Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9607 - Mã HS 96071100: Dây kéo các loại (khoá kéo có răng bằng kim loại) mới 100%... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071100: Dây khóa kéo-ZIPPER... (mã hs dây khóa kéozi/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại, 50cm/sợi(100 sợi4kg). hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Dây kéo (Zipper), 1700 Mét. Hàng mới 100%.... (mã hs dây kéo zipper/ hs code dây kéo zip)
- Mã HS 96071100: Khóa kim loại, mới 100%... (mã hs khóa kim loại/ hs code khóa kim loạ)
- Mã HS 96071100: Khoá kéo các loại- Hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo các lo/ hs code khoá kéo các)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 50cm/cái/ 100 cái/4kg, Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Dây kéo kim loại < 50cm... (mã hs dây kéo kim loạ/ hs code dây kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo 9cm... (mã hs khóa kéo 9cm/ hs code khóa kéo 9cm)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo 10cm... (mã hs khóa kéo 10cm/ hs code khóa kéo 10c)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo 11cm... (mã hs khóa kéo 11cm/ hs code khóa kéo 11c)
- Mã HS 96071100: Khoá kéo (răng bằng kim loại)... (mã hs khoá kéo răng/ hs code khoá kéo ră)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H51-71781-X1M51-00... (mã hs dây đeo4h5171/ hs code dây đeo4h51)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H52-71781-X1M52-00... (mã hs dây đeo4h5271/ hs code dây đeo4h52)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H53-71781-X1M53-00... (mã hs dây đeo4h5371/ hs code dây đeo4h53)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H54-71781-X1M54-00... (mã hs dây đeo4h5471/ hs code dây đeo4h54)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H47-71781-X1M47-00... (mã hs dây đeo4h4771/ hs code dây đeo4h47)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H49-71781-X1M49-00... (mã hs dây đeo4h4971/ hs code dây đeo4h49)
- Mã HS 96071100: Dây đeo-4H50-71781-X1M50-00... (mã hs dây đeo4h5071/ hs code dây đeo4h50)
- Mã HS 96071100: Dây kéo các loại... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071100: Dây kéo có đầu... (mã hs dây kéo có đầu/ hs code dây kéo có đ)
- Mã HS 96071100: Dây kéo Kim loại <50cm... (mã hs dây kéo kim loạ/ hs code dây kéo kim)
- Mã HS 96071100: Dây kéo (fastener)-71731-x1m26-a0... (mã hs dây kéo fasten/ hs code dây kéo fas)
- Mã HS 96071100: Dây kéo Fr/B FASTENER J05- 71731-X7203-C0... (mã hs dây kéo fr/b fa/ hs code dây kéo fr/b)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo 48cm... (mã hs khóa kéo 48cm/ hs code khóa kéo 48c)
- Mã HS 96071100: Dây kéo có đầu có răng bằng kim loại (đã cắt sẵn)... (mã hs dây kéo có đầu/ hs code dây kéo có đ)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại, hàng phụ trợ may mặc, mới 100%... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa 18-78cm, mới 100%... (mã hs khóa 1878cm m/ hs code khóa 1878cm)
- Mã HS 96071100: Khoá kéo kim loại các loại... (mã hs khoá kéo kim lo/ hs code khoá kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 90 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 61 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 62 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 63 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 75 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 95 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 56 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 66 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 67 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 68 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 13 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 14 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 15 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 16 cm... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 5 inch... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại 6 inch... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Dây kéo 52F... (mã hs dây kéo 52f/ hs code dây kéo 52f)
- Mã HS 96071100: Dây kéo F/B-A67... (mã hs dây kéo f/ba67/ hs code dây kéo f/b)
- Mã HS 96071100: Khoá kéo... (mã hs khoá kéo/ hs code khoá kéo)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo kim loại... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071100: Khóa kéo các loại. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 62cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 64cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 65cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 66cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 67cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 68cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 73cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 7/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 20 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 26 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 16. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 17. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 17. 8 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 19. 5 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 18. 8 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 21. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 20. 5 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 23. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 21. 8 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 22. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 23. 8 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 24. 3 inch... (mã hs khóa kéo nhựa 2/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: DAY KEO RANG NHUA <50CM... (mã hs day keo rang nh/ hs code day keo rang)
- Mã HS 96071900: Dây kéo Nylon < 50CM... (mã hs dây kéo nylon/ hs code dây kéo nylo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo Nylon > 50CM... (mã hs dây kéo nylon/ hs code dây kéo nylo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (Length 3. 25 inch-31 inch)... (mã hs dây kéo length/ hs code dây kéo len)
- Mã HS 96071900: Dây kéo các loại... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071900: Dây khoá kéo răng nhựa loại thường mới 100%... (mã hs dây khoá kéo ră/ hs code dây khoá kéo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo sợi (1dây kéo+1đầu kéo)... (mã hs dây kéo sợi 1d/ hs code dây kéo sợi)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER 110MM-5P... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa... (mã hs khoá kéo nhựa/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY: DÂY KHÓA KÉO CÓ RĂNG BẰNG NHỰA(KHÔNG HIỆU). MỚI 100... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo hàng m/ hs code khóa kéo hàn)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo/Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo/hàng m/ hs code khóa kéo/hàn)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 50 CM... (mã hs dây kéo 50 cm/ hs code dây kéo 50 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 70 CM... (mã hs dây kéo 70 cm/ hs code dây kéo 70 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 41 CM... (mã hs dây kéo 41 cm/ hs code dây kéo 41 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 11 CM... (mã hs dây kéo 11 cm/ hs code dây kéo 11 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 61 CM... (mã hs dây kéo 61 cm/ hs code dây kéo 61 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 22 CM... (mã hs dây kéo 22 cm/ hs code dây kéo 22 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 42 CM... (mã hs dây kéo 42 cm/ hs code dây kéo 42 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 52 CM... (mã hs dây kéo 52 cm/ hs code dây kéo 52 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 72 CM... (mã hs dây kéo 72 cm/ hs code dây kéo 72 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 13 CM... (mã hs dây kéo 13 cm/ hs code dây kéo 13 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 43 CM... (mã hs dây kéo 43 cm/ hs code dây kéo 43 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 63 CM... (mã hs dây kéo 63 cm/ hs code dây kéo 63 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 14 CM... (mã hs dây kéo 14 cm/ hs code dây kéo 14 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 54 CM... (mã hs dây kéo 54 cm/ hs code dây kéo 54 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 74 CM... (mã hs dây kéo 74 cm/ hs code dây kéo 74 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 15 CM... (mã hs dây kéo 15 cm/ hs code dây kéo 15 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 65 CM... (mã hs dây kéo 65 cm/ hs code dây kéo 65 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 16 CM... (mã hs dây kéo 16 cm/ hs code dây kéo 16 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 76 CM... (mã hs dây kéo 76 cm/ hs code dây kéo 76 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 18 CM... (mã hs dây kéo 18 cm/ hs code dây kéo 18 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 17. 5 CM... (mã hs dây kéo 175 cm/ hs code dây kéo 175)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 14 CM + 4CM... (mã hs dây kéo 14 cm/ hs code dây kéo 14 c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 70 cm... (mã hs dây kéo nhựa 70/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 20 cm... (mã hs dây kéo nhựa 20/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 71 cm... (mã hs dây kéo nhựa 71/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 52 cm... (mã hs dây kéo nhựa 52/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 72 cm... (mã hs dây kéo nhựa 72/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 56 cm... (mã hs dây kéo nhựa 56/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 59 cm... (mã hs dây kéo nhựa 59/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 69 cm... (mã hs dây kéo nhựa 69/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 19 cm... (mã hs dây kéo nhựa 19/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 100 cm... (mã hs dây kéo nhựa 10/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 59. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 59/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 61. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 61/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 62. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 62/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 68. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 68/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 72. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 72/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 16. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 16/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 17. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 17/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 64. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 64/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 80. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 80/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 97. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 97/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 71. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 71/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 109. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 10/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 40 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 4/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 50 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 61 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 55 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 56 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 57 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 58 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 59 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: KHÓA KÉO #8... (mã hs khóa kéo #8/ hs code khóa kéo #8)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 17cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 57cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 59cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 58cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 61cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 63cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 69cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 6/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 71cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 7/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 74cm, dùng trong may mặc... (mã hs khóa kéo nhựa 7/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa JK02, 20cm/chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo nhựa j/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa các loại (Khóa nẹp)... (mã hs khóa các loại/ hs code khóa các loạ)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhỏ hơn 50cm)... (mã hs dây kéo nhỏ hơ/ hs code dây kéo nhỏ)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 16cm, hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 15. 5cm, hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 16. 5cm, hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo các loại (hàng mới 100%)... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Khoá bằng nhựa, kích thước 52CM. Hàng mới 100%... (mã hs khoá bằng nhựa/ hs code khoá bằng nh)
- Mã HS 96071900: DÂY KéO (NHựA<50CM)... (mã hs dây kéo nhựa5/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (Nhựa >50CM)... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: DÂY KÉO CÁC LOẠI < 50CM... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071900: DÂY KÉO CÁC LOẠI > 50CM... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER 150MM... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER 155MM... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER 160MM... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER 165MM... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa JK04, 20cm/chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo nhựa j/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo các loại (nhựa)... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (răng bằng nhựa)... (mã hs khóa kéo răng/ hs code khóa kéo ră)
- Mã HS 96071900: CHỐT ĐAI, CHỐT CHẶN... (mã hs chốt đai chốt/ hs code chốt đai ch)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 15cm... (mã hs khóa nhựa 15cm/ hs code khóa nhựa 15)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 56cm... (mã hs khóa nhựa 56cm/ hs code khóa nhựa 56)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 59cm... (mã hs khóa nhựa 59cm/ hs code khóa nhựa 59)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 40 cm... (mã hs dây kéo nhựa 40/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 30 cm... (mã hs dây kéo nhựa 30/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 21 cm... (mã hs dây kéo nhựa 21/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 42 cm... (mã hs dây kéo nhựa 42/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 13 cm... (mã hs dây kéo nhựa 13/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 63 cm... (mã hs dây kéo nhựa 63/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 14 cm... (mã hs dây kéo nhựa 14/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 15 cm... (mã hs dây kéo nhựa 15/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 25 cm... (mã hs dây kéo nhựa 25/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 16 cm... (mã hs dây kéo nhựa 16/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 17 cm... (mã hs dây kéo nhựa 17/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 18 cm... (mã hs dây kéo nhựa 18/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 15. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 15/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 18. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 18/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 23. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 23/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 19. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 19/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 22. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 22/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 29. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 29/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 36. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 36/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 24. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 24/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa 51. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa 51/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: KHOA NHUA... (mã hs khoa nhua/ hs code khoa nhua)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa bằng nhựa, mới 100%... (mã hs khóa bằng nhựa/ hs code khóa bằng nh)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 17cm... (mã hs dây kéo 17cm/ hs code dây kéo 17cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 18cm... (mã hs dây kéo 18cm/ hs code dây kéo 18cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 19cm... (mã hs dây kéo 19cm/ hs code dây kéo 19cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 20cm... (mã hs dây kéo 20cm/ hs code dây kéo 20cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 21cm... (mã hs dây kéo 21cm/ hs code dây kéo 21cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 22cm... (mã hs dây kéo 22cm/ hs code dây kéo 22cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 23cm... (mã hs dây kéo 23cm/ hs code dây kéo 23cm)
- Mã HS 96071900: Dây khóa kéo mẫu... (mã hs dây khóa kéo mẫ/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo dưới 50cm... (mã hs dây kéo dưới 50/ hs code dây kéo dưới)
- Mã HS 96071900: Dây kéo trên 50 cm... (mã hs dây kéo trên 50/ hs code dây kéo trên)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo các loại, mới 100%.... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Dây kéo- 130 44B RGOR-56 DA8LN041 OP1 U25 ZIPPER... (mã hs dây kéo 130 44/ hs code dây kéo 130)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa (575. 03kgs)... (mã hs dây kéo nhựa 5/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Ôzê các loại... (mã hs ôzê các loại/ hs code ôzê các loại)
- Mã HS 96071900: Dây kéo M (Rr1/B FASTENER M)- 89924-X1044-00... (mã hs dây kéo m rr1// hs code dây kéo m r)
- Mã HS 96071900: Móc khóa kim loại (Fr/B A/B HOOK)- 71898-X1B07-00... (mã hs móc khóa kim lo/ hs code móc khóa kim)
- Mã HS 96071900: Khoá các loại (bằng plastic)... (mã hs khoá các loại/ hs code khoá các loạ)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 8". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 8 hà/ hs code khóa kéo 8)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 18". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 18 h/ hs code khóa kéo 18)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 8. 3". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 83/ hs code khóa kéo 83)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 8. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 85/ hs code khóa kéo 85)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 8. 8". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 88/ hs code khóa kéo 88)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 16. 8". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 168/ hs code khóa kéo 16)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 17. 3". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 173/ hs code khóa kéo 17)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 17. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 175/ hs code khóa kéo 17)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 18. 3". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 183/ hs code khóa kéo 18)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 40cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 49cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 53cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 60cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 63cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 45. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 57. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 63. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 65. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 68. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 62cm, 62. 5cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (nhựa) 16cm, 16. 5 cm... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo có đầu có răng bằng nhựa (đã cắt sẵn)... (mã hs dây kéo có đầu/ hs code dây kéo có đ)
- Mã HS 96071900: Chốt chặn... (mã hs chốt chặn/ hs code chốt chặn)
- Mã HS 96071900: Dây kéo răng nhựa >50cm... (mã hs dây kéo răng nh/ hs code dây kéo răng)
- Mã HS 96071900: Dây kéo các loại ZIPPER... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071900: Đạn nhựa... (mã hs đạn nhựa/ hs code đạn nhựa)
- Mã HS 96071900: Nhãn các loại... (mã hs nhãn các loại/ hs code nhãn các loạ)
- Mã HS 96071900: Thẻ bài các loại... (mã hs thẻ bài các loạ/ hs code thẻ bài các)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 14cm Hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 1/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây khoá kéo... (mã hs dây khoá kéo/ hs code dây khoá kéo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo-1 (ZIPPER)... (mã hs dây kéo1 zipp/ hs code dây kéo1 z)
- Mã HS 96071900: Đầu dây kéo (SLIDER)... (mã hs đầu dây kéo sl/ hs code đầu dây kéo)
- Mã HS 96071900: Miếng trang trí đầu dây kéo... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 96071900: Dây kéo NK... (mã hs dây kéo nk/ hs code dây kéo nk)
- Mã HS 96071900: Đầu dây kéo (Zipper Puller)... (mã hs đầu dây kéo zi/ hs code đầu dây kéo)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo... (mã hs khóa kéo/ hs code khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 12-16cm (hàng mới 100%)... (mã hs khoá kéo nhựa 1/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa (dây kéo nhựa)... (mã hs khóa kéo nhựa/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo bằng nylon. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo bằng n/ hs code khóa kéo bằn)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo các loaị... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (kích thước 21cm)... (mã hs khóa kéo kích/ hs code khóa kéo kí)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (15cm- 30cm)... (mã hs khóa kéo 15cm/ hs code khóa kéo 15)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (31cm- 60cm)... (mã hs khóa kéo 31cm/ hs code khóa kéo 31)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (61cm- 100cm)... (mã hs khóa kéo 61cm/ hs code khóa kéo 61)
- Mã HS 96071900: Chỉ may- Thread, (1cuộnl 5000m*100)... (mã hs chỉ may thread/ hs code chỉ may thr)
- Mã HS 96071900: Dây Kéo bằng nhựa > 50cm... (mã hs dây kéo bằng nh/ hs code dây kéo bằng)
- Mã HS 96071900: Dây khóa kéo nhựa (Ykk Brand Plastic Zipper) VT8OR-56 DA8AD335 E P14AJ ZV00059... (mã hs dây khóa kéo nh/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Dây khóa keo > 50 cm... (mã hs dây khóa keo/ hs code dây khóa keo)
- Mã HS 96071900: Dây khóa keo < 50 cm... (mã hs dây khóa keo/ hs code dây khóa keo)
- Mã HS 96071900: Dây kéo/ ZIPPER10" (2, 292. 00PCE2, 292. 00CAI)... (mã hs dây kéo/ zipper/ hs code dây kéo/ zip)
- Mã HS 96071900: Dây khóa kéo, có răng bằng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dây khóa kéo c/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo. Mới 100%... (mã hs khoá kéo mới 1/ hs code khoá kéo mớ)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa, 14cm... (mã hs dây kéo nhựa 1/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa, 16cm... (mã hs dây kéo nhựa 1/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo sắt... (mã hs dây kéo sắt/ hs code dây kéo sắt)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 13cm... (mã hs khóa nhựa 13cm/ hs code khóa nhựa 13)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 14cm... (mã hs khóa nhựa 14cm/ hs code khóa nhựa 14)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 16cm... (mã hs khóa nhựa 16cm/ hs code khóa nhựa 16)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 17cm... (mã hs khóa nhựa 17cm/ hs code khóa nhựa 17)
- Mã HS 96071900: Khóa nhựa 18cm... (mã hs khóa nhựa 18cm/ hs code khóa nhựa 18)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-56cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-58cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-60cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-62cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-64cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-66cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-68cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-70cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn-72cm... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo răng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo răng k/ hs code khóa kéo răn)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa (<30cm)... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo dài 510 mm (màu đen)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs khóa kéo dài 51/ hs code khóa kéo dài)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (răng nhựa, 140mm)... (mã hs khóa kéo răng/ hs code khóa kéo ră)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo L410. Hàng mới 100%.... (mã hs khóa kéo l410/ hs code khóa kéo l41)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo L250. Hàng mới 100%.... (mã hs khóa kéo l250/ hs code khóa kéo l25)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo dài... (mã hs khóa kéo dài/ hs code khóa kéo dài)
- Mã HS 96071900: Dây khóa- dùng để sản xuất thú nhồi bông... (mã hs dây khóa dùng/ hs code dây khóa dù)
- Mã HS 96071900: Dây khóa răng nylon... (mã hs dây khóa răng n/ hs code dây khóa răn)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 52 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 5/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 19 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 1/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa 49 cm... (mã hs khóa kéo nhựa 4/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa (>60cm)... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa (30cm-60cm)... (mã hs dây kéo nhựa 3/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Day keo... (mã hs day keo/ hs code day keo)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa (dùng may ba lô, túi xách)... (mã hs khóa kéo nhựa/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo bằng nhựa... (mã hs khoá kéo bằng n/ hs code khoá kéo bằn)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa >50cm... (mã hs dây kéo nhựa 5/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo các loại cắt sẵn... (mã hs dây kéo các loạ/ hs code dây kéo các)
- Mã HS 96071900: Dây kéo F/B-A66-71731-X1M75-C0... (mã hs dây kéo f/ba66/ hs code dây kéo f/b)
- Mã HS 96071900: Dây kéo (có đầu kéo)... (mã hs dây kéo có đầu/ hs code dây kéo có)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 8cm... (mã hs dây kéo 8cm/ hs code dây kéo 8cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 9cm... (mã hs dây kéo 9cm/ hs code dây kéo 9cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 10cm... (mã hs dây kéo 10cm/ hs code dây kéo 10cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 11cm... (mã hs dây kéo 11cm/ hs code dây kéo 11cm)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 7. 5cm... (mã hs dây kéo 75cm/ hs code dây kéo 75c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 8. 5cm... (mã hs dây kéo 85cm/ hs code dây kéo 85c)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 9. 5cm... (mã hs dây kéo 95cm/ hs code dây kéo 95c)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo các loại(khóa kéo nhựa 6inch)... (mã hs khóa kéo các lo/ hs code khóa kéo các)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo nhựa > 50 cm... (mã hs khóa kéo nhựa/ hs code khóa kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 64cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 65cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 66cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 67cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 68cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 69cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 6/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 70cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 7/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 71cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 7/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 73cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 7/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo nhựa 76cm, hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo nhựa 7/ hs code khoá kéo nhự)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa, dưới 50cm... (mã hs dây kéo nhựa d/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa, trên/ 50cm... (mã hs dây kéo nhựa t/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo kim loại... (mã hs khóa kéo kim lo/ hs code khóa kéo kim)
- Mã HS 96071900: Dây kéo hoàn chỉnh... (mã hs dây kéo hoàn ch/ hs code dây kéo hoàn)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo, màu xám L500. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo màu x/ hs code khóa kéo mà)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo, màu đen L500. Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo màu đ/ hs code khóa kéo mà)
- Mã HS 96071900: Dây kéo cắt sẵn các loại... (mã hs dây kéo cắt sẵn/ hs code dây kéo cắt)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa <50 cm... (mã hs dây kéo nhựa 5/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa >50 cm... (mã hs dây kéo nhựa 5/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 4. 25"... (mã hs dây kéo 425/ hs code dây kéo 425)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 5. 25"... (mã hs dây kéo 525/ hs code dây kéo 525)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 6. 25"... (mã hs dây kéo 625/ hs code dây kéo 625)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 4. 75"... (mã hs dây kéo 475/ hs code dây kéo 475)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 5. 75"... (mã hs dây kéo 575/ hs code dây kéo 575)
- Mã HS 96071900: Dây kéo 6. 75"... (mã hs dây kéo 675/ hs code dây kéo 675)
- Mã HS 96071900: Dây kéo nhựa... (mã hs dây kéo nhựa/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96071900: Khoá giầy bằng kim loại 8"... (mã hs khoá giầy bằng/ hs code khoá giầy bằ)
- Mã HS 96071900: Khoen, khóa, móc (bằng nhôm)... (mã hs khoen khóa mó/ hs code khoen khóa)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 7". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 7 hà/ hs code khóa kéo 7)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 6". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 6 hà/ hs code khóa kéo 6)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 5 hà/ hs code khóa kéo 5)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 24". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 24 h/ hs code khóa kéo 24)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 25". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 25 h/ hs code khóa kéo 25)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 26". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 26 h/ hs code khóa kéo 26)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 6. 8". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 68/ hs code khóa kéo 68)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 7. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 75/ hs code khóa kéo 75)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 7. 8". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 78/ hs code khóa kéo 78)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 6. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 65/ hs code khóa kéo 65)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 5. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 55/ hs code khóa kéo 55)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 23. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 235/ hs code khóa kéo 23)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 24. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 245/ hs code khóa kéo 24)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo 25. 5". Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo 255/ hs code khóa kéo 25)
- Mã HS 96071900: Dây khóa kéo bằng nhựa... (mã hs dây khóa kéo bằ/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Dây treo thẻ... (mã hs dây treo thẻ/ hs code dây treo thẻ)
- Mã HS 96071900: Đầu trang trí dây kéo... (mã hs đầu trang trí d/ hs code đầu trang tr)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo răng nhựa YKK-85S dùng cho áo khoác (kích thước: 85cm). Hàng mới 100%... (mã hs khóa kéo răng n/ hs code khóa kéo răn)
- Mã HS 96071900: Dây khóa kéo răng nhựa... (mã hs dây khóa kéo ră/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (14cm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs khóa kéo 14cm/ hs code khóa kéo 14)
- Mã HS 96071900: Khóa kéo (50~64cm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs khóa kéo 50~64/ hs code khóa kéo 50)
- Mã HS 96071900: Khoá kéo các loại, Hàng mới 100%... (mã hs khoá kéo các lo/ hs code khoá kéo các)
- Mã HS 96072000: ĐẦU KHOÁ KÉO BẰNG KIM LoẠI, NHỰA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs đầu khoá kéo bằ/ hs code đầu khoá kéo)
- Mã HS 96072000: Dây kéo nylon... (mã hs dây kéo nylon/ hs code dây kéo nylo)
- Mã HS 96072000: Dây kéo nhựa dạng cuộn, khổ 25-35mm, mới 100%... (mã hs dây kéo nhựa dạ/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96072000: Đuôi đầu kéo, đầu chặn... (mã hs đuôi đầu kéo đ/ hs code đuôi đầu kéo)
- Mã HS 96072000: Dây kéo nhựa khổ 25-35mm, mới 100%... (mã hs dây kéo nhựa kh/ hs code dây kéo nhựa)
- Mã HS 96072000: Tay kéo khoá, hàng mới 100%... (mã hs tay kéo khoá h/ hs code tay kéo khoá)
- Mã HS 96072000: Trang trí đầu kéo... (mã hs trang trí đầu k/ hs code trang trí đầ)
- Mã HS 96072000: Dây kéo, dùng trong công nghiệp sản xuất vali túi xách, hàng mới 100%... (mã hs dây kéo dùng t/ hs code dây kéo dùn)
- Mã HS 96072000: Dải dây khóa kéo có răng bằng sắt mạ, gang, nhựa khổ (3+-0, 5)cm, dạng cuộn, chưa có khóa kéo dùng để sản xuất khóa kéo trong may mặc, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs dải dây khóa ké/ hs code dải dây khóa)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo, tay khóa kéo bằng kim loại (sắt, gang) + nhựa, dài (2-4)cm, rộng (0, 5-1, 5)cm, dùng trong sản xuất khóa kéo, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs đầu khóa kéo t/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo chữ D kim loại... (mã hs đầu khóa kéo ch/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Dây khóa kéo răng bằng nhựa... (mã hs dây khóa kéo ră/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Dây khóa răng kim loại... (mã hs dây khóa răng k/ hs code dây khóa răn)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo... (mã hs đầu khóa kéo/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Dây kéo cuộn... (mã hs dây kéo cuộn/ hs code dây kéo cuộn)
- Mã HS 96072000: Dây (tay) kéo khoá... (mã hs dây tay kéo k/ hs code dây tay ké)
- Mã HS 96072000: Đầu kéo khóa (20006)- Hàng mới 100%... (mã hs đầu kéo khóa 2/ hs code đầu kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa (Slider) 03 C DABLH6 EG3 3640995... (mã hs đầu khóa slide/ hs code đầu khóa sl)
- Mã HS 96072000: Dây, tay kéo khóa... (mã hs dâytay kéo khó/ hs code dâytay kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu kéo (đầu dây kéo)... (mã hs đầu kéo đầu dâ/ hs code đầu kéo đầu)
- Mã HS 96072000: Miếng nhựa trợ lực dây kéo... (mã hs miếng nhựa trợ/ hs code miếng nhựa t)
- Mã HS 96072000: Thân đầu kéo (thân &vòng nối). (NYLON SLIDER #5+D. RING 2T*10MM. Color: GOLD BRASS, S/N: WC-19SS-BA-FTT-0722)... (mã hs thân đầu kéo t/ hs code thân đầu kéo)
- Mã HS 96072000: Dây kéo khóa... (mã hs dây kéo khóa/ hs code dây kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo PZ#8... (mã hs đầu khóa kéo pz/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khoá kéo pz #3 (slider for pz#3)... (mã hs đầu khoá kéo pz/ hs code đầu khoá kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo (08 C DA E PARTS) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs đầu khóa kéo 0/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo (05 RC DFL E PARTS) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs đầu khóa kéo 0/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo (08 RC DFB2W E PANTS) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs đầu khóa kéo 0/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu kéo khóa- Hàng mới 100%... (mã hs đầu kéo khóa h/ hs code đầu kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Dây khóa (20001-300)- Hàng mới 100%... (mã hs dây khóa 20001/ hs code dây khóa 20)
- Mã HS 96072000: Dây khóa (20004-068-004)- Hàng mới 100%... (mã hs dây khóa 20004/ hs code dây khóa 20)
- Mã HS 96072000: Dây kéo bằng nhựa. (NYLON ZIPPER #3 #580 BLACK)... (mã hs dây kéo bằng nh/ hs code dây kéo bằng)
- Mã HS 96072000: Dây kéo bằng nhựa, (NYLON ZIPPER #5 (TAPE WIDTH 30MM) YKK #864 WINE)... (mã hs dây kéo bằng nh/ hs code dây kéo bằng)
- Mã HS 96072000: Tay kéo 3. 5 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tay kéo 35 mm/ hs code tay kéo 35)
- Mã HS 96072000: Tay kéo khóa 13 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tay kéo khóa 13/ hs code tay kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Tay kéo khóa 23 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tay kéo khóa 23/ hs code tay kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Đuôi đầu kéo bằng kim loại... (mã hs đuôi đầu kéo bằ/ hs code đuôi đầu kéo)
- Mã HS 96072000: Khóa cài 1" bằng 100% PVC/ Plastic Buckle 1"/ KHOACAI-1"... (mã hs khóa cài 1 bằn/ hs code khóa cài 1)
- Mã HS 96072000: Khóa cài 3/4" bằng 100% PVC/Plastic Buckle 3/4"/ KHOACAI-3/4"... (mã hs khóa cài 3/4 b/ hs code khóa cài 3/4)
- Mã HS 96072000: Đầu dây kéo- dùng để sản xuất thú nhồi bông... (mã hs đầu dây kéo dù/ hs code đầu dây kéo)
- Mã HS 96072000: Chốt khóa (gồm: hai phần chốt bằng kim loại)... (mã hs chốt khóa gồm/ hs code chốt khóa g)
- Mã HS 96072000: Dây kéo khóa các loại, Item 56760. Hàng mới 100 %... (mã hs dây kéo khóa cá/ hs code dây kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Trang trí đầu dây kéo... (mã hs trang trí đầu d/ hs code trang trí đầ)
- Mã HS 96072000: Chuỗi khóa (Chain) 05 CNF CHAIN P16 1012092... (mã hs chuỗi khóa cha/ hs code chuỗi khóa)
- Mã HS 96072000: Khóa đầu dây kéo... (mã hs khóa đầu dây ké/ hs code khóa đầu dây)
- Mã HS 96072000: Đầu dây kéo thép... (mã hs đầu dây kéo thé/ hs code đầu dây kéo)
- Mã HS 96072000: Đầu khóa kéo (có tay cầm)... (mã hs đầu khóa kéo c/ hs code đầu khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Dây khóa- Hàng mới 100%... (mã hs dây khóa hàng/ hs code dây khóa hà)
- Mã HS 96072000: Đầu kéo khóa (20003-009-000)- Hàng mới 100%... (mã hs đầu kéo khóa 2/ hs code đầu kéo khóa)
- Mã HS 96072000: Dây khóa (20001-018-000&20001-003-000&20001-010-000&20001-069-000)- Hàng mới 100%... (mã hs dây khóa 20001/ hs code dây khóa 20)
- Mã HS 96072000: Tay kéo khoá (F19, W351-01-BLK_YOC B0166 AC ZIP PL, SAP# 50562103)... (mã hs tay kéo khoá f/ hs code tay kéo khoá)
- Mã HS 96072000: Dây khóa kéo dạng cuộn có răng bằng nhựa (mới 100%)... (mã hs dây khóa kéo dạ/ hs code dây khóa kéo)
- Mã HS 96072000: Tay cầm đầu kéo... (mã hs tay cầm đầu kéo/ hs code tay cầm đầu)
- Mã HS 96072000: ĐẦU DÂY KÉO... (mã hs đầu dây kéo/ hs code đầu dây kéo)
- Mã HS 96072000: Chuỗi khóa (Plastic Zipper Chain) 10 VF CHAIN P19 1141436... (mã hs chuỗi khóa pla/ hs code chuỗi khóa)
- Mã HS 96072000: Đầu của dây kéo (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs đầu của dây kéo/ hs code đầu của dây)