Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- - Mã HS 12119019: Táo nhân (Hạt) Dung lam dươc liêu TKHSemen Ziziphi mauritianaeThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 70Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Táo nhân (Hạt) Semen ziziphi mauritianae. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Táo nhân (Hạt), (Semen Ziziphi mauritianae) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200504,HSD:3/5/2025,NSX:4/5/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Táo nhân (Hạt), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Táo nhân (Hạt), Tên khoa học: Semen Ziziphi mauritianae, NCC: Zhongshan Jianhe Traditional Chinese Medicine co.,ltd, dược liệu mới qua sơ chế sấy khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Tế tân (Rễ, thân rễ) Dung lam dươc liêu TKHRadix et Rhizoma AsariThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 72Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Tế tân (Rễ, Thân rễ), (Radix et Rhizoma Asari) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200504,HSD:3/5/2025,NSX:4/5/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Tế tân (Rễ, Thân rễ; Radix et Rhizoma Asari), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20042616, HSD: 2023.04.25, NSX: 2020.04.26. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Tế tân, Asari Radix et Rhizoma, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên ma (Thân rễ) Dung lam dươc liêu TKHRhizoma Gastrodiae elataeThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 76Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên môn đông (Rễ) (Radix Asparagi cochinchinensis), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa thái cắt nghiền, mới qua sấy khô, Số lô sx: C200417, NSX:17/04/2020, HSD: 16/04/2025. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên môn đông (Rễ) Dung lam dươc liêu TKHRadix Asparagi cochinchinensisThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 77Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên môn đông (Rễ) Radix Asparagi Cochinchinensis. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên môn đông (Rễ), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Thiên tiên tử, Hyoscyami Semen, Hạt, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Thổ bối mẫu (Thân hành) Dung lam dươc liêu TKHBulbus PseudolaricisThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 78Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Thổ phục linh, Smilaccis Glabrae Rhizoma, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Thương nhĩ tử (Quả) (Xanthium strumarium), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa thái cắt nghiền, mới qua sấy khô, Số lô sx: C200413, NSX:13/04/2020, HSD: 12/04/2025. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Thương nhĩ tử (Quả) Dung lam dươc liêu TKHFructus Xanthii strumariiThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 81Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Thương nhĩ tử (Quả) Fructus Xanthii Strumarii. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Thương nhĩ tử, Fructus Xanthii, quả, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Thương truật (Thân rễ), (Rhizoma Atractylodis) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200504,HSD:3/5/2025,NSX:4/5/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Tiền hồ (rễ), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Tiền hồ (Rễ; Radix Peucedani), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20050517, HSD: 2023.05.04, NSX: 2020.05.05. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Tiền hồ, Peucedani Radix, Rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Tri mẫu (Thân rễ; Rhizoma Anemarrhenae),tên kh:Anemarrhena asphodeloides Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20052218, HSD: 2023.05.21, NSX: 2020.05.22. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Tri mẫu, Anemarrhenae Rhizoma, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Tử uyển (Rễ, thân rễ), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Tục đoạn (Rễ) Radix Dipsaci. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Tục đoạn (Rễ), (Radix Dipsaci) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200326,HSD:25/3/2025,NSX:26/3/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Tục đoạn (Rễ): Radix Dipsaci (Dipsacus sp). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói đồng nhất. NSX: 20/05/2020, HSD: 19/05/2022 (nk)
- Mã HS 12119019: Tục đoạn (Rễ; Radix Dipsaci), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20042417, HSD: 2023.04.23, NSX: 2020.04.24. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Tục đoạn, Dipsaci Radix, Rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Tỳ giải, Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Uy linh tiên (Rễ và Thân rễ) (Radix et Rhizoma Clematidis), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, đã thái cắt, mới qua sấy khô, Số lô sx: VN1911001, HSD: 11/2021. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Uy linh tiên (Rễ, Thân rễ) Radix et Rhizoma Clematidis. Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa thái cắt nghiền, mới qua sấy khô. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Uy linh tiên, Clematidis Radix et Rhizoma, Rễ, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Viễn chí (Rễ) Radix Polygalae. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Viễn chí (Rễ), (Radix Polygalae) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200504,HSD:3/5/2025,NSX:4/5/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Viễn chí (Rễ), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Viễn chí (Rễ; Radix Polygalae), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20050519, HSD: 2023.05.04, NSX: 2020.05.05. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Xà sàng tử (Quả), Tên khoa học: Fructus Cnidii, NCC: Zhongshan Jianhe Traditional Chinese Medicine co.,ltd, dược liệu mới qua sơ chế sấy khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Xa tiền tử (Hạt), (Semen Plantaginis) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200504,HSD:3/5/2025,NSX:4/5/2020 (nk)
- Mã HS 12119019: Xa tiền tử (Hạt), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 12119019: Xích thược (Rễ): Radix Paeoniae rubra (Paeonia liacliflora). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói đồng nhất. NSX: 20/05/2020, HSD: 19/05/2022 (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên bối mẫu (Thân hành) Bulbus Fritillariae cirrhosae. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên bối mẫu, Fritillariae Cirrhosae Bulbus, Thân hành, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên khung (Thân rễ) Rhizoma Ligustici Wallichii. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên khung (Thân rễ), (Rhizoma Ligustici wallichii) Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô,chưa:thái,cắt lát,chưa xay nghiền,mới qua sấy khô.Hàng đóng không đồng nhất. Số lô:C200218,HSD:17/2/2025,NSX:18/2/ (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên khung (Thân rễ): Rhizoma Ligustici wallichii (Ligusticum wallichii). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói đồng nhất. NSX: 16/05/2020, HSD: 15/05/2022 (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên khung (Thân rễ; Rhizoma Ligustici wallichii), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20052211, HSD: 2023.05.21, NSX: 2020.05.22. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119019: Xuyên khung, Chuanxiong Rhizoma, Thân rễ, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020,Dạng cắt (nk)
- Mã HS 12119092: Hoa cúc sấy khô(hoa cúc nụ),còn nguyên bông,dùng để làm nước uống(trà hoa cúc).Nhãn hiệu: An Vy.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12119098: 11208/ lá cây kinh giới ô (Marjoram) (nk)
- Mã HS 12119098: Bột rễ cây tổng hợp (xay từ các loại củ, rễ cây: đại hoàng, cam tùng, tế tân, mộc hương, bạch chỉ, xuyên khung, mắt mèo; dùng để làm nhang) (nk)
- Mã HS 12119098: Bột trái cây- 4Greens (30gram/gói), để pha nước uống bổ sung trái cây (nk)
- Mã HS 12119098: BRCTH36/ Bột rễ cây tổng hợp (xay từ các loại củ, rễ cây: đại hoàng, cam tùng, tế tân, mộc hương, bạch chỉ, xuyên khung, mắt mèo; dùng để làm nhang) (nk)
- Mã HS 12119098: GOTUNG/ Gỗ tùng miếng (thân và gốc cây tùng đã cắt thành miếng, dùng để làm nhang) (nk)
- Mã HS 12119098: Hồng Sâm dạng bột, là nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDKOTAGIN sử dụng nội bộ công ty, đã được đóng gói bao bì kín khí,1 thùng 10kg và 1 thùng 15kg. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119098: Nhân Sâm dạng bột, là nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDKOTAGIN sử dụng nội bộ công ty, đã được đóng gói bao bì kín khí, 1 thùng 10 kg; 2 thùng 20kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119098: NPK-25/ Bột bời lời (bột gỗ) (nk)
- Mã HS 12119098: TPBVSK Korean Red Ginseng Powder Limited,bột hồng sâm Hàn Quốc,1.5gx60 gói 90g/hộp,HSD 15/4/2023,Giấy ĐKCBSP:2180/2018/ĐKSP 2/5/18,có túi đựnggiấy,Mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: 29707/ Bột Chiết Xuất Linh Chi- Reishi Extract Powder (đã qua chế biến) (nk)
- Mã HS 12119099: Cẩm địa khô (tên khoa học: Kaempferia rotunda, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 12119099: Cành cây móng mèo khô chưa qua chế biến.Tên khoa học:Uncaria tomentosa. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT).Hàng không dùng làm dược liệu. (nk)
- Mã HS 12119099: Cỏ ngọt sấy khô cắt thành từng đoạn, dùng trong chế biến thực phẩm.Nhãn hiệu: Quảng Đông.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 12119099: Dây cây huyết đằng (Sargentodoxa Cuneata) được khai thác từ rừng tự nhiên, đã cắt lát và phơi khô. Không dùng làm dược liệu (TL tịnh trung bình 40 kg/ bao, TL cả bì trung bình 40,2 kg/ bao). (nk)
- Mã HS 12119099: Địa liền khô (Kaempferia spp)(Hàng không làm dược liệu và không nằm trong danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 12119099: Địa liền khô (tên khoa học: Kaempferia galanga, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 12119099: Địa liền thái lát khô (Kaempferia spp) hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 12119099: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 30GR, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt điều màu khô đã qua sơ chế thông thường, sấy khô, 25kg/bao, nguyên liệu dùng làm chất tạo màu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt Kỷ tử hữu cơ Markal gói 250g, nhãn hiệu: Markal (Baies De Goji Markal 250g), xuất xứ: Pháp, hạn sd: 01/2021, 12 gói/ carton. Hàng mới 100%. 1unk1 gói (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt thảo quyết minh MEDIUM (Cassia obtusifolia) dùng làm chè giải nhiệt, hàng không chịu thuế VAT theo TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.Hàng không thuộc danh mục CITES. 50kg/bao,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt ươi (Sterculia Lychnophora), hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt ươi khô (tên khoa học: Sterculia lychnophora, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 12119099: Hạt ươi khô- Malvanut. Tên khoa học (Scaphium Macropodum), không dùng làm dược liệu. Số lượng 50 bao (hàng đóng gói đồng nhất 40kg/bao) (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa Đậu biếc khô,còn nguyên bông,dùng để làm nước uống(trà hoa đậu biếc).Nhãn hiệu: Vân Nam.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa kim ngân khô (Los Lonicerae),HSD:02/2022, dùng làm NL trong SX nước giải khát, đồ uống hoặc thực phẩm khác, chưa qua chế biến, không ở dạng bột NSX: HUNAN XINHUA FOOD CO,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa Nhài Khô. (Hàng do Trung Quốc sản xuất ở dạng thô, chưa thái, chưa cắt lát, chưa nghiền, dùng làm nguyên liệu để sản xuất ruột gối) mới 100%. (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa nhài khô.(Hàng do Trung Quốc sản xuất ở dạng thô,chưa thái,chưa cắt lát,chưa nghiền, để chiết xuất tinh dầu).Nhãn hiệu: Quảng Tây.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa nhài khô; dạng thô, chưa thái, cắt lát, chưa nghiền; dùng làm thực phẩm (trà hoa nhài); mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Hoa sen khô- Nelumbo nucifera, dùng làm trà giải nhiệt, Mới qua sơ chế thông thường, không tẩm ướp, đóng bao, mới 100% (Hàng không nằm trong danh mục cites) (nk)
- Mã HS 12119099: Nguyên liệu thuốc bắc, ở dạng thô: Bạch truật (Rễ) Rhizoma Atractylodis macrocephalae đã qua sơ chế sấy khô hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: 'Nguyên liệu thuốc bắc, ở dạng thô: Hồng hoa (Hoa) Flos Carthami, đã qua sơ chế sấy khô hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: NPK-02/ Bột gỗ thông màu trắng (nk)
- Mã HS 12119099: NPK-03/ Bột Hanamidou (bột gỗ kháo vàng bông) JINCOIL BASE (nk)
- Mã HS 12119099: Quả dâu khô Goji (kỷ tử)- DRIED GOJI BERRIES (500g X 10 Bags/ Thùng). Hiệu HERITAGE. HSD: 05/06/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Quả la hán khô tên khoa học (Siraitla grosvenorii) 750 carton, 2212.5kg/750CT, chưa qua chế biến mới qua xơ chế thông thường, hàng không thuộc trong danh mục cites. Dùng để sản xuất đồ uống. (nk)
- Mã HS 12119099: Quả la hán khô(Fructus Momordicae Grosvenorii),HSD:02/2022,dùng làm NL trong SX nước giải khát,đồ uống hoặc thực phẩm khác, chưa qua chế biến, không ở dạng bột NSX:HUNAN XINHUA FOOD CO,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Quả la hán khô,chưa qua chế biến, dùng làm đồ uống.Nhãn hiệu:Quảng Tây.Tên khoa học:Siraitia grosvenorii.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12119099: Quả ươi khô (Malva-Nut). Tên khoa học (Scaphium Macropodum), không dùng làm dược liệu. Số lượng 1200 bao (Hàng đóng gói không đồng nhất) (nk)
- Mã HS 12119099: Quả ươi khô (Tên khoa học Scaphium Macropodum). Số lượng: 600 bao; (Hàng không dùng làm dược liệu). Hàng đóng gói không đồng nhất trọng lượng tịnh từ 49-51 kg/bao (nk)
- Mã HS 12119099: Quả ươi khô, Malva-nut. Tên khoa học (Scaphium Macropodum), không dùng làm dược liệu. Số lượng 300 bao (Hàng đóng gói không đồng nhất) (nk)
- Mã HS 12119099: Rễ địa liền khô (tên khoa học: Kaempferia sp, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 12119099: Rễ khúc khắc khô (tên khoa học: Smilax aristolochiaefolia), (không dùng làm dược liệu, dùng làm trà giải nhiệt), trọng lượng ~80 kg/kiện. Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12119099: Thân cây chè khô đã cắt khúc, sấy khô và chưa qua chế biến, dùng để làm lõi gối (hàng do TQSX, đóng gói 50kg/1 bao) (nk)
- Mã HS 12119099: Trà diếp cá Orihiro dạng bột, thành phần: 100% lá diếp cá, trọng lượng: 180g/gói, 60gói/ thùng, Hsx: Orihiro Co., Ltd, mới 100%. (nk)
- Mã HS 12119099: Trà ổi Orihiro dạng bột, thành phần: 100% lá ổi, trọng lượng: 120g/gói, 60gói/ thùng Hsx: Orihiro Co., Ltd, mới 100%. (nk)
- Mã HS 12119099: Vỏ cây cabinda khô (tên khoa học Pausinystalia macroceras), hàng chưa qua sử dụng, đóng gói 25kg/bao. Hàng không có trong danh mục Cites (nk)
- Mã HS 12119099: Vỏ thân cây Cabinda khô (Pausinystalia Macroceras) dùng làm trà.Hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 12119019: Bộ nấu sâm bí đao, nsx Jasmine Ly, 400g/túi/ (xk)
- Mã HS 12119019: Bột chùm ngây, quy cách đóng gói: 1 bịch/200gr (xk)
- Mã HS 12119019: Bột đậu đen 350 GRM/túi/ (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ dùng làm nhang (BPX-N)- từ cây cao su và cây thông không trầm (710 pk x 40 kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang ((BPX- N)) từ cây thông và cây cao su không trầm (40 kg x 535 pk).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang ((WPX)) từ cây thông và cây cao su không trầm (40 kg x 175 pk).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang (BPX-H) từ cây thông và cây cao su không trầm (40 kg x 50 pk).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang (GRADE 3- BLACK) từ cây bời lời và cây thông không trầm. (40 kg x 450 pk). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang (PREMIX BLACK) từ cây cao su và cây thông không trầm (710 pk x 40 kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang (WHITE PREMIX) từ cây thông và cây cao su không trầm (50 kg x 20 pk).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang (WPX) từ cây thông và cây cao su không trầm (40 kg x 320 pk).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang làm từ cây bời lời không trầm (380 pk x 50 kgs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang từ cây bời lời không trầm (280 pk x 50 kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột gỗ làm nhang) từ cây cao su vả cây thông không trầm (7100 pk x 40 kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột làm nhang từ cây bời lời không trầm (140 pk x 50 kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Bột làm nhang từ cây cao su & cây bời lời không trầm (400 pk x 40 kg). (xk)
- Mã HS 12119019: Cây Dó Bầu trồng nhân tạo (dạng miếng)- Aquilaria crassna (Agarwood pieces) (xk)
- Mã HS 12119019: Cây huyết đằng khô, (Sargentodoxa cuneata) (Oliv.), không dùng làm dược liệu, không nằm trong danh mục CITES, trọng lượng tịnh 40 kg/bao, trọng lượng bao bì 0,3 kg, hàng mói 100% (xk)
- Mã HS 12119019: CỦ ĐỊA LIỀNG KHÔ, ĐÃ CẮT LÁT, DÙNG LÀM GIA VỊ (30kgs/bao & 18kg/bao) (xk)
- Mã HS 12119019: Củ ngải bún tươi (10 kg/box) (xk)
- Mã HS 12119019: Củ riềng đỏ tươi (10 kg/box) (xk)
- Mã HS 12119019: Củ riềng trắng tươi (10 kg/box) (xk)
- Mã HS 12119019: Củ riềng tươi, đóng gói 10kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: Đậu đen hiệu Quảng Trị (50 gói/ thùng18 kgs), mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: DÂY CÂY KÊ HUYẾT ĐẰNG (SPATHOLOBUS), CẮT LÁT ĐÃ PHƠI KHÔ. HÀNG MỚI 100%, 30KG/BAO. (xk)
- Mã HS 12119019: DÂY CÂY KÊ HUYẾT ĐẰNG, CẮT LÁT ĐÃ PHƠI KHÔ. HÀNG MỚI 100%, 30KG/BAO. (xk)
- Mã HS 12119019: dây móc khô (caryota mitis lour) (xk)
- Mã HS 12119019: Đông trùng hạ thảo 5g/ (xk)
- Mã HS 12119019: Gia vị nấu trà sâm bí đao 200g/túi/ (xk)
- Mã HS 12119019: Hạt bồ mễ, quy cách đóng gói: 250gr/ bịch (xk)
- Mã HS 12119019: HẠT LỰU (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 50BAGS X 100G (xk)
- Mã HS 12119019: hạt ươi (scaphium macropodium) (xk)
- Mã HS 12119019: ISI-000001-02-01M/ Lá Sả đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG6000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: ISI-000001-02-05M/ Lá Sả đã phân loại (theo quy cách đóng gói 05)(1 PKG3939 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: Kỷ tử, quy cách đóng gói: 250gr/bịch (xk)
- Mã HS 12119019: Lá Xông Hơi- 50 x 3.5oz (100g)- Nhãn Hiệu: TRADY (xk)
- Mã HS 12119019: Long nhãn (dạng quả bóc vỏ bỏ hạt sấy khô) chưa xay, chưa nghiền, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: NOU-000013-01M/ Lá Nhót tây đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG10000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: NOU-000013-04M/ Lá Nhót tây đã phân loại (theo quy cách đóng gói 04)(1 PKG9474 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: Quả đười ươi khô chưa qua chế biến, đóng 50 kg/1 bao, hàng xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119019: Quả quýt khô nghiền (50kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: QUẢ ƯƠI KHÔ.dùng làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát,đóng trong bao, trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. hàng do việt Nam sản xuất, hàng không thuộc danh mục Cites. (xk)
- Mã HS 12119019: quả ươi phơi khô (Malva nuts) dùng làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát, đóng gói 50kg/ bao, hàng việt nam sản xuất, hàng không thuộc doanh mục Cites. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12119019: RYO-000002-01M/ Hoa Cơm cháy đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG7800 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: RYO-000015-01M/ Lá Cúc Ngọt đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG10000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: RYO-000015-03M/ Lá Cúc Ngọt đã phân loại (theo quy cách đóng gói 03)(1 PKG9845 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: RYO-000039-01M/ Hoa,Lá,Cành Cây Đoạn đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG10000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: RYO-000039-03M/ Hoa,Lá,Cành Cây Đoạn đã phân loại (theo quy cách đóng gói 03)(1 PKG8885 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: Sả cây tươi (10 kg/box) (xk)
- Mã HS 12119019: SẢ TƯƠI XUẤT XỨ VIỆT NAM (Đóng gói: 05kg Net/ thùng). (xk)
- Mã HS 12119019: Sả tươi, đóng gói 10kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119019: SAN-000019-01M/ Quả Tầm xuân đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG15000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: SAN-000019-04M/ Quả Tầm xuân đã phân loại (theo quy cách đóng gói 04)(1 PKG17488 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: SAN-000024-01M/ Lá Dâu đã phân loại (theo quy cách đóng gói 01)(1 PKG10000 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: SAN-000024-03M/ Lá Dâu đã phân loại (theo quy cách đóng gói 03)(1 PKG9251 Gram) (xk)
- Mã HS 12119019: Trái nhàu sấy khô (DRIED NONI) dùng làm dược liệu, 25kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119095: Gỗ cây dó bầu dạng mảnh AA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: (Bột làm nhang loại 2, 40 kgs/bao (nguyên liệu sản xuất từ vỏ và lá cây bời lời). Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%/ VN) (xk)
- Mã HS 12119098: 1221003/ Lá hương thảo sạch- HS (xk)
- Mã HS 12119098: 1222001/ Lá kinh giới cay sạch- MS (xk)
- Mã HS 12119098: 1222002/ Lá hương thảo sạch- MS (xk)
- Mã HS 12119098: 1222005/ Lá húng quế N sạch- MS (xk)
- Mã HS 12119098: 1222006/ Lá kinh giới ô sạch- MS (xk)
- Mã HS 12119098: 1224002/ Lá húng quế tiệt trùng C-T (xk)
- Mã HS 12119098: Bột bời lời (bột gỗ) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột bời lời (LITSEA BARK EXTRACT [EIT]) sản xuất từ vỏ cây bời lời có nguồn gốc Việt Nam dùng để làm nhang hương, đồng nhất 25kg/bao (xk)
- Mã HS 12119098: bột bời lời xay nghiền từ lá, vỏ cây bời lời (dùng làm nhang muỗi, không trầm, hàng mới 100%, xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột cây bời lời (dùng để làm hương), mỗi bao 35kg (hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gỗ (từ cây cao su/ thông- Hevea brasiliensis/ Pinaceae), dùng làm nhang, không có trầm, không dùng hương tạo mùi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gổ dùng làm nhang (bột gổ không trầm, làm từ vỏ cây bồ lời, gỗ nhãn, gỗ mít), mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gỗ hỗn hợp (từ cây cao su/ thông/ bời lời- Hevea brasiliensis/ Pinaceae/Machilus Odoratissima Nees), dùng làm nhang, không có trầm, không dùng hương tạo mùi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gỗ làm nhang từ cây bời lời, đóng đồng nhất 50kg/bao, xuất xứ Việt Nam 100% (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT GỖ LÀM NHANG, SẢN XUẤT TỪ VỎ VÀ LÁ CÂY BỒ LỜI, ĐÓNG THÀNH BAO, 50KG/BAO, ĐÃ QUA XỬ LÝ SẤY KHÔ XAY VÀ NGHIỀN MỊN, KHÔNG TRẦM, LOẠI 18 CUP. (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gỗ T1 (từ cây cao su/ thông- Hevea brasiliensis/ Pinaceae), dùng làm nhang, không có trầm, không dùng hương tạo mùi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột gỗ T1(từ cây cao su/ thông- Hevea brasiliensis/ Pinaceae), dùng làm nhang, không có trầm, không dùng hương tạo mùi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT KEO LÀM NHANG (JOSS POWDER), KHÔNG CÓ TRẦM, ĐÓNG GÓI 50KG/BAO, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 12119098: Bột keo(từ thân, cây, lá của cây bới lời) (JOSS POWDER) dùng để làm nhang, không trầm, đóng gói 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang (BARK POWDER FOR AGARBATTI MAKING), không trầm, đóng gói 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang (BLACK PREMIX FOR AGARBATTI MAKING), không trầm, đóng gói 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang (nguyên liệu sản xuất từ vỏ và lá cây bời lời). Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang (T1 WHITE WOOD POWDER), không trầm, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang (Xay 100% từ các loại mùn cưa của cây keo, tràm, không chứa cây trầm hương, kì nam; dùng để làm nhang) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang đen, 34.5 kgs/bao. Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang đen,85 bao loại 40 kgs/bao,2217 bao loại 34.5 kgs/bao. Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang làm từ vỏ cây bời lời phơi khô không có trầm- JIGAT (JOSS) POWDER- Đóng gói đồng nhất 50kg/bao,sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT LÀM NHANG LOẠI 1 (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG LÀM TỪ CÂY BỜI LỜI, KHÔNG TRẦM, HÀNG MỚI 100%., XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang loại 2 (nguyên liệu sản xuất từ vỏ và lá cây bời lời). Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang loại 2a, 40 kgs/bao (nguyên liệu sản xuất từ vỏ và lá cây bời lời). Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm nhang xay từ vỏ cây và lá cây bời lời phơi khô không có trầm (30kgs/ bao), sản xuất tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột làm từ vỏ cây bời lời (không chứa trầm, không thuộc danh mục Cites) dùng làm nguyên liệu sản xuất bột hương, loại 3, Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang (làm từ vỏ bời lời phơi khô xay thành bột) đóng đồng nhất 50.2 kg/kiện, cam kết không trầm, xuất xứ từ việt nam. (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT NHANG (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG CÂY LÀM TỪ CÂY BỜI LỜI, KHÔNG TRẦM, HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang (từ vỏ cây bời lời đỏ- Machilus Odoratissima Nees), dùng làm nhang, không có trầm, không dùng hương tạo mùi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang được làm từ vỏ và lá cây bời lời phơi khô, nghiền mịn thành bột, dùng để làm nhang 40Cup, Mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT NHANG LÀM TỪ VỎ CÂY BỒ LỜI ĐÃ PHƠI KHÔ, KHÔNG CÓ TRẦM. 100% XUẤT XỨ TỪ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang làm từ vỏ và lá bời lời(nghiềng thành bột,đóng đồng nhất 40kg/bao)hàng xuất xứ 100%.Doanh nghiệp cam kết xuất bột nhang không trầm (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT NHANG LOẠI 2 (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG LÀM TỪ VỎ CÂY BỜI LỜI, KHÔNG TRẦM, HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang loại 3 (nguyên liệu sản xuất nhang làm từ vỏ cây bời lời,litsea, không chứa trầm), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: bột nhang loại A (nguyên liệu sản xuất nhang làm từ cây bời lời, không trầm, hàng mới 100%, xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 12119098: bột nhang loại B (nguyên liệu sản xuất nhang làm từ cây bời lời, không trầm, hàng mới 100%, xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang loại B(nguyên liệu sản xuất nhang làm từ vỏ cây bời lời,litsea, không chứa trầm, đóng gói 350 bao 40 kg/bao+290 bao 50 kg/ bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang loại C (nguyên liệu sản xuất nhang làm từ vỏ cây bời lời,litsea, không chứa trầm, đóng gói 550 bao, 40 kg/ bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: BỘT NHANG- NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG (JOSS POWDER) HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 12119098: Bột nhang(nguyên liệu sản xuất nhang làm từ vỏ cây bời lời,litsea, không chứa trầm, đóng gói 200 bao, 50 kg/ bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Bột sả (Lemon Grass Powder) 250g/bag x 40 bags/carton 10 kg/carton, Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119098: Nguyên liệu sản xuất nhang trừ muỗi: Bột keo INCENSE POWDER (50 KGS/BAO). Dạng khô và được làm từ gỗ cây keo. (xk)
- Mã HS 12119098: Vỏ cây bời lời phơi khô không có trầm để làm nhang (Dried Bark)- Đóng gói đồng nhất 30kg/bao,sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12119098: Wooden Powder MN-B1 (Bột gỗ xay từ lá Bời lời không trầm dùng làm nhang) (xk)
- Mã HS 12119098: Wooden Powder MN-S1 (Bột gỗ xay từ lá, vỏ cây Bời lời không trầm dùng làm nhang) (xk)
- Mã HS 12119099: Aquilaria crassna (Agarwood)- Mảnh cây gió bầu (Wood pieces) (xk)
- Mã HS 12119099: Bó cỏ voi, sấy khô (tên khoa học: Pennisetum Purpureum grass) (30gr/bó,150 x 50mm), mã GRB-30, dùng làm thức ăn cho thỏ, không dùng làm dược liệu, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột bời lời (Joss powder high quality- làm nhang, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột bời lời làm nhang loại 3 (không chứa trầm, kỳ nam, mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 12119099: Bột bời lời loại (Joss powder highest quality- làm nhang, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột bời lời loại 1(Wood powder- làm nhang, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột bời lời loại 3(Wood powder for making agarbatti- làm nhang, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột dạng khô làm từ cây bời lời dùng để sản xuất hương, tên khoa học Litsea Rotundifolia, hàng không thuộc danh mục Cites, mới 100%, (xk)
- Mã HS 12119099: Bột điều đỏ 520g/ túi/ (xk)
- Mã HS 12119099: Bột giềng (2.5kg/gói, 4 gói/thùng, 30 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 18/06/2021) (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ bời lời để làm nhang, không chứa trầm hương, đóng bao 50kg, xuất xứ VN_Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ cây bời lời để làm nhang, không chứa trầm hương, đóng bao 30 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ cây Dó bầu- Aquilaria Crassna (Agarwood)-Woods Powder-(Chưa phải kỳ nam trầm hương)- Sản phẩm từ rừng trồng ở việt nam (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ dùng để làm nhang từ cây bời lời (không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ làm nhang từ vỏ cây bời lời (không trầm hương). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ thông màu trắng (xk)
- Mã HS 12119099: Bột gỗ từ cây và lá bời lời (JOSS POWDER- làm nhang, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột hương làm từ phế liệu gỗ tạp, đã trộn hương liệu, không có trầm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 12119099: Bột keo dùng để làm nhang từ cây bời lời (không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột keo lam nhang làm từ bột gỗ cây bời lời. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột nhang làm từ dăm bào gỗ cây bời lời (Màu trắng, không trầm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Bột nhang làm từ gổ tạp(tràm, cao su) hàng do công ty sản xuất. Cam kềt xuất khẩu bột nhang không có trầm. (xk)
- Mã HS 12119099: Bột sả (2,5 kg x 4 gói, 20 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 18/06/2021) (xk)
- Mã HS 12119099: Bột sắn dây 300g/hũ/ (xk)
- Mã HS 12119099: Bột sắn dây, nsx Phuoc Son, 1kg/túi/ (xk)
- Mã HS 12119099: Bột sương sáo (100 gói x 50g), không hiệu. (xk)
- Mã HS 12119099: Cành sương sáo khô, đóng trong packages, 1pk 56kgs, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Cây sương sáo khô dùng để làm đồ uống ko dùng làm dược liệu, đóng gói 56 kg/bags, xuất xứ Việt Nam. Tên khoa học: Platostoma palustre. Không nằm trong danh mục cites. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Cây xả tươi (Fresh Lemongrass) (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt é (48 gói x 40g), không hiệu. (xk)
- Mã HS 12119099: hạt é rang 300g/ bag/ (xk)
- Mã HS 12119099: HẠT SEN KHÔ (400 BAO PP, TỊNH 50KG/BAO, HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt sen khô (NELUMBIUM SPECIOSUM), sử dụng làm thực phẩm, đóng 50 kg/bao. Hàng không thuộc CITES. mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: hạt sen rang 1kg/ bag/ (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt sen sấy (1gr/ túi)/ (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt sen, hàng đóng trong trong 110 túi 30 kg/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: HẠT ƯƠI KHÔ (SCAPHIUM LYCHNOPHORUM) (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt ươi phơi khô (Malva nuts) dùng làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát, đóng gói: 50 kg/ bao, không thuộc danh mục Cites, Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Hạt ươi sấy khô, sử dụng làm thực phẩm, đóng 50kg/bao, hàng không thuộc CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Lá cây sương sáo (cây thạch đen- Mesonae Chinensis) đã sấy khô, dùng để đun nước uống, sản xuất trà thảo mộc. hàng không thuộc danh mục CITES, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Lá diếp cá sấy khô (xk)
- Mã HS 12119099: Lá mã đề sấy khô (xk)
- Mã HS 12119099: Lá quế, hàng đóng trong 510 túi (30 kg/túi),dùng làm gia vị, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Lá sương sáo khô, đóng trong packages, 22 pk 90 kgs, 1 pk 20 kgs, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Lá xoài khô/ (xk)
- Mã HS 12119099: Lá Xông (50 bịch x 100g/ bịch) Thương Hiệu MTT (xk)
- Mã HS 12119099: Lá Xông Hơi- 30bag x 3.5oz (100g)- Nhãn hiệu 3 Miền (xk)
- Mã HS 12119099: MẢNH DĂM GỖ CÂY DÓ BẦU- AQUILARIA CRASSNA- AGARWOOD- WOOD CHIPS- XUẤT XỨ VIỆT NAM. (CHƯA PHẢI KỲ NAM TRẦM HƯƠNG) (xk)
- Mã HS 12119099: MẢNH- DĂM GỖ CÂY DÓ BẦU- AQUILARIA CRASSNA- AGARWOOD- WOOD CHIPS- XUẤT XỨ VIỆT NAM. (CHƯA PHẢI KỲ NAM TRẦM HƯƠNG) (xk)
- Mã HS 12119099: Mảnh gỗ cây dó bầu- AQUILARIA CRASSNA- AGARWOOD- WOOD CHIP- xuất xứ Việt Nam (chưa phải Kỳ Nam trầm hương), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Mảnh gỗ dó bầu trồng nhân tạo hàng mẫu, không phải trầm hương, hàng mới 100% (Aquilaria crassna- agarwood-wood chips) (xk)
- Mã HS 12119099: Mãnh gỗ dó bầu trồng nhân tạo, hàng mới 100%, (Aquilaria crassna- agarwood- wood pieces) (xk)
- Mã HS 12119099: MẢNH MIẾNG GỖ CÂY DÓ BẦU- AQUILARIA CRASSNA- AGARWOOD- WOOD CHIPS- XUẤT XỨ VIỆT NAM. (CHƯA PHẢI KỲ NAM TRẦM HƯƠNG) (xk)
- Mã HS 12119099: Quả ươi khô Malva-nut hoặc Sterculiae lychnophorae (Tên khoa học: Scaphium macropodum). Hàng không dùng làm dược liệu. 599 bao, đóng gói không đồng nhất 49-51kg/bao (xk)
- Mã HS 12119099: RIỀNG ĐÃ GIA CÔNG CẮT RỄ (15 KG/THÙNG) (xk)
- Mã HS 12119099: Sả cây đông lạnh (8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 12119099: SẢ ĐÃ GIA CÔNG CẮT LÁ VÀ RỄ (15 KG/THÙNG) (xk)
- Mã HS 12119099: Sả nghiền đông lạnh (8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 12119099: Sả tươi trồng ở Việt Nam, 10kg/pack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Sâm bổ lượng (800g/túi), nsx: TRUONG XUAN HERBAL TEA/ (xk)
- Mã HS 12119099: Thảo dược Zlove, nhà sản xuất công ty dược phẩm USAPHA, xuất xứ Việt Nam, hàng quà tặng, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 12119099: TINH BỘT THẠCH ĐEN (LÀM TỪ CÂY THẠCH ĐEN), nguyên chất 100%, không làm dược liệu. Dùng chế biến thực phẩm,NSX: CÔNG TY TNHH SX VÀ ĐT XNK ĐỨC QUÝ,25KG/1 BAO,HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 12119099: Trà Atiso hiệu bông lúa (3kgs/thung) (xk)
- Mã HS 12119099: Trà khổ qua 25 TL (24 boxes x 50 bags), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM (xk)
- Mã HS 12119099: XÃ (xk)
- Mã HS 12122111: Rong gai (eucheuma spinosum) đã phơi khô, hàng không thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo TT 06/2012/TT-BTC-11/01/2012, không qua sơ chế,không tẩm gia vị (chưa qua chế biến),mới 100% (nk)
- Mã HS 12122112: Rong biển khô dùng làm nguyên liệu chiết suất carrageenan dùng trong chế biến thực phẩm, tổng lượng hàng 25 tấn 463 bao,hàng đã làm sạch,sấy khô,chưa qua chế biến.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122113: Rong biển (Gracilaria sp) mới qua sơ chế sấy khô chưa thấm tẩm gia vị, chưa nghiền. Đóng gói 50.00 kg/bao, hàng nhập mới 100%. Nhà sản xuất: CV. SUMBER REZKI (nk)
- Mã HS 12122119: Dried Seaweed Flakes- Rong biển khô dạng mảnh (nguyên liệu sản xuất bánh snack). PTPL 1990/TB-KĐ3 (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển (PORPHYRA HAITANENSIS), đã sấy khô nhưng chưa nghiền, chưa tẩm ướp, đóng gói 5kg/túi, dùng làm thức ăn cho người, nsx: FUJIAN NEWMARK INDUSTRIAL CO.,LTD, hsd: tháng 06/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển cuộn cơm OCK-DOG-JA vị truyền thống,100% rong biển, không tẩm ướp, sơ chế bằng cách sấy khô nhưng chưa nghiền, 20g/gói,5 gói/túi, 12 túi/thùng,NSX: 25.5.2020, HSD: 24.5.2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển đã sấy khô, kích thước 228x160mm, trọng lượng 1.5 gram, hàng mới 100%, NSX 22/05/2020 HSD 21/05/2021. Nhà sản xuất Fujimasa Co.,Ltd (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển khô (dried seaweeds) chưa qua chế biến, dạng sơ chế, dùng chế biến cho người ăn,mới 100% (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển khô chưa tẩm ướp dùng để nấu canh, dạng miếng mỏng chưa qua chế biển, tên KH: Undaria Pinnatifida, nhà sx: BADA N HAECHO FISHERY CORP,200g/gói x30gói/ thùng, HSD: tháng 5/2022, mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển khô sấy khô chưa tẩm ướp gia vị Bosung..1.8kg/gói. date(yy/mm/dd).2021_03_06 (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển nấu canh Wakame, 100% rong biển wakame, không tẩm ướp, mới qua sơ chế bằng cách sấy khô nhưng chưa nghiền, 50g/ túi, 30 túi/thùng, NSX: 25.5.2020, HSD: 24.5.2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122119: Rong biển nấu canh,đã sấy khô,đóng túi kín khí (100g/túi,24 túi/CTN)-DRIED SEAWEED,nhà sx DAESANG.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122190: Bột rong biển (carrageenan compound powder) (640 bao x 25kg/bao) mới 100%, ngày sản xuất 06/06/2020, hạn sử dụng: 05/06/2022 (nk)
- Mã HS 12122190: Bột rong biển khô- Seaweed Powder (960baox25kg)-Dùng làm nguyên liệu sản xuất, chế biến,không tiêu thụ nội địa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Bột tảo biển Aquamin F (20kgs/ bag)- dùng làm nguyên liệu chế biến sản phẩm thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng. NSX: 24/02/2020 hạn sử dụng: 3 năm từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122190: CANH RONG BIỂN ĐẬU HŨ (hộp48gam, 12hộp/thùng, hàng sấy khô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 12122190: CANH RONG BIỂN HẾN (hộp35gam, 12hộp/thùng, hàng sấy khô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 12122190: CANH RONG BIỂN MISO (hộp40gam, 12hộp/thùng, hàng sấy khô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 12122190: Hàng quà tặng cá nhân: Cây rong thủy sinh làm cảnh, tên khoa học Bucephalandra, (144 ngọn cây/450gram/kiện) (nk)
- Mã HS 12122190: Lá Phô Tai(chưa qua chế biến,chỉ phơi khô), (Đối tượng không chịu thuế theo nghi định sô 153/2017/NĐ-CP) (nk)
- Mã HS 12122190: Lá rong biển khô- (Hàng thô, chưa qua chế biến, sơ chế, hàng mới 100%) (Dùng làm nguyên liệu sản xuất, chế biến)- Dried Seaweed Leaf (Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp không tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 12122190: Nguyên liệu thực phẩm rong biển khô SEASONED LAVER (4.5KG/Thùng), Sản phẩm chưa được tẩm ướp gia vị, chưa được đóng gói bán lẻ,chưa được ăn ngay.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: RB/ Rong biển muối. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong (tảo)biển (sơ chế, sấy khô, không tẩm gia vị) (đã đóng gói bao bì) (1 Thùng 36 gói/ 1 gói 50g) (Dried brown seaweed- Mi yuk): tảo biển nâu 100% (HSD: 2021). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển (sơ chế, sấy khô, không tẩm gia vị) (CTN/ 108/ 15g) (Mi yuk) (HSD: 2021) (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển cắt nhỏ Wakame(Dried cut wakame)10kg/gói,1 gói/hộp.Chưa tẩm gia vị, chưa chế biến,TCB số: NL-02/Miwon/2018. NSX: Daesang Corporation- Nhà máy Dasan.mới 100%.HSD 12 tháng (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển cắt Wakame 100g (Cut seaweed 100g), thương hiệu: Hiroden, 20 túi/thùng, hsd 10/05/2021 (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển cắt Wakame 40g (Cut seaweed 40g), thương hiệu: Hiroden, 20 túi/thùng, hsd 17/05/2021 (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển chưa qua sơ chế dạng lá xanh (lá phổ tai), không hiệu 20kg/bao.hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1, điều 5 luật thuế GTGT. (nk)
- Mã HS 12122190: RONG BiỂN CUỘN KIMBAP (Khô, không tẩm ướp) (200GX80/CTN)date17/05/2021 (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển Dried Brown Seaweed (100% rong biển), khô, chưa tẩm ướp, đã đóng gói, hiệu Humanwell (15gr x 50bags/ctn). NSX: 16/05/2020, HSD 1 năm từ NSX, hàng F.O.C, mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển Hàn Quốc (cắt sẵn)/DRIED SEAWEED 20G(20gx60)/thùng, chưa chế biến,NSX: Daesang Corporation, nhà máy:Seyang và Sinjisoosan,TCB:TP-09/Miwon/2018, hiệu: Chung Jung One,hsd:01/05/2021, mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển Hàn Quốc(Dried seaweed)100G/túi.24túi/hộp.Chưa tẩm gia vi,chế biến.NSX:DAESANG CORPORATION.F1:Ct Jinyang(NM Yeoju).F2:IL POOM.GCN 18287/2017/ATTP-XNCB.Hiệu Chung Jung One. (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển Hàn Quốc/DRIED SEAWEED 100G (100gx24)/thùng, chưa chế biến, chưa tẩm gia vị, NSX:Daesang Corporation, nhà máy:Seyang và Sinjisoosan,TCB:TP-17/Miwon/2018,hiệu: Miwon, hsd: 2021-05-12,mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển hỗn hợp Yamani nấu súp miso 20g (Yamani miso soup ingredients 20g), thương hiệu: Hiroden, 20 túi/thùng, hsd 10/05/2021 (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô (Dried seaweed) 100G/1 túi,24 túi/1 hộp.Chưa tẩm gia vi, chưa chế biến.NSX: Daesang.mới100%,HIÊU:MIWON (nk)
- Mã HS 12122190: RONG BiỂN KHÔ (không tẩm ướp) (100GX24/CTN)date 07/11/2021 (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô chỉ qua sơ chế thông thường dùng làm nguyên liệu sản xuất, Quy cách: NW: 17.28 kg/thùng, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô chưa qua chế biến, tên khoa học: Codium Spp, (100g/gói *20 gói/thùng) DRIED SEAWEED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô chưa tẩm gia vị (0.28kg/ gói, 40 gói/thùng), NSX: MK Restaurant Co.,Ltd, HSD: 12 tháng-nguyên liệu phục vụ sx nội bộ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: RONG BIÊN KHÔ CHƯA TẨM GIA VỊ- SEAWEED, 100 g,(100 g x 20 gói)/Thùng, Nhãn Hiệu Ottogi, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô chung jung one, chưa nghiền, chưa tẩm ướp gia vị dùng làm thức ăn cho người, (Dried Seaweed), 25g/gói, 40 gói/thùng, EA1gói,do DAESANG CORPORATION SX. mới 100%, hiệu (Chung Jung One) (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô- Dried seaweed- 200g/12 gói/thùng- HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất, mới 100%- Nhà sản xuất: Seyang Co.,Ltd (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô hiệu Tiếng Nhật 50gram (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô(Dried seaweed)25G/túi,60túi/hộp.Chưa tẩm gia vị,chế biến.NSX:DAESANG CORPORATION.F1:CT Jinyang(NM Yeoju)F2: IL POOM..GCN 18287/2017/ATTP-XNCB.Hiệu Chung Jung One.Mới 100%.HSD 12tháng (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô, đã nghiền, cắt miếng nhỏ, không tẩm ướp gia vị: 1 gói nặng 220g,100 lá/ gói gồm 20 gói/carton, dùng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm, nsx: KWANGCHEONKIM CO.LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô, hiệu Muraoka Shokuhin, 100g/gói, hàng mới 100%, hàng quà tặng cá nhân (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển laminaria phơi khô, chưa qua sơ chế, đóng gói 15kg/bao, dùng làm thực phẩm, NSX: XIAMEN BE-BEST TRADING CO.,LTD, đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT 219/2013/TT-BTC hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển mới chỉ qua sơ chế thông thường (rửa sạch, sấy khô, chưa chế biến), tên khoa học: Gracilaria sp, 45-60kg/kiện, dùng để làm bột agar, mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển nguyên liệu cho Lá kim,chưa chế biến,chưa tẩm gia vị,100% rong biển, NORI FOR LAVER SNACK,1KG/1 hộp,7 hộp/carton.NSX:18/03/2020, HSD:17/03/2022.NSX:DAESANG CORPORATION.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển nguyên liệu,chưa chế biến,chưa tẩm gia vị,100% rong biển, NORI FOR SEAWEED,230G/1 hộp,72 hộp/carton,hiệu MIWON, NSX:05/04/2020, HSD:04/04/2022.NSX:DAESANG CORPORATION.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển Parae nguyên liệu,chưa chế biến,chưa tẩm gia vị,100% rong biển,NORI FOR PARAE SEAWEED,1KG/1 hộp,7 hộp/carton.NSX:01/04/2020, HSD:31/03/2022.NSX:DAESANG CORPORATION.Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển phổ tai (chưa tẩm ướp gia vị) (500g/ bag x 15 bags/Carton) (Tashima seaweed) (HSD: 2021) (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển sấy dùng nấu canh-wakame (DRIED SEAWEED), (1 thùng/30 gói, 40gr/1 gói), Tổng cộng: 51 thùng (nk)
- Mã HS 12122190: RONG BIỂN TAIYO BUSSAN CUT WAKAME 100G 20 X 2 CTNS./BDL (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển thành phần:100% tảo biển khô wakame seaweed đã nghiền, cắt miếng nhỏ, không tẩm ướp gia vị (10 kg/thùng), dùng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm,. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tự nhiên 100g/ gói, chưa tẩm ướp, chưa qua chế biến, nhãn hiệu Garimi, 35 gói/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tự nhiên 200g/ gói, chưa tẩm ướp, chưa qua chế biến, nhãn hiệu Garimi, 20 gói/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tự nhiên 50g/ gói,chưa tẩm ướp, chưa qua chế biến, nhãn hiệu Garimi, 65 gói/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tự nhiên Garimi, 100g/túi, 50 túi/thùng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122190: Tảo bẹ Kombu Nhật Bản 40g (Yamani vegetables simmered deadline kelp 40g), thương hiệu: Hiroden, 20 túi/thùng, hsd 06/11/2022 (nk)
- Mã HS 12122112: Rong biển (Rong sụn). Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô 100%- đóng túi 142gr/túi, 50 túi/thùng carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô 230g. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô 454g. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô 85g. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: RONG SỤN KHÔ ĐÓNG TRONG BAO (1 BAO 25KG) HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô- đóng túi 460gr/túi, 43 túi/thùng carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong Sụn Khô hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn khô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122112: Rong Sụn Loại Khô hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122112: Rong Sụn Loại Tím hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122112: Rong Sụn Loại Vàng hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122112: Rong sụn phơi khô, tên khoa học: Kappaphycus alvarezii, (25kg/bao,800 bao), 48 bao, 2.26 kg/ bao) (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIỂN CHÁY TỎI (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIỂN GẠO LỨT (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIỂN KHÔ (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIỂN RANG MUỐI (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIẾN SẤY (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIẾN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 12122119: RONG BIỂN SẤY TỎI (xk)
- Mã HS 12122119: RONG NHO (xk)
- Mã HS 12122119: RONG NHO CHUỐI (xk)
- Mã HS 12122119: SEAWEED (RONG BIỂN NẤU CANH) BRANDLTOPVAKE ADD:CỦA HÀNG ĐỒ GIA DỤNG 47, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 17, PHÚ NHUẬN, HỒ CHÍ MINH (xk)
- Mã HS 12122190: 74002/ AD Rong Biển Sấy khô (xk)
- Mã HS 12122190: 74026/ Canh Rong Biển đậu hũ (hộp48gam, hàng sấy khô) (xk)
- Mã HS 12122190: 74028/ Canh Rong Biển MISO (hộp40gam, hàng sấy khô) (xk)
- Mã HS 12122190: 74029/ Canh Rong Biển hến (hộp35gam, hàng sấy khô) (xk)
- Mã HS 12122190: BỘT RAU CÂU PHA SẴN HƯƠNG LÁ DỨA (DÀI HIỆU THẦN TÀI) 30BOXES X 140G (xk)
- Mã HS 12122190: BỘT SƯƠNG SÂM (HIỆU THẦN TÀI) 30BOXES X 30G (xk)
- Mã HS 12122190: BỘT SƯƠNG SÁO ĐEN (DÀI HIỆU THẦN TÀI) 30BOXES X 50G (xk)
- Mã HS 12122190: CỦ CẢI MUỐI (xk)
- Mã HS 12122190: CUA RIM (xk)
- Mã HS 12122190: Hạt sen khô bóc vỏ không tim- LOTUS SEED- SKINLESS PLUS HEARTLESS (50kg/Bag) (xk)
- Mã HS 12122190: Miến dong (100g/cuộn, 5 cuộn/gói, 20 gói10 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 12122190: RONG BIỂN CHẢY TỎI (xk)
- Mã HS 12122190: rong biển cháy tỏi 180g/túi/ (xk)
- Mã HS 12122190: rong biển cháy tỏi/ (xk)
- Mã HS 12122190: RONG BIỂN KHÔ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô 19kg/bao. Mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: rong biển khô 200g/ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong biển khô 50 gram/ hộp/ (xk)
- Mã HS 12122190: RONG BIỂN SẤY (xk)
- Mã HS 12122190: Rong biển sấy (2gr/ túi)/ (xk)
- Mã HS 12122190: RONG BIỂN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tươi (Grcilaria spp) (xk)
- Mã HS 12122190: Rong biển tươi (rong nho) tên khoa học: Caulerpa lentillifera,(8 box/ 18.75 kg/ box) xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122190: RONG NHO (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho (1 gr/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho biển tách nước đóng trong hộp (Dehydrated Sea grapes seaweed in box, 200gr/bag), hiệu Trí Tín, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: RONG NHO BIỂN TƯƠI,(TÊN KHOA HỌC:CAULERPA LENTILLIFERA)HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 12122190: RONG NHO KHÔ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho muối biển- Salted Seagrape, 100gr/bag, mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho muối tách nước, hiệu Trí Tín. Hàng đóng gói đồng nhất 20g/ gói (5gói/hộp giấy, 100hộp giấy/carton). Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: RONG NHO SẤY (xk)
- Mã HS 12122190: Rong Nho Tách Nước hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12122190: RONG NHO TƯƠI (xk)
- Mã HS 12122190: Rong Nho Tươi Xuất xứ Việt Nam, (Tên khoa học: caulerpa lentillifera), Hàng mới 100%, Packing: (2Kgs/Bag x 8 Bags)/Box (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho tươi, tên khoa học: Fresh Seagrapes, dùng làm thức ăn cho người, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: Rong nho/ (xk)
- Mã HS 12122190: rong phổ tai khô/ (xk)
- Mã HS 12122190: RONG SỤN KHÔ (xk)
- Mã HS 12122190: Rong sụn khô (100% khô), đóng gói 100g/túi, 60 túi/thùng (xk)
- Mã HS 12122190: Rong sụn khô- DRIED SEA MOSS (25KG/BAG), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: Rong sụn khô- WHITE COTTONII SEA MOSS (25KG/BAG), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: Rong sụn tím khô- Dried Purple cottonii seaweed (25KG/BAG), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: Rong sụn trắng khô- Dried gold cottonii seaweed (25KG/BAG), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122190: sương sáo chabaa/ (xk)
- Mã HS 12122190: THẠCH RAU CÂU PHA SẴN HƯƠNG DỪA (DÀI HIỆU THẦN TÀI) 30BOXES X 140G (xk)
- Mã HS 12122919: TẢO ISOCHRYSIS, ĐÔNG KHÔ ĐÃ ĐÓNG GÓI THÀNH, HÀNG MỚI 100% ĐƯỢC NHẬP KHẨU THEO THÔNG TƯ 04-2015-TT-BNNPTNT NHƯ ĐÍNH KÈM. (THAM KHẢO TRANG 46, STT 10, CÁC LOẠI TẢO DÙNG LÀM THỨC ĂN CHO ẤU TRÙNG CÁ) (nk)
- Mã HS 12122919: TẢO NANNOCHLOROPSIS ĐÔNG KHÔ ĐÃ ĐÓNG GÓI THÀNH, HÀNG MỚI 100% ĐƯỢC NHẬP KHẨU THEO THÔNG TƯ 04-2015-TT-BNNPTNT NHƯ ĐÍNH KÈM. (THAM KHẢO TRANG 46, STT 10, CÁC LOẠI TẢO DÙNG LÀM THỨC ĂN CHO ẤU TRÙNG CÁ (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển (vị dừa), nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 49g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển (vị gạo), nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 49g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển (vị hạnh nhân), nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 49g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển ăn liền Zicaibaobao, nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 30g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển giòn (vị hải sản), nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 17g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122920: Rong biển giòn (vị rau củ), nhãn hiệu: Angel Gim, đóng gói 17g/gói, hàng mẫu thử nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12122919: Rong biển khô, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122919: Rong biển thành phẩm dạng bẽ mãnh DRIED SEAWEED MEAL (FARINE DE VARECH SECHEE) (xk)
- Mã HS 12122919: Rong mơ biển khô (lá nhỏ) từ 20-50kg net/ Bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122919: Rong mơ biển khô lá nhỏ.loại từ 20-50kg net/ Bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122919: Rong mơ biển khô.loại từ 20-50kg net/ Bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển 1000g/ túi/ (xk)
- Mã HS 12122920: rong biển 250gr/túi/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển khô chưa qua sơ chế, dùng làm thức ăn gia súc (DRIED SARGASSUM SEAWEED SMALL LEAF). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển khô loại 25kg/bao, không hiệu, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển khô, dùng làm thức ăn chăn nuôi (20kg-40kg/bao), nhãn hiệu: Thịnh Hưng Nha Trang. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển khô, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12122920: rong biển nho 100gr/túi/ (xk)
- Mã HS 12122920: rong biển sấy (800g/túi)/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển sấy 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 12122920: rong biển sấy khô 100gr/túi/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong biển sấy khô/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong nho 500g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong nho/ (xk)
- Mã HS 12122920: Rong nho, 120gr/ (xk)
- Mã HS 12122930: Rong nho Sabudo (500g/hộp), nsx: Saburo Viet Nam/ (xk)
- Mã HS 12129200: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật: Bột trái minh quyết (Caromic- Carob Powder) (25 kg/bao)- NK theo TT21/2019/TT-BNNPTNT và theo số đăng ký GS-474-3/02/19 (nk)
- Mã HS 12129200: Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi: Bột Carob đã tách hạt (Eurobiosweet). Hàng NK theo ĐK số: 209-7/11-CN/19 giấy lưu hành: 67/CN-TĂCN (22/01/2019). (nk)
- Mã HS 12129390: Frozen Sugar Cane & Imperatac/ Mía lau rễ tranh/ 400g x 30bags/ không nhãn hiệu/ hàng mới 100%/ Xx: VN (xk)
- Mã HS 12129390: Frozen Sugar Cane/ Mía cây/ 25kg/thùng/ không nhãn hiệu/ hàng mới 100%/ Xx: VN (xk)
- Mã HS 12129390: Mía bóc vỏ đông lạnh được làm sạch, cắt rễ, cắt khúc dài 30 cm (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: Mía cắt khúc đông lạnh, 16kg/ thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: MÍA CẮT KHÚC TƯƠI (xk)
- Mã HS 12129390: Miá cây 1 15kg/thùng (xk)
- Mã HS 12129390: Miá cây 1 20kg/thùng (xk)
- Mã HS 12129390: Miá cây 20kg/thùng (xk)
- Mã HS 12129390: Mía đường tươi, bảo quản lạnh (300 thùng:20Kg/thùng, 51 thùng:10 kg/thùng).Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 12129390: Mía đường xá (11.36 Kgs), Hiệu Captain`s Choice, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: Mía đường xá (25 Lbs), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: MÍA KHÚC (20 KGS/PKG) (xk)
- Mã HS 12129390: Mía lao rê tranh (30x400g) (xk)
- Mã HS 12129390: Mía lao rê tranh (40x400g) (xk)
- Mã HS 12129390: Mía lao rễ tranh (40x400g) (xk)
- Mã HS 12129390: Mía lau rễ tranh (24 x 14 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: MÍA LAU RỂ TRANH (30 X 400 GR) (xk)
- Mã HS 12129390: MÍA LAU RỂ TRANH (36 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 12129390: MÍA LAU RỂ TRANH (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 12129390: Mía tươi cắt khúc trồng ở Việt Nam, 10kg/pack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129390: Mía tươi đã bóc vỏ đông lạnh (xk)
- Mã HS 12129390: Mía tươi đông lạnh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129400: CHI01/2020/ Rễ rau diếp đã sấy khô (Roasted Chicory) (nk)
- Mã HS 12129990: Bột củ Khoai Nưa(Konjac Powder) dùng làm bún, 25 kg/bag, 40 bag(1000 kg).Sản xuất nội bộ công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12129990: Củ hoàng tinh khô dùng làm thực phẩm không dùng làm dược liệu, tên khoa học Polygonatum spp. Hàng không nằm trong danh mục Cites. (nk)
- Mã HS 12129990: Hạnh nhân (Hạt) Dung lam dươc liêu TKHSemen Armeniacae amarumThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 28Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt Bí chưa qua sơ chế sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị (40kg/bao), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt bí xanh tự nhiên chưa qua chế biến, đựng trong bao 25kg/ bao. Tổng cộng 80 bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt điều màu (Hàng mới 100%, 50Kgs/ bao, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC). (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt Điều Màu (Hạt của cây điều màu, khô, chưa qua sơ chế, chưa ngâm tẩm dùng làm nước màu). Hàng mới 100%. 1 BAG 25 KGS. Mặt hàng miễn thuế VAT theo thông tư 219/2013/TT-BTC (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt é (Hàng mới 100%, 25Kg/bao, loại Grade C, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC). (nk)
- Mã HS 12129990: Hạt é (Raw basil seeds) dùng làm thực phẩm, hàng mới 100%, hàng mới qua sơ chế thông thường, có shipping mark 25kg/bag, Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC (nk)
- Mã HS 12129990: Nhân hạt táo khô, tên khoa học,Ziziphus jujuba, dùng làm trà,hàng đã qua sơ chế thông thường làm sạch phơi khô,không phù hợp để gieo trồng,không dùng làm dược liệu, không thuộc danh mục cities. (nk)
- Mã HS 12129990: Quả la hán khô tên khoa học (Siraitla grosvenorii) 750 carton, 2212.5kg/750CT, chưa qua chế biến mới qua xơ chế thông thường, hàng không thuộc trong danh mục cites.. Dùng làm thực phẩm cho người. (nk)
- Mã HS 12129990: Tảo Spirulina (dạng bột), dùng để đắp mặt nạ dưỡng da, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12129990: Thân cây mật nhân khô cắt lát, Tên khoa học: Eurycoma longifolia, không nằm trong danh mục cites, 23kg/1 thùng, chưa tẩm ướp, dùng pha nước uống hoặc tắm để giải nhiệt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12129990: Cây thạch đen đã được phơi khô (DRIED MESONA CHINENSIS BENTH),dùng làm thức ăn cho người. Hàng mới 100% không nằm trong danh mục cites (xk)
- Mã HS 12129990: Cùi thốt nốt sấy khô sắt lát (cơm thốt nốt)-SLICED FRUIT OF BORASSUS FLABELLIFERVN, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129990: FROZEN COOKED LOTUS SEED (HẠT SEN HẤP CHÍN, ĐÃ ĐÔNG LẠNH) (NHÃN HIỆU ASROPA, ĐÓNG GÓI: 200GRX24/CARTON) (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt bo bo (1kg/túi), nsx: Thien Long/ (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt é (Basil seeds- Bao 50Kg/NW) (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sấy khô, 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sen (Lotus grains).Hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129990: HẠT SEN HẤP ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 12129990: HẠT SEN KHÔ 60 KG/BAO (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sen khô, 1kg/bịch/ (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sen khô, nsx Thanh Hoa, 1kg/túi/ (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sen rang 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 12129990: Hạt sen sấy Việt Nam đã đóng gói 50g/gói,30 gói,hiệu NHABEXIMS, mới 100% (Hàng mẫu không thanh toán) (xk)
- Mã HS 12129990: HẠT SEN TƯƠI ĐÔNG LẠNH (ĐÓNG GÓI: 6KG/THÙNG) (xk)
- Mã HS 12129990: Hoa đậu biếc khô DRIED BUTTERFLY PEA BLOSSOM (CLITORIA TERNATEA) 9kg/carton (xk)
- Mã HS 12129990: Lá thạch đen đã phơi, sấy khô, chưa tách cọng đóng bao, tên khoa học: Platostoma palustre (hàng không thuộc danh mục Cites). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129990: Nhãn khô, 1kg/bịch/ (xk)
- Mã HS 12129990: Phấn hoa tự nhiên, NSX Bee House Bảo Lộc, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12129990: WHITE LOTUS SEED (hạt sen trắng), hàng mới 100%, origin Việt Nam (xk)
- Mã HS 12130000: TRAUEP/ Trấu ép (dùng để làm nguyên liệu đốt lò hơi) (nk)
- Mã HS 12130000: VNT/ Viên Nén Trấu (nk)
- Mã HS 12130000: VTTH-HUSK/ Trấu nghiền, nguyên liệu để vận hành nồi hơi tạo ra khí hơi, 1 bao/ 50kg. Mới 100%. / VN (nk)
- Mã HS 12130000: Củi trấu ép dạng viên (5cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12130000: Cùi trấu ép dạng viên 5cm(đóng gói 10kg/ kiện, do Việt Nam sản xuất). mới 100% (xk)
- Mã HS 12130000: Rơm từ cây ngũ cốc đã ép chặt và đóng thành kiện khối hình chữ nhật, khối lượng từ 420kg-550kg/kiện, 40 kiện/cont. (xk)
- Mã HS 12130000: Trấu đã được nén, đường kính 6cm (phế phẩm nông nghiệp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12130000: Trấu dạng viên đóng trong bao jumbo (dạng viên khoảng từ 8cm-20cm, 10kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12130000: Trấu Ép (xk)
- Mã HS 12130000: Trấu nghiền, nguyên liệu để vận hành nồi hơi tạo ra khí hơi, 1 bao/ 50kg. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 12130000: Tro Trấu(làm từ vỏ trấu lúa,mỗi túi 10kg,1280túi/container,sản xuất 100% tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 12130000: VIÊN NÉN TRẤU (xk)
- Mã HS 12130000: Vỏ hạt đậu xanh phơi khô đã nghiền dạng cám, chưa qua chế biến, đóng gói 20.661 kg/bao, xuất khẩu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12130000: Vỏ lụa hạt điều dạng viên, đóng bao 45-50kg/bao, (xk)
- Mã HS 12130000: Vỏ lụa hạt điều; Cashew husk, 23 kg/ bao PP, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12149000: BCR/ Bột cà rốt (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 12149000: Cỏ khô ALFALFA dùng làm thức ăn cho bò sữa (nk)
- Mã HS 12149000: Cỏ khô Alfalfa, tên khoa học: Medicago sativa, là thức ăn chăn nuôi truyền thống được phép sử dụng làm TACN theo thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT (Stt: 2.6.1 phụ lục VI). Mới 100% / 20,766.9782590 (nk)
- Mã HS 12149000: Cỏ linh lăng AFALFA HAY-Medicago sativa làm thức ăn cho bò sữa. Hàng nhập khẩu theo phụ lục 17 thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT, không chịu thuế GTGT.(bao gói: 800 Kg/kiện), mới 100% (nk)
- Mã HS 12149000: HJ008/ Bột đậu hà lan, hàng mới 100%(dùng cho thức ăn gia súc) (nk)
- Mã HS 12149000: NLSX thuốc thú y:Tinh bột đậu ngựa đã qua chế biến- FARINE DE FEVES 25KG PAL PLAS (túi 25kg).HSD: 23/04/2021. (miễn KTCL theo điều 11, TT18/2018/TT-BNNPTNT bổ sung điều 34, TT13/2016/BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 12149000: Bột đậu hà lan, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13012000: Gôm Arabic Solids (Gum Arabic Solids) của Tropicana Twister Passionfruit Drys F0000009140 (1 unit 1,778 Kgs Net) (2 unit đóng trong 1 carton) (nk)
- Mã HS 13012000: Gôm ảrập (Gum Arabic Powder KB-120). dùng để sản xuất màu nước. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13012000: Hóa chất dùng trong công nghiệp in offset: FINISHER P43,chất dùng trong nghành in, dạng lỏng 10L/can, tp chínhWater basis Gum (CAS 9000-01-05),nsx:RIEF CHEM SRLS, mới 100 % (nk)
- Mã HS 13012000: Nguyên liệu chế biến thực phẩm: Gum Acacia Spraydried 381A, 25kg/bao, hàng mới 100%, HSD: 04/2023, (nk)
- Mã HS 13012000: Phụ gia thực phẩm- Gôm Ả rập AGRI-SPRAY ACACIA MGH 25KG/BAG. HSD: 01/2023 (nk)
- Mã HS 13012000: Phụ gia thực phẩm: Gum Arabic có công dụng làm chất ổn định trong thực phẩm ENCAPCIA. Hạn dùng: 16/11/2022. nhà sx: NEXIRA, đóng gói 25kg/thùng.Công bố số: 43867/2017/ATTP-TNCB (nk)
- Mã HS 13019090: 11172/ Nhựa thông dùng để làm lốp hoặc săm Alkyl Phenol Formaldehyde Resin CK1634,(Nhãn hiệu:SBHPP; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
- Mã HS 13019090: 11178/ Nhựa thông dùng để làm lốp hoặc săm Koresin,(Nhãn hiệu:O-BASF; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
- Mã HS 13019090: 11182/ Nhựa thông dùng để làm lốp hoặc săm Stearic Hydrocarbon Resin for tire or tube.(Nhãn hiệu: ESCOREZ; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe) (nk)
- Mã HS 13019090: 14/ Nhựa thông- Flux KRX-100,122- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: 14/ Nhựa thông- Flux Solbond K-183SCG. (1 lọ 500 Gram)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: 14/ Nhựa thông lưu hóa PCZ-70/IIR (nk)
- Mã HS 13019090: 43000918/ Nhựa thông Plandool-GR (nk)
- Mã HS 13019090: A3310091/ Dung dịch nhựa thông U IMIDO WANISU NS-AH (nk)
- Mã HS 13019090: Chai Phà, nhựa cây thiên nhiên (còn gọi là nến đất), màu vàng đục, chưa qua sơ chế, Natural Damr batu (resin) Dùng làm nguyên liệu để tạo keo trét ghe tàu; 1200 bao, hàng đóng bao từ 15 kg đến 40 kg. (nk)
- Mã HS 13019090: Dầu chai nước (nk)
- Mã HS 13019090: DAU CHAI NUOC (18KGM/CAN) (nk)
- Mã HS 13019090: DM1231/ Nhựa thông dạng lỏng dùng để tẩy sạch bề mặt linh kiện điện tử trong công đoạn sản xuất thiết bị truyền sóng/Flux/ESR-250(ME), 1 pce 150 gramme (nk)
- Mã HS 13019090: Gôm thiên nhiên Xantha Gum của Twister Orange Concentrate 93339.01.38 (1 unit 1,703 Kg) (2 unit đóng trong 1 carton) (nk)
- Mã HS 13019090: Gôm tự nhiên từ nhựa cây Damar (loại A), 25KG/1Bag dùng làm chất kết dính trong mực in. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: Hợp chất nhựa thông ED-7, dạng khối, thành phần gồm xenlulozo, dầu thực vật, chất chống lão hóa, 1carton 25kg, dùng để bọc đầu sản phẩm (trục bánh răng), dùng trong cơ khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Một dược (Gôm nhựa) Dung lam dươc liêu TKHMyrrhaThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 48Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 13019090: Một dược (Gôm nhựa; Myrrha), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20042416, HSD: 2023.04.23, NSX: 2020.04.24. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Một dược, Myrrha,Gôm nhựa, Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, NSX: GUANGXI RENJITANG CHINESE HERBAL MEDICINE CO.LTD; HSD: 24 tháng từ ngày 16/03/2020, (nk)
- Mã HS 13019090: NEL36.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 100 hộp đóng trong 5 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL37.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 100 hộp đóng trong 5 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL38.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 620 phi đóng trong 04 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL39.06.20AR/ NEL39.06.20AR / Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 120 pallet đóng trong 06 container 20'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL40.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm, gồm 80 hộp đóng trong 04 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL41.06.20AR/ NEL41.06.20AR / Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 120 pallet đóng trong 06 container 20'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL42.06.20SA/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm, đóng trong 01 cont Iso tank. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL43.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 80 hộp đóng trong 04 container 40ft. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL44.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 80 hộp đóng trong 04 container 40ft. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL45.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 620 phi đóng trong 04 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL46.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 100 hộp đóng trong 5 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL47.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 496 phi đóng trong 04 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: NEL48.06.20BR/ Nhựa thông sơ chế dùng để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, không dùng trong thực phẩm. Gồm 496 phi đóng trong 04 container 40'. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13019090: Nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm: hợp chất hữu cơ của acacia gum và xanthan gum: SOLAGUM AX, nsx: 11/02/2020, hạn dùng: 10/02/2022, Nhà sx: SEPPIC, đóng gói 20kg/bao (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây- chất tạo bóng dùng trong thực phẩm. QUICK LAC IPA. S/L: 20 CANS X 10 KG NET.NSX: 17/02/2020, HSD: 16/02/2022.SX bởi C/ty: NOREVO GmbH- Germany.Xuất xứ: European Union (Liên Minh Châu Âu) (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây thiên nhiên (còn gọi là nến đất), màu vàng đục, chưa qua sơ chế, Natural Damr batu (resin) Dùng làm nguyên liệu để tạo keo trét ghe tàu; 1200 bao, hàng đóng bao từ 15 kg đến 40 kg. (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây thực vật dùng trong sản xuất mỹ phẩm, từ cây Commiphora mukul COMMIPHEROLINE, 1KG/DRUM, CAS: 65381-09-1, 73398-61-5, 93165-11-8 (Caprylic/capric triglyceride, Commiphora mukul resin extract) (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây tự nhiên (Chai phà, dùng làm nguyên liệu pha chế chất chống thấm cho ghe, thuyền, hàng đóng gói không đồng nhất) (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa Dammar Gum, nguyên liệu dùng để làm hương. Mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông dạng hạt dùng làm mực in ROSIN MODIFIED RESIN KB-959 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông dùng để làm lốp hoặc săm Alkyl Phenol Formaldehyde Resin CK1634,(Nhãn hiệu:SBHPP; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe).Chuyển TTND NPL theo mặt hàng số 07 TK 103266362510/E31 (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông dùng làm mực in- ROSIN MODIFIED PHENOLIC RESIN (DP-8530) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông sơ chế (OLEO PINE RESIN). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông sơ chế (Pinus Merkusii,không thuộc danh mục Cites) để sản xuất tùng hương, dầu thông dùng trong công nghiệp, 400 thùng đóng trong 05 cont 20'. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: NHỰA THÔNG SƠ CHẾ(PINUS MERKUSII, KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES) DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT TÙNG HƯƠNG DẦU THÔNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP, KHÔNG DÙNG TRONG THỰC PHẨM, Y TẾ, ĐÓNG TRONG 240 PHI. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông sơ chế, hàng mới 100%, dùng trong ngành công nghiệp, không sử dụng trong chế biến thực phẩm (nk)
- Mã HS 13019090: NL67/ Nhựa thông dùng cho hàn thiếc. Hàng mới 100%, Code 38.03UMC.001 (nk)
- Mã HS 13019090: NT 081/ Nhựa thông LAROPAL A 081 dùng sản xuất mực bút (nk)
- Mã HS 13019090: NT 230-70/ Nhựa thông BECKOSOL ODE-230-70 dùng sản xuất mực bút (nk)
- Mã HS 13019090: NT SK/ Nhựa thông RESIN SK dùng sản xuất mực bút (nk)
- Mã HS 13019090: NT T115/ Nhựa thông YS POLYSTER T115 dùng sản xuất mực bút (nk)
- Mã HS 13019090: SCV050/ Nhựa thông mt580 (dùng làm kem hàn) (nk)
- Mã HS 13019090: W-3001-0538B/ Nhựa thông _W-3001-0538 (Liquid Flux 985-M/Kester). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13019090: Mủ trôm/ (xk)
- Mã HS 13019090: Nguyên liệu nhựa thông, Oleo Pine Resin, hàng Việt Nam sản xuất, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cánh kiến trắng SIAM BENZOIN GUM (EX STYRAX TONKINENSIS) (nhựa cây Bồ đề), dạng rắn (xk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây tự nhiên- Darmar Batu (Nhựa cây chò chỉ) chưa qua chế biến,13kg/carton mới 100%. (xk)
- Mã HS 13019090: Nhựa cây tự nhiên tổng hợp- DAMAR BATU DUST & CRUMBS chưa qua chế biến, 50kg/bao, hàng mới 100%, hàng xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 13019090: Nhựa thông tự nhiên từ cây rừng trồng, không thuộc danh mục Cites (192 kg 1 thùng) (xk)
- Mã HS 13021200: Chiết xuất cam thảo, LICORICE (LI RF 0943), mới 100% (Hàng là phụ liệu sản xuất thuốc lá và không tiêu thụ nội địa) Nhà sx: NOREVO GmbH- (Germany). Hạn sử dụng: 14/12/2022. (nk)
- Mã HS 13021200: LICORICE001/ Chiết xuất cam thảo (thành phần cam thảo và được sản xuất tại Trung Quốc). (nk)
- Mã HS 13021300: 55480957- Hoa bia dạng lỏng (Hydrohop 5%). (1 thùng 20 lít 20 kgs) (nk)
- Mã HS 13021300: Cao hoa bia (10 kg iso alpha/thùng) dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: Cao hoa bia- Hopsteiner Isomerized Kettle Extract (120carton/15pallets), nguyên liệu sản xuất bia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: Cao hoa bia- Reduced Isolone Kettle Extract- nguyên liệu sản xuất bia- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: Cao hoa bia-Isomerized Kettle Extract, dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13021300: Chiết xuất cao hoa bia dạng lỏng nguyên chất Citra Incognito_Batch lot no:20066191, HSD: 03/2020->03/2022.Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: HUBLONG dầu (dùng để sản xuất bia), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: Nguyên liệu dùng để sản xuất bia: Chiết suất hoa bia: CO2 HOP EXTRACT, hộp 500GmA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021300: Nguyên liệu thực phẩm: Cao hoa Houblon- Hexalone; Nguyên liệu dùng trong sản xuất bia; 1 kg/unit. Hàng mới 100%.NSX: 04/2020; HSD:10/2021.NSX:Kalsec Inc (nk)
- Mã HS 13021300: NLTP: Cao hoa houblon-CO2 extract made from US Cascade hops 150 gr alpha, crop 2018, 0.406 kg/tin. Hàng mới 100%- dùng trong sản xuất bia; NSX:09/2019; HSD:09/2024; NSX: John I. Hass Inc. (nk)
- Mã HS 13021920: Dầu điều sinh học- BIO FUEL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021920: Nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm, Chiết xuất cây Biển Súc- ELIX-IR, Batch: 829018190L, HSD: 01/2022, Mới 100%. (nk)
- Mã HS 13021940: Nhựa thông sản xuất sơn Maleic Resin 168-130. Hàng Mới 100%.Hàng có form D. (nk)
- Mã HS 13021990: 112/ Bột thực vật (chiết xuất từ carrot và đậu Hà Lan) (nk)
- Mã HS 13021990: 4-10520/ Chế phẩm chiết xuất từ thực vật (từ cây Coptis) (DRIED JAPANESE COPTIS EXTRACT, CTHH: Mixture, CAS: 223748-66-1)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: 4-11194/ Chế phẩm chiết xuất từ thực vật (từ Hoa Anh Đào) (Prunus Flower Extract, CTHH: Mixture; CAS: 107-88-0)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: 4-12808/ Chiết xuất từ thực vật thành phần có chứa 1,3Butanediol và nước... dạng lỏng (Ashitaba Liquid B, CTHH: Mixture; CAS: 107-88-0)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: 50208858-LARICYL LS 8865 1KG IP23-Chiết xuất từ một loại nấm- dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm (No cas) hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13021990: 91100613900/ Vera gel liquid- hóa chất dùng sx mỹ phẩm- gel chiết xuất từ thực vật, KQGĐ: 0106/N3.12/TĐ-17/01/2012 (nk)
- Mã HS 13021990: 91100629600/ White lily- chiết xuất thực vật từ cây lily, KQGĐ: 692/TB-PTPLHCM-14-31/03/2014 (nk)
- Mã HS 13021990: 91100631900/ REHMANNIA ROOT EXTRACT (REHMANNIA CHINENSIS EXT)- Chiết xuất từ cây mao địa hoàng (nk)
- Mã HS 13021990: 91100632800/ GREEN TEA EXTRACT S- Chiết xuất từ cây trà xanh dùng SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: 91100648700/ TORMENTIL LIQUID B- Chiết xuất từ rễ cây Tormentil (nk)
- Mã HS 13021990: 91100668200/ ROSE APPLE LEAF EXTRACT BG- 30- Chiết xuất từ lá cây mận (nk)
- Mã HS 13021990: 91108663600/ TOWAX-4F2- Sáp Candelilla- chiết xuất từ cây Candelilla (dạng vảy sáp)- Giấy phép CITES: 201789S/CITES-VN (nk)
- Mã HS 13021990: AC Care1000-Chất chiết suất từ thực vật(lá camelia, nelumbo Nucifera...) đã gia nhiệt không có mầm bệnh(01kg/chai) cas no. 85085-51-4;84650-60-2;91770-12-6- Nguyên liệu cho sx mỹ phẩm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: ACTIVALOE ALOE VERA GEL- D AA1210: Chiết xuất lô hội giữ ẩm dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Aloe Vera Conc 10/1 N (RM ALOE VERA GEL GRADE 10X-D(5%))- Nguyên liệu sản xuất chùi rửa gia dụng (Chiết xuất nha đam) (nk)
- Mã HS 13021990: Aloe Vera Fine Powder 200/1 (ECHBCE4047 Lot: 028502, date 10/07/2021) chiết xuất thực vật đã gia nhiệt không mầm bệnh, mẫu nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm dùng trong phòng lab, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: ALOE VERA GEL (Chiết xuất từ thực vật- Chiêt xuất từ nha đam- dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm)- 19.05 Kg/Drum. CAS-No: 94349-62-9. (nk)
- Mã HS 13021990: Aloe Vera Gel 10/1 (ECHBCE4013 Lot: 932252, date 24/12/2021) chiết xuất thực vật đã gia nhiệt không mầm bệnh, mẫu nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm dùng trong phòng lab, hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 13021990: ALOE VERA POWDER C-02(Chiết xuất lô hội dạng bột, nguyên liệu dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm). Đóng gói: 1kg/túi, hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Alpaflor Gigawhite-Chất chiết suất từ thực vật(thực vật hữu cơ) đã gia nhiệt không có mầm bệnh(01kg/Tin)- Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Betel Pepper Liquid Extract- nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm- chiết xuất trầu không- tác dụng diệt khuẩn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Bột chiết suất La Hán (Luo Han Guo Extract) sử dụng làm mẫu nghiên cứu sản xuất thực phẩm, nhà sản xuất: SHANGHAI NOVANAT CO., LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Bột chiết xuất (cao khô) Chi Tử (Gardenia jasminoides extract), làm nguyên liệu tp bảo vệ sức khỏe, sản xuất 17/01/2020,HSD: 16/01/2023, bảo quản nơi khô ráo, 25kg/ túi, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Bột chiết xuất cao bạch quả: Ginkgo biloba extract,dùng để sản xuất thực phẩm chức năng,hsd:04/05/2023,nsx:Changsha Huir Biological-tech Co., Ltd,quy cách đóng gói:50gram/túi,mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: BỘT CHIẾT XUẤT VIỆT QUẤT DÙNG LÀM HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM, HÀNG MẪU SỬ DỤNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM NỘI BỘ (nk)
- Mã HS 13021990: Bột Hoa cúc (Chrysanthemum Extract Powder) sử dụng làm mẫu nghiên cứu sản xuất thực phẩm, nhà sản xuất: SHANGHAI NOVANAT CO., LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Bột hoa nhài (Jasmine Flower Powder) sử dụng làm mẫu nghiên cứu sản xuất thực phẩm, nhà sản xuất: SHANGHAI NOVANAT CO., LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: BỘT LÀM DÀY DÙNG CHO THỰC PHẨM, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 13021990: CAPSIMAX CAPSICUM EXTRACT BEADLETS 2%-005: Code:300082005(Chiết xuất ớt chuông, nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng). Đóng gói: 10kg/thùng(2 gói x 5kg), hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 13021990: CCK Anti-inflammation water- nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm- chiết xuất thông đậu xanh- tác dụng chống kích ứng da. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chamomile Glycolic Extract- nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm- chiết xuất hoa cúc- tác dụng làm dịu da. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chất chiết xuất dùng trong mỹ phẩm (hỗn hợp các AHA chiết xuất từ củ cải đường, mía) SKINPERF LWG, 5KG/DRUM, CAS: 7732-18-5, 79-14-1, 50-21-5, 101659-01-2, 5949-29-1, 11138-66-2 (GLYCOLIC ACID) (nk)
- Mã HS 13021990: Chất chiết xuất Lô Hội dùng trong mỹ phẩm ALOE PHYTELENE COLORLESS EG543, 5KG/DRUM, CAS: 57-55-6, 85507-69-3 (Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract) (nk)
- Mã HS 13021990: Chất chiết xuất thực vật dùng cho sản xuất Dầu gội CALENDULA EXTRACT 22464. Batch No: 16971/20. Ngày sản xuất: 07/04/2020. Hạn sử dụng: 07/04/2022. Quy cách đóng gói: 25kg/thùng (nk)
- Mã HS 13021990: Chất chiết xuất Trà Xanh dùng làm nguyên liệu trong sản xuất mỹ phẩm GREEN TEA HYDROGLYCOLIC EXTRACT, 5KG/DRUM, CAS: 7732-18-5; 57-55-6; 84650-60-2 (nk)
- Mã HS 13021990: Chất chống oxy hóa chiết xuất từ hoa anh đào 25% dùng trong thực phẩm Sakura Extract-P (nk)
- Mã HS 13021990: Chất dạng lỏng, là hỗn hợp các chất dưỡng ẩm được chiết xuất từ táo, cung cấp độ ẩm cho da dùng trong công nghệ mỹ phẩm: CCK-Nature Pol, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chế phẩm có thành phần chính là prolylene glycol, ethanol, chiết xuất từ cây phỉ trong môi trường nước,dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu trong ngành hóa mỹ phẩm:EXTRAPONE WITCH HAZEL,PTPL:1734/TBĐ3 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết suất từ cây Cichona succirubra0.8% thành phần hoạt chất: Alkaloid, quinine, tannin..; 1,3 Butanediol49.6% và nước0.6% (KINA Liquid B _6190/TB-TCHQ)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết suất từ thực vật LCM Complex MVHD (Chiết suất từ: cây kim ngân hoa, tinh chất trà xanh, trái cây Momordica charantia) dùng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: CHIẾT XUẤT BOTANICAL EXTRACT DÙNG TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM (nk)
- Mã HS 13021990: chiết xuất cao kế sữa SILYMARIN (MILK THISTLE P.E) USP42 (dược chất sx thuốc) batch no. VN20200414/415/416/417/418/419 nsx T4/2020 hd T4/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất cây Phỉ dùng trong sản xuất mỹ phẩm, WITCH HAZEL HYDROGLYCOLIC EXT 5KG/PAIL, batch HAV200301, nsx: 03.2020, hsd: 03.2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiet Xuat Dua- EXTRAPONE (R) COCONUT CL (EXTRAPONE COCONUT EXTRACT)- Nguyên liệu sản xuất kem đánh răng (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất lá cây thường xuân dùng trong thực phẩm- IVY LEAF DRY EXTRACT 10%. 25KG/DRUM. BATCH: 00780203129-J. NSX: 11/05/2020. HSD: 10/05/2023 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất lá Xoan Ấn Độ dùng trong sản xuất mỹ phẩm., NEEM HYDROGLYCOLIC EXTRACT 5KG/DRUM, batch AZI200501, nsx: 05.2020, hsd: 05.2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất nghệ trắng dùng trong mỹ phẩm SABIWHITE TETRAHYDROCURCUMIN 1KG/BAG, CAS: 36062-04-1 (Tetrahydrodiferuloylmethane) (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất nghệ TUMERIC HYDROGLYCOLIC EXTRACT 5KG/DRUM, CAS: 7732-18-5; 57-55-6; 84775-52-0 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết Xuất Nha Đam- Aloe Vera Gel Concentrate 10/1 102725 (Aloe Barbadensis Leaf Juice [99.5%])- Nguyên liệu sx kem đánh răng (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất quả mận, dạng lỏng dung trong sản xuất mỹ phẩm NE KAKADU PLUM EXTRACT CONCENTRATE 1KG/PAIL, CAS: 532-32-1 (Sodium Benzoate) (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất rễ cây nhân sâm-JINJU SANSAM-New 100%-Kiểm hàng theo Tk số 102543663942 ngày 21/03/2019-Số CAS:7732-18-5,107-88-0, 84650-12-4 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất SAFFRON EXTRACT MIHD (Chiết xuất hoa Crocus Sativus) dùng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất sâm dạng bột, là nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDGINSENG sử dụng nội bộ công ty, đã được đóng gói bao bì kín khí, tổng 4 thùng mỗi thùng 25kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất Sâm tố nữ làm mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm:Sardi 190 Pueraria Mirifica Powder. nhà sx:Abel Herb proucts coltd, 0.1kg/ gói, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất tảo biển- Deliquid Kelp N (20 kg x 1 bag/CTN). Hàng mới 100%. Công dụng: Dùng làm nguyên liệu sản xuất nước mắm chay. (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất tảo dùng làm nguyên liệu trong sản xuất mỹ phẩm EPS SEAFILL P1.5, 1KG/DRUM, CAS: 7732-18-5, 122-99-6, 267233-41-0 (Aqua, Phenoxyethanol, Alteromonas ferment extract) (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật (cam thảo), dùng trong sx mỹ phẩm (tp chính: Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract), dạng lỏng: ACTIPONE LICORICE (25KG/DRUM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật (Hoa hồng): ROSE WATER (25KGS/DRUM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật (tầm ma, tóc thân vệ nữ, cải xoong) trong dung môi propylene glycol và nước, dùng làm nguyên liệu trong sản xuất mỹ phẩm COMPLEX GREASY HAIR, 25KG/DRUM, CAS: 7732-18-5, 57-55-6 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật dùng trong mỹ phẩm CHERRY HYDROGLYCOLIC EXTRACT, 5KG/DRUM, CAS: 7732-18-5; 57-55-6 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật từ hoa cúc dùng trong mỹ phẩm BELIDES, 5KG/JERRYCAN và 1KG/JERRYCAN, CAS: 84776-11-4 (Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract) (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật, nguyên phụ liệu dùng sx mỹ phẩm-ALOE VERA POWDER-New 100%-đã kiểm hóa theo tờ khai 101899741900, ngày 13/03/2018 (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật: Berryshield Strawberry St Pwd, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật: NovaSOL Curcumin, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật: Oxybea WS, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật: Recoverben Lemon verbena extract, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất thực vật: Sinetrol Xpur, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất tiêu hồng dùng trong mỹ phẩm PINK PEPPERSLIM, 1000G/DRUM (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất từ cây cơm cháy (Eldermune), sử dụng làm mẫu trong công nghệ sản xuất thực phẩm, nhà sx: NutriScience Innovations,. LLC, 0.3 kg/ túi, hạn sử dụng 24 tháng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất từ lá cây Xô thơm, thành phần chính là các hợp chất Flavonoid, Ta nanh trong dung môi 1,3 Butanediol và nước ở dạng lỏng (Sage Leaf Liquid B _1461/TB-TCHQ)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất từ thực vật HAIR-GROWTH EXTRACT dùng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: Chiết xuất valerian tạo đặc kem dưỡng da dùng trong mỹ phẩm- VALERIAN DRY EXTRACT 0.8% 22KG/DRUM. BATCH: 01713106092-J. NSX: 02/04/2020. HSD: 01/04/2023 (nk)
- Mã HS 13021990: Dịch chiết suất từ tảo trong môi trường nước và 1,3 butanediol (Marinwort IPC-16 MPG _6253/TB-TCHQ)- NPL SX mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 13021990: Dịch chiết xuất từ ớt, có thành phần chính gồm capsaicin, propylene glycol và nước thường dùng trong chế biến thực phẩm- CLEARCAP SUPER SOLUBLE CAPSICUM 01-025-00-06 (15 KG/PAIL) (nk)
- Mã HS 13021990: DUB MCT5545/MB-Chất chiết suất từ thực vật(cây cọ)(25kg/drum) đã gia nhiệt không có mầm bệnh, cas no. 73398-61-5- Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Dưỡng chất chiết xuất hoa cúc arnica (cúc núi)(Arnica montana flower extract powder)-NPL sản xuất mỹ phẩm- mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Extrapone (R) Peppermint- Nguyên liệu sx bột giặt- Chiết xuất bạc hà (Inv:9301347488) (nk)
- Mã HS 13021990: Extrapone (R) Rice Milk- Nguyên liệu sx dầu gội- Chiết xuất sữa gạo (Inv:9301347486) (nk)
- Mã HS 13021990: GRAPE PP (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu số 278-08/09-CN/17 theo thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/05/2012, 20Kg/ Thùng (nk)
- Mã HS 13021990: GSE/A2A/ Nguyên liệu Red vine leaf extract (Mục 1- GPNK số: 4393e/QLD-KD(06/06/20);NK theo LH NGCTCU với HĐTM số: POS20/00111 (22/05/2020) (nk)
- Mã HS 13021990: Hỗn hợp các chiết xuất thực vật gồm Thyme, Rosemary, Sage, Neem, Vetiver, Lime, Aloe Vera dùng trong Hóa mỹ phẩm, dạng lỏng: EXTRAPONE ANTIMIC (25KGS/DRUM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: HỖN HỢP CHIẾT XUẤT THỰC VẬT (QUẢ KIGELIA, LÁ BẠCH QUẢ, XÔ THƠM VÀ VỎ QUẾ) KAPILARINE, 5KG/DRUM, CAS: 7732-18-5, 57-55-6, 223749-33-5, 90045-36-6 (PROPYLENE GLYCOL, KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT) (nk)
- Mã HS 13021990: Japanese Angelica Root Extract BG-J (Chất làm trắng- Nguyên liệu dùng trong hóa mỹ phẩm). Hàng mới 100%- CAS No 164288-49-7; 107-88-0; 7732-18-5 (nk)
- Mã HS 13021990: LYCHEE POWDER- Bột Vải dùng làm nguyên liệu trong thực phẩm, đồ uống, 1kg/bag, NSX: 06.05.20, HSD: 05.05.22, nhà sx: Hunan Kinglong Bioresources Co.,ltd hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: MẪU CHIẾT XUẤT BROCCOLI EXTRACT, DÙNG SX THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (nk)
- Mã HS 13021990: Mẫu chiết xuất Hoàng Kỳ (ASTRAGALUS EXTRACT), NSX: Huisong Pharmaceuticals, dùng làm nguyên liệu thử nghiệm sản xuất thực phẩm chức năng, 0.5kg/túi- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Mẫu chiết xuất Thảo lục củ (Safed Musli Extract), NSX: APOLLO INGREDIENTS INDIA PVT LTD, HSD: 04/2022, làm nguyên liệu thử nghiệm sx thực phẩm chức năng tăng cường miễn dịch, 0.1kg/1túi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: MEIYANOL (Chiết xuất cây cơm cháy, dùng làm chất dưỡng da trong mỹ phẩm, CAS 84603-58-7) (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu ALOE VERA POWDER (bột Nha Đam), dùng để nghiên cứu mỹ phẩm, Batch No.GH-AVP200528-2, Ngày SX:28/05/2020,Hạn SD:27/05/2021, mới100%, hãng sx: GREENHERB BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD-CHINA. (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc- ALCOOLATURE DE CITRON (Lemon Alcoholature/ Alcoholature de Citron), NSX: 03/2020, HSD: 03/2021. Nhà sx: V.MANE FILS. Batch: 0000490330. (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu dùng để sx Mỹ phẩm- Extrapone Antimic, NSX: 03/2020; HSD: 02/2022. Batch: 11910026. (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu dùng làm chất chống oxy hóa trong sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ củ cải đỏ NATPURE XFINE RADISH RR318.CAS:84775-94-0,77-92-9,9050-36-6.BATCH:5556369. (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu dùng trong ngành hóa mỹ phẩm- Chiết xuất từ thực vật (tảo biển) trong nước, glycerin, dạng lỏng- REGENESEA LS, 1kg/thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu làm mềm da (HYALURONIC ACID 1%), dùng sx hóa mỹ phẩm,dạng lỏng, 5kg/can,thành phần Water, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol. Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm (Cosme-Phytami (R) Honey) (25kg/bao) Hàng mới 100%, Batch: AM084875. NSX: 06/2020- NHH: 06/2023 (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng: Aloe Vera Exxtract (chiết xuất lô hội),nhà sx:HUNAN HUAKANG BIOTECH INC,dạng bột,đóng gói 150g/gói,hàng mẫu nghiên cứu,mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu sx sp chùi rửa gia dụng: Extrapone (R) Lemon (Lemon Juice 10%, Water-PG) (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu SX thực phẩm chức năng: Yohimbe Bark Extract (Chiết xuất vỏ cây Yohimbe), Hãng sx: Organic Herb Inc, Lô sx: Y002.S08000.G0388.200518, Ngày sx: 18/05/2020, HSD: 17/05/2022, Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu SX TP Chức năng: CABBAGE ESSENCE EXTRACT (CHIẾT XUẤT BẮP CẢI). batch no: CEE-200511 HSD: 05.2022, NSX: Hunan Huancheng Biotech inc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu SXTP, TP chức năng: White Willow Bark extract (CHIẾT XUẤTLIỄU TRẮNG). Batch no; 19050510. Hạn Sd: 05.2022.NSX: CHANGSHA HỦI BIOLOGICAL-TECH CO.,LTD Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu thực phẩm- Bột chiết xuất cao lá thường xuân (Ivy Leaf Powder Extract)- NSX: 20/03/2020- NHH: 19/03/2023- 20Kgs/ drum, Lot: 24910/01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu thực phẩm Chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo: CORDYCEPS EXTRACT CORDYCEPINE 1% (1KG/BAG). BATCH: CSEM190501 NSX 07/05/2019 HSD: 06/05/2023 (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu thực phẩm: AFLAPIN 1KG/DRUM- CHIẾT XUẤT NHỰA CÂY NHŨ HƯƠNG, batch no: N19080382, nsx: 08.2019, hsd: 07.2021, nhà sx: LAILA NUTRACEUTICALS, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu TP: PAPAYA LEAF EXTRACT POWDER(Chiết xuất lá đu đủ), thành phần: 100%chiết xuất lá đu đủ,lô: 229003/19, NSX: 07/2019, HSD: 3 năm, Nsx Sanat Products Limited (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu TP: SPIRULINA PLATENSIS DRY POWDER (chiết xuất tảo xoắn), thành phần: 100%chiết xuất từ tảo xoắn,lô: ST1001/20, NSX: 02/2020, HSD: 3 năm, Nsx Sanat Products Limited (nk)
- Mã HS 13021990: Nguyên liệu TP:ASPARAGUS RACEMOSUS DRY EXTRACT(chiết xuất thiên môn chùm), thành phần: 100%chiết xuất Thiên Môn Chùm,lô: 013003/20, NSX: 04/2020, HSD: 3 năm, Nsx Sanat Products Limited (nk)
- Mã HS 13021990: Nhựa đào chưa qua chế biến dùng làm thực phẩm. Nhãn hiệu: Quảng Đông.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: NHỰA THÔNG DÙNG LÀM SẠCH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LOCTITE MCF 800 (20 LÍT/THÙNG)(HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 13021990: NL Sx Thực Phẩm chức năng:GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA EXTRACT(CHIẾT XUẤT THỰC VÂT). Batch no: G006.S98000.G0034.200501. hạn SD: 04.2022, 1kg/BAG, 25 BAG/DRUM.. nsx: ORGANIC HERB INC. mới 100%. (nk)
- Mã HS 13021990: NLSX thực phẩm chức năng HovensolHD-1 (chiết xuất khúng khéng), NSX: Lifetree Biotech Co., Ltd, Lô SX: FHP1191023, ngày SX: 23/10/2019, HSD: 22/10/2021, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13021990: NLSX TP chức năng: Korean Red Ginseng Extract (Chiết xuất Hồng sâm), hãng sx: Korean Ginseng Research Co.,LTD, Lô sx: 20306, ngày Sx: 27/05/2020, HSD: 26/05/2022, đóng 10kg/thùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: NLSX TPCN: Ginseng panax phospholipid (Chiết xuất nhân sâm dạng phytosome), Hsx: BERNETT S.R.L, LSX: 2080026100, nsx: 05/2020, HSD:05/2025, Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: NLSX TPCN: Silybin/Phospholipids (Chiết xuất kế sữa dưới dạng phytosome), Hsx: BERNETT S.R.L, LSX: 2080037 100, nsx: 04/2020, HSD:04/2025, Mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: NLTP Eurycoma Longifolia Extract,chiết xuất từ cây bá bệnh,dạng bột, dùng làm NLTP.NSX: Changsha Prempure Biotechnology Co.,Ltd.Số lô:20200316DG.NSX:16/03/2020.HSD:15/03/2022.Qui cách đóng gói:25kg/pk (nk)
- Mã HS 13021990: NLTP Reishi mushrooms Extract,chiết xuất từ nấm linh chi,dạng bột, dùng làm NLTP.NSX: Changsha Prempure Biotechnology Co.,Ltd.Số lô:20200329Z.NSX:29/03/2020.HSD:28/03/2022.Qui cách đóng gói:25kg/pk (nk)
- Mã HS 13021990: NLTP Talinum Crassifolium Extract,chiết xuất từ cây thổ cao ly sâm, dạng bột. dùng làm NLTP.NSX:Shanghai Runkey Biotech Co., Ltd.Số lô: 20051819.NSX:18/05/2020.HSD:17/05/2022.Quy cách đóng gói: 5k/pk (nk)
- Mã HS 13021990: NLTP: SLIPPERY ELM BARK POWDER, thành phần: chiết xuất vỏ cây du trơn (100%), qui cách: 25kg/thùng và 7.3kg/thùng,số lô 0301182.w.pwd, NSX 01/2019, HSD 3 năm.Nsx: Ecuadorian Rainforest LLC (nk)
- Mã HS 13021990: NLTP:MACA ROOT POWDER EXTRACT 4:1 (Chiết xuất rễ cây Maca), thành phần:40% chiết xuất từ rễ cây Maca, 60% Maltodextrin,20kg/thùng, lô 21100359,NSX: 10/2019,HSD: 3 năm, Nsx: Ecuadorian Rainforest LLC (nk)
- Mã HS 13021990: Nutpeel Extract-Nhựa và các chiết xuất từ thực vật(1cartonx10kg)Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới-CAS 107-88-0 (nk)
- Mã HS 13021990: Origanol (ECHBCE3006 Lot: 739250, date 12/12/2020) chiết xuất thực vật đã gia nhiệt không mầm bệnh, mẫu nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm dùng trong phòng lab, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Phụ gia (ALOE VERA) cas no: 94349-62-9, chiết suất từ lô hội, dùng để sản xuất khăn ướt dạng bột màu kem nhạt, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: PHYTELENE COMPLEXE EGX257 BG 25KG/DRUM-CHIẾT XUẤT THỰC VẬT DÙNG TRONG SẢN XUẤT MỸ PHẨM, số lot: BX257-190601, NSX:06/2019, HSD:6/2022, HSX: Greentech S.A, mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: PhytoACT Reliefer-Chất chiết suất từ thực vật(hạt đậu Phaseolus Radiatus...) đã gia nhiệt không có mầm bệnh(1kg/chai), cas no.65381-09-1;122-99-6;70445-33-9- Nguyên liệu cho sx mỹ phẩm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: PYCNOGENOL- Chiết xuất vỏ thông đỏ dùng trong CN sản xuất mỹ phẩm, (100gr/bag). Hàng mới 100%. CAS: 8000-26-8 (nk)
- Mã HS 13021990: PYCNOGENOL(Chiết xuất từ vỏ cây thông, nguyên liệu dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm). Số cas: 90082-75-0. Đóng gói: 100g/ túi, hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 13021990: RED ONION EXTRACT PF (các chiết xuất từ thực vật (loại khác)- từ củ hành- dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm)-5Kg/Can. Batch No: IA20218, NSX:30/03/20, HSD:15/03/23. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Rose Glycolic Extract- nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm- chiết xuất hoa hồng- tác dụng se khít lỗ chân lông. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13021990: Tá Dược: Bouquet Gel 20438 BIS (tiêu chuẩn NSX), Lot: 22220200526, NSX: 05/2020, Date: 05/2022, Farotti Essenze (Farotti S.r.l)- Italy sản xuất (nk)
- Mã HS 13021990: Tinh bột nghệ Curcumin 95%, dùng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng, 25 kg/thùng, hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Nhà SX: ACUMEN LIFESCIENCES (nk)
- Mã HS 13021990: Vanilla ExtractSH12-1039: Hương liệu thực phẩm: Chiết xuất Vanilla tự nhiênSH12-1039,dạng lỏng.Đóng gói 10kg/can, 2can/thùng.mới 100%.NSX T4/2020. Hạn sử dụng 36 tháng.Bản tự công bố số FR004/MAV/2019 (nk)
- Mã HS 13021990: Vanilla ExtractSH13-05131: Hương liệu thực phẩm: Chiết xuất Vanilla tự nhiênSH13-05131,dạng lỏng.Đóng gói 10kg/can, 2can/thùng.mới 100%.NSX T4/2020. HSD: 36 tháng.Bản tự công bố số FR005/MAV/2018 (nk)
- Mã HS 13021990: Witch Hazel Dist. W/O. 15% Benzoic Acid (Chất làm se khít lỗ chân long- Nguyên liệu dùng trong hóa mỹ phẩm). Hàng mới 100%- CAS No 84696-19-5 (nk)
- Mã HS 13021920: CNSL/ Dầu vỏ hạt điều- CASHEW NUT SHELL LIQUID (CNSL) (xk)
- Mã HS 13021920: CNSL2/ Dầu vỏ hạt điều tinh chế (được làm từ vỏ hạt điều, 10 tấn vỏ thu được 1,6- 2,3 tấn sản phẩm)- CASHEW NUT SHELL LIQUID, Hàng VN sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 13021920: Dầu điều (dầu được làm từ vỏ hạt điều). CASHEW NUT SHELL OIL, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 13021920: DẦU ĐIỀU TINH CHẾ (CASHEWNUT SHELL LIQUID), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13021920: DĐ/ Dầu điều (Dầu được làm từ vỏ hạt điều): REFINED CASHEW NUT SHELL LIQUID (CNSL). Hàng VN sản xuất.mới 100%. (xk)
- Mã HS 13021990: Bột Gấc_Gac fruit extract (213x30g/Bottle 6.39 kg per Carton),HIỆU MEKONG HERBALS,nhà sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13021990: CARIX22/ Dịch chiết từ hạt cà ri (FENUGREEK NE FR ORGANIC COMPLIANT) (xk)
- Mã HS 13021990: CASHEW NUT SHELL LIQUID (dầu vỏ hạt điều) (xk)
- Mã HS 13021990: DẦU ĐIỀU- BOILED CASHEW NUT SHELL LIQUID (REFINED). (xk)
- Mã HS 13021990: Dầu điều- VIET NAM CARDANOL (trọng lượng hàng 15.6 tấn đóng trong 80 phi) (xk)
- Mã HS 13021990: Dầu vỏ hạt điều đóng trong túi flexibags, mới 100% (xk)
- Mã HS 13021990: Dau vo hat dieu,dong trong tui mem (Flexibag),N.W:20,000.00kg,G.W:20,090.00 kg (xk)
- Mã HS 13021990: DD2020/ Dầu điều (được làm từ vỏ hạt điều)- REFINED CASHEW NUT SHELL OIL, sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 13021990: Hoa hòe đã qua chiết xuất (dạng bột khô, sophora japonica extract). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13021990: LÁ SƯƠNG SÂM (xk)
- Mã HS 13021990: Tinh bột chiết xuất từ hoa hòe (xk)
- Mã HS 13022000: AJ8056/ Phụ gia thực phẩm(GENU PECTIN TYPE JMJ) 25kg/bao. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 13022000: CHẤT LÀM DÀY DÙNG TRONG THỰC PHẨM: GENU EXPLORER PECTIN 145 AS, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13022000: CHẤT LÀM DÀY: GENU EXPLORER PECTIN 45 NUC, DÙNG LÀM MẪU THỬ NGHIỆM TRONG THỰC PHẨM, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13022000: CHẤT LÀM DÀY: GENU PECTIN DC-200-B, DÙNG LÀM MẪU THỬ NGHIỆM TRONG THỰC PHẨM, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13022000: Pectin Classic CS 502 (Pectin dùng trong thực phẩm), Hạn sử dụng: 26/08/2021, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13022000: Phụ gia thực phẩm (Genu (R) Pectin Type VIS)- (25Kg/ bao)-NSX: 02/2020- NHH: 02/2023 (nk)
- Mã HS 13022000: Phụ gia thực phẩm- Chất làm dày (Genu Pectin Type YM-115- L)- (25kg/ bao)- NSX: 03/2020- NHH: 03/2023 (nk)
- Mã HS 13023100: 91100944700/ INA AGAR CS-110-Agar-Agar, dạng bột (dùng SX mỹ phẩm)- KQGĐ: 835/TB-PTPL 28/06/16, 711/TB-TCHQ 27/07/16 (nk)
- Mã HS 13023100: B16/ Thạch Agar (Nguyên liệu sản xuất bánh 10kg/carton,mới 100%) (nk)
- Mã HS 13023100: Bột Agar (Yogar 220), nguồn gốc từ rong biển, 20kg/carton, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023100: bột Agar-Agar (bột rau câu), mã hàng: E-406, đóng gói: 1 kg, dùng tạo độ ổn định cho thực phẩm. hsx: B&V srl. mới 100% (nk)
- Mã HS 13023100: Bột Rau Câu " Platapiantong Brand" Agar-Agar Powder food additive (30 kgs/ thùng) (nk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu Primeal Agar-agar 50g; NSX: Ekibio (France); HSD:23/02/2020. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023100: Hạt Agar (12kg/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023100: Hóa chất phòng thí nghiệm- Agar extra pure (1kg/chai), CAS: 9002-18-0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023100: Ina agar CS-16A- Agar (3cartonx10kg)-Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới-CAS 9002-18-0 (nk)
- Mã HS 13023100: YOGAR 220/ Bột Agar (Yogar 220) đã tinh chế, nguồn gốc từ rong biển, tên Khoa học: Gelidium Amansii, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thực phẩm và vi sinh. mới 100%. (nk)
- Mã HS 13023100: Bịch nấu râu câu, AGAR AGAR, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 200gram (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Agar (Yogar 220) đã tinh chế, nguồn gốc từ rong biển, tên Khoa học: Gelidium amansii, 20kg/carton, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Agar (Yogar MGS) đã tinh chế, nguồn gốc từ rong biển, tên Khoa học: Gelidium amansii, 20kg/carton, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Agar nguyên liệu, nguồn gốc từ rong biển, tên Khoa học: Gelidium amansii, 25kg/bag, dùng làm nguyên liệu thực phẩm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Agar, nguồn gốc từ rong biển, tên Khoa học: Gelidium Amansii, 25kg/carton, dùng làm nguyên liệu thực phẩm. mới 100%. (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu (10g/ túi) (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu (120gr * 20 hộp) Hiệu Dragon (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu (Hoàng Yến- AGAR POWDER 25G). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Rau Câu (Vina Thạch) (24 hộp x 20g/ bịch x 10g/ bịch) Thương Hiệu Tavifood-Vina Thạch (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu 12gr/túi/ (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu con cá dẻo (2.27KG/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 13023100: BỘT RAU CÂU CON CÁ VÀNG (xk)
- Mã HS 13023100: BỘT RAU CÂU DẺO (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu hạnh nhân (50 x 9.86 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu Jelly 10 gr x 12 gói x 24 hộp, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu konnyyaku (140g x 60 hộp/ thùng) hiệu 3k # & VN (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu N.L (20 x 12 x 10g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu trái vải (86gr * 60 gói) Hiệu Dragon (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu/ (xk)
- Mã HS 13023100: Bột rau câu, hiệu HIỆP LONG, 10g/ gói/ (xk)
- Mã HS 13023100: BỘT SA SƯƠNG (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Sương Sa (Công ty Thuận Phát) 25gr/ gói, 50 gói/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo (50g x 100 gói/ thùng) hiệu happy boy # & VN (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo (50gr * 100 gói) Hiệu Thuận Phát (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo (Công ty Thuận Phát) 50gr/ gói, 100 gói/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo đen 50gr x60 túi hiệu 3K. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 13023100: Bột Sương Sáo Trắng (50 Gr X 100 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo trắng 50gr x60 túi hiệu 3K. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 13023100: Bột sương sáo, hạt é (60g x 50 gói/ thùng) hiệu happy boy # & VN (xk)
- Mã HS 13023100: BỘT THẠCH RAU CÂU (xk)
- Mã HS 13023100: CAO LINH QUY (xk)
- Mã HS 13023100: CAO QUI LINH (xk)
- Mã HS 13023100: CAO QUY LINH (xk)
- Mã HS 13023100: HẠT TRÂN CHÂU (xk)
- Mã HS 13023100: Miến sắn dây/ (xk)
- Mã HS 13023100: Nước rau câu 100gr/cốc(100cốc/thùng),300 thùng (xk)
- Mã HS 13023100: Nuớc rau câu 95gr- 100 cốc/thùng,900 Thùng (xk)
- Mã HS 13023100: RAU CÂU (xk)
- Mã HS 13023100: Rau câu con cá dẻo, 500gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 13023100: Rau câu con cá vàng (200g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 13023100: RAU CÂU DẺO (xk)
- Mã HS 13023100: RAU CÂU HIỆU HIỆP LONG (10 HỘP/1 CTN).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: rau câu rong sụn (1kg/túi)/ (xk)
- Mã HS 13023100: sương sáo 50gr/túi/ (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch jelly/ (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH LỰU (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH NHO (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch Rau Câu- 24 x 12 x 0.35oz (10g)- Nhãn Hiệu: Jim WIllie (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu Alley (3 cái/ 0.18kg/ hộp) Hoa Mai Food/ (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu các loại, 24 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu dừa (60 x 140g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu dừa gói L (24 x 19.7 oz), Hiệu 3K, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu hiệu Hoàng Quốc, 24 gói/thùng, hàng mới 100%, 15 kg/thùng, (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu loại cốc tròn (16g/cốc), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: Thạch rau câu pha sẵn k.môn (60 x 140g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH TRÁI CÂY (xk)
- Mã HS 13023100: THẠCH XOÀI (xk)
- Mã HS 13023100: TRÂN CHÂU KHÔ (xk)
- Mã HS 13023100: TUYẾT YẾN (xk)
- Mã HS 13023200: BASE TRC/ Chất tạo độ nhớt cho mực in trên chất liệu vải/Base 1005 (nk)
- Mã HS 13023200: Bột Guar Gum(Guar Gum BHV-250 5000 CPS) dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, hàng mới 100%. ngày sản xuất: 30/04/2020, Hạn sử dụng: 29/04/2022 (nk)
- Mã HS 13023200: Bột Organic guar gum, dùng trong thực phẩm(phụ gia thực phẩm),NSX: 18/03/2020,HSD: 17/03/2022,số lot: 3885. Mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: Chất GW-3 (guar gum) dạng bột chiết xuất từ hạt guar để làm đặc dung dịch gỡ vỉa thủy lực, 50 lb/bao (22,68 kg) (880 bao), tổng cộng 19,9584 tấn. Hàng mới 100%. Thông báo 2411/KĐ3 ngày 12/9/2018 (nk)
- Mã HS 13023200: Chất kết dính (dạng bột) dùng trong SX nhang muỗi- INDIAN GUAR GUM POWDER- đã kiểm tại TK 102711738514/A12 (20/06/2019) (nk)
- Mã HS 13023200: Chất làm đặc đã qua chế biến từ hạt guar dùng trong sản xuất mỹ phẩm GUAR DERIVATIVES GUARSAFE JK-170.CAS:65497-29-2.BATCH:1912081302.(25kg/thùng). (nk)
- Mã HS 13023200: Chất làm đặc lấy từ hạt Guar- JAGUAR C 13S SGI 25KG/BAG, dùng làm nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, nsx: 04.03.2020, hsd: 05.09.2021, batch: H2003052E, nhà sx: solvay USA Inc, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: Chất ổn định (tạo sự đồng nhất cấu trúc cho sản phẩm)(BP Stabilizer). Phụ gia dùng sản xuất nước cốt dừa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: Chất tạo đặc guar gum, dạng bột dùng làm nguyên liệu trong sản xuất mỹ phẩm- JAGUAR C 17. CAS 65497-29-2 không thuộc NĐ 113/2017/NĐ-CP (nk)
- Mã HS 13023200: GG/ Guar Gum- Phụ gia sản xuất nước cốt dừa(Mới100%) (nk)
- Mã HS 13023200: GUAR GUM (FOOD GRADE) DABISCO DHV 74 GGP 200 mesh, 5000- 5500 cp. Số Cas: 9000-30-0, CTHH: C24H48O24. Phụ gia dùng trong thực phẩm (25kg/bao). NSX: 04/2020- HSD: 03/2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: GUAR GUM POWDER (INCOL C30S), Phụ gia- bột Guar Gum dùng trong hóa mỹ phẩm (25kg/bag). Mã CAS: 65497-29-2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG THỰC PHẨM: CHẤT LÀM DÀY TỪ THỰC VẬT VEGETABLE GUM. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13023200: NPL14/ Chất làm đặc chiết suất từ hạt Guar- Guar Gum (nk)
- Mã HS 13023200: Phụ gia thực phẩm AARGUM 5550- Guar Gum food grade (dạng bột 25kg/bao), dùng làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm, nhà sản xuất: RAJ GUMS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: Phụ gia thực phẩm- chất ổn định Groupg Bio CGG 100 (NSX: 16/04/2020, HSD: 07/10/2021,(25kg x 60 bao).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: PHỤ GIA THỰC PHẨM GUAR GUM BHV-250. Số lượng: 280 BAO X 25 KG NET 7.000 KG NET. Sản xuất: 05/04/2020, hết hạn: 04/04/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023200: Phụ gia thực phẩm- Guar gum powder SG200: chất làm dày trong thực phẩm,chiết xuất từ hạt guar;25kg/bao;dạng bột, mới 100%; Lot: TG/0072/05 (12/05/2020-11/05/2022).NSX: Shree Ram Gum Chemicals Pvt.ltd. (nk)
- Mã HS 13023200: Phụ gia thực phẩm- Nhóm chất làm dày đối với phụ gia INS 412: chất ổn định GS5 S2 (NSX: 05/06/2018. HSD: 28/08/2019. Hàng mới 100%, 25kg x 240 bao) (nk)
- Mã HS 13023200: Bột rau câu Dragon- 120gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023200: Bột sương sáo- 50gr (120 gói/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023200: Bột sương sáo hạt é Thuận Phát- 50gr (50 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023200: Bột sương sáo trắng Thuận Phát- 50gr (100 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023200: Rau câu- 120gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023200: Rau câu con cá dẻo- 120gr (10 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023911: 110132/ SOAGEENA LX22 25kg CN (Carageenan được chiết xuất từ thực vật) (KQ; 1484/PTPLHCM-NV ngày 22.06.2012)Đã kiểm tk102590932621/A12 ngày 16.04.2019. Số cas:9000-07-1, 50-70-4 (nk)
- Mã HS 13023911: Phụ gia thực phẩm: CARRAGEENAN (PRODUCT CODE: BL 5200). Chất làm dày,chất ổn định, chất nhũ hóa. dạng bột, 25kg/ bao, hàng mới 100%.NSX:05/2020. HSD:11/2021 (nk)
- Mã HS 13023911: Rong biển eucheuma đã qua chế biến-CARRAGEENAN KAPPA INS407A BENLACTA CM-888. (Dạng bột, tinh chế một phần) Phụ gia thực phẩm trong sản xuất Milo. Đã KHTK 103105187250 (13/01/2019) (nk)
- Mã HS 13023911: VGEL-415-601-000/ Chất kết dính là hỗn hợp bột được dùng trong chế biến thực phẩm cho động vật thú cưng. V Gel 415 x 1.8kgs, Item Code: 601-000 (nk)
- Mã HS 13023912: Chất làm dày dùng cho thực phẩm: Carrageenan, dạng bột, nhà sản xuất LVQI(Xiamen)marine Biotechnology Co.,Ltd, hàng mẫu thử nghiệm, 2kg/túi/hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 13023912: Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm, chất làm rau cau làm từ rong biển(CARRGEENAN AQUAGEL GU8744) 25KG/BAG, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023912: PGTP-CRGN/ PHỤ GIA THỰC PHẨM- CARRAGEENAN AQUAGEL MP-1127, 25KG/BAO, HÀNG MỚI 100% DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG (nk)
- Mã HS 13023912: Phụ gia thực phẩm dạng bột, nguồn gốc từ cây rong biển: chất làm đặc CARRAGEENAN (BLK1120), 25kg/bao tổng 100 bao,hạn sd 20/11/2021, mới 100%. hãng SX ZHEJIANG TOP HYDROCOLLOIDS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 13023912: Phụ gia thực phẩm: Carrageenan Compound Powder (Compound thickener)- type BD09; thành phần làm từ rong biển Carrageenan đã tinh chế, bột, 25kg/bao.mới 100%. Lot:2005. NSX: 30/5/2020- HSD: 29/5/2022 (nk)
- Mã HS 13023912: Seaweed Extract Powder- Bột rong biển dùng trong thực phẩm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13023919: Bột Rau Câu * Carrageenan Aquagel GU8947 (dùng trong thực phẩm)- 25kg/bao *80 Bao, HSD: 05/2022. (nk)
- Mã HS 13023919: Bột sản xuất thạch CARRAGEENAN COMPOUND POWDER, làm từ tảo carrageen, 25kg/bao, mới 100%. (Nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của DN, không tiêu thụ tại thị trường trong nước) (nk)
- Mã HS 13023919: Bột sản xuất thạch Jelly Powder, làm từ tảo carrageen, 25kg/bao, mới 100%. (Nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của DN, không tiêu thụ tại thị trường trong nước) (nk)
- Mã HS 13023919: CHẤT LÀM DÀY DÙNG TRONG THỰC PHẨM: GENUGEL CARRAGEENAN TYPE LC-5, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 13023919: Chất làm dày-CARRAGEENAN GCJ 274,(25 Kg/ bao), 201271 NSX:19/05/2020 HSD:19/05/2022.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023919: Chiết xuất rong biển Carrangeenan, sử dụng làm mẫu nghiên cứu dùng trong sản xuất trong công nghiệp thực phẩm, HSX: ZHEJIANG TOP HYDROCOLLOIDS CO.,LTD, 150g/ 1 gói, 2 gói/ 1 túi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023919: Nguyên liệu thực phẩm- Bindplus70 (Thành phần: gluten lúa mì, carrageenan (1Kg/carton), Batch No: 200520 Nsx: 20.05.2020, Hsd: 19.11.2021 (nk)
- Mã HS 13023919: NLSX Nước giải khát: Chất làm đặc Carrageen Viscarin SA359, có nguồn gốc từ rong biển Carrageen- Viscarin SA359, (1999/TB-KĐ2, 4449/TB-TCHQ)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023919: Phụ gia thực phẩm (Genulacta (R) Carrageenan Type CM-2)- (25Kg/ bao)-NSX: 12/2019, 02/2020- NHH:12/2022; 02/2023 (nk)
- Mã HS 13023919: Phụ gia thực phẩm- Chất ổn định (E407) (Genuvisco Carrageenan Type J-DS)- (25Kg/ bao)- NSX: 02/2020- NHH: 02/2023 (nk)
- Mã HS 13023919: Phụ gia thực phẩm: Bột làm Thạch (Jelly Powder) 5300; mới 100%; 25 kg/bao; Lot: 2020040601 (NSX: 06/4/2020- HSD: 05/4/2022). NSX: Shantou Jiecheng Biotech Co., Ltd (nk)
- Mã HS 13023990: 43000470/ Chất tạo nhủ nikkol mgs-bsev (nk)
- Mã HS 13023990: 43000548/ Chất tạo đặc amisol cme (dùng để sản xuất dầu gội, xả) (nk)
- Mã HS 13023990: 43000553/ Chất tạo nhủ safety cut li-3085 (nk)
- Mã HS 13023990: 43001096/ Chất tạo đặt Aqupec SW-705E (dùng để sản xuất dầu gội) (nk)
- Mã HS 13023990: 43001205/ Chất tạo đặc AQUPEC SW-703ER(PT-2) (nk)
- Mã HS 13023990: 43001210/ Chất ổn định nhũ truơng High Lucent ISDA (nk)
- Mã HS 13023990: 43001401/ Chất làm đặc tc- carbomer 351 tinci (dùng để sản xuất nước diệt khuẩn) (nk)
- Mã HS 13023990: 91100947600/ INA AGAR PS-84- Thạch (nk)
- Mã HS 13023990: Allium cepa extract liquid (Chất kháng khuẩn- Nguyên liệu dùng trong hóa mỹ phẩm). Hàng mới 100%- CAS No8054-39-5; 107-88-0 (nk)
- Mã HS 13023990: Aloe Vera Gel PE 5% MPS 200:1 (Ref:DA241217)-(Nguyên liệu thực phẩm Bột Chiết Xuất từ cây lô hội dùng trong CNTP),Batch:A108/028/A20,25kg/thùng,ngày sx:04/2020-hsd:04/2022,nhà sx:Naturex SA (nk)
- Mã HS 13023990: Bột chiết xuất (cao khô) Bạch Linh (Poria cocos Wolf Extract), làm nguyên liệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản xuất 31/03/2020, HSD: 30/03/2023, bảo quản nơi khô ráo, 25kg/ túi, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Bột khoai nưa (Konjac Gum KJ26-160A), đã tinh chế, phụ gia dùng trong sản xuất thạch rau câu.Tên khoa học: Amorphophallus konjac.NSX: 20/05/2020. HSD:24 tháng,(25kg/bao), hiệu KONSON KONJAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo đen- Black Grass Jelly (10 x 2 bag) mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo trắng- White Grass Jelly (10 x 2 bag) mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: CARRAGEENAN PHỤ GIA DÙNG TRONG THỰC PHẨM (INDOGEL SGP-5115M) (nk)
- Mã HS 13023990: Centella Asiatica Cosmelene (Chất giữ ẩm- Nguyên liệu dùng trong hóa mỹ phẩm). Hàng mới 100%- CAS No 84696-21-9; 107-88-0 (nk)
- Mã HS 13023990: Chất bảo quản tự nhiên (Natural Preservatives); nguyên liệu dùng để làm mặt nạ dưỡng da bằng thạch dừa. (4 thùng, 150kg/thùng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chất làm đặc (Các chiết xuất thực vật)- Wax 50F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chất làm dai- Meat PLUS +320 (1 Kgs/ pkts; 20 pkt/ctns) Lot: 200416 Nsx 16/04/ 2020 Hsd 16/10/ 2021, 200512 NSX: 12/05/2020 HSD: 12/12/2021.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chất làm dai- Vege PLUS + 377 (500 g/pkt; 10 pkts/ctns), Lot: 200421-30 NSX: 21-30/04/2020 HSD: 21-30/04/2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chế phẩm phụ gia dùng để giữ nước dùng trong chế biến thực phẩm- HALAL VB PLUS- (2458 bag x 1kg/bag),Nhà SX;FRUTAROM PRODUCTION GMBH, Batch No: 0012346738, Expiry Date: 03.09.2021, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 13023990: Chiết suất nhân sâm (Korean Ginseng Extract) sử dụng làm mẫu nghiên cứu sản xuất đồ uống, nhà sản xuất: SHANGHAI NOVANAT CO., LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chiết xuất hoa hồng bằng phương pháp chưng cất Bulgarian Organic Rose Water, nguyên liệu dùng trong mỹ phẩm, Batch No: 5/2019, NSX: 20/06/2019, HSD: 19/06/2022, Nhà sx: NatureBase AD, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Chiết xuất từ vỏ nho dùng trong thực phẩm RED GRAPE SKIN EXTRACT, LIQUID. 25KG/DRUM. HSD: 04/11/2020; 27/11/2020 (nk)
- Mã HS 13023990: COD/ Chất ổn định (575018 St Locust Bean Gum E410)- Nguyên liệu dùng để sản xuất chế biến thực phẩm. (nk)
- Mã HS 13023990: Curcuma phospholipid (chất chống oxy hóa- Nguyên liệu dùng trong hóa mỹ phẩm). Hàng mới 100%- CAS No 84775-52-0; 8002-43-5; 9004-34-6 (nk)
- Mã HS 13023990: GINGER EXTRACT 1% GINGEROLS- Bột gừng 1% hòa tan, dùng để sản xuất đồ uống, 25kg/drum, NSX: 10.04.20, HSD: 09.04.22, nhà sx: Hunan Kinglong Bioresources Co.,ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Hỗn hợp chiết xuất cúc vạn thọ, câu kỷ tử và tiêu đen dùng trong sản xuất mỹ phẩm (ZEALUTEIN GRANULES), đóng gói:200 g/ gói. hsx:SABINSA. mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: KONJAC GUM- Phụ gia dùng trong thực phẩm, NSX: 06/04/2020- HSD: 05/04/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Mẫu chiết xuất từ rễ củ cây Konjac (Konjac Gum), hàng mẫu thử nghhiệm chất phụ gia làm dầy trong sản xuất thực phẩm, NSX: Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co,.Ltd- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: MỦ TRÔM, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1150/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 303099384400/H21/CPNHANHHCM/14.MAR.2020 (nk)
- Mã HS 13023990: Nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm, chiết xuất Cúc La Mã- Campo Chamomile Flower Extract, Batch No.: 2020-06-15, HSD: 14-06-2022, mới 100%. (nk)
- Mã HS 13023990: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm: chiết xuất Vỏ trứng gà, dạng bột- Stratum joint mobility matrix, sử dụng làm mẫu, Batch no: 8100600, nhà cung cấp: PHYTONET AG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Nguyên liệu thực phẩm bột Konjac (1 bao x 25 kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: nguyên liệu thực phẩm: chiết xuất nghệ dùng trong thực phẩm (UC3 CLEAR (CURCUMA LONGA EXTRACT), đóng gói:100 g/ gói. hsx:SABINSA. mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: NOREVO QUICK GUM CHẤT NHẦY THU TỪ HẠT BỒ KẾT GAI CHƯA QUA CHẾ BIẾN DÙNG TRONG SX CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 13023990: PGTP-Compound Emulsifying Thickening Stabilizer(chất làm đặc ổn định nhũ hoá) hiệu KECHENG,dạng bột.dùng làm h/liệu trong ngành CN T/phẩm, (không dùng để chế biến rượu thơm và đồ uống có cồn),mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia Thực Phẩm CARRAGEENAN GPI (INS 407)- Lot: 520-2011802 NSX: 27/04/2020, HSD 27/04/2022, Hàng mới 100%, 1 Bag/25kgs (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm compound YH (chất làm đặc, làm dày sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm), HSD: 9/5/2022. NSX: Huaibei City Yizhihong Food Sience and Technology Co., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm dạng bột nguồn gốc từ khoai nưa: chất làm đặc KONJAC GUM (BLM1003), 25 kg/bao, tổng 40 bao, hạn sd 09.11.2021, mới 100%, hãng SX ZHEJIANG TOP HYDROCOLLOIDS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm KONJAC GUM(PRODUCT CODE: KGJ1001).Chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dày. dạng bột, 25kg/bao, mới 100%.NSX: 04/2020, HSD: 10/2021 (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm Locust Bean Gum E-410 (Code Seed gum A-200). Chất làm dày đã biến đổi thu được từ SP thực vật, dạng bột, 25KG/bao, mới 100%, mã CAS: 9000-40-2. Lô:1921220,NSX:13/3/20, HSD:13/9/21. (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm: Bột làm thạch, đóng gói đồng nhất 25Kg/ bao. Ký Hiệu: ZG-.Ngày sản xuất: 12/02/2020. HSD: 02 năm kể từ ngày sx. Tên nhà sx: Shengzhou Xinming Biological Technology Co., LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm: KONJAC GUM(PRODUCT CODE: GF25H).Chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dày. dạng bột, 25kg/bao, mới 100%.NSX: 04/2020, HSD: 04/2022 (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm: XANTHAN GUM FOOD GRADE ZIBOXAN HV- chất làm dày, số cas: 11138-66-2, CTHH: C35H49O29 (25kgs/carton). Ngày SX: 11/04/2020- Hạn SD: 10/04/2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Phụ gia thực phẩm:Konjac powder, dạng bột, chiết xuất từ củ nưa, mã CAS:37220-17-0, chât làm dày, chất ổn định. Hàng mỡi 100%, đóng gói 25kg/bao. NSX: 23/5/2020, HSD: 22/05/2022. LOT: 20052312. (nk)
- Mã HS 13023990: THẠCH KHOAI SUNPLUS ITA KONNYAKU KURO 250G 30 X 2 CTNS./BDL (nk)
- Mã HS 13023990: Thạch sương sáo- Grass Jelly Concentrate.(2850ml/ lon; 6 lon/ Thùng). NSX: Easy Life Station,Ngày SX:25/05/2020, HSD:24 Tháng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023990: Tinh bột khoai nưa (KonJac Gum) chất phụ gia dùng trong sản xuất thạch rong câu; tên khoa học: Amorphophallus konjac,dạng bột,HSD:24 tháng.NSX:HUBEI YIZHI KONJAC BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 13023912: bột sương sáo, 50g/ bag/ (xk)
- Mã HS 13023912: PHỤ GIA THỰC PHẨM- CARRAGEENAN AQUAGEL MP-1127, 25KG/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Bộ nấu chè khúc bạch Linh Anh/ (xk)
- Mã HS 13023990: Bột cần tây/ (xk)
- Mã HS 13023990: Bột rau má sấy lạnh 100g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 13023990: Bột rau má sấy lạnh Orama (100g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 13023990: Bột Sương Sáo (50g x 100 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo đen (60 x 50g), Hiệu 3K, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo- Grass Jelly Powder, nhãn hiệu ThuanPhat (50g x 100 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo hạt é- Grass Jelly w/Basil, nhãn hiệu ThuanPhat (65g x 50 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: BỘT SƯƠNG SÁO NHÃN HIỆU THUẬN PHÁT 100X50G (xk)
- Mã HS 13023990: Bột sương sáo trắng (60 x 50g), Hiệu 3K, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: BỘT SƯƠNG SÁO TRẮNG NHÃN HIỆU THUẬN PHÁT 100X50G (xk)
- Mã HS 13023990: Chất ổn định (xk)
- Mã HS 13023990: Đá me Tấn Lộc 0.9kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 13023990: Mũ trôm 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 13023990: Mũ trôm/ (xk)
- Mã HS 13023990: Nước rau câu Long Hải dứa (xk)
- Mã HS 13023990: Sương sáo đen Jelly Powder,60 Bags/ctn; 1 bag 50g; 3kgs/ctn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: SƯƠNG SÁO HIỆU THUẬN PHÁT- THUAN PHAT GRASS JELLY (QUY CÁCH: 50G/GÓI X 100 GÓI/TÚI). HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Sương Sáo Trắng- hiệu 3K (60 gói/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Thạch Dừa 35gr x 200 bịt/thùng (xk)
- Mã HS 13023990: Thạch Dừa 35gr x 400 bịt/thùng (xk)
- Mã HS 13023990: Thạch dừa. Quy cách: 8 x 8 mm. Hàng VNSX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 13023990: Thạch nho Orihiro (1.5kg/hộp), nsx: Sweet World VN/ (xk)
- Mã HS 13023990: Tinh dầu ớt Oleoresin Capsicum 0.5Mill OS 16kg/pail. (xk)
- Mã HS 14011000: Hộp tre xoay hình trụ, kích thước: 20.4 x 20.4 x 27.8 cm, hàng sử dụng làm mẫu kiểm nghiệm. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 14011000: Lá tre đông lạnh hiệu FROZEN BAMBOO LEAF gồm 65 thùng (1 thùng 100gx30 gói) hạn sử dụng T05.2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 14011000: MT/ Miếng tre nhỏ kích thước (3cm*2cm) dùng để đánh sạch bụi trên dây hàng đã qua công đoạn ngâm tẩm hóa chất và xử lý ở nhiệt độ cao-Abrasive Bamboo chip (new)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 14011000: Nguyên liệu nan tre, đường kính 0.36cm +-2mm, đã qua sử lý công nghiệp, dạng bó, dùng để sản xuất chiếu tre dạng thanh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1332 (đường kính 1,3mm, chiều dài 32,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1439B (đường kính 1,4 mm, chiều dài 39,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1748 (đường kính 1,7mm, chiều dài 48,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 2051 (đường kính 2,0mm, chiều dài 51,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 3051 (đường kính 3,0mm, chiều dài 51,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 4054 (đường kính 4,0mm, chiều dài 54,5 cm) (nk)
- Mã HS 14011000: TT1739 B/ Tăm tre làm nhang 1739B (đường kính 1,7mm, chiều dài 39,5cm) (nk)
- Mã HS 14011000: Bột làm nhang đen, 30 kgs/bao. Không chứa trầm hương. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Chân hương tròn sản xuất từ tre (đường kính 1.2mm, chiều dài 30cm). (xk)
- Mã HS 14011000: DAO TRE (xk)
- Mã HS 14011000: Đoạn tre chiều dài 180-366cm, đường kính 20/35mm dùng trong nông nghiệp, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: Đoạn tre chiều dài 206-265cm, đường kính 20/35mm dùng trong nông nghiệp, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: Đoạn tre chiều dài 220cm, đường kính 35/45mm dùng trong nông nghiệp, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: Đoạn tre chiều dài 320-385cm, đường kính 20/35mm dùng trong nông nghiệp, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: LY TRE KHẮC LOGO (xk)
- Mã HS 14011000: MUỖNG TRE (xk)
- Mã HS 14011000: NĨA TRE (xk)
- Mã HS 14011000: Ống hút bằng tre tiêu chuẩn gắn logo BSC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Ống hút tre- BAMBOO STRAWS, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Ống hút tre, gồm 8 ống dài 20cm, đường kính 5-9mm và 1 cọ vệ sinh ống. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Que tre làm hương loại 8" x 1.3mmAA (mới 100% do Việt Nam sản xuất, tre tự trồng tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 14011000: Que tre tròn làm hương loại 8 inch (hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, tre tự trồng tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm làm nhang bằng tre đã qua sơ chế (Bamboo Stick). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm làm từ tre (dài 8 inch) dùng để sản xuất hương, mới 100%, (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre (đường kính 1.25mm), dùng làm cây hương (nhang), 8 inch, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 10 inch dùng làm hương (đóng gói 50 bao,40 kg/bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 12 inch (dùng làm hương), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 12" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước dài 30.48 cm. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 19" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (2.5 mm x 48.26cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 8 inch (dùng làm hương), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 8 inch dùng làm hương (đóng gói 175 bao,40 kg/bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 8" dùng để làm que hương đốt (que nhang), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 9 inch (dùng làm hương), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 9 inch dùng làm hương (đóng gói 115 bao,40 kg/bao), Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 9" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.3 mm x 23cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre dùng để làm nhang cây đường kính 1.2mm chiều dài 12 inch,40kg/bao sản xuất 100% tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre kích thước 9 inch x 1.3mm, dùng để làm nhang, mã hàng GBR-1.3.09. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm hương KT: 1.3mmx8inch, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 10'', mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 9'', mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre loại 12'' đường kính 1.2 mm dùng dể làm nhang, mã hàng GB-12,Hàng mới 100%/ VN. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre loại 8'' đường kính 1.3 mm dùng dể làm nhang, mã hàng GB-08,Hàng mới 100%/ VN. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre loại 9'' đường kính 1.3 mm dùng dể làm nhang, mã hàng GB--RS09/1.3,Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre loại dài 8 inches dùng trong sản xuất hương,đóng trong 675 bao (mỗi bao nặng 40 kg).Hàng mới 100 %. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre loại đường kính 1.2 mm dùng dể làm nhang, mã hàng GB-RS12/1.2,Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre tròn 9" đã xử lý và khử trùng (đóng đồng nhất 40kg/bao)hàng xuất xứ 100%. (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre tròn để làm nhang cây. Hàng đóng 40kg/bao. ROUND BAMBOO STICKS (chiêu dài:: 8 INCHES), (FOR MAKING AGARBATTIS). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tre tự nhiên dùng để làm nhang cây, kích thước: 1.2mm X 12inch, 40kg/bao, sx 100% tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 14011000: TĂM TRE XIÊN THỊT 25CM (HIỆU CHỮ PHƯỚC) 100BAGS X 100PCS (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 23cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 38 cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 40cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 14011000: Trúc cây, kích thước 4.00*0.05 (m) (xk)
- Mã HS 14012010: Mây tươi nguyên cây (Calamus adspersus) chưa qua chế biến. (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 14012029: 0210_0635/ Mây đan mắt cáo tự nhiên (700*15000mm) (nk)
- Mã HS 14012029: 0210_0636/ Mây đan mắt cáo nhựa (sợi lớn, 700*15000mm) (nk)
- Mã HS 14012029: 0210_0637/ Mây đan mắt cáo nhựa (sợi nhỏ có gân, 700*15000mm) (nk)
- Mã HS 14012090: Que tre dùng để vệ sinh chi tiết máy 5*400mm trong nhà máy sản xuất sợi. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 14012090: Que tre vệ sinh chi tiết máy 10*1400mm trong nhà máy sản xuất sợi. Hàng mới 100%. (nk)