Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 7601- 7616

>> HS Code 7501- 7508 >> HS Code 7801- 7806

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
- với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng, - of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width,
- với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. - of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character of articles or products of other headings.
7601 Nhôm chưa gia công. Unwrought aluminium.
76011000 - Nhôm, không hợp kim - Aluminium, not alloyed
76012000 - Hợp kim nhôm - Aluminium alloys
76020000 Phế liệu và mảnh vụn nhôm. Aluminium waste and scrap.
7603 Bột và vảy nhôm. Aluminium powders and flakes.
76031000 - Bột không có cấu trúc vảy - Powders of non-lamellar structure
760320 - Bột có cấu trúc vảy; vảy nhôm: - Powders of lamellar structure; flakes:
76032010 - - Vảy nhôm - - Flakes
76032020 - - Bột có cấu trúc vảy - - Powders of lamellar structure
7604 Nhôm ở dạng thanh, que và hình. Aluminium bars, rods and profiles.
760410 - Bằng nhôm, không hợp kim: - Of aluminium, not alloyed:
76041010 - - Dạng thanh và que - - Bars and rods
76041090 - - Loại khác - - Other
- Bằng hợp kim nhôm: - Of aluminium alloys:
760421 - - Dạng hình rỗng: - - Hollow profiles:
76042110 - - - Dàn ống loại phù hợp dùng trong dàn lạnh của máy điều hòa không khí cho xe có động cơ (SEN) - - - Perforated tube profiles of a kind suitable for use in evaporator coils of motor vehicle air conditioning machines
76042120 - - - Thanh đệm bằng nhôm (dạng hình rỗng với một mặt có đục lỗ nhỏ dọc theo toàn bộ chiều dài) (SEN) - - - Aluminium spacers (hollow profiles with one side having light perforations along its whole length)
76042190 - - - Loại khác - - - Other
760429 - - Loại khác: - - Other:
76042910 - - - Dạng thanh và que được ép đùn - - - Extruded bars and rods
76042930 - - - Dạng hình chữ Y dùng cho dây khóa kéo, ở dạng cuộn - - - Y-shaped profiles for zip fasteners, in coils
76042990 - - - Loại khác - - - Other
7605 Dây nhôm. Aluminium wire.
- Bằng nhôm, không hợp kim: - Of aluminium, not alloyed:
76051100 - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm
760519 - - Loại khác: - - Other:
76051910 - - - Đường kính không quá 0,0508 mm - - - Of a diameter not exceeding 0.0508 mm
76051990 - - - Loại khác - - - Other
- Bằng hợp kim nhôm: - Of aluminium alloys:
76052100 - - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm
760529 - - Loại khác: - - Other:
76052910 - - - Có đường kính không quá 0,254 mm - - - Of a diameter not exceeding 0.254 mm
76052990 - - - Loại khác - - - Other
7606 Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm. Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm.
- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông): - Rectangular (including square):
760611 - - Bằng nhôm, không hợp kim: - - Of aluminium, not alloyed:
76061110 - - - Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép, nhưng chưa xử lý bề mặt - - - Plain or figured by rolling or pressing, not otherwise surface treated
76061190 - - - Loại khác - - - Other
760612 - - Bằng hợp kim nhôm: - - Of aluminium alloys:
76061220 - - - Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in - - - Aluminium plates, not sensitised, of a kind used in the printing industry
- - - Dạng lá: - - - Sheets:
76061232 - - - - Để làm lon kể cả đáy lon và nắp lon, dạng cuộn (SEN) - - - - For making can stock including end stock and tab stock, in coils
76061233 - - - - Loại khác, bằng hợp kim nhôm 5082 hoặc 5182, có chiều rộng trên 1m, dạng cuộn (SEN) - - - - Other, of aluminium alloy 5082 or 5182, exceeding 1 m in width, in coils
76061234 - - - - Loại khác, tấm litô hợp kim HA 1052 độ cứng H19 và hợp kim HA 1050 độ cứng H18 - - - - Other, litho grade sheet alloy HA 1052 hardness temper H19 and alloy HA 1050 hardness temper H18
76061235 - - - - Loại khác, đã gia công bề mặt - - - - Other, surface worked
76061239 - - - - Loại khác - - - - Other
76061290 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
76069100 - - Bằng nhôm, không hợp kim - - Of aluminium, not alloyed
76069200 - - Bằng hợp kim nhôm - - Of aluminium alloys
7607 Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm. Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm.
- Chưa được bồi: - Not backed:
76071100 - - Đã được cán nhưng chưa gia công thêm - - Rolled but not further worked
76071900 - - Loại khác - - Other
760720 - Đã bồi: - Backed:
76072010 - - Nhôm lá mỏng cách nhiệt (SEN) - - Thermal insulation foil
76072090 - - Loại khác - - Other
7608 Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm. Aluminium tubes and pipes.
76081000 - Bằng nhôm, không hợp kim - Of aluminium, not alloyed
76082000 - Bằng hợp kim nhôm - Of aluminium alloys
76090000 Các phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông) bằng nhôm. Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves).
7610 Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận của các kết cấu bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu. Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge- sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures.
761010 - Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào: - Doors, windows and their frames and thresholds for doors:
76101010 - - Cửa ra vào và các loại khung cửa ra vào và ngưỡng cửa ra vào - - Doors and their frames and thresholds for doors
76101090 - - Loại khác - - Other
761090 - Loại khác: - Other:
76109030 - - Mái phao trong hoặc mái phao ngoài dùng cho bể chứa xăng dầu (SEN) - - Internal or external floating roofs for petroleum storage tanks
- - Loại khác: - - Other:
76109091 - - - Cầu và nhịp cầu; tháp hoặc cột lưới - - - Bridges and bridge- sections; towers or lattice masts
76109099 - - - Loại khác - - - Other
76110000 Các loại bể chứa, két, bình chứa và các loại tương tự, dùng để chứa các loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat- insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
7612 Thùng phuy, thùng hình trống, lon, hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống cứng hoặc có thể xếp lại được), dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ khí nén hoặc khí hóa lỏng), dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt, nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
76121000 - Thùng chứa hình ống có thể xếp lại được - Collapsible tubular containers
761290 - Loại khác: - Other:
76129010 - - Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN) - - Seamless containers of a kind suitable for fresh milk
76129090 - - Loại khác - - Other
76130000 Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm. Aluminium containers for compressed or liquefied gas.
7614 Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện. Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated.
761410 - Có lõi thép: - With steel core:
- - Cáp: - - Cables:
76141011 - - - Có đường kính không quá 25,3 mm - - - Of a diameter not exceeding 25.3 mm
76141012 - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm - - - Of a diameter exceeding 25.3 mm but not exceeding 28.28 mm
76141019 - - - Loại khác - - - Other
76141090 - - Loại khác - - Other
761490 - Loại khác: - Other:
- - Cáp: - - Cables:
76149011 - - - Có đường kính không quá 25,3 mm - - - Of a diameter not exceeding 25.3 mm
76149012 - - - Có đường kính trên 25,3 mm nhưng không quá 28,28 mm - - - Of a diameter exceeding 25.3 mm but not exceeding 28.28 mm
76149019 - - - Loại khác - - - Other
76149090 - - Loại khác - - Other
7615 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng nhôm. Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of aluminium; sanitary ware and parts thereof, of aluminium.
761510 - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự: - Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like:
76151010 - - Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự - - Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
76151090 - - Loại khác - - Other
761520 - Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và bộ phận của chúng: - Sanitary ware and parts thereof:
76152020 - - Bô để giường bệnh, bô đi tiểu hoặc bô để phòng ngủ - - Bedpans, urinals and chamber-pots
76152090 - - Loại khác - - Other
7616 Các sản phẩm khác bằng nhôm. Other articles of aluminium.
761610 - Đinh, đinh bấm, ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05), đinh vít, bu lông, đai ốc, đinh móc, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm và các sản phẩm tương tự: - Nails, tacks, staples (other than those of heading 83.05), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles:
76161010 - - Đinh - - Nails
76161020 - - Ghim dập và đinh móc; bulông và đai ốc - - Staples and hooks; bolts and nuts
76161090 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
76169100 - - Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm - - Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire
761699 - - Loại khác: - - Other:
76169920 - - - Nhôm bịt đầu ống loại phù hợp dùng để sản xuất bút chì (SEN) - - - Ferrules of a kind suitable for use in the manufacture of pencils
76169930 - - - Đồng xèng, hình tròn, kích thước chiều dày trên 1/10 đường kính (SEN) - - - Slugs, round, of such dimension that the thickness exceeds one-tenth of the diameter
76169940 - - - Ống chỉ, lõi suốt, guồng quay tơ và sản phẩm tương tự dùng cho sợi dệt - - - Bobbins, spools, reels and similar supports for textile yarn
- - - Rèm: - - - Blinds:
76169951 - - - - Rèm chớp lật (SEN) - - - - Venetian blinds
76169959 - - - - Loại khác - - - - Other
76169960 - - - Máng và chén để hứng mủ cao su - - - Spouts and cups of a kind used for latex collection
76169970 - - - Hộp đựng thuốc lá điếu - - - Cigarette cases or boxes
76169980 - - - Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới - - - Expanded metal
76169990 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 76011000: Nhôm (dạng thỏi, không hợp kim, 99.7% nhôm nguyên chất, dùng để đúc rô to sx động cơ điện)/ AL INGOT (AL 99.7%)... (mã hs nhôm dạng thỏi/ mã hs của nhôm dạng t)
- Mã HS 76011000: Thỏi nhôm (al-25si)... (mã hs thỏi nhôm al2/ mã hs của thỏi nhôm a)
- Mã HS 76012000: Nhôm hợp kim (dạng thỏi, chưa gia công)/YD11ZS/ kích thước 655*95*45mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim d/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76012000: Nguyên liệu SX thanh nhôm định hình: phôi nhôm hợp kim (Aluminium Alloy Billet A6063). Hàm lượng Al98.6%, chưa gia công, mới 100%, dài 5800mm * đường kính 4.0 inch.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 76012000: Nhôm hợp kim ADC12,dạng thỏi,hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim ad/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76012000: Nhôm hợp kim chưa gia công (phôi nhôm) (LMS DZO 107)... (mã hs nhôm hợp kim ch/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76012000: PHÔI NHÔM HỢP KIM (A2011 7inch *560mm) HÀNG MỚI 100%... (mã hs phôi nhôm hợp k/ mã hs của phôi nhôm hợ)
- Mã HS 76012000: Hợp kim nhôm (bột giữ nhiệt)- EXO POWDER/XS-10... (mã hs hợp kim nhôm b/ mã hs của hợp kim nhôm)
- Mã HS 76012000: Nhôm chưa gia công, nhôm hợp kim A6151, dạng thỏi. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm chưa gia c/ mã hs của nhôm chưa gi)
- Mã HS 76012000: Nhôm hợp kim nguyên liệu dạng thỏi chưa gia công ADC12 (Thành phần Cu(1.5-3.5%), Si(9.6-12%), Zn, Mn, Ni, Sn, Mg, Fe, Pb, Ti < 5%, còn lại là Al) hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim ng/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76012000: Hợp kim nhôm Titan (Chưa gia công, dạng thỏi AL-Ti 5%)... (mã hs hợp kim nhôm ti/ mã hs của hợp kim nhôm)
- Mã HS 76020000: Phế liệu váng nhôm (Được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ tạp chất có trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu váng n/ mã hs của phế liệu ván)
- Mã HS 76020000: Phoi bào, phoi tiện, mùn mạt giũa nhôm phế liệu (Được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ tạp chất có trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs phoi bào phoi/ mã hs của phoi bào ph)
- Mã HS 76020000: Tấm bản nhôm phế liệu 550mm*650mm (được loại ra sau quá trình in ấn sản phẩm, tỷ lệ tạp chất trong nhôm phế liệu không quá 5% khối lượng).... (mã hs tấm bản nhôm ph/ mã hs của tấm bản nhôm)
- Mã HS 76020000: Nhôm vụn phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs nhôm vụn phế li/ mã hs của nhôm vụn phế)
- Mã HS 76020000: Phế liệu nhôm dạng thanh, que, cục bị loại ra trong quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu nhôm d/ mã hs của phế liệu nhô)
- Mã HS 76020000: Dây nhôm hợp kim phế từ quá trình sơ hủy, tiêu hủy nguyên vật liệu hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs dây nhôm hợp ki/ mã hs của dây nhôm hợp)
- Mã HS 76020000: Màn nhôm phế liệu/ Aluminium film scrap(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs màn nhôm phế li/ mã hs của màn nhôm phế)
- Mã HS 76020000: Nhôm (tay cầm, vụn) phế liệu thu hồi sau quá trình sản xuất (thành phần tạp chất không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs nhôm tay cầm/ mã hs của nhôm tay cầ)
- Mã HS 76020000: Màng nhôm phế liệu (phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs màng nhôm phế l/ mã hs của màng nhôm ph)
- Mã HS 76020000: Nhôm phế liệu... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
- Mã HS 76020000: Dây điện lõi nhôm phế liệu đã cắt... (mã hs dây điện lõi nh/ mã hs của dây điện lõi)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm phôi phế liệu... (mã hs mạt nhôm phôi p/ mã hs của mạt nhôm phô)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm valvebody phế liệu... (mã hs mạt nhôm valveb/ mã hs của mạt nhôm val)
- Mã HS 76020000: Nhôm lẫn phế liệu (Dạng vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs nhôm lẫn phế li/ mã hs của nhôm lẫn phế)
- Mã HS 76020000: Phế liệu nhôm thu hồi sau quá trình sản xuất (tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs phế liệu nhôm t/ mã hs của phế liệu nhô)
- Mã HS 76020000: Phế liệu nhôm hợp kim dạng phoi (sợi, vụn) tỷ lệ vật liệu không phải là nhôm không quá 5% KL... (mã hs phế liệu nhôm h/ mã hs của phế liệu nhô)
- Mã HS 76020000: Aluminium dust_Nhôm bào phế liệu... (mã hs aluminium dust/ mã hs của aluminium du)
- Mã HS 76020000: Aluminium scrap_Nhôm phế liệu (dạng thanh vụn đầu phoi)... (mã hs aluminium scrap/ mã hs của aluminium sc)
- Mã HS 76020000: Bazớ nhôm phôi phế liệu (dạng mạt nhôm kiriko) được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs bazớ nhôm phôi/ mã hs của bazớ nhôm ph)
- Mã HS 76020000: Bazớ nhôm valvebody (dạng mạt nhôm val kiriko) phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs bazớ nhôm valve/ mã hs của bazớ nhôm va)
- Mã HS 76020000: Nhôm phế liệu(Thu hồi từ QTSX)... (mã hs nhôm phế liệut/ mã hs của nhôm phế liệ)
- Mã HS 76031000: Bột nhôm-/A-21/Al2O3-SB3001336... (mã hs bột nhôm/a21// mã hs của bột nhôm/a)
- Mã HS 76031000: Bột nhôm không có cấu trúc vảy dùng để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.... (mã hs bột nhôm không/ mã hs của bột nhôm khô)
- Mã HS 76031000: Bột nhôm, hàng mới 100%... (mã hs bột nhôm hàng/ mã hs của bột nhôm hà)
- Mã HS 76031000: Bột nhôm (META AL 4N 500GR), số CAS: 7429-90-5, dùng trong sản xuất linh kiện bán dẫn, hàng mới 100%... (mã hs bột nhôm meta/ mã hs của bột nhôm me)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm.Quy cách: 716*20*3mm (Auminum bar)... (mã hs thanh nhômquy/ mã hs của thanh nhômq)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm- 120cm (không hợp kim)... (mã hs thanh nhôm 120/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76041010: Nhôm ALUMINIUM ALLOY INGOTS "DM-3"... (mã hs nhôm aluminium/ mã hs của nhôm alumini)
- Mã HS 76041010: Nhôm/ DSA-11 GT209 T8 phi 16.Hàng mới 100%... (mã hs nhôm/ dsa11 gt/ mã hs của nhôm/ dsa11)
- Mã HS 76041010: Nhôm/ A2017P-T3 t1.5*1000*2000.Hàng mới 100%... (mã hs nhôm/ a2017pt3/ mã hs của nhôm/ a2017p)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm ACT17201-00A NEH SHINGANE... (mã hs thanh nhôm act1/ mã hs của thanh nhôm a)
- Mã HS 76041010: Thanh nối nhôm 20x20x2000... (mã hs thanh nối nhôm/ mã hs của thanh nối nh)
- Mã HS 76041010: Thanh nối nhanh M6 (chi tiết máy), chất liệu bằng thép... (mã hs thanh nối nhanh/ mã hs của thanh nối nh)
- Mã HS 76041090: Ống nhôm... (mã hs ống nhôm/ mã hs của ống nhôm)
- Mã HS 76042110: Thanh nhôm kích thước 1000*40mm,hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm kích/ mã hs của thanh nhôm k)
- Mã HS 76042120: Thanh đệm bằng hợp kim nhôm (dạng hình rỗng với 1 mặt có đục lỗ nhỏ dọc theo toàn bộ chiều dài), kích thước 8.5 x 6.5 x 5000 mm,- thanh nhôm cắt, NSX MUSUN GLASS DECORATION CO.,LTD.Mới 100%... (mã hs thanh đệm bằng/ mã hs của thanh đệm bằ)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm (nhôm thô), chiều dài 5,8m, độ dày 2,0mm nhà sx XINGFA ALUMINIUM. công dụng dùng làm các loại cửa, mới 100%... (mã hs thanh nhôm nhô/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm (sơn tĩnh điện), chiều dài 4,1m đến 5,8m, độ dày 1,0mm đến 2,0mm nhà sx XINGFA ALUMINIUM. công dụng dùng làm các loại cửa, mới 100%... (mã hs thanh nhôm sơn/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76042190: Kẹp giữa bằng hợp kim nhôm cho tấm PV dày 40mm REF. P06555-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs kẹp giữa bằng h/ mã hs của kẹp giữa bằn)
- Mã HS 76042190: Kẹp tiếp đất bằng hợp kim nhôm dùng để tiếp đất cho hệ thống năng lượng mặt trời REF. P06523-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs kẹp tiếp đất bằ/ mã hs của kẹp tiếp đất)
- Mã HS 76042190: Giá đỡ chữ L bằng hợp kim nhôm dùng để liên kết các thanh ray R3, R4 & R5 với lỗ 11mm REF. PP06592-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs giá đỡ chữ l bằ/ mã hs của giá đỡ chữ l)
- Mã HS 76042190: Kẹp sóng tôn bằng hợp kim nhôm dùng làm giá đỡ tấm năng lượng mặt trời trên mái 5/12.5 REF. P06601-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs kẹp sóng tôn bằ/ mã hs của kẹp sóng tôn)
- Mã HS 76042190: Thanh ray bằng hợp kim nhôm 6005 T5 dài 2.120mm rộng 25 mm cao 48 mm dùng để làm giá đỡ tấm năng lượng mặt trời trên mái REF. P05406-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs thanh ray bằng/ mã hs của thanh ray bằ)
- Mã HS 76042190: Ống nhôm 302RV14C10 (Kích thước: Phi 19.99 x Phi 18.4 x Dài 233mm)... (mã hs ống nhôm 302rv1/ mã hs của ống nhôm 302)
- Mã HS 76042190: Con lăn máy in bán thành phẩm chưa xử lý bề mặt 302LV14C00 (Phi 19.98*Phi 18.8* dài 230mm)... (mã hs con lăn máy in/ mã hs của con lăn máy)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm tròn GFF-200, phi 43mm (nhôm hợp kim, dạng hình rỗng), L2200mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm tròn/ mã hs của thanh nhôm t)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm ngang bằng nhôm hợp kim(dạng rỗng) dùng làm khung tấm quang điện mặt trời, kích thước: 970x25x22 mm, H-4/3U, mã SAP: 11000971. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm ngan/ mã hs của thanh nhôm n)
- Mã HS 76042190: Phôi đúc dạng cái (hợp kim nhôm) 71x70x51mm E4211-00018... (mã hs phôi đúc dạng c/ mã hs của phôi đúc dạn)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (50 x 384 x 393 mm) (1 thanh 20.75 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 5/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh chân cửa 124 (1 thanh 6m)_157940, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh chân/ mã hs của nhôm thanh c)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh máng che nước (5 thanh/1 thanh 6m)_303620, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh máng/ mã hs của nhôm thanh m)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh khung cánh 69 (11 thanh/1 thanh 6m)_308240, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh khun/ mã hs của nhôm thanh k)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh che nước cửa lùa (5 thanh/1 thanh 6m)_309190, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh che/ mã hs của nhôm thanh c)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh nẹp kính cửa lùa (10 thanh/1 thanh 6m)_347270, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh nẹp/ mã hs của nhôm thanh n)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh nắp chụp khung cánh (4 thanh/1 thanh 6m)_199450, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh nắp/ mã hs của nhôm thanh n)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh trung gian khung cánh cửa lùa (3 thanh/1 thanh 5m)_190360, chưa gia công, khoan lỗ, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh trun/ mã hs của nhôm thanh t)
- Mã HS 76042910: Khung nhôm gồm 2 thanh dài kích thước 1956*35*35mm và 2 thanh ngắn kích thước 992*35*35mm dùng để sản xuất tấm module năng lượng mặt trời. Hàng mới 100%.... (mã hs khung nhôm gồm/ mã hs của khung nhôm g)
- Mã HS 76042910: Nhôm cây tròn phi 65... (mã hs nhôm cây tròn p/ mã hs của nhôm cây trò)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh định hình (446251-1160)... (mã hs nhôm thanh định/ mã hs của nhôm thanh đ)
- Mã HS 76042910: Phôi nhôm dập định hình (jk047621-0560)... (mã hs phôi nhôm dập đ/ mã hs của phôi nhôm dậ)
- Mã HS 76042910: thanh bo góc bằng nhôm hợp kim đã định hình chữ C(không dùng để chế tạo cửa),dùng trong xây dựng chưa gia công, đục lỗ, xẻ rãnh (chưa sơn phủ) hiệu: Yizhong JH011B, KT: 6M*68MM*68MM*1.0MM. mới 100%... (mã hs thanh bo góc bằ/ mã hs của thanh bo góc)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (20 x 1016 mm) (1 thanh 0.9 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 2/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (10 x 1000 mm) (1 thanh 0.25 kgs)- 10 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 1/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (4.06 x 28 x 1016 mm) (1 thanh 0.3 kgs)- 3 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 4/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (70 x 102 x 448 mm) (1 thanh 9.115 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 7/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (6.35 x 40 x 80 x 725 mm) (1 thanh 2 kgs)- 7 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (3.175 x 55.8 x 739.1 mm) (1 thanh 0.353 kgs)- 7 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 3/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim A6061- T651 (26 x 74 x 74 mm) (1 thanh 0.392 kgs)- 12 thanh.... (mã hs nhôm hợp kim a6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (8 x 53 x 53 mm) (1 thanh 0.064 kgs)- 22 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 8/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh hợp kim 7075 T651, chưa xử lí bề mặt, quy cách 152.4 x 290 x 1537mm (1 thanh 190.2 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm thanh hợp/ mã hs của nhôm thanh h)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (9.5 x 76.2 x 101.6 x 1035 mm)- (1 thanh 4 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 9/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm hợp kim A5056BD-F 80MM*2000L... (mã hs thanh nhôm hợp/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm(hợp kim nhôm) VA2804 (L2195 x W100 x H15 mm)... (mã hs thanh nhômhợp/ mã hs của thanh nhômh)
- Mã HS 76042930: Khối đỡ bằng nhôm KM11-08-12-6... (mã hs khối đỡ bằng nh/ mã hs của khối đỡ bằng)
- Mã HS 76042990: Nẹp nhôm hợp kim hình chữ U size (50x50x6000)mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp nhôm hợp ki/ mã hs của nẹp nhôm hợp)
- Mã HS 76042990: Nhôm thanh hợp kim A5052 (40*300*500)mm... (mã hs nhôm thanh hợp/ mã hs của nhôm thanh h)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim P216 hình chữ L, kích thước 2100x46x46mm, dùng trên tàu hải quân, 1 set gồm 1 thanh,N.W 813.73g/1 set, N.W 102 set 83kg.Nhà sản xuất BIP Industries Co., Ltd,xuất xứ: Hàn Quốc,mới 100%.... (mã hs nhôm hợp kim p2/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Thanh nhôm... (mã hs thanh nhôm/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76042990: Thanh nhôm-ALUMINUM BAR 3000*35*6MM(427pcs1281m)... (mã hs thanh nhômalum/ mã hs của thanh nhôma)
- Mã HS 76042990: Lõi nhôm... (mã hs lõi nhôm/ mã hs của lõi nhôm)
- Mã HS 76042990: Lõi nhôm chiều cao 55mm, đường kính lớn nhất 102mm... (mã hs lõi nhôm chiều/ mã hs của lõi nhôm chi)
- Mã HS 76042990: Khung nhôm... (mã hs khung nhôm/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76042990: Lõi nhôm, đường kính 108mm, dày: 87mm... (mã hs lõi nhôm đường/ mã hs của lõi nhôm đư)
- Mã HS 76042990: Thanh ray 03-ASL01 làm bằng nhôm không hợp kim, size 4200mm, sử dụng để làm giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs thanh ray 03as/ mã hs của thanh ray 03)
- Mã HS 76042990: Dải dây kim loại dẫn điện bằng hợp kim nhôm. Mới 100%... (mã hs dải dây kim loạ/ mã hs của dải dây kim)
- Mã HS 76042990: Nhôm dạng ống, (56S) A5056- H34 (phi 20 x 650)hàng mới 100%... (mã hs nhôm dạng ống/ mã hs của nhôm dạng ốn)
- Mã HS 76042990: Phôi nhôm có đường kính 48mm, dầy không quá 29mm (261848-0001)... (mã hs phôi nhôm có đư/ mã hs của phôi nhôm có)
- Mã HS 76042990: Phôi nhôm kích thước đường kính 56mm, dầy 29mm (261856-0001 (Dia: 56mm))... (mã hs phôi nhôm kích/ mã hs của phôi nhôm kí)
- Mã HS 76042990: Thanh nhôm ngắn bằng nhôm hợp kim(dạng đặc) dùng làm khung tấm quang điện mặt trời, kích thước: 992x35x35 mm, mã SAP: 11000854. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm ngắn/ mã hs của thanh nhôm n)
- Mã HS 76042990: Mặt nhôm che hộp trống gắn linh kiện điện tử nhôm (22.96x23.73)in CVD 25KPXI- 74369 (hàng mới 100%)... (mã hs mặt nhôm che hộ/ mã hs của mặt nhôm che)
- Mã HS 76042990: Mặt nhôm che bên dưới dùng gắn hộp linh kiện điện tử (0.09, 34.5 x20)IN 55KX CVD 72776 (hàng mới 100%)... (mã hs mặt nhôm che bê/ mã hs của mặt nhôm che)
- Mã HS 76051990: Dây nhôm (không hợp kim) 2mm. Hàng mới 100 %... (mã hs dây nhôm không/ mã hs của dây nhôm kh)
- Mã HS 76051990: Dây nhôm ủ mềm phi 2.0mm (1 set 1,000 sợi)... (mã hs dây nhôm ủ mềm/ mã hs của dây nhôm ủ m)
- Mã HS 76051990: Dây nhôm phi 2.0 (1 set 1000 sợi) (ALUMINIUM WIRE phi2.0), hàng mới 100%... (mã hs dây nhôm phi 2/ mã hs của dây nhôm phi)
- Mã HS 76051990: Dây nhôm (kích thước mặt cắt ngang 1.8mm) làm chốt chặn dây khóa... (mã hs dây nhôm kích/ mã hs của dây nhôm kí)
- Mã HS 76051990: Dây chỉ nhôm/ALUMINUM WIRE INV 3117122049 B50605A074... (mã hs dây chỉ nhôm/al/ mã hs của dây chỉ nhôm)
- Mã HS 76052910: Dây nhôm bằng hợp kim nhôm, đường kính: 0.16mm. Mới 100%.... (mã hs dây nhôm bằng h/ mã hs của dây nhôm bằn)
- Mã HS 76052990: Dây nhôm&1AIEIW-AL1.40MMN&E02-000205... (mã hs dây nhôm&1aieiw/ mã hs của dây nhôm&1ai)
- Mã HS 76052990: Nhôm hợp kim, dạng dây, tiết diện ngang hình chữ nhật, kích thước 1.30mm X 0.28mm- ALUMINIUM WIRE 1.30mm X 0.28mm... (mã hs nhôm hợp kim d/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061110: Nhôm cuộn không hợp kim, chưa xử lý bề mặt, hàng mới 100%- A1050/H14 0.73mm x 1000mm x COIL... (mã hs nhôm cuộn không/ mã hs của nhôm cuộn kh)
- Mã HS 76061110: Nhôm dạng tấm hình chữ nhật, không hợp kim, dát phẳng bằng phương pháp cán chưa xử lý bề mặt, không bồi, không in chữ hoặc hình, model A1050-H14, kích thước(0.97mmx1219mmx2438mm). Mới 100%... (mã hs nhôm dạng tấm h/ mã hs của nhôm dạng tấ)
- Mã HS 76061110: Nhôm không hợp kim dạng cuộn 4.00MM X 1300MM- ALUMINIUM COIL A1070 H18 4.0mm*1300mm*COIL, hàng mới 100%... (mã hs nhôm không hợp/ mã hs của nhôm không h)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm dùng để chắn dầu 3220-S530-0300, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm dùng đ/ mã hs của tấm nhôm dùn)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm dùng làm nẹp cho cầu thang rạp chiếu phim (dày 1.5/2.0mm,kích thước: 100mm*41mm)- Step Lighting NonSlip Base(Aluminum). Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm dùng l/ mã hs của tấm nhôm dùn)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm không hợp kim bồi hai mặt trên nhựa, đã phủ màu, chưa khoan lỗ (4.0mm*1220mm*2440mm): KJ8801 0.21mm*0.21mm (chiều dày trừ phần bồi). Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm không/ mã hs của tấm nhôm khô)
- Mã HS 76061190: Nhôm lá sơn màu dạng cuộn chưa bồi không hợp kim 1100 H16/H18, sơn đáy, kích thước: dày 0.48mm rộng 1240mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá sơn màu/ mã hs của nhôm lá sơn)
- Mã HS 76061190: Nhôm dạng lá/ Feuillard ALU-OXYDE 0,115 X 55... (mã hs nhôm dạng lá/ f/ mã hs của nhôm dạng lá)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm A1050 t0.8x280x400mm... (mã hs tấm nhôm a1050/ mã hs của tấm nhôm a10)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm định hình mặt ngoài chi tiết hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm định h/ mã hs của tấm nhôm địn)
- Mã HS 76061190: Tấm tản nhiệt bằng nhôm 60x38x8mm... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76061190: Nhôm tấm đã sơn 1 mặt dùng để thử mẫu sơn: SAMPLE PANEL. Hàng mẫu... (mã hs nhôm tấm đã sơn/ mã hs của nhôm tấm đã)
- Mã HS 76061220: Nhôm tấm. KT: 0.3mm*1000mm*2000mm*20 tấm, đơn giá: 230,000vnd/tấm. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm tấm kt 0/ mã hs của nhôm tấm kt)
- Mã HS 76061232: Nhôm cuộn hợp kim dùng để làm lon nhôm (kích thước:0.270mm x 1712.6mm x C). Hàng mới 100%... (mã hs nhôm cuộn hợp k/ mã hs của nhôm cuộn hợ)
- Mã HS 76061239: Nhôm hợp kim (dạng cuộn) A5052-H32 H32 (2 x 26)mm... (mã hs nhôm hợp kim d/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm cách nhiệt dùng cho máy ép nhựa, aluminium plate, kích thước 1.2*2*0.002(m),hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs tấm nhôm cách n/ mã hs của tấm nhôm các)
- Mã HS 76061290: Nhôm tấm A6061-T6, kích thước 16.0x1250x2500 (loại nhôm hợp kim, dạng tấm, hãng sản xuất: Four Nine), mới 100%... (mã hs nhôm tấm a6061/ mã hs của nhôm tấm a60)
- Mã HS 76061290: tản nhiệt kích thước dài 16.4mm, rộng 8.5mm, dày 1.2MM, chất liệu hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt kích/ mã hs của tản nhiệt kí)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm A6061T6, kích thước 600x300x2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm a6061t/ mã hs của tấm nhôm a60)
- Mã HS 76061290: Miếng nhôm (102x127x25)mm- ALUMINUM PLATE... (mã hs miếng nhôm 102/ mã hs của miếng nhôm)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (3 x 56 x 751 mm) (1 tấm 0.35 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 3/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Bảng mạch điện tử có gắn linh kiện điện áp <1000V dùng cho máy cao tần Plasma AD15926-E-H03 AT-1436(1S/2P)... (mã hs bảng mạch điện/ mã hs của bảng mạch đi)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim tấm (52S) A5052-H112 (22mm x 250mm x 325mm) (Dùng tạo khuôn mẫu nội bộ phục vụ sản xuất)... (mã hs nhôm hợp kim tấ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Mũi khoanPhi 6.5 (V5309Z676J)... (mã hs mũi khoanphi 6/ mã hs của mũi khoanphi)
- Mã HS 76061290: Thanh nhôm hợp kim có mặt cắt rỗng30*50(V6529Y0032)... (mã hs thanh nhôm hợp/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76061290: Nhôm cuộn, dày 0.26mm x ngang 19.5cm x cuộn 301kg, Al-foil 301kg, hàng mới 100%.... (mã hs nhôm cuộn dày/ mã hs của nhôm cuộn d)
- Mã HS 76061290: Tấm phản xạ SUB REFLECTOR bằng nhôm dùng trong sản xuất ăng ten viễn thông. Hàng mới 100%... (mã hs tấm phản xạ sub/ mã hs của tấm phản xạ)
- Mã HS 76061290: Miếng nhôm (1.5x24x101)- ALUMINUM PLATE ASSEMBLY... (mã hs miếng nhôm 15/ mã hs của miếng nhôm)
- Mã HS 76061290: Tấm mã nhôm 168x280x6mm bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs tấm mã nhôm 168/ mã hs của tấm mã nhôm)
- Mã HS 76061290: TẤM NHÔM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VỎ ĐIỆN THOẠI... (mã hs tấm nhôm dùng đ/ mã hs của tấm nhôm dùn)
- Mã HS 76061290: Tấm hợp kim nhôm (71x25.4x2mm) (Heat Sink)... (mã hs tấm hợp kim nhô/ mã hs của tấm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm A2017 Kích thước: Chiều dài từ 10mm đến 3000mm, chiều rộng từ 10mm đến 2000mm, chiều dày từ 1mm đến 250mm... (mã hs tấm nhôm a2017/ mã hs của tấm nhôm a20)
- Mã HS 76061290: Cuộn nhôm dạng dải, dày 1.2mm, rộng 195mm dùng làm nguyên liệu của thiết bị tản nhiệt xe máy... (mã hs cuộn nhôm dạng/ mã hs của cuộn nhôm dạ)
- Mã HS 76061290: Nhôm lá mỏng hợp kim đã bồi trên plastic có chiều dày lá nhôm lớn hơn 0.2mm, dạng tấm hình chữ nhật TOP5170A20K70 0.6t x 1000mm x 100m.Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt theo NĐ 155/2017/NĐ-CP... (mã hs nhôm lá mỏng hợ/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(40*37.6*749.6mm)(1 tấm3.1kg)... (mã hs nhôm hợp kim40/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(51*30.6*757.6mm)(1 tấm3.25kg)... (mã hs nhôm hợp kim51/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(140*148.6*1232mm)(1 tấm75.1kg)... (mã hs nhôm hợp kim14/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(30*21.59*759.5mm)(1 tấm1.35kg)... (mã hs nhôm hợp kim30/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (51 x 132.6 x 737.1 mm) (1 tấm 14 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 5/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (40 x 101.5 x 396.5 mm) (1 tấm 4.5 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 4/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm (20 x 372.6 x 792 mm) (1 tấm 16.3 kgs)- 2 tấm... (mã hs nhôm 20 x 372/ mã hs của nhôm 20 x 3)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (20 x 1016 mm) (1 tấm 0.9 kgs)- 5 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 2/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm A6061 T651 (8 x 110 x 448 mm) (1 tấm 1.08 kgs)- 1 tấm.... (mã hs nhôm a6061 t651/ mã hs của nhôm a6061 t)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (6.35 x 76.2 x 76.2 x 1035 mm)- (1 tấm 3 kgs)- 4 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (8 x 108 x 342 mm) (1 tấm 0.81 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 8/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (10 x 119 x 1193 mm) (1 tấm 3.9 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 1/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim AL 5052 H32 Kích thước: Dày 4.0mmX Rộng 1219mm X Dài 2438mm, dạng tấm hình chữ nhật, Hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim al/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Miếng nhôm... (mã hs miếng nhôm/ mã hs của miếng nhôm)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim cuộn cán phẳng, chưa xử lý bề mặt, không bồi, không in chữ hoặc hình, model A5052 H32, KT(1.46mmx170mmx cuộn). Mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim cu/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Màng nhôm dùng để lót túi xách, 125cm... (mã hs màng nhôm dùng/ mã hs của màng nhôm dù)
- Mã HS 76061290: Hợp kim nhôm dạng dải, hình chữ nhật (Rộng: 12.7- 19 mm; Dày: 0.65-0.75mm; dùng để sản xuất dây cáp điện)- Aluminum alloy strip- NPL KXDĐM... (mã hs hợp kim nhôm dạ/ mã hs của hợp kim nhôm)
- Mã HS 76061290: Tấm bịt đầu bằng nhôm, kích thước: L28xW9mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm bịt đầu bằn/ mã hs của tấm bịt đầu)
- Mã HS 76061290: Tấm bích chân WTD2 bằng nhôm, kích thước: L60xW54xH8mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm bích chân w/ mã hs của tấm bích châ)
- Mã HS 76061290: Thanh ray, kích thước: W20xL780xH18mm, vật liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh ray kích/ mã hs của thanh ray k)
- Mã HS 76069100: Cuộn nhôm A1050-H14, không hợp kim, kích thước: 0.75x720xCoil, nsx: CHINA ALUMINIUM INDUSTRY SUPPLY CHAIN (TIANJIN). Hàng mới 100%... (mã hs cuộn nhôm a1050/ mã hs của cuộn nhôm a1)
- Mã HS 76069100: Băng nhôm không hợp kim dạng cuộn, chiều dày 1.3mm x chiều rộng 384mm (hàng mới 100%)... (mã hs băng nhôm không/ mã hs của băng nhôm kh)
- Mã HS 76069100: Cuộn dây nhôm (5kg/ 1 cuộn)... (mã hs cuộn dây nhôm/ mã hs của cuộn dây nhô)
- Mã HS 76069100: Tấm bảo vệ, chất liệu nhôm không hợp kim, kích thước (1A23BYJUM100-00EWA) 249.18*53.16*1.5mm... (mã hs tấm bảo vệ chấ/ mã hs của tấm bảo vệ)
- Mã HS 76069100: Tản nhiệt chất liệu nhôm, kích thước 15*14.5*6mm dùng làm thành bảng mạch tivi, hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt chất/ mã hs của tản nhiệt ch)
- Mã HS 76069100: Tấm nhôm,rộng 1000mm, dày 0.4mm,dạng cuộn,dùng để làm ống gió,chất liệu nhôm không hợp kim,mới 100%... (mã hs tấm nhômrộng 1/ mã hs của tấm nhômrộn)
- Mã HS 76069100: Dải nhôm dạng cuộn không hợp kim để bọc bảo ôn cho đường ống công nghiệp. Độ dày 1.1mm, khổ 1200mm (Khối lượng thực tế là 3286 kg). Nsx: XIAMEN C AND D ALUMINIUM CO., LTD. Hàng mới 100%... (mã hs dải nhôm dạng c/ mã hs của dải nhôm dạn)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm hình tròn A3003, độ dày- đường kình: 2.5x320mm, hàng tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa. hàng mới 100%.... (mã hs nhôm tấm hình t/ mã hs của nhôm tấm hìn)
- Mã HS 76069200: Tấm nối thanh ray R5 bằng hợp kim nhôm dài 120 mm rộng 22mm cao 60mm dùng để nối các thay ray REF. P03228-000 Hãng sản xuất: PreformedLineProducts(Thailand)... (mã hs tấm nối thanh r/ mã hs của tấm nối than)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm A6061/ Aluminium alloy plate. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm tấm a6061// mã hs của nhôm tấm a60)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm A7075/ Aluminium alloy plate. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm tấm a7075// mã hs của nhôm tấm a70)
- Mã HS 76069200: Nhôm hợp kim, dạng cuộn, độ dày 0.6mm. Mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim d/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76069200: Nhôm dạng tấm,hình tròn, phi 430mm,chiều dày 1,1mm bằng hợp kim nhôm đã được gia công, dùng để thúc lòng nồi cơm, hãng SX:CUCKOO ELECTRONICS. Mới 100%... (mã hs nhôm dạng tấmh/ mã hs của nhôm dạng tấ)
- Mã HS 76069200: Nhôm hợp kim 0.5 x 53.3 x C (A5052-H38)... (mã hs nhôm hợp kim 0/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm tản nhiệt 102.11*24.87*0.2mm.Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm tản nh/ mã hs của tấm nhôm tản)
- Mã HS 76069200: Nhôm hợp kim tấm A5052 kt: 35x45x115 mm... (mã hs nhôm hợp kim tấ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76069200: Tấm mặt nạ PCB bằng nhôm... (mã hs tấm mặt nạ pcb/ mã hs của tấm mặt nạ p)
- Mã HS 76069200: Miếng nhôm hợp kim dạng lá chưa gia công chiều dầy 0.3mm, dùng để sản xuất đồ gá, AL 0.3T (400*400), kích thước: 400*400mm, hàng mới 100%... (mã hs miếng nhôm hợp/ mã hs của miếng nhôm h)
- Mã HS 76069200: Nhôm làm khuôn- ALUMINUM ALLOY AC4CH.2... (mã hs nhôm làm khuôn/ mã hs của nhôm làm khu)
- Mã HS 76069200: Nhôm dạng tấm, hợp kim, kích thước 1200x2400mm, dày 2.0mm, tráng phủ sơn màu trắng. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm dạng tấm/ mã hs của nhôm dạng tấ)
- Mã HS 76069200: Tấm lưới bằng hợp kim nhôm, quy cách:580mm*390mm*30mm, mới 100%... (mã hs tấm lưới bằng h/ mã hs của tấm lưới bằn)
- Mã HS 76069200: Phôi nhôm hợp kim đã dập dạng tấm hình tròn phi 24mm, dày 1.95mm... (mã hs phôi nhôm hợp k/ mã hs của phôi nhôm hợ)
- Mã HS 76069200: Nhôm hợp kim, nhôm tấm A5052. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim n/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76069200: Tấm tản nhiệt kích thước 28*17*1.0mm... (mã hs tấm tản nhiệt k/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm L180xU23xH10-8xT2mm, Gồm 1 lỗ phi 5 bằng nhôm hợp kim... (mã hs nhôm tấm l180xu/ mã hs của nhôm tấm l18)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm L360xU23xH10-8xT2mm, Gồm 1 lỗ phi 5 bằng nhôm hợp kim... (mã hs nhôm tấm l360xu/ mã hs của nhôm tấm l36)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm (hợp kim nhôm) 2.0 X 1219 X 2500MM... (mã hs tấm nhôm hợp k/ mã hs của tấm nhôm hợ)
- Mã HS 76071100: Màng nhôm lá mỏng chưa bồi đã được cán nhưng chưa gia công thêm (PLAIN ALUMINIUM FOIL I.D CORE 76MM) 9MIC x 770MM x 12000M.Hàng mới 100%... (mã hs màng nhôm lá mỏ/ mã hs của màng nhôm lá)
- Mã HS 76071100: Nhôm cán mỏng AL FOIL-135, chưa được bồi, kt dầy 30 micro, rộng 135 mm dài 1500m dùng trong sản xuất lõi lọc khí. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm cán mỏng a/ mã hs của nhôm cán mỏn)
- Mã HS 76071100: Nhôm lá mỏng (chiều dày 28.5UM, dạng cuộn kích thước 546mm*3000m, chưa được gia công thêm), Hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng c/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071100: Tấm nhôm ghi số đăng kiểm... (mã hs tấm nhôm ghi số/ mã hs của tấm nhôm ghi)
- Mã HS 76071900: Băng dính Bằng nhôm mỏng, dùng để dán tấm cách nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs băng dính bằng/ mã hs của băng dính bằ)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng có chiều dày 0.1mm có tác dụng trợ lực tấm mạch in khi ép (mục 1 TK102448575610/E31 ngày 18.01.2019)... (mã hs nhôm lá mỏng có/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng cách nhiệt dạng cuộn, hàng mới 100% (dùng cho phòng xông hơi)... (mã hs nhôm lá mỏng cá/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071900: Giấy nhôm một mặt màu trắng, KT 8*0.025mm, dùng để bọc lõi dây cáp, mới 100%... (mã hs giấy nhôm một m/ mã hs của giấy nhôm mộ)
- Mã HS 76071900: Tấm nhôm tráng PEG AL153KW, 150/30 kích thước 532*607mm... (mã hs tấm nhôm tráng/ mã hs của tấm nhôm trá)
- Mã HS 76071900: tấm nhôm LE phế liệu (phế liệu thải ra từ qtsx không dính chất thải nguy hại)... (mã hs tấm nhôm le phế/ mã hs của tấm nhôm le)
- Mã HS 76071900: nhôm Lá,nhôm phế liệu (phế liệu thải ra từ qtsx không dính chất thải nguy hại)... (mã hs nhôm lánhôm ph/ mã hs của nhôm lánhôm)
- Mã HS 76071900: Giấy nhôm dùng cho máy bắn vít (92.7x87.6x0.65 mm)-SANDPAPER,GRIT 240\018054 CE VERSION. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhôm dùng/ mã hs của giấy nhôm dù)
- Mã HS 76071900: Màng nhôm, rộng 61cm, dày 0.050 mm... (mã hs màng nhôm rộng/ mã hs của màng nhôm r)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng, mặt đáy có sơn, dạng cuộn, chưa bồi, chưa gia công thêm, size: 0.07*1240mm* cuộn, loại bottom coil, NSX: BAILILAI DECORATIVE MATERIAL CO.,LTD. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng m/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071900: Giấy bạc cuộn bằng nhôm lá mỏng, hàng mới 100%... (mã hs giấy bạc cuộn b/ mã hs của giấy bạc cuộ)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng, dạng cuộn, chưa được bồi, kích thước: (1240 x 0.18)mm, tráng phủ màu ghi xám,NSX:ZHEJIANG TIANZHIWANG ADVANCED MATERIALTEK CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng d/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071900: Băng keo nhôm chống cháy sử dụng trên tàu,chưa được bồi,loại: 20H 150GR, kích thước: 50mm/55m. Mới 100%... (mã hs băng keo nhôm c/ mã hs của băng keo nhô)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng (chiều dày 10.8UM, dạng cuộn kích thước 546mm*8000m, đã được gia công thêm), hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng c/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76071900: Túi nhôm chống tĩnh điện để đóng gói sản phẩm, kích thước: 12CM*17CM*0.14MM. Hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm chống/ mã hs của túi nhôm chố)
- Mã HS 76072010: Băng keo nhôm một mặt dạng cuộn hiệu Nitto Al ND-933F. Kích thước: 45mm x 50m.... (mã hs băng keo nhôm m/ mã hs của băng keo nhô)
- Mã HS 76072010: Giấy bạc, 25cm*30m, hàng mới 100%... (mã hs giấy bạc 25cm*/ mã hs của giấy bạc 25)
- Mã HS 76072010: Màng chống nhiễu là dạng nhôm lá mỏng đã được bồi, dùng để quấn vào dây điện để chống nhiễu đường tín hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs màng chống nhiễ/ mã hs của màng chống n)
- Mã HS 76072010: Nhôm lá mỏng 2 mặt cách nhiệt đã bồi với giấy, dạng cuộn, kích thước: 1,25mx100m, 10 kg/cuộn, dùng để cách nhiệt chống nóng cho các công trình xây dựng. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng 2/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Nhôm cán mỏng đã bồi màng PET 0.012mm, KT bản 45mm, độ dày màng nhôm 0.0065mm. Dùng sản xuất ống thông gió không dùng bọc thực phẩm. Hãng sản xuất: Dongxing. Mới 100%.... (mã hs nhôm cán mỏng đ/ mã hs của nhôm cán mỏn)
- Mã HS 76072090: Miếng đệm nhôm dạng lá mỏng được bồi trên giấy dùng lót dưới nắp chai nhựa (Chưa in hình in chữ) ALKOSAFE PAPER 40/40/15 PET- 1.20mm x 26.00mm. Hàng mới 100%.Xuất xứ: Thailan sử dụng nắp dầu nhớt... (mã hs miếng đệm nhôm/ mã hs của miếng đệm nh)
- Mã HS 76072090: Miếng nhôm lá mỏng 50X50 độ dày 0.05mm đã bồi- PLASTER HARNESS (50X50)- 91902-T6A-J000-M1- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs miếng nhôm lá m/ mã hs của miếng nhôm l)
- Mã HS 76072090: Aluminum Foil- Nhôm lá mỏng có bồi (dùng để đóng nắp chai, có in chữ, độ dày: 25micromet, kt: 116mm x 500m)... (mã hs aluminum foil/ mã hs của aluminum foi)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá mỏng, dạng cuộn, không cách điện dùng để chống nhiễu tín hiệu. Kích thước 21.2mm. Mới 100%... (mã hs nhôm lá mỏng d/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Giấy bạc (nhôm lá mỏng bồi trên giấy, chưa in chữ): 164 cuộn (72mm x 1500m/Cuộn). Nhãn hàng CA Demi Slim... (mã hs giấy bạc nhôm/ mã hs của giấy bạc nh)
- Mã HS 76072090: Màng nhôm chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm bao bì, loại bồi, dày 0.047mm- Khổ 900mm (COLD FORMING), hàng mới 100%... (mã hs màng nhôm chưa/ mã hs của màng nhôm ch)
- Mã HS 76072090: Băng nhôm tráng PE 2 mặt, dạng dải, không hợp kim, cán phẳng,dùng để sản xuất cáp đồng, chiều dầy 0.25mm (chiều dày băng: 0.15mm, chiều dày lớp tráng: 0.05mm ở mỗi mặt), bản rộng 14mm. Hàng mới 100%.... (mã hs băng nhôm tráng/ mã hs của băng nhôm tr)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá mỏng alumifoil 0.05t 20m/m... (mã hs nhôm lá mỏng al/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá mỏng bồi nhựa, dạng cuộn, không cách điện dùng để chống nhiễu tín hiệu. Kích thước: rộng: 21.2mm. Mới 100%.... (mã hs nhôm lá mỏng bồ/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Băng nhôm... (mã hs băng nhôm/ mã hs của băng nhôm)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá... (mã hs nhôm lá/ mã hs của nhôm lá)
- Mã HS 76072090: Băng keo nhôm hai mặt (SLIONTEC) NO.5963 T0.130XW40X50M *42ROLLS/LOT. Hàng mới 100%... (mã hs băng keo nhôm h/ mã hs của băng keo nhô)
- Mã HS 76072090: Giấy bạc gói kim Anticorrosive paper (1911112002)... (mã hs giấy bạc gói ki/ mã hs của giấy bạc gói)
- Mã HS 76072090: Giấy gói chống sét FRN Anticorrosive paper FRN DAI MARK (1209079014)... (mã hs giấy gói chống/ mã hs của giấy gói chố)
- Mã HS 76072090: Giấy bạc 87mm*600m 2mm Anticorrosive paper 87mmx600m FOR 2mm (1501004001)... (mã hs giấy bạc 87mm*6/ mã hs của giấy bạc 87m)
- Mã HS 76072090: Màng nhôm phủ nhựa IQOS (Dày 0.08mm *Rộng100mm)- Aluminum Film (100mm).(2000 m/carton) 120 carton... (mã hs màng nhôm phủ n/ mã hs của màng nhôm ph)
- Mã HS 76072090: Miếng dán bằng hợp kim nhôm dùng trong máy in 302MC17110, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán bằng/ mã hs của miếng dán bằ)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá mỏng... (mã hs nhôm lá mỏng/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Nhôm lá mỏng Tab-strip Alu TP-lg 40 PA001-(Mới 100%) đã in 1 mặt & đã bồi trên plastic có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0.2mm... (mã hs nhôm lá mỏng ta/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm dài 540mm DA64-04850C (dùng để sản xuất tay cầm tủ lạnh).Mới 100&... (mã hs ống nhôm dài 54/ mã hs của ống nhôm dài)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm dài 650mm DJ62-00462B (dùng để sản xuất tay cầm tủ lạnh). Mới 100%... (mã hs ống nhôm dài 65/ mã hs của ống nhôm dài)
- Mã HS 76081000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Ống nước (bằng nhôm), part no: 079121071BJ... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm phi 100mm*3m, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống nhôm phi 10/ mã hs của ống nhôm phi)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm phi 125mm*3m, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống nhôm phi 12/ mã hs của ống nhôm phi)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm phi 150mm*3m, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống nhôm phi 15/ mã hs của ống nhôm phi)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm Discharge Tube... (mã hs ống nhôm discha/ mã hs của ống nhôm dis)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm Back Water Device... (mã hs ống nhôm back w/ mã hs của ống nhôm bac)
- Mã HS 76081000: Ống dẫn sóng bằng nhôm, hãng: Epak, dùng để dẫn sóng mang cho bộ ăng ten vệ tinh DSi9Ku- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn sóng bằ/ mã hs của ống dẫn sóng)
- Mã HS 76081000: ống nối dùng trong motor điều chỉnh đèn xinhan xe (865185-0050)... (mã hs ống nối dùng tr/ mã hs của ống nối dùng)
- Mã HS 76081000: Ống hút bụi bằng nhôm dùng để lắp ráp máy hút bụi,mới 100%... (mã hs ống hút bụi bằn/ mã hs của ống hút bụi)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm điều hòa kết nối từ hệ thống sưởi đến két nước ở bên phải của xe(924401HB0AS0),xe số sàn loại cơ bản, dùng cho ô tô Nissan Sunny 5 chỗ, đ/c 1498cc, mới 100%.... (mã hs ống nhôm điều h/ mã hs của ống nhôm điề)
- Mã HS 76081000: Ống nhôm Tube 4diax2000mm (106811) (1403003007)... (mã hs ống nhôm tube 4/ mã hs của ống nhôm tub)
- Mã HS 76081000: Đường nước trên(ống dẫn nước, bộ phận phận động cơ) bằng nhôm, dùng lắp vào mặt quy lát (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX)... (mã hs đường nước trên/ mã hs của đường nước t)
- Mã HS 76081000: Ống kiểm soát nhiệt độ bằng nhôm dùng lắp ráp tủ lạnh. Hàng mới 100%- PIPE THERMO... (mã hs ống kiểm soát n/ mã hs của ống kiểm soá)
- Mã HS 76081000: Ống cách nhiệt bằng Phim Aluminized, kích thước:phi400mm, sử dụng trong nhà xưởng, mới 100%... (mã hs ống cách nhiệt/ mã hs của ống cách nhi)
- Mã HS 76081000: Ống xoắn dẫn khí điều hòa bằng nhôm không hợp kim, cách nhiệt, PR-16... (mã hs ống xoắn dẫn kh/ mã hs của ống xoắn dẫn)
- Mã HS 76082000: Ống bằng hợp kim nhôm (10.2x1.5x3000)mm (20000 pcs), phục vụ trong sản xuất linh kiện xe đạp, hàng mới 100%... (mã hs ống bằng hợp ki/ mã hs của ống bằng hợp)
- Mã HS 76082000: VTTB trạm 500KV Đức Hòa và Đấu Nối- Ống thanh cái bằng hợp kim nhôm, Magie, Silic D120/108mm (tube).Hiệu:Sangdong, item 7). Hàng mới 100%... (mã hs vttb trạm 500kv/ mã hs của vttb trạm 50)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn thẳng bằng nhôm hợp kim- 17720-T9A-Y000-XB- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn thẳng b/ mã hs của ống dẫn thẳn)
- Mã HS 76082000: Ống đúc bằng nhôm 6061-T6, size OD100 x 3mm x 6000mm, Hàng mới 100%... (mã hs ống đúc bằng nh/ mã hs của ống đúc bằng)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn C bằng nhôm hợp kim- STRAIGHT PIPE C COMP, BRAKE- 46330-T9N-P100-XB- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn c bằng/ mã hs của ống dẫn c bằ)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn D bằng nhôm hợp kim- STRAIGHT PIPE D COMP, BRAKE- 46340-T9N-P100-XB- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn d bằng/ mã hs của ống dẫn d bằ)
- Mã HS 76082000: ống dẫn hơi bằng hợp kim nhôm phi 0,5cm đến 15cm, chưa có phụ kiện ghép nối dùng cho máy móc nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs ống dẫn hơi bằn/ mã hs của ống dẫn hơi)
- Mã HS 76082000: Ống hút chất thải bằng nhôm (hàng mới 100%) HOSE MD-18 f100x5M... (mã hs ống hút chất th/ mã hs của ống hút chất)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn lửa bằng nhôm KEY-301... (mã hs ống dẫn lửa bằn/ mã hs của ống dẫn lửa)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn lửa (bằng nhôm, 20, dài 63mm) RZ-820S... (mã hs ống dẫn lửa bằ/ mã hs của ống dẫn lửa)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn nước hệ thống điều hòa (hợp kim nhôm), Part No: 888940K01000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs ống dẫn nước hệ/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 76082000: Ống mềm D250,Chất liệu: Nhôm,Kích thước: D250,Công dụng: dẫn khí... (mã hs ống mềm d250ch/ mã hs của ống mềm d250)
- Mã HS 76082000: Trụ lều nhôm(3 cái/bộ)... (mã hs trụ lều nhôm3/ mã hs của trụ lều nhôm)
- Mã HS 76082000: Ống khí bằng nhôm,kích thước:L1085*W130mm,mới 100%... (mã hs ống khí bằng nh/ mã hs của ống khí bằng)
- Mã HS 76082000: Ống gió mềm bằng nhôm hợp kim, kt:50mm x 2.6m x 2mm, mới 100%... (mã hs ống gió mềm bằn/ mã hs của ống gió mềm)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn chất liệu bằng hợp kim nhôm, kích thước: phi 42mm (Dùng cho lò nung gạch trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn chất li/ mã hs của ống dẫn chất)
- Mã HS 76082000: Ống cố định tiếp xúc bằng hợp kim nhôm D250MM, L372MM... (mã hs ống cố định tiế/ mã hs của ống cố định)
- Mã HS 76082000: Ông di chuyển tiếp xúc bằng hợp kim nhôm, D254MM, L670MM... (mã hs ông di chuyển t/ mã hs của ông di chuyể)
- Mã HS 76082000: Thanh nhôm (thanh rỗng bằng hợp kim nhôm) GFF-000, L200mm, mới 100%... (mã hs thanh nhôm tha/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76082000: Ống chắn bằng hợp kim nhôm, đường kính ngoài 181, dài 657 mm... (mã hs ống chắn bằng h/ mã hs của ống chắn bằn)
- Mã HS 76082000: Hợp kim nhôm dạng ống/ A6063 Pipe OD55x3.0x4000/ 5 pcs (dùng để sản xuất chi tiết, linh kiện cơ khí). Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim nhôm dạ/ mã hs của hợp kim nhôm)
- Mã HS 76082000: Ống lót bằng hợp kim nhôm đường kính ngoài 15 mm dùng cho hộp số của xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (0090)... (mã hs ống lót bằng hợ/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn dầu phanh C bằng nhôm hợp kim xe JAZZ- 46330-T9N-P10- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn dầu pha/ mã hs của ống dẫn dầu)
- Mã HS 76082000: Ống ga chính bằng nhôm dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn.... (mã hs ống ga chính bằ/ mã hs của ống ga chính)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn môi chất bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs ống dẫn môi chấ/ mã hs của ống dẫn môi)
- Mã HS 76082000: Ống chứa môi chất bằng nhôm, đường kính ngoài 31 mm, dài 310 mm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs ống chứa môi ch/ mã hs của ống chứa môi)
- Mã HS 76082000: Ống sấy băng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs ống sấy băng nh/ mã hs của ống sấy băng)
- Mã HS 76082000: Ống bảo vệ bằng hợp kim nhôm (dài 441.5 mm, đường kính 170mm)... (mã hs ống bảo vệ bằng/ mã hs của ống bảo vệ b)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm nhún Phi 125 (hàng mới 100%)... (mã hs ống nhôm nhún p/ mã hs của ống nhôm nhú)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm nhún dùng trong hệ thống thông gió hút khói trong nhà xưởng sản xuất gạch, đã gia công hoàn chỉnh, chất liệu nhôm hợp kim. KT: đường kính 5cm, dài 30cm +/-10%. Mới 100%... (mã hs ống nhôm nhún d/ mã hs của ống nhôm nhú)
- Mã HS 76082000: Phôi đúc chất liệu bằng nhôm hợp kim D55.8, dạng ống... (mã hs phôi đúc chất l/ mã hs của phôi đúc chấ)
- Mã HS 76082000: Ống dẫn điện bằng hợp kim nhôm Đường kính Ngoài 188 (mm) xĐường kính Trong 120 (mm) xChiều dài 905 (mm)... (mã hs ống dẫn điện bằ/ mã hs của ống dẫn điện)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm các loại... (mã hs ống nhôm các lo/ mã hs của ống nhôm các)
- Mã HS 76082000: ống phun cho máy OD bắng nhôm Kích thước: 385 x45x30mm... (mã hs ống phun cho má/ mã hs của ống phun cho)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm HF202-TT-008 0.695M... (mã hs ống nhôm hf202/ mã hs của ống nhôm hf2)
- Mã HS 76082000: ống nhôm Z-1926(HH-STR-DT-2) 709.4mm... (mã hs ống nhôm z1926/ mã hs của ống nhôm z1)
- Mã HS 76090000: Kẹp ống bằng nhôm 2811-2217-80 (Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco),Mới 100%.... (mã hs kẹp ống bằng nh/ mã hs của kẹp ống bằng)
- Mã HS 76090000: Long đền nhôm đầu phun hơi (Alum.Seal For St.Steel Steam) Part No: 12662. Hàng mới 100%... (mã hs long đền nhôm đ/ mã hs của long đền nhô)
- Mã HS 76090000: Cút vuông dùng để lắp vào các ống nhôm làm giá đỡ cho mái che lấy sáng, bằng nhôm, đường kính 50.8mm. Mới 100%... (mã hs cút vuông dùng/ mã hs của cút vuông dù)
- Mã HS 76090000: Nối ống thẳng bằng nhôm 6061-T6, size 2", 3000#, hệ ren BSPP, Hàng mới 100%... (mã hs nối ống thẳng b/ mã hs của nối ống thẳn)
- Mã HS 76090000: Nút bịch đầu ống bằng nhôm 6061-T6, size 2", 150#, hệ ren BSPP, Hàng mới 100%... (mã hs nút bịch đầu ốn/ mã hs của nút bịch đầu)
- Mã HS 76090000: Dụng cụ dẫn hướng. Ống dẩn bằng nhôm... (mã hs dụng cụ dẫn hướ/ mã hs của dụng cụ dẫn)
- Mã HS 76090000: Ống xoay dây đai an toàn của xe tô tô bằng nhôm, mới 100%... (mã hs ống xoay dây đa/ mã hs của ống xoay dây)
- Mã HS 76090000: Van thổi khí của bộ thổi khí túi khí xe ô tô bằng nhôm, mới 100%... (mã hs van thổi khí củ/ mã hs của van thổi khí)
- Mã HS 76090000: Cút nối bằng nhôm 100mm. hàng mới 100%... (mã hs cút nối bằng nh/ mã hs của cút nối bằng)
- Mã HS 76090000: Nắp nối khí nén, hàng mới 100%.... (mã hs nắp nối khí nén/ mã hs của nắp nối khí)
- Mã HS 76090000: Khớp nối hộp số bằng nhôm- COUPLING ROTEX GS19 WITH SLOT- Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối hộp số/ mã hs của khớp nối hộp)
- Mã HS 76090000: Đầu nối ống bơm hơi bằng nhôm của máy bơm hơi cầm tay hoạt động bằng pin 12v max, no: TE00000335... (mã hs đầu nối ống bơm/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 76090000: Khớp nối ống bằng nhôm 633FB1AL (1") hiệu "TOYOX" mới 100%... (mã hs khớp nối ống bằ/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 76090000: Khớp nối đôi bằng nhôm GFJ-A95, mới 100%... (mã hs khớp nối đôi bằ/ mã hs của khớp nối đôi)
- Mã HS 76090000: Khớp nối chéo GFJ-A11 bằng nhôm, mới 100%... (mã hs khớp nối chéo g/ mã hs của khớp nối ché)
- Mã HS 76090000: Khớp nối kẹp thanh nhôm GFH-003 bằng nhôm, mới 100%... (mã hs khớp nối kẹp th/ mã hs của khớp nối kẹp)
- Mã HS 76090000: Đầu nối ống chữ T bằng nhôm 2811-7607-80 (Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco),Mới 100%.... (mã hs đầu nối ống chữ/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 76090000: Đầu nối góc 45 độ cho hộp nhôm 40*40 bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối góc 45/ mã hs của đầu nối góc)
- Mã HS 76090000: Thanh nối chữ T bằng nhôm các loại... (mã hs thanh nối chữ t/ mã hs của thanh nối ch)
- Mã HS 76090000: Ống kết nối bên phải bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs ống kết nối bên/ mã hs của ống kết nối)
- Mã HS 76090000: Ống kêt nôi đâu vao, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs ống kêt nôi đâu/ mã hs của ống kêt nôi)
- Mã HS 76090000: Mặt bích kết nối bộ lọc, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs mặt bích kết nố/ mã hs của mặt bích kết)
- Mã HS 76090000: Cút khuỷu nối ống bằng nhôm, B12- 90... (mã hs cút khuỷu nối ố/ mã hs của cút khuỷu nố)
- Mã HS 76090000: Cút khuỷu nhôm nối ống không cách nhiệt, B12-15... (mã hs cút khuỷu nhôm/ mã hs của cút khuỷu nh)
- Mã HS 76090000: Cút chữ T nối ống bằng nhôm, không cách nhiệt, T12-10... (mã hs cút chữ t nối ố/ mã hs của cút chữ t nố)
- Mã HS 76090000: Cút hạ bậc nối ống bằng nhôm, không cách nhiệt, F16-12... (mã hs cút hạ bậc nối/ mã hs của cút hạ bậc n)
- Mã HS 76090000: Khớp nối LAS-40C-10x14 B13, bằng nhôm, đường kính ngoài 40mm, đường kính trong 10mm, dài 50mm dùng cho máy cắt viền bản mạch.... (mã hs khớp nối las40/ mã hs của khớp nối las)
- Mã HS 76101010: Cửa đi nhôm một cánh kích thước W2000 x H2400, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi nhôm một/ mã hs của cửa đi nhôm)
- Mã HS 76101010: Cửa đi nhôm kính mờ một cánh kích thước W800 x H2100, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi nhôm kín/ mã hs của cửa đi nhôm)
- Mã HS 76101010: Cửa nhôm kính lùa trượt tự động 1 Phase, 20W, 220V, 2200x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa nhôm kính l/ mã hs của cửa nhôm kín)
- Mã HS 76101010: Khung cửa trượt ra vào bán tự động chất liệu nhôm, model: NSC-C48-31(AC220-AC100V, 1PH,50/60HZ)Size cửa: RỘNG: 1,800 X CAO: 2,100MM, mới 100%... (mã hs khung cửa trượt/ mã hs của khung cửa tr)
- Mã HS 76101010: Thanh nhôm kẹp kính 1,2m, mã: KK02, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm kẹp/ mã hs của thanh nhôm k)
- Mã HS 76101010: Nhôm tấm dùng trong xây dựng... (mã hs nhôm tấm dùng t/ mã hs của nhôm tấm dùn)
- Mã HS 76101010: Ngưỡng cửa bằng nhôm, chiều dài 1800mm, hàng mới 100%... (mã hs ngưỡng cửa bằng/ mã hs của ngưỡng cửa b)
- Mã HS 76101010: Cửa sổ kính dày 6mm, Khung nhôm 900x2900mm... (mã hs cửa sổ kính dày/ mã hs của cửa sổ kính)
- Mã HS 76101090: Thanh V KT 38x38mm bằng nhôm thanh. Hàng mới 100%... (mã hs thanh v kt 38x3/ mã hs của thanh v kt 3)
- Mã HS 76101090: Khung cửa bằng nhôm thanh KT 45x45mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung cửa bằng/ mã hs của khung cửa bằ)
- Mã HS 76101090: Thanh U nhôm KT 38x51x38mm bằng nhôm thanh. Hàng mới 100%... (mã hs thanh u nhôm kt/ mã hs của thanh u nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ nhôm kính trong cố định kích thước W800 x H550, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ nhôm kín/ mã hs của cửa sổ nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp nhôm dài 3m* rộng 1m*cao1m* dày 10cm, hàng mới 100%(03.04.2781)... (mã hs cửa chớp nhôm d/ mã hs của cửa chớp nhô)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ cố định, chất liệu: kính cường lực dày 5mm, kích thước 2000W*1000Hmm (Hàng mới 100%)... (mã hs cửa sổ cố định/ mã hs của cửa sổ cố đị)
- Mã HS 76101090: Cửa kính khung nhôm kích thước 2300x1000, hàng mới 100%.... (mã hs cửa kính khung/ mã hs của cửa kính khu)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió,300*300mm,dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió3/ mã hs của cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió,600*600mm,dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió6/ mã hs của cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió,1800*600mm,dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió1/ mã hs của cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp chống mưa,600*600mm,dùng để thông gió chắn nước mưa,làm bằng hợp kim nhôm,mới 100%... (mã hs cửa chớp chống/ mã hs của cửa chớp chố)
- Mã HS 76101090: Tấm nhôm, dùng để để tấm pin silicone, kích thước:L206*W206*T8mm, mới 100%... (mã hs tấm nhôm dùng/ mã hs của tấm nhôm dù)
- Mã HS 76109091: thiết bị dùng trong hồ bơi: Sào nhôm 7m, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị dùng t/ mã hs của thiết bị dùn)
- Mã HS 76109091: Tháp nhôm di động (giàn giáo) bao gồm 15 bộ phận, model: FMP1.8, không hiệu, nhà sản xuất: Winace Industrial Corp.,LTD dùng trong xây dựng. Hàng mới 100%... (mã hs tháp nhôm di độ/ mã hs của tháp nhôm di)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm trang trí đã gia công màu vàng, kích thước 9 x 5.5 x 3000 mm, NSX MUSUN GLASS DECORATION CO.,LTD.Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm tran/ mã hs của thanh nhôm t)
- Mã HS 76109099: Khung bao tấm làm mát loại 150, chất liệu nhôm dài 6000mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs khung bao tấm l/ mã hs của khung bao tấ)
- Mã HS 76109099: Phụ kiện kết nối khung bao tấm làm mát loại 150, chất liệu nhôm dài 140mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện kết nố/ mã hs của phụ kiện kết)
- Mã HS 76109099: Nẹp đệm bằng nhôm cuối tấm pin năng lượng mặt trời (2 chiếc/ bộ), kích thước: 35mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs nẹp đệm bằng nh/ mã hs của nẹp đệm bằng)
- Mã HS 76109099: Chân đứng bằng nhôm (hình chữ I) của khung giá đỡ (2 chiếc/ bộ), kích thước: 250mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs chân đứng bằng/ mã hs của chân đứng bằ)
- Mã HS 76109099: Đoạn đầu nối bằng nhôm (4 chiếc/bô) (nối đầu các thanh nhôm của khung giá đỡ), kích thước:150mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs đoạn đầu nối bằ/ mã hs của đoạn đầu nối)
- Mã HS 76109099: Bát đệm bằng nhôm (hình chữ L) cố định tấm pin năng lượng mặt trời trên khung giá đỡ (4 chiếc/ bộ). Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs bát đệm bằng nh/ mã hs của bát đệm bằng)
- Mã HS 76109099: Khung rèm cửa bằng nhôm kích thước (100x50)mmHãng sản xuất Schueco, hàng mới 100%... (mã hs khung rèm cửa b/ mã hs của khung rèm cử)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm 40*40*1.5MM; (KT: dài 6m, rộng 40mm,cao 40mm, dầy 1.5mm), dùng để lắp dây chuyền sản xuất;chất liệu nhôm; Mới 100%... (mã hs thanh nhôm 40*4/ mã hs của thanh nhôm 4)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm hình chữ nhật, KT: 30x45cm, Dùng làm công cụ dụng cụ cho DNCX (Hàng mới 100%)... (mã hs khung nhôm hình/ mã hs của khung nhôm h)
- Mã HS 76109099: Khung lụa 350*250... (mã hs khung lụa 350*2/ mã hs của khung lụa 35)
- Mã HS 76109099: Thớt cắt nhôm 150*500*20... (mã hs thớt cắt nhôm 1/ mã hs của thớt cắt nhô)
- Mã HS 76109099: Khung hợp kim nhôm định hình nhập khẩu. Hàng Mới 100%... (mã hs khung hợp kim n/ mã hs của khung hợp ki)
- Mã HS 76109099: Bát nhôm chuyên dụng và phụ kiện đi kèm. Hàng Mới 100%... (mã hs bát nhôm chuyên/ mã hs của bát nhôm chu)
- Mã HS 76109099: Ván khung bằng nhôm, nhãn hiệu S-form dùng đổ bê tông trong xây dựng, kích thước: 150-2500mm. Mới 100%... (mã hs ván khung bằng/ mã hs của ván khung bằ)
- Mã HS 76109099: Hộp lọc HEPA, dùng để lọc bụi, chất liệu nhôm, kích thước L680xW680xH610mm... (mã hs hộp lọc hepa d/ mã hs của hộp lọc hepa)
- Mã HS 76109099: Đoạn nối thanh ray, mã hiệu EPR-R01-C, chất liệu nhôm, dài 150 mm, dùng để liên kết thanh ray, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs đoạn nối thanh/ mã hs của đoạn nối tha)
- Mã HS 76109099: Chân chữ L, mã hiệu AS-RH-02W, dùng để kết nối thanh nhôm với mái tôn, chất liệu nhôm, dài 80mm, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs chân chữ l mã/ mã hs của chân chữ l)
- Mã HS 76109099: Kẹp mái tôn, mã hiệu EPR-MRH-06, chất liệu nhôm, dài 40mm Dùng để liên kết thanh ray vào mái tôn, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs kẹp mái tôn mã/ mã hs của kẹp mái tôn)
- Mã HS 76109099: Kẹp cuối tấm pin, mã hiệu EPR-MC01, chất liệu nhôm,chiều rộng 40mm, dùng để cố định các tấm pin mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs kẹp cuối tấm pi/ mã hs của kẹp cuối tấm)
- Mã HS 76109099: Kẹp giữa tấm pin, mã hiệu EPR-MC01, chất liệu nhôm,chiều rộng 40mm, dùng để cố định các tấm pin mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs kẹp giữa tấm pi/ mã hs của kẹp giữa tấm)
- Mã HS 76109099: Thanh ray, mã hiệu EPR-R01, chất liệu nhôm, kích thước D200*R26.2*H55 dùng để đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs thanh ray mã h/ mã hs của thanh ray m)
- Mã HS 76109099: Đai ôm tiếp địa, mã hiệu EPR-GL, chất liệu nhôm, kích thước L17.5*42*12, dùng để cố định dây tiếp địa vào thanh ray, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co., Ltd... (mã hs đai ôm tiếp địa/ mã hs của đai ôm tiếp)
- Mã HS 76109099: Nắp bịt 40x40... (mã hs nắp bịt 40x40/ mã hs của nắp bịt 40x4)
- Mã HS 76109099: Nhôm thanh 40x40... (mã hs nhôm thanh 40x4/ mã hs của nhôm thanh 4)
- Mã HS 76109099: Nhôm V20x20x0,8x6000... (mã hs nhôm v20x20x08/ mã hs của nhôm v20x20x)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm dạng tấm lắp ghép có cố định thảm màu Anthracite dùng để chùi chân Emco Aviator 517R (KT. 2200x104x17mm), hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm dạng/ mã hs của khung nhôm d)
- Mã HS 76109099: Khung, Thanh (Nhôm)... (mã hs khung thanh n/ mã hs của khung thanh)
- Mã HS 76109099: Thanh thép hình chữ Z bo góc trong, kích thước 50*75*25*25mm dùng xây dựng (Hàng mới 100%)... (mã hs thanh thép hình/ mã hs của thanh thép h)
- Mã HS 76109099: Cửa gió bằng nhôm sơn tĩnh điện, kích thước: 650x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa gió bằng nh/ mã hs của cửa gió bằng)
- Mã HS 76109099: Miếng nhôm hợp kim 3 cạnh để trang trí góc ốp tường, mới 100%... (mã hs miếng nhôm hợp/ mã hs của miếng nhôm h)
- Mã HS 76109099: Panel tường (bằng nhôm, xốp)... (mã hs panel tường bằ/ mã hs của panel tường)
- Mã HS 76109099: Tay kéo vali bằng nhôm dài 43.5cm rộng 21.5cm. Nguyên phụ liệu sản xuất vali. Mới 100%... (mã hs tay kéo vali bằ/ mã hs của tay kéo vali)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm vận chuyển sợi linh kiện máy kéo sợi. Quy cách: 1050*15mm, mới 100%... (mã hs thanh nhôm vận/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76109099: Thanh xếp (Bằng nhôm, Vật tư dùng cho sản xuất xe cho người tàn tật, hàng mới 100%)... (mã hs thanh xếp bằng/ mã hs của thanh xếp b)
- Mã HS 76109099: KẾT CẤU NHÔM BẢO VỆ, HÀNG MỚI 100%, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-7028/31.DEC.2019... (mã hs kết cấu nhôm bả/ mã hs của kết cấu nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh ray CCS hoàn thiện đầy đủ phụ kiện đi kèm dài 0- 100 cm, mã 5103011000, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh ray ccs h/ mã hs của thanh ray cc)
- Mã HS 76109099: Khung gắn thiết bị năng lượng mặt trời bằng nhôm (Bao gồm: Thanh ray nhôm và các phụ kiện ghép nối, chi tiết file đính kèm tờ khai)- Solar Mounting Frame (Kích thước sau lắp đặt: 6400mm x 4921mm).... (mã hs khung gắn thiết/ mã hs của khung gắn th)
- Mã HS 76109099: Kẹp giữa 03-ASL06 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs kẹp giữa 03asl/ mã hs của kẹp giữa 03)
- Mã HS 76109099: Kẹp ngoài 03-ASL10 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs kẹp ngoài 03as/ mã hs của kẹp ngoài 03)
- Mã HS 76109099: Mối nối thanh ray 03-ASL16 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs mối nối thanh r/ mã hs của mối nối than)
- Mã HS 76109099: Pát nhôm chữ L 03-ASL18 làm bằng nhôm không hợp kim, size H85mm, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs pát nhôm chữ l/ mã hs của pát nhôm chữ)
- Mã HS 76109099: Khung và giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời bằng nhôm hợp kim (Gồm 282 thanh ray 3,6m, 161 thanh ray 4,2m, 1333 bộ kẹp giữa và 606 bộ kẹp cuối), nxs: HANGZHOU HUADING NEW ENERGY CO.,LTD, mới 100%... (mã hs khung và giá đỡ/ mã hs của khung và giá)
- Mã HS 76109099: Kẹp nhôm biên tấm Pin AS-DEC lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 35*40mm, (D Rail end clamp), hàng mới 100%... (mã hs kẹp nhôm biên t/ mã hs của kẹp nhôm biê)
- Mã HS 76109099: Kẹp nhôm giữa tấm Pin AS-DMC lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 35*40mm, (D Rail mid clamp), hàng mới 100%... (mã hs kẹp nhôm giữa t/ mã hs của kẹp nhôm giữ)
- Mã HS 76109099: Bát L bằng nhôm lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời AS-RH-02, không nhãn hiệu, không model, (ROOF HOOK #2), kích thước: 180x50mm, hàng mới 100%.... (mã hs bát l bằng nhôm/ mã hs của bát l bằng n)
- Mã HS 76109099: Khớp nối nhôm AS-DRS-01 dùng để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 23.6*150mm, (#1 D Rail splice), hàng mới 100%... (mã hs khớp nối nhôm a/ mã hs của khớp nối nhô)
- Mã HS 76109099: Giá đỡ nhôm AS-DR-03 đã được ren, gia công lắp đặt pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT:80*4200mm, (D Rail 03#), hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ nhôm as/ mã hs của giá đỡ nhôm)
- Mã HS 76109099: Tấm ốp bằng Nhôm cố định, Kt: (80x80x3.2T) mm dùng cho lắp ghép sàn nhà, hàng mới 100%... (mã hs tấm ốp bằng nhô/ mã hs của tấm ốp bằng)
- Mã HS 76109099: Cấu kiện nhôm dạng chân trụ đỡ nâng bệ sàn, Kt: (170*85*153.8H) mm, phi 24mm dùng hỗ trợ lắp ghép sàn nhà, Hàng mới 100%... (mã hs cấu kiện nhôm d/ mã hs của cấu kiện nhô)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm(20MMx11 cm)... (mã hs thanh nhôm20mm/ mã hs của thanh nhôm2)
- Mã HS 76109099: Tấm nhôm hợp kim đã gia công dùng để ốp kết cấu tường ngoài tòa nhà khách sạn hiệu Hengyan 2.5MM... (mã hs tấm nhôm hợp ki/ mã hs của tấm nhôm hợp)
- Mã HS 76109099: Khung in bằng nhôm dùng để vải lên in. (Mới 100%)... (mã hs khung in bằng n/ mã hs của khung in bằn)
- Mã HS 76109099: Chân nối L gia tăng độ cao- nhôm, Hàng mới 100%... (mã hs chân nối l gia/ mã hs của chân nối l g)
- Mã HS 76109099: Nối thanh nhôm: Splice connector Group, hàng mới 100%... (mã hs nối thanh nhôm/ mã hs của nối thanh nh)
- Mã HS 76109099: Chân nối L, bằng nhôm dùng lắp đặt pin năng lượng mặt trời: L-connector, hàng mới 100%... (mã hs chân nối l bằn/ mã hs của chân nối l)
- Mã HS 76109099: Kẹp tiếp địa tấm pin năng lượng mặt trời, chất liệu nhôm: Earth Lug Group, Hàng mới 100%... (mã hs kẹp tiếp địa tấ/ mã hs của kẹp tiếp địa)
- Mã HS 76109099: Kẹp pin năng lượng mặt trời- kẹp cuối 35mm chất liệu nhôm: End clamp Group 35mm, hàng mới 100%... (mã hs kẹp pin năng lư/ mã hs của kẹp pin năng)
- Mã HS 76109099: Chân tam giác 10 độ lắp đặt pin năng lượng mặt trời, chất liệu nhôm: 10 Triangular mounts Group, hàng mới 100%... (mã hs chân tam giác 1/ mã hs của chân tam giá)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời 3100mm, đã cắt theo bản vẽ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm giá/ mã hs của thanh nhôm g)
- Mã HS 76109099: Móc tàu bằng nhôm 1.8m(6') 6867840... (mã hs móc tàu bằng nh/ mã hs của móc tàu bằng)
- Mã HS 76109099: Ống đỡ trước... (mã hs ống đỡ trước/ mã hs của ống đỡ trước)
- Mã HS 76109099: Chân thang trước 4'/6'... (mã hs chân thang trướ/ mã hs của chân thang t)
- Mã HS 76109099: Bản lề đóng mở bằng nhôm... (mã hs bản lề đóng mở/ mã hs của bản lề đóng)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép L bằng nhôm (loại dài)... (mã hs thanh ghép l bằ/ mã hs của thanh ghép l)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép R bằng nhôm (loại dài)... (mã hs thanh ghép r bằ/ mã hs của thanh ghép r)
- Mã HS 76109099: Bàn thang dưới 1 bằng nhôm (loại dài)... (mã hs bàn thang dưới/ mã hs của bàn thang dư)
- Mã HS 76109099: Chân thang bằng nhôm 578MM (SE2.0-6R)... (mã hs chân thang bằng/ mã hs của chân thang b)
- Mã HS 76109099: Bàn thang trên bằng nhôm 259MM (SE2.0-R)... (mã hs bàn thang trên/ mã hs của bàn thang tr)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép bàn thang trên bằng nhôm (SRA/EFA)... (mã hs thanh ghép bàn/ mã hs của thanh ghép b)
- Mã HS 76109099: Cần barriers bằng hợp kim nhôm dài 6m hiệu Hongmen. Hàng mới 100%... (mã hs cần barriers bằ/ mã hs của cần barriers)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: R50*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt r5/ mã hs của nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: R100*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt r1/ mã hs của nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: 38*38*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt 38/ mã hs của nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: 50*25*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt 50/ mã hs của nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Lõi ổ cắm đơn GIRA WCD RANDAARDE INZ, bằng nhôm... (mã hs lõi ổ cắm đơn g/ mã hs của lõi ổ cắm đơ)
- Mã HS 76109099: Lõi ổ cắm điện kiểu đơn hiệu GIRA, IP55, bằng nhôm... (mã hs lõi ổ cắm điện/ mã hs của lõi ổ cắm đi)
- Mã HS 76109099: Ray nhôm, chiều dài 2880mm, hàng mới 100%... (mã hs ray nhôm chiều/ mã hs của ray nhôm ch)
- Mã HS 76109099: Trụ dẫn hướng, vật liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs trụ dẫn hướng/ mã hs của trụ dẫn hướn)
- Mã HS 76109099: Cột nhôm, kích thước: 45mm x 75mm x 2500mm, hàng mới 100%... (mã hs cột nhôm kích/ mã hs của cột nhôm kí)
- Mã HS 76109099: Bao che ray A, vật liệu nhôm, chiều dài 2900mm, hàng mới 100%... (mã hs bao che ray a/ mã hs của bao che ray)
- Mã HS 76109099: Bao che ray B, vật liệu nhôm, chiều dài 2900mm, hàng mới 100%... (mã hs bao che ray b/ mã hs của bao che ray)
- Mã HS 76109099: Nẹp nhôm, kích thước 40 x 30 x 80mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nẹp nhôm kích/ mã hs của nẹp nhôm kí)
- Mã HS 76109099: Nhôm góc chữ L, kích thước 40 x 40 x 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nhôm góc chữ l/ mã hs của nhôm góc chữ)
- Mã HS 76109099: Chân tường nhôm, kích thước 48 x 70 x 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs chân tường nhôm/ mã hs của chân tường n)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm góc bên ngoài, kích thước R 40, L 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm góc/ mã hs của thanh nhôm g)
- Mã HS 76110000: Hộp handy box làm bằng nhôm 365x275x135mm... (mã hs hộp handy box l/ mã hs của hộp handy bo)
- Mã HS 76129090: Thùng Phuy, kt: 500x480mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng phuy kt/ mã hs của thùng phuy)
- Mã HS 76129090: Bồn đựng hạt nhựa (inox) dung tích 100L, hàng mới 100% Storage tank... (mã hs bồn đựng hạt nh/ mã hs của bồn đựng hạt)
- Mã HS 76129090: Hộp gắn tường bằng nhôm, kích thước 104x82x62mm, hsx: TRIVUM, hàng mới 100%... (mã hs hộp gắn tường b/ mã hs của hộp gắn tườn)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm rỗng ALUMINIUM CAN- 330ml Slk Sample Bright Cans, dung tích 330ML, mới 100%... (mã hs lon nhôm rỗng a/ mã hs của lon nhôm rỗn)
- Mã HS 76129090: Tuýp nhôm dung tích 30mmL... (mã hs tuýp nhôm dung/ mã hs của tuýp nhôm du)
- Mã HS 76129090: Chai nhôm rỗng- dung tích 250 ml (in hình logo công ty ADC) dùng đóng gói thuốc bảo vệ thực vật- Bottle Capacity 250ml. Hàng mới 100%... (mã hs chai nhôm rỗng/ mã hs của chai nhôm rỗ)
- Mã HS 76129090: Phụ tùng máy thủy:Bầu đựng nhớt(OIL PAN), số hiệu 69J1531110CA, dùng cho động cơ máy thủy chạy bằng xăng công suất 200HP. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy th/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm in màu nền vàng, đường kính 52 mm, dung tích chứa 200 ml... (mã hs lon nhôm in màu/ mã hs của lon nhôm in)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm rỗng (45 x100mm) dùng trong sản xuất mỹ phẩm khử mùi PLAIN BLACK (BLACKCOATED)- MATT 50ML (X-MEN FOR BOSS 50ML-217619). Hàng mới 100%... (mã hs lon nhôm rỗng/ mã hs của lon nhôm rỗn)
- Mã HS 76129090: Hộp đựng nữ trang bằng nhôm các loại 25 cm, không hiệu, mới 100%... (mã hs hộp đựng nữ tra/ mã hs của hộp đựng nữ)
- Mã HS 76129090: Chai nhôm dung tích 100ml, rỗng, không in hình, không in chữ, dùng chứa phân bón, hàng mới 100%... (mã hs chai nhôm dung/ mã hs của chai nhôm du)
- Mã HS 76129090: Thùng chứa sản phẩm bằng nhôm... (mã hs thùng chứa sản/ mã hs của thùng chứa s)
- Mã HS 76129090: Chai bằng nhôm dùng để đựng thuốc BVTV, không in hình in chữ (plain color)(có nắp bằng nhựa và cốc đo định lượng) Dung tích 100ml, (40*110mm), Hàng mới 100%... (mã hs chai bằng nhôm/ mã hs của chai bằng nh)
- Mã HS 76129090: Khay đựng mỏ hàn ST27... (mã hs khay đựng mỏ hà/ mã hs của khay đựng mỏ)
- Mã HS 76129090: Bình đựng tinh (TANK XC 47/11-6), chất liệu nhôm, dung tích không quá 300 lít, hàng mới 100%,... (mã hs bình đựng tinh/ mã hs của bình đựng ti)
- Mã HS 76129090: Vật tư phục vụ sản xuất keo: ALUMINUM BOTTLE- Lon nhôm dùng đựng keo (gồm: 1 lon nhôm (dung tích 1000ml); 1 cái nắp trong; 1 cái nắp ngoài; chi tiết theo Packing List). Hàng mới 100%.(1893244)... (mã hs vật tư phục vụ/ mã hs của vật tư phục)
- Mã HS 76129090: Lon bán thành phẩm dung tích 330ml x 202, bằng nhôm. CAN BODY 330MLX202. Hàng mới 100%... (mã hs lon bán thành p/ mã hs của lon bán thàn)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm 330ml, nhãn hiệu Trà Bí Đao Thạch Bích, hàng mới 100%.... (mã hs lon nhôm 330ml/ mã hs của lon nhôm 330)
- Mã HS 76129090: Bao bì nhôm... (mã hs bao bì nhôm/ mã hs của bao bì nhôm)
- Mã HS 76129090: Thùng đựng keo bằng nhôm J060-D. dung tích 5 lít. Hàng mới 100%... (mã hs thùng đựng keo/ mã hs của thùng đựng k)
- Mã HS 76129090: Chai nhôm rỗng + nắp + nút (mới 100%, không in hình, nhãn) dùng trong thuốc BVTV, dung tích 500cc: EMPTY ALUMINIUM BOTTLES + PP SCREW CAP + PE INNER PLUG... (mã hs chai nhôm rỗng/ mã hs của chai nhôm rỗ)
- Mã HS 76129090: Chai nhôm ALUMINIUM BOTTLE 1000ML (yellow), chai loại 1 lít (màu vàng), có nắp đậy, không in hình in chữ, dùng đựng thuốc Bảo Vệ Thực Vật. Hàng mới 100%.... (mã hs chai nhôm alumi/ mã hs của chai nhôm al)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm rỗng- CAN 202 TIGER (1120U) 330ML (dung tích 330ML), mới 100%... (mã hs lon nhôm rỗng/ mã hs của lon nhôm rỗn)
- Mã HS 76129090: Thùng chứa nước làm mát bằng nhôm dung tích 50 lít... (mã hs thùng chứa nước/ mã hs của thùng chứa n)
- Mã HS 76129090: Hộp chứa dây điện bằng nhôm, kích thước 140*109* 41mm. Mới 100%... (mã hs hộp chứa dây đi/ mã hs của hộp chứa dây)
- Mã HS 76129090: Chai nhôm rỗng, dung tích 0.038 lít- 4872- NU ALUMINIUM BOTTLE 0L038 9M6 NU,Doanh nghiệp cam kết dùng trong hóa chất. Hàng mới 100%... (mã hs chai nhôm rỗng/ mã hs của chai nhôm rỗ)
- Mã HS 76129090: Tuýp bằng nhôm, dùng đựng màu vẽ, chiều dài: 8.4 CM, đường kính: 1.6 CM, Mới 100%... (mã hs tuýp bằng nhôm/ mã hs của tuýp bằng nh)
- Mã HS 76130000: Bình chứa khí CO2 hóa lỏng bằng nhôm (bình rỗng), dung tích 22,7 lít. Số serial: GG121669, 81, 71, 72, 76, 79, 20, 74, 85, 77, GG129834, 28, 23, 43, 38, 41, 30, 35, 29, 33, 42, 36, 39, GG13106... (mã hs bình chứa khí c/ mã hs của bình chứa kh)
- Mã HS 76130000: Hộp lọc khói hàn- bộ phận của máy xử lý khói hàn thiếc KFMS 6100... (mã hs hộp lọc khói hà/ mã hs của hộp lọc khói)
- Mã HS 76130000: Thùng nhôm Gas rỗng LPG Cylinder 10LBS... (mã hs thùng nhôm gas/ mã hs của thùng nhôm g)
- Mã HS 76130000: Bình khí nén 10L bằng nhôm, phụ tùng dùng cho xe ô tô tải hiệu AUMAN C160.E4, giá DDP. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs bình khí nén 10/ mã hs của bình khí nén)
- Mã HS 76141090: Dây bện tao bằng nhôm có lõi thép- Aluminum Conductor Steel Renforced- NPL KXDĐM... (mã hs dây bện tao bằn/ mã hs của dây bện tao)
- Mã HS 76149011: Lõi nhôm mạ đồng (CPA-F) 0.31*102* 3.7 (3.66m tương đương 0.08kg), dùng để sản xuất dây điện, mới 100%... (mã hs lõi nhôm mạ đồn/ mã hs của lõi nhôm mạ)
- Mã HS 76149090: Đồng sợi,dùng để quấn moto.Hàng mới 100%... (mã hs đồng sợidùng đ/ mã hs của đồng sợidùn)
- Mã HS 76151010: Miếng giáp cọ rửa, làm bằng sắt. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giáp cọ r/ mã hs của miếng giáp c)
- Mã HS 76151010: Bùi nhùi cọ nồi bằng nhôm (3 cái), hàng mới 100%... (mã hs bùi nhùi cọ nồi/ mã hs của bùi nhùi cọ)
- Mã HS 76151010: Găng tay nhấc nồi bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs găng tay nhấc n/ mã hs của găng tay nhấ)
- Mã HS 76151090: Nồi áp suất đun gas bằng nhôm hiệu Goldsun, Model: PC-GJY40A, dung tích 4L, đường kính 20cm, trọng lượng 1.64kg. Hàng mới 100%... (mã hs nồi áp suất đun/ mã hs của nồi áp suất)
- Mã HS 76151090: Nút vặn bếp ga 6350,chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nút vặn bếp ga/ mã hs của nút vặn bếp)
- Mã HS 76151090: Khay nhôm chống dính 354x325x20mm, hiệu Gourmet Kitchen, mới 100%... (mã hs khay nhôm chống/ mã hs của khay nhôm ch)
- Mã HS 76151090: Cán cây nối dài bằng nhôm không hợp kim C-052,bộ phận cây gạt nước trên kính, dài 3.6m, mới 100%... (mã hs cán cây nối dài/ mã hs của cán cây nối)
- Mã HS 76151090: Hộp nhôm đựng thức ăn (không bao gồm nắp), Kích thước: 20cm x 19cm x 4cm; V 800 ml, hàng mới 100%, hãng sx: Jiangsu Greensource Health Aluminum foil Technology Co ltd... (mã hs hộp nhôm đựng t/ mã hs của hộp nhôm đựn)
- Mã HS 76151090: Bình đựng nước (bên ngoài bằng nhựa, bên trong bằng nhôm dung tích 600ml), hàng mới 100%... (mã hs bình đựng nước/ mã hs của bình đựng nư)
- Mã HS 76151090: Chảo chống dính (Chảo chống dính Puntec, KT đường kính 26cm), mã hàng 4904676009359, hãng sản xuất Pearl Trading Co.,Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs chảo chống dính/ mã hs của chảo chống d)
- Mã HS 76151090: Miếng lót bếp ga (SERIA, nhôm, 35x51cm, mới 100%)... (mã hs miếng lót bếp g/ mã hs của miếng lót bế)
- Mã HS 76151090: Chảo không dính cạn bằng nhôm Korea King: KFP- 16F (đường kính 16Cm, không nắp, tay cầm bằng nhựa, mới 100%)... (mã hs chảo không dính/ mã hs của chảo không d)
- Mã HS 76151090: Chảo Scanpan bằng nhôm có phủ lớp chống dính, có 1 tay cầm dài, kích thước 20cm, hàng mới 100%... (mã hs chảo scanpan bằ/ mã hs của chảo scanpan)
- Mã HS 76151090: Phễu lọc bằng nhôm, dùng cho sản phẩm ấm pha cà fe,đường kính 77 mm, mới 100%... (mã hs phễu lọc bằng n/ mã hs của phễu lọc bằn)
- Mã HS 76151090: miếng lọc bằng hợp kim nhôm, dùng cho sản phẩm ấm pha cafe,đường kính 70mm, mới 100%... (mã hs miếng lọc bằng/ mã hs của miếng lọc bằ)
- Mã HS 76151090: Sản phẩm đúc mẫu khay nướng thịt, bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs sản phẩm đúc mẫ/ mã hs của sản phẩm đúc)
- Mã HS 76151090: BÌNH NƯỚC GIỮ NHIỆT BẰNG KIM LOẠI, MÀU XÁM (DUNG TÍCH 0.75 LÍT)- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Bottle/Body 83.0: 95.0% Aluminium 5.0% Polyamide- Model code:8398382... (mã hs bình nước giữ n/ mã hs của bình nước gi)
- Mã HS 76151090: Chảo nhôm phi 50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs chảo nhôm phi 5/ mã hs của chảo nhôm ph)
- Mã HS 76151090: Xửng hấp Mạnh Hùng phi 60cm bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs xửng hấp mạnh h/ mã hs của xửng hấp mạn)
- Mã HS 76161010: Đinh tán nhôm 3.2mm,hàng mới 100%... (mã hs đinh tán nhôm 3/ mã hs của đinh tán nhô)
- Mã HS 76161010: Đinh tán nhôm 4.0mm,hàng mới 100%... (mã hs đinh tán nhôm 4/ mã hs của đinh tán nhô)
- Mã HS 76161010: Đinh river-3.5x8mm... (mã hs đinh river35x/ mã hs của đinh river3)
- Mã HS 76161010: Đinh nhôm(Thân bằng nhôm,còn mũ,đế,đệm bằng sắt).Quy cách 1 hộp(+-10%):dài (45- 65)mm,thân bằng nhôm trọng lượng của thân nhôm > 1,2kg còn mũ, đế, đệm bằng sắt trọng lượng 2,6kg.Mới 100%... (mã hs đinh nhômthân/ mã hs của đinh nhômth)
- Mã HS 76161010: Đinh rút nhôm M3 2x6mm... (mã hs đinh rút nhôm m/ mã hs của đinh rút nhô)
- Mã HS 76161010: Đinh bằng thép Rivet- RIVET WZP CR3 2.4x6... (mã hs đinh bằng thép/ mã hs của đinh bằng th)
- Mã HS 76161010: Đinh bằng nhôm, (quy cách: phi 3.4*15.5mm), dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs đinh bằng nhôm/ mã hs của đinh bằng nh)
- Mã HS 76161020: Đai ốc nhôm bắt bảng số ca-pô sau_INV23211_A 201 990 04 58_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đai ốc nhôm bắt/ mã hs của đai ốc nhôm)
- Mã HS 76161020: Ghim model: 779/14MM (phụ kiện sử dụng của máy bắn ghim JK20T779 (S/N 0191055) dùng để ghim hộp Carton) hãng sx JK, đóng gói 16 hộp nhỏ x5000pcs/carton, chất liệu bằng sắt, mới 100%... (mã hs ghim model 779/ mã hs của ghim model)
- Mã HS 76161020: Chốt bi (bằng nhôm), mới 100%... (mã hs chốt bi bằng n/ mã hs của chốt bi bằn)
- Mã HS 76161020: Ghim dập (bằng nhôm),Hàng mới 100%... (mã hs ghim dập bằng/ mã hs của ghim dập bằ)
- Mã HS 76161020: Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: Đai ốc: ALUMINUM RIM NUT-90X... (mã hs linh kiện xe 4/ mã hs của linh kiện xe)
- Mã HS 76161090: Chốt bằng nhôm dùng cho công tắc xe máy (CO FORM D)/XL01616-03... (mã hs chốt bằng nhôm/ mã hs của chốt bằng nh)
- Mã HS 76161090: Tán nhôm_INV23211_A 140 990 02 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs tán nhôminv232/ mã hs của tán nhôminv)
- Mã HS 76161090: Đinh tán nhôm_INV 23236_A 000 991 13 03_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đinh tán nhômi/ mã hs của đinh tán nhô)
- Mã HS 76161090: Đinh nhôm tán bấm_INV 23236_A 000 991 66 03_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đinh nhôm tán b/ mã hs của đinh nhôm tá)
- Mã HS 76161090: Vít gai vặn bằng nhôm 6H3027-090 SCREW.Hàng mới 100%... (mã hs vít gai vặn bằn/ mã hs của vít gai vặn)
- Mã HS 76161090: Vòng đệm làm kín đường dầu 16MM bằng nhôm- WASHER SEALING 16MM- 12209-PWA-0000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm làm kí/ mã hs của vòng đệm làm)
- Mã HS 76161090: phụ tùng máy bay: tấm đệm bằng nhôm, p/n: D5392059220000, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ba/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 76161090: Chốt lò xo 81-02-99-2 bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs chốt lò xo 810/ mã hs của chốt lò xo 8)
- Mã HS 76161090: Rivet nhôm (Vít nhôm) 7*2.9*9.2mm (Linh kiện phục vụ sản xuất còi xe) 310801427 ALUMINUM RIVET 7*2.9*9.2.Hàng mới 100%... (mã hs rivet nhôm vít/ mã hs của rivet nhôm)
- Mã HS 76161090: Đinh bấm river- M4x15mm... (mã hs đinh bấm river/ mã hs của đinh bấm riv)
- Mã HS 76161090: Cửa gió 2 lớp nan bằng nhôm kích thước 400*600mm, hãng sx HMC Tech Vina, mới 100%... (mã hs cửa gió 2 lớp n/ mã hs của cửa gió 2 lớ)
- Mã HS 76161090: Vòng đệm bằng nhôm... (mã hs vòng đệm bằng n/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 76161090: Đinh rút nhôm, kích thước: phi 4mm (Hàng mới 100%)... (mã hs đinh rút nhôm/ mã hs của đinh rút nhô)
- Mã HS 76161090: Vòng màng rung bằng hợp kim nhôm (534576)... (mã hs vòng màng rung/ mã hs của vòng màng ru)
- Mã HS 76161090: Thanh ray dùng đấu điện MCB35-1000, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh ray dùng/ mã hs của thanh ray dù)
- Mã HS 76161090: Chốt định vị... (mã hs chốt định vị/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 76161090: Chốt để kẹp giữ bóng đèn... (mã hs chốt để kẹp giữ/ mã hs của chốt để kẹp)
- Mã HS 76161090: Chốt hãm chuyển động dùng cho camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs chốt hãm chuyển/ mã hs của chốt hãm chu)
- Mã HS 76161090: Gối đỡ tấm pin năng lượng mặt trời dài 200mm, mới 100%... (mã hs gối đỡ tấm pin/ mã hs của gối đỡ tấm p)
- Mã HS 76161090: Bàn đạp máy đóng gói FR, bằng nhôm... (mã hs bàn đạp máy đón/ mã hs của bàn đạp máy)
- Mã HS 76161090: Mũi hút V-460 12x320... (mã hs mũi hút v460 1/ mã hs của mũi hút v46)
- Mã HS 76161090: Nút chặn bằng nhôm màu bạc size 4.5mm,dùng để luồn dây string vào và móc căng lều.... (mã hs nút chặn bằng n/ mã hs của nút chặn bằn)
- Mã HS 76161090: Móc dùng để cố định dây lều bằng nhôm 7inch... (mã hs móc dùng để cố/ mã hs của móc dùng để)
- Mã HS 76161090: Móc nhôm màu bạc 0.5 dài(dùng cho móc cài của nắp chụp bóng thủy tinh).... (mã hs móc nhôm màu bạ/ mã hs của móc nhôm màu)
- Mã HS 76161090: Vòng đệm dùng cho camera bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm dùng c/ mã hs của vòng đệm dùn)
- Mã HS 76161090: Trục vặn (bằng nhôm)... (mã hs trục vặn bằng/ mã hs của trục vặn bằ)
- Mã HS 76161090: Đinh tán chất liệu bằng nhôm dùng để lắp ráp hàng Ladder.... (mã hs đinh tán chất l/ mã hs của đinh tán chấ)
- Mã HS 76161090: Chốt rivet bằng nhôm 215.Mới 100%... (mã hs chốt rivet bằng/ mã hs của chốt rivet b)
- Mã HS 76161090: Long đen (nhôm) 4477-024L; Linh kiện sản xuất khóa điện cho xe máy, mới 100%... (mã hs long đen nhôm/ mã hs của long đen nh)
- Mã HS 76161090: CON ỐC CHO HỘP NHÔM M3*8mm... (mã hs con ốc cho hộp/ mã hs của con ốc cho h)
- Mã HS 76161090: Hộp bánh răng bằng nhôm của máy vặn vít kích thước 35x33.5x34.5mm- DIE CASTING,FRONT GEAR CASE,AL-ALLOY A380\ SILVER 010686001 P261. Hàng mới 100%... (mã hs hộp bánh răng b/ mã hs của hộp bánh răn)
- Mã HS 76161090: Chốt ren bằng nhôm, đường kính 35mm, dài 70mm... (mã hs chốt ren bằng n/ mã hs của chốt ren bằn)
- Mã HS 76161090: Đinh tán rỗng (M5X35)... (mã hs đinh tán rỗng/ mã hs của đinh tán rỗn)
- Mã HS 76161090: Chốt tròn khuôn mẫu, quy cách: Phi 50mm*20mm*5mm, chất liệu: nhôm... (mã hs chốt tròn khuôn/ mã hs của chốt tròn kh)
- Mã HS 76161090: Vòng đệm ống kính camera dùng cho Model: SEL24240, 456767901... (mã hs vòng đệm ống kí/ mã hs của vòng đệm ống)
- Mã HS 76161090: Miếng gá linh kiện-Plate... (mã hs miếng gá linh k/ mã hs của miếng gá lin)
- Mã HS 76161090: Chốt định vị nhôm... (mã hs chốt định vị nh/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 76161090: Mặt bích bằng nhôm P/N: ISO-100-SCP (đường kính ngoài 129,8) mm... (mã hs mặt bích bằng n/ mã hs của mặt bích bằn)
- Mã HS 76161090: Chân đế cách điện bằng nhựa, lõi thép M5, hàng mới 100%, 151X1228FP01PP01... (mã hs chân đế cách đi/ mã hs của chân đế cách)
- Mã HS 76161090: Chốt hãm bằng nhôm, đường kính trong 5.9mm, đương kính ngoài 8mm dùng trong hệ thống làm lạnh công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs chốt hãm bằng n/ mã hs của chốt hãm bằn)
- Mã HS 76161090: Phụ tùng máy chế biến, rót sữa: Long đền bằng nhôm Washer, DIN 7603A 6X10X1-TILKA; 351681-0006. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ch/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 76169100: Tấm lưới đan dạng hình ô vuông, bằng nhôm,kích thước dài:264.6mm, ngang 262.6mm,dùng trong vợt muỗi/ ALUMINIUM NET, hàng mới 100%... (mã hs tấm lưới đan dạ/ mã hs của tấm lưới đan)
- Mã HS 76169100: ỐNG HÚT SẢN PHẨM bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs ống hút sản phẩ/ mã hs của ống hút sản)
- Mã HS 76169100: Tấm đan bằng nhôm dùng để cố định Rotor máy phát điện, kích thước: 30**29*3 mm. mới 100%.... (mã hs tấm đan bằng nh/ mã hs của tấm đan bằng)
- Mã HS 76169100: Phụ kiện máy hút khử mùi: Lưới lọc mỡ bằng nhôm, dùng cho model CZ B09, mới 100 %... (mã hs phụ kiện máy hú/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 76169930: Đồng xèng bằng nhôm, kích thước (30mm x 3.1mm) bằng nhôm, dùng để khởi động máy game, không hiệu, mới 100%... (mã hs đồng xèng bằng/ mã hs của đồng xèng bằ)
- Mã HS 76169940: Ống nhôm dùng để cuốn sợi vải, đường kính trong 3.5cm, đường kính ngoài 4cm, chiều dài 21,7cm. Hàng mới 100%... (mã hs ống nhôm dùng đ/ mã hs của ống nhôm dùn)
- Mã HS 76169940: Ống chỉ,nhãn hiệu MAPAI, size (mm):D 84 x d 36 x L140,bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs ống chỉnhãn hi/ mã hs của ống chỉnhãn)
- Mã HS 76169940: Ống chỉ bằng nhôm trước xử lý bề mặt (chưa oxi hóa bề mặt)... (mã hs ống chỉ bằng nh/ mã hs của ống chỉ bằng)
- Mã HS 76169940: Ống lõi cuốn sợi bằng sắt- (USED IRON TUBE) (1,072 cái quấn vô 1,670.00 kgs sợi) bao bì đóng gói luân chuyển, hàng đã qua sử dụng... (mã hs ống lõi cuốn sợ/ mã hs của ống lõi cuốn)
- Mã HS 76169951: Băng dính lá nhôm AE065T,hàng mới 100%... (mã hs băng dính lá nh/ mã hs của băng dính lá)
- Mã HS 76169959: Ông thân các loại bằng nhôm-Body (MQ-M6 Container)... (mã hs ông thân các lo/ mã hs của ông thân các)
- Mã HS 76169959: Bánh xe nhôm... (mã hs bánh xe nhôm/ mã hs của bánh xe nhôm)
- Mã HS 76169960: Cần gắn kéo bằng nhôm 5M Alu Pole AP-5M Hàng mới 100%... (mã hs cần gắn kéo bằn/ mã hs của cần gắn kéo)
- Mã HS 76169990: Bao bằng nhôm đựng sản phẩm thức ăn chăn nuôi,kt:50x78cm,Bag No.10 aluminium, hàng mới 100%... (mã hs bao bằng nhôm đ/ mã hs của bao bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện tủ bếp: Khung nhôm giá bát 651mm, hiệu Qman, mới 100%, kích thước: 615*12*10 mm... (mã hs phụ kiện tủ bếp/ mã hs của phụ kiện tủ)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm ALSI 316/50x5 A2, hàng mới 100%... (mã hs móc nhôm alsi 3/ mã hs của móc nhôm als)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm có khe tản nhiệt dùng để bảo vệ Driver của đèn LED, là bộ phận tháo rời của đèn LED, hàng mới 100%... (mã hs hộp nhôm có khe/ mã hs của hộp nhôm có)
- Mã HS 76169990: Móc bằng nhôm dùng để luồn dây điện xuyên qua sản phẩm nhựa, hàng mới 100% Thread threading tool... (mã hs móc bằng nhôm d/ mã hs của móc bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Khuôn đúc ống giấy hợp kim nhôm, quy cách: 1350*1300*300mm, không hoạt động bằng điện, dùng trong dây chuyền sản xuất ống giấy trong nhà xưởng, nhãn hiệu: Yueda. Mới 100%... (mã hs khuôn đúc ống g/ mã hs của khuôn đúc ốn)
- Mã HS 76169990: Đáy Hộp Hấp Dụng Cụ Chất Liệu Hợp Kim Nhôm Kt 485X280X100Mm, mã hàng: 07-3420,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs đáy hộp hấp dụn/ mã hs của đáy hộp hấp)
- Mã HS 76169990: Nắp Hộp bằng Hợp Kim Nhôm Đục Lỗ Với Màng Lọc Ptfe Kt465X280Mm, mã hàng: 07-3425-YE,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nắp hộp bằng hợ/ mã hs của nắp hộp bằng)
- Mã HS 76169990: Nắp Hộp Hấp bằng Hợp Kim Nhôm Đục Lỗ Với Màng Lọc Ptfe Hấp Kt465X280Mm, mã hàng: 07-3425-BL,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nắp hộp hấp bằn/ mã hs của nắp hộp hấp)
- Mã HS 76169990: Tấm đỡ chất liệu bằng nhôm 46mmx34mmx27mm... (mã hs tấm đỡ chất liệ/ mã hs của tấm đỡ chất)
- Mã HS 76169990: Cây nối dài lau kính, chất liệu bằng nhôm, mã C-046, dài 1.2m, hiệu Haotian, trong vệ sinh công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs cây nối dài lau/ mã hs của cây nối dài)
- Mã HS 76169990: Miệng gió phủ nhôm có chức năng đóng mở, bằng nhôm có sơn tĩnh điện, hiệu: DYNA/PIRAMID, dùng cho thiết bị lọc, hàng mới 100%... (mã hs miệng gió phủ n/ mã hs của miệng gió ph)
- Mã HS 76169990: Nắp hộp điện bằng nhôm, mã COB05, kích thước 127*300mm. Hàng mới 100%.... (mã hs nắp hộp điện bằ/ mã hs của nắp hộp điện)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy hộp điện bằng nhôm, mã 180P, kích thước 80 x280. Hàng mới 100%.... (mã hs nắp đậy hộp điệ/ mã hs của nắp đậy hộp)
- Mã HS 76169990: Kẹp vách ngăn COB08 dùng để giữ vách ngăn trên mặt bàn, làm bằng nhôm, màu trắng bóng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹp vách ngăn c/ mã hs của kẹp vách ngă)
- Mã HS 76169990: Tấm đệm dùng để lót bản mạch linh kiện điện tử (bằng hợp chất nhôm), kích thước (611.6*77.0*0.95)mm, mới 100%... (mã hs tấm đệm dùng để/ mã hs của tấm đệm dùng)
- Mã HS 76169990: Khung ảnh bằng nhôm kt 85 x 60 cm. OKAYA & CO LTD Nhà cung cấp Hàng mới 100%... (mã hs khung ảnh bằng/ mã hs của khung ảnh bằ)
- Mã HS 76169990: Tem kết dây phanh mô tơ bằng nhôm... (mã hs tem kết dây pha/ mã hs của tem kết dây)
- Mã HS 76169990: Tem dán động cơ 24 NEW SI bằng nhôm... (mã hs tem dán động cơ/ mã hs của tem dán động)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện sx máy bơm dầu gasket: đĩa đệm bằng hợp kim nhôm,hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ mã hs của phụ kiện sx)
- Mã HS 76169990: Tem máy kiểm tra đặc tính Note 10 chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tem máy kiểm tr/ mã hs của tem máy kiểm)
- Mã HS 76169990: Ngàm kẹp chữ C cho cổ xe đạp bằng nhôm. Hàng mới 100%,dòng hàng số 25 thuộc TKNK:102750624430/E31 ngày 11/07/2019... (mã hs ngàm kẹp chữ c/ mã hs của ngàm kẹp chữ)
- Mã HS 76169990: Khung gá để chai nước, bằng nhôm, dùng lắp trên thiết bị tập đạp xe. Hàng mới 100%,dòng hàng số 1 thuộc TKNK:102691823030/E31 ngày 10/06/2019... (mã hs khung gá để cha/ mã hs của khung gá để)
- Mã HS 76169990: Tay vặn bằng nhôm (mục đích khi vặn để điều chỉnh chiều cao khung thiết bị). Hàng mới 100 %,dòng hàng số 32 thuộc TKNK:102740136920/E31 ngày 05/07/2019... (mã hs tay vặn bằng nh/ mã hs của tay vặn bằng)
- Mã HS 76169990: Miếng chặn hình sao, bằng nhôm, dùng cho thiết bị tập đạp xe trong phòng luyện tập thể chất,dòng hàng số 27 thuộc TKNK:102750624430/E31 ngày 11/07/2019... (mã hs miếng chặn hình/ mã hs của miếng chặn h)
- Mã HS 76169990: Pát bắt cố định phần cổ lái và yên thiết bị, bằng nhôm, dùng cho thiết bị tập đạp xe. Hàng mới 100%,dòng hàng số 28 thuộc TKNK:102778075410/E31 ngày 26/07/2019... (mã hs pát bắt cố định/ mã hs của pát bắt cố đ)
- Mã HS 76169990: Chân đỡ bên phải, để giữ thăng bằng, bằng nhôm, dùng cho thiết bị tập đạp xe trong phòng luyện tập thể chất,dòng hàng số 38 thuộc TKNK:102740136920/E31 (05/07/2019)... (mã hs chân đỡ bên phả/ mã hs của chân đỡ bên)
- Mã HS 76169990: Chân đỡ bên trái, để giữ thăng bằng, bằng nhôm, dùng cho thiết bị tập đạp xe trong phòng luyện tập thể chất,dòng hàng số 34 thuộc TKNK:102740136920/E31 (05/07/2019)... (mã hs chân đỡ bên trá/ mã hs của chân đỡ bên)
- Mã HS 76169990: Gối đỡ lực bên phải dùng để đỡ motor, bằng nhôm, dùng cho thiết bị tập đạp xe trong phòng luyện tập thể chất,dòng hàng số 31 thuộc TKNK:102750624430/E31 ngày 11/07/2019... (mã hs gối đỡ lực bên/ mã hs của gối đỡ lực b)
- Mã HS 76169990: Khuôn Print jig (Khuôn gá in bằng nhôm), mới 100%... (mã hs khuôn print jig/ mã hs của khuôn print)
- Mã HS 76169990: Hai nhãn nhận biết trong bộ aa760r, ghi được 13 kí tự, màu đỏ- IDENT.LABELSINSCR.UP TO 13 LETTERSRED (JG645B)... (mã hs hai nhãn nhận b/ mã hs của hai nhãn nhậ)
- Mã HS 76169990: Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 300 x 274 x 90mm, kích thước trong 254 x 258x 75mm- BOTTOM FOR 1/2 CONTAINER HEIGHT:90MM (JK34... (mã hs đáy hộp đựng và/ mã hs của đáy hộp đựng)
- Mã HS 76169990: Đáy hộp- BOTTOM FOR 1/2 CONTAINER HEIGHT:187MM (JK344)... (mã hs đáy hộp bottom/ mã hs của đáy hộp bot)
- Mã HS 76169990: Cầu đấu rẽ (BAB 25-16) bằng hợp kim nhôm, phụ kiện dùng cho đường dây 22kv, hàng mới 100%... (mã hs cầu đấu rẽ bab/ mã hs của cầu đấu rẽ)
- Mã HS 76169990: Ống nối cho dây dẫn ACSR-50 (JY-50/8) bằng hợp kim nhôm, phụ kiện đường dây 110kv, hàng mới 100%... (mã hs ống nối cho dây/ mã hs của ống nối cho)
- Mã HS 76169990: Khóa néo ép cho dây dẫn ACSR-95 (NY-95/16) bằng hợp kim nhôm, phụ kiện đường dây 110kv, hàng mới 100%... (mã hs khóa néo ép cho/ mã hs của khóa néo ép)
- Mã HS 76169990: Nắp hộp bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ nhỏ có nẹp giữ,màu đỏ,305x140x25mm- MINI-SIZE LID W/RETENTION PLATE RED (JK170)... (mã hs nắp hộp bảo quả/ mã hs của nắp hộp bảo)
- Mã HS 76169990: Đáy của hộp hấp và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài 310 x 132 x 57mm, kích thước trong 274 x 126 x 52mm- BOTTOM F/MINI CONTAINER HEIGHT:57MM (JK188)... (mã hs đáy của hộp hấp/ mã hs của đáy của hộp)
- Mã HS 76169990: Nhãn nhận biết màu đỏ, không ghi tên- IDENTIFICATION LABEL RED (JG785U)... (mã hs nhãn nhận biết/ mã hs của nhãn nhận bi)
- Mã HS 76169990: Nắp trong hộp dụng cụ cơ bản, cỡ 1/2, màu đỏ, cho jk339- BASIS 1/2 INNER COVER F.CONT.75MM RED (JK395)... (mã hs nắp trong hộp d/ mã hs của nắp trong hộ)
- Mã HS 76169990: Nắp của hộp hấp và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu bạc, kích thước 298 x 285 x 46mm- 1/2-SIZE LID W/RETENTION PLATE SILVER (JK389)... (mã hs nắp của hộp hấp/ mã hs của nắp của hộp)
- Mã HS 76169990: Nắp hộp hấp cỡ, cho hộp 75mm loại không có tay cầm, màu xanh lá- BASIS 1/2 INNER COVER F.CONT.75MM GREEN (JK397)... (mã hs nắp hộp hấp cỡ/ mã hs của nắp hộp hấp)
- Mã HS 76169990: Miếng đệm hình tròn cho nút bấm hệ thống máy nghiền, bằng nhôm, đường kính 38mm; Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm hình/ mã hs của miếng đệm hì)
- Mã HS 76169990: Cán nhôm 142cm. Hàng mới 100%, hãng sx Klenco.... (mã hs cán nhôm 142cm/ mã hs của cán nhôm 142)
- Mã HS 76169990: Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng, kích thước 305 x 140 x 25mm- MINI-SIZE LID W/RETENTION PLATE GOLD (JK173)... (mã hs nắp ngoài hộp đ/ mã hs của nắp ngoài hộ)
- Mã HS 76169990: Đĩa đệm van bằng nhôm, linh kiện gia công lắp ráp thiết bị sử dụng ga... (mã hs đĩa đệm van bằn/ mã hs của đĩa đệm van)
- Mã HS 76169990: Chi tiết cơ khí bằng nhôm hợp kim (dạng thanh) đã gia công phay, máy VY-600-10 (F7703), kích thước 16x50x610 (mm), hàng mới 100%... (mã hs chi tiết cơ khí/ mã hs của chi tiết cơ)
- Mã HS 76169990: Mắc áo nhôm... (mã hs mắc áo nhôm/ mã hs của mắc áo nhôm)
- Mã HS 76169990: Móc áo nhôm dày đẹp... (mã hs móc áo nhôm dày/ mã hs của móc áo nhôm)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm 50*100mm (Alumilum Box Cover 50*100mm)... (mã hs hộp nhôm 50*100/ mã hs của hộp nhôm 50*)
- Mã HS 76169990: Giá treo dây mạng (Piper Hanger, LAN cable tight)... (mã hs giá treo dây mạ/ mã hs của giá treo dây)
- Mã HS 76169990: Giá dây nhôm_6MM/L181*301MM... (mã hs giá dây nhôm6m/ mã hs của giá dây nhôm)
- Mã HS 76169990: Vòng D cố định bằng nhôm_W25MM/T3MM... (mã hs vòng d cố định/ mã hs của vòng d cố đị)
- Mã HS 76169990: giá đỡ balô, bằng nhôm_4MM/L246*467MM... (mã hs giá đỡ balô bằ/ mã hs của giá đỡ balô)
- Mã HS 76169990: Logo nhỏ kích thước 1.5x4cm chất liệu bằng nhôm để gắn vô sản phẩm hàng ngoại thất... (mã hs logo nhỏ kích t/ mã hs của logo nhỏ kíc)
- Mã HS 76169990: Vòng đai (Bằng nhôm) (Ring) 3V0058600... (mã hs vòng đai bằng/ mã hs của vòng đai bằ)
- Mã HS 76169990: Đầu nối cos 16 bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối cos 16/ mã hs của đầu nối cos)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ trang trí thờ cúng. Đèn treo cúng phật bằng nhôm mỏng có xi màu vàng. Không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ trang t/ mã hs của dụng cụ tran)
- Mã HS 76169990: Khuôn đùn TFR hàng mới 100% bằng nhôm... (mã hs khuôn đùn tfr h/ mã hs của khuôn đùn tf)
- Mã HS 76169990: Đầu đùn lắp ghép 1- hàng mới 100% bằng nhôm... (mã hs đầu đùn lắp ghé/ mã hs của đầu đùn lắp)
- Mã HS 76169990: Khuôn đùn lớp ngoài C hàng mới 100% bằng nhôm... (mã hs khuôn đùn lớp n/ mã hs của khuôn đùn lớ)
- Mã HS 76169990: Thanh gá MS6-WB bằng nhôm mạ niken, nhà sản xuất Festo, mới 100%... (mã hs thanh gá ms6wb/ mã hs của thanh gá ms6)
- Mã HS 76169990: Thanh gá VAME-T-M4 bằng nhôm mạ niken, nhà sản xuất Festo, mới 100%... (mã hs thanh gá vamet/ mã hs của thanh gá vam)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm đỡ nút cảm biến vân tay của điện thoại di động... (mã hs khung nhôm đỡ n/ mã hs của khung nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Nhôm tản nhiệt&20MM*10MM(2.0T),SH11412&M09-001007... (mã hs nhôm tản nhiệt&/ mã hs của nhôm tản nhi)
- Mã HS 76169990: Đầu chì (bằng nhôm, dùng để nối dây cáp), phi 9, mới 100%... (mã hs đầu chì bằng n/ mã hs của đầu chì bằn)
- Mã HS 76169990: Ống vá dùng cho dây chống sét PHLOX-116, bằng hợp kim nhôm. Nhà sản xuất PLP/Thái Lan. Hàng mới 100 %. Thuộc mục 2.13 HĐ (ĐZ Quảng Trạch-Dốc Sỏi)... (mã hs ống vá dùng cho/ mã hs của ống vá dùng)
- Mã HS 76169990: Ống nối dùng cho dây chống sét PHLOX-116, bằng hợp kim nhôm. Nhà sản xuất PLP/Thái Lan. Hàng mới 100 %. Thuộc mục 2.12 HĐ (ĐZ Quảng Trạch-Dốc Sỏi)... (mã hs ống nối dùng ch/ mã hs của ống nối dùng)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm chống tĩnh điện AntiBag_380*330*0.12mm 06-00-ANB-00001. Hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm chống/ mã hs của túi nhôm chố)
- Mã HS 76169990: Housing Boat Z3_TOF_R03/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing boat z3/ mã hs của housing boat)
- Mã HS 76169990: PCB Boat Rework Jig T-OIS/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pcb boat rework/ mã hs của pcb boat rew)
- Mã HS 76169990: FBCB Push Tray E-VCM B1/B2/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs fbcb push tray/ mã hs của fbcb push tr)
- Mã HS 76169990: PCB Boat Align Plate M10_5M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pcb boat align/ mã hs của pcb boat ali)
- Mã HS 76169990: Filter Attach M/C Eject Common/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs filter attach m/ mã hs của filter attac)
- Mã HS 76169990: Packing Tray Reverse Jig A90(5G)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs packing tray re/ mã hs của packing tray)
- Mã HS 76169990: Housing Boat 2nd Boat Z3_TOF_R02/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing boat 2n/ mã hs của housing boat)
- Mã HS 76169990: Laser Cutting Jig Reverse Tray M10_5M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs laser cutting j/ mã hs của laser cuttin)
- Mã HS 76169990: Tape Detach 2nd Guide Jig Tape Remover Jig/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs tape detach 2nd/ mã hs của tape detach)
- Mã HS 76169990: Lens Assy Jig (OIS Type) Base Beyond X_10M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs lens assy jig/ mã hs của lens assy ji)
- Mã HS 76169990: Laser Cutting Base Tie Bar (R3 R5 A30S A51) A90(5G)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs laser cutting b/ mã hs của laser cuttin)
- Mã HS 76169990: Laser Cutting Cover Tie Bar (R3 R5 A30S A51) A90(5G)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs laser cutting c/ mã hs của laser cuttin)
- Mã HS 76169990: PCB Boat Tape Remove Jig Guide Cover 40 M10_5M/34.36 M10_5M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pcb boat tape r/ mã hs của pcb boat tap)
- Mã HS 76169990: Block/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs block/gá nhôm/ mã hs của block/gá nhô)
- Mã HS 76169990: Camera Block 02_Frame/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs camera block 02/ mã hs của camera block)
- Mã HS 76169990: BOTOOM B/K-2 01_Frame/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs botoom b/k2 01/ mã hs của botoom b/k2)
- Mã HS 76169990: Tape Attach 2nd Y2_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs tape attach 2nd/ mã hs của tape attach)
- Mã HS 76169990: Module Guide Jig R3 A51/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs module guide ji/ mã hs của module guide)
- Mã HS 76169990: BOTTOM_Jig_J6PRIME 17.53/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs bottomjigj6pr/ mã hs của bottomjigj)
- Mã HS 76169990: Connector NG Jig A30_Dual/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs connector ng ji/ mã hs của connector ng)
- Mã HS 76169990: Housing Eject Plug Y2_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing eject p/ mã hs của housing ejec)
- Mã HS 76169990: Tape Attach 1 Cha A30S_16M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs tape attach 1 c/ mã hs của tape attach)
- Mã HS 76169990: Housing Loading Base Z3_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing loading/ mã hs của housing load)
- Mã HS 76169990: PCB Boat Loading Base Z3_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pcb boat loadin/ mã hs của pcb boat loa)
- Mã HS 76169990: Housing Boat A31_48M_IR_Base/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing boat a3/ mã hs của housing boat)
- Mã HS 76169990: SUB Base DTM 500 Transfer M/C/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs sub base dtm 50/ mã hs của sub base dtm)
- Mã HS 76169990: Sidefill Base PCB MSSABA505FN/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs sidefill base p/ mã hs của sidefill bas)
- Mã HS 76169990: Housing Boat A21S_13M_IR Base/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing boat a2/ mã hs của housing boat)
- Mã HS 76169990: Connector Inspection Jig Z3_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs connector inspe/ mã hs của connector in)
- Mã HS 76169990: Vibration Alignment Block Z3_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs vibration align/ mã hs của vibration al)
- Mã HS 76169990: Attach Press Cover A31_48M_IR Base/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs attach press co/ mã hs của attach press)
- Mã HS 76169990: Rework Snap Cure Base R3 R5 R7 A51/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs rework snap cur/ mã hs của rework snap)
- Mã HS 76169990: Pick Up Plate Guide MSSABA505FN (A50)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pick up plate g/ mã hs của pick up plat)
- Mã HS 76169990: Carrier B Spring Assy Tray 48M VCM A50S/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs carrier b sprin/ mã hs của carrier b sp)
- Mã HS 76169990: PCB Wet Cleaning Jig (EXP Array) Base Z3_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs pcb wet cleanin/ mã hs của pcb wet clea)
- Mã HS 76169990: Laser Cutting Tray Base DTM 500 Transfer M/C/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs laser cutting t/ mã hs của laser cuttin)
- Mã HS 76169990: Housing Boat Guide Plate Common UV Cure Tray/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing boat gu/ mã hs của housing boat)
- Mã HS 76169990: Poron Tape Attach Middle Base A90(5G) (R3,R5)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs poron tape atta/ mã hs của poron tape a)
- Mã HS 76169990: Lens Assy Main Base (VCM + Lens Assy Base Type) (OMT,Neo) Common/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs lens assy main/ mã hs của lens assy ma)
- Mã HS 76169990: Packing Tray Jig Base (Connector Inspection Jig Base) X Cover_16M/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs packing tray ji/ mã hs của packing tray)
- Mã HS 76169990: SMD PKD Loading Tray PPSD720 PD PPSD820/821 LED/PD/PPSD940 LED Module/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs smd pkd loading/ mã hs của smd pkd load)
- Mã HS 76169990: Housing Wet Cleaner Cleaner (Wet Cleaning Cover Holder + 0 Can) Z3_TOF_R02/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs housing wet cle/ mã hs của housing wet)
- Mã HS 76169990: Outer Can Reverse Jig (Vibration Alignment Reverse Jig Outer Can) Z3_TOF/Y2_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs outer can rever/ mã hs của outer can re)
- Mã HS 76169990: Manual Tape Remover Tray Base (Beyond 2 Base Main Bot Base R01/R02) Tape Remover/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs manual tape rem/ mã hs của manual tape)
- Mã HS 76169990: ASM Housing Attach Anvil Block (LA3)Turn Table-Solid Aluminum Type A PCH-037 (P2_TOF)/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs asm housing att/ mã hs của asm housing)
- Mã HS 76169990: Lens UV Bonding Jig (JNS 4-Point Bonding M/C Type) Bonding Tray Cover Hubble (Y2)_TOF/Gá nhôm. Hàng mới: 100%... (mã hs lens uv bonding/ mã hs của lens uv bond)
- Mã HS 76169990: TẤM LINH KIỆN BẰNG NHÔM... (mã hs tấm linh kiện b/ mã hs của tấm linh kiệ)
- Mã HS 76169990: Jig khí 7105-4901 (Đồ gá), làm bằng nhôm (1 Bộ 1 Cái). Hàng mới 100%... (mã hs jig khí 710549/ mã hs của jig khí 7105)
- Mã HS 76169990: Khay đựng camera A21S_13M bằng nhôm, kích thước 149*149*12.5mm. Hàng mới: 100%... (mã hs khay đựng camer/ mã hs của khay đựng ca)
- Mã HS 76169990: Đầu bịt thanh ray bằng nhôm (nhãn hiệu ORBIT, hàng mới 100%), mã FO421222... (mã hs đầu bịt thanh r/ mã hs của đầu bịt than)
- Mã HS 76169990: Thanh ray 1m màu đen bằng nhôm để lắp đèn (loại 48V, phụ kiện, nhãn hiệu ORBIT, hàng mới 100%), mã FO431102R... (mã hs thanh ray 1m mà/ mã hs của thanh ray 1m)
- Mã HS 76169990: Thanh ray 2m màu đen bằng nhôm để lắp đèn (loại 48V, phụ kiện, nhãn hiệu ORBIT, hàng mới 100%), mã FO431112R... (mã hs thanh ray 2m mà/ mã hs của thanh ray 2m)
- Mã HS 76169990: Jig lấy bavia mặt dưới 141511-45130-C (Đồ gá), chất liệu bằng nhôm (1 Bộ 1 Cái). Hàng mới 100%.... (mã hs jig lấy bavia m/ mã hs của jig lấy bavi)
- Mã HS 76169990: Tem dán bằng nhôm NAME PLATE 6Q5224010, hàng mới 100%... (mã hs tem dán bằng nh/ mã hs của tem dán bằng)
- Mã HS 76169990: Bát chữ L bằng nhôm dùng để lắp thanh ray đỡ tấm pin-L FEET-(C0402-TYN353-05)- Phụ kiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời-Hàng mới 100%... (mã hs bát chữ l bằng/ mã hs của bát chữ l bằ)
- Mã HS 76169990: Kẹp sóng tôn bằng nhôm dùng để định vị hệ ray vào sóng tôn-Kliplok 700(small)-(C0402-CJ031-01)- Phụ kiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời- Hàng mới 100%... (mã hs kẹp sóng tôn bằ/ mã hs của kẹp sóng tôn)
- Mã HS 76169990: Cán kéo vali bằng nhôm 208MM,dùng trong công nghiệp sản xuất gia công vali. Hàng mới 100%... (mã hs cán kéo vali bằ/ mã hs của cán kéo vali)
- Mã HS 76169990: Thanh trượt cần kéo bằng nhôm, dùng trong công nghiệp gia công sản xuất vali. Hàng mới 100%... (mã hs thanh trượt cần/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 76169990: Tấm a nốt hy sinh để giảm sự ăn mòn của nước biển đối với hệ thống điều hòa không khí trên tàu biển.Mã hàng:300205.Nhà sản xuất:USHIO.Hàng mới 100%... (mã hs tấm a nốt hy si/ mã hs của tấm a nốt hy)
- Mã HS 76169990: Điện cực âm bằng nhôm, chống ăn mòn vỏ tàu. P/N: AM1 (M8). Phụ tùng thay thế cho tàu biển. Mới 100%... (mã hs điện cực âm bằn/ mã hs của điện cực âm)
- Mã HS 76169990: Chân đế dùng cho thiết bị định vị ô tô, chất liệu bằng nhôm hàng mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs chân đế dùng ch/ mã hs của chân đế dùng)
- Mã HS 76169990: Aluminum Reflector- Chóa đèn nhôm chiếu sáng,hàng mới 100%... (mã hs aluminum reflec/ mã hs của aluminum ref)
- Mã HS 76169990: Jig cắt cổng (phi hồng) 600*400*350mm (nhôm),hàng mới 100%... (mã hs jig cắt cổng p/ mã hs của jig cắt cổng)
- Mã HS 76169990: Tấm base (dùng để đặt đồ gá, bằng nhôm). Hàng mới 100%... (mã hs tấm base dùng/ mã hs của tấm base dù)
- Mã HS 76169990: Khung camera của điện thoại di động chất liệu nhôm A421. Hàng mới 100%... (mã hs khung camera củ/ mã hs của khung camera)
- Mã HS 76169990: Nút âm lượng bằng nhôm của điện thoại di động (A421/A423)(dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động). Hàng mới 100%... (mã hs nút âm lượng bằ/ mã hs của nút âm lượng)
- Mã HS 76169990: Nút nguồn bằng nhôm của điện thoại di động (A421/A423/A426)(dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động). Hàng mới 100%... (mã hs nút nguồn bằng/ mã hs của nút nguồn bằ)
- Mã HS 76169990: Nắp bảo vệ thẻ sim (bằng nhôm) của vỏ điện thoại di động (A423)(dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động). Hàng mới 100%... (mã hs nắp bảo vệ thẻ/ mã hs của nắp bảo vệ t)
- Mã HS 76169990: Chi tiết gá máy LenTitl line 1 chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết gá máy/ mã hs của chi tiết gá)
- Mã HS 76169990: Chi tiết nhôm gá số 2 máy keo line 6 chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết nhôm g/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Chi tiết gá cylinder máy Mura line 4,5,6 chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết gá cyl/ mã hs của chi tiết gá)
- Mã HS 76169990: Miếng giảm xóc (bằng nhôm, dài 18mm)... (mã hs miếng giảm xóc/ mã hs của miếng giảm x)
- Mã HS 76169990: Bích chặn trục lăn 2 bằng nhôm kích thước phi 157,dày 5... (mã hs bích chặn trục/ mã hs của bích chặn tr)
- Mã HS 76169990: Tay cầm cửa mặt ngoài bằng nhôm (Đúc) PP300- HANDLE DLW020917-02-14... (mã hs tay cầm cửa mặt/ mã hs của tay cầm cửa)
- Mã HS 76169990: Thanh cài thiết bị DIN 1M (làm bằng nhôm, dài 1 mét, rộng 3.5cm)... (mã hs thanh cài thiết/ mã hs của thanh cài th)
- Mã HS 76169990: Vành bảo vệ bạc đạn bằng nhôm của Máy cưa đĩa cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, no: 317666-2... (mã hs vành bảo vệ bạc/ mã hs của vành bảo vệ)
- Mã HS 76169990: Tấm chia góc bằng nhôm của máy cưa đa góc trượt để bàn hoạt động bằng động cơ điện, công suất 1510W, no: 347412-9... (mã hs tấm chia góc bằ/ mã hs của tấm chia góc)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm PSB0962-30 CT2... (mã hs khuôn nhôm psb0/ mã hs của khuôn nhôm p)
- Mã HS 76169990: Đĩa đổ nhựa bằng nhôm (Lamination Ring up to 150 kg), Mã hàng: 5R2... (mã hs đĩa đổ nhựa bằn/ mã hs của đĩa đổ nhựa)
- Mã HS 76169990: Khớp nối có hoa SRJ-40 60-14-10 chất liệu nhôm, hàng mới 100%(03.03.2186)... (mã hs khớp nối có hoa/ mã hs của khớp nối có)
- Mã HS 76169990: Dao gió máy giặt- Blade 720m/m aluminium(hàng mới 100%)... (mã hs dao gió máy giặ/ mã hs của dao gió máy)
- Mã HS 76169990: Nắp dưới camera CV460 bằng nhôm... (mã hs nắp dưới camera/ mã hs của nắp dưới cam)
- Mã HS 76169990: Khung giữ camera CCV460, vật liệu bằng nhôm... (mã hs khung giữ camer/ mã hs của khung giữ ca)
- Mã HS 76169990: Ống đệm bằng nhôm, code: FNCLA-V50-D56-L20... (mã hs ống đệm bằng nh/ mã hs của ống đệm bằng)
- Mã HS 76169990: Băng dính tráng nhôm, khổ rộng 50mm... (mã hs băng dính tráng/ mã hs của băng dính tr)
- Mã HS 76169990: Đinh nhôm ống gió, 1000 chiếc/ 1 hộp... (mã hs đinh nhôm ống g/ mã hs của đinh nhôm ốn)
- Mã HS 76169990: Miệng gió 1200x600mm, làm bằng nhôm sơn tĩnh điện... (mã hs miệng gió 1200x/ mã hs của miệng gió 12)
- Mã HS 76169990: Miệng gió dạng cầu D 150, làm bằng nhôm sơn tĩnh điện... (mã hs miệng gió dạng/ mã hs của miệng gió dạ)
- Mã HS 76169990: Ống gió mềm có bảo ôn 300F, Làm bằng nhôm có gân thép tăng cường... (mã hs ống gió mềm có/ mã hs của ống gió mềm)
- Mã HS 76169990: Chi tiết cố định bằng hợp kim nhôm dài 50mm x rộng 20mm xcao 20mm F9023... (mã hs chi tiết cố địn/ mã hs của chi tiết cố)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm của máy ép cao tầng-Adjustable vc combination KC-9908T (bocai)(hàng mới 100%)... (mã hs miếng nhôm của/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76169990: Nhãn kim loại(F436 Kalea3 AL PLATE NAME 21535 RH #7#P N7277501)... (mã hs nhãn kim loạif/ mã hs của nhãn kim loạ)
- Mã HS 76169990: Nắp cho lọ đựng mẫu hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm, bằng nhôm. Đóng gói 100 cái/ gói. PN: 20-SP3002. Hàng mới 100%... (mã hs nắp cho lọ đựng/ mã hs của nắp cho lọ đ)
- Mã HS 76169990: Khuôn tán đinh khí nén (nhôm). Hàng mới 100%... (mã hs khuôn tán đinh/ mã hs của khuôn tán đi)
- Mã HS 76169990: Tay kéo nhôm... (mã hs tay kéo nhôm/ mã hs của tay kéo nhôm)
- Mã HS 76169990: Con trượt lẫy rãnh nhôm 30x30, 30x60 Ren M6. Hàng mới 100%... (mã hs con trượt lẫy r/ mã hs của con trượt lẫ)
- Mã HS 76169990: Nắp bịt đầu thanh nhôm kích thước 30x30 có chất liệu nhôm đi kèm Ốc ngắn M6x10. Hàng mới 100%... (mã hs nắp bịt đầu tha/ mã hs của nắp bịt đầu)
- Mã HS 76169990: Trụ đỡ bằng nhôm hợp kim 6061-T6 F48.25*F35*148mmL/200-12328, hàng mới 100% (stt110), ERP: 200-12328+4-BT-P... (mã hs trụ đỡ bằng nhô/ mã hs của trụ đỡ bằng)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm PS-401212. Hàng mới 100%... (mã hs thang nhôm ps4/ mã hs của thang nhôm p)
- Mã HS 76169990: Băng tải bằng nhôm-Conveyor Unit. Hàng mới 100%... (mã hs băng tải bằng n/ mã hs của băng tải bằn)
- Mã HS 76169990: Thanh dừng bằng nhôm-Stoper Unit. Hàng mới 100%... (mã hs thanh dừng bằng/ mã hs của thanh dừng b)
- Mã HS 76169990: Kẹp gắp bằng nhôm-Gripper Unit. Hàng mới 100%... (mã hs kẹp gắp bằng nh/ mã hs của kẹp gắp bằng)
- Mã HS 76169990: Hộp điều khiển bằng nhôm-Control Box. Hàng mới 100%... (mã hs hộp điều khiển/ mã hs của hộp điều khi)
- Mã HS 76169990: Chi tiết vỏ máy làm sạch Mody bằng nhôm-AUF Cleaning Vaccum Mody. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết vỏ máy/ mã hs của chi tiết vỏ)
- Mã HS 76169990: Thanh kẹp nhãn bằng nhôm, kích thước 50x1.5cm- phụ tùng thay thế của máy in, hàng mới 100%.... (mã hs thanh kẹp nhãn/ mã hs của thanh kẹp nh)
- Mã HS 76169990: Khay đựng liệu 1 0.8cm*31cm*39cm, Chất liệu: hợp kim nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khay đựng liệu/ mã hs của khay đựng li)
- Mã HS 76169990: Hose nozzle Đồ gá (bằng nhôm), phi 8x10 mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera, hàng mới 100%... (mã hs hose nozzle đồ/ mã hs của hose nozzle)
- Mã HS 76169990: Nắp vỏ sạc điện thoại không dây, bằng nhôm... (mã hs nắp vỏ sạc điện/ mã hs của nắp vỏ sạc đ)
- Mã HS 76169990: Núm bằng nhôm phi 12*12... (mã hs núm bằng nhôm p/ mã hs của núm bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Tấm tiếp đất bằng nhôm dùng để chống sét, kích thước: 75x75x06mm, Hãng sx: YSHIELD, hàng mới 100%... (mã hs tấm tiếp đất bằ/ mã hs của tấm tiếp đất)
- Mã HS 76169990: Cover/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cover/ gá nhôm/ mã hs của cover/ gá nh)
- Mã HS 76169990: Cover Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cover hubble/ g/ mã hs của cover hubble)
- Mã HS 76169990: Intended Use Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs intended use hu/ mã hs của intended use)
- Mã HS 76169990: Pickdown Jig Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs pickdown jig hu/ mã hs của pickdown jig)
- Mã HS 76169990: Cleaning Jig BTM Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cleaning jig bt/ mã hs của cleaning jig)
- Mã HS 76169990: Cleaning Jig TOP Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cleaning jig to/ mã hs của cleaning jig)
- Mã HS 76169990: Lens_IR Assy Jig A51_12M/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs lensir assy ji/ mã hs của lensir assy)
- Mã HS 76169990: Under BTM Hubble/ TOP Hubble/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs under btm hubbl/ mã hs của under btm hu)
- Mã HS 76169990: Holder Tray Jig 12M Hubble/ A51_12M/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs holder tray jig/ mã hs của holder tray)
- Mã HS 76169990: AVI Lower Hubble Under TOP A51/ BTM A51/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs avi lower hubbl/ mã hs của avi lower hu)
- Mã HS 76169990: TOP Dow Air Blowing System Air Blowing Jig KL 05378A Cover/ Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs top dow air blo/ mã hs của top dow air)
- Mã HS 76169990: Chi tiết Nhôm A7075: 10x100x90 (tấm nhôm)... (mã hs chi tiết nhôm a/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Xylanh khí CUJ6-S1X016-6. Dùng để đẩy sản phẩm trên máy gia công cơ khí... (mã hs xylanh khí cuj6/ mã hs của xylanh khí c)
- Mã HS 76169990: Miếng ốp lưng bên phải màn hình. Hàng mới 100%... (mã hs miếng ốp lưng b/ mã hs của miếng ốp lưn)
- Mã HS 76169990: Con lăn MRD, kích thước: 40x270mm, vật liệu bằng nhôm, hàng mới 100%,... (mã hs con lăn mrd kí/ mã hs của con lăn mrd)
- Mã HS 76169990: Con lăn bát giác, kích thước: Phi 40x18mm, vật liệu bằng nhôm, hàng mới 100%,... (mã hs con lăn bát giá/ mã hs của con lăn bát)
- Mã HS 76169990: Khóa Bobin phi 32, kích thước: 60x60x40mm, vật liệu bằng nhôm, hàng mới 100%,... (mã hs khóa bobin phi/ mã hs của khóa bobin p)
- Mã HS 76169990: Giá đựng hàng Panel 2 (Alumium), kích thước: 300x230x660mm, vật liệu bằng nhôm, hàng mới 100%,... (mã hs giá đựng hàng p/ mã hs của giá đựng hàn)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ kẹp bằng nhôm/TOOL, 1130000125A1. Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 76169990: Nắp chụp camera FC29-003420 bằng hợp kim nhôm, dùng để lắp ráp camera... (mã hs nắp chụp camera/ mã hs của nắp chụp cam)
- Mã HS 76169990: Thân đỡ dưới camera FC39-001271 bằng hợp kim nhôm, dùng cho máy camera... (mã hs thân đỡ dưới ca/ mã hs của thân đỡ dưới)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm các loại (PLATE SPRING)... (mã hs miếng nhôm các/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm các loại (IRON DECORATION)... (mã hs thanh nhôm các/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76169990: Chân nhôm các loại (GROUNDING SOCKET ALUMINIUM)... (mã hs chân nhôm các l/ mã hs của chân nhôm cá)
- Mã HS 76169990: Nắp tản nhiệt camera FC15-005075 bằng hợp kim nhôm, dùng cho máy camera... (mã hs nắp tản nhiệt c/ mã hs của nắp tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Móc treo (kim lọai)... (mã hs móc treo kim l/ mã hs của móc treo ki)
- Mã HS 76169990: Khuôn hoider jig, bằng hợp kim nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn hoider ji/ mã hs của khuôn hoider)
- Mã HS 76169990: Thanh ray nhôm dùng cho đèn trượt (L1000mm), mã số RW-0440S, hiệu GAININI (CHINA) (bộ gồm thanh ray và đế cố định thanh ray). Hàng mới 100%.... (mã hs thanh ray nhôm/ mã hs của thanh ray nh)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm V10,10mm10mm,709180132097... (mã hs nẹp nhôm v1010/ mã hs của nẹp nhôm v10)
- Mã HS 76169990: Nhôm hộp sơn trắng,25*25*0.8mm*6m,709180132100... (mã hs nhôm hộp sơn tr/ mã hs của nhôm hộp sơn)
- Mã HS 76169990: Ghen bán nguyệt Nhôm,D120; dài 2m/cây,709180132118... (mã hs ghen bán nguyệt/ mã hs của ghen bán ngu)
- Mã HS 76169990: Miếng đệm giữa cánh quạt và động cơ bằng nhôm... (mã hs miếng đệm giữa/ mã hs của miếng đệm gi)
- Mã HS 76169990: Jig kẹp linh kiện điện tử bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig kẹp linh ki/ mã hs của jig kẹp linh)
- Mã HS 76169990: Jig kẹp của máy lắp magnet Z bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig kẹp của máy/ mã hs của jig kẹp của)
- Mã HS 76169990: Tấm đệm của máy lắp ráp Magnet Z bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm của máy/ mã hs của tấm đệm của)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ dãn hướng cho bi của Camera bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dãn hướ/ mã hs của dụng cụ dãn)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ giữ giá đỡ thấu kính Camera bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ giữ giá/ mã hs của dụng cụ giữ)
- Mã HS 76169990: Jig đẩy nam châm của máy lắp magnet Z bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig đẩy nam châ/ mã hs của jig đẩy nam)
- Mã HS 76169990: Khay rửa linh kiện điện tử Lens Holder bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khay rửa linh k/ mã hs của khay rửa lin)
- Mã HS 76169990: Đầu ấn linh kiện điện tử của máy lắp ráp bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs đầu ấn linh kiệ/ mã hs của đầu ấn linh)
- Mã HS 76169990: Nắp khay rửa linh kiện điện tử Lens Holder bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nắp khay rửa li/ mã hs của nắp khay rửa)
- Mã HS 76169990: Nút bấm lò xo của thiết bị Pusher Magnet X,Y bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nút bấm lò xo c/ mã hs của nút bấm lò x)
- Mã HS 76169990: Nút bấm mặt X của thiết bị Pusher Magnet X,Y bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nút bấm mặt x c/ mã hs của nút bấm mặt)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ tip ấn mặt X của thiết bị Pusher Magnet X,Y bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ tip ấn m/ mã hs của giá đỡ tip ấ)
- Mã HS 76169990: Jig đỡ dùng trong quá trình bôi trơn giá đỡ khung Camera bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig đỡ dùng tro/ mã hs của jig đỡ dùng)
- Mã HS 76169990: Jig dùng để cố định linh kiện điện tử trong quá trình tra keo Lens Holder bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig dùng để cố/ mã hs của jig dùng để)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm Aluminum wall hanger- Art: 5721- Size (48") 1219mmL x 37mmW x 1.4mmT- White color... (mã hs thanh nhôm alum/ mã hs của thanh nhôm a)
- Mã HS 76169990: Khung in lụa bằng nhôm- 50x35cm... (mã hs khung in lụa bằ/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 76169990: Miệng gió, chất liệu: nhôm có sơn tĩnh điện, kích thước: 450*450mm (Hàng mới 100%)... (mã hs miệng gió chất/ mã hs của miệng gió c)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy cổng USB (USB Cap,FS-CON04; FS-CON-04); Hang moi 100%; 2FSN-JB0359; HMSF0-0516... (mã hs nắp đậy cổng us/ mã hs của nắp đậy cổng)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy cổng loa A Cover (Speaker Cap,FSCON-01; WPT A Cover Jig); Hang moi 100%; 2FSN-JB0359; HMSF0-0517... (mã hs nắp đậy cổng lo/ mã hs của nắp đậy cổng)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm, dùng cho tháp nóng xử lí khí thải, kích thước: L1200*W330*H50mm, mới 100%... (mã hs tấm nhôm dùng/ mã hs của tấm nhôm dù)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ(có gắn con lăn ở dưới);chất liệu:nhôm;1.5m*0.8m... (mã hs giá đỡcó gắn c/ mã hs của giá đỡcó gắ)
- Mã HS 76169990: Dưỡng đỡ sản phẩm bằng nhôm VGT6789-01/B... (mã hs dưỡng đỡ sản ph/ mã hs của dưỡng đỡ sản)
- Mã HS 76169990: Dưỡng nhận sản phẩm bằng nhôm VLB0458-00/A... (mã hs dưỡng nhận sản/ mã hs của dưỡng nhận s)
- Mã HS 76169990: Dưỡng chỉnh sản phẩm bằng nhôm VGT6677-00/A... (mã hs dưỡng chỉnh sản/ mã hs của dưỡng chỉnh)
- Mã HS 76169990: Dưỡng hỗ trợ sản phẩm bằng nhôm VCN1129-09/A... (mã hs dưỡng hỗ trợ sả/ mã hs của dưỡng hỗ trợ)
- Mã HS 76169990: Dưỡng gá súng sản phẩm bằng nhôm VCN1408-02/A... (mã hs dưỡng gá súng s/ mã hs của dưỡng gá sún)
- Mã HS 76169990: Dưỡng dán sản phẩm phẩm bằng nhôm JCN8412-00/A... (mã hs dưỡng dán sản p/ mã hs của dưỡng dán sả)
- Mã HS 76169990: Dưỡng quét keo sản phẩm bằng nhôm JBA1606-05/A... (mã hs dưỡng quét keo/ mã hs của dưỡng quét k)
- Mã HS 76169990: Dưỡng tổ hợp sản phẩm bằng nhôm JAA1798->JAA2293-01/A... (mã hs dưỡng tổ hợp sả/ mã hs của dưỡng tổ hợp)
- Mã HS 76169990: Hộp rỗng bằng nhôm dùng để lắp ráp vào sản phẩm... (mã hs hộp rỗng bằng n/ mã hs của hộp rỗng bằn)
- Mã HS 76169990: Cụm gá sản phẩm (Base), kích thước: 1200x597.5x366mm, dùng cho máy cấp kính tự động (bằng nhôm, 25 chi tiết/1 bộ) (Hàng mới 100%).... (mã hs cụm gá sản phẩm/ mã hs của cụm gá sản p)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm cố định,nhãn hiệu:WEIGU,quy cách:110*70mm,3 tấm/bộ,phụ kiện máy hàn,mới 100%... (mã hs tấm nhôm cố địn/ mã hs của tấm nhôm cố)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm AP-290, chữ A, loại rút. Hàng mới 100%... (mã hs thang nhôm ap2/ mã hs của thang nhôm a)
- Mã HS 76169990: Tay cầm đúc nhôm cho kìm ống nước 10 inch,chưa gia công bề mặt, dùng trong sx kìm ống nước. Hàng mới 100%.... (mã hs tay cầm đúc nhô/ mã hs của tay cầm đúc)
- Mã HS 76169990: Nút chân chỉnh M8.8, chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nút chân chỉnh/ mã hs của nút chân chỉ)
- Mã HS 76169990: Túi chống ẩm sản phẩm bằng nhôm 260*300*0.12. Hàng mới 100%... (mã hs túi chống ẩm sả/ mã hs của túi chống ẩm)
- Mã HS 76169990: Thang chữ A(thang rút) 1.9m,704190080517... (mã hs thang chữ atha/ mã hs của thang chữ a)
- Mã HS 76169990: Nắp đổ nhớt bằng nhôm,dùng chung cho xe tải có tổng TLTD <15tấn, mới 100%... (mã hs nắp đổ nhớt bằn/ mã hs của nắp đổ nhớt)
- Mã HS 76169990: Khuôn mô đun dùng trong sản xuất camera WF200 Base Jig 190x140x10mm bằng Nhôm, mới 100%... (mã hs khuôn mô đun dù/ mã hs của khuôn mô đun)
- Mã HS 76169990: Khuôn gá thổi bụi VCM Vibrator Air Blower Section 100QA 224x224x35mm bằng Nhôm, mới 100%... (mã hs khuôn gá thổi b/ mã hs của khuôn gá thổ)
- Mã HS 76169990: Khung vỏ sau camera quan sát, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khung vỏ sau ca/ mã hs của khung vỏ sau)
- Mã HS 76169990: Khung giữ cố định camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung giữ cố đị/ mã hs của khung giữ cố)
- Mã HS 76169990: Khung vỏ dưới của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung vỏ dưới c/ mã hs của khung vỏ dướ)
- Mã HS 76169990: Khung giữ cụm quay của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung giữ cụm q/ mã hs của khung giữ cụ)
- Mã HS 76169990: Thân dọc trái camera quan sát, bằng nhôm Hàng mới 100%... (mã hs thân dọc trái c/ mã hs của thân dọc trá)
- Mã HS 76169990: Khung bản mạch của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung bản mạch/ mã hs của khung bản mạ)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03 NewChiều cao chữ A: 0,75m, nặng: 2,35kg, mới 100%... (mã hs thang nhôm gấp/ mã hs của thang nhôm g)
- Mã HS 76169990: Hạt bi nhôm Aluminium shot AC-8, mới 100%... (mã hs hạt bi nhôm alu/ mã hs của hạt bi nhôm)
- Mã HS 76169990: Miệng gió đơn dạng thanh bằng nhôm hiệu ASLI; Model: RA-A; Quy cách: B 1200x100. Mới 100%... (mã hs miệng gió đơn d/ mã hs của miệng gió đơ)
- Mã HS 76169990: Miệng gió khuyếch tán bằng nhôm hiệu ASLI; Model: SLLS; Quy cách: B 600x175 (3SLOTS). Mới 100%... (mã hs miệng gió khuyế/ mã hs của miệng gió kh)
- Mã HS 76169990: Miệng gió đơn bằng nhôm, có bộ điều chỉnh hướng (OBD) hiệu ASLI; Model: RV-A+G1; Quy cách: B 200x200. Mới 100%... (mã hs miệng gió đơn b/ mã hs của miệng gió đơ)
- Mã HS 76169990: Miệng gió đôi dạng lưới vuông bằng nhôm, có bộ điều chỉnh hướng (OBD) hiệu ASLI; Model: GV-A+G1; Quy cách: B 200x200. Mới 100%... (mã hs miệng gió đôi d/ mã hs của miệng gió đô)
- Mã HS 76169990: Miệng gió khung vuông 4 hướng, có bộ điều chỉnh hướng (OBD) bằng nhôm hiệu ASLI; Model: DB-A+G1; Quy cách: B 600x600. Mới 100%... (mã hs miệng gió khung/ mã hs của miệng gió kh)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm (18mm)... (mã hs nẹp nhôm 18mm/ mã hs của nẹp nhôm 18)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm (25mm)... (mã hs nẹp nhôm 25mm/ mã hs của nẹp nhôm 25)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm (38mm)... (mã hs nẹp nhôm 38mm/ mã hs của nẹp nhôm 38)
- Mã HS 76169990: Chốt khóa bằng nhôm... (mã hs chốt khóa bằng/ mã hs của chốt khóa bằ)
- Mã HS 76169990: Hộp ổ khóa bằng nhôm... (mã hs hộp ổ khóa bằng/ mã hs của hộp ổ khóa b)
- Mã HS 76169990: Tay khóa sau bằng nhôm, màu đen... (mã hs tay khóa sau bằ/ mã hs của tay khóa sau)
- Mã HS 76169990: Tay khóa phía trước bằng nhôm, màu đen... (mã hs tay khóa phía t/ mã hs của tay khóa phí)
- Mã HS 76169990: Khung xương mặt sau bằng nhôm dùng sản xuất khóa cửa điện tử... (mã hs khung xương mặt/ mã hs của khung xương)
- Mã HS 76169990: Nắp hộp khóa mặt sau bằng nhôm dùng sản xuất khóa cửa điện tử... (mã hs nắp hộp khóa mặ/ mã hs của nắp hộp khóa)
- Mã HS 76169990: Miếng ốp bằng nhôm dùng cố định các linh kiện hộp khóa mặt sau... (mã hs miếng ốp bằng n/ mã hs của miếng ốp bằn)
- Mã HS 76169990: Túi màng nhôm Rộng 59 x Dài 90 cm, hàng mới 100%.... (mã hs túi màng nhôm r/ mã hs của túi màng nhô)
- Mã HS 76169990: Cốt nối điện R 5.5-5, chất liệu nhôm, dùng để kết nối dây điện với nhau... (mã hs cốt nối điện r/ mã hs của cốt nối điện)
- Mã HS 76169990: Cốt nối điện MTRBR-2005-F, chất liệu nhôm, dùng để kết nối dây điện với nhau... (mã hs cốt nối điện mt/ mã hs của cốt nối điện)
- Mã HS 76169990: Vòng V cho hộp giảm tốc 509# GB bằng nhôm... (mã hs vòng v cho hộp/ mã hs của vòng v cho h)
- Mã HS 76169990: Đường ống thêm đèn giữ và khung SOP 7.5m, chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đường ống thêm/ mã hs của đường ống th)
- Mã HS 76169990: RING/ Vòng đai (Bằng nhôm) 3V01179B0... (mã hs ring/ vòng đai/ mã hs của ring/ vòng đ)
- Mã HS 76169990: Nắp nhôm 17XB9106-ML lắp hố cắm ô của sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs nắp nhôm 17xb91/ mã hs của nắp nhôm 17x)
- Mã HS 76169990: Nắp bằng nhôm 17XB9105- dùng trong sản xuất sản phẩm nhưa giả mây... (mã hs nắp bằng nhôm 1/ mã hs của nắp bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Nút nhôm 17LB31035- dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs nút nhôm 17lb31/ mã hs của nút nhôm 17l)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm chữ L 17LB10069- dùng trong sản xuất các sản phẩm bàn ghế... (mã hs thanh nhôm chữ/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76169990: Ống bằng nhôm 17LB43009- dùng để làm trụ ghế của sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs ống bằng nhôm 1/ mã hs của ống bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Trục cố định mặt bàn bằng nhôm 17LB43007- dùng để cố định sản phẩm bàn ghế... (mã hs trục cố định mặ/ mã hs của trục cố định)
- Mã HS 76169990: Trục cố định cho ghế xoay bằng nhôm 17LB34007- dùng để cố định sản phẩm nhưa giả mây... (mã hs trục cố định ch/ mã hs của trục cố định)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm 17LS08038- dùng để trang trí tay ghế trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs miếng nhôm 17ls/ mã hs của miếng nhôm 1)
- Mã HS 76169990: Miếng kim loại 17LB01172- bằng nhôm để bít đầu khung bàn dùng trong sản xuất sản phẩm bàn ghế... (mã hs miếng kim loại/ mã hs của miếng kim lo)
- Mã HS 76169990: Nắp mặt bàn 17XB9102- bằng nhôm dùng để nắp lỗ hổng của mặt bàn dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây.... (mã hs nắp mặt bàn 17x/ mã hs của nắp mặt bàn)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm 17LB01105- hình vuông dùng để bít đầu khung ghế dùng trong nhà xưởng sản xuất sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs miếng nhôm 17lb/ mã hs của miếng nhôm 1)
- Mã HS 76169990: Nắp chắn bụi bằng nhôm của máy kéo sợi, mới 100%. COVER 861-601-046... (mã hs nắp chắn bụi bằ/ mã hs của nắp chắn bụi)
- Mã HS 76169990: Tay đòn V-460/610, bằng nhôm... (mã hs tay đòn v460/6/ mã hs của tay đòn v46)
- Mã HS 76169990: Tay đòn ép V-460... (mã hs tay đòn ép v46/ mã hs của tay đòn ép v)
- Mã HS 76169990: Vũng đệm V-460 SUS... (mã hs vũng đệm v460/ mã hs của vũng đệm v4)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ V-460, bằng nhôm... (mã hs thanh đỡ v460/ mã hs của thanh đỡ v4)
- Mã HS 76169990: Cái lọt trục ML0606, bằng thép... (mã hs cái lọt trục ml/ mã hs của cái lọt trục)
- Mã HS 76169990: Thanh kẹp bàn V-460, bằng nhôm... (mã hs thanh kẹp bàn v/ mã hs của thanh kẹp bà)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ đường ép V-460, bằng nhôm... (mã hs thanh đỡ đường/ mã hs của thanh đỡ đườ)
- Mã HS 76169990: Thanh giữ cao su xốp phía dưới V-460, bằng nhôm... (mã hs thanh giữ cao s/ mã hs của thanh giữ ca)
- Mã HS 76169990: Kẹp giử dây điện COPF554-1P... (mã hs kẹp giử dây điệ/ mã hs của kẹp giử dây)
- Mã HS 76169990: Đầu nối mủi hút MA 107-08C-R... (mã hs đầu nối mủi hút/ mã hs của đầu nối mủi)
- Mã HS 76169990: Giá đở mủi hút chân không V-301, bằng nhôm... (mã hs giá đở mủi hút/ mã hs của giá đở mủi h)
- Mã HS 76169990: Miếng giữ cánh tay đòn máy P-300, bằng nhôm... (mã hs miếng giữ cánh/ mã hs của miếng giữ cá)
- Mã HS 76169990: Nối tay đòn máy đóng gói FS-215/315, bằng nhôm... (mã hs nối tay đòn máy/ mã hs của nối tay đòn)
- Mã HS 76169990: Mũi hút chân không máy đóng gói V-301, bằng nhôm... (mã hs mũi hút chân kh/ mã hs của mũi hút chân)
- Mã HS 76169990: Thanh gá, chất liệu nhôm hợp kim A6061, kích thước dài 42mm x rộng 12.7mm x cao 12.7mm, dùng để gá máy in 3D. Hàng mới 100%... (mã hs thanh gá chất/ mã hs của thanh gá ch)
- Mã HS 76169990: Miếng đệm tấm tản nhiệt bằng nhôm, kích thước 25x35cm, linh kiện của máy kéo sợi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm tấm t/ mã hs của miếng đệm tấ)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt đơn bộ phận của biến áp, bằng nhôm, kích thước 25x35cm, linh kiện của máy kéo sợi. Hàng mới 100%... (mã hs tấm tản nhiệt đ/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Tản nhiệt nhôm CHIP,20X20X6MM. Mã: 430-300-078. Hàng mới 100%. Hãng SX: Shenzhen Shu Li Tai Technology Co., Ltd... (mã hs tản nhiệt nhôm/ mã hs của tản nhiệt nh)
- Mã HS 76169990: Khuôn tạo viên nang.Model: TW-WDGE OB18 (chất liệu bằng nhôm,bộ phận của máy tạo viên nang,dùng để đổ nguyên liệu tạo viên nang,18 capicity)(01set1 cái).HSX:TECHWORLD. Mới 100%... (mã hs khuôn tạo viên/ mã hs của khuôn tạo vi)
- Mã HS 76169990: Thân dưới của bao đèn bằng nhôm 5'', nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100%... (mã hs thân dưới của b/ mã hs của thân dưới củ)
- Mã HS 76169990: Thân trên của bao đèn bằng nhôm 5'', nguyên liệu để sản xuất bao đèn, Hàng mới 100%.... (mã hs thân trên của b/ mã hs của thân trên củ)
- Mã HS 76169990: Cần barriers bằng hợp kim nhôm dài 5m, hiệu Hongmen. Hàng mới 100%... (mã hs cần barriers bằ/ mã hs của cần barriers)
- Mã HS 76169990: Căng lưới 100# (60*80), bằng nhôm... (mã hs căng lưới 100#/ mã hs của căng lưới 10)
- Mã HS 76169990: Căng lưới 200# (60*80), bằng nhôm... (mã hs căng lưới 200#/ mã hs của căng lưới 20)
- Mã HS 76169990: Căng lưới 250# (60*80), bằng nhôm... (mã hs căng lưới 250#/ mã hs của căng lưới 25)
- Mã HS 76169990: Căng lưới 300# (60*60), bằng nhôm... (mã hs căng lưới 300#/ mã hs của căng lưới 30)
- Mã HS 76169990: Căng lưới 420# (60*60), bằng nhôm... (mã hs căng lưới 420#/ mã hs của căng lưới 42)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm mã 15D314-03A dùng để kết nối, luồn và bảo vệ các loại cáp quang, kích thước (D648 x R177 x C410)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp nhôm mã 15d/ mã hs của hộp nhôm mã)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm module mã 15D309-01-05 dùng để kết nối, luồn và bảo vệ các loại cáp quang, kích thước (D438 x R200.6 x C40)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp nhôm module/ mã hs của hộp nhôm mod)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ yên ngồi (bằng nhựa, Vật tư dùng để sản xuất xe cho người tàn tật, hàng mới 100%)... (mã hs giá đỡ yên ngồi/ mã hs của giá đỡ yên n)
- Mã HS 76169990: Chân đế chốt định vị bằng nhôm, C0104-TYN127-09, kích thước:L40mm. Hàng mới 100%... (mã hs chân đế chốt đị/ mã hs của chân đế chốt)
- Mã HS 76169990: Con lăn bằng nhôm... (mã hs con lăn bằng nh/ mã hs của con lăn bằng)
- Mã HS 76169990: Vòng dẫn hướng, bằng nhôm nguyên chất, đường kính trong 156mm, đường kính ngoài 185mm, chiều cao 21mm... (mã hs vòng dẫn hướng/ mã hs của vòng dẫn hướ)
- Mã HS 76169990: Tấm gá bánh răng bằng nhôm dùng cho máy khoan (68.2x38x10.5mm)-DIE CASTING, BL60 BOARD SIDE HEAT SINK AL380\018092\SK FOR M18 HAMMER. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gá bánh răn/ mã hs của tấm gá bánh)
- Mã HS 76169990: Thang chữ A 2.5m (bằng nhôm)... (mã hs thang chữ a 25/ mã hs của thang chữ a)
- Mã HS 76169990: Chụp cách nhiệt bằng nhôm dùng cách nhiệt cho đầu vòi phun, mã hàng 800301000001. Hàng mới 100%... (mã hs chụp cách nhiệt/ mã hs của chụp cách nh)
- Mã HS 76169990: Bảng nhôm thông tin dùng cho xe nâng D30NX, thương hiệu: DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE, hàng mới 100%... (mã hs bảng nhôm thông/ mã hs của bảng nhôm th)
- Mã HS 76169990: Tấm phẳng- PLATE. Mã: 80/20-4150... (mã hs tấm phẳng plat/ mã hs của tấm phẳng p)
- Mã HS 76169990: Khung X-S40 LH (trước GC), chất liệu nhôm... (mã hs khung xs40 lh/ mã hs của khung xs40)
- Mã HS 76169990: Khung X-S40 RH (trước GC), chất liệu nhôm... (mã hs khung xs40 rh/ mã hs của khung xs40)
- Mã HS 76169990: Khung sim của điện thoại di động, bằng nhôm. Hàng mới 100%, thuộc mục 15 DMMT,code:T01001406... (mã hs khung sim của đ/ mã hs của khung sim củ)
- Mã HS 76169990: Thanh đòn bẩy A290-6079-Z444, bằng nhôm, kích thước: 110x15x12mm (phụ tùng dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100%... (mã hs thanh đòn bẩy a/ mã hs của thanh đòn bẩ)
- Mã HS 76169990: lót mũi chống nhiệt (cotton)... (mã hs lót mũi chống n/ mã hs của lót mũi chốn)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm (dùng cho sản phẩm vali) HG525 (323mm)... (mã hs thanh nhôm dùn/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76169990: Nẹp góc bằng nhôm (dùng cho vali) CP014 (62*37.5mm)... (mã hs nẹp góc bằng nh/ mã hs của nẹp góc bằng)
- Mã HS 76169990: Tay cầm ổ khóa bằng nhôm dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHS-P710... (mã hs tay cầm ổ khóa/ mã hs của tay cầm ổ kh)
- Mã HS 76169990: Chóa đèn bằng nhôm... (mã hs chóa đèn bằng n/ mã hs của chóa đèn bằn)
- Mã HS 76169990: Thân đèn bằng nhôm... (mã hs thân đèn bằng n/ mã hs của thân đèn bằn)
- Mã HS 76169990: Bản lề trục bằng nhôm của khóa cửa điện tử model SHS-P710... (mã hs bản lề trục bằn/ mã hs của bản lề trục)
- Mã HS 76169990: Khung giữ SDC của camera quan sát, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung giữ sdc c/ mã hs của khung giữ sd)
- Mã HS 76169990: Ống gió mềm nhôm D100, chất liệu nhôm, dùng để hút gió. Hàng mới 100%... (mã hs ống gió mềm nhô/ mã hs của ống gió mềm)
- Mã HS 76169990: Nắp mặt trước của động cơ nâng hạ bằng nhôm, dùng SX đồ nội thất ZDY6015-00001. Kích thước:Fi 60*8.5mm... (mã hs nắp mặt trước c/ mã hs của nắp mặt trướ)
- Mã HS 76169990: Màn cửa nhôm (200x25x16 cm), không nhãn hiệu... (mã hs màn cửa nhôm 2/ mã hs của màn cửa nhôm)
- Mã HS 76169990: Suốt chỉ máy may vật liệu giày (bằng nhôm)- BOBBIN JA0981874-000- XJV48... (mã hs suốt chỉ máy ma/ mã hs của suốt chỉ máy)
- Mã HS 76169990: Đầu xịt keo của máy xịt keo (bằng nhôm)- GLUE GUN SET 688ACE-022S- XFX80 (1SET1 CÁI)... (mã hs đầu xịt keo của/ mã hs của đầu xịt keo)
- Mã HS 76169990: Dây nối bằng nhôm JUMPER WIRE 52m cuttin/0.6, AL JUMPER. Hàng mới 100%... (mã hs dây nối bằng nh/ mã hs của dây nối bằng)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy bộ điều chỉnh âm thanh làm bằng nhôm hợp kim ký hiệu: X-13291BATTERY CASE PET F30173... (mã hs nắp đậy bộ điều/ mã hs của nắp đậy bộ đ)
- Mã HS 76169990: Khung sản xuất vỏ điện thoại di động bằng nhôm... (mã hs khung sản xuất/ mã hs của khung sản xu)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ kẹp chỉnh góc nghiêng CLAMP SUPPORT bằng nhôm dùng trong sản xuất ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ kẹp chỉn/ mã hs của giá đỡ kẹp c)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm chữ C gắn tên tấm đế antenna phải CHOKE_C dùng trong sản xuất ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs miếng nhôm chữ/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76169990: ống giữ bi nhôm... (mã hs ống giữ bi nhôm/ mã hs của ống giữ bi n)
- Mã HS 76169990: Bản thể (Khung) nhôm hợp kim... (mã hs bản thể khung/ mã hs của bản thể khu)
- Mã HS 76169990: Thanh độn nhôm (diện tích mặt cắt < 3cm2 dài <1.6m) (Aluminum bar)... (mã hs thanh độn nhôm/ mã hs của thanh độn nh)
- Mã HS 76169990: Mặt bàn làm việc máy in lưới KT: fi800*(T)15mm, chất liệu hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bàn làm việ/ mã hs của mặt bàn làm)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm (Bộ phận của tế bào quang điện), mới 100%.... (mã hs khung nhôm bộ/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76169990: Tem nhãn dán khuôn bằng nhôm... (mã hs tem nhãn dán kh/ mã hs của tem nhãn dán)
- Mã HS 76169990: Tấm gá bàn chải KT D61.5*19mm, dùng cho máy mài kính, chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gá bàn chải/ mã hs của tấm gá bàn c)
- Mã HS 76169990: Tấm ngăn cách chữ A Alumex 5 ly 80*10*8cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm ngăn cách c/ mã hs của tấm ngăn các)
- Mã HS 76169990: Giá chữ X chân nhôm cường lực điều chỉnh 0.6*1.6- 1.2*2m, hàng mới 100%... (mã hs giá chữ x chân/ mã hs của giá chữ x ch)
- Mã HS 76169990: Kẹp cố định dây cáp bằng nhôm... (mã hs kẹp cố định dây/ mã hs của kẹp cố định)
- Mã HS 76169990: Nắp xoáy của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nắp xoáy của ca/ mã hs của nắp xoáy của)
- Mã HS 76169990: Cụm vỏ bảo vệ phía dưới camera quan sát, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cụm vỏ bảo vệ p/ mã hs của cụm vỏ bảo v)
- Mã HS 76169990: Phần đế giữ cố định của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs phần đế giữ cố/ mã hs của phần đế giữ)
- Mã HS 76169990: Túi tráng nhôm rỗng dùng để đóng thành phẩm (500 ml) (không dùng chưa thực phẩm), không hiệu, mới 100%... (mã hs túi tráng nhôm/ mã hs của túi tráng nh)
- Mã HS 76169990: Cột nhôm, phụ kiện của vách ngăn trong văn phòng. Hàng mới 100%... (mã hs cột nhôm phụ k/ mã hs của cột nhôm ph)
- Mã HS 76169990: Đầu phun trên,chất liệu: nhôm là bộ phận của máy mạ ALD. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu phun trênc/ mã hs của đầu phun trê)
- Mã HS 76169990: Đầu phun dưới, chất liệu: nhôm là bộ phận của máy mạ ALD. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu phun dưới/ mã hs của đầu phun dướ)
- Mã HS 76169990: Tấm đế của máy xịt khí làm sạch vỏ máy ảnh A51 Bokeh 5M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm đế của máy/ mã hs của tấm đế của m)
- Mã HS 76169990: Đầu tip hỗ trợ gắn ống kinh tiêu cự của máy ảnh lên vỏ đỡ 2M, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu tip hỗ trợ/ mã hs của đầu tip hỗ t)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy che chắn bụi của vị trí khay để hàng của máy gắn ống kính tiêu cự 1 AA machine, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy che chắ/ mã hs của nắp đậy che)
- Mã HS 76169990: Chi tiết Kẹp để cố định sản phẩm trong công đoạn gắn ống điều chỉnh tiêu cự máy ảnh (Bokeh), chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết kẹp để/ mã hs của chi tiết kẹp)
- Mã HS 76169990: Chi tiết kẹp cố định tấm bo mạch máy ảnh, dùng để ngoại quan bằng kính hiển vi (PCB 235mm) A51 Bokeh 5M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết kẹp cố/ mã hs của chi tiết kẹp)
- Mã HS 76169990: Chi tiết Kẹp giữ chặt khay đựng vỏ máy ảnh loại 32Mega pixel trong quá trình làm sạch bằng nước A51 32M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết kẹp gi/ mã hs của chi tiết kẹp)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy khay đựng vỏ máy ảnh có gắn kính lọc tia hồng ngoại, cố định sản phẩm để ngoại quan bằng kính hiển vi A515 32M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy khay đự/ mã hs của nắp đậy khay)
- Mã HS 76169990: Mặt bích bằng hợp kim nhôm D 232 (mm) x L 170 (mm), dùng cho thiết bị đóng ngắt cao thế... (mã hs mặt bích bằng h/ mã hs của mặt bích bằn)
- Mã HS 76169990: Vòng cố định bằng nhôm của thiết bị sạc tai nghe blutooth 304000600943... (mã hs vòng cố định bằ/ mã hs của vòng cố định)
- Mã HS 76169990: Chi tiết dẫn trượt tiếp xúc bằng nhôm, L 533mm... (mã hs chi tiết dẫn tr/ mã hs của chi tiết dẫn)
- Mã HS 76169990: Khung giữ bộ phận tản nhiệt của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung giữ bộ ph/ mã hs của khung giữ bộ)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm, cạnh dài... (mã hs khung nhôm cạn/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm, thanh giữa... (mã hs khung nhôm tha/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76169990: Khung kẹp Airbag... (mã hs khung kẹp airba/ mã hs của khung kẹp ai)
- Mã HS 76169990: USB ALUMINUM SHELL- Vỏ đầu nối USB kích thước: L16*W15.7*H7.2mm, dùng cho dây sạc điện thoại, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs usb aluminum sh/ mã hs của usb aluminum)
- Mã HS 76169990: Mặt bích bằng nhôm đường kính 305 x chiều dày 149 mm... (mã hs mặt bích bằng n/ mã hs của mặt bích bằn)
- Mã HS 76169990: Khay đựng (NG BOX) dùng để Đựng sản phẩm lỗi, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khay đựng ng b/ mã hs của khay đựng n)
- Mã HS 76169990: Đầu hút (Stopper Picker_G) dùng để Hút sản phẩm, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu hút stoppe/ mã hs của đầu hút sto)
- Mã HS 76169990: Tay đẩy (Phụ) (Pusher (Sub)) dùng để Đẩy sản phẩm sau khi gia công, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tay đẩy phụ/ mã hs của tay đẩy phụ)
- Mã HS 76169990: Tay đẩy (Chính) (Pusher (Main)) dùng để Đẩy sản phẩm sau khi gia công, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tay đẩy chính/ mã hs của tay đẩy chí)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ bánh xe bằng nhôm (hàng mới 100%)- 1 HS MATTE BLK STAMPING ALU FRAME LEFT... (mã hs giá đỡ bánh xe/ mã hs của giá đỡ bánh)
- Mã HS 76169990: Tấm đế nâng bằng nhôm 6000462708. SLS1217D03-FPC-16.Hàng mới 100%... (mã hs tấm đế nâng bằn/ mã hs của tấm đế nâng)
- Mã HS 76169990: Tấm gá bằng nhôm (Plate), kích thước: 90x76x8mm, bằng nhôm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá bằng nhô/ mã hs của tấm gá bằng)
- Mã HS 76169990: Tấm gá chíp (Chip Mount Suction Plate/Hubble), kích thước: L187xW77mm, bằng nhôm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá chíp ch/ mã hs của tấm gá chíp)
- Mã HS 76169990: Tấm gá Z line (Z line lens infinitive bracket), kích thước: L80xW80xH12mm, bằng nhôm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá z line/ mã hs của tấm gá z lin)
- Mã HS 76169990: Tấm gá chân không (Lamination Vacuum Plate/Hubble), kích thước: L205xW82mm, bằng nhôm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá chân khô/ mã hs của tấm gá chân)
- Mã HS 76169990: Ống nhôm... (mã hs ống nhôm/ mã hs của ống nhôm)
- Mã HS 76169990: Jig kiểm tra tính năng của linh kiện điện tử,bằng nhôm hợp kim, năm sản xuất 2019,hàng mới 100%... (mã hs jig kiểm tra tí/ mã hs của jig kiểm tra)
- Mã HS 76169990: Que nhôm dùng để điều chỉnh vị trí, hàng mới 100%, 709180131362... (mã hs que nhôm dùng đ/ mã hs của que nhôm dùn)
- Mã HS 76169990: Cụm kết cấu gắp chuyển điện thoại di động trục Y bằng nhôm của dàn thiết bị dùng trong công đoạn kiểm tra sóng radio (Hàng mới 100%)... (mã hs cụm kết cấu gắp/ mã hs của cụm kết cấu)
- Mã HS 76169990: Đầu bọc dây (nhôm) AQ40041AA dài 5mm, đường kính 7.5mm cho cáp điều khiển (mới 100%)... (mã hs đầu bọc dây nh/ mã hs của đầu bọc dây)
- Mã HS 76169990: Phụ tùng máy chế biến, rót sữa: Miếng đệm nhôm Plate; 1021163-0000. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ch/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 76169990: Thanh lập là bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh lập là bằ/ mã hs của thanh lập là)
- Mã HS 76169990: Cụm thân dưới của đầu thu, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cụm thân dưới c/ mã hs của cụm thân dướ)
- Mã HS 76169990: Tấm chắn bảo vệ dùng cho camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bảo vệ/ mã hs của tấm chắn bảo)
- Mã HS 76169990: Lẫy khóa chuyển động quay của camera quan sát, hàng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs lẫy khóa chuyển/ mã hs của lẫy khóa chu)
- Mã HS 76169990: Thiết bị cấp vít trục tròn, điện áp: 220V, công suất:20W, model:GTZZ111, hiệu:GOERTEK, hàng mới 100%,723041205868... (mã hs thiết bị cấp ví/ mã hs của thiết bị cấp)
- Mã HS 76169990: Tay nắm cửa bằng nhôm bên trái của máy điều hòa không khí (hàng mới 100%)... (mã hs tay nắm cửa bằn/ mã hs của tay nắm cửa)
- Mã HS 76169990: Jig đồ gá oven bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig đồ gá oven/ mã hs của jig đồ gá ov)
- Mã HS 76169990: Jig đo độ cao kính Time BC- Aone KT 90*137.85*91mm, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs jig đo độ cao k/ mã hs của jig đo độ ca)
- Mã HS 76169990: Nắm cầm của dao bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs nắm cầm của dao/ mã hs của nắm cầm của)
- Mã HS 76169990: Gioăng gạt chân cửa bằng nhôm, lõi sillicon- Rectractable Door Seal(950.05.914), kt:1030mmL, mới100%. Hiệu HAFELE... (mã hs gioăng gạt chân/ mã hs của gioăng gạt c)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm 6061 kích thước 355x255x2mm,mới 100%... (mã hs tấm nhôm 6061 k/ mã hs của tấm nhôm 606)
- Mã HS 76169990: Máng nhôm 40*80 dùng để đỡ dây điện, hàng mới 100%... (mã hs máng nhôm 40*80/ mã hs của máng nhôm 40)
- Mã HS 76169990: TẤM ĐẾ DÙNG CHO VAN ĐIỆN TỪ BẰNG NHÔM. KHÔNG NHÃN HIỆU. HÀNG MỚI 100%... (mã hs tấm đế dùng cho/ mã hs của tấm đế dùng)
- Mã HS 76169990: khoen, khóa, móc (nhôm)... (mã hs khoen khóa mó/ mã hs của khoen khóa)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm (Size:900*1150mm).dùng cố định miếng vải/lụa để in. (Phụ tùng thay thế dùng cho máy in lưới lụa), hàng mới 100%- ALU FRAME... (mã hs khung nhôm siz/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76169990: thanh nhôm kích cỡ 10.2x420MM màu F10 BLACK (hàng mới 100%)... (mã hs thanh nhôm kích/ mã hs của thanh nhôm k)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ viền cạnh màn hình bằng nhôm hợp kim đã định hình (Frame 65 Inch-SIDE-975/6063). Hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ viền c/ mã hs của thanh đỡ viề)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ viền trên màn hình bằng nhôm hợp kim đã định hình (Frame 65 Inch- TOP-1523/6063). Hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ viền t/ mã hs của thanh đỡ viề)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ viền dưới màn hình bằng nhôm hợp kim đã định hình (Frame 65 Inch- BOTTOM-1523/6063). Hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ viền d/ mã hs của thanh đỡ viề)
- Mã HS 76169990: Anode kit 2(Kẽm chống mòn 806105Q1 phụ tùng động cơ thủy hiệu Mercury mới 100%)... (mã hs anode kit 2kẽm/ mã hs của anode kit 2)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ gá hàng để tra keo. Chất liệu bằng nhôm. Sử dụng trong sản xuất linh kiện điện tử. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ gá hàng/ mã hs của dụng cụ gá h)
- Mã HS 76169990: Xào nhôm 2 mảnh- dùng để nối vào vợt hợt rác, kích thước 3m x 2. NSX: Tekimsan LTD (PINA)... (mã hs xào nhôm 2 mảnh/ mã hs của xào nhôm 2 m)
- Mã HS 76169990: Nắp giữ pin của socket bằng nhôm/A10E 1P ModuleGuide... (mã hs nắp giữ pin của/ mã hs của nắp giữ pin)
- Mã HS 76169990: Mẫu chuẩn bằng nhôm, có hình trụ tròn đặc, dùng để hiệu chỉnh máy phân tích quang phổ phân tích thành phần kim loại. Mã: MBH 511X G3000B1 C. NCC: QS INSTRUMENTS SDN BHD; Hàng mới 100%... (mã hs mẫu chuẩn bằng/ mã hs của mẫu chuẩn bằ)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện đường dây 110KV kẹp cáp JBK16-120/3 Bằng nhôm mới 100% kích thước 200x10x40 (mm)... (mã hs phụ kiện đường/ mã hs của phụ kiện đườ)
- Mã HS 76169990: Nắp nhôm... (mã hs nắp nhôm/ mã hs của nắp nhôm)
- Mã HS 76169990: Tay kéo DXL002 bằng nhôm (có tay cầm bằng nhựa), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tay kéo dxl002/ mã hs của tay kéo dxl0)
- Mã HS 76169990: Ống nối dây dẫn; bằng nhôm; mã hiệu JY-330/52 (dài 595mm); mới 100%; dùng cho đường dây truyền tải điện trên không.... (mã hs ống nối dây dẫn/ mã hs của ống nối dây)
- Mã HS 76169990: Khóa néo dây dẫn; bằng nhôm; mã hiệu NY-330/52 (dài 625mm); mới 100%; dùng cho đường dây truyền tải điện trên không.... (mã hs khóa néo dây dẫ/ mã hs của khóa néo dây)
- Mã HS 76169990: Ống nối dây chống sét; bằng nhôm; mã hiệu JY-70G (dài 280mm); mới 100%; dùng cho đường dây truyền tải điện trên không... (mã hs ống nối dây chố/ mã hs của ống nối dây)
- Mã HS 76169990: Máng keo (Mới 100%, chất liệu: nhôm, kích thước: 11*11*10 cm, dùng để chứa keo và quấy keo, là linh kiện máy quét keo)... (mã hs máng keo mới 1/ mã hs của máng keo mớ)
- Mã HS 76169990: Kẹp bằng nhôm- CLAMP- Hàng mẫu- Linh kiện SX thanh cái dẫn điện- Hàng mới 100%.... (mã hs kẹp bằng nhôm/ mã hs của kẹp bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Khớp nối (dùng nối motor bơm dầu và đầu bơm dầu), bằng nhôm, dùng cho máy đúc đế KS908UE4 (Hàng mới 100%)... (mã hs khớp nối dùng/ mã hs của khớp nối dù)
- Mã HS 76169990: Thanh nối bằng nhôm các loại... (mã hs thanh nối bằng/ mã hs của thanh nối bằ)
- Mã HS 76169990: Nắp chụp trên bằng nhôm cho động cơ một chiều (35x104x18)mm- Aluminium cover. Hàng mới 100%.... (mã hs nắp chụp trên b/ mã hs của nắp chụp trê)
- Mã HS 76169990: Lõi cuộn dây động bằng nhôm 044908... (mã hs lõi cuộn dây độ/ mã hs của lõi cuộn dây)
- Mã HS 76169990: khung nhôm Không hợp kim, kích thước 6.000x150mm, mới 100%... (mã hs khung nhôm khôn/ mã hs của khung nhôm k)
- Mã HS 76169990: Aluminium sprayhead ware 400 holes- Xoa tưới bằng nhôm, loại 400 lỗ phun- Hàng mới 100%... (mã hs aluminium spray/ mã hs của aluminium sp)
- Mã HS 76169990: Bàn đạp bằng nhôm.Mới 100%... (mã hs bàn đạp bằng nh/ mã hs của bàn đạp bằng)
- Mã HS 76169990: Miệng gió đơn, dạng thanh bằng nhôm hiệu ASLI; Model: RA-A; Quy cách: B 1000x150. Mới 100%... (mã hs miệng gió đơn/ mã hs của miệng gió đơ)
- Mã HS 76169990: Nối thang cáp bằng nhôm loại H100.Mới 100%... (mã hs nối thang cáp b/ mã hs của nối thang cá)
- Mã HS 76169990: Góc thang cáp bằng nhôm,kích thước 100*100*1.0mm.Mới 100%... (mã hs góc thang cáp b/ mã hs của góc thang cá)
- Mã HS 76169990: Lạt xiết bằng nhôm dùng để cố định ống. Mới 100%.Mới 100%... (mã hs lạt xiết bằng n/ mã hs của lạt xiết bằn)
- Mã HS 76169990: Chân giữ máy ảnh, làm bằng nhôm (Hàng đã qua sử dụng)... (mã hs chân giữ máy ản/ mã hs của chân giữ máy)
- Mã HS 76169990: Pách giữ bên phải bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ bên ph/ mã hs của pách giữ bên)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy ống sấy bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs nắp đậy ống sấy/ mã hs của nắp đậy ống)
- Mã HS 76169990: Pách giữ phía trên bên phải, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ phía t/ mã hs của pách giữ phí)
- Mã HS 76169990: Pách giữ bằng nhôm có kích thước rộng 20 mm dài 34 mm dày 3 mm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ bằng n/ mã hs của pách giữ bằn)
- Mã HS 76169990: Rive nhôm (M4 x 12), vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs rive nhôm m4 x/ mã hs của rive nhôm m)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ bằng nhôm- A, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ bằng nh/ mã hs của pách đỡ bằng)
- Mã HS 76169990: Pát đỡ phía dưới bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đỡ phía dướ/ mã hs của pát đỡ phía)
- Mã HS 76169990: Pát đơẽ bên trái phía trên, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đơẽ bên trá/ mã hs của pát đơẽ bên)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ phía trên bên trái bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ phía tr/ mã hs của pách đỡ phía)
- Mã HS 76169990: Pát đỡ phia trên ống kết nối bên trái, phải, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đỡ phia trê/ mã hs của pát đỡ phia)
- Mã HS 76169990: Pách giữ ống chứa, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ ống ch/ mã hs của pách giữ ống)
- Mã HS 76169990: Pat đơ ông kêt nôi, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pat đơ ông kêt/ mã hs của pat đơ ông k)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ ống kết nối, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ ống kết/ mã hs của pách đỡ ống)
- Mã HS 76169990: Pát đỡ bên phải bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đỡ bên phải/ mã hs của pát đỡ bên p)
- Mã HS 76169990: Pát đỡ bên trái bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đỡ bên trái/ mã hs của pát đỡ bên t)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ ống sấy bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ ống sấy/ mã hs của pách đỡ ống)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ bên trái bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ bên trá/ mã hs của pách đỡ bên)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ mặt bích đầu vào và ra, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ mặt bíc/ mã hs của pách đỡ mặt)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy ống chứa môi chất phi 28, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs nắp đậy ống chứ/ mã hs của nắp đậy ống)
- Mã HS 76169990: Pát đỡ thanh dẫn hướng phía dưới, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pát đỡ thanh dẫ/ mã hs của pát đỡ thanh)
- Mã HS 76169990: Pách giữ bên trái bằng bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ bên tr/ mã hs của pách giữ bên)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ bên phải phía dưới bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ bên phả/ mã hs của pách đỡ bên)
- Mã HS 76169990: Pách đỡ phía dưới bên trái bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách đỡ phía dư/ mã hs của pách đỡ phía)
- Mã HS 76169990: Pách giữ dưới bên phải bằng nhôm, vật tư sản xuất két giàn nóng xuất khẩu. Hàng mới 100%, sx năm 2019... (mã hs pách giữ dưới b/ mã hs của pách giữ dướ)
- Mã HS 76169990: Chân đế bằng nhôm đúc, hàng mới 100%... (mã hs chân đế bằng nh/ mã hs của chân đế bằng)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm phía dươi,linh kiên cua cân điên tư, Part no: ZACC000000036, hang mơi 100%... (mã hs khung nhôm phía/ mã hs của khung nhôm p)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm chặn (LENS_MAIN TRAY SORTER;L124.9xW110xH99mm,), dùng trong quá trình phân loại khay M/C, bằng nhôm, (hàng mới 100%)... (mã hs tấm nhôm chặn/ mã hs của tấm nhôm chặ)
- Mã HS 76169990: Tấm đỡ nhôm(LENS_ANNEALING LOCK BRACKET;L104.97xW30), dùng để cải tiến an toàn thao tác khi máy đang hoạt động, bằng nhôm, (hàng mới 100%)... (mã hs tấm đỡ nhômlen/ mã hs của tấm đỡ nhôm)
- Mã HS 76169990: Đuôi bọc bảo vệ đầu A, bằng nhôm, hiệu: Cosemi... (mã hs đuôi bọc bảo vệ/ mã hs của đuôi bọc bảo)
- Mã HS 76169990: Đầu bọc bảo vệ đầu USB đầu A, bằng nhôm, hiệu: Cosemi... (mã hs đầu bọc bảo vệ/ mã hs của đầu bọc bảo)
- Mã HS 76169990: Tấm lưới rải kem hàn lên bản mạch bằng nhôm (STENCIL MASK- M378A1G43EB1-V20-ARRAY, ALUMINUM PROCESSED GOODS, hàng mới 100%... (mã hs tấm lưới rải ke/ mã hs của tấm lưới rải)
- Mã HS 76169990: Tay kéo bằng nhôm... (mã hs tay kéo bằng nh/ mã hs của tay kéo bằng)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm thành phẩm... (mã hs móc nhôm thành/ mã hs của móc nhôm thà)
- Mã HS 76169990: Tấm bằng nhôm... (mã hs tấm bằng nhôm/ mã hs của tấm bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Chi tiết phần tiếp xúc động, chât liệu nhôm mạ bạc... (mã hs chi tiết phần t/ mã hs của chi tiết phầ)
- Mã HS 76169990: Chi tiết bảo vệ phần tĩnh chất liệu bằng nhôm đúc mạ bạc... (mã hs chi tiết bảo vệ/ mã hs của chi tiết bảo)
- Mã HS 76169990: Nắp hầm khung nhôm Magnus 4747 Satin (470mmx470m)... (mã hs nắp hầm khung n/ mã hs của nắp hầm khun)
- Mã HS 76169990: Chi tiết nhôm 110LGA 11.8X14.6-1.1314P-LID- ASSY-FIX COVER (linh kiện của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn)... (mã hs chi tiết nhôm 1/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Chân đế máy nhôm A6061 (chất liệu nhôm). Hàng mới100%.... (mã hs chân đế máy nhô/ mã hs của chân đế máy)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm chặn bo mặt bàn GTV0274A (chất liệu nhôm). Hàng mới100%.... (mã hs thanh nhôm chặn/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76169990: Vòng trang trí,chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs vòng trang trí/ mã hs của vòng trang t)
- Mã HS 76169990: Ống lót bằng nhôm DDK05 dài 8mm, hàng mới 100%... (mã hs ống lót bằng nh/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 76169990: Đầu phun dầu, lưu lượng 90 lít/phút, ren trong, dùng cho xăng và dầu diesel, tự động đóng, bằng nhôm... (mã hs đầu phun dầu l/ mã hs của đầu phun dầu)
- Mã HS 76169990: Vòng nhôm, đường kính 144mm, dày: 36mm... (mã hs vòng nhôm đườn/ mã hs của vòng nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Vòng gá bằng nhôm, chiều dày 36mm, đường kính 155mm... (mã hs vòng gá bằng nh/ mã hs của vòng gá bằng)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm đã gia công dùng làm kết cấu khung máy, KT: 30x30x3000mm (Hàng mới 100%)... (mã hs thanh nhôm đã g/ mã hs của thanh nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Cụm gá băng tải (Base), kích thước: 481x460x10mm, bằng nhôm, dùng để gá hỗ trợ băng tải, 13 chiếc/bộ, hàng mới 100%... (mã hs cụm gá băng tải/ mã hs của cụm gá băng)
- Mã HS 76169990: Giữ ống bằng nhôm-ALUMINUM BAR ALUMINUM 1/2" 25PT,mới 100% dùng để lắp đặt hệ thống đường ống cho nhà máy WISOL 2... (mã hs giữ ống bằng nh/ mã hs của giữ ống bằng)
- Mã HS 76169990: Kẹp nhanh là 1 bộ phận của niêm phong chân không, bằng nhôm Q-CLAMP ALUMINUM NW40,mới 100% dùng để lắp đặt hệ thống đường ống cho nhà máy WISOL 2... (mã hs kẹp nhanh là 1/ mã hs của kẹp nhanh là)
- Mã HS 76169990: Cửa bao che máy đúc ngang số 9 IPV bằng nhôm... (mã hs cửa bao che máy/ mã hs của cửa bao che)
- Mã HS 76169990: Vách bên bao che máy đúc ngang số 9 IPV bằng nhôm... (mã hs vách bên bao ch/ mã hs của vách bên bao)
- Mã HS 76169990: Vách cửa bao che máy đúc ngang số 8 IPV bằng nhôm... (mã hs vách cửa bao ch/ mã hs của vách cửa bao)
- Mã HS 76169990: Khung bộ bao che 3 máy đúc ngang số 8 IPV bằng nhôm... (mã hs khung bộ bao ch/ mã hs của khung bộ bao)
- Mã HS 76169990: Phụ tùng máy cắt và dán bao: Buly đai răng đôi tải làm bằng nhôm Z3A-05559B (Hàng mới 100%).... (mã hs phụ tùng máy cắ/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ đèn bằng nhôm, 608*41*11mm... (mã hs thanh đỡ đèn bằ/ mã hs của thanh đỡ đèn)
- Mã HS 76169990: Hộp bảo vệ motor điện bằng nhôm GV2ME05,0,63-1A Hàng mới 100%... (mã hs hộp bảo vệ moto/ mã hs của hộp bảo vệ m)
- Mã HS 76169990: Kẹp chân không bằng nhôm... (mã hs kẹp chân không/ mã hs của kẹp chân khô)
- Mã HS 76169990: Giá cố định bằng nhôm, kích thước 200.8*121.2*74.9mm... (mã hs giá cố định bằn/ mã hs của giá cố định)
- Mã HS 76169990: Tấm mành cuối của cửa cuốn, chất liệu bằng nhôm, model: Decotherm, kích thước 5000*110mm, thương hiệu Hoermann. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mành cuối c/ mã hs của tấm mành cuố)
- Mã HS 76169990: Vít chặn bằng nhôm đường kính 10mm, dầy 9.5mm dùng cho hộp số xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (0500)... (mã hs vít chặn bằng n/ mã hs của vít chặn bằn)
- Mã HS 76169990: Vít hãm bằng nhôm đường kính 10mm, dày 6,2mm dùng cho hộp số của xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (0250)... (mã hs vít hãm bằng nh/ mã hs của vít hãm bằng)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm dùng gắn hộp linh kiện điện tử 2U(19 x 3.47 x.09)IN- 72774 (hàng mới 100%)... (mã hs tấm nhôm dùng g/ mã hs của tấm nhôm dùn)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm gắn linh kiện điện tử (1.75x19)in Panel Blank CVD 25KPXI- 73661 (hàng mới 100%)... (mã hs tấm nhôm gắn li/ mã hs của tấm nhôm gắn)
- Mã HS 76169990: Mặt nhôm che hộp trống gắn linh kiện điện tử (29*19.5)in CVD 25KPXI- 73076 (hàng mới 100%)... (mã hs mặt nhôm che hộ/ mã hs của mặt nhôm che)
- Mã HS 76169990: Mặt nhôm che bên phải dùng gắn hộp linh kiện điện tử (19.5*32.75)in CVD 25KPXI- 72510 (hàng mới 100%)... (mã hs mặt nhôm che bê/ mã hs của mặt nhôm che)
- Mã HS 76169990: KHUNG ĐỊNH VỊ BO MẠCH BẰNG NHÔM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs khung định vị b/ mã hs của khung định v)
- Mã HS 76169990: Đầu trục, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu trục chất/ mã hs của đầu trục ch)
- Mã HS 76169990: Sub 2 Air Blow Cover/Star (Wide) S02762/ Gá nhôm... (mã hs sub 2 air blow/ mã hs của sub 2 air bl)
- Mã HS 76169990: Side Bonding Jig (Hubble Y2)/L230xW28xH2/ Gá nhôm... (mã hs side bonding ji/ mã hs của side bonding)
- Mã HS 76169990: Ống nhôm nhún fi 200mm, dài 1m, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống nhôm nhún f/ mã hs của ống nhôm nhú)
- Mã HS 76169990: Tấm base máy bằng nhôm 157x72x50mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm base máy bằ/ mã hs của tấm base máy)
- Mã HS 76169990: Nhôm định hình 30x30x6000m, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nhôm định hình/ mã hs của nhôm định hì)
- Mã HS 76169990: Mặt bích nhôm chữ T 20x20mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs mặt bích nhôm c/ mã hs của mặt bích nhô)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm định hình 20x20x6000mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm định/ mã hs của thanh nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Bích nối nhôm 40x40L... (mã hs bích nối nhôm 4/ mã hs của bích nối nhô)
- Mã HS 76169990: Linh kiện khuôn bằng nhôm (miếng tiếp nối)... (mã hs linh kiện khuôn/ mã hs của linh kiện kh)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên phải cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên phả/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên trái cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên trá/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên trên cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên trê/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Mặt nhôm, hiệu AGPO dùng trong máy cày nông nghiệp, mới 100%... (mã hs mặt nhôm hiệu/ mã hs của mặt nhôm hi)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ kẹp điện thoại để kết nối giắc âm thanh với bản mạch, model: S5-MBL-ALM-001, chất liệu nhôm, kích thước: 334x220x52mm.Năm sản xuất 2019. Nhà sản xuất: World. Mới 100%... (mã hs dụng cụ kẹp điệ/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 76169990: Tay quay bằng nhôm, code: HOK80-12 ALUMINIUM KNUREING WHEEL (50G)... (mã hs tay quay bằng n/ mã hs của tay quay bằn)
- Mã HS 76169990: Vòng đệm nhôm 2.SK5M uniqlo 8EB3AA2E... (mã hs vòng đệm nhôm 2/ mã hs của vòng đệm nhô)
- Mã HS 76169990: Vòng đệm nhôm 1.5 MFZN2-C T-Tomewa 8EB3AA1R5E... (mã hs vòng đệm nhôm 1/ mã hs của vòng đệm nhô)
- Mã HS 76169990: Vòng đệm nhôm Stop ring S-12 TSCS-120RF... (mã hs vòng đệm nhôm s/ mã hs của vòng đệm nhô)
- Mã HS 76169990: Vòng đệm nhôm Wave washer W-12 ZWW1-S-120R... (mã hs vòng đệm nhôm w/ mã hs của vòng đệm nhô)
- Mã HS 76169990: Nhôm hợp kim định hình chưa hoàn chỉnh SHIELD CAN AMP JETA JUNCTION BOX COVER... (mã hs nhôm hợp kim đị/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm dùng cho thiết bị thu phát sóng (SIDE EMI) MAHA 400W GLOBE BKT LEFT/RIGHT... (mã hs thanh nhôm dùng/ mã hs của thanh nhôm d)
- Mã HS 76169990: Khớp nối (bằng nhôm)... (mã hs khớp nối bằng/ mã hs của khớp nối bằ)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm thay thế đốt cửa (cổng xếp) 1bộ 1.75 x2.8m, hiệu Hongmen. Hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm thay/ mã hs của khung nhôm t)
- Mã HS 76169990: Thanh chắn barriers bằng hợp kim nhôm và phụ tùng đồng bộ: 290mm x350mm x1020mm hiệu Hongmen. Hàng mới 100%... (mã hs thanh chắn barr/ mã hs của thanh chắn b)
- Mã HS 76169990: Tấm gia cố (AL BRACKET) bằng nhôm KT: 10x2x0.9 mm loại PM6QCA... (mã hs tấm gia cố al/ mã hs của tấm gia cố)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm hiệu chỉnh dùng cho máy thử độ cứng giấy, mới 100%/ Z1500000... (mã hs miếng nhôm hiệu/ mã hs của miếng nhôm h)
- Mã HS 76169990: Khung đỡ bằng nhôm 304001703241... (mã hs khung đỡ bằng n/ mã hs của khung đỡ bằn)
- Mã HS 76169990: Vòng nhôm linh kiện sạc điện thoại... (mã hs vòng nhôm linh/ mã hs của vòng nhôm li)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm (5cmX5cmx0.1mm) thử nghiệm vật liệu giày, phòng thí nghiệm LAB- ALUMINIUM FOIL KT-7013A- XK856 (3BAG60 CÁI)... (mã hs tấm nhôm 5cmx5/ mã hs của tấm nhôm 5c)
- Mã HS 76169990: Nắp bằng nhôm của bộ chuyển đổi đa năng... (mã hs nắp bằng nhôm c/ mã hs của nắp bằng nhô)
- Mã HS 76169990: ống chắn bằng nhôm (chiều dài 106mm,đường kính 181mm)... (mã hs ống chắn bằng n/ mã hs của ống chắn bằn)
- Mã HS 76169990: Miệng gió kèm hộp, kich thước: 60x60cm, hàng mới 100%... (mã hs miệng gió kèm h/ mã hs của miệng gió kè)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ CCD3 kt: 90*446*10mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ ccd3 kt/ mã hs của giá đỡ ccd3)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ CCD4 kt: 70*150*12mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ ccd4 kt/ mã hs của giá đỡ ccd4)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ CCD5 kt: 65*446*10mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ ccd5 kt/ mã hs của giá đỡ ccd5)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ CCD1 kt: 100*470*10mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ ccd1 kt/ mã hs của giá đỡ ccd1)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ CCD2 kt: 90*663.5*12mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ ccd2 kt/ mã hs của giá đỡ ccd2)
- Mã HS 76169990: Đai cố định linh kiện hình tròn phi19*20mmL (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs đai cố định lin/ mã hs của đai cố định)
- Mã HS 76169990: Tấm tăng cứng (tấm gia cố) kt: 38.5*100*10mmT (A6061-T6), chất liệu nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm tăng cứng/ mã hs của tấm tăng cứn)
- Mã HS 76169990: Tấm cố định CCD, chất liệu nhôm, công dụng cố định đầu camera với thiết bị, kích thước 60*180*9mmT. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cố định ccd/ mã hs của tấm cố định)
- Mã HS 76169990: Miếng cố định CCD, chất liệu nhôm, công dụng cố định đầu camera với thiết bị, kích thước 15*46*6mmT. Hàng mới 100%... (mã hs miếng cố định c/ mã hs của miếng cố địn)
- Mã HS 76169990: Vành điều chỉnh chất liệu bằng nhôm,mã hàng MA-S7510-15-237 hàng mới 100%&#VN... (mã hs vành điều chỉnh/ mã hs của vành điều ch)
- Mã HS 76169990: Thanh gá chốt pin vật liệu nhôm (Block; AA0CR00), 2FSN-JA0354, HMSBF-0337... (mã hs thanh gá chốt p/ mã hs của thanh gá chố)
- Mã HS 76169990: Thanh cực 1 bằng nhôm tín hiệu TRI-1008-110... (mã hs thanh cực 1 bằn/ mã hs của thanh cực 1)
- Mã HS 76169990: Thanh cực 2 bằng nhôm tín hiệu TRI-1008-111... (mã hs thanh cực 2 bằn/ mã hs của thanh cực 2)
- Mã HS 76169990: Thân (vỏ) của bộ hợp tín hiệu bằng nhôm C-NID304MR61... (mã hs thân vỏ của b/ mã hs của thân vỏ củ)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ van khí, chất liệu bằng nhôm VNOMTE100129 Main LUT A41 25M AA. Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ van khí/ mã hs của giá đỡ van k)
- Mã HS 76169990: Viền nắp ổ cắm đôi bằng nhôm GIRA AFDEKR 2-VIG ALU E2... (mã hs viền nắp ổ cắm/ mã hs của viền nắp ổ c)
- Mã HS 76169990: Cút nối ống bằng nhôm không cách nhiệt loại N-10... (mã hs cút nối ống bằn/ mã hs của cút nối ống)
- Mã HS 76169990: Miệng cấp khí điều hòa bằng nhôm, không cách nhiệt, Pos. Nr. 3, Dia. 150mm... (mã hs miệng cấp khí đ/ mã hs của miệng cấp kh)
- Mã HS 76169990: Hộp cấp khí điều hòa bằng nhôm, cách nhiệt, Pos. Nr. 5, 250x250x160 (LxWxH)... (mã hs hộp cấp khí điề/ mã hs của hộp cấp khí)
- Mã HS 76169990: Thân chính bằng nhôm C-NDB0013MR11B... (mã hs thân chính bằng/ mã hs của thân chính b)
- Mã HS 76169990: Nắp của bộ ghép C-NID384MR32 bằng nhôm... (mã hs nắp của bộ ghép/ mã hs của nắp của bộ g)
- Mã HS 76169990: Thân bộ giảm suy tín hiệu bằng nhôm C-NAB0003MR77B... (mã hs thân bộ giảm su/ mã hs của thân bộ giảm)
- Mã HS 76169990: Giá kê tủ lạnh bằng nhôm góc, 100x40x5mm, L45mm... (mã hs giá kê tủ lạnh/ mã hs của giá kê tủ lạ)
- Mã HS 76169990: Đầu thông khí, DN80, loại 1 WIN2000, PN10, bằng nhôm... (mã hs đầu thông khí/ mã hs của đầu thông kh)
- Mã HS 76169990: Chi tiết kẹp 1606-D012A AL6061, bằng nhôm, kích thước 6*14.1*50 mm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết kẹp 16/ mã hs của chi tiết kẹp)
- Mã HS 76169990: Vải thủy tinh tẩm keo Epoxy 120GL/8552S... (mã hs vải thủy tinh t/ mã hs của vải thủy tin)
- Mã HS 76169990: Tấm cố định bằng nhôm 6000508810.Hàng mới 100%... (mã hs tấm cố định bằn/ mã hs của tấm cố định)
- Mã HS 76169990: Tay co cửa Max Star 182, vật liệu bằng nhôm đúc, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tay co cửa max/ mã hs của tay co cửa m)
- Mã HS 76169990: Tay nắm bằng nhôm (12.90x3.10x1.65cm)... (mã hs tay nắm bằng nh/ mã hs của tay nắm bằng)
- Mã HS 76169990: Hubble IR Jig/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble ir jig/g/ mã hs của hubble ir ji)
- Mã HS 76169990: Cover (Acetal)/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cover acetal// mã hs của cover aceta)
- Mã HS 76169990: Hubble Holder Jig/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble holder j/ mã hs của hubble holde)
- Mã HS 76169990: Hubble FF lens Jig Base/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble ff lens/ mã hs của hubble ff le)
- Mã HS 76169990: Lens Assembly Jig A51 12M)/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs lens assembly j/ mã hs của lens assembl)
- Mã HS 76169990: JIG FLUX chất liệu bằng nhôm, KT: Phi 80x22(mm), nhà sx: Hatsu LP co.,ltd, không ký hiệu, dùng để gá sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs jig flux chất l/ mã hs của jig flux chấ)
- Mã HS 76169990: Phần gá đỡ dây, bằng nhôm, phi 100x5mm... (mã hs phần gá đỡ dây/ mã hs của phần gá đỡ d)
- Mã HS 76169990: Phần gá chi tiết, bằng nhôm, kt 40x40x1000mm... (mã hs phần gá chi tiế/ mã hs của phần gá chi)
- Mã HS 76169990: Phần chi tiết khung máy rung, bằng nhôm, kt 400x300x250mm... (mã hs phần chi tiết k/ mã hs của phần chi tiế)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm cho đồ gá máy MS tech 6 head Manual kích thước: 655x100x8.5 mm (2 chi tiết/1 set)... (mã hs thanh nhôm cho/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76169990: Khối làm mát của tủ sấy nhựa (không sử dụng điện), số hiệu: E127-9902-03, chất liệu: hợp kim nhôm, kích thước: L45xW15xH30 cm (Hàng mới 100%)... (mã hs khối làm mát củ/ mã hs của khối làm mát)
- Mã HS 76169990: Nắp chịu tảI bằng nhôm... (mã hs nắp chịu tải bằ/ mã hs của nắp chịu tải)
- Mã HS 76169990: Mặt bích trước 508# DANAHER bằng nhôm... (mã hs mặt bích trước/ mã hs của mặt bích trư)
- Mã HS 76169990: Cầu nối xe đạp(bằng nhôm)... (mã hs cầu nối xe đạp/ mã hs của cầu nối xe đ)
- Mã HS 76169990: Mấu kẹp nối xe đạp (bằng nhôm)... (mã hs mấu kẹp nối xe/ mã hs của mấu kẹp nối)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ kẹp màn hình điện thoại bằng nhôm, sử dụng trong công đoạn sửa màn hình, model: S5-MBL-HLD-002,kích thước:190mm*140mm*15mm,nhà sx:Chunhe. Mới 100%... (mã hs dụng cụ kẹp màn/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 76169990: Gioăng nhôm dùng trong khung dệt mới 100%... (mã hs gioăng nhôm dùn/ mã hs của gioăng nhôm)
- Mã HS 76169990: Tản nhiệt, 5070000000061000, 10*10*10mm... (mã hs tản nhiệt 5070/ mã hs của tản nhiệt 5)
- Mã HS 76169990: Bao nhôm chống ẩm/ MOISTURE BARRIER BAG 008200061D... (mã hs bao nhôm chống/ mã hs của bao nhôm chố)
- Mã HS 76169990: Nút ấn làm bằng nhôm hợp kim, mới 100%, 704100021051... (mã hs nút ấn làm bằng/ mã hs của nút ấn làm b)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm MBBAA037400 đã tạo hình, gập góc hình chữ L, dùng làm tấm tản nhiệt của củ sạc laptop, mới 100%... (mã hs miếng nhôm mbba/ mã hs của miếng nhôm m)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm định hình, có đục và ren lỗ, dùng làm tấm tản nhiệt cho bình lọc nước, kích thước: MHSAL-0248NA-DI(1)... (mã hs miếng nhôm định/ mã hs của miếng nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Module dùng để cố định đuôi cáp của sản phẩm bằng nhôm trong quá trình điểm keo, kích thước: 23mm*15mm*29mm, Mới 100%, 710090012865... (mã hs module dùng để/ mã hs của module dùng)
- Mã HS 76169990: Tấm đáy bằng nhôm bộ phận của khuôn AP4, (Khuôn dùng để giữ sản phẩm trong quá trình sx), kích thước: 60mm*45mm*6mm, mới 100%,710090013035... (mã hs tấm đáy bằng nh/ mã hs của tấm đáy bằng)
- Mã HS 76169990: Nắp ép bản mạch cỡ-L bằng nhôm của máy ép bản mạch dùng để cố định vị trí sản phẩm, Kích thước: 0.101*0.0345*0.0185mm,Mới 100%,710090011671... (mã hs nắp ép bản mạch/ mã hs của nắp ép bản m)
- Mã HS 76169990: Băng dính (50mm x 50m) (chất liệu nền bằng nhôm) ALUMINUM TAPE RAL5050... (mã hs băng dính 50mm/ mã hs của băng dính 5)
- Mã HS 76169990: Cần kéo bằng nhôm 24'',dùng trong công nghiệp sản xuất gia công vali. Hàng mới 100%... (mã hs cần kéo bằng nh/ mã hs của cần kéo bằng)
- Mã HS 76169990: Thanh chống ăn mòn điện hóa để bảo vệ thiết bị, bằng nhôm hợp kim (DIMET Aluminium A40WD), hàng mới 100%... (mã hs thanh chống ăn/ mã hs của thanh chống)
- Mã HS 76169990: MÓC KHÓA, chất liệu Structure 100.0: 70.0% Polyamide 30.0% Stainless steel, nhãn hiệu QUECHUA,mới 100%, model 8207355... (mã hs móc khóa chất/ mã hs của móc khóa ch)
- Mã HS 76169990: Sợi dây tạo dải phân cách sàn bê tông dạng cong bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs sợi dây tạo dải/ mã hs của sợi dây tạo)
- Mã HS 76169990: Nắp nhôm chụp piton củ máy đổ liệu- Air indu val base... (mã hs nắp nhôm chụp p/ mã hs của nắp nhôm chụ)
- Mã HS 76169990: Khung mặt nạ bằng nhôm (dùng sản xuất đồ bảo hộ), mới 100%... (mã hs khung mặt nạ bằ/ mã hs của khung mặt nạ)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm để đóng gói thành phẩm (395*440*0.11)mm- AL BAG-mới 100%... (mã hs túi nhôm để đón/ mã hs của túi nhôm để)
- Mã HS 76169990: Cánh tản nhiệt bằng nhôm CMY1A448, kích thước 47.7*19*76.8mm, dùng để sản xuất tấm tản nhiệt. Hàng mới 100%... (mã hs cánh tản nhiệt/ mã hs của cánh tản nhi)
- Mã HS 76169990: goods, CXTey positioning fixture (USED)... (mã hs goods cxtey po/ mã hs của goods cxtey)
- Mã HS 76169990: Băng dính nhôm, hàng mới 100%, 709080050108... (mã hs băng dính nhôm/ mã hs của băng dính nh)
- Mã HS 76169990: Khay hàng (Tray Cover_AL(8port);HX1) dùng để Chứa sản phẩm để đưa vào máy úp lật sản phẩm, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khay hàng tray/ mã hs của khay hàng t)
- Mã HS 76169990: Đầu hút (PICKUP SHAFT(31ver);d32*81) dùng để Hút thấu kính sau khi cắt và thả lên khay hàng, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu hút pickup/ mã hs của đầu hút pic)
- Mã HS 76169990: Khay hàng (PAF 8Port FD Reverse tray;HX1/H2) dùng để Chứa sản phẩm để đưa vào máy úp lật sản phẩm, chất liệu Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khay hàng paf/ mã hs của khay hàng p)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện trang trí bằng nhôm,có chiều dài trung bình: 10 mm- 200 mm... (mã hs phụ kiện trang/ mã hs của phụ kiện tra)
- Mã HS 76169990: Tản nhiệt... (mã hs tản nhiệt/ mã hs của tản nhiệt)
- Mã HS 76169990: Ống tản nhiệt... (mã hs ống tản nhiệt/ mã hs của ống tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Ống nối bằng nhôm... (mã hs ống nối bằng nh/ mã hs của ống nối bằng)
- Mã HS 76169990: Khối lò xo bằng nhôm... (mã hs khối lò xo bằng/ mã hs của khối lò xo b)
- Mã HS 76169990: Tấm khóa trượt bằng nhôm... (mã hs tấm khóa trượt/ mã hs của tấm khóa trư)
- Mã HS 76169990: Kẹp giữ dây cáp trong điện thoại di động, bằng nhôm,KT:3.0x1.54x1.41mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 8 DMMT,code:108000109... (mã hs kẹp giữ dây cáp/ mã hs của kẹp giữ dây)
- Mã HS 76169990: Bốt bằng Nhôm dùng để bảo vệ đầu kết nối (kích thước: 16.3*7.6*15 mm, dùng cho sản xuất dây sạc)... (mã hs bốt bằng nhôm d/ mã hs của bốt bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Trục đỡ trung tâm bằng nhôm, kích thước:L14xW5xH15.5mm, hàng mới 100%... (mã hs trục đỡ trung t/ mã hs của trục đỡ trun)
- Mã HS 76012000: Phôi nhôm hợp kim 6063 (1) dạng cây chưa qua đồng nhất D127- L5800 (mm) hàng mới 100%... (mã hs phôi nhôm hợp k/ mã hs của phôi nhôm hợ)
- Mã HS 76020000: Nhôm phế liệu (cuống nhôm) thu được từ quá trình sản xuất đã đập dập- phế liệu thu được trong quá trình sản xuất, nằm trong tỷ lệ hao hụt cho phép... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
- Mã HS 76020000: Màng nhôm phế liệu... (mã hs màng nhôm phế l/ mã hs của màng nhôm ph)
- Mã HS 76020000: Nhôm hợp kim phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs nhôm hợp kim ph/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76020000: Nhôm lõi nhựa phế liệu loại 7 (ACM) (ALUMINUM WITH PLASTIC CORE) (phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs nhôm lõi nhựa p/ mã hs của nhôm lõi nhự)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm phôi phế liệu... (mã hs mạt nhôm phôi p/ mã hs của mạt nhôm phô)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm valvebody phế liệu... (mã hs mạt nhôm valveb/ mã hs của mạt nhôm val)
- Mã HS 76020000: Nhôm vụn ép kiện loại 2 (thu gom trong quá trình sản xuất lon nhôm tại nhà máy)- Aluminium Scrap Class 2 (số PO: PTA_1912_0029)... (mã hs nhôm vụn ép kiệ/ mã hs của nhôm vụn ép)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm loại 1- hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs mạt nhôm loại 1/ mã hs của mạt nhôm loạ)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm loại 2- hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs mạt nhôm loại 2/ mã hs của mạt nhôm loạ)
- Mã HS 76020000: Nhôm phế liệu- hàng không dính chất thải nguy hại... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
- Mã HS 76020000: Phế liệu chân mạch (thu gom trong quá trình sản xuất, tỷ lệ tạp chất lẫn không quá 5% trọng lượng)... (mã hs phế liệu chân m/ mã hs của phế liệu châ)
- Mã HS 76020000: Nhôm thu được từ quá trình sơ hủy theo biên bản sơ hủy CCDC-TSCĐ số: 1412/BBCN ngày 19/12/2019)... (mã hs nhôm thu được t/ mã hs của nhôm thu đượ)
- Mã HS 76020000: ALUMINIUM SLAG SCRAP/ XỈ NHÔM PHẾ LIỆU... (mã hs aluminium slag/ mã hs của aluminium sl)
- Mã HS 76020000: Phoi nhôm A6061-5.2X1.1X2.5M/Aluminium Shavings A6061-5.2X1.1X2.5M... (mã hs phoi nhôm a6061/ mã hs của phoi nhôm a6)
- Mã HS 76020000: Phoi tiện nhôm phế liệu... (mã hs phoi tiện nhôm/ mã hs của phoi tiện nh)
- Mã HS 76020000: Phế liệu khung nhôm (phế liệu của doanh nghiệp chế xuất,bị loại ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ vật liệu không phải là nhôm còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu khung/ mã hs của phế liệu khu)
- Mã HS 76020000: Bazớ nhôm phôi phế liệu (dạng mạt nhôm kiriko)... (mã hs bazớ nhôm phôi/ mã hs của bazớ nhôm ph)
- Mã HS 76020000: Bazớ nhôm valvebody phế liệu (dạng mạt nhôm val kiriko)... (mã hs bazớ nhôm valve/ mã hs của bazớ nhôm va)
- Mã HS 76020000: Aluminium dust- Nhôm bào phế liệu... (mã hs aluminium dust/ mã hs của aluminium du)
- Mã HS 76020000: Aluminium scrap- Nhôm phế liệu (dạng thanh vụn đầu phôi)... (mã hs aluminium scrap/ mã hs của aluminium sc)
- Mã HS 76020000: Nhôm thải (Nhôm phế liệu)... (mã hs nhôm thải nhôm/ mã hs của nhôm thải n)
- Mã HS 76020000: Phế liệu nhôm... (mã hs phế liệu nhôm/ mã hs của phế liệu nhô)
- Mã HS 76020000: Phế liệu nhôm A5052 (còn giá trị thương mại thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn, tỷ lệ VL không phải là kim loại lẫn trong lô hàng không quá 5%)... (mã hs phế liệu nhôm a/ mã hs của phế liệu nhô)
- Mã HS 76020000: Nhôm (Phế liệu)... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế li)
- Mã HS 76020000: Mạt nhôm (Phế liệu)... (mã hs mạt nhôm phế l/ mã hs của mạt nhôm ph)
- Mã HS 76020000: Nhôm phế liệu... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
- Mã HS 76032010: Cát-vảy nhôm xử lý bề mặt (WAF-100)... (mã hs cátvảy nhôm xử/ mã hs của cátvảy nhôm)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm- 120cm (không hợp kim)... (mã hs thanh nhôm 120/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm không hợp kim, KT: W40 x L1200 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm khôn/ mã hs của thanh nhôm k)
- Mã HS 76041010: Phôi vòng cách kính thứ 1- L0CAM003- BTP... (mã hs phôi vòng cách/ mã hs của phôi vòng cá)
- Mã HS 76041010: Thanh định vị bằng nhôm không hợp kim dùng để lắp máy, kích thước:450*94*8mm, Control Number:100-005-3073-02, hàng mới 100%... (mã hs thanh định vị b/ mã hs của thanh định v)
- Mã HS 76041010: Thanh nẹp bằng nhôm không hợp kim đã sơn đen, kích thước 2108*33*40mm. Mới 100%... (mã hs thanh nẹp bằng/ mã hs của thanh nẹp bằ)
- Mã HS 76041010: Thanh nhôm (20191200237-364),đường kính 6mm, kích thước 121-263cm, mới 100%... (mã hs thanh nhôm 201/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76041090: Ống nhôm... (mã hs ống nhôm/ mã hs của ống nhôm)
- Mã HS 76041090: Thanh nhôm Robot kích thước 18*18*1000mm, dùng lắp đặt trong nhà xưởng, mới 100%... (mã hs thanh nhôm robo/ mã hs của thanh nhôm r)
- Mã HS 76041090: Thanh nhôm định hình, Model TG8 30*30, quy cách 1.67m *8 bars. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm định/ mã hs của thanh nhôm đ)
- Mã HS 76041090: Nhôm định hình VIMETCO WMC-6-30x30L x150MM... (mã hs nhôm định hình/ mã hs của nhôm định hì)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm hợp kim định hình (mã khung SYZ-17115, dài 29.2mm, màu bạc)... (mã hs thanh nhôm hợp/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76042190: Nhôm hợp kim dạng hình ống chữ nhật 6005-T5. Có cạnh x cạnh x dày x dài (D00588): 76.2 x 50.8 x 3.05 x 4902 (mm) hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim dạ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm 40*40*1.5MM;(KT: dài 600mm, rộng 40mm, dầy 1.5mm), dùng để lắp dây chuyền sản xuất, chất liệu nhôm. Mới 100%... (mã hs thanh nhôm 40*4/ mã hs của thanh nhôm 4)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm (Aluminum bar as design) L4020mm cắt 400mm/thanh, dung sai 0.5mm, dạng rỗng, bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm alu/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76042190: Thanh nhôm định hình 2cm x 2cm x 6m, loại rỗng, bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm định/ mã hs của thanh nhôm đ)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh-DL-Hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanhdlh/ mã hs của nhôm thanhd)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (20 x 1016 mm) (1 thanh 0.9 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 2/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (10 x 1000 mm) (1 thanh 0.25 kgs)- 10 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 1/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (8 x 53 x 53 mm) (1 thanh 0.064 kgs)- 22 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 8/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (4.06 x 28 x 1016 mm) (1 thanh 0.3 kgs)- 3 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 4/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (50 x 76 x 103 mm) (1 thanh 1.115 kgs)- 48 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 5/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (70 x 102 x 448 mm) (1 thanh 9.115 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 7/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (6.35 x 40 x 80 x 725 mm) (1 thanh 2 kgs)- 7 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (3.175 x 55.8 x 739.1 mm) (1 thanh 0.353 kgs)- 7 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 3/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim (9.5 x 76.2 x 101.6 x 1035 mm)- (1 thanh 4 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm hợp kim 9/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh hợp kim 7075 T651, chưa xử lí bề mặt, quy cách 152.4 x 290 x 1537mm (1 thanh 190.2 kgs)- 4 thanh... (mã hs nhôm thanh hợp/ mã hs của nhôm thanh h)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm VA3019 (L1000 x W2.5 x H45mm)... (mã hs thanh nhôm va30/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76042910: Thanh trượt bằng nhôm chưa gia công VA3225 L70.5 x W24 x H34mm)... (mã hs thanh trượt bằn/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm VA0796 (phi 18mm, L3000mm)... (mã hs thanh nhôm va07/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm VA0869 (phi 13mm, L3000mm)... (mã hs thanh nhôm va08/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm VA0938 (phi 31mm, L3000mm)... (mã hs thanh nhôm va09/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76042910: Thanh nhôm VA2804 (L2195 x W100 x H15 mm)... (mã hs thanh nhôm va28/ mã hs của thanh nhôm v)
- Mã HS 76042910: Nhôm thanh, 6m/thanh... (mã hs nhôm thanh 6m// mã hs của nhôm thanh)
- Mã HS 76042910: Nhôm hợp kim dạng thanh được đùn ép theo khuôn cố định đã được gia công xi mạ chiều dài 6100 ~ 6430mm... (mã hs nhôm hợp kim dạ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Thanh lập là bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh lập là bằ/ mã hs của thanh lập là)
- Mã HS 76042990: Nhôm thanh các loại (Nhôm: U,V40mm*40mm,H,nẹp nhôm, thanh đứng.), hợp kim, xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs nhôm thanh các/ mã hs của nhôm thanh c)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim LM1077-1, dài 50 mm, đã gia công, mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim lm/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim 18.38(51g), dài 71.65 mm, đã gia công, mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim 18/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim D1451, dài 67 mm, đã gia công, mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim d1/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim D062650, dài 48 mm, đã gia công, mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim d0/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Thanh nhôm 12BSX105-MF (VA1940, L2990mm), 1thanh 6.249 kg... (mã hs thanh nhôm 12bs/ mã hs của thanh nhôm 1)
- Mã HS 76042990: Nhôm hợp kim A5056 H34, dạng thanh, đường kính 15mm x dài 2000mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim a5/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76042990: Nhôm thanh kt:4*8, dùng để nẹp trần thạch cao trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nhôm thanh kt4/ mã hs của nhôm thanh k)
- Mã HS 76042990: Thanh nhôm tròn phi 20mm x 2.5m dạng đặc bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm tròn/ mã hs của thanh nhôm t)
- Mã HS 76042990: Thanh V nhôm 20x20x2mm dài 6m/cây... (mã hs thanh v nhôm 20/ mã hs của thanh v nhôm)
- Mã HS 76061110: Nhôm cuộn không hợp kim, chưa xử lý bề mặt, hàng mới 100%- A1050/H14 0.93mm x 1000mm x COIL... (mã hs nhôm cuộn không/ mã hs của nhôm cuộn kh)
- Mã HS 76061190: Tấm gắn kim loại bằng nhôm... (mã hs tấm gắn kim loạ/ mã hs của tấm gắn kim)
- Mã HS 76061190: Tấm nhôm không hợp kim(1m*2m *0,5mm)(Hàng mới 100%)... (mã hs tấm nhôm không/ mã hs của tấm nhôm khô)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm (A426) 170*85*7.9mm dùng làm khung, vỏ điện thoại di động.Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm a426/ mã hs của tấm nhôm a4)
- Mã HS 76061290: Tấmnhômnhựa phứchợp- Cấutạo gồm 3lớpcơbản:2 lớpngoàicùnglà nhômhợpkim khôngphảiloại hợpkim 5082 và 5182 dày 0,23mm, lớpgiữa: polyethylene dày 4mm theoPTPL:15254/TB-TCHQ(25/12/2014).Mới 100%... (mã hs tấmnhômnhựa phứ/ mã hs của tấmnhômnhựa)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim A6061 phi 20x1000 mm,Mới 100%... (mã hs nhôm hợp kim a6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Aluminium plate (Tấm nhôm)... (mã hs aluminium plate/ mã hs của aluminium pl)
- Mã HS 76061290: Tấm Alu màu đen 3 ly bằng chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm alu màu đen/ mã hs của tấm alu màu)
- Mã HS 76061290: Bên ngoài chòi bảo vệ ốp bằng tấm alu. Hàng mới 100%.... (mã hs bên ngoài chòi/ mã hs của bên ngoài ch)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(40*37.6*749.6mm)(1 tấm3.1kg)... (mã hs nhôm hợp kim40/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(51*30.6*757.6mm)(1 tấm3.25kg)... (mã hs nhôm hợp kim51/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(140*148.6*1232mm)(1 tấm75.1kg)... (mã hs nhôm hợp kim14/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim(30*21.59*759.5mm)(1 tấm1.35kg)... (mã hs nhôm hợp kim30/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (51 x 132.6 x 737.1 mm) (1 tấm 14 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 5/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (40 x 101.5 x 396.5 mm) (1 tấm 4.5 kgs)... (mã hs nhôm hợp kim 4/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm (20 x 372.6 x 792 mm) (1 tấm 16.3 kgs)- 2 tấm... (mã hs nhôm 20 x 372/ mã hs của nhôm 20 x 3)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (20 x 1016 mm) (1 tấm 0.9 kgs)- 5 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 2/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (6.35 x 76.2 x 76.2 x 1035 mm)- (1 tấm 3 kgs)- 4 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 6/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm A6061 T651 (8 x 110 x 448 mm) (1 tấm 1.08 kgs)- 1 tấm. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm a6061 t651/ mã hs của nhôm a6061 t)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (3 x 56 x 751 mm) (1 tấm 0.35 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 3/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (8 x 108 x 342 mm) (1 tấm 0.81 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 8/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim (10 x 119 x 1193 mm) (1 tấm 3.9 kgs)- 1 tấm... (mã hs nhôm hợp kim 1/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Tấm phôi nhôm, KT 600*1000*20 MM, dùng làm đồ gá, bằng nhôm hợp kim.Hàng mới 100%... (mã hs tấm phôi nhôm/ mã hs của tấm phôi nhô)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm đã được cắt gọt dũa, KT 10*140*205mm... (mã hs tấm nhôm đã đượ/ mã hs của tấm nhôm đã)
- Mã HS 76061290: Nhôm hợp kim dạng tấm A6061 T6511 16 x 180,8 x 212,6 (mm) (3681 tấm)... (mã hs nhôm hợp kim dạ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76061290: Cuộn nhôm dạng dải dày 1,0mm, rộng 250mm dùng làm nguyên liệu của thiết bị tản nhiệt xe máy... (mã hs cuộn nhôm dạng/ mã hs của cuộn nhôm dạ)
- Mã HS 76061290: SITVC7218272 Body (Y-OP4) 1U 13D016-12D: Vỏ tủ điện bằng nhôm kích thước: 426x352x44mm, hàng mới 100%... (mã hs sitvc7218272 bo/ mã hs của sitvc7218272)
- Mã HS 76061290: SITVC7218273 Body (Y-OP4) 2U 13D016-13D: Vỏ tủ điện bằng nhôm kích thước: 426x352x88mm, hàng mới 100%... (mã hs sitvc7218273 bo/ mã hs của sitvc7218273)
- Mã HS 76061290: Tấm nhôm AL6061, W360 x L400 x T20 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm al6061/ mã hs của tấm nhôm al6)
- Mã HS 76061290: Tấm đẩy FET bằng hợp kim nhôm AE04524-B-H01, dùng để lắp ráp máy nguồn cao tần Plasma... (mã hs tấm đẩy fet bằn/ mã hs của tấm đẩy fet)
- Mã HS 76069100: Tấm chắn khí 1168*568*5mm (nhôm)... (mã hs tấm chắn khí 11/ mã hs của tấm chắn khí)
- Mã HS 76069100: Tấm chắn khí phòng1168*568*30mm (nhôm)... (mã hs tấm chắn khí ph/ mã hs của tấm chắn khí)
- Mã HS 76069100: Tấm trượt bằng nhôm (pressure sliding plate_CR)... (mã hs tấm trượt bằng/ mã hs của tấm trượt bằ)
- Mã HS 76069100: Nhôm cuộn không hợp kim, đã dát phẳng nhưng chưa xử lý bề mặt kt: 2.0MMx88MMxCoil... (mã hs nhôm cuộn không/ mã hs của nhôm cuộn kh)
- Mã HS 76069200: Nhôm tấm hợp kim A6061- 600x1200x3mm... (mã hs nhôm tấm hợp ki/ mã hs của nhôm tấm hợp)
- Mã HS 76069200: Nhôm Hợp kim dạng tấm tròn/ALUMINIUM CIRCLE PLATE 1.2T X 218MM (Nhôm 97%, chiều dày 1.2T, đường kính 218mm)... (mã hs nhôm hợp kim dạ/ mã hs của nhôm hợp kim)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm GLD Base 1131BA... (mã hs tấm nhôm gld ba/ mã hs của tấm nhôm gld)
- Mã HS 76069200: Miếng nhôm CASE3026 TYPE A-OR... (mã hs miếng nhôm case/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm chống trượt 120cmx240cmx5mm bằng nhôm hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm chống/ mã hs của tấm nhôm chố)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm, KT: W1000 x L1000 x T3mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm kt w/ mã hs của tấm nhôm kt)
- Mã HS 76069200: Miếng nhôm hợp kim dạng tấm hình tròn phi 24mm đã gia công tiện, dày 1.55mm... (mã hs miếng nhôm hợp/ mã hs của miếng nhôm h)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm W360 x L400 x H3 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm w360 x/ mã hs của tấm nhôm w36)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm A6061T6 L480 x W310 x T12mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm a6061t/ mã hs của tấm nhôm a60)
- Mã HS 76069200: Tấm nhôm 6061, KT: W360 x L400 x T25mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm 6061/ mã hs của tấm nhôm 606)
- Mã HS 76069200: Miếng gia cố dưới bằng nhôm dày 6mm (1 miếng 0.097 kg)- Aluminium lower plate thickness 6mm LXWXH 80X7.5X6MM... (mã hs miếng gia cố dư/ mã hs của miếng gia cố)
- Mã HS 76069200: Miếng gia cố trên bằng nhôm dày 6mm (1 miếng 0.097 kg)- Aluminium upper plate thickness 6mm LXWXH 80X7.5X6MM... (mã hs miếng gia cố tr/ mã hs của miếng gia cố)
- Mã HS 76071900: Tấm nhôm LE phế liệu (phế liệu từ QTSX không dính chất thải nguy hại)... (mã hs tấm nhôm le phế/ mã hs của tấm nhôm le)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá, nhôm phế liệu (phế liệu từ QTSX không dính chất thải nguy hại)... (mã hs nhôm lá nhôm p/ mã hs của nhôm lá nhô)
- Mã HS 76071900: Băng keo nhôm dạng cuộn kt: 50mmx20m, T0.15mm. Hàng mới 100%... (mã hs băng keo nhôm d/ mã hs của băng keo nhô)
- Mã HS 76071900: Miếng nhôm... (mã hs miếng nhôm/ mã hs của miếng nhôm)
- Mã HS 76071900: Nhôm lá mỏng... (mã hs nhôm lá mỏng/ mã hs của nhôm lá mỏng)
- Mã HS 76072090: Tấm cách nhiệt tráng nhôm 1 mặt, kích thước: 1.55*40m 62m2, thickness: 4mm, mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 76072090: Miếng dán bằng hợp kim nhôm dùng trong máy in(Hàng mới 100%)... (mã hs miếng dán bằng/ mã hs của miếng dán bằ)
- Mã HS 76072090: Miếng dính bằng nhôm lá mỏng loại đã bồi ESD (16mm), kích thước 37.3*36.1 mm, dùng để kết nối linh kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs miếng dính bằng/ mã hs của miếng dính b)
- Mã HS 76072090: Màng nhôm 25/60/60, dày 0.153mm, chưa in hình in chữ, loại đã bồi, dùng làm bao bì, khổ 184mm, hàng mới 100%... (mã hs màng nhôm 25/60/ mã hs của màng nhôm 25)
- Mã HS 76072090: TẨM TẢN NHIỆT BẰNG NHÔM... (mã hs tẩm tản nhiệt b/ mã hs của tẩm tản nhiệ)
- Mã HS 76072090: Miếng che ngoài bằng nhôm... (mã hs miếng che ngoài/ mã hs của miếng che ng)
- Mã HS 76072090: Màng nhôm ghép giấy Hadupara Kids 250mg,1 màu, khổ 726mm OH/DHD/716, hàng mới 100%... (mã hs màng nhôm ghép/ mã hs của màng nhôm gh)
- Mã HS 76072090: Túi nhôm, kích thước 650*750*0.12mm, chất liệu nhôm bồi trên màng nhựa, dùng để đựng linh kiện hàng, hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm kích/ mã hs của túi nhôm kí)
- Mã HS 76072090: Giấy đã bồi lớp nhôm lá mỏng, dạng cuộn (dùng trang trí bìa sổ ghi chép)... (mã hs giấy đã bồi lớp/ mã hs của giấy đã bồi)
- Mã HS 76072090: Băng keo dán chống trượt 50mmX18m (Heskins)... (mã hs băng keo dán ch/ mã hs của băng keo dán)
- Mã HS 76072090: Băng dính 48mm*25m, loại băng dính bạc, làm từ màng nhôm rát mỏng phủ keo, hàng mới 100%... (mã hs băng dính 48mm*/ mã hs của băng dính 48)
- Mã HS 76072090: Túi nhôm 300x500x0.1, chất liệu nhôm bồi trên màng nhựa, dùng để đựng linh kiện hàng, hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm 300x50/ mã hs của túi nhôm 300)
- Mã HS 76081000: Ống định hướng gió bằng nhôm NEV19-0301-A006-1, KT: 186x186x150 mm... (mã hs ống định hướng/ mã hs của ống định hướ)
- Mã HS 76081000: Ống nối bằng nhôm. Code: 14521. Hàng mới 100%... (mã hs ống nối bằng nh/ mã hs của ống nối bằng)
- Mã HS 76082000: Thanh nhôm (thanh rỗng bằng hợp kim nhôm) GFF-000, L200mm, mới 100%... (mã hs thanh nhôm tha/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76082000: Ông cam bằng hợp kim nhôm MP005008-0002 (Đã xử lý mạ màu bề mặt sản phẩm)... (mã hs ông cam bằng hợ/ mã hs của ông cam bằng)
- Mã HS 76082000: Ống rãnh dọc bằng hợp kim nhôm MP002960-0002 (Đã xử lý mạ màu bề mặt sản phẩm)... (mã hs ống rãnh dọc bằ/ mã hs của ống rãnh dọc)
- Mã HS 76082000: Ống liên đông zom bằng hợp kim nhôm MP002462-0002 (Đã xử lý mạ màu bề mặt sản phẩm)... (mã hs ống liên đông z/ mã hs của ống liên đôn)
- Mã HS 76082000: Ống giữ trục số 3,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs ống giữ trục số/ mã hs của ống giữ trục)
- Mã HS 76082000: Ống nối dây AC 240, dùng cho điện áp 35kV hàng mới 100%... (mã hs ống nối dây ac/ mã hs của ống nối dây)
- Mã HS 76082000: Thanh nhôm hợp kim, ở dạng thanh được tạo hình bằng phương pháp ép đùn, chưa sơn phủ, xi mạ bề mặt... (mã hs thanh nhôm hợp/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm, chất liệu nhôm hợp kim, đường kính trong 28mm dài 6m.Mới 100%... (mã hs ống nhôm chất/ mã hs của ống nhôm ch)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm A1, chất liệu nhôm hợp kim, đường kính trong 28mm dài 3m.Mới 100%... (mã hs ống nhôm a1 ch/ mã hs của ống nhôm a1)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm A2, chất liệu nhôm hợp kim, đường kính trong 28mm dài 4m.Mới 100%... (mã hs ống nhôm a2 ch/ mã hs của ống nhôm a2)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm V3, chất liệu nhôm hợp kim, đường kính trong 28mm dài 6m.Mới 100%... (mã hs ống nhôm v3 ch/ mã hs của ống nhôm v3)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm-L242. Hàng mới 100%... (mã hs ống nhôml242/ mã hs của ống nhôml24)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm-L536. Hàng mới 100%... (mã hs ống nhôml536/ mã hs của ống nhôml53)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm-L792(P). Hàng mới 100%... (mã hs ống nhôml792p/ mã hs của ống nhôml79)
- Mã HS 76082000: Ông lót bằng hợp kim nhôm đường kính ngoài 15mm dùng cho hộp số xe ô tô dưới 10 chỗ (Sleeve VN082054-0090)... (mã hs ông lót bằng hợ/ mã hs của ông lót bằng)
- Mã HS 76082000: Trục nhôm, 2 đầu bằng thép IVC-5202-021... (mã hs trục nhôm 2 đầ/ mã hs của trục nhôm 2)
- Mã HS 76082000: Trục nhôm 2 đầu bằng thép FX-DR-001(phi8.0mm, dài 295mm)... (mã hs trục nhôm 2 đầu/ mã hs của trục nhôm 2)
- Mã HS 76082000: ống nhôm 10.0x2.0tx3.0M, 0.408Kg/cái... (mã hs ống nhôm 100x2/ mã hs của ống nhôm 10)
- Mã HS 76082000: ống nhôm 41.0x4.0tx3.0M, 3.778Kg/cái... (mã hs ống nhôm 410x4/ mã hs của ống nhôm 41)
- Mã HS 76082000: ống nhôm 50.0x42.0x5.5M, 8.612Kg/cái... (mã hs ống nhôm 500x4/ mã hs của ống nhôm 50)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm 50.8x1.8tx5.5M, 4.128Kg/cái... (mã hs ống nhôm 508x1/ mã hs của ống nhôm 50)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm 60.0x3.0tx5.5M, 8.003Kg/cái... (mã hs ống nhôm 600x3/ mã hs của ống nhôm 60)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm TM43 42.5x2.5tx6m, 5.484kg/cái... (mã hs ống nhôm tm43 4/ mã hs của ống nhôm tm4)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm TM56, 89.4 x 3t x 720mm, 1.96Kg/cái... (mã hs ống nhôm tm56/ mã hs của ống nhôm tm5)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm TM41 86.86 x 2t x 433.0mm, 0.978Kg/cái... (mã hs ống nhôm tm41 8/ mã hs của ống nhôm tm4)
- Mã HS 76082000: Ống nhôm TM59, 102.49 x 4t x 475mm, 1.374Kg/cái... (mã hs ống nhôm tm59/ mã hs của ống nhôm tm5)
- Mã HS 76082000: ống nhôm H10K39C(34C70063)... (mã hs ống nhôm h10k39/ mã hs của ống nhôm h10)
- Mã HS 76090000: Khớp nối đôi bằng nhôm GFJ-A95, mới 100%... (mã hs khớp nối đôi bằ/ mã hs của khớp nối đôi)
- Mã HS 76090000: Khớp nối chéo GFJ-A11 bằng nhôm, mới 100%... (mã hs khớp nối chéo g/ mã hs của khớp nối ché)
- Mã HS 76090000: Khớp nối kẹp thanh nhôm GFH-003 bằng nhôm, mới 100%... (mã hs khớp nối kẹp th/ mã hs của khớp nối kẹp)
- Mã HS 76090000: Đầu nối ống bằng nhôm, phụ tùng máy lạnh dùng cho xe ô tô (Code: 0597)-thành phẩm bị hỏng trong quá trình sản xuất- bán phế liệu... (mã hs đầu nối ống bằn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 76090000: Vòng đệm bằng nhôm P/N: NW-25-BCP-01... (mã hs vòng đệm bằng n/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 76090000: Khơp nôi băng nhôm C100AL (PHI7.2*10.8)CM... (mã hs khơp nôi băng n/ mã hs của khơp nôi băn)
- Mã HS 76090000: Thanh nối chữ T bằng nhôm các loại... (mã hs thanh nối chữ t/ mã hs của thanh nối ch)
- Mã HS 76090000: Cút chữ T cho ống dẫn nước làm mát bằng nhôm 151x1237PV01PC01 Rev.B... (mã hs cút chữ t cho ố/ mã hs của cút chữ t ch)
- Mã HS 76090000: Mặt bích nối ống bằng nhôm, kích thước 88x76x45mm/ MANIFOLD FLANGE (151X1260PH01PC21)(PO NO: 580058579)... (mã hs mặt bích nối ốn/ mã hs của mặt bích nối)
- Mã HS 76090000: Mặt bích cho bơm nước làm mát bằng nhôm, kích thước 142x60x31mm/ PUMP DISCHARGE PORT FLANGE (151X1237PH04PC11)(PO NO: 580053599)... (mã hs mặt bích cho bơ/ mã hs của mặt bích cho)
- Mã HS 76090000: Góc nhôm A-H3, chất liệu nhôm, dùng để nối giữa ống với ống. Mới 100%... (mã hs góc nhôm ah3/ mã hs của góc nhôm ah)
- Mã HS 76090000: Khớp nối A-H6, chất liệu nhôm, dùng để nối giữa ống với ống. Mới 100%... (mã hs khớp nối ah6/ mã hs của khớp nối ah)
- Mã HS 76090000: Đâu bit nhôm M75... (mã hs đâu bit nhôm m7/ mã hs của đâu bit nhôm)
- Mã HS 76090000: Bit nhôm 2-1/2"X5... (mã hs bit nhôm 21/2/ mã hs của bit nhôm 21)
- Mã HS 76090000: Khối nối F4R083-0737, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 70x100x5 mm. Hàng mới 100%... (mã hs khối nối f4r083/ mã hs của khối nối f4r)
- Mã HS 76090000: Khớp nhôm của máy sơn biên KNIB07INEW-ALUMINUM JOINTS OF IB07/IN EDGE PAINTING MACHINE. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nhôm của m/ mã hs của khớp nhôm củ)
- Mã HS 76090000: khớp nối ống bằng nhôm Aluminum Joint (Set) AA-001-hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống bằ/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 76101010: Thanh nhôm kẹp kính 1,2m, mã: KK02, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm kẹp/ mã hs của thanh nhôm k)
- Mã HS 76101010: Cửa nhôm kính lùa trượt tự động 1 Phase, 20W, 220V, 2200x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa nhôm kính l/ mã hs của cửa nhôm kín)
- Mã HS 76101010: Khung cánh cửa, 5 khung xếp trượt, mã: XT1, kích thước (3606MM X 2032MM, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung cánh cửa/ mã hs của khung cánh c)
- Mã HS 76101010: Cửa sổ kính dày 6mm, Khung nhôm 900x2900mm... (mã hs cửa sổ kính dày/ mã hs của cửa sổ kính)
- Mã HS 76101010: Cửa đi mở có trục xoay bằng kính khung nhôm (Single pivot door) W1190*H2400mm(1 bộ 1 cái). Mới 100%... (mã hs cửa đi mở có tr/ mã hs của cửa đi mở có)
- Mã HS 76101010: Cửa đi dùng nhôm hệ Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6.38mm dán mờ 2 mặt, kích thước (792- 798 x 2074- 2094)mm x 11 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa đi dùng nhô/ mã hs của cửa đi dùng)
- Mã HS 76101010: CỬA GIÓ LOẠI HS, 600 X 600 BẰNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN... (mã hs cửa gió loại hs/ mã hs của cửa gió loại)
- Mã HS 76101010: Cửa nhà tắm bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- TYCSBB012/ ALUMINIUM DOOR (1 bộ 1 cái)... (mã hs cửa nhà tắm bằn/ mã hs của cửa nhà tắm)
- Mã HS 76101090: Cửa panel dài 1000mm* rộng 1000mm * dày 50mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa panel dài 1/ mã hs của cửa panel dà)
- Mã HS 76101090: Cửa kéo nhôm dài 1000mm * rộng 600mm * dày 50mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa kéo nhôm dà/ mã hs của cửa kéo nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ hợp kim nhôm kính liền cố định dài 2360mm * rộng 1200mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ hợp kim/ mã hs của cửa sổ hợp k)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp bằng nhôm 1.790 X 800mm... (mã hs cửa chớp bằng n/ mã hs của cửa chớp bằn)
- Mã HS 76101090: Thang chữ A phổ thông TA30, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thang chữ a phổ/ mã hs của thang chữ a)
- Mã HS 76101090: Cửa đi mở khung nhôm kính (820 x 2100)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi mở khung/ mã hs của cửa đi mở kh)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ bật khung nhôm kính (610 x 900)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ bật khun/ mã hs của cửa sổ bật k)
- Mã HS 76101090: Cửa đi lùa khung nhôm kính (1450 x 2100)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi lùa khun/ mã hs của cửa đi lùa k)
- Mã HS 76101090: KHUNG NHÔM... (mã hs khung nhôm/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76101090: Lan can bằng nhôm đã sơn- Size:(60*70)... (mã hs lan can bằng nh/ mã hs của lan can bằng)
- Mã HS 76101090: Linh kiện (chân đế) của Lan can bằng nhôm đã sơn- Size:(15*15)... (mã hs linh kiện chân/ mã hs của linh kiện c)
- Mã HS 76101090: Cửa lưới chống côn trùng bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- D-02609-CBDG/ ALUMINIUM WINDOW NET (1 bộ 1 cái)... (mã hs cửa lưới chống/ mã hs của cửa lưới chố)
- Mã HS 76101090: Khung cửa sổ trượt bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- G-060072-AABE/ ALUMINIUM WINDOW FRAME (1 Bộ 1 cái)... (mã hs khung cửa sổ tr/ mã hs của khung cửa sổ)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ dùng nhôm Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6.38mm, kích thước (1688 x 1190)mm x 1 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa sổ dùng nhô/ mã hs của cửa sổ dùng)
- Mã HS 76101090: Cửa đi dùng nhôm hệ Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6.38mm dán mờ 2 mặt, kích thước (794 x 794)mm x 4 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa đi dùng nhô/ mã hs của cửa đi dùng)
- Mã HS 76101090: Cánh cửa sổ trượt bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- K-150072-AACA/ ALUMINIUM WINDOW FRAME (1 Bộ 1 cái)... (mã hs cánh cửa sổ trư/ mã hs của cánh cửa sổ)
- Mã HS 76109030: Thanh nhôm chữ U KT:5cm*6m... (mã hs thanh nhôm chữ/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76109099: Khung hợp kim nhôm định hình nhập khẩu. Mới 100%... (mã hs khung hợp kim n/ mã hs của khung hợp ki)
- Mã HS 76109099: Bát nhôm chuyên dụng và phụ kiện đi kèm. Mới 100%... (mã hs bát nhôm chuyên/ mã hs của bát nhôm chu)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm... (mã hs thanh nhôm/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh lan can vuông bằng nhôm hợp kim bao phủ bề mặt bằng bonderite, kích thước 19.05*850.9mm, mới 100%... (mã hs thanh lan can v/ mã hs của thanh lan ca)
- Mã HS 76109099: Cửa gió bằng nhôm sơn tĩnh điện, kích thước: 650x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa gió bằng nh/ mã hs của cửa gió bằng)
- Mã HS 76109099: Khung băng tải 5m bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung băng tải/ mã hs của khung băng t)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm (15mm x 22cm) đã được gia công... (mã hs thanh nhôm 15m/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm (26cm x 56cm) đã được gia công... (mã hs khung nhôm 26c/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm (30mm x 57.5cm) đã được gia công... (mã hs thanh nhôm 30m/ mã hs của thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Nắp chụp vỏ thân máy cắt cỏ bằng nhôm-MISION CASE R SP850A-Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụp vỏ thâ/ mã hs của nắp chụp vỏ)
- Mã HS 76109099: Tấm nhôm có nâm châm kích thước 120x70x5mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm có nâm/ mã hs của tấm nhôm có)
- Mã HS 76109099: Khung Mái che bằng nhôm chưa lắp rắp (Job 219041) (L 1524 x H 152 x W 1219)mm(5'- 0" x 6" x 4'- 0")(hàng mới 100 %)... (mã hs khung mái che b/ mã hs của khung mái ch)
- Mã HS 76109099: Đòn tay bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 1676 x H 50 x W 50)mm(5'- 6" x 2" x 2")(hàng mới 100 %)... (mã hs đòn tay bằng nh/ mã hs của đòn tay bằng)
- Mã HS 76109099: Párt chữ T bằng nhôm, bộ phận của Khung Mái che chưa lắp rắp (Job 219041) (L 152 x H 76 x W 63)mm(6" x 3" x 2 1/2")(hàng mới 100 %)... (mã hs párt chữ t bằng/ mã hs của párt chữ t b)
- Mã HS 76109099: Párt chữ U bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 177 x H 63 x W 101)mm(7" x 2 1/2" x 4")(hàng mới 100 %)... (mã hs párt chữ u bằng/ mã hs của párt chữ u b)
- Mã HS 76109099: Cây Đà bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 2997 x H 57 x W 139)mm(21'- 0" x 2 1/4" x 5 1/2")(hàng mới 100 %)... (mã hs cây đà bằng nhô/ mã hs của cây đà bằng)
- Mã HS 76109099: Phụ kiện gắn kết các tấm panel (thanh nẹp bằng nhôm dài 2.32m), model SOBMKH, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện gắn kế/ mã hs của phụ kiện gắn)
- Mã HS 76109099: Giá đỡ 310x300x10_No. 1-DX0077,hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ 310x300x/ mã hs của giá đỡ 310x3)
- Mã HS 76109099: Panel tường (bằng nhôm, xốp)... (mã hs panel tường bằ/ mã hs của panel tường)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm chữ V để nẹp panel tường 40*40... (mã hs thanh nhôm chữ/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm hợp kim có mặt cắt rỗng20*68(UMXM9Y0080)... (mã hs thanh nhôm hợp/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76109099: Thang móc 7 bậc... (mã hs thang móc 7 bậc/ mã hs của thang móc 7)
- Mã HS 76109099: Trần nhà vệ sinh sử dụng trần thả bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs trần nhà vệ sin/ mã hs của trần nhà vệ)
- Mã HS 76109099: INT.STD.MAG.101 (A7075)/ Tấm nhôm 3402*700*50... (mã hs intstdmag101/ mã hs của intstdmag)
- Mã HS 76109099: INT.STD.MAG.201 (A7075)/ Tấm nhôm 3402*400*50... (mã hs intstdmag201/ mã hs của intstdmag)
- Mã HS 76109099: INT.STD.MAG.001 (C45U)/ Tấm thép 3402*200*24.5... (mã hs intstdmag001/ mã hs của intstdmag)
- Mã HS 76109099: Adapter Alumium Plate 2 (A6061)/No.2_Alu Plate 2_v2/ tấm nhôm... (mã hs adapter alumium/ mã hs của adapter alum)
- Mã HS 76109099: Vise for CMM Machine AutoWell (A6061)/ Đồ gá cho máy đo (bằng nhôm)... (mã hs vise for cmm ma/ mã hs của vise for cmm)
- Mã HS 76109099: Bậc thang bằng nhôm... (mã hs bậc thang bằng/ mã hs của bậc thang bằ)
- Mã HS 76109099: Tấm ốp bậc thang bằng nhôm... (mã hs tấm ốp bậc than/ mã hs của tấm ốp bậc t)
- Mã HS 76109099: Chân thang bên phải bằng nhôm... (mã hs chân thang bên/ mã hs của chân thang b)
- Mã HS 76109099: Cấu kiện nhôm dùng trong xây dựng-MH01T... (mã hs cấu kiện nhôm d/ mã hs của cấu kiện nhô)
- Mã HS 76109099: Bản Lề giường y tế bằng nhôm/Lower hinge,size: (34x22x30)mm,3F10057500A1-3... (mã hs bản lề giường y/ mã hs của bản lề giườn)
- Mã HS 76109099: Thanh dọc A giường y tế bằng nhôm/Tatesan A,size: (414x23x30)mm,3F10057900A0-3... (mã hs thanh dọc a giư/ mã hs của thanh dọc a)
- Mã HS 76109099: Thanh dọc B giường y tế bằng nhôm/Tatesan B,size: (414x23x31)mm,3F10057700A0-3... (mã hs thanh dọc b giư/ mã hs của thanh dọc b)
- Mã HS 76109099: Khung chặn giường y tế bằng nhôm/Stopper Case,size: (235x142x34)mm,3F10057300A0-3... (mã hs khung chặn giườ/ mã hs của khung chặn g)
- Mã HS 76109099: Thanh chặn dọc giường y tế bằng nhôm/Stopper Tatesan,size: (420x30x73)mm,3F10057400A1-3... (mã hs thanh chặn dọc/ mã hs của thanh chặn d)
- Mã HS 76109099: Bản Lề chặn giường y tế bằng nhôm/Yubihasami kabuhinge,size: (38x34x30)mm,3F10058300A1-3... (mã hs bản lề chặn giư/ mã hs của bản lề chặn)
- Mã HS 76109099: Trụ dài 72" bằng nhôm... (mã hs trụ dài 72 bằn/ mã hs của trụ dài 72)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 36" rộng 6" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 36/ mã hs của hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Thanh xếp chữ X của xe cho người tàn tật (bằng nhôm)-V4500AH02A-4... (mã hs thanh xếp chữ x/ mã hs của thanh xếp ch)
- Mã HS 76109099: Sàn thao tác... (mã hs sàn thao tác/ mã hs của sàn thao tác)
- Mã HS 76109099: Tấm chắn bàn X bằng Nhôm, MRX6HX0270, hàng VN sản xuất, mới 100%... (mã hs tấm chắn bàn x/ mã hs của tấm chắn bàn)
- Mã HS 76109099: Một phần khung mái hiên làm bằng nhôm (Cột mái hiên) sử dụng cho nhà ở- G-A311-PTCA/ALPHA TERRACE EXTERIOR (1 bộ 2 cái)... (mã hs một phần khung/ mã hs của một phần khu)
- Mã HS 76109099: Máng cáp nhôm, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs máng cáp nhôm/ mã hs của máng cáp nhô)
- Mã HS 76109099: Thanh ren M10x2m, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh ren m10x2/ mã hs của thanh ren m1)
- Mã HS 76109099: Thanh ren M10x3m, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh ren m10x3/ mã hs của thanh ren m1)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Aluminium bar, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm alum/ mã hs của thanh nhôm a)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Bar- Alu anod, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm bar/ mã hs của thanh nhôm b)
- Mã HS 76109099: Thanh U tôn sơn tĩnh điện, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh u tôn sơn/ mã hs của thanh u tôn)
- Mã HS 76109099: Thanh V tôn sơn tĩnh điện, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh v tôn sơn/ mã hs của thanh v tôn)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Hyundai- Alu anod, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm hyun/ mã hs của thanh nhôm h)
- Mã HS 76109099: Nẹp ô kính 6000*25*25mm bằng nhôm... (mã hs nẹp ô kính 6000/ mã hs của nẹp ô kính 6)
- Mã HS 76109099: Bàn motor, kích thước: 850 x 400 x 1100mm (bàn thao tác bằng nhôm định hình)... (mã hs bàn motor kích/ mã hs của bàn motor k)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 48" rộng 72" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 48/ mã hs của hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 54" rộng 72" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 54/ mã hs của hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Nhôm góc 40*40mm (KT: Dài 40mm, rộng 40mm, dầy 1.5mm), dùng để Liên kết thanh nhôm; chất liệu nhôm. Mới 100%... (mã hs nhôm góc 40*40m/ mã hs của nhôm góc 40*)
- Mã HS 76109099: Linh kiện nhà tiền chế: Đầu chụp tay vịn lan can B-QLM53AAG HANDRAIL END R CAP ASSY(ALUMINIUM CAP)(SETPCS)... (mã hs linh kiện nhà t/ mã hs của linh kiện nh)
- Mã HS 76109099: Trụ đứng hàng rào bằng nhôm- 8BKM11SC/ ALUMINIUM FENCE EXTERIOR (1 bộ 1 cái)... (mã hs trụ đứng hàng r/ mã hs của trụ đứng hàn)
- Mã HS 76129090: Thùng chứa sản phẩm bằng nhôm... (mã hs thùng chứa sản/ mã hs của thùng chứa s)
- Mã HS 76129090: Dàn sấy suất ăn bằng nhôm... (mã hs dàn sấy suất ăn/ mã hs của dàn sấy suất)
- Mã HS 76129090: Lon nhôm rỗng 250ml BOOSTRONG (Hàng mới 100%)... (mã hs lon nhôm rỗng 2/ mã hs của lon nhôm rỗn)
- Mã HS 76129090: Thùng phuy săt phế liệu thu từ quá trình sản xuất... (mã hs thùng phuy săt/ mã hs của thùng phuy s)
- Mã HS 76129090: Box các loại... (mã hs box các loại/ mã hs của box các loại)
- Mã HS 76141011: Cáp điện bằng nhôm có lỏi thép AC 150/19, chưa cách điện, có đường kính 16.80 mm (gồm: 3 cuộn x 1115 kg/ 1 cuộn, hàng mới 100%)... (mã hs cáp điện bằng n/ mã hs của cáp điện bằn)
- Mã HS 76141011: Cáp điện lỏi nhôm AL/XLPE/XLPE 1x70, bọc cách điện plastic, không dùng cho viễn thông, dùng cho điện áp không quá 1000 v (gồm: 6 cuộn x 1000 m/1 cuộn, hàng mới 100%)... (mã hs cáp điện lỏi nh/ mã hs của cáp điện lỏi)
- Mã HS 76149019: Dây nhôm lõi Composite ACCC dùng để thử nghiệm cho đường đường dây tải điện trên không, đường kính 1,83m. Hàng mới 100%... (mã hs dây nhôm lõi co/ mã hs của dây nhôm lõi)
- Mã HS 76151010: Miếng giáp cọ rửa, làm bằng sắt. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giáp cọ r/ mã hs của miếng giáp c)
- Mã HS 76151090: Phụ kiện của giàn phơi quần áo thông minh: Nắp trang trí bằng nhôm (Decorative cap- (1set 4pcs,100set), Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của gi/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 76151090: Chảo nhôm (SAUCE PAN ALUMINIUM 18X9cm 2.5LTR; hàng mới 100%)... (mã hs chảo nhôm sauc/ mã hs của chảo nhôm s)
- Mã HS 76151090: Khay nhôm nhà bếp (ROASTPAN STEEL 60X40X3cm; hàng mới 100%)... (mã hs khay nhôm nhà b/ mã hs của khay nhôm nh)
- Mã HS 76151090: Khay suất ăn bằng nhôm... (mã hs khay suất ăn bằ/ mã hs của khay suất ăn)
- Mã HS 76151090: Nắp khay suất ăn bằng nhôm... (mã hs nắp khay suất ă/ mã hs của nắp khay suấ)
- Mã HS 76151090: DỤNG CỤ NẤU ĂN... (mã hs dụng cụ nấu ăn/ mã hs của dụng cụ nấu)
- Mã HS 76151090: Xoong nhôm do VNSX đóng kiện (trọng lượng 30kg/ kiện)... (mã hs xoong nhôm do v/ mã hs của xoong nhôm d)
- Mã HS 76151090: Chảo HARD & LIGHT FRYPAN LHB2203OK đường kính 20CM... (mã hs chảo hard & lig/ mã hs của chảo hard &)
- Mã HS 76151090: Chảo nhôm đường kính 18cm... (mã hs chảo nhôm đường/ mã hs của chảo nhôm đư)
- Mã HS 76151090: Chảo nhôm(Đường Kính 30cm)... (mã hs chảo nhômđường/ mã hs của chảo nhômđư)
- Mã HS 76151090: Chảo không dính bằng nhôm (ĐK: 24cm)... (mã hs chảo không dính/ mã hs của chảo không d)
- Mã HS 76151090: Khay nhôm- Alumium alloy box (EP) MUS-A-0-MDE-TP501-A... (mã hs khay nhôm alum/ mã hs của khay nhôm a)
- Mã HS 76152090: NỒI NHÔM Aluminium Cooking Pot,5 Pcs/ctn; 5 kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs nồi nhôm alumin/ mã hs của nồi nhôm alu)
- Mã HS 76152090: KHUÔN HẤP BÁNH BÒ Steam cake Aluminium,20 Pcs/ctn; 1Pc 20gr; 4 kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs khuôn hấp bánh/ mã hs của khuôn hấp bá)
- Mã HS 76152090: KHUÔN ĐỔ RAU CÂU The Mould of Sponge Cake- Jelly,50 Sets/ctn; 1 set 10g; 5 kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs khuôn đổ rau câ/ mã hs của khuôn đổ rau)
- Mã HS 76152090: Dụng cụ kẹp quả óc chó bằng nhôm. Quy cách: 55 cái/ thùng (23 thùng), 100 cái/thùng (8 thùng). Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%. xuất xứ việt nam... (mã hs dụng cụ kẹp quả/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 76152090: ĐÁY NHÔM... (mã hs đáy nhôm/ mã hs của đáy nhôm)
- Mã HS 76152090: DĨA INOX EY... (mã hs dĩa inox ey/ mã hs của dĩa inox ey)
- Mã HS 76152090: DAO INOX EY... (mã hs dao inox ey/ mã hs của dao inox ey)
- Mã HS 76152090: GIẤY LÓT HỘC... (mã hs giấy lót hộc/ mã hs của giấy lót hộc)
- Mã HS 76152090: TÚI CHỊU NHIỆT... (mã hs túi chịu nhiệt/ mã hs của túi chịu nhi)
- Mã HS 76152090: KHĂN GIẤY TRẢI BÀN... (mã hs khăn giấy trải/ mã hs của khăn giấy tr)
- Mã HS 76152090: HỘP NHÔM HÌNH VUÔNG... (mã hs hộp nhôm hình v/ mã hs của hộp nhôm hìn)
- Mã HS 76152090: NIÊM PHONG BẰNG NHỰA... (mã hs niêm phong bằng/ mã hs của niêm phong b)
- Mã HS 76152090: HỘP SUẤT ĂN TRẺ EM BẰNG NHỰA... (mã hs hộp suất ăn trẻ/ mã hs của hộp suất ăn)
- Mã HS 76152090: Nắp và Đáy súp nhôm... (mã hs nắp và đáy súp/ mã hs của nắp và đáy s)
- Mã HS 76152090: Foil nhôm đựng suất ăn BD 32*20... (mã hs foil nhôm đựng/ mã hs của foil nhôm đự)
- Mã HS 76161010: Đinh river-3.5x8mm... (mã hs đinh river35x/ mã hs của đinh river3)
- Mã HS 76161010: Đinh giày nhôm... (mã hs đinh giày nhôm/ mã hs của đinh giày nh)
- Mã HS 76161020: Đạn ghim thùng carton... (mã hs đạn ghim thùng/ mã hs của đạn ghim thù)
- Mã HS 76161090: Đinh bấm river- M4x10mm... (mã hs đinh bấm river/ mã hs của đinh bấm riv)
- Mã HS 76161090: Thang nhôm 4m... (mã hs thang nhôm 4m/ mã hs của thang nhôm 4)
- Mã HS 76161090: Đinh rivet... (mã hs đinh rivet/ mã hs của đinh rivet)
- Mã HS 76161090: Kẹp cáp nhôm 3 bu lon dây 240mm2, dùng cho điện áp 35kV hàng mới 100%... (mã hs kẹp cáp nhôm 3/ mã hs của kẹp cáp nhôm)
- Mã HS 76161090: Ống lót bằng nhôm (phi 12mm, dài 30mm) MDCA12... (mã hs ống lót bằng nh/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 76161090: Cái móc bằng nhôm trong chi tiết máy dập-HU0406206-1$00... (mã hs cái móc bằng nh/ mã hs của cái móc bằng)
- Mã HS 76161090: Tấm chắn bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-586368-11A... (mã hs tấm chắn bằng n/ mã hs của tấm chắn bằn)
- Mã HS 76161090: Trục chắn bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-539041-11A... (mã hs trục chắn bằng/ mã hs của trục chắn bằ)
- Mã HS 76161090: Thanh cáp bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-661646-12A... (mã hs thanh cáp bằng/ mã hs của thanh cáp bằ)
- Mã HS 76161090: Thanh cảm biến bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-416942-11A... (mã hs thanh cảm biến/ mã hs của thanh cảm bi)
- Mã HS 76161090: Thanh điều chỉnh bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-416996-11A... (mã hs thanh điều chỉn/ mã hs của thanh điều c)
- Mã HS 76161090: Thanh cản vòi phun bằng nhôm trong chi tiết máy dập-5010-670973-11A... (mã hs thanh cản vòi p/ mã hs của thanh cản vò)
- Mã HS 76161090: XƯƠNG LỀU- nhãn hiệu TATONKA... (mã hs xương lều nhãn/ mã hs của xương lều n)
- Mã HS 76161090: Khủy máy cắt cỏ bằng nhôm... (mã hs khủy máy cắt cỏ/ mã hs của khủy máy cắt)
- Mã HS 76161090: Chốt định vị kim loại... (mã hs chốt định vị ki/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 76161090: Vòng kim loại bằng nhôm Z50TLB SYUSSYA RING COVER... (mã hs vòng kim loại b/ mã hs của vòng kim loạ)
- Mã HS 76161090: Khung loa bằng nhôm... (mã hs khung loa bằng/ mã hs của khung loa bằ)
- Mã HS 76161090: Đầu rút đinh tán gắn máy khoan... (mã hs đầu rút đinh tá/ mã hs của đầu rút đinh)
- Mã HS 76161090: Tấm chêm (bằng nhôm) AN170660_03014... (mã hs tấm chêm bằng/ mã hs của tấm chêm bằ)
- Mã HS 76161090: Con tán bằng nhôm- INSERT STD.245'' ALUMINUM- ACI245... (mã hs con tán bằng nh/ mã hs của con tán bằng)
- Mã HS 76161090: Vít điều chỉnh của van lực từ biến thiên (kim loại)... (mã hs vít điều chỉnh/ mã hs của vít điều chỉ)
- Mã HS 76169100: Tấm đỡ bằng nhôm 3V2LV11210... (mã hs tấm đỡ bằng nhô/ mã hs của tấm đỡ bằng)
- Mã HS 76169920: Thanh đỡ bằng nhôm... (mã hs thanh đỡ bằng n/ mã hs của thanh đỡ bằn)
- Mã HS 76169940: Ống chỉ bằng nhôm sau xử lý bề mặt (đã oxi hóa bề mặt)... (mã hs ống chỉ bằng nh/ mã hs của ống chỉ bằng)
- Mã HS 76169959: Đầu nối ống dẫn mực bằng nhôm (Chưa hoàn chỉnh)... (mã hs đầu nối ống dẫn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 76169959: Rèm cửa lá bằng nhôm 1 inch- AMX8372WH (1 INCH ALUMINUM BLIND White) (83x72inch)... (mã hs rèm cửa lá bằng/ mã hs của rèm cửa lá b)
- Mã HS 76169990: Bàn thao tác bằng nhôm,kích thước L700xW600xH1410mm... (mã hs bàn thao tác bằ/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm 18mm... (mã hs nẹp nhôm 18mm/ mã hs của nẹp nhôm 18m)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm 25mm... (mã hs nẹp nhôm 25mm/ mã hs của nẹp nhôm 25m)
- Mã HS 76169990: Nẹp nhôm 38mm... (mã hs nẹp nhôm 38mm/ mã hs của nẹp nhôm 38m)
- Mã HS 76169990: Khớp nối bản lề GFJ-A09, bằng nhôm, dùng để cố định thanh nhôm... (mã hs khớp nối bản lề/ mã hs của khớp nối bản)
- Mã HS 76169990: Khớp nối góc 45 độ bằng nhôm, GFJ-007, 51x33mm, dùng để nối thanh nhôm... (mã hs khớp nối góc 45/ mã hs của khớp nối góc)
- Mã HS 76169990: Khớp nối góc bằng nhôm GFJ-005 (1 bộ gồm khớp nối, bu lông và đai ốc M6)... (mã hs khớp nối góc bằ/ mã hs của khớp nối góc)
- Mã HS 76169990: Khớp nối điểm GFJ-A15 (bằng nhôm;đường kính trong 28mm, 1 bộ gồm khớp nối, bu lông và đai ốc M6)... (mã hs khớp nối điểm g/ mã hs của khớp nối điể)
- Mã HS 76169990: Khớp nối ngoài bằng nhôm GFJ-000, đường kính trong 28mm, dài 43.5mm, (dùng để nối các thanh nhôm, 1 bộ gồm khớp nối, bu lông và đai ốc M6) hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ngoài/ mã hs của khớp nối ngo)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm 50*100mm (Alumilum Box Cover 50*100mm)... (mã hs hộp nhôm 50*100/ mã hs của hộp nhôm 50*)
- Mã HS 76169990: Giá treo dây mạng (Piper Hanger, LAN cable tight)... (mã hs giá treo dây mạ/ mã hs của giá treo dây)
- Mã HS 76169990: Chi tiết đỡ sản phẩm bằng nhôm, JCN8403-01/B,Hình chữ nhật, kích thước ngoài 140x230mm, khoét 12 lỗ kích thước 5x10mm, mới 100%... (mã hs chi tiết đỡ sản/ mã hs của chi tiết đỡ)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm dùng trong nhà xưởng BMB-A-LE-DS4-1 Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thang nhôm dùng/ mã hs của thang nhôm d)
- Mã HS 76169990: Khung in lụa bằng nhôm- 50x35cm... (mã hs khung in lụa bằ/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 76169990: Nắp bộ chuyển mạch SMPS bằng nhôm hợp kim,thuộc tờ khai101577553710... (mã hs nắp bộ chuyển m/ mã hs của nắp bộ chuyể)
- Mã HS 76169990: Tấm phản quang của đèn Led bằng nhôm,thuộc tờ khai101273930440... (mã hs tấm phản quang/ mã hs của tấm phản qua)
- Mã HS 76169990: Tấm gá bằng nhôm 5G CDU MOUNT BRACKET R... (mã hs tấm gá bằng nhô/ mã hs của tấm gá bằng)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ tấm lọc gió bằng nhôm 5G CDU FILTER COVER... (mã hs giá đỡ tấm lọc/ mã hs của giá đỡ tấm l)
- Mã HS 76169990: Khung đỡ tấm bảo vệ bản mạch của thiết bị thu phát sóng điện thoại di động MEA-CDU 50 PBA DUMMY ASSY... (mã hs khung đỡ tấm bả/ mã hs của khung đỡ tấm)
- Mã HS 76169990: Thanh để gá thiết bị bằng nhôm, chiều dài x rộng x dày 500x 35 x 1mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh để gá thi/ mã hs của thanh để gá)
- Mã HS 76169990: Phôi nhôm, KT: 300x300x20mm,dùng để gá sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs phôi nhôm kt/ mã hs của phôi nhôm k)
- Mã HS 76169990: Tấm phôi nhôm,KT: 1000x1000x5 mm, dùng để gá sản phẩm, (hàng mới 100%)... (mã hs tấm phôi nhômk/ mã hs của tấm phôi nhô)
- Mã HS 76169990: Phôi đồ gá bằng nhôm,dùng để gia công các chi tiết theo bản vẽ,KT 476.2*104.6*42.1mm... (mã hs phôi đồ gá bằng/ mã hs của phôi đồ gá b)
- Mã HS 76169990: Phôi nhôm (KT: 500x500x30 mm), dùng để gá sản phẩm, (hàng mới 100%)... (mã hs phôi nhôm kt/ mã hs của phôi nhôm k)
- Mã HS 76169990: Tấm phôi nhôm, (KT: 1000x1000x5 mm), dùng để gá sản phẩm, (hàng mới 100%)... (mã hs tấm phôi nhôm/ mã hs của tấm phôi nhô)
- Mã HS 76169990: Nắp bơm dầu bằng nhôm Oil Pump 140 (đã vạt mặt, khoan lỗ)... (mã hs nắp bơm dầu bằn/ mã hs của nắp bơm dầu)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm135*135*40 Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm135*1/ mã hs của khuôn nhôm13)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm125*285*80, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm125*2/ mã hs của khuôn nhôm12)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm180*180*60, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm180*1/ mã hs của khuôn nhôm18)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm203*203*30, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm203*2/ mã hs của khuôn nhôm20)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm350*285*80, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm350*2/ mã hs của khuôn nhôm35)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm360*295*80, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm360*2/ mã hs của khuôn nhôm36)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm370*305*80, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm370*3/ mã hs của khuôn nhôm37)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm420*275*75, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm420*2/ mã hs của khuôn nhôm42)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm 260*215*80, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn nhôm 260*/ mã hs của khuôn nhôm 2)
- Mã HS 76169990: Chi tiết nhôm đã mạ anodize... (mã hs chi tiết nhôm đ/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Bánh đồng bộ bằng nhôm 3M, Đường kính ngoài 22mm Đường kính trong 10mm Dày 14mm, 24 răng... (mã hs bánh đồng bộ bằ/ mã hs của bánh đồng bộ)
- Mã HS 76169990: Hubble IR Jig/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble ir jig/g/ mã hs của hubble ir ji)
- Mã HS 76169990: Cover (Acetal)/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cover acetal// mã hs của cover aceta)
- Mã HS 76169990: Hubble Holder Jig/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble holder j/ mã hs của hubble holde)
- Mã HS 76169990: Hubble FF lens Jig Base/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs hubble ff lens/ mã hs của hubble ff le)
- Mã HS 76169990: Lens Assembly Jig A51 12M)/Gá nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs lens assembly j/ mã hs của lens assembl)
- Mã HS 76169990: Khớp nối động JA15-5-080 làm bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối động j/ mã hs của khớp nối độn)
- Mã HS 76169990: Đầu trên KFD800-2S-12801A, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu trên kfd800/ mã hs của đầu trên kfd)
- Mã HS 76169990: Đầu bên KFD700-1S-071-310C, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu bên kfd700/ mã hs của đầu bên kfd7)
- Mã HS 76169990: Thanh nẹp định tâm KFD800-2S.031803A, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp định/ mã hs của thanh nẹp đị)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ kẹp bằng nhôm/TOOL, 1130000125A1. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ mã hs của dụng cụ kẹp)
- Mã HS 76169990: Sản phẩm nhôm cho thiết bị âm thanh K6SC04 (RCD-M41), dùng làm vỏ ngoài âm li, kích thước: 211x106.5x30mm, mới 100%,... (mã hs sản phẩm nhôm c/ mã hs của sản phẩm nhô)
- Mã HS 76169990: Tấm ngăn cách chữ A Alumex 5 ly 80*10*8cm... (mã hs tấm ngăn cách c/ mã hs của tấm ngăn các)
- Mã HS 76169990: Giá chữ X chân nhôm cường lực điều chỉnh 0.6*1.6- 1.2*2m... (mã hs giá chữ x chân/ mã hs của giá chữ x ch)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH129 (25*3mm)... (mã hs móc nhôm hh129/ mã hs của móc nhôm hh1)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH163 (25*3mm)... (mã hs móc nhôm hh163/ mã hs của móc nhôm hh1)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm AP006 (190*8*2mm)... (mã hs thanh nhôm ap00/ mã hs của thanh nhôm a)
- Mã HS 76169990: Tay cầm nhôm HG525 (323mm)... (mã hs tay cầm nhôm hg/ mã hs của tay cầm nhôm)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm OR192 (150*30*3mm)... (mã hs miếng nhôm or19/ mã hs của miếng nhôm o)
- Mã HS 76169990: Miếng nẹp góc bằng nhôm CP014 (62*37.5mm)... (mã hs miếng nẹp góc b/ mã hs của miếng nẹp gó)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm (đế kính), 129x64x10mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm đế kí/ mã hs của tấm nhôm đế)
- Mã HS 76169990: Khuôn hàn siêu âm (Horn 1x2)- Model A800WW, bằng nhôm... (mã hs khuôn hàn siêu/ mã hs của khuôn hàn si)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH021 (25*4mm)... (mã hs móc nhôm hh021/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH064 (20*2mm)... (mã hs móc nhôm hh064/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH070 (25*4mm)... (mã hs móc nhôm hh070/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH060A (25*3mm)... (mã hs móc nhôm hh060a/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH060B (25*3mm)... (mã hs móc nhôm hh060b/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH043 (20*2.5mm)... (mã hs móc nhôm hh043/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Khung in lụa 140-31Y, bằng nhôm, kích thước 20x35cm, dùng trong nghành in lụa, hàng mới 100%... (mã hs khung in lụa 14/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH022 (20*5mm)... (mã hs móc nhôm hh022/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH024 (20*4mm)... (mã hs móc nhôm hh024/ mã hs của móc nhôm hh0)
- Mã HS 76169990: Tấm a nốt hy sinh để giảm sự ăn mòn của nước biển đối với hệ thống điều hòa không khí trên tàu biển.Mã hàng:300205.Nhà sản xuất:USHIO.Hàng mới 100%... (mã hs tấm a nốt hy si/ mã hs của tấm a nốt hy)
- Mã HS 76169990: Nắp giữ pin của socket bằng nhôm/A10E 1P ModuleGuide... (mã hs nắp giữ pin của/ mã hs của nắp giữ pin)
- Mã HS 76169990: Núm vặn của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằngnhôm/A50 5M KNOB... (mã hs núm vặn của jig/ mã hs của núm vặn của)
- Mã HS 76169990: Tấm đế của máy xịt khí làm sạch vỏ máy ảnh A51 Bokeh 5M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm đế của máy/ mã hs của tấm đế của m)
- Mã HS 76169990: Đầu tip hỗ trợ gắn ống kinh tiêu cự của máy ảnh lên vỏ đỡ 2M, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu tip hỗ trợ/ mã hs của đầu tip hỗ t)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy che chắn bụi của vị trí khay để hàng của máy gắn ống kính tiêu cự 1 AA machine, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy che chắ/ mã hs của nắp đậy che)
- Mã HS 76169990: Chi tiết để cố định sản phẩm trong công đoạn gắn ống điều chỉnh tiêu cự máy ảnh (Bokeh), chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết để cố/ mã hs của chi tiết để)
- Mã HS 76169990: Chi tiết dẫn hướng để vỏ máy ảnh từ bộ phận máy rung đến vị trí tay gắp vỏ lên khay đựng A515 32M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết dẫn hư/ mã hs của chi tiết dẫn)
- Mã HS 76169990: Chi tiết cố định tấm bo mạch máy ảnh, dùng để ngoại quan bằng kính hiển vi (PCB 235mm) A51 Bokeh 5M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết cố địn/ mã hs của chi tiết cố)
- Mã HS 76169990: Chi tiết giữ chặt khay đựng vỏ máy ảnh loại 32Mega pixel trong quá trình làm sạch bằng nước A51 32M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết giữ ch/ mã hs của chi tiết giữ)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy khay đựng vỏ máy ảnh có gắn kính lọc tia hồng ngoại, cố định sản phẩm để ngoại quan bằng kính hiển vi A515 32M FF, chất liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy khay đự/ mã hs của nắp đậy khay)
- Mã HS 76169990: Ống gió mềm nhôm D100, chất liệu nhôm, dùng để hút gió. Hàng mới 100%... (mã hs ống gió mềm nhô/ mã hs của ống gió mềm)
- Mã HS 76169990: Vòng hãm bằng nhôm/ 90430-06803/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs vòng hãm bằng n/ mã hs của vòng hãm bằn)
- Mã HS 76169990: Jig (đồ gá) kiểm tra, KT: phi 200x1.2mm bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs jig đồ gá kiể/ mã hs của jig đồ gá)
- Mã HS 76169990: Khung đỡ (nhôm)/251086900... (mã hs khung đỡ nhôm/ mã hs của khung đỡ nh)
- Mã HS 76169990: nắp B trục Y,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs nắp b trục yđã/ mã hs của nắp b trục y)
- Mã HS 76169990: núm di chuyển,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs núm di chuyểnđ/ mã hs của núm di chuyể)
- Mã HS 76169990: Đĩa xoay FLV 1,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs đĩa xoay flv 1/ mã hs của đĩa xoay flv)
- Mã HS 76169990: nắp dưới motor,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs nắp dưới motor/ mã hs của nắp dưới mot)
- Mã HS 76169990: khung cố định PK544-NB,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs khung cố định p/ mã hs của khung cố địn)
- Mã HS 76169990: tay quay chia vạch & khắc vạch,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs tay quay chia v/ mã hs của tay quay chi)
- Mã HS 76169990: vòng vạch & khắc vạch tiêu chuẩn,đã xử lý xi mạ (chất liệu: Nhôm)... (mã hs vòng vạch & khắ/ mã hs của vòng vạch &)
- Mã HS 76169990: Thanh đòn bẩy A290-6079-Z444, bằng nhôm, kích thước: 110x15x12mm (phụ tùng dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100%... (mã hs thanh đòn bẩy a/ mã hs của thanh đòn bẩ)
- Mã HS 76169990: Nhôm tròn phi 14... (mã hs nhôm tròn phi 1/ mã hs của nhôm tròn ph)
- Mã HS 76169990: Nhôm tròn phi 20... (mã hs nhôm tròn phi 2/ mã hs của nhôm tròn ph)
- Mã HS 76169990: Đầu cos M10 bằng nhôm,Hàng mới 100%... (mã hs đầu cos m10 bằn/ mã hs của đầu cos m10)
- Mã HS 76169990: Tấm chắn bảo vệ dùng cho camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bảo vệ/ mã hs của tấm chắn bảo)
- Mã HS 76169990: Lẫy khoá chuyển động quay của camera quan sát. Hàng hợp kim nhôm, hàng mới 100%... (mã hs lẫy khoá chuyển/ mã hs của lẫy khoá chu)
- Mã HS 76169990: Trục nối bằng nhôm-GC12MB0000A3... (mã hs trục nối bằng n/ mã hs của trục nối bằn)
- Mã HS 76169990: Đĩa chỉnh sóng bằng nhôm-TD1206AL06A0... (mã hs đĩa chỉnh sóng/ mã hs của đĩa chỉnh só)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm định hình 40x40 dài 1,9mHàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm định/ mã hs của thanh nhôm đ)
- Mã HS 76169990: Chi tiết FR-8-M5-SA bằng Nhôm, kích thước: 20x50x50 mm dùng cho khuôn jig. Mới 100%... (mã hs chi tiết fr8m/ mã hs của chi tiết fr)
- Mã HS 76169990: JIG KT Phi 12.15*15 (TIP 121LO1)... (mã hs jig kt phi 121/ mã hs của jig kt phi 1)
- Mã HS 76169990: Hộp đấu nối bằng nhôm, 8 cạnh 54mm, để xây đựng nhà xưởng, mới 100%... (mã hs hộp đấu nối bằn/ mã hs của hộp đấu nối)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy hộp đấu nối bằng nhôm,Nắp 4 cạnh, lỗ tròn, dùng trong xây dụng nhà xưởng... (mã hs nắp đậy hộp đấu/ mã hs của nắp đậy hộp)
- Mã HS 76169990: Trục giá đỡ camera quan sát, bằng nhôm. Hàng mới 100%. Model:FC39-004812C... (mã hs trục giá đỡ cam/ mã hs của trục giá đỡ)
- Mã HS 76169990: Miếng gá bằng nhôm dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100%. Model:FC39-003498B... (mã hs miếng gá bằng n/ mã hs của miếng gá bằn)
- Mã HS 76169990: Cụm đế camera để gắn lên tường, bằng kim loại nhôm. Hàng mới 100%. Model:FC39-005932A... (mã hs cụm đế camera đ/ mã hs của cụm đế camer)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ đèn dẫn sáng của camera quan sát, bằng hợp kim nhôm. Hàng mới 100%. Model:EP14-002146A... (mã hs giá đỡ đèn dẫn/ mã hs của giá đỡ đèn d)
- Mã HS 76169990: Thanh nối bằng nhôm các loại... (mã hs thanh nối bằng/ mã hs của thanh nối bằ)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ MRA2 L2, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ mra2 l/ mã hs của chày trợ mra)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ MRA2 Trimming, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ mra2 t/ mã hs của chày trợ mra)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ SMTD750BYP511, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ smtd75/ mã hs của chày trợ smt)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ SMTD650BYP511_432, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ smtd65/ mã hs của chày trợ smt)
- Mã HS 76169990: Chuồng khuôn SMTD650BYP511_432, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chuồng khuôn sm/ mã hs của chuồng khuôn)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ META2_LT_ASSY_C3 V1.0, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ meta2/ mã hs của chày trợ met)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ 3920L-7264A(LH606WF1-EDA1), chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ 3920l/ mã hs của chày trợ 392)
- Mã HS 76169990: Chày Trợ LJ69-06137A(AMB687TZ01 V0.1), chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chày trợ lj690/ mã hs của chày trợ lj6)
- Mã HS 76169990: Chuồng khuôn 3920L-7265A(LH606WF1-EDA1), chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chuồng khuôn 39/ mã hs của chuồng khuôn)
- Mã HS 76169990: thang nhôm gấp hình chữ A 3x6 feet đã qua sử dụng... (mã hs thang nhôm gấp/ mã hs của thang nhôm g)
- Mã HS 76169990: Chi tiết kẹp 1606-D012A AL6061, bằng nhôm, kích thước 6*14.1*50 mm, hàng mới 100%... (mã hs chi tiết kẹp 16/ mã hs của chi tiết kẹp)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt L48MSFR_MDY... (mã hs tấm tản nhiệt l/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt H/S-3 A7819_KDY... (mã hs tấm tản nhiệt h/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt A4819_FDY HS801S... (mã hs tấm tản nhiệt a/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt PSPN2-TYPE4-V1,V2... (mã hs tấm tản nhiệt p/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Đầu hút Z3,chất liệu:Nhôm 6061,hàng mới 100%... (mã hs đầu hút z3chất/ mã hs của đầu hút z3c)
- Mã HS 76169990: Đầu siêu âm,chất liệu:Nhôm 7075,hàng mới 100%... (mã hs đầu siêu âmchấ/ mã hs của đầu siêu âm)
- Mã HS 76169990: Tấm tản nhiệt bằng nhôm Al, SHIELD ASSY;A5919_RDY... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ CCD thông dụng,chất liệu:Nhôm 7075,hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ ccd thô/ mã hs của dụng cụ ccd)
- Mã HS 76169990: Đầu hút dán lỗ thoát âm Y2,chất liệu:Nhôm 6061,hàng mới 100%... (mã hs đầu hút dán lỗ/ mã hs của đầu hút dán)
- Mã HS 76169990: Bản đế,chất liệu:Nhôm 7075,hàng mới 100%... (mã hs bản đếchất liệ/ mã hs của bản đếchất)
- Mã HS 76169990: Đầu siêu âm 20k,chất liệu:Nhôm 7075,hàng mới 100%... (mã hs đầu siêu âm 20k/ mã hs của đầu siêu âm)
- Mã HS 76169990: Đầu siêu âm đảo ngược 20k,chất liệu:Nhôm 7075,hàng mới 100%... (mã hs đầu siêu âm đảo/ mã hs của đầu siêu âm)
- Mã HS 76169990: Đầu hút dịch chuyển thành phẩm,chất liệu:Nhôm 6061,hàng mới 100%... (mã hs đầu hút dịch ch/ mã hs của đầu hút dịch)
- Mã HS 76169990: Bản liên kết 850*620*30mm(nhôm)... (mã hs bản liên kết 85/ mã hs của bản liên kết)
- Mã HS 76169990: Bản liên kết 470*390*20mm (nhôm)... (mã hs bản liên kết 47/ mã hs của bản liên kết)
- Mã HS 76169990: Khuôn CD-1904-D102 570*282*10mm (nhôm)... (mã hs khuôn cd1904d/ mã hs của khuôn cd190)
- Mã HS 76169990: Khuôn CD-1904-U101 570*282*61mm (nhôm)... (mã hs khuôn cd1904u/ mã hs của khuôn cd190)
- Mã HS 76169990: Khuôn loại bỏ bụi 1000*700*1000mm EERO (nhôm)... (mã hs khuôn loại bỏ b/ mã hs của khuôn loại b)
- Mã HS 76169990: Khuôn cb-1905-d101/d102/u101/d201/ u202u201/420*300*80mm (nhôm)... (mã hs khuôn cb1905d/ mã hs của khuôn cb190)
- Mã HS 76169990: Khuôn 1957-1C-A0-D101/D102/U101/D201/D202/U201 440*275*77 mm (nhôm)... (mã hs khuôn 19571ca/ mã hs của khuôn 19571)
- Mã HS 76169990: Khuôn CB-1906 D101/D102/U101/U102/D201/U201/U202 205*205*10mm(nhôm)... (mã hs khuôn cb1906 d/ mã hs của khuôn cb190)
- Mã HS 76169990: Khuôn thành hình 1950 410*320*70mm (nhôm) (đơn giá: 1,232,250,000 VND)... (mã hs khuôn thành hìn/ mã hs của khuôn thành)
- Mã HS 76169990: Tay đòn/ Arm bằng nhôm. Linh kiện dùng lắp ráp các bộ phận cho máy công cụ. Hàng mới 100%... (mã hs tay đòn/ arm bằ/ mã hs của tay đòn/ arm)
- Mã HS 76169990: Dụng Cụ Dán Vuông Góc M4,bằng nhôm,nhãn hiệu:Ausavina,hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dán vuô/ mã hs của dụng cụ dán)
- Mã HS 76169990: Dụng Cụ Định Vị Khoan Lỗ M2,bằng nhôm,nhãn hiệu:Ausavina,hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ định vị/ mã hs của dụng cụ định)
- Mã HS 76169990: Cần khóa phụ bằng nhôm L0.012m- nhôm hợp kim... (mã hs cần khóa phụ bằ/ mã hs của cần khóa phụ)
- Mã HS 76169990: Thanh dọc L bằng nhôm L0.8405m của bộ phận giường- nhôm hợp kim... (mã hs thanh dọc l bằn/ mã hs của thanh dọc l)
- Mã HS 76169990: Cần khóa chính bằng nhôm L0.038m của bộ phận giường- nhôm hợp kim... (mã hs cần khóa chính/ mã hs của cần khóa chí)
- Mã HS 76169990: Ống trượt của thanh chắn giường A bằng nhôm L0.4005m- nhôm hợp kim... (mã hs ống trượt của t/ mã hs của ống trượt củ)
- Mã HS 76169990: Ống nhôm bên trong dùng để gắn vào chân trụ bàn L0.495m- nhôm hợp kim... (mã hs ống nhôm bên tr/ mã hs của ống nhôm bên)
- Mã HS 76169990: Tấm chặn cần khóa bằng nhôm L0.0185m của bộ phận giường- nhôm hợp kim... (mã hs tấm chặn cần kh/ mã hs của tấm chặn cần)
- Mã HS 76169990: Thanh ốp xà ngang dưới bằng nhôm L1.604m của bộ phận giường- nhôm hợp kim... (mã hs thanh ốp xà nga/ mã hs của thanh ốp xà)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm dạng thanh, bằng nhôm hợp kim, đã gia công và đục lỗ, kích thước 13*44.4*233mm... (mã hs khung nhôm dạng/ mã hs của khung nhôm d)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm TC01A (dùng lắp ghép module quang điện, 1 bộ gồm: 1000 miếng nhôm GK015519, 2000 đinh vít 4x13)... (mã hs miếng nhôm tc01/ mã hs của miếng nhôm t)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm TA40A (dùng lắp ghép module quang điện,1 bộ gồm10 miếng nhôm GK015513;10 miếng nhôm GK015517;10 bu-lông M6x30,10 đai ốc M6)... (mã hs miếng nhôm ta40/ mã hs của miếng nhôm t)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm TA45A (dùng lắp ghép module quang điện, 1 bộ gồm: 10 miếng nhôm GK015514; 10 miếng nhôm GK015517; 10 bu-lông M6x30, 10 đai ốc M6)... (mã hs miếng nhôm ta45/ mã hs của miếng nhôm t)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm SL01A (dùng lắp ghép module quang điện, 1 bộ gồm10 miếng nhôm GK015511;19 tấm dính 117; 21 đinh vít 6x60; 10 tấm dính 116; 10 tấm dính chống nước 220;... (mã hs miếng nhôm sl01/ mã hs của miếng nhôm s)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm CH01A (dùng lắp ghép module quang điện, 1 bộ gồm 10 miếng nhôm GK01551610 miếng nhôm GK015517;10 bu-lông M6x60;10 vòng đệm bằng nhựa;10 tấm lót bằng thép;10 đai ốc M6)... (mã hs miếng nhôm ch01/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm CH02A (dùng lắp ghép module quang điện, 1 bộ gồm10 miếng nhôm GK015516;10 miếng nhôm GK015517;10 bu-lông M6x70;10 vòng đệm bằng nhựa;10 tấm lót bằng thép;10 đai ốc M6)... (mã hs miếng nhôm ch02/ mã hs của miếng nhôm c)
- Mã HS 76169990: Nắp bản mạch điện tử bằng nhôm dùng trong hệ thống gạt nước của xe ô tô AIBAC0100010... (mã hs nắp bản mạch đi/ mã hs của nắp bản mạch)
- Mã HS 76169990: Giá treo camera bằng nhôm, 168 x 102 mm, Model: DB60 hàng không nhãn hiệu; hàng mới 100%... (mã hs giá treo camera/ mã hs của giá treo cam)
- Mã HS 76169990: Miếng ốp mặt bằng nhôm 1824-254-001-0 của máy may công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs miếng ốp mặt bằ/ mã hs của miếng ốp mặt)
- Mã HS 76169990: Trục máy bằng nhôm ROLLER VA2728 (L237 mm x D 22.6 mm x D 8mm)... (mã hs trục máy bằng n/ mã hs của trục máy bằn)
- Mã HS 76169990: Tay nắm cửa tủ bằng nhôm, dạng thanh chữ C, kích thước (12 x 2.5 x 1.1)cm... (mã hs tay nắm cửa tủ/ mã hs của tay nắm cửa)
- Mã HS 76169990: Chân đế máy nhôm A6061 (chất liệu nhôm)... (mã hs chân đế máy nhô/ mã hs của chân đế máy)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm chặn bo mặt bàn GTV0274A (chất liệu nhôm)... (mã hs thanh nhôm chặn/ mã hs của thanh nhôm c)
- Mã HS 76169990: Chốt bằng nhôm- phi 9x6... (mã hs chốt bằng nhôm/ mã hs của chốt bằng nh)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện bằng nhôm của van VA2331 (L78mm xH39mm x W60mm)... (mã hs phụ kiện bằng n/ mã hs của phụ kiện bằn)
- Mã HS 76169990: Collet phi 5 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 5 đồ/ mã hs của collet phi 5)
- Mã HS 76169990: Collet phi 7 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 7 đồ/ mã hs của collet phi 7)
- Mã HS 76169990: Collet phi 9 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 9 đồ/ mã hs của collet phi 9)
- Mã HS 76169990: Collet phi 11 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 11 đ/ mã hs của collet phi 1)
- Mã HS 76169990: Collet phi 13 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 13 đ/ mã hs của collet phi 1)
- Mã HS 76169990: Collet phi 14 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 14 đ/ mã hs của collet phi 1)
- Mã HS 76169990: Collet phi 18 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 18 đ/ mã hs của collet phi 1)
- Mã HS 76169990: Collet phi 20 đồ gá Nhôm, phi 32x40mm jig trên dây chuyền sản xuất dao... (mã hs collet phi 20 đ/ mã hs của collet phi 2)
- Mã HS 76169990: BTP NG TRAY- đồ gá bằng nhôm KT 275x100x10mm dùng trong sản xuất camera... (mã hs btp ng tray đồ/ mã hs của btp ng tray)
- Mã HS 76169990: BTP Bloom CNC Jig Đồ gá Nhôm 80x70x17 dùng cho công đoạn sản xuất điện thoại... (mã hs btp bloom cnc j/ mã hs của btp bloom cn)
- Mã HS 76169990: BTP HUBBLE X1 BASE Đồ gá Nhôm, 285x110x12 Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs btp hubble x1 b/ mã hs của btp hubble x)
- Mã HS 76169990: BTP HUBBLE Y2 BASE Đồ gá Nhôm, 285x110x12 Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs btp hubble y2 b/ mã hs của btp hubble y)
- Mã HS 76169990: BTP Hubble P4 Pass tray Đồ gá Nhôm, 275x100x10 Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs btp hubble p4 p/ mã hs của btp hubble p)
- Mã HS 76169990: BTP PASS TRAY-Đồ gá bằng nhôm dùng trong công đoạn sản xuất camera KT 275x100x10mm... (mã hs btp pass trayđ/ mã hs của btp pass tra)
- Mã HS 76169990: Khung đỡ dùng cho điện thoại di động, model SM-A515F... (mã hs khung đỡ dùng c/ mã hs của khung đỡ dùn)
- Mã HS 76169990: Dụng cụ để dựng ống đồng một đầu kín phi 4.5*20SP, chất liệu nhôm A6061, mới 100%... (mã hs dụng cụ để dựng/ mã hs của dụng cụ để d)
- Mã HS 76169990: SKL,ULT,SCD,24MMX42MM (Used)... (mã hs sklultscd24m/ mã hs của sklultscd)
- Mã HS 76169990: CFL S62 CLEANING COUPON (Used)... (mã hs cfl s62 cleanin/ mã hs của cfl s62 clea)
- Mã HS 76169990: Con lăn dây đai an toàn bằng nhôm của xe ô tô AIC8C0100040. Hàng mới 100%... (mã hs con lăn dây đai/ mã hs của con lăn dây)
- Mã HS 76169990: Thân đồng hồ gas bằng nhôm (N1015305)... (mã hs thân đồng hồ ga/ mã hs của thân đồng hồ)
- Mã HS 76169990: Nắp chụp của bộ điều khiển bằng nhôm (MX0001)... (mã hs nắp chụp của bộ/ mã hs của nắp chụp của)
- Mã HS 76169990: Thân lắp ráp trên đồng hồ gas bằng nhôm (N1025215)... (mã hs thân lắp ráp tr/ mã hs của thân lắp ráp)
- Mã HS 76169990: Tấm bằng nhôm... (mã hs tấm bằng nhôm/ mã hs của tấm bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm tản nhiệt (HEAT SINK QNR) Mã hàng: QNR3010AEV000V, hàng mới 100%,... (mã hs khung nhôm tản/ mã hs của khung nhôm t)
- Mã HS 76169990: Nắp vỏ (bằng nhôm) dùng cho âm ly (3030211907000S). Mã hàng: 3037-21190-700-0V hàng mới 100%,... (mã hs nắp vỏ bằng nh/ mã hs của nắp vỏ bằng)
- Mã HS 76169990: Jig kiểm tra độ bền, Vật liệu: nhôm A2017, hàng mới 100%... (mã hs jig kiểm tra độ/ mã hs của jig kiểm tra)
- Mã HS 76169990: Cánh tủ cao thế của máy biến thế, bằng nhôm.100 KVA HV DOORS Mới 100%... (mã hs cánh tủ cao thế/ mã hs của cánh tủ cao)
- Mã HS 76169990: Đầu nối Ống cao su bằng nhôm 22MM (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối ống cao/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên phải cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên phả/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên trái cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên trá/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Tấm cửa bên trên cho máy vát mép bằng mica và nhôm (chủ yếu bằng nhôm)... (mã hs tấm cửa bên trê/ mã hs của tấm cửa bên)
- Mã HS 76169990: Thanh ray bằng nhôm (dài 1000mm) MRB-1000... (mã hs thanh ray bằng/ mã hs của thanh ray bằ)
- Mã HS 76169990: Chân giữ khung hình tròn bằng nhôm PC603... (mã hs chân giữ khung/ mã hs của chân giữ khu)
- Mã HS 76169990: Linh kiện khuôn 860-QM20-C510-028;dùng làm đồ gá phụ trợ cho máy ép; chất liệu nhôm; hàng mới 100%... (mã hs linh kiện khuôn/ mã hs của linh kiện kh)
- Mã HS 76169990: Túi bảo vệ sản phẩm bằng nhôm ML69A010036A (Hàng mới 100%)... (mã hs túi bảo vệ sản/ mã hs của túi bảo vệ s)
- Mã HS 76169990: Nhôm 400x400x10 mm... (mã hs nhôm 400x400x10/ mã hs của nhôm 400x400)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH116 (25*2.5mm)... (mã hs móc nhôm hh116/ mã hs của móc nhôm hh1)
- Mã HS 76169990: Linh kiện của thang nhôm (long đền, đinh tán, chân đế cao su)... (mã hs linh kiện của t/ mã hs của linh kiện củ)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm HFC-56-V... (mã hs thang nhôm hfc/ mã hs của thang nhôm h)
- Mã HS 76169990: ống nhôm POLE 200N(LR) B85120083-0200, dùng cho hệ thống đèn tín hiệu trong máy CNC Kích thước:200 x phi21.7... (mã hs ống nhôm pole 2/ mã hs của ống nhôm pol)
- Mã HS 76169990: ống nhôm POLE 300N(LR) B85120083-0300, dùng cho hệ thống đèn tín hiệu trong máy CNC Kích thước:300 x phi21.7... (mã hs ống nhôm pole 3/ mã hs của ống nhôm pol)
- Mã HS 76169990: ống nhôm POLE 500N(LR) B85120083-0500, dùng cho hệ thống đèn tín hiệu trong máy CNC Kích thước:500 x phi21.7... (mã hs ống nhôm pole 5/ mã hs của ống nhôm pol)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện khung lều du lịch MAIN POLE (SILVER FOR TOUGH WIDE IV/300) (68cm x 24.5cm x 24.5cm)... (mã hs phụ kiện khung/ mã hs của phụ kiện khu)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm hợp kim ALUMINUM FRAME W6MML29CM phụ kiện của balo du lịch, mặt cắt hình tròn, kích thước 29cmx6mm. Mã: C523-29, Màu natural. Hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm hợp/ mã hs của khung nhôm h)
- Mã HS 76169990: Miếng bảo vệ dưới của khe cắm thẻ bằng nhôm hợp kim dùng cho sản xuất ĐTDĐ,NK từ mục hàng số 11,STK 102911039230... (mã hs miếng bảo vệ dư/ mã hs của miếng bảo vệ)
- Mã HS 76169990: Miếng đệm dưới của khe cắm thẻ bằng nhôm hợp kim dùng để sản xuất mạch in điện thoại di động Model: SM-G935F SUB PBA(V/K),NK từ mục hàng số 29,STK 101856398120... (mã hs miếng đệm dưới/ mã hs của miếng đệm dư)
- Mã HS 76169990: Nhôm cuộn rộng 60cm, dày 30 Micron, hàng mới 100%... (mã hs nhôm cuộn rộng/ mã hs của nhôm cuộn rộ)
- Mã HS 76169990: Nắp bảo vệ bản mạch thiết bị thu phát sóng bằng nhôm đã cromate,đơn giá gia công: 21000 VND/1 SP... (mã hs nắp bảo vệ bản/ mã hs của nắp bảo vệ b)
- Mã HS 76169990: Thanh nâng đáy bằng nhôm đã định hình của thiết bị thu phát sóng đã tẩy sơn,đơn giá gia công: 7500 VND/1 SP... (mã hs thanh nâng đáy/ mã hs của thanh nâng đ)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm dẫn hướng đã mạ,đơn giá gia công: 3600 VND/1 SP... (mã hs thanh nhôm dẫn/ mã hs của thanh nhôm d)
- Mã HS 76169990: Tấm chắn sau bằng nhôm đã mạ,đơn giá gia công: 8000 VND/1 SP... (mã hs tấm chắn sau bằ/ mã hs của tấm chắn sau)
- Mã HS 76169990: Tấm chắn trước bằng nhôm đã mạ,đơn giá gia công: 1500 VND/1 SP... (mã hs tấm chắn trước/ mã hs của tấm chắn trư)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm bàn phím của thiết bị y tế đã mạ,đơn giá gia công: 39600 VND/1 SP... (mã hs khung nhôm bàn/ mã hs của khung nhôm b)
- Mã HS 76169990: Tấm vỏ bảo vệ bằng thép phía sau của vỏ thiết bị thu phát sóng đã mạ,đơn giá gia công: 15000 VND/1 SP... (mã hs tấm vỏ bảo vệ b/ mã hs của tấm vỏ bảo v)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm của tấm module năng lượng mặt trời 6005-T6 1008-30-10MM,Tái xuất từ mục 2 TK 102842848030... (mã hs khung nhôm của/ mã hs của khung nhôm c)
- Mã HS 76169990: Con chạy nhôm định hình 40x40, vật liệu: thép mạ kẽm. lắp các bộ phận dùng cho nhôm định hình line 3,4. Mới 100%... (mã hs con chạy nhôm đ/ mã hs của con chạy nhô)
- Mã HS 76169990: Con chạy cho M8, vật liệu: nhôm định hình 40x40, thép mạ kẽm. lắp các bộ phận dùng cho nhôm định hình line 3,4. Mới 100%... (mã hs con chạy cho m8/ mã hs của con chạy cho)
- Mã HS 76169990: Khung đỡ ống kính máy ảnh BB00046034-100 bằng nhôm... (mã hs khung đỡ ống kí/ mã hs của khung đỡ ống)
- Mã HS 76169990: Trục nhôm (KT: 20*18.02*223.2mm)... (mã hs trục nhôm kt/ mã hs của trục nhôm k)
- Mã HS 76169990: Chốt đồng hồ thông minh bằng nhôm, model: SM-R820, code: GH64-07611N, hàng mới 100%... (mã hs chốt đồng hồ th/ mã hs của chốt đồng hồ)
- Mã HS 76169990: Lẫy chốt của đồng hồ thông minh bằng nhôm, model: SM-R820, code: GH64-07630L, hàng mới 100%... (mã hs lẫy chốt của đồ/ mã hs của lẫy chốt của)
- Mã HS 76169990: Túi mạ nhôm chống tĩnh điện (530mm*620mm*120mic)... (mã hs túi mạ nhôm chố/ mã hs của túi mạ nhôm)
- Mã HS 76169990: Kẹp bằng nhôm, code: 2-9823-03... (mã hs kẹp bằng nhôm/ mã hs của kẹp bằng nhô)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện vòng đai bằng nhôm, Item: BT7841/B, hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện vòng đ/ mã hs của phụ kiện vòn)
- Mã HS 76169990: Chi tiết nhôm 110LGA 11.8X14.6-1.1314P-LID- ASSY-FIX COVER (linh kiện của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn), đã gia công xử lý bề mặt nhôm (từ không màu thành có màu)... (mã hs chi tiết nhôm 1/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Chi tiết nhôm 837PSP(12.4*12)-0.35P-Bitra-CDP-Lid assy-Screw (linh kiện của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn), đã gia công xử lý bề mặt nhôm (từ không màu thành có màu)... (mã hs chi tiết nhôm 8/ mã hs của chi tiết nhô)
- Mã HS 76169990: Miếng ốp sườn xe đạp (bằng nhôm)GU-Z-A2001 GUSSET... (mã hs miếng ốp sườn x/ mã hs của miếng ốp sườ)
- Mã HS 76169990: Hộp đựng ổ cứng Orico M2 SSD PRM2-C3-SV, bằng nhôm, kích thước: 103.5mm x 33mm x 10mm, mới 100%... (mã hs hộp đựng ổ cứng/ mã hs của hộp đựng ổ c)
- Mã HS 76169990: Đầu hút bằng nhôm 20x5x3mm, mới 100%... (mã hs đầu hút bằng nh/ mã hs của đầu hút bằng)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm SY409... (mã hs thang nhôm sy40/ mã hs của thang nhôm s)
- Mã HS 76169990: Khay nhôm, dùng để đựng linh kiện bản mạch điện tử, mới 100%... (mã hs khay nhôm dùng/ mã hs của khay nhôm d)
- Mã HS 76169990: Đầu Cos Y 5-125, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos y 5125/ mã hs của đầu cos y 5)
- Mã HS 76169990: Đầu Cos tròn phi 6mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos tròn ph/ mã hs của đầu cos tròn)
- Mã HS 76169990: Đầu Cos tròn 4-6 (100 cái/ túi), bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos tròn 4/ mã hs của đầu cos tròn)
- Mã HS 76169990: Khớp nối của hệ thống ga bằng nhôm(5.57cm*5.8cm)... (mã hs khớp nối của hệ/ mã hs của khớp nối của)
- Mã HS 76169990: Đầu nối bằng nhôm đúc/Joint Cover with pained RAL 7042-UL-P-JC-5P, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối bằng nh/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 76169990: Khuôn in lưới VR9200J (nhôm)... (mã hs khuôn in lưới v/ mã hs của khuôn in lướ)
- Mã HS 76169990: Jig hàn pack auto ABP2800 (nhôm)... (mã hs jig hàn pack au/ mã hs của jig hàn pack)
- Mã HS 76169990: Khuôn in lưới BSH-5S/7S- BOT (nhôm)... (mã hs khuôn in lưới b/ mã hs của khuôn in lướ)
- Mã HS 76169990: Jig tính năng ATE Galileo L V4.0 (nhôm)... (mã hs jig tính năng a/ mã hs của jig tính năn)
- Mã HS 76169990: Khuôn in lưới 26H9135(ABP2800)-03 (nhôm)... (mã hs khuôn in lưới 2/ mã hs của khuôn in lướ)
- Mã HS 76169990: JIG uốn tự động Renaissance L V1.0 (nhôm)... (mã hs jig uốn tự động/ mã hs của jig uốn tự đ)
- Mã HS 76169990: Khuôn in lưới Davinci1 V5.0 Test Type1-> Type6 (nhôm)... (mã hs khuôn in lưới d/ mã hs của khuôn in lướ)
- Mã HS 76169990: Khuôn in lưới mặt TOP bản chính 26H9135(ABP2800)-03 (nhôm)... (mã hs khuôn in lưới m/ mã hs của khuôn in lướ)
- Mã HS 76169990: Sản phẩm đúc bằng nhôm: Chân đế tivi bằng nhôm TBL5ZX13081. Kích thước: 13 x 10 x 4.8 (cm)... (mã hs sản phẩm đúc bằ/ mã hs của sản phẩm đúc)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm LL60E Quy cách (655*460*1140)mm sản phẩm nhôm, Hàng mới 100%, nguồn gốc nguyên phụ liệu sản xuất: Mua tại VN... (mã hs thang nhôm ll60/ mã hs của thang nhôm l)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm FF80E Quy cách (818x495x1034) sản phẩm nhôm, Hàng mới 100%, nguồn gốc nguyên phụ liệu sản xuất: Mua tại Việt Nam... (mã hs thang nhôm ff80/ mã hs của thang nhôm f)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm FF60E Quy cách (659x461x814)mm sản phẩm nhôm, Hàng mới 100%, nguồn gốc nguyên phụ liệu sản xuất: Mua tại Việt Nam... (mã hs thang nhôm ff60/ mã hs của thang nhôm f)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm LL80E Quy cách (818*495*1344)mm sản phẩm nhôm, Hàng mới 100%, nguồn gốc nguyên phụ liệu sản xuất: Mua tại Việt Nam... (mã hs thang nhôm ll80/ mã hs của thang nhôm l)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm LL110E Quy cách (1030*537*1634)mm sản phẩm nhôm, Hàng mới 100%, nguồn gốc nguyên phụ liệu sản xuất: Mua tại Việt Nam... (mã hs thang nhôm ll11/ mã hs của thang nhôm l)
- Mã HS 76169990: Nắp hộp chứa camera oto bằng nhôm E453065... (mã hs nắp hộp chứa ca/ mã hs của nắp hộp chứa)
- Mã HS 76169990: Móc khóa nhôm HH203 (20*3mm)... (mã hs móc khóa nhôm h/ mã hs của móc khóa nhô)
- Mã HS 76169990: Focus Jig- Đồ gá Nhôm KT PHI 141x8mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs focus jig đồ g/ mã hs của focus jig đ)
- Mã HS 76169990: Hubble Machine- Đồ gá Nhôm KT 142x70x60mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble machine/ mã hs của hubble machi)
- Mã HS 76169990: Beyond Push Jig- Đồ gá Nhôm KT 60x40x10mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs beyond push jig/ mã hs của beyond push)
- Mã HS 76169990: HUBBLE Y2 BASE- Đồ gá Nhôm KT 275x100x10mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble y2 base/ mã hs của hubble y2 ba)
- Mã HS 76169990: Hubble cover tape- đồ gá nhôm KT 275x100x4mm dùng trong công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble cover ta/ mã hs của hubble cover)
- Mã HS 76169990: Hubble P4 cover tape- Đồ gá Nhôm KT 295x120x27mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble p4 cover/ mã hs của hubble p4 co)
- Mã HS 76169990: Hubble Y2 cover tape- Đồ gá Nhôm KT 295x120x26mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble y2 cover/ mã hs của hubble y2 co)
- Mã HS 76169990: accessories line phone- Đồ gá Nhôm KT 151x90x10mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs accessories lin/ mã hs của accessories)
- Mã HS 76169990: Hubble laser cutting jig- Đồ gá Nhôm, 260x230x16mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble laser cu/ mã hs của hubble laser)
- Mã HS 76169990: Xcover Pro base dispenser Đồ gá Nhôm KT 275x100x10mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs xcover pro base/ mã hs của xcover pro b)
- Mã HS 76169990: GIA LCD- Đồ gá Nhôm KT 160x80x80mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs gia lcd đồ gá/ mã hs của gia lcd đồ)
- Mã HS 76169990: CAL LIGHT BRK- Đồ gá Nhôm KT 120x120x40mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs cal light brk/ mã hs của cal light br)
- Mã HS 76169990: Bring bar jig- Đồ gá Nhôm KT 316x162x47mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs bring bar jig/ mã hs của bring bar ji)
- Mã HS 76169990: HUBBLE X1 BASE BAR JIG- Đồ gá Nhôm KT 320x240x29.2mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble x1 base/ mã hs của hubble x1 ba)
- Mã HS 76169990: HUBBLE Y2 BASE BAR JIG- Đồ gá Nhôm KT 320x240x29.1mm Dùng cho công đoạn sản xuất camera... (mã hs hubble y2 base/ mã hs của hubble y2 ba)
- Mã HS 76169990: Nắp tản nhiệt bằng nhôm/ Heat Sink 313-2274-00-LA... (mã hs nắp tản nhiệt b/ mã hs của nắp tản nhiệ)
- Mã HS 76169990: Tấm dẫn bằng nhôm(Linh kiện thiết bị máy chế tạo màn hình phẳng)PL-KYUUCHAKUJIGUUESHITARENKETSUBAN(15x61.1x186)mm... (mã hs tấm dẫn bằng nh/ mã hs của tấm dẫn bằng)
- Mã HS 76169990: Tản nhiệt bằng nhôm-EHP4009. Hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt bằng/ mã hs của tản nhiệt bằ)
- Mã HS 76169990: Hộp đèn LED bằng nhôm-10758-2-2. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đèn led bằn/ mã hs của hộp đèn led)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm trợ lực-3G1P4951G002, dùng cho hệ thống thang cuốn tự động. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm trợ/ mã hs của thanh nhôm t)
- Mã HS 76169990: Thanh nhôm bắt ốc (hàng mới 100%)... (mã hs thanh nhôm bắt/ mã hs của thanh nhôm b)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm VN-NRDP0069085C-B2 (L3000mm x W440 mm)1cái 8.31kg... (mã hs thang nhôm vnn/ mã hs của thang nhôm v)
- Mã HS 76169990: Tấm nắp phía trên buồng chân không bằng nhôm của rô bốt BMZ2-E6RVR102001-120... (mã hs tấm nắp phía tr/ mã hs của tấm nắp phía)
- Mã HS 76169990: Tấm đáy và cạnh bên buồng chân không bằng nhôm của rô bốt BMZ2-E6RVR102001-140... (mã hs tấm đáy và cạnh/ mã hs của tấm đáy và c)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm case 40x50x69 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm case/ mã hs của khối nhôm ca)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm guide 6x15x23 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm guide/ mã hs của khối nhôm gu)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm rid 4.5x50x40 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm rid 4/ mã hs của khối nhôm ri)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm jigu 10x73x100 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm jigu/ mã hs của khối nhôm ji)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm space 33x80x83 mm (A2017). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm space/ mã hs của khối nhôm sp)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm bracket 23.5x40x40 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm brack/ mã hs của khối nhôm br)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm roller 19.5x63.66x63.66 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm rolle/ mã hs của khối nhôm ro)
- Mã HS 76169990: Trượt bi 30M6, 30x30 (bằng nhôm). Hàng mới 100%... (mã hs trượt bi 30m6/ mã hs của trượt bi 30m)
- Mã HS 76169990: Trượt bi 40M6, 40x40 (bằng nhôm). Hàng mới 100%... (mã hs trượt bi 40m6/ mã hs của trượt bi 40m)
- Mã HS 76169990: Trượt bi 40M8, 40x40 (bằng nhôm). Hàng mới 100%... (mã hs trượt bi 40m8/ mã hs của trượt bi 40m)
- Mã HS 76169990: COVER HT20X-745-0B-00 (Nắp chụp của bộ phận bơm nước làm mát động cơ xe hơi bằng nhôm)... (mã hs cover ht20x745/ mã hs của cover ht20x)
- Mã HS 76169990: Khuôn A51 GONO JIG làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn a51 gono/ mã hs của khuôn a51 go)
- Mã HS 76169990: Khuôn A40S GONO JIG làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn a40s gono/ mã hs của khuôn a40s g)
- Mã HS 76169990: Khuôn PI TAPE JIG MODEL A90S làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn pi tape j/ mã hs của khuôn pi tap)
- Mã HS 76169990: Khuôn A40 Funtion conector Test Jig làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn a40 funti/ mã hs của khuôn a40 fu)
- Mã HS 76169990: Khuôn A51 BENDING 36 CHANNEL(Chày cối) làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn a51 bendi/ mã hs của khuôn a51 be)
- Mã HS 76169990: Khuôn A51 FPCB BENDING 36 CHANEL GÁ STOPPER làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn a51 fpcb/ mã hs của khuôn a51 fp)
- Mã HS 76169990: Khuôn JIG PRESS PI TAPE MANUAL MODEL NEW A70S làm bằng nhôm, hỗ trợ gia công linh kiện điện tử., hàng mới 100%... (mã hs khuôn jig press/ mã hs của khuôn jig pr)
- Mã HS 76169990: Tay cầm lò nướng bằng nhôm ((L762 x W36x H60)mm... (mã hs tay cầm lò nướn/ mã hs của tay cầm lò n)
- Mã HS 76169990: Khung X-S40 LH (Sau gia công), chất liệu nhôm... (mã hs khung xs40 lh/ mã hs của khung xs40)
- Mã HS 76169990: Khung X-S40 RH (Sau gia công), chất liệu nhôm... (mã hs khung xs40 rh/ mã hs của khung xs40)
- Mã HS 76169990: Nắp trên,mã hàng:RYG10-101,chất liệu: Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp trênmã hàn/ mã hs của nắp trênmã)
- Mã HS 76169990: Nắp dưới,mã hàng: RYG10-102,chất liệu: Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs nắp dướimã hàn/ mã hs của nắp dướimã)
- Mã HS 76169990: Thân khóa,mã hàng: ZCM003-101,chất liệu: Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thân khóamã hà/ mã hs của thân khóamã)
- Mã HS 76169990: Khuôn dập 3011-5003S31 STF-L2_BLOCK JIG-01/VG69-19120009 bằng nhôm, kích thước 570X472.5X10mm,... (mã hs khuôn dập 3011/ mã hs của khuôn dập 30)
- Mã HS 76169990: Khuôn Trên (TOP MOLD), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn trên top/ mã hs của khuôn trên)
- Mã HS 76169990: Tấm Gá Y2 (EJECT PART), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá y2 ejec/ mã hs của tấm gá y2 e)
- Mã HS 76169990: Chân Khuôn (BOTTOM MOLD), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs chân khuôn bot/ mã hs của chân khuôn)
- Mã HS 76169990: Tấm gá đặt bàn (JIG ON TABLE), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá đặt bàn/ mã hs của tấm gá đặt b)
- Mã HS 76169990: Tấm tách hàng cải tiến EJECT SAMPLE (update), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs tấm tách hàng c/ mã hs của tấm tách hàn)
- Mã HS 76169990: Mặt dưới đồ gá mang sản phẩm (JIG FOR PINBLOG), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs mặt dưới đồ gá/ mã hs của mặt dưới đồ)
- Mã HS 76169990: Mặt trên đồ gá mang sản phẩm (JIG INSERT BRACKET & SAMPLE), chất liệu: nhôm, hàng mới 100%... (mã hs mặt trên đồ gá/ mã hs của mặt trên đồ)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm đã oxi hóa bề mặt bằng phương pháp điện phân, kích thước 0.4*210*465mm/ ARAHPDE05111... (mã hs tấm nhôm đã oxi/ mã hs của tấm nhôm đã)
- Mã HS 76169990: Chân giá đỡ cố định cho giá tivi treo tường Item:BT8380-060/B, dài 0.6m, bằng nhôm anod màu đen, hàng do việt nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs chân giá đỡ cố/ mã hs của chân giá đỡ)
- Mã HS 76169990: Sản Phẩm thang bằng nhôm hàng mẫu kích thước (1930* 630*165)mm... (mã hs sản phẩm thang/ mã hs của sản phẩm tha)
- Mã HS 76169990: Làm tấm đệm cho hàng hoá.Item: ZZ-CO-SPC-138113-S, dài 13mm, bằng nhôm hàng do việt nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs làm tấm đệm cho/ mã hs của làm tấm đệm)
- Mã HS 76169990: Thanh nối chân giá đỡ cố định dùng cho giá ti vi treo tương loại BT8390-EXT/S, bằng nhôm, hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs thanh nối chân/ mã hs của thanh nối ch)
- Mã HS 76169990: Thanh gạt mã hàng CPR03-AQ56A-21,chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh gạt mã hà/ mã hs của thanh gạt mã)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm HH124 (20*2.5mm)... (mã hs móc nhôm hh124/ mã hs của móc nhôm hh1)
- Mã HS 76169990: Gioăng nhôm dùng trong khung dệt mới 100%... (mã hs gioăng nhôm dùn/ mã hs của gioăng nhôm)
- Mã HS 76169990: Miếng nệm đánh bóng bằng nhôm, KT: 71.48 x 153 x 7T... (mã hs miếng nệm đánh/ mã hs của miếng nệm đá)
- Mã HS 76169990: Tấm đáy 19AA03-01, kích thước 600x400x10mm, vật liệu nhôm A5052... (mã hs tấm đáy 19aa03/ mã hs của tấm đáy 19aa)
- Mã HS 76169990: Tấm nóc 19AA03-02, kích thước 600x400x10mm, vật liệu nhôm A5052... (mã hs tấm nóc 19aa03/ mã hs của tấm nóc 19aa)
- Mã HS 76169990: Thanh kê belts 19AA02-04, kích thước 560x15x15mm, vật liệu nhôm A5052... (mã hs thanh kê belts/ mã hs của thanh kê bel)
- Mã HS 76169990: Thanh đẩy mạch 19AA03-17, kích thước 530x370x10mm, vật liệu nhôm A5052... (mã hs thanh đẩy mạch/ mã hs của thanh đẩy mạ)
- Mã HS 76169990: Hộp nhôm module mã 15D309-01-05 dùng để kết nối, luồn và bảo vệ các loại cáp quang, kích thước (D438 x R200.6 x C40)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp nhôm module/ mã hs của hộp nhôm mod)
- Mã HS 76169990: Khung máy Joban DS-VA bằng nhôm... (mã hs khung máy joban/ mã hs của khung máy jo)
- Mã HS 76169990: Khung cố định sản phẩm bằng nhôm dùng để lắp ráp linh kiện cơ khí dùng trong y tế (dài 15.56cm x rộng 3.82cm x cao 3.82cm)... (mã hs khung cố định s/ mã hs của khung cố địn)
- Mã HS 76169990: Tấm giữ dây nối bằng nhôm dùng cho màn hình TR-S-DS1201... (mã hs tấm giữ dây nối/ mã hs của tấm giữ dây)
- Mã HS 76169990: Mảnh trang trí của máy chụp ảnh 4PGAD102... (mã hs mảnh trang trí/ mã hs của mảnh trang t)
- Mã HS 76169990: Gối đỡ bằng nhôm,mã hàng SPT104-09321300 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs gối đỡ bằng nhô/ mã hs của gối đỡ bằng)
- Mã HS 76169990: Khối nối bằng nhôm,mã hàng SPT104-09130200 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs khối nối bằng n/ mã hs của khối nối bằn)
- Mã HS 76169990: Thanh giữ bằng nhôm,mã hàng SPT104-01010500 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs thanh giữ bằng/ mã hs của thanh giữ bằ)
- Mã HS 76169990: Tấm gá trên bằng nhôm,mã hàng SPT104-09330100 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá trên bằn/ mã hs của tấm gá trên)
- Mã HS 76169990: Tấm đỡ cơ sở 1 bằng nhôm,mã hàng SPT104-09320100 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs tấm đỡ cơ sở 1/ mã hs của tấm đỡ cơ sở)
- Mã HS 76169990: Khối đỡ camera bằng nhôm,mã hàng SPT104-09130400 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs khối đỡ camera/ mã hs của khối đỡ came)
- Mã HS 76169990: Thanh cố định 1 bằng nhôm,mã hàng SPT104-09320700 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs thanh cố định 1/ mã hs của thanh cố địn)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ xy lanh bằng nhôm,mã hàng SPT104-09010200 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ xy lanh/ mã hs của giá đỡ xy la)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ cảm biến bằng nhôm,mã hàng SPT104-02070200 dùng trong chế tạo động cơ diezen, hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ cảm biến/ mã hs của giá đỡ cảm b)
- Mã HS 76169990: Con lăn bằng nhôm có vỏ bọc nhựa UMCM25-10-15... (mã hs con lăn bằng nh/ mã hs của con lăn bằng)
- Mã HS 76169990: Đầu nút bằng nhôm dùng cho thiết bị thu phát sóng BRACKET-NEW UNIT BRACKET; SFG-AA100, CLM9... (mã hs đầu nút bằng nh/ mã hs của đầu nút bằng)
- Mã HS 76169990: Mặt bích/ Flange_KY00250964-2, bằng nhôm, linh kiện cơ khí dùng cho máy công cụ. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bích/ flang/ mã hs của mặt bích/ fl)
- Mã HS 76169990: Tấm gắn kim loại bằng nhôm... (mã hs tấm gắn kim loạ/ mã hs của tấm gắn kim)
- Mã HS 76169990: Tấm đỡ chất liệu bằng băng nhôm... (mã hs tấm đỡ chất liệ/ mã hs của tấm đỡ chất)
- Mã HS 76169990: Khối trụ của máy chế tạo chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khối trụ của má/ mã hs của khối trụ của)
- Mã HS 76169990: Tám trượt của máy chế tạo vât liệu bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs tám trượt của m/ mã hs của tám trượt củ)
- Mã HS 76169990: Đệm BRG của máy chế tạo linh kiện bán dẫn (chất liệu bằng nhôm)... (mã hs đệm brg của máy/ mã hs của đệm brg của)
- Mã HS 76169990: Khung tay cầm của máy chế tạo chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khung tay cầm c/ mã hs của khung tay cầ)
- Mã HS 76169990: Tấm trượt số 4 của máy chế tạo chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs tấm trượt số 4/ mã hs của tấm trượt số)
- Mã HS 76169990: Khung chặn số 1 của máy chế tạo chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khung chặn số 1/ mã hs của khung chặn s)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ trụ 1 của máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs giá đỡ trụ 1 củ/ mã hs của giá đỡ trụ 1)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ trụ 2 của máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs giá đỡ trụ 2 củ/ mã hs của giá đỡ trụ 2)
- Mã HS 76169990: Tấm cạnh phải của máy chế tạo vật liệu bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs tấm cạnh phải c/ mã hs của tấm cạnh phả)
- Mã HS 76169990: Tấm cạnh trái của máy chế tạo vật liệu bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs tấm cạnh trái c/ mã hs của tấm cạnh trá)
- Mã HS 76169990: Thanh tay cầm của máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs thanh tay cầm c/ mã hs của thanh tay cầ)
- Mã HS 76169990: Khung cố định đầu máy hình chữ U đã gia công thô, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khung cố định đ/ mã hs của khung cố địn)
- Mã HS 76169990: Cánh tay đòn BRG dùng cho máy chế tạo chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs cánh tay đòn br/ mã hs của cánh tay đòn)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ BKT bên phải của máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs giá đỡ bkt bên/ mã hs của giá đỡ bkt b)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm số 1 dùng cho máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khung nhôm số 1/ mã hs của khung nhôm s)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm số 4 dùng cho máy chế tạo linh kiện bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs khung nhôm số 4/ mã hs của khung nhôm s)
- Mã HS 76169990: Nút chặn dùng trong máy chế tạo linh kiện chất bán dẫn (chất liệu bằng nhôm)... (mã hs nút chặn dùng t/ mã hs của nút chặn dùn)
- Mã HS 76169990: Tấm chặn trái BRG của máy chế tạo linh kiện chất bán dẫn, chất liệu bằng nhôm... (mã hs tấm chặn trái b/ mã hs của tấm chặn trá)
- Mã HS 76169990: Tấm ghép dưới của máy chế tạo linh kiện chất bán dẫn. Chất liệu bằng nhôm, 2 lỗ ren, 2 lỗ bậc U, khoét 4 rãnh hình chữ U. Kích thước 472x49mm... (mã hs tấm ghép dưới c/ mã hs của tấm ghép dướ)
- Mã HS 76169990: PÁT NHÔM... (mã hs pát nhôm/ mã hs của pát nhôm)
- Mã HS 76169990: Khuôn TRAY SM-A505F USB PBA, hàng mới 100%... (mã hs khuôn tray sma/ mã hs của khuôn tray s)
- Mã HS 76169990: Khuôn TRAY SM-G981U USB PBA, hàng mới 100%... (mã hs khuôn tray smg/ mã hs của khuôn tray s)
- Mã HS 76169990: Khuôn TRAY SM-F700F SUB PBA VK, hàng mới 100%... (mã hs khuôn tray smf/ mã hs của khuôn tray s)
- Mã HS 76169990: Vật liệu bằng nhôm dùng để giữ pcb không bị xê dịch khi cắt, Model: SM-G988B TOF SENSOR PBA. Hàng mới 100%... (mã hs vật liệu bằng n/ mã hs của vật liệu bằn)
- Mã HS 76169990: Cover Turn Table, chất liệu bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs cover turn tabl/ mã hs của cover turn t)
- Mã HS 76169990: Arm-Tay đòn bằng nhôm... (mã hs armtay đòn bằn/ mã hs của armtay đòn)
- Mã HS 76169990: Base-Chân đế bằng nhôm... (mã hs basechân đế bằ/ mã hs của basechân đế)
- Mã HS 76169990: Bush-Ống lót bằng nhôm... (mã hs bushống lót bằ/ mã hs của bushống lót)
- Mã HS 76169990: Joint-Khớp nối bằng nhôm... (mã hs jointkhớp nối/ mã hs của jointkhớp n)
- Mã HS 76169990: Flange-Mặt bích bằng nhôm... (mã hs flangemặt bích/ mã hs của flangemặt b)
- Mã HS 76169990: Motor plate-Tấm đỡ bằng nhôm... (mã hs motor platetấm/ mã hs của motor plate)
- Mã HS 76169990: Nut block-Chốt chặn bằng nhôm... (mã hs nut blockchốt/ mã hs của nut blockch)
- Mã HS 76169990: Bush holder-Mâm cặp bằng nhôm... (mã hs bush holdermâm/ mã hs của bush holder)
- Mã HS 76169990: Rack Holder-Mâm cặp bằng nhôm... (mã hs rack holdermâm/ mã hs của rack holder)
- Mã HS 76169990: Nozzle holder-Mâm cặp bằng nhôm... (mã hs nozzle holderm/ mã hs của nozzle holde)
- Mã HS 76169990: Guide bar-Thanh hướng dẫn bằng nhôm... (mã hs guide barthanh/ mã hs của guide barth)
- Mã HS 76169990: Khay chứa sản phẩm 000-7-DTV-0013 bằng hợp kim nhôm... (mã hs khay chứa sản p/ mã hs của khay chứa sả)
- Mã HS 76169990: Khung mô tơ làm bằng nhôm N137L DC328WW-01... (mã hs khung mô tơ làm/ mã hs của khung mô tơ)
- Mã HS 76169990: Thang xếp bằng nhôm... (mã hs thang xếp bằng/ mã hs của thang xếp bằ)
- Mã HS 76169990: Thanh nối F3-420010 trong bộ chuyển đổi khí làm bằng nhôm (Bộ phận dùng trong các thiết bị khí nén), hàng mới 100%... (mã hs thanh nối f342/ mã hs của thanh nối f3)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm-Woody Step Ladder 2Steps-KEIKF-D02... (mã hs thang nhômwood/ mã hs của thang nhômw)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ Camera otô bằng Nhôm 336146-13... (mã hs giá đỡ camera o/ mã hs của giá đỡ camer)
- Mã HS 76169990: Base SVR-SCCII-Chân đế bằng nhôm... (mã hs base svrsccii/ mã hs của base svrscc)
- Mã HS 76169990: Motor support (Premotec)-Giá đở bằng nhôm... (mã hs motor support/ mã hs của motor suppor)
- Mã HS 76169990: Tôn mạ màu làm rào chắn, lều thi công, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tôn mạ màu làm/ mã hs của tôn mạ màu l)
- Mã HS 76169990: Bảng hiệu AR9P721-5C, bằng nhôm, mới 100%... (mã hs bảng hiệu ar9p7/ mã hs của bảng hiệu ar)
- Mã HS 76169990: Vòng đai (Bằng nhôm)- RING 3V0018810... (mã hs vòng đai bằng/ mã hs của vòng đai bằ)
- Mã HS 76169990: Hộp an toàn bằng nhôm dùng để rửa khuôn (Safe box Progres)... (mã hs hộp an toàn bằn/ mã hs của hộp an toàn)
- Mã HS 76169990: Móc treo chịu lực bằng nhôm, hỗ trợ công đoạn lắp ráp linh kiện điện thoại, hàng mới 100%... (mã hs móc treo chịu l/ mã hs của móc treo chị)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ móc để giữ tubin bằng nhôm FATA15D0 (mới 100%)... (mã hs giá đỡ móc để g/ mã hs của giá đỡ móc đ)
- Mã HS 76169990: Khớp nối Jointer P113/P400 (Collor Dark), hàng mới 100%... (mã hs khớp nối jointe/ mã hs của khớp nối joi)
- Mã HS 76169990: Khung giữ để cụm màng che bàn bác sĩ bằng nhôm 1G04G7AA (mới 100%)... (mã hs khung giữ để cụ/ mã hs của khung giữ để)
- Mã HS 76169990: Chi tiết JIG gá BV-H0219-005 (đồ gá bằng nhôm), mới 100%... (mã hs chi tiết jig gá/ mã hs của chi tiết jig)
- Mã HS 76169990: Thanh đỡ F3R083-0120, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 80x80x40 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ f3r083/ mã hs của thanh đỡ f3r)
- Mã HS 76169990: Miếng đệm F4R083-0127, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 200x60x23 mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm f4r08/ mã hs của miếng đệm f4)
- Mã HS 76169990: Tấm gia cố F3R083-0111, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 480x30x12 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gia cố f3r0/ mã hs của tấm gia cố f)
- Mã HS 76169990: Khối cảm biến F4R083-0136, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 50x75x10 mm. Hàng mới 100%... (mã hs khối cảm biến f/ mã hs của khối cảm biế)
- Mã HS 76169990: Khung cảm biến F4R083-0131, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 50x70x10 mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung cảm biến/ mã hs của khung cảm bi)
- Mã HS 76169990: Tấm phía trên F3R083-0110, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 480x300x12 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm phía trên f/ mã hs của tấm phía trê)
- Mã HS 76169990: Thanh dừng cảm biến F4R083-0137, chất liệu bằng: Nhôm, kích thước: 75x100x10 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh dừng cảm/ mã hs của thanh dừng c)
- Mã HS 76169990: Móc nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs móc nhôm hàng/ mã hs của móc nhôm hà)
- Mã HS 76169990: Thang nhôm tay vịn TV04 H0.8m. Hàng mới 100%... (mã hs thang nhôm tay/ mã hs của thang nhôm t)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm 170x150. Hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm 170x15/ mã hs của túi nhôm 170)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm 380x150. Hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm 380x15/ mã hs của túi nhôm 380)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm 600x470. Hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm 600x47/ mã hs của túi nhôm 600)
- Mã HS 76169990: Phễu kích thước W26 x L26 x H11 mm bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs phễu kích thước/ mã hs của phễu kích th)
- Mã HS 76169990: Khay để hàng, làm bằng nhôm, KT: 10*237*195mm, Việt Nam... (mã hs khay để hàng l/ mã hs của khay để hàng)
- Mã HS 76169990: Nút xoay điều chỉnh âm lượng bằng nhôm, P/N: KOC-C50121-1, hàng mới 100%... (mã hs nút xoay điều c/ mã hs của nút xoay điề)
- Mã HS 76169990: Con lăn cam dùng cho thiết bị bán dẫn, chất liệu nhôm, KT 4.5(H) mm * 102 Phi, hàng mới 100%... (mã hs con lăn cam dùn/ mã hs của con lăn cam)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ camera MTF bằng nhôm, kích thước 471*90*6mm... (mã hs giá đỡ camera m/ mã hs của giá đỡ camer)
- Mã HS 76169990: Giá đỡ thổi khí M2526AA bằng nhôm, kích thước 148*148*6mm... (mã hs giá đỡ thổi khí/ mã hs của giá đỡ thổi)
- Mã HS 76169990: FLEXIBLE CONNECTOR 22MMĐầu nối Ống cao su bằng nhôm 22MM. Mới 100%... (mã hs flexible connec/ mã hs của flexible con)
- Mã HS 76169990: Thân vỏ bằng nhôm dùng để lắp ráp bộ chuyển đổi nguồn, Part No: MEC00003619, Code MKVC: AA02800867. Hàng mới 100%... (mã hs thân vỏ bằng nh/ mã hs của thân vỏ bằng)
- Mã HS 76169990: Jig nắp hàn PACK chất liệu nhôm 6061, hàng mới 100%... (mã hs jig nắp hàn pac/ mã hs của jig nắp hàn)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy hàn ni Auto chất liệu nhôm 6061, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy hàn ni/ mã hs của nắp đậy hàn)
- Mã HS 76169990: Nắp đậy hàn dây Auto chất liệu nhôm 6061, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy hàn dây/ mã hs của nắp đậy hàn)
- Mã HS 76169990: Jig thông dụng test mẫu chất liệu nhôm 6061, hàng mới 100%... (mã hs jig thông dụng/ mã hs của jig thông dụ)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm (1150x1930x1940)mm, dùng để căng lưới in màn hình, hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm 115/ mã hs của khung nhôm)
- Mã HS 76169990: Trục bằng nhôm-SS-PD-A-057a... (mã hs trục bằng nhôm/ mã hs của trục bằng nh)
- Mã HS 76169990: Thân tản nhiệt C-NAA0054MR11, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs thân tản nhiệt/ mã hs của thân tản nhi)
- Mã HS 76169990: Năp bô loc tin hiêu C-NFG0040MR02, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs năp bô loc tin/ mã hs của năp bô loc t)
- Mã HS 76169990: Thân bộ lọc tín hiệu C-NFC0150MR97, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs thân bộ lọc tín/ mã hs của thân bộ lọc)
- Mã HS 76169990: Thân bằng nhôm của bộ ghép tín hiệu C-NIG0148MR01, Hàng mới 100%... (mã hs thân bằng nhôm/ mã hs của thân bằng nh)
- Mã HS 76169990: Nắp van M163-1117-2 bằng nhôm, mới 100%... (mã hs nắp van m16311/ mã hs của nắp van m163)
- Mã HS 76169990: Khối lắp van M163-1115-B bằng nhôm, mới 100%... (mã hs khối lắp van m1/ mã hs của khối lắp van)
- Mã HS 76169990: Đĩa nhôm mạ đồng dùng trang trí bàn cà phê Disc (23x2cm). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa nhôm mạ đồn/ mã hs của đĩa nhôm mạ)
- Mã HS 76169990: Ống đệm bằng nhôm, code: NCLA3-6-17... (mã hs ống đệm bằng nh/ mã hs của ống đệm bằng)
- Mã HS 76169990: Trục nhôm RC5-0040-000 (phi 9.0mm- dài 87.0mm)... (mã hs trục nhôm rc50/ mã hs của trục nhôm rc)
- Mã HS 76169990: Trục để cố định gá Pully, bằng nhôm, hàn mới 100%... (mã hs trục để cố định/ mã hs của trục để cố đ)
- Mã HS 76169990: Cốc chiết kẽm hàn CISE-FP-19-11, bằng Nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cốc chiết kẽm h/ mã hs của cốc chiết kẽ)
- Mã HS 76169990: Chi tiết dùng để cố định gá cảm biến, bằng nhôm, hàn mới 100%... (mã hs chi tiết dùng đ/ mã hs của chi tiết dùn)
- Mã HS 76169990: Khay dùng để đựng sản phẩm, kích thước: Dài 550mmxRộng 300mmxCao 13xDày 3mm bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs khay dùng để đự/ mã hs của khay dùng để)
- Mã HS 76169990: Phụ kiện bản mạch A81A03M-A-052, kích thước 50*78*20 bằng nhôm.Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện bản mạ/ mã hs của phụ kiện bản)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm 5015427-01 80X30 mã YST0269-1R... (mã hs khuôn nhôm 5015/ mã hs của khuôn nhôm 5)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm 7251l-1607A 842 X 7 mã PC-YST0329... (mã hs khuôn nhôm 7251/ mã hs của khuôn nhôm 7)
- Mã HS 76169990: Khuôn nhôm LA10721033A 20X1.8 mã PC-YST0055-1R... (mã hs khuôn nhôm la10/ mã hs của khuôn nhôm l)
- Mã HS 76169990: Khung nhôm 4*4*0.3CM(50*80CM), hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm 4*4*/ mã hs của khung nhôm 4)
- Mã HS 76169990: Gáo múc UBE 375IS 1.4kg. Hàng mới 100%... (mã hs gáo múc ube 375/ mã hs của gáo múc ube)
- Mã HS 76169990: Tấm linh kiện bằng nhôm (GH64-06666A)... (mã hs tấm linh kiện b/ mã hs của tấm linh kiệ)
- Mã HS 76169990: Tấm nhôm hỗ trợ sản xuất camera/ IR, 134,157 COVER... (mã hs tấm nhôm hỗ trợ/ mã hs của tấm nhôm hỗ)
- Mã HS 76169990: Tấm nhựa hỗ trợ sản xuất camera/ LENS GUIDE, KT 75*75*10... (mã hs tấm nhựa hỗ trợ/ mã hs của tấm nhựa hỗ)
- Mã HS 76169990: Giá để thùng hàng lỗi, kt:50*35*30cm#697, chất liệu nhôm... (mã hs giá để thùng hà/ mã hs của giá để thùng)
- Mã HS 76169990: Miếng nhôm dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 180mm X rộng95mm X dầy 0.05mm, mã hàng 4P145130-2B... (mã hs miếng nhôm dùng/ mã hs của miếng nhôm d)
- Mã HS 76169990: Khay nhôm mã 15D317-01-03B, kích thước: 240x130x16 mm. Hàng mới 100%... (mã hs khay nhôm mã 15/ mã hs của khay nhôm mã)
- Mã HS 76169990: ống Roller của máy poto copy(A1615003-00A)... (mã hs ống roller của/ mã hs của ống roller c)
- Mã HS 76169990: Sản phẩm bằng nhôm (linh kiện lắp vào robot), tên bản vẽ: KA17131-A004-000. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng n/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 76169990: Inset tuần bằng nhôm... (mã hs inset tuần bằng/ mã hs của inset tuần b)
- Mã HS 76169990: Jig kiểm tra hàng bằng nhôm LJ69-06137A (AMB687TZ01 V0.0)... (mã hs jig kiểm tra hà/ mã hs của jig kiểm tra)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm sink 7x60x60 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm sink/ mã hs của khối nhôm si)
- Mã HS 76169990: Khối nhôm holder 1.5x27.6x29.8 mm (A5052). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện)... (mã hs khối nhôm holde/ mã hs của khối nhôm ho)
- Mã HS 76169990: Aluminum bar (Đế nhôm ren lỗ 1)A5052 (16x30x25)... (mã hs aluminum bar đ/ mã hs của aluminum bar)
- Mã HS 76169990: Túi nhôm đựng linh kiện, kích thước 270*160, hàng mới 100%... (mã hs túi nhôm đựng l/ mã hs của túi nhôm đựn)
- Mã HS 76169990: Chân đế bằng kim loại (Metal Base) V3-002264-00 (PO NO.: 201912-4700731361)... (mã hs chân đế bằng ki/ mã hs của chân đế bằng)
- Mã HS 76169990: Khối chỉnh âm lượng bằng nhôm VOLUME (M163-1158)... (mã hs khối chỉnh âm l/ mã hs của khối chỉnh â)
- Mã HS 76169990: Khung giải nhiệt bằng nhôm HEAT SINK CYLINDER (B001-0322-03)... (mã hs khung giải nhiệ/ mã hs của khung giải n)
- Mã HS 76169990: Lưới in 050HL vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 050hl v/ mã hs của lưới in 050h)
- Mã HS 76169990: Lưới in K56R HL vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in k56r hl/ mã hs của lưới in k56r)
- Mã HS 76169990: Lưới in K77 FCL vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in k77 fcl/ mã hs của lưới in k77)
- Mã HS 76169990: Lưới in K77A HL vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in k77a hl/ mã hs của lưới in k77a)
- Mã HS 76169990: Lưới in K12K FCL vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in k12k fc/ mã hs của lưới in k12k)
- Mã HS 76169990: Lưới in 5206-9001_bot_02 vật liệu nhôm dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 520690/ mã hs của lưới in 5206)
- Mã HS 76169990: Lưới in KORA HL(S15539) vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in kora hl/ mã hs của lưới in kora)
- Mã HS 76169990: Lưới in 0140~0019~0020 BOT REV01 vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 0140~00/ mã hs của lưới in 0140)
- Mã HS 76169990: Lưới in 01S TL(W2187MM/PWB S-ASSY) vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 01s tl/ mã hs của lưới in 01s)
- Mã HS 76169990: Lưới in 125-4726-9002 SIDE TOP REV03 vật liệu nhôm, dùng để in thiếc.Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 125472/ mã hs của lưới in 125)
- Mã HS 76169990: Lưới in MJNA LL(W1839M/PWB SEMI-ASSY 1) vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in mjna ll/ mã hs của lưới in mjna)
- Mã HS 76169990: Khối hỗ trợ model K0RA(0140-0026~0030-1) vật liệu nhôm, dùng để gá bản mạch. Hàng mới 100%... (mã hs khối hỗ trợ mod/ mã hs của khối hỗ trợ)
- Mã HS 76169990: Lưới in 4724-9010_TOP-0.12/0.18_REV0 ETCHING vật liệu nhôm dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in 472490/ mã hs của lưới in 4724)
- Mã HS 76169990: Lưới in model 4726-9010-top-rev02 FG(Etching) vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in model 4/ mã hs của lưới in mode)
- Mã HS 76169990: Lưới in K56(CDH0653B/P-SAY S-14001C and CDH0653B/P-SAY S vật liệu nhôm, dùng để in thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in k56cdh/ mã hs của lưới in k56)
- Mã HS 76169990: ống (bằng nhôm) nối vai phuộc xe đạp 42 x 10t x 68mm, 0.199Kg/cái... (mã hs ống bằng nhôm/ mã hs của ống bằng nh)
- Mã HS 76169990: STAY-Chân đế bằng nhôm 41430-0435... (mã hs staychân đế bằ/ mã hs của staychân đế)
- Mã HS 76169990: STOPPER-Cữ chặn bằng nhôm 41430-1233... (mã hs stoppercữ chặn/ mã hs của stoppercữ c)
- Mã HS 76169990: COUPLING-Vòng đệm bằng nhôm 41430-0440... (mã hs couplingvòng đ/ mã hs của couplingvòn)
- Mã HS 76169990: CYLINDER BK-Xy lanh bằng nhôm 41430-0436... (mã hs cylinder bkxy/ mã hs của cylinder bk)
- Mã HS 76169990: TABLE CLAMP-Mâm kẹp bằng nhôm 41430-0274... (mã hs table clampmâm/ mã hs của table clamp)
- Mã HS 76169990: VACUUM PLATE-Tấm đỡ bằng nhôm 41430-0438... (mã hs vacuum platetấ/ mã hs của vacuum plate)
- Mã HS 76169990: FEED HANDLE-Tay chặn bằng nhôm 50406-1654... (mã hs feed handletay/ mã hs của feed handle)
- Mã HS 76169990: BRUSH COVER-Nắp chặn bằng nhôm 41430-0439... (mã hs brush covernắp/ mã hs của brush cover)
- Mã HS 76169990: FIXED COLLAR-Vòng đệm bằng nhôm 41430-0987... (mã hs fixed collarvò/ mã hs của fixed collar)
- Mã HS 76169990: UNIT PROP(8)-Nắp chặn bằng nhôm 41430-0915... (mã hs unit prop8nắ/ mã hs của unit prop8)
- Mã HS 76169990: DAMPER FLANGE-Mặt bích bằng nhôm 50400-0581... (mã hs damper flangem/ mã hs của damper flang)
- Mã HS 76169990: UNIT PROP (3)-Nắp chặn bằng nhôm 41430-0266... (mã hs unit prop 3n/ mã hs của unit prop 3)
- Mã HS 76169990: TABLE BOSS (1)-Bàn chặn bằng nhôm 41430-0275... (mã hs table boss 1/ mã hs của table boss)
- Mã HS 76169990: PLUNGERS HOLDER-Mâm kẹp bằng nhôm 41430-0311... (mã hs plungers holder/ mã hs của plungers hol)
- Mã HS 76169990: IONIZER SET PLATE-Tấm đỡ bằng nhôm 41430-1228... (mã hs ionizer set pla/ mã hs của ionizer set)
- Mã HS 76169990: UNIT BASE ARM A-2-Tay đòn bằng nhôm 41430-3153... (mã hs unit base arm a/ mã hs của unit base ar)
- Mã HS 76169990: UNIT BASE ARM B-2-Tay đòn bằng nhôm 41430-3156... (mã hs unit base arm b/ mã hs của unit base ar)
- Mã HS 76169990: STRING BACK PLATE 2-Chân đế bằng nhôm 41430-0901... (mã hs string back pla/ mã hs của string back)
- Mã HS 76169990: EJECTION UNIT BASE 2-Chân đế bằng nhôm 41430-1501... (mã hs ejection unit b/ mã hs của ejection uni)
- Mã HS 76169990: TABLE DRIVE B/K2-Thanh trượt bằng nhôm 41430-0281... (mã hs table drive b/k/ mã hs của table drive)
- Mã HS 76169990: SENSOR PLATE-Tấm đỡ cảm biến bằng nhôm 41430-0267... (mã hs sensor platetấ/ mã hs của sensor plate)
- Mã HS 76169990: STORING BASE (BOTTOM) 1-Chân đế bằng nhôm 41430-0750... (mã hs storing base b/ mã hs của storing base)
- Mã HS 76169990: STORING SIDE PLATE-Tấm đỡ vòng đệm bằng nhôm 41430-0472... (mã hs storing side pl/ mã hs của storing side)
- Mã HS 76169990: SUPPLY UNIT BASE(2)-Tấm đỡ vòng đệm bằng nhôm 41431-0063... (mã hs supply unit bas/ mã hs của supply unit)
- Mã HS 76169990: STORING CENTER PLATE-Tấm đỡ vòng đệm bằng nhôm 41430-0473... (mã hs storing center/ mã hs của storing cent)
- Mã HS 76169990: IONIZAR UP AND DOWN GUIDE-Thanh trượt bằng nhôm 41430-1227... (mã hs ionizar up and/ mã hs của ionizar up a)
- Mã HS 76169990: Gioăng nhôm miệng củ lọc mới 100%... (mã hs gioăng nhôm miệ/ mã hs của gioăng nhôm)
- Mã HS 76169990: Ống khí cho ly hợp (Air pipe for Clutch- PM08). Hàng mới 100%... (mã hs ống khí cho ly/ mã hs của ống khí cho)
- Mã HS 76169990: Nhôm lá cách nhiệt 2 lớp để bọc hàng dạng cuộn 1.25x 50m, hàng mới 100%... (mã hs nhôm lá cách nh/ mã hs của nhôm lá cách)
- Mã HS 76169990: Ống hút khói bằng nhôm 5REF-0E045/Dia.50 5m... (mã hs ống hút khói bằ/ mã hs của ống hút khói)
- Mã HS 76169990: Thanh ray trượt bằng nhôm DNR315-150... (mã hs thanh ray trượt/ mã hs của thanh ray tr)