Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5509 - Mã HS 55091100: Sợi 89. 75% NYLON 10. 25% SPANDEX... (mã hs sợi 8975% nylo/ hs code sợi 8975% n)
- Mã HS 55092100: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ. Sợi đơn có tỷ trọng xơ staple Polyester 88%. T/W 40/1 (88/12) DRIRELEASE SIRO (88% POLYESTER 12% WOOL). Mới 100%.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ hs code sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55092100: Sợi 95%polyester(nylon) 5%wool... (mã hs sợi 95%polyeste/ hs code sợi 95%polye)
- Mã HS 55092100: Sợi 85%polyester(nylon) 15%wool... (mã hs sợi 85%polyeste/ hs code sợi 85%polye)
- Mã HS 55092100: Sợi 85% polyester 15% linen 30/1... (mã hs sợi 85% polyest/ hs code sợi 85% poly)
- Mã HS 55092100: Sợi (dùng để sx các loại bóng thể thao), sợi đơn từ xơ staple polyester, có tỷ trọng xơ trên 85%... (mã hs sợi dùng để sx/ hs code sợi dùng để)
- Mã HS 55092100: Sợi từ xơ staple tổng hợp 95% POLYESTER 5% CATIONIC POLYESTER các loại.... (mã hs sợi từ xơ stapl/ hs code sợi từ xơ st)
- Mã HS 55092100: Polyester (sợi 100% spun polyester Ne 20/1 sợi chưa chuốt sáp có tỷ trọng 100% polyester). Hàng mới 100%-... (mã hs polyester sợi/ hs code polyester s)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn từ xơ staplepolyester, tỷ trọng xơ staplepolyester trên 85%, loại TEX 59. 05 raw white plastic cone(100%polyester), NSX: WUHAN HONEST CHANNEL, chưa được đóng gói bán lẻ, 25kg/túi, 40 túi, mới100%... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ hs code sợi đơn từ x)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn 30/1 từ staple polyester, 100% POLYESTER SPUN YARN 30/1, dùng trong may mặc, hàng mới 100%.... (mã hs sợi đơn 30/1 từ/ hs code sợi đơn 30/1)
- Mã HS 55092100: Sợi Polyester Melange (đã qua xử lý), Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester m/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 55092100: Sợi 100%Polyester... (mã hs sợi 100%polyest/ hs code sợi 100%poly)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn có tỷ trọng xơ 100% (Sợi NE 24/1 xơ chuốt sáp cho dệt kim)... (mã hs sợi đơn có tỷ t/ hs code sợi đơn có t)
- Mã HS 55092100: SỢI 8/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 8/1 100% po/ hs code sợi 8/1 100%)
- Mã HS 55092100: SỢI 13/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 13/1 100% p/ hs code sợi 13/1 100)
- Mã HS 55092100: SỢI 30/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 100% p/ hs code sợi 30/1 100)
- Mã HS 55092100: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 26S1HT13(MVST06S), 100% RECYCLE POLYESTER YARN, độ mảnh: 227. 12 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 55092200: Sợi xe chải kỹ, 100% polyester, chi số mét 102... (mã hs sợi xe chải kỹ/ hs code sợi xe chải)
- Mã HS 55092200: Sợi polyester 100% sewing yarn (145dtex. /36 SDY), hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester 1/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 55092200: Sợi 100% spun polyester sewing thread AK63/3(1. 0KG/DT)T393(sợi xe, có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên), hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% spun p/ hs code sợi 100% spu)
- Mã HS 55092200: Vải chần gòn (Vải 100% Polyester +gòn 100% polyseter)K. 56-58... (mã hs vải chần gòn v/ hs code vải chần gòn)
- Mã HS 55092200: Sợi Polyester-20S/3, Sợi xe từ 02 sợi đơn, thành phần 100% sợi xơ staple polyester hướng xoắn Z màu trắng độ mảnh 279 dTex. Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester2/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 55092200: Sợi 100% xe từ polyeste- 100PERCENT MULTI FOLD POLYESTER YARN, 42/2, Hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% xe từ/ hs code sợi 100% xe)
- Mã HS 55092200: Sợi ngang dệt chăn PE 100 6. 2/2 (Weft Yarn)... (mã hs sợi ngang dệt c/ hs code sợi ngang dệ)
- Mã HS 55092200: Sợi 20/2, 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 20/2 100%/ hs code sợi 20/2 10)
- Mã HS 55092200: Sợi 20/3, 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 20/3 100%/ hs code sợi 20/3 10)
- Mã HS 55092200: Sợi 60/3 (kí hiệu khác: 62/3), 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 60/3 kí hi/ hs code sợi 60/3 kí)
- Mã HS 55092200: Nguyên liệu sợi đã se 20s/3 (100% Spun Polyester dùng để SX chỉ may SP20/3)... (mã hs nguyên liệu sợi/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 55092200: Sợi dùng để sản xuất chỉ may Polyester (29s/2)... (mã hs sợi dùng để sản/ hs code sợi dùng để)
- Mã HS 55092200: Chỉ may MT40/2 loại 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may mt40/2/ hs code chỉ may mt40)
- Mã HS 55092200: Soi det: 100% PE yarn 30/3 black... (mã hs soi det100% pe/ hs code soi det100%)
- Mã HS 55092200: CHỈ POLYESTER... (mã hs chỉ polyester/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 55092200: Soi 100% Polyester Ne 20/2... (mã hs soi 100% polyes/ hs code soi 100% pol)
- Mã HS 55093100: Sợi hỗn hợp Acrylic Nilon Len (85%Acrylic, 15% Nilon, 5%len). Hàng mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp acr/ hs code sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55093100: Sợi acrylic siêu mềm, được làm từ xơ staple, tỷ trọng xơ staple là 85% (200/2 tex)/ sợi đơn, dùng để dệt thảm, hàng TQ mới 100%.... (mã hs sợi acrylic siê/ hs code sợi acrylic)
- Mã HS 55093100: SỢI ACRYLIC 100% 100PCT ACRYLIC MVS YARN NE 14/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi acrylic 100/ hs code sợi acrylic)
- Mã HS 55093100: Sợi Mộc Acrylic yarn (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi mộc acrylic/ hs code sợi mộc acry)
- Mã HS 55093200: Sợi cáp từ xơ staple tổng hợp 100% Acrylic, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%... (mã hs sợi cáp từ xơ s/ hs code sợi cáp từ x)
- Mã HS 55093200: Sợi 95% acrylic 5% polyester... (mã hs sợi 95% acrylic/ hs code sợi 95% acry)
- Mã HS 55093200: Sợi Màu Acrylic 100% (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi màu acrylic/ hs code sợi màu acry)
- Mã HS 55093200: Sợi Mộc Acrylic yarn (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi mộc acrylic/ hs code sợi mộc acry)
- Mã HS 55093200: Sợi có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic từ 85% trở lên, thành phần sợi 95% acrylic 5% polyester... (mã hs sợi có tỷ trọng/ hs code sợi có tỷ tr)
- Mã HS 55094100: Sợi đơn làm từ xơ staple tổng hợp 100% PVA (Poly-Vinyl Alcohol), không dún, chưa đóng gói để bán lẻ, chi số Ne 80/1 dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%.... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 55094100: Sợi thun Elastane Fiber Dtex 800 Den 720 Type T837 TU (3000gr) Merge 1B580-Hàng chuyễn mục đích sử dụng từ tk 101737519810/E31 ngày 30/11/2017 mục 2... (mã hs sợi thun elasta/ hs code sợi thun ela)
- Mã HS 55094200: Chỉ may 60S/3 (536 cone- 5000m/cone)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55094200: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 55094200: Sợi xe có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên... (mã hs sợi xe có tỷ tr/ hs code sợi xe có tỷ)
- Mã HS 55095100: Sợi 40%Modal + 60%Cotton... (mã hs sợi 40%modal/ hs code sợi 40%modal)
- Mã HS 55095100: Sợi đơn từ 65% xơ staple Polyester và 35% xơ staple rayon, 10'S- 40'S, loại C, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn từ 65%/ hs code sợi đơn từ 6)
- Mã HS 55095100: Sợi dệt vải từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo (YARN 70%POLYESTER 30%RAYON(30S, 184dtex)). Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải từ/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 55095100: Sợi đơn từ xơ stape polyester T/R (70/30) 16+70D (3. 2) (66% Polyester 28% Viscose 6% Spandex). Nguyên phụ liệu để sản xuất vải. Khai báo theo KQ PTPL 884/TB-KĐ3(12/06/2017). Hơp đông 2200033442... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ hs code sợi đơn từ x)
- Mã HS 55095100: Sợi 65% Recycled Polyester 35% Rayon... (mã hs sợi 65% recycle/ hs code sợi 65% recy)
- Mã HS 55095100: Sợi 65 % Polyester 35% Rayon... (mã hs sợi 65 % polyes/ hs code sợi 65 % pol)
- Mã HS 55095100: Sợi 15/1 60. 99% Polyester 32. 84% Rayon 6. 17% Creora 70D, sợi đơn. NE15 POLYESTER 60. 99% RAYON 32. 84% CREORA 70D 6. 17%... (mã hs sợi 15/1 6099%/ hs code sợi 15/1 60)
- Mã HS 55095100: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN ON CONES, 30S1HV505CY, 65% POLY 35% RAYON độ mảnh: 196. 83 decitex Chải kỹ... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 55095100: Sợi 35% RAYON, 65% Polyeste BTR0000(S) 30S/1 Sợi khác, từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu với xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 35% rayon/ hs code sợi 35% rayo)
- Mã HS 55095100: SỢI 30/1 65% POLYESTER 35% VISCOSE... (mã hs sợi 30/1 65% po/ hs code sợi 30/1 65%)
- Mã HS 55095100: SỢI 28/1 65% POLYESTER 35% VISCOSE... (mã hs sợi 28/1 65% po/ hs code sợi 28/1 65%)
- Mã HS 55095100: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 30S1HRT165R35, 65% RECYCEL POLY 35% RAYON) (Sợi có độ mảnh: 196. 83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 55095100: Sợi tổng hợp- NE 30/1 POLYESTER VISCOSE (65/35) SPUN YARN FOR WEAVING... (mã hs sợi tổng hợp n/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 55095290: Sợi 30% Wool 70% Polyester... (mã hs sợi 30% wool 70/ hs code sợi 30% wool)
- Mã HS 55095290: Sợi 35% Wool 65% Polyester... (mã hs sợi 35% wool 65/ hs code sợi 35% wool)
- Mã HS 55095300: Sợi đơn từ xơ staple bằng 100% cotton, dùng làm vải lưới. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ hs code sợi đơn từ x)
- Mã HS 55095300: Sợi 105D P50 CST/C10(D: 3. 5) DUAL từ xơ staple tổng hợp, tỷ trọng 78%POLYESTER 16. 5%COTTON 5. 5%SPANDEX dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 105d p50 cs/ hs code sợi 105d p50)
- Mã HS 55095300: Sợi 65% Polyester (RECYCLE) 35% Cotton các loại... (mã hs sợi 65% polyest/ hs code sợi 65% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi 65%polyester 35%cotton... (mã hs sợi 65%polyeste/ hs code sợi 65%polye)
- Mã HS 55095300: Sợi (Polyester65%Cotton35%)... (mã hs sợi polyester6/ hs code sợi polyest)
- Mã HS 55095300: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói bán lẻ, từ xơ staple polyeste được pha duy nhất với bông: Sợi 85% polyester 15% cotton 30'S.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ hs code sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55095300: Sợi 25% Cotton (10%ORGANIC Cotton), 50% Polyeste, 25% Rayon B05A-F18 30S/1 Sợi khác, từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu với bông, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 25% cotton/ hs code sợi 25% cott)
- Mã HS 55095300: Sợi Peco 50/50 (Polyester 50%/Cotton 50%)... (mã hs sợi peco 50/50/ hs code sợi peco 50/)
- Mã HS 55095300: Sợi 55%polyester 45%cotton(55%polyester 45%carded cotton yarn NE22/1 slub waxed for knitting)... (mã hs sợi 55%polyeste/ hs code sợi 55%polye)
- Mã HS 55095300: SỢI NE. 30/2 TCD (65% POLYESTER/35% COTTON... (mã hs sợi ne30/2 tcd/ hs code sợi ne30/2)
- Mã HS 55095300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 20S1HVT0665JC35T, 65%POLY35%COMBED COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295. 25 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 55095300: SỢI 10/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 10/1 65% po/ hs code sợi 10/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi TC26/1W (65% Polyester 35% Cotton combed waxed) YARN NE 26/1, WAXED FOR KNITTING, AA GRADE... (mã hs sợi tc26/1w 65/ hs code sợi tc26/1w)
- Mã HS 55095300: Sợi 50% Polyester 50% Cotton chải kỹ dùng cho dệt kim, chi số Ne 24/1... (mã hs sợi 50% polyest/ hs code sợi 50% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi 65% Polyester 35% cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ hs code sợi 65% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi Peco 50/50... (mã hs sợi peco 50/50/ hs code sợi peco 50/)
- Mã HS 55095300: Sợi pha theo tỷ lệ 65% polyester và 35% bông Cotton MVS 20(65/35). NE 20/1 MVS PC 65% POLYESTER 35% COMBED COTTON BLENDED YARN FOR KNITTING. Hàng mới 100%... (mã hs sợi pha theo tỷ/ hs code sợi pha theo)
- Mã HS 55095300: SỢI NE. 30/1 TCD (52% POLYESTER/ 48% COTTON)... (mã hs sợi ne30/1 tcd/ hs code sợi ne30/1)
- Mã HS 55095300: SỢI 12/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 12/1 65% po/ hs code sợi 12/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi 65%polyester 35%cotton(65%polyester 35%cotton carded yarn NE10/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 65%polyeste/ hs code sợi 65%polye)
- Mã HS 55095300: Sợi TCM(65/35) NE 26/1... (mã hs sợi tcm65/35/ hs code sợi tcm65/3)
- Mã HS 55095300: Sợi hỗn hợp Polyester Cotton 32/1 (65% polyester 35% cotton) đã nhuộm YB0172, mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp pol/ hs code sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55095300: Sợi 20/1 65% Polyester, 35% Cotton (chải thô). NE 20/1 65% POLYESTER 35% COTTON CARDED RING SPUN YARN WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi 20/1 65% po/ hs code sợi 20/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi màu đậm 32/1 TC65/35- (32/1 TC65/35 Dark Colour Yarn)... (mã hs sợi màu đậm 32// hs code sợi màu đậm)
- Mã HS 55095300: Sợi màu trung 32/1 TC65/35- (32/1 TC65/35 Medium Colour Yarn)... (mã hs sợi màu trung 3/ hs code sợi màu trun)
- Mã HS 55095300: SỢI 16/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 65% po/ hs code sợi 16/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi PC 30(65/35) tỉ lệ 65% polyesters và 35% cotton... (mã hs sợi pc 3065/35/ hs code sợi pc 3065)
- Mã HS 55095300: SỢI 36/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 36/1 65% po/ hs code sợi 36/1 65%)
- Mã HS 55095300: SỢI 35 PCT COMBED BCI COTTON 65 PCT POLYESTER YARN NE 32/1 WAXED FOR KNITTING, (CONTAMINATION FREE, ONE SIDE DYEING GUARANTEE). Hang moi 100%... (mã hs sợi 35 pct comb/ hs code sợi 35 pct c)
- Mã HS 55095300: SỢI 30/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 65% po/ hs code sợi 30/1 65%)
- Mã HS 55095300: SỢI NE. 24/1 TCM (65% POLYESTER/35% COTTON)... (mã hs sợi ne24/1 tcm/ hs code sợi ne24/1)
- Mã HS 55095300: SỢI NE. 30/1 TCM (65% POLYESTER/35% COTTON)... (mã hs sợi ne30/1 tcm/ hs code sợi ne30/1)
- Mã HS 55095300: Sợi TC36/1W (65% Polyester 35% Cotton combed waxed) YARN NE 36/1, WAXED FOR KNITTING A GRADE... (mã hs sợi tc36/1w 65/ hs code sợi tc36/1w)
- Mã HS 55095900: Sợi 50% Recycle Polyeste 50% Rayon... (mã hs sợi 50% recycle/ hs code sợi 50% recy)
- Mã HS 55095900: Sợi (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói bán lẻ, từ loại khác: Sợi 70% tencel 30% wool 40'S(Tencel/ Wool (70/30) 40's Siro yarn). Hàng mới 100%... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ hs code sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55095900: SỢI 60% POLYESTER 40% VISCOSE... (mã hs sợi 60% polyest/ hs code sợi 60% poly)
- Mã HS 55095900: Sợi 50% Recycle Polyeste 50% Rayon... (mã hs sợi 50% recycle/ hs code sợi 50% recy)
- Mã HS 55095900: Sợi Polyester... (mã hs sợi polyester/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 55096100: Sợi tổng hợp Mohair20% Wool10% Nylon10% Acrylic60%... (mã hs sợi tổng hợp mo/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 55096100: Sợi tổng hợp Alpaca15% Wool15% Viscose10% Acrylic60%... (mã hs sợi tổng hợp al/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 55096100: Sợi bông có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông có tỷ/ hs code sợi bông có)
- Mã HS 55096100: Vải Bolen 48"... (mã hs vải bolen 48/ hs code vải bolen 48)
- Mã HS 55096100: Sợi len tổng hợp pha lông động vật Raccoon38%Ny18%Rayon18%Poly6%L. Wool20%... (mã hs sợi len tổng hợ/ hs code sợi len tổng)
- Mã HS 55096200: Sợi staple nhân tạo từ acrylic, được pha duy nhất với bông- ACRYLIC COTTON YARN A/JC 60/40 30SKTS... (mã hs sợi staple nhân/ hs code sợi staple n)
- Mã HS 55096900: Sợi hỗn hợp Acrylic Cotton (60%Acrylic, 40% Cotton), đơn giá: 0. 00909017686072218 USD... (mã hs sợi hỗn hợp acr/ hs code sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55096900: Sợi len (55% acrylic, 45% cotton)... (mã hs sợi len 55% ac/ hs code sợi len 55%)
- Mã HS 55096900: Sợi 60%Acrylic 40%Rayon... (mã hs sợi 60%acrylic/ hs code sợi 60%acryl)
- Mã HS 55096900: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple bằng acrylic, chưa đóng gói để bán lẻ: sợi đơn 30S A/R(60/40) thành phần 60% acrylic 40% vicose, mới 100%.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ hs code sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55096900: Sợi 70% Rayon, 30% Polyester... (mã hs sợi 70% rayon/ hs code sợi 70% rayo)
- Mã HS 55096900: Dây sợi acrylic màu đỏ kích thước 5mm*4m, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs dây sợi acrylic/ hs code dây sợi acry)
- Mã HS 55099900: Sợi len nhân tạo thành phần tổng hợp Mohair12%Acrylic16%Nylon40%MPolyester32%... (mã hs sợi len nhân tạ/ hs code sợi len nhân)
- Mã HS 55099900: Sợi len (52% poly, 25% polyurethan, 23% linen)... (mã hs sợi len 52% po/ hs code sợi len 52%)
- Mã HS 55099900: Sợi len (100% acrylic)... (mã hs sợi len 100% a/ hs code sợi len 100)
- Mã HS 55099900: Sợi len (89% rayon, 11% nylon)... (mã hs sợi len 89% ra/ hs code sợi len 89%)
- Mã HS 55099900: Chỉ sợi (polyester)... (mã hs chỉ sợi polyes/ hs code chỉ sợi pol)
- Mã HS 55099900: Sợi thread (CORD#5-BLACK), chất liệu: polyeste... (mã hs sợi thread cor/ hs code sợi thread)
- Mã HS 55099900: Sợi 75%Nylon 25%Polyester... (mã hs sợi 75%nylon 25/ hs code sợi 75%nylon)