Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 2701- 2716


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
2701 Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá. Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.
- Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh: - Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated:
27011100 - - Anthracite - - Anthracite
270112 - - Than bi-tum: - - Bituminous coal:
27011210 - - - Than để luyện cốc (SEN) - - - Coking coal
27011290 - - - Loại khác - - - Other
27011900 - - Than đá loại khác - - Other coal
27012000 - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá - Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
2702 Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền. Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
27021000 - Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh - Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated
27022000 - Than non đã đóng bánh - Agglomerated lignite
2703 Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh. Peat (including peat litter), whether or not agglomerated.
27030010 - Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh - Peat, whether or not compressed into bales, but not agglomerated
27030020 - Than bùn đã đóng bánh - Agglomerated peat
2704 Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá. Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.
27040010 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá - Coke and semi-coke of coal
27040020 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than bùn - Coke and semi-coke of lignite or of peat
27040030 - Muội bình chưng than đá - Retort carbon
27050000 Khí than đá, khí than ướt, khí than và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác. Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
27060000 Hắc ín chưng cất từ than đá, than non hoặc than bùn, và các loại hắc ín khoáng chất khác, đã hoặc chưa khử nước hay chưng cất từng phần, kể cả hắc ín tái chế. Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.
2707 Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm. Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non- aromatic constituents.
27071000 - Benzen - Benzol (benzene)
27072000 - Toluen - Toluol (toluene)
27073000 - Xylen - Xylol (xylenes)
27074000 - Naphthalen - Naphthalene
27075000 - Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86) - Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 oC by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method)
- Loại khác: - Other:
27079100 - - Dầu creosote - - Creosote oils
270799 - - Loại khác: - - Other:
27079910 - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen(SEN) - - - Carbon black feedstock
27079990 - - - Loại khác - - - Other
2708 Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác. Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.
27081000 - Nhựa chưng (hắc ín) - Pitch
27082000 - Than cốc nhựa chưng - Pitch coke
2709 Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
27090010 - Dầu mỏ thô - Crude petroleum oils
27090020 - Condensate - Condensates
27090090 - Loại khác - Other
2710 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN). Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils.
- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:
271012 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: - - Light oils and preparations:
- - - Xăng động cơ, có pha chì: - - - Motor spirit, leaded:
27101211 - - - - RON 97 và cao hơn - - - - Of RON 97 and above
27101212 - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 - - - - Of RON 90 and above but below RON 97
27101213 - - - - RON khác - - - - Of other RON
- - - Xăng động cơ, không pha chì: - - - Motor spirit, unleaded:
- - - - RON 97 và cao hơn: - - - - Of RON 97 and above:
27101221 - - - - - Chưa pha chế - - - - - Unblended
27101222 - - - - - Pha chế với ethanol - - - - - Blended with ethanol
27101223 - - - - - Loại khác - - - - - Other
- - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: - - - - Of RON 90 and above but below RON 97:
27101224 - - - - - Chưa pha chế - - - - - Unblended
27101225 - - - - - Pha chế với ethanol - - - - - Blended with ethanol
27101226 - - - - - Loại khác - - - - - Other
- - - - RON khác: - - - - Of other RON:
27101227 - - - - - Chưa pha chế - - - - - Unblended
27101228 - - - - - Pha chế với ethanol - - - - - Blended with ethanol
27101229 - - - - - Loại khác - - - - - Other
- - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: - - - Aviation spirit, of a kind used in aviation piston-engines:
27101231 - - - - Octane 100 và cao hơn(SEN) - - - - 100 octane and above
27101239 - - - - Loại khác (SEN) - - - - Other
27101240 - - - Tetrapropylene - - - Tetrapropylene
27101250 - - - Dung môi trắng (white spirit)(SEN) - - - White spirit
27101260 - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng - - - Low aromatic solvents containing by weight less than 1 % aromatic content
27101270 - - - Dung môi nhẹ khác (SEN) - - - Other solvent spirits
27101280 - - - Naphtha, reformate (SEN) và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ - - - Naphtha, reformates and other preparations of a kind used for blending into motor spirits
- - - Loại khác: - - - Other:
27101291 - - - - Alpha olefins - - - - Alpha olefins
27101292 - - - - Loại khác, spirit dầu mỏ(1), có độ chớp cháy dưới 23oC - - - - Other, petroleum spirit, having a flashpoint of less than 23oC
27101299 - - - - Loại khác - - - - Other
271019 - - Loại khác: - - Other:
27101920 - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ - - - Topped crudes
27101930 - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen - - - Carbon black feedstock
- - - Dầu và mỡ bôi trơn: - - - Lubricating oils and greases:
27101941 - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN) - - - - Lubricating oil feedstock
27101942 - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay - - - - Lubricating oils for aircraft engines
27101943 - - - - Dầu bôi trơn khác - - - - Other lubricating oils
27101944 - - - - Mỡ bôi trơn - - - - Lubricating greases
27101950 - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) - - - Hydraulic brake fluid
27101960 - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch - - - Transformer and circuit breakers oils
- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: - - - Diesel fuel; fuel oils:
27101971 - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô - - - - Automotive diesel fuel
27101972 - - - - Nhiên liệu diesel khác - - - - Other diesel fuels
27101979 - - - - Dầu nhiên liệu - - - - Fuel oils
27101981 - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên - - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of 23oC or more
27101982 - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC - - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23oC
27101983 - - - Các kerosine khác - - - Other kerosene
27101989 - - - Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN) - - - Other medium oils and preparations
27101990 - - - Loại khác - - - Other
27102000 - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils
- Dầu thải: - Waste oils:
27109100 - - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) - - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)
27109900 - - Loại khác - - Other
2711 Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác. Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
- Dạng hóa lỏng: - Liquefied:
27111100 - - Khí tự nhiên - - Natural gas
27111200 - - Propan - - Propane
27111300 - - Butan - - Butanes
271114 - - Etylen, propylen, butylen và butadien: - - Ethylene, propylene, butylene and butadiene:
27111410 - - - Etylen - - - Ethylene
27111490 - - - Loại khác - - - Other
27111900 - - Loại khác - - Other
- Dạng khí: - In gaseous state:
271121 - - Khí tự nhiên: - - Natural gas:
27112110 - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ (SEN) - - - Of a kind used as a motor fuel
27112190 - - - Loại khác - - - Other
27112900 - - Loại khác - - Other
2712 Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ qui trình tổng hợp hay qui trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu. Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.
27121000 - Vazơlin (petroleum jelly) - Petroleum jelly
27122000 - Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0,75% tính theo trọng lượng - Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil
271290 - Loại khác: - Other:
27129010 - - Sáp parafin - - Paraffin wax
27129090 - - Loại khác - - Other
2713 Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum. Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
- Cốc dầu mỏ: - Petroleum coke:
27131100 - - Chưa nung - - Not calcined
27131200 - - Đã nung - - Calcined
27132000 - Bi-tum dầu mỏ - Petroleum bitumen
27139000 - Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum - Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
2714 Bi-tum và nhựa đường (asphalt), ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi- tum và cát hắc ín; asphaltit và đá chứa asphaltic. Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
27141000 - Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín - Bituminous or oil shale and tar sands
27149000 - Loại khác - Other
2715 Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs (*)). Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
27150010 - Chất phủ hắc ín polyurethan (SEN) - Polyurethane tar coatings
27150090 - Loại khác - Other
27160000 Năng lượng điện. Electrical energy.

- Mã HS 27011100: Than anthracite, xuất xứ Nga; Tổng ẩm 12,9%; độ tro: 7,2%; chất bốc: 2,7%; lưu huỳnh: 0,34%; nhiệt lượng (DB): 7485 kcal/kg; cỡ hạt: 0-13mm 95%.... (mã hs than anthracite/ mã hs của than anthrac)
- Mã HS 27011100: Than Antraxit xuất xứ Nga. Nhiệt lượng: 7476 kcal/kg; Độ ẩm: 9.9%; Chất bốc: 8.9%; Lưu huỳnh: 0.3%; Độ tro: 9.8%; Cỡ hạt 0-50mm: 99.9%.... (mã hs than antraxit x/ mã hs của than antraxi)
- Mã HS 27011100: Than nhiệt Úc (antraxit) độ ẩm toàn phần 9.7%, Hàm lượng tro 18.7%, chất bốc 7.8%, hàm lượng lưu huỳnh 0.36%, nhiệt lượng 6587kcal/kg, HGI 45, cỡ hạt 0-50mm: 98.5%... (mã hs than nhiệt úc/ mã hs của than nhiệt ú)
- Mã HS 27011210: Than mỡ (bitum) dạng cứng dùng để luyện cốc (Than Hard Saraji). Chất bốc: 19.3%, Ẩm: 10.4%; Tro: 10.5%; Suphur: 0.63%; CSN: 8.5, Size (0x50mm): 99.9%, giới hạn nhiệt lượng từ 6000 kcal/kg trở lên.... (mã hs than mỡ bitum/ mã hs của than mỡ bit)
- Mã HS 27011290: Than đá khác xuất xứ Úc,TỔNG ẨM (ARB):8.5%, CHẤT BỐC (ADB):27.4%,LƯU HUỲNH(DB):0.61%,TRO(DB):18.8%;NHIỆT TOÀN PHẦN (ADB):6203 KCAL/KG;NHIỆT NÉT(ARB):5600, SIZE 0-50MM: 98%, HGI:52... (mã hs than đá khác xu/ mã hs của than đá khác)
- Mã HS 27011290: Than đá, ID Thermal Coal in bulk (+/-5%). Nhiệt lượng 5,600 KCAL/KG(GAR) Than này không phải là than Antraxit.(Nguyên liệu cho lò đốt than phun cung cấp hơi cụm máy phát điện của công ty phục vụ SX)... (mã hs than đá id the/ mã hs của than đá id)
- Mã HS 27011290: Nguyên vật liệu dùng trong ngành luyện kim SEA COAL- THAN BITUM... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
- Mã HS 27011290: Than bitum của Nga dùng để luyện thép (than Russian Bachatsky MV PCI). Chất bốc: 21.8%, Ẩm: 8.9%, S: 0.28%, Tro: 8.9%, Nhiệt lượng: 7613kcal/kg. CH(0-50mm):98.7%, CH(0-10mm):73.1%,CH(0-25mm):91.5%... (mã hs than bitum của/ mã hs của than bitum c)
- Mã HS 27011290: Than đá dạng xá, nhiệt trị NCV 6000 kcal/kg, độ ẩm 10%, xuất xứ Russia.... (mã hs than đá dạng xá/ mã hs của than đá dạng)
- Mã HS 27011290: Than bi tum RUSSIAN STEAM COAL cho nhà máy nhiệt điện.tỉ lệ chất bay hơi:37.1%,độ ẩm:14.13%;tro:7.4%;sulfur:0.3%,cỡ hạt: 2-50mm:65.58%;0.5-2mm:18.12%,<0.5mm:16.21%.nhiệt lượng:6369kcal/kg... (mã hs than bi tum rus/ mã hs của than bi tum)
- Mã HS 27011290: Than bitum RUSSIAN STEAM COAL cho nhà máy nhiệt điện.tỉ lệ chất bay hơi:37.1%,độ ẩm:14.13%;tro:7.4%;sulfur:0.3%,cỡ hạt:2-50mm:65.58%;0.5-2mm:18.12%,<0.5mm:16.21%.nhiệt lượng:6369kcal/kg,giá 67.18 USD... (mã hs than bitum russ/ mã hs của than bitum r)
- Mã HS 27011900: THAN ĐÁ DÙNG ĐỂ ĐỐT LÒ HƠI. INDONESIAN STEAM (NON-COKING) COAL IN BULK. KHÔNG PHẢI THAN ANTHRACITE.NHIỆT LƯỢNG 3400 KCAL/KG, ĐỘ ẨM TOÀN PHẦN 44%, ĐỘ TRO9% CHẤT BỐC 42-45%. DUNG SAI +/-10%... (mã hs than đá dùng để/ mã hs của than đá dùng)
- Mã HS 27011900: Than cục xô 1B,hàng mới 100%... (mã hs than cục xô 1b/ mã hs của than cục xô)
- Mã HS 27011900: Than đá Malaysia (than đá loại khác, không phải than Antraxit). Nhiệt lượng 4594 kcal/kg, độ ẩm 30.90%. Hàng mới 100%... (mã hs than đá malaysi/ mã hs của than đá mala)
- Mã HS 27011900: Than đá (size 0- 30mm)Dn nhập khẩu đã nộp thuế môi trường cho tk nhập 102826866554/A12.... (mã hs than đá size 0/ mã hs của than đá siz)
- Mã HS 27011900: THAN ĐÁ (DÙNG CHO LÒ HƠI ĐỐT- KHÔNG PHẢI THAN ANTHRACITE). NHIỆT LƯỢNG: 3.205 kcal/kg, ĐỘ ẨM: 46,95%; CHẤT BỐC: 37,76%.... (mã hs than đá dùng c/ mã hs của than đá dùn)
- Mã HS 27011900: Than cám (Than cám 5A.1)#&Hàng mới 100%... (mã hs than cám than/ mã hs của than cám th)
- Mã HS 27022000: Than công nghiệp-OT6004310... (mã hs than công nghiệ/ mã hs của than công ng)
- Mã HS 27030010: PINDSTRUP SEEDING SP. 300L- Giá thể trồng trọt có nguồn gốc từ thực vật (than bùn); chưa đóng thành bánh- Hàng mới 100%... (mã hs pindstrup seedi/ mã hs của pindstrup se)
- Mã HS 27040010: Than coke luyện từ than đá dùng cho ngành công nghiệp luyện kim, cỡ hạt (6-25)mm: 95,1%; <6mm: 4,9%; C: 86,08%; độ ẩm 11,2%; S: 0.79%... (mã hs than coke luyện/ mã hs của than coke lu)
- Mã HS 27040010: Than cốc kích cỡ hạt 80-120 mm, Cacbon >85%, Lưu huỳnh > 2.5%, độ tro < 13%, độ bốc < 1.5%, độ ẩm < 10%, dùng để luyện Antimon... (mã hs than cốc kích c/ mã hs của than cốc kíc)
- Mã HS 27040010: THAN CỐC (FOUNDRY COKE) DÙNG LÀM CHÁT ĐỐT, HÀNG MỚI 100%... (mã hs than cốc found/ mã hs của than cốc fo)
- Mã HS 27060000: Nhựa đường (tác dụng chống thấm nước trên các bộ phận của lưới)... (mã hs nhựa đường tác/ mã hs của nhựa đường)
- Mã HS 27072000: Dung dịch Toluen WAKO TOLUENE 204-01866 dùng để trộn keo (500ML/chai)... (mã hs dung dịch tolue/ mã hs của dung dịch to)
- Mã HS 27072000: TOLUENE (C7H8). Hàng mới 100%... (mã hs toluene c7h8/ mã hs của toluene c7h)
- Mã HS 27073000: Dung dịch Xylene, dùng để sản xuất sơn. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch xylen/ mã hs của dung dịch xy)
- Mã HS 27073000: Dung môi hóa chất xylen (Silen(Xylen)-Butyl Acetate 20%CTHH:C6H12O2,Ethyl acetate 25% CTHH:C4H8O2,Ethylene glycol monobutyl ether5% CTHH:C6H14O2,Toluene 50%CTHH:C7H8 dùng trong pha chế màu vẽ)... (mã hs dung môi hóa ch/ mã hs của dung môi hóa)
- Mã HS 27073000: Xylen, dùng để rửa dụng cụ, máy móc trong nhà xưởng.... (mã hs xylen dùng để/ mã hs của xylen dùng)
- Mã HS 27073000: Nguyên liệu sản xuất sơn: Xylene (Dung môi xylene, tp chính Ethylbenzene, o-Xylene, p- Xylene và M-Xylene) (KQ PTPL 1414/PTPLMN-NV)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27073000: Hỗn hợp các đồng phân của Xylene (Solven #7)(Nguyên liệu sản xuât sơn: Thành phầm chính gồm Xylene và Ethylbenzene) (Kqgd số 1190/PTPLHCM-NV ngày 29/07/2011)... (mã hs hỗn hợp các đồn/ mã hs của hỗn hợp các)
- Mã HS 27073000: Dung môi Xylene (Xylenes 75-90%, Ethyl benzene 10-25%), hàng mới 100%... (mã hs dung môi xylene/ mã hs của dung môi xyl)
- Mã HS 27073000: XYLENE- C8H10-CAS:1330-20-7 Sản phẩm có KL cầu tử thơm lớn hơn không thơm(dung môi dùng trong công nghiệp sơn),dung sai khối lượng 5%,cty cam kết hàng không thuộc DM tiền chất... (mã hs xylene c8h10c/ mã hs của xylene c8h1)
- Mã HS 27074000: Hỗn hợp AROMATIC SOLVENT 100 (F-SOL 100). Batch no.FSOL100-J01-20191029 Cas: 64742-95-6 (dùng trong công nghiệp hóa chất, pha chế sơn)... (mã hs hỗn hợp aromati/ mã hs của hỗn hợp arom)
- Mã HS 27074000: Phụ gia công nghiệp Dispersant- 2155 (Số CAS 68425-94-5) dạng bột dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, hàng mới 100%... (mã hs phụ gia công ng/ mã hs của phụ gia công)
- Mã HS 27075000: Nguyên liệu sản xuất sơn: Shellsol-150 (Hỗn hợp hydrocacbon thơm, thành phần chính là 1,2,3- trimethylbenzene, 1,3,5- trimethylbenzene, 1- ethyl- 3 methylbenzen (KQ PTPL 1764/PTPLHCM-NV)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27075000: Solvent 100 (C9) Hỗn hợp hydrocacbon thơm có thành phần chưng cất lớn hơn 65% thể tích ở 250 C theo phương pháp ASTM D86, thành phần chính là hỗn hợp các đồng phân của hydrocacbon thơm C9, mới 100%.... (mã hs solvent 100 c9/ mã hs của solvent 100)
- Mã HS 27075000: Các hỗn hợp Hydrocarbon thơm: Mixed Xylene- C8H10)- NLSX sơn; dung sai +/-5%; Khối lượng Invoice: 2.040,07 MT, đơn giá: 695 USD/MT; KL giám định: 2.043,608 MT;HĐ: FTC19809911 ngày: 12/11/2019.... (mã hs các hỗn hợp hyd/ mã hs của các hỗn hợp)
- Mã HS 27075000: Dầu AQURAX #100 (hàm lượng dầu mỏ > 70% theo trọng lượng... (mã hs dầu aqurax #100/ mã hs của dầu aqurax #)
- Mã HS 27079990: Chất gia tốc cao su LB79095-11 là chế phẩm dầu có KL cấu tử thơm > cấu tử không thơm, thành phần chưng cất < 65% thể tích chưng cất ở 250 độ C, theo PTPL số 491/TB-KĐ1 ngày 5/10/2018, hàng mới 100%... (mã hs chất gia tốc ca/ mã hs của chất gia tốc)
- Mã HS 27079990: Rubber process oil (RPO), dầu thơm điều chế cao su ARPO,khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm,thành phần chưng cất <65% thể tích, ở 250 độ C. mới 100%... (mã hs rubber process/ mã hs của rubber proce)
- Mã HS 27079990: Chế phẩm dầu có thành phần chưng cất dưới 65% thể tích được chưng cất ở 250độ C(Dầu khoáng Base Oil HFO350). Theo kết quả PTPL số 1060/TB-KĐ ngày 4/7/2019.... (mã hs chế phẩm dầu có/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27079990: Dầu rửa(Washing oil)-Sản phẩm chưng cất từ than đá có thành phần:2-Methylnaphthalene(5-20%);1-Methylnaphthalene(5-10%);Naphthalene(8-15%);Acenaphthene(8-20%);Diphenyl(5-25%).dạng lỏng.Mới 100%... (mã hs dầu rửawashing/ mã hs của dầu rửawash)
- Mã HS 27079990: Dầu chứa chủ yếu hydrocarbon thơm được chưng cất ở nhiệt độ cao (Rubber Processing Oil SN150), hàng mới 100%... (mã hs dầu chứa chủ yế/ mã hs của dầu chứa chủ)
- Mã HS 27079990: Dung môi Solvent (dung môi tẩy rửa), hàng mới 100%... (mã hs dung môi solven/ mã hs của dung môi sol)
- Mã HS 27079990: Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV-Hỗn hợp chất thơm Caromax 28. Hàng NK theo kết qủa GĐ số: 7151/TB-TCHQ ngày 27.7.16.Và TK kiểm 102982966552 ngày 12.11.19. Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27079990: Dầu hóa dẻo cao su 101. Nhãn hiệu: PSP; 20.000 lít(đóng trong túi Flexi)/cont- dùng để sản xuất săm lốp xe... (mã hs dầu hóa dẻo cao/ mã hs của dầu hóa dẻo)
- Mã HS 27079990: AROMATIC OIL (dầu hóa dẻo dùng trong sản xuất lốp xe)... (mã hs aromatic oil d/ mã hs của aromatic oil)
- Mã HS 27079990: Dầu thơm hóa dẻo cao su Rubber Process Oil (RPO) có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn 50%, gồm 800 thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thơm hóa dẻ/ mã hs của dầu thơm hóa)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ CHAMPION... (mã hs dầu thô champio/ mã hs của dầu thô cham)
- Mã HS 27090010: Dầu mỏ thô- Crude oil (Khối lượng theo chứng thư giám định: 499,920 BBL tương đương 69,182 TNE). Hàng nhập cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn... (mã hs dầu mỏ thô cru/ mã hs của dầu mỏ thô)
- Mã HS 27090020: Wheatstone Condensate (+/-10%). Khối lượng thực tế: 9,279.708 tấn... (mã hs wheatstone cond/ mã hs của wheatstone c)
- Mã HS 27101213: Xăng cho ô tô- Motor Gasoline. hàng nhập cho phòng thí nghiệm... (mã hs xăng cho ô tô/ mã hs của xăng cho ô t)
- Mã HS 27101221: dầu máy cắt Sugicut C109B, 200L/DRUM... (mã hs dầu máy cắt sug/ mã hs của dầu máy cắt)
- Mã HS 27101224: Xăng RON 95 III không pha chì dùng cho ô tô... (mã hs xăng ron 95 iii/ mã hs của xăng ron 95)
- Mã HS 27101224: Unleaded Gasoline Ron 95 (Xăng không chì Ron95) hàng lấy từ tờ khai nhập kho: 103002298710 ngày 21/11/2019... (mã hs unleaded gasoli/ mã hs của unleaded gas)
- Mã HS 27101224: GASOLINE 95 RON (+/-10%). Khối lượng thực tế: 3,994.987 tấn... (mã hs gasoline 95 ron/ mã hs của gasoline 95)
- Mã HS 27101224: Petrol (Xăng) RON95... (mã hs petrol xăng r/ mã hs của petrol xăng)
- Mã HS 27101224: MOGAS 95 RON UNLEADED (XĂNG KHÔNG CHÌ RON 95)... (mã hs mogas 95 ron un/ mã hs của mogas 95 ron)
- Mã HS 27101224: Xăng động cơ không pha chì Ron 92 (Mogas 92 Ron Unleaded Gasoline). C/O Form KV: C010-19-0036391 ngày 20/11/2019... (mã hs xăng động cơ kh/ mã hs của xăng động cơ)
- Mã HS 27101250: Dầu tẩy-CLEAN CLEAING NAPHTHA... (mã hs dầu tẩyclean c/ mã hs của dầu tẩyclea)
- Mã HS 27101250: Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/ 200L)... (mã hs dung môi công n/ mã hs của dung môi côn)
- Mã HS 27101250: Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp hơn 1% DS 2430 ADDITIVE, mới 100%... (mã hs dung môi hữu cơ/ mã hs của dung môi hữu)
- Mã HS 27101250: Dung môi trắng (TP: mineral spirit 100%) P-3040 (UNKAN) (1kg1.27 lít)... (mã hs dung môi trắng/ mã hs của dung môi trắ)
- Mã HS 27101250: Dầu rửa Aqua Chem Aquasolvent GF, 200L/S.H (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu rửa aqua ch/ mã hs của dầu rửa aqua)
- Mã HS 27101250: WHITE SPIRIT 3040 (dung môi trắng) CAS 64742-82-1 NLSX hỗn hợp dung môi TOPSOL 3040A (NLiệu nhập thường xuyên để phục vụ sản xuất),dung sai khối lượng 5%... (mã hs white spirit 30/ mã hs của white spirit)
- Mã HS 27101260: Dung môi hỗ trợ chế biến thực phẩm EXXSOL HEXANE FLUID BULK (có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng). Hàng mới 100%. Số batch: 20299753, SV30021916. HSD: 14/12/2020 *... (mã hs dung môi hỗ trợ/ mã hs của dung môi hỗ)
- Mã HS 27101260: Nước xử lý P039 (thành phần: refined solvent heavy naphtha (cas:64742-49-0): 70-90%, methylcyclohexane (cas: 108-87-2):10-30%)... (mã hs nước xử lý p039/ mã hs của nước xử lý p)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm dầu bôi trơn có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/thùng,). METAL WORKING OILS NK-A. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm làm sạch bề mặt sản phẩm/ ACTREL 3356L (206 L/drum)... (mã hs chế phẩm làm sạ/ mã hs của chế phẩm làm)
- Mã HS 27101260: NLSX KEO: CYCLO-HEXANE (Dung môi nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ có thành phần là Xyclohexan và methyl xyclopentan)(KQGĐ: 4431/TB-TCHQ-23/05/2016)(Đã kiểm hóa tại TK 102698868901/A12)(183989)(CAS 110-82-7)... (mã hs nlsx keo cyclo/ mã hs của nlsx keo cy)
- Mã HS 27101260: Dung môi solvent Isopar G Fluid,HĐ KNQ:IKS/19012/KNQTL2-CH,TK nhập:102946597240/24.10.2019, hàng mới 100%,CTHH:C11H24 C13H28... (mã hs dung môi solven/ mã hs của dung môi sol)
- Mã HS 27101260: Dung môi ACTREL 3356 L dùng để tẩy rửa, làm từ Isoparaffinic Hydrocarbon,(t.lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng,hàm lượng dầu mỏ trên70%),dùng cho ngành c.nghiệp,mới100%... (mã hs dung môi actrel/ mã hs của dung môi act)
- Mã HS 27101260: Dung môi dùng trong ngành sơn ISOPAR L FLUID BULK (tỉ lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng),dùng trong các ngành công nghiệp. Mã CAS: 64742-48-9. Hàng mới 100%.*... (mã hs dung môi dùng t/ mã hs của dung môi dùn)
- Mã HS 27101260: EXXSOL HEXANE FLUID BULK:Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới1% tính theo trọng lượng,dùng làm chất hỗ trợ chế biến sd trong sx hương liệu & dầu phẩm,nsx:22/12/2019; hsd:1 năm, mới 100%... (mã hs exxsol hexane f/ mã hs của exxsol hexan)
- Mã HS 27101260: Dung môi Z-G3 (200 lít/ drum), thành phần Isoparaffin 90-99%, Lauric acid 1-10% (Hàm lượng dầu mỏ > 70% theo trọng lượng)... (mã hs dung môi zg3/ mã hs của dung môi zg)
- Mã HS 27101260: Dung môi hữu cơ isopar E (có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phận đoạn dầu nhẹ, có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%; tên HH: Isoparaffinic hydrocarbon... (mã hs dung môi hữu cơ/ mã hs của dung môi hữu)
- Mã HS 27101260: Honasol 1100- dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs honasol 1100 d/ mã hs của honasol 1100)
- Mã HS 27101260: Nước rửa hàng hóa (Actrel 3356L Fluid) (209L/DRUM)... (mã hs nước rửa hàng h/ mã hs của nước rửa hàn)
- Mã HS 27101260: Hỗn hợp dung môi hydrocacbon thuộc phân đoạn dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ (CACTUS SOLVENT R5N (1 Thùng200 lít)... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101260: Dung môi pha sơn No.4 (15kg/can)... (mã hs dung môi pha sơ/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 27101270: Nước xử lý KR-20, (có thành phần Solvent naphtha 100%),13KG/1BARRELS(200BAR)... (mã hs nước xử lý kr2/ mã hs của nước xử lý k)
- Mã HS 27101270: Dung môi dạng lỏng trong suốt dùng để pha với bột màu SA 0136 TRIDECYL ALCOHOL, mới 100%... (mã hs dung môi dạng l/ mã hs của dung môi dạn)
- Mã HS 27101270: Dung môi hydrocacbon ELS- 1005 thuộc phân đoạn dầu nhẹ, không chứa các cấu tử thơm, thành phần chứa 99% Hydrodesulfurized light naphtha, dùng để làm bóng lớp bọc dây điện, hàng mới 100%,Thinner... (mã hs dung môi hydroc/ mã hs của dung môi hyd)
- Mã HS 27101270: Dầu trắng SA-6. hàng mới 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ mã hs của dầu trắng sa)
- Mã HS 27101270: Thinner BF- topsol BF (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs thinner bf top/ mã hs của thinner bf)
- Mã HS 27101270: Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methylcyclohexane: 30-60%, Isoheptane: 30-60%, n-Heptane: 10-30%) 13Kg/thùng... (mã hs chất làm sạch l/ mã hs của chất làm sạc)
- Mã HS 27101270: Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn đầu nhẹ(dùng sản xuất gia công keo, nước xử lý) số PTPL 3300/TB-KĐ2, mới 100%... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101299: Chế phẩm dầu chống gỉ chứa hàm lượng dầu gốc dầu mỏ>70% khối lượng _ Nox-Rust 7703WJ,(Petroleum Hydrocarbon <73%; Rust preventive additives> 27%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101299: Dầu chống gỉ chứa dầu khoáng gốc dầu mỏ> 70% khối lượng, thuộc dầu nhẹ- Nox-rust 301S,(Petroleum Hydrocarbon 95%, Rust preventive additives 5%,PTPL:560/TB-PTPL (22/01/2015)... (mã hs dầu chống gỉ ch/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101299: Chất chống dính RELEASE AGENT TIFNIL. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102130905550/E31 ngày 24/07/2018, dòng hàng 1... (mã hs chất chống dính/ mã hs của chất chống d)
- Mã HS 27101299: Nox Rust 301S/ Dầu chống gỉ chứa dầu khóang nguồn gốc từ dầu mỏ trên 70% khối lượng, thuộc phân đọan dầu nhẹ (Làm NLSX HC xử lý bề mặt kim lọai. Chống ăn mòn, gỉ sét)(PTPL 1716, 30/07/2015)... (mã hs nox rust 301s// mã hs của nox rust 301)
- Mã HS 27101299: Cleaning Naphtha (hỗn hợp dung môi hydrocacbon, thuộc phân đoạn dầu nhẹ.)... (mã hs cleaning naphth/ mã hs của cleaning nap)
- Mã HS 27101299: Dầu chống rỉ WD-412ml,(1 lọ 412ml) hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101299: Hóa chất: Petroleum ether 60-80C, for analysis, n-hexane < 50%-; CAS 64742-49-0; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 1 Lít/chai... (mã hs hóa chất petro/ mã hs của hóa chất pe)
- Mã HS 27101299: CHÂT TRƠ HOAN TÂT-POLYURETHAN RESIN- CRUSVIB ASSUSTIR SD-58 (1 Lit 0.86 Kgm,hang hoa phuc vu san xuât trong nganh dêt, hang mơi 100%)- tham khao so 4815/TB-TCHQ 30.05.2016... (mã hs chât trơ hoan t/ mã hs của chât trơ hoa)
- Mã HS 27101299: Dầu Bôi Trơn (Nguyên Liệu Sản Xuất Máy Giặt)- LUBRICATION OIL UNI-PRESS-PA-1 (0030301437) (1can 18kg 18L,TC: 20can 360kg 360L)(GĐ: 375N2.11TĐ, ngày 29/08/2011)... (mã hs dầu bôi trơn n/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101299: FLK 332A CHẾ PHẨM DẦU CÓ THÀNH PHÀN CƠ BẢN TỪ DẦU KHOÁNG > 70% THUỘC PHÂN ĐOẠN DẦU NHẸ(ĐÃ KIỂM HÓA TK: 103008336912)... (mã hs flk 332a chế ph/ mã hs của flk 332a chế)
- Mã HS 27101299: chế phẩm chống dính, thành phần đi từ sáp phân tán trong dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ, có hàm lượng dầu trên 70% tính theo khối lượng (release agent) (so 26/ptplhcm-nv ngay 7/1/2011) 9263-1... (mã hs chế phẩm chống/ mã hs của chế phẩm chố)
- Mã HS 27101299: Naphtha, thành phần chính là hỗn hợp hydrocacbon bão hòa C9-C11 và hydrocacbon thơm, hàm lượng cấu tử thơm chiếm 32.18%, CAS: 124-18-5 tp: n- Decane 10-15%_ANYSOL-5, HANSOL V-1 (3), NLSX sơn... (mã hs naphtha thành/ mã hs của naphtha thà)
- Mã HS 27101299: Dầu bôi trơn dùng trong gia công kim loại có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/ thùng). METAL WORKING OILS G-6211L. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dù/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101299: Dầu máy cắt Sugicut C109B (dầu nhờn)... (mã hs dầu máy cắt sug/ mã hs của dầu máy cắt)
- Mã HS 27101299: Chế phẩm dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ trên 70% tính theo khối lượng- Royalrusnon P82... (mã hs chế phẩm dầu nh/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101299: NLSX KEO: HONASOL-1100 (Dung môi naphtha có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nhẹ, dùng làm nguyên liệu sản xuất keo)(KQGĐ 464/TB/KĐ3-6/10/2016)(Đã kiểm hóa tại TK 102913304801/A12)(1284169)... (mã hs nlsx keo honas/ mã hs của nlsx keo ho)
- Mã HS 27101920: Dầu LIQUID PARAFFIN (12 CST)- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu liquid para/ mã hs của dầu liquid p)
- Mã HS 27101920: chế phẩm dầu trung P-OIL(CAT:8002-09-3)... (mã hs chế phẩm dầu tr/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101920: Dầu YUBASE 3 LIQUID PARAFFIN- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu yubase 3 li/ mã hs của dầu yubase 3)
- Mã HS 27101941: Nguyên liệu dầu gốc dùng cho sản xuất BASE OIL HSB 150N, 20000KG/FLEXITANK... (mã hs nguyên liệu dầu/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc đã tinh chế có hàm lượng dầu mỏ trên 70%, dùng để sản xuất dầu bôi trơn mã HSB 150N (DAESAN), hàng chứa trong Flexi bag đặt tong container, nhà sản xuất Hyundai and Shell, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc đã tinh/ mã hs của dầu gốc đã t)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SP500T ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39575200-05100E010... (mã hs dầu gốc sp500t/ mã hs của dầu gốc sp50)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc NA30 Iso tank 22KL là dầu khoáng đã tinh chế dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39210804-05000E000... (mã hs dầu gốc na30 is/ mã hs của dầu gốc na30)
- Mã HS 27101941: Nguyên liệu dùng sản xuất dầu bôi trơn: Dầu gốc 500N- BASE OIL 500N, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101941: Paraffin Wax dạng lỏng có mã sản phẩm: 3FW-2354P2. Sử dụng để pha loãng và khử độ dính của nhựa Polyester.... (mã hs paraffin wax dạ/ mã hs của paraffin wax)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc khoáng, loại Base oil SN 500 (là nguyên liệu cơ bản đã tinh chế, nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng bitum từ 70% khối lượng trở lên, có nhiều công dụng chế biến)- Hàng mới 100%.... (mã hs dầu gốc khoáng/ mã hs của dầu gốc khoá)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc Solvent Exxsol D80 NA30E ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39570120-05100E010... (mã hs dầu gốc solvent/ mã hs của dầu gốc solv)
- Mã HS 27101941: Dầu tellus S2 MX32 (209 lit/ thùng) (dầu Shell) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ. Hàng đã đóng thuế BVMT nơi sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tellus s2 m/ mã hs của dầu tellus s)
- Mã HS 27101941: Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn và dầu máy công nghiệp BASE OIL BS 150... (mã hs dầu khoáng đã t/ mã hs của dầu khoáng đ)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc ARAMCO ULTRA 4... (mã hs dầu gốc aramco/ mã hs của dầu gốc aram)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc Kixx Lubo 150N (Kixx Lubo 150N) là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc kixx lu/ mã hs của dầu gốc kixx)
- Mã HS 27101941: Chất phụ trợ chế biến: NA-80; SỐ CAS:64742-54-7; TÊN KHOA HỌC: NA-80; CTHH: 0... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SN150 (dùng trong sản xuất dầu nhờn- Thuế BVMT sẽ được đóng tại địa phương khi sản xuất và bán ra thành phẩm)... (mã hs dầu gốc sn150/ mã hs của dầu gốc sn15)
- Mã HS 27101941: Dầu cơ bản dùng sản xuất dầu bơi trơn. BASE OIL BS150 (21,880 lít 19.738 Tấn; 885 Usd/tấn). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cơ bản dùng/ mã hs của dầu cơ bản d)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc BS 150 (dùng để chế biến dầu bôi trơn), hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc bs 150/ mã hs của dầu gốc bs 1)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn Base Oil 150N, đóng trong 05 Flexibag, hàng mới 100%, hàm lượng Bitum lớn hơn 70% khối lượng... (mã hs dầu gốc sản xuấ/ mã hs của dầu gốc sản)
- Mã HS 27101941: EHC 110 (J500)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn... (mã hs ehc 110 j500/ mã hs của ehc 110 j50)
- Mã HS 27101941: Dầu gia công kim loại (dầu khoáng)... (mã hs dầu gia công ki/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101941: Dầu Khoáng tái chế SN-70 dùng để pha chế dầu bôi trơn... (mã hs dầu khoáng tái/ mã hs của dầu khoáng t)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SN500 (dùng để chế biến dầu bôi trơn) hàm lượng dầu mỏ >75%, dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc sn500/ mã hs của dầu gốc sn50)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc khoáng dùng để sản xuất dầu nhờn Base oil KIXXLUBO 600N... (mã hs dầu gốc khoáng/ mã hs của dầu gốc khoá)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc (base oil) loại 500N có hàm lượng Bitum từ 70% trở lên dùng sản xuất dầu bôi trơn. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc base o/ mã hs của dầu gốc bas)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn BASE OIL ETRO 4 (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BHD. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc nguyên/ mã hs của dầu gốc nguy)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc dùng để pha chế dầu nhờn BASE OIL 150N (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất GS CALTEX CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc dùng để/ mã hs của dầu gốc dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt dành cho máy bơm, P/N: 017-30159-03, HSX: Shimadzu (1 Cái 1 Lon 1 Lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt dành c/ mã hs của dầu nhớt dàn)
- Mã HS 27101943: Chất dầu hồ- OIL FOR TEXTILE WARPING PW (Dùng để bôi trơn sợi) (Hàng chuyển loại hình một phần mục 1 số lượng: 3,333.67 Kgs của TK: 102770142050/E31 Ngày: 22/07/2019.)... (mã hs chất dầu hồ oi/ mã hs của chất dầu hồ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn bình 120ml KRONES celerol LU 7607 120 ml, code 0-904-13-767-6, 100%... (mã hs dầu bôi trơn bì/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (dầu bôi trơn sản phẩm chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác) 300ml/lọ 12lọ/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 dầu bô/ mã hs của dầu rp7 dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Heat Transfer Oil S2 (có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ), (1 thùng 209 lít) dùng để bôi trơn, sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.Nhà sản xuất: Shell Hong Kong Ltd. mới 100%... (mã hs dầu thủy lực he/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Tellus S2 MX 68 (có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ), (1 thùng 209 lít) dùng để bôi trơn, sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.Nhà sản xuất: Shell Hong Kong Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực te/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dau nhon Mobil DTE 24... (mã hs dau nhon mobil/ mã hs của dau nhon mob)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng HD100 (1 Phuy 200 lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng h/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu chân không quy cách#100.Hàng mới 100%... (mã hs dầu chân không/ mã hs của dầu chân khô)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn LC-513 (1 thung 18L)... (mã hs dầu bôi trơn lc/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất xe ô tô hiệu Suzuki (Hàng mới 100%)-dầu nhớt hộp số (1 chai 1 lít)-SUZUKI ATF(3317 1LX20)-99000-22B00-000... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm (dầu nhờn) Nabakem TC-1 (500g/hộp), (hàm lượng >70% có nguồn gốc từ dầu mỏ), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu n/ mã hs của chế phẩm dầ)
- Mã HS 27101943: Dầu mài AP GF910 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu mài ap gf91/ mã hs của dầu mài ap g)
- Mã HS 27101943: Dầu ray trượt HSD 68 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu ray trượt h/ mã hs của dầu ray trượ)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn AP 68# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tuần hoàn a/ mã hs của dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ FANTIRUST V24 có chức năng bôi trơn và chống gỉ cho máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu chống gỉ fa/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ diesel cao cấp CH-4 20 W50 có chức năng bôi trơn và làm mát động cơ máy móc, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu động cơ die/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu xung điện EDM 120 có chức năng bôi trơn và cách điện trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu xung điện e/ mã hs của dầu xung điệ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực ARNICA SA 19 KG)(180lít/thùng)(PTPL theo tk số 100366145350 ngày 15.04.2015)... (mã hs dầu thủy lực ar/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ WD-40 191 ml/ 1 lọ, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ wd/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng cho máy nén khí: Dầu tổng hợp máy nén khí 55173321 (20 lít/thùng).Đã đóng thuế BVMT khi nhập khẩu TK:102880945530 ngày 19/19/2019. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho má/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 27101943: Dầu SS25 dùng cho giảm xóc xe máy (SS25). Chế phẩm chứa 70% trọng lượng từ khoáng chấtBitum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ss25 dùng c/ mã hs của dầu ss25 dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu SS15 dùng cho giảm xóc xe máy (SS15). Chế phẩm chứa 70% trọng lượng từ khoáng chất Bitum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ss15 dùng c/ mã hs của dầu ss15 dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sên xe, nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng trên 70% (113g/lon,12lon/thùng)- CL100 (Nhãn ABRO); Số lượng: 200 thùng (271,20 kg)-; mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn sê/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt (20l/ Thùng) ISO VG32... (mã hs dầu nhớt 20l// mã hs của dầu nhớt 20)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (20l/ Thùng) No.3... (mã hs dầu thủy lực 2/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu trục chính (20L/thùng)-Z479A0301012, hàng mới 100% dùng cho máy gia công cơ khí. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trục chính/ mã hs của dầu trục chí)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực thương hiệu Sanmos (USA) Mã Hydro ISO 46 (209L/ThùngX8 thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực th/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu hiệu chuẩn áp suất (dầu thủy lực), Model: 55-655, nhãn hiệu: Fluke, 1 quart bottle 950ml mới 100%... (mã hs dầu hiệu chuẩn/ mã hs của dầu hiệu chu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy xung điện EDM-0# (10 lit/thùng)... (mã hs dầu máy xung đi/ mã hs của dầu máy xung)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn A-100TS DRUM 200L (dùng cho máy tiện Cam, Rolling)... (mã hs dầu bôi trơn a/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt bôi trơn (20 LIT/CAN1UNL) 1M... (mã hs dầu nhớt bôi tr/ mã hs của dầu nhớt bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- AW68 18L/PAIL... (mã hs dầu bôi trơn a/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- GL5-85W140 200L/DRUM... (mã hs dầu bôi trơn g/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- OE NO.50 RUBIA 4LX6/CTN... (mã hs dầu bôi trơn o/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Engine oil YUKO SUPER SEMISYNTHETIC 10W-40 canister 1L PE... (mã hs dầu bôi trơn e/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Industrial oil YUKO IGP- 114 (HM 220) 180kg barrel 200L metal... (mã hs dầu bôi trơn i/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Hydraulic oil WOLVER HYDRAULIKOL HLP 68 (ISO 68) barrel 208L metal... (mã hs dầu bôi trơn h/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Coolant additive WOLVER ANTIFREEZE READY TO USE WG11 green canister 1.5L tin... (mã hs dầu bôi trơn c/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Four-stroke engine oil WOLVER FOUR STROKE RACING 4T SAE 10W-40 0.8L canister 1L tin... (mã hs dầu bôi trơn f/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát máy nén khí oil R4000(VDL46) 5 thùng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát máy/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén lạnh có hàm lượng khoáng bitium trên 70% (Capella WF 68): 208L Drum x 8 thùng, mới 100%... (mã hs dầu máy nén lạn/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WFR-33WE của khuôn đúc vành có hàm lượng dầu mỏ 84%. 180.5L/ thùng, hiệu Lubrolene. Mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn wf/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt máy dùng cho xe nâng#&Hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy dùng c/ mã hs của nhớt máy dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Spirax S2 ATF D2, hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.Hàng mới 100%... (mã hs dầu shell spira/ mã hs của dầu shell sp)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng để/ mã hs của dầu cầu dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số dùng để bôi trơn hộp số cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số dùng/ mã hs của dầu hộp số d)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dùn/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt TP W-110 (dùng cho máy móc trong nhà xưởng)... (mã hs dầu cắt gọt tp/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công cắt gọt cho máy phay (ST25) (dầu nhờn) (4 thùng 200L,có > 70% nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dầu gia công cắ/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101943: VTTH-1#&Dầu nhờn (Vật tư tiêu hao) MOBIL GEAR 600XP68 (1 Thung 208L). Hàng mới 100%... (mã hs vtth1#&dầu nhờ/ mã hs của vtth1#&dầu)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ (dạng dầu nhờn)... (mã hs chế phẩm có ngu/ mã hs của chế phẩm có)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt ILOFORM 168, 209 l/thùng, dùng trong quá trình dập của máy dập, hãng sản xuất: Castrol... (mã hs dầu cắt gọt ilo/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ (Caltex Rust Proof oil 20L/Thùng), hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ c/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, sử dụng cho máy nén khí, mã NXL-3000. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn s/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt TONNA S2M 68 (không tham gia sản xuất sản phẩm)... (mã hs nhớt tonna s2m/ mã hs của nhớt tonna s)
- Mã HS 27101943: Nhớt CASTROL HYSOL MB50 (không tham gia sản xuất sản phẩm)... (mã hs nhớt castrol hy/ mã hs của nhớt castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu máy khâu#&Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy khâu#&h/ mã hs của dầu máy khâu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nâng #&Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nâng #&/ mã hs của dầu máy nâng)
- Mã HS 27101943: Dầu xịt thanh đẩy Baifenbai, model: BFB-808, dung tích 450ml/bình (24 bình/Thùng), dùng để bôi trơn thanh đẩy, hàng mới 100%... (mã hs dầu xịt thanh đ/ mã hs của dầu xịt than)
- Mã HS 27101943: Dầu trục vít (dầu bôi trơn dạng lỏng) dùng cho máy nén khí, hiệu KAISHAN, ký hiệu 1#, loại 16 lít/ thùng... (mã hs dầu trục vít d/ mã hs của dầu trục vít)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil SHC 626 208L/Drum, mới 100%... (mã hs dầu mobil shc 6/ mã hs của dầu mobil sh)
- Mã HS 27101943: DẦU NHỚT, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs dầu nhớt hàng/ mã hs của dầu nhớt hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 15w-40/ CH4 (can 5 lít) (chứa hàm lượng dầu gốc dầu mỏ >70% tính theo trọng lượng, dùng cho máy phát điện)... (mã hs dầu bôi trơn 15/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Lạnh-CRS-02, dạng lỏng dùng để làm mát, bôi trơn cho máy làm lạnh Chiller (1 thùng20l), hãng sx: Century, mới 100%... (mã hs dầu lạnhcrs02/ mã hs của dầu lạnhcrs)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SHL GEAR 220(200 lít/thùng) số lượng 5 Drum, 1 Drum 200 liter... (mã hs dầu bôi trơn sh/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu ngâm chì (Dầu bôi trơn máy), hàng mới 100%... (mã hs dầu ngâm chì d/ mã hs của dầu ngâm chì)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HHL 68, dầu bôi trơn cho máy móc thiết bị, thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE) hàng mới 100%... (mã hs dầu dh hhl 68/ mã hs của dầu dh hhl 6)
- Mã HS 27101943: Dầu lau cho panme (207000, 30ml/lọ)... (mã hs dầu lau cho pan/ mã hs của dầu lau cho)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Tonna S3 M 68 (1 thùng 20 lit) mã 0320.991.444... (mã hs dầu bôi trơn to/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ PN-301P (1thùng 200 lít), Thành phần chính: kerosine (petroleum), sweetened, các thành phần phụ: barium sulfate, naphthenic distillate, heavi, hidrotreated... (mã hs dầu chống gỉ pn/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số có hàm lượng khoáng bitium trên 70% (Delo Torque Force 50): 200L Drum x 6 thùng, mới 100%... (mã hs dầu hộp số có h/ mã hs của dầu hộp số c)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền động Tranself TYP B80W90. (20Lit/Pail)... (mã hs dầu truyền động/ mã hs của dầu truyền đ)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng dùng cho động cơ cho động cơ xăng 2 thì Neptuna 2T Super Sport. (20Lit/Pail)... (mã hs dầu khoáng dùng/ mã hs của dầu khoáng d)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NTG X-30 (chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ) dùng để sản xuất Bầu lọc gió ô tô (200lít/ thùng), hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn nt/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SM-15T (chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ) (kết quả phân tích 335/TB-KĐHQ) dùng bôi trơn cho máy công cụ. SM-15T (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn sm/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dung môi dùng để bôi trơn chống dính sản phẩm- PTROLEUM HYDROCARBON (D80, Cas NO: 64742-47-8, đã được kiểm hóa tại tk 102894463011 ngày 26/09/19)... (mã hs dung môi dùng đ/ mã hs của dung môi dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực SPL HYDREX EN 46, dùng bôi trơn máy... (mã hs dầu thủy lực sp/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Bình xịt bóng RP7 350G,(493ML/1 lọ) hàng mới 100%... (mã hs bình xịt bóng r/ mã hs của bình xịt bón)
- Mã HS 27101943: Dầu máy-OIL D-32 (20 lít/hộp)... (mã hs dầu máyoil d3/ mã hs của dầu máyoil)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt-OIL AH30 (200 LÍT/THÙNG)... (mã hs dầu cắtoil ah3/ mã hs của dầu cắtoil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-ANTICORROSIVE PAINT (KYOEISHA). MODEL: PS-150 (18L)... (mã hs dầu bôi trơnan/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Total Azolla ZS46 18 lít/ 1 thùng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực to/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu mài YUSHIROKEN FGM466 (18 lít/ carton), hàng mới 100%... (mã hs dầu mài yushiro/ mã hs của dầu mài yush)
- Mã HS 27101943: Dầu chống sét NONRUSTER P313 (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống sét n/ mã hs của dầu chống sé)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt kim loại Yushilube WRD (20 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt kim loạ/ mã hs của dầu cắt kim)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Total Rubia XT 20W50_5L/can... (mã hs dầu nhờn total/ mã hs của dầu nhờn tot)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, 15KG/CAN... (mã hs dầu bôi trơn 1/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu giảm xóc và giảm va đập cho máy công nghiệp CSF 100K (200 lít/Drum). Hàng đã nộp thuế môi trường theo TKN 102877617510 ngày 24/09/2019... (mã hs dầu giảm xóc và/ mã hs của dầu giảm xóc)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa chống rỉ sét (400 L/ 2 *drum)/DAPHNE Alpha CLEANER MX DRUM 200L,... (mã hs dầu rửa chống r/ mã hs của dầu rửa chốn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe máy PTT Hi Speed 4T, API: SG, SAE: 20W-40, 0.8L/hộp x 10 hộp/ thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%, NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co.,ltd... (mã hs dầu nhớt xe máy/ mã hs của dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt dùng cho xe ô tô (dầu bôi trơn),Performa Semi-Synthetic API: SN,SAE:10W-40, 4L/hộpx4 hộp/thùng,HL dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%.NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co.Ltd... (mã hs dầu nhớt dùng c/ mã hs của dầu nhớt dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn: Kluber Silvertex T46 (20 lít/thùng) (dùng bôi trơi cho máy may, dệt) (Vật tư gián tiếp)... (mã hs dầu bôi trơn k/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: SUPER S 80W-90 GL-5 GEAR OIL 35 POUND (Nhớt hộp số, 35 Pound 15.75 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s 80w90/ mã hs của super s 80w)
- Mã HS 27101943: SUPER S 85W-140 GL-5 GEAR OIL 35 POUND (Nhớt hộp số, 35 Pound 15.75 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s 85w140/ mã hs của super s 85w)
- Mã HS 27101943: SUPER S FG-2000 SYNTHETIC BLEND 15W-40 CK-4/SN MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3.78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s fg2000/ mã hs của super s fg2)
- Mã HS 27101943: SUPER S MULTI-FLO SYNTHETIC BLEND 10W-40 SN PLUS/GF-5 MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3.78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s multif/ mã hs của super s mult)
- Mã HS 27101943: SUPER S CUSTOM PLUS TURBO HD SYNTHETIC BLEND 20W-50 CH4/SG MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3,78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s custom/ mã hs của super s cust)
- Mã HS 27101943: SUPER S SUPERSYN DEXRON VI MULTI-VEHICLE FULL SYN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 12/1 QUART (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Quart 0,946 lít/chai). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s supersy/ mã hs của super s supe)
- Mã HS 27101943: Dầu ENEOS DX22 (18 Kg/Xô, dùng cho động cơ); hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos dx22/ mã hs của dầu eneos dx)
- Mã HS 27101943: DẦU FS600-20 (20 lít/ thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu fs60020 2/ mã hs của dầu fs60020)
- Mã HS 27101943: Dầu lạnh Lunaria K46 dùng để bôi trơn máy nén khí lạnh trong hệ thống điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu lạnh lunari/ mã hs của dầu lạnh lun)
- Mã HS 27101943: DHM-V150- Chế phẩm dầu chứa trên 70% dầu, có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng sản xuất dầu bôi trơn. CAS: 64742-54-7. đã nhập theo tờ khai 102532738451 ngày 16/03/2019... (mã hs dhmv150 chế p/ mã hs của dhmv150 ch)
- Mã HS 27101943: DHM-V500- Chế phẩm dầu chứa trên 70% dầu, có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng sản xuất dầu bôi trơn. CAS: 64742-54-7, nhập theo tờ khai 102878545821 ngày 19/09/2019, hàng mới 100%... (mã hs dhmv500 chế p/ mã hs của dhmv500 ch)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Omala S2 GX 100 (209 L/Drum), dùng vận hành máy móc thiết bị trong nhà xưởng, mới 100%... (mã hs nhớtshell omal/ mã hs của nhớtshell o)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu cao cấp, PTT GL-5, API: GL-5, SAE: 85W-140, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%,mới 100%.NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co., Ltd... (mã hs dầu cầu cao cấp/ mã hs của dầu cầu cao)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe tải (dầu bôi trơn),Dynamic Plus, API:CH-4, SAE: 15W-40, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%,mới 100%.NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co., Ltd... (mã hs dầu nhớt xe tải/ mã hs của dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực VBC HYDRO-BH-46V- dùng trong đường chuyền sản xuất... (mã hs dầu thủy lực vb/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt VBC CUT PINE-150MR- dùng trong đường chuyền sản xuất... (mã hs dầu cắt gọt vbc/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SILAMIN 510 FENKART, quy cách 1 lít/chai (SILAMIN 510 FENKART), dùng cho thiết bị điều khiển hệ thống cáp treo, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn si/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Lạnh-CRM-01, dạng lỏng dùng để làm mát,bôi trơn cho máy làm lạnh Chiller (1 thùng20l),hãng sx:: Century.Hàng mới 100%... (mã hs dầu lạnhcrm01/ mã hs của dầu lạnhcrm)
- Mã HS 27101943: Dầu dập tia lửa điện có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ EDM OIL VITOL 2S (phuy 200L) hàng mới 100%... (mã hs dầu dập tia lửa/ mã hs của dầu dập tia)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực sử dụng cho máy ép đế giày- EP/AW Hydraulic Oil (R325) (lSO VG 68) (200L/Drum) chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ... (mã hs dầu thủy lực sử/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu làm lạnh siêu cấp 38459582, nhãn hiệu Ingersoll rand, hàng mới 100%... (mã hs dầu làm lạnh si/ mã hs của dầu làm lạnh)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (1 lọ-300ml). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 1 lọ3/ mã hs của dầu rp7 1 l)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-2B có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công bề mặt kim loại (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk2b c/ mã hs của dầu dập nk2)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng trắng WM10# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu khoáng trắn/ mã hs của dầu khoáng t)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt GPLUB 4100P có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu cắt gọt gpl/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-10KS (1can15kg17,445lít)... (mã hs dầu nhờn bg10k/ mã hs của dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-107A (1 can 1kg 1,163 lít)... (mã hs dầu nhờn bg107/ mã hs của dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-MU (1 can 15 kg 17,445 lít)... (mã hs dầu nhờn bgmu/ mã hs của dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BDX-313V (1 can 1 kg 1,163 lít)... (mã hs dầu nhờn bdx31/ mã hs của dầu nhờn bdx)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn GE-676 (1 can 14 kg 16.282 lít)... (mã hs dầu nhờn ge676/ mã hs của dầu nhờn ge)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn của máy lắp ráp/ OIL (Model: VITOL-2; 20 Lít/Can)... (mã hs dầu bôi trơn củ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HANCOMP PS 6, distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic 90-99%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (20 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ha/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (có chức năng bôi trơn) KIV DS-20W50, distillates, hydroteated heavy paraffinic 80-90%, ethylene-proplene copolymer 5-15%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (20 lít/thùng).Mới 100%... (mã hs dầu động cơ có/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy phát điện Anglo-Max Super FS 5W-30, hàm lượng dầu mỏ > 70%,1 thùng 20L, hàng mới 100%,không dùng cho động cơ đốt trong 2kỳ hoặc 4kỳ... (mã hs dầu máy phát đi/ mã hs của dầu máy phát)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BT-22(gia công kim loại, dập sắt) NEATCUT BT-22, hàm lượng dầu mỏ > 70%,1 thùng 200L, hàng mới 100%,không dùng cho động cơ đốt trong 2kỳ hoặc 4kỳ... (mã hs dầu cắt gọt bt/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AQUA PRESS MA-10 R(200L) (có hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn cho máy ép nhựa, TP: dầu bôi trơn 10-20%,Isoparaffinic hydrocarbon 80-90%).... (mã hs dầu bôi trơn aq/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: ILOCUT EDM 180, 200L/DRUM-Dầu bôi trơn (>70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ/dầu thu được từ các khoáng bi tum)... (mã hs ilocut edm 180/ mã hs của ilocut edm 1)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE CLEANER NH DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn th/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn NETSUBAITAIYU A II (18L/can)... (mã hs dầu nhờn netsub/ mã hs của dầu nhờn net)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn,dầu lạnh (dầu khoáng tổng hợp trên 70% từ dầu mỏ và không có thành phần hóa chất phải khai báo),chuyên dùng cho thiết bị lạnh công nghiệp Bitzer Oil BSE 170,Loại 10 lit/can,TC 6 can... (mã hs dầu bôi trơndầ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn CRS-02 dùng cho máy nén.(1 can 20L) Nhà sx: CENTURY CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn cr/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ CPC C (CPC NO-RUST C)nhãn hiệu CPC,Thùng 200L, là dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ cp/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát cao cấp CPC (CPC PREMIUM SOLUBLE OIL)nhãn hiệu CPC,Thùng 200L, BITUM>70%, là dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát cao/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn chống rỉ sét (600 L/ 3 *drum)/DAPHNE CLEANER MX DRUM 200L,... (mã hs dầu nhờn chống/ mã hs của dầu nhờn chố)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt... (mã hs dầu nhớt/ mã hs của dầu nhớt)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt nhãn hiêu S4 SOLUBLE CUTTING OIL 200 (thùng200L), có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ- Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt nhã/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công kim loại (Dầu tôi nóng sản phẩm No.99 200L/drum. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu gia công ki/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (Tachyon/tech-Lube-Stenter Oil 280) (1Box20litter) (Mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn t/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Hyspin V10 bôi trơn hộp số xe mô tô 2 bánh BMW (nguồn gốc dầu mỏ trên 70%), mới 100%, 250 ml/Bình, NK để bán trong nước, nộp thuế BVMT: 500 Đồng, tại địa phương_Mã số: 21 52 2 455 540... (mã hs dầu hyspin v10/ mã hs của dầu hyspin v)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Hyspin AWS 32 (209lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn hyspin/ mã hs của dầu nhờn hys)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HP-670, 1kg. 9can/ctn... (mã hs dầu bôi trơn hp/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: dầu nhờn Cosmo Gear SE 220, 200L/drum... (mã hs dầu nhờn cosmo/ mã hs của dầu nhờn cos)
- Mã HS 27101943: dầu bôi trơn JXTG High White 70,20L/Can... (mã hs dầu bôi trơn jx/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu dùng để bôi trơn FBK Turbine Oil 100, 20L/can... (mã hs dầu dùng để bôi/ mã hs của dầu dùng để)
- Mã HS 27101943: Nhớt vi sai, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt vi sai hà/ mã hs của nhớt vi sai)
- Mã HS 27101943: Dầu GS Hydro XW150 (E) (200L/1 thung)... (mã hs dầu gs hydro xw/ mã hs của dầu gs hydro)
- Mã HS 27101943: Nhớt hộp số Gazpromneft GL1-140 (205 Lít/ Thùng) (Dầu bôi trơn). Hàng mới 100%... (mã hs nhớt hộp số gaz/ mã hs của nhớt hộp số)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may.Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy mayhàn/ mã hs của dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu daphne alpha csrew 32pail 20l (có chứa hàm lượng >95% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ), sử dụng cho máy nén khí (20 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu daphne alph/ mã hs của dầu daphne a)
- Mã HS 27101943: Dầu 12 lít/ thùng,dùng để bôi trơn thiết bị máy móc,hàng mới 100%... (mã hs dầu 12 lít/ thù/ mã hs của dầu 12 lít/)
- Mã HS 27101943: Dầu thuỷ lực AW 100,có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ(1 Drum/200 lít).Hàng mới 100%... (mã hs dầu thuỷ lực aw/ mã hs của dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (400ml/lọ)... (mã hs dầu rp7 400ml// mã hs của dầu rp7 400)
- Mã HS 27101943: Dầu Threebond (400ml/lọ) Threebond... (mã hs dầu threebond/ mã hs của dầu threebon)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NEOCASTER B-200A (hàm lượng dầu khoáng > 70%)(18 lit/can/6 can), hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn ne/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Hydol Way 220X (chứa> 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ)(20 lít/can/2 can), hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hy/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu gốc để sản xuất dầu bôi trơn MOT-504 (chứa >70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), (180kg/thùng/10 thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc để sản/ mã hs của dầu gốc để s)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn S-OIL HYDRO SUPER 68 (1 drum 200 lit), Mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn s/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn thủy lực, hiệu Pure Guard XL-6000 AW 68 (5 Gallon 18.92 lít/thùng) hàm lượng dầu mỏ trên 70%. Mới 100%, Sản xuất tại Mỹ... (mã hs dầu nhờn thủy l/ mã hs của dầu nhờn thủ)
- Mã HS 27101943: Aigle Texture oil WN 150: dầu bôi trơn gốc khoáng, mã WN150, hiệu Aigle, hàng mới 100%, đóng gói 200L/thùng... (mã hs aigle texture o/ mã hs của aigle textur)
- Mã HS 27101943: Aigle Engine oil SN 5W40: Dầu bôi trơn động cơ, mã SN 5W40, hiệu Aigle, đóng gói 19L/thùng, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle engine oi/ mã hs của aigle engine)
- Mã HS 27101943: Aigle Anti-rust oil HOR120:Dầu bôi trơn chống gỉ, mã HOR120, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng,(hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle antirust/ mã hs của aigle antir)
- Mã HS 27101943: Aigle Slide way 68:Dầu bôi trơn dùng trong thanh trượt, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%),mã SW68, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùnghàng mới 100%... (mã hs aigle slide way/ mã hs của aigle slide)
- Mã HS 27101943: Aigle Electric Discharge Fluid G250:Dầu bôi trơn cách điện(hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%), mã G250, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng hàng mới 100%... (mã hs aigle electric/ mã hs của aigle electr)
- Mã HS 27101943: Aigle Brake Fluid DOT4: Dầu phanh dùng cho hệ thống phanh ô tô, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%), mã DOT 4, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle brake flu/ mã hs của aigle brake)
- Mã HS 27101943: Aigle PSF-P3: Dầu bôi trơn hệ thống truyền động máy móc trong ô tô, mã PSF-P3, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle psfp3 d/ mã hs của aigle psfp3)
- Mã HS 27101943: Aigle Cutting oil HWC-125ROD:Dầu bôi trơn dùng trong gia công cắt gọt kim loại,(hàm lượng dầu mỏ 88%- 92%), mã HWC-125ROD, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle cutting o/ mã hs của aigle cuttin)
- Mã HS 27101943: Dầu máy ZC5 (1 thùng 200kg)... (mã hs dầu máy zc5 1/ mã hs của dầu máy zc5)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực dùng cho máy công nghiệp thực phẩm (HYDRAULIC FLUID XAERUS XIF 239-68), 18.9 Lít/xô, hàm lượng bitum >70%. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực dù/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE Oil Heavy (208L). Mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ OIL (Model: VITOL-KS; 20 Lít/can/cái)... (mã hs dầu bôi trơn/ o/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Motul 5100 4T (1 lit/chai)... (mã hs nhớt motul 5100/ mã hs của nhớt motul 5)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(dầu bôi trơn)... (mã hs dầu rp7dầu bôi/ mã hs của dầu rp7dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn (OIL(KANEDA) HICALL K-280) (dùng để bôi trơn máy móc, không tham gia vào quá trình trực tiếp sản xuất sản phẩm)... (mã hs dầu nhờn oilk/ mã hs của dầu nhờn oi)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 250022-669 (19lit/ thung)... (mã hs dầu máy 250022/ mã hs của dầu máy 2500)
- Mã HS 27101943: Dầu nhiệt máy ép lớp DR320K (1 phuy200L), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhiệt máy é/ mã hs của dầu nhiệt má)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BW FORMER FL-1M, (thành phần Isoparaffinic Hydrocarbon 98%), Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt bw/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dau boi tron PRETON R-317 NA 200L/drum... (mã hs dau boi tron pr/ mã hs của dau boi tron)
- Mã HS 27101943: Dầu thử kim phun động cơ diesel FUCHS VISCOR 1487 AW-2 (20lít1Pail), 2 Pail. (Thành phần dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ >70%), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thử kim phu/ mã hs của dầu thử kim)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa Aqua Chem Aquasolvent GF (200 Lít/Thùng; dùng cho máy gia công kim loại) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu rửa aqua ch/ mã hs của dầu rửa aqua)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tellus S2 MX68 (209 lít/phuy) dùng để bôi trơn, làm mát động cơ máy móc và xe nâng trong nhà xưởng(bên bán nhập khẩu về đã nộp thuế BVMT) mới 100%... (mã hs dầu shell tellu/ mã hs của dầu shell te)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- LIUGONG GEN ENG & TR OIL 15W40 CF-4 200L... (mã hs dầu bôi trơn l/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DAPHNE SUPER MULTI OIL 68 (dùng cho máy gia công kim loại; 200 Lít/Thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn da/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát động cơ, hiệu SHINKURU, model: B750S (dùng cho máy gia công kim loại; 200 Lít/Thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu làm mát độn/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Bình xịt #289 (Dầu bôi tron có hàm lượng trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ, không chứa dầu silicon Sprayway #289 (12 chai/ tá- 425g (N.W)/chai). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt #289/ mã hs của bình xịt #28)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ CASTLE SN 5W-30 (20L/CAN)... (mã hs dầu động cơ cas/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn ATF WS JWS 3324 dùng cho hộp số của xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (20L/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn at/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa VBC CLEAN CPS-44V, Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa vbc cle/ mã hs của dầu rửa vbc)
- Mã HS 27101943: Nhớt máy, hàm lượng dầu mỏ trên 70% dùng cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy hàm l/ mã hs của nhớt máy hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn OMEGA 399 450ML 24 lọ/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn om/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy (Có nguồn gốc từ dầu mỏ, loại khác)-MEC TOOL/ HYDRAULIC OIL NO68 1DRUM200L VTConsumable... (mã hs dầu máy có ngu/ mã hs của dầu máy có)
- Mã HS 27101943: Dầu máy/Anti Rust Agent/KL-801 (18kgs18LTR/can)... (mã hs dầu máy/anti ru/ mã hs của dầu máy/anti)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng kèm theo xe cứu hỏa:Dầu bôi trơn dùng cho động cơ cho xe cứu hỏa (engine oil), thành phần có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ,dạng nhớt 20L/can, mới 100%... (mã hs phụ tùng kèm th/ mã hs của phụ tùng kèm)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu sau (1 lít/hộp)/ KLD4175401- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu sau 1/ mã hs của dầu cầu sau)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh (1 lít/hộp)/ KN1003001011- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh 1 lí/ mã hs của dầu phanh 1)
- Mã HS 27101943: Dầu trợ lực tay lái (1 lít/hộp)/ KLF5000001- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu trợ lực tay/ mã hs của dầu trợ lực)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số tự động Matic D (4 lít/hộp)/ KLE2200004- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số tự đ/ mã hs của dầu hộp số t)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn QQ-17. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn qq/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ (Can/20L) E030-20, hàng mới 100%... (mã hs nhớt động cơ c/ mã hs của nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: ZIC X5 15W-40 (4L X 4 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x5 15w40/ mã hs của zic x5 15w4)
- Mã HS 27101943: ZIC X5 20W-50 (4L X 4 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x5 20w50/ mã hs của zic x5 20w5)
- Mã HS 27101943: ZIC X3000 20W-50 (18L PAIL)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x3000 20w5/ mã hs của zic x3000 20)
- Mã HS 27101943: ZIC X7000 20W-50 (200L DRUM)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x7000 20w5/ mã hs của zic x7000 20)
- Mã HS 27101943: ZIC M7 4T 10W-40 (1L X 12 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic m7 4t 10w4/ mã hs của zic m7 4t 10)
- Mã HS 27101943: ZIC SUPERVIS AW 68 (200L DRUM)- DẦU THỦY LỰC DÙNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY LỰC... (mã hs zic supervis aw/ mã hs của zic supervis)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy bơm chân không, P/N: 017-30159-03. HSX: Shimadzu... (mã hs dầu cho máy bơm/ mã hs của dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn nặng, dùng để bôi trơn sợi, hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 70% tính theo trọng lượng (KQGD: 0337/TB-KD4 ngày 12/04/18)- FIBRE LUBRICANT TM31NY... (mã hs chế phẩm dầu có/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: CHẤT BÔI TRƠN DỤNG CỤ,VISCOELASTIC, SUB, PRE-FILLED... (mã hs chất bôi trơn d/ mã hs của chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt của máy nén khí NXL 3000,1 thùng 20 lít, nhãn hiệu HANSHIN, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt của má/ mã hs của dầu nhớt của)
- Mã HS 27101943: Dầu chống dính Pinlube. Mã: 571433. đóng gói: 330ml/bottle. Hsx: sumico.mới 100%CAS:9002-84-0;74-98-6;106-97-8... (mã hs dầu chống dính/ mã hs của dầu chống dí)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXFRIGE AS 32, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 20L/CAN, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn texfri/ mã hs của dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXMARINE 60 SAE 30, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 200L/THÙNG, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn texmar/ mã hs của dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn ULTRA TRITON 15W40 CI-4/SL, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 20L/CAN, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn ultra/ mã hs của dầu nhờn ult)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực hiệu Valvoline dùng cho động cơ thủy lực.HYDRAULIC OIL 68. Phuy 200 lít (có trên 70% nguồn gốc từ dầu mỏ) mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hi/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Nhớt CRB15/40 (1 Can 5Lít)... (mã hs nhớt crb15/40/ mã hs của nhớt crb15/4)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa linh kiện R-317NA... (mã hs dầu rửa linh ki/ mã hs của dầu rửa linh)
- Mã HS 27101943: Bình xịt WD40 chống gỉ, dạng dầu bôi trơn (191 ml/ bình), 4 bình 0.77 lít. Hàng mới 100%.... (mã hs bình xịt wd40 c/ mã hs của bình xịt wd4)
- Mã HS 27101943: Nhớt dùng cho máy dập- Nhớt Mobil GEAR 600XP 68(20L/P), hàng mới 100%... (mã hs nhớt dùng cho m/ mã hs của nhớt dùng ch)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn làm mát 90FG10 (200L/thùng)(có chứa trên 70% tính theo trọng lượng thành phần cơ bản có nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dầu bôi trơn là/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Calix Jasper AW 68 (96 thùng, 200 lít/thùng, mới 100%, có hàm lượng dầu mỏ > 70%)... (mã hs dầu thủy lực ca/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Vật tư sản xuất: Dầu bôi trơn (L2), dùng để tách khuôn, có thành phần cơ bản chứa trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ,đóng gói 25kg/thùng phuy, mới 100%,... (mã hs vật tư sản xuất/ mã hs của vật tư sản x)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn... (mã hs dầu bôi trơn/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát Daphne Super Coat NR 20L có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu mỏ (Dùng để bảo dưỡng và làm mát cho máy ép nhựa), 20l/thùng... (mã hs dầu làm mát dap/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng Omala S2 GX 220 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu bánh răng o/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu số, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu số dùng ch/ mã hs của dầu số dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu, dùng cho xe nâng CPCD50. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng c/ mã hs của dầu cầu dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dù/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FLX-2E (1 kg/bình, 1 kg 1,43 lít)... (mã hs dầu bôi trơn fl/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn UD-1341 (1 kg/bình, 1 kg 0.7 Lít)... (mã hs dầu bôi trơn ud/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn KG-51K3 (15 kg/bình, 1 kg 1.06 lít)... (mã hs dầu bôi trơn kg/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn linh kiện máy in UD-110C (1lit/1can)... (mã hs dầu bôi trơn li/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Turbine Turbine oil L-TSA32- 200L/Drum " hàng mới 100%, Giá trên đã bao gồm thuế Môi Trường 2000đ/Lit... (mã hs dầu turbine tur/ mã hs của dầu turbine)
- Mã HS 27101943: Dầu silicone KF96-300CS... (mã hs dầu silicone kf/ mã hs của dầu silicone)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Yushiron cut UH60 (200L/phuy)... (mã hs dầu cắt yushiro/ mã hs của dầu cắt yush)
- Mã HS 27101943: Nước lau mắt kính (30ml/lọ)... (mã hs nước lau mắt kí/ mã hs của nước lau mắt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn để bảo dưỡng máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn để/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dệt (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu máy dệt 20/ mã hs của dầu máy dệt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn trục chính (20L/1 thùng) Z479A0301012, maker: Makino, 90-99% thành phần là dầu, 1-10% thành phần khác.... (mã hs dầu bôi trơn tr/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu tưới nguội cho máy phay hi-chip NC-21A (18litre/tin) (CANTIN)... (mã hs dầu tưới nguội/ mã hs của dầu tưới ngu)
- Mã HS 27101943: Shell Tellus S2 M32 (dầu thủy lực) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tellus s2/ mã hs của shell tellus)
- Mã HS 27101943: Shell Tonna S3 M68 (Dầu bôi trơn đường trượt) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tonna s3/ mã hs của shell tonna)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy nén (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu cho máy nén/ mã hs của dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Dầu paraffin dùng để bôi trơn lớp bên trong dây Cáp (Paraffin oil). Trọng lượng: 9 thùng: 200kgs/thùng 208 lít/thùng,8 thùng: 175kgs/thùng 200 lít/thùng. Nhãn hiệu: Guardsman 20U Hàng mới 100%... (mã hs dầu paraffin dù/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ 18lit/thùng 15W40 phụ tùng máy phát điện, mới 100%... (mã hs nhớt động cơ 18/ mã hs của nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờ động cơ đốt trong Extra Series 4 Cycle 15W-50, nhãn hiệu: Maxima. Mã hiệu: 32901, 1 lít/chai- 12chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờ động cơ/ mã hs của dầu nhờ động)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ RP7 (422ml/lọ). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ rp/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tectyl/ 70 thùng(14,000 lit)... (mã hs dầu tectyl/ 70/ mã hs của dầu tectyl/)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (cắt gọt PINE-750: 200L/PHUY)... (mã hs dầu bôi trơn c/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn. WD-40 LUBRICATING OIL. WD-40 MUP 412ML AEROSOL BNS E/V 24CT, hàng mới 100%, hiệu WD40. 1.517 CTNS (Thùng 24 Chai)... (mã hs dầu bôi trơn w/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Petroleum Ether 20L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu petroleum e/ mã hs của dầu petroleu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn:MOBIL SUPER MOTO 20W-50 CTN 12X0.8L:SG (0.8 lít/lon,12 lon/thùng) chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum.Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơnmo/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ UNITED UNICOAT DWF A12, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ un/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt UNITED UNISOL-P SOLUBLE CUTTING OIL,1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt uni/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nén khí UNITED HYDRO VESTA COMPRESSOR OIL ISO 46, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nén khí uni/ mã hs của dầu nén khí)
- Mã HS 27101943: Dầu chịu nhiệt động cơ, dạng lỏng 5l. Mới 100%... (mã hs dầu chịu nhiệt/ mã hs của dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn: MOBIL VELOCITE OIL NO.6, 208LT DRUM (208 litres/phuy) có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum.Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn m/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (dầu nhớt) dùng xe máy RACE 4T NANO PLUS API SL SAE 15W-40 nhãn hiệu LUBLEX (12x800ML) (JASO MA2). Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dầ/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may công nghiệp (Chế phẩm bôi trơn máy dùng trong nghành may công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs dầu máy may côn/ mã hs của dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu kéo VBC PFD 3000 AV (thành phần chính là dầu có hàm lượng chiếm trên 70% là dầu mỏ), 200 lít/ 1 phuy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu kéo vbc pfd/ mã hs của dầu kéo vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (dầu bơm chân không) NEOVAC MR-100 (4L/can/1 can), chứa >70% khối lượng dầu mỏ, (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn d/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Chất tách khuôn Graphace HC-100 (hàm lượng dầu có nguồn gốc dầu mỏ 75%-85%) (18L/can/10 can), (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP). Hàng mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ mã hs của chất tách kh)
- Mã HS 27101943: chất bôi trơn làm nhả khuôn... (mã hs chất bôi trơn l/ mã hs của chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn US Lube Metax T2 SAE 40 API CD/SF (1 Drum 200L 232.30 USD)... (mã hs dầu bôi trơn us/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa- Aqua Solvent GF (200 Lít/thùng)... (mã hs dầu rửa aqua s/ mã hs của dầu rửa aqu)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Vactra No.2SLC) (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu cắt có chứa/ mã hs của dầu cắt có c)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 840241CP/84024CP-WD-40 412ml/336G/13.9 FLOZ E/V Bonus O/S (150chai/61.8 lít), hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn 84/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực HM68 (200 lit/ thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thủy lực hm/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu dạng hạt (thành phần hóa học: Base oil 62-72%) SANBEAD G-5, hàng mới 100%... (mã hs dầu dạng hạt t/ mã hs của dầu dạng hạt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt (thành phần hóa học: Naphtha, Hydrotreated heavy 80-90%, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 10-20%) AQUA PRESS MB-10L, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt thành/ mã hs của dầu nhớt th)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Velocite No 6, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ... (mã hs dầu mobil veloc/ mã hs của dầu mobil ve)
- Mã HS 27101943: Dầu Alpha SP 460, hàng mới 100%.... (mã hs dầu alpha sp 46/ mã hs của dầu alpha sp)
- Mã HS 27101943: Dầu total carter Ep150, hàng mới 100%.... (mã hs dầu total carte/ mã hs của dầu total ca)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ Antirust Terami SC-W (200 lít/phuy), Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ an/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tẩy rửa chống rỉ sét (200L/1*Drum/)/Wasing Lipuid MC531,200 L/Drum... (mã hs dầu tẩy rửa chố/ mã hs của dầu tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE VG100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte v/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu Total Multis 0A. Hàng mới 100%... (mã hs dầu total multi/ mã hs của dầu total mu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dùng cho máy nén khí HITACHI,New Hiscrew oil 20l, (1 thùng 20 lít) mới 100%... (mã hs dầu máy dùng ch/ mã hs của dầu máy dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AIRLUBE-PLUS (có chứa thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm trên 90%, dùng cho máy nén khí), 30 thùng, 20L/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn ai/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn(20L/1can)/ Shell Tonna S3 M 20L/CN/SHELL/New/Made in Japan... (mã hs dầu bôi trơn20/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL TIXO STAINLESS 22 (208L/PHUY) (Hàng đã đóng thuế BVMT) mới 100%... (mã hs nhớt total tixo/ mã hs của nhớt total t)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Rarus 429 (208 L/Thùng), dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs nhớt mobil raru/ mã hs của nhớt mobil r)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WD-40, 412ml (hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn wd/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Chất bôi trơn máy SDD-2107TF (1kg/hộp), gồm: METHAXYLENEHEXAFLUORIDE, HYDROFLUOROETHER, ACRYLPOLYMER. (1EA1UNK). Hàng mới 100%. Hàng mới 100%... (mã hs chất bôi trơn m/ mã hs của chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: MKH 6801- Chế phẩm dầu nhờn chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng để sản xuất dầu bôi trơn (200 lít/thùng) CAS:64742-54-7 PTPLsố 2958/TB-KĐ3 ngày 27/12/2017... (mã hs mkh 6801 chế p/ mã hs của mkh 6801 ch)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn động cơ đốt trong PTT Dynamic Semi-Synthetic SAE 15W-40, 18 lit/thùng, 100 thùng, hãng sản xuất PTT, hàng mới 100%.... (mã hs dầu nhờn động c/ mã hs của dầu nhờn độn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Castrol Almaredge B1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt cas/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn PP Multirust Fluid No.1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn pp/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Reliacut DM10 20L (230-48046) Xuất xứ: Nhật Bản... (mã hs dầu cắt reliacu/ mã hs của dầu cắt reli)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (ROTARY) HIREN-77. Hàng mới 100%... (mã hs dầu oil rotary/ mã hs của dầu oil rot)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (BOOSTER) HIREN-100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu oil booste/ mã hs của dầu oil boo)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, 300ml/hộp, dùng tẩy rửa đồ vật han rỉ (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 300ml// mã hs của dầu rp7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Transtec 5 80w90, 4 Lít/Can, dùng để bôi trơn cho các bộ truyền động của xe múc Doosan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt transt/ mã hs của dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu cắt dạng lỏng(dầu bôi trơn) (có chứa hàm lượng>70%dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ)YUSHIRON CUT ABAS KM315A(200L/phuy),Distillates solvent-refined light paraffinic 64741-89-5,tỷ lệ>60%)mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu cắ/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong-PREMIUM BLUE 7600 15W40 CH4/SL 18L-Mã hàng 880966- Mang logo Cummins- Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn dùng c/ mã hs của dầu nhờn dùn)
- Mã HS 27101943: Nhớt bôi trơn SAE 15W-40, P/N: 65151/D (205L/ 1 thùng) dùng cho động cơ đốt trong hiệu MTU. Hàng mới 100%... (mã hs nhớt bôi trơn s/ mã hs của nhớt bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt cho động cơ diesel, mã Mighty AS 20 PLUS SAE 20W50 CF/SG 18L, 18L/thùng,chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ,hiệu: GRESSOL,NSX:FEOSO OIL (MALAYSIA) SDN. BHD.,mới 100%... (mã hs dầu nhớt cho độ/ mã hs của dầu nhớt cho)
- Mã HS 27101943: Dầu máy khâu... (mã hs dầu máy khâu/ mã hs của dầu máy khâu)
- Mã HS 27101943: Dầu PS-LP-300F 20 lít/Can... (mã hs dầu pslp300f/ mã hs của dầu pslp30)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Vactra Oil No.2 (208LT/phuy), Mobil Vactra No.2_PO IP012265... (mã hs dầu mobil vactr/ mã hs của dầu mobil va)
- Mã HS 27101943: Dầu SHL PUNCH Q4T. Hàng mới 100%... (mã hs dầu shl punch q/ mã hs của dầu shl punc)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt EF-2000E CUTTING OIL EF-2000E 1 phuy 200 lít... (mã hs dầu cắt gọt ef/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn cam trượt của khe cắm thẻ nhớ Sankol CFD-409Z 502327-0011.... (mã hs dầu bôi trơn ca/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 to 300g, hàng mới 100%.... (mã hs dầu rp7 to 300g/ mã hs của dầu rp7 to 3)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát sử dụng cho máy cắt vải 200ml/lọ/pce, mới 100%... (mã hs dầu làm mát sử/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu bôi trơn (PRETREATMENT SOLUTION FORTINNING DL-130K) (làm bôi trơn máy móc,không tham gia vào quá trình trực tiếp sản xuất sản phẩm)... (mã hs chế phẩm dầu bô/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2MX 100-D209L (dầu bôi trơn 209 lít/phuy, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu tellus s2mx/ mã hs của dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Train oil ATF220- Dầu số tự động AT20... (mã hs train oil atf22/ mã hs của train oil at)
- Mã HS 27101943: Motor oil 20W-50- Dầu máy cantex vàng 20W-50... (mã hs motor oil 20w5/ mã hs của motor oil 20)
- Mã HS 27101943: Dầu máy EV#68... (mã hs dầu máy ev#68/ mã hs của dầu máy ev#6)
- Mã HS 27101943: Dầu máy (MILCOOL AL)... (mã hs dầu máy milcoo/ mã hs của dầu máy mil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn CG8M (200L x 2 Drum) total 400L... (mã hs dầu bôi trơn cg/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tona S2 M68 (xô 20L) (dầu bôi trơn dùng cho máy thủy lực, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt ISO 68 (G1-03-0000050)... (mã hs dầu shell tona/ mã hs của dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Macron 401 F32 (phuy 205L) (dầu bôi trơn dùng cho máy cắt gọt kim loại, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt 32 (G1-03-0000074)... (mã hs dầu shell macro/ mã hs của dầu shell ma)
- Mã HS 27101943: Dầu Bôi Trơn (VTTH), DAPHNE SUPER ACE-VAC 68, 20L/CAN... (mã hs dầu bôi trơn v/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn... (mã hs dầu nhờn/ mã hs của dầu nhờn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ SAMIC RUSTACE MG-815 (200L/PC)... (mã hs dầu bôi trơn/ s/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ High Speed Quenching Oil No.1070 200L... (mã hs dầu bôi trơn/ h/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ Lubricant MOBIL VELOCITE OIL NO 6 (200L/PC)... (mã hs dầu bôi trơn/ l/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Oil Mobil Vacouline 1409, 200L/DRUM... (mã hs dầu máy oil mob/ mã hs của dầu máy oil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- STEED 80W90 18L 1pail18 Litres... (mã hs dầu bôi trơn s/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101944: APOLLOIL AUTOLEX A (16kg/can)- Mỡ bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, CAS NO. 128-37-0 (kết quả Phân tích số: 1405/ TB-CNHP), mới 100%... (mã hs apolloil autole/ mã hs của apolloil aut)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng cho máy nén khí: Mỡ bôi trơn- 59031350; Đã đóng thuế BVMT khi nhập khẩu TK: 102880209020 ngày 19/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho má/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 27101944: Dầu bôi trơn (mở bò) của máy ép đế (hàng mới 100%)- XHP-222 HI-TEMP GREASE (tương tự KQGD 879/TB-KD4 ngày 19/06/2019 củ tờ khai 102242878401/A12)- 4PAL 64KG... (mã hs dầu bôi trơn m/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101944: Tribol GR 100-2 PD, 18K/pail-Mỡ bôi trơn (>70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ/dầu thu được từ các khoáng bi tum)... (mã hs tribol gr 1002/ mã hs của tribol gr 10)
- Mã HS 27101944: DẦU MỠ BÔI TRƠN CHO ĐẦU ĐỌC CR 4 CHAI... (mã hs dầu mỡ bôi trơn/ mã hs của dầu mỡ bôi t)
- Mã HS 27101944: Dầu kem (dạng mỡ nhờn, màu kem, dùng bôi trơn ron) Grease/ Item No. Pyronocuniversal N6C (16kg/can) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs dầu kem dạng m/ mã hs của dầu kem dạn)
- Mã HS 27101944: Dầu bôi trơn (dùng cho máy mạ) Oil Lion-S 1L/can... (mã hs dầu bôi trơn d/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101944: Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất xe gắn máy hiệu Suzuki (Hàng mới 100%)-Mỡ bôi trơn-GREASE UNILITE M (18KGS/CAN)... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
- Mã HS 27101944: Chất bôi trơn (1 can 10kgs) Lubricants pellets NEOCASTER MCN-10 (Hàng mới 100%)... (mã hs chất bôi trơn/ mã hs của chất bôi trơ)
- Mã HS 27101944: Kanto Kasei Floil AH-137N-2 (1kg/can)- Chất bôi trơn... (mã hs kanto kasei flo/ mã hs của kanto kasei)
- Mã HS 27101944: Chế phẩm bôi trơn Bearlex FX-C (Mỡ bôi trơn) (1 kg 1 can). Hàng đã đóng thuế BVMT theo tờ khai nhập: 102764452011/ A11 (18/07/2019)... (mã hs chế phẩm bôi tr/ mã hs của chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101944: YFT 40349698: Mỡ bôi trơn cho tay kéo STABURAGS NBU 12 MF (12g/lọ) (1 lọ1 pcs)... (mã hs yft 40349698 m/ mã hs của yft 40349698)
- Mã HS 27101944: YFT 40082396 Mỡ bôi trơn, dùng để tra trục vít [THK] AFF+70 (70g/lọ) (1 lọ1 pcs)... (mã hs yft 40082396 mỡ/ mã hs của yft 40082396)
- Mã HS 27101944: Dầu làm mát máy bơm KF-300 (1 thùng 20 Lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát máy/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng xe ô tô Volvo chở người dưới 9 chỗ ngồi model:ALL part:31400016Mỡ bôi ác thắng (0.33kg/tuýp). Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ bôi trơn chịu nhiệt, ký hiệu: VOE 80795826 (400 gam/ tuýp), có hàm lượng trên 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100%... (mã hs tuýp mỡ bôi trơ/ mã hs của tuýp mỡ bôi)
- Mã HS 27101944: GREASE_THK_AFC... (mã hs greasethkafc/ mã hs của greasethka)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng máy nén khí: Mỡ bôi trơn (100gam/hộp, 1 hộp 1 cái) 24298100 chứa trên 70% gốc dầu mỏ, nhãn hiệu Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy né/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 27101944: MULTIS COMPLEX HV 2 180K TOT T AE- MỠ BÔI TRƠN- 180KG/ DRUM... (mã hs multis complex/ mã hs của multis compl)
- Mã HS 27101950: Dầu nóng.Hàng mới 100%... (mã hs dầu nónghàng m/ mã hs của dầu nónghàn)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh, hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh hàng/ mã hs của dầu phanh h)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực dùng cho bộ phận hãm thủy lực của xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực dù/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nhớt dùng cho thủy lực hiệu RAF SUPREMACY AW HYDRAULIC AW68-6x5L (1 UNK(CTN) 6 bình x5L/bình (1 UNK (CTN)30Lít), hàm lượng bi-tum trên 70%, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt dùng c/ mã hs của dầu nhớt dùn)
- Mã HS 27101950: Dầu biến thế VHP (18l/Drun)... (mã hs dầu biến thế vh/ mã hs của dầu biến thế)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh-Break Oil (1l/ lọ)... (mã hs dầu phanhbreak/ mã hs của dầu phanhbr)
- Mã HS 27101950: Dầu động cơ VHP (Gama HD40(18l/Drun)... (mã hs dầu động cơ vhp/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101950: Dầu hộp số bánh răng VHP (Green Lube topax Oil 220(18l/Drun))... (mã hs dầu hộp số bánh/ mã hs của dầu hộp số b)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Motul Rubric HM 68_D200L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ mã hs của dầu nhờn mot)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn BECHEM Berusynth 46 H1_P20L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn bechem/ mã hs của dầu nhờn bec)
- Mã HS 27101950: LUBRICANT- Dầu bôi trơn... (mã hs lubricant dầu/ mã hs của lubricant d)
- Mã HS 27101950: SUPER S MVI AW 68 HYDRAULIC FLUID 5 GALLON (Dầu thủy lực, 5 Gallon 18.9 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s mvi aw/ mã hs của super s mvi)
- Mã HS 27101950: Dầu nhớt thủy lực (dầu bôi trơn hệ thống thủy lực), PTT Hydraulic 68, SAE: VG68, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%,mới 100%.NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co., Ltd... (mã hs dầu nhớt thủy l/ mã hs của dầu nhớt thủ)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực KIV HM 100, distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic 90-99%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (200 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ki/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: DẦU PHANH ANTI-RUST OIL (VETO-50/280)(1EA20L)-FS4000301... (mã hs dầu phanh anti/ mã hs của dầu phanh an)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0.5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%, PO IP011637... (mã hs dầu thủy lực hb/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực AW-32 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor). Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực aw/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Nhớt thuỷ lực Gazpromneft HLP-68 (205 Lít/ Thùng). Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thuỷ lực g/ mã hs của nhớt thuỷ lự)
- Mã HS 27101950: Nguyên liệu sản suất dầu thủy lực MOT-503 (hàm lượng dầu khoáng >70%),(180kg/ thùng/1 thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ATF 6S SP-4(200l/thùng) để kiểm tra áp lực của van từ... (mã hs dầu thủy lực at/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực, SK VEGA 68,1 DRUM 200L,hàng mới 100 %... (mã hs dầu thủy lực s/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu máy nén khí, SK COMPRESSOR OIL RS46, 20L/PL,hàng mới 100 %... (mã hs dầu máy nén khí/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực có chứa hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ, (dùng làm mát động cơ) HYDROSYS AW 46 (20 lít/ thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực có/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu cắt LC Multicut 15, 200 Lít/Thùng, có chứa hàm lượng dầu mỏ từ 70-80%.... (mã hs dầu cắt lc mult/ mã hs của dầu cắt lc m)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực. Hiệu:Sinopec (L-HM 68 ANTI-WEAR HYDRAULIC OIL\200L/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực UNITED HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H 68,1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực un/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu bôi trơn- JXTGNipponOil&Energy FCL-525ST (200L/drum)... (mã hs dầu bôi trơn j/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực No.68 (1thùng200 lít)... (mã hs dầu thủy lực no/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng Nomad Brake Fluid DOT 4, 250ml/chai, 24 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng nomad/ mã hs của dầu thắng no)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ENI OSO TEC(ISO VG32)(200lit/thùng)(561/TB-CNHP ngày 11.03.2016)... (mã hs dầu thủy lực en/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Tellus S2M46- hãng Shell) cho thang tải hàng T12L004... (mã hs dầu thủy lực t/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng).Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101960: Dầu máy biến áp-Dự phòng cho máy biến áp. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu máy biến áp/ mã hs của dầu máy biến)
- Mã HS 27101960: Dầu máy biến thế IEC 60296:2012, nguyên liệu sản xuất, hàng mới 100%.... (mã hs dầu máy biến th/ mã hs của dầu máy biến)
- Mã HS 27101960: Dầu biến thế có hàm lượng bi tum lớn hớn 70%, độ cách điện 80 kv trở lên. Hàng mới 100%... (mã hs dầu biến thế có/ mã hs của dầu biến thế)
- Mã HS 27101960: Dầu dùng cho máy biến áp Model: KUNLUN KI25X LUBRICANT (170 KG/Drum; 192 LIT/Drum). Hãng KUNLUN. Hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng cho má/ mã hs của dầu dùng cho)
- Mã HS 27101960: Dầu cách điện máy biến áp điện lực áp 220kV NYTRO GEMINI X- Transformer Oil (không phải dầu nhờn, không có tác dụng bôi trơn). Hàng mới 100%,... (mã hs dầu cách điện m/ mã hs của dầu cách điệ)
- Mã HS 27101960: VTTB nhập khẩu thuộc dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên.Mục A.1:Dầu cách điện cho máy kháng dầu loại Nytro10XN(Tổng cộng 1 lô đóng trong 09 Cont20'.NW167620kg.GW168790KG).Mới 100%... (mã hs vttb nhập khẩu/ mã hs của vttb nhập kh)
- Mã HS 27101971: GASOIL 500PPM SULPHUR (dầu diesel 0.05% S dành cho ô tô). khối lượng thực tế:9970.915tấn, đơn giá thực tế:567.449933usd/tấn... (mã hs gasoil 500ppm s/ mã hs của gasoil 500pp)
- Mã HS 27101971: Dầu Diesel (DO 0.05%S)... (mã hs dầu diesel do/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101971: Nhiên liệu Dầu diesel 0.05S-II dùng cho ô tô (Lượng hàng nhập khẩu:6,800.477 tấn, đơn giá: 598.672082 usd/tấn)... (mã hs nhiên liệu dầu/ mã hs của nhiên liệu d)
- Mã HS 27101971: DẦU DO 0.05S (Công ty cam kết bên bán đã đóng thuế môi trường)... (mã hs dầu do 005s c/ mã hs của dầu do 005s)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0.05 PCT Sulphur) C/O Form KV: K001-19-0949930 ngày 16/12/2019... (mã hs dầu nhiên liệu/ mã hs của dầu nhiên li)
- Mã HS 27101972: Dầu DO dùng cho xe nâng/ DIESEL OIL FOR FORKLIFT TRUCK (200 LIT/DRUM)... (mã hs dầu do dùng cho/ mã hs của dầu do dùng)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezel Do 0.05S-II... (mã hs dầu diezel do 0/ mã hs của dầu diezel d)
- Mã HS 27101972: DẦU DIESEL (DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN)... (mã hs dầu diesel dùn/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Diesel 0,001%S- lấy từ TK 103016326340/C11 ngày 28/11/2019... (mã hs diesel 0001%s/ mã hs của diesel 0001)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel, hàng mới 100% (dùng để chạy máy phát điện)... (mã hs dầu diesel hàn/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0.05%S dùng cho máy phát điện của nhà máy.... (mã hs dầu diesel 005/ mã hs của dầu diesel 0)
- Mã HS 27101979: Dầu Mazut (FO 3.0%S)- nhiên liệu đốt lò... (mã hs dầu mazut fo 3/ mã hs của dầu mazut f)
- Mã HS 27101979: Dầu động cơ cho xe cứu thương(engine oil), Thành phần có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dạng nhớt 1L/can, mới 100%... (mã hs dầu động cơ cho/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101979: DAU NHIEN LIEU (FUEL OIL 180CST 3.0S, FO 3.0S)... (mã hs dau nhien lieu/ mã hs của dau nhien li)
- Mã HS 27101979: Dầu FO-R(Dầu nhiên liệu sản xuất từ nguyên liệu cao su tái chế) phục vụ hệ thống lò hơi, không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất... (mã hs dầu fordầu nh/ mã hs của dầu fordầu)
- Mã HS 27101979: Dầu FO-R (Dầu nhiên liệu có nguồn gốc từ quá trình nhiệt phân liên tục các phế liệu cao su. Kết quả giám định số 536/PTPLMN-NV ngày 31/10/2013)... (mã hs dầu for dầu n/ mã hs của dầu for dầ)
- Mã HS 27101979: Hoá chất làm mẫu thử chỉ số octan dùng trong phòng thí nghiệm CALIFORNIA PHASE-III CERTFUEL- Dầu có nguồn gốc dầu mỏ, có hàm lượng > 70%, 1drum/54 GAL- 373kg/ 2 DRUM. Mới 100%... (mã hs hoá chất làm mẫ/ mã hs của hoá chất làm)
- Mã HS 27101981: Xăng máy bay- Aviation Turbine fuel Military F24 (Jet JB8). hàng nhập cho phòng thí nghiệm... (mã hs xăng máy bay a/ mã hs của xăng máy bay)
- Mã HS 27101981: NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN.... (mã hs nhien lieu bay/ mã hs của nhien lieu b)
- Mã HS 27101981: Nhiên liệu động cơ máy bay JET-A1 (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên.Hàng miễn thuế theo điểm đ khoản 9 điều 16 luật thuế 107/2016/QH 13 của Quốc Hội.Trị giá HĐ: 4,100,077.60 USD... (mã hs nhiên liệu động/ mã hs của nhiên liệu đ)
- Mã HS 27101983: Dầu Lửa K.O (Kerosen)... (mã hs dầu lửa ko ke/ mã hs của dầu lửa ko)
- Mã HS 27101983: Dầu hỏa... (mã hs dầu hỏa/ mã hs của dầu hỏa)
- Mã HS 27101983: Dầu hôi (Dầu hỏa)... (mã hs dầu hôi dầu hỏ/ mã hs của dầu hôi dầu)
- Mã HS 27101983: Dầu kerosene (KO). (Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế môi trường theo công văn số: 2018/BTC-TCHQ ngày 06/02/2013, 1 lít 0.7781 kg) (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất)... (mã hs dầu kerosene k/ mã hs của dầu kerosene)
- Mã HS 27101989: Dầu trung có nguồn gốc từ dầu mỏ/ WO-1900 (mã NPL 3005004), hàng mới 100%... (mã hs dầu trung có ng/ mã hs của dầu trung có)
- Mã HS 27101989: Dung môi dùng trong sản xuất dầu bôi trơn và dầu máy công nghiệp EXXSOL D-80 (Dầu chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu trung)... (mã hs dung môi dùng t/ mã hs của dung môi dùn)
- Mã HS 27101989: Dầu dùng đế sản xuất nến, chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu trung, tên thương mại (Liquid Alkanes),hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng đế sản/ mã hs của dầu dùng đế)
- Mã HS 27101989: Dầu trục cao tốc MOBIL VELOCITE OIL NO.3, 20L, PAIL... (mã hs dầu trục cao tố/ mã hs của dầu trục cao)
- Mã HS 27101989: Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu trung- D80; kq giám định số: 2710/TB-PTPL... (mã hs dầu có nguồn gố/ mã hs của dầu có nguồn)
- Mã HS 27101989: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại CLEAN SUPER VN-P (chứa hàm lượng dầu khoáng >70%) (18 lít/ can/5 can), (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP),Mới 100%... (mã hs chế phẩm làm sạ/ mã hs của chế phẩm làm)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ sét (Dau Trung khac va cac phe pham)-TW... (mã hs dầu chống gỉ sé/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Chế phẩm dầu chống gỉ NONRUSTER P307N(200L/Phuy) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu trung,NSX YUSHIRO MALAYSIA SDN. BHD.Mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101989: Chất hoá dẻo (Chemical Plasticizer) Hàng mới 100%... (mã hs chất hoá dẻo c/ mã hs của chất hoá dẻo)
- Mã HS 27101989: Dầu làm mát sản phẩm DAPHNE SUPER DRAW S10, 200L/Drum... (mã hs dầu làm mát sản/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực (CPC HYDRAULIC OIL 32AWS).Hàng mới xin giám định... (mã hs dầu thủy lực c/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực siêu dùng để bôi trơn máy móc (CPC HYDRAULIC OIL SUPER 68AWS).Hàng mới xin giám định... (mã hs dầu thủy lực si/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: LIGHT LIQUID PARAFFIN USP41/BP2018 (tá dược sản xuất thuốc tân dược) batch no. LLP/024/2019-20 nsx T11/2019 hd T10/2022, 175kg/phi, hàng mới 100%... (mã hs light liquid pa/ mã hs của light liquid)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để sản xuất nến, chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng (tên thương mại: Liquid Alkanes 150N), Hiệu và nhà sx: ISU CHEMICAL, mới 100%.... (mã hs dầu dùng để sản/ mã hs của dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYDRAULIC 68 WHITE COLOR 200L... (mã hs dầu nhớthydrau/ mã hs của dầu nhớthyd)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-VIRGIN DIESEL ENGINE OIL SAE 20W50 API CI-4 200L... (mã hs dầu nhớtvirgin/ mã hs của dầu nhớtvir)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ, chứa hàm lượng dầu khoáng>70% tính theo khối lượng, thuộc dầu nặng,(Petroleum hydrocarbon (CAS 64742-52-5 29%,) <96%, Rust Preventive Additive >4%,PTPL:9153/TB-TCHQ (6/10/2015)... (mã hs dầu chống gỉ c/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HP HYDRAULIC AW68 200L... (mã hs dầu nhớthp hyd/ mã hs của dầu nhớthp)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HP HEAVY DUTY 20W50 CF-4 200L... (mã hs dầu nhớthp hea/ mã hs của dầu nhớthp)
- Mã HS 27101990: CHÂT DÂU HỒ- OIL FOR TEXTILE WARPING PW (hang hoa phuc vu san xuat trong nganh det, hang moi 100%)- Tham khao sô 640/TB-PTPL TPHCM 15.04.2016. 1 LIT 0.86 KGM... (mã hs chât dâu hồ oi/ mã hs của chât dâu hồ)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (dùng cho máy tiện)... (mã hs dầu cắt dùng c/ mã hs của dầu cắt dùn)
- Mã HS 27101990: Dầu mài 9 dùng cho máy mài)... (mã hs dầu mài 9 dùng/ mã hs của dầu mài 9 dù)
- Mã HS 27101990: Dầu mài GURINDING FLUID X89 (20 lit/can) (dùng cho máy tiện mài)... (mã hs dầu mài gurindi/ mã hs của dầu mài guri)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn Vacuum pump oil MR200, có hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (18 lít/ 1 can)... (mã hs dầu bôi trơn va/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu bôi trơn (G-6339T, Metal Working Oil-200Lt/Drum)... (mã hs chế phẩm dầu bô/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công cắt gọt kim loại, có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (20 lít/thùng). METAL WORKING OIL C-21. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gia công cắ/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn dùng trong gia công kim loại có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/ thùng). METAL WORKING OILS NC-31M. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dù/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HAVENS SUPER 8000 SAE 10W40 API SM 12X1L... (mã hs dầu nhớthavens/ mã hs của dầu nhớthav)
- Mã HS 27101990: Dầu thông khuôn QQ-17, dung tích 550ml/bình (24 bình/Thùng), dùng để rửa khuôn, hàng mới 100%... (mã hs dầu thông khuôn/ mã hs của dầu thông kh)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ sét kim loại, model: SX-44(AR-S), dung tích 450ml/bình (24 bình/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ sé/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ WD-40. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát Soluble Oil S-502CF,dùng cho máy CNC, (200 lít/thùng) có hàm lượng dầu mỏ trên 70%... (mã hs dầu làm mát sol/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực 68AW (LA67068) (T/200L) Mua từ hàng nhập khẩu tại tk số:10267589696 ngày 31/05/2019... (mã hs dầu thủy lực 68/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu hóa dẻo làm mềm cao su, có hàm lượng bi-tum 70% trở lên, S-OIL PROCESS OIL 60, 200L/thùng, 40 thùng, hàng mới 100%.... (mã hs dầu hóa dẻo làm/ mã hs của dầu hóa dẻo)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng làm dầu tôi kim loại Marquench 722 dùng để làm nguội sản phẩm (1 thùng 200 lít) 0320.991.435- Hàng mới 100%- CKSDGD: 9810/TB-TCHQ-13/10/2016... (mã hs dầu dùng làm dầ/ mã hs của dầu dùng làm)
- Mã HS 27101990: Mẫu dầu nhờn, nhãn hiệu: Mobilgard (M420, 540, Mobil special 20w50), 2 lít/chai, 3 chai... (mã hs mẫu dầu nhờn n/ mã hs của mẫu dầu nhờn)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt Texol Soluble Cutting Oil, loại 1000 lít/ thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt tex/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Chất trợ gia công dùng trong sản xuất nhựa LIQUID PARAFFIN-250G, Mã LP 250G, chế phẩm chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng. Hàng mới 100%... (mã hs chất trợ gia cô/ mã hs của chất trợ gia)
- Mã HS 27101990: Phụ gia cao su NA-80 (Thành phần: Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic:40-60%, Distillates (petroleum), hydrotreated middle:20-40%).20pallet: 1pallet4drums688kgs771kgs... (mã hs phụ gia cao su/ mã hs của phụ gia cao)
- Mã HS 27101990: SHELL CORENA S3 R 46 (Dầu máy nén khí dùng trong công nghiệp, 20lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs shell corena s3/ mã hs của shell corena)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu có chứa >70%là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn nặng (loại W-150 (LIQUID) dùng làm giày)... (mã hs chế phẩm dầu có/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng Parafin- LIGHT LIQUID PARAFFIN (WMO 12) dùng trong công nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm (Mới 100%)... (mã hs dầu khoáng para/ mã hs của dầu khoáng p)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin, mã hàng T-250, dùng để sản xuất hạt phụ gia CaCO3.... (mã hs dầu paraffin m/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu ra nhiệt máy rửa (20L/thùng). Hàng mới 100% (32A)... (mã hs dầu ra nhiệt má/ mã hs của dầu ra nhiệt)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát (thành phần chinh 20% IPA+ 80% Methylal), 15kg/thùng, mới 100%... (mã hs dầu làm mát th/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm 9600145 dùng trong sản xuất dầu nhờn (có nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng- Highly refined mineral oil-Cas No: 72623-86-0, 64742-54-7,72623-87-1)... (mã hs chế phẩm 960014/ mã hs của chế phẩm 960)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng (Liquid paraffin white oil T-350), là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng. Dùng trong ngành sản xuất hạt phụ gia cho ngành nhựa, mới 100%... (mã hs dầu trắng liqu/ mã hs của dầu trắng l)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm từ dầu mỏ dùng sản xuất găng tay cao su (Freesil N)... (mã hs chế phẩm từ dầu/ mã hs của chế phẩm từ)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền nhiệt 22A (làm nóng nguyên liệu), (20L/pail). Hàng mới 100%... (mã hs dầu truyền nhiệ/ mã hs của dầu truyền n)
- Mã HS 27101990: Dầu hoa dẻo cao su RPO 140 (chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng, nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân loại dầu nặng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu hoa dẻo cao/ mã hs của dầu hoa dẻo)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm có chứa >70% khối lượng dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia (loại không chứa chứa dầu diesel sinh học)/ CLEANSOLDER... (mã hs chế phẩm có chứ/ mã hs của chế phẩm có)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ dùng để phủ bề mặt thép, chế phẩm dầu thuộc phân đoạn dầu nặng có chứa hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 70%, mới 100%- Anti- Rust Oil RP-1616-P... (mã hs dầu chống rỉ dù/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu máy nén khí Kobelco P-HD11-509, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ P377 (200L/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ p3/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm chống gỉ... (mã hs chế phẩm chống/ mã hs của chế phẩm chố)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt Epoxy 2232 (dùng để làm mát cho máy NC 200l/ Thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt epo/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: PROCESS OIL P-4L/ Chế phẩm dầu có chứa >70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn nặng (GD 1149/TB-KD3 ngày 19/12/16) (Nguyên liệu dùng phục vụ sx sp của cty,không tiêu thụ nội địa)... (mã hs process oil p4/ mã hs của process oil)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng (Paraffin Oil) là chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ,dùng làm chất trợ gia công trong ngành công nghiệp nhựa, mã hàng 500N. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu trắng para/ mã hs của dầu trắng p)
- Mã HS 27101990: Dầu tia lửa điện ELCD-250 (dùng cho máy cắt gọt bằng tia lửa điện),(Hydrocarbon parafin oil;Anti-Oxidant). Mới 100%... (mã hs dầu tia lửa điệ/ mã hs của dầu tia lửa)
- Mã HS 27101990: Dầu xử lý nhiệt DAPHNE HI-TEMP OIL X (Heat Treating Oil) 200L/drum (3201006011)... (mã hs dầu xử lý nhiệt/ mã hs của dầu xử lý nh)
- Mã HS 27101990: Hỗn hợp Hydrocacbon thơm-Nhựa từ dầu mỏ Rubber Process Oils PW90 (đã nhập khẩu và kiểm hóa tại TK 102775291031 ngày 24/07/2019)... (mã hs hỗn hợp hydroca/ mã hs của hỗn hợp hydr)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ APP RP02, can 18L (6 can), hàng mới 100%, TPC: Dầu hỏa... (mã hs dầu chống gỉ ap/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực APP H46, phuy 209 lít (1 phuy), Thành phần chính: Dầu gốc khoáng tinh chế, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ap/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TL 923 INFINEUM D1219 200KG... (mã hs dầu nhớttl 923/ mã hs của dầu nhớttl)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TL 926 INFINEUM SV261 170KG... (mã hs dầu nhớttl 926/ mã hs của dầu nhớttl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)- DAPHNE ALPHA COOL EW(20LIT/CAN)... (mã hs dầu cắt dạng c/ mã hs của dầu cắt dạn)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)-DAPHNE SUPER HYDRO 32A(20LIT/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn d/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực chứa trên 70% dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ MOBIL SHC CIBUS 46, 20LT, PAIL... (mã hs dầu thuỷ lực ch/ mã hs của dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mền cao su/ nhựa//(CAS:64742-54-7) (LUBRICANTS W-30)... (mã hs dầu làm mền cao/ mã hs của dầu làm mền)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn hộp số Shell Spirax S2 ATF D2 12*1L... (mã hs dầu bôi trơn hộ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Chất lỏng thủy lực Hydol AW-68 (hàm lượng dầu khoáng > 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng) (20 lít/can/3 can), hàng mới 100%... (mã hs chất lỏng thủy/ mã hs của chất lỏng th)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền động Shell Spirax S4 CX 30 1*209L... (mã hs dầu truyền động/ mã hs của dầu truyền đ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-OIL AGRINOL MGE-68B 17.5 KGS... (mã hs dầu nhớtoil ag/ mã hs của dầu nhớtoil)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ENGINE OIL "AGRINOL 15W-40 CG-4/SJ 5.85KGS... (mã hs dầu nhớtengine/ mã hs của dầu nhớteng)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYPEX EP 680 210L... (mã hs dầu nhớthypex/ mã hs của dầu nhớthyp)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-PETRON GEP 90 210L... (mã hs dầu nhớtpetron/ mã hs của dầu nhớtpet)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYDROTUR AW 68 210L... (mã hs dầu nhớthydrot/ mã hs của dầu nhớthyd)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-REV-X CH-4 20W50 210L... (mã hs dầu nhớtrevx/ mã hs của dầu nhớtrev)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-PETROGREASE MP 3 400LBS... (mã hs dầu nhớtpetrog/ mã hs của dầu nhớtpet)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-SPRINT 4T RIDER 12X800ML... (mã hs dầu nhớtsprint/ mã hs của dầu nhớtspr)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ULTRON TOURING 20W50 6X4L... (mã hs dầu nhớtultron/ mã hs của dầu nhớtult)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-BLAZE RACING SYN BLND SM/CF 5W30 24X1L... (mã hs dầu nhớtblaze/ mã hs của dầu nhớtbla)
- Mã HS 27101990: Chất phá bọt PATADD AF11, chế phẩm chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, dạng lỏng, dùng trong sản xuất sơn, Số CAS: 8042-47-5, mới 100% (170kg/thùng)... (mã hs chất phá bọt pa/ mã hs của chất phá bọt)
- Mã HS 27101990: Aigle Lubricant VG32: dầu thủy lực dùng trong bộ hãm thủy lực (hàm lượng dầu mỏ 90%-99.9%), mã VG32, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle lubricant/ mã hs của aigle lubric)
- Mã HS 27101990: Aigle Hydraulic oil AW100: Dầu thủy lực dùng trong bộ hãm thủy lực, mã AW100, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99.9%), hàng mới 100%... (mã hs aigle hydraulic/ mã hs của aigle hydrau)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực- HYDRAULIC S1 M68 HK (209L/1DRUM) (40 thùng 8360 lít) (gd: 878/TB-KD4, ngay: 19/06/19)... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: DẦU PARAFFIN OIL KAN (đã qua xử lý tách phần nhẹ) dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ dùng trong ngành công nghiệp nhựa.Hàng mới 100%.... (mã hs dầu paraffin oi/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng chưng cất từ hắc ín than đá là Chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng RPO 140, Mới 100%. (Hàng nhập khẩu để bán KD).... (mã hs dầu khoáng chưn/ mã hs của dầu khoáng c)
- Mã HS 27101990: Dầu có chứa 100% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn nặng, dùng làm dầu hóa dẻo (Naphthenic Oil (A1004 Rubber Softening Agent)). PTPL số 602/TB-KĐ3 ngày 12/04/2018.... (mã hs dầu có chứa 100/ mã hs của dầu có chứa)
- Mã HS 27101990: Liquid parafin-Chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng (1 kg1.25L)- (GĐ số 368/TB-KĐ4 (19/12/2016))... (mã hs liquid parafin/ mã hs của liquid paraf)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sử dụng cho nhà máy gia công và xử lý cơ khí: Dầu làm nguội trong quá trình gia công kim loại- BRIGHT QUENCH 200N (200 Lít/Thùng). KQPL: 5045/TB-TCHQ (03/06/2015). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sử/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: Dầu gốc PROCESS OIL DNM-HW có nguồn gốc từ dầu mỏ, phân đoạn dầu nặng hàm lượng dầu khoáng trên 70% khối lượng, nhà sản xuất:DONG NAM PETROLEUM IND. CO.,LTD dùng sản xuất dầu cách điện, mới 100%... (mã hs dầu gốc process/ mã hs của dầu gốc proc)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ Rust Coat 370 (200L/Phuy)... (mã hs dầu chống gỉ ru/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt SEARCHING CUT MX-450R (200L/phuy)... (mã hs dầu cắt searchi/ mã hs của dầu cắt sear)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn IDEMITSU DAPHNE SUPER HYDRO 46A (20L/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn id/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực dùng cho máy ép có chứa 99-100% thành phần dầu JXTG SUPER HYRANDO 46 (20L/CAN)... (mã hs dầu thủy lực dù/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để bôi trơn UNIPRESS PA5 (20lit/Can)... (mã hs dầu dùng để bôi/ mã hs của dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu khoan NIHON KOHSAKUYU CUTTING OIL C-443A (18L/can)... (mã hs dầu khoan nihon/ mã hs của dầu khoan ni)
- Mã HS 27101990: Dầu Parafin (WHITE OIL) CTHH: CnH2n+2. Nguyên liệu dùng trong sản xuất nhựa, 1 thùng 200 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu parafin wh/ mã hs của dầu parafin)
- Mã HS 27101990: Dầu tôi luyện bu lông,ốc vít, dùng để làm nguội trong công đoạn xử lý nhiệt (gốc dầu 75%) (200 Lit/thùng), nhãn hiệu CONTG 100T,hàng mới 100%.... (mã hs dầu tôi luyện b/ mã hs của dầu tôi luyệ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-SHELL ADVANCE AX3 20W40 MOTORCYCLE OIL 12L... (mã hs dầu nhớtshell/ mã hs của dầu nhớtshe)
- Mã HS 27101990: ALL FLEET E 500 20W50, API CH-4 18L (Dầu động cơ dùng trong công nghiệp,18lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs all fleet e 500/ mã hs của all fleet e)
- Mã HS 27101990: ALL FLEET TURBO 20W50, API CF-4, 18L (Dầu động cơ dùng trong công nghiệp,18lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs all fleet turbo/ mã hs của all fleet tu)
- Mã HS 27101990: Dầu RP7 to 300g... (mã hs dầu rp7 to 300g/ mã hs của dầu rp7 to 3)
- Mã HS 27101990: Phụ gia cho mực in,chế phẩm có dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng dầu hydrocacbon mạch thẳng >70%- Antifoam WS 916B, 5 thùng x 22.5l/thùng... (mã hs phụ gia cho mực/ mã hs của phụ gia cho)
- Mã HS 27101990: DẦU NHỜN- TONNA S2 M68 (Dầu công nghiệp dùng trong hệ thống rãnh trượt, hàm lượng Bitum trên 70%, đóng 209L/PHUY)... (mã hs dầu nhờn tonna/ mã hs của dầu nhờn to)
- Mã HS 27101990: Fluid Genera 9 S- Chế phẩm chứa trên 70%, khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng Hàng NK theo KQGĐ số: 1164/TB-KĐ3 ngày 20.12.16, (19,110 kg 23,051.87 litre)... (mã hs fluid genera 9/ mã hs của fluid genera)
- Mã HS 27101990: Dầu máy 40HD. Mới 100%.... (mã hs dầu máy 40hd m/ mã hs của dầu máy 40hd)
- Mã HS 27101990: Dầu máy SYNLUBE HT-36. Mới 100%.... (mã hs dầu máy synlube/ mã hs của dầu máy synl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt SILISOL DX-9. Mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt sil/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sản xuất chất chống gỉ bề mặt kim loại RUSCON CL-1 CONC (hàm lượng dầu khoáng >70%)(180 kg/thùng/2 thùng)(1.25 lít/kg),(không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP).Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: DIANA PROCESS OIL PR-90 Dầu hoá dẻo cao su, hàng mới 100% (01 liter 0.865 kgs)... (mã hs diana process o/ mã hs của diana proces)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng (INDUSTRIAL PARAFIN SN150); NSX: HABEEBEE JAWON CO.,LTD; hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Isopar G (B) (Isoparaffinic Hydrocarbon, Cas No. 64742-48-9) (Dung môi hòa tan bột nhựa PTFE) (100% gốc dầu hỏa) (Hàng mới 100%)... (mã hs isopar g b i/ mã hs của isopar g b)
- Mã HS 27101990: Dung dịch sục rửa động cơ xăng (thành phần có chứa dầu >75%), Part No: 0881480061, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, hàng mới 100%... (mã hs dung dịch sục r/ mã hs của dung dịch sụ)
- Mã HS 27101990: Dầu phun lõi lọc bộ lọc gió: 29-SAE10K Oil 10 BL51161(Thông báo:9467/TB-TCHQ ngày 13/10/2015)-hàng mới 100% (172 kg 200 lit)... (mã hs dầu phun lõi lọ/ mã hs của dầu phun lõi)
- Mã HS 27101990: Phụ gia sản xuất dầu bôi trơn- PN-2000 (TP: Dầu khoáng gốc dầu mỏ), mã Cas: 8042-47 (152kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs phụ gia sản xuấ/ mã hs của phụ gia sản)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin white T-350 dùng trong ngành nhựa, hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đóng gói trong 1 Flexi bag. Mới 100%... (mã hs dầu paraffin wh/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: MTL 6058-J- Chế phẩm dầu nhờn chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng để sx dầu bôi trơn 200lit/thùng CAS:64742-52-5. PTPL 926/TB-KĐ 3 NGÀY 23/05/2018... (mã hs mtl 6058j chế/ mã hs của mtl 6058j)
- Mã HS 27101990: Dung dịch chuẩn độ nhớt, mã: 150-600-182, 500ml/chai, tp: dầu khoáng trắng 100% (dùng hiệu chuẩn cho máy đo độ nhớt trong phòng thí nghiệm). Hãng SCPScience, mới 100%... (mã hs dung dịch chuẩn/ mã hs của dung dịch ch)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ, (đơn vị tính bìnhcái)(250ml/ bình), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống oxy hóa Antoxidation oil. Thành phần Mineral oil+ White mineral oil(Dùng trong sản xuất ắc quy) số CAS: 8042-47-5... (mã hs dầu chống oxy h/ mã hs của dầu chống ox)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE oil light ISO32 (20kg/thùng); Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu trục R12 LA76012 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn các trục máy... (mã hs dầu trục r12 la/ mã hs của dầu trục r12)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát đặc biệt LB73675 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để làm mát máy công cụ... (mã hs dầu làm mát đặc/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu đường trượt 68 LA81068 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn đường rãnh trượt của các máy công cụ... (mã hs dầu đường trượt/ mã hs của dầu đường tr)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu SHELL BS 150 (29-RO04K) (chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ >70% khối lượng,thuộc phân đoạn dầu nặng) dùng để sản xuất bán thành phẩm cao su.Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu sh/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Light Mineral Oil NF (Savonol-L) (Carnation)-Nguyên liệu sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (Hydrocarbon- không thơm, paraphin long dầu có nguồn gốc từ dầu)... (mã hs light mineral o/ mã hs của light minera)
- Mã HS 27101990: Rubber Plasticizer Oil (Chế phẩm dầu, có chứa xấp xỉ 100% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng)... (mã hs rubber plastici/ mã hs của rubber plast)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực: Hydraulic oil; (1 thùng 200 lít); 80 thùng... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE 24 (208LT/phuy), Mobil DTE24_PO IP012265... (mã hs dầu mobil dte 2/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu chân không (20 lít/can) _ Oil neoback MR-200 [ZOHV03070009]... (mã hs dầu chân không/ mã hs của dầu chân khô)
- Mã HS 27101990: Dầu Kixx Therm 46- 200 lít, hàng mới 100%... (mã hs dầu kixx therm/ mã hs của dầu kixx the)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn UNIPRESS PA5 (20 lit/can) (thành phần: highly refined petroleum oil, petroleum hydrocarbon) (hàng mới)... (mã hs dầu bôi trơn un/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu UV968 (05kg/thùng),dùng để tráng bóng lên mặt giấy,hàng mới 100%... (mã hs dầu uv968 05kg/ mã hs của dầu uv968 0)
- Mã HS 27101990: Dầu bóng 8350 (50kg/ thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy,hàng mới 100%... (mã hs dầu bóng 8350/ mã hs của dầu bóng 835)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin nhãn hiệu Vila, hàng mới 100%. (Hàng đã nộp thuế BVMT thuộc dòng hàng 1 TK số: 101643733000/A11 ngày 06/10/2017... (mã hs dầu paraffin nh/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để rửa kim loại Aquasolvent GF200L/DM (200 Lít/Drum). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng để rửa/ mã hs của dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-COMP SUPER 68 PA 18L... (mã hs dầu nhớtcomp s/ mã hs của dầu nhớtcom)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-XLD 20W50 API SG/CD 4X4L... (mã hs dầu nhớtxld 20/ mã hs của dầu nhớtxld)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-MAXLIFE DEX/MERC ATF 6X1QT... (mã hs dầu nhớtmaxlif/ mã hs của dầu nhớtmax)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-CHAMP 4T 20W50 API SG 24X0.8L... (mã hs dầu nhớtchamp/ mã hs của dầu nhớtcha)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ALL FLEET PREMIUM 15W40 CI-4/SL 24X1L... (mã hs dầu nhớtall fl/ mã hs của dầu nhớtall)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-4T PREMIUM 20W40 API SL JASO MA2 24X0.8L... (mã hs dầu nhớt4t pre/ mã hs của dầu nhớt4t)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TOP STAR HYDRAULIC OIL AW 68 200L... (mã hs dầu nhớttop st/ mã hs của dầu nhớttop)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-MAXPRO1 MX 8000 4T SAE 10W40 API SN JASO MA2 12X0.8L... (mã hs dầu nhớtmaxpro/ mã hs của dầu nhớtmax)
- Mã HS 27101990: Oil SAE 90- Dầu cầu 90... (mã hs oil sae 90 dầu/ mã hs của oil sae 90)
- Mã HS 27101990: Dầu nhẹ dạng lỏng, WHITE OIL LILY-100, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhẹ dạng lỏ/ mã hs của dầu nhẹ dạng)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công chế biến cao su CAST (Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ có hàm lượng từ 70% trở lên)- hàng mới 100%... (mã hs dầu gia công ch/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101990: RUBBER PROCESSING OIL DIANA PROCESS OIL PR-90 Dầu hoá dẻo cao su (Mineral oil 100%) (có nguồn gốc từ dầu mỏ); (1 Thùng 200 lít)... (mã hs rubber processi/ mã hs của rubber proce)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt, SAMIC CUT ACE 8F, 200L/DRUM... (mã hs dầu cắt samic/ mã hs của dầu cắt sam)
- Mã HS 27101990: Dầu tách nước SAMIC COOL ACE S-365, 200L/DRUM... (mã hs dầu tách nước s/ mã hs của dầu tách nướ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực, DAPHNE SUPER HYDRO 46A, 200L/DRUM... (mã hs dầu thủy lực d/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27102000: Dầu chống gỉ 32 (20 Lit/can), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ 32/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27102000: Dầu chống gỉ CX (200 Lit/Drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ cx/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27102000: Dầu cắt gọt AX-62 (200 Lit/Drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt ax/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27102000: Chất làm mềm cao su (dầu mỏ), CAS NO: 64742-54-7, dùng trong sản xuất đế giầy. Mới 100%.... (mã hs chất làm mềm ca/ mã hs của chất làm mềm)
- Mã HS 27111100: Gas khí hoá lỏng (LPG)... (mã hs gas khí hoá lỏn/ mã hs của gas khí hoá)
- Mã HS 27111100: Khí gas bình (LPG). Hàng mới 100%... (mã hs khí gas bình l/ mã hs của khí gas bình)
- Mã HS 27111100: Khí ga hóa lỏng LPG mục đích sử dụng dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất mô tơ, hàng mới 100%... (mã hs khí ga hóa lỏng/ mã hs của khí ga hóa l)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini/Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini/hà/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27111100: Khí dầu mỏ (gas) hóa lỏng LPG thành phần chính là propan và butan (50/50) dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ gas/ mã hs của khí dầu mỏ)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini (525ml) (đơn vị tính 1 Bình1 PCE). Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini 5/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27111200: Khí hóa lỏng LPG... (mã hs khí hóa lỏng lp/ mã hs của khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111200: Khí chuẩn PROPANE-CAS: 74-98-6, ký hiệu R290, chứa trong chai thép 118L- HS: 73110029, mới 100%... (mã hs khí chuẩn propa/ mã hs của khí chuẩn pr)
- Mã HS 27111200: Khí Propan tinh khiết 95%(Propan thương phẩm) CAS: 74-98-6, đóng trong bình 800L, trọng lượng 330 kg/thùng, 8 thùng, dùng trực tiếp cho lò tôi- thấm chi tiết, dụng cụ làm từ thép, mới 100%,... (mã hs khí propan tinh/ mã hs của khí propan t)
- Mã HS 27111200: Khí Propane (C3H8)- Bulk dùng làm khí đốt công nghiệp.Mã CAS:74-98-6.Hàng mới 100%... (mã hs khí propane c3/ mã hs của khí propane)
- Mã HS 27111300: Khí gas hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gas hóa lỏn/ mã hs của khí gas hóa)
- Mã HS 27111300: Bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- Butan thương phẩm đóng trong lon dùng cho bếp ga du lịch, 520ml/lon, áp suất 3 bar, 28 lon/thùng. NSX: Taeyang Corporation. Mới 100%... (mã hs bình chứa khí d/ mã hs của bình chứa kh)
- Mã HS 27111300: Khí gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gaz hóa lỏn/ mã hs của khí gaz hóa)
- Mã HS 27111410: Khí Etylen C2H4 Chai 50L/14.5kg... (mã hs khí etylen c2h4/ mã hs của khí etylen c)
- Mã HS 27111490: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ mã hs của khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Gas (KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG)... (mã hs gas khí dầu mỏ/ mã hs của gas khí dầu)
- Mã HS 27111900: Bình ga mini 250g, thành phần: gas hóa lỏng, hỗn hợp của butan và propan (50% butan- 50% propan)... (mã hs bình ga mini 25/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27111900: Dầu chống rỉ RP7 422ml (1 chai 422ml), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27111900: Gas b45kg dùng để phục vụ cho căn tin... (mã hs gas b45kg dùng/ mã hs của gas b45kg dù)
- Mã HS 27111900: LPG bình gas Gia Đình (45kg/bình), (10 bình)... (mã hs lpg bình gas gi/ mã hs của lpg bình gas)
- Mã HS 27111900: Hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- LPG mixture in bulk, thành phần: hỗn hợp của Butan C4 và Propan C3 (C3:C4 50:50+/-20)... (mã hs hỗn hợp khí dầu/ mã hs của hỗn hợp khí)
- Mã HS 27111900: Khí đốt Gas LPG... (mã hs khí đốt gas lpg/ mã hs của khí đốt gas)
- Mã HS 27111900: GAS (LPG); Mới 100%... (mã hs gas lpg; mới/ mã hs của gas lpg; m)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng l/ mã hs của gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Bình ga nhỏ loại dùng 1 lần, 220g, 50ml, chất liệu vỏ bình: thép không rỉ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bình ga nhỏ loạ/ mã hs của bình ga nhỏ)
- Mã HS 27111900: Khí hoá lỏng-khí đốt Gas hoá lỏng LPG (Gas xưởng/gas bình, 50kg/binh) (3215001002)... (mã hs khí hoá lỏngkh/ mã hs của khí hoá lỏng)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng- LPG... (mã hs gas hóa lỏng l/ mã hs của gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: LPG IN BULK (Khí đốt Gas hoá lỏng LPG),Hàng mới 100%... (mã hs lpg in bulk kh/ mã hs của lpg in bulk)
- Mã HS 27111900: GAS- HÓA LỎNG (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng/ mã hs của gas hóa lỏn)
- Mã HS 27111900: Khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) LPG.... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ mã hs của khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Khi Gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane), KW... (mã hs khi gaz hóa lỏn/ mã hs của khi gaz hóa)
- Mã HS 27111900: Gas bình (khí gas hóa lỏng). Hàng mới 100%... (mã hs gas bình khí g/ mã hs của gas bình kh)
- Mã HS 27111900: Khí CH4... (mã hs khí ch4/ mã hs của khí ch4)
- Mã HS 27112190: Bình ga mini... (mã hs bình ga mini/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên (dạng khí) Natural Gas- đơn giá thực tế 14,501.448242 vnd/kg... (mã hs khí tự nhiên d/ mã hs của khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (4.253,758 MMBTU 16.366,950 M3),hàng mới 100%... (mã hs khí cng 4253/ mã hs của khí cng 42)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (356,664 MMBTU 5265.33 M3). Hàng không phải tiền chất CN, hóa chất nguy hiểm. hàng mới 100%... (mã hs khí cng 35666/ mã hs của khí cng 356)
- Mã HS 27112900: Môi chất lạnh R 410 a (Dupon) (Hàng mới 100%)... (mã hs môi chất lạnh r/ mã hs của môi chất lạn)
- Mã HS 27112900: Bình gas mini(Hàng mới 100%)... (mã hs bình gas minih/ mã hs của bình gas min)
- Mã HS 27121000: Snow White Petroleum Jelly (Vazơlin, chất bôi trơn dùng trong sản xuất công nghiệp)- Hàng mới 100%... (mã hs snow white petr/ mã hs của snow white p)
- Mã HS 27121000: Dầu nhồi OP-100L (Petroleum jelly), không phải dầu thải, dùng làm chất dưỡng cáp sử dụng trong sản xuất cáp sợi quang. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi op100/ mã hs của dầu nhồi op)
- Mã HS 27121000: Dầu nhồi cho ống lỏng Vazơlin (Petroleum Jelly), mã OP-100L, sử dụng để sản xuất cáp quang, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi cho ốn/ mã hs của dầu nhồi cho)
- Mã HS 27121000: Dầu bôi trơn dây thừng (vazơlin) (PETROLEUM JELLY SR-4) (GĐ số: 0440/TB-KĐ4 ngày 09.05.2018)... (mã hs dầu bôi trơn dâ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27121000: Nguyên liệu sản xuất thuốc: MERKUR 500(White Soft Paraffin). Batch No:0000271559. NSX:30/09/2019. HSD: 30/09/2022, Nhà sản xuất: Sasol Wax GmbH-Germany.Hang moi 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27121000: YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC: 98 Drum. Hàng mới 100%... (mã hs yellow vaseline/ mã hs của yellow vasel)
- Mã HS 27122000: Paraffin Wax SPK12 (Sáp Paraffin có hàm lượng dầu dưới 0.75% tính theo trọng lương)(dùng sx nến)... (mã hs paraffin wax sp/ mã hs của paraffin wax)
- Mã HS 27122000: Paraffin wax FRP-140AU (Sáp Paraffin có hàm lượng dầu dưới 0.75% tính theo trọng lương)(dùng sx nến)... (mã hs paraffin wax fr/ mã hs của paraffin wax)
- Mã HS 27122000: Sản phẩm hóa chất Fully Refined Paraffin Wax 58/60, dùng trong công nghiêp. Mã CAS: 8002-74-2... (mã hs sản phẩm hóa ch/ mã hs của sản phẩm hóa)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin dạng nhũ tương AQUAWAX 88 S/S (F3.55) chống thấm nước cho ván dăm.hàng mới 100%.... (mã hs sáp parafin dạn/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0.75% tính theo trọng lượng (RUBBER ANTIOXIDANT/ORDINARY WAX(SUNPRAX-672X)). Mới 100%... (mã hs sáp parafin có/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: AQUAWAX 88 SS Wax Emulsion- Sáp dùng trong sản xuất ván MDF, hàng đóng gói 2 túi nhựa, Hàng mới 100%... (mã hs aquawax 88 ss w/ mã hs của aquawax 88 s)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin,có hàm lượng dầu dưới 0.75% tính theo trọng lượng/ PARAFIN WAX. Nguyên liệu dùng để sản xuất màng bao bì... (mã hs sáp parafincó/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin (Paraffin Wax)- Paraffin Wax 125 (28Kg/Case),7461261. Hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin pa/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin 150F (thành phần: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes)... (mã hs sáp parafin 150/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin Kunlun, sản phẩm mới được sản xuất năm 2019. Dùng trong sản xuất nến. Hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin kun/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Chất PARAFFIN WAX dạng hạt... (mã hs chất paraffin w/ mã hs của chất paraffi)
- Mã HS 27129010: Sáp nến paraffin(150N). Hàng mới 100%... (mã hs sáp nến paraffi/ mã hs của sáp nến para)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin để cố định mẫu, nhiệt độ 56-58 C, code: 00403, 12 túi/hộp (túi 1 kg), nhà sản xuất: HISTOLAB PRODUCTS AB. Hàng mới 100%... (mã hs sáp paraffin để/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin (98% paraffin khoáng)- ANTILUX 654A OIL WAX... (mã hs sáp paraffin 9/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp Parafin-(Dùng bôi trơn khuôn giày)... (mã hs sáp parafindù/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin... (mã hs sáp parafin/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến (White paraffin wax- 50kgs/bag)... (mã hs sáp nến white/ mã hs của sáp nến whi)
- Mã HS 27129010: Phụ gia cao su 1956 (thành phần: Paraffin Waxes (CAS:8002-74-2):70-80%, Microcrystalline waxes (CAS. 64742-42-3):30-20%)... (mã hs phụ gia cao su/ mã hs của phụ gia cao)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin. Mới 100%... (mã hs sáp parafin mớ/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến (FUSHUN 58 DEG.C). Hàng mới 100%... (mã hs sáp nến fushun/ mã hs của sáp nến fus)
- Mã HS 27129010: Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Sáp parafin- N3560 Ozoace-0037 (Mã CAS: 8002-74-2; 63231-60-7; 9002-88-4)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27129010: Chất trợ (SASOLWAX S683) (30-70% Solid saturated, Predominantly Straight Chained Hydro- Carbons- CAS: 8002-74-2, 30-70% Solid saturated, predominantly branched hydrocarbons- CAS: 92045-76-6)... (mã hs chất trợ sasol/ mã hs của chất trợ sa)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin, dùng cho sản xuất lốp xe OKERIN 3614/1H (DMCH000020)... (mã hs sáp parafin dù/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin dùng cho sản xuất lốp xe OZOACE 0701 (DMCH000025)... (mã hs sáp parafin dùn/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: SASOLWAX 1365 (SÁP PARAFFIN DÙNG SẢN XUẤT ĐÈN CẦY) HÀNG MỚI 100%... (mã hs sasolwax 1365/ mã hs của sasolwax 136)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin DIPHENYL GUANIDINE WAX (B10) (KQGD: 2781/ N3.12/TD ngày 23/11/2012)... (mã hs sáp parafin dip/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin toàn tinh thể dạng hạt màu trắng dùng để sản xuất nhựa, cao su... (mã hs sáp parafin toà/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin- Wax (YX-wax), số cas: 8002-74-2, dung để se sợi chỉ, mới 100%... (mã hs sáp parafin wa/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Hóa chất- Sáp Paraffin chống mốc, chống nứt_ CnH2n+224~36_ CAS 8002-74-2... (mã hs hóa chất sáp p/ mã hs của hóa chất sá)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin Wax 135 (thành phần: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes)... (mã hs sáp paraffin wa/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Hỗn hợp sáp polyethylene và sáp paraffin. Chất phụ gia cao su 1956 (thành phần gồm: Paraffin Waxes 70-80%, Microcrystalline waxes: 30-20%) 25KG/BAG... (mã hs hỗn hợp sáp pol/ mã hs của hỗn hợp sáp)
- Mã HS 27129010: Sáp Paraffin đã clo hóa (CHLORINATED PARAFFIN 52 PCT PAYCHLOR 52)... (mã hs sáp paraffin đã/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin đã tinh chế dạng hạt-Chất chống rạn nứt 5880 (B10), (KQPTPL: 8164/TB-TCHQ ngày 08/09/2015), hàng mới... (mã hs sáp parafin đã/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin 29-RA04K dùng để sản xuất linh kiện cao su (thông báo 1289).Hàng mới 100%... (mã hs sáp paraffin 29/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraphin có nhiều công dụng- ANTI BLOOMING AGENT (Giám định số: 0005/N3.13/TĐ, ngày 24/01/2013,hàng không thuộc tiền chất,hóa chất nguy hiểm)... (mã hs sáp paraphin có/ mã hs của sáp paraphin)
- Mã HS 27129010: Sáp PARAFFIN (PARAFFIN WAX)... (mã hs sáp paraffin p/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp vi tinh thể parafin dùng để ngăn ngừa tác động của ánh sáng và ozone hóa cho cao su ANTILUX 654, nsx: Rheinchemie. Hàng mới 100%... (mã hs sáp vi tinh thể/ mã hs của sáp vi tinh)
- Mã HS 27129010: Chất trợ dính dạng lỏng chế phẩm từ sáp parafin thuộc loại dầu khoán trắng, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa (số CAS: White mineral oil & 8042-47-5)(White mineral oil (WHITE MINERAL OIL 200)... (mã hs chất trợ dính d/ mã hs của chất trợ dín)
- Mã HS 27129090: Wax Emulsion (Sáp nhũ tương). Nguyên liệu dùng trong sản xuất ván MDF. Hàng mới 100%... (mã hs wax emulsion s/ mã hs của wax emulsion)
- Mã HS 27129090: Sáp bổ trợ mối hàn Soldering paste YO-037 (tác dụng dưỡng mối hàn) Rosin 40.80%, Wax 30.5%, Liquid paraffin 7.76%, Activator 2.4%, Zinc chloride 1.94%, Ammonium... (mã hs sáp bổ trợ mối/ mã hs của sáp bổ trợ m)
- Mã HS 27129090: Chất chống lão hóa (SK)... (mã hs chất chống lão/ mã hs của chất chống l)
- Mã HS 27129090: Sáp phức hợp COMPOUND WAX (3#) hàm lượng dầu 25- 30%. Hàng mới 100%, TQSX theo TC SH/T0807-2008 của TQ, đồng nhất đóng bao 25kg/bao. Dùng làm phụ gia SX vật liệu nổ công nghiệp... (mã hs sáp phức hợp co/ mã hs của sáp phức hợp)
- Mã HS 27129090: Chất trợ chống trầy xướt dùng cho sơn tĩnh điện- L502 ANTI SCRATCH AGENT (Hàng mới 100%) (CAS: 9002-88-4; Polyethylener)... (mã hs chất trợ chống/ mã hs của chất trợ chố)
- Mã HS 27129090: Sáp parafin OZOACE 0111 dùng cho sản xuất lốp xe DMCH000019... (mã hs sáp parafin ozo/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng- Anti blooming agent (GD1667/N3.11)TD ngay 15/06/2011)... (mã hs sáp khoáng ant/ mã hs của sáp khoáng)
- Mã HS 27129090: Dầu Parafin 150N dùng để sản xuất nến. Hàng mới 100%... (mã hs dầu parafin 150/ mã hs của dầu parafin)
- Mã HS 27129090: Chất chống vàng (hàng mới 100%)- ANTI BLOOMING AGENT (có KQGD: 0458/N3.13/TD của tờ khai 3360/NSX01)... (mã hs chất chống vàng/ mã hs của chất chống v)
- Mã HS 27129090: Sáp dùng trong công nghiệp sản xuất nến: FULLY REFINED PARAFFIN WAX 54/56 DEG.C. Hàng đóng đồng nhất 25kg/carton, tổng 5600 CTNS... (mã hs sáp dùng trong/ mã hs của sáp dùng tro)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng từ dầu mỏ/SUNPRAX 652, hàng mới 100%, mã CAS 8002-74-2... (mã hs sáp khoáng từ d/ mã hs của sáp khoáng t)
- Mã HS 27129090: Sáp nhỏ (sáp dầu khoáng)/ MICRO WAX. Nguyên liệu dùng để sản xuất màng bao bì... (mã hs sáp nhỏ sáp dầ/ mã hs của sáp nhỏ sáp)
- Mã HS 27129090: COMPOUND WAXES(sáp khoáng),dạng thể rắn,mầu nâu hoặc mầu nâu vàng,điểm nóng chảy 65 độ C đến 70 độ C,điểm sáng 250,độ dính 7,5-9,5,TQSX hàng mới 100%.Dùng trong CN QP... (mã hs compound waxes/ mã hs của compound wax)
- Mã HS 27129090: Hóa chất thí nghiệm: Paraffin Liquid- 0 (CAS 8012-95-1),dạng lỏng, 10l/thùng, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất thí ng/ mã hs của hóa chất thí)
- Mã HS 27129090: Sáp than non Bleached Montan wax 813 dùng sản xuất chì màu... (mã hs sáp than non bl/ mã hs của sáp than non)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng vi tinh thể (25kg/ kiện, hàng mới 100%)- SX chất nhũ tương nền dùng trong khai thác mỏ than hầm lò... (mã hs sáp khoáng vi t/ mã hs của sáp khoáng v)
- Mã HS 27129090: CRYSTALLINE WAX(WX-125S)- Sáp tinh thể, dạng lỏng (dùng để sản xuất dầu nhớt công nghiệp), CAS: 8002-74-2; hàng mới 100%.... (mã hs crystalline wax/ mã hs của crystalline)
- Mã HS 27131200: Nguyên liệu được dùng trong sản xuất: Than cốc nhựa chưng Pitch Coke (CAS:64743-05-1) đã nung, Thành phần(F.C 98.8%;Ash 0.35%; V.M 0.75%; S 0.25%; Moisture 0.10%), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu đượ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27131200: Vật tư dùng trong ngành đúc: Chất tăng các bon CPC (Recarburiser CPC) là sản phẩm đi từ cốc dầu mỏ đã nung, dạng mảnh Size: 1.5-10mm.Hàng mới 100% (Theo KQPTPL số 0281/TB-CNHP)... (mã hs vật tư dùng tro/ mã hs của vật tư dùng)
- Mã HS 27131200: Cốc dầu mỏ đã nung GH-CPC- 3, dùng trong ngành đúc, (25kgs/ bao). mới 100%... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ mã hs của cốc dầu mỏ đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường đóng thùng, loại 60/70 có nguồn gốc từ bitumen dầu mỏ (bitumen grade 60/70). Hàng mới 100%.... (mã hs nhựa đường đóng/ mã hs của nhựa đường đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường paving asphalt 60/70N, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường pavi/ mã hs của nhựa đường p)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường nóng lỏng cấp độ 60/70 (bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%. (số lượng x đơn giá theo invoice: MT2,148.679 x USD358 USD769,227.08).... (mã hs nhựa đường nóng/ mã hs của nhựa đường n)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường đặc đóng thùng (Bitumen 60/70). Mới 100%.... (mã hs nhựa đường đặc/ mã hs của nhựa đường đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường 60/70 (không phải dạng tự nhiên, từ bitum dầu mỏ), Hàng phù hợp với tiêu chuẩn 7493-2015 và chỉ thị 13 của bộ GTVT, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường 60/7/ mã hs của nhựa đường 6)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường đóng thùng UAE loại 60/70,mới 100%... (mã hs nhựa đường đóng/ mã hs của nhựa đường đ)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường 60/70, hàng phù hợp với tcvn 7493-2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường 60/7/ mã hs của nhựa đường 6)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường (asphalt) dạng khối, màu đen, dùng sản xuất lốp xe BLOWN ASPHALT(DMCH000026)... (mã hs nhựa đường asp/ mã hs của nhựa đường)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường BITUMEN GRADE 60/70, mới 100%. Hàng phù hợp tiêu chuẩn theo TCVN 7493.2005 chỉ thị 13/CT-BGTVT.... (mã hs nhựa đường bitu/ mã hs của nhựa đường b)
- Mã HS 27149000: Keo Pitch A2 (là Asphalt tự nhiên, CAS: 8052-42-4, 7440-44-0, Mới 100%)... (mã hs keo pitch a2 l/ mã hs của keo pitch a2)
- Mã HS 27150010: Chế phẩm có thành phần chính là bitum BITUMIOUS-40% Bituminous Mineral Spirit 1298/TB-KĐ4 Ngày 28.09.2017... (mã hs chế phẩm có thà/ mã hs của chế phẩm có)
- Mã HS 27150090: Chất phun gầm màu đen (Hộp 20L)- Dùng cho ngành ô tô- P338-PJ-1225/20L- Hiệu LIC- A/D SEMI GLOSSY BLACK 20 LITRE.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 25- <50%... (mã hs chất phun gầm m/ mã hs của chất phun gầ)
- Mã HS 27150090: Chất chống thấm (chế phẩm từ bitum, dùng để quét trực tiếp lên các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước) Flintkote No.3 3.5 Litre (1 thùng4 Lon: G.W 15.40 kg, N.W 14 kg), hàng mới 100%... (mã hs chất chống thấm/ mã hs của chất chống t)
- Mã HS 27150090: Dung dịch Bitum Nirol-W (Primer Water Base),dùng để quét lót chống thấm (18kg/thùng).Hàng do MODERN WATERPROOFING COMPANY sản xuất.Hàng mới 100%.... (mã hs dung dịch bitum/ mã hs của dung dịch bi)
- Mã HS 27150090: Rubberised Bitumen Emulsion (103RC) (200kg/drum) _ Chế phẩm chứa Bitum dựa trên asphall tự nhiên, thường được dùng để chống thấm trong ngành xây dựng. Đã có KQGĐ Số 566/TB-TCHQ ngày 24/01/2019.... (mã hs rubberised bitu/ mã hs của rubberised b)
- Mã HS 27150090: Dầu hóa dẻo cao su PSP-LPCA002 (thành phần 40%~50% sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ, 40%~50% nhựa đường)/ DMCH000058; 0.908 USD/kgm... (mã hs dầu hóa dẻo cao/ mã hs của dầu hóa dẻo)
- Mã HS 27150090: Chất Feba dùng để phủ khe cầu đường, là hỗn hợp bitum có thành phần chính là asphalt, CAS: 64741-56-6 20kg/bao, tổng 1250 bao. Hàng mới 100%... (mã hs chất feba dùng/ mã hs của chất feba dù)
- Mã HS 27150090: Hợp chất chống thấm Bitum dạng lỏng Pentens T-100 (20kg/thùng), Cas No: 24937-78-8, mới 100%... (mã hs hợp chất chống/ mã hs của hợp chất chố)
- Mã HS 27160000: Năng lượng điện tháng 11/2019... (mã hs năng lượng điện/ mã hs của năng lượng đ)
- Mã HS 27011100: Than Anthracite lọc nước, ES: 0.7-3.0 mm. F: 160USD... (mã hs than anthracite/ mã hs của than anthrac)
- Mã HS 27011100: Than cục Hòn Gai số 5 (Cục 5a.1) Độ tro 7%max, độ ẩm 5%max, chất bốc 7%max, lưu huỳnh 0.65%max, nhiệt năng 7900-8100Kcal/kg, cỡ hạt 6-18mm... (mã hs than cục hòn ga/ mã hs của than cục hòn)
- Mã HS 27011100: Than cám 3b.2 (Độ tro 13-16%, cỡ hạt 0-15 mm, nhiệt năng 6600 Kcal/kgmin, độ ẩm 8.5% max, chất bốc 5%max, lưu huỳnh 1,3%max)... (mã hs than cám 3b2/ mã hs của than cám 3b)
- Mã HS 27011100: Than cục 4a.3 (Độ tro 7,01-10%, cỡ hạt 15-40mm, nhiệt năng 7150 Kcal/kgmin, độ ẩm 5% max, chất bốc 5%max, lưu huỳnh 1,3%max)... (mã hs than cục 4a3/ mã hs của than cục 4a)
- Mã HS 27011100: Than cám HG số 8 (cám 3b.1) Độ tro 13.01-15.0%, độ ẩm 8%max, chất bốc 8% max, lưu huỳnh 0.6%max, cỡ hạt 0-15mm, nhiệt năng 7201-7400Kcal/kg... (mã hs than cám hg số/ mã hs của than cám hg)
- Mã HS 27011100: Than cám Hòn Gai số 9A-Cám 3c.1: Cỡ hạt 0-15mm; Độ ẩm 8.5%max; Độ tro 16.01-19%; Chất bốc 8%max; Lưu huỳnh 0,65%max; Nhiệt Năng 6.751 Kcal/kg min... (mã hs than cám hòn ga/ mã hs của than cám hòn)
- Mã HS 27011100: Than cục Vàng Danh 15-40mm- Cục 4b.3 (Cỡ hạt 15-40mm; Độ ẩm 5%max; Độ tro 10,01%-13%; Chất bốc 5,0%max; Lưu huỳnh 1,3%max; Nhiệt Năng 6.850Kcal/kg min;%... (mã hs than cục vàng d/ mã hs của than cục vàn)
- Mã HS 27011900: Than đá Malaysia, (than đá loại khác, không phải than Antraxit). Nhiệt lượng 4594 kcal/kg, độ ẩm 30.90%... (mã hs than đá malaysi/ mã hs của than đá mala)
- Mã HS 27011900: Bột than... (mã hs bột than/ mã hs của bột than)
- Mã HS 27011900: Than đốt các loại (than cám), Hàng mới 100%... (mã hs than đốt các lo/ mã hs của than đốt các)
- Mã HS 27011900: Than nhiệt Indonesia (Than đá loại khác) (không phải than Antraxit): kích thước hạt 0-50mm, bốc 40-44%, nhiệt năng 4000-4100 kcal/kg. Hàng mới 100%... (mã hs than nhiệt indo/ mã hs của than nhiệt i)
- Mã HS 27012000: Than cám 5A.1 (Cỡ hạt < hoac 15mm. độ tro khô TB: 8.5%, độ ẩm TB: 8.5%, chất bốc hơi TB: 6.5%,lưu huỳnh chung khô TB: 0.65%, trị số tỏa nhiệt toàn phần khô > 5600 cal/g). Hang moi 100%... (mã hs than cám 5a1/ mã hs của than cám 5a)
- Mã HS 27030010: Than bùn đã qua xử lý, dùng làm phân bón, được đóng vào bao 15 kg. Mới 100%... (mã hs than bùn đã qua/ mã hs của than bùn đã)
- Mã HS 27060000: Hắc ín chưng cất từ than đá (COAL TAR OIL) có chứa thành phần: nhựa đường: 54-55%, Naphthalene:8-12%, Phenatrene: 4,5-5%,dung sai khối lượng: +-5%... (mã hs hắc ín chưng cấ/ mã hs của hắc ín chưng)
- Mã HS 27071000: Dầu nhẹ-LIGHT OIL (CRUDE BENZENE), thành phần chính: Benzene: 74.932%, Toluene: 13.14%, nguyên liệu để sản xuất hóa chất... (mã hs dầu nhẹlight o/ mã hs của dầu nhẹligh)
- Mã HS 27072000: Hóa chất Toluen TN 500ml/ 1 chai, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất toluen/ mã hs của hóa chất tol)
- Mã HS 27073000: Xylene (C8H10), 175KG/DRUM.Hàng mới 100%... (mã hs xylene c8h10/ mã hs của xylene c8h1)
- Mã HS 27073000: DUNG MÔI XYLENE C8H10 CAS: 1330-20-7 (Dung môi dùng để pha sơn)... (mã hs dung môi xylene/ mã hs của dung môi xyl)
- Mã HS 27073000: Xylen 500 ml/lọ, hàng mới 100%... (mã hs xylen 500 ml/lọ/ mã hs của xylen 500 ml)
- Mã HS 27075000: Hỗn hợp hydrocarbon thơm xylene, hàng mới 100%. Số cas: 1330-20-7... (mã hs hỗn hợp hydroca/ mã hs của hỗn hợp hydr)
- Mã HS 27075000: Dung môi công nghiệp Xylene (Mixed Xylene), CTHH: C8H10, mã cas: 108-38-3, 179 kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi công n/ mã hs của dung môi côn)
- Mã HS 27079990: Dung môi Solvent (dung môi tẩy rửa), hàng mới 100%... (mã hs dung môi solven/ mã hs của dung môi sol)
- Mã HS 27079990: Dầu không mùi 80 (dùng để pha mực in)... (mã hs dầu không mùi 8/ mã hs của dầu không mù)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ SƯ TỬ ĐEN (LÔ 15-1)... (mã hs dầu thô sư tử đ/ mã hs của dầu thô sư t)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ ĐẠI HÙNG... (mã hs dầu thô đại hùn/ mã hs của dầu thô đại)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ BẠCH HỔ... (mã hs dầu thô bạch hổ/ mã hs của dầu thô bạch)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ CHIM SÁO... (mã hs dầu thô chim sá/ mã hs của dầu thô chim)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ RẠNG ĐÔNG... (mã hs dầu thô rạng đô/ mã hs của dầu thô rạng)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ THĂNG LONG... (mã hs dầu thô thăng l/ mã hs của dầu thô thăn)
- Mã HS 27090020: HẢI THẠCH CONDENSATE... (mã hs hải thạch conde/ mã hs của hải thạch co)
- Mã HS 27101212: Xăng A95, xăng động cơ không chì,xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs xăng a95 xăng/ mã hs của xăng a95 xă)
- Mã HS 27101223: Xăng không pha chì, dùng để test mẫu, 2 lít/can, có 8 can. mới 100%... (mã hs xăng không pha/ mã hs của xăng không p)
- Mã HS 27101223: Xăng 95, dùng để pha sơn Bạch tuyết, dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs xăng 95 dùng đ/ mã hs của xăng 95 dùn)
- Mã HS 27101224: Petrol (Xăng) RON95,Hàng mới 100%... (mã hs petrol xăng r/ mã hs của petrol xăng)
- Mã HS 27101224: XĂNG KHÔNG CHÌ MOGAS 92 RON UNLEADED, SL:251.87 MTS +/-10%, TG:159,856.85USD, TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062051963... (mã hs xăng không chì/ mã hs của xăng không c)
- Mã HS 27101224: XĂNG MOGAS 92 RON UNLEADED, SL:714,67 MTS (+/-10%), TG: 462,375.77 USD.TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062040543... (mã hs xăng mogas 92 r/ mã hs của xăng mogas 9)
- Mã HS 27101224: XANG DONG CO KHONG PHA CHI RON 92 (92 Ron Unleaded Gasoline)... (mã hs xang dong co kh/ mã hs của xang dong co)
- Mã HS 27101225: Xăng E5 RON 92-II, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100%... (mã hs xăng e5 ron 92/ mã hs của xăng e5 ron)
- Mã HS 27101250: Dầu tẩy-CLEAN CLEAING NAPHTHA... (mã hs dầu tẩyclean c/ mã hs của dầu tẩyclea)
- Mã HS 27101250: Cồn dấu TAT-SOL-1-32 (55ml/box), hãng sx Shachibata, là dung môi dùng để pha loãng mực in hoặc tẩy rửa bề mặt đã in mực TAT.gồm 65%-75% ethoxypropan và 25%-35% propanol... (mã hs cồn dấu tatsol/ mã hs của cồn dấu tat)
- Mã HS 27101250: Dung môi trắng White Spirit (D3040), mã cas: 64742-82-1, 160 kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi trắng/ mã hs của dung môi trắ)
- Mã HS 27101250: Dầu chống gỉ Exxsol D40 (Chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ; 15kg/thùng) hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ ex/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101250: Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/200L)... (mã hs dung môi công n/ mã hs của dung môi côn)
- Mã HS 27101260: Dung môi dầu nhẹ tẩy rửa BASESOLVENT 21 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dung môi dầu nh/ mã hs của dung môi dầu)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại FCCO Clean M200 LB (12 can/hộp), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm làm sạ/ mã hs của chế phẩm làm)
- Mã HS 27101260: Dung môi pha sơn No.4 (15kg/can)... (mã hs dung môi pha sơ/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 27101260: Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 297 (140kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ mã hs của chất xử lýd)
- Mã HS 27101260: Dung môi EXXSOL HEXANE FLUID BULK... (mã hs dung môi exxsol/ mã hs của dung môi exx)
- Mã HS 27101260: Chất tẩy Naptha (Cleaning Naphtha)... (mã hs chất tẩy naptha/ mã hs của chất tẩy nap)
- Mã HS 27101260: EXXSOL DSP 80/100 (Dung môi nhẹ khác, dùng trong ngành công nghiệp sơn), 135kg/ phuy. Hàng mới 100%... (mã hs exxsol dsp 80/1/ mã hs của exxsol dsp 8)
- Mã HS 27101260: Chất làm sạch bề mặt kim loại (FCCO CLEAN M200 LB) dạng xịt, (hỗn hợp dung môi thuộc phân đoạn dầu nhẹ và hỗn hợp khí dầu mỏ propan,isobuten, butan) 12 can/hộp, 591,4 ml/can, hàng mới 100%... (mã hs chất làm sạch b/ mã hs của chất làm sạc)
- Mã HS 27101260: Dung môi S97... (mã hs dung môi s97/ mã hs của dung môi s97)
- Mã HS 27101260: Chất tẩy rửa Isopar.L... (mã hs chất tẩy rửa is/ mã hs của chất tẩy rửa)
- Mã HS 27101260: Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG... (mã hs chất làm sạch l/ mã hs của chất làm sạc)
- Mã HS 27101270: Dầu trắng SA-6. Hàng mới: 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ mã hs của dầu trắng sa)
- Mã HS 27101270: Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn dầu nhẹ.hàng mới 100%, quy cách 140 kg/phuy... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101270: Chất tẩy rửa HD_233M (140KG/thùng)... (mã hs chất tẩy rửa hd/ mã hs của chất tẩy rửa)
- Mã HS 27101299: Dầu Daphne Multi Way 68MT maker Idemitsu... (mã hs dầu daphne mult/ mã hs của dầu daphne m)
- Mã HS 27101299: DUNG MÔI (Dung dịch dùng để pha sơn, thành phần 70% trở lên có nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dung môi dung/ mã hs của dung môi du)
- Mã HS 27101299: Sản phẩm xử lý bề mặt NOX-RUST R823SV có hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ(18 lit/can)... (mã hs sản phẩm xử lý/ mã hs của sản phẩm xử)
- Mã HS 27101941: Dầu máy may ZC15- Sewing oil ZC15 (1 phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy may zc1/ mã hs của dầu máy may)
- Mã HS 27101941: Dầu động cơ CF4/15W-40- Engine oil CF4/15W-40 (18L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ cf4/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101941: CHẤT PHỤ TRỢ CHẾ BIẾN: NA-80... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Canary CS68... (mã hs dầu nhờn canary/ mã hs của dầu nhờn can)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Corena S3 R32... (mã hs dầu nhờn corena/ mã hs của dầu nhờn cor)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy bơm chân không, P/N: 017-30159-03. HSX: Shimadzu... (mã hs dầu cho máy bơm/ mã hs của dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực- Hydraulic Oil HM68 (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu trục R12-LA76012 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn các trục máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trục r12la/ mã hs của dầu trục r12)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát đặc biệt LB73675 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn và làm mát máy công cụ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát đặc/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực 32 AW-LA67032 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn cho các hệ thống thủy lực. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực 32/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực SPL HYDREX EN 46 (208 lít/ 1 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực sp/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhiệt máy ép lớp DR320K (1 phuy200L), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhiệt máy é/ mã hs của dầu nhiệt má)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (ROTARY) HIREN-77... (mã hs dầu oil rotary/ mã hs của dầu oil rot)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (BOOSTER) HIREN-100... (mã hs dầu oil booste/ mã hs của dầu oil boo)
- Mã HS 27101943: Nhớt Tonna S2M 68... (mã hs nhớt tonna s2m/ mã hs của nhớt tonna s)
- Mã HS 27101943: Nhớt CASTROL HYSOL MB50... (mã hs nhớt castrol hy/ mã hs của nhớt castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, 300ml/hộp, dùng tẩy rửa đồ vật han rỉ (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 300ml// mã hs của dầu rp7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn xilanh ABRO Iubricant (lít/can), (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), dùng để bôi trơn khớp máy, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn xi/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Total Rubia XT 20W50_5L/can... (mã hs dầu nhờn total/ mã hs của dầu nhờn tot)
- Mã HS 27101943: Bình xịt RP7,300g... (mã hs bình xịt rp730/ mã hs của bình xịt rp7)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (Shell)- HLPHM 32.Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực s/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 hàng m/ mã hs của dầu rp7 hàn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy NXL 3000, cho máy nén khí... (mã hs dầu máy nxl 300/ mã hs của dầu máy nxl)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (1 lọ-300ml). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 1 lọ3/ mã hs của dầu rp7 1 l)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Havoline plus 2T(1lít*20 bình/thùng)(50 thùng)(Hàng mới 100%)... (mã hs dầu nhờn havoli/ mã hs của dầu nhờn hav)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Azolla ZS 32 (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total azol/ mã hs của nhớt total a)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt pha nước ENEOS UNISOLUBLE EM-V (18 lit/can). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt pha/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DAPHNE QUENCH GS70 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32730000-20000E020... (mã hs dầu bôi trơn da/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn DIANA FRESIA W-32 DRUM 200L, 200 lit/thùng, hàng mới 100% #36111024-20000E020... (mã hs dầu nhờn diana/ mã hs của dầu nhờn dia)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn IDEMITSU SUPASOL CA25 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100%#36260215-2000SE020... (mã hs dầu bôi trơn id/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SHL COMPRESSOR OIL 32N-1 (20 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu bôi trơn sh/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công kim loại SHL DRAW 15KD (200 lít/thùng), (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu gia công ki/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn MITSUBISHI GENUINE ENGINE OIL CJ4/DH-2 10W-40 F-S DRUM 200L hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)#99990009-20000E020... (mã hs dầu nhờn mitsub/ mã hs của dầu nhờn mit)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE Oil Heavy (208L). Mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt kim loại SUPRACO 1015 (D 200L) hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn (Rimula R510W40) (18Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn rimul/ mã hs của dầu nhờn ri)
- Mã HS 27101943: Nhớt vi sai, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt vi sai hà/ mã hs của nhớt vi sai)
- Mã HS 27101943: Dầu kiểm tra đặc tính-CHARACTERISTIC OIL,hàng mới 100%... (mã hs dầu kiểm tra đặ/ mã hs của dầu kiểm tra)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt:VBC EMCOOL DW-100... (mã hs dầu cắt gọtvbc/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực: VBC HYDRO BH-46V... (mã hs dầu thủy lực v/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO High Quality Gear Oil EP 220 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so hig/ mã hs của dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Super Diesel/Gasoline Engine Oils API CF/SF SAE 20W50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so sup/ mã hs của dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Lube High Speed Heavy-Duty Engine Oils API CF/SF SAE 50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so lub/ mã hs của dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Extra Premium-Duty Engine Oils Turbo API CH-4/SJ SAE 20W50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so ext/ mã hs của dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Smart Silver I Super Diesel/Gasoline Engine Oils API CF/SF SAE 20W-50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn smart/ mã hs của dầu nhờn sma)
- Mã HS 27101943: Dầu chịu nhiệt động cơ, dạng lỏng 5l. Mới 100%... (mã hs dầu chịu nhiệt/ mã hs của dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 250022-669 (19Lít/thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu máy 250022/ mã hs của dầu máy 2500)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Daphne Alpha Soluble CZ Idenmitsu... (mã hs dầu cắt gọt dap/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Daphne Mechanicl Oil 100, maker Idenmitsu... (mã hs dầu thủy lực da/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt CASTROL ACTIV VISTRA 20W50 (1L x 24chai/thùng) 60 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt castro/ mã hs của dầu nhớt cas)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ WD-40 412ML/Bình;dùng để chống rỉ khuôn;mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Delvac Super 20W-50 208LT/Drum (DrumUnit)... (mã hs dầu mobil delva/ mã hs của dầu mobil de)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXAS Texmarine 300 SAE40, 200L/ PHUY, HÀNG MỚI 100%, NHÀ NHẬP KHẨU CTY TNHH ALBERTA VIỆT NAM... (mã hs dầu nhờn texas/ mã hs của dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu chân không LVO100 (5 lít/can).hiệu: LEYBOLD Hàng mới 100%... (mã hs dầu chân không/ mã hs của dầu chân khô)
- Mã HS 27101943: Dầu rãnh trượt ENEOS UNIWAY XS68 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu rãnh trượt/ mã hs của dầu rãnh trư)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Rarus SHC 1026 (20L/xô, có nguồn gốc từ dầu mỏ), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil rarus/ mã hs của dầu mobil ra)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa VBC CLEAN CPS-44V, Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa vbc cle/ mã hs của dầu rửa vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ VBC RUSTOP P-DBH(N). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ vb/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu dập VBC FL-10W- Hàng mới 100%... (mã hs dầu dập vbc fl/ mã hs của dầu dập vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BW FORMER FL-1M.Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt bw/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực VBC HYDRO BHW-68.Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực vb/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu GS Hydro XW150(E) 200L... (mã hs dầu gs hydro xw/ mã hs của dầu gs hydro)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(dầu bôi trơn)... (mã hs dầu rp7dầu bôi/ mã hs của dầu rp7dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WD-40, 412ml. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn wd/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Hydol Way 220X (20 lit/can) (Dầu bôi trơn chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), đã được nộp thuế môi trường khi nhập từ nước ngoài về. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hy/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Turbine Turbine oil L-TSA32- 200L/Drum " hàng mới 100%, Giá trên đã bao gồm thuế Môi Trường 2000đ/Lit... (mã hs dầu turbine tur/ mã hs của dầu turbine)
- Mã HS 27101943: Shell Tellus S2 M32 (dầu thủy lực) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tellus s2/ mã hs của shell tellus)
- Mã HS 27101943: Shell Tonna S3 M68 (Dầu bôi trơn đường trượt) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tonna s3/ mã hs của shell tonna)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ: VBC RUSTOP P-DBHAV.Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ v/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tách khuôn VBC DIELUBE-1900N. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tách khuôn/ mã hs của dầu tách khu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Neovac Mr-250Hãng sản xuất:Moresco/JapanĐóng gói:20 lít/can... (mã hs dầu bôi trơn ne/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE VG32. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte v/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu Total Multis 0A. Hàng mới 100%... (mã hs dầu total multi/ mã hs của dầu total mu)
- Mã HS 27101943: Nhớt CRB15/40 (5L/can)... (mã hs nhớt crb15/40/ mã hs của nhớt crb15/4)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Ecocool 600 NBF-K-205L (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu cắt gọt eco/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực AW 32 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu thủy lực aw/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu số, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu số dùng ch/ mã hs của dầu số dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt thủy lực Hyspin AWS 68 Castrol 209L/(thùng,phuy), Bitum >70%, dạng thùng, phuy, trọng lượng tịnh 209kg/(thùng,phuy), số lượng 20 (thùng,phuy), tổng trọng lượng 4,180kg, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dầu nhớt thủy l/ mã hs của dầu nhớt thủ)
- Mã HS 27101943: Dầu Máy-DAPHNE SUPER SCREW 32, Dùng để bôi trơn. 20 lít/ thùng... (mã hs dầu máydaphne/ mã hs của dầu máydaph)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Velocite No.6.Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil veloc/ mã hs của dầu mobil ve)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may trắng, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy may trắ/ mã hs của dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro 40 XL 40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì phuy 208 lít (15 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro 4/ mã hs của dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ có chứa hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ NONRUSTER P307NV (200 lít/ Thùng)... (mã hs dầu chống gỉ có/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn OMEGA 399 450ML 24 lọ/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn om/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén khí Hitachi loại 20 lít/thùng, P/N: 55173321,(New Hiscrew Oil Next 20L). Hàng Mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Transtec 5 80w90, 4 Lít/Can, dùng để bôi trơn cho các bộ truyền động của xe múc Doosan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt transt/ mã hs của dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3000 PLUS 4T 10W30 20X1L... (mã hs dầu nhớt 3000 p/ mã hs của dầu nhớt 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn KAYABA OIL G-10 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)#30465008-2000ME020... (mã hs dầu nhờn kayaba/ mã hs của dầu nhờn kay)
- Mã HS 27101943: Dầu mỡ 2# 16 lít/ can... (mã hs dầu mỡ 2# 16 lí/ mã hs của dầu mỡ 2# 16)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu, dùng cho xe nâng CPCD50. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng c/ mã hs của dầu cầu dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn HONDA 5W-30 FEO-02M (VNM) ISO TANK 22KL, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #30489008-05000E000... (mã hs dầu nhờn honda/ mã hs của dầu nhờn hon)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dù/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Bright-Cut AH (208LM ML3). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn br/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền nhiệt ELF Matic G3... (mã hs dầu truyền nhiệ/ mã hs của dầu truyền n)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền động Tranself Type B80 W90... (mã hs dầu truyền động/ mã hs của dầu truyền đ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực dùng cho động cơ tàu biển Visga 46... (mã hs dầu thủy lực dù/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Vactra Oil No.2 208LT/Drum... (mã hs dầu mobil vactr/ mã hs của dầu mobil va)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ Antirust Terami SC-W (200 lít/phuy), Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ an/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn khí nén 130; Model: L-DAB 150; Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn kh/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu SHL PUNCH Q4T. Hàng mới 100%... (mã hs dầu shl punch q/ mã hs của dầu shl punc)
- Mã HS 27101943: Dầu trơn chỉ Silicone extra 105A... (mã hs dầu trơn chỉ si/ mã hs của dầu trơn chỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Ilocut 603 (209 Lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn ilocut/ mã hs của dầu nhờn ilo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Hyspin AWS 46 (209 Lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn hyspin/ mã hs của dầu nhờn hys)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Turbo T46 (209 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell turb/ mã hs của nhớtshell t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Corena S3 R46 (20 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell core/ mã hs của nhớtshell c)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Tellus S2 MX 68 (209 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell tell/ mã hs của nhớtshell t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Rimula R4 X 15W-40 (18 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell rimu/ mã hs của nhớtshell r)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL TIXO STAINLESS 22 (208L/PHUY)... (mã hs nhớt total tixo/ mã hs của nhớt total t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Mobil Rarus 429 (208 L/Thùng)... (mã hs nhớtmobil raru/ mã hs của nhớtmobil r)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Turbo T68... (mã hs dầu shell turbo/ mã hs của dầu shell tu)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ 24 chai/ hộp (500ml/chai)... (mã hs dầu chống gỉ 24/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Alpha SP 460 hàng mới 100%... (mã hs dầu alpha sp 46/ mã hs của dầu alpha sp)
- Mã HS 27101943: Dầu total carter Ep150, hàng mới 100%... (mã hs dầu total carte/ mã hs của dầu total ca)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Tellus S2 MX32 (có hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn te/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Kixx Gear EP 220- 200L... (mã hs dầu kixx gear e/ mã hs của dầu kixx gea)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SLID FILM 68 200L... (mã hs dầu nhớt slid f/ mã hs của dầu nhớt sli)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt RUBRIC HM 100 200L... (mã hs dầu nhớt rubric/ mã hs của dầu nhớt rub)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực HM68- Hydraulic oil HM68 (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hm/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng HD150- Gear oil HD150 (1 phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng h/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Spider SAE 50 (18L/xô) 4 xô; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt spider/ mã hs của dầu nhớt spi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Havoline Plus 2T (1L x 20 bình/thùng) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt havoli/ mã hs của dầu nhớt hav)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MT OIL PROTECT 50 200L VN... (mã hs dầu nhớt mt oil/ mã hs của dầu nhớt mt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Alexia 40. Bao bì phuy 200L (số lượng 31 phuy).Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn alexia/ mã hs của dầu nhờn ale)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt EF-2000E CUTTING OIL EF-2000E 1 phuy 200 lít... (mã hs dầu cắt gọt ef/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu castrol... (mã hs dầu castrol/ mã hs của dầu castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2MX 100-D209L (dầu bôi trơn 209 lít/phuy, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu tellus s2mx/ mã hs của dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Tellus S2 MX 46 (209 L/Drum)... (mã hs nhớt shell tell/ mã hs của nhớt shell t)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực, dùng cho xe nâng... (mã hs dầu thủy lực d/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu HITACHI Hiscrew (20 Lít/ thùng) dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hitachi his/ mã hs của dầu hitachi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn bôi trơn dùng cho máy nén khí HITACHI, P/N: 55173321 (20 lít/thùng), Mới 100%... (mã hs dầu nhờn bôi tr/ mã hs của dầu nhờn bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu sên xích CH-320. Hàng mới 100%... (mã hs dầu sên xích ch/ mã hs của dầu sên xích)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn thủy lực Mobil DTE 10 Excel 68, 208 lít/phuy, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn thủy l/ mã hs của dầu nhờn thủ)
- Mã HS 27101943: Train oil ATF220- Dầu số tự động AT20... (mã hs train oil atf22/ mã hs của train oil at)
- Mã HS 27101943: Motor oil 20W-50- Dầu máy cantex vàng 20W-50... (mã hs motor oil 20w5/ mã hs của motor oil 20)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Kobelco, dầu bôi trơn, thành phần dầu mỏ trên 70% trọng lượng, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy kobelco/ mã hs của dầu máy kobe)
- Mã HS 27101943: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu bôi trơn trục lăn, hàng mới 100%,... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt RELIACUT DS10 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu cắt reliacu/ mã hs của dầu cắt reli)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt RELIACUT AH10 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu cắt gọt rel/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu SK ZIC Supervis AW 46... (mã hs dầu sk zic supe/ mã hs của dầu sk zic s)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn P-10... (mã hs dầu bôi trơn p/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (Chain and Rope Lube Spray- 400 ml)... (mã hs dầu bôi trơn c/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ Yushiron cut ABAS BZ 731J (200 lít/thùng) (dầu bôi trơn 80%, dầu thực vật 15%, phụ gia 5%)... (mã hs dầu cắt có chứa/ mã hs của dầu cắt có c)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tona S2 M68 (xô 20L) (dầu bôi trơn dùng cho máy thủy lực, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt ISO 68, mới 100%... (mã hs dầu shell tona/ mã hs của dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Macron 401 F32 (phuy 205L) (dầu bôi trơn dùng cho máy cắt gọt kim loại, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt 32, mới 100%... (mã hs dầu shell macro/ mã hs của dầu shell ma)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTIGRADE D-TURBO 10W30 12X1L... (mã hs dầu nhớt multig/ mã hs của dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn R-570- Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn r/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Shell Corena (S3-R32) (dầu bôi trơn có chứa hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng cho máy nén khí)... (mã hs dầu máy shell c/ mã hs của dầu máy shel)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt động cơ tàu biển Castrol SPHEEROL SX 2 18KG/PAIL. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt động c/ mã hs của dầu nhớt độn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 1L/ lọ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn 1l/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP 7 300g//RP Oil (300g), Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp 7 300g/// mã hs của dầu rp 7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn IDEMITSU DIESEL CK-4/SN 15W-40 PAIL 20L, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #30180135-52000E020... (mã hs dầu nhờn idemit/ mã hs của dầu nhờn ide)
- Mã HS 27101943: Nhớt bôi trơn động cơ, ký hiệu 68, 200L/thùng. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs nhớt bôi trơn đ/ mã hs của nhớt bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE 24, 208LT, DR (208 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte 2/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn xi lanh máy tàu thủy, SAE 50 sử dụng tốc độ thấp- độ kiềm rất cao trị số BN 70 (NAVIGO MCL Extra), 205 Lit/Thùng phuy, mới 100%... (mã hs dầu nhờn xi lan/ mã hs của dầu nhờn xi)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Cirkan C 32 (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total cirk/ mã hs của nhớt total c)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Hydroseal G3H (167 kg/phuy)... (mã hs nhớt total hydr/ mã hs của nhớt total h)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Morlina S2 BL 10 (209 lít/phuy)... (mã hs nhớt shell morl/ mã hs của nhớt shell m)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng công nghiệp ENEOS BONNOC TS220 (18 lít/Can)... (mã hs dầu bánh răng c/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu tôi QUT 305-02 có chức năng làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tôi qut 305/ mã hs của dầu tôi qut)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt: VBC CUT PINE-750 NT... (mã hs dầu cắt gọt vb/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn- Nhớt lạnh Suniso 4GS (2 phuy/ 400 lít)... (mã hs dầu nhờn nhớt/ mã hs của dầu nhờn nh)
- Mã HS 27101943: DẦU CẮT (1 THÙNG 18 LÍT)-FS4000321... (mã hs dầu cắt 1 thùn/ mã hs của dầu cắt 1 t)
- Mã HS 27101943: Nhớt cầu (dầu bôi trơn)... (mã hs nhớt cầu dầu b/ mã hs của nhớt cầu dầ)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu nhờn: Dầu bôi trơn Bright Quench Oil S 1080 K (200 lit/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu nh/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Nhớt xe nâng castrol... (mã hs nhớt xe nâng ca/ mã hs của nhớt xe nâng)
- Mã HS 27101943: Dầu nước bôi trơn Hàn Quốc 500g, hàng mới 100%... (mã hs dầu nước bôi tr/ mã hs của dầu nước bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (dùng để cắt gọt) RELIASOL C-N (20 lít/ Can)... (mã hs dầu bôi trơn d/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Delo 1000 Marine 40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì phuy 208L (25 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn delo 1/ mã hs của dầu nhờn del)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Shell Tellus S2 MX 68 (209Lit/thùng) (Hàm lượng >70% có nguồn gốc từ dầu mỏ), Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn shell/ mã hs của dầu nhờn she)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn R68 (T/200L) (LA60343)... (mã hs dầu tuần hoàn r/ mã hs của dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu DO dùng bôi trơn động cơ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu do dùng bôi/ mã hs của dầu do dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu (sử dụng cho máy cắt)... (mã hs dầu sử dụng ch/ mã hs của dầu sử dụng)
- Mã HS 27101943: Dầu tổng hợp POE, dùng bôi trơn máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs dầu tổng hợp po/ mã hs của dầu tổng hợp)
- Mã HS 27101943: Nước tẩy rửa 20kg/ thùng... (mã hs nước tẩy rửa 20/ mã hs của nước tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Great Wall 18L/ thùng... (mã hs dầu bôi trơn gr/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn chứa thành phần dầu chiếm từ 90-99% Uniway D32 (20L/can). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ch/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn GLUE SA-6500N, model: 48A100000019-1, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn gl/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (LUBRICATING OIL) A-1259 ALBESCENT, Model: 48D500000001, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn l/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Caltex AW68Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn caltex/ mã hs của dầu nhờn cal)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(300g), Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7300g/ mã hs của dầu rp7300g)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Azolla ZS 68 (1 Phuy208 lít 185kg)... (mã hs dầu nhớt azolla/ mã hs của dầu nhớt azo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt ATF VI 12X1L... (mã hs dầu nhớt atf vi/ mã hs của dầu nhớt atf)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 8100 X-CESS 5W40 12X1L... (mã hs dầu nhớt 8100 x/ mã hs của dầu nhớt 810)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt H-TECH 100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt htech/ mã hs của dầu nhớt ht)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SPECIFIC CRDi DIESEL 5W40 4X4L... (mã hs dầu nhớt specif/ mã hs của dầu nhớt spe)
- Mã HS 27101943: Dầu trắng mekong (200 lít/thùng)... (mã hs dầu trắng mekon/ mã hs của dầu trắng me)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn kobelco (có chứa hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu bôi trơn ko/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số (DXIII) dùng để bôi trơn hộp số cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số dxi/ mã hs của dầu hộp số)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (C340) dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ c3/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu (Ennergear 90GL4) dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu ennerg/ mã hs của dầu cầu enn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Suzuki Genuine Oil 4T 20W-40 MA 1LX24 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #34086255-72400E020... (mã hs dầu nhờn suzuki/ mã hs của dầu nhờn suz)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực ENEOS Super Hyrando 32 (200L) (Gía bán đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường) hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực en/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FS2-7 LUBE 700cc... (mã hs dầu bôi trơn fs/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt lạnh 99S7992... (mã hs nhớt lạnh 99s79/ mã hs của nhớt lạnh 99)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng Kixx Gear EP 220(E)_200L/thùng (Hàm lượng Bitum > 70%). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng k/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Kixx Hydro XW 32(E)_200L/thùng (chế phẩm có chứa trên 70% dầu khoáng nguồn gốc dâu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ki/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Rando MV 46. Bao bì phuy 208 lít (2 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn rando/ mã hs của dầu nhờn ran)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HM-385 dùng cho máy móc, thiết bị. Loại 20L/thùng/17kgs. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hm/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DH heavy Hydro lube 68 cho máy móc, thiết bị (thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE). Loại 200L/thùng/172 kg). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dh/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: CHẾ PHẨM BÔI TRƠN LÀM MÁT GIA CÔNG KIM LOẠI (NHỚT) SC639 (1PAIL204 LÍT HÀNG MỚI 100%)... (mã hs chế phẩm bôi tr/ mã hs của chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt HDX 80W90 20L... (mã hs dầu nhớt hdx 80/ mã hs của dầu nhớt hdx)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTI CVTF 20L... (mã hs dầu nhớt multi/ mã hs của dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3100 GOLD 4T 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 3100 g/ mã hs của dầu nhớt 310)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3100 SILVER 4T 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 3100 s/ mã hs của dầu nhớt 310)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTIPOWER PLUS 0W20 200L... (mã hs dầu nhớt multip/ mã hs của dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 2100 POWERLIGHT 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 2100 p/ mã hs của dầu nhớt 210)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực CPC 68AWS (200 lit/ thùng)... (mã hs dầu thủy lực cp/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công xung điện EP1 (200 lit/ thùng)... (mã hs dầu gia công xu/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực- VBC HYDRO BH-32V... (mã hs dầu thủy lực v/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Daphne Super Screw 32, 20l/thùng, mới 100%... (mã hs dầu nhờn daphne/ mã hs của dầu nhờn dap)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt HYBRID 0W20 20L... (mã hs dầu nhớt hybrid/ mã hs của dầu nhớt hyb)
- Mã HS 27101943: Dầu trục CPC R22 (20 lit/ thùng)... (mã hs dầu trục cpc r2/ mã hs của dầu trục cpc)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2 MX 46.Hàng mới 100%... (mã hs dầu tellus s2 m/ mã hs của dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Dầu Heavydrawing Oil 20.Hàng mới 100%... (mã hs dầu heavydrawin/ mã hs của dầu heavydra)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2GX220.Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2gx2/ mã hs của dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2GX320.Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2gx3/ mã hs của dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2 GX100.Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2 gx/ mã hs của dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Heat Transfer Oil S2.Hàng mới 100%... (mã hs dầu heat transf/ mã hs của dầu heat tra)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 551173321 (dầu máy nén khí Hitachi (dầu nhờn)) (Hàm lượng > 70% có nguồn gốc từ dầu mỏ) (20Lit/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy 5511733/ mã hs của dầu máy 5511)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ (đã đóng thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs nhớt động cơ đ/ mã hs của nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu bôi trơn- Unopol SPG 623 (Dầu nhờn), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Premium Anti-Wear Hydraulic Oils AW 32 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so pre/ mã hs của dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn trục chính (20L/thùng)-Z479A0301012, dùng cho máy gia công cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn tr/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ sét RP7 (Selleys)... (mã hs dầu chống gỉ sé/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil SHC 629, 208LT/DRUM... (mã hs dầu mobil shc 6/ mã hs của dầu mobil sh)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobilgear 600 XP 320, 208LT/DRUM... (mã hs dầu mobilgear 6/ mã hs của dầu mobilgea)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 5100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt 5100 4/ mã hs của dầu nhớt 510)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 7100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt 7100 4/ mã hs của dầu nhớt 710)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MOTUL MOTO 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt motul/ mã hs của dầu nhớt mot)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn hiệu Hitachi 55173321 (20 lít/thùng), có hàm lượng dầu nhờn gốc dầu khoáng chứa Bitum>70%. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hi/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: DẦU NHỜN TARO20DP30 (200 LÍT/ THÙNG)... (mã hs dầu nhờn taro20/ mã hs của dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn dùng cho máy tàu biển (Gulfsea Hydraulic AW 32), hàm lượng Bitum>70%, hàng mới 100%, 205 lít/phuy... (mã hs dầu nhờn dùng c/ mã hs của dầu nhờn dùn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Valona MS 5030 CL (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total valo/ mã hs của nhớt total v)
- Mã HS 27101943: Dầu Nhờn Bánh Răng (200Ml) 90793AT80300, phụ tùng xe máy Yamaha.Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn bánh r/ mã hs của dầu nhờn bán)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 (300g/lọ) 422ml/lọ, (thành phần: white spirit, propane, butane)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt có hàm lượng 70% nguồn gốc từ dầu mỏ 1707222- LUBEMASTER HYDRAULIC ISO 68 200L Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt có hàm/ mã hs của dầu nhớt có)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 40 (T/200L) (LB51254)... (mã hs dầu nhớt 40 t// mã hs của dầu nhớt 40)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn động cơ diesel sử dụng cho máy tàu thủy tốc độ thấp độ kiềm thấp trị số BN 6 (Navigo 6 CO), 205 Lit/Thùng phuy, mới 100%... (mã hs dầu nhờn động c/ mã hs của dầu nhờn độn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Eni Decrea ST32 (18l/xô)- dùng cho máy nén khí.Mới 100%... (mã hs nhớt eni decrea/ mã hs của nhớt eni dec)
- Mã HS 27101943: Dầu DW-100H/20L.Hàng mới 100%... (mã hs dầu dw100h/20l/ mã hs của dầu dw100h/)
- Mã HS 27101943: Dầu Eneos Super Mulpus DX 100.Hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos super/ mã hs của dầu eneos su)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Kluber Silvertex W 22 (hàm lượng bitum >70%), 200 lít/phuy. Hãng Kluber. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn kl/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Motul Alterna 100, loại 200 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn mo/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Azolla ZS 32 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn azolla/ mã hs của dầu nhờn azo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Alphasyn GS 460 (20 Lít/Thùng)... (mã hs dầu nhờn alphas/ mã hs của dầu nhờn alp)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Carter EP 150 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn carter/ mã hs của dầu nhờn car)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh xe nâng APP-DOT3. Hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh xe nâ/ mã hs của dầu phanh xe)
- Mã HS 27101943: Dầu dập R100 (1phuy200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu dập r100 1/ mã hs của dầu dập r100)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Castrol Almaredge B1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt cas/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (dầu nhờn) Shell Tellus S2 MX32, loại 20 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực d/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dâu FS-600 (20 lít/ thùng) Dùng cho máy nén khí, Hàng mới 100%... (mã hs dâu fs600 20/ mã hs của dâu fs600)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp (1 thùng/ 200 lít) Eneos TS 150, Hãng Dầu: Eneos, xuất xứ:Việt Nam... (mã hs dầu bôi trơn bá/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Cắt Gọt- VBC CUT PINE-150MR... (mã hs dầu cắt gọt vb/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu Toyocool IKO-7056 200 lít/phuy (dầu gia công kim loại), hàng mới 100%... (mã hs dầu toyocool ik/ mã hs của dầu toyocool)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tonna S3 M68 (200 lít/phuy) (dầu bôi trơn đường trượt), hàng mới 100%... (mã hs dầu shell tonna/ mã hs của dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn động cơ loại 5l/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn độ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu tuabin Kixx Turbine 46_200 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tuabin kixx/ mã hs của dầu tuabin k)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NXL-P. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn nx/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sử dụng cho máy nén khí NXL-3000. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn sử/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-Rotair Plus-1630145018,dùng để bôi trơn động cơ máy móc... (mã hs dầu bôi trơnro/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu mài-BW COOL MIC-5PV... (mã hs dầu màibw cool/ mã hs của dầu màibw c)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Velocite No.10 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil velo/ mã hs của nhớt mobil v)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil DTE 10 Excel 68 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil dte/ mã hs của nhớt mobil d)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Vactra Oil No.2 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil vact/ mã hs của nhớt mobil v)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 8100 ECO-CLEAN+ 5W30 20L... (mã hs dầu nhớt 8100 e/ mã hs của dầu nhớt 810)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 4100 TURBOLIGHT 10W40 12X1L... (mã hs dầu nhớt 4100 t/ mã hs của dầu nhớt 410)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SCOOTER 4T 10W40 20X0.8L... (mã hs dầu nhớt scoote/ mã hs của dầu nhớt sco)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TRANSOIL 10W30 12X1L... (mã hs dầu nhớt transo/ mã hs của dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: DẦU BÔI TRON (HYDRAULICS OIL 220)... (mã hs dầu bôi tron h/ mã hs của dầu bôi tron)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dùng cho máy nén khí (Special oil for air compressor). Dung tích: 18 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy dùng ch/ mã hs của dầu máy dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu EDW ARDS Ultragrade 70 4L/CAN (dầu bôi trơn dùng cho các loại bơm chân không của hãng Edwards, làm tăng tuổi thọ cho bơm.)... (mã hs dầu edw ards ul/ mã hs của dầu edw ards)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE MAGPLUS DH10A DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32685075-2000SE020... (mã hs dầu bôi trơn th/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn piston (Neocaster RE 77) dùng cho ngành đúc. Đã đóng thuế BVMT TK số 102890757430 A41 ngày 25/09/2019.Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn pi/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn LEXUS GENUINE MOTOR OIL SN 5W-40 4LX6 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)... (mã hs dầu nhờn lexus/ mã hs của dầu nhờn lex)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt VBC CUT PINE-521V... (mã hs dầu cắt gọt vbc/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Mobil Vactra No2... (mã hs dầu nhờn mobil/ mã hs của dầu nhờn mob)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn máy lạnh Emkarate RL32H (1 thùng 20 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn máy lạ/ mã hs của dầu nhờn máy)
- Mã HS 27101943: Dầu máy(loại 20 lít)... (mã hs dầu máyloại 20/ mã hs của dầu máyloại)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Azolla ZS 46 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu thủy lực az/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 4100 POWER 15W50 200L... (mã hs dầu nhớt 4100 p/ mã hs của dầu nhớt 410)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Uniway EV 68) (20 lít/thùng)... (mã hs dầu bôi trơn có/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ P3 (1 phuy 200 Lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ p3/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ P3 (1phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ p3/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy bôi trơn NXL 3000, dùng cho máy nén khí... (mã hs dầu máy bôi trơ/ mã hs của dầu máy bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn power 1 scooter 4T 10W-40 SN 24X0.8L, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn power/ mã hs của dầu nhờn pow)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M46 (200 lít/phuy),hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực sh/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TEKMA MEGA FLEET 15W40 20L... (mã hs dầu nhớt tekma/ mã hs của dầu nhớt tek)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt_Caltex Rust Proof Oil (200L/Drum)... (mã hs dầu nhớtcaltex/ mã hs của dầu nhớtcal)
- Mã HS 27101943: Dầu Petroleum Ether 20L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu petroleum e/ mã hs của dầu petroleu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn h/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu lubricool 450 xuất xứ vương quốc anh, hàng mới 100%... (mã hs dầu lubricool 4/ mã hs của dầu lubricoo)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén (dầu bôi trơn), (MKY30028001), 20lit/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén dầ/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu HD-150.mới 100%... (mã hs dầu hd150mới/ mã hs của dầu hd150m)
- Mã HS 27101943: Dầu R-2115A.mới 100%... (mã hs dầu r2115amới/ mã hs của dầu r2115a)
- Mã HS 27101943: Dầu MA-4250A.mới 100%... (mã hs dầu ma4250amớ/ mã hs của dầu ma4250a)
- Mã HS 27101943: Dầu SA-7151F.mới 100%... (mã hs dầu sa7151fmớ/ mã hs của dầu sa7151f)
- Mã HS 27101943: Dầu MA-7168CF.mới 100%... (mã hs dầu ma7168cfm/ mã hs của dầu ma7168c)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Toolmate NA-308TLV (200 lít/thùng) (Dầu bôi trơn chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), hàng sản xuất đã được nộp thuế môi trường khi nhập nguyên liệu. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt toolmat/ mã hs của dầu cắt tool)
- Mã HS 27101943: Dầu lạnh SUNISO 3GS, dùng để bôi trơn và làm mát máy nén, mới 100%... (mã hs dầu lạnh suniso/ mã hs của dầu lạnh sun)
- Mã HS 27101943: DẦU CẮT GỌT S-201 (200 LÍT/phuy HÀNG MỚI 100%)... (mã hs dầu cắt gọt s2/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát áp suất cao XL 740HT... (mã hs dầu làm mát áp/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu dập tia lửa điện có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ EDM OIL VITOL 2S (phuy 200L) hàng mới 100%.hãng sx Sodick Co.,Ltd... (mã hs dầu dập tia lửa/ mã hs của dầu dập tia)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TRH 97 20L... (mã hs dầu nhớt trh 97/ mã hs của dầu nhớt trh)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SUPRAGEAR MPL 220 18L... (mã hs dầu nhớt suprag/ mã hs của dầu nhớt sup)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt H46 ISO 46 Hydraulic Oil 20L... (mã hs dầu nhớt h46 is/ mã hs của dầu nhớt h46)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Quaker Houghton Macron 205 M8 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu cắt gọt qua/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng omala S2 G220 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu bánh răng o/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Tellus S2 MX 68 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu thủy lực te/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực chống mài mòn(170kg/Phuy/200l) AW 32... (mã hs dầu thủy lực ch/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu ENEOS Bonnoc M150: dùng để bôi trơn bánh răng cho bộ phận côi cán, hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos bonno/ mã hs của dầu eneos bo)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL ACANTIS HM 46 (208L/PHUY)... (mã hs nhớt total acan/ mã hs của nhớt total a)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Omala S2 GX220... (mã hs dầu nhờn omala/ mã hs của dầu nhờn oma)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 400cc/chai... (mã hs dầu bôi trơn 40/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro 30 DP 40. Hãng sản xuất Chevron. Bao bì phuy 208L (29 phuy).Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro 3/ mã hs của dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Delo Gold Ultra 15W40. Hãng sản xuất Chevron. Bao bì phuy 208L (5 phuy).Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn delo g/ mã hs của dầu nhờn del)
- Mã HS 27101943: Dầu Nhớt bôi trơn- Shell Tellus S2 MX 46 (20L/xô)... (mã hs dầu nhớt bôi tr/ mã hs của dầu nhớt bôi)
- Mã HS 27101943: Chất tách khuôn GRAPHACE HC 100, dùng để bôi trơn, chống dính khuôn đúc kẽm, hàng mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ mã hs của chất tách kh)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Suniso 5GS. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì xô 20L (2 xô). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn suniso/ mã hs của dầu nhờn sun)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Rimula R4 X 15W40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì xô 18L (4 xô). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn rimula/ mã hs của dầu nhờn rim)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tellus S2 M32 (200 lít/phuy),hàng mới 100%... (mã hs dầu shell tellu/ mã hs của dầu shell te)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Omala S2 GX 220 (209 Lit/Drum)... (mã hs nhớt shell omal/ mã hs của nhớt shell o)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực,quy cách#46, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lựcqu/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu số xe nâng,loại 18 lít/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu số xe nâng/ mã hs của dầu số xe nâ)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số xe nâng,loại 18 lít/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số xe n/ mã hs của dầu hộp số x)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực xe nâng,loại 18 lít/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực xe/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Nước giải nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs nước giải nhiệt/ mã hs của nước giải nh)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng máy nén khí: Dầu bôi trơn máy nén khí 7110044806900 (thùng/20 lít), (P/O: TPRVR1912037)- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy né/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 27101943: Dầu Castrol Hyspin AWS 68 (209 Lít)... (mã hs dầu castrol hys/ mã hs của dầu castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu tưới nguội QUT 310 dùng trong công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tưới nguội/ mã hs của dầu tưới ngu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy D50# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu máy d50# có/ mã hs của dầu máy d50#)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt GPLUB 4100-N có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu cắt gọt gpl/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn AP 46# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tuần hoàn a/ mã hs của dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng trắng WM10# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu khoáng trắn/ mã hs của dầu khoáng t)
- Mã HS 27101943: Dầu ray trượt HSD 68 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu ray trượt h/ mã hs của dầu ray trượ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực APAW 46 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu thủy lực ap/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-1B có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk1b c/ mã hs của dầu dập nk1)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-3C có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk3c c/ mã hs của dầu dập nk3)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-4C có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk4c c/ mã hs của dầu dập nk4)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ FANTIRUST V24 có chức năng bôi trơn và chống gỉ cho máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu chống gỉ fa/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ diesel cao cấp CH-4 20 W50 có chức năng bôi trơn và làm mát động cơ máy móc, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu động cơ die/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu xung điện EDM 120 có chức năng bôi trơn và cách điện trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu xung điện e/ mã hs của dầu xung điệ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil ATF 220 (dầu bôi trơn), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil atf 2/ mã hs của dầu mobil at)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Delvac 1 GO 75W90 (20 lít/ xô)... (mã hs nhớt mobil delv/ mã hs của nhớt mobil d)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn,dầu lạnh (dầu khoáng),chuyên dùng cho thiết bị lạnh công nghiệp REFRIGERATOR OIL BSE 170L,Loại 205 lit/Phi, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơndầ/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu công nghiệp Shell Tellus S2 MX-68.(Hàng mới 100%)... (mã hs dầu công nghiệp/ mã hs của dầu công ngh)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn máy FCH-TDND-348. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn má/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn RP7 (422ml/chai), hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn rp/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Shell Corena S3 R46 (20L/Pail)... (mã hs dầu nhớt shell/ mã hs của dầu nhớt she)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Mobil Velocite No.10 (208L/Drum)... (mã hs dầu nhớt mobil/ mã hs của dầu nhớt mob)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ 15W40... (mã hs dầu động cơ 15w/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu 85W-140, đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu cầu 85w140/ mã hs của dầu cầu 85w)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh DOT3, loại đóng lon 1 lít, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu phanh dot3/ mã hs của dầu phanh do)
- Mã HS 27101943: Dầu Rarus 424, loại đóng phuy 208 lít, hàng mới 100% do Singapore sản xuất... (mã hs dầu rarus 424/ mã hs của dầu rarus 42)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Hydraulic 68, loại đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Engine Oil Turbo 15W40, loại đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs dầu máy engine/ mã hs của dầu máy engi)
- Mã HS 27101943: DẦU FS600-20 (20 lít/ thùng)... (mã hs dầu fs60020 2/ mã hs của dầu fs60020)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn # 2 (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu bôi trơn #/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Mobil SHC 626 (1 can/ 20 lít) (Dầu bánh răng tổng hợp; Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs mobil shc 626/ mã hs của mobil shc 62)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AIRLUBE-PLUS (có chứa thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm trên 90%, dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100%.)... (mã hs dầu bôi trơn ai/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thông khuôn 450ml/bt... (mã hs dầu thông khuôn/ mã hs của dầu thông kh)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FL-68A (1kg/lọ), (Bên nhập khẩu nộp thuế BVMT). hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn fl/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt cầu, hàng mới 100%... (mã hs nhớt cầu hàng/ mã hs của nhớt cầu hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Delo Gold Ultra SAE 15W40 (25L/pail x 1256 pail), mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn de/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bơm chân không AP vacuum pump oil 100, Hàng mới 100%... (mã hs dầu bơm chân kh/ mã hs của dầu bơm chân)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-SHL PUNCH Q4T (200 lít/thùng),dùng cho máy móc. hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơnsh/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu định hình SHL PUNCH H (20 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu định hình s/ mã hs của dầu định hìn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén, dùng cho máy nén khí hoạt động bằng điện. Mới 100%... (mã hs dầu máy nén dù/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu Ultra Coolant 38459582.Hàng mới 100%... (mã hs dầu ultra coola/ mã hs của dầu ultra co)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Kyodo TMO 150 (20 Lít/Can) dùng trong quá trình bảo trì robot và trục... (mã hs dầu bôi trơn ky/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Yamalube(0.8, phụ tùng xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt yamalu/ mã hs của dầu nhớt yam)
- Mã HS 27101943: Engine Oil (dầu động cơ)IDEMITSU EOIL(hàng mới 100%)... (mã hs engine oil dầu/ mã hs của engine oil)
- Mã HS 27101943: Differential Oil (dầu vi sai)IDEMITSU AXLE GL-5(hàng mới 100%)... (mã hs differential oi/ mã hs của differential)
- Mã HS 27101943: Transmission Oil (dầu hộp số)IDEMITSU MULTI ATF OIL(hàng mới 100%)... (mã hs transmission oi/ mã hs của transmission)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn NISSAN GEN. MOTOR OIL SN 5W-30 1Lx12 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)... (mã hs dầu nhờn nissan/ mã hs của dầu nhờn nis)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN 10W30 4LX6, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động co)... (mã hs dầu nhờn toyota/ mã hs của dầu nhờn toy)
- Mã HS 27101943: Dầu máy xung điện... (mã hs dầu máy xung đi/ mã hs của dầu máy xung)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe máy activ Vistra 4 thì 0.8l x 24 chai/thùng; 80thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu nhớt xe máy/ mã hs của dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu VM-100 chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác... (mã hs dầu vm100 chứa/ mã hs của dầu vm100 c)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (dầu bôi trơn sản phẩm chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác) 300ml/lọ 12lọ/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 dầu bô/ mã hs của dầu rp7 dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu Chống Gỉ M1010 (1 thùng 14.5 lit), dùng cho máy móc nhà xưỡng, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ m1/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sinopec No.8 (1 thùng 200 lit), dùng cho máy móc nhà xưỡng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn si/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, dầu nhông chịu áp... (mã hs dầu bôi trơn d/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu giảm xóc và giảm va đập cho máy công nghiệp CSF 100K (200 lít/Drum). Hàng đã nộp thuế môi trường... (mã hs dầu giảm xóc và/ mã hs của dầu giảm xóc)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HL 46 (20 lít/1can)... (mã hs dầu dh hl 46 2/ mã hs của dầu dh hl 46)
- Mã HS 27101943: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt động cơ h/ mã hs của nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Gulf dùng cho máy tàu biển (Gulfsea Cylcare DCA 5040H), hàm lượng Bitum>70%, hàng mới 100%, 208 lít/phuy... (mã hs dầu nhờn gulf d/ mã hs của dầu nhờn gul)
- Mã HS 27101943: Dầu tẩy rửa Tectyl Clean 640 (1000L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu tẩy rửa tec/ mã hs của dầu tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu xử lý nhiệt Tectyl Heat CT No.7 (200L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu xử lý nhiệt/ mã hs của dầu xử lý nh)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 15W-40, CBR (5L/chai)... (mã hs dầu máy 15w40/ mã hs của dầu máy 15w)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HHL 68, dùng cho máy móc thiết bị (thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE). Loại 20L/thùng/17 kg). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dh hhl 68/ mã hs của dầu dh hhl 6)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Vitol-KS(20L/Can) (Là chế phẩm có chứa >70% tính theo trọng lượng có nguồn gốc từ dầu mỏ, các loại dầu thu được từ khoáng Bitum)... (mã hs dầu bôi trơn vi/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Block điều hòa Emkarate RL68H(Bình 1 lit).Hàng mới 100%... (mã hs dầu block điều/ mã hs của dầu block đi)
- Mã HS 27101943: Dầu dập Presswell 1031 (Punching oil Presswell 1031)- 20lit/1 Pail- Hàng mới 100%... (mã hs dầu dập presswe/ mã hs của dầu dập pres)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Castrol- 3424031 CRB 20W-50 CF-4 209L (1 PHUY209 LÍT)... (mã hs dầu nhờn castro/ mã hs của dầu nhờn cas)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn(không dùng làm nhiên liệu) dùng cho máy kiểm tra độ bền đai thép có tỉ số truyền thay đổi liên tục. Oil transm. IDEMITSU CVTF-EX1. 0320.110.259, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờnkhông/ mã hs của dầu nhờnkhô)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn dùng cho máy nén khí Dacnis 100... (mã hs dầu bôi trơn dù/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn xylanh động cơ tàu biển Talusia Universal... (mã hs dầu nhờn xylanh/ mã hs của dầu nhờn xyl)
- Mã HS 27101943: Chất chống gỉ Ruskan SMY 5D (150 kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chất chống gỉ r/ mã hs của chất chống g)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng EP GEAR- 220, 1 thùng 20 lít, dùng cho hộp số bánh răng kín, hãng Oil Korea, xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng e/ mã hs của dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Us Lube Spindle Oil(1phuy 210L)... (mã hs nhớt us lube sp/ mã hs của nhớt us lube)
- Mã HS 27101943: Nhớt Us Lube Hydraulic AW 68 (1phuy 200L)... (mã hs nhớt us lube hy/ mã hs của nhớt us lube)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro Ultra 40. Bao bì phuy 208L (24 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro u/ mã hs của dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Veritas 800 Marine 30. Bao bì phuy 208L (5 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn verita/ mã hs của dầu nhờn ver)
- Mã HS 27101944: Dầu chống rỉ RP7, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101944: Dầu mỡ bôi trơn SKF LGMT3 (1kg/hộp) có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng bôi trơn cho máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mỡ bôi trơn/ mã hs của dầu mỡ bôi t)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ 80g... (mã hs tuýp mỡ 80g/ mã hs của tuýp mỡ 80g)
- Mã HS 27101944: Dầu chống rỉ sét RP7 300g (422ml)/unk- 12 unk/Thùng... (mã hs dầu chống rỉ sé/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101944: Sản phẩm hóa chất EO Spray dùng xịt khuôn tẩy dầu mỡ(2,2,4-Trimethylpentance 80% và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 20%) (420ml/bình). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm hóa ch/ mã hs của sản phẩm hóa)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ 400g... (mã hs tuýp mỡ 400g/ mã hs của tuýp mỡ 400g)
- Mã HS 27101944: Chế phẩm bôi trơn Molykote P40 (hộp 1kg). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm bôi tr/ mã hs của chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101944: Grease (mỡ bôi trơn)IDEMITSU BEARING GREASE(hàng mới 100%)... (mã hs grease mỡ bôi/ mã hs của grease mỡ b)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực 68*209L/ thùng... (mã hs dầu thủy lực 68/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0.5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hb/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Mobil Velocite No.6_P20L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn mobil/ mã hs của dầu nhờn mob)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Shell Tellus S2 MX32_D209L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn shell/ mã hs của dầu nhờn she)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Tellus S2M46- hãng Shell) cho thang tải hàng T12L004... (mã hs dầu thủy lực t/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng).Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt cầu, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt cầu dùng/ mã hs của nhớt cầu dù)
- Mã HS 27101950: Nhớt hộp số, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt hộp số dù/ mã hs của nhớt hộp số)
- Mã HS 27101950: Nhớt máy, dùng trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy dùng/ mã hs của nhớt máy dù)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh, dùng trong hệ thống phanh xe nâng... (mã hs dầu phanh dùng/ mã hs của dầu phanh d)
- Mã HS 27101950: NHOT SP HYDRAULIC OIL VG 68 (1 PHUY 200 LIT)... (mã hs nhot sp hydraul/ mã hs của nhot sp hydr)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh... (mã hs dầu phanh/ mã hs của dầu phanh)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực: VBC HYDRO BHW-68. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực v/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ENEOS SUPER HYRANDO 46 (200 lít/Phuy) (1 Pce~1 phuy)... (mã hs dầu thủy lực en/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng (dầu phanh)... (mã hs dầu thắng dầu/ mã hs của dầu thắng d)
- Mã HS 27101950: Dầu bôi trơn Hydol Way 68X (200 lít/ thùng) nhà sản xuất Moresco, hàng đã đóng thuế BVMT Tk số 103062016150.Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn hy/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Tellus S2 MX46 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% tổng lượng)... (mã hs dầu nhờn tellus/ mã hs của dầu nhờn tel)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng (phanh) (DOT3) hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng phan/ mã hs của dầu thắng p)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (HLP32) dùng cho bộ phận hãm thủy lực trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nóng loại L-QC320.Hàng mới 100%... (mã hs dầu nóng loại l/ mã hs của dầu nóng loạ)
- Mã HS 27101950: Dầu Shell Tellus S2 MX 32 (20 Lít)... (mã hs dầu shell tellu/ mã hs của dầu shell te)
- Mã HS 27101950: Dầu cắt gọt kim loại Tectyl Power 46 (20L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Tectyl Power 68 (200L/ Thùng). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu thủy lực te/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực-Tectyl Power 32 (200L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lựcte/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực d/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực AW-46 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực aw/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Brake Fluid (dầu phanh)CALTEX BRK DOT3/4(hàng mới 100%)... (mã hs brake fluid dầ/ mã hs của brake fluid)
- Mã HS 27101950: Hydraulic Oil (dầu thuỷ lực)IDEMITSU HYD OIL- D200(hàng mới 100%)... (mã hs hydraulic oil/ mã hs của hydraulic oi)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Motul Supraco 1030_D200L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ mã hs của dầu nhờn mot)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng hàng/ mã hs của dầu thắng h)
- Mã HS 27101971: Dầu Diesel dùng cho oto, dùng để test mẫu, 2 lít/can, có 6 can. mới 100%... (mã hs dầu diesel dùng/ mã hs của dầu diesel d)
- Mã HS 27101971: DẦU DIESEL... (mã hs dầu diesel/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101971: Dầu DIESEL 0.05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel 005/ mã hs của dầu diesel 0)
- Mã HS 27101971: Dầuu DIESEL 0.05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mớii 100%... (mã hs dầuu diesel 00/ mã hs của dầuu diesel)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiêu liệu Diesel (Gasoil 0,05 PCT Sulphur; DO 0.05S)... (mã hs dầu nhiêu liệu/ mã hs của dầu nhiêu li)
- Mã HS 27101971: Nhiên liệu DIEZEN (GASOIL 0.05 PCT SULPHUR), SL: 515.79 MTS (+/-10%), TG: 310,033.12 USD.TX THEO TK TN 103073115133... (mã hs nhiên liệu diez/ mã hs của nhiên liệu d)
- Mã HS 27101971: NHIEN LIEU DIESEL CHO OTO (GASOIL 0.05 PCT SULPHUR,DO 0.05)... (mã hs nhien lieu dies/ mã hs của nhien lieu d)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0,05 PCT Sulphur)... (mã hs dầu nhiên liệu/ mã hs của dầu nhiên li)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0.05%S-II... (mã hs dầu diesel 005/ mã hs của dầu diesel 0)
- Mã HS 27101972: Oil (Dầu diezen),Hàng mới 100%... (mã hs oil dầu diezen/ mã hs của oil dầu die)
- Mã HS 27101972: Dầu diezen 0.05%S... (mã hs dầu diezen 005/ mã hs của dầu diezen 0)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezen- DO 0.05S (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu diezen do/ mã hs của dầu diezen)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel chạy máy phát điện. Hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel chạy/ mã hs của dầu diesel c)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel (DO 0.05S) dùng trong sản xuất. Quy cách đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel do/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel dùng cho máy phát điện, mã vật tư: CM02-001021, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel dùng/ mã hs của dầu diesel d)
- Mã HS 27101972: Dầu DO... (mã hs dầu do/ mã hs của dầu do)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezel Do 0.05S-II... (mã hs dầu diezel do 0/ mã hs của dầu diezel d)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel (hàng mới 100%)... (mã hs dầu diesel hàn/ mã hs của dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0,05S (DO 0,05S-II)... (mã hs dầu diesel 005/ mã hs của dầu diesel 0)
- Mã HS 27101979: Nhiên liệu dầu FO 0.5S (FUEL OIL 180 CST). Lượng hàng thực nhập 98.844 tấn... (mã hs nhiên liệu dầu/ mã hs của nhiên liệu d)
- Mã HS 27101979: Dầu FO- R(Dầu nhiên liệu sản xuất từ nguyên liệu cao su)... (mã hs dầu fo rdầu n/ mã hs của dầu fo rdầ)
- Mã HS 27101979: Phế liệu dầu động cơ hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (bị loại ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉ lệ vật liệu không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu dầu độ/ mã hs của phế liệu dầu)
- Mã HS 27101979: DAU NHIEN LIEU (FUEL OIL 380CST 0.5S)... (mã hs dau nhien lieu/ mã hs của dau nhien li)
- Mã HS 27101981: NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN... (mã hs nhien lieu bay/ mã hs của nhien lieu b)
- Mã HS 27101981: Nhiên liệu động cơ máy bay Jet A-1(Nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên... (mã hs nhiên liệu động/ mã hs của nhiên liệu đ)
- Mã HS 27101983: Dầu Hỏa K.O (Kerosen)... (mã hs dầu hỏa ko ke/ mã hs của dầu hỏa ko)
- Mã HS 27101983: Dầu Hỏa K.O(Kerosen)... (mã hs dầu hỏa koker/ mã hs của dầu hỏa ko)
- Mã HS 27101983: DẦU HỎA (KEROSENE, KO)... (mã hs dầu hỏa kerose/ mã hs của dầu hỏa ker)
- Mã HS 27101989: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE CLEANER NH DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32920316-20000E020... (mã hs dầu bôi trơn th/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ bôi trơn dùng để tháo bu lông RP7 (420ml/Lọ), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ bô/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 (2.1 lít/7 lọ)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ nguồn gốc từ dầu mỏ Nonruster P307N (1 thùng 200 lít)... (mã hs dầu chống gỉ ng/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ R-317W, Dùng để chống gỉ các SP gia công.Chế phẩm dầu có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ,phân đoạn dầu trung (Rust preventive), 18L/1 can,mới 100%,02Can... (mã hs dầu chống gỉ r/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu máy nén khí Kobelco P-HD11-509, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ mã hs của dầu máy nén)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ WD-40. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ APP RP02, can 18L (6 can), hàng mới 100%, TPC: Dầu hỏa... (mã hs dầu chống gỉ ap/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực APP H46, phuy 209 lít (3 phuy), Thành phần chính: Dầu gốc khoáng tinh chế, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ap/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu dập SHL PUNCH F1 (200 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu dập shl pun/ mã hs của dầu dập shl)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ SHL SAMLEX 4425V (200 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu chống rỉ sh/ mã hs của dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu UV968 (05kg/thùng),dùng để tráng bóng lên mặt giấy,hàng mới 100%... (mã hs dầu uv968 05kg/ mã hs của dầu uv968 0)
- Mã HS 27101990: Dầu bóng 8350 (50kg/ thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy,hàng mới 100%... (mã hs dầu bóng 8350/ mã hs của dầu bóng 835)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt Castrol CRB CF-4-20w50 (dầu bôi trơn) có chứa trên 70% là dầu có nguồn gốc tù dầu mỏ... (mã hs dầu nhớt castro/ mã hs của dầu nhớt cas)
- Mã HS 27101990: DẦU NHỜN- TONNA S2 M68 (Dầu công nghiệp dùng trong hệ thống rãnh trượt, hàm lượng Bitum trên 70%, đóng 209L/PHUY)... (mã hs dầu nhờn tonna/ mã hs của dầu nhờn to)
- Mã HS 27101990: Dầu máy 40HD. Mới 100%... (mã hs dầu máy 40hd m/ mã hs của dầu máy 40hd)
- Mã HS 27101990: Dầu máy SYNLUBE HT-36. Mới 100%... (mã hs dầu máy synlube/ mã hs của dầu máy synl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt SILISOL DX-9. Mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt sil/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công kim loại Avitol. Mới 100%... (mã hs dầu gia công ki/ mã hs của dầu gia công)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE 24 208LT/Drum... (mã hs dầu mobil dte 2/ mã hs của dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền nhiệt DR320K-Heat transfer oil DR320K (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu truyền nhiệ/ mã hs của dầu truyền n)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin nhãn hiệu Vila, hàng mới 100%. (Hàng đã nộp thuế BVMT thuộc dòng hàng 1 TK số: 101643733000/A11 ngày 06/10/2017)... (mã hs dầu paraffin nh/ mã hs của dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng- Base oil 70N (Dầu trắng), hàng mới 100%... (mã hs dầu khoáng bas/ mã hs của dầu khoáng)
- Mã HS 27101990: NHOT AP THERMOFLOW N32(1 CAN 18 LIT)... (mã hs nhot ap thermof/ mã hs của nhot ap ther)
- Mã HS 27101990: Oil SAE 90- Dầu cầu 90... (mã hs oil sae 90 dầu/ mã hs của oil sae 90)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu chống gỉ, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát dùng cho khuôn Caltex Aquatex 3180 (18 lít/ can), có chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ hàm lượng lớn hơn 70% khối lượng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát dùn/ mã hs của dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu Kixx Therm 46- 200 lít... (mã hs dầu kixx therm/ mã hs của dầu kixx the)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu khoáng (Base Oil 150N)... (mã hs chế phẩm dầu kh/ mã hs của chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 32AW (T/200L) (LA67032) (CPC HYDRAWLIC OIL 32AW)... (mã hs dầu thuỷ lực 32/ mã hs của dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (BIC-1)(làm mát dụng cụ cắt gọt, tăng tuổi thọ cho dụng cụ khi gia công khung máy)/BIC-1... (mã hs dầu cắt bic1/ mã hs của dầu cắt bic)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn (P-100)... (mã hs dầu bôi trơn p/ mã hs của dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ RP7 (300g/pcs)... (mã hs dầu chống gỉ rp/ mã hs của dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 46AW (T/200L) (LA67046)... (mã hs dầu thuỷ lực 46/ mã hs của dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu động cơ của máy phát điện, mới 100%... (mã hs dầu động cơ của/ mã hs của dầu động cơ)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mềm cao su (Chế phẩm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dạng lỏng hàm lượng lớn hơn 70%, thuộc phân đoạn nặng, có hàm lượng cấu tử không thơm lớn hơn cấu tử thơm.) (TKN: 102874644500)... (mã hs dầu làm mềm cao/ mã hs của dầu làm mềm)
- Mã HS 27101990: Dầu đột dập PN-7600 (Dùng bôi trơn, tách khuôn các máy công nghiệp) (Hydrocarbon Oil,Anti-Oxidant,Codacide Oil)... (mã hs dầu đột dập pn/ mã hs của dầu đột dập)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực H46. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h4/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu Hitachi New Hiscrew Oil Next (1 thùng20 lít), (đơn giá đã gồm thuế BVMT), hàng mới 100%... (mã hs dầu hitachi new/ mã hs của dầu hitachi)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực Hydrolic oil AW-32 có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ,thuộc phân đoạn dầu nặng, Dùng cho hầu hết các hệ thống thủy lực công nghiệp.200L/1 thùng,01 thùng... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu giải nhiệt 68A (LA66068) (T/200L)... (mã hs dầu giải nhiệt/ mã hs của dầu giải nhi)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 68AWS (LA67168) (T/200L)... (mã hs dầu thuỷ lực 68/ mã hs của dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt- C603 (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu cắt gọt c6/ mã hs của dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt BLASOCUT 2000 Universal (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu cắt blasocu/ mã hs của dầu cắt blas)
- Mã HS 27101990: RPO N-2 (Dầu hóa dẻo cao su-Napthenic)- Napthenic Rubber Process Oil N-2, dùng để sản xuất gia công lốp xe, thành phần chính: dầu khoáng... (mã hs rpo n2 dầu hó/ mã hs của rpo n2 dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng SA-6. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ mã hs của dầu trắng sa)
- Mã HS 27101990: Dầu chịu nhiệt S-205D... (mã hs dầu chịu nhiệt/ mã hs của dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101990: Dầu dẻo... (mã hs dầu dẻo/ mã hs của dầu dẻo)
- Mã HS 27101990: Dầu máy hút chân không... (mã hs dầu máy hút châ/ mã hs của dầu máy hút)
- Mã HS 27109900: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu cứng, dùng tạo độ cứng đồ chơi, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 27109900: Dầu xử lý da Leather Dressing Oil Penwax 100R... (mã hs dầu xử lý da le/ mã hs của dầu xử lý da)
- Mã HS 27111100: Khí gas bình (LPG). Hàng mới 100%... (mã hs khí gas bình l/ mã hs của khí gas bình)
- Mã HS 27111100: Khí ga hóa lỏng LPG mục đích sử dụng dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs khí ga hóa lỏng/ mã hs của khí ga hóa l)
- Mã HS 27111100: Gas- (LPG) Khí Hóa Lỏng... (mã hs gas lpg khí/ mã hs của gas lpg k)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini (525ml) (đơn vị tính 1 Bình1 UNA). Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini 5/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27111100: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), công thức hoá học (C3H8), loại 45kg 1 van áp thường, mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ mã hs của khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111100: Gas (LPG)- Khí Hóa Lỏng... (mã hs gas lpg khí/ mã hs của gas lpg k)
- Mã HS 27111100: Khí hóa lỏng LPG, Hàng mới 100%... (mã hs khí hóa lỏng lp/ mã hs của khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111300: KHÍ BUTAN HÓA LỎNG ĐÓNG CHAI... (mã hs khí butan hóa l/ mã hs của khí butan hó)
- Mã HS 27111300: Khí gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gaz hóa lỏn/ mã hs của khí gaz hóa)
- Mã HS 27111300: Bình gas mini 250g Namilux Taeyang, có chứa khí butan (dùng trong nhà máy sản xuất). Hàng mới 100%.... (mã hs bình gas mini 2/ mã hs của bình gas min)
- Mã HS 27111300: Bình gas mini đã nạp LPG, sử dụng một lần, dùng cho bếp gas xách tay, khối lượng 220g, hàng mới 100%... (mã hs bình gas mini đ/ mã hs của bình gas min)
- Mã HS 27111410: Khí Etylen C2H4 (N3.0) Chai 50L/14.5kg... (mã hs khí etylen c2h4/ mã hs của khí etylen c)
- Mã HS 27111490: Bình ga mini,hàng mới 100%... (mã hs bình ga minihà/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27111490: Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ mã hs của khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Liquid Petroleum Gas (LPG) (khí gas hóa lỏng LPG)... (mã hs liquid petroleu/ mã hs của liquid petro)
- Mã HS 27111900: khí đốt Gas hóa lỏng (LPG)... (mã hs khí đốt gas hóa/ mã hs của khí đốt gas)
- Mã HS 27111900: LPG binh Gia Đình 45kg x 10 Bình (khi hoa long)... (mã hs lpg binh gia đì/ mã hs của lpg binh gia)
- Mã HS 27111900: Khí hóa lỏng LPG... (mã hs khí hóa lỏng lp/ mã hs của khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG: Propane: 40-60%, 1-Propene <50%, Butane: 40-60%, ISO Butene<50%). Hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ mã hs của khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- LPG mixture in bulk, thành phần: hỗn hợp của Butan C4 và Propan C3 (C3:C4 50:50+/-20)... (mã hs hỗn hợp khí dầu/ mã hs của hỗn hợp khí)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng (LPG), (45 kg/bình)(không bao gồm vỏ bình)... (mã hs gas hóa lỏng l/ mã hs của gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: GAS (LPG)... (mã hs gas lpg/ mã hs của gas lpg)
- Mã HS 27111900: Khí gas hóa lỏng LPG loại 45kgs khí/ bình, vỏ bình nặng 38kg/bình. Khí Gas có thành phần 50% Butane, 50% Propane, hàng mới 100%... (mã hs khí gas hóa lỏn/ mã hs của khí gas hóa)
- Mã HS 27111900: Gas công nghiệp (Siam Gas 1 bình 45 kg)... (mã hs gas công nghiệp/ mã hs của gas công ngh)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh 404A, thành phần: HFC-125. HFC-134a, HFC-143a và các tạp chất khác (đóng trong bình sắt 2kg), hàng mới 100%... (mã hs gas lạnh 404a/ mã hs của gas lạnh 404)
- Mã HS 27111900: Gas- Hóa Lỏng (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng/ mã hs của gas hóa lỏn)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh R22 cho điều hòa (13.6kg/ 1 bình), nhãn hiệu Naron; Hàng mới 100%... (mã hs gas lạnh r22 ch/ mã hs của gas lạnh r22)
- Mã HS 27111900: Khí Gas 45kg (Sai gon Petrol)... (mã hs khí gas 45kg s/ mã hs của khí gas 45kg)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh R410, bình 13.6kg (sử dụng cho hệ thống dàn máy điều hòa của công ty)... (mã hs gas lạnh r410/ mã hs của gas lạnh r41)
- Mã HS 27111900: LPG bình 12KG, hàng mới 100%... (mã hs lpg bình 12kg/ mã hs của lpg bình 12k)
- Mã HS 27111900: Argon N5.0 (99.999%), hàng mới 100%... (mã hs argon n50 99/ mã hs của argon n50)
- Mã HS 27111900: Khí hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas), nhà sản xuất Air Liquide Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khí hóa lỏng l/ mã hs của khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Khí dầu hóa lỏng LPG(Gas bình 45kg)... (mã hs khí dầu hóa lỏn/ mã hs của khí dầu hóa)
- Mã HS 27112190: Bình ga mini... (mã hs bình ga mini/ mã hs của bình ga mini)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên (dạng khí) Natural Gas, đơn giá thực tế 14,501.448242 vnd/kg... (mã hs khí tự nhiên d/ mã hs của khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: Khí nén thiên nhiên CNG (84-90 % CH4) hàng mới 100%, Đơn giá: 13,605.459057... (mã hs khí nén thiên n/ mã hs của khí nén thiê)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (2.028,124 MMBTU 7.672,268 M3)... (mã hs khí cng 2028/ mã hs của khí cng 20)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (1.825,689 MMBTU 13.752,810 M3)... (mã hs khí cng 1825/ mã hs của khí cng 18)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (356,664 MMBTU 5.265,330 M3)... (mã hs khí cng 35666/ mã hs của khí cng 356)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (20.467,262 MMBTU 77.539,730 M3)... (mã hs khí cng 20467/ mã hs của khí cng 20)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (1.132,095 MMBTU 12.121,850 M3)... (mã hs khí cng 1132/ mã hs của khí cng 11)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (4.253,758 MMBTU 16.366,950 M3)... (mã hs khí cng 4253/ mã hs của khí cng 42)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (373,902 MMBTU 5.087,001 M3)... (mã hs khí cng 37390/ mã hs của khí cng 373)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên CNG, Compress Natural Gas (CNG) Supply, (967,01856mmBTU), 1m30.04mmBTU Trong điều kiện nhiệt độ 0oC... (mã hs khí tự nhiên cn/ mã hs của khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: KHÍ TỰ NHIÊN (KHÍ NÉN). Đơn giá 14,645.535453 vnđ/kg... (mã hs khí tự nhiên k/ mã hs của khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG). Đơn giá 300,672.00VND/mmBTU 11,631.599011VND/Sm3... (mã hs khí thiên nhiên/ mã hs của khí thiên nh)
- Mã HS 27112900: Dung môi lạnh (GAS R407C); 11.30Kg/Bình- dùng cho máy làm lạnh nước trong hệ thống máy lạnh trung tâm Nhãn hiệu HITACHI- Hàng mới 100%... (mã hs dung môi lạnh/ mã hs của dung môi lạn)
- Mã HS 27112900: Bình gas mini(Hàng mới 100%)... (mã hs bình gas minih/ mã hs của bình gas min)
- Mã HS 27112900: Khí gas Model: R134A, dùng cho náy Chiller, hàng mới 100%... (mã hs khí gas model/ mã hs của khí gas mode)
- Mã HS 27112900: Khí CH4, 99.999% (61000030).Đóng gói: 40L/ chai. Hàng mới 100%... (mã hs khí ch4 99999/ mã hs của khí ch4 99)
- Mã HS 27121000: YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC:30 Drum. Net weight: 5100Kg. Gross weight: 5700 Kg. Xuất xứ: China... (mã hs yellow vaseline/ mã hs của yellow vasel)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0,75% tính theo trọng lượng được đúc thành hình (Truck Wax)(25 Kg/Thùng)... (mã hs sáp parafin có/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin toàn tinh thể dạng hạt màu trắng dùng để sản xuất nhựa, hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin toà/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp Parafin-(Dùng bôi trơn khuôn giày)... (mã hs sáp parafindù/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến màu trắng (parafin), dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sáp nến màu trắ/ mã hs của sáp nến màu)
- Mã HS 27129010: Chất trợ dính chế phẩm từ sáp parafin làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa, WHITE MINERAL OIL 200 (thuộc loại dầu khoáng trắng), Hàng mới 100%.... (mã hs chất trợ dính c/ mã hs của chất trợ dín)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin STIK-E (STICK WAX)... (mã hs sáp parafin sti/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin W101 (PATTERN WAX W101))... (mã hs sáp parafin w10/ mã hs của sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin... (mã hs sáp paraffin/ mã hs của sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Chất phụ trợ chế biến: OKERIN 1956... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
- Mã HS 27129090: Sáp khử mùi Sara (Hàng mới 100%)... (mã hs sáp khử mùi sar/ mã hs của sáp khử mùi)
- Mã HS 27129090: Sáp thơm Glade 180g (Hàng mới 100%)... (mã hs sáp thơm glade/ mã hs của sáp thơm gla)
- Mã HS 27129090: Chất chống lão hóa (SK, A08)... (mã hs chất chống lão/ mã hs của chất chống l)
- Mã HS 27129090: ANTILUX 654A. Hỗn hợp sáp paraffin và sáp hydrocarbon. Theo kết quả PTPL số: 944/TB-KĐ3. Ngày 21/06/2017 (Dòng 3 TKN: 102760429810)... (mã hs antilux 654a h/ mã hs của antilux 654a)
- Mã HS 27131200: Cốc dầu mỏ đã nung dùng trong ngành đúc (GH-CPC-2)... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ mã hs của cốc dầu mỏ đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường lỏng 60/70 (có nguồn gốc từ bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường lỏng/ mã hs của nhựa đường l)
- Mã HS 27149000: ASPHALT EMULSION (NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG,HÀNG LỎNG ĐỰNG TRONG BỒN) 100MT... (mã hs asphalt emulsio/ mã hs của asphalt emul)
- Mã HS 27149000: CUTBACK ASPHALT MC70 (NHỰA ĐƯỜNG Ở DẠNG TỰ NHIÊN)... (mã hs cutback asphalt/ mã hs của cutback asph)
- Mã HS 27150090: Nhũ tương nhựa đường lỏng CRS 2. Hàng mới 100%... (mã hs nhũ tương nhựa/ mã hs của nhũ tương nh)
- Mã HS 27160000: Năng lượng điện tháng 11/2019... (mã hs năng lượng điện/ mã hs của năng lượng đ)
- Mã HS 27160000: Điện năng xuất khẩu tháng 12/2019... (mã hs điện năng xuất/ mã hs của điện năng xu)
- Mã HS 27160000: ĐIỆN NĂNG... (mã hs điện năng/ mã hs của điện năng)
- Mã HS 27160000: Điện năng tháng 12- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs điện năng tháng/ mã hs của điện năng th)
- Mã HS 27160000: Điện năng tiêu thụ tháng 12/2019... (mã hs điện năng tiêu/ mã hs của điện năng ti)