Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5301 - Mã HS 53011000: Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Vải 100% Linen, Khổ 53/54"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Sợi gai dầu dùng để trám keo 200G- 0876007200... (mã hs sợi gai dầu dùn/ hs code sợi gai dầu)
5303 - Mã HS 53031000: Đay nguyên liệu thô tự nhiên BANGLADESH BWC, chỉ qua sơ chế thông thường: bóc vỏ, phơi khô, mới 100%... (mã hs đay nguyên liệu/ hs code đay nguyên l)
- Mã HS 53031000: Đay thô nguyên liệu (chưa qua sơ chế), Hàng mới 100%... (mã hs đay thô nguyên/ hs code đay thô nguy)
- Mã HS 53039000: Đai thun- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun elast/ hs code đai thun el)
- Mã HS 53039000: Đai thun (2mm)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 2mm/ hs code đai thun 2m)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5cm)_ Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ hs code đai thun 5c)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5CM)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ hs code đai thun 5c)
- Mã HS 53039000: Dây đay 100m, hàng đã qua sử dụng... (mã hs dây đay 100m h/ hs code dây đay 100m)
5305 - Mã HS 53050010: Xơ Sisal... (mã hs xơ sisal/ hs code xơ sisal)
- Mã HS 53050010: Chỉ xơ dừa... (mã hs chỉ xơ dừa/ hs code chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (850 kiện, mỗi kiện 100kg)... (mã hs xơ dừa 850 kiệ/ hs code xơ dừa 850)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn, bán kính: 3" (1540 cái/ thùng), hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa trò/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA 17 LÍT (960KG/PALLET, 20 PALLET)... (mã hs mụn dừa 17 lít/ hs code mụn dừa 17 l)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-CDN, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3457, 1 kiện4 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3391-CDN, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3392-CDN, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-CDN, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3454, 1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3384-CDN, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3455, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3456, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-CDN, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3489, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3488, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3459, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3452, 1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3259, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3364-USA, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-USA, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3449, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3490, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3448, 1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313, 1 kiện10 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3289, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3377-CDN, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3491, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3253, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3492, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3258, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3450, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3451, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3257, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3453, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3485, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3496, 1 kiện152 viên, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 34/ hs code viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3069, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-USA, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-USA, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-USA, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3030, 1 kiện1000 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 30/ hs code viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3261, 1 kiện20 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3255, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3140, 1 kiện264 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3486, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3432, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3226, 1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3369-CDN, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3247, 1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3248, 1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3249, 1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3087, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260PQD, 1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3264-USA, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3265-USA, 1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313PQD, 24 kiện10 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-CDN, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3389-CDN, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3493-USA, 1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256PQD, 24 kiện24 bộ, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3033, 1 kiện660 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3073, 1 kiện448 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3097, 1 kiện200 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3143, 1 kiện504 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Bộ ly chỉ xơ dừa (strip 10), 1 kiện300 cái, dùng để trồng lan, mới 100%, VNSX... (mã hs bộ ly chỉ xơ dừ/ hs code bộ ly chỉ xơ)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (152 VIÊN/PALLET, TC 42 PALLET, 3. 750KG/VIÊN)... (mã hs mụn dừa 152 vi/ hs code mụn dừa 152)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (42 PALLET, 152 Viên/pallet, 3. 750kg/viên)... (mã hs mụn dừa 42 pal/ hs code mụn dừa 42)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA ÉP VIÊN (3. 750 KG/VIÊN, 152 VIÊN/PALLET, 42 PALLET. )... (mã hs mụn dừa ép viên/ hs code mụn dừa ép v)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680 kiện, mỗi kiện 100. 47kg... (mã hs xơ dừa 680 kiệ/ hs code xơ dừa 680)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn trung mã RZR04001, bán kính 4. 25", (6 cái/bộ) hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa trò/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa vuông mã 3289, bán kính: 3" (8 cái/ bộ), hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa vuô/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn lớn mã RZR06000, bán kính 6 ", (6 cái/bộ) hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa trò/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn mã 3253, (22 cái/ bộ) hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa trò/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN... (mã hs xơ dừa đóng ép/ hs code xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Chỉ Xơ Dừa Đóng Kiện. Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ hs code chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: CHỈ XƠ DỪA... (mã hs chỉ xơ dừa/ hs code chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ hs code xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa hàng mớ/ hs code xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: Dây xơ dừa dệt lưới, double yarns 5mm, 519m/roll, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa dệt/ hs code dây xơ dừa d)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 12". hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 12/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 14", hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 14/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 16", hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 16/ hs code chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa, dùng để trồng lan, mới 100%... (mã hs viên mụn dừa d/ hs code viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa dùng để trồng lan, hàng mới 100%... (mã hs ly chỉ xơ dừa d/ hs code ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Chỉ sơ dừa đóng thành cuộn (843 Cuộn). Hàng mới 100%.... (mã hs chỉ sơ dừa đóng/ hs code chỉ sơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680kiện mỗi kiện 98. 79kg)... (mã hs xơ dừa 680kiện/ hs code xơ dừa 680k)
- Mã HS 53050021: Chỉ xơ dừa, hàng mới 100%... (mã hs chỉ xơ dừa hàn/ hs code chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (hàng đóng kiện cột bằng dây đai nhựa không bao bì đóng trực tiếp vào container)... (mã hs xơ dừa hàng đó/ hs code xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: 'XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN... (mã hs xơ dừa đóng é/ hs code xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Vỏ dừa cắt... (mã hs vỏ dừa cắt/ hs code vỏ dừa cắt)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa đóng kiện... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ hs code xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ hs code bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ hs code xơ dừa)
- Mã HS 53050022: XƠ DỪA DẠNG THẢM... (mã hs xơ dừa dạng thả/ hs code xơ dừa dạng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa đóng kiện (Coconut Fiber)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ hs code xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Dây xơ dừa, kích thước 16mm x 200m, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa kíc/ hs code dây xơ dừa)
- Mã HS 53050022: Dây thừng làm từ xơ dừa-COCONUT ROPE 16mm X 200m (17 kgs/roll), hàng mới 100%... (mã hs dây thừng làm t/ hs code dây thừng là)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ hs code bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050022: CHỈ XƠ DỪA XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs chỉ xơ dừa xuất/ hs code chỉ xơ dừa x)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs xơ dừa được đón/ hs code xơ dừa được)
- Mã HS 53050022: Sơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs sơ dừa được đón/ hs code sơ dừa được)
- Mã HS 53050023: Bánh xơ dừa phi 350, hàng mới 100%... (mã hs bánh xơ dừa phi/ hs code bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050090: Mụn xơ dừa ép khối... (mã hs mụn xơ dừa ép k/ hs code mụn xơ dừa é)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa dùng để trồng cây 10kg/bao- hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa dùng để/ hs code xơ dừa dùng)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa đóng kiện... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ hs code chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa phi 350... (mã hs xơ dừa phi 350/ hs code xơ dừa phi 3)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa ép kiện bằng dây đai- loại C- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa ép kiện/ hs code xơ dừa ép ki)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa (99kg net/kiện) 1800kiện... (mã hs chỉ xơ dừa 99k/ hs code chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050090: XƠ DỪA ĐÓNG KIỆN LOẠI C (COCONUT FIBER)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ hs code xơ dừa đóng)