Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 8201- 8215

>> HS Code 8101- 8113 >> HS Code 8301- 8311

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
8201 Dụng cụ cầm tay, gồm: mai, xẻng, cuốc chim, cuốc, dụng cụ xới và làm tơi đất, chĩa và cào; rìu, câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt; kéo cắt cây và kéo tỉa cây các loại; hái, liềm, dao cắt cỏ, kéo tỉa xén hàng rào, cái nêm gỗ và các dụng cụ khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc trong lâm nghiệp. Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
82011000 - Mai và xẻng - Spades and shovels
820130 - Cuốc chim, cuốc, dụng cụ xới và cào đất: - Mattocks, picks, hoes and rakes:
82013010 - - Dụng cụ xới và cào đất - - Hoes and rakes
82013090 - - Loại khác - - Other
82014000 - Rìu, câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt - Axes, bill hooks and similar hewing tools
82015000 - Kéo tỉa cây và kéo cắt tỉa, kéo để tỉa loại lớn tương tự, loại sử dụng một tay (kể cả kéo cắt gia cầm) - Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears)
82016000 - Kéo tỉa xén hàng rào, kéo tỉa xén sử dụng hai tay và các loại kéo tương tự loại sử dụng hai tay - Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two- handed shears
82019000 - Dụng cụ cầm tay khác thuộc loại sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp - Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry
8202 Cưa tay; lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng). Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades).
82021000 - Cưa tay - Hand saws
82022000 - Lưỡi cưa vòng - Band saw blades
- Lưỡi cưa đĩa (kể cả các loại lưỡi cưa đã rạch hoặc khía): - Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades):
82023100 - - Có bộ phận vận hành làm bằng thép - - With working part of steel
82023900 - - Loại khác, kể cả các bộ phận - - Other, including parts
82024000 - Lưỡi cưa xích - Chain saw blades
- Lưỡi cưa khác: - Other saw blades:
82029100 - - Lưỡi cưa thẳng, để gia công kim loại - - Straight saw blades, for working metal
820299 - - Loại khác: - - Other:
82029910 - - - Lưỡi cưa thẳng - - - Straight saw blades
82029990 - - - Loại khác - - - Other
8203 Giũa, nạo, kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp, lưỡi cắt kim loại, dụng cụ cắt ống, xén bu lông, mũi đột lỗ và các dụng cụ cầm tay tương tự. Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe- cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools.
82031000 - Giũa, nạo và các dụng cụ tương tự - Files, rasps and similar tools
82032000 - Kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp và dụng cụ tương tự - Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools
82033000 - Lưỡi cắt kim loại và dụng cụ tương tự - Metal cutting shears and similar tools
82034000 - Dụng cụ cắt ống, xén bu lông, mũi đột lỗ và các dụng cụ tương tự - Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools
8204 Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc loại vặn bằng tay (kể cả cờ lê định lực nhưng trừ thanh vặn tarô); đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn. Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles.
- Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc, loại vặn bằng tay: - Hand-operated spanners and wrenches:
82041100 - - Không điều chỉnh được - - Non-adjustable
82041200 - - Điều chỉnh được - - Adjustable
82042000 - Đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn - Interchangeable spanner sockets, with or without handles
8205 Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân. Hand tools (including glaziers’ diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks.
82051000 - Dụng cụ để khoan, ren hoặc ta rô - Drilling, threading or tapping tools
82052000 - Búa và búa tạ - Hammers and sledge hammers
82053000 - Bào, đục, đục máng và dụng cụ cắt tương tự cho việc chế biến gỗ - Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood
82054000 - Tuốc nơ vít - Screwdrivers
- Dụng cụ cầm tay khác (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính): - Other hand tools (including glaziers’ diamonds):
82055100 - - Dụng cụ dùng trong gia đình - - Household tools
82055900 - - Loại khác - - Other
82056000 - Đèn hàn - Blow lamps
82057000 - Mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự - Vices, clamps and the like
82059000 - Loại khác, bao gồm bộ dụng cụ của hai phân nhóm trở lên thuộc nhóm này - Other, including sets of articles of two or more subheadings of this heading
82060000 Bộ dụng cụ từ hai nhóm trở lên thuộc các nhóm từ 82.02 đến 82.05, đã đóng bộ để bán lẻ. Tools of two or more of the headings 82.02 to 82.05, put up in sets for retail sale.
8207 Các dụng cụ có thể thay đổi được dùng cho các dụng cụ cầm tay, có hoặc không hoạt động bằng điện, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán, tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất. Interchangeable tools for hand tools, whether or not power- operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools.
- Dụng cụ để khoan đá hay khoan đất: - Rock drilling or earth boring tools:
82071300 - - Có bộ phận làm việc bằng gốm kim loại - - With working part of cermets
82071900 - - Loại khác, kể cả các bộ phận - - Other, including parts
82072000 - Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn kim loại - Dies for drawing or extruding metal
82073000 - Dụng cụ để ép, dập hoặc đục lỗ - Tools for pressing, stamping or punching
82074000 - Dụng cụ để tarô hoặc ren - Tools for tapping or threading
82075000 - Dụng cụ để khoan, trừ các loại để khoan đá - Tools for drilling, other than for rock drilling
82076000 - Dụng cụ để doa hoặc chuốt - Tools for boring or broaching
82077000 - Dụng cụ để cán - Tools for milling
82078000 - Dụng cụ để tiện - Tools for turning
82079000 - Các dụng cụ có thể thay đổi được khác - Other interchangeable tools
8208 Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí. Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances.
82081000 - Để gia công kim loại - For metal working
82082000 - Để chế biến gỗ - For wood working
82083000 - Dùng cho dụng cụ nhà bếp hoặc cho máy dùng trong công nghiệp thực phẩm - For kitchen appliances or for machines used by the food industry
82084000 - Dùng cho máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp - For agricultural, horticultural or forestry machines
82089000 - Loại khác - Other
82090000 Chi tiết hình đĩa, thanh cỡ nhỏ, mũi chóp và các chi tiết tương tự cho dụng cụ, chưa được gắn vào dụng cụ, làm bằng gốm kim loại. Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets.
82100000 Đồ dùng cơ khí hoạt động bằng tay, nặng 10 kg trở xuống, dùng để chế biến, pha chế hoặc phục vụ đồ ăn hoặc đồ uống. Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink.
8211 Dao có lưỡi cắt, có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa), trừ loại dao thuộc nhóm 82.08, và lưỡi của nó. Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 82.08, and blades therefor.
82111000 - Bộ sản phẩm tổ hợp - Sets of assorted articles
- Loại khác: - Other:
82119100 - - Dao ăn có lưỡi cố định - - Table knives having fixed blades
821192 - - Dao khác có lưỡi cố định: - - Other knives having fixed blades:
82119250 - - - Loại phù hợp dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp - - - Of a kind used for agriculture, horticulture or forestry
- - - Loại khác: - - - Other:
82119291 - - - - Dao bấm tự động hoặc dao gấp; dao thợ săn, dao thợ lặn và dao đa năng; dao nhíp có lưỡi dao dài 15 cm trở lên - - - - Flick knives or spring knives; hunting knives, diving knives and scouts' knives; penknives with blades of 15 cm or more in length
82119299 - - - - Loại khác - - - - Other
821193 - - Dao khác, trừ loại có lưỡi cố định: - - Knives having other than fixed blades:
- - - Loại sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp: - - - Of a kind used for agriculture, horticulture or forestry:
82119321 - - - - Có cán bằng kim loại cơ bản - - - - With handle of base metal
82119329 - - - - Loại khác - - - - Other
82119390 - - - Loại khác - - - Other
821194 - - Lưỡi dao: - - Blades:
82119410 - - - Loại phù hợp dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp - - - For knives of a kind used for agriculture, horticulture or forestry
82119490 - - - Loại khác - - - Other
82119500 - - Cán dao bằng kim loại cơ bản - - Handles of base metal
8212 Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải). Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips).
82121000 - Dao cạo - Razors
821220 - Lưỡi dao cạo an toàn, kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải: - Safety razor blades, including razor blade blanks in strips:
82122010 - - Lưỡi dao cạo kép - - Double-edged razor blades
82122090 - - Loại khác - - Other
82129000 - Các bộ phận khác - Other parts
82130000 Kéo, kéo thợ may và các loại kéo tương tự, và lưỡi của chúng. Scissors, tailors’ shears and similar shears, and blades therefor.
8214 Đồ dao kéo khác (ví dụ, tông đơ cắt tóc, dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp, dao bầu và dao băm, dao rọc giấy); bộ đồ và dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng). Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers’ or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files).
82141000 - Dao rọc giấy, mở thư, dao cào giấy, vót bút chì và lưỡi của các loại dao đó - Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and blades therefor
82142000 - Bộ đồ và dụng cụ cắt sửa móng tay hoặc móng chân (kể cả dũa móng) - Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)
82149000 - Loại khác - Other
8215 Thìa, dĩa, muôi, thìa hớt kem, hớt bọt, đồ xúc bánh, dao ăn cá, dao cắt bơ, kẹp gắp đường và các loại đồ dùng nhà bếp hoặc bộ đồ ăn tương tự. Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware.
82151000 - Bộ sản phẩm có ít nhất một thứ đã được mạ kim loại quý - Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal
82152000 - Bộ sản phẩm tổ hợp khác - Other sets of assorted articles
- Loại khác: - Other:
82159100 - - Được mạ kim loại quý - - Plated with precious metal
82159900 - - Loại khác - - Other

- Mã HS 82011000: Xẻng xúc đá,SPATULA,BUN, Part Number FRS20381116,mới 100%,... (mã hs xẻng xúc đáspa/ mã hs của xẻng xúc đá)
- Mã HS 82011000: xẻng y tế bằng thép dạng cầm tay, rộng 70MM-dài 210MM, hiệu QINGDAO XINTENG,mới 100%... (mã hs xẻng y tế bằng/ mã hs của xẻng y tế bằ)
- Mã HS 82013090: Cái hót rác làm bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs cái hót rác làm/ mã hs của cái hót rác)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt dây đai, Hàng mới 100%.... (mã hs kéo cắt dây đai/ mã hs của kéo cắt dây)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt tỉa cây bằng sắt mạ + nhựa, dài (15- 25)cm. hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs kéo cắt tỉa cây/ mã hs của kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82015000: KÉO CẮT CÀNH KIỂNG ARS 180MM... (mã hs kéo cắt cành ki/ mã hs của kéo cắt cành)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt sắt (350-900)mm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo cắt sắt 35/ mã hs của kéo cắt sắt)
- Mã HS 82016000: Kéo dài 10-20cm dùng trong gia đình. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo dài 1020cm/ mã hs của kéo dài 102)
- Mã HS 82016000: Kéo thủ công dùng trong gia đình (15-20)cm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo thủ công dù/ mã hs của kéo thủ công)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt sắt ((350-900)mm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo cắt sắt 3/ mã hs của kéo cắt sắt)
- Mã HS 82016000: PHÔI LƯỠI KÉO BẰNG SẮT (BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM KÉO TỈA XÉN, SỬ DỤNG 2 TAY), HÀNG MỚI 100%... (mã hs phôi lưỡi kéo b/ mã hs của phôi lưỡi ké)
- Mã HS 82021000: Khung cưa sắt không lưỡi bằng tay. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs khung cưa sắt k/ mã hs của khung cưa sắ)
- Mã HS 82021000: Cưa gỗ cầm tay bằng kim loại, WOODSAW, STANLEY JETCUT,#31-95-25. P/N:456143. Mới 100%... (mã hs cưa gỗ cầm tay/ mã hs của cưa gỗ cầm t)
- Mã HS 82021000: Cưa tay bằng sắt, kt 40x15cm, mã 48-22-0050, nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs cưa tay bằng sắ/ mã hs của cưa tay bằng)
- Mã HS 82021000: Cưa kiếm nhỏ cầm tay, bằng thép,tay cầm bằng nhựa, mã 48-22-0012, nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs cưa kiếm nhỏ cầ/ mã hs của cưa kiếm nhỏ)
- Mã HS 82021000: Cưa tay, chất liệu thép không gỉ chiều dài 400 mm, mã 324020.0100 hiệu Bahco/Thụy điển, mới 100%... (mã hs cưa tay chất l/ mã hs của cưa tay chấ)
- Mã HS 82021000: Cưa tay, code: K-129S-1... (mã hs cưa tay code/ mã hs của cưa tay cod)
- Mã HS 82021000: Lưỡi cưa bằng kim loại DB (DB HJ60105 S16 SSVP191206026), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng k/ mã hs của lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82022000: Lưỡi cưa vòng Pilana (dùng cho cưa máy) để gia công kim loại kí hiệu VPK 3302461 2703040002, bản rộng 27mm, độ dày 0.9mm, bước răng 3/4 V-POS, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa vòng p/ mã hs của lưỡi cưa vòn)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa gỗ dạng đĩa bằng thép hợp kim, phi (20-30)cm, hiệu SHEN CHAO, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa gỗ dạn/ mã hs của lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa bằng thép dùng trong đĩa mài, size 110 mm. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng t/ mã hs của lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa, dùng cho cưa cầm tay, BLADE,HACK SAW,ECLIPSE# ECL.AA45E. P/N:738879. Mới 100%... (mã hs lưỡi cưa dùng/ mã hs của lưỡi cưa dù)
- Mã HS 82023900: Đĩa cưa có gắn kim cương nhân tạo ở răng, hàng mới 100%... (mã hs đĩa cưa có gắn/ mã hs của đĩa cưa có g)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa (không phải cưa tay) TCT SAW A15 305X3X2X75X40-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa k/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa JIH-14"*120T(355*3.0*2.5*25.4*120T) bằng thép dùng để cắt kim loại.Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cưa đĩa ji/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa D125x4.8x30x36T, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa d1/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa OD275 x 1.6T x ID32, z220 hiệu Duck Myung dùng để gia công kim loại dùng cho máy cưa công nghiệp mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa od/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa hình tròn răng của máy cắt (SAW BLADE 80*25.4*1.05*100T)... (mã hs lưỡi cưa hình t/ mã hs của lưỡi cưa hìn)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa bằng kim loại DB, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng k/ mã hs của lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa mâm- F230-24R... (mã hs lưỡi cưa mâm f/ mã hs của lưỡi cưa mâm)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cắt kim cương đường kính ngoài 350mm, lỗ 25.4mm, dày 7.5mm, bằng thép của máy cắt, no: D-56998... (mã hs lưỡi cắt kim cư/ mã hs của lưỡi cắt kim)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa sắt- 110mm... (mã hs lưỡi cưa sắt 1/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa gỗ- 110mm... (mã hs lưỡi cưa gỗ 11/ mã hs của lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82024000: Lưỡi cưa xích hiệu "REZER".325 (325),(100Feet/cuộn/hộp phụ kiện đi kèm: hộp carton và chốt/hộp), Hàng Mới 100%... (mã hs lưỡi cưa xích h/ mã hs của lưỡi cưa xíc)
- Mã HS 82024000: Phụ tùng máy cưa xích: Lưỡi cưa xích 3/8,.050, 60DL,stamp +paper box ''Spada" (60DL) (01 Hộp 50 mắt), Hàng Mới 100%... (mã hs phụ tùng máy cư/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa sắt_Hàn Dung sai:-(10-20mm)... (mã hs lưỡi cưa sắthà/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa thẳng bằng thép kích thước 0-160 dùng để gia công kim loại, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa thẳng/ mã hs của lưỡi cưa thẳ)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa dùng cho máy chế biến gỗ-saw blade, kích thước: 4300*15. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa dùng c/ mã hs của lưỡi cưa dùn)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa cắt gỗ Bosch T111C, chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa cắt gỗ/ mã hs của lưỡi cưa cắt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa, kt: 2x300mm. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt 2/ mã hs của lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029990: DAO T12 260*220mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t12 260*220/ mã hs của dao t12 260*)
- Mã HS 82029990: DAO T15 550*430mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t15 550*430/ mã hs của dao t15 550*)
- Mã HS 82029990: DAO T18 500*380mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t18 500*380/ mã hs của dao t18 500*)
- Mã HS 82029990: DAO T30 680*430mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t30 680*430/ mã hs của dao t30 680*)
- Mã HS 82029990: DAO T45 360*260mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t45 360*260/ mã hs của dao t45 360*)
- Mã HS 82029990: DAO T70 240*210mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t70 240*210/ mã hs của dao t70 240*)
- Mã HS 82029990: DAO T80 170*190mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t80 170*190/ mã hs của dao t80 170*)
- Mã HS 82029990: DAO Kashiwazaki SS 250*200mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao kashiwazaki/ mã hs của dao kashiwaz)
- Mã HS 82029990: DAO Oguchi Katei Kanen 20L 300*170mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao oguchi kate/ mã hs của dao oguchi k)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa... (mã hs lưỡi cưa/ mã hs của lưỡi cưa)
- Mã HS 82029990: Cưa sắt cầm tay, hàng mới 100%... (mã hs cưa sắt cầm tay/ mã hs của cưa sắt cầm)
- Mã HS 82029990: Lưỡi Cưa Đĩa 355mm*2.6mm*30mm*120T của máy cắt sản phẩm nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs lưỡi cưa đĩa 35/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa sắt T111C-HSC (Làm bằng thép không gỉ, dài 100mm, rộng 10mm)... (mã hs lưỡi cưa sắt t1/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa hợp kim đường kính 110mm, lỗ 20mm, 24 răng của Máy cưa, no: D-15578... (mã hs lưỡi cưa hợp ki/ mã hs của lưỡi cưa hợp)
- Mã HS 82031000: Dũa bản 180mmx5mm, 10 chiếc/bộ... (mã hs dũa bản 180mmx5/ mã hs của dũa bản 180m)
- Mã HS 82031000: giủa bằng thép dụng cụ cầm tay,HIỆU jiayuxin, dài 8 inch,mới 100%... (mã hs giủa bằng thép/ mã hs của giủa bằng th)
- Mã HS 82031000: Giũa dẹp, chiều dài 200mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 157.0025. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs giũa dẹp chiều/ mã hs của giũa dẹp ch)
- Mã HS 82031000: Giũa tròn để mài ba via sản phẩm kim loại, loại MA00802; FN-25712-VC (8chiếc/bộ),MAKER:TSUBOSAN. Hàng mới 100%... (mã hs giũa tròn để mà/ mã hs của giũa tròn để)
- Mã HS 82031000: Mũi mài hợp kim A43- Rotary file A43 Hàng mới 100%... (mã hs mũi mài hợp kim/ mã hs của mũi mài hợp)
- Mã HS 82031000: Dũa hợp kim- 3mm (12 cái/bộ)... (mã hs dũa hợp kim 3m/ mã hs của dũa hợp kim)
- Mã HS 82031000: Giũa (dài 200mm, 5 chiếc/gói) ST00556T... (mã hs giũa dài 200mm/ mã hs của giũa dài 20)
- Mã HS 82032000: Kìm thường 10"-12". Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kìm thường 10/ mã hs của kìm thường 1)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt điện nhọn 5"-8". Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kìm cắt điện nh/ mã hs của kìm cắt điện)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm 8", hàng mới 100%... (mã hs kìm bấm 8 hàn/ mã hs của kìm bấm 8)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm 7'', hàng mới 100%... (mã hs kìm bấm 7 hà/ mã hs của kìm bấm 7)
- Mã HS 82032000: Kìm CP-200 8", hàng mới 100%... (mã hs kìm cp200 8/ mã hs của kìm cp200 8)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi dài 8'', hàng mới 100%... (mã hs kìm mũi dài 8/ mã hs của kìm mũi dài)
- Mã HS 82032000: Kìm tán đinh cầm tay TC-901A, hàng mới 100%... (mã hs kìm tán đinh cầ/ mã hs của kìm tán đinh)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp ống, có thể điều chỉnh được 14", hàng mới 100%... (mã hs kìm kẹp ống có/ mã hs của kìm kẹp ống)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 6in/150mm STHT84027-8. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt 6in/150/ mã hs của kìm cắt 6in/)
- Mã HS 82032000: Kìm chết 7'/175mm mã 84-368-1-23, hiệu stanley. Hàng mới 100%... (mã hs kìm chết 7/175/ mã hs của kìm chết 7/)
- Mã HS 82032000: Kìm răng chuyên dùng 7in/180mm cao cấp cách điện 1000V (84-001). Hàng mới 100%... (mã hs kìm răng chuyên/ mã hs của kìm răng chu)
- Mã HS 82032000: Kìm mở phe-SNAP RING PLIER 140MM, 10~40MM... (mã hs kìm mở phesnap/ mã hs của kìm mở phes)
- Mã HS 82032000: Nhíp dùng cho máy cắt đầu bàn, bằng sắt, mới 100%... (mã hs nhíp dùng cho m/ mã hs của nhíp dùng ch)
- Mã HS 82032000: Nhíp kẹp sản phẩm bằng gỗ P-863-150; Hozan. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp kẹp sản ph/ mã hs của nhíp kẹp sản)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt bằng thép, dài 6inch,mã 48-22-6106,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt bằng th/ mã hs của kìm cắt bằng)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ dài bằng thép, dài 8inch,mã 48-22-6101,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kìm mỏ dài bằng/ mã hs của kìm mỏ dài b)
- Mã HS 82032000: Kìm khóa có má cặp phẳng bằng thép, dài 10inch,mã 48-22-3510,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kìm khóa có má/ mã hs của kìm khóa có)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây bằng thép, 6in1,thế hệ 2,dài 17cm,mã 48-22-3079,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây bằ/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm đa năng bằng thép dùng để bóp,cắt, uốn, dài 9.5inch,mã 48-22-6100,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kìm đa năng bằn/ mã hs của kìm đa năng)
- Mã HS 82032000: Kìm rút đinh 4 lỗ STHT69800-8... (mã hs kìm rút đinh 4/ mã hs của kìm rút đinh)
- Mã HS 82032000: Kìm chết ngàm kẹp số 8 (Crossman)... (mã hs kìm chết ngàm k/ mã hs của kìm chết ngà)
- Mã HS 82032000: Kềm KST2000D-1322, hàng mới 100%... (mã hs kềm kst2000d13/ mã hs của kềm kst2000d)
- Mã HS 82032000: Kìm nước 46cm,hàng mới 100%... (mã hs kìm nước 46cmh/ mã hs của kìm nước 46c)
- Mã HS 82032000: Kìm nước 60cm,hàng mới 100%... (mã hs kìm nước 60cmh/ mã hs của kìm nước 60c)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 60H-150, mới 100%... (mã hs kìm cắt 60h150/ mã hs của kìm cắt 60h)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 350T-150, mới 100%... (mã hs kìm cắt 350t15/ mã hs của kìm cắt 350t)
- Mã HS 82032000: Kìm bằng thép, nhãn hiệu ESCO, code: EA590BB-0... (mã hs kìm bằng thép/ mã hs của kìm bằng thé)
- Mã HS 82032000: kìm cắt bằng tay mới 100%... (mã hs kìm cắt bằng ta/ mã hs của kìm cắt bằng)
- Mã HS 82032000: kìm vặn bằng tay mới 100%... (mã hs kìm vặn bằng ta/ mã hs của kìm vặn bằng)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt dây đồng, bằng kim loại/ S9PS- Dụng cụ dùng trong lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs kìm cắt dây đồn/ mã hs của kìm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây điện chất liệu bằng thép model: LY-1041, hãng sản xuất LUN- YUAN ENTERPRISE CO.,LTD, mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây đi/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Dụng cụ cầm tay dụng cụ cắt (kìm cắt) bằng thủy lực, model: S-40, chất liệu bằng thép, hẫng Sx: LUN- YUAN ENTERPRISE CO.,LTD, mới 100%... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt dây điện dài 450mm. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt dây điệ/ mã hs của kìm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt, hiệu: FUJIYA, Kích thước: FM06-210. Hàng mới 100%.... (mã hs kìm cắt hiệu/ mã hs của kìm cắt hiệ)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm chết 10" (Hàng mới 100%)... (mã hs kìm bấm chết 10/ mã hs của kìm bấm chết)
- Mã HS 82032000: Panh (bằng thép), dùng để tháo lắp dây anten: 90224-001/40mm; hàng mơi 100%... (mã hs panh bằng thép/ mã hs của panh bằng t)
- Mã HS 82032000: Kìm BTP bằng thép HT-170 5in-1... (mã hs kìm btp bằng th/ mã hs của kìm btp bằng)
- Mã HS 82032000: Cán kìm bằng nhựa HT-170 5in-3/4... (mã hs cán kìm bằng nh/ mã hs của cán kìm bằng)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt nhựa FUJIYA APN-125RS, bằng thép... (mã hs kìm cắt nhựa fu/ mã hs của kìm cắt nhựa)
- Mã HS 82032000: Kìm mini. Hàng mới 100%... (mã hs kìm mini hàng/ mã hs của kìm mini hà)
- Mã HS 82032000: Kiềm cắt dây thép, hiệu sata, model 70616A, dài 4.5 inch,mới 100%... (mã hs kiềm cắt dây th/ mã hs của kiềm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Kiềm bằng thép, 8 inch, có thể điều chỉnh, hiệu sata, model 71501,mới 100%... (mã hs kiềm bằng thép/ mã hs của kiềm bằng th)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp phẳng, chiều dài 140 mm, 440620.0100 (3015 140) mã hiệu Knipex/Đức, mới 100%... (mã hs kìm kẹp phẳng/ mã hs của kìm kẹp phẳn)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt cạnh cộng lực, chiều dài 115 mm, mã 447115.0100 (77 41 115,) hiệu Knipex/Đức, mới 100%... (mã hs kìm cắt cạnh cộ/ mã hs của kìm cắt cạnh)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ quạ, chất liệu thép không gỉ, chiều dài 250 mm, mã: 443070.0100 (8901 250) hiệu Knipex/Đức, mới 100%... (mã hs kìm mỏ quạ chấ/ mã hs của kìm mỏ quạ)
- Mã HS 82032000: Kìm ép cốt, dài 175mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 117.1281. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs kìm ép cốt dài/ mã hs của kìm ép cốt)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt dây, dài 160mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 117.1119. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs kìm cắt dây dà/ mã hs của kìm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ nhọn, dài 165mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 117.1117. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs kìm mỏ nhọn dà/ mã hs của kìm mỏ nhọn)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây, dài 160mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 117.1114. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây d/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm cách điện, dài 185mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 117.1112. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs kìm cách điện/ mã hs của kìm cách điệ)
- Mã HS 82032000: Kìm kiểm tra hàng (Bằng sắt), Hàng mới 100%.... (mã hs kìm kiểm tra hà/ mã hs của kìm kiểm tra)
- Mã HS 82032000: Kìm cờ lê 86 03 150, dài 150mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cờ lê 86 03/ mã hs của kìm cờ lê 86)
- Mã HS 82032000: Kìm cờ lê 86 05 150, dài 150mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cờ lê 86 05/ mã hs của kìm cờ lê 86)
- Mã HS 82032000: Kìm đa năng 02 02 180- dài 180mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm đa năng 02/ mã hs của kìm đa năng)
- Mã HS 82032000: Kìm đa năng 03 06 200- dài 200mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm đa năng 03/ mã hs của kìm đa năng)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm chết 41 04 250, dài 250mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm bấm chết 41/ mã hs của kìm bấm chết)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi bằng 20 06 160- dài 160mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm mũi bằng 20/ mã hs của kìm mũi bằng)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi tròn 22 06 160- dài 160mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm mũi tròn 22/ mã hs của kìm mũi tròn)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt CoBolt 71 12 200, dài 200mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt cobolt/ mã hs của kìm cắt cobo)
- Mã HS 82032000: Kìm nước Cobra 87 01 300- dài 300mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm nước cobra/ mã hs của kìm nước cob)
- Mã HS 82032000: Kìm cờ lê mi ni 86 03 125, dài 125mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cờ lê mi ni/ mã hs của kìm cờ lê mi)
- Mã HS 82032000: Kìm mở phe trong 48 11 J2, dài 266mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm mở phe tron/ mã hs của kìm mở phe t)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt cáp bện 95 61 190- dài 190 mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt cáp bện/ mã hs của kìm cắt cáp)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt Diagonal 70 02 160- dài 160mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt diagona/ mã hs của kìm cắt diag)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm cos pin rỗng 97 53 14, dài 180mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm bấm cos pin/ mã hs của kìm bấm cos)
- Mã HS 82032000: Kìm thợ bê tông 99 00 220 K12- dài 220mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs kìm thợ bê tông/ mã hs của kìm thợ bê t)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt tay loại 8 inch là linh kiện phục vụ cho sửa chữa máy, chỉ sử dụng tại nhà máy, mới 100%... (mã hs kìm cắt tay loạ/ mã hs của kìm cắt tay)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm cos tay, model: HHYJ-50, hàng mới 100%... (mã hs kìm bấm cos tay/ mã hs của kìm bấm cos)
- Mã HS 82032000: Nhíp ST11, thép không gỉ dùng để gắp liên kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhíp st11 thép/ mã hs của nhíp st11 t)
- Mã HS 82032000: Nhíp 2A-SA, thép không gỉ dùng để gắp liên kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhíp 2asa thé/ mã hs của nhíp 2asa)
- Mã HS 82032000: Nhíp SS-SA, thép không gỉ dùng để gắp liên kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhíp sssa thé/ mã hs của nhíp sssa)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 12, thép không gỉ dùng để gắp liên kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhíp esd 12 th/ mã hs của nhíp esd 12)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 249, thép không gỉ dùng để gắp liên kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhíp esd 249 t/ mã hs của nhíp esd 249)
- Mã HS 82032000: Kìm Keiba MN-A04. Hàng mới 100%... (mã hs kìm keiba mna0/ mã hs của kìm keiba mn)
- Mã HS 82032000: Kìm phanh đóng/NE-11704-VN,TYPE: RT-1,dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs kìm phanh đóng// mã hs của kìm phanh đó)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt/BE-00005-017-VN,TYPE: YS-20 (RAD64002352),dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs kìm cắt/be0000/ mã hs của kìm cắt/be0)
- Mã HS 82032000: Kìm đỏ... (mã hs kìm đỏ/ mã hs của kìm đỏ)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ vịt... (mã hs kìm mỏ vịt/ mã hs của kìm mỏ vịt)
- Mã HS 82032000: Kìm xanh sửa hàng... (mã hs kìm xanh sửa hà/ mã hs của kìm xanh sửa)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp hàn, GAS LENS BODY, 350A/2.4MM. Mới 100%... (mã hs kìm kẹp hàn ga/ mã hs của kìm kẹp hàn)
- Mã HS 82032000: Nhíp sắt dùng để gắp hàng. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp sắt dùng đ/ mã hs của nhíp sắt dùn)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhựa dùng để gắp hàng. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp nhựa dùng/ mã hs của nhíp nhựa dù)
- Mã HS 82032000: Kìm chết sịn... (mã hs kìm chết sịn/ mã hs của kìm chết sịn)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt goodman... (mã hs kìm cắt goodman/ mã hs của kìm cắt good)
- Mã HS 82032000: Kìm điện asaki Nhật... (mã hs kìm điện asaki/ mã hs của kìm điện asa)
- Mã HS 82032000: Kìm hàn 800A... (mã hs kìm hàn 800a/ mã hs của kìm hàn 800a)
- Mã HS 82032000: Kìm rút apba... (mã hs kìm rút apba/ mã hs của kìm rút apba)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 11 ESD 11. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp esd 11 esd/ mã hs của nhíp esd 11)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 11, chất liệu bằng thép không gỉ, mới 100%... (mã hs nhíp esd 11 ch/ mã hs của nhíp esd 11)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 13, chất liệu bằng thép không gỉ, mới 100%... (mã hs nhíp esd 13 ch/ mã hs của nhíp esd 13)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm vật liệu kim loại làm bằng kim loại nhãn hiệu FUJIYA Model 90CS-125, dài 125mm, mới 100%... (mã hs kìm bấm vật liệ/ mã hs của kìm bấm vật)
- Mã HS 82032000: Nhíp Vetus ST12 Inox hàng chính hãng... (mã hs nhíp vetus st12/ mã hs của nhíp vetus s)
- Mã HS 82032000: Kéo cắt tôn- 12inch... (mã hs kéo cắt tôn 12/ mã hs của kéo cắt tôn)
- Mã HS 82032000: Nhíp gắp sản phẩm- DYC900-02-NK2A (Hàng mới 100%)... (mã hs nhíp gắp sản ph/ mã hs của nhíp gắp sản)
- Mã HS 82032000: Nhíp gắp linh kiện dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp gắp linh k/ mã hs của nhíp gắp lin)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 13 gắp linh kiện, dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp esd 13 gắp/ mã hs của nhíp esd 13)
- Mã HS 82032000: Nhíp ESD 259, bằng thép không gỉ, dùng để gắp linh kiện. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp esd 259 b/ mã hs của nhíp esd 259)
- Mã HS 82032000: Nhíp sắt ST-16,bằng thép không gỉ, dùng để gắp linh kiện. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp sắt st16/ mã hs của nhíp sắt st)
- Mã HS 82032000: Nhíp sắt ST-11, bằng thép không gỉ, dùng để gắp linh kiện. Hàng mới 100%... (mã hs nhíp sắt st11/ mã hs của nhíp sắt st)
- Mã HS 82032000: Kềm cắt- TOP 250mm... (mã hs kềm cắt top 25/ mã hs của kềm cắt top)
- Mã HS 82032000: Kềm điện- TOP 250mm... (mã hs kềm điện top 2/ mã hs của kềm điện to)
- Mã HS 82032000: Kềm nhọn- TOP 250mm... (mã hs kềm nhọn top 2/ mã hs của kềm nhọn to)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm 10"... (mã hs kìm bấm 10/ mã hs của kìm bấm 10)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm chết- Century 300mm... (mã hs kềm bấm chết c/ mã hs của kềm bấm chết)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm phe (In)- L200 (2 cái/bộ)... (mã hs kềm bấm phe in/ mã hs của kềm bấm phe)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm phe (out)- L200 (2 cái/bộ)... (mã hs kềm bấm phe ou/ mã hs của kềm bấm phe)
- Mã HS 82032000: Cây kiềm CS1A(SUPER TOOL) SNAP RING PLIER... (mã hs cây kiềm cs1as/ mã hs của cây kiềm cs1)
- Mã HS 82032000: Kiềm mở ống nhựa GROMMET OPENER(SMALL) GROMMET OPENER(SMALL)... (mã hs kiềm mở ống nhự/ mã hs của kiềm mở ống)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ nhọn SM-L06, hàng mới 100%... (mã hs kìm mỏ nhọn sm/ mã hs của kìm mỏ nhọn)
- Mã HS 82032000: Nhíp kẹp không gỉ Trusco 5G-SA, hàng mới 100%... (mã hs nhíp kẹp không/ mã hs của nhíp kẹp khô)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt thương hiệu PLATO Model 170. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt thương/ mã hs của kìm cắt thươ)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt ASAKI AK-8147 kích thước 5 inch, dùng cắt linh kiện. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt asaki a/ mã hs của kìm cắt asak)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt Fujiya Model:90CS-125, dùng để cắt linh kiện. Kích thước 125mm, xuất xứ Nhật Bản. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt fujiya/ mã hs của kìm cắt fuji)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm đầu code YC-042 (hàng mới 100%)... (mã hs kìm bấm đầu cod/ mã hs của kìm bấm đầu)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt- WIRE CUTTER- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt wire c/ mã hs của kìm cắt wir)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt- LONG NOSE PLIER- Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt long n/ mã hs của kìm cắt lon)
- Mã HS 82032000: Kìm 7" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm 7 hiệu ki/ mã hs của kìm 7 hiệu)
- Mã HS 82032000: Kìm 8" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm 8 hiệu ki/ mã hs của kìm 8 hiệu)
- Mã HS 82032000: Kìm 9" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm 9 hiệu ki/ mã hs của kìm 9 hiệu)
- Mã HS 82032000: Kìm 10" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm 10 hiệu k/ mã hs của kìm 10 hiệ)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 6" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm cắt 6 hiệ/ mã hs của kìm cắt 6)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 8" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm cắt 8 hiệ/ mã hs của kìm cắt 8)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm 10" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm bấm 10 hi/ mã hs của kìm bấm 10)
- Mã HS 82032000: Kìm 5 lổ 10" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm 5 lổ 10 h/ mã hs của kìm 5 lổ 10)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi dài 5" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm mũi dài 5/ mã hs của kìm mũi dài)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi dài 6" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs kìm mũi dài 6/ mã hs của kìm mũi dài)
- Mã HS 82033000: Lưỡi cắt DW304PK, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt dw304p/ mã hs của lưỡi cắt dw3)
- Mã HS 82033000: Đĩa cắt kim loại 127s, hàng mới 100%... (mã hs đĩa cắt kim loạ/ mã hs của đĩa cắt kim)
- Mã HS 82033000: Lưỡi cắt dùng cho máy cắtống, hiệu: OLFA, Kích thước: XB10. Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cắt dùng c/ mã hs của lưỡi cắt dùn)
- Mã HS 82033000: Mũi cắt bản mạch Router bit 1.5mm (Mũi dao phay bản mạch (1.5mm), mới 100%... (mã hs mũi cắt bản mạc/ mã hs của mũi cắt bản)
- Mã HS 82033000: Lưỡi cắt gạch F110... (mã hs lưỡi cắt gạch f/ mã hs của lưỡi cắt gạc)
- Mã HS 82034000: Dụng cụ cắt ống nước (10-20)cm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs dụng cụ cắt ống/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82034000: Mũi đột lỗ EDP-10C, hàng mới 100%... (mã hs mũi đột lỗ edp/ mã hs của mũi đột lỗ e)
- Mã HS 82034000: Mũi dao khoét phi 40mm, hàng mới 100%... (mã hs mũi dao khoét p/ mã hs của mũi dao khoé)
- Mã HS 82034000: Mũi dao khoét lỗ phi 16mm, hàng mới 100%... (mã hs mũi dao khoét l/ mã hs của mũi dao khoé)
- Mã HS 82034000: Dụng cụ cầm tay bộ sửa chũa mới 100%... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 82034000: Cây đục lên kim loại bằng thép, hiệu sata, không model,mới 100%... (mã hs cây đục lên kim/ mã hs của cây đục lên)
- Mã HS 82034000: kiềm cắt dây thắng dầu... (mã hs kiềm cắt dây th/ mã hs của kiềm cắt dây)
- Mã HS 82034000: Mũi đột lỗ của máy đột dập phi 7*125mm, bằng thép mới 100%... (mã hs mũi đột lỗ của/ mã hs của mũi đột lỗ c)
- Mã HS 82034000: Máy cắt... (mã hs máy cắt/ mã hs của máy cắt)
- Mã HS 82034000: Kéo cắt ống- 63mm... (mã hs kéo cắt ống 63/ mã hs của kéo cắt ống)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn đai ốc không điều chỉnh được dài 10cm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs thanh vặn đai ố/ mã hs của thanh vặn đa)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ mở bu lông bánh xe_INV 23238_A 221 581 00 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs dụng cụ mở bu l/ mã hs của dụng cụ mở b)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn dụng cụ đội xe (dụng cụ)_INV 23238_A 414 581 00 49_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs thanh vặn dụng/ mã hs của thanh vặn dụ)
- Mã HS 82041100: Bulong lục giác chìm M6x15 (đen)... (mã hs bulong lục giác/ mã hs của bulong lục g)
- Mã HS 82041100: Lục lăng, chất liệu bằng thép TL-4MM. Hàng mới 100%... (mã hs lục lăng chất/ mã hs của lục lăng ch)
- Mã HS 82041100: Khóa vòng miệng 30 mm... (mã hs khóa vòng miệng/ mã hs của khóa vòng mi)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ trợ lực tháo đai ốc, bằng thép... (mã hs dụng cụ trợ lực/ mã hs của dụng cụ trợ)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc (bu lông) đinh giày,loại vặn bằng tay làm bằng sắt, 5cm*8cm hàng mới 100%, dùng trong ngành SXGC giày dép.... (mã hs thanh vặn ốc b/ mã hs của thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn chữ T, cỡ 3mm.Mã 424966.0300 (PB 1204 3), hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs thanh vặn chữ t/ mã hs của thanh vặn ch)
- Mã HS 82041100: Tạch lực/NT-00113-020-VN,MGR14,dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs tạch lực/nt001/ mã hs của tạch lực/nt)
- Mã HS 82041100: Chòng 10-12... (mã hs chòng 1012/ mã hs của chòng 1012)
- Mã HS 82041100: Chòng 14-17... (mã hs chòng 1417/ mã hs của chòng 1417)
- Mã HS 82041100: Chòng 22-24... (mã hs chòng 2224/ mã hs của chòng 2224)
- Mã HS 82041100: Chòong 8-10... (mã hs chòong 810/ mã hs của chòong 810)
- Mã HS 82041100: Choòng 18... (mã hs choòng 18/ mã hs của choòng 18)
- Mã HS 82041100: Lục lăng vặn ốc bằng thép, loại không điều chỉnh được (dài 125mm) 211-3. Hàng mới 100%... (mã hs lục lăng vặn ốc/ mã hs của lục lăng vặn)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 211-6 PB... (mã hs lục lăng 2116/ mã hs của lục lăng 211)
- Mã HS 82041100: Tuýp tháo lốp, Part No: 091500K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100%... (mã hs tuýp tháo lốp/ mã hs của tuýp tháo lố)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác Kingtom-1.5-10mm (10 cái/bộ)... (mã hs khóa lục giác k/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc lục giác loại vặn bằng tay không điều chỉnh được, đường kính 6mm dùng cho máy cưa đĩa cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, no: 783204-6... (mã hs thanh vặn ốc lụ/ mã hs của thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-T3mm... (mã hs khóa lục giáct/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-1/2inchx6mm... (mã hs khóa lục giác1/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: CẦN CHỮ T SUNFLAG NO.7150... (mã hs cần chữ t sunfl/ mã hs của cần chữ t su)
- Mã HS 82041100: Phụ tùng dùng cho máy cắt cỏ CG330.54 hiệu HUSTIL: Thanh vặn bugi- Wrench (Stool opent buzi) (Hàng mới 100%)... (mã hs phụ tùng dùng c/ mã hs của phụ tùng dùn)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 3/4"- 8 cái/bộ (10-24mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 3/4/ mã hs của đầu tuýp 3/4)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/2"- 15 cái/bộ (10-32mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/2/ mã hs của đầu tuýp 1/2)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 3/8", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 10-19mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 3/8/ mã hs của đầu tuýp 3/8)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 17mm- 41 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1 kh/ mã hs của đầu tuýp 1)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/2", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 10mm- 24 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/2/ mã hs của đầu tuýp 1/2)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/4", không điều chỉnh- 11 cái/bộ (11 đầu tuýp 04mm- 13 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/4/ mã hs của đầu tuýp 1/4)
- Mã HS 82041100: Đầu nối 3/8" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu nối 3/8 h/ mã hs của đầu nối 3/8)
- Mã HS 82041200: đầu lục giác... (mã hs đầu lục giác/ mã hs của đầu lục giác)
- Mã HS 82041200: lục giác chữ T... (mã hs lục giác chữ t/ mã hs của lục giác chữ)
- Mã HS 82041200: Vật tư máy bay thuộc chương 98200000: Dụng cụ dùng để siết ốc, PN: IAE1N20049, Lot No.: SCC190221-3, có chứng chỉ COC số: SBL190915-3-1... (mã hs vật tư máy bay/ mã hs của vật tư máy b)
- Mã HS 82041200: Lục giác 12... (mã hs lục giác 12/ mã hs của lục giác 12)
- Mã HS 82041200: Lục giác T6... (mã hs lục giác t6/ mã hs của lục giác t6)
- Mã HS 82041200: Lục giác TCT... (mã hs lục giác tct/ mã hs của lục giác tct)
- Mã HS 82041200: Chìa vặn đai ốc- 6060WR338- XC4 &- TRACK WRENCH BLACK C013... (mã hs chìa vặn đai ốc/ mã hs của chìa vặn đai)
- Mã HS 82042000: Đầu cờ lê có thể thay đổi được, có tay cầm loại 1/2" 19mm long,hàng mới 100%... (mã hs đầu cờ lê có th/ mã hs của đầu cờ lê có)
- Mã HS 82042000: Đầu vặn dụng cụ đội xe (dụng cụ)_INV 23238_A 169 581 01 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đầu vặn dụng cụ/ mã hs của đầu vặn dụng)
- Mã HS 82042000: đầu típ nối... (mã hs đầu típ nối/ mã hs của đầu típ nối)
- Mã HS 82042000: đầu lục giác... (mã hs đầu lục giác/ mã hs của đầu lục giác)
- Mã HS 82042000: đầu vít bắn đĩa... (mã hs đầu vít bắn đĩa/ mã hs của đầu vít bắn)
- Mã HS 82042000: đầu típ xiết líp... (mã hs đầu típ xiết lí/ mã hs của đầu típ xiết)
- Mã HS 82042000: khóa lục giác cầm tay... (mã hs khóa lục giác c/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82042000: đầu típ lục giác chữ Y... (mã hs đầu típ lục giá/ mã hs của đầu típ lục)
- Mã HS 82042000: đầu vít của dụng cụ bắn vít... (mã hs đầu vít của dụn/ mã hs của đầu vít của)
- Mã HS 82042000: Đầu khẩu vặn ốc. Model: 3BMS1007. Hiệu: NAC. Hàng mới: 100%... (mã hs đầu khẩu vặn ốc/ mã hs của đầu khẩu vặn)
- Mã HS 82042000: Lục giác bi tay cầm chữ T Sata 83107 3mm, hàng mới 100%(03.04.2888)... (mã hs lục giác bi tay/ mã hs của lục giác bi)
- Mã HS 82051000: Mũi khoan DCH24 10MM, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan dch24/ mã hs của mũi khoan dc)
- Mã HS 82051000: Mũi khoan Hole-saws phi 6.5*115L,hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan hole/ mã hs của mũi khoan ho)
- Mã HS 82051000: Taro tay tạo ren M4*0.7 (3pce/hộp), hàng mới100%... (mã hs taro tay tạo re/ mã hs của taro tay tạo)
- Mã HS 82051000: Cần ta rô tự động- M3-M8 (dụng cụ tạo ren chi tiết máy)... (mã hs cần ta rô tự độ/ mã hs của cần ta rô tự)
- Mã HS 82052000: Búa dùng trong gia đình. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs búa dùng trong/ mã hs của búa dùng tro)
- Mã HS 82052000: Búa nguội DIN1041 0500g plast.,hàng mới 100%... (mã hs búa nguội din10/ mã hs của búa nguội di)
- Mã HS 82052000: Búa, 7lbs, HAMMER, SLEDGE, 7LB. P/N:37346. Mới 100%... (mã hs búa 7lbs hamm/ mã hs của búa 7lbs h)
- Mã HS 82052000: Búa, KT 13OZ, chất liệu thép; hiệu KOBALT. Hàng mới 100%... (mã hs búa kt 13oz c/ mã hs của búa kt 13oz)
- Mã HS 82052000: Búa bằng thép có tay cầm bằng nhựa BHC-05 (Hàng mới 100%)... (mã hs búa bằng thép c/ mã hs của búa bằng thé)
- Mã HS 82052000: Búa đinh Stanley STHT51391 16oz, hàng mới 100%... (mã hs búa đinh stanle/ mã hs của búa đinh sta)
- Mã HS 82052000: Búa bằng thép, hiệu Sata, model 92315, dài 376mm,mới 100%... (mã hs búa bằng thép/ mã hs của búa bằng thé)
- Mã HS 82052000: Búa sắt 1kg, Hàng mới 100%... (mã hs búa sắt 1kg hà/ mã hs của búa sắt 1kg)
- Mã HS 82052000: Búa sắt 2kg, Hàng mới 100%... (mã hs búa sắt 2kg hà/ mã hs của búa sắt 2kg)
- Mã HS 82052000: Búa sắt 200g, Hàng mới 100%... (mã hs búa sắt 200g h/ mã hs của búa sắt 200g)
- Mã HS 82052000: Búa 1kg tròn... (mã hs búa 1kg tròn/ mã hs của búa 1kg tròn)
- Mã HS 82052000: Búa cs (hammer)... (mã hs búa cs hammer/ mã hs của búa cs hamm)
- Mã HS 82052000: Bút thử điện 150mm. Hàng mới 100%... (mã hs bút thử điện 15/ mã hs của bút thử điện)
- Mã HS 82052000: Búa-1Kg... (mã hs búa1kg/ mã hs của búa1kg)
- Mã HS 82052000: Búa nhổ đinh- 1Kg... (mã hs búa nhổ đinh 1/ mã hs của búa nhổ đinh)
- Mã HS 82052000: Búa- 3Kg... (mã hs búa 3kg/ mã hs của búa 3kg)
- Mã HS 82052000: Búa- 0.5Kg... (mã hs búa 05kg/ mã hs của búa 05kg)
- Mã HS 82052000: Búa massage giày-JY-692 (250Wx220V)... (mã hs búa massage già/ mã hs của búa massage)
- Mã HS 82053000: Dụng cụ đục cầm tay, HANDGUARDED CLD CHSL,7/8 IN x 8 IN. P/N:102502616. Mới 100%... (mã hs dụng cụ đục cầm/ mã hs của dụng cụ đục)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít loại PH2,hàng mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít loạ/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Đầu tuýp gắn tuốc nơ vít- sleeve, chuôi hình lục giác.Hàng mới 100%... (mã hs đầu tuýp gắn tu/ mã hs của đầu tuýp gắn)
- Mã HS 82054000: Dụng cụ cầm tay: Tuốc nơ vít 100L PH2, dùng, kích thước: 100L PH2.Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít, KT 3/16*3", chất liệu thép carbon; hiệu KOBALT. Hàng mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít kt/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít, chất liệu thép carbon, kích thước 1/4*4", hiệu KOBALT. Hàng mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít ch/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tua vít, nhãn hiệu ESCO, code: EA557AM-75... (mã hs tua vít nhãn h/ mã hs của tua vít nhã)
- Mã HS 82054000: Tua vít điện, nhãn hiệu TRUSCO, code: TDD-1-100... (mã hs tua vít điện n/ mã hs của tua vít điện)
- Mã HS 82054000: Mũi bắn vít Kích thước D73+0x1.7x20x40 Chất liệu: Thép... (mã hs mũi bắn vít kíc/ mã hs của mũi bắn vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít bằng thép dùng để bảo trì thiết bị mới 100%, hiệu sata, model 62222, kích thước 8*300mm-L415mm,mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít bằn/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tua vít (dùng cho vặn ốc vít)-Screwdriver head 65MM... (mã hs tua vít dùng c/ mã hs của tua vít dùn)
- Mã HS 82054000: Đầu vít, cỡ PH0, mã: 437380.0050 (PB E6-190.0) hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs đầu vít cỡ ph0/ mã hs của đầu vít cỡ)
- Mã HS 82054000: Đầu vít, cỡ 5 mm, mã: 437440.0500 (PB E6-210/5) hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs đầu vít cỡ 5 m/ mã hs của đầu vít cỡ)
- Mã HS 82054000: Đầu vít, cỡ 6 mm, mã: 437440.0600 (PB E6-210/6) hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs đầu vít cỡ 6 m/ mã hs của đầu vít cỡ)
- Mã HS 82054000: Đầu vít, cỡ 2.5 mm, mã: 437440.0200(PB E6-210/2.5) hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs đầu vít cỡ 25/ mã hs của đầu vít cỡ)
- Mã HS 82054000: Đầu vít, cỡ đầu vặn 2 mm, mã 437860.0070 (PB C6.210/2) hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs đầu vít cỡ đầu/ mã hs của đầu vít cỡ)
- Mã HS 82054000: Đầu tuốc nơ vít. PN: TS212-6. hàng mới 100%.... (mã hs đầu tuốc nơ vít/ mã hs của đầu tuốc nơ)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít 1 đầu bằng sắt, cán nhựa (loại không dùng điện), dài <=20cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít 1 đ/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tua vít chiều dài 100mm, no: B-65997... (mã hs tua vít chiều d/ mã hs của tua vít chiề)
- Mã HS 82054000: Tua vít (+,-) 300mm... (mã hs tua vít 3/ mã hs của tua vít)
- Mã HS 82054000: Bút thử điện- Stanley 66-133... (mã hs bút thử điện s/ mã hs của bút thử điện)
- Mã HS 82054000: Tua vít 4 cạnh P2*150, dùng để vặn vít, chất liệu thép, cán nhựa, dài 250mm. Model: 220- P2 x 150. Hiệu VESSEL. Mới 100%... (mã hs tua vít 4 cạnh/ mã hs của tua vít 4 cạ)
- Mã HS 82054000: MŨI VÍT BẮT GÓC HẸP ANEX NO.350... (mã hs mũi vít bắt góc/ mã hs của mũi vít bắt)
- Mã HS 82054000: Tua vít/ STANLY/ 65-005C-23, dùng vặn ốc vít, chất liệu thép không gỉ, hàng mới 100%... (mã hs tua vít/ stanly/ mã hs của tua vít/ sta)
- Mã HS 82054000: Vít đóng- 5 cái/bộ (1 vít đóng 1/2", 4 mũi vít) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs vít đóng 5 cái/ mã hs của vít đóng 5)
- Mã HS 82055900: Tua vít bằng thép, tay nắm nhựa,10in 1, dài 20c,mã 48-22-2101,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs tua vít bằng th/ mã hs của tua vít bằng)
- Mã HS 82055900: Cụm chi tiết kiểm tra cửa trước dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs cụm chi tiết ki/ mã hs của cụm chi tiết)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ khóa trục cam dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs dụng cụ khóa tr/ mã hs của dụng cụ khóa)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ nén lò xo xu páp dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs dụng cụ nén lò/ mã hs của dụng cụ nén)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo máy đề dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs dụng cụ tháo má/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Chìa kẹp tháo lọc dầu dùng cho xe tải TATA Ace, TT 0,75 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs chìa kẹp tháo l/ mã hs của chìa kẹp thá)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ chốt khóa bánh đà dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs dụng cụ chốt kh/ mã hs của dụng cụ chốt)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo lắp ống dẫn hướng xu páp dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100%... (mã hs dụng cụ tháo lắ/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Chốt định tâm (dụng cụ)_INV 23238_A 204 581 00 74_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs chốt định tâm/ mã hs của chốt định tâ)
- Mã HS 82055900: Bấm kim số 10 Plus... (mã hs bấm kim số 10 p/ mã hs của bấm kim số 1)
- Mã HS 82055900: Bấm lỗ KW.Trio 978... (mã hs bấm lỗ kwtrio/ mã hs của bấm lỗ kwtr)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ lắp ổ bi, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49T032302... (mã hs dụng cụ lắp ổ b/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo ổ bi, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49H027002... (mã hs dụng cụ tháo ổ/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo giắc cắm, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49E042001... (mã hs dụng cụ tháo gi/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ đặt trục cam, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN30315620... (mã hs dụng cụ đặt trụ/ mã hs của dụng cụ đặt)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo đĩa phanh, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 490221600C... (mã hs dụng cụ tháo đĩ/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ lắp phớt làm kín dầu, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49L033101... (mã hs dụng cụ lắp phớ/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo pu li trục khuỷu, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN01002... (mã hs dụng cụ tháo pu/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ giữ bánh răng bơm cao áp, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN303249... (mã hs dụng cụ giữ bán/ mã hs của dụng cụ giữ)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ dẫn hướng lắp phớt làm kín đuôi trục khuỷu, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49S033101... (mã hs dụng cụ dẫn hướ/ mã hs của dụng cụ dẫn)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ giữ phe gài, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN307343... (mã hs dụng cụ giữ phe/ mã hs của dụng cụ giữ)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo kính cửa, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN501114... (mã hs dụng cụ tháo kí/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ giữ pu li trục khuỷu, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe MAZDA, mới 100%. MS: 49UN205072... (mã hs dụng cụ giữ pu/ mã hs của dụng cụ giữ)
- Mã HS 82055900: TÚI DỤNG CỤ THEO XE (A2055800100)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs túi dụng cụ the/ mã hs của túi dụng cụ)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ mở lọc nhiên liệu, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe KIA, mới 100%. MS: 09310B8100... (mã hs dụng cụ mở lọc/ mã hs của dụng cụ mở l)
- Mã HS 82055900: Đầu khẩu mở đai ốc, dụng cụ chuyên dụng dùng cho xưởng dịch vụ sữa chửa xe KIA. MS: 0931427120... (mã hs đầu khẩu mở đai/ mã hs của đầu khẩu mở)
- Mã HS 82055900: Đầu nối dụng cụ đo lực siết đai ốc, chuyên dụng cho xưởng dịch vụ sửa chữa xe KIA, mới 100%. MS: 092214A000... (mã hs đầu nối dụng cụ/ mã hs của đầu nối dụng)
- Mã HS 82055900: Phụ tùng cho xe ô tô: Dụng cụ tháo lắp trục cam dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, 19 chỗ, xe tải van 3 chỗ 3,5 tấn, xe tải 4,6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng.4919107... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 82055900: Cây lục giác bằng thép đường kính 4 mm (dụng cụ cầm tay) dùng cho thiết bị tập đạp xe. Hàng mới 100%,dòng hàng số 10 thuộc TKNK:102666771430/E31 ngày 28/05/2019... (mã hs cây lục giác bằ/ mã hs của cây lục giác)
- Mã HS 82055900: Cảo TMMR 160F, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs cảo tmmr 160f/ mã hs của cảo tmmr 160)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ lắp vòng bi TMFT 36, hiệu SKF, mới 100%... (mã hs dụng cụ lắp vòn/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ cầm tay dùng để cạo sơn bằng thép, nhãn hiệu ESCO, code: EA589LD-2... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 82055900: tay quay đội MR297379 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs tay quay đội mr/ mã hs của tay quay đội)
- Mã HS 82055900: Đầu tăng bản (nguyên liệu: Thép Q235, là phụ kiện liên dây tăng bản, dùng để tải hàng), loại 1"X500KGS... (mã hs đầu tăng bản n/ mã hs của đầu tăng bản)
- Mã HS 82055900: Cây lăn cầm tay bằng thép, dùng lăn cán liệu, dài 25 cm, hàng gia công,mới 100%... (mã hs cây lăn cầm tay/ mã hs của cây lăn cầm)
- Mã HS 82055900: Đầu ống tuýp lục giác trong-24MM Chất liệu: thép không gỉ nhãn hiệu SATA,mới 100%... (mã hs đầu ống tuýp lụ/ mã hs của đầu ống tuýp)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ tháo đầu nối 49YF000003 Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ tháo đầ/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ ấn khóa khớp nối 49YB100022 Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ ấn khóa/ mã hs của dụng cụ ấn k)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ chỉnh tâm đầu dập đầu nối-15x20x100mm48A19J02001 Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ chỉnh t/ mã hs của dụng cụ chỉn)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ xịt khí cầm tay 200mm DS-200S dùng để xịt khí làm sạch máy móc và khu vực nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs dụng cụ xịt khí/ mã hs của dụng cụ xịt)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ dùng cảo bánh đà, bằng thép... (mã hs dụng cụ dùng cả/ mã hs của dụng cụ dùng)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ dùng tháo bạc đạn, bằng thép... (mã hs dụng cụ dùng th/ mã hs của dụng cụ dùng)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ loe ống đồng, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 122.0500. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs dụng cụ loe ống/ mã hs của dụng cụ loe)
- Mã HS 82055900: Vòng ép xéc măng, độ ép 45-90mm, cao 50mm, dùng trong cơ khí. Ký hiệu: 150.1141. Hãng sx: KSTOOLS. Mới 100%... (mã hs vòng ép xéc măn/ mã hs của vòng ép xéc)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ siết đai PET P117-Ybico (Bằng sắt, dùng để siết dây đai nhựa), Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ siết đa/ mã hs của dụng cụ siết)
- Mã HS 82055900: Rùi móc giấy bạc... (mã hs rùi móc giấy bạ/ mã hs của rùi móc giấy)
- Mã HS 82055900: Rùi nhọn thẳng tách giấy bạc... (mã hs rùi nhọn thẳng/ mã hs của rùi nhọn thẳ)
- Mã HS 82055900: Thiết bị cắt sợi thép, hoạt động bằng điện (dụng cụ cầm tay)- HAND WELDING CUTTING GUN- ELECTRIC- Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị cắt sợ/ mã hs của thiết bị cắt)
- Mã HS 82055900: Miếng thép dùng để kẹp ống tay cầm phía dướii máy cắt cành-STAMPING,CONTACT PLATE-LOWER TUBE \ 090915001.Hàng mới 100%... (mã hs miếng thép dùng/ mã hs của miếng thép d)
- Mã HS 82055900: BỘI TÔ VÍT SỬA CHỮA ĐIỆN KHÔNG MODEL... (mã hs bội tô vít sửa/ mã hs của bội tô vít s)
- Mã HS 82055900: SÚNG BẮN KEO SILICON KONAN FT04-9701... (mã hs súng bắn keo si/ mã hs của súng bắn keo)
- Mã HS 82057000: Kẹp chữ C 5'', hàng mới 100%... (mã hs kẹp chữ c 5/ mã hs của kẹp chữ c 5)
- Mã HS 82057000: Kẹp chữ C 8'', hàng mới 100%... (mã hs kẹp chữ c 8/ mã hs của kẹp chữ c 8)
- Mã HS 82057000: Kẹp chữ C (Vam chữ C) BC150E, bằng thép... (mã hs kẹp chữ c vam/ mã hs của kẹp chữ c v)
- Mã HS 82057000: Chấu cặp (POWER CHUCK 6") 1SET=1PCS... (mã hs chấu cặp power/ mã hs của chấu cặp po)
- Mã HS 82057000: Chấu cặp dùng cho máy tiện (SOFT JAW 6"*36H) 1SET=1PCS... (mã hs chấu cặp dùng c/ mã hs của chấu cặp dùn)
- Mã HS 82057000: Ngàm khóa cổ trục bằng thép, mới 100%- Clamp/Clip CLAMP/THRUST RING,242Dx320Dx58Wx344.5L,78T,S45C/SGD400-D,BOLT & NUT M18... (mã hs ngàm khóa cổ tr/ mã hs của ngàm khóa cổ)
- Mã HS 82057000: Đầu kẹp dụng cụ cầm tay, nhãn hiệu ESCO, code: EA589RK-4... (mã hs đầu kẹp dụng cụ/ mã hs của đầu kẹp dụng)
- Mã HS 82057000: Eto HP-6, bằng thép, dùng để cố định vị trí của vật liệu cơ khí, không hoạt động bằng điện, độ mở 300mm. Mới 100%... (mã hs eto hp6 bằng/ mã hs của eto hp6 bằ)
- Mã HS 82057000: Kẹp nối đất, EARTH CLAMP,ECV-500A, G TYPE. Mới 100%... (mã hs kẹp nối đất ea/ mã hs của kẹp nối đất)
- Mã HS 82057000: Bàn kẹp dây đai bằng sắt... (mã hs bàn kẹp dây đai/ mã hs của bàn kẹp dây)
- Mã HS 82057000: khuôn giữ đầu kẹp Collect kẹp hàn tig TTK130, 160S.Hàng mới 100%... (mã hs khuôn giữ đầu k/ mã hs của khuôn giữ đầ)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M16x1.5mm... (mã hs bàn ren m16x1/ mã hs của bàn ren m16)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M16x2.0mm... (mã hs bàn ren m16x2/ mã hs của bàn ren m16)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M30x1.5mm... (mã hs bàn ren m30x1/ mã hs của bàn ren m30)
- Mã HS 82059000: Đầu đục lổ chi tiết giày bằng thép-COMPUTER PUNCHING (LONG TYPE)-LONG TYPE CR-3020- A1.2MM-LONG (Suntech)... (mã hs đầu đục lổ chi/ mã hs của đầu đục lổ c)
- Mã HS 82059000: Mũi đục lỗ trang trí giày bằng thép-COMPUTER PUNCHING (LONG TYPE)-LONG TYPE CR-3020- A1.5MM-LONG (Suntech)... (mã hs mũi đục lỗ tran/ mã hs của mũi đục lỗ t)
- Mã HS 82059000: Dụng cụ lắp đặt và cài đặt (Hàng mới 100%)... (mã hs dụng cụ lắp đặt/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82059000: Hộp dụng cụ (20 chiếc/1 bộ)... (mã hs hộp dụng cụ 20/ mã hs của hộp dụng cụ)
- Mã HS 82059000: Dụng cụ lắp bộ đồ giữa xe đạp... (mã hs dụng cụ lắp bộ/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82059000: Vít tháo mở đầu nối dây điện (CCDC phục vụ sản xuất)- REWORK TOOL. Hàng mới 100%... (mã hs vít tháo mở đầu/ mã hs của vít tháo mở)
- Mã HS 82059000: Đầu mài- 6mm x18mm... (mã hs đầu mài 6mm x1/ mã hs của đầu mài 6mm)
- Mã HS 82059000: Dụng cụ dùng để tháo bộ lọc dầu của xe máy Kawasaki, mã hàng: 57001-1249, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dùng để/ mã hs của dụng cụ dùng)
- Mã HS 82059000: Hộp dụng cụ... (mã hs hộp dụng cụ/ mã hs của hộp dụng cụ)
- Mã HS 82060000: Lục lăng kingtonny... (mã hs lục lăng kingto/ mã hs của lục lăng kin)
- Mã HS 82071900: Mũi khoan răng trụ dùng cho máy khoan neo, ký hiệu:Q742-722, Chất liệu: Thép hợp kim, Kích thước: phi 40*70mm, hàng mới 100% do TQSX... (mã hs mũi khoan răng/ mã hs của mũi khoan ră)
- Mã HS 82071900: Phụ tùng máy phay- Cán dao phay liền D10(solid toolholder L230 D10), Xuất xứ Italy, Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ph/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 82072000: Khuôn dùng để rút dây đồng- COMPAX DRAWING DIES (Final) 2.63(5240)- Phụ tùng thay thế máy rút dây đồng sx cáp viễn thông UTP (Hàng mới 100%)... (mã hs khuôn dùng để r/ mã hs của khuôn dùng đ)
- Mã HS 82072000: Khuôn uốn bằng thép dùng để uốn ống, dùng trong máy uốn ống, mới 100%... (mã hs khuôn uốn bằng/ mã hs của khuôn uốn bằ)
- Mã HS 82072000: Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn kim loại trong quá trình sản xuất mũ đinh vít điện thoại di động bằng thép,PUNCH-PVD PVD 6LOBE T-6 Q:0.8 (12X25)- Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dùng để k/ mã hs của khuôn dùng đ)
- Mã HS 82072000: Khuôn (dùng để ép sản phầm nhựa) dùng để làm khay H (Y2 TOF- REV02). Hàng mới: 100%... (mã hs khuôn dùng để/ mã hs của khuôn dùng)
- Mã HS 82072000: Khuôn kéo kim loại (Alloy Wire Drawing Dies W105), hàng mới 100%... (mã hs khuôn kéo kim l/ mã hs của khuôn kéo ki)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ cắt tán riveter. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs dụng cụ cắt tán/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82073000: DỤNG CỤ TẠO HÌNH ĐÁY LON BẰNG THÉP, HIỆU HYPERION, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dụng cụ tạo hìn/ mã hs của dụng cụ tạo)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập, vật liệu bằng thép, Model 171201030470,kích thước (290*560*330)mm, sx 05/2018, hàng đã qua sử dụng, còn giá trị sử dụng... (mã hs khuôn dập vật/ mã hs của khuôn dập v)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập BMW CID F40 RHD_LEFT A_MHK66509201 GV-191127-2 (dùng để cắt, dập). Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập bmw c/ mã hs của khuôn dập bm)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập (TAB S6 NA) SM-T867V DIGITIZER R0.4-1 GV-191127-1 (dùng để cắt, dập). Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập tab/ mã hs của khuôn dập t)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ bấm lỗ vải dùng trong phòng thí nghiệm- Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ bấm lỗ/ mã hs của dụng cụ bấm)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ dập định hình sản phẩm thép cho máy dập, dùng để sản xuất khung xe nâng tay- Stamping Tool. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dập địn/ mã hs của dụng cụ dập)
- Mã HS 82073000: Mũi doa (F.P TOOLS) HG6.020. Hàng mới 100%... (mã hs mũi doa fp to/ mã hs của mũi doa fp)
- Mã HS 82073000: Trụ cắt vật liệu trong khuôn 'Dụng cụ dùng để đục lỗ (MISUMI) STC6-52-P6. Hàng mới 100%... (mã hs trụ cắt vật liệ/ mã hs của trụ cắt vật)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ dùng để cắt, dập H2601900_KC 8CAV, dùng cho máy dập định hình mút xốp... (mã hs dụng cụ dùng để/ mã hs của dụng cụ dùng)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ cầm tay: dụng cụ ép đàu cốt thủy lực,hoạt động bằng tay, model THX-325 gồm 1 dụng cụ ép và 10 hàm ép các cỡ) chất liệu bằng thép hãng sản xuất LUN- YUAN ENTERPRISE CO.,LTD, mới 100%... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao LJ63-18276A(191012-D5-S1)_NP_12D,hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao lj63/ mã hs của khuôn dao lj)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập kim loại dạng miếng, thanh, ống. (loại dụng cụ có thể thay thế được) tạo hình vật liệu chỉ dùng lực nén, đẩy dùng cho máy dập M7837-TW, hàng mới 100% (stt31)... (mã hs khuôn dập kim l/ mã hs của khuôn dập ki)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao cắt dùng cho khay nhựa P278 KHAY 130*130... (mã hs khuôn dao cắt d/ mã hs của khuôn dao cắ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập linh kiện điện tử DS3_KEY_FPCB REV1.0/ YH-1703.kt:280X150X145X31mm,mới 100%... (mã hs khuôn dập linh/ mã hs của khuôn dập li)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập kéo D040, bằng thép dùng cho máy dập kích thước J18*14mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập kéo d/ mã hs của khuôn dập ké)
- Mã HS 82073000: Khuôn chày đột P040, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 3*3*51mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn chày đột/ mã hs của khuôn chày đ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập ép D040, bằng thép dùng cho máy dập kích thước j18.006*22mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập ép d0/ mã hs của khuôn dập ép)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập uốn D091, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 14.9*23*29mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập uốn d/ mã hs của khuôn dập uố)
- Mã HS 82073000: Khuôn chày đục lỗ 01, bằng thép dùng cho máy đột lỗ kích thước 5*10*30mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn chày đục/ mã hs của khuôn chày đ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập chày uốn 21663, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 2*3*24.345mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập chày/ mã hs của khuôn dập ch)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập thanh đột S191, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 9.475*12*23mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập thanh/ mã hs của khuôn dập th)
- Mã HS 82073000: Khuôn đột dập D181, D182, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 16.5*14.2*23mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn đột dập d/ mã hs của khuôn đột dậ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập chốt trung tâm trượt 508, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 0.67*4*15.75mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập chốt/ mã hs của khuôn dập ch)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập tạo hình sản phẩm 1558-A003, bằng thép dùng cho máy dập kích thước 4.7*18.5*23mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập tạo h/ mã hs của khuôn dập tạ)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ đục lỗ đai ốc,bằng sắt,dùng trong máy đục lỗ đai ốc hàng mới 100% PUNCH SIZE: M8*1.25(12*6)... (mã hs dụng cụ đục lỗ/ mã hs của dụng cụ đục)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập dùng dập Nối A sản phẩm khớp nối nhôm, quy cách 104*120mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập dùng/ mã hs của khuôn dập dù)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập 1976-02, chất liệu nhôm; AL6061/AL7075/SUS304, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập 1976/ mã hs của khuôn dập 19)
- Mã HS 82073000: Mũi vạch thép hợp kim cứng, Chiều dài 150 mm, mã 139400.0100 (190610) hãng Chinacont/China, mới 100%... (mã hs mũi vạch thép h/ mã hs của mũi vạch thé)
- Mã HS 82073000: Đột lỗ thủy lực, model: HHM-60, hàng mới 100%... (mã hs đột lỗ thủy lực/ mã hs của đột lỗ thủy)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ đột lỗ thủy lực, model: HHK-8, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ đột lỗ/ mã hs của dụng cụ đột)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập bằng thép đã định dạng dùng cho máy dập sản phẩm, loại 5D9-AD-P3-2RS-V00-VP. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập bằng/ mã hs của khuôn dập bằ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao bằng thép 122830-981213 (Pinacle), hàng mới 100%, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao bằng/ mã hs của khuôn dao bằ)
- Mã HS 82073000: Chày cối chấn 8.1, S20021, dài 835mm- hàng mới 100 %- hàng mới 100%... (mã hs chày cối chấn 8/ mã hs của chày cối chấ)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét hợp kim- F16 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét hợp k/ mã hs của mũi khoét hợ)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ dập trên dùng để sản xuất Piston xe máy 2HC. Model: Y-31,32. Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ dập trê/ mã hs của dụng cụ dập)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ dập dưới LB dùng để sản xuất Piston xe máy 1PB. Model: PB-53-55. Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ dập dướ/ mã hs của dụng cụ dập)
- Mã HS 82073000: Khuôn tròn AmTran 192512029442 KSAM004 487 dùng để dập sản phẩm carton. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn tròn amtr/ mã hs của khuôn tròn a)
- Mã HS 82073000: Khuôn bằng TPA LAYER PAD (BAF*3) KYTP30 1099*597 dùng để dập sản phẩm carton. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn bằng tpa/ mã hs của khuôn bằng t)
- Mã HS 82073000: Khuôn bằng AICHI TOKEI PAD 147*506 AF(130-2P) KYA06 606*835 dùng để dập sản phẩm carton. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn bằng aich/ mã hs của khuôn bằng a)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F16 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f16/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F25 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f25/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F45 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f45/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi đục nhọn dài 250mm bằng thép của Máy đục bê tông, no: D-08713... (mã hs mũi đục nhọn dà/ mã hs của mũi đục nhọn)
- Mã HS 82073000: Mũi đục dẹp đường kính 19mm, chiều dài 280mm bằng thép của máy đục bê tông, no: D-08707... (mã hs mũi đục dẹp đườ/ mã hs của mũi đục dẹp)
- Mã HS 82073000: Mũi đục nhọn đường kính 17mm, chiều dài 450mm bằng thép của Máy đục bê tông, no: D-16863... (mã hs mũi đục nhọn đư/ mã hs của mũi đục nhọn)
- Mã HS 82073000: CỐI ĐÓNG NÚT... (mã hs cối đóng nút/ mã hs của cối đóng nút)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F21 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f21/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập là bộ phận của máy ép màng film PE linh kiện sản xuất điện thoại di động KAP-168234. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập là bộ/ mã hs của khuôn dập là)
- Mã HS 82073000: Đục lỗ 22mm, hàng mới 100%(03.03.0909)... (mã hs đục lỗ 22mm hà/ mã hs của đục lỗ 22mm)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F22 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f22/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F34 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f34/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F42 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f42/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82074000: Bánh cán ren W3/, model:RCD W 3/8, nhà sản xuất:OSG. Hàng mới 100%.... (mã hs bánh cán ren w3/ mã hs của bánh cán ren)
- Mã HS 82074000: Bánh cán ren M 6, model:RSD M 6, nhà sản xuất:OSG. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs bánh cán ren m/ mã hs của bánh cán ren)
- Mã HS 82074000: Bánh cán ren W 3/8, model:RSD W 3/8, nhà sản xuất:OSG. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs bánh cán ren w/ mã hs của bánh cán ren)
- Mã HS 82074000: Mũi lấy dấu + vát mép D3 D1750300, Hàng mới 100%... (mã hs mũi lấy dấu v/ mã hs của mũi lấy dấu)
- Mã HS 82074000: Mũi TARO L6932 TGNS12M1.75... (mã hs mũi taro l6932/ mã hs của mũi taro l69)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro của máy tiện ren, hàng mới 100%/ PART OF TAPPING M/C LPT-TAP M22... (mã hs mũi taro của má/ mã hs của mũi taro của)
- Mã HS 82074000: Dụng cụ cấy ren M2x0.45. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ cấy ren/ mã hs của dụng cụ cấy)
- Mã HS 82074000: Mũi taro AL- HT 1B STI M3x0.5 1.5P(TW3.0G1LEBA). Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro al ht/ mã hs của mũi taro al)
- Mã HS 82074000: Taro 5590-6... (mã hs taro 55906/ mã hs của taro 55906)
- Mã HS 82074000: Taro 5738-10... (mã hs taro 573810/ mã hs của taro 573810)
- Mã HS 82074000: Taro 1013-5.0... (mã hs taro 101350/ mã hs của taro 10135)
- Mã HS 82074000: Taro 2883-15.875... (mã hs taro 28831587/ mã hs của taro 288315)
- Mã HS 82074000: Mũi taro V-SFT HSE STD M4x0.7 (8310283), chất liệu thép, dùng cho máy gia công kim loại, nhà sx OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro vsft/ mã hs của mũi taro vs)
- Mã HS 82074000: Mũi taro bằng thép, nhãn hiệu NACHI, code: NPO6M1R... (mã hs mũi taro bằng t/ mã hs của mũi taro bằn)
- Mã HS 82074000: Mũi taro xoắn bằng thép M3.0*0.5, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro xoắn b/ mã hs của mũi taro xoắ)
- Mã HS 82074000: Mũi phay bằng thép (AL-TOP) 3F*6.0*17*60L phi 6mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay bằng t/ mã hs của mũi phay bằn)
- Mã HS 82074000: Dưỡng kiểm ren M1.7x35.6H GPNP (Hàng mới 100%)... (mã hs dưỡng kiểm ren/ mã hs của dưỡng kiểm r)
- Mã HS 82074000: Taro Công dụng dùng cho máy để gia công kim loại như các đai ốc Vật liệu: thép hợp kim nhãn hiệu Yideli, kích thước M14*1.75mm,mới 100%... (mã hs taro công dụng/ mã hs của taro công dụ)
- Mã HS 82074000: Dụng cụ tarô đai ốc,bằng kim loại,dùng cho máy tarô hàng mới 100% TAP SIZE: 3/8-16WT... (mã hs dụng cụ tarô đa/ mã hs của dụng cụ tarô)
- Mã HS 82074000: Bánh cán ren Rolling Dies W3/8-16, Model MB370. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs bánh cán ren ro/ mã hs của bánh cán ren)
- Mã HS 82074000: Mũi taro kim loại L6912 M14x1.5mm, hiệu Nachi. Hàng mới 100%.... (mã hs mũi taro kim lo/ mã hs của mũi taro kim)
- Mã HS 82074000: Mũi tarô- Tap KT1086M8*1.25 OH4, hàng mới 100%... (mã hs mũi tarô tap k/ mã hs của mũi tarô ta)
- Mã HS 82074000: Lưỡi ta rô ren bằng thép của máy tạo ren để tạo ren cho sản phẩm, loại TP-00155-VC, Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi ta rô ren/ mã hs của lưỡi ta rô r)
- Mã HS 82074000: Mũi taro HT #3 M4 X 0.7 (453)... (mã hs mũi taro ht #3/ mã hs của mũi taro ht)
- Mã HS 82074000: Mũi taro TIN-NRT RH5 P M3X0.5 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro tinnr/ mã hs của mũi taro tin)
- Mã HS 82074000: Mũi taro S-XPF B HSE STD M5X0.8 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro sxpf/ mã hs của mũi taro sx)
- Mã HS 82074000: Mũi taro T3701247... (mã hs mũi taro t37012/ mã hs của mũi taro t37)
- Mã HS 82074000: Mũi taro N-SP P2 bằng thép loại 10-48UNS dùng trong gia công cơ khí cho máy CNC, máy phay, máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro nsp p/ mã hs của mũi taro ns)
- Mã HS 82074000: Mũi taro A-SFT 2.5P STD+1 M7x0.75 bằng thép loại 8325685 dùng trong gia công cơ khí cho máy CNC, máy phay, máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro asft/ mã hs của mũi taro as)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro (TAPPING CUTTER M8*P1.0-6H)... (mã hs mũi taro tappi/ mã hs của mũi taro ta)
- Mã HS 82074000: Mũi tarô T2829172, Kích thước: M2.5X0.45 YH2 44.0L, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi tarô t28291/ mã hs của mũi tarô t28)
- Mã HS 82074000: Mũi tarô T1272402K (T1272402), Kích thước: 1/4-20UNC II 62.0L, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi tarô t12724/ mã hs của mũi tarô t12)
- Mã HS 82074000: Mũi phay GS-EMS 12.0*75*26*12, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsems/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 1.1*4L, dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 11*4l/ mã hs của mũi phay 11)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 1.0*2L phi 1mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 10*2l/ mã hs của mũi phay 10)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 4F 25.0 phi 25mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 4f 25/ mã hs của mũi phay 4f)
- Mã HS 82074000: Mũi phay (GS-EDS) 2.0*6*40L dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsed/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi phay GS-EDS 6.0*50*13*6 dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gseds/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi phay (GS-EMS) 4.0*11*45L dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsem/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 4F 32.0 TIN phi 32mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 4f 32/ mã hs của mũi phay 4f)
- Mã HS 82074000: Mũi phay AL+MG-ET 6.0*13*50*6 dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay almg/ mã hs của mũi phay al)
- Mã HS 82074000: Mũi phay S-VCM 6.0*90*60*12*6 dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay svcm/ mã hs của mũi phay sv)
- Mã HS 82074000: Mũi taro xoắn 8.0*1.0 phi 8mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro xoắn 8/ mã hs của mũi taro xoắ)
- Mã HS 82074000: Mũi phay (AL+MG-ET) 6.0*13*50L dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay almg/ mã hs của mũi phay al)
- Mã HS 82074000: Mũi phay AL-TOP 3F 12.0*50*100L dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay altop/ mã hs của mũi phay al)
- Mã HS 82074000: Mũi phay GS-LN-EDS 1.0*45*8*1.5*4 dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsln/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi phay (AL-TOP)3F 3.0(11)*55L S6 dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay alto/ mã hs của mũi phay al)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 2CRC-019 050 S12 phi 1.9mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 2crc0/ mã hs của mũi phay 2cr)
- Mã HS 82074000: Mũi phay DEC2060-C030 DC208 phi 6mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay dec206/ mã hs của mũi phay dec)
- Mã HS 82074000: Mũi phay Mũi phay (WS-EMS) 3.0*8*60L dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay mũi ph/ mã hs của mũi phay mũi)
- Mã HS 82074000: Mũi phay (GS-LN-EDS) 1.0*12*45L phi 1.0mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsln/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro K-OSG EX-POT M3 X 0.5. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro kosg/ mã hs của mũi taro ko)
- Mã HS 82074000: Mũi taro EX-SFT HSE STD M4 X 0.7. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro exsft/ mã hs của mũi taro ex)
- Mã HS 82074000: Mũi taro kích thước M4X0.7, đường kính phi 4mm, đầu mũi taro là 0,7mm. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro kích t/ mã hs của mũi taro kíc)
- Mã HS 82074000: Mũi taro tạo ren Nachi Phi 3.4mm bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro tạo re/ mã hs của mũi taro tạo)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan B3.0x85... (mã hs mũi khoan b30x/ mã hs của mũi khoan b3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan B5.5x100... (mã hs mũi khoan b55x/ mã hs của mũi khoan b5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan B6.0x100... (mã hs mũi khoan b60x/ mã hs của mũi khoan b6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan B6.5x100... (mã hs mũi khoan b65x/ mã hs của mũi khoan b6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan B9.0x150... (mã hs mũi khoan b90x/ mã hs của mũi khoan b9)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ3.2x90... (mã hs mũi khoan mj32/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ4.0x95... (mã hs mũi khoan mj40/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ5.0x95... (mã hs mũi khoan mj50/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan BJ6.0x100... (mã hs mũi khoan bj60/ mã hs của mũi khoan bj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan BL4.3x150... (mã hs mũi khoan bl43/ mã hs của mũi khoan bl)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan BL5.5x150... (mã hs mũi khoan bl55/ mã hs của mũi khoan bl)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MCTR-20.0... (mã hs mũi khoan mctr/ mã hs của mũi khoan mc)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ6.0x100... (mã hs mũi khoan mj60/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ8.0x115... (mã hs mũi khoan mj80/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJ6.0x100... (mã hs mũi khoan rj60/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJ7.0x115... (mã hs mũi khoan rj70/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJ8.0x115... (mã hs mũi khoan rj80/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan SB6.0x100... (mã hs mũi khoan sb60/ mã hs của mũi khoan sb)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan TR6.5x100... (mã hs mũi khoan tr65/ mã hs của mũi khoan tr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan TR9.5x150... (mã hs mũi khoan tr95/ mã hs của mũi khoan tr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MJ10.0x135... (mã hs mũi khoan mj10/ mã hs của mũi khoan mj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MX35N-14.0... (mã hs mũi khoan mx35n/ mã hs của mũi khoan mx)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MX50N-23.0... (mã hs mũi khoan mx50n/ mã hs của mũi khoan mx)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MX75N-25.0... (mã hs mũi khoan mx75n/ mã hs của mũi khoan mx)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJ10.0x135... (mã hs mũi khoan rj10/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJL4.3x150... (mã hs mũi khoan rjl4/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJL6.0x150... (mã hs mũi khoan rjl6/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan L550 LSD2.0x100x40... (mã hs mũi khoan l550/ mã hs của mũi khoan l5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 5515-5.5... (mã hs mũi khoan 5515/ mã hs của mũi khoan 55)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 5514-12.5... (mã hs mũi khoan 5514/ mã hs của mũi khoan 55)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan NSD3.25... (mã hs mũi khoan nsd3/ mã hs của mũi khoan ns)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan VP-LDS 4X90DEG (63804), chất liệu thép, dùng cho máy gia công kim loại, nhà sx OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan vpld/ mã hs của mũi khoan vp)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan kim loại bằng thép, dài 10cm, phi (>4-6)mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs mũi khoan kim l/ mã hs của mũi khoan ki)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan bằng thép COSD 8.8 HSS-CO dùng cho máy gia công cơ khí... (mã hs mũi khoan bằng/ mã hs của mũi khoan bằ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DIA3.65xDIA5.0x80L-G10E (Hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan dia3/ mã hs của mũi khoan di)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tâm AC-CDW 1.5x90x4... (mã hs mũi khoan tâm a/ mã hs của mũi khoan tâ)
- Mã HS 82075000: Mũi Taro Inox lỗ thông M2.6x0.45mm, PUPQ2.6F... (mã hs mũi taro inox l/ mã hs của mũi taro ino)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan rỗng D=3 của máy cắt vải VT57/iX69-Q58-iH58- P/N: 116093. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan rỗng/ mã hs của mũi khoan rỗ)
- Mã HS 82075000: Đầu gắn mũi khoan rỗng D=3 của máy cắt vải VT57/iX69-Q58- P/N: 104382A. Hàng mới 100%... (mã hs đầu gắn mũi kho/ mã hs của đầu gắn mũi)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 2.0 mm, bằng thép. Hiệu DRILL BITS (Hàng mới 100%) dùng khoan SP kim loại... (mã hs mũi khoan 20 m/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi taro xoắn M16*2.0 dùng cho máy CNC để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro xoắn m/ mã hs của mũi taro xoắ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tâm HSS 3.0*D8 dùng cho máy CNC để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan tâm h/ mã hs của mũi khoan tâ)
- Mã HS 82075000: Mũi phay EDS 5.0*60*10*8 dùng cho máy CNC để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay eds 5/ mã hs của mũi phay eds)
- Mã HS 82075000: Mũi phay GS-EDS 5.0*50*13*6 dùng cho máy CNC để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gseds/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan Dia 4*150mm... (mã hs mũi khoan dia 4/ mã hs của mũi khoan di)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan bê tông bằng sắt phi 6mm,hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan bê tô/ mã hs của mũi khoan bê)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan: SDD0400, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mũi khoan sdd0/ mã hs của mũi khoan s)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan: GSDD0600, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mũi khoan gsdd/ mã hs của mũi khoan g)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan: MWS0680X25DB-VP15TF, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mũi khoan mws0/ mã hs của mũi khoan m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 8.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 80/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan thép phi 15 loại tốt, Hàng mới 100%.... (mã hs mũi khoan thép/ mã hs của mũi khoan th)
- Mã HS 82075000: Dao khoan định tâm/CD-00085-VN,D3*D6*57.CD-085 (1O PCS./SET),dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs dao khoan định/ mã hs của dao khoan đị)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D6.02x1200, dùng cho máy khoan, mới 100%... (mã hs mũi khoan d602/ mã hs của mũi khoan d6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D8.02x1200, dùng cho máy khoan, mới 100%... (mã hs mũi khoan d802/ mã hs của mũi khoan d8)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan xoắn chuôi thẳng dùng cho máy gia công kim loại, M 2.0, STRAIGHT SHANK DRILL. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan xoắn/ mã hs của mũi khoan xo)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan sắt 12mm, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan sắt 1/ mã hs của mũi khoan sắ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan TCT 6x10x70, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan tct 6/ mã hs của mũi khoan tc)
- Mã HS 82075000: Mũi phay TCT 12x8xL40, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay tct 12/ mã hs của mũi phay tct)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan HW: 3x10x70 L+R, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan hw 3/ mã hs của mũi khoan hw)
- Mã HS 82075000: Mũi phay D30x8x11x2T, V45, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay d30x8x/ mã hs của mũi phay d30)
- Mã HS 82075000: Mũi phay DP/D12x25x12, Z3+1 RH, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay dp/d12/ mã hs của mũi phay dp/)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 14... (mã hs mũi khoan 14/ mã hs của mũi khoan 14)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tháp... (mã hs mũi khoan tháp/ mã hs của mũi khoan th)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan inox 4.2... (mã hs mũi khoan inox/ mã hs của mũi khoan in)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan EX-SUS-GDS 2.45 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan exsu/ mã hs của mũi khoan ex)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan HY-PRO-MG-GDR 3 x 61 x 33 x 3 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan hypr/ mã hs của mũi khoan hy)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan VAPDSSUSD0277, hãng sx Mitsubishi,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mũi khoan vapds/ mã hs của mũi khoan va)
- Mã HS 82075000: Dẫn hướng khoan A-21124-2500. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx GEISLER... (mã hs dẫn hướng khoan/ mã hs của dẫn hướng kh)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan (DRILL2.5mm)... (mã hs mũi khoan dril/ mã hs của mũi khoan d)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan HSS-Co5 3.0mm... (mã hs mũi khoan hssc/ mã hs của mũi khoan hs)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tâm (CENTER DRILL 2*5(TIN)... (mã hs mũi khoan tâm/ mã hs của mũi khoan tâ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 8.5mm... (mã hs mũi khoan 85m/ mã hs của mũi khoan 8)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 8mm... (mã hs mũi khoan 8mm/ mã hs của mũi khoan 8)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan hợp kim gia công đường kính ngoài_D/R 300-080... (mã hs mũi khoan hợp k/ mã hs của mũi khoan hợ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DHA090550, Kích thước: 5.5X6X28X66, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan dha09/ mã hs của mũi khoan dh)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan đường kính 4mm, chiều dài 75mm bằng thép của Máy khoan, no: D-07032... (mã hs mũi khoan đường/ mã hs của mũi khoan đư)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan gỗ đường kính 4mm, chiều dài 92mm bằng thép của máy khoan, no: D-31251... (mã hs mũi khoan gỗ đư/ mã hs của mũi khoan gỗ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan sắt đường kính thân 13mm, dài 151mm, bằng thép của máy khoan, no: D-17522... (mã hs mũi khoan sắt đ/ mã hs của mũi khoan sắ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan WRD 100*6.5F, mũi khoan của máy CNC (dạng điều khiển số). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan wrd 1/ mã hs của mũi khoan wr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-10mm... (mã hs mũi khoan10mm/ mã hs của mũi khoan10)
- Mã HS 82075000: Mũi khoét chiều dài 38mm, bằng thép của máy đục bê tông, no: D-17114... (mã hs mũi khoét chiều/ mã hs của mũi khoét ch)
- Mã HS 82075000: Mũi khoét bằng thép, đường kính 56mm, dài 38mm của máy cưa, no: D-35483... (mã hs mũi khoét bằng/ mã hs của mũi khoét bằ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan gỗ chiều dài 133mm, đường kính 10mm bằng thép của máy khoan, no: D-31295... (mã hs mũi khoan gỗ ch/ mã hs của mũi khoan gỗ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoét đường kính 16MM, bằng thép của máy khoan búa và vặn vít cầm tay hoạt động bằng pin, no: D-16994... (mã hs mũi khoét đường/ mã hs của mũi khoét đư)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan CDRA04098, Kích thước: 9.8X10X87X137, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan cdra0/ mã hs của mũi khoan cd)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-3mm... (mã hs mũi khoan3mm/ mã hs của mũi khoan3m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 2mm... (mã hs mũi khoan 2mm/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 4mm... (mã hs mũi khoan 4mm/ mã hs của mũi khoan 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 5mm... (mã hs mũi khoan 5mm/ mã hs của mũi khoan 5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 6mm... (mã hs mũi khoan 6mm/ mã hs của mũi khoan 6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 7mm... (mã hs mũi khoan 7mm/ mã hs của mũi khoan 7)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 9mm... (mã hs mũi khoan 9mm/ mã hs của mũi khoan 9)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-13mm... (mã hs mũi khoan13mm/ mã hs của mũi khoan13)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-15mm... (mã hs mũi khoan15mm/ mã hs của mũi khoan15)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 11mm... (mã hs mũi khoan 11mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 12mm... (mã hs mũi khoan 12mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-1.5mm... (mã hs mũi khoan15mm/ mã hs của mũi khoan1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-5.5mm... (mã hs mũi khoan55mm/ mã hs của mũi khoan5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-6.5mm... (mã hs mũi khoan65mm/ mã hs của mũi khoan6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 2.5mm... (mã hs mũi khoan 25m/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 3.2mm... (mã hs mũi khoan 32m/ mã hs của mũi khoan 3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 4.5mm... (mã hs mũi khoan 45m/ mã hs của mũi khoan 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-10.5mm... (mã hs mũi khoan105m/ mã hs của mũi khoan10)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-3.5mm... (mã hs mũi khoan35mm/ mã hs của mũi khoan3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-4.2mm... (mã hs mũi khoan42mm/ mã hs của mũi khoan4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-5.2mm... (mã hs mũi khoan52mm/ mã hs của mũi khoan5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-6.8mm... (mã hs mũi khoan68mm/ mã hs của mũi khoan6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 1mm-10mm (10 cái/hộp)... (mã hs mũi khoan 1mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tâm TAC-10 phi 10mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan tâm t/ mã hs của mũi khoan tâ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D0.97*8L*S3. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d097/ mã hs của mũi khoan d0)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1.3*5*D6*45 3F. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d13*/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.3*7L*45L-SH6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d23*/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1*6FL*D6*46 (R). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d1*6f/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1.4*6.5L*45L-SH6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d14*/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D3*1T*D1*4.79L*S6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d3*1t/ mã hs của mũi khoan d3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1.5*5L*45L-SH6 (L). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d15*/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D4*1T*1.4*6*45L-SH6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d4*1t/ mã hs của mũi khoan d4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.5*14L*45L-SH6 (R). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d25*/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D0.85*5.9*45L*SH6 (R). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d085/ mã hs của mũi khoan d0)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1*45*D0.5*6L*S3 (2F). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d1*45/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DRILL D1*3.7L*45L-SH6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan drill/ mã hs của mũi khoan dr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 90độ*D1*2*D3*5*D6*45 1F. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan 90độ*/ mã hs của mũi khoan 90)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1*3.7*45L-SH6(COATING). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d1*3/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1*4.6*45L-SH6(COATING). Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d1*4/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D0.9*90độ*0.25*D0.5*6*D3*45 1F. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d09*/ mã hs của mũi khoan d0)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D10*R0.1*6T*R0.1*D8.25*90*D6*22*D10*60. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d10*r/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan endmill, D6x13FL FLAT EM, phi 6mm, dùng trong máy CNC để gia công kim loại, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan endmi/ mã hs của mũi khoan en)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MSB230 R1x4... (mã hs mũi khoan msb23/ mã hs của mũi khoan ms)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 5.2mm... (mã hs mũi khoan 52m/ mã hs của mũi khoan 5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 18mm... (mã hs mũi khoan 18mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MICRO DRILL bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: D1.30X8.003, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan micro/ mã hs của mũi khoan mi)
- Mã HS 82076000: DỤNG CỤ DOA KIM LOẠI 2 CÁI/HỘP... (mã hs dụng cụ doa kim/ mã hs của dụng cụ doa)
- Mã HS 82076000: Dụng cụ (dao) chuốt, dùng cho máy chuốt, sử dụng để chuốt chi tiết cần khởi động xe máy bằng kim loại, mã 5YP-E5621-00, model B002C008. Hàng mới 100%. SX tại Đài Loan... (mã hs dụng cụ dao c/ mã hs của dụng cụ dao)
- Mã HS 82076000: Mũi doa 046SS, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu TRUE SOLTEC, hàng mới 100%... (mã hs mũi doa 046ss/ mã hs của mũi doa 046s)
- Mã HS 82076000: Mũi doa H054, 25 chiếc/ 1 bộ, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu TRUE SOLTEC, hàng mới 100%... (mã hs mũi doa h054 2/ mã hs của mũi doa h054)
- Mã HS 82076000: Mũi doa H055, 10 chiếc/ 1 bộ, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu TRUE SOLTEC, hàng mới 100%... (mã hs mũi doa h055 1/ mã hs của mũi doa h055)
- Mã HS 82076000: Dao doa CRM 3.00 (8900300), chất liệu thép, dùng cho máy gia công kim loại, nhà sx OSG. Hàng mới 100%... (mã hs dao doa crm 30/ mã hs của dao doa crm)
- Mã HS 82076000: Mũi doa bằng thép 90SPC2.0X6TICN dùng cho máy gia công cơ khí... (mã hs mũi doa bằng th/ mã hs của mũi doa bằng)
- Mã HS 82076000: Mũi Phay 6480 16.0mm, hiệu Nachi. Hàng mới 100%.... (mã hs mũi phay 6480 1/ mã hs của mũi phay 648)
- Mã HS 82076000: Mũi phay kim loại L6480 12.0mm, hiệu Nachi. Hàng mới 100%.... (mã hs mũi phay kim lo/ mã hs của mũi phay kim)
- Mã HS 82076000: Mũi sửa đá MK1 KONDO XL51 X11. Hàng mới 100%.... (mã hs mũi sửa đá mk1/ mã hs của mũi sửa đá m)
- Mã HS 82076000: Dao phay ngón hợp kim 1x3x2x38... (mã hs dao phay ngón h/ mã hs của dao phay ngó)
- Mã HS 82076000: Dao doa dùng cho máy gia công kim loai để doa lỗ trong kim loại ALG1.66L17 Hàng mới 100%... (mã hs dao doa dùng ch/ mã hs của dao doa dùng)
- Mã HS 82076000: Thanh dũa bằng thép để dũa đánh bóng kim loại (10 chiếc 1 bộ) Flat #6(03-1001) Hàng mới 100%... (mã hs thanh dũa bằng/ mã hs của thanh dũa bằ)
- Mã HS 82076000: Dụng cụ gia công kim loại dùng cho máy gia công kim loại để doa bề mặt kim loại A-R-1010M Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ gia côn/ mã hs của dụng cụ gia)
- Mã HS 82077000: Mũi mài SC-3ML6 D/C, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài sc3ml6/ mã hs của mũi mài sc3)
- Mã HS 82077000: Mũi mài SF-3ML6 D/C, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài sf3ml6/ mã hs của mũi mài sf3)
- Mã HS 82077000: Mũi mài SG-3ML6 D/C, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài sg3ml6/ mã hs của mũi mài sg3)
- Mã HS 82077000: Dụng cụ để cán kim loại- quả Koma tay phải (KOMA HANDS RIGHT). Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ để cán/ mã hs của dụng cụ để c)
- Mã HS 82078000: Cán dao tiện ren ngoài 266RFA-1616-16, Hàng mới 100%... (mã hs cán dao tiện re/ mã hs của cán dao tiện)
- Mã HS 82078000: Mảnh dao tiện móc lỗ TCMW 11 03 04 H13A, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao tiện m/ mã hs của mảnh dao tiệ)
- Mã HS 82078000: Mũi dao tiện ren NPT 1/2"- 3/4" (4pcs/set), Hàng mới 100%... (mã hs mũi dao tiện re/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82078000: Mảnh dao tiện bước 1-2, ren ngoài 266RG-16VM01A001M1125, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao tiện b/ mã hs của mảnh dao tiệ)
- Mã HS 82078000: Mảnh dao tiện gia công thô dọc trục và cắt mặt CNMG 12 04 08 H13A, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao tiện g/ mã hs của mảnh dao tiệ)
- Mã HS 82078000: Mảnh dao tiện cắt rãnh và cắt đứt, rộng 2mm N123E2-0200-0002-CM 1125, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao tiện c/ mã hs của mảnh dao tiệ)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện DGN 2000P IC508 (Maker ISCAR, dùng để lắp vào máy cắt CNC, chất liệu hợp kim, hàng mới 100%)... (mã hs mũi tiện dgn 20/ mã hs của mũi tiện dgn)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện bằng thép 4.0 (4.3*8.0) phi 4 dài 85mm dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi tiện bằng t/ mã hs của mũi tiện bằn)
- Mã HS 82078000: Bầu kẹp dùng cho máy phay kim loại, NC SLEEVE, NCS-D-3210. Mới 100%... (mã hs bầu kẹp dùng ch/ mã hs của bầu kẹp dùng)
- Mã HS 82078000: Mũi chống tâm xoay RST4-301, Bằng thép, dùng cho máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mũi chống tâm x/ mã hs của mũi chống tâ)
- Mã HS 82078000: Dụng cụ để tiện (MILLING CUTTER 5.9*15C*P1.0*3T*6D*60L)... (mã hs dụng cụ để tiện/ mã hs của dụng cụ để t)
- Mã HS 82079000: Dụng cụ vam giữ gỗ bằng tay 2"-6". Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs dụng cụ vam giữ/ mã hs của dụng cụ vam)
- Mã HS 82079000: Mũi mài hợp kim (20 cái/ hộp) Dia 0.4*38mm... (mã hs mũi mài hợp kim/ mã hs của mũi mài hợp)
- Mã HS 82079000: Mũi mài dùng cho máy mài cầm tay, nhãn hiệu ESCO, code: EA819BA-21A... (mã hs mũi mài dùng ch/ mã hs của mũi mài dùng)
- Mã HS 82079000: Mũi khoét phi 2.5cm, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoét phi 2/ mã hs của mũi khoét ph)
- Mã HS 82079000: Mũi vặn vít VESSEL M-B43 +2x75H, chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs mũi vặn vít ves/ mã hs của mũi vặn vít)
- Mã HS 82079000: Dao phay trụ 6JJHE060150S06, bằng thép,dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay trụ 6j/ mã hs của dao phay trụ)
- Mã HS 82079000: Dao phay cầu R 2JJRB006060S04, bằng thép,dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay cầu r/ mã hs của dao phay cầu)
- Mã HS 82079000: Dao phay trụ có R 4JJCR020001080, bằng thép,dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay trụ có/ mã hs của dao phay trụ)
- Mã HS 82079000: Đầu mài (hình bông) gắn vào máy mài sửa lốp xe cao su, đường kính 20mm, hàng gia công,mới 100%... (mã hs đầu mài hình b/ mã hs của đầu mài hìn)
- Mã HS 82079000: Bầu dao dùng trong máy gia công mã HSK/63A-ER25-120 hàng mới 100%... (mã hs bầu dao dùng tr/ mã hs của bầu dao dùng)
- Mã HS 82079000: dụng cụ nạy vỏ xe... (mã hs dụng cụ nạy vỏ/ mã hs của dụng cụ nạy)
- Mã HS 82079000: Chốt gài dụng cụ đóng thùng... (mã hs chốt gài dụng c/ mã hs của chốt gài dụn)
- Mã HS 82079000: Mũi phay (WXS-LN-EBD-R1X6), MKT: TVM2001002989... (mã hs mũi phay wxsl/ mã hs của mũi phay wx)
- Mã HS 82079000: Que mài kim cương- Diamond Grinding Rod CZ40. Hàng mới 100%... (mã hs que mài kim cươ/ mã hs của que mài kim)
- Mã HS 82079000: Mũi mài hồng- Grinding Wheel with handle (6.5/7.5)mm, dùng đánh bóng chi tiết nhỏ, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài hồng g/ mã hs của mũi mài hồng)
- Mã HS 82079000: Mũi phay AC-3HFR 6... (mã hs mũi phay ac3hf/ mã hs của mũi phay ac)
- Mã HS 82079000: Mũi phay WXS-EBD R4 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wxseb/ mã hs của mũi phay wxs)
- Mã HS 82079000: Mũi phay WXS-LN-EBD R1X20 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wxsln/ mã hs của mũi phay wxs)
- Mã HS 82079000: Mũi phay GS-EMS 18x100x32x16 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsems/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82079000: Mũi phay S-VCM 4 x 60? x 50 x 8 x 6 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay svcm/ mã hs của mũi phay sv)
- Mã HS 82079000: Mũi phay WS-LN-EMS 4 X 55 X 16 X 6 X 6 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wsln/ mã hs của mũi phay ws)
- Mã HS 82079000: Mũi phay K-OSG WS-LN-CR-EDS 4 X 55 X 12 X R0.5 X 6 X 6 dùng cho máy CNC, hãng sản xuất: OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay kosg/ mã hs của mũi phay ko)
- Mã HS 82079000: Lợi gữi răng, dùng cho máy khoan cọc nhồi trong ngành xây dựng, model: BFZ72.Hàng mới 100%... (mã hs lợi gữi răng d/ mã hs của lợi gữi răng)
- Mã HS 82079000: Răng khoan đá bằng hợp kim, dùng cho máy khoan cọc nhồi trong ngành xây dựng, model: HQ305022AL-8T.Hàng mới 100%... (mã hs răng khoan đá b/ mã hs của răng khoan đ)
- Mã HS 82079000: Dao cắt, công suất 30W, nguồn điện AC 100-240V 50/60HZ 0.6A. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt công s/ mã hs của dao cắt côn)
- Mã HS 82079000: Mũi vít- L110... (mã hs mũi vít l110/ mã hs của mũi vít l11)
- Mã HS 82079000: Mũi phay SEME36080, Kích thước: 8X8X20X70, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay seme36/ mã hs của mũi phay sem)
- Mã HS 82079000: Mũi phay EMD88100, Kích thước: 10X10X20X100, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay emd881/ mã hs của mũi phay emd)
- Mã HS 82079000: Mũi phay EMD92080, Kích thước: 8(R0.2)X8X19X70, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay emd920/ mã hs của mũi phay emd)
- Mã HS 82079000: Mũi phay SEME0104003, Kích thước: 4(R0.3)X6X10X70, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay seme01/ mã hs của mũi phay sem)
- Mã HS 82079000: Mũi phay E5D7001508, Kích thước: 1.5X6X8X60, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay e5d700/ mã hs của mũi phay e5d)
- Mã HS 82079000: Mũi mài đã được mạ kim cương nhân tạo, là dụng cụ có thể thay đổi được của máy mài cầm tay D-BITE, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài đã được/ mã hs của mũi mài đã đ)
- Mã HS 82079000: Mũi phay XMR260T10010, Kích thước: 10.0X2.7XR1.0, Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC, Hãng sản xuất: YG, Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay xmr260/ mã hs của mũi phay xmr)
- Mã HS 82079000: Đầu vít dẻo chiều dài 200mm bằng thép của máy vặn vít, no: B-29072... (mã hs đầu vít dẻo chi/ mã hs của đầu vít dẻo)
- Mã HS 82079000: Đầu tuýp xuyên tâm, bằng thép là dụng cụ có thể thay đổi được dùng cho máy công cụ cầm tay, no: B-65648... (mã hs đầu tuýp xuyên/ mã hs của đầu tuýp xuy)
- Mã HS 82079000: Đầu nối tuýp xuyên tâm, bằng thép là dụng cụ có thể thay đổi được dùng cho máy công cụ cầm tay, no: B-65632... (mã hs đầu nối tuýp xu/ mã hs của đầu nối tuýp)
- Mã HS 82079000: Đầu vít 1.5*20, hàng mới 100%... (mã hs đầu vít 15*20/ mã hs của đầu vít 15*)
- Mã HS 82079000: Đầu vít 2.0*120, hàng mới 100%... (mã hs đầu vít 20*120/ mã hs của đầu vít 20*)
- Mã HS 82079000: Mũi vít- big white... (mã hs mũi vít big wh/ mã hs của mũi vít big)
- Mã HS 82079000: Mũi mài EDP-2.0 12*2CT phi 2mm dùng cho máy CNC dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài edp20/ mã hs của mũi mài edp)
- Mã HS 82079000: Mũi mài, bằng thép, dùng trong máy mài, 0.7T2.5D#400#1500 127-R5, hàng mới 100%... (mã hs mũi mài bằng t/ mã hs của mũi mài bằn)
- Mã HS 82079000: Mũi phay 4CTE030030150 dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 4cte03/ mã hs của mũi phay 4ct)
- Mã HS 82079000: Mũi phay WXL-3D-DE 3. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wxl3d/ mã hs của mũi phay wxl)
- Mã HS 82079000: Mũi phay D2xA60x4x50LxS4. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay d2xa60/ mã hs của mũi phay d2x)
- Mã HS 82079000: Chuôi dao ER COLLET 11-4. Hàng mới 100%... (mã hs chuôi dao er co/ mã hs của chuôi dao er)
- Mã HS 82079000: Mũi phay 1F D3.2x12(15)x53LxS6. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 1f d3/ mã hs của mũi phay 1f)
- Mã HS 82079000: Mũi phay GS-LN-EDS 1.5x45x8x2.3x4. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay gsln/ mã hs của mũi phay gs)
- Mã HS 82079000: Mũi phay WS-EDS 12 X 80 X 30 X 12. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wseds/ mã hs của mũi phay ws)
- Mã HS 82079000: Mũi phay AL+MG-REE 8 X 30 X 90 X 8. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay almg/ mã hs của mũi phay al)
- Mã HS 82079000: Mũi bắn vít M-D730x2x20x60. Đường kính mũi vít 2mm, chiều dài 60mm. Chất liệu thép hợp kim. Hàng mới 100%... (mã hs mũi bắn vít md/ mã hs của mũi bắn vít)
- Mã HS 82079000: Mũi bắn vít M- D730x1.7x40mm. Đường kính mũi vít 1.7mm, chiều dài 40mm. Chất liệu thép hợp kim. Hàng mới 100%... (mã hs mũi bắn vít m/ mã hs của mũi bắn vít)
- Mã HS 82081000: Dao phay bạch kim 2 (3me) E5C72020, bằng thép, dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay bạch k/ mã hs của dao phay bạc)
- Mã HS 82081000: Dao phay JJ TOOLS 4HEMG010025S06 F1.0, bằng thép, dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay jj too/ mã hs của dao phay jj)
- Mã HS 82081000: Dao phay hợp kim YG 4HEM015040S06 (F1.5)- JJTOOLS, bằng thép, dùng cho máy công cụ, hàng mới 100%... (mã hs dao phay hợp ki/ mã hs của dao phay hợp)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao cắt kim loại Ballmill 1RX2X10X50XS4 (2HRB020100S04)... (mã hs lưỡi dao cắt ki/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82081000: Dao phay 3800-4... (mã hs dao phay 38004/ mã hs của dao phay 380)
- Mã HS 82081000: Dao phay 3627-20... (mã hs dao phay 36272/ mã hs của dao phay 362)
- Mã HS 82081000: Dao phay 6737-15.6... (mã hs dao phay 67371/ mã hs của dao phay 673)
- Mã HS 82081000: Mũi phay SE1802T (16D)... (mã hs mũi phay se1802/ mã hs của mũi phay se1)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 2F-020-060-050... (mã hs mũi phay 2f020/ mã hs của mũi phay 2f)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 2F-030-060-050... (mã hs mũi phay 2f030/ mã hs của mũi phay 2f)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LC2F-060-060-050... (mã hs mũi phay lc2f0/ mã hs của mũi phay lc2)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LC2F-100-100-075... (mã hs mũi phay lc2f1/ mã hs của mũi phay lc2)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LC4F-200-200-100... (mã hs mũi phay lc4f2/ mã hs của mũi phay lc4)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 2N2FR-060-060-075... (mã hs mũi phay 2n2fr/ mã hs của mũi phay 2n2)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LC2FR-030-060-100... (mã hs mũi phay lc2fr/ mã hs của mũi phay lc2)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LCC2F-120-120-100... (mã hs mũi phay lcc2f/ mã hs của mũi phay lcc)
- Mã HS 82081000: Mũi phay LCC4F-160-160-100... (mã hs mũi phay lcc4f/ mã hs của mũi phay lcc)
- Mã HS 82081000: Mũi phay N2FDR-010-040-050-EL12... (mã hs mũi phay n2fdr/ mã hs của mũi phay n2f)
- Mã HS 82081000: Mũi phay N2FRDR-005-040-050-EL6... (mã hs mũi phay n2frdr/ mã hs của mũi phay n2f)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 2N2FRDR-030-040-075-EL16... (mã hs mũi phay 2n2frd/ mã hs của mũi phay 2n2)
- Mã HS 82081000: Dao cắt bằng thép có đường kính ngoài là 42mm, đường kính trong 16mm, gồm 12 răng cắt. Chất liệu bằng thép. Dùng cho máy gia công cơ khí. Mã sản phẩm: PH2. Hàng mới 100%. SX tại Đài Loan... (mã hs dao cắt bằng th/ mã hs của dao cắt bằng)
- Mã HS 82081000: Mũi dao phay WXL-2D-DE 1 (3182010), chất liệu thép, dùng cho máy gia công kim loại, nhà sx OSG. Hàng mới 100%... (mã hs mũi dao phay wx/ mã hs của mũi dao phay)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện bằng thép CCMT060204HQ CA6525 dùng cho máy gia công cơ khí... (mã hs mũi dao tiện bằ/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi phay (dạng lưỡi cắt dùng cho máy), nhãn hiệu MISUMI, code: T-TSC-HEM3S5.5-KN27... (mã hs mũi phay dạng/ mã hs của mũi phay dạ)
- Mã HS 82081000: Dao cắt DNMG150612MS/KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt dnmg150/ mã hs của dao cắt dnmg)
- Mã HS 82081000: Dao cắt SNMG190616RP/KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt snmg190/ mã hs của dao cắt snmg)
- Mã HS 82081000: Dao cắt VBMT160408LF KC5010. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt vbmt160/ mã hs của dao cắt vbmt)
- Mã HS 82081000: Dao cắt WNMG080408RP KC5010. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt wnmg080/ mã hs của dao cắt wnmg)
- Mã HS 82081000: Dao cắt EG0300M03P04GUP/KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt eg0300m/ mã hs của dao cắt eg03)
- Mã HS 82081000: Dao cắt EG0400M04P04GUP KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt eg0400m/ mã hs của dao cắt eg04)
- Mã HS 82081000: Dao cắt EG0500M05P08GUP KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt eg0500m/ mã hs của dao cắt eg05)
- Mã HS 82081000: Dao cắt EG0600M06P04GUP KCU10. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt eg0600m/ mã hs của dao cắt eg06)
- Mã HS 82081000: Dao cắt A4G0305M03U02GMP/KC5010. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt a4g0305/ mã hs của dao cắt a4g0)
- Mã HS 82081000: Dao cắt A4G0405M04U04GMP/KC5010. Dùng cho máy gia công kim loại, hàng mới 100%, Hãng Sx Kennametal... (mã hs dao cắt a4g0405/ mã hs của dao cắt a4g0)
- Mã HS 82081000: ALG-1.66L17 phi 1.66L17, dùng cho máy gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs alg166l17 phi/ mã hs của alg166l17)
- Mã HS 82081000: Dao doa ALG-1.76L17 phi 1.76L17, dùng cho máy gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs dao doa alg17/ mã hs của dao doa alg)
- Mã HS 82081000: Dao doa ALG-2.72L20 phi 2.72L20, dùng cho máy gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs dao doa alg27/ mã hs của dao doa alg)
- Mã HS 82081000: Dao tiện bằng thép SCGT120404AU DC210 phi 3.0mm dùng cho máy CNC để gia công kim loại, hàng mới 100%... (mã hs dao tiện bằng t/ mã hs của dao tiện bằn)
- Mã HS 82081000: Cán dao, SVJBR2020K-16N, dùng trong máy gia công cơ khí, mới 100%... (mã hs cán dao svjbr2/ mã hs của cán dao svj)
- Mã HS 82081000: Dụng cụ cắt bằng sắt, CPMH090304 CA5525, dùng trong máy gia công cơ khí, mới 100%... (mã hs dụng cụ cắt bằn/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82081000: Dao TARO chất liệu bằng thép hợp kim, dùng cho máy gia công kim loại PT1/8-28. Hàng mới 100%... (mã hs dao taro chất l/ mã hs của dao taro chấ)
- Mã HS 82081000: Dao cắt 101055423102 bằng thép dùng để cắt chân linh kiện điện tử, phụ kiện máy cắt... (mã hs dao cắt 1010554/ mã hs của dao cắt 1010)
- Mã HS 82081000: Dao doa bằng thép OVDS0100... (mã hs dao doa bằng th/ mã hs của dao doa bằng)
- Mã HS 82081000: Dao dưới khuôn 6E4672. Hàng mới 100%... (mã hs dao dưới khuôn/ mã hs của dao dưới khu)
- Mã HS 82081000: Dao trên khuôn 6E4672. Hàng mới 100%... (mã hs dao trên khuôn/ mã hs của dao trên khu)
- Mã HS 82081000: Dao cắt phôi thừa Washer TQ3460. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt phôi th/ mã hs của dao cắt phôi)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt dùng cho khuôn dập 072P-174-A12-106... (mã hs lưỡi cắt dùng c/ mã hs của lưỡi cắt dùn)
- Mã HS 82081000: Dao cắt kim loại 107-312-WV, 2 chiếc/ 1 bộ, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KODERA, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt kim loạ/ mã hs của dao cắt kim)
- Mã HS 82081000: Dao phay rãnh TC 12X4... (mã hs dao phay rãnh t/ mã hs của dao phay rãn)
- Mã HS 82081000: Dao tiện rãnh Hợp Kim VA3813010... (mã hs dao tiện rãnh h/ mã hs của dao tiện rãn)
- Mã HS 82081000: Phay ngón hợp kim D2mm,2 Lưỡi Cắt, AEMM 2... (mã hs phay ngón hợp k/ mã hs của phay ngón hợ)
- Mã HS 82081000: Phay ngón phủ DLC D6mm, 3 lưỡi cắt, HC-DLC-3AEMM3... (mã hs phay ngón phủ d/ mã hs của phay ngón ph)
- Mã HS 82081000: Phay ngón cổ dài D3mmxLc20mm, 3 lưỡi cắt, NEC-3AEMM OD 3x20... (mã hs phay ngón cổ dà/ mã hs của phay ngón cổ)
- Mã HS 82081000: Dao tiện BLMP0904R-M TT2510 dùng cho máy CNC để gia công kim loại.Hàng mới 100%... (mã hs dao tiện blmp09/ mã hs của dao tiện blm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện CNMG120404VQ CN2000 dùng cho máy CNC để gia công kim loại.Hàng mới 100%... (mã hs dao tiện cnmg12/ mã hs của dao tiện cnm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện TPKN1603PPSR-EM DP9320idùng cho máy CNC để gia công kim loại.Hàng mới 100%... (mã hs dao tiện tpkn16/ mã hs của dao tiện tpk)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt CNMG120408-LP-MC6025, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt cnmg12/ mã hs của mảnh cắt cnm)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt VNMG160404-FS-NX2525, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt vnmg16/ mã hs của mảnh cắt vnm)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt SEMT13T3AGSN-JM-F7030, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt semt13/ mã hs của mảnh cắt sem)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt TNGG160404R-FS-NX2525, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt tngg16/ mã hs của mảnh cắt tng)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt MMT16ER100ISO-S-VP15TF, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt mmt16e/ mã hs của mảnh cắt mmt)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt AOMT123620PEER-M-VP15TF, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt aomt12/ mã hs của mảnh cắt aom)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt GY2M0600J080N-MM-VP20RT, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt gy2m06/ mã hs của mảnh cắt gy2)
- Mã HS 82081000: Mảnh Cắt XDGT1550PDER-G20-VP15TF, Dùng cho máy CNC. Mới 100%.... (mã hs mảnh cắt xdgt15/ mã hs của mảnh cắt xdg)
- Mã HS 82081000: Mũi dao cắt có gắn kim cương nhân tạo dùng cho máy CNC- Mã hàng: VN-5NZ-012, Hàng mới 100%... (mã hs mũi dao cắt có/ mã hs của mũi dao cắt)
- Mã HS 82081000: Dao chuốt: KFM KPH, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs dao chuốt kfm/ mã hs của dao chuốt k)
- Mã HS 82081000: Dao phay: 4MCD0300, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs dao phay 4mcd0/ mã hs của dao phay 4m)
- Mã HS 82081000: Dao phay: MP2SBR0100, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs dao phay mp2sb/ mã hs của dao phay mp)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: MGTR43125-NX2525, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt mgtr4/ mã hs của mảnh cắt mg)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: CNMG120408-MJ-VP05RT, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt cnmg1/ mã hs của mảnh cắt cn)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: CPMH090304-MV-UE6020, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt cpmh0/ mã hs của mảnh cắt cp)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: TNMG160408-SH-NX3035, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt tnmg1/ mã hs của mảnh cắt tn)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: TPMH110304-MV-VP15TF, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt tpmh1/ mã hs của mảnh cắt tp)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: NP-CCGW09T308GA2-BC8020, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt npcc/ mã hs của mảnh cắt np)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt: NP-TPGB110304GA3-BC8120, bằng thép hợp kim.Hãng sx: MITSUBISHI MATERIALS, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt nptp/ mã hs của mảnh cắt np)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao trong bằng đồng (22*10.5)mm, Linh kiện thay thế của máy sản xuất thép ống, mới 100%... (mã hs lưỡi dao trong/ mã hs của lưỡi dao tro)
- Mã HS 82081000: Dao khắc loại 120 độ dùng cho máy khắc Hell K500-G3. Hàng mới 100%... (mã hs dao khắc loại 1/ mã hs của dao khắc loạ)
- Mã HS 82081000: Mũi dao cắt loại sliding shoe inner part dùng cho máy khắc K500-G3. Hàng mới 100%... (mã hs mũi dao cắt loạ/ mã hs của mũi dao cắt)
- Mã HS 82081000: Dao phay của máy CNC- Reamer KA1369-1,mới 100%... (mã hs dao phay của má/ mã hs của dao phay của)
- Mã HS 82081000: Dao khoan (dùng cho máy CNC tiện)-Drill KB1029V, mới 100%... (mã hs dao khoan dùng/ mã hs của dao khoan d)
- Mã HS 82081000: Dao tiện của máy CNC- Reamer KK101268MB45T30 GJP-0310"SCH",mới 100%... (mã hs dao tiện của má/ mã hs của dao tiện của)
- Mã HS 82081000: Dao chuốt bằng thép dùng cho máy gia công kim loại, loại BR-10001-R-VP, seri No. SL3006. Hàng cũ đã qua sử dụng.... (mã hs dao chuốt bằng/ mã hs của dao chuốt bằ)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao tiện dùng cho máy tiện kim loại,TSV 33, Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi dao tiện d/ mã hs của lưỡi dao tiệ)
- Mã HS 82081000: Dao (linh kiện của máy dập tanshi) JACKET CRIMPER 1986-08... (mã hs dao linh kiện/ mã hs của dao linh ki)
- Mã HS 82081000: Dao dập (linh kiện của máy dập tanshi,hàng mới 100%) ANVIL1983-08... (mã hs dao dập linh k/ mã hs của dao dập lin)
- Mã HS 82081000: Phụ tùng máy phay- Dao phay vằn PCD Rb10(PCD Notching insert Rb10), Xuất xứ Italy, Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ph/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 82081000: Dao dập của máy dập, Hàng mới 100%... (mã hs dao dập của máy/ mã hs của dao dập của)
- Mã HS 82081000: Mũi phay phi 10 bằng thép, kích thước 75*40*25*10mm (dùng cho máy gia công nhôm), hàng mới 100%... (mã hs mũi phay phi 10/ mã hs của mũi phay phi)
- Mã HS 82081000: Dao dập đầu nối bằng thép không gỉ dùng cho máy cơ khí, mã E-2555, hàng mới 100%... (mã hs dao dập đầu nối/ mã hs của dao dập đầu)
- Mã HS 82081000: Dao doa CSRM0372, hãng sx Mitsubishi,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs dao doa csrm037/ mã hs của dao doa csrm)
- Mã HS 82081000: Dao máy mài (WORK SUPPORT BLADE P/N.EL-1944-0080-K)... (mã hs dao máy mài wo/ mã hs của dao máy mài)
- Mã HS 82081000: Dao phay răng của máy phay (HOBBING CUTTER P/N. TR-558)... (mã hs dao phay răng c/ mã hs của dao phay răn)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt bằng hợp kim gia công sản phẩm kim loại_ZXMT030203GM-E... (mã hs lưỡi cắt bằng h/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82081000: Dao cắt gọt bavia của sản phẩm- bằng hợp kim (dùng cho máy tiện)_2.5DA... (mã hs dao cắt gọt bav/ mã hs của dao cắt gọt)
- Mã HS 82081000: Mũi phay bằng thép 1F*D1*3.5*45L*S6. dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay bằng t/ mã hs của mũi phay bằn)
- Mã HS 82081000: Dao cắt thép... (mã hs dao cắt thép/ mã hs của dao cắt thép)
- Mã HS 82081000: Dao tiện 3PHT150504R-AL K10 phi 10.7mm dùng cho máy CNC để gia công kim loại, hàng mới 100%... (mã hs dao tiện 3pht15/ mã hs của dao tiện 3ph)
- Mã HS 82081000: Chíp CCGW040104NE KPD001 dùng để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs chíp ccgw040104/ mã hs của chíp ccgw040)
- Mã HS 82081000: Chíp CCGW060204NE KPD001 dùng để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs chíp ccgw060204/ mã hs của chíp ccgw060)
- Mã HS 82081000: Chíp EZBR075070-005NB GW05 dùng để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs chíp ezbr075070/ mã hs của chíp ezbr075)
- Mã HS 82081000: Chíp tiện ren 16ERM AG60 IC908 dùng để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs chíp tiện ren 1/ mã hs của chíp tiện re)
- Mã HS 82081000: Dao phay HHRS 6060-05-210 phi 6 R=0.5 I=21 dùng để gia công kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs dao phay hhrs 6/ mã hs của dao phay hhr)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt gia công kim loại POB300 ST20E. Hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt gia cô/ mã hs của mảnh cắt gia)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt C255x120 (P-68018), dùng để cắt nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt c255x1/ mã hs của lưỡi cắt c25)
- Mã HS 82081000: Dao phay endmill, BYE 2015, phi 1.5mm, dùng trong máy CNC để gia công kim loại, hàng mới 100%... (mã hs dao phay endmil/ mã hs của dao phay end)
- Mã HS 82081000: Dao Tiện (Cutter) 4.5X6.05X120L, hàng mới 100%-,... (mã hs dao tiện cutte/ mã hs của dao tiện cu)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt bằng hợp kim, mã CCGW09T304N2 (KB601), hiệu Koher, dùng để gia công kim loại, mới 100%.... (mã hs mảnh cắt bằng h/ mã hs của mảnh cắt bằn)
- Mã HS 82082000: Dao cắt gỗ FLAKER KNIFE 464X100X5-Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt gỗ flak/ mã hs của dao cắt gỗ f)
- Mã HS 82082000: Lưỡi dao cắt gỗ KNIVES OF MACHINE-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt gỗ/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82082000: Dao cắt gỗ CHIPPER KNIFE 498X84X16-Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt gỗ chip/ mã hs của dao cắt gỗ c)
- Mã HS 82082000: Dao cắt gỗ VENEER KNIFE 1500X180X16-Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt gỗ vene/ mã hs của dao cắt gỗ v)
- Mã HS 82082000: Dao router D22x58x12x2T, R3, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs dao router d22x/ mã hs của dao router d)
- Mã HS 82082000: Dao router D36x35x12x2T, R10, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs dao router d36x/ mã hs của dao router d)
- Mã HS 82082000: Dao router D18x44x5.9x2T, V45, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs dao router d18x/ mã hs của dao router d)
- Mã HS 82083000: dụng cụ thay lưỡi dao- CHANGER,SPATULA BLADE,Part Number FFS4008958,mới 100%... (mã hs dụng cụ thay lư/ mã hs của dụng cụ thay)
- Mã HS 82083000: lưỡi dao xẻng xúc inox- BLADES,4:1 SPATULA,(20/PK),Part Number FFS4008990-1,mới 100%... (mã hs lưỡi dao xẻng x/ mã hs của lưỡi dao xẻn)
- Mã HS 82083000: Linh kiện máy chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm để bàn cố định hoạt động bằng điện- Dao 4 cánh (Hàng mới 100%)... (mã hs linh kiện máy c/ mã hs của linh kiện má)
- Mã HS 82084000: Lưỡi Dao bằng thép 27" 108-9026-03, hiệu Toro, mới 100%... (mã hs lưỡi dao bằng t/ mã hs của lưỡi dao bằn)
- Mã HS 82084000: Guồng dao 8 lưỡi bằng thép 137-8416, dùng cho máy cắt cỏ, hiệu Toro, mới 100%... (mã hs guồng dao 8 lưỡ/ mã hs của guồng dao 8)
- Mã HS 82084000: Lưỡi cắt đường kính 25.4mm, dài 230mm bằng thép dùng cho máy cắt cỏ đẩy hoạt động bằng động cơ xăng, no: D-66058... (mã hs lưỡi cắt đường/ mã hs của lưỡi cắt đườ)
- Mã HS 82089000: Dao cắt ống đồng value VTC-70. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt ống đồn/ mã hs của dao cắt ống)
- Mã HS 82089000: Dao cắt có khuôn hình và lưỡi cố định dùng để cắt giấy tạo hình theo khuôn, chất liệu: thép, nhãn hiệu:FuGao. Mới 100%... (mã hs dao cắt có khuô/ mã hs của dao cắt có k)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao 5*45*820mm, mới 100%... (mã hs lưỡi dao 5*45*8/ mã hs của lưỡi dao 5*4)
- Mã HS 82089000: Dao 3 lỗ bằng thép. Nhãn hiệu:Lutz Blades.KT: 43.0 x 22.2+0/-02 x 0.15(mm).Mã hàng: 0410.0150.Loại Lutz-08.Nhà sx: Lutz. 250 chiếc/hộp,4 hộp/thùng.Item:10008683-3.Dùng trong ngành dệt sợi.Mới 100%... (mã hs dao 3 lỗ bằng t/ mã hs của dao 3 lỗ bằn)
- Mã HS 82089000: Dao cắt công nghiệp bằng thép. Nhãn hiệu:Lutz Blades.KT:43 x22.2x 0.2(mm).Mã hàng:0410.0200.Loại Lutz-08.Nsx: Lutz.200 chiếc/hộp,5 hộp/ thùng.Item: 10008072-3.Dùng trong ngành dệt sợi. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt công ng/ mã hs của dao cắt công)
- Mã HS 82089000: Dao cắt ngoài của máy cắt sợi bàn chải bằng thép hàng mẫu sản xuất.Mới 100%... (mã hs dao cắt ngoài c/ mã hs của dao cắt ngoà)
- Mã HS 82089000: Dao cắt trong của máy cắt sợi bàn chải bằng thép hàng mẫu sản xuất.Mới 100%... (mã hs dao cắt trong c/ mã hs của dao cắt tron)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt B05088... (mã hs lưỡi cắt b05088/ mã hs của lưỡi cắt b05)
- Mã HS 82089000: Dao thép HSS kt: L90*W35*T1mm, hàng mới 100%... (mã hs dao thép hss kt/ mã hs của dao thép hss)
- Mã HS 82089000: Dao cắt SKS3 Kt: L90*40*8, 58-60 HCR, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt sks3 kt/ mã hs của dao cắt sks3)
- Mã HS 82089000: CUTTER SYSTEM OF BUTYL RUBBER TUBE SPLICER (Cơ cấu dao cắt của máy cắt nối săm). Hàng mới 100%... (mã hs cutter system o/ mã hs của cutter syste)
- Mã HS 82089000: Lưỡi kéo cắt sợi 2520076.1, Phụ tùng máy dệt Vamatex, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi kéo cắt sợ/ mã hs của lưỡi kéo cắt)
- Mã HS 82089000: Dao làm dây mạng,hàng mới 100%... (mã hs dao làm dây mạn/ mã hs của dao làm dây)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt gạch bằng thép hợp kim dùng cho máy cắt, phi 110mm, dày 1.3mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs lưỡi cắt gạch b/ mã hs của lưỡi cắt gạc)
- Mã HS 82089000: Phụ tùng máy in công nghiệp: Lưỡi dao bằng thép 40 x 0,15 (L=100m)- Steel Strip L=100M W40XT0.15, Mã: RS007150331617, size: 100m. Nhãn hiệu: STVEC- Mới 100%.... (mã hs phụ tùng máy in/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao to Dorco, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao to dor/ mã hs của lưỡi dao to)
- Mã HS 82089000: Dao cạo Dorco DN 52, hàng mới 100%... (mã hs dao cạo dorco d/ mã hs của dao cạo dorc)
- Mã HS 82089000: Phụ kiện của máy dán đóng nút kim loại tự động (dùng trong ngành giày dép): Dao nẹp cắt nút Knife SPL75 4100, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của má/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 82089000: Dao chặt da... (mã hs dao chặt da/ mã hs của dao chặt da)
- Mã HS 82089000: Phụ tùng của thiết bị đỡ thép dây chuyền cán nguội: Lưỡi dao bằng thép, công dụng: làm sạch bề mặt thép... (mã hs phụ tùng của th/ mã hs của phụ tùng của)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt của máy cắt da 0.5*18*108MM (phụ tùng thay thế)(hàng mới 100%)... (mã hs lưỡi cắt của má/ mã hs của lưỡi cắt của)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao bằng nhựa kích thước 145mmx50mm sử dụng trong công đoạn vệ sinh cào đất bề mặt ván.Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao bằng n/ mã hs của lưỡi dao bằn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao tròn BTP bằng thép R 152.5X54.05X0.65... (mã hs lưỡi dao tròn b/ mã hs của lưỡi dao trò)
- Mã HS 82089000: Dao dưới máy tiả biên- UNDER CUTTER TY-203 NO:93... (mã hs dao dưới máy ti/ mã hs của dao dưới máy)
- Mã HS 82089000: Dao thẳng máy tỉa biên- UPPER CUTTER TY-203 NO:71... (mã hs dao thẳng máy t/ mã hs của dao thẳng má)
- Mã HS 82089000: Dao cố định máy may điện tử- FIXED KNIFE MS14A0838... (mã hs dao cố định máy/ mã hs của dao cố định)
- Mã HS 82089000: Dao cắt chỉ di động máy điện tử- MOVING KNIFE B2421210AA0... (mã hs dao cắt chỉ di/ mã hs của dao cắt chỉ)
- Mã HS 82089000: Dao di động của máy may điện tử (cắt chỉ)- MOVABLE KNIFE ASSY (H461) MS03B0838... (mã hs dao di động của/ mã hs của dao di động)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt bằng kim loại-kt:10x20x20mm (Phụ tùng thay thế máy cắt dập) 48A47024001 Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt bằng k/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao chuốt dây điện-25x25x4mm (Phụ tùng thay thế máy cắt chuốt dây điện) 4BB003194 Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao chuốt/ mã hs của lưỡi dao chu)
- Mã HS 82089000: Lưỡi chuốt vỏ dây điện-15x30x9 mm (PTTT của máy chuốt dây điện)48ST210052 Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi chuốt vỏ d/ mã hs của lưỡi chuốt v)
- Mã HS 82089000: Dao hỗ trợ cắt giấy của máy in CZ309-67155- Cutter Assy SVS KIT. Hàng mới 100%... (mã hs dao hỗ trợ cắt/ mã hs của dao hỗ trợ c)
- Mã HS 82089000: Dao gạt, để gạt bột dính trên trục nghiền, bộ phận máy nghiền (Knife off CuZn37 F38), mã: DBZC-10031-010, mới 100%... (mã hs dao gạt để gạt/ mã hs của dao gạt để)
- Mã HS 82089000: Pin định vị OT815... (mã hs pin định vị ot8/ mã hs của pin định vị)
- Mã HS 82089000: Jig(Y-0802)(YJ-0802)... (mã hs jigy0802yj/ mã hs của jigy0802)
- Mã HS 82089000: JIG(G-EAZ05 1000-C2(2)... (mã hs jiggeaz05 100/ mã hs của jiggeaz05)
- Mã HS 82089000: PIN(G-EAZ05 1000-C2(2)... (mã hs pingeaz05 100/ mã hs của pingeaz05)
- Mã HS 82089000: Bánh răng trục turet LNC 297... (mã hs bánh răng trục/ mã hs của bánh răng tr)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa 355x25.4x100 (Bằng hợp kim), Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cưa 355x25/ mã hs của lưỡi cưa 355)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa nhôm 305x38x120 (Bằng hợp kim), Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cưa nhôm 3/ mã hs của lưỡi cưa nhô)
- Mã HS 82089000: Dao của máy cắt vải#85878001. Hàng mới 100%... (mã hs dao của máy cắt/ mã hs của dao của máy)
- Mã HS 82089000: Dao cắt của máy trải vải#050-028-058. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt của máy/ mã hs của dao cắt của)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa 355*100*38 (Bằng hợp kim, dùng để cắt nhôm), Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cưa 355*10/ mã hs của lưỡi cưa 355)
- Mã HS 82089000: HONDER... (mã hs honder/ mã hs của honder)
- Mã HS 82089000: SPRING... (mã hs spring/ mã hs của spring)
- Mã HS 82089000: LOCATING PIN... (mã hs locating pin/ mã hs của locating pin)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao xoắn nhà sản xuất Schlenter chất lượng R4, (2500 x 120 x 4)mm, cạnh xiên: (30 x 1.5)mm/30, hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi dao xoắn n/ mã hs của lưỡi dao xoắ)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao cắt 0,390 x 24" dùng cho máy gia công cơ khí- Round steel blank broach for cutting tools 0.390 x 24" Length. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt 0/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt nhọn dùng cho máy cắt băng tải: Sharp blade 1065x110 (15x75)_Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt nhọn d/ mã hs của lưỡi cắt nhọ)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt tròn dùng cho máy cắt băng tải: Round blade 1670x108 (20x50)_Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt tròn d/ mã hs của lưỡi cắt trò)
- Mã HS 82089000: Dao chặt nguyên phụ liệu làm giầy bằng sắt dùng cho máy chặt nguyên liệu sử dụng trong sản xuất giầy dép, 5-5.5# (Hàng mới 100%)... (mã hs dao chặt nguyên/ mã hs của dao chặt ngu)
- Mã HS 82089000: Dao cắt cao su, bằng thép... (mã hs dao cắt cao su/ mã hs của dao cắt cao)
- Mã HS 82089000: Dao dưới vắt sổ JUKI (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%)... (mã hs dao dưới vắt sổ/ mã hs của dao dưới vắt)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao dùng để cắt sợi dệt, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao dùng đ/ mã hs của lưỡi dao dùn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao máy cắt. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao máy cắ/ mã hs của lưỡi dao máy)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao dùng cho máy cắt xốp. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao dùng c/ mã hs của lưỡi dao dùn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao SDI to 1404, 10 cái/hộp, kích thước 18mm, mới 100%.... (mã hs lưỡi dao sdi to/ mã hs của lưỡi dao sdi)
- Mã HS 82089000: Dao cạo thiếc, chất liệu bằng sắt,dùng để cạo hoặc cắt sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs dao cạo thiếc/ mã hs của dao cạo thiế)
- Mã HS 82089000: Dao trổ SDI 0423 to, kích thước 30mm x 160mm, lưỡi dao làm bằng thép không gỉ. Hàng mới 100%.... (mã hs dao trổ sdi 042/ mã hs của dao trổ sdi)
- Mã HS 82089000: Dao cắt ống mềm bằng thép không gỉ, model: Y010094000... (mã hs dao cắt ống mềm/ mã hs của dao cắt ống)
- Mã HS 82089000: Hạt cắt hợp kim, dùng để cắt đá, đường kính trong 5.1mm, đường kính ngoài 10.5mm, dùng cho máy cắt đá cầm tay loại 60hp, 40hp, 20hp, hàng mới 100%, nhà sản xuất VINAYAK INTERNATIONAL.... (mã hs hạt cắt hợp kim/ mã hs của hạt cắt hợp)
- Mã HS 82089000: Dao trên, của bộ chém GRA 1000 bằng sắt, dài 10 cm rộng 2.5 cm, hàng mới 100%... (mã hs dao trên của b/ mã hs của dao trên củ)
- Mã HS 82089000: Dao dưới, của bộ chém GRA 1000 bằng sắt, dài 10 cm rộng 4cm,linh kiện của bộ trợ lực GRA-1000 cho máy Chạy nẹp thân trước Yamato VM-1804.Hàng mới 100%... (mã hs dao dưới của b/ mã hs của dao dưới củ)
- Mã HS 82089000: Dao cắt tấm nhựa EA589AA-10B (25 chiếc/ bộ) ESCO (dao dùng cho dụng cụ cơ khí)... (mã hs dao cắt tấm nhự/ mã hs của dao cắt tấm)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao để gạt mực dùng cho máy in, chỉ sử dụng tại nhà máy, mới 100%... (mã hs lưỡi dao để gạt/ mã hs của lưỡi dao để)
- Mã HS 82089000: Dao cắt... (mã hs dao cắt/ mã hs của dao cắt)
- Mã HS 82089000: Phụ tùng máy may công nghiệp: Dao cắt chỉ cầm tay Model: TC805, hiệu Yeso,hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ma/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 82089000: lưỡi cắt dạng xích dùng cho máy cưa xích dùng xăng khổ 0.5cm~1.2cm, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs lưỡi cắt dạng x/ mã hs của lưỡi cắt dạn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt, mài gạch bằng sắt hiệu:talon, shengchao, bosun, md, golden dragon, HL, BENZ, DOMAX, kt: phi 100mm~114mm+_10%.Mới 100%... (mã hs lưỡi cắt mài g/ mã hs của lưỡi cắt mà)
- Mã HS 82089000: Dao cắt cuộn dây-LONG RIGHT KNIFE... (mã hs dao cắt cuộn dâ/ mã hs của dao cắt cuộn)
- Mã HS 82089000: Khuôn dao dùng để cắt tấm Film miếng dán màn hình Khuôn dao P-KNIFE (Huawei DP173 AMB676VT01 LJ01-12469A) kích thước Knife (160.34X81.74),Hãng Sx: Kairos Vina Co.,Ltd, hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao dùng/ mã hs của khuôn dao dù)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao RB28-2 ROUND BLADE... (mã hs lưỡi dao rb282/ mã hs của lưỡi dao rb2)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt B OE-3007-1(1) CUTTER B... (mã hs lưỡi cắt b oe3/ mã hs của lưỡi cắt b o)
- Mã HS 82089000: Dao cắt 07-206-00 V BLADE (2PCS/SET)... (mã hs dao cắt 07206/ mã hs của dao cắt 072)
- Mã HS 82089000: Dao cắt máy tỉa biên- Down Knife TY-202#93(hàng mới 100%)... (mã hs dao cắt máy tỉa/ mã hs của dao cắt máy)
- Mã HS 82089000: Dao cho máy tỉa biên- Upper Knife TY-202#71(hàng mới 100%)... (mã hs dao cho máy tỉa/ mã hs của dao cho máy)
- Mã HS 82089000: Dao máy may- Fixed knife 51502402t0(hàng mới 100%)... (mã hs dao máy may fi/ mã hs của dao máy may)
- Mã HS 82089000: Dao cắt máy may-Fixed knife AB6111-OA(hàng mới 100%)... (mã hs dao cắt máy may/ mã hs của dao cắt máy)
- Mã HS 82089000: Dao máy gọt-m6110-3a skiving bell knives(hàng mới 100%)... (mã hs dao máy gọtm61/ mã hs của dao máy gọt)
- Mã HS 82089000: Dao máy may- Movable knife 51502430t0(hàng mới 100%)(hàng mới 100%)... (mã hs dao máy may mo/ mã hs của dao máy may)
- Mã HS 82089000: Dao cắt chỉ của máy may công nghiệp (hàng mới 100%)- FIXED CUTTER #B2424-210-000... (mã hs dao cắt chỉ của/ mã hs của dao cắt chỉ)
- Mã HS 82089000: Dao của máy gọt da (hàng mới 100%)- M6110-3A SKIVING BELL KNIVES... (mã hs dao của máy gọt/ mã hs của dao của máy)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt bằng thép carbon/ CARBON BLADE. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt bằng t/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao của máy cắt (hàng mới 100%)- 3.0*2.0*38MM MILLING CUTTER... (mã hs lưỡi dao của má/ mã hs của lưỡi dao của)
- Mã HS 82089000: dao cắt chỉ máy may công nghiệp-pttt-LOWER CUTTER... (mã hs dao cắt chỉ máy/ mã hs của dao cắt chỉ)
- Mã HS 82089000: Dao cắt ENDMILL bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: 3F D4.0X12X45LXSH4, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt endmill/ mã hs của dao cắt endm)
- Mã HS 82089000: Dao cắt PCD BITE bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: 3F D6.0X20X50LXSH6, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt pcd bit/ mã hs của dao cắt pcd)
- Mã HS 82089000: Dao cắt CHAMFER bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: 2F D2.0<45AX5X45LXSH4, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt chamfer/ mã hs của dao cắt cham)
- Mã HS 82089000: Dao cắt RA-ENDMILL bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: 3F D8.0X20X60LXSH8, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt raendm/ mã hs của dao cắt rae)
- Mã HS 82089000: Dao cắt BALL ENDMILL bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: 2F R1.0XD2.0X4X45LXSH6, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt ball en/ mã hs của dao cắt ball)
- Mã HS 82089000: Dao cắt T-CUTTER bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: D4.0X1.5TX90AXD2X10X45LXSH4, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt tcutte/ mã hs của dao cắt tcu)
- Mã HS 82089000: Dụng cụ đo kích thước ren TAP GAUGE bằng kim loại dùng cho máy CNC, Quy cách: M1.4X0.3XGPGP2, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ đo kích/ mã hs của dụng cụ đo k)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao cắt ống inox TCBC 105 Supertool. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt ốn/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82090000: Đầu đục của máy cắt vải/ KONG ZHOU 10*0.2*0.2, 12*100mm (CH80-03-07)(Hàng mới 100%)... (mã hs đầu đục của máy/ mã hs của đầu đục của)
- Mã HS 82100000: Dụng cụ cắt hành tây- INSERT ONION SYSTEM,Part Number CAR2731,mới 100%... (mã hs dụng cụ cắt hàn/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82111000: SET dụng cụ và phụ kiện 108 món BOSCH... (mã hs set dụng cụ và/ mã hs của set dụng cụ)
- Mã HS 82119100: Dao có lưỡi cố định bằng inox 225mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TN15007)... (mã hs dao có lưỡi cố/ mã hs của dao có lưỡi)
- Mã HS 82119291: Dao gấp cho thợ điện 16 20 50 SB, dài 120mm, hiệu KNIPEX- Hàng mới 100%... (mã hs dao gấp cho thợ/ mã hs của dao gấp cho)
- Mã HS 82119299: Dao cố định máy may-FIXED MES-ST-2520 ST-2520(PAGE 6.9)(101.13-12)... (mã hs dao cố định máy/ mã hs của dao cố định)
- Mã HS 82119299: Dao cắt chỉ tự động máy may-MOVING MES-SPS/A-1306-J45 SPS/A-1306-J45... (mã hs dao cắt chỉ tự/ mã hs của dao cắt chỉ)
- Mã HS 82119299: Dao phóng máy may vi tính-MOVABLE KNIFE ASSY F MOVABLE KNIFE ASSY F SPS/F-1310 HS-10 J-58 (SA3330101... (mã hs dao phóng máy m/ mã hs của dao phóng má)
- Mã HS 82119299: Lưỡi dao cắt W4 dùng cho máy chế biến gỗ, kích thước: 500*30*3 mm.Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt w4/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82119299: Dao cắt tôn, chiều dài lưỡi 115 mm, mã 456300.0110 (PBS16) BERNARBO/China, mới 100%... (mã hs dao cắt tôn ch/ mã hs của dao cắt tôn)
- Mã HS 82119299: DAO NHÍP, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs dao nhíp hàng/ mã hs của dao nhíp hà)
- Mã HS 82119390: Dao trổ gấp gọn bằng hợp kim thép,dài 13cm,mã 48-22-1901,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs dao trổ gấp gọn/ mã hs của dao trổ gấp)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao rọc giấy 2400 pcs/thùng. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs lưỡi dao rọc gi/ mã hs của lưỡi dao rọc)
- Mã HS 82119490: Dao cắt cao su nguyên liệu-SAFETY KNIFE-(mới 100%)... (mã hs dao cắt cao su/ mã hs của dao cắt cao)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao cắt dùng cho máy chế biến gỗ-Electric scissors piece, kích thước: 8 inch.Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt dù/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82119490: Dao 3 lưỡi dùng cho máy chế biến gỗ-Three-edged cutting knife, kích thước: 1/2*8*35 Hàng mới 100%... (mã hs dao 3 lưỡi dùng/ mã hs của dao 3 lưỡi d)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao BTP bằng thép WK-320-SK5... (mã hs lưỡi dao btp bằ/ mã hs của lưỡi dao btp)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao máy cắt- DKB-5 30 ANGLE BLADES... (mã hs lưỡi dao máy cắ/ mã hs của lưỡi dao máy)
- Mã HS 82121000: Dao cạo râu TRA1000-B- 1001896 TRA1000-B3, tái nhập toàn bộ mục 1 của tk xuất 302918136420/E62- 06/12/2019, nhập sửa chữa dự kiến tái xuất trong thời hạn 275 ngày kể từ ngày nhập trả.... (mã hs dao cạo râu tra/ mã hs của dao cạo râu)
- Mã HS 82121000: Dao lam... (mã hs dao lam/ mã hs của dao lam)
- Mã HS 82122010: Đầu dao cạo râu loại 2 lưỡi chất liệu bằng thép không gỉ, ko có cán cầm,4 cái/vỉ, kích thước 1,2x4cm/1cái, hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs đầu dao cạo râu/ mã hs của đầu dao cạo)
- Mã HS 82122090: Lưỡi bào-N-1900B-NO-16000-mini (2 cái/bộ)... (mã hs lưỡi bàon1900/ mã hs của lưỡi bàon1)
- Mã HS 82122090: Lưỡi dao cắt ACF... (mã hs lưỡi dao cắt ac/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt đa năng Hàn Quốc whashin P-300. Hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt đa năng/ mã hs của kéo cắt đa n)
- Mã HS 82130000: Kéo bằng kim loại shears... (mã hs kéo bằng kim lo/ mã hs của kéo bằng kim)
- Mã HS 82130000: Kéo công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs kéo công nghiệp/ mã hs của kéo công ngh)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt mũi tròn Suremark, chất liệu thép không gỉ, tay cầm bọc nhựa, KT: 25cm... (mã hs kéo cắt mũi trò/ mã hs của kéo cắt mũi)
- Mã HS 82130000: Kéo dùng để cắt vật liệu trong nhà xưởng, kích thước: 12inch. Hàng mới 100%... (mã hs kéo dùng để cắt/ mã hs của kéo dùng để)
- Mã HS 82130000: Kéo lệch bằng thép,dài 20cm,mã 48-22-4040,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kéo lệch bằng t/ mã hs của kéo lệch bằn)
- Mã HS 82130000: Kéo thằng bằng thép,kt 40x15cm,mã 48-22-4041,nhãn hiệu Milwaukee,hàng mới 100%... (mã hs kéo thằng bằng/ mã hs của kéo thằng bằ)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm chỉ, hàng mơí 100%... (mã hs kéo bấm chỉ hà/ mã hs của kéo bấm chỉ)
- Mã HS 82130000: Kéo deli No 6010, hàng mơí 100%... (mã hs kéo deli no 601/ mã hs của kéo deli no)
- Mã HS 82130000: Kéo lớn K19... (mã hs kéo lớn k19/ mã hs của kéo lớn k19)
- Mã HS 82130000: Kéo trung S180-S183-S008... (mã hs kéo trung s180/ mã hs của kéo trung s1)
- Mã HS 82130000: Kéo mũi cong... (mã hs kéo mũi cong/ mã hs của kéo mũi cong)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt loại cầm tay bằng thép, nhãn hiệu ESCO, code: EA540CW-12A... (mã hs kéo cắt loại cầ/ mã hs của kéo cắt loại)
- Mã HS 82130000: Kéo S001... (mã hs kéo s001/ mã hs của kéo s001)
- Mã HS 82130000: Kéo S008... (mã hs kéo s008/ mã hs của kéo s008)
- Mã HS 82130000: Lưỡi kéo BTP bằng thép TC-8... (mã hs lưỡi kéo btp bằ/ mã hs của lưỡi kéo btp)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt tóc AZZURRA 6". Hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt tóc azz/ mã hs của kéo cắt tóc)
- Mã HS 82130000: Kéo đỏ. Hàng mới 100%... (mã hs kéo đỏ hàng mớ/ mã hs của kéo đỏ hàng)
- Mã HS 82130000: Kéo Deli to, hàng mới 100%... (mã hs kéo deli to hà/ mã hs của kéo deli to)
- Mã HS 82130000: Kéo(hàng mới 100%) SCISSORS T-500... (mã hs kéohàng mới 10/ mã hs của kéohàng mới)
- Mã HS 82130000: Kéo Shutter Deli 6009,chất liệu sắt, đóng gói 1 cái/vỉ. Hàng mới 100%... (mã hs kéo shutter del/ mã hs của kéo shutter)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt ống PPR... (mã hs kéo cắt ống ppr/ mã hs của kéo cắt ống)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt ống PVC... (mã hs kéo cắt ống pvc/ mã hs của kéo cắt ống)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt vải trong ngành may Model: A300, hiệu Yeso, hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt vải tro/ mã hs của kéo cắt vải)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm chỉ YJL-198, làm bằng thép dài 10cm. Hàng mới 100%... (mã hs kéo bấm chỉ yjl/ mã hs của kéo bấm chỉ)
- Mã HS 82130000: Kéo licota TGP-00248, dùng để cắt linh kiện. Hàng mới 100%... (mã hs kéo licota tgp/ mã hs của kéo licota t)
- Mã HS 82130000: Dụng cụ làm đẹp:Kéo cắt tóc thông thường không ký mã hiêu. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ làm đẹp/ mã hs của dụng cụ làm)
- Mã HS 82130000: kéo cắt vải-SHEARS... (mã hs kéo cắt vảishe/ mã hs của kéo cắt vải)
- Mã HS 82130000: Kéo an toàn. Hàng mới 100%... (mã hs kéo an toàn hà/ mã hs của kéo an toàn)
- Mã HS 82141000: Dao rọc giấy. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs dao rọc giấy h/ mã hs của dao rọc giấy)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao (10 cái/ Hộp) RPMT08T2MOE-JS... (mã hs lưỡi dao 10 cá/ mã hs của lưỡi dao 10)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao dọc giấy delli 18mm (1 hộp/ 10 chiếc), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao dọc gi/ mã hs của lưỡi dao dọc)
- Mã HS 82141000: Dao cắt (loại cầm tay), nhãn hiệu ESCO, code: EA589AA-40... (mã hs dao cắt loại c/ mã hs của dao cắt loạ)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao cắt (dùng để thay thế) (3 chiếc/gói), nhãn hiệu ESCO, code: EA589CZ-11K... (mã hs lưỡi dao cắt d/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao trổ SDI 1404 to (10 hộp nhỏ/ hộp to)/Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao trổ sd/ mã hs của lưỡi dao trổ)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao rọc giấy(1HỘP= 10 PCS)-Artist blade MD-101... (mã hs lưỡi dao rọc gi/ mã hs của lưỡi dao rọc)
- Mã HS 82141000: Dao dọc giấy Tajima, hàng mới 100%... (mã hs dao dọc giấy ta/ mã hs của dao dọc giấy)
- Mã HS 82141000: Dao dùng gọt ba zớ caosu-ND1-211V KNIFE BLADE (1hộp=100PCE)... (mã hs dao dùng gọt ba/ mã hs của dao dùng gọt)
- Mã HS 82141000: Dụng cụ chuốt bút chì Plastic sharpener hiệu Smart kids SK-SP017 (hàng mới 100%)... (mã hs dụng cụ chuốt b/ mã hs của dụng cụ chuố)
- Mã HS 82141000: Khuôn dao bằng các loại dùng cho máy bế cắt giấy. Mới100%. 1 bộ = 1 cái... (mã hs khuôn dao bằng/ mã hs của khuôn dao bằ)
- Mã HS 82142000: Dụng cụ cắt móng tay an toàn với đầu quay được cho bé, D111, hiệu BASILIC, mới 100%... (mã hs dụng cụ cắt món/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82142000: Qùa tặng kèm túi xách tay (bộ cắt móng tay, hàng mới 100%)... (mã hs qùa tặng kèm tú/ mã hs của qùa tặng kèm)
- Mã HS 82149000: Cắt băng dính Dân Hoa 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs cắt băng dính d/ mã hs của cắt băng dín)
- Mã HS 82149000: Dao nhà bếp bằng thép không gỉ, dài (>25- 40)cm. Hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs dao nhà bếp bằn/ mã hs của dao nhà bếp)
- Mã HS 82159900: Nĩa inox, hiệu Steelite, mới 100%... (mã hs nĩa inox hiệu/ mã hs của nĩa inox hi)
- Mã HS 82159900: Muỗng inox, hiệu Steelite, mới 100%... (mã hs muỗng inox hiệ/ mã hs của muỗng inox)
- Mã HS 82159900: kẹp bằng nhựa- TONG, BLUE PLASTIC (NSN),Part Number CAMTGG9781,mới 100%... (mã hs kẹp bằng nhựa/ mã hs của kẹp bằng nhự)
- Mã HS 82159900: dụng cụ kẹp bằng nhựa- TONG,EGG,YELLOW PLASTIC,Part Number FFS27027515,mới 100%... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 82159900: Kẹp đỡ khay inox lò chiên- 9" HASH BROWN TONGS,Part Number HKEHK14002,mới 100%... (mã hs kẹp đỡ khay ino/ mã hs của kẹp đỡ khay)
- Mã HS 82159900: Hàng quà tặng cá nhân: Dụng cụ cắt táo cầm tay. Hàng mới 100%... (mã hs hàng quà tặng c/ mã hs của hàng quà tặn)
- Mã HS 82159900: Nĩa bằng inox 151mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TT18016)... (mã hs nĩa bằng inox 1/ mã hs của nĩa bằng ino)
- Mã HS 82159900: Nĩa bằng inox 217mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TN15002)... (mã hs nĩa bằng inox 2/ mã hs của nĩa bằng ino)
- Mã HS 82159900: Muỗng bằng inox 143mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TT08011)... (mã hs muỗng bằng inox/ mã hs của muỗng bằng i)
- Mã HS 82159900: Xẻng xúc bằng inox 255mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TN15025)... (mã hs xẻng xúc bằng i/ mã hs của xẻng xúc bằn)
- Mã HS 82159900: Thìa bằng inox, dài (10-20)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs thìa bằng inox/ mã hs của thìa bằng in)
- Mã HS 82159900: MUỖNG MÚC KEM MẪU, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6960/28.DEC.2019... (mã hs muỗng múc kem m/ mã hs của muỗng múc ke)
- Mã HS 82159900: MUONG INOX BAN THANH PHAM CHA DANH BONG... (mã hs muong inox ban/ mã hs của muong inox b)
- Mã HS 82011000: Xẻng nhựa 530mm... (mã hs xẻng nhựa 530mm/ mã hs của xẻng nhựa 53)
- Mã HS 82011000: Xẻng sắt bé.KT: 190mm*340mm Hàng mới 100%... (mã hs xẻng sắt békt/ mã hs của xẻng sắt bé)
- Mã HS 82011000: Xẻng sắt to.KT:220mm*375mm, Hàng mới 100%... (mã hs xẻng sắt tokt/ mã hs của xẻng sắt to)
- Mã HS 82011000: Xẻng làm vườn-1503 (GARDEN TOOLS- TROWEL PROMO)... (mã hs xẻng làm vườn1/ mã hs của xẻng làm vườ)
- Mã HS 82011000: Xẻng cán gỗ... (mã hs xẻng cán gỗ/ mã hs của xẻng cán gỗ)
- Mã HS 82011000: Xẻng nhỏ cán gỗ... (mã hs xẻng nhỏ cán gỗ/ mã hs của xẻng nhỏ cán)
- Mã HS 82013010: Cuốc xới đất... (mã hs cuốc xới đất/ mã hs của cuốc xới đất)
- Mã HS 82013010: Cào đất- BLACK+DECKER TELESCOPIC FAN RAKE... (mã hs cào đất black/ mã hs của cào đất bla)
- Mã HS 82013010: Cào đất- LH013 (STEEL GARDEN TOOLS- RAKE TELESCOPIC SHRUB)... (mã hs cào đất lh013/ mã hs của cào đất lh0)
- Mã HS 82013010: Cuốc 3 góc... (mã hs cuốc 3 góc/ mã hs của cuốc 3 góc)
- Mã HS 82013010: Cuốc làm vườn- 3499361 (GARDEN TOOLS- B&D FIBERGLASS LONG HANDLE HOE)... (mã hs cuốc làm vườn/ mã hs của cuốc làm vườ)
- Mã HS 82013010: Cào làm vườn- 3499362 (GARDEN TOOLS- B&D FIBERGLASS LONG HANDLE BOW RAKE)... (mã hs cào làm vườn 3/ mã hs của cào làm vườn)
- Mã HS 82013090: Cào cỏ co rút... (mã hs cào cỏ co rút/ mã hs của cào cỏ co rú)
- Mã HS 82013090: Cào 3 răng cán gỗ... (mã hs cào 3 răng cán/ mã hs của cào 3 răng c)
- Mã HS 82013090: CÚP THÉP (Gía GC: 1.84 USD/cái)... (mã hs cúp thép gía g/ mã hs của cúp thép gí)
- Mã HS 82015000: Kéo tỉa cây (sử dụng 1 tay)... (mã hs kéo tỉa cây sử/ mã hs của kéo tỉa cây)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt đa năng Smato SM MS8SKích thước: 190mm, chất liệu bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt đa năng/ mã hs của kéo cắt đa n)
- Mã HS 82015000: CÂY LẤY RÁY TAI... (mã hs cây lấy ráy tai/ mã hs của cây lấy ráy)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt tỉa cành- 5826 (GARDEN TOOLS- LOPPER BYPASS 24 INCH)... (mã hs kéo cắt tỉa càn/ mã hs của kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt tỉa hàng rào (sử dụng hai tay)... (mã hs kéo cắt tỉa hàn/ mã hs của kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt tỉa (sử dụng hai tay)... (mã hs kéo cắt tỉa sử/ mã hs của kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82019000: Phểu vườn ươm (dùng để đong đất)- BULB PLANTER STANDARD PROMO... (mã hs phểu vườn ươm/ mã hs của phểu vườn ươ)
- Mã HS 82019000: Cái dĩa cán gỗ... (mã hs cái dĩa cán gỗ/ mã hs của cái dĩa cán)
- Mã HS 82021000: Cưa bằng tay (HACKSAW FRAME, ADJUSTABLE; hàng mới 100%)... (mã hs cưa bằng tay h/ mã hs của cưa bằng tay)
- Mã HS 82022000: Lưỡi cưa cuộn BA512... (mã hs lưỡi cưa cuộn b/ mã hs của lưỡi cưa cuộ)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa... (mã hs lưỡi cưa/ mã hs của lưỡi cưa)
- Mã HS 82023100: Lưỡi dao... (mã hs lưỡi dao/ mã hs của lưỡi dao)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa sắt- 110mm... (mã hs lưỡi cưa sắt 1/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa gỗ- 110mm... (mã hs lưỡi cưa gỗ 11/ mã hs của lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa MST100X025. Dùng cho máy CNC, Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa mst100/ mã hs của lưỡi cưa mst)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa SCV100X070. Dùng cho máy CNC, Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa scv100/ mã hs của lưỡi cưa scv)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa (đường kính 255mm, dày 2.2mm) EA851CB-46... (mã hs lưỡi cưa đĩa đ/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa kt: 305*4*25.4*100P mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt 30/ mã hs của lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa kt: phi 305*3*phi 50.8*80P mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt ph/ mã hs của lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa-GLB 13X0.65 X-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưaglb 13/ mã hs của lưỡi cưaglb)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa lộng-T111C HCS-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa lộngt/ mã hs của lưỡi cưa lộn)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa cho máy GTS 10XC, nhãn hiệu BOSCH... (mã hs lưỡi cưa cho má/ mã hs của lưỡi cưa cho)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa sắtT244D Linh kiện dùng cho MAY DUONG KINH NGOAI(Q6139Z0021)... (mã hs lưỡi cưa sắtt24/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa lọng Bosch T318A (5 pcs/set)... (mã hs lưỡi cưa lọng b/ mã hs của lưỡi cưa lọn)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa MSS-TiN 30x2... (mã hs lưỡi cưa mssti/ mã hs của lưỡi cưa mss)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa makita.Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa makita/ mã hs của lưỡi cưa mak)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa tổng hợp 255x120T. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa tổng h/ mã hs của lưỡi cưa tổn)
- Mã HS 82031000: Dao giũa to tròn D5X180X10... (mã hs dao giũa to trò/ mã hs của dao giũa to)
- Mã HS 82031000: Dũa#7 (dùng sửa khuôn giày)... (mã hs dũa#7 dùng sửa/ mã hs của dũa#7 dùng)
- Mã HS 82031000: Dũa hợp kim- 3mm (12 cái/bộ)... (mã hs dũa hợp kim 3m/ mã hs của dũa hợp kim)
- Mã HS 82031000: Rũa Hozan K-216 (1 Bộ 5 Cái). Hàng mới 100%... (mã hs rũa hozan k216/ mã hs của rũa hozan k)
- Mã HS 82031000: Dũa sắt.Hàng mới 100%... (mã hs dũa sắthàng mớ/ mã hs của dũa sắthàng)
- Mã HS 82031000: Dũa hợp kim Dài 100 mm, vật liệu: thép ct3, dùng để dũa kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs dũa hợp kim dài/ mã hs của dũa hợp kim)
- Mã HS 82031000: Bàn chải sắt (chén cước đồng)... (mã hs bàn chải sắt c/ mã hs của bàn chải sắt)
- Mã HS 82031000: Giũa (10x70mm, 5 chiếc/gói) CK704... (mã hs giũa 10x70mm/ mã hs của giũa 10x70m)
- Mã HS 82031000: Giũa (dài 140mm) MI8621-D126... (mã hs giũa dài 140mm/ mã hs của giũa dài 14)
- Mã HS 82031000: Giũa tròn 4,8mm STIHL (288 cái/hộp) 8 hộp; Hàng mới 100%... (mã hs giũa tròn 48mm/ mã hs của giũa tròn 4)
- Mã HS 82031000: Giũa tròn 5,5mm STIHL (288 cái/hộp) 8 hộp; Hàng mới 100%... (mã hs giũa tròn 55mm/ mã hs của giũa tròn 5)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt cáp, tuốt dây, bấm đầu dây... (mã hs kìm cắt cáp tu/ mã hs của kìm cắt cáp)
- Mã HS 82032000: Kềm da vàng-1/2inch(dùng cắt chi tiết giày)... (mã hs kềm da vàng1/2/ mã hs của kềm da vàng)
- Mã HS 82032000: Kềm mỏ cong-6inch (Dùng chỉnh sửa mũi giày)... (mã hs kềm mỏ cong6in/ mã hs của kềm mỏ cong)
- Mã HS 82032000: Kềm da trắng-1/2inch(dùng cắt chi tiết giày)... (mã hs kềm da trắng1// mã hs của kềm da trắng)
- Mã HS 82032000: Kềm cắt- TOP 250mm... (mã hs kềm cắt top 25/ mã hs của kềm cắt top)
- Mã HS 82032000: Kềm điện- TOP 250mm... (mã hs kềm điện top 2/ mã hs của kềm điện to)
- Mã HS 82032000: Kềm nhọn- TOP 250mm... (mã hs kềm nhọn top 2/ mã hs của kềm nhọn to)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm chết- Century 300mm... (mã hs kềm bấm chết c/ mã hs của kềm bấm chết)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm phe (In)- L200 (2 cái/bộ)... (mã hs kềm bấm phe in/ mã hs của kềm bấm phe)
- Mã HS 82032000: Kềm bấm phe (out)- L200 (2 cái/bộ)... (mã hs kềm bấm phe ou/ mã hs của kềm bấm phe)
- Mã HS 82032000: Vòng Đeo Tay Có Dây 1m8 Hàng mới 100%... (mã hs vòng đeo tay có/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây-HY150-MT10019-Hàng mới 100%... (mã hs kìm tuốt dâyhy/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây điện-PRO'SKIT CP-318-Hàng mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây đi/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt-STANLEY-84-028 (7IN/180mm)-Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắtstanley/ mã hs của kìm cắtstan)
- Mã HS 82032000: Kìm bẻ chân linh kiện-PRO'SKIT-1PK-501E-Hàng mới 100%... (mã hs kìm bẻ chân lin/ mã hs của kìm bẻ chân)
- Mã HS 82032000: Kiềm các loại (BANDING TOOL; hàng mới 100%)... (mã hs kiềm các loại/ mã hs của kiềm các loạ)
- Mã HS 82032000: Kềm cắt các loại (PLIER; hàng mới 100%)... (mã hs kềm cắt các loạ/ mã hs của kềm cắt các)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt nhãn hiệu Toptul 6 inch, hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt nhãn hi/ mã hs của kìm cắt nhãn)
- Mã HS 82032000: Kẹp đầu (trái) KFD800-1.011801, hàng mới 100%... (mã hs kẹp đầu trái/ mã hs của kẹp đầu trá)
- Mã HS 82032000: Kẹp đầu vật liệu KFD700-1.D170419.02, hàng mới 100%... (mã hs kẹp đầu vật liệ/ mã hs của kẹp đầu vật)
- Mã HS 82032000: Nhíp đầu bằng... (mã hs nhíp đầu bằng/ mã hs của nhíp đầu bằn)
- Mã HS 82032000: Nhíp đầu nhọn... (mã hs nhíp đầu nhọn/ mã hs của nhíp đầu nhọ)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt, hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt hàng m/ mã hs của kìm cắt hàn)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt cao su, hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt cao su/ mã hs của kìm cắt cao)
- Mã HS 82032000: Nhíp 2A-SA,hàng mới 100%... (mã hs nhíp 2asahàng/ mã hs của nhíp 2asah)
- Mã HS 82032000: Nhíp P-640-P,hàng mới 100%... (mã hs nhíp p640phà/ mã hs của nhíp p640p)
- Mã HS 82032000: Kìm Cắt Fujia 60-150. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt fujia 6/ mã hs của kìm cắt fuji)
- Mã HS 82032000: Kìm chết Trusco TGP-250. Hàng mới 100%... (mã hs kìm chết trusco/ mã hs của kìm chết tru)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ nhọn Fujia 350-150. Hàng mới 100%... (mã hs kìm mỏ nhọn fuj/ mã hs của kìm mỏ nhọn)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ cong số 8... (mã hs kìm mỏ cong số/ mã hs của kìm mỏ cong)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhọn ESD 11, hàng mới 100%... (mã hs nhíp nhọn esd 1/ mã hs của nhíp nhọn es)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhựa... (mã hs nhíp nhựa/ mã hs của nhíp nhựa)
- Mã HS 82032000: Kéo bấm chỉ... (mã hs kéo bấm chỉ/ mã hs của kéo bấm chỉ)
- Mã HS 82032000: Kìm nhọn 15mm... (mã hs kìm nhọn 15mm/ mã hs của kìm nhọn 15m)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm vàng 150mm... (mã hs kìm bấm vàng 15/ mã hs của kìm bấm vàng)
- Mã HS 82032000: Nhíp gắp hàng ESD12... (mã hs nhíp gắp hàng e/ mã hs của nhíp gắp hàn)
- Mã HS 82032000: Kìm siết đai, loại kìm siết dây đai, kt đây đai 32mm, dụng cụ dùng để siết và khóa đai thép khi đóng hàng hóa, hàng mới 100%... (mã hs kìm siết đai l/ mã hs của kìm siết đai)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt.Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắthàng mớ/ mã hs của kìm cắthàng)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt hơi.Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt hơihàn/ mã hs của kìm cắt hơi)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt Asaki.Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt asakih/ mã hs của kìm cắt asak)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt plato.Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt platoh/ mã hs của kìm cắt plat)
- Mã HS 82032000: Nhíp cong ST15,bằng thép để gắp linh kiện.Hàng mới 100%... (mã hs nhíp cong st15/ mã hs của nhíp cong st)
- Mã HS 82032000: Nhíp thẳng ST12,bằng thép để gắp linh kiện.Hàng mới 100%... (mã hs nhíp thẳng st12/ mã hs của nhíp thẳng s)
- Mã HS 82032000: Nhíp VETUS 34A-SA,bằng thép để gắp linh kiện.Hàng mới 100%... (mã hs nhíp vetus 34a/ mã hs của nhíp vetus 3)
- Mã HS 82032000: Nhíp vetus, bằng kim loại... (mã hs nhíp vetus bằn/ mã hs của nhíp vetus)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt SP-12, nhà SX: 3 PEAKS, hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt sp12/ mã hs của kìm cắt sp1)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 6", hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt 6 hàn/ mã hs của kìm cắt 6)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp mỏ nhọn 6", hàng mới 100%... (mã hs kìm kẹp mỏ nhọn/ mã hs của kìm kẹp mỏ n)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây chất liệu bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây ch/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm chết, hàng mới 100%... (mã hs kìm chết hàng/ mã hs của kìm chết hà)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ nhọn Goodman, hàng mới 100%... (mã hs kìm mỏ nhọn goo/ mã hs của kìm mỏ nhọn)
- Mã HS 82032000: Kéo cắt cỏ(x), hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt cỏx/ mã hs của kéo cắt cỏx)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt dây (Diezen), hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt dây di/ mã hs của kìm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm Fujiya FPN-125FS, hàng mới 100%... (mã hs kìm fujiya fpn/ mã hs của kìm fujiya f)
- Mã HS 82032000: Kìm VP-175. Hàng mới 100%... (mã hs kìm vp175 hàn/ mã hs của kìm vp175)
- Mã HS 82032000: Kìm CT-175G. Hàng mới 100%... (mã hs kìm ct175g hà/ mã hs của kìm ct175g)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt KN-150G. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt kn150g/ mã hs của kìm cắt kn1)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt dây KEIBA MN-A05. Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt dây kei/ mã hs của kìm cắt dây)
- Mã HS 82032000: Nhíp APOLLO AT-AA (bằng sắt). Hàng mới 100%... (mã hs nhíp apollo at/ mã hs của nhíp apollo)
- Mã HS 82032000: Kìm mỏ nhọn98-108(7-1/2)(UMXM9Y0034)... (mã hs kìm mỏ nhọn981/ mã hs của kìm mỏ nhọn9)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt, chiều dài lưỡi cát 76mm, code P419 245-0041, hãng Allpro, xuất xứ China, hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt chiều/ mã hs của kìm cắt chi)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt thủy lức AK-621... (mã hs kìm cắt thủy lứ/ mã hs của kìm cắt thủy)
- Mã HS 82032000: Kìm mũi nhọn... (mã hs kìm mũi nhọn/ mã hs của kìm mũi nhọn)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs kìm tuốt dây bằ/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt MTN03-135... (mã hs kìm cắt mtn031/ mã hs của kìm cắt mtn0)
- Mã HS 82032000: Kìm Asaki AK-8148... (mã hs kìm asaki ak81/ mã hs của kìm asaki ak)
- Mã HS 82032000: Vòng bi NSK 608ZZCM,mới 100%... (mã hs vòng bi nsk 608/ mã hs của vòng bi nsk)
- Mã HS 82032000: Vòng bi NSK 6004ZZCM,mới 100%... (mã hs vòng bi nsk 600/ mã hs của vòng bi nsk)
- Mã HS 82032000: Vòng bi NSK 6203ZZCM,mới 100%... (mã hs vòng bi nsk 620/ mã hs của vòng bi nsk)
- Mã HS 82032000: Kìm bằng thép MSHT-M02A,mới 100%... (mã hs kìm bằng thép m/ mã hs của kìm bằng thé)
- Mã HS 82032000: Kìm ép đầu cos điện TAP-1,mới 100%... (mã hs kìm ép đầu cos/ mã hs của kìm ép đầu c)
- Mã HS 82032000: Nhíp sắt đầu nhựa ESD 249... (mã hs nhíp sắt đầu nh/ mã hs của nhíp sắt đầu)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt... (mã hs kìm cắt/ mã hs của kìm cắt)
- Mã HS 82032000: Kìm nước 600m... (mã hs kìm nước 600m/ mã hs của kìm nước 600)
- Mã HS 82032000: Kìm xích 600mm... (mã hs kìm xích 600mm/ mã hs của kìm xích 600)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây tự động... (mã hs kìm tuốt dây tự/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Panh thẳng, chất liệu thép dài 16cm. Mới 100%... (mã hs panh thẳng chấ/ mã hs của panh thẳng)
- Mã HS 82032000: Nhíp chống tĩnh điện HOZAN P-891, hãng: Misumi. Dùng cho phòng sản xuất. Mới 100%... (mã hs nhíp chống tĩnh/ mã hs của nhíp chống t)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 8'', mới 100%... (mã hs kìm cắt 8 mớ/ mã hs của kìm cắt 8)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt cáp, mới 100%... (mã hs kìm cắt cáp mớ/ mã hs của kìm cắt cáp)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm cốt thủy lực 240, mới 100%... (mã hs kìm bấm cốt thủ/ mã hs của kìm bấm cốt)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhựa tù 93305... (mã hs nhíp nhựa tù 93/ mã hs của nhíp nhựa tù)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhựa nhọn 93303... (mã hs nhíp nhựa nhọn/ mã hs của nhíp nhựa nh)
- Mã HS 82032000: Nhíp sắt chống tĩnh điện Vetus ST-11... (mã hs nhíp sắt chống/ mã hs của nhíp sắt chố)
- Mã HS 82032000: Kìm 500A... (mã hs kìm 500a/ mã hs của kìm 500a)
- Mã HS 82032000: Kìm nước 14... (mã hs kìm nước 14/ mã hs của kìm nước 14)
- Mã HS 82032000: Kìm nước 18... (mã hs kìm nước 18/ mã hs của kìm nước 18)
- Mã HS 82032000: Kìm tuốt dây... (mã hs kìm tuốt dây/ mã hs của kìm tuốt dây)
- Mã HS 82032000: Kiềm đầu dài mã hàng 1PK501E. Hàng đã qua sử sụng... (mã hs kiềm đầu dài mã/ mã hs của kiềm đầu dài)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm cầm tay, mã hàng 63A745. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs kìm bấm cầm tay/ mã hs của kìm bấm cầm)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt 150mm, Hàng mới 100%... (mã hs kìm cắt 150mm/ mã hs của kìm cắt 150m)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp 6 inch 150mm, Hàng mới 100%... (mã hs kìm kẹp 6 inch/ mã hs của kìm kẹp 6 in)
- Mã HS 82032000: Kìm chết 10 inch Stanley 84-369, Hàng mới 100%... (mã hs kìm chết 10 inc/ mã hs của kìm chết 10)
- Mã HS 82032000: Kìm Nước 14 Asaki... (mã hs kìm nước 14 asa/ mã hs của kìm nước 14)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt loại bé (Bằng sắt) (Hàng mới 100%)... (mã hs kìm cắt loại bé/ mã hs của kìm cắt loại)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt loại to (Bằng sắt) (Hàng mới 100%)... (mã hs kìm cắt loại to/ mã hs của kìm cắt loại)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhọn ST- 11 ST 11, bằng sắt, mới 100%... (mã hs nhíp nhọn st 1/ mã hs của nhíp nhọn st)
- Mã HS 82032000: Nhíp nhọn ST-11 (Bằng sắt) (hàng mới 100%)... (mã hs nhíp nhọn st11/ mã hs của nhíp nhọn st)
- Mã HS 82032000: Nhíp vuông 2A- SA bằng sắt (Hàng mới 100%)... (mã hs nhíp vuông 2a/ mã hs của nhíp vuông 2)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt ASAKI... (mã hs kìm cắt asaki/ mã hs của kìm cắt asak)
- Mã HS 82032000: Kìm điện- PLIERS... (mã hs kìm điện plier/ mã hs của kìm điện pl)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm- LOCKING PLIERS... (mã hs kìm bấm lockin/ mã hs của kìm bấm loc)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt- DIAGONAL CUTTERS... (mã hs kìm cắt diagon/ mã hs của kìm cắt dia)
- Mã HS 82032000: Kìm nhọn- NEEDLE NOSE PLIERS... (mã hs kìm nhọn needl/ mã hs của kìm nhọn ne)
- Mã HS 82032000: KÌM CẮT 90PR-150 (DỤNG CỤ CẦM TAY, HIỆU FUJIYA, HÀNG MỚI 100%)... (mã hs kìm cắt 90pr15/ mã hs của kìm cắt 90pr)
- Mã HS 82032000: Kìm cắt Plato No.170... (mã hs kìm cắt plato n/ mã hs của kìm cắt plat)
- Mã HS 82032000: Kìm bóc dây,8PK-3001D,(KT: Dài 20mm), Dùng để bóc tách vỏ dây điện, chất liệu thép. Mới 100%... (mã hs kìm bóc dây8pk/ mã hs của kìm bóc dây)
- Mã HS 82032000: Kìm bóc dây 8PK-3001D,(KT: Dài 20mm), dùng để bóc tách vỏ dây điện, chất liệu thép. Mới 100%... (mã hs kìm bóc dây 8pk/ mã hs của kìm bóc dây)
- Mã HS 82032000: Kìm bấm 729540... (mã hs kìm bấm 729540/ mã hs của kìm bấm 7295)
- Mã HS 82032000: Kìm kẹp mỏ quạ FBF 10''-250mm... (mã hs kìm kẹp mỏ quạ/ mã hs của kìm kẹp mỏ q)
- Mã HS 82033000: Lưỡi cắt gạch F110... (mã hs lưỡi cắt gạch f/ mã hs của lưỡi cắt gạc)
- Mã HS 82033000: Lưỡi cắt dùng trong máy CNC phi 75 x 1.2 x 25.4 x N72... (mã hs lưỡi cắt dùng t/ mã hs của lưỡi cắt dùn)
- Mã HS 82033000: Lưỡi dao cắt ống PFCATHS... (mã hs lưỡi dao cắt ốn/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82033000: Lưỡi dao cắt XB10 (25 PCS/Hộp), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt xb/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82034000: Nhíp cắt 15AGW... (mã hs nhíp cắt 15agw/ mã hs của nhíp cắt 15a)
- Mã HS 82034000: Đầu bắn vít... (mã hs đầu bắn vít/ mã hs của đầu bắn vít)
- Mã HS 82034000: Máy cắt sắt... (mã hs máy cắt sắt/ mã hs của máy cắt sắt)
- Mã HS 82034000: Mũi khoét 21... (mã hs mũi khoét 21/ mã hs của mũi khoét 21)
- Mã HS 82034000: Mũi khoét 25... (mã hs mũi khoét 25/ mã hs của mũi khoét 25)
- Mã HS 82034000: Mũi khoét 34... (mã hs mũi khoét 34/ mã hs của mũi khoét 34)
- Mã HS 82034000: Mũi khoét 22mm... (mã hs mũi khoét 22mm/ mã hs của mũi khoét 22)
- Mã HS 82034000: Mũi khoét 25mm... (mã hs mũi khoét 25mm/ mã hs của mũi khoét 25)
- Mã HS 82041100: Lục giác có đầu bi FBW- 700S,hàng mới 100%... (mã hs lục giác có đầu/ mã hs của lục giác có)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-T3mm... (mã hs khóa lục giáct/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-1/2inchx6mm... (mã hs khóa lục giác1/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác Kingtom-1.5-10mm (10 cái/bộ)... (mã hs khóa lục giác k/ mã hs của khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Đầu bắn bulong lục giác-6-Hàng mới 100%... (mã hs đầu bắn bulong/ mã hs của đầu bắn bulo)
- Mã HS 82041100: Đâu luc giac... (mã hs đâu luc giac/ mã hs của đâu luc giac)
- Mã HS 82041100: Tay văn chỉnh lực... (mã hs tay văn chỉnh l/ mã hs của tay văn chỉn)
- Mã HS 82041100: Lục giác EA573W-1.5, hàng mới 100 %... (mã hs lục giác ea573w/ mã hs của lục giác ea5)
- Mã HS 82041100: Đầu lục giác 3/8" sqx6mm EA618PW-6... (mã hs đầu lục giác 3// mã hs của đầu lục giác)
- Mã HS 82041100: Lục năng goodman 2, hàng mới 100%... (mã hs lục năng goodma/ mã hs của lục năng goo)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 3mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 3mm b/ mã hs của lục lăng 3mm)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 4mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 4mm b/ mã hs của lục lăng 4mm)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 5mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 5mm b/ mã hs của lục lăng 5mm)
- Mã HS 82041100: lục lăng-tháo trục theta belt mounter SLM110,120 (hang mới 100%)... (mã hs lục lăngtháo t/ mã hs của lục lăngthá)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc RATCHET HANDLE RELEASE 1/2"*10"... (mã hs thanh vặn ốc ra/ mã hs của thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-12, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl12/ mã hs của lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-14, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl14/ mã hs của lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-17, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl17/ mã hs của lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-19, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl19/ mã hs của lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Clêzic 13... (mã hs clêzic 13/ mã hs của clêzic 13)
- Mã HS 82041100: Khóa mở FT-8... (mã hs khóa mở ft8/ mã hs của khóa mở ft8)
- Mã HS 82041100: Khóa mở FT-15... (mã hs khóa mở ft15/ mã hs của khóa mở ft1)
- Mã HS 82041100: CHÌA VẶN ỐC LỤC GIÁC KIM LOẠI X013 (M4*110*30)... (mã hs chìa vặn ốc lục/ mã hs của chìa vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Khoá lục giác LG M5x35x75, mới 100%... (mã hs khoá lục giác l/ mã hs của khoá lục giá)
- Mã HS 82041100: Lục giác dùng để tháo, xiết chặt ốc lục giác, kích thước: 165 x 33 mm, cỡ 5 mm, chất liệu bằng thép, model: HLD150-5, Maker: KTC. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác dùng đ/ mã hs của lục giác dùn)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ tháo bu lông dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF814F000080/ Hàng mới... (mã hs dụng cụ tháo bu/ mã hs của dụng cụ tháo)
- Mã HS 82041200: Dụng cụ kẹp bằng đai ốc CLAMPBAND 2K1.5S... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 82041200: Cần vặn hai chiều RH4H. Hàng mới 100%... (mã hs cần vặn hai chi/ mã hs của cần vặn hai)
- Mã HS 82041200: Khóa nam châm... (mã hs khóa nam châm/ mã hs của khóa nam châ)
- Mã HS 82041200: Đầu lục giác H12... (mã hs đầu lục giác h1/ mã hs của đầu lục giác)
- Mã HS 82041200: hộp đựng dụng cụ thiết bị dùng trong xây dựng bao gồm: cờ lê, tua vít. đã qua sử dụng... (mã hs hộp đựng dụng c/ mã hs của hộp đựng dụn)
- Mã HS 82041200: Bánh vặn mỏ lết size 10M... (mã hs bánh vặn mỏ lết/ mã hs của bánh vặn mỏ)
- Mã HS 82041200: Lắp ráp mỏ lết bán thành phẩm (Ram, phun hạt thép, đánh bóng, gia công cơ khí, gia công xử lý nhiệt) với hàm, bánh vặn, gắn ty, lò xo hoàn chỉnh sản phẩm Size 10No5-1... (mã hs lắp ráp mỏ lết/ mã hs của lắp ráp mỏ l)
- Mã HS 82041200: Hàm mỏ lết:Size 6''JTP... (mã hs hàm mỏ lếtsize/ mã hs của hàm mỏ lếts)
- Mã HS 82041200: Lục giác... (mã hs lục giác/ mã hs của lục giác)
- Mã HS 82041200: Lục giác 14... (mã hs lục giác 14/ mã hs của lục giác 14)
- Mã HS 82041200: Kìm mỏ quạ- AJUSTABLE JOINT PLIERS... (mã hs kìm mỏ quạ aju/ mã hs của kìm mỏ quạ)
- Mã HS 82042000: Khẩu tuýp nối dùng để vặn ốc bằng kim loại điều chỉnh được BM-03-100-G5-65, hãng sản xuất: Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs khẩu tuýp nối d/ mã hs của khẩu tuýp nố)
- Mã HS 82042000: Lục Lăng 627140 3 (bằng thép)... (mã hs lục lăng 627140/ mã hs của lục lăng 627)
- Mã HS 82042000: Lục giác phi 4... (mã hs lục giác phi 4/ mã hs của lục giác phi)
- Mã HS 82042000: Đầu lục giác H5 x L150mm Bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs đầu lục giác h5/ mã hs của đầu lục giác)
- Mã HS 82052000: Búa- 0.5Kg... (mã hs búa 05kg/ mã hs của búa 05kg)
- Mã HS 82052000: Búa massage giày-JY-692 (250Wx220V)... (mã hs búa massage già/ mã hs của búa massage)
- Mã HS 82052000: Búa 3kg... (mã hs búa 3kg/ mã hs của búa 3kg)
- Mã HS 82052000: Búa 5kg... (mã hs búa 5kg/ mã hs của búa 5kg)
- Mã HS 82052000: Bua nhưa bảo dưỡng... (mã hs bua nhưa bảo dư/ mã hs của bua nhưa bảo)
- Mã HS 82052000: Búa cao su cán gỗ Cmart 12... (mã hs búa cao su cán/ mã hs của búa cao su c)
- Mã HS 82052000: Búa đầu nhựa Stanley 56-114 (35 mm)... (mã hs búa đầu nhựa st/ mã hs của búa đầu nhựa)
- Mã HS 82052000: Búa Gỗ phi 80... (mã hs búa gỗ phi 80/ mã hs của búa gỗ phi 8)
- Mã HS 82052000: Búa sắt 12oz AK-376... (mã hs búa sắt 12oz ak/ mã hs của búa sắt 12oz)
- Mã HS 82052000: Búa cao su (Cỡ trung)... (mã hs búa cao su cỡ/ mã hs của búa cao su)
- Mã HS 82052000: Búa BHC-10. Hàng mới 100%... (mã hs búa bhc10 hàn/ mã hs của búa bhc10)
- Mã HS 82052000: Búa nặng(P/N:646528, hàng mới 100%)... (mã hs búa nặngp/n64/ mã hs của búa nặngp/n)
- Mã HS 82052000: Búa 0.3 kg bằng sắt. Hàng mới 100%. Hàng mẫu, không thanh toán&VN... (mã hs búa 03 kg bằng/ mã hs của búa 03 kg b)
- Mã HS 82052000: BÁU THÉP (GIÁ GC: 2.09 USD/cái)... (mã hs báu thép giá g/ mã hs của báu thép gi)
- Mã HS 82052000: Búa cao su 1P phi 38mm, L290mm HAAB1038, hàng mới 100%... (mã hs búa cao su 1p p/ mã hs của búa cao su 1)
- Mã HS 82052000: Búa sắt 3kg. Mới 100%... (mã hs búa sắt 3kg mớ/ mã hs của búa sắt 3kg)
- Mã HS 82052000: Búa tay 2kg... (mã hs búa tay 2kg/ mã hs của búa tay 2kg)
- Mã HS 82052000: Búa đồng: CO-05 (đầu búa: 25mm x 75mm, cán bằng nhựa: dài: 300mm), Hãng Sx: OH, mới 100%... (mã hs búa đồng co05/ mã hs của búa đồng co)
- Mã HS 82052000: Búa đồng (size 40) 754820 40... (mã hs búa đồng size/ mã hs của búa đồng si)
- Mã HS 82053000: Máy mài Bosch-GWS 750-100-Hàng mới 100%... (mã hs máy mài boschg/ mã hs của máy mài bosc)
- Mã HS 82053000: Cái đục 3cmx20cm... (mã hs cái đục 3cmx20c/ mã hs của cái đục 3cmx)
- Mã HS 82053000: Đục L70-200mm bằng sắt. Hàng mới 100%. Hàng mẫu, không thanh toán&VN... (mã hs đục l70200mm b/ mã hs của đục l70200m)
- Mã HS 82053000: Đục EHT-4A (4 chiếc/ bộ), 022DF0040... (mã hs đục eht4a 4 c/ mã hs của đục eht4a)
- Mã HS 82054000: Tua vít (+,-) 300mm... (mã hs tua vít 3/ mã hs của tua vít)
- Mã HS 82054000: Bút thử điện- Stanley 66-133... (mã hs bút thử điện s/ mã hs của bút thử điện)
- Mã HS 82054000: Vít 3 ke lớn-747-Hàng mới 100%... (mã hs vít 3 ke lớn74/ mã hs của vít 3 ke lớn)
- Mã HS 82054000: Vít dẹp- Goodman- 3x75cm-Hàng mới 100%... (mã hs vít dẹp goodma/ mã hs của vít dẹp goo)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít các loại (SCREWDRIVER, STUBBY; hàng mới 100%)... (mã hs tuốc nơ vít các/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít LD2. Hàng mới 100%... (mã hs tuốc nơ vít ld2/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tua vít (nhãn hiệu Misumi, 10 chiếc/gói) GB-2065... (mã hs tua vít nhãn h/ mã hs của tua vít nhã)
- Mã HS 82054000: Mũi bắn vít 00*1.7*40... (mã hs mũi bắn vít 00*/ mã hs của mũi bắn vít)
- Mã HS 82054000: WOOD HANDLE GLASS CUTTER (Dao cắt kính bằng tay)... (mã hs wood handle gla/ mã hs của wood handle)
- Mã HS 82054000: Lục giác cầm tay mã hàng 53637. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs lục giác cầm ta/ mã hs của lục giác cầm)
- Mã HS 82054000: Chìa vặn đai ốc mã hàng 880127. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs chìa vặn đai ốc/ mã hs của chìa vặn đai)
- Mã HS 82054000: Tuốt nơ vít cầm tay mã hàng 48627. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs tuốt nơ vít cầm/ mã hs của tuốt nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít (bộ 2 cái) SCREWDRIVERS AND BAKE... (mã hs tuốc nơ vít bộ/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít dùng cho xe máy Yamaha/ 5HUF8152000080/ Hàng mới... (mã hs tuốc nơ vít dùn/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82054000: Đầu vặn vít 2608521042, 65mm. Hàng mới 100%... (mã hs đầu vặn vít 260/ mã hs của đầu vặn vít)
- Mã HS 82054000: Tuốc nơ vít chỉnh lực 05074700 001, 0.3~1.2Nm... (mã hs tuốc nơ vít chỉ/ mã hs của tuốc nơ vít)
- Mã HS 82055900: Bay xây dựng... (mã hs bay xây dựng/ mã hs của bay xây dựng)
- Mã HS 82055900: Tua vít đa năng... (mã hs tua vít đa năng/ mã hs của tua vít đa n)
- Mã HS 82055900: Súng bắn keo (kèm keo) bằng Nhựa PVC, hàng mới 100%... (mã hs súng bắn keo k/ mã hs của súng bắn keo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ cố định đai, dụng cụ dùng để cố định vị trí dây đai cho kìm siết và khóa đai thép khi đóng hàng hóa, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ cố định/ mã hs của dụng cụ cố đ)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-03. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl03/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-04. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl04/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-05. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl05/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-06. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl06/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-08. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl08/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Lục giác BL-2.5. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác bl25/ mã hs của lục giác bl)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ cạo cầm tay SSC-30. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ cạo cầm/ mã hs của dụng cụ cạo)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ cắt băng dính cầm tay 5F.(Hàng mới 100%)... (mã hs dụng cụ cắt băn/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 82055900: Dụng cụ sửa đá mài, code: DH-240M... (mã hs dụng cụ sửa đá/ mã hs của dụng cụ sửa)
- Mã HS 82055900: Lục giác đơn 2.5mm, Hàng mới 100%... (mã hs lục giác đơn 2/ mã hs của lục giác đơn)
- Mã HS 82055900: Đầu khẩu lục giác dùng để tháo, siết chặt ốc, kích thước: L x D: 70 x 22 mm S 5 mm, chất liệu bằng thép, model: BT4-05, Maker: KTC. Hàng mới 100%... (mã hs đầu khẩu lục gi/ mã hs của đầu khẩu lục)
- Mã HS 82056000: Khò ga fivestar bằng chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs khò ga fivestar/ mã hs của khò ga fives)
- Mã HS 82056000: Khò gas KT-2104. Hàng mới 100%... (mã hs khò gas kt2104/ mã hs của khò gas kt2)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M16x1.5mm... (mã hs bàn ren m16x1/ mã hs của bàn ren m16)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M16x2.0mm... (mã hs bàn ren m16x2/ mã hs của bàn ren m16)
- Mã HS 82057000: Bàn ren- M30x1.5mm... (mã hs bàn ren m30x1/ mã hs của bàn ren m30)
- Mã HS 82057000: Kẹp sắt để kẹp hàng (50 cái/ kg). Hàng mới 100%... (mã hs kẹp sắt để kẹp/ mã hs của kẹp sắt để k)
- Mã HS 82057000: Thiết bị mỏ cặp bằng kim loại- hàng mới 100%... (mã hs thiết bị mỏ cặp/ mã hs của thiết bị mỏ)
- Mã HS 82057000: Kẹp Ê tô loại to... (mã hs kẹp ê tô loại t/ mã hs của kẹp ê tô loạ)
- Mã HS 82057000: Kẹp Ê tô loại nhỏ... (mã hs kẹp ê tô loại n/ mã hs của kẹp ê tô loạ)
- Mã HS 82057000: Kẹp Ê tô loại vừa... (mã hs kẹp ê tô loại v/ mã hs của kẹp ê tô loạ)
- Mã HS 82057000: Eto xoáy 12cm... (mã hs eto xoáy 12cm/ mã hs của eto xoáy 12c)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G16Z, bằng thép... (mã hs thanh vặn g16z/ mã hs của thanh vặn g1)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G25Z, bằng thép... (mã hs thanh vặn g25z/ mã hs của thanh vặn g2)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G30Z, bằng thép... (mã hs thanh vặn g30z/ mã hs của thanh vặn g3)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn GH16, bằng thép... (mã hs thanh vặn gh16/ mã hs của thanh vặn gh)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn GH30, bằng thép... (mã hs thanh vặn gh30/ mã hs của thanh vặn gh)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn GH40, bằng thép... (mã hs thanh vặn gh40/ mã hs của thanh vặn gh)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G16HN, bằng thép... (mã hs thanh vặn g16hn/ mã hs của thanh vặn g1)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G20HN, bằng thép... (mã hs thanh vặn g20hn/ mã hs của thanh vặn g2)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G25HN, bằng thép... (mã hs thanh vặn g25hn/ mã hs của thanh vặn g2)
- Mã HS 82057000: Thanh vặn G12Z (mạ), bằng thép... (mã hs thanh vặn g12z/ mã hs của thanh vặn g1)
- Mã HS 82057000: Điện cực hàn 1.6*175mm, nhãn hiệu Binzel... (mã hs điện cực hàn 1/ mã hs của điện cực hàn)
- Mã HS 82057000: Dụng cụ kẹp KAISE-95757319 (mới 100%)... (mã hs dụng cụ kẹp kai/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 82059000: Thiết bị xoay cảm biến cho tín hiệu đo Cement thành giếng, Serial Number: USRS-B#1961, Part Number: P673732. hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị xoay c/ mã hs của thiết bị xoa)
- Mã HS 82059000: Đầu khò bằng Chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs đầu khò bằng ch/ mã hs của đầu khò bằng)
- Mã HS 82059000: Cái Đe... (mã hs cái đe/ mã hs của cái đe)
- Mã HS 82059000: Dụng cụ cạo sàn 3" Bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ cạo sàn/ mã hs của dụng cụ cạo)
- Mã HS 82059000: Lưỡi gà thép đồ bấm Team Demi bằng thép mã 168-2026-00... (mã hs lưỡi gà thép đồ/ mã hs của lưỡi gà thép)
- Mã HS 82059000: Khung chứa kim đồ bấm Team Demi bằng thép mã 168-2025-00... (mã hs khung chứa kim/ mã hs của khung chứa k)
- Mã HS 82060000: Dụng cụ lắp lốp cho bánh xe máy bay. Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ lắp lốp/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82071900: Mũi khoan bê tông F12, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan bê tô/ mã hs của mũi khoan bê)
- Mã HS 82071900: Mũi khoan tâm 3.6X100L. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan tâm 3/ mã hs của mũi khoan tâ)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F21 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f21/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét- F25 (Dùng để gia công kim loại)... (mã hs mũi khoét f25/ mã hs của mũi khoét f)
- Mã HS 82073000: Khóa khuôn PL16... (mã hs khóa khuôn pl16/ mã hs của khóa khuôn p)
- Mã HS 82073000: Khóa khuôn PL20... (mã hs khóa khuôn pl20/ mã hs của khóa khuôn p)
- Mã HS 82073000: Khóa khuôn MPLK20... (mã hs khóa khuôn mplk/ mã hs của khóa khuôn m)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét-F25-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoétf25h/ mã hs của mũi khoétf2)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét-F40-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoétf40h/ mã hs của mũi khoétf4)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét-F42-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoétf42h/ mã hs của mũi khoétf4)
- Mã HS 82073000: Mũi khoét-F45-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoétf45h/ mã hs của mũi khoétf4)
- Mã HS 82073000: Khuôn dùng để dập, cắt, đục lỗ bản mạch điện tử MOLD STEEL SKD-11- DIE kích thước 15x200x325mm, chất liệu bằng thép... (mã hs khuôn dùng để d/ mã hs của khuôn dùng đ)
- Mã HS 82073000: Chốt pin-AT-1373-144... (mã hs chốt pinat137/ mã hs của chốt pinat)
- Mã HS 82073000: Chốt pin- AT-1373-144... (mã hs chốt pin at13/ mã hs của chốt pin at)
- Mã HS 82073000: Miếng đế kim loại- Pad block (AT-1439-542)... (mã hs miếng đế kim lo/ mã hs của miếng đế kim)
- Mã HS 82073000: Khuôn cắt chân cắm- Shear block (T-31688-00)... (mã hs khuôn cắt chân/ mã hs của khuôn cắt ch)
- Mã HS 82073000: Phần đế khuôn bẻ chăn cắm- Polarizer Block (AT-2095-000)... (mã hs phần đế khuôn b/ mã hs của phần đế khuô)
- Mã HS 82073000: Miếng kim loại chặn thân nhựa- Stop Arm (AT-1439-512-01)... (mã hs miếng kim loại/ mã hs của miếng kim lo)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập tạo hình sản phẩm băng dính, model (M)082-18-0001-AA... (mã hs khuôn dập tạo h/ mã hs của khuôn dập tạ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập bản mạch bằng thép SM-G986U, G981U_REV0.5 S19-069IAM BODY3 PIER, mới 100%... (mã hs khuôn dập bản m/ mã hs của khuôn dập bả)
- Mã HS 82073000: Khuôn tạo hình bằng thép (bộ phận của khuôn dập) 3D0189-12(2)-D-09/10-022... (mã hs khuôn tạo hình/ mã hs của khuôn tạo hì)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập SDI4 LH- JIG chất liệu bằng thép. Mới 100%... (mã hs khuôn dập sdi4/ mã hs của khuôn dập sd)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập 2745330673 Z45 Fan Housing Trimming chất liệu bằng thép. Mới 100%... (mã hs khuôn dập 27453/ mã hs của khuôn dập 27)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập, cắt, uốn kim loại bằng thép để sản xuất linh kiện trong xe ô tô 593.61 Hàng cũ đã qua sử dụng... (mã hs khuôn dập cắt/ mã hs của khuôn dập c)
- Mã HS 82073000: Khuôn đột lỗ D9 CO-0027. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn đột lỗ d9/ mã hs của khuôn đột lỗ)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập chi tiết CO-0007. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn dập chi t/ mã hs của khuôn dập ch)
- Mã HS 82073000: Khuôn đột lỗ D5, D8 chi tiết CO-0026. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn đột lỗ d5/ mã hs của khuôn đột lỗ)
- Mã HS 82073000: Khuôn cắt biên dạng bao chi tiết CO-0007. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn cắt biên/ mã hs của khuôn cắt bi)
- Mã HS 82073000: Khuôn cắt đột biên dạng chi tiết CO-0005. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn cắt đột b/ mã hs của khuôn cắt độ)
- Mã HS 82073000: Khuôn chấn V dùng chung cho dự án băng tải. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs khuôn chấn v dù/ mã hs của khuôn chấn v)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập 2619387B TG15+H35 Front Bracket Trimming Jig chất liệu bằng thép, kích thước 600x340x417mm. Mới 100%... (mã hs khuôn dập 26193/ mã hs của khuôn dập 26)
- Mã HS 82073000: Chốt đẩy DOWEL PIN MMS4-50, hàng mới 100%... (mã hs chốt đẩy dowel/ mã hs của chốt đẩy dow)
- Mã HS 82073000: Chốt đẩy PUSHING PIN JJP1.5-12.5, hàng mới 100%... (mã hs chốt đẩy pushin/ mã hs của chốt đẩy pus)
- Mã HS 82073000: Chốt đột dập PUNCH BLANK SSHB4-80, hàng mới 100%... (mã hs chốt đột dập pu/ mã hs của chốt đột dập)
- Mã HS 82073000: Chốt đột dập BUTTON DIE SSR-ASD8-25-P3.70-MT1.6-C0.05, hàng mới 100%... (mã hs chốt đột dập bu/ mã hs của chốt đột dập)
- Mã HS 82073000: Chốt khóa KEYS KKES4-20, hàng mới 100%... (mã hs chốt khóa keys/ mã hs của chốt khóa ke)
- Mã HS 82073000: Chốt đẩy EJECTOR PIN EEPH-L2.5-93.41, hàng mới 100%... (mã hs chốt đẩy ejecto/ mã hs của chốt đẩy eje)
- Mã HS 82073000: Chốt trung tâm CORE PIN CCPH-L4-20.40, hàng mới 100%... (mã hs chốt trung tâm/ mã hs của chốt trung t)
- Mã HS 82073000: Chốt khóa RUNNER LOCK PIN RRLRL3-46.0, hàng mới 100%... (mã hs chốt khóa runne/ mã hs của chốt khóa ru)
- Mã HS 82073000: Khóa khuôn HOLDING PLATE AAPP16, hàng mới 100%... (mã hs khóa khuôn hold/ mã hs của khóa khuôn h)
- Mã HS 82073000: Chốt hãm SUPPORT PILLAR SSPL16-55, hàng mới 100%... (mã hs chốt hãm suppor/ mã hs của chốt hãm sup)
- Mã HS 82073000: Chốt hồi RETURN PIN RRP4TZ15-78.00, hàng mới 100%... (mã hs chốt hồi return/ mã hs của chốt hồi ret)
- Mã HS 82073000: Khuôn dập JIG METAL bằng thép dùng để gia công linh kiện điện tử. kích thước360*200*135 (mm), hàng mới 100%... (mã hs khuôn dập jig m/ mã hs của khuôn dập ji)
- Mã HS 82073000: Khuôn KS-12LG,bằng thép, KT: 100x80x140mm dùng để dập sản phẩm... (mã hs khuôn ks12lgb/ mã hs của khuôn ks12l)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao T12G019D0-1,hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao t12g0/ mã hs của khuôn dao t1)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao T15L047A0-3,hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao t15l0/ mã hs của khuôn dao t1)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao T17I022D9-2,hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao t17i0/ mã hs của khuôn dao t1)
- Mã HS 82073000: Khuôn dao TW-2017-19K-001 (T12G019D0-1),hàng mới 100%... (mã hs khuôn dao tw20/ mã hs của khuôn dao tw)
- Mã HS 82073000: Khuôn sửa CP19-06-0006(3779772B-Partition)... (mã hs khuôn sửa cp19/ mã hs của khuôn sửa cp)
- Mã HS 82073000: Khuôn bằng CP19-12-0006(UIW4020EBX) GIFT BOX... (mã hs khuôn bằng cp19/ mã hs của khuôn bằng c)
- Mã HS 82073000: Khuôn gỡ rác CP19-04 0017 6235883A- GIFT BOX... (mã hs khuôn gỡ rác cp/ mã hs của khuôn gỡ rác)
- Mã HS 82073000: Khuôn gỡ rác sửa CP19-06-0006(3779772B-Partition)... (mã hs khuôn gỡ rác sử/ mã hs của khuôn gỡ rác)
- Mã HS 82073000: Khuôn 9106-0451 BODY-L2_PIN-01 (dùng để cắt, dập)... (mã hs khuôn 91060451/ mã hs của khuôn 91060)
- Mã HS 82073000: Khuôn ép giấy bằng thép C09-756676, hàng đã qua sử dụng... (mã hs khuôn ép giấy b/ mã hs của khuôn ép giấ)
- Mã HS 82073000: Dụng cụ dập của máy dập LPC2 LOWER 17231... (mã hs dụng cụ dập của/ mã hs của dụng cụ dập)
- Mã HS 82074000: Mũi taro japan-M3x0.5(3cái/bộ)-Hàng mới 100%... (mã hs mũi taro japan/ mã hs của mũi taro jap)
- Mã HS 82074000: Mũi taro M3, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro m3 hà/ mã hs của mũi taro m3)
- Mã HS 82074000: Mũi taro M4, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro m4 hà/ mã hs của mũi taro m4)
- Mã HS 82074000: Mũi taro M5, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro m5 hà/ mã hs của mũi taro m5)
- Mã HS 82074000: Mũi taro M6, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro m6 hà/ mã hs của mũi taro m6)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro AU+SP P2 M6x1 2.5P (VSAPQ6.0M) (NSX: YAMAWA; Mã NSX: VSAPQ6.0M; Mã KH: 11472)... (mã hs mũi taro ausp/ mã hs của mũi taro au)
- Mã HS 82074000: Mũi taro PO-M6-x1P2 A 451-1174, hàng mới 100 %... (mã hs mũi taro pom6/ mã hs của mũi taro po)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro L6904 M4x0.7... (mã hs mũi taro l6904/ mã hs của mũi taro l69)
- Mã HS 82074000: Mũi Taro L6912 M2x0.4... (mã hs mũi taro l6912/ mã hs của mũi taro l69)
- Mã HS 82074000: Mũi khoan Nachi SD10.0 dùng cho máy khoan công nghiệp mới 100%... (mã hs mũi khoan nachi/ mã hs của mũi khoan na)
- Mã HS 82074000: Mũi taro ren TiCN L6920 M3X0.5 hiệu nachi dùng cho máy taro ren công nghiệp mới 100%... (mã hs mũi taro ren ti/ mã hs của mũi taro ren)
- Mã HS 82074000: Mũi ren TPT PT1/4, hãng OSG, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren tpt pt1/ mã hs của mũi ren tpt)
- Mã HS 82074000: Mũi ren TPT 3/8-19, hãng OSG, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren tpt 3/8/ mã hs của mũi ren tpt)
- Mã HS 82074000: Mũi ren S-PT-1/4-19, hãng YAMAWA, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren spt1// mã hs của mũi ren spt)
- Mã HS 82074000: Mũi ren AUSP RC 1/8-28, hãng YAMAWA, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren ausp rc/ mã hs của mũi ren ausp)
- Mã HS 82074000: Mũi ren LS-S-PT1/8-28x150, hãng Yamawa, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren lsspt/ mã hs của mũi ren lss)
- Mã HS 82074000: Mũi ren LT-MS-DH-SFT M16X2X150 OH2, hãng OSG, hàng mới 100%... (mã hs mũi ren ltmsd/ mã hs của mũi ren ltm)
- Mã HS 82074000: Mũi taro M3*0.5 (xoắn)... (mã hs mũi taro m3*05/ mã hs của mũi taro m3*)
- Mã HS 82074000: Máy làm ren Z1T-R2... (mã hs máy làm ren z1t/ mã hs của máy làm ren)
- Mã HS 82074000: Tay quay taro model TH-003, hãng Smato, xuất xứ China, hàng mới 100%... (mã hs tay quay taro m/ mã hs của tay quay tar)
- Mã HS 82074000: Taro model: RTH-02 để tạo ren có đường kính ren 5~12mm, hãng Smato, xuất xứ China, hàng mới 100%... (mã hs taro model rth/ mã hs của taro model)
- Mã HS 82074000: Bánh cán ren,Rolling Dies W3/8-16 Model SK905, là bộ phận của máy cán ren. hàng đã qua sử dụng... (mã hs bánh cán renro/ mã hs của bánh cán ren)
- Mã HS 82074000: Mũi taro TIN-NRT B H STD M8x1.25... (mã hs mũi taro tinnr/ mã hs của mũi taro tin)
- Mã HS 82074000: Mũi phay 2MLE-020 200 S04 phi inch dùng cho máy CNC, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 2mle0/ mã hs của mũi phay 2ml)
- Mã HS 82074000: Mũi taro tay hệ mét Yamawa/ M25 x 1.5 1.5P. mới 100%... (mã hs mũi taro tay hệ/ mã hs của mũi taro tay)
- Mã HS 82074000: Mũi taro bằng thép (phi 5mm, dài 52mm) MT-SPFT-M4-0.7-2.5P... (mã hs mũi taro bằng t/ mã hs của mũi taro bằn)
- Mã HS 82074000: Taro 1017-10 (TMH005)... (mã hs taro 101710 t/ mã hs của taro 101710)
- Mã HS 82074000: Taro 5590-6 (VRA121A)... (mã hs taro 55906 vr/ mã hs của taro 55906)
- Mã HS 82074000: Taro 5738-6 (TMH006-1)... (mã hs taro 57386 tm/ mã hs của taro 57386)
- Mã HS 82074000: Taro M16x2.0-C0503700.0116-Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m16x20c0/ mã hs của taro m16x20)
- Mã HS 82074000: Taro M3x0.5-B5561400.0030- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m3x05b55/ mã hs của taro m3x05)
- Mã HS 82074000: Taro M4x0.7-B016K101.0040- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m4x07b01/ mã hs của taro m4x07)
- Mã HS 82074000: Taro M4x0.7-B5561400.0040- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m4x07b55/ mã hs của taro m4x07)
- Mã HS 82074000: Taro M5x0.8-B5561400.0050- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m5x08b55/ mã hs của taro m5x08)
- Mã HS 82074000: Taro M6x1.0-B5561400.0060- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m6x10b55/ mã hs của taro m6x10)
- Mã HS 82074000: Taro M8x1.25-B5561400.0080-Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro m8x125b5/ mã hs của taro m8x125)
- Mã HS 82074000: Taro 1/4-20UNC-B521Z700.5009- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro 1/420unc/ mã hs của taro 1/420u)
- Mã HS 82074000: Taro 5/16-18UNC-B521Z700.5010- Dụng cụ gia công cơ khí, máy tiện CNC, hàng mới 100%... (mã hs taro 5/1618unc/ mã hs của taro 5/1618)
- Mã HS 82074000: Mũi taro tạo ren M4, chất liệu thép hợp kim dài 54mm. Mới 100%... (mã hs mũi taro tạo re/ mã hs của mũi taro tạo)
- Mã HS 82074000: Taro ren M20mm... (mã hs taro ren m20mm/ mã hs của taro ren m20)
- Mã HS 82074000: Taro ren M10 mm... (mã hs taro ren m10 mm/ mã hs của taro ren m10)
- Mã HS 82074000: Taro M4mm... (mã hs taro m4mm/ mã hs của taro m4mm)
- Mã HS 82074000: Taro M5mm... (mã hs taro m5mm/ mã hs của taro m5mm)
- Mã HS 82074000: Taro M6mm... (mã hs taro m6mm/ mã hs của taro m6mm)
- Mã HS 82074000: Taro M8mm... (mã hs taro m8mm/ mã hs của taro m8mm)
- Mã HS 82074000: Taro M10mm... (mã hs taro m10mm/ mã hs của taro m10mm)
- Mã HS 82074000: Taro M12mm... (mã hs taro m12mm/ mã hs của taro m12mm)
- Mã HS 82074000: Taro M16 mm... (mã hs taro m16 mm/ mã hs của taro m16 mm)
- Mã HS 82074000: Tay taro 480mm... (mã hs tay taro 480mm/ mã hs của tay taro 480)
- Mã HS 82074000: Mũi taro ren M16mm... (mã hs mũi taro ren m1/ mã hs của mũi taro ren)
- Mã HS 82074000: Mũi taro HSS M6 L70... (mã hs mũi taro hss m6/ mã hs của mũi taro hss)
- Mã HS 82074000: Mũi taro HSS M10 L75... (mã hs mũi taro hss m1/ mã hs của mũi taro hss)
- Mã HS 82074000: Taro M4 (bằng thép)... (mã hs taro m4 bằng t/ mã hs của taro m4 bằn)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-3mm... (mã hs mũi khoan3mm/ mã hs của mũi khoan3m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 2mm... (mã hs mũi khoan 2mm/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 4mm... (mã hs mũi khoan 4mm/ mã hs của mũi khoan 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 5mm... (mã hs mũi khoan 5mm/ mã hs của mũi khoan 5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 6mm... (mã hs mũi khoan 6mm/ mã hs của mũi khoan 6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 7mm... (mã hs mũi khoan 7mm/ mã hs của mũi khoan 7)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 8mm... (mã hs mũi khoan 8mm/ mã hs của mũi khoan 8)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 9mm... (mã hs mũi khoan 9mm/ mã hs của mũi khoan 9)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-10mm... (mã hs mũi khoan10mm/ mã hs của mũi khoan10)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-13mm... (mã hs mũi khoan13mm/ mã hs của mũi khoan13)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-15mm... (mã hs mũi khoan15mm/ mã hs của mũi khoan15)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 11mm... (mã hs mũi khoan 11mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 12mm... (mã hs mũi khoan 12mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-1.5mm... (mã hs mũi khoan15mm/ mã hs của mũi khoan1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-3.5mm... (mã hs mũi khoan35mm/ mã hs của mũi khoan3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-4.2mm... (mã hs mũi khoan42mm/ mã hs của mũi khoan4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-5.2mm... (mã hs mũi khoan52mm/ mã hs của mũi khoan5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-5.5mm... (mã hs mũi khoan55mm/ mã hs của mũi khoan5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-6.5mm... (mã hs mũi khoan65mm/ mã hs của mũi khoan6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-6.8mm... (mã hs mũi khoan68mm/ mã hs của mũi khoan6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 2.5mm... (mã hs mũi khoan 25m/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 3.2mm... (mã hs mũi khoan 32m/ mã hs của mũi khoan 3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 4.5mm... (mã hs mũi khoan 45m/ mã hs của mũi khoan 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 8.5mm... (mã hs mũi khoan 85m/ mã hs của mũi khoan 8)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-10.5mm... (mã hs mũi khoan105m/ mã hs của mũi khoan10)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 1mm-10mm (10 cái/hộp)... (mã hs mũi khoan 1mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan- 18mm... (mã hs mũi khoan 18mm/ mã hs của mũi khoan 1)
- Mã HS 82075000: Mũi taro F 3.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro f 30/ mã hs của mũi taro f 3)
- Mã HS 82075000: Mũi taro F 4.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi taro f 40/ mã hs của mũi taro f 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 3.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 30/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 3.3, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 33/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 4.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 40/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 4.2, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 42/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 4.5, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 45/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 5.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 50/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 6.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 60/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 8.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 80/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 9.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 90/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Cuộn nhựa trong, hàng mới 100%... (mã hs cuộn nhựa trong/ mã hs của cuộn nhựa tr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan F 10.0, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan f 10/ mã hs của mũi khoan f)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan chìm 1800 SUS-M119-6mm-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan chìm/ mã hs của mũi khoan ch)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan tường-F8-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan tường/ mã hs của mũi khoan tư)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan-2.0->3.0/3.0-Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan20/ mã hs của mũi khoan2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan SDS + plus 3 AP (8x100/160mm) bằng thép 8mm. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan sds/ mã hs của mũi khoan sd)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan SDS+ plus 3 AP (12x100/160mm) bằng thép 12mm. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan sds/ mã hs của mũi khoan sd)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan các loại (TWIST DRILL SET; hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan các l/ mã hs của mũi khoan cá)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan dùng cho camera quan sát KT 85 mm, bằng thép (Xuất bán thanh lý từ dòng hàng số 19 TK 102200555330 E11- 4/9/2018)... (mã hs mũi khoan dùng/ mã hs của mũi khoan dù)
- Mã HS 82075000: Mũi khoét phi 20 HL... (mã hs mũi khoét phi 2/ mã hs của mũi khoét ph)
- Mã HS 82075000: Mũi để khoan Inox phi 2.5, hàng mới 100%... (mã hs mũi để khoan in/ mã hs của mũi để khoan)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 4,5 li bằng sắt dùng cho máy khoan, hoạt động bằng điện, xuất xứ việt nam,mới 100%... (mã hs mũi khoan 45 l/ mã hs của mũi khoan 4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan Hole Saw... (mã hs mũi khoan hole/ mã hs của mũi khoan ho)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan Nachi SD2.5 dùng cho máy khoan công nghiệp mới 100%... (mã hs mũi khoan nachi/ mã hs của mũi khoan na)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan thẳng, quy cách S3xphi3x70L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan thẳng/ mã hs của mũi khoan th)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan thường, quy cách S10xphi5x10, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan thườn/ mã hs của mũi khoan th)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1.5, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d15/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D3.5, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d35/ mã hs của mũi khoan d3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D15 125*225, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d15 1/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D16 130*230, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d16 1/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D17 135*235, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d17 1/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D18 140*240, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d18 1/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan vanh bằng thép F25,Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan vanh/ mã hs của mũi khoan va)
- Mã HS 82075000: Mũi vít vessel D73 + 1x3.0x20x80.Hàng mới 100%... (mã hs mũi vít vessel/ mã hs của mũi vít vess)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan AGSTD8.0-90, hãng NACHI, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan agstd/ mã hs của mũi khoan ag)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D6*40*D6*80L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d6*40/ mã hs của mũi khoan d6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1.7*10L*D3*60L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d17*/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D5.05*20*D5*80L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d505/ mã hs của mũi khoan d5)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.18*10L*D4*50L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d218/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.25*12L*D6*80L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d225/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.78*15L*D4*50L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d278/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D3.65*15L*D5*70L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d365/ mã hs của mũi khoan d3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D3.68*22L*D6*70L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d368/ mã hs của mũi khoan d3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.28*7.7*D2.8*0.9*90do*D5*70L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d228/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan bậc đầu bằng D4.2*4.3L*D5.5*3*D6*60L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan bậc đ/ mã hs của mũi khoan bậ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan định hình (Forming Drill) D2.78*10L*D3.2*1L*70L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan định/ mã hs của mũi khoan đị)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D4.5*30L*D6*80L, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan d45*/ mã hs của mũi khoan d4)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan KA-317411XK0A-KE9 (hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan ka31/ mã hs của mũi khoan ka)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan EB-A4 08-09C08E59 IC900 (ESF0804I)... (mã hs mũi khoan eba4/ mã hs của mũi khoan eb)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan EBRF-T3 06-16C06M57 IC903 (ESR0600I)... (mã hs mũi khoan ebrf/ mã hs của mũi khoan eb)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DPPA01018... (mã hs mũi khoan dppa0/ mã hs của mũi khoan dp)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan AQDEXR0280 (2.8)... (mã hs mũi khoan aqdex/ mã hs của mũi khoan aq)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan ADRS-SV-0170(1.7)... (mã hs mũi khoan adrs/ mã hs của mũi khoan ad)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D1GP103016 (1.6x25x50)... (mã hs mũi khoan d1gp1/ mã hs của mũi khoan d1)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan CDRA03016 (1.6x3x10x42)... (mã hs mũi khoan cdra0/ mã hs của mũi khoan cd)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DBC040L6 AlCrN (010521)... (mã hs mũi khoan dbc04/ mã hs của mũi khoan db)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D3-90-L45 (No coat) 010510... (mã hs mũi khoan d390/ mã hs của mũi khoan d3)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan D2.0-18.6-L41 No Coat (010505)... (mã hs mũi khoan d20/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan SD 1.68... (mã hs mũi khoan sd 1/ mã hs của mũi khoan sd)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 120SPC4TICN... (mã hs mũi khoan 120sp/ mã hs của mũi khoan 12)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan TDXL 1.9x10D... (mã hs mũi khoan tdxl/ mã hs của mũi khoan td)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan NEXUS-GDS 2.8... (mã hs mũi khoan nexus/ mã hs của mũi khoan ne)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan TFDS-CBTICN 2.9... (mã hs mũi khoan tfds/ mã hs của mũi khoan tf)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MVE 0580X03S060 DP1020... (mã hs mũi khoan mve 0/ mã hs của mũi khoan mv)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MVS 0740X03S080 DP1020... (mã hs mũi khoan mvs 0/ mã hs của mũi khoan mv)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan phi1.35(0.005/0)f2.41(0.003)... (mã hs mũi khoan phi1/ mã hs của mũi khoan ph)
- Mã HS 82075000: MAGAFOR04-Mũi khoan Magafor 8431-H31x3.5,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs magafor04mũi k/ mã hs của magafor04mũ)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 6.5mm (hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan 65mm/ mã hs của mũi khoan 6)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan COSD 4.1 HSS-CO... (mã hs mũi khoan cosd/ mã hs của mũi khoan co)
- Mã HS 82075000: Dao bằng sắt... (mã hs dao bằng sắt/ mã hs của dao bằng sắt)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 5514-5 (DRC005-0)... (mã hs mũi khoan 5514/ mã hs của mũi khoan 55)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan ADF-2D 9 bằng thép loại 3330900 dùng trong gia công cơ khí cho máy CNC, máy phay, máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan adf2/ mã hs của mũi khoan ad)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 2.10mm SS DRILL (1010210-SO).Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan 210m/ mã hs của mũi khoan 2)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan NOSE... (mã hs mũi khoan nose/ mã hs của mũi khoan no)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan UC-3030-UX... (mã hs mũi khoan uc30/ mã hs của mũi khoan uc)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MX245 2.5... (mã hs mũi khoan mx245/ mã hs của mũi khoan mx)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MSBH230 R1... (mã hs mũi khoan msbh2/ mã hs của mũi khoan ms)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MSE230-2X5... (mã hs mũi khoan mse23/ mã hs của mũi khoan ms)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MSB230 R1x4... (mã hs mũi khoan msb23/ mã hs của mũi khoan ms)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MSZ345 10.0... (mã hs mũi khoan msz34/ mã hs của mũi khoan ms)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MRB230 R0.3X2X4... (mã hs mũi khoan mrb23/ mã hs của mũi khoan mr)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MFD 3x6... (mã hs mũi khoan mfd 3/ mã hs của mũi khoan mf)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan NC-4 2.8... (mã hs mũi khoan nc4/ mã hs của mũi khoan nc)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MFD 2.5x5... (mã hs mũi khoan mfd 2/ mã hs của mũi khoan mf)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan MFD 4.7x9.4... (mã hs mũi khoan mfd 4/ mã hs của mũi khoan mf)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan (MSD0905P) Kích thước: 99 72 125 Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC Hãng sản xuất: KORLOY Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mũi khoan msd0/ mã hs của mũi khoan m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan (DH424069) Kích thước: 6.98 53 91 Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC Hãng sản xuất: KORLOY Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mũi khoan dh42/ mã hs của mũi khoan d)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan (MSD1373P) Kích thước: 13.714 70 132 Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC Hãng sản xuất: KORLOY Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mũi khoan msd1/ mã hs của mũi khoan m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan (DGNS95335) Kích thước: 13.3314 80 130 Dùng cho máy cơ khí hoặc máy CNC Hãng sản xuất: KORLOY Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mũi khoan dgns/ mã hs của mũi khoan d)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan RJ... (mã hs mũi khoan rj/ mã hs của mũi khoan rj)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan SDS-TT... (mã hs mũi khoan sdst/ mã hs của mũi khoan sd)
- Mã HS 82075000: MŨI KHOAN REN 2T M8*16(41)*10.5*100R Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan ren 2/ mã hs của mũi khoan re)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan, kích thước 38*4, phi 1.2 mm (bằng thép, dùng cho máy khoan) (Hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan kích/ mã hs của mũi khoan k)
- Mã HS 82075000: Roto N1900B... (mã hs roto n1900b/ mã hs của roto n1900b)
- Mã HS 82075000: Dao móc rãnh 6 x 3 x 10... (mã hs dao móc rãnh 6/ mã hs của dao móc rãnh)
- Mã HS 82075000: Mũi router 1/4 x 6 x 15 mm... (mã hs mũi router 1/4/ mã hs của mũi router 1)
- Mã HS 82075000: Mũi router bạc đạn 1/4 x 5/16... (mã hs mũi router bạc/ mã hs của mũi router b)
- Mã HS 82075000: Dao router TCT 6.5 x 12 x HK20... (mã hs dao router tct/ mã hs của dao router t)
- Mã HS 82075000: Dao router có bạc đạn 12.7 x 12 x 30 mm... (mã hs dao router có b/ mã hs của dao router c)
- Mã HS 82075000: Dao router V45- 6 x 6... (mã hs dao router v45/ mã hs của dao router v)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan M12.5... (mã hs mũi khoan m125/ mã hs của mũi khoan m1)
- Mã HS 82075000: DRILL BIT (Mũi khoan)... (mã hs drill bit mũi/ mã hs của drill bit m)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan 3.5... (mã hs mũi khoan 35/ mã hs của mũi khoan 3)
- Mã HS 82075000: Máy khoan bàn, model: AJS-85158, công suất: 150W/220V, mới 100%... (mã hs máy khoan bàn/ mã hs của máy khoan bà)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan inox, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan inox/ mã hs của mũi khoan in)
- Mã HS 82075000: Mũi khoét chiều dài 50mm, đường kính 6mm, bằng thép của Máy đục bê tông, no: D-37459, mới 100%... (mã hs mũi khoét chiều/ mã hs của mũi khoét ch)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan rộng lỗ đường kính 6.3mm, chiều dài 31mm bằng thép của máy khoan cần tay hoạt động bằng điện, công suất 370W, no: D-37312, mới 100%... (mã hs mũi khoan rộng/ mã hs của mũi khoan rộ)
- Mã HS 82075000: Mũi Khoan kt: phi 2.5*55*10R mới 100%... (mã hs mũi khoan kt p/ mã hs của mũi khoan kt)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DTN06000901... (mã hs mũi khoan dtn06/ mã hs của mũi khoan dt)
- Mã HS 82075000: Mũi khoan DTN08000901... (mã hs mũi khoan dtn08/ mã hs của mũi khoan dt)
- Mã HS 82076000: Mũi doa lỗ bằng thép hợp kim loại 113A-BL-ST-3895-13G, dùng lắp vào máy chạy khí... (mã hs mũi doa lỗ bằng/ mã hs của mũi doa lỗ b)
- Mã HS 82076000: Mũi doa đường kính 3mm M3, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs mũi doa đường k/ mã hs của mũi doa đườn)
- Mã HS 82076000: Mũi doa D10.07*90L*D10*150L, hàng mới 100%... (mã hs mũi doa d1007*/ mã hs của mũi doa d10)
- Mã HS 82076000: Dao doa CM6.101, Sản xuất tại Nhật Bản, Hàng mới 100%... (mã hs dao doa cm6101/ mã hs của dao doa cm6)
- Mã HS 82076000: Dao doa CM9.001, Sản xuất tại Nhật Bản, Hàng mới 100%... (mã hs dao doa cm9001/ mã hs của dao doa cm9)
- Mã HS 82076000: Đĩa mài, dùng để làm khuôn mài, vật liệu thép không gỉ. Đường kính: 109.68mm, bề dày: 2.5 mm. Model: A380 Mã hàng: PPPA380EP... (mã hs đĩa mài dùng đ/ mã hs của đĩa mài dùn)
- Mã HS 82076000: Mũi doa (Drill) 5410C2037 (hàng mới 100%)... (mã hs mũi doa drill/ mã hs của mũi doa dri)
- Mã HS 82076000: Mũi doa (Reamer) 5410C2040 (hàng mới 100%)... (mã hs mũi doa reamer/ mã hs của mũi doa rea)
- Mã HS 82076000: Mũi doa CM2.048... (mã hs mũi doa cm2048/ mã hs của mũi doa cm2)
- Mã HS 82076000: Mũi doa CM2.980... (mã hs mũi doa cm2980/ mã hs của mũi doa cm2)
- Mã HS 82076000: Mũi doa HR2.580... (mã hs mũi doa hr2580/ mã hs của mũi doa hr2)
- Mã HS 82076000: Mũi doa SBFB040R005F DT4... (mã hs mũi doa sbfb040/ mã hs của mũi doa sbfb)
- Mã HS 82076000: Mũi doa ZM3 SBFS040R015S... (mã hs mũi doa zm3 sbf/ mã hs của mũi doa zm3)
- Mã HS 82076000: Mũi doa phi 4.34x80Lx50Tx5Y-Z-0.5C... (mã hs mũi doa phi 43/ mã hs của mũi doa phi)
- Mã HS 82076000: Mũi doa HR1.360... (mã hs mũi doa hr1360/ mã hs của mũi doa hr1)
- Mã HS 82076000: Mũi doa phi4.41x80Lx50Tx5Y-Z-0.5C... (mã hs mũi doa phi441/ mã hs của mũi doa phi4)
- Mã HS 82076000: Mũi doa phi 4.41x80Lx50Tx5Y-Z-0.5C... (mã hs mũi doa phi 44/ mã hs của mũi doa phi)
- Mã HS 82076000: Mũi phay bằng thép loại E5D7001006 dùng trong gia công cơ khí cho máy CNC, máy phay, máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay bằng t/ mã hs của mũi phay bằn)
- Mã HS 82076000: Dao doa BRS-7.85.Hàng mới 100%... (mã hs dao doa brs78/ mã hs của dao doa brs)
- Mã HS 82076000: Mũi doa NIKKEN REAMER SX-7.88 (0/+0.002) (NK010).Hàng mới 100%... (mã hs mũi doa nikken/ mã hs của mũi doa nikk)
- Mã HS 82076000: Mũi vát mép (phi 5.5mm, dài 80mm) CTB-M5... (mã hs mũi vát mép ph/ mã hs của mũi vát mép)
- Mã HS 82076000: Máy mài cầm tay... (mã hs máy mài cầm tay/ mã hs của máy mài cầm)
- Mã HS 82076000: Muỗi chuốt-Chamfer KAMOG 01803-90... (mã hs muỗi chuốtcham/ mã hs của muỗi chuốtc)
- Mã HS 82076000: Mũi dao cà 25753... (mã hs mũi dao cà 2575/ mã hs của mũi dao cà 2)
- Mã HS 82076000: Mũi doa (bằng kim loại) CB 4.45 hãng sản xuất SANYO TOOL phụ tùng thay thế máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mũi doa bằng k/ mã hs của mũi doa bằn)
- Mã HS 82078000: Dao phay PCD D2.0*H1.1*A35*A50*D3.0*D6*35L, mới 100%... (mã hs dao phay pcd d2/ mã hs của dao phay pcd)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện HFPR 5004 IC808 (VQB409)... (mã hs mũi tiện hfpr 5/ mã hs của mũi tiện hfp)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện CNGA 120408T IN22 (ILR003)... (mã hs mũi tiện cnga 1/ mã hs của mũi tiện cng)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện SNGN 120412T IN22 (VQB887)... (mã hs mũi tiện sngn 1/ mã hs của mũi tiện sng)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện VNGA 160404T IN22 (VQB857)... (mã hs mũi tiện vnga 1/ mã hs của mũi tiện vng)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện SCLT 050204N PH IN2005 (VQB819)... (mã hs mũi tiện sclt 0/ mã hs của mũi tiện scl)
- Mã HS 82078000: Mũi tiện SHLT 060204N PH IN2005 (VQB820)... (mã hs mũi tiện shlt 0/ mã hs của mũi tiện shl)
- Mã HS 82078000: Mảnh dao cắt bằng thép loại TDT 3E-1.5-RU TT9080 dùng trong gia công cơ khí cho máy CNC, máy phay, máy tiện, hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao cắt bằ/ mã hs của mảnh dao cắt)
- Mã HS 82078000: Dụng cụ để tiện TOOL FOR TURNING FLAT E/M 4F D5X8XL50XS6,dùng cho máy CNC, Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ để tiện/ mã hs của dụng cụ để t)
- Mã HS 82079000: Mũi vít- L110... (mã hs mũi vít l110/ mã hs của mũi vít l11)
- Mã HS 82079000: Mũi vít- big white... (mã hs mũi vít big wh/ mã hs của mũi vít big)
- Mã HS 82079000: Mũi vặn vít BP-H4-00-1.5-B-40 HIOS (10 chiếc/túi), hàng mới 100%... (mã hs mũi vặn vít bp/ mã hs của mũi vặn vít)
- Mã HS 82079000: Mũi mài D1210M06... (mã hs mũi mài d1210m0/ mã hs của mũi mài d121)
- Mã HS 82079000: Mũi phay VS2T-7, hãng S&K, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay vs2t7/ mã hs của mũi phay vs2)
- Mã HS 82079000: Mũi phay EDS phi 7.7, hãng OSG, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay eds ph/ mã hs của mũi phay eds)
- Mã HS 82079000: Mũi phay VS2T phi 11, hãng S&K, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay vs2t p/ mã hs của mũi phay vs2)
- Mã HS 82079000: Mũi phay G-2MS D1400, hãng Mitsubishi, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay g2ms/ mã hs của mũi phay g2)
- Mã HS 82079000: Dũa tròn kim cương loại nhỏ, hàng mới 100%... (mã hs dũa tròn kim cư/ mã hs của dũa tròn kim)
- Mã HS 82079000: Súng bơm mở... (mã hs súng bơm mở/ mã hs của súng bơm mở)
- Mã HS 82079000: Mũi bắn vít 2 đầu kingtony 2P-65mm (10 cây/hộp), Hợp kim thép Chrom-vanadium... (mã hs mũi bắn vít 2 đ/ mã hs của mũi bắn vít)
- Mã HS 82079000: Đầu bắt vít BP-H5 No.1-3.0-B-60. Hàng mới 100%... (mã hs đầu bắt vít bp/ mã hs của đầu bắt vít)
- Mã HS 82079000: Đầu vít AFS dùng cho súng bắn vít Kilews SK-8240lf, chất liệu thép, kích thước D4x90xD2x45mm, hàng mới 100%... (mã hs đầu vít afs dùn/ mã hs của đầu vít afs)
- Mã HS 82079000: Mũi phay bằng thép DFPSRBD1000R050-K, dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay bằng t/ mã hs của mũi phay bằn)
- Mã HS 82079000: Hộp PP dạng móc 3PCS... (mã hs hộp pp dạng móc/ mã hs của hộp pp dạng)
- Mã HS 82079000: Đầu tua vít S2-H1/4-100... (mã hs đầu tua vít s2/ mã hs của đầu tua vít)
- Mã HS 82079000: Đầu tuýp lục giác 1YE000123... (mã hs đầu tuýp lục gi/ mã hs của đầu tuýp lục)
- Mã HS 82079000: Đầu vít bằng thép STB-25070K phi 2.5mm (1 bộ 10 cái), hàng mới 100%... (mã hs đầu vít bằng th/ mã hs của đầu vít bằng)
- Mã HS 82079000: Đầu khẩu dùng cho máy vặn vít 4H-14... (mã hs đầu khẩu dùng c/ mã hs của đầu khẩu dùn)
- Mã HS 82079000: Mũi mài dùng cho máy mài cầm tay (phi 6mm, dài 45mm) DIA-BUR14-A-150... (mã hs mũi mài dùng ch/ mã hs của mũi mài dùng)
- Mã HS 82079000: Mũi phay CC-EMS 6 (80712).Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay ccems/ mã hs của mũi phay cc)
- Mã HS 82079000: Mũi phay 8x20x60L (4HEMG080200S08).Hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 8x20x6/ mã hs của mũi phay 8x2)
- Mã HS 82079000: Đĩa mài dùng cho máy mài cầm tay (phi 350mm, dày 20mm) CBN-1A1-350-20-127-Y-200-BS-N-75... (mã hs đĩa mài dùng ch/ mã hs của đĩa mài dùng)
- Mã HS 82079000: Máy tra keo tự động SM200DS-3A-NDCV, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy tra keo tự/ mã hs của máy tra keo)
- Mã HS 82079000: Dao phay EPSSA403000U... (mã hs dao phay epssa4/ mã hs của dao phay eps)
- Mã HS 82079000: Mũi phay bằng kim loại MS2MRBphi1.5R0.3, hãng sản xuất MITSUBISHI phụ tùng thay thế máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mũi phay bằng k/ mã hs của mũi phay bằn)
- Mã HS 82079000: Mũi phay (bằng kim loại) B252-2.56HX-1.5-R0.3 hãng sản xuất 7Leaders phụ tùng thay thế máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mũi phay bằng/ mã hs của mũi phay bằ)
- Mã HS 82079000: Mũi khoan Inox số 3.Hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan inox/ mã hs của mũi khoan in)
- Mã HS 82079000: Dụng cụ lắp ren cấy (bằng thép)... (mã hs dụng cụ lắp ren/ mã hs của dụng cụ lắp)
- Mã HS 82079000: Chuôi dao BT50-FMH32A-96-105 dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs chuôi dao bt50/ mã hs của chuôi dao bt)
- Mã HS 82079000: Thân dao khoan tâm BT50-CT25SA-200 dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs thân dao khoan/ mã hs của thân dao kho)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện bằng thép TNMG160404PG PV710 dùng cho máy gia công kim loại... (mã hs mũi dao tiện bằ/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Khớp nối chỉnh lưu-1/4x6mm-Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chỉnh/ mã hs của khớp nối chỉ)
- Mã HS 82081000: Dao phay hợp HKC DC25*30*d20*180L-2F, hàng mới 100%... (mã hs dao phay hợp hk/ mã hs của dao phay hợp)
- Mã HS 82081000: Mảnh dao CCMW060202F-NB (Dùng cho máy tiện CNC để gia công kim loại), hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao ccmw06/ mã hs của mảnh dao ccm)
- Mã HS 82081000: Dao phay hợp kim Coban S812HA6.0 sử dụng cho máy phay dùng gia công khuôn đúc, hàng mới 100%... (mã hs dao phay hợp ki/ mã hs của dao phay hợp)
- Mã HS 82081000: Dao dưới kích thước 14x20x2, hàng mới 100%... (mã hs dao dưới kích t/ mã hs của dao dưới kíc)
- Mã HS 82081000: Dao trên kích thước 14x22x2, hàng mới 100%... (mã hs dao trên kích t/ mã hs của dao trên kíc)
- Mã HS 82081000: Dao bóc vỏ dây điện R0.230- PUNCH 3, hàng mới 100%... (mã hs dao bóc vỏ dây/ mã hs của dao bóc vỏ d)
- Mã HS 82081000: Dao phay MST100X030.Hàng mới 100%... (mã hs dao phay mst100/ mã hs của dao phay mst)
- Mã HS 82081000: Dao phay SMS30DX1.7TX6HXC0.6(30NT), Dùng cho máy CNC.Hàng mới 100%... (mã hs dao phay sms30d/ mã hs của dao phay sms)
- Mã HS 82081000: Dao phay SMS45DX2.1TX15.875XC0.8(46NT), Dùng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs dao phay sms45d/ mã hs của dao phay sms)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt bằng thép dùng cho máy gia công kim loại DTC 2 TT9030. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt bằng t/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt 120308/ P30, hãng BIG, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt 120308/ mã hs của mảnh cắt 120)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt 150412/ P30, hãng BIG, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt 150412/ mã hs của mảnh cắt 150)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt CPMH080208HQ CA5525, hãng KYOCERA, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt cpmh08/ mã hs của mảnh cắt cpm)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt GMM3020-020 MS PR930, hãng KYOCERA, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt gmm302/ mã hs của mảnh cắt gmm)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt R390-180631M-PM:4220, hãng Sandvik, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt r3901/ mã hs của mảnh cắt r39)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt PNMU1205ANER-SM PR1225, hãng KYOCERA, hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt pnmu12/ mã hs của mảnh cắt pnm)
- Mã HS 82081000: Mũi cắt (bằng kim loại) 37-091, hãng sản xuất BIG, hàng mới 100%... (mã hs mũi cắt bằng k/ mã hs của mũi cắt bằn)
- Mã HS 82081000: Mũi phay Nachi 3 mm, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay nachi/ mã hs của mũi phay nac)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 6 mm- China, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 6 mm/ mã hs của mũi phay 6 m)
- Mã HS 82081000: Mũi phay 8 mm- China, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay 8 mm/ mã hs của mũi phay 8 m)
- Mã HS 82081000: Kéo cắt giấy (D), hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt giấy d/ mã hs của kéo cắt giấy)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt JDMT150508R JP4120 bằng kim loại, dùng cho máy phay kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt jdmt15/ mã hs của mảnh cắt jdm)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt RDEN2004M0TN HC844 bằng kim loại, dùng cho máy phay kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs mảnh cắt rden20/ mã hs của mảnh cắt rde)
- Mã HS 82081000: Dao phay gắn mảnh MCD F6x40, bằng hợp kim dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs dao phay gắn mả/ mã hs của dao phay gắn)
- Mã HS 82081000: Dao tiện gắn mảnh MCD 10x10xL100, bằng hợp kim dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs dao tiện gắn mả/ mã hs của dao tiện gắn)
- Mã HS 82081000: Dao phay Carbide 2R*8*4*2T*50... (mã hs dao phay carbid/ mã hs của dao phay car)
- Mã HS 82081000: Dao PCD D10*80L*12Y, hàng mới 100%... (mã hs dao pcd d10*80l/ mã hs của dao pcd d10*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D8x45x80x3F, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d8x45x/ mã hs của dao phay d8x)
- Mã HS 82081000: Dao phay D2*5L*D4*50L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d2*5l*/ mã hs của dao phay d2*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D2*10L*D6*60L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d2*10l/ mã hs của dao phay d2*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D3*15L*D6*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d3*15l/ mã hs của dao phay d3*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D4*20L*D6*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d4*20l/ mã hs của dao phay d4*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D1.5*5L*D3*50L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d15*5/ mã hs của dao phay d1)
- Mã HS 82081000: Dao phay D12*30*D12*80L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d12*30/ mã hs của dao phay d12)
- Mã HS 82081000: Dao phay D2.5*20L*D4*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d25*2/ mã hs của dao phay d2)
- Mã HS 82081000: Dao phay D3.15*20L*D6*60L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d315*/ mã hs của dao phay d3)
- Mã HS 82081000: Dao phay D4*17L*D4*60L*3F, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d4*17l/ mã hs của dao phay d4*)
- Mã HS 82081000: Dao carbider D3.97*6*D10*60L, hàng mới 100%... (mã hs dao carbider d3/ mã hs của dao carbider)
- Mã HS 82081000: Dao phay đầu tròn D6*R1*35*80L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay đầu tr/ mã hs của dao phay đầu)
- Mã HS 82081000: CNT D6*90do*70L (Dao phay vát mép), hàng mới 100%... (mã hs cnt d6*90do*70l/ mã hs của cnt d6*90do*)
- Mã HS 82081000: Dao PCD D4.55*5.5L*D8.5*17L*D10*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao pcd d455*5/ mã hs của dao pcd d45)
- Mã HS 82081000: Dao phay D4.5*5.5L*D8.5*17L*D10*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d45*5/ mã hs của dao phay d4)
- Mã HS 82081000: Dao phay chữ T D8.5*4.5*D3.5*3.5*D6*60T, hàng mới 100%... (mã hs dao phay chữ t/ mã hs của dao phay chữ)
- Mã HS 82081000: Dao phay góc (Corner Tool) D4*R0.5*D5*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay góc c/ mã hs của dao phay góc)
- Mã HS 82081000: Dao phay D8*45*80*3F, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d8*45*/ mã hs của dao phay d8*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D8*25*60L*3F, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d8*25*/ mã hs của dao phay d8*)
- Mã HS 82081000: Dao phay D10*25L*D10*70L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d10*25/ mã hs của dao phay d10)
- Mã HS 82081000: Dao phay D4.15*20L*D6*60L, hàng mới 100%... (mã hs dao phay d415*/ mã hs của dao phay d4)
- Mã HS 82081000: CNT D5*60do*70L (Dao phay vát mép), hàng mới 100%... (mã hs cnt d5*60do*70l/ mã hs của cnt d5*60do*)
- Mã HS 82081000: CNT D5*90do*70L (Dao phay vát mép), hàng mới 100%... (mã hs cnt d5*90do*70l/ mã hs của cnt d5*90do*)
- Mã HS 82081000: CNT D8*60do*70L (Dao phay vát mép), hàng mới 100%... (mã hs cnt d8*60do*70l/ mã hs của cnt d8*60do*)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao 28*8*1mm (thép)... (mã hs lưỡi dao 28*8*1/ mã hs của lưỡi dao 28*)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao 50*8*1mm (thép)... (mã hs lưỡi dao 50*8*1/ mã hs của lưỡi dao 50*)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao 1927/2929158.5*79.1*0.7mm (thép)... (mã hs lưỡi dao 1927/2/ mã hs của lưỡi dao 192)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao ngoài S9 33*28*23.6*0.7mm (thép)... (mã hs lưỡi dao ngoài/ mã hs của lưỡi dao ngo)
- Mã HS 82081000: Dao SPMT110408-EMTT7080 vật liệu thép, dùng để cắt gọt kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs dao spmt110408/ mã hs của dao spmt1104)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện: YWMT11T204-ZF:T9225... (mã hs mũi dao tiện y/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Cán dao tiện: TDS200F25-3... (mã hs cán dao tiện t/ mã hs của cán dao tiện)
- Mã HS 82081000: Dao dùng để gia công pulley bằng thép ASP30 HSS with PGGT 57-140, hàng mới... (mã hs dao dùng để gia/ mã hs của dao dùng để)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt bằng hợp kim gia công sản phẩm kim loại, mã 420*102*12/3T (Tạm xuất sửa chữa theo dòng hàng số 7 TK: 102467390800)... (mã hs lưỡi cắt bằng h/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82081000: Lưỡi dao bằng kim loại dùng cho máy tiện kim loại, kích thước 250*116*15mm (Tạm xuất sửa chữa theo dòng hàng số 23 TK: 102636445110)... (mã hs lưỡi dao bằng k/ mã hs của lưỡi dao bằn)
- Mã HS 82081000: Mũi phay GSX20300C-1.5D... (mã hs mũi phay gsx203/ mã hs của mũi phay gsx)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện GER200-010A TN6020... (mã hs mũi dao tiện ge/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện EPGT040104L-W08 SH730... (mã hs mũi dao tiện ep/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện GDM3020N-025PM PR1225... (mã hs mũi dao tiện gd/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện 880-02 02 04H-C-LM 1044... (mã hs mũi dao tiện 88/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Lưỡi cắt DBC15-R075-8.5-L51 AlCrN (010512)... (mã hs lưỡi cắt dbc15/ mã hs của lưỡi cắt dbc)
- Mã HS 82081000: Mũi phay MSX440 (phi 6xl13x6) 08-00144-00600... (mã hs mũi phay msx440/ mã hs của mũi phay msx)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt HPBR0303-005 PR930... (mã hs mảnh cắt hpbr03/ mã hs của mảnh cắt hpb)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện CB07RS-B VP15TF... (mã hs mũi dao tiện cb/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện SHFS025R005S TM4... (mã hs mũi dao tiện sh/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện SBG040100RB-S ZM3... (mã hs mũi dao tiện sb/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện GTMH32100RGX01 DM4... (mã hs mũi dao tiện gt/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: NHATMINH30-Dao phay MS4MCD1200,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs nhatminh30dao/ mã hs của nhatminh30d)
- Mã HS 82081000: OKAZAKI01-Dao phay CCS3AS120-090,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs okazaki01dao p/ mã hs của okazaki01da)
- Mã HS 82081000: MITSUBISHI08-Mảnh cắt WBGT020104L-F-NX2525,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mitsubishi08mả/ mã hs của mitsubishi08)
- Mã HS 82081000: MITSUBISHI039-Mảnh cắt WBGTL30202L-F-NX2525,bằng thép hợp kim, phụ tùng dùng cho máy gia công kim loại, mới 100%... (mã hs mitsubishi039m/ mã hs của mitsubishi03)
- Mã HS 82081000: Mảnh cắt IC308 DGN 2002J... (mã hs mảnh cắt ic308/ mã hs của mảnh cắt ic3)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện DGN3102J IC328... (mã hs mũi dao tiện dg/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện DM4 VCGT110302MYL... (mã hs mũi dao tiện dm/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện PICCOR050.2-15 IC228... (mã hs mũi dao tiện pi/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Dao cạo bavia BN1010, bằng thép, dùng để gia công kim loại. Mới 100%... (mã hs dao cạo bavia b/ mã hs của dao cạo bavi)
- Mã HS 82081000: Dao phay 3627-20 (EMC020.0)... (mã hs dao phay 36272/ mã hs của dao phay 362)
- Mã HS 82081000: Dao vát mép D10x23x75Lx90... (mã hs dao vát mép d10/ mã hs của dao vát mép)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện: GTGN16EL/IR120-0.05:SH730... (mã hs mũi dao tiện g/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện ZM3 SBFS060R005H... (mã hs mũi dao tiện zm/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện LOMU100404ER-GM PR1525... (mã hs mũi dao tiện lo/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Dao Phay/ ENDMILL. Xuất 25 cái theo mục 2 của TK: 101577177440/G51 ngày 28/08/2017... (mã hs dao phay/ endmi/ mã hs của dao phay/ en)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO TT32R6000 PR1115... (mã hs mũi dao tt32r60/ mã hs của mũi dao tt32)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO VBMT110304-PF 4325... (mã hs mũi dao vbmt110/ mã hs của mũi dao vbmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO TGF32R250-010 PR1215... (mã hs mũi dao tgf32r2/ mã hs của mũi dao tgf3)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO WBMT060104L-DP PR1025... (mã hs mũi dao wbmt060/ mã hs của mũi dao wbmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO DCET11T304MFR-U PR1425... (mã hs mũi dao dcet11t/ mã hs của mũi dao dcet)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO LOMU100408ER-SM PR1535... (mã hs mũi dao lomu100/ mã hs của mũi dao lomu)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO PNMU1205ANER-GH PR1535... (mã hs mũi dao pnmu120/ mã hs của mũi dao pnmu)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO CCMT09T304GK(CA515)/TAB00486... (mã hs mũi dao ccmt09t/ mã hs của mũi dao ccmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO TBGT060104L TN60... (mã hs mũi dao tbgt060/ mã hs của mũi dao tbgt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO TPGH080204L TN60... (mã hs mũi dao tpgh080/ mã hs của mũi dao tpgh)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO DCMT11T304GK CA515... (mã hs mũi dao dcmt11t/ mã hs của mũi dao dcmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO SDMT09T204C PR1225... (mã hs mũi dao sdmt09t/ mã hs của mũi dao sdmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO TPMT090204GP PR930... (mã hs mũi dao tpmt090/ mã hs của mũi dao tpmt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO CPMH080208HQ CA6515... (mã hs mũi dao cpmh080/ mã hs của mũi dao cpmh)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO ABS15R4015M PR1225... (mã hs mũi dao abs15r4/ mã hs của mũi dao abs1)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO VNBTR0411-003 KW10... (mã hs mũi dao vnbtr04/ mã hs của mũi dao vnbt)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO DCET070202MFL-USF PR1225... (mã hs mũi dao dcet070/ mã hs của mũi dao dcet)
- Mã HS 82081000: MŨI DAO EZBR050050HP-015H PR1225... (mã hs mũi dao ezbr050/ mã hs của mũi dao ezbr)
- Mã HS 82081000: Mũi khoan SSD013 (CTR-000048-01) (Hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan ssd01/ mã hs của mũi khoan ss)
- Mã HS 82081000: Dao phay: DED1010, bằng thép... (mã hs dao phay ded10/ mã hs của dao phay de)
- Mã HS 82081000: Mũi khoan LDS 060A (Hàng mới 100%)... (mã hs mũi khoan lds 0/ mã hs của mũi khoan ld)
- Mã HS 82081000: Chip ren trong 16-60 độ (10 cái/hộp)... (mã hs chip ren trong/ mã hs của chip ren tro)
- Mã HS 82081000: Chíp ren ngoài 16-60 độ (10 cái/hộp)... (mã hs chíp ren ngoài/ mã hs của chíp ren ngo)
- Mã HS 82081000: Dao dập (2.5*6.0*59)mm. Hàng mới 100%... (mã hs dao dập 25*6/ mã hs của dao dập 25)
- Mã HS 82081000: Dao dập (2.68*6.0*30)mm. Hàng mới 100%... (mã hs dao dập 268*6/ mã hs của dao dập 26)
- Mã HS 82081000: Dao dập (3.65*6.5*56.5)mm. Hàng mới 100%... (mã hs dao dập 365*6/ mã hs của dao dập 36)
- Mã HS 82081000: Dao dập (phi 5*phi 7*60L)mm. Hàng mới 100%... (mã hs dao dập phi 5*/ mã hs của dao dập phi)
- Mã HS 82081000: Dao khoét rãnh, bằng thép hợp kim, đường kính lưỡi 11mm, đường kính thân 12mm, dài 110mm, dùng cho máy gia công cắt gọt kim loại... (mã hs dao khoét rãnh/ mã hs của dao khoét rã)
- Mã HS 82081000: Dao tiện CCMT060204HQ (PV720)... (mã hs dao tiện ccmt06/ mã hs của dao tiện ccm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện DCMT11T304HQ (CA515)... (mã hs dao tiện dcmt11/ mã hs của dao tiện dcm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện VCMT160408HQ (CA525)... (mã hs dao tiện vcmt16/ mã hs của dao tiện vcm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện TNMG160404MQ (CA6525)... (mã hs dao tiện tnmg16/ mã hs của dao tiện tnm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện VCMT080204HQ (CA6525)... (mã hs dao tiện vcmt08/ mã hs của dao tiện vcm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện WNMG080408TK (PR1305)... (mã hs dao tiện wnmg08/ mã hs của dao tiện wnm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện GER100-005A (PR1025)... (mã hs dao tiện ger100/ mã hs của dao tiện ger)
- Mã HS 82081000: Dao tiện TPGH110304L-H (TN60)... (mã hs dao tiện tpgh11/ mã hs của dao tiện tpg)
- Mã HS 82081000: Dao tiện CNMG120408HQ (PR1125)... (mã hs dao tiện cnmg12/ mã hs của dao tiện cnm)
- Mã HS 82081000: Dao tiện SOKN13T3AXTN (TN100M)... (mã hs dao tiện sokn13/ mã hs của dao tiện sok)
- Mã HS 82081000: Dao tiện TGF32R095-010 (PR930)... (mã hs dao tiện tgf32r/ mã hs của dao tiện tgf)
- Mã HS 82081000: Dao tiện TNEG160402R-SSF (TN60)... (mã hs dao tiện tneg16/ mã hs của dao tiện tne)
- Mã HS 82081000: Dao tiện WBMT060104L-DP (PR930)... (mã hs dao tiện wbmt06/ mã hs của dao tiện wbm)
- Mã HS 82081000: Dao phay trụ phi 12 L100-4me... (mã hs dao phay trụ ph/ mã hs của dao phay trụ)
- Mã HS 82081000: Dao trụ cầu D10R1.0L100-4 me... (mã hs dao trụ cầu d10/ mã hs của dao trụ cầu)
- Mã HS 82081000: Dao trụ cầu phi 12, R1.0, L110-4me... (mã hs dao trụ cầu phi/ mã hs của dao trụ cầu)
- Mã HS 82081000: Dao trụ cầu phay đồng phi 10 R1.0 L24... (mã hs dao trụ cầu pha/ mã hs của dao trụ cầu)
- Mã HS 82081000: Dao phay đồng- Dao phay cầu phi 2, R1.0, L12... (mã hs dao phay đồng/ mã hs của dao phay đồn)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện CTP15FRV ZM3... (mã hs mũi dao tiện ct/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Mũi dao tiện TFD07FR05 ZM3... (mã hs mũi dao tiện tf/ mã hs của mũi dao tiện)
- Mã HS 82081000: Dao phay dủng để gia công kim loại FACE MILING CUTTER 25.4x100x50x7x20- Hàng đã qua sử dụng... (mã hs dao phay dủng đ/ mã hs của dao phay dủn)
- Mã HS 82081000: Cán dao B105.0016.01... (mã hs cán dao b10500/ mã hs của cán dao b105)
- Mã HS 82081000: Dao phay AL-SEEL2050... (mã hs dao phay alsee/ mã hs của dao phay al)
- Mã HS 82081000: Mảnh dao R105.0100.4.6 EG35... (mã hs mảnh dao r1050/ mã hs của mảnh dao r10)
- Mã HS 82082000: Lưỡi cắt gỗ phi100... (mã hs lưỡi cắt gỗ phi/ mã hs của lưỡi cắt gỗ)
- Mã HS 82082000: Dao cắt hợp kim A-4078, quy cách 69x16x6Px16H, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt hợp kim/ mã hs của dao cắt hợp)
- Mã HS 82082000: Lưỡi cưa hợp kim, quy cách 100x3.5x2.5x20Px22H, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa hợp ki/ mã hs của lưỡi cưa hợp)
- Mã HS 82082000: Dao router hợp kim gắn bạc đạn (Q-9895), quy cách S12x27x15, hàng mới 100%... (mã hs dao router hợp/ mã hs của dao router h)
- Mã HS 82082000: Dao tạo hình bút chì bằng thép: d0110XSBX30 Z2X8 DP up 7T-7.8-7.15, hàng đã qua sử dụng (Nhà sản xuất BOSUN PREWI), TK nhập: 1029465772001PCE... (mã hs dao tạo hình bú/ mã hs của dao tạo hình)
- Mã HS 82082000: Dao xẻ rãnh đặt ruột chì bằng thép: D0110xSBx30 Z2x10 9-7.8(A)-4.0, hàng đã qua sử dụng (Nhà sản xuất BOSUN PREWI), TK nhập: 1024849562302PCE... (mã hs dao xẻ rãnh đặt/ mã hs của dao xẻ rãnh)
- Mã HS 82082000: Lưỡi cưa 405x3.2x25.4x160T dùng để chế biến gỗ. Mới 100%... (mã hs lưỡi cưa 405x3/ mã hs của lưỡi cưa 405)
- Mã HS 82082000: Dao tạo lực cắt rãnh 160xCBx40x8T. dùng để chế biến gỗ. Mới 100%... (mã hs dao tạo lực cắt/ mã hs của dao tạo lực)
- Mã HS 82084000: Lưỡi dao của máy cắt cỏ- 682162001-02 (METAL, BLADE _FOR RIDING MOWER \ BLACK PHOSPHATE PULS OIL(2.5*50*490MM))... (mã hs lưỡi dao của má/ mã hs của lưỡi dao của)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao-HZ2P-L1-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi daohz2pl/ mã hs của lưỡi daohz2)
- Mã HS 82089000: Dao chặt da... (mã hs dao chặt da/ mã hs của dao chặt da)
- Mã HS 82089000: Khuôn dao cắt CCL-CT-0007 REV01 REPAIR DC68-03973A (140x80)-3cav... (mã hs khuôn dao cắt c/ mã hs của khuôn dao cắ)
- Mã HS 82089000: Dao máy may công nghiệp.Juki B4121-522-000T # AXD0010002. P/o:6530031183.Mới 100%... (mã hs dao máy may côn/ mã hs của dao máy may)
- Mã HS 82089000: Mũi phay WXL-LN-EDS-1X12, hàng mới 100%... (mã hs mũi phay wxlln/ mã hs của mũi phay wxl)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt bằng thép carbon/ CARBON BLADE. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt bằng t/ mã hs của lưỡi cắt bằn)
- Mã HS 82089000: Metal fitting (dao cắt)... (mã hs metal fitting/ mã hs của metal fittin)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt CCMT09T308-DP150 (bằng thép)... (mã hs lưỡi cắt ccmt09/ mã hs của lưỡi cắt ccm)
- Mã HS 82089000: Dao cắt EA 579 AJ-22... (mã hs dao cắt ea 579/ mã hs của dao cắt ea 5)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cắt gạch 100mm... (mã hs lưỡi cắt gạch 1/ mã hs của lưỡi cắt gạc)
- Mã HS 82089000: Dao cắt 20 răng (Cutter 20 teeth)... (mã hs dao cắt 20 răng/ mã hs của dao cắt 20 r)
- Mã HS 82089000: Dao Phay phi 25 *100... (mã hs dao phay phi 25/ mã hs của dao phay phi)
- Mã HS 82089000: Dao cầu CNC R0*D12*100L... (mã hs dao cầu cnc r0*/ mã hs của dao cầu cnc)
- Mã HS 82089000: Lưỡi kìm cắt hơi.Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi kìm cắt hơ/ mã hs của lưỡi kìm cắt)
- Mã HS 82089000: Dao doa bằng thép, mã J-1641, kích thước 6.6x7.7x100L 8SS. Mới 100%... (mã hs dao doa bằng th/ mã hs của dao doa bằng)
- Mã HS 82089000: Dao gạt mực bằng thép có chiều rộng 30 mm (bộ phận máy in bao bì nhựa hàng mới 100%... (mã hs dao gạt mực bằn/ mã hs của dao gạt mực)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa sắt cầm tay 2 mặt, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa sắt cầ/ mã hs của lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa gỗ phi 110 (China), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa gỗ phi/ mã hs của lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82089000: Lưỡi cưa đĩa phi 110 Makita, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa ph/ mã hs của lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82089000: Dao phay 2032116 (bằng thép, dùng trong hệ thống máy)... (mã hs dao phay 203211/ mã hs của dao phay 203)
- Mã HS 82089000: Lưỡi Dao cắt mê ka BS(10c/hộp), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt mê/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82089000: Dao cắt của máy tạo hạt(inox,phụ tùng máy,P/N:650008,hàng mới 100%)... (mã hs dao cắt của máy/ mã hs của dao cắt của)
- Mã HS 82089000: Mảnh dao D10, 11IR AG60 BMA, Carmex, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao d10 1/ mã hs của mảnh dao d10)
- Mã HS 82089000: Mảnh dao D20, 11IR AG60 BMA, Carmex, Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao d20 1/ mã hs của mảnh dao d20)
- Mã HS 82089000: Dao cắt dùng cho máy in mã vạch Sato CL408e... (mã hs dao cắt dùng ch/ mã hs của dao cắt dùng)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao cắt bằng thép dùng trong máy công cụ cơ khí B-77350.3; 863C-8MM KW Push Broach; O.A.L 8", Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt bằ/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dập(dập nối cách điện)... (mã hs lưỡi dậpdập nố/ mã hs của lưỡi dậpdập)
- Mã HS 82089000: Dao phay dùng trong máy CNC HB235/ R1.0 x 4.0 x C4... (mã hs dao phay dùng t/ mã hs của dao phay dùn)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao cắt các loại TC-1570BN-KNIFE(dùng cho ngành công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao cắt cá/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82089000: Dao cắt dập phi 125 Himawari T, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt dập phi/ mã hs của dao cắt dập)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao (1 hộp 40 cái) BDA-200P- hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao 1 hộp/ mã hs của lưỡi dao 1)
- Mã HS 82089000: Dao cắt phi 4.30 bằng thép, KT: phi 16x17mm dùng cho máy cắt (bộ gồm 2 chiếc). Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt phi 43/ mã hs của dao cắt phi)
- Mã HS 82089000: Mũi doa K410100600... (mã hs mũi doa k410100/ mã hs của mũi doa k410)
- Mã HS 82089000: Mũi phay E5D7004030... (mã hs mũi phay e5d700/ mã hs của mũi phay e5d)
- Mã HS 82089000: Mũi khoan D2GP191130... (mã hs mũi khoan d2gp1/ mã hs của mũi khoan d2)
- Mã HS 82089000: Mũi phay AL2D-2 phi 4... (mã hs mũi phay al2d2/ mã hs của mũi phay al2)
- Mã HS 82089000: Mũi phay AL4D-2 phi 6... (mã hs mũi phay al4d2/ mã hs của mũi phay al4)
- Mã HS 82089000: Dao góc A1 (16607301). Hàng mới 100%... (mã hs dao góc a1 166/ mã hs của dao góc a1)
- Mã HS 82089000: Dao góc A2 (16607400). Hàng mới 100%... (mã hs dao góc a2 166/ mã hs của dao góc a2)
- Mã HS 82089000: Dao động máy 1 kim điện tử 110-40052 (STRONG H). Hàng mới 100%... (mã hs dao động máy 1/ mã hs của dao động máy)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao cắt CCL phi305x3.0/2.4Tx60Px31.75H, bằng thép (PAH1118)... (mã hs lưỡi dao cắt cc/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82089000: Dao cắt bo mạch, bằng thép, loại PAH1473, phi 305x3.0/2.4Tx60Px31.75H... (mã hs dao cắt bo mạch/ mã hs của dao cắt bo m)
- Mã HS 82089000: Dao cắt CCL của máy cắt viền, bằng thép loại phi305*3.0/2.4T*60P*31.75H (PAG2390)... (mã hs dao cắt ccl của/ mã hs của dao cắt ccl)
- Mã HS 82089000: CUTTING WHEE (lưỡii dao cắt kính)... (mã hs cutting whee l/ mã hs của cutting whee)
- Mã HS 82089000: METAL CUTTING SAW HSS (Lưỡi cắt kim loại)... (mã hs metal cutting s/ mã hs của metal cuttin)
- Mã HS 82089000: Dao 6.7" PL+MDD mã ESD0271... (mã hs dao 67 plmdd/ mã hs của dao 67 pl)
- Mã HS 82089000: Dao SMTD750BYP511 mã ESD0282... (mã hs dao smtd750byp5/ mã hs của dao smtd750b)
- Mã HS 82089000: Dao UTG TRAY VER.1 mã ESD0283... (mã hs dao utg tray ve/ mã hs của dao utg tray)
- Mã HS 82089000: Dao SMTD650BYP511_432 mã ESD0281... (mã hs dao smtd650byp5/ mã hs của dao smtd650b)
- Mã HS 82089000: Dao META2_LT_ASSY_R2 V1.0 mã ESD0270... (mã hs dao meta2ltas/ mã hs của dao meta2lt)
- Mã HS 82089000: Dao LJ69-05682A(AMB153JP01) mã ESD0277... (mã hs dao lj6905682a/ mã hs của dao lj69056)
- Mã HS 82089000: Dao LJ69-05683A(AMB134JN01) mã ESD0278... (mã hs dao lj6905683a/ mã hs của dao lj69056)
- Mã HS 82089000: Dao SM-R765 (dao 1 phía) mã ESD0053-2R... (mã hs dao smr765 da/ mã hs của dao smr765)
- Mã HS 82089000: Dao 3920L-0521A(LH606WF1-EDA1) mã ESD0272... (mã hs dao 3920l0521a/ mã hs của dao 3920l05)
- Mã HS 82089000: Dao 3920L-7264A(LH606WF1-EDA1) mã ESD0273... (mã hs dao 3920l7264a/ mã hs của dao 3920l72)
- Mã HS 82089000: Dao TP1000213A(Tab-A2-S_Black) mã ESD0019... (mã hs dao tp1000213a/ mã hs của dao tp100021)
- Mã HS 82089000: Dao TP1000280B(Zeus 15 Rev0.1) mã ESD0091... (mã hs dao tp1000280b/ mã hs của dao tp100028)
- Mã HS 82089000: Dao LJ69-06219A(AMB658VD01 V0.0) mã ESD0280... (mã hs dao lj6906219a/ mã hs của dao lj69062)
- Mã HS 82089000: Dao 3920L-7007A(LH646WF2-EDA1) mã ESD0135-1R... (mã hs dao 3920l7007a/ mã hs của dao 3920l70)
- Mã HS 82089000: Dao LJ69-05881A(AMB130MJ04 V0.0) mã ESD0066-1R... (mã hs dao lj6905881a/ mã hs của dao lj69058)
- Mã HS 82089000: Dao DP150 Tray Inner(JTDF064-11D V0.0) mã ESD0279... (mã hs dao dp150 tray/ mã hs của dao dp150 tr)
- Mã HS 82089000: Dao Q310-784981(AMB667UM06 V2_OCA V0.0) mã ESD0276... (mã hs dao q310784981/ mã hs của dao q310784)
- Mã HS 82089000: Dao Q310-764194(AMB655UV01 V1_P_4P V0.0) mã ESD0165... (mã hs dao q310764194/ mã hs của dao q310764)
- Mã HS 82089000: Dao LJ69-06048A(AMB653JT01 V3.0)-4cvt(dao1 phía) mã ESD0256-2R... (mã hs dao lj6906048a/ mã hs của dao lj69060)
- Mã HS 82089000: Lưỡi dao dọc giấy; 10 lưỡi/ hộp; hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao dọc gi/ mã hs của lưỡi dao dọc)
- Mã HS 82089000: Dao chặt-DOWNSHITER 10-OS398416... (mã hs dao chặtdownsh/ mã hs của dao chặtdow)
- Mã HS 82089000: Dao tubi kt: 130*25.4*41*4P mới 100%... (mã hs dao tubi kt 13/ mã hs của dao tubi kt)
- Mã HS 82089000: DẪN HƯỚNG DAO CẮT BẰNG THÉP DÙNG TRONG CÔNG CỤ CƠ KHÍ- STEEL SOLID PART FOR BROACH; EST-41032; #8A-SLLB- HÀNG MỚI 100%... (mã hs dẫn hướng dao c/ mã hs của dẫn hướng da)
- Mã HS 82100000: XAY CÀ PHÊ QUAY TAY CM-821... (mã hs xay cà phê quay/ mã hs của xay cà phê q)
- Mã HS 82119100: Muỗng mocca... (mã hs muỗng mocca/ mã hs của muỗng mocca)
- Mã HS 82119100: Nĩa ăn tráng miệng... (mã hs nĩa ăn tráng mi/ mã hs của nĩa ăn tráng)
- Mã HS 82119100: Dao có lưỡi dùng trong bàn ăn bằng thép không gỉ DINNER KNIFE... (mã hs dao có lưỡi dùn/ mã hs của dao có lưỡi)
- Mã HS 82119100: Dao ăn nhỏ 6.5 mm làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dao ăn nhỏ 65/ mã hs của dao ăn nhỏ 6)
- Mã HS 82119100: Dao ăn trẻ con làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dao ăn trẻ con/ mã hs của dao ăn trẻ c)
- Mã HS 82119100: Dao ăn 8.0mm làm bằng thép không gỉ(100 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dao ăn 80mm là/ mã hs của dao ăn 80mm)
- Mã HS 82119100: Dao có lưỡi hằng thép không gỉ DINNER KNIFE... (mã hs dao có lưỡi hằn/ mã hs của dao có lưỡi)
- Mã HS 82119100: DAO DINNER KNIFE... (mã hs dao dinner knif/ mã hs của dao dinner k)
- Mã HS 82119299: Dao máy lạng-R00701(0.7x50x3500mm)-Hàng mới 100%... (mã hs dao máy lạngr0/ mã hs của dao máy lạng)
- Mã HS 82119299: Dao cố định-J-1-10-102A-8677-Hàng mới 100%... (mã hs dao cố địnhj1/ mã hs của dao cố định)
- Mã HS 82119299: Dao máy lạng-B-1-01-014A-7600-Hàng mới 100%... (mã hs dao máy lạngb/ mã hs của dao máy lạng)
- Mã HS 82119299: DAO CẮT TRỔ OLFLTD-09, bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs dao cắt trổ olf/ mã hs của dao cắt trổ)
- Mã HS 82119299: LƯỠI CƯA MỚI 305*4*25.4*80P Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa mới 30/ mã hs của lưỡi cưa mới)
- Mã HS 82119299: DAO TUBI MỚI 150*25.4*15*12P Hàng mới 100%... (mã hs dao tubi mới 15/ mã hs của dao tubi mới)
- Mã HS 82119299: DAO ROUTER MỚI 12*12*30*40*2P Hàng mới 100%... (mã hs dao router mới/ mã hs của dao router m)
- Mã HS 82119299: DAO TUBI MỚI 200*25.4*12.1*18P Hàng mới 100%... (mã hs dao tubi mới 20/ mã hs của dao tubi mới)
- Mã HS 82119299: Dao sửa đá phi 12x100mm... (mã hs dao sửa đá phi/ mã hs của dao sửa đá p)
- Mã HS 82119390: Dao cắt, model: CI-01, dùng để cắt sợi quang, hãng sản xuất: Swift, hàng mới 100%... (mã hs dao cắt model/ mã hs của dao cắt mod)
- Mã HS 82119390: Dao rọc giấy 35-226 CUTTER CU-006SUS LITLTE MINT... (mã hs dao rọc giấy 35/ mã hs của dao rọc giấy)
- Mã HS 82119390: Dao cắt Mica... (mã hs dao cắt mica/ mã hs của dao cắt mica)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao, M606... (mã hs lưỡi dao m606/ mã hs của lưỡi dao m6)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao lớn UNC (10 cái/ống)(cắt chi tiết giày)... (mã hs lưỡi dao lớn un/ mã hs của lưỡi dao lớn)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao nhỏ UNC (10 cái/ống)(cắt chi tiết giày)... (mã hs lưỡi dao nhỏ un/ mã hs của lưỡi dao nhỏ)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao, model: BI-05, dùng để cắt sợi quang, hãng sản xuất: Swift, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao model/ mã hs của lưỡi dao mo)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao cắt Feather FAS-10 (Lưỡi dao tem của Nhật, dùng để gọt ba via)... (mã hs lưỡi dao cắt fe/ mã hs của lưỡi dao cắt)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao gạt Ortech, 25x5x4000mm, mới 100%... (mã hs lưỡi dao gạt or/ mã hs của lưỡi dao gạt)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao Deli mã 2011 (hộp 10 chiếc). Mới 100%... (mã hs lưỡi dao deli m/ mã hs của lưỡi dao del)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao rọc giấy 35-245 CUTTER REFILL ORANTE... (mã hs lưỡi dao rọc gi/ mã hs của lưỡi dao rọc)
- Mã HS 82119490: Dao lam GEM 62-0330 (Dùng để cắt đầu ống vải và vệ sinh mũi hàn). Hàng mới 100%... (mã hs dao lam gem 62/ mã hs của dao lam gem)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao trổ to... (mã hs lưỡi dao trổ to/ mã hs của lưỡi dao trổ)
- Mã HS 82119490: Lưỡi dao hiệu Swann Morton Sô 10, Hang mới 100%. (Hôp/100cai)... (mã hs lưỡi dao hiệu s/ mã hs của lưỡi dao hiệ)
- Mã HS 82119500: Lưỡi dao Noga BN2010... (mã hs lưỡi dao noga b/ mã hs của lưỡi dao nog)
- Mã HS 82121000: Dụng cụ cạo gĩ (SCRAPER DECK WITH LONG HANDLE, 65MM X 1200MM; hàng mới 100%)... (mã hs dụng cụ cạo gĩ/ mã hs của dụng cụ cạo)
- Mã HS 82121000: Dao cạo Bavia WF-620, hàng mới 100%... (mã hs dao cạo bavia w/ mã hs của dao cạo bavi)
- Mã HS 82121000: Dao cạo râu TG702DB-BK... (mã hs dao cạo râu tg7/ mã hs của dao cạo râu)
- Mã HS 82121000: Dao cạo râu SD508 1P... (mã hs dao cạo râu sd5/ mã hs của dao cạo râu)
- Mã HS 82121000: Dao cạo 38*19mm... (mã hs dao cạo 38*19mm/ mã hs của dao cạo 38*1)
- Mã HS 82121000: DAO CẠO RÂU LSGA100-3B... (mã hs dao cạo râu lsg/ mã hs của dao cạo râu)
- Mã HS 82121000: Dao cạo râu SGB100WT-5P... (mã hs dao cạo râu sgb/ mã hs của dao cạo râu)
- Mã HS 82121000: Đầu dao cạo râu Gillette Fusion 5+1 Proglide (8 Cái/Bộ, 24 Bộ/Thùng)... (mã hs đầu dao cạo râu/ mã hs của đầu dao cạo)
- Mã HS 82122090: Dao dọc giấy SDI 0404 nhỏ, hàng mới 100%... (mã hs dao dọc giấy sd/ mã hs của dao dọc giấy)
- Mã HS 82122090: Lưỡi dao dọc giấy SDI 1403 nhỏ, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao dọc gi/ mã hs của lưỡi dao dọc)
- Mã HS 82122090: Dao tem cạo râu ST300-10P... (mã hs dao tem cạo râu/ mã hs của dao tem cạo)
- Mã HS 82129000: Miếng nhựa treo dao cạo râu, hàng biếu tặng, mới 100%... (mã hs miếng nhựa treo/ mã hs của miếng nhựa t)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt P2, khoảng 8 inch. Hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt p2 kho/ mã hs của kéo cắt p2)
- Mã HS 82130000: Kéo lưỡi cong... (mã hs kéo lưỡi cong/ mã hs của kéo lưỡi con)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm- 4inch... (mã hs kéo bấm 4inch/ mã hs của kéo bấm 4in)
- Mã HS 82130000: Kéo lớn-DY-208... (mã hs kéo lớndy208/ mã hs của kéo lớndy2)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm- 4inch (dùng cắt chỉ)... (mã hs kéo bấm 4inch/ mã hs của kéo bấm 4in)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm đỏ- 4inch (dùng cắt chỉ)... (mã hs kéo bấm đỏ 4in/ mã hs của kéo bấm đỏ)
- Mã HS 82130000: Kéo Inox lớn (cắt chi tiết giày)... (mã hs kéo inox lớn c/ mã hs của kéo inox lớn)
- Mã HS 82130000: Kéo lớn-DY-208 (dùng cắt chi tiết giày)... (mã hs kéo lớndy208/ mã hs của kéo lớndy2)
- Mã HS 82130000: Kéo nhỏ-DY-208 (dùng cắt chi tiết giày)... (mã hs kéo nhỏdy208/ mã hs của kéo nhỏdy2)
- Mã HS 82130000: Kéo thợ may. Kai S 10". # VBFB030011. P/o no: 8530000938.Mới 100%... (mã hs kéo thợ may ka/ mã hs của kéo thợ may)
- Mã HS 82130000: Kéo các loại (CLOTH SCISSOR; hàng mới 100%)... (mã hs kéo các loại c/ mã hs của kéo các loại)
- Mã HS 82130000: Kéo thợ may KAI S 10" # VBFB030011. P/o:6530031193.Mới 100%... (mã hs kéo thợ may kai/ mã hs của kéo thợ may)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt dây, hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt dây hà/ mã hs của kéo cắt dây)
- Mã HS 82130000: Kéo Hozan N838. Hàng mới 100%... (mã hs kéo hozan n838/ mã hs của kéo hozan n8)
- Mã HS 82130000: Kéo Hozan N841. Hàng mới 100%... (mã hs kéo hozan n841/ mã hs của kéo hozan n8)
- Mã HS 82130000: Kéo xanh to bằng chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs kéo xanh to bằn/ mã hs của kéo xanh to)
- Mã HS 82130000: Kéo 3000-R (ARS)... (mã hs kéo 3000r ars/ mã hs của kéo 3000r)
- Mã HS 82130000: Kéo bấm chỉ MCS, chất liệu lưỡi bằng thép, cán bằng nhựa" (Hàng mới 100%)... (mã hs kéo bấm chỉ mcs/ mã hs của kéo bấm chỉ)
- Mã HS 82130000: Kéo chuôi đỏ, hàng mới 100%... (mã hs kéo chuôi đỏ h/ mã hs của kéo chuôi đỏ)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt giấy bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt giấy bằ/ mã hs của kéo cắt giấy)
- Mã HS 82130000: Lưỡi kéo- SCISSOR BLADE(SWISS)... (mã hs lưỡi kéo sciss/ mã hs của lưỡi kéo sc)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-258 SCISSORS SC-100PF BTR WH... (mã hs kéo 35258 scis/ mã hs của kéo 35258 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-259 SCISSORS SC-100PF BTR BL... (mã hs kéo 35259 scis/ mã hs của kéo 35259 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-260 SCISSORS SC-100PF BTR PK... (mã hs kéo 35260 scis/ mã hs của kéo 35260 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-286 SCISSORS SC-100PF BTR L.GY... (mã hs kéo 35286 scis/ mã hs của kéo 35286 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-288 SCISSORS SC-100PF BTR S.BK... (mã hs kéo 35288 scis/ mã hs của kéo 35288 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-285 SCISSORS SC-100PF BTR C.SODA... (mã hs kéo 35285 scis/ mã hs của kéo 35285 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 35-287 SCISSORS SC-100PF BTR C.MINT... (mã hs kéo 35287 scis/ mã hs của kéo 35287 s)
- Mã HS 82130000: Kéo 34-513 SCISSORS FIT CUT CURVE 175S STANDARD PK JPN... (mã hs kéo 34513 scis/ mã hs của kéo 34513 s)
- Mã HS 82130000: Kéo FM06-210... (mã hs kéo fm06210/ mã hs của kéo fm06210)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt căn đệm... (mã hs kéo cắt căn đệm/ mã hs của kéo cắt căn)
- Mã HS 82130000: Kéo K20 (Hàng mới 100%)... (mã hs kéo k20 hàng m/ mã hs của kéo k20 hàn)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt ống... (mã hs kéo cắt ống/ mã hs của kéo cắt ống)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt hàng... (mã hs kéo cắt hàng/ mã hs của kéo cắt hàng)
- Mã HS 82130000: Kéo nhỏ lưỡi dài... (mã hs kéo nhỏ lưỡi dà/ mã hs của kéo nhỏ lưỡi)
- Mã HS 82130000: Kéo nhỏ lưỡi thẳng... (mã hs kéo nhỏ lưỡi th/ mã hs của kéo nhỏ lưỡi)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt chỉ... (mã hs kéo cắt chỉ/ mã hs của kéo cắt chỉ)
- Mã HS 82130000: Kéo cắt Licota TGP-00248... (mã hs kéo cắt licota/ mã hs của kéo cắt lico)
- Mã HS 82141000: Dao lớn SDI 0423 II (cắt chi tiết giày)... (mã hs dao lớn sdi 042/ mã hs của dao lớn sdi)
- Mã HS 82141000: Dao nhỏ SDI 0404 II (cắt chi tiết giày)... (mã hs dao nhỏ sdi 040/ mã hs của dao nhỏ sdi)
- Mã HS 82141000: Lưỡi cưa cuộn... (mã hs lưỡi cưa cuộn/ mã hs của lưỡi cưa cuộ)
- Mã HS 82141000: Dao trổ SDI 0426 (Hàng mới 100%)... (mã hs dao trổ sdi 042/ mã hs của dao trổ sdi)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao trổ to SDI (Hàng mới 100%)... (mã hs lưỡi dao trổ to/ mã hs của lưỡi dao trổ)
- Mã HS 82141000: Dao cắt loại to SDI 0426. (Hàng mới 100%)... (mã hs dao cắt loại to/ mã hs của dao cắt loại)
- Mã HS 82141000: Dao cắt loại nhỏ SDI 0411. (Hàng mới 100%)... (mã hs dao cắt loại nh/ mã hs của dao cắt loại)
- Mã HS 82141000: Gọt bút chì con lợn Deli 0557 (Hàng mới 100%)... (mã hs gọt bút chì con/ mã hs của gọt bút chì)
- Mã HS 82141000: Gọt chì con lợn Deli 0557 (Hàng mới 100%)... (mã hs gọt chì con lợn/ mã hs của gọt chì con)
- Mã HS 82141000: Dao dọc giấy... (mã hs dao dọc giấy/ mã hs của dao dọc giấy)
- Mã HS 82141000: Lưỡi dao trổ 100X18X0.5mm(10 cai/hop). Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi dao trổ 10/ mã hs của lưỡi dao trổ)
- Mã HS 82142000: Kéo- KM601.Hàng mới 100%... (mã hs kéo km601hàng/ mã hs của kéo km601h)
- Mã HS 82142000: Kéo- KM605.Hàng mới 100%... (mã hs kéo km605hàng/ mã hs của kéo km605h)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S504.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s504/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S505.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s505/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S506.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s506/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S507.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s507/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S508.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s508/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S511.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s511/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S512.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s512/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S514.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s514/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S516.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s516/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S517.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s517/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- S519.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng s519/ mã hs của đẩy móng s5)
- Mã HS 82142000: Đẩy móng- P506N.Hàng mới 100%... (mã hs đẩy móng p506n/ mã hs của đẩy móng p5)
- Mã HS 82142000: Bấm móng tay- B903.Hàng mới 100%... (mã hs bấm móng tay b/ mã hs của bấm móng tay)
- Mã HS 82142000: Kềm cắt da bằng Inox (Stainsless Steel-666)- mới 100%... (mã hs kềm cắt da bằng/ mã hs của kềm cắt da b)
- Mã HS 82142000: Bấm móng tay- C901.Hàng mới 100%... (mã hs bấm móng tay c/ mã hs của bấm móng tay)
- Mã HS 82142000: KÈM CẮT MÓNG... (mã hs kèm cắt móng/ mã hs của kèm cắt móng)
- Mã HS 82142000: CÁI NHÍP... (mã hs cái nhíp/ mã hs của cái nhíp)
- Mã HS 82142000: KỀM BẤM MÓNG... (mã hs kềm bấm móng/ mã hs của kềm bấm móng)
- Mã HS 82142000: KÉO NHỎ... (mã hs kéo nhỏ/ mã hs của kéo nhỏ)
- Mã HS 82142000: DŨA MÓNG... (mã hs dũa móng/ mã hs của dũa móng)
- Mã HS 82142000: CÂY KÉO... (mã hs cây kéo/ mã hs của cây kéo)
- Mã HS 82142000: CÂY KẸP... (mã hs cây kẹp/ mã hs của cây kẹp)
- Mã HS 82142000: CÂY KIỀM... (mã hs cây kiềm/ mã hs của cây kiềm)
- Mã HS 82142000: DŨA MÓNG TAY... (mã hs dũa móng tay/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 82142000: CÂY DŨA INOX... (mã hs cây dũa inox/ mã hs của cây dũa inox)
- Mã HS 82142000: CÂY VIẾT GẮN CƯỜM... (mã hs cây viết gắn cư/ mã hs của cây viết gắn)
- Mã HS 82142000: Dũa móng tay bằng giấy nhám (FRW12- 100/180) kích thước (38x22x31)cm (12pcs/pack,100 pack/Box), nhãn hiệu: không có.Hàng mới 100%... (mã hs dũa móng tay bằ/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 82149000: Dao nấu ăn các loại (COOKS KNIFE 10" W/COLORTIP; hàng mới 100%)... (mã hs dao nấu ăn các/ mã hs của dao nấu ăn c)
- Mã HS 82149000: Bàn cắt giấy KW Trio 3018 (Hàng mới 100%)... (mã hs bàn cắt giấy kw/ mã hs của bàn cắt giấy)
- Mã HS 82149000: Kéo cắt cầm tay bằng thép (sử dụng bằng 2 tay, dài 192mm) EA540BC... (mã hs kéo cắt cầm tay/ mã hs của kéo cắt cầm)
- Mã HS 82149000: Cây dũa móng bằng kim loại- Nail File. Hàng mới 100%... (mã hs cây dũa móng bằ/ mã hs của cây dũa móng)
- Mã HS 82149000: Ngựa cắt băng dính... (mã hs ngựa cắt băng d/ mã hs của ngựa cắt băn)
- Mã HS 82149000: Dao tiện 1-2''... (mã hs dao tiện 12/ mã hs của dao tiện 12)
- Mã HS 82152000: Phin pha cà phê bằng Inox- Inox Coffee Filter (104 gr/cái; 100 cái/thùng)... (mã hs phin pha cà phê/ mã hs của phin pha cà)
- Mã HS 82159900: Nĩa các loại (COOK'S FORK SS; hàng mới 100%)... (mã hs nĩa các loại c/ mã hs của nĩa các loại)
- Mã HS 82159900: Đũa ăn bằng inox... (mã hs đũa ăn bằng ino/ mã hs của đũa ăn bằng)
- Mã HS 82159900: MUONG INOX BAN THANH PHAM DA DANH BONG... (mã hs muong inox ban/ mã hs của muong inox b)
- Mã HS 82159900: Dao bằng thép không gỉ... (mã hs dao bằng thép k/ mã hs của dao bằng thé)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn bằng inox... (mã hs thìa ăn bằng in/ mã hs của thìa ăn bằng)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 1.8 mm làm bằng thép không gỉ(18 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 18/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn 3.0mm làm bằng thép không gỉ(43 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn 30mm là/ mã hs của dĩa ăn 30mm)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn 3.5 mm làm bằng thép không gỉ(56 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn 35 mm l/ mã hs của dĩa ăn 35 m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 3.5 mm làm bằng thép không gỉ(68 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 35 mm/ mã hs của thìa ăn 35)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn đóng trong hộp làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn đóng tr/ mã hs của thìa ăn đóng)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2.5 mm làm bằng thép không gỉ(25 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 25/ mã hs của dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2.0mm làm bằng thép không gỉ(24 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 20/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn trẻ em 2.5mm làm bằng thép không gỉ(37 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn trẻ em 2/ mã hs của dĩa ăn trẻ e)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn trẻ em 3.0mm làm bằng thép không gỉ(36 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn trẻ em 3/ mã hs của dĩa ăn trẻ e)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn trẻ em 2.5mm làm bằng thép không gỉ(42 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn trẻ em/ mã hs của thìa ăn trẻ)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2.5mm làm bằng thép không gỉ(26 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 25m/ mã hs của dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2.8m (27g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28m 2/ mã hs của thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2.8mm (22g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28mm/ mã hs của thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 4.0mm (32g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 40mm/ mã hs của thìa ăn 40m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 3.0mm làm bằng thép không gỉ(46 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 30mm l/ mã hs của thìa ăn 30m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2.8mm làm bằng thép không gỉ (27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28mm l/ mã hs của thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2.5mm làm bằng thép không gỉ(20 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 25/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ 2.5 mm làm bằng thép không gỉ(14 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ 25/ mã hs của thìa ăn nhỏ)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2.8mm làm bằng thép không gỉ(27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 28m/ mã hs của dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ 1.8 mm làm bằng thép không gỉ(8 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ 18/ mã hs của thìa ăn nhỏ)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2.2mm làm bằng thép không gỉ(24 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 22/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê dài 2.5mm làm bằng thép không gỉ(27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê dài/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Muôi Inox... (mã hs muôi inox/ mã hs của muôi inox)
- Mã HS 82159900: NĨA DINNER FORK... (mã hs nĩa dinner fork/ mã hs của nĩa dinner f)
- Mã HS 82159900: MUỖNG DINNER SPOON... (mã hs muỗng dinner sp/ mã hs của muỗng dinner)
- Mã HS 82159900: Thìa xúc to làm bằng thép không gỉ 6.0mm &4.5mm(290 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa xúc to làm/ mã hs của thìa xúc to)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ làm bằng thép không gỉ 2.5mm(14 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ làm/ mã hs của thìa ăn nhỏ)