Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 4201- 4206


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
42010000 Yên cương và bộ yên cương dùng cho các loại động vật (kể cả dây kéo, dây dắt, miếng đệm đầu gối, đai hoặc rọ bịt mõm, vải lót yên, túi yên, áo chó và các loại tương tự), làm bằng vật liệu bất kỳ. Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material.
4202 Hòm, vali, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp đeo vai cho học sinh, bao kính, bao ống nhòm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao súng, bao súng ngắn và các loại đồ chứa tương tự; túi du lịch, túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi đi chợ, xắc cốt, ví, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi đựng dụng cụ, túi thể thao, túi đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao kéo và các loại đồ chứa tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tấm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa, hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy. Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive- cases, brief- cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map- cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.
- Hòm, vali, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp đeo vai cho học sinh và các loại đồ chứa tương tự: - Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers:
420211 - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp: - - With outer surface of leather or of composition leather:
42021110 - - - Vali hoặc túi, cặp có kích thước tối đa 56cm x 45cm x 25cm - - - Suit-case or brief-case with maximum dimensions of 56cm x 45cm x 25cm
42021190 - - - Loại khác - - - Other
420212 - - Mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt: - - With outer surface of plastics or of textile materials:
- - - Túi, cặp đeo vai cho học sinh: - - - School satchels:
42021211 - - - - Mặt ngoài bằng sợi lưu hóa (SEN) - - - - With outer surface of vulcanised fibre
42021219 - - - - Loại khác (SEN) - - - - Other
- - - Loại khác: - - - Other:
42021291 - - - - Mặt ngoài bằng sợi lưu hóa - - - - With outer surface of vulcanised fibre
42021299 - - - - Loại khác - - - - Other
420219 - - Loại khác: - - Other:
42021920 - - - Mặt ngoài bằng bìa - - - With outer surface of paperboard
42021990 - - - Loại khác - - - Other
- Túi xách tay, có hoặc không có quai đeo vai, kể cả loại không có tay cầm: - Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle:
42022100 - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp - - With outer surface of leather or of composition leather
42022200 - - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt - - With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials
42022900 - - Loại khác - - Other
- Các đồ vật thuộc loại thường mang theo trong túi hoặc trong túi xách tay: - Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag:
42023100 - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp - - With outer surface of leather or of composition leather
42023200 - - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt - - With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials
42023900 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
420291 - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp: - - With outer surface of leather or of composition leather:
- - - Túi đựng đồ thể thao: - - - Sports bags:
42029111 - - - - Túi đựng đồ Bowling - - - - Bowling bags
42029119 - - - - Loại khác - - - - Other
42029190 - - - Loại khác - - - Other
420292 - - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt: - - With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials:
42029210 - - - Túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, bằng tấm plastic - - - Toiletry bags, of sheeting of plastics
42029220 - - - Túi đựng đồ Bowling - - - Bowling bags
42029290 - - - Loại khác - - - Other
420299 - - Loại khác: - - Other:
42029910 - - - Mặt ngoài bằng sợi lưu hóa hoặc bìa - - - With outer surface of vulcanised fibre or paperboard
42029920 - - - Bằng đồng - - - Of copper
42029990 - - - Loại khác - - - Other
4203 Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da thuộc tổng hợp. Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.
42031000 - Hàng may mặc - Articles of apparel
- Găng tay thường, găng tay hở ngón và găng tay bao: - Gloves, mittens and mitts:
42032100 - - Loại thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao - - Specially designed for use in sports
420329 - - Loại khác: - - Other:
42032910 - - - Găng tay bảo hộ lao động - - - Protective work gloves
42032990 - - - Loại khác - - - Other
42033000 - Thắt lưng và dây đeo súng - Belts and bandoliers
42034000 - Đồ phụ trợ quần áo khác - Other clothing accessories
4205 Sản phẩm khác bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp. Other articles of leather or of composition leather.
42050010 - Dây buộc giày; tấm lót (mats) - Boot laces; mats
42050020 - Dây đai an toàn và dây bảo vệ dùng trong công nghiệp - Industrial safety belts and harnesses
42050030 - Dây hoặc dây tết bằng da thuộc dùng cho đồ trang sức hoặc sản phẩm trang điểm cá nhân - Leather strings or chords of a kind used for jewellery or articles of personal adornment
42050040 - Sản phẩm khác dùng cho máy móc hoặc thiết bị cơ khí hoặc mục đích kỹ thuật khác - Other articles of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses
42050090 - Loại khác - Other
42060000 Sản phẩm làm bằng ruột động vật (trừ ruột con tằm), bằng màng ruột già (dùng trong kỹ thuật dát vàng), bằng bong bóng hoặc bằng gân. Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons.

- Mã HS 42010000: TÚI YÊN NGỰA... (mã hs túi yên ngựa/ mã hs của túi yên ngựa)
- Mã HS 42010000: DÂY DẪN NGỰA... (mã hs dây dẫn ngựa/ mã hs của dây dẫn ngựa)
- Mã HS 42010000: QUẤN CHÂN NGỰA... (mã hs quấn chân ngựa/ mã hs của quấn chân ng)
- Mã HS 42010000: ĐỆM HỘ CHÂN NGỰA... (mã hs đệm hộ chân ngự/ mã hs của đệm hộ chân)
- Mã HS 42010000: DÂY ĐAI CÀM NGỰA... (mã hs dây đai càm ngự/ mã hs của dây đai càm)
- Mã HS 42010000: CHỤP ĐUÔI NGỰA... (mã hs chụp đuôi ngựa/ mã hs của chụp đuôi ng)
- Mã HS 42010000: BỌC THẺ YÊN NGỰA... (mã hs bọc thẻ yên ngự/ mã hs của bọc thẻ yên)
- Mã HS 42010000: MIẾNG ĐỆM YÊN NGỰA... (mã hs miếng đệm yên n/ mã hs của miếng đệm yê)
- Mã HS 42010000: Băng quấn chân ngựa (100% Polyester, K:60", nhan chinh: khong ten)... (mã hs băng quấn chân/ mã hs của băng quấn ch)
- Mã HS 42010000: Dây dắt chó/ 40204L KNOT A LEASH (160cm)... (mã hs dây dắt chó/ 40/ mã hs của dây dắt chó/)
- Mã HS 42010000: Vòng đeo cổ chó/ 25203-1114 HOOPIE COLLAR (19cm)... (mã hs vòng đeo cổ chó/ mã hs của vòng đeo cổ)
- Mã HS 42010000: Túi đựng dây dắt chó/ 4021 KNOT A HITCH (15cm*6cm*18cm)... (mã hs túi đựng dây dắ/ mã hs của túi đựng dây)
- Mã HS 42010000: Gối cho chó Vải 100% Polyester, k52-62"; Hiệu: Puppy Angel... (mã hs gối cho chó vải/ mã hs của gối cho chó)
- Mã HS 42010000: Túi xách cho chó (Vải giả da PU K54/60");Hiệu: Puppy Angel... (mã hs túi xách cho ch/ mã hs của túi xách cho)
- Mã HS 42010000: Nôi cho chó(Vải 92.5% Cotton 7.5% Spandex K.58/60",Hiệu: Puppy Angel)... (mã hs nôi cho chóvải/ mã hs của nôi cho chó)
- Mã HS 42010000: Nôi cho chó (Vải Polyurethan 30% Polyester 35% Rayon35% K58/60");Hiệu: Puppy Angel... (mã hs nôi cho chó vả/ mã hs của nôi cho chó)
- Mã HS 42010000: Nhà cho chó (Vải 50% polyurethane 50% Layon K50/55");Hiệu: Puppy Angel, Hàng mới 100%... (mã hs nhà cho chó vả/ mã hs của nhà cho chó)
- Mã HS 42021190: Túi xách: F75757... (mã hs túi xách f7575/ mã hs của túi xách f7)
- Mã HS 42021219: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ mã hs của túi xách)
- Mã HS 42021219: balo trần bông màu hồng phấn (kèm 2 túi phụ, 1 lót trẻ em)... (mã hs balo trần bông/ mã hs của balo trần bô)
- Mã HS 42021219: balo vải trần bông (kèm 2 túi phụ, 1 lót trẻ em), Hàng mới 100%... (mã hs balo vải trần b/ mã hs của balo vải trầ)
- Mã HS 42021219: CROSS TIMBER/ TÚI ĐEO BỤNG... (mã hs cross timber/ t/ mã hs của cross timber)
- Mã HS 42021219: TREESTAND PACK/ BA LÔ... (mã hs treestand pack// mã hs của treestand pa)
- Mã HS 42021219: Cặp SIMPLEASE CARRYING CASE (T) BLUE 294TSP... (mã hs cặp simplease c/ mã hs của cặp simpleas)
- Mã HS 42021219: Túi loại eBox... (mã hs túi loại ebox/ mã hs của túi loại ebo)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool L... (mã hs túi loại tool l/ mã hs của túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool M... (mã hs túi loại tool m/ mã hs của túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool XL... (mã hs túi loại tool x/ mã hs của túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Desna 30... (mã hs túi loại desna/ mã hs của túi loại des)
- Mã HS 42021219: Túi loại Frame Bag... (mã hs túi loại frame/ mã hs của túi loại fra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool Aqua... (mã hs túi loại tool a/ mã hs của túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailframe... (mã hs túi loại trailf/ mã hs của túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailguide... (mã hs túi loại trailg/ mã hs của túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailmulti... (mã hs túi loại trailm/ mã hs của túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Wista II M... (mã hs túi loại wista/ mã hs của túi loại wis)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailsaddle... (mã hs túi loại trails/ mã hs của túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Big Waterboy... (mã hs túi loại big wa/ mã hs của túi loại big)
- Mã HS 42021219: Túi loại Triangle Bag... (mã hs túi loại triang/ mã hs của túi loại tri)
- Mã HS 42021219: Túi loại eSilkroad Plus... (mã hs túi loại esilkr/ mã hs của túi loại esi)
- Mã HS 42021219: Túi loại Little Waterboy... (mã hs túi loại little/ mã hs của túi loại lit)
- Mã HS 42021219: Túi loại Road Master Back... (mã hs túi loại road m/ mã hs của túi loại roa)
- Mã HS 42021219: Túi loại Cyclist Messenger Waxed L... (mã hs túi loại cyclis/ mã hs của túi loại cyc)
- Mã HS 42021219: Túi loại Triana... (mã hs túi loại triana/ mã hs của túi loại tri)
- Mã HS 42021219: Túi loại Yanaka... (mã hs túi loại yanaka/ mã hs của túi loại yan)
- Mã HS 42021219: Túi loại Road II... (mã hs túi loại road i/ mã hs của túi loại roa)
- Mã HS 42021219: Túi loại Carbo Bag... (mã hs túi loại carbo/ mã hs của túi loại car)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool Drink... (mã hs túi loại tool d/ mã hs của túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Cruiser Bag... (mã hs túi loại cruise/ mã hs của túi loại cru)
- Mã HS 42021219: Túi loại Race Light L... (mã hs túi loại race l/ mã hs của túi loại rac)
- Mã HS 42021219: Túi loại agaPET II waxed... (mã hs túi loại agapet/ mã hs của túi loại aga)
- Mã HS 42021219: Chi tiết túi loại Reflexmanschette... (mã hs chi tiết túi lo/ mã hs của chi tiết túi)
- Mã HS 42021219: Túi loại Silkroad Plus (Snap-it)... (mã hs túi loại silkro/ mã hs của túi loại sil)
- Mã HS 42021219: Túi loại SE Shoe- and Washbag stringcord... (mã hs túi loại se sho/ mã hs của túi loại se)
- Mã HS 42021219: Túi loại Slotpack- Car Organizer... (mã hs túi loại slotpa/ mã hs của túi loại slo)
- Mã HS 42021219: Túi vải nhỏ đeo vai màu đen, hàng mới 100%... (mã hs túi vải nhỏ đeo/ mã hs của túi vải nhỏ)
- Mã HS 42021219: Duffel bag navy (Túi vải Duffel màu hải quân)... (mã hs duffel bag navy/ mã hs của duffel bag n)
- Mã HS 42021219: Túi vải hộp màu đen, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải hộp màu/ mã hs của túi vải hộp)
- Mã HS 42021219: Túi vải ba lô màu đen,không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải ba lô m/ mã hs của túi vải ba l)
- Mã HS 42021219: Túi vải Duffel màu đen, khổng nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải duffel/ mã hs của túi vải duff)
- Mã HS 42021219: Túi vải Sacoche màu đen, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải sacoche/ mã hs của túi vải saco)
- Mã HS 42021219: Túi loại VanEssa Bag VW... (mã hs túi loại vaness/ mã hs của túi loại van)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tuvana 25... (mã hs túi loại tuvana/ mã hs của túi loại tuv)
- Mã HS 42021219: Túi loại Shuttle Base... (mã hs túi loại shuttl/ mã hs của túi loại shu)
- Mã HS 42021299: TÚI XÁCH NỮ DA CÔNG NGHIỆP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi xách nữ da/ mã hs của túi xách nữ)
- Mã HS 42021299: Túi vải làm bằng vải(BA6027-100)... (mã hs túi vải làm bằn/ mã hs của túi vải làm)
- Mã HS 42021299: balo da PU màu đen pha màu kem (kèm lót trẻ em+ hộp nhựa), Hàng mới 100%... (mã hs balo da pu màu/ mã hs của balo da pu m)
- Mã HS 42021299: Túi xách: Arcane Brief... (mã hs túi xách arcan/ mã hs của túi xách ar)
- Mã HS 42021299: Túi xách: 580... (mã hs túi xách 580/ mã hs của túi xách 58)
- Mã HS 42021299: Túi đeo lưng/ BA92012MEX (30cm*20cm*50cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42021299: vali: 921021-FP 45L ROLLER... (mã hs vali 921021fp/ mã hs của vali 921021)
- Mã HS 42021299: vali: 921022-FP 115L ROLLER... (mã hs vali 921022fp/ mã hs của vali 921022)
- Mã HS 42021299: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ mã hs của túi nhãn hi)
- Mã HS 42021299: Túi xách: F77858... (mã hs túi xách f7785/ mã hs của túi xách f7)
- Mã HS 42021299: Hộp máy ảnh Canon... (mã hs hộp máy ảnh can/ mã hs của hộp máy ảnh)
- Mã HS 42021299: Vali, kích thước: 14.5X22.5X11... (mã hs vali kích thướ/ mã hs của vali kích t)
- Mã HS 42021299: Vali đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng nhựa 47x35x17cm... (mã hs vali đựng dụng/ mã hs của vali đựng dụ)
- Mã HS 42021299: Túi xách: F72984... (mã hs túi xách f7298/ mã hs của túi xách f7)
- Mã HS 42022100: Long Wallet- Ví dài... (mã hs long wallet ví/ mã hs của long wallet)
- Mã HS 42022100: Cantow tray- Tấm da kẹp... (mã hs cantow tray tấ/ mã hs của cantow tray)
- Mã HS 42022100: Bourse- Túi bằng da các loại... (mã hs bourse túi bằn/ mã hs của bourse túi)
- Mã HS 42022100: Liberté- Túi bằng da các loại... (mã hs liberté túi bằ/ mã hs của liberté túi)
- Mã HS 42022100: Jacket JR- Áo khoác JR bằng da... (mã hs jacket jr áo k/ mã hs của jacket jr á)
- Mã HS 42022100: Couronne- Túi bằng da các loại... (mã hs couronne túi b/ mã hs của couronne tú)
- Mã HS 42022100: Layers Bag- Túi bằng da các loại... (mã hs layers bag túi/ mã hs của layers bag)
- Mã HS 42022100: Chenonceau- Túi bằng da các loại... (mã hs chenonceau túi/ mã hs của chenonceau)
- Mã HS 42022100: Layers Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs layers purse v/ mã hs của layers purse)
- Mã HS 42022100: Color Clutch- Ví bằng da các loại... (mã hs color clutch v/ mã hs của color clutch)
- Mã HS 42022100: Karembeu RS019- Túi bằng da các loại... (mã hs karembeu rs019/ mã hs của karembeu rs0)
- Mã HS 42022100: Grain men wallet- Ví bằng da các loại... (mã hs grain men walle/ mã hs của grain men wa)
- Mã HS 42022100: Couronne Canvas- Túi bằng da các loại... (mã hs couronne canvas/ mã hs của couronne can)
- Mã HS 42022100: Bag F JallRaven- Túi bằng vải các loại... (mã hs bag f jallraven/ mã hs của bag f jallra)
- Mã HS 42022100: Elegance Backpack- Balo bằng da các loại... (mã hs elegance backpa/ mã hs của elegance bac)
- Mã HS 42022100: Fontainebleau Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs fontainebleau p/ mã hs của fontaineblea)
- Mã HS 42022100: Cigar Case x 2- Túi đựng cigar bằng da các loại... (mã hs cigar case x 2/ mã hs của cigar case x)
- Mã HS 42022100: Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs purse ví bằng/ mã hs của purse ví bằ)
- Mã HS 42022100: Regence- Túi bằng da các loại... (mã hs regence túi bằ/ mã hs của regence túi)
- Mã HS 42022100: Marivaux- Túi bằng da các loại... (mã hs marivaux túi b/ mã hs của marivaux tú)
- Mã HS 42022100: Purse Boa- Ví bằng da các loại... (mã hs purse boa ví b/ mã hs của purse boa v)
- Mã HS 42022100: Model Chair- Ba bọc ghế bằng da... (mã hs model chair ba/ mã hs của model chair)
- Mã HS 42022100: Magellan- Balo bằng da các loại... (mã hs magellan balo/ mã hs của magellan ba)
- Mã HS 42022100: Minimalist- Ví bằng da các loại... (mã hs minimalist ví/ mã hs của minimalist)
- Mã HS 42022100: Renaissance- Túi bằng da các loại... (mã hs renaissance tú/ mã hs của renaissance)
- Mã HS 42022100: Make Up Wallet- Ví bằng da các loại... (mã hs make up wallet/ mã hs của make up wall)
- Mã HS 42022100: Ostrich purse- Túi bằng da các loại... (mã hs ostrich purse/ mã hs của ostrich purs)
- Mã HS 42022100: Médicis Emboss- Túi bằng da các loại... (mã hs médicis emboss/ mã hs của médicis embo)
- Mã HS 42022100: Rectangular Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs rectangular pur/ mã hs của rectangular)
- Mã HS 42022100: Tank Top- Áo hai dây bằng da... (mã hs tank top áo ha/ mã hs của tank top áo)
- Mã HS 42022100: Revolution- Túi bằng da các loại... (mã hs revolution túi/ mã hs của revolution)
- Mã HS 42022100: Slip Dress- Váy hai dây bằng vải... (mã hs slip dress váy/ mã hs của slip dress)
- Mã HS 42022100: Wallet Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs wallet purse v/ mã hs của wallet purse)
- Mã HS 42022100: SOFA COVER LEATHER- Da bọc ghế sofa... (mã hs sofa cover leat/ mã hs của sofa cover l)
- Mã HS 42022100: Watch Bracelet- Ví bằng da các loại... (mã hs watch bracelet/ mã hs của watch bracel)
- Mã HS 42022100: Renaissance Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs renaissance pur/ mã hs của renaissance)
- Mã HS 42022100: Small square bag- Túi bằng da các loại... (mã hs small square ba/ mã hs của small square)
- Mã HS 42022100: Trophy Backpack- Balo bằng vải các loại... (mã hs trophy backpack/ mã hs của trophy backp)
- Mã HS 42022100: Valise JR Backpack- Vali bằng da các loại... (mã hs valise jr backp/ mã hs của valise jr ba)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ mã hs của túi xách)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 187... (mã hs túi đeo 187/ mã hs của túi đeo 187)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 194... (mã hs túi đeo 194/ mã hs của túi đeo 194)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 197... (mã hs túi đeo 197/ mã hs của túi đeo 197)
- Mã HS 42022100: Túi xách: 89926... (mã hs túi xách 89926/ mã hs của túi xách 89)
- Mã HS 42022100: Túi xách: 89927... (mã hs túi xách 89927/ mã hs của túi xách 89)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 185... (mã hs túi đeo 185/ mã hs của túi đeo 185)
- Mã HS 42022100: Túi xách (Shell: Cow Leather and Goat Leather, Trim: 80% pvc13% polyester 7% cotton) 692/ 3210047441... (mã hs túi xách shell/ mã hs của túi xách sh)
- Mã HS 42022100: Túi xách da cá sấu(Crocodylus niloticus)... (mã hs túi xách da cá/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách 100% cow leather 25137/ 3210043907... (mã hs túi xách 100% c/ mã hs của túi xách 100)
- Mã HS 42022100: Túi xách 100% da bò thuộc 25137/ 3210043911... (mã hs túi xách 100% d/ mã hs của túi xách 100)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L0879, màu NA, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE... (mã hs túi xách tay c/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi xách da bò#&VN(hiệu ELCANTO, size 30 cm)... (mã hs túi xách da bò#/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách da đà điểu(Struthio camelus)... (mã hs túi xách da đà/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 30. KT: 30x23x16(cm) bằng da bê (hiệu Hermes)027633CC_K1. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs túi xách tay bi/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay HERMES CINHETIC, bằng da bê (hiệu Hermes)076143CP_89. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs túi xách tay he/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi da bò thuộc... (mã hs túi da bò thuộc/ mã hs của túi da bò th)
- Mã HS 42022100: Túi xách da CORSET-C (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách da cor/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách BAGGALA-MINI (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách baggal/ mã hs của túi xách bag)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- AT1-FROU (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da at/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- RIVA-M-G3 (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da ri/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- MINAUDIERE-G (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da mi/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- CROISIERE-TOTE-C2 (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách da cr/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi 100% da bò thuộc 78808/ 3210043356... (mã hs túi 100% da bò/ mã hs của túi 100% da)
- Mã HS 42022100: TUI XACH DA BO A-4209-02 (4740)... (mã hs tui xach da bo/ mã hs của tui xach da)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA TRĂN PA-4235... (mã hs túi xách da tră/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách 73845 100% da bò thuộc/ 3210038994... (mã hs túi xách 73845/ mã hs của túi xách 738)
- Mã HS 42022100: Túi xách 76200 100% da bò thuộc/ 3210039170... (mã hs túi xách 76200/ mã hs của túi xách 762)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, nhãn hiệu: KATE SPADE... (mã hs túi xách tay n/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022200: Túi áo mưa (Decathlon) 19*13Cm 100% Polyester 8303438/ 3710007671... (mã hs túi áo mưa dec/ mã hs của túi áo mưa)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (58035IMPWD)... (mã hs túi xách pvc 5/ mã hs của túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (91495IMAA8)... (mã hs túi xách pvc 9/ mã hs của túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (F58035IMAA8)... (mã hs túi xách pvc f/ mã hs của túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 50*35*25cm-204gr/cái... (mã hs túi xách pp 50*/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi bảo quản bằng vải Logo dust bag guess(S)... (mã hs túi bảo quản bằ/ mã hs của túi bảo quản)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(BA5785-065)... (mã hs túi du lịch làm/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 x 200 x 380 (MM)... (mã hs túi pp xách tay/ mã hs của túi pp xách)
- Mã HS 42022200: Túi đóng khoen miệng size vừa hình các tập hợp hình học, Hàng mới 100%... (mã hs túi đóng khoen/ mã hs của túi đóng kho)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-078)... (mã hs túi đeo vai làm/ mã hs của túi đeo vai)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2325... (mã hs túi rpet dùng t/ mã hs của túi rpet dùn)
- Mã HS 42022200: Túi đeo: 182... (mã hs túi đeo 182/ mã hs của túi đeo 182)
- Mã HS 42022200: Túi đeo: 195... (mã hs túi đeo 195/ mã hs của túi đeo 195)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải hiệu Bree (34cm x 37cm x12cm)_ 83130722 MESSENGER... (mã hs túi xách vải hi/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ BA92031EX (55cm*30cm*20cm)... (mã hs túi xách/ ba920/ mã hs của túi xách/ ba)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng/ BA920212EX (35cm*35cm*80cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải phủ PVC, Style BAS592T... (mã hs túi xách tay c/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH- CK6660-739... (mã hs túi xách ck666/ mã hs của túi xách ck)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9009 (24cm*5cm*28cm)... (mã hs túi xách/ 9009/ mã hs của túi xách/ 90)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9178 (40cm*12cm*36cm)... (mã hs túi xách/ 9178/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi đeo thắt lưng/ 9204 (21cm*2cm*13cm)... (mã hs túi đeo thắt lư/ mã hs của túi đeo thắt)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 55*35*37cm, 113gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 55/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0283... (mã hs túi pp dệt mặt/ mã hs của túi pp dệt m)
- Mã HS 42022200: TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ... (mã hs túi pp không dệ/ mã hs của túi pp không)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Shell: 100% Cotton) 91116/ 3210047447... (mã hs túi xách shell/ mã hs của túi xách sh)
- Mã HS 42022200: TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ... (mã hs túi pp dệt dùng/ mã hs của túi pp dệt d)
- Mã HS 42022200: Túi xách 100% vải Canvas F91130/ 3210043564... (mã hs túi xách 100% v/ mã hs của túi xách 100)
- Mã HS 42022200: Túi xách 30% cow leather, 70% PVC F91120/ 3210043562... (mã hs túi xách 30% co/ mã hs của túi xách 30%)
- Mã HS 42022200: Túi xách 90% PVC, 10% cowhide leather 73937/ 3210043350... (mã hs túi xách 90% pv/ mã hs của túi xách 90%)
- Mã HS 42022200: Túi có mặt ngoài bằng vải (BAG-HSM748HDCLQ3B-GREY-QVC US), kt: (45*40*15)cm, nhãn hiệu Lock & Lock. Hàng mới 100%... (mã hs túi có mặt ngoà/ mã hs của túi có mặt n)
- Mã HS 42022200: TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 430 X 280 X 400 MM... (mã hs túi rpet không/ mã hs của túi rpet kh)
- Mã HS 42022200: TUI DUNG HANG VAI KHONG DET (35X25X9) CM... (mã hs tui dung hang v/ mã hs của tui dung han)
- Mã HS 42022200: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ mã hs của túi nhãn hi)
- Mã HS 42022200: Túi xách 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton 307/ 3210044256... (mã hs túi xách 75% pv/ mã hs của túi xách 75%)
- Mã HS 42022200: Túi xách 74% PVC, 21% Polyester, 5% Cotton 91677/ 3210045779... (mã hs túi xách 74% pv/ mã hs của túi xách 74%)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ mã hs của túi xách)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 46.2*42.5*34.5cm, 136gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 46/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi đeo:: S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ mã hs của túi đeo s2)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ORANGE & KIWI. Size 340X170X640(MM),Đóng gói 15 Cái/Thùng, mới 100%... (mã hs túi nhựa pp xác/ mã hs của túi nhựa pp)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 34.5*35.5*20.5cm, 72.5gr/pc- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 34/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vải nhãn hiệu Coach... (mã hs túi đeo vải nhã/ mã hs của túi đeo vải)
- Mã HS 42022200: TÚI PP:30X17.5X42CM (CÓ IN)... (mã hs túi pp30x175x/ mã hs của túi pp30x17)
- Mã HS 42022200: TÚI PP: 32 X 27 X 18.5CM(CÓ IN)... (mã hs túi pp 32 x 27/ mã hs của túi pp 32 x)
- Mã HS 42022200: TUI DUNG HANG PP SHOPPING BAG SIZE (35.5X43.2X20.3) CM... (mã hs tui dung hang p/ mã hs của tui dung han)
- Mã HS 42022200: Túi đóng gói... (mã hs túi đóng gói/ mã hs của túi đóng gói)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 37*41.5*20cm-95gr/cái- không nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 37*/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi xách 100% Cotton 167/ 3210044757... (mã hs túi xách 100% c/ mã hs của túi xách 100)
- Mã HS 42022200: Túi IPAD (20 x 23) cm... (mã hs túi ipad 20 x/ mã hs của túi ipad 20)
- Mã HS 42022200: Túi IPAD (28 x 27.5) cm... (mã hs túi ipad 28 x/ mã hs của túi ipad 28)
- Mã HS 42022200: Cặp xách (36 x 27 x 9) cm... (mã hs cặp xách 36 x/ mã hs của cặp xách 36)
- Mã HS 42022200: Túi vải (30.1625 x 38.1 x 12.7) cm... (mã hs túi vải 30162/ mã hs của túi vải 30)
- Mã HS 42022200: Cặp xách (28.89 x 21.91 x 8.89) cm... (mã hs cặp xách 2889/ mã hs của cặp xách 28)
- Mã HS 42022200: Túi vải (53.34 x 33.02 x 15.875) cm... (mã hs túi vải 5334/ mã hs của túi vải 53)
- Mã HS 42022200: Túi vải (62.23 x 38.1 x 22.4875) cm... (mã hs túi vải 6223/ mã hs của túi vải 62)
- Mã HS 42022200: Túi xách (43.18 x 26.9875 x 17.78) cm... (mã hs túi xách 4318/ mã hs của túi xách 43)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 943(23cm*3cm*24cm)... (mã hs túi xách/ 9432/ mã hs của túi xách/ 94)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9102 (31cm*19cm*25cm)... (mã hs túi xách/ 9102/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9176 (37cm*12cm*37cm)... (mã hs túi xách/ 9176/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng/ 9096 (30cm*20cm*46cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 9/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42022200: Balo hiệu Fjallraven Kanken, 14 inch, mã 23510,mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, hàng mới 100%... (mã hs balo hiệu fjall/ mã hs của balo hiệu fj)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, nhãn hiệu: DKNY... (mã hs túi xách tay n/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ mã hs của túi xách)
- Mã HS 42022900: túi xách thể thao (kèm 1 đệm lót)... (mã hs túi xách thể th/ mã hs của túi xách thể)
- Mã HS 42022900: Túi tay kéo bánh xe Caicos màu đỏ, 191231... (mã hs túi tay kéo bán/ mã hs của túi tay kéo)
- Mã HS 42022900: Túi đeo vai, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs túi đeo vai 10/ mã hs của túi đeo vai)
- Mã HS 42022900: Túi rút dây, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs túi rút dây 10/ mã hs của túi rút dây)
- Mã HS 42022900: Balo cổ điển, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs balo cổ điển 1/ mã hs của balo cổ điển)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI... (mã hs túi vải/ mã hs của túi vải)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ... (mã hs túi xách nữ/ mã hs của túi xách nữ)
- Mã HS 42022900: Túi xách- BIG EASY BACKPACK PROTOTYPE BAG... (mã hs túi xách big e/ mã hs của túi xách bi)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải 100% nylon tráng PU 58"-60" SIZE: (12X10X3)CM... (mã hs túi xách vải 10/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.159$/PCE,MÀU: L011)... (mã hs túi xách bằng c/ mã hs của túi xách bằn)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay#Nhãn hiệu:COACH... (mã hs túi xách tay#nh/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải 100% polyester, hiệu KEEP COOL, cỡ 43.5*53*23cm... (mã hs túi xách bằng v/ mã hs của túi xách bằn)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu GOT CAMP 42" TRUNK, cỡ 49*106*44 cm... (mã hs túi xách tay bằ/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42022900: Túi rút (Sling bags), polyester, WOVEN, MADE IN VIETNAM. Hàng mới 100%... (mã hs túi rút sling/ mã hs của túi rút sli)
- Mã HS 42022900: Túi xách thân thiện với môi trường- Non-woven bag (KT: 15*20)cm... (mã hs túi xách thân t/ mã hs của túi xách thâ)
- Mã HS 42022900: Túi đựng ống kính... (mã hs túi đựng ống kí/ mã hs của túi đựng ống)
- Mã HS 42022900: Dây đeo máy camera... (mã hs dây đeo máy cam/ mã hs của dây đeo máy)
- Mã HS 42022900: Hộp đựng ống kính camera... (mã hs hộp đựng ống kí/ mã hs của hộp đựng ống)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch,kích thước 60x40x20 cm, dùng đựng đồ cá nhân, hàng mới 100%... (mã hs túi du lịchkíc/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42022900: BÓP 2 KHÓA KÉO... (mã hs bóp 2 khóa kéo/ mã hs của bóp 2 khóa k)
- Mã HS 42022900: TÚI 2 KHOÁC KÉO... (mã hs túi 2 khoác kéo/ mã hs của túi 2 khoác)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG NỮ TRANG... (mã hs túi đựng nữ tra/ mã hs của túi đựng nữ)
- Mã HS 42022900: PHỤ KIỆN TÚI XÁCH TAY DA BO NHAN HIEU OROTON... (mã hs phụ kiện túi xá/ mã hs của phụ kiện túi)
- Mã HS 42022900: Túi PP bằng polyester, hàng mới 100%... (mã hs túi pp bằng pol/ mã hs của túi pp bằng)
- Mã HS 42022900: Túi 1 Goy(bằng vải)... (mã hs túi 1 goybằng/ mã hs của túi 1 goybằ)
- Mã HS 42022900: Túi đeo nắp Goy(bằng vải)... (mã hs túi đeo nắp goy/ mã hs của túi đeo nắp)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo Goy(bằng vải)... (mã hs túi đeo chéo go/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 42022900: Túi cầm tay size L Goy(bằng vải)... (mã hs túi cầm tay siz/ mã hs của túi cầm tay)
- Mã HS 42023100: Card holder- Ví đựng card bằng da... (mã hs card holder ví/ mã hs của card holder)
- Mã HS 42023100: Bảng tên (da bò đã thuộc)(Kích thước: 10.5cmX7.2cmX0.5cm)... (mã hs bảng tên da bò/ mã hs của bảng tên da)
- Mã HS 42023100: Túi đựng thẻ da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach... (mã hs túi đựng thẻ da/ mã hs của túi đựng thẻ)
- Mã HS 42023200: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ mã hs của túi nhãn hi)
- Mã HS 42023200: Túi: 89979... (mã hs túi 89979/ mã hs của túi 89979)
- Mã HS 42023200: Túi: 89980... (mã hs túi 89980/ mã hs của túi 89980)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-119... (mã hs bóp ví 20cl119/ mã hs của bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-120... (mã hs bóp ví 20cl120/ mã hs của bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-124... (mã hs bóp ví 20cl124/ mã hs của bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-136... (mã hs bóp ví 20cl136/ mã hs của bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20MH-111... (mã hs bóp ví 20mh111/ mã hs của bóp ví 20mh)
- Mã HS 42023200: Bóp/Ví, nhãn hiệu: GUESS... (mã hs bóp/ví nhãn hi/ mã hs của bóp/ví nhãn)
- Mã HS 42023200: Túi đeo:: S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ mã hs của túi đeo s2)
- Mã HS 42023900: Móc khoá 100% PVC F89985/ 3210043858... (mã hs móc khoá 100% p/ mã hs của móc khoá 100)
- Mã HS 42023900: TÚI ĐỰNG TAI NGHE BẰNG DA TÔNG HỢP MỚI 100%... (mã hs túi đựng tai ng/ mã hs của túi đựng tai)
- Mã HS 42023900: MÓC KHÓA 80% PVC, 13% Polyester, 7% Cotton 90020/ 3210043732... (mã hs móc khóa 80% pv/ mã hs của móc khóa 80%)
- Mã HS 42029190: Bao Da Samsung Galaxy Tap S3 9.7", T820 Hãng ONJESS,TQ. Hàng mới 100%... (mã hs bao da samsung/ mã hs của bao da samsu)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 599... (mã hs túi đeo 599/ mã hs của túi đeo 599)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 89906... (mã hs túi đeo 89906/ mã hs của túi đeo 899)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 89907... (mã hs túi đeo 89907/ mã hs của túi đeo 899)
- Mã HS 42029190: TÚI XÁCH (Túi da)... (mã hs túi xách túi d/ mã hs của túi xách tú)
- Mã HS 42029190: Túi xách: 79994... (mã hs túi xách 79994/ mã hs của túi xách 79)
- Mã HS 42029190: Túi xách: F79994... (mã hs túi xách f7999/ mã hs của túi xách f7)
- Mã HS 42029190: Túi xách (LARGE TRAVEL BAG) of, Cow Leather 89486/ 3210043380... (mã hs túi xách large/ mã hs của túi xách la)
- Mã HS 42029190: Túi đựng máy bộ đàm... (mã hs túi đựng máy bộ/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029190: Túi đựng máy ảnh (gồm 1túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy ản/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029190: Túi xách: M0016155... (mã hs túi xách m0016/ mã hs của túi xách m0)
- Mã HS 42029190: Túi xách tay, nhãn hiệu: AWAY... (mã hs túi xách tay n/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 37951... (mã hs túi đeo 37951/ mã hs của túi đeo 379)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 76188... (mã hs túi đeo 76188/ mã hs của túi đeo 761)
- Mã HS 42029190: TÚI (mặt chính bằng vật liệu da bò) HANDBAG GOODS- 28*26.5*3.5... (mã hs túi mặt chính/ mã hs của túi mặt chí)
- Mã HS 42029190: Túi da bò đã thuộc hiệu Coach... (mã hs túi da bò đã th/ mã hs của túi da bò đã)
- Mã HS 42029190: Túi xách da cá sấu(Crocodylus niloticus)... (mã hs túi xách da cá/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42029190: CẶP TÁP... (mã hs cặp táp/ mã hs của cặp táp)
- Mã HS 42029190: Túi xách da bò... (mã hs túi xách da bò/ mã hs của túi xách da)
- Mã HS 42029190: Bóp/Ví, nhãn hiệu: KATE SPADE... (mã hs bóp/ví nhãn hi/ mã hs của bóp/ví nhãn)
- Mã HS 42029210: Túi Vải (100% Nylon pu) (Hiệu. VEGA HOLSTER) (30*20*15) Cm... (mã hs túi vải 100% n/ mã hs của túi vải 100)
- Mã HS 42029210: Túi Vải (Vải 100% Nylon N/210D WR PU) (Hiệu. VEGA HOLSTER) (Kích thước:30x20x5) cm... (mã hs túi vải vải 10/ mã hs của túi vải vải)
- Mã HS 42029210: Túi giữ nhiệt... (mã hs túi giữ nhiệt/ mã hs của túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Explorer Nylon- Balo bằng da các loại... (mã hs explorer nylon/ mã hs của explorer nyl)
- Mã HS 42029290: Pochette- Túi bằng da các loại... (mã hs pochette túi b/ mã hs của pochette tú)
- Mã HS 42029290: NOA NYLON- Balo bằng da các loại... (mã hs noa nylon balo/ mã hs của noa nylon b)
- Mã HS 42029290: Túi treo du lịch (Decathlon) 100% Polyester 8514768/ 3710008050... (mã hs túi treo du lịc/ mã hs của túi treo du)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt đựng thức ăn (Decathlon) 33,5*17CM 100% Polyester 8358098/ 3710007771... (mã hs túi giữ nhiệt đ/ mã hs của túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Túi đeo CU9081-100 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in... (mã hs túi đeo cu9081/ mã hs của túi đeo cu90)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BA5900-691 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in... (mã hs túi đeo ba5900/ mã hs của túi đeo ba59)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH-BA5559-013... (mã hs túi xáchba5559/ mã hs của túi xáchba5)
- Mã HS 42029290: Túi dây rút: AVF-22150FJ... (mã hs túi dây rút av/ mã hs của túi dây rút)
- Mã HS 42029290: Túi xách _ SKYNKE Carrier Bag (36 x45x8cm).NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xách skyn/ mã hs của túi xách s)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BA6344-227 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in... (mã hs túi đeo ba6344/ mã hs của túi đeo ba63)
- Mã HS 42029290: Túi công cụ hiệu LEED (9 3/4''x3 1/2''x4'')... (mã hs túi công cụ hiệ/ mã hs của túi công cụ)
- Mã HS 42029290: TÚI PP: 43X18X43CM(CÓ IN)... (mã hs túi pp 43x18x4/ mã hs của túi pp 43x1)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405788417002... (mã hs túi đeo 405788/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(BA5750-010)... (mã hs túi đeo hông là/ mã hs của túi đeo hông)
- Mã HS 42029290: Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 450x140x420- Hiệu UNIQLO... (mã hs túi vải 100% co/ mã hs của túi vải 100%)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Arcane Brief... (mã hs túi xách arcan/ mã hs của túi xách ar)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Pack Liner S... (mã hs túi xách ul pa/ mã hs của túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Ultralight DrySack 12... (mã hs túi xách ultra/ mã hs của túi xách ul)
- Mã HS 42029290: TÚI CAMP29-101 (SBR Carrying Bag)... (mã hs túi camp29101/ mã hs của túi camp291)
- Mã HS 42029290: Túi xách thể thao làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(CV8969-010)... (mã hs túi xách thể th/ mã hs của túi xách thể)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0019-19CY... (mã hs túi xách cy0019/ mã hs của túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0021-19CY... (mã hs túi xách cy0021/ mã hs của túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0022-19CY... (mã hs túi xách cy0022/ mã hs của túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8503-19SL... (mã hs túi đeo sl8503/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8512-19SL... (mã hs túi đeo sl8512/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8540-19SL... (mã hs túi đeo sl8540/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8541-19SL... (mã hs túi đeo sl8541/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi xách SL8438-19SL... (mã hs túi xách sl8438/ mã hs của túi xách sl8)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Zipper Sack Set... (mã hs túi xách ul zi/ mã hs của túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Bóp: Ultralight Roll Organizer... (mã hs bóp ultralight/ mã hs của bóp ultrali)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Double Sided Cube Large... (mã hs túi xách ul do/ mã hs của túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8092-19SL... (mã hs túi đeo sl8092/ mã hs của túi đeo sl80)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8493-19SL... (mã hs túi đeo sl8493/ mã hs của túi đeo sl84)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8513-19SL... (mã hs túi đeo sl8513/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi xách SL8453-19SL... (mã hs túi xách sl8453/ mã hs của túi xách sl8)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8415-19SL... (mã hs túi đeo sl8415/ mã hs của túi đeo sl84)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8511-19SL... (mã hs túi đeo sl8511/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8522-19SL... (mã hs túi đeo sl8522/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8523-19SL... (mã hs túi đeo sl8523/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8531-19SL... (mã hs túi đeo sl8531/ mã hs của túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Bóp: UL Liquids Pouch... (mã hs bóp ul liquids/ mã hs của bóp ul liqu)
- Mã HS 42029290: Tui Polyconcept ma SM-7346 (kich thuoc 330x505mm)... (mã hs tui polyconcept/ mã hs của tui polyconc)
- Mã HS 42029290: Túi Knalla 47l... (mã hs túi knalla 47l/ mã hs của túi knalla 4)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 36l kích thước 45x18x45... (mã hs túi frakta 36l/ mã hs của túi frakta 3)
- Mã HS 42029290: Túi Knolig (kích thước 8,5x3x7cm)... (mã hs túi knolig kíc/ mã hs của túi knolig)
- Mã HS 42029290: Túi Lunchbag caro đỏ trắng (KT 22x17x16cm)... (mã hs túi lunchbag ca/ mã hs của túi lunchbag)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 71l kích thước 55x35x37cm... (mã hs túi frakta 71l/ mã hs của túi frakta 7)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (35.87 x 18.40 x 26.67) cm... (mã hs cặp vải 3587/ mã hs của cặp vải 35)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (26.67 x 20.64 x 12.065) cm... (mã hs cặp vải 2667/ mã hs của cặp vải 26)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (34.925 x 20.64 x 13.018) cm... (mã hs cặp vải 34925/ mã hs của cặp vải 34)
- Mã HS 42029290: Túi xách_Lurvig trvl bg f pets black (510x350x30)mm. Vải Polyester... (mã hs túi xáchlurvig/ mã hs của túi xáchlur)
- Mã HS 42029290: Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xáchstartt/ mã hs của túi xáchsta)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ BA92029EX (40cm*20cm*80cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CU2574-010... (mã hs túi xách cu257/ mã hs của túi xách cu)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CU8569-010... (mã hs túi xách cu856/ mã hs của túi xách cu)
- Mã HS 42029290: Túi xách _SOMMARLIV Cooling Bag (38x26)cm. NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xách somma/ mã hs của túi xách so)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CQ0265-043... (mã hs túi xách cq026/ mã hs của túi xách cq)
- Mã HS 42029290: TUI DEO... (mã hs tui deo/ mã hs của tui deo)
- Mã HS 42029290: Túi vải NEOPRENE UTILITY TOTE- DRK PRAIRIE... (mã hs túi vải neopren/ mã hs của túi vải neop)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- BA5559-015... (mã hs túi xách ba555/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CK6678-010... (mã hs túi xách ck667/ mã hs của túi xách ck)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 27*27*18.5cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 27/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi Dimpa kích thước 65x22x65cm... (mã hs túi dimpa kích/ mã hs của túi dimpa kí)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9207 (18cm*14cm)... (mã hs túi xách/ 9207/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9243 (21cm*14cm)... (mã hs túi xách/ 9243/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 866 (40cm*5cm*46cm)... (mã hs túi xách/ 866/ mã hs của túi xách/ 86)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9246 (71cm*37cm*37)... (mã hs túi xách/ 9246/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9251 (52cm*24cm*30)... (mã hs túi xách/ 9251/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9143 (16cm*2cm*21cm)... (mã hs túi xách/ 9143/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9174 (23cm*8cm*21cm)... (mã hs túi xách/ 9174/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9209 (18cm*6cm*40cm)... (mã hs túi xách/ 9209/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9055 (26cm*12cm*26cm)... (mã hs túi xách/ 9055/ mã hs của túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9060 (26cm*12cm*13cm)... (mã hs túi xách/ 9060/ mã hs của túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9110 (17cm*12cm*15cm)... (mã hs túi xách/ 9110/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9186 (28cm*18cm*32cm)... (mã hs túi xách/ 9186/ mã hs của túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi đeo thắt lưng/ 9065 (22cm*4cm*13cm)... (mã hs túi đeo thắt lư/ mã hs của túi đeo thắt)
- Mã HS 42029290: BÓP VÍ... (mã hs bóp ví/ mã hs của bóp ví)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CK6660-739... (mã hs túi xách ck666/ mã hs của túi xách ck)
- Mã HS 42029290: Túi rút lớn (Pouch Large) (Lot No: 55510) kích thước 38.5x31.5... (mã hs túi rút lớn po/ mã hs của túi rút lớn)
- Mã HS 42029290: Túi rút không đáy Pouch Medium without Gusset (Lot No: 55513) Kích thước 20x19.5... (mã hs túi rút không đ/ mã hs của túi rút khôn)
- Mã HS 42029290: Túi Golf... (mã hs túi golf/ mã hs của túi golf)
- Mã HS 42029290: TÚI RÚT... (mã hs túi rút/ mã hs của túi rút)
- Mã HS 42029290: Túi MYTH SLEEVE (15")... (mã hs túi myth sleeve/ mã hs của túi myth sle)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(49x46x18)cm, 110g (Dạng túi sách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa49x46x/ mã hs của túi nhựa49x)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG PINK... (mã hs túi xách bag p/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG BLACK... (mã hs túi xách bag b/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG OLIVE... (mã hs túi xách bag o/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG MARRON... (mã hs túi xách bag m/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG YELLOW... (mã hs túi xách bag y/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- PU SHOULDER BAG... (mã hs túi xách pu sh/ mã hs của túi xách pu)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG HONEY ORANGE... (mã hs túi xách bag h/ mã hs của túi xách ba)
- Mã HS 42029290: TUI XACH... (mã hs tui xach/ mã hs của tui xach)
- Mã HS 42029290: TUI DEO BUNG... (mã hs tui deo bung/ mã hs của tui deo bung)
- Mã HS 42029290: TÚI (CUBE)... (mã hs túi cube/ mã hs của túi cube)
- Mã HS 42029290: TÚI (LOGO TOTE)... (mã hs túi logo tote/ mã hs của túi logo to)
- Mã HS 42029290: TÚI (PHONE CASE)... (mã hs túi phone case/ mã hs của túi phone c)
- Mã HS 42029290: TÚI (SHIELD POUCH)... (mã hs túi shield pou/ mã hs của túi shield)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER POUCH)... (mã hs túi walker pou/ mã hs của túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (JN MINI POUCH)... (mã hs túi jn mini po/ mã hs của túi jn mini)
- Mã HS 42029290: TÚI (JN SHOULDER SM)... (mã hs túi jn shoulde/ mã hs của túi jn shou)
- Mã HS 42029290: TÚI (SHIELD HIPSACK)... (mã hs túi shield hip/ mã hs của túi shield)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER WAIST 5)... (mã hs túi walker wai/ mã hs của túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (COOL SHOULDER MD)... (mã hs túi cool shoul/ mã hs của túi cool sh)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER HELMET BAG)... (mã hs túi walker hel/ mã hs của túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER SHOULDER 6)... (mã hs túi walker sho/ mã hs của túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (2 WAY BACKPACK TOTE)... (mã hs túi 2 way back/ mã hs của túi 2 way b)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER BANANA SHOULDER)... (mã hs túi walker ban/ mã hs của túi walker)
- Mã HS 42029290: Túi vải- CARRIER ENTRENCHING TOOL CASE, MTP, IRR... (mã hs túi vải carrie/ mã hs của túi vải car)
- Mã HS 42029290: Túi xách: F79993... (mã hs túi xách f7999/ mã hs của túi xách f7)
- Mã HS 42029290: TÚI- nhãn hiệu PAX... (mã hs túi nhãn hiệu/ mã hs của túi nhãn hi)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(45x22x40)cm, 92g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa45x22x/ mã hs của túi nhựa45x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: F77997... (mã hs túi đeo f77997/ mã hs của túi đeo f77)
- Mã HS 42029290: Túi xách- PRIDE TOTE- P.O.292407 (Thành phần: Vải 100% Cotton)... (mã hs túi xách pride/ mã hs của túi xách pr)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(43x20x40)cm,94g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa43x20x/ mã hs của túi nhựa43x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: A3S7-LUMBNICAL- S... (mã hs túi đeo a3s7l/ mã hs của túi đeo a3s)
- Mã HS 42029290: Túi xách Pocket 24221 (18x14x3)Cm... (mã hs túi xách pocket/ mã hs của túi xách poc)
- Mã HS 42029290: Túi xách Gear Bag 24213 (14x20x7)Cm... (mã hs túi xách gear b/ mã hs của túi xách gea)
- Mã HS 42029290: Túi xách Packbag Kit 24401 (40x30)Cm... (mã hs túi xách packba/ mã hs của túi xách pac)
- Mã HS 42029290: Túi xách Gear Pocket 24215 (8x12x2)Cm... (mã hs túi xách gear p/ mã hs của túi xách gea)
- Mã HS 42029290: Túi xách Foldsack No.1 24210 (40x30x15)Cm... (mã hs túi xách foldsa/ mã hs của túi xách fol)
- Mã HS 42029290: Túi vải... (mã hs túi vải/ mã hs của túi vải)
- Mã HS 42029290: Túi- hình con chó... (mã hs túi hình con c/ mã hs của túi hình co)
- Mã HS 42029290: TÚI CAMP29-102 (Tashtego Travel Kit V2)... (mã hs túi camp29102/ mã hs của túi camp291)
- Mã HS 42029290: Túi xách Flight Bag 50-65 L 25853 (18x42)Cm... (mã hs túi xách flight/ mã hs của túi xách fli)
- Mã HS 42029290: Túi xách Waterproof packbag 10 L 23109 (15x35)Cm... (mã hs túi xách waterp/ mã hs của túi xách wat)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH (bằng vải)... (mã hs túi xách bằng/ mã hs của túi xách bằ)
- Mã HS 42029290: Túi xách (Vải chính 100% polyester K: 155-156 cm)... (mã hs túi xách vải c/ mã hs của túi xách vả)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7757201) TM20 PERFORMANCE PRACTICE BALL BAG... (mã hs túi vải n77572/ mã hs của túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi golf (Bằng vải phủ PU) (01-X02-0581G)... (mã hs túi golf bằng/ mã hs của túi golf bằ)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ đánh Golf (Bằng vải lót Nylon) (10-X02-0562)... (mã hs túi đựng dụng c/ mã hs của túi đựng dụn)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vật dụng hỗ trợ đánh golf (Bằng vải Nylon) (04-X02-0559)... (mã hs túi đựng vật dụ/ mã hs của túi đựng vật)
- Mã HS 42029290: Túi vải TM19 AUDEMARS PIGUET SHOE BAG (N7730001)... (mã hs túi vải tm19 au/ mã hs của túi vải tm19)
- Mã HS 42029290: Túi hộp- POUCH UTILITY, IRR... (mã hs túi hộp pouch/ mã hs của túi hộp pou)
- Mã HS 42029290: Túi vải- HOLDALL GENERAL SERVICE... (mã hs túi vải holdal/ mã hs của túi vải hol)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BAG, INSERTION, POUCH SIDE RUCKSACK, NATO GREEN, IRR... (mã hs túi vải bag i/ mã hs của túi vải bag)
- Mã HS 42029290: Túi hộp vuông (size nhỏ) 110 (UNIT GEAR BAG 110) Mới 100%, polyester,sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền... (mã hs túi hộp vuông/ mã hs của túi hộp vuôn)
- Mã HS 42029290: Balo đeo vai loại hình 03 (ACTIVE BACKPACK TYPE 03) Mới 100%, polyester,sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền... (mã hs balo đeo vai lo/ mã hs của balo đeo vai)
- Mã HS 42029290: Túi. Kích thước: 18*23cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs túi kích thước/ mã hs của túi kích th)
- Mã HS 42029290: Túi xách. Kích thước: 24*23cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs túi xách kích/ mã hs của túi xách kí)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(60x40x15)cm,80g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa60x40x/ mã hs của túi nhựa60x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(25x34.5x15)cm,41g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa25x34/ mã hs của túi nhựa25x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(44.5x34.5x15)cm,56g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa445x3/ mã hs của túi nhựa44)
- Mã HS 42029290: TÚI BẰNG VẢI (BAG), HIỆU PALACE, HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi bằng vải b/ mã hs của túi bằng vải)
- Mã HS 42029290: Túi xách du lịch CV7829-410 size 19"L x12"W X15"H/2930cu.in... (mã hs túi xách du lịc/ mã hs của túi xách du)
- Mã HS 42029290: Balo, bằng vải, Style BNNCA382T, màu RDTN, Đơn giá gia công 14.29 USD/PCE... (mã hs balo bằng vải/ mã hs của balo bằng v)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9COZS-Travel Easy Kit... (mã hs túi xách lw9co/ mã hs của túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CQ9S-TRAVEL EASY KIT... (mã hs túi xách lw9cq/ mã hs của túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CJCS-THE YOGA MAT BAG... (mã hs túi xách lw9cj/ mã hs của túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CSUS-EASY AS A SUNDAY TOTE... (mã hs túi xách lw9cs/ mã hs của túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LM9766S-COMMAND THE DAY DUFFLE... (mã hs túi xách lm976/ mã hs của túi xách lm)
- Mã HS 42029290: Túi vải- KNALLBAGE accessory bag s3 felt 30428835... (mã hs túi vải knallb/ mã hs của túi vải kna)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 231634-Banana Sling Ov- Camo... (mã hs túi đeo 231634/ mã hs của túi đeo 231)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7756901) TM20 PERFORMANCE SHOE BAG... (mã hs túi vải n77569/ mã hs của túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi vải mang du lịch (N7757001) TM20 PERFORMANCE TRAVEL COVER... (mã hs túi vải mang du/ mã hs của túi vải mang)
- Mã HS 42029290: Túi xách Brattby kích thước 27x27cm... (mã hs túi xách brattb/ mã hs của túi xách bra)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAG01A0S... (mã hs túi đeo eag01a/ mã hs của túi đeo eag)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAG02A0S... (mã hs túi đeo eag02a/ mã hs của túi đeo eag)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAI01A0S... (mã hs túi đeo eai01a/ mã hs của túi đeo eai)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAI02A0S... (mã hs túi đeo eai02a/ mã hs của túi đeo eai)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: ECC01A0S... (mã hs túi đeo ecc01a/ mã hs của túi đeo ecc)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: ECC91A0S... (mã hs túi đeo ecc91a/ mã hs của túi đeo ecc)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECA11A0S... (mã hs túi xách eca11/ mã hs của túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECE11A0S... (mã hs túi xách ece11/ mã hs của túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECE91A0S... (mã hs túi xách ece91/ mã hs của túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECH31A0S... (mã hs túi xách ech31/ mã hs của túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECH32A0S... (mã hs túi xách ech32/ mã hs của túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách GEBO BAG 23L... (mã hs túi xách gebo b/ mã hs của túi xách geb)
- Mã HS 42029290: Túi xách URUR BAG 23L... (mã hs túi xách urur b/ mã hs của túi xách uru)
- Mã HS 42029290: Túi xách ALGIR BAG MEDIUM... (mã hs túi xách algir/ mã hs của túi xách alg)
- Mã HS 42029290: Túi xách WUNJA BACKPACK 21L... (mã hs túi xách wunja/ mã hs của túi xách wun)
- Mã HS 42029290: Túi xách ELDNER 2.0 LUMBARPACK... (mã hs túi xách eldner/ mã hs của túi xách eld)
- Mã HS 42029290: Túi xách GLITNER DUFFELBAG 30L... (mã hs túi xách glitne/ mã hs của túi xách gli)
- Mã HS 42029290: Túi xách SIDEPOCKETS 3.0 PAIR 6L... (mã hs túi xách sidepo/ mã hs của túi xách sid)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 76l kích thước 73x35x30cm... (mã hs túi frakta 76l/ mã hs của túi frakta 7)
- Mã HS 42029290: Túi balo Backpack 10L... (mã hs túi balo backpa/ mã hs của túi balo bac)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7756801) TM20 PERFORMANCE DUFFLE... (mã hs túi vải n77568/ mã hs của túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7757101) TM20 PERFORMANCE ROLLING CARRY ON... (mã hs túi vải n77571/ mã hs của túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405752384005... (mã hs túi đeo 405752/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405782607002... (mã hs túi đeo 405782/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405789747001... (mã hs túi đeo 405789/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405792452001... (mã hs túi đeo 405792/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405803430001... (mã hs túi đeo 405803/ mã hs của túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 405792450001... (mã hs túi xách 40579/ mã hs của túi xách 40)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 428779275002... (mã hs túi xách 42877/ mã hs của túi xách 42)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 428797873001... (mã hs túi xách 42879/ mã hs của túi xách 42)
- Mã HS 42029290: Balo ultra compact 10L kích thước 400X210mm... (mã hs balo ultra comp/ mã hs của balo ultra c)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bằng nhựa bóng kính trong suốt, KT: 21*19*3cm, nhãn hiệu: Olympiad (mới 100%)... (mã hs túi đeo bằng nh/ mã hs của túi đeo bằng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 25*17*1cm, nhãn hiệu: Detit Main (mới 100%)... (mã hs túi đeo bằng vả/ mã hs của túi đeo bằng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo UU0108-S20... (mã hs túi đeo uu0108/ mã hs của túi đeo uu01)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy tính... (mã hs túi đựng máy tí/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng tai nghe... (mã hs túi đựng tai ng/ mã hs của túi đựng tai)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy đọc mã vạch... (mã hs túi đựng máy đọ/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy ảnh (gồm 1túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy ản/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy quay phim (gồm 1 túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy qu/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-104... (mã hs túi 20cl104/ mã hs của túi 20cl104)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-121... (mã hs túi 20cl121/ mã hs của túi 20cl121)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-131... (mã hs túi 20cl131/ mã hs của túi 20cl131)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-132... (mã hs túi 20cl132/ mã hs của túi 20cl132)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-139... (mã hs túi 20cl139/ mã hs của túi 20cl139)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-104... (mã hs túi 20mh104/ mã hs của túi 20mh104)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-109... (mã hs túi 20mh109/ mã hs của túi 20mh109)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-110... (mã hs túi 20mh110/ mã hs của túi 20mh110)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH 20CL-116... (mã hs túi xách 20cl1/ mã hs của túi xách 20c)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH 20MH-107... (mã hs túi xách 20mh1/ mã hs của túi xách 20m)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG 20CL-115... (mã hs túi đeo bụng 20/ mã hs của túi đeo bụng)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO 20CL-117 PU8319... (mã hs túi đeo 20cl11/ mã hs của túi đeo 20cl)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0026-S20... (mã hs túi đeo at0026/ mã hs của túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0027-S20... (mã hs túi đeo at0027/ mã hs của túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0028-S20... (mã hs túi đeo at0028/ mã hs của túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0053-S20... (mã hs túi đeo at0053/ mã hs của túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ BI01D4U12 (30cm*2.5cm*33cm)... (mã hs túi xách/ bi01d/ mã hs của túi xách/ bi)
- Mã HS 42029290: Túi Makavelic RICO SUPER LIGHT WAIST BAG... (mã hs túi makavelic r/ mã hs của túi makaveli)
- Mã HS 42029290: Túi vải (15.24 x 15.24 x 8.89) cm... (mã hs túi vải 1524/ mã hs của túi vải 15)
- Mã HS 42029290: Túi vải (18.74 x 10.795 x 2.54) cm... (mã hs túi vải 1874/ mã hs của túi vải 18)
- Mã HS 42029290: Túi vải (15.875 x 17.145 x 4.76) cm... (mã hs túi vải 15875/ mã hs của túi vải 15)
- Mã HS 42029290: Túi vải (17.145 x 17.145 x 2.54) cm... (mã hs túi vải 17145/ mã hs của túi vải 17)
- Mã HS 42029290: Túi vải (4.445 x 20.955 x 3.175) cm... (mã hs túi vải 4445/ mã hs của túi vải 44)
- Mã HS 42029290: Túi xách BELLE HIKE SWEEP BODY BAG (38 x 18 x 10cm)... (mã hs túi xách belle/ mã hs của túi xách bel)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- KACES CONCERT UKULELE BAG- KUKC-1... (mã hs túi nhạc cụ ka/ mã hs của túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- MULTI-POCKET ELEC GUITAR BAG W/BACKPACK- SKGB-7... (mã hs túi nhạc cụ mu/ mã hs của túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- XPRESS KEYBOARD BAG,61 NOTE 42"*15.5"*5.5"- KBX61... (mã hs túi nhạc cụ xp/ mã hs của túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi xách: M0016238... (mã hs túi xách m0016/ mã hs của túi xách m0)
- Mã HS 42029290: Túi vải đựng đồ dùng cá nhân Legacy Tanktasche M, 072678, kích thước 32*21*16CM... (mã hs túi vải đựng đồ/ mã hs của túi vải đựng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ KMS20B12 (27cm*19cm*52cm)... (mã hs túi đeo lưng/ k/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-62 (Dopp Kit)... (mã hs túi knk hd0562/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-72 (Cinch Tote)... (mã hs túi knk hd0572/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-43 (Mini Quick Pack)... (mã hs túi knk hd0543/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-54 (Accessory Bags- Micro)... (mã hs túi knk hd0554/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-55 (Accessory Bags- Small)... (mã hs túi knk hd0555/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-70 (Dopp Kit (Premium Black))... (mã hs túi knk hd0570/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-77 (Global Briefcase 3-Day (black))... (mã hs túi knk hd0577/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-56 (Accessory Bags- Medium (corlor))... (mã hs túi knk hd0556/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-74 (Global Briefcase (Ballistic Black))... (mã hs túi knk hd0574/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-71 (Cinch Tote (natuaral/ sliver, navy/ coral/ blue black))... (mã hs túi knk hd0571/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: Túi xách PISTOL RIM SHOULDER (32 x 23 x 10cm)... (mã hs túi xách pistol/ mã hs của túi xách pis)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BELLE HIKE SWEEP HIP BAG (15 x 34 x 9cm)... (mã hs túi đeo belle h/ mã hs của túi đeo bell)
- Mã HS 42029290: Túi xách STAR RANGE FOLDING POUCH (22 x 17 x 3cm)... (mã hs túi xách star r/ mã hs của túi xách sta)
- Mã HS 42029290: Túi xách DEVIL HEIGHTS SHOULDER TOTE (38 x 47 x 30cm)... (mã hs túi xách devil/ mã hs của túi xách dev)
- Mã HS 42029290: Vali du lịch-qui cách (49.5*35*21) cm... (mã hs vali du lịchqu/ mã hs của vali du lịch)
- Mã HS 42029290: TÚI GOLF CÓ MẶT NGOÀI LÀM BẰNG VẬT LIỆU DỆT... (mã hs túi golf có mặt/ mã hs của túi golf có)
- Mã HS 42029290: Băng đeo điện thoại cho cánh tay (75105-BLACK/BLACK/SILVER-1SIZE-AS6E1-19100005), dùng cho tập luyện thể thao, hàng mới 100%... (mã hs băng đeo điện t/ mã hs của băng đeo điệ)
- Mã HS 42029290: Túi đeo du lịch bằng vải 100% polyester, kích thước 45cmLx 43cmW, nhãn hiệu Aimee Kestenberg, mới 100%... (mã hs túi đeo du lịch/ mã hs của túi đeo du l)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vert 3 S, 83908- 48843S, kích thước 36*21 CM... (mã hs balo vải vert 3/ mã hs của balo vải ver)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vert 6 S, 83908- 48844S, kích thước 36*21 CM... (mã hs balo vải vert 6/ mã hs của balo vải ver)
- Mã HS 42029290: Balo vải Firepad 16, 84022- 1248, kích thước 50*28*15 CM... (mã hs balo vải firepa/ mã hs của balo vải fir)
- Mã HS 42029290: Balo vải Sky Up Pro 12, 83908- 48847, kích thước 41*30 CM... (mã hs balo vải sky up/ mã hs của balo vải sky)
- Mã HS 42029290: Balo vải Ultra 15 ML, 83908- 48835ML, kích thước 42*25 CM... (mã hs balo vải ultra/ mã hs của balo vải ult)
- Mã HS 42029290: Balo vải Ropebag XL, 84022- 2432, kích thước 62.5*32*19 cm... (mã hs balo vải ropeba/ mã hs của balo vải rop)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vector UL 15, 84022- 2425, kích thước 47*23*13 CM... (mã hs balo vải vector/ mã hs của balo vải vec)
- Mã HS 42029290: Balo vải Alp Trainer 20w, 84022- 1262, kích thước 54*34*19CM... (mã hs balo vải alp tr/ mã hs của balo vải alp)
- Mã HS 42029290: Balo vải Transalper 18, 83908- 48827, kích thước 49*29*11 CM... (mã hs balo vải transa/ mã hs của balo vải tra)
- Mã HS 42029290: Balo vải Enduro 12 2.0 ML, 83908- 48846ML, kích thước 42*24*3 CM... (mã hs balo vải enduro/ mã hs của balo vải end)
- Mã HS 42029290: Túi đeo DEVIL HEIGHTS HIP BAG (13 x 22cm)... (mã hs túi đeo devil h/ mã hs của túi đeo devi)
- Mã HS 42029290: Túi xách MILL SPRING HIP BAG (14 x 37 x 5cm)... (mã hs túi xách mill s/ mã hs của túi xách mil)
- Mã HS 42029290: Túi đeo GREAT SMOKY GARDEN HIP BAG (19 x 38 x 11cm)... (mã hs túi đeo great s/ mã hs của túi đeo grea)
- Mã HS 42029290: Túi xách GREAT SMOKY GARDEN SHOULDER (19 x 16.5 x 6cm)... (mã hs túi xách great/ mã hs của túi xách gre)
- Mã HS 42029290: Balo chống trộm mini... (mã hs balo chống trộm/ mã hs của balo chống t)
- Mã HS 42029290: Vali vải- STUK stor case 34x51x28 white/grey AP CN 20309687... (mã hs vali vải stuk/ mã hs của vali vải st)
- Mã HS 42029290: Túi đựng hộp cơm làm bằng vải(HU0141-010)... (mã hs túi đựng hộp cơ/ mã hs của túi đựng hộp)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch thể thao làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(HU0160-256)... (mã hs túi du lịch thể/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi xách POUCH (HUBA 0E111)... (mã hs túi xách pouch/ mã hs của túi xách pou)
- Mã HS 42029290: Túi xách TOTE BAG (HWBA 0E111)... (mã hs túi xách tote b/ mã hs của túi xách tot)
- Mã HS 42029290: Túi golf CADDIE BAG (HUGF 0E111)... (mã hs túi golf caddie/ mã hs của túi golf cad)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao BOSTON BAG (HUGF 0E112)... (mã hs túi thể thao bo/ mã hs của túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi golf TROLLEY CADDIE BAG (HWGF 0E111)... (mã hs túi golf trolle/ mã hs của túi golf tro)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao TROLLEY BOSTON BAG (HWGF 0E112)... (mã hs túi thể thao tr/ mã hs của túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi Vải SHOESTER, BLACK (127005GT.03)... (mã hs túi vải shoeste/ mã hs của túi vải shoe)
- Mã HS 42029290: TÚI (FIRST AID BAG L)... (mã hs túi first aid/ mã hs của túi first a)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(45x21x43)cm, 108g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa45x21x/ mã hs của túi nhựa45x)
- Mã HS 42029290: Túi chùm làm bằng vải(HU0125-011)... (mã hs túi chùm làm bằ/ mã hs của túi chùm làm)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo học sinh, thành phần vải chính từ xơ staple tổng hợp, 100% polyester, nhãn hiệu Stellar... (mã hs túi đeo chéo họ/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: Túi công cụ bằng vải Bags for Crampon, 50272261, kích thước 20*18cm... (mã hs túi công cụ bằn/ mã hs của túi công cụ)
- Mã HS 42029290: Túi vải không dệt 100% Polypropylene kích thước H15''*W16''; MH: B156. Nhãn hiệu PORT AUTHORITY. Hàng mới 100%... (mã hs túi vải không d/ mã hs của túi vải khôn)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo EG0044-S20... (mã hs túi đeo eg0044/ mã hs của túi đeo eg00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo TETRIK (16 x 41 x 3cm)... (mã hs túi đeo tetrik/ mã hs của túi đeo tetr)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH RLC-0387... (mã hs túi xách rlc03/ mã hs của túi xách rlc)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-78 (Global Case)... (mã hs túi knk hd0578/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-81 (Mountain Pack)... (mã hs túi knk hd0581/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-79 (Global Case (black))... (mã hs túi knk hd0579/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-76 (Global Briefcase 3-Day)... (mã hs túi knk hd0576/ mã hs của túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch có tấm PE (nhỏ) CV7827-410 size 19"L x12"W X16"H/2747cu.in... (mã hs túi du lịch có/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi xách:: S20Y3HG17... (mã hs túi xách s20y/ mã hs của túi xách s)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo người lớn (DECATHLON)140*200MM100% Polyester 8560412/ 3710008149... (mã hs túi đeo chéo ng/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt (DECATHLON) 105*260mm 60% Polyester 40% Polyéthylène 8575942/ 3710008278... (mã hs túi giữ nhiệt/ mã hs của túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Balo người lớn (DECATHLON) 240*560 mm90% Polyester (PES) 10% Spandex 8572934/ 3710008251... (mã hs balo người lớn/ mã hs của balo người l)
- Mã HS 42029290: Túi đeo:: S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ mã hs của túi đeo s2)
- Mã HS 42029290: Túi đựng giày(DECATHLON) 363*500 100% Polyester 8052351/ 3710007997... (mã hs túi đựng giàyd/ mã hs của túi đựng già)
- Mã HS 42029290: Balo người lớn(DECATHLON) 51*27cm 100% vải polyester 8554561/ 3710007957... (mã hs balo người lớn/ mã hs của balo người l)
- Mã HS 42029290: Túi xách:: ABUYF20051... (mã hs túi xách abuy/ mã hs của túi xách a)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch (nhỏ) CV7830-010 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in... (mã hs túi du lịch nh/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi đeo:: ABUYF20023... (mã hs túi đeo abuyf/ mã hs của túi đeo ab)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đàn Melodica (N4324700)... (mã hs túi đựng đàn me/ mã hs của túi đựng đàn)
- Mã HS 42029290: Túi rút DECOR POLKADOT (Small) (N3595200)... (mã hs túi rút decor p/ mã hs của túi rút deco)
- Mã HS 42029290: Túi đeo:: F20AOBA113... (mã hs túi đeo f20ao/ mã hs của túi đeo f2)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy đánh Gofl GOLF BAG... (mã hs túi đựng gậy đá/ mã hs của túi đựng gậy)
- Mã HS 42029290: Túi xách:: F2015GHTT008BA... (mã hs túi xách f201/ mã hs của túi xách f)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải hiệu Coach... (mã hs túi bằng vải hi/ mã hs của túi bằng vải)
- Mã HS 42029290: Túi đeo:: SMSURUF20BMACP3... (mã hs túi đeo smsur/ mã hs của túi đeo sm)
- Mã HS 42029290: Bóp:: S20LVACC006... (mã hs bóp s20lvacc0/ mã hs của bóp s20lva)
- Mã HS 42029290: Túi xách:: F20AOBA212... (mã hs túi xách f20a/ mã hs của túi xách f)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: F203CSIUB60... (mã hs túi đeo f203cs/ mã hs của túi đeo f20)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Lava 30... (mã hs túi xách lava/ mã hs của túi xách la)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG ĐỒ CHƠI BẰNG VẢI KOGEBAN 20SYUUNEN NUIGURUMI 27CM(SN40801)... (mã hs túi đựng đồ chơ/ mã hs của túi đựng đồ)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÚT BẰNG VẢI HÌNH MẶT GẤU R/K NUIGURUMI PENPOUCH2016(R/K) 25CM(PY90101)... (mã hs túi đựng bút bằ/ mã hs của túi đựng bút)
- Mã HS 42029290: Túi giữ lạnh bằng vải Polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (12 CAN EZ ZLESS HB COOLER). Đơn giá gia công: 1.53 USD/PCE... (mã hs túi giữ lạnh bằ/ mã hs của túi giữ lạnh)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5303 ACTIVE SLIM RUCK SACK- CHARCOAL... (mã hs túi vải 5303 ac/ mã hs của túi vải 5303)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5318 PROTECT OXFORD RUCKSACK- BLACK... (mã hs túi vải 5318 pr/ mã hs của túi vải 5318)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7006 PROTECT OXFORD LAPTOP- NAVY... (mã hs túi vải 7006 pr/ mã hs của túi vải 7006)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH SACOCHE... (mã hs túi xách sacoch/ mã hs của túi xách sac)
- Mã HS 42029290: TÚI GOLF TRAVELCOVER FL... (mã hs túi golf travel/ mã hs của túi golf tra)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO NGANG HÔNG BOX PACK... (mã hs túi đeo ngang h/ mã hs của túi đeo ngan)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO CHÉO SHOULDER POUCH 2... (mã hs túi đeo chéo sh/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH CANVAS SHOULDER BOX LOGO... (mã hs túi xách canvas/ mã hs của túi xách can)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7005 PROTECT OXFORD BUM BAG- BLACK... (mã hs túi vải 7005 pr/ mã hs của túi vải 7005)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5313M PROTECT WASHBAG- KHAKI... (mã hs túi vải 5313m p/ mã hs của túi vải 5313)
- Mã HS 42029290: Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(076909 01)... (mã hs balo làm bằng v/ mã hs của balo làm bằn)
- Mã HS 42029290: Túi xách GREENLAND POCKET (23 x 16 x 4cm)... (mã hs túi xách greenl/ mã hs của túi xách gre)
- Mã HS 42029290: Túi hộp TAPOLIN (TAPOLIN BOX- BAG) KT:36 cm x 64 cm, Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,sản xuất tại Việt Nam... (mã hs túi hộp tapolin/ mã hs của túi hộp tapo)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ (Chaps bag) KT: 39 cmx 49 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs túi nhỏ chaps/ mã hs của túi nhỏ cha)
- Mã HS 42029290: Túi đựng sổ tay (Note bag) KT: 16 cmx 20 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs túi đựng sổ tay/ mã hs của túi đựng sổ)
- Mã HS 42029290: Túi Zipper PP (PP Zipper bag) KT: 20 cmx 30 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs túi zipper pp/ mã hs của túi zipper p)
- Mã HS 42029290: Balo nón bảo hiểm 1 (Helmet inner bag) KT: 38 cmx 54 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs balo nón bảo hi/ mã hs của balo nón bảo)
- Mã HS 42029290: Túi đựng rác HIROBO (Hirobo Trash bag) KT: 20 cm x 22 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs túi đựng rác hi/ mã hs của túi đựng rác)
- Mã HS 42029290: Túi cán thương Tapaulin-xanh (First aids bag) KT: 28 cmx 29 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs túi cán thương/ mã hs của túi cán thươ)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5352M PRO-TECT RUCKSACK- KHAKI... (mã hs túi vải 5352m p/ mã hs của túi vải 5352)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5299 PRO-TECT OXFORD MESSENGERBAG- NAVY... (mã hs túi vải 5299 pr/ mã hs của túi vải 5299)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7002 PROTECT OXFORD CROSS BODY- NAVY... (mã hs túi vải 7002 pr/ mã hs của túi vải 7002)
- Mã HS 42029290: Túi xách Hunting Rain Cover 16-28 25865 (19x15x3)Cm... (mã hs túi xách huntin/ mã hs của túi xách hun)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 35.5*43*20cm, 78gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 35/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 31.7*35.5*19.7cm, 127gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 31/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 73214-ASCEND TAILMATE SM... (mã hs túi xách 73214/ mã hs của túi xách 73)
- Mã HS 42029290: Túi xách vải hiệu Caselogic (20cm x 22cm x11cm)... (mã hs túi xách vải hi/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(33x26x15)cm, 49g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa33x26x/ mã hs của túi nhựa33x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BRIK (42 x 9cm)... (mã hs túi đeo brik 4/ mã hs của túi đeo brik)
- Mã HS 42029290: Túi đeo NIK (31 x 13cm)... (mã hs túi đeo nik 31/ mã hs của túi đeo nik)
- Mã HS 42029290: Túi xách PAK (23 x 15 x 8cm)... (mã hs túi xách pak 2/ mã hs của túi xách pak)
- Mã HS 42029290: Túi xách EXTRIK (19 x 44 x 15cm)... (mã hs túi xách extrik/ mã hs của túi xách ext)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(34x15x39)cm, 68g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa34x15x/ mã hs của túi nhựa34x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(54x24x54)cm, 132g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa54x24x/ mã hs của túi nhựa54x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(58x30x48)cm,282g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa58x30x/ mã hs của túi nhựa58x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(42x28x39.5)cm,136g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa42x28x/ mã hs của túi nhựa42x)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao... (mã hs túi thể thao/ mã hs của túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP dùng trong siêu thị- Article 4606068023218 (44 * 21 *42 cm), (Hàng mới 100%)... (mã hs túi xách pp dùn/ mã hs của túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Linh kiện bếp nướng BBQ: Túi đựng Cobb Supremer, bằng nhựa, Item no: 6009688701166, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bếp n/ mã hs của linh kiện bế)
- Mã HS 42029290: Túi xách CARRY BAG- TOUGH WIDE DOME IV 300 (75cm*22cm*25cm)... (mã hs túi xách carry/ mã hs của túi xách car)
- Mã HS 42029290: Túi xách (11x21) cm... (mã hs túi xách 11x21/ mã hs của túi xách 11)
- Mã HS 42029290: Túi xách (20x18) cm... (mã hs túi xách 20x18/ mã hs của túi xách 20)
- Mã HS 42029290: Túi xách (22x16) cm... (mã hs túi xách 22x16/ mã hs của túi xách 22)
- Mã HS 42029290: Túi xách (23x18) cm... (mã hs túi xách 23x18/ mã hs của túi xách 23)
- Mã HS 42029290: Túi xách (24x20) cm... (mã hs túi xách 24x20/ mã hs của túi xách 24)
- Mã HS 42029290: Túi xách (31x26) cm... (mã hs túi xách 31x26/ mã hs của túi xách 31)
- Mã HS 42029290: Túi xách (10x10.5) cm... (mã hs túi xách 10x10/ mã hs của túi xách 10)
- Mã HS 42029290: Túi xách (30x39.5) cm... (mã hs túi xách 30x39/ mã hs của túi xách 30)
- Mã HS 42029290: Túi xách dạng vali (43x43) cm... (mã hs túi xách dạng v/ mã hs của túi xách dạn)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải MURANO RUCK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải mu/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải AYAHA BOSTON Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ay/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải HONDA BACK PACK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ho/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải TSUBAKI BACK PACK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ts/ mã hs của túi xách vải)
- Mã HS 42029290: BAO DA, NHÃN HIỆU:KENZO... (mã hs bao da nhãn hi/ mã hs của bao da nhãn)
- Mã HS 42029290: Túi siêu thị mầu vàng (55x35x37cm)... (mã hs túi siêu thị mầ/ mã hs của túi siêu thị)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÌNH NƯỚC... (mã hs túi đựng bình n/ mã hs của túi đựng bìn)
- Mã HS 42029290: Túi BOLSITO CORTEZ... (mã hs túi bolsito cor/ mã hs của túi bolsito)
- Mã HS 42029290: Túi NECESER HERVER... (mã hs túi neceser her/ mã hs của túi neceser)
- Mã HS 42029290: Túi RINONERA AZORES... (mã hs túi rinonera az/ mã hs của túi rinonera)
- Mã HS 42029290: Túi RINONERA MONTEREY... (mã hs túi rinonera mo/ mã hs của túi rinonera)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA JAGGER 14L... (mã hs balo mochila ja/ mã hs của balo mochila)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA GRIZZLI 35L... (mã hs balo mochila gr/ mã hs của balo mochila)
- Mã HS 42029290: Túi xách BOLSITO HERMANUS... (mã hs túi xách bolsit/ mã hs của túi xách bol)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA AMPERSAND 28L... (mã hs balo mochila am/ mã hs của balo mochila)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông... (mã hs túi đeo hông/ mã hs của túi đeo hông)
- Mã HS 42029290: TÚI BLAZER 13''... (mã hs túi blazer 13/ mã hs của túi blazer 1)
- Mã HS 42029290: Túi xách Blazer 15"... (mã hs túi xách blazer/ mã hs của túi xách bla)
- Mã HS 42029290: Vali 407186922 (76.00*51.00*30.00cm)/ 407186922#&pgc: 28.2usd... (mã hs vali 407186922/ mã hs của vali 4071869)
- Mã HS 42029290: Vali 407186301 (58.00*36.00*23.00cm)/ 407186301#&pgc: 20.79usd... (mã hs vali 407186301/ mã hs của vali 4071863)
- Mã HS 42029290: Vali 407186322 (58.00*36.00*23.00cm)/ 407186322#&pgc: 20.79usd... (mã hs vali 407186322/ mã hs của vali 4071863)
- Mã HS 42029290: Vali 407186501 (64.00*44.00*26.00cm)/ 407186501#&pgc: 20.79usd... (mã hs vali 407186501/ mã hs của vali 4071865)
- Mã HS 42029290: Vali 407186522 (64.00*44.00*26.00cm)/ 407186522#&pgc: 20.79usd... (mã hs vali 407186522/ mã hs của vali 4071865)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGF-B4008(20cm*24cm*15cm).HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggfb40/ mã hs của túi vải ggf)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGF-B8007(30cm*35cm*20cm).HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggfb80/ mã hs của túi vải ggf)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGM- P19234 (20cm*24cm*1.5cm).HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggm p1/ mã hs của túi vải ggm)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9249 (26cm*10cm*31)... (mã hs túi xách/ 9249/ mã hs của túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 964 (34cm*4cm*25cm)... (mã hs túi xách/ 964/ mã hs của túi xách/ 96)
- Mã HS 42029290: Túi để dụng cụ/ 9188 (7cm*11cm)... (mã hs túi để dụng cụ// mã hs của túi để dụng)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9017 (24cm*10cm*18cm)... (mã hs túi xách/ 9017/ mã hs của túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ 870 (28cm*14cm*49cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 8/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi đựng viết/ 9011 (20cm*8cm*8cm)... (mã hs túi đựng viết// mã hs của túi đựng viế)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ 9002 (29cm*15cm*47cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 9/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 976 (20cm*4cm*28cm)... (mã hs túi xách/ 976/ mã hs của túi xách/ 97)
- Mã HS 42029290: Túi xách SPLITPACK (48 x 37 x 31cm)... (mã hs túi xách splitp/ mã hs của túi xách spl)
- Mã HS 42029290: Túi xách TOTEPACK NO.1 SMALL (37 x 27 x 9cm)... (mã hs túi xách totepa/ mã hs của túi xách tot)
- Mã HS 42029290: Túi xách KANKEN ART TOILETRY BAG (22 x 15 x 8cm)... (mã hs túi xách kanken/ mã hs của túi xách kan)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bút chì KANKEN ART PEN CASE (17 x 6.5 x 1.5cm)... (mã hs túi đựng bút ch/ mã hs của túi đựng bút)
- Mã HS 42029290: Túi xách làm từ vải Polyester 850-220 Flap Rucksack, PO No.: SFP-062/19 Hàng mới 100%... (mã hs túi xách làm từ/ mã hs của túi xách làm)
- Mã HS 42029290: Túi xách (dùng để đựng giày)... (mã hs túi xách dùng/ mã hs của túi xách dù)
- Mã HS 42029290: Túi xách dùng đi mua sắm... (mã hs túi xách dùng đ/ mã hs của túi xách dùn)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI MẮT KÍNH HÌNH BẾN THÀNH... (mã hs túi vải mắt kín/ mã hs của túi vải mắt)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI IPAD ĐỨNG HÌNH SÀI GÒN MÀU... (mã hs túi vải ipad đứ/ mã hs của túi vải ipad)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI ĐIỆN THOẠI NGANG HÌNH CON TRÂU II... (mã hs túi vải điện th/ mã hs của túi vải điện)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch- Duffle Bag for Men (100%polyester woven)... (mã hs túi du lịch du/ mã hs của túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BG112... (mã hs túi vải bg112/ mã hs của túi vải bg1)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BG174... (mã hs túi vải bg174/ mã hs của túi vải bg1)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP378... (mã hs túi vải np378/ mã hs của túi vải np3)
- Mã HS 42029290: Túi vải- GL258 RED... (mã hs túi vải gl258/ mã hs của túi vải gl2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP053 BLK... (mã hs túi vải np053/ mã hs của túi vải np0)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP241 BLK... (mã hs túi vải np241/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP242 BLK... (mã hs túi vải np242/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP243 BLK... (mã hs túi vải np243/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP245 BLK... (mã hs túi vải np245/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP246 BLK... (mã hs túi vải np246/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP247 BLK... (mã hs túi vải np247/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP249 BLK... (mã hs túi vải np249/ mã hs của túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP322 BLK... (mã hs túi vải np322/ mã hs của túi vải np3)
- Mã HS 42029290: TÚI (bằng vải)... (mã hs túi bằng vải/ mã hs của túi bằng vả)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ TZ 2220 DAY PACK MO BU COUNTRY (32cm*21cm*57cm)... (mã hs túi đeo lưng/ t/ mã hs của túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi giả da màu đen, mã GQM245, kích thước 45*25*20cm... (mã hs túi giả da màu/ mã hs của túi giả da m)
- Mã HS 42029290: TÚI VẬT DỤNG RỖ... (mã hs túi vật dụng rỗ/ mã hs của túi vật dụng)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RUT DZO... (mã hs balo vải rut dz/ mã hs của balo vải rut)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT FOOD... (mã hs balo vải rút fo/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT LEGO... (mã hs balo vải rút le/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ FOOD NHỎ... (mã hs túi vải bố food/ mã hs của túi vải bố f)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT ÁO DÀI... (mã hs balo vải rút áo/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT SÀI GÒN... (mã hs balo vải rút sà/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ THUYỀN NHỎ... (mã hs túi vải bố thuy/ mã hs của túi vải bố t)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT XIN CHÀO... (mã hs balo vải rút xi/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ ÁO DÀI S NHỎ... (mã hs túi vải bố áo d/ mã hs của túi vải bố á)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ MARKET 2 NHỎ... (mã hs túi vải bố mark/ mã hs của túi vải bố m)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT CÀ PHÊ SỮA... (mã hs balo vải rút cà/ mã hs của balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ SÔNG NƯỚC NHỎ... (mã hs túi vải bố sông/ mã hs của túi vải bố s)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ CÀ PHÊ SỮA NHỎ... (mã hs túi vải bố cà p/ mã hs của túi vải bố c)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ DZO DK-TÚI NHỎ... (mã hs túi vải bố dzo/ mã hs của túi vải bố d)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ TRANG PHỤC NHỎ... (mã hs túi vải bố tran/ mã hs của túi vải bố t)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ GOODMORNING NHỎ... (mã hs túi vải bố good/ mã hs của túi vải bố g)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ LEGO DK-TÚI NHỎ... (mã hs túi vải bố lego/ mã hs của túi vải bố l)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ SÀI GÒN MIX NHỎ... (mã hs túi vải bố sài/ mã hs của túi vải bố s)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ VIETNAM MÀU NHỎ... (mã hs túi vải bố viet/ mã hs của túi vải bố v)
- Mã HS 42029990: Neo dù bằng vải Simali hiệu Maxistrike-Hàng mới 100%... (mã hs neo dù bằng vải/ mã hs của neo dù bằng)
- Mã HS 42029990: Túi đựng đàn melodica (Melodica Case) (Lot No: 55548) Kích thước 22x49... (mã hs túi đựng đàn me/ mã hs của túi đựng đàn)
- Mã HS 42029990: TÚI XÁCH CẦM TAY... (mã hs túi xách cầm ta/ mã hs của túi xách cầm)
- Mã HS 42029990: DÂY NỊT... (mã hs dây nịt/ mã hs của dây nịt)
- Mã HS 42029990: DỤNG CỤ VỆ SINH... (mã hs dụng cụ vệ sinh/ mã hs của dụng cụ vệ s)
- Mã HS 42029990: TÚI ĐEO CHÉO... (mã hs túi đeo chéo/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 42029990: TÚI EM BÉ... (mã hs túi em bé/ mã hs của túi em bé)
- Mã HS 42029990: CẶP XÁCH EM BÉ... (mã hs cặp xách em bé/ mã hs của cặp xách em)
- Mã HS 42029990: TÚI VẢI NHỎ... (mã hs túi vải nhỏ/ mã hs của túi vải nhỏ)
- Mã HS 42029990: Túi dây rút: AVF-22150EI... (mã hs túi dây rút av/ mã hs của túi dây rút)
- Mã HS 42029990: TÚI NHỎ EM BÉ... (mã hs túi nhỏ em bé/ mã hs của túi nhỏ em b)
- Mã HS 42029990: TÚI CHƯỜM GIỮ NHIỆT... (mã hs túi chườm giữ n/ mã hs của túi chườm gi)
- Mã HS 42029990: Bao da tai nghe... (mã hs bao da tai nghe/ mã hs của bao da tai n)
- Mã HS 42029990: Bao da điện thoại... (mã hs bao da điện tho/ mã hs của bao da điện)
- Mã HS 42029990: Bao da máy nghe nhạc... (mã hs bao da máy nghe/ mã hs của bao da máy n)
- Mã HS 42029990: Bao da máy tính bảng... (mã hs bao da máy tính/ mã hs của bao da máy t)
- Mã HS 42029990: Túi xách bằng simili... (mã hs túi xách bằng s/ mã hs của túi xách bằn)
- Mã HS 42029990: Hộp đựng dụng cụ bảo vệ miệng (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs hộp đựng dụng c/ mã hs của hộp đựng dụn)
- Mã HS 42029990: Túi đựng máy tính xách tay... (mã hs túi đựng máy tí/ mã hs của túi đựng máy)
- Mã HS 42029990: Túi đeo thắt lưng... (mã hs túi đeo thắt lư/ mã hs của túi đeo thắt)
- Mã HS 42029990: Đai vải thể thao đựng bình nước kèm bình nước... (mã hs đai vải thể tha/ mã hs của đai vải thể)
- Mã HS 42029990: Túi balo #111192... (mã hs túi balo #11119/ mã hs của túi balo #11)
- Mã HS 42029990: Túi dây rút #112381... (mã hs túi dây rút #11/ mã hs của túi dây rút)
- Mã HS 42029990: Túi balo trẻ con #113682... (mã hs túi balo trẻ co/ mã hs của túi balo trẻ)
- Mã HS 42029990: Túi balo #113227 F19, 111141 F19... (mã hs túi balo #11322/ mã hs của túi balo #11)
- Mã HS 42029990: Túi ba lô #'113227 F19, 111141 F19... (mã hs túi ba lô #113/ mã hs của túi ba lô #)
- Mã HS 42029990: Vòng deo Tay giả da Cá Sấu 1 Cvt.Vdta1... (mã hs vòng deo tay gi/ mã hs của vòng deo tay)
- Mã HS 42029990: Túi Dua Vl.435... (mã hs túi dua vl435/ mã hs của túi dua vl4)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.45... (mã hs túi thêu vl45/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.81... (mã hs túi thêu vl81/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan12D... (mã hs túi thêu lan12d/ mã hs của túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan165... (mã hs túi thêu lan165/ mã hs của túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan166... (mã hs túi thêu lan166/ mã hs của túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan531... (mã hs túi thêu lan531/ mã hs của túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.137... (mã hs túi thêu vl137/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.456... (mã hs túi thêu vl456/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.72A... (mã hs túi thêu vl72a/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl.481B... (mã hs túi thêu vl481/ mã hs của túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Hoa Day Td.284... (mã hs túi hoa day td/ mã hs của túi hoa day)
- Mã HS 42029990: Túi Von Lon Td.291... (mã hs túi von lon td/ mã hs của túi von lon)
- Mã HS 42029990: Túi Von Nho Td.293... (mã hs túi von nho td/ mã hs của túi von nho)
- Mã HS 42029990: Túi Các Loại Lan159A... (mã hs túi các loại la/ mã hs của túi các loại)
- Mã HS 42029990: Túi Các Loại Vl.701C... (mã hs túi các loại vl/ mã hs của túi các loại)
- Mã HS 42029990: Túi Rút Thêu Lan501A... (mã hs túi rút thêu la/ mã hs của túi rút thêu)
- Mã HS 42029990: Túi Von Trung Td.292... (mã hs túi von trung t/ mã hs của túi von trun)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Lon Td.288... (mã hs túi cotton lon/ mã hs của túi cotton l)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Nho Td.290... (mã hs túi cotton nho/ mã hs của túi cotton n)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Nap Dlxkg.175... (mã hs túi đeo nap dlx/ mã hs của túi đeo nap)
- Mã HS 42029990: Túi Rút 2 Cuom Td.287... (mã hs túi rút 2 cuom/ mã hs của túi rút 2 cu)
- Mã HS 42029990: Túi Thời Trang Vl.702B... (mã hs túi thời trang/ mã hs của túi thời tra)
- Mã HS 42029990: Túi Vai Det Bh.M20Tuvd... (mã hs túi vai det bh/ mã hs của túi vai det)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Trung Td.289... (mã hs túi cotton trun/ mã hs của túi cotton t)
- Mã HS 42029990: Túi Thời Trang. Vl.709A... (mã hs túi thời trang/ mã hs của túi thời tra)
- Mã HS 42029990: Túi Dien Thoai Dlxkg.101... (mã hs túi dien thoai/ mã hs của túi dien tho)
- Mã HS 42029990: Túi My Pham Me Ga Td.286... (mã hs túi my pham me/ mã hs của túi my pham)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Minion Lon Dlx.22... (mã hs túi đeo minion/ mã hs của túi đeo mini)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu O 1 Khoa Lan196B... (mã hs túi thêu o 1 kh/ mã hs của túi thêu o 1)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Quai Go Tptc027M... (mã hs túi thêu quai g/ mã hs của túi thêu qua)
- Mã HS 42029990: Túi Xách Anse Xam Lib.La2G... (mã hs túi xách anse x/ mã hs của túi xách ans)
- Mã HS 42029990: Túi Xách Tay Nho Psv.Xtnho... (mã hs túi xách tay nh/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Hoa Co Day Vl.400A... (mã hs túi thêu hoa co/ mã hs của túi thêu hoa)
- Mã HS 42029990: Túi Khoen Dua Co Gai Lan175C... (mã hs túi khoen dua c/ mã hs của túi khoen du)
- Mã HS 42029990: Túi Đa Năng Anse Cam Lib.La10O... (mã hs túi đa năng ans/ mã hs của túi đa năng)
- Mã HS 42029990: Túi Khoa Keo Anse Cam Lib.La8O... (mã hs túi khoa keo an/ mã hs của túi khoa keo)
- Mã HS 42029990: Túi Rút Tho Cam Day Dai Lan74E... (mã hs túi rút tho cam/ mã hs của túi rút tho)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Cheo Hop Vuong- Dyna- Cbh Trumbo... (mã hs túi đeo cheo ho/ mã hs của túi đeo cheo)
- Mã HS 42029990: Túi Dien Thoai- Lila Phone Bag- Pb Trumbo... (mã hs túi dien thoai/ mã hs của túi dien tho)
- Mã HS 42029990: Túi Dung Do Trang Diem Hinh Hop- Mb2-S Trumbo... (mã hs túi dung do tra/ mã hs của túi dung do)
- Mã HS 42029990: Túi Vải 42X40X12Cm Vx... (mã hs túi vải 42x40x1/ mã hs của túi vải 42x4)
- Mã HS 42029990: Túi deo vai... (mã hs túi deo vai/ mã hs của túi deo vai)
- Mã HS 42031000: Quần bảo hộ lao động... (mã hs quần bảo hộ lao/ mã hs của quần bảo hộ)
- Mã HS 42031000: QUẦN LIỀN ÁO DA THỂ THAO NAM 2 LỚP... (mã hs quần liền áo da/ mã hs của quần liền áo)
- Mã HS 42031000: Quần đua da 2 lớp... (mã hs quần đua da 2 l/ mã hs của quần đua da)
- Mã HS 42032100: Bao tay thể thao làm bằng da(N.000.0002.075.L)... (mã hs bao tay thể tha/ mã hs của bao tay thể)
- Mã HS 42032100: GĂNG TAY DA... (mã hs găng tay da/ mã hs của găng tay da)
- Mã HS 42032100: GANG TAY BONG CHAY... (mã hs gang tay bong c/ mã hs của gang tay bon)
- Mã HS 42032910: Găn tay lao động (GLOVES WORKING COTTON ORDINARY (10PC/DOZ); hàng mới 100%)... (mã hs găn tay lao độn/ mã hs của găn tay lao)
- Mã HS 42032910: Bao tay bảo hộ lao động... (mã hs bao tay bảo hộ/ mã hs của bao tay bảo)
- Mã HS 42032910: Bao tay da bò bảo hộ hàn điện... (mã hs bao tay da bò b/ mã hs của bao tay da b)
- Mã HS 42032910: Bao tay da dê và da heo bảo hộ hàn điện... (mã hs bao tay da dê v/ mã hs của bao tay da d)
- Mã HS 42032910: Găng tay bảo hộ lao động OS-108 da dê, Size L (22.5cmx12cm)... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 42032910: Găng tay BHLĐ (Size S) (01 đường may) (Găng tay kẻ một đường may), hàng mới 100%... (mã hs găng tay bhlđ/ mã hs của găng tay bhl)
- Mã HS 42032910: Găng tay da hàn loại ngắn, 2 lớp cách nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs găng tay da hàn/ mã hs của găng tay da)
- Mã HS 42032990: Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs gloves găng ta/ mã hs của gloves găng)
- Mã HS 42032990: Golf Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs golf gloves gă/ mã hs của golf gloves)
- Mã HS 42032990: Exquisite Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs exquisite glove/ mã hs của exquisite gl)
- Mã HS 42032990: Man gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs man gloves găn/ mã hs của man gloves)
- Mã HS 42032990: Moto Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs moto gloves gă/ mã hs của moto gloves)
- Mã HS 42032990: Mitaine Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs mitaine gloves/ mã hs của mitaine glov)
- Mã HS 42032990: Winter Man- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs winter man găn/ mã hs của winter man)
- Mã HS 42032990: Women Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs women gloves g/ mã hs của women gloves)
- Mã HS 42032990: Găng tay da mùa đông (GLOVES WINTER VINYL LEATHER; hàng mới 100%)... (mã hs găng tay da mùa/ mã hs của găng tay da)
- Mã HS 42032990: Găng tay thể thao (mới 100%)... (mã hs găng tay thể th/ mã hs của găng tay thể)
- Mã HS 42032990: Găng tay cao su chống acid ngắn... (mã hs găng tay cao su/ mã hs của găng tay cao)
- Mã HS 42032990: Găng tay bảo hộ hóa chất showa 720... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 42032990: Găng tay da các loại- CORDEX PLUS GLOVES BLACK L... (mã hs găng tay da các/ mã hs của găng tay da)
- Mã HS 42032990: Bao tay da cừu... (mã hs bao tay da cừu/ mã hs của bao tay da c)
- Mã HS 42032990: Găng tay lao động chất liệu vải kèm da thuộc M-PACT LEATHER PALM (PROTO-2180-LOW), mới 100%... (mã hs găng tay lao độ/ mã hs của găng tay lao)
- Mã HS 42033000: Belts- Dây lưng bằng da các loại... (mã hs belts dây lưng/ mã hs của belts dây l)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng nam hiệu ALDO 3014-4075-MAUNOURY mới 100% da PU... (mã hs thắt lưng nam h/ mã hs của thắt lưng na)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng bằng Da bò-da thuộc đã được gia công hoàn thành,không nằm trong danh mục Citesc nhãn hiệu CODY JAMES,hàng mới 100%... (mã hs thắt lưng bằng/ mã hs của thắt lưng bằ)
- Mã HS 42033000: Dây lưng (thắt lưng)... (mã hs dây lưng thắt/ mã hs của dây lưng th)
- Mã HS 42033000: dây lưng... (mã hs dây lưng/ mã hs của dây lưng)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (106.68 x 3.5cm)... (mã hs thắt lưng thươn/ mã hs của thắt lưng th)
- Mã HS 42033000: Dây lưng da đen (mới 100%, da bò đã thuộc, đã nhuộm)... (mã hs dây lưng da đen/ mã hs của dây lưng da)
- Mã HS 42034000: Key Ring Froufrou- Móc khóa... (mã hs key ring froufr/ mã hs của key ring fro)
- Mã HS 42034000: Helmet- Mũ bảo hiểm bằng da... (mã hs helmet mũ bảo/ mã hs của helmet mũ b)
- Mã HS 42034000: Card Case- Ví đựng card bằng da... (mã hs card case ví đ/ mã hs của card case v)
- Mã HS 42034000: Ipad cover- Túi đựng ipad bằng da... (mã hs ipad cover túi/ mã hs của ipad cover)
- Mã HS 42034000: Airport Kit- Túi bằng da các loại... (mã hs airport kit tú/ mã hs của airport kit)
- Mã HS 42034000: Houssing glasses- Bao đựng kính bằng da... (mã hs houssing glasse/ mã hs của houssing gla)
- Mã HS 42034000: Leather Tray- Khay đựng bằng da các loại... (mã hs leather tray k/ mã hs của leather tray)
- Mã HS 42034000: Cigarette case- Khay đựng thuốc lá bằng da... (mã hs cigarette case/ mã hs của cigarette ca)
- Mã HS 42034000: Bracelet Foulard- Vòng tay Foulard bằng da... (mã hs bracelet foular/ mã hs của bracelet fou)
- Mã HS 42034000: Bracelet Régence- Vòng Tay Regence bằng da... (mã hs bracelet régenc/ mã hs của bracelet rég)
- Mã HS 42034000: iPad case 26cm- Túi đựng ipad 26cm bằng da... (mã hs ipad case 26cm/ mã hs của ipad case 26)
- Mã HS 42034000: Chemise polaire- Armee- Áo bằng vải các loại... (mã hs chemise polaire/ mã hs của chemise pola)
- Mã HS 42034000: Menu cover- Bìa menu bằng da... (mã hs menu cover bìa/ mã hs của menu cover)
- Mã HS 42034000: Wine bottle Case- Túi đựng chai rượu... (mã hs wine bottle cas/ mã hs của wine bottle)
- Mã HS 42034000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ mã hs của nhãn da)
- Mã HS 42034000: THẮT LƯNG... (mã hs thắt lưng/ mã hs của thắt lưng)
- Mã HS 42034000: NỊT BỤNG... (mã hs nịt bụng/ mã hs của nịt bụng)
- Mã HS 42034000: ĐÔI BAO TAY LEN... (mã hs đôi bao tay len/ mã hs của đôi bao tay)
- Mã HS 42034000: Dây lưng, Dây trang trí eo... (mã hs dây lưng dây t/ mã hs của dây lưng dâ)
- Mã HS 42034000: TẠP DỀ... (mã hs tạp dề/ mã hs của tạp dề)
- Mã HS 42034000: ĐAI NỊT... (mã hs đai nịt/ mã hs của đai nịt)
- Mã HS 42034000: Bao ống tay bảo hộ (làm từ da bò thuộc)... (mã hs bao ống tay bảo/ mã hs của bao ống tay)
- Mã HS 42034000: Mác da thuộc... (mã hs mác da thuộc/ mã hs của mác da thuộc)
- Mã HS 42050010: Dây giày các loại (SHOE LACE- ALL COLOR)... (mã hs dây giày các lo/ mã hs của dây giày các)
- Mã HS 42050020: Dây đai an toàn nhật quang 2 móc (1 Bộ 2 Cái), hàng mới 100%... (mã hs dây đai an toàn/ mã hs của dây đai an t)
- Mã HS 42050090: Nhãn logo bằng da, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 18 TKNK:102272136260 ngày 13/10/2018... (mã hs nhãn logo bằng/ mã hs của nhãn logo bằ)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ ngực máy... (mã hs bảo vệ ngực máy/ mã hs của bảo vệ ngực)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Giả da)... (mã hs đai máy giả da/ mã hs của đai máy giả)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Vải dệt)... (mã hs đai máy vải dệ/ mã hs của đai máy vải)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Da nhân tạo)... (mã hs đai máy da nhâ/ mã hs của đai máy da)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ Bụng lắp ráp MZ... (mã hs bảo vệ bụng lắp/ mã hs của bảo vệ bụng)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ ngực thủ công phai... (mã hs bảo vệ ngực thủ/ mã hs của bảo vệ ngực)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ mặt máy (Da nhân tạo + Vải dệt)... (mã hs bảo vệ mặt máy/ mã hs của bảo vệ mặt m)
- Mã HS 42050090: Bót đi giày (muỗng giày) (da bò thuộc)... (mã hs bót đi giày mu/ mã hs của bót đi giày)
- Mã HS 42050090: Bọc lưng ghế bằng da-bán thành phẩm CENTER COMPLETE IN/OUT BACK, loại #U1240515048... (mã hs bọc lưng ghế bằ/ mã hs của bọc lưng ghế)
- Mã HS 42050090: Bọc lưng ghế sofa bằng da-bán thành phẩm RAF IN/OUT BACK, loại #U6090081W248KD... (mã hs bọc lưng ghế so/ mã hs của bọc lưng ghế)
- Mã HS 42050090: Móc khóa sản phẩm làm bằng da 17449/ 3210044502... (mã hs móc khóa sản ph/ mã hs của móc khóa sản)
- Mã HS 42050090: Bông hoa sản phẩm làm bằng da bò 26209/ 3210043841... (mã hs bông hoa sản ph/ mã hs của bông hoa sản)
- Mã HS 42050090: Móc khoá 100% cow leather 89411/ 3210043855... (mã hs móc khoá 100% c/ mã hs của móc khoá 100)
- Mã HS 42050090: miếng lót ly bằng da Leather coasters black 100*100mm... (mã hs miếng lót ly bằ/ mã hs của miếng lót ly)
- Mã HS 42050090: Thắt lưng bằng simili... (mã hs thắt lưng bằng/ mã hs của thắt lưng bằ)
- Mã HS 42050090: Nhãn da bò ST01-0120, (PCE: 6930)... (mã hs nhãn da bò st01/ mã hs của nhãn da bò s)
- Mã HS 42050090: Quai đeo túi xách... (mã hs quai đeo túi xá/ mã hs của quai đeo túi)
- Mã HS 42050090: Phu kien gang tay bong chay... (mã hs phu kien gang t/ mã hs của phu kien gan)
- Mã HS 42050090: Yếm (sản phẩm làm bằng da hàng mới 100%)... (mã hs yếm sản phẩm l/ mã hs của yếm sản phẩ)