Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 42022900: GM003152901143137-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143141-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143654-0E0-13913/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152901143655-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301147127-0B0-21072/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301147708-0B0-21072/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156301148307-AB0-38297/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156401145485-AB1-32674/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156501145485-BD1-38315/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156501148307-BD0-38315/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147214-0B0-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147216-0B1-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601147307-0B0-21083/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148737-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148738-0B0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156601148738-AB0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701147214-EB0-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701148737-BB0-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003156701150080-0B1-38205/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160101144734-0P0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148875-0D1-34550/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148875-AB1-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148876-AD1-34550/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160201148876-CB1-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301148844-0Q0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301148845-0Q1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160301149676-0Q0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160401144545-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160401144734-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501145894-0P0-14227/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146809-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146810-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146810-AP0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146812-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 20*6*14 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160501146812-AP0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 20*6*14 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160601147286-0D0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160701141566-0F0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003160701141567-0F0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161601147663-AD0-40220/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161601149699-0D1-40220/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003161901145790-BF0-34/ Túi xách tay da bò(32x6x25)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003162101145790-BS0-20/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003162201146871-BT0-C007/ Túi xách tay da bò(25*12*25)#Nhãn hiệu:CLAUDIE PIERLOT (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172501129366-QA0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003172901145768-BA0-292/ Túi xách tay da bò(35*7*22)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173001145769-0B3-001/ Túi xách tay da bò(30*8*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(28*7*35)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173101145769-0A3-001/ Túi xách tay da bò(30*8*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173201145717-0A2-187/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173201145769-0A2-187/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173301145717-0A3-001/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173301145769-0A3-001/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173401145717-0A2-187/ Túi xách tay da bò(23*5*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003173401145769-0A2-187/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003174501143531-DA1-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003174601143531-DA0-187/ Túi xách tay da bò(26*6*28)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150186-0A2-309/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003185301150187-0A2-309/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224101139124-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224101139126-0A0-17868/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201144543-GA2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224201145312-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224301147798-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224501144294-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224601149595-0A2-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003224601149596-0A2-22078/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 28*15*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003239501149795-0F0-G023/ Túi xách tay da bò(25x5x20)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: GM003243401140911-JT0-B001/ Túi xách tay da bò(25*12*25)#Nhãn hiệu:CLAUDIE PIERLOT (xk)
- Mã HS 42022900: GM003306701150186-0C0-950/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003306701150187-0C0-950/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003312101132487-RC0-950/ Túi xách tay da bò(32*8*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003312701129366-QC0-950/ Túi xách tay da bò(30*7*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003322601145717-0C0-950/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003323301139371-PA0-309/ Túi xách tay da bò(31*7*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003323501141986-CA0-559/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003323701139371-PC0-950/ Túi xách tay da bò(31*7*20)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003337801148745-AA0-230/ Túi xách tay da bò(25*11*21)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003338001148745-BA0-001/ Túi xách tay da bò(32*8*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003359401144577-GA0-729/ Túi xách tay da bò(32*8*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GW7J19A342BA- Túi đựng sách hướng dẫn sử dụng xe C346 MCA, linh kiện lắp ráp cho xe Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: H0225-20/ Túi xách bằng vải cotton, hiệu SEIJO ISHII, cỡ 31*44.5*17cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0240-20/ Túi xách bằng vải cotton, hiệu SEIJO ISHII, cỡ 36*37*10cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0253-20/ Túi xách bằng vải cotton, hiệu SEIJO ISHII, cỡ 27*34.5*15cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0491R-20/ Túi xách bằng vải, hiệu SMART & FINAL, cỡ 35*55*17cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0508R-20/ Túi xách bằng vải, hiệu SMART & FINAL, cỡ 35*32*20cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0705- PSMART- 19/ Túi xách bằng vải, hiệu PRICE SMART, cỡ 43*64.5*20 cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0730/ Túi xách bằng vải 100% polyester, hiệu KEEP COOL, cỡ 43.5*53*23cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0751-LB/ Túi xách bằng vải polyester, hiệu KEEP COOL, cỡ 44*53*25cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0752-DB/ Túi xách bằng vải polyester, hiệu KEEP COOL, cỡ 44*53*25cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0754/ Túi xách bằng vải 100% polyester, hiệu KEEPCOOL, cỡ 42*52*22.5cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0782/ Túi xách bằng vải, hiệu TRADER JOE'S, cỡ 35.5*46.5*17cm (xk)
- Mã HS 42022900: H0785/ Túi xách bằng vải 100%polyester, cỡ 26*45.5/39*33.5/23.5cm (xk)
- Mã HS 42022900: H183BW Black/White/ Túi đeo chéo đựng điện thoại (xk)
- Mã HS 42022900: H183SD Deep Sea/ Túi đeo chéo đựng điện thoại (xk)
- Mã HS 42022900: Hàng quà tặng cá nhân: Túi bằng da nhân tạo, hiệu North Face, không model, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Túi xách (xk)
- Mã HS 42022900: HỘP ĐỰNG LOA BẰNG NHỰA,HIỆU DEVIALET,MODEL:PP235 (COCOON REACTOR BLUE),HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: I-BRI101P01-1/ Túi đựng máy đo tim (xk)
- Mã HS 42022900: I-ME182P10-4/ Túi xách tay (xk)
- Mã HS 42022900: I-ME184P08-1/ Túi xách tay (xk)
- Mã HS 42022900: I-SM105P06-5/ túi xách tay (xk)
- Mã HS 42022900: I-SM125P03-5/ túi xách tay (xk)
- Mã HS 42022900: ITEM NO. H0134/ Túi xách bằng vải 100%Polyester (TRADER JOE'S) (xk)
- Mã HS 42022900: K43151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: K431858/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: K50151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: KDY-0457/ Túi xách PVC giả da nhân tạo (xk)
- Mã HS 42022900: KDY-0458/ Túi xách PVC giả da nhân tạo (xk)
- Mã HS 42022900: KDY-0472/ Túi xách PVC giả da nhân tạo (xk)
- Mã HS 42022900: KIY007/ Túi HANZO SHOES KNAP SACK (xk)
- Mã HS 42022900: KIY008/ Túi WAIST POUCH-L (xk)
- Mã HS 42022900: KIY009/ Túi WAIST POUCH-S (xk)
- Mã HS 42022900: KIY010/ Túi BOTTLE POUCH-L (xk)
- Mã HS 42022900: KIY011/ Túi ARM POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: KIY012/ Túi SHOES KNAP SACK (xk)
- Mã HS 42022900: KIY013/ Túi SHOES KNAP SACK (xk)
- Mã HS 42022900: KIY014/ Túi SHOES KNAP SACK/BM (xk)
- Mã HS 42022900: KIY015/ Túi STAFF BAG (xk)
- Mã HS 42022900: KIY016/ Túi STAFF BAG/BM (xk)
- Mã HS 42022900: KIY017/ Túi SACOCHE (xk)
- Mã HS 42022900: KIY018/ Túi SACOCHE/BM (xk)
- Mã HS 42022900: KIY019/ Túi WAIST BAG (xk)
- Mã HS 42022900: KIY020/ Túi WAIST BAG/BM (xk)
- Mã HS 42022900: KIY021/ Túi GYM BAG (xk)
- Mã HS 42022900: KIY022/ Túi MULTI TOTE (xk)
- Mã HS 42022900: KIY023/ Túi MULTI BAG-S (xk)
- Mã HS 42022900: KIY024/ Túi WAIST POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: KIY025/ Túi WAIST BAG (xk)
- Mã HS 42022900: KIY026/ Túi COTTON TOTE (xk)
- Mã HS 42022900: KIY027/ Túi 2WAY TOTE BAG (xk)
- Mã HS 42022900: KIY028/ Túi SACOCHE (xk)
- Mã HS 42022900: KIY029/ Túi SACOCHE/BLACK GRAPHIC (xk)
- Mã HS 42022900: KIY603/ Túi T-HOUSE POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: L45151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: Laundry/Shoe Set/ Túi bằng lưới làm từ sợi polyester (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022900: M0010972 (VM0033964-EG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0012007 (VM0033964-0G0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0012007 [VM0032362-0G0]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0012564 (VM0033986)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0012564 (VM0033987)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0013941 [VM0032421]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014487 (VM0033986-EA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014487 (VM0033987)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014487 (VM0033988)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014591 (VM0033800)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014591 [VM0032361]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014591 [VM0032370]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014592 (VM0033800)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0014867 (VM0033968)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015021 [VM0032428]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015021 [VM0032429]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015022 [VM0032428]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015022 [VM0032429]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015323 (VM0033967)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015467 (VM0033976)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015467 (VM0033977)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015467 (VM0033978)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015468 (VM0033989)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015867 (VM0033812)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0015867 [VM0032354]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016160 (VM0033980)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016410 [VM0032419]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016410 [VM0032421]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016411 [VM0032422]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016411 [VM0032424]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016669 [VM0032414]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016669 [VM0032415]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016670 [VM0032414]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016670 [VM0032415]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016671 [VM0032419]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016671 [VM0032421]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016712 [VM0032420]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016745 (VM0032355)/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016746 (VM0032358)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016747 (VM0032357)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016762 (VM0033970-AG0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016767 (VM0033981)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016800 (VM0033965)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016800 [VM0032363-CG0]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016805 [VM0032361]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016805 [VM0032370]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M0016850 [VM0032363-BG0]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022900: M003501101141986-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 24*20*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003504001142794-JA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 13*13*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003504001149623-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*18*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003507401148745-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*10*6 (xk)
- Mã HS 42022900: M003516501144216-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003517101141986-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 24*20*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003518101143531-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 24*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003519501148745-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*10*6 (xk)
- Mã HS 42022900: M003520501149623-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*18*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526001141986-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 24*20*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526101139371-PC0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 24*20*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526701139892-BA1/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*35*14 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526701140163-BA1/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 31*40*15 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526801139892-BC0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*35*14 (xk)
- Mã HS 42022900: M003526901150187-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 26*35*12 (xk)
- Mã HS 42022900: M003531801145208-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003532001145208-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003532401142794-JA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 18*10*8 (xk)
- Mã HS 42022900: M003532701148745-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*8*6 (xk)
- Mã HS 42022900: M003533001143531-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003533201143531-DC0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: M003560501145267-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*35*11 (xk)
- Mã HS 42022900: M003694101142571-CB0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 23*17*10 (xk)
- Mã HS 42022900: M003694601148745-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 22*10*8 (xk)
- Mã HS 42022900: MAKE-UP HEROES EMPTY PURSE 20- Túi vải đựng mỹ phẩm 20x12cm02 dây ruy băng 20m hiệu Clarins mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: MATERNITY EMPTY CASE 2019- Túi vải đựng mỹ phẩm 25x20cm hiệu Clarins mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Mẫu túi thể thao đeo bụng 100% Polyester. Mã 3193A075.403. Hàng mới 100% Hiệu ASICS. (nk)
- Mã HS 42022900: MG2620-BlackOEB/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022900: MG2620-BrandyOEB/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022900: MG2620-CognacOEB/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022900: MG2643-BlackOEB/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022900: MG2661 BlackOEB/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42022900: MG2661 BrandyOEB/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42022900: MG2661 CognacOEB/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42022900: MG2787 BlackOEB/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: MG2787 OrangeOEB/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: MG2936 BlackOEB/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022900: MS-B3308-N/ Túi du lịch bằng vải Honeywell (35 * 24 * 5)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: MS-B3312-N/ Túi xách tay (82 * 25 * 34)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: MS-B3321-N/ Túi đeo (58 * 40 * 30) cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: MS-B3351-N/ Túi đeo (41 * 31 * 6) cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: MS-ED2253-20/ Túi y tế (96 * 90 *10)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: MS-ED3000-N/ Túi y tế (96 * 90 *10)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: N67151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: N671858/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: N70151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: N73151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: NB001/ TÚI JABR0601 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB002/ TÚI JABP0618 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB005/ TÚI JABL8231 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB007/ TÚI JABL9407 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB008/ TÚI JABL9718 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB012/ TÚI JABL8704 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB014/ TÚI JABR0606 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB015/ TÚI JABR0607 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB016/ TÚI JABR0654 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB017/ TÚI JABR0655 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB018/ TÚI JABT0622 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NB028/ TÚI NN7754N SHOULDER BAG BẰNG VẢI NYLON (xk)
- Mã HS 42022900: NB029/ TÚI NN7757N SHOULDER BAG-S BẰNG VẢI NYLON (xk)
- Mã HS 42022900: NB064/ TÚI JABR0605 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A3VWQRN8-TFVB201-001/ Ba lô vải CITY S3 PACK 24L- AP (47 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A46EN7D6-TFVBJ11LM1-001/ Túi xách bằng vải CITY COTTON TOTE-AP (43 x 40) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A46ENH2G-TFVBJ11LM1-001/ Túi xách bằng vải CITY COTTON TOTE-AP (43 x 40) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A46ENJK3-TFVBJ03DM1-001/ Túi xách bằng vải CITY COTTON TOTE-AP (43 x 40) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A46ENZCE-TFVBJ03DM1-001/ Túi xách bằng vải CITY COTTON TOTE-AP (43 x 40) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A49DYJK3-TFVBJ11LM1-001/ Ba lô vải KK CITY DAYPACK-AP (47 x 35 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A4NFFDW9-TFVBJ11LM1-001/ Túi vải KK SLING SACK- AP (29 x 21 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42022900: NF0A4NFFJK3-TFVBJ11LM1-001/ Túi vải KK SLING SACK- AP (29 x 21 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42022900: PP-463594-1/ Túi đựng bút dành cho học sinh bằng vải (xk)
- Mã HS 42022900: PPNWV-202001/ Túi xách thân thiện với môi trường- PP Non woven Shopping Bag (39*24*33.5)cm (xk)
- Mã HS 42022900: PU-538520-1/ Túi cầm tay bằng vải các loại (xk)
- Mã HS 42022900: PUNCH 727/ Túi xách vải hiệu Bree (18cm x 13cm x8cm) (xk)
- Mã HS 42022900: Q45151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CC_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 40MM, (hiệu Hermes)077725CC_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da bê (hiệu Hermes)047882CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da dê (hiệu Hermes)055476CK_66. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)075481CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: R02EII87 XHH/CAM GRAFFT/ Túi đeo vai (xk)
- Mã HS 42022900: R02EQI87 BWG/BLK/GUNMETAL/ Túi đeo vai (xk)
- Mã HS 42022900: R02III86 XHH/CAM GRAFFT/ Túi đeo thắt lưng (xk)
- Mã HS 42022900: R02IQI86 BWG/BLK/GUNMETAL/ Túi đeo thắt lưng (xk)
- Mã HS 42022900: R09151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: R92ADD38 0CA/CARROT/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: R92ADD38 BSV/BLACK/SILVER/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: R92ADD38 IND/INDIGO/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: R92ADD38 WHT/WHITE/ Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42022900: RUCK 15- BLACK/ Balo đeo vai mẫu 15, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: RUCK 15/ Balo đeo vai mẫu 15, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: RUCK 25/ Balo đeo vai mẫu 25, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: RUCK CABINE/ Balo đeo vai Ruck Cabin, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: S004108501148745-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 20*10*6 (xk)
- Mã HS 42022900: S004831601150785-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 23*30*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S004862201150177-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 25*34*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S004862501150178-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S004870001150177-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 23*30*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S004874901150177-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 25*34*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S004875201150178-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S004887101150936-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S010822401141028-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 25*20*3 (xk)
- Mã HS 42022900: S010822401141029-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 23*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010823001150132-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 30*35*15 (xk)
- Mã HS 42022900: S010826801141029-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 23*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010828501150412-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 25*12*6 (xk)
- Mã HS 42022900: S010828501150413-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 22*16*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010881101149595-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S010881101149596-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010886101149595-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S010886101149596-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010901501149602-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 40*43*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010905501149602-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 40*43*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010914401149608-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*22*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010914401149625-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010923801149608-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*22*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010923801149625-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010924901149608-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*22*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010924901149625-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010930101149772-MA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S010931101149772-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932801149608-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*22*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932801149625-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932901145190-VA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932901145804-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932901145805-JA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 37*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010932901145807-LA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*30*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S010933801147797-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010933801147798-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934001147797-QA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934001147798-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934701146708-TA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 10*10*5 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934701150772-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934901149080-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010934901149081-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010935901150115-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010935901150568-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010936401150732-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 37*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010936701149586-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010936701150191-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010936901146708-LA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 10*10*5 (xk)
- Mã HS 42022900: S010936901150772-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: REBECCA MINKOFF. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937201149586-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937301145190-WA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937301145804-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937601149586-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937601150191-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937801145190-XA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010937801145804-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010938001150191-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010938101149586-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010938101150191-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939001145805-KA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 37*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939201147797-PA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939201147798-QA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939401147797-MA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939401147798-TA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939501147797-KA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939501147798-VA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939601147797-NA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939601147798-PA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939801146589-VA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*11*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939801146592-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939801146593-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939901146589-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*11*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939901146592-WA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010939901146593-XA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S010940001149435-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 33*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010940101149618-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 30*34*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S010942101145190-SA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010942101145804-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*23*11 (xk)
- Mã HS 42022900: S010942101145805-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 37*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S010942101145807-MA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*30*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S010942401150110-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*30*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S010944801145807-NA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*30*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S010951401149608-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*22*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S010951401149625-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S010962001149434-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*23*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S011022501149595-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S011022501149596-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S011100201145190-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S011262201145790-FF0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: SANDRO. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011311201149107-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 21(H) x 26 (W) x 12 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011311201149107-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 21(H) x 26 (W) x 12 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011311401148316-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 24(H) x 33 (W) x 16 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011311501147334-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 16.8 (H) x 24 (W) x 5.4 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011311701150388-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 8.3 (H) x 11.9 (W) x 3.6 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011313101146683-MA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 34 (H) x 42 (W) x 20 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011313201150387-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 13.5 (H) x 20 (W) x 5 (D) (xk)
- Mã HS 42022900: S011313302042617-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 8(H) x 11.5(W) (xk)
- Mã HS 42022900: S011317001149563-0F0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: SANDRO. Hàng mới 100%. Size: 10*17*10 (xk)
- Mã HS 42022900: S011317901146467-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 27.5*21*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011318001148468-AA1/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 42*28.5*10 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331101148455-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 27.5*21*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331101148455-HO0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 27.5*21*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331201148205-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 33*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331201148205-HO0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 33*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331301148529-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 22*17.5*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331401148455-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 27.5*21*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331501148205-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 33*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331601148468-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 42*28.5*10 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331701148444-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 39*31*10 (xk)
- Mã HS 42022900: S011331801144894-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 31*16*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S011332001144894-0O0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 31*16*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S011332101144959-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 27.5*21*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S011332201149692-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 23*25*14.5 (xk)
- Mã HS 42022900: S011332301147862-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 42*28.5*10 (xk)
- Mã HS 42022900: S011332401147929-0O0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 23*15*6.5 (xk)
- Mã HS 42022900: S011333401148890-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 20*14*5 (xk)
- Mã HS 42022900: S011333701148890-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: KS. Hàng mới 100%. Size: 20*14*5 (xk)
- Mã HS 42022900: S011446501142825-RA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: MK. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01145190-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*825*40*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146589-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*11*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146589-VA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*11*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146592-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146592-WA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146593-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01146593-XA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*25*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147797-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147797-KA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147797-MA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147797-NA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147797-QA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*18*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147798-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147798-QA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147798-TA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147798-UA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01147798-VA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149434-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*23*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149435-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 33*42*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149586-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149586-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149586-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149586-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149595-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149595-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149595-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149596-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149596-DA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149596-EA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149602-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 40*43*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149602-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 40*43*17 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149625-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149625-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149625-FA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149625-GA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 22*20*824*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01149625-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 24*25*8 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01150110-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 25*30*12 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01150191-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01150191-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-01150191-BA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 20*20*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S011529001146589-WA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011529001146593-YA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011530301151083-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011531401149608-HA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011531901149596-JA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011532801149586-PA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011533501149080-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011533901150115-AA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011536101150110-CA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011536101150540-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011536101151234-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011558501149602-0A0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011558601139125-ZA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S011558601140342-TA0/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: POLO. Hàng mới 100%. Size: 36*30*16 (xk)
- Mã HS 42022900: S021858/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: S11022020-1/ Túi xách vải không dệt PP, size 28cm x 25cm x 15 cm, 43 gr/cái (Non woven PP shopping bag, size 28cm x 25cm x 15 cm, 43 gr/pc) (xk)
- Mã HS 42022900: S11022020-2/ Túi xách vải không dệt PP, size 35cm x 28cm x 17 cm, 53 gr/cái (Non woven PP shopping bag, size 35cm x 28cm x 17 cm, 53 gr/pc) (xk)
- Mã HS 42022900: S13151/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: S-137/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-141/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-3492/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-39937/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4593/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4595/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4597/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4600/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4716/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4720/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4761/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4763/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4779/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-4810/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-5100/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S511859/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: S-5475/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-5500/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-5603/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 28*33*14 (xk)
- Mã HS 42022900: S-5803/ BÓP, VÍ DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*15*9 (xk)
- Mã HS 42022900: S-5837/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S64/ Túi xách- SIDEWINDER MASK BAG (xk)
- Mã HS 42022900: S-6877/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6884/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6887/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 33*13*26 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6888/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 33*13*26 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6889/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6892/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 18*16*7 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6894/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-6910/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S771751/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: S-89102/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S951751/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC003050010/ Túi hộp màu đen làm bằng vải 100% Polyester, cỡ S, kích thước 20cm x 18cm x 8cm, nhãn SORD Accesorries Small (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC085060020/ Túi hộp màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 20cm x 12cm x 5cm, nhãn SORD Laser Range Finder Pouch V2 (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC110030010/ Túi hộp màu xanh lá làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 37cm x 6cm x 3cm, nhãn SORD Laplander Saw Pouch (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC219050010/ Túi hộp màu đen làm bằng vải 100% polyester, kích thước 11cm x 8cm x 3cm, nhãn SORD AXNE PNG- RADIO POUCH (MP50) (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC222050010/ Túi màu đen làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 20cm x 32cm, nhãn SORD SOFT-WTQ Horizontal Pouch (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC234060010/ Nệm vải màu xanh làm bằng vải 100% polyester, kích thước 145cm x 72cm LVG Roll Up Shooting Mat nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC244060010/ SAAC244060010 Bộ túi đựng dụng cụ màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, 1 bộ 5cái, kích thước 33/31/26/15/9cm x 22/12/10/10/8cm x 14/8/8/5/3cm Pack Organiser Insert Set nhãn:Sord (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC245060010/ Bộ túi đựng dụng cụ màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, 1 bộ 5cái, kích thước 33/31/26/15/9cm x 22/12/10/10/8cm x 14/8/8/5/3cm Pack Organiser Insert Set nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC246060010/ Túi vải màu nâu, làm bằng 100% Polyester, kích thước 29cm x 4cm, nhãn SORD Tripod Leg Covers (SET) (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC249350010/ Túi hộp màu xanh làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 14cm x 18cm LVG Mk1 Rectangle Rear Bag nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42022900: SAAC250350010/ Túi vải dắt bút làm bằng vải 100 polyester, kích thước 36cm x 17cm Ammo Wallet 40RD 7.62 nhãn hiệu: Sord (xk)
- Mã HS 42022900: SAAM053030010/ Túi hộp 30RD màu xanh lá làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 18cm x 8cm x 3cm, nhãn SORD 30RD Velcro (xk)
- Mã HS 42022900: SAAM102060010/ Túi hộp 10RD màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 26cm x 8cm x 3cm, nhãn SORD AICS 10RD Single (xk)
- Mã HS 42022900: SAAR004050110/ Túi cá nhân màu đen làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 30cm x 33cm, nhãn SORD NSW Tou Groin (xk)
- Mã HS 42022900: SABP005050010/ Túi du lịch màu đen làm bằng vải 100% Polyester, cỡ L, kích thước 90cm x 38cm x 22cm, nhãn SORD Dive Bag (xk)
- Mã HS 42022900: SACO016030011/ Túi vải màu xanh lá làm bằng vải 100% polyester, kích thước 30cm x 22cm, nhãn SORD Harris AN/PRC-158 Radio Backpack (xk)
- Mã HS 42022900: SAWA006060010/ Túi hộp màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 14cm x 8cm, nhãn SORD LVG Mk3 Can Bag (xk)
- Mã HS 42022900: SAWA007060010/ Túi hộp màu nâu làm bằng vải 100% Polyester, kích thước 14cm x 18cm, nhãn SORD LVG Mk1 Rectangle Rear Bag (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0204/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0307/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0582/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0585/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0593B/ BÓP, VÍ DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*15*9 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0597B/ BÓP, VÍ DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*15*9 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0704/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0710/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0770/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 20*17*2 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0786/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0789/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0790/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0792/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0793/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0805/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0831/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0832/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0843/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0851/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0942/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C0960/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 37*40*18 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C1027/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C1031/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C1068/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: S-C1092/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: SC17/ Túi rút- 1 CUP TREAT TOTE-01400, 100% NEW, LABEL: CHUCKIT (FARBIC) (xk)
- Mã HS 42022900: S-C1840/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ/ NHÃN HIỆU: COACH. Hàng mới 100%. Size: 34*28*13 (xk)
- Mã HS 42022900: SCML-583-00/ túi bỉm sữa màu đen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: SP002/ Túi vải 5299 PRO-TECT OXFORD MESSENGERBAG- NAVY (xk)
- Mã HS 42022900: SP004/ Túi vải 5315 PROTECT OXFORD WASHBAG- BLACK MIX (xk)
- Mã HS 42022900: SP010/ Túi vải 5413 PROTECT POCKET RUCKSACK- BLACK (xk)
- Mã HS 42022900: SP011/ Túi vải 7002 PROTECT OXFORD CROSS BODY- NAVY (xk)
- Mã HS 42022900: SP012/ Túi vải 7002 PROTECT OXFORD CROSSBODY- BLACK (xk)
- Mã HS 42022900: SP014/ Túi vải 7009 PROTECT XBODY KHAKI (xk)
- Mã HS 42022900: SP203/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3551 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.688$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP205/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3549 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 17.0696$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP206/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3547 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5436$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP209/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3550 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 15.086$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP216/ TÚI CÁC LOẠI BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3584 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5284$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP240/ TÚI CÁC LOẠI BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3553 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 16.454$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP246/ TÚI CÁC LOẠI BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3548 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.225$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP248/ TÚI CÁC LOẠI BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3555 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 11.533$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: SP297/ TÚI CÁC LOẠI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3512 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 9.462$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: Storebag/ Túi (xk)
- Mã HS 42022900: STORM-ED2253-N/ Túi y tế (96 * 90 *10)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: STORM-PIBS-N/ Túi đeo (134 * 33 * 10)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: T121760/ Túi Xách Da Bò, Hiệu: BRAHMIN (xk)
- Mã HS 42022900: TM002649201146111-CO0-104/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM002649301146111-CO0-104/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM002692001146111-CO0-104/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM002821301148638-0A0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM002821401148636-0A0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM002851801147650-FS0-K007/ Túi xách tay da bò(22*11*33)#Nhãn hiệu:CLAUDIE PIERLOT (xk)
- Mã HS 42022900: TM003014201401462-AJ0-23109/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003041501400132-AD0-27840/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003041501400132-BD0-23558/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042601400760-AD0-23558/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042601400760-BH0-23339/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042601400760-CD0-23560/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042601400760-DD0-24031/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042701401482-AF0-10050/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003042801201098-AH0-23292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003043201401473-AF0-10050/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003043301401477-BJ0-39694/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003043901401388-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003043901401388-BA0-54456/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044001400990-AF0-27812/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044001400990-BF0-42468/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044001400990-CJ0-23109/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044401401281-AJ0-10022/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044501407291-AJ0-24551/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003044801402081-AT0-39723/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003045001402083-AT0-39723/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003045401402059-AT0-54489/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003045601402001-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003052001401489-AD0-54480/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003052001401489-BC0-23879/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003052301400666-BJ0-24041/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003054001402061-AT0-35085/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003054201402063-AT0-42467/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003054301402065-AT0-42793/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003054401402066-AT0-39700/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003058801401471-AF0-23119/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059101401497-AJ0-54458/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059201401496-AJ0-39753/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059301401498-AF0-10073/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059401401491-AJ0-10073/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059501401492-AJ0-39753/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003059601401493-AJ0-39694/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003086401146131-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003086501146131-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003086701147953-AA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003086801147953-AA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003086901147953-AA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003087101147953-CA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003088001144894-0O0-497/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003088501148443-0O0-497/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003088801148443-0O0-497/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003088901148442-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003089301148444-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003089401148444-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003089701146131-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003089801146131-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003090101148444-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003090201148444-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003090401148724-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003090501148724-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003090701147955-BA0-276/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003093901146111-DA0-698/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003094001146111-DA0-698/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003094201148205-HA0-322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003094401148455-HA0-322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003094501148455-HO0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003094701148205-GA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095001148455-GA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095101148455-GA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095301148468-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095401148468-AA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095601148529-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095701148529-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003095901148205-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096001148205-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096201148455-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096301148455-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096501148529-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096601148529-FA0-108/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096801148468-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003096901148468-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003097401147498-AA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003098501401280-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003106401401096-AD0-23423/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003106501401099-AD0-23415/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003109501401499-AD0-39956/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003109601401500-AD0-39956/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003109901402087-AC0-39954/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110001402088-AC0-24491/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110101402089-AC0-24491/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110201402090-AC0-54490/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110301401399-AD0-23434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110401401398-AD0-23434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110501401395-AC0-54490/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110701407303-AC0-23859/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110801407304-AT0-42793/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003110901407305-AC0-23859/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111101402020-AF0-42788/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111101402020-BJ0-24551/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111301402107-AT0-23701/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111401402108-AA0-39982/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111501402109-AT0-23714/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111601402110-AT0-23701/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111701402111-AT0-23714/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003111901407302-AD0-23434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003113101401421-AD0-23423/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003113101401421-BD0-23437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122101401501-AC0-40141/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122101401501-BD0-40140/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122301407308-CJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122401401096-GD0-23437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122401401096-HD0-23487/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122501401096-AD0-23423/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122501401096-CC0-23807/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122601407311-AJ0-24551/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122901400434-AD0-23482/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003122901400434-BD0-23423/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123001400436-AD0-23415/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123201400990-AF0-27812/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123201400990-CJ0-23109/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123301407310-AA0-24551/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123501402120-AA0-40149/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123701401489-AD0-54480/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003123701401489-BC0-23879/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003124301402114-AT0-40146/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003124601400817-AT0-23650/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003124701400866-CD0-23423/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003128901407312-AA0-40156/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003148101401348-AJ0-37737/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003148501401104-BJ0-24551/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003148601401012-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003148701401346-AJ0-38047/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151601400849-DJ0-39695/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151601400849-EF0-39696/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151601400849-FJ0-40322/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151701400852-DF0-39745/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151801402123-AT0-40324/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003151901402124-AT0-40324/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003165101401398-AD0-23434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003165201401351-CJ0-37719/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003204401407315-AF0-10111/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003246201148158-AV0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU ALLSAINTS 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003246301147615-CL0-19888/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU ALLSAINTS 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003246501148410-0L0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU ALLSAINTS 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003247001149463-0L0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU ALLSAINTS 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003247101150005-0V0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU ALLSAINTS 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003339701147706-GA0-001/ Túi xách tay da bò(25*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: TM003370001400784-AT0-23700/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003415401145790-BF0-G023/ Túi xách tay da bò(35x5x29)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003415701143487-0B0-13/ Túi xách tay da bò(32x6x25)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003415801143573-0B0-10/ Túi xách tay da bò(25x5x20)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003415801143991-0B0-13/ Túi xách tay da bò(28x8x26)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003415901143562-AF0-207/ Túi xách tay da bò(28x8x26)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416001145102-0S0-10/ Túi xách tay da bò(30x7x26)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416101138540-CF0-207/ Túi xách tay da bò(28x8x26)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416402027956-MA0-44/ Bóp, ví da bò(10x2.5x11)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416601143427-AA0-20/ Túi xách tay da bò(32x6x25)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416701142819-0A0-20/ Túi xách tay da bò(32x6x25)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003416701144145-0A0-20/ Túi xách tay da bò(25x5x20)#Nhãn hệu:SANDRO ANDY (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434301402192-AJ0-93973/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434401402193-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434501402194-AJ0-93973/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434601402195-AJ0-41033/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434701402196-AJ0-37738/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434801402197-AJ0-23107/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003434901402198-AJ0-93973/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003435001402199-AJ0-37738/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003491701144734-ED0-40220/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003491901147286-0D0-13131/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003551101150770-0A0-091/ TÚI XÁCH TAY COTTON NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: TM003551201150768-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TM003551301150769-0A0-003/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0434-009-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0434-009, KT: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0434-028-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu be mã TR-0434-028, KT: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0434-034-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0434-034, KT: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0434-041-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0434-041, KT: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-006-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0435-006, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-009-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0435-009, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-009-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0435-009, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-028-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu be mã TR-0435-028, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-034-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0435-034, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-034-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0435-034, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-041-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0435-041, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0435-044-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu trắng mã TR-0435-044, KT: 340x280mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0436-009-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0436-009, KT: 360x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0436-041-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0436-041, KT: 360x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0526-003-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu cam mã TR-0526-003, KT: 500x400mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0526-009-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0526-009, KT: 500x400mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0526-044-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu trắng mã TR-0526-044, KT: 500x400mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0629-006-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0629-006, KT: 500x350mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0637-002-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đỏ mã TR-0637-002, KT: 350x210mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0637-002-COCACOLA-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu Đỏ mã TR-0637-002-COCACOLA, KT: 300*260mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0637-009-COCACOLA-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu Đen mã TR-0637-009-COCACOLA, KT: 300*260mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0667-002-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đỏ mã TR-0667-002, KT: 250x320mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0667-006-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0667-006, KT: 250x320mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0668-009-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0668-009, KT: 360x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0668-034-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0668-034, KT: 360x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0716-009-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0716-009, KT: 460x350mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0810-041-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0810-041, KT: 330x390mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0920-006-2 29.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0920-006, KT: 320x180mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0920-007-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu nâu mã TR-0920-007, KT: 320x180mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0920-009-2 11.05.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0920-009, KT: 320x180mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0931-002-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đỏ mã TR-0931-002, KT: 440x290mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0931-006-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0931-006, KT: 440x290mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0931-009-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0931-009, KT: 440x290mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 420292 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0939-002-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đỏ mã TR-0939-002, KT: 390x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0939-006-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã TR-0939-006, KT: 390x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-0940-009-2 19.06.20/ Túi vải PP không dệt màu đen mã TR-0940-009, KT: 430x400mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: TR-ZOZO TOWN 01PCS/PP-KT230-2 04.06.20/ Túi vải PP không dệt màu Đen mã TR-ZOZO TOWN (01PCS/PP)-KT230, KT: 535x370mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc Dép, để treo trang trí túi xách, bằng da bê và da bò (hiệu Hermes)080148CA_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI BA LÔ ADIDAS, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M30423, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng vải 600D PVC 100% Polyester, kích thước 44x42cm, mới 100%, 5 màu (Hãng sản xuất Phương Ngọc) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi bảo vệ máy tính xách tay mới 100% hiệu Dell Kit-Dell Pro Sleeve 14-S&P (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Charles & Keith màu hồng nắp gập, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-90680630, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI CHO ĐÁNH GOLF (B66450387). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: Túi cho nam giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 495562K5RLN1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Cocpit- phụ kiện dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42022900: Túi comfortpack- phụ kiện dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42022900: Túi Cross Body, hiệu Asos, 9263093 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi của máy vi tính xách tay (có quai đeo vai chất liệu simili) CASE BO ThinkPad 15.6” Basic Backpack (4X40K09936). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da bò mẫu (đã bị cắt). Nhãn hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da bò mẫu. Nhãn hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da Vespa-607046M0RVN, phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI DA, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đan 1 quai, màu nâu, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỂ MẮT KÍNH, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1310/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020,TK XUẤT 310455670710/CPNHANHHCM/13.APR.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐEO BỤNG, CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- TWP01. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: TWP01. NHÃN HIỆU: GIVI. (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo nữ, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo, hiệu: Modern Dayfarer, model: SlingBag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐEO CHÉO, NHÃN HIỆU: BALENCIAGA, MỚI 100% (KÈM HỘP QUÀ) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo.Nhà sản xuất: alpaka, Model: Bravo X Sling (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐEO HÔNG, CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- EA108B. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: EA108B. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo ngang hông bằng vải không dệt. Kích thước: đường chéo: (30-40)cm. Hiệu: OWOJNYIONG. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo nữ bằng vải tổng hợp, nhãn hiệu Michael Kors, màu trắng, mã: 30S0SOXN6B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo thắt lưng bằng nhiều chất liệu(60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 474293G02BN8992, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M40569, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI DU LỊCH BẰNG VẢI (xk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE LEATHER, mã N40251, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 30 của TK102888611340 (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI DU LỊCH MALACHITE GREEN TRAVEL CASE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI DU LỊCH MẪU QTY ALLPA 42L TRAVEL PACK (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút bằng vải nylon-FS BINDER POUCH PUT-50623, QC: (23.3*27.8)CM, #PO5418099545, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Extreme pen pouch 111146 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng chăn có mặt ngoài bằng nhựa được gia cố bằng vật liệu dệt bên trong nhiều màu; kích thước đường chéo (38-96)cm+/-10cm.NSX Shandong Xin Jia Yi.không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: túi đựng đàn/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi dụng đèn chụp hình, Carry bag light studio 76x26x26cm, dùng trong chụp hình, quay phim, hiệu Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- KS956BKIT. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: KS956BKIT. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐỒ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng đồ bằng vật liệu dệt, đường chéo 25cm+/-10%, hiệu: Travel. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐƯNG ĐỒ ĐỂ TRÊN NẮP BÌNH XĂNG XE MÁY LOẠI 15 LIT, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYETSER- XS307. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: XS307. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐỂ TRÊN NẮP BÌNH XĂNG XE MÁY LOẠI 4LIT, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- ST602B. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: ST602B. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐỒ GẮN ĐUÔI XE MÁY. CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- AH203. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: AH203. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐỒ HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN DU HỌC VỀ NƯỚC, KÈM PASSPORT VNM B4843754/11.JAN.2011, VÉ MÁY BAY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng đồ làm từ vải không dệt. PP NONWOVEN BAG- OVERLAND SHEEPSKIN- LONG GARMENT NWPP BAG- SIZE: W596.9MM X G114.3MM X H1499MM, đóng gói 50 chiếc/ hộp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng đồng hồ bằng giấy.Hiệu JDM.Hàng mới 100%.Code JDM-PN014-01 (nk)
- Mã HS 42022900: Tui đựng dụng cụ-1 mã RC417-0146-kt 180mm x 250mm, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tui đựng dụng cụ-2; mã RC417-0144- kt 305mm x 380mm, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng găng tay. Mã: GPB118. Dùng để đựng găng tay cao su cách điện và găng da. Nhà sản xuất Salisbury by Honeywell. Kích thước: 229x 508 mm, dùng cho găng tay 457 mm dài. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng gậy chơi gôn bằng PU- CADDIE BAG CB12006 9INCH MEN P.U 100%, hiệu Honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG LAPTOP TÊN SYSTEM WORK BAG- CHARCOAL, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng máy tính xách tay, hàng tặng kèm sản phẩm, mới 100% (F.O.C) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng Mỹ phẩm Chanel, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG NÓN BẢO HIỂM, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- THB01. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: THB01. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN MÁY TÍNH TÊN TECH KIT- LIGH GREY, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng quần áo bằng PU- BOSTON BAG BB12020 UNISEX P.U 100%, hiệu Honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng sào cho sào đo chiều cao mã SACOLA SLT-8/9, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI GẮN CẶP HÔNG XE MÁY, KHÔNG CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- EA101B. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: EA101B. NHÃN HIỆU: GIVI (1 CẶP 2 CÁI) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 473956K9GOT8861, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 621144GY5OG8563, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da- 89728200000- thương hiệu: ISSEY MIYAKE- ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY INSTIT 2020 TRAVEL BAG ()- (GIFT WITH PURCHASE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62034, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M63913, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%CALF LEATHER, mã M62048, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP85%COATED CANVASCOMP15%COWHIDE, mã M42906, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M30423, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M42265, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 475316KHN4C1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, chất liệu PU, mã 5479539C2ST8746, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI HỘP MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi JIMMY CHOO, mã: 14830711 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi làm từ vải cotton, kt 22x26cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi lạnh bằng vải 600D Polyester, kích thước: dài 33cm, rộng 12cm, cao 27cm, 5 màu, dùng đựng đồ, mới 100% (Hãng sx: Phương Ngọc) (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI LỚN- BIG BAG, FD926C. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI LƯỚI (xk)
- Mã HS 42022900: Túi mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Doc Case Small Camou Grey (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu (đã có chữ ký trên túi), 80% da bò 20% vải cotton, hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU BẰNG VẢI NHÃN HIỆU LESPORTSAC (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU BOSTON PXG (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu Coach/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu hiệu Coach (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu-- phụ kiện dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI MÀU TRẮNG- WHITE BAG, FD920C. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu, hiệu Asos, 9419672/ 9432289/ 9419671 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu, hiệu Vans, có đánh dấu sample trên túi (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MÂY (xk)
- Mã HS 42022900: Túi máy tính xách tay HP Essential Top Load Case (42960290/71089301) _H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nam,màu xám. Chất liệu 100% Nylon. Hàng mới 100%. Hiệu 11 by Boris Bidjan Saberi. Code VELOCITY2 11xO (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI NEW ERA SAMPLE (BOX PACK, WAIST BAG, SACOCHE) HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nhỏ dây rút vải dù màu xám (in chữ Freemie), 43 x 40 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nhỏ màu xanh, dùng để bỏ đồ trang điểm, hiệu 3CE X Disney, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI NHỎ- SMALL BAG, FD911C. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 11/12" BLK Hiệu Tucano BFM1112-BK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI PP (BẰNG VẢI KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 360 x 190 x 380 (MM) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi PVC hiệu Accessorize---Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi rút (Sling bags), polyester, WOVEN, MADE IN VIETNAM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi sách du lịch (Hàng đã qua sử dụng) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi sách học sinh bằng vải, không nhãn hiệu, kích thước 38*29*14cm, 50 cái/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi shopping bằng vải không dệt, NSX: Wenzhou Fly Craft Product, logo Sponde BOB, kích thước 25*35cm (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Sinh Vien Cu Thổ Cẩm Ak.tsvc không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI SLING- CHARCOAL, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5750-321 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5490-017 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Tote quai xách-249918 (KARINPIA, polyester, W19xD17xH12cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi từ nhiều chất liệu (60%CALF LEATHER, 40%COATED CANVAS), mã M30245, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (quà tặng) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (rỗng) dùng để đựng bút viết (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (Shopping bag,kích thước 30x25 cm,không in hình,in chữ,không thương hiệu) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải 100% cotton (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI A4 MÀU ĐEN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI A4 MÀU ĐỎ (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải bộ 3 cái phi 20cm không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải Canva,(Canvas bag "Gray color"), hàng sản xuất Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải Canva,Canvas bag 100% Cotton with printing, natural color,EAN: 2017170164454,"BRAND CASINO", hàng sản xuất Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải Canvas, kích thước 45x40x14cm, màu trắng, Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải canvas. Chất liệu: vải canvas màu đen 34g. Kích thước 45cm x 31cm x 12cn. Công ty sản xuất: INCOCO. (Hàng mới 100% sản xuất tại VN) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải cói 100% Jute, kích thước: 6'*12", hãng: Safavieh, mã: NF447N-212- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải cotton (Cotton bags). Mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI COTTON (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI ĐỂ ĐỰNG MẪU, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-3227/22.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI ĐEN CÓ IN CHỮ DESCE VÀ DẤU X MÀU VÀNG, SIZE NHỎ (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải đeo vai nữ, màu xanh, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải đựng đồ vệ sinh được dùng trong khách sạn, kích thước: 60x38x60cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải hiệu Bumble Crafts (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải hiệu Uniqlo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải không dệt (BAG BY NONWOVEN POLYPROPYLENE FABRIC)(73x73x43 cm),(50x50x50 cm). Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải không dệt 23x20cm Ref. A24443, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải không dệt 32x28cm Ref. A24446, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vải không dệt 45x35cm Ref. A24448, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Vải phủ nhựa PVC, AMAZON BAG AMAZON-PL5543, Color: Blue, Size: (400 x360 x200) mm, Hàng mới 100% VN (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI, MỚI 100%, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi vuông, kéo khóa trên, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vuông, nắp đằng trước, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách (giả da) dùng cho phụ nữ (24*16*5 cm), không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH AIGNER, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách- BAG- code: MU754E08BPL888,Chất liệu: 100% cotton,nhãn hiệu: Brandy Melville,họa tiết: sọc kẻ caro.Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu cotton (80% Cotton, 20% Cowhide), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M44990, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bắng chất liệu straw, mã 574429JCIHG8889, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (46% VISCOSE 30% POLYESTER 24% COTTON), mã 5753719JTST4173, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải giả da, kích thước 30x16cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải hiệu Herschel/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải. Chất liệu:100% Polyester. (Kích thước: 30cm x 15cm). Hàng không nhãn hiệu. (Hàng mới 100% sản xuất tại VN) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách các loại. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH CHO EM BÉ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER- AH202. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: AH202. NHÃN HIỆU: GIVI (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN393.Size: 21x8.5x15.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH DA MẪU HIỆU TORY BURCH (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH DA NỮ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách da-COACH: SMTH GRN DRMR TOP HANDLE BAG BEIGE-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách đan bằng lục bình sấy khô (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách đựng bóng dùng cho bóng dá (hàng mới 100%,nhãn hiệu: STAR) mã hàng: XT10147 (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH DÙNG CHO HỌC SINH, KÍCH THƯỚC 45 X 40 X 10CM, KHÔNG MODEL, HIỆU CASEIT, CHẤT LIỆU VẢI, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách dùng cho Laptop, Dell Essential Briefcase 15-ES1520C, 100% Polyester, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH GẮN XE MÁY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 421970KHNRN8642, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (80% Coated Canvas, 20% Cowhide Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M43986, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (90% Coated Canvas, 10% Cowhide), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M45280, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 524533K05NB8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP75%COATED CANVAS25%BULL CALF LEATHER, mã N41073, hiệu Louis Vuitton, đã sử dụng, sửa chữa theo đkbh trên HĐNK Sin/Hanoi: 131490 ngày 23/12/2019,mục số 16 của TKNK103067565160 (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da CROISSANT BAG hiệu GIA STUDIOS, mã GScroissantshort202002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da Louis Vuitton M40145 CANVAS, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130149 ngày 05/05/2014 thuộc mục hàng số 30 của TKNK100009908351 (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da SHOPPING BAG hiệu GIA STUDIOS, mã GSshoppingbag202002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU CHARLES & KEITH, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN,MỚI 100% KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-2838/01.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU MICHAEL KOORS, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU SOPHOS, DÒNG: PATAGONIA HALF MASS, MỚI 100%, HÀNG QUẢ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH LANDON CARRYALL MEDIUM L, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH LEATHER DUFFLE BAG, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu bằng polyester. Hàng mới 100% (Hàng mẫu không có giá trị thương mại) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu có đánh dấu sample, hiệu Vans (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách màu đen bằng da tổng hợp,Nhãn hiệu: Pull&bear. Hàng mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu nhãn hiệu Kate Spade (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu, hiệu KATE SPADE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu. Nhãn hiệu: Coach. Mã: 79609. Hàng mới 100%, đã có chữ ký trên túi (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách móc bằng sợi tổng hợp Mochila Market, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float gum sp 2.0, fabric, lining:100% nylon)(685034)(24x7x2)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam BURBERRY MENS BLACK GRAINY CROSSBOD, hiệu: BURBERRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NAM HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PM2-26320101-1, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NHÃN HIỆU YOKOHAMA, SẢN XUẤT THÁI LAN 100% POLYESTER (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit tenax leggero;lining:100% da cừu)(732485)(22x10)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(vit mufasa;lining:100% da cừu)(720154)(25x9.5x1), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ da công nghiệp PU, xưởng may Trọng Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ da PU, hiệu: MICHAEL KORS, model: 32S5GRLC1L-532. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ Hiệu OVS- Style no:883907 (PAPER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PW2-76390052, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ, hiệu Remonter (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ,90%polymethyl methacrylate 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6706/510 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ-Nhãn hiệu: Dior-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M957-Size:U-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0565JREY (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nylon, hiệu Hunting World (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay 100 % Nylon hiệu MLB, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 6032219U8YG9861, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay cá nhân 100% nylon, có in logo Fedex, là hàng quà tặng của cá nhân. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay chất liệu vải Nylon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da (100% Coated Canvas), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M44569, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay hiệu Charles & Keith mã 50270507 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (12 x 5 x 7.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002008BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mẫu, hiệu: KATE SPADE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ có quai đeo vai, mặt ngoài giả da, kích thước (15x25)cm, hiệu AiXiao, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, chất liệu da PU, hiệu: ALDO, model: 63693932. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 70% Polypropylene, 30% Cotton, mã hàng: 240845/WXB-AMAYI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, mặt ngoài giả da, kích thước (30x40)cm, hiệu LINXIABADU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ,chất liệu P.U giả da,kích thước đường chéo (10-50)cm+/-10cm.NSX: Quangzhou Vectra Leather Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2001A kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay từ nhiều chất liệu (60% Coated Canvas, 40% Cow Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M30411, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách thời trang mặt ngoài bằng da tổng hợp LACOSTE SSTRAP L SHOPPING BAG NF2587IR-B46 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu (40% Coated Canvas, 40% Calf Leather, 20% Cowhide), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M45269, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải (Vải Cotton) (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải chống nước, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải KT 45*39cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH VẢI NYLON 100% MỚI HIỆU TUCANO (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vi tính Dell Kit- Dell Pro Briefcase 14 PO1420C Fits most laptops up to 14" SnP, (21339564). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (B67871669). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY, PASSPORT (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1185/TTR-ĐTTHCPN/04.JUN.2020, TK XUẤT 310457253630/CPNHANHHCM/17.APR.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, hiệu: LOVE MOSCHINO, model: Heart stud cross body bag (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, mã CK6-10770392 BEIGE XS.html, hiệu Charles keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, MỚI 100% HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size M, hiệu Pedro, Mã hàng: PW2-6521004 (WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size S, hiệu Pedro, Mã hàng: PM2-26320100 (BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size XXS, hiệu Pedro, Mã hàng: PW2-65210005, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách. Mã: CK2-50781168. Nhãn hiệu: CK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách. Nhãn hiệu: ASOS. Mã: 9419696, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách/ (xk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M326-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0565OREY (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI, NHÃN HIỆU: AER, MODEL: DAY SLING 2, MỚI 100% (nk)
- - Mã HS 42022900: TÚI, NHÃN HIỆU: MM6 MAISON MARGIELA, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TUI/ Túi xách từ polyme etylen (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI-Chất liệu: 100% PAPER WOVEN- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: VD906 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI-Chất liệu: 88% PAPER 12% POLYESTER WOVEN- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: VF905 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi-da bò-COACH:CO PPBL FOLDOVER XBODY FLAT CROSSBODY BAG OXBLOOD-REF:87401-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi-da-COACH:CC SIG RIV EX PRKR SHOULDER BAG BLACK/MULTI-REF:29416-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi-da-COACH:MHTN CNVRTBLE SLM MS FLAT CROSSBODY BAG BLACK-REF:11039-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi-da-COACH:PWE CAM BAG CHALK-REF:29411-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi-da-COACH:PWE CHRL CAL MIDNIGHT SATCHEL BAG-REF:25137-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Túi-da-COACH:SIG LTH DNK LT ST COW LEATHER HANDBAG 1012 CREAM-REF:30427-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: TX01/ Túi xách- NARSKI MOVIE MINI BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX02/ Túi xách- VICTIM BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX03/ Túi xách- NAV-COM HOLSTER BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX04/ Túi xách- STOWSACK MOLLE COMPATIBLE ACCESSORY BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX05/ Túi xách- GROPER X FIREFIGHTER BACKPACK BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX06/ Túi xách- VICTIM SPECOPS BAG, NEW 100%, LABEL- NARGEAR (xk)
- Mã HS 42022900: TX07/ Túi xách- CAMPAIGN BAG, NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX08/ Túi xách- FIREBALL BAG, NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX09/ Túi xách- SIDEWINDER MASK BAG, NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX10/ Túi xách- SAW BAR COVER 28", NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX11/ Túi xách- SAW BAR COVER 20", NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX12/ Túi xách- SAW BAR COVER 24", NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: TX13/ Túi xách- SAW BAR COVER 24", NEW 100%, LABEL- TRUE NORTH (xk)
- Mã HS 42022900: VA LI, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG, KÈM VÉ MÁY BAY, PASSPORT (nk)
- Mã HS 42022900: VALI, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU TRAVIS MATHEW, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví bằng nam vải giả da, đường chéo <20cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví bằng sợi tổng hợp (26 x 2x 18) Cm JEAN PAUL GAULTIER Vest Fem Clutch GWP Level 4 (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-35cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay nữ bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-35cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay, 2 tông đỏ đen, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ HÀNG MỚI, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ví làm từ vải cotton, kt 18x15cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Ví làm từ vải Viscose, kt 11x17cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Ví nam bằng 60%CALF 40%FABRIC LINIG(100%RAYON)(733978), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ NAM HIỆU LACOSTE 100% COW LEATHER (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nữ bằng 60%LAMB LINING 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(733880), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nữ cầm tay bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-45cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví sọc cầm tay màu đen, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: VN9215134011077/ Túi xách tay (thể thao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: VN9215134011078/ Túi xách tay (thể thao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: VN9215134011079/ Túi xách tay (thể thao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: 02041265-0A1 (S0113475)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02041385-JA0 (S0113530)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02041385-KA0 (S0115053)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042078-0R0 [S0114370]/ Bóp Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042078-KA0 [S0114447]/ Bóp Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-0A0 [S0108290] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-AA0 [S0110849]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-MA0 [S0110934]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-PA0 [S0110846] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-QA0 [S0110944]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-RA0 [S0110938]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-SA0 [S0110945]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-TA0 [S0110941]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-UA0 [S0110939]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042099-VA0 [S0110936]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042114-0A0 [S0108290]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042114-HA0 [S0110846] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042115-0A0 [S0108290]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042115-GA0 [S0110846] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042404-BA0 (S0113475)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042404-DA0 (S0115055)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042423-0A0 [S0110924]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042423-AA0 [S0110926]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042424-0A0 [S0110924] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042424-AA0 [S0110926] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042425-0A0 [S0110924] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042425-AA0 [S0110926] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042427-BA0 [S0110931]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042429-0A0 [S0110924] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042429-AA0 [S0110926] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042711-0A0 [S0110869] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042711-AA0 [S0110870] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042711-BA0 [S0110875] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042715-0A0 [S0110931] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-0A0 [S0110934]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-AA0 [S0110944]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-BA0 [S0110938]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-CA0 [S0110945]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-DA0 [S0110941]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-EA0 [S0110939]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042716-FA0 [S0110936]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042717-0A0 [S0110861] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042718-0A0 [S0110931]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042820-0A0 [S0110849]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042821-0A0 [S0110849] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042826-0A0 [S0110869]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042826-AA0 [S0110870]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042826-BA0 [S0110875] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042827-0A0 [S0110869] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042827-AA0 [S0110870] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042827-BA0 [S0110875] / Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042828-0A0 [S0110861]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042846-0A0 (S0113475)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-0A0 [S0110934]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-AA0 [S0110944]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-BA0 [S0110938]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-CA0 [S0110945]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-DA0 [S0110941]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-EA0 [S0110939]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042860-FA0 [S0110936]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042893-0I0 [S0114406]/ Bóp bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42023100: 02042893-AA0 [S0114406]/ Bóp bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42023100: 02042953-0A0 [S0114537]/ Bóp Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042953-CA0 [S0114538]/ Bóp Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42023100: 02042958-0A0 (S0113530)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042959-0A0 (S0115055)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 02042960-0A0 (S0113414)/ Bóp bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 0510441T/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0510442T/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0510443T/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0510445T/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0510446T/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520310B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520312B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520314B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520315B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520316B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 0520318B/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 100051200 [VM0033958-0A0]/ BÓP bằng da hiệu CUYANA (xk)
- Mã HS 42023100: 101/ Ví nữ bằng da, thương hiệu TORINO (10.8 x 7.8cm). Giá gia công: 4.6USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 103/ Ví nữ bằng da, thương hiệu TORINO (10.5 x 7.5cm). Giá gia công: 4.1USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 1154 B4OOH,Ví nữ,Shell: Cow Leather, Trim: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 12070/ Ví đựng thẻ thương hiệu COACH bằng da (10.3 x 7cm) (xk)
- Mã HS 42023100: 12070MW/ Ví đựng thẻ thương hiệu COACH bằng da (10.3 x 7cm). Giá gia công: 3.63USD (xk)
- Mã HS 42023100: 12122/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (10.8x1x9.4cm), Giá gia công: 5.96USD (xk)
- Mã HS 42023100: 138086L/ Ví da bò thuộc 13x9x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 138106/ Ví da bò thuộc 19.5x11.5x3 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 138115/ Ví da bò thuộc 18x3x10 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 138144/ Ví da bò thuộc 19.5*3.5*11 (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 150078/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU: AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 150361/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU: AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 1507198/ Ví da bò thuộc 10x8x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1507223/ Ví da bò thuộc 12,5x9,5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1509707/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 12x2x6,5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 151058/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU: AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 151840/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 152232/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 152735/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156018/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156182/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156193/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156226/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156240/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156246/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156263/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156299/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 156687/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42023100: 1815070/ Ví da bò thuộc 23*16.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817271/ Ví da bò thuộc 10.5x2.5x8cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817287/ Ví da bò thuộc 10.5x7.5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817517/ Ví da bò thuộc 12*10*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817520L/ Ví da bò thuộc 12x9.5x2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817544/ Ví da bò thuộc 13x10x2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817550/ Ví da bò thuộc 10.5x9x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1817567L/ Ví da bò thuộc 10x9x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1818104/ Ví da bò thuộc 10x4x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 1819573L/ Ví da bò thuộc 12x5x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 2020265001/ Ví da bò (COW LEATHER KEY CASE) (xk)
- Mã HS 42023100: 2020265002/ Ví da bò (COW LEATHER WALLET) (xk)
- Mã HS 42023100: 2020265003/ Ví da bò (COW LEATHER WALLET) (xk)
- Mã HS 42023100: 2020265004/ Ví da bò (COW LEATHER WALLET) (xk)
- Mã HS 42023100: 2020265005/ Ví da bò (COW LEATHER WALLET) (xk)
- Mã HS 42023100: 230038/MXW-AYTEAM Ví nam 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 230410/WXL-CLAUS Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 230736/MXW-KRASPA Ví nam 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 241501/WXL-VIVAAH Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242745/WXL-ALLEXAA Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242884/WXL-LIVII Ví nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242888/WXL-LLILIE Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE COATED LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 2855/ Ví da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42023100: 2961/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (17.5x12x2.3cm), Giá gia công: 4.45USD (xk)
- Mã HS 42023100: 2980/ Ví đựng thẻ thương hiệu COACH bằng da (10.3 x 7cm), Giá gia công: 2.38USD (xk)
- Mã HS 42023100: 3057010/ Ví da bò thuộc 10.5x9cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3057117/ Ví da bò thuộc 12x10cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3057144/ Ví da bò thuộc 12.5x9.5x2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3057220/ Ví da bò thuộc 12x9cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3057387/ Ví da bò thuộc 10x9cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 308106/ Ví da 19.5*11.5*3 cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 308106/ Ví da bò thuộc 19.5*11.5*3 cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 32610 B4NQ6,Ví nữ,Shell:Cow Leather,Trim:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 32F0AJ6D0O [VM0032055]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0AJ6W4O [VM0032034-BE0]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0LJ6D1L (VM0033201)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0LJ6T3E [VM0033538]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0LT9D1T (VM0033147)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0SJ6D0O (VM0032056)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F0SJ6W4O (VM0032064-CB0)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F7GF6D0B [VM0029698]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F7GF6E4E [VM0032819]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F9GJ6D0L (VM0032855)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F9GJ6D0L [VM0029390]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32F9GJ6D0L [VM0029700]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32H6GM9F3L [VM0029391]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32H9G06T3L [VM0028875]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32S0GT9D1L (VM0032788-LA0)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0G06T3O [VM0029232]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6D0O [VM0029221]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6D0R [VM0029226]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6M7O [VM0029218]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6P1U [VM0029220-GA0]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6T3O [VM0029218]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6T8U [VM0029219]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6W4L [VM0029231]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GJ6W4O [VM0029227]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GT9U1B [VM0029237]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T0GT9U2B [VM0029238]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GAFW4L (VM0032834)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GAFW4L [VM0028871]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GAFW4L [VM0029393]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GM9P0L (VM0032834)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GM9P0L [VM0029390]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GM9P0L [VM0029700]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T7GM9P1V [VM0029614]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T8GF5C1L [VM0029211]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T8GF5C1L [VM0029388]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T8TF6P1L (VM0032849)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T8TFDW4L (VM0032825)/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T9GF5C0L [VM0028863]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T9GF6T3B [VM0029348]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 32T9GF9M3B [VM0029367]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 3348586/ Ví da bò thuộc 13*11*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3366/ Ví đựng thẻ thương hiệu COACH bằng da (10.3 x 7cm), Giá gia công: 3.39USD (xk)
- Mã HS 42023100: 35F8GTVW0B [VM0027591]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 35F8STVW0B [VM0027592]/ BÓP bằng da hiệu Micheal Kors (xk)
- Mã HS 42023100: 3607278/ Ví da bò thuộc 10.5*8.5*2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3608222/ Ví da bò thuộc 12*10*4cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3608278/ Ví da bò thuộc 14.5*10*3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 380/ Thẻ đeo da bò (10.5 x 7.1 x 0.2) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 380-ST/ Dây treo thẻ da bò (17,5x 0,8x0.3)cm (xk)
- Mã HS 42023100: 381/ Ví da bò (11.5 x 7.5 x 1) Cm (xk)
- Mã HS 42023100: 3857010/ Ví da bò thuộc 11x9x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857144/ Ví da bò thuộc 13x10x2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857220/ Ví da bò thuộc 12x9,5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857223/ Ví da bò thuộc 12x9,5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857387/ Ví da bò thuộc 10x9x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857394/ Ví da bò thuộc 9.5x8x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3857412/ Ví da bò thuộc 11,5x9x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3858101/ Ví da bò thuộc 8*9.5*1 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3858104/ Ví da bò thuộc 10*4*1 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3858134/ Ví da bò thuộc 15*2*10.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3859073/ Móc đeo chìa khóa da bò thuôc 12*5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3859707/ Móc đeo chìa khóa da bò thuôc 6.5*12cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 3-KFN501/ VÍ DA BÒ THUỘC (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42023100: 432754174010/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (10.8 x 7cm), Giá gia công: 2.74USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432754174015/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (9.53 x 10.2cm), Giá gia công: 2.82USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432754175010/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (11.11 x 7 x 1.6cm), Giá gia công: 4.29USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432754175015/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 25 x 5.72cm) (xk)
- Mã HS 42023100: 432754176010/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (9.53 x 10.2cm), Giá gia công: 4.85USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432757003005/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (19 x 10 x 2.5cm), Giá gia công: 4.98USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432772600003/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (13 x 8.5 x 0.8cm), Giá gia công: 2.57USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432783321010S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432783321011S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432783321012S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432783322010S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432783322011S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432783322012S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432787741009S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432787741010S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432787741011S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432787761001/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (11 x 8 x 0.3cm), Giá gia công: 1.85USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432787761002/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (11 x 8 x 0.3cm), Giá gia công: 1.85USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432798596002/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.3 x 9.4cm), Giá gia công: 1.99USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802900002/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (15.24 x 10.54cm), Giá gia công: 6.32USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802905003/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (10.2 x 13cm), Giá gia công: 5.07USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802915002/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (10.8 x 8.7cm), Giá gia công: 2.63USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916003/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (10.8 x 7cm) (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916004/ Ví đựng thẻ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (10.8 x 7cm), Giá gia công: 2.89USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916009S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916010S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916011S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916012S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916013S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802916014S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802917003/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 9.53cm), Giá gia công: 5.68USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802917004/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 9.53cm), Giá gia công: 5.68USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802917009S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802917010S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802917011S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432802918002/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (20 x 9.5cm), Giá gia công: 6.52USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802922001/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12 x 10.2cm), Giá gia công: 5.91USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802927001/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (15.24 x 10.2cm), Giá gia công: 3.89USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802927002/ Ví nữ thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (15.24 x 10.2cm), Giá gia công: 4.05USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802933003/ Ví thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.38 x 10.2cm), Giá gia công: 4.7USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432802933004/ Ví thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (12.38 x 10.2cm), Giá gia công: 4.7USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432814312006S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432814312007S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432819498002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824894001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824895001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824895002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824895003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824895004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896005S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824896006S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824897001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898005S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824898006S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824899001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824899002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824899003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824899004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824900001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902005S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824902006S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824903001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824903002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824903003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824903004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432824913001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824913002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824914001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824914002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824914003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824914007S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824914008S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824915001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824915002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824916001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824916002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824916003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824916007S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432824916008S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (12x8cm). Giá gia công: 1.21USD (xk)
- Mã HS 42023100: 432825031001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825033001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825035001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825036001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825038001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825038002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432825038003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832317001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832317002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832317003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832318001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832318002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832318003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832319001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832319002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832319003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832320001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832320002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832321001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832321002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832321003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832322001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832322002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832323001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832323002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832323003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832598001S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832598002S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832598003S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832598004S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 432832598005S/ Ví nữ bằng da, thương hiệu RALPH LAUREN (13x10cm). Giá gia công: 1.42USD. (xk)
- Mã HS 42023100: 469338-BTY7N-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 4807/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (11 x 7.9cm). Giá gia công: USD (xk)
- Mã HS 42023100: 485631-BTY0U-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 50280670/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50280711/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50434865/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50437533/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50437544/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50438980/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50438990/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50439011/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441029/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441030/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441033/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441034/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441043/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441072/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441081/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441091/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441092/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 50441093/ Ví Da Bò, Hiệu: HUGO BOSS (xk)
- Mã HS 42023100: 529887-C9H0U-1000: Ví, chất liệu LAMBSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 529981-0SX0E-1000: Ví, chất liệu LAMBSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 529981-C9H0U-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 57841MW/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (11 x 7.3cm). Giá gia công: 3.86USD (xk)
- Mã HS 42023100: 585508T/ Ví đựng tiền xu bằng da 9x16x3.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587052T/ Ví da bò thuộc 12*9.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587075L/ ví da bò thuộc 12.5x10.5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587121T/ Ví da bò thuộc 13.5x10.5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587142L/ Ví da bò thuộc 13.5x11x.1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587430/ Ví da bò thuộc12x10cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587712/ Ví da bò thuộc 11*2*8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587717/ Ví da bò thuộc 12.5*2*9.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587720/ Ví da bò thuộc 12*2*9.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587744/ Ví da bò thuộc 13*2*10cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587750/ Ví da bò thuộc 11.5*9*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587775/ Ví da bò thuộc 11.5x 9.5x2.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 587787/ Ví da bò thuộc 10.5*8.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 588309/ Ví da bò thuộc 20*13*1.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 589073/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc13*8.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 607603-02G0W-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 61075/ Ví Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 620280-BOW91-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 620280-BOW91-9207: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 64041A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: 64048A/ hop treo chia khoa (bang da) (xk)
- Mã HS 42023100: 64057A/ hop treo the/card (bang da) (xk)
- Mã HS 42023100: 64066/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: 67306/ Ví Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 71957/ Ví Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 71959/ Ví Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 74881 [VM0032599-0A0]/ BÓP bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42023100: 74902/ Ví Da Bò, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7500/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7501/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7502/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7506/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7507/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 75-7510/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: 7581/ Ví nam da bò (12.0*10.0*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7583/ Ví da bò (11.0*7.5*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7584/ Ví dài da bò (20.2*13.0*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7585/ Ví nhỏ da bò (13.0*10.5*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7586/ Ví card da bò (10.5*7.0*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7587/ Ví nam da bò (11.0*10.0*1.5) cm (xk)
- Mã HS 42023100: 7588/ Ví lớn da bò (20.0 x 11.5 x 2.0) Cm (xk)
- Mã HS 42023100: 8219102-00511CC/ Ví da bò (10.2 x 7.1 x 1.5) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: 8219102-00514WA/ Ví nhỏ da bò (11.2 x 8.7 x 1.5) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: 8219102-00515WA/ Ví card dây kéo da bò (11 x 8 x 1.5) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: 867/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (11 x 7.3cm), Giá gia công: 3.7USD (xk)
- Mã HS 42023100: 89680/ Ví đựng thẻ thương hiệu COACH bằng da (6.4 x 10.2cm), Giá gia công: 1.73USD (xk)
- Mã HS 42023100: 912209/ Ví da bò thuộc 23x2x13cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 915508/ Ví đựng tiền xu da bò thuộc 9x16x3.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917020N/ Ví da bò thuộc 13*10.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917020T/ Ví da bò thuộc 13*10.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917022/ Ví da bò thuộc 13.5*10.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917038/ Ví da bò thuộc 10.5*13*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917041T/ Ví da bò thuộc 13.5*10.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917042/ Ví da bò thuộc 10*11*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917086/ Ví da bò thuộc 10*9*2.8cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917101T/ Ví da bò thuộc 9*10*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917130/ Ví da bò thuộc 7.5*4.5*1cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917142T/ Ví da bò thuộc 14*10.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917144/ Ví da bò thuộc 13.5*10.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917165/ Ví da bò thuộc 10*12.5*2cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917172/ Ví da bò thuộc 12*10*3.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917173N/ Ví da bò thuộc 11*8*2.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917178/ Ví da bò thuộc 10.5x1.5x9.5 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917189/ Ví da bò thuộc 9.5x10.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917197/ Ví đựng cardvísit da bò thuộc 14*11 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917206/ Ví da bò thuộc 10*12*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917220L/ Ví da bò thuộc 12.5*10*2cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917349L/ Ví da bò thuộc 10.5*15*1cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 917410/ Ví da bò thuộc 12.5*10*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918013/ Ví da bò thuộc 9.5*12.5*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918021/ Ví da bò thuộc 18.5*11*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918035T/ Ví da bò thuộc 13.5*10.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918038T/ Ví da bò thuộc 10.5*13.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918086N/ Ví da bò thuộc 11*14*2cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918092/ Ví da bò thuộc 13*9.5*5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918101/ Ví da bò thuộc 9*10.5*1.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918104/ Ví da bò thuộc 11*15*3.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918106L/ Ví da bò thuộc 20*11*5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918144T/ Ví da bò thuộc 20*12*1.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918150T/ Ví da bò thuộc 18*10.5*3cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918175/ Ví da bò thuộc 12x9x3x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918185/ Ví da bò thuộc 13*12*1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 918406/ Ví da bò thuộc 20*12*5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 919 L3Y,Ví nam, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 919073L/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 13*8*1.5cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 919175/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 1.5*15 cm cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 919705/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 12.5*8.5*2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 919724T/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc15*8*3.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 919725/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 14x8x1 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 938106/ Ví da bò thuộc 18,5x10,5x2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9405062/ Ví đựng tiền xu bằng da bò thuộc 7.5*7.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9405062L/ Ví đựng tiền xu bằng da bò thuộc7.5*7.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9405092/ Ví đựng cardvisit bằng da bò thuộc 10x6,5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407003/ Ví da bò thuộc 17.5x9cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407005/ Ví da bò thuộc11,5x9x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407018/ Ví da bò thuộc 13x9.5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407020/ Ví da bò thuộc 12x9.5x1cm (hàng mới 100%0 (xk)
- Mã HS 42023100: 9407022/ Ví da bò thuộc 12.5*9.5*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407034/ Ví da bò thuộc 11x8 x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407039L/ Ví da bò thuộc 13x10x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407041/ Ví da bò thuộc 12.5x 9.5x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407052/ Ví da bò thuộc10.5x8.5x3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407075/ Ví da bò thuộc 11.5x9.5x2.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407084/ Ví da bò thuộc 9.5x9x2.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407086/ Ví da bò thuộc 10*9*2.8cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407101/ Ví da bò thuộc 11x9x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407130/ Ví da bò thuộc7,5x4x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407144/ Ví da bò thuộc 13*10*2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407220/ Ví da bò thuộc12x9,5x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9407455/ Ví da bò thuộc 13,7x10x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408013/ Ví da bò thuộc 12.5*9.5*2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408020/ Ví da bò thuộc 12.5x9.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408021T/ Ví da bò thuộc 17,5x10x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408028/ Ví da bò thuộc 11*17*1 m (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408035/ Ví da bò thuộc 12.5x9.5x1 cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408037/ Ví da bò thuộc 9,5x13x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408086L/ Ví da bò thuộc13*9*1cm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408092/ Ví da bò thuộc 1x8x5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408101L/ Ví da bò thuộc 9*10.5*1.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408144L/ Ví da bò thuộc 19x11x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408159/ Ví da bò thuộc 12.5x9x3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408159T/ Ví da bò thuộc 12.5x9x3cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408273/ Ví da bò thuộc 13x2x9.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408315/ Ví da bò thuộc18x11x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408472/ Ví da bò thuộc 10.5x2.5x9.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9408497/ Ví da bò thuộc 19.5x10x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9409071/ Móc chia khóa da bò thuộc7x10x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9409073/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 12x7x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9409074/ Móc chia khóa da bò thuộc10x7x1cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9409707/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 12.3x2x7cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9409745/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 3x10x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9438129/ Ví da bò thuộc 11x10.5x2cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9495288/ Ví đựng tiền xu bằng da bò thuộc 13x4.5x8cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9498105/ Ví da bò thuộc 15x10x2.5cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9498106/ Ví da bò thuộc 18,5x10,5x2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9498124/ Ví da bò thuộc 11x9.5x2cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9507591/ Ví da bò thuộc 10.7x8x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9507592/ Ví da bò thuộc 11x8x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9507593/ Ví da bò thuộc 10.5x8*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9515292/ Ví đựng tiền xu bằng da bò thuộc 8*7.5*1cm (hàng mới 100%0 (xk)
- Mã HS 42023100: 9515294/ Ví da bò thuộc 8.5x3x1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9515295/ Móc đeo chìa khóa da bò thuộc 7x2x6.5cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: 9518106/ Ví da bò thuộc 18,5x11 cm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42023100: AAE0422/ Ví da loại PCL Origami Stars Calf Métal (xk)
- Mã HS 42023100: AC-711A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: AC-712A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACPM-581A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACPM-582A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACPM-583A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACPM-584A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACPM-585A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: ACVS-580-00/ Đai phụ kiện màu đen (1 hộp 2 chiếc), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: ACVS-584-00/ Đai phụ kiện màu xám (1 hộp 2 chiếc), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: AH16-02/ Ví da bò nữ (1.5 s/f da bò đã thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: AH20-AAB0098/ Ví da loại D Pochette Multifonctions Astral (xk)
- Mã HS 42023100: AH20-AAE0404/ Ví da loại Brillant Charms Chaine Box Calf Studs (xk)
- Mã HS 42023100: Bao da cứng cho máy bộ đàm cầm tay sử dụng tromg viễn thông, chất liệu da tổng hợp, PN: PMLN7195A, HSX/Nhãn hiệu: Motorola, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: BAO DANH THIẾP NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77030036 (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại Aster P màu hồng, chất liệu da bê, thương hiệu Vertu, mã 0720857, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại bằng da thuộc/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Phone Wrap Case of, Cow Split Leather/ 8ARU6860098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại từ nhiều chất liệu COMP60%CALF LEATHERCOMP40%COATED CANVAS, mã M69094, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Phone Wrap Case of, Cow Split Leather/ 8ARU6960098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)077742CA_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: BB06/ Ví da Style No: 100011187 Gold (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: BB07/ Ví da Style No: 100011189 Silver (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A3W03/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A3W07/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4M11/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4M12/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4M21/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4T05/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4T06/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE06A4T07/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A3M19/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A3M23/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A3M26/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A3M29/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4M51/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4M52/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4T12/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4T13/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4T14/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BE07A4T15/ VÍ BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42023100: BÓP ĐỰNG VIẾT-Chất liệu: 80% Polyurethane, 10% Nylon, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 132099. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bóp, ví chất liệu da bò thuộc. kích thước (10cm x 8cm x 2cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: C0848MW/ Ví nữ thương hiệu COACH bằng da (10.5cm x 7.1 cm). Giá gia công: 2.7USD (xk)
- Mã HS 42023100: CM-0092-B-001/ Ví da/ CM-0092-B-001/ Thương hiệu Camper- NAVEEN SMALL WALLET (xk)
- Mã HS 42023100: CM-0092-B-001-1/ Ví da/ CM-0092-B-001-1/ Thương hiệu Camper- NAVEEN SMALL WALLET (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-1/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-1 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-2/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-2 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-3/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-3 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-4/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-4 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-5/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-5 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-6/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-6 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-7/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-7 (xk)
- Mã HS 42023100: DA163-8/ Ốp lưng điện thoại bằng nhựa bọc da DA-163-8 (xk)
- Mã HS 42023100: DBVSS01/ Ví nữ bằng da thương hiệu DEBORAH (12.3 x 10.2cm). Giá gia công: 4.3USD. (xk)
- Mã HS 42023100: DC155/ Da bò thuộc đã cắt sẵn và phụ kiện dạng bộ(đinh tán, khóa gài,) (nk)
- Mã HS 42023100: DM-490/ Ví da cá sấu (20*10*3)cm (Crocodulus Niloticus) (Cites: 201738S) (xk)
- Mã HS 42023100: DM-490P/ Ví da trăn (20*10*3)cm (Python reticulatus) (Cites: 201981S) (xk)
- Mã HS 42023100: DM-907/ Ví da trăn (20*10*3)cm (Python reticulatus) (Cites: 201981S) (xk)
- Mã HS 42023100: DRDSS02/ Ví nữ bằng da thương hiệu DEBORAH (10.95 x 10.2cm). Giá gia công: 4.36USD. (xk)
- Mã HS 42023100: E-1/ Ví da bò (19.5*10.5*3.0) cm (xk)
- Mã HS 42023100: E-2/ Ví da bò (13.0*10.0*4.0) cm (xk)
- Mã HS 42023100: E-6/ Ví da bò (20.0*10.5*2.0) cm (xk)
- Mã HS 42023100: EA-MI-014/ Ví Da Bò (Hàng mới 100% kích thước 9*14.5cm) (xk)
- Mã HS 42023100: EC0FPN421BK/ Ví da bò (11.3 x 9.6 x 2) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: EC0FPN422BK/ Ví da bò (11.3 x 9.6 x 2) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: EC0FSB301BK/ Ví da bò (11 x 9 x 1.5) Cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0001B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0002B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0003B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0004B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0005B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0006B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0007B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0008B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0009B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0010B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0011B/ Vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0013BB/ hop treo chia khoa (bang da) (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0014B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0015B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0016B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0017B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0018B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EP-0020B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: EW 04- 01/ Ví da bò- EW 04- 01 (11.5 X 9.0 X 2.0 CM) (xk)
- Mã HS 42023100: EW 04- 02/ Ví da bò- EW 04- 02 (14.0 X 9.5 X 2.0 CM) (xk)
- Mã HS 42023100: EW 04- 03/ Ví da bò- EW 04- 03 (14.0 X 9.5 X 2.0 CM) (xk)
- Mã HS 42023100: EW 04- 04/ Ví da bò- EW 04- 04 (19.5 X 9.5 X 2.0 CM) (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-16000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WO507, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-62002/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WOS0260, Đơn giá gia công 4.67 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-63000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WO0285, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-68000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WO0219, Đơn giá gia công 9.62 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-71001/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WOSTR0507, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-73000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WO0280, Đơn giá gia công 9.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-0925-86000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WOSTC0507, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1105-07000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 9Y507, Đơn giá gia công 9.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1105-20A00/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 9Y329, Đơn giá gia công 5.99 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1105-78000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WFLRA3077, Đơn giá gia công 8.89 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1105-88000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 9Y1407, Đơn giá gia công 4.77 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1511-13000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 0T0126, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1511-24000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 0T0164, Đơn giá gia công 10.48 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1511-37000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 0T0195, Đơn giá gia công 8.17 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1617-09000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WCONC0189, Đơn giá gia công 7.94 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1644-45000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style 9Y0195, Đơn giá gia công 8.17 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1735-79000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style ZR0233, Đơn giá gia công 5.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1818-34000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WNLRA3077, Đơn giá gia công 9.82 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-21000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC0126, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-21A00/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC0126, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-22000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC0260, Đơn giá gia công 4.67 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-23000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC0507, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-23A00/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC0507, Đơn giá gia công 9.26 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F07-1925-24000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style WPEBC1106, Đơn giá gia công 8.62 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F11-1901-01000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style J86, Đơn giá gia công 4.6 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F11-1901-44000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style S16, Đơn giá gia công 5.34 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: F11-1908-01000/ Ví cầm tay, bằng da thật, Style L94, Đơn giá gia công 8.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42023100: Hánh lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng: Túi xách giả da (nk)
- Mã HS 42023100: HMW-323/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-324/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-325/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-326/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-327/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-328/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-333/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-393/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-394/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-395/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-396/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-398/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: HMW-399/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: Hộp đựng thẻ/ Card Case/ 100% Cow Leather/ 405526231005/ MAPOSLG02320002/ 001. Hiệu: POLO RALPH LAUREN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: HW11-04/ Ví card da bò(0.4 s/f da bò đã thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: HW11-05/ Móc khóa da bò (0.8 s/f da bò đã thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: JAHO0F440 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAHO0F440 02, COLOR: BK, (WALLET, TOP ZIPPER) (xk)
- Mã HS 42023100: JAHO0F442 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAHO0F442 02, COLOR: I2, (WALLET, TOP ZIPPER) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F450 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F450 02, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F452 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F452 02, COLOR: I2, (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F480 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F480 02, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F482 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F482 02, COLOR: I2, (WALLET, 2 FOLD CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F918 04/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F918 04, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F940 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F940 02, COLOR: BK, (WALLET, 3 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F950 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F950 02, COLOR: BK (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F954/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC. STYLE NO: JAWA0F954 01, COLOR: BK (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F970 03/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F970 03, COLOR: BK, (WALLET, CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F975 03/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F975 03, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F983 02/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F983 02, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F987 03/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC. STYLE NO: JAWA0F987 03, COLOR: BK (WALLET, CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F988 03/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F988 03, COLOR: BK, (WALLET, 2 FOLD CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JAWA0F990/ VÍ 100% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: JAWA0F990 01, COLOR: BK (WALLET, 2 FOLD CARD) (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GC1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GE3/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GK2/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GK4/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GK5/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GM1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GP1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GS2/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GSF/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GT1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW 0GT2/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E C1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E K1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E M1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E P1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E S2/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JLMW7E T1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0163CA20-20160/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 10*3*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0244CR20-19371/ Ví da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 15*1.5*7cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0277CAB20-20163/ Ví da da cá sấu phối da bò (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 16*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0300CR20-20187/ Ví da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 18*1.5*7cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0331P20-20171/ Ví da da trăn (Python reticulatus), kích thước 18*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0381CA20-20165/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 17*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0381CA20-20166/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 17*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0474CA20-20160/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 17*1.5*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0477CA20-20161/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 17*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0512CA20-20161/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 18*2*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0643D20-20170/ Ví da da đà điểu (Struthio camelus), kích thước 15*1*8cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0846CA20-20165/ Ví da da cá sấu (Caiman crocodilus fuscus), kích thước 18*2*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0928P20-20109/ Ví da trăn (Python reticulatus), kích thước 18*2*9cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0980P20-20184/ Ví da trăn (Python reticulatus), kích thước 12*2*11cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-0992P20-20169/ Ví da da trăn (Python reticulatus), kích thước 10*2*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1035P20-20172/ Ví da da trăn (Python reticulatus), kích thước 19*2.5*10cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1049B20-20052/ Ví da bò, kích thước:18cm*2cm*11cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1070B20-20052/ Ví da bò, kích thước 18*1*7cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1070B20-20146/ Ví da bò, kích thước 18*1.5*12cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1099CR20-20142/ Ví da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 10*1*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1100CRB20-20145/ Ví da da cá sấu phối da bò (Crocodylus niloticus), kích thước 11*1*7cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1108CR20-20144/ Ví da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 12*1*7cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1118CR20-20009/ Ví da da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 18*2*11cm, không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1121B20-20207/ Ví da bò, kích thước 19*1.5*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1130B20-20207/ Ví da bò, kích thước 12*1.5*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1131CR20-20187/ Ví da cá sấu (Crocodylus niloticus), kích thước 16*1.5*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-1133V20-20000/ Ví làm bằng vải kimono, kích thước 11*1*10cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-5177B20-20012/ Ví da da bò, kích thước 15*0.5*8cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: JNW-5195B19-19030/ Ví da da bò, kích thước 16*0.5*9cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-057/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 15*20cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-058/ VÍ DA BÒ (hàng mớii: 100% kích thước ví 16*19cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-060/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 6.5*12cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-062/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 7*15cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-063/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 12*18cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-093/ COW LEATHER WALLETS VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 12.5*16.2cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-094/ COW LEATHER WALLETS VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 10*15.5cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-095/ COW LEATHER WALLETS VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 15*17.5cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-101/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thu?c ví 6*10cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-102/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 9*10cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KIVP-103/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 7*12cm) (xk)
- Mã HS 42023100: KZ-221A/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: KZ-222B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: KZ-223B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: LA-CHIC/ VÍ BÀNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:LACHIC (xk)
- Mã HS 42023100: LFD10/ Ví da bò (12.0*10.0*2.0) Cm (xk)
- Mã HS 42023100: LFD12/ Ví da bò (20.0x10.5x2.0) cm (xk)
- Mã HS 42023100: LFD13/ Ví card da bò (11.5*8.0*1.5) Cm (xk)
- Mã HS 42023100: LFD15/ Móc khóa da bò (11.5*8.0*1.5) Cm (xk)
- Mã HS 42023100: LV SE3 AL91 FF0 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SG4 AL15 FI1 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SH1 NH16 MF1 BL0041/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SK4 AH71 MF5 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SL1 AL03 FF7 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SL3 LO07 FF2 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SM1 AL01 FF0 BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LV SN3DL22 MF5/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LVS01PM03MF5BR0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LVSM1AL04FF5BL0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LVSO1PM02MF3BR0011/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: LVSO3FM06FF1BL0171/ VÍ DA BÒ (xk)
- Mã HS 42023100: LVSO3FM06FF1PI0171/ VÍ DA BÒ (xk)
- Mã HS 42023100: LVSO3FM07FF5BL0171/ VÍ DA BÒ (xk)
- Mã HS 42023100: LVSO3FM07FF5PI0171/ VÍ DA BÒ (xk)
- Mã HS 42023100: M0013352 (VM0033972-TG1)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0013356 (VM0033971-RG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0013359 (VM0033972-0G1)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0013360 (VM0033971-SG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0013597 (VM0033972-FG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014281 (VM0033799-QG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014282 (VM0033799-SG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014283 (VM0033799)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014492 (VM0033799)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014528 (VM0033973)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014528 (VM0033974)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014531 (VM0033974)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014986 (VM0033973)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014986 (VM0033974)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014987 (VM0033973)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0014987 (VM0033974)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015119 (VM0033954)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015120 (VM0033954-KG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015122 (VM0033954-KG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015123 (VM0033954-FG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015325 (VM0033975)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015326 (VM0033975)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015327 (VM0033975)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015328 (VM0033975)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0015413 (VM0033954-CG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016540 (VM0033985)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016541 (VM0033959)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016550 (VM0033979-AG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016551 (VM0033979-BG0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016796 (VM0033954-0G0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016798 (VM0033954-0G0)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016881 (VM0035500)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016881 (VM0035501)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0016882 (VM0035499)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M0017109 (VM0033985)/ BÓP bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42023100: M7000777/ VÍ MÓC KHÓA BẰNG DA BÒ THUỘC, NHÃN HIỆU:MARC JACOBS (xk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Card case 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: MH19-02/ Ví da bò- MH19-02, Size: (20.50 *10.0 *2.0) (xk)
- Mã HS 42023100: MH19-03/ Ví da bò- MH19-03, Size: (12.50 *7.0 *1.0) (xk)
- Mã HS 42023100: MH19-04/ Ví da bò- MH19-04, Size: (13.50 *8.0 *2.0) (xk)
- Mã HS 42023100: MH19-09/ Ví da bò (nam)- MH19-09, Size: (20.00*12.00*2.00CM) (xk)
- Mã HS 42023100: NBE-008B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: NS58/ Ví da RUBY CARDHOLDER- P, Style No: NO401908NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: NS67/ Ví da AMAL ZIP POUCH NOVELTY, Style No: NO430482NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: NS68/ Ví da CHELAN CLUTCH NOVELTY, Style No: NO438411NS (bằng da bò thuộc) (xk)
- Mã HS 42023100: OAW01-01/ Ví da bò (wallet)-hàng mới:100% kích thước 9*11.5 (xk)
- Mã HS 42023100: OAW01-02/ Ví da bò (Long wallet)-hàng mới:100% kích thước 8.5*17 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31244-MAU/ Ví (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 73738B/ 3210055268 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31245-MAU/ Ví (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather 73738B/ 3210055267 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31371-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F88587/ 3210040543 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31381-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F88588/ 3210040547 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31711-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F88922/ 3210040734 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31721-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F88924/ 3210040737 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31731-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F88925/ 3210040742 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H31741-MAU/ Ví 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F89166/ 3210040746 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H36256-MAU/ Ví 100% Cowhide leather, Nhãn hiệu COACH F3033/ 3210055302 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H37142-MAU/ Ví COACH 100% da bò thuộc 1376/ 3210049710 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H37281-US/ Ví 100% Cow Leather, Nhãn Hiệu COACH 3812/ 3210048894 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H37291-US/ Ví 100% Cow Leather, Nhãn Hiệu COACH 3813/ 3210048895 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H37301-US/ Ví 100% Cow Leather, Nhãn Hiệu COACH 3814/ 3210048896 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H38191-NL/ Ví, 100% Cow Leather 1845, nhãn hiệu COACH/ 3210053736 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H38301-NL/ Ví, (Shell: Sheep Leather, Trim: Cow Leather) 2647, nhãn hiệu COACH/ 3210052522 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H38311-NL/ Ví, 100% Cow Leather 2648, nhãn hiệu COACH/ 3210052523 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H40011-MAU/ VÍ 70% Cowhide Leather + 30%, Nhãn Hiệu COACH C0155/ 3210051574 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H40331-MAU/ VÍ ĐỰNG MẮT KÍNH 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 7034/ 3210052595 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41061-MAU/ Ví (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C1032/ 3210052919 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41061-MAU/ Ví 100% Cowhide leather, Nhãn hiệu COACH C1032/ 3210055235 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41071-MAU/ VÍ 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH 4816/ 3210052922 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41072-MAU/ VÍ 100% Cowhide Leather, nhan hieu COACH 4816/ 3210052923 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41091-MAU/ VÍ 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C1106/ 3210052925 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41101-MAU/ VÍ 100% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C0880/ 3210052926 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41191-MAU/ Ví (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C0845/ 3210052939 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41251-MAU/ Ví (Nhãn Hiệu COACH) 100% Cowhide Leather C1377/ 3210052945 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41251-MAU/ Ví COACH 100% da bò thuộc C1377/ 3210052945 (xk)
- Mã HS 42023100: P31H41301-MAU/ Ví COACH 100% da bò thuộc 5319/ 3210055276 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00086/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7848/ 3210049514 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00182/ Ví 100% da bò thuộc, nhãn hiệu KATE SPADE WLRU6014/ 3210044448 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00201/ Ví 100% da bò thuộc, nhãn hiệu KATE SPADE PWRU7846/ 3210048529 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00201/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7846/ 3210048530 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00301-US/ Ví KATE SPADE có mặt ngoài da dê, mặt trong PVC PWRU8076/ 3210046567 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00346/ Ví 100% da bò thuộc, nhãn hiệu KATE SPADE PWRU7760/ 3210048525 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00421-GB/ Ví 100% da bò thuộc,nhãn hiệu KATE SPADE PWRU7847/ 3210048526 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00421-GB/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7847/ 3210048527 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00422/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWRU7847/ 3210048534 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00991-KS/ Ví KATE SPADE 100% Cow Leather WLR00137/ 3210049525 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K00992-KS/ Ví KATE SPADE 100% Cow Leather WLR00137/ 3210049526 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K01191-US/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWR00280/ 3210051123 (xk)
- Mã HS 42023100: P31K01211-US/ Ví KATE SPADE 100% da bò thuộc PWR00281/ 3210051122 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00583-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121672/ 3220024038 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00584-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121672/ 3220024051 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00592-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121676/ 3220024042 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00593-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121676/ 3220024056 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00594-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121676/ 3220024043 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00602-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121675/ 3220024040 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00603-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121675/ 3220024041 (xk)
- Mã HS 42023100: P31N00605-MAU/ Ví (nhãn hiệu COLE HAAN) 100% da bò P121675/ 3220024037 (xk)
- Mã HS 42023100: P31V02497-US/ Ví 100% Cow Leather, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24535/ 3220022605 (xk)
- Mã HS 42023100: PAW03-02/ Ví da bò (nam)- PAW03-02, Size: (12.00*8.00*2.00CM) (xk)
- Mã HS 42023100: PAW03-03/ Ví da bò (nữ)- PAW03-03, Size: (20.00*12.00*2.00CM) (xk)
- Mã HS 42023100: PAW03-04/ Ví da bò (nam)- PAW03-04, Size: (20.00*12.00*2.00CM) (xk)
- Mã HS 42023100: PAW03-05/ Ví card da bò-PAW03-05, Size: (20.00*12.00*2.00CM) (xk)
- Mã HS 42023100: PJA-W064/ hop dung card/the (bang da) (xk)
- Mã HS 42023100: PJA-W065/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: PM4-16500031 Ví cầm tay nam làm bằng da bò thuộc 9 X 2.5 X 11 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PM4-26500012 Ví đựng Card làm bằng da bò thuộc 7 X X 11 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PM4-36500006 Ví cầm tay nam làm bằng da bò thuộc 21 X 5 X 12 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: POP-0761B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: POP-0762B/ Hop dung card/the (bang da) (xk)
- Mã HS 42023100: POP-0763B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: POP-0771B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: POP-0772B/ vi da thoi trang (xk)
- Mã HS 42023100: PT-995/ Ví da cá sấu (20*10*3)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200155S) (xk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500013 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 10.5 X 2.5 X 19.5 (CM) Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500019 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 7.5 X 2 X 10 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500020 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 9.5 X 3 X 19 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PXMW 9CK1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: PXMW 9CM1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: PXMW 9CT1/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: PXMW 9CT2/ Ví da bò (xk)
- Mã HS 42023100: Quà tặng cá nhân: Ốp bảo vệ dùng cho điện thoại di động Iphone 11, chất liệu: da tổng hợp. Hiệu: DREAM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: R01Z3C08 [VM0030253]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R01Z3C09 [VM0030253-0A0]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R025AH52 [VM0030252]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R02ZAI96 [VM0030252]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R02ZDC08 [VM0030258]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R02ZDJ19 [VM0030258]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R02ZPC08 [VM0030259]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R02ZPC09 [VM0030259]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R041BL62/ Ví (10.5 x 7.5 x 1.5)cm- Ví bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: R04LBL60/ Ví (23 x 14 x 3)cm- Ví bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: R04QBL61/ Ví (14 x 9 x 4)cm- Ví bằng da bò. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: R8313656 [VM0030251]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R8313658 [VM0030251]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: R92Z3C09 [VM0030251]/ Bóp bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42023100: RG-1/ Ví nam bằng da bò SIZE 18*10*4cm (xk)
- Mã HS 42023100: RG-2/ Ví nữ bằng da bò SIZE10*10*4cm (xk)
- Mã HS 42023100: RG-3/ Ví tiền xu bằng da bò SIZE 11*8*2cm (xk)
- Mã HS 42023100: RL4440/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY (bằng da)(20 x 10cm). Giá gia công: 9.86 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL4489/ Ví nam thương hiệu MULBERRY bằng da (10.8 x 10.2 cm). Giá gia công: 4.76 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL4652/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY (bằng da) (15 x 9.5cm). Giá gia công: 6.45USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL4995/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (20 x 10.2cm). Gia gia công: 6USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL5077/ Ví thương hiệu MULBERRY bằng da (13 x 19cm).Giá gia công: 10.3USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL5675/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da(18 x 12cm). Giá gia công: 12.04USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL5679/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da(10.8 x 10.2 cm) (xk)
- Mã HS 42023100: RL5680/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (10.8 x 10.2 cm) (xk)
- Mã HS 42023100: RL6352/ Ví đựng thẻ thương hiệu MULBERRY bằng da (10.3 x 5.72cm). Gia gia công: 3.59USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6358/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (9.5 x 7.3cm). Giá gia công: 3.07USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6359/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (12cm x 5.72). Giá gia công: 6.36 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6360/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.95 x 7cm). Giá gia công: 3.96USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6361/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6376/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (12cm x 5.72). Giá gia công: 3.75 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6377/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6378/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (12cm x 5.72). Giá gia công: 8.51 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6399/ Ví đựng thẻ bằng da, thương hiệu Muberry (10.3 x 10.2cm). Giá gia công: 3.7USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6400/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6403/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (10.5 x 15.5cm). Giá gia công: 3.52USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6438/ Ví nữ thương hiệu Muberry, bằng da (20cm x 15cm). Giá gia công: 8.78 USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6440/ Ví nữ bằng da, thương hiệu Muberry (20 x 5cm). Giá gia công: 6.45USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6447/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da (12 x 8cm), Giá gia công: 11.24USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6455/ Ví đựng thẻ bằng đá, thương hiệu Muberry (12x8.7x2.2cm). Giá gia công: 3.5USD. (xk)
- Mã HS 42023100: RL6476/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da(12.07x9.4x1cm). Giá gia công: 5.37 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6478/ Ví nữ thương hiệu MULBERRY bằng da(12.07x10.02x2cm). Giá gia công: 9.68 USD (xk)
- Mã HS 42023100: RL6492/ Ví nữ thương hiệu Muberry bằng da (10.8cm x 7cm). Giá gia công: 11.66 USD. (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AA0478/ Ví da loại Magritte Computer Bag Taurillon Soft Box Calf_20E (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AA0484/ Ví da loại Magritte Tote Bag (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AB0390/ Ví da loại Presse Card Holder (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AB0396/ Ví da loại Presse Visite (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AB0402/ Ví da loại Brillant Card Holder (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AB0561/ Ví da loại Presse Trifold Jumping (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AE0359/ Ví da loại Brillant Charms Gand_17E (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AE0378/ Ví da loại Brillant Charms Rue St Honoré (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AE0391/ Ví da loại Brillant Charms Vespa (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AE0424/ Ví da loại Brillant Charms Sakura (xk)
- Mã HS 42023100: S20-AZ0031/ Ví da loại Handle Ribbon (xk)
- Mã HS 42023100: SFW-8/ Ví da bò SFW-8 (xk)
- Mã HS 42023100: SP009/ Ví da bò A-50148-03 (4722) PELLE BORSA 11.5*9*1.5cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP048/ Ví da cá sấu mã hàng C-50318, 15*10*2cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP057/ Ví da bò mã hàng A-VW115N, 18*9.7*2.5 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP058/ Ví da bò mã hàng A-5599-03, 20.5*10.5*2 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP063/ Ví da bò A-50314-01 nhãn hiệu PELLE BORSA, 10.6*9*2 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP066/ Ví da bò A-50314-02 nhãn hiệu PELLE BORSA, 10.6*9*2 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP068/ Ví da cá sấu C-50314-03 nhãn hiệu PELLE BORSA, 10.6*9*2 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP069/ Ví da cá sấu C-50319 nhãn hiệu PELLE BORSA, 20*9.5*2.5 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP078/ Ví da bò mã hàng A-5594, 12.3*9.5 (xk)
- Mã HS 42023100: SP083/ Ví đựng chìa khóa bằng da bò NBMWP1K1 P-1080-ORIN nhãn hiệu POLO, 11*6.5 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP084/ Ví da bò A-50149-01 (4724) nhãn hiệu PELLE BORSA, 10*7*1.5 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP086/ Ví da PU A-50309 (220-913289) nhãn hiệu MARY QUANT, 13*8*1 cm (xk)
- Mã HS 42023100: SP3213/ Túi đeo: M0016047 (xk)
- Mã HS 42023100: SP363/ Ví bằng da/SP363/ Thương hiệu Camper- CARD CASE MARMITE (xk)
- Mã HS 42023100: TL-01/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 14*16.5cm) (xk)
- Mã HS 42023100: TM-01/ VÍ DA BÒ (hàng mới: 100% kích thước ví 12.2*16cm) (xk)
- Mã HS 42023100: TNVN-014/ Ví da dà điểu phối da bò (19 x 10 x 2) Cm, Da đà điểu không thuộc trong danh mục xin GP cites XK. Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42023100: TNVN-014-Ví da dà điểu phối da bò (19 x 10 x 2) Cm.(WALLET OSTRICH LEATHER). Da đà điểu không thuộc trong danh mục xin GP cites XK. Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42023100: TNVN-015/ Ví da bò (7.7 x 15.6 x 1.5) Cm/TNVN-015. (xk)
- Mã HS 42023100: TS-01/ Ví da cá sấu (18*9*2)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200155S) (xk)
- Mã HS 42023100: TS-5484/ Túi da cừu (20*15*3)cm (xk)
- Mã HS 42023100: TS-893/ Ví da bò (20*12*2)cm (xk)
- Mã HS 42023100: TS-919/ Ví da bò (10*6*2)cm (xk)
- Mã HS 42023100: TS-995/ Ví da bò (20*10*2)cm (xk)
- Mã HS 42023100: TS-W4/ Ví da cá sấu (20*10*3)cm (Crocodylus Niloticus)(Cites: 200155S) (xk)
- Mã HS 42023100: TS-W5/ Ví da cá sấu (10*8*3)cm (Crocodylus niloticus) (Cites: 201835S) (xk)
- Mã HS 42023100: Túi xách cầm tay bằng simili tráng PU.Code: VI137.Size: 20x3x10.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Túi xách cầm tay có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: VI138.Size: 20x3x10.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: TW-0005 A/ Ví da trăn (19 x 11 x 2.0) Cm, (PYTHON COMB COW LEATHER WALLET'S),Hàng XK theo GP Cites số: 201839S/CITES-VN, ngày 29/05/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: TW-0005 B/ Ví da trăn (19 x 11 x 2.0)Cm, (PYTHON COMB COW LEATHER WALLET'S), Hàng XK theo GP Cites số: 201839S/CITES-VN, ngày 29/05/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.300) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET of, 100% COW LEATHER/ PWRU7160-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (19.685 X 12.992 X 14.173) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7586437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3"h x 4"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU8036460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.5"h x 6.7"w x 0.6"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Cow Split Leather/ PWRU8126001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL HANDBAG of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7864001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (4"h x 7.5"w x 0.8"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, Cow Split Leather/ PWRU8016563. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (7.4"w x 3.5"h x 0.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU8035460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (bóp) được làm bằng da bò (da thuộc) dùng cho nam mã 532 (Hàng không nhãn hiệu). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: Ví AU05307LC0003, 11x9.5x2.5 cm 100% da bò hiệu Maison kitsune mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M68643, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% _Hàng xuất trả của tờ khai NK: 102955465100/A41 ngày 29/10/2019, Muc: 34 (xk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước 11x9 cm, hiệu Cartier (L3001356). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bò đã thuộc, màu camel, kích thước 11,5x9,4x2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN CLASSIC, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)018786CC_78. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)076220CK_AI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN GUSSET, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)047208CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN MINI, bằng da dê (hiệu Hermes)039796CC_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Cầm Tay bằng da bê, kích thước 140x250x50 MM, hiệu Cartier (L1002235). Serial No.:. Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E101, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay FLAT ZIPPED, bằng da bê (hiệu Hermes)080201CK_9R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay IN-THE-LOOP, bằng da bê (hiệu Hermes)077744CJ_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLY DEPECHES 25, bằng da bê (hiệu Hermes)078401CC_V0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLYMINI, bằng da bê (hiệu Hermes)049417CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bê_Calf Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-15940185_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ mặt ngoài bằng da tổng hợp, kích thước (13x7)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-15940070_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ. Hiệu: Louis Vuitton Victorine. Mã: M62360. Chất liệu: da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay, bằng da. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Charles & Keith màu đen đeo chéo, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-50700831, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví chất liệu bằng da tổng hợp, hàng handmade, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M61248, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M68643, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% thuộc mục hàng 9 của TK102955209820 (xk)
- - Mã HS 42023100: Ví da bê nuôi đã thuộc hiệu Burberry Grainy Leather Continental Wallet, mã hàng 14040368. Mới 100% (nk)