Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4303 - Mã HS 43031000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ hs code nhãn da)
- Mã HS 43031000: Lông gấu... (mã hs lông gấu/ hs code lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông thú... (mã hs lông thú/ hs code lông thú)
- Mã HS 43031000: LÔNG CHỒN... (mã hs lông chồn/ hs code lông chồn)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo... (mã hs dải lông cáo/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Dây thắt lưng... (mã hs dây thắt lưng/ hs code dây thắt lưn)
- Mã HS 43031000: Bo cổ lông thú... (mã hs bo cổ lông thú/ hs code bo cổ lông t)
- Mã HS 43031000: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu trúc... (mã hs dải lông gấu tr/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông thú(Lông thỏ)... (mã hs lông thúlông t/ hs code lông thúlôn)
- Mã HS 43031000: Viền bằng lông cáo... (mã hs viền bằng lông/ hs code viền bằng lô)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông cáo)... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Lông thỏ dạng chiếc... (mã hs lông thỏ dạng c/ hs code lông thỏ dạn)
- Mã HS 43031000: Dây kéo khóa bằng da... (mã hs dây kéo khóa bằ/ hs code dây kéo khóa)
- Mã HS 43031000: Viền mũ bằng da lông... (mã hs viền mũ bằng da/ hs code viền mũ bằng)
- Mã HS 43031000: Lông thú cắt sẵn 80cm... (mã hs lông thú cắt sẵ/ hs code lông thú cắt)
- Mã HS 43031000: Mác trang trí bằng da... (mã hs mác trang trí b/ hs code mác trang tr)
- Mã HS 43031000: Chốt chặn dây bằng da... (mã hs chốt chặn dây b/ hs code chốt chặn dâ)
- Mã HS 43031000: Mác da, hàng mới 100%... (mã hs mác da hàng mớ/ hs code mác da hàng)
- Mã HS 43031000: Nhãn giả da (nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ hs code nhãn giả da)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông gấu trúc... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Vành mũ có gắn lông cáo... (mã hs vành mũ có gắn/ hs code vành mũ có g)
- Mã HS 43031000: Lông gấu (đã qua xử lý)... (mã hs lông gấu đã qu/ hs code lông gấu đã)
- Mã HS 43031000: Lông cáo (đã qua xử lý)... (mã hs lông cáo đã qu/ hs code lông cáo đã)
- Mã HS 43031000: Đap lông 100% Polyester... (mã hs đap lông 100% p/ hs code đap lông 100)
- Mã HS 43031000: Lông Thú (đã qua xử lý)... (mã hs lông thú đã qu/ hs code lông thú đã)
- Mã HS 43031000: Lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs lông nhân tạo d/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43031000: Dây lông trang trí cổ áo... (mã hs dây lông trang/ hs code dây lông tra)
- Mã HS 43031000: Dải trang trí từ lông gấu... (mã hs dải trang trí t/ hs code dải trang tr)
- Mã HS 43031000: Túi lông thỏ (1 bộ 2 cái)... (mã hs túi lông thỏ 1/ hs code túi lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Dải Lông thú đã qua xử lý... (mã hs dải lông thú đ/ hs code dải lông th)
- Mã HS 43031000: LÔNG THÚ THẬT ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs lông thú thật đ/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú thật(lông gấu)... (mã hs dải lông thú th/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Lông Gấu Trúc (đã qua xử lý)... (mã hs lông gấu trúc/ hs code lông gấu trú)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú cắt sẵn (chiếc)... (mã hs dải lông thú cắ/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Vành nón lông cáo đã qua xử lý... (mã hs vành nón lông c/ hs code vành nón lôn)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu trúc đã qua xử lý... (mã hs dải lông gấu tr/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo đã cắt tỉa sơ chế... (mã hs dải lông cáo đã/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Lông cửa mũ (Dải Lông gấu nuôi)... (mã hs lông cửa mũ dả/ hs code lông cửa mũ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ đã cắt tỉa, sơ chế... (mã hs dải lông thỏ đã/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Lông vũ đã qua xử lý (lông vịt)... (mã hs lông vũ đã qua/ hs code lông vũ đã q)
- Mã HS 43031000: Viền cổ áo từ lông động vật nuôi... (mã hs viền cổ áo từ l/ hs code viền cổ áo t)
- Mã HS 43031000: Lông thú dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông thú dạng c/ hs code lông thú dạn)
- Mã HS 43031000: DẢI LÔNG CÁO CẮT SẴN ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs dải lông cáo cắ/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo đã qua xử lý-4215pcs... (mã hs dải lông cáo đã/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Cổ áo lông gấu thật. Hàng mới 100%... (mã hs cổ áo lông gấu/ hs code cổ áo lông g)
- Mã HS 43031000: Lông chuột dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông chuột dạng/ hs code lông chuột d)
- Mã HS 43031000: Vành nón lông gấu trúc đã qua xử lý... (mã hs vành nón lông g/ hs code vành nón lôn)
- Mã HS 43031000: Viền cổ áo từ lông gấu đã qua xử lý... (mã hs viền cổ áo từ l/ hs code viền cổ áo t)
- Mã HS 43031000: Lông thú nhân tạo(lông giả) khổ 58"... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43031000: Dải lông giả cắt sẵn. Hàng mới 100%... (mã hs dải lông giả cắ/ hs code dải lông giả)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông thỏ đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông cáo đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông thú nhân tạo cắt sẳn/ LAMB TRIM... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43031000: Lông gấu mèo đã qua xử lý (Dạng dải)... (mã hs lông gấu mèo đã/ hs code lông gấu mèo)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs dải lông thỏ dạ/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Lớp lót bằng lông Thỏ. Hàng mới 100%... (mã hs lớp lót bằng lô/ hs code lớp lót bằng)
- Mã HS 43031000: Lông chồn gấu đã qua xử lý (dạng dải)... (mã hs lông chồn gấu đ/ hs code lông chồn gấ)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu cắt sẵn (Raccoon Collar)... (mã hs dải lông gấu cắ/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: LÔNG CÀI ÁO (LÔNG CHỒN, ĐÃ QUA XỬ LÝ)... (mã hs lông cài áo lô/ hs code lông cài áo)
- Mã HS 43031000: Lớp lót bằng lông (lông Thỏ, lông Chồn... (mã hs lớp lót bằng lô/ hs code lớp lót bằng)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu chúc cắt sẵn(đã qua sử lý)... (mã hs dải lông gấu ch/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu mèo dạng chiếc cắt sẵn 55cm... (mã hs dải lông gấu mè/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông gấu trúc- Dải lông gấu đã qua xử lý... (mã hs lông gấu trúc/ hs code lông gấu trú)
- Mã HS 43031000: Viền mũ thành phẩm từ lông động vật nuôi... (mã hs viền mũ thành p/ hs code viền mũ thàn)
- Mã HS 43031000: Chòm lông cáo hình quả bóng đã qua xử lý... (mã hs chòm lông cáo h/ hs code chòm lông cá)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông gấu trúc đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ cắt sẵn đã qua xử lý-1000pcs... (mã hs dải lông thỏ cắ/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Da Lông gấu trúc nuôi 63cm (Hàng mới 100%)... (mã hs da lông gấu trú/ hs code da lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu đã qua xử lý, kích thước 59cm... (mã hs dải lông gấu đã/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu đã qua xử lý, kích thước 65cm... (mã hs dải lông cừu đã/ hs code dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ đã qua xử lý, kích thước 78cm... (mã hs dải lông thỏ đã/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu cửa mũ, cổ (cắt sẵn dạng chiếc)... (mã hs dải lông gấu cử/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú nuôi (lông cáo nuôi) đã qua xử lý... (mã hs dải lông thú nu/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Dây trang trí từ lông thú thật (15 ~20cm x 10 cm)... (mã hs dây trang trí t/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 43031000: Lông gấu đã qua xử lý(tên khoa học: PROCYON LOTOR)... (mã hs lông gấu đã qua/ hs code lông gấu đã)
- Mã HS 43031000: Cá treo quần (TK: 100982193430/E31 ngày 08/08/2016)... (mã hs cá treo quần t/ hs code cá treo quần)
- Mã HS 43031000: Bán thành phẩm làm từ lông cừu 57. 7~60. 7 cm X 7. 7 cm... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 43031000: Lông cáo đã qua xử lý (Tên khoa học: ALOPEX LAGOPUS)... (mã hs lông cáo đã qua/ hs code lông cáo đã)
- Mã HS 43031000: Lông gấu nuôi cắt sẵn đã qua xử lý (2 x 40- 5 x 100)cm... (mã hs lông gấu nuôi c/ hs code lông gấu nuô)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông gấu mèo)dạng chiếc đã qua xử lý/ Real Fur... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Dây lông từ động vật nuôi (Dải Lông Gấu cắt sẵn đã qua xử lý)... (mã hs dây lông từ độn/ hs code dây lông từ)
- Mã HS 43031000: Lớp lót lông: thân lông thỏ, cổ lông chuột lông cáo. hàng mới 100%... (mã hs lớp lót lông t/ hs code lớp lót lông)
- Mã HS 43031000: Dải lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý (tên khoa học Lyncodon patagonicus)... (mã hs dải lông chồn c/ hs code dải lông chồ)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông cáo may vào mũ áo jacket. Chiều dài lông 80 cm = 216 kg)... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Miếng trang trí bằng lông thú đã qua xử lý (Tên hoa học: ALOPEX LAGOPUS)... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu sẵn, (đã qua xử lý), tên khoa học Ovis Dalli; 101. 9kg/ 1854 chiếc... (mã hs dải lông cừu sẵ/ hs code dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Dài lông trang trí (lông gấu mèo) (KT: rộng 2. 5 dài từ 56-67cm; trọng lượng 96 kg... (mã hs dài lông trang/ hs code dài lông tra)
- Mã HS 43031000: Lông thú các loại(Lông cáo may vào mũ áo jacket. Chiều dài lông 80 cm = 288 kgs)... (mã hs lông thú các lo/ hs code lông thú các)
- Mã HS 43031000: Lông thú(Lông gấu mèo, Tên khoa học: Procyon lotor) dạng chiếc đã qua xử lý/ Real Fur... (mã hs lông thúlông g/ hs code lông thúlôn)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú thật (Lông gấu) đã qua xử lý nhiệt, tên khoa học Procyon lotor, size 64. 5 cm. N. W= 97 KGS... (mã hs dải lông thú th/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ dùng để làm lót áo. Hàng không thuộc danh mục xin CITES theo thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013... (mã hs dải lông thỏ dù/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Dải lông chuột xạ hương (Muskrat Collar) dùng để làm viền mũ, cổ áo khoác. Hàng không thuộc danh mục xin CITES theo thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013... (mã hs dải lông chuột/ hs code dải lông chu)
- Mã HS 43031000: Lông gấu cắt sẵn thành chiếc đã qua xử lý dùng trong may mặc (mđ: trang trí. PROCYON LOTOR: gấu trúc mỹ, không thuộc cites quản lý, W76cm x 5cm), hàng mới 100%... (mã hs lông gấu cắt sẵ/ hs code lông gấu cắt)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu cắt sẵn đã qua xử lý(Dài 65-70cm, bản rộng 8cm, không nằm trong danh sách các loài động vật hoang dã quy định tại thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs dải lông cừu cắ/ hs code dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Khăn choàng nữ, mã chất liệu 1N8X, 100%lông chồn-30%len Cashmere-70%len, mã hàng 167333, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100%... (mã hs khăn choàng nữ/ hs code khăn choàng)
- Mã HS 43031000: Áo khoác da nam (Leather jacket4u Mens) cỡ nhỏ 008 màu nâu đậm. Hàng mới 100%... (mã hs áo khoác da nam/ hs code áo khoác da)
- Mã HS 43031000: Áo thun PoLo màu xám, size S có in chữ hiệu nước rửa chén Lipon F, hàng mới 100%, 25 cái/thùng (F. O. C)... (mã hs áo thun polo mà/ hs code áo thun polo)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật (lông chồn, lông thỏ)... (mã hs lông thú thật/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ hs code nhãn da)
- Mã HS 43031000: Lông vịt... (mã hs lông vịt/ hs code lông vịt)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật... (mã hs lông thú thật/ hs code lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông chồn cắt sẵn... (mã hs lông chồn cắt s/ hs code lông chồn cắ)
- Mã HS 43031000: Lông thỏ (cắt sẵn)... (mã hs lông thỏ cắt s/ hs code lông thỏ cắ)
- Mã HS 43031000: Cổ áo bẵng lông cáo... (mã hs cổ áo bẵng lông/ hs code cổ áo bẵng l)
- Mã HS 43031000: Lông chuột (cắt sẵn)... (mã hs lông chuột cắt/ hs code lông chuột)
- Mã HS 43031000: Nhãn giả da (nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ hs code nhãn giả da)
- Mã HS 43031000: Lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs lông nhân tạo d/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43031000: Lông thú dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông thú dạng c/ hs code lông thú dạn)
- Mã HS 43031000: Dây tay kéo khóa chất liệu giả da... (mã hs dây tay kéo khó/ hs code dây tay kéo)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú (làm từ động vật nuôi)... (mã hs dải lông thú l/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Đệm chất liệu giả da/ Washer Fake leather... (mã hs đệm chất liệu g/ hs code đệm chất liệ)
- Mã HS 43031000: LAMB TRIMMING (Miếng trang trí bằng da lông)... (mã hs lamb trimming/ hs code lamb trimmin)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo cắt sẵn đã qua sử lý (8718 chiếc)... (mã hs dải lông cáo cắ/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: ROCCOON FUR TRIMMING (MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG DA LÔNG CHỒN ĐÃ QUA SỬ LÝ)... (mã hs roccoon fur tri/ hs code roccoon fur)
- Mã HS 43031000: Aó khoác nam, mã chất liệu 1QNF, 100%Lông cừu-100%da cừu-01%Elastan 01%Polyamide 98%Len Virgin, mã hàng UKV44, mã màu F0008 BLEU, size 50, hiệu Prada, mới 100%, TKNK 102302577750, Mục 6... (mã hs aó khoác nammã/ hs code aó khoác nam)
- Mã HS 43031000: Áo khoác nam, mã chất liệu 1TR3, 100%Lông chồn nâu-30%Len Cashmere 70%Len Virgin, mã hàng UKV48, mã màu F0002 NERO, size 46, hiệu Prada, mới 100%, TKNK 102313893510, Mục 34... (mã hs áo khoác nammã/ hs code áo khoác nam)
- Mã HS 43039090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 43039090: Nhãn phu... (mã hs nhãn phu/ hs code nhãn phu)
- Mã HS 43039090: Lông cừu... (mã hs lông cừu/ hs code lông cừu)
- Mã HS 43039090: Lông gấu... (mã hs lông gấu/ hs code lông gấu)
- Mã HS 43039090: Nhãn logo... (mã hs nhãn logo/ hs code nhãn logo)
- Mã HS 43039090: Lông gấu trúc... (mã hs lông gấu trúc/ hs code lông gấu trú)
- Mã HS 43039090: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (4EFCDA-580-00)... (mã hs dây kéo 4efcda/ hs code dây kéo 4ef)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (4EFCDA-501-00)... (mã hs dây kéo 4efcda/ hs code dây kéo 4ef)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (3CFOPDA-501-00)... (mã hs dây kéo 3cfopd/ hs code dây kéo 3cf)
- Mã HS 43039090: Lông thỏ đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thỏ đã qua/ hs code lông thỏ đã)
- Mã HS 43039090: Dây đệm vai (dây treo, viền)... (mã hs dây đệm vai dâ/ hs code dây đệm vai)
- Mã HS 43039090: Dải lông cáo đã thuộc cắt sẵn... (mã hs dải lông cáo đã/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43039090: Lông cáo (đã qua xử lý nhiệt)... (mã hs lông cáo đã qu/ hs code lông cáo đã)
- Mã HS 43039090: Nhãn da hiệu POLO. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn da hiệu po/ hs code nhãn da hiệu)
- Mã HS 43039090: Lông gấu trúc(đã qua xử lý nhiệt)... (mã hs lông gấu trúcđ/ hs code lông gấu trú)
- Mã HS 43039090: Lông thú (lông cáo) đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43039090: Lông thú (lông gấu) đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thú lông/ hs code lông thú lô)
- Mã HS 43039090: Dải lông gấu cắt sẵn dạng chiếc 50-80cm... (mã hs dải lông gấu cắ/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43039090: Dải công cáo cắt sẵn dạng chiếc (tên loài: Vulpes corsac)... (mã hs dải công cáo cắ/ hs code dải công cáo)
- Mã HS 43039090: Dải Lông thỏ đã qua xử lý nhiệt, size 8cmx60cm. N. W= 10. 45 KGS... (mã hs dải lông thỏ đã/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Dải Lông cáo đã qua xử lý nhiệt, size 8cmx60cm. N. W= 34. 24 KGS... (mã hs dải lông cáo đã/ hs code dải lông cáo)
- Mã HS 43039090: Da lông cừu thành phẩm trang trí giày (đã qua xử lý, đã thuộc)... (mã hs da lông cừu thà/ hs code da lông cừu)
- Mã HS 43039090: Bùi nhùi dùng để đánh bóng #811 7. 5" Tie-On Lambskin polishing pad... (mã hs bùi nhùi dùng đ/ hs code bùi nhùi dùn)
- Mã HS 43039090: Dải lông thỏ cắt sẵn dạng chiếc (tên la tinh Oryctolagus cuniculus)... (mã hs dải lông thỏ cắ/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Da lông thỏ thành phẩm để trang trí giày (đã qua xử lý và đã nhuộm màu)... (mã hs da lông thỏ thà/ hs code da lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú cắt sẵn dạng chiếc 30-90 cm (lông thỏ, gấu, cáo, chuột, cừu. )... (mã hs dải lông thú cắ/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Dải lông trang trí(lông gấu mèo) (kt: rộng 2. 5 dài từ 56-67cm; trọng lượng 96 kg)... (mã hs dải lông trang/ hs code dải lông tra)
- Mã HS 43039090: Da lông nhân tạo (Vải lông thú giả) 100% Acrylic- khổ 58/60"... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43039090: Tấm thuộc da (Tấm da thuộc) Leather dia140xdia80x4 (1209080004)... (mã hs tấm thuộc da t/ hs code tấm thuộc da)
- Mã HS 43039090: Logo da trang trí-LEATHER PATCH... (mã hs logo da trang t/ hs code logo da tran)
- Mã HS 43039090: Logo da trang trí-S171 LEATHER PH... (mã hs logo da trang t/ hs code logo da tran)
- Mã HS 43039090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú... (mã hs dải lông thú/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Nhãn trang trí... (mã hs nhãn trang trí/ hs code nhãn trang t)
- Mã HS 43039090: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú cắt sẵn... (mã hs dải lông thú cắ/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Lông thú nhân tạo cắt sẵn... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43039090: Áo tựa đầu của ghế bằng da... (mã hs áo tựa đầu của/ hs code áo tựa đầu c)
- Mã HS 43039090: Áo bọc của ghế Codi bằng Da... (mã hs áo bọc của ghế/ hs code áo bọc của g)
- Mã HS 43039090: Áo trùm đầu của ghế bằng da... (mã hs áo trùm đầu của/ hs code áo trùm đầu)
- Mã HS 43039090: Áo trùm tay của ghế bằng da... (mã hs áo trùm tay của/ hs code áo trùm tay)
- Mã HS 43039090: Da lông cắt sẵn đã qua sử lý... (mã hs da lông cắt sẵn/ hs code da lông cắt)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế Sofa bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ hs code áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Dây da giáp mặt/Men Chichikawa... (mã hs dây da giáp mặt/ hs code dây da giáp)
- Mã HS 43039090: Áo tay của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo tay của ghế/ hs code áo tay của g)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ hs code áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Áo lưng của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo lưng của ghế/ hs code áo lưng của)
- Mã HS 43039090: Da lông thú cắt sẵn đã sử lý (cừu)... (mã hs da lông thú cắt/ hs code da lông thú)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế wall saver bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ hs code áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Áo bọc của ghế Relaxer RG200 bằng Da... (mã hs áo bọc của ghế/ hs code áo bọc của g)
- Mã HS 43039090: Miếng da trang trí(chuyển giao 1 phần dòng hàng số 06, TK số 102389383610)... (mã hs miếng da trang/ hs code miếng da tra)