Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4304 - Mã HS 43040010: Da phai... (mã hs da phai/ hs code da phai)
- Mã HS 43040010: DA THÊU... (mã hs da thêu/ hs code da thêu)
- Mã HS 43040010: Giả da PU... (mã hs giả da pu/ hs code giả da pu)
- Mã HS 43040010: Giả da PVC... (mã hs giả da pvc/ hs code giả da pvc)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo... (mã hs da nhân tạo/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: LÔNG THÚ NHÂN TẠO... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Vải giả da khổ 54"... (mã hs vải giả da khổ/ hs code vải giả da k)
- Mã HS 43040010: Nhãn da (nhân tạo)... (mã hs nhãn da nhân t/ hs code nhãn da nhâ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA = 729 YDS... (mã hs vai gia da = 72/ hs code vai gia da =)
- Mã HS 43040010: Da tổng hợp các loại... (mã hs da tổng hợp các/ hs code da tổng hợp)
- Mã HS 43040010: Lông thú nhân tạo (NK)... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Giả da PU, khổ 54 inch... (mã hs giả da pu khổ/ hs code giả da pu k)
- Mã HS 43040010: Giả da PU, khổ 52 inch... (mã hs giả da pu khổ/ hs code giả da pu k)
- Mã HS 43040010: Giả da PVC, khổ 54 inch... (mã hs giả da pvc khổ/ hs code giả da pvc)
- Mã HS 43040010: VẢI LÔNG CỬA MŨ NHÂN TẠO... (mã hs vải lông cửa mũ/ hs code vải lông cửa)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (dạng dải)... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA 52" = 2463 YDS... (mã hs vai gia da 52/ hs code vai gia da 5)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhận tạo cắt sẵn... (mã hs dải lông nhận t/ hs code dải lông nhậ)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo các loại... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 60'' (15 yrd)... (mã hs lông thú giả 60/ hs code lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo (khổ 58")... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-JD khổ 1. 37m... (mã hs da nhân tạo mj/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-YB khổ 1. 45m... (mã hs da nhân tạo my/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-DM khổ 1. 46m... (mã hs da nhân tạo ad/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-GB khổ 1. 46m... (mã hs da nhân tạo ag/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-GD khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo ag/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-OS khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo ao/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-OS khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo mo/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-JF khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo aj/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-DE khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo ad/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-RP khổ 1. 47m... (mã hs da nhân tạo ar/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo gắn cổ áo... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo khổ rộng 1. 37 m... (mã hs da nhân tạo khổ/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo (100%Poly)... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-SLS khổ 1. 40m... (mã hs da nhân tạo as/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-YB khổ 1. 45cm... (mã hs da nhân tạo ay/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông các loại dạng chiếc... (mã hs dải lông các lo/ hs code dải lông các)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 100% Wool (3 yrd)... (mã hs lông thú giả 10/ hs code lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo, item: JKJDW17652... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA PU LEATHER = 1050 YDS... (mã hs vai gia da pu l/ hs code vai gia da p)
- Mã HS 43040010: Dải trang trí bằng lông nhân tạo... (mã hs dải trang trí b/ hs code dải trang tr)
- Mã HS 43040010: Vải kết lông nhân tạo dạng miếng... (mã hs vải kết lông nh/ hs code vải kết lông)
- Mã HS 43040010: Dải lông thú nhân tạo (lông giả)... (mã hs dải lông thú nh/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43040010: Lông mũ nhân tạo Cỡ 30 Cm- 85 Cm)... (mã hs lông mũ nhân tạ/ hs code lông mũ nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo đã cắt AE (14 x 5 cm)... (mã hs da nhân tạo đã/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (9511 Yd kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 9/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Dải lông trang trí nhân tạo 67*4cm... (mã hs dải lông trang/ hs code dải lông tra)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (4203 Yds kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 4/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suededa lô/ hs code top suededa)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo khổ 54"- KITE UMT... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo đã cắt M-OS (5 x 15 cm)... (mã hs da nhân tạo đã/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (4798. 2 Yd kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 4/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (7713. 9Yds kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 7/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SUNLYTE-II-CARBON-Q5... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN S-100-Da lông nhân tạo khổ 47"... (mã hs softlin s100d/ hs code softlin s10)
- Mã HS 43040010: Lông viền các loại (giả lông)- mới 100%... (mã hs lông viền các l/ hs code lông viền cá)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo mã 6012-12# khổ 145CM... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: MERISKIN AR-156-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs meriskin ar156/ hs code meriskin ar)
- Mã HS 43040010: KITE, UM-T, ANO-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite umt ano/ hs code kite umt)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1. 2MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede 12m/ hs code top suede 1)
- Mã HS 43040010: RICO BUCK, 1. 3MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs rico buck 13m/ hs code rico buck 1)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1. 0MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede 10m/ hs code top suede 1)
- Mã HS 43040010: KITE BRS 2, 0. 6MM-Da lông nhân tạo khổ 52"... (mã hs kite brs 2 06/ hs code kite brs 2)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 0. 8MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede sp 0/ hs code top suede sp)
- Mã HS 43040010: VEIL SKIN LITE R-131-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs veil skin lite/ hs code veil skin li)
- Mã HS 43040010: NEO GREEN-V 2. 0*54" (WHITE)- Da lông nhân tạo... (mã hs neo greenv 20/ hs code neo greenv)
- Mã HS 43040010: Dây lông trang trí(Từ lông động vật- Lông cáo)... (mã hs dây lông trang/ hs code dây lông tra)
- Mã HS 43040010: Dây lông trang trí(Dây kết bằng lông nhận tạo)... (mã hs dây lông trang/ hs code dây lông tra)
- Mã HS 43040010: NASA-600, 0. 1MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs nasa600 01mm/ hs code nasa600 0)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1. 2MM/54"/FLAX(20M)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede 12m/ hs code top suede 1)
- Mã HS 43040010: Lông cửa mũ (lông nhân tạo, kích thước: 10-15cm)... (mã hs lông cửa mũ lô/ hs code lông cửa mũ)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 95% Mod Acrylic 5% Acrylic (10 yrd)... (mã hs lông thú giả 95/ hs code lông thú giả)
- Mã HS 43040010: MERISKIN, 0. 7MM, AR-156-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs meriskin 07mm/ hs code meriskin 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 1. 0MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 10m/ hs code highflex 1)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1. 0MM/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede 10m/ hs code top suede 1)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0. 5MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 05m/ hs code highflex 0)
- Mã HS 43040010: SUPER VIDAN SUEDE, 1. 2MM-Da lông nhân tạo khổ 43"... (mã hs super vidan sue/ hs code super vidan)
- Mã HS 43040010: KITE, WET BASE, NO SCRIM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite wet base/ hs code kite wet ba)
- Mã HS 43040010: KITE BRS 2, 0. 6MM/52"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs kite brs 2 06/ hs code kite brs 2)
- Mã HS 43040010: Tóc lông nhân tạo dạng cuộn bằng sợi monofilament... (mã hs tóc lông nhân t/ hs code tóc lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông thú (Dải lông cổ được sản xuất nhân tạo)... (mã hs dải lông thú d/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43040010: KITE WET, 1. 0MM, NO SCRIM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite wet 10mm/ hs code kite wet 1)
- Mã HS 43040010: POP SUEDE II, 1. 0MM/43"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs pop suede ii 1/ hs code pop suede ii)
- Mã HS 43040010: SN KITE BUCK, 0. 9MM/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn kite buck 0/ hs code sn kite buck)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 1. 0MM/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 1/ hs code top suede sp)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 1. 2MM/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 1/ hs code top suede sp)
- Mã HS 43040010: SN SOFT SUEDE, 0. 7MM/54"/SAIL(11K)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn soft suede/ hs code sn soft sued)
- Mã HS 43040010: KITE BUCK, 1. 1MM, BUFF HIDE-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite buck 11m/ hs code kite buck 1)
- Mã HS 43040010: SN SOFT SUEDE, 1. 2MM/44"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn soft suede/ hs code sn soft sued)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 95A, 0. 7MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 95a/ hs code highflex 9)
- Mã HS 43040010: YONG40-P 0. 4 x 54" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p 04 x/ hs code yong40p 04)
- Mã HS 43040010: SEMI BUCK, 1. 2MM, PORE/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs semi buck 12m/ hs code semi buck 1)
- Mã HS 43040010: CK10-M2-BCM 1. 2 x 54" COLOR: 00A/10A- Da lông nhân tạo... (mã hs ck10m2bcm 12/ hs code ck10m2bcm)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- DURAGON-R-D44-CLEAR(91B) 138CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: GB AURORA SYN 1. 3MM/40"/ANTHRACITE(06F)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb aurora syn 1/ hs code gb aurora sy)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 0. 8MM/0. 8MM, 54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 0/ hs code top suede sp)
- Mã HS 43040010: YONG40-P SIZE: 0. 4 X 27" COLOR: 00A/45B- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p size/ hs code yong40p siz)
- Mã HS 43040010: SPZ180N-B01(TIRRENINA SUEDE 0. 8MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spz180nb01tir/ hs code spz180nb01)
- Mã HS 43040010: SPF180-M01(TIRRENINA NUBUCK 0. 8MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf180m01tirr/ hs code spf180m01t)
- Mã HS 43040010: SPF110-M01(TIRRENINA NUBUCK 1. 0MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf110m01tirr/ hs code spf110m01t)
- Mã HS 43040010: SPF130N-Y52 (TIRRENINA SPLIT 13MM #40I)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf130ny52 ti/ hs code spf130ny52)
- Mã HS 43040010: Gỉa da (65% polyurethane & 35% polyester), size 320x340mm... (mã hs gỉa da 65% pol/ hs code gỉa da 65%)
- Mã HS 43040010: SPF150-M01 (TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf150m01 tir/ hs code spf150m01)
- Mã HS 43040010: HOLA-GLASSINE 1. 2 x 54" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs holaglassine 1/ hs code holaglassin)
- Mã HS 43040010: SPF110-M01 (TIRRENINA NUBUCK 1. 0MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf110m01 tir/ hs code spf110m01)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- KX8742-07K(KX8742 1. 4MM 9GT) 130CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: E9633H-13ZH00 DS-30JET 1. 35MM WHITE (10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs e9633h13zh00 d/ hs code e9633h13zh0)
- Mã HS 43040010: SEMISUEDE SIZE: 0. 5 X 56" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs semisuede size/ hs code semisuede si)
- Mã HS 43040010: YONG40-P 0. 4 x 27" COLOR: 6HN BURGUNDY ASH- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p 04 x/ hs code yong40p 04)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (INKO#DJ-02)FAKE FUR TRIMMING(S/#: CX4-YMM394)... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: NK MILLON, 0. 3MM, UMT(NASA-T, 0. 2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs nk millon 03m/ hs code nk millon 0)
- Mã HS 43040010: CK10-NEON-M2-BCM SIZE: 1. 1 X 27" COLOR: 6GL- Da lông nhân tạo... (mã hs ck10neonm2bc/ hs code ck10neonm2)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo nhân tạo cắt sẵn (thành phần 100% polyester)... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: HOLA-GLASSINE SIZE: 1. 2 X 54" COLOR: 06F/40I- Da lông nhân tạo... (mã hs holaglassine s/ hs code holaglassin)
- Mã HS 43040010: NK MILLON, 0. 3MM, R-231(NASA-T, 0. 2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs nk millon 03m/ hs code nk millon 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0. 7MM+NASA-600, 0. 2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 07m/ hs code highflex 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 1. 0MM+NASA-600, 0. 2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 10m/ hs code highflex 1)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0. 5MM+NASA-600, 0. 2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 05m/ hs code highflex 0)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SPF510-500 (TIRRENINA LM 1. 1MM 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông 100% polyester w60'' (2 yds, 717g/m2), hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông 10/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Vải lông thú 2 mặt: trước 100%Acrylic, sau 100%Polyester. K61/63"... (mã hs vải lông thú 2/ hs code vải lông thú)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0. 3MM+NASA-600, 0. 15MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 03m/ hs code highflex 0)
- Mã HS 43040010: ZO-U1101 (SPF150) (TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM #77B)- Da lông nhân tạo... (mã hs zou1101 spf15/ hs code zou1101 sp)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, 3S, 0. 35MM, UMT(NASA-T, 0. 2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon 3s/ hs code hm millon 3)
- Mã HS 43040010: GB AURORA NS, 0. 3MM(NASA-T, 0. 2MM)/40"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb aurora ns 0/ hs code gb aurora ns)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SPZ180-B32 (TIRRENINA SUEDE 0. 8MM 01E)140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông vành mũ nhân tạo (Làm từ sợi Poly, trọng lượng 48. 33g/1 chiếc)... (mã hs lông vành mũ nh/ hs code lông vành mũ)
- Mã HS 43040010: Vành mũ bằng vải không dệt có gắn lông nhân tạo (fake fur trimming)... (mã hs vành mũ bằng vả/ hs code vành mũ bằng)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN, 0. 8MM, BUFF (PLAIN, S-100)/47"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin 08mm/ hs code softlin 08)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN, 0. 6MM, BUFF (PLAIN, S-100)/47"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin 06mm/ hs code softlin 06)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- SPF130-R01(TIRRENINA SPLIT 1. 3MM 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: GB NS-S, TPU, 0. 3MM(NASA-600, 0. 2MM)/40"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb nss tpu 0/ hs code gb nss tpu)
- Mã HS 43040010: TP MILLON, 0. 5MM, UMT(WINMELT, 0. 4MM)/40"/CONE(85J)-Da lông nhân tạo... (mã hs tp millon 05m/ hs code tp millon 0)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, 2S, 0. 3MM, R-231(NASA-600, 0. 2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon 2s/ hs code hm millon 2)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. SPF150-R08(TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM # 00A)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ hs code article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. SPF180-P4J(TIRRENINA NUBUCK 0. 8MM # 06I)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ hs code article nos)
- Mã HS 43040010: SPF150-M31(TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM #08C/07G/4NS/6GM)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf150m31tirr/ hs code spf150m31t)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, BRS2, 2S, 0. 3MM(NASA-T, 0. 2MM)/44"-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs hm millon brs2/ hs code hm millon b)
- Mã HS 43040010: HM MILLON BRS 2 2S 0. 3MM(NASA T 0. 2MM) #78181-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs hm millon brs 2/ hs code hm millon br)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, NS, 2S, 0. 3MM, R-231(NASA-T, 0. 2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon ns/ hs code hm millon n)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. SPF130N-N3R(TIRRENINA SPLIT 1. 3MM 01V/45B)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ hs code article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. ZO-F2035(SLF210)(TIRRENINA LM 1. 1MM # 76I)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ hs code article noz)
- Mã HS 43040010: LJ-C1216K-Y, 2TONE, DD 58" COLOR: 00A/01V/34T/44B/6GP/3AF- Da lông nhân tạo... (mã hs ljc1216ky2to/ hs code ljc1216ky)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. SPF180N-M2K(TIRRENINA NUBUCK 0. 8MM # 22A/2DH)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ hs code article nos)
- Mã HS 43040010: ZO-F2072(SPF110) (TIRRENINA NUBUCK 1. 0MM #78H/4MS/56N/85T)- Da lông nhân tạo... (mã hs zof2072spf110/ hs code zof2072spf)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, MF, 3S, 0. 35MM, UMT(NASA-T, 0. 2MM)/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs hm millon mf/ hs code hm millon m)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN MF, 0. 8MM, BUFF(PLAIN, S-100)/47"/PARTICLE ROSE(6GV)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin mf 08/ hs code softlin mf)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN MF, 1. 2MM, BUFF(PLAIN, S-100)/43"/PARTICLE ROSE(6GV)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin mf 12/ hs code softlin mf)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông 77% acrylic 23% polyester W56'' (618g/m2, 557. 6yds) hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông 77/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. ZO-F2007(SPF110) (TIRRENINA NUBUCK 1. 0MM 65N/3EE)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ hs code article noz)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-PF180-50-0000 (TIRRENINA NUBUCK DIAMOND 0. 5MM 10A)140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. SPF150-M82(TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM 07G/77B/67P/03C)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ hs code article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. ZO-F2073(SPF110)(TIRRENINA NUBUCK 1. 0MM 41H/01P/52M)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ hs code article noz)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- E9425H-13ZH00-4W000 (SOFTIE 2000 PE-87 1. 4MM BLK 00A 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- EW9425H-13ZH00-4W000 (SOFTIE 2000 PE-87 1. 4MM BLK 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông mặt trước 100%acrylic mặt sau 100%polyester W60'' (41. 2M), hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông mặ/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: LONG THU NHAN TAO: 80% MODACRYLIC 20% ACRYLIC (FACE), 100% POLYESTER (BACK), KHO 59/61"... (mã hs long thu nhan t/ hs code long thu nha)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông thú 2 mặt, mặt trước 91%Modacrylic 9%Acrylic, mặt sau 100%Polyester. K61/63''... (mã hs vải giả lông th/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO. ZO-U1093(SPF150)(TIRRENINA NUBUCK 0. 5MM 4NS/73P/4EW/00A/41S/04R)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozou/ hs code article noz)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo chất liệu vải PVC, kích thước 1, 4m x 15m- Hàng mới 100%... (mã hs da nhân tạo chấ/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo dùng để làm viền mũ áo khoác. Hàng mới 100%... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo, Hàng nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa (một phẩn) của TK: 608/NSX01-06/05/2014.... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả- khổ 60"... (mã hs lông thú giả k/ hs code lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo 100% poly cắt sẵn... (mã hs lông nhân tạo 1/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo bằng PU tổng hợp Size: 1. 2M/Mx54 B35 White... (mã hs da nhân tạo bằn/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo 100% acrylic khổ 152cm (10. 7 yds)... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Lông thú (nhân tạo)... (mã hs lông thú nhân/ hs code lông thú nh)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo 54"- đã in... (mã hs da nhân tạo 54/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Lông thú nhân tạo cắt sẵn... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông các loại dạng chiếc... (mã hs dải lông các lo/ hs code dải lông các)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Cổ áo jacket làm từ lông thú giả... (mã hs cổ áo jacket là/ hs code cổ áo jacket)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (100%poly), k57/58"... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Dải trang trí bằng lông nhân tạo (60cm- 90cm)... (mã hs dải trang trí b/ hs code dải trang tr)
- Mã HS 43040010: Vải có tỷ trọng 65% rayon 31% nylon 4% spandex 50"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 43040010: Miếng giả da dạng nguyên chiếc/ Fake Leather Pieces... (mã hs miếng giả da dạ/ hs code miếng giả da)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp khổ 40 inch, dày 1. 3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu tổng hợ/ hs code da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp phản quangkhổ 40 inch, dày 1. 3 mm (Phoenix W)... (mã hs da pu tổng hợ/ hs code da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da phun nhân tạo, không lộn các loại;Khổ rộng 54'; Hàng mới 100%... (mã hs da phun nhân tạ/ hs code da phun nhân)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp có phản quang khổ 40 inch, dày 1. 3 mm (Phoenix)... (mã hs da pu tổng hợ/ hs code da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da (PU) có phản quang tổng hợp khổ 40 inch, dày 1. 3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu có phản/ hs code da pu có p)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp phản quang khổ 40 inch, dày 1. 1-1. 3 mm (GB8200S)... (mã hs da pu tổng h/ hs code da pu tổn)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp có phản quang khổ 40 inch, dày 1. 3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu tổng h/ hs code da pu tổn)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợpcó phản quang khổ 40 inch, dày 1. 1-1. 3 mm (GB8200 W)... (mã hs da pu tổng hợ/ hs code da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Vải giả da về theo cuộn khổ 40 inch đến 80 inch/ Neoprenene (Fake leather)... (mã hs vải giả da về t/ hs code vải giả da v)
- Mã HS 43040010: Da tổng hợp các loại khổ 44 inch. Xuất thanh lý theo TKNK 102500267920 ngày 25/02/2019. Mục 2: 1 M... (mã hs da tổng hợp các/ hs code da tổng hợp)
- Mã HS 43040010: BARE SOCK, 2. 5MM/44"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 49 tk nhập 102476376110 ngày 11/02/2019... (mã hs bare sock 25m/ hs code bare sock 2)
- Mã HS 43040010: BAMBY SKIN, 1TONE/44"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 33 tk nhập 102476387860 ngày 11/02/2019... (mã hs bamby skin 1to/ hs code bamby skin)
- Mã HS 43040010: AQUA SUEDE, CDP, 0. 8MM/51"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 01 tk nhập 102476509700 ngày 11/02/2019... (mã hs aqua suede cdp/ hs code aqua suede)
- Mã HS 43040010: KITE BUCK, 1. 1MM, MIRAGE/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 45 tk nhập 102102487861560 ngày 18/02/2019... (mã hs kite buck 11m/ hs code kite buck 1)
- Mã HS 43040010: Vải dệt thoi giả lông (gồm phần lông: 100% Acrylie, và phần vải cắm lông: 100% Polyester) HP-30701, xuất theo mục 4 TK số 102468619300/E23 ngày 29/01/2019... (mã hs vải dệt thoi gi/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs da nhân tạo hà/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Lông mũ... (mã hs lông mũ/ hs code lông mũ)
- Mã HS 43040020: Dây kết lông nhân tạo... (mã hs dây kết lông nh/ hs code dây kết lông)
- Mã HS 43040020: Da lông nhân tạo (ch)... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo (nguyên tấm)... (mã hs da nhân tạo ng/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Nhãn mác chất liệu giả da... (mã hs nhãn mác chất l/ hs code nhãn mác chấ)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạoT1. 2mm*1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạot12/ hs code da nhân tạot)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo T1. 2mm, 1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạo t1/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo T1. 2mm, 1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạo t1/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Dải trang trí từ lông thú nhân tạo... (mã hs dải trang trí t/ hs code dải trang tr)
- Mã HS 43040020: Trang trí viền mũ bằng lông nhân tạo... (mã hs trang trí viền/ hs code trang trí vi)
- Mã HS 43040020: Dây lông trang trí (dây kết bằng lông nhân tạo)... (mã hs dây lông trang/ hs code dây lông tra)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo (dùng bọc nệm cho đồ nội thất) qc (dài 50 X rộng 1. 37)m... (mã hs da nhân tạo dù/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: DÂY DA DÁN HỘP THOI PHẢI 20*2 cm CẢU MÁY DỆT (BOX FRONT LEATHER-RIGHT) HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây da dán hộp/ hs code dây da dán h)
- Mã HS 43040020: DÂY ĐAI BẰNG DA RỘNG 90MM DÀI 1647MM CỦA MÁY DỆT (TWISTING BELT) HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây đai bằng da/ hs code dây đai bằng)
- Mã HS 43040020: Dây kết lông nhân tạo... (mã hs dây kết lông nh/ hs code dây kết lông)
- Mã HS 43040020: Da lông nhân tạo (ch)... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040020: Nhãn Logo chất liệu giả da/ Label Logo Fake Leather... (mã hs nhãn logo chất/ hs code nhãn logo ch)
- Mã HS 43040020: BTP Lót thân sau áo, bằng lông giả (size: 95, 100, 105, 110, 115), Hàng mới 100%... (mã hs btp lót thân sa/ hs code btp lót thân)
- Mã HS 43040091: TÚI THỂ THAO... (mã hs túi thể thao/ hs code túi thể thao)
- Mã HS 43040099: Giả da... (mã hs giả da/ hs code giả da)
- Mã HS 43040099: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ hs code nhãn da)
- Mã HS 43040099: Mác giả da... (mã hs mác giả da/ hs code mác giả da)
- Mã HS 43040099: Đệm giả da... (mã hs đệm giả da/ hs code đệm giả da)
- Mã HS 43040099: Da nhân tạo... (mã hs da nhân tạo/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040099: Dải dả lông... (mã hs dải dả lông/ hs code dải dả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Vải giả da 56"... (mã hs vải giả da 56/ hs code vải giả da 5)
- Mã HS 43040099: Nhãn ép các loại... (mã hs nhãn ép các loạ/ hs code nhãn ép các)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông thỏ... (mã hs vải giả lông th/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Dai long nhan tao... (mã hs dai long nhan t/ hs code dai long nha)
- Mã HS 43040099: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Giả da PU các loại... (mã hs giả da pu các l/ hs code giả da pu cá)
- Mã HS 43040099: Nhãn phụ (nhãn da)... (mã hs nhãn phụ nhãn/ hs code nhãn phụ nh)
- Mã HS 43040099: Cổ áo lông nhân tạo... (mã hs cổ áo lông nhân/ hs code cổ áo lông n)
- Mã HS 43040099: Vòng đai bằng simili... (mã hs vòng đai bằng s/ hs code vòng đai bằn)
- Mã HS 43040099: Vải giả da, khổ 40~60"... (mã hs vải giả da khổ/ hs code vải giả da)
- Mã HS 43040099: Nhãn giả da (Nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ hs code nhãn giả da)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông 100% nilon... (mã hs vải giả lông 10/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Vải bo dạng dải khổ 44"... (mã hs vải bo dạng dải/ hs code vải bo dạng)
- Mã HS 43040099: Giả da PU các loại khổ 1m... (mã hs giả da pu các l/ hs code giả da pu cá)
- Mã HS 43040099: Vải lông nhân tạo(khổ 58")... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Dải dả lông, KT: 2 x 55 CM... (mã hs dải dả lông kt/ hs code dải dả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông(Khổ 1. 45 mét)... (mã hs vải giả lôngkh/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả da lông thú nhân tạo... (mã hs vải giả da lông/ hs code vải giả da l)
- Mã HS 43040099: Da cá sấu nhân tạo 54" x 260m... (mã hs da cá sấu nhân/ hs code da cá sấu nh)
- Mã HS 43040099: Giả da, hiệu Ying Sheng Leather... (mã hs giả da hiệu yi/ hs code giả da hiệu)
- Mã HS 43040099: Dải lông mũ nhân tạo 100%acrylic... (mã hs dải lông mũ nhâ/ hs code dải lông mũ)
- Mã HS 43040099: Đệm loa tai nghe bằng da nhân tạo... (mã hs đệm loa tai ngh/ hs code đệm loa tai)
- Mã HS 43040099: Viền cổ mũ 5CM x 56~62CM. Mới 100%... (mã hs viền cổ mũ 5cm/ hs code viền cổ mũ 5)
- Mã HS 43040099: Vải Lông nhân tạo các loại khổ 58"... (mã hs vải lông nhân t/ hs code vải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Viền lót mũ 35CM x 32~35CM. Mới 100%... (mã hs viền lót mũ 35c/ hs code viền lót mũ)
- Mã HS 43040099: Lông Vành mũ nhân tạo (bằng vải dệt)... (mã hs lông vành mũ nh/ hs code lông vành mũ)
- Mã HS 43040099: Viền mũ lông 5CM x 54CM ~57CM. Mới 100%... (mã hs viền mũ lông 5c/ hs code viền mũ lông)
- Mã HS 43040099: Viền mũ lông gấu thật (1 PCS = 0. 0490196 KG)... (mã hs viền mũ lông gấ/ hs code viền mũ lông)
- Mã HS 43040099: Lông thú giả (may phối hoặc viền với sản phẩm)... (mã hs lông thú giả m/ hs code lông thú giả)
- Mã HS 43040099: Dải lông thú thật(Lông thỏ, lông cáo. )-Lông Gấu... (mã hs dải lông thú th/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43040099: Vòng đai túi cần câu bằng simili ROD BELT 230*25... (mã hs vòng đai túi cầ/ hs code vòng đai túi)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 54"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ hs code da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Da nhân tạo tổng hợp synthetic leather khổ 54'-60'... (mã hs da nhân tạo tổn/ hs code da nhân tạo)
- Mã HS 43040099: Miếng lót túi giả da bò (8. 5x15. 5cm), hàng mới 100%... (mã hs miếng lót túi g/ hs code miếng lót tú)
- Mã HS 43040099: Dải lông nhân tạo dạng chiếc (100% arcrylic)30-90cm... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Lông cáo cắt sẵn đã qua xử lý (1 PCS = 0. 0295833 KG)... (mã hs lông cáo cắt sẵ/ hs code lông cáo cắt)
- Mã HS 43040099: Lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0. 055 KG)... (mã hs lông gấu cắt sẵ/ hs code lông gấu cắt)
- Mã HS 43040099: Lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1PCS = 0. 0218949 KG)... (mã hs lông chồn cắt s/ hs code lông chồn cắ)
- Mã HS 43040099: Lông thỏ cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0. 06468949 KG)... (mã hs lông thỏ cắt sẵ/ hs code lông thỏ cắt)
- Mã HS 43040099: Dải lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0. 09625 KG)... (mã hs dải lông gấu cắ/ hs code dải lông gấu)
- Mã HS 43040099: Da lông nhân tạo (trên nền vải dệt kim 100% polyester) 1. 55m... (mã hs da lông nhân tạ/ hs code da lông nhân)
- Mã HS 43040099: Lông cáo, lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0. 0675 KG)... (mã hs lông cáo lông/ hs code lông cáo lô)
- Mã HS 43040099: Vải dệt kim giả lông nhân tạo 100%Chemical-Khổ 58"~ 60". Mới 100%... (mã hs vải dệt kim giả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 43040099: Dải lông thỏ, lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0. 04350649 KG)... (mã hs dải lông thỏ l/ hs code dải lông thỏ)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo (Vải lông nhân tạo) (100% Modacrylic fake fur) (121. 6 MET- Khổ 180CM)... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Vành mũ làm bằng da lông nhân tạo 80% Acrylic 10% Acrylic Faction 10% Polyester(6cm x 70cm)... (mã hs vành mũ làm bằn/ hs code vành mũ làm)
- Mã HS 43040099: Găng tay bảo hộ bằng da nhân tạo, C24-P2, C24-P5, B12-11, B12-13 & B12-15, RFQ: DDP-APG-GEN-PF-MEC-SPE-1009, hàng mới 100%... (mã hs găng tay bảo hộ/ hs code găng tay bảo)
- Mã HS 43040099: MCZ035- vòng đai cần câu bằng simili ROD BELT 230 X 25- hàng mới 100%... (mã hs mcz035 vòng đa/ hs code mcz035 vòng)
- Mã HS 43040099: Linh kiện của máy massage lưng cổ(Okia eMove Pro), Vỏ bọc máy massage(Leather cover), hàng mới 100%... (mã hs linh kiện của m/ hs code linh kiện củ)
- Mã HS 43040099: Bóp đựng bộ cọ vẽ. chất liệu giả da mầu Đen. hiệu Odyssey nail systems. hàng mới 100%... (mã hs bóp đựng bộ cọ/ hs code bóp đựng bộ)
- Mã HS 43040099: Da nhận tạo (khổ 1. 4M); (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs da nhận tạo kh/ hs code da nhận tạo)
- Mã HS 43040099: Miếng bao phần lưng tựa của ghế trong rạp chiếu phim... (mã hs miếng bao phần/ hs code miếng bao ph)
- Mã HS 43040099: Vải giả da... (mã hs vải giả da/ hs code vải giả da)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Vải giả da dạng chiếc... (mã hs vải giả da dạng/ hs code vải giả da d)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo các loại... (mã hs lông nhân tạo c/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Da TPU mạ bạc/ TPU FILM... (mã hs da tpu mạ bạc// hs code da tpu mạ bạ)
- Mã HS 43040099: Dây đai da/ Leather Strap... (mã hs dây đai da/ lea/ hs code dây đai da/)
- Mã HS 43040099: Dải lông thú nhân tạo/ giả lông... (mã hs dải lông thú nh/ hs code dải lông thú)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 54"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ hs code da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 60"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ hs code da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo (Vải lông nhân tạo) (890 YDS- Khổ 60'')... (mã hs lông nhân tạo/ hs code lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Lông thú nhân tạo K: 145cm-150cm. TKN: 102186932740(XUAT 1 PHAN)... (mã hs lông thú nhân t/ hs code lông thú nhâ)
- Mã HS 43040099: Miếng da trang trí(da nhân tạo)(là cả dòng hàng số 27 tờ khai 102561495960)... (mã hs miếng da trang/ hs code miếng da tra)
- Mã HS 43040099: Túi da 607046M0VN... (mã hs túi da 607046m0/ hs code túi da 60704)
- Mã HS 43040099: Túi đeo 607049M0VN... (mã hs túi đeo 607049m/ hs code túi đeo 6070)
- Mã HS 43040099: Lông mi nhân tạo, mới 100%... (mã hs lông mi nhân tạ/ hs code lông mi nhân)