Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 5401- 5408

>> HS Code 5301- 5311 >> HS Code 5501- 5516

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
5401 Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
540110 - Từ sợi filament tổng hợp: - Of synthetic filaments:
54011010 - - Đóng gói để bán lẻ - - Put up for retail sale
54011090 - - Loại khác - - Other
540120 - Từ sợi filament tái tạo: - Of artificial filaments:
54012010 - - Đóng gói để bán lẻ - - Put up for retail sale
54012090 - - Loại khác - - Other
5402 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún: - High tenacity yarn of nylon or other polyamides, whether or not textured:
54021100 - - Từ các aramit - - Of aramids
54021900 - - Loại khác - - Other
54022000 - Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún - High tenacity yarn of polyesters, whether or not textured
- Sợi dún: - Textured yarn:
54023100 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex - - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex
54023200 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex - - Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex
54023300 - - Từ các polyeste - - Of polyesters
54023400 - - Từ polypropylen - - Of polypropylene
54023900 - - Loại khác - - Other
- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: - Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre:
540244 - - Từ nhựa đàn hồi: - - Elastomeric:
54024410 - - - Từ các polyeste - - - Of polyesters
54024420 - - - Từ polypropylen - - - Of polypropylene
54024490 - - - Loại khác - - - Other
54024500 - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác - - Other, of nylon or other polyamides
54024600 - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần - - Other, of polyesters, partially oriented
54024700 - - Loại khác, từ các polyeste - - Other, of polyesters
54024800 - - Loại khác, từ polypropylen - - Other, of polypropylene
54024900 - - Loại khác - - Other
- Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: - Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre:
54025100 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác - - Of nylon or other polyamides
54025200 - - Từ các polyeste - - Of polyesters
54025300 - - Từ polypropylen - - Of polypropylene
54025900 - - Loại khác - - Other
- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: - Other yarn, multiple (folded) or cabled:
54026100 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác - - Of nylon or other polyamides
54026200 - - Từ các polyeste - - Of polyesters
54026300 - - Từ polypropylen - - Of polypropylene
54026900 - - Loại khác - - Other
5403 Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex. Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
54031000 - Sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose) - High tenacity yarn of viscose rayon
- Sợi khác, đơn: - Other yarn, single:
540331 - - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose), không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét: - - Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre:
54033110 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54033190 - - - Loại khác - - - Other
540332 - - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose), xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét: - - Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre:
54033210 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54033290 - - - Loại khác - - - Other
540333 - - Từ xenlulo axetat: - - Of cellulose acetate:
54033310 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54033390 - - - Loại khác - - - Other
540339 - - Loại khác: - - Other:
54033910 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54033990 - - - Loại khác - - - Other
- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: - Other yarn, multiple (folded) or cabled:
540341 - - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose): - - Of viscose rayon:
54034110 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54034190 - - - Loại khác - - - Other
540342 - - Từ xenlulo axetat: - - Of cellulose acetate:
54034210 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54034290 - - - Loại khác - - - Other
540349 - - Loại khác: - - Other:
54034910 - - - Sợi dún - - - Textured yarn
54034990 - - - Loại khác - - - Other
5404 Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
- Sợi monofilament: - Monofilament:
54041100 - - Từ nhựa đàn hồi - - Elastomeric
54041200 - - Loại khác, từ polypropylen - - Other, of polypropylene
54041900 - - Loại khác - - Other
54049000 - Loại khác - Other
54050000 Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
54060000 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ. Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
5407 Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04.
540710 - Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: - Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters:
- - Vải làm lốp xe; vải làm băng tải: - - Tyre fabrics; conveyor duck:
54071021 - - - Chưa tẩy trắng (SEN) - - - Unbleached
54071029 - - - Loại khác (SEN) - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
54071091 - - - Chưa tẩy trắng - - - Unbleached
54071099 - - - Loại khác - - - Other
54072000 - Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự - Woven fabrics obtained from strip or the like
54073000 - Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI - Fabrics specified in Note 9 to Section XI
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên: - Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides:
540741 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: - - Unbleached or bleached:
54074110 - - - Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu - - - Woven nylon mesh fabrics of untwisted filament yarn suitable for use as reinforcing material for tarpaulins
54074190 - - - Loại khác - - - Other
54074200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54074300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54074400 - - Đã in - - Printed
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên: - Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments:
54075100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54075200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54075300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54075400 - - Đã in - - Printed
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên: - Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments:
540761 - - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên: - - Containing 85 % or more by weight of non- textured polyester filaments:
54076110 - - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - - Unbleached or bleached
54076190 - - - Loại khác - - - Other
540769 - - Loại khác: - - Other:
54076910 - - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - - Unbleached or bleached
54076990 - - - Loại khác - - - Other
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở lên: - Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments:
54077100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54077200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54077300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54077400 - - Đã in - - Printed
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông: - Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton:
54078100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54078200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54078300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54078400 - - Đã in - - Printed
- Vải dệt thoi khác: - Other woven fabrics:
54079100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54079200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54079300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54079400 - - Đã in - - Printed
5408 Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05. Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.05.
540810 - Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose): - Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of viscose rayon:
54081010 - - Chưa tẩy trắng - - Unbleached
54081090 - - Loại khác - - Other
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên: - Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like:
54082100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54082200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54082300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54082400 - - Đã in - - Printed
- Vải dệt thoi khác: - Other woven fabrics:
54083100 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng - - Unbleached or bleached
54083200 - - Đã nhuộm - - Dyed
54083300 - - Từ các sợi có các màu khác nhau - - Of yarns of different colours
54083400 - - Đã in - - Printed

- Mã HS 54011010: Chỉ khâu dùng để may sản phẩm công nghiệp, Code: JFL-S-1250,vật liệu: Sợi PTFE 1250den,lực kéo đứt >35N,độ dài liên tục:7200m/kg. Mới 100%... (mã hs chỉ khâu dùng đ/ mã hs của chỉ khâu dùn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon- WHT NYLON THREAD(1LB9326.88MET, 150LB)... (mã hs chỉ nylon wht/ mã hs của chỉ nylon w)
- Mã HS 54011010: Chỉ poly(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ polybằng s/ mã hs của chỉ polybằn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ nylonbằng/ mã hs của chỉ nylonbằ)
- Mã HS 54011010: Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp đã đóng gói bán lẻ Epic T24 5000M Sew Thread (PPC 60/40) (2925120-ART 2925 TKT 120Black)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ mã hs của chỉ khâu làm)
- Mã HS 54011010: chỉ dùng cho máy thêu làm từ 100% xơ staple tổng hợp(hàng mới 100%)... (mã hs chỉ dùng cho má/ mã hs của chỉ dùng cho)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại 5000m/cuộn (Chỉ tơ sợi liên tục 100% polyester (vật liệu nhân tạo) 715 TEX18 5000M, có cấu trúc sợi liên tục (filament))... (mã hs chỉ các loại 50/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại(1ROLL5000M)... (mã hs chỉ các loại1r/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ may150TEX21 5000M. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may150tex21/ mã hs của chỉ may150te)
- Mã HS 54011010: Chỉ may SPUN-T-TEX 27 (60/3)- COLORS (5000 Mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may spunt/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may giày-NYLON F.66 YARN BONDED SEWING THREAD 210D/3 PLY:FTWR WHITE(01F7)... (mã hs chỉ may giàyny/ mã hs của chỉ may giày)
- Mã HS 54011010: Chỉ ANEFIL NYLON BONDED TEX 45 (4500M/CONE) <SW*TH>... (mã hs chỉ anefil nylo/ mã hs của chỉ anefil n)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại (20 roll,1 roll 5.000 mét)... (mã hs chỉ các loại 2/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ may (3.000m/ cuộn)... (mã hs chỉ may 3000m/ mã hs của chỉ may 30)
- Mã HS 54011010: Chỉ may,thêu các loại... (mã hs chỉ maythêu cá/ mã hs của chỉ maythêu)
- Mã HS 54011010: Chỉ may: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu... (mã hs chỉ may nguyên/ mã hs của chỉ may ngu)
- Mã HS 54011010: Chỉ (10000m/cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ mã hs của chỉ 10000m/)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu các loại... (mã hs chỉ thêu các lo/ mã hs của chỉ thêu các)
- Mã HS 54011010: Chỉ may ONYX 6000M/Cuộn- Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may onyx 60/ mã hs của chỉ may onyx)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Ace Woolly 100d/2 (0.5p)- 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may ace woo/ mã hs của chỉ may ace)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại (5000m/cuộn-150-200g)... (mã hs chỉ các loại 5/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu (THREAD), chiều dài 800mm, 0.125LB/1mm, hàng mới 100%... (mã hs chỉ thêu threa/ mã hs của chỉ thêu th)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thêu 150D/1 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may thêu 15/ mã hs của chỉ may thêu)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loạ i- (5000m/Cuộn)POLY THREAD- LÀM TỪ SỢI FILAMENT... (mã hs chỉ các loạ i/ mã hs của chỉ các loạ)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(Mục 01 của tk 103074261030)... (mã hs chỉ maymục 01/ mã hs của chỉ maymục)
- Mã HS 54011090: Chỉ 1000M... (mã hs chỉ 1000m/ mã hs của chỉ 1000m)
- Mã HS 54011090: Chỉ 5000M... (mã hs chỉ 5000m/ mã hs của chỉ 5000m)
- Mã HS 54011090: Chỉ #5 (539) (1000m)- 90080-10000-39... (mã hs chỉ #5 539 1/ mã hs của chỉ #5 539)
- Mã HS 54011090: Chỉ #20 (BKB) (2000m)- 90200-14000-BK... (mã hs chỉ #20 bkb/ mã hs của chỉ #20 bkb)
- Mã HS 54011090: Chỉ polyester #5-505 (1Roll1000met)-90080-10000-65... (mã hs chỉ polyester #/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: Chỉ polyester (2000m) (thread#8)-90080-20000-23... (mã hs chỉ polyester/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (1500-3000M)... (mã hs chỉ may 15003/ mã hs của chỉ may 150)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(2000m-9500m/cuộn 210gr- 400gr) (35 cuộn, 5000m/ cuộn) (đơn giá: 0.000372 usd/m)... (mã hs chỉ may2000m9/ mã hs của chỉ may2000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 10.000m/ CUỘN.MỚI 100%... (mã hs chỉ may 10000m/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ (5000M/ROLL)-653 ROLL... (mã hs chỉ 5000m/roll/ mã hs của chỉ 5000m/r)
- Mã HS 54011090: Chỉ may giày (thread)(100m-8000m)... (mã hs chỉ may giày t/ mã hs của chỉ may giày)
- Mã HS 54011090: Chỉ may, filament tổng hợp, từ polyester... (mã hs chỉ may filame/ mã hs của chỉ may fil)
- Mã HS 54011090: Chỉ may.100D/2 (5000m/cuộn)- làm từ sợi filament nhân tạo.... (mã hs chỉ may100d/2/ mã hs của chỉ may100d)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (200m/cuôn)... (mã hs chỉ may 200m/c/ mã hs của chỉ may 200)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 2000mét/cuộn... (mã hs chỉ may 2000mét/ mã hs của chỉ may 2000)
- Mã HS 54011090: MONO FILAMENT, 0.25MM, CLEAR/CLEAR(91B)-Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp... (mã hs mono filament/ mã hs của mono filamen)
- Mã HS 54011090: Chỉ may- 100% Nylon threads 210D/2 2500M White... (mã hs chỉ may 100% n/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Scui 50D/2 100% Polyester, loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may scui 50/ mã hs của chỉ may scui)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLYESTER N6 10# BLACK... (mã hs chỉ polyester n/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY(1000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may1000m/c/ mã hs của chỉ may1000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY(2000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may2000m/c/ mã hs của chỉ may2000)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (2.500m/cuộn)(1,051cuộn 67.96kgs)... (mã hs chỉ may 2500m/ mã hs của chỉ may 25)
- Mã HS 54011090: Chỉ NYLON 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ nylon 210d// mã hs của chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ spun 16s/2p/ mã hs của chỉ spun 16s)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/RChỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ poly 210d/3/ mã hs của chỉ poly 210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may công nghiệp bằng sợi filament tổng hợp, chưa được đóng gói bán lẻ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chỉ may công ng/ mã hs của chỉ may công)
- Mã HS 54011090: Chỉ may ván làm từ sợi Filament tổng hợp. Kích thước:(phi 15- dài 25)cm,do TQSX mới 100% sản xuất năm 2019... (mã hs chỉ may ván làm/ mã hs của chỉ may ván)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (500-8000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50080/ mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 54011090: Chỉ may P210D/3P 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may p210d/3/ mã hs của chỉ may p210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NY210D/3P BOND 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may ny210d// mã hs của chỉ may ny21)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY, 1 CUỘN 100G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chỉ may 1 cuộn/ mã hs của chỉ may 1 c)
- Mã HS 54011090: Chỉ may, (5000M/ROL)... (mã hs chỉ may 5000m/ mã hs của chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu TKP140 làm từ sợi polyeste filament, dài 3000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu tkp140/ mã hs của chỉ khâu tkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu S50/3 làm từ sợi polyeste filament độ mảnh 77D, dài 3000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu s50/3/ mã hs của chỉ khâu s50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30m/ống... (mã hs chỉ may 30m/ống/ mã hs của chỉ may 30m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 500m/ống... (mã hs chỉ may 500m/ốn/ mã hs của chỉ may 500m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 3,000m/ống... (mã hs chỉ may 3000m// mã hs của chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ- SP 40/2 (5000 met/cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs chỉ sp 40/2 5/ mã hs của chỉ sp 40/2)
- Mã HS 54011090: CHỈ (4000M/CUỘN)(HCNC)... (mã hs chỉ 4000m/cuộn/ mã hs của chỉ 4000m/c)
- Mã HS 54011090: chỉ may(connex 20)... (mã hs chỉ mayconnex/ mã hs của chỉ mayconn)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (100% polyeste)... (mã hs chỉ may 100% p/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ (1roll3800m)... (mã hs chỉ 1roll3800m/ mã hs của chỉ 1roll38)
- Mã HS 54011090: Chỉ may-AB1260, cuộn 6550m. S/N F16M-0250-02... (mã hs chỉ mayab1260/ mã hs của chỉ mayab12)
- Mã HS 54011090: Chỉ may-19900-S12950P, Cuộn 4.800m. S/N 15455170-102... (mã hs chỉ may19900s/ mã hs của chỉ may1990)
- Mã HS 54011090: chỉ 30/2 (TP:100% Filament,TB:5.000y/roll)... (mã hs chỉ 30/2 tp10/ mã hs của chỉ 30/2 tp)
- Mã HS 54011090: LÔNG VỊT... (mã hs lông vịt/ mã hs của lông vịt)
- Mã HS 54011090: Chỉ may tạo thành từ các Filament Polyeste,màu trắng, cuộn trên lõi bìa,trọng lượng 1000g/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may tạo thà/ mã hs của chỉ may tạo)
- Mã HS 54011090: Chỉ (10000m/cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ mã hs của chỉ 10000m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (3000m)... (mã hs chỉ may 3000m/ mã hs của chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (2000m/cone)... (mã hs chỉ may 2000m// mã hs của chỉ may 200)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (3000m/cone)... (mã hs chỉ may 3000m// mã hs của chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ (2000m/cone)... (mã hs chỉ 2000m/cone/ mã hs của chỉ 2000m/c)
- Mã HS 54011090: Chỉ- N66 Bonded Thread 200D/1-150G(6200m) (210800 M)... (mã hs chỉ n66 bonded/ mã hs của chỉ n66 bon)
- Mã HS 54011090: Chỉ- Spun Polyester Thread 30/2-225G (4250m) (12750 M)... (mã hs chỉ spun polye/ mã hs của chỉ spun po)
- Mã HS 54011090: Chỉ- HI- Bonded Thread(NBH) 210D/3-150G (1800m) (18000 M)... (mã hs chỉ hi bonded/ mã hs của chỉ hi bon)
- Mã HS 54011090: Chỉ #4 6637... (mã hs chỉ #4 6637/ mã hs của chỉ #4 6637)
- Mã HS 54011090: Chi may từ sợi filament tổng hợp (1500m/cuộn)... (mã hs chi may từ sợi/ mã hs của chi may từ s)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Ace Filament 100 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may ace fil/ mã hs của chỉ may ace)
- Mã HS 54011090: CHỈ 500M/CONE... (mã hs chỉ 500m/cone/ mã hs của chỉ 500m/con)
- Mã HS 54011090: CHỈ 5000M/CONE... (mã hs chỉ 5000m/cone/ mã hs của chỉ 5000m/co)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY, MỚI 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ mã hs của chỉ may mới)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu các loại... (mã hs chỉ thêu các lo/ mã hs của chỉ thêu các)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 40m/ống... (mã hs chỉ may 40m/ống/ mã hs của chỉ may 40m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 10,000m/ống... (mã hs chỉ may 10000m/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại 5000 m/c... (mã hs chỉ các loại 50/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại (<3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ các loại/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu (SEWING THREAD) (5,000m/Cuộn) (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu sewin/ mã hs của chỉ thêu se)
- Mã HS 54011090: Chỉ may GRAL... (mã hs chỉ may gral/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may#8(màu 93)... (mã hs chỉ may#8màu 9/ mã hs của chỉ may#8mà)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #5 (màu 441), chất liệu filament, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #5 màu/ mã hs của chỉ may #5)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #8, chất liệu filament- mới 100%, định lượng 0.048kg... (mã hs chỉ may #8 chấ/ mã hs của chỉ may #8)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #5, chất liệu filament (H30)- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%... (mã hs chỉ may #5 chấ/ mã hs của chỉ may #5)
- Mã HS 54011090: Chỉ may#8, chất liệu filament(màu 93)- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%... (mã hs chỉ may#8 chất/ mã hs của chỉ may#8 c)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #4- mới 100%, chất liệu filament... (mã hs chỉ may #4 mới/ mã hs của chỉ may #4)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 40/2 (100PCT Spun Polyester Yarn)... (mã hs chỉ may 40/2 1/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại 20/3 Color (2000 Mét/Cuộn)... (mã hs chỉ các loại 20/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ (2000-5000m/ cuộn)... (mã hs chỉ 20005000m/ mã hs của chỉ 200050)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Wooly Spin 200m/cone (từ sợi filament tổng hợp, 13 sợi xoắn thành 1 sợi), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may wooly s/ mã hs của chỉ may wool)
- Mã HS 54011090: Chỉ may nilon (1 cuộn 1500 mét)... (mã hs chỉ may nilon/ mã hs của chỉ may nilo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #8 (màu 153), chất liệu filament- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs chỉ may #8 màu/ mã hs của chỉ may #8)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 500M/CUỘN... (mã hs chỉ may 500m/cu/ mã hs của chỉ may 500m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON SV4 B95LGY... (mã hs chỉ may nylon s/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON 30/2000 16BE... (mã hs chỉ may nylon 3/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ (500-7500 Yds/ cuộn)... (mã hs chỉ 5007500 y/ mã hs của chỉ 500750)
- Mã HS 54012010: Chỉ may viền bằng Polyester... (mã hs chỉ may viền bằ/ mã hs của chỉ may viền)
- Mã HS 54012010: Chỉ may nhân tạo (AK-6) làm từ sợi Filament nhân tạo (sử dụng trong ngành dệt may)... (mã hs chỉ may nhân tạ/ mã hs của chỉ may nhân)
- Mã HS 54012010: Chỉ may chất liệu 100%Nylon... (mã hs chỉ may chất li/ mã hs của chỉ may chất)
- Mã HS 54012010: Chỉ các loại 5000m/cuộn (Chi may 100% Spun polyester)... (mã hs chỉ các loại 50/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54012010: Chỉ khâu làm từ sợ Filament tái tạo (100% sợi Polyester), màu trắng- 100% Spun Polyester Yarn. 20/3 Raw White, Dyetube, hàng mới 100%... (mã hs chỉ khâu làm từ/ mã hs của chỉ khâu làm)
- Mã HS 54012010: Chỉ may LinkK TN90M các màu loại 2000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may linkk t/ mã hs của chỉ may link)
- Mã HS 54012010: Chỉ may Jaemin US90YY các màu loại 3000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may jaemin/ mã hs của chỉ may jaem)
- Mã HS 54012010: Chỉ may (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m// mã hs của chỉ may 250)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (2500 Mét)... (mã hs chỉ may 2500 m/ mã hs của chỉ may 250)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu bao,14.8mm,50M/ROLL, dùng để khâu bao hàng, chất liệu bằng thread 100%, mới 100%... (mã hs chỉ khâu bao14/ mã hs của chỉ khâu bao)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC 150T21 5000M... (mã hs chỉ may epic 15/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 25T105 2000M... (mã hs chỉ may astra 2/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY Eloflex 120T27 3000M... (mã hs chỉ may eloflex/ mã hs của chỉ may elof)
- Mã HS 54012090: CHỈ THÊU SYLKO 120T27 3000M... (mã hs chỉ thêu sylko/ mã hs của chỉ thêu syl)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (1000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 1000 m/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 54012090: Chỉ polyester 19 420D/3 125g(1 cuộn 700m)... (mã hs chỉ polyester 1/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ may, chất liệu từ 100% Polyester, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may chất l/ mã hs của chỉ may chấ)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 44800 m/ kg... (mã hs chỉ may 44800 m/ mã hs của chỉ may 4480)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 44800m/kg... (mã hs chỉ may 44800m// mã hs của chỉ may 4480)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 5000m/roll... (mã hs chỉ may 5000m/r/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 54012090: Chỉ may Chỉ may 5000m/roll... (mã hs chỉ may chỉ may/ mã hs của chỉ may chỉ)
- Mã HS 54012090: ống chỉ- MT-08-012... (mã hs ống chỉ mt08/ mã hs của ống chỉ mt)
- Mã HS 54012090: Chỉ may cuộn trên lõi trọng lượng không quá 1000g/cuộn (màu đen),hàng mới 100%... (mã hs chỉ may cuộn tr/ mã hs của chỉ may cuộn)
- Mã HS 54012090: Chi lam tu soi Filament nhan tao (5000 m) (chỉ làm từ sợi Filament nhân tạo)... (mã hs chi lam tu soi/ mã hs của chi lam tu s)
- Mã HS 54012090: Chỉ (500-20.000met/cuộn250-800gram)... (mã hs chỉ 50020000/ mã hs của chỉ 50020)
- Mã HS 54012090: Chỉ May (5000m/Cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu đi từ filament tái tạo rayon, độ mảnh 280, 4decitex, đóng gói 150g/cuộn (cả lõi), dùng trong may mặc, nhà sản xuất: Shishi Flying Wheel Thread Co., Ltd, mới 100%... (mã hs chỉ khâu đi từ/ mã hs của chỉ khâu đi)
- Mã HS 54012090: Chỉ Nylon 2250m/cuộn... (mã hs chỉ nylon 2250m/ mã hs của chỉ nylon 22)
- Mã HS 54012090: Chỉ các loại (1LBS12,000 mét)... (mã hs chỉ các loại 1/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (đơn giá hoá đơn: 0.001654317 usd/m)... (mã hs chỉ may đơn gi/ mã hs của chỉ may đơn)
- Mã HS 54012090: Chỉ(5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ5000m/cuộn/ mã hs của chỉ5000m/cu)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (1/Cuộn5000/M580/Cuộn)... (mã hs chỉ may 1/cuộn/ mã hs của chỉ may 1/c)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1B667 dùng để máy vỏ đệm cho sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1b667 dù/ mã hs của chỉ 19a1b667)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1B477 dùng trong sản xuất các sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1b477 dù/ mã hs của chỉ 19a1b477)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1I477 dùng trong sản xuất các sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1i477 dù/ mã hs của chỉ 19a1i477)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu bao F14.8mm,50M/ROLL,dùng để khâu bao hàng, chất liệu bằng thread 100%, mới 100%... (mã hs chỉ khâu bao f1/ mã hs của chỉ khâu bao)
- Mã HS 54012090: Chỉ (01 cuộn 3000 mét)... (mã hs chỉ 01 cuộn 30/ mã hs của chỉ 01 cuộn)
- Mã HS 54012090: Chỉ (600 mét/cuộn)... (mã hs chỉ 600 mét/cu/ mã hs của chỉ 600 mét)
- Mã HS 54012090: Chỉ (5000met/cuộn)... (mã hs chỉ 5000met/cu/ mã hs của chỉ 5000met)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo (100% viscose rayon filament 75D/2, NL sản xuất chỉ thêu) (GĐ số: 14237/TĐ-TCHQ ngày 27/11/2014)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ mã hs của chỉ khâu làm)
- Mã HS 54012090: Chỉ(2500m/cuon)... (mã hs chỉ2500m/cuon/ mã hs của chỉ2500m/cu)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 250/3 bằng sợi filament tái tạo chưa đóng gói để bán lẻ, dùng để xâu thủy tinh giả ngọc trai, (1 cuộn 200gr, đơn giá 1 cuộn 27,000 vnđ), mới 100%... (mã hs chỉ may 250/3 b/ mã hs của chỉ may 250/)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER (POLYESTER HIGH TENACITY SEWING THREAD 420D (MADE FROM 210D/72F) RAW WHITE) MOI 100%... (mã hs chi polyester/ mã hs của chi polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ may làm từ sợi Filament... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 54012090: Chỉ may mẫu, nhà cung cấp: KAWABE, đóng gói 0.9kg/cuộn. Mới 100%... (mã hs chỉ may mẫu nh/ mã hs của chỉ may mẫu)
- Mã HS 54012090: Chỉ các loại, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ các loại h/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54021100: Sợi aramit là sợi đơn có độ bền cao (lớn hơn 60 Cn/tex) từ Aramit filament, không xoắn, dùng để làm sợi tanh trong sản xuất lốp xe đạp (KEVLAR YARN K49 6300DTEX/ 1 FOR TIRE CORD)... (mã hs sợi aramit là s/ mã hs của sợi aramit l)
- Mã HS 54021100: Sợi kevlar 1*3/1000d (aramid)... (mã hs sợi kevlar 1*3// mã hs của sợi kevlar 1)
- Mã HS 54021100: Dây gia cường Filament tổng hợp từ các aramid, loại 7900DTEX dùng trong sản xuất sợi cáp quang. Hàng mới 100%... (mã hs dây gia cường f/ mã hs của dây gia cườn)
- Mã HS 54021100: Dây gia cường Ripcord tổng hợp từ các sợi aramid, loại 3000denier, dùng trong sản xuất sợi cáp quang. Xuất xứ Hàn Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs dây gia cường r/ mã hs của dây gia cườn)
- Mã HS 54021100: Sợi Filament từ Aramid loại 8050dtex F6000 chưa đóng gói bán lẻ, dạng cuộn đk lõi 94mm, đk ngoài 290mm, nặng 10.5kg/bobbin, dùng cho sản xuất cáp quang,hãng SX TEIJIN HÀ LAN. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi filament từ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54021900: Sợi đơn,thẳng 100% Nylon-NYLON 6 FILAMENT YARN NY6 FDY 380/96FD AA (Dùng để sản xuất vải- hàng chuyển loại hình một phần mục 1 số lượng: 2,435.36 Kgs của TK: 101627843330/E31 Ngày: 27/09/2017.)... (mã hs sợi đơnthẳng 1/ mã hs của sợi đơnthẳn)
- Mã HS 54021900: Sợi có độ bền làm từ polyamid nhân tạo dùng để dệt gia cường ống cao su, mã 142046 (Theo TKN:102998201460)#&TĐMĐSDSP... (mã hs sợi có độ bền l/ mã hs của sợi có độ bề)
- Mã HS 54021900: Sợi 100% wool... (mã hs sợi 100% wool/ mã hs của sợi 100% woo)
- Mã HS 54021900: Sợi filament tổng hợp... (mã hs sợi filament tổ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 35D/2. làm từ Sợi filament tổng hợp, có độ mảnh dưới 67 decitex.... (mã hs sợi nylon 35d/2/ mã hs của sợi nylon 35)
- Mã HS 54021900: Sợi Nylon 40D/1... (mã hs sợi nylon 40d/1/ mã hs của sợi nylon 40)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 0.1 mm, mới 100%... (mã hs sợi nylon 01 m/ mã hs của sợi nylon 0)
- Mã HS 54021900: Sợi 100%nylon 630/1(sợi filament đơn, mảnh, không xoắn, có độ bền cao)-Mới 100%... (mã hs sợi 100%nylon 6/ mã hs của sợi 100%nylo)
- Mã HS 54021900: Sợi 100% nylon 840/1(sợi filament đơn, mảnh, không xoắn, có độ bền cao)-Mới 100%... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54021900: Dây nylon- Nylon rope #200... (mã hs dây nylon nylo/ mã hs của dây nylon n)
- Mã HS 54021900: Sợi tơ Nylon 70/2, chưa xe, hàng mới 100%... (mã hs sợi tơ nylon 70/ mã hs của sợi tơ nylon)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 470T/72F BAP (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi nylon 470t// mã hs của sợi nylon 47)
- Mã HS 54021900: Chỉ 5000m/Cuộn... (mã hs chỉ 5000m/cuộn/ mã hs của chỉ 5000m/cu)
- Mã HS 54021900: SỢI 84% NYLON 16% LYCRA... (mã hs sợi 84% nylon 1/ mã hs của sợi 84% nylo)
- Mã HS 54021900: Sợi đơn có độ bền cao từ nylon filament, độ mảnh 340 decitex, độ bền 63,72 cN/tex: NYLON 6 MULTI-FILAMENT 280D (KQGĐ: 13347/TB-TCHQ ngày 03/11/2014)-Đã kiểm hóa tk:102235697102... (mã hs sợi đơn có độ b/ mã hs của sợi đơn có đ)
- Mã HS 54022000: Sợi filament (hàng sợi màu) Yarn 100% Polyester Color. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi filament h/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54022000: Sợi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ mã hs của sợi 65% poly)
- Mã HS 54022000: Sợi có độ bền từ Polyeste nhân tạo dùng để dệt gia cường ống cao su, mã PEF1000D (Theo TKN:102747254960)#&TĐMĐSDSP... (mã hs sợi có độ bền t/ mã hs của sợi có độ bề)
- Mã HS 54022000: Sợi Polyester (HALF-LIGHT POLYESTER MONOFILAMENT)... (mã hs sợi polyester/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: Sợi bện làm từ Polyester dùng cho may tay... (mã hs sợi bện làm từ/ mã hs của sợi bện làm)
- Mã HS 54022000: Sợi Nylon 70D/2... (mã hs sợi nylon 70d/2/ mã hs của sợi nylon 70)
- Mã HS 54022000: Sợi đơn có độ bền cao từ multifilament polyester, chưa đóng gói bán lẻ; ETHYLENE TEREPHTHALATE POLYMER 1000H; Hàng hóa khai báo theo KQ PTPL 01/TB-KĐ2 ngày 02/01/2019; Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn có độ b/ mã hs của sợi đơn có đ)
- Mã HS 54022000: SỢI BẰNG POLYESTER.MỚI 100%... (mã hs sợi bằng polyes/ mã hs của sợi bằng pol)
- Mã HS 54022000: Sợi dệt Polyester/ YARN 150D (No-Interlace) WHITE AA36... (mã hs sợi dệt polyest/ mã hs của sợi dệt poly)
- Mã HS 54022000: Sợi polyester 500D/182F (556DTEX/182F) 10 Kg (SA)/ Cuộn OPU 0.4% có độ bền cao... (mã hs sợi polyester 5/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: Sợi polyeste 500D/182F (556DTEX/182F), 10kg/cuộn, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí... (mã hs sợi polyeste 50/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: CHỈ MAY-FINISHING THREAD BABW... (mã hs chỉ mayfinishi/ mã hs của chỉ mayfini)
- Mã HS 54023100: Sợi nylon, moi 100%... (mã hs sợi nylon moi/ mã hs của sợi nylon m)
- Mã HS 54023100: Sợi dún ni lông màu trắng độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex (Hàng mới 100%)- 40 carton... (mã hs sợi dún ni lông/ mã hs của sợi dún ni l)
- Mã HS 54023100: Sợi đơn, dún từ filament nylon, không phải sợi có độ bền cao, độ mảnh sợi 27,5 tex,dạng cuộn,chưa đóng gói để bán lẻ- Process Blue Nylon 70D. Hàng mới 100%.Hàng có KQGĐ số: 79/TB-KĐ3 ngày 14/01/2019.... (mã hs sợi đơn dún từ/ mã hs của sợi đơn dún)
- Mã HS 54023200: Sợi đơn DTY N70D/24F đã tạo dún từ filament nylon, không phải sợi có độ bền cao, độ mảnh sợi 181 decitex, dạng cuộn, chưa đóng gói bán lẻ, mới 100%.... (mã hs sợi đơn dty n70/ mã hs của sợi đơn dty)
- Mã HS 54023300: sợi dỳn từ filament polyester, chưa đúng gúi để bỏn lẻ DTY(Polyester DTY) 150/144 SD AA 100% polyester, theo KQGĐ: 0126/TB-KĐ4, ngày 30/01/2018 CCHQ4.KQGĐ khác nhà cung cấp,... (mã hs sợi dỳn từ fila/ mã hs của sợi dỳn từ f)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn, dún, 100% polyester YARN DTY SD 50D/72F SIM AA (Dùng để sản xuất vải) (Hàng chuyển loại hình hết số lượng: 23,040 Kgs của TK: 102764436610/E31 Ngày: 18/07/2019.... (mã hs sợi đơn dún 1/ mã hs của sợi đơn dún)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt nhãn V63010B 75DR (Sợi dún)... (mã hs sợi dệt nhãn v6/ mã hs của sợi dệt nhãn)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester Recycled 300D/96F Grade A, LOT NO.: BT302F... (mã hs sợi polyester r/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester 50% Recycled 300D/96F Grade A, LOT NO.: BT30R1... (mã hs sợi polyester 5/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dún150D/48F DTY, NIM Z TWIST TPM110 SD RW AAA GRADE- màu trắng (từ Filamentt Polyester- dùng để sản xuất chỉ may- SP150D.Hàng mới 100%)... (mã hs sợi dún150d/48f/ mã hs của sợi dún150d/)
- Mã HS 54023300: Sợi có độ bền cao 100% polyester,C (100% polyester yarn"C"grade),đã làm dún, độ mảnh của sợi dưới 67decitex, 210D/3F,chưa đóng gói bán lẻ, chưa nhuộm màu, dùng dệt vải sx khẩu trang, gối, chăn.Mới100%... (mã hs sợi có độ bền c/ mã hs của sợi có độ bề)
- Mã HS 54023300: SỢI SE ĐÔI POLYESTER FDY HANK YARN-108D/36F/2, 30KGS/BAO. MỚI 100%... (mã hs sợi se đôi poly/ mã hs của sợi se đôi p)
- Mã HS 54023300: Sợi nhân tạo Polyester 100%... (mã hs sợi nhân tạo po/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 54023300: Vải polyester dùng để làm thí nghiệm- 1 cái 1 sheet 100cm x 120cm).- POLYESTER SHEET. Mới 100%... (mã hs vải polyester d/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyeste, độ mảnh dưới 175 decitex. Sợi đơn không xoắn, từ sợi Filament Poyeste, mới 100%. POLYESTER YARN DTY 150D/288F TBR SIM, GRADE A... (mã hs sợi polyeste đ/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn dúm từ multifilament polyeste, độ mảnh 184 decitex, độ bền tương đối 3,57 eN/tex, dạng cuộn (1 cuộn 0.5-6kg/cuộn), chưa đóng gói bán lẻ, Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs sợi đơn dúm từ/ mã hs của sợi đơn dúm)
- Mã HS 54023300: Dây viền trang trí bằng sợi 8mm (Nylon 80%, Spandex 20%) Hàng mới 100%... (mã hs dây viền trang/ mã hs của dây viền tra)
- Mã HS 54023300: Sợi chỉ tổng hợp 150D/48F, mã 5D154B-BKR4534... (mã hs sợi chỉ tổng hợ/ mã hs của sợi chỉ tổng)
- Mã HS 54023300: Sợi 90% POLYESTER 10% COTTON... (mã hs sợi 90% polyest/ mã hs của sợi 90% poly)
- Mã HS 54023300: Sợi 150D/144F+70D POLYESTER DTY/SPANDEX YARN WHITE, từ xơ filament polyeste, đã làm dún, dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 150d/144f7/ mã hs của sợi 150d/144)
- Mã HS 54023300: Sợi 150D/96F+40D Polyester Dty/Spandex Yarn Black, từ filament tổng hợp polyeste, đã làm dún, dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 150d/96f40/ mã hs của sợi 150d/96f)
- Mã HS 54023300: Sợi SD75D/36F(120T/36F), 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs sợi sd75d/36f1/ mã hs của sợi sd75d/36)
- Mã HS 54023300: Sợi T12 (100% polyester)... (mã hs sợi t12 100% p/ mã hs của sợi t12 100)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải filament tổng hợp, sợi dún (POLYESTER THREAD (183dtex) Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải fil/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: Sợi spandex 20/70. sợi dún, multifilament, xe 2, thành phần sợi 90.4% nylon, 9.6% spandex, độ nhỏ sợi 54 tex... (mã hs sợi spandex 20// mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester 84T-96-B25E-CH-AA (Dùng để sản xuất vải các loại) Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester 8/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải (sợi dún) làm từ 100% polyester yarn Dty 150D/288F (173DTEX/228F) SD FLAT AA GRADE (mới 100%)... (mã hs sợi dệt vải sợ/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: Sợi xe 150D/48F, 100% từ polyester. Hàng mới 100%... (mã hs sợi xe 150d/48f/ mã hs của sợi xe 150d/)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn multifilament, sợi dún, 100% polyester,sợi filament tổng hợp, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex,100% Polyester yarn... (mã hs sợi đơn multifi/ mã hs của sợi đơn mult)
- Mã HS 54023300: Sợi dún được làm từ các Filament polyeste, không xoắn DTY 150D/36F/2 DOPE DYED INTERMINGLED SHADE NO. (21071) (SPIC001) GREY MELANGE (RMP00007) (EVEN), nguyên liệu sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs sợi dún được là/ mã hs của sợi dún được)
- Mã HS 54023300: Sợi tổng hợp,sợi dún từ polyeste 30/75,chưa đóng gói để bán lẻ,dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợpsợ/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 54023300: Soi polyester ITY 100% 195D/108F RWSD loai AA dun,chua se, chua dong goi ban le. Hang moi 100%... (mã hs soi polyester i/ mã hs của soi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dún đơn từ filament 100% Polyester (YARN IN STOCK ABC GRADE), hàng tạp (75D, 100D,150D, 300D), chưa nhuộm, chưa tẩy trắng, Chưa đóng gói bán lẻ. Mới 100%, NSX: Chung Shing Textile Marketing Co.... (mã hs sợi dún đơn từ/ mã hs của sợi dún đơn)
- Mã HS 54023400: Sợi dún được làm từ filament poly propylene, không xoắn, dạng cuộn; chưa đóng gói để bán lẻ, dùng để dệt miếng rửa bát,do TQSX, mới 100%... (mã hs sợi dún được là/ mã hs của sợi dún được)
- Mã HS 54023900: Chỉ kiểm tra lực/Hàng mới 100%... (mã hs chỉ kiểm tra lự/ mã hs của chỉ kiểm tra)
- Mã HS 54023900: SỢI SPANDEX 30/75... (mã hs sợi spandex 30// mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54023900: dây dù (dạng cuộn chưa được cắt) dùng để buộc những miếng nilong lại thành chiếc dù đồ chơi cho trẻ em (hàng mới 100%)... (mã hs dây dù dạng cu/ mã hs của dây dù dạng)
- Mã HS 54023900: Sợi chun 180/75/75 LK (16.3% spandex, 83.7% polyester)... (mã hs sợi chun 180/75/ mã hs của sợi chun 180)
- Mã HS 54024410: Sợi filament tổng hợp từ nhựa đàn hồi (100% Polyester) (75D/36F). Hàng mới 100%... (mã hs sợi filament tổ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54024410: Sơi (SPANDEX)... (mã hs sơi spandex/ mã hs của sơi spandex)
- Mã HS 54024490: SPVH65S4508V-12009-Sợi spandex-Spandex bare yarn R-W40D- Tái nhập tiêu thụ nội địa theo tờ khai số: 302669180720/E62- ngày 30/07/2019 mục1... (mã hs spvh65s4508v12/ mã hs của spvh65s4508v)
- Mã HS 54024490: Sợi spandex LYCRA (R) 22 Dtex 20 Den Type 562B TU (450gr) Merge 1U072 (sợi đơn, không xoắn). Hàng mới 100%... (mã hs sợi spandex lyc/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54024490: Sợi Spandex (Sợi đơn, từ các filament poly urethan đàn hồi, không xoắn)- ELASTANE FIBER 940D AA GRADE, ACCORDING TO Q/JLX 001-2008 (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi spandex sợ/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54024490: SỢI SPANDEX YARN 40D(404)... (mã hs sợi spandex yar/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54024490: sợi 100% từ nhựa đàn hồi (Spandex)... (mã hs sợi 100% từ nhự/ mã hs của sợi 100% từ)
- Mã HS 54024490: Sợi 46% Polyester 54% Rayon... (mã hs sợi 46% polyest/ mã hs của sợi 46% poly)
- Mã HS 54024490: Sợi 100%polyurethane f.yarn spandex... (mã hs sợi 100%polyure/ mã hs của sợi 100%poly)
- Mã HS 54024490: Sợi Lycra Spandex (Elastane) từ nhựa đàn hồi thuộc sợi filament tổng hợp, sợi đơn không xoắn 44 DTEX 40 DEN TYPE 275Z TU (600GR), hàng mới 100%... (mã hs sợi lycra spand/ mã hs của sợi lycra sp)
- Mã HS 54024490: Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) sợi khác từ nhựa đàn hồi- Spandex bare yarn 20D (H350, Z2302)... (mã hs sợi filament tổ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54024500: Sợi nylon 170D/24F SD... (mã hs sợi nylon 170d// mã hs của sợi nylon 17)
- Mã HS 54024500: Dây nylon-20mm (dùng buộc vật tư)... (mã hs dây nylon20mm/ mã hs của dây nylon20)
- Mã HS 54024500: Dây dù dạng sợi (màu đỏ), chất liệu chính là nylon. Quy cách 30m/cuộn. SX tại Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs dây dù dạng sợi/ mã hs của dây dù dạng)
- Mã HS 54024500: Miếng dán tăng cường gót giày dưới bằng nhựa đã cắt sẵn... (mã hs miếng dán tăng/ mã hs của miếng dán tă)
- Mã HS 54024500: Sợi nhân tạo: Sợi Nylon #140... (mã hs sợi nhân tạo s/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 54024600: Nylon cuộn... (mã hs nylon cuộn/ mã hs của nylon cuộn)
- Mã HS 54024600: Vải 68% rayon 27% nilon 5% spandex K58" mới 100%... (mã hs vải 68% rayon 2/ mã hs của vải 68% rayo)
- Mã HS 54024600: Vải 75% rayon 22% nylon 3 % Spandex- Khổ 59"- Hàng mới 100%... (mã hs vải 75% rayon 2/ mã hs của vải 75% rayo)
- Mã HS 54024600: Sợi từ polyester, được định hướng một phần('TAIRILIN" BRAND POLYESTER PARTIALY ORIENTED YARN 125D/144F/1 SEMI DULL ROUND RAW WHITE "A1" GRADE). Hàng mới 100%... (mã hs sợi từ polyeste/ mã hs của sợi từ polye)
- Mã HS 54024600: Sợi filament đơn, không xoắn, được tạo thành từ các polyester, được định hướng một phần, dùng sản xuất găng tay- Grey Poly 50D Yarn. Hàng mới 100%, chờ KQGĐ thuộc TK 103026385561(04/12/19)... (mã hs sợi filament đơ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54024700: Sợi FDY 75D/72F (83DTEX/72F) SD AA GRADE (100% Polyester, Sợi đơn không xoắn) dùng để dệt vải. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi fdy 75d/72f/ mã hs của sợi fdy 75d/)
- Mã HS 54024700: Sợi FDY 150D/288F (164DTEX/288F) SD AA GRADE (100% Polyester, Sợi đơn không xoắn) dùng để dệt vải. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi fdy 150d/28/ mã hs của sợi fdy 150d)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester (nguyên liệu sản xuất vỏ bọc dây điện) K036... (mã hs sợi polyester/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi đơn, thẳng 100% Polyester YARN FDY FD 40D/48F (44DTEX/48F) AA GRADE (Dùng để sản xuất vải- hàng mới 100%) (KQGĐ số: 1585/TB-PTPLHCM-14)... (mã hs sợi đơn thẳng/ mã hs của sợi đơn thẳ)
- Mã HS 54024700: SỢI ĐƠN POLYESTER FULLY DRAW YARN (300D/96F TBR-AW GRADE). CHƯA SE CHƯA ĐÓNG GÓI BÁN LẺ. 34.4KG/THÙNG. MỚI 100%... (mã hs sợi đơn polyest/ mã hs của sợi đơn poly)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester 30D (Sợi đơn mảnh, không xoắn, làm từ 100% polyester)-Mới 100%... (mã hs sợi polyester 3/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: SOI POLYESTER PFDY YARN (Sợi đơn, thẳng không xoắn). HÀNG MỚI 100%... (mã hs soi polyester p/ mã hs của soi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi 100%polyester... (mã hs sợi 100%polyest/ mã hs của sợi 100%poly)
- Mã HS 54024700: Vải bọc 100% Polyester, khổ 1.42m... (mã hs vải bọc 100% po/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 54024700: SỢI MẪU FDY TRILOBAL BRIGHT 40D/34F. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi mẫu fdy tri/ mã hs của sợi mẫu fdy)
- Mã HS 54024700: Sợi tổng hợp polyeste 20S,chưa đóng gói để bán lẻ,dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợp po/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 54024800: Sợi PP (Sợi đơn multifilament từ polypropylene không đàn hồi, không xoắn, không dún)- 820D PP YARN- YELLOW SF3223, Hàng mới 100%... (mã hs sợi pp sợi đơn/ mã hs của sợi pp sợi)
- Mã HS 54024800: Sợi tổng hợp Polyprolene B đơn,chưa đóng gói để bán lẻ,dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợp po/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 54024800: Sợi chỉ dọc polypropylene... (mã hs sợi chỉ dọc pol/ mã hs của sợi chỉ dọc)
- Mã HS 54024900: Sợi ny lon... (mã hs sợi ny lon/ mã hs của sợi ny lon)
- Mã HS 54024900: Sợi SPANDEX BARE YARN, mã hàng: 40D SD H-350,lot 4882J W/K AA GRADE. (Sợi đơn,không xoắn). Hàng mới 100%... (mã hs sợi spandex bar/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54024900: Sợi spandex-SPANDEX YARN LYCRA HS 78DTEX... (mã hs sợi spandexspa/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54024900: Sợi span 20D. Hàng mẫu... (mã hs sợi span 20d h/ mã hs của sợi span 20d)
- Mã HS 54024900: YARN009#& Sợi Rayon, mã hàng: PES/TENCEL 82/18 50S/1 COMPACT-SIRO YARN, LOT NO:03-19D0474, (Sợi đơn, không xoắn). Hàng mới 100%... (mã hs yarn009#& sợi r/ mã hs của yarn009#& sợ)
- Mã HS 54024900: Sợi đơn không xoắn, không dún thánh phần gồm 89.8% và 10.2% Polyether urethance, mã sợi MD31, độ mảnh sợi 56 tex, dạng cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, theo chứng nhận kết quả ptpl số 990, hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn không x/ mã hs của sợi đơn khôn)
- Mã HS 54025100: Sơi (NYLON HOT FUSE)... (mã hs sơi nylon hot/ mã hs của sơi nylon h)
- Mã HS 54025100: Sợi đơn từ nylon filament, độ mảnh 218 decitex: NYLON 6 MULTI-FILAMENT 200D (TWISTED)... (mã hs sợi đơn từ nylo/ mã hs của sợi đơn từ n)
- Mã HS 54026100: Sợi Nylon 012-0004-9347 0.35mm;dùng để cố định ống cao su tránh dây cao su bị dịch chuyển;chất liệu nylon;mới 100%... (mã hs sợi nylon 0120/ mã hs của sợi nylon 01)
- Mã HS 54026100: Ống chỉ nylon- NYLON SPOOL (dùng để sản xuất thắt lưng)... (mã hs ống chỉ nylon/ mã hs của ống chỉ nylo)
- Mã HS 54026100: Sợi nylon 100%... (mã hs sợi nylon 100%/ mã hs của sợi nylon 10)
- Mã HS 54026100: Sợi xe 3 từ filament nylon, độ mảnh ~6300dtex, độ bền tương đối 46,3 eN/tex (twine)- GĐ số: 1209/TB-TCHQ (1/3/2017)... (mã hs sợi xe 3 từ fil/ mã hs của sợi xe 3 từ)
- Mã HS 54026100: Sợi fillament tổng hợp từ nilon- Core Spun Yarn- KHY 26V, hàng mới 100%... (mã hs sợi fillament t/ mã hs của sợi fillamen)
- Mã HS 54026200: Sợi Polyester (Filament tổng hợp đã se,có độ mảnh dưới 67 decitex) hàng mới 100%,Chuyển từ tờ khai 102683798340/E21(05/06/2019)... (mã hs sợi polyester/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54026200: Chỉ may (1 cuộn 2000 mét) (Thread 112 Roll) 224000 Mét. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1 cuộn/ mã hs của chỉ may 1 c)
- Mã HS 54026200: Sợi dệt filament (chất liệu polyester), độ mảnh 300 Dtex... (mã hs sợi dệt filamen/ mã hs của sợi dệt fila)
- Mã HS 54026200: Vải polyester khổ 56" A12 (TP: 100% polyester)... (mã hs vải polyester k/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54026900: Sợi tetron polyester bkh025... (mã hs sợi tetron poly/ mã hs của sợi tetron p)
- Mã HS 54026900: Sợi 80% Polyester 20% Tencel... (mã hs sợi 80% polyest/ mã hs của sợi 80% poly)
- Mã HS 54026900: Core spun yarn- Sợi dệt, hàng mới 100%... (mã hs core spun yarn/ mã hs của core spun ya)
- Mã HS 54033190: Sợi dệt vải mới 100%: 100% Viscose Rayon Filament Yarn On Cone 120D/30F Bright... (mã hs sợi dệt vải mới/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 54033190: Sợi xe 100% Rayon... (mã hs sợi xe 100% ray/ mã hs của sợi xe 100%)
- Mã HS 54033290: Sợi filament tái tạo Viscose, không dún, xoắn trên 120 vòng trên 1 mét, dùng để dệt thảm, hàng TQ mới 100%... (mã hs sợi filament tá/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54033910: Dây giầy các loại... (mã hs dây giầy các lo/ mã hs của dây giầy các)
- Mã HS 54034110: Dây dệt, dây viền, dây băng, dây treo các loại... (mã hs dây dệt dây vi/ mã hs của dây dệt dây)
- Mã HS 54034190: Sợi Culto III (68% Viscose, 32% Nylon)... (mã hs sợi culto iii/ mã hs của sợi culto ii)
- Mã HS 54034190: Sợi Filament nhân tạo từ polyester (100% polyster filament 120D/2, NL sản xuất chỉ thêu) (GĐ số:14238/TĐ-TCHQ ngày 27/11/2014)... (mã hs sợi filament nh/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54034190: SỢI 76% VISCOSE 24% NYLON... (mã hs sợi 76% viscose/ mã hs của sợi 76% visc)
- Mã HS 54041200: Sợi PP 680D 2%UV (White)... (mã hs sợi pp 680d 2%u/ mã hs của sợi pp 680d)
- Mã HS 54041900: Korea Polyester Filament: Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1mm, từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. mới 100%... (mã hs korea polyester/ mã hs của korea polyes)
- Mã HS 54041900: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ mã hs của chỉ chun)
- Mã HS 54041900: Sợi mono filament tổng hợp làm bàn chải đánh răng (0.16-0.20mm), mới 100%... (mã hs sợi mono filame/ mã hs của sợi mono fil)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 54060000: Sợi đơn Rayon Braid cắt sẵn (Đã đóng gói để bán lẻ)/ RAYON BRAID. Hàng Mới 100%.... (mã hs sợi đơn rayon b/ mã hs của sợi đơn rayo)
- Mã HS 54060000: Anti-Crack Fibers 1/8- Sợi filament tổng hợp dùng cho gia cố nền bê tông, hiệu ArcusStone, part no: ACF, 5lbs/bao, mới 100%... (mã hs anticrack fibe/ mã hs của anticrack f)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon/ polyamide... (mã hs sợi 100% nylon// mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54071021: Vải chính 100% Polyester... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54071021: Vải Linen 100... (mã hs vải linen 100/ mã hs của vải linen 10)
- Mã HS 54071029: Vải lót túi 80% polyester, 20% cotton,khổ 58'',hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi 80%/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 54071029: Vải NYLON N.7016 TASLAN DIA 58"... (mã hs vải nylon n701/ mã hs của vải nylon n)
- Mã HS 54071029: Vải 93% polyester, 7% Spandex, 58"... (mã hs vải 93% polyest/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 54071029: Vải lót (lưới) 100% Polyester, khổ 58/60", định lượng 70g/m2.... (mã hs vải lót lưới/ mã hs của vải lót lướ)
- Mã HS 54071029: Lưới băng tải sấy-teflon conveyor belt 490w*2909lmm(bằng vải dệt)(hàng mới 100%)... (mã hs lưới băng tải s/ mã hs của lưới băng tả)
- Mã HS 54071099: Vải đệt thoi, 50% cotton 50 lụa, khổ 140cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 5/ mã hs của vải đệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải đệt thoi, 38% cotton, 34% wool, 24% cottn, khổ 112cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 3/ mã hs của vải đệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải 96% Nylon, 4% Spandex Khổ: 43"-45"... (mã hs vải 96% nylon/ mã hs của vải 96% nylo)
- Mã HS 54071099: Dây viền #1 loại 12mm 100% nylon... (mã hs dây viền #1 loạ/ mã hs của dây viền #1)
- Mã HS 54071099: Vai dệt thoi 75%nylon 25% polyurethane khổ 58'' định lượng 68G/M2... (mã hs vai dệt thoi 75/ mã hs của vai dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải địa kỹ thuật dệt GML60 (600x50kn/m) (dệt từ sợi polyester),kích thước cuộn 5.2m x 120m (Hàng dùng trong xây dựng)- Hàng mới 100%... (mã hs vải địa kỹ thuậ/ mã hs của vải địa kỹ t)
- Mã HS 54071099: Vải dùng để may màn cửa bằng 100% polyester, công nghệ vải dệt thoi, khổ 140cm, GSM: 316g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dùng để may/ mã hs của vải dùng để)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 3T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB3-00... (mã hs vải valio 3t kh/ mã hs của vải valio 3t)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 5T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB5-00... (mã hs vải valio 5t kh/ mã hs của vải valio 5t)
- Mã HS 54071099: Vải Lucid B 5T khổ 1.45m (NEUTRAL BEIGE)- MLNE5-4HDG5-00... (mã hs vải lucid b 5t/ mã hs của vải lucid b)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 1.3T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB1-00... (mã hs vải valio 13t/ mã hs của vải valio 1)
- Mã HS 54071099: Vải Valio T 5T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HFB5-00... (mã hs vải valio t 5t/ mã hs của vải valio t)
- Mã HS 54071099: Vải nhung CARPET khổ 1.5m (NEUTRAL BEIGE)- K5UA6-F04T5-00... (mã hs vải nhung carpe/ mã hs của vải nhung ca)
- Mã HS 54071099: Vải Primal J 5T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- BTNF0-4FPB5-00... (mã hs vải primal j 5t/ mã hs của vải primal j)
- Mã HS 54071099: Vải Primal J 1.3T khổ 1.47m (NEUTRAL BEIGE)- BTNF0-4FPB1-00... (mã hs vải primal j 1/ mã hs của vải primal j)
- Mã HS 54071099: Vải tổng hợp SPINT C 1.3T khổ 1.32m (NEUTRAL BEIGE)- YWCD5-061H1-00... (mã hs vải tổng hợp sp/ mã hs của vải tổng hợp)
- Mã HS 54071099: VẢI LÓT 70D 100% POLYESTER K.58-60" (1.711,88yds 1.565,34 mét)... (mã hs vải lót 70d 100/ mã hs của vải lót 70d)
- Mã HS 54071099: VẢI LÓT TAFFETA 100% POLYESTER K58/60" (3.736,87yds 3.416,9 mét)... (mã hs vải lót taffeta/ mã hs của vải lót taff)
- Mã HS 54071099: Vải 95% Polyester 5% Polyurethane/Spandex (878Yds khổ 58")... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 54071099: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton khổ 57/58''... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 54071099: Vải cách nhiệt màu xanh- CLOTH NOMEX GREEN PLAIN WEAVE 4 1/2 YDS 15 FT... (mã hs vải cách nhiệt/ mã hs của vải cách nhi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 100% Linen, khổ 140cm.... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: Vải 84% Polyester 16% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 94% Polyester 6% Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 54071099: Vải mẫu, thành phần 100% Plyester, khổ 142cm. Nhà cung cấp: Hangzhou Aohua Textile Co.,Ltd. Mới 100%... (mã hs vải mẫu thành/ mã hs của vải mẫu thà)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Kevlar aramid đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 98% Aramid 2% Sonstige Fasern... (mã hs vải chính 98% a/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 54071099: Vải 100%Polyamide khổ 58" 9101 yds... (mã hs vải 100%polyami/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54071099: Vải chính 75%Cotton 25%Linen, Khổ 56", hàng mới 100%... (mã hs vải chính 75%co/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 54071099: Vải 85% Nylon 15% Spandex (53")... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải (nylon) T-2 (T-401), Hàng mới 100%... (mã hs vải nylon t2/ mã hs của vải nylon)
- Mã HS 54071099: Vải (CX3) Base Fabric (poly-m-phenylene isophthalamide 77-99%), Hàng mới 100%... (mã hs vải cx3 base/ mã hs của vải cx3 ba)
- Mã HS 54071099: Vải 52% polyester 39% nylon 9% pu 42". Hàng mới 100%... (mã hs vải 52% polyest/ mã hs của vải 52% poly)
- Mã HS 54071099: Vải #PT-50071, (100%PE), 60"... (mã hs vải #pt50071/ mã hs của vải #pt5007)
- Mã HS 54071099: Vải 61% Polyester 39% Cotton mới 100%... (mã hs vải 61% polyest/ mã hs của vải 61% poly)
- Mã HS 54071099: Keo dựng VM56 Khổ: 59''... (mã hs keo dựng vm56 k/ mã hs của keo dựng vm5)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 88% polyester 12% spandex khổ 58"(vải chính, 147 gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 100%nylon, K57-60" (1 yds ~ 0.04 kg)... (mã hs vải chính 100%n/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54071099: Dải vải mỏng sản xuất từ sợi polyester dùng cho sản xuất loa điện thoại di động/GTC0021A0/POLYESTER MESH/230#... (mã hs dải vải mỏng sả/ mã hs của dải vải mỏng)
- Mã HS 54071099: Vải BTP 100% Polyester... (mã hs vải btp 100% po/ mã hs của vải btp 100%)
- Mã HS 54071099: Vải 91% Poly 9% Spandex K:57/59"... (mã hs vải 91% poly 9%/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 54071099: VẢI 90%NYLON, 10% SPANDEX, KHO 53 INCH, 55GR/ M2... (mã hs vải 90%nylon 1/ mã hs của vải 90%nylon)
- Mã HS 54071099: Băng vải... (mã hs băng vải/ mã hs của băng vải)
- Mã HS 54071099: Vải sợi Polyester- khổ trên 44"- BLENDED WOVEN FABRICS- MEMORY-140... (mã hs vải sợi polyest/ mã hs của vải sợi poly)
- Mã HS 54071099: VẢI 80% NYLON 7% POLYESTER 13% SPANDEX 134CM (DỆT THOI SỢI FILAMENT TỔNG HỢP)... (mã hs vải 80% nylon 7/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 45/30/25% CORDURA/PA/KEVLAR khổ 145 cm (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 45/30/25% c/ mã hs của vải 45/30/25)
- Mã HS 54071099: Vải chính 57%polyester 43% polypropylen, khổ 140cm.... (mã hs vải chính 57%po/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 54071099: Vải nylon Canberra... (mã hs vải nylon canbe/ mã hs của vải nylon ca)
- Mã HS 54071099: Vải Lót (100% Polyester khổ " 58/60 "... (mã hs vải lót 100% p/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 96% Polyurethane 4%... (mã hs vải polyester 9/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải 68% Polyester 28% Rayon 4% Spandex (khổ vải 56",vải dệt thoi,... (mã hs vải 68% polyest/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 54071099: Vải Nylon 89% Polyester 11% k57"... (mã hs vải nylon 89% p/ mã hs của vải nylon 89)
- Mã HS 54071099: Lưới 100% nylon 58". Hang moi 100%... (mã hs lưới 100% nylon/ mã hs của lưới 100% ny)
- Mã HS 54071099: Vải 93% poly 7% spandex... (mã hs vải 93% poly 7%/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 54071099: Dây viền màu xanh Navy A4336, 100% nylon, khổ: 120cm... (mã hs dây viền màu xa/ mã hs của dây viền màu)
- Mã HS 54071099: Vải lót màu Navy-M2011, dệt thoi, 100% Polyester, khổ: 150cm... (mã hs vải lót màu nav/ mã hs của vải lót màu)
- Mã HS 54071099: Vải 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethan,khổ 57",vải đệt thoi... (mã hs vải 49% wool 49/ mã hs của vải 49% wool)
- Mã HS 54071099: Vải 88% Polyester 12% PU Khổ: 56/58"... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 89% Polyester 11% PU Khổ: 56/58"... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 54072000: Dây ruy băng- satin tape (ribbon) (1ROLL30M)... (mã hs dây ruy băng s/ mã hs của dây ruy băng)
- Mã HS 54072000: Vải dệt thoi dệt từ sợi ngang là sợi dạng dải bằng polypropylen đã được xơ hóa(chiếm tỷ lệ 44% khối lượng),sợi dọc là sợi xe 4 bằng polyeste pha cotton,định- RUBBER STRIPE STATIC LINER (mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi dệ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54072000: Vải 100% nylon (Khổ 58'')4.411,0 Yds... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54072000: Vải 88% Polyester 12% Spandex (Khổ 58'')35.269,0 Yds... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 54072000: Vải 55% Linen 45% Rayon (Khổ 55'')3.502,0 Yds... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 54072000: Vải 65% polyester 35 % cotton (Khổ 58'')627,0 Yds... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP khổ 104cm mới 100%... (mã hs vải dệt pp khổ/ mã hs của vải dệt pp k)
- Mã HS 54072000: Vải 100 % polyester (Khổ 58'')22.794,0 Yds... (mã hs vải 100 % polye/ mã hs của vải 100 % po)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi khổ 56" sx túi xách (tp polyester)... (mã hs vải dệt thoi kh/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 88% nylon 12% polyurethane đã nhuộm khổ 53"... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải 100% nylon (đã sử lý bề mặt) khổ 140cm... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074110: Sợi len Acrylic55%Cotton45%... (mã hs sợi len acrylic/ mã hs của sợi len acry)
- Mã HS 54074110: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Nylon 14006 Grade C4, khổ 62", vải dệt thoi, định lượng 57g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 54074110: Vải 92% nylon, 8%spandex, khổ 50", hàng mới 100%... (mã hs vải 92% nylon/ mã hs của vải 92% nylo)
- Mã HS 54074110: Vải 72% nylon, 28% polyester, khổ 47", hàng mới 100%... (mã hs vải 72% nylon/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 54074110: Vải 100% polyester khổ 59"-60.5"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54074110: Vải 100% nylon khổ 59" đến 60.5"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi >85% Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải lưới (Fr/B POCKET CORE)- 71743-X1M01-00... (mã hs vải lưới fr/b/ mã hs của vải lưới fr)
- Mã HS 54074190: VẢI MẪU 100% NYLON KHỔ 58/60", HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải mẫu 100% ny/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi thành phần 100% Nylon đã nhuộm, tráng phủ dạng cuộn khổ 53'', hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải thô N100%- WHITE FABRIC (I0) 108x93X70D/17FX70D/24Fx63" P.O: 78981009 (CHƯA TẨY TRẮNG, CHƯA NHUỘM, CHƯA IN HOA, HANG MOI 100%)... (mã hs vải thô n100%/ mã hs của vải thô n100)
- Mã HS 54074190: Vải lưới ni lông đệt thoi từ sợi filament khổ 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới ni lôn/ mã hs của vải lưới ni)
- Mã HS 54074190: Dây dệt, dây luồn, ren dạng dải... (mã hs dây dệt dây lu/ mã hs của dây dệt dây)
- Mã HS 54074190: Vải 100% Polyamide, khổ 142/145CM... (mã hs vải 100% polyam/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54074190: Vải nylon khổ 54(vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoăc các polyamit hoặc cac polyeste khác). Hàng mới 100%.... (mã hs vải nylon khổ 5/ mã hs của vải nylon kh)
- Mã HS 54074190: Vải lưới ZT3011031 NET khổ 60 inch... (mã hs vải lưới zt3011/ mã hs của vải lưới zt3)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi: Vải > 85 % Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải nylon: Dạng dệt thoi, tỷ trọng sợi Polyamit từ 85% trở lên, khổ rộng 58", Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu... (mã hs vải nylon dạng/ mã hs của vải nylon d)
- Mã HS 54074190: Vải 86% NYLON 14% SPAN, khổ: 56''... (mã hs vải 86% nylon 1/ mã hs của vải 86% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải lót: 100% NYLON TAFFETA, 210T, 70D x 70D, 65 g/m2, W58"... (mã hs vải lót 100% n/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54074190: Vải 88% NYLON 12% SPAN, khổ: 56"... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 63% COTTON, 37% NYLON, 57/58''... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 54074190: Vải 100% Nylon, 48", 110g/m2... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074190: Vải lưới Polyester 92% Spandex 8%... (mã hs vải lưới polyes/ mã hs của vải lưới pol)
- Mã HS 54074190: Vải DURALON khổ 56'' (100% NYLON) (chính)... (mã hs vải duralon khổ/ mã hs của vải duralon)
- Mã HS 54074190: Vải M187LFA11 khổ 55'' (81% NYLON 19% POLYESTER) (chính)... (mã hs vải m187lfa11 k/ mã hs của vải m187lfa1)
- Mã HS 54074190: Vải N486 ZF12SA00 FABRIC C6 DWR khổ 58'' (100% NYLON) (chính)... (mã hs vải n486 zf12sa/ mã hs của vải n486 zf1)
- Mã HS 54074190: Vải chính 88%Nylon 12%Spandex... (mã hs vải chính 88%ny/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 89% Nylon 11%Spandex K.54-56"... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải nylon (NYLON FABRIC)... (mã hs vải nylon nylo/ mã hs của vải nylon n)
- Mã HS 54074190: Vải lót đế dệt thoi 100% nilon khổ 54''- 181Y... (mã hs vải lót đế dệt/ mã hs của vải lót đế d)
- Mã HS 54074190: Vải neoprene (neoprene/ cloth) (khổ 36"- 64")... (mã hs vải neoprene n/ mã hs của vải neoprene)
- Mã HS 54074190: VẢI MẪU 100% COTTON KHỔ 58/60", HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải mẫu 100% co/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074190: Vải >80% poly hoặc nylon+ TP khác(100%poly _44")... (mã hs vải 80% poly h/ mã hs của vải 80% pol)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Span, khổ 54" (4945yds)... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải 68% Rayon 27% Nylon 5% Span 340fr/yd K58"... (mã hs vải 68% rayon 2/ mã hs của vải 68% rayo)
- Mã HS 54074190: Vải 45% Polyurethan 55% Viscose 255gr/yd k56-58"... (mã hs vải 45% polyure/ mã hs của vải 45% poly)
- Mã HS 54074200: Vải lót dệt từ sợi nhân tạo... (mã hs vải lót dệt từ/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54074200: Vải lưới (WOVEN NYLON MESH FABRIC-BLACK),đã nhuộm, trọng lượng: 120 g/m2, màu đen, kích thước:W 60cmx120m, thành phần: 100% nylon, hàng không nhãn hiệu, dùng làm nguyên liệu sx mũ bảo hiểm. Mới100%... (mã hs vải lưới woven/ mã hs của vải lưới wo)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi bằng sợ filament tổng hợp, 100%nylon 61/62''. Trọng lượng 386 gr/yds Hang moi 100%. 966 Yds... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải>85%nylon + các thành phần khác- N89% PU11%- khổ 42 inch- 4387 mét... (mã hs vải85%nylon/ mã hs của vải85%nylon)
- Mã HS 54074200: Vải 92% Polyamide 8% Elastane 9"... (mã hs vải 92% polyami/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54074200: Vải chính 45% Nylon 32% Recycle Nylon 23% Spandex... (mã hs vải chính 45% n/ mã hs của vải chính 45)
- Mã HS 54074200: Vải chính 91% Nylon 9% spandex... (mã hs vải chính 91% n/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 54074200: Vải chính 50% nylon 43% polyester 7% spandex 126CM... (mã hs vải chính 50% n/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 54074200: Vải 86% Nylon 10% Poly 4% Span (vải dệt thoi, khổ 56",trọng lượng 60g/m2)... (mã hs vải 86% nylon 1/ mã hs của vải 86% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải chính 85% nylon 15% spandex 51''... (mã hs vải chính 85% n/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 54074200: Vải chính Nylon 100% K: 153cm... (mã hs vải chính nylon/ mã hs của vải chính ny)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 93% Nylon 7% Elastane đã nhuộm khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 93/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi (2 lớp) 100% Nylon (Face), 100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ:55"... (mã hs vải dệt thoi 2/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 52"... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 86% Nylon 14% Elastane đã nhuộm khổ 44"... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải 94% nylon 6% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 94% nylon 6/ mã hs của vải 94% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 78% Nylon 22% Polyurethane Khổ 55" ~ 60"- Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 80% Nylon 20% Polyurethane- Khổ 40" ~ 45". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải mẫu, 100% nylon, khổ 145 cm... (mã hs vải mẫu 100% n/ mã hs của vải mẫu 100)
- Mã HS 54074200: Vải 53% poly 47% nylon khổ 52"... (mã hs vải 53% poly 47/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 54074200: Vải chính K.55" (100% NYLON) (LXNI)... (mã hs vải chính k55/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54074200: Vải K.52-54" (100% NYLON)(#62744651)... (mã hs vải k5254 1/ mã hs của vải k5254)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi T/C (20%Cotton/80%Polyester)- Khổ 57"~ 58". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t// mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải lót 100%Nylon 58/60''... (mã hs vải lót 100%nyl/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi: Vải 100% Nylon khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải IA-2440 DWR C6 (FVF3235DC6RR) (89% NYLON, 11% SPANDEX), 51"... (mã hs vải ia2440 dwr/ mã hs của vải ia2440)
- Mã HS 54074200: Vải chính 51% VISCOSE 36% POLYESTER 11% LINEN 2% SPANDEX K:54/55"... (mã hs vải chính 51% v/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 54074200: Vải K.55-57" (73% NYLON 27% POLYESTER)(#LWTP)... (mã hs vải k5557 7/ mã hs của vải k5557)
- Mã HS 54074200: Vải 100% Nylon. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074200: Vải 90% Polyamide 10% Elastane 60"... (mã hs vải 90% polyami/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54074200: Vải 100% Cordura khổ 148 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cordur/ mã hs của vải 100% cor)
- Mã HS 54074200: Vải 94% Cordura/ 6% EA (XLA) khổ 140 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 94% cordura/ mã hs của vải 94% cord)
- Mã HS 54074200: Vải 100% dệt thoi Nylon 380T 57''... (mã hs vải 100% dệt th/ mã hs của vải 100% dệt)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100% Cotton... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải 600D Poly Canvas khổ 58''... (mã hs vải 600d poly c/ mã hs của vải 600d pol)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100%Nylon 144CM... (mã hs vải chính 100%n/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải 56% nylon 40% polyester 4% elastane... (mã hs vải 56% nylon 4/ mã hs của vải 56% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải nỉ (100% polyester)(vải dệt thoi, các loại màu, vải dùng cho gia công hàng may mặc, dạng cuộn)... (mã hs vải nỉ 100% po/ mã hs của vải nỉ 100%)
- Mã HS 54074200: Vải 100%nylon dệt thoi 36g/m2 kho 57" (680 yds)... (mã hs vải 100%nylon d/ mã hs của vải 100%nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 100% nylon (3605YDS) 52"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074200: Vải K: 140CM (55/57") Polyester100%... (mã hs vải k 140cm 5/ mã hs của vải k 140cm)
- Mã HS 54074200: FOC-Vải dệt thoi 97% Nylon 3% Elastane, 180 g/m2-Woven (L: 3 yds,W: 57 inch)... (mã hs focvải dệt tho/ mã hs của focvải dệt)
- Mã HS 54074200: Vải 89% Nylon 11% Spandex width 51"... (mã hs vải 89% nylon 1/ mã hs của vải 89% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 87% recycle polyester 15% spandex khổ 51"... (mã hs vải 87% recycle/ mã hs của vải 87% recy)
- Mã HS 54074200: Vải 65% nylon 30% recycle nylon 5% spandex khổ 55" 170gsm... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 84% nylon 16% spandex (EL)... (mã hs vải 84% nylon 1/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải lót ni lông 85% trở lên... (mã hs vải lót ni lông/ mã hs của vải lót ni l)
- Mã HS 54074200: Vải lót: 100% nylon width 150-152cm... (mã hs vải lót 100% n/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54074200: Vải mẫu 100% nylon khổ 56/58"... (mã hs vải mẫu 100% ny/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074200: Vải 87% polyester 13% elastane 57/58"... (mã hs vải 87% polyest/ mã hs của vải 87% poly)
- Mã HS 54074200: VẢI 69% NYLON 27% POLYESTER 4% SPANDEX KHỔ 56/58" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 69% nylon 2/ mã hs của vải 69% nylo)
- Mã HS 54074300: Vải Polyester khổ 152cm *729yrd... (mã hs vải polyester k/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54074400: Vải dệt thoi 100% Nylon đã nhuộm,khổ:58"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: OXFORD CLOTH-Vải dệt thoi đã được tẩy trắng, thành phần 100% filament polyeste dún khổ 5cm, hàng mới 100%... (mã hs oxford clothvả/ mã hs của oxford cloth)
- Mã HS 54075100: Vải lót dệt thoi 100% Polyeste, trọng lương 80-85g/m, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún 100%, chưa nhuộm và chưa tẩy trắng, khổ 230 cm, Mới 100%... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54075100: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 4302H Grade A, C4, khổ 66", vải dệt thoi, định lượng 63g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 54075100: Vải Mộc K44/65" (Dệt thoi:91,6%Poly 8,4%Spandex;TL 350g/m2, đã tẩy trắng,NMM, hàng chưa qua sử dụng:SX lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài và khổ ko đều)... (mã hs vải mộc k44/65/ mã hs của vải mộc k44/)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi H7393 dùng làm lớp lót trong may mặc, màu trắng ngà, khổ 155CM, có tỷ trọng sợi 100% filament polyester dún, trọng lượng 23g/m2+-2g, chưa được tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi h7/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: Mếch dựng (Interlining)... (mã hs mếch dựng inte/ mã hs của mếch dựng i)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi làm từ 100% Polyester, đã tẩy trắng PONGE khổ 54''. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải chính 150D POLY SPAN BONDING FABRIC 60"(POLYESTER90%,PU10%)... (mã hs vải chính 150d/ mã hs của vải chính 15)
- Mã HS 54075200: Vải màn cửa Caption Sand 06 (100% Polyester, K 300cm)... (mã hs vải màn cửa cap/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Jumbo Buttercup 17 (100% Polyester, K 140cm)... (mã hs vải sofa jumbo/ mã hs của vải sofa jum)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Matrix Seagrass 13 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa matrix/ mã hs của vải sofa mat)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Woolen Pristine 14 (100% Polyester, K 140 cm)... (mã hs vải sofa woolen/ mã hs của vải sofa woo)
- Mã HS 54075200: Vải màn cửa Marfil FL Linen 02 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa mar/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi, thành phần 100% filament polyester dún, đã nhuộm,bề mặt không tráng phủ, dạng cuộn, khổ 1.56m, trọng lượng: 40g/m2... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải mẫu 95% polyester 5% cotton khổ 150cm... (mã hs vải mẫu 95% pol/ mã hs của vải mẫu 95%)
- Mã HS 54075200: Bảng màu sợi len mẫu... (mã hs bảng màu sợi le/ mã hs của bảng màu sợi)
- Mã HS 54075200: Vải K: 140/145cm Polyester100%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 145/150cm Polyester100%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 134/139cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 134/139c/ mã hs của vải k 134/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 57/59" Polyester93%Linen7%... (mã hs vải k 57/59 p/ mã hs của vải k 57/59)
- Mã HS 54075200: Vải F MAIER(HASKETT) CHARCOAL45200- 95% polyester 5% Nylon (Khổ:1.4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283670420/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 7... (mã hs vải f maierhas/ mã hs của vải f maier)
- Mã HS 54075200: Vải lót: 100% polyester... (mã hs vải lót 100% p/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54075200: Vải chính 6381 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính 6381/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 54075200: VAI CHINH (92% POLYESTER 8% SPANDEX, KHO 57/58'')... (mã hs vai chinh 92%/ mã hs của vai chinh 9)
- Mã HS 54075200: Vải chính (88% polyester 12% spandex) khổ 57/58''... (mã hs vải chính 88%/ mã hs của vải chính 8)
- Mã HS 54075200: Dây viền (Polyester 10mm x 11274 yd)... (mã hs dây viền polye/ mã hs của dây viền po)
- Mã HS 54075200: Vải bọc ghế (100% POLYESTER), (Số lượng: 6,818.19 m2) mẫu 637 dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs vải bọc ghế 10/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Develop Marine 32 (100% Polyester,K 145cm)... (mã hs vải sofa develo/ mã hs của vải sofa dev)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Chaplin FL Surf 05 (100% Polyester, K 146cm)... (mã hs vải sofa chapli/ mã hs của vải sofa cha)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Cosmic FL Mirage 19 (100% Polyester, K 142 cm)... (mã hs vải sofa cosmic/ mã hs của vải sofa cos)
- Mã HS 54075200: Vải lót (100%Polyester) Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên; khổ 57"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải lót 100%po/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54075200: Vải 210T Polyester khổ 58"... (mã hs vải 210t polyes/ mã hs của vải 210t pol)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Elastane... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 53"... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane đã nhuộm khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Nylon, 56"... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi H7393 dùng làm lớp lót trong may mặc, màu đen, khổ 155CM, tỷ trọng sợi 100% filament polyester dún, trọng lượng 23g/m2+-2g, chưa được tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi h7/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải Polyester 100%, đã nhuộm, dùng bọc nệm ghế, khổ 1.45m,.FABRIC.Hàng mới 100%... (mã hs vải polyester 1/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi tổng hợp làm từ polyester đã nhuộm dùng để may tay nắm trong túi golf, kích thước: (30*54)cm, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tổ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt-POLYESTER 75D(100% POLYESTER(75D) WOVEN; 55G/M2)44" RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải dệtpolyest/ mã hs của vải dệtpoly)
- Mã HS 54075200: Dây đăng ten (Lace)... (mã hs dây đăng ten l/ mã hs của dây đăng ten)
- Mã HS 54075200: VẢI CHÍNH: 75 % VISCOSE 25% LINEN WIDTH 52"... (mã hs vải chính 75 %/ mã hs của vải chính 7)
- Mã HS 54075200: Miếng lót cổ giày bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót cổ gi/ mã hs của miếng lót cổ)
- Mã HS 54075200: Miếng lót xỏ dây giày in/out bằng vải giả da đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót xỏ dâ/ mã hs của miếng lót xỏ)
- Mã HS 54075200: Miếng lót lưỡi giày bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót lưỡi/ mã hs của miếng lót lư)
- Mã HS 54075200: Miếng lót mũ giày in/out bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót mũ gi/ mã hs của miếng lót mũ)
- Mã HS 54075200: Miếng thân giày trên in/out bằng vải polyester ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng thân giày/ mã hs của miếng thân g)
- Mã HS 54075200: Miếng lưỡi giày dưới bằng vải polyester+ miếng lót vải bạt đã cắt sẵn... (mã hs miếng lưỡi giày/ mã hs của miếng lưỡi g)
- Mã HS 54075200: Vải 28% Polyamide 68% Viscose 4% Elastane... (mã hs vải 28% polyami/ mã hs của vải 28% poly)
- Mã HS 54075200: Vải MXD1605 (POLYESTER 100%), 60"... (mã hs vải mxd1605 po/ mã hs của vải mxd1605)
- Mã HS 54075200: Vai Chinh 100%Polyester K:56/58"... (mã hs vai chinh 100%p/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 54075200: Vải 50% Poly 30% Rayon 20% Linen K52/53'... (mã hs vải 50% poly 30/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 54075200: Siri khổ 65"... (mã hs siri khổ 65/ mã hs của siri khổ 65)
- Mã HS 54075200: VẢI 100% POLY KHỔ 145/155CM... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải chính 49%Nylon 46%Viscose 4%Polyester 1%Elastane, K58/60"... (mã hs vải chính 49%ny/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 54075200: Vải IA-2444 WR C6 (FVF5122DC6RR) (93% Polyester/7% Spandex),58"... (mã hs vải ia2444 wr/ mã hs của vải ia2444)
- Mã HS 54075200: Vải 92% POLY 8 % SPAN ES#PSDW-14 (SOLID), 57"... (mã hs vải 92% poly 8/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54075200: Vải 4030 SPAN POLY (Polyester 88%, Span 12%), 58"... (mã hs vải 4030 span p/ mã hs của vải 4030 spa)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi F DARCY(DURA PELLA) SKY 75006- 100% polyester (Kho: 148cm, 7021.5met)... (mã hs vải dệt thoi f/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi có tỷ trọng 100% Polyester cw 56''... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 95%polyester, 5%span K55/57" (sợi filament tổng hợp, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải lót túi(Pocketting) (100% POLYESTER KNIT 502YDS/58")... (mã hs vải lót túipoc/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 54075200: Vải lưới PE 100% (khổ: 60")... (mã hs vải lưới pe 100/ mã hs của vải lưới pe)
- Mã HS 54075200: Vải 85% Nylon 15% Spandex K.53"-55" (Woven,K.53")... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 54075200: Vải 3 lớp 100% PES khổ 144 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 100%/ mã hs của vải 3 lớp 10)
- Mã HS 54075200: Vải 3 lớp (2 lớp ngoài 1 mặt nỉ, 1 mặt phản quang) 100% Pes khổ 145cm (00291-017)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 2 lớ/ mã hs của vải 3 lớp 2)
- Mã HS 54075200: Vải 100% dệt thoi Polyester 210T 57/58''... (mã hs vải 100% dệt th/ mã hs của vải 100% dệt)
- Mã HS 54075200: VẢI 94%POLYESTER 6%ELASTANE KHỔ 50/51" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 94%polyeste/ mã hs của vải 94%polye)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 79% Recycle- Polyester 21% Polyester, khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 79/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Mex từ vải dệt thoi được tráng keo, khổ rộng 59/60" dài 1700 yds, hàng mới 100%... (mã hs mex từ vải dệt/ mã hs của mex từ vải d)
- Mã HS 54075200: Vải 89%Nylon 11%Spandex, K60"... (mã hs vải 89%nylon 11/ mã hs của vải 89%nylon)
- Mã HS 54075200: Vải 100% polyeste P75D 185T DYE WR PU1 DKT-E20A TURQUOISE 2682649... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 88% Polyester 12% Elastane (52'')... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải 94% Polyester 6% Elastane. K.50/52"... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi BY-3106-1 dùng để bọc nệm... (mã hs vải dệt thoi by/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 100%Polyester (Khổ 60'')... (mã hs vải lót 100%po/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 54075200: VẢI (DỆT THOI) 100% POLYESTER KHỔ 59"... (mã hs vải dệt thoi/ mã hs của vải dệt tho)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK421S 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gk421/ mã hs của vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK211SB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gk211/ mã hs của vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải chính GF481SFB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gf481/ mã hs của vải chính gf)
- Mã HS 54075200: Vải chính GF721SFB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gf721/ mã hs của vải chính gf)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK340GA 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính gk340/ mã hs của vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải lamination đã nhuộm dùng để bọc nệm- LAMINATED FABRIC-POSTDAM. NLSX nệm... (mã hs vải lamination/ mã hs của vải laminati)
- Mã HS 54075200: Vải 84% Nylon 16% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải 84% nylon 1/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 54075200: Vải T7646P (100%PE), 140CM... (mã hs vải t7646p 100/ mã hs của vải t7646p)
- Mã HS 54075200: Vải Dệt Thoi-100%Polyester Recycle-Khổ:57"-Woven... (mã hs vải dệt thoi10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải chính 90%polyester 10%spandex khổ 58" 150g/m2... (mã hs vải chính 90%po/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 94%Poly 6%Elastan (Khổ 58'')... (mã hs vải lót 94%pol/ mã hs của vải lót 94%)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 97%Poly 3%Elastane (Khổ 58'')... (mã hs vải lót 97%pol/ mã hs của vải lót 97%)
- Mã HS 54075200: Vải lót từ sợi filament dún 100% polyester khổ 57/58", đã nhuộm.... (mã hs vải lót từ sợi/ mã hs của vải lót từ s)
- Mã HS 54075300: Vải sofa Pioneer Horizon 01 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải sofa pionee/ mã hs của vải sofa pio)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi, có tỷ trọng sợi filament polyester dún từ 85% trở lên, từ các sợi có màu khác nhau, monaco I678A SIL A, 100% polyester, khổ 220cm... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải lót 55%cotton 45%polyester... (mã hs vải lót 55%cott/ mã hs của vải lót 55%c)
- Mã HS 54075300: Vamp được in trên cuộn vải-AWJ NANO XB M 44'', hàng mẫu, mới 100%.... (mã hs vamp được in tr/ mã hs của vamp được in)
- Mã HS 54075300: Vải F OHEXAGON GOLD SP 66902- 100% Polyester(Khổ:1.37m). Chuyển MDSD của TK 102359242640/E31 ngày 30/11/2018, dòng hàng 6- NPL của 01 ghế 6230266... (mã hs vải f ohexagon/ mã hs của vải f ohexag)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi BLUENIGHT SUNKISSED12900- 100% polyester dún (Kho: 140cm, 299met)... (mã hs vải dệt thoi bl/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải T/C will 54" (dệt thoi từ sợi filament)(Hàng mới 100%)... (mã hs vải t/c will 54/ mã hs của vải t/c will)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi, thành phần 85% POLY 15%LINEN, dạng cuộn, khổ vải: 1.45m dùng bọc đồ nội thất, 8536 D004-1, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi (5101-2 BLACK) từ các sợi có màu khác nhau, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên, khổ 150cm, phục vụ sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi (GU30-51 DARK GREEN) từ các sợi có màu khác nhau, thành phần sợi filament polyeste đã tạo dún lớn hơn 85% được ép dán một mặt với lớp không dệt màu đen,dạng cuộn.... (mã hs vải dệt thoi g/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải chính: 89% polyester 8% metallic 3% nylon, khổ 55/56"... (mã hs vải chính 89%/ mã hs của vải chính 8)
- Mã HS 54075300: Vải Lamination dùng để bọc nệm- LAMINATED FABRIC-JORDAN. NLSX nệm... (mã hs vải lamination/ mã hs của vải laminati)
- Mã HS 54075400: Vải 95% polyester 5% spandex k.58/60"... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 95% Polyester 5% Spandex (vải đã in) dài 3724.5 yds, khổ 58/60".... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải 98% Polyester 2% Span khổ 57/58''... (mã hs vải 98% polyest/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 54075400: Vải 100%POLY LINEN khổ 57/58''... (mã hs vải 100%poly li/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54075400: Vải chính 92%polyester 8%spandex K58/60"... (mã hs vải chính 92%po/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 54075400: Vải 90% Polyester 10% Elastane (EA) đã in khổ 148cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi, 100% polyester, đã in khổ vải 57''... (mã hs vải dệt thoi 1/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải Vải dệt thoi 97%Polyester 3%Elastan... (mã hs vải vải dệt tho/ mã hs của vải vải dệt)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi 100 % polyester, đã in, khổ 58''/60''... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải phối 100% Polyester (khổ 58"), hàng mới 100%... (mã hs vải phối 100% p/ mã hs của vải phối 100)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi từ 100% sợi filament polyeste dún, đã in, chưa thấm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác (trọng lượng 169 g/m2, 253g/m) dạng cuộn khổ 150cm+/-10%. Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải da nhân tạo bằng Nylon có đệm xốp (Nylon 50%, Polyurethane 50%), định lượng 400g/m2... (mã hs vải da nhân tạo/ mã hs của vải da nhân)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi có tỷ trọng sợi polyester 95%, nilen 5%, UPHOLSTERY FABRIC dạng cuộn khổ 148cm, nguyên phụ liệu dùng để bọc giường, nệm ghế sofa, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi polyester 100%, FABRIC(JMJ-HF-003), dạng cuộn khổ 148cm, nguyên phụ liệu dùng để bọc giường, nệm ghế sofa, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi kh/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 63009 Grade C4, khổ 63", vải dệt thoi, định lượng 96g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi từ sợi đơn multifilament polyeste không dún,độ bền kéo đứt nhỏ hơn10,8 cN/tex,chưa thấm tẩm,bề mặt chưa tráng phủ, định lượng105g/m2, khổ 82-106cm(mới 100%)PTPL 331/TB-KĐ6... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải may quai cài, 70mm, 100% polyeste... (mã hs vải may quai cà/ mã hs của vải may quai)
- Mã HS 54076110: Vải lót dệt thoi... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54076110: Vải mộc chưa nhuộm, chưa tẩy trắng loại dệt thoi bằng sợi Filament không dún 185T 100% Polyester khổ 63/64"(Grey poly taffeta dried)... (mã hs vải mộc chưa nh/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi,TP:filament polyester trên 85%, 200g/m2,khổ 150cm, cuộn đầu tấm lẫn lộn,chiều dài,khổ không đồng đều,nhiều kích cỡ.... (mã hs vải dệt thoitp/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải chính polyester 100% K140/144cm... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 54076110: Vải lưới (dệt thoi) dùng để khắc hoa văn cho khuôn (dùng cho máy in khuôn bản)- POLYESTER 100% (MESH 70 30D 67). Đã kiểm hóa tại tk 101807641243 ngày 09/01/2018 Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới dệt t/ mã hs của vải lưới dệ)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Flux Mist 04 (100% Polyester,K 300cm)... (mã hs vải màn cửa flu/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Day FL Mushroom 63 (100% Polyester, K 300cm)... (mã hs vải màn cửa day/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải lót khổ 1.5m. (DS-003). Nguyên phụ liệu sản xuất vali. 8.33 USD/Kg.Hàng mới 100%... (mã hs vải lót khổ 15/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 54076190: Vải lót dệt thoi 100% Polyester khổ 59", 52g/m2 (White & Dyed FR6195W Polyester taffeta). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54076190: Keo dựng,k: 90/95cm... (mã hs keo dựngk 90// mã hs của keo dựngk)
- Mã HS 54076190: Keo dựng, k:112/115cm... (mã hs keo dựng k112/ mã hs của keo dựng k)
- Mã HS 54076190: Vải chính polyester 100% K: 140/144cm... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 54076190: Vải chính 80% polyester 20% elastomultiester K: 144 cm... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 54076190: VẢI CHÍNH-NEA2PP1652-NYLON 98.4%/POLYURETAN 1.6% (0.15KG/1DYD-KHỔ 52/24... (mã hs vải chínhnea2p/ mã hs của vải chínhne)
- Mã HS 54076190: Vải sofa Rubiks FL Cream 07 (100% Polyester, K 142cm)... (mã hs vải sofa rubiks/ mã hs của vải sofa rub)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Silken Greige 10 (100% Polyester, K 316cm)... (mã hs vải màn cửa sil/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải 88% nylon 12% spandex (vải dệt thoi, các loại màu, vải dùng cho gia công hàng may mặc, dạng cuộn)... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi 2 lớp, dệt từ sợi có màu khác nhau. Thành phần 100% filament polyester không dún. Dạng cuộn, khổ rộng từ 1,5 m đến 3,2 m, dùng để may rèm. Trọng lượng: 230-650g/m2. Mới 100% do TQSX.... (mã hs vải dệt thoi 2/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi hông giày 100% TE làm mũ giày đã cắt. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi hô/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải làm mũ giày đã cắt (70% polyester, 30% nylon). Hàng mới 100%... (mã hs vải làm mũ giày/ mã hs của vải làm mũ g)
- Mã HS 54076190: Vải may cotton (filament polyester không dún >80%). Định lượng 418g/m. Hàng mới 100%... (mã hs vải may cotton/ mã hs của vải may cott)
- Mã HS 54076190: Vải(100%polyester) W: 58''... (mã hs vải100%polyest/ mã hs của vải100%poly)
- Mã HS 54076190: Vải polyester 210 T (100% polyester), dệt thoi, định lượng 60gr/m2,dùng để lót mặt trong túi vải Khổ 1.6m, hàng mới 100%.... (mã hs vải polyester 2/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi bằng Polyester, khổ 58"/60" (Polyester 100%) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi từ 100% Polyester Taffeta (không dún) 68D 190T W/R khổ 59" màu kem... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải lưới 100% Poly 24GUAGE 1X1 75D MESH khổ 60", màu đen, dùng làm cửa thoáng khí trên nóc lều... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi FR932FWKA,thành phần 100% filament polyeste không dún (không phải sợi có độ bền cao) đã nhuộm,bề mặt chưa ngâm tẩm hay tráng phủ, tl 42g/m2,dạng cuộn,khổ 1.48m,hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi fr/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải chính K.145/150cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k145/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải chính K.150/155cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải chính 90% polyester 10% cupra K: 144cm... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54076190: Vải may đế trong, khổ 122cm, 90% polyeste, 10% carbon... (mã hs vải may đế tron/ mã hs của vải may đế t)
- Mã HS 54076190: Vải chính K.90/95cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k90// mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải 100% Poly W: 57"/59"... (mã hs vải 100% poly w/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải 100% Recycled Poly W: 56"/58"... (mã hs vải 100% recycl/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi, thành phần 100% filament polyester không dún, bề mặt không tráng phủ, đã nhuộm, khổ vải (1.0-1.6)m+/-01m, trọng lượng (50-150)g/m2... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt từ 100% Polyester K58"... (mã hs vải dệt từ 100%/ mã hs của vải dệt từ 1)
- Mã HS 54076190: VẢI 100% POLY KHỔ 145/155CM... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi polyester 100% khổ 112cm, 115g/m2... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Dây vải (thành phần Polyeste trên 85%)- STRING, hàng mới 100%... (mã hs dây vải thành/ mã hs của dây vải thà)
- Mã HS 54076190: Miếng vải dẫn điện, phủ niken, KT 12x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng vải dẫn đ/ mã hs của miếng vải dẫ)
- Mã HS 54076190: Vải Green City mã 41834, khổ 155cm, chất liệu 100% polyeste. Hàng mới 100% do hãng Green City (Đài Loan) sản xuất... (mã hs vải green city/ mã hs của vải green ci)
- Mã HS 54076190: Vải dệt họa tiết 100% polyester, 0.24kg/m2, khổ 140cm, mới 100%... (mã hs vải dệt họa tiế/ mã hs của vải dệt họa)
- Mã HS 54076190: Vải 100% poly- 35325 m khổ 150 cm; 7870m khổ 122 cm... (mã hs vải 100% poly/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi vân điểm,từ các sợi multifilament polyester có màu khác nhau không dún,chưa ngâm tẩm,tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác,TL 76,8g/m2,dạng cuộn khổ > 72cm.Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải chính K.140/145cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k140/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải (dệt thoi đã nhuộm) 94% Polyester 6% Polyurethane Dyed Double Weave Cloth khổ 134cm... (mã hs vải dệt thoi đ/ mã hs của vải dệt tho)
- Mã HS 54076190: Vải polyeste khổ 148cm (58B, 605-78, 12-12B) sử dụng để bọc nệm... (mã hs vải polyeste kh/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải lót polyester 100% K: 131cm... (mã hs vải lót polyest/ mã hs của vải lót poly)
- Mã HS 54076190: Mếch lót (NON WOVEN)... (mã hs mếch lót non w/ mã hs của mếch lót no)
- Mã HS 54076190: Vải chính SS1210A 90% Polyester 10% Cotton khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính ss121/ mã hs của vải chính ss)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi 99% Polyeste,1% sợi tĩnh điện, khổ 1.5 mét dùng để may quần áo phòng sạch (Vải RS N/B), trọng lượng 110g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải lót (khổ1.52 m, thành phần 100% polyester), dùng để lót phía trong lớp da của ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải lót khổ15/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 54076190: Vải chính 0549, 85% Polyester 15% Cotton, khổ 150CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 0549/ mã hs của vải chính 05)
- Mã HS 54076190: Vải mẫu 90% polyester 10% elastane khổ 56... (mã hs vải mẫu 90% pol/ mã hs của vải mẫu 90%)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi sợi filamen đã nhuộm (sợi không dún) F MAIER(HASKETT) CHARCOAL45200- 95% polyester 5% Nylon (Kho: 140cm, 35573.8met)... (mã hs vải dệt thoi sợ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Mex, dựng khổ 36"... (mã hs mex dựng khổ 3/ mã hs của mex dựng kh)
- Mã HS 54076190: Vải dệt kim, móc 57% wool 19% nylon 23% polyester 1% polyurethane... (mã hs vải dệt kim mó/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 54076190: Vải >85% Nylon + thành phần khác khổ 40~60"... (mã hs vải 85% nylon/ mã hs của vải 85% nyl)
- Mã HS 54076190: Vải >85% Polyester + thành phần khác khổ 40~60"... (mã hs vải 85% polyes/ mã hs của vải 85% pol)
- Mã HS 54076190: VẢI CHÍNH 65%RAYON 21%NYLON 14%LINEN 56/58"... (mã hs vải chính 65%ra/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54076190: Vãi dệt thoi không dún 190T- 100% Filament Polyester, khổ 220cm, 90g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vãi dệt thoi kh/ mã hs của vãi dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải F REIDSHIRE STEEL 67602- 100% Polyester (Kho: 140cm, 11672.2met)... (mã hs vải f reidshire/ mã hs của vải f reidsh)
- Mã HS 54076190: Vải ngoài 100% polyester khổ 57", hàng mới 100%... (mã hs vải ngoài 100%/ mã hs của vải ngoài 10)
- Mã HS 54076190: Vải lót trong dạng vải dệt thoi 100% polyester, khổ 58", hàng mới 100%... (mã hs vải lót trong d/ mã hs của vải lót tron)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi; mã hàng LS92360, màu hồng; thành phần: 100% filament polyester, chưa tẩy trắng, không dún; dạng cuộn; kiểu dệt vân điểm; đã nhuộm; định lượng 240 G/M; khổ 152 cm; hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi; m/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 5277H Grade C4, khổ 61", vải dệt thoi, định lượng 86g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ mã hs của vải mộc chưa)
- Mã HS 54076910: Nhãn vải (Label) 13000 Cái. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn vải label/ mã hs của nhãn vải la)
- Mã HS 54076910: Vải lót (Lining) 3050.242 Mét. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót lining/ mã hs của vải lót lin)
- Mã HS 54076910: Vải mẫu chất liệu cotton 68%, poly 19%, visco 11%, spandex 2%. khổ 140cm- Hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải mẫu chất li/ mã hs của vải mẫu chất)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi từ sợi dún 100% Polyester textured chưa nhuộm khổ 76', trọng lượng 110g/yard chưa tẩy trắng dùng để may quần áo(Hàng mới 100%) Item: WMT4020... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Nguyên phụ liệu may- Vải mẫu M3454KK chất liệu Polyester 65% Cotton 35% Khổ 150cm... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 54076910: Vải 100% Polyester 55''... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076990: Vải Polyester K44/64"(Dệt thoi có sợi tỉ trọng sợi filament>90%,đã nhuộm;TL 350g/m2,NMM,hàng chưa qua sử dụng:sx lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài và khổ ko đều)... (mã hs vải polyester k/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải Dệt Thoi-100% Rec.Pes-K58-Woven... (mã hs vải dệt thoi10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Eris Iron 11 (100%Polyester, K 302cm)... (mã hs vải màn cửa eri/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải sofa Igalo Jute 70 (90% Polyester, 10% Viscose, K 140 cm)... (mã hs vải sofa igalo/ mã hs của vải sofa iga)
- Mã HS 54076990: Vải sản xuất quần áo bảo hộ trong phòng sạch bằng sợi filament có thành phần 100% polyeste MD STRIPE SKY BLUE dạng cuộn hàng mới 100%... (mã hs vải sản xuất qu/ mã hs của vải sản xuất)
- Mã HS 54076990: Vải chính K.54" (95% NYLON 5% ELASTANE)(LFVW)... (mã hs vải chính k54/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54076990: Vải K: 145/150cm Polyester93%Cotton7%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 54076990: VẢI DÙ 100% NYLON KHỔ 54"... (mã hs vải dù 100% nyl/ mã hs của vải dù 100%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi các loại (100% Polyester, khổ 145cm, code: 306375)... (mã hs vải dệt thoi cá/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 57% Polyester 43% Recycle Polyester, Hàng mới 100%, khổ 61"... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dù_83% Polyester 17% spandex, khổ 45"... (mã hs vải dù83% poly/ mã hs của vải dù83% p)
- Mã HS 54076990: Vải dù_84% recycle polyester 16% spandex, khổ 45"... (mã hs vải dù84% recy/ mã hs của vải dù84% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_ 87% recycle polyester 13% spandex, khổ 53"... (mã hs vải dù 87% rec/ mã hs của vải dù 87%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 100% Nylon khổ 48'' định lượng 75G/M2... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi <85% Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải 91% Polyester 9% Elastane Khổ: 51''-53"... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 54076990: Vải chính100% rayon... (mã hs vải chính100% r/ mã hs của vải chính100)
- Mã HS 54076990: Vải F FOOTPRINTS PEWTER 63502- 100% Polyester(Khổ:1.45m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102630881250/E31 ngày 08/05/2019, dòng hàng 2... (mã hs vải f footprint/ mã hs của vải f footpr)
- Mã HS 54076990: Bán thành phẩm Vải dệt thoi 100% polyester (8 MIẾNG/SET)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 54076990: Vải xếp ly 100% Polyester 80cm x 146cm... (mã hs vải xếp ly 100%/ mã hs của vải xếp ly 1)
- Mã HS 54076990: Vải 87% Polyester 13% Elasthan, Khổ 145/147CM... (mã hs vải 87% polyest/ mã hs của vải 87% poly)
- Mã HS 54076990: VAI 98%POLYESTER,2% PU KHO 49/50 INCH (105g/yds)HANG MOI 100%... (mã hs vai 98%polyeste/ mã hs của vai 98%polye)
- Mã HS 54076990: Vải viền 100% polyester... (mã hs vải viền 100% p/ mã hs của vải viền 100)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu dệt thoi 100% polyester, khổ 150cm, nhà cung cấp: LEVER SHIRT LIMITED, hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu dệt tho/ mã hs của vải mẫu dệt)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Reverence Stucco 04 (100% Polyester,K 138cm)... (mã hs vải màn cửa rev/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Doppio Aluminium 30 (100% Polyester, K 140 cm)... (mã hs vải màn cửa dop/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Polyester woven fabric A with coating width 55"-62". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi p/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Oblique Grain woven fabric 31103 with coating width: 58". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi o/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Reflective cloud printing woven fabric 31719 with coating width: 56". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi r/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải Jacquard in đường nét- Jacquard cloth- Fine lines prints woven fabric 32995 with coating width: 58". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải jacquard in/ mã hs của vải jacquard)
- Mã HS 54076990: Vải chính OW185 Polyester 100% Woven Fabric W. 158cm... (mã hs vải chính ow185/ mã hs của vải chính ow)
- Mã HS 54076990: Vải chính D56770A Polyester 100% Dyed Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính d5677/ mã hs của vải chính d5)
- Mã HS 54076990: Vải 65% Polyester 35% Cotton Khổ: 57/58"... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 54076990: Vải thoi 100% POLYESTER 58".Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải thoi 100% p/ mã hs của vải thoi 100)
- Mã HS 54076990: VAI THO- WOVEN FABRIC- WHITE FABRIC (M656)200x156/20/20x67" P.O: 789B0020 (PE100%, chưa qua xử lý hoàn tất, chưa tẩy trắng, chưa nhuộm, chưa in hoa, hang mới 100%)... (mã hs vai tho woven/ mã hs của vai tho wov)
- Mã HS 54076990: Vải 100% nylon, khổ 58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54076990: Vải 65% Nylon 35%Pu K 58/60"... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 54076990: Vải dù_87% RECYCLE POLYESTER 13% SPANDEX, khổ 53"... (mã hs vải dù87% recy/ mã hs của vải dù87% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_88% RECYCLE POLYESTER 12% ELASTANE, khổ 53"... (mã hs vải dù88% recy/ mã hs của vải dù88% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_73% POLYESTER 27% RECYCLE POLYESTER, khổ 58"... (mã hs vải dù73% poly/ mã hs của vải dù73% p)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 91% Nylon 9% elastane đã nhuộm khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: VẢI DÙ 100% RECYCLE POLYESTER, KHỔ 59"... (mã hs vải dù 100% rec/ mã hs của vải dù 100%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane, 228G/M2- Woven (L:2872 yds, W:54 inc)... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: FOC-Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane, 228G/M2- Woven (L:9 yds, W:54 inc)... (mã hs focvải dệt tho/ mã hs của focvải dệt)
- Mã HS 54076990: Vải K.58-60" (100% POLYESTER)(#60001215)... (mã hs vải k5860 1/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi, từ 100% sợi filament polyester dùng cho nệm ghế ngoài trời, code: FB8096-T, khổ: 152 cm(bao gồm cả viền), không in,hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải lót K.150/155cm (100% poly)... (mã hs vải lót k150/1/ mã hs của vải lót k15)
- Mã HS 54076990: Vải lót K.58" (100% RECYCLE POLYESTER) (LG4D) (7040 YARD 6437.38 MTR)... (mã hs vải lót k58/ mã hs của vải lót k58)
- Mã HS 54076990: Vải dệt kim 60'', Nhà sx: Pacific, thành phần 100% Polyester. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 54076990: Vải polyeste dùng bộc nệm khổ 56"... (mã hs vải polyeste dù/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải chính PG Solid (TP: Poly 66%, Cotton: 34%)... (mã hs vải chính pg so/ mã hs của vải chính pg)
- Mã HS 54076990: Vải K.58-60" (50% POLYESTER 50% RECYCLE POLYESTER)#70014331... (mã hs vải k5860 5/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 54076990: Vải màu xanh đậm (skottorp) 100% polyester recycle 180g/m2 khổ 55 inch... (mã hs vải màu xanh đậ/ mã hs của vải màu xanh)
- Mã HS 54076990: Vải 97%Poly, 3%Spandex- 4456 Y khổ 53''... (mã hs vải 97%poly 3%/ mã hs của vải 97%poly)
- Mã HS 54076990: Vai: 89% Polyester 11% Spandex 53"... (mã hs vai 89% polyes/ mã hs của vai 89% pol)
- Mã HS 54076990: Vải 100% poly- 365 M khổ 57",237 M khổ 55''... (mã hs vải 100% poly/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 420g/m2 khổ 138 cm 100% polyester, WARWIC- CONCOURSE VELVETS... (mã hs vải dệt thoi 42/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải mộc recycle 100% polyester khổ 60 inch... (mã hs vải mộc recycle/ mã hs của vải mộc recy)
- Mã HS 54076990: Mex(dựng) các loại 44". Hàng mới 100%... (mã hs mexdựng các l/ mã hs của mexdựng cá)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 95% polyester 5% pu 57". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 99% polyester 1% pu 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu 100% polyester khổ 57"... (mã hs vải mẫu 100% po/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 54076990: Vải 62% Polyester 33% Viscose 5% Spandex, 54",vải đệt thoi... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54076990: Vải 225D màu đen recycle khổ 60 inch 100% polyester... (mã hs vải 225d màu đe/ mã hs của vải 225d màu)
- Mã HS 54076990: Mảnh vải cắt sẵn... (mã hs mảnh vải cắt sẵ/ mã hs của mảnh vải cắt)
- Mã HS 54076990: Vải 100% Cotton khổ 1.5m... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 54076990: VAI 100 % POLYESTER (VAI DET THOI) WIDTH 60' (54969.82 YDS KHO 58' 53137.49 YDS KHO 60')... (mã hs vai 100 % polye/ mã hs của vai 100 % po)
- Mã HS 54076990: Vải bộc nệm D129, dùng sản xuất đồ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs vải bộc nệm d12/ mã hs của vải bộc nệm)
- Mã HS 54076990: Vải dệt được làm bằng sợi polyester 100%.Khổ 58",dùng để bọc nệm ghế.FABRIC.Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt được là/ mã hs của vải dệt được)
- Mã HS 54076990: Vải chính 87% Recycle Polyester 13% Elastane... (mã hs vải chính 87% r/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 54076990: Vải MICRO 2000 khổ 58" (100%POLYESTER) (chính)... (mã hs vải micro 2000/ mã hs của vải micro 20)
- Mã HS 54076990: Vải FVF4236PNF PRINT khổ 49'' (92%POLYESTER+8%SPANDEX) (chính)... (mã hs vải fvf4236pnf/ mã hs của vải fvf4236p)
- Mã HS 54076990: Vải PTB-269-1(RMS#3201090000) khổ 62" (100% POLYESTER) (chính)... (mã hs vải ptb2691r/ mã hs của vải ptb269)
- Mã HS 54076990: Vải lót K.130/135cm (100% poly)... (mã hs vải lót k130/1/ mã hs của vải lót k13)
- Mã HS 54076990: Vải lót K.145/150cm (100% poly)... (mã hs vải lót k145/1/ mã hs của vải lót k14)
- Mã HS 54076990: Vải 40% Recycled Poly 60% Poly W: 58"/60"... (mã hs vải 40% recycle/ mã hs của vải 40% recy)
- Mã HS 54076990: Dây viền bằng vải (ATTACHMENT-HOLDER [Dây viền [PK 28mm] I40, YARN 75D/36F: 100% POLYESTER, WEIGHT: 145 GR/YD, WIDTH: 28MM) [OXFORD BK, 28mm (201T, PU COATING)]... (mã hs dây viền bằng v/ mã hs của dây viền bằn)
- Mã HS 54076990: VẢI MẪU CẮT SẴN KHỔ 54 INCH, 02 KHÚC, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-7012/30.DEC.2019... (mã hs vải mẫu cắt sẵn/ mã hs của vải mẫu cắt)
- Mã HS 54076990: VẢI CHÍNH KHỔ 42", POLYESTER 100%... (mã hs vải chính khổ 4/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 54076990: Vải mộc dệt thoi, polyeste trên 80%. Hàng chưa qua sử dụng, sắp xếp lẫn lộn, nhiều kích cỡ chủng loại, chiều dài và khổ không đồng đều.(1kg2.9m), khổ rộng 44"-56",dùng làm võng, ép bạt che.... (mã hs vải mộc dệt tho/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 54076990: Vải Nylon dệt kim các loại... (mã hs vải nylon dệt k/ mã hs của vải nylon dệ)
- Mã HS 54076990: Vải Nylon dệt thoi các loại... (mã hs vải nylon dệt t/ mã hs của vải nylon dệ)
- Mã HS 54076990: Vải chính 92.1% Nylon 7.9% Aramid... (mã hs vải chính 921%/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 54076990: Vải chính 47% WOOL 31% TENCEL 11% ELASTERELL P 11% POLYESTER... (mã hs vải chính 47% w/ mã hs của vải chính 47)
- Mã HS 54076990: Vải chính 45% WOOL 33% TENCEL 13% ELASTERELL-P 8% POLYESTER 1% ORGANIC COTTON... (mã hs vải chính 45% w/ mã hs của vải chính 45)
- Mã HS 54076990: Vải bọc ghế, khổ 145cm, chất liệu vải dệt thoi, tỷ trọng sợi filament polyeste không dún 100%, đã nhuộm, mới 100%... (mã hs vải bọc ghế kh/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 54076990: Vải lót đáy các loại... (mã hs vải lót đáy các/ mã hs của vải lót đáy)
- Mã HS 54076990: Vải chính 61% Cotton 28% Polyamide 6% Polyester 5% elastane/Spnadex/lycra khổ 1.3 m (dệt thoi)... (mã hs vải chính 61% c/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi bọc lót nệm ghế 100% filament polyeste, khổ 140 cm... (mã hs vải dệt thoi bọ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải K.46-48" (100% RECYCLE POLYESTER)(#70013818)... (mã hs vải k4648 1/ mã hs của vải k4648)
- Mã HS 54076990: Vải Canvas dạng vải dệt thoi, không dún có tỷ trọng sợi filament polyeste 100%, chiều rộng 56''. Mới 100%... (mã hs vải canvas dạng/ mã hs của vải canvas d)
- Mã HS 54076990: Vải chính 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54076990: Vải chính 83% Polyester 17% Elastane... (mã hs vải chính 83% p/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 54076990: Vải chính 51% Nylon 37% Polyester 12% Elastane... (mã hs vải chính 51% n/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu,chất liệu:63%polyester 33%Viscose 4% spandex, khổ:142 cm,nhà cung cấp:Fuen Textile Co.,ltd,mới 100%... (mã hs vải mẫuchất li/ mã hs của vải mẫuchất)
- Mã HS 54076990: Màng vải(Kẹp tầng) các loai... (mã hs màng vảikẹp tầ/ mã hs của màng vảikẹp)
- Mã HS 54076990: Vải 92% polyester 8% nylon (3924 YDS 58'')... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54076990: Vải F RICHBURG COFFEE (A) 23903- 88% Polyester 12% Nylon (Kho: 142cm, 2634.5met)... (mã hs vải f richburg/ mã hs của vải f richbu)
- Mã HS 54076990: Vải lưới 100% polyeste, kích thước: 50x100mm, hàng mới 100%... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 54076990: Vải K.58-60" (70% POLYESTER 30% RECYCLE POLYESTER)(#70008356)... (mã hs vải k5860 7/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 54077200: Vải 90% Polyester 10% Spandex, khổ 57/58"... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 87% Nylon 13% Elastane đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi:54.5% filament polyester dún,36.5% filament nylon dún,9%filament đàn hồi polyurethan đã nhuộm màu,chưa in,chưa ngâm tẩm,bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác,291g/m2,Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải W FABRIC MUSE-T BLACK- 91% Polyester, 9%Polypropylene (Kho: 88inch, 334met)... (mã hs vải w fabric mu/ mã hs của vải w fabric)
- Mã HS 54077200: VẢI LÓT 100%POLYESTER 46/48"... (mã hs vải lót 100%pol/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 90% polyester 10% elastane đã nhuộm khổ 58", trọng lượng 115g/m2... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải:100% Polyester 58/60"... (mã hs vải100% polyes/ mã hs của vải100% pol)
- Mã HS 54077200: Vải chính 69% Poly 31% Nylon W:55/57"(1-699).Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 69% p/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 54077200: Vải 80% Nylon 20% Elastane 60''... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải phối 100% Polyester K44", định lượng 89.7 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải phối 100% p/ mã hs của vải phối 100)
- Mã HS 54077200: Vải chính 92%Nylon, 8% Spandex,K58", Định lượng 215 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 92%ny/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 54077200: Vải chính 85%Nylon, 15% Polyurethane,K58/60", Định lượng 145 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 85%ny/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 54077200: Vải chính 86%Nylon, 14% Polyurethane,K58/60", Định lượng 130 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 86%ny/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 54077200: Vải chính 92% Polyester, 8%Polyurethane K58/60", định lượng 110 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 92% p/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi(85%Polyester, 15%Cotton)... (mã hs vải dệt thoi85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải chính 95%polyester 5%spandex K58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 54077200: Vải 96% polyester 4% spandex... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 54077200: Vải chính 88% REC Poly 12% EL W:58/60"(1-685).Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 88% r/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi đã nhuộm (DYED WOVEN FABRIC 55% NYLON 6 34% CATIONIC POLYESTER YARN 11% SPANDEX WIDTH:53",WEIGHT: 190G/M2, 234G/YRD/ FABRIC:C32712-R0/ ITEM#70000261). Dùng trong may mặc... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải có tỷ trọng 100% Nylon (Vải chính) khổ 56 inch... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54077200: Vải F LAVERNIA(SILHOUETT)NAVY71304- 100% Polyester (Kho: 140cm, 2429met)... (mã hs vải f lavernia/ mã hs của vải f lavern)
- Mã HS 54077300: Vải bọc ghế sofa (vải dệt thoi), FURIA BASIC, khổ 1.4m, thành phần: 100% POLYESTER. Mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi GLOBE 10+11438 c/146 (63%polyester 37% olefin) 109gr/m2, khổ 220cm, dùng để bọc nệm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi gl/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải 93%polyester 7%spandex K51/52"... (mã hs vải 93%polyeste/ mã hs của vải 93%polye)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi từ những sợi có màu khác nhau dùng để bọc nệm- OLEFIN FABRIC- W2730-001, NL SX nệm. GĐ tại TB số 3667/TB-TCHQ- 02/06/17 theo BBLV số 211/BB-HC11-BH- 08/08/19... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải bọc nệm khổ 54" 100% Polyolefin (28 Yard 35.1173M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 54077400: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 100% Polyester, đã in, trọng lượng 95g/m2, khổ 145cm. Hàng mới 100%, dùng trong may mặc... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077400: Vải 89% Polyester 11% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 92% Polyester, 8% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 90% Polyester, 10% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 86% Polyester 6% Cotton 8% Elastane khổ 58/60"... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 54078100: Vải lót 35%cotton 65%polyester 58"-60"... (mã hs vải lót 35%cott/ mã hs của vải lót 35%c)
- Mã HS 54078100: Vải lót 54''~56'' (65% Polyester, 35% Cotton). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót 54~56/ mã hs của vải lót 54)
- Mã HS 54078100: Vải lót 58"~60" (65%Polyester,35%Cotton)... (mã hs vải lót 58~60/ mã hs của vải lót 58~)
- Mã HS 54078200: Vải K: 140/145cm Polyester41%Cotton30%Acetate16%Linen13%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 54078200: Vải lót 53% Polyester 47% Visco Khổ 57"... (mã hs vải lót 53% pol/ mã hs của vải lót 53%)
- Mã HS 54078200: Vải chính 72% Polyester 25% Rayon 3% Linen khổ 58"... (mã hs vải chính 72% p/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 54078200: Vải mẫu dệt thoi (73% nylon 15%polyester 12%spandex, khổ 150cm, nhà cung cấp: LEVER SHIRT LIMITED, hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu dệt tho/ mã hs của vải mẫu dệt)
- Mã HS 54078200: Vải 67% Polyester 33% Cotton... (mã hs vải 67% polyest/ mã hs của vải 67% poly)
- Mã HS 54078200: Vải Vagabond tráng PU giả da may bọc ghế sofa khổ 1m38 78%polyeste 22%PU.... (mã hs vải vagabond tr/ mã hs của vải vagabond)
- Mã HS 54078200: Vải chính(P78%, C22%) 55/56"... (mã hs vải chínhp78%/ mã hs của vải chínhp7)
- Mã HS 54078200: Vải chính K.145/150cm (85% poly 15% cotton)... (mã hs vải chính k145/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54078200: Vải lót dưới 85% polyester- 65%Polyester, 35%Cotton, W:148CM, T6643, lót túi, YAGI 3225-199-3016... (mã hs vải lót dưới 85/ mã hs của vải lót dưới)
- Mã HS 54078200: Vải dưới 85% Polyester trở xuống... (mã hs vải dưới 85% po/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 54078200: Vải polyester 80% cotton 20% khổ 130-135cm... (mã hs vải polyester 8/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi có tỉ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, pha chủ yếu với bông, đã nhộm, trọng lượng: 200g/m2, khổ vải: 1,5m, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải 42% nylon 58% cotton(1532YDS, KHỔ 56")... (mã hs vải 42% nylon 5/ mã hs của vải 42% nylo)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 54'' (80% Polyeste + 20% Cotton)... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi POLYESTER 60% COTTON 40% 145 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 90% polyester 10% cotton- Khổ 148-150 cm... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton 142 cm... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 54078200: Vải lưới 36"-60"... (mã hs vải lưới 3660/ mã hs của vải lưới 36)
- Mã HS 54078300: Vật liệu trang trí giày (Miếng trang trí)... (mã hs vật liệu trang/ mã hs của vật liệu tra)
- Mã HS 54078300: Vải chính 66% Polyester 33% Cotton 1% Elastane K60/62" (QUY DOI: 625 MTR 684.1 YRD) (STYLE: 109064)... (mã hs vải chính 66% p/ mã hs của vải chính 66)
- Mã HS 54078300: Vải dệt thoi từ các sợi màu khác nhau polyester 58% cotton 42% khổ 144/146cm, 95g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078300: Vải sơnin 37% Polyester, 25% Cotton, 38% Arcylic... (mã hs vải sơnin 37% p/ mã hs của vải sơnin 37)
- Mã HS 54078400: Vải Nylon 89%, PU 11% khổ 56"... (mã hs vải nylon 89%/ mã hs của vải nylon 89)
- Mã HS 54079100: Vải Polyester Pha K44/64"(Dệt thoi:80% Poly,20%Spandex;315g/m2->495g/m2,NMM,hàng chưa qua sử dụng:sắp xếp lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài và khổ không đều)... (mã hs vải polyester p/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54079100: vải dệt thoi xanh 100% Polyester Cloth(Green) hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi xa/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải 70% polyester 30% cotton (FABRIC 62yds, k.58/59")... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 54079100: Vải lót Polyester 100% K: 122cm... (mã hs vải lót polyest/ mã hs của vải lót poly)
- Mã HS 54079100: Vải Cotton pha (30% cotton, 70% polyester), khô 44"-60", không hiệu, mới 100%... (mã hs vải cotton pha/ mã hs của vải cotton p)
- Mã HS 54079100: Vải bạt Polyester 950D 12*12 265G F/R khổ 72'' màu xám... (mã hs vải bạt polyest/ mã hs của vải bạt poly)
- Mã HS 54079100: Vải dệt dùng may đế trong (khổ 100cm, polyethylene terephthalate 65%, polypropylene 20%, acrylic ester 15%)... (mã hs vải dệt dùng ma/ mã hs của vải dệt dùng)
- Mã HS 54079100: Vải Có Tỷ Trọng Sợi Filament Bằng Nylon Dưới 85%, khổ 56", 1785mtr, hàng mới 100%... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 55% Cupro 45% Poly khổ 137cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Super Weave Putty 19 (100% Polyester, K 147cm)... (mã hs vải sofa super/ mã hs của vải sofa sup)
- Mã HS 54079200: VẢI CHÍNH 81% POLYESTER 14% COTTON 5% LINEN (VẢI LÀM TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO, ĐÃ NHUỘM, KHỔ 140 CM)... (mã hs vải chính 81% p/ mã hs của vải chính 81)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 96% Polyester 2% Viscose 2% Elastane khổ 56/57" (YVN204063- 2971.50mts- 2.20$- 186.20g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 35% RECYCLED POLY 65%POLY K56"... (mã hs vải 35% recycle/ mã hs của vải 35% recy)
- Mã HS 54079200: Vải 73% Polyester 18% Cotton 9% Hemp K: 150cm... (mã hs vải 73% polyest/ mã hs của vải 73% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 89% nylon 11% polyurethane khổ 56'', trọng lượng 70g/m2... (mã hs vải 89% nylon 1/ mã hs của vải 89% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải màn cửa Downwind Bone 05 (100% Polyester, K 302 cm)... (mã hs vải màn cửa dow/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Energetic Feather 41 (34% Polyester, 66% Cotton, K 141 cm)... (mã hs vải sofa energe/ mã hs của vải sofa ene)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Kara Cardinal 24 (20% Polyester, 45% Viscose, 35% Cotton, K 143cm)... (mã hs vải sofa kara c/ mã hs của vải sofa kar)
- Mã HS 54079200: Vải lót lưới 23% spandex 77% nylon 43''... (mã hs vải lót lưới 23/ mã hs của vải lót lưới)
- Mã HS 54079200: Vải chính 67% polyester 33% viscose khổ 58-60"... (mã hs vải chính 67% p/ mã hs của vải chính 67)
- Mã HS 54079200: Vải chính (95% Polyester 5% Spandex)- 57/59''... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 54079200: VảI katê poly pha modal khổ 57/58" (VảI dệt thoi 88% poly 12% modal dùng trong may mặc, 1Mét0.18Kgs, cuộn to nhỏ, kích thước không đồng đều stock) mới 100%... (mã hs vải katê poly p/ mã hs của vải katê pol)
- Mã HS 54079200: Vải chính 86% Recycle poly 14% Spandex (dệt thoi) K54"... (mã hs vải chính 86% r/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 75% Nylon 14% Poly 11% Elastane đã nhuộm khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 60% Nylon 40% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 50% nylon 43% polyester 7% elastane đã nhuộm khổ 49''... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 83% nylon 17% Spandex đã nhuộm khổ 52"... (mã hs vải dệt thoi 83/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Elastane đã nhuộm khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải chính 50% Cotton 50% Aramid... (mã hs vải chính 50% c/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 54079200: Vải chính 80% POLYESTER 20% COTTON... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 54079200: Vải 82% Nylon, 18% Polyureathan khổ 55', trọng lượng 85g/m2... (mã hs vải 82% nylon/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 54079200: VẢI 90% NYLON/10% POLYURETHANE khổ 42'', trọng lượng 80g/m2... (mã hs vải 90% nylon/1/ mã hs của vải 90% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 94% Polyester 6% Elasthan (mặt trước) 100% Polyester (mặt sau), Khổ 145/147CM... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính 100% chemical fibre (khổ 52"~54")... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54079200: Vải 89% poly 11% spandex K. 56/58"... (mã hs vải 89% poly 11/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 77% Polyester 19% Viscose 4% Elastane khổ 57/58" (YVN208062- 2,165.60mts- 2.01$- 257g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải chính 50% rayon 30% cotton 20% polyester K52/53''... (mã hs vải chính 50% r/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 54079200: Vải polyester 63% rayon 33% polyurethane 4% khổ 135-140cm... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54079200: Vải chính (100% Polyester)- 58/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 54079200: Vải 90% Polyester 10% Cotton khổ 150cm... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính K.56" (100% RECYCLED NYLON) (LT9D)... (mã hs vải chính k56/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54079200: Vải 80% Polyester 20% Cotton K.56/62" (K 150cm)... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 84% polyester 16% spandex khổ 53-55"- KHO 53"... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 67% Nylon 29% Cotton 4% Polyurethane/Spandex (14420 Yds khổ 56'')... (mã hs vải 67% nylon 2/ mã hs của vải 67% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 50% cotton,50% polyester (khổ 60")... (mã hs vải 50% cotton/ mã hs của vải 50% cott)
- Mã HS 54079200: Vải chính K.150/155cm (90% poly 10% cotton)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 54079200: Vải chính dệt thoi 54% polyester,46% viscose W134/138cm (92g/m2, 59 yds) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 54079200: Vải 82% polyester 18% spandex khổ 51-53" (KHO 51")... (mã hs vải 82% polyest/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi <85% nylon và các thành phần khác(khổ 49", 1137m, 59g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi(hai lớp) 85% Nylon 15% Elastane (Face- mặt trước), 100% Polyester (Back- mặt sau) đã nhuộm khổ 50"... (mã hs vải dệt thoiha/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 70% Nylon, 30% Polyester... (mã hs vải 70% nylon/ mã hs của vải 70% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 90% Nylon 10% Pu, khổ 54" (64yds)... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải lót 5900 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót 5900 10/ mã hs của vải lót 5900)
- Mã HS 54079200: Vải lót #5500W 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót #5500w/ mã hs của vải lót #550)
- Mã HS 54079200: Vải lót #56002NH 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót #56002n/ mã hs của vải lót #560)
- Mã HS 54079200: Vải Dệt Thoi-76% Nylon 24% Elastane-Khổ:44"-Woven... (mã hs vải dệt thoi76/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1358W Polyester 100% khổ 149-154cm... (mã hs vải lót t1358w/ mã hs của vải lót t135)
- Mã HS 54079200: Vải lót GP520 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót gp520 1/ mã hs của vải lót gp52)
- Mã HS 54079200: Vải chính ET53205 90% Polyester 10% Cotton 149- 154 cm... (mã hs vải chính et532/ mã hs của vải chính et)
- Mã HS 54079200: Vải lót 7007 85% Nylon 15% Polyurethane khổ 98- 103 cm... (mã hs vải lót 7007 85/ mã hs của vải lót 7007)
- Mã HS 54079200: Vải lót 800 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót 800 100/ mã hs của vải lót 800)
- Mã HS 54079200: Vải lót RT-90 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót rt90 1/ mã hs của vải lót rt9)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1500 100% Polyester khổ 149-154cm... (mã hs vải lót t1500 1/ mã hs của vải lót t150)
- Mã HS 54079200: Vải lót 2027 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót 2027 10/ mã hs của vải lót 2027)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1750 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót t1750 1/ mã hs của vải lót t175)
- Mã HS 54079200: Vải CANVAS, 100% POLY, khổ 44", 320 rolls 32,000 Yards. Hàng mới 100%... (mã hs vải canvas 100/ mã hs của vải canvas)
- Mã HS 54079200: VẢI DỆT MẪU, KHỔ 1.37M, DÙNG SẢN XUẤT GHẾ NỆM, 70% POLYESTER, 22% VISCOSE, 3% COTTON. HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải dệt mẫu kh/ mã hs của vải dệt mẫu)
- Mã HS 54079200: Vải 89% poly 8% metallic 3% nylon K. 50/52"... (mã hs vải 89% poly 8%/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 59% nylon 38% rayon 3% pu khổ 121cm(4758m)... (mã hs vải dệt thoi 59/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 63% Nylon 32% Cotton 5% Spandex Khổ 56'' Mới 100%... (mã hs vải 63% nylon 3/ mã hs của vải 63% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 75% Nylon 25% Spandex... (mã hs vải 75% nylon 2/ mã hs của vải 75% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi từ sợi đã nhuộm- F GATOR AZURE (PROJ#4) 45806- 42%Cotton 58%Polyester... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi làm từ Polyester, đã nhuộm T/C khổ 62''. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải Katê (Vải 65% polyester 35% Viscorayon) Vải dệt thoi dùng trong may mặc Khổ 44-45" (Định Lượng: 1 mét 0,134 kg) Hàng mới 100%... (mã hs vải katê vải 6/ mã hs của vải katê vả)
- Mã HS 54079200: Vải có tỷ trọng 100% Polyester khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54079200: Vải 50% Nylon, 50% Cotton, 56" 2466Y vai det thoi... (mã hs vải 50% nylon/ mã hs của vải 50% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải sofa Spirit Cloud 47 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa spirit/ mã hs của vải sofa spi)
- Mã HS 54079300: Vải màn cửa Galactic Sterling 01 (95% Polyester, 5% Linen, K 319 cm)... (mã hs vải màn cửa gal/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi,gồm filament polyeste và staple polyeste, từ các sợi có màu khác nhau, vải chưa ngâm tẩm,tráng, phủ hay ép lớp,dạng cuộn,khổ150cm (100%POLYESTER SUEDE FABRIC).Mới 100%... (mã hs vải dệt thoigồ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079300: Vải 100% NYLON, K 55/57 INCH (105G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54079300: Vải 37% Nylon 36%Polyester 16% Acrylic 11% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 37% nylon 3/ mã hs của vải 37% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải F RAVENSTONE FLINT 26905- 100% polyester (Kho: 55inch, 16978.2met)... (mã hs vải f ravenston/ mã hs của vải f ravens)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% polyester k57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 100% Linen k56/57" 220g/y... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54079300: Vải lót 80% polyester 20% cotton k43/44"... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 58% Linen 42% cotton k58" 160g/y... (mã hs vải chính 58% l/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 54079300: Vải chính 60% cotton 40% Tencel k58" 340g/y... (mã hs vải chính 60% c/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 54079300: Vải chính 80% cotton 20% linen k55/56"230g/y... (mã hs vải chính 80% c/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% polyester 35% Rayon k58" 200g/y... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 70% cotton 30% nylon k55/56" 245g/y... (mã hs vải chính 70% c/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 54079300: Vải chính 90% polyester 10% pu k52/55" 250g/y... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% cotton 32% poly 3% Pu k54" 200g/y... (mã hs vải chính 65% c/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 74% cotton 23% poly 3% Pu k52" 150g/y... (mã hs vải chính 74% c/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 54079300: Vải 100%NYLON K 56/58 INCH(212G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100%nylon k/ mã hs của vải 100%nylo)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi từ các sợi màu khác nhau polyester 50% linen 30% rayon 20% khổ 145cm, 147g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi, chất liệu Polyester96% Nylon4%từ các sợi có màu khác nhau, khổ 55cm, trọng lượng 369g/m, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi 68.5% polyester 31.5% recycle polyester, khổ 58/59" (5064.94 yds)... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi từ Filament và Staple Polyeste(M26),tỷ trọng Filament vượt trội so với xơ Staple và nhỏ hơn 85%,vải đã in phủ Plastic,dạng cuộn,khổ 145cm,trọng lượng 226,6g/m2.(Theo PTPL 1204/TB-KĐ3)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải Dệt Thoi-77% Rec.Pa/23% El-K41-Woven... (mã hs vải dệt thoi77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi 95% Poly 5% Spandex, khổ vải 57/58". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081010: Vải 100% Vicose 58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% vicose/ mã hs của vải 100% vic)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi <85% rayon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải mẫu 95% viscose 5% elastane khổ 60/62"... (mã hs vải mẫu 95% vis/ mã hs của vải mẫu 95%)
- Mã HS 54081090: Vải mẫu 48% viscose 30% polyester 19% nylon 3% elastane khổ 56/58"... (mã hs vải mẫu 48% vis/ mã hs của vải mẫu 48%)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi đã nhuộm 100% rayon khổ 53''/ định lượng 125gr/m... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vai 100% rayon k.54-55"... (mã hs vai 100% rayon/ mã hs của vai 100% ray)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 100% Rayon khổ 57" (1,611.2 Met1,762.03 Yard 2,332.7 M2)/ 100% RAYON WOVEN FABRIC... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 30% Linen 70% Viscose(vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-co, đã nhuộm), định lượng 170g/m2, khổ 137cm... (mã hs vải dệt thoi 30/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi từ sợi filament tái tạo (100% Rayon), khổ 53/54'', dài 1012.7yds, W. 125G/M2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải có tỷ trọng 100% rayon; Khổ 54"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54081090: Vải 85% Vicose 15% Poly 56"... (mã hs vải 85% vicose/ mã hs của vải 85% vico)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 75% Viscose 25% Nylon, khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải chính-100%viscose-53"... (mã hs vải chính100%v/ mã hs của vải chính10)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 54%rayon 41% cotton 5% PU khổ 42/43"(vải dệt từ tơ tái tạo visco và các thành phần khác, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 65% Rayon 35% Nylon(đã nhuộm trọng lượng 112g/m2 242y khổ 58")... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải chính 62% Viscose, 38% Modal, Khổ 48"/49", 1in0.0254*481.2192*6983)... (mã hs vải chính 62% v/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 54082100: Vải dệt thoi 100% Cupro khổ 108cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54082200: Vải dệt thoi từ sơi filament tái tạo 100% viscose đã nhuộm, định lượng: 160g/m2 khổ 141cm (2543.4 mét- hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54082300: Vải 100% RayonJaquard dệt thoi nhuộm màu, khổ rộng 105cm/ 100% RAYON YARN DYED JACQUARD FABRIC 105 CM WIDTH. Hàng Mới 100%.... (mã hs vải 100% rayonj/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải dệt thoi 100% viscose đã in khổ 1.35m 1267.7 m... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Viscose đã in dệt thoi khổ 53"... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Rayon đã in dệt thoi khổ 56/57"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải dệt thoi từ xơ tổng hợp 100% Viscose khổ 50" (YVN202850- 571.70Mts- 2.91$- 125g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54083200: Vải chính (62% rayon 6% linen 29% cotton 3% spandex) khổ 43/45''... (mã hs vải chính 62%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 54083200: Vải lót dệt thoi đã nhuộm polyester 47% rayon 53% khổ 148cm, 75g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54083200: Vải 35%Triacetate 34%Polyester 31%Cotton khổ 140cm- Mới 100%... (mã hs vải 35%triaceta/ mã hs của vải 35%triac)
- Mã HS 54083200: Vải dệt thoi sợi tổng hợp, k49-57"... (mã hs vải dệt thoi sợ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54083200: Vải dệt từ sợi tổng hợp 100% Polyester K58"... (mã hs vải dệt từ sợi/ mã hs của vải dệt từ s)
- Mã HS 54083200: Vải 85% viscose 15% linen đã nhuộm dệt thoi khổ 58"... (mã hs vải 85% viscose/ mã hs của vải 85% visc)
- Mã HS 54083200: Vải 60% Viscose 40% cotton đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 60% viscose/ mã hs của vải 60% visc)
- Mã HS 54083300: Vải chính (vải dệt thoi) 53%Rayon 39%Polyester 4%Linen 4%PU, khổ 50", trọng lượng 196.61g/m2... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 54083400: Vải dùng làm ghế Sofa, không hiệu, thành phần: 55% Recycled Polyester (Postconsumer) và 45% Polyester. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng làm gh/ mã hs của vải dùng làm)
- Mã HS 54083400: Vải 100% Rayon(150CM)... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54011010: Chỉ poly(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ polybằng s/ mã hs của chỉ polybằn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ nylonbằng/ mã hs của chỉ nylonbằ)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 100D/3 (quy cách 2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 100d/3/ mã hs của chỉ may 100d)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 18 60/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 18 6/ mã hs của chỉ maytex 1)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 27 40/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 27 4/ mã hs của chỉ maytex 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 27 60/3 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 27 6/ mã hs của chỉ maytex 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 40 40/3 (3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 40 4/ mã hs của chỉ maytex 4)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 180 20/6 (1000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 180/ mã hs của chỉ maytex 1)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TKT300 50D/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may tkt300/ mã hs của chỉ may tkt3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TEX27 40/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may tex27 4/ mã hs của chỉ may tex2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TEX27 50/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may tex27 5/ mã hs của chỉ may tex2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may King Resilon 50 4000m làm từ 100% nylon. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king re/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Ace Woolly 100d/2 0.5p làm từ 100% nylon. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ace woo/ mã hs của chỉ may ace)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D COLOR (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d co/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d wh/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/2 COLOR (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/2 co/ mã hs của chỉ may 60/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may20/3 Color (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may20/3 col/ mã hs của chỉ may20/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/3 Color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/3 co/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 100d/2 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 100d/2/ mã hs của chỉ may 100d)
- Mã HS 54011010: Chi thành phẩm Nylon 280D/3-225G... (mã hs chi thành phẩm/ mã hs của chi thành ph)
- Mã HS 54011010: Chỉ Nylon Woolly NW 100D/2 1/2LB(8900M) (Dạ quang) (từ sợi filament tổng hợp)... (mã hs chỉ nylon wooll/ mã hs của chỉ nylon wo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D/3 (2,500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/3/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may vắt sổ 100% polyester- WILDCAT 715 TEX18 2500M, 1 cuộn 2500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may vắt sổ/ mã hs của chỉ may vắt)
- Mã HS 54011010: Chỉ may SPUN-T TEX 60- 20/2 GR2167(3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may spunt/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 40/2 Color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 40/2 co/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY AQUIL 40T70 2000M... (mã hs chỉ may aquil 4/ mã hs của chỉ may aqui)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 030T80 2000M... (mã hs chỉ may gral 03/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 040T60 3000M... (mã hs chỉ may gral 04/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ 75D/3- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 75d/3 250/ mã hs của chỉ 75d/3 2)
- Mã HS 54011010: CHI MAY V075720-COLOR 9950M... (mã hs chi may v075720/ mã hs của chi may v075)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 50/2 white(5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 50/2 wh/ mã hs của chỉ may 50/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 200D color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 200d co/ mã hs của chỉ may 200d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 200D white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 200d wh/ mã hs của chỉ may 200d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 50/2 color (2500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 50/2 co/ mã hs của chỉ may 50/2)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY APTAN 040T70 1500M COLOR... (mã hs chỉ may aptan 0/ mã hs của chỉ may apta)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ECOBOBS 041 80X23.5M... (mã hs chỉ may ecobobs/ mã hs của chỉ may ecob)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S663040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s663040/ mã hs của chi may s663)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SZCJ030-COLOR 1125M... (mã hs chi may szcj030/ mã hs của chi may szcj)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SZCN060-COLOR 2250M... (mã hs chi may szcn060/ mã hs của chi may szcn)
- Mã HS 54011010: CHI MAY FD11030-COLOR 1125M... (mã hs chi may fd11030/ mã hs của chi may fd11)
- Mã HS 54011010: CHI MAY FD22060-COLOR 2250M... (mã hs chi may fd22060/ mã hs của chi may fd22)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 2920040-COLOR 2000M... (mã hs chi may 2920040/ mã hs của chi may 2920)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon... (mã hs chỉ nylon/ mã hs của chỉ nylon)
- Mã HS 54011010: Chi may... (mã hs chi may/ mã hs của chi may)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu 100% Rayon 2000m/cuộn... (mã hs chỉ thêu 100% r/ mã hs của chỉ thêu 100)
- Mã HS 54011010: Chỉ Nylon Bonded 6.6 NB210D/3 IH White 1LB(/Rol)(Từ sợi Filament tổng hợp)... (mã hs chỉ nylon bonde/ mã hs của chỉ nylon bo)
- Mã HS 54011010: Chỉ 50D/2- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50d/2 500/ mã hs của chỉ 50d/2 5)
- Mã HS 54011010: CHỉ MAY SECURA 120T24 5000M COLOR... (mã hs chỉ may secura/ mã hs của chỉ may secu)
- Mã HS 54011010: Chỉ polyester... (mã hs chỉ polyester/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY EPIC 050T60 2000M... (mã hs chỉ may epic 05/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 25T105 2000M... (mã hs chỉ may astra 2/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 110T27 2500M... (mã hs chỉ may astra 1/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Cometa 120T27 2500M... (mã hs chỉ may cometa/ mã hs của chỉ may come)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY DUAL DUTY 120T24 5000M... (mã hs chỉ may dual du/ mã hs của chỉ may dual)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1302030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1302030/ mã hs của chi may 1302)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1657020-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1657020/ mã hs của chi may 1657)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY STAR SLB 040T70 1500M... (mã hs chỉ may star sl/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY DRYBOND GTX 040T70 1500M COLOR... (mã hs chỉ may drybond/ mã hs của chỉ may dryb)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 075T40 3000M... (mã hs chỉ may astra 0/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: Chỉ rayon... (mã hs chỉ rayon/ mã hs của chỉ rayon)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 2993080-COLOR 3000M... (mã hs chi may 2993080/ mã hs của chi may 2993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S657080-COLOR 2000M... (mã hs chi may s657080/ mã hs của chi may s657)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S678080-COLOR 6000M... (mã hs chi may s678080/ mã hs của chi may s678)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY STAR 8T400 600M... (mã hs chỉ may star 8t/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu... (mã hs chỉ thêu/ mã hs của chỉ thêu)
- Mã HS 54011010: CHI MAY EV21040-COLOR 2000M... (mã hs chi may ev21040/ mã hs của chi may ev21)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 3288120-COLOR 3000M... (mã hs chi may 3288120/ mã hs của chi may 3288)
- Mã HS 54011010: Chỉ Polyestre... (mã hs chỉ polyestre/ mã hs của chỉ polyestr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY EPIC 150T21 5000M... (mã hs chỉ may epic 15/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Aptan 40T70 3000M COLOR... (mã hs chỉ may aptan 4/ mã hs của chỉ may apta)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Atlas 160T18 2500M... (mã hs chỉ may atlas 1/ mã hs của chỉ may atla)
- Mã HS 54011010: CHI MAY W993030-COLOR 3000M... (mã hs chi may w993030/ mã hs của chi may w993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY W993040-COLOR 3000M... (mã hs chi may w993040/ mã hs của chi may w993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 8758075-COLOR 3000M... (mã hs chi may 8758075/ mã hs của chi may 8758)
- Mã HS 54011010: CHI MAY NKLH030-COLOR 1500M... (mã hs chi may nklh030/ mã hs của chi may nklh)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 006T450 1600M COLOR... (mã hs chỉ may gral 00/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 40/3 (3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 40/3 3/ mã hs của chỉ may 40/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may CFP 250D/3 (1500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may cfp 250/ mã hs của chỉ may cfp)
- Mã HS 54011010: Chỉ may NLB 210D/3 (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may nlb 210/ mã hs của chỉ may nlb)
- Mã HS 54011010: Chỉ may NLB66 210D/3 (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may nlb66 2/ mã hs của chỉ may nlb6)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/2(3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/2/ mã hs của chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/4(2000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/4/ mã hs của chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/3 (2000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/3/ mã hs của chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE30/2 (3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe30/2/ mã hs của chỉ may pe30)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE40/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/2/ mã hs của chỉ may pe40)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE40/3 (3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/3/ mã hs của chỉ may pe40)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE50/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe50/2/ mã hs của chỉ may pe50)
- Mã HS 54011010: Chỉ may DF 200D (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may df 200d/ mã hs của chỉ may df 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PPC TEX24 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may ppc tex/ mã hs của chỉ may ppc)
- Mã HS 54011010: Chỉ POLY 250D/3PLY (1700 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ poly 250d/3/ mã hs của chỉ poly 250)
- Mã HS 54011010: Chỉ NYLON 210D/2PLY (3000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ nylon 210d// mã hs của chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 1700M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 1/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 2000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may poly 20/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ CORESPUN 28S/3PLY (2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ corespun 28/ mã hs của chỉ corespun)
- Mã HS 54011010: Chỉ CORESPUN 16S/2PLY (2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ corespun 16/ mã hs của chỉ corespun)
- Mã HS 54011010: Chỉ SPUN 30S/3PLY (2300 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ spun 30s/3p/ mã hs của chỉ spun 30s)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 2000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 2/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SURFILOR 120T24 5000M... (mã hs chi may surfilo/ mã hs của chi may surf)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại(4250M X 6,013 Cuộn25.555,25 Mét)-Xuất theo TKNK số:102061841340/E21(14/06/2018)Mục 1... (mã hs chỉ các loại42/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: CHI MAY NKLD008-COLOR 600M... (mã hs chi may nkld008/ mã hs của chi may nkld)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1322060-COLOR 3000M... (mã hs chi may 1322060/ mã hs của chi may 1322)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 30S/3 2500M... (mã hs chỉ may spun 30/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 60S/3 4500M... (mã hs chỉ may spun 60/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 250D/2 2500M... (mã hs chỉ may poly 25/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 5000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may spun 50/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 6 1000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may poly 6/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 6 1000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 6/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Gral 20T135 600M... (mã hs chỉ may gral 20/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ Polyester Texture TX150/1 2500M (Dạ quang) (từ sợi filament tổng hợp)... (mã hs chỉ polyester t/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011010: Chỉ may xoắn đa sợi 100% nylon- NYLON M40 TEX70 210/3 1500M, 1 cuộn 1500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may xoắn đa/ mã hs của chỉ may xoắn)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL ASTT 600G... (mã hs chỉ may gral as/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 20/4 Color(2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/4 co/ mã hs của chỉ may 20/4)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 20/3 Color (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/3 co/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 180T14 3000M COLOR... (mã hs chỉ may gral 18/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 031 1500M... (mã hs chỉ may nymo 03/ mã hs của chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 041 3000M... (mã hs chỉ may nymo 04/ mã hs của chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 41T70 1500M... (mã hs chỉ may nymo 41/ mã hs của chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/2color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/2col/ mã hs của chỉ may 60/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/3 white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/3 wh/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011090: Chỉ 5000m/cuộn... (mã hs chỉ 5000m/cuộn/ mã hs của chỉ 5000m/cu)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu 100%Rayon (2500M/CONE), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 22 TKNK:102624786720 ngày 06/05/2019... (mã hs chỉ thêu 100%ra/ mã hs của chỉ thêu 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ may100% Polyester(từ sợi filament tổng hợp) (4000M/CONE), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 16 TKNK:102478500020 ngày 12/02/2019... (mã hs chỉ may100% pol/ mã hs của chỉ may100%)
- Mã HS 54011090: Chỉ May #50 (70D/3)DF Filament 3000m/cone,màu 419,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #50 70/ mã hs của chỉ may #50)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY #100 (50D/2) Filament 5000m/cone- màu 002. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #100 5/ mã hs của chỉ may #100)
- Mã HS 54011090: Chỉ May #30 (150D/3)DF Filament 2000m/cone,màu 419,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #30 15/ mã hs của chỉ may #30)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SPUN THREAD 30S/3... (mã hs chỉ may spun th/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY PP16S/2P 2000M... (mã hs chỉ may pp16s/2/ mã hs của chỉ may pp16)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY PP29S/2P 4000M... (mã hs chỉ may pp29s/2/ mã hs của chỉ may pp29)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 150D/1 (1250m/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/1/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY210D/3P BOND 2000M... (mã hs chỉ may ny210d// mã hs của chỉ may ny21)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 200D/1 (2500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 200d/1/ mã hs của chỉ may 200d)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 20 (2,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 20 20/ mã hs của chỉ may 20)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30 (2,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 30 20/ mã hs của chỉ may 30)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30 (3,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 30 30/ mã hs của chỉ may 30)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50 (3,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 50 30/ mã hs của chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50 (5,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 50 50/ mã hs của chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60 (3,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60 30/ mã hs của chỉ may 60)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60 (5,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60 50/ mã hs của chỉ may 60)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 80 (5,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 80 50/ mã hs của chỉ may 80)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 90 (5,000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 90 50/ mã hs của chỉ may 90)
- Mã HS 54011090: CHỈ SP60S/3P 5000M... (mã hs chỉ sp60s/3p 50/ mã hs của chỉ sp60s/3p)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY280D/3P BOND AA 1500M... (mã hs chỉ ny280d/3p b/ mã hs của chỉ ny280d/3)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY420D/3P BOND AA 1000M... (mã hs chỉ ny420d/3p b/ mã hs của chỉ ny420d/3)
- Mã HS 54011090: CHỈ P120D/2P 5000M... (mã hs chỉ p120d/2p 50/ mã hs của chỉ p120d/2p)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may5000m/c/ mã hs của chỉ may5000)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100D/2- 3,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 100d/2 30/ mã hs của chỉ 100d/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Polyester 150/3 2000Mét/Cuộn Black... (mã hs chỉ 100% polyes/ mã hs của chỉ 100% pol)
- Mã HS 54011090: Chỉ làm từ sợi 100% Polyester loại 30S/3 2500Mét/Cuộn White... (mã hs chỉ làm từ sợi/ mã hs của chỉ làm từ s)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 080T35 3000M... (mã hs chỉ may gral 08/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 300T10 5000M... (mã hs chỉ may gral 30/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50D/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50d/2/ mã hs của chỉ may 50d/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30/2,màu 000,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 30/2mà/ mã hs của chỉ may 30/2)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 6265040-COLOR 2000M... (mã hs chi may 6265040/ mã hs của chi may 6265)
- Mã HS 54011090: CHI MAY ECOL041-COLOR 1880M... (mã hs chi may ecol041/ mã hs của chi may ecol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY HLBN040-COLOR 3000M... (mã hs chi may hlbn040/ mã hs của chi may hlbn)
- Mã HS 54011090: CHI MAY IBHD030-COLOR 1500M... (mã hs chi may ibhd030/ mã hs của chi may ibhd)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S662040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s662040/ mã hs của chi may s662)
- Mã HS 54011090: CHỈ- PP29S THREAD 2PLY... (mã hs chỉ pp29s thre/ mã hs của chỉ pp29s t)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thành phẩm đã nhuộm, đã se sợi, làm từ sợi filament tổng hợp Tex Poly 1501 Tex18 Tk180 5000M 0W011... (mã hs chỉ may thành p/ mã hs của chỉ may thàn)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/2P 2500M... (mã hs chỉ p210d/2p 25/ mã hs của chỉ p210d/2p)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/3P 2000M... (mã hs chỉ p210d/3p 20/ mã hs của chỉ p210d/3p)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/6P 1000M... (mã hs chỉ p210d/6p 10/ mã hs của chỉ p210d/6p)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY210D/2P 2500M... (mã hs chỉ ny210d/2p 2/ mã hs của chỉ ny210d/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPV-VN05 (1600 Y/ CUON)... (mã hs chỉ may spvvn0/ mã hs của chỉ may spv)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S678080-COLOR 6000M... (mã hs chi may s678080/ mã hs của chi may s678)
- Mã HS 54011090: CHI MAY SZCD008-COLOR 600M... (mã hs chi may szcd008/ mã hs của chi may szcd)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 2594150-COLOR 5000M... (mã hs chi may 2594150/ mã hs của chi may 2594)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S654040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654040/ mã hs của chi may s654)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 65D/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 65d/2/ mã hs của chỉ may 65d/)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 1302030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1302030/ mã hs của chi may 1302)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 200T12 5000M... (mã hs chỉ may gral 20/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 8720030-COLOR-2000... (mã hs chi may 8720030/ mã hs của chi may 8720)
- Mã HS 54011090: Chỉ cuộn(2500M/CUON)... (mã hs chỉ cuộn2500m// mã hs của chỉ cuộn250)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Core Thread 20s 1x6/500m Col... (mã hs chỉ may king co/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Polyester Filament #80/3000m Col... (mã hs chỉ may king po/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (5000m)... (mã hs chỉ may 5000m/ mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 54011090: CHỈ P250D/3P 1500M... (mã hs chỉ p250d/3p 15/ mã hs của chỉ p250d/3p)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Textured polyester PP150D (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% textur/ mã hs của chỉ 100% tex)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Amber 60T050 3000M... (mã hs chỉ may amber 6/ mã hs của chỉ may ambe)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC AWF120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic aw/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 300D/1 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 300d/1/ mã hs của chỉ may 300d)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKLR080-COLOR 6000M... (mã hs chi may nklr080/ mã hs của chi may nklr)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKOL031-COLOR 2592M... (mã hs chi may nkol031/ mã hs của chi may nkol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKOL041-COLOR 3816M... (mã hs chi may nkol041/ mã hs của chi may nkol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S616008-COLOR 600M... (mã hs chi may s616008/ mã hs của chi may s616)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 5000M/ Cuộn (TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO)... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 54011090: Chỉ may loại 3000M/cuộn (TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO)... (mã hs chỉ may loại 30/ mã hs của chỉ may loại)
- Mã HS 54011090: chỉ cuộn... (mã hs chỉ cuộn/ mã hs của chỉ cuộn)
- Mã HS 54011090: chỉ cuộn(1 cuộn... (mã hs chỉ cuộn1 cuộn/ mã hs của chỉ cuộn1 c)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 30#2000M... (mã hs chỉ may 30#2000/ mã hs của chỉ may 30#2)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Scui 65D/2 Polyester (01 cuộn 2500m)... (mã hs chỉ 100% scui 6/ mã hs của chỉ 100% scu)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 5000m/cuon... (mã hs chỉ may 5000m/c/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 8T400 600M... (mã hs chỉ may star 8t/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 040T70 1500M... (mã hs chỉ may star 04/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011090: Chỉ Nylon SPV-NYLON02 (2,500M/Roll)... (mã hs chỉ nylon spvn/ mã hs của chỉ nylon sp)
- Mã HS 54011090: Chỉ Polyester SPV-VN05(2,500M/Roll)... (mã hs chỉ polyester s/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: MSTF- (Chỉ may các loại, 22g/cuộn/250met)... (mã hs mstf chỉ may/ mã hs của mstf chỉ m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Polyester 150D-2500M (2500M/Roll)... (mã hs chỉ may polyest/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY DUAL DUTY 075T40 5000M Cotton-Polyester corespun... (mã hs chỉ may dual du/ mã hs của chỉ may dual)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS3032 (30/3) SPUN,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds3032/ mã hs của chỉ may ds30)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS5035 (50/3) SPUN,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds5035/ mã hs của chỉ may ds50)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS6025 (60/2) SPUN,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds6025/ mã hs của chỉ may ds60)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS20905 (20/9) SPUN,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds20905/ mã hs của chỉ may ds20)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DF302 (150D/3) Filament,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may df302/ mã hs của chỉ may df30)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 1322040-COLOR 3000M... (mã hs chi may 1322040/ mã hs của chi may 1322)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S658060-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658060/ mã hs của chi may s658)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30/2 KC màu (1 cuộn 4.000 m)... (mã hs chỉ may 30/2 kc/ mã hs của chỉ may 30/2)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR BONDED 041 1500M... (mã hs chỉ may star bo/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY TRIDENT 30T80 2500M... (mã hs chỉ may trident/ mã hs của chỉ may trid)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Aptan 40T70 3000M... (mã hs chỉ may aptan 4/ mã hs của chỉ may apta)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NYMO 031 2250M... (mã hs chỉ may nymo 03/ mã hs của chỉ may nymo)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY AQUIL 060T45 2000M... (mã hs chỉ may aquil 0/ mã hs của chỉ may aqui)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY ECOBOBS 041 80X23.5M... (mã hs chỉ may ecobobs/ mã hs của chỉ may ecob)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu vô lăng YARN, hàng mới 100%. #0-319F (thuộc mục 1 tờ khai 103037576720)... (mã hs chỉ khâu vô lăn/ mã hs của chỉ khâu vô)
- Mã HS 54011090: Chỉ trên may túi khí (bằng nylon). Hàng mới 100%. 61483-00000 (thuộc mục 1 tờ khai 103033251530)... (mã hs chỉ trên may tú/ mã hs của chỉ trên may)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY #30 (30/3) SPUN. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #30 30/ mã hs của chỉ may #30)
- Mã HS 54011090: Chỉ May màu 100D/2 Nylon Wooly,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may màu 100/ mã hs của chỉ may màu)
- Mã HS 54011090: Chỉ May trắng100D/2 Nylon Wooly,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may trắng10/ mã hs của chỉ may trắn)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại(102932215740)... (mã hs chỉ các loại10/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ phòng sạch L5000m, chất liệu polyeste. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ phòng sạch/ mã hs của chỉ phòng sạ)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKZH060-COLOR-4500... (mã hs chi may nkzh060/ mã hs của chi may nkzh)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 1322120-COLOR 3000M... (mã hs chỉ may 1322120/ mã hs của chỉ may 1322)
- Mã HS 54011090: CHI MAY HLBN030-COLOR 2250M... (mã hs chi may hlbn030/ mã hs của chi may hlbn)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 060T45 2250M... (mã hs chỉ may star 06/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY DRYBOND GTX 040T70 1500M... (mã hs chỉ may drybond/ mã hs của chỉ may dryb)
- Mã HS 54011090: Chỉ may V-KPF 20 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vkpf 2/ mã hs của chỉ may vkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ may V-KPF 30 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vkpf 3/ mã hs của chỉ may vkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING STAR 120d/2 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king st/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 54011090: Chỉ may nilon 100D/2 5000M dyed (0.123kg)... (mã hs chỉ may nilon 1/ mã hs của chỉ may nilo)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY 100D/2 (2,500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ny 100d/ mã hs của chỉ may ny 1)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S054040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s054040/ mã hs của chi may s054)
- Mã HS 54011090: CHI MAY AWZC010-COLOR 350M... (mã hs chi may awzc010/ mã hs của chi may awzc)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S618010-COLOR 750M... (mã hs chi may s618010/ mã hs của chi may s618)
- Mã HS 54011090: CHI MAY AWLH040-COLOR 1500M... (mã hs chi may awlh040/ mã hs của chi may awlh)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY BRIO 1.0MM 500M... (mã hs chỉ may brio 1/ mã hs của chỉ may brio)
- Mã HS 54011090: Chỉ may PE40/2 (TEX 27) (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/2/ mã hs của chỉ may pe40)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S654030-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654030/ mã hs của chi may s654)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC 050T60 2000M... (mã hs chỉ may epic 05/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY POLY CORE THREAD 16S/2P 2000M... (mã hs chỉ may poly co/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NYLON THREAD BONDED 210D/2PLY 2500M... (mã hs chỉ may nylon t/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Hemming Thread #40/300m Col... (mã hs chỉ may king he/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Epic SMX180T18 2500M... (mã hs chỉ may epic sm/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: Chi may (01 cuộn 5000 met)... (mã hs chi may 01 cuộ/ mã hs của chi may 01)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ poly 210d/3/ mã hs của chỉ poly 210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 40S/2PLY-5000M/R... (mã hs chỉ may spun 40/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: Chỉ NYLON 210D/3PLY-2000M/R... (mã hs chỉ nylon 210d// mã hs của chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại(1500M X 5,45 Cuộn8.175 Mét)-Xuất theo TKNK số:102791984520/E21(02/08/2019)Mục 1... (mã hs chỉ các loại15/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 20S/8PLY-1000M/R... (mã hs chỉ spun 20s/8p/ mã hs của chỉ spun 20s)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ spun 16s/2p/ mã hs của chỉ spun 16s)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SECURA 120T24 5000M... (mã hs chỉ may secura/ mã hs của chỉ may secu)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 30S/3PLY-2500M/R... (mã hs chỉ may spun 30/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON 840D/4PLY-1000M/R... (mã hs chỉ may nylon 8/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ may spun 16/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC 040T80 2000M... (mã hs chỉ may epic 04/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SIGNAL 30T90 500M... (mã hs chỉ may signal/ mã hs của chỉ may sign)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Gral AS 120T21 3000M... (mã hs chỉ may gral as/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thêu... (mã hs chỉ may thêu/ mã hs của chỉ may thêu)
- Mã HS 54011090: chỉ may 10H PINK [CODE: 1352] BODY... (mã hs chỉ may 10h pin/ mã hs của chỉ may 10h)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60/3 5000M 14 RED (EX 13C RED) [CODE: STR9/7/12-03] BODY... (mã hs chỉ may 60/3 50/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011090: chỉ may 100/2 5000M 14 RED (EX 13C RED) [CODE: STR 9/08/02-5] BODY... (mã hs chỉ may 100/2 5/ mã hs của chỉ may 100/)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S83H040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s83h040/ mã hs của chi may s83h)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 100% spun Polyester 60/2 5000M/Cone (Jet)... (mã hs chỉ may 100% sp/ mã hs của chỉ may 100%)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 40S/2 (2.500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (TK NHAP 102988322620)... (mã hs chỉ may tk nha/ mã hs của chỉ may tk)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 45S/2 (2,500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 45s/2/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 60S/3 (2,500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY CT 60S/3 (5,000 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ct 60s// mã hs của chỉ may ct 6)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 322030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 322030/ mã hs của chi may 3220)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S160040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s160040/ mã hs của chi may s160)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY100D/2 (5,000 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ny100d// mã hs của chỉ may ny10)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 2993080-COLOR 3000M... (mã hs chỉ may 2993080/ mã hs của chỉ may 2993)
- Mã HS 54011090: Sợi chỉ suốt polyester (dùng để may giấy lót thêu)... (mã hs sợi chỉ suốt po/ mã hs của sợi chỉ suốt)
- Mã HS 54012010: Chỉ may 1000m/cuộn 50% Polyester 50% Combed Cotton, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1000m/c/ mã hs của chỉ may 1000)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY GRAL 080T35 3000M... (mã hs chỉ may gral 08/ mã hs của chỉ may gral)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR 020T1351500M... (mã hs chỉ may star 02/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY ASTRA 110T27 5000M... (mã hs chỉ may astra 1/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR BONDED 041 1500M... (mã hs chỉ may star bo/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54012010: Chi thành phẩm Nylon NBH 100D/3-40G... (mã hs chi thành phẩm/ mã hs của chi thành ph)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR 060T45 2250M... (mã hs chỉ may star 06/ mã hs của chỉ may star)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY GRAMAX 080T35 5000M... (mã hs chỉ may gramax/ mã hs của chỉ may gram)
- Mã HS 54012090: ống chỉ- MT-08-012... (mã hs ống chỉ mt08/ mã hs của ống chỉ mt)
- Mã HS 54012090: CHI SP 40/2 BLACK... (mã hs chi sp 40/2 bla/ mã hs của chi sp 40/2)
- Mã HS 54012090: CHI SP 40/2 COLOR... (mã hs chi sp 40/2 col/ mã hs của chi sp 40/2)
- Mã HS 54012090: CHI SP CT 30/3 BLACK... (mã hs chi sp ct 30/3/ mã hs của chi sp ct 30)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER 40# WHITE... (mã hs chi polyester 4/ mã hs của chi polyeste)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER BD 30# BLACK... (mã hs chi polyester b/ mã hs của chi polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ màu kim tuyến... (mã hs chỉ màu kim tuy/ mã hs của chỉ màu kim)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 150T21 5000M... (mã hs chỉ may astra 1/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY GRAMAX 160T18 5000M... (mã hs chỉ may gramax/ mã hs của chỉ may gram)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA LL 180T18 5000M... (mã hs chỉ may astra l/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may 2000m/c/ mã hs của chỉ may 2000)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY 2500M/CUỘN... (mã hs chỉ may 2500m/c/ mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S658060-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658060/ mã hs của chi may s658)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S669060-COLOR 4500M... (mã hs chi may s669060/ mã hs của chi may s669)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S616008-COLOR 600M... (mã hs chi may s616008/ mã hs của chi may s616)
- Mã HS 54012090: CHI MAY 3287120-COLOR 1000M... (mã hs chi may 3287120/ mã hs của chi may 3287)
- Mã HS 54012090: CHI MAY ECOG041-COLOR 2320M... (mã hs chi may ecog041/ mã hs của chi may ecog)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S654020-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654020/ mã hs của chi may s654)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S654040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654040/ mã hs của chi may s654)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S658030-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658030/ mã hs của chi may s658)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S663040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s663040/ mã hs của chi may s663)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic 12/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: CHỈ THÊU SYLKO 120T27 3000M... (mã hs chỉ thêu sylko/ mã hs của chỉ thêu syl)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY DUAL DUTY 120T24 5000M... (mã hs chỉ may dual du/ mã hs của chỉ may dual)
- Mã HS 54012090: Chỉ may SPUN 50/3- #50. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may spun 50/ mã hs của chỉ may spun)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC AS 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic as/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (2500M/ 1 cuộn) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103047926002... (mã hs chỉ may 2500m// mã hs của chỉ may 250)
- Mã HS 54012090: Chỉ thêu các loại (2)... (mã hs chỉ thêu các lo/ mã hs của chỉ thêu các)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 050T60 3000M... (mã hs chỉ may astra 0/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: Thread- Chỉ khâu bao (từ sợi filament tái tạo,100%polyester)... (mã hs thread chỉ khâ/ mã hs của thread chỉ)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S662040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s662040/ mã hs của chi may s662)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (800 Mét/ Cuộn) (THREAD)... (mã hs chỉ may 800 mé/ mã hs của chỉ may 800)
- Mã HS 54012090: CHI MAY CB31040-COLOR 1500M... (mã hs chi may cb31040/ mã hs của chi may cb31)
- Mã HS 54021900: Dây nilon chống thấm... (mã hs dây nilon chống/ mã hs của dây nilon ch)
- Mã HS 54021900: Kim tuyến (Buraton) (1 cuộn 6000 met 0.011kg)... (mã hs kim tuyến bura/ mã hs của kim tuyến b)
- Mã HS 54021900: Sợi có độ bền cao từ Nylon (TY) (Nylon- 66 airbag yarn)... (mã hs sợi có độ bền c/ mã hs của sợi có độ bề)
- Mã HS 54021900: SỢI 84% NYLON 16% LYCRA... (mã hs sợi 84% nylon 1/ mã hs của sợi 84% nylo)
- Mã HS 54022000: Sơi (POLYESTER FILAMENT)... (mã hs sơi polyester/ mã hs của sơi polyest)
- Mã HS 54022000: Sợi 100% polyester (TR1/20) Mới 100%... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 54022000: Sợi polyeste 556DTEX/182F, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí (hàng mẫu)... (mã hs sợi polyeste 55/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023100: Sợi 100% Nylon DTY... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54023100: Soi det:NYLON DTY PA6 70D/24F/2 (140D/48F) SD AA GRADE... (mã hs soi detnylon d/ mã hs của soi detnylo)
- Mã HS 54023300: Chỉ may các loại (TK nhập: 102764777510)... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 54023300: Chỉ len... (mã hs chỉ len/ mã hs của chỉ len)
- Mã HS 54023300: Sợi từ filament polyeste (sợi đơn, dún, xoắn)(YARN 100% POLYESTER "T75D/72+40ROICA" ART NO: H190D73FSDWO/ DL1- VN407572-A/ DL1- VN407572-AA1/ DL1- VN407572-AA2)... (mã hs sợi từ filament/ mã hs của sợi từ filam)
- Mã HS 54023300: SỢI DTYVN 'TAIRILIN' BRAND POLYESTER TEXTURED WOOLY YARN 75D/72F/1 FULL DULL ROUND RAW WHITE 'AM' GRADE... (mã hs sợi dtyvn tair/ mã hs của sợi dtyvn t)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton: CVC32'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: SỢI DTYVN "TAIRILIN" BRAND POLYESTER TEXTURED AIR-INTERMINGLE 100D/96F/2 MIXED LUSTERS ROUND RAW WHITE "AM" GRADE PO NO: GS19C0009-VNW1911307... (mã hs sợi dtyvn tair/ mã hs của sợi dtyvn t)
- Mã HS 54023300: Sợi chống tĩnh điện 28T2-SX1E, 100% Polyester, WHITE, hàng mới 100%... (mã hs sợi chống tĩnh/ mã hs của sợi chống tĩ)
- Mã HS 54023300: Sợi tổng hợp 100% Polyester, 150/48/1 Semi Dull Raw White- One Heater Slight Air Intermingled 100% Recycled Post consumer Polyester, hàng mới 100%... (mã hs sợi tổng hợp 10/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 54023300: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 54023300: Dây viền 1,5cm trắng (không nhuộm) dệt từ sợi Polyester cường lực cao... (mã hs dây viền 15cm/ mã hs của dây viền 15)
- Mã HS 54023300: SỢI POLYESTER FILAMENT YARN (SỢI DÚN TỪ POLYESTER CHƯA NHUỘM)... (mã hs sợi polyester f/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi DTY polyester (75/36/2) WLY AW GRADE... (mã hs sợi dty polyest/ mã hs của sợi dty poly)
- Mã HS 54023300: Sợi polyester T100-Polyester T100 Yarn... (mã hs sợi polyester t/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54023900: Sợi kim tuyến (rainbow yarn)... (mã hs sợi kim tuyến/ mã hs của sợi kim tuyế)
- Mã HS 54024410: Sơi (SPANDEX)... (mã hs sơi spandex/ mã hs của sơi spandex)
- Mã HS 54024490: Sợi 100% Spandex... (mã hs sợi 100% spande/ mã hs của sợi 100% spa)
- Mã HS 54024490: Sợi 46% Polyester 54% Rayon... (mã hs sợi 46% polyest/ mã hs của sợi 46% poly)
- Mã HS 54024500: Dây nylon-20mm (dùng buộc vật tư)... (mã hs dây nylon20mm/ mã hs của dây nylon20)
- Mã HS 54024500: Sợi Bảo Vệ Môi Trường POY- NYLON 6 FILAMENT YARN OFF GRADE 86D/24F SD B GRADE... (mã hs sợi bảo vệ môi/ mã hs của sợi bảo vệ m)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon Màu (BR)- NYLON 6 POY 90/34 BR GRADE B... (mã hs sợi nylon màu/ mã hs của sợi nylon mà)
- Mã HS 54024500: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54024500: SỢI NILONG FDY (FD)- NYLON YARN FDY 68D/48F FD B GRADE... (mã hs sợi nilong fdy/ mã hs của sợi nilong f)
- Mã HS 54024500: Sợi đơn từ filament nylon, không xoắn (chưa đóng gói để bán lẽ)... (mã hs sợi đơn từ fila/ mã hs của sợi đơn từ f)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon dạng đơn,xoắn dưới 50 vòng, N-66(TC N-66 NYLON YARN WASTE), 40 bao, 1 bao~335kgs. Mới 100%... (mã hs sợi nylon dạng/ mã hs của sợi nylon dạ)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon 100% NFY, 30/1 TBR B GRADE... (mã hs sợi nylon 100%/ mã hs của sợi nylon 10)
- Mã HS 54024500: Vải 95% Nylon, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 95% nylon/ mã hs của vải 95% nylo)
- Mã HS 54024500: Vải 54% Nylon, 26% Cotton, 20% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 54% nylon/ mã hs của vải 54% nylo)
- Mã HS 54024500: Vải 67% Nylon, 27% Rayon, 5% Cotton, 1% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 67% nylon/ mã hs của vải 67% nylo)
- Mã HS 54024500: Sợi nylon 6.6 được dùng để sản xuất sợi ngang trong vải mành dùng làm lốp xe ô tô (filament 100% polyamid, chưa tạo nhúng), BA63 160 10.Hàng mới 100%... (mã hs sợi nylon 66 đ/ mã hs của sợi nylon 6)
- Mã HS 54024500: Sợi NT1601440B49FD... (mã hs sợi nt1601440b4/ mã hs của sợi nt160144)
- Mã HS 54024500: Sợi NT1601440L47SD... (mã hs sợi nt1601440l4/ mã hs của sợi nt160144)
- Mã HS 54024600: Nylon cuộn... (mã hs nylon cuộn/ mã hs của nylon cuộn)
- Mã HS 54024600: SỢI POYVN (Sợi 100% polyester bán kéo) 'TAIRILIN" BRAND POLYESTER PARTIALY ORIENTED YARN 125D/144F/1 SEMI DULL ROUND RAW WHITE "A1" GRADE... (mã hs sợi poyvn sợi/ mã hs của sợi poyvn s)
- Mã HS 54024600: Sợi Polyester PPOY 250/48 SD AT GRADE... (mã hs sợi polyester p/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi 100% Recycled Polyester SDY... (mã hs sợi 100% recycl/ mã hs của sợi 100% rec)
- Mã HS 54024700: Sợi 100%polyester (MUC: 1 TK: 102749567540)... (mã hs sợi 100%polyest/ mã hs của sợi 100%poly)
- Mã HS 54024700: Sợi đơn từ filament polyester, không xoắn (chưa đóng gói để bán lẽ)... (mã hs sợi đơn từ fila/ mã hs của sợi đơn từ f)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester 100D/2 (100% Polyester),đã nhuộm YT2436, mới 100%... (mã hs sợi polyester 1/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi dún từ 100% polyester, thuộc sợ filament tổng hợp, xoắn, hàng mới 100%... (mã hs sợi dún từ 100%/ mã hs của sợi dún từ 1)
- Mã HS 54024900: Sợi filament PET dạng đơn,xoắn dưới 50 vòng,(TC PET YARN WASTE), 2 bao, 1 bao300kgs. Mới 100%... (mã hs sợi filament pe/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54024900: Sợi SPANDEX (SPANDEX)... (mã hs sợi spandex sp/ mã hs của sợi spandex)
- Mã HS 54025100: Sơi (NYLON HOT FUSE)... (mã hs sơi nylon hot/ mã hs của sơi nylon h)
- Mã HS 54025100: Sợi filament tổng hợp được làm từ ni lông có độ xoắn trên 50 vòng trên mét. 40SP+70D/48AA2. Mới 100%... (mã hs sợi filament tổ/ mã hs của sợi filament)
- Mã HS 54025100: Dây nylon PP... (mã hs dây nylon pp/ mã hs của dây nylon pp)
- Mã HS 54025100: Dây treo thẻ (Đạn nhựa) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103067316700... (mã hs dây treo thẻ đ/ mã hs của dây treo thẻ)
- Mã HS 54025200: Sợi 100% Polyester Yarn, 100D Semi Dull Black [Taffeta]; Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 54025900: Chỉ thêu làm từ Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu làm từ/ mã hs của chỉ thêu làm)
- Mã HS 54026100: Sợi fillament tổng hợp từ nilon- Core Spun Yarn- KHY 26V, hàng mới 100%... (mã hs sợi fillament t/ mã hs của sợi fillamen)
- Mã HS 54026100: Sợi 100% NYLON... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54026100: DÂY NILON 4 MÀU (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 48PCS X 100G... (mã hs dây nilon 4 màu/ mã hs của dây nilon 4)
- Mã HS 54026100: Vải 98% Cotton 2%Elastane... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 54026100: Sợi đã xe 100% Nylon 210D/3... (mã hs sợi đã xe 100%/ mã hs của sợi đã xe 10)
- Mã HS 54026100: Dây nylon, hàng mới 100%... (mã hs dây nylon hàng/ mã hs của dây nylon h)
- Mã HS 54026200: Chỉ may Polyester 150D-2500M... (mã hs chỉ may polyest/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 54026200: Chỉ may Nylon 100D-2500M... (mã hs chỉ may nylon 1/ mã hs của chỉ may nylo)
- Mã HS 54026200: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% polyester đã nhuộm màu P 30... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 54026200: Sợi xe từ filament tổng hợp từ 100% polyester 150D/1.(Sợi thành phẩm)... (mã hs sợi xe từ filam/ mã hs của sợi xe từ fi)
- Mã HS 54026200: Chỉ may,Nhập theo TKNK 103050872041/E21 ngày 16/12/2019... (mã hs chỉ maynhập th/ mã hs của chỉ maynhập)
- Mã HS 54026200: Chỉ cuộn bằng sợi cotton- Cotton sewing thread, 2500m/cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ cuộn bằng s/ mã hs của chỉ cuộn bằn)
- Mã HS 54026200: Sợi đã xe 100% Polyester 150D/3... (mã hs sợi đã xe 100%/ mã hs của sợi đã xe 10)
- Mã HS 54026900: Sợi 80% Polyester 20% Tencel... (mã hs sợi 80% polyest/ mã hs của sợi 80% poly)
- Mã HS 54026900: DÂY THỪNG PE 3 TAO LOẠI (380D/12 BROWN). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pe 3/ mã hs của dây thừng pe)
- Mã HS 54026900: Chỉ may bao... (mã hs chỉ may bao/ mã hs của chỉ may bao)
- Mã HS 54031000: Sợi Visco đỏ... (mã hs sợi visco đỏ/ mã hs của sợi visco đỏ)
- Mã HS 54031000: Sợi Visco vàng... (mã hs sợi visco vàng/ mã hs của sợi visco và)
- Mã HS 54031000: Sợi Visco xanh biển... (mã hs sợi visco xanh/ mã hs của sợi visco xa)
- Mã HS 54033190: Sợi đơn từ 100% filament tái tạo viscose, hoàn chỉnh, không dún 200D/50F xoắn trái... (mã hs sợi đơn từ 100%/ mã hs của sợi đơn từ 1)
- Mã HS 54033910: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ mã hs của dây dệt các)
- Mã HS 54033910: Dây giầy các loại... (mã hs dây giầy các lo/ mã hs của dây giầy các)
- Mã HS 54033910: Dây bổ trợ nilon các loại... (mã hs dây bổ trợ nilo/ mã hs của dây bổ trợ n)
- Mã HS 54033990: Vải 72% PU, 28% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% pu 28%/ mã hs của vải 72% pu)
- Mã HS 54034190: Sợi viscore rayon 5000yds/ cuộn. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi viscore ray/ mã hs của sợi viscore)
- Mã HS 54034190: Chi Theu-Viscose Rayon (SL 1.095.000m)... (mã hs chi theuviscos/ mã hs của chi theuvis)
- Mã HS 54041100: Chỉ thun, chi số dtex 960, 1 cuộn 250m, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ thun chi s/ mã hs của chỉ thun ch)
- Mã HS 54041100: Chỉ may các loại (Chỉ thun)-250m/Cuộn-Chỉ số dtex 960- Hàng mới 100%1 phần tờ khai nhập số:102745461931 ngày 08/07/2019... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 54041200: Chỉ dệt nhựa PP Mutil trắng 680D 2%UV... (mã hs chỉ dệt nhựa pp/ mã hs của chỉ dệt nhựa)
- Mã HS 54041900: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ mã hs của chỉ chun)
- Mã HS 54041900: Sợi cước plastic dạng MONOFILAMENT dùng để làm dây thể thao kích thước 0.96MM/2760A7/WHITE, hàng mới 100%... (mã hs sợi cước plasti/ mã hs của sợi cước pla)
- Mã HS 54049000: Cước các loại... (mã hs cước các loại/ mã hs của cước các loạ)
- Mã HS 54049000: Chỉ sợi (cuộn)... (mã hs chỉ sợi cuộn/ mã hs của chỉ sợi cuộ)
- Mã HS 54049000: Dây buộc bằng nhựa... (mã hs dây buộc bằng n/ mã hs của dây buộc bằn)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ mã hs của sợi 100% nyl)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 54060000: SỢI KIM TUYẾN (MÀU VÀNG-YARN LAME, SỢI TRỘN KIM LOẠI)... (mã hs sợi kim tuyến/ mã hs của sợi kim tuyế)
- Mã HS 54060000: SỢI KIM TUYẾN BẠC (MÀU BẠC-YARN LAME, SỢI TRỘN KIM LOẠI)... (mã hs sợi kim tuyến b/ mã hs của sợi kim tuyế)
- Mã HS 54071021: vải chính 100% nylon 56 inch-60 inch... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54071021: Vải chính 52% cotton 48% PA khổ 50"-60"... (mã hs vải chính 52% c/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 54071021: vải chính 89% poly 11% spandex 45 inch-60 inch... (mã hs vải chính 89% p/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 54071021: Vải chính 55 % cotton 45 % polyester khổ 50''-60"... (mã hs vải chính 55 %/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 54071021: Vải Chính 59% cotton 37% plyester 4% spandex khổ 45"-60"... (mã hs vải chính 59% c/ mã hs của vải chính 59)
- Mã HS 54071021: Vải Lót 79% polyester 21% spandex/ Elastane khổ 50''-60''... (mã hs vải lót 79% pol/ mã hs của vải lót 79%)
- Mã HS 54071029: Vải 100% Polyamid 55/58''... (mã hs vải 100% polyam/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54071029: Vải 80% Polyamid 20% Elastane 56/58''... (mã hs vải 80% polyami/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 54071029: Vải dệt thoi 100% Acrylic... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54071091: Vải Nylon vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao từ ni lông chưa tẩ trắng... (mã hs vải nylon vải d/ mã hs của vải nylon vả)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Kevlar aramid đã nhuộm khổ 58",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 46 TKNK:102509262660 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải 84% Polyester 16% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 72% Nylon 13% Cotton 15% Polyurethane mới 100%... (mã hs vải 72% nylon 1/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 77.8% Polyester 8.9 Acrylic 4.6% Wool 4.4% Rayon 2.7% Nylon mới 100%... (mã hs vải 778% polye/ mã hs của vải 778% po)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 100% Nylon khổ 140 cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: VẢI KHĂN LAU- YS01 80% POLYESTER 20% NYLON KHỔ 52'' (2,136 YDS)... (mã hs vải khăn lau y/ mã hs của vải khăn lau)
- Mã HS 54071099: Cuộn PP loại 107cm, 75g/m... (mã hs cuộn pp loại 10/ mã hs của cuộn pp loại)
- Mã HS 54071099: Cuộn vải dệt thoi làm từ nhựa PP (PP TUBE FABRIC ROLL), dùng để sản xuất bao PP, khổ 62cm, hàng mới 100%... (mã hs cuộn vải dệt th/ mã hs của cuộn vải dệt)
- Mã HS 54071099: Vải các loại khổ 56"- 60" (đã ép keo vải khổ 60"- 62")... (mã hs vải các loại kh/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 54071099: VẢI KHÔNG DÊT (HÀNG MƠI 100%)... (mã hs vải không dêt/ mã hs của vải không dê)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon 58/60''... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: dây đai bằng nylon đường kính 2 inch- polypropylene webbing 2" wide beltxuat theo TK:3444/NSX01NGAY 28/03/2014... (mã hs dây đai bằng ny/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 54071099: Vải cách nhiệt màu đen- Black Fabric Cloth, Duck Cotton... (mã hs vải cách nhiệt/ mã hs của vải cách nhi)
- Mã HS 54071099: Vải 78% Nylon 22% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 401Yds/56"... (mã hs vải 78% nylon 2/ mã hs của vải 78% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 89% Nylon 11% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 401Yds/56"... (mã hs vải 89% nylon 1/ mã hs của vải 89% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 68% Nylon 14% PU 18% Polyester.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4206Yds/56"... (mã hs vải 68% nylon 1/ mã hs của vải 68% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải Thành phẩm 100% Polyester LJ-C0005+PU 44" (1409 YD)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54071099: Vải 92%Poly 8%Span... (mã hs vải 92%poly 8%s/ mã hs của vải 92%poly)
- Mã HS 54071099: Vải Poly 94% Span 6%... (mã hs vải poly 94% sp/ mã hs của vải poly 94%)
- Mã HS 54071099: VảI Poly 95% Span 5%... (mã hs vải poly 95% sp/ mã hs của vải poly 95%)
- Mã HS 54071099: Vải Poly 96% Span 4%... (mã hs vải poly 96% sp/ mã hs của vải poly 96%)
- Mã HS 54071099: Vải Rayon 95% Span 5%... (mã hs vải rayon 95% s/ mã hs của vải rayon 95)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 97% Spandex 3%... (mã hs vải polyester 9/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải 90% Polyester 10% Spandex... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 68% Rayon 28% Spandex 4%... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải ghi nylex khổ 1.5 m... (mã hs vải ghi nylex k/ mã hs của vải ghi nyle)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP FOAZ:69.5x52 PLAIN-GREEN FABRIC 69.5 x 52 inch... (mã hs vải dệt pp foaz/ mã hs của vải dệt pp f)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 820D 16x12 1.22M x 76.2M... (mã hs vải dệt pp 820d/ mã hs của vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: CUỘN TRẮNG PP (DỆT NHỰA) ROLL 23 INCH (59 CM):(8x8/900D). HÀNG MỚI 100%... (mã hs cuộn trắng pp/ mã hs của cuộn trắng p)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP... (mã hs vải dệt pp/ mã hs của vải dệt pp)
- Mã HS 54072000: Vải 210d 44" (Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông)- Mới 100%... (mã hs vải 210d 44 v/ mã hs của vải 210d 44)
- Mã HS 54072000: Vải 420d 44" (Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông)- Mới 100%... (mã hs vải 420d 44 v/ mã hs của vải 420d 44)
- Mã HS 54072000: Manh PP- 100*140cm, 100gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs manh pp 100*14/ mã hs của manh pp 100)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 920D-10x9 25 inch... (mã hs vải dệt pp 920d/ mã hs của vải dệt pp 9)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 875D-10x10 22 inch... (mã hs vải dệt pp 875d/ mã hs của vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Vải PP, model: T183/180ABE, khổ: 183cm (không tráng)... (mã hs vải pp model/ mã hs của vải pp mode)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 700D-9x9 119CM... (mã hs vải dệt pp 700d/ mã hs của vải dệt pp 7)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP (loại vải xanh quy cách: 110/65g)... (mã hs vải dệt pp loạ/ mã hs của vải dệt pp)
- Mã HS 54072000: MANH PP VÀNG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp vàng 12/ mã hs của manh pp vàng)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRẮNG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trắng 1/ mã hs của manh pp trắn)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRẮNG 200X250cm_350 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trắng 2/ mã hs của manh pp trắn)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRONG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trong 1/ mã hs của manh pp tron)
- Mã HS 54072000: Bao bì WHITE PP FABRIC ROLL, WIDTH: 43CM 7511 (80/20), hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs bao bì white pp/ mã hs của bao bì white)
- Mã HS 54072000: CUỘN VẢI DỆT LÀM TỪ HẠT NHỰA NGUYÊN SINH POLYPROPYLENE, CÓ TRÁNG 1 MẶT... (mã hs cuộn vải dệt là/ mã hs của cuộn vải dệt)
- Mã HS 54072000: Vải 100% Polyester Satin khổ ngang vải: 39"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54072000: Vải Lurex 68% Polyester, 32% PET, khổ rộng 58 inch... (mã hs vải lurex 68% p/ mã hs của vải lurex 68)
- Mã HS 54072000: Dây đai chất liệu PP, kích thước 535cm x 7cm (PP SLING BELT). Hàng mới 100%... (mã hs dây đai chất li/ mã hs của dây đai chất)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 1000D-8x8 22 inch... (mã hs vải dệt pp 1000/ mã hs của vải dệt pp 1)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 830D-10x9 22 inch... (mã hs vải dệt pp 830d/ mã hs của vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 870D-10x10 20.5 inch... (mã hs vải dệt pp 870d/ mã hs của vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Cuộn dệt PP WOVEN ROLL (WIDTH: 50 cms), hàng mới 100%... (mã hs cuộn dệt pp wov/ mã hs của cuộn dệt pp)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 900D-10x10 33+10CM... (mã hs vải dệt pp 900d/ mã hs của vải dệt pp 9)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PE 800D 8x8 116CM... (mã hs vải dệt pe 800d/ mã hs của vải dệt pe 8)
- Mã HS 54072000: Cuộn PP 381cm, 475g/m... (mã hs cuộn pp 381cm/ mã hs của cuộn pp 381c)
- Mã HS 54072000: Vải dệt từ nhựa Polypropylene dạng cuộn màu đen không tráng phủ, định lượng 70 gram, khổ 100cm x 500m, hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%... (mã hs vải dệt từ nhựa/ mã hs của vải dệt từ n)
- Mã HS 54072000: Vải PE dệt phẳng màu trắng tráng nhựa khổ 184CM A/S, 750*8*8(0.125kg/1 mét)... (mã hs vải pe dệt phẳn/ mã hs của vải pe dệt p)
- Mã HS 54072000: Vải PP dệt ống màu trắng không tráng nhựa 8 kẻ khổ 208*132, 1550D*14*14(1.156kg/1 chiếc)... (mã hs vải pp dệt ống/ mã hs của vải pp dệt ố)
- Mã HS 54072000: Vải PP dệt phẳng màu trắng không tráng nhựa khổ 112*112 A/S(45,40X), 1550D*14*14(0.245kg/1 chiếc)... (mã hs vải pp dệt phẳn/ mã hs của vải pp dệt p)
- Mã HS 54072000: Vải PP (Width: 1800mm, GSM: 241g/m2 10%, Color: Beige)... (mã hs vải pp width/ mã hs của vải pp widt)
- Mã HS 54072000: Vải PP, PP200L-1200F, khổ: 1200mm... (mã hs vải pp pp200l/ mã hs của vải pp pp20)
- Mã HS 54072000: Vải PP, PP200CL-1200FWH, khổ: 1200mm... (mã hs vải pp pp200cl/ mã hs của vải pp pp20)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 88% nylon 12% polyurethane đã nhuộm khổ 53",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102522978130 ngày 11/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 55% Polyester 45% Polyamide đã nhuộm khổ 55",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 04 TKNK:102835869140 ngày 27/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 100% Polyamide Ripstop tráng nhựa đã nhuộm khổ 56",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 13 TKNK:102641342860 ngày 14/05/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 100% nylon khổ 58/60"... (mã hs vải lưới 100% n/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 100% polyester 58/60"... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 18% span 82% nylon khổ 58/60"... (mã hs vải lưới 18% sp/ mã hs của vải lưới 18%)
- Mã HS 54074110: Lưới Nylon... (mã hs lưới nylon/ mã hs của lưới nylon)
- Mã HS 54074110: Vải lưới ni lon các loại MESH FABREIC,(BEIGE750 yards,BLUE750 yards,NAVY1000 yards,TC:2500 yards/ 52 rolls) khổ 143 cm, mới 100%, Polyester.Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs vải lưới ni lon/ mã hs của vải lưới ni)
- Mã HS 54074190: Vải 100% polyester khổ 58'' (2985 yds)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 95% nylon 5% pu khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi: Vải > 85 % Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải thô H7 (vải dệt thoi từ sợi 100% nylon), khổ vải 72''... (mã hs vải thô h7 vải/ mã hs của vải thô h7)
- Mã HS 54074190: Vải PP dệt màu trắng định lượng 80gsm,dạng cuộn, khổ 1210mm, item code; SM_ZF_80-1210-10-WB0UP_021, mới 100%... (mã hs vải pp dệt màu/ mã hs của vải pp dệt m)
- Mã HS 54074190: Vải chính 88%Nylon 12%Spandex... (mã hs vải chính 88%ny/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 91% nylon 9% pu khổ 53''... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 85% nylon 15% pu khổ 54''... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 86% nylon 14% pu khổ 41''... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 88% nylon 12% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 89% nylon 11% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 97% nylon 3% pu khổ 41.5''... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 83% nylon 17% poly khổ 41''... (mã hs vải dệt thoi 83/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải lưới- KA1562 190G*44" (100% Polyester) (150 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới ka156/ mã hs của vải lưới ka)
- Mã HS 54074190: vải dệt thoi 100% nylon khổ 155-158 cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric,86% NYLON 6 14% SPANDEX * 106*66*70"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ mã hs của vải phôi dệt)
- Mã HS 54074190: Vải thành phẩm 100% Polyester các loại(Vải nylon LJ-C0005+PU 44"(296YD)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54074190: Vải >80% poly hoặc nylon+ TP khác(100%polyester_58")... (mã hs vải 80% poly h/ mã hs của vải 80% pol)
- Mã HS 54074190: Vải có tỷ trọng >85% Nylon +TP khác(Vải 88%Nylon 12%Pu) khổ 52"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54074190: VAI THO KHO 64-65(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 64/ mã hs của vai tho kho)
- Mã HS 54074190: VAI THO KHO 63-64(N100%) CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 63/ mã hs của vai tho kho)
- Mã HS 54074190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 54074190: Vải CTD430 khổ 57" (70%nylon 30%polyester) (chính)... (mã hs vải ctd430 khổ/ mã hs của vải ctd430 k)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi có tỉ trọng Nylon > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải 80% Acrylic, 20% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% acrylic/ mã hs của vải 80% acry)
- Mã HS 54074190: Vải 85% Nylon, 6% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 2553Yds/56"... (mã hs vải 85% nylon/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 95% Nylon 5% Polyurethan.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 12291Yds/56"... (mã hs vải 95% nylon 5/ mã hs của vải 95% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 87% Nylon 13% Polyurethane (PU).Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4251Yds/56"... (mã hs vải 87% nylon 1/ mã hs của vải 87% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 75% Nylon 17% Polyester 8% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 9623yds/56"... (mã hs vải 75% nylon 1/ mã hs của vải 75% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải Cotton 93% Spandex 7%... (mã hs vải cotton 93%/ mã hs của vải cotton 9)
- Mã HS 54074190: Vải lưới- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester) (768 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8cb/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54074200: Vải nylon các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải nylon các l/ mã hs của vải nylon cá)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 93% Nylon 7% Elastane đã nhuộm khổ 56",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102777674860 ngày 25/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 93/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 94% Nylon 6% Elastane đã nhuộm khổ 51",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 05 TKNK:102509270030 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 94/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 95% Nylon 5% Elastane đã nhuộm khổ 58",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102828963310 ngày 22/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 52",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102231112210 ngày 20/09/2018... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi (2 lớp) 100% Nylon (Face), 100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ:55",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 07 TKNK:102509265460 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 2/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 86% Nylon 14% Elastane đã nhuộm khổ 44",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 09 TKNK:102796861900 ngày 05/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi, đã nhuộm, 100% Nylon khổ 58-60" (ALPHA Model: 2835281- ALPHA PA MM UV)... (mã hs vải dệt thoi đ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi: Vải 100% Nylon... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải 94% nylon 6% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 94% nylon 6/ mã hs của vải 94% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 95% nylon 5% elastane khổ 56-58"... (mã hs vải 95% nylon 5/ mã hs của vải 95% nylo)
- Mã HS 54074200: Vaithanh pham kho 55-56(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vaithanh pham k/ mã hs của vaithanh pha)
- Mã HS 54074200: Vải chính 23%TC 5%PU 72%PVC khổ 55"/56" (Xuất trả hàng từ TK số 102825550921/E21 ngày 26/08/2019 dòng hàng số 2)... (mã hs vải chính 23%tc/ mã hs của vải chính 23)
- Mã HS 54074200: Vải có tỷ trọng 100% nylon 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54074200: VAI THANH PHAM KHO 53-54(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 84% NYLON 16% SPANDEX KHỔ 116.84CM... (mã hs vải dệt thoi 84/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 92% NYLON 8% ELASTANE KHỔ 137.16CM... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 96% NYLON 4% ELASTANE KHỔ 139.70CM... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 82% NYLON 18% ELASTANE KHỔ 147.32 CM... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 98% NYLON 2% POLYURETHANE KHỔ 144.78CM... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 72% NYLON 20% POLYESTER 8% SPANDEX KHỔ 127 CM... (mã hs vải dệt thoi 72/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 62% NYLON 28% POLYESTER 10% SPANDEX KHỔ 137.16 CM... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải nylon- 210D 7856 110G*44" (100% Nylon)- A0QM, hàng mới 100%... (mã hs vải nylon 210d/ mã hs của vải nylon 2)
- Mã HS 54074200: Vải AR301SDWR khổ 137CM NYLON 84%, Polyurethane 16% (Chính)... (mã hs vải ar301sdwr k/ mã hs của vải ar301sdw)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100% Nylon... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi Nylon (FABRIC 85% NILON6 15% SPANDEX 51" ART NO:C32795-Q)... (mã hs vải dệt thoi ny/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI 100% COTTON KHỔ 76" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 54074200: Vải 70% COTTON, 30% NYLON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 54074200: Vải 71% COTTON, 29% NYLON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 71% cotton/ mã hs của vải 71% cott)
- Mã HS 54074200: Vải 54% POLYAMIDE 46% COTTON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 54% polyami/ mã hs của vải 54% poly)
- Mã HS 54074200: Vải 100 % Nylon... (mã hs vải 100 % nylon/ mã hs của vải 100 % ny)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 87% NYLON 13% ELASTANE KHỔ 139.7CM... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 90% NYLON 10% ELASTANE KHỔ 139.7CM... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 85% NYLON 15% ELASTANE KHỔ 121.92CM... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 91% NYLON 9% ELASTANE KHỔ 139.70CM... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 89% NYLON 11% SPANDEX KHỔ 142.00CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải K.49-51" (100% NYLON)... (mã hs vải k4951 1/ mã hs của vải k4951)
- Mã HS 54074200: Vải chính dệt thoi từ sợi filament 100% nylon khổ 130-160cm, đã nhuộm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI SỢI FILAMENT TỔNG HỢP 94% NYLON 6% SPANDEX 140CM (XUAT TRA THEO TKN SO: 102972289010)... (mã hs vải dệt thoi sợ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074300: Vải nilon các loại... (mã hs vải nilon các l/ mã hs của vải nilon cá)
- Mã HS 54074300: Vải đế giữa các loại... (mã hs vải đế giữa các/ mã hs của vải đế giữa)
- Mã HS 54074400: Vải dệt thoi 100% Nylon đã nhuộm,khổ:58",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102760497450 ngày 16/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54074400: Vải PP dệt ghép màng nhựa OPP (ITEM CODE:SM_AL_EW765-ART0008-02_001), được dùng để làm bao bì, hàng mới 100%... (mã hs vải pp dệt ghép/ mã hs của vải pp dệt g)
- Mã HS 54075100: VẢI POLYESTER-FABRIC 4308A- IN GREIGE... (mã hs vải polyesterf/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54075100: VAI POLYESTER- FABRIC RB075- IN GREIGE... (mã hs vai polyester/ mã hs của vai polyeste)
- Mã HS 54075100: Mếch dựng (Interlining)... (mã hs mếch dựng inte/ mã hs của mếch dựng i)
- Mã HS 54075100: Vải thô YV34 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp) khổ vải 66.7''... (mã hs vải thô yv34 v/ mã hs của vải thô yv34)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi 100% polyester- 42307 A7+A0 GRADE khổ 63" (+/-2")... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải K: 140/145cm Polyester100%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 145/150cm Polyester100%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 134/139cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 134/139c/ mã hs của vải k 134/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 57/59" Polyester93%Linen7%... (mã hs vải k 57/59 p/ mã hs của vải k 57/59)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Elastane,Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 41 TKNK:102509262660 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 100% Polyester đã nhuộm khổ 52",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102686236330 ngày 06/06/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 53",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102782324410 ngày 29/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 97% Polyester 3% Elastane đã nhuộm khổ 52",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102598409760 ngày 19/04/2019... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane đã nhuộm khổ 51",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 03 TKNK:102464484400 ngày 26/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 96% Polyester 4% Spandex đã nhuộm,Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 41 TKNK:102509272500 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 86% Polyester 14% Elastane đã nhuộm khổ 51.5",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 24 TKNK:102400002350 ngày 21/12/2018... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: VẢI THÀNH PHẨM 100% POLYESTER KHỔ 56/57"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54075200: Vải lót 80% polyester 20% cotton khổ 57/58"... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 54075200: Dây đăng ten (Lace)... (mã hs dây đăng ten l/ mã hs của dây đăng ten)
- Mã HS 54075200: VẢI MẪU THÀNH PHẨM GALLERIA 6CP 100% POLYESTER KHỔ 56/57" (221YDS)... (mã hs vải mẫu thành p/ mã hs của vải mẫu thàn)
- Mã HS 54075200: Vải 230T Polyester (4191M khổ 58"- NL mới 100%, Tái xuất dòng hàng số 2 của tờ khai nhập 103002894300/E21 ngày 21/11/2019)... (mã hs vải 230t polyes/ mã hs của vải 230t pol)
- Mã HS 54075200: CBM 332 vải oxford mono 100% polyester khổ: 150 cm +/-2 cm... (mã hs cbm 332 vải oxf/ mã hs của cbm 332 vải)
- Mã HS 54075200: RMX 102 (171) vải polyspun 100% polyester khổ: 182 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102 171 v/ mã hs của rmx 102 171)
- Mã HS 54075200: RMX 102 (185) vải polyspun 100% polyester khổ: 182 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102 185 v/ mã hs của rmx 102 185)
- Mã HS 54075200: RMX 102A (171) vải polyspun 100% polyester khổ: 142 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102a 171/ mã hs của rmx 102a 17)
- Mã HS 54075200: Vải chính 100%Polyester, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%p/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54075200: Vải 90% Polyester 10% Nylon Khổ 52" x 170 GSM... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54075200: Vải dệt 100% polyester- 537Z3 AA+AT+A7+A GRADE khổ 60" (+/-2")... (mã hs vải dệt 100% po/ mã hs của vải dệt 100%)
- Mã HS 54075200: Vải dệt- 210 D 7856 110G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 210 d/ mã hs của vải dệt 210)
- Mã HS 54075200: Vải chính 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54075200: Vải chính 90% Polyester 10% Pulyurethane... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54075200: VAI CHINH 100% POLYESTER... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 54075200: Vải có tỷ trọng 96% Polyester 4% Elastane 86152... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54075200: Vải dệt nhuộm polyester- 53767 A GRADE khổ 58.5" (+/-1")... (mã hs vải dệt nhuộm p/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 54075200: Vải 100% POLY PLAIN WEAVE KHỔ 60/62"- vải dệt thoi... (mã hs vải 100% poly p/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải Tricot 100% Polyester 58"... (mã hs vải tricot 100%/ mã hs của vải tricot 1)
- Mã HS 54075200: Miếng vải satin 100% polyester đã cắt... (mã hs miếng vải satin/ mã hs của miếng vải sa)
- Mã HS 54075200: Vải Fake Fur 100%Polyester độ rộng 59"... (mã hs vải fake fur 10/ mã hs của vải fake fur)
- Mã HS 54075200: Vải 80% Polyester, 20% PET Fabric, khổ rộng: 52''... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 54075200: Vải Jersey100% Polyester 20D khổ ngang vải 60 inch... (mã hs vải jersey100%/ mã hs của vải jersey10)
- Mã HS 54075200: Vải phản quang khổ 44"-60"#&KR (tái xuất theo TKN:102818836742 thuộc dòng hàng 06)... (mã hs vải phản quang/ mã hs của vải phản qua)
- Mã HS 54075200: Bao áo nệm 33x87cm... (mã hs bao áo nệm 33x8/ mã hs của bao áo nệm 3)
- Mã HS 54075200: Bao áo nệm 83.5x83.5cm... (mã hs bao áo nệm 835/ mã hs của bao áo nệm 8)
- Mã HS 54075200: Vải 94% polyester 6% spandex... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 54075200: Vải 64% Polyester 34% Rayon 2% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4285Yds/56"... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 54075200: Vải nhuộm 100% polyester #NA43747, khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải nhuộm 100%/ mã hs của vải nhuộm 10)
- Mã HS 54075200: Vải chính dệt thoi từ sợi filament 91% polyester dún 9% spandex khổ 130-160cm, đã nhuộm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 54075200: Vải chính 96% polyester 4% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 96% p/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 54075200: Vải thành phẩm(100% POLYESTER FABRICS 2693)-khổ 44"-Hàng mới sản xuất tại VIệt Nam... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54075200: Vải nhuộm polyester (53938) 60"... (mã hs vải nhuộm polye/ mã hs của vải nhuộm po)
- Mã HS 54075200: Vải F DELLARA CHALK 32101- 100% Polyester/3210134025/112516/dòng hàng 2, TK 103098598740/A42 ngày 09/01/2020... (mã hs vải f dellara c/ mã hs của vải f dellar)
- Mã HS 54075300: VAI THUN 100% POLYESTER W44"(6 yard 6.13 m2)... (mã hs vai thun 100% p/ mã hs của vai thun 100)
- Mã HS 54075300: Vải Thành phẩm 100% Polyester VẢI LƯỚI LJ-B0496-54 54" (101 YD) 126.67 M2... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8BV007 190G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8bv/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8EV010 240G*54" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8ev/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8GV008 390G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8gv/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TLDGV002 260G*54" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tldgv/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8HV001 1080G*58" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8hv/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: VAI NHUNG 100% POLYESTER W44"... (mã hs vai nhung 100%/ mã hs của vai nhung 10)
- Mã HS 54075300: Vải, thành phần sợi 100% polyester... (mã hs vải thành phần/ mã hs của vải thành p)
- Mã HS 54075300: VAI LUOI 100% POLYESTER W44"(7 yard 7.15 m2)... (mã hs vai luoi 100% p/ mã hs của vai luoi 100)
- Mã HS 54075400: TẤM VẢI BẠT PP... (mã hs tấm vải bạt pp/ mã hs của tấm vải bạt)
- Mã HS 54075400: Vải chính 100 % Cotton... (mã hs vải chính 100 %/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54075400: Vải chính 97 % Cotton 3% Spandex... (mã hs vải chính 97 %/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 54075400: Vải chính 92 % Cotton 8 % Spandex... (mã hs vải chính 92 %/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 54075400: Vải chính 93 % Cotton 7 % Spandex... (mã hs vải chính 93 %/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 54075400: Vải chính 95 % Cotton 5 % Spandex... (mã hs vải chính 95 %/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 54075400: Vải chính 58 % Cotton 42 % Polyester... (mã hs vải chính 58 %/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi đã in 100% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải in 100% polyester #NA43747DPGT, khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải in 100% pol/ mã hs của vải in 100%)
- Mã HS 54076110: Vải lót 100% polyester vải dệt thoi có tỷ trọng sợi filament polyester không dún từ 85% trở lên chưa tẩy trắng... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao từ polyester khổ 67". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi CX T32-64W165, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi cx/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 100% poly, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi NF6745S màu trắng thành phần 100% polyester,không dún,không tráng phủ, ko ngâm tẩm, trọng lượng 65g/m2, dạng cuộn, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi nf/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi đã in hoa văn (100% Polyester, trọng lượng 90g/yd, khổ 58/60")... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: VẢI 100% POLYESTER 1211L-2 FB18 KHỔ 58"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải PT01- WOVEN FABRIC. 100% polyester, khổ 280cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải pt01 woven/ mã hs của vải pt01 wo)
- Mã HS 54076190: Vải PT143- WOVEN FABRIC. 100% polyester, khổ 152cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải pt143 wove/ mã hs của vải pt143 w)
- Mã HS 54076190: Vãi dệt thoi thành phần 100% Poly, khổ 7cm, định lượng 5g/m, dùng để sản xuất hàng may mặc. Hàng mới 100%... (mã hs vãi dệt thoi th/ mã hs của vãi dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Elicit(MO-038) Unbacked (Vải 100% polyester-vải dệt thoi không dún) khổ 54": 8 yard (Vải lưới)... (mã hs elicitmo038/ mã hs của elicitmo03)
- Mã HS 54076190: Mếch lót (NON WOVEN)... (mã hs mếch lót non w/ mã hs của mếch lót no)
- Mã HS 54076190: Vải Canvas 44" (Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên)- Mới 100%... (mã hs vải canvas 44/ mã hs của vải canvas 4)
- Mã HS 54076190: Vải thô M506 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp) khổ vải 65''... (mã hs vải thô m506 v/ mã hs của vải thô m506)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi polyester 100% khổ 130cm, 265g/m2... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải F NEIRA (NASHVILLE) FOG 27202- 100%Polyester/2720211025/112843/dòng hàng 2, TK 103060511260/A42 ngày 20/12/2019... (mã hs vải f neira na/ mã hs của vải f neira)
- Mã HS 54076190: VẢI VTL3379, 100% POLYESTER, MÀU: NAVY, KHỔ: 152-153 CM... (mã hs vải vtl3379 10/ mã hs của vải vtl3379)
- Mã HS 54076190: VẢI VTL3368, 100% POLYESTER, MÀU: KHAKI, KHỔ: 155-156 CM... (mã hs vải vtl3368 10/ mã hs của vải vtl3368)
- Mã HS 54076190: Vải dệt 93% polyester 7% cotton, khổ: 147- 149 cm- EM2041.00.16, mới 100%... (mã hs vải dệt 93% pol/ mã hs của vải dệt 93%)
- Mã HS 54076190: Vải dệt 100% polyester, khổ: 150- 152 cm- EF1943.00.15, mới 100%... (mã hs vải dệt 100% po/ mã hs của vải dệt 100%)
- Mã HS 54076190: Vải chính đã in Polyester 100%... (mã hs vải chính đã in/ mã hs của vải chính đã)
- Mã HS 54076190: Vải dệt đã nhuộm 100% Polyester... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 54076190: Vải chính sợi nhuộm Polyester 100%... (mã hs vải chính sợi n/ mã hs của vải chính sợ)
- Mã HS 54076190: Vải lót 100% Nylon 60"... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54076190: VẢI GÒN LÓT... (mã hs vải gòn lót/ mã hs của vải gòn lót)
- Mã HS 54076190: VẢI POLYESTER 63% RAYON 33% POLYURETHANE 4%, KHỔ 1.4M... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076190: VẢI POLYESTER 72% RAYON 23% POLYURETHANE 5%, KHỔ 1.3M... (mã hs vải polyester 7/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải có tỷ trọng 100% NYLON 20003... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54076190: Vải 100%Nylon 56/58"- vải dệt thoi... (mã hs vải 100%nylon 5/ mã hs của vải 100%nylo)
- Mã HS 54076190: Dựng các loại 140-150cm... (mã hs dựng các loại 1/ mã hs của dựng các loạ)
- Mã HS 54076190: Vải 97% polyester 3% PU w114/118cm... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 54076190: Vải PE (95% POLYESTER, 5% SPANDEX). Khổ: 150cm, chiều dài: 47 YDS/ROLL 43M/ROLL. Định lượng: 320g/m2. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs vải pe 95% pol/ mã hs của vải pe 95%)
- Mã HS 54076190: Vải NU 100% polyester K: 1.50-1.55 m, mới 100%... (mã hs vải nu 100% pol/ mã hs của vải nu 100%)
- Mã HS 54076190: Waggle Unbacked vải dệt thoi (100% Polyester khổ 54"): 9 yard... (mã hs waggle unbacked/ mã hs của waggle unbac)
- Mã HS 54076190: Vải 91% Polyester 9% Polyurethane- khổ 58/60" (Vải dệt thoi có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên)... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 54076190: Vải không dệt đã phủ keo (8012W). Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt đ/ mã hs của vải không dệ)
- Mã HS 54076190: Vải 90% Polyester 10 % PU.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 15633Yds/56"... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54076190: Vải 95% Polyester 5% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm.2096Yds/56"... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 54076190: Vải chính dệt thoi có tỷ trọng sợi filament 100% polyeste không dún, khổ vải 130-160cm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 54076190: Vải lót 290T 100% polyester 58~60"... (mã hs vải lót 290t 10/ mã hs của vải lót 290t)
- Mã HS 54076190: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54076190: Vải 96%Polyester 4%Spandex woven... (mã hs vải 96%polyeste/ mã hs của vải 96%polye)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi in thành phẩm chất liệu 100% Polyester, trong luong 153g/y Khổ 56/58"... (mã hs vải dệt thoi in/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi C36967-4Q 87% POLYESTER 13% SPANDEX 53", hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c3/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Mex (Dựng) các loại... (mã hs mex dựng các/ mã hs của mex dựng c)
- Mã HS 54076910: VẢI POLYESTER-FABRIC FM100- IN GREIGE... (mã hs vải polyesterf/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076910: VAI POLYESTER- FABRIC 22018- IN GREIGE... (mã hs vai polyester/ mã hs của vai polyeste)
- Mã HS 54076910: VẢI CHÍNH 90% POLYESTER 10% SPANDEX MỚI 100%... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi 100% POLYESTER INGREY (TAFFETA AZO FREE) P190T khổ 159-161cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Vai tho kho 70-71(T100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 70/ mã hs của vai tho kho)
- Mã HS 54076910: Vai tho kho 65-66(T100%) CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 65/ mã hs của vai tho kho)
- Mã HS 54076910: Vải chính 100% Poly K.140cm... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54076910: Vải dệt polyester- 53211 A7+A0 GRADE khổ 50" (+/-1")... (mã hs vải dệt polyest/ mã hs của vải dệt poly)
- Mã HS 54076990: Vải K: 145/150cm Polyester93%Cotton7%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi sợi tổng hợp, TL không quá 250g/m2... (mã hs vải dệt thoi sợ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 91% Nylon 9% elastane đã nhuộm khổ 56",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102509280160 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải màu xanh đậm (skottorp) 100% polyester recycle 180g/m2 khổ 55 inch... (mã hs vải màu xanh đậ/ mã hs của vải màu xanh)
- Mã HS 54076990: Vải 88% Polyester 12%Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 54076990: CUỘN VẢI... (mã hs cuộn vải/ mã hs của cuộn vải)
- Mã HS 54076990: Vải 100%Polyester (B0073C), Khổ: 58/60''... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54076990: Vải 43% Rec.Polyester/57%Polyester khổ 59/61" (Vải dệt thoi)... (mã hs vải 43% recpol/ mã hs của vải 43% rec)
- Mã HS 54076990: Vải chính 61% Cotton 28% Polyamide 6% Polyester 5% elastane/Spnadex/lycra khổ 1.3 m (dệt thoi)... (mã hs vải chính 61% c/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 54076990: Vải chính 100%Recycle Polyester(103067397900)... (mã hs vải chính 100%r/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54076990: Dây dệt các loại (Twill tape/Woven tape)... (mã hs dây dệt các loạ/ mã hs của dây dệt các)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi (FABRIC 87% RECYCLE POLYESTER 13% SPANDEX 52", COL. BLACK 095A, SP# 20020549GG-01, ART NO:C36998-6R0-VE03. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi f/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi FR36390, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, trọng lượng: 55g/m2, khổ vải: 149cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi fr/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: GIẤY DÁN VẢIGDV(K44'')... (mã hs giấy dán vảigdv/ mã hs của giấy dán vải)
- Mã HS 54076990: Vải thô R587 (Vải dệt thoi từ sợi 100% Polyester tổng hợp),khổ vải 64''... (mã hs vải thô r587 v/ mã hs của vải thô r587)
- Mã HS 54076990: Vải thô Q16 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp), khổ vải 70.5''... (mã hs vải thô q16 vả/ mã hs của vải thô q16)
- Mã HS 54076990: Vải thô M352 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp), khổ vải 66.5''... (mã hs vải thô m352 v/ mã hs của vải thô m352)
- Mã HS 54076990: Vải dệt nhuộm polyester- 53261 A GRADE KHO 60''... (mã hs vải dệt nhuộm p/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 54076990: Vải chính 100% Merino... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54076990: Vải lót 55% Polyester 45% Nylon... (mã hs vải lót 55% pol/ mã hs của vải lót 55%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 93% Polyester 7% Spandex... (mã hs vải lót 93% pol/ mã hs của vải lót 93%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 94% Polyester 6% Spandex... (mã hs vải lót 94% pol/ mã hs của vải lót 94%)
- Mã HS 54076990: Vải chính 60% Nylon 35% Wool 5% Elastane... (mã hs vải chính 60% n/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 54076990: Vải 100% poly dùng dùng làm bảng màu, Kích thước 150*170, hàng mẫu (FABRIC SAMPLE WITH LABEL & HOLE)... (mã hs vải 100% poly d/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 54076990: Vải lót đáy các loại... (mã hs vải lót đáy các/ mã hs của vải lót đáy)
- Mã HS 54076990: Vải polyester 100% 45"... (mã hs vải polyester 1/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric,100% POLYESTER * 125*90*67"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ mã hs của vải phôi dệt)
- Mã HS 54076990: Vải 80% POLYESTER 20% COTTON khổ 57'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 54076990: Vải lót 100% poly 58"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54076990: Vải Polyester đã trang trí cắt sẳn... (mã hs vải polyester đ/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải lót 91% POLYESTER 9% ELASTANE WOVEN khổ 56''-60''... (mã hs vải lót 91% pol/ mã hs của vải lót 91%)
- Mã HS 54076990: VẢI DỆT THOI 89% POLYESTER 11% ELASTANE KHỔ 142.24CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vai thanh pham kho 48"(100% POLYESTER)... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 54076990: VẢI PHỦ KEOVPK(K44'')... (mã hs vải phủ keovpk/ mã hs của vải phủ keov)
- Mã HS 54076990: Vải có tỷ trọng 100% Polyester 31908... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 54076990: Vải LV2000- off white... (mã hs vải lv2000 off/ mã hs của vải lv2000)
- Mã HS 54076990: Vải 92% polyester 8% spandex(K:40"-70")... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 94% polyester 6% spandex(K:40"-70")... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 90% polyester 10% spandex(K:40"-70")... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 100% rayon (K:40"-70")... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54076990: Vải 97 %Polyester 3% Spandex (K:40-70")... (mã hs vải 97 %polyest/ mã hs của vải 97 %poly)
- Mã HS 54076990: Vải 72% POLYESTER 28% RAYON WOVEN (K: 40"- 70")... (mã hs vải 72% polyest/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 54076990: VẢI 98%COTTON 2% LUREX WOVEN FABRIC (K:40"-70")... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 54076990: Vải 77% COTTON 23% POLYESTER WOVEN FABRIC (K:40"-70")... (mã hs vải 77% cotton/ mã hs của vải 77% cott)
- Mã HS 54076990: Dây treo các loại... (mã hs dây treo các lo/ mã hs của dây treo các)
- Mã HS 54076990: VAI DET THOI KHO 56"(55% RECYCLE POLYESTER 45% POLYESTER)... (mã hs vai det thoi kh/ mã hs của vai det thoi)
- Mã HS 54076990: Giấy dán vải GDV(K54'')... (mã hs giấy dán vải gd/ mã hs của giấy dán vải)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 100% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Dây đai màu đen PE 10mmx39cm (1 cặp 2 sợi)... (mã hs dây đai màu đen/ mã hs của dây đai màu)
- Mã HS 54076990: Vải 100% Rec Polyeste khổ 57~59" (Vải dệt thoi)... (mã hs vải 100% rec po/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 54076990: Vải 96% polyester 4% spandex (elastane) (dệt thoi)... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi đã in màu (89% RECYCLE POLYESTER 11% SPANDEX)- 54". 178G/M2... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vai thanh phanh pham kho 57-58(T100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai thanh phanh/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 54076990: Nhãn cỡ bằng vải... (mã hs nhãn cỡ bằng vả/ mã hs của nhãn cỡ bằng)
- Mã HS 54076990: nhãn giặt bằng vải polyester... (mã hs nhãn giặt bằng/ mã hs của nhãn giặt bằ)
- Mã HS 54076990: nhãn chú ý bằng vải polyester... (mã hs nhãn chú ý bằng/ mã hs của nhãn chú ý b)
- Mã HS 54076990: Vải chính 95% polyester 5% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 54076990: Vải chính 97% polyester 3% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 97% p/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 54076990: Vải lót 95% polyester 5% elastane- khổ: 143 cm... (mã hs vải lót 95% pol/ mã hs của vải lót 95%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Elastane (2572 YDS*56")- Xuất trả từ mục 1, TK nhập 102936134450/E21 (18/10/2019)... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 78% Recycled Poly, 22% Poly khổ 55", mới 100%(TÁI XUẤT THEO TK SỐ: 103045478540-E31 MỤC 1)... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077100: Manh PP dệt (tấm PP dệt), kích thước (116x381+/-1cm), định lượng (412+/-3)g/m, chưa in hình in chữ, mới 100%... (mã hs manh pp dệt tấ/ mã hs của manh pp dệt)
- Mã HS 54077100: Vải 64% Cotton, 31% Nylon, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 87% Nylon 13% Elastane đã nhuộm khổ 58",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102763439660 ngày 18/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải 91% Rec Poly 9% Spandex W: 52"/54" (thuộc dòng hàng 2 của TKNK số 102984640510 ngày 13/11/2019)... (mã hs vải 91% rec pol/ mã hs của vải 91% rec)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 89% Nylon 11% PU đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 95% polyamide, 5% polyurethane... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 88% Polyamide 12% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi đã nhuộm (DYED WOVEN FABRIC 55% NYLON 6 34% CATIONIC POLYESTER YARN 11% SPANDEX WIDTH:53",WEIGHT: 190G/M2, 234G/YRD/ FABRIC:C32712-R0/ ITEM#70000261)... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải phối-88%Poly 12%Spa (175 yds-62" của TK103018763260/E21 ngày 29/11/19)... (mã hs vải phối88%pol/ mã hs của vải phối88%)
- Mã HS 54077200: Vải 86% Polyester 14% Elastance K.52"-54"... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 54077200: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric,56% NYLON6 40% POLYESTER 4% SPANDEX * 105*131*69"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ mã hs của vải phôi dệt)
- Mã HS 54077200: Vải lưới- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester) (1711 Yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8cb/ mã hs của vải lưới tl)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi(FABRIC 84% RECYCLE POLYESTER 16% SPANDEX 45" ART NO:C39270-Q/ REF:70016164)... (mã hs vải dệt thoifa/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: VAI CHINH Polyester/Elastane... (mã hs vai chinh polye/ mã hs của vai chinh po)
- Mã HS 54077200: Vải đã in khổ 54"... (mã hs vải đã in khổ 5/ mã hs của vải đã in kh)
- Mã HS 54077200: Vải 85% Nylon 15% Spandex 58''... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 89% Nylon 11% Elastane 58''... (mã hs vải 89% nylon 1/ mã hs của vải 89% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 91% Nylon 9% Elastic 58/60''... (mã hs vải 91% nylon 9/ mã hs của vải 91% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 80% Nylon 20% Elastane 58/60''... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 95%polyester 5%PU... (mã hs vải 95%polyeste/ mã hs của vải 95%polye)
- Mã HS 54077200: Chi tiết bán thành phẩm đã in mã 71J0129... (mã hs chi tiết bán th/ mã hs của chi tiết bán)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi đã nhuộm (WOVEN FABRIC DYED 77% NYLON 11% POLYESTER 12% SPANDEX/ART NO: C32729-R0/ REF: 70001731)... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải 69% Polyester, 26% Nylon, 5% Metallic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 69% polyest/ mã hs của vải 69% poly)
- Mã HS 54077300: Vải 71% Polyester, 23% Nylon, 6% Metallic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 71% polyest/ mã hs của vải 71% poly)
- Mã HS 54077300: Vải 92% Polyester, 5% Cotton, 3% Other fibers, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 96% Polyester 4% Elanstane mới 100%... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 54078100: Vải dệt thoi NF5850 khổ 44'', thành phần 80% filament polyester và 20% cotton, trọng lượng 58g/m2... (mã hs vải dệt thoi nf/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải K: 140/145cm Polyester41%Cotton30%Acetate16%Linen13%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 54078200: Vải 67% Polyester 33% Cotton... (mã hs vải 67% polyest/ mã hs của vải 67% poly)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 75% Nylon 25% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 78% NYLON 14% KEVLAR 8% POLYURETHANE đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải chính-63%Poly 34%Cotton 3%Spa (105 yds- 58" của TK102953513020/E21 ngày 28/10/19, 550.22 yds- 58" của TK102966376220/E21 ngày 4/11/19)... (mã hs vải chính63%po/ mã hs của vải chính63)
- Mã HS 54078200: Vải chính-65%Poly 35%Cotton (876 yds- 64" của TK103029170640/E21 ngày 05/12/19)... (mã hs vải chính65%po/ mã hs của vải chính65)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 84% nylon 16% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 84/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric,32% COTTON 68%POLYESTER *108*49*72.7"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ mã hs của vải phôi dệt)
- Mã HS 54078200: VẢI POLYESTER 65% COTTON 35%, KHỔ 1.46M... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54078200: Vải 55% LINEN 45% COTTON khổ 56/58"- vải dệt thoi khác... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 54078200: VẢI THÀNH PHẨM SG703 78% POLYESTER 22% COTTON KHỔ 55/56"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 54078200: Vải lót dệt thoi từ sợi filament 65% polyester 35% cotton khổ 100-150cm, đã nhuộm... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi, chất liệu 77% Polyester,20% Rayon,3%spandex, dùng trong may mặc, đã nhuộm, khổ vải 58'',1 YRD 91.5cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078300: Vải dệt thoi 75%poly25%cotton... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54078400: Dệt (in) vải, nhãn logo LOGO STRAP (PD)... (mã hs dệt in vải n/ mã hs của dệt in vải)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 68%Nylon 20%Polyester 12%Spandex bằng sợi filament tổng hợp, chưa tẩy trắng (795yds,khổ 56/58",định lượng 202g/m2,mới 100%), Tknk 102857413410,ngày 07/09/2019, STT16... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: VẢI PP TRẮNG/ĐỎ DỆT THOI DẠNG CUỘN QUY CÁCH 45CM,104GRAM, MỚI 100%... (mã hs vải pp trắng/đỏ/ mã hs của vải pp trắng)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi bằng sợi PP, dạng cuộn màu trắng loại 51CM, 88g/m, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 93% Polyester 7% Cotton, mã VT18069, khổ vải 186 cm, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 93/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải 80% Cotton 20%Polyester khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cott)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 51",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 04 TKNK:102311571720 ngày 03/11/2018... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 75% Nylon 14% Poly 11% Elastane đã nhuộm khổ 54",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102789528110 ngày 01/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 50% Nylon 43% Polyester 7% Elastane đã nhuộm khổ 49",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102464484400 ngày 26/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi(2 lớp) 85% Nylon 15% Elastane (Face),100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ 50",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102598409760 ngày 19/04/2019... (mã hs vải dệt thoi2/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 60% Nylon 40% Polyester,Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 08 TKNK:102509265460 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 83% nylon 17% Spandex đã nhuộm khổ 52",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102324263420 ngày 10/11/2018... (mã hs vải dệt thoi 83/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 55",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102506572010 ngày 28/02/2019... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 63% nylon 26% polyester 11% elastane đã nhuộm khổ 54",Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102448618050 ngày 18/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Elastane đã nhuộm khổ 55",Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102221916160 ngày 14/09/2018... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 94% Nylon 6% polyurethane mới 100%... (mã hs vải 94% nylon 6/ mã hs của vải 94% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải lót khổ 60" #4586C Black (80% polyester 20% cotton)... (mã hs vải lót khổ 60/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 65% nylon 35% poly... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 58% nylon 42% cotton... (mã hs vải dệt thoi 58/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 69% Nylon 31% cotton... (mã hs vải dệt thoi 69/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 96% nylon 4% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 64% nylon 25% poly 11% PU khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 64/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải <85%Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải 85%nylon v/ mã hs của vải 85%nylo)
- Mã HS 54079200: VAI THANH PHAM-DET THOI, KHO 1M6 (TEXTILE PIECES GOOD 58"- 100% POLYESTER)- DINH KEM PHIEU DONG GOI... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 54079200: Vải 95% Polyester 5% Polyurethane... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính Polyester 65% Rayon 35% khổ (13mx1.46m)... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 54079200: Vải chính 96% polyester 4% spandex/ Elastane khổ 56''-60''... (mã hs vải chính 96% p/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 54079200: VAI CHINH POLY/VISCOSE... (mã hs vai chinh poly// mã hs của vai chinh po)
- Mã HS 54079200: VẢI POLYESTER 70% RLYON 24% POLYURETHANE 6%, KHỔ 1.44M... (mã hs vải polyester 7/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 54079200: VẢI DỆT THOI 72% NYLON 20% POLYESTER 8% SPANDEX KHỔ 116.84CM... (mã hs vải dệt thoi 72/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: VAI THANH PHAM, DET THOI (SATIN PLAIN DYED PTNN) KHO 1M6, SAN XUAT TAI VIETNAM... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 54079200: Vải 70%Rayon 26%Nylon 4%Spandex 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 70%rayon 26/ mã hs của vải 70%rayon)
- Mã HS 54079200: Vải dệt 93% polyester 7% cotton, khổ: 150- 152 cm- EM1723.02.12, mới 100%... (mã hs vải dệt 93% pol/ mã hs của vải dệt 93%)
- Mã HS 54079200: Vải chính từ sợi filament 83% polyester 10% pu 7% breathamo khổ 120-160cm, đã nhuộm)... (mã hs vải chính từ sợ/ mã hs của vải chính từ)
- Mã HS 54079200: Vải chính dệt thoi bằng sợi filament 51% nylon, 38% PP, 11% PU, đã nhuộm, khổ vải 135-140cm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 54079200: Vải chính, vải dệt thoi bằng sợi filament 84% polyester, 10% Pu, 6% dryvector, đã nhuộm, khổ vải 140-145cm... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi >85% nylon và các thành phần khác(khổ 142cm, 155g/m2), dòng hàng 1, tk số: 102908213110... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 52% Nylon, 39% Cotton, 9% Polyurethane(vải dệt thoi khổ 54",94g/m2), dòng hàng 27, tk số: 102461943730... (mã hs vải 52% nylon/ mã hs của vải 52% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải bọc nệm cho ghế (79% cotton, 21% poly, khổ 54 inch),mới 100%... (mã hs vải bọc nệm cho/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 54079200: CANVAS-TLN8B059, 140G*44" (100%POLYESTER). Hàng mới 100%... (mã hs canvastln8b059/ mã hs của canvastln8b)
- Mã HS 54079200: CANVAS-TLN8B060, 230G*44" (100%POLYESTER). Hàng mới 100%... (mã hs canvastln8b060/ mã hs của canvastln8b)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% polyester k57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% cotton 186t k57/58"... (mã hs vải lót 100% co/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 100% Linen k56/57" 220g/y... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54079300: Vải lót 80% polyester 20% cotton k43/44"... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 58% Linen 42% cotton k58" 160g/y... (mã hs vải chính 58% l/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 54079300: Vải chính 60% cotton 40% Tencel k58" 340g/y... (mã hs vải chính 60% c/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% polyester 35% Rayon k58" 200g/y... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 70% cotton 30% nylon k55/56" 245g/y... (mã hs vải chính 70% c/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 54079300: Vải chính 80% cotton 20% linen k55/56" 230g/y... (mã hs vải chính 80% c/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 54079300: Vải chính 90% polyester 10% pu k52/55" 250g/y... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% cotton 32% poly 3% Pu 54" 200g/y... (mã hs vải chính 65% c/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 74% cotton 23% poly 3% Pu 52" 150g/y... (mã hs vải chính 74% c/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 54079300: Vải 37% Nylon 36%Polyester 16% Acrylic 11% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 37% nylon 3/ mã hs của vải 37% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải 65% Polyester 35% Rayon mới 100%... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 54079300: Dây viền các loại w2/8"... (mã hs dây viền các lo/ mã hs của dây viền các)
- Mã HS 54079300: Vải lót 65% polyester 35% cotton w48/53"... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 54079300: Vải 48% Nylon 45% Poly 7% Pu... (mã hs vải 48% nylon 4/ mã hs của vải 48% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải 63% polyester 34% rayon 3% spandex... (mã hs vải 63% polyest/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 54079300: Vải 53% polyester 26% acrylic 13% wool 4% nylon 4% other fiber... (mã hs vải 53% polyest/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 54079300: VẢI 97% COTTON 3% ELASTANE, KH:56"... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 54079400: Vải dệt dùng may giày... (mã hs vải dệt dùng ma/ mã hs của vải dệt dùng)
- Mã HS 54079400: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 54081010: Vải 100% Vicose 58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% vicose/ mã hs của vải 100% vic)
- Mã HS 54081010: Vải mộc FABRIC 100%VISCOSE WIDTH:65", R40/110X70 PLAIN(R40'S SHARY), mới 100%... (mã hs vải mộc fabric/ mã hs của vải mộc fabr)
- Mã HS 54081090: Vải 63% Rayon 37% Cotton mới 100%... (mã hs vải 63% rayon 3/ mã hs của vải 63% rayo)
- Mã HS 54081090: Vải 85% Vicose 15% Poly 56"... (mã hs vải 85% vicose/ mã hs của vải 85% vico)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 100% Rayon, khổ 49"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 75% Viscose 25% Nylon, khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt từ tơ nhân tạo... (mã hs vải dệt từ tơ n/ mã hs của vải dệt từ t)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 70%poly 30% cotton... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải 39% Rayon 29% Nylon 27% Poly 5% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1006Yds/56"... (mã hs vải 39% rayon 2/ mã hs của vải 39% rayo)
- Mã HS 54082200: Vải 100% Rayon Crinkle Gauze đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54082200: Vải 100% viscose đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 54082200: Vải 100% Lyocell, Kho 57/58"#&VN, Chuyển tiếp từ tờ khai 103050873920/E21 ngày 16/12/2019, mục số 02... (mã hs vải 100% lyocel/ mã hs của vải 100% lyo)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Viscose đã in dệt thoi khổ 53"... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Rayon đã in dệt thoi khổ 56/57"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải chính 100% viscose khổ 53"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54083200: Vải 85% viscose 15% linen đã nhuộm dệt thoi khổ 58"... (mã hs vải 85% viscose/ mã hs của vải 85% visc)
- Mã HS 54083200: Vải 60% Viscose 40% cotton đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 60% viscose/ mã hs của vải 60% visc)
- Mã HS 54083200: VAI CHINH ACETATE/NYLON/ELAS... (mã hs vai chinh aceta/ mã hs của vai chinh ac)
- Mã HS 54083200: Vải 75% rayon 23% polyester 2% PU w135cm... (mã hs vải 75% rayon 2/ mã hs của vải 75% rayo)
- Mã HS 54083200: Vải 58% triacetate 27% polyester 12% linen 3% PU w150cm... (mã hs vải 58% triacet/ mã hs của vải 58% tria)
- Mã HS 54083200: Vải chính 70% modal 30% polyester- khổ: 58"... (mã hs vải chính 70% m/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 54083200: VảI chính 100% POLY khổ 57/58" (Hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 54083300: Vải dệt Rayon 55%, Cotton 44%, Polyurethane 1%... (mã hs vải dệt rayon 5/ mã hs của vải dệt rayo)
- Mã HS 54083400: Vải dệt thoi 100% rayon... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)