Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 5101- 5112

>> HS Code 5001- 5007 >> HS Code 5201- 5212

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
5101 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. Wool, not carded or combed.
- Nhờn, kể cả lông cừu đã rửa sạch: - Greasy, including fleece-washed wool:
51011100 - - Lông cừu đã xén - - Shorn wool
51011900 - - Loại khác - - Other
- Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa: - Degreased, not carbonised:
51012100 - - Lông cừu đã xén - - Shorn wool
51012900 - - Loại khác - - Other
51013000 - Đã được carbon hóa - Carbonised
5102 Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ. Fine or coarse animal hair, not carded or combed.
- Lông động vật loại mịn: - Fine animal hair:
51021100 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) - - Of Kashmir (cashmere) goats
51021900 - - Loại khác - - Other
51022000 - Lông động vật loại thô - Coarse animal hair
5103 Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock.
51031000 - Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn - Noils of wool or of fine animal hair
51032000 - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn - Other waste of wool or of fine animal hair
51033000 - Phế liệu từ lông động vật loại thô - Waste of coarse animal hair
51040000 Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế. Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair.
5105 Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments).
51051000 - Lông cừu chải thô - Carded wool
- Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác: - Wool tops and other combed wool:
51052100 - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn - - Combed wool in fragments
51052900 - - Loại khác - - Other
- Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ: - Fine animal hair, carded or combed:
51053100 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) - - Of Kashmir (cashmere) goats
51053900 - - Loại khác - - Other
51054000 - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ - Coarse animal hair, carded or combed
5106 Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ. Yarn of carded wool, not put up for retail sale.
51061000 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên - Containing 85 % or more by weight of wool
51062000 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% - Containing less than 85 % by weight of wool
5107 Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ. Yarn of combed wool, not put up for retail sale.
51071000 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên - Containing 85 % or more by weight of wool
51072000 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% - Containing less than 85 % by weight of wool
5108 Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ. Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale.
51081000 - Chải thô - Carded
51082000 - Chải kỹ - Combed
5109 Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ. Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale.
51091000 - Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên - Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair
51099000 - Loại khác - Other
51100000 Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale.
5111 Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô. Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: - Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair:
51111100 - - Trọng lượng không quá 300 g/m2 - - Of a weight not exceeding 300 g/m2
51111900 - - Loại khác - - Other
51112000 - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo - Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
51113000 - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo - Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres
51119000 - Loại khác - Other
5112 Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ. Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: - Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair:
51121100 - - Trọng lượng không quá 200 g/m2 - - Of a weight not exceeding 200 g/m2
511219 - - Loại khác: - - Other:
51121910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
51121990 - - - Loại khác - - - Other
51122000 - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo - Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
51123000 - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo - Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres
51129000 - Loại khác - Other
51130000 Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair.

- Mã HS 51021900: Lông vũ(lông vịt, lông ngỗng)... (mã hs lông vũlông vị/ mã hs của lông vũlông)
- Mã HS 51040000: Lông dê HAKU... (mã hs lông dê haku/ mã hs của lông dê haku)
- Mã HS 51052900: Xơ len lông cừu- Cúi (top) lông cừu đã chải kỹ- 18.5MIC NON-MULESING WOOL TOPS 68HM/45CVH K25: 7PCT-9PCT- Condition.w: 1920.30 kg, n.w: 1842.4 kg. ĐÃ KIỂM HÓA TK 101769105911 (18/12/2017)... (mã hs xơ len lông cừu/ mã hs của xơ len lông)
- Mã HS 51052900: Lông cừu chải kỹ. Hàng mẫu, mới 100%... (mã hs lông cừu chải k/ mã hs của lông cừu chả)
- Mã HS 51053100: Sợi len Cashmere 100%... (mã hs sợi len cashmer/ mã hs của sợi len cash)
- Mã HS 51054000: Lông bò đực Tây Tạng (tên khoa học: Bos grunniens), đã chải kỹ, bò nuôi không thuộc danh mục Cites, đã qua xử lý làm sạch, bó lại thành bó, 19.5kg/thùng carton, làm chổi quét sơn đánh bóng mỹ nghệ... (mã hs lông bò đực tây/ mã hs của lông bò đực)
- Mã HS 51061000: Sợi 100% wool... (mã hs sợi 100% wool/ mã hs của sợi 100% woo)
- Mã HS 51061000: Sợi len lông lạc đà 100%... (mã hs sợi len lông lạ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51061000: Sợi len chải thô- 2/15 90% MERINO WOOL 10% CASHMERE YARN, mới 100%... (mã hs sợi len chải th/ mã hs của sợi len chải)
- Mã HS 51061000: sợi mẫu, thành phần sợi 100% wool, dùng để dệt áo len mẫu, hàng mới 100%... (mã hs sợi mẫu thành/ mã hs của sợi mẫu thà)
- Mã HS 51061000: SỢI LEN... (mã hs sợi len/ mã hs của sợi len)
- Mã HS 51062000: Sợi len lông cừu chải thô tỷ trọng 70% nylon 30%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51062000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% (Wool 80% Poly 20%)... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51062000: Sợi tổng hợp, chất liệu 70% lông cừu, 28% nylon, 2% polyester, kích thước cao 15cm, rộng 5cm/ cuộn, mã: XMs01300... (mã hs sợi tổng hợp c/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 51071000: Sợi len... (mã hs sợi len/ mã hs của sợi len)
- Mã HS 51071000: Len 100% wool... (mã hs len 100% wool/ mã hs của len 100% woo)
- Mã HS 51071000: Sợi 100% wool các loại... (mã hs sợi 100% wool c/ mã hs của sợi 100% woo)
- Mã HS 51071000: Sợi len 100% Wool- STYLE NO. 215269... (mã hs sợi len 100% wo/ mã hs của sợi len 100%)
- Mã HS 51071000: Sợi hỗn hợp Len Nilon (85%Len, 15%Nilon)... (mã hs sợi hỗn hợp len/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 51071000: Sợi 95% Superfine Wool 5% Wool (COUNTRY ROAD)... (mã hs sợi 95% superfi/ mã hs của sợi 95% supe)
- Mã HS 51071000: Sợi len lông cừu chải kỹ 100% Merino Wool (TYPE:60/1NM Y8035IB R/W)... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51071000: Sợi 100% lông cừu nhân tạo (wool) (1/50NM ELEMENT 100% SUPERWASH WOOL-19.0MIC RW ON CONE)... (mã hs sợi 100% lông c/ mã hs của sợi 100% lôn)
- Mã HS 51071000: Sợi len (100% wool. Sợi len lông cừu chải kỹ chưa đóng gói để bán lẻ, có tỷ trọng lông cừu trên 85% dùng dệt áo len. Hàng mới 100%)... (mã hs sợi len 100% w/ mã hs của sợi len 100)
- Mã HS 51071000: Sợi len lông cừu dùng để dệt thảm,nhà sản xuất: YUDA DYEING FACTORY, hàng mới 100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51071000: 50803868_Sợi len lông cừu 100% Wool... (mã hs 50803868sợi le/ mã hs của 50803868sợi)
- Mã HS 51071000: 50763843_Sợi len lông cừu 100% Wool... (mã hs 50763843sợi le/ mã hs của 50763843sợi)
- Mã HS 51072000: Vải 50% wool 50% polyester... (mã hs vải 50% wool 50/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 51072000: Sợi 50% Wool 50% Polyester... (mã hs sợi 50% wool 50/ mã hs của sợi 50% wool)
- Mã HS 51072000: Sợi 60% Wool 30% Polyester 10% PTT... (mã hs sợi 60% wool 30/ mã hs của sợi 60% wool)
- Mã HS 51072000: Vải 70% wool 25% polyamide 5%other fibres... (mã hs vải 70% wool 25/ mã hs của vải 70% wool)
- Mã HS 51072000: Vải 60% wool 35% polyester 5% other fibres... (mã hs vải 60% wool 35/ mã hs của vải 60% wool)
- Mã HS 51072000: Sợi len Acrylic60% Wool17% Polyester12 Alpaca11%... (mã hs sợi len acrylic/ mã hs của sợi len acry)
- Mã HS 51072000: Vải 45% polyacryl 30% polyester 20% wool 5% cotton... (mã hs vải 45% polyacr/ mã hs của vải 45% poly)
- Mã HS 51072000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu dưới 85% WOOL 50% ACRYLIC 50%... (mã hs sợi len có tỷ t/ mã hs của sợi len có t)
- Mã HS 51072000: Sợi len tỷ trọng lông cừu dưới 85% Mohair50%VWool39%Nylon11%... (mã hs sợi len tỷ trọn/ mã hs của sợi len tỷ t)
- Mã HS 51072000: Sợi 56%Merino Wool 44%Polyester (TYPE:60/1 NM Y80505(EDEN-S) (PO#2118)... (mã hs sợi 56%merino w/ mã hs của sợi 56%merin)
- Mã HS 51072000: Sợi 44% MERINO WOOL 43% TENCEL 13% NYLON (TYPE:60/1 NM Y80544(COROMANDEL BETA W) R/W (PO#2174)... (mã hs sợi 44% merino/ mã hs của sợi 44% meri)
- Mã HS 51072000: Sợi len lông cừu chải kỹ 50% Merino Wool 35% POLYESTER 15% HEMP RW (TYPE:60/1 NM Y80579 R/W (PO#2129)... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51072000: Sợi dệt các loại (Wool 60% nylon35% Cashmere 5% dùng để dệt áo len,hàng mới 100% không thuộc trường hợp kiểm dịch theo thông tư 30 của BNN-PTNT/ 2014)... (mã hs sợi dệt các loạ/ mã hs của sợi dệt các)
- Mã HS 51072000: Sợi dệt các loại từ wool đã đóng gói (wool 100%dùng để dệt áo len,hàng mới 100% không thuộc trường hợp kiểm dịch theo thông tư 30 của BNN-PTNT/ 2014))... (mã hs sợi dệt các loạ/ mã hs của sợi dệt các)
- Mã HS 51072000: SỢI LEN LÔNG CỪU 78% LÔNG CỪU 22% POLYESTER (20TEX UNDYED WOOL/POLYESTER 18.5 MIC 78/22 20D)... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51072000: Sợi mẫu, 54% Wool 22% Yak 19% Polyamid 5% Elastane (Bao gồm cước: 100.3 usd)... (mã hs sợi mẫu 54% wo/ mã hs của sợi mẫu 54%)
- Mã HS 51072000: Sợi Polyester 48% Wool 52% Yarn... (mã hs sợi polyester 4/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 51081000: Soi cashmere... (mã hs soi cashmere/ mã hs của soi cashmere)
- Mã HS 51081000: Sợi se bằng lông cừu (2/26 100% Cashmere)... (mã hs sợi se bằng lôn/ mã hs của sợi se bằng)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật loại mịn... (mã hs sợi lông động v/ mã hs của sợi lông độn)
- Mã HS 51082000: Sợi len các loại (100% cashmere)... (mã hs sợi len các loạ/ mã hs của sợi len các)
- Mã HS 51082000: Sợi lông lạc đà tỷ trọng 100% Alpaca... (mã hs sợi lông lạc đà/ mã hs của sợi lông lạc)
- Mã HS 51082000: Sợi 95% Cashmere 5% Wool (COUNTRY ROAD)... (mã hs sợi 95% cashmer/ mã hs của sợi 95% cash)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% Cashmere các loại (đã qua sơ chế)... (mã hs sợi 100% cashme/ mã hs của sợi 100% cas)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% cashmere, đã qua sơ chế- PO# MP18D00122... (mã hs sợi 100% cashme/ mã hs của sợi 100% cas)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật chải kỹ KidMohair82% Polyamide16% Elastane2%... (mã hs sợi lông động v/ mã hs của sợi lông độn)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% bằng lông dê được chải kỹ dùng để dệt mảnh- Mã: DS-MN-160141- hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% bằng l/ mã hs của sợi 100% bằn)
- Mã HS 51091000: sợi 100%Wool... (mã hs sợi 100%wool/ mã hs của sợi 100%wool)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu 100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông gấu 100%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10%Wool90%... (mã hs sợi cashmere10%/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Soi wool (soi len long cuu)... (mã hs soi wool soi l/ mã hs của soi wool so)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu LAMBSWOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu MERINO WOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê 100% Mohair Tweed... (mã hs sợi len lông dê/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10% Extrafine Merino Wool 90%... (mã hs sợi cashmere10%/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu tỷ trọng 100% Merino Wool100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi 100% wool- len lông cừu loại mịn (đã đóng gói để bán lẻ)... (mã hs sợi 100% wool/ mã hs của sợi 100% woo)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê tỷ trọng 92% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông dê/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông lạc đà tỷ trọng 90% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông lạ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len (100% cashmere. Sợi len làm từ lông động vật loại mịn đã đóng gói để bán lẻ, có tỷ trọng lông động vật loại mịn trên 85%, dùng dệt áo len. Hàng mới 100%)... (mã hs sợi len 100% c/ mã hs của sợi len 100)
- Mã HS 51091000: len sợi: 100% lông cừu nhà cung cấp ShanDong Dashing Cashmere Products, 0.5 kg/gói, Kích thước: cao 15cm, rộng 5cm, mới 100%... (mã hs len sợi 100% l/ mã hs của len sợi 100)
- Mã HS 51091000: Sợi len, Music 2/15, lông cừu 95%, lông dê 5%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len music/ mã hs của sợi len mus)
- Mã HS 51091000: Sợi len, Victoria 2/15, lông cừu 90%, lông dê 10%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len victor/ mã hs của sợi len vic)
- Mã HS 51091000: Len sợi mẫu, thành phần 90% lông cừu, 10% lông dê, 2kg/cuộn. Mới 100%... (mã hs len sợi mẫu th/ mã hs của len sợi mẫu)
- Mã HS 51091000: Len sợi 100% lông cừu, Kích thước: cao 15cm, rộng 5cm, làm mẫu, loại màu:DS-SS-330, mới 100%... (mã hs len sợi 100% lô/ mã hs của len sợi 100%)
- Mã HS 51091000: Sợi len 100% lông chồn, 2 kg/cuộn, hàng mẫu, mới 100%.... (mã hs sợi len 100% lô/ mã hs của sợi len 100%)
- Mã HS 51091000: Sợi len 80% lông cừu, 20% lông chồn, hiệu: NL, C/#1118, mới 100%.... (mã hs sợi len 80% lôn/ mã hs của sợi len 80%)
- Mã HS 51099000: Bo cắt sẵn... (mã hs bo cắt sẵn/ mã hs của bo cắt sẵn)
- Mã HS 51099000: Sợi len YAK50%WOOL50%... (mã hs sợi len yak50%w/ mã hs của sợi len yak5)
- Mã HS 51099000: Bo tấm các loại khổ 40"... (mã hs bo tấm các loại/ mã hs của bo tấm các l)
- Mã HS 51099000: Sợi len 100% (100% wool yarn)... (mã hs sợi len 100% 1/ mã hs của sợi len 100%)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu tỷ trọng dưới 85%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Len sợi 50% lông cừu, 50% polyester... (mã hs len sợi 50% lôn/ mã hs của len sợi 50%)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% Wool80%Poly20%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ 55% len 45% tơ nhân tạo khổ 90 cm(112g/m)... (mã hs vải lót nỉ 55%/ mã hs của vải lót nỉ 5)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ len 60% len, tơ nhân tạo 40%, khổ 95 cm(142g/m)... (mã hs vải lót nỉ len/ mã hs của vải lót nỉ l)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu loại mịn dưới 85%Raccoon50%Wool27%Nylon23%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ tơ nhân tạo 60% polyester 40%, khổ 100 cm(115g/m)... (mã hs vải lót nỉ tơ n/ mã hs của vải lót nỉ t)
- Mã HS 51099000: Sợi có thành phần chính là Len- 100%WOOL DYED STRING (KYADETO)... (mã hs sợi có thành ph/ mã hs của sợi có thành)
- Mã HS 51099000: Sợi 77% Wool 23% Nylon-len lông cừu loại mịn đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi 77% wool 23/ mã hs của sợi 77% wool)
- Mã HS 51099000: Sợi 78% Wool 22% Nylon-len lông cừu loại mịn đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi 78% wool 22/ mã hs của sợi 78% wool)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông động vật loại mịn đã đóng gói (YAK25%WOOL60%PA13%EA2%)... (mã hs sợi len lông độ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng tơ nhân tạo 43% cotton 28% len/lông 29% khổ 112 cm(217g/m)... (mã hs vải dựng tơ nhâ/ mã hs của vải dựng tơ)
- Mã HS 51099000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu loại mịn dưới 85% MERINO WOOL80% NY20%... (mã hs sợi len có tỷ t/ mã hs của sợi len có t)
- Mã HS 51099000: Vải dựng len/ lông 53% cotton 33% tơ nhân tạo 14% khổ 130 cm(215g/m)... (mã hs vải dựng len/ l/ mã hs của vải dựng len)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu chải mịn tỷ trọng 80% nylon 20% đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng len/ lông 35% tơ nhân tạo 46% polyester 19% khổ 150cm(360g/m)... (mã hs vải dựng len/ l/ mã hs của vải dựng len)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu 70% lông lạc đà 30% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng cotton 35%, tơ nhân tạo 30% len/ lông 28% polyester 7%khổ 150cm(342g/m)... (mã hs vải dựng cotton/ mã hs của vải dựng cot)
- Mã HS 51099000: Vải dựng cotton 33%, len/ lông 27% polyester 32% tơ nhân tạo 8% khổ 150cm(281g/m)... (mã hs vải dựng cotton/ mã hs của vải dựng cot)
- Mã HS 51099000: Sợi len, Classic 2/15, lông cừu 80%, nylon 20%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len classi/ mã hs của sợi len cla)
- Mã HS 51099000: MẪU SỢI LEN LÔNG CỪU... (mã hs mẫu sợi len lôn/ mã hs của mẫu sợi len)
- Mã HS 51099000: SỢI MẪU... (mã hs sợi mẫu/ mã hs của sợi mẫu)
- Mã HS 51099000: Sợi len 100% Woolen, độ mảnh 2/27Nm, dùng để dệt mảnh trong may mặc, mã: 6808S, hàng mới 100%.... (mã hs sợi len 100% wo/ mã hs của sợi len 100%)
- Mã HS 51099000: Len sợi (100g/cuộn)... (mã hs len sợi 100g/c/ mã hs của len sợi 100)
- Mã HS 51099000: Sợi len mẫu 100% wool... (mã hs sợi len mẫu 100/ mã hs của sợi len mẫu)
- Mã HS 51111100: Vải 100% Wool Khổ 150 Cm... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 10% K: 152-157cm(-- Trọng lượng không quá 300 g/m2)... (mã hs vải wool 90% ny/ mã hs của vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 88% Nylon 10% Other 2% K: 143-148cm--- Trọng lượng không quá 300 g/m2... (mã hs vải wool 88% ny/ mã hs của vải wool 88%)
- Mã HS 51111100: Vải phòng sạch chống tĩnh điện Màu xanh trái cây... (mã hs vải phòng sạch/ mã hs của vải phòng sạ)
- Mã HS 51111900: Vải lót... (mã hs vải lót/ mã hs của vải lót)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 100% K143/145cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải lót (don gia 20,466.666667vnd)... (mã hs vải lót don gi/ mã hs của vải lót don)
- Mã HS 51111900: Vải lót (don gia 29,713.114754vnd)... (mã hs vải lót don gi/ mã hs của vải lót don)
- Mã HS 51111900: 'Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm... (mã hs vải wool 80% n/ mã hs của vải wool 80)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 90% nylon 10% K134/136cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Mảnh vải cắt sẵn màu xanh đậm (2.4x1.1m)... (mã hs mảnh vải cắt sẵ/ mã hs của mảnh vải cắt)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi 90% Wool 10% Cashmere, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải chính 96% virginwool 4% elastane/spandex/lycra... (mã hs vải chính 96% v/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi wool 90% nylon 10% khổ 150/155cm, 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 100% wool-Divina MD col. 683... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51111900: Vải 62%WOOL 36%ALPACA 1%SILK 1%ELASTANE FABRIC WIDTH:56/58"... (mã hs vải 62%wool 36%/ mã hs của vải 62%wool)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi từ sợi len/ LIGHTWEIGHT WOOL 58" (4.00YD6.44YDK)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải chính 41% Wool 22% Acrylic 18% Polyester 9% Viscose 7% Cotton 3% Polyamide K55-57"... (mã hs vải chính 41% w/ mã hs của vải chính 41)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi,thành phần 100% Wool,đã nhuộm chưa tráng phủ hay ngâm tẩm,trọng lượng 720g/m2,dạng cuộn khổ 1.5m,mới 100%... (mã hs vải dệt thoith/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51112000: Sợi 50%Rayon 28%Polyester 22%Nylon... (mã hs sợi 50%rayon 28/ mã hs của sợi 50%rayon)
- Mã HS 51112000: Vải chính 61% Wool 39% Polyester khổ 137 cm... (mã hs vải chính 61% w/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 51112000: Vải 69% Wool 29% Polyester 2% Spandex 150cm... (mã hs vải 69% wool 29/ mã hs của vải 69% wool)
- Mã HS 51112000: Vải Wool 55 % Polyester 45 %, ED3222, W150CM... (mã hs vải wool 55 % p/ mã hs của vải wool 55)
- Mã HS 51112000: Vải mẫu 80% wool 20% polyester khổ vải 57-58 inch, mới 100%... (mã hs vải mẫu 80% woo/ mã hs của vải mẫu 80%)
- Mã HS 51112000: Vải mẫu dạng miếng, 50% polyester 50% wool, khổ A4... (mã hs vải mẫu dạng mi/ mã hs của vải mẫu dạng)
- Mã HS 51113000: Dựng dệt khổ 160cm... (mã hs dựng dệt khổ 16/ mã hs của dựng dệt khổ)
- Mã HS 51113000: Vải có thành phần WO98% PU2% khổ 50"... (mã hs vải có thành ph/ mã hs của vải có thành)
- Mã HS 51113000: Vải 55% wool 35% polyester 10% polyamide... (mã hs vải 55% wool 35/ mã hs của vải 55% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 60% wool 25% polyester 15% polyamide... (mã hs vải 60% wool 25/ mã hs của vải 60% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 60% wool 35% polyester 5% other fibres... (mã hs vải 60% wool 35/ mã hs của vải 60% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 75% Wool 25% Polyamid Khổ 150CM(150/155 CM)... (mã hs vải 75% wool 25/ mã hs của vải 75% wool)
- Mã HS 51113000: Vải Chính 52% Wool 46% Polyester 2% Spandex khổ 58"... (mã hs vải chính 52% w/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 51113000: Vải chính 48% WOOL 49% POLYESTER 3% POLYURETHANE, khổ 58"... (mã hs vải chính 48% w/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 51113000: Vải 65%Wool 30% Polyester 5% O.Fibres Khổ 150CM(145/150CM)... (mã hs vải 65%wool 30%/ mã hs của vải 65%wool)
- Mã HS 51113000: Vải 55% Wool 41% Polyester 4% Elasthan Khổ 148CM (145/150 CM)... (mã hs vải 55% wool 41/ mã hs của vải 55% wool)
- Mã HS 51113000: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 75% wool/ 25% polyamid-Wooly col. 2... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51113000: Vải 65% Wool 22% Polyester 10% Polyadmid 3% other fibers 58/60"... (mã hs vải 65% wool 22/ mã hs của vải 65% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 64% Wool 10% Polyamid 22% Polyester 2% other fibers 2% Alpaca58/60"... (mã hs vải 64% wool 10/ mã hs của vải 64% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 62% Wool 18% Polyamid 10% Silk 8% Polyester 2% Elasthan Khổ 150CM(145/150Cm)... (mã hs vải 62% wool 18/ mã hs của vải 62% wool)
- Mã HS 51113000: Vải bọc ghế sofa Hallingdal khổ 140cm 70% wool/30% Viscose- Hallingdal 65 col.4130... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51113000: Vải mẫu 55% WO 28% VI 17% PA khổ 56"... (mã hs vải mẫu 55% wo/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 51113000: Vải mẫu, 55% wool 35% polyester 10% orther, khổ 145CM... (mã hs vải mẫu 55% wo/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 51119000: Vải 100% viscose... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 51119000: Vải lót 100%polyester... (mã hs vải lót 100%pol/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 51119000: Vải chính 100% viscose... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51119000: Vải chính100% polyester... (mã hs vải chính100% p/ mã hs của vải chính100)
- Mã HS 51119000: Vải 60% tencel 4% rayon... (mã hs vải 60% tencel/ mã hs của vải 60% tenc)
- Mã HS 51119000: Vải chính 95%polyester 5%spandex... (mã hs vải chính 95%po/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 51119000: Vải chính 51% wool 49% polyester... (mã hs vải chính 51% w/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 51119000: Vải chính 87% polyester 13% spandex... (mã hs vải chính 87% p/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 51119000: Vải 61% polyester 38% rayon 1% spandex... (mã hs vải 61% polyest/ mã hs của vải 61% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 64% polyester 33% rayon 3% spandex... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 72% polyester 26% rayon 2% spandex... (mã hs vải 72% polyest/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 55% Linen, 42% Rayon, 3% Spandex (khổ 50")... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 51119000: 'Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm- Loại khác... (mã hs vải wool 80% n/ mã hs của vải wool 80)
- Mã HS 51119000: Vải chính 59% polyester 39% viscose 2% elastane... (mã hs vải chính 59% p/ mã hs của vải chính 59)
- Mã HS 51119000: Vải Acetate 58% Viscose 42% K: 140-145cm- Loại khác... (mã hs vải acetate 58%/ mã hs của vải acetate)
- Mã HS 51119000: Vải Tencel 67% Polyester 33% K: 130-135cm- Loại khác... (mã hs vải tencel 67%/ mã hs của vải tencel 6)
- Mã HS 51119000: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 700% Wool/30% linen-Main Line Flax col. 2... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51119000: Dây ruybăng trang trí-Polyester Tape W/15mm (100% Polyester)-ICL19-UV002... (mã hs dây ruybăng tra/ mã hs của dây ruybăng)
- Mã HS 51119000: Vải 70% Wool 15% Polyester 10% Polyamid 5% Altre Fible- khổ 150cm-Dệt thoi... (mã hs vải 70% wool 15/ mã hs của vải 70% wool)
- Mã HS 51119000: Vải 50%Wool 50%Synthetic 60" (dòng hàng số 1, TK số 101121942940/E31 ngày 10/11/2016)... (mã hs vải 50%wool 50%/ mã hs của vải 50%wool)
- Mã HS 51119000: Vải len từ lông cừu (105 x 20(mm dùng để bao bì mô hình xe lửa (đồ chơi cao cấp), mới 100%/ 8063012701... (mã hs vải len từ lông/ mã hs của vải len từ l)
- Mã HS 51119000: Vải 100% wool, khổ 1.5m... (mã hs vải 100% wool/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51119000: Vải mẫu 100% wool khổ 110cm... (mã hs vải mẫu 100% wo/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 51119000: Vải mẫu 50% WO 50% PE khổ 150cm... (mã hs vải mẫu 50% wo/ mã hs của vải mẫu 50%)
- Mã HS 51121100: Vải 89% wool 11% nylon... (mã hs vải 89% wool 11/ mã hs của vải 89% wool)
- Mã HS 51121100: vải CLOTH 100% WOOL 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
- Mã HS 51121100: vải CLTOH 100% WOOL 58"... (mã hs vải cltoh 100%/ mã hs của vải cltoh 10)
- Mã HS 51121100: Vải 100% Wool Khổ 150 Cm... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: Vải 100%Wool khổ 56/62"(K150CM)... (mã hs vải 100%wool kh/ mã hs của vải 100%wool)
- Mã HS 51121100: Vải chính 100% Wool, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Vải K: 158CM(155/160cm) Wool100%... (mã hs vải k 158cm15/ mã hs của vải k 158cm)
- Mã HS 51121100: Vải K: 153CM(150/155cm) Wool100%... (mã hs vải k 153cm15/ mã hs của vải k 153cm)
- Mã HS 51121100: Vải dệt thoi 100% Wool khổ 58-60"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121100: Vải 92%WOOL 8%NYLON FABRIC WIDTH:58/60"... (mã hs vải 92%wool 8%n/ mã hs của vải 92%wool)
- Mã HS 51121100: Vải K: 150CM(150/155cm) Wool86%Nylon14%... (mã hs vải k 150cm15/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 51121100: Vải chính 90% Wool 10% Silk khổ 110-115cm... (mã hs vải chính 90% w/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 51121100: Vải chính 98% Wool 2% Spandex khổ 56/58''... (mã hs vải chính 98% w/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 51121100: Vải chính 96% Wool 4% Spandex khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96% w/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 51121100: Vải 100% Wool Natural Stretch K 150 (+/- 2) cm... (mã hs vải 100% wool n/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: Vải 99%WOOL 1%POLYURETHANE FABRIC WIDTH:55/56"... (mã hs vải 99%wool 1%p/ mã hs của vải 99%wool)
- Mã HS 51121100: Vải K: 150CM (150/155cm) Wool85%Silk10%Linen5%... (mã hs vải k 150cm 1/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 51121100: Vải chính 71%Wool 25%Polyester 4%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 71%wo/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 51121100: Vải chính 85%Wool 13%Polyester 2%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải chính 85%wo/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 51121100: Vải Chính 100% Virgin Wool làm từ sợi len lông cừu hoặc lông động vật, trọng lượng không quá 200g/m2 khổ 150 cm... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Mex vải dệt Navy Herringbone LS3726 khổ vải 1.4m hãng vải Huddersfield Cloth 20% len 80% sợi tổng hợp, hàng hoá mới 100%... (mã hs mex vải dệt nav/ mã hs của mex vải dệt)
- Mã HS 51121100: Vải len 100% wool, hãng Caccioppoli, khổ 1.5m,loại H.150-GR.320, mới 100%... (mã hs vải len 100% wo/ mã hs của vải len 100%)
- Mã HS 51121100: Vải pha len 93% wool 3% Cachemere, hãng Caccioppoli, khổ 1.5m, loại H.150-GR 340, mới 100%... (mã hs vải pha len 93%/ mã hs của vải pha len)
- Mã HS 51121100: Vải len lông cừu, nhà sản xuất: Caccioppoli, mã sản phẩm: H.150-GR.200, kích thước: 1.5*2.6m, mới 100%... (mã hs vải len lông cừ/ mã hs của vải len lông)
- Mã HS 51121100: VẢI 100% WOOL, KHỔ 150 CM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải 100% wool/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ mã hs của vải mẫu)
- Mã HS 51121100: Vải 313052, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313052 100/ mã hs của vải 313052)
- Mã HS 51121100: Vải 307153, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307153 100/ mã hs của vải 307153)
- Mã HS 51121100: Vải 307181, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307181 100/ mã hs của vải 307181)
- Mã HS 51121100: Vải 307120, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307120 100/ mã hs của vải 307120)
- Mã HS 51121100: Vải 843340, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843340 100/ mã hs của vải 843340)
- Mã HS 51121100: Vải 313053, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313053 100/ mã hs của vải 313053)
- Mã HS 51121100: Vải 420044, 100% Wool,Khổ 150 cm... (mã hs vải 420044 100/ mã hs của vải 420044)
- Mã HS 51121100: Vải 303383, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 303383 100/ mã hs của vải 303383)
- Mã HS 51121100: Vải 300002, 100% Wool,Khổ 150 cm... (mã hs vải 300002 100/ mã hs của vải 300002)
- Mã HS 51121100: Vải 301522, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301522 100/ mã hs của vải 301522)
- Mã HS 51121100: Vải 307111, 100% Wool,khổ 150 cm... (mã hs vải 307111 100/ mã hs của vải 307111)
- Mã HS 51121100: Vải 307154, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307154 100/ mã hs của vải 307154)
- Mã HS 51121100: Vải 307157, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307157 100/ mã hs của vải 307157)
- Mã HS 51121100: Vải 307177, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307177 100/ mã hs của vải 307177)
- Mã HS 51121100: Vải 307182, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307182 100/ mã hs của vải 307182)
- Mã HS 51121100: Vải 843231, 100%Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843231 100/ mã hs của vải 843231)
- Mã HS 51121100: Vải 843321, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843321 100/ mã hs của vải 843321)
- Mã HS 51121100: Vải 211046, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211046 50%/ mã hs của vải 211046)
- Mã HS 51121100: Vải 211047, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211047 50%/ mã hs của vải 211047)
- Mã HS 51121100: Vải 301484, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301484 100/ mã hs của vải 301484)
- Mã HS 51121100: Vải 307128, 100 % Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307128 100/ mã hs của vải 307128)
- Mã HS 51121100: Vải 307159, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307159 100/ mã hs của vải 307159)
- Mã HS 51121100: Vải 836012, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836012 100/ mã hs của vải 836012)
- Mã HS 51121100: Vải 836032, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836032 100/ mã hs của vải 836032)
- Mã HS 51121100: Vải 835050, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 835050 100/ mã hs của vải 835050)
- Mã HS 51121100: MẪU VẢI 100% WOOL... (mã hs mẫu vải 100% wo/ mã hs của mẫu vải 100%)
- Mã HS 51121910: Vải 86% wool 14% nylon khổ 60-62" (867.3 MTR, KHO 60" 153 CM)... (mã hs vải 86% wool 14/ mã hs của vải 86% wool)
- Mã HS 51121910: Phụ tùng vật tư máy bay: Vải bọc nôi trẻ con dệt từ sợi len lông cừu 90% khổ rộng 750mm chuyên dụng trên máy bay; PN: BEL-504006-013; PTVT máy bay thuộc 9820 có EASA số 58599 kèm theo. hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng vật tư/ mã hs của phụ tùng vật)
- Mã HS 51121910: Vải bọc ghế máy bay (khổ: 136 cm- 138 cm): PN: FF07038137LS460; (91 %Len; 9% Nylon); hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế máy/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool 150CM... (mã hs vải 100% wool 1/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool 154CM... (mã hs vải 100% wool 1/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% wool w56/60"... (mã hs vải 100% wool w/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool (Khổ 56")... (mã hs vải 100% wool/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K 145/150 cm... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Băng gai nhám. Hàng mới 100%... (mã hs băng gai nhám/ mã hs của băng gai nhá)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool(K 56/58)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100%Wool khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% wool k: 60inch... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K.56/62"(K.150cm)... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100%WOOL FABRIC WIDTH:58/60"... (mã hs vải 100%wool fa/ mã hs của vải 100%wool)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K.58/60" (K.150CM)... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100% wool khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: VẢI CHÍNH KHỔ 58 INCH, WOOL 100%... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 100% khổ 150cm, 260g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải 65% wool 30% polyester 5% other fibres... (mã hs vải 65% wool 30/ mã hs của vải 65% wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 153CM(150/155cm) Wool50%Polyester50%... (mã hs vải k 153cm15/ mã hs của vải k 153cm)
- Mã HS 51121990: Vải 95%WOOL 5%POLYESTER FABRIC WIDTH:58/60"... (mã hs vải 95%wool 5%p/ mã hs của vải 95%wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 157CM(155/160cm) Wool89%Polyester11%... (mã hs vải k 157cm15/ mã hs của vải k 157cm)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 98% Wool 2% polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 99% Wool 1% polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 91% Wool 9% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 86% Wool 14% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 88% Wool 12% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 99.9% Wool 0.1% acrylic khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải 90%WOOL 10%NYLON FABRIC LINING WIDTH:58/60"... (mã hs vải 90%wool 10%/ mã hs của vải 90%wool)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 96.2% wool 3.8% polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 100% wool-Blazer HCUZ33... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải dêt thoi 100% Wool (có danh mục hàng hóa đính kèm)... (mã hs vải dêt thoi 10/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 99% polyurethane 1% khổ 130cm, 245g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 100%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150(+/-2 CM)- 250g/m.... (mã hs vải chính len 1/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính dệt thoi 100% wool w150cm (218g/m2, 9m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 51121990: Vải nhuộm dệt thoi từ len 99%, carbon fiber 1% khổ 158cm (330g/m)... (mã hs vải nhuộm dệt t/ mã hs của vải nhuộm dệ)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Crisp khổ 140cm 93% wool/7% arylic-Crisp col.4752... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 95% nỷ 5%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150(+/-2 CM)- 250g/m.... (mã hs vải chính len 9/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Recheck khổ 140cm 90% wool/10% Nylon- Recheck col.165... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 93% tơ 6% nylon 1%. Sợi dệt vân chéo khổ 155(+/-2 CM)- 324g/m.... (mã hs vải chính len 9/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 99% carbon fiber 1%. Sợi dệt vân đoạn khổ 158(+/-2 CM)- 342g/m.... (mã hs vải chính len 9/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 90% polyester 9% nylon 1%. Sợi dệt vân chéo khổ 150(+/-2 CM)- 377g/m.... (mã hs vải chính len 9/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Breeze Fusion khổ 140cm 88% wool/12% arylic- Breeze Fusion col.4101... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính khổ 60"- 62" (wool 100%) (vải dệt thoi có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên) (hàng mới)... (mã hs vải chính khổ 6/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51121990: Mảnh vải pha len/lụa (85%wool 15% silk), mã H.150-GR210, code 360428, hãng Caccioppoli, kích thước 1,5 x 3,7m. Mới 100%... (mã hs mảnh vải pha le/ mã hs của mảnh vải pha)
- Mã HS 51121990: Vải mẫu. chất liệu: 100% linen. mã hàng: 28142. hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu chất l/ mã hs của vải mẫu chấ)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế máy bay (khổ:56 in x 100YD/Roll): PN: 0656FRT; Hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế máy/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: VẢI MAY MẪU- 80%POLY 20%COTTON, KHỔ 145CM, 12 MET... (mã hs vải may mẫu 80/ mã hs của vải may mẫu)
- Mã HS 51121990: Vải 300008, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 300008 100/ mã hs của vải 300008)
- Mã HS 51121990: Vải 300089, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 300089 100/ mã hs của vải 300089)
- Mã HS 51121990: Vải 301472, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301472 100/ mã hs của vải 301472)
- Mã HS 51121990: Vải 301567, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301567 100/ mã hs của vải 301567)
- Mã HS 51121990: Vải 307184, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307184 100/ mã hs của vải 307184)
- Mã HS 51121990: Vải 321010, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 321010 100/ mã hs của vải 321010)
- Mã HS 51121990: Vải 321017, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 321017 100/ mã hs của vải 321017)
- Mã HS 51121990: Vải 321023, 100% Wool,Khổ 150 cm... (mã hs vải 321023 100/ mã hs của vải 321023)
- Mã HS 51121990: Vải 836004, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836004 100/ mã hs của vải 836004)
- Mã HS 51121990: Vải len dệt thoi, chất liệu 100% Wool Supper, sợi 150s, Khổ 150cm, Định lượng 340g/m. Mã N669027. Mới 100%. Nhãn Vải LORO PIANA.... (mã hs vải len dệt tho/ mã hs của vải len dệt)
- Mã HS 51122000: Vải chính-50%wool 50%polyester-59"... (mã hs vải chính50%wo/ mã hs của vải chính50)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 60% Wool 40% Polyester khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 58%WOOL 42%POLYESTER FABRIC WIDTH:57/58"... (mã hs vải 58%wool 42%/ mã hs của vải 58%wool)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 68% Wool 32% Polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 51% Wool 49% Polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 50% polyester, 50% wool (DỆT THOI) khổ 42"... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 51122000: Vải chính 77% Wool 23% Polyester khổ 140-145 cm... (mã hs vải chính 77% w/ mã hs của vải chính 77)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 71% Wool 29% Polyester khổ 153/156cm... (mã hs vải dệt thoi 71/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 70% Wool 30% Polyester khổ 153/156cm... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 60% Worsted Wool 40% Polyester khổ 150/151cm 164.24g/m2... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 36% Wool 30% Acrylic 28% Polyester 6% Nylon khổ 55" 294g/m2... (mã hs vải dệt thoi 36/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 73% wool 13% nylon 9% polyester 5% ramie khổ 60-62" (1018.8 MTR, KHO 60" 153 CM)... (mã hs vải 73% wool 13/ mã hs của vải 73% wool)
- Mã HS 51123000: Chỉ may 30m/ống... (mã hs chỉ may 30m/ống/ mã hs của chỉ may 30m/)
- Mã HS 51123000: Vải chính 100% Wool, khổ 153-159 cm... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 58",WOOL 52%POLYESTER 48%... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 59", WOOL 50%POLYESTER 50%... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51123000: Vải chính K.155/160cm (75% poly 25% wool)... (mã hs vải chính k155/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải K: 155CM(155/160cm) Wool79%Polyester21%... (mã hs vải k 155cm15/ mã hs của vải k 155cm)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Polyester, khổ 40"... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 70% Wool 30% Polyester khổ 58-60"... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải chính K.150/155cm (30% polyester 70% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải 60% Wool 40% Polyester Khổ 150CM(150/155 Cm)... (mã hs vải 60% wool 40/ mã hs của vải 60% wool)
- Mã HS 51123000: Vải 52% Wool 46% Polyester 2% Spandex K 145-150 cm... (mã hs vải 52% wool 46/ mã hs của vải 52% wool)
- Mã HS 51123000: Vải 50% Wool 37% Viscose 13% Polyamid Khổ 150CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 50% wool 37/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 51123000: VảI chính 83% wool 17% polyester khổ 145-150cm- Art. 068657C... (mã hs vải chính 83% w/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 51123000: Vải 50% Wool 48% Polyester 2% Elasthan Khổ 150CM (145/150 CM)... (mã hs vải 50% wool 48/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 51123000: Vải chính 60% wool 40% polyester khổ 150cm- Art. JR10 180g/m2... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 51123000: Vải chính 70% wool 30% polyester khổ 150cm- Art. JR20 180g/m2... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 51123000: Vải chinh 70% polyester 30% wool khổ 150cm- Art. HW2006 173g/m2... (mã hs vải chinh 70% p/ mã hs của vải chinh 70)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 60",WOOL 65%MOHAIR 16%POLYESTER 18%POLYURETHANE 1%... (mã hs vải chính khổ 6/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51123000: Vải chính wool 54% polyester 28% rayon 17% polyurethane 1% K130/132cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 68% Wool 27% Polyester 5% Pu 50'' đã nhuộm, định lượng 214g/m2-2879 Y... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 73% Wool 25% Polyester 2% Pu 54'' đã nhuộm,định lượng 275g/m2- 1483 Y... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 50% wool 50% polyester w150cm (191g/m2, 153m)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 81% Wool 17% Polyester 2% Polyurethane 158 CM đã nhuộm,định lượng 169 g/m2- 46 M... (mã hs vải dệt thoi 81/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 51% Wool 47% Polyester 2% Polyurethane 153CM đã nhuộm,định lượng 168 g/m2- 482,9 M... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 55% Polyester 20% Nylon 25% K: 151-156cm- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo... (mã hs vải wool 55% po/ mã hs của vải wool 55%)
- Mã HS 51123000: Vải chính khổ 60"- 62" (98% wool 2% polyurethane) (vải dệt thoi có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên)... (mã hs vải chính khổ 6/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 51123000: vải mẫu 78%wool 22 % Polyester. Khổ vải: 150cm... (mã hs vải mẫu 78%wool/ mã hs của vải mẫu 78%w)
- Mã HS 51129000: Dựng K: 150cm(150/155cm)... (mã hs dựng k 150cm1/ mã hs của dựng k 150c)
- Mã HS 51129000: Vải dạ, nỉ các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải dạ nỉ các/ mã hs của vải dạ nỉ c)
- Mã HS 51129000: Vải wool 52% cotton 48% khổ 140-145cm... (mã hs vải wool 52% co/ mã hs của vải wool 52%)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60% Wool 40% Nylon(K 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150CM(150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm15/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150CM (150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm 1/ mã hs của vải k 150cm)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 30% Polyester 70% Wool, khổ 154cm... (mã hs vải dệt thoi 30/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải lót cổ len 90% nylon 10% khổ 150 cm- 200g/m2... (mã hs vải lót cổ len/ mã hs của vải lót cổ l)
- Mã HS 51129000: Vải chính 45% Wool 20% Polyester 35% Rayon(k 58/60)... (mã hs vải chính 45% w/ mã hs của vải chính 45)
- Mã HS 51129000: Vải MERINO JERSEY DX601E khổ 56" (100% Wool) (chính)... (mã hs vải merino jers/ mã hs của vải merino j)
- Mã HS 51129000: Vải chính 50% polyester 50% wool khô 129cm- Art. 85-3000... (mã hs vải chính 50% p/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 51129000: Vải chính 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 51129000:  Vải chính 68% Wool 28% Polyester 4%Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 68%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 51129000: Vải chính 70% Wool 26% Polyester 4% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 51129000: Vải nơ trang trí-SATIN-Polyester Tape W/10mm (100% Polyester)... (mã hs vải nơ trang tr/ mã hs của vải nơ trang)
- Mã HS 51129000:  Vải chính 42% Wool 56% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58-60"... (mã hs vải chính 42%/ mã hs của vải chính 4)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60% Wool 20% Nylon 10% Polyester 10% Acrylic(k 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải 70% wool 20% polyester 10% nylon khổ 59-61" (kho 60"152cm)- 158 met... (mã hs vải 70% wool 20/ mã hs của vải 70% wool)
- Mã HS 51129000: Vải ren trang trí-Polyester Woven Fabric #Lace W/110cm-S-071(EK)+M-474(EK)... (mã hs vải ren trang t/ mã hs của vải ren tran)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 65% Wool 15% Nylon 7% Linen 3% PU 10% Other, khổ 57": 1146 Yds... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính len 79% polyester 21%. Sợi dệt vân chéo khổ 158(+/-2 CM)- 208g/m.... (mã hs vải chính len 7/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51129000: Vải WOOL CLOTH S68180 khổ 148CM (68%WOOL CLOTH,20%POLYESTER12%NYLON) (chính)... (mã hs vải wool cloth/ mã hs của vải wool clo)
- Mã HS 51129000: Vải chính dệt thoi 50% wool 50% polyester w147cm (610g/m2, 102m),hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 51129000: Vải chính 50% Wool 40% Cotton 5% Polyacrylic 3% Viscose 2% AF K57-59" (CARLISLE- 105/109217)... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 51129000: Màng lọc phớt 125-43, dài 12.1mm, đường kính trong 7mm, đường kính ngoài 10mm bằng vải dệt lông cừu... (mã hs màng lọc phớt 1/ mã hs của màng lọc phớ)
- Mã HS 51129000: Vải chính 44% Cotton 35% Acrylic 8% Viscose 7% Polyester 3% Metallic 2% Polyamide 1% Other fibers K47-49"... (mã hs vải chính 44% c/ mã hs của vải chính 44)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi (len loại mịn) khổ 60"- 62" thành phần 70% wool 14% silk 4% polyester 11% linen 1% polyurethane... (mã hs vải dệt thoi l/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi từ sợi len 50% wool 30% recycle polyester 20% sorona đã nhuộm, khổ 154cm, định lượng 185g/m2 (3886.1 mét, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50%Wool 50%polyester từ từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ khổ 56" trọng lượng 565g/m2... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi, thành phần Wool 70%, Polyester 30%, khổ 150 cm, GSM: 190gm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI LEN... (mã hs vải len/ mã hs của vải len)
- Mã HS 51129000: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ mã hs của vải mẫu)
- Mã HS 51129000: Vải 779342, 67% Wool 33% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 779342 67%/ mã hs của vải 779342)
- Mã HS 51129000: Vải dùng cho đồ nội thất San 0130, thành phần 92% new wool, 8% nylon khổ vải 140cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ mã hs của vải dùng cho)
- Mã HS 51129000: Vải code: 300989 163/00005100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30098/ mã hs của vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F.101/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F.110/1 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F.161/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458U.3/7 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458u/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F.4/8 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2494F.103/69 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2494F.104/59 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ mã hs của vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 305867-08T/00002100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ mã hs của vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải code: 305867-12T/00001100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ mã hs của vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50% Wool 40% Polyester 10% Other Fibers (52'')... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Cuốn vải mẫu, mã: RBB/062R/R... (mã hs cuốn vải mẫu m/ mã hs của cuốn vải mẫu)
- Mã HS 51129000: Vải 50% wool 50% polyester khổ 140cm... (mã hs vải 50% wool 50/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 51129000: Vải W50% PE50%, khổ 140CM... (mã hs vải w50% pe50%/ mã hs của vải w50% pe5)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi, khổ vải 150cm... (mã hs vải dệt thoi k/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI LEN, 12 MÉT/CUỘN... (mã hs vải len 12 mét/ mã hs của vải len 12)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 100% wool (100% len), khổ 150cm, Đ/l: 160-170 gsm, hàng mới 100% (dùng may mặc)... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI DỆT THOI MẪU 100%WOOL, KHỔ 150CM (6 MET)... (mã hs vải dệt thoi mẫ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51130000: Dựng không dệt (Canvas) 27% CO (COTTON) 59% CV (VISCOSE) 14% PES (POLY) khổ 62"... (mã hs dựng không dệt/ mã hs của dựng không d)
- Mã HS 51130000: Dựng vải Canvas (WO731C 10) 27% Cotton 59%Canvas 14% Polyester 160CM/100M (dùng trong may mặc)- Hàng mới 100%... (mã hs dựng vải canvas/ mã hs của dựng vải can)
- Mã HS 51130000: Dựng vải Canvas (KO 181 90) 50% Horse Tail 32% Polyester 18% Cotton 50CM/100M (dùng trong may mặc)- Hàng mới 100%... (mã hs dựng vải canvas/ mã hs của dựng vải can)
- Mã HS 51011900: Vải chính len 99% carbon fiber 1%. Sợi dệt vân đoạn khổ 158(+/-2 CM)- 342g/m... (mã hs vải chính len 9/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51021900: Lông vũ... (mã hs lông vũ/ mã hs của lông vũ)
- Mã HS 51021900: Lông vũ(lông động vật)... (mã hs lông vũlông độ/ mã hs của lông vũlông)
- Mã HS 51022000: Lông ngỗng (nuôi), hàng mới 100%... (mã hs lông ngỗng nuô/ mã hs của lông ngỗng)
- Mã HS 51053100: Sợi len Cashmere 100%... (mã hs sợi len cashmer/ mã hs của sợi len cash)
- Mã HS 51053900: Dải lông thú cắt sẵn... (mã hs dải lông thú cắ/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 51054000: Lông vịt (ngỗng) đã qua xử lý... (mã hs lông vịt ngỗng/ mã hs của lông vịt ng)
- Mã HS 51054000: Dải lông thú cắt sẵn (đã qua xử lý) kích cỡ (2~8 x50~65)cm... (mã hs dải lông thú cắ/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 51061000: Sợi len lông lạc đà 100%... (mã hs sợi len lông lạ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51062000: Sợi 80% wool 20% nylon... (mã hs sợi 80% wool 20/ mã hs của sợi 80% wool)
- Mã HS 51062000: Sợi len lông cừu chải thô tỷ trọng 70% nylon 30%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51062000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% (Wool 80% Poly 20%)... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51072000: Sợi len lông cừu chãi kỹ... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51072000: Sợi Wool 52% Polyester 48% (Yarn)... (mã hs sợi wool 52% po/ mã hs của sợi wool 52%)
- Mã HS 51072000: Sợi len Acrylic60% Wool17% Polyester12 Alpaca11%... (mã hs sợi len acrylic/ mã hs của sợi len acry)
- Mã HS 51072000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu dưới 85% WOOL 50% ACRYLIC 50%... (mã hs sợi len có tỷ t/ mã hs của sợi len có t)
- Mã HS 51081000: Sợi cashmere... (mã hs sợi cashmere/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật chải kỹ KidMohair82% Polyamide16% Elastane2%... (mã hs sợi lông động v/ mã hs của sợi lông độn)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu 100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông gấu 100%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi wool (Sợi lông cừu)... (mã hs sợi wool sợi l/ mã hs của sợi wool sợ)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu LAMBSWOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu MERINO WOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê 100% Mohair Tweed... (mã hs sợi len lông dê/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10% Extrafine Merino Wool 90%... (mã hs sợi cashmere10%/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu tỷ trọng 100% Merino Wool100%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê tỷ trọng 92% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông dê/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông lạc đà tỷ trọng 90% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông lạ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len YAK50%WOOL50%... (mã hs sợi len yak50%w/ mã hs của sợi len yak5)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu tỷ trọng dưới 85%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: áo lót nữ 95% rayon 5% spand(pacsun)... (mã hs áo lót nữ 95% r/ mã hs của áo lót nữ 95)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% Wool80%Poly20%... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu loại mịn dưới 85%Raccoon50%Wool27%Nylon23%... (mã hs sợi len lông gấ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông động vật loại mịn đã đóng gói (YAK25%WOOL60%PA13%EA2%)... (mã hs sợi len lông độ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu loại mịn dưới 85% MERINO WOOL80% NY20%... (mã hs sợi len có tỷ t/ mã hs của sợi len có t)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu chải mịn tỷ trọng 80% nylon 20% đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu 70% lông lạc đà 30% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ mã hs của sợi len lông)
- Mã HS 51111100: Vải chính WOOL 90% NYLON 10% W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 10% K: 152-157cm Trọng lượng không quá 300 g/m2.XUAT 1 PHAN TKN 101982789640... (mã hs vải wool 90% ny/ mã hs của vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 5% Other 5% K: 135-140cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác)/TKN:101679564820(XUAT 1 PHAN)... (mã hs vải wool 90% ny/ mã hs của vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 87% Nylon 10% Cashmere 2% Polyurethane 1% K: 135-140 cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác).TKN:101989540440XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 87% ny/ mã hs của vải wool 87%)
- Mã HS 51111100: Vải chịu nhiệt Tflon KT: 1000*30000*0.25mm... (mã hs vải chịu nhiệt/ mã hs của vải chịu nhi)
- Mã HS 51111100: Vải phòng sạch chống tĩnh điện Màu xanh trái cây... (mã hs vải phòng sạch/ mã hs của vải phòng sạ)
- Mã HS 51111900: Vải lót... (mã hs vải lót/ mã hs của vải lót)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 100% W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải 70% Wool 30% Viscose K 58/60"... (mã hs vải 70% wool 30/ mã hs của vải 70% wool)
- Mã HS 51111900: 'Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm... (mã hs vải wool 80% n/ mã hs của vải wool 80)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 90% nylon 10% K134/136cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải chính 96% virginwool 4% elastane/spandex/lycra... (mã hs vải chính 96% v/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 51111900: Vải chính-61%wool 30%polyester 6%nylon 3%acrylic-58"... (mã hs vải chính61%wo/ mã hs của vải chính61)
- Mã HS 51111900: Vải chính_WOOL 100% PIECE DYED WEAVING DOBBY FABRIC W:140CM... (mã hs vải chínhwool/ mã hs của vải chínhwo)
- Mã HS 51111900: Mảnh vải nỉ cắt sãn màu xanh đậm (0.3x0.5m)- Đã thêu hoàn chỉnh... (mã hs mảnh vải nỉ cắt/ mã hs của mảnh vải nỉ)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 79% ANGORA 21% PEICE DYED WOOLEN TWILL FABRIC W:138CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 89% NYLON 9% POLYESTER 2% WOOLEN FABRIC TOP DYED DOUBLE FACE FABRIC 148cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải Wool 100% K:146-151 cm (-có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên)... (mã hs vải wool 100% k/ mã hs của vải wool 100)
- Mã HS 51111900: Vải Serge đã cắt, may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra,dệt thoi,100% len, trọng lượng trên 200g/m2... (mã hs vải serge đã cắ/ mã hs của vải serge đã)
- Mã HS 51111900: Vải Serge đã cắt,may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra, dệt thoi, 100% Len, trọng lượng trên 500g/m2... (mã hs vải serge đã cắ/ mã hs của vải serge đã)
- Mã HS 51111900: Vải Serge để may rèm,đã cắt theo kích thước may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra, dệt thoi, 100% Len, trọng lượng trên 500g/m2... (mã hs vải serge để ma/ mã hs của vải serge để)
- Mã HS 51111900: Vải lót 3030 khổ 122cm... (mã hs vải lót 3030 kh/ mã hs của vải lót 3030)
- Mã HS 51111900: Vải lót (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs vải lót hàng l/ mã hs của vải lót hàn)
- Mã HS 51111900: Vải lót TC4545 khổ 150cm... (mã hs vải lót tc4545/ mã hs của vải lót tc45)
- Mã HS 51111900: Vải lót TC4500 khổ 150cm... (mã hs vải lót tc4500/ mã hs của vải lót tc45)
- Mã HS 51112000: Vải K: 145/150cm Wool75%Polyester11%Nylon11%Silk2%Acryl1%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 51112000: Vải dệt thoi wool 65% nylon 15% polyester 20% khổ 145cm, 485g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51112000: Vải Wool 80% Nylon 20% K:135-140 cm(Vảidệtthoitừsợilenlôngcừuchảithôhoặctừsợilôngđộngvậtloạimịnchảithô,loạikhác,phachủyếuhoặcphaduynhấtvớisợifilamentnhântạo).TK:101655258720(xuat1phan) ... (mã hs vải wool 80% ny/ mã hs của vải wool 80%)
- Mã HS 51113000: Vải chính Wool 52% Polyester 48% khổ 145-153 Cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải Wool 50% Nylon 25% Polyester 25% K:155-160 cm... (mã hs vải wool 50% ny/ mã hs của vải wool 50%)
- Mã HS 51113000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 50% Polyester 50%, khổ vải 153cm... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51113000: Vải chính Wool 75% Polyester 14% Nylon 10% Acryl 1% khổ 138-142Cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 74% ANGORA 26% YARN DYED WOOLEN ANGORA DOBBIE WOOLLEN FABRIC W:148CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 39% ACRYL 18.3% NYLON 18.2% COTTON 13% SILK 11.5% YARN DYED TWILL FABRIC W:145CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 60% POLYESTER 24% NYLON 13% ACRYLIC 3% YARN DYED BRENCHECK DOUGH WOOLEN FABRIC W:148CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51119000: Vải chính 51% wool 49% polyester... (mã hs vải chính 51% w/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 51119000: Vải chính 50%Wool 50%Other, khổ 58/60"(665g/1yds)... (mã hs vải chính 50%wo/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 51119000: Vải 61% wool 29% polyester 6% nylon 4% acrylic K.148cm... (mã hs vải 61% wool 29/ mã hs của vải 61% wool)
- Mã HS 51119000: Vải chính 61% rayon 35% nylon 4% spandex,tk#101918200420#mục 1... (mã hs vải chính 61% r/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 51119000: Vải 53% polyester 40% wool 4% nylon 3% acrylic,tk#102186777560#mục 1... (mã hs vải 53% polyest/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 51119000: Vải chính 50% wool 50% polyester khổ 1.53m; thuộc tờ khai 102016779910/E21... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 51119000: Vải thun voan cảm ứng MJ9200-Polyester Woven Fabric #MJ9200 W/146m (100%Polyester)(tái xuất trả lại:32m trên mục 02 của TKN số:102046072550/E11,Ngày 05/06/2018)... (mã hs vải thun voan c/ mã hs của vải thun voa)
- Mã HS 51119000: Vải hoa văn trơn lông xù 18-BI-B.I. TEX(ALPHA): 18 PLAIN SHAGGY W/145cm(60%Polyester,40%Wool)-(tai xuat tra lai:56m tren muc 02 to khai: 102120179120/E11 ngay 18/07/2018... (mã hs vải hoa văn trơ/ mã hs của vải hoa văn)
- Mã HS 51121100: Vải K: 155/160cm Wool100%... (mã hs vải k 155/160c/ mã hs của vải k 155/1)
- Mã HS 51121100: Vải chính 100% Wool, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Vài sợi 100% len (wool 100% yarn fabric)... (mã hs vài sợi 100% le/ mã hs của vài sợi 100%)
- Mã HS 51121100: Vải chính 72%Wool 26% Cotton 2%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 72%wo/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 51121100: Vải chính 96%Wool 3%Spandex 1%Polyester khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96%wo/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 51121100: Vải chính 60% Wool 37% Polyester 3% Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 51121100: Vải chính 82% Wool 17% Polyester 1% Lastol khổ 58/60''... (mã hs vải chính 82% w/ mã hs của vải chính 82)
- Mã HS 51121100: Vải chính WOOL 100% TWILL WEAVE WORSTED YARN DYED W148cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51121100: Vải lót WOOL 100% TWILL WEAVE, WORSTED YARN DYED W150cm/148cm... (mã hs vải lót wool 10/ mã hs của vải lót wool)
- Mã HS 51121100: Vải chính WOOL 99% POLYURETHANE 1% TWILL WEAVE, WORSTED DYED W140cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51121100: Vải chính 70% Wool 26% Polyester 2% Spandex 2% Other fibre khổ 58/60''... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 51121100: Vải Wool 100% K:146-151 cm(Trọng lượng không quá 200 g/m2).TK:101989538450(xuat 1 phan)... (mã hs vải wool 100% k/ mã hs của vải wool 100)
- Mã HS 51121100: Vải Wool 88% Nylon 8% Polyurethane 4% K: 145-150cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác).TKN:101850056010(XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 88% ny/ mã hs của vải wool 88%)
- Mã HS 51121990: Vải chính Wool 100% W: 150CM... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51121990: Vải 100%WOOL FABRIC WIDTH:58/60"... (mã hs vải 100%wool fa/ mã hs của vải 100%wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 150/155cm Wool50%Polyester50%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 51121990: Vải K: 155/160cm Wool99.9% Nylon0.1%... (mã hs vải k 155/160c/ mã hs của vải k 155/1)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool, khổ 140-145 cm ... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải thành phẩm 100% Wool, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51121990: Vải lót Polyester 65% Rayon 35% khổ 140Cm... (mã hs vải lót polyest/ mã hs của vải lót poly)
- Mã HS 51121990: Vải chính Wool 99% Polyurethane 1% khổ 138-142 Cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100% Wool khổ 150cm (theo TKN 102203194700)... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 99% polyurethane 1% khổ 130cm, 245g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 100%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150 (+/-2 CM)- 230g/m... (mã hs vải chính len 1/ mã hs của vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải lót WOOL 90% NYLON 10% WORSTED COLLAR CLOTH YARN DYED W:152CM... (mã hs vải lót wool 90/ mã hs của vải lót wool)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 90%wool 10%polyamide, đã nhuộm trọng lượng 378gr/m2 khổ 57/59" (329.5M)... (mã hs vải dệt thoi 90/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool; K:130 cm.(Một phần dòng hàng số 3 TKN: 101997501800/E21, Ngày 09/05/2018)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải Wool 98% Polyurethane 2% K: 135-140cm (tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác).XUAT1PHANTKN102039015960... (mã hs vải wool 98% po/ mã hs của vải wool 98%)
- Mã HS 51121990: WP_1015-6502(A3777AYA)#&0... (mã hs wp10156502a3/ mã hs của wp10156502)
- Mã HS 51121990: PERFORMANCE 0191/01/01#&Vải thành phẩm 98% Wool 2% Spandex, Khổ 156-157 cm... (mã hs performance 019/ mã hs của performance)
- Mã HS 51121990: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ mã hs của vải mẫu)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 87% wool 12% nylon 1% pu... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải phối ACRYLIC 85% POLYESER 15% W:152CM... (mã hs vải phối acryli/ mã hs của vải phối acr)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 150/155 cm (45% poly 55%wool)... (mã hs vải chính k 15/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải chính K.150/155 CM (30% polyester 70% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 145/150 cm (58% wool, 42% polyester)... (mã hs vải chính k 14/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 99% Wool 1% Polyester, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 49% Wool 51% Polyester, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 50% Wool 50% Polyester(PTT), Khổ 156-157cm... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 52% Wool 48% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 51% Wool 49% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 30% Wool 70% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 51% Polyester 49%, khổ vải 59-60"... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải chính wool 54% polyester 28% rayon 17% polyurethane 1% K130/132cm... (mã hs vải chính wool/ mã hs của vải chính wo)
- Mã HS 51123000: Vải chính 08500000128 Yarn Dyed Plain Fabric Wool 72% Polyamid 21% Silk 6% Polyurethane 1% W.142cm... (mã hs vải chính 08500/ mã hs của vải chính 08)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 55% Polyester 20% Nylon 25% K:151-156cm Vải dệt thoi từ len lông cừu chải kỹhoặcsợi từ lôngđộngvậtloại mịnLoạikhácKN101779427040XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 55% po/ mã hs của vải wool 55%)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 52% Polyester 23% Nylon 25% K:150-155cm Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chảikỹhoặcsợi từ lôngđộngvật loại mịnLoại khácTKN101779427040(XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 52% po/ mã hs của vải wool 52%)
- Mã HS 51123000: WIMBLEDON NATURAL STRETCH#&Vải thành phẩm 100% Wool, Khổ 150-153 cm... (mã hs wimbledon natur/ mã hs của wimbledon na)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150/155cm Wool100%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 55% wool 45% cotton... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính 80%Wool 20%Nylon K.58/60"... (mã hs vải chính 80%wo/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 51129000: Vải dạ, nỉ các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải dạ nỉ các/ mã hs của vải dạ nỉ c)
- Mã HS 51129000: Vải Wool 51% Polyester 49% k: 155-158cm... (mã hs vải wool 51% po/ mã hs của vải wool 51%)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 100%, khổ vải 59-60... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính 55% Wool 43% Rayon 2% Spandex, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 55% w/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60%Wool 22%Polyester 16%Nylon 2% Lycra khổ 58/60''... (mã hs vải chính 60%wo/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi Wool 52% Polyester 46% Polyurethane 2% k: 149cm (+/- 2cm) (Color: BK)... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Other khổ 56" trọng lượng 565g/m2 (hàng là một phần của dòng 1 thuộc tờ khai số 102092107940)... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải Boa lông cừu trang trí-BOA-BOA-POLYESTER KNITTED BOA W/135cm(100%Polyester)-BB18-025-(tái xuất trả lại 30m trên mục 01 của TKN số:102176878200/E11,ngỳ 20/08/2018)... (mã hs vải boa lông cừ/ mã hs của vải boa lông)
- Mã HS 51129000: Vải len sọc caro-18BB-DREAM TEXTILE: 18 BB TAR-TAN CHECK A(#6047) W/145cm (W:60% P:40%)-BB18-025-(tai xuat tra lai: 120m tren muc 01 to khai: 102139350720/E11 ngay 28/07/2018)... (mã hs vải len sọc car/ mã hs của vải len sọc)