Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 4001- 4017

>> HS Code 3901- 3926 >> HS Code 4101- 4115

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
4001 Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải. Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip.
400110 - Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa: - Natural rubber latex, whether or not pre- vulcanised:
- - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: - - Exceeding 0.5 % by volume of ammonia content:
40011011 - - - Mủ cao su cô đặc bằng phương pháp ly tâm (SEN) - - - Centrifuged concentrate rubber latex
40011019 - - - Loại khác - - - Other
- - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: - - Not exceeding 0.5 % by volume of ammonia content:
40011021 - - - Mủ cao su cô đặc bằng phương pháp ly tâm (SEN) - - - Centrifuged concentrate rubber latex
40011029 - - - Loại khác - - - Other
- Cao su tự nhiên ở dạng khác: - Natural rubber in other forms:
400121 - - Tờ cao su xông khói (SEN): - - Smoked sheets:
40012110 - - - RSS hạng 1 - - - RSS Grade 1
40012120 - - - RSS hạng 2 - - - RSS Grade 2
40012130 - - - RSS hạng 3 - - - RSS Grade 3
40012140 - - - RSS hạng 4 - - - RSS Grade 4
40012150 - - - RSS hạng 5 - - - RSS Grade 5
40012190 - - - Loại khác - - - Other
400122 - - Cao su tự nhiên được định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) (SEN): - - Technically specified natural rubber (TSNR):
40012210 - - - TSNR 10 - - - TSNR 10
40012220 - - - TSNR 20 - - - TSNR 20
40012230 - - - TSNR L - - - TSNR L
40012240 - - - TSNR CV - - - TSNR CV
40012250 - - - TSNR GP - - - TSNR GP
40012290 - - - Loại khác - - - Other
400129 - - Loại khác: - - Other:
40012910 - - - Cao su dạng tờ được làm khô bằng không khí (SEN) - - - Air-dried sheets
40012920 - - - Crếp từ mủ cao su (SEN) - - - Latex crepes
40012930 - - - Crếp làm đế giày (SEN) - - - Sole crepes
40012940 - - - Crếp tái chế, kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn (SEN) - - - Remilled crepes, including flat bark crepes
40012950 - - - Crếp loại khác - - - Other crepes
40012960 - - - Cao su chế biến cao cấp - - - Superior processing rubber
40012970 - - - Váng cao su - - - Skim rubber
40012980 - - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã xông khói) và phần thừa lại trên chén (SEN) - - - Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump
- - - Loại khác: - - - Other:
40012991 - - - - Dạng nguyên sinh - - - - In primary forms
40012999 - - - - Loại khác - - - - Other
400130 - Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự: - Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums:
40013020 - - Dạng nguyên sinh - - In primary forms
40013090 - - Loại khác - - Other
4002 Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải. Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.
- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren- butadien đã được carboxyl hóa (XSBR): - Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR):
40021100 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) - - Latex
400219 - - Loại khác: - - Other:
40021910 - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn - - - In primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
40021990 - - - Loại khác - - - Other
400220 - Cao su butadien (BR): - Butadiene rubber (BR):
40022010 - - Dạng nguyên sinh - - In primary forms
40022090 - - Loại khác - - Other
- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR): - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo- isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR):
400231 - - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR): - - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR):
40023110 - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn - - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
40023190 - - - Loại khác - - - Other
400239 - - Loại khác: - - Other:
40023910 - - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn - - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
40023990 - - - Loại khác - - - Other
- Cao su chloroprene (chlorobutadiene) (CR): - Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR):
40024100 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) - - Latex
400249 - - Loại khác: - - Other:
40024910 - - - Dạng nguyên sinh - - - In primary forms
40024990 - - - Loại khác - - - Other
- Cao su acrylonitril-butadien (NBR): - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR):
40025100 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) - - Latex
400259 - - Loại khác: - - Other:
40025910 - - - Dạng nguyên sinh - - - In primary forms
40025990 - - - Loại khác - - - Other
400260 - Cao su isopren (IR): - Isoprene rubber (IR):
40026010 - - Dạng nguyên sinh - - In primary forms
40026090 - - Loại khác - - Other
400270 - Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM): - Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM):
40027010 - - Dạng nguyên sinh - - In primary forms
40027090 - - Loại khác - - Other
400280 - Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này: - Mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading:
40028010 - - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp - - Mixtures of natural rubber latex with synthetic rubber latex
40028090 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
40029100 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) - - Latex
400299 - - Loại khác: - - Other:
40029920 - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn - - - In primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
40029990 - - - Loại khác - - - Other
40030000 Cao su tái sinh ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải. Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip.
40040000 Phế liệu, phế thải và mảnh vụn từ cao su (trừ cao su cứng) và bột và hạt thu được từ chúng. Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom.
4005 Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải. Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip.
400510 - Hỗn hợp với muội carbon hoặc silica: - Compounded with carbon black or silica:
40051010 - - Của keo tự nhiên - - Of natural gums
40051090 - - Loại khác - - Other
40052000 - Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10 - Solutions; dispersions other than those of subheading 4005.10
- Loại khác: - Other:
400591 - - Dạng tấm, tờ và dải: - - Plates, sheets and strip:
40059110 - - - Của keo tự nhiên - - - Of natural gums
40059190 - - - Loại khác - - - Other
400599 - - Loại khác: - - Other:
40059910 - - - Dạng latex (dạng mủ cao su) - - - Latex
40059920 - - - Cao su tự nhiên được pha trộn với các chất trừ carbon hoặc silica - - - Natural rubber compounded with substances other than carbon or silica
40059990 - - - Loại khác - - - Other
4006 Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa và vòng), bằng cao su chưa lưu hóa. Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber.
40061000 - Dải “camel-back” dùng để đắp lại lốp cao su - “Camel-back” strips for retreading rubber tyres
400690 - Loại khác: - Other:
- - Của keo tự nhiên: - - Of natural gums:
40069011 - - - Các sản phẩm - - - Articles
40069019 - - - Loại khác - - - Other
40069090 - - Loại khác - - Other
40070000 Chỉ sợi và dây bện bằng cao su lưu hóa. Vulcanised rubber thread and cord.
4008 Tấm, tờ, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
- Từ cao su xốp: - Of cellular rubber:
400811 - - Dạng tấm, tờ và dải: - - Plates, sheets and strip:
40081110 - - - Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải dệt - - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side
40081120 - - - Loại khác, miếng, tấm ghép với nhau để lát nền và ốp tường - - - Other, floor tiles and wall tiles
40081190 - - - Loại khác - - - Other
40081900 - - Loại khác - - Other
- Từ cao su không xốp: - Of non-cellular rubber:
400821 - - Dạng tấm, tờ và dải: - - Plates, sheets and strip:
40082110 - - - Chiều dày trên 5 mm, có một mặt được lót vải dệt - - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side
40082120 - - - Loại khác, miếng, tấm ghép với nhau để lát nền và ốp tường - - - Other, floor tiles and wall tiles
40082130 - - - Băng chắn nước (SEN) - - - Water stop
40082140 - - - Tờ cao su dùng làm đế giày - - - Rubber soling sheet
40082190 - - - Loại khác - - - Other
40082900 - - Loại khác - - Other
4009 Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm). Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges).
- Chưa gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác: - Not reinforced or otherwise combined with other materials:
40091100 - - Không kèm phụ kiện ghép nối - - Without fittings
400912 - - Có kèm phụ kiện ghép nối: - - With fittings:
40091210 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40091290 - - - Loại khác - - - Other
- Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với kim loại: - Reinforced or otherwise combined only with metal:
400921 - - Không kèm phụ kiện ghép nối: - - Without fittings:
40092110 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40092190 - - - Loại khác - - - Other
400922 - - Có kèm phụ kiện ghép nối: - - With fittings:
40092210 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40092290 - - - Loại khác - - - Other
- Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với vật liệu dệt: - Reinforced or otherwise combined only with textile materials:
400931 - - Không kèm phụ kiện ghép nối: - - Without fittings:
40093110 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40093120 - - - Ống vòi cao su dùng cho bếp ga (SEN) - - - Rubber hose of a kind used for gas stove
- - - Loại khác: - - - Other:
40093191 - - - - Ống dẫn nhiên liệu, ống dẫn nhiệt và ống dẫn nước, dùng cho xe gắn động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11 - - - - Fuel hoses, heater hoses and water hoses, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
40093199 - - - - Loại khác - - - - Other
400932 - - Có kèm phụ kiện ghép nối: - - With fittings:
40093210 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40093220 - - - Ống vòi cao su dùng cho bếp ga (SEN) - - - Rubber hose of a kind used for gas stove
40093290 - - - Loại khác - - - Other
- Đã gia cố hoặc kết hợp với vật liệu khác: - Reinforced or otherwise combined with other materials:
400941 - - Không kèm phụ kiện ghép nối: - - Without fittings:
40094110 - - - Ống vòi cao su dùng cho bếp ga (SEN) - - - Rubber hose of a kind used for gas stove
40094190 - - - Loại khác - - - Other
400942 - - Có kèm phụ kiện ghép nối: - - With fittings:
40094210 - - - Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ (SEN) - - - Mining slurry suction and discharge hoses
40094220 - - - Ống vòi cao su dùng cho bếp ga (SEN) - - - Rubber hose of a kind used for gas stove
40094290 - - - Loại khác - - - Other
4010 Băng tải hoặc đai tải hoặc băng truyền (dây cu roa) hoặc đai truyền, bằng cao su lưu hóa. Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber.
- Băng tải hoặc đai tải: - Conveyor belts or belting:
40101100 - - Chỉ được gia cố bằng kim loại - - Reinforced only with metal
40101200 - - Chỉ được gia cố bằng vật liệu dệt - - Reinforced only with textile materials
40101900 - - Loại khác - - Other
- Băng truyền hoặc đai truyền: - Transmission belts or belting:
40103100 - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm - - Endless transmission belts of trapezoidal cross- section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
40103200 - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), trừ băng truyền có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm - - Endless transmission belts of trapezoidal cross- section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
40103300 - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm nhưng không quá 240 cm - - Endless transmission belts of trapezoidal cross- section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
40103400 - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), trừ băng truyền có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm nhưng không quá 240 cm - - Endless transmission belts of trapezoidal cross- section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
40103500 - - Băng truyền đồng bộ liên tục, có chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 150 cm - - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm
40103600 - - Băng truyền đồng bộ liên tục, có chu vi ngoài trên 150 cm nhưng không quá 198 cm - - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm
40103900 - - Loại khác - - Other
4011 Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng. New pneumatic tyres, of rubber.
40111000 - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
401120 - Loại dùng cho ô tô khách (buses) (1) hoặc ô tô chở hàng (lorries): - Of a kind used on buses or lorries:
40112010 - - Chiều rộng không quá 450 mm - - Of a width not exceeding 450 mm
40112090 - - Loại khác - - Other
40113000 - Loại sử dụng cho phương tiện bay - Of a kind used on aircraft
40114000 - Loại dùng cho xe môtô - Of a kind used on motorcycles
40115000 - Loại dùng cho xe đạp - Of a kind used on bicycles
40117000 - Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines
401180 - Loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp: - Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines:
- - Có kích thước vành không quá 61 cm: - - Having a rim size not exceeding 61 cm:
40118011 - - - Loại dùng cho xe kéo, máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, xe nâng hàng, xe cút kít hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác - - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts, wheel-barrows or other industrial handling vehicles and machines
40118019 - - - Loại khác - - - Other
- - Có kích thước vành trên 61 cm: - - Having a rim size exceeding 61 cm:
40118021 - - - Loại dùng cho xe kéo, máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, xe nâng hàng hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác - - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts or other industrial handling vehicles and machines
40118029 - - - Loại khác - - - Other
401190 - Loại khác: - Other:
40119010 - - Loại dùng cho xe thuộc Chương 87 - - Of a kind used on vehicles of Chapter 87
40119020 - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
40119030 - - Loại khác, có chiều rộng trên 450 mm - - Other, of a width exceeding 450 mm
40119090 - - Loại khác - - Other
4012 Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su. Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.
- Lốp đắp lại: - Retreaded tyres:
40121100 - - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) - - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
401212 - - Loại dùng cho ô tô khách (1) hoặc ô tô chở hàng: - - Of a kind used on buses or lorries:
40121210 - - - Chiều rộng không quá 450 mm - - - Of a width not exceeding 450 mm
40121290 - - - Loại khác - - - Other
40121300 - - Loại sử dụng cho phương tiện bay - - Of a kind used on aircraft
401219 - - Loại khác: - - Other:
40121930 - - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 - - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
40121940 - - - Loại dùng cho các xe thuộc Chương 87 - - - Of a kind used on vehicles of Chapter 87
40121990 - - - Loại khác - - - Other
401220 - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng: - Used pneumatic tyres:
40122010 - - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) - - Of a kind used on motor cars (including station wagons, racing cars)
- - Loại dùng cho ô tô khách (1) hoặc ô tô chở hàng: - - Of a kind used on buses or lorries:
40122021 - - - Chiều rộng không quá 450 mm - - - Of a width not exceeding 450 mm
40122029 - - - Loại khác - - - Other
40122030 - - Loại sử dụng cho phương tiện bay - - Of a kind used on aircraft
40122040 - - Loại dùng cho xe môtô - - Of a kind used on motorcycles
40122050 - - Loại dùng cho xe đạp - - Of a kind used on bicycles
40122060 - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
40122070 - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 - - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87
- - Loại khác: - - Other:
40122091 - - - Lốp trơn (SEN) - - - Buffed tyres
40122099 - - - Loại khác - - - Other
401290 - Loại khác: - Other:
- - Lốp đặc: - - Solid tyres:
40129014 - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm - - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm
40129015 - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 - - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm, for use on vehicles of heading 87.09
40129016 - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm - - - Other solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm
40129019 - - - Loại khác - - - Other
- - Lốp nửa đặc: - - Cushion tyres:
40129021 - - - Có chiều rộng không quá 450 mm - - - Of a width not exceeding 450 mm
40129022 - - - Có chiều rộng trên 450 mm - - - Of a width exceeding 450 mm
40129070 - - Hoa lốp đắp lại có chiều rộng không quá 450 mm - - Replaceable tyre treads of a width not exceeding 450 mm
40129080 - - Lót vành - - Tyre flaps
40129090 - - Loại khác - - Other
4013 Săm các loại, bằng cao su. Inner tubes, of rubber.
401310 - Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô khách (1) hoặc ô tô chở hàng: - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries:
- - Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua): - - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars):
40131011 - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
40131019 - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
- - Loại dùng cho ô tô khách (1) hoặc ô tô chở hàng: - - Of a kind used on buses or lorries:
40131021 - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
40131029 - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
40132000 - Loại dùng cho xe đạp - Of a kind used on bicycles
401390 - Loại khác: - Other:
- - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30: - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30:
40139011 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
40139019 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
40139020 - - Loại dùng cho xe môtô - - Of a kind used on motorcycles
- - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87: - - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87:
40139031 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
40139039 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
40139040 - - Loại sử dụng cho phương tiện bay - - Of a kind used on aircraft
- - Loại khác: - - Other:
40139091 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
40139099 - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm - - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
4014 Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối bằng cao su cứng. Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber.
40141000 - Bao tránh thai - Sheath contraceptives
401490 - Loại khác: - Other:
40149010 - - Núm vú của bình cho trẻ em ăn và các loại tương tự - - Teats for feeding bottles and similar articles
40149040 - - Nút đậy dùng cho dược phẩm - - Stoppers for pharmaceutical use
40149050 - - Bao ngón tay - - Finger stalls
40149090 - - Loại khác - - Other
4015 Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
- Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay: - Gloves, mittens and mitts:
40151100 - - Dùng trong phẫu thuật - - Surgical
40151900 - - Loại khác - - Other
401590 - Loại khác: - Other:
40159010 - - Tạp dề chì để chống phóng xạ - - Lead aprons
40159020 - - Bộ đồ của thợ lặn - - Divers' suits (wet suits)
40159090 - - Loại khác - - Other
4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber.
401610 - Bằng cao su xốp: - Of cellular rubber:
40161010 - - Lót, đệm cho các sản phẩm may mặc hoặc cho các đồ phụ trợ của quần áo - - Padding for articles of apparel or clothing accessories
40161020 - - Tấm, miếng ghép với nhau để lát nền và ốp tường - - Floor tiles and wall tiles
40161090 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
401691 - - Tấm phủ sàn và tấm, đệm trải sàn (mat): - - Floor coverings and mats:
40169110 - - - Tấm, đệm (mat) - - - Mats
40169120 - - - Dạng tấm rời để ghép - - - Tiles
40169190 - - - Loại khác - - - Other
401692 - - Tẩy: - - Erasers:
40169210 - - - Đầu tẩy (eraser tips) - - - Eraser tips
40169290 - - - Loại khác - - - Other
401693 - - Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác: - - Gaskets, washers and other seals:
40169310 - - - Loại dùng để cách điện cho các chân tụ điện (SEN) - - - Of a kind used to insulate the terminal leads of electrolytic capacitors
40169320 - - - Miếng đệm và vành khung tròn, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11 - - - Gaskets and o-rings, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
40169390 - - - Loại khác - - - Other
40169400 - - Đệm chống va cho tàu thuyền hoặc ụ tàu, có hoặc không bơm phồng được - - Boat or dock fenders, whether or not inflatable
40169500 - - Các sản phẩm có thể bơm phồng khác - - Other inflatable articles
401699 - - Loại khác: - - Other:
- - - Bộ phận và phụ kiện dùng cho xe thuộc Chương 87: - - - Parts and accessories of a kind used for vehicles of Chapter 87
40169911 - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05, trừ viền cao su quanh kính cửa - - - - For vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.05, other than weatherstripping
40169912 - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.11 - - - - For vehicles of heading 87.11
40169913 - - - - Viền cao su quanh kính cửa, dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 - - - - Weatherstripping, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
40169915 - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.09, 87.13, 87.15 hoặc 87.16 - - - - For vehicles of heading 87.09, 87.13, 87.15 or 87.16
40169916 - - - - Chắn bùn xe đạp (SEN) - - - - Bicycle mudguards
40169917 - - - - Bộ phận của xe đạp (SEN) - - - - Bicycle parts
40169918 - - - - Phụ kiện khác của xe đạp (SEN) - - - - Other bicycle accessories
40169919 - - - - Loại khác - - - - Other
40169920 - - - Bộ phận và phụ kiện của dù xoay thuộc nhóm 88.04 - - - Parts and accessories of rotochutes of heading 88.04
40169930 - - - Dải cao su - - - Rubber bands
40169940 - - - Tấm, miếng rời ghép với nhau để ốp tường - - - Wall tiles
- - - Các sản phẩm khác sử dụng cho máy hoặc các thiết bị điện hoặc cơ khí, hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác: - - - Other articles of a kind used in machinery or mechanical or electrical appliances, or for other technical uses:
40169951 - - - - Trục lăn cao su - - - - Rubber rollers
40169952 - - - - Cốt làm lốp (Tyre mould bladders) (SEN) - - - - Tyre mould bladders
40169953 - - - - Nắp chụp cách điện - - - - Electrical insulator hoods
40169954 - - - - Vòng và vỏ bọc bằng cao su sử dụng cho hệ thống dây điện của ô tô - - - - Rubber grommets and rubber covers for automotive wiring harnesses
40169959 - - - - Loại khác - - - - Other
40169960 - - - Lót đường ray xe lửa (rail pad) - - - Rail pads
40169970 - - - Loại chịu lực xây dựng kể cả lực cầu - - - Structural bearings including bridge bearings
- - - Loại khác: - - - Other:
40169991 - - - - Khăn trải bàn - - - - Table coverings
40169999 - - - - Loại khác - - - - Other
4017 Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng. Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber.
40170010 - Tấm, miếng ghép với nhau để lát nền và ốp tường - Floor tiles and wall tiles
40170020 - Các sản phẩm bằng cao su cứng khác - Other articles of hard rubber
40170090 - Loại khác - Other

- Mã HS 40012210: Cao su tự nhiên SVR 10 (Đã định chuẩn kỹ thuật, 35 kg/bành. Hàng mới 100%)... (mã hs cao su tự nhiên/ mã hs của cao su tự nh)
- Mã HS 40012210: NATURAL RUBBER CSR10 (CAO SU THIÊN NHIÊN CSR10)... (mã hs natural rubber/ mã hs của natural rubb)
- Mã HS 40012999: Băng tải răng-Synchronous belt. Hàng mới 100%... (mã hs băng tải răngs/ mã hs của băng tải răn)
- Mã HS 40021100: Cao su Styrene Butadien dạng latex- VP LATEX VPL 0653 (hàng mới 100%) (KQGĐ số: 476/TB-KĐ4 Ngày: 02/04/2019)... (mã hs cao su styrene/ mã hs của cao su styre)
- Mã HS 40021910: Cao su SBS (Styrene-Butadiene-Styrene) DZ-4008, nguyên sinh, dạng hạt (25KG/BAG), hàng mới 100%... (mã hs cao su sbs sty/ mã hs của cao su sbs)
- Mã HS 40021990: Hỗn hợp cao su Styren-butadien, axit béo, rosin và dầu khoáng, nguyên sinh ở dạng khối. SBR 1723H... (mã hs hỗn hợp cao su/ mã hs của hỗn hợp cao)
- Mã HS 40021990: Cao su Styren Butadien... (mã hs cao su styren b/ mã hs của cao su styre)
- Mã HS 40021990: Chun nịt/Hàng mới 100%... (mã hs chun nịt/hàng m/ mã hs của chun nịt/hàn)
- Mã HS 40022010: Cao su Polybutadiene nguyên sinh, dạng khối (SYNTHETIC RUBBER (POLYBUTADIENE RUBBER) PBR CISAMER 01), dùng làm nguyên liệu sản xuất lốp xe, mới 100%... (mã hs cao su polybuta/ mã hs của cao su polyb)
- Mã HS 40022090: Cao su các loại... (mã hs cao su các loại/ mã hs của cao su các l)
- Mã HS 40022090: BUTADIENE RUBBER INTENE 50 (Cao su tổng hợp Butadiene Intene 50)... (mã hs butadiene rubbe/ mã hs của butadiene ru)
- Mã HS 40023190: Cao su isopren IRMS, dạng bột (20 kg/ hộp), dùng sản xuất miếng matit để gắn nối, hàng mới 100%... (mã hs cao su isopren/ mã hs của cao su isopr)
- Mã HS 40029990: Cao su dẻo tổng hợp dẫn xuất từ dầu dạng nguyên sinh GB802T BLACK (hàng mới 100%)... (mã hs cao su dẻo tổng/ mã hs của cao su dẻo t)
- Mã HS 40030000: Cao su tái sinh dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng- Reclaimed Rubber (gd so: 2371/N3.12/TD ngay 08/09/2012)... (mã hs cao su tái sinh/ mã hs của cao su tái s)
- Mã HS 40040000: Rẻo cao su, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs rẻo cao su hàn/ mã hs của rẻo cao su)
- Mã HS 40040000: Mút dán vải, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại.... (mã hs mút dán vải hà/ mã hs của mút dán vải)
- Mã HS 40040000: Rẻo mút dán vải, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs rẻo mút dán vải/ mã hs của rẻo mút dán)
- Mã HS 40040000: Xốp chưa dán, mút sâu, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs xốp chưa dán m/ mã hs của xốp chưa dán)
- Mã HS 40040000: Cao su phế liệu (Phế liệu và mảnh vụn từ cao su, loại thải trong quá trình sản xuất, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs cao su phế liệu/ mã hs của cao su phế l)
- Mã HS 40040000: Găng tay, bao tay ngón cao su phế liệu (Phế liệu dạng vụn mảnh loại thải trong quá trình sản xuất, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs găng tay bao t/ mã hs của găng tay ba)
- Mã HS 40040000: Phế liệu Gang tay cao su thu hồi từ quá trình sản xuất (tỷ lệ tạp chất khác còn lẫn không quá 5% khối lượng) (đóng trong 3 kiện, trong đó kiện 1-kiện 2 đóng 70kg/kiện, kiện 3 đóng 22.9kg/kiện)... (mã hs phế liệu gang t/ mã hs của phế liệu gan)
- Mã HS 40040000: Phế liệu và vụn cao su (từ sản phẩm gia công)... (mã hs phế liệu và vụn/ mã hs của phế liệu và)
- Mã HS 40040000: Xốp chưa dán- mút sâu (Unlaminated polyurethane foam) (Rẻo mousse xốp)... (mã hs xốp chưa dán m/ mã hs của xốp chưa dán)
- Mã HS 40040000: Rìa, Rẻo cao su các loại (rubber flashing) (Phế liệu)... (mã hs rìa rẻo cao su/ mã hs của rìa rẻo cao)
- Mã HS 40040000: Rẻo cao su (phế liệu cao su được loại ra từ QTSX giầy)... (mã hs rẻo cao su phế/ mã hs của rẻo cao su)
- Mã HS 40051090: Silicone KE-941-U,SHIN-ETSU SILICONE, Hợp chất cao su dùng trong sản xuất cao su kỹ thuật, Dạng nguyên sinh, 1Kg/bịch, Hàng mới 100%... (mã hs silicone ke941/ mã hs của silicone ke)
- Mã HS 40051090: Hỗn hợp cao su đã cán luyện Compound M07096-80 dùng trong SX SP cao su... (mã hs hỗn hợp cao su/ mã hs của hỗn hợp cao)
- Mã HS 40052000: Chất xử lý LOCTITE BONDACE 14-2 13KG (hỗn hợp thành phần gồm: Methylcyclohexane: 30-60 %, Isoheptane: 30-60 %, n-Heptane: 10-30 %, Rubber, natural: 1-10%, 13Kg/thùng... (mã hs chất xử lý loct/ mã hs của chất xử lý l)
- Mã HS 40052000: Tuýp cao su 450ml dự phòng dùng để vá vỏ xe_INV 23237_A 000 583 68 03_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs tuýp cao su 450/ mã hs của tuýp cao su)
- Mã HS 40059990: Cao su dạng bánh mã 29406ACM dùng để SX ống cao su dẫn nhiên liệu làm mát máy ô tô (Theo TKN:102997552121)#&TĐMĐSDSP... (mã hs cao su dạng bán/ mã hs của cao su dạng)
- Mã HS 40069090: Dây cao su, mới 100%... (mã hs dây cao su mới/ mã hs của dây cao su)
- Mã HS 40070000: Chun loại nhỏ... (mã hs chun loại nhỏ/ mã hs của chun loại nh)
- Mã HS 40070000: Chun No.3 (bằng Polyester và Polyurethan)... (mã hs chun no3 bằng/ mã hs của chun no3 b)
- Mã HS 40081190: Miếng đệm xốp các loại... (mã hs miếng đệm xốp c/ mã hs của miếng đệm xố)
- Mã HS 40081190: Bảo ôn phi 10-15mm, bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs bảo ôn phi 101/ mã hs của bảo ôn phi 1)
- Mã HS 40081190: Mút cao su xốp dạng tấm (rộng 1m, dài 2.3m, dày 27mm, 500 tấm)... (mã hs mút cao su xốp/ mã hs của mút cao su x)
- Mã HS 40081190: NGUYÊN LIÊU SAN XUÂT GIAY:TÂM CAO SU XÔP KHÔ 56".HANG MOI 100%... (mã hs nguyên liêu san/ mã hs của nguyên liêu)
- Mã HS 40081190: Miếng đệm cao su dính 1 mặt dạng chiếc dùng sản xuất mạch in điện thoại di động.... (mã hs miếng đệm cao s/ mã hs của miếng đệm ca)
- Mã HS 40081190: Miếng lót giày bằng cao su xốp, Mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ mã hs của miếng lót gi)
- Mã HS 40081190: Đầu nhíp bằng Silicone (màu trắng), hàng mới 100%... (mã hs đầu nhíp bằng s/ mã hs của đầu nhíp bằn)
- Mã HS 40081900: Mút Đài Loan loại 1... (mã hs mút đài loan lo/ mã hs của mút đài loan)
- Mã HS 40081900: Cao su màu... (mã hs cao su màu/ mã hs của cao su màu)
- Mã HS 40081900: Mút cao su xốp dạng cuộn, dày 3mm (rộng 1m, dài 100m/cuộn, 34 Cuộn)... (mã hs mút cao su xốp/ mã hs của mút cao su x)
- Mã HS 40081900: Dây nịt cao su, kích thước 180mmx5mmx0.4mm, dùng để sản xuất đồ chơi. Hàng mới 100%... (mã hs dây nịt cao su/ mã hs của dây nịt cao)
- Mã HS 40081900: Miếng lót EVA... (mã hs miếng lót eva/ mã hs của miếng lót ev)
- Mã HS 40081900: Miếng đệm giầy dép các loại... (mã hs miếng đệm giầy/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40081900: Mút xốp khổ 60"... (mã hs mút xốp khổ 60/ mã hs của mút xốp khổ)
- Mã HS 40081900: Xốp eva bồi mút xốp 54''(1724.8y)... (mã hs xốp eva bồi mút/ mã hs của xốp eva bồi)
- Mã HS 40081900: XỐP HÀNG 18KG/M3 (2000 X 1000 X 10 MM). HÀNG MỚI 100%... (mã hs xốp hàng 18kg/m/ mã hs của xốp hàng 18k)
- Mã HS 40081900: Mút xốp trắng 3mm, khổ 1500mm, hàng mới 100%... (mã hs mút xốp trắng 3/ mã hs của mút xốp trắn)
- Mã HS 40081900: Mút xốp trắng 6mm, khổ 1600mm, hàng mới 100%... (mã hs mút xốp trắng 6/ mã hs của mút xốp trắn)
- Mã HS 40081900: Chun cửa giầy (tơ nhân tạo 70%, cao su tổng hợp 30%)... (mã hs chun cửa giầy/ mã hs của chun cửa giầ)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp... (mã hs miếng xốp/ mã hs của miếng xốp)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp cao su-MAGNET&FOAM RUBBER ASS'Y\P/N:300823003 FERRITE*1PC+P/N:560444002 FOAM RUBBER/C4305*2PC\A501. Hàng mới 100%... (mã hs miếng xốp cao s/ mã hs của miếng xốp ca)
- Mã HS 40082120: Thảm xanh chống tĩnh điện (Rộng 1m dài 10m dày 2mm) chất liệu cao su lưu hóa... (mã hs thảm xanh chống/ mã hs của thảm xanh ch)
- Mã HS 40082190: Cao su miếng (EPS060100B56)(cao su lưu hóa, không xốp)... (mã hs cao su miếng e/ mã hs của cao su miếng)
- Mã HS 40082190: Cao su các loại (tấm cao su)... (mã hs cao su các loại/ mã hs của cao su các l)
- Mã HS 40082190: Dây cao su sử dụng trong may mặc khổ 9.5mm, 19mm, 16mm, 8mm,12mm... (mã hs dây cao su sử d/ mã hs của dây cao su s)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (hàng mới 100%) C-330 1Tx1Mx20M... (mã hs tấm cao su hàn/ mã hs của tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Cuộn cao su lưu hóa chống tĩnh điện 1.2mx10mx2mm _ ESD Rubber, dull type [OTR0070]... (mã hs cuộn cao su lưu/ mã hs của cuộn cao su)
- Mã HS 40082190: Cao su non/ GUM TAPE AZUMA PIPE THREAD PURE (60 ROLLS/BOX, 10M)... (mã hs cao su non/ gum/ mã hs của cao su non/)
- Mã HS 40082190: Cao su in offset không xốp đã lưu hóa dùng trong CN in, bao bì, mới 100%- Meiji Offset Blanket 9700A, dày 1.95mm, dạng cuộn, dài 38m/cuộn, chiều rộng 1050mm (30 cuộn)... (mã hs cao su in offse/ mã hs của cao su in of)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su dán trục in, phụ tùng máy in công nghiệp. (Blanket 0.94/680/310). Mới 100%... (mã hs tấm cao su dán/ mã hs của tấm cao su d)
- Mã HS 40082900: Miếng đệm lót cao su... (mã hs miếng đệm lót c/ mã hs của miếng đệm ló)
- Mã HS 40082900: Thảm cách điện hạ áp dạng tấm không xốp,hàng mới 100%... (mã hs thảm cách điện/ mã hs của thảm cách đi)
- Mã HS 40082900: Gioăng chắn dầu làm bằng cao su lưu hóa. Model: 990-929-0 (USG-4S).Uryu. Hàng mới 100%.... (mã hs gioăng chắn dầu/ mã hs của gioăng chắn)
- Mã HS 40082900: Tấm dính từ A4, chất liệu cao su, công dụng liên kết từ tính. Dạng tấm A4, kích thước: 297mmx210mmx1mm. Đóng gói 1 tấm/ túi. Hàng mới 100%... (mã hs tấm dính từ a4/ mã hs của tấm dính từ)
- Mã HS 40091100: Ống cao su hút khí kèm đầu nối,dafi 10m, P/N:8325706, hàng mới 100%... (mã hs ống cao su hút/ mã hs của ống cao su h)
- Mã HS 40091100: Ống cao su chưa gia cố và không kèm phụ kiện ghép nối dùng cho cuộn đánh lửa của xe máy (CO FORM D)... (mã hs ống cao su chưa/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40091100: Ống cao su chống lạnh dùng cho xe máy, chưa gia cố hoặc kết hợp với vật liêu khác, không có phụ kiện ghép nối/R02866... (mã hs ống cao su chốn/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40091100: ống cao su nối bình ắc quy_INV23211_A 000 990 38 72_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su nối/ mã hs của ống cao su n)
- Mã HS 40091100: ống cao su đệm ống thắng_INV23211_A 126 997 76 82_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su đệm/ mã hs của ống cao su đ)
- Mã HS 40091100: ống cao su xả nước bình ắc quy_INV23211_A 024 997 49 82_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su xả n/ mã hs của ống cao su x)
- Mã HS 40091100: ống cao su thoát khí cho hộp số_INV 23238_A 166 330 30 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su thoá/ mã hs của ống cao su t)
- Mã HS 40091100: ống cao su dẫn nước_INV 23236_A 253 800 00 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su dẫn/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40091100: Ống cao su con lăn: 1020*80*60mm, bằng cao su lưu hóa, chưa gia cố, không kèm phụ kiện gép nối, dùng để bọc con lăn. Mới 100%... (mã hs ống cao su con/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40091100: Ống cao su: Phi 35*25mm, bằng cao su lưu hóa, chưa gia cố, không kèm phụ kiện gép nối, dùng để bọc con lăn sắt. Mới 100%... (mã hs ống cao su phi/ mã hs của ống cao su)
- Mã HS 40091100: Phụ tùng xe ô tô: ống thoát nước bằng cao su (chưa gia cố kết hợp v/liệu khác, không kèm P/kiện ghép nối) thay thế xe GAZelle Next 17&19chỗ, tải van 3chỗ 3,5tấn, tải 4,6tấn.Mới 100%.MH A21R22-1303025... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40091100: ống khí xe ACCORD- 17228-R40-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs ống khí xe acco/ mã hs của ống khí xe a)
- Mã HS 40091100: Ống dẫn khí, bầu lọc khí xe CR-V 2017- 17225-R6A-J00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn khí bầ/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40091100: Ống cao su bình xăng (không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 77213KK02000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs ống cao su bình/ mã hs của ống cao su b)
- Mã HS 40091100: Bạc cần ổn định trước 99100680052 (bộ phận của hệ thống gầm máy) phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100%... (mã hs bạc cần ổn định/ mã hs của bạc cần ổn đ)
- Mã HS 40091100: Ống cao su/ 1DY-E1166-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100%... (mã hs ống cao su/ 1dy/ mã hs của ống cao su/)
- Mã HS 40091100: Ống bảo ôn cao su lưu hóa M-FLEX EC TUBE, kích thước 09mm*42mm*54.90M/ CARTON (1 5/8x3/8), số lượng: 300 PCE, mới 100%.... (mã hs ống bảo ôn cao/ mã hs của ống bảo ôn c)
- Mã HS 40091100: Ống nối (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 9044515046, phụ tùng thay thế của xe TOYOTA XA, mới 100%.... (mã hs ống nối cao su/ mã hs của ống nối cao)
- Mã HS 40091290: Ống dẫn khí từ bộ điều khiển đến ống chứa keo bằng cao su đã gắn đầu nối nhựa.Đường kính 6mm, dài 1m/chiếc.Mới 100%... (mã hs ống dẫn khí từ/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40091290: Ống mềm bằng cao su, kèm đầu nối, đường kính 1/4, CATALIZER HOSE 1/4", RUBBER. P/N:719578. Mới 100%... (mã hs ống mềm bằng ca/ mã hs của ống mềm bằng)
- Mã HS 40091290: Phụ tùng xe ô tô Audi: Ống nước (bằng cao su), part no: 079121058J... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40091290: Phụ tùng xe nâng: Ống nhớt, Part no: 1314484023, hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40091290: ống dẫn dầu bằng cao su PA0706*2000CC(P810003566900), hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn dầu bằn/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40092190: Ống liệu lõi thép: Phi 90mm, L10m/ống, ống bằng cao su lõi thép, không kèm phụ kiện ghép nối, dùng dẫn liệu cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs ống liệu lõi th/ mã hs của ống liệu lõi)
- Mã HS 40092190: Ống dẫn khí, đường kính trong phi 10 mm, dày 4 mm, dài 1000 mm,bằng cao su... (mã hs ống dẫn khí đư/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40092190: Dây tuy ô thủy lực cao su... (mã hs dây tuy ô thủy/ mã hs của dây tuy ô th)
- Mã HS 40092290: Ống cao su cuối 3m bằng cao su lưu hóa (3m x DN125) (Dùng cho bơm bê tông). Hàng mới 100%.... (mã hs ống cao su cuối/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40092290: Ống bơm dầu trợ lực lái đi- bằng cao su lưu hóa, có kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5751007000... (mã hs ống bơm dầu trợ/ mã hs của ống bơm dầu)
- Mã HS 40092290: Ống dầu phanh bánh trước, bên trái- thành phần chính bằng cao su lưu hóa có kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 587311M000... (mã hs ống dầu phanh b/ mã hs của ống dầu phan)
- Mã HS 40092290: Ống dầu trợ lực lái- bằng cao su, có kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 575202W000... (mã hs ống dầu trợ lực/ mã hs của ống dầu trợ)
- Mã HS 40092290: Ống dẫn chiu hóa chất TAC Duct EE 21107-50, hàng mới 100%.... (mã hs ống dẫn chiu hó/ mã hs của ống dẫn chiu)
- Mã HS 40092290: Ống dẫn nước phi 1/2" bằng cao su lưu hóa, dài 50m, có khớp nối kim loại, mới 100%,hiệu Pratissoli, hãng sx Interpump, sản xuất năm 2019. Dùng cho xe thông tắc cống... (mã hs ống dẫn nước ph/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40092290: Đường ống nước làm mát chính, bằng cao su kết hợp kim loại, kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 17 12 7 611 149... (mã hs đường ống nước/ mã hs của đường ống nư)
- Mã HS 40092290: Ống dẫn dầu ra khỏi turbô tăng áp, bằng cao su kết hợp kim loại, kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 42 7 617 535... (mã hs ống dẫn dầu ra/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40092290: Ống dẫn dầu vào turbô tăng áp, bằng cao su kết hợp đoạn kim loại, kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 42 7 617 534... (mã hs ống dẫn dầu vào/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40092290: Ống dẫn nước làm mát vào turbô tăng áp, bằng cao su kết hợp kim loại, kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 53 7 605 029... (mã hs ống dẫn nước là/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40092290: Ống hồi nước làm mát về bơm, đoạn nối với turbô tăng áp, bằng cao su kết hợp kim loại, kèm phụ kiện ghép nối (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 53 7 562 149... (mã hs ống hồi nước là/ mã hs của ống hồi nước)
- Mã HS 40092290: Ống cao su dùng cho xe máy Yamaha/ D0200-00001/ Hàng mới 100%... (mã hs ống cao su dùng/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40092290: ống dầu-FR. Brake hose A comp-45124-XG1-0001-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy,mới 100%... (mã hs ống dầufr bra/ mã hs của ống dầufr)
- Mã HS 40092290: ống dầu-RR. Brake hose A comp-43124-XG1-0001-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy,mới 100%... (mã hs ống dầurr bra/ mã hs của ống dầurr)
- Mã HS 40093191: ống cao su dẫn nước trong xe_INV 23210_A 222 830 17 03_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su dẫn/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40093191: ống cao su thông hơi bình nhiên liệu_INV23211_A 222 639 00 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su thôn/ mã hs của ống cao su t)
- Mã HS 40093191: ống cao su thoát nước vị trí dàn nóng máy lạnh_INV23211_A 222 832 08 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su thoá/ mã hs của ống cao su t)
- Mã HS 40093191: Ultra1014-G500:Ống cao su các loại (full set) của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491110-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014g500/ mã hs của ultra1014g5)
- Mã HS 40093191: ỐNG CAO SU (A2740703500)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs ống cao su a27/ mã hs của ống cao su)
- Mã HS 40093191: Ống hút gió vào động cơ- bằng cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 281301D100... (mã hs ống hút gió vào/ mã hs của ống hút gió)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn dầu bôi trơn hộp số vào két làm mát- bằng cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25420BY001... (mã hs ống dẫn dầu bôi/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40093191: Ống cao su hút gió vào động cơ (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 281304D500... (mã hs ống cao su hút/ mã hs của ống cao su h)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn nước làm mát bướm ga- bằng cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2546803020... (mã hs ống dẫn nước là/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40093191: Phụ tùng xe ô tô Audi: Ống nước (bằng cao su), part no: 079121096Q... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn tiếp khí nhiên liệu số 2 (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 238270C05000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs ống dẫn tiếp kh/ mã hs của ống dẫn tiếp)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn xăng (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối) số 2, Part No: 232730C17100, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs ống dẫn xăng c/ mã hs của ống dẫn xăng)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn nước số 1 (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 162610L09100, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống dẫn nước số/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn xăng số 1 (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 232710L14100, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống dẫn xăng số/ mã hs của ống dẫn xăng)
- Mã HS 40093191: Ống dẫn nhiên liệu (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 238010L05000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống dẫn nhiên l/ mã hs của ống dẫn nhiê)
- Mã HS 40093191: Ống của két làm mát số 2 (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 165720L11000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống của két làm/ mã hs của ống của két)
- Mã HS 40093191: Ống thoát nhiệt bằng cao su không kèm phụ kiện ghép nối 1744A077 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs ống thoát nhiệt/ mã hs của ống thoát nh)
- Mã HS 40093191: ống dẫn bằng cao su không kèm phụ kiện ghép nối 2922B019 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 117... (mã hs ống dẫn bằng ca/ mã hs của ống dẫn bằng)
- Mã HS 40093191: Đoạn ống cao su dẫn nước, nối với đường ống nước chính hệ thống làm mát (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 17 12 7 589 929... (mã hs đoạn ống cao su/ mã hs của đoạn ống cao)
- Mã HS 40093199: Ống hơi (bộ xử lý) dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs ống hơi bộ xử/ mã hs của ống hơi bộ)
- Mã HS 40093199: Đườn ống phun u rê dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs đườn ống phun u/ mã hs của đườn ống phu)
- Mã HS 40093199: Đường ống gia nhiệt bình U rê dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs đường ống gia n/ mã hs của đường ống gi)
- Mã HS 40093199: Ống cao su nối của dụng cụ kiểm tra áp suất dầu phanh, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49T018006A... (mã hs ống cao su nối/ mã hs của ống cao su n)
- Mã HS 40093199: ỐNG CAO SU (A2740940191)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs ống cao su a27/ mã hs của ống cao su)
- Mã HS 40093199: Đoạn ống cao su nối với ống gió nạp vào động cơ (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2813807000... (mã hs đoạn ống cao su/ mã hs của đoạn ống cao)
- Mã HS 40093199: Ống thông hơi của máy (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 122620C05000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs ống thông hơi c/ mã hs của ống thông hơ)
- Mã HS 40093199: Ông nối với van kiểm tra (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 44772KK11000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs ông nối với van/ mã hs của ông nối với)
- Mã HS 40093199: Ống dẫn vào bình chứa dầu côn (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 314340K07000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs ống dẫn vào bìn/ mã hs của ống dẫn vào)
- Mã HS 40093199: Ống dẫn (cao su, không kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 44774KK02000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs ống dẫn cao su/ mã hs của ống dẫn cao)
- Mã HS 40093199: Phụ tùng xe nâng: Co Nước, Part no: VW03G121132B, hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40093199: Phớt chắn dầu làm bằng cao su lưu hóa. Model: 004-856-1. Hiệu Uryu. Hàng mới: 100%... (mã hs phớt chắn dầu l/ mã hs của phớt chắn dầ)
- Mã HS 40093290: ống dẫn nhiên liệu mềm-3905034-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nhiên l/ mã hs của ống dẫn nhiê)
- Mã HS 40093290: Đầu hút nối cho ống 2in, bằng cao su mềm, VACUUM RECOV. HOSE 2IN X 3.8 MTR,#V10520. P/N:557627. Mới 100%... (mã hs đầu hút nối cho/ mã hs của đầu hút nối)
- Mã HS 40093290: Đầu hút nối ống, 3in dài 3,8m, bằng cao su mềm, VACUUM RECOV. HOSE 3IN X 3.8 MTR,#V10502. P/N:557626. Mới 100%... (mã hs đầu hút nối ống/ mã hs của đầu hút nối)
- Mã HS 40093290: ống cao su dầu phanh_INV 23238_A 001 420 69 48_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su dầu/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40093290: ống cao su dẫn nước làm mát_INV 23238_A 238 501 51 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su dẫn/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40093290: ống cao su thông hơi két làm mát_INV 23236_A 205 501 38 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống cao su thôn/ mã hs của ống cao su t)
- Mã HS 40093290: ống dẫn cao su làm mát phía dưới_INV 23236_A 205 501 09 02_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs ống dẫn cao su/ mã hs của ống dẫn cao)
- Mã HS 40093290: Dây hơi cho bàn là hơi, dài 3m (bằng cao su có đầu ghép nối), hàng mới 100%... (mã hs dây hơi cho bàn/ mã hs của dây hơi cho)
- Mã HS 40093290: Ống chân không (cao su, có kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 44750KK06000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống chân không/ mã hs của ống chân khô)
- Mã HS 40093290: Ống cao su nước làm mát (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 64 21 9 193 255... (mã hs ống cao su nước/ mã hs của ống cao su n)
- Mã HS 40094190: Ống thoát nước cửa sổ trời bằng cao su V.TUBE R,RR DRAIN (PANORAMA 70060TLAC000 Phụ tùng xe ôtô honda CR-V, hàng mới 100%... (mã hs ống thoát nước/ mã hs của ống thoát nư)
- Mã HS 40094190: Ống cao su lưu hóa thủy lực (không kèm phụ kiện ghép nối), 07260-34116, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs ống cao su lưu/ mã hs của ống cao su l)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước bằng cao su- 19508-RB1-9000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước bằ/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước A bằng cao su- 17742-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước a/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống A của dây điện bằng cao su- 32138-RB0-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống a của dây đ/ mã hs của ống a của dâ)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nhiên liệu bằng cao su- 17724-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nhiên l/ mã hs của ống dẫn nhiê)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước làm mát vào cụm CVT- 19421-55A-Z500- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước là/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước điều hòa bằng cao su- 79720-T9A-Q000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước đi/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Cụm ống dẫn trợ lực phanh bằng cao su- 46402-T9A-Y000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs cụm ống dẫn trợ/ mã hs của cụm ống dẫn)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước thừa của điều hòa bằng cao su- 80271-T9A-P000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước th/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nước B bằng cao su- TUBE B,DRAIN- 17743-T9A-T000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước b/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống co nhiệt cao su 2 lưu hóa... (mã hs ống co nhiệt ca/ mã hs của ống co nhiệt)
- Mã HS 40094290: Vòi phun bằng nhựa- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun bằng n/ mã hs của vòi phun bằn)
- Mã HS 40094290: Ống dây hút bằng cao su, phụ kiện của máy chà Matiz hoạt động điện, kích thước 1 1/4", Chiều dài 6 m, code: HOS-050-35612825, nhãn hiệu EUROVAC, mới 100%... (mã hs ống dây hút bằn/ mã hs của ống dây hút)
- Mã HS 40094290: Cụm ống dẫn nhiên liệu của ô tô 267102R000... (mã hs cụm ống dẫn nhi/ mã hs của cụm ống dẫn)
- Mã HS 40094290: Ống cao su dẫn dầu của ô tô mã 9 144 060 090... (mã hs ống cao su dẫn/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40094290: Ống lót SNCS-GH-V6-D12-L10, hàng mới 100%.... (mã hs ống lót sncsgh/ mã hs của ống lót sncs)
- Mã HS 40094290: Ống cao su lưu hóa thủy lực (có sẵn phụ kiện ghép nối), 561-61-65330, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs ống cao su lưu/ mã hs của ống cao su l)
- Mã HS 40094290: Phụ tùng xe ô tô Audi: Ống thông hơi (đã gia cố,2 đầu bằng cao su, giữa bằng nhựa, kèm đầu nối, vòng siết), part no: 06L121081K... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn nhiên liệu bằng cao su- 16720-5V5-M000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nhiên l/ mã hs của ống dẫn nhiê)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn dầu phanh phía sau bằng cao su- 46430-T9A-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn dầu pha/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40094290: Lọc thủy lực đi 215E7-52031... (mã hs lọc thủy lực đi/ mã hs của lọc thủy lực)
- Mã HS 40094290: Lọc thủy lực hồi 271A7-52301... (mã hs lọc thủy lực hồ/ mã hs của lọc thủy lực)
- Mã HS 40094290: Ống A thông hơi bộ điều tiết xe CIVIC 2016- 17710-TEA-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs ống a thông hơi/ mã hs của ống a thông)
- Mã HS 40094290: Ống của máy lọc khí (cao su, kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 178810L26000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống của máy lọc/ mã hs của ống của máy)
- Mã HS 40094290: Ống nạp (cao su, kèm phụ kiện ghép nối), Part No: 887110KB8000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống nạp cao su/ mã hs của ống nạp cao)
- Mã HS 40094290: Dây dẫn sơn,mã hàng: PHU-6100,chất liệu bằng cao su, hãng ANEST IWATA, hàng mới 100%... (mã hs dây dẫn sơnmã/ mã hs của dây dẫn sơn)
- Mã HS 40094290: Ống mềm làm bằng cao su lưu hóa, đã gia cố, có kèm phụ kiện ghép nối, mã 5.768916.A/005, tiêu chuẩn SAE 100R2T-2SN/PROTEX 3/4 L.800 F/DKOS20 FLD S3000 3/4, dùng cho máy đúc phôi vuông, mới 100%... (mã hs ống mềm làm bằn/ mã hs của ống mềm làm)
- Mã HS 40094290: Ống tuy ô cao su lưu hóa/ F401015155- phụ tùng xe nâng. Hãng SX MITSUBISHI, mới 100%... (mã hs ống tuy ô cao s/ mã hs của ống tuy ô ca)
- Mã HS 40094290: Phụ tùng lọc nước- Vòng đệm cao su 4 inch, mới 100%... (mã hs phụ tùng lọc nư/ mã hs của phụ tùng lọc)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn dầu bằng cao su dài 91.4 CM, Hiệu MORIN, hàng mới 100% (Hàng F.O.C)... (mã hs ống dẫn dầu bằn/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40094290: ống dẫn xăng thừa bằng cao su- V.TUBE,8X12X420... (mã hs ống dẫn xăng th/ mã hs của ống dẫn xăng)
- Mã HS 40094290: Ống cao su làm bằng cao su lưu hóa mãAY-9W71-AA000#06, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%.... (mã hs ống cao su làm/ mã hs của ống cao su l)
- Mã HS 40094290: Khớp nối mềm D200 (bằng cao su). Mới 100%... (mã hs khớp nối mềm d2/ mã hs của khớp nối mềm)
- Mã HS 40101900: Dây curoa 264-3M-9mm... (mã hs dây curoa 2643/ mã hs của dây curoa 26)
- Mã HS 40101900: Dây curoa 315-3M-7mm... (mã hs dây curoa 3153/ mã hs của dây curoa 31)
- Mã HS 40101900: Dây curoa 363-3M-11mm... (mã hs dây curoa 3633/ mã hs của dây curoa 36)
- Mã HS 40101900: Đai tải (dây đai cao su)-3288834-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA- Hàng mới 100%... (mã hs đai tải dây đa/ mã hs của đai tải dây)
- Mã HS 40101900: Ống mềm cao su- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs ống mềm cao su/ mã hs của ống mềm cao)
- Mã HS 40101900: Dây băng tải PVC; Size: 3000MM. Hàng mới 100%... (mã hs dây băng tải pv/ mã hs của dây băng tải)
- Mã HS 40101900: Dây curoa T Belt-Mã hàng 1831-08B-Phụ tùng của máy đóng gói.Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa t bel/ mã hs của dây curoa t)
- Mã HS 40101900: Phụ kiện máy phun bi làm sạch bề mặt kim loại. Băng tải cao su mã TA-28, đường kính lỗ trên băng tải 5/16 inch, Dày 13mm x Rộng 700mm x Dài 2380mm, nhãn hiệu Growell mới 100%.... (mã hs phụ kiện máy ph/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 40101900: Phụ tùng xe nâng: Dây curoa, Part no: VW03L903137B hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40101900: Băng tải cao su,Không có mặt cắt hình thang, không có gân chữ V, linh kiện của máy gắn tem nhãn CL83-3251F. Qui cách: 1759*129.5*2mm,d9cm, chu vi ngoài: 28.26cm.Hàng mới 100%... (mã hs băng tải cao su/ mã hs của băng tải cao)
- Mã HS 40101900: Đai tải- Belt (PT MMTB dùng để SX giày dép, mới 100%)... (mã hs đai tải belt/ mã hs của đai tải bel)
- Mã HS 40101900: Dây đai 8m * 12mm bằng cao su, 8m * 12mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai 8m * 12/ mã hs của dây đai 8m *)
- Mã HS 40101900: Dây đai truyền động bằng cao su,hàng mới 100%... (mã hs dây đai truyền/ mã hs của dây đai truy)
- Mã HS 40103100: Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V),bằng cao su, gân chữ V, chu vi ngoài trên 60cm nhưng không quá 180cm. Hàng mới 100%, bộ phận của máy đóng gói... (mã hs băng truyền liê/ mã hs của băng truyền)
- Mã HS 40103100: Dây curoa máy thêu-X-DRIVE TIMING BELT(W48*L1730)SWF/D-(N22-15048BT-AC30) (Made In Germany)... (mã hs dây curoa máy t/ mã hs của dây curoa má)
- Mã HS 40103100: Dây đai cao su curoa, hàng mới 100%... (mã hs dây đai cao su/ mã hs của dây đai cao)
- Mã HS 40103100: Dây đai truyền động (dây curoa)_INV 23210_A 003 993 87 96_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs dây đai truyền/ mã hs của dây đai truy)
- Mã HS 40103100: Dây đai chuyền động (dây curoa)_INV 23238_A 000 993 12 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs dây đai chuyền/ mã hs của dây đai chuy)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa lốc lạnh, chu vi ngoài: 93.5 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe ô tô tải có tải trọng đến 2.49T, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 0K60B15909... (mã hs dây cu roa lốc/ mã hs của dây cu roa l)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa bơm nước, chu vi ngoài: 60 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25212CE820... (mã hs dây cu roa bơm/ mã hs của dây cu roa b)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa tổng, chu vi ngoài: 180 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt ngang hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2521203980... (mã hs dây cu roa tổng/ mã hs của dây cu roa t)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa động cơ, chu vi ngoài: 120 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25212A3200... (mã hs dây cu roa động/ mã hs của dây cu roa đ)
- Mã HS 40103100: Đai chữ V bằng cao su lưu hóa, BLT-SPA-1180-SKF, chu vi ngoài 1180 mm; Hàng mới 100%... (mã hs đai chữ v bằng/ mã hs của đai chữ v bằ)
- Mã HS 40103100: Dây cua roa SZ910-45283 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 26 Tấn. Mới 100%... (mã hs dây cua roa sz9/ mã hs của dây cua roa)
- Mã HS 40103100: Dây cua roa(cao su) SZ910-49326 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 7.5 Tấn. Mới 100%... (mã hs dây cua roacao/ mã hs của dây cua roa)
- Mã HS 40103100: Dây curoa máy phát điện xe ODYSSEY- 31110-5A2-A01- PT Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa máy p/ mã hs của dây curoa má)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG A42 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg a42/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG A62 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg a62/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG B47 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg b47/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG B49 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg b49/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG B88 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg b88/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG B99 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg b99/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C57 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg c57/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG AX45 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg ax4/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C132 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg c13/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG D177 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg d17/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG 5V670 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg 5v6/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ850 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg spz/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG 5VX1060 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg 5vx/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB1450 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg spb/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC4000 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg spc/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPB3150 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dây đai phg xpb/ mã hs của dây đai phg)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tôSuzuki- kiểu Grand Vitara-số chỗ 05-DTXL 1,995CC (hàng mới 100%)-dây đai-V-BELT,5PK1650-95141-64J00-000... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe tải nhẹ hiệu Suzuki-kiểu Carry Truck-tải trọng 645kgs(hàng mới 100%)-dây đai bơm nước-BELT,WATER PUMP L:758-17521-71520-000... (mã hs phụ tùng xe tải/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40103100: Dây curoa của máy bơm keo 22*18*2950MM (chất liệu: nhựa và da bò) (phụ tùng thay thế)(hàng mới 100%)... (mã hs dây curoa của m/ mã hs của dây curoa củ)
- Mã HS 40103100: Linh kiện lắp ráp xe tải nhẹ,tay lái thuận,kiểu Suzuki CarryTruckSK410K4/Lot.15,tải trọng645Kgs(Hàng mới 100%)-BELT,TIMING-dây đai-12761-78400... (mã hs linh kiện lắp r/ mã hs của linh kiện lắ)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa kéo lốc lạnh, chu vi ngoài: 83 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt ngang hình thang (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 28 7 631 826... (mã hs dây cu roa kéo/ mã hs của dây cu roa k)
- Mã HS 40103100: Dây cu-roa bằng cao su, Part No: 99369K2250, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%.... (mã hs dây curoa bằng/ mã hs của dây curoa b)
- Mã HS 40103100: Dây curoa cao su của máy cắt vải, chu vi ngoài 84.78cm/ SYNCHRONOUS BELT 27*0.5*1cm (100DS5M550)(Hàng mới 100%)... (mã hs dây curoa cao s/ mã hs của dây curoa ca)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B28... (mã hs dây curoa b28/ mã hs của dây curoa b2)
- Mã HS 40103200: Dây cua roa (băng chữ V) với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm, 04122-22568, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs dây cua roa bă/ mã hs của dây cua roa)
- Mã HS 40103200: Đai truyền mặt cắt chữ V, bằng cao su, chu vi ngoài 1340 mm, kí hiệu BLT-SPB-1340-SKF; Hàng mới 100%... (mã hs đai truyền mặt/ mã hs của đai truyền m)
- Mã HS 40103200: Dây đai bằng cao su lưu hóa dùng trong công nghiệp, có mặt cắt hình thang, có chu vi ngoài bằng 1240mm PHG B47, Mới 100%, Hãng SKF... (mã hs dây đai bằng ca/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa bơm nước, chu vi ngoài: 210 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 252122B000... (mã hs dây cu roa bơm/ mã hs của dây cu roa b)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa tổng, chu vi ngoài: 212,5 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 252122G760... (mã hs dây cu roa tổng/ mã hs của dây cu roa t)
- Mã HS 40103400: Dây cu roa động cơ, chu vi ngoài 215cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 252122F020... (mã hs dây cu roa động/ mã hs của dây cu roa đ)
- Mã HS 40103400: Dây cu roa máy tỉa biên- BELT K30... (mã hs dây cu roa máy/ mã hs của dây cu roa m)
- Mã HS 40103400: Dây curoa của máy tỉa biên- TRIMMING BELT TY202 N0:51... (mã hs dây curoa của m/ mã hs của dây curoa củ)
- Mã HS 40103400: Dây curoa trục X- X-TIMING BELT 400-57368... (mã hs dây curoa trục/ mã hs của dây curoa tr)
- Mã HS 40103400: Dây curoa kéo đá mài dao gọt da- GRINDSTONE SHAFT BELT M3022-0A... (mã hs dây curoa kéo đ/ mã hs của dây curoa ké)
- Mã HS 40103400: Băng tải cao su, gân chữ V 1 chiều (có ren linh kiện dùng cho máy sàng cát) Quy cách rộng 240*dài 1350mm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs băng tải cao su/ mã hs của băng tải cao)
- Mã HS 40103400: Dây đai bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có chu vi ngoài bằng 1810mm, PHG AX70, Mới 100%, Hãng SKF.... (mã hs dây đai bằng ca/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 40103400: Dây đai truyền có mặt cắt hình chữ V (dây curoa) 1,040mm*10mm*2.2mm, Model: TB-10-T5-1040 (Bộ phận thay thế cho máy SX bo mạch). Hàng mới 100%... (mã hs dây đai truyền/ mã hs của dây đai truy)
- Mã HS 40103500: Dây Cu-roa liên hết di chuyển thiết bị bằng cao su, Model: 100-H-0249E-FS, NSX: NOK, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa liên/ mã hs của dây curoa l)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 420- 10PK1267-VG1246060088- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa 420/ mã hs của dây curoa 42)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 375- 6PK1020-WG1500130017/S- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa 375/ mã hs của dây curoa 37)
- Mã HS 40103900: Dây đai băng tải, di chuyển thiết bị trong hệ thống băng tải, Model: 112-14M-55, NSX: UNITTA, hàng mới 100%... (mã hs dây đai băng tả/ mã hs của dây đai băng)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa làm bằng cao su dùng cho máy dán nhãn, có mặt cắt ngang hình tròn, không gân. Size: (chu vi: 85cm,đường kính: 25 cm, rộng: 3 cm, dày: 5 mm). Hàng mới 100%.... (mã hs dây cu roa làm/ mã hs của dây cu roa l)
- Mã HS 40103900: DÂY CURO TRỤC 212/850_CIN.TBSV24806 belt TB2 248. (phụ tùng của Máy may)... (mã hs dây curo trục 2/ mã hs của dây curo trụ)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B750 Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa b750/ mã hs của dây curoa b7)
- Mã HS 40103900: Dây curoa ACB B-1300 Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa acb b/ mã hs của dây curoa ac)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A45, Maker: Bando bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a45/ mã hs của dây curoa a4)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa động cơ, chu vi ngoài: 253 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25212CG750... (mã hs dây cu roa động/ mã hs của dây cu roa đ)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa bơm nước, chu vi ngoài: 256 cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 252122G100... (mã hs dây cu roa bơm/ mã hs của dây cu roa b)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng cho xe ô tô: Dây cu roa dẹt bằng cao su chu vi 205cm dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, 19 chỗ, xe tải van 3 chỗ 3,5 tấn, xe tải 4,6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng.3978292... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng xe ô tô Audi: Dây curoa (bằng cao su), part no: 079903137AA... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40103900: Dây đai (tên kỹ thuật: đai răng) bằng cao su lưu hóa, chiều dài 1.2m, dùng trong thiết bị tập đạp xe,dòng hàng số 2 thuộc TKNK:102896389850/E31 ngày 27/09/2019... (mã hs dây đai tên kỹ/ mã hs của dây đai tên)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thang máy: Dây curoa- Belt HTD-5M C2-AP BT900, HK2600- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thang/ mã hs của phụ tùng tha)
- Mã HS 40103900: Đai chữ V bằng cao su lưu hóa, chu vi ngoài 60mm (3 chiếc/bộ); Hàng mới 100%... (mã hs đai chữ v bằng/ mã hs của đai chữ v bằ)
- Mã HS 40103900: Băng chuyền kiểu dây curoa (LJ-639#)(Máy đã qua sử dụng)... (mã hs băng chuyền kiể/ mã hs của băng chuyền)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 783 phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100%... (mã hs dây curoa 783 p/ mã hs của dây curoa 78)
- Mã HS 40103900: Dây curoa bằng cao su- Chu vi: 42cm, rộng: 20mm, dày: 3mm (Sử dụng cho máy cắt dập dây điện) S101424C Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa bằng/ mã hs của dây curoa bằ)
- Mã HS 40103900: Belt- Dây cu roa răng cưa, chất liệu bằng cao su,mặt cắt hình chữ V, chu vi ngoài 55cm, phụ tùng của máy dệt dây đai, mới 100%... (mã hs belt dây cu ro/ mã hs của belt dây cu)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa của máy cắt vải (đồng bộ liên tục, bằng cao su, chu vi: 44CM)#180500084. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa của/ mã hs của dây curoa c)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa đá mài của máy cắt vải (đồng bộ liên tục, bằng cao su; chu vi: 196mm)180500328Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa đá m/ mã hs của dây curoa đ)
- Mã HS 40103900: Đai truyền (hàng mới 100%) BELT SS235CP0300-18... (mã hs đai truyền hàn/ mã hs của đai truyền)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su của máy cắt vải, chu vi ngoài 31.40cm/ BELT 10*0.5*0.7cm 90J3 (Hàng mới 100%)... (mã hs dây curoa cao s/ mã hs của dây curoa ca)
- Mã HS 40111000: Lốp ô tô con hiệu Yokohama- 165/60R14 75TES32 X L SEPI (R2409). Hàng mới 100%.... (mã hs lốp ô tô con hi/ mã hs của lốp ô tô con)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô con loại bơm hơi bằng cao su PSR0N288 079S 165/70 R13 150EZ T- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lốp xe ô tô con/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô van loại bơm hơi bằng cao su LVR0N134 102R 185 R14C 8PR R623KZ T- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lốp xe ô tô van/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp ôtô con hiệu Bridgestone- PSR0L230- 082H 175/70 R13 150EZ T... (mã hs lốp ôtô con hiệ/ mã hs của lốp ôtô con)
- Mã HS 40111000: Lốp ôtô van/ ôtô con hiệu Bridgestone- LVR0L290- 106R 195 R15C 8PR R623EZ T... (mã hs lốp ôtô van/ ôt/ mã hs của lốp ôtô van/)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô du lịch hiệu TOYO: P255/70 R16 109S OPAT2 TLW SS WO (hàng mới 100%)... (mã hs lốp xe ô tô du/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp xe bằng cao su dùng cho ô tô dưới 9 chỗ, thông số kĩ thuật 235/60R17V, 04, RA33, L, B, C. thương hiệu Hankook, xuất xứ Hàn Quốc, Hàng mới 100%... (mã hs lốp xe bằng cao/ mã hs của lốp xe bằng)
- Mã HS 40111000: Phụ tùng xe ô tô conSuzuki CIAZ-Số chỗ 05-DTXL1,373CC(hàng mới 100%)-vỏ xe hiệu Suzuki-TIRE(195/55R16 87H)-43110-79P50-000... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40111000: Lốp hơi ô tô, BRIDGESTONE, 265/65R17 112S DUELER A/T 693III TL-2R (không săm, cao su), Part No: 426520KC4000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100%... (mã hs lốp hơi ô tô b/ mã hs của lốp hơi ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp hơi ô tô (225/55R18 98H) hiệu Toyo (GCN số 0605/VAQ09-03/19-00) 4250D823 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 113... (mã hs lốp hơi ô tô 2/ mã hs của lốp hơi ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp ô tô con Michelin model 255/40ZR20 (101Y) XL TL PILOT SUPER SPORT N0MI... (mã hs lốp ô tô con mi/ mã hs của lốp ô tô con)
- Mã HS 40111000: Lốp dùng cho xe du lịch: 175/65R14 86V XL EK1000 TL, hiệu Otani Thái Lan. Hàng mới 100%... (mã hs lốp dùng cho xe/ mã hs của lốp dùng cho)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải (loại có săm + yếm) nhãn hiệu OVATION kích cỡ: 7.00R16-14PR, loại VI303, chiều rộng không quá 450mm.(1 SET 1 CHIẾC + 1 săm + 1 yếm) Hàng mới 100%.... (mã hs lốp xe tải loạ/ mã hs của lốp xe tải)
- Mã HS 40112010: Lốp ôtô tải hiệu Bridgestone- TBR06252- 127L 225/90 R175 G610Z T... (mã hs lốp ôtô tải hiệ/ mã hs của lốp ôtô tải)
- Mã HS 40112010: Lốp xe ô tô tải loại bơm hơi bằng cao su TBR0L41F 148L 11 R225 F555Z TT- Hiệu Firestone mới 100%... (mã hs lốp xe ô tô tải/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải nhẹ loại bơm hơi bằng cao su LSR0L006 122L 750 R16 14PR R210Z- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lốp xe tải nhẹ/ mã hs của lốp xe tải n)
- Mã HS 40112010: Lốp ôtô tải nhẹ hiệu Bridgestone- LSR0L036- 122L 750 R16 14PR R156Z... (mã hs lốp ôtô tải nhẹ/ mã hs của lốp ôtô tải)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải có săm yếm hiệu WESTLAKE TH12.00R20-18PR[CB995] chiếu rộng dưới 450 mm, hàng mới 100%... (mã hs lốp xe tải có s/ mã hs của lốp xe tải c)
- Mã HS 40112010: Lốp ô tô tải hiệu BF Goodrich model 7.00 R 16 LT ROUTE CONTROL 117/116L GO... (mã hs lốp ô tô tải hi/ mã hs của lốp ô tô tải)
- Mã HS 40112010: Phụ tùng cho xe ô tô: Lốp không săm cỡ 185/75R16C loại bơm hơi, chiều rộng 184mm thay thế xe GAZelle Next 17&19 chỗ, tải van 3chỗ 3,5tấn, tải 4,6tấn. Mới 100%. Mã hàng 185/75R16CCA-1 (Hàng mẫu- FOC)... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40112010: Lốp có săm,yếm, lốp dùng cho ô tô tải, cỡ 7.50R16-14PR VI313, chiều rộng dưới 450mm, hiệu OVATION, mới 100%... (mã hs lốp có sămyếm/ mã hs của lốp có sămy)
- Mã HS 40112010: Lốp không săm, lốp dùng cho ô tô tải, cỡ 11R22.5 16PR D801, chiều rộng dưới 450mm, hiệu LANVIGATOR, mới 100%... (mã hs lốp không săm/ mã hs của lốp không să)
- Mã HS 40112010: Lốp dùng cho xe buýt hoặc xe tải chiều rộng không quá 450mm: 11R22.5 16 148/145M OH-104 TL, hiệu Otani Thái Lan. Hàng mới 100%... (mã hs lốp dùng cho xe/ mã hs của lốp dùng cho)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy hiệu King Dolphin mới 100%. 2.25/17 KD TT... (mã hs lốp xe máy hiệu/ mã hs của lốp xe máy h)
- Mã HS 40114000: Lốp sau xe máy bằng cao su- TIRE,RR(MICHE)... (mã hs lốp sau xe máy/ mã hs của lốp sau xe m)
- Mã HS 40114000: Lốp trước xe máy bằng cao su- TIRE,FR(MICHE)... (mã hs lốp trước xe má/ mã hs của lốp trước xe)
- Mã HS 40117000: Ruột dùng cho xe xúc, xe máy cày sử dụng trong nông nghiệp: 18.4-38, Hiệu Otani Thái Lan, hàng mới 100%... (mã hs ruột dùng cho x/ mã hs của ruột dùng ch)
- Mã HS 40117000: Lốp dùng cho xe xúc, xe máy cày dùng trong nông nghiệp: 12.4/11-28 6PR F-37 TT, Hiệu Otani Thái Lan, hàng mới 100%... (mã hs lốp dùng cho xe/ mã hs của lốp dùng cho)
- Mã HS 40118011: Lốp hơi dùng cho xe nâng công nghiệp 1DS0N006 600- 9 10PR JLA- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lốp hơi dùng ch/ mã hs của lốp hơi dùng)
- Mã HS 40118011: Lốp đặc xe nâng container hiệu GoodYear, kích thước 18.00-25,hàng đã qua sử dụng (hàng quà tặng)... (mã hs lốp đặc xe nâng/ mã hs của lốp đặc xe n)
- Mã HS 40118011: Lốp dùng cho xe xúc đào,kích thước vành < 61cm; loại 9.00-20-18PR E-3F (lốp bố vải), hiệu HAULMAX,mới 100%.... (mã hs lốp dùng cho xe/ mã hs của lốp dùng cho)
- Mã HS 40119030: Lốp Michelin loại 24.00R35 XTRA GRIP B E4 TL***,dùng cho xe tải nặng. có bề mặt lốp >450mm,hàng mới 100%... (mã hs lốp michelin lo/ mã hs của lốp michelin)
- Mã HS 40129080: Lót vành dùng cho xe nâng công nghiệp 1DS0N006 600- 9 10PR JLA- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lót vành dùng c/ mã hs của lót vành dùn)
- Mã HS 40129080: Lót vành ôtô tải hiệu Firestone- TBR0J0FF- 150K 1100 R20 16PR F595FZ... (mã hs lót vành ôtô tả/ mã hs của lót vành ôtô)
- Mã HS 40129080: Lót vành xe tải nhẹ LSR0L006 122L 750 R16 14PR R210Z- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lót vành xe tải/ mã hs của lót vành xe)
- Mã HS 40129080: Lót vành xe ô tô tải TBS0L102 146J 1000- 20 16PR SULP- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs lót vành xe ô t/ mã hs của lót vành xe)
- Mã HS 40131021: Săm ôtô tải hiệu Firestone- TBR0J0FF- 150K 1100 R20 16PR F595FZ... (mã hs săm ôtô tải hiệ/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải nhẹ LSR0L006 122L 750 R16 14PR R210Z- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs săm xe tải nhẹ/ mã hs của săm xe tải n)
- Mã HS 40131021: Săm xe ô tô tải TBS0L102 146J 1000- 20 16PR SULP- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs săm xe ô tô tải/ mã hs của săm xe ô tô)
- Mã HS 40131021: Săm ôtô tải nhẹ hiệu Bridgestone- LSR0L036- 122L 750 R16 14PR R156Z... (mã hs săm ôtô tải nhẹ/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40139091: Săm dùng cho xe nâng công nghiệp 1DS0N006 600- 9 10PR JLA- Hiệu Bridgestone mới 100%... (mã hs săm dùng cho xe/ mã hs của săm dùng cho)
- Mã HS 40141000: Bao cao su siêu mỏng (144 cái/hộp)- Nhãn hiệu: FEEL- Lot No.: 1911/04- Hàng mới 100%... (mã hs bao cao su siêu/ mã hs của bao cao su s)
- Mã HS 40149010: Hút mũi trẻ em, chất liệu cao su silicon, D093, hiệu BASILIC, mới 100%... (mã hs hút mũi trẻ em/ mã hs của hút mũi trẻ)
- Mã HS 40149090: Miếng bóp cao su, Model: 6-356-04. NSX: Asone (Hàng mới 100%)... (mã hs miếng bóp cao s/ mã hs của miếng bóp ca)
- Mã HS 40151100: Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế, (size6.5), chất liệu bằng cao su (50 đôi/hộp, 1 thùng carton08 hộp), không cách điện. Hiệu: HM GLOVE. NSX:TOP GLOVE SDN BHD. Mới 100%... (mã hs găng tay phẫu t/ mã hs của găng tay phẫ)
- Mã HS 40151900: Găng tay bảo hộ lao động (không cách điện) bằng cao su KCL Camatril 728 size 10; hàng mới 100% (1 UN 10 PR)... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 40151900: bao tay cách nhiệt- SIZE 8 THERAPRENE 18" GLOVES,Part Number ANSW618,mới 100%... (mã hs bao tay cách nh/ mã hs của bao tay cách)
- Mã HS 40151900: Găng tay size M, chất liệu cao su tổng hợp... (mã hs găng tay size m/ mã hs của găng tay siz)
- Mã HS 40151900: Gang tay cách điện,hàng mới 100%... (mã hs gang tay cách đ/ mã hs của gang tay các)
- Mã HS 40151900: Găng tay Nitrile 12 inch size M, chất liệu bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs găng tay nitril/ mã hs của găng tay nit)
- Mã HS 40151900: Mút xốp các loại... (mã hs mút xốp các loạ/ mã hs của mút xốp các)
- Mã HS 40151900: Găng tay latex, hàng mới 100%... (mã hs găng tay latex/ mã hs của găng tay lat)
- Mã HS 40151900: Găng tay phủ ngón EC màu trắng, không viền, size M, 10 đôi/túi, hàng mới 100%... (mã hs găng tay phủ ng/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 40151900: Dây thun buộc khay TPU Rubber band_150*5*0.4mm 06-00-RUB-00002. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun buộc k/ mã hs của dây thun buộ)
- Mã HS 40151900: Bao tay cao su_ đỏ Size: L... (mã hs bao tay cao su/ mã hs của bao tay cao)
- Mã HS 40151900: Găng tay dân dụng bằng cao su, (không phải găng tay cách điện), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs găng tay dân dụ/ mã hs của găng tay dân)
- Mã HS 40151900: Găng tay phủ PU (plam) màu trắng size M, chất liệu cao su, hàng mới 100%... (mã hs găng tay phủ pu/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 40151900: Găng tay chưa tiệt trùng chuyên dùng trong y tế MEDITEX NORMAL(Size L),mã M16863,chất liệu cao su(50 đôi/hộp,1 thùng carton10 hộp),không cách điện.NSX:TOP GLOVE SDN BHD,hiệu MEDITEX NORMAL.Mới 100%... (mã hs găng tay chưa t/ mã hs của găng tay chư)
- Mã HS 40151900: Bao ngón tay bằng cao su sử dụng trong phòng sạch (Màu đen) 1440 (Cái/Bao/Túi), hàng mới 100%... (mã hs bao ngón tay bằ/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40151900: Găng tay bằng cao su đeo để kiểm tra chất lượng sản phẩm... (mã hs găng tay bằng c/ mã hs của găng tay bằn)
- Mã HS 40151900: Bao ngón tay chống tĩnh điện,Được làm bằng nitrile (cao su tổng hợp) mềm dẻo, bề mặt mịn độ bám tốt.Hàng mới 100%... (mã hs bao ngón tay ch/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40151900: Găng tay có bột chưa tiệt trùng chuyên dùng trong y tế, size M, chất liệu bằng cao su (50 đôi/hộp, 1 thùng carton 10 hộp), không cách điện. Hiệu: HM GLOVE. NSX:TOP GLOVE SDN BHD. Mới 100%... (mã hs găng tay có bột/ mã hs của găng tay có)
- Mã HS 40151900: Găng tay, Model: No.152-2L (377-3728), NSX: Towaron (Hàng mới 100%)... (mã hs găng tay model/ mã hs của găng tay mo)
- Mã HS 40159090: Bao tay bảo vệ cho cầu chì HRC-fuses, hàng mới 100%... (mã hs bao tay bảo vệ/ mã hs của bao tay bảo)
- Mã HS 40159090: Chun logo... (mã hs chun logo/ mã hs của chun logo)
- Mã HS 40159090: Thun đen 30mm (Chun) hàng mới 100%... (mã hs thun đen 30mm/ mã hs của thun đen 30m)
- Mã HS 40159090: Thun tròn 3mm (Chun) hàng mới 100%... (mã hs thun tròn 3mm/ mã hs của thun tròn 3m)
- Mã HS 40159090: Thun trắng 30mm (Chun) hàng mới 100%... (mã hs thun trắng 30mm/ mã hs của thun trắng 3)
- Mã HS 40159090: Tạp dề bằng cao su- APRON,YELLOW FILTERING,35"X45", NEOPRENE,Part Number ANS56-510,mới 100%... (mã hs tạp dề bằng cao/ mã hs của tạp dề bằng)
- Mã HS 40159090: MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG CAO SU (1 ĐÔI 2CÁI)... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 40159090: Miếng lút cao su (Bộ 2 cỏi)... (mã hs miếng lút cao s/ mã hs của miếng lút ca)
- Mã HS 40159090: Mác cao su/ logo... (mã hs mác cao su/ log/ mã hs của mác cao su/)
- Mã HS 40159090: Dây chun bằng cao su lưu hóa kết hợp vật liệu dệt, dạng cuộn, bản rộng <3cm, dùng trong may mặc, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs dây chun bằng c/ mã hs của dây chun bằn)
- Mã HS 40161010: Xốp cuộn W1m x L10m x T3cm (Hàng mới 100%)... (mã hs xốp cuộn w1m x/ mã hs của xốp cuộn w1m)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt Bằng xốp, dùng làm tường cách nhiệt ngăn cách các phòng sấy, kich thước 30*910*1820 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 40161090: Nút bịt tai chống ồn, cao su, EAR PLUGS CLASSIC, LASERLITE MTX-1-OR-D. P/N:57536. Mới 100%... (mã hs nút bịt tai chố/ mã hs của nút bịt tai)
- Mã HS 40161090: Dây cao su xốp, màu đen, dùng quấn quanh tay lái thiết bị tập đạp xe(1 ROL1.2 M),dòng hàng số 20 thuộc TKNK:102778075410/E31 ngày 26/07/2019... (mã hs dây cao su xốp/ mã hs của dây cao su x)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm hình tròn, đường kính 0.3cm bằng cao su xốp, lưu hóa. phụ kiện dùng cho bật lửa gas.Hàng mới 100%.Nhà SX HUNAN SHAODONG HARDWARE MACHINERY GROUP CORPORAITION., LTD... (mã hs miếng đệm hình/ mã hs của miếng đệm hì)
- Mã HS 40161090: Mút EVA_W1.5*2.4M/T8MM... (mã hs mút evaw15*2/ mã hs của mút evaw15)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W139*340CM T5MM... (mã hs mút eva w139*34/ mã hs của mút eva w139)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W150*280CM T3MM... (mã hs mút eva w150*28/ mã hs của mút eva w150)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W150*350CM T2MM... (mã hs mút eva w150*35/ mã hs của mút eva w150)
- Mã HS 40161090: Mút eva w1.5m*2.4m/t10mm... (mã hs mút eva w15m*2/ mã hs của mút eva w15)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W150*240CM T12MM... (mã hs mút eva w150*24/ mã hs của mút eva w150)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W1.15M*2.35M T2MM... (mã hs mút eva w115m*/ mã hs của mút eva w11)
- Mã HS 40161090: Mút EVA W150CM*240CM/T3MM... (mã hs mút eva w150cm*/ mã hs của mút eva w150)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại (phụ kiện cáp ô tô)- Pad- FC-33 (tờ khai 102349924240, dòng hàng 21)... (mã hs ống cao su xốp/ mã hs của ống cao su x)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm cao su (Hàng mới 100%)... (mã hs vòng đệm cao su/ mã hs của vòng đệm cao)
- Mã HS 40161090: Băng tan (12*0.075)mm*10m. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan 12*0/ mã hs của băng tan 12)
- Mã HS 40161090: Miếng xốp cao su,Kích thước: 56*31.85*30mm-MAGNET &FOAM RUBBER ASS'Y.Hàng mới 100%... (mã hs miếng xốp cao s/ mã hs của miếng xốp ca)
- Mã HS 40161090: Dải niêm phong bằng cao su lưu hóa dạng xốp,hàng mới 100%... (mã hs dải niêm phong/ mã hs của dải niêm pho)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống 25Ax25t, làm bằng cao su lưu hóa... (mã hs bảo ôn cho ống/ mã hs của bảo ôn cho ố)
- Mã HS 40169190: Thảm dính, chất liệu: cao su lưu hóa mềm,KT: 900x610mm... (mã hs thảm dính chất/ mã hs của thảm dính c)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;L10m*W1.5m *H3mm;L10m*W1.5m *H3mm;Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100%... (mã hs tấm cao su chốn/ mã hs của tấm cao su c)
- Mã HS 40169210: Tẩy-Chất Liệu: Rubber And Pvc-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 132117-Mới 100%... (mã hs tẩychất liệu/ mã hs của tẩychất liệ)
- Mã HS 40169210: Tẩy bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs tẩy bằng cao su/ mã hs của tẩy bằng cao)
- Mã HS 40169290: Gôm Thiên Long E06... (mã hs gôm thiên long/ mã hs của gôm thiên lo)
- Mã HS 40169290: Tẩy chì Đức B20, bằng cao su lưu hóa, 1 viên 1 chiếc... (mã hs tẩy chì đức b20/ mã hs của tẩy chì đức)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy (Gôm tẩy mực), Hàng mới 100%.... (mã hs cục tẩy gôm tẩ/ mã hs của cục tẩy gôm)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm bằng cao su dùng để cách điện cho các chân tụ điện kich thước 18*13*0.25mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 40169310: Nút chặn bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn bằng c/ mã hs của nút chặn bằn)
- Mã HS 40169320: Gioăng cổ xả 371-VG156011011A- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cổ xả 37/ mã hs của gioăng cổ xả)
- Mã HS 40169320: Gioăng cổ xả 420-VG1246110028- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cổ xả 42/ mã hs của gioăng cổ xả)
- Mã HS 40169320: Cao su hạn chế nhíp-AZ9323520010- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs cao su hạn chế/ mã hs của cao su hạn c)
- Mã HS 40169320: Gioăng cổ hút 420-A32-VG1246110006- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cổ hút 4/ mã hs của gioăng cổ hú)
- Mã HS 40169320: Cao su chụp bụi cần số- A7-AZ9925240002- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs cao su chụp bụi/ mã hs của cao su chụp)
- Mã HS 40169320: Cao su giảm giật chữ U H 70-199100680068- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs cao su giảm giậ/ mã hs của cao su giảm)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su nắp giàn cò 420-VG1246040023- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su n/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169320: Cao su trục lật Cabin A7 (d118; d288)-AZ1664430095- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs cao su trục lật/ mã hs của cao su trục)
- Mã HS 40169320: Bạc (đệm) cao su đòn cân bằng (dưới), lắp cho xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs bạc đệm cao s/ mã hs của bạc đệm ca)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su dùng cho cụm đánh lửa của xe máy... (mã hs vòng đệm bằng c/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su, 26x40x7 mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 91216-PHR-003, hàng mới 100%... (mã hs phớt dầu cao su/ mã hs của phớt dầu cao)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su, Part No: 9031150041, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs phớt dầu bằng c/ mã hs của phớt dầu bằn)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031138087, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER PRADO, mới 100%.... (mã hs phớt chặn dầu b/ mã hs của phớt chặn dầ)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su vành khung tròn chữ O, Part No: 9030139013, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RC300, mới 100%.... (mã hs gioăng cao su v/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su gắn trên nắp ca pô bên phải phía trước SEAL RUB R,HOOD FR 74121T9AT000 Phụ tùng xe oto Honda City. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm cao s/ mã hs của miếng đệm ca)
- Mã HS 40169320: Vành cao su thân xe vị trí cửa xe trước_INV 23210_A 222 697 01 51_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs vành cao su thâ/ mã hs của vành cao su)
- Mã HS 40169320: Vành khung cao su làm kín khoang hành lý_INV 23210_A 222 750 03 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs vành khung cao/ mã hs của vành khung c)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm bơm xăng (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311233X000... (mã hs vòng cao su đệm/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe ô tô: Vòng đệm cao su ống xả dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, 19 chỗ, xe tải van 3 chỗ 3,5 tấn, xe tải 4,6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng 4992560F... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng cao su, part no: N90956601... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cảm biến lọc khí bằng cao su- 37881-P2A-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm cảm bi/ mã hs của vòng đệm cảm)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm giảm sóc phía trước bằng cao su- 51920-TG0-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm giảm/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su gắn trên nắp ca bô bên trái- 74149-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su gắn/ mã hs của đệm cao su g)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm 8.8x1.9 bằng cao su- 91308-PH9-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm 88x1/ mã hs của vòng đệm 88)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm 46.8x2.2 bằng cao su- 91302-PX4-0040- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm 468x2/ mã hs của vòng đệm 46)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm chấn dầu 17.8X2.4 bằng cao su- 11203-PWA-0030- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm chấn d/ mã hs của vòng đệm chấ)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T001200, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs đệm cao su lưu/ mã hs của đệm cao su l)
- Mã HS 40169320: Đệm mô tơ gạt mưa (cao su lưu hóa), Part No: 851430K03000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs đệm mô tơ gạt m/ mã hs của đệm mô tơ gạ)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm bình rửa kính (cao su lưu hóa), Part No: 853730K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs gioăng đệm bình/ mã hs của gioăng đệm b)
- Mã HS 40169320: Đệm bảng tablô số 5 (cao su lưu hóa), Part No: 55359KK04000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs đệm bảng tablô/ mã hs của đệm bảng tab)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín ống dầu bôi trơn (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 42 8 604 872... (mã hs vòng cao su làm/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm van ổn nhiệt bằng cao su- RUB,THERMO MTG.- 19305-5R0-0000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm van ổn/ mã hs của vòng đệm van)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm 31.2x4.1 bằng cao su- O-RING,31.2X4.1- 91314-PH7-0030- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm 312x4/ mã hs của vòng đệm 31)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm thanh chống nắp ca pô bằng cao su- GROMMET,HOOD OPEN STAY- 91604-SNA-0030- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm thanh/ mã hs của miếng đệm th)
- Mã HS 40169320: Gioăng, bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5TP-H182L-00-00-80/ Hàng mới 100%... (mã hs gioăng bằng ca/ mã hs của gioăng bằng)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su/ 5LW-E3769-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su// mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bơm nước bằng cao su, Part No: 173140C011, phụ tùng thay thế của xe INNOVA, mới 100%.... (mã hs vòng đệm bơm nư/ mã hs của vòng đệm bơm)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030117017, phụ tùng thay thế của xe FORTUNER, mới 100%.... (mã hs gioăng vành khu/ mã hs của gioăng vành)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm của piston bằng cao suSE636420C8, phụ tùng dây chuyền sữa ESL, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm của pi/ mã hs của vòng đệm của)
- Mã HS 40169390: Ron cao su 136*121*4mm,lắp vào mô tơ máy hút bụi. Mới 100%... (mã hs ron cao su 136*/ mã hs của ron cao su 1)
- Mã HS 40169390: Vòng nối dây điện bằng cao su,lắp vào đế máy hút bụi. Mới 100%... (mã hs vòng nối dây đi/ mã hs của vòng nối dây)
- Mã HS 40169390: Gioong bịt kín gắn núm hút bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs gioong bịt kín/ mã hs của gioong bịt k)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm R-LEP12, P/N: 036-10341-12, HSX: Shimadzu, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm rlep1/ mã hs của vòng đệm rl)
- Mã HS 40169390: Ron cao su O-Ring (O-Ring Gasket) part no: 12303. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su ori/ mã hs của ron cao su o)
- Mã HS 40169390: Ron cao su D-8 (Anti-Burning Rubber D-8). Part No: 15296000. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su d8/ mã hs của ron cao su d)
- Mã HS 40169390: Ron cao su gắn trong máy pha cà phê (O Ring). Part No. 12305. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su gắn/ mã hs của ron cao su g)
- Mã HS 40169390: Ron cao su NBR Di 25x4 (Gasket NBR Di 25x4) Part No: 12336001. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su nbr/ mã hs của ron cao su n)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm tròn cao su (TUBE TEFLON D-2,5x4) Part No: 15452001. Hàng mới 100%.... (mã hs miếng đệm tròn/ mã hs của miếng đệm tr)
- Mã HS 40169390: Ron cao su máy pha cà phê (Tap rubber gasket 12.5x7.5x9). Part no: 12204. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su máy/ mã hs của ron cao su m)
- Mã HS 40169390: Ron cao su GU EPDM 2.62x7.59 (GU OR 3030 EPDM 2.62x7.59) Part No: 12300044. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su gu e/ mã hs của ron cao su g)
- Mã HS 40169390: Ron cao su ống hơi cho máy pha cà phê (Or Rest For St. Steel Steam Pipe). Part No: 12661. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su ống/ mã hs của ron cao su ố)
- Mã HS 40169390: Ron cao su ORM 0170-30 HNBR 70sH máy pha cà phê (Gasket ORM 0170-30 HNBR 70sH). Part No: 12336000. Hàng mới 100%... (mã hs ron cao su orm/ mã hs của ron cao su o)
- Mã HS 40169390: Ron teflon bộ phận pha chế cà phê 33x28x4 GROUP cts 03 bằng cao su (Gasket Teflon 33x28x4 Group CTS 03) Part no: 12012006. Hàng mới 100%... (mã hs ron teflon bộ p/ mã hs của ron teflon b)
- Mã HS 40169390: Phớt chặn kín xú páp làm bằng cao su-3955393-Phụ tùng máy phát điện 250KVA-Hàng mới 100%... (mã hs phớt chặn kín x/ mã hs của phớt chặn kí)
- Mã HS 40169390: Phớt chặn kín làm bằng cao su-4955383-Phụ tùng máy phát điện, công suất 500hp-Hàng mới 100%... (mã hs phớt chặn kín l/ mã hs của phớt chặn kí)
- Mã HS 40169390: Phớt trục vít Kobelco 55kw, hàng mới 100%... (mã hs phớt trục vít k/ mã hs của phớt trục ví)
- Mã HS 40169390: Nút cao su, Part: 296131594, dòng hàng số 1 của tờ khai 10232560915/E31... (mã hs nút cao su par/ mã hs của nút cao su)
- Mã HS 40169390: Chân cao su máy đo huyết áp bằng nhựa... (mã hs chân cao su máy/ mã hs của chân cao su)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất bình nước nóng Thái Dương Năng: Gioăng bắt ren giữ thanh magie, bằng cao su, đường kính ngoài 47mm, mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 40169390: Phụ kiện của máy massage cầm tay 7 đầu thay UCW-3013: Vòng đệm cao su. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của má/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su phụ/ mã hs của đệm cao su)
- Mã HS 40169390: Đệm làm kín cao su- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs đệm làm kín cao/ mã hs của đệm làm kín)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm kín cao su- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm kín ca/ mã hs của vòng đệm kín)
- Mã HS 40169390: Cao su ron bộ xả trong toilet/ RUBBER RING, mới 100%... (mã hs cao su ron bộ x/ mã hs của cao su ron b)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kín làm bằng cao su, GASKET, RAM PLATE, #VLGUM350320. P/N:662248. Mới 100%... (mã hs miếng đệm kín l/ mã hs của miếng đệm kí)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm ron silicon dùng trong lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh/ SILICONE PAD 1, mới 100%... (mã hs miếng đệm ron s/ mã hs của miếng đệm ro)
- Mã HS 40169390: Oring no2-vòng đệm bằng cao su lưu hóa-Bộ phận bình ắc quy 12V-5Ah,12V-6Ah,12V-9Ah,12V-4.5Ah, kích thước 8mm x 4mm x 2mm(7.3mm x 3.3mm x 2mm). Hàng mới 100%- dùng sản xuất ắc quy.... (mã hs oring no2vòng/ mã hs của oring no2vò)
- Mã HS 40169390: Gioăng (miếng đệm) bằng cao su, kích thước 10mmx50m, dùng cho máy sấy sản phẩm, mới 100%... (mã hs gioăng miếng đ/ mã hs của gioăng miến)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng bơm ly tâm dùng trong thực phẩm- Vòng đệm, vật liệu NBR, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm ly/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng bơm pít tông cao áp hiệu KAMAT- Vòng đệm của phốt, vật liệu cao su- Mã hàng 7004665, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm pí/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 40169390: Gioăng cau su làm kín kính cửa sau xe_INV 23210_A 222 985 00 09_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs gioăng cau su l/ mã hs của gioăng cau s)
- Mã HS 40169390: Cao su làm kín nắp ca pô khoang động cơ_INV 23210_A 222 887 00 98_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su làm kín/ mã hs của cao su làm k)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su ống nước làm mát_INV23211_A 116 466 12 82_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đệm cao su ống/ mã hs của đệm cao su ố)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su nắp chụp van ống ga lạnh_INV23211_A 140 988 00 35_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs gioăng cao su n/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 6.5 mm_INV23211_A 000 998 11 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs miếng chèn cao/ mã hs của miếng chèn c)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su bít lỗ sàn xe_INV 23238_A 205 267 00 88_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đệm cao su bít/ mã hs của đệm cao su b)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su vị trí đà dọc thân xe_INV 23238_A 205 869 04 98_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs gioăng cao su v/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Vành cao su làm kín, dùng cho thiết bị chống phun trào dạng vành xuyến Annular BOP, vật liệu cao su tổng hợp, 21-1/4 In ANNULAR PACKING ELEMENT. PN:1003273-02 Hàng mới 100%.... (mã hs vành cao su làm/ mã hs của vành cao su)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su đỡ két làm mát_INV 23236_A 099 317 00 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đệm cao su đỡ k/ mã hs của đệm cao su đ)
- Mã HS 40169390: Phớt thủy lực Dùng cho xe nâng Ichimens... (mã hs phớt thủy lực d/ mã hs của phớt thủy lự)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm làm kín bằng cao su-F243095008 (Hàng mới 100%)... (mã hs vòng đệm làm kí/ mã hs của vòng đệm làm)
- Mã HS 40169390: Miếng điệm cao su phụ kiện máy thổi cát Sandblaster. Hàng mới 100%... (mã hs miếng điệm cao/ mã hs của miếng điệm c)
- Mã HS 40169390: Vòi keo DS-HMT 4 NOZZLE SET (phụ tùng của máy bôi keo), mới 100%.... (mã hs vòi keo dshmt/ mã hs của vòi keo dsh)
- Mã HS 40169390: Nút cao su... (mã hs nút cao su/ mã hs của nút cao su)
- Mã HS 40169390: Nút nhấn cao su... (mã hs nút nhấn cao su/ mã hs của nút nhấn cao)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su bảo vệ... (mã hs miếng cao su bả/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Ron cao su CO0558-A04A0 (DTT701W-01)... (mã hs ron cao su co05/ mã hs của ron cao su c)
- Mã HS 40169390: Ron cửa bằng Cao su-DOOR GASKET 514 x 956 PPE-0403E41X;P/N:11DPL-264811;Phụ tùng tủ làm mát (tủ trưng bày), hàng mới 100%; CRF-2221/2019... (mã hs ron cửa bằng ca/ mã hs của ron cửa bằng)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG CA BÔ TRƯỚC (A2056281300)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gioăng ca bô tr/ mã hs của gioăng ca bô)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG CẠC TE NHỚT MÁY (A642014090064)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gioăng cạc te n/ mã hs của gioăng cạc t)
- Mã HS 40169390: Phớt: 280*320*18, phớt bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng đệm cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs phớt 280*320*1/ mã hs của phớt 280*32)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O: 45*3.55mm, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs gioăng chữ o 4/ mã hs của gioăng chữ o)
- Mã HS 40169390: Gioăng bơm pitston: YB200, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs gioăng bơm pits/ mã hs của gioăng bơm p)
- Mã HS 40169390: Phớt chặn dầu máy ép: R3-32, phớt bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs phớt chặn dầu m/ mã hs của phớt chặn dầ)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ: phi 10mm; 100m/cuộn, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs gioăng chỉ phi/ mã hs của gioăng chỉ)
- Mã HS 40169390: Gioăng chắn bụi: 2020810003000 HLT, gioăng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép sx gạch men. Mới 100%... (mã hs gioăng chắn bụi/ mã hs của gioăng chắn)
- Mã HS 40169390: Gioăng bơm tuần hoàn: 2401102003 HLT, gioăng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho bơm tuần hoàn 4KW. Mới 100%... (mã hs gioăng bơm tuần/ mã hs của gioăng bơm t)
- Mã HS 40169390: Phớt bơm tuần hoàn: 2401102002, phớt bằng cao su lưu hóa không xốp, linh kiện bơm tuần hoàn của máy ép YP3000. Mới 100%... (mã hs phớt bơm tuần h/ mã hs của phớt bơm tuầ)
- Mã HS 40169390: Phụ kiện sx máy bơm dầu O-ring: vòng đệm lót bằng cao su, kích thước4.5*1.8mm hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ mã hs của phụ kiện sx)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm NVA150, hàng mới 100%.... (mã hs vòng đệm nva150/ mã hs của vòng đệm nva)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm phớt làm kín, bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 6162-23-3520, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs vòng đệm phớt l/ mã hs của vòng đệm phớ)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa xe nâng hàng, YM129900-11310, Phụ tùng thay thế xe nâng hàng hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs miếng đệm làm k/ mã hs của miếng đệm là)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm CXSM10APS bằng cao su.Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm cxsm10/ mã hs của vòng đệm cxs)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng cao su, part no: N90959701... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169390: Nút bịt sàn xe bằng cao su- 90810-SB2-6600- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs nút bịt sàn xe/ mã hs của nút bịt sàn)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm dầu bằng cao su lưu hóa, OS-33482-CR; Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm dầu bằ/ mã hs của vòng đệm dầu)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm chặn dầu bằng cao su lưu hóa, mã TSN-520.S-SKF; Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm chặn d/ mã hs của vòng đệm chặ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm 30063, bằng cao su, dùng cho van xả nhanh, đường kính 80mm. Mới 100%... (mã hs vòng đệm 30063/ mã hs của vòng đệm 300)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm 1041309082 bằng cao su lưu hóa... (mã hs vòng đệm 104130/ mã hs của vòng đệm 104)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su X01A37008 bằng cao su lưu hóa... (mã hs đệm cao su x01a/ mã hs của đệm cao su x)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm (gioăng) bằng cao su, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs vòng đệm gioăn/ mã hs của vòng đệm gi)
- Mã HS 40169390: Đệm kim khí (miếng đệm kim khí) dùng cho máy khoan đá bằng khí nén, ký hiệu: YT25-3.14, Chất liệu: cao su, Kích thước: phi 2.1*0.4 cm, hàng mới 100% do TQSX... (mã hs đệm kim khí mi/ mã hs của đệm kim khí)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm X335 bằng cao su dùng cho máy hút đĩa... (mã hs vòng đệm x335 b/ mã hs của vòng đệm x33)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm X426 bằng cao su dùng cho máy mài HC-16... (mã hs vòng đệm x426 b/ mã hs của vòng đệm x42)
- Mã HS 40169390: Ron cao su dùng cho cửa kho lạnh công nghiệp, hiệu Doorhan. Model 24703 (hàng mới 100%)... (mã hs ron cao su dùng/ mã hs của ron cao su d)
- Mã HS 40169390: Cao su trên dùng cho cửa kho lạnh công nghiệp, hiệu Doorhan. Model 80028 (hàng mới 100%)... (mã hs cao su trên dùn/ mã hs của cao su trên)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng xe nâng: Vòng đệm, Part no: 0009632248, kích thước 34*2.3, hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su mô tơ khí-P/n: 45136 Chất liệu bằng cao su, bộ phận của máy phun sơn cao áp. Hãng sản xuất YELIM- Hàn Quốc, Mới 100%... (mã hs vòng cao su mô/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su chân máy dùng cho máy gặt đập lúa liên hợp, động cơ Diesel 4 xylanh-Turbo, 50.8 KW. Mới 100%... (mã hs miếng cao su ch/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Phớt cao su dùng gắn vào bánh đè cho máy gặt đập lúa liên hợp, động cơ Diesel 4 xylanh-Turbo, 50.8 KW. Mới 100%... (mã hs phớt cao su dùn/ mã hs của phớt cao su)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU... (mã hs miếng đệm cao s/ mã hs của miếng đệm ca)
- Mã HS 40169390: Eva (lót vòng miệng)- Bằng nhựa, Mới 100%... (mã hs eva lót vòng m/ mã hs của eva lót vòn)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng máy nén khí, hiệu Mitsui Seiki, mới 100%: Đệm cao su 01 40100 4400 90... (mã hs phụ tùng máy né/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng thiết bị lọc nặng RB300 dùng trong máy sản xuất giấy: Vòng làm kín, bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thiết/ mã hs của phụ tùng thi)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su, dùng để làm kín mối nối đường ống, đường kính 67mm, chất liệu cao su lưu hóa,mới 100%... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Nút bịt bu lông bắt cần gạt nước bằng cao su- CAP,FR WIPER ARM- 91611-S5A-0000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs nút bịt bu lông/ mã hs của nút bịt bu l)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su (rubber sheet) (khổ 20"- 40")... (mã hs miếng cao su r/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su P-22A f23.2x3.5mm, mới 100%... (mã hs vòng cao su p2/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Khung bằng cao su bảo vệ màn hình cảm ứng 247.2x316.9x3.4mm, mới 100%... (mã hs khung bằng cao/ mã hs của khung bằng c)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm của van bằng cao su lưu hóa bịt kín lỗ khí trên đế van (AXT624-20-2). Hãng sản xuất: SMC. Hàng mới 100%.... (mã hs miếng đệm của v/ mã hs của miếng đệm củ)
- Mã HS 40169390: Ron cao su, mềm làm vành đệm dùng cho máy dập thủy lực, bằng cao su lưu hóa, không phải cao su cứng hay xốp. quy cách phi 80~185, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs ron cao su mềm/ mã hs của ron cao su)
- Mã HS 40169390: phụ tùng máy bay: vòng đệm bằng cao su, p/n: D5347504521400, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ba/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 40169390: Giảm chấn-Cross slider. Hàng mới 100%... (mã hs giảm chấncross/ mã hs của giảm chấncr)
- Mã HS 40169390: vòng đệm (ron) cao su của dụng cụ bắn vít... (mã hs vòng đệm ron/ mã hs của vòng đệm ro)
- Mã HS 40169390: Chốt gài đầu đóng đinh dụng cụ đóng thùng... (mã hs chốt gài đầu đó/ mã hs của chốt gài đầu)
- Mã HS 40169390: Sin phốt dùng cho xe nâng tay, hàng mới 100%.... (mã hs sin phốt dùng c/ mã hs của sin phốt dùn)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn bằng cao su SJG5-10*6*4mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng chèn bằng/ mã hs của miếng chèn b)
- Mã HS 40169390: gen nhiệt bằng cao su 1D 27mm. Hàng mới 100%... (mã hs gen nhiệt bằng/ mã hs của gen nhiệt bằ)
- Mã HS 40169390: Phốt đệm cao su- Oil seal (PT MMTB dùng để SX giày dép, mới 100%)... (mã hs phốt đệm cao su/ mã hs của phốt đệm cao)
- Mã HS 40169390: Đệm kê cao su làm bằng cao su lưu hóa mã AY-9W72-AB000, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%.... (mã hs đệm kê cao su l/ mã hs của đệm kê cao s)
- Mã HS 40169390: Đệm kín chữ U bằng cao su lưu hóa, đường kính trong 160mm, của hệ thống lò khí, mới 100%... (mã hs đệm kín chữ u b/ mã hs của đệm kín chữ)
- Mã HS 40169390: Vòng làm kín S242 066 bằng cao su lưu hóa, đường kính trong 50mm, của hệ thống lò khí, mới 100%... (mã hs vòng làm kín s2/ mã hs của vòng làm kín)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng máy sản xuất tấm tường bê tông: Đệm cao su-RUBBER PAD. P/N: U4740188. Hiệu Elematic. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ tùng máy sả/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 40169390: Vòng canh đệm.Mã hàng:06457-004.Hàng mới 100%... (mã hs vòng canh đệmm/ mã hs của vòng canh đệ)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su tròn dùng cho bộ lọc dầu bôi trơn.Mã hàng:A10011F.Hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su t/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm cao su... (mã hs vòng đệm cao su/ mã hs của vòng đệm cao)
- Mã HS 40169390: Sợi chèn bằng cao su (Gioăng làm kín). P/N: 9412-1250 (1 Cuộn 3175mm) Hàng mới 100%... (mã hs sợi chèn bằng c/ mã hs của sợi chèn bằn)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su/FN-00750-083-VN,1-P7,dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs gioăng cao su/f/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su/NJ-00369-016-VN,(NJ-00369-16),dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs gioăng cao su/n/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm... (mã hs vòng đệm/ mã hs của vòng đệm)
- Mã HS 40169390: Gioăng O cord bằng cao su lưu hóa. P/N: #4. Phụ tùng thay thế cho tàu biển. Mới 100%... (mã hs gioăng o cord b/ mã hs của gioăng o cor)
- Mã HS 40169390: Lọc nước super 340FK cho máy cắt dây EDM. Hàng mới 100%... (mã hs lọc nước super/ mã hs của lọc nước sup)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su (phụ kiện máy dệt). Hàng mới 100%.... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Khuyên tròn(cao su) UE641700Z(Linh kiện bộ điều chỉnh nhiệt cho hệ thống làm mát xe máy)... (mã hs khuyên tròncao/ mã hs của khuyên tròn)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm xylanh bằng cao su lưu hóa phụ tùng thay thế cho xylanh trong máy phay (CU10D-PS). Hãng sản xuất: SMC. Hàng mới 100%.... (mã hs vòng đệm xylanh/ mã hs của vòng đệm xyl)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs vòng cao su hà/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Tấm đệm bàn hút hơi là (1m/tấm. Tấm đệm bàn là dùng trong ngành may công nghiệp mới 100%)... (mã hs tấm đệm bàn hút/ mã hs của tấm đệm bàn)
- Mã HS 40169390: Roong bằng cao su dùng cho máy thử lão hóa- NC2-135V DOOR SEALING STRIP... (mã hs roong bằng cao/ mã hs của roong bằng c)
- Mã HS 40169390: Phụ tùng cho máy nén khí: Vòng cao su O-RING 59022600. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho má/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40169390: Đệm van bằng cao su- ZH5 phi 16.7 mm, dày 1.6 mm... (mã hs đệm van bằng ca/ mã hs của đệm van bằng)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm hình O (bằng cao su NBR) phi 9.2 mmx dày 1.9 mm... (mã hs vòng đệm hình o/ mã hs của vòng đệm hìn)
- Mã HS 40169390: Đệm bi JTA bằng cao su (ball-seat-JTA) Phi 33 mm; dày 2 mm... (mã hs đệm bi jta bằng/ mã hs của đệm bi jta b)
- Mã HS 40169390: Ron bằng cao su (MIZU-HIREIBEN-packing-CWF) phi 11 mm, dày 1.6 mm... (mã hs ron bằng cao su/ mã hs của ron bằng cao)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm bi bằng cao su-(ball-seat MTZ-B)packing (rubber) phi 20 mm, dày 5.5 mm... (mã hs vòng đệm bi bằn/ mã hs của vòng đệm bi)
- Mã HS 40169390: Phớt dầu SB 220x260x22, chất liệu cao su NBR A941,code AB5216-A0,dùng cho thiết bị thủy lực của nhà máy xi măng.NXS: MATSUMOTO INDUSTRY.Mới 100%... (mã hs phớt dầu sb 220/ mã hs của phớt dầu sb)
- Mã HS 40169390: phớt cao su không xốp dùng cho piston thủy lực PTB-30X40X6.6-J2J, Mới 100%, Hãng SKF 1set 1 PIECES... (mã hs phớt cao su khô/ mã hs của phớt cao su)
- Mã HS 40169390: Ổng thủy lực mềm bằng cao su (8.6mmx2.3mm), model: Y010093900... (mã hs ổng thủy lực mề/ mã hs của ổng thủy lực)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm cách điện bằng cao su dùng trong công nghiệp (5 cái/gói), Model: 64102, NSX: Nakanishi (Hàng mới 100%)... (mã hs vòng đệm cách đ/ mã hs của vòng đệm các)
- Mã HS 40169390: Gioong mặt bích 80... (mã hs gioong mặt bích/ mã hs của gioong mặt b)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm mặt bic DN100... (mã hs vòng đệm mặt bi/ mã hs của vòng đệm mặt)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính hậu bằng cao su dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs gioăng kính hậu/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp cabô bằng cao su dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs gioăng nắp cabô/ mã hs của gioăng nắp c)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su vách ngăn sàn cabin trước dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs gioăng cao su v/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Gioăng nỉ cánh cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn (2 cái/bộ). SX tại TQ, mới 100%.... (mã hs gioăng nỉ cánh/ mã hs của gioăng nỉ cá)
- Mã HS 40169911: Gioăng phồng cánh cửa cabin bằng cao su dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn (2 cái/ bộ). SX tại TQ, mới 100%.... (mã hs gioăng phồng cá/ mã hs của gioăng phồng)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính trước (kính chắn gió) bằng cao su trong-ngoài dùng cho xe ô tô tải, tải trọng từ 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%.... (mã hs gioăng kính trư/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tôSuzuki SWIFT- Số chỗ 05-DTXL1,372CC (hàng mới 100%)-cao su đệm-MOUNT,FRONT STABILIZER BAR-42431-58M00-000... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD 2014, mã hàng 73127-TY0-000, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su k/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su ống dầu, Part No: 9672124028, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs gioăng cao su ố/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su bơm nước, Part No: 1627138010, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs gioăng cao su b/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn bằng cao su, Part No: 9094801086, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs đệm giảm chấn b/ mã hs của đệm giảm chấ)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560241, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs cao su giảm chấ/ mã hs của cao su giảm)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm phao xăng bằng cao su, Part No: 7716952030, phụ tùng thay thế của xe YARIS, mới 100%.... (mã hs gioăng đệm phao/ mã hs của gioăng đệm p)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553535030, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER 90, mới 100%.... (mã hs cao su che bụi/ mã hs của cao su che b)
- Mã HS 40169911: Miếng Đệm, thanh cân bằng giảm chấn hệ thống treo(cao su), Part No: 4881560380, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISE PRADO, mới 100%.... (mã hs miếng đệm than/ mã hs của miếng đệm t)
- Mã HS 40169911: Phớt, trục A cơ dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt trục a cơ/ mã hs của phớt trục a)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy sau dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs cao su chân máy/ mã hs của cao su chân)
- Mã HS 40169911: Gioăng phụ cửa phải dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng phụ cửa/ mã hs của gioăng phụ c)
- Mã HS 40169911: Phớt vi sai cầu sau dùng cho xe tải TATA Ace, TT 0,75 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt vi sai cầu/ mã hs của phớt vi sai)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa ngoài phải dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng cửa ngoà/ mã hs của gioăng cửa n)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm nắp ca pô bằng cao su CUSHION,HOOD L30 91601SYCJ000 Phụ tùng xe oto Honda City. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm nắp ca/ mã hs của tấm đệm nắp)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa phải, số 1 dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng cánh cửa/ mã hs của gioăng cánh)
- Mã HS 40169911: Tấm bịt lỗ gầm sàn xe bằng cao su GROM, DRAIN HOLE 828716710003 Phụ tùng xe oto Honda City. Hàng mới 100%... (mã hs tấm bịt lỗ gầm/ mã hs của tấm bịt lỗ g)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 23210_A 204 727 11 87_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su làm kín/ mã hs của cao su làm k)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu trục cam dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt đầu trục c/ mã hs của phớt đầu trụ)
- Mã HS 40169911: Gioăng mặt máy 1.5 dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng mặt máy/ mã hs của gioăng mặt m)
- Mã HS 40169911: Phớt phía sau trục cam dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt phía sau t/ mã hs của phớt phía sa)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp đậy mặt máy dùng cho xe tải TATA Ace, TT 0,75 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng nắp đậy/ mã hs của gioăng nắp đ)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp máy- phía ngoài dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng nắp máy/ mã hs của gioăng nắp m)
- Mã HS 40169911: Phớt trục chính hộp số 38x48x8 dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt trục chính/ mã hs của phớt trục ch)
- Mã HS 40169911: Cao su chân két nước dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs cao su chân két/ mã hs của cao su chân)
- Mã HS 40169911: Phớt chắn bụi trục đi số dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt chắn bụi t/ mã hs của phớt chắn bụ)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp máy dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng nắp máy/ mã hs của gioăng nắp m)
- Mã HS 40169911: Phớt chắn bụi bơm lái dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs phớt chắn bụi b/ mã hs của phớt chắn bụ)
- Mã HS 40169911: Gioăng đầu ra tu bô tăng áp dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng đầu ra t/ mã hs của gioăng đầu r)
- Mã HS 40169911: Cao su lót phía dưới thanh cân bằng dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%... (mã hs cao su lót phía/ mã hs của cao su lót p)
- Mã HS 40169911: Nút cao su_INV23211_A 003 997 04 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao suinv2/ mã hs của nút cao sui)
- Mã HS 40169911: Cao su van điện_INV23211_A 117 078 09 81_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su van điện/ mã hs của cao su van đ)
- Mã HS 40169911: Nút cao su bít lỗ sàn xe_INV23211_A 003 998 39 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su bít/ mã hs của nút cao su b)
- Mã HS 40169911: Cao su cố định ống dầu phanh_INV23211_A 116 328 05 84_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su cố định/ mã hs của cao su cố đị)
- Mã HS 40169911: Nút cao su đậy vị trí bình ắc quy_INV23211_A 000 998 02 01_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su đậy/ mã hs của nút cao su đ)
- Mã HS 40169911: Cao su bịt lỗ bình chứa nước rửa đèn_INV23211_A 115 997 06 81_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su bịt lỗ b/ mã hs của cao su bịt l)
- Mã HS 40169911: Cao su giới hạn hành trình ca-pô sau_INV23211_A 201 987 04 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su giới hạn/ mã hs của cao su giới)
- Mã HS 40169911: Nút cao su làm kín vách ngăn khoang động cơ_INV23211_A 129 987 00 44_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su làm/ mã hs của nút cao su l)
- Mã HS 40169911: Cao su giới giảm chấn vị trí bản lề nắp ca-pô sau_INV23211_A 201 988 05 11_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su giới giả/ mã hs của cao su giới)
- Mã HS 40169911: Cao su đỡ kính_INV23211_A 222 671 00 69_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su đỡ kính/ mã hs của cao su đỡ kí)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín thân xe_INV23211_A 222 998 01 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đệm cao su làm/ mã hs của đệm cao su l)
- Mã HS 40169911: Gối cao su giảm chấn hộp số_INV 23237_A 253 240 33 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs gối cao su giảm/ mã hs của gối cao su g)
- Mã HS 40169911: Nẹp cao su làm kín cửa xe trước phía ngoài bên trái_INV 23237_A 253 720 01 24_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nẹp cao su làm/ mã hs của nẹp cao su l)
- Mã HS 40169911: Nút đậy cao su_INV 23238_A 000 991 25 95_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút đậy cao su/ mã hs của nút đậy cao)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su đỡ vị trí loa gắn ở cốc pít_INV 23238_A 000 993 44 60_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs miếng cao su đỡ/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169911: Nút cao su dẫn hướng_INV 23238_A 002 998 17 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su dẫn/ mã hs của nút cao su d)
- Mã HS 40169911: Nút cao su giảm chấn ca-pô trước_INV 23238_A 002 998 84 50_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su giảm/ mã hs của nút cao su g)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn cao su đầu trên giảm chấn_INV 23238_A 205 328 03 37_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs miếng chặn cao/ mã hs của miếng chặn c)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm vị trí khoang hành lý bên trái_INV 23238_A 253 693 03 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su đệm vị t/ mã hs của cao su đệm v)
- Mã HS 40169911: Nút cao su chặn nước_INV 23236_A 000 998 89 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs nút cao su chặn/ mã hs của nút cao su c)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn vách khoang động cơ_INV 23236_A 002 998 00 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cao su chặn vác/ mã hs của cao su chặn)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-B12:Đệm cao su chân máy xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014b12đ/ mã hs của ultra1014b1)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014m001/ mã hs của ultra1014m0)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-T102:Miếng lót giảm chấn két nước của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014t102/ mã hs của ultra1014t1)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014v102/ mã hs của ultra1014v1)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014cs00/ mã hs của ultra1014cs)
- Mã HS 40169911: Ultra1014-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014gg00/ mã hs của ultra1014gg)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%)_ BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 915... (mã hs cao su đệm gò m/ mã hs của cao su đệm g)
- Mã HS 40169911: Roan cao su làm kín capô số 1 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%)_ BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 750... (mã hs roan cao su làm/ mã hs của roan cao su)
- Mã HS 40169911: Roan làm kín ca pô số 1 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%) _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 750A... (mã hs roan làm kín ca/ mã hs của roan làm kín)
- Mã HS 40169911: Roan làm kín nắp đậy mô gạt nước, phía trước (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%) _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 760... (mã hs roan làm kín nắ/ mã hs của roan làm kín)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG KHOANG ĐỘNG CƠ (A2226280198)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gioăng khoang đ/ mã hs của gioăng khoan)
- Mã HS 40169911: NẸP CỬA TRƯỚC, TRÁI (A2137200124)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs nẹp cửa trước/ mã hs của nẹp cửa trướ)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG ĐÈN PHA, PHẢI (A2228261200)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gioăng đèn pha/ mã hs của gioăng đèn p)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm giá đỡ thước lái (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 565550X500... (mã hs cục cao su đệm/ mã hs của cục cao su đ)
- Mã HS 40169911: Cao su bánh bèo phuộc nhún (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 54610A9000... (mã hs cao su bánh bèo/ mã hs của cao su bánh)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su đệm mặt trên ca lăng (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8635707001... (mã hs gioăng cao su đ/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún trước, phía trên (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 54623A5000... (mã hs cao su đệm lò x/ mã hs của cao su đệm l)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn cửa (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 81737BK000... (mã hs đệm cao su giảm/ mã hs của đệm cao su g)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 582331D000... (mã hs chụp bụi piston/ mã hs của chụp bụi pis)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thước lái- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 57740A9000... (mã hs chụp bụi thước/ mã hs của chụp bụi thư)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi đầu phuộc nhún trước- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 54627CK000... (mã hs chụp bụi đầu ph/ mã hs của chụp bụi đầu)
- Mã HS 40169911: Cao su treo ống xả khí thải- bằng cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 287613M300... (mã hs cao su treo ống/ mã hs của cao su treo)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thanh dẫn hướng càng phanh- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5816407000... (mã hs chụp bụi thanh/ mã hs của chụp bụi tha)
- Mã HS 40169911: Cao su lót chân hộp số (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 21830A9001... (mã hs cao su lót chân/ mã hs của cao su lót c)
- Mã HS 40169911: Đệm mặt bàn đạp ga- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 3282536000... (mã hs đệm mặt bàn đạp/ mã hs của đệm mặt bàn)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 31101A7000... (mã hs cao su đệm thùn/ mã hs của cao su đệm t)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng cho xe ô tô: Gối cố định giảm sóc bằng cao su dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, 19 chỗ, tải van 3 chỗ 3,5 tấn, tải 4,6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng A31R32-2916048... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40169911: Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su- 18215-TF0-9100-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm treo và cố/ mã hs của tấm treo và)
- Mã HS 40169911: Miếng giữ A ống dẫn dầu phanh bằng cao su- 46380-SH3-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giữ a ống/ mã hs của miếng giữ a)
- Mã HS 40169911: Miếng giữ thanh cân bằng tay lái bên phải phía trước bằng cao su- 51306-T9C-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giữ thanh/ mã hs của miếng giữ th)
- Mã HS 40169911: Miếng chắn cọc tay lái bằng cao su- 53501-T5R-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs miếng chắn cọc/ mã hs của miếng chắn c)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm cửa xe bằng cao su- 75891-SA7-0000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm cửa xe/ mã hs của tấm đệm cửa)
- Mã HS 40169911: Viền cao su khoang hành lý- 74865-T9A-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs viền cao su kho/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169911: Viền cao su cửa trước bên phải phía trên- 72324-T9A-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs viền cao su cửa/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169911: Tấm lót phía dưới hộp đựng đồ bằng cao su- 83410-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót phía dư/ mã hs của tấm lót phía)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe tải nhẹ hiệu Suzuki-kiểu Carry Truck-tải trọng 645kgs(hàng mới 100%)-phớt dầu-SEAL,EXTENSION CASE OIL-24780-83010-000... (mã hs phụ tùng xe tải/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm ống xả xe CIVIC- 18215-SNA-A31- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs cao su đệm ống/ mã hs của cao su đệm ố)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm đầu giảm chấn xe CR-V- 51722-SWE-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs cao su đệm đầu/ mã hs của cao su đệm đ)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su nắp qui lát xe CR-V- 12341-RTA-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su n/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Đệm B cao su trên chỉ mạ ga lăng xe CR-V- 71125-SWE-T31- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs đệm b cao su tr/ mã hs của đệm b cao su)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su đầu giảm xóc trước xe CIVIC 2012- 51920-TR0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su đầu/ mã hs của đệm cao su đ)
- Mã HS 40169911: Đệm kính cửa trần phía trước bằng cao su xe CR-V- 70205-TLA-C11- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs đệm kính cửa tr/ mã hs của đệm kính cửa)
- Mã HS 40169911: Nẹp túi dụng cụ (cao su), Part No: 587800K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs nẹp túi dụng cụ/ mã hs của nẹp túi dụng)
- Mã HS 40169911: Miếng Đệm, tấm chắn bùn(cao su), Part No: 53885KK01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs miếng đệm tấm/ mã hs của miếng đệm t)
- Mã HS 40169911: Rãnh kính cửa hậu, phải (cao su), Part No: 648850K06000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs rãnh kính cửa h/ mã hs của rãnh kính cử)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm (cao su), Part No: 90541T000200, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs miếng đệm cao/ mã hs của miếng đệm c)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa hậu (cao su), Part No: 768190K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs gioăng cửa hậu/ mã hs của gioăng cửa h)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su), Part No: 694780K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs giảm chấn cửa h/ mã hs của giảm chấn cử)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm, giảm xóc (cao su), Part No: 90948T100800, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs miếng đệm giảm/ mã hs của miếng đệm g)
- Mã HS 40169911: Viền bảo vệ cánh hướng gió cản sau số 4 (cao su), Part No: 768750K02000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100%... (mã hs viền bảo vệ cán/ mã hs của viền bảo vệ)
- Mã HS 40169911: Gioăng giá đỡ bộ tản nhiệt (cao su), Part No: 533810K11000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100%... (mã hs gioăng giá đỡ b/ mã hs của gioăng giá đ)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp ca bô(cao su), Part No: 533830K06000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng nắp ca b/ mã hs của gioăng nắp c)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K15000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs đệm của lò xo s/ mã hs của đệm của lò x)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm trần xe (cao su), Part No: 626530K36000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs tấm đệm trần xe/ mã hs của tấm đệm trần)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs đệm cao su cục/ mã hs của đệm cao su c)
- Mã HS 40169911: Tấm che ống đổ bình xăng (cao su), Part No: 772910K05000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs tấm che ống đổ/ mã hs của tấm che ống)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040K11100, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs đệm bộ giảm chấ/ mã hs của đệm bộ giảm)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090K11000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs đệm giảm chấn h/ mã hs của đệm giảm chấ)
- Mã HS 40169911: Đệm cách âm cao su 7200B742 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs đệm cách âm cao/ mã hs của đệm cách âm)
- Mã HS 40169911: Đệm làm kín cao su 5727A608 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs đệm làm kín cao/ mã hs của đệm làm kín)
- Mã HS 40169911: Đêm cao su bánh dự phòng 4268A053 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs đêm cao su bánh/ mã hs của đêm cao su b)
- Mã HS 40169911: cao su đệm MB422899 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su đệm mb42/ mã hs của cao su đệm m)
- Mã HS 40169911: cao su đệm MB926555 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su đệm mb92/ mã hs của cao su đệm m)
- Mã HS 40169911: cao su đệm MR473471 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su đệm mr47/ mã hs của cao su đệm m)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MB118900 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su mb11/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MB352594 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su mb35/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MB575310 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su mb57/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn kính MB814447 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su chặn kín/ mã hs của cao su chặn)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MU000872 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su mu00/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MU670003 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su mu67/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn 4055A048 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su chặn 405/ mã hs của cao su chặn)
- Mã HS 40169911: đệm giảm chấn cao su 7810A217 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs đệm giảm chấn c/ mã hs của đệm giảm chấ)
- Mã HS 40169911: miếng đệm để ly bằng cao su 8041A089 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs miếng đệm để ly/ mã hs của miếng đệm để)
- Mã HS 40169911: cao su đệm 7407A265 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs cao su đệm 7407/ mã hs của cao su đệm 7)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 5915A190 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su 5915/ mã hs của nút cao su 5)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 6310A016 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su 6310/ mã hs của nút cao su 6)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 8050A083 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs nút cao su 8050/ mã hs của nút cao su 8)
- Mã HS 40169911: gioăng cửa cao su 5755A199 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs gioăng cửa cao/ mã hs của gioăng cửa c)
- Mã HS 40169911: gioăng capô cao su 5902A180 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs gioăng capô cao/ mã hs của gioăng capô)
- Mã HS 40169911: Đệm cách âm bằng cao su 5230C082 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs đệm cách âm bằn/ mã hs của đệm cách âm)
- Mã HS 40169911: cao su đệm 1577A468 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 33... (mã hs cao su đệm 1577/ mã hs của cao su đệm 1)
- Mã HS 40169911: cao su đệm 4100A202 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 70... (mã hs cao su đệm 4100/ mã hs của cao su đệm 4)
- Mã HS 40169911: cao su đệm MR288769 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 69... (mã hs cao su đệm mr28/ mã hs của cao su đệm m)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước MR597328 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 23... (mã hs đệm cao su két/ mã hs của đệm cao su k)
- Mã HS 40169911: cao su đệm MR573227 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%. C/O form JV, mục 115... (mã hs cao su đệm mr57/ mã hs của cao su đệm m)
- Mã HS 40169911: Linh kiện lắp ráp xe tải nhẹ,tay lái thuận,kiểu Suzuki CarryTruckSK410K4/Lot.15,tải trọng645Kgs(Hàng mới 100%)-O-RING-ron-09280-16005... (mã hs linh kiện lắp r/ mã hs của linh kiện lắ)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi phía trên lò xo treo hệ thống giảm chấn- bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 30 6 791 712... (mã hs chụp bụi phía t/ mã hs của chụp bụi phí)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn 3517A097 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF3WXTMGZLV1.ĐC 2.4L,số TĐ.Mới100%.C/O form JV,mục79... (mã hs cao su chặn 351/ mã hs của cao su chặn)
- Mã HS 40169911: Miếng chắn dầu bằng cao su- PKG,OIL PAN- 11252-PWA-0000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs miếng chắn dầu/ mã hs của miếng chắn d)
- Mã HS 40169911: Đầu bịt van cân bằng áp suất bằng cao su- GROM,PCV VALVE- 11855-RK8-0030- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs đầu bịt van cân/ mã hs của đầu bịt van)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm cửa trước phía dưới bằng cao su- SEAL,FR DOOR LWR- 72326-T9A-T000-M1- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm cửa trư/ mã hs của tấm đệm cửa)
- Mã HS 40169911: Thanh nẹp kính cửa bên trái phía trước bằng cao su- WTHSTP,L FR DOOR INNER- 72375-T9A-T000-M1- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp kính/ mã hs của thanh nẹp kí)
- Mã HS 40169911: Viền cao su bên phải phía trên- SUB SEAL,R ROOF- 72325-T9A-T000-M1- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs viền cao su bên/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169911: Đệm cửa sau phía dưới bằng cao su- SEAL,RR DOOR LWR- 72826-T9A-T000-M1- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs đệm cửa sau phí/ mã hs của đệm cửa sau)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm nắp khoang hành lý bằng cao su- STOPPER,TRUNK LID- 74829-S84-A000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm nắp kho/ mã hs của tấm đệm nắp)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng xe ACCORD- 52306-TA1-A02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs cao su cân bằng/ mã hs của cao su cân b)
- Mã HS 40169911: Viền cao su bảo vệ nắp xy lanh xe CIVIC- 12341-59B-013- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs viền cao su bảo/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 4881760020, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs đệm cao su than/ mã hs của đệm cao su t)
- Mã HS 40169911: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa (87751F2500), phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100%... (mã hs nẹp ngưỡng cửa/ mã hs của nẹp ngưỡng c)
- Mã HS 40169911: Nẹp cửa trước trái bằng cao su lưu hóa (87721D3000CA), phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100%... (mã hs nẹp cửa trước t/ mã hs của nẹp cửa trướ)
- Mã HS 40169911: Màng da (Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy)-1M25-0029-FN Diaphragm... (mã hs màng da linh k/ mã hs của màng da lin)
- Mã HS 40169911: Cụm tránh bụi (Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy)-1484-0035-FN Boot comp... (mã hs cụm tránh bụi/ mã hs của cụm tránh bụ)
- Mã HS 40169911: Vòng van dầu làm bằng cao su(dùng cho xe: Piaggio)-Seal-2E31-0019-FN-M2-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100%... (mã hs vòng van dầu là/ mã hs của vòng van dầu)
- Mã HS 40169911: Nút bịt(Bằng cao su)-(Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy)-SHT-FW-08A-FN PLUG... (mã hs nút bịtbằng ca/ mã hs của nút bịtbằng)
- Mã HS 40169911: Màng da(linh kiện dùng để sx bộ thắng đĩa xe suzuki)-1652-0030-m4-fs Diaphragm plate... (mã hs màng dalinh ki/ mã hs của màng dalinh)
- Mã HS 40169911: Nút bịt làm bằng cao su(dùng cho xe:KAD)-Bush-2E33-0017-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy hàng mới 100%... (mã hs nút bịt làm bằn/ mã hs của nút bịt làm)
- Mã HS 40169911: Màng da làm bằng cao su(dùng cho xe:Piaggio)-Diaphragm plate-1481-0030-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy,mới 100%... (mã hs màng da làm bằn/ mã hs của màng da làm)
- Mã HS 40169911: Vòng tránh bụi làm bằng cao su(dùng cho xe:KAD/LIBERTY)-Boot-2100-0011-M4-FN-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100%... (mã hs vòng tránh bụi/ mã hs của vòng tránh b)
- Mã HS 40169911: Nắp thoát hơi làm bằng cao su(dùng cho xe: Piaggio)-Bleeder cap-2E33-0052-M4-FN-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100%... (mã hs nắp thoát hơi l/ mã hs của nắp thoát hơ)
- Mã HS 40169911: Ron bugi phải kích thước 3x5cm, chất liệu cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover RANGE ROVER, hàng mới 100%- LR011220... (mã hs ron bugi phải k/ mã hs của ron bugi phả)
- Mã HS 40169911: Ron bugi trái kích thước 3x5cm, chất liệu cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover RANGE ROVER, hàng mới 100%- LR014345... (mã hs ron bugi trái k/ mã hs của ron bugi trá)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng xe ô tô từ (4-12) chỗ bằng cao su + giả da, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bọc vô lăng xe/ mã hs của bọc vô lăng)
- Mã HS 40169911: Cao su chân cabin xe tải 1T (mã hàng hóa 0K61A39940A) mới 100%... (mã hs cao su chân cab/ mã hs của cao su chân)
- Mã HS 40169911: ống cao su dẫn gió xe tải từ 1T đến 1,4T (mã hàng hóa 0K60N13340A) mới 100%... (mã hs ống cao su dẫn/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40169911: Ống cao su cút nước xe tải từ 15T đến 24T (mã hàng hóa 254135AH400) mới 100%,... (mã hs ống cao su cút/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40169911: Gioăng cốp hậu xe khách từ 29 chỗ đến 35 chỗ (mã hàng hóa 769625A001) mới 100%... (mã hs gioăng cốp hậu/ mã hs của gioăng cốp h)
- Mã HS 40169911: Cao su trang trí camera lùi, Part No: PC6340K01Y, xe ô tô Toyota Fortuner, mới 100%.... (mã hs cao su trang tr/ mã hs của cao su trang)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su, Part No: 9672124031, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm của bơm dầu bằng cao su, Part No: 1519338010, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%.... (mã hs gioăng đệm của/ mã hs của gioăng đệm c)
- Mã HS 40169912: Đầu chụp bugi xe máy bằng cao su (CO FORM D)/XA37098TM... (mã hs đầu chụp bugi x/ mã hs của đầu chụp bug)
- Mã HS 40169912: Miếng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng xe máy... (mã hs miếng cao su dù/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169912: Vòng bằng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng xe máy... (mã hs vòng bằng cao s/ mã hs của vòng bằng ca)
- Mã HS 40169912: Vòng Grom chống nước bằng cao su dùng cho công tắc xe máy/Z11109... (mã hs vòng grom chống/ mã hs của vòng grom ch)
- Mã HS 40169912: Vòng Grommet bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn phanh của xe máy (C/O FORM JV)/XG04014... (mã hs vòng grommet bằ/ mã hs của vòng grommet)
- Mã HS 40169912: Đầu chụp tanshi bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn, đề, pha cốt, dừng động cơ của xe máy/G01110... (mã hs đầu chụp tanshi/ mã hs của đầu chụp tan)
- Mã HS 40169912: Dây đai bằng cao su, dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC81968000080- Linh kiện lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs dây đai bằng ca/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 40169912: phụ tùng xe máy Suzuki, dung tích xilanh dưới150CC(Hàng mới 100%)-ron-O RING(D:1.9,ID:12.6)-09280-12009-000... (mã hs phụ tùng xe máy/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 40169912: Cao su nắp quả ga xe Dream- 16118-GB4-003-PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs cao su nắp quả/ mã hs của cao su nắp q)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu bằng cao su/93101-10843, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs phớt dầu bằng c/ mã hs của phớt dầu bằn)
- Mã HS 40169912: Phụ kiện của xe gắn máy: Đệm tay bằng cao su HANDLE GRIP, Hiệu ARITE, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của xe/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn, DAMPER, mã 92161-0365, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100%... (mã hs cao su giảm chấ/ mã hs của cao su giảm)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính chắn gió (cao su) S0871-E5160G (hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 10.4-26 tấn. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng kính chắ/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169913: Nẹp cao su kính chắn gió, Part No: 7553133041, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%.... (mã hs nẹp cao su kính/ mã hs của nẹp cao su k)
- Mã HS 40169913: Gioăng trên kính cửa trái dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng trên kín/ mã hs của gioăng trên)
- Mã HS 40169913: Viền cao su quanh cửa vị trí cửa xe phía sau_INV 23237_A 253 697 02 51_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs viền cao su qua/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169913: Viền cao su làm kín nắp ca pô sau_INV 23235_A 205 750 57 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs viền cao su làm/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG KÍNH CỬA TRƯỚC, PHẢI (A2047251600)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gioăng kính cửa/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su viền chân khung kính cửa trước, phía trong, bên trái (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 822311W000... (mã hs gioăng cao su v/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng cho xe ô tô: Gioăng kính chắn gió bằng cao su dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, xe tải van 3 chỗ, xe tải 4.6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng A21R23-5206050... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40169913: Viền cao su kính cửa góc sau bên phải- 73441-T9A-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs viền cao su kín/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169913: Cao su của chắn bùn S7935-36191 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 15.1 Tấn. Mới 100%... (mã hs cao su của chắn/ mã hs của cao su của c)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cánh cửa (cao su) 67875-E0010 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 26 Tấn. Mới 100%... (mã hs gioăng kính cán/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau (cao su), Part No: 623310K10000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng cửa sau/ mã hs của gioăng cửa s)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau, trái (cao su), Part No: 623320K10000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng cửa sau/ mã hs của gioăng cửa s)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước, phải (cao su), Part No: 623110K09000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng cửa trướ/ mã hs của gioăng cửa t)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu(cao su), Part No: 678810K03100, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng cửa hậu/ mã hs của gioăng cửa h)
- Mã HS 40169913: Gioăng góc cửa sau, trái (cao su), Part No: 681890K04000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng góc cửa/ mã hs của gioăng góc c)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính, cửa sau, phải (cao su), Part No: 681420K06000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100%... (mã hs gioăng kính cử/ mã hs của gioăng kính)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa giữa trên số 1 (cao su), Part No: 678730K07000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs gioăng cửa giữa/ mã hs của gioăng cửa g)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa trước trái bằng cao su, Part No: 7572012780, phụ tùng thay thế của xe COROLLA/ALTIS, mới 100%.... (mã hs nẹp kính cửa tr/ mã hs của nẹp kính cửa)
- Mã HS 40169913: Phới đuôi trục cơ xe tải 1.4T (mã hàng hóa 2112945001) mới 100%... (mã hs phới đuôi trục/ mã hs của phới đuôi tr)
- Mã HS 40169913: Phớt cao su xi lanh phanh xe tải 1.4T (mã hàng hóa 5830145A11) mới 100%... (mã hs phớt cao su xi/ mã hs của phớt cao su)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su kính chắn gió xe tải 1 T (mã hàng hóa 861314F000) mới 100%... (mã hs gioăng cao su k/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169913: Dây cu roa xe khách 45 chỗ (mã hàng hóa 991308D001)mới 100%... (mã hs dây cu roa xe k/ mã hs của dây cu roa x)
- Mã HS 40169915: CAO SU NHÍP/JMC. P/N: Phụ tùng ô tô Ford transit mới 100%.... (mã hs cao su nhíp/jmc/ mã hs của cao su nhíp/)
- Mã HS 40169915: CAO SU THANH ỔN/JMC. P/N: Phụ tùng ô tô Ford transit mới 100%.... (mã hs cao su thanh ổn/ mã hs của cao su thanh)
- Mã HS 40169915: ỐNG VÀO KÉT NƯỚC/JMC. P/N: Phụ tùng ô tô Ford transit mới 100%.... (mã hs ống vào két nướ/ mã hs của ống vào két)
- Mã HS 40169915: ỐNG NƯỚC SƯỞI/JMC. P/N: Phụ tùng ô tô Ford transit mới 100%.... (mã hs ống nước sưởi/j/ mã hs của ống nước sưở)
- Mã HS 40169915: CAO SU CHÂN HỘP SỐ/JMC. P/N: Phụ tùng ô tô Ford transit mới 100%.... (mã hs cao su chân hộp/ mã hs của cao su chân)
- Mã HS 40169915: Cao su ắc nhíp xe tải 1T (mã hàng hóa 5414645000) mới 100%... (mã hs cao su ắc nhíp/ mã hs của cao su ắc nh)
- Mã HS 40169919: Núm đệm bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ... (mã hs núm đệm bằng ca/ mã hs của núm đệm bằng)
- Mã HS 40169919: Núm bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ... (mã hs núm bằng cao su/ mã hs của núm bằng cao)
- Mã HS 40169919: Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ... (mã hs đầu chụp bằng c/ mã hs của đầu chụp bằn)
- Mã HS 40169930: Gioăng, chất liệu Cao su lưu hóa, 40m/gói, phụ kiện của cửa, mã hàng: 246474, hsx:Schuco, mới 100%... (mã hs gioăng chất li/ mã hs của gioăng chất)
- Mã HS 40169930: Gioăng 4.5, chất liệu Cao su lưu hóa, 200m/gói, phụ kiện của cửa, hsx: Schuco, mã hàng:244512, mới 100%... (mã hs gioăng 45 chấ/ mã hs của gioăng 45)
- Mã HS 40169930: Gioăng lông cửa trượt dài 16mm, chất liệu cao su lưu hóa, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 204003, mới 100%... (mã hs gioăng lông cửa/ mã hs của gioăng lông)
- Mã HS 40169930: Dải cao su loại không xếp dùng làm miếng đệm (4*20mm) cuộn 40m, hàng mới 100% sản xuất Schueco... (mã hs dải cao su loại/ mã hs của dải cao su l)
- Mã HS 40169930: Cục pad silicone 092-04 (Hàng mới 100%)... (mã hs cục pad silicon/ mã hs của cục pad sili)
- Mã HS 40169930: băng cao su sử dụng trong công nghiệp điện 2155, khổ 19mm x 6.7m, 3M ID số HC000592382... (mã hs băng cao su sử/ mã hs của băng cao su)
- Mã HS 40169930: Dải cao su lưu hóa dùng nẹp kính, bản rộng (0,5-1)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs dải cao su lưu/ mã hs của dải cao su l)
- Mã HS 40169951: Trục lăn giấy của máy in mã vạch 110Xi4, 105SL PLUS- hiệu Zebra, bằng cao su, P/N: G41011M (phụ tùng thay thế của máy in). Hàng mới 100%... (mã hs trục lăn giấy c/ mã hs của trục lăn giấ)
- Mã HS 40169951: Trục lăn cao su của máy trộn sx tấm nhựa lót sàn (hàng mới 100%)- Sponge roller (200x1500L), 6EA 6PCS, đã kiểm tra thực tế tại TK: 101523865701/A12 ngày 25/07/2017... (mã hs trục lăn cao su/ mã hs của trục lăn cao)
- Mã HS 40169951: Phụ tùng thay thế cho máy sợi: Con lăn bằng cao su Coat Brown B65S, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thay t/ mã hs của phụ tùng tha)
- Mã HS 40169952: Phôi thành hình lốp xe bằng cao su-BLADDER KR-12-02-(mới 100%)... (mã hs phôi thành hình/ mã hs của phôi thành h)
- Mã HS 40169959: Màng cao su che cảm biến độ sâu camera (Membran CWD Mares) hàng mới 100%, TK103012359810 DH34... (mã hs màng cao su che/ mã hs của màng cao su)
- Mã HS 40169959: Tấm lấy keo cao su- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs tấm lấy keo cao/ mã hs của tấm lấy keo)
- Mã HS 40169959: Miếng mút dán nhãn bằng cao su. Phụ tùng của dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs miếng mút dán n/ mã hs của miếng mút dá)
- Mã HS 40169959: Vòng bằng cao su dùng bọc mép trống tạo hình của máy tạo hình lốp xe:(SEAL B/D 12" 85MM K1418TS)... (mã hs vòng bằng cao s/ mã hs của vòng bằng ca)
- Mã HS 40169959: Ông hơi bằng cao su dùng bọc trống tạo hình của máy tạo hình lốp xe: (TURN-UP B/D 15" 360MM K1418TS)... (mã hs ông hơi bằng ca/ mã hs của ông hơi bằng)
- Mã HS 40169959: Trụ cao su chống rung (Shock absorption Column- AS1.126.D700010) cho máy ly tâm TD2-24, mới 100%... (mã hs trụ cao su chốn/ mã hs của trụ cao su c)
- Mã HS 40169959: Vòng cao su bọc suốt sợi, linh kiện của máy kéo sợi, kích thước 19x29 mm, nhãn hiệu Rieter. Hàng mới 100%... (mã hs vòng cao su bọc/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169959: Tấm lót: 430105050 HLT, bằng cao su lưu hóa không xốp, linh kiện dùng cho máy ép gạch men. Mới 100%... (mã hs tấm lót 430105/ mã hs của tấm lót 430)
- Mã HS 40169959: Lớp lót cao su quả nghiền: 1 bộ gồm 131 tấm lót dày 80mm; 78 tấm lót dày 52mm;40 tấm nẹp dày 110mm, bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng lót quả nghiền men. Mới 100%... (mã hs lớp lót cao su/ mã hs của lớp lót cao)
- Mã HS 40169959: Phớt bơm tuần hoàn: 2401102002, phớt bằng cao su lưu hóa không xốp, linh kiện bơm tuần hoàn của máy ép YP4009TL. Mới 100%... (mã hs phớt bơm tuần h/ mã hs của phớt bơm tuầ)
- Mã HS 40169959: Ruột bình tích áp: 6.3L, 206990302, bằng cao su lưu hóa, được lắp cho bình tích áp của máy ép gạch men, dùng trong nhà máy sx gạch men. Mới 100%... (mã hs ruột bình tích/ mã hs của ruột bình tí)
- Mã HS 40169959: Phụ tùng máy in công nghiệp: Đầu gắn dao của bơm màu máy bằng cao su- Half Coupling Slangtule 20/27, Mã: RS000090260025. Nhãn hiệu: STVEC- Mới 100%.... (mã hs phụ tùng máy in/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 40169959: Lưỡi cao su thay thế 105 cm. Hàng mới 100%, hãng sx Klenco.... (mã hs lưỡi cao su tha/ mã hs của lưỡi cao su)
- Mã HS 40169959: Tấm tản nhiệt bằng cao su lưu hóa dùng cho thiết bị giải trí ô tô, kích thước 12mm*12mm; Mã MHK65688903. Hàng mới 100%... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 40169959: Goăng cao su- COVER GASKET A20 (614600422)... (mã hs goăng cao su c/ mã hs của goăng cao su)
- Mã HS 40169959: Goăng cao su- O RING 60.05 x 1.78 x 80 FKM FP8018 ISO 3601- code: 715303469... (mã hs goăng cao su o/ mã hs của goăng cao su)
- Mã HS 40169959: Xích bằng cao su của máy gặt đập liên hợp. Hàng mới 100%... (mã hs xích bằng cao s/ mã hs của xích bằng ca)
- Mã HS 40169959: Tấm cao su chống tĩnh điện 0.625INx24INx36IN, Model: 40930 (sản phẩm dùng trong ngành SX bo mạch). Hàng mới 100%... (mã hs tấm cao su chốn/ mã hs của tấm cao su c)
- Mã HS 40169959: Nắp đậy bằng cao su, phụ tùng dùng cho máy móc phục vụ ngành chế biến thực phẩm (Cover made of rubber), mã: MWBD-50029-010, mới 100%... (mã hs nắp đậy bằng ca/ mã hs của nắp đậy bằng)
- Mã HS 40169959: Nắp ống thăm liệu bằng cao su, phụ tùng của dây chuyền sản xuất thực phẩm (Lid to inspection spout paint beige RAL 9010), mã: MPAK-11486-010, mới 100%... (mã hs nắp ống thăm li/ mã hs của nắp ống thăm)
- Mã HS 40169959: Phụ tùng máy sản xuất tấm tường bê tông: Cao su giảm chấn- RUBBER DAMPER. P/N: U2350016. Hiệu Elematic. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ tùng máy sả/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 40169959: Vòng cao su (37x27.8x1.0) (mm) dùng cho máy kéo sợi... (mã hs vòng cao su 37/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169959: Vòng cao su (72.5x30x1.1) (mm) dùng cho máy kéo sợi... (mã hs vòng cao su 72/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169959: Vòng cao su (82.9x30x1.1) (mm) dùng cho máy kéo sợi... (mã hs vòng cao su 82/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169959: Vòng cao su (38.8x39.8x1.4) (mm) dùng cho máy kéo sợi... (mã hs vòng cao su 38/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169959: Gioăng bằng cao su lưu hóa dạng mềm không xốp dùng cho xy lanh thủy lực của máy đúc sản phẩm, loại FE-37054-001-VC (1 chiếc/bộ). Hàng mới 100%... (mã hs gioăng bằng cao/ mã hs của gioăng bằng)
- Mã HS 40169959: Vòng đệm cách điện dùng cho mặt bích phẳng, được làmtừ vật liệu GLASS REINFORCED PHENOLIC, s/d cho dự án mở rộng kho xăng dầu Nghi Sơn áplực #150, tiêuchuẩn JIC 9220PR, đ/k trong 250mm, hàng mới 100%.... (mã hs vòng đệm cách đ/ mã hs của vòng đệm các)
- Mã HS 40169959: Giác mút linh kiện điện tử bằng cao su đã lưu hoá Hakko A1312- hàng mới 100%... (mã hs giác mút linh k/ mã hs của giác mút lin)
- Mã HS 40169999: Cao su non, Hàng mới 100%... (mã hs cao su non hàn/ mã hs của cao su non)
- Mã HS 40169999: Cốt suốt da bằng cao su lưu hóa của máy kéo sợi, kích thước: 19x30mm, mới 100%. Cots... (mã hs cốt suốt da bằn/ mã hs của cốt suốt da)
- Mã HS 40169999: Chân đế cao su, Part: 189161476, dòng hàng số 1 của tờ khai 10231334224/E31... (mã hs chân đế cao su/ mã hs của chân đế cao)
- Mã HS 40169999: Valve Y110-nắp mũ van bình ắc quy loại 12V4.5 đến 12V-31Ah-bộ phận bình ắc quy-kích thước cao 10 x đường kính ngoài 7.4 x trong 6 mm- bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100%- dùng sản xuất ắc quy.... (mã hs valve y110nắp/ mã hs của valve y110n)
- Mã HS 40169999: Dây viền bằng cao su lưu hóa... (mã hs dây viền bằng c/ mã hs của dây viền bằn)
- Mã HS 40169999: Trang trí giầy, dép (chất liệu: cao su lưu hóa)... (mã hs trang trí giầy/ mã hs của trang trí gi)
- Mã HS 40169999: Đầu cáp loại co nguội, cấp cách điện 24kV, cỡ dây 50mm2, 4 tán dùng cho trong nhà, hàng mới 100%... (mã hs đầu cáp loại co/ mã hs của đầu cáp loại)
- Mã HS 40169999: Con nối góc gioăng cửa sổ mở ngoài, chất liệu cao su lưu hóa, kiện của cửa, 20 cái/ gói, mã hàng: 278575, hsx:Schuco, mới 100%... (mã hs con nối góc gio/ mã hs của con nối góc)
- Mã HS 40169999: Gioăng cao su, bộ phận của van an toàn V2S-1B dùng cho bình ga. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169999: Đệm cao su của ty an toàn, bộ phận của van an toàn V2S-1B dùng cho bình ga. Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su của/ mã hs của đệm cao su c)
- Mã HS 40169999: Gioăng cao su. Dùng cho máy chiết rượu vào bịch Technibag. Hãng, hiệu sx Technibag. Hàng mới 100%.... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169999: Dây đai B45 Maker: Bando V Belt chất liệu cao su... (mã hs dây đai b45 mak/ mã hs của dây đai b45)
- Mã HS 40169999: Búa stanley 57-527 chất liệu bằng Cao su lưu hóa mềm... (mã hs búa stanley 57/ mã hs của búa stanley)
- Mã HS 40169999: Gioăng cao su tổng hợp EPDM Gasket, code: EP1320G, dùng để lắp vào các rãnh cửa đi, cửa sổ và mặt dựng tòa nhà trong xây dựng. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su t/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169999: Viền cao su... (mã hs viền cao su/ mã hs của viền cao su)
- Mã HS 40169999: Miếng hút nhựa;ZPT16BNJ10-B5-A10;Đường kính 5cm;Dùng để hút linh kiện điện tử: Chất liệu cao su; Mới 100%... (mã hs miếng hút nhựa;/ mã hs của miếng hút nh)
- Mã HS 40169999: Dây cao su chịu nhiệt... (mã hs dây cao su chịu/ mã hs của dây cao su c)
- Mã HS 40169999: Phớt dầu lò xo TC 32*52*11mm, chất liệu cao su lưu hóa.... (mã hs phớt dầu lò xo/ mã hs của phớt dầu lò)
- Mã HS 40169999: Dây chun bằng cao su dùng để buộc hàng hóa- RUBBER BAND, mới 100%... (mã hs dây chun bằng c/ mã hs của dây chun bằn)
- Mã HS 40169999: Phớt Chắn Kín AE0760-H50X5 (531N17358-G) bằng cao su lưu hóa... (mã hs phớt chắn kín a/ mã hs của phớt chắn kí)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-08KP bằng cao su.Hàng mới 100%... (mã hs giác hút zp208/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Gioang bằng cao su lưu hóa tổng hợp, bản rộng (1-3)cm, dạng cuộn, dùng trong xây dựng, 27m/cuộn, nhãn chữ TQ, mới 100%... (mã hs gioang bằng cao/ mã hs của gioang bằng)
- Mã HS 40169999: Giác hút bằng cao su lưu hóa dùng để hút sản phẩm trên máy gia công cơ khí (ZP2-08KP). Hãng sản xuất SMC. Hàng mới 100%... (mã hs giác hút bằng c/ mã hs của giác hút bằn)
- Mã HS 40169999: Đệm giảm chấn bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 6251-81-7210, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs đệm giảm chấn b/ mã hs của đệm giảm chấ)
- Mã HS 40169999: Nắp chụp bằng cao su lưu hóa, 07043-70415, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs nắp chụp bằng c/ mã hs của nắp chụp bằn)
- Mã HS 40169999: Ống bảo vệ lò xo bằng cao su lưu hóa, 3BA-34-41760, Phụ tùng thay thế xe nâng hàng hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs ống bảo vệ lò x/ mã hs của ống bảo vệ l)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-B04MBS bằng cao su.Hàng mới 100%... (mã hs giác hút zp2b0/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP3P-T50PTSFJ10-B01 bằng cao su.Hàng mới 100%... (mã hs giác hút zp3pt/ mã hs của giác hút zp3)
- Mã HS 40169999: Yên bằng cao su lưu hóa (có gắn thanh nối bằng sắt) dùng cho thiết bị tập đạp xe. Hàng mới 100%,dòng hàng số 18 thuộc TKNK:102778075410/E31 ngày 26/07/2019... (mã hs yên bằng cao su/ mã hs của yên bằng cao)
- Mã HS 40169999: Tấm cao su chống rung (100x100x10mm), nhãn hiệu TRUSCO, code: OHS10100... (mã hs tấm cao su chốn/ mã hs của tấm cao su c)
- Mã HS 40169999: Tay cầm giảm chấn dùng cho máy khoan đá bằng khí nén, ký hiệu: YT27-318A, Chất liệu: cao su, Kích thước: phi 3.4*10cm, hàng mới 100% do TQSX... (mã hs tay cầm giảm ch/ mã hs của tay cầm giảm)
- Mã HS 40169999: Nấm hút VP10LBN bằng cao su lưu hóa... (mã hs nấm hút vp10lbn/ mã hs của nấm hút vp10)
- Mã HS 40169999: Đầu bút hút chân không, KT đường kính: 30mm (làm bằng cao su lưu hóa)... (mã hs đầu bút hút châ/ mã hs của đầu bút hút)
- Mã HS 40169999: Thân bút hút chân không, KT chiều dài thân: 65mm (làm bằng cao su lưu hóa)... (mã hs thân bút hút ch/ mã hs của thân bút hút)
- Mã HS 40169999: Phụ tùng cho xe đầu kéo, rơ mooc:Da nắp chụp trục R0003 bằng cao su (Hub Cover), hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 40169999: Roong máy đổ đế PU- "O" MODEL RING P16 #52... (mã hs roong máy đổ đế/ mã hs của roong máy đổ)
- Mã HS 40169999: Roong máy ép nhiệt caosu- O RUBBER P-9 NO:29... (mã hs roong máy ép nh/ mã hs của roong máy ép)
- Mã HS 40169999: Phốt xanh máy đổ liệu- P+S 10.18.5 UN OIL SEAL... (mã hs phốt xanh máy đ/ mã hs của phốt xanh má)
- Mã HS 40169999: Bọc bảo ôn trần nhà xưởng bằng cao su, bề dày 10mm, khổ: (1*10)m... (mã hs bọc bảo ôn trần/ mã hs của bọc bảo ôn t)
- Mã HS 40169999: Miếng đệm các loại (phụ kiện còi)- Oring- NPL-011 (tờ khai 103075368760, dòng hàng 7)... (mã hs miếng đệm các l/ mã hs của miếng đệm cá)
- Mã HS 40169999: Ống cao su bảo vệ dây cáp các loại (phụ kiện cáp ô tô)- Protector- FC-35 (tờ khai 102550763340, dòng hàng 36)... (mã hs ống cao su bảo/ mã hs của ống cao su b)
- Mã HS 40169999: Ống lò xo cao su bảo vệ dây cáp các loại (phụ kiện cáp ô tô)- Boot ass'y- FC-19 (tờ khai 102461367520, dòng hàng 14)... (mã hs ống lò xo cao s/ mã hs của ống lò xo ca)
- Mã HS 40169999: Chân máy bằng cao su 32x20mm, mới 100%... (mã hs chân máy bằng c/ mã hs của chân máy bằn)
- Mã HS 40169999: Nút đậy an toàn Va50-25 (bằng cao su lưu hoá)(safe valve)... (mã hs nút đậy an toàn/ mã hs của nút đậy an t)
- Mã HS 40169999: Vòng chống thấm cao su lưu hóa... (mã hs vòng chống thấm/ mã hs của vòng chống t)
- Mã HS 40169999: Đệm chống thấm R1 bằng cao su lưu hóa... (mã hs đệm chống thấm/ mã hs của đệm chống th)
- Mã HS 40169999: Dây thun TPU70 mm (đen), chất liệu cao su, hàng mới 100%... (mã hs dây thun tpu70/ mã hs của dây thun tpu)
- Mã HS 40169999: Dây thun khoanh 70*5*1.6mm, chất liệu cao su, hàng mới 100%... (mã hs dây thun khoanh/ mã hs của dây thun kho)
- Mã HS 40169999: Dây thun TPU 70mm màu trắng 280*5*0.4mm, chất liệu cao su, hàng mới 100%... (mã hs dây thun tpu 70/ mã hs của dây thun tpu)
- Mã HS 40169999: Núm hút chân không ZP16BS.Hàng mới 100%... (mã hs núm hút chân kh/ mã hs của núm hút chân)
- Mã HS 40169999: Lưỡi cọ in bằng cao su, (Squeegee 65), 1m/cái, dùng trong dệt,in. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cọ in bằng/ mã hs của lưỡi cọ in b)
- Mã HS 40169999: Quả bóp cao su 1 van, dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs quả bóp cao su/ mã hs của quả bóp cao)
- Mã HS 40169999: Búa cao su cán gỗ STHT57527-8. Hàng mới 100%... (mã hs búa cao su cán/ mã hs của búa cao su c)
- Mã HS 40169999: Gioăng cao su lưu hóa,dạng dẻo không xốp,dùng để sản xuất máy thu gom rác,hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su l/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169999: Búa cao su... (mã hs búa cao su/ mã hs của búa cao su)
- Mã HS 40169999: Búa cao su bé... (mã hs búa cao su bé/ mã hs của búa cao su b)
- Mã HS 40169999: Búa cao su to... (mã hs búa cao su to/ mã hs của búa cao su t)
- Mã HS 40170090: Tấm nỉ trắng fi30mm, (dùng để đánh bóng, 25pcs/túi), hàng mới 100%... (mã hs tấm nỉ trắng fi/ mã hs của tấm nỉ trắng)
- Mã HS 40170090: Ống dẫn nước bằng cao su cứng Hose Yasung color, đường kính 9 mm, 1 cuộn 100m, các màu, dùng cho máy hàn điểm, nhà sản xuất Yasung, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn nước bằ/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40170090: Móc gắn cao su, part no N100210-001/B, hàng mới 100%... (mã hs móc gắn cao su/ mã hs của móc gắn cao)
- Mã HS 40011011: Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm, Hàng xuất xứ Việt Nam... (mã hs cao su tự nhiên/ mã hs của cao su tự nh)
- Mã HS 40012220: CAO SU THIEN NHIEN DA DINH CHUAN KY THUAT SVR20 (35KGS/BANH; 36 BANH/PALLET; 16 PALLETS/CONTAINER 20 FEET)... (mã hs cao su thien nh/ mã hs của cao su thien)
- Mã HS 40012220: Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR5S (0077-D)... (mã hs cao su tự nhiên/ mã hs của cao su tự nh)
- Mã HS 40012220: CAO SU HỖN HỢP SVR 20 (Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật), tổng cộng: 252 kiện 9.072 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cao su hỗn hợp/ mã hs của cao su hỗn h)
- Mã HS 40012240: Cao su tự nhiên đã qua sơ chế (dạng bảnh)- Natural Rubber SVR CV60... (mã hs cao su tự nhiên/ mã hs của cao su tự nh)
- Mã HS 40012930: Tấm Crepe làm đế giày(Kích thước: 8cm x 6cm x 3cm). Hàng mới 100%.... (mã hs tấm crepe làm đ/ mã hs của tấm crepe là)
- Mã HS 40012999: Cao su thiên nhiên SVR3L... (mã hs cao su thiên nh/ mã hs của cao su thiên)
- Mã HS 40021910: Hạt nhựa SBS... (mã hs hạt nhựa sbs/ mã hs của hạt nhựa sbs)
- Mã HS 40021990: CAO SU TRONG: DZNO (TRANSPARENT ZNO)... (mã hs cao su trong d/ mã hs của cao su trong)
- Mã HS 40021990: Hạt nhựa TPR thành phẩm (dùng để sx đế giày)... (mã hs hạt nhựa tpr th/ mã hs của hạt nhựa tpr)
- Mã HS 40021990: Chất tạo màu (Cao su màu) RF-713-1NM... (mã hs chất tạo màu c/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 40021990: Cao su màu... (mã hs cao su màu/ mã hs của cao su màu)
- Mã HS 40021990: Cao su hỗn hợp... (mã hs cao su hỗn hợp/ mã hs của cao su hỗn h)
- Mã HS 40022010: Cao su Butadien (BR 150 UBE), nguyên sinh, dùng để sản xuất đế giày, hàng mới 100%... (mã hs cao su butadien/ mã hs của cao su butad)
- Mã HS 40022090: Cao su các loại... (mã hs cao su các loại/ mã hs của cao su các l)
- Mã HS 40025910: Cao su tổng hợp- KRYNAC 4975F, hàng mới 100%... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40025910: NPL dùng để sản xuất giày da- cao su tổng hợp (cao su Krynac 4975 F) hàng mới 100%, xuất xứ Pháp... (mã hs npl dùng để sản/ mã hs của npl dùng để)
- Mã HS 40025990: Cao su SYNTHETIC RUBBER NBR 6240 (dùng trong gia công sản xuất giầy)... (mã hs cao su syntheti/ mã hs của cao su synth)
- Mã HS 40027010: Cao su tổng hợp dạng hạt nguyên sinh... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40028010: Cao su tổng hợp (hỗn hợp của Cao su tự nhiên SVR 10 và cao su tổng hợp SBR 1502)- Hàng mới 100%... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40028010: Cao su thiên nhiên sơ chế hỗn hợp RSS3- đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam... (mã hs cao su thiên nh/ mã hs của cao su thiên)
- Mã HS 40028090: CAO SU THIÊN NHIÊN TRỘN TỔNG HỢP.HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT HÀNG MỚI 100%... (mã hs cao su thiên nh/ mã hs của cao su thiên)
- Mã HS 40028090: Cao su màu F-203H, hàng mới 100%... (mã hs cao su màu f20/ mã hs của cao su màu f)
- Mã HS 40028090: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40029990: Cao su màu R-1091, hàng mới 100%... (mã hs cao su màu r10/ mã hs của cao su màu r)
- Mã HS 40029990: Cao su màu R-307-1, hàng mới 100%... (mã hs cao su màu r30/ mã hs của cao su màu r)
- Mã HS 40029990: Cao su các loại (Cao su tổng hợp)... (mã hs cao su các loại/ mã hs của cao su các l)
- Mã HS 40029990: ĐỆM BẰNG CAO SU NHÂN TẠO,KÍCH THƯỚC PHI 46.2mm,HÀNG MỚI 100%... (mã hs đệm bằng cao su/ mã hs của đệm bằng cao)
- Mã HS 40029990: GIOĂNG BẰNG CAO SU NHÂN TẠO,KÍCH THƯỚC PHI 18mm,HÀNG MỚI 100%... (mã hs gioăng bằng cao/ mã hs của gioăng bằng)
- Mã HS 40029990: Tấm đế cao su... (mã hs tấm đế cao su/ mã hs của tấm đế cao s)
- Mã HS 40029990: Miếng cao su... (mã hs miếng cao su/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40029990: Tấm cao su màu các loại... (mã hs tấm cao su màu/ mã hs của tấm cao su m)
- Mã HS 40029990: Cao su màu... (mã hs cao su màu/ mã hs của cao su màu)
- Mã HS 40030000: Hạt nhựa EVA tái sinh màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa eva tá/ mã hs của hạt nhựa eva)
- Mã HS 40030000: Hạt nhựa TPR... (mã hs hạt nhựa tpr/ mã hs của hạt nhựa tpr)
- Mã HS 40030000: HẠT CAO SU TÁI SINH.MÀU TRẮNG, (RUBBER RECYCLE OUTSOURCE-WHITE) XUẤT SỨ VIỆT NAM,... (mã hs hạt cao su tái/ mã hs của hạt cao su t)
- Mã HS 40040000: Mút dán vải... (mã hs mút dán vải/ mã hs của mút dán vải)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (Rẻo cao su) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu rẻo c/ mã hs của phế liệu rẻ)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (Rẻo mút dán vải) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu rẻo m/ mã hs của phế liệu rẻ)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (Đế hủy và cuống DMP) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu đế hủ/ mã hs của phế liệu đế)
- Mã HS 40040000: Rẻo mút xốp dán vải phế liệu... (mã hs rẻo mút xốp dán/ mã hs của rẻo mút xốp)
- Mã HS 40040000: Xốp chưa dán, mút sâu- Unlaminated PU foam (Phế liệu-Hàng rời không đóng kiện không dính chất thải nguy hại)... (mã hs xốp chưa dán m/ mã hs của xốp chưa dán)
- Mã HS 40040000: Mút xốp dán vải Laminated PU foam (Phế liệu-Hàng rời không đóng kiện không dính chất thải nguy hại)... (mã hs mút xốp dán vải/ mã hs của mút xốp dán)
- Mã HS 40040000: Các chi tiết đế cao su hủy- Outsole rubber defective components (Phế liệu-Hàng rời không đóng kiện không dính chất thải nguy hại)... (mã hs các chi tiết đế/ mã hs của các chi tiết)
- Mã HS 40040000: Lốp TBR phế- thu được trong quá trình sản xuất lốp xe... (mã hs lốp tbr phế th/ mã hs của lốp tbr phế)
- Mã HS 40040000: Phế liệu và mẩu vụn từ cao su... (mã hs phế liệu và mẩu/ mã hs của phế liệu và)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (Rẻo vải thải) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu rẻo v/ mã hs của phế liệu rẻ)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (Xốp chưa dán- mút sâu) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu xốp c/ mã hs của phế liệu xố)
- Mã HS 40040000: Rẻo cao su (phế liệu cao su được loại ra từ QTSX giày)... (mã hs rẻo cao su phế/ mã hs của rẻo cao su)
- Mã HS 40040000: Phế liệu (IP Trắng) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu ip tr/ mã hs của phế liệu ip)
- Mã HS 40040000: Rẻo cao su, không dính chất thải nguy hại... (mã hs rẻo cao su khô/ mã hs của rẻo cao su)
- Mã HS 40040000: Xốp chưa dán- mút sâu (dạng cao su), không dính chất thải nguy hại... (mã hs xốp chưa dán m/ mã hs của xốp chưa dán)
- Mã HS 40040000: Phế liệu và vụn sản phẩm cao su (thu hồi từ quá trình sản xuất, nằm trong tỷ lệ hao hụt; tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu và vụn/ mã hs của phế liệu và)
- Mã HS 40051010: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40051090: Miếng cao su chuẩn-5cm-Hàng mới 100%... (mã hs miếng cao su ch/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40051090: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40059190: Cao su trộn bán thành phẩm chưa lưu hóa, dạng tấm (V R514-1 ST 3X0.20+6X0.35 535 3.13 (35))... (mã hs cao su trộn bán/ mã hs của cao su trộn)
- Mã HS 40059190: Cao su non 9082TOMBO. Hàng mới 100%... (mã hs cao su non 9082/ mã hs của cao su non 9)
- Mã HS 40059190: Băng tan rộng 1cm*3m, cao su non. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan rộng 1/ mã hs của băng tan rộn)
- Mã HS 40059190: Tấm cao su màu các loại... (mã hs tấm cao su màu/ mã hs của tấm cao su m)
- Mã HS 40059990: Cao su hỗ hợp nguyên sinh dạng hạt dùng để sản xuất đế giày... (mã hs cao su hỗ hợp n/ mã hs của cao su hỗ hợ)
- Mã HS 40059990: Rubber mixture neoprene etc./ ImpressionPad L... (mã hs rubber mixture/ mã hs của rubber mixtu)
- Mã HS 40059990: HìNH CAO SU(KHUÔN IN BẰNG CAO SU)... (mã hs hình cao sukhu/ mã hs của hình cao su)
- Mã HS 40059990: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40059990: Băng tan chất liệu cao su non. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan chất l/ mã hs của băng tan chấ)
- Mã HS 40069090: Băng keo lụa-0.075mmx1/2"x10m/cuộn(F50x20)... (mã hs băng keo lụa0/ mã hs của băng keo lụa)
- Mã HS 40069090: Giác hút ZP2-TB04EUN-A5 làm bằng cao su.Hàng mới 100%... (mã hs giác hút zp2tb/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40069090: Băng tan (làm bằng chất liệu keo tự nhiên)... (mã hs băng tan làm b/ mã hs của băng tan là)
- Mã HS 40069090: Băng tan (200 cuộn/ thùng)... (mã hs băng tan 200 c/ mã hs của băng tan 20)
- Mã HS 40069090: Băng tan, bằng cao su chưa lưu hóa, hàng mới 100%... (mã hs băng tan bằng/ mã hs của băng tan bằ)
- Mã HS 40069090: Băng keo điện (bằng cao su)... (mã hs băng keo điện/ mã hs của băng keo điệ)
- Mã HS 40069090: Nút chặn trên bằng cao su (kết nối và khóa linh kiện, ngăn rò rỉ) (2 25 59 20_Plug lower), Model: DM 25/125 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn trên b/ mã hs của nút chặn trê)
- Mã HS 40069090: Nút chặn trên chất liệu cao su (kết nối và khóa liên kiện, ngăn rò rỉ) (2 15 59 20_Plug lower), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn trên c/ mã hs của nút chặn trê)
- Mã HS 40069090: Nút chặt dưới bằng cao su chịu nhiệt (kết nối và khóa linh kiện, ngăn rò rỉ) (2 25 055 20_Plug upper). Model: DM 25/125 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặt dưới b/ mã hs của nút chặt dướ)
- Mã HS 40069090: Nút chặn dưới chất liệu cao su chịu nhiệt (kết nối và khóa linh kiện ngăn rò rỉ) (2 15 055 20_Plug upper), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn dưới c/ mã hs của nút chặn dướ)
- Mã HS 40070000: Dây thun khoanh (Dùng cột vật tư)... (mã hs dây thun khoanh/ mã hs của dây thun kho)
- Mã HS 40070000: Chun vòng công nghiệp bằng cao su,hàng mới 100%... (mã hs chun vòng công/ mã hs của chun vòng cô)
- Mã HS 40070000: Lưới ràng hàng bằng cao su (8mm x 80cm), mới 100%, Xuất sứ Việt Nam... (mã hs lưới ràng hàng/ mã hs của lưới ràng hà)
- Mã HS 40070000: Chun trắng (Middle 1 1/4 inch)... (mã hs chun trắng mid/ mã hs của chun trắng)
- Mã HS 40070000: Chun cao su 06*1/4" (6MM) (20kgs 3780 Yards)... (mã hs chun cao su 06*/ mã hs của chun cao su)
- Mã HS 40070000: DÂY CHỈ... (mã hs dây chỉ/ mã hs của dây chỉ)
- Mã HS 40070000: CUỘN CHỈ... (mã hs cuộn chỉ/ mã hs của cuộn chỉ)
- Mã HS 40070000: Thun đàn hồi (bằng cao su đàn hồi)... (mã hs thun đàn hồi b/ mã hs của thun đàn hồi)
- Mã HS 40081110: Bảo ôn tấm supperlon20t... (mã hs bảo ôn tấm supp/ mã hs của bảo ôn tấm s)
- Mã HS 40081110: Bảo ôn tấm dày t 20mm cho ống 200A... (mã hs bảo ôn tấm dày/ mã hs của bảo ôn tấm d)
- Mã HS 40081190: Miếng lót giày bằng cao su xốp, Mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ mã hs của miếng lót gi)
- Mã HS 40081190: Mút các loại (Khổ 44' x 295 Yds). Hàng mới 100%. Hàng được tái xuất 1 phần mục số 3 tờ khai số: 102683143140-E31 ngày 05/06/2019... (mã hs mút các loại k/ mã hs của mút các loại)
- Mã HS 40081190: Dải cao su xốp đã lưu hóa dùng để cách âm cách nhiệt kèm lớp keo và giấy 1 mặt,kích thước: dày 3mm X rộng 51mm X dài 9140mm). Hàng mới 100%... (mã hs dải cao su xốp/ mã hs của dải cao su x)
- Mã HS 40081190: Mút xốp từ cao su xốp... (mã hs mút xốp từ cao/ mã hs của mút xốp từ c)
- Mã HS 40081190: Cushion- Đệm 3*30*40... (mã hs cushion đệm 3*/ mã hs của cushion đệm)
- Mã HS 40081190: Tấm cao su xốp (250x100x3mm) SISP3-100-100... (mã hs tấm cao su xốp/ mã hs của tấm cao su x)
- Mã HS 40081190: Xốp lá màu trắng 0.5mm*1.4m*600m. Hàng mới 100%... (mã hs xốp lá màu trắn/ mã hs của xốp lá màu t)
- Mã HS 40081190: Eva 44" (Xốp eva)- Mới 100%... (mã hs eva 44 xốp ev/ mã hs của eva 44 xốp)
- Mã HS 40081190: Xốp 44" (Cao su xốp)- Mới 100%... (mã hs xốp 44 cao su/ mã hs của xốp 44 cao)
- Mã HS 40081190: Tấm xốp chống tĩnh điện (420*210*1)mm... (mã hs tấm xốp chống t/ mã hs của tấm xốp chốn)
- Mã HS 40081190: Miếng dính bụi Supeclean 27g, mới 100%... (mã hs miếng dính bụi/ mã hs của miếng dính b)
- Mã HS 40081190: Mút xốp CFS (cao su xốp) 5mm... (mã hs mút xốp cfs ca/ mã hs của mút xốp cfs)
- Mã HS 40081190: Mút tấm (cao su xốp) bồi keo, (35Kg/M3) 10mm... (mã hs mút tấm cao su/ mã hs của mút tấm cao)
- Mã HS 40081190: VẢI CAO SU LƯU HÓA 100CM... (mã hs vải cao su lưu/ mã hs của vải cao su l)
- Mã HS 40081190: Cao su xốp (dạng cuộn) SR-J 012DC 0.12T rộng 500MM... (mã hs cao su xốp dạn/ mã hs của cao su xốp)
- Mã HS 40081190: Cao su xốp có keo không in hình, chữ 5mm x 1000mm x 2m 686... (mã hs cao su xốp có k/ mã hs của cao su xốp c)
- Mã HS 40081190: Tấm xốp EPDM phủ keo 2mm x 5mm x 15mm... (mã hs tấm xốp epdm ph/ mã hs của tấm xốp epdm)
- Mã HS 40081190: Mút(cao su xốp) bồi keo-10mm. Mới 100%... (mã hs mútcao su xốp/ mã hs của mútcao su x)
- Mã HS 40081900: Xốp eva (từ cao su xốp) 1.5mm(120cm*180cm/tấm,2589 Tấm)(chuyển giao từ tờ khai 102637655850-mục 1)... (mã hs xốp eva từ cao/ mã hs của xốp eva từ)
- Mã HS 40081900: Xốp eva(từ cao su xốp) 2mm 42" (1527.76Y)(chuyển giao từ tờ khai 102870862250-mục 4)... (mã hs xốp evatừ cao/ mã hs của xốp evatừ c)
- Mã HS 40081900: Latex foam (Mút xốp) 2mm x 36"... (mã hs latex foam mút/ mã hs của latex foam)
- Mã HS 40081900: Miếng đệm giầy dép các loại... (mã hs miếng đệm giầy/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp... (mã hs miếng xốp/ mã hs của miếng xốp)
- Mã HS 40081900: Dây thun băng cao su (0.75 kg/túi 1000 cái)... (mã hs dây thun băng c/ mã hs của dây thun băn)
- Mã HS 40081900: Thanh gạt làm bằng cao su dùng trong ngành chế bản in. Hàng mới 100%... (mã hs thanh gạt làm b/ mã hs của thanh gạt là)
- Mã HS 40081900: Cao su xốp lưu hóa bồi keo... (mã hs cao su xốp lưu/ mã hs của cao su xốp l)
- Mã HS 40081900: Thanh mút cao su xốp gạt nước lau kính (dài 240mm, rộng 40mm, dày 19mm). Hàng mới 100%... (mã hs thanh mút cao s/ mã hs của thanh mút ca)
- Mã HS 40081900: Mút xốp dựng keo dạng cuộn 44" MDI Foam CH81712... (mã hs mút xốp dựng ke/ mã hs của mút xốp dựng)
- Mã HS 40081900: MÚT XỐP EH-20LT MOLD CAC LOAI... (mã hs mút xốp eh20lt/ mã hs của mút xốp eh2)
- Mã HS 40081900: MÚT XỐP ATIRON, EVA, NNC SPONGE CAC LOAI... (mã hs mút xốp atiron/ mã hs của mút xốp atir)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp MIC của máy ghi âm.Hàng mới 100%... (mã hs miếng xốp mic c/ mã hs của miếng xốp mi)
- Mã HS 40082190: Cao su tổng hợp dạng tấm H04-6001 (dùng làm đế giầy) (mục 1, tkn:103048768060)... (mã hs cao su tổng hợp/ mã hs của cao su tổng)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su-1mm... (mã hs tấm cao su1mm/ mã hs của tấm cao su1)
- Mã HS 40082190: Thanh cao su (Cán lớn)-120cm (dùng gạt mực in)... (mã hs thanh cao su c/ mã hs của thanh cao su)
- Mã HS 40082190: Thảm chống tĩnh điện 1m*10m*1.8mm... (mã hs thảm chống tĩnh/ mã hs của thảm chống t)
- Mã HS 40082190: Cuộn viny 2000*1200*15000mm bằng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn viny 2000*/ mã hs của cuộn viny 20)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (0.9m*1.14m*4mm3.575kg/tấm)... (mã hs tấm cao su 09/ mã hs của tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (1m*1.1m*2.5mm;4.4163kg/tấm)... (mã hs tấm cao su 1m*/ mã hs của tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Tấm chắn bụi bằng cao su model AD-65, hình tròn đường kính 20", hãng Kumkang, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bụi bằ/ mã hs của tấm chắn bụi)
- Mã HS 40082190: Băng cao su bọc trục dệt BO-808 (2,5 mm) (Dải bằng cao su lưu hóa từ cao su không xốp,dạng dải) qui cách T: 2,5 mm,W: 50mm L:100mm,mới 100%... (mã hs băng cao su bọc/ mã hs của băng cao su)
- Mã HS 40082190: Cao su gạt mực 50*9mm (thanh cao su dùng trong kỹ thuật in lụa hàng mới 100%)... (mã hs cao su gạt mực/ mã hs của cao su gạt m)
- Mã HS 40082190: Tấm làm đế giầy bằng cao su không xốp(1.0mm*21*25.5cm), tổng 538 tấm 28.81M2... (mã hs tấm làm đế giầy/ mã hs của tấm làm đế g)
- Mã HS 40082190: MÚT XỐP (100*200)CM... (mã hs mút xốp 100*20/ mã hs của mút xốp 100)
- Mã HS 40082900: Ống cuộn cước bằng mut... (mã hs ống cuộn cước b/ mã hs của ống cuộn cướ)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su dùng để giữ dây điện (kích thước 62*16*4mm) RUBBER CLAMP. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cao su dùng/ mã hs của tấm cao su d)
- Mã HS 40082900: Vòng đệm bằng cao su (Magnet Cover TEB1723-C/VI),đường kính 168.2mm,xuất xứ Việt Nam,hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm bằng c/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su lưu hóa rộng 1.2m x 10m (ESD Mat) mới 100%... (mã hs tấm cao su lưu/ mã hs của tấm cao su l)
- Mã HS 40082900: Tấm chặn bằng cao su hỗn hợp dùng chặn hoặc giảm tốc dành cho xe du lịch (Omoshi 3)... (mã hs tấm chặn bằng c/ mã hs của tấm chặn bằn)
- Mã HS 40091100: Ống đồng + bảo ôn điều hòa máy 12000BTU, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng bảo/ mã hs của ống đồng b)
- Mã HS 40091100: Ống hơi đơn 9,5mm x100m Korea, bằng cao su... (mã hs ống hơi đơn 95/ mã hs của ống hơi đơn)
- Mã HS 40091100: Ống hơi xoắn 8x12mm x 9m màu cam, bằng cao su... (mã hs ống hơi xoắn 8x/ mã hs của ống hơi xoắn)
- Mã HS 40091100: Ống GTE 3" (87,9) dày 2.8, dài 3.66m, bằng THÉP... (mã hs ống gte 3 87/ mã hs của ống gte 3)
- Mã HS 40091100: Dây dầu thủy lực bằng cao su, dài 800mm, mới 100%... (mã hs dây dầu thủy lự/ mã hs của dây dầu thủy)
- Mã HS 40091100: Ống thông hơi dùng cho xe máy Yamaha/ B8A-E1166-00/ Hàng mới... (mã hs ống thông hơi d/ mã hs của ống thông hơ)
- Mã HS 40091100: Ống bảo vệ bằng cao su 3F-113034/Z15047-00-00... (mã hs ống bảo vệ bằng/ mã hs của ống bảo vệ b)
- Mã HS 40091100: Hearing aid accessories and parts/ Mic Tube 2.5mm... (mã hs hearing aid acc/ mã hs của hearing aid)
- Mã HS 40091100: Dây hơi D8, bằng PU, dùng trong quá trình xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs dây hơi d8 bằn/ mã hs của dây hơi d8)
- Mã HS 40091100: Dây hơi D10, bằng PU, dùng trong quá trình xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs dây hơi d10 bằ/ mã hs của dây hơi d10)
- Mã HS 40091100: Dây hơi D12, bằng PU, dùng trong quá trình xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs dây hơi d12 bằ/ mã hs của dây hơi d12)
- Mã HS 40091100: Dây dẫn dầu bằng cao su, kích thước 2*50cm, mới 100%... (mã hs dây dẫn dầu bằn/ mã hs của dây dẫn dầu)
- Mã HS 40091100: Ống nước, dùng bảo dưỡng van an toàn, hàng đã qua sử dụng... (mã hs ống nước dùng/ mã hs của ống nước dù)
- Mã HS 40091100: Ống thủy lực, dùng bảo dưỡng van an toàn, hàng đã qua sử dụng... (mã hs ống thủy lực d/ mã hs của ống thủy lực)
- Mã HS 40091100: Cụm nắp trên máy giặt bằng nhựa, kích thước 538mm*538mm*60mm... (mã hs cụm nắp trên má/ mã hs của cụm nắp trên)
- Mã HS 40091100: Ống dẫn xăng dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF4317000080/ Hàng mới... (mã hs ống dẫn xăng dù/ mã hs của ống dẫn xăng)
- Mã HS 40091100: Ống cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 904452184800M0/ Hàng mới... (mã hs ống cao su dùng/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40091100: Ống cao su:61A00-192A-M5E (AIR-INLET-RH (5417302))... (mã hs ống cao su61a0/ mã hs của ống cao su6)
- Mã HS 40091100: Ống cao su:61B00-192A-M2E (AIR-INLET-LH (5417301))... (mã hs ống cao su61b0/ mã hs của ống cao su6)
- Mã HS 40091100: Ống nước phụ bằng cao su- 19505-GGZ-J00- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs ống nước phụ bằ/ mã hs của ống nước phụ)
- Mã HS 40091100: ống cao su MR497116 kích thước 90x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su mr49/ mã hs của ống cao su m)
- Mã HS 40091100: ống cao su 1408050K00-P kích thước 60x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1408/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 16261B5040-P kích thước 65x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1626/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 72411AJ000-P kích thước 65x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 7241/ mã hs của ống cao su 7)
- Mã HS 40091100: ống cao su 99071AB333-P kích thước 30x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 9907/ mã hs của ống cao su 9)
- Mã HS 40091100: ống cao su GKE13X17X035 kích thước 50x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su gke1/ mã hs của ống cao su g)
- Mã HS 40091100: ống cao su 13289KA540-P kích thước 185x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1328/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 16282B1020-P kích thước 625x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1628/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 215031NA0A-P kích thước 425x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 2150/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su 215765CA5A-P kích thước 165x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 2157/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su 21741VC810-P kích thước 260x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 2174/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su 22936-64P10-P kích thước 45x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 2293/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su 72421AG010-P kích thước 115x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 7242/ mã hs của ống cao su 7)
- Mã HS 40091100: ống cao su 99081AA320-P kích thước 315x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 9908/ mã hs của ống cao su 9)
- Mã HS 40091100: ống cao su 16571B2170-P kích thước 70x2.5mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1657/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 213065CA0C-P2 kích thước 265x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 2130/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su 17851-31G00-P2 kích thước 250x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 1785/ mã hs của ống cao su 1)
- Mã HS 40091100: ống cao su 23P-12576-00-P kích thước 245x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su 23p/ mã hs của ống cao su 2)
- Mã HS 40091100: ống cao su F10391A35A0000P kích thước 160x2mm hàng mới 100% $#VN... (mã hs ống cao su f103/ mã hs của ống cao su f)
- Mã HS 40091290: Ống cao su 40 mét/ cuộn (Steam rubber hose 25mm; hàng mới 100%)... (mã hs ống cao su 40 m/ mã hs của ống cao su 4)
- Mã HS 40091290: Khớp nối dùng cho vòi phun nước loại G303-42... (mã hs khớp nối dùng c/ mã hs của khớp nối dùn)
- Mã HS 40091290: Dây hàn Oxy (2 đoạn)-Dây dẫn khí Oxy (dùng để hàn)... (mã hs dây hàn oxy 2/ mã hs của dây hàn oxy)
- Mã HS 40091290: Ống dẫn silicone... (mã hs ống dẫn silicon/ mã hs của ống dẫn sili)
- Mã HS 40091290: Phớt hộp số TC40-62-8 bằng cao su, Hàng mới 100%... (mã hs phớt hộp số tc4/ mã hs của phớt hộp số)
- Mã HS 40091290: Ống hơi Phi 19... (mã hs ống hơi phi 19/ mã hs của ống hơi phi)
- Mã HS 40091290: Ống hơi (ống hơi D42) 20m/cuộn... (mã hs ống hơi ống hơ/ mã hs của ống hơi ống)
- Mã HS 40091290: ống cao su thuộc tk 102616206820 dòng hàng số 15... (mã hs ống cao su thuộ/ mã hs của ống cao su t)
- Mã HS 40092190: Ống gen cách điện,3*1.5mm, dùng để cho dây điện vào bên trong, chất liệu cao su. Mới 100%... (mã hs ống gen cách đi/ mã hs của ống gen cách)
- Mã HS 40093191: ỐNG THÔNG HƠI CAO SU LƯU HÓA ĐÃ GIA CỐ-1755A-ALD9-BA0-P1-TRAY ASSY. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs ống thông hơi c/ mã hs của ống thông hơ)
- Mã HS 40093191: ỐNG DẪN BẰNG CAO SU LƯU HÓA ĐÃ GIA CỐ-11345-AAA8-BA0-P1-DUCT, L COVER. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs ống dẫn bằng ca/ mã hs của ống dẫn bằng)
- Mã HS 40093199: Ống bố fi 25 Hankin bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs ống bố fi 25 ha/ mã hs của ống bố fi 25)
- Mã HS 40093199: Ống bố vải fi 22x3P bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs ống bố vải fi 2/ mã hs của ống bố vải f)
- Mã HS 40093199: Ống 1in ALFAGOMMA 350 Bar ống thủy lực làm bằng cao su,áp suất chịu lực 280 Pa,dùng cho xe oto hàng mới 100%... (mã hs ống 1in alfagom/ mã hs của ống 1in alfa)
- Mã HS 40093199: Ống 1in 1/4 ALFAGOMMA 4 kẽm (4SH) ống thủy lực làm bằng cao su,áp suất chịu lực 280 Pa,dùng cho xe oto hàng mới 100%... (mã hs ống 1in 1/4 alf/ mã hs của ống 1in 1/4)
- Mã HS 40093199: Ông ruột gà trong suốt D 60mm bằng cao su + kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs ông ruột gà tro/ mã hs của ông ruột gà)
- Mã HS 40093199: Ống nhựa đi dây điện màu trắng#32 Linh kiện dùng cho MAY DAP CHAU DIEN(Q6149Y0049)... (mã hs ống nhựa đi dây/ mã hs của ống nhựa đi)
- Mã HS 40093199: Ống nhựa in số lồng vào đầu cosUWT 3.2 Linh kiện dùng cho MAY DUONG KINH NGOAI(Q6139Z0005)... (mã hs ống nhựa in số/ mã hs của ống nhựa in)
- Mã HS 40093199: Ống cao su chứa dây cáp 22MM (Hàng mới 100%)... (mã hs ống cao su chứa/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40093199: Ống nước mềm cao su phi 24mm(Hàng mới 100%)... (mã hs ống nước mềm ca/ mã hs của ống nước mềm)
- Mã HS 40093199: FLEXIBLE TUBE 22MMỐng cao su chứa dây cáp 22MM. Mới 100%... (mã hs flexible tube 2/ mã hs của flexible tub)
- Mã HS 40093199: FLEXIBLE TUBE 42MMỐng cao su chứa dây cáp 42MM. Mới 100%... (mã hs flexible tube 4/ mã hs của flexible tub)
- Mã HS 40093290: Cao su ba tai (khớp lai cao su đầu nổ)... (mã hs cao su ba tai/ mã hs của cao su ba ta)
- Mã HS 40094110: Ống dẫn nước làm mát bằng cao su-19108-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs ống dẫn nước là/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 40094190: Ống cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF4318000080/ Hàng mới... (mã hs ống cao su dùng/ mã hs của ống cao su d)
- Mã HS 40094190: Ống dẫn nhiên liệu-17537-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs ống dẫn nhiên l/ mã hs của ống dẫn nhiê)
- Mã HS 40094190: ống silicone 2591K 01-01V 4.8mm*627.5mm... (mã hs ống silicone 25/ mã hs của ống silicone)
- Mã HS 40094290: Ống cao su 4kg 50mtr (HOSE STEAM RUBBER 4 KG, 25 MM; hàng mới 100%)... (mã hs ống cao su 4kg/ mã hs của ống cao su 4)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn khí (AIR HOSE DIAM; hàng mới 100%)... (mã hs ống dẫn khí ai/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40094290: Ống kẽm chịu nhiệt (FIRE LINE, WIRE ROPE GALV; hàng mới 100%)... (mã hs ống kẽm chịu nh/ mã hs của ống kẽm chịu)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn khí bằng cao su... (mã hs ống dẫn khí bằn/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn khí HOSE (Model: SS-FA09-502#02) (Phụ tùng thay thế cho máy nén khí- Hàng mới 100%)... (mã hs ống dẫn khí hos/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn dầu RUBBER HOSE (Model: PS-FB12-655) (Phụ tùng thay thế cho máy nén khí- Hàng mới 100%)... (mã hs ống dẫn dầu rub/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40094290: Núm cao su 6SQ dùng để bọc đầu cốt, hàng mới 100%... (mã hs núm cao su 6sq/ mã hs của núm cao su 6)
- Mã HS 40094290: Núm cao su 10SQ dùng để bọc đầu cốt, hàng mới 100%... (mã hs núm cao su 10sq/ mã hs của núm cao su 1)
- Mã HS 40094290: Núm cao su 16SQ dùng để bọc đầu cốt, hàng mới 100%... (mã hs núm cao su 16sq/ mã hs của núm cao su 1)
- Mã HS 40094290: Dây nạp gas R22,R410 loại coolmax dài 1,5m bằng sao su mới 100%... (mã hs dây nạp gas r22/ mã hs của dây nạp gas)
- Mã HS 40094290: Ống cao su 35A90-054A-M2 dùng cho xe máy.Hàng mới 100%... (mã hs ống cao su 35a9/ mã hs của ống cao su 3)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn xăng dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDE3971000080/ Hàng mới... (mã hs ống dẫn xăng dù/ mã hs của ống dẫn xăng)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn dầu phanh dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F5872000080/ Hàng mới... (mã hs ống dẫn dầu pha/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn A bằng cao su-17412-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs ống dẫn a bằng/ mã hs của ống dẫn a bằ)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn B bằng cao su-17416-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs ống dẫn b bằng/ mã hs của ống dẫn b bằ)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn 5X85-95005-50085-30- LK xe máy honda... (mã hs ống dẫn 5x8595/ mã hs của ống dẫn 5x85)
- Mã HS 40094290: Ống dẫn 8X12X250 bằng cao su-95003-23025-31- LK xe máy honda... (mã hs ống dẫn 8x12x25/ mã hs của ống dẫn 8x12)
- Mã HS 40094290: Ống Silicone 1.8x4mm, 562-3050-X2, Phụ kiện cho máy phân tích TOC... (mã hs ống silicone 1/ mã hs của ống silicone)
- Mã HS 40094290: Ống thủy lực Yokohama 1/2 X 2W X 1000MM bấm 2 đầu... (mã hs ống thủy lực yo/ mã hs của ống thủy lực)
- Mã HS 40094290: Ống dầu bằng cao su, loại đã gia cố viền, có gắn đầu nối P/N 1625207308, kích thước đường kính: 3.6cm, chiều dài 68cm/ ống. (Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco) Hàng mới 100%... (mã hs ống dầu bằng ca/ mã hs của ống dầu bằng)
- Mã HS 40094290: Khớp nối KQ2L06-M5N,Chất liệu cao su kết hợp với đồng thau,NSX SMC,hàn mới 100%... (mã hs khớp nối kq2l06/ mã hs của khớp nối kq2)
- Mã HS 40094290: Ống cao su (dùng cho bộ phận giảm sóc của ô tô)... (mã hs ống cao su dùn/ mã hs của ống cao su)
- Mã HS 40094290: Ống cao su có gia cố SF 04x920-C, phụ tùng máy ép nhựa, mới 100%... (mã hs ống cao su có g/ mã hs của ống cao su c)
- Mã HS 40101200: Đai răng Breco-V 50 50 ATK10 K13-P(curoa cao su kết hợp vật liệu dệt, P/N:1185399, hàng mới 100%)... (mã hs đai răng breco/ mã hs của đai răng bre)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-A24-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoaa24h/ mã hs của dây curoaa2)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-A59-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoaa59h/ mã hs của dây curoaa5)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-A61-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoaa61h/ mã hs của dây curoaa6)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B31-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab31h/ mã hs của dây curoab3)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B50-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab50h/ mã hs của dây curoab5)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B73-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab73h/ mã hs của dây curoab7)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B91-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab91h/ mã hs của dây curoab9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B94-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab94h/ mã hs của dây curoab9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-B98-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoab98h/ mã hs của dây curoab9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C83-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac83h/ mã hs của dây curoac8)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C86-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac86h/ mã hs của dây curoac8)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C89-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac89h/ mã hs của dây curoac8)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C91-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac91h/ mã hs của dây curoac9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C95-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac95h/ mã hs của dây curoac9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C96-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac96h/ mã hs của dây curoac9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C98-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac98h/ mã hs của dây curoac9)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C101-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac101/ mã hs của dây curoac1)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C102-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac102/ mã hs của dây curoac1)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C112-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac112/ mã hs của dây curoac1)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C124-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac124/ mã hs của dây curoac1)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-498XL-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa498xl/ mã hs của dây curoa49)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-8V-1350-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa8v13/ mã hs của dây curoa8v)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-KMH-01-018-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoakmh0/ mã hs của dây curoakm)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-HTD 1080-8M-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoahtd 1/ mã hs của dây curoaht)
- Mã HS 40101900: Dây curoa- PIC 12-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa pic/ mã hs của dây curoa p)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-0604-AT5-450-12-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa0604/ mã hs của dây curoa06)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-C1-19-1145-M5-40-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoac119/ mã hs của dây curoac1)
- Mã HS 40101900: Băng tải lưới Teflon-30cm-Hàng mới 100%... (mã hs băng tải lưới t/ mã hs của băng tải lướ)
- Mã HS 40101900: Dây curoa-159 3M-Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa159 3/ mã hs của dây curoa15)
- Mã HS 40101900: Đai Đồng Bộ bằng cao su 171-3M... (mã hs đai đồng bộ bằn/ mã hs của đai đồng bộ)
- Mã HS 40101900: Băng tải PU chống tĩnh điện, chất liệu PC kích thước 1500x1000x300 mm, hàng mới 100%... (mã hs băng tải pu chố/ mã hs của băng tải pu)
- Mã HS 40101900: Dây belt băng tải tflon chịu nhiệt,kích thước 2x4000x230mm, chất liệu PC, hàng mới 100%... (mã hs dây belt băng t/ mã hs của dây belt băn)
- Mã HS 40101900: Dây curoa B65... (mã hs dây curoa b65/ mã hs của dây curoa b6)
- Mã HS 40101900: Băng tải 960*4550*2mm... (mã hs băng tải 960*45/ mã hs của băng tải 960)
- Mã HS 40101900: Dây curoa Bando M56 (chất liệu cao su)... (mã hs dây curoa bando/ mã hs của dây curoa ba)
- Mã HS 40101900: Dây đai TRIANGLE FM23 (Dây cu roa, bằng cao su vải)... (mã hs dây đai triangl/ mã hs của dây đai tria)
- Mã HS 40101900: Băng tải chịu nhiệt, quy cách: UV BELT (WHITE) 125*2000mm*1.0T. Hàng mới 100%... (mã hs băng tải chịu n/ mã hs của băng tải chị)
- Mã HS 40101900: Dây đai từ sợi PP (khổ 25mm X 50m/cuộn). Dùng cho ghế sofa... (mã hs dây đai từ sợi/ mã hs của dây đai từ s)
- Mã HS 40101900: Đai tải bằng cao su TBOG-XL037-360, hàng mới 100%... (mã hs đai tải bằng ca/ mã hs của đai tải bằng)
- Mã HS 40101900: Dây dai Habasit TC-20EF (1,206 x 25) mm, hàng mới 100%... (mã hs dây dai habasit/ mã hs của dây dai haba)
- Mã HS 40101900: Dây cu roa RECMF-6460... (mã hs dây cu roa recm/ mã hs của dây cu roa r)
- Mã HS 40101900: Dây curoa M38, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa m38/ mã hs của dây curoa m3)
- Mã HS 40101900: Dây chuyền in (7.5m-0.62m-0.8m)... (mã hs dây chuyền in/ mã hs của dây chuyền i)
- Mã HS 40101900: Dây curoa M39 S-PJ-SJD-M39... (mã hs dây curoa m39 s/ mã hs của dây curoa m3)
- Mã HS 40103100: dây cu-roa-1A002006, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa1a00/ mã hs của dây curoa1)
- Mã HS 40103100: Dây curoa (bằng cao su lưu hóa được gia cố bằng vật liệu dệt) Mitsuboshi SPB 1500, chu vi: 1500mm, mới 100%... (mã hs dây curoa bằng/ mã hs của dây curoa b)
- Mã HS 40103100: Dây đai bằng cao su FB-0745085070 (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đai bằng ca/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 40103100: Dây cu roa dùng cho xe máy Yamaha/ 2TSE7641000080/ Hàng mới... (mã hs dây cu roa dùng/ mã hs của dây cu roa d)
- Mã HS 40103200: Dây curoa M35 Bando. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa m35 b/ mã hs của dây curoa m3)
- Mã HS 40103200: Dây curoa Mitsuboshi A 30... (mã hs dây curoa mitsu/ mã hs của dây curoa mi)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A24 (đai truyền bằng cao su)... (mã hs dây curoa a24/ mã hs của dây curoa a2)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A35 (đai truyền bằng cao su)... (mã hs dây curoa a35/ mã hs của dây curoa a3)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A38 (đai truyền bằng cao su)... (mã hs dây curoa a38/ mã hs của dây curoa a3)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A62 (đai truyền bằng cao su)... (mã hs dây curoa a62/ mã hs của dây curoa a6)
- Mã HS 40103200: Dây curoa X 228-3M (đai truyền bằng cao su)... (mã hs dây curoa x 228/ mã hs của dây curoa x)
- Mã HS 40103600: Dây curoa- Model: 12PK1550. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa mode/ mã hs của dây curoa m)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Gates A58 làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa gates/ mã hs của dây curoa ga)
- Mã HS 40103900: Dây cuaroa 6Pk-794 làm bằng cao su, dùng cho hệ thống máy nghiền, hàng mới 100%... (mã hs dây cuaroa 6pk/ mã hs của dây cuaroa 6)
- Mã HS 40103900: Dây cuaroa 8Pk-1170 làm bằng cao su, dùng cho hệ thống máy nghiền, hàng mới 100%... (mã hs dây cuaroa 8pk/ mã hs của dây cuaroa 8)
- Mã HS 40103900: Dây cuaroa 10Pk-1060 làm bằng cao su, dùng cho hệ thống máy nghiền, hàng mới 100%... (mã hs dây cuaroa 10pk/ mã hs của dây cuaroa 1)
- Mã HS 40103900: Dây đai định vị cho bàn máy CT- Hàng mới... (mã hs dây đai định vị/ mã hs của dây đai định)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A39 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a39 b/ mã hs của dây curoa a3)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A51 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a51 b/ mã hs của dây curoa a5)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A29 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a29 b/ mã hs của dây curoa a2)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A36 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a36 b/ mã hs của dây curoa a3)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A54 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a54 b/ mã hs của dây curoa a5)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B64 bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa b64 b/ mã hs của dây curoa b6)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B84.Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa b84h/ mã hs của dây curoa b8)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2410.Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa spb 2/ mã hs của dây curoa sp)
- Mã HS 40103900: Dây curoa T5-380 bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa t538/ mã hs của dây curoa t5)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 16T5-1315 bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa 16t5/ mã hs của dây curoa 16)
- Mã HS 40103900: Dây đai 935-5GT-13mm... (mã hs dây đai 9355gt/ mã hs của dây đai 935)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B88... (mã hs dây curoa b88/ mã hs của dây curoa b8)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A50 chu vi ngoài 50cm bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a50 c/ mã hs của dây curoa a5)
- Mã HS 40103900: Băng tải PVC màu xanh 8500L*1000W*5.0(mm)... (mã hs băng tải pvc mà/ mã hs của băng tải pvc)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa Mindigeng 225-L Bản 20mm, Hàng mới 100%... (mã hs dây cu roa mind/ mã hs của dây cu roa m)
- Mã HS 40103900: Dây curoa.Hàng mới 100%... (mã hs dây curoahàng/ mã hs của dây curoahà)
- Mã HS 40103900: Dây đai truyền chuyển động AT5-15000-30, bằng cao su... (mã hs dây đai truyền/ mã hs của dây đai truy)
- Mã HS 40103900: Dây đai (curoa bằng cao su- Linh kiện máy khâu)... (mã hs dây đai curoa/ mã hs của dây đai cur)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPZ-1400LW, hiệu: Mitsuboshi, chất liệu cao su, dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dây curoa spz1/ mã hs của dây curoa sp)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa đá mài của máy cắt vải (bằng cao su; chu vi: 7cm)#496500207. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa đá m/ mã hs của dây curoa đ)
- Mã HS 40103900: Gioăng pít tông SU 63*350 AIRTUC, hàng mới 100%... (mã hs gioăng pít tông/ mã hs của gioăng pít t)
- Mã HS 40103900: Gioăng xi lanh khí AIRTAC SCJ 100*350-100, hàng mới 100%... (mã hs gioăng xi lanh/ mã hs của gioăng xi la)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa, bằng cao su, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dây cu roa bằn/ mã hs của dây cu roa)
- Mã HS 40103900: Dây curoa RECMF. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa recmf/ mã hs của dây curoa re)
- Mã HS 40103900: Súng mồi lửa cho bếp ga, hàng mới 100^%... (mã hs súng mồi lửa ch/ mã hs của súng mồi lửa)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A45 bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs dây curoa a45 b/ mã hs của dây curoa a4)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B45 Bando bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, gân chữ V, chu vi: 8.45 m... (mã hs dây curoa b45 b/ mã hs của dây curoa b4)
- Mã HS 40103900: Dây đai bằng cao su FB-1340060100. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai bằng ca/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 40111000: Lốp xe dự bị- dùng cho ô tô con: H1805 T145/90 D16 106M Y870B... (mã hs lốp xe dự bị d/ mã hs của lốp xe dự bị)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô DT 185/55 R15 H04L PA21;EV... (mã hs lốp xe ô tô dt/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp xe ô tô ZT 175/65 R14 H04L KR26;EV... (mã hs lốp xe ô tô zt/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40111000: Lốp xe dùng cho xe ô tô- 1385/55R22.5 160K 20PR STR1 LBESL 4D. Hàng mới 100%... (mã hs lốp xe dùng cho/ mã hs của lốp xe dùng)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 195R14 hàng mới 100% $#VN... (mã hs lốp xe tải 195r/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 5.00-12 CA402F 12PR hàng mới 100% $#VN... (mã hs lốp xe tải 500/ mã hs của lốp xe tải 5)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 5.50-13 CA402F 12PR hàng mới 100% $#VN... (mã hs lốp xe tải 550/ mã hs của lốp xe tải 5)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 12.00 R20 RS692 20PR hàng mới 100% $#VN... (mã hs lốp xe tải 120/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 10.00 R20 18PR CA662A BS661 HD hàng mới 100% $#VN... (mã hs lốp xe tải 100/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: Lốp ô tô 295/75R22.5/D621/16PR/M... (mã hs lốp ô tô 295/75/ mã hs của lốp ô tô 295)
- Mã HS 40112010: Lốp xe ô tô DT 185/60 R15 H04L PA21;EV... (mã hs lốp xe ô tô dt/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40112010: Lốp xe tải 6.00-13-CA402F-12PR... (mã hs lốp xe tải 600/ mã hs của lốp xe tải 6)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 1956015 MILESTAR MS932 Sport 88H SL... (mã hs lốp xe tải 1956/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2055516 MILESTAR MS932 Sport 91V SL... (mã hs lốp xe tải 2055/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2155017 MILESTAR MS932 Sport 95V XL... (mã hs lốp xe tải 2155/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2156016 MILESTAR MS932 Sport 95H SL... (mã hs lốp xe tải 2156/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2254517 MILESTAR MS932 Sport 94V XL... (mã hs lốp xe tải 2254/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2256016 MILESTAR MS932 Sport 98H SL... (mã hs lốp xe tải 2256/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2354517 MILESTAR MS932 Sport 97V XL... (mã hs lốp xe tải 2354/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2255517 MILESTAR MS932 Sport 101V XL... (mã hs lốp xe tải 2255/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2257515 FREESTAR M-108+ 117/112M E/10 BW... (mã hs lốp xe tải 2257/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2358016 FREESTAR M-108+ 124/120M E/10 BW... (mã hs lốp xe tải 2358/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2454517 MILESTAR MS932 Sport 99V XL... (mã hs lốp xe tải 2454/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2355018 MILESTAR MS932 Sport 101V XL... (mã hs lốp xe tải 2355/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2356017 MILESTAR MS932 Sport 102V SL... (mã hs lốp xe tải 2356/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2455518 MILESTAR MS932 Sport 103V SL... (mã hs lốp xe tải 2455/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2456517 MILESTAR MS932 Sport 105V SL... (mã hs lốp xe tải 2456/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2555518 MILESTAR MS932 Sport 109V XL... (mã hs lốp xe tải 2555/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2556019 MILESTAR MS932 Sport 109H SL... (mã hs lốp xe tải 2556/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: Lốp ô tô 11.00R20/D651/18PR/L... (mã hs lốp ô tô 1100r/ mã hs của lốp ô tô 11)
- Mã HS 40112010: Lốp xe ô tô KH 145 R13CR08L KC55;EV... (mã hs lốp xe ô tô kh/ mã hs của lốp xe ô tô)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2057514 FREESTAR M-108+ 100/96M C/6 BW... (mã hs lốp xe tải 2057/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 235/45R18 94V... (mã hs lốp xe tải 235// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 255/45 R19 MS932 100V RBD... (mã hs lốp xe tải 255// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải Lốp 215/65 R17 MS932 99V RBD... (mã hs lốp xe tải lốp/ mã hs của lốp xe tải l)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải P245/75R16 109T SL PATAGONIA H/T... (mã hs lốp xe tải p245/ mã hs của lốp xe tải p)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 1856514 MILESTAR MS932 Sport 86T SL... (mã hs lốp xe tải 1856/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2056016 MILESTAR MS932 Sport 92H SL... (mã hs lốp xe tải 2056/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 1758013 FREESTAR M-108+ 91/87M C/6 BW... (mã hs lốp xe tải 1758/ mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 175/65R14 82T SL BW MILESTAR MS932 Sport... (mã hs lốp xe tải 175// mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 215/55R16 97H XL BW MILESTAR MS932 Sport... (mã hs lốp xe tải 215// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 225/45R17 94V XL BW MILESTAR MS932 Sport... (mã hs lốp xe tải 225// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 245/65R17 105V SL BW MILESTAR MS932 Sport... (mã hs lốp xe tải 245// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2656018 MILESTAR PATAGONIA H/T 109T SL BW... (mã hs lốp xe tải 2656/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải ST205/75R14 100/96M C/6 BW FREESTAR M-108+... (mã hs lốp xe tải st20/ mã hs của lốp xe tải s)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 195/65R15 91H SL TL BSW MS932 SPORT MILESTAR... (mã hs lốp xe tải 195// mã hs của lốp xe tải 1)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 205/55R16 91V SL TL BSW MS932 SPORT MILESTAR... (mã hs lốp xe tải 205// mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải ST225/75R15 117/112M E/10 BW FREESTAR M-108+... (mã hs lốp xe tải st22/ mã hs của lốp xe tải s)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải ST235/80R16 124/120L E/10 BW FREESTAR M-108+... (mã hs lốp xe tải st23/ mã hs của lốp xe tải s)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2157016 MILESTAR WEATHERGUARD AW365 100H SL BW... (mã hs lốp xe tải 2157/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải 2857516 MILESTAR PATAGONIA H/T 126/123Q E/10 BW... (mã hs lốp xe tải 2857/ mã hs của lốp xe tải 2)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải LT235/80R17 E/10 120/117Q BW MILESTAR Patagonia H/T... (mã hs lốp xe tải lt23/ mã hs của lốp xe tải l)
- Mã HS 40112010: lốp xe tải LT245/75R16 E/10 120/116Q BW MILESTAR Patagonia H/T... (mã hs lốp xe tải lt24/ mã hs của lốp xe tải l)
- Mã HS 40112090: Lốp ô tô chưa qua sử dụng ChengShin 5.00-12/14pr C688... (mã hs lốp ô tô chưa q/ mã hs của lốp ô tô chư)
- Mã HS 40112090: Lốp 265/65 R17 BST D684,dùng cho xe con, hàng mới 100%... (mã hs lốp 265/65 r17/ mã hs của lốp 265/65 r)
- Mã HS 40112090: Lốp tải nhẹ Maxxis Việt Nam bố Nilon 8.25-16 18PR M276 Gai xuôi, hàng mới 100%... (mã hs lốp tải nhẹ max/ mã hs của lốp tải nhẹ)
- Mã HS 40112090: lốp xe tải 315/70R22.5 156/153L 18PR JF568 hàng mới 100 % $#VN... (mã hs lốp xe tải 315// mã hs của lốp xe tải 3)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 2-17... (mã hs lốp xe máy 217/ mã hs của lốp xe máy 2)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 2-19... (mã hs lốp xe máy 219/ mã hs của lốp xe máy 2)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 24X2... (mã hs lốp xe máy 24x2/ mã hs của lốp xe máy 2)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 2-1/2-15... (mã hs lốp xe máy 21// mã hs của lốp xe máy 2)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 2-3/4-17... (mã hs lốp xe máy 23// mã hs của lốp xe máy 2)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 120/70-12... (mã hs lốp xe máy 120// mã hs của lốp xe máy 1)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 70/80-17 V9588 4PR/TL... (mã hs lốp xe 70/8017/ mã hs của lốp xe 70/80)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 70/90-14 V9589 4PR/TL... (mã hs lốp xe 70/9014/ mã hs của lốp xe 70/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 70/90-16 V9589 4PR/TL... (mã hs lốp xe 70/9016/ mã hs của lốp xe 70/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 70/90-17 V9568 4PR/TL... (mã hs lốp xe 70/9017/ mã hs của lốp xe 70/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 80/90-14 V9589 4PR/TL... (mã hs lốp xe 80/9014/ mã hs của lốp xe 80/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 80/90-16 V9589 4PR/TL... (mã hs lốp xe 80/9016/ mã hs của lốp xe 80/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 80/90-17 V9568 4PR/TL... (mã hs lốp xe 80/9017/ mã hs của lốp xe 80/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 90/90-14 V9589 4PR/TL... (mã hs lốp xe 90/9014/ mã hs của lốp xe 90/90)
- Mã HS 40114000: Lốp sau- 42711-K35-V03- PT XE MÁY HONDA PCX125. Hàng mới 100%... (mã hs lốp sau 42711/ mã hs của lốp sau 427)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy loại 50/100- 17... (mã hs lốp xe máy loại/ mã hs của lốp xe máy l)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 2.25-17 4PR HA9 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 2/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 3.00-10 42J TL8 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 3/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 80/90-14 40P HM8 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 80/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 90/90-14 6PR HM8 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 90/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 100/90-12 59J TL8 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 10/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 110/90-12 64J TL8 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 11/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe mô tô 60/100-17 4PR HA9 (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs lốp xe mô tô 60/ mã hs của lốp xe mô tô)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy 50/100-17 CRV 200 23S T/T;Size 50/100-17; Đóng gói 5 cái/bó; Nhà sản xuất: CAMEL RUBBER (VIETNAM) CO.,LTD.Mới 100%... (mã hs lốp xe máy 50/1/ mã hs của lốp xe máy 5)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy MOSSI 2.25-17 M-555 38L T/T;Size 2.25-17; Đóng gói 5 cái/bó; Nhà sản xuất: CAMEL RUBBER (VIETNAM) CO.,LTD.Mới 100%... (mã hs lốp xe máy moss/ mã hs của lốp xe máy m)
- Mã HS 40114000: Lốp xe máy REDSTONE 60/100-17 RS- 517 33L T/T;Size 60/100-17; Đóng gói 5 cái/bó; Nhà sản xuất: CAMEL RUBBER (VIETNAM) CO.,LTD.Mới 100%... (mã hs lốp xe máy reds/ mã hs của lốp xe máy r)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 3.00-10 V9288 4PR/TL... (mã hs lốp xe 30010/ mã hs của lốp xe 300)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 3.50-10 V9299 4PR/TL... (mã hs lốp xe 35010/ mã hs của lốp xe 350)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 90/90-10 V9288 4PR/TL... (mã hs lốp xe 90/9010/ mã hs của lốp xe 90/90)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 100/90-10 V9288 4PR/TL... (mã hs lốp xe 100/901/ mã hs của lốp xe 100/9)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 120/70-10 V9995 6PR/TL... (mã hs lốp xe 120/701/ mã hs của lốp xe 120/7)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 100/90P-10 V9989 4PR/TL... (mã hs lốp xe 100/90p/ mã hs của lốp xe 100/9)
- Mã HS 40114000: Lốp xe 120/80-12 GP901 70P 6 PR/TL... (mã hs lốp xe 120/801/ mã hs của lốp xe 120/8)
- Mã HS 40115000: Lốp XĐ nhãn hiệu SRC 37-590 SV123 (26*1 3/8) đen chỉ xanh mành đỏ (Hàng mới 100% do VN sản xuất)... (mã hs lốp xđ nhãn hiệ/ mã hs của lốp xđ nhãn)
- Mã HS 40115000: Lốp xe đạp loại Fast Trak Control 29x2.3 2BR 60tpi Kevlar Bead (0000133946) (VS1906A)... (mã hs lốp xe đạp loại/ mã hs của lốp xe đạp l)
- Mã HS 40117000: Lốp xe nông nghiệp 16.9-28/DA-51B(R1)/12PR... (mã hs lốp xe nông ngh/ mã hs của lốp xe nông)
- Mã HS 40118019: Lốp xe 4.50-10 V7515 4PR/TT... (mã hs lốp xe 45010/ mã hs của lốp xe 450)
- Mã HS 40119020: Lốp xe 4.00-8 V8502 4PR/TT... (mã hs lốp xe 4008 v/ mã hs của lốp xe 400)
- Mã HS 40119020: Lốp xe 19*8.00-10 V8506 4PR/TT... (mã hs lốp xe 19*800/ mã hs của lốp xe 19*8)
- Mã HS 40119090: Lốp xe bơm hơi bằng cao su dùng trong nông nghiệp. Nhãn hiệu HOHING. VN sản xuất mới 100%. (410) 350- 4 4pr H66.... (mã hs lốp xe bơm hơi/ mã hs của lốp xe bơm h)
- Mã HS 40119090: Lốp hơi 6.00-9, hàng mới 100%... (mã hs lốp hơi 6009/ mã hs của lốp hơi 600)
- Mã HS 40119090: Lốp xe 21*7.00-10 V1502 4PR/TL... (mã hs lốp xe 21*700/ mã hs của lốp xe 21*7)
- Mã HS 40119090: Lốp xe 21*9.00-10 V1505 6PR/TL... (mã hs lốp xe 21*900/ mã hs của lốp xe 21*9)
- Mã HS 40121300: Lốp chính dùng cho máy bay. P/n: APR06755. (46X17R20/30 Hàng đã qua sử dụng)... (mã hs lốp chính dùng/ mã hs của lốp chính dù)
- Mã HS 40121300: Lốp trước dùng cho máy bay. P/n: APR05145. (30X8.8R15/16 Hàng đã qua sử dụng)... (mã hs lốp trước dùng/ mã hs của lốp trước dù)
- Mã HS 40129014: Lazan bánh xe nâng mới 100%... (mã hs lazan bánh xe n/ mã hs của lazan bánh x)
- Mã HS 40129019: Lốp đặc 650-10, nhãn hiệu Dunlop, hàng mới 100%... (mã hs lốp đặc 65010/ mã hs của lốp đặc 650)
- Mã HS 40129019: Lốp đặc 28x9-15, nhãn hiệu Dunlop, hàng mới 100%... (mã hs lốp đặc 28x915/ mã hs của lốp đặc 28x9)
- Mã HS 40129019: Bánh xe cao su... (mã hs bánh xe cao su/ mã hs của bánh xe cao)
- Mã HS 40129080: Yếm xe tải17.5-25 ON hàng mới 100% $#VN... (mã hs yếm xe tải175/ mã hs của yếm xe tải17)
- Mã HS 40129080: Yếm xe tải14.00-24 ON hàng mới 100% $#VN... (mã hs yếm xe tải1400/ mã hs của yếm xe tải14)
- Mã HS 40129080: Lót mâm xe CF 700/750-16 CX, làm bằng cao su... (mã hs lót mâm xe cf 7/ mã hs của lót mâm xe c)
- Mã HS 40129080: Lót mâm xe CF 900/1000-20 CX, làm bằng cao su... (mã hs lót mâm xe cf 9/ mã hs của lót mâm xe c)
- Mã HS 40129080: Dây tim 24*22 22*1400*9 mm... (mã hs dây tim 24*22 2/ mã hs của dây tim 24*2)
- Mã HS 40129080: Dây tim 26*22 22*1560*9 mm... (mã hs dây tim 26*22 2/ mã hs của dây tim 26*2)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô FR13 TR13... (mã hs săm ôtô fr13 tr/ mã hs của săm ôtô fr13)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô GR14 TR13... (mã hs săm ôtô gr14 tr/ mã hs của săm ôtô gr14)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô KR14 TR13... (mã hs săm ôtô kr14 tr/ mã hs của săm ôtô kr14)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô KR15 TR13... (mã hs săm ôtô kr15 tr/ mã hs của săm ôtô kr15)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô KR16 TR13... (mã hs săm ôtô kr16 tr/ mã hs của săm ôtô kr16)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 7.50R16 TR13... (mã hs săm ôtô 750r16/ mã hs của săm ôtô 750)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 7.00R15 TR75A... (mã hs săm ôtô 700r15/ mã hs của săm ôtô 700)
- Mã HS 40131011: Ruột xe tải 7.50R16 TR177A... (mã hs ruột xe tải 75/ mã hs của ruột xe tải)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 15x6.00-6 TR13... (mã hs săm ôtô 15x600/ mã hs của săm ôtô 15x6)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 8.00-6 TR87... (mã hs săm ôtô 8006/ mã hs của săm ôtô 800)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 21x7.00-10 TR13... (mã hs săm ôtô 21x700/ mã hs của săm ôtô 21x7)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 5.75/6.00-16 TR6... (mã hs săm ôtô 575/6/ mã hs của săm ôtô 575)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 15/20x6/7.5-8 TR6... (mã hs săm ôtô 15/20x6/ mã hs của săm ôtô 15/2)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 5.00/5.10-16 TR15... (mã hs săm ôtô 500/5/ mã hs của săm ôtô 500)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 26/27x9/10.50-12 TR6... (mã hs săm ôtô 26/27x9/ mã hs của săm ôtô 26/2)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 8.00-6/7, 16x8-7 TR6... (mã hs săm ôtô 8006// mã hs của săm ôtô 800)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 22/25x7/10.5-11/12 TR6... (mã hs săm ôtô 22/25x7/ mã hs của săm ôtô 22/2)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 5.00-8 JS2... (mã hs săm ôtô 5008/ mã hs của săm ôtô 500)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 145R10 TR13... (mã hs săm ôtô 145r10/ mã hs của săm ôtô 145r)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 6.00-9 TR13... (mã hs săm ôtô 6009/ mã hs của săm ôtô 600)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 7.00-12 JS2... (mã hs săm ôtô 70012/ mã hs của săm ôtô 700)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 4.00-12 TR13... (mã hs săm ôtô 40012/ mã hs của săm ôtô 400)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 19x10.50-8 TR13... (mã hs săm ôtô 19x105/ mã hs của săm ôtô 19x1)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 24x8.00-12 TR13... (mã hs săm ôtô 24x800/ mã hs của săm ôtô 24x8)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 22x11.00-10 TR13... (mã hs săm ôtô 22x110/ mã hs của săm ôtô 22x1)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 25x10.00-12 TR13... (mã hs săm ôtô 25x100/ mã hs của săm ôtô 25x1)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 165/175/65R14 TR13... (mã hs săm ôtô 165/175/ mã hs của săm ôtô 165/)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 18x8.50/10.50-10 TR13... (mã hs săm ôtô 18x850/ mã hs của săm ôtô 18x8)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 23x8.50/10.50-12 TR13... (mã hs săm ôtô 23x850/ mã hs của săm ôtô 23x8)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 175/185/195/60R14 TR13... (mã hs săm ôtô 175/185/ mã hs của săm ôtô 175/)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 23x8.00/24x8.00-11 TR13... (mã hs săm ôtô 23x800/ mã hs của săm ôtô 23x8)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 24x10.00/25x10.00-11 TR13... (mã hs săm ôtô 24x100/ mã hs của săm ôtô 24x1)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 10-16.5 TR15... (mã hs săm ôtô 10165/ mã hs của săm ôtô 101)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 6.00-19 TR15... (mã hs săm ôtô 60019/ mã hs của săm ôtô 600)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 195/70R15 TR13... (mã hs săm ôtô 195/70r/ mã hs của săm ôtô 195/)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 205/55R16 TR13... (mã hs săm ôtô 205/55r/ mã hs của săm ôtô 205/)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 8.25-16 TR177A... (mã hs săm ôtô 82516/ mã hs của săm ôtô 825)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 6.00/6.50-16 TR13... (mã hs săm ôtô 600/6/ mã hs của săm ôtô 600)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 185/195/205/60R15 TR13... (mã hs săm ôtô 185/195/ mã hs của săm ôtô 185/)
- Mã HS 40131011: Săm ôtô 245/255/265/70R16 TR13... (mã hs săm ôtô 245/255/ mã hs của săm ôtô 245/)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 5.00-12 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 500/ mã hs của săm xe tải 5)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 6.50-16 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 650/ mã hs của săm xe tải 6)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 7.00-16 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 700/ mã hs của săm xe tải 7)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 7.50-15 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 750/ mã hs của săm xe tải 7)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 10.00 R20 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 100/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 8.3-20 TR15 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 83/ mã hs của săm xe tải 8)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 12.4-24 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 124/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 13.6-24 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 136/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 14.9-28 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 149/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 16.9-30 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 169/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 18.4-30 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 184/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 23.1-26 TR218 hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 231/ mã hs của săm xe tải 2)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 17.5-25 TRJ1175C hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 175/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe tải 14.00-24 Van Dài TR179A hàng mới 100% $#VN... (mã hs săm xe tải 140/ mã hs của săm xe tải 1)
- Mã HS 40131021: Săm xe 150/80-16 TR6... (mã hs săm xe 150/801/ mã hs của săm xe 150/8)
- Mã HS 40131021: Săm xe 170/80-15 TR6... (mã hs săm xe 170/801/ mã hs của săm xe 170/8)
- Mã HS 40131021: Săm xe 12.00-20 TR78A... (mã hs săm xe 120020/ mã hs của săm xe 1200)
- Mã HS 40131021: Săm xe 195-15 TR13... (mã hs săm xe 19515 t/ mã hs của săm xe 1951)
- Mã HS 40131021: Săm xe 7.50-16 TR75A... (mã hs săm xe 75016/ mã hs của săm xe 750)
- Mã HS 40131021: Săm xe 165/175/185-13 TR13... (mã hs săm xe 165/175// mã hs của săm xe 165/1)
- Mã HS 40131021: Săm xe 155/4.50/5.00-12 TR13... (mã hs săm xe 155/450/ mã hs của săm xe 155/4)
- Mã HS 40131021: Săm xe 175/185/195/6.00/6.50-14 TR13... (mã hs săm xe 175/185// mã hs của săm xe 175/1)
- Mã HS 40131021: Săm xe 7.00/7.50-15 TR177A... (mã hs săm xe 700/75/ mã hs của săm xe 700/)
- Mã HS 40131021: Ruột xe tải 10.00R20 TR78A MAXXIS... (mã hs ruột xe tải 10/ mã hs của ruột xe tải)
- Mã HS 40131021: Ruột xe tải 8.25R16 TR177A #0812 MAXXIS... (mã hs ruột xe tải 82/ mã hs của ruột xe tải)
- Mã HS 40131021: Săm xe 8.15-15 TR75A... (mã hs săm xe 81515/ mã hs của săm xe 815)
- Mã HS 40131029: Ruột xe tải 1000-20 CX, làm bằng cao su... (mã hs ruột xe tải 100/ mã hs của ruột xe tải)
- Mã HS 40131029: Săm ôtô tải 26x11-14 TR6... (mã hs săm ôtô tải 26x/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40131029: Săm ôtô tải 20/25x10/13.5-9 TR6... (mã hs săm ôtô tải 20// mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40131029: RUỘT XE TẢI NHẸ: SIZE 5.00-12, TR13. HIỆU KUMA. HÀNG MỚI 100%... (mã hs ruột xe tải nhẹ/ mã hs của ruột xe tải)
- Mã HS 40131029: Săm ôtô tải 25x12.00/13.00-9 TR13... (mã hs săm ôtô tải 25x/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40131029: Săm ôtô tải 12-16.5 TR15... (mã hs săm ôtô tải 12/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40131029: Săm ôtô tải 250/300-15 TR75A... (mã hs săm ôtô tải 250/ mã hs của săm ôtô tải)
- Mã HS 40132000: Ruột xe đạp24*1.9/2.125 A/V-28T... (mã hs ruột xe đạp24*1/ mã hs của ruột xe đạp2)
- Mã HS 40132000: Ruột xe đạp 24*1.5/1.75 A/V-28T... (mã hs ruột xe đạp 24*/ mã hs của ruột xe đạp)
- Mã HS 40132000: Ruột xe đạp 26*1.5/1.75 A/V-28T... (mã hs ruột xe đạp 26*/ mã hs của ruột xe đạp)
- Mã HS 40132000: săm xe đạp 700X23/25C F/V(48mm)... (mã hs săm xe đạp 700x/ mã hs của săm xe đạp 7)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 90/90-21 SHD TR6... (mã hs săm xe máy 90/9/ mã hs của săm xe máy 9)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 110/100-18 SHD TR6... (mã hs săm xe máy 110// mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: Săm xe 110/90-19 TR6... (mã hs săm xe 110/901/ mã hs của săm xe 110/9)
- Mã HS 40139020: Săm xe 130/90-16 TR6... (mã hs săm xe 130/901/ mã hs của săm xe 130/9)
- Mã HS 40139020: Săm xe 4.00-10 JS87N... (mã hs săm xe 40010/ mã hs của săm xe 400)
- Mã HS 40139020: Săm xe 2/ 2 1/4-17 TR4... (mã hs săm xe 2/ 2 1/4/ mã hs của săm xe 2/ 2)
- Mã HS 40139020: Săm xe 2 1/2 2 3/4-16 TR4... (mã hs săm xe 2 1/2 2/ mã hs của săm xe 2 1/2)
- Mã HS 40139020: Săm xe 2 1/4 2 1/2-18 TR4... (mã hs săm xe 2 1/4 2/ mã hs của săm xe 2 1/4)
- Mã HS 40139020: Săm xe 2.50/3.00/3.50-10 JS87CL... (mã hs săm xe 250/30/ mã hs của săm xe 250/)
- Mã HS 40139020: Săm xe 70/100-17(2.25/2.50-17) TR6... (mã hs săm xe 70/1001/ mã hs của săm xe 70/10)
- Mã HS 40139020: Săm xe 90/100-14(3.60/4.10-14) TR6... (mã hs săm xe 90/1001/ mã hs của săm xe 90/10)
- Mã HS 40139020: Săm xe 120/80,130/70,100/90,110/90-19 TR6... (mã hs săm xe 120/801/ mã hs của săm xe 120/8)
- Mã HS 40139020: Săm xe 120/90,130/80,100/100,110/100-18(4.00/4.50/5.00-18) TR6... (mã hs săm xe 120/901/ mã hs của săm xe 120/9)
- Mã HS 40139020: Ruột xe máy 3.25/3.50-16 TR4... (mã hs ruột xe máy 32/ mã hs của ruột xe máy)
- Mã HS 40139020: Ruột xe máy 2.75/3.00-10 JS87C... (mã hs ruột xe máy 27/ mã hs của ruột xe máy)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 90/100-16 TR4... (mã hs săm xe máy 90/1/ mã hs của săm xe máy 9)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 100/100-18 HD TR6... (mã hs săm xe máy 100// mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 10x4.50-5(4.10/3.50-5) TR87... (mã hs săm xe máy 10x4/ mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: săm xe máy VRQ7 TR87... (mã hs săm xe máy vrq7/ mã hs của săm xe máy v)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 160/60-17 TR4... (mã hs săm xe máy 160// mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 180/55-18 TR4... (mã hs săm xe máy 180// mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 200/55-17 TR4... (mã hs săm xe máy 200// mã hs của săm xe máy 2)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 120/100-18 TR4... (mã hs săm xe máy 120// mã hs của săm xe máy 1)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 4.00/4.10-21 TR4... (mã hs săm xe máy 400/ mã hs của săm xe máy 4)
- Mã HS 40139020: RUỘT XE MÁY: SIZE 4.00-8, JS87. HIỆU KUMA. HÀNG MỚI 100%... (mã hs ruột xe máy si/ mã hs của ruột xe máy)
- Mã HS 40139020: Ruột xe máy 2.50/2.75/70/100 80/100-14 TR4 MAXXIS... (mã hs ruột xe máy 25/ mã hs của ruột xe máy)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 2.00/2.25/2.50-19 TR4... (mã hs săm xe máy 200/ mã hs của săm xe máy 2)
- Mã HS 40139020: săm xe máy 3.25/3.50/4.00/4.10-19 TR4... (mã hs săm xe máy 325/ mã hs của săm xe máy 3)
- Mã HS 40139031: Săm xe 11*6.00/7.10-5 JS87N... (mã hs săm xe 11*600// mã hs của săm xe 11*6)
- Mã HS 40139031: Ruột xe máy lọai 250- 17 tube... (mã hs ruột xe máy lọa/ mã hs của ruột xe máy)
- Mã HS 40141000: ULTRASHIN CARE HER ULTIMATE ULTRATHIN (12 PCS PACKED)- BAO CAO SU ULTRASHIN CARE HER LOAI SIÊU MONG HÔP 12 CAI... (mã hs ultrashin care/ mã hs của ultrashin ca)
- Mã HS 40141000: CARE HER ULTIMATE ULTRA THIN (3 PCS PACKED)- BAO CAO SU CARE HER ULTIMATE HỘP 3 CÁI... (mã hs care her ultima/ mã hs của care her ult)
- Mã HS 40141000: MALE CONDOM ULTIMATE ULTRATHIN (8 PCS PACKED)- BAO CAO SU CAREHER SIÊU MỎNG HỘP 8 CÁI... (mã hs male condom ult/ mã hs của male condom)
- Mã HS 40149040: Miếng cao su dùng để sản xuất nắp chai truyền dịch. Hang moi 100%... (mã hs miếng cao su dù/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40149050: Bao ngón tay vàng trơn, bằng cao su, dùng để trống sơn và giảm áp lực trong sản xuất (1000 cái/túi). Hàng mới 100%... (mã hs bao ngón tay và/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40149050: Găng tay ngón bảo hộ (1440 cái/gói)... (mã hs găng tay ngón b/ mã hs của găng tay ngó)
- Mã HS 40149050: BAO NGÓN TAY TRU-FIT, KHÔNG LƯU HUỲNH L-45, DẠNG CẮT NHÁM, CỠ NHỎ BẰNG CAO SU (QUY CÁCH: 1000 CÁI/TÚI, 20TÚI/THÙNG) (ITEM CODE: SV-S-SF-RC-L45). HÀNG MỚI 100%... (mã hs bao ngón tay tr/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40149050: Găng tay ngón cao su LAB-008 (cỡ S, 1440cái/gói)... (mã hs găng tay ngón c/ mã hs của găng tay ngó)
- Mã HS 40149050: Bao tay ngón (1440 cái/túi). Hàng mới 100%... (mã hs bao tay ngón 1/ mã hs của bao tay ngón)
- Mã HS 40151100: Găng tay Nitrile-CW 62 Size S/50 đôi... (mã hs găng tay nitril/ mã hs của găng tay nit)
- Mã HS 40151900: Mút xốp các loại... (mã hs mút xốp các loạ/ mã hs của mút xốp các)
- Mã HS 40151900: Găng tay phủ lòng bàn tay (Bao tay 3M- S)". hàng mới 100%... (mã hs găng tay phủ lò/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 40151900: Găng tay carbon Size S (Bao tay chống tĩnh điện S)". Hàng mới 100%... (mã hs găng tay carbon/ mã hs của găng tay car)
- Mã HS 40151900: Găng tay PU phủ ngón trắng thường, size M, mới 100%... (mã hs găng tay pu phủ/ mã hs của găng tay pu)
- Mã HS 40151900: Găng tay sợi sơn phủ đỏ... (mã hs găng tay sợi sơ/ mã hs của găng tay sợi)
- Mã HS 40151900: Bao ngón tay không đai bằng cao su 350gram/bag Hàng mới 100%... (mã hs bao ngón tay kh/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40151900: Găng tay y tế (1 hộp 100 cái) size M... (mã hs găng tay y tế/ mã hs của găng tay y t)
- Mã HS 40151900: Găng tay y tế Nitrile 24cm Vglove 3.5g size M... (mã hs găng tay y tế n/ mã hs của găng tay y t)
- Mã HS 40151900: Găng tay tráng cao su, hàng mới 100%... (mã hs găng tay tráng/ mã hs của găng tay trá)
- Mã HS 40151900: Bao tay thun trắng... (mã hs bao tay thun tr/ mã hs của bao tay thun)
- Mã HS 40151900: Bao ngón trắng có vành bằng cao su... (mã hs bao ngón trắng/ mã hs của bao ngón trắ)
- Mã HS 40151900: Găng tay latex... (mã hs găng tay latex/ mã hs của găng tay lat)
- Mã HS 40151900: Găng tay phủ đầu PU, hàng mới 100%... (mã hs găng tay phủ đầ/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 40151900: Găng tay PVC vinyl... (mã hs găng tay pvc vi/ mã hs của găng tay pvc)
- Mã HS 40151900: Găng tay BHLĐ bằng cao su... (mã hs găng tay bhlđ b/ mã hs của găng tay bhl)
- Mã HS 40151900: Bao tay cao su vàng... (mã hs bao tay cao su/ mã hs của bao tay cao)
- Mã HS 40151900: Bao ngón có đai, màu vàng, size S, 1 túi 1000ea, chất liệu cao su... (mã hs bao ngón có đai/ mã hs của bao ngón có)
- Mã HS 40151900: Nhãn các loại (chất liệu cao su)... (mã hs nhãn các loại/ mã hs của nhãn các loạ)
- Mã HS 40151900: Găng tay ngón bảo hộ (FT14, màu trắng, cỡ S, 1440 cái/gói)... (mã hs găng tay ngón b/ mã hs của găng tay ngó)
- Mã HS 40151900: Bao ngón đen S15 bằng cao su... (mã hs bao ngón đen s1/ mã hs của bao ngón đen)
- Mã HS 40151900: Găng tay Latex 12 inch (50 dôi/Túi) bằng cao su... (mã hs găng tay latex/ mã hs của găng tay lat)
- Mã HS 40151900: Găng tay thể thao chất liệu vải kèm da nhân tạo GLOVES 900 2 CUTTED FINGERS, mới 100%... (mã hs găng tay thể th/ mã hs của găng tay thể)
- Mã HS 40151900: Bao ngón vàng... (mã hs bao ngón vàng/ mã hs của bao ngón vàn)
- Mã HS 40151900: Bao ngón thường... (mã hs bao ngón thường/ mã hs của bao ngón thư)
- Mã HS 40151900: Găng tay Kimtech G3 EVT (EXTRA SMALL), mới 100%, (1 bag125 đôi 1kg), cao su, đeo tay khi làm việc, không tĩnh điện, 38700... (mã hs găng tay kimtec/ mã hs của găng tay kim)
- Mã HS 40151900: Bao ngón không chun... (mã hs bao ngón không/ mã hs của bao ngón khô)
- Mã HS 40151900: Găng tay mầu trắng phủ PU ngón... (mã hs găng tay mầu tr/ mã hs của găng tay mầu)
- Mã HS 40151900: Găng tay phủ bàn EC Màu xám, không viền, size M, 10đôi/túi... (mã hs găng tay phủ bà/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 40151900: Bao tay ngón 1440 chiếc/túi. Hàng mới 100%... (mã hs bao tay ngón 14/ mã hs của bao tay ngón)
- Mã HS 40151900: Găng tay Latex, bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs găng tay latex/ mã hs của găng tay lat)
- Mã HS 40151900: bao ngón (chất liệu: cao su, không ngâm tẩm)... (mã hs bao ngón chất/ mã hs của bao ngón ch)
- Mã HS 40151900: bao tay tĩnh điện (chất liệu: cao su, không ngâm tẩm)... (mã hs bao tay tĩnh đi/ mã hs của bao tay tĩnh)
- Mã HS 40159090: Bao tay ngón size M... (mã hs bao tay ngón si/ mã hs của bao tay ngón)
- Mã HS 40159090: Bao tay ngón màu trắng... (mã hs bao tay ngón mà/ mã hs của bao tay ngón)
- Mã HS 40159090: Bao tay cao su màu trắng size M... (mã hs bao tay cao su/ mã hs của bao tay cao)
- Mã HS 40159090: Miếng lút cao su (Bộ 2 cỏi)... (mã hs miếng lút cao s/ mã hs của miếng lút ca)
- Mã HS 40159090: Dây chun, theo TK nhập số 102672669410, mục 01... (mã hs dây chun theo/ mã hs của dây chun th)
- Mã HS 40159090: Dây thun. Nhập 5397 Yds(4935.02 Met) Xuất trả 1000Yds(914.4 Met) tại dòng thứ 15 của tờ khai nhập 102994567761 Ngày 18/11/2019. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun nhập/ mã hs của dây thun nh)
- Mã HS 40159090: Chun (khổ từ 5mm đến 50mm)... (mã hs chun khổ từ 5m/ mã hs của chun khổ từ)
- Mã HS 40159090: Nhãn cao su, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 03 TKNK:102478508860 ngày 12/02/2019... (mã hs nhãn cao su xu/ mã hs của nhãn cao su)
- Mã HS 40159090: Băng nhám cao su (Cuff-Hyaplon), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 32 TKNK:102205543310 ngày 06/09/2018... (mã hs băng nhám cao s/ mã hs của băng nhám ca)
- Mã HS 40159090: Dây co giãn (dây chun). Hàng mới 100%... (mã hs dây co giãn dâ/ mã hs của dây co giãn)
- Mã HS 40159090: Bao ngón Malaysia có vành 500g, hàng mới 100%... (mã hs bao ngón malays/ mã hs của bao ngón mal)
- Mã HS 40159090: Dây chun dạng dải... (mã hs dây chun dạng d/ mã hs của dây chun dạn)
- Mã HS 40159090: Găng tay hàn... (mã hs găng tay hàn/ mã hs của găng tay hàn)
- Mã HS 40159090: Găng tay nilon... (mã hs găng tay nilon/ mã hs của găng tay nil)
- Mã HS 40159090: Găng tay chống hoá chất... (mã hs găng tay chống/ mã hs của găng tay chố)
- Mã HS 40159090: Dây thun, 2.0 mm mới 100%... (mã hs dây thun 20 m/ mã hs của dây thun 2)
- Mã HS 40159090: Bao ngón tay chống tĩnh điện cao su vàng,chất liệu cao su.Hàng mới 100%... (mã hs bao ngón tay ch/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40159090: Chun 1/4" (mới 100%)... (mã hs chun 1/4 mới/ mã hs của chun 1/4 m)
- Mã HS 40159090: Dây băng 1/4"(mới 100%)... (mã hs dây băng 1/4m/ mã hs của dây băng 1/4)
- Mã HS 40159090: Băng gai 1/4" (mới 100%)... (mã hs băng gai 1/4/ mã hs của băng gai 1/4)
- Mã HS 40159090: Dựng khổ 37/39 (mới 100%)... (mã hs dựng khổ 37/39/ mã hs của dựng khổ 37/)
- Mã HS 40159090: Dây luồn 2/4 mm((mới 100%)... (mã hs dây luồn 2/4 mm/ mã hs của dây luồn 2/4)
- Mã HS 40159090: Dây kéo khoá 1/4" (mới 100%)... (mã hs dây kéo khoá 1// mã hs của dây kéo khoá)
- Mã HS 40159090: Chun khổ 1/4" (mới 100%)... (mã hs chun khổ 1/4/ mã hs của chun khổ 1/4)
- Mã HS 40159090: Nhãn cao su... (mã hs nhãn cao su/ mã hs của nhãn cao su)
- Mã HS 40159090: Chun từ cao su lưu hóa... (mã hs chun từ cao su/ mã hs của chun từ cao)
- Mã HS 40159090: Tay kéo khóa bằng cao su... (mã hs tay kéo khóa bằ/ mã hs của tay kéo khóa)
- Mã HS 40159090: Chun- Mới 100%... (mã hs chun mới 100%/ mã hs của chun mới 10)
- Mã HS 40159090: Găng tay chịu nhiệt 1000 độ C... (mã hs găng tay chịu n/ mã hs của găng tay chị)
- Mã HS 40159090: Ủng cao su đi mưa (Hàng mới 100%)... (mã hs ủng cao su đi m/ mã hs của ủng cao su đ)
- Mã HS 40159090: Chun-mới 100%... (mã hs chunmới 100%/ mã hs của chunmới 100)
- Mã HS 40159090: Dựng (mới 100%)... (mã hs dựng mới 100%/ mã hs của dựng mới 10)
- Mã HS 40159090: Chun (mới 100%)... (mã hs chun mới 100%/ mã hs của chun mới 10)
- Mã HS 40159090: Dây băng (mới 100%)... (mã hs dây băng mới 1/ mã hs của dây băng mớ)
- Mã HS 40159090: Dây luồn các loại (hàng mới 100%)... (mã hs dây luồn các lo/ mã hs của dây luồn các)
- Mã HS 40159090: Tem nhãn giầy (bằng cao su)... (mã hs tem nhãn giầy/ mã hs của tem nhãn giầ)
- Mã HS 40159090: Dây thun làm giày, hàng mới 100%... (mã hs dây thun làm gi/ mã hs của dây thun làm)
- Mã HS 40159090: Mút lót giày bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs mút lót giày bằ/ mã hs của mút lót giày)
- Mã HS 40159090: dây chun dẹt chất liệu cao su lưu hóa... (mã hs dây chun dẹt ch/ mã hs của dây chun dẹt)
- Mã HS 40159090: Nhãn mác bằng cao su, hàng không nhãn hiệu NSX Công ty TNHH Đan Hoàng.mới 100%... (mã hs nhãn mác bằng c/ mã hs của nhãn mác bằn)
- Mã HS 40159090: Dây chun (Khổ 1Cm- 50Cm)... (mã hs dây chun khổ 1/ mã hs của dây chun kh)
- Mã HS 40159090: Đệm vai; thành phần: 100% polyester; mới 100%... (mã hs đệm vai; thành/ mã hs của đệm vai; thà)
- Mã HS 40159090: Găng tay ngón, chất liệu cao su 500g/túi. Mới 100%... (mã hs găng tay ngón/ mã hs của găng tay ngó)
- Mã HS 40159090: Găng tay y tế, (50 đôi/hộp), chất liệu cao su. Mới 100%... (mã hs găng tay y tế/ mã hs của găng tay y t)
- Mã HS 40159090: Nhãn logo phụ kiện may mặc,TPR LABEL N&B 24761 18*16mm,nhãn hiệu Jalas, bằng caosu, ID: 46040060, PO: MJIMP 938.11.2019, hàng mới 100%... (mã hs nhãn logo phụ k/ mã hs của nhãn logo ph)
- Mã HS 40159090: CÚC CÀI BẰNG CAO SU 1-3CM... (mã hs cúc cài bằng ca/ mã hs của cúc cài bằng)
- Mã HS 40159090: CHẶN ĐẦU DÂY BẰNG CAO SU 1-5CM... (mã hs chặn đầu dây bằ/ mã hs của chặn đầu dây)
- Mã HS 40159090: ĐỆM CAO SU SỬ DỤNG TRONG MAY MẶC KHỔ 100CM... (mã hs đệm cao su sử d/ mã hs của đệm cao su s)
- Mã HS 40159090: Tấm cao su lưu hóa 1m... (mã hs tấm cao su lưu/ mã hs của tấm cao su l)
- Mã HS 40159090: Bao ngón tay EDEL EX SM16.5... (mã hs bao ngón tay ed/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40159090: Dây chun 32MM... (mã hs dây chun 32mm/ mã hs của dây chun 32m)
- Mã HS 40159090: Găng tay sợi, mới 100%... (mã hs găng tay sợi m/ mã hs của găng tay sợi)
- Mã HS 40159090: Dây chun dạng chiếc... (mã hs dây chun dạng c/ mã hs của dây chun dạn)
- Mã HS 40159090: Bọc ngón màu cam (300g) bằng cao su(Hàng mới 100%)... (mã hs bọc ngón màu ca/ mã hs của bọc ngón màu)
- Mã HS 40159090: Nhãn/logo bằng su... (mã hs nhãn/logo bằng/ mã hs của nhãn/logo bằ)
- Mã HS 40159090: Nhãn logo... (mã hs nhãn logo/ mã hs của nhãn logo)
- Mã HS 40161010: Miếng đệm bằng caosu gắng trên móc treo (dùng trong sản phẩm may mặc)... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 40161010: Mút xốp... (mã hs mút xốp/ mã hs của mút xốp)
- Mã HS 40161010: Đệm bảo vệ bằng cao su xốp... (mã hs đệm bảo vệ bằng/ mã hs của đệm bảo vệ b)
- Mã HS 40161010: Tấm thoát khí bằng cao su xốp... (mã hs tấm thoát khí b/ mã hs của tấm thoát kh)
- Mã HS 40161010: Mút cao su Neoprene SBR dán vải hai mặt 1300x3300x2mm hàng mới 100%... (mã hs mút cao su neop/ mã hs của mút cao su n)
- Mã HS 40161010: EVA các loại... (mã hs eva các loại/ mã hs của eva các loại)
- Mã HS 40161090: Mút ép cao tần dạng xốp dùng lau sau khi cắt tóc, hàng biếu tặng, mới 100%... (mã hs mút ép cao tần/ mã hs của mút ép cao t)
- Mã HS 40161090: Bịt tai chống ồn (EAR MUFF ADJUSTABLE; hàng mới 100%)... (mã hs bịt tai chống ồ/ mã hs của bịt tai chốn)
- Mã HS 40161090: Mút xốp các loại (Cái)... (mã hs mút xốp các loạ/ mã hs của mút xốp các)
- Mã HS 40161090: Mút xốp EVA 10mm cắt sẵn hàng mới 100%... (mã hs mút xốp eva 10m/ mã hs của mút xốp eva)
- Mã HS 40161090: Trang trí đế giữa D17869... (mã hs trang trí đế gi/ mã hs của trang trí đế)
- Mã HS 40161090: Mút xốp EVA 5mm dán vải FD Lycra khổ 60" hàng mới 100%... (mã hs mút xốp eva 5mm/ mã hs của mút xốp eva)
- Mã HS 40161090: Tấm xốp 0.5ly 380x320, hàng mới 100%... (mã hs tấm xốp 05ly 3/ mã hs của tấm xốp 05l)
- Mã HS 40161090: Tấm xốp 0.5ly 580x460, hàng mới 100%... (mã hs tấm xốp 05ly 5/ mã hs của tấm xốp 05l)
- Mã HS 40161090: Commodity cell india rubber (neoprene)/ Suspension 44 Gain Boos... (mã hs commodity cell/ mã hs của commodity ce)
- Mã HS 40161090: Silicone gum/ Microphone module sealing dir ITE... (mã hs silicone gum/ m/ mã hs của silicone gum)
- Mã HS 40161090: Xốp Foam 2ly x 100m... (mã hs xốp foam 2ly x/ mã hs của xốp foam 2ly)
- Mã HS 40161090: Xốp Foam 5 ly x 100m... (mã hs xốp foam 5 ly x/ mã hs của xốp foam 5 l)
- Mã HS 40161090: Xốp Foam 0.5 ly x 100m... (mã hs xốp foam 05 ly/ mã hs của xốp foam 05)
- Mã HS 40161090: Nút bịt tai chống ồn, chất liệu cao su. Mới 100%... (mã hs nút bịt tai chố/ mã hs của nút bịt tai)
- Mã HS 40161090: Nút chống ồn... (mã hs nút chống ồn/ mã hs của nút chống ồn)
- Mã HS 40161090: Băng dính cao su xốp 5cmx8m... (mã hs băng dính cao s/ mã hs của băng dính ca)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm đèn trước xe máy cao su W4430M (20x20mm) 4544694800... (mã hs miếng đệm đèn t/ mã hs của miếng đệm đè)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm đèn xe máy bằng cao su xốp 4505844100 (W5245M) (5x9x10mm)... (mã hs miếng đệm đèn x/ mã hs của miếng đệm đè)
- Mã HS 40161090: Cao su đệm gia công PU 50*22 (hàng mới 100%)... (mã hs cao su đệm gia/ mã hs của cao su đệm g)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm loa bằng cao su xốp... (mã hs miếng đệm loa b/ mã hs của miếng đệm lo)
- Mã HS 40161090: Nút tai (bằng cao su xốp lưu hóa)... (mã hs nút tai bằng c/ mã hs của nút tai bằn)
- Mã HS 40161090: Cao su silicon màu đen 15 x 15 x 410mm(1 bộ 2 cái)... (mã hs cao su silicon/ mã hs của cao su silic)
- Mã HS 40161090: Xốp hàn 300*895mm... (mã hs xốp hàn 300*895/ mã hs của xốp hàn 300*)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm bằng cao su xốp (phi 4mm, dày 3mm) WSGCA12-4-3... (mã hs vòng đệm bằng c/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 40161090: Đệm giá đỡ bằng cao su xốp.Hàng mới 100%... (mã hs đệm giá đỡ bằng/ mã hs của đệm giá đỡ b)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp GASKET.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm giá đ/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40161090: Bọt biển 1600*1900*10mm. Hàng mới 100%... (mã hs bọt biển 1600*1/ mã hs của bọt biển 160)
- Mã HS 40161090: Bọt biển KT; 1,6*2m (dày 2cm). Hàng mới 100%... (mã hs bọt biển kt; 1/ mã hs của bọt biển kt;)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho xe máy Yamaha/ B8AE5338000080/ Hàng mới... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 40161090: Xốp- Foam/ Tái xuất số lượng 747.5 M2 theo mục 6 của TK 103071072750 (25/12/2019)... (mã hs xốp foam/ tái/ mã hs của xốp foam/ t)
- Mã HS 40161090: Tấm xốp dẻo 194715016040... (mã hs tấm xốp dẻo 194/ mã hs của tấm xốp dẻo)
- Mã HS 40161090: Túi đựng hàng(Kt: 70 x 90 cm)(bằng cao su xốp)... (mã hs túi đựng hàngk/ mã hs của túi đựng hàn)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm xốp bằng cao su của mặt đồng hồ đo tốc độ xe máy 0575023209R0000... (mã hs miếng đệm xốp b/ mã hs của miếng đệm xố)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm giữa tấm cửa 67717-X1V22 (từ cao su xốp)... (mã hs miếng đệm giữa/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm tấm cửa số 1 67715-X1V64 (từ cao su xốp)... (mã hs miếng đệm tấm c/ mã hs của miếng đệm tấ)
- Mã HS 40161090: Ống bảo ôn TK 22MM X 13MM (ống cao su)... (mã hs ống bảo ôn tk 2/ mã hs của ống bảo ôn t)
- Mã HS 40161090: INNER160:VĨ MỐP EP-260... (mã hs inner160vĩ mốp/ mã hs của inner160vĩ)
- Mã HS 40161090: INNER161:VĨ MỐP EP-290... (mã hs inner161vĩ mốp/ mã hs của inner161vĩ)
- Mã HS 40161090: INNER170:VĨ MỐP EP-717... (mã hs inner170vĩ mốp/ mã hs của inner170vĩ)
- Mã HS 40161090: INNER171:VĨ MỐP EP-718... (mã hs inner171vĩ mốp/ mã hs của inner171vĩ)
- Mã HS 40161090: INNER292:VĨ MỐP EP-719... (mã hs inner292vĩ mốp/ mã hs của inner292vĩ)
- Mã HS 40161090: Mút dán bằng EPDM cho máy giặt có chất dính gắn trên vỏ lồng giặt 15*130*3mm (MCQ66954620)... (mã hs mút dán bằng ep/ mã hs của mút dán bằng)
- Mã HS 40169110: thảm cách điện cao áp 1000*10000*5mm (chất liệu: cao su)... (mã hs thảm cách điện/ mã hs của thảm cách đi)
- Mã HS 40169190: Thảm cách điện hạ áp 1kv bằng cao su dùng để cách điện... (mã hs thảm cách điện/ mã hs của thảm cách đi)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su 1.2m x 10m (chống tĩnh điện) (hàng mới 100%)... (mã hs thảm cao su 12/ mã hs của thảm cao su)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện H2mm*W1m*L10m... (mã hs tấm cao su chốn/ mã hs của tấm cao su c)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện 1800x750mm (chất liệu cao su lưu hóa)... (mã hs thảm cao su chố/ mã hs của thảm cao su)
- Mã HS 40169290: Tẩy loại nhỏ Pentel (Hàng mới 100%)... (mã hs tẩy loại nhỏ pe/ mã hs của tẩy loại nhỏ)
- Mã HS 40169290: Gioăng cao su... (mã hs gioăng cao su/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169290: Mousse xốp... (mã hs mousse xốp/ mã hs của mousse xốp)
- Mã HS 40169310: Dây đai A 6B16-120025 bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai a 6b16/ mã hs của dây đai a 6b)
- Mã HS 40169310: Dây đai A 6G16-054025 bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai a 6g16/ mã hs của dây đai a 6g)
- Mã HS 40169320: Phớt O 29X2.4O-RING,29X2.491304KPH 7002, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs phớt o 29x24o/ mã hs của phớt o 29x2)
- Mã HS 40169320: Phớt O 74.5X2.5O-RING,74.5X2.591301PH8 0053, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs phớt o 745x25/ mã hs của phớt o 745x)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su chống nước dùng cho ăng ten ô tô V3-001086-00 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs miếng cao su ch/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, kt 14.4*1.2mm.Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm làm bằ/ mã hs của vòng đệm làm)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su 53384-50010... (mã hs miếng cao su 53/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169320: Bạc đệm trục giảm xóc sau-52147-KW7-9000- LK xe máy honda... (mã hs bạc đệm trục gi/ mã hs của bạc đệm trục)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp đầu quy lát- 12391-GGZ-J00- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng nắp đầu/ mã hs của gioăng nắp đ)
- Mã HS 40169390: Roong cao su(làm kín máy)-15x25x7-Hàng mới 100%... (mã hs roong cao sulà/ mã hs của roong cao su)
- Mã HS 40169390: Phốt-WT-07-012(17*32*8)(bằng cao su)-Hàng mới 100%... (mã hs phốtwt07012/ mã hs của phốtwt070)
- Mã HS 40169390: Phốt-RT-04-014(227*36*7)(bằng cao su)-Hàng mới 100%... (mã hs phốtrt04014/ mã hs của phốtrt040)
- Mã HS 40169390: Roong cách nhiệt bằng cao su(làm kín máy)-CH-02-013(P10A)-Hàng mới 100%... (mã hs roong cách nhiệ/ mã hs của roong cách n)
- Mã HS 40169390: Ron- H-23-120448001 (cao su)-Hàng mới 100%... (mã hs ron h2312044/ mã hs của ron h2312)
- Mã HS 40169390: Eva (lót vòng miệng)- Bằng nhựa, Mới 100%... (mã hs eva lót vòng m/ mã hs của eva lót vòn)
- Mã HS 40169390: Nắp cao su,thuộc tờ khai101611461230... (mã hs nắp cao suthuộ/ mã hs của nắp cao sut)
- Mã HS 40169390: Roong cao su-7mm (làm kín máy)... (mã hs roong cao su7m/ mã hs của roong cao su)
- Mã HS 40169390: Miếng giảm chấn bằng cao su, dùng cho máy tàu,P/N:436170001, mới 100%... (mã hs miếng giảm chấn/ mã hs của miếng giảm c)
- Mã HS 40169390: Vòng làm kín (vòng đệm) bằng cao su, dùng cho máy tàu,P/N:6000-850, mới 100%... (mã hs vòng làm kín v/ mã hs của vòng làm kín)
- Mã HS 40169390: Nút đệm bằng cao su dùng để chống rung động và chống sốc dùng cho sản xuất loa. BN83-04701A (Rubber ring). Hàng mới 100%.... (mã hs nút đệm bằng ca/ mã hs của nút đệm bằng)
- Mã HS 40169390: Vòng Đệm, P/N: 036-19003-00. HSX: Shimadzu... (mã hs vòng đệm p/n/ mã hs của vòng đệm p/)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm cho thấu kính, P/N: 036-10236. HSX: Shimadzu... (mã hs vòng đệm cho th/ mã hs của vòng đệm cho)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm giữ bộ gá điện cực, P/N: 036-10341-12. HSX: Shimadzu... (mã hs vòng đệm giữ bộ/ mã hs của vòng đệm giữ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm... (mã hs vòng đệm/ mã hs của vòng đệm)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm OTH-F-GRY L17"XW3"XH4MM... (mã hs miếng đệm othf/ mã hs của miếng đệm ot)
- Mã HS 40169390: Chụp đệm csu có vành nhôm SELDEK#1 50-170MM EPDM, kích thước (500x500x56)mm... (mã hs chụp đệm csu có/ mã hs của chụp đệm csu)
- Mã HS 40169390: Cao su non... (mã hs cao su non/ mã hs của cao su non)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su LX9748001... (mã hs miếng cao su lx/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Phớt dầu cao su quạt gió li tâm 9-12... (mã hs phớt dầu cao su/ mã hs của phớt dầu cao)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su bơm khí nén 666322-EEB-CQ40m3/h H60m... (mã hs đệm cao su bơm/ mã hs của đệm cao su b)
- Mã HS 40169390: Phớt máy bơm Đường kính ngoài 32mm, đường kính trong 16mm, cao 20mm... (mã hs phớt máy bơm đư/ mã hs của phớt máy bơm)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su O Đường kính ngoài 34mm dày 2.4mm, gia công cho lỗ vòng đệm... (mã hs gioăng cao su o/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su dùng cho máy in... (mã hs miếng cao su dù/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm xylanh CQ2B32-PS làm bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm xylanh/ mã hs của vòng đệm xyl)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm đỡ bàn chải áp lực, bằng cao su/ O-ring, 1084000035A0. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm đỡ bàn/ mã hs của vòng đệm đỡ)
- Mã HS 40169390: Vòng chống thấm (phớt nước) P12SJ,phi12... (mã hs vòng chống thấm/ mã hs của vòng chống t)
- Mã HS 40169390: Phớt làm kín TC 60 x 82 x 12 (AE3222A0)(Vật liệu bằng cao su). Hàng mới 100%... (mã hs phớt làm kín tc/ mã hs của phớt làm kín)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su A6T10, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su a/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su LG6-1, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su l/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su XD481, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su x/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su TL9802, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su t/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dùng cho động cơ ô tô bằng cao su 2000003876... (mã hs miếng đệm dùng/ mã hs của miếng đệm dù)
- Mã HS 40169390: Vòng canh đệm.Mã hàng:06457-004.Hàng mới 100%... (mã hs vòng canh đệmm/ mã hs của vòng canh đệ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm GASKET, P/N: 227-133-103-000; 221-144-111-000; 762-701-014-005(Mới 100%, dùng cho tàu BEXPETRO I QT:Panama)... (mã hs vòng đệm gasket/ mã hs của vòng đệm gas)
- Mã HS 40169390: Vòng O O RING, P/N: 760-035-035-001; 760-035-045-001; 760-035-036-001; 761-057-280-006; 760-035-048-006(Mới 100%, dùng cho tàu BEXPETRO I QT:Panama)... (mã hs vòng o o ring/ mã hs của vòng o o rin)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm/ O-RING. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm/ orin/ mã hs của vòng đệm/ o)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su... (mã hs vòng cao su/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su O-RING (Model: PS-GA02-A26#033) (Phụ tùng thay thế cho máy nén khí- Hàng mới 100%)... (mã hs vòng cao su or/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Cao su khớp nối (Hàng mới 100%)... (mã hs cao su khớp nối/ mã hs của cao su khớp)
- Mã HS 40169390: đĩa cao su dùng để đệm cho xe mô tô, mới 100%... (mã hs đĩa cao su dùng/ mã hs của đĩa cao su d)
- Mã HS 40169390: Thảm bằng cao su 185mm id (550x490x30)mm... (mã hs thảm bằng cao s/ mã hs của thảm bằng ca)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su 24 Kv VI, kích thước (87.7x113.8)mm... (mã hs đệm cao su 24 k/ mã hs của đệm cao su 2)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su Pump Motor Insert, kích thước (69.5x44x19.5)mm... (mã hs đệm cao su pump/ mã hs của đệm cao su p)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su large port (38.93x19,96)inch... (mã hs đệm cao su larg/ mã hs của đệm cao su l)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su Seal Bottom, kích thước (29.05x6.9)mm... (mã hs đệm cao su seal/ mã hs của đệm cao su s)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su port small, kích thước (0.077x0.083)inch... (mã hs đệm cao su port/ mã hs của đệm cao su p)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su có lõi đồng 0.040'', kích thước (10.13x3.5)mm... (mã hs đệm cao su có l/ mã hs của đệm cao su c)
- Mã HS 40169390: Đệm bằng cao su Internal Gasket, kích thước (22.5x18.5x4.29)mm... (mã hs đệm bằng cao su/ mã hs của đệm bằng cao)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su Overmolded Mounting Assembly, kích thước (51x5.43)mm... (mã hs đệm cao su over/ mã hs của đệm cao su o)
- Mã HS 40169390: Khớp nối nhanh bằng sắt#27 Linh kiện dùng cho MAY DUONG KINH NGOAI(Q6149Y0033)... (mã hs khớp nối nhanh/ mã hs của khớp nối nha)
- Mã HS 40169390: Đệm dao 1950400*300*5mm (nhựa cao su)... (mã hs đệm dao 1950400/ mã hs của đệm dao 1950)
- Mã HS 40169390: Ruột gà bằng cao su:Rubber product: 424035(125x144x470)... (mã hs ruột gà bằng ca/ mã hs của ruột gà bằng)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su giảm chấn AL450- Loại L kích thước 450mmx450mmx100mm (1 đệm cao su và 3 bu lông)/bộ dùng cho cầu chuyển hàng, hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su giảm/ mã hs của đệm cao su g)
- Mã HS 40169390: Đệm lót bằng cao su (dùng cho bộ phận phun xăng xe ô tô) ĐK 6.01mm... (mã hs đệm lót bằng ca/ mã hs của đệm lót bằng)
- Mã HS 40169390: Tấm chắn nước bằng cao su; ĐK 23.6 mm... (mã hs tấm chắn nước b/ mã hs của tấm chắn nướ)
- Mã HS 40169390: Gioăng nước-ThreeBond 1212, bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs gioăng nướcthr/ mã hs của gioăng nước)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cố định đầu dây cáp bằng cao su- RK W/SEAL(M), Hàng mới 100%... (mã hs miếng chèn cố đ/ mã hs của miếng chèn c)
- Mã HS 40169390: Vòng chữ O 1AG90... (mã hs vòng chữ o 1ag9/ mã hs của vòng chữ o 1)
- Mã HS 40169390: Vòng chữ O 1AS80... (mã hs vòng chữ o 1as8/ mã hs của vòng chữ o 1)
- Mã HS 40169390: Vòng chữ O 1AS100... (mã hs vòng chữ o 1as1/ mã hs của vòng chữ o 1)
- Mã HS 40169390: Vòng chữ O C1850G... (mã hs vòng chữ o c185/ mã hs của vòng chữ o c)
- Mã HS 40169390: Gioăng P36 bằng cao su... (mã hs gioăng p36 bằng/ mã hs của gioăng p36 b)
- Mã HS 40169390: Gioăng V112 bằng cao su... (mã hs gioăng v112 bằn/ mã hs của gioăng v112)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su chữ o 1as-95... (mã hs vòng cao su chữ/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Gioăng V112FB bằng cao su... (mã hs gioăng v112fb b/ mã hs của gioăng v112f)
- Mã HS 40169390: Vòng dầu 1AS-71 bằng cao su... (mã hs vòng dầu 1as71/ mã hs của vòng dầu 1as)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đèn phản quang ô tô bằng cao su (f12mm) 4427649602... (mã hs miếng đệm đèn p/ mã hs của miếng đệm đè)
- Mã HS 40169390: Lót cao su để lót chân đế máy lạnh- LEG STAND. Hàng mới 100%... (mã hs lót cao su để l/ mã hs của lót cao su đ)
- Mã HS 40169390: Gioăng silicon S026-00003A, hàng mới 100%... (mã hs gioăng silicon/ mã hs của gioăng silic)
- Mã HS 40169390: Ron cao su 84*90*3mm (vòng đệm bằng cao su hàng mới 100%)... (mã hs ron cao su 84*9/ mã hs của ron cao su 8)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đèn xe máy bằng cao su... (mã hs miếng đệm đèn x/ mã hs của miếng đệm đè)
- Mã HS 40169390: Ống đệm bằng cao su (phi 16mm, dài 16mm) RBXC-D22-L16-V16... (mã hs ống đệm bằng ca/ mã hs của ống đệm bằng)
- Mã HS 40169390: Vòng cao su RC4-3203-000 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp... (mã hs vòng cao su rc4/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169390: Khóa pittong PL20 (10pcs/box),mới 100%... (mã hs khóa pittong pl/ mã hs của khóa pittong)
- Mã HS 40169390: Pin gate 3(chốt) phi 8*56.42 bằng thép,mới 100%... (mã hs pin gate 3chốt/ mã hs của pin gate 3c)
- Mã HS 40169390: Pin slide 503(chốt) phi 14*53.34 bằng thép,mới 100%... (mã hs pin slide 503c/ mã hs của pin slide 50)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (10 chiếc/gói) SG-30A... (mã hs gioăng giữ dây/ mã hs của gioăng giữ d)
- Mã HS 40169390: gioăng cao su bằng cao su luu hóa, mới 100%... (mã hs gioăng cao su b/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm giảm rung mô-tơ trong máy sấy quần áo- Màu trắng CUSHION-A (NATURAL) MP73-00202A... (mã hs miếng đệm làm g/ mã hs của miếng đệm là)
- Mã HS 40169390: Con lăn cao su 2797167-0000... (mã hs con lăn cao su/ mã hs của con lăn cao)
- Mã HS 40169390: FOAM TAPE (Nẹp xốp)... (mã hs foam tape nẹp/ mã hs của foam tape n)
- Mã HS 40169390: BUMPER (Nút đệm kính)... (mã hs bumper nút đệm/ mã hs của bumper nút)
- Mã HS 40169390: CORK PAD (NÚT ĐỆM KÍNH)... (mã hs cork pad nút đ/ mã hs của cork pad nú)
- Mã HS 40169390: DECO SEAL (NẸP DÁN KÍNH)... (mã hs deco seal nẹp/ mã hs của deco seal n)
- Mã HS 40169390: SUPER SPACER (Nẹp dán kính)... (mã hs super spacer n/ mã hs của super spacer)
- Mã HS 40169390: ALUMINIUM SPACE (Nẹp dán nhôm)... (mã hs aluminium space/ mã hs của aluminium sp)
- Mã HS 40169390: WEATHER STRIPPING 3/8" (nẹp cao su)... (mã hs weather strippi/ mã hs của weather stri)
- Mã HS 40169390: Đệm dẫn(thanh dẫn cao su)40.8mmx7.12mm/24-14X... (mã hs đệm dẫnthanh d/ mã hs của đệm dẫnthan)
- Mã HS 40169390: Nút cao su_296176895AB_Tk: 10305502260/A42_dong hang 40... (mã hs nút cao su2961/ mã hs của nút cao su2)
- Mã HS 40169390: Nút cao su_296208981AB_Tk: 10306754921/A42_dong hang 46... (mã hs nút cao su2962/ mã hs của nút cao su2)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su CD9810, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su c/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su QL9830, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su q/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Đầu chụp RJ45. Hàng mới 100%... (mã hs đầu chụp rj45/ mã hs của đầu chụp rj4)
- Mã HS 40169390: Gioăng A- 48290-D623... (mã hs gioăng a 48290/ mã hs của gioăng a 48)
- Mã HS 40169390: Ống dẫn khí 51A00-120C-M0 bằng cao su dùng cho xe máy.Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn khí 51a/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40169390: Ống dẫn khí 61A00-208A-M1Q bằng cao su dùng cho xe máy.Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn khí 61a/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 40169390: Vách ngăn 46A-30TO01-00-linh kiện sản xuất bộ lọc khí xe máy.Hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn 46a3/ mã hs của vách ngăn 46)
- Mã HS 40169390: Ống dẫn hơi xăng 35190S-T0 bằng cao su dùng cho xe máy.Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn hơi xăn/ mã hs của ống dẫn hơi)
- Mã HS 40169390: PHỐT CHẶN DẦU 14-40MM... (mã hs phốt chặn dầu 1/ mã hs của phốt chặn dầ)
- Mã HS 40169390: PHỐT CHẶN DẦU 61-80MM... (mã hs phốt chặn dầu 6/ mã hs của phốt chặn dầ)
- Mã HS 40169390: Tấm đệm cao su ngoài ổ khóa của khóa cửa điện tử (một phần của dòng hàng số 5 của TNNK 103033935100/ E21 ngày 06/12/2019)... (mã hs tấm đệm cao su/ mã hs của tấm đệm cao)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bàn phím bằng silicon dùng sản xuất khóa của điện tử model H9000 (một phần của dòng hàng số 1 của TNNK 103033921320/ E21 ngày 06/12/2019)... (mã hs miếng đệm bàn p/ mã hs của miếng đệm bà)
- Mã HS 40169390: VACUUM RUBBER... (mã hs vacuum rubber/ mã hs của vacuum rubbe)
- Mã HS 40169390: Ron cao su 190x130mm- PACKING. Tái xuất mục số 9 của tờ khai nhập số: 102944926710/E11 ngày 23/10/2019... (mã hs ron cao su 190x/ mã hs của ron cao su 1)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm linh kiện giữ kính, bằng cao su K000T342302 (chi tiết xuất thanh lý theo CV đính kèm)... (mã hs miếng đệm linh/ mã hs của miếng đệm li)
- Mã HS 40169390: Ron nắp nồi cơm điện, mới 100%... (mã hs ron nắp nồi cơm/ mã hs của ron nắp nồi)
- Mã HS 40169390: Ron thoát hơi của nồi cơm điện, mới 100%... (mã hs ron thoát hơi c/ mã hs của ron thoát hơ)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm K000T521302 (chi tiết xuất thanh lý theo CV đính kèm)... (mã hs miếng đệm k000t/ mã hs của miếng đệm k0)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm, O-RING, dùng cho tàu biển, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm orin/ mã hs của vòng đệm o)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm, GASKET, dùng cho tàu biển, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm gask/ mã hs của miếng đệm g)
- Mã HS 40169390: Tấm đệm làm kín, GLAND PACKING, dùng cho tàu biển, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm làm kín/ mã hs của tấm đệm làm)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm thân máy của camera, bằng cao su cv460 case packing (mã sp của Toa:1050281650)... (mã hs vòng đệm thân m/ mã hs của vòng đệm thâ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm mặt trước của camera, bằng cao su cv460 front packing (mã sp của Toa:1050281780)... (mã hs vòng đệm mặt tr/ mã hs của vòng đệm mặt)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm Oring OD21*T2.5... (mã hs vòng đệm oring/ mã hs của vòng đệm ori)
- Mã HS 40169390: Rubber/ Toggle cover Cargo... (mã hs rubber/ toggle/ mã hs của rubber/ togg)
- Mã HS 40169390: Màng bơm chất liệu cao su chịu nhiệt (hoạt động bằng khí nén) (1 15 50 05_Diaphragm), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs màng bơm chất l/ mã hs của màng bơm chấ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm cho ống dẫn chính (làm kín) bằng cao su chịu nhiệt (1 15 85 10_O-ring central housing seal), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm cho ốn/ mã hs của vòng đệm cho)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm chặn trong và ngoài, dùng làm kín và ngăn rò rỉ bằng cao su (2 15 70 10_Sealing inlet/outlet), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm chặn t/ mã hs của vòng đệm chặ)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm đỡ nút chặn trên bằng cao su chịu hóa chất (làm kín, ngăn rò rỉ) (2 15 78 08 2_Plug upper sealing),Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm đỡ nút/ mã hs của vòng đệm đỡ)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su chịu nhiệt (hoạt động bằng khí nén để đẩy lưu chất chảy qua van)(1 25 50 05_Diaphragm) Model: DM 25/125 pump- Hàng mới 100%... (mã hs màng bơm bằng c/ mã hs của màng bơm bằn)
- Mã HS 40169390: Bulong siết khớp nối bằng cao su chịu nhiệt (2 15 38 20_Bolt), Model: DM 15/55 pump. Dùng trong nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời- Hàng mới 100%... (mã hs bulong siết khớ/ mã hs của bulong siết)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su... (mã hs miếng cao su/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169390: Cao su non, hàng mới 100%... (mã hs cao su non hàn/ mã hs của cao su non)
- Mã HS 40169390: Cái đệm cao su chống rung VCR... (mã hs cái đệm cao su/ mã hs của cái đệm cao)
- Mã HS 40169390: Dây đệm bằng cao su của máy HL... (mã hs dây đệm bằng ca/ mã hs của dây đệm bằng)
- Mã HS 40169390: Chữ U bằng cao su để đỡ dây điện... (mã hs chữ u bằng cao/ mã hs của chữ u bằng c)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm MQ-PL ORINGU... (mã hs vòng đệm mqpl/ mã hs của vòng đệm mq)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm IE-MPB4 ORING... (mã hs vòng đệm iempb/ mã hs của vòng đệm ie)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm IE-PL8 ORING B... (mã hs vòng đệm iepl8/ mã hs của vòng đệm ie)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm MQ-PB5 ORINGU A... (mã hs vòng đệm mqpb5/ mã hs của vòng đệm mq)
- Mã HS 40169390: Cao su giằng cầu 85x75x152 miếng đệm dùng cho xe ôtô, hàng mới 100%... (mã hs cao su giằng cầ/ mã hs của cao su giằng)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm (IDxW: 0.74x 1.02)mm... (mã hs vòng đệm idxw/ mã hs của vòng đệm id)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm S52 EVF 1.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm s52 e/ mã hs của miếng đệm s5)
- Mã HS 40169390: MIẾNG CHÈN CHẶN DẦU... (mã hs miếng chèn chặn/ mã hs của miếng chèn c)
- Mã HS 40169390: Gioăng cao su nhỏ L1066, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su n/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su Dipping KT fi 53*fi15*3T, hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su dipp/ mã hs của đệm cao su d)
- Mã HS 40169390: Gioăng viton đầu dài L1136 HM 40051B, hàng mới 100%... (mã hs gioăng viton đầ/ mã hs của gioăng viton)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su (0030301360). Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su 003/ mã hs của đệm cao su)
- Mã HS 40169390: Ron cao su 50x60 5ly (vòng đệm bằng cao su)... (mã hs ron cao su 50x6/ mã hs của ron cao su 5)
- Mã HS 40169390: Ron cao su 55x60, 3 ly (vòng đệm bằng cao su)... (mã hs ron cao su 55x6/ mã hs của ron cao su 5)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT285L... (mã hs miếng dánkfzt2/ mã hs của miếng dánkf)
- Mã HS 40169390: Phớt dầu... (mã hs phớt dầu/ mã hs của phớt dầu)
- Mã HS 40169390: Miếng tròn DF bằng cao su... (mã hs miếng tròn df b/ mã hs của miếng tròn d)
- Mã HS 40169390: Vật tư phụ (roăng, vòng đệm, dây rút, băng keo, vải lau,.)... (mã hs vật tư phụ roă/ mã hs của vật tư phụ)
- Mã HS 40169390: Nút đệm của mô tơ điện 3ADA000108P002-BSH... (mã hs nút đệm của mô/ mã hs của nút đệm của)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt máy, bằng cao su, lắp đặt phụ kiện xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng mặt máy/ mã hs của gioăng mặt m)
- Mã HS 40169390: Giảm chấn RB1006, bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs giảm chấn rb100/ mã hs của giảm chấn rb)
- Mã HS 40169390: Chụp cách điện cao su 3C1-H5564-00, mới 100%... (mã hs chụp cách điện/ mã hs của chụp cách đi)
- Mã HS 40169390: Phớt lò xo 5.5 kw YPD-16,chất liệu cao su,hàng mới 100%... (mã hs phớt lò xo 55/ mã hs của phớt lò xo 5)
- Mã HS 40169390: Phớt kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: 545, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs phớt kín nước b/ mã hs của phớt kín nướ)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: 344A-13, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng kín nước/ mã hs của gioăng kín n)
- Mã HS 40169390: Phớt kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: 133654-11150, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs phớt kín dầu bằ/ mã hs của phớt kín dầu)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: 23414-100000, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng kín dầu/ mã hs của gioăng kín d)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín khí bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: 24321-000350, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng kín khí/ mã hs của gioăng kín k)
- Mã HS 40169390: Phớt cán xú páp bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm: E185610290A, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs phớt cán xú páp/ mã hs của phớt cán xú)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm ACC bằng cao su dùng trong máy ảnh _ WD4661000009 S89 ACC-CUSHION.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm acc b/ mã hs của miếng đệm ac)
- Mã HS 40169390: Đệm vai, đệm gối các loại... (mã hs đệm vai đệm gố/ mã hs của đệm vai đệm)
- Mã HS 40169390: Phớt dầu TC18*28*7 bằng cao su lưu hóa... (mã hs phớt dầu tc18*2/ mã hs của phớt dầu tc1)
- Mã HS 40169390: Phớt dầu TC20*28*7 bằng cao su lưu hóa... (mã hs phớt dầu tc20*2/ mã hs của phớt dầu tc2)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm (gioăng) bằng cao su, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga, xuất từ TKN 103087988250(03/01/2020), mục hàng 17... (mã hs vòng đệm gioăn/ mã hs của vòng đệm gi)
- Mã HS 40169390: Vòng đệm (TdxTrxW: 126.492x124.46x2.54)mm... (mã hs vòng đệm tdxtr/ mã hs của vòng đệm td)
- Mã HS 40169390: Đệm cao su CUT 12G Flute Blk TB, kích thước (10.6x3)mm... (mã hs đệm cao su cut/ mã hs của đệm cao su c)
- Mã HS 40169390: Ron bằng cao sao SILICON, size DN500mm, dùng cho nắp nồi hơi, hàng mới 100%... (mã hs ron bằng cao sa/ mã hs của ron bằng cao)
- Mã HS 40169911: Màng chắn 0440 bằng cao su (dùng cho bộ phận phun xăng xe ô tô) ĐK 80.8mm... (mã hs màng chắn 0440/ mã hs của màng chắn 04)
- Mã HS 40169911: Vòng kín khí bằng cao su lưu hóa, dày 2.7mm, dùng cho van tái tuần hoàn khí thải của ô tô (0110)... (mã hs vòng kín khí bằ/ mã hs của vòng kín khí)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su 90950 T1023 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô)... (mã hs miếng cao su 90/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169911: Tấm cách lò xo sau 48257-0K010 (bằng cao su) dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô... (mã hs tấm cách lò xo/ mã hs của tấm cách lò)
- Mã HS 40169911: Ống cao su GR006313B (bọc dây điện, dùng cho ô tô, lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs ống cao su gr00/ mã hs của ống cao su g)
- Mã HS 40169911: Bọc bằng cao su lưu hóa cho xe máy/M212D12801B2, hàng mới 100%... (mã hs bọc bằng cao su/ mã hs của bọc bằng cao)
- Mã HS 40169911: Đai bằng cao su lưu hóa cho xe máy/4XV-21376-00, hàng mới 100%... (mã hs đai bằng cao su/ mã hs của đai bằng cao)
- Mã HS 40169911: Bọc dây bằng cao su lưu hóa cho xe máy/7134-4576-30, hàng mới 100%... (mã hs bọc dây bằng ca/ mã hs của bọc dây bằng)
- Mã HS 40169911: Bịt ống bằng cao su lưu hóa cho xe máy/5KM-46137-00, hàng mới 100%... (mã hs bịt ống bằng ca/ mã hs của bịt ống bằng)
- Mã HS 40169911: Vòng dây bằng cao su lưu hóa cho xe máy/90480-12314, hàng mới 100%... (mã hs vòng dây bằng c/ mã hs của vòng dây bằn)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bằng cao su lưu hóa cho xe máy/09320-08028, hàng mới 100%... (mã hs đệm cao su bằng/ mã hs của đệm cao su b)
- Mã HS 40169911: Nắp cao su bằng cao su lưu hóa cho xe máy/11012-1590B, hàng mới 100%... (mã hs nắp cao su bằng/ mã hs của nắp cao su b)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn bằng cao su lưu hóa cho xe máy/4XV-83513-00, hàng mới 100%... (mã hs giảm chấn bằng/ mã hs của giảm chấn bằ)
- Mã HS 40169911: Bịt ống xả bằng cao su lưu hóa cho xe máy/63P-41138-00, hàng mới 100%... (mã hs bịt ống xả bằng/ mã hs của bịt ống xả b)
- Mã HS 40169911: Chặn bánh xe tải, chất liệu cao su. Hàng mới 100%... (mã hs chặn bánh xe tả/ mã hs của chặn bánh xe)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su lưu hóa dùng cho ô tô EPT Sealer 1 (D170 x R5 x C5)... (mã hs miếng đệm giảm/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su lưu hoá dùng cho cửa gió xe ô tô Butterfly Quater Vent 62935-0K220-A (không cứng, không xốp)... (mã hs miếng cao su lư/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su lưu hóa, mềm, không xốp dùng cho màng lọc gió ô tô GCRF-00003X00-P, hàng mới 100%... (mã hs gioăng cao su l/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169912: NẮP BẰNG CAO SU-81136-ALD9-BA0-RUBBER. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs nắp bằng cao su/ mã hs của nắp bằng cao)
- Mã HS 40169912: CAO SU CHẮN BÙN-80104-ALD9-BA0-P1-PLATE SPLASH GUARD. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs cao su chắn bùn/ mã hs của cao su chắn)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su dùng cho xe máy Yamaha 90520-10839, mới 100%... (mã hs đệm cao su dùng/ mã hs của đệm cao su d)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm xóc dùng cho xe máy Yamaha 4D1-F2216-00, mới 100%... (mã hs đệm giảm xóc dù/ mã hs của đệm giảm xóc)
- Mã HS 40169912: Cản sau-673099000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cản sau6730990/ mã hs của cản sau6730)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F5364-00/ Hàng mới... (mã hs cao su giảm chấ/ mã hs của cao su giảm)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn cao su hộp xích dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F2332-00/ Hàng mới... (mã hs giảm chấn cao s/ mã hs của giảm chấn ca)
- Mã HS 40169912: Miếng chặn bằng cao su, ĐK 10mm... (mã hs miếng chặn bằng/ mã hs của miếng chặn b)
- Mã HS 40169912: Nút bịt bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5VD-E3569-00/ Hàng mới... (mã hs nút bịt bằng ca/ mã hs của nút bịt bằng)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu bằng cao su (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 91202KWN901,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs phớt dầu bằng c/ mã hs của phớt dầu bằn)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm- GF14025,GROMMET,(hàng mua trong nước theo hđ VAT:1379,1409);PN:A8421-980-00-001... (mã hs vòng đệm gf140/ mã hs của vòng đệm gf)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm cao su-SM19003,GROMMET,A(hàng mua trong nước theo invoice VAT:(1312,1324)-PN:B6462-759-00-002... (mã hs vòng đệm cao su/ mã hs của vòng đệm cao)
- Mã HS 40169912: Miếng lọc(Drain filter)... (mã hs miếng lọcdrain/ mã hs của miếng lọcdr)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm dùng cho xe máy Yamaha/ 90480-13864/ Hàng mới... (mã hs cao su đệm dùng/ mã hs của cao su đệm d)
- Mã HS 40169912: Nút cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 1DRF312G010080/ Hàng mới... (mã hs nút cao su dùng/ mã hs của nút cao su d)
- Mã HS 40169912: Đệm bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF1639000080/ Hàng mới... (mã hs đệm bằng cao su/ mã hs của đệm bằng cao)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su (bầu lọc gió) dùng cho xe máy Yamaha/ 2BME54720000M0/ Hàng mới... (mã hs đệm cao su bầu/ mã hs của đệm cao su)
- Mã HS 40169912: Phớt cao su (bầu lọc gió) dùng cho xe máy Yamaha/ 2BME5495000080/ Hàng mới... (mã hs phớt cao su bầ/ mã hs của phớt cao su)
- Mã HS 40169912: Miếng đệm cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF1621000080/ Hàng mới... (mã hs miếng đệm cao s/ mã hs của miếng đệm ca)
- Mã HS 40169912: Tấm bảo vệ bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF6124000080/ Hàng mới... (mã hs tấm bảo vệ bằng/ mã hs của tấm bảo vệ b)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm chấn bằng cao su lắp trong cụm tay lái dùng cho xe máy Yamaha/ 5HUF622F000080/ Hàng mới... (mã hs đệm giảm chấn b/ mã hs của đệm giảm chấ)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5WPF7214000080/ Hàng mới... (mã hs giảm chấn bằng/ mã hs của giảm chấn bằ)
- Mã HS 40169912: Đai cao su dùng cho xe máy Yamaha/ B0RH2155000080/ Hàng mới... (mã hs đai cao su dùng/ mã hs của đai cao su d)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm-18293-KSB-9001- LK xe máy honda... (mã hs cao su đệm1829/ mã hs của cao su đệm1)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm bình nhiên liệu-80161-K12-V000- LK xe máy honda... (mã hs vòng đệm bình n/ mã hs của vòng đệm bìn)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm nắp bình ắc quy-81301-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs vòng đệm nắp bì/ mã hs của vòng đệm nắp)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm bình xăng-17530-K01-9000- LK xe máy honda... (mã hs cao su đệm bình/ mã hs của cao su đệm b)
- Mã HS 40169913: Đệm chắn keo kính chắn gió 90899-75011 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs đệm chắn keo kí/ mã hs của đệm chắn keo)
- Mã HS 40169913: Đệm cao su chặn keo dán kính (56117-0D902) (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs đệm cao su chặn/ mã hs của đệm cao su c)
- Mã HS 40169919: NẮP ĐẬY TIỆN DỤNG... (mã hs nắp đậy tiện dụ/ mã hs của nắp đậy tiện)
- Mã HS 40169919: sản phẩm hoàn chỉnh chân đế cao su hình tròn đã sơn đen chuyên dùng tủ lạnh (Rubber Leg 3H03229A, size đường kính: 6cm,H:3 cm) quá trình sx:nấu,ép, đổ khuôn.Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm hoàn c/ mã hs của sản phẩm hoà)
- Mã HS 40169919: Chi tiết cao su cho bộ dây Harness 7105-4710 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs chi tiết cao su/ mã hs của chi tiết cao)
- Mã HS 40169919: Nút cao su ngăn nước rubber packing waterproofed,Hàng mới sản xuất 100% tại Việt Nam... (mã hs nút cao su ngăn/ mã hs của nút cao su n)
- Mã HS 40169919: Ống đệm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, kt 128.3*32.4*26.4mm, hàng mới 100%... (mã hs ống đệm bằng ca/ mã hs của ống đệm bằng)
- Mã HS 40169919: Chụp đui đèn bằng cao su (đã lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs chụp đui đèn bằ/ mã hs của chụp đui đèn)
- Mã HS 40169919: TẤM XỐP 1-10CM... (mã hs tấm xốp 110cm/ mã hs của tấm xốp 110)
- Mã HS 40169919: TẤM LÓT BẰNG CAO SU (21/24 T29mm)... (mã hs tấm lót bằng ca/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 40169919: Ron cao su/Z35351TM Hàng mới 100% (Nguồn NPL Cty VIET NAM NOK)... (mã hs ron cao su/z353/ mã hs của ron cao su/z)
- Mã HS 40169919: Đầu chụp bằng cao su/G04129-02TM Hàng mới 100% (Nguồn NPL Cty Inoue Rubber)... (mã hs đầu chụp bằng c/ mã hs của đầu chụp bằn)
- Mã HS 40169930: Băng tan (Hàng mới 100%)... (mã hs băng tan hàng/ mã hs của băng tan hà)
- Mã HS 40169930: Mồi da cao su dạng tấm (ngang 25cm)... (mã hs mồi da cao su d/ mã hs của mồi da cao s)
- Mã HS 40169930: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 40169930: Dải dây thun khoanh cao suRUBBER BANDS Hàng mới 100%... (mã hs dải dây thun kh/ mã hs của dải dây thun)
- Mã HS 40169951: Trục lăn cao su lưu hoá/ ROLLER, KT: phi 10-phi 32-L700-L818mm. Hàng mới 100%... (mã hs trục lăn cao su/ mã hs của trục lăn cao)
- Mã HS 40169951: Trục lăn/ Bottom-straight Roll/ Water treatment, KT: phi 15-810L. Hàng mới 100%... (mã hs trục lăn/ botto/ mã hs của trục lăn/ bo)
- Mã HS 40169951: Trục cao su máy samsung SL-M2028,hàng mới 100%... (mã hs trục cao su máy/ mã hs của trục cao su)
- Mã HS 40169951: Con lăn 12inch màu xanh. Hàng mới 100%... (mã hs con lăn 12inch/ mã hs của con lăn 12in)
- Mã HS 40169951: Con lăn dính bụi Silicon Dust roller, 8 inch 20cm, hàng mơi 100%... (mã hs con lăn dính bụ/ mã hs của con lăn dính)
- Mã HS 40169951: Linh kiện của hệ thống phun sơn gỗ ván sàn (Trục cao su 250*1050), mới 100%... (mã hs linh kiện của h/ mã hs của linh kiện củ)
- Mã HS 40169953: Nắp chụp cách điện GROM 242606RA1BN(MÃ: 71054974), hàng mới 100%... (mã hs nắp chụp cách đ/ mã hs của nắp chụp các)
- Mã HS 40169953: Nắp chắn,Hàng mới 100%... (mã hs nắp chắnhàng m/ mã hs của nắp chắnhàn)
- Mã HS 40169953: Nắp cao su 7105-3233 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs nắp cao su 7105/ mã hs của nắp cao su 7)
- Mã HS 40169954: Vòng đệm bằng cao su 7035-0524-30 (sử dụng cho hệ thống dây điện của ô tô)... (mã hs vòng đệm bằng c/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 40169954: Nắp cao su 71054944 (GROM242566RA0A1). Hàng mới 100%... (mã hs nắp cao su 7105/ mã hs của nắp cao su 7)
- Mã HS 40169959: Stator của bơm trục vít, bằng cao su, mã P/N:001, mới 100%... (mã hs stator của bơm/ mã hs của stator của b)
- Mã HS 40169959: Khớp chống rung cao su D125... (mã hs khớp chống rung/ mã hs của khớp chống r)
- Mã HS 40169959: Nút cao su M6 Phi 10 x10 (hàng mới 100%)... (mã hs nút cao su m6 p/ mã hs của nút cao su m)
- Mã HS 40169959: Con lăn cao su Phi 18 x80 (hàng mới 100%)... (mã hs con lăn cao su/ mã hs của con lăn cao)
- Mã HS 40169959: Đầu hút chân không PS-3.5A-M-S (chất liệu: cao su,dùng cho công nghiệp sản xuất điện tử, tự động hóa.)... (mã hs đầu hút chân kh/ mã hs của đầu hút chân)
- Mã HS 40169959: Tấm chắn khí bằng cao su; ĐK 62.6mm (phụ kiện van tái tuần hoàn khí thải xe ô tô)... (mã hs tấm chắn khí bằ/ mã hs của tấm chắn khí)
- Mã HS 40169959: Giác hút, bằng cao su, dùng để hút sản phẩm trong dây chuyền sản xuất, model: ZP3-04UMS. Mới 100%... (mã hs giác hút bằng/ mã hs của giác hút bằ)
- Mã HS 40169959: Thanh quét kem hàn bằng cao su lưu hóa của máy in kem hàn (Chổi silk), hãng Mino, model No1, kích cỡ 100x9mm... (mã hs thanh quét kem/ mã hs của thanh quét k)
- Mã HS 40169959: Chốt cao su, phụ kiện bộ phận đánh tia lửa điện của động cơ; ĐK 44 * dài 150.1mm... (mã hs chốt cao su ph/ mã hs của chốt cao su)
- Mã HS 40169959: STHI,VACUUM,CUP,25 MM,PAD... (mã hs sthivacuumcup/ mã hs của sthivacuum)
- Mã HS 40169991: KHĂN BÀN... (mã hs khăn bàn/ mã hs của khăn bàn)
- Mã HS 40169999: Miếng chắn nước cho tôn Lockseam bằng cao su (1m/pcs), mới 100%... (mã hs miếng chắn nước/ mã hs của miếng chắn n)
- Mã HS 40169999: Túi cao su-M70-001A-NANUX-Hàng mới 100%... (mã hs túi cao sum70/ mã hs của túi cao sum)
- Mã HS 40169999: Dây thun cao su (Sze O25/ N 1.4mm x 1.4mm)- Hàng mới 100%... (mã hs dây thun cao su/ mã hs của dây thun cao)
- Mã HS 40169999: Gioăng đệm kín(Cao su,P/N:1301309-29,hàng mới 100%)... (mã hs gioăng đệm kín/ mã hs của gioăng đệm k)
- Mã HS 40169999: Gioăng đệm kín (Cao su,P/N:1301309-24,hàng mới 100%)... (mã hs gioăng đệm kín/ mã hs của gioăng đệm k)
- Mã HS 40169999: Mẫu đóng gói tiêu chuẩn Bộ phụ tùng van: 1 lò xo, 4 vòng đệm cao su,P/N:1301309-18,hàng mới 100%)... (mã hs mẫu đóng gói ti/ mã hs của mẫu đóng gói)
- Mã HS 40169999: Màng van(Phụ tùng van một chiều, P/N:1244363-0001, hàng mới 100%)... (mã hs màng vanphụ tù/ mã hs của màng vanphụ)
- Mã HS 40169999: Nệm cao su chống tĩnh điện dùng để làm chỗ dựa lưng cho nhân viên nghỉ tại vị trí thao tác, 520mm*100mm. Hàng mới 100%... (mã hs nệm cao su chốn/ mã hs của nệm cao su c)
- Mã HS 40169999: Nắp chụp hút V9038-B, bằng cao su, dùng để hút màn hình hoặc bo mạch nhỏ. Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụp hút v9/ mã hs của nắp chụp hút)
- Mã HS 40169999: Thanh gạt cao su, mã 983267, KT:50mm*3.7m,hàng mới 100%... (mã hs thanh gạt cao s/ mã hs của thanh gạt ca)
- Mã HS 40169999: Nút tai vàng bằng cao su ychida, hàng mới 100%... (mã hs nút tai vàng bằ/ mã hs của nút tai vàng)
- Mã HS 40169999: Tấm cao su màu đen KT (1mx1mx5ly) bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cao su màu/ mã hs của tấm cao su m)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZPT04UNJ15-B5-A8, bằng cao su lưu hóa. Dùng để hút sản phẩm trên máy gia công cơ khí... (mã hs giác hút zpt04u/ mã hs của giác hút zpt)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZPT10USJ10-B5-A10, bằng cao su lưu hóa. Dùng để hút sản phẩm trên máy gia công cơ khí... (mã hs giác hút zpt10u/ mã hs của giác hút zpt)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZPT16FNJ10-B5-A10, bằng cao su lưu hóa. Dùng để hút sản phẩm trên máy gia công cơ khí... (mã hs giác hút zpt16f/ mã hs của giác hút zpt)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZPT16UNJ10-B5-A10, bằng cao su lưu hóa. Dùng để hút sản phẩm trên máy gia công cơ khí... (mã hs giác hút zpt16u/ mã hs của giác hút zpt)
- Mã HS 40169999: Vòng cao su bằng Cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100%... (mã hs vòng cao su bằn/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169999: Dây thun TPU bằng cao su (1 kg 2800 sợi), hàng mới 100%... (mã hs dây thun tpu bằ/ mã hs của dây thun tpu)
- Mã HS 40169999: Dây chun vòng nhỏ, hàng mới 100%... (mã hs dây chun vòng n/ mã hs của dây chun vòn)
- Mã HS 40169999: Ron cao su HP 75601... (mã hs ron cao su hp 7/ mã hs của ron cao su h)
- Mã HS 40169999: Ron cao su O78-Bottom seal... (mã hs ron cao su o78/ mã hs của ron cao su o)
- Mã HS 40169999: Nắp cao su 01651-00431 GROM RUB. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nắp cao su 0165/ mã hs của nắp cao su 0)
- Mã HS 40169999: Nắp cao su 765000 453600 RUBBER. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nắp cao su 7650/ mã hs của nắp cao su 7)
- Mã HS 40169999: Nút cao su 01658-01341 PLUG RUBBER. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nút cao su 0165/ mã hs của nút cao su 0)
- Mã HS 40169999: Nút cao su 765000 461300 PLUG RUBBER. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nút cao su 7650/ mã hs của nút cao su 7)
- Mã HS 40169999: Mảnh cắt cao su 3099-303 Rubber Slide, 2ND. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100% _... (mã hs mảnh cắt cao su/ mã hs của mảnh cắt cao)
- Mã HS 40169999: Nút bấm cao su dùng cho oto 06212-1200P PLUG-RUB. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100% _... (mã hs nút bấm cao su/ mã hs của nút bấm cao)
- Mã HS 40169999: Nắp cao su dùng cho oto 01658-00393 BMPR-F/FILLER LID. Hàng xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100% _... (mã hs nắp cao su dùng/ mã hs của nắp cao su d)
- Mã HS 40169999: Chun TPU dùng cho phòng sạch, hàng mới 100%... (mã hs chun tpu dùng c/ mã hs của chun tpu dùn)
- Mã HS 40169999: Chân cao su DPH-25 (chất liệu bằng cao su)... (mã hs chân cao su dph/ mã hs của chân cao su)
- Mã HS 40169999: Núm hút PFG-8A-S bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs núm hút pfg8a/ mã hs của núm hút pfg)
- Mã HS 40169999: Vòng chun to (Hàng mới 100%)... (mã hs vòng chun to h/ mã hs của vòng chun to)
- Mã HS 40169999: Dây chun 100m/1cuộn. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây chun 100m/1/ mã hs của dây chun 100)
- Mã HS 40169999: Cao su non. Mới 100%... (mã hs cao su non mới/ mã hs của cao su non)
- Mã HS 40169999: Găng tay ngón cao su đen (1440 chiếc/ Túi), Hàng mới 100%... (mã hs găng tay ngón c/ mã hs của găng tay ngó)
- Mã HS 40169999: RUBBER BAND (Dây thun khoanh)- Kích thước 70 MM- (1,4- 5.0 MM)); SL: 271 CARTONS... (mã hs rubber band dâ/ mã hs của rubber band)
- Mã HS 40169999: Vòng đệm bằng cao su; ĐK25mm... (mã hs vòng đệm bằng c/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 40169999: Cáp cao su Samwon 4x6mm mới 100%... (mã hs cáp cao su samw/ mã hs của cáp cao su s)
- Mã HS 40169999: Vòng cao su... (mã hs vòng cao su/ mã hs của vòng cao su)
- Mã HS 40169999: Gioăng P50 bằng cao su... (mã hs gioăng p50 bằng/ mã hs của gioăng p50 b)
- Mã HS 40169999: Nắp vòng đệm mô tơ cho gioăng... (mã hs nắp vòng đệm mô/ mã hs của nắp vòng đệm)
- Mã HS 40169999: Nút cao su dùng cho motor Nacco... (mã hs nút cao su dùng/ mã hs của nút cao su d)
- Mã HS 40169999: Tấm đệm hộp cầu IPM Nacco bằng cao su... (mã hs tấm đệm hộp cầu/ mã hs của tấm đệm hộp)
- Mã HS 40169999: Pad-Miếng đệm... (mã hs padmiếng đệm/ mã hs của padmiếng đệ)
- Mã HS 40169999: Chun vòng bằng cao su dùng để buộc... (mã hs chun vòng bằng/ mã hs của chun vòng bằ)
- Mã HS 40169999: Miếng đệm... (mã hs miếng đệm/ mã hs của miếng đệm)
- Mã HS 40169999: Ống bạc bằng cao su D360 L420, dùng cho máy tàu biển, mới 100%... (mã hs ống bạc bằng ca/ mã hs của ống bạc bằng)
- Mã HS 40169999: Simili quấn ống 70mm (sản phẩm làm bằng cao su hàng mới 100%)... (mã hs simili quấn ống/ mã hs của simili quấn)
- Mã HS 40169999: Miếng lót săm xe HC 3515 CX, làm bằng cao su... (mã hs miếng lót săm x/ mã hs của miếng lót să)
- Mã HS 40169999: Miếng lót trong vỏ xe tải HCU 1010 CX, làm bằng cao su... (mã hs miếng lót trong/ mã hs của miếng lót tr)
- Mã HS 40169999: Cao Su Mành Sợi Thép BE45-35HT... (mã hs cao su mành sợi/ mã hs của cao su mành)
- Mã HS 40169999: Cao su che thị kính. Model: FA-AW439900.Hiệu Olympus. Nước xuất xứ: Philippines. Hàng mới 100%... (mã hs cao su che thị/ mã hs của cao su che t)
- Mã HS 40169999: Giác hút bằng cao su SRP6... (mã hs giác hút bằng c/ mã hs của giác hút bằn)
- Mã HS 40169999: Phím bấm trong điện thoại bằng cao su đã lưu hóa... (mã hs phím bấm trong/ mã hs của phím bấm tro)
- Mã HS 40169999: Ống lót bằng cao su bằng cao su rubber bushing... (mã hs ống lót bằng ca/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 40169999: Ron cao su A27046... (mã hs ron cao su a270/ mã hs của ron cao su a)
- Mã HS 40169999: Ron cao su 51510490... (mã hs ron cao su 5151/ mã hs của ron cao su 5)
- Mã HS 40169999: Ron cao su 51650070... (mã hs ron cao su 5165/ mã hs của ron cao su 5)
- Mã HS 40169999: Ron cao su 60880004... (mã hs ron cao su 6088/ mã hs của ron cao su 6)
- Mã HS 40169999: Ron cao su EF212304... (mã hs ron cao su ef21/ mã hs của ron cao su e)
- Mã HS 40169999: Van điều tiết 60880002... (mã hs van điều tiết 6/ mã hs của van điều tiế)
- Mã HS 40169999: Ron cao su 42433-X1P00... (mã hs ron cao su 4243/ mã hs của ron cao su 4)
- Mã HS 40169999: Ron cao su F23710-1310... (mã hs ron cao su f237/ mã hs của ron cao su f)
- Mã HS 40169999: Ron cao su F25710-1310... (mã hs ron cao su f257/ mã hs của ron cao su f)
- Mã HS 40169999: Ron cao su Dust Cover 1... (mã hs ron cao su dust/ mã hs của ron cao su d)
- Mã HS 40169999: Đầu nối cao su 51510550... (mã hs đầu nối cao su/ mã hs của đầu nối cao)
- Mã HS 40169999: DUST COVER4... (mã hs dust cover4/ mã hs của dust cover4)
- Mã HS 40169999: Ron cao su 51531070... (mã hs ron cao su 5153/ mã hs của ron cao su 5)
- Mã HS 40169999: Mũi in TR-141... (mã hs mũi in tr141/ mã hs của mũi in tr14)
- Mã HS 40169999: Mũi in WP-069... (mã hs mũi in wp069/ mã hs của mũi in wp06)
- Mã HS 40169999: Miếng cọ rửa xoong màu xanh bằng cao su mềm... (mã hs miếng cọ rửa xo/ mã hs của miếng cọ rửa)
- Mã HS 40169999: Miếng ngăn nước đảo chiều bằng cao su dùng trong bộ phận bơm xịt nước rửa kính ô tô... (mã hs miếng ngăn nước/ mã hs của miếng ngăn n)
- Mã HS 40169999: Miếng cao su LY4764001 (linh kiện máy in)... (mã hs miếng cao su ly/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169999: Bánh lái chính chất liệu bằng cao su, Hàng mới 100%... (mã hs bánh lái chính/ mã hs của bánh lái chí)
- Mã HS 40169999: Viền loa bằng cao su 614830 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs viền loa bằng c/ mã hs của viền loa bằn)
- Mã HS 40169999: Chân đế bằng cao su C-30-RK-20... (mã hs chân đế bằng ca/ mã hs của chân đế bằng)
- Mã HS 40169999: Tấm cao su (10x10x2mm) RBDHBT2-10-10... (mã hs tấm cao su 10x/ mã hs của tấm cao su)
- Mã HS 40169999: Miệng phun bằng cao su S 87-3 D6 phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100%... (mã hs miệng phun bằng/ mã hs của miệng phun b)
- Mã HS 40169999: Dây chun có nhám... (mã hs dây chun có nhá/ mã hs của dây chun có)
- Mã HS 40169999: Phom đế giày bằng cao su... (mã hs phom đế giày bằ/ mã hs của phom đế giày)
- Mã HS 40169999: Miếng cao su D00J7G-001 (Linh kiện máy in)... (mã hs miếng cao su d0/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169999: Cao su non, kích thước: dày 0.075mm x rộng 12mm x dài 10m. Mới 100%... (mã hs cao su non kíc/ mã hs của cao su non)
- Mã HS 40169999: Chun vòng to- túi nhỏ (Hàng mới 100%)... (mã hs chun vòng to t/ mã hs của chun vòng to)
- Mã HS 40169999: Dây thun xanh lớn (500g/bịch)... (mã hs dây thun xanh l/ mã hs của dây thun xan)
- Mã HS 40169999: Dây thun trắng nhỏ (500g/bịch)... (mã hs dây thun trắng/ mã hs của dây thun trắ)
- Mã HS 40169999: Vòng đeo chân chống tĩnh điện bằng cao su dài 15cm... (mã hs vòng đeo chân c/ mã hs của vòng đeo châ)
- Mã HS 40169999: Vòng chun tĩnh điện T-15054 bằng cao su, D150*R5*Dày 0.4mm, 880 cái/túi... (mã hs vòng chun tĩnh/ mã hs của vòng chun tĩ)
- Mã HS 40169999: Vật liệu chèn cách điện cao su 7090-2860-30 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp, dùng cho ô tô)... (mã hs vật liệu chèn c/ mã hs của vật liệu chè)
- Mã HS 40169999: Túi kiềm 1 mat bang nilon,1 mat bang giay, dung 1 lan- DISPOSABLE STER-POUCH kich thuoc 90x260mm- Hàng mới 100%... (mã hs túi kiềm 1 mat/ mã hs của túi kiềm 1 m)
- Mã HS 40169999: Vòng chống thấm cao su lưu hóa. Xuất trả mục 22/102966121750. E11... (mã hs vòng chống thấm/ mã hs của vòng chống t)
- Mã HS 40169999: Chun vòng TQ màu nâu. Hàng mới 100%... (mã hs chun vòng tq mà/ mã hs của chun vòng tq)
- Mã HS 40169999: Chân đế cao su_189161476_Tk: 10306754921/A42_dong hang 41... (mã hs chân đế cao su/ mã hs của chân đế cao)
- Mã HS 40169999: Thảm chống tĩnh điện 1.2m*10m, hàng mới 100%... (mã hs thảm chống tĩnh/ mã hs của thảm chống t)
- Mã HS 40169999: Bao ngón tay EDEL EX SM16.5... (mã hs bao ngón tay ed/ mã hs của bao ngón tay)
- Mã HS 40169999: Chun vòng chống tĩnh điện T7034, chất liệu TPU, màu trắng, chiều dài gập đôi 70*0.3*0.4mm, 500g/túi... (mã hs chun vòng chống/ mã hs của chun vòng ch)
- Mã HS 40169999: Núm cao su (hàng mới 100%)... (mã hs núm cao su hàn/ mã hs của núm cao su)
- Mã HS 40169999: Nắp van cao su 6C... (mã hs nắp van cao su/ mã hs của nắp van cao)
- Mã HS 40169999: Gioăng chặn mùi bằng cao su BT... (mã hs gioăng chặn mùi/ mã hs của gioăng chặn)
- Mã HS 40169999: Vòng gioăng cao su 3022 RING 100... (mã hs vòng gioăng cao/ mã hs của vòng gioăng)
- Mã HS 40169999: Gioăng cao su gắn điện cực 41-16748-00... (mã hs gioăng cao su g/ mã hs của gioăng cao s)
- Mã HS 40169999: Gioăng chặn nước bằng cao su BT phi 110mm... (mã hs gioăng chặn nướ/ mã hs của gioăng chặn)
- Mã HS 40169999: Nắp phích cắm dùng cho bộ đếm thời gian 400111Q01 PK... (mã hs nắp phích cắm d/ mã hs của nắp phích cắ)
- Mã HS 40169999: Tấm cao su nẹp nhôm 1072*828 mm... (mã hs tấm cao su nẹp/ mã hs của tấm cao su n)
- Mã HS 40169999: Tấm chắn khí bằng cao su côt vải nylon, phụ kiện bộ phận phun xăng điện tử xe máy; ĐK 34.72mm... (mã hs tấm chắn khí bằ/ mã hs của tấm chắn khí)
- Mã HS 40169999: Công tắc K0151-0767 (chi tiết xuất thanh lý theo CV đính kèm)... (mã hs công tắc k0151/ mã hs của công tắc k01)
- Mã HS 40169999: Núm hút ZP2-B04MBU bằng cao su... (mã hs núm hút zp2b04/ mã hs của núm hút zp2)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-B06MBN bằng cao su... (mã hs giác hút zp2b0/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-B20MBN bằng cao su... (mã hs giác hút zp2b2/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-T5020WSK30-B5 bằng cao su... (mã hs giác hút zp2t5/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Đầu hút ZP3-06BN bằng cao su... (mã hs đầu hút zp306b/ mã hs của đầu hút zp3)
- Mã HS 40169999: Đầu hút ZP3-T06BN-A5 bằng cao su... (mã hs đầu hút zp3t06/ mã hs của đầu hút zp3)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP3-04BN bằng cao su... (mã hs giác hút zp304/ mã hs của giác hút zp3)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP3-T06BS-A5 bằng cao su... (mã hs giác hút zp3t0/ mã hs của giác hút zp3)
- Mã HS 40169999: Giác hút ZP2-TB035MUN-A3 bằng cao su... (mã hs giác hút zp2tb/ mã hs của giác hút zp2)
- Mã HS 40169999: Vòng đeo tay ESD (2,4m) bằng cao su... (mã hs vòng đeo tay es/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 40169999: Phím bấm bằng cao su... (mã hs phím bấm bằng c/ mã hs của phím bấm bằn)
- Mã HS 40169999: Hearing aid accessories and parts/ Lower distance holder HIBAN-antenna M... (mã hs hearing aid acc/ mã hs của hearing aid)
- Mã HS 40169999: Vòng che cáp bằng cao su của camera cv460 cable cover (mã sp của Toa:1255125650)... (mã hs vòng che cáp bằ/ mã hs của vòng che cáp)
- Mã HS 40169999: Khối trụ che lỗ của camera, bằng cao su cv460 m6 Hole cover (mã sp của Toa:1211317510)... (mã hs khối trụ che lỗ/ mã hs của khối trụ che)
- Mã HS 40169999: Dây thun TPU, Uni- 10034 (1kg 2800 sợi) L100 x W3 x T0.4mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun tpu u/ mã hs của dây thun tpu)
- Mã HS 40169999: Rubber/ Battery Spacer TX27... (mã hs rubber/ battery/ mã hs của rubber/ batt)
- Mã HS 40169999: Miếng đệm 3W650194A00 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp)... (mã hs miếng đệm 3w650/ mã hs của miếng đệm 3w)
- Mã HS 40169999: Nẹp góc bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc bằng ca/ mã hs của nẹp góc bằng)
- Mã HS 40169999: Miếng đệm 1W120150A00 (bằng cao su)... (mã hs miếng đệm 1w120/ mã hs của miếng đệm 1w)
- Mã HS 40169999: Seal bơm tổng SK350-8 dùng để làm kín, làm bằng cao su bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs seal bơm tổng s/ mã hs của seal bơm tổn)
- Mã HS 40169999: Seal ngăn kéo PC450-7 dùng để làm kín, làm bằng cao su bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs seal ngăn kéo p/ mã hs của seal ngăn ké)
- Mã HS 40169999: Seal ngăn kéo SK350-8 dùng để làm kín, làm bằng cao su bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs seal ngăn kéo s/ mã hs của seal ngăn ké)
- Mã HS 40169999: DÂY THUN (RUBBER BAND)- Hàng mới 100%... (mã hs dây thun rubbe/ mã hs của dây thun ru)
- Mã HS 40169999: Miếng cao su giảm chấn dùng trong máy ảnh.Hàng mới 100%... (mã hs miếng cao su gi/ mã hs của miếng cao su)
- Mã HS 40169999: Nút đệm cho loa dưới của điện thoại bằng cao su, kích thước: 7.14*7.86*4.21mm, MBL67498911. Hàng mới 100%... (mã hs nút đệm cho loa/ mã hs của nút đệm cho)
- Mã HS 40169999: Núm hút VP-15LBS bằng cao su lưu hóa... (mã hs núm hút vp15lb/ mã hs của núm hút vp1)
- Mã HS 40169999: Núm hút chân không bằng cao su lưu hóa VP30LN... (mã hs núm hút chân kh/ mã hs của núm hút chân)
- Mã HS 40169999: Đầu hút sản phẩm bằng cao su VFBL3.5. Mới 100%... (mã hs đầu hút sản phẩ/ mã hs của đầu hút sản)
- Mã HS 40169999: Băng keo 25 mm bằng cao su (vinyl)... (mã hs băng keo 25 mm/ mã hs của băng keo 25)
- Mã HS 40169999: Băng keo 50 mm bằng cao su (vinyl)... (mã hs băng keo 50 mm/ mã hs của băng keo 50)
- Mã HS 40169999: Mặt tiếp xúc Viton của bộ phận kẹp có điện KT phi 10x15mm bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs mặt tiếp xúc vi/ mã hs của mặt tiếp xúc)
- Mã HS 40169999: Phớt chắn dầu 02109077 KT 40 x 52 x 7 mm bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs phớt chắn dầu 0/ mã hs của phớt chắn dầ)
- Mã HS 40169999: Băng tan 10M, KT: 10mx12mm, chất liệu cao su non. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan 10m k/ mã hs của băng tan 10m)
- Mã HS 40169999: Tấm đệm của khuôn đột lỗ 16T 1000*1000, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm của khu/ mã hs của tấm đệm của)
- Mã HS 40169999: ĐỆM KÍN BẰNG CAO SU FB-20/30 (EU934WW-01)... (mã hs đệm kín bằng ca/ mã hs của đệm kín bằng)
- Mã HS 40169999: Thanh ốp cột cao su phản quang bằng cao su lưu hóa... (mã hs thanh ốp cột ca/ mã hs của thanh ốp cột)
- Mã HS 40169999: Tấm chắn bụi Visme chữ L, 80x60mm, chiều dài dãn 800mm bằng cao su lưu hóa... (mã hs tấm chắn bụi vi/ mã hs của tấm chắn bụi)
- Mã HS 40169999: Miếng đệm để chân 50CM*60CM, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm để ch/ mã hs của miếng đệm để)
- Mã HS 40169999: búa cao su (bằng cao su)... (mã hs búa cao su bằn/ mã hs của búa cao su)
- Mã HS 40170020: Cùm máy gò gót bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs cùm máy gò gót/ mã hs của cùm máy gò g)
- Mã HS 40170020: khuôn silicon ép đế giày- PU PAD, Xuất HD 0089236 (29/11/2018) dòng 01, còn 517 đôi xuất 80 đôi còn 437 đôi... (mã hs khuôn silicon é/ mã hs của khuôn silico)
- Mã HS 40170020: Chân đế cao su(cao su cứng)... (mã hs chân đế cao su/ mã hs của chân đế cao)
- Mã HS 40170090: Mặt dấu (Hàng mới 100%)... (mã hs mặt dấu hàng m/ mã hs của mặt dấu hàn)
- Mã HS 40170090: THUN CỘT ĐẦU... (mã hs thun cột đầu/ mã hs của thun cột đầu)
- Mã HS 40170090: TẤM CAO SU CT-194 (300 X 300 X1.5 mm)... (mã hs tấm cao su ct1/ mã hs của tấm cao su c)
- Mã HS 40170090: Giỏ làm từ cao su phế thải (CST19036) (Hàng mới do Việt Nam sản xuất)... (mã hs giỏ làm từ cao/ mã hs của giỏ làm từ c)