Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5401 - Mã HS 54011010: Chỉ khâu dùng để may sản phẩm công nghiệp, Code: JFL-S-1250, vật liệu: Sợi PTFE 1250den, lực kéo đứt >35N, độ dài liên tục: 7200m/kg. Mới 100%... (mã hs chỉ khâu dùng đ/ hs code chỉ khâu dùn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon- WHT NYLON THREAD(1LB9326. 88MET, 150LB)... (mã hs chỉ nylon wht/ hs code chỉ nylon w)
- Mã HS 54011010: Chỉ poly(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ polybằng s/ hs code chỉ polybằn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ nylonbằng/ hs code chỉ nylonbằ)
- Mã HS 54011010: Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp đã đóng gói bán lẻ Epic T24 5000M Sew Thread (PPC 60/40) (2925120-ART 2925 TKT 120Black)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ hs code chỉ khâu làm)
- Mã HS 54011010: Chỉ dùng cho máy thêu làm từ 100% xơ staple tổng hợp(hàng mới 100%)... (mã hs chỉ dùng cho má/ hs code chỉ dùng cho)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại 5000m/cuộn (Chỉ tơ sợi liên tục 100% polyester (vật liệu nhân tạo) 715 TEX18 5000M, có cấu trúc sợi liên tục (filament))... (mã hs chỉ các loại 50/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại(1ROLL5000M)... (mã hs chỉ các loại1r/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ may150TEX21 5000M. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may150tex21/ hs code chỉ may150te)
- Mã HS 54011010: Chỉ may SPUN-T-TEX 27 (60/3)- COLORS (5000 Mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may spunt/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may giày-NYLON F. 66 YARN BONDED SEWING THREAD 210D/3 PLY: FTWR WHITE(01F7)... (mã hs chỉ may giàyny/ hs code chỉ may giày)
- Mã HS 54011010: Chỉ ANEFIL NYLON BONDED TEX 45 (4500M/CONE) <SW*TH>... (mã hs chỉ anefil nylo/ hs code chỉ anefil n)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại (20 roll, 1 roll 5. 000 mét)... (mã hs chỉ các loại 2/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ may (3. 000m/ cuộn)... (mã hs chỉ may 3000m/ hs code chỉ may 30)
- Mã HS 54011010: Chỉ may, thêu các loại... (mã hs chỉ maythêu cá/ hs code chỉ maythêu)
- Mã HS 54011010: Chỉ may: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu... (mã hs chỉ may nguyên/ hs code chỉ may ngu)
- Mã HS 54011010: Chỉ (10000m/cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ hs code chỉ 10000m/)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu các loại... (mã hs chỉ thêu các lo/ hs code chỉ thêu các)
- Mã HS 54011010: Chỉ may ONYX 6000M/Cuộn- Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may onyx 60/ hs code chỉ may onyx)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Ace Woolly 100d/2 (0. 5p)- 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may ace woo/ hs code chỉ may ace)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại (5000m/cuộn-150-200g)... (mã hs chỉ các loại 5/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: Chỉ poly(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ polybằng s/ hs code chỉ polybằn)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon(Bằng sợi filament tổng hợp, đóng gói bán lẻ- dùng để may giày), Mới 100%... (mã hs chỉ nylonbằng/ hs code chỉ nylonbằ)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 100D/3 (quy cách 2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 100d/3/ hs code chỉ may 100d)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 18 60/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 18 6/ hs code chỉ maytex 1)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 27 40/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 27 4/ hs code chỉ maytex 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 27 60/3 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 27 6/ hs code chỉ maytex 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 40 40/3 (3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 40 4/ hs code chỉ maytex 4)
- Mã HS 54011010: Chỉ mayTex 180 20/6 (1000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ maytex 180/ hs code chỉ maytex 1)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TKT300 50D/2 (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may tkt300/ hs code chỉ may tkt3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TEX27 40/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may tex27 4/ hs code chỉ may tex2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may TEX27 50/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may tex27 5/ hs code chỉ may tex2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may King Resilon 50 4000m làm từ 100% nylon. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king re/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Ace Woolly 100d/2 0. 5p làm từ 100% nylon. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ace woo/ hs code chỉ may ace)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D COLOR (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d co/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d wh/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/2 COLOR (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/2 co/ hs code chỉ may 60/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may20/3 Color (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may20/3 col/ hs code chỉ may20/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/3 Color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/3 co/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 100d/2 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 100d/2/ hs code chỉ may 100d)
- Mã HS 54011010: Chi thành phẩm Nylon 280D/3-225G... (mã hs chi thành phẩm/ hs code chi thành ph)
- Mã HS 54011010: Chỉ Nylon Woolly NW 100D/2 1/2LB(8900M) (Dạ quang) (từ sợi filament tổng hợp)... (mã hs chỉ nylon wooll/ hs code chỉ nylon wo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 150D/3 (2, 500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/3/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may vắt sổ 100% polyester- WILDCAT 715 TEX18 2500M, 1 cuộn 2500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may vắt sổ/ hs code chỉ may vắt)
- Mã HS 54011010: Chỉ may SPUN-T TEX 60- 20/2 GR2167(3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may spunt/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 40/2 Color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 40/2 co/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY AQUIL 40T70 2000M... (mã hs chỉ may aquil 4/ hs code chỉ may aqui)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 030T80 2000M... (mã hs chỉ may gral 03/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 040T60 3000M... (mã hs chỉ may gral 04/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ 75D/3- 2, 500M/Cuộn... (mã hs chỉ 75d/3 250/ hs code chỉ 75d/3 2)
- Mã HS 54011010: CHI MAY V075720-COLOR 9950M... (mã hs chi may v075720/ hs code chi may v075)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 50/2 white(5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 50/2 wh/ hs code chỉ may 50/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 200D color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 200d co/ hs code chỉ may 200d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 200D white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 200d wh/ hs code chỉ may 200d)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 50/2 color (2500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 50/2 co/ hs code chỉ may 50/2)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY APTAN 040T70 1500M COLOR... (mã hs chỉ may aptan 0/ hs code chỉ may apta)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ECOBOBS 041 80X23. 5M... (mã hs chỉ may ecobobs/ hs code chỉ may ecob)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S663040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s663040/ hs code chi may s663)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SZCJ030-COLOR 1125M... (mã hs chi may szcj030/ hs code chi may szcj)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SZCN060-COLOR 2250M... (mã hs chi may szcn060/ hs code chi may szcn)
- Mã HS 54011010: CHI MAY FD11030-COLOR 1125M... (mã hs chi may fd11030/ hs code chi may fd11)
- Mã HS 54011010: CHI MAY FD22060-COLOR 2250M... (mã hs chi may fd22060/ hs code chi may fd22)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 2920040-COLOR 2000M... (mã hs chi may 2920040/ hs code chi may 2920)
- Mã HS 54011010: Chỉ nylon... (mã hs chỉ nylon/ hs code chỉ nylon)
- Mã HS 54011010: Chi may... (mã hs chi may/ hs code chi may)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu 100% Rayon 2000m/cuộn... (mã hs chỉ thêu 100% r/ hs code chỉ thêu 100)
- Mã HS 54011010: Chỉ Nylon Bonded 6. 6 NB210D/3 IH White 1LB(/Rol)(Từ sợi Filament tổng hợp)... (mã hs chỉ nylon bonde/ hs code chỉ nylon bo)
- Mã HS 54011010: Chỉ 50D/2- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50d/2 500/ hs code chỉ 50d/2 5)
- Mã HS 54011010: CHỉ MAY SECURA 120T24 5000M COLOR... (mã hs chỉ may secura/ hs code chỉ may secu)
- Mã HS 54011010: Chỉ polyester... (mã hs chỉ polyester/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY EPIC 050T60 2000M... (mã hs chỉ may epic 05/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 25T105 2000M... (mã hs chỉ may astra 2/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 110T27 2500M... (mã hs chỉ may astra 1/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Cometa 120T27 2500M... (mã hs chỉ may cometa/ hs code chỉ may come)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY DUAL DUTY 120T24 5000M... (mã hs chỉ may dual du/ hs code chỉ may dual)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1302030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1302030/ hs code chi may 1302)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1657020-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1657020/ hs code chi may 1657)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY STAR SLB 040T70 1500M... (mã hs chỉ may star sl/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY DRYBOND GTX 040T70 1500M COLOR... (mã hs chỉ may drybond/ hs code chỉ may dryb)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY ASTRA 075T40 3000M... (mã hs chỉ may astra 0/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54011010: Chỉ rayon... (mã hs chỉ rayon/ hs code chỉ rayon)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 2993080-COLOR 3000M... (mã hs chi may 2993080/ hs code chi may 2993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S657080-COLOR 2000M... (mã hs chi may s657080/ hs code chi may s657)
- Mã HS 54011010: CHI MAY S678080-COLOR 6000M... (mã hs chi may s678080/ hs code chi may s678)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY STAR 8T400 600M... (mã hs chỉ may star 8t/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011010: Chỉ thêu... (mã hs chỉ thêu/ hs code chỉ thêu)
- Mã HS 54011010: CHI MAY EV21040-COLOR 2000M... (mã hs chi may ev21040/ hs code chi may ev21)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 3288120-COLOR 3000M... (mã hs chi may 3288120/ hs code chi may 3288)
- Mã HS 54011010: Chỉ Polyestre... (mã hs chỉ polyestre/ hs code chỉ polyestr)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY EPIC 150T21 5000M... (mã hs chỉ may epic 15/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Aptan 40T70 3000M COLOR... (mã hs chỉ may aptan 4/ hs code chỉ may apta)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Atlas 160T18 2500M... (mã hs chỉ may atlas 1/ hs code chỉ may atla)
- Mã HS 54011010: CHI MAY W993030-COLOR 3000M... (mã hs chi may w993030/ hs code chi may w993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY W993040-COLOR 3000M... (mã hs chi may w993040/ hs code chi may w993)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 8758075-COLOR 3000M... (mã hs chi may 8758075/ hs code chi may 8758)
- Mã HS 54011010: CHI MAY NKLH030-COLOR 1500M... (mã hs chi may nklh030/ hs code chi may nklh)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 006T450 1600M COLOR... (mã hs chỉ may gral 00/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 40/3 (3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 40/3 3/ hs code chỉ may 40/3)
- Mã HS 54011010: Chỉ may CFP 250D/3 (1500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may cfp 250/ hs code chỉ may cfp)
- Mã HS 54011010: Chỉ may NLB 210D/3 (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may nlb 210/ hs code chỉ may nlb)
- Mã HS 54011010: Chỉ may NLB66 210D/3 (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may nlb66 2/ hs code chỉ may nlb6)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/2(3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/2/ hs code chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/4(2000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/4/ hs code chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE20/3 (2000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe20/3/ hs code chỉ may pe20)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE30/2 (3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe30/2/ hs code chỉ may pe30)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE40/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/2/ hs code chỉ may pe40)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE40/3 (3000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/3/ hs code chỉ may pe40)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PE50/2 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may pe50/2/ hs code chỉ may pe50)
- Mã HS 54011010: Chỉ may DF 200D (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may df 200d/ hs code chỉ may df 2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may PPC TEX24 (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may ppc tex/ hs code chỉ may ppc)
- Mã HS 54011010: Chỉ POLY 250D/3PLY (1700 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ poly 250d/3/ hs code chỉ poly 250)
- Mã HS 54011010: Chỉ NYLON 210D/2PLY (3000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ nylon 210d// hs code chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 1700M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 1/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 2000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may poly 20/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ CORESPUN 28S/3PLY (2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ corespun 28/ hs code chỉ corespun)
- Mã HS 54011010: Chỉ CORESPUN 16S/2PLY (2000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ corespun 16/ hs code chỉ corespun)
- Mã HS 54011010: Chỉ SPUN 30S/3PLY (2300 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ spun 30s/3p/ hs code chỉ spun 30s)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 2000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 2/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: CHI MAY SURFILOR 120T24 5000M... (mã hs chi may surfilo/ hs code chi may surf)
- Mã HS 54011010: Chỉ các loại(4250M X 6, 013 Cuộn25. 555, 25 Mét)-Xuất theo TKNK số: 102061841340/E21(14/06/2018)Mục 1... (mã hs chỉ các loại42/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011010: CHI MAY NKLD008-COLOR 600M... (mã hs chi may nkld008/ hs code chi may nkld)
- Mã HS 54011010: CHI MAY 1322060-COLOR 3000M... (mã hs chi may 1322060/ hs code chi may 1322)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 30S/3 2500M... (mã hs chỉ may spun 30/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 60S/3 4500M... (mã hs chỉ may spun 60/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 250D/2 2500M... (mã hs chỉ may poly 25/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Spun 5000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may spun 50/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Poly 6 1000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may poly 6/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54011010: Chỉ may Nylon 6 1000M/Cuộn TK... (mã hs chỉ may nylon 6/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY Gral 20T135 600M... (mã hs chỉ may gral 20/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ Polyester Texture TX150/1 2500M (Dạ quang) (từ sợi filament tổng hợp)... (mã hs chỉ polyester t/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011010: Chỉ may xoắn đa sợi 100% nylon- NYLON M40 TEX70 210/3 1500M, 1 cuộn 1500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may xoắn đa/ hs code chỉ may xoắn)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL ASTT 600G... (mã hs chỉ may gral as/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 20/4 Color(2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/4 co/ hs code chỉ may 20/4)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 20/3 Color (2000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/3 co/ hs code chỉ may 20/3)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY GRAL 180T14 3000M COLOR... (mã hs chỉ may gral 18/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 031 1500M... (mã hs chỉ may nymo 03/ hs code chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 041 3000M... (mã hs chỉ may nymo 04/ hs code chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: CHỈ MAY NYMO 41T70 1500M... (mã hs chỉ may nymo 41/ hs code chỉ may nymo)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/2color (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/2col/ hs code chỉ may 60/2)
- Mã HS 54011010: Chỉ may 60/3 white (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 60/3 wh/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu (THREAD), chiều dài 800mm, 0. 125LB/1mm, hàng mới 100%... (mã hs chỉ thêu threa/ hs code chỉ thêu th)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thêu 150D/1 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may thêu 15/ hs code chỉ may thêu)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loạ i- (5000m/Cuộn)POLY THREAD- LÀM TỪ SỢI FILAMENT... (mã hs chỉ các loạ i/ hs code chỉ các loạ)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(Mục 01 của tk 103074261030)... (mã hs chỉ maymục 01/ hs code chỉ maymục)
- Mã HS 54011090: Chỉ 1000M... (mã hs chỉ 1000m/ hs code chỉ 1000m)
- Mã HS 54011090: Chỉ 5000M... (mã hs chỉ 5000m/ hs code chỉ 5000m)
- Mã HS 54011090: Chỉ #5 (539) (1000m)- 90080-10000-39... (mã hs chỉ #5 539 1/ hs code chỉ #5 539)
- Mã HS 54011090: Chỉ #20 (BKB) (2000m)- 90200-14000-BK... (mã hs chỉ #20 bkb/ hs code chỉ #20 bkb)
- Mã HS 54011090: Chỉ polyester #5-505 (1Roll1000met)-90080-10000-65... (mã hs chỉ polyester #/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: Chỉ polyester (2000m) (thread#8)-90080-20000-23... (mã hs chỉ polyester/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (1500-3000M)... (mã hs chỉ may 15003/ hs code chỉ may 150)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(2000m-9500m/cuộn 210gr- 400gr) (35 cuộn, 5000m/ cuộn) (đơn giá: 0. 000372 usd/m)... (mã hs chỉ may2000m9/ hs code chỉ may2000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 10. 000m/ CUỘN. MỚI 100%... (mã hs chỉ may 10000m/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ (5000M/ROLL)-653 ROLL... (mã hs chỉ 5000m/roll/ hs code chỉ 5000m/r)
- Mã HS 54011090: Chỉ may giày (thread)(100m-8000m)... (mã hs chỉ may giày t/ hs code chỉ may giày)
- Mã HS 54011090: Chỉ may, filament tổng hợp, từ polyester... (mã hs chỉ may filame/ hs code chỉ may fil)
- Mã HS 54011090: Chỉ may. 100D/2 (5000m/cuộn)- làm từ sợi filament nhân tạo.... (mã hs chỉ may100d/2/ hs code chỉ may100d)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (200m/cuôn)... (mã hs chỉ may 200m/c/ hs code chỉ may 200)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 2000mét/cuộn... (mã hs chỉ may 2000mét/ hs code chỉ may 2000)
- Mã HS 54011090: MONO FILAMENT, 0. 25MM, CLEAR/CLEAR(91B)-Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp... (mã hs mono filament/ hs code mono filamen)
- Mã HS 54011090: Chỉ may- 100% Nylon threads 210D/2 2500M White... (mã hs chỉ may 100% n/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Scui 50D/2 100% Polyester, loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may scui 50/ hs code chỉ may scui)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLYESTER N6 10# BLACK... (mã hs chỉ polyester n/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY(1000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may1000m/c/ hs code chỉ may1000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY(2000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may2000m/c/ hs code chỉ may2000)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (2. 500m/cuộn)(1, 051cuộn 67. 96kgs)... (mã hs chỉ may 2500m/ hs code chỉ may 25)
- Mã HS 54011090: Chỉ NYLON 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ nylon 210d// hs code chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ spun 16s/2p/ hs code chỉ spun 16s)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/RChỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ poly 210d/3/ hs code chỉ poly 210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may công nghiệp bằng sợi filament tổng hợp, chưa được đóng gói bán lẻ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chỉ may công ng/ hs code chỉ may công)
- Mã HS 54011090: Chỉ may ván làm từ sợi Filament tổng hợp. Kích thước: (phi 15- dài 25)cm, do TQSX mới 100% sản xuất năm 2019... (mã hs chỉ may ván làm/ hs code chỉ may ván)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (500-8000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50080/ hs code chỉ may 500)
- Mã HS 54011090: Chỉ may P210D/3P 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may p210d/3/ hs code chỉ may p210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NY210D/3P BOND 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may ny210d// hs code chỉ may ny21)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY, 1 CUỘN 100G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chỉ may 1 cuộn/ hs code chỉ may 1 c)
- Mã HS 54011090: Chỉ may, (5000M/ROL)... (mã hs chỉ may 5000m/ hs code chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu TKP140 làm từ sợi polyeste filament, dài 3000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu tkp140/ hs code chỉ khâu tkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu S50/3 làm từ sợi polyeste filament độ mảnh 77D, dài 3000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu s50/3/ hs code chỉ khâu s50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30m/ống... (mã hs chỉ may 30m/ống/ hs code chỉ may 30m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 500m/ống... (mã hs chỉ may 500m/ốn/ hs code chỉ may 500m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 3, 000m/ống... (mã hs chỉ may 3000m// hs code chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ- SP 40/2 (5000 met/cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs chỉ sp 40/2 5/ hs code chỉ sp 40/2)
- Mã HS 54011090: CHỈ (4000M/CUỘN)(HCNC)... (mã hs chỉ 4000m/cuộn/ hs code chỉ 4000m/c)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(connex 20)... (mã hs chỉ mayconnex/ hs code chỉ mayconn)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (100% polyeste)... (mã hs chỉ may 100% p/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ (1roll3800m)... (mã hs chỉ 1roll3800m/ hs code chỉ 1roll38)
- Mã HS 54011090: Chỉ may-AB1260, cuộn 6550m. S/N F16M-0250-02... (mã hs chỉ mayab1260/ hs code chỉ mayab12)
- Mã HS 54011090: Chỉ may-19900-S12950P, Cuộn 4. 800m. S/N 15455170-102... (mã hs chỉ may19900s/ hs code chỉ may1990)
- Mã HS 54011090: Chỉ 30/2 (TP: 100% Filament, TB: 5. 000y/roll)... (mã hs chỉ 30/2 tp10/ hs code chỉ 30/2 tp)
- Mã HS 54011090: LÔNG VỊT... (mã hs lông vịt/ hs code lông vịt)
- Mã HS 54011090: Chỉ may tạo thành từ các Filament Polyeste, màu trắng, cuộn trên lõi bìa, trọng lượng 1000g/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may tạo thà/ hs code chỉ may tạo)
- Mã HS 54011090: Chỉ (10000m/cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ hs code chỉ 10000m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (3000m)... (mã hs chỉ may 3000m/ hs code chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (2000m/cone)... (mã hs chỉ may 2000m// hs code chỉ may 200)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (3000m/cone)... (mã hs chỉ may 3000m// hs code chỉ may 300)
- Mã HS 54011090: Chỉ (2000m/cone)... (mã hs chỉ 2000m/cone/ hs code chỉ 2000m/c)
- Mã HS 54011090: Chỉ- N66 Bonded Thread 200D/1-150G(6200m) (210800 M)... (mã hs chỉ n66 bonded/ hs code chỉ n66 bon)
- Mã HS 54011090: Chỉ- Spun Polyester Thread 30/2-225G (4250m) (12750 M)... (mã hs chỉ spun polye/ hs code chỉ spun po)
- Mã HS 54011090: Chỉ- HI- Bonded Thread(NBH) 210D/3-150G (1800m) (18000 M)... (mã hs chỉ hi bonded/ hs code chỉ hi bon)
- Mã HS 54011090: Chỉ #4 6637... (mã hs chỉ #4 6637/ hs code chỉ #4 6637)
- Mã HS 54011090: Chi may từ sợi filament tổng hợp (1500m/cuộn)... (mã hs chi may từ sợi/ hs code chi may từ s)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Ace Filament 100 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may ace fil/ hs code chỉ may ace)
- Mã HS 54011090: CHỈ 500M/CONE... (mã hs chỉ 500m/cone/ hs code chỉ 500m/con)
- Mã HS 54011090: CHỈ 5000M/CONE... (mã hs chỉ 5000m/cone/ hs code chỉ 5000m/co)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY, MỚI 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ hs code chỉ may mới)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu các loại... (mã hs chỉ thêu các lo/ hs code chỉ thêu các)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 40m/ống... (mã hs chỉ may 40m/ống/ hs code chỉ may 40m/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 10, 000m/ống... (mã hs chỉ may 10000m/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại 5000 m/c... (mã hs chỉ các loại 50/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại (<3000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ các loại/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu (SEWING THREAD) (5, 000m/Cuộn) (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu sewin/ hs code chỉ thêu se)
- Mã HS 54011090: Chỉ may GRAL... (mã hs chỉ may gral/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may#8(màu 93)... (mã hs chỉ may#8màu 9/ hs code chỉ may#8mà)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #5 (màu 441), chất liệu filament, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #5 màu/ hs code chỉ may #5)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #8, chất liệu filament- mới 100%, định lượng 0. 048kg... (mã hs chỉ may #8 chấ/ hs code chỉ may #8)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #5, chất liệu filament (H30)- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%... (mã hs chỉ may #5 chấ/ hs code chỉ may #5)
- Mã HS 54011090: Chỉ may#8, chất liệu filament(màu 93)- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100%... (mã hs chỉ may#8 chất/ hs code chỉ may#8 c)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #4- mới 100%, chất liệu filament... (mã hs chỉ may #4 mới/ hs code chỉ may #4)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 40/2 (100PCT Spun Polyester Yarn)... (mã hs chỉ may 40/2 1/ hs code chỉ may 40/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại 20/3 Color (2000 Mét/Cuộn)... (mã hs chỉ các loại 20/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ (2000-5000m/ cuộn)... (mã hs chỉ 20005000m/ hs code chỉ 200050)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Wooly Spin 200m/cone (từ sợi filament tổng hợp, 13 sợi xoắn thành 1 sợi), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may wooly s/ hs code chỉ may wool)
- Mã HS 54011090: Chỉ may nilon (1 cuộn 1500 mét)... (mã hs chỉ may nilon/ hs code chỉ may nilo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may #8 (màu 153), chất liệu filament- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs chỉ may #8 màu/ hs code chỉ may #8)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 500M/CUỘN... (mã hs chỉ may 500m/cu/ hs code chỉ may 500m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON SV4 B95LGY... (mã hs chỉ may nylon s/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON 30/2000 16BE... (mã hs chỉ may nylon 3/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ (500-7500 Yds/ cuộn)... (mã hs chỉ 5007500 y/ hs code chỉ 500750)
- Mã HS 54011090: Chỉ 5000m/cuộn... (mã hs chỉ 5000m/cuộn/ hs code chỉ 5000m/cu)
- Mã HS 54011090: Chỉ thêu 100%Rayon (2500M/CONE), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 22 TKNK: 102624786720 ngày 06/05/2019... (mã hs chỉ thêu 100%ra/ hs code chỉ thêu 100)
- Mã HS 54011090: Chỉ may100% Polyester(từ sợi filament tổng hợp) (4000M/CONE), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 16 TKNK: 102478500020 ngày 12/02/2019... (mã hs chỉ may100% pol/ hs code chỉ may100%)
- Mã HS 54011090: Chỉ May #50 (70D/3)DF Filament 3000m/cone, màu 419, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #50 70/ hs code chỉ may #50)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY #100 (50D/2) Filament 5000m/cone- màu 002. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #100 5/ hs code chỉ may #100)
- Mã HS 54011090: Chỉ May #30 (150D/3)DF Filament 2000m/cone, màu 419, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #30 15/ hs code chỉ may #30)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SPUN THREAD 30S/3... (mã hs chỉ may spun th/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY PP16S/2P 2000M... (mã hs chỉ may pp16s/2/ hs code chỉ may pp16)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY PP29S/2P 4000M... (mã hs chỉ may pp29s/2/ hs code chỉ may pp29)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 150D/1 (1250m/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/1/ hs code chỉ may 150d)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY210D/3P BOND 2000M... (mã hs chỉ may ny210d// hs code chỉ may ny21)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 200D/1 (2500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 200d/1/ hs code chỉ may 200d)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 20 (2, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 20 20/ hs code chỉ may 20)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30 (2, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 30 20/ hs code chỉ may 30)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30 (3, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 30 30/ hs code chỉ may 30)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50 (3, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 50 30/ hs code chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50 (5, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 50 50/ hs code chỉ may 50)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60 (3, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60 30/ hs code chỉ may 60)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60 (5, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60 50/ hs code chỉ may 60)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 80 (5, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 80 50/ hs code chỉ may 80)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 90 (5, 000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 90 50/ hs code chỉ may 90)
- Mã HS 54011090: CHỈ SP60S/3P 5000M... (mã hs chỉ sp60s/3p 50/ hs code chỉ sp60s/3p)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY280D/3P BOND AA 1500M... (mã hs chỉ ny280d/3p b/ hs code chỉ ny280d/3)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY420D/3P BOND AA 1000M... (mã hs chỉ ny420d/3p b/ hs code chỉ ny420d/3)
- Mã HS 54011090: CHỈ P120D/2P 5000M... (mã hs chỉ p120d/2p 50/ hs code chỉ p120d/2p)
- Mã HS 54011090: Chỉ may(5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may5000m/c/ hs code chỉ may5000)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100D/2- 3, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 100d/2 30/ hs code chỉ 100d/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Polyester 150/3 2000Mét/Cuộn Black... (mã hs chỉ 100% polyes/ hs code chỉ 100% pol)
- Mã HS 54011090: Chỉ làm từ sợi 100% Polyester loại 30S/3 2500Mét/Cuộn White... (mã hs chỉ làm từ sợi/ hs code chỉ làm từ s)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 080T35 3000M... (mã hs chỉ may gral 08/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 300T10 5000M... (mã hs chỉ may gral 30/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 50D/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50d/2/ hs code chỉ may 50d/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30/2, màu 000, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 30/2mà/ hs code chỉ may 30/2)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 6265040-COLOR 2000M... (mã hs chi may 6265040/ hs code chi may 6265)
- Mã HS 54011090: CHI MAY ECOL041-COLOR 1880M... (mã hs chi may ecol041/ hs code chi may ecol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY HLBN040-COLOR 3000M... (mã hs chi may hlbn040/ hs code chi may hlbn)
- Mã HS 54011090: CHI MAY IBHD030-COLOR 1500M... (mã hs chi may ibhd030/ hs code chi may ibhd)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S662040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s662040/ hs code chi may s662)
- Mã HS 54011090: CHỈ- PP29S THREAD 2PLY... (mã hs chỉ pp29s thre/ hs code chỉ pp29s t)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thành phẩm đã nhuộm, đã se sợi, làm từ sợi filament tổng hợp Tex Poly 1501 Tex18 Tk180 5000M 0W011... (mã hs chỉ may thành p/ hs code chỉ may thàn)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/2P 2500M... (mã hs chỉ p210d/2p 25/ hs code chỉ p210d/2p)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/3P 2000M... (mã hs chỉ p210d/3p 20/ hs code chỉ p210d/3p)
- Mã HS 54011090: CHỈ P210D/6P 1000M... (mã hs chỉ p210d/6p 10/ hs code chỉ p210d/6p)
- Mã HS 54011090: CHỈ NY210D/2P 2500M... (mã hs chỉ ny210d/2p 2/ hs code chỉ ny210d/2)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPV-VN05 (1600 Y/ CUON)... (mã hs chỉ may spvvn0/ hs code chỉ may spv)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S678080-COLOR 6000M... (mã hs chi may s678080/ hs code chi may s678)
- Mã HS 54011090: CHI MAY SZCD008-COLOR 600M... (mã hs chi may szcd008/ hs code chi may szcd)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 2594150-COLOR 5000M... (mã hs chi may 2594150/ hs code chi may 2594)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S654040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654040/ hs code chi may s654)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 65D/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 65d/2/ hs code chỉ may 65d/)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 1302030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 1302030/ hs code chi may 1302)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY GRAL 200T12 5000M... (mã hs chỉ may gral 20/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 8720030-COLOR-2000... (mã hs chi may 8720030/ hs code chi may 8720)
- Mã HS 54011090: Chỉ cuộn(2500M/CUON)... (mã hs chỉ cuộn2500m// hs code chỉ cuộn250)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Core Thread 20s 1x6/500m Col... (mã hs chỉ may king co/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Polyester Filament #80/3000m Col... (mã hs chỉ may king po/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (5000m)... (mã hs chỉ may 5000m/ hs code chỉ may 500)
- Mã HS 54011090: CHỈ P250D/3P 1500M... (mã hs chỉ p250d/3p 15/ hs code chỉ p250d/3p)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Textured polyester PP150D (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% textur/ hs code chỉ 100% tex)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Amber 60T050 3000M... (mã hs chỉ may amber 6/ hs code chỉ may ambe)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC AWF120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic aw/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 300D/1 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 300d/1/ hs code chỉ may 300d)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKLR080-COLOR 6000M... (mã hs chi may nklr080/ hs code chi may nklr)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKOL031-COLOR 2592M... (mã hs chi may nkol031/ hs code chi may nkol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKOL041-COLOR 3816M... (mã hs chi may nkol041/ hs code chi may nkol)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S616008-COLOR 600M... (mã hs chi may s616008/ hs code chi may s616)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 5000M/ Cuộn (TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO)... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 54011090: Chỉ may loại 3000M/cuộn (TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO)... (mã hs chỉ may loại 30/ hs code chỉ may loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ cuộn... (mã hs chỉ cuộn/ hs code chỉ cuộn)
- Mã HS 54011090: Chỉ cuộn(1 cuộn... (mã hs chỉ cuộn1 cuộn/ hs code chỉ cuộn1 c)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 30#2000M... (mã hs chỉ may 30#2000/ hs code chỉ may 30#2)
- Mã HS 54011090: Chỉ 100% Scui 65D/2 Polyester (01 cuộn 2500m)... (mã hs chỉ 100% scui 6/ hs code chỉ 100% scu)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 5000m/cuon... (mã hs chỉ may 5000m/c/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 8T400 600M... (mã hs chỉ may star 8t/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 040T70 1500M... (mã hs chỉ may star 04/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011090: Chỉ Nylon SPV-NYLON02 (2, 500M/Roll)... (mã hs chỉ nylon spvn/ hs code chỉ nylon sp)
- Mã HS 54011090: Chỉ Polyester SPV-VN05(2, 500M/Roll)... (mã hs chỉ polyester s/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54011090: MSTF- (Chỉ may các loại, 22g/cuộn/250met)... (mã hs mstf chỉ may/ hs code mstf chỉ m)
- Mã HS 54011090: Chỉ may Polyester 150D-2500M (2500M/Roll)... (mã hs chỉ may polyest/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY DUAL DUTY 075T40 5000M Cotton-Polyester corespun... (mã hs chỉ may dual du/ hs code chỉ may dual)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS3032 (30/3) SPUN, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds3032/ hs code chỉ may ds30)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS5035 (50/3) SPUN, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds5035/ hs code chỉ may ds50)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS6025 (60/2) SPUN, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds6025/ hs code chỉ may ds60)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DS20905 (20/9) SPUN, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ds20905/ hs code chỉ may ds20)
- Mã HS 54011090: Chỉ May DF302 (150D/3) Filament, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may df302/ hs code chỉ may df30)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 1322040-COLOR 3000M... (mã hs chi may 1322040/ hs code chi may 1322)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S658060-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658060/ hs code chi may s658)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 30/2 KC màu (1 cuộn 4. 000 m)... (mã hs chỉ may 30/2 kc/ hs code chỉ may 30/2)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR BONDED 041 1500M... (mã hs chỉ may star bo/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY TRIDENT 30T80 2500M... (mã hs chỉ may trident/ hs code chỉ may trid)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Aptan 40T70 3000M... (mã hs chỉ may aptan 4/ hs code chỉ may apta)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NYMO 031 2250M... (mã hs chỉ may nymo 03/ hs code chỉ may nymo)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY AQUIL 060T45 2000M... (mã hs chỉ may aquil 0/ hs code chỉ may aqui)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY ECOBOBS 041 80X23. 5M... (mã hs chỉ may ecobobs/ hs code chỉ may ecob)
- Mã HS 54011090: Chỉ khâu vô lăng YARN, hàng mới 100%. #0-319F (thuộc mục 1 tờ khai 103037576720)... (mã hs chỉ khâu vô lăn/ hs code chỉ khâu vô)
- Mã HS 54011090: Chỉ trên may túi khí (bằng nylon). Hàng mới 100%. 61483-00000 (thuộc mục 1 tờ khai 103033251530)... (mã hs chỉ trên may tú/ hs code chỉ trên may)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY #30 (30/3) SPUN. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may #30 30/ hs code chỉ may #30)
- Mã HS 54011090: Chỉ May màu 100D/2 Nylon Wooly, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may màu 100/ hs code chỉ may màu)
- Mã HS 54011090: Chỉ May trắng100D/2 Nylon Wooly, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may trắng10/ hs code chỉ may trắn)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại(102932215740)... (mã hs chỉ các loại10/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ phòng sạch L5000m, chất liệu polyeste. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ phòng sạch/ hs code chỉ phòng sạ)
- Mã HS 54011090: CHI MAY NKZH060-COLOR-4500... (mã hs chi may nkzh060/ hs code chi may nkzh)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 1322120-COLOR 3000M... (mã hs chỉ may 1322120/ hs code chỉ may 1322)
- Mã HS 54011090: CHI MAY HLBN030-COLOR 2250M... (mã hs chi may hlbn030/ hs code chi may hlbn)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY STAR 060T45 2250M... (mã hs chỉ may star 06/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY DRYBOND GTX 040T70 1500M... (mã hs chỉ may drybond/ hs code chỉ may dryb)
- Mã HS 54011090: Chỉ may V-KPF 20 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vkpf 2/ hs code chỉ may vkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ may V-KPF 30 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vkpf 3/ hs code chỉ may vkp)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING STAR 120d/2 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king st/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ hs code chỉ may)
- Mã HS 54011090: Chỉ may nilon 100D/2 5000M dyed (0. 123kg)... (mã hs chỉ may nilon 1/ hs code chỉ may nilo)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY 100D/2 (2, 500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ny 100d/ hs code chỉ may ny 1)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S054040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s054040/ hs code chi may s054)
- Mã HS 54011090: CHI MAY AWZC010-COLOR 350M... (mã hs chi may awzc010/ hs code chi may awzc)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S618010-COLOR 750M... (mã hs chi may s618010/ hs code chi may s618)
- Mã HS 54011090: CHI MAY AWLH040-COLOR 1500M... (mã hs chi may awlh040/ hs code chi may awlh)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY BRIO 1. 0MM 500M... (mã hs chỉ may brio 1/ hs code chỉ may brio)
- Mã HS 54011090: Chỉ may PE40/2 (TEX 27) (5000 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may pe40/2/ hs code chỉ may pe40)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S654030-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654030/ hs code chi may s654)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC 050T60 2000M... (mã hs chỉ may epic 05/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY POLY CORE THREAD 16S/2P 2000M... (mã hs chỉ may poly co/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NYLON THREAD BONDED 210D/2PLY 2500M... (mã hs chỉ may nylon t/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may KING Hemming Thread #40/300m Col... (mã hs chỉ may king he/ hs code chỉ may king)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Epic SMX180T18 2500M... (mã hs chỉ may epic sm/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: Chi may (01 cuộn 5000 met)... (mã hs chi may 01 cuộ/ hs code chi may 01)
- Mã HS 54011090: Chỉ POLY 210D/3PLYBOND-2000M/R... (mã hs chỉ poly 210d/3/ hs code chỉ poly 210)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 40S/2PLY-5000M/R... (mã hs chỉ may spun 40/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: Chỉ NYLON 210D/3PLY-2000M/R... (mã hs chỉ nylon 210d// hs code chỉ nylon 21)
- Mã HS 54011090: Chỉ các loại(1500M X 5, 45 Cuộn8. 175 Mét)-Xuất theo TKNK số: 102791984520/E21(02/08/2019)Mục 1... (mã hs chỉ các loại15/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 20S/8PLY-1000M/R... (mã hs chỉ spun 20s/8p/ hs code chỉ spun 20s)
- Mã HS 54011090: Chỉ SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ spun 16s/2p/ hs code chỉ spun 16s)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SECURA 120T24 5000M... (mã hs chỉ may secura/ hs code chỉ may secu)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 30S/3PLY-2500M/R... (mã hs chỉ may spun 30/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: Chỉ may NYLON 840D/4PLY-1000M/R... (mã hs chỉ may nylon 8/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54011090: Chỉ may SPUN 16S/2PLY(CORE)-TEX80-2000M/R... (mã hs chỉ may spun 16/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY EPIC 040T80 2000M... (mã hs chỉ may epic 04/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY SIGNAL 30T90 500M... (mã hs chỉ may signal/ hs code chỉ may sign)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY Gral AS 120T21 3000M... (mã hs chỉ may gral as/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54011090: Chỉ may thêu... (mã hs chỉ may thêu/ hs code chỉ may thêu)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 10H PINK [CODE: 1352] BODY... (mã hs chỉ may 10h pin/ hs code chỉ may 10h)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 60/3 5000M 14 RED (EX 13C RED) [CODE: STR9/7/12-03] BODY... (mã hs chỉ may 60/3 50/ hs code chỉ may 60/3)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 100/2 5000M 14 RED (EX 13C RED) [CODE: STR 9/08/02-5] BODY... (mã hs chỉ may 100/2 5/ hs code chỉ may 100/)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S83H040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s83h040/ hs code chi may s83h)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 100% spun Polyester 60/2 5000M/Cone (Jet)... (mã hs chỉ may 100% sp/ hs code chỉ may 100%)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 40S/2 (2. 500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 40s/2/ hs code chỉ may 40s/)
- Mã HS 54011090: Chỉ may (TK NHAP 102988322620)... (mã hs chỉ may tk nha/ hs code chỉ may tk)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 45S/2 (2, 500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 45s/2/ hs code chỉ may 45s/)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY 60S/3 (2, 500 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 60s/3/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY CT 60S/3 (5, 000 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ct 60s// hs code chỉ may ct 6)
- Mã HS 54011090: CHI MAY 322030-COLOR 2000M... (mã hs chi may 322030/ hs code chi may 3220)
- Mã HS 54011090: CHI MAY S160040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s160040/ hs code chi may s160)
- Mã HS 54011090: CHỈ MAY NY100D/2 (5, 000 M/CUỘN)... (mã hs chỉ may ny100d// hs code chỉ may ny10)
- Mã HS 54011090: Chỉ may 2993080-COLOR 3000M... (mã hs chỉ may 2993080/ hs code chỉ may 2993)
- Mã HS 54011090: Sợi chỉ suốt polyester (dùng để may giấy lót thêu)... (mã hs sợi chỉ suốt po/ hs code sợi chỉ suốt)
- Mã HS 54012010: Chỉ may viền bằng Polyester... (mã hs chỉ may viền bằ/ hs code chỉ may viền)
- Mã HS 54012010: Chỉ may nhân tạo (AK-6) làm từ sợi Filament nhân tạo (sử dụng trong ngành dệt may)... (mã hs chỉ may nhân tạ/ hs code chỉ may nhân)
- Mã HS 54012010: Chỉ may chất liệu 100%Nylon... (mã hs chỉ may chất li/ hs code chỉ may chất)
- Mã HS 54012010: Chỉ các loại 5000m/cuộn (Chi may 100% Spun polyester)... (mã hs chỉ các loại 50/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54012010: Chỉ khâu làm từ sợ Filament tái tạo (100% sợi Polyester), màu trắng- 100% Spun Polyester Yarn. 20/3 Raw White, Dyetube, hàng mới 100%... (mã hs chỉ khâu làm từ/ hs code chỉ khâu làm)
- Mã HS 54012010: Chỉ may LinkK TN90M các màu loại 2000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may linkk t/ hs code chỉ may link)
- Mã HS 54012010: Chỉ may Jaemin US90YY các màu loại 3000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may jaemin/ hs code chỉ may jaem)
- Mã HS 54012010: Chỉ may (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m// hs code chỉ may 250)
- Mã HS 54012010: Chỉ may 1000m/cuộn 50% Polyester 50% Combed Cotton, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1000m/c/ hs code chỉ may 1000)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY GRAL 080T35 3000M... (mã hs chỉ may gral 08/ hs code chỉ may gral)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR 020T1351500M... (mã hs chỉ may star 02/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY ASTRA 110T27 5000M... (mã hs chỉ may astra 1/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR BONDED 041 1500M... (mã hs chỉ may star bo/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54012010: Chi thành phẩm Nylon NBH 100D/3-40G... (mã hs chi thành phẩm/ hs code chi thành ph)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY STAR 060T45 2250M... (mã hs chỉ may star 06/ hs code chỉ may star)
- Mã HS 54012010: CHỈ MAY GRAMAX 080T35 5000M... (mã hs chỉ may gramax/ hs code chỉ may gram)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (2500 Mét)... (mã hs chỉ may 2500 m/ hs code chỉ may 250)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu bao, 14. 8mm, 50M/ROLL, dùng để khâu bao hàng, chất liệu bằng thread 100%, mới 100%... (mã hs chỉ khâu bao14/ hs code chỉ khâu bao)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC 150T21 5000M... (mã hs chỉ may epic 15/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 25T105 2000M... (mã hs chỉ may astra 2/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY Eloflex 120T27 3000M... (mã hs chỉ may eloflex/ hs code chỉ may elof)
- Mã HS 54012090: CHỈ THÊU SYLKO 120T27 3000M... (mã hs chỉ thêu sylko/ hs code chỉ thêu syl)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (1000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 1000 m/ hs code chỉ may 100)
- Mã HS 54012090: Chỉ polyester 19 420D/3 125g(1 cuộn 700m)... (mã hs chỉ polyester 1/ hs code chỉ polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ may, chất liệu từ 100% Polyester, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may chất l/ hs code chỉ may chấ)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 44800 m/ kg... (mã hs chỉ may 44800 m/ hs code chỉ may 4480)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 44800m/kg... (mã hs chỉ may 44800m// hs code chỉ may 4480)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 5000m/roll... (mã hs chỉ may 5000m/r/ hs code chỉ may 5000)
- Mã HS 54012090: Chỉ may Chỉ may 5000m/roll... (mã hs chỉ may chỉ may/ hs code chỉ may chỉ)
- Mã HS 54012090: Ống chỉ- MT-08-012... (mã hs ống chỉ mt08/ hs code ống chỉ mt)
- Mã HS 54012090: Chỉ may cuộn trên lõi trọng lượng không quá 1000g/cuộn (màu đen), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may cuộn tr/ hs code chỉ may cuộn)
- Mã HS 54012090: Chi lam tu soi Filament nhan tao (5000 m) (chỉ làm từ sợi Filament nhân tạo)... (mã hs chi lam tu soi/ hs code chi lam tu s)
- Mã HS 54012090: Chỉ (500-20. 000met/cuộn250-800gram)... (mã hs chỉ 50020000/ hs code chỉ 50020)
- Mã HS 54012090: Chỉ May (5000m/Cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 500)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu đi từ filament tái tạo rayon, độ mảnh 280, 4decitex, đóng gói 150g/cuộn (cả lõi), dùng trong may mặc, nhà sản xuất: Shishi Flying Wheel Thread Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs chỉ khâu đi từ/ hs code chỉ khâu đi)
- Mã HS 54012090: Chỉ Nylon 2250m/cuộn... (mã hs chỉ nylon 2250m/ hs code chỉ nylon 22)
- Mã HS 54012090: Chỉ các loại (1LBS12, 000 mét)... (mã hs chỉ các loại 1/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (đơn giá hoá đơn: 0. 001654317 usd/m)... (mã hs chỉ may đơn gi/ hs code chỉ may đơn)
- Mã HS 54012090: Chỉ(5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ5000m/cuộn/ hs code chỉ5000m/cu)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (1/Cuộn5000/M580/Cuộn)... (mã hs chỉ may 1/cuộn/ hs code chỉ may 1/c)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1B667 dùng để máy vỏ đệm cho sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1b667 dù/ hs code chỉ 19a1b667)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1B477 dùng trong sản xuất các sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1b477 dù/ hs code chỉ 19a1b477)
- Mã HS 54012090: Chỉ 19A1I477 dùng trong sản xuất các sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs chỉ 19a1i477 dù/ hs code chỉ 19a1i477)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu bao F14. 8mm, 50M/ROLL, dùng để khâu bao hàng, chất liệu bằng thread 100%, mới 100%... (mã hs chỉ khâu bao f1/ hs code chỉ khâu bao)
- Mã HS 54012090: Chỉ (01 cuộn 3000 mét)... (mã hs chỉ 01 cuộn 30/ hs code chỉ 01 cuộn)
- Mã HS 54012090: Chỉ (600 mét/cuộn)... (mã hs chỉ 600 mét/cu/ hs code chỉ 600 mét)
- Mã HS 54012090: Chỉ (5000met/cuộn)... (mã hs chỉ 5000met/cu/ hs code chỉ 5000met)
- Mã HS 54012090: Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo (100% viscose rayon filament 75D/2, NL sản xuất chỉ thêu) (GĐ số: 14237/TĐ-TCHQ ngày 27/11/2014)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ hs code chỉ khâu làm)
- Mã HS 54012090: Chỉ(2500m/cuon)... (mã hs chỉ2500m/cuon/ hs code chỉ2500m/cu)
- Mã HS 54012090: Chỉ may 250/3 bằng sợi filament tái tạo chưa đóng gói để bán lẻ, dùng để xâu thủy tinh giả ngọc trai, (1 cuộn 200gr, đơn giá 1 cuộn 27, 000 vnđ), mới 100%... (mã hs chỉ may 250/3 b/ hs code chỉ may 250/)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER (POLYESTER HIGH TENACITY SEWING THREAD 420D (MADE FROM 210D/72F) RAW WHITE) MOI 100%... (mã hs chi polyester/ hs code chi polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ may làm từ sợi Filament... (mã hs chỉ may làm từ/ hs code chỉ may làm)
- Mã HS 54012090: Chỉ may mẫu, nhà cung cấp: KAWABE, đóng gói 0. 9kg/cuộn. Mới 100%... (mã hs chỉ may mẫu nh/ hs code chỉ may mẫu)
- Mã HS 54012090: Chỉ các loại, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ các loại h/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 54012090: Ống chỉ- MT-08-012... (mã hs ống chỉ mt08/ hs code ống chỉ mt)
- Mã HS 54012090: CHI SP 40/2 BLACK... (mã hs chi sp 40/2 bla/ hs code chi sp 40/2)
- Mã HS 54012090: CHI SP 40/2 COLOR... (mã hs chi sp 40/2 col/ hs code chi sp 40/2)
- Mã HS 54012090: CHI SP CT 30/3 BLACK... (mã hs chi sp ct 30/3/ hs code chi sp ct 30)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER 40# WHITE... (mã hs chi polyester 4/ hs code chi polyeste)
- Mã HS 54012090: CHI POLYESTER BD 30# BLACK... (mã hs chi polyester b/ hs code chi polyeste)
- Mã HS 54012090: Chỉ màu kim tuyến... (mã hs chỉ màu kim tuy/ hs code chỉ màu kim)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 150T21 5000M... (mã hs chỉ may astra 1/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY GRAMAX 160T18 5000M... (mã hs chỉ may gramax/ hs code chỉ may gram)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA LL 180T18 5000M... (mã hs chỉ may astra l/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY 2000M/CUỘN... (mã hs chỉ may 2000m/c/ hs code chỉ may 2000)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY 2500M/CUỘN... (mã hs chỉ may 2500m/c/ hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S658060-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658060/ hs code chi may s658)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S669060-COLOR 4500M... (mã hs chi may s669060/ hs code chi may s669)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S616008-COLOR 600M... (mã hs chi may s616008/ hs code chi may s616)
- Mã HS 54012090: CHI MAY 3287120-COLOR 1000M... (mã hs chi may 3287120/ hs code chi may 3287)
- Mã HS 54012090: CHI MAY ECOG041-COLOR 2320M... (mã hs chi may ecog041/ hs code chi may ecog)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S654020-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654020/ hs code chi may s654)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S654040-COLOR 1500M... (mã hs chi may s654040/ hs code chi may s654)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S658030-COLOR 2250M... (mã hs chi may s658030/ hs code chi may s658)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S663040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s663040/ hs code chi may s663)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic 12/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: CHỈ THÊU SYLKO 120T27 3000M... (mã hs chỉ thêu sylko/ hs code chỉ thêu syl)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY DUAL DUTY 120T24 5000M... (mã hs chỉ may dual du/ hs code chỉ may dual)
- Mã HS 54012090: Chỉ may SPUN 50/3- #50. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may spun 50/ hs code chỉ may spun)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY EPIC AS 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic as/ hs code chỉ may epic)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (2500M/ 1 cuộn) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103047926002... (mã hs chỉ may 2500m// hs code chỉ may 250)
- Mã HS 54012090: Chỉ thêu các loại (2)... (mã hs chỉ thêu các lo/ hs code chỉ thêu các)
- Mã HS 54012090: CHỈ MAY ASTRA 050T60 3000M... (mã hs chỉ may astra 0/ hs code chỉ may astr)
- Mã HS 54012090: Thread- Chỉ khâu bao (từ sợi filament tái tạo, 100%polyester)... (mã hs thread chỉ khâ/ hs code thread chỉ)
- Mã HS 54012090: CHI MAY S662040-COLOR 3000M... (mã hs chi may s662040/ hs code chi may s662)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 500)
- Mã HS 54012090: Chỉ may (800 Mét/ Cuộn) (THREAD)... (mã hs chỉ may 800 mé/ hs code chỉ may 800)
- Mã HS 54012090: CHI MAY CB31040-COLOR 1500M... (mã hs chi may cb31040/ hs code chi may cb31)