Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Mã HS Code của Vắc xin

 - HS code 30022090: Vắc xin BCG SSI 0.75mg/ml, dạng bột đông khô pha tiêm, hộp đóng sẵn 1 lọ vắc xin kèm 1 lọ nước pha hồi chỉnh, Số Lot/batch: 119009A/374208B, NSX: AJ Vaccine- Denmark, Hàng FOC, mới 100%. (BCG SSI vaccine 0.75mg/ ml, lyophilized powder for injection, pre-packed box of vaccine with 1 bottle of reconstituted water, Lot/ batch number: 119009A/ 374208B, NSX: AJ Vaccine- Denmark, Goods FOC, 100% new.)

- HS code 30022090: Vắc xin BCG SSI 0.75mg/mL, dạng bột đông khô pha tiêm, hộp 10 lọ vắc xin 0.75mg/mL/Lọ kèm 10 lọ nước cất (WFI), Số Lot/batch: 119018A/374208C, HD:08/2021, AJ Vaccine- Denmark, Hàng FOC, mới 100%. (BCG SSI vaccine 0.75mg/ mL, lyophilized powder for injection, 10 vials of vaccine 0.75mg/ mL/ Vial with 10 vials of distilled water (WFI), Lot number/ batch: 119018A/ 374208C, HD: 08/2021 , AJ Vaccine- Denmark, FOC products, 100% new.)

- HS code 30022090: Mẫu huyết tương người: 1,2ml/ 1 ống. dùng để phục vụ nghiên cứu. Xuất sứ: Mỹ. Hàng mới 100% (Human plasma sample: 1.2ml/ 1 tube. used for research purposes. Origin: USA. New 100%)

- HS code 30022090: Vaccin INFANRIX HEXA(Biến độc tố bạch hầu,uốn ván,giải độc tố ho gà,virus viêm ganB,bại liệt),H/1liều 0,5ml,lot:A21CD848A,nsx: 05/02/2020,hsd:31/01/2023. QLVX-989-17.NSX:GlaxoSmithKline Biological S.A (INFANRIX HEXA vaccine (Variable diphtheria toxoid, tetanus, pertussis detoxification, hepatitisB virus, polio), H/ 1 dose 0.5ml, lot: A21CD848A, nsx: 05/02/2020, hsd: 31/ 01/2023. QLVX-989-17.NSX: GlaxoSmithKline Biological SA)

- HS code 30022090: Vắc xin:Prevenar 13 (Thành phần đã đính kèm HYS).Hỗn dịch tiêm;Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 1 liều đơn 0.5ml thuốc kèm 1 kim tiêm riêng biệt.NSX: 20.08.2020.HSD:20.08.2023.Batch:EJ8605.SĐK:QLVX-H03-1142-19 (Vaccine: Prevenar 13 (Ingredients included with HYS) Injection fluid; Box of 1 prefilled syringe 1 single dose of 0.5ml of medicine with a separate needle.NSX: 20.08.2020.HSD: 20.08.2023.Batch : EJ8605.SĐK: QLVX-H03-1142-19)

- HS code 30022090: Vắc xin:Prevenar 13 (Thành phần đã đính kèm HYS).Hỗn dịch tiêm;Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 1 liều đơn 0.5ml thuốc kèm 1 kim tiêm riêng biệt.NSX: 20.08.2020.HSD:20.08.2023.Batch:EJ8605.SĐK:QLVX-H03-1142-19 (Vaccine: Prevenar 13 (Ingredients included with HYS) Injection fluid; Box of 1 prefilled syringe 1 single dose of 0.5ml of medicine with a separate needle.NSX: 20.08.2020.HSD: 20.08.2023.Batch : EJ8605.SĐK: QLVX-H03-1142-19)

- HS code 30022090: Vắc xin:Prevenar 13 (Thành phần đã đính kèm HYS).Hỗn dịch tiêm;Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 1 liều đơn 0.5ml thuốc kèm 1 kim tiêm riêng biệt.NSX: 20.08.2020.HSD:20.08.2023.Batch:EJ8605.SĐK:QLVX-H03-1142-19 (Vaccine: Prevenar 13 (Ingredients included with HYS) Injection fluid; Box of 1 prefilled syringe 1 single dose of 0.5ml of medicine with a separate needle.NSX: 20.08.2020.HSD: 20.08.2023.Batch : EJ8605.SĐK: QLVX-H03-1142-19)

- HS code 30022090: Vắc xin:Prevenar 13 (Thành phần đã đính kèm HYS).Hỗn dịch tiêm;Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 1 liều đơn 0.5ml thuốc kèm 1 kim tiêm riêng biệt.NSX: 20.08.2020.HSD:20.08.2023.Batch:EJ8605.SĐK:QLVX-H03-1142-19 (Vaccine: Prevenar 13 (Ingredients included with HYS) Injection fluid; Box of 1 prefilled syringe 1 single dose of 0.5ml of medicine with a separate needle.NSX: 20.08.2020.HSD: 20.08.2023.Batch : EJ8605.SĐK: QLVX-H03-1142-19)

- HS code 30022090: Vaccin INFANRIX HEXA(Biến độc tố bạch hầu,uốn ván,giải độc tố ho gà,virus viêm ganB,bại liệt),H/1liều 0,5ml,lot:A21CD849A,nsx: 05/02/2020,hsd:31/01/2023. QLVX-989-17.NSX:GlaxoSmithKline Biological S.A (INFANRIX HEXA vaccine (Variable diphtheria toxoid, tetanus, pertussis detoxifier, hepatitisB virus, polio), H/ 1 dose 0.5ml, lot: A21CD849A, nsx: 05/02/2020, hsd: 31/ 01/2023. QLVX-989-17.NSX: GlaxoSmithKline Biological SA)

- HS code 30022090: Vắc xin Rotateq(Rotavisrus G1/G2/G3/G4 human-bovine reassortant;RotavirusP1A[8] human-bovine reassortant)Hộp10 túi x1 tuýp nhựa 2ml. Dung dịch uống. NSX:15/07/2020. HSD:30/06/2022.Batch:T038538 (Rotateq vaccine (Rotavisrus G1/ G2/ G3/ G4 human-bovine reassortant; RotavirusP1A [8] human-bovine reassortant) Box of 10 bags x1 2ml plastic tube. Oral solution. NSX: July 15, 2020. HSD: 30/06/ 2022.Batch: T038538)

- HS code 30022090: Synflorix (vắc xin phế cầu dùng cho trẻ em) dạng dung dịch, 1 hộp gồm100 lọ,1 lọ2ml4 liều (0.5ml/liều)/lọ,số lô: ASP4A192AA,nsx:31/3/2020,hsd:28/2/2023,nsx:GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Bỉ,mới100% (Synflorix (pneumococcal vaccine for children) in liquid form, 1 box of 100 vials, 1 vial of 2 ml 4 dose (0.5ml/ dose)/ bottle, lot number: ASP4A192AA, nsx: 31/3/ 2020, hsd: 28/2/ 2023, nsx: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Belgium, 100% new)

- HS code 30022090: Vaccin TWINRIX (phòng bệnh viêm gan siêu vi A&B), H/1liều 1ml và 1 kim tiêm; hỗn dịch tiêm, lot: AHABB427AP, nsx: 21/02/2020, hsd: 31/01/2023. QLVX-1078-18. Nhà SX: GlaxoSmithKline Biologicals S.A (TWINRIX vaccine (prevention of A&B hepatitis), H/ 1 dose 1ml and 1 needle; injection suspension, lot: AHABB427AP, nsx: 02/21/2020, hsd: 31/01/2023. QLVX-1078-18. Manufacturer: GlaxoSmithKline Biologicals SA)

- HS code 30022090: Vaccin TWINRIX (phòng bệnh viêm gan siêu vi A&B),H/1liều 1ml và 1 kim tiêm; hỗn dịch tiêm, lot: AHABB 425AT+428AB, nsx:16/12/2019+13/03/2020,hsd:30/11/2022+28/02/2023. QLVX-1078-18. (TWINRIX vaccine (prevention of A&B hepatitis), H/ 1 dose 1ml and 1 needle; injection suspension, lot: AHABB 425AT + 428AB, nsx: 16/12/2019 + 13/03/2020, hsd: 30/11/2022 + 28/02/2023. QLVX-1078-18.)

- HS code 30022090: Vắc xin dại VERORAB (bất hoạt) điều chế trên canh cấy tế bào, hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc xin đông khô, kèm 1 bơm tiêm nạp sẵn 0.5ml dung môi.LOT: U1A951V(NSX:03/2020;NHH:02/2023);theo GPLHSP: QLVX-986-16 (Rabies vaccine VERORAB (inactivated) prepared on cell culture, box of 1 vial, 1-dose of lyophilized vaccine, with 1 pre-loaded syringe of 0.5ml of solvent. LOT: U1A951V (NSX: 03/2020; NHH : 02/2023); according to the Code of Practice: QLVX-986-16)

- HS code 30022090: ELOVAC-B (vắc xin viên gan B) 1ML B.P (1ml/liều) Lot 19GHBV002 HSD07/2022; HãngSX: Human Biologicals Institue- ấn độ; Hàng mới 100% (ELOVAC-B (Hepatitis B vaccine) 1ML BP (1ml/ dose) Lot 19GHBV002 HSD07/ 2022; FirmSX: Human Biologicals Institue- India; New 100%)

- HS code 30022090: Hepatitis-B vaccine In-house Reference standard (mẫu chuẩn nội bộ cho kiểm định vắc xin viêm gan B) Lot HBV/IHRS/010/19 HSD07/2021; HãngSX: Human Biologicals Institue- ấn độ; Hàng mới 100% (Hepatitis-B vaccine In-house Reference standard (Internal standard for hepatitis B vaccine verification) Lot HBV/ IHRS/ 010/19 HSD07/ 2021; FirmSX: Human Biologicals Institue- India; New 100%)

- HS code 30022090: Vắc xin MENACTRA, Hộp 01 lọ, lọ 1 liều x 0.5ml; dung dịch tiêm. LOT: U6885AH (NSX: 02/2020;NHH: 03/2022). Theo giấy ĐKLHSP: QLVX-H03-1111-18, ngày 03/10/2018- Cục QLD (MENACTRA vaccine, Box of 01 vial, 1-dose vial x 0.5ml; injection solution. LOT: U6885AH (NSX: 02/2020; NHH: 03/2022). According to the Certificate of Education: QLVX-H03-1111-18, dated October 3, 2018- Administration Department)

- HS code 30022090: Vaccin SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide các tuýp), H/1 bơm tiêm/1liều (0.5ml) & 1 kim tiêm, lot: ASPNB299BB, nsx: 22/01/2020, hsd: 31/12/2023. SĐK: QLVX-1079-18.Nhà SX: GlaxoSmithKline Biologicals S.A (Vaccine SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide tubes), H/ 1 syringe/ 1 dose (0.5ml) & 1 needle, lot: ASPNB299BB, nsx: 22/01/2020, hsd: 31/12/2023. SDK: QLVX-1079-18. Manufacturer: GlaxoSmithKline Biologicals SA)

- HS code 30022090: Vaccin SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide các tuýp), H/1 bơm tiêm/1liều (0.5ml) & 1 kim tiêm, lot: ASPNB313BA, nsx: 15/06/2020, hsd: 31/05/2024. SĐK: QLVX-1079-18.Nhà SX: GlaxoSmithKline Biologicals S.A (Vaccine SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide tubes), H/ 1 syringe/ 1 dose (0.5ml) & 1 needle, lot: ASPNB313BA, nsx: 15/06/2020, hsd: 31/05/2024. SDK: QLVX-1079-18. Manufacturer: GlaxoSmithKline Biologicals SA)

- HS code 30022090: Vaccin SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide các tuýp), H/1 bơm tiêm/1liều (0.5ml) & 1 kim tiêm, lot: ASPNB313BA, nsx: 15/06/2020, hsd: 31/05/2024. SĐK: QLVX-1079-18.Nhà SX: GlaxoSmithKline Biologicals S.A (Vaccine SYNFLORIX (1mcg Polysaccharide tubes), H/ 1 syringe/ 1 dose (0.5ml) & 1 needle, lot: ASPNB313BA, nsx: 15/06/2020, hsd: 31/05/2024. SDK: QLVX-1079-18. Manufacturer: GlaxoSmithKline Biologicals SA)

- HS code 30022090: Vắc xin dại VERORAB (bất hoạt) điều chế trên canh cấy tế bào, hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc xin đông khô, kèm 1 bơm tiêm nạp sẵn 0.5ml dung môi.LOT: U1B021V(NSX:03/2020;NHH:02/2023);theo GPLHSP: QLVX-986-16 (Rabies vaccine VERORAB (inactivated) prepared on cell culture, box of 1 vial, 1-dose of lyophilized vaccine, with 1 pre-loaded syringe of 0.5ml solvent.LOT: U1B021V (NSX: 03/2020; NHH : 02/2023); according to the Code of Practice: QLVX-986-16)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y- Tabic V.H. 1000DS Serial No. 20121319C Exp. Date: 31/12/2022, NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER- Tabic VH 1000DS Serial No. 20121319C Exp. Date: 31/12/2022, NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y- ILT 500 DSSerial No. 20411040EExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE Veterinary Medicine- ILT 500 DSSerial No. 20411040EExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-TABIC M.B 1000DSSerial No. 20631331EExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER-TABIC MB 1000DSSerial No. 20631331EExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-V.H.+H-120 2000DS Serial No. 20211443A Exp. Date: 30/11/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VET YV.H. + H-120 2000DS Serial No. 20211443A Exp. Date: 30/11/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y- Tabic V.H .2000DS Serial No. 20121319A Exp. Date: 31/12/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER- Tabic VH .2000DS Serial No. 20121319A Exp. Date: 31/12/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y- FOWL POX WITH DILUENT Serial No. 20511103C Exp. Date: 31/03/2022 ; NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER- FOWL POX WITH DILUENT Serial No. 20511103C Exp. Date: March 31, 2022; NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-M.B.LIVE VACCINE Serial No. 20621593FExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VICE YM.B.LIVE VACCINE Serial No. 20621593FExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y- Tabic V.H .5000DS Serial No. 20121319B Exp. Date: 31/12/2022 ; Exp. Date: 31/03/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER- Tabic VH .5000DS Serial No. 20121319B Exp. Date: December 31, 2022; Exp. Date: 31/03/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-TABIC IB VAR 1000 DSSerial No. 20351079H Exp. Date: 31/05/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VAR 1000 DSSerial VAR 1000 DSSerial IB VAR 20351079H Exp. Date: 31/05/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-TABIC M.B 5000DSSerial No. 20631338AExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE MEDICINE-TABIC MB 5000DSSerial No. 20631338AExp. Date: 31/08/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y-Nectiv Forte 500ml Serial No. 22111599A Exp. Date: 30/09/2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VETER-Nectiv Forte 500ml Serial No. 22111599A Exp. Date: September 30, 2022 NSX: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: VACCINE THÚ Y TABIC IB VAR 5000 DSSerial No. 20351084EExp. Date: 31/05/2022: Abic Biological Laboratories Ltd ; Nước SX: Israel (VACCINE VAR 5000 DSSerial TABIC IB VAR 5000 DSSerial No. 20351084EExp. Date: 31/05/2022: Abic Biological Laboratories Ltd; Country of Origin: Israel)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE+ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, số ĐKLH: MRA-263. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE + ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, registration number: MRA-263. 100% new)

- HS code 30023000: NOBILIS RISMAVAC + CA 126 (hộp 1 lọ, 2000 liều/lọ 2ml)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: A1161A- HSD: 08/2022. Hàng NK theo số ĐK: IT-92 giấy lưu hành: 275/QLT-NK-17 (20/3/2017). (NOBILIS RISMAVAC + CA 126 (box of 1 vial, 2000 doses/ bottle of 2ml)- Vaccine for veterinary use. Lot: A1161A- HSD: 08/2022. Goods imported under registration number: IT-92 circulation papers: 275/ QLT-NK-17 (March 20, 2017).)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y:BAYOVAC SUISHOT APM-7 (Lọ 50ml,25 liều)- phòng bệnh tụ huyết trùng&viêm màng phổi trên lợn,Batch:320EAPM01,NSX:09.2020, HSD:08.2022,Nhà Sản Xuất:Choong Ang Vaccine Laboratories Co.,Ltd (Veterinary vaccine: BAYOVAC SUISHOT APM-7 (Vial 50ml, 25 doses)- prevention of septicemia & pleurisy in pigs, Batch: 320EAPM01, NSX: 09.2020, HSD: 08.2022, Manufacturer: Pan Ang Vaccine Laboratories Co. , Ltd)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE+ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, số ĐKLH: MRA-263. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE + ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, registration number: MRA-263. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE+ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, số ĐKLH: MRA-263. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE + ST (300ml-1000ds), Batch: B98347A-HSD 10/08/2021, registration number: MRA-263. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PRO-VAC ND LASOTA (1000ds/lọ, lô: 50LASOV08, NSX: 06/2020, HD: 06/2022) Nhà sản xuất: Komipharm International Co., Ltd- Korea (Veterinary cold vaccine: PRO-VAC ND LASOTA (1000ds/ bottle, lot: 50LASOV08, NSX: 06/2020, HD: 06/2022) Manufacturer: Komipharm International Co., Ltd- Korea)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PRO-VAC NDK (1000ds/lọ, lô: 50NDKV04, NSX: 02/2020, HD: 02/2022) Nhà sản xuất: Komipharm International Co., Ltd- Korea (Veterinary cold vaccine: PRO-VAC NDK (1000ds/ bottle, lot: 50NDKV04, NSX: 02/2020, HD: 02/2022) Manufacturer: Komipharm International Co., Ltd- Korea)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PRO-VAC CORYZA-3 (1000ds/lọ, lô: 50CORYV01, NSX: 07/2020, HD: 07/2022) Nhà sản xuất: Komipharm International Co., Ltd- Korea (Veterinary cold vaccine: PRO-VAC CORYZA-3 (1000ds/ bottle, lot: 50CORYV01, NSX: 07/2020, HD: 07/2022) Manufacturer: Komipharm International Co., Ltd- Korea)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PRO-VAC BBNE (1000ds/lọ, lô: 50BBNEV03, NSX: 06/2020, HD: 06/2022) Nhà sản xuất: Komipharm International Co., Ltd- Korea (Veterinary cold vaccine: PRO-VAC BBNE (1000ds/ bottle, lot: 50BBNEV03, NSX: 06/2020, HD: 06/2022) Manufacturer: Komipharm International Co., Ltd- Korea)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Magniplex (lọ 2000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. Batch no: 010/20, NSX: 19/05/2020, HSD: 31/05/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Magniplex (2000 dose vial), brand Zoetis, used to prevent Gumboro disease in poultry. Batch no: 010/20, NSX: May 19, 2020, HSD: 31/05/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Magniplex (lọ 2000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. Batch no: 010/20, NSX: 19/05/2020, HSD: 31/05/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Magniplex (2000 dose vial), brand Zoetis, used to prevent Gumboro disease in poultry. Batch no: 010/20, NSX: May 19, 2020, HSD: 31/05/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Magniplex (lọ 2000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. Batch no: 010/20, NSX: 19/05/2020, HSD: 31/05/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Magniplex (2000 dose vial), brand Zoetis, used to prevent Gumboro disease in poultry. Batch no: 010/20, NSX: May 19, 2020, HSD: 31/05/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh do Circovirus-type 1,2 chimera trên heo. Batch no: 419285A, NSX: 15/06/2020, HSD: 02/06/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent diseases caused by Circovirus-type 1,2 chimera in pigs. Batch no: 419285A, NSX: 06/15/2020, HSD: 06/02/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh do Circovirus-type 1,2 chimera trên heo. Batch no: 419285A, NSX: 15/06/2020, HSD: 02/06/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent diseases caused by Circovirus-type 1,2 chimera in pigs. Batch no: 419285A, NSX: 06/15/2020, HSD: 06/02/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh do Circovirus-type 1,2 chimera trên heo. Batch no: 419285A, NSX: 15/06/2020, HSD: 02/06/2022. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent diseases caused by Circovirus-type 1,2 chimera in pigs. Batch no: 419285A, NSX: 06/15/2020, HSD: 06/02/2022. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV MH (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng viêm phổi địa phương và bệnh còi cọc trên lợn. Batch no: 446781A, NSX: 28/07/2020, HSD: 17/07/2022. ĐKLH số: PFU-97. Mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV MH (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent local pneumonia and stunting in pigs. Batch no: 446781A, NSX: 07/28/2020, HSD: 17/07/2022. DKLH number: PFU-97. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV MH (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng viêm phổi địa phương và bệnh còi cọc trên lợn. Batch no: 446781A, NSX: 28/07/2020, HSD: 17/07/2022. ĐKLH số: PFU-97. Mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV MH (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent local pneumonia and stunting in pigs. Batch no: 446781A, NSX: 07/28/2020, HSD: 17/07/2022. DKLH number: PFU-97. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Fostera Gold PCV MH (lọ 50 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng viêm phổi địa phương và bệnh còi cọc trên lợn. Batch no: 446781A, NSX: 28/07/2020, HSD: 17/07/2022. ĐKLH số: PFU-97. Mới 100%. (Veterinary vaccine Fostera Gold PCV MH (50-dose vial), brand Zoetis, used to prevent local pneumonia and stunting in pigs. Batch no: 446781A, NSX: 07/28/2020, HSD: 17/07/2022. DKLH number: PFU-97. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Nobilis IB 4/91 (1000 liều/lọ;10 lọ/hộp) (Lot: A313FJ05, HD: 08/2021)- Nk theo GP 1804/TY-QLT ngày 11/11/2019 (mục 4) (Vaccines used in livestock farms: Nobilis IB 4/91 (1000 doses/ bottle; 10 bottles/ box) (Lot: A313FJ05, HD: 08/2021)- Nk according to GP 1804/ TY-QLT dated 11/11/2019 ( Section 4))

- HS code 30023000: Vacxin thú y Circumvent PCV M 1x100ml (50D) . Batch: 9059A185. Exp date: Sep-2022. ĐKLH số 524/QLT-NK-16.Nsx:Intervet Inc.Phòng bệnh cho heo. Hàng mới 100% (Veterinary vaccine Circumvent PCV M 1x100ml (50D). Batch: 9059A185. Exp date: Sep-2022. DKLH No 524/ QLT-NK-16.Nsx: Intervet Inc. Prevention of diseases for pigs. New 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin VAXXON ND-FLU (1000DS) (Phòng bệnh cúm gia cầm (subtype H9) và bệnh Newcastle trên gà) (Batch no: 0938O,0947O, 0948O; Mfg date: 07/2020, 06/2020; Exp date: 06/2022, 05/2022) (Vaccine VAXXON ND-FLU (1000DS) (Prevention of avian influenza (subtype H9) and Newcastle disease in chickens) (Batch no: 0938O, 0947O, 0948O; Mfg date: 07/2020, 06/2020; Exp date: 06/ 2022, 05/2022))

- HS code 30023000: Thuôc thú y:Vắc xin phòng bệnh còi cọc do Circovirus gây ra trên lợn SUIGEN PCV2 50ML (hoạt chất: Porcine Circovirus type 2d,chủng H)-lọ 50ml,(829 UNA 829 lọ),HSD: 28/07/2022. Batch.No 28. (Veterinary drugs: Vaccine to prevent stunting caused by Circovirus in pigs SUIGEN PCV2 50ML (active ingredient: Porcine Circovirus type 2d, strain H)- 50ml, (829 UNA 829 vials), HSD: 28/07/2022. Batch.No 28.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Marek CVI+HVT (lọ 1000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Marek trên gà. Batch no: 417974, NSX: 20/02/2020, HSD: 20/12/2021. ĐKLH số: PFU-99. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Marek CVI + HVT (1000-dose vial), brand Zoetis, used to prevent Marek's disease in chickens. Batch no: 417974, NSX: 02/20/2020, HSD: 12/20/2021. Registration number: PFU-99. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Marek CVI+HVT (lọ 1000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Marek trên gà. Batch no: 417974, NSX: 20/02/2020, HSD: 20/12/2021. ĐKLH số: PFU-99. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Marek CVI + HVT (1000-dose vial), brand Zoetis, used to prevent Marek's disease in chickens. Batch no: 417974, NSX: 02/20/2020, HSD: 12/20/2021. Registration number: PFU-99. New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Marek CVI+HVT (lọ 2000 liều), hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Marek trên gà. Batch no: 401261, NSX: 06/12/2019, HSD: 06/10/2021. ĐKLH số: PFU-99. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Poulvac Marek CVI + HVT (bottle of 2000 doses), brand Zoetis, used to prevent Marek's disease in chickens. Batch no: 401261, NSX: December 6, 2019, HSD: October 6, 2021. Registration number: PFU-99. New 100%.)

- HS code 30023000: NOBILIS IB multi + ND + EDS (12 lọ 1000 liều/hộp)Vắc xin mới 100%.Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm,newcastle,hội chứng giảm đẻ trên gia cầm.Số ĐK:IT-169 HSD:2/2022 Batch No:G515A15 (NOBILIS IB multi + ND + EDS (12 vials of 1000 doses/ box) 100% new vaccine, prevention of infectious bronchitis, newcastle, poultry fertility reduction syndrome Registration number: IT-169 HSD: 2/2022 Batch No: G515A15)

- HS code 30023000: Vaccin thú y IBA-VAC ST 1000 liều/lọ Bacth: 009269 Mfg date: 07/2020 Exp date:01/2022 (SDK: FTI-3) Phòng bênh Gumboro trên Gà (NSX: FATRO- Y) (Veterinary vaccine IBA-VAC ST 1000 doses/ vial Bacth: 009269 Mfg date: 07/2020 Exp date: 01/2022 (SDK: FTI-3) Chamber Gumboro Disease in Chicken (NSX: FATRO-Y))

- HS code 30023000: Vaccin thú y BIO-VAC NDV 6/10-H120 1000 liều/lo Bacth: 009268 Mfg date: 08/2020 Exp date:02/2022 (SDK: FTI-12) Phòng bệnh Newcastle và Viêm phế quản truyền nhiễm trên gà (NSX: FATRO- Ý) (Veterinary vaccine BIO-VAC NDV 6/10-H120 1000 doses/ lo Bacth: 009268 Mfg date: 08/2020 Exp date: 02/2022 (SDK: FTI-12) Newcastle disease prevention and Infectious bronchitis in chickens ( NSX: FATRO- Italy))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Nobilis IB 4/91 (1000 liều/lọ;10 lọ/hộp) (Lot: A312EJ09, HD: 08/2021)- Nk theo GP 1135/TY-QLT ngày 24/07/2020 (mục 4) (Vaccine used in livestock farms: Nobilis IB 4/91 (1000 doses/ bottle; 10 bottles/ box) (Lot: A312EJ09, HD: 08/2021)- Nk according to GP 1135/ TY-QLT dated 24/07/2020 ( Section 4))

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: VOLVAC-AC PLUS BACTERIN (500ml 1000ds/lọ, lô: 1910009B, 1910010A, HD: 10/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. de CV.- Mexico (Veterinary cold vaccine: VOLVAC-AC PLUS BACTERIN (500ml 1000ds/ bottle, lot: 1910009B, 1910010A, HD: 10/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Vetmedica, SA de CV.- Mexico)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune AI H9, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh cúm gia cầm H9N2, lot: B31BM20OPT, NSX:11/2020,HSD: 11/2022,mới 100% (Vaksimune AI H9 veterinary vaccine, 1000 doses/ bottle, avian influenza H9N2, lot: B31BM20OPT, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022, 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Porcine Circovirus type2 Vaccine,Inactivated(Strain WH, phòng bệnh do Circovirus type2 trên lợn,đóng gói chai 10ds,NSX:15/09/2020,HSD:14/09/2021,số lô:2020005,hàng mới 100% (Veterinary vaccines Porcine Circovirus type2 Vaccine, Inactivated (Strain WH, prevention of diseases caused by Circovirus type2 in pigs, packed in bottles of 10ds, NSX: September 15, 2020, HSD: September 14, 2021, batch number: 2020005, new goods 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Newcastle Disease,infectious bronchitis,and avian influenza (H9 subtype) vaccine,inactivated (Strain la sota+ Strain M41+ Strain HP),đóng gói 250ml/chai,hàng mới 100% (Newcastle disease, infectious bronchitis, and avian influenza (H9 subtype) vaccines, inactivated (Strain la sota + Strain M41 + Strain HP), packaged 250ml/ bottle, 100% brand new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y BIOAFTOGEN (FMD vaccine O1 Campos/A24 cruzeiro/A2001 Argentina) 25 liều/chai 50ml, chống bệnh lở mồm long móng syrotypeO,A trên trâu bò, NSX:10/2020-HSD:10/2022,mới 100% số lô 1003 (Veterinary vaccine BIOAFTOGEN (FMD vaccine O1 Campos/ A24 cruzeiro/ A2001 Argentina) 25 doses/ bottle 50ml, against foot-and-mouth disease syrotypeO, A on cattle, NSX: 10/2020-HSD: 10/2022, new 100 % lot number 1003)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE + ST, chai 1000 liều, Batch: C30546-HSD 18.12.2021; số ĐKLH: MRA-263. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE + ST, bottle of 1000 doses, Batch: C30546-HSD 18.12.2021; DKLH number: MRA-263. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE + ST, chai 1000 liều, Batch: C38074- HSD 19.01.2022; số ĐKLH: MRA-263. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE + ST, 1000-dose bottle, Batch: C38074- HSD 19.01.2022; DKLH number: MRA-263. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y PED Pig Vac- lọ 10ml (5 liều) (Lot No:20PSM05. Man.Date: 07/12/2020- Exp.Date: 06/12/2022),Kèm nước pha vắc xin Distilled Diluent- lọ 10ml.(Man.date:11/12/2020- Exp.date:10/12/2022). (PED Pig Vaccine- 10ml vial (5 doses) (Lot No: 20PSM05. Man.Date: 07/12/ 2020- Exp.Date: 06/12/2022), With water for vaccine Distilled Diluent- vial 10ml. (Man.date:11/12/2020- Exp.date:10/12/2022).)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y: Circo Pig Vac-Lọ 10ml(10 liều),(Lot No:20CIRC08;Man.Date: 03/11/2020, Exp.Date:02/11/2020),Nhà sản xuất: Daesung Microbiological Labs. Co.,Ltd. Số ĐK lưu hành thuốc: DAS-22 (Veterinary vaccine: Circo Pig Vac-Vial 10ml (10 doses), (Lot No: 20CIRC08; Man.Date: 03/11/2020, Exp.Date:02/11/2020), Manufacturer: Daesung Microbiological Labs . Co., Ltd. Drug registration number: DAS-22)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y:DS G-Myco Pig Vac- Lọ 50ml(50 liều), (Lot No:20GM08; Man.Date: 19/11/2020- Exp.Date:18/11/2022), Nhà sản xuất: Daesung Microbiological Labs. Co.,Ltd. Số ĐK lưu hành thuốc: DAS-30 (Veterinary vaccine: DS G-Myco Pig Vac- 50ml bottle (50 doses), (Lot No: 20GM08; Man.Date: 19/11/ 2020- Exp.Date:18/11/2022), Manufacturer: Daesung Microbiological Labs. Co., Ltd. Drug registration number: DAS-30)

- HS code 30023000: Vaccine: Porcine Circovirus type 2 Vaccine, Inactivated(WH Strain), phòng bệnh do Circovirus type 2 gây ra hội chứng còi cọc trên lợn sau cai sữa, 10liều/lọ: 20ml/ lọ,số lot: 2011022. Mới 100%, (Vaccines: Porcine Circovirus type 2 Vaccine, Inactivated (WH Strain), prevention caused by Circovirus type 2 causing stunting syndrome in pigs after weaning, 10 doses/ bottle: 20ml/ bottle, lot number: 2011022. New 100%,)

- HS code 30023000: Vaccine: Foot and Mouth Disease Vaccine, Inactivated, Type O (O/Mya98/XJ/2010 + O/GX/09-7 strain)- Phòng bệnh lở mồm long móng trên lợn. 50ml/ lọ, số lot:2009002. Mới 100%. HSD: 26/03/2022 (Vaccine: Foot and Mouth Disease Vaccine, Inactivated, Type O (O/ Mya98/ XJ/ 2010 + O/ GX/ 09-7 strain)- Prevention of foot-and-mouth disease in pigs. 50ml/ bottle, lot number: 2009002. 100% new. HSD: March 26, 2022)

- HS code 30023000: Vắc xin IZOVAC GUMBORO 3 (500DS)(Phỏng bệnh Gumboro trên gà)(Batch no: 1690N, 0773O, Mfg date: 09/2020, Exp date: 08/2022)(NSX: IZO.S.r.I. a socio unico, Italy- SĐK: IZO-01). (Vaccine IZOVAC GUMBORO 3 (500DS) (Infection of Gumboro disease in chickens) (Batch no: 1690N, 0773O, Mfg date: 09/2020, Exp date: 08/2022) (NSX: IZO.SrI a socio unico, Italy- SDK : IZO-01).)

- HS code 30023000: Vắc xin IZOVAC FOWL POX (1000DS)(Phỏng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm trên gà)(Batch no: 1002O,Mfg date:03/2020,Exp date:12/2022) (NSX: IZO.S.r.I. a socio unico, Italy-SĐK: IZO-06). (Vaccine IZOVAC FOWL POX (1000DS) (Newcastle infection, infectious bronchitis in chickens) (Batch no: 1002O, Mfg date: 03/2020, Exp date: 12/2022) (NSX: IZO.SrI a socio unico , Italy-SDK: IZO-06).)

- HS code 30023000: Vaccine thú y K-new H5 (500ml) chai 1000 liều. Số lô: 20118629 NSX: 05/08/2020, HSD: 08/2022, và 20118630 NSX:22/10/2020, HSD: 10/2022. NSX: Laboratorio Avi-mex S.A De C.V (Veterinary vaccine K-new H5 (500ml) 1000-dose bottle. Lot number: 20118629 NSX: 05/08/2020, HSD: 08/2022, and 20118630 ​​NSX: 10/22/2020, HSD: 10/2022. NSX: Laboratorio Avi-mex SA De CV)

- HS code 30023000: Vacccine lạnh thú y: VECTORMUNE HVT NDV + nước pha (4000ds/lọ, lô: 372-1779, HD: 07/2021), NSX:Ceva Biomune Co.,- USA (Veterinary cold vaccine: VECTORMUNE HVT NDV + diluted water (4000ds/ bottle, lot: 372-1779, HD: 07/2021), NSX: Ceva Biomune Co.,- USA)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND Clone 45 (kèm nước pha), loại 500 Liều/ lọ, Phòng bệnh Newcastle. B/N: 00L170, Hsd: 12-22. Nhà sx: PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND Clone 45 (with mixed water), 500 dose/ bottle, Newcastle disease prevention. B/ N: 00L170, Hsd: 12-22. Factory: PT Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND La Sota (kèm nước pha) loại 1000 liều/lọ, Phong bênh Newcastle., B/N: 00L275-Hsd:12-22, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND La Sota (with mixed water) 1000 doses/ bottle, Newcastle disease., B/ N: 00L275-Hsd: 12-22, New 100%.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac IB H-120 (kèm nước pha) loại 1000 Liều/ lọ,Phòng bênh viêm phế quản truyền nhiễm,B/N:00L071, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac IB H-120 (with mixed water) type 1000 Dose/ bottle, Prevention of infectious bronchitis, B/ N: 00L071, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Gumboro A (kèm nước pha) loại 200 Liều/ lọ, Phòng bệnh Gumboro type A cho gà, B/N: 00L211, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Gumboro A (with mixed water) type 200 Dose/ bottle, Prevention Gumboro type A for chickens, B/ N: 00L211, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND Clone 45 (kèm nước pha), loại 1000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Newcastle. B/N: 00L170, Hsd: 12-22. Nhà sx: PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND Clone 45 (with mixed water), type 1000 dose/ bottle, Newcastle disease prevention. B/ N: 00L170, Hsd: 12-22. Factory: PT Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND Clone 45 (kèm nước pha), loại 2000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Newcastle. B/N: 00L170, Hsd: 12-22. Nhà sx: PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND Clone 45 (with mixed water), type 2000 dose/ bottle, Newcastle disease prevention. B/ N: 00L170, Hsd: 12-22. Factory: PT Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND-IB (kèm nước pha) loại 2000 Liều/ lọ, .Phòng bệnh new castle, viêm phế quản truyền nhiễm, Batch no: 00L265, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ND-IB (with mixed water) type 2000 Dose/ bottle, Prevention of new castle, infectious bronchitis, Batch no: 00L265, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Pox (kèm nước pha), loại 500 Liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh đậu cho gia cầm chủng dưới màng cánh, B/N:00L074, HSD: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Pox (with mixed water), type 500 Dose/ 1 bottle, vaccine to prevent pox for poultry under wing strain, B/ N: 00L074, HSD: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND G7 Emulsion, loại 200 liều/1 lọ, 100ml/lọ, phòng bệnh Newcastle trên gia cầm.B/N:B/N: 00L177, Hsd:12-22, Nhà sx:PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND G7 Emulsion, 200 doses/ bottle, 100ml/ bottle, Newcastle disease prevention in poultry. B/ N: B/ N: 00L177, Hsd: 12-22, Publisher: PT Medion Farma jaya , 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Gumboro A (kèm nước pha) loại 1000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Gumboro type A cho gà, B/N: 00L211, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Gumboro A (with mixed water) type 1000 Dose/ bottle, Prevention of Gumboro disease type A for chickens, B/ N: 00L211, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Pox (kèm nước pha), loại 1000 Liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh đậu cho gia cầm chủng dưới màng cánh, B/N:00L074, HSD: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Pox (with mixed water), type 1000 Dose/ 1 bottle, Pox vaccine for poultry under wing strain, B/ N: 00L074, HSD: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Gumboro A (kèm nước pha) loại 2000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Gumboro type A cho gà, B/N: 00L211, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Gumboro A (with mixed water) type 2000 Dose/ bottle, Prevention of Gumboro disease type A for chickens, B/ N: 00L211, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND G7 Emulsion, loại 500 liều/1 lọ, 250ml/lọ, phòng bệnh Newcastle trên gia cầm.B/N: 00L177, Hsd:12-22, Nhà sx:PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND G7 Emulsion, 500 doses/ bottle, 250ml/ bottle, Newcastle disease prevention in poultry. B/ N: 00L177, Hsd: 12-22, Publisher: PT Medion Farma jaya, 100% new .)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND G7 IB Emulsion loại 500 liều/lọ,250ml/lọ, Chỉ định phòng bệnh Newcastle trên gia cầm., B/N: 00L039-Hsd:06-22, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND G7 IB Emulsion 500 doses/ bottle, 250ml/ bottle, Indications for prevention of Newcastle disease in poultry., B/ N: 00L039-Hsd: 06-22, New 100%.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND G7 Emulsion, loại 1000 liều/1 lọ, 500ml/lọ, phòng bệnh Newcastle trên gia cầm.B/N: 00L177, Hsd:12-22, Nhà sx:PT Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND G7 Emulsion, 1000 doses/ bottle, 500ml/ bottle, Newcastle disease prevention in poultry. B/ N: 00L177, Hsd: 12-22, Publisher: PT Medion Farma jaya, 100% New .)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND- IB Emulsion loại 1000 liều/lọ,500ml/lọ,Phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm trên gà, B/N: 00L078-Hsd:12-22, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND- IB Emulsion 1000 doses/ bottle, 500ml/ bottle, Newcastle disease prevention and infectious bronchitis in chickens, B/ N: 00L078-Hsd: 12-22, New 100%.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND G7 IB Emulsion loại 1000 liều/lọ,500ml/lọ, Chỉ định phòng bệnh Newcastle trên gia cầm., B/N: 00L039/00L064-Hsd:06-22 Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND G7 IB Emulsion 1000 doses/ bottle, 500ml/ bottle, Indications for prevention of Newcastle disease in poultry., B/ N: 00L039/ 00L064-Hsd: 06-22 New 100%.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND-EDS-IB Emulsion loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle, hội chứng giảm đẻ và viêm phế quản truyền nhiễm gia cầm., B/N:00L097-Hsd:06-22, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac ND-EDS-IB Emulsion 1000 doses/ vial, Prevention of Newcastle disease, reduction syndrome and avian infectious bronchitis., B/ N: 00L097-Hsd: 06-22, New 100% .)

- HS code 30023000: Vaccine thú y GLOBIVAC FOWL POX- 500 doses chai 500 liều. Số lô D20020. Ngày sản xuất: 09/2020, hạn sử dụng: 08/2021. NSX: Globion India Private Ltd. Số ĐK lưu hành: GIP-02. (GLOBIVAC FOWL POX-500 doses of a 500-dose bottle. Lot number D20020. Production date: September 2020, expiry date: 08/2021. NSX: Globion India Private Ltd. Circulation registration number: GIP-02.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y GLOBIVAC FOWL POX- 1000 doses chai 1000 liều. Số lô D20009, ngày sản xuất: 05/2020, hạn sử dụng: 04/2021. Số NSX: Globion India Private Ltd. ĐK lưu hành: GIP-02. (GLOBIVAC FOWL POX- 1000 doses bottle of 1000 doses. Lot number D20009, manufacture date: 05/2020, expiry date: 04/2021. NSX Number: Globion India Private Ltd. Circulation registration: GIP-02.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y GLOBIVAC IBD MAXIMA- 1000 doses chai 1000 liều. Số lô I20036 .Ngày sản xuất: 10/2020, hạn sử dụng: 09/2022. NSX: Globion India Private Ltd. Số ĐK lưu hành: GIP-01 (GLOBIVAC IBD MAXIMA- 1000 doses bottle of 1000 doses. Lot number I20036. Production date: 10/2020, expiry date: 09/2022. NSX: Globion India Private Ltd. Circulation registration number: GIP-01)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac ND-S (kèm nước pha), loại 250 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng Newcastle cho gà từ 6 tuần,B/N: 140206-HSD:23/07/2022,. Nhà sản xuất: MVP SND. BDH. Mới 100%. ĐKLH: MVP-2 (Veterinary vaccine Myvac ND-S (with mixed water), type 250 doses/ bottle, Newcastle vaccine for chickens from 6 weeks, B/ N: 140206-HSD: 23/07/2022 ,. Producer: MVP SND. BDH. 100% new. DKLH: MVP-2)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac ND-S (kèm nước pha), loại 500 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng Newcastle cho gà từ 6 tuần,B/N: 140307-HSD: 23/07/2022, . Mới 100%. ĐKLH: MVP-2 (Veterinary vaccine Myvac ND-S (with mixed water), 500 doses/ 1 bottle, Newcastle vaccine for chickens from 6 weeks, B/ N: 140307-HSD: 23/07/2022,. 100% new. DKLH: MVP-2)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac HC (GPE-) (kèm nước pha) loại 15 liều/ lọ. Phòng dịch tả lợn, B/N: 110518 HSD: 27/05/2022. NSX: MVP SND. BDH. Mới 100%.ĐKLH: MVP-1 (Veterinary vaccine Myvac HC (GPE-) (with mixed water) 15 doses/ bottle. Pig cholera room, B/ N: 110518 HSD: 27/05/2022. NSX: MVP SND. BDH. 100% new .ĐKLH: MVP-1)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac NDIB (kèm nước pha) loại 500 liều/1lọ,Vắc xin phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm cho gia cầm, B/N:220216/220117/220217.HD:2/9/22-28/9/22-28/9/22.Mới 100%.ĐKLH:MVP-6 (Veterinary vaccine Myvac NDIB (with mixed water) 500 doses/ 1 bottle, Newcastle disease vaccine and infectious bronchitis for poultry, B/ N: 220216/220117/ 220217.HD: 2/9/ 22- September 28, September 28, September 22, New 100% .ĐKLH: MVP-6)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Gumboro Plus (kèm nước pha) loại 500 liều/1 lọ,vắc xin chủng mạnh phòng bệnh Gumboro cho gia cầm, B/N:120203-HSD: 07/05/2022, . Mới 100%.ĐKLH: MVP-4 (Veterinary vaccine Myvac Gumboro Plus (with mixed water) type 500 doses/ 1 bottle, strong vaccine for preventing Gumboro disease for poultry, B/ N: 120203-HSD: 07/05/2022,. 100% new .ĐKLH: MVP-4)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Pox (kèm nước pha) loại 500 liều/1 lọ, vắc xin phòng đậu gà cho gà 2 tuần tuổi trở lên, B/N: 150207, HSD: 20/07/2022,. Mới 100%.ĐKLH: MVP-5. (Veterinary vaccine Myvac Pox (with mixed water) 500 doses/ 1 bottle, chickenpox vaccine for chickens 2 weeks and older, B/ N: 150207, HSD: 20/07/2022 ,. 100% new .ĐKLH: MVP-5.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac ND-S (kèm nước pha), loại 2000 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng Newcastle cho gà từ 6 tuần,B/N: 140405-HSD:27/05/2022,. Nhà sản xuất: MVP SND. BDH. Mới 100%. ĐKLH: MVP-2 (Veterinary vaccine Myvac ND-S (with mixed water), 2000 doses/ 1 bottle, Newcastle vaccine for chickens from 6 weeks, B/ N: 140405-HSD: 27/05/2022 ,. Producer: MVP SND. BDH. 100% new. DKLH: MVP-2)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Gumboro UPM 93 (kèm nước pha) 500 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng bệnh Gumboro (IBD) cho gà, B/N:230105-HD:25/06/2022-..Mới100%. ĐKLH:MVP-8 (Veterinary vaccine Myvac Gumboro UPM 93 (with mixed water) 500 doses/ 1 bottle, Gumboro disease vaccine (IBD) for chickens, B/ N: 230105-HD: 25/06/2022- .. 100% new. DKLH: MVP-8)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Gumboro Plus (kèm nước pha) loại 1000 liều/1 lọ,vắc xin chủng mạnh phòng bệnh Gumboro cho gia cầm, B/N:120107-HSD: 07/10/2022,B/N:120108-HSD: 12/10/2022, . Mới 100%.ĐKLH: MVP-4 (Veterinary vaccine Myvac Gumboro Plus (with mixed water) 1000 doses/ 1 bottle, strong vaccine for preventing Gumboro disease for poultry, B/ N: 120107-HSD: 07/10/ 2022, B/ N: 120108- HSD: 12/10/2022,. 100% new .ĐKLH: MVP-4)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac HC (GPE-) (kèm nước pha) loại 50 liều/ lọ. Phòng dịch tả lợn, B/N: 110119-HSD: 27/11/2022. NSX: MVP SND. BDH. Mới 100%.ĐKLH: MVP-1 (Veterinary vaccine Myvac HC (GPE-) (with mixed water) 50 doses/ bottle. Pig cholera room, B/ N: 110119-HSD: 11/27/2022. NSX: MVP SND. BDH. 100% new .ĐKLH: MVP-1)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Gumboro UPM 93 (kèm nước pha) 1000 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng bệnh Gumboro (IBD) cho gà, B/N:230204-HD: 04/08/2022-..Mới100%. ĐKLH:MVP-8 (Veterinary vaccine Myvac Gumboro UPM 93 (with mixed water) 1000 doses/ 1 bottle, Gumboro disease vaccine (IBD) for chickens, B/ N: 230204-HD: 04/08/2022- .. 100% new. DKLH: MVP-8)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac Gumboro UPM 93 (kèm nước pha) 2000 liều/ 1 lọ, vắc xin phòng bệnh Gumboro (IBD) cho gà, B/N:230203- HD:04/08/2022..Mới100%. ĐKLH:MVP-8 (Veterinary vaccine Myvac Gumboro UPM 93 (with mixed water) 2000 doses/ 1 bottle, Gumboro disease vaccine (IBD) for chickens, B/ N: 230203- HD: 04/08/ 2022..New 100%. DKLH: MVP-8)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac ND Emulsion 500 liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh Newcastle cho gia cầm, B/N: K110117, HD: 21/10/2022. Mới 100%. (Veterinary vaccine Myvac ND Emulsion 500 doses/ bottle, Newcastle disease vaccine for poultry, B/ N: K110117, HD: 21/10/2022. 100% new.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Myvac ND Emulsion 1000 liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh Newcastle cho gia cầm, B/N: K110118/K110119- HD:21/10/2022-30/10/2022. Mới 100%. (Veterinary vaccine Myvac ND Emulsion 1000 doses/ bottle, Newcastle disease vaccine for poultry, B/ N: K110118/ K110119- HD: 21/10/ 2022-30/ 10/2022. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Farrowsure Gold B(lọ10 liều)(20ml).Hiệu Zoetis,phòng bệnh đóng dấu, Parvovirus, 6 chủng Lepto.Batch No:457866. serial no:450155,NSX:19/06/2020, HSD:14/12/2021.ĐKLH số: PFU-2. Mới 100%. (Veterinary vaccine Farrowsure Gold B (10-dose vial) (20ml) Zoetis effect, stamped disease prevention, Parvovirus, 6 strains of Lepto.Batch No: 457866. serial no: 450155, NSX: 19/06/2020, HSD: 14/12/2021.DKLH number: PFU-2. 100% new.)

- HS code 30023000: Vắc xin cúm gia cầm (Subtype H5N1) chủng Re-5,dùng phòng bệnh cúm gia cầm trên gà, vịt, ngỗng, dạng nhũ dầu, 250ml/ lọ.Số lô sx: 02006010, 02006011,NSX: 01.12.2020,HSD: 31.05.2022.Hàng mới 100% (Avian influenza vaccine (Subtype H5N1) of Re-5 strain, used to prevent avian flu in chickens, ducks, geese, oil emulsion, 250ml/ bottle Lot number: 02006010, 02006011, NSX: 01.12.2020, HSD : 31.05.2022. 100% new goods)

- HS code 30023000: Vắc xin cúm gia cầm (Subtype H5N1) chủng Re-5,dùng phòng bệnh cúm gia cầm trên gà, vịt, ngỗng, dạng nhũ dầu, 250ml/ lọ.Số lô sx: 02006010, 02006011,NSX: 01.12.2020,HSD: 31.05.2022.Hàng mới 100% (Avian influenza vaccine (Subtype H5N1) of Re-5 strain, used to prevent avian flu in chickens, ducks, geese, oil emulsion, 250ml/ bottle Lot number: 02006010, 02006011, NSX: 01.12.2020, HSD : 31.05.2022. 100% new goods)

- HS code 30023000: Vắc xin cúm gia cầm (Subtype H5N1) chủng Re-6,dùng phòng bệnh cúm gia cầm trên gà, vịt, ngỗng, dạng nhũ dầu, 250ml/ lọ.Số lô sx: 02001005, 02001006,NSX: 02.12.2020, HSD: 01.06.2022. Hàng mới 100% (Avian influenza vaccine (Subtype H5N1) of Re-6 strain, used to prevent avian influenza in chickens, ducks, geese, oil emulsion, 250ml/ bottle Lot number: 02001005, 02001006, NSX: 02.12.2020, HSD : 01.06.2022. New 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin cúm gia cầm (Subtype H5N1) chủng Re-6,dùng phòng bệnh cúm gia cầm trên gà, vịt, ngỗng, dạng nhũ dầu, 250ml/ lọ.Số lô sx: 02001005, 02001006,NSX: 02.12.2020, HSD: 01.06.2022. Hàng mới 100% (Avian influenza vaccine (Subtype H5N1) of Re-6 strain, used to prevent avian influenza in chickens, ducks, geese, oil emulsion, 250ml/ bottle Lot number: 02001005, 02001006, NSX: 02.12.2020, HSD : 01.06.2022. New 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin nhược độc phòng bệnh lợn tai xanh (Chủng JXA1-R), 10 liều/lọ,dạng bột đông khô .HSD đến: 19.05.2022. Số lô sản xuất 201218,Kèm theo 4990 lọ dung môi pha loại 20ml/lọ.Hàng mới 100% . (Lethal vaccine to prevent blue-ear pig disease (Type JXA1-R), 10 doses/ bottle, lyophilized powder .HSD to: 19.05.2022. Production lot number 201218, Attached to 4990 vials of 20ml diluent/ vial. 100% new goods.)

- HS code 30023000: Vắc xin nhược độc phòng bệnh lợn tai xanh (Chủng JXA1-R), 10 liều/lọ,dạng bột đông khô .HSD đến: 19.05.2022. Số lô sản xuất 201218,Kèm theo 10 lọ dung môi pha loại 20ml/lọ.Hàng mới 100% (Lethal vaccine to prevent blue-ear pig disease (Type JXA1-R), 10 doses/ bottle, lyophilized powder .HSD to: 19.05.2022. Batch number 201218, Attached to 10 vials of 20ml diluent/ vial. 100% new goods)

- HS code 30023000: Vắc xin nhược độc phòng bệnh lợn tai xanh (Chủng JXA1-R), 50 liều/lọ,dạng bột đông khô .HSD đến: 28.05.2022. Số lô sản xuất 201220,Kèm theo 6026 lọ dung môi pha loại 100ml/lọ.Hàng mới 100% . (Lethal vaccine to prevent blue-ear pig disease (Type JXA1-R), 50 doses/ bottle, lyophilized powder .HSD to: 28.05.2022. Production lot number 201220, Attached to 6026 bottles of 100ml diluent/ vial. 100% new goods.)

- HS code 30023000: Vắc xin nhược độc phòng bệnh lợn tai xanh (Chủng JXA1-R), 50 liều/lọ,dạng bột đông khô .HSD đến: 28.05.2022. Số lô sản xuất 201220,Kèm theo 974 lọ dung môi pha loại 100ml/lọ.Hàng mới 100% . (Lethal vaccine to prevent blue-ear pig disease (Type JXA1-R), 50 doses/ bottle, lyophilized powder .HSD to: 28.05.2022. Production lot number 201220, Attached to 974 bottles of 100ml diluent/ vial. 100% new goods.)

- HS code 30023000: NOBILIS IB 4-91 (hộp 10 lọ, 1000 liều/lọ), vắc xin dùng trong thú y. Lô: A312EJ07- HSD: 08/2021. Hàng NK theo Số ĐK: IT-88, giấy lưu hành số: 212/QLT-NK-19 (24/4/2019). Hàng FOC. (NOBILIS IB 4-91 (box of 10 vials, 1000 doses/ vial), vaccine for veterinary use. Lot: A312EJ07- HSD: 08/2021. Imported goods by registration number: IT-88, circulation paper number: 212/ QLT-NK-19 (April 24, 2019). FOC products.)

- HS code 30023000: PORCILIS BEGONIA (hộp 10 lọ, 100 liều/lọ), vắc xin dùng trong thú y. Lô: A607AF03- HSD: 05/2022. Hàng NK theo Số ĐK: IT-35, giấy lưu hành số: 788/QLT-NK-19 (20/12/2019). Hàng FOC. (PORCILIS BEGONIA (box of 10 vials, 100 doses/ bottle), vaccine for veterinary use. Lot: A607AF03- HSD: 05/2022. Imported goods by registration number: IT-35, circulation certificate number: 788/ QLT-NK-19 (December 20, 2019). FOC products.)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Nobilis IBmulti+G+ND (1000 liều/lọ/500 ml; 12 lọ/hộp)- Nk theo GP 1138/TY-QLT ngày 24/07/2020, Mục 25, Lot: G631A18, HD: 04/2022 (Vaccines used in livestock farms: Nobilis IBmulti + G + ND (1000 doses/ bottle/ 500 ml; 12 vials/ box)- Nk according to GP 1138/ TY-QLT dated 24/07/2020, Section 25, Lot: G631A18, HD: 04/2022)

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Hyogen (100ml/lọ/50 liều)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 048JT1C, HD: 09/2022 (Mục 8) (Vaccines used in livestock farms: Hyogen (100ml/ bottle/ 50 doses)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 048JT1C, HD: 09/2022 (Section 8))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Hyogen (100ml/lọ/50 liều)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 048JT1C, HD: 09/2022 (Mục 8) Hàng F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Hyogen (100ml/ bottle/ 50 doses)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 048JT1C, HD: 09/2022 (Section 8) FOC products))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: CIRCOVAC (25 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 20CVC20H72E, 20CVC20J21E, 20CVC20J51A, HD: 03,06/2022 (Mục 23) (Vaccine used in livestock farms: CIRCOVAC (25 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 20CVC20H72E, 20CVC20J21E, 20CVC20J51A, HD: 03.06/ 2022 (Section 23))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: CIRCOVAC (25 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 20CVC20J51A, HD: 03/2022, 20CVC20J21E (Mục 23) Hàng F.O.C) (Vaccine used in livestock farms: CIRCOVAC (25 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 20CVC20J51A, HD: 03/2022, 20CVC20J21E (Section 23) FOC products))

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 4) + bột pha vaccine(1000ds/lọ, lô: 20120401, HD: 07/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO.,LTD- CHINA (Veterinary cold vaccine: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 4) + powdered vaccine (1000ds/ vial, lot: 20120401, HD: 07/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., LTD- CHINA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 3) + bột pha vaccine(2000ds/lọ, lô: 20120201, HD: 06/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO.,LTD- CHINA (Veterinary cold vaccine: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 3) + powdered vaccine (2000ds/ vial, lot: 20120201, HD: 06/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., LTD- CHINA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 4) + bột pha vaccine(1000ds/lọ, lô: 20120401, HD: 07/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO.,LTD- CHINA. Hàng F.O.C (Veterinary cold vaccine: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 4) + powdered vaccine (1000ds/ bottle, lot: 20120401, HD: 07/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., LTD- CHINA. FOC products)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 3) + bột pha vaccine(2000ds/lọ, lô: 20120201, HD: 06/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO.,LTD- CHINA. Hàng F.O.C (Veterinary cold vaccine: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live (SCOCVAC 3) + powdered vaccine (2000ds/ vial, lot: 20120201, HD: 06/2021) NSX: FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., LTD- CHINA. FOC products)

- HS code 30023000: Coccidiosis Quadrivalent vaccine for Chickens,Live(Scocvac 4)(1000 liều/lọ)+bột pha(SuspensionAgent forSCOCVAC).Mới 100%.Vắcxinthúy.Số ĐK:FSB-2 HSD:7/2021 Batch No:20120401(Lô bột pha:20121701) (Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (Scocvac 4) (1000 doses/ vial) + powdered (SuspensionAgent forSCOCVAC) .New 100% .Vaccine. Registration number: FSB-2 HSD: 7/2021 Batch No: 20120401 (Powder batch : 20121701))

- HS code 30023000: Coccidiosis Quadrivalent vaccine for Chickens,Live(Scocvac 4)(1000 liều/lọ)+bột pha(SuspensionAgent forSCOCVAC).Mới 100%.Vắcxinthúy.Số ĐK:FSB-2 HSD:7/2021 Batch No:20120401HàngFOC(Lô bột pha:20121701) (Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live (Scocvac 4) (1000 doses/ vial) + powdered (SuspensionAgent forSCOCVAC) .New 100% .Vaccine. Registration number: FSB-2 HSD: 7/2021 Batch No: 20120401 HàngFOC (Powder batch : 20121701))

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 4(1000 lieu/chai) + Bot pha Suspension Agent for Scocvac (50 g/lo),NK theo GP 1138/TY-QLT, Mục 47 (Vaccines used in livestock farms: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 4 (1000 liters/ bottle) + Bot phase Suspension Agent for Scocvac (50 g/ lo), imported according to GP 1138/ TY-QLT, Section 47)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 4 (1000 lieu/chai) + Bot pha Suspension Agent for Scocvac (50 g/lo), (hang F.O.C)-NK theo GP 1138/TY-QLT (Vaccines used in livestock farms: Coccidiosis Quadrivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 4 (1000 liters/ bottle) + Bot phase Suspension Agent for Scocvac (50 g/ lo), (hang FOC)-NK according to GP 1138/ TY-QLT)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 3 (2000 lieu/chai) + Bot pha Suspension Agent for Scocvac (100 g/lo), NK theo GP 1138/TY-QLT, Mục 46 (Vaccines used in livestock farms: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 3 (2000 lieu/ bottle) + Bot mixed Suspension Agent for Scocvac (100 g/ lo), imported according to GP 1138/ TY-QLT, Section 46)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 3(2000 lieu/chai) + Bot pha Suspension Agent for Scocvac(100 g/lo), NK theo GP 1138/TY-QLT (hàng FOC),Mục 46 (Vaccines used in livestock farms: Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live Scocvac 3 (2000 lieu/ bottle) + Suspension Agent for Scocvac Bot (100 g/ lo), imported according to GP 1138/ TY-QLT (FOC row), Item forty six)

- HS code 30023000: Thuôc thú y:Vắc xin phòng bệnh còi cọc do Circovirus gây ra trên lợn SUIGEN PCV2 10ML (hoạt chất: Porcine Circovirus type 2d,chủng H)-lọ 10ml,(7834 UNA 7834 lọ),HSD: 15/09/2022. Số lô: 30. (Veterinary drugs: Vaccine to prevent stunting caused by Circovirus in pigs SUIGEN PCV2 10ML (active ingredient: Porcine Circovirus type 2d, strain H)- vial 10ml, (7834 UNA 7834 vial), HSD: 15/09/2022. Lot number: 30.)

- HS code 30023000: Thuôc thú y:Vắc xin phòng bệnh còi cọc do Circovirus gây ra trên lợn SUIGEN PCV2 100ML (hoạt chất: Porcine Circovirus type 2d,chủng H)-lọ 100ml,(595 UNA 595 lọ),HSD: 25/08/2022. Số lô: 29. (Veterinary drugs: Vaccine to prevent stunting caused by Circovirus in pigs SUIGEN PCV2 100ML (active ingredient: Porcine Circovirus type 2d, strain H)- vial 100ml, (595 UNA 595 vial), HSD: 25/08/2022. Lot number: 29.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y AviPro ND-IB Sohol 2500 Dose Size (2500 liều), 1 hộp 10 lọ. Số lô: D324564. Ngày sản xuất: 09/10/2020. Hạn sử dụng: 09/02/2023. Số ĐKLH: VL-27. (Veterinary Vaccine AviPro ND-IB Sohol 2500 Dose Size (2500 doses), 1 box of 10 vials. Lot number: D324564. Production date: October 9, 2020. Expiry date: February 9, 2023. Registration number: VL-27.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y AviPro 101 Coryza Gold 1000 Dose Size (1000 liều). Số lô: D264853. Ngày sản xuất: 05/06/2020. Hạn sử dụng: 05/12/2022. Số ĐKLH: VL-29. (Veterinary Vaccine AviPro 101 Coryza Gold 1000 Dose Size (1000 doses). Lot number: D264853. Production date: June 5, 2020. Expiry date: December 5, 2022. Registration number: VL-29.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y UNISTRAIN-PRRS loại 125 liều kèm nước pha Solvent. Batch: 34R2B, HSD: 16/07/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (UNISTRAIN-PRRS veterinary vaccine 125 doses with Solvent mixed water. Batch: 34R2B, HSD: 16/07/2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y UNISTRAIN-PRRS loại 125 liều kèm nước pha Solvent. Batch: 34R2C, HSD: 16/07/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (UNISTRAIN-PRRS veterinary vaccine 125 doses with Solvent mixed water. Batch: 34R2C, HSD: 16/07/2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y HIPRADOG-7 loại 1 liều (1 hộp 10 lọ). Batch: 43R5C, SDKLH:HP-27. HSD:25/04/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (Veterinary vaccine HIPRADOG-7 1 dose (1 box of 10 vials). Batch: 43R5C, SDKLH: HP-27. HSD: 04/25/2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y HIPRADOG-7 loại 1 liều (1 hộp 10 lọ). Batch: 43R5A, SDKLH:HP-27. HSD:02/05/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (Veterinary vaccine HIPRADOG-7 1 dose (1 box of 10 vials). Batch: 43R5A, SDKLH: HP-27. HSD: May 2, 2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y lumpy Skin Disease (LUMPYVAC) vaccine, 25 liều/ lọ 50ml (kèm nước pha đi cùng), chống viêm da nổi trên gia súc NSX: Vetal Animal Health Product S.A, Mới 100% HSD: 10/2022 (Lumpy Skin Disease Veterinary Vaccine (LUMPYVAC) vaccine, 25 doses/ 50ml bottle (with water mixed with it), anti-inflammatory dermatitis on cattle NSX: Vetal Animal Health Product SA, 100% New HSD: 10/2022)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND-IB (kèm nước pha) loại 200 Liều/ lọ, .Phòng bệnh new castle, viêm phế quản truyền nhiễm, Batch no:00L266, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ND-IB (with mixed water) type 200 Dose/ bottle, Prevention of new castle, infectious bronchitis, Batch no: 00L266, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND-IB (kèm nước pha) loại 500 Liều/ lọ.Phòng bệnh new castle, viêm phế quản truyền nhiễm, Batch no:00L266, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ND-IB (with mixed water) 500 dose/ bottle. Prevention of new castle, infectious bronchitis, Batch no: 00L266, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac IB H-52 (kèm nước pha) loại 1000 Liều/ lọ,Phòng bênh viêm phế quản truyền nhiễm,B/N:00L030, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac IB H-52 (with mixed water) type 1000 Dose/ bottle, Prevention of infectious bronchitis, B/ N: 00L030, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ND-IB (kèm nước pha) loại 1000 Liều/ lọ, .Phòng bệnh new castle, viêm phế quản truyền nhiễm, Batch no:00L266, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ND-IB (with mixed water) type 1000 Dose/ bottle, Prevention of new castle, infectious bronchitis, Batch no: 00L266, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ILT (kèm nước pha), loại 500 Liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm, B/N: 00L055, HSD:12-22,Nhà sx: PT.Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ILT (with mixed water), type 500 Dose/ 1 bottle, vaccine against infectious laryngitis, B/ N: 00L055, HSD: 12-22, Publisher: PT.Medion Farma jaya , 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Gumboro A (kèm nước pha) loại 500 Liều/ lọ, Phòng bệnh Gumboro type A cho gà, B/N: 00L212, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac Gumboro A (with mixed water) type 500 Dose/ bottle, Prevention Gumboro type A for chickens, B/ N: 00L212, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ILT (kèm nước pha), loại 1000 Liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm, B/N: 00L055, HSD:12-22,Nhà sx: PT.Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ILT (with mixed water), type 1000 Dose/ 1 bottle, vaccine against infectious laryngitis, B/ N: 00L055, HSD: 12-22, Publisher: PT.Medion Farma jaya , 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac ILT (kèm nước pha), loại 2000 Liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm, B/N: 00L055, HSD:12-22. Nhà sx: PT.Medion Farma jaya, Mới 100% (Veterinary vaccine Medivac ILT (with mixed water), type 2000 Dose/ 1 vial, vaccine against infectious laryngitis, B/ N: 00L055, HSD: 12-22. Factory: PT.Medion Farma jaya, 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Coryza B loại 500 Liều/ lọ, Phòng bệnh Coryza .B/N: 00L060, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac Coryza B 500 Dose/ bottle, Prevention of Coryza .B/ N: 00L060, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Coryza B loại 1000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Coryza .B/N: 00L060, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac Coryza B type 1000 Dose/ bottle, Coryza disease prevention .B/ N: 00L060, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Coryza T loại 1000 Liều/ lọ, Phòng bệnh Coryza .B/N: 00L054/00L101, Hsd: 12-22, Nhà sx: PT. Medion Farma jaya, Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac Coryza T 1000 Dose/ bottle, Prevention of Coryza .B/ N: 00L054/ 00L101, Hsd: 12-22, Publisher: PT. Medion Farma jaya, 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac AI loại 1000 liều/lọ, 500ml/lọ,Phòng bệnh cúm trên gà do virus cúm A/H5N1.Batch No: 00L1116013,Hd: 06-22,Mới100%. (Veterinary vaccine Medivac AI 1000 doses/ bottle, 500ml/ bottle, Prevention of avian influenza due to influenza virus A/ H5N1.Batch No: 00L1116013, Hd: 06-22, New 100%.)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Mycoflex (10ml 10ds/lọ, lô: 2730716A, HD: 08/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Mycoflex (10ml 10ds/ bottle, lot: 2730716A, HD: 08/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac PRRS MLV (10ds/lọ + 20ml diluent, lô: 2451397A, HD: 10/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary refrigerant vaccine: Ingelvac PRRS MLV (10ds/ bottle + 20ml diluent, lot: 2451397A, HD: 10/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/lọ, lô: 2730717A, HD: 08/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/ bottle, lot: 2730717A, HD: 08/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: VACCINE RABISIN (VÁC XIN DẠI CHÓ), LÔ SX: L481715. SỐ LH: MRA-31, DATE: 04/2023, NHÀ SX: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (FORMERLY NAMED MERIAL) (VACCINE RABISIN (CANDEMONES), LOT: L481715. LH: MRA-31, DATE: 04/2023, MANUFACTURER: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (FORMERLY NAMED MERIAL))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Parvosin- OL (inj,ad us,vet), loại 2ml/lọ/liều(20lọ/hộp), phòng bệnh Parvovirus và đóng dấu cho heo. Lot: 655827A; 666027A. HSD: 13/08/2022; 11/10/2022, NSX: Bioveta,a.s. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Parvosin-OL (inj, ad us, vet), 2ml/ vial/ dose (20 vials/ box), Parvovirus prevention and stamped for swine. Lot: 655827A; 666027A. HSD: August 13, 2022; 11/10/2022, Producer: Bioveta, as 100% new product.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Rokovac Neo (emulsion for injection), loại 2ml/lọ/liều (20 lọ/hộp), phòng bệnh tiêu chảy cho heo. BN: 835927B; 846027B. HSD: 24/09/2022; 14/10/2022. NSX: Bioveta,a.s. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Rokovac Neo (emulsion for injection), type 2ml/ bottle/ dose (20 vials/ box), prevent diarrhea for pigs. BN: 835927B; 846027B. HSD: 24/09/2022; October 14, 2022. NSX: Bioveta, as 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Parvoerysin (inj,ad us,vet), loại 2ml/lọ/liều(20lọ/hộp), phòng bệnh Parvovirus cho heo. Lot: 426027B, HSD: 30/09/2022, NSX: Bioveta,a.s. Hàng mới 100%. (Veterinary vaccine Parvoerysin (inj, ad us, vet), type 2ml/ bottle/ dose (20 vials/ box), Parvovirus prevention for swine. Lot: 426027B, HSD: 30/09/2022, NSX: Bioveta, as 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Cevac Flu H9 K giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà chống lại phân nhóm H9N2 của nhóm A bệnh cúm gia cầm,Số lô 013JG1KN, hạn SD: 30/07/2022(1 chai 500ml) (Veterinary vaccine Cevac Flu H9 K helps create active immunity for chickens against subgroup H9N2 of group A bird flu, Lot number 013JG1KN, term SD: 30/07/2022 (1 bottle of 500ml))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Cevac Megamune ND IB EDS SHS K,tạo miễn dịch cho gà chống lại bệnh Newcastle,viêm phế quản,phòng hội chứng:sưng phù đầu do avian metapneumovirus,giảm đẻ.Số lô:001JG1N (1 chai 500ml) (Veterinary vaccine Cevac Megamune ND IB EDS SHS K, creating immunity to chickens against Newcastle disease, bronchitis, syndrome prevention: swelling of the head due to avian metapneumovirus, reduction in birth. Lot number: 001JG1N (1 bottle of 500ml))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y RECOMBITEK C4 (1 DS x 25)Hộp 25 lọ (lọ 1 liều kèm 1ml nước pha). Batch 45652BD59- HSD 01.03.2022; Số ĐKLH: MRA-253. Mới100% (Veterinary vaccine RECOMBITEK C4 (1 DS x 25) Box of 25 vials (1-dose vial with 1ml of water). Batch 45652BD59- HSD 01.03.2022; Registration number: MRA-253. New100%)

- HS code 30023000: CEVAC MD HVT & RISPENS(2000 liều/ống)+Nước pha(Sterile Diluent)(400ml/chai). Mới 100%. Vắc xin thú y. Số ĐK: BIM-06 HSD:9/2022 Batch No:342-057(Lô nước pha: 19010144,19010154) (CEVAC MD HVT & RISPENS (2000 doses/ tube) + Diluent (Sterile Diluent) (400ml/ bottle). 100% new. Veterinary vaccines. Registration number: BIM-06 HSD: 9/2022 Batch No: 342-057 (Lot of mixed water: 19010144,19010154))

- HS code 30023000: Vaccine thú y Newcastle-Bronchitis Vaccine B1 type, Lasota strain, Mass type, live virus (lọ 1000 liều). Hiệu Zoetis. Batch no. 433265, NSX:04/06/2020, HSD: 04/12/2021. ĐKLH số: SAH-4. Mới 100% (Newcastle-Bronchitis Veterinary Vaccine Vaccine B1 type, Lasota strain, Mass type, live virus (1000-dose vial). Brand Zoetis. Batch no. 433265, NSX: 04/06/2020, HSD: 04/12/2021. Registration number: SAH-4. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y MD Vac CFL (lọ 1000 liều) (chưa có nước pha). Hiệu Zoetis, phòng viêm đa dây thần kinh trên gia cầm. Batch no. 453622, NSX: 15/10/2020, HSD:15/04/2023. ĐKLH số: SAH-2. Mới 100% (MD Vac CFL veterinary vaccine (1000 dose vial) (not mixed water). Brand Zoetis, prevention of polyneuropathy in poultry. Batch no. 453622, NSX: 10/15/2020, HSD: 04/15/2023. Registration number: SAH-2. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Bursine Plus (lọ 1000 liều). Hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. Batch no. 419127, NSX:30/04/2020 HSD: 30/07/2022. ĐKLH số: SAH-16. Mới 100% (Veterinary vaccine Bursine Plus (1000-dose vial). Brand Zoetis, used to prevent Gumboro disease on poultry. Batch no. 419127, NSX: 30/04/2020 HSD: 30/07/2022. DKLH number: SAH-16. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Bursine Plus (lọ 5000 liều). Hiệu Zoetis, dùng phòng bệnh Gumboro trên gia cầm. Batch no. 387602, NSX:22/10/2019 HSD: 22/01/2022. ĐKLH số: SAH-16. Mới 100% (Veterinary vaccine Bursine Plus (5000-dose vial). Brand Zoetis, used to prevent Gumboro disease on poultry. Batch no. 387602, NSX: October 22, 2019 HSD: 01/22/2022. DKLH number: SAH-16. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y RespiSure 1 One (lọ 10 liều), dùng phòng viêm phổi truyền nhiễm trên heo. Batch no.468360, Serial no. 455016. NSX: 20/08/2020, HSD: 10/08/2022.ĐKLH số: PFU-19. Mới 100%. (Veterinary vaccine RespiSure 1 One (10-dose vial), used to prevent infectious pneumonia in pigs. Batch no.468360, Serial no. 455016. NSX: 20/08/2020, HSD: 10/08/ 2022.DKLH number: PFU-19. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y LitterGuard LT-C (lọ 10 liều), phòng tiêu chảy và độc tố do E.coli trên heo Batch no. 457154, serial: 413645. NSX: 13/03/2020, HSD: 10/08/2021. ĐKLH số: PFU-5. Mới 100%. (Veterinary vaccine LitterGuard LT-C (10-dose vial), diarrhea and toxins caused by E.coli in pigs Batch no. 457154, serial: 413645. NSX: 03/13/2020, HSD: 10/08/2021. Registration number: PFU-5. 100% new.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y AFTOGEN OLEO (FMD vaccine monovalent 01 Campos Strain), 25 liều/ lọ 50ml phòng bệnh lở mồm long móng trên bò, lợn. NSX: BIOGENESIS BAGO S.A, Mới 100% HSD: 24 tháng (Veterinary vaccine AFTOGEN OLEO (FMD vaccine monovalent 01 Campos Strain), 25 doses/ 50ml bottle to prevent foot and mouth disease in cows and pigs. NSX: BIOGENESIS BAGO SA, New 100% HSD: 24 months)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y AFTOGEN OLEO (FMD vaccine monovalent 01 Campos Strain), 60 liều/ lọ 120ml phòng bệnh lở mồm long móng trên bò, lợn. NSX: BIOGENESIS BAGO S.A, Mới 100% HSD: 24 tháng (Veterinary vaccine AFTOGEN OLEO (FMD vaccine monovalent 01 Campos Strain), 60 doses/ 120ml bottle to prevent foot and mouth disease in cows and pigs. NSX: BIOGENESIS BAGO SA, New 100% HSD: 24 months)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Vectormune HVT NDV (4000 liều/lọ) & Nước pha- Nk theo GP 1138/TY-QLT ngày 24/07/2020, LOT: 372-1775, HD: 10/2022, LOT: 372-1773, HD: 07/2022 (Mục 36) (Vaccines used in livestock farms: Vectormune HVT NDV (4000 doses/ bottle) & Water mixed- Nk according to GP 1138/ TY-QLT dated 24/07/2020, LOT: 372-1775, HD: 10/2022, LOT: 372-1773, HD: 07/2022 (Section 36))

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Vectormune HVT NDV (4000 liều/lọ) & Nước pha- Nk theo GP 1138/TY-QLT ngày 24/07/2020,LOT: 372-1775, HD: 10/2022, LOT: 372-1773, HD: 07/2022 (Mục 36),(Hàng F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Vectormune HVT NDV (4000 doses/ bottle) & Water mixed- Nk according to GP 1138/ TY-QLT dated July 24, 2020, LOT: 372-1775, HD: 10/2022, LOT: 372-1773, HD: 07/2022 (Section 36), (FOC products))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune POX, loại 500 liều/lọ, phòng bệnh đậu (Fowl Pox) trên gà, ĐKLH: VID-06, lot: A15AL20OOK, NSX: 11/2020,HSD: 11/2022, mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune POX, 500 doses/ bottle, prevention of pox (Fowl Pox) in chickens, DKLH: VID-06, lot: A15AL20OOK, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022, 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ILT, loại 1000 liều/lọ, phòng bệnh viêm thanh phế quản trên gà, ĐKLH: VID-11, lot: A16AM20OPS, NSX: 12/2020,HSD: 12/2022, mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ILT, type 1000 doses/ bottle, bronchitis prevention in chickens, DKLH: VID-11, lot: A16AM20OPS, NSX: 12/2020, HSD: 12/2022, 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND Clone IB,loại 2000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle, chủng Clone và viêm phế quản trên gà,Số ĐK:VID-10, lot:A08AN20OOV,NSX:11/2020,HSD:11/2022, mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND Clone IB, 2000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention, Clone strain and bronchitis in chickens, Registration number: VID-10, lot: A08AN20OOV, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune POX, loại 1000 liều/lọ, phòng bệnh đậu (Fowl Pox) trên gà, ĐKLH: VID-06, lot: A15AM20OSV, NSX: 11/2020,HSD: 11/2022, mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune POX, 1000 doses/ bottle, prevention of pox (Fowl Pox) in chickens, DKLH: VID-06, lot: A15AM20OSV, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022, 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND IBplus EDS, loại 500 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle(ND),viêm phế quản truyền nhiễm, Số ĐK:VID-03, lot:B10BL20OON,NSX:10/20,HSD:10/22,mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND IBplus EDS, 500 doses/ bottle, Newcastle disease (ND), Infectious bronchitis, Registration number: VID-03, lot: B10BL20OON, NSX: 10/20, HSD: 10/22 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND IBplus EDS, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle(ND),viêm phế quản truyền nhiễm, Số ĐK:VID-03, lot:B10BM20OOD,NSX:11/20,HSD:11/22,mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND IBplus EDS, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention (ND), infectious bronchitis, Registration number: VID-03, lot: B10BM20OOD, NSX: 11/20, HSD: 11/22 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND Clone IB,loại 2000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle, chủng Clone và viêm phế quản trên gà,Số ĐK:VID-10, lot:A08AN20OOV,NSX:11/2020,HSD:11/2022, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND Clone IB, 2000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention, Clone strain and bronchitis in chickens, Registration number: VID-10, lot: A08AN20OOV, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022 , 100% new (FOC))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune POX, loại 500 liều/lọ, phòng bệnh đậu (Fowl Pox) trên gà, ĐKLH: VID-06, lot: A15AL20OOK, NSX: 11/2020,HSD: 11/2022, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune POX, 500 doses/ bottle, prevention of pox (Fowl Pox) in chickens, DKLH: VID-06, lot: A15AL20OOK, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022, 100% new (FOC ))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune POX, loại 1000 liều/lọ, phòng bệnh đậu (Fowl Pox) trên gà, ĐKLH: VID-06, lot: A15AM20OSV, NSX: 11/2020,HSD: 11/2022, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune POX, 1000 doses/ bottle, prevention of pox (Fowl Pox) in chickens, DKLH: VID-06, lot: A15AM20OSV, NSX: 11/2020, HSD: 11/2022, 100% new (FOC ))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ILT, loại 1000 liều/lọ, phòng bệnh viêm thanh phế quản trên gà, ĐKLH: VID-11, lot: A16AM20OPS, NSX: 12/2020,HSD: 12/2022, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ILT, 1000 doses/ bottle, bronchitis disease prevention in chickens, DKLH: VID-11, lot: A16AM20OPS, NSX: 12/2020, HSD: 12/2022, 100% new (FOC))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND IBplus EDS, loại 500 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle(ND),viêm phế quản truyền nhiễm, Số ĐK:VID-03, lot:B10BL20OON,NSX:10/20,HSD:10/22,mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND IBplus EDS, 500 doses/ bottle, Newcastle disease (ND), Infectious bronchitis, Registration number: VID-03, lot: B10BL20OON, NSX: 10/20, HSD: 10/22 , 100% new (FOC))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND IBplus EDS, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle(ND),viêm phế quản truyền nhiễm, Số ĐK:VID-03, lot:B10BM20OOD,NSX:11/20,HSD:11/22,mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND IBplus EDS, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention (ND), infectious bronchitis, Registration number: VID-03, lot: B10BM20OOD, NSX: 11/20, HSD: 11/22 , 100% new (FOC))

- HS code 30023000: VECTORMUNE HVT NDV (4000 liều/ống)- vắc xin dùng trong thú y, kèm nước pha 800ml/chai (583 chai). Lô:372-1778, HSD:15/07/2022. Hàng NK theo số ĐK: BIM-01 giấy lưu hành 751/QLT-NK-19(12/12/2019). (VECTORMUNE HVT NDV (4000 doses/ tube)- vaccine for veterinary use, with 800ml/ bottle of water (583 bottles). Lot: 372-1778, HSD: 15/07/2022. Imported goods by registration number: BIM-01 circulation certificate 751/ QLT-NK-19 (12/12/2019).)

- HS code 30023000: VECTORMUNE HVT NDV (4000 liều/ống)- vắc xin dùng trong thú y, kèm nước pha 800ml/chai (47 chai).Lô:372-1778, HSD:15/07/2022.Hàng NK theo số ĐK: BIM-01 giấy lưu hành 751/QLT-NK-19(12/12/2019).Hàng FOC (VECTORMUNE HVT NDV (4000 doses/ tube)- vaccine for veterinary use, with 800ml/ bottle of water (47 bottles) Lot: 372-1778, HSD: 15/07/2022, Goods imported under registration number: BIM- 01 circulation certificate 751/ QLT-NK-19 (12/12/2019))

- HS code 30023000: Vaccine: Foot and Mouth Disease Vaccine, Inactivated, Type O (O/Mya98/XJ/2010 + O/GX/09-7 strain)- Phòng bệnh lở mồm long móng trên lợn. 50ml/ lọ, số lot:2012001. Mới 100%. HSD: 01/05/2022 (Vaccine: Foot and Mouth Disease Vaccine, Inactivated, Type O (O/ Mya98/ XJ/ 2010 + O/ GX/ 09-7 strain)- Prevention of foot-and-mouth disease in pigs. 50ml/ bottle, lot number: 2012001. 100% new. HSD: May 1, 2022)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Medivac Gumboro Emulsion, loại 1000 liều/1 lọ, vắc xin phòng bệnh Gumboro cho gia cầm, B/N:10A002. HSD: 07/2022,NSX:PT Medion Farma Jaya Mới 100%. (Veterinary vaccine Medivac Gumboro Emulsion, 1000 doses/ bottle, Gumboro disease vaccine for poultry, B/ N: 10A002. HSD: 07/2022, NSX: PT Medion Farma Jaya 100% New.)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y RECOMBITEK C6/CV- Hộp 25 lọ (lọ 1 liều kèm 1ml nước pha); Batch 46550B317- HSD 25.02.2022; số ĐKLH: MRA-201. Mới 100% (Veterinary vaccine RECOMBITEK C6/ CV- Box of 25 vials (1-dose vial with 1ml of water); Batch 46550B317- HSD 25.02.2022; DKLH number: MRA-201. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y AviPro ND-IB Polybanco 2500 DS (2500 liều), 1 hộp10 lọ. Số lô: D269204, D312136, D291902. NSX: 26/06/2020, 18/09/2020, 07/10/2020. HSD: 26/03/2022, 18/06/2022, 07/07/2022. Số ĐKLH: VL-1 (Veterinary vaccine AviPro ND-IB Polybanco 2500 DS (2500 doses), 1 box of 10 vials. Lot number: D269204, D312136, D291902. NSX: June 26, 2020, September 18, 2020, October 7, 2020. HSD: 26/03/2022, 18/06/2022, 07/07/2022. Registration number: VL-1)

- HS code 30023000: Vaccine thú y AviPro 105 ND Chick 5000 Dose Size (5000 liều). Số lô: D299993. Ngày sản xuất: 01/09/2020. Hạn sử dụng: 01/03/2023. Số ĐKLH: VL-25. (Veterinary Vaccine AviPro 105 ND Chick 5000 Dose Size (5000 doses). Lot number: D299993. Production date: September 1, 2020. Expiry date: March 1, 2023. Registration number: VL-25.)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC NEW L (1000ds/lọ, lô:012J2D1KGA, HD:06/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: CEVAC NEW L (1000ds/ vial, lot: 012J2D1KGA, HD: 06/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC GUMBO L (1000ds/lọ, lô:007J1F1KGA, HD:05/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary refrigerant vaccine: CEVAC GUMBO L (1000ds/ bottle, lot: 007J1F1KGA, HD: 05/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: COGLAPEST (50ds/lọ, lô:007J3F1KCA, HD:10/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: COGLAPEST (50ds/ vial, lot: 007J3F1KCA, HD: 10/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC IBD L (2500ds/lọ, lô:032J3S2KIA, HD:07/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary refrigerant vaccine: CEVAC IBD L (2500ds/ vial, lot: 032J3S2KIA, HD: 07/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC TRANSMUNE (2000ds/lọ, lô:028J4L1KNHC, HD:04/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: CEVAC TRANSMUNE (2000ds/ vial, lot: 028J4L1KNHC, HD: 04/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC BROILER ND K (5000ds500ml/lọ, lô:018JG1KNA, HD:05/2022; lô: 025JG1KNA và 024JG1KND, HD: 06/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: CEVAC BROILER ND K (5000ds500ml/ bottle, lot: 018JG1KNA, HD: 05/2022; lot: 025JG1KNA and 024JG1KND, HD: 06/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: HYOGEN (100ml50ds/lọ, lô:049JG1A, HD:09/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: HYOGEN (100ml50ds/ vial, lot: 049JG1A, HD: 09/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: CEVAC TRANSMUNE (5000ds/lọ, lô:017J4L1KMF, HD:03/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary (Veterinary cold vaccine: CEVAC TRANSMUNE (5000ds/ vial, lot: 017J4L1KMF, HD: 03/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary)

- HS code 30023000: Vacccine lạnh thú y: CIRCOVAC (25ds50ml/lọ, lô:20CVC20J21E, HD:06/2022, lô: 20CVC20H72E, HD:03/2022), NSX: Merial-Pháp (Veterinary refrigerant vaccine: CIRCOVAC (25ds50ml/ bottle, lot: 20CVC20J21E, HD: 06/2022, lot: 20CVC20H72E, HD: 03/2022), NSX: Merial-France)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: HYOGEN (100ml50ds/lọ, lô:049JG1A, HD:09/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary. HÀNG F.O.C (Veterinary cold vaccine: HYOGEN (100ml50ds/ vial, lot: 049JG1A, HD: 09/2022) NSX: Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals- Hungary. FOC PRODUCTS)

- HS code 30023000: Vacccine lạnh thú y: CIRCOVAC (25ds50ml/lọ, lô:20CVC20J21E, HD:06/2022, lô: 20CVC20H72E, HD:03/2022), NSX: Merial-Pháp. HÀNG F.O.C (Veterinary cold vaccine: CIRCOVAC (25ds50ml/ bottle, lot: 20CVC20J21E, HD: 06/2022, lot: 20CVC20H72E, HD: 03/2022), NSX: Merial-France. FOC PRODUCTS)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/lọ, lô: 2730717A, HD: 08/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/ bottle, lot: 2730717A, HD: 08/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Thuôc thú y: Vắc xin ngăn ngừa các bênh về hô hấp trên heo, SUIGEN DONOBAN-10, lọ 50ml, (4320 UNA 4320 Lọ, Lot: DHN8120. HSD:31/11/22, GCNLH Thuốc TY số: 186/QLT-NK ngày 28/02/2017. Hàng mới 100% (Veterinary drugs: Vaccine to prevent respiratory diseases in pigs, SUIGEN DONOBAN-10, bottle 50ml, (4320 UNA 4320 Vials, Lot: DHN8120 HSD: 31/11/22, Drug Certificate of Medicine No. 186/ QLT-NK dated February 28, 2017. New products 100%)

- HS code 30023000: PORCILIS PARVO (1 lọ 10liều/20ml) Vắc xin thú y, mới 100%. Phòng bệnh khô thai trên heo.Số ĐK:IT-38 HSD:8/2022 Batch No:A079A02,A079A05 (PORCILIS PARVO (1 vial of 10 doses/ 20ml) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of dry fetal disease in pigs Registration number: IT-38 HSD: 8/2022 Batch No: A079A02, A079A05)

- HS code 30023000: Nobilis Ma5+Clone 30 (10 lọ 2500 liều/hộp).Vắc xin thú y.Mới 100%.Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, Newcastle trên gà.Số ĐK:IT-23 HSD:11/2022 Batch No:A354AM01 (Nobilis Ma5 + Clone 30 (10 vials of 2,500 doses/ box) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of infectious bronchitis, Newcastle in chickens, registration number: IT-23 HSD: 11/2022 Batch No: A354AM01)

- HS code 30023000: NOBILIS CORYZA (Hộp 12 lọ 1000 liều/lọ 250ml) Vắc xin thú y, mới 100%.Phòng bệnh sưng phù đầu trên gà. Số ĐK:IT-4 HSD:2/2022 Batch No:G479A08 (NOBILIS CORYZA (Box of 12 vials of 1000 doses/ bottle of 250ml) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of swelling of the head in chickens. Registration number: IT-4 HSD: 2/2022 Batch No: G479A08)

- HS code 30023000: NOBILIS CORVAC-4 (Hộp 12 lọ 1000 liều/lọ 500ml) Mới 100%,vắc xin thú y vô hoạt phòng bệnh Coryza do H.paragallinarum . Số ĐK: IT-140 HSD:2/2022 Batch No:G473A05 (NOBILIS CORVAC-4 (Box of 12 vials of 1000 doses/ bottle of 500ml) 100% brand new, inactivated veterinary vaccine against Coryza disease by H.paragallinarum. Registration number: IT-140 HSD: 2/2022 Batch No: G473A05)

- HS code 30023000: NOBILIS IB+ND+EDS (12 lọ 1000 liều/hộp)Vắc xin mới 100%.Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm,Newcastle,hội chứng giảm đẻ trên gà.Số ĐK:IT-27 HSD:7/2022 Batch No:G740A04 (NOBILIS IB + ND + EDS (12 vials of 1000 doses/ box) 100% new vaccine, Prevention of Infectious Bronchitis, Newcastle, Decreased Chicken Birth Syndrome: IT-27 HSD: 7/2022 Batch No : G740A04)

- HS code 30023000: Nobilis RT Inac (Hộp 12 lọ 1000 liều/500ml).Vắc xin thú y.Mới 100%.Phòng bệnh viêm mũi truyền nhiễm trên gà.Số ĐK:IT-91 HSD:7/2022 Batch No:G791A13 (Nobilis RT Inac (Box of 12 vials of 1000 doses/ 500ml) Veterinary vaccine 100% new. Prevention of infectious rhinitis in chickens Registration number: IT-91 HSD: 7/2022 Batch No: G791A13)

- HS code 30023000: NOBILIS REO INAC (Hộp 12 lọ 1000 liều/lọ 500ml)-Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh viêm khớp trên gà. Số ĐK: IT-14 HSD:7/2022 Batch No:G775A08 (NOBILIS REO INAC (Box of 12 bottles of 1000 doses/ bottle of 500ml)- Veterinary vaccine, 100% new, prevention of arthritis in chickens. Registration number: IT-14 HSD: 7/2022 Batch No: G775A08)

- HS code 30023000: NOBILIS COR4+IB+ND+EDS (Hộp 12 lọ x1000 liều/lọ 500ml)-Vắc xin phòng bệnh trên gà.Mới 100%.Số ĐK:IT-154. HSD:2/2022 Batch No:G466A04 (NOBILIS COR4 + IB + ND + EDS (Box of 12 vials x1000 doses/ bottle of 500ml)- Vaccine to prevent diseases in chickens. 100% new. Registration number: IT-154. HSD: 2/2022 Batch No: G466A04)

- HS code 30023000: Nobilis RT+Ibmulti+G+ND (Hộp 12 lọ 1000 liều/500ml).Vắc xin thú y.Mới 100%.Phòng bệnh viêm mũi,viêm phế quản truyền nhiễm,Gumboro,Newcastle trên gà.Số ĐK:IT-89 HSD:2/2022 Batch No:G485A08 (Nobilis RT + Ibmulti + G + ND (Box of 12 vials of 1000 doses/ 500ml) Veterinary vaccine 100% new Prevention of rhinitis, infectious bronchitis, Gumboro, Newcastle in chickens. Registration number: IT-89 HSD: 2/2022 Batch No: G485A08)

- HS code 30023000: Vaccin thu y PPV-VAC 15 liều(30ml)/loX10 lo/hôp X 900 hôp) Bacth: 320EPPV02 Exp date: 10/2022 (SĐK: CADL-08). Phòng bệnh do Parvovirus trên lợn (NSX:Choongang) (Vaccine PPV-VAC 15 doses (30ml)/ loX10 dose/ cartridge X 900 cells) Bacth: 320EPPV02 Exp date: 10/2022 (SDK: CADL-08). Prevention of diseases caused by Parvovirus in pigs (NSX: Choongang))

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PROVAC TP (10 ds/lọ, lô: 50TPV04, NSX: 11/2020, HD: 11/2022) Nhà sản xuất: Komipharm International Co., Ltd- Korea (Veterinary cold vaccine: PROVAC TP (10 ds/ vial, lot: 50TPV04, NSX: 11/2020, HD: 11/2022) Manufacturer: Komipharm International Co., Ltd- Korea)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Nobilis Rismavac+CA 126 (1000ds/lọ, lô: A1203B, HD: 11/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands (Veterinary cold vaccine: Nobilis Rismavac + CA 126 (1000ds/ bottle, lot: A1203B, HD: 11/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Nobilis Rismavac+CA 126 (2000ds/lọ, lô: A1224A, HD: 01/2023). NSX: Intervet International BV- Netherlands (Veterinary cold vaccine: Nobilis Rismavac + CA 126 (2000ds/ bottle, lot: A1224A, HD: 01/2023). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PORCILIS PARVO (20ml10ds/lọ; lô: A079A01- A079A04, HD: 08/2022). NSX: Intervet International B.V.- Netherlands (Veterinary cold vaccine: PORCILIS PARVO (20ml10ds/ bottle; lot: A079A01- A079A04, HD: 08/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: PORCILIS PORCOLI DF (20ml10ds/lọ, lô: A441B05- A441B04, HD: 03/2023). NSX: INTERVET INTERNATIONAL B.V (Veterinary cold vaccine: PORCILIS PORCOLI DF (20ml10ds/ bottle, lot: A441B05- A441B04, HD: 03/2023). NSX: INTERVET INTERNATIONAL BV)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: NOBILIS NEWCAVAC (1000ds/lọ, 12 lọ/hộp; lô: G695A12- G754A03, HD: 06/2023). NSX: Intervet International BV- Netherlands (Veterinary cold vaccine: NOBILIS NEWCAVAC (1000ds/ bottle, 12 vials/ box; lot: G695A12- G754A03, HD: 06/2023). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: NOBILIS ND BROILER (5000ds500ml/lọ, 12 lọ/hộp; lô: G201A05, HD: 07/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands (Veterinary cold vaccine: NOBILIS ND BROILER (5000ds500ml/ bottle, 12 vials/ box; lot: G201A05, HD: 07/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: NOBILIS CORVAC-4 (1000ds500ml/lọ, 12 lọ/hộp; lô: G475A01, HD: 02/2022, lô: G640A03, HD: 04/2022). NSX: Intervet International B.V.- Netherlands (Veterinary cold vaccine: NOBILIS CORVAC-4 (1000ds500ml/ bottle, 12 vials/ box; lot: G475A01, HD: 02/2022, lot: G640A03, HD: 04/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Nobilis ND+EDS (1000ds500ml/lọ, 12 lọ/hộp; lô: G722A03, HD: 11/2022). NSX: Intervet International B.V.- Netherlands (Veterinary cold vaccine: Nobilis ND + EDS (1000ds500ml/ bottle, 12 vials/ box; lot: G722A03, HD: 11/2022). NSX: Intervet International BV- Netherlands)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: M+PAC (100ds100ml/lọ, lô: 000511366, HD: 08/2022). NSX: Intervet Inc- USA (Veterinary cold vaccine: M + PAC (100ds100ml/ bottle, lot: 000511366, HD: 08/2022). NSX: Intervet Inc- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: LT-IVAX + nước pha (1000ds/lọ, 10 lọ/hộp; lô: 94130090, HD: 09/2023). NSX: Intervet Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: LT-IVAX + water (1000ds/ bottle, 10 bottles/ box; lot: 94130090, HD: 09/2023). NSX: Intervet Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: F VAX- MG + nước pha (1000ds/lọ, 10 lọ/hộp; lô: 00611367, HD: 11/2021). NSX: Intervet Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: F VAX- MG + diluted water (1000ds/ bottle, 10 bottles/ box; lot: 00611367, HD: 11/2021). NSX: Intervet Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX T 10ml (1000ds), (lọ 1000 liều) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, số ĐK: BPS-1, CSSX: Biopharm. Mới 100% (Veterinary vaccine LIVACOX T 10ml (1000ds), (bottle of 1000 doses) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, registration number: BPS-1, CSSX: Biopharm. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX T 10ml (1000ds), (lọ 1000 liều) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, số ĐK: BPS-1, CSSX: Biopharm. Mới 100% (hàng F.O.C) (Veterinary vaccine LIVACOX T 10ml (1000ds), (bottle of 1000 doses) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, registration number: BPS-1, CSSX: Biopharm. 100% new (FOC products))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX Q 10ml (1000ds), (lọ 1000 liều) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, số ĐK: BPS-2, CSSX: Biopharm. Mới 100% (Veterinary vaccine LIVACOX Q 10ml (1000ds), (bottle of 1000 doses) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, registration number: BPS-2, CSSX: Biopharm. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX Q 10ml (1000ds), (lọ 1000 liều) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, số ĐK: BPS-2, CSSX: Biopharm. Mới 100% (hàng F.O.C) (Veterinary vaccine LIVACOX Q 10ml (1000ds), (bottle of 1000 doses) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, registration number: BPS-2, CSSX: Biopharm. 100% new (FOC products))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX T 50ml (5000ds), (lọ 5000 liều) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, số ĐK: BPS-1, CSSX: Biopharm. Mới 100% (Veterinary vaccine LIVACOX T 50ml (5000ds), (5000 dose vial) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, registration number: BPS-1, CSSX: Biopharm. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX T 50ml (5000ds), (lọ 5000 liều) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, số ĐK: BPS-1, CSSX: Biopharm. Mới 100% (hàng F.O.C) (Veterinary vaccine LIVACOX T 50ml (5000ds), (5000 dose vial) Batch: 200920. HSD 25.06.2021, registration number: BPS-1, CSSX: Biopharm. 100% new (FOC products))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX Q 50ml (5000ds), (lọ 5000 liều) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, số ĐK: BPS-2, CSSX: Biopharm. Mới 100% (Veterinary vaccine LIVACOX Q 50ml (5000ds), (bottle of 5000 doses) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, registration number: BPS-2, CSSX: Biopharm. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y LIVACOX Q 50ml (5000ds), (lọ 5000 liều) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, số ĐK: BPS-2, CSSX: Biopharm. Mới 100% (hàng F.O.C) (Veterinary vaccine LIVACOX Q 50ml (5000ds), (bottle of 5000 doses) Batch: 241120. HSD 27.08.2021, registration number: BPS-2, CSSX: Biopharm. 100% new (FOC products))

- HS code 30023000: Vaccine thú y MD Vac CFL (lọ 1000 liều) (chưa có nước pha). Hiệu Zoetis, phòng viêm đa dây thần kinh trên gia cầm. Batch no. 453622, NSX: 15/10/2020, HSD:15/04/2023. ĐKLH số: SAH-2. Mới 100% (MD Vac CFL veterinary vaccine (1000 dose vial) (not mixed water). Brand Zoetis, prevention of polyneuropathy in poultry. Batch no. 453622, NSX: 10/15/2020, HSD: 04/15/2023. Registration number: SAH-2. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y VanGuard Plus 5(Lọ 1 Liều (Vaccine đông khô) + nước pha (nước cất)). Batch no.489442, serial vaccine đông khô:453119 & serial nước pha:464490.HSD:01/02/2022.Mới 100%. (Veterinary vaccine VanGuard Plus 5 (1-dose Vial (freeze-dried vaccine) + diluted water (distilled water)). Batch no.489442, freeze-dried serial vaccine: 453119 & mixed water serial: 464490.HSD: 01/02/2022. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Vanguard Plus 5/L(Lọ 1 Liều(Vaccine đông khô) + nước pha (vaccine dạng lỏng)). Batch no.484328, serial vaccine đông khô:459460A & serial vaccine lỏng:430905 HSD:29/03/2022.Mới 100% (Vanguard Plus 5/ L Veterinary Vaccine (1-Dose Vial (freeze-dried vaccine) + diluted water (liquid vaccine)). Batch no.484328, lyophilized vaccine serial: 459460A & liquid vaccine serial: 430905 HSD: 29/03/2022. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Vanguard Plus 5/CV-L(Lọ 1 Liều(Vaccine đông khô) + nước pha (vaccine dạng lỏng)). Batch no.484334, serial vaccine đông khô:458758 & serial vaccine lỏng:452999 HSD:15/03/2022.Mới 100% (Vanguard Plus 5/ CV-L Veterinary Vaccine (1-Dose Vial (freeze-dried vaccine) + diluted water (liquid vaccine)). Batch no.484334, lyophilized vaccine serial: 458758 & liquid vaccine serial: 452999 HSD: March 15, 2022 New 100%)

- HS code 30023000: NOBILIS MA5+CLONE 30 (hộp 10 lọ, 1000 liều/lọ), vắc xin dùng trong thú y. Lô: A354CJ02- HSD: 11/2022. Hàng NK theo Số ĐK: IT-23 giấy lưu hành: 276/QLT-NK-17 (20/03/2017). (NOBILIS MA5 + CLONE 30 (box of 10 vials, 1000 doses/ bottle), vaccine for veterinary use. Lot: A354CJ02- HSD: 11/2022. Goods imported under registration number: IT-23 circulation papers: 276/ QLT-NK-17 (March 20, 2017).)

- HS code 30023000: CEVAC IBIRD (1000 liều/lọ)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: 017J2F1KGH- HSD: 20/11/2021. Hàng NK theo số ĐK: SNF-105 giấy lưu hành 570/QLT-NK-17 (7/6/2017). (CEVAC IBIRD (1000 doses/ vial)- Vaccine for veterinary use. Lot: 017J2F1KGH- HSD: 20/11/2021. Imported goods by registration number: SNF-105 circulation paper 570/ QLT-NK-17 (June 7, 2017).)

- HS code 30023000: CEVAC TRANSMUNE (4000 liều/lọ)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: 053J4L1KNLD- HSD: 04/07/2022. Hàng NK theo số ĐK: SNF-88 giấy lưu hành: 629/QLT-NK-16 (14/11/2016). (CEVAC TRANSMUNE (4000 doses/ vial)- Vaccine for veterinary use. Lot: 053J4L1KNLD- HSD: 04/07/2022. Imported goods by registration number: SNF-88 circulation certificate: 629/ QLT-NK-16 (November 14, 2016).)

- HS code 30023000: CIRCOVAC (25 liều/chai 50ml)- Vắc xin dùng trong thú y.Lô:20CVC20H72E,20CVC20J51A-HSD:3/2022,Lô:20CVC20J21E-HSD:6/2022. Hàng NK theo số ĐK: MRA-209 giấy lưu hành 63/QLT-NK-20 (19/3/2020). (CIRCOVAC (25 doses/ bottle 50ml)- Vaccine for veterinary use Lot: 20CVC20H72E, 20CVC20J51A-HSD: 3/2022, Lot: 20CVC20J21E-HSD: 6/2022. Imported goods according to registration number: MRA-209 circulation paper 63/ QLT-NK-20 (March 19, 2020).)

- HS code 30023000: CIRCOVAC (25 liều/chai 50ml)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô:20CVC20H72E,20CVC20J51A-HSD:3/2022,Lô:20CVC20J21E-HSD:6/2022. Hàng NK theo số ĐK: MRA-209 giấy lưu hành 63/QLT-NK-20 (19/3/2020). Hàng FOC. (CIRCOVAC (25 doses/ bottle 50ml)- Vaccine for veterinary use. Lot: 20CVC20H72E, 20CVC20J51A-HSD: 3/2022, Lot: 20CVC20J21E-HSD: 6/2022. Imported goods according to registration number: MRA-209 circulation paper 63/ QLT-NK-20 (March 19, 2020). FOC products.)

- HS code 30023000: CEVAC TRANSMUNE (4000 liều/lọ)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: 053J4L1KNLD- HSD: 04/07/2022. Hàng NK theo số ĐK: SNF-88 giấy lưu hành: 629/QLT-NK-16 (14/11/2016). Hàng FOC. (CEVAC TRANSMUNE (4000 doses/ vial)- Vaccine for veterinary use. Lot: 053J4L1KNLD- HSD: 04/07/2022. Imported goods according to registration number: SNF-88 circulation certificate: 629/ QLT-NK-16 (November 14, 2016). FOC products.)

- HS code 30023000: CEVAC IBIRD (1000 liều/lọ)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: 017J2F1KGH- HSD: 20/11/2021. Hàng NK theo số ĐK: SNF-105 giấy lưu hành 570/QLT-NK-17 (7/6/2017). Hàng FOC. (CEVAC IBIRD (1000 doses/ vial)- Vaccine for veterinary use. Lot: 017J2F1KGH- HSD: 20/11/2021. Imported goods by registration number: SNF-105 circulation paper 570/ QLT-NK-17 (June 7, 2017). FOC products.)

- HS code 30023000: LT-IVAX (Hộp gồm 10 lọ 1000 liều/lọ, kèm nước pha) Vắc xin thú y,mới 100%.Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà.Cty Sx:Intervet Inc.Số ĐK:MKV-22 HSD:9/2023 Batch No:94130090 (LT-IVAX (Box of 10 vials of 1000 doses/ vial with mixed water) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of infectious laryngitis in chickens.Cty Sx: Intervet Inc. Registration number: MKV-22 HSD : 9/2023 Batch No: 94130090)

- HS code 30023000: NOBILIS RISMAVAC (1000 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%. Phòng bệnh Marek gà. Số ĐK: IT-20 HSD:7/2022 Batch No:A1144A (NOBILIS RISMAVAC (1000 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of Chicken Marek. Registration number: IT-20 HSD: 7/2022 Batch No: A1144A)

- HS code 30023000: NOBILIS RISMAVAC (2000 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%. Phòng bệnh Marek gà. Số ĐK: IT-20 HSD:2/2023 Batch No:A1239A (NOBILIS RISMAVAC (2000 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of Chicken Marek. Registration number: IT-20 HSD: 2/2023 Batch No: A1239A)

- HS code 30023000: NOBILIS RISMAVAC+CA 126 (1000 liều/lọ 2ml) Vắc xin thú y, mới 100%. Phòng bệnh Marek gà. Số ĐK: IT-92 HSD:11/2022 Batch No:A1203B (NOBILIS RISMAVAC + CA 126 (1000 doses/ 2ml bottle) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of Chicken Marek. Registration number: IT-92 HSD: 11/2022 Batch No: A1203B)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Porcilis PCV M Hyo, loại 100ml/ chai,1x50ds .(Batch:C849B01, Exp date: Jun-2022), Nsx:Intervet International B.V.GPNK:353/TY-QLT.Hàng mới 100% (Veterinary vaccine Porcilis PCV M Hyo, 100ml/ bottle, 1x50ds. (Batch: C849B01, Exp date: Jun-2022), Publisher: Intervet International BVGPNK: 353/ TY-QLT. 100% new goods)

- HS code 30023000: Nước pha vaccine thú y- Nobivac Diluent 10x 1ds (của vaccin Nobivac DHP kèm nước pha Nobivac Diluent) Batch:L412101, Exp.date: Sep-2023-NSX: Intervet International B.V- Holland (Water for veterinary vaccine- Nobivac Diluent 10x 1ds (from Nobivac DHP vaccine with Nobivac Diluent) Batch: L412101, Exp.date: Sep-2023-NSX: Intervet International BV- Holland)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Mycoflex (100ml 100ds/lọ, lô: 2730721A, HD: 08/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Mycoflex (100ml 100ds/ bottle, lot: 2730721A, HD: 08/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac PRRS MLV (50ds/lọ + 100ml diluent, lô: 2451387A, HD: 06/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac PRRS MLV (50ds/ vial + 100ml diluent, lot: 2451387A, HD: 06/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Circoflex (50ml 50ds/lọ, lô: 3091444A, HD: 08/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Circoflex (50ml 50ds/ bottle, lot: 3091444A, HD: 08/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Circoflex (100ml 100ds/lọ, lô: 3091441A, HD: 07/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Circoflex (100ml 100ds/ bottle, lot: 3091441A, HD: 07/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: CEVAC BRON 120 L (1000 liều/lọ) Vắc xin phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm gà,mới 100%.Số ĐK:SNF-64 HSD:9/2022 Batch No:010J1S1KGN (CEVAC BRON 120 L (1000 doses/ vial) 100% new, 100% brand-new, vaccine to prevent infectious bronchitis, SNF-64 HSD: 9/2022 Batch No: 010J1S1KGN)

- HS code 30023000: CEVAC NEW L (1000 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%.Phòng bệnh Newcastle.Số ĐK:SNF-72 HSD:6/2022 Batch No:012J2D1KGA (CEVAC NEW L (1000 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new, Newcastle disease prevention, Registration number: SNF-72 HSD: 6/2022 Batch No: 012J2D1KGA)

- HS code 30023000: CEVAC IBD L (1000 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh Gumboro. Số ĐK:SNF-70. HSD:3/2022 Batch No:018J2S2KGB,018J2U1KGA (CEVAC IBD L (1000 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new, Gumboro disease prevention. Registration number: SNF-70. HSD: 3/2022 Batch No: 018J2S2KGB, 018J2U1KGA)

- HS code 30023000: CEVAC BROILER ND K (5000 liều/lọ 500ml) Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh Newcastle trên gà. Số ĐK:SNF-87 HSD:6/2022 Batch No:025JG1KNA (CEVAC BROILER ND K (5000 doses/ bottle 500ml) Veterinary vaccine, 100% new, for prevention of Newcastle disease in chickens. Registration number: SNF-87 HSD: 6/2022 Batch No: 025JG1KNA)

- HS code 30023000: CEVAC ND-IB K (1000liều/lọ 500ml) Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh dịch tả, viêm phế quản gà. Số ĐK:SNF-47 HSD:6/2022,8/2022 Batch No:004JG1KNA,006JG1NC (CEVAC ND-IB K (1000 doses/ bottle 500ml) Veterinary vaccine, 100% new, prevention of cholera, chicken bronchitis. Registration number: SNF-47 HSD: 6/ 2022,8/ 2022 Batch No: 004JG1KNA, 006JG1NC)

- HS code 30023000: CIRCOVAC (25 liều/lọ kèm nước pha vắc xin). Mới 100%. Vắc xin thú y phòng bệnh do Circovirus type 2.số ĐK: MRA-209 HSD:3/2022,6/2022 Batch No:20CVC20H72E,20CVC20J51A,20CVC20J21E (CIRCOVAC (25 doses/ vial with water for vaccine). 100% new. Veterinary vaccine to prevent diseases caused by Circovirus type 2. Registration number: MRA-209 HSD: 3/ 2022,6/ 2022 Batch No: 20CVC20H72E, 20CVC20J51A, 20CVC20J21E)

- HS code 30023000: CIRCOVAC (25 liều/lọ kèm nước pha vắc xin). Mới 100%. Vắc xin thú y phòng bệnh do Circovirus type 2.số ĐK: MRA-209 HSD:3/2022,6/2022 Batch No:20CVC20H72E,20CVC20J51A,20CVC20J21E HàngFOC (CIRCOVAC (25 doses/ vial with water for vaccine). 100% new. Veterinary vaccines to prevent diseases caused by Circovirus type 2. Registration number: MRA-209 HSD: 3/ 2022,6/ 2022 Batch No: 20CVC20H72E, 20CVC20J51A, 20CVC20J21E HàngFOC)

- HS code 30023000: COGLAPEST (50 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%.Phòng dịch tả lợn.Số ĐK:SNF-52 HSD:10/2022 Batch No:007J3F1KCA (COGLAPEST (50 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new. Pig cholera prevention Registration number: SNF-52 HSD: 10/2022 Batch No: 007J3F1KCA)

- HS code 30023000: CEVAC NEW K (1000liều/lọ 500ml) Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh dịch tả gà.Số ĐK:SNF-60 HSD:2/2022 Batch No:006JG1ND,006JG1NC (CEVAC NEW K (1000 packs/ bottle 500ml) Veterinary vaccine, 100% new, prevention of chicken cholera. Registration number: SNF-60 HSD: 2/2022 Batch No: 006JG1ND, 006JG1NC)

- HS code 30023000: CEVAC CORYMUNE 4K (1000 liều/lọ 500ml) Vắc xin thú y, mới 100% Phòng sổ mũi trên gà. Số ĐK:SNF-91 HSD:7/2022,2/2022,1/2022 Batch No:008JT1ND,003JT1NB,001JT1NA (CEVAC CORYMUNE 4K (1000 doses/ 500ml bottle) Veterinary vaccine, 100% new Prevent runny nose in chickens. Registration number: SNF-91 HSD: 7/ 2022,2/ 2022,1/ 2022 Batch No: 008JT1ND, 003JT1NB, 001JT1NA)

- HS code 30023000: HYOGEN (50 liều/lọ 100ml) Vắc xin thú y, mới 100%, phòng bệnh viêm phổi địa phương (suyễn) do Mycoplasma Hyopneumoniae trên lợn. Số ĐK: SNF-94 HSD:9/2022 Batch No:049JG1A (HYOGEN (50 doses/ 100ml vial) Veterinary vaccine, 100% new, for prevention of local pneumonia (asthma) caused by Mycoplasma Hyopneumoniae in pigs. Registration number: SNF-94 HSD: 9/2022 Batch No: 049JG1A)

- HS code 30023000: COGLAPIX (50 liều/lọ 100ml) Vắc xin thú y, mới 100%. Phòng viêm phổi màng phổi trên heo.Số ĐK:SNF-90 HSD:5/2022 Batch No:017JT1NB (COGLAPIX (50 doses/ 100ml vial) Veterinary vaccine, 100% new. Prevention of pleurisy in pigs. Registration number: SNF-90 HSD: 5/2022 Batch No: 017JT1NB)

- HS code 30023000: COGLAPEST (50 liều/lọ) Vắc xin thú y, mới 100%.Phòng dịch tả lợn.Số ĐK:SNF-52 HSD:10/2022 Batch No:007J3F1KCA Hàng FOC (COGLAPEST (50 doses/ vial) Veterinary vaccine, 100% new. Pig cholera prevention Registration number: SNF-52 HSD: 10/2022 Batch No: 007J3F1KCA FOC row)

- HS code 30023000: Vaccine dùng trong trại chăn nuôi: Nobilis Rismavac+CA126 (2000 liều/2ml/lọ)- Nk theo GP 1138/TY-QLT ngay 24/07/2020, Mục 17, LOT: A1224A, HD: 01/2023 (Vaccines used in livestock farms: Nobilis Rismavac + CA126 (2000 doses/ 2ml/ bottle)- Nk according to GP 1138/ TY-QLT on 24/07/2020, Section 17, LOT: A1224A, HD: 01/2023)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y MYPRAVAC SUIS loại 50 liều. Batch: 33V1-1, HSD: 08/07/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (The veterinary vaccine MYPRAVAC SUIS is 50 doses. Batch: 33V1-1, HSD: 07/08/2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y MYPRAVAC SUIS loại 50 liều. Batch: 29F8-2, HSD: 31/05/2022. Nhà SX: Laboratorios Hipra, S.A. Mới 100% (The veterinary vaccine MYPRAVAC SUIS is 50 doses. Batch: 29F8-2, HSD: 31/05/2022. Manufacturer: Laboratorios Hipra, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y ERYSENG PARVO/LEPTO loại 10 liều. Batch: 34K2-1, SDKLH:HP-59. HSD: 14/07/2022. Nhà SX: Hipra Saude Animal LTDA, S.A. Mới 100% (ERYSENG PARVO/ LEPTO veterinary vaccine 10 doses. Batch: 34K2-1, SDKLH: HP-59. HSD: 07/14/2022. Manufacturer: Hipra Saude Animal LTDA, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y AVISAN MULTI/CO loại 1000 liều. Batch: 36J7-1. SDKLH:HP-58. HSD: 20/08/2022. Nhà SX: Hipra Saude Animal LTDA, S.A. Mới 100% (Veterinary vaccine AVISAN MULTI/ CO 1000 doses. Batch: 36J7-1. SDKLH: HP-58. HSD: 20/08/2022. Manufacturer: Hipra Saude Animal LTDA, SA 100% New)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y- HAEMOVAX (chai x 1000 liều), Batch L483540, HSD 28/04/2022; số ĐKLH: MRA-13. Mới 100% (Veterinary vaccine- HAEMOVAX (bottle x 1000 doses), Batch L483540, HSD 28/04/2022; DKLH number: MRA-13. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y-DIFTOSEC (hộp10 lọ/lọ 1000 liều),Batch L482726, HSD 11/06/2022; Batch L483892, HSD 11/06/2022; số ĐKLH: MRA-36. Mới 100% (Veterinary vaccine-DIFTOSEC (box of 10 vials/ vial of 1000 doses), Batch L482726, HSD 11/06/2022; Batch L483892, HSD 11/06/2022; DKLH number: MRA-36. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y-NEMOVAC (hộp 10 lọ/lọ 1000 liều)-Batch: L483241, HSD 08/07/2022; Batch: L484312, HSD 08/07/2022; số ĐKLH: MRA-170. Mới 100% (Veterinary Vaccine-NEMOVAC (box of 10 vials/ bottle of 1000 doses)-Batch: L483241, HSD 08/07/2022; Batch: L484312, HSD 08/07/2022; DKLH number: MRA-170. 100% new)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Circoflex (10ml 10ds/lọ, lô: 3091433A, HD: 07/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Circoflex (10ml 10ds/ bottle, lot: 3091433A, HD: 07/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine lạnh thú y: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/lọ, lô: 2730730A, HD: 09/2022) Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA (Veterinary cold vaccine: Ingelvac Mycoflex (50ml 50ds/ bottle, lot: 2730730A, HD: 09/2022) Manufacturer: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.- USA)

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Bron 120L (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 006J1F1KGT, HD: 07/2022 (MỤC 7) (Vaccines used in livestock farms: Cevac Bron 120L (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 006J1F1KGT, HD: 07/2022 (SECTION 7))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Coglapest (50 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 007J3F1KCA, HD: 10/2022 (Muc 12) (Vaccine used in livestock farms: Coglapest (50 doses/ vial)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT on 24/07/2020, Lot: 007J3F1KCA, HD: 10/2022 (Muc 12))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Coglapest (50 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 007J3F1KCA, HD: 10/2022 (Muc 12) (Hang F.O.C) (Vaccine used in livestock farms: Coglapest (50 doses/ vial)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 007J3F1KCA, HD: 10/2022 (Muc 12) (Hang FOC))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Ibird (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 017J2F1KGH, HD: 11/2021, Lot: 019J2F1KGI, HD: 11/2021 (Mục 21) (Vaccines used in livestock farms: Cevac Ibird (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 017J2F1KGH, HD: 11/2021, Lot: 019J2F1KGI, HD: 11/2021 (Section 21))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Ibird (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 017J2F1KGH, HD: 11/2021, Lot: 019J2F1KGI, HD: 11/2021 (Mục 21)(Hàng F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Cevac Ibird (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 017J2F1KGH, HD: 11/2021, Lot: 019J2F1KGI, HD: 11/2021 (Section 21) (FOC row))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Corymune 4K (1000 liều/lọ/500ml)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 008JT1ND, HD: 07/2022 (Muc 17) (Vaccines used in livestock farms: Cevac Corymune 4K (1000 doses/ bottle/ 500ml)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 008JT1ND, HD: 07/2022 (Muc 17))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Corymune 4K (1000 liều/lọ/500ml)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 008JT1ND, HD: 07/2022 (Muc 17) (Hang F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Cevac Corymune 4K (1000 doses/ bottle/ 500ml)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 008JT1ND, HD: 07/2022 (Muc 17) (Hang FOC ))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac ND-IB K (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 004JG1KNA, HD: 06/2022 (Mục 6) (Vaccines used in livestock farms: Cevac ND-IB K (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 004JG1KNA, HD: 06/2022 (Section 6))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac ND-IB K (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 004JG1KNA, HD: 06/2022 (Mục 6) (Hang F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Cevac ND-IB K (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT on 24/07/2020, Lot: 004JG1KNA, HD: 06/2022 (Section 6) (Hang FOC ))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Transmune (4000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 047J4L1KNLG, HD: 06/2022, LOT: 053J4L1KNLD, HD: 07/2022 (MỤC 9) (Vaccine used in livestock farms: Cevac Transmune (4000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 047J4L1KNLG, HD: 06/2022, LOT: 053J4L1KNLD, HD: 07/2022 (SECTION 9))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac Transmune (4000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 047J4L1KNLG, HD: 06/2022, LOT: 053J4L1KNLD, HD: 07/2022 (MỤC 9) (HÀNG F.O.C) (Vaccine used in livestock farms: Cevac Transmune (4000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 047J4L1KNLG, HD: 06/2022, LOT: 053J4L1KNLD, HD: 07/2022 (SECTION 9) (FOC PRODUCTS))

- HS code 30023000: HYOGEN (200 ml/lọ 100 liều)- vắc xin dùng trong thú y. Lô: 047JT1NA- HSD: 25/09/2022. Hàng NK theo số ĐK: SNF-94 giấy lưu hành: 640/QLT-NK-16(14/11/2016). (HYOGEN (200 ml/ 100 dose vial)- vaccine for veterinary use. Lot: 047JT1NA- HSD: 09/25/2022. Goods imported under registration number: SNF-94 circulation paper: 640/ QLT-NK-16 (November 14, 2016).)

- HS code 30023000: HYOGEN (200 ml/lọ 100 liều)- vắc xin dùng trong thú y. Lô: 047JT1NA- HSD: 25/09/2022. Hàng NK theo số ĐK: SNF-94 giấy lưu hành: 640/QLT-NK-16(14/11/2016). Hàng FOC. (HYOGEN (200 ml/ 100 dose vial)- vaccine for veterinary use. Lot: 047JT1NA- HSD: 09/25/2022. Goods imported under registration number: SNF-94 circulation paper: 640/ QLT-NK-16 (November 14, 2016). FOC products.)

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Cevac IBD L (1000 liều/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 018J2U1KGA, HD: 03/2022, Mục 1 (Vaccines used in livestock farms: Cevac IBD L (1000 doses/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 018J2U1KGA, HD: 03/2022, Section 1)

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Hyogen (200 ml/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 047JT1NA, HD: 09/2022 (Mục 8) (Vaccines used in livestock farms: Hyogen (200 ml/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 047JT1NA, HD: 09/2022 (Section 8))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: Hyogen (200 ml/lọ)- Nk theo GP 1137/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 047JT1NA, HD: 09/2022 (Mục 8) (Hàng F.O.C) (Vaccines used in livestock farms: Hyogen (200 ml/ bottle)- Nk according to GP 1137/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 047JT1NA, HD: 09/2022 (Section 8) (Item FOC))

- HS code 30023000: NOBILIS RISMAVAC + CA 126 (hộp 1 lọ, 2000 liều/lọ 2ml)- Vắc xin dùng trong thú y. Lô: A1224A- HSD: 01/2023. Hàng NK theo số ĐK: IT-92 giấy lưu hành: 275/QLT-NK-17 (20/3/2017). (NOBILIS RISMAVAC + CA 126 (box of 1 vial, 2000 doses/ bottle of 2ml)- Vaccine for veterinary use. Lot: A1224A- HSD: 01/2023. Goods imported under registration number: IT-92 circulation papers: 275/ QLT-NK-17 (March 20, 2017).)

- HS code 30023000: Vaccine thú y RespiSure 1 One (lọ 10 liều). Hiệu Zoetis, dùng phòng viêm phổi truyền nhiễm trên heo, Batch no.468360, Serial no. 455016. NSX: 20/08/2020, HSD: 10/08/2022. ĐKLH số: PFU-19. Mới 100%. (Veterinary vaccine RespiSure 1 One (10-dose vial). Brand Zoetis, used to prevent infectious pneumonia in pigs, Batch no.468360, Serial no. 455016. NSX: 20/08/2020, HSD: 10/08/2022. DKLH number: PFU-19. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y LitterGuard LT-C (lọ 10 liều). Hiệu Zoetis, phòng tiêu chảy và độc tố do E.coli trên heo Batch no. 457154, serial: 413645. NSX: 13/03/2020, HSD: 10/08/2021. ĐKLH số: PFU-5. Mới 100%. (Veterinary vaccine LitterGuard LT-C (10-dose vial). Brand Zoetis, diarrhea and toxins caused by E.coli in pigs Batch no. 457154, serial: 413645. NSX: 03/13/2020, HSD: 10/08/2021. Registration number: PFU-5. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Suvaxyn RespiFend MH (lọ 10 liều). Hiệu Zoetis, dùng phòng viêm phổi địa phương trên heo. Batch no.467757B. NSX: 10/11/2020, HSD:02/05/2023. ĐKLH số: SAH-17. Hàng mới 100% (Veterinary vaccine Suvaxyn RespiFend MH (10-dose vial). Brand Zoetis, used to prevent local pneumonia in pigs. Batch no.467757B. NSX: 11/10/2020, HSD: 02/05/2023. DKLH number: SAH-17. New 100%)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Laryngo-Vac (lọ 1000 liều) (chưa có nước pha). Hiệu Zoetis, phòng viêm thanh khí quản trên gia cầm. Batch no. 466278, NSX: 06/11/2020, HSD: 06/11/2022. ĐKLH số: SAH-15. Mới 100%. (Veterinary vaccine Laryngo-Vac (1000-dose vial) (not mixed water). Brand Zoetis, prevention of laryngitis in poultry. Batch no. 466278, NSX: 11/06/2020, HSD: 06/11/2022. DKLH number: SAH-15. 100% new.)

- HS code 30023000: Vaccine thú y Poulvac Coryza ABC IC3 (lọ 1000 liều), Hiệu Zoetis, phòng bệnh Coryza trên gia cầm. Bacth no.454771, NSX: 19/08/2020, HSD: 17/09/2022. ĐKLH số: FDA-3. Mới 100% (Veterinary vaccine Poulvac Coryza ABC IC3 (1000-dose vial), Brand Zoetis, prevention of Coryza disease in poultry. Bacth no.454771, NSX: 08/19/2020, HSD: 17/09/2022. DKLH number: FDA-3. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PSO, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PSO, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PSP, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PSP, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PST, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PST, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PSO, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PSO, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100% (FOC))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PSP, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PSP, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100% (FOC))

- HS code 30023000: Vắc xin thú y Vaksimune ND L Inaktif, loại 1000 liều/lọ,Phòng bệnh Newcastle trên gà, Số ĐK: VID-12, lot: B29EM20PST, NSX:12/20,HSD: 12/22,mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine Vaksimune ND L Inaktif, 1000 doses/ bottle, Newcastle disease prevention in chickens, Registration number: VID-12, lot: B29EM20PST, NSX: 12/20, HSD: 12/22, new 100% (FOC))

- HS code 30023000: Vaccin thu y SuiShot Aujeszky 10 liều (10 lo/hôp \503 hôp) (SDK:CADL-09) Bacth: 320EAD01 Exp date:03/2022 (Phòng bệnh Aujeszky trên lợn)NSX:Choongang (Vaccine for medicine SuiShot Aujeszky 10 doses (10 bags/ pack \ 503) (SDK: CADL-09) Bacth: 320EAD01 Exp date: 03/2022 (Prevention of Aujeszky in pigs) NSX: Choongang)

- HS code 30023000: Vaccin thu y HC-VAC (50 liều/loX10 lo/hôp X 2000hôp) Bacth: 320EHC11; 320EHC15 Exp date:07+10/2022 (SĐK: CADL-07). Phong Dich ta tren lơn (NSX:Choongang) (HC-VAC vaccine (50 doses/ loX10 lo/ dose X 2000o) Bacth: 320EHC11; 320EHC15 Exp date: 07 + 10/2022 (SDK: CADL-07). Phong Dich is big (NSX: Choongang))

- HS code 30023000: Vaccin thu y SuiShot Circo One 25 liều(50ml)/loX10 lo/hôpX 180hôp) Bacth: 320EPCV09; 320EPCV10 Exp date:06+09/2022 (SĐK:CADL-13).Phong bênh do Circovirus type 2 trên heocon.NSX:Choongang (Vaccine SuiShot Circo One 25 doses (50ml)/ loX10 lo/ hôpX 180hrs) Bacth: 320EPCV09; 320EPCV10 Exp date: 06 + 09/2022 (SDK: CADL-13) .Prevention caused by Circovirus type 2 on heocon.NSX: Choongang)

- HS code 30023000: Porcilis Glasser (25 liều/lọ 50ml). Vắc xin thú y. Mới 100%. Phòng bện viêm phổi thể kính do Haemophillus parasuis serotype 5 gây ra trên lợn. Số ĐK: IT-150 HSD:6/2022 Batch No:A285A03 (Porcilis Glasser (25 doses/ 50ml vial). Veterinary vaccines. 100% new. Prevention of pneumonia caused by Haemophillus parasuis serotype 5 in pigs. Registration number: IT-150 HSD: 6/2022 Batch No: A285A03)

- HS code 30023000: Nobilis Ma5+Clone 30 (10 lọ 1000 liều/hộp).Vắc xin thú y.Mới 100%.Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, Newcastle trên gà.Số ĐK:IT-23 HSD:12/2022 Batch No:A354BJ02 (Nobilis Ma5 + Clone 30 (10 vials of 1000 doses/ box) Veterinary vaccine 100% New. Prevention of infectious bronchitis, Newcastle in chickens, registration number: IT-23 HSD: 12/2022 Batch No: A354BJ02)

- HS code 30023000: NOBILIS Influenza H5N2 (12 lọ 1000 liều/hộp)Vắc xin mới 100%.Phòng bệnh cúm gia cầm trên gà.Số ĐK:IT-146 HSD:10/2022 Batch No:G853A02,G853A03 (NOBILIS Influenza H5N2 (12 bottles of 1000 doses/ box) 100% new vaccine. Prevention of avian influenza in chickens Registration number: IT-146 HSD: 10/2022 Batch No: G853A02, G853A03)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIVAC REO (lọ 1000 liều,kèm nước pha 200ml),Batch: 20N041-HSD 23.04.2022;Nước pha Batch: 20AB009A/20AB009B-HSD 08.01.2022;số ĐKLH: MRA-252.Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIVAC REO (1000-dose vial, with 200ml water), Batch: 20N041-HSD 23.04.2022; Batch water: 20AB009A/ 20AB009B-HSD 08.01.2022; DKLH number: MRA-252. New 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIVAC REO (lọ 1000 liều,kèm nước pha 200ml),Batch: 20N041A-HSD 23.04.2022;Nước pha Batch: 20JB824-HSD 21.10.2022;số ĐKLH: MRA-252.Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIVAC REO (1000-dose vial, with 200ml mixed water), Batch: 20N041A-HSD 23.04.2022; Batch water: 20JB824-HSD 21.10.2022; Registration number: MRA-252. New 100%)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE ND (chai 1000 liều), Batch: C38078-HSD 27.07.2022; số ĐKLH: MRA-266. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE ND (bottle of 1000 doses), Batch: C38078-HSD 27.07.2022; DKLH number: MRA-266. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE ND DAY OLD (chai 5000 liều), Batch: C38012-HSD 202.07.2022; số ĐKLH: MRA-254. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE ND DAY OLD (bottle of 5000 doses), Batch: C38012-HSD 202.07.2022; DKLH number: MRA-254. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE SE (chai 1000 liều), Batch: C47907-HSD 15.09.2022, số ĐKLH: MRA-192. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE SE (bottle of 1000 doses), Batch: C47907-HSD 15.09.2022, DKLH number: MRA-192. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE 204 ND+IBD (chai 1000 liều), Batch: C38080A-HSD 03.09.2022; số ĐKLH: MRA-10. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE 204 ND + IBD (bottle of 1000 doses), Batch: C38080A-HSD 03.09.2022; DKLH number: MRA-10. 100% new)

- HS code 30023000: Vắc xin thú y GALLIMUNE 407 ND+ IB+ EDS+ ART; chai 1000 liều, Batch: C47918-HSD 24.03.2022, số ĐKLH: MRA-37. Mới 100% (Veterinary vaccine GALLIMUNE 407 ND + IB + EDS + ART; 1000-dose bottle, Batch: C47918-HSD 24.03.2022, DKLH number: MRA-37. 100% new)

- HS code 30023000: Thuôc thú y: Vắc xin ngăn ngừa các bênh truyền nhiễm ở chó, Canigen DHA2PPi/L, lọ 1 liều, (4800 UNA 4800 Lọ, Lot:84C6. HSD:06/2022, GCNLH Thuốc thú y số: 326/QLT-NK-17 ngày 04/04/2017. Mới 100% (Veterinary drugs: Vaccine to prevent infectious diseases in dogs, Canigen DHA2PPi/ L, 1-dose vial, (4800 UNA 4800 Vials, Lot: 84C6 HSD: 06/2022, GCNLH Veterinary medicine number: 326/ QLT- NK-17 on 04/04/2017. 100% new)

- HS code 30023000: Vắcxin thú y DHPPL,lọ 1 liều/1ml (1 lọ DHPP+1 lọ nước pha Lepto),Phòng bệnh virut Distemper gây ra trên chó,NSX:11/12/20, HSD:10/12/22, lot:120DPL17Z,Số ĐKLH: GGVK-41, mới 100% (Veterinary vaccine DHPPL, vial 1 dose/ 1ml (1 vial of DHPP + 1 bottle of Lepto water), Prevention of Distemper virus caused in dogs, NSX: 11/12/20, HSD: 10/12/22, lot: 120DPL17Z , Registration number: GGVK-41, 100% new)

- HS code 30023000: Vắcxin thú y DHPPL,lọ 1 liều/1ml (1 lọ DHPP+1 lọ nước pha Lepto),Phòng bệnh virut Distemper gây ra trên chó,NSX:10/12/20, HSD:09/12/22, lot:120DPL16Z,Số ĐKLH: GGVK-41, mới 100% (Veterinary vaccine DHPPL, vial 1 dose/ 1ml (1 vial of DHPP + 1 bottle of Lepto water), Prevention of Distemper virus caused in dogs, NSX: 10/12/20, HSD: 09/12/22, lot: 120DPL16Z , Registration number: GGVK-41, 100% new)

- HS code 30023000: Vắcxin thú y DHPPL,lọ 1 liều/1ml (1 lọ DHPP+1 lọ nước pha Lepto),Phòng bệnh virut Distemper gây ra trên chó,NSX:11/12/20, HSD:10/12/22, lot:120DPL17Z,Số ĐKLH: GGVK-41, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine DHPPL, vial 1 dose/ 1ml (1 vial of DHPP + 1 bottle of Lepto water), Prevention of Distemper virus caused in dogs, NSX: 11/12/20, HSD: 10/12/22, lot: 120DPL17Z , Registration number: GGVK-41, new 100% (FOC))

- HS code 30023000: Vắcxin thú y DHPPL,lọ 1 liều/1ml (1 lọ DHPP+1 lọ nước pha Lepto),Phòng bệnh virut Distemper gây ra trên chó,NSX:10/12/20, HSD:09/12/22, lot:120DPL16Z,Số ĐKLH: GGVK-41, mới 100% (FOC) (Veterinary vaccine DHPPL, vial 1 dose/ 1ml (1 vial of DHPP + 1 bottle of Lepto water), Prevention of Distemper virus caused in dogs, NSX: 10/12/20, HSD: 09/12/22, lot: 120DPL16Z , Registration number: GGVK-41, new 100% (FOC))

- HS code 30023000: Vaccine dùng ở trại chăn nuôi: HC-VAC (50 liều/lọ)- Nk theo GP 1138/TY-QLT ngày 24/07/2020, Lot: 320EHC09, HD: 06/2022, LOT: 320EHC17, HD: 12/2022 (Mục 32) (Vaccines used in livestock farms: HC-VAC (50 doses/ bottle)- Nk according to GP 1138/ TY-QLT dated 24/07/2020, Lot: 320EHC09, HD: 06/2022, LOT: 320EHC17, HD: 12/ 2022 (Section 32))