Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 40169911: OS3028/ Phốt chắn kín EZ0293-B02L0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3056/ Phốt chắn kín BR3976-J00U1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS306/ Phốt chắn kín BG3829-E04R6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS307/ Phốt chắn kín BH1941-E01X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3071/ Phốt chắn kín AC0123-F10K8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3075/ Phốt chắn kín BE5224-E01V1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3088/ Phốt chắn kín BD1163-E04S7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS310/ Phốt chắn kín BH3526-E01S5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3111/ Phốt chắn kín AE1292-G01W6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3123/ Phốt chắn kín AD3537-F04H7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3126/ Phốt chắn kín AC0985-E00X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3127/ Phốt chắn kín AE0598-A11Q2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3129/ Phốt chắn kín AE0993-E00Q5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3130/ Phốt chắn kín AE1037-E06I5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3140/ Phốt chắn kín BHS1901-A0A01XA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3155/ Phốt chắn kín BHS1890-A0A01XA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3167/ Phốt chắn kín AE2388-A06S5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS317/ Phốt chắn kín XH0038-E00Q2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3175/ Phốt chắn kín XC0672-E00Q3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3185/ Phốt chắn kín AHS070-A02X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3199/ Phốt chắn kín AE1037-E06G7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS320/ Phốt chắn kín AG2482-F03P5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3205/ Phốt chắn kín AE1666-E23L7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3215/ Phốt chắn kín BES091-A01X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3219/ Phốt chắn kín BPS1896-A0A00XA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3225/ Phốt chắn kín AE02067-E4A00KA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3235/ Phốt chắn kín APS025-A00X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3238/ Phốt chắn kín BH4366-F02T9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3239/ Phốt chắn kín BES1904-A0A00XA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3257/ Phốt chắn kín XH00446-E1A00QA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3261/ Phốt chắn kín BR6653-E02X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3278/ Phốt chắn kín AE0742-G20O7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3280/ Phốt chắn kín AE2420-G02R9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3285/ Phốt chắn kín BE6253-E01S8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3293/ Phốt chắn kín BH5249-E01R8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3298/ Phốt chắn kín XH0201-F01Q4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3311/ Phốt chắn kín BH3405-E00R5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3313/ Phốt chắn kín XR02104-E0A00XD (xk)
- Mã HS 40169911: OS333/ Phốt chắn kín AC2083-K00V3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3331/ Phốt chắn kín BH6348-F01B2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3334/ Phốt chắn kín AE0258-G00W8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3336/ Phốt chắn kín XH02135-E0A00XD (xk)
- Mã HS 40169911: OS3343/ Phốt chắn kín BH5321-F03Q9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3344/ Phốt chắn kín BH5934-E03Q2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3351/ Phốt chắn kín AE1679-A07B5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3354/ Phốt chắn kín BC2413-E02P2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3355/ Phốt chắn kín AC2212-E11N2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3357/ Phốt chắn kín EZ0293-B02E7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3358/ Phốt chắn kín BC2413-E02N4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3365/ Phốt chắn kín AE0610-F03T8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3369/ Phốt chắn kín AH2261-J04R8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3378/ Phốt chắn kín AG2482-F03S2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3386/ Phốt chắn kín AE1292-G01J4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3395/ Phốt chắn kín AE1538-E52B7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3397/ Phốt chắn kín XR00157-E0A06HA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3398/ Phốt chắn kín XR00157-E0A06UA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3405/ Phốt chắn kín BRQ0009-A00D0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3424/ Phốt chắn kín AE1666-F01T2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3429/ Phốt chắn kín AE2229-F00O8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3439/ Phốt chắn kín AE0775-E03U9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3440/ Phốt chắn kín AG1290-E00B3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3442/ Phốt chắn kín AE1377-F03G2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3446/ Phốt chắn kín BH6800-E00V6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3448/ Phốt chắn kín AH2365-G01U9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3456/ Phốt chắn kín BH6348-F01S5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3459/ Phốt chắn kín AP1260-E02E6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3461/ Phốt chắn kín BH3405-E00X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3464/ Phốt chắn kín EZ2975-A06B0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3475/ Phốt chắn kín BH6413-E03L6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3480/ Phốt chắn kín AG2482-F03L9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3482/ Phốt chắn kín BH3211-E03L5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3490/ Phốt chắn kín AG1535-E01H6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3502/ Phốt chắn kín AE0775-E03X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3510/ Phốt chắn kín BH6662-F00Q1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3512/ Phốt chắn kín AH8695-E01T7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3514/ Phốt chắn kín AH8695-E01S8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3533/ Phốt chắn kín BG5800-F03L3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3534/ Phốt chắn kín BG5800-F03Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3537/ Phốt chắn kín BH4192-I04Q4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3538/ Phốt chắn kín BG5800-F03N1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS354/ Phốt chắn kín AH2847-Y00T8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3544/ Phốt chắn kín XR02334-E0A00XB (xk)
- Mã HS 40169911: OS3550/ Phốt chắn kín AE1080-E00Q5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3552/ Phốt chắn kín BR02219-E0A02QA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3557/ Phốt chắn kín AE1080-E00L0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3562/ Phốt chắn kín BH05321-H0A00RA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3564/ Phốt chắn kín XR00127-E0A06OA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3565/ Phốt chắn kín XR00157-E0A06RA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3571/ Phốt chắn kín BZ5489-E02S3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3572/ Phốt chắn kín AE1013-A43A0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3573/ Phốt chắn kín AE2057-A01B0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3574/ Phốt chắn kín AE2081-E04E9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3575/ Phốt chắn kín AE3040-A04B2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3576/ Phốt chắn kín BG2103-F01T8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3577/ Phốt chắn kín BH05321-H0A00SA (xk)
- Mã HS 40169911: OS3578/ Phốt chắn kín AH1292-Q01K4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS359/ Phốt chắn kín BH0220-F00P0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS361/ Phốt chắn kín BH0220-F00W8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS365/ Phốt chắn kín BH3424-G02Q3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS368/ Phốt chắn kín BH4366-F02R1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS369/ Phốt chắn kín BH4675-F02S1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS372/ Phốt chắn kín BH5321-F03T6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS373/ Phốt chắn kín BH5830-E01S7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS375/ Phốt chắn kín BH6607-E02Q3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS388/ Phốt chắn kín XH0189-E01T3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS462/ Phốt chắn kín AE3527-A14R5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS535/ Phốt chắn kín AH2261-L02T6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS542/ Phốt chắn kín BE5922-E01Q0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS546/ Phốt chắn kín AH2847-Y00U2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS599/ Phốt chắn kín AE8798-G01T2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS600/ Phốt chắn kín AE8798-G01X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS624/ Phốt chắn kín AH7689-K04V1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS629/ Phốt chắn kín AE2069-I00R0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS630/ Phốt chắn kín AH2249-F02U6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS643/ Phốt chắn kín BH6236-E01Q0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS647/ Phốt chắn kín BH6348-F01X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS652/ Phốt chắn kín EZ5047-B00T6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS724:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS725:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS726:Gioăng làm kín ốp trang trí cốp xe số 1 bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS727:Gioăng làm kín ốp trang trí cốp xe số 2 bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS728:Gioăng làm kín ốp trang trí cốp xe số 3 bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS729:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS730:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS731:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS732:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS733:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS734/ Phốt chắn kín BH5212-F00S5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS734:Gioăng nắp capo bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS735/ Phốt chắn kín BH5320-F01X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS735:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS736/ Phốt chắn kín BH5321-F03X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS736:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS737/ Phốt chắn kín BH5830-E01X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS737:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS738:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS739:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS740:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS741:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS742:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS743:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS744:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS745:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS746:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS747:Gioăng cửa hậu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: OS803/ Phốt chắn kín BH2078-F01K7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS829/ Phốt chắn kín AH2520-I03Q9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS836/ Phốt chắn kín BH0220-F00G9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS864/ Phốt chắn kín XH0446-E01R7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS892/ Phốt chắn kín BP3158-E10L3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS899/ Phốt chắn kín BH4367-E02X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS957/ Phốt chắn kín BC1838-E00W4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS980/ Phốt chắn kín BZ5829-E01U3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS986/ Phốt chắn kín AH1467-E01X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS998/ Phốt chắn kín XH0563-E01X6 (xk)
- Mã HS 40169911: P.tùng xe du lịch 05-07 chỗ,dùng cho xe Ford,mới 100%.Bộ phận cửa: Gioăng cửa (cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40169911: P.tùng xe du lịch Hàn Quốc,05-07 chỗ,dùng cho xe Hyundai,mới 100%.Bộ phận cửa: Gioăng cửa (cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 13281449-Phớt đầu lốc điều hòa, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 13318002-cao su láp ngoài, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 13318004-cao su láp trong, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 42702776-CAO SU LÁP NGOÀI (FAM 1), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LAC, GEN, CAP, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 52066552-cao su giảm xóc giữa, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 55353321-gioăng đế bộ làm mát dầu máy (gioăng tròn) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 55354630-gioăng bơm dầu (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 93740250-phớt pít tông phanh trước (dia:52) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet GEN, ESP, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 93743416-cao su láp trong, cầu trước, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 94563606-Gioăng cốp sau, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 94764852-Cao su đệm lót phía trên phần xương đầu xe, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 94777442-Cao su đệm lót phía trên phần xương đầu xe, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 95281015-cao su đệm giảm xóc trước (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 95319189-cao su đệm giảm xóc trước, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet TRAX 2017, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96316633-phớt chắn dầu bi moay ơ sau bằng cao su, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet MATIZ, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96322618-Đệm cao su thanh cân bằng (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet MATIZ, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96353002-gioăng giàn cam (1.6), cao su lưu hóa, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NUB, LAC, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96396138-cao su láp trong, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet SPARK LITE(M200), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96396139-cao su láp ngoài, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet SPARK LITE(M200), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96440309-gioăng giàn cam (D) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96489856-cao su láp trong, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NUB, CIE, LAN, LAC, GEN, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96494604-CAO SU GIẢM CHẤN GIẢM XÓC SAU, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet GENTRA, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96626251-cao su thanh cân bằng trước (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96809676-Cao su càng a (vuông), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: 96839850-cao su thanh cân bằng trước, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet VIVANT, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P/N: S4511002-phớt pít tông phanh trước bằng cao su, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NUB, SAL, PRN, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P103000172210000/ Đầu nối ống dẫn khí vào bộ ly hợp I, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P107000172210000/ Đầu nối ống dẫn khí vào bộ ly hợp I, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P112000171080000/ Đầu nối ống dẫn khí ra bộ ly hợp I,bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P115000172170000/ Đầu nối ống dẫn khí ra bộ ly hợp I,bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P115000190010000/ Ống dẫn nước vào I, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P115000825350000/ Tấm lót thùng hàng, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P116000155040000/ Ống dẫn dầu cao su chịu áp I,bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P320001172170000/ Đầu nối ống dẫn khí ra bộ ly hợp I,bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P320001172210000/ Đầu nối ống dẫn khí vào bộ ly hợp I, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P320001190040000/ Ống dẫn nước ra I, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P400001932100000/ Đệm chống bụi chân ga, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: P400001932150000/ Đệm chống bụi chân phanh, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phao báo dầu (trong bình dầu nhiên liệu) bằng cao su, kích thước (12x15)mm, dùng cho xe hiệu HOWO có tải < 15tấn, Mới100% (phụ tùng thay thế) (nk)
- Mã HS 40169911: Phao báo dầu các loại (nsx:hovo) (bằng cao su lưu hóa) dùng cho xe tải <15 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt 95x125x12 dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt balance, model: WG9770520223, KT: 190x215x22mm, làm bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt bằng cao su lưu hóa không xốp, đường kính ngoài(3-28)cm+/-10% (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt bơm xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2323911010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt bơm xăng. Part No: 2323911010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt bót lái bằng cao su lưu hóa không xốp, ĐK ngoài(25-90)mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt bót lái, chất liệu bằng caosu, nằm trong vành cánh quạt gió của xe đầu kéo. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt cáo su chắn mỡ bi chao giằng cầu sau dài,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:566956A550, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt cao su làm kín dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:5665011170, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chắn bụi trục lái (cao su lưu hóa), Part No: 3353117010, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9004311316, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu cầu sau (cao su lưu hóa), Part No: 90310T0008, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chắn dầu kim phun 420, model: VG1540040022A, dùng cho động cơ dùng cho xe tải có TTL 25 tấn, làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% SX tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu thước lái (cao su lưu hóa), Part No: 9031015004, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu trục láp (cao su lưu hóa), Part No: 9031138083, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chắn dầu, mỡ các loại bằng cao su lưu hóa kết hợp với hợp kim thép, đường kính không quá 130 mm (nhãn hiệu: Youte) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu, Part No: 9004A31051, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dầu. Part No: 9031134050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt chặn dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE0760-H50X5 (531N17358---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE1012-G04X8 (531N20357---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE1292-G01A3 (531N25356---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE1550-F46A2 (531N28458---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE1679-A07A6 (531N30458---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE2085-A06Z5 (531N355511--G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE2240-A02X4 (531N385811--G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE2386-H13A8 (531N40628---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE2651-A05X7 (531N45629---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE2666-E01X3 (531N45689---G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE3062-E11B8 (531N558012--G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín AE3400-Q10X0 (531CA658812-G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt Chắn Kín EZ2199-A03Q4 (413NCAP428--G) (xk)
- Mã HS 40169911: Phớt che bụi đầu trục láp (cao su lưu hóa), Part No: 90304T0001, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt che bụi trục láp (cao su lưu hóa), Part No: 4320460032, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt của bơm dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1516574020, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt của bơm dầu. Part No: 1516574020, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031134044, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu A cơ hộp số HW16, model: WG9003070055, KT: 55x75x12mm, làm bằng cao su lưu hóa, dùng cho hộp số của xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu bằng cao su lưu hoá các loại có đường kính < phi 20cm (nsx: Valeo))mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu đuôi cầu HC/STR, model: WG9231320026, KT: 85x105x16mm, làm bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu đuôi trục khuỷu. Part No: 9031199010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu hộp số (cao su lưu hóa), Part No: 9031134023, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu làm kín các loại bằng cao su lưu hóa dùng cho xe hiệu HOWO có tải < 15tấn, KTphi 220cm, mới 100% (phụ tùng thay thế) (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu trục cam dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu trục cơ (cao su lưu hóa), Part No: 9031138084, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu trục cơ D12, KT: mm, làm bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đầu trục cơ dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu trục khuỷu phía sau dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu, Part No: 90311T0055, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt dầu. Part No: 9031134044, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đuôi hộp số dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đuôi hộp số, model: WG9003071105, KT: 105x130x8mm, dùng cho hộp số của xe ô tô có TTT 25 tấn, làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt đuôi trục cơ dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt gít xupap (8-12 cái/bộ) bằng cao su (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt gít xupap bằng cao su (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt giun cần số (nsx:hovo) (bằng cao su lưu hóa) dùng cho xe tải <15 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt khớp lái bằng cao su lưu hóa, Part No: 4323960030, phụ tùng xe ô tô Toyota LANDCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt láp sau (cao su lưu hóa), Part No: 9031058003, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt láp sau. Part No: 9031058003, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt may ơ trước dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt moay ơ sau, làm bằng cao su lưu hóa, KT: 190x220x30mm, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt moay ơ trước, model: WG9003074387, làm bằng cao su lưu hóa, KT: 140x160x11mm, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt moay-ơ sau (cao su lưu hóa), Part No: 9031152059, phụ tùng xe ô tô Toyota CRESSIDA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt trụ ben các loại (nsx:QD) dùng cho xe tải <5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt trục quả đào dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt trục quả dứa dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phớt xupáp bằng cao su (cao su lưu hóa) lõi sợi thép kết hợp với nhựa dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn (1 bộ 8 cái Phớt). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng dùng cho xe ô tô có tổng trọng lượng có tải là 25tấn, mới 100%: Cao su chân máy sau, kích thước (21 x 7 x 12)cm (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Gối đỡ động cơ bằng cao su.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô con đến 9 chỗ,Bát bèo giảm xóc,5461107000-A5000-W000-P500-2E200, nhà sản xuất Mobis, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CAPTIVA; không hiệu: Cao su càng a, mã hàng 20946159. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô du lịch 5 chỗ các loại- cao su bát bèo, NSX: GENNURE, nhãn hiệu: HUYNDAI, DEAWOO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô dùng cho xe tải có tổng trọng tải < 5 tấn mới 100% Chạy dầu Diesel (Nhà sản xuất HARBIN BANGJUN):Cao su cân bằng cầu sau ký hiệu A7- MAN (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô tải 3.5 tấn, nhà sản xuất Polytec, mới 100%: Cao su chụp bụi (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô tải dùng cho xe Howo, loại 14.5 tấn- 25 tấn, không nhãn hiệu, Nhà sản xuất: JINAN FEICHUANG AUTO PARTS CO.,LTD- Cao su chụp bịu cần số. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Bóng hơi giảm sóc bằng cao su 15 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn đến 3.5 tấn, nhà sản xuất Minyoung Tech, mới 100%: Cao su ắc nhíp (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô tải: Phớt dầu làm kín bằng cao su lưu hóa đường kính (2.5- 220) mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô: Cao su ắc nhíp sử dụng cho xe tải 1 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ô tô: Phụ tùng ô tô: Cao su chân máy trước sử dụng cho xe tải 1 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Bát treo hộp số(6RF199555J;GEAR.MOUNT). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ôtô hiệu JIKIU dùng cho xe ô tô du lịch 4-7 chỗ, mới 100%. Cao su bát bèo, part MS21038. (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ôtô Toyota cho xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cổ hút gió Altis (Cao su lưu hóa) 17120-22070 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Cao su bát bèo giảm xóc-Daewoo Lanos.Nhãn hiệu là: CARDEX (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe con BMW, Cao su chân máy 10453 02, hãng sản xuất ZF Friedrichshafen AG, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe con Mercedes- Benz, Cao su ụ cầu 33293 01, hãng sản xuất ZF Friedrichshafen AG, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:GIOĂNG CAO SU ĐỆM CÁNH CỬAW/STRIP-FR DR BODY SIDE LH821101C000;821102B001;821201C000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô Audi: Bộ cao su chụp bụi láp (kèm phụ kiện vòng siết; tuýp mỡ), part no: 7L0498201A, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoS90 part:31386151Roong cao su ốp lườn,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô conSuzuki CIAZ-Số chỗ 05-DTXL1,373CC(hàng mới 100%)-cao su đệm-GROMMET,REAR COMB LAMP-35153-79P00-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô du lịch 5 chỗ các loại- cao su bát bèo, NSX:CAR-DEX, nhãn hiệu: HYUNDAI, DEAWOO mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Cao su đệm chân phuộc, part no: 000157630,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô hiệu Suzuki ERTIGA-Số chỗ 07-DTXL1,373CC (hàng mới 100%)-cao su pô-MOUNTING,MUF-14281-60M00-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô Suzuki kiểu Vitara-số chỗ 05-DTXL1,586CC(Hàng mới 100%)-cao su đệm-STOPPER,FR BUMP AKK416-42111-61M00-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Bóng hơi nhỏ chân 5-FD 200-35NP01 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe ô tôSuzuki- kiểu APV-Số chỗ 07- DTXL1590CC (hàng mới 100%)-cao su đệm-GROMMET,RR COMB LAMP-35153-54G00-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe tải có trọng tải 500- 3000Kg, hàng mới 100%: Cao su đường ống nước, nhà sản xuất: Xiongtai Auto Parts (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe tải dưới 5 tấn, mới 100%: Phớt dầu bằng cao su lưu hoá có đường kính <150mm BAO FENG SHENG (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe tải nhẹ hiệu Suzuki-kiểu Carry Truck-tải trọng 645kgs(hàng mới 100%)-cao su chân máy sau-MOUNTING,ENG RR-11710-77100-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Phụ tùng xe tải trên 5 đến dưới 10 tấn, mới 100%: Phớt dầu bằng cao su lưu hoá có đường kính >150mm BAO FENG SHENG (nk)
- Mã HS 40169911: PJ000000060A0000/ Gioăng giảm chấn bộ giảm thanh, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PJ00000931400100/ Bộ giảm chấn thanh cân bằng, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PJ00000932000500/ Đệm chắn bụi xe đỗ F, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PJ00000932150600/ Đệm chắn bụi chân phanh G, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PJ00000932600000/ Chụp đầu dây an toàn trái, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PJ00000932600100/ Chụp đầu dây an toàn phải, bằng cao su, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: PN-510 006 993/ Linh kiện xe đi trên tuyết, xe chạy mọi địa hình: Ống đệm cao su, phi ngoài 19.5mm, phi trong 10.3mm, dài 24mm: 510006993 RUBBER PRODUCTS (nk)
- Mã HS 40169911: PN-708 002 655/ Linh kiện xe đi trên tuyết, xe chạy mọi địa hình: Nắp chụp cao su: 708002655 HANDLE- RUBBER (nk)
- Mã HS 40169911: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Cục cao su trong đầu bệ đỡ máy chữ H cho xe Cayenne, part no: 95534113301, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: QT722: Gioăng cửa trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D27 (nk)
- Mã HS 40169911: QT723: Gioăng cửa phải ằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D28 (nk)
- Mã HS 40169911: QT724: Ốp cao su trái cabin, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D29 (nk)
- Mã HS 40169911: QT725: Ốp cao su phải cabin, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D30 (nk)
- Mã HS 40169911: QT726: Cao su giữ định vị dầu cabin phía trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349594- D 20 (nk)
- Mã HS 40169911: QT728: Cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D31 (nk)
- Mã HS 40169911: QT729: Cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D32 (nk)
- Mã HS 40169911: QT730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D17 (nk)
- Mã HS 40169911: QT731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 13 (nk)
- Mã HS 40169911: QT732: Gioăng làm kín ống nước sưởi ấm bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 14 (nk)
- Mã HS 40169911: QT733: Gioăng cao su lắp capo, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298735780- D11 (nk)
- Mã HS 40169911: QT734: Yếm lốp (Lót lốp) bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D33 (nk)
- Mã HS 40169911: QT735: Gioăng ốp góc cửa bên trái bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349782- D 40 (nk)
- Mã HS 40169911: QT736: Gioăng chông lot nươc goc phai bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349594- D 27 (nk)
- Mã HS 40169911: QT737: Gioăng cưa bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D18 (nk)
- Mã HS 40169911: QT738: Gioăng cưa bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D19 (nk)
- Mã HS 40169911: QT739: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D20 (nk)
- Mã HS 40169911: QT740: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D21 (nk)
- Mã HS 40169911: QT741: Gioăng ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D22 (nk)
- Mã HS 40169911: QT742: Gioăng ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D23 (nk)
- Mã HS 40169911: QT743: Gioăng cưa bên trai bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D24 (nk)
- Mã HS 40169911: QT744: Gioăng cưa bên phải bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D25 (nk)
- Mã HS 40169911: QT745: Gioăng kính chắn gió trước bằng cao su lưu hóa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D26 (nk)
- Mã HS 40169911: Quang treo cát đăng (bằng cao su) các loại dùng cho xe < 5 tấn mới 100% (Nhà sản xuất Fujian) (nk)
- Mã HS 40169911: Rãnh kính cửa hậu, phải (cao su), Part No: 648850K06000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: RB60420- Ron ống F042 bằng cao su dùng cho xe TB120SL-W375IIIE4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 40169911: RBP.009/ ống cao su 7035-8325 (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.038/ ống cao su GR129403B (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.073/ ống cao su 7075-1412-30 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp; dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.075/ Chụp (bằng cao su) GR006013B (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.076/ Chụp (bằng cao su) GR132003B (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.078/ Chụp (bằng cao su) GR131803B (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.090/ Chụp (bằng cao su) GR006023B (dạng ống, bọc dây điện, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.092/ Ống cao su GDB2550 (bọc dây điện, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.101/ Vòng đệm bằng cao su 7035-7498-30 (dạng ống, bọc dây điện, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.102/ Vòng đệm bằng cao su 7035-7499-30 (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.103/ Vòng đệm bằng cao su 7135-7512-30 (dạng ống, bọc dây điện, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.105/ Vòng đệm cao su 7035-0410-30 (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.115/ Vòng đệm cao su 7075-1695-30 (dạng ống, bọc dây điện cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.118/ Vòng đệm cao su 7075-1698-30 (dạng ống, bọc dây điện cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.123/ Ống cao su GR133403B (bọc dây điện, dùng cho ô tô, lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.147/ Vòng đệm bằng cao su 7135-0543-40 (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.152/ Vòng đệm bằng cao su 7135-9756-30 (dạng ống, bọc dây điện, dùng cho ô tô, lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.154/ Miếng cao su 90950 T1023 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.155/ Miếng cao su 90950 T1024 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.156/ Miếng cao su 90950 T1025 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.157/ Miếng cao su 90950 T1027 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.174/ Vòng đệm bằng cao su 7134-4576-30 (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.193/ Miếng cao su 90950 T1026 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.229/ Tấm cách lò xo sau 48257-0K010 (bằng cao su) dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô (xk)
- Mã HS 40169911: RBP.230/ Tấm cách lò xo sau, phía dưới 48258-0D160 (bằng cao su) dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô (xk)
- Mã HS 40169911: Roan cao su làm kín capô số 1 _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 750 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Roan dè hông bên phải bằng su (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD950.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Roan dè hông bên trái bằng su (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD950.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Roan kính lưng (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD990.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Roan làm kín ca pô số 1 _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 750A (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Roan làm kín capô số 1 _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 750 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Roan làm kín nắp đậy mô tơ gạt nước trước _GTA8-MH2- 25D-GT7- GBFN 56 760 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Roan U Kính cửa bên phải (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD9500-BM. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Roăng dàn cò(bằng cao su) các loại dùng cho xe < 5 tấn mới 100%(Nhà sản xuất Quanzhou Xingtai, China) (nk)
- Mã HS 40169911: ron cao su các loại5100700LE020(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Ron cửa bên phải bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron cửa bên trái bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron kính chắn gió bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron su (L40mm) dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron su cửa bên phải (dẫn hướng phía dưới kính cửa) bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron su cửa bên trái (dẫn hướng phía dưới kính cửa) bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Ron su khung cửa bên phải dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: SC10128-2020/ Chụp cao su cho phanh ô tô (xk)
- Mã HS 40169911: STD90000342- Nắp cửa gió hốc khoang ca bô bên phải, bằng cao su, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Su bít cầu sau, phụ tùng dùng cho xe ô tô tải hiệu OLLIN350.E4, giá DDP. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Su chân két nước dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su chân máy dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su dây điện dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su đệm cửa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su gối nhíp dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su lắp lỗ cabin dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su lót lỗ dây lừa số trên cabin dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su lót lỗ dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su nhận giữa mảng sàn trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Su pách treo ống xả dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Su treo hộp số (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD250.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch hiệu Kia Soluto. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: Su trục lái dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: SVC10003577- Vòng đệm cho giá đỡ cản sau (bumper sau), (chất liệu cao su), linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ và SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm bịt lỗ gầm sàn xe ô tô bằng cao su,GROM, DRAIN HOLE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm cách lò xo sau, bằng cao su, dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô Toyota Vios, Corolla, part no: 48257-0K010, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm cách nhiệt lò xo sau (cao su), Part No: 482570201000, xe 688W/ Corolla Altis 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm cao su đệm cửa đuôi xe- 74827-SWA-A103- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- đệm cửa đuôi xe. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm cao su đệm tấm đỡ cụm động cơ- 50401-TLA-A021-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ và giảm xóc cho động cơ. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: tấm chắn bùn động cơ L/R2802011/21LE090-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: tấm chắn bùn L/RZ84031/2/10LE090(LE744)(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: tấm chắn bùn trên động cơ8403300LE010-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm chặn đánh giá đặc tính sản phẩm phục vụ nghiên cứu, đánh giá tính năng sản phẩm mã: 50890-3M0J1-F000-B00 chất liệu: cao su, kích thước: 60x50x45 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm che ống đổ bình xăng (cao su), Part No: 772910219000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm bầu lọc khí bằng cao su- 17212-P2J-0001- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ chặt và chống rung cho bầu lọc gió. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm cửa trước phía dưới bằng cao su- 72326-T00-T011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Tấm đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm cửa xe bằng cao su-72142-SM4-0000--Chất liệu Đệm giảm chấn- LK Model Honda CITY-Đệm giảm chấn-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm sường thân xe, cao su lưu hóa mềm; (1554100520); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm đệm trần xe (cao su), Part No: 626530K35000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: tấm lót chắn bùn bằng cao su8403305LE010-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm lót sàn 105314001 bằng cao su lưu hoá (dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm lót sàn 105314101 bằng cao su lưu hoá (dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm tiêu âm. Part No: 718130E020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-18215-TF0-9100-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Dùng để treo, không dùng để đệm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Thảm cao su 4 miếng All-Weather Floor Mats hiệu Lexus/Toyota (ngang 50cm, dai 70cm). Hàng mới 100% (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ) (nk)
- Mã HS 40169911: Thảm sàn cao su đúc khuôn sau 2 miếng All-Weather Floor Mats Rear hiệu WeatherTech (ngang 50cm, dai 70cm). Hàng mới 100% (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ) (nk)
- Mã HS 40169911: Thanh nẹp kính cửa bên phải phía sau bằng cao su- 72810-T00-T011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Nẹp kính cửa bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169911: Thuế suất ưu đãi MFN: YC15V103A92BC- Tấm cao su chắn bụi dưới chân trụ D (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL722: Nắp chụp chống ồn ghế sau trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL722:Nắp chụp chống ồn ghế sau trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330230655-D1 (nk)
- Mã HS 40169911: TL723: Nắp chụp chống ồn ghế sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL723:Nắp chụp chống ồn ghế sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330230655-D2 (nk)
- Mã HS 40169911: TL724: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL724:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D23 (nk)
- Mã HS 40169911: TL725: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL725:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D24 (nk)
- Mã HS 40169911: TL726: Gioăng nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL726:Gioăng nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D25 (nk)
- Mã HS 40169911: TL727: Gioăng nắp ca bô bằng cao su 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL727:Gioăng nắp ca bô bằng cao su 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D26 (nk)
- Mã HS 40169911: TL728:Gioăng ốp trang trí cửa hậu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D27 (nk)
- Mã HS 40169911: TL729: Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL729:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D28 (nk)
- Mã HS 40169911: TL730: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL730:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D29 (nk)
- Mã HS 40169911: TL731: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL731:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D30 (nk)
- Mã HS 40169911: TL732: Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL732:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D31 (nk)
- Mã HS 40169911: TL733: Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL733:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D32 (nk)
- Mã HS 40169911: TL734: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL734:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D33 (nk)
- Mã HS 40169911: TL735: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL735:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D34 (nk)
- Mã HS 40169911: TL736: Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL736:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D35 (nk)
- Mã HS 40169911: TL737: Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL737:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D36 (nk)
- Mã HS 40169911: TL738: Gioăng cửa cốp sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL738:Gioăng cửa cốp sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D37 (nk)
- Mã HS 40169911: TL739: Gioăng cửa cốp sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL739:Gioăng cửa cốp sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D38 (nk)
- Mã HS 40169911: TL740: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL740:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D39 (nk)
- Mã HS 40169911: TL741: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL741:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D40 (nk)
- Mã HS 40169911: TL742: Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL742:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D41 (nk)
- Mã HS 40169911: TL743: Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL743:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D42 (nk)
- Mã HS 40169911: TL744: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL744:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D43 (nk)
- Mã HS 40169911: TL745: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL745:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D44 (nk)
- Mã HS 40169911: TL746: Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL746:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D45 (nk)
- Mã HS 40169911: TL747: Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL747:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D46 (nk)
- Mã HS 40169911: TL748: Gioăng cửa hậu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL748:Gioăng cửa hậu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D47 (nk)
- Mã HS 40169911: TL749: Gioăng nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TL749:Gioăng nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D48 (nk)
- Mã HS 40169911: TM819:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM820:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM821:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM822:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM823:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM824:Miếng dán chống ồn sau trung tâm bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM825:Miếng dán chống ồn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM826:Miếng dán cách nhiệt nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM827:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM828:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM829:Gioăng bumper trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM830:Miếng dán số 1 bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM831:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM832:Gioăng cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM833:Gioăng cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM834:Gioăng kẹp nắp cốp trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM835:Gioăng kẹp nắp cốp phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM836:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM837:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM838:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM839:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TM840:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: TUWN0036-PCS-20/ Vỏ bọc bằng cao su lưu hóa dùng cho hệ thống dây điện của ô tô kích thước phi 15.9*110.52mm, model 337262-013, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: TUWN0039-PCS-20/ Vỏ bọc bằng cao su lưu hóa dùng cho hệ thống dây điện của ô tô, kích thước phi15.9*35mm, model 337262-016, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Ty ô dẫn nước rửa kính (cao su lưu hóa), Part No: 9009933080, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Ty ô dầu ben thủy lực bằng cao su (cao su lưu hoá) Phi:13mm (1 bộ 5 chiếc)dùng cho xe tải ben<15 tấn. Hàng mới 100%.Phụ tùng thay thế (nk)
- Mã HS 40169911: Ty ô dầu, ty ô phanh, ty ô ben bằng cao su lưu hóa (bộ phận của hộp số)kích thước:Phi 2,8cm dài 180cm dùng cho xe hiệu HOWO có tải < 15tấn, mới 100% (phụ tùng thay thế) (nk)
- Mã HS 40169911: UA6G72760- Gioăng đệm cao su thân xe và cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7043029- Nút đệm cao su trên chân đạp phanh; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7128450- Gioăng đệm cao su trong nhíp xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7128470- Gioăng đệm cao su trên nhíp xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7128L01- Đệm nhíp bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7134152- Gioăng đệm cao su trên khớp nối thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7136901A- Gioăng đệm cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7136930A- Bát đỡ cabin số 2 bên trái bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7139045B- Cao su đỡ động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH71510L5- Núm che bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH7434156- Cao su đệm thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UH8336902A- Đệm cao su trên khung xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UM4639040C- Cao su đỡ động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UM4656786- Gioăng đệm cao su nắp cabô; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UP2034156- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UP2172821- Gioăng đệm cao su cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: UR6128156B- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vành che bụi cho bánh đà, Part No: 113540C010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền bảo vệ cánh hướng gió cản sau số 1 (cao su), Part No: 768720K02000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su bảo vệ nắp xylanh xe CIVIC- 12341-59B-013- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su cửa đuôi xe- 74440-TME-T011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su cửa xe. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su cửa sau- 72815-T00-T010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Viền cao xu cửa xe (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su cửa trước- 72315-T00-T010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Viền cao xu cửa xe (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su khoang hành lý- 74865-T00-T011-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- viền cao su giảm chấn quanh khoang hành lý (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su làm kín cửa trước bên trái_INV 21646_A 213 720 59 02_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cao su nắp bình xăng (phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 17 7 451 368 (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cửa ngoài giữ lạnh thùng xe, bằng cao su không xốp kích thước 24.9mm*49mm*2500mm dùng lắp ráp thùng xe ô tô đông lạnh, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền cửa trong giữ lạnh thùng xe bằng cao su không xốp cỡ 27mm*48mm*2600mm dùng lắp ráp thùng xe ô tô đông lạnh, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền đệm cao su chặn keo dán kính sau, part no: 648130D380, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền quanh cửa sau bên phải bằng cao su(828304CA1A),xe Nissan X-Trail 02 cầu, từ 5~7 chỗ ngồi, loại cao dung tích 2.488cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Viền quanh cửa trước bên phải bằng cao su(808304CA0A),xe Nissan X-Trail 02 cầu, từ 5~7 chỗ ngồi, loại cao dung tích 2.488cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vỏ bọc đầu dây (cao su) AK20200HA cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Vỏ bọc ống dẫn khí số 2 (cao su), Part No: 557370218000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng cao su bảo vệ AA92A67F90A là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng cao su dùng cho giắc kết nối thiết bị ngoại vi của ô tô(Theo dòng hàng số 14 tk:103233552110 ngày 06/04/2020)/G03653-02 (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng cao su làm kín nắp ca-pô sau_INV 21646_A 213 750 51 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng chặn bằng cao su lưu hóa 91211-K97-T010-M1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Vòng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng chắn dầu thuộc bộ phận nắp máy bằng cao su lưu hoá, kích thước 300x600 mm dùng cho xe tải 8 tấn C3921919i, hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng chặn dầu, Part No: 90301T0020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9672324020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa cho xe máy (Hs 40) 90480-13004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm cao su d25/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm cao su d5/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm cao su d50/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm cao su thước lái xe CIVIC- 53537-SMG-E01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm của giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 90948T2008, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm giàn nóng (cao su lưu hóa), Part No: 871280D091, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm hộp số (cao su lưu hóa), Part No: 3514734010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm lọc dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1569250020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng đệm. Part No: 1219550010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng gioăng "D" (456113B000), phụ tùng xe Hyundai SAN10/TUC10/VER/SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa (4541239001), phụ tùng xe Hyundai SAN/TUC/XG, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: VT407: Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10264607781- D19 (nk)
- Mã HS 40169911: VT408: Đầu cao su giảm chấn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468613- D 13 (nk)
- Mã HS 40169911: VT409: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10264607781- D18 (nk)
- Mã HS 40169911: VT410: Gioăng cửa trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468613- D 6 (nk)
- Mã HS 40169911: VT411: Gioăng cao su lắp capo, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D43- C11: 10309031505- D 43 (nk)
- Mã HS 40169911: VT412: Dây đai giữa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468613- D 10 (nk)
- Mã HS 40169911: VT413: Gioăng cửa trước cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287467143- D 39 (nk)
- Mã HS 40169911: W701003S300- Nút bịt thân xe (bằng cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W701007S300- Nút bịt thân xe (cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W702225S300- Nút bịt thân xe (cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W702233S300- Nút bịt thân xe (cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W702357S300- Nút bịt thân xe (cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W703301S300- Nút đậy bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W703638S300- Nút bịt thân xe (cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W703749S300- Nút bịt thân xe (bằng cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W706010S300- Nút cao su bịt tấm ngăn khoang máy (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W706140S300- Nút bịt thân xe (bằng cao su) (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W707236S300- Nút bịt gầm xe hai bên bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W712561S300- Nút bịt cao su cửa hậu trên, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W714666S300- Nút bịt cao su trên cửa xe, linh kiện lắp ráp cho xe Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: W714899S300- Nút bịt cao su sàn xe, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: WE0110404- Nút tháo dầu thừa bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: WL8414V22- Gioăng đệm cao su bơm nhiên liệu; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: XS4116C618AA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: XS4116C618AA- Vấu cao su định vị ca bô (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: XS719072AA- Gioăng đệm cao su ống đổ xăng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: YC1516C618BA- Vấu cao su định vị ca bô (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: YC15V103A92BC- Tấm cao su chắn bụi dưới chân trụ D, linh kiện lắp ráp cho xe Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: YC15V268B46AC- Nút cao su chống va đập (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: YC15V27232AA- Cao su cữ khi mở bên dưới (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: YC15V51401BE- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5010DTL-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5010DTL-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5010DTL-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải tự đổ, TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5010DTL-T102:Miếng lót giảm trấn két nước bằng cao su, k/t 3x3cm, dầy 1cm của xe tải tự đổ, TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5010DTL-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải tự đổ, TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5024D-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5024D-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5024D-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải tự đổ, TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5024D-T102:Miếng lót giảm trấn két nước bằng cao su, k/t 3x3cm, dầy 1cm của xe tải tự đổ, TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5024D-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải tự đổ, TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5035D-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5035D-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5035D-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải tự đổ, TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5035D-T102:Miếng lót giảm trấn két nước bằng cao su, k/t 3x3cm, dầy 1cm của xe tải tự đổ, TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB5035D-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải tự đổ, TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB7050D-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 5 tấn,TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB7050D-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 5 tấn,TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB7050D-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải tự đổ, TT 5 tấn,TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: ZB7050D-T102:Miếng lót giảm trấn két nước bằng cao su, k/t 3x3cm, dầy 1cm của xe tải tự đổ, TT 5 tấn,TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001245500) Tấm cao su sàn phía ngoài bên trái dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001245600) Tấm cao su sàn phía trong bên trái dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001245700) Tấm cao su sàn ở giữa dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001245800) Tấm cao su sàn phía ngoài bên phải dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001245900) Tấm cao su sàn phía trong bên phải dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2001692400) Cao su bảo vệ lò xo dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: (MS: 2003382600) Chổi cao su dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169912: 002-C40-032D/ Guốc ống (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 002-C40-041B/ Guốc ống (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 002-C40-101/ Guốc ống (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 002-C49-104/ Vỏ ống lót (bằng bao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 0173374500 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0234M (4x977mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0173374500/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 0369563800 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7165-1198. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0449532200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0731M (4*730mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0449532200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 0648114000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W4227M/GSKT (4x454mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0648114000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 0720114100 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W2062M (đk 4x476mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0720114100/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 0758641800 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7165-0193. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0889407801 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0344M (4*660mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 0889407801/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 10121-06102: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su lưu hóa mềm không xốp đường kính 21,4mm, dài 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 1072877000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su loại W2364M (4*791mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 1072877000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 1100-1012-M4-FS/ Van da-P(Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe Suzuki) P cup (nk)
- Mã HS 40169912: 1110-0012-M4-FS/ S van da(Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy) S cup (nk)
- Mã HS 40169912: 1209421300 Núm cao su lắp đui bóng đèn xe máy W2.1-9.5D/2013. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 12161-02305: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su, dùng cho giảm xóc xe máy. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 12201-01412: Nắp chắn bụi bằng cao su, đường kính phi 20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 12209-H6B-9000-M2 VALVE STEM SEAL Phốt xu páp (nk)
- Mã HS 40169912: 12209-L1N-000 VALVE STEM SEAL Phốt Xu Páp (xk)
- Mã HS 40169912: 12209-L1N-0000 VALVE STEM SEAL Phốt xu páp (nk)
- Mã HS 40169912: 12221-02308: Đệm lót bằng cao su lưu hóa mềm không xốp có đường kính phi 22. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 12251-01402: Nắp chắn bụi bằng cao su lưu hóa mềm không xốp, hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 40169912: 12251-02313: Miếng đệm chống kịch bằng cao su lưu hóa mềm,lắp trong trục piston giảm sóc xe máy, kích thước 40x11,6x23mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 1281685500 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W5149/GSKT (4x538mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 1281685500/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 13261-01810: Phớt chắn bụi bằng cao su, dùng trong giảm sóc xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 1435-0029-M4-FS/ Màng da(linh kiện dùng để sx bộ thắng đĩa xe suzuki)-1435-0029-m4-fs Diaphragm (nk)
- Mã HS 40169912: 14524-H6T-0000 O-RING Vòng đệm (nk)
- Mã HS 40169912: 1484-0035-FN/ Cụm tránh bụi (Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy)-1484-0035-FN Boot comp (nk)
- Mã HS 40169912: 1484-0035-M4-FN/ Cụm tránh bụi (linh kiện dùng để sx bộ thắng đĩa xe suzuki)-1484-0035-m4-fn Boot comp (nk)
- Mã HS 40169912: 149-Z99-017B/ ống lót (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 149-Z99-065/ ống lót (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 16S-YAS/ Miếng lọc(Drain filter) (xk)
- Mã HS 40169912: 192598- Nắp chụp bằng cao su dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 1970563300 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su P9721M(3x478mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 1970563300/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 1A0027125- Bảo vệ ống xả bằng cao su lưu hoá dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 1A004197- Bảo vệ ống xả bằng cao su lưu hoá dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 1B007779- Vỏ tay dắt xe phía sau, bằng cao su dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 1B007813- Miếng cao su để chân vespa dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 2225921000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0583M (4x65mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 2225921000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 2415-0011-M4-FS/ Vòng tránh bụi(linh kiện dùng để sx bộ thắng đĩa xe suzuki)-2415-0011-m4-fs Boot (nk)
- Mã HS 40169912: 250-C42-030B/ Phớt pít tông (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 2678578200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W2008L (4*83mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 2678578200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 2688673200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0892M (4*220mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 2688673200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 270-C43-009B/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 270-C43-100/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 2739279200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su loại W2383M (4*710mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 2739279200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 2979312300 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3102M (4*445mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 2979312300/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 2V08-0052-FN/ Nắp thoát hơi (linh kiện dùng để sx bộ thắng đĩa xe suzuki) Bleeder cap (nk)
- Mã HS 40169912: 300-C42-009A/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 300-C43-002B/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 3071262500 Mũ cao su bọc chốt đèn xe máy (Đk 8.5mm) FC139-02700A. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 3126038800 Núm cao su lưu hóa giữ dây điện đèn xe máy 7165-0815. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 3132697400 Núm cao su bao đầu cực đèn xe máy 7165-0076. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 320-C42-027A/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 3229288700 Miếng dán che ánh sáng đèn xe máy bằng cao su W6144M/SHD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 3229288700/ Miếng dán che ánh sáng đèn xe máy cao su W6144M/SHD (xk)
- Mã HS 40169912: 322-C41-001A/ Ống lót (cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 330-C42-010B/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 330-C43-006A/ Phớt chắn bụi (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 385/ Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa mềm cho giảm xóc sau xe máy (27009-320-30).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 3855815300 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W5680M/GSKT. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 3855815300/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W5680M/GSKT (xk)
- Mã HS 40169912: 4064420200 Dây đệm cao su đèn xe máy loại P9879M(4x640mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4064420200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 4105684300 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (1) W0556M (4x187mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4105684300/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 4117764000 Núm cao su giữ dây điện đèn xe máy SN905-51400A. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4156521700 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3052M (4*155mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4156521700/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 445/ Cao su chặn lưu hóa mềm cho trục giảm xóc sau xe máy (HMCR2-415-00).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 446/ Vòng gioăng bằng cao su lưu hoá không xốp cho trục giảm xóc sau xe máy (P4009-340-00).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 4494284400 Chốt cao su đèn xe máy 7158-3169-40. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4585397700 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (2) W0556M (4x263mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4585397700/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 4683241800 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W4128M/GSKT1 (4x900mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4683241800/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 4864834700 Dây đệm cao su đèn xe máy W4089M(4x735mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4864834700/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 4965790000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W4128M/GSKT1 (4x335mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 4965790000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 50505-VF3-0000 STAND STOPPER RUBBER Cao Su Chân Chống Đứng (xk)
- Mã HS 40169912: 5060933200 Dây đệm cao su đèn xe máy loại P9917M (4x528mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 5060933200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 5079819400 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3552M/GSKT (4x330mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 5079819400/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 5386097400 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7158-3166-60. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 5416054+01-BT-DG-XNK2001/ Đầu chắn va đập bằng cao su tổng hợp dùng cho chân chống phụ của xe mô tô, thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 5416054P, ERP: 5416054+01-BT-DG (xk)
- Mã HS 40169912: 5416054P/ Đầu chắn va đập bằng cao su tổng hợp dùng cho chân chống phụ của xe mô tô 5416054P, thuộc dòng xe INDIAN (nk)
- Mã HS 40169912: 54319-418-01-000/ Vỏ bọc đầu nối-GF03219,SLEEVE,RUBBER,INSUL.,MA (nvl sx dây dẫn điện xe gắn máy, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: 55011-823-10-000/ Nút bịt kín bằng cao su cảm biến-SG02001,RUBBER PLUG,SENSOR(NVL sx cuộn stator cho bộ phát điện tích hợp khởi động xe gắn máy, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: 5718041200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3100M/GSKT1 LENS (4x495mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 5718041200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 584/ Vòng gioăng bằng cao su lưu hoá không xốp cho trục giảm xóc sau xe máy (S3409-340-10).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 602948M002- Bao tay nắm lái bằng cao su dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 6059215200 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7165-1563. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6362349000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3027M/GSKT1 (4*1160mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6362349000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 6411870600 Nắp chụp đui đèn phải xe máy bằng cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6596295000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3100M/GSKT2 LENS (4x150mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6596295000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 6637472600 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 666132- Bao tay nắm lái bằng cao su dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 666965- Bao tay nắm lái bằng cao su dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: 6743362900 Chốt cao su giắc cắm đèn ôtô 7160-9117. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6828893200 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0892M (4*445mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6828893200/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 6969268000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3028M (4*540mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 6969268000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 7069303800 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7165-1565. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7096318300 Nắp chụp đui đèn trái xe máy bằng cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7126347900 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3778M/GSKT (4*623mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7126347900/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 7182258300 Cao su đệm đèn sau xe máy Butyl. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7230376800 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W3027M/GSKT2 (4*252 mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7230376800/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 7653234600 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su loại W2188M (4*385mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7653234600/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 7976966500 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W0233M(4x629mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 7976966500/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 8074907400 Dây đệm cao su đèn xe máyP9397M(4x1280mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 8074907400/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 8445975500 Dây đệm cao su đèn xe máy loại P8704M(3x677mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 8445975500/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 8610340000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su loại W1929M (4*392mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 8610340000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9006387100 Núm cao su giữ đầu cực đèn xe máy 7165-1564. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 91312-A01-A001-VN O RING 7.8MM Vòng đệm (nk)
- Mã HS 40169912: 9288511900 Dây đệm cao su đèn xe máy W4930M(4x977mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9288511900/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 95111-00800: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa mềm không xốp đường kinh trong 7.0 mm, đường kinh dây 1.9 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: 9563603904 Núm cao su lắp đui đèn trước xe máy 2. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9565991800 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W4250M/GSKT (4x524mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9565991800/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9574102900 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su(1) W0583M (4x550mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9574102900/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9583813800 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W2716M/GSKT1 (4*512mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9583813800/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9683914600 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su loại W2466M (4*445mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9683914600/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9825103000 Dây đệm đèn xe máy bằng cao su W2716M/GSKT2 (4*90mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: 9825103000/ Dây đệm đèn xe máy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: 9860442100 Núm cao su bao đầu cực đèn xe máy 7160-9786. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: A0721-093-00-000/ Vòng đệm lót bằng cao su-RC20008A,MOUNT,RUBBER,(NVL sản xuất rờ le xe Ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: A4458-006-00-000/ Ron chặn dầu bằng cao su- GF21003,SEAL,WIRE,QLW-W-200(NVL SX dây dẫn điện xe gắn máy)-Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: A8223-531-00-000/ Nút bịt kín bằng cao su-SG03015,SEALING RUBBER,(NVL SX cuộn Stator cho bộ phát điện tích hợp khởi động xe gắn máy,mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Bạc cao su bắt giảm xóc- 11203-K35-J00- PT XE MÁY HONDA SH125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Bàn đạp xe máy,chất liệu: cao su, phụ tùng xe máy Honda Super Dream.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Bánh cao su đùm sau (4pcs/set), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bánh cao su lăn cam lớn(100cc), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bánh cao su tăng cam nhỏ(100cc), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bao tay nắm lái bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169912: Bao tay nắm lái, bằng cao su-274491, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Bộ cao su chân chống (cao su lưu hóa 0.019 kg/bộ):LK xe máy điện không đồng bộ, mới 100% Dùng lắp cho xe model JVC IX và JVC S150 (nk)
- Mã HS 40169912: Bộ cao su lót sàn bằng cao su lưu hoá, NSX: Proto Italy, hàng mới 100% dùng cho xe máy Piaggio (xe Vespa Picnic) (nk)
- Mã HS 40169912: Bộ cao su lưu háo (ống thông hơi, đệm, viền gioăng...) (0.1 kg/ bộ)- LK động cơ xe máy 2 bánh loại 50 cc không đồng bộ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bộ cao su lưu hóa (giăng, đệm,lưới lọc dầu, ống thông hơi)- LK động cơ xe máy 2 bánh loại 50 cc không đồng bộ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bộ cao su toàn xe, LK xe máy điện không đồng bộ, dùng cho model: v2,v3, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bộ phớt O chế hoà khí xe Wave 100-16010-KRS-601- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Bọc tay ga của xe Yamaha, mã SP: 2NDF62400200, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su A chóa đèn sau 33705-KW7-9002 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bạc dưới HKVY2-470-00-VN (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bạc dưới S0172-470-21 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bạc trên K0052-470-02 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bạc trên S0212-470-00-VN (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU BẢO VỆ-83503-AGE5-C00-RUBBER. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bắt két tản nhiệt-19051-KA4-0002- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su bắt tay lái 53102-GN5-9002 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bắt yếm xe Future- 64405-KEV-940- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su bọc tay côn của xe Yamaha, mã SP: 2NDF62410000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su cài ốp nhựa, phụ tùng của xe máy Honda GL1800 2018, mã hàng 83501-MG7-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU CẦN KHỞI ĐỘNG-28255-GFS6-C00-COLLAR KICK BOSS. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: cao su cần sang số, DAMPER,CHANGE PEDAL, mã 92161-1300, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU CÀNG A (VUÔNG) dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su chặn (cao su lưu hóa không xốp) cho trục giảm xóc xe máy, có CO Form JV/HKRJ2-415-00 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU CHẮN BÙN-80104-ALD9-BA0-P1-PLATE SPLASH GUARD. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169912: cao su chân chống 2 cái/bộ: LK xe máy điện không đồng bộ, mới 100% Dùng lắp cho xe hiệu NIJIA GTS và VENUS (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su chân chống chính- 50524-KBP-900- PT XE MÁY HONDA Winner PICCOLO 150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su chân chống đứng xe Super Dream-50524-KEV-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su che bụi của xe Yamaha, mã SP: B63F34620000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su che bụi dùng cho xe máy Yamaha/ 4D1-F3462-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su che bụi heo dầu, BOOT,CALIPER, mã 49006-1088, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su che bụi/ 5YP-F5917-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su che bụi/B63-F3462-00, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su chống nước chụp bugi (Seal, Spark Plug 33541-22J00-000) (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su chống nước đầu chụp bugi (VH815D01901BA SEAL SPARK PLUG) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su chống nước dùng cho bugi xe gắn máy, không xốp, dạng nắp chụp(VH815D03801AA SEAL HIGH/T TERM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su chụp bơm nhớt (YAZ) xe máy, model: 5BU-E3174-00, hiệu: Yamaha, hàng mới 100%- Y125 HOLDER OIL PIPE (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su chụp chân gương- 88114-K77-V00- PT XE MÁY HONDA SH125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su chụp đuôi đèn xi nhan của xe Yamaha, mã SP: 1S9F18750000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su chụp rơle khởi động xe Air Blade, Click- 38506-KVB-901- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su cục đỡ 53106-KR3-7702 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU CỤM KHỞI ĐỘNG-28253-GBN2-C00-BUSH KICK SPINDLE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su dầm cân bằng xe WINNER 13425-KGH-900. Phụ tùng xe máy Honda. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su đầu thanh căng xích cam của xe máy Future 125 2019, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su để chân (2pcs/set), nhãn hiệu Mitkammakon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su để chân chính 50661-KEV-8800 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao Su Để Chân Chống Chính, phụ tùng xe máy Honda. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su để chân của xe Yamaha, mã SP: 2NDF74130000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su để chân sau của xe máy Wave 100 2015, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-0001 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm bình nhiên liệuRUBBER,FUEL SEAL17525-K44-V000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm của xe Yamaha, mã SP: 904800155900, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm dùng cho xe máy Yamaha/ 90480-01326/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm đuôi sau 80105-GN5-9000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm/ 90480-01559 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm/ 90480-12581 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm/90480-18418 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm-18293-KSB-9001- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đệm-18293-MCA-A201- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su đèn định vị xe CBR1000RR 33181-MBB-000. Phụ tùng xe máy Honda. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su đỡ sên xe gắn máy Tosedo LC100-5BU-F2151-00 (xe số) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su gấp zin (YAZ) xe máy, model: 5BU-F2151-00, hiệu: Yamaha, hàng mới 100%- Y125 SEAL GUARD (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn (310804000000TEXV (3109040000), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn 1C002624 (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn 1FC-F5364-00-00-M1 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn B064142 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F5364-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: CAO SU GIẢM CHẤN- RUBBER, RR WHEEL DAMPER, 41241-KW7-882, Phụ kiện dùng cho xe môtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn xi nhan sau phải xe SUPER CUB 125- 33412-K0G-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn/ 1FC-F5364-00-J, dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn/1FC-F5364-00 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn-1C002624, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn-599250, phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm chấn-B016983, phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su giảm sóc 50352-GGZ-J000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU GIẢM SÓC-81255-AGE5-C00-BAG,LUGGAGE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su giữ giá đầu tay lái 53107-KW7-9300 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su gối bánh trục mô tơ đề 11344-GW3-9801-H1 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU HÃM CHỐNG ĐỨNG-50505-LDC8-E10-STOPPER RUBBER. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su hộp chứa đồ bên trong- 81136-K35-V00- PT XE MÁY HONDA PCX125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cao su hướng dẫn A-50328-AGH3-E60-RUBBER,GUIDE A. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su hướng dẫn B-50330-AGH3-E60-RUBBER,GUIDE B. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su hướng dẫn C-50329-AGH3-E60-RUBBER, GUIDE C. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su khung đèn 61304-415-0001 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: CAO SU LÓT ỐP HÔNG-94103-AGE5-C00-GROMMET AIR/C CASE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su nắp bình xăng- 64313-GGZ-J00- PT XE MÁY HONDA SH300. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: CAO SU RÃNH GIỮ BI-22132-KBN2-315-PIECE SLIDE COMP. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su sàn để chân-2B002225, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: CAO SU VÈ-83551-KKAK-C00-GROMMET AIR CLEANER CASE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cao su viền loa phải, phụ tùng của xe máy Honda CBR1000RR 2018, mã hàng 90572-KV3-300, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Chắn bùn xe máy phía sau,mã: R150CU, phụ tùng xe máy Honda Super Dream.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Chụp Bu gi của xe Yamaha, mã SP: 2DPH23700000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Chụp bụi láp bánh sau- bằng cao su (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW,mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 35 7 708 117 (nk)
- Mã HS 40169912: Chụp cao su bọc tay lái xe máy hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Chụp cao su đui đèn pha- 33112-K29-901- PT XE MÁY HONDA SH mode 125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Chụp cao su ốc khoá gương- 88115-KWN-980- PT XE MÁY HONDA Electric Vehicle. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Chụp chắn bụi gương phải- 88111-K01-900- PT XE MÁY HONDA SH125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Chụp che bụi bằng cao su/ 5KN-25937-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Chụp phớt chặn dầu (cao su lưu hóa không xốp)(1 bộ- 2 chiếc)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Cổ hút bằng cao su 1A000791 (xk)
- Mã HS 40169912: Cổ hút bằng cao su, mã hàng: 849465, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cổ hút bằng cao su-849465, phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Cốc sơ cấp (cao su lưu hóa) 119-M31-014 linh kiện sản xuất phanh xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cốc thứ cấp (cao su lưu hóa) 119-M30-043 linh kiện sản xuất phanh xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Cụm tránh bụi làm bằng cao su(dùng cho xe:Piaggio)-Boot comp-1484-0035-M4-FN-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: DAMPER-Miếng đệm bằng cao su linh kiện lắp ráp bộ ly hợp dùng cho xe tay ga(XD541) (nk)
- Mã HS 40169912: Đầu bọc dây (cao su) AA0V0570E0 cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Đầu chụp bằng cao su G01330 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Đầu chụp bugi xe máy bằng cao su (CO FORM D)/XA32693-03 (nk)
- Mã HS 40169912: Đầu chụp tanshi bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn, đề, pha cốt, dừng động cơ của xe máy/G01110 (nk)
- Mã HS 40169912: Dây cao su cho cụm dây dẫn điện xe máy 7165-1199. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Dây cao su cố định hộp sơ cứu (563220002V); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: Dây cao su lưu hóa mềm, cố định bình Urea (813890200); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: Dây đai bằng cao su, dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC81968000080- Linh kiện lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Dây giãn khí mềm phi10 (xk)
- Mã HS 40169912: để chân bên phải-1B0065680000C, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: để chân bên trái-1B002070000H4, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm 15x25.8x4 bằng cao su- 90401-K48-A00- PT XE MÁY HONDA PCX150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su (bầu lọc gió)/2BM-E5472-00/ dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su- 18365-K40-F00- PT XE MÁY HONDA PCX150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 16S-F8217-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su gắn với bánh răng truyền động 23113-035-3003 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su lưu hóa mềm dùng sản xuất chế hòa khí, sản xuất thiết bị điện của xe gắn máy 2 bánh c100-c110, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su tay lái bên xe REBEL 300 2018-53133-K18-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/ 90520-05819/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/1DB-F1268-00, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/5VT-F4723-00/ dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/90520-03831, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/90520-10839, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm cao su/B8A-E5326-00, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm của xe Yamaha, mã SP: 2NDE47470000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5VD-E5316-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm chấn của xe Yamaha, mã SP: 904801841800, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm xóc dùng cho xe máy Yamaha/ 4D1-F2216-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm xóc/ 4D1-F2216-00 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm giảm xóc/4D1-F2216-00, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Đệm kín đầu trục bơm nước bằng cao su xe Air Blade, Click-19217-P72-013- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: FCHF28/ Màng chắn bằng cao su; KT trong 3.95 * ngoài 60mm (xk)
- Mã HS 40169912: G00355VN/ Vòng bằng cao su dùng cho cuộn đánh lửa của xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: G04057/ Vòng Grommet bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn phanh của xe máy (CO FORM D) (nk)
- Mã HS 40169912: G04088/ Vòng bằng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: G04184-02/ Miếng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: G04797/ Vòng Grommet bằng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng của xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn 2ND-F5364-00-00-M0 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn A đầu ống phun xăng 16718-KTW-9001 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5P1-F7114-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn cao su cụm đèn sau, phụ tùng của xe máy Honda CBR150R, mã hàng Y801A-GN5-900, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Giảm chấn cao su hộp xích dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F2332-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng bao kín bầu lọc khí bằng cao su- 17213-K01-900- PT XE MÁY HONDA SH125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng cao su bao kín bầu lọc khí- 17213-K01-900- PT XE MÁY HONDA SH125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng cao su lưu hóa của đồng hồ xe máy (VPKK3F-19G288-AC),hãng sx: IRC. mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng cao su nắp bình xăng xe Dream-17631-096-701- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng cao su yên xe- 77115-K97-T00- PT XE MÁY HONDA Electric Vehicle. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng chắn dầu bằng cao su, dùng cho xe máy/1B000454, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng chân xylanh xe PCX-12191-KWN-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng cổ hút bằng cao su- 17115-K0R-V00- PT XE MÁY HONDA SH 125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng dầu, bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 1SH-8181M-10/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng đệm kín bình xăng bằng cao su- 17518-GHB-603- PT XE MÁY HONDA Future 125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng hộp đựng ắc quy- 81301-K0R-V00- PT XE MÁY HONDA SH 125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng nắp đầu quy lát bằng cao su dùng cho xe máy 12391-K66-V01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng nắp máy phải bằng cao su xe Winner-11394-K56-V50- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng nắp máy trái bằng cao su xe Winner-11395-K56-V50- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Gioăng tấm lọc khí của xe máy Winner PICCOLO 150 2019, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Gioăng yên xe bằng cao su- 77115-K97-T00- PT XE MÁY HONDA Electric Vehicle. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Hộp bọc cao su (Linh kiện sản xuất bộ điện khí xe máy C100, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Hộp đựng túi dụng cụ 80123-GN5-9001 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Kẹp cao su A nắp sau xe Future-53209-KPH-700- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Kẹp cao su B nắp sau xe Future-53208-KPH-700- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Khớp nối bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 2ND-E4453-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Linh kiện lắp ráp xe gắn máy hiệu Suzuki,kiểu UV125FSC/ Lot no.68,DTXL 124CC(Hàng mới 100%)-đế lò xo xu páp-SEAT,VALVE SPRING-12933-09G00 (nk)
- Mã HS 40169912: Linh kiện xe đạp điện không đồng bộ dùng cho xe model zinger9+: Cao su chắn bùn (01 bộ gồm 02 cái). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Linh kiện xe máy 50CC: Cao su toàn xe (Cao su giảm chấn, cao su để chân, các chi tiết cao su đệm ốc), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Linh kiện xe máy điện không đồng bộ dùng cho model PEGA-S: Dây đai bằng cao su, chu vi 114cm+-3%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Lót sàn phải bằng cao su (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 64325K97T00,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Lót sàn trái bằng cao su (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 64326K97T00,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Màng cao su hộp dầu phanh- 45520-GE2-006- PT XE MÁY HONDA CBR500R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Màng da làm bằng cao su(dùng cho xe:Piaggio)-Diaphragm-1V88-0029-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Màng ngăn (cao su) 003-M68-035 linh kiện sản xuất phanh xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Miếng bảo vệ bằng cao su (Linh kiện sản xuất bộ phát điện xe máy C100, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Miếng cao su để chân vespa-1B007813, phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng cao su dùng để bọc đèn xe máy/ 642317, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng cao su lưu hóa mềm tiếp xúc với màn hình LCD của đồng hồ đo tốc độ xe máy 0530016049R0001 (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng chặn bằng cao su (cao su giảm chấn) (3B33010300), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa (DAMPER DRIVEN GEAR 23113-035-3003) dùng cho xe gắn máy, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng đệm cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5P1-F1521-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng đệm cao su/ B4U-F1621-00 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Miếng lọc khí bằng cao su không xốp, đã lưu hoá, dạng mềm dùng cho bầu lọc gió xe máy (15x12x22mm) 16S-E443E-10-20 (Drain filter) (nk)
- Mã HS 40169912: Miếng lót cao su trong khoang hành lí (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 46 54 8 558 060 (nk)
- Mã HS 40169912: MIẾNG LÓT CAO SU-83551-AGE5-C00-TUBE,FUEL PUMP. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Móc treo bằng cao su-FR22001C,SUSPENSION,(nvl sx rờ le xe gắn máy,hàng mới 100%)-part no: 42819-610-12-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Mũ cao su luồn dây ga, Part no 1028-KB1H-9210-VN00. linh kiện sản xuất chế hòa khí dùng cho xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: Mũ chụp cao su lắp cụm dây điện của xe máy mới 100% 14006-C106-100 (nk)
- Mã HS 40169912: NẮP BẰNG CAO SU-81136-ALD9-BA0-RUBBER. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp bảo vệ mặt đèn- 80115-K97-T00- PT XE MÁY HONDA PCX150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp cao su bảo vệ mặt đèn- 80115-K97-T00- PT XE MÁY HONDA PCX150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp cao su/ B63-F482H-00 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp cao su-1B003538, phụ tùng xe máy., Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp chụp bằng cao su 063435 (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp chụp bảo vệ, bằng cao su, dùng cho xe máy/ 1A007645, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nắp chụp cách điện bằng cao su cho cụm dây dẫn điện xe máy (Cover) 6260-2599. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nắp chụp cao su dùng cho thiết bị điện xe gắn máy 2 bánh c100-c110, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nắp đỡ để chân bằng cao su xe SUPER CUB 125- 50663-K0G-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nắp thoát hơi làm bằng cao su(dùng cho xe: Piaggio)-Bleeder cap-2E33-0052-M4-FN-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nắp tránh bụi(dùng cho xe:piaggio)-Dust ring 2M32-0011-M4-FS- Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy,mói 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Núm cao su 64313-GGZ-J000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Núm chặn cao su HGJ52-415-02 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Nút bịt kín bằng cao su-SG03015,SEALING RUBBER,(NVL SX cuộn Stator cho bộ phát điện tích hợp khởi động xe gắn máy,mới 100%)-PART NO:A8223-531-00-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Nút bịt làm bằng cao su(dùng cho xe:KAD)-Bush-2E33-0017-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nút cao su cho cụm dây dẫn điện xe máy(Wire seal) 7158316660. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nút cao su/ 1DR-F312G-01 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nút cao su/1DR-F312G-01, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: NÚT CAO SU-64316-LCB9-C10-N1R-PLUG FLOOR. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Nút chặn bằng cao su, dùng cho xe máy/ 1A000004, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Nút điều chỉnh trên mặt đồng hồ xe máy HP16701 đo chiều dài quãng đường xác định, bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe SH 0550-00306-90-00-01 (nk)
- Mã HS 40169912: Nút xả 17236KVB90-V0004 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: OIL SEAL- Phốt dầu (Vespa) (nk)
- Mã HS 40169912: ON56/ Ống Cao su (để luồn dây thắng) phụ kiện của xe đạp điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ỐNG BỘ LỌC KHÍ THẢI BẰNG CAO SU-18620-AGE5-C00-DUCT AIR-AICV. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Ống cao su cách điện dùng cho cụm dây dẫn điện xe máy(Heat tube) ES2000-1-50MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ỐNG CAO SU CỦA BỘ LỌC KHÍ THẢI-18656-AGE5-C00-TUBE, BREATHER 2. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ỐNG CAO SU-18610-AGE5-C00-TUBE ASSY,JOINT-TANK. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ống dẫn dầu phanh xe máy (cao su bọc thép) 45126-KPGM-H003, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: ống dầu (cao su lưu hóa dài 235mm, phi 7.3mm) 009-Z74-139 linh kiện sản xuất phanh xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ỐNG LOC KHÔNG KHI BẰNG CAO SU-18655-AGE5-C00-TUBE, BREATHER 1. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Ống lót cảm biến tốc độ bằng cao su lưu hóa (DQ065501); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: ỐNG TAY GA BẰNG CAO SU-53140-AGE5-C00-GRIP COMP.,THORT. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: ống thoát khí bằng cao su- Linh kiện dùng để lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh loại 50cc nhãn hiệu VIETTHAI dạng rời (không đồng bộ), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Ống thông hơi (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- - Mã HS 40169912: Ống xả cặn 17234KWWB8-V0004 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Ốp bảo vệ khóa, bằng cao su, dùng cho xe máy/ 582041, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: O-RING- Vòng chắn dầu bằng cao su(Vespa) (nk)
- Mã HS 40169912: Phe cài của xe Yamaha, mã SP: 904640780500, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt cao su chắn bụi tay phanh, phụ tùng của xe máy Honda WINER, mã hàng 53214-MR7-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt cao su khay xăng 17505-GJA-J010 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt cao su ống hútSEAL RUBBER,INLET PIPE17113-GGC-9001, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: PHỐT CHẮN BẰNG CAO SU-53214-AGE5-C00-LID R FR. COVER. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt chắn bụi (cao su bọc sắt) 005-K64-102, DUST SEAL, linh kiện sản xuất phanh xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt chắn bụi bằng cao su lưu hóa mềm cho ống giảm xóc xe máy (27009-330-31) (xk)
- Mã HS 40169912: PHỐT CHẮN BỤI BẰNG CAO SU-53214-2L50-C00-DUST SEAL STRG. HEAD BOT. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt chắn bụi giảm xóc trước bằng cao su xe 0-17518-GHB-601- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: PHỚT CHẮN BỤI/ 3HB-F3144-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: PHỚT CHẮN BỤI/ 45P-F3144-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: PHỚT CHẮN BỤI/ B48-F3144-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa mềm cho bộ giảm xóc xe máy, 26009-320-C0-RT CO FORM D Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phốt chắn dầu làm bằng cao su(dùng cho xe: Vmep)-P cup-1100-2011-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt chắn dầu/93106-20808 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu (cao su bọc sắt) 93105-47807, SEAL OIL, linh kiện sản xuất phanh xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu bằng cao su (27009-320-30) (xk)
- Mã HS 40169912: PHỐT DẦU BẰNG CAO SU-19625-KEE1-C00-SEAL SHROUD. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu dùng cho xe máy Yamaha/ 93102-08800/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu giảm xóc trước bằng cao su/ B48-F3145-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu giảm xóc/ 3AY-F3145-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 3HB-F3145-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93102-21800 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93102-22294/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93102-22829/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93102-25818 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93102-30804 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93106-17801/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/ 93106-30817/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/93102-19806, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/93102-21800, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/93102-24800/ dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/93102-25824 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt dầu/93102-30804, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt ống thông gió, mã 19625K0J N000. HSX: Cty Honda Việt Nam.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: phớt piston phanh (cao su lưu hóa) 222-C42-101-4-4-2020 linh kiện sản xuất phanh xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phớt số 2 bằng cao su- 19310-K35-V01- PT XE MÁY HONDA Air Blade 125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phớt, bánh đỡ, đệm, chặn, ống gioăng bằng cao su lưu hóa dùng cho thiết bị điện (phớt điện) của xe gắn máy 2 bánh c100-c110. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ kiện dùng cho xe mô tô 2 bánh: miếng lót chân bằng cao su dùng cho xe máy tay ga các loại, kích thước (25x40)cm, dày 1cm, (không phải cao su xốp), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ kiện xe máy-Cao su cần số,hàng không nhãn hiệu, mới 100%; code: 24781KR3770 (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ kiện xe máy-Ron cao su,hàng không nhãn hiệu, mới 100%; code: 12191K56N01 (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng linh kiện xe máy: Chắn bùn sau bên trong 80101K1FV00, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Giá bắt ắc quy, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng trang trí xe máy: Cao su gác chân trước (FOOTREST RUBBER), Model: VT-CSGCW, hiệu: Vu Tru L.A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe gắn máy hiệu Suzuki, dành cho xe có DTXL dưới 150CC (Hàng mới 100%- vòng cao su-MOLDING,SEAT-45211-40J00-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe máy điện: Bộ cao su toàn xe bao gồm: Cao su đệm càng, đệm chân chống, cao su để chân, đệm tay lái, nút bịt (0.35kg/bộ), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: phụ tùng xe máy Suzuki, dung tích xilanh dưới150CC(Hàng mới 100%)-cao su đệm-CUSHION,FUEL TANK COVER-44294-43H00-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe máy: Bánh cao su cam to bằng cao su dùng cho xe có dung tích 100cc, NK từ MITKAMMAKON (BANGKOK)THAILAND,nhãn hiệu Mitkammakon. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe máy: Cao su để chân, dùng cho xe có dung tich 70cc,100cc, NK từ MITKAMMAKON(BANGKOK)THAILAND, nhãn hiệu Mitkammakon. đóng gói 2 chiếc/bộ.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe máy: Cục cao su nồi ly hợp lc135, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe mô tô hai bánh Triumph:Cao su gắn pô xe, Hiệu Triumph, mới 100%, Part No.:T2208801 (nk)
- Mã HS 40169912: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson: Gioăng Đệm cao su, hiệu Harley Davidson, mới 100%, Part no.:31488-81C (nk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC11344-GW3-9801-H1/ Cao su gối bánh trục mô tơ đề 11344-GW3-9801-H1 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC14566-086-0304/ Cao su đầu thanh căng xích cam 14566-086-0304 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC16718-KTW-9001/ Giảm chấn A đầu ống phun xăng 16718-KTW-9001 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC17234KWWB8-V0004/ Ống xả cặn 17234KWWB8-V0004 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC17236KVB90-V0004/ Nút xả 17236KVB90-V0004 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC17505-GJA-J010/ Phớt cao su khay xăng 17505-GJA-J010 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC17802-415-02Núm chặn cao su 17802-415-02. (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC1FC-F5364-00-00-M1/ Cao su giảm chấn 1FC-F5364-00-00-M1 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC23113-035-3003/ Đệm cao su gắn với bánh răng truyền động 23113-035-3003 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC2ND-F5364-00-00-M0/ Giảm chấn 2ND-F5364-00-00-M0 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC33705-KW7-9002/ Cao su A chóa đèn sau 33705-KW7-9002 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC33714-KL3-6201/ Cao su đệm đèn sau 33714-KL3-6201 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC35350-KJ9-0030/ Vỏ bọc cao su 35350-KJ9-0030 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC42653-001-0041/ Vòng chắn bụi trong cụm bánh sau 42653-001-0041 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC43434-ME1-6701/ Cao su cần hãm bát phanh sau 43434-ME1-6701 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC44302-KTT-9501/ Nút bịt đầu trục bánh xe trước 44302-KTT-9501 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC44SE441700-V0204/ Nắp chắn bụi 44SE441700-V0204 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC50352-GGZ-J000/ Cao su giảm sóc 50352-GGZ-J000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC50505-GR1-7101/ Cao su giảm chấn 50505-GR1-7101 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC50661-KEV-8800/ Cao su để chân chính 50661-KEV-8800 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC53102-GN5-9002/ Cao su bắt tay lái 53102-GN5-9002 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC53106-KR3-7702/ Cao su cục đỡ 53106-KR3-7702 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC53107-KW7-9300/ Cao su giữ giá đầu tay lái 53107-KW7-9300 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC61304-415-0001/ Cao su khung đèn 61304-415-0001 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC64313-GGZ-J000/ Núm cao su 64313-GGZ-J000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC80104-K44-V000/ Tấm chắn bùn 80104-K44-V000 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC80105-GN5-9000/ Cao su đệm đuôi sau 80105-GN5-9000 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC80123-GN5-9001/ Hộp đựng túi dụng cụ 80123-GN5-9001 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVC83551-GE2-0001/ Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-0001 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCG01330/ Đầu chụp bằng cao su G01330 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCG03487/ Đầu chụp bằng cao su G03487 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCG04129-02/ Đầu chụp bằng cao su G04129-02 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCHGJ52-415-02/ Núm chặn cao su HGJ52-415-02 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCHKVY2-470-00-VN/ Cao su bạc dưới HKVY2-470-00-VN (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCK0052-470-02/ Cao su bạc trên K0052-470-02 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCS0172-470-21/ Cao su bạc dưới S0172-470-21 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: PRBIVCS0212-470-00-VN/ Cao su bạc trên S0212-470-00-VN (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169912: Ron cao su- PACKING,O RING,P5- P/N:A4421-391-01 (sản phẩm làm tại nhà máy MITSUBA) (xk)
- Mã HS 40169912: Ron cao su-SM00Y939,PACKING, O RING, A(nvl sx bộ khởi động xe gắn máy)-part no:50802-919-01-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Ron cao su-SM01012,PACKING,O RING,(nvl sx bộ khởi động xe gắn máy)-part no:50102-348-03-800 (nk)
- Mã HS 40169912: Ron cao su-SM05213,PACKING,O RING,B-(NVL sx bộ khởi động xe gắn máy, Hàng mới 100%)-Part no:50513-631-00-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Ron cao su-SM05299,PACKING, O RING,16X3.1(nvl sx bộ khởi động xe gắn máy, hàng mới 100%)-part no:50599-642-00-000 (nk)
- Mã HS 40169912: RUBBER CLUTCH DAMPER- Miếng đệm bằng cao su (Vespa) (nk)
- Mã HS 40169912: Ruột xe đạp Casumina 16x1.75; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: SFANF0002-12/ Dây giãn khí mềm phi10 (nk)
- Mã HS 40169912: SHT-FW-08A-FN/ Nút bịt(Bằng cao su)-(Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe máy)-SHT-FW-08A-FN PLUG (nk)
- Mã HS 40169912: Tấm bảo vệ bằng cao su/ BK6-F2151-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Tấm cao su bảo vệ của xe Yamaha, mã SP: 2NDF843J0000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: Tấm cao su chắn bùn sau- 81265-K35-V00- PT XE MÁY HONDA PCX125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Tấm chắn bùn 80104-K44-V000 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Tấm chêm bằng cao su(Linh kiện dùng để Sx bộ thắng đĩa xe Suzuki) C2C43-0064-M4-FS Spacer, mói 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Tấm để chân bằng cao suRUBBER,P STEP50710-KWB-6002, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Tấm đệm cao su để chân xe REBEL 300 2018-50662-K87-A00- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Tấm đệm giảm chấn bằng cao su/ BK6-F8483-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: TAY GA BẰNG CAO SU-53140-AAA1-BAA-4HR-GRIP COMP THROTE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169912: TAY NẮM TRÁI BẰNG CAO SU-53166-AAA1-BAA-4HR-GRIP L HANDLE. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Thảm để chân 1B007813 (xk)
- Mã HS 40169912: Thảm để chân của xe Yamaha, mã SP: B63F74830000, hàng mới 100%, xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 40169912: THANH CHẮN CAO SU-50661-AGE5-C00-POLICE HORN STAY. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169912: VNTEC35-G00463-01/ Vòng Grommet bằng cao su dùng cho bộ phận cảm biến góc nghiêng của xe máy (nk)
- Mã HS 40169912: Vỏ bảo vệ dây (cao su) AP11291R0 dài 250mm cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Vỏ bọc cao su 35350-KJ9-0030 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Vỏ bọc đầu nối-GF03219,SLEEVE,RUBBER,INSUL.,MA (nvl sx dây dẫn điện xe gắn máy, hàng mới 100%)-part no: 54319-418-01-000 (nk)
- Mã HS 40169912: Vỏ bọc dây (cao su) AK1G018R0 cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169912: Vỏ cao su, năp chụp, vòng, đệm, miếng trep, ống dẫn, phớt, chặn, gioăng bằng cao su lưu hóa dùng sản xuất ic, nạp, role, chế hòa khí và thiết bị điện của xe gắn máy 2 bánh c100-c110. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng chặn bằng cao su (HKK41-353-00-VN) (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng chắn bụi trong cụm bánh sau 42653-001-0041 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm bằng cao su-17527-K35-V000- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm bình nhiên liệu-80161-K12-V000- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm cao su lưu hóa mềm cho đồng hồ đo tốc độ xe máy 057503003900001 (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm cổ ống xả bằng cao su (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 18291GE2921,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng đệm nắp bình ắc quy-81301-K0R-V000- LK xe máy honda (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng gioăng bằng cao su lưu hoá không xốp cho trục giảm xóc sau xe máy (P2209-340-00) (xk)
- Mã HS 40169912: Vòng Grom chống nước bằng cao su dùng cho cụm công tắc xe máy/Z02771 (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng Grommet bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn phanh của xe máy (CO FORM D)/XG04057 (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng phốt Seal 22GY-0010-M4-FS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng tránh bụi làm bằng cao su(dùng cho xe:KAD)-Boot-2E33-0020-M4-FS-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169912: Vòng van dầu làm bằng cao su(dùng cho xe: Piaggio)-Seal-1484-0019-M4-FN-Dùng để SX bộ thắng đĩa xe máy hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: (MS: BCJH72651E) Ron viền kính 1/4 bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: (MS: BCJH73651E) Ron viền kính 1/4 bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: (MS: BDMT72651F) Ron viền kính 1/4 bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169913: (MS: BDMT73651F) Ron viền kính 1/4 bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169913: 1B18061200060: Ron làm kín cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: 1B18061200061: Ron làm kín cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: 42343901- Gioăng cửa hậu (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42361300- Viền cao su quanh kính góc cánh cửa sau. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169913: 42361301-Viền cao su quanh kính góc cánh cửa sau. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169913: 42361323- Gioăng đệm nắp ca bô xe (cao su). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42361323. (nk)
- Mã HS 40169913: 42397851- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42397851 (nk)
- Mã HS 40169913: 42397852- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169913: 42444594- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169913: 42444595- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169913: 42454857- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42454858- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42454859- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42454860- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42541950- Gioăng cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô CRUZE 2016. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42574262- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42574263- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42574264- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 42574265- Gioăng tròn cánh cửa trước bên trái, phải (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 5407113-Y301- Viền cao su quanh kính cửa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 5407114-Y301- Viền cao su quanh kính cửa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 5802068210- Roan kính cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169913: 5802068260- Roan làm kín kính cửa trước phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169913: 5802068261- Roan cao su kính cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169913: 5802068266- Roan làm kín kính cửa sổ cố định cửa trước phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169913: 6107201-Y01- Viền cao su quanh kính cửa trước (Trái), linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 6107202-Y01- Viền cao su quanh kính cửa trước (Phải), linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 6107410-Y01- Viền cao su bên ngoài cửa trước (trái), linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 6107420-Y01- Viền cao su bên ngoài cửa trước (phải), linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 72735-T9A-0035-Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía sau--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 7C19V297A90AB- Viền cao su quanh kính cửa (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 7S71A21510AP- Viền cao su khung kính cửa trước phải; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 7S71A21511AP- Viền cao su khung kính cửa trước trái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 7S71A25824AU- Viền cao su khung kính cửa sau RH; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 7S71A25825AU- Viền cao su khung kính cửa sau; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822102W000: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822103X510: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822104F001: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/H100/H1/PORII, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822104F001:Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H100/PORII, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82210D3011: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82210H5000: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82210J9000: Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82210J9000:Nẹp kính ngoài cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822201R001: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11/ACC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822202W000: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 822204F001: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/H100, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220D3011: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220D3011:Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220H5000: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220H5000:Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220H5010:Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82220S1000: Nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82231S1000:Nẹp kính trong cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 82510-4E000: Ron kính trước cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: 82520-4E000: Ron kính trước cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: 82530-1Y000: Ron kính cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 82530H7000: Roan chạy kính cửa trước, trái bằng su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 82530-M6000: Roan chạy kính cửa trước, trái bằng su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169913: 82540-1Y000: Ron kính cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 82540H7000: Roan chạy kính cửa trước, phải bằng su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 82540-M6000: Roan chạy kính cửa trước, phải bằng su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169913: 82550-4E000: Ron kính cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: 82560-4E000: Ron kính cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: 828502W000: Nẹp khung kính cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 828602W000: Nẹp khung kính cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 832101C001:Nẹp kính ngoài cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 832102W000: Nẹp kính ngoài cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83210F2000: Nẹp kính ngoài cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83210F2010: Nẹp kính ngoài cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83210H5000: Nẹp kính ngoài cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 832201C001: Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 832202W000: Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83220D3010: Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15/TUc16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83220F2010:Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83220H5010:Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83220J9000:Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 83530H7000: Roan chạy kính cửa sau, trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 83530-M6000: Roan chạy kính cửa sau, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169913: 83531-1Y000: Ron kính cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 83540H7000: Roan chạy kính cửa sau, phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 83540-M6000: Roan chạy kính cửa sau, phải,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169913: 83541-1Y000: Ron kính cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169913: 835431C000:Gioăng xốp kính chết sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861304H000:Nẹp trên kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86130F2000: Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86130H6000:Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86130J9000: Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86130J9000:Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86130S1000: Gioăng kính chắn gió trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861312L000: Gioăng kính chắn gió bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861312L000:Gioăng kính chắn gió bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861312W000: Gioăng kính chắn gió bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861312W000:Gioăng kính chắn gió bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861313X000: Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861314F000:Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/PORTER-2, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861314H000:Gioăng kính chắn gió bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86131B4100:Gioăng kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861322L000: Gioăng kính chắn gió bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861322W000: Nẹp kính chắn gió bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861352L000:Gioăng kính chắn gió, bên trên bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861504H004: Nẹp chân kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 861504H500: Nẹp chân kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86150F2000: Nẹp chân kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 86150S1000: Nẹp chân kính chắn gió bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 871214F000: Gioăng kính hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 8S71A25605CD- Viền cao su quanh kính cửa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 95028344- Gioăng khung cửa sau trái (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 95417258- Viền cao su quanh cánh cửa trước bên phải (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 95967121- gioăng làm kín kính chắn gió (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 95972707- Nẹp cao su quanh kính ngoài cửa trước trái, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 95972708- nẹp kính ngoài cửa trước phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96326921- GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU TRÁI (CAO SU), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96326922- GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU PHẢI (CAO SU), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96467380- Viền cao su quanh kính cửa sau bên trái (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96467381- Viền cao su quanh kính cửa sau bên phải (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96545216- gioăng kính hậu (cao su), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96624232- Gioăng khung cửa trước phải (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96648485- gioăng kính cửa hậu (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: 96801085- Nẹp kính cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: AD032:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: AD033:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: AD034:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: AD035:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: AD036:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: AD037:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: BA028: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: BA029: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: BA030: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: BA031: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: BIW10001729- Viền cao su quanh kính cửa trước trái bằng cao su dùng cho xe SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: BIW10001730- Viền cao su quanh kính cửa trước phải bằng cao su, dùng cho ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: BIW10010455- Gioăng viền trên cánh cửa sau, bằng cao su, dùng cho xe ô tô V8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: BIW10010456- Gioăng viền trên thân xe ô cửa sau, bằng cao su, dùng cho xe ô tô V8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: BM51A25604BN- Viền cao su quanh kính cửa trước; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: BM51A25605BN- Viền cao su kính cửa trước; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Bộ gioăng A kính chắn gió bằng cao su xe ODYSSEY 73225-TM8-000. Phụ tùng xe ô tô Honda. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CAO SU CÂN BẰNG KÝ MÃ HIỆU: UR 3356751269, DÙNG CHO XE Ô TÔ, HÀNG CÁ NHÂN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CAO SU CHÂN MÁY-BRAND NEW CUSHION RUB RH-41022AG02B9E-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CAO SU CHỮ A, CMS101081, DÙNG CHO XE Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169913: Cao su của chắn bùn S7935-36191(Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 15.1 Tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Cao su kính cửa sổ phải (A 213 725 04 65)- Linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz model E180 (nk)
- Mã HS 40169913: CAO SU-BRAND NEW CUSHION(EXH)-44066AE021-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CC19V20570AB- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CC19V20571AB- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CN15N21511AF- Viền cao su khung kính cửa trước trái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: CN1Z7421596A- Viền cao su quanh kính cánh cửa trước trái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Đệm cao su chân côn dưới (cao su) S313181060 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Đệm cao su chặn keo dán kính 56117-OK901 dùng cho xe ô tô tải Hino. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Doăng cao su chống ồn (20m/cuộn)dùng cho xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: EB3B26246A31AA- Viền cao su khung kính cửa; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: EB3Z2621597A- Viền cao su quanh kính cửa trước; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: EB3Z2625766A- Viền cao su làm kín kính cửa sau phải; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: FN1Z7421597F- Viền cao su quanh kính cánh cửa trước trái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: FN1Z7425766F- Viền cao su khung kính cửa sau RH; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Fon kiếng trước phụ tùng dùng cho xe tải từ 1-15 tấn mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng ba đờ xốc trước M40, bằng cao su lưu hóa mềm; (96806123); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng bịt chống thấm nước trần xe (cao su lưu hóa), Part No: 7555506120, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng các te động cơ (cao su) 12151-E0071(Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 15.1 Tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cài giá hành lý M320, bằng cao su lưu hóa mềm (1769100320); LKLR xe buýt Daewoo loại xe FX12 (47 Chỗ),Hàng hoá mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cánh cửa sau innova 10 L, mã hàng 67872-0K030, hiệu TOYOTA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su chạy kính cửa, phải(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 83661-C3000 (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su cột lái M30, bằng cao su lưu hóa mềm; (96360830); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG CAO SU CỬA (A6906970398). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 16 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su cửa kính lái số 11, bằng cao su lưu hóa mềm; (1726300090); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su cửa miếng dưới bên tài xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG CAO SU CỬA TRƯỚC (A1676971800). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su dẫn kính cửa sau trái xe ACCORD- 72775-TME-T11- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su đệm kính cửa sau xe Innova bên trái, hiệu TOYOTA, mã hàng 67872-0K022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su khung 280x800/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su kính chắn gió xe tải 1T (mã hàng hóa 861314F000) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su lưu hóa (cao su lưu hóa), Part No: 9030109173, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su viền canh kính cửa trước, bên phải (phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 33 7 299 990 (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cao su, Part No: 9030107001, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng capô sau, bằng cao su, part no: 6446106040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng capô sau, Part No: 6446106040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng chắn dầu đầu bugi (cao su lưu hóa), Part No: 1121431030, phụ tùng xe ô tô Toyota 4RUNNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng chạy kính cánh cửa (cao su) 61196-E0020 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 10.4- 26 Tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: gioăng chạy kính cửa trước bên lái5705A989, bằng cao su, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng chữ O của bơm dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1518866020, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG CỬA (A1647201378)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa (cao su lưu hóa), Part No: 623110D250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa bên phụ (cao su lưu hóa), Part No: 7596548010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa bên phụ. Part No: 7596548010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa giữa trên số 1 (cao su), Part No: 678730K07000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa góc trái, mã: 82273-JR200, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 678810B040, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu bằng cao su, Part No: 678810T010, phụ tùng thay thế của xe VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 6788260021, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu(cao su), Part No: 678810K03100, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu, bằng cao su, part no: 678810K010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu, Part No: 678810K010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa hậu. Part No: 678810T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng của lọc dầu (cao su lưu hóa), Part No: 156920C010, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng của lọc dầu, Part No: 156920C010, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa phải bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW 5 chỗ hàng mới 100%, hãng sx BMW, code 51357177944 (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa ra két nước (cao su lưu hóa), Part No: 1634150020, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau (cao su), Part No: 623310K10000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 6233102050B2, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau L nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11273761A (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau R nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11272761A (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau, phải (cao su), Part No: 623310230000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sau, trái (cao su), Part No: 623320230000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa sổ sau bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 6275560010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 80, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trái bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW 5 chỗ hàng mới 100%, hãng sx BMW, code 51357177943 (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 6786106031, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước L nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11259761B (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước phía trong bên phải, bằng cao su, part no: 681710K140, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước R nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11258761B (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước trái, mã: 80831-JR000, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước, phải (cao su), Part No: 623110228000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa trước, trái (cao su), Part No: 623120227000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa vào két nước (cao su lưu hóa), Part No: 1632638010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa, mã: 80831-4JG0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng cửa, mã: 82831-4JG0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng đệm cửa trước bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 623120D220, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng đệm kính chắn gió (cao su lưu hóa), Part No: 5611702190, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng giàn cò xe tải 1T (mã hàng hóa 224414AX00)mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng góc cửa sau, phải (cao su), Part No: 681880219000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng khung cánh cửa Innova, mã hàng 62311-0K030, hiệu TOYOTA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng khung cửa tài bên trong 25-4120/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng khung cửa, mã: 76921-4JG0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cánh cửa (cao su) 53361-E0020(Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 10.4 Tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính chắn gió (cao su) 56121-E0031(Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 26 Tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa (cao su lưu hóa), Part No: 6325148050, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa 82110, 82120 bằng cao su, linh kiện ô tô, dùng cho xe 3.5 tấn, Hyundai sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 682910B040, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa nóc bằng cao su lưu hóa (816142V000), phụ tùng xe Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioang kính cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 6789560030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa sau bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 6814202050, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa sổ (cao su lưu hóa), Part No: 681630K020, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa sổ, Part No: 681630K020, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa sổ. Part No: 6816335041, phụ tùng xe ô tô Toyota 4RUNNER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa trước phía trong bên trái, Part No: 682100D200, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su (tái xuất mục hàng số 31 của tờ khai 103318693920) (xk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa(cao su), Part No: 682300K10000, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính cửa, mã: 80330-4JA1C, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính hậu 871158R100 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính hậu cabin, model: 87119-7A000, dùng cho xe ô tô có TTT 25 tấn, làm bằng cao su, mới 100%, sx tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính lái, mã: 72752-4JA0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính tam giác cửa bên phải. Part No: 6817590K00, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính trước 86112 bằng cao su, linh kiện ô tô, dùng cho xe 3.5 tấn, Hyundai sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính, cửa sau, phải (cao su), Part No: 681420232000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng kính, cửa trước, phải (cao su), Part No: 681410235000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng nắp capô cao su 5902A015 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng nắp khoang hành lý (cao su lưu hóa), Part No: 644610D180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG NẮP MÁY-BRAND NEW GSKT-ROCKER COVERLH-13272AA170-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng ngăn nước mưa cửa sổ tam giác bằng cao su, Part No: 6252560080C0, phụ tùng thay thế của xe LEXUS LX570, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: gioăng ốp cửa cao su MR437182 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: gioăng sàn dùng cho xe tải ben có Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng thân cửa, mã: 76922-EB700, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Gioăng thân xe sau phải, mã: 76923-4JG0B, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: GIOĂNG TRÊN CÁNH CỬA TRƯỚC PHẢI-BRAND NEW WSTR DR F RH-63511AL000-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: gioăng vành cửa bằng cao su lưu hóa dùng cho xe tải ben từ 5 tấn- 8 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Goăng nắp khoang hành lý(cao su), Part No: 644610D18000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: H350.019: Viền cao su quanh cửa kính trước trái, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: H350.020: Viền cao su quanh cửa kính trước phải, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: H350.021: Viền cao su quanh kính sườn, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: H350.022: Viền cao su quanh kính cửa cốp xe, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-244-Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía trước-72235-T9A-0030--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-247-Viền cao su quanh kính cửa bên trái phía trước-72275-T9A-0030--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-264-Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía sau-72735-T9A-0030--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-267-Viền cao su quanh kính cửa bên trái phía sau-72775-T9A-0030--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-281-Viền cao su kính cửa góc sau bên phải-73441-T9A-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa góc-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CITY-283-Viền cao su kính cửa góc sau bên trái-73491-T9A-T000-M1--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su quanh kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CR-V-360- Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía trước- 72235-TME-T000-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su quanh kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CR-V-363- Viền cao su quanh kính cửa bên trái phía trước- 72275-TME-T000-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su quanh kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CR-V-392- Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía sau- 72735-TME-T100-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su quanh kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HATC-CR-V-396- Viền cao su quanh kính cửa bên trái phía sau- 72775-TME-T100-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su quanh kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: HCI025: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529).C11-10328680682-D4 (nk)
- Mã HS 40169913: HCI026: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529).C11-10328680682-D5 (nk)
- Mã HS 40169913: HCI029: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: HCI029:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: HCI030: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: HCI030:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng đệm cánh cửa số 4, bên phải (cao su) 67875E0010 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng dưới ốp kính trước (cao su) 53361E0020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng kính cánh cửa phải (cao su) 68171E0040 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng kính chắn gió (cao su) 56121E0040 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng làm kín cánh cửa phải (cao su) 67861E0010 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng nẹp cánh cửa phải (cao su) 67485E0010 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng nẹp trên galăng trước (cao su) S768211281 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng ốp cạnh cánh cửa, phải (cao su) 62311E0012 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Joăng ốp gò má xinhan trước (cao su) 61196E0010 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: LK xe ô tô tải Mini Van Model 5023XXY-V1,tải trọng HH<1T,TTL có tải<5T,độ rời rạc đáp ứng QĐ/05/2005/QĐ-BKHCN,mới 100%:Bộ gioăng kính cửa(bằng cao su, 4 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 40169913: Lông mi dùng cho xe du lịch 4 chỗ-8 chỗ (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: Miếng đệm cao su DAMPER BUSH F8222-472-02 lắp ráp cho model xe Exceter 135cc của Yamaha (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 1B18061200060) Ron làm kín cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 1B18061200061) Ron làm kín cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 63411-C7500-000) Ron kính cửa hông, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 63911-C7500-000) Ron kính cửa hông, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 74165-C3000-000) Ron trong kính cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 78811-78400) Ron dẫn hướng kính cửa trước dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82110-4E000) Roan su kính cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82120-4E000) Roan su kính cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82510-4E000) Ron kính trước cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82520-4E000) Ron kính trước cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82530-4E001) Ron U kính trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82540-4E001) Ron U kính phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82550-4E000) Ron kính cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 82560-4E000) Ron kính cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83811-C3000) Ron ngoài kính cửa phải dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83811-C3000-000) Ron ngoài kính cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83821-C3000) Ron ngoài kính cửa trái dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83821-C3000-000) Ron ngoài kính cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83850-60C00) Ron trong kính cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83860-60C00) Ron trong kính cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 83911-85000) Ron làm kín cửa trước bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 84663-C3000) Ron trong kính cửa phải dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: 84668-C3000) Ron trong kính cửa trái dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: L1541030101A0) Ron kín hông trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169913: MS(: L1541030201A0) Ron kín hông phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:63411-C7500-000) Ron kính cửa hông, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:63911-C7500-000) Ron kính cửa hông, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:74165-C3000-000) Ron trong kính cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:83671-C3000-000) Ron kính cửa sau- phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:83672-C3000-000) Ron kính cửa sau- trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:83811-C3000-000) Ron ngoài kính cửa phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:83821-C3000-000) Ron ngoài kính cửa trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:83831-C3000-000) Gioăng làm kín ngoài kính cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: MS(:84863-C3000-000) Gioăng làm kín trong kính cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169913: Nắp cao su chụp bu lông FORK BOLT CAP-459-00 Linh kiện lắp ráp phuộc xe VF3 150cc của VMEP (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp cao su cánh cửa xe dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 51357298919 (nk)
- Mã HS 40169913: NẸP CAO SU KÍNH CỬA TRƯỚC, PHẢI (A1177250265). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp chặn kính cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 6828160030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp chân kính ngoài, cửa trước (cao su lưu hóa), Part No: 681600B010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp cửa miếng giữa bên tài xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169913: NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI-BRAND NEW GARNISH AY F DOORRH-91112AL421-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp góc kính (viền rong) bằng cao su lưu hóa (69971-0D021), dùng sản xuất kính ô tô. (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp hai bên kính chắn gió (cao su lưu hóa), Part No: 7553333100, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính chắn gió (cao su lưu hóa), Part No: 5611806050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính chắn gió bằng cao su, Part No: 7553130290, phụ tùng thay thế của xe CROWN1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính chắn gió trước (bằng cao su), Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda Acura 2010,73150-TK8-A01,Molding, FR. Windshield,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính chắn gió, Part No: 755310K010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng Bằng nhựa và cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính chắn gió. Part No: 7553160030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: nẹp kính cửa bằng nhựa, cao su dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa hông sau xe (cao su lưu hóa), Part No: 7570748011, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 682300K150, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sau bằng cao su, Part No: 6823052100, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sau bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 757210T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sau phía trong (cao su lưu hóa), Part No: 682400B010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sau, Part No: 682300K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa sổ phía trong (cao su lưu hóa), Part No: 681900B010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính cửa trước bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 6231326010C0, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính hông sau xe (cao su lưu hóa), Part No: 7566060050, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp kính ngoài cửa sau phải bằng cao su lưu hóa (832202L200), phụ tùng xe Hyundai i30/i30CW, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp rãnh thoát nước trên nóc xe (cao su lưu hóa), Part No: 7555238020, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp thoát nước kính cửa sau bên phải bằng cao su, Part No: 6990552020, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp trên mi cửa trước phải bằng cao su lưu hóa (82860S1000), phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Nẹp viền kính sau (hậu) (cao su lưu hóa), Part No: 7557102210, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169913: OS039:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: OS040:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: OS041:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: OS042:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: P.tùng xe du lịch Hàn Quốc,05-07 chỗ,dùng cho xe Hyundai,mới 100%.Bộ phận cửa: Nẹp kính cửa(Cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 92162306-GIOĂNG CỬA TRƯỚC, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LACETTI, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 92205552-GIOĂNG CỬA, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 94571356-Viền cao su quanh kính chắn gió, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 95021340-Viền cao su quanh kính cánh cửa trước bên phải, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96467381-Gioăng khung cánh cửa sau bên phải (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet GENTRA, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96615176-GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC TRÁI (CAO SU), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LACETTI, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96615178-gioăng khung cửa trước phải (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LACETTI, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96615184-gioăng khung cửa sau trái, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LACETTI, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96615186-gioăng khung cửa sau phải (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LACETTI, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96622306-Gioăng làm kín kính chắn gió (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: P/N: 96648415-gioăng kính chắn gió (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet GENTRA, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phớt cao su xi lanh phanh xe tải 1.4T (mã hàng hóa 583014AF11) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169913: Phớt xi lanh phanh xe tải 1,4T (mã hàng hóa 581024FA00) mới 100%.Nhãn hiệu HYUNDAI, nhà sản xuất HYUNDAI. (nk)
- Mã HS 40169913: Phớt xi lanh tổng côn xe khách 45 chỗ (mã hàng hóa 417108D000) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ô tô con đến 9 chỗ,gioăng cánh cửa bằng cao su,821102B001-C000-Y000-7000, nhà sx,MOBIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe AVEO, Gentra; Nhãn hiệu GM: Gioăng cửa trước phải, bằng cao su, mã hàng 94790531. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ô tô du lịch 5 chỗ các loại- gioăng cao su kính trước, NSX: GENNURE, nhãn hiệu: HUYNDAI, DEAWOO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Tăng bông bằng cao su 1.25 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn đến 5 tấn, nhà sản xuất Minyoung Tech, mới 100%: Gioăng nút cánh cửa (chất liệu cao su) (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ôtô hiệu JIKIU dùng cho xe ô tô du lịch 4-7 chỗ, mới 100%. Cao su cân bằng, part BL21152. (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Gioăng cao su cánh cửa-Kia Spectra.Nhãn hiệu là: MOBIS (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO: Gioăng kính chắn gió (windshield spacers)NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC60 (18-) part:32229249Roong cửa trước,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Accent, Gioăng cánh cửa, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 821201R0004X, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Nẹp chỉ kính cửa trái bằng cao su,Part No: 90153193520, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: QT034: Viền cao su quanh cửa kính trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10299665170- D 4 (nk)
- Mã HS 40169913: QT035: Viền cao su quanh cửa kính trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10299665170- D 5 (nk)
- Mã HS 40169913: QT036: Viền cao su quanh kinh cửa dưới bên trai, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10299665170- D 6 (nk)
- Mã HS 40169913: QT037: Viền cao su quanh kinh cửa dưới bên phải, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10299665170- D 7 (nk)
- Mã HS 40169913: QT038: Viền cao su kính sau, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10298256442- D17 (nk)
- Mã HS 40169913: RBP.029/ Đệm cao su chặn keo dán kính (KH: 56117-OK901) dùng cho xe ô tô tải Hino (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.204/ Viền đệm cao su chặn keo dán kính trước 56117-0D250 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.205/ Viền đệm cao su chặn keo dán kính trước 56117-0D260 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.206/ Viền đệm cao su chặn keo dán kính trước 56117-0D270 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.207/ Viền đệm cao su chặn keo dán kính sau 64813-0D290 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.212/ Đệm cao su chặn keo dán kính (56117-0D902) (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: RBP.216/ Đệm chắn keo kính chắn gió 90899-75011 (từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169913: Ron cánh cửa sau LH dùng cho xe oto hiệu Mitsubishi (5755A441), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron cánh cửa sau RH dùng cho xe oto hiệu Mitsubishi (5755A442), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron cánh cửa trước LH dùng cho xe oto hiệu Mitsubishi (5725A435), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron cốp sau dùng cho xe oto hiệu Mitsubishi (5815A103), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron cửa lên xuống (AKO811538D100). Dùng để lắp ráp xe buýt hiệu Samco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron cửa lên xuống- 811228D100. Dùng để lắp ráp xe buýt hiệu Samco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron đại tu dùng cho xe toyota du lịch 4 chỗ- 8 chỗ (hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Ron khung cửa dùng cho xe bán tải 550kg (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: ron kính cửa chắn gió5206102LE010-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: Ron kính cửa dùng cho xe tải New Mighty N250- 1.9T, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: ron kính cửa L6103104LE01003-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: ron kính cửa R6103204LE01003-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: ron kính ngoài cửa L6103105LE01003-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: ron kính trong cửa L6103106LE01003-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169913: Thanh chạy kính cửa sau trái bằng cao su, Part No:83510-B4000, Dùng cho xe Hyundai I10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: TL033: Viền cao su quanh kính dưới trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL033:Viền cao su quanh kính dưới trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D29,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TL034: Viền cao su quanh kính dưới phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL034:Viền cao su quanh kính dưới phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D30,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TL035: Viền cao su chạy quanh kính cửa trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL035:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D31,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TL036: Viền cao su chạy quanh kính cửa trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL036:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D32,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TL037: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL037:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D33,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TL038: Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TL038:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529),D34,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169913: TM028:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TM029:Viền cao su chạy quanh kính cửa trước phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TM030:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: TM031:Viền cao su chạy quanh kính cửa sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529) (nk)
- Mã HS 40169913: UA6G72605F- Viền cao su dẫn hướng kính cửa trước; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: UP2173605E- Viền cao su dẫn hướng kính cửa trước; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: UR6358831E- Viền cao su kính góc phải; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: Viền cao su kính cửa góc sau bên phải- 73441-T00-T012-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Viền cao su quanh kính cửa góc (nk)
- Mã HS 40169913: Viền cao su quanh cửa vị trí cửa xe phía sau (A 253 697 02 51)- Linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz model GLC300 4MATIC (nk)
- Mã HS 40169913: Viền cao su quanh kính cửa bên phải phía sau- 72735-T00-T013-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Viền cao su quanh kính cửa (nk)
- Mã HS 40169913: Viền đệm cao su chặn keo dán kính sau, part no: 64813-0D290, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: VT027: Viền cao su quanh kính cửa sổ phía dưới, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10287467143- D 33 (nk)
- Mã HS 40169913: VT028: Viền cao su quanh kính cửa sổ trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10287467143- D 32 (nk)
- Mã HS 40169913: VT029: Viền cao su quanh kính cửa trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10305239152- D8 (nk)
- Mã HS 40169913: VT030: Viền cao su quanh kính cửa trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10287467143- D 40 (nk)
- Mã HS 40169913: VT031: Viền cao su quanh kính cửa trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10330956415- D3 (nk)
- Mã HS 40169913: VT032: Viền cao su quanh kính cửa trước, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491529)- C11: 10287467143- D 37 (nk)
- Mã HS 40169913: VT033: Viền cao su quanh kính chắn gió, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10305239152- D2 (nk)
- Mã HS 40169913: YC15B248A54AH- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15B248A54GH- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15B248A55AH- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15B407A70AD- Viền cao su quanh kính cửa chất liệu bằng cao su và lõi thép (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V03836AB- Viền cao su quanh kính cửa (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V20571AD- Viền cao su quanh kính cửa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V21510AA- Viền cao su khung kính cửa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V21548AD- Viền cao su quanh kính cửa (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V21596AP- Viền cao su quanh kính cửa (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169913: YC15V21597AP- Viền cao su quanh kính cửa (9849.15.29- 0%), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169915: Bộ tấm cách âm cho hong xe bằng cao su 50x50CM(10tấm/bộ), Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169915: Bộ tấm cách âm cửa và hông xe 50x25cm bằng cao su (6 tấm/bộ), Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169915: Bộ tấm cách âm nắp ca pô bằng cao su (2 tấm) 100x50cm, Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169915: Bộ tấm cách âm sàn xe 50X25cm bằng cao su (4 tấm/bộ), Dùng trong sửa chữa xe Hiệu Forch Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su ắc nhíp xe tải 2.5T (mã hàng hóa 5414645000) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su chân máy sau xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su giảm chấn ga lăng xe khách Hyundai 16 chỗ mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su giảm sóc cản sau xe tải Hyundai 1T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su giảm sóc sau xe tải Hyundai 1T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su kẹp ga lăng xe khách Hyundai 16 chỗ mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su lót chụp bụi cần số xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Cao su lót đỡ cabin xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Chụp bụi cần số xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Gioăng cao su mặt máy xe khách Hyundai 35 chỗ mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Gioăng cao su ốp trên xi lanh xe khách Hyundai 35 chỗ mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Miếng cao su đỡ nhíp xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Miếng đệm cao su cho chắn bùn nhựa xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Nút bít bầu hơi dùng cho sơ mi rơ moóc sàn 2 trục. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169915: Ống cao su dẫn gió làm mát xe tải Kia 1,4T mới 100%, nhãn hiệu Kia, nhà sản xuất Kia (nk)
- Mã HS 40169915: Ống cao su nốt với két làm mát turbo xe tải Hyundai 1T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Ống cao xu xả hơi xe tải 1,25T(mã hàng hóa 2671141010) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169915: Ống thở xe tải Hyundai 1T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169915: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Tăng bông bằng cao su 15 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169917: 1910-ALW129/ Đệm lót yên xe đạp (nk)
- Mã HS 40169917: 1910-ALW334/ Dây cu roa xe đạp (bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40169917: 8-FERRULE/ Nắp chụp bằng cao su, BRAND: JAGWIRE, MODEL: CC464-BJ, SPEC: 4MM OPEN, (5AC00A000014), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169917: Cùi đề dành cho xe đạp điện, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169917: Phụ tùng xe máy điện: Tay nắm tay ga (2 chiếc trái/phải) bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169917: Yên xe đạp có lớp vỏ bằng cao su (Phụ kiện thay thế của xe đạp Spinbike 3000). Nhà sản xuất: GuangZhou. Hàng FOC không có giá trị thanh toán. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: 1304-ALW088/ Bao tay cầm xe đạp(Bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40169918: 1910-ALW115/ Đai (bằng cao su) cột hành lý theo xe đạp (nk)
- Mã HS 40169918: 1910-ALW356/ Nút chụp bụi (Bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40169918: Cao su đỡ lò xo FEP053, quy cách phi11.8*phi20 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Đệm cao su FEP086-10, quy cách phi20*H:20 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Đệm cao su FEP262-31, quy cách L:128mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Đệm cao su FEP320-20, quy cách L:165mm (xk)
- Mã HS 40169918: Đệm cao su FEP322-20, quy cách L:165mm (xk)
- Mã HS 40169918: FAA188/ Vòng cao su 28.5*2.0mm, FAA188 (nk)
- Mã HS 40169918: FEP053/ Cao su đỡ lò xo FEP053, quy cách 11.8*20mm (nk)
- Mã HS 40169918: FEP065/ Ống giảm chấn FEP065, quy cách 20*48mm, chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40169918: FEP065-06/ Ống giảm chấn FEP065-06, quy cách 20*53mm, chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40169918: FEP262-20/ Giảm chấn của phuộc xe đạp FEP262-20, quy cách 13.4*167mm, chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40169918: FEP262-30/ Ống giảm chấn FEP262-30, quy cách L:128mm, chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40169918: FEP262-50/ Ống giảm chấn FEP262-50, quy cách 13.4*174mm, chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40169918: FEP262-80/ Ống cao su giảm chấn L:182mm, FEP262-80 (nk)
- Mã HS 40169918: FEP320-20/ Đệm cao su FEP320-20, quy cách L:165mm (nk)
- Mã HS 40169918: FEP322-20/ Đệm cao su FEP322-20, quy cách L:165mm (nk)
- Mã HS 40169918: FEP695/ Cao su đỡ lò xo FEP695, quy cách 20*10mm,FEP695 (nk)
- Mã HS 40169918: Giảm chấn của phuộc xe đạp FEP262-20, quy cách 13.4*167mm, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40169918: Ống cao su giảm chấn L:182mm, FEP262-80 (xk)
- Mã HS 40169918: Ống giảm chấn FEP065, quy cách phi20*L:48mm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Ống giảm chấn FEP262-30, quy cách L:128mm, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40169918: Ống giảm chấn FEP320-10, quy cách phi15.6*L:182mm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Ống giảm chấn FEP661-10, quy cách L:187mm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169918: Phụ tùng xe đạp trẻ em loại không gắn động cơ: tay nắm bằng cao su mềm không xốp, nhãn Haotian, không có model. NSX: Xingtai Haotian Children toys Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: TS20018/ Ruột xe đạp, bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: Vòng cao su 28.5*2.0mm, FAA188 (xk)
- Mã HS 40169918: X3GR0108185BKA00/ Dây đai quấn tay lái xe đạp bằng cao su (Phụ kiện xe đạp), BRAND: NO BRAND, SPEC: CB-0108YRW/CB-0101S PR PLUG, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: X3SZ01300/ Nắp chụp bằng cao su (Phụ kiện xe đạp), BRAND: NO BRAND, SPEC: 13A013-CC07T CAP FOR BOLT, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: X3SZ25000/ Nắp chụp bằng cao su (Phụ kiện xe đạp), BRAND: NO BRAND, SPEC: VLD-250SILICONE(A70)PART#06-001025, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: X3SZ25100/ Nắp chụp bằng cao su (Phụ kiện xe đạp), BRAND: NO BRAND, SPEC: VLD-251PART#06-001017-01, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: X3SZ25200/ Nắp chụp bằng cao su (Phụ kiện xe đạp), BRAND: NO BRAND, SPEC: VLD-252SILICONE(A70)PART#06-001017-02, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169918: Yên xe đạp MT Không có đường may, lò xo cứng (xk)
- Mã HS 40169919: 015/ Chi tiết cao su cho bộ dây harness (nk)
- Mã HS 40169919: 1234SHOCK/ Khối cao su giảm sốc(115.7*24.4*35),phục vụ trong sản xuất khung xe đạp và phụ tùng xe đạp, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: 127-016A/ Miếng cao su chắn công tắc 127-016A (nk)
- Mã HS 40169919: 17221-5G0-A000/ Gioăng cao su lưu hóa, mềm, không xốp cho màng lọc gió ô tô (nk)
- Mã HS 40169919: 1E02URA0/ Vòng chặn chữ O- O-Ring P-12 FKM (nk)
- Mã HS 40169919: 5412954P/ 5412954P-CQAM01- PHỐT CHẮN NƯỚC- GASKET-WATERPUMP COVER (nk)
- Mã HS 40169919: 5-XN-CSCM/ Cao su chân máy (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: 6000030_0220/ Bánh xích cao su (RT250x46Lx72.0P_OLD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000036_0220/ Bánh xích cao su(RT250x48Lx72.0P_STD __480416) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000037_0220/ Bánh xích cao su (RT250x48Lx72.0P_STD 04__0231) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000071_0220/ Bánh xích cao su (RT330x38Lx79.0P_DD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000093_0220/ Bánh xích cao su (RT250x84Lx47.0P_SFT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000122_0220/ Bánh xích cao su (RT300x80Lx52.5P_NFT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000124_0220/ Bánh xích cao su (RT300x84Lx52.5P_NFT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000132_0220/ Bánh xích cao su (RT300x78Lx52.5P_NWT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000143_0220/ Bánh xích cao su (RT300x84Lx52.5P_DIN) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000366_0220/ Bánh xích cao su (RT180X34LX72.0P_STD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000371_0220/ Bánh xích cao su (RT180X36LX72.0P_TFT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000386_0220/ Bánh xích cao su (RT180x40Lx72.0P_SFT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000410_0220/ Bánh xích cao su (RT200X37LX72.0P_STD 04______) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000440_0220/ Bánh xích cao su (RT230x35Lx96.0P_STD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000477_0220/ Bánh xích cao su (RT230X48LX72.0P_STD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6000481_0220/ Bánh xích cao su (RT230X50LX72.0P_STD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001153_0120/ Bánh xích cao su (RT300x90Lx52.5P_W3CC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001153_0220/ Bánh xích cao su (RT300x90Lx52.5P_W3CC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001155_0220/ Bánh xích cao su (RT350x86Lx54.5P_S4CU) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001158_0220/ Bánh xích cao su (RT200x42Lx72.0P_HST) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001191_0220/ Bánh xích cao suRT450x46Lx90.0P_DY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001193_0220/ Bánh xích cao su (RT450x51Lx90.0P_NKJ) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001194_0220/ Bánh xích cao su (RT450x50Lx90.0P_DD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001202_0220/ Bánh xích cao su (RT500x55Lx90.0P_DD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001204_0220/ Bánh xích cao su (RT320x58Lx90.0P_STD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001212_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx72.5P_NST) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001215_0220/ Bánh xích cao su (RT400x82Lx72.5P_NST) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001218_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx72.5P_NAT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001220_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx72.5P_NSF) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001222_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx73.0P_NSB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001239_0120/ Bánh xích cao su (RT450x76Lx81.0P_S3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001239_0220/ Bánh xích cao su (RT450x76Lx81.0P_S3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001395_0220/ Bánh xích cao su (RT400x76Lx72.5P_S3CD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001446_0120/ Bánh xích cao su(RT250x79Lx55.5P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001446_0220/ Bánh xích cao su (RT250x79Lx55.5P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001542_0220/ Bánh xích cao su (RT230x46Lx72.0P_SDF __58____) (xk)
- Mã HS 40169919: 6001589_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx72.5P_S1CD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002137_0220/ Bánh xích cao su (RT400x43Lx90.0P_A5RU2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002422_0120/ Bánh xích cao su (RT350x86Lx52.5P_W3CT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002632_0120/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx73.0P_S3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002632_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx73.0P_S3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002720_0220/ Bánh xích cao su (RT450x78Lx81.0P_N3CC3) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002721_0120/ Bánh xích cao su (RT400x76Lx72.5P_S3CC2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002721_0220/ Bánh xích cao su (RT400x76Lx72.5P_S3CC2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002757_0220/ Bánh xích cao su (RT550x53Lx90.0P_A5RY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002758_0220/ Bánh xích cao su (RT500x53Lx90.0P_A5RY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002759_0220/ Bánh xích cao su (RT450x53Lx90.0P_A5OY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002938_0120/ Bánh xích cao su (RT350x90Lx52.5P_W3CC2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6002938_0220/ Bánh xich cao su(RT350x90Lx52.5P_W3CC2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6003018_0220/ Bánh xích cao su (RT230x46Lx72.0P_S5EY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6003531_0220/ Bánh xích cao su (RT450x76Lx81.0P_S3DV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6003727_0120/ Bánh xích cao su (RT350x88Lx55.0P_S4CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6003727_0220/ Bánh xích cao su (RT350x88Lx55.0P_S4CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004217_0220/ Bánh xích cao su (RT180x40Lx72.0P_S2EU) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004252_0120/ Bánh xích cao su (RT450x74Lx83.5P_N4OY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004252_0220/ Bánh xích cao su (RT450x74Lx83.5P_N4OY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004403_0220/ Bánh xích cao suRT180x45Lx60.0P_S5BA) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004423_0120/ Bánh xích cao su (RT450x76Lx81.0P_S3CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004423_0220/ Bánh xích cao su (RT450x76Lx81.0P_S3CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004447_0220/ Bánh xích cao su (RT200x51Lx72.0P_S537) (xk)
- Mã HS 40169919: 6004995_0220/ Bánh xích cao su (RT300x86Lx52.5P_S3CD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005014_0220/ Bánh xích cao suRT300x86Lx52.5P_W3CT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005419_0120/ Bánh xích cao su (RT400X74LX73.0P_S4CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005419_0220/ Bánh xích cao su (RT400X74LX73.0P_S4CB) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005423_0120/ Bánh xích cao su (RT400x76Lx72.5P_S3CC3) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005424_0220/ Bánh xích cao su (RT250x84Lx48.5P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005490_0120/ Bánh xích cao su (RT300x78Lx52.5P_W3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005490_0220/ Bánh xích cao su (RT300x78Lx52.5P_W3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005491_0220/ Bánh xích cao su (RT300x84Lx52.5P_W3CV) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005523_0220/ Bánh xích cao su (RT500x52Lx90.0P_A5RU) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005525_0220/ Bánh xích cao su(RT550x58Lx90.0P_A5RU) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005598_0220/ Bánh xích cao su (RT180x37Lx72.0P_S1ID) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005599_0220/ Bánh xích cao su (RT230x35Lx96.0P_S1GD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005676_0220/ Bánh xích cao su (RT300x78Lx52.5P_W3CT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005809_0120/ Bánh xích cao su (RT230x72Lx48.0P_S4VD) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005825_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx72.5P_S3CT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005826_0220/ Bánh xích cao su (RT300x84Lx55.0P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6005982_0220/ Bánh xích cao su (RT500x55Lx90.0P_KJ(NEW1)) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006030_0220/ Bánh xích cao su (RT300x86Lx52.5P_S1DX) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006319_0220/ Bánh xích cao su (RT300X80LX52.5P_S1DX) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006319_1011_19/ Bánh xích cao su (RT300X80LX52.5P_S1DX) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006624_0220/ Bánh xích cao su (RT350x66Lx73.0P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006720_0120/ Bánh xích cao su (RT350x76Lx73.0P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006938_0220/ Bánh xích cao su (RT550x58Lx90.0P_A5RK(NEW2)) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006980_0120/ Bánh xích cao su (RT450x56Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6006980_0220/ Bánh xich cao su(RT450x56Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007037_0220/ Bánh xích cao su (RT300x80Lx52.5P_S4CB2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007038_0220/ Bánh xích cao su (RT300x84Lx52.5P_S4CB2) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007102_0120/ Bánh xích cao su (RT400x53Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007103_0120/ Bánh xích cao su (RT400x60Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007103_0220/ Bánh xích cao su (RT400x60Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007117_0220/ Bánh xích cao su (RT400x74Lx73P_S3CV(Europe)) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007192_0220/ Bánh xích cao su (RT400x76Lx73.0P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007270_0220/ Bánh xích cao su (RT550x58Lx90.0P_A5OD (L18.5)) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007307_1011_19/ Bánh xích cao su (RT400x56Lx86.0P_T5HC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007395_0220/ Bánh xích cao su (RT350Wx76Lx73.0P_S4CY) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007804_0220/ Bánh xích cao su(RT300x90Lx52.5P_W3CT) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007878_0120/ Bánh xích cao su (RT230x46Lx72.0P_S5EYF) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007888_0220/ Bánh xích cao su (RT450x56Lx86.0P_T5TC) (xk)
- Mã HS 40169919: 6007978_0220/ Bánh xích cao su (RT450x55Lx86.0P_T5TC) (xk)
- Mã HS 40169919: 951760/ Miếng chèn chân 049 (nk)
- Mã HS 40169919: A279/ Bánh xe cao su bằng cao su lưu hóa dùng để thay thế cho bánh xe của xe điện 3 bánh dùng trong nhà xưởng. Không model, không nhãn hiệu, đường kính 270mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: ABRASION COLLAR 8"- Vòng đệm bằng cao su dùng cho ống composit 8", mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Bánh xích cao su(RT250x79Lx55.5P_S4CY), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Bao bọc tay lái vô lăng xe ô tô bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng Blade 3D Grip Steering Cover 380mm, hiệu BULLSONE, mã hàng ACC-154-00005, hàng mới 100* (nk)
- Mã HS 40169919: Bao tay nắm lái, bằng cao su, mã hàng: 274491, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho công tắc của xe máy và bộ phận đo mức dầu của máy cắt cỏ, máy phát điện/Z03026 (nk)
- Mã HS 40169919: Bộ phận của tay sen phun mưa bằng cao su RIR2159_031 (F.O.C), nhãn hiệu: GESSI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Bộ phận dùng cho máy xúc đào, hàng mới 100%: Cao su chân máy (bộ gồm trước + sau), hiệu JPC (nk)
- Mã HS 40169919: Bộ phớt giảm xóc trước, bằng CAO SU, phụ tùng của xe máy Honda PCX, mã hàng 51490KRM852, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Bột cao su dùng trong ngành luyện kim (RESIN) (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su chân ca bin 375 dùng cho xe tải < 10 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su chân máy (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Cao su chân máy (phụ tùng xe nâng hàng) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su chân máy- bộ phận cho máy cắt cỏ AM101951- Hiệu John Deere- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su chân máy. P/N: 123612660171 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su chụp cần số 14 tầng dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su đệm 16mm dùng ốp nối dài cửa xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: MAN. Type: 81.62610-0037. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su giảm chấn- bộ phận cho máy cắt cỏ AM102741- Hiệu John Deere- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su giảm chấn cầu sau (Phụ tùng xe nâng hàng) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: CAO SU GIỚI HẠN CA PÔ-BUFFER A F HOOD-57254AA011-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cao su silicone đặc (Solid Silicone Rubber) kích thước 30x37mm, sử dụng trong nhà máy sản xuất đá ốp lát thạch anh nhân tạo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chặn lùa bằng cao su dùng cho cửa đi. Hiệu: Roto. Mã: 815282. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chân máy trước 6CT dùng cho xe tải < 10 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chị tiết cao su cho bộ dây harness 17000429(1473140-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chụp bụi ắc phanh đĩa bằng cao su dùng cho xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: PARTSTOCK. Type: P12031. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Chụp bụi trước_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chụp bụi_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chụp cản sau_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Chụp đầu búa bằng chất nhựa tổng hợp (nk)
- Mã HS 40169919: Cút nước 462 Vinaxuki xe tải 550kg mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Cút nước SYM-T880 xe tải 550kg mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: D37/ Lưỡi cao su kích thước từ 350mm- 700mm,là bộ phận của cần gạt nước ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đầu búa bằng chất nhựa tổng hợp (nk)
- Mã HS 40169919: Đầu chụp bằng cao su/G04129-02TM (Hàng mới 100%) (Nguồn NPL Cty Inoue Rubber) (xk)
- Mã HS 40169919: Dây thun cao su hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đế Cao Su 25mm x 25 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đế Cao Su 25mm x 50mm. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đệm cao su chân máy xe nâng hàng, 3EB-51-32250, Phụ tùng thay thế xe nâng hàng hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đệm phanh cao su 140 dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đệm phanh cao su 151 dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Đệm phanh cao su STR dùng cho xe tải < 10 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: EC10-02V70D00-P/ Gioăng cao su lưu hóa, mềm, không xốp cho màng lọc gió ô tô (nk)
- Mã HS 40169919: FALC43B0/ Vòng chặn cao su- valve seal PACKING (nk)
- Mã HS 40169919: FALE56A0/ Vòng giữ- BOWL PACKING (nk)
- Mã HS 40169919: FEMA18A0/ Vòng chặn chữ O kích thước 4x2x1 mm- O-Ring 5 x 2.8 x 1.1 NBR (nk)
- Mã HS 40169919: FJMB02A0/ Vòng cao su P-16 NBR- O-RING P-16 NBR (nk)
- Mã HS 40169919: FJMB36B0/ Vòng giữ cao su MYA-5- MY-PACKING MYA-5 (nk)
- Mã HS 40169919: G02751VN/ Núm đệm bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G03591/ Núm bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G03705/ Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (CO FORM D) (nk)
- Mã HS 40169919: G04251#Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho hệ thống điện của xe có động cơ (tái xuất từ mục 11 tk số 103300113120 ngày 04/05/20) (xk)
- Mã HS 40169919: G04988/ Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G05072/ Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (ô tô, xe máy) (nk)
- Mã HS 40169919: G05098/ Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G05190/ Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G05191#Vỏ bọc bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (tái xuất từ mục 11 tk số 103285130210 ngày 04/05/20) (xk)
- Mã HS 40169919: G05194#Vỏ bọc bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (tái xuất từ mục 13 tk số 103285130210 ngày 04/05/20) (xk)
- Mã HS 40169919: G05246/ Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: G05344/ Bộ phận cách điện bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 22-8070- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 66-8004- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 80-8688- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 80-8945- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 80-P8022- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su 932110-84801-00-80. Nhà SX: Ihara Indo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su máy bắn lỗ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Gioăng cao su trong cửa dùng cho xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: MAN. Type: 81.62651-0078. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng chặn băng cao su silicone ZDL1108, màu đen, ROHS, dùng sx đèn LED, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng hình O băng cao su silicone, size:9X2.4, vòng ngoài 9 T2.4, ROHS, dùng sx đèn LED, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng lót ốp băng cao su silicone ZDL1108, màu trắng, 45-50, ROHS, dùng sx đèn LED, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Gioăng vành băng cao su silicone ZDL1108, hình tròn màu đen, ROHS, dùng sx đèn LED, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: HND/ Miếng cao su chặn nước (GB2040-1CN) (nk)
- Mã HS 40169919: HNF/ Nắp cao su bảo vệ đầu cắm đơn C-DCS28DUM-G (xk)
- Mã HS 40169919: HNOF/ 'Miếng nhựa bảo vệ RBND-ST63X5 (xk)
- Mã HS 40169919: HNOF/ Thun mỏ neo các loại (nk)
- Mã HS 40169919: HNOF/ Thun mỏ neo RBND-ST16X3 (nk)
- Mã HS 40169919: KVP0306/ Nắp ngăn bụi bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169919: Linh kiện máy cày xới đất cầm tay (LK không đồng bộ nhập về để lắp ráp dùng trong nông nghiệp, mới 100%): Chắn bùn xới bằng cao su Model 91M (trọng lượng 0,9 kg/cái) (nk)
- Mã HS 40169919: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ACCENT: Ống Lót Thanh Răng/BUSH-RACK- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Linh kiện ô tô/KIA- FORTE: Ống Lót Thanh Răng/BUSH-RACK- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Linh kiện xe đạp điện không đồng bộ:Cao su toàn xe (0.3kg/ bộ). sử dụng cho model: DK 133M. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Linh kiện xe máy điện không đồng bộ:Cao su toàn xe (0.3kg/ bộ). sử dụng cho model: DK Gogo. Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169919: Miếng cao su chặn nước (GB5CA0A) (nk)
- Mã HS 40169919: Miếng cao su chắn nước dùng cho xe hơi- GROMMET, item# 7134959430. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Miếng lót của nhíp bằng cao su lưu hóa dùng cho xe tải chở hàng, trọng tải 9 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: N/ Nắp chụp lỗ của phanh ô tô (xk)
- Mã HS 40169919: N17/ Nắp chụp lỗ các loại (nk)
- Mã HS 40169919: N22/ Ống lót su (nk)
- Mã HS 40169919: N29/ Vòng chặn su (nk)
- Mã HS 40169919: Nắp cao su cho công tắc xe máy RCE5-701*03G. NSX: Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Nắp chụp bằng cao su-PLUG, 47; Mã phụ tùng: 27260-470000; Phụ tùng máy gặt đập liên hợp Yanmar; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Nắp chụp, 25 bằng cao su, mã phụ tùng: 27260-250000, phụ tùng máy nông nghiệp Yanmar, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Nút cao su ngăn nước, dùng sản xuất ô tô (Rubber packing waterproofed),Hàng mới sản xuất 100% tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 40169919: Nút nhận Gioăng cao su PPC4-0115- Dùng cho xe tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: OL/ Ống lót su của phanh ô tô (xk)
- Mã HS 40169919: Ống luồn dây điện bằng cao su dùng cho xe ô tô. Item code: 71054944,GROM 242566RAOA1- SP2TNT0162.. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: ỐNG XẢ (xk)
- Mã HS 40169919: Phốt chắn dầu- OIL SEAL (MWINNERF2-320-00). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Phớt dầu các loại dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Phốt đệm cao su- BUSHING RUBBER (BP112-415-00) Hàng mới 100%. Kiểm hóa tờ khai 102733634362 (03/07/2019) (nk)
- Mã HS 40169919: Phớt máy bơm phi 25 (xk)
- Mã HS 40169919: Phớt máy bơm phi 28 (xk)
- Mã HS 40169919: Phụ kiện trang trí xe máy:Tappi PK inox có gân; mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Phụ tùng của máy thu hoạch mía: Cao su giảm chấn- Absorber- P/N: CB01497592. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Phụ tùng máy cày xới đất cầm tay HT103-Q (4KW) không đồng bộ, mới 100%: Tay nắm (bằng cao su, trọng lượng 0,062kg/cái, lắp vào tay càng lái) (nk)
- Mã HS 40169919: Phụ tùng xe nâng- Cao su cabin sau- 3EB-51-32120, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Phụ tùng xe ô tô du lịch 5 chỗ các loại- dẫn hương cửa, NSX:GENNURE, nhãn hiệu: HYUNDAI, DEAWOO mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Phụ tùng XM- Thảm LEAD 2013, chất liệu nhôm, cao su, dùng cho xe máy LEAD. Mã hàng LED-21. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.097/ Miếng cao su chặn nước GD52390 từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.149/ Miếng cao su chặn nước GB11070 từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp (dạng ống, dùng cho ô tô)/ VN (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.158/ Miếng cao su chặn nước GB50680 từ cao su lưu hóa, không cứng, không xốp (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.161/ Miếng cao su chặn nước GD1430 (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.162/ Miếng cao su chặn nước GD4233 (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.173/ Chi tiết cao su cho bộ dây Harness 7105-4710 (đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (xk)
- Mã HS 40169919: RBP.218/ Miếng cao su chặn nước GB3504 (dạng ống, dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 40169919: sản phẩm hoàn chỉnh chân đế cao su hình tròn đã sơn đen chuyên dùng tủ lạnh (Rubber Leg 3H03229A, size đường kính: 6cm,H:3 cm) quá trình sx:nấu,ép, đổ khuôn....Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Tấm cao su đế giày (CUSHION RUBBER, màu đen,kích thước 15*20 cm)hành mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Tấm chắn bùn bằng cao su: CHEVRON MUD FLAP 24 INCH x 30 INCH, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Tấm lót bằng cao su- 5452-C425- quy cách (770*425*1.5MM), mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Tấm lót cao su chống rung khi có động đất, HAN21-7450(CH-31) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169919: Tay hàn TIG bằng cao su kèm ống dẫn dây hàn, nhà sản xuất Fronius, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Tay nắm cao su cần thủy lực (phụ tùng dùng cho xe nâng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: TH/2MTV2709630/ Tay nắm cao su cần thủy lực (phụ tùng dùng cho xe nâng), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: TW6/ Dây chun buộc bằng cao su EB-N7510 (nk)
- Mã HS 40169919: VC/ Vòng chặn su của phanh ô tô (xk)
- Mã HS 40169919: VNTEC68-G03232-04/ Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: VNTEC68-G03233-04/ Đầu chụp bằng cao su dùng cho công tắc của xe có động cơ (nk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm bằng cao su- CUSHING RUBBER/ BP122-415-00, Hàng mới 100%. Kiểm hóa tờ khai 102733634362 (03/07/2019) (nk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su Buffer Rubber 100599, PART NOI78855, ORDER9201 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su DN4412 FRAS, PART NOI78033, ORDER9178+9184 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su DR4523, PART NOI78023, ORDER9184 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: VÒNG ĐỆM CAO SU DÙNG CHO Ổ KHÓA XE MÁY MỚI 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su Imp Disc 133x25 FRAS NMC-ID-133, PART NOI78700, ORDER9132 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su kim phun dùng cho xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: BOSCH. Type: F00RJ03115. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su Sealing Boot GR1285, PART NOI79010, ORDER9156 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su- STOPPER RUBBER (BP412-415-00). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su Toilet Pan Back Cover (ISO) White, PART NOI78800, ORDER9156 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Vòng đệm cao su, dùng cho tàu biển Baltimore. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: Yếm (FLAP), kích cỡ: 12.00R20, phụ kiện dùng cho xe thuộc chương 87 (xe Container).Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169919: YS132-701: Vòng cao su dùng cho tay phanh xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: ZHG509-701: tấm đệm cao su dùng cho công tắc đa năng của xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: ZHG509-702: vòng đệm cao su dùng cho công tắc đa năng của xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169919: ZYT001-701: Vòng đệm cao su dùng cho nắp bình xăng xe máy ZYT001-701, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169920: A17/ Dây chun (3MM) (nk)
- Mã HS 40169920: A17/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40169920: A17/ Dây chun bản 35MM (nk)
- Mã HS 40169920: A17/ Dây chun tròn (CMEST-01) (nk)
- Mã HS 40169920: NPL 10/ Dây chun luôn (nk)
- Mã HS 40169920: NPL 17/ Dây chun luồn (nk)
- Mã HS 40169920: NPL 54/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40169920: PL09-S20/ Chun các loại- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169920: QT0003/ 'Băng cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40169930: . / Băng tan, chất liệu cao su non, kích thước 19.1mm*13.73m (200 cuộn) (nk)
- Mã HS 40169930: ./ Băng tan (cao su non), dùng trong ghép nối đường ống, dài 13.72 m/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: ./ Băng tan chất liệu bằng cao su non, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169930: 0/ Băng tan (bằng cao su non) 15m/cuộn, dùng cuốn đầu ren. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: 28/ Băng thun các loại K.0,5 cm-> K.3 cm (nk)
- Mã HS 40169930: 3/ Băng tan (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169930: 3/ Băng tan Tomlo (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169930: 5/ Cao su lưu hóa, kt 1m*10M (nk)
- Mã HS 40169930: 54/ Dây thun (nk)
- Mã HS 40169930: 8149938/ Dây cao su giảm chấn bình LPG (khổ rộng 58mm) (nk)
- Mã HS 40169930: 8149939/ Dây cao su giảm chấn bình LPG (khổ rộng 58mm) (nk)
- Mã HS 40169930: AB18/ Dây viền đế giầy bằng cao su (xk)
- Mã HS 40169930: AB23/ Dây viền đế giầy bằng cao su(Dây trang trí đế giầy bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40169930: AVN00846/ Băng tan cao su non, Độ dài: 10m/cuộn, dùng cuốn đầu ren. Hàng mới 100%/ MY (nk)
- Mã HS 40169930: AXJS00001/ Cao su mềm dạng dây dải màu trắng nguyên liệu để sản xuất dây đai, dây buộc (nk)
- Mã HS 40169930: BAN109/ Dây buộc bằng cao su- BAND (nk)
- Mã HS 40169930: Băng tan (bằng cao su non) (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan (cao su non), dùng trong ghép nối đường ống, dài 13.72 m/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan (Cuộn cao su non) (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan (từ cao su non), kích thước rộng 1.8cm, dài 10m (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan 12MM*0.075 MM*10M (nk)
- Mã HS 40169930: Băng tan bằng cao su non dùng cuốn đầu ren. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng tan bằng dải cao su non, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan cao su non, Độ dài: 10m/cuộn, dùng cuốn đầu ren. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan chất liệu bằng cao su non, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan Kích thước: 12mm x 10m Chất liệu: cao su. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan TN-03 bằng cao su, giúp làm kín mối nối ren ngăn sự rò rỉ chất lỏng, 1 cuộn 10m/cái, mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan Tomlo (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan TOMLO bằng cao su mềm lưu hóa, 10Mét/Cuộn, hàng mới 100%, hãng SX TOMLO (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan(1ROL10m). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan, 5cm, chất liệu cao su non, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169930: Băng tan, chất liệu cao su non (xk)
- Mã HS 40169930: Băng tan, KT: 0,075mm x 1/2'' x 10m bằng cao su non (10m/cuộn). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Băng thun có lỗ cài nút- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun cuộn 6 ly- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun cuộn 8 ly- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun Hagoromo- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun Khổ2.5cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun Khổ2cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun Khổ3cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Băng thun lưng quần váy khổ 2cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: BC-079/ Dây buộc bằng cao su. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40169930: Cao su chống kẹp tay BV-896, dài 2300mm/thanh, dùng cho cửa ra vào (nk)
- Mã HS 40169930: Cao su chống ồn AZ-111 (dạng dài, 5m/1kg) dùng chống ồn cho cửa ra vào (nk)
- Mã HS 40169930: Cao su lưu hóa dạng dải 5BP-E5423-00, nguyên liệu dùng sản xuất các sản phẩm cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Cao su ME-60A, một mặt bằng nam châm, L 1168 mm, dùng để chèn cửa (nk)
- Mã HS 40169930: Cao su non (1mm*5000mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Cao su non dùng để bịt đường ống, kích thước 13 mm x 15 m, chất liệu: cao su non, hộp 10 cuộn R50356 (292-5168) Hàng mới 100% (dòng 29 TK 103324580920) (nk)
- Mã HS 40169930: CCDC00173/ Cục pad silicone 092-04 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169930: Chun luồn lưới (dải cao su), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Chun vòng đẹp vòng to Ngọc Hà gói 500g (phi 38), chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Cục pad silicone 092-04 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40169930: D8/ Dây buộc cần bằng su LILY YARN ASSY (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su (kích thước rộng 50mm), mới 100% dùng để quấn quanh trục của máy dệt GS940 (BP máy dệt)/ RUBBER STRIP (no.404) (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su chèn cửa loại HOKUSHO PVC60, màu grey, kích thước phi 8.5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su chống ồn BR-019 (50m/cuộn), dùng cho cửa ra vào (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su dùng để dán băng tải loại Breaker Trip NN100 T#163mm, kích thước:W200mm x T0.8mm x 1m, nhà sx: Bando Chemical Industries, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: DẢI CAO SU LƯU HÓA ĐEN DÙNG ĐỂ CHẶN NƯỚC KT: (105CM),KHÔNG XỐP. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su PS-17, dùng cho cửa cuốn (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su quét nước bằng cao su lưu hóa, loại không xốp, quy cách: 108*8cm, nhãn hiệu: JieChi, phụ kiện dùng trong máy chà sàn, sử dụng trong nhà xưởng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dải cao su, mã 01172700, dùng cho máy làm sạch công nghiệp. Hãng Hako. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây buộc bằng cao su(01 bịch/4000 cái)-đk: 100x5x3mm4BB004559 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây đai 2 mặt 38*4.5mm (xk)
- Mã HS 40169930: Dây đai cao su, P/N: 2281048 (Phụ tùng máy tiện máy phay và trung tâm gia công), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây đai dẹt xanh mềm 38*6mm (xk)
- Mã HS 40169930: Dây đệm mặt bếp kính bằng cao su lưu hóa (HP001-4B) KT L.2100MM;W.8MM, linh kiện bếp ga, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây mút đệm bằng cao su lưu hóa (RV-700SS-155), L2020mm, linh kiện bếp ga và máy hút khói, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây mút đệm mặt bếp bằng cao su lưu hóa (JMT20-21), KT 1100X8mm, linh kiện bếp ga, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Dây thun bằng cao su dùng trong nông trại,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Dây Thun size M- hiệu Twin Dolphin (50 gói/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Dây Thun size S- hiệu Twin Dolphin (50 gói/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: Dây thun, Part: 73L-00003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169930: dây viền bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169930: Dây vòng có ngạnh bằng cao su lưu hóa, nhà sản xuất Central Elastic Corporation, (dùng để buộc các sản phẩm linh kiện điện tử,) kích thước đk 5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: DCLY/ Dây viền đế giầy bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169930: Gioăng bằng cao su (GE701213.X) phụ kiện của cửa sổ hoặc cửa đi, nhãn hiệu HOPO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Gioăng cao su dạng dải (Black rubber gasket 50871) dùng để sản xuất cửa nhôm kính, 1000m5cuộn; Hãng SX: GAINTECH, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Gioăng ép cánh cửa xếp trượt, dạng dải, chất liệu cao su lưu hóa, 2 cuộn/ gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 224693, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Gioăng, chất liệu Cao su lưu hóa, 40m/gói, phụ kiện của cửa, mã hàng: 246474, hsx:Schuco, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: HQ45/ Dây chun (dải cao su) các loại dùng để trang trí giày; Khổ rộng 3mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: KDT-075/ Dây đai bằng cao su dùng cho máy in 302NR21020, hàng mới 100%, tái xuất theo dòng hàng số 13 của TK 103274858040 (xk)
- Mã HS 40169930: KRB/ Kẹp cao su cho cụm dây dẫn điện xe gắn máy (Rubber band) (nk)
- Mã HS 40169930: KY500WTK06/ Dây thun đàn hồi cao su 2" quy cách 50.8mm*627.4mm, NLSX tủ vải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: M63/ Đai cao su(kích thước 0.8*80cm) (nk)
- Mã HS 40169930: Mâm hút cao su 520x320 mm có vành xốp (xk)
- Mã HS 40169930: Mẫu cao su trương nở hydrotite dùng để chèn khe giữa các khối bê tông trong thi công chống thấm hầm cầu, kích thước: 5 x 20 x 100mm, nhà sản xuất: CHEMIND INDUSTRIES SDN BHD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Miếng gioăng lắp cánh dưới cửa đi, tạo độ kín khít cho cửa, chất liệu cao su lưu hóa, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, hàng mới 100%, mã hàng: 227149 (nk)
- Mã HS 40169930: Mũi đầm bằng cao su dự phòng loại 17511440, Hàng mới 100% (Spare rubber pat, Type: 17511440) (nk)
- Mã HS 40169930: Phụ kiện cửa: Dải cao su đệm cửa, dài 7.62m, mã Pemko S44, hiệu PEMKO, model S44GR25. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169930: Phụ tùng của máy khoan đá công nghiệp: dây bó ống cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169930: Phụ tùng thang cuốn hiệu Schindler: Tay vịn thang cuốn RHS0197048040NT, 29.414M/sợi, làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169930: QE0RE10470X/ Dây cao su (RUBBER BAND), dùng để buộc sản phẩm (210 chiếc/ túi) (nk)
- Mã HS 40169930: RB01/ Dây cao su, mới 100% [CABLE] ANT.CABLE(DMB) (nk)
- Mã HS 40169930: Rubber Band- Dải cao su, dùng trong đóng gói hàng hóa. Hàng F.O.C, hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 40169930: RUBBER BAND/ Móc băng thun ghế xe hơi (xk)