200: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chỉ số: 20S1H119AB, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295.25 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU(thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 20S1H83F7,100%COMBED COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295.25 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi màuthành p/ mã hs của sợi màuthàn)
- Mã HS 52052200: Sợi 32/1 100% cotton (chải kỹ), dạng sợi đơn, độ mảnh sợi 184,69 decitex, chỉ số mét: 61,76. 32'S 100% COTTON COMBED COMPACT YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi 32/1 100% c/ mã hs của sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 18S1H125, 100% COMBED COTTON, độ mảnh: 328.05 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 52052300: Sợi chải kỹ dệt kim 100% COTTON độ mảnh 196.8467 decitex CM30... (mã hs sợi chải kỹ dệt/ mã hs của sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh196.8467 decitex BCI SLCM30(477) S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% BCI Cotton (B0000J(BCI) 30S/1) Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50.7... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52052300: Sợi chỉ 100% Cotton CM30... (mã hs sợi chỉ 100% co/ mã hs của sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (sợi chải kỹ), Sợi có độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232.56 decitex COTTON YARN COMBED JC26SKCPTS... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, 30S1HC90RT110BP040, 90% COTTON 10% RECYCLE POLY độ mảnh: 196.83 decitex Chải kỹ... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn Ne 26/1 chuốt sáp dùng cho dệt kim, làm từ 100% bông chải kỹ, độ mảnh 227 decitex (chi số mét 44), hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn ne 26/1/ mã hs của sợi đơn ne 2)
- Mã HS 52052300: Sợi chải kỹ 100% cotton dùng cho dệt kim BCI NE 26/1.(BCI NE 26/1 100 PCT COTTON COMBED YARN WAXED FOR KNITTING. CONTAMINATION FREE.); Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ 100/ mã hs của sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052300: Sợi 100%cotton (MUC: 1 TK: 103075361800)... (mã hs sợi 100%cotton/ mã hs của sợi 100%cott)
- Mã HS 52052300: SỢI 32/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 100% c/ mã hs của sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% ORGANIC Cotton JCF 26S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 43.94... (mã hs sợi 100% organi/ mã hs của sợi 100% org)
- Mã HS 52052300: Sợi bông, có tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, có độ mảnh 196,85 decitex- NE 30/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bông có tỷ/ mã hs của sợi bông có)
- Mã HS 52052300: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 30/1... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52052300: SỢI 100PCT COMBED COTTON COMPACT YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING,AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 100pct comb/ mã hs của sợi 100pct c)
- Mã HS 52052300: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 26S1H2A213301, 87% COTTON 13% POLY) (Sợi có độ mảnh: 227.12 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52052300: Sợi màu Cotton 100% 30/1- (Yarn for sock NE30/1 100% oraganic combed cotton colour)... (mã hs sợi màu cotton/ mã hs của sợi màu cott)
- Mã HS 52052300: Sợi bông,tỷ trọng bông 100%,chưa đóng gói để bán lẻ,loại sợi đơn,làm từ xơ chải kỹ,độ mảnh 196,85 decitex- NE 30/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bôngtỷ trọ/ mã hs của sợi bôngtỷ)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn Ne 30/1 chuốt sáp dùng cho dệt kim, làm từ 100% bông chải kỹ, độ mảnh 197 decitex (chi số mét 50.8), hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn ne 30/1/ mã hs của sợi đơn ne 3)
- Mã HS 52052300: Sợi màu đậm Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun dark colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu đậm ne/ mã hs của sợi màu đậm)
- Mã HS 52052300: Sợi màu nhạt Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun light colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu nhạt ne/ mã hs của sợi màu nhạt)
- Mã HS 52052300: Sợi màu trung Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun medium colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu trung n/ mã hs của sợi màu trun)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.31 decitex- COTTON SPANDEX YARN JC40S+40DSB... (mã hs sợi cotton bọc/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 32S1H83F7, 100% COMBED COTTON, độ mảnh: 184.53 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU(thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 32S1HP108,100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 184.53 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi màuthành p/ mã hs của sợi màuthàn)
- Mã HS 52052400: Sợi bông,tỷ trọng bông 100%,chưa đóng gói để bán lẻ,loại sợi đơn,làm từ xơ chải kỹ,độ mảnh 184.54 decitex- NE 32/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bôngtỷ trọ/ mã hs của sợi bôngtỷ)
- Mã HS 52052400: SỢI 40/1 100% COTTON (Chải kỹ) (sợi có độ mảnh 148 decitex)... (mã hs sợi 40/1 100% c/ mã hs của sợi 40/1 100)
- Mã HS 52052400: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 40S1HJOGIET, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52052400: Sợi 80% COTTON, RECYCLE COTTON 20% (BA1NDC05 40S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67.6... (mã hs sợi 80% cotton/ mã hs của sợi 80% cott)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 40/1... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52052400: Sợi bông, có tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, có độ mảnh 184.54 decitex- NE 32/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE WAXED KNITTING YARN,... (mã hs sợi bông có tỷ/ mã hs của sợi bông có)
- Mã HS 52052400: Sợi bông 100% cotton- CD 40/1... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% BCI Cotton (B0000(BCI) 40S/1) Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67.6... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52052400: Sợi dệt vải 100% Cotton- CMW32'S/1W (Độ mảnh: 184.531 decitex, chỉ số mét: 54.176)... (mã hs sợi dệt vải 100/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.31 decitex- COTTON YARN JC32SCP... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% Cotton (90%COTTON, 10% ORGANIC COTTON) BOC(90)13 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67.6... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% ORGANIC Cotton JCF 32S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54.08... (mã hs sợi 100% organi/ mã hs của sợi 100% org)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 40S1H40A13,100%ORGANIC COTTON) (Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52052400: SỢI 32/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 100% c/ mã hs của sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052400: Sợi chỉ 100% Cotton CM32... (mã hs sợi chỉ 100% co/ mã hs của sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052400: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh 184.5438 decitex CM32 S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 52052600: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 50S1H111, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 118.1 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52052600: LTCF48SK/1- Sợi bông có độ mảnh 122.92 decitex, chi số mét 82.32... (mã hs ltcf48sk/1 sợi/ mã hs của ltcf48sk/1)
- Mã HS 52052600: Sợi 100% Cotton (PIMA) (BPL85 50S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 84.5... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052600: LTCF50S/1- Sợi bông có độ mảnh 118 decitex, chi số mét 85,75... (mã hs ltcf50s/1 sợi/ mã hs của ltcf50s/1 s)
- Mã HS 52052700: Sợi 100% Cotton (SUPIMA) (BPM2347 60S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 101.4... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52052700: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 06/1... (mã hs sợi cotton 100%/ mã hs của sợi cotton 1)
- Mã HS 52052800: Sợi 100% Cotton (SUPIMA) BSPM01 80S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 135.2... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52053200: Sợi bông xe CD21/2,100% COTTON,(đã nhuộm) YB0048, mới 100%... (mã hs sợi bông xe cd2/ mã hs của sợi bông xe)
- Mã HS 52053300: SỢI 95% COTTON 5% CASHMERE... (mã hs sợi 95% cotton/ mã hs của sợi 95% cott)
- Mã HS 52053400: Sợi 100% cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52053400: Sợi Ne 32/2 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 32/2 100/ mã hs của sợi ne 32/2)
- Mã HS 52053400: Sợi xe từ Sợi bông loại CM32/1,100% COTTON,(đã nhuộm) YC2005D*2, mới 100%... (mã hs sợi xe từ sợi b/ mã hs của sợi xe từ sợ)
- Mã HS 52053400: Sợi CD 32/2: Ne 32/2 CD cotton 100%... (mã hs sợi cd 32/2 ne/ mã hs của sợi cd 32/2)
- Mã HS 52054200: Sợi 100% BCI Cotton YDB192544 20S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 33.8... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52054200: SỢI 20/2 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 20/2 100% c/ mã hs của sợi 20/2 100)
- Mã HS 52054200: Sợi 100% Cotton (BCI) YDA192706 20S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 33.8... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52054300: Sợi Cotton chi số CM30/2 (1.89 Kg x 24 quả) 1 hộp... (mã hs sợi cotton chi/ mã hs của sợi cotton c)
- Mã HS 52054300: Sợi 100% Cotton (B65 30S/2), Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50.7... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52054400: Sợi 100% BCI Cotton YDO192652 32S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54.08... (mã hs sợi 100% bci co/ mã hs của sợi 100% bci)
- Mã HS 52054700: Sợi xe 100% cotton, làm từ xơ chải kỹ, từ mỗi sợi đơn có độ mảnh 97.18 decitex (COM60S/2)... (mã hs sợi xe 100% cot/ mã hs của sợi xe 100%)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG (NE 7/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông ne 7// mã hs của sợi bông ne)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 70%/ POLYESTER 30%),NE 6/1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ mã hs của sợi bông tái)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG 6/1- RAW WHITE YARN, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 6/1 r/ mã hs của sợi bông 6/1)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG 3.5/1- RAW WHITE YARN, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 35/1/ mã hs của sợi bông 35)
- Mã HS 52061100: SỢI COTTON- 5.2 COTTON YARN... (mã hs sợi cotton 52/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52061100: Sợi cotton tencel (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông chiếm 60%, độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên- YARN 8/1 C60/LY040 HM YLK... (mã hs sợi cotton tenc/ mã hs của sợi cotton t)
- Mã HS 52061100: SỢI 8/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 738 decitex, chỉ số mét 14)... (mã hs sợi 8/1 60% cot/ mã hs của sợi 8/1 60%)
- Mã HS 52061100: SỢI TỔNG HỢP BLENDED YARN NE6/1 YARN MIXED,ONE-FILAR,ON REELS, CONTAINS:75%OF COTTON/25% OF POLYESTER(allowance:tolerances 5%), NOT PACKAGED FOR RETAIL Ne6/1(Nm10/1) BLACK... (mã hs sợi tổng hợp bl/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 52061100: Sợi-OE CVC (60%cotton/40%polyester) Light Gray Yarn C9 Ne 6.0/1(+/-0,3). Hàng mới 100%... (mã hs sợioe cvc 60%/ mã hs của sợioe cvc)
- Mã HS 52061200: SỢI 21/1 80% COTTON 20% POLYESTER (Chải thô)... (mã hs sợi 21/1 80% co/ mã hs của sợi 21/1 80%)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (NE 10/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông ne 10/ mã hs của sợi bông ne)
- Mã HS 52061200: Sợi cotton tencel (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông chiếm 80%, độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex- COTTON YARN C/LYL 12SB... (mã hs sợi cotton tenc/ mã hs của sợi cotton t)
- Mã HS 52061200: Sợi Cotton Rayon, sợi làm từ xơ không chải kỹ, có tỷ trọng bông dưới 85%,độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex- COTTON/ RAYON YARN 70/30 10STS... (mã hs sợi cotton rayo/ mã hs của sợi cotton r)
- Mã HS 52061200: Sợi 35% Cotton 65% Polyester... (mã hs sợi 35% cotton/ mã hs của sợi 35% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Polyester 12% Rayon 28% Cotton... (mã hs sợi 60% polyest/ mã hs của sợi 60% poly)
- Mã HS 52061200: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông dưới 85%, độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex- COTTON/ RAYON YARN 70/30 16STS... (mã hs sợi cotton sợi/ mã hs của sợi cotton)
- Mã HS 52061200: Sợi Pha CVC 10/1 (60% Cotton/ 40% Polyester)... (mã hs sợi pha cvc 10// mã hs của sợi pha cvc)
- Mã HS 52061200: Sợi CVCD(60/40) NE 20/1... (mã hs sợi cvcd60/40/ mã hs của sợi cvcd60/)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (NE 12/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP, 23 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông ne 12/ mã hs của sợi bông ne)
- Mã HS 52061200: Sợi 60%cotton 40%polyester(60%carded cotton 40%polyester yarn NE10'S/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ mã hs của sợi 60%cotto)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (COTTON YARN) ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông cotto/ mã hs của sợi bông co)
- Mã HS 52061200: Sợi hỗn hợp Cotton Acrylic Nm 32/1 (60% Cotton 40% Acrylic), đã nhuộm YAC1183D*3, mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp cot/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 52061200: Sợi RAW MATERIALS FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE INDUSTRY MELANGE YARN CVC 80 PCT COTTON 20 PCT POLYESTER OE NE 12/1 (đã đóng thành kiện)... (mã hs sợi raw materia/ mã hs của sợi raw mate)
- Mã HS 52061200: Sợi CVCD(52% Cottton/48% Polyester NE 20/1... (mã hs sợi cvcd52% co/ mã hs của sợi cvcd52%)
- Mã HS 52061200: SỢI 16/1 75% COTTON 25% POLYESTER (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 75% co/ mã hs của sợi 16/1 75%)
- Mã HS 52061200: SỢI 14/1 80% COTTON 20% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 422 decitex, chỉ số mét 24)... (mã hs sợi 14/1 80% co/ mã hs của sợi 14/1 80%)
- Mã HS 52061200: Sợi Pha CVC 12/1 (50% Polyester/ 50% Cotton)... (mã hs sợi pha cvc 12// mã hs của sợi pha cvc)
- Mã HS 52061200: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI THÔ NE 24/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ mã hs của sợi 48 % pol)
- Mã HS 52061300: SỢI 28/1 75% COTTON 25% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 211 decitex)... (mã hs sợi 28/1 75% co/ mã hs của sợi 28/1 75%)
- Mã HS 52061300: Sợi CVCD(52% Cottton/48% Polyester NE 30/1... (mã hs sợi cvcd52% co/ mã hs của sợi cvcd52%)
- Mã HS 52061300: SỢI ĐƠN 40% POLYESTER 60% COTTON CHẢI THÔ NE 30/1... (mã hs sợi đơn 40% pol/ mã hs của sợi đơn 40%)
- Mã HS 52061300: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI THÔ NE 30/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ mã hs của sợi 48 % pol)
- Mã HS 52061400: Sợi TCD (65/35) 45/1: 65% polyester 35% cotton (chải thô)... (mã hs sợi tcd 65/35/ mã hs của sợi tcd 65/)
- Mã HS 52062100: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 8S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 738.13 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52062200: Sợi pha CVC 60% Cotton chải kỹ 40% Polyester tái chế, chi số Ne 20/1... (mã hs sợi pha cvc 60%/ mã hs của sợi pha cvc)
- Mã HS 52062200: Sợi màu (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 12S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 492.08 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52062200: Sợi 60% Cotton(12% Recycle cotton; 48% Cotton), 40% Polyeste B6JB(XY) 24S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 40.56... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062200: Sợi dệt vải 65% Polyester 35% Cotton: TC20'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 65%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52062200: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chỉ số: 20S1HJBCI60RT140, 60%BCI COTTON40%RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 295.25 decitex)(Chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52062200: Sợi 60%cotton 40%polyester(60%cotton carded 40%polyester yarn NE10'S/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ mã hs của sợi 60%cotto)
- Mã HS 52062200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 20S1H3LO(XY), 48% ORGANIC COTTON 40% RECYCLE POLY 12% COTTON, độ mảnh: 295.25 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 52062200: SỢI NE.22/1 CVCM (50% COTTON/ 50% POLYESTER)... (mã hs sợi ne22/1 cvc/ mã hs của sợi ne22/1)
- Mã HS 52062300: Sợi 60%cotton 40%polyester(60% BCI cotton combed 40%polyester yarn NE26'/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ mã hs của sợi 60%cotto)
- Mã HS 52062300: SỢI PHA CVC 60% COTTON 40% POLYESTER CHẢI KỸ DỆT KIM CHI SỐ NE 26/1... (mã hs sợi pha cvc 60%/ mã hs của sợi pha cvc)
- Mã HS 52062300: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 30S1H34629CGAP, 60% COMBED COTTON 40% POLYESTER, Sợi có độ mảnh: 196.83 decitex chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 52062300: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVC30'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52062300: Sợi 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062300: Sợi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ mã hs của sợi 65% poly)
- Mã HS 52062300: Sợi CVC 50% cotton chải kỹ 50% polyester có chuốt sáp dùng cho dệt kim chi số Ne30/1(Nm50.79)... (mã hs sợi cvc 50% cot/ mã hs của sợi cvc 50%)
- Mã HS 52062300: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI KỸ NE 30/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ mã hs của sợi 48 % pol)
- Mã HS 52062300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 30S1HC60RT140SRC009, 60%COTTON 40%RECYCLE POLY)(Sợi có độ mảnh: 196.83 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52062300: Sợi CVC30/1W (40% Polyester 60% Cotton combed waxed) YARN NE 30/1 WAXED ONE SIDE AND WHITE GUARANTEE CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi cvc30/1w 4/ mã hs của sợi cvc30/1w)
- Mã HS 52062300: Sợi CVCM (60/40) 30/1... (mã hs sợi cvcm 60/40/ mã hs của sợi cvcm 60)
- Mã HS 52062300: SỢI R/C 40/60-2631(SỢI PHA 40% RAYON 60% COTTON CHỈ SỐ TỪ 26-31) '40 PCT BIRLA MODAL 60 PCT COTTON COMBED YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING 'TAIHWALON' BRAND (BCI COTTON, CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi r/c 40/602/ mã hs của sợi r/c 40/6)
- Mã HS 52062300: SỢI 60 PCT COMBED COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi 60 pct comb/ mã hs của sợi 60 pct c)
- Mã HS 52062300: Sợi 30/1 60% Cotton 40% Plolyester (chải kỹ), sợi đơn, chi số mét: 50.79, độ mảnh sợi: 197 decitex. BCI COTTON COMBED/BENMA RECYCLED POLYESTER (60/40) 30/1 SLUB TN504 YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi 30/1 60% co/ mã hs của sợi 30/1 60%)
- Mã HS 52062300: Sợi dệt vải 30% Polyester 70% Cotton- CVCH30'S/1W(30/70)... (mã hs sợi dệt vải 30%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52062300: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BM0000(S) 30S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50.7... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062300: SỢI 26/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải kỹ)... (mã hs sợi 26/1 60% co/ mã hs của sợi 26/1 60%)
- Mã HS 52062300: SỢI 60PCT COMBED COTTON 40PCT POLYESTER YARN NE 26/1 WAXED FOR KNITTING,AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 60pct combe/ mã hs của sợi 60pct co)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton (SUPIMA), 40% Modal BM0000(BPM) 32S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54.08... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVC32'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BC04 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67.6... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 32S1HYB1687, 60% COTTON 30% POLYESTER10% MODAL) (Sợi có độ mảnh: 184.53 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 52062400: SỢI 32/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 60% co/ mã hs của sợi 32/1 60%)
- Mã HS 52062400: SỢI R/C 40/60-3247(SỢI PHA 40% RAYON 60% COTTON CHỈ SỐ TỪ 32-47) BCI BIRLA MODAL/COTTON 40/60 BLENDED YARN NE 40/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi r/c 40/603/ mã hs của sợi r/c 40/6)
- Mã HS 52062400: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 40S1HJBCI60RT140, 60% COTTON 40% RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 52062400: Sợi 52% Cotton 48% Polyester Ne 45/1. (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi 52% cotton/ mã hs của sợi 52% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi 65% polyester 35% Cotton dùng cho dệt, NE 32/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi 65% polyest/ mã hs của sợi 65% poly)
- Mã HS 52062400: SỢI TRẮNG(thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 40S1HJC60M40, 60%COTTON40%MODAL) (Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi trắngthành/ mã hs của sợi trắngth)
- Mã HS 52062500: SỢI:Bemberg 1.4Tx38mm 30% CM 70% + Roica CF 30d, Draft 2.5 CSY 32s... (mã hs sợibemberg 14/ mã hs của sợibemberg)
- Mã HS 52063200: Sợi bông có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ, thành phần 50% cotton, 50% acrylic, chỉ số sợi 2/30NM... (mã hs sợi bông có tỷ/ mã hs của sợi bông có)
- Mã HS 52064200: Sợi 32/2 Xám (65% Cotton 35% Polyester), sợi xe làm từ xơ chải kỳ... (mã hs sợi 32/2 xám 6/ mã hs của sợi 32/2 xám)
- Mã HS 52064200: Sợi 32/2 Xanh đen (65% Cotton 35% Polyester) sợi xe làm từ xơ chải kỷ... (mã hs sợi 32/2 xanh đ/ mã hs của sợi 32/2 xan)
- Mã HS 52064400: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste BCVCC04 32S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54.08... (mã hs sợi 60% cotton/ mã hs của sợi 60% cott)
- Mã HS 52071000: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ mã hs của sợi 100% cot)
- Mã HS 52071000: Tăm bông. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông hàng/ mã hs của tăm bông hà)
- Mã HS 52071000: Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói... (mã hs sợi bông trừ c/ mã hs của sợi bông tr)
- Mã HS 52071000: Sợi (Yarn) 100 % cotton, 20S. Dùng để dệt vải. Hàng mới 100%... (mã hs sợi yarn 100/ mã hs của sợi yarn 1)
- Mã HS 52079000: Tăm bông phòng sạch (100 bag/box)... (mã hs tăm bông phòng/ mã hs của tăm bông phò)
- Mã HS 52079000: Sợi bông 100% cotton. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi bông 100% c/ mã hs của sợi bông 100)
- Mã HS 52079000: Nút tai, chất liệu cotton, hàng mới 100%... (mã hs nút tai chất l/ mã hs của nút tai chấ)
- Mã HS 52079000: Búp sợi làm từ sợi bông, dùng cho máy dệt. Hàng mới 100%... (mã hs búp sợi làm từ/ mã hs của búp sợi làm)
- Mã HS 52079000: Sợi dùng trong may mặc (mẫu)... (mã hs sợi dùng trong/ mã hs của sợi dùng tro)
- Mã HS 52081100: Vải dệt thoi 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52081300: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 4 sợi, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 191.7g/m2, khổ vải 1.65m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA4A0607... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52081300: Vải lót 100% Cotton 58"... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52081300: Vải chính 100% cotton 56"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52081900: nhản phụ bằng vải... (mã hs nhản phụ bằng v/ mã hs của nhản phụ bằn)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi 100 % COTTON SATIN, khổ 112~120cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi (No.1560 hoặc Yuragi hoặc No. Yuragi)100%cotton, khổ 112~120cm... (mã hs vải dệt thoi n/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải 87%Cotton 12%Poly 1%Elastane K 54/56" (tái xuất theo tk: 102340323410- E31 ngày 19/11/2018)... (mã hs vải 87%cotton 1/ mã hs của vải 87%cotto)
- Mã HS 52082100: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1.25M... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52082200: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1.12M... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52082200: Vải (100% Cotton), Khổ 1.50m... (mã hs vải 100% cotto/ mã hs của vải 100% co)
- Mã HS 52082200: Vải cotton dệt thoi, đã tẩy trắng, vải dệt vân điểm, thành phần 100% cotton, khổ vải 1.48m, trọng lượng 151.7g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52082300: Vải vân chéo đã tẩy trắng 100% Cotton... (mã hs vải vân chéo đã/ mã hs của vải vân chéo)
- Mã HS 52083200: Vải 97% Cotton 3% Elastane/Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52083200: Vải chính 100% cotton khổ 56", đã nhuộm, vải dệt vân điểm, trọng lượng 171g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52083200: Vải chính Cotton 100%... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 52083200: Vải chính đã nhuộm Cotton 100%... (mã hs vải chính đã nh/ mã hs của vải chính đã)
- Mã HS 52083200: Vải 98% cotton 2% PU w130/132cm... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52083200: Vải 100% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 95% cotton+5% polyester (trọng lượng: 25 g/m2), đã nhuộm, 54" (4701 Y)(chuyển giao từ tờ khai 103057254160-mục 12)... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải K: 145/150cm Polyester76%Cotton24%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 52083900: Vải K: 130/135cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52083900: Vải 97%Cotton 3% Spandex. (17300M 18919.5 YDS). Hàng mới 100%. Khổ 56/58"... (mã hs vải 97%cotton 3/ mã hs của vải 97%cotto)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 85%polyester 15% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 90% cotton 10% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Miếng vải dệt thoi 100% cotton, kích thước 25x25cm... (mã hs miếng vải dệt t/ mã hs của miếng vải dệ)
- Mã HS 52083900: Vải >85%Cotton và các thành phần khác... (mã hs vải 85%cotton/ mã hs của vải 85%cott)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi đã nhuộm, 100 % cotton. Dùng dán bìa sổ ghi chép... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải lót 100% cotton w40/45"... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Cotton > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải gòn dệt thoi (100%Polyester, Khổ 46")... (mã hs vải gòn dệt tho/ mã hs của vải gòn dệt)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi thành phẩm chất liệu 100% cotton, K.58/60''... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải màu dệt thoi 1829 (C51594), 100% Cotton, 9001 EX.WHITE, 3006 EX.BLUE, khổ vải 150 cm, định lượng 165G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 52084190: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1.11M... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52084190: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân điểm từ/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải K: 110/115cm Cotton100%... (mã hs vải k 110/115c/ mã hs của vải k 110/1)
- Mã HS 52084290: Vải K: 125/130cm Cotton85%Polyester12%Polyurethane3%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52084290: Vải chính sợi nhuộm Cotton 100%... (mã hs vải chính sợi n/ mã hs của vải chính sợ)
- Mã HS 52084290: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân điểm từ/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải dệt thoi 100% cotton từ các sợi có màu khác nhau, dệt vân điểm w57/58'' (128g/m2, 67513 yds) chuyển giao từ tờ khai 102829274701... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084300: Vải vân chéo từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân chéo từ/ mã hs của vải vân chéo)
- Mã HS 52084300: Vải chính cotton 100%... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 52084900: Vải 97% Cotton 3% Elastane khổ 50/51". Trọng lượng 132.66 g/m2. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 2 tờ khai số 102964997920... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Spandex khổ 51/52". Trọng lượng 130.21 g/m2. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 1 tờ khai số 103023595620... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52084900: Vải 98% Cotton 2% Spandex/ Polyurethan... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52084900: Vải chính 100%Cotton... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52084900: Vải chính 97%Cotton 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%co/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: VẢI CHÍNH 100% COTTON DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi COTTON:100%, khổ 57/58", (1056.43 yards 966 Mét),Trọng lượng 112.29 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi co/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: VẢI 80% NYLON 20% RAYON 57/58"... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 85% cotton 15% linen từ bông... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Wool 55/58''... (mã hs vải 100% wool 5/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Acrylic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% acryli/ mã hs của vải 100% acr)
- Mã HS 52084900: Vải 80% Polyester, 20% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 100 % Cotton khổ 58.5 inch, PWGF17DA021513E, hàng mới 100%, được thanh lý một phần từ dòng hàng số 5 của TK 101879081950/E11... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085190: Vải chính đã in Cotton 100%... (mã hs vải chính đã in/ mã hs của vải chính đã)
- Mã HS 52085290: Vải 97% Cotton 3% spandex đã in dệt thoi khổ 54/55"... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52085290: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52085290: Vải chính dệt Cotton 100%... (mã hs vải chính dệt c/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 75% cotton 25% nylon... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 97% Cotton 3% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 98% Cotton 2% PU khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 80% cotton 20% poly khổ 44''... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 85% cotton 15% poly khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải < 80% poly hoặc nylon + TP khác(66%nylon 34%cotton_53")... (mã hs vải 80% poly/ mã hs của vải 80% po)
- Mã HS 52085990: Vải 98% Cotton, 2% Polyurethane... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52085990: VẢI COTTON 98% POLYURETHANE 2%- KHỔ 1.36M... (mã hs vải cotton 98%/ mã hs của vải cotton 9)
- Mã HS 52085990: VẢI DỆT THOI 100% COTTON KHỔ 140CM... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 97% cotton 3% spandex từ bông... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải chính 100%cotton khổ 280cm... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52091110: Vải vân điểm 100% Cotton chưa nhuộm khổ 47" (6640), mới 100%/TW080 (BCI COTTON) 66*40*47", OE20/2 * CD22/2 47 IN- 1/1, 8 oz (Cotton 100%)... (mã hs vải vân điểm 10/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52091190: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân điểm, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 247.6g/m2, khổ vải 1.59m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA1A0414... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52091190: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1.48M... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 52091190: Vải 100% cotton (dệt thoi)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52091190: Vải 56% cotton 44% modal (dệt thoi)... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 52091200: Vải dệt ITEM NO: DYV-16040A C10'S PLAIN(BATTLE) FABRICS 100% COTTON... (mã hs vải dệt item no/ mã hs của vải dệt item)
- Mã HS 52091200: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 4 sợi, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 234.4g/m2, khổ vải 1.6m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA4A0156... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52091900: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân đoạn, tỉ trọng bông 96.6%, spandex 3.4%, trọng lượng 201.9g/m2, khổ vải 1.94m, dạng cuộn. COTTON SPANDEX WEAVING FABRIC 5TA5A0869... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52091900: Vải chính 100% Cotton 57/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52091900: Vải chính 54% Cotton 46% Wool 57/60"... (mã hs vải chính 54% c/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 52091900: Vải chính 56% Wool 44% Others 57/60"... (mã hs vải chính 56% w/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Wool 5% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 95% w/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 37% Wool 63% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 37% w/ mã hs của vải chính 37)
- Mã HS 52091900: Vải chính 96% Wool 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% w/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 52091900: Vải chính 94% Nylon 6% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 94% n/ mã hs của vải chính 94)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Mohair 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 95% m/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49%Wool 49% Polyester 2%Linen 57/60"... (mã hs vải chính 49%wo/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 20% Wool 68% Polyester 12% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 20% w/ mã hs của vải chính 20)
- Mã HS 52091900: Vải chính 30% Wool 67% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 30% w/ mã hs của vải chính 30)
- Mã HS 52091900: Vải chính 60% Wool 39% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 62% Wool 35% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 62% w/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 52091900: Vải chính 69% Wool 27% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% w/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 52091900: Vải chính 7% Linen 92% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 7% li/ mã hs của vải chính 7%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Wool 28% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 50% Wool 47% Polyetster 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Rayon 42% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% r/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 63% Polyester 32% Rayon 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 63% p/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 52091900: Vải chính 66% Tencel 25% Rayon 7% Wool 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 66% t/ mã hs của vải chính 66)
- Mã HS 52091900: Vải chính 40% Nylon 40% Polyester 20% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 40% n/ mã hs của vải chính 40)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Mohair 44% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% m/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Mohair 29% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% m/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 71% Mohair 28% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 71% m/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 26% Cotton 54% Polyester 17% Linen 3% Lycra 57/60"... (mã hs vải chinh 26% c/ mã hs của vải chinh 26)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 82% Cotton 10% Nylon 6% Linen 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 82% c/ mã hs của vải chinh 82)
- Mã HS 52091900: Vải chính 5% Wool 73% Polyester 20% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 5% wo/ mã hs của vải chính 5%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 42% Wool 43% Polyester 12% Rayon 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 42% w/ mã hs của vải chính 42)
- Mã HS 52091900: Vải chính 53% Rayon 26% Nylon 16%Polyester 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 53% r/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 52091900: Vải chính 16% Wool 46% Polyester 37% Others 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 16% w/ mã hs của vải chính 16)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Rayon 27% Nylon 12% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 57% r/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49% Wool 30% Polyester 20% Viscose 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Wool 28% Polyester 7% Alpaca 6% Rayon 2% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 57% w/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 60% Nylon 16% Polyester 17% Tencel 7% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 60% n/ mã hs của vải chinh 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 68% Wool 20% Polyester 10% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 68% w/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 52091900: Vải chính 65% Wool 5% Cashmere 3% Spandex 25% Polyester 2% Lycra 57/60"... (mã hs vải chính 65% w/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Wool 15% Cashmere 16% Acrylic 7% Polyester 7% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 55% w/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 35% Wool 38% Polyester 25% Triacetate 1%Cotton 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 35% w/ mã hs của vải chính 35)
- Mã HS 52091900: Vải chính 98% Wool 2% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 98% w/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52091900: Vải chính 97% Wool 1% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 97% w/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52091900: Vải trên 85% Cotton.khổ 58"... (mã hs vải trên 85% co/ mã hs của vải trên 85%)
- Mã HS 52091900: Vải 100% cotton(K:40"-70")... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52091900: VẢI 99% COTTON 1%LUREX WOVEN FABRIC (K:40"-70")... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 86% Viscose 14% Poly khổ 55/65''... (mã hs vải 86% viscose/ mã hs của vải 86% visc)
- Mã HS 52091900: VẢI 100% POLYESTER, KH:1,43M... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 52091900: VẢI 88% POLYESTER 12% ELASTANE, KH:1,4M... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 52091900: Vải 100%cottons DTW1547T-4 canvas) (đã Gia công in)... (mã hs vải 100%cottons/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52092200: Vải cotton dệt thoi, đã tẩy trắng, vải dệt vân chéo 4 sợi, thành phần 100% bông, khổ vải 1.48m, trọng lượng 347.43g/m2, dạng cuộn (COTTON WEAVING FABRIC 80A400387)... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi 100% cotton (khổ 150cm), Trọng lượng: 220g/m2... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Bông lọc bụi, 20000 mm *2000mm x15T. Hàng mới 100%... (mã hs bông lọc bụi 2/ mã hs của bông lọc bụi)
- Mã HS 52092900: Vải nhuộm thành phẩm FABRIC FINISHED 100% COTTON, #700(7's Natural), WIDH:58-59"... (mã hs vải nhuộm thành/ mã hs của vải nhuộm th)
- Mã HS 52093100: Vải vân điểm 100% Cotton đã nhuộm K36"... (mã hs vải vân điểm 10/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52093100: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân điểm, thành phần 100% cotton, khổ vải 1.52m, trọng lượng 311.9g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52093200: Vải màu: Cotton 100%. Khổ vải: 58/59". Định lượng: 277 G/Y... (mã hs vải màu cotton/ mã hs của vải màu cot)
- Mã HS 52093200: Vải dệt thoi thành phẩm chất liệu 98% cotton 2% Spandex K.53/55"... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093200: Vải vân chéo 100% cotton đã nhuộm K44”... (mã hs vải vân chéo 10/ mã hs của vải vân chéo)
- Mã HS 52093200: Vải 98% cotton 2% PU w130cm... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52093200: Vải màu 100% Cotton. Khổ vải: 58/59". Định lượng: 395 G/Y... (mã hs vải màu 100% co/ mã hs của vải màu 100%)
- Mã HS 52093200: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân chéo 3 sợi, thành phần 98% bông, 2% spandex, khổ vải 1.46m, trọng lượng 243.3g/m2, dạng cuộn (FABRIC FOR 100 PCT EXPORT)... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52093200: Vải màu Cotton 100%. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 434 G/M... (mã hs vải màu cotton/ mã hs của vải màu cott)
- Mã HS 52093900: Vải K: 120/125cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 52093900: Vải K: 130/135cm Cotton90%Polyester8%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52093900: Vải 100%cotton... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi KS21048 100% cotton khổ 56/57'' đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi ks/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải cotton, khổ 1m 50 đến 1 m7, hàng mới 100%... (mã hs vải cotton khổ/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 52093900: Vải màu dệt thoi 1828(C10000), 100% cotton, 3 L.BLUE, khổ vải 150cm, định lượng: 280G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 52093900: Vải 98% Cotton, 2% Spandex khổ 58/60"-vải dệt thoi... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52093900: Vải 98%Cotton 2%Elastane có trọng lượng trên 200g/m2 khổ 54/56"- vải dệt thoi... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 52093900: Dây đệm vai... (mã hs dây đệm vai/ mã hs của dây đệm vai)
- Mã HS 52093900: Vải 72%COTTON 25% POLYESTER 3%OP... (mã hs vải 72%cotton 2/ mã hs của vải 72%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải pho màu xanh lá, hàng mới 100%... (mã hs vải pho màu xan/ mã hs của vải pho màu)
- Mã HS 52093900: Vải chính 95% cotton 5% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 95% c/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52093900: Vải chính 97% cotton 3% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52093900: Vải chính 98% cotton 2% elastane- khổ: 127 cm... (mã hs vải chính 98% c/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 40% nylon 60% cotton K57" 205g/m2... (mã hs vải dệt thoi 40/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải 100%Cotton K 56/58"... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 52094200: Vải Denim 98%cotton 2%spandex khổ 53''... (mã hs vải denim 98%co/ mã hs của vải denim 98)
- Mã HS 52094200: Vải bò Denim khổ 45"-47", dệt thoi từ các sợi màu khác nhau, có tỷ trọng bông 87% COTTON 10% POLYESTER 3% SPANDEX, trọng lượng trung bình: 327g/m2... (mã hs vải bò denim kh/ mã hs của vải bò denim)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100% cotton, Weight: 10.2 oz/yd2 (+/-5%), Full width: 60" (+/-1"), Color: Black, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải denim TL86028 (99% Cotton 1% Spandex) màu Light Blue- Width 54")... (mã hs vải denim tl860/ mã hs của vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải Denim TL83012 (98% cotton 2% spandex), khổ 52" (màu Dark Blue)... (mã hs vải denim tl830/ mã hs của vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải Denim TL83491L (99% Cotton 1% Spandex), Cuttable With 53"... (mã hs vải denim tl834/ mã hs của vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100 % Cotton, Weight: 12.3 OZ +/- 5% Full width: 59" +/- 1", Color: Blue Black, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 100 %/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải chính 99% cotton 1% spandex (1899.50YDS K.56/57")... (mã hs vải chính 99% c/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 52094200: Vải dệt thoi từ bông 100% cotton từ các sợi màu khác nhau, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52094900: Dây luồn (đã nhuộm) phụ kiện may mặc... (mã hs dây luồn đã nh/ mã hs của dây luồn đã)
- Mã HS 52094900: Vải 95% cotton 5% lycra w51/52"... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 52094900: Vải 100% Cotton 56/58''... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52094900: Vải 95% Cotton, 5% Elastane 56/58''... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 52094900: Vải 97% Cotton 3% Polyurethane.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 19303Yds/56"... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52094900: Vải dệt thoi 100% cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52095190: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52095290: VẢI CHÍNH 97% COTTON 3% ELASPAN DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52095990: Vải dệt các loại... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Viscose khổ 50/60''... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 52095990: Vải lót 65% Poly 35% Cotton khổ 50/60''... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 52095990: Vải 100% Poly AA 59/60'' (mới 100%)... (mã hs vải 100% poly a/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 52095990: Vải 80% Poly 20% Cotton TC 186 58/59'' (mới 100%)... (mã hs vải 80% poly 20/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Linen khổ 50/60''... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Acetate khổ 50/60''... (mã hs vải 100% acetat/ mã hs của vải 100% ace)
- Mã HS 52095990: VẢI 99% COTTON 1% Metal khổ 50/60"... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 50% LINEN 50% COTTON khổ 50/60"... (mã hs vải 50% linen 5/ mã hs của vải 50% line)
- Mã HS 52095990: VẢI 60% COTTON 40% RAYON khổ 50/60"... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 65% Poly 35% Cotton khổ 40/50''... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 52095990: Vải 74% Cotton 26% Poly khổ 60/65''... (mã hs vải 74% cotton/ mã hs của vải 74% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 70% Cotton 30% Linen khổ 50/60''... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 98% COTTON 2% Spandex(ea) khổ 50/60"... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 65% Cotton 20% Viscose 15% Polyamidkhổ 50/60''... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 71% Cotton 26% Nylon 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 71% cotton/ mã hs của vải 71% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 54% Cotton 43% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 54% cotton/ mã hs của vải 54% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 57% Cotton 40% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex(EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 81% Cotton 18% Polyester 1% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 81% cotton/ mã hs của vải 81% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 75% Cotton, 22%Nylon, 3%Spandex (Elastane) khổ 50/60"... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 54%PU 46% Poly khổ 50/60"... (mã hs vải 54%pu 46% p/ mã hs của vải 54%pu 46)
- Mã HS 52095990: Vải 90% Rayon 10% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 90% rayon 1/ mã hs của vải 90% rayo)
- Mã HS 52095990: Vải 66% Tencel 34% Cotton khổ 50/60''... (mã hs vải 66% tencel/ mã hs của vải 66% tenc)
- Mã HS 52095990: VẢI 54% Rayon 30% Nylon 8% Poly 8% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 54% rayon 3/ mã hs của vải 54% rayo)
- Mã HS 52101100: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân điểm, tỉ trọng bông 65%, polyester 35%, trọng lượng 149.2g/m2, khổ vải 1.89m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TC1A0258... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52101900: Vải dệt thoi 100% polyester 54"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52101900: Vải 42% cotton 34% polyester 22% rayon 2% elastane khổ 47/49"... (mã hs vải 42% cotton/ mã hs của vải 42% cott)
- Mã HS 52101900: Vải 69% Cotton 9% Viscose 20% Polyester 2% Spandex/Elastane khổ 52/54"... (mã hs vải 69% cotton/ mã hs của vải 69% cott)
- Mã HS 52101900: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 3 sợi, tỉ trọng bông 77%, polyester 23%, trọng lượng 168.6g/m2, khổ vải 1.76m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TF2A0939... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52101900: VẢI 55% COTTON 45% RAYON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52101900: Vải < 85% Cotton + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% cotto/ mã hs của vải 85% co)
- Mã HS 52102100: Vải vân điểm đã tẩy trắng 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs vải vân điểm đã/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 52102900: Vải dệt thoITN- 6070 50%cotton, 50% Linnen, khổ 112~120cm... (mã hs vải dệt thoitn/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52102900: Vải 74%Cotton 26% Nilen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74%cotton 2/ mã hs của vải 74%cotto)
- Mã HS 52102900: Vải 80% Cotton, 20% Linen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 82% Cotton, 18% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 63% Cotton, 33% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 83% Cotton, 17% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 83% cotton/ mã hs của vải 83% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 54% Cotton, 44% Polyester, 2% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 54% cotton/ mã hs của vải 54% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 56% Cotton, 41% Polyester, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 72% Cotton, 25% Polyester, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% cotton/ mã hs của vải 72% cott)
- Mã HS 52102900: Vải 53.6% Nylon, 25.6% Cotton, 20.8% rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 536% nylon/ mã hs của vải 536% ny)
- Mã HS 52102900: Vải 57% Cotton, 19% Nylon, 14% Rayon, 10% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 52103100: VẢI DỆT THOI 68% COTTON 28% NYLON 4% ELASTANE KHỔ 139.70cm... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103100: VAI CHINH COTTON/NYLON/ELAS... (mã hs vai chinh cotto/ mã hs của vai chinh co)
- Mã HS 52103100: Vải chính sợi nhuộm Cotton 70%, Polyester 30%... (mã hs vải chính sợi n/ mã hs của vải chính sợ)
- Mã HS 52103100: VẢI 50%COTTON 30%POLYESTER 20%NYLON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 50%cotton 3/ mã hs của vải 50%cotto)
- Mã HS 52103100: Vải 55% cotton 45% viscose (dệt thoi)... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52103100: VẢI WOVEN FABRICART NO. WPYEV31 (YEV31) COTTON AND NYLON DYED GROSGRAIN COTTON 61%, NYLON 39% FULL WIDTH & LENGTH 150/152C X 50M COL NO. #A CAMEL... (mã hs vải woven fabri/ mã hs của vải woven fa)
- Mã HS 52103100: Vải dệt thoi 50% cotton 50% polyester, đã nhuộm, dệt vân điểm w57/58'' (128g/m2, 4495.8 yds) chuyển giao từ tờ khai 102941263020... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103100: Vải thành phẩm CVC 60% Cotton 40% Poly 57/58"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 52103100: Vải 45% Acrylic 55% Cotton (TK NHAP 102968660540)... (mã hs vải 45% acrylic/ mã hs của vải 45% acry)
- Mã HS 52103200: Vải K: 140/145cm Polyester88%Nylon10%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 52103200: Vải dệt thoi từ bông đã nhuộm, vải vân chéo 3 sợi, có tỷ trọng là 65% cotton 32%nylon 3% spandex, pha chủ yếu với xơ sợi nhân tạo, khổ 53" trọng lượng 160 g/m2 (Dòng 1 TKN số 103037070840)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải K: 115/120cm Cotton100%... (mã hs vải k 115/120c/ mã hs của vải k 115/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 145/150cm Cotton64%Polyester36%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 130/135cm Cotton68%Polyester30%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 135/140cm Cotton64%Tencel27%Linen7%Polyurethane2%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 52103900: Vải K: 125/130cm Cotton63%Polyester35%Polyurethane2%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 60% Cotton 40% Polyester đã nhuộm khổ 49"-51",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 44 TKNK:102509270030 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải: (SE105) 65% Cotton, 30% Nylon, 5% Spandex Width: 52/53"... (mã hs vải se105 65/ mã hs của vải se105)
- Mã HS 52103900: Vải thành phẩm đã nhuộm COTTON/NYLON SPANDEX, WEIGHT 116GR/M2, 68% Cotton 29% Nylon 3% Spandex, khổ 52/53"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 52103900: Vải 68% Cotton 29% Polyester 3% Elastane khổ 48-50"... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52103900: Vải 57% cotton 32% polyester 11% elastane khổ 58-60"... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 52103900: Vải 62% Cotton 38% lyocell mới 100%... (mã hs vải 62% cotton/ mã hs của vải 62% cott)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 62%cotton 38%Poly... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 25% Nylon 75% Poly đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 25/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 65% poly 35% cotton đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 85% cotton 15% poly đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 70% cotton 30% Nylon đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải chính 100 % Nylon... (mã hs vải chính 100 %/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52103900: VẢI DỆT THOI 57% COTTON 43% COOLMAX KHỔ 144.78 CM... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải 69%Cotton 31%Nylon... (mã hs vải 69%cotton 3/ mã hs của vải 69%cotto)
- Mã HS 52103900: Vải 63% Cotton 37% Nylon... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 52103900: Vải CVC 74% cotton 22%poly 4% spandex, khổ 57"... (mã hs vải cvc 74% cot/ mã hs của vải cvc 74%)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Cotton < 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52103900: Vải 86% Polyester, 14% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 52103900: Vải 36% Cotton, 33% Nylon, 31% Rayon, 185 grsm/m2, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 36% cotton/ mã hs của vải 36% cott)
- Mã HS 52103900: VẢI ĐEN, TẨY TRẮNG 6OZ CANVAS HY-1301 44" 65%Coton, Polyester 35%)... (mã hs vải đen tẩy tr/ mã hs của vải đen tẩy)
- Mã HS 52103900: Vải chính 50% cotton 50% polyester- khổ: 58"... (mã hs vải chính 50% c/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 52103900: Vải dệt thoi 55% cotton 45% nylon K59/60" 182g/m2... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104190: Vải Chính 64 % cotton 31 % plyester 5 % spandex khổ 45"-60"... (mã hs vải chính 64 %/ mã hs của vải chính 64)
- Mã HS 52104190: Vải 30% Polyester 70% Cotton (TK NHAP 102716617360)... (mã hs vải 30% polyest/ mã hs của vải 30% poly)
- Mã HS 52104900: Vải K: 125/130cm Cotton58%Polyester40%Polyurethane2%... (mã hs vải k 125/130c/ mã hs của vải k 125/1)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 52% Cotton 48% Polyester khổ 57/58". Trọng lượng 126.66 g/m2. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 11 tờ khai số 103011481900... (mã hs vải dệt thoi 52/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 75% Cotton 21% Polyester 4% Lycra đã nhuộm khổ 52.5"/54.5",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 08 TKNK:102370275340 ngày 05/12/2018... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi POLYESTER:50% COTTON:50%, khổ 57/58",Trọng lượng 110.1 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi COTTON:56% REFIBRA:44%, khổ 57/58", (21.872 yards 20 Mét),Trọng lượng 144.58 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi co/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải 75% Cotton 25% Nylon mới 100%... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 50% cotton 50% polyester, khổ 57/58",Trọng lượng 122.18 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 60% cotton 40% polyester, khổ 57/58",Trọng lượng 122.18 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 65%cotton35%poly từ bông... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải 50% cotton 50% rayon woven dyed... (mã hs vải 50% cotton/ mã hs của vải 50% cott)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 62% cotton 38% polyester 57/58", trọng lượng 160.02g/m2, chuyển giao 1 phần dòng hàng 1 thuộc TK 103057243110... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52104900: Vải dệt thoi 66.9% COTTON 33.1% LINEN khổ 50.5 inch, hàng mới 100%, PWGF18DB003871A, được thanh lý một phần từ dòng hàng số 1 của TK 102418527300/E11... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 76% rayon 21% nylon 3% spandex k56"... (mã hs vải 76% rayon 2/ mã hs của vải 76% rayo)
- Mã HS 52105990: Vải 53% Cotton 47% Nylon... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 55% Linen 45% Cotton... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 52105990: Vải 60% Cotton 40% Nylon... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 82% Cotton 18% Rayon... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 80% cotton 20% nylon khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 68% Cotton 28% Poly 4% Spandex... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 73%cotton 27%Polyamide... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 53% Cotton 42% Poly 5% PU... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 60% Cotton 40% Nylon đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 68% cotton 28% polyester 4% spandex... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 63% Cotton 28% Nylon 9% Rayon 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 75% Cotton 22% Nylon 3% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 52105990: Vải dêt thoi 84% Cotton 16% polyester khổ 62/62"- mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 84/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 58% cotton 42% nylon khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 58/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 62% cotton, 32% poly, 6% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải <85%Cotton và các thành phần khác... (mã hs vải 85%cotton/ mã hs của vải 85%cott)
- Mã HS 52105990: VẢI DỆT THOI 70% COTTON 30% POLYESTER KHỔ 145CM... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 55% cotton 45% rayon... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải 50% Wool 50% Poly... (mã hs vải 50% wool 50/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 52105990: vải 64% Polyester 34% Rayon, 2% spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 17Yds/56"... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 52105990: Vải 45% Cotton 43% Polyester 12% Nylon (<200g/).Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 17884Yds/56"... (mã hs vải 45% cotton/ mã hs của vải 45% cott)
- Mã HS 52105990: Vải 74% Cotton 24% Rayon 2% PU.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 14648Yds/56"... (mã hs vải 74% cotton/ mã hs của vải 74% cott)
- Mã HS 52105990: Vải dệt thoi 100% cotton K56" 90g/m2... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52105990: Vải lót dệt thoi 100% cotton K44" 85g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 52105990: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 52105990: Vải Poly 58% Rayon 39% Span 3%... (mã hs vải poly 58% ra/ mã hs của vải poly 58%)
- Mã HS 52111200: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 4 sợi, tỉ trọng bông 58.7%, polyester 39.1%, spandex 2.2% trọng lượng 240.5g/m2, khổ vải 2m, dạng cuộn. COTTON SPANDEX WEAVING FABRIC 5TA4A0146... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52111900: Vải dệt thoi sợi tổng hợp, TL lớn hơn 200g/m2- nhập khẩu từ tờ khai 102798625200/E21 dòng hàng 1 (tái xuất một phần)... (mã hs vải dệt thoi sợ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52111900: Vải 100% Lyocell.khổ 58"... (mã hs vải 100% lyocel/ mã hs của vải 100% lyo)
- Mã HS 52111900: Vải dưới 85% Cotton.khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% co/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 52111900: Vải dưới 85% lyocell.khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% ly/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 52111900: Vải 60% Rayon 33% Polyester 7% Spandex.khổ 58"... (mã hs vải 60% rayon 3/ mã hs của vải 60% rayo)
- Mã HS 52111900: Vải 97% Cotton 3% PU... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 52112000: Vải nhuộm thành phẩm FABRIC FINISHED 65%POLY, 35% COTTON, TC45'S PLAIN WIDTH: 58-59", hàng mới 100%... (mã hs vải nhuộm thành/ mã hs của vải nhuộm th)
- Mã HS 52113100: Vải dệt thoi đã nhuộm cotton 69% nylon 31% khổ 160/162cm, 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113100: Vải chính 49% cotton 46% viscose 5% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 49% c/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 52113200: Vải K: 140/145cm Cotton70%Polyester30%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 52113200: Vải K: 130/135cm Cotton83%Polyester15%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 52113200: Vải dệt thoi đã nhuộm vân chéo từ sợi bông CVC TWILL 104*54, 60% Cotton, 40% Polyester, Khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113200: Vải dệt thoi 66% cotton 31% poly 3% spandex khổ 50''... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113200: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân chéo 4 sợi, thành phần 60% cotton, 37% polyester, 3% elastane (spandex), khổ vải 1.36m, trọng lượng 270g/m2, dạng cuộn (MAIN FABRIC)... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 52113200: Vải 55% Cotton 45% Acryl (TK NHAP 102898127950)... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 52113900: Vải 42%Cotton, 28%Rayon, 28% Poly, 2% Spandex-khổ 54", trọng lượng 315g/m2-Dệt thoi (xuất 1 phần từ dòng hàng số 1 của tk số 103057135640/E21)... (mã hs vải 42%cotton/ mã hs của vải 42%cotto)
- Mã HS 52113900: vai dêt thoi 76%COTTON 22%POLYESTER 2%SPANDEX... (mã hs vai dêt thoi 76/ mã hs của vai dêt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải dệt đã nhuộm 100% Polyester, khổ 150cm... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 52113900: Vải chính 100 % Viscose... (mã hs vải chính 100 %/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 52113900: Vải chính 60 % Cotton 40 % Modal... (mã hs vải chính 60 %/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 52113900: Vải chính 97% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải chính 97% p/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 52113900: Vải chính 65 % Polyester 35 % Rayon... (mã hs vải chính 65 %/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 52113900: Vải chính 92 % Polyester 8 % Spandex... (mã hs vải chính 92 %/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 52113900: Vải chính 95 % Polyester 5 % Spandex... (mã hs vải chính 95 %/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 52113900: Vải chính 96 % Polyester 4 % Spandex... (mã hs vải chính 96 %/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 52113900: Vải chính 63 % Polyester 33 % Rayon 4 % Spandex... (mã hs vải chính 63 %/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 52113900: VẢI DỆT THOI 73% COTTON 24% NYLON 3% LYCRA KHỔ 124.46 CM... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải có tỷ trọng 55% Cotton 37% Rayon 8% Spandex; Weight: 325gr/ sq. m; Width: 56/57"; 39209.33 yds... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 52113900: Vải thành phẩm đã nhuộm từ bông được pha với sơ sợi nhân tạo có tỷ trọng bông dưới 85% (55% cotton, 37% rayon, 8% spandex)- C/R40/2 2-WAY TWILL SPANDEX (RD262796) khổ 54/55"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 52113900: Vải 80% RAYON 20% NYLON 57/58"... (mã hs vải 80% rayon 2/ mã hs của vải 80% rayo)
- Mã HS 52113900: Vải 95%Polyester5%Spandex 57/58"... (mã hs vải 95%polyeste/ mã hs của vải 95%polye)
- Mã HS 52113900: Vải 93% Polyester 7% Spandex 58/60"... (mã hs vải 93% polyest/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 52113900: Vải 65%Polyester35%Cotton khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 52113900: Vải 80%cotton 20% polyester(K:40"-70")... (mã hs vải 80%cotton 2/ mã hs của vải 80%cotto)
- Mã HS 52113900: VẢI 60%COTTON 39%POLYESTER 1%LUREX WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 60%cotton 3/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 52113900: Vải dệt thoi 55%modal45%polyester dệt thoi từ,... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52113900: Vải 60% COTTON, 40%LINEN, trọng lượng trên 200g/m2, Xuất trả từ TK 103071581100/E11 ngày 25/12/2019, dòng số 1... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 52113900: Vải 10% Cotton 90% Polyester 58''... (mã hs vải 10% cotton/ mã hs của vải 10% cott)
- Mã HS 52113900: Vải 52% Nylon 48% polyester.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 12066Yds/56"... (mã hs vải 52% nylon 4/ mã hs của vải 52% nylo)
- Mã HS 52113900: Vải 58% Cotton 38% Nylon 4% PU.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 413Yds/56"... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 52114200: Vải 67%cotton 31% polyester 2%elastane... (mã hs vải 67%cotton 3/ mã hs của vải 67%cotto)
- Mã HS 52114200: Vải chính 52%COTTON, 22%POLYESTER, 19%TENCEL, 5%RAYON, 2%LYCRA, Weight: 9.3 oz/yd2 +/- 3% Full width: 56" +/- 1", Color: Blue, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 52%co/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 52114200: Vải chính 75% Cotton/ 24% PE/ 1% Spandex, Weight: 6.6 oz/yd2 +/- 5%, Full Width: 55" +/- 1", Color: Blue, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 75% c/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 52114200: Vải chính 82% Cotton/ 16.5% PE/ 1.5% Spandex, Weight: 9 oz/yd2 +/- 5%, Full Width: 53" +/- 1", Color: Blue, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 82% c/ mã hs của vải chính 82)
- Mã HS 52114200: Vải chính 62% Cotton/ 25% PE/ 11% Rayon/ 2% Spandex, Weight: 8.8 oz/yd2 +/- 5%, Full Width: 56" +/- 1", Color: Black, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 62% c/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 52114200: Vải denim TL518016 (80% Cotton 12% Polyester 6% Rayon (Viscose) 2% Spandex) màu Light Indigo Blue- Width 53/55")... (mã hs vải denim tl518/ mã hs của vải denim tl)
- Mã HS 52114200: Vải denim TL318016 (80% Cotton 12% Polyester 6% Viscose 2% Spandex) màu Indigo Blue- Cuttable Width 53")... (mã hs vải denim tl318/ mã hs của vải denim tl)
- Mã HS 52114200: Vải denim chất liệu 77% Cotton 20% Polyamide (nylon) 3% Spandex (Elastane/Lycra) Định lượng 280 Gr/m2.tờ khai NK số 103017577830... (mã hs vải denim chất/ mã hs của vải denim ch)
- Mã HS 52114200: Vải bò Denim khổ 45"-47", dệt thoi từ các sợi màu khác nhau, thành phần 63% COTTON 25% POLYESTER 6% RAYON 6% SPANDEX, trọng lượng trung bình 351g/m2... (mã hs vải bò denim kh/ mã hs của vải bò denim)
- Mã HS 52114300: Vải 67%Cotton 31%Polyester 2%Polyurethane... (mã hs vải 67%cotton 3/ mã hs của vải 67%cotto)
- Mã HS 52114900: Vải dệt thoi 100% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52114900: Vải 58% cotton 35% polyester 7% spandex, khổ 165 cm- ZM4189.00.17, mới 100% (903,6 mét)... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 52114900: Vải TC Lining T3901 (65% Polyester 35% Cotton) cán cire khổ 58-60"... (mã hs vải tc lining t/ mã hs của vải tc linin)
- Mã HS 52114900: VAI DET THOI 65% POLYESTER,35% COTTON KHO 150 CM-TL: 100 G/M2... (mã hs vai det thoi 65/ mã hs của vai det thoi)
- Mã HS 52115990: Vải 42% Cotton, 28% Rayon, 28% polyeter, 2% spandex 54" (7380 YDS)- Hang chuyen giao tu TKNK: 103014793230/E21 ngay 27/11/2019... (mã hs vải 42% cotton/ mã hs của vải 42% cott)
- Mã HS 52115990: Vải dệt thoi- Woven (M009 VẢI VÂN ĐIỂM), 60%cotton 40% Polyester, khổ 56". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi w/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52115990: Vải 72% Nylon 28%OP... (mã hs vải 72% nylon 2/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 52115990: Vải 82% Nylon 18% OP... (mã hs vải 82% nylon 1/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 52115990: VẢI 35%Wool 35%Poly 30% Acrylic khổ 50/60"... (mã hs vải 35%wool 35%/ mã hs của vải 35%wool)
- Mã HS 52115990: VẢI 60% Viscose 40% Wool khổ 56/57''... (mã hs vải 60% viscose/ mã hs của vải 60% visc)
- Mã HS 52115990: VẢI 90% Viscose 10% Wool khổ 50/60''... (mã hs vải 90% viscose/ mã hs của vải 90% visc)
- Mã HS 52115990: VẢI 96% Viscose 4% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 96% viscose/ mã hs của vải 96% visc)
- Mã HS 52115990: VẢI 57% Viscose 41% Poly 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 57% viscose/ mã hs của vải 57% visc)
- Mã HS 52115990: VẢI 59% Viscose 34% Poly 7% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 59% viscose/ mã hs của vải 59% visc)
- Mã HS 52115990: Vải 73% Viscose 20% Nylon 7% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 73% viscose/ mã hs của vải 73% visc)
- Mã HS 52115990: VẢI 55% Viscose 43% Cotton 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 55% viscose/ mã hs của vải 55% visc)
- Mã HS 52121100: Vải dệt thoi từ bông YM45S- Size Abt: 120.5cm x 51.0m (Thành phần: 60% Cotton, 40% Silk)- Giá trị cấn trừ sợi Cotton: 8pcs x usd22.63 usd181.04... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121300: Vải dệt thoi 80% Polyester 20% Cotton đã nhuộm khổ 59",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102821513650 ngày 19/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121300: Vải 67% Cotton 30% Nylon 3% Spandex mới 100%... (mã hs vải 67% cotton/ mã hs của vải 67% cott)
- Mã HS 52121300: Vải 48% Cotton 45% Polyester 7% Wool mới 100%... (mã hs vải 48% cotton/ mã hs của vải 48% cott)
- Mã HS 52121300: Vải dệt thoi 77% cotton 19% nylon 4% pu khổ 55''... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121300: Dây vải viền in khổ 28 mm(Hàng mới 100%)... (mã hs dây vải viền in/ mã hs của dây vải viền)
- Mã HS 52121300: Vải lót dùng để lót túi xách 100% cotton, đã nhuộm, trọng lượng không quá 200 g/m2 (trọng lượng 183.19). Xuất trả từ TK 102970744003/E11, ngày 06/11/2019 dòng 12... (mã hs vải lót dùng để/ mã hs của vải lót dùng)
- Mã HS 52121300: Vải 71% Cotton 29% Poly... (mã hs vải 71% cotton/ mã hs của vải 71% cott)
- Mã HS 52121400: VAI CHINH TENCEL/NYLON/ELAS/... (mã hs vai chinh tence/ mã hs của vai chinh te)
- Mã HS 52121400: Vải nhân tạo Cotton 50%, Polyester 50%... (mã hs vải nhân tạo co/ mã hs của vải nhân tạo)
- Mã HS 52121400: Vải chính sợi nhuộm Cotton 65%, Hemp 35%... (mã hs vải chính sợi n/ mã hs của vải chính sợ)
- Mã HS 52121400: Vải dệt thoi 73% cotton 27%linen từ bông... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52121590: Vải 100% Cotton đã in dệt thoi khổ 53/54"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52121590: Bông trần các loại (Khổ 58/60'')... (mã hs bông trần các l/ mã hs của bông trần cá)
- Mã HS 52121590: VAI CHINH COTTON/VISCOSE/ELASTANE... (mã hs vai chinh cotto/ mã hs của vai chinh co)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 57% cotton 43% Polyester đã nhuộm khổ 58"/60'',Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 22 TKNK:102509280160 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 45% Polyester 44% Cotton 11% Wool đã nhuộm khổ 58",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 23 TKNK:102509262660 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 65% Polyester 35% Cotton đã nhuộm khổ 57",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102242589740 ngày 26/09/2018... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải dệt thoi 47% Cotton 37% Spandex 16% Nylon đã nhuộm khổ 49",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102826304710 ngày 21/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 47/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 52122300: Vải 100% COTTON (Màu Red- 80yds)-100% COTTON K58"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 52122590: Băng rôn- 800x80cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 800x8/ mã hs của băng rôn 80)
- Mã HS 52122590: Băng rôn-350x100cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn350x10/ mã hs của băng rôn350)
- Mã HS 52122590: Băng rôn-600x100cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn600x10/ mã hs của băng rôn600)
- Mã HS 52122590: Băng rôn 2 mặt- 300x200cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 2 mặt/ mã hs của băng rôn 2 m)
- Mã HS 52122590: Băng rôn có khung-200x120cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn có khu/ mã hs của băng rôn có)
- Mã HS 52122590: Băng rôn 2 mặt có khung-200x300cm (dùng quảng cáo, thông báo)... (mã hs băng rôn 2 mặt/ mã hs của băng rôn 2 m)
- Mã HS 52122590: Vải 75% Cotton 25% Polyester K44"-60"... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 52122590: Vải 65% Cotton, 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 52122590: vải kéo sợi 200MMX125X10MM (VẢI NGUYÊN TÂM,chất liệu: bông)... (mã hs vải kéo sợi 200/ mã hs của vải kéo sợi)
- Mã HS 52122590: Vải chính 100% cotton K.140cm... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)