Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 4101- 4115

>> HS Code 4001- 4017 >> HS Code 4201- 4206

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
4101 Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ. Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split.
41012000 - Da sống nguyên con, chưa xẻ, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc được bảo quản cách khác - Whole hides and skins, unsplit, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved
41015000 - Da sống nguyên con, trọng lượng trên 16 kg - Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg
410190 - Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng: - Other, including butts, bends and bellies:
41019010 - - Đã được chuẩn bị để thuộc - - Pre-tanned
41019090 - - Loại khác - - Other
4102 Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này. Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1(c) to this Chapter.
41021000 - Loại còn lông - With wool on
- Loại không còn lông: - Without wool on:
41022100 - - Đã được axit hoá - - Pickled
41022900 - - Loại khác - - Other
4103 Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này. Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1(b) or 1(c) to this Chapter.
41032000 - Của loài bò sát - Of reptiles
41033000 - Của lợn - Of swine
41039000 - Loại khác - Other
4104 Da thuộc hoặc da mộc của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared.
- Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh): - In the wet state (including wet-blue):
410411 - - Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn): - - Full grains, unsplit; grain splits:
41041110 - - - Của động vật họ trâu bò, đã thuộc thực vật - - - Of bovine, vegetable tanned
41041190 - - - Loại khác - - - Other
41041900 - - Loại khác - - Other
- Ở dạng khô (mộc): - In the dry state (crust):
41044100 - - Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn) - - Full grains, unsplit; grain splits
41044900 - - Loại khác - - Other
4105 Da thuộc hoặc da mộc của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared.
41051000 - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) - In the wet state (including wet-blue)
41053000 - Ở dạng khô (mộc) - In the dry state (crust)
4106 Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, nhưng chưa được gia công thêm. Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared.
- Của dê hoặc dê non: - Of goats or kids:
41062100 - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) - - In the wet state (including wet-blue)
41062200 - - Ở dạng khô (mộc) - - In the dry state (crust)
- Của lợn: - Of swine:
41063100 - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) - - In the wet state (including wet-blue)
41063200 - - Ở dạng khô (mộc) - - In the dry state (crust)
41064000 - Của loài bò sát - Of reptiles
- Loại khác: - Other:
41069100 - - Ở dạng ướt (kể cả phèn xanh) - - In the wet state (including wet-blue)
41069200 - - Ở dạng khô (mộc) - - In the dry state (crust)
4107 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc của động vật họ ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14. Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.
- Da nguyên con: - Whole hides and skins:
41071100 - - Da cật, chưa xẻ - - Full grains, unsplit
41071200 - - Da váng có mặt cật (da lộn) - - Grain splits
41071900 - - Loại khác - - Other
- Loại khác, kể cả nửa con: - Other, including sides:
41079100 - - Da cật, chưa xẻ - - Full grains, unsplit
41079200 - - Da váng có mặt cật (da lộn) - - Grain splits
41079900 - - Loại khác - - Other
41120000 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của cừu hoặc cừu non, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14. Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.
4113 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da giấy, của các loài động vật khác, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14. Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.
41131000 - Của dê hoặc dê non - Of goats or kids
41132000 - Của lợn - Of swine
41133000 - Của loài bò sát - Of reptiles
41139000 - Loại khác - Other
4114 Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại. Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather.
41141000 - Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp) - Chamois (including combination chamois) leather
41142000 - Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại - Patent leather and patent laminated leather; metallised leather
4115 Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc, dạng tấm, tấm mỏng hoặc dạng dải, có hoặc không ở dạng cuộn; da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp, không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da; bụi da và các loại bột da. Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour.
41151000 - Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc, dạng tấm, tấm mỏng hoặc dạng dải, có hoặc không ở dạng cuộn - Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls
41152000 - Da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp, không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da; bụi da, các loại bột da - Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

- Mã HS 41041900: Vải giả da lộn khổ 54" mới 100%... (mã hs vải giả da lộn/ mã hs của vải giả da l)
- Mã HS 41044900: Miếng da bò cho máy ép gót (YZ-698C-QNP FOLLOWED BY COOLING AND HEAT SETTING MACHINE AIR BAG LEATHER)... (mã hs miếng da bò cho/ mã hs của miếng da bò)
- Mã HS 41071200: Grain splits: entire cow bovine leather- da bò thuộc thành phẩm... (mã hs grain splits e/ mã hs của grain splits)
- Mã HS 41071200: Cow hide, MODENA P, December Sky color, 1.2-1.4mm thickness... (mã hs cow hide moden/ mã hs của cow hide mo)
- Mã HS 41071900: Panel bằng da bò thuộc, kích thước: 29x25cm, hàng mẫu... (mã hs panel bằng da b/ mã hs của panel bằng d)
- Mã HS 41071900: Miếng da bò thuộc nhỏ để làm mẫu... (mã hs miếng da bò thu/ mã hs của miếng da bò)
- Mã HS 41071900: Miếng da trang trí... (mã hs miếng da trang/ mã hs của miếng da tra)
- Mã HS 41079900: Nhãn lưng bằng da... (mã hs nhãn lưng bằng/ mã hs của nhãn lưng bằ)
- Mã HS 41079900: Dây da làm đuôi nón, quy cách 19cm*1.8cm*0.1cm... (mã hs dây da làm đuôi/ mã hs của dây da làm đ)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA BÒ THUỘC DÙNG LÀM MẪU (10CM * 15 CM)... (mã hs miếng da bò thu/ mã hs của miếng da bò)
- Mã HS 41079900: NPL Sản Xuất Giày- Da Thành Phẩm (Da Bò- Hàng mới 100%)... (mã hs npl sản xuất gi/ mã hs của npl sản xuất)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA ĐÃ THUỘC... (mã hs miếng da đã thu/ mã hs của miếng da đã)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA... (mã hs miếng da/ mã hs của miếng da)
- Mã HS 41079900: MẪU DA BÒ THUỘC... (mã hs mẫu da bò thuộc/ mã hs của mẫu da bò th)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC CẮT NHỎ... (mã hs mẫu da thuộc cắ/ mã hs của mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: Vải da thuộc (vải da bò thuộc đã được gia công)... (mã hs vải da thuộc v/ mã hs của vải da thuộc)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC... (mã hs mẫu da thuộc/ mã hs của mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA THUỘC CẮT SẴN MẪU... (mã hs miếng da thuộc/ mã hs của miếng da thu)
- Mã HS 41079900: bảng mẫu màu của da (chất liệu bằng da). kích thước: 2cm*2cm. hsx: DAW hussen. hàng mới 100%... (mã hs bảng mẫu màu củ/ mã hs của bảng mẫu màu)
- Mã HS 41079900: Swatch da bò thuộc, kích thước: 1/4 khổ A4... (mã hs swatch da bò th/ mã hs của swatch da bò)
- Mã HS 41079900: Vải da bò đã thuộc (1932 Sqft)... (mã hs vải da bò đã th/ mã hs của vải da bò đã)
- Mã HS 41079900: Miếng bảng màuda A4... (mã hs miếng bảng màud/ mã hs của miếng bảng m)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC KHỔ A4... (mã hs mẫu da thuộc kh/ mã hs của mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: COW LEATHER(DA THUỘC ĐÃ ĐƯỢC GIA CÔNG THÊM-CỦA BÒ)... (mã hs cow leatherda/ mã hs của cow leather)
- Mã HS 41079900: Mặt giày chưa in lụa + ép cao tần (4 miếng/bộ) (Da bò)... (mã hs mặt giày chưa i/ mã hs của mặt giày chư)
- Mã HS 41079900: Bảng tiêu chuẩn bằng da bò thuộc... (mã hs bảng tiêu chuẩn/ mã hs của bảng tiêu ch)
- Mã HS 41120000: Dây da đã gia công thành dạng sợi các loại (da đã thuộc) dùng sản xuất giày... (mã hs dây da đã gia c/ mã hs của dây da đã gi)
- Mã HS 41120000: Miếng trang trí các loại... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 41120000: Vải da 140CM... (mã hs vải da 140cm/ mã hs của vải da 140cm)
- Mã HS 41131000: NPL Sản Xuất Giày- Da Thành Phẩm (Da Dê- Hàng mới 100%)... (mã hs npl sản xuất gi/ mã hs của npl sản xuất)
- Mã HS 41131000: Mẫu swatch da dê thuộc... (mã hs mẫu swatch da d/ mã hs của mẫu swatch d)
- Mã HS 41132000: tấm đế cao su (1m2 2kg)... (mã hs tấm đế cao su/ mã hs của tấm đế cao s)
- Mã HS 41139000: Khóa cài các loại- COW LEATHER STRAP 18MM... (mã hs khóa cài các lo/ mã hs của khóa cài các)
- Mã HS 41139000: Dây giầy, Hàng mới 100%... (mã hs dây giầy hàng/ mã hs của dây giầy hà)
- Mã HS 41139000: Bảng mẫu da bò thuộc CARTELLE LINEA UP. Mới 100%... (mã hs bảng mẫu da bò/ mã hs của bảng mẫu da)
- Mã HS 41139000: Miếng da mẫu... (mã hs miếng da mẫu/ mã hs của miếng da mẫu)
- Mã HS 41142000: giả da PU LEATHER 1.5M(8.99SM)... (mã hs giả da pu leath/ mã hs của giả da pu le)
- Mã HS 41151000: Logo da trang trí-S1906632_LEATHER PATCH.Hàng mới 100%... (mã hs logo da trang t/ mã hs của logo da tran)
- Mã HS 41151000: Miếng giả da tổng hợp (LEATHER-CHIN [AROMIN LEATHER+PE 1T, M(M~3XL), AIRFORM])... (mã hs miếng giả da tổ/ mã hs của miếng giả da)
- Mã HS 41151000: Tấm Da (Da thuộc tổng hợp) PU LEATHER... (mã hs tấm da da thuộ/ mã hs của tấm da da t)
- Mã HS 41151000: Dây da tổng hợp- PU/Polyester fake leather Belts... (mã hs dây da tổng hợp/ mã hs của dây da tổng)
- Mã HS 41151000: Miếng lau ôtô bằng da tổng hợp SONAX 04177000, hàng mới 100%.... (mã hs miếng lau ôtô b/ mã hs của miếng lau ôt)
- Mã HS 41151000: MIẾNG KIM LOẠI... (mã hs miếng kim loại/ mã hs của miếng kim lo)
- Mã HS 41152000: Thanh đà chèn, giữ Pallet (thanh đà bằng gỗ ép)... (mã hs thanh đà chèn/ mã hs của thanh đà chè)
- Mã HS 41152000: Bột da dùng để sản xuất vải không dệt (Kèm theo kết quả phân loại số: 6359/TB-TCHQ, ngày 30/10/2018), hàng mới 100%... (mã hs bột da dùng để/ mã hs của bột da dùng)
- Mã HS 41012000: Da lừa (Equus Asinus)(hàng không nằm trong danh mục Cites) (35 kg/ 1 bao 200 bao)... (mã hs da lừa equus a/ mã hs của da lừa equu)
- Mã HS 41019090: Da bò muối nhà nuôi, tên khoa học Taurus Hide. Hàng không thuộc danh mục Cites. Xuất xứ Việt Nam ... (mã hs da bò muối nhà/ mã hs của da bò muối n)
- Mã HS 41019090: Da bò sống muối không đầu, không chân, không đuôi, còn nguyên lông (Da bò nhà nuôi không có nguồn gốc hoang dã). Hàng mới 100%, hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs da bò sống muối/ mã hs của da bò sống m)
- Mã HS 41019090: Da bò muối (da bò nhà nuôi, không phải nguồn gốc động vật hoang dã, da chưa thuộc)... (mã hs da bò muối da/ mã hs của da bò muối)
- Mã HS 41019090: Da Bò sống được ướp muối còn nguyên lông, là bò nhà nuôi không phải bò rừng,loại da nguyên con, tên thường gọi Bò U nhiệt đới Zêbu, tên khoa học Bos Indicus,không thuộc CITES... (mã hs da bò sống được/ mã hs của da bò sống đ)
- Mã HS 41019090: Da trâu,bò muối ngâm nước loại nhỏ 5-15kg/tấm, nhà nuôi, hàng không thuộc danh mục CITES (xuất xứ Việt Nam)... (mã hs da trâubò muối/ mã hs của da trâubò m)
- Mã HS 41019090: Da bò muối ngâm nước loại nhỏ 5-15kg/tấm, nhà nuôi, hàng không thuộc danh mục CITES (xuất xứ Việt Nam)... (mã hs da bò muối ngâm/ mã hs của da bò muối n)
- Mã HS 41019090: Tấm da bò dầy 5mm, kích thước 1x6m/1 tấm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tấm da bò dầy 5/ mã hs của tấm da bò dầ)
- Mã HS 41032000: DA TRĂN ĐEN KHÔ- 600 TẤM- (BURMESE PYTHON-DRIED SKIN) Latin name: Python bivittatus; rộng: B 32/34, Size:32/34 cm (F/C), dài: 2- 5 m... (mã hs da trăn đen khô/ mã hs của da trăn đen)
- Mã HS 41032000: DA TRĂN ĐEN KHÔ- 400 TẤM- (BURMESE PYTHON-DRIED SKIN) Latin name: Python bivittatus; rộng: B 32/34, Size:32/34 cm (B/C), dài: 2- 5 m... (mã hs da trăn đen khô/ mã hs của da trăn đen)
- Mã HS 41032000: Da Trăn khô Phython bivittatus (burmese python/trăn đen) chiều dài 3.5-4m/ tấm... (mã hs da trăn khô phy/ mã hs của da trăn khô)
- Mã HS 41032000: DA TRĂN ĐẤT KHÔ (PYTHON BIVITTATUS) Dài 2.0-6.0 MÉT, Rộng 40-> 65 Cm. ... (mã hs da trăn đất khô/ mã hs của da trăn đất)
- Mã HS 41032000: DA TRĂN ĐEN KHÔ (BURMESE PYTHON-DRIED SKIN) Grade 3- Latin name: Python bivittatus; dài: 2m-5m, rộng: 0.4 m- 0.6m... (mã hs da trăn đen khô/ mã hs của da trăn đen)
- Mã HS 41032000: Da trăn vàng (Reticulated python) da khô, (dài 1-5m) (rộng 15-40cm). Hàng mới 100%... (mã hs da trăn vàng r/ mã hs của da trăn vàng)
- Mã HS 41039000: Da thỏ bị làm viêm... (mã hs da thỏ bị làm v/ mã hs của da thỏ bị là)
- Mã HS 41041110: Wet blue full grains hide (SQF)/ Da lưng bò đã thuộc và chọn lọc theo yêu cầu... (mã hs wet blue full g/ mã hs của wet blue ful)
- Mã HS 41041110: Wet blue full gain hide- Butt Branded Jumbo (PCS)/ Da bò đã thuộc chưa xẻ dạng phèn xanh, đã phân loại và chọn lọc theo yêu cầu # HIDE.BBJ... (mã hs wet blue full g/ mã hs của wet blue ful)
- Mã HS 41041110: Da bò đã thuộc dạng tấm đã cắt tỉa tạo hình, mới 100%. Kích thước Chiều rộng: 25-55cm, Chiều dài: 60-115cm... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41041900: Da bò cắt dạng miếng... (mã hs da bò cắt dạng/ mã hs của da bò cắt dạ)
- Mã HS 41041900: Da bò thô, ẩm đã thuộc... (mã hs da bò thô ẩm đ/ mã hs của da bò thô ẩ)
- Mã HS 41041900: Da bò thuộc xanh, dạng tấm... (mã hs da bò thuộc xan/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41041900: Da thuộc các loại(Da bò thuộc)... (mã hs da thuộc các lo/ mã hs của da thuộc các)
- Mã HS 41041900: Da bào loại E (từ da bò đã thuộc)... (mã hs da bào loại e/ mã hs của da bào loại)
- Mã HS 41041900: Da bào loại B (từ da bò đã thuộc)... (mã hs da bào loại b/ mã hs của da bào loại)
- Mã HS 41041900: Da bào loại C (từ da bò đã thuộc)... (mã hs da bào loại c/ mã hs của da bào loại)
- Mã HS 41041900: Da bào loại D (từ da bò đã thuộc)... (mã hs da bào loại d/ mã hs của da bào loại)
- Mã HS 41041900: Da bào loại A (từ da bò đã thuộc)... (mã hs da bào loại a/ mã hs của da bào loại)
- Mã HS 41041900: Da bò thuộc xanh ướt crom đã lạng xẻ tầng 2... (mã hs da bò thuộc xan/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41041900: Wet Blue Culatta/ Da bò đã thuộc và chọn lọc theo yêu cầu- WDS.Culatte-I... (mã hs wet blue culatt/ mã hs của wet blue cul)
- Mã HS 41041900: Wet Blue whole drop splits/ Da bò đã thuộc và chọn lọc theo yêu cầu- WDS.Suede... (mã hs wet blue whole/ mã hs của wet blue who)
- Mã HS 41041900: Da lưng bò đã thuộc và chọn lọc theo yêu cầu/ Wet blue split- PU open after trimming... (mã hs da lưng bò đã t/ mã hs của da lưng bò đ)
- Mã HS 41041900: Wet blue cow shoulder splits/ Da lưng bò đã thuộc và chọn lọc theo yêu cầu- WDS.Shoulder1.3+... (mã hs wet blue cow sh/ mã hs của wet blue cow)
- Mã HS 41041900: Da bò đã qua sơ chế (đã thuộc, không còn ở dạng tươi thô ban đầu) xuất chuyển nguyên liệu mục 1 tk:102313121300/E21... (mã hs da bò đã qua sơ/ mã hs của da bò đã qua)
- Mã HS 41041900: Da bò đã qua sơ chế(đã thuộc, không còn ở dạng tươi thô ban đầu),xuất một phần NPL không sử dụng của TK số:102322040000... (mã hs da bò đã qua sơ/ mã hs của da bò đã qua)
- Mã HS 41041900: Da thuộc của bò ở dạng xanh ướt.(Nuôi công nghiệp). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs da thuộc của bò/ mã hs của da thuộc của)
- Mã HS 41041900: da dê thuộc dạng xanh ướt. ... (mã hs da dê thuộc dạn/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41041900: Da bò thuộc WET BLUE COW SPLIT LEATHER. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc wet/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41041900: Da thuộc của bò lớp trong ở dạng xanh ướt.(Nuôi công nghiệp). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs da thuộc của bò/ mã hs của da thuộc của)
- Mã HS 41044900: Con đỉa quần bằng da bò đã thuộc... (mã hs con đỉa quần bằ/ mã hs của con đỉa quần)
- Mã HS 41044900: Da bò thuộc bán thành phẩm-Wet Blue Cow Splits... (mã hs da bò thuộc bán/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41044900: Miếng da trang trí (da nhân tạo).TKN:102150082530(XUAT 1 PHAN)... (mã hs miếng da trang/ mã hs của miếng da tra)
- Mã HS 41044900: Da bò thuộc (đã xử lý bề mặt chưa xử lý màu)(12,214SF1,007kgs)... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41044900: Da bò thuộc (Hàng xuất trả từ tờ khai nhập 102571260410/E11 ngày 04/04/2019- mục 7)... (mã hs da bò thuộc hà/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41044900: Da đã thuộc của loài bò nuôi ở dạng khô (tên khoa học Bos taurus), hàng mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs da đã thuộc của/ mã hs của da đã thuộc)
- Mã HS 41044900: Da bò khô đã qua xử lý, hàng mới 100%... (mã hs da bò khô đã qu/ mã hs của da bò khô đã)
- Mã HS 41044900: Da bò thuộc (COW CRUST LEATHER)... (mã hs da bò thuộc co/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41044900: Nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất giày: Da bò thuộc, mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 41053000: Da cừu thuộc#Xuat tra 1 phan muc 1 TK nhap so:102513045350/E21(05/03/2019)... (mã hs da cừu thuộc#xu/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 41063200: Da heo thuộc... (mã hs da heo thuộc/ mã hs của da heo thuộc)
- Mã HS 41064000: Da cá sấu đã thuộc (Cá sấu nước ngọt, Crocodylus Siamensis), chiều dài: 1-3 m. CITES Tags: VN.SIA 17.23234- VN.SIA 17.23288. Nuôi trồng trong nước, Hàng mới 100%&#VN... (mã hs da cá sấu đã th/ mã hs của da cá sấu đã)
- Mã HS 41071100: Da bò thuộc loại 2 (hàng mới 100%)... (mã hs da bò thuộc loạ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc thành phẩm... (mã hs da bò thuộc thà/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ151 tái xuất từ tờ khai 102598199060 (19/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hq1/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS281 tái xuất từ tờ khai 102495967120 (22/02/2019)... (mã hs da bò thuộc hs2/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB133 tái xuất từ dòng hàng 3 tờ khai 102523648510 (11/03/2019)... (mã hs da bò thuộc hb1/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB531 tái xuất từ dòng hàng 8 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb5/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB931 tái xuất từ dòng hàng 9 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb9/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ451 tái xuất từ dòng hàng 9 tờ khai 102455736610 (22/01/2019)... (mã hs da bò thuộc hq4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS482 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102574688900 (06/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hs4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC242 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc2/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC342 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc3/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC445 tái xuất từ dòng hàng 4 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC942 tái xuất từ dòng hàng 5 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc9/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HO491 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102415086100 (28/12/2018)... (mã hs da bò thuộc ho4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB431 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102545910460 (22/03/2019)... (mã hs da bò thuộc hb4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS483 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102574688900 (06/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hs4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ475 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102183004230 (23/08/2018)... (mã hs da bò thuộc hq4/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ775 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102183004230 (23/08/2018)... (mã hs da bò thuộc hq7/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB334 tái xuất từ dòng hàng 10 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb3/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da thuộc (da bò) F WURSTROW UMBER 54603- 100% Leather (TX theo Dòng hàng 04 của TK:102463314660/E31 ngày 26/01/2019)... (mã hs da thuộc da bò/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 41071200: Da thuộc (da bò) L SESSOM WALNUT U12405- 100% Leather MH#U12405HIDES/140439/ dòng hàng 01-102598749260/A42-ngày 19/04/2019... (mã hs da thuộc da bò/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc... (mã hs da bò thuộc/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071900: Da ngựa thuộc... (mã hs da ngựa thuộc/ mã hs của da ngựa thuộ)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Da thuộc các loại (da bò)... (mã hs da thuộc các lo/ mã hs của da thuộc các)
- Mã HS 41071900: Da thuộc các loại(Da bò thuộc)... (mã hs da thuộc các lo/ mã hs của da thuộc các)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc/ Cow Split Leather... (mã hs da bò thuộc/ co/ mã hs của da bò thuộc/)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc màu đen (2957.60SF) ... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc. Xuất theo TK 102546037050 (dòng 1)... (mã hs da bò thuộc xu/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc WET BLUE COW SPLITS BOTTOM/SPLITS I... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Miếng da bò thuộc mẫu/ Grey thread card-Line D slim capsule... (mã hs miếng da bò thu/ mã hs của miếng da bò)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc/Cow Finished Leather (Tumbled SLT ST-2 Black)... (mã hs da bò thuộc/cow/ mã hs của da bò thuộc/)
- Mã HS 41071900: DA MẪU... (mã hs da mẫu/ mã hs của da mẫu)
- Mã HS 41079100: Da lớp bọc gót { Da Bò,đã thuộc,đã gia công)... (mã hs da lớp bọc gót/ mã hs của da lớp bọc g)
- Mã HS 41079200: Da bò đã thuộc và đã gia công sau thuộc, hàng mới 100%... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079200: Da bò thuộc lớp hai nguyên tấm- đã sơn hoàn chỉnh 1 (TP_Cow Split Leather (Double Butt) 1)... (mã hs da bò thuộc lớp/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA... (mã hs miếng da/ mã hs của miếng da)
- Mã HS 41079900: Da thuộc... (mã hs da thuộc/ mã hs của da thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc... (mã hs da bò thuộc/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc (da bò)... (mã hs da thuộc da bò/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA ĐÃ THUỘC... (mã hs miếng da đã thu/ mã hs của miếng da đã)
- Mã HS 41079900: Da (bò thuộc) bồi keo... (mã hs da bò thuộc b/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da (bò thuộc) bồi vải... (mã hs da bò thuộc b/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da đã thuộc và nhuộm ... (mã hs da đã thuộc và/ mã hs của da đã thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc thành phẩm... (mã hs da bò thuộc thà/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da sơ chế (da bò thuộc)... (mã hs da sơ chế da b/ mã hs của da sơ chế d)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã xử lý màu... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da (bò đã thuộc) bồi vải... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã th)
- Mã HS 41079900: Đệm da đã in DCS (Da bò)... (mã hs đệm da đã in dc/ mã hs của đệm da đã in)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc thành phẩm... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò mặt thuộc thành phẩm... (mã hs da bò mặt thuộc/ mã hs của da bò mặt th)
- Mã HS 41079900: Da bò ruột thuộc thành phẩm... (mã hs da bò ruột thuộ/ mã hs của da bò ruột t)
- Mã HS 41079900: Miếng da bao gót cắt sẵn BG1... (mã hs miếng da bao gó/ mã hs của miếng da bao)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ PU NAPPA (A0QM)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò mặt đã thuộc thành phẩm-8... (mã hs da bò mặt đã th/ mã hs của da bò mặt đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu LUX TOUCH (00A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc- tanned cow leather ... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc (Mục 2 TK 102423300340/E31)... (mã hs da thuộc mục 2/ mã hs của da thuộc mụ)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu JUNIOR BUCK (00A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ PU GRAIN CALF (A0QM)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu AGL ENAMEL (095A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu VELVET BUCK (55F0)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc bán thành phẩm (MM#1.4-1.6)... (mã hs da bò thuộc bán/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Mặt giày đã in lụa + ép cao tần (Da bò)... (mã hs mặt giày đã in/ mã hs của mặt giày đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ LAPACHO SOFT (C-TAN 603)... (mã hs da bò thuộc phủ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc- Cow nappa leather, Brown... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm 02 (DTP2) Hàng mới 100%... (mã hs da bò thành phẩ/ mã hs của da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm 01 (DTP1)- Hàng mới 100%... (mã hs da bò thành phẩ/ mã hs của da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc(tái xuất theo tk nhập 102561291930)... (mã hs da bò thuộctái/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã đánh bóng, đánh mềm và phối màu dạng tấm... (mã hs da bò đã đánh b/ mã hs của da bò đã đán)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc chuyển giao từ tờ khai 102529840560 mục 11... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (NPL thuộc tờ khai: 102535256940/ E21- dòng 1)... (mã hs da bò thuộc np/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (TAI XUAT MOT PHAN TU TO KHAI NHAP SO: 102337011601)... (mã hs da bò thuộc ta/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc 073A (ACE P-R, WHI FTW01F7 SD (1.4-1.6) TR(13-30) ... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Sản phẩm gia công: Da bò đã thuộc đánh bóng, đánh mềm và phối màu... (mã hs sản phẩm gia cô/ mã hs của sản phẩm gia)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc(TKN: 102418533340/ E21)... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc dày 0.8-0.9mm. Mới 100% (HÀNG THUỘC TK NHẬP SỐ 102112833060)... (mã hs da bò thuộc dày/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc#Xuat tra 1 phan muc 1 TK nhap so:102510399720/E21(04/03/2019)... (mã hs da bò thuộc#xua/ mã hs của da bò thuộc#)
- Mã HS 41079900: Da thuộc(xuất trả từ mục 1 của Tờ khai nhập:102537755460/E21 ngày 20/03/2019)... (mã hs da thuộcxuất t/ mã hs của da thuộcxuấ)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Tái xuất từ tờ khai 102430227060 ngày 08/01/2019 thuộc dòng hàng số 44... (mã hs da bò thuộc tái/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da phủ màng PU các loại (Action-Virgin- Soft Action-Choice- Split- Mino leather.,)... (mã hs da phủ màng pu/ mã hs của da phủ màng)
- Mã HS 41079900: Da thuộc đã được gia công (da bò), đã được dán màng nhựa(Đơn giá gia công 0.11 Usd)... (mã hs da thuộc đã đượ/ mã hs của da thuộc đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites)... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (hàng tái xuất theo tờ khai nhập 102419171300/ E21, thuộc dòng hàng số 2)... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc, đã được gia công thêm sau khi thuộc(hàng không thuộc danh mục Cites) bồi 1 lớp keo... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (COW LEATHER:46.50SQFT). Hàng xuất trả TKN:102512818220/E11 ngày 05/03/2019. Invoice No: 20190304... (mã hs da bò thuộc co/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900:  Da bò đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc) hàng không thuộc danh mục cites TX theo TK102478670120 ngày 12/02/2019... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã th)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc, đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites)(chuyển giao từ tờ khai 102449007030-mục 1) ... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (thành phẩm)-Sides TR Official Football Leather#2017-FNC Brown(Extra Tack)Xuất trả hàng NK thuộc TK số 102122670160 ngày19/7/2018 ... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1.1-1.3mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, không nằm trong danh mục CITES).Hàng mới 100%. Tái xuất 1 phần mục số 01 TK: 102332877950-E31... (mã hs da các loại 1/ mã hs của da các loại)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc, tái xuất một phần da bò đã thuộc (không thuộc danh mục CITES)từ dòng hàng số 01 của tờ khai nhập số 102275062040/E21, ngày 15/10/2018... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thật đã thuộc- 1.4 ZW310A WHT PONY PATENT SPLIT LEATHER (da bò,đã thành phẩm Tái xuất từ TK số 102415811960/E31(ngày 31/12/2018) mục 01 và tk 102450402501/ E31 (ngày 19/01/2018) mục 01... (mã hs da thật đã thuộ/ mã hs của da thật đã t)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1.4-1.6mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, tên khoa học Bos Taurus, không nằm trong danh mục CITES). Tái xuất 1 phần mục 7 TK số 102478006261-E31 ngay 12/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs da các loại 1/ mã hs của da các loại)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1.8-2.0mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, tên khoa học Bos Taurus, không nằm trong danh mục CITES). Tái xuất 1 phần mục 6 TK số 102478006261-E31 ngay 12/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs da các loại 1/ mã hs của da các loại)
- Mã HS 41079900: NAPPAS METTALLIC 0301#&Da bò thuộc đã xử lý màu... (mã hs nappas mettalli/ mã hs của nappas metta)
- Mã HS 41079900: ASC-01-VIOLA-W-15-190201#&Da bò thuộc-DYED & TANNED COWHIDE GRAIN LEATHER VIOLA-W 19-0201TPX (BASE: 17-0000TPX) 1.5MM... (mã hs asc01violaw/ mã hs của asc01viola)
- Mã HS 41079900: FUTURE CAT-MI-NA-GLOSSY 0301#&Da bò thuộc đã xử lý màu... (mã hs future catmin/ mã hs của future catm)
- Mã HS 41079900: DA BÒ ĐÃ THUỘC VÀ GIA CÔNG THÊM, MỚI 100%#&... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: COW FINISHED LEATHER- CNF S185829/ 110.4 SF#&... (mã hs cow finished le/ mã hs của cow finished)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc KT 20*10cm (hàng mới 100%)... (mã hs da bò thuộc kt/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THUỘC ĐÃ QUA XỬ LÝ, MÀU NÂU, ĐỘ DÀY (1.8-2.0 MM) SHOULDER IDRO ARIZONA SELECTION 3 BROWN... (mã hs da bò thuộc đã/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (Cow Finished Leather- Tumbled SLT ST-2 Black TK:1.8-2.0mm)... (mã hs da bò thuộc co/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Wax Cliff Red Orange #52. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc wax/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cow Silky Nappa Snow White. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cow/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da tấm chưa định hình đã qua xử lý 219A (TNB.J569), hàng mới 100%... (mã hs da tấm chưa địn/ mã hs của da tấm chưa)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THUỘC- DA BÒ MÀU CARAMEL DÀY 2.0- 2.2 mm (hóa đơn GTGT số 0000524 ngày 05/04/2019 mẫu số 01GTKT3/001/ký hiệu HT/18P)... (mã hs da bò thuộc da/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: DA MẪU... (mã hs da mẫu/ mã hs của da mẫu)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm, dạng không nguyên tấm... (mã hs da bò thành phẩ/ mã hs của da bò thành)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THÀNH PHẨM... (mã hs da bò thành phẩ/ mã hs của da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Lining Leather 1.01/Silver. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc lin/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cliff lining/ E. Tan (Carmel). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cli/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Soft Cliff Cow/White. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc sof/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Doubled Oil Cliff/Black (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc dou/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Oil Cliff/Red #62 (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc oil/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cliff (Non Oil)/White (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cli/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc CZH BBG ST-3/Reddish Brown (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc czh/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Oil HGT/ Black (S). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc oil/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Tumbled SLT ST-2/Navy Blue #29. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc tum/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da nhựa (giả da) ... (mã hs da nhựa giả da/ mã hs của da nhựa giả)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (Cow Finished Leather)... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc mẫu dùng làm túi xách... (mã hs da thuộc mẫu dù/ mã hs của da thuộc mẫu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc, hàng mới 100%... (mã hs da bò thuộc hà/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41120000: Da cừu đã thuộc màu xanh... (mã hs da cừu đã thuộc/ mã hs của da cừu đã th)
- Mã HS 41120000: Dây quai da Kit Brillant MM SS... (mã hs dây quai da kit/ mã hs của dây quai da)
- Mã HS 41120000: Da thuộc (da cừu không có lông)... (mã hs da thuộc da cừ/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 41120000: Dây quai daKit Brillant Mini S SS... (mã hs dây quai dakit/ mã hs của dây quai dak)
- Mã HS 41120000: Da cừu thuộc nhuộm (0.65mm, plain)... (mã hs da cừu thuộc nh/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 41120000: Da cừu thuộc (NPL thuộc tờ khai: 102573650320/ E21- dòng 2)... (mã hs da cừu thuộc n/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 41120000: DA LỢN ĐÃ THUỘC VÀ GIA CÔNG THÊM, MỚI 100%#&... (mã hs da lợn đã thuộc/ mã hs của da lợn đã th)
- Mã HS 41120000: Da thuộc dùng trong sản xuất giầy, hàng mới 100%#&... (mã hs da thuộc dùng t/ mã hs của da thuộc dùn)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc... (mã hs da dê thuộc/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc... (mã hs da dê đã thuộc/ mã hs của da dê đã thu)
- Mã HS 41131000: Da thuộc (da dê)... (mã hs da thuộc da dê/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc nhuộm... (mã hs da dê thuộc nhu/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc nhuộm (Anh)... (mã hs da dê thuộc nhu/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc Mục 01 TKN 102475728460... (mã hs da dê đã thuộc/ mã hs của da dê đã thu)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc đã xử lý màu. Hàng mới 100%... (mã hs da dê thuộc đã/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc. Mới 100%. (Hàng thuộc TK số 102527837860)... (mã hs da dê đã thuộc/ mã hs của da dê đã thu)
- Mã HS 41131000: Da dê đã thuộc- Goat vegetaned, aniline finished (folwed swatches samples)... (mã hs da dê đã thuộc/ mã hs của da dê đã thu)
- Mã HS 41131000: 'Da dê đã thuộc, dày 0.75-0.85mm. Mới 100% (hàng thuộc tờ khai số 102470914010)... (mã hs da dê đã thuộc/ mã hs của da dê đã th)
- Mã HS 41131000: Da dê thuộc (Đã gia công thêm sau khi thuộc) (không thuộc danh mục xin Cites). Hàng tái xuất theo mục (4) thuộc TK102538725220/E21... (mã hs da dê thuộc đã/ mã hs của da dê thuộc)
- Mã HS 41131000: DA CỪU ĐÃ THUỘC VÀ GIA CÔNG THÊM, MỚI 100%#&... (mã hs da cừu đã thuộc/ mã hs của da cừu đã th)
- Mã HS 41131000: Đế trong của giày... (mã hs đế trong của gi/ mã hs của đế trong của)
- Mã HS 41131000: da dê... (mã hs da dê/ mã hs của da dê)
- Mã HS 41132000: Da heo thuộc... (mã hs da heo thuộc/ mã hs của da heo thuộc)
- Mã HS 41132000: Da heo đã thuộc... (mã hs da heo đã thuộc/ mã hs của da heo đã th)
- Mã HS 41132000: Da heo thuộc thành phẩm... (mã hs da heo thuộc th/ mã hs của da heo thuộc)
- Mã HS 41132000: Da lợn thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc... (mã hs da lợn thuộc đã/ mã hs của da lợn thuộc)
- Mã HS 41132000: Da heo đã đánh bóng, đánh mềm và phối màu dạng tấm... (mã hs da heo đã đánh/ mã hs của da heo đã đá)
- Mã HS 41132000: Da lợn thuộc, đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites)... (mã hs da lợn thuộc đ/ mã hs của da lợn thuộc)
- Mã HS 41133000: Da trăn thuộc... (mã hs da trăn thuộc/ mã hs của da trăn thuộ)
- Mã HS 41133000: Da cá sấu thuộc-tên khoa học: crocodylus siamensis/ cá sấu nước ngọt (skin- length:70-200cm), mới 100%... (mã hs da cá sấu thuộc/ mã hs của da cá sấu th)
- Mã HS 41133000: Da cá sấu đã qua sơ chế được sấy khô khoảng 80%, (Siamese crocodile), kích thước: dài (100-170)cm. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs da cá sấu đã qu/ mã hs của da cá sấu đã)
- Mã HS 41139000: Da cừu thuộc... (mã hs da cừu thuộc/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 41139000: Da cừu đã thuộc... (mã hs da cừu đã thuộc/ mã hs của da cừu đã th)
- Mã HS 41139000: Da ngựa đã thuộc... (mã hs da ngựa đã thuộ/ mã hs của da ngựa đã t)
- Mã HS 41139000: Da chuột túi thuộc... (mã hs da chuột túi th/ mã hs của da chuột túi)
- Mã HS 41139000: Da bò đã thuộc, Hàng xuất trả theo tờ khai 102575591900 E11 mới 100%... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41139000: Da thuộc dùng để sản xuất giầy, hàng mới 100%#&... (mã hs da thuộc dùng đ/ mã hs của da thuộc dùn)
- Mã HS 41139000: Mẫu da bò... (mã hs mẫu da bò/ mã hs của mẫu da bò)
- Mã HS 41139000: Da bò thuộc, mới 100%... (mã hs da bò thuộc mớ/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 41151000: Da (đã cắt)... (mã hs da đã cắt/ mã hs của da đã cắt)
- Mã HS 41151000: MIẾNG KIM LOẠI... (mã hs miếng kim loại/ mã hs của miếng kim lo)
- Mã HS 41151000: Dây viền bằng da thuộc... (mã hs dây viền bằng d/ mã hs của dây viền bằn)
- Mã HS 41151000: Vải da mẫu dùng sản xuất giày#&... (mã hs vải da mẫu dùng/ mã hs của vải da mẫu d)
- Mã HS 41151000: Vải da, màu trắng, mã hàng 566.584, hàng mẫu#&... (mã hs vải da màu trắ/ mã hs của vải da màu)
- Mã HS 41151000: Vải da dùng để sản xuất giày, 1.8-2.0mm, màu nâu, hàng mẫu#&... (mã hs vải da dùng để/ mã hs của vải da dùng)
- Mã HS 41151000: DA BỌC YÊN XE dùng cho xe máy Yamaha/ BW5-F470F-10/ Hàng mới ... (mã hs da bọc yên xe d/ mã hs của da bọc yên x)
- Mã HS 41151000: Da bò tái chế, kích thước: 1.42m x 1.17m x 1.5mm, (16200 tấm) ... (mã hs da bò tái chế/ mã hs của da bò tái ch)
- Mã HS 41151000: Da bò đã thuộc, kích thước: 1.42m x 1.17m x 1.5mm, (56 kiện) ... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 41151000: Da bò tấm (đã thuộc), 72 kiện... (mã hs da bò tấm đã t/ mã hs của da bò tấm đ)
- Mã HS 41152000: Phế liệu loại ra từ quá trình sản xuất (nằm ngoài Định mức)- Bột da (Wet blue cow hide powder)... (mã hs phế liệu loại r/ mã hs của phế liệu loạ)
- Mã HS 41152000: PHỤ LIỆU MAY BẰNG DA BÒ... (mã hs phụ liệu may bằ/ mã hs của phụ liệu may)