Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5508 - Mã HS 55081010: Chỉ may có lõi xơ ngắn 100% polyester (làm từ xơ staple tổng hợp, đã được đóng gói để bán lẻ) TEX21 53/2 5000M, 1 cuộn 5000 mét... (mã hs chỉ may có lõi/ hs code chỉ may có l)
- Mã HS 55081010: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói bán lẻ) (2819 ROLL 534. 2 KG)... (mã hs chỉ các loại h/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD BONNY FT0335A TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283176920/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 3... (mã hs chỉ thread bonn/ hs code chỉ thread b)
- Mã HS 55081010: Chỉ SOFT THREAD- POLY BLACK TEX70. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283855920/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 6... (mã hs chỉ soft thread/ hs code chỉ soft thr)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD-AN0268 TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102254711750/E31 ngày 04/10/2018, dòng hàng 9... (mã hs chỉ threadan02/ hs code chỉ threada)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD-BONNY 036091 TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102322617610/E31 ngày 09/11/2018, dòng hàng 7... (mã hs chỉ threadbonn/ hs code chỉ threadb)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60s/3 (5000m/Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ May (1ROL 2500M)... (mã hs chỉ may 1rol 2/ hs code chỉ may 1ro)
- Mã HS 55081010: Chỉ may từ xơ stape (926 cuộn, 1 cuộn 5000 mét)... (mã hs chỉ may từ xơ s/ hs code chỉ may từ x)
- Mã HS 55081010: Chỉ khâu- THREAD-BONNY 35103 TEX350... (mã hs chỉ khâu threa/ hs code chỉ khâu th)
- Mã HS 55081010: Chỉ khâu SOFT THREAD- POLY BLACK TEX70... (mã hs chỉ khâu soft t/ hs code chỉ khâu sof)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY 45S/2 (5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 45s/2/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ may PS 60/2 100% Polyester, loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may ps 60/2/ hs code chỉ may ps 6)
- Mã HS 55081010: Chỉ may từ sợi nhân tạo (2500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may từ sợi/ hs code chỉ may từ s)
- Mã HS 55081010: Chỉ các lọai(5000m/Cone; 14907cone74535000mét)... (mã hs chỉ các lọai50/ hs code chỉ các lọai)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20s/3-2500m/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/32/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ (K. 5000m/cuộn)... (mã hs chỉ k5000m/cu/ hs code chỉ k5000m)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (1865pcs, 2743m/pcs)... (mã hs chỉ may 1865pc/ hs code chỉ may 186)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 100% poly spun 20/2 (TEX60)Core5000M... (mã hs chỉ may 100% po/ hs code chỉ may 100%)
- Mã HS 55081010: Chỉ 150 Color 5000M... (mã hs chỉ 150 color 5/ hs code chỉ 150 colo)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20/3 Color 2000M... (mã hs chỉ 20/3 color/ hs code chỉ 20/3 col)
- Mã HS 55081010: Chỉ 40/2 Color 5000M... (mã hs chỉ 40/2 color/ hs code chỉ 40/2 col)
- Mã HS 55081010: Chỉ may viền ghế sofa làm từ xơ staple tổng hợp- Cotton rope (425m/roll)- hàng mới 100%... (mã hs chỉ may viền gh/ hs code chỉ may viền)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 5000m/cone... (mã hs chỉ may 5000m/c/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 55081010: Chỉ may công nghiệp Staple đã đóng gói bán lẻ ở dạng cuộn từ (2. 000m-5. 000m)/cuộn. Mới 100%... (mã hs chỉ may công ng/ hs code chỉ may công)
- Mã HS 55081010: Chi may cac loai... (mã hs chi may cac loa/ hs code chi may cac)
- Mã HS 55081010: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ hs code chỉ may)
- Mã HS 55081010: Chỉ 100% xơ Staple polyeste đã đóng gói để bán lẻ, PS 40/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% xơ sta/ hs code chỉ 100% xơ)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/3- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/3 500/ hs code chỉ 50s/3 5)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 29S/2 (2, 500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 29s/2/ hs code chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/8- 1, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/8 100/ hs code chỉ 20s/8 1)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20S/3 (2, 500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/3/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 16S/3- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 16s/3 250/ hs code chỉ 16s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 29S/3- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 29s/3 250/ hs code chỉ 29s/3 2)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY CorespunPolyester 150, 5000M/ CUỘN, HÀNG MỚI 100... (mã hs chỉ may corespu/ hs code chỉ may core)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60s/3 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 150d (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 150d q/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 40s/2 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/9- 1, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/9 100/ hs code chỉ 20s/9 1)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (5000m/cone)... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 500)
- Mã HS 55081010: Chỉ 300D/1- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 300d/1 25/ hs code chỉ 300d/1)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY ASTRA 080T40 3000M COLOR... (mã hs chỉ may astra 0/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/2- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/2 250/ hs code chỉ 50s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 30S/2 (2, 500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/2/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/2- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/2 250/ hs code chỉ 20s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 45S/2- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 45s/2 250/ hs code chỉ 45s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 45S/2- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 45s/2 500/ hs code chỉ 45s/2 5)
- Mã HS 55081010: Chỉ 40S/2- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 40s/2 250/ hs code chỉ 40s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 100% Core polyester 45'S/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% core p/ hs code chỉ 100% cor)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20S/4 (2, 000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/4/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 150D- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 150d 2500/ hs code chỉ 150d 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 200D- 2, 500M/ Cuộn... (mã hs chỉ 200d 2500/ hs code chỉ 200d 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 60S/3- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 60s/3 250/ hs code chỉ 60s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may #60 5000m/c... (mã hs chỉ may #60 500/ hs code chỉ may #60)
- Mã HS 55081010: Chỉ 30S/3- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 30s/3 250/ hs code chỉ 30s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60S/2 (5, 000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/2/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/2- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/2 500/ hs code chỉ 50s/2 5)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY EPIC 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic 12/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY EPIC 180T18 5000M... (mã hs chỉ may epic 18/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 55081010: Chỉ may, vắt sổ loại 1000 met/ cuộn (Từ xơ staple tổng hợp, Đóng gói để bán lẻ (số tờ khai 103033615640 ngày 06/12/2019)... (mã hs chỉ may vắt sổ/ hs code chỉ may vắt)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 40s/3 (quy cách 5000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/3/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081010: CHI MAY 8758080-COLOR 3000M... (mã hs chi may 8758080/ hs code chi may 8758)
- Mã HS 55081010: Chỉ may KING Polyester Spun #50/3000m Col... (mã hs chỉ may king po/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY Cometa 120T27 2500M... (mã hs chỉ may cometa/ hs code chỉ may come)
- Mã HS 55081010: Chỉ may cỏc loại... (mã hs chỉ may cỏc loạ/ hs code chỉ may cỏc)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (làm từ xơ staple tổng hợp) 100% polyester 50s/3- 5000m/cuộn, (STQ0016), WHTE(D501)... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55081010: Chỉ may nilon 100D/2 5000M dyed (0. 123kg)... (mã hs chỉ may nilon 1/ hs code chỉ may nilo)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 200D- 5, 000M/ Cuộn... (mã hs chỉ may 200d 5/ hs code chỉ may 200d)
- Mã HS 55081010: Chỉ may có lõi xơ ngắn 100% polyester- P-SPUN 120 TEX27 60/3 2500M, 1 cuộn 2500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may có lõi/ hs code chỉ may có l)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 30s/3- 2500m/cuộn... (mã hs chỉ may 30s/3/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Ultra Dee 30T80 2500M làm từ xơ staple tổng hợp, phục vụ sản xuất gia công giầy dép... (mã hs chỉ ultra dee 3/ hs code chỉ ultra de)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may ASTRA 075T40 3000M, 8758075-Black, từ sợi Staple Polyester, mới 100%... (mã hs chỉ may astra 0/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3 từ xơ staple tổng hợp (100% polyester, 4000m/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 40s/3 t/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(nhận chuyển tiếp từ tờ khai xuất: 30293736210/E54)... (mã hs chỉ maynhận ch/ hs code chỉ maynhận)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loạ i- (2500m/Cuộn) SPUN THREAD 30S/3 làm từ xơ staple... (mã hs chỉ các loạ i/ hs code chỉ các loạ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may. 40S/2 (5000m/cuộn)- làm từ xơ staple nhân tạo.... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu- WHTE POLYESTER EMB THREAD(1CONE500MET, 522CONE)... (mã hs chỉ thêu whte/ hs code chỉ thêu wh)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500m/ cuộn- 60 cuộn... (mã hs chỉ may 2500m// hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ để may đệm ghế(1cuon300m)- Pull on the pearl thread 300D... (mã hs chỉ để may đệm/ hs code chỉ để may đ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2000-5000m/cuộn 2. 1gr)... (mã hs chỉ may200050/ hs code chỉ may2000)
- Mã HS 55081090: Chỉ (6CUON, 1CUON 4000MET)... (mã hs chỉ 6cuon 1cu/ hs code chỉ 6cuon)
- Mã HS 55081090: Chỉ ALCAZAR làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, sử dụng trong may mặc 3000m/cuon, 2cuon... (mã hs chỉ alcazar làm/ hs code chỉ alcazar)
- Mã HS 55081090: Chỉ may, 2000m/1 cuộn, mới 100%... (mã hs chỉ may 2000m// hs code chỉ may 200)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại- 210d/2 summit white nylon thread(20LB186537. 6MET)... (mã hs chỉ các loại 2/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ #5 820 (1 cuộn 1000 mét)... (mã hs chỉ #5 820 1 c/ hs code chỉ #5 820)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu 50/2 được làm từ xơ staple tổng hợp, trắng thô- Hàng mới 100%... (mã hs chỉ khâu 50/2 đ/ hs code chỉ khâu 50/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Sylko 180T18 2000M, 44 rol, hàng mới 100%... (mã hs chỉ sylko 180t1/ hs code chỉ sylko 18)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 120T27 5000M, 249 rol, hàng mới 100%... (mã hs chỉ astra 120t2/ hs code chỉ astra 12)
- Mã HS 55081090: Chỉ may20S/2 2000M/cuộn... (mã hs chỉ may20s/2 20/ hs code chỉ may20s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may40S/3 4000M/cuộn... (mã hs chỉ may40s/3 40/ hs code chỉ may40s/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may30S/2 (TEX40) 3000M/cuộn... (mã hs chỉ may30s/2 t/ hs code chỉ may30s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may50S/2 (TEX24) 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may50s/2 t/ hs code chỉ may50s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu (5000m/cuộn) (Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK/ Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu 5000m/ hs code chỉ thêu 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (3, 478 roll, 2, 700m/roll, đơn giá: 0, 0022296usd/m, trị giá: 20, 919. 50usd)... (mã hs chỉ may 3478/ hs code chỉ may 34)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Spun 5000 M/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly spun 5/ hs code chỉ poly spu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gral làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, sử dụng trong may mặc 3000m/cuon, 30cuon... (mã hs chỉ gral làm từ/ hs code chỉ gral làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ hs code chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ (1 cuộn 1800m)... (mã hs chỉ 1 cuộn 180/ hs code chỉ 1 cuộn)
- Mã HS 55081090: Chỉ (1 cuộn 50mét)... (mã hs chỉ 1 cuộn 50m/ hs code chỉ 1 cuộn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SYLKO 180T18 2000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sylko 1/ hs code chỉ may sylk)
- Mã HS 55081090: Chỉ nylon may giày SP 20#. Mới 100%... (mã hs chỉ nylon may g/ hs code chỉ nylon ma)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (các loại) 100% xơ Staple polyeste, PS 40/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ may các lo/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (100% Nylon, 1. 500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 100% n/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2. 500m/cuộn)(2, 588 cuộn 240. 51kgs)... (mã hs chỉ may 2500m/ hs code chỉ may 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (3369 cone, 2500mt/ cone)... (mã hs chỉ may 3369 c/ hs code chỉ may 336)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000m/c... (mã hs chỉ may 5000m/c/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chi may 10000m/c... (mã hs chi may 10000m// hs code chi may 1000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may làm từ sơ staple tổng hợp. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic (2000m/cuon, 68cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ epic 2000m/ hs code chỉ epic 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic (5000m/cuon, 12cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ epic 5000m/ hs code chỉ epic 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gramax (5000m/cuon, 812cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ gramax 500/ hs code chỉ gramax)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu 60/3 từ xơ polyeste tổng hợp, dài 5000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu 60/3 t/ hs code chỉ khâu 60/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gral (5000m/cuon, 30cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ gral 5000m/ hs code chỉ gral 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(1500m/cuộn)... (mã hs chỉ may1500m/c/ hs code chỉ may1500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2250m/cuộn)... (mã hs chỉ may2250m/c/ hs code chỉ may2250)
- Mã HS 55081090: Chỉ may- mới 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ hs code chỉ may mới)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(5000m) từ xơ staple nhân tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.... (mã hs chỉ may5000m/ hs code chỉ may5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ FADEN-116-1/5000M... (mã hs chỉ faden1161/ hs code chỉ faden11)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (mục 137, 1 pound 1, 350M, 100% Polyester, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs chỉ may mục 13/ hs code chỉ may mục)
- Mã HS 55081090: Chỉ (10000m/Cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ hs code chỉ 10000m/)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY THỬ MÀU ĐỎ (750M/ CUỘN)-80660... (mã hs chỉ may thử màu/ hs code chỉ may thử)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu các loại... (mã hs chỉ khâu các lo/ hs code chỉ khâu các)
- Mã HS 55081090: Chỉ đỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN #30/300M NO. 13 (Cuộn cái 300 mét)... (mã hs chỉ đỏ dùng ch/ hs code chỉ đỏ dùng)
- Mã HS 55081090: Chỉ đỏ nhỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 30/100M NO. 13 (Cuộn cái 100 mét)... (mã hs chỉ đỏ nhỏ dùn/ hs code chỉ đỏ nhỏ)
- Mã HS 55081090: Chỉ xanh dương (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 60/700M NO. 81 (Cuộn cái 700 mét)... (mã hs chỉ xanh dương/ hs code chỉ xanh dươ)
- Mã HS 55081090: Chỉ màu vàng nhỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 30/100M NO. 29 (Cuộn cái 100 mét)... (mã hs chỉ màu vàng nh/ hs code chỉ màu vàng)
- Mã HS 55081090: Chỉ màu trắng cực lớn (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/TETORON SPUN #60 10000M NO. 001-ZESGOZK0025SG (cuộncái10000m)... (mã hs chỉ màu trắng c/ hs code chỉ màu trắn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may EPIC 120T24 5000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may epic 12/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 55081090: Chỉ may mua nước ngoài... (mã hs chỉ may mua nướ/ hs code chỉ may mua)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2000 mét/cuộn; 2cuộn)... (mã hs chỉ may 2000 m/ hs code chỉ may 200)
- Mã HS 55081090: Chỉ may. RAYON EMBROIDERY THREAD "WIRE" 120D/1X2, 5000MTS/CONES... (mã hs chỉ may rayon/ hs code chỉ may ray)
- Mã HS 55081090: Chỉ May (từ xơ staple nhân tạo), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may từ xơ/ hs code chỉ may từ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(1, 500 M/Cuộn-10, 025 Cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may1500 m/ hs code chỉ may150)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2(2. 500M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/22/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3(2. 000-2. 500M/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/32/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại(thread) SP THREAD (1LB13000 YDS)... (mã hs chỉ các loạith/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 1. 250 M/Cuộn... (mã hs chỉ may 1250 m/ hs code chỉ may 125)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2. 500 M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 2500/ hs code chỉ may 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ may thường, loại 5000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may thường/ hs code chỉ may thườ)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu100% cotton, Mới 100%... (mã hs chỉ thêu100% co/ hs code chỉ thêu100%)
- Mã HS 55081090: Chỉ (100PCT SPUN POLYESTER NE60S/3 (99. 5 kg 796 cuộn, 5000m/cuộn)... (mã hs chỉ 100pct spu/ hs code chỉ 100pct)
- Mã HS 55081090: Chỉ may.... (mã hs chỉ may/ hs code chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ may. Đơn giá: 0. 000453 usd/MTR... (mã hs chỉ mayđơn giá/ hs code chỉ mayđơn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m-9500m/cuộn210gr- 400gr)... (mã hs chỉ may3000m9/ hs code chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (4000m/cuộn)(từ xơ Staple nhân tạo)... (mã hs chỉ may 4000m// hs code chỉ may 400)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 4000m(15 cuộn)... (mã hs chỉ may 4000m1/ hs code chỉ may 4000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500m(549 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m5/ hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2500m) (264 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m/ hs code chỉ may 250)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (5000m) (111 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/ hs code chỉ may 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ THREAD (Resilon), 4000M/ CUỘN... (mã hs chỉ thread res/ hs code chỉ thread)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu (9000m/cuộn), hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs chỉ khâu 9000m/ hs code chỉ khâu 90)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2500m) từ xơ staple nhân tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.... (mã hs chỉ may2500m/ hs code chỉ may2500)
- Mã HS 55081090: CHỈ, DẠNG MÉT, BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO... (mã hs chỉ dạng mét/ hs code chỉ dạng mé)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NK... (mã hs chỉ may nk/ hs code chỉ may nk)
- Mã HS 55081090: Chỉ (500-7500 Yds/cuộn)... (mã hs chỉ 5007500 y/ hs code chỉ 500750)
- Mã HS 55081090: Chỉ may phụ liệu may quần áo, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may phụ liệ/ hs code chỉ may phụ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m/1cuộn)làm từ sợi xơ staple nhân tạo... (mã hs chỉ may3000m/1/ hs code chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may, 5000M/ROLL... (mã hs chỉ may5000m/r/ hs code chỉ may5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP40/2 85 cuộn (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may sp40/2/ hs code chỉ may sp40)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000M (548 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại- 5000 mét/ cuộn- 216 cuộn... (mã hs chỉ các loại 5/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NK(60s/3)... (mã hs chỉ may nk60s// hs code chỉ may nk6)
- Mã HS 55081090: Chỉ may polyeste/ SP77120-611AG(5000m/ cuộn)... (mã hs chỉ may polyest/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NYLTEX 3000M/CONE (mới 100%)... (mã hs chỉ may nyltex/ hs code chỉ may nylt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may co dãn (7 Cuộn 6216 mét)... (mã hs chỉ may co dãn/ hs code chỉ may co d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may, phụ kiện may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may phụ ki/ hs code chỉ may phụ)
- Mã HS 55081090: Chỉ #20 6536 (1Roll 1400M)... (mã hs chỉ #20 6536 1/ hs code chỉ #20 6536)
- Mã HS 55081090: Chỉ Eloflec làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, dùng trong may mặc 3000m/cuon, 8cuon... (mã hs chỉ eloflec làm/ hs code chỉ eloflec)
- Mã HS 55081090: Chỉ nilon các loại... (mã hs chỉ nilon các l/ hs code chỉ nilon cá)
- Mã HS 55081090: Chỉ may làm từ xơ sợi stape (92cuộn, 1 cuộn 1200m, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102567574060, ngày 03/04/2019, STT 19... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2000-5000m/cuộn 2. 1gr)... (mã hs chỉ may200050/ hs code chỉ may2000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000m/cuộn (136 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/c/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (làm từ xơ staple tổng hợp), chuyển giao 1 phần của dòng hàng 12 thuộc TK 102923793930... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may Ace Spun 60 3000m làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ace spu/ hs code chỉ may ace)
- Mã HS 55081090: Chỉ may King core thread 20/6 500 làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king co/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 55081090: Chỉ Ultra Dee 15T180 1000M... (mã hs chỉ ultra dee 1/ hs code chỉ ultra de)
- Mã HS 55081090: Chỉ Nyltex 120T24 5000M... (mã hs chỉ nyltex 120t/ hs code chỉ nyltex 1)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star SLB30T105 1500M... (mã hs chỉ star slb30t/ hs code chỉ star slb)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3 (1250/cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/3/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Seamsoft 80T35 5000M... (mã hs chỉ seamsoft 80/ hs code chỉ seamsoft)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3, 100% Polyester, loại 1600YRD/cuộn (1463M). Đơn giá gia công: 0. 20 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/3/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2, 100% Polyester, loại 4000YRD/cuộn (3656M). Đơn giá gia công: 0. 19 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/3 loại 2500M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/3/ hs code chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP40/3 loại 5000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp40/3/ hs code chỉ may sp40)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP30/3 loại 2500M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp30/3/ hs code chỉ may sp30)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP50/3 loại 5000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp50/3/ hs code chỉ may sp50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP60/3 loại 5000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp60/3/ hs code chỉ may sp60)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/2 loại 2500M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/2/ hs code chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/4 loại 2000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/4/ hs code chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/8 loại 1000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/8/ hs code chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2, 100% Polyester, loại 3000YRD/cuộn (2742M). Đơn giá gia công: 0. 20 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 30s/2/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50S/2, 100% Polyester, loại 5000YRD/cuộn (4570M). Đơn giá gia công: 0. 22 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 50s/2/ hs code chỉ may 50s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX60, 100% Polyester, loại 3000M/cuộn, đã được nhuộm lại (97 cuộn). Đơn giá gia công: 14, 000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex60/ hs code chỉ may tex6)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX80, 100% Polyester, loại 2000M/cuộn, đã được nhuộm lại (127 cuộn). Đơn giá gia công: 16, 500 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex80/ hs code chỉ may tex8)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX40 có độ bền cao, 100% Polyester, loại 3000M/cuộn, đã được nhuộm lại (297 cuộn). Đơn giá gia công: 15, 000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex40 c/ hs code chỉ may tex4)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX105 có độ bền cao, 100% Polyester, loại 2000M/cuộn, đã được nhuộm lại (225 cuộn). Đơn giá gia công: 28, 000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex105/ hs code chỉ may tex1)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Tex 5000m/cuon. hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly tex 50/ hs code chỉ poly tex)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Spun 5000m/cuon. hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly spun 5/ hs code chỉ poly spu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may loại 50/ hs code chỉ may loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may từ xơ Staple nhân tạo... (mã hs chỉ may từ xơ s/ hs code chỉ may từ x)
- Mã HS 55081090: Chỉ may- mới 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ hs code chỉ may mới)
- Mã HS 55081090: Chỉ May... (mã hs chỉ may/ hs code chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/2 (2000M/C)... (mã hs chỉ may 20/2 2/ hs code chỉ may 20/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3 (2000M/C)... (mã hs chỉ may 20/3 2/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50D/2 (5000M/C)... (mã hs chỉ may 50d/2/ hs code chỉ may 50d/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 150D(170D) (5000M/C)... (mã hs chỉ may 150d17/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ 100D/2- 5, 000M/Cuộn (0. 184 Kg/Cuộn)... (mã hs chỉ 100d/2 50/ hs code chỉ 100d/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ làm từ xơ staple tổng hợp (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ làm từ xơ s/ hs code chỉ làm từ x)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (1000M/C; 2000M/C; 2500M/C; 5000M/C), 100% Polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1000m// hs code chỉ may 100)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 60T30 5000M... (mã hs chỉ dymax 60t30/ hs code chỉ dymax 60)
- Mã HS 55081090: Chỉ ASTRA 20T150 2000M... (mã hs chỉ astra 20t15/ hs code chỉ astra 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2(2. 500M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/22/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3(2. 000-2. 500M/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/32/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ EPIC 80T 40 4000M... (mã hs chỉ epic 80t 40/ hs code chỉ epic 80t)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# 15/ hs code chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, 1640Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# 16/ hs code chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40#, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40# 19/ hs code chỉ may 40#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CD 30#, chỉ màu, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cd 30#/ hs code chỉ may cd 3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CD 40#, chỉ màu, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cd 40#/ hs code chỉ may cd 4)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CDT 30#, màu đen, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cdt 30#/ hs code chỉ may cdt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CDT 40#, chỉ đen, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cdt 40#/ hs code chỉ may cdt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60/3, 5000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 60/350/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3 (1250m/cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/3/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3-2500M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 20s/32/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ 150D- 5000m/cuộn màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 150d 5000m/ hs code chỉ 150d 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 150D/1- 5000M... (mã hs chỉ may 150d/1/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2- 5000M White... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may thành phẩm đã nhuộm, đã se sợi, làm từ xơ staple tổng hợp Spun Polyeste 402 Tex27 Tk122 4000Y 0W011... (mã hs chỉ may thành p/ hs code chỉ may thàn)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/4- 2000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/4 2000m/ hs code chỉ 20/4 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ 30/3- 2000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 30/3 2000m/ hs code chỉ 30/3 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ 75D/2- 5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 75d/2 5000/ hs code chỉ 75d/2 5)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 100PCT SPUN POLYESTER NE22S/3 (0. 35 kg 4 cuộn, 1000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 100pct/ hs code chỉ may 100p)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 40T40 5000M... (mã hs chỉ dymax 40t40/ hs code chỉ dymax 40)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 50T35 5000M... (mã hs chỉ dymax 50t35/ hs code chỉ dymax 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Eloflex 120T27 3000M... (mã hs chỉ eloflex 120/ hs code chỉ eloflex)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star 10T270 750M... (mã hs chỉ star 10t270/ hs code chỉ star 10t)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star 20T135 1500M... (mã hs chỉ star 20t135/ hs code chỉ star 20t)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star AW 20T135 1500M... (mã hs chỉ star aw 20t/ hs code chỉ star aw)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star AW 30T105 1500M... (mã hs chỉ star aw 30t/ hs code chỉ star aw)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 1000M/CUỘN... (mã hs chỉ thêu 1000m// hs code chỉ thêu 100)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 2500M/CuỘN... (mã hs chỉ thêu 2500m// hs code chỉ thêu 250)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 5000M/CUỘN... (mã hs chỉ thêu 5000m// hs code chỉ thêu 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/8 (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/8/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20#, chỉ trắng, 1000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 20# ch/ hs code chỉ may 20#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 3*3, chỉ trắng, 450m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 3*3 ch/ hs code chỉ may 3*3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, chỉ trắng, 1400m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# ch/ hs code chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40#, chỉ trắng, 1700m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40# ch/ hs code chỉ may 40#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3, chỉ trắng, 2200m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 20/3 c/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 210D/16, chỉ màu, 420m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 210d/16/ hs code chỉ may 210d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30/3, chỉ trắng, 2850m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30/3 c/ hs code chỉ may 30/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 300D/16, chỉ màu, 338m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 300d/16/ hs code chỉ may 300d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may nến 300D/16, chỉ màu, 251m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may nến 300/ hs code chỉ may nến)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50S/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50s/2/ hs code chỉ may 50s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 140T21 5000M... (mã hs chỉ astra 140t2/ hs code chỉ astra 14)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra Qui140T21 5000M... (mã hs chỉ astra qui14/ hs code chỉ astra qu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra Qui180T18 5000M... (mã hs chỉ astra qui18/ hs code chỉ astra qu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 90T30 5000M... (mã hs chỉ astra rd 90/ hs code chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/4 (1000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/4/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Aptan 60T45 2250M... (mã hs chỉ aptan 60t45/ hs code chỉ aptan 60)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 25T105 2000M... (mã hs chỉ astra 25t10/ hs code chỉ astra 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ Drybond AWF40T70 1500M... (mã hs chỉ drybond awf/ hs code chỉ drybond)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX24(45S/2)... (mã hs chỉ may tex244/ hs code chỉ may tex2)
- Mã HS 55081090: Chỉ 45/2- 5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 45/2 5000m/ hs code chỉ 45/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/2- 5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/2 5000m/ hs code chỉ 50/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/2- 5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/2 5000m/ hs code chỉ 60/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 200D- 5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 200d 5000m/ hs code chỉ 200d 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu 50/ hs code chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu đen (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu đen/ hs code chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu trắng (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu trắ/ hs code chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/3/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Cometa 180T18 5000M... (mã hs chỉ cometa 180t/ hs code chỉ cometa 1)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3-2500M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 30s/32/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 100D/2-5000M... (mã hs chỉ may 100d/2/ hs code chỉ may 100d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (690c x 4000m, 102c x 5000m, 4c x 1000m)... (mã hs chỉ may 690c x/ hs code chỉ may 690)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ (5000M). Theo tờ khai số 103023745860, ngày 02/12/2019, mục 01... (mã hs chỉ khâu làm từ/ hs code chỉ khâu làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may poly, nylon các loại... (mã hs chỉ may poly n/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/2-5000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/25000m// hs code chỉ 40/2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3-4000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/34000m// hs code chỉ 40/3400)
- Mã HS 55081090: Chỉ 30(39/2)- 5000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 3039/2 5/ hs code chỉ 3039/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ 150D-5000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 150d5000m// hs code chỉ 150d500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PF68D/2 loại 4000m/cuộn... (mã hs chỉ may pf68d/2/ hs code chỉ may pf68)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PC29S/2 loại 2500m/cuôn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pc29s/2/ hs code chỉ may pc29)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP60/2 loại 5000M/Cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp60/2/ hs code chỉ may sp60)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PF70D/2 loại 4000m/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pf70d/2/ hs code chỉ may pf70)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NY100D/2 loại 2500m/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ny100d// hs code chỉ may ny10)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/3-2500m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/32500m// hs code chỉ 20/3250)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/9-1000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/91000m// hs code chỉ 20/9100)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PC45S/2 loại 2500m/cuôn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pc45s/2/ hs code chỉ may pc45)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 560D NYLON (7. 5 kg 15 cuộn, 2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 560d ny/ hs code chỉ may 560d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NF70D/3 loại 2500m/cuộn... (mã hs chỉ may nf70d/3/ hs code chỉ may nf70)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 30T80 2000M... (mã hs chỉ astra rd 30/ hs code chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 120T27 5000M... (mã hs chỉ astra rd 12/ hs code chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 180T18 5000M... (mã hs chỉ astra rd 18/ hs code chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP50/2 loại 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may sp50/2/ hs code chỉ may sp50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/9- 1000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/9 1000m/ hs code chỉ 20/9 10)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3- 5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/3 5000m/ hs code chỉ 40/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Cometa 075T40 5000M... (mã hs chỉ cometa 075t/ hs code chỉ cometa 0)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra LL 180T18 5000M... (mã hs chỉ astra ll 18/ hs code chỉ astra ll)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/8- 1000M... (mã hs chỉ may 20s/8/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/2- 2500M... (mã hs chỉ may 29s/2/ hs code chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3- 2500M... (mã hs chỉ may 30s/3/ hs code chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3- 5000M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, 1000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30#100/ hs code chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may V-GINBA SPUN 30 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vginba/ hs code chỉ may vgi)
- Mã HS 55081090: Chỉ may KINBA CORE 20 4000m, làm từ 46% polyester 54% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may kinba c/ hs code chỉ may kinb)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/9, loại 600M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G. W: 0. 18 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/9/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/2, loại 2000M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G. W: 0. 14 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/2/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3, loại 4000M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G. W: 0. 21 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 40s/3/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (5000M/ 1 cuộn) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103038837050... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40/3, 4000m/cuộn, 40 cuộn/carton, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40/340/ hs code chỉ may 40/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (THREAD) 5000M/Cuộn #23 cuộn... (mã hs chỉ may thread/ hs code chỉ may thr)
- Mã HS 55081090: Chỉ sợi Polyester TZ 300/2 B (Thread 20/2), màu trắng 970 cuộn, 1 cuộn 35, 700 mét... (mã hs chỉ sợi polyest/ hs code chỉ sợi poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra LL 120T27 5000M... (mã hs chỉ astra ll 12/ hs code chỉ astra ll)
- Mã HS 55081090: Chỉ GRAL 10T270 1000M... (mã hs chỉ gral 10t270/ hs code chỉ gral 10t)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 300D NYLON (104. 28 kg 1200 cuộn, 2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 300d ny/ hs code chỉ may 300d)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 150D/48 POLYESTER (31. 68 kg 396 cuộn, 5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/48/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ 200D-5000m/cuộn màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 200d5000m// hs code chỉ 200d500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3-5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/35000m// hs code chỉ 40/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/3-5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/35000m// hs code chỉ 50/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/3-5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/35000m// hs code chỉ 60/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/3- 5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/3 5000m/ hs code chỉ 60/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (48 cuộn 2500m)... (mã hs chỉ may 48 cuộ/ hs code chỉ may 48)
- Mã HS 55081090: Chỉ May giầy (làm từ xơ staple tổng hợp polyester, 2000/cuộn... (mã hs chỉ may giầy l/ hs code chỉ may giầy)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m-9500m/cuộn210gr- 400gr)... (mã hs chỉ may3000m9/ hs code chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60S/3- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 60s/3 500/ hs code chỉ 60s/3 5)
- Mã HS 55081090: Chỉ 29/2- 2500m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 29/2 2500m/ hs code chỉ 29/2 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/3- 5000m/c màu, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/3 5000m/ hs code chỉ 50/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500M (39 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m/ hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 39030 màu đen (1100M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 39030 m/ hs code chỉ may 3903)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 1012 màu trắng (2850M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1012 mà/ hs code chỉ may 1012)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CH46855 màu đen (1100M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ch46855/ hs code chỉ may ch46)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic AS 120T24 5000M... (mã hs chỉ epic as 120/ hs code chỉ epic as)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 45S/2- 2500M... (mã hs chỉ may 45s/2/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/3- 2500M... (mã hs chỉ may 29s/3/ hs code chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/9-1000M... (mã hs chỉ may 20s/91/ hs code chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/3-2500M... (mã hs chỉ may 29s/32/ hs code chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 45S/2-2500M... (mã hs chỉ may 45s/22/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3-5000M... (mã hs chỉ may 60s/35/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 100% Polyester Ne 20/6... (mã hs chỉ may 100% po/ hs code chỉ may 100%)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 40/3-4000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 40/340/ hs code chỉ may 40/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 60/3-5000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 60/350/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 20/9-600M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 20/960/ hs code chỉ may 20/9)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 50/3-5000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 50/350/ hs code chỉ may 50/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 20/3-2000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 20/320/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 30/3-2000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 30/320/ hs code chỉ may 30/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 40/2-5000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 40/250/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 500M/cuộn phụ trợ dùng trong may mặc... (mã hs chỉ may 500m/cu/ hs code chỉ may 500m)
- Mã HS 55082090: Chỉ thoi màu xanh dương/ AU7184 (1 cuộn 5468 yard; chỉ may)- hàng mới 100%- NSX: SARLA OVERSEAS HOLDINGS LTD.... (mã hs chỉ thoi màu xa/ hs code chỉ thoi màu)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 1. 000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 1000/ hs code chỉ loại 10)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2. 500 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2500/ hs code chỉ loại 25)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2. 000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2000/ hs code chỉ loại 20)
- Mã HS 55082090: Cuộn chỉ, kích thước: (10*13)mm, mới 100%... (mã hs cuộn chỉ kích/ hs code cuộn chỉ kí)
- Mã HS 55082090: Chỉ poly, nylon... (mã hs chỉ poly nylon/ hs code chỉ poly ny)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 2500M(có 5 cuộn 4000M/cuộn)... (mã hs chỉ may 2500mc/ hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 55082090: Chỉ may giầy từ sợi staple nhân tạo (1 cuộn 800m)... (mã hs chỉ may giầy từ/ hs code chỉ may giầy)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 (2. 500-5. 000M)... (mã hs chỉ may 40/2 2/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60S/3(5. 000M/1Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/35/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 45S/2 (2. 500-5. 000M)... (mã hs chỉ may 45s/2/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 65S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 65s/3/ hs code chỉ may 65s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 55S/3 (5000M/COME)... (mã hs chỉ may 55s/3/ hs code chỉ may 55s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 52S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 52s/3/ hs code chỉ may 52s/)
- Mã HS 55082090: Chi may 42S/2 (2. 500- 5. 000M/cuộn)... (mã hs chi may 42s/2/ hs code chi may 42s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may làm từ xơ staple nhân tạo đã đóng gói 3000m/cuộn 70 cuộn... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55082090: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ hs code chỉ chun)
- Mã HS 55082090: Chỉ tơ (Chỉ may Polyester Texturised)... (mã hs chỉ tơ chỉ may/ hs code chỉ tơ chỉ)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 1. 000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 1000/ hs code chỉ loại 10)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2. 500 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2500/ hs code chỉ loại 25)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2. 000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2000/ hs code chỉ loại 20)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 5. 000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 5000/ hs code chỉ loại 50)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 loại 2500m/cuộn. 1... (mã hs chỉ may 40/2 lo/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 (2. 500-5. 000M)... (mã hs chỉ may 40/2 2/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60S/3(5. 000M/1Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/35/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 45S/2 (2. 500-5. 000M)... (mã hs chỉ may 45s/2/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 65S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 65s/3/ hs code chỉ may 65s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 55S/3 (5000M/COME)... (mã hs chỉ may 55s/3/ hs code chỉ may 55s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 52S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 52s/3/ hs code chỉ may 52s/)
- Mã HS 55082090: Chi may 42S/2 (2. 500- 5. 000M/cuộn)... (mã hs chi may 42s/2/ hs code chi may 42s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 100% SPUN POLYESTER SP 50/2-5000M-WHITE, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 100% sp/ hs code chỉ may 100%)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 20/3 loại 2500m/cuộn. 1... (mã hs chỉ may 20/3 lo/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60/3 loại 5. 000m/cuộn. 1... (mã hs chỉ may 60/3 lo/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 55082090: Chỉ may PE 20/9 trắng, mới 100%... (mã hs chỉ may pe 20/9/ hs code chỉ may pe 2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may làm từ xơ staple nhân tạo đã đóng gói... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60/2 loại 5000m/cuộn. 1... (mã hs chỉ may 60/2 lo/ hs code chỉ may 60/2)