Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 7101- 7118

>> HS Code 7001- 7020 >> HS Code 7201- 7229

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
7101 Ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport.
71011000 - Ngọc trai tự nhiên - Natural pearls
- Ngọc trai nuôi cấy: - Cultured pearls:
71012100 - - Chưa được gia công - - Unworked
71012200 - - Đã gia công - - Worked
7102 Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát. Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set.
71021000 - Kim cương chưa được phân loại - Unsorted
- Kim cương công nghiệp: - Industrial:
71022100 - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua - - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
71022900 - - Loại khác - - Other
- Kim cương phi công nghiệp: - Non-industrial:
71023100 - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua - - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
71023900 - - Loại khác - - Other
7103 Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. Precious stones (other than diamonds) and semi- precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport.
710310 - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: - Unworked or simply sawn or roughly shaped:
71031010 - - Rubi - - Rubies
71031020 - - Ngọc bích (nephrite và jadeite) - - Jade (nephrite and jadeite)
71031090 - - Loại khác - - Other
- Đã gia công cách khác: - Otherwise worked:
710391 - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo: - - Rubies, sapphires and emeralds:
71039110 - - - Rubi - - - Rubies
71039190 - - - Loại khác - - - Other
71039900 - - Loại khác - - Other
7104 Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. Synthetic or reconstructed precious or semi- precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi- precious stones, temporarily strung for convenience of transport.
710410 - Thạch anh áp điện: - Piezo-electric quartz:
71041010 - - Chưa gia công - - Unworked
71041020 - - Đã gia công - - Worked
71042000 - Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô - Other, unworked or simply sawn or roughly shaped
71049000 - Loại khác - Other
7105 Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp. Dust and powder of natural or synthetic precious or semi- precious stones.
71051000 - Của kim cương - Of diamonds
71059000 - Loại khác - Other
7106 Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột. Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
71061000 - Dạng bột - Powder
- Dạng khác: - Other:
71069100 - - Chưa gia công - - Unwrought
71069200 - - Dạng bán thành phẩm - - Semi-manufactured
71070000 Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. Base metals clad with silver, not further worked than semi- manufactured.
7108 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột. Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
- Không phải dạng tiền tệ: - Non-monetary:
71081100 - - Dạng bột - - Powder
710812 - - Dạng chưa gia công khác: - - Other unwrought forms:
71081210 - - - Dạng cục, thỏi hoặc thanh đúc - - - In lumps, ingots or cast bars
71081290 - - - Loại khác - - - Other
71081300 - - Dạng bán thành phẩm khác - - Other semi-manufactured forms
71082000 - Dạng tiền tệ - Monetary
71090000 Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm. Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured.
7110 Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột. Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.
- Bạch kim: - Platinum:
711011 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: - - Unwrought or in powder form:
71101110 - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột - - - In lumps, ingots, cast bars or in powder form
71101190 - - - Loại khác - - - Other
71101900 - - Loại khác - - Other
- Paladi: - Palladium:
711021 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: - - Unwrought or in powder form:
71102110 - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột - - - In lumps, ingots, cast bars or in powder form
71102190 - - - Loại khác - - - Other
71102900 - - Loại khác - - Other
- Rodi: - Rhodium:
711031 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: - - Unwrought or in powder form:
71103110 - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột - - - In lumps, ingots, cast bars or in powder form
71103190 - - - Loại khác - - - Other
71103900 - - Loại khác - - Other
- Iridi, osmi và ruteni: - Iridium, osmium and ruthenium:
711041 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột: - - Unwrought or in powder form:
71104110 - - - Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột - - - In lumps, ingots, cast bars or in powder form
71104190 - - - Loại khác - - - Other
71104900 - - Loại khác - - Other
7111 Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured.
71110010 - Bạc hoặc vàng, mạ bạch kim - Silver or gold, clad with platinum
71110090 - Loại khác - Other
7112 Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý. Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
71123000 - Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý - Ash containing precious metal or precious metal compounds
- Loại khác: - Other:
71129100 - - Từ vàng, kể cả kim loại dát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác - - Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals
71129200 - - Từ bạch kim, kể cả kim loại dát phủ bạch kim trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác - - Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals
711299 - - Loại khác: - - Other:
71129910 - - - Từ bạc, kể cả kim loại dát phủ bạc trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác - - - Of silver, including metal clad with silver but excluding sweepings containing other precious metals
71129990 - - - Loại khác - - - Other
7113 Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý. Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.
- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: - Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal:
711311 - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác: - - Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal:
71131110 - - - Bộ phận - - - Parts
71131190 - - - Loại khác - - - Other
711319 - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: - - Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal:
71131910 - - - Bộ phận - - - Parts
71131990 - - - Loại khác - - - Other
711320 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý: - Of base metal clad with precious metal:
71132010 - - Bộ phận - - Parts
71132090 - - Loại khác - - Other
7114 Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.
- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: - Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal:
71141100 - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác - - Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal
71141900 - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý - - Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal
71142000 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý - Of base metal clad with precious metal
7115 Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal.
71151000 - Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim - Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum
711590 - Loại khác: - Other:
71159010 - - Bằng vàng hoặc bạc - - Of gold or silver
71159020 - - Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc - - Of metal clad with gold or silver
71159090 - - Loại khác - - Other
7116 Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo). Articles of natural or cultured pearls, precious or semi- precious stones (natural, synthetic or reconstructed).
71161000 - Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy - Of natural or cultured pearls
71162000 - Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) - Of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
7117 Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác. Imitation jewellery.
- Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý: - Of base metal, whether or not plated with precious metal:
711711 - - Khuy măng sét và khuy rời: - - Cuff-links and studs:
71171110 - - - Bộ phận - - - Parts
71171190 - - - Loại khác - - - Other
711719 - - Loại khác: - - Other:
71171910 - - - Vòng - - - Bangles
71171920 - - - Các đồ trang sức khác - - - Other imitation jewellery
71171990 - - - Bộ phận - - - Parts
711790 - Loại khác: - Other:
- - Vòng: - - Bangles:
71179011 - - - Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thủy tinh - - - Wholly of plastics or glass
71179012 - - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công - - - Wholly of wood, worked tortoise shell, ivory, bone, horn, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, worked vegetable carving material or worked mineral carving material
71179013 - - - Làm toàn bộ bằng sứ - - - Wholly of porcelain or china
71179019 - - - Loại khác - - - Other
- - Đồ trang sức khác: - - Other imitation jewellery:
71179021 - - - Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thủy tinh - - - Wholly of plastics or glass
71179022 - - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công - - - Wholly of wood, worked tortoise shell, ivory, bone, horn, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, worked vegetable carving material or worked mineral carving material
71179023 - - - Làm toàn bộ bằng sứ - - - Wholly of porcelain or china
71179029 - - - Loại khác - - - Other
- - Bộ phận: - - Parts:
71179091 - - - Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thủy tinh - - - Wholly of plastics or glass
71179092 - - - Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà, xương, sừng, san hô, xà cừ và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công - - - Wholly of wood, worked tortoise shell, ivory, bone, horn, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, worked vegetable carving material or worked mineral carving material
71179093 - - - Làm toàn bộ bằng sứ - - - Wholly of porcelain or china
71179099 - - - Loại khác - - - Other
7118 Tiền kim loại. Coin.
711810 - Tiền kim loại (trừ tiền vàng), không phải loại pháp định: - Coin (other than gold coin), not being legal tender:
71181010 - - Tiền bằng bạc - - Silver coin
71181090 - - Loại khác - - Other
711890 - Loại khác: - Other:
71189010 - - Tiền bằng vàng, loại pháp định(*) hoặc không phải loại pháp định - - Gold coin, whether or not legal tender
71189020 - - Tiền bằng bạc, loại pháp định(*) - - Silver coin, being legal tender
71189090 - - Loại khác - - Other

- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 003-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 003-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 005-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 005-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-3... (mã hs ngọc trai thô 0/ mã hs của ngọc trai th)
- Mã HS 71023900: Đá kim cương (dạng viên, đã gia công)... (mã hs đá kim cương d/ mã hs của đá kim cương)
- Mã HS 71023900: Kim cương melee đã đánh bóng 3204242... (mã hs kim cương melee/ mã hs của kim cương me)
- Mã HS 71023900: Kim cương serialized đã đánh bóng 3190377... (mã hs kim cương seria/ mã hs của kim cương se)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Grey đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Pink đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màuYellow đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Ruby#5 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Sapp#34 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màuTanzanite đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Nano Green đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Spinel#117 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Blue Sapphire đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Medium Tanzanite đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ mã hs của đá tổng hợp)
- Mã HS 71051000: Bột kim cương công nghiệp tổng hợp, dùng mài lõi khuôn kéo kim loại (Synthetic diamond powder W5)... (mã hs bột kim cương c/ mã hs của bột kim cươn)
- Mã HS 71061000: Bạc dạng hạt-làm chất xúc tác trong quá trình sx Formalin (đã bị cacbon hóa, lẫn tạp chất bụi bẩn)... (mã hs bạc dạng hạtlà/ mã hs của bạc dạng hạt)
- Mã HS 71069100: Thanh bạc (chưa gia công), dùng trong dây truyền mạ bạc, để sản xuất bản mạch mềm điện tử kích thước: 800x120x8mm, A7 AG-003... (mã hs thanh bạc chưa/ mã hs của thanh bạc c)
- Mã HS 71129100: Phế Liệu PGC Chứa Vàng,Thu Hồi Từ Nước Thải Của Dây Truyền Mạ Vàng,Trong CN SX Linh Kiện Điện Tử,Của DNCX,PL Thu Hoi Tu Nguon NL NK Vang Cyanua Theo GP:13483/GP-BCT... (mã hs phế liệu pgc ch/ mã hs của phế liệu pgc)
- Mã HS 71129990: Tạp chất lẫn kim loại có chứa vàng bám trên mạch in sứ. CERAMIC WITH GOLD... (mã hs tạp chất lẫn ki/ mã hs của tạp chất lẫn)
- Mã HS 71131110: Nhẫn bằng bạc có gắn đá nhân tạo các loại... (mã hs nhẫn bằng bạc c/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131110: Chuôi bông tai bằng vàng hàm lượng 58.5% (14K)... (mã hs chuôi bông tai/ mã hs của chuôi bông t)
- Mã HS 71131190: Nhẫn vàng 9k gắn đá cz (37.5% vàng)(3gram/cái)... (mã hs nhẫn vàng 9k gắ/ mã hs của nhẫn vàng 9k)
- Mã HS 71131190: Vòng bằng bạc gắn đá nhân tạo (Bạc nguyên liệu, chiều dài=65cm+(-)2,gắn đá nhân tạo)... (mã hs vòng bằng bạc g/ mã hs của vòng bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bằng bạc gắn đá nhân tạo (Bạc nguyên liệu, chiều dài=2,5mm+(-)1,gắn đá nhân tạo)... (mã hs mặt dây bằng bạ/ mã hs của mặt dây bằng)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, lồngtrong/ngoài=17.7/19mm+(-) 3, không gắn đá)... (mã hs nhẫn bằng bạc k/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Vòng bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, chiều dài=65cm+(-)2, không gắn đá)... (mã hs vòng bằng bạc k/ mã hs của vòng bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, chiều dài=2,5mm+(-)1,không gắn đá)... (mã hs mặt dây bằng bạ/ mã hs của mặt dây bằng)
- Mã HS 71131190: Trang sức nhẫn bằng bạc cao cấp 925 Ring... (mã hs trang sức nhẫn/ mã hs của trang sức nh)
- Mã HS 71131190: Trang sức vòng tay bằng bạc cao cấp 925 Bracelet... (mã hs trang sức vòng/ mã hs của trang sức vò)
- Mã HS 71131190: Trang sức mặt dây chuyền bằng bạc cao cấp 925 Pendant... (mã hs trang sức mặt d/ mã hs của trang sức mặ)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc có gắn đá nhân tạo... (mã hs lắc bạc có gắn/ mã hs của lắc bạc có g)
- Mã HS 71131190: Nhẫn mẫu bạc SV925 (1113660)... (mã hs nhẫn mẫu bạc sv/ mã hs của nhẫn mẫu bạc)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Mặt dây bạc SV925 (KXM1608073)... (mã hs mẫu mặt dây bạ/ mã hs của mẫu mặt dây)
- Mã HS 71131190: Dưỡng mẫu lắc tay bạc SV925 (LP03685)... (mã hs dưỡng mẫu lắc t/ mã hs của dưỡng mẫu lắ)
- Mã HS 71131190: Dưỡng mẫu mặt dây bạc SV925 (TK00806)... (mã hs dưỡng mẫu mặt d/ mã hs của dưỡng mẫu mặ)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Khuyên tai bạc SV925 (SMM1610252)... (mã hs mẫu khuyên tai/ mã hs của mẫu khuyên)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Mặt dây, dây chuyền bạc SV925 (1260732)... (mã hs mẫu mặt dây d/ mã hs của mẫu mặt dây)
- Mã HS 71131190: Hoa tai trang sức bằng bạc (hàm lượng 92.5%)... (mã hs hoa tai trang s/ mã hs của hoa tai tran)
- Mã HS 71131190: Mặt dây trang sức bằng bạc (hàm lượng 92.5%)... (mã hs mặt dây trang s/ mã hs của mặt dây tran)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS... (mã hs nhẫn bạc ps/ mã hs của nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá zircon... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ mã hs của nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá garnet... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ mã hs của nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá emerald... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ mã hs của nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ mã hs của nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc PS có mặt dây gắn đá zircon... (mã hs dây chuyền bạc/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Bộ phận trang trí của lắc tay bằng vàng K14WG (dạng dây)... (mã hs bộ phận trang t/ mã hs của bộ phận tran)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc gắn ngọc trai (5 gram/cái)... (mã hs nhẫn bạc gắn ng/ mã hs của nhẫn bạc gắn)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc gắn ngọc trai (5gram/đôi)... (mã hs bông tai bạc gắ/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc có gắn kim cương và đá CZ... (mã hs nhẫn bằng bạc c/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: (201R1068-01)-Nhẫn-Bạc 925... (mã hs 201r106801n/ mã hs của 201r106801)
- Mã HS 71131190: (201R1116-01)-Nhẫn-Bạc 925... (mã hs 201r111601n/ mã hs của 201r111601)
- Mã HS 71131190: (201R0942-01)-Nhẫn-Bạc 925... (mã hs 201r094201n/ mã hs của 201r094201)
- Mã HS 71131190: (201E0971-01)-Bông tai-Bạc 925... (mã hs 201e097101b/ mã hs của 201e097101)
- Mã HS 71131190: (201E0968-01)-Bông tai-Bạc 925... (mã hs 201e096801b/ mã hs của 201e096801)
- Mã HS 71131190: (201E1032-01)-Bông tai-Bạc 925... (mã hs 201e103201b/ mã hs của 201e103201)
- Mã HS 71131190: (201E1000-01)-Bông tai-Bạc 925... (mã hs 201e100001b/ mã hs của 201e100001)
- Mã HS 71131190: (201E0998-01)-Bông tai-Bạc 925... (mã hs 201e099801b/ mã hs của 201e099801)
- Mã HS 71131190: (201N1148-01)-Dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201n114801d/ mã hs của 201n114801)
- Mã HS 71131190: (201P0587-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201p058701m/ mã hs của 201p058701)
- Mã HS 71131190: (201P0572-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201p057201m/ mã hs của 201p057201)
- Mã HS 71131190: (201P0584-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201p058401m/ mã hs của 201p058401)
- Mã HS 71131190: (201P0588-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201p058801m/ mã hs của 201p058801)
- Mã HS 71131190: (201P0589-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs 201p058901m/ mã hs của 201p058901)
- Mã HS 71131190: (S10P0379-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p037901m/ mã hs của s10p037901)
- Mã HS 71131190: (S10P0386-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038601m/ mã hs của s10p038601)
- Mã HS 71131190: (S10P0378-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p037801m/ mã hs của s10p037801)
- Mã HS 71131190: (S10P0381-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038101m/ mã hs của s10p038101)
- Mã HS 71131190: (S10P0383-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038301m/ mã hs của s10p038301)
- Mã HS 71131190: (S10P0380-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038001m/ mã hs của s10p038001)
- Mã HS 71131190: (S10P0382-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038201m/ mã hs của s10p038201)
- Mã HS 71131190: (S10P0385-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038501m/ mã hs của s10p038501)
- Mã HS 71131190: (S10P0384-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038401m/ mã hs của s10p038401)
- Mã HS 71131190: (S10P0411-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041101m/ mã hs của s10p041101)
- Mã HS 71131190: (S10P0410-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041001m/ mã hs của s10p041001)
- Mã HS 71131190: (S10P0415-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041501m/ mã hs của s10p041501)
- Mã HS 71131190: (S10P0423-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042301m/ mã hs của s10p042301)
- Mã HS 71131190: (S10P0414-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041401m/ mã hs của s10p041401)
- Mã HS 71131190: (S10P0413-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041301m/ mã hs của s10p041301)
- Mã HS 71131190: (S10P0422-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042201m/ mã hs của s10p042201)
- Mã HS 71131190: (S10P0412-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041201m/ mã hs của s10p041201)
- Mã HS 71131190: (S10P0417-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041701m/ mã hs của s10p041701)
- Mã HS 71131190: (S10P0425-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042501m/ mã hs của s10p042501)
- Mã HS 71131190: (S10P0399-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039901m/ mã hs của s10p039901)
- Mã HS 71131190: (S10P0387-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038701m/ mã hs của s10p038701)
- Mã HS 71131190: (S10P0398-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039801m/ mã hs của s10p039801)
- Mã HS 71131190: (S10P0419-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041901m/ mã hs của s10p041901)
- Mã HS 71131190: (S10P0395-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039501m/ mã hs của s10p039501)
- Mã HS 71131190: (S10P0418-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p041801m/ mã hs của s10p041801)
- Mã HS 71131190: (S10P0394-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039401m/ mã hs của s10p039401)
- Mã HS 71131190: (S10P0401-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040101m/ mã hs của s10p040101)
- Mã HS 71131190: (S10P0403-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040301m/ mã hs của s10p040301)
- Mã HS 71131190: (S10P0407-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040701m/ mã hs của s10p040701)
- Mã HS 71131190: (S10P0391-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039101m/ mã hs của s10p039101)
- Mã HS 71131190: (S10P0389-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p038901m/ mã hs của s10p038901)
- Mã HS 71131190: (S10P0402-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040201m/ mã hs của s10p040201)
- Mã HS 71131190: (S10P0406-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040601m/ mã hs của s10p040601)
- Mã HS 71131190: (S10P0390-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039001m/ mã hs của s10p039001)
- Mã HS 71131190: (S10P0397-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039701m/ mã hs của s10p039701)
- Mã HS 71131190: (S10P0420-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042001m/ mã hs của s10p042001)
- Mã HS 71131190: (S10P0405-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040501m/ mã hs của s10p040501)
- Mã HS 71131190: (S10P0427-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042701m/ mã hs của s10p042701)
- Mã HS 71131190: (S10P0393-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039301m/ mã hs của s10p039301)
- Mã HS 71131190: (S10P0409-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040901m/ mã hs của s10p040901)
- Mã HS 71131190: (S10P0404-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040401m/ mã hs của s10p040401)
- Mã HS 71131190: (S10P0392-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p039201m/ mã hs của s10p039201)
- Mã HS 71131190: (S10P0426-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042601m/ mã hs của s10p042601)
- Mã HS 71131190: (S10P0408-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p040801m/ mã hs của s10p040801)
- Mã HS 71131190: (S10P0455-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045501m/ mã hs của s10p045501)
- Mã HS 71131190: (S10P0454-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045401m/ mã hs của s10p045401)
- Mã HS 71131190: (S10P0475-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047501m/ mã hs của s10p047501)
- Mã HS 71131190: (S10P0474-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047401m/ mã hs của s10p047401)
- Mã HS 71131190: (S10P0463-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046301m/ mã hs của s10p046301)
- Mã HS 71131190: (S10P0462-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046201m/ mã hs của s10p046201)
- Mã HS 71131190: (S10P0457-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045701m/ mã hs của s10p045701)
- Mã HS 71131190: (S10P0456-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045601m/ mã hs của s10p045601)
- Mã HS 71131190: (S10P0439-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043901m/ mã hs của s10p043901)
- Mã HS 71131190: (S10P0435-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043501m/ mã hs của s10p043501)
- Mã HS 71131190: (S10P0438-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043801m/ mã hs của s10p043801)
- Mã HS 71131190: (S10P0471-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047101m/ mã hs của s10p047101)
- Mã HS 71131190: (S10P0476-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047601m/ mã hs của s10p047601)
- Mã HS 71131190: (S10P0459-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045901m/ mã hs của s10p045901)
- Mã HS 71131190: (S10P0465-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046501m/ mã hs của s10p046501)
- Mã HS 71131190: (S10P0464-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046401m/ mã hs của s10p046401)
- Mã HS 71131190: (S10P0470-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047001m/ mã hs của s10p047001)
- Mã HS 71131190: (S10P0434-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043401m/ mã hs của s10p043401)
- Mã HS 71131190: (S10P0451-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045101m/ mã hs của s10p045101)
- Mã HS 71131190: (S10P0458-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045801m/ mã hs của s10p045801)
- Mã HS 71131190: (S10P0447-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044701m/ mã hs của s10p044701)
- Mã HS 71131190: (S10P0441-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044101m/ mã hs của s10p044101)
- Mã HS 71131190: (S10P0443-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044301m/ mã hs của s10p044301)
- Mã HS 71131190: (S10P0437-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043701m/ mã hs của s10p043701)
- Mã HS 71131190: (S10P0440-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044001m/ mã hs của s10p044001)
- Mã HS 71131190: (S10P0450-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045001m/ mã hs của s10p045001)
- Mã HS 71131190: (S10P0442-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044201m/ mã hs của s10p044201)
- Mã HS 71131190: (S10P0473-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047301m/ mã hs của s10p047301)
- Mã HS 71131190: (S10P0431-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043101m/ mã hs của s10p043101)
- Mã HS 71131190: (S10P0461-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046101m/ mã hs của s10p046101)
- Mã HS 71131190: (S10P0467-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046701m/ mã hs của s10p046701)
- Mã HS 71131190: (S10P0436-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043601m/ mã hs của s10p043601)
- Mã HS 71131190: (S10P0453-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045301m/ mã hs của s10p045301)
- Mã HS 71131190: (S10P0472-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047201m/ mã hs của s10p047201)
- Mã HS 71131190: (S10P0445-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044501m/ mã hs của s10p044501)
- Mã HS 71131190: (S10P0460-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046001m/ mã hs của s10p046001)
- Mã HS 71131190: (S10P0430-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043001m/ mã hs của s10p043001)
- Mã HS 71131190: (S10P0466-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046601m/ mã hs của s10p046601)
- Mã HS 71131190: (S10P0449-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044901m/ mã hs của s10p044901)
- Mã HS 71131190: (S10P0452-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p045201m/ mã hs của s10p045201)
- Mã HS 71131190: (S10P0444-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044401m/ mã hs của s10p044401)
- Mã HS 71131190: (S10P0448-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044801m/ mã hs của s10p044801)
- Mã HS 71131190: (S10P0469-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046901m/ mã hs của s10p046901)
- Mã HS 71131190: (S10P0433-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043301m/ mã hs của s10p043301)
- Mã HS 71131190: (S10P0432-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p043201m/ mã hs của s10p043201)
- Mã HS 71131190: (S10P0468-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p046801m/ mã hs của s10p046801)
- Mã HS 71131190: (S10P0429-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042901m/ mã hs của s10p042901)
- Mã HS 71131190: (S10P0428-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p042801m/ mã hs của s10p042801)
- Mã HS 71131190: (S10P0446-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p044601m/ mã hs của s10p044601)
- Mã HS 71131190: (S10P0477-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047701m/ mã hs của s10p047701)
- Mã HS 71131190: (S10P0502-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050201m/ mã hs của s10p050201)
- Mã HS 71131190: (S10P0479-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047901m/ mã hs của s10p047901)
- Mã HS 71131190: (S10P0504-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050401m/ mã hs của s10p050401)
- Mã HS 71131190: (S10P0524-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052401m/ mã hs của s10p052401)
- Mã HS 71131190: (S10P0508-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050801m/ mã hs của s10p050801)
- Mã HS 71131190: (S10P0478-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p047801m/ mã hs của s10p047801)
- Mã HS 71131190: (S10P0503-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050301m/ mã hs của s10p050301)
- Mã HS 71131190: (S10P0528-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052801m/ mã hs của s10p052801)
- Mã HS 71131190: (S10P0481-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048101m/ mã hs của s10p048101)
- Mã HS 71131190: (S10P0480-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048001m/ mã hs của s10p048001)
- Mã HS 71131190: (S10P0509-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050901m/ mã hs của s10p050901)
- Mã HS 71131190: (S10P0516-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051601m/ mã hs của s10p051601)
- Mã HS 71131190: (S10P0490-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049001m/ mã hs của s10p049001)
- Mã HS 71131190: (S10P0486-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048601m/ mã hs của s10p048601)
- Mã HS 71131190: (S10P0514-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051401m/ mã hs của s10p051401)
- Mã HS 71131190: (S10P0526-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052601m/ mã hs của s10p052601)
- Mã HS 71131190: (S10P0494-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049401m/ mã hs của s10p049401)
- Mã HS 71131190: (S10P0506-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050601m/ mã hs của s10p050601)
- Mã HS 71131190: (S10P0522-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052201m/ mã hs của s10p052201)
- Mã HS 71131190: (S10P0520-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052001m/ mã hs của s10p052001)
- Mã HS 71131190: (S10P0517-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051701m/ mã hs của s10p051701)
- Mã HS 71131190: (S10P0497-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049701m/ mã hs của s10p049701)
- Mã HS 71131190: (S10P0518-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051801m/ mã hs của s10p051801)
- Mã HS 71131190: (S10P0498-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049801m/ mã hs của s10p049801)
- Mã HS 71131190: (S10P0491-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049101m/ mã hs của s10p049101)
- Mã HS 71131190: (S10P0487-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048701m/ mã hs của s10p048701)
- Mã HS 71131190: (S10P0500-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050001m/ mã hs của s10p050001)
- Mã HS 71131190: (S10P0492-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049201m/ mã hs của s10p049201)
- Mã HS 71131190: (S10P0515-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051501m/ mã hs của s10p051501)
- Mã HS 71131190: (S10P0527-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052701m/ mã hs của s10p052701)
- Mã HS 71131190: (S10P0488-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048801m/ mã hs của s10p048801)
- Mã HS 71131190: (S10P0512-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051201m/ mã hs của s10p051201)
- Mã HS 71131190: (S10P0495-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049501m/ mã hs của s10p049501)
- Mã HS 71131190: (S10P0507-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050701m/ mã hs của s10p050701)
- Mã HS 71131190: (S10P0523-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052301m/ mã hs của s10p052301)
- Mã HS 71131190: (S10P0521-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052101m/ mã hs của s10p052101)
- Mã HS 71131190: (S10P0499-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049901m/ mã hs của s10p049901)
- Mã HS 71131190: (S10P0519-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051901m/ mã hs của s10p051901)
- Mã HS 71131190: (S10P0510-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051001m/ mã hs của s10p051001)
- Mã HS 71131190: (S10P0501-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p050101m/ mã hs của s10p050101)
- Mã HS 71131190: (S10P0493-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p049301m/ mã hs của s10p049301)
- Mã HS 71131190: (S10P0489-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p048901m/ mã hs của s10p048901)
- Mã HS 71131190: (S10P0513-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051301m/ mã hs của s10p051301)
- Mã HS 71131190: (S10P0511-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p051101m/ mã hs của s10p051101)
- Mã HS 71131190: (S10P0534-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053401m/ mã hs của s10p053401)
- Mã HS 71131190: (S10P0536-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053601m/ mã hs của s10p053601)
- Mã HS 71131190: (S10P0525-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052501m/ mã hs của s10p052501)
- Mã HS 71131190: (S10P0535-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053501m/ mã hs của s10p053501)
- Mã HS 71131190: (S10P0532-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053201m/ mã hs của s10p053201)
- Mã HS 71131190: (S10P0529-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p052901m/ mã hs của s10p052901)
- Mã HS 71131190: (S10P0537-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053701m/ mã hs của s10p053701)
- Mã HS 71131190: (S10P0533-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053301m/ mã hs của s10p053301)
- Mã HS 71131190: (S10P0530-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053001m/ mã hs của s10p053001)
- Mã HS 71131190: (S10P0531-01)-Mặt dây chuyền-Bạc 925... (mã hs s10p053101m/ mã hs của s10p053101)
- Mã HS 71131190: SV-160713R:& Nhẫn bạc không gắn đá công nghiệp, hàng tạm nhập tái chế theo tờ khai nhập số: 101498567332 ngày 10/07/2017... (mã hs sv160713r& nh/ mã hs của sv160713r&)
- Mã HS 71131190: SV-160713RS:& Nhẫn bạc có gắn đá công nghiệp, hàng tạm nhập tái chế theo tờ khai nhập số: 101498567332 ngày 10/07/2017... (mã hs sv160713rs& n/ mã hs của sv160713rs)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc SV980... (mã hs nhẫn bạc sv980/ mã hs của nhẫn bạc sv9)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc SV980 gắn đá Cubic... (mã hs nhẫn bạc sv980/ mã hs của nhẫn bạc sv9)
- Mã HS 71131190: Trang sức hoa tai bằng bạc cao cấp 925 Earring... (mã hs trang sức hoa t/ mã hs của trang sức ho)
- Mã HS 71131190: Trang sức dây chuyền bằng bạc cao cấp 925 Necklace... (mã hs trang sức dây c/ mã hs của trang sức dâ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc ET-0255-R-5-SV... (mã hs nhẫn bạc et025/ mã hs của nhẫn bạc et)
- Mã HS 71131190: Móc trang trí KOM-0015R-HOK-SV... (mã hs móc trang trí k/ mã hs của móc trang tr)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bằng bạc JD-1366-BRC-L-SV... (mã hs vòng tay bằng b/ mã hs của vòng tay bằn)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc có gắn đá ET-0257-R-5-SV-VNCZ... (mã hs nhẫn bạc có gắn/ mã hs của nhẫn bạc có)
- Mã HS 71131190: HT-0564-NC-SV-CZ-C-PP#&Dây chuyền bạc có gắn đá HT-0564-NC-SV-CZ-C-PP... (mã hs ht0564ncsvc/ mã hs của ht0564ncs)
- Mã HS 71131190: CF-1264-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1264-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf1264psvcz/ mã hs của cf1264psv)
- Mã HS 71131190: CF-1216-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1216-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf1216psvcz/ mã hs của cf1216psv)
- Mã HS 71131190: CF-1694-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1694-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf1694psvcz/ mã hs của cf1694psv)
- Mã HS 71131190: CF-0154-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0154-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0154psvcz/ mã hs của cf0154psv)
- Mã HS 71131190: CF-0775-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0775-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0775psvcz/ mã hs của cf0775psv)
- Mã HS 71131190: CF-1007-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1007-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf1007psvcz/ mã hs của cf1007psv)
- Mã HS 71131190: CF-1046R-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1046R-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf1046rpsvc/ mã hs của cf1046rps)
- Mã HS 71131190: CF-0411R-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bạc có gắn đá CF-0411R-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0411rpsvc/ mã hs của cf0411rps)
- Mã HS 71131190: CF-0040R-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bạc có gắn đá CF-0040R-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0040rpsvc/ mã hs của cf0040rps)
- Mã HS 71131190: SGN-0032L-BRC-21-SV-CC#&Vòng tay bằng bạc SGN-0032L-BRC-21-SV-CC... (mã hs sgn0032lbrc2/ mã hs của sgn0032lbr)
- Mã HS 71131190: CF-0107R2-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0107R2-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0107r2psv/ mã hs của cf0107r2p)
- Mã HS 71131190: CF-0377R2-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0377R2-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0377r2psv/ mã hs của cf0377r2p)
- Mã HS 71131190: CFP-0255R-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CFP-0255R-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cfp0255rpsv/ mã hs của cfp0255rp)
- Mã HS 71131190: CF-0124R2-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0124R2-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0124r2psv/ mã hs của cf0124r2p)
- Mã HS 71131190: CF-0379R2-P-SV-CZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0379R2-P-SV-CZ-PR-RH... (mã hs cf0379r2psv/ mã hs của cf0379r2p)
- Mã HS 71131190: YA-0119-ONM-SV-CS-PR-RH#&Mặt dây lưng kimono bằng bạc có gắn đá YA-0119-ONM-SV-CS-PR-RH... (mã hs ya0119onmsv/ mã hs của ya0119onm)
- Mã HS 71131190: CF-0692-NC-SV-CZ-CPR-YP#&Dây chuyền bằng bạc có gắn đá CF-0692-NC-SV-CZ-CPR-YP... (mã hs cf0692ncsvc/ mã hs của cf0692ncs)
- Mã HS 71131190: YA-0120R-ONM-SV-CS-PR-RH#&Phụ kiện trang trí bằng bạc có gắn đá YA-0120R-ONM-SV-CS-PR-RH... (mã hs ya0120ronmsv/ mã hs của ya0120ronm)
- Mã HS 71131190: CF-0700R-PI-SV-CZ-POPR-RH#&Hoa tai bằng bạc có gắn đá CF-0700R-PI-SV-CZ-POPR-RH... (mã hs cf0700rpisv/ mã hs của cf0700rpi)
- Mã HS 71131190: CF-0779R-TP-SV-CZ-PNPR-RH#&Kẹp cà vạt bằng bạc có gắn đá CF-0779R-TP-SV-CZ-PNPR-RH... (mã hs cf0779rtpsv/ mã hs của cf0779rtp)
- Mã HS 71131190: CF-0776R-TP-SV-CZ-PNPR-RH#&Kẹp cà vạt bằng bạc có gắn đá CF-0776R-TP-SV-CZ-PNPR-RH... (mã hs cf0776rtpsv/ mã hs của cf0776rtp)
- Mã HS 71131190: CF-1302R-PI-SV-CZ-POPR-RH#&Hoa tai bằng bạc có gắn đá CF-1302R-PI-SV-CZ-POPR-RH... (mã hs cf1302rpisv/ mã hs của cf1302rpi)
- Mã HS 71131190: CF-1847-P-SV-CZVNCZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-1847-P-SV-CZVNCZ-PR-RH... (mã hs cf1847psvcz/ mã hs của cf1847psv)
- Mã HS 71131190: CF-0037R-PI-SV-CZ-POPR-RH#&Mặt hoa tai bằng bạc có gắn đá CF-0037R-PI-SV-CZ-POPR-RH... (mã hs cf0037rpisv/ mã hs của cf0037rpi)
- Mã HS 71131190: CF-0750R2-P-SV-VNCZ-PR-RH#&Mặt đeo bằng bạc có gắn đá CF-0750R2-P-SV-VNCZ-PR-RH... (mã hs cf0750r2psv/ mã hs của cf0750r2p)
- Mã HS 71131190: CF-0698R2-TP-SV-CZ-PNPR-RH#&Kẹp cà vạt bằng bạc có gắn đá CF-0698R2-TP-SV-CZ-PNPR-RH... (mã hs cf0698r2tpsv/ mã hs của cf0698r2tp)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI88GD60. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI108RH48. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bằng bạc BR99GD. Hàng mới 100%... (mã hs vòng tay bằng b/ mã hs của vòng tay bằn)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI157GDRO52. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ mã hs của nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc có gắn đá nhân tạo... (mã hs nhẫn bạc có gắn/ mã hs của nhẫn bạc có)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D39... (mã hs dây bạc ý lớn d/ mã hs của dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D48... (mã hs dây bạc ý mảnh/ mã hs của dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý VỪA D54... (mã hs dây bạc ý vừa d/ mã hs của dây bạc ý vừ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D55... (mã hs dây bạc ý mảnh/ mã hs của dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D58... (mã hs dây bạc ý lớn d/ mã hs của dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC Ý B157... (mã hs bông tai bạc ý/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC Ý B169... (mã hs bông tai bạc ý/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D318... (mã hs dây bạc ý lớn d/ mã hs của dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý VỪA D319... (mã hs dây bạc ý vừa d/ mã hs của dây bạc ý vừ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D320... (mã hs dây bạc ý mảnh/ mã hs của dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D321... (mã hs dây bạc ý mảnh/ mã hs của dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M203... (mã hs mặt bạc ý m203/ mã hs của mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M208... (mã hs mặt bạc ý m208/ mã hs của mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M214... (mã hs mặt bạc ý m214/ mã hs của mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT22... (mã hs mặt bạc ý mt22/ mã hs của mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT23... (mã hs mặt bạc ý mt23/ mã hs của mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT52... (mã hs mặt bạc ý mt52/ mã hs của mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N137... (mã hs nhẫn bạc ý n137/ mã hs của nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N180... (mã hs nhẫn bạc ý n180/ mã hs của nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N182... (mã hs nhẫn bạc ý n182/ mã hs của nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: LẮC TAY BẠC THÁI... (mã hs lắc tay bạc thá/ mã hs của lắc tay bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI SILVER BẠC 925... (mã hs bông tai silver/ mã hs của bông tai sil)
- Mã HS 71131190: LẮC TAY BẠC 925... (mã hs lắc tay bạc 925/ mã hs của lắc tay bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC 925... (mã hs bông tai bạc 92/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: DÂY CHUYỀN BẠC 925... (mã hs dây chuyền bạc/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: MẶT DÂY BẠC 925... (mã hs mặt dây bạc 925/ mã hs của mặt dây bạc)
- Mã HS 71131190: NHẪN NỮ BẠC 925... (mã hs nhẫn nữ bạc 925/ mã hs của nhẫn nữ bạc)
- Mã HS 71131190: NHẪN NAM BẠC 925... (mã hs nhẫn nam bạc 92/ mã hs của nhẫn nam bạc)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc loại 33... (mã hs bông tai bạc lo/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc loại 47 có gắn ngọc trai... (mã hs nhẫn bạc loại 4/ mã hs của nhẫn bạc loạ)
- Mã HS 71131190: Ống tuýp vàng 14k loại 13 có gắn kim cương... (mã hs ống tuýp vàng 1/ mã hs của ống tuýp vàn)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bạc loại 47 có gắn đá màu và ngọc trai... (mã hs mặt dây bạc loạ/ mã hs của mặt dây bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn vàng 14k loại 46 có gắn kim cương, vảy hàn và ngọc trai... (mã hs nhẫn vàng 14k l/ mã hs của nhẫn vàng 14)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền vàng 14k loại 22 có gắn kim cương, vảy hàn và ngọc trai... (mã hs dây chuyền vàng/ mã hs của dây chuyền v)
- Mã HS 71131190: Mặt dây vàng 14k loại 46 có gắn kim cương, đá màu, vảy hàn, ngọc trai và bạc... (mã hs mặt dây vàng 14/ mã hs của mặt dây vàng)
- Mã HS 71131190: Bông tai vàng 14k loại 32 có gắn kim cương, đá màu, vảy hàn, ngọc trai và bạc... (mã hs bông tai vàng 1/ mã hs của bông tai vàn)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 1Q-BR21818-P-CZ-AG-0.0172... (mã hs bông tai bạc 1q/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc 1Q-NR21949-P-PR-AG-0.0350... (mã hs nhẫn bạc 1qnr2/ mã hs của nhẫn bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 1Q-LR21867-P-AG-0.0423... (mã hs lắc bạc 1qlr21/ mã hs của lắc bạc 1ql)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 1Q-BR20653-P-2JA-AG-0.0513... (mã hs bông tai bạc 1q/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc 1Q-NR21959-P-CZ-AG-0.0535... (mã hs nhẫn bạc 1qnr2/ mã hs của nhẫn bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Mặt dây chuyền bạc 1Q-MR21909-P-CZ-AG-0.0536... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 1Q-LR21870-P-AG-0.0564... (mã hs lắc bạc 1qlr21/ mã hs của lắc bạc 1ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc 1Q-DR20560-P-AG-0.0639... (mã hs dây chuyền bạc/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 3Q-BR22150-P-PR,CZ-AG-0.0693... (mã hs bông tai bạc 3q/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22083-P-AG-0.0709... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ mã hs của lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc 3Q-DR22217-P-AG-0.0880... (mã hs dây chuyền bạc/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Vòng bạc 1Q-VR21618-P-18SP-AG-0.3416... (mã hs vòng bạc 1qvr2/ mã hs của vòng bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 7Q-BR22422-P--(BT)-AG-0.0148... (mã hs bông tai bạc 7q/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Mặt dây chuyền bạc 7Q-MR22367-P-CZ-(MD)-AG-0.0164... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22087-P-AG-0.0660... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ mã hs của lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22091-P-AG-0.0720... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ mã hs của lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền trang sức bằng bạc (hàm lượng 92.5%)... (mã hs dây chuyền tran/ mã hs của dây chuyền t)
- Mã HS 71131190: Ngọc trai khoan khắc loại 25... (mã hs ngọc trai khoan/ mã hs của ngọc trai kh)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bạc SV925... (mã hs vòng tay bạc sv/ mã hs của vòng tay bạc)
- Mã HS 71131910: Phụ kiện dây chuyền trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs phụ kiện dây ch/ mã hs của phụ kiện dây)
- Mã HS 71131990: Lắc bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37.5%, chiều dài=19cm+(-)2, không gắn đá.)... (mã hs lắc bằng vàng 9/ mã hs của lắc bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Vòng bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37.5%, chiều dài=65cm+(-)2, không gắn đá.)... (mã hs vòng bằng vàng/ mã hs của vòng bằng và)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bằng vàng 9k gắn kim cương (Vàng 9k= 37.5%,lồngtrong/ngoài=17.7/19mm+(-) 3, gắn kim cương dạng hạt tấm.)... (mã hs nhẫn bằng vàng/ mã hs của nhẫn bằng và)
- Mã HS 71131990: Vòng bằng vàng 9k gắn đá bán quí và kim cương (Vàng 9k= 37.5%, chiều dài=65cm+(-)2, gắn đá bán quí và kim cương dạng hạt tấm.)... (mã hs vòng bằng vàng/ mã hs của vòng bằng và)
- Mã HS 71131990: STUDS 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO TAI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%), HÀNG MỚI 100%... (mã hs studs 18k nữ t/ mã hs của studs 18k n)
- Mã HS 71131990: LABRETS HEAD 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO MŨI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%). HÀNG MỚI 100%... (mã hs labrets head 18/ mã hs của labrets head)
- Mã HS 71131990: MICRO BANANA, LABRETS 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO TAI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%). MỚI 100%... (mã hs micro banana l/ mã hs của micro banana)
- Mã HS 71131990: RINGS, BCR 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO RỐN 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%), MỚI 100%... (mã hs rings bcr 18k/ mã hs của rings bcr 1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10PG... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K10PG... (mã hs khuyên tai vàng/ mã hs của khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG/K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10WG/K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10wg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG/K10WG... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10WG/K10YG... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10PG gắn đá Ruby... (mã hs nhẫn vàng k10pg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG gắn đá Ruby... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Vòng tay vàng K10YG gắn đá Ngọc trai... (mã hs vòng tay vàng k/ mã hs của vòng tay vàn)
- Mã HS 71131990: Nhẫn các loại 18k... (mã hs nhẫn các loại 1/ mã hs của nhẫn các loạ)
- Mã HS 71131990: Bông tai các loại 18k... (mã hs bông tai các lo/ mã hs của bông tai các)
- Mã HS 71131990: Bộ nữ trang các loại 18k... (mã hs bộ nữ trang các/ mã hs của bộ nữ trang)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 14k... (mã hs lắc vàng 14k/ mã hs của lắc vàng 14k)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 18k... (mã hs lắc vàng 18k/ mã hs của lắc vàng 18k)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10pg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10WG... (mã hs nhẫn vàng k10wg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18PG... (mã hs nhẫn vàng k18pg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18WG... (mã hs nhẫn vàng k18wg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18YG... (mã hs nhẫn vàng k18yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT999.5... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền vàng K18YG... (mã hs dây chuyền vàng/ mã hs của dây chuyền v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Mặt củ dây chuyền bằng vàng K18YG gắn đá kim cương... (mã hs mặt củ dây chuy/ mã hs của mặt củ dây c)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền bạch kim PT850 có mặt dây bạch kim PT900... (mã hs dây chuyền bạch/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900-CZCU... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18WG... (mã hs khuyên tai vàng/ mã hs của khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18YG... (mã hs khuyên tai vàng/ mã hs của khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K18YG gắn đá Kim cương... (mã hs lắc tay vàng k1/ mã hs của lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18YG/K18PG gắn đá Kim cương Topaz... (mã hs nhẫn vàng k18yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Trang sức bằng vàng(TC75sp);09K=45sp=48,600gr(Nhẫn 20;bông tai 25);18K=30sp=79,830gr(Nhẫn 20;mặt dây chuyền 10)... (mã hs trang sức bằng/ mã hs của trang sức bằ)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10BG... (mã hs nhẫn vàng k10bg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01... (mã hs nhẫn vàng k18p/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18W_06... (mã hs nhẫn vàng k18w/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10W_21... (mã hs nhẫn vàng k10w/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10Y_64... (mã hs nhẫn vàng k10y/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64... (mã hs nhẫn vàng k18y/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18W_JP01... (mã hs nhẫn vàng k18w/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT585... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900_01... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT950_RU... (mã hs nhẫn bạch kim p/ mã hs của nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01 gắn đá Opal... (mã hs nhẫn vàng k18p/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10W_21 gắn đá Topaz... (mã hs nhẫn vàng k10w/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10BG gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10bg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K14YG gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k14yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10P_01 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10p/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10Y_64 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10y/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k18y/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01/SV925 gắn đá Ruby(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18p/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64/SV925 gắn đá Aqua(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18y/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01/PT950_RU/SV925 gắn đá kim cương, Cubic(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng/bạch kim, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18p/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền loại 18k... (mã hs dây chuyền loại/ mã hs của dây chuyền l)
- Mã HS 71131990: Nhẫn trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs nhẫn trang sức/ mã hs của nhẫn trang s)
- Mã HS 71131990: Lắc tay trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs lắc tay trang s/ mã hs của lắc tay tran)
- Mã HS 71131990: Hoa tai trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs hoa tai trang s/ mã hs của hoa tai tran)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs dây chuyền tran/ mã hs của dây chuyền t)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền vàng 18k... (mã hs dây chuyền vàng/ mã hs của dây chuyền v)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 14k có gắn đá nhân tạo... (mã hs lắc vàng 14k có/ mã hs của lắc vàng 14k)
- Mã HS 71131990: Dây bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37.5%, chiều dài=46cm+(-) 10%, không gắn đá.)... (mã hs dây bằng vàng 9/ mã hs của dây bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Dây bằng vàng 9k gắn đá nhân tạo (Vàng 9k= 37.5%, chiều dài=46cm+(-) 10%, gắn đá nhân tạo)... (mã hs dây bằng vàng 9/ mã hs của dây bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37.5%,lồngtrong/ngoài=17.7/19mm+(-) 3, không gắn đá.)... (mã hs nhẫn bằng vàng/ mã hs của nhẫn bằng và)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng 18k trắng... (mã hs nhẫn vàng 18k t/ mã hs của nhẫn vàng 18)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạc gắn đá cubic... (mã hs nhẫn bạc gắn đá/ mã hs của nhẫn bạc gắn)
- Mã HS 71131990: Bông tai bạc gắn đá Cubic... (mã hs bông tai bạc gắ/ mã hs của bông tai bạc)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng 18k trắng gắn kim cuơng... (mã hs nhẫn vàng 18k t/ mã hs của nhẫn vàng 18)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG/K10WG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18PG... (mã hs khuyên tai vàng/ mã hs của khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG gắn đá Ruby... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ mã hs của nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33276 bằng Bạc gắn đá Pearl.1/7,92... (mã hs mặt dây ax33276/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33255 bằng Vàng K18 gắn đá Dia.14/0,08... (mã hs hoa tai ax33255/ mã hs của hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33254 bằng Vàng K18 gắn đá Dia.14/0,08... (mã hs hoa tai ax33254/ mã hs của hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33252 bằng Vàng K18 gắn đá Dia.14/0,08... (mã hs hoa tai ax33252/ mã hs của hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33256 bằng Vàng K18 gắn đá Dia.14/0,10... (mã hs hoa tai ax33256/ mã hs của hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33238 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/2,68 + Dia.12/0,09... (mã hs mặt dây ax33238/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33282 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/2,00 + Dia.26/0,10... (mã hs mặt dây ax33282/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33322 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/1,37 + Dia.12/0,12... (mã hs mặt dây ax33322/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33230 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/2,88 + Dia.28/0,15... (mã hs mặt dây ax33230/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33320 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.3/0,15 + Dia.10/0,10... (mã hs mặt dây ax33320/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33319 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire.3/0,12 + Dia.21/0,21... (mã hs mặt dây ax33319/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33139 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,15 + Ruby.2/0,02 + Dia.6/0,08... (mã hs nhẫn ax33139 bằ/ mã hs của nhẫn ax33139)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33140 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,16 + Ruby.2/0,03 + Dia.6/0,08... (mã hs nhẫn ax33140 bằ/ mã hs của nhẫn ax33140)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33158 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.6/3,11 + Ruby.1/0,05 + Dia.36/0,30... (mã hs mặt dây ax33158/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33274 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.6/7,87 + Ruby.1/0,04 + Dia.42/0,31... (mã hs mặt dây ax33274/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33275 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.6/3,61 + Ruby.1/0,05 + Dia.47/0,41... (mã hs mặt dây ax33275/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33122 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,19 + Ruby.2/0,02 + Dia.6/0,06... (mã hs mặt dây ax33122/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33121 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,22 + Ruby.2/0,02 + Dia.6/0,06... (mã hs mặt dây ax33121/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33125 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,17 + Ruby.2/0,04 + Dia.6/0,07... (mã hs mặt dây ax33125/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33124 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.1/0,18 + Ruby.2/0,04 + Dia.6/0,07... (mã hs mặt dây ax33124/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33149 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline.1/0,16 + Ruby.2/0,02 + Dia.6/0,09... (mã hs nhẫn ax33149 bằ/ mã hs của nhẫn ax33149)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33148 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline.1/0,29 + Ruby.2/0,07 + Dia.6/0,14... (mã hs nhẫn ax33148 bằ/ mã hs của nhẫn ax33148)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33166 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/6,64 + Sapphire.1/0,15 + Dia.17/0,13... (mã hs mặt dây ax33166/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33127 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline.1/0,24 + Ruby.2/0,06 + Dia.6/0,06... (mã hs mặt dây ax33127/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33128 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline.1/0,28 + Ruby.2/0,06 + Dia.6/0,06... (mã hs mặt dây ax33128/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33360 bằng Vàng K18 gắn đá Rhodonite.1/7,79 + Ruby.1/0,03 + Dia.23/0,12... (mã hs mặt dây ax33360/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33359 bằng Vàng K18 gắn đá Rhodonite.1/27,70 + Sapphire.1/0,05 + Dia.36/0,18... (mã hs mặt dây ax33359/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33203 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.2/6,15 + Ruby.2/0,23 + Garnet.2/0,06 + Dia.42/0,20... (mã hs hoa tai ax33203/ mã hs của hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33315 bằng Vàng K18 gắn đá Opal.1/1,95 + Sapphire.9/0,45 + Ruby.2/0,10 + Dia.32/0,22... (mã hs mặt dây ax33315/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX32957 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire.2/0,14 + Ruby.2/0,08 + Garnet.1/0,05 + Dia.2/0,03... (mã hs mặt dây ax32957/ mã hs của mặt dây ax32)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33154 bằng Vàng K18 gắn đá Onyx.1/16,66 + Sapphire.2/0,02 + Ruby.1/0,01 + Dia.10/0,05... (mã hs mặt dây ax33154/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33261 bằng Vàng K18 gắn đá Topaz.1/0,65 + Ruby.3/0,11 + Sapphire.2/0,04 + Dia.19/0,11... (mã hs mặt dây ax33261/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33358 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.2/0,07 + Ruby.10/0,33 + Sapphire.22/0,73 + Dia.5/0,03... (mã hs mặt dây ax33358/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33355 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet.2/0,06 + Ruby.10/0,29 + Sapphire.14/0,52 + Dia.5/0,04... (mã hs mặt dây ax33355/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33354 bằng Vàng K18 gắn đá Ruby.2/0,28 + Sapphire.1/0,14 + Garnet.38/3,03 + Dia.22/0,12... (mã hs mặt dây ax33354/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33332 bằng Vàng K18 gắn đá Ruby.2/0,28 + Sapphire.1/0,18 + Garnet.31/2,94 + Dia.24/0,12... (mã hs mặt dây ax33332/ mã hs của mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX32958 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire.2/0,20 + Ruby.2/0,06 + Aquamarine.1/0,04 + Dia.4/0,03... (mã hs mặt dây ax32958/ mã hs của mặt dây ax32)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/Wire 0652... (mã hs dây kết nối/wir/ mã hs của dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/AP-1008BH (USA)... (mã hs dây kết nối/ap/ mã hs của dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/CHP-08A... (mã hs dây kết nối/chp/ mã hs của dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/WJPS-201FBOT... (mã hs dây kết nối/wjp/ mã hs của dây kết nối/)
- Mã HS 71151000: Dây kết nối/CHPI-390L RELAY (CARAT) HARNESS... (mã hs dây kết nối/chp/ mã hs của dây kết nối/)
- Mã HS 71159010: Dây bạc (SILVER 600 AGL3 WIRE 0.3MM)... (mã hs dây bạc silver/ mã hs của dây bạc sil)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 6 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 6 li k/ mã hs của bông cốt 6 l)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 7 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 7 li k/ mã hs của bông cốt 7 l)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 8 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 8 li k/ mã hs của bông cốt 8 l)
- Mã HS 71161000: Lắc tay đá màu CT lý tươi 6L không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay đá màu/ mã hs của lắc tay đá m)
- Mã HS 71161000: Bông cốt 10 li không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt 10 li/ mã hs của bông cốt 10)
- Mã HS 71161000: Bong cốt 10 li không nhãn hiệu... (mã hs bong cốt 10 li/ mã hs của bong cốt 10)
- Mã HS 71161000: Bông giọt nước + Móc câu không nhãn hiệu... (mã hs bông giọt nước/ mã hs của bông giọt nư)
- Mã HS 71161000: Bông tai 15 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 15 khô/ mã hs của bông tai 15)
- Mã HS 71161000: Bông tai giọt kiểu 26 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai giọt k/ mã hs của bông tai giọ)
- Mã HS 71161000: Bông tai 30 không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 30 khô/ mã hs của bông tai 30)
- Mã HS 71161000: Cài áo 49 không nhãn hiệu... (mã hs cài áo 49 không/ mã hs của cài áo 49 kh)
- Mã HS 71161000: Bộ ngọc trai đẹp mới 89 không nhãn hiệu... (mã hs bộ ngọc trai đẹ/ mã hs của bộ ngọc trai)
- Mã HS 71161000: Bộ ngọc trai 149 không nhãn hiệu... (mã hs bộ ngọc trai 14/ mã hs của bộ ngọc trai)
- Mã HS 71161000: Bông cốt ngọc trai vàng 8L5-03 (2p2-18k)không nhãn hiệu... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: Dây chuổi 12-14 li không nhãn hiệu... (mã hs dây chuổi 1214/ mã hs của dây chuổi 12)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 1 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 1 vò/ mã hs của lắc tay sh 1)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 2 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 2 vò/ mã hs của lắc tay sh 2)
- Mã HS 71161000: Lắc tay SH 3 vòng không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay sh 3 vò/ mã hs của lắc tay sh 3)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 7 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 7 không nh/ mã hs của nhẫn 7 không)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền kiểu bạc không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền kiểu/ mã hs của dây chuyền k)
- Mã HS 71161000: MKD NGOCTRAI_Bông bộ (NT) 8L không nhãn hiệu... (mã hs mkd ngoctraibô/ mã hs của mkd ngoctrai)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 25 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 25 không n/ mã hs của nhẫn 25 khôn)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền ốc không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền ốc k/ mã hs của dây chuyền ố)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền hạt đậu 2 B925 không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền hạt/ mã hs của dây chuyền h)
- Mã HS 71161000: Lắc ngọc trai 8-9 (80) không nhãn hiệu... (mã hs lắc ngọc trai 8/ mã hs của lắc ngọc tra)
- Mã HS 71161000: Nhẫn 30 không nhãn hiệu... (mã hs nhẫn 30 không n/ mã hs của nhẫn 30 khôn)
- Mã HS 71161000: Mặt dây không nhãn hiệu... (mã hs mặt dây không n/ mã hs của mặt dây khôn)
- Mã HS 71161000: Dây lòng hạt không nhãn hiệu... (mã hs dây lòng hạt kh/ mã hs của dây lòng hạt)
- Mã HS 71161000: Lắc tay 60 không nhãn hiệu... (mã hs lắc tay 60 khôn/ mã hs của lắc tay 60 k)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền 5 hạt không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền 5 hạ/ mã hs của dây chuyền 5)
- Mã HS 71161000: Dây chuyền + mặt 2 hạt 1 không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền mặ/ mã hs của dây chuyền)
- Mã HS 71161000: BÔNG MÓC CÂU NGỌC TRAI TRẮNG 10-10L5... (mã hs bông móc câu ng/ mã hs của bông móc câu)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI ĐEN 7L 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI TRẮNG 7LY 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI 3 MÀU 8L 18CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI HỒNG 9LY 20CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI HỒNG 6L 45CM... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ mã hs của chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI NGỌC TRAI TRẮNG 9LY 45CM... (mã hs chuỗi ngọc trai/ mã hs của chuỗi ngọc t)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI TRẮNG 8-8L5... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI NGỌC TRAI TIM 8 LY 50CM... (mã hs chuỗi ngọc trai/ mã hs của chuỗi ngọc t)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI F HỒNG 925... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: VÒNG TAY NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs vòng tay ngọc t/ mã hs của vòng tay ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI T ĐEN 925... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI F HỒNG CAM... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ mã hs của chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: VÒNG TAY NGỌC TRAI A NHIỀU MÀU... (mã hs vòng tay ngọc t/ mã hs của vòng tay ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC A NHIỀU MÀU... (mã hs bông tai ngọc a/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI A TRẮNG... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: DÂY CHUYỀN CỔ NGỌC TRAI 925... (mã hs dây chuyền cổ n/ mã hs của dây chuyền c)
- Mã HS 71161000: DÂY CỔ NGỌC TRAI 925... (mã hs dây cổ ngọc tra/ mã hs của dây cổ ngọc)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F HỒNG CAM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F ĐEN ÁNH XANH 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F TÍM ĐẬM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI 925... (mã hs dây chuyền ngọc/ mã hs của dây chuyền n)
- Mã HS 71161000: VIẾT NGỌC TRAI V ĐEN 925... (mã hs viết ngọc trai/ mã hs của viết ngọc tr)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI T ĐEN... (mã hs mặt ngọc trai t/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI S... (mã hs mặt ngọc trai s/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC F NHIỀU MÀU VÀNG TRẮNG... (mã hs bông tai ngọc f/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: DÂY CỔ NGỌC TRAI... (mã hs dây cổ ngọc tra/ mã hs của dây cổ ngọc)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F TRẮNG KEM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F HỒNG CAM NHẠT 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F TÍM ĐẬM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI F XÁM 925... (mã hs mặt ngọc trai f/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F XÁM 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI F NHIỀU MÀU BẠC 925... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI BẠC 925... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 7LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 8LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 9LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG CỐT NGỌC TRAI 10LY 925... (mã hs bông cốt ngọc t/ mã hs của bông cốt ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI MÓC CÂU 925... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: BÔNG TAI NGỌC TRAI KIỂU HỘT GIỌT 8L 925... (mã hs bông tai ngọc t/ mã hs của bông tai ngọ)
- Mã HS 71161000: MẶT NGỌC TRAI KIỂU HỘT GIỌT 9L 925... (mã hs mặt ngọc trai k/ mã hs của mặt ngọc tra)
- Mã HS 71161000: MẶT (BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 9L 925... (mã hs mặt bộ bnm/ mã hs của mặt bộ bn)
- Mã HS 71161000: NHẪN(BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 10L 925... (mã hs nhẫnbộ bnm/ mã hs của nhẫnbộ bn)
- Mã HS 71161000: BÔNG(BỘ B-N-M) HẠT NGỌC TRAI 9L 925... (mã hs bôngbộ bnm/ mã hs của bôngbộ bn)
- Mã HS 71161000: NHẪN NGỌC TRAI 12L 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71161000: CHUỖI CỔ NGỌC TRAI TRẮNG 11.1L 50CM (G58174)... (mã hs chuỗi cổ ngọc t/ mã hs của chuỗi cổ ngọ)
- Mã HS 71161000: LẮC TAY NGỌC TRAI TÍM 8.5L 20CM... (mã hs lắc tay ngọc tr/ mã hs của lắc tay ngọc)
- Mã HS 71162000: Vòng đá xanh Nephrite... (mã hs vòng đá xanh ne/ mã hs của vòng đá xanh)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch tròn xanh lý tươi ni 63 (P65247)... (mã hs vòng cẩm thạch/ mã hs của vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Lắc cẩm thạch Lý trong 12 L không nhãn hiêu... (mã hs lắc cẩm thạch l/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch A 12 li không nhãn hiệu... (mã hs vòng cẩm thạch/ mã hs của vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Lắc cẩm thạch Lý đậu 12L không nhãn hiệu... (mã hs lắc cẩm thạch l/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: Vòng cẩm thạch hẹ SJC-J43238 không nhãn hiệu... (mã hs vòng cẩm thạch/ mã hs của vòng cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: Mặt cẩm thạch trái thủ sơn thủy N 1P14K... (mã hs mặt cẩm thạch t/ mã hs của mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: CF-1858-P-BRS-CS-BRPA-YP#&Mặt đeo bằng đồng có gắn đá CF-1858-P-BRS-CS-BRPA-YP... (mã hs cf1858pbrsc/ mã hs của cf1858pbr)
- Mã HS 71162000: Mặt dây chuyền... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ CẨM THẠCH SƠN THỦY 10L 19V... (mã hs lắc tay đá cẩm/ mã hs của lắc tay đá c)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH XANH GIỌT... (mã hs bông tai cẩm th/ mã hs của bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: MẶT CẨM THẠCH AL... (mã hs mặt cẩm thạch a/ mã hs của mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH... (mã hs bông tai cẩm th/ mã hs của bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: NHẪN CẨM THẠCH THIÊN NHIÊN... (mã hs nhẫn cẩm thạch/ mã hs của nhẫn cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: MẶT ĐÁ SÒ ĐIỆP ĐIÊU KHẮC... (mã hs mặt đá sò điệp/ mã hs của mặt đá sò đi)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI CẨM THẠCH TRÒN TRUNG... (mã hs bông tai cẩm th/ mã hs của bông tai cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MÀU ĐEN 10L 20CM 925... (mã hs lắc tay đá màu/ mã hs của lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MÀU ĐỎ TƯƠI 10L 20CM 925... (mã hs lắc tay đá màu/ mã hs của lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ỐNG ĐÁ MÀU XANH BIỂN 10L 19CM... (mã hs lắc tay ống đá/ mã hs của lắc tay ống)
- Mã HS 71162000: BÔNG CỐT CẨM THẠCH... (mã hs bông cốt cẩm th/ mã hs của bông cốt cẩm)
- Mã HS 71162000: VÒNG CỔ CẨM THẠCH KIỂU... (mã hs vòng cổ cẩm thạ/ mã hs của vòng cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: VÒNG CỔ CẨM THẠCH SƠN THUỶ KIỂU... (mã hs vòng cổ cẩm thạ/ mã hs của vòng cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: NHẪN NGỌC TRAI KIỂU HỘT DẸP 10LY 925... (mã hs nhẫn ngọc trai/ mã hs của nhẫn ngọc tr)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH LÝ TRẮNG 14L (C)... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ mã hs của lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH SƠN THỦY 6LY... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ mã hs của lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH TÓC 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 10 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY GỖ HOÁ THẠCH 10LY... (mã hs lắc tay gỗ hoá/ mã hs của lắc tay gỗ h)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THACH LÝ TƯƠI 14LY... (mã hs lắc tay cẩm tha/ mã hs của lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 12 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 14 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 6 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 16 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH 8 LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ THẠCH ANH 6LY SẮC CẠNH... (mã hs lắc tay đá thạc/ mã hs của lắc tay đá t)
- Mã HS 71162000: VÒNG ĐÁ THẠCH ANH 10LY SẮC CẠNH... (mã hs vòng đá thạch a/ mã hs của vòng đá thạc)
- Mã HS 71162000: NHẪN CẨM THẠCH BAGET TRÒN... (mã hs nhẫn cẩm thạch/ mã hs của nhẫn cẩm thạ)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH ĐEN 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH TÍM 8LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MẮT HỔ NÂU 10LY... (mã hs lắc tay đá mắt/ mã hs của lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY THẠCH ANH HỒNG 10LY... (mã hs lắc tay thạch a/ mã hs của lắc tay thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY ĐÁ MẮT HỔ VÀNG 12LY... (mã hs lắc tay đá mắt/ mã hs của lắc tay đá m)
- Mã HS 71162000: MẶT CẨM THẠCH CHỮ CÁI... (mã hs mặt cẩm thạch c/ mã hs của mặt cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: BÔNG TAI ĐÁ SAN HÔ NHIỀU MÀU... (mã hs bông tai đá san/ mã hs của bông tai đá)
- Mã HS 71162000: MẶT DÂY CHUYỀN ĐÁ GARNET CZ BẠC 925... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: NHẪN ĐÁ CUBIC ZICONER BẠC 925... (mã hs nhẫn đá cubic z/ mã hs của nhẫn đá cubi)
- Mã HS 71162000: NHẪN ĐÁ SWAROVSKI BẠC 925... (mã hs nhẫn đá swarovs/ mã hs của nhẫn đá swar)
- Mã HS 71162000: MẶT DÂY CHUYỀN ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG BẠC 925... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71162000: CHUỖI CỔ CẨM THẠCH ĐẬU LÝ (C)... (mã hs chuỗi cổ cẩm th/ mã hs của chuỗi cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: CHUỖI CỔ CẨM THẠCH SƠN THỦY (C) 1... (mã hs chuỗi cổ cẩm th/ mã hs của chuỗi cổ cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC TAY CẨM THẠCH 8L LÝ TRONG... (mã hs lắc tay cẩm thạ/ mã hs của lắc tay cẩm)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 12L LÝ TRONG... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 10L SƠN THỦY... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 14L SƠN THỦY... (mã hs lắc cẩm thạch 1/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: LẮC CẨM THẠCH 8L LÝ TƯƠI... (mã hs lắc cẩm thạch 8/ mã hs của lắc cẩm thạc)
- Mã HS 71162000: NHẪN KỲ HƯU CẨM THẠCH... (mã hs nhẫn kỳ hưu cẩm/ mã hs của nhẫn kỳ hưu)
- Mã HS 71162000: MẶT NGỌC CÓ DÂY LỚN CHALCEDONY J05... (mã hs mặt ngọc có dây/ mã hs của mặt ngọc có)
- Mã HS 71162000: MẶT NGỌC CÓ DÂY NHỎ QUARTZ J10... (mã hs mặt ngọc có dây/ mã hs của mặt ngọc có)
- Mã HS 71162000: CHUỖI ĐÁ HÌNH TRỐNG CÁC LOẠI... (mã hs chuỗi đá hình t/ mã hs của chuỗi đá hìn)
- Mã HS 71162000: ĐÁ CHẶN GIẤY... (mã hs đá chặn giấy/ mã hs của đá chặn giấy)
- Mã HS 71171190: Bông tai 73 mạ kim loại không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 73 mạ/ mã hs của bông tai 73)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ #31-929796S, 927779S (100% steel)... (mã hs vòng cổ #31929/ mã hs của vòng cổ #31)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (SPEED Mop Necklace)... (mã hs vòng cổ speed/ mã hs của vòng cổ spe)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (Class Gigi MOP necklace)... (mã hs vòng cổ class/ mã hs của vòng cổ cla)
- Mã HS 71171910: Bộ 7 chiếc vòng cổ (Cool Mira Chokerpk)... (mã hs bộ 7 chiếc vòng/ mã hs của bộ 7 chiếc v)
- Mã HS 71171910: Một chiếc vòng cổ CLASS GIGI NECKLACE RT... (mã hs một chiếc vòng/ mã hs của một chiếc vò)
- Mã HS 71171910: Vòng tay mạ kim loại quý SWAN:BANGLE CRY/RHS M... (mã hs vòng tay mạ kim/ mã hs của vòng tay mạ)
- Mã HS 71171910: Vòng đeo tay mạ kim loại quý DEAR:BANGLE CRY/ROS M... (mã hs vòng đeo tay mạ/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 71171910: Vòng đeo tay CRYSTALDUST:CUFF JET/STS S... (mã hs vòng đeo tay cr/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ trang sức mỹ ký... (mã hs vòng cổ trang s/ mã hs của vòng cổ tran)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (CELESTIAL PINK NECKLACE) F4142941... (mã hs vòng cổ celest/ mã hs của vòng cổ cel)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (CELESTIAL STARBURST BRACELET)F4142981... (mã hs vòng tay celes/ mã hs của vòng tay ce)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(WARM STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143151... (mã hs vòng taywarm s/ mã hs của vòng taywar)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(COOL STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143161... (mã hs vòng taycool s/ mã hs của vòng taycoo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (JOY-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143941... (mã hs vòng tay joyp/ mã hs của vòng tay jo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(MULTI STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143141... (mã hs vòng taymulti/ mã hs của vòng taymul)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (FAMILY-PRCS CHRM PSTV VB BRCLT)F4143891... (mã hs vòng tay famil/ mã hs của vòng tay fa)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (LOVE-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143921... (mã hs vòng tay love/ mã hs của vòng tay lo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (ROYAL-PRCS CHRM PSTV VBS BCLT) F4143981... (mã hs vòng tay royal/ mã hs của vòng tay ro)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (INSPR-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143951... (mã hs vòng tay inspr/ mã hs của vòng tay in)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (BEAUTY-PRCS CHRM PSTV VBS BCLT) F4143961... (mã hs vòng tay beaut/ mã hs của vòng tay be)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (STRENGTH-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143931... (mã hs vòng tay stren/ mã hs của vòng tay st)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ bằng kim loại thường... (mã hs vòng cổ bằng ki/ mã hs của vòng cổ bằng)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (STYLISH SPARKLE VIOLET NECKLCE) F4144361... (mã hs vòng cổ stylis/ mã hs của vòng cổ sty)
- Mã HS 71171910: Bộ vòng tay hoa tai... (mã hs bộ vòng tay hoa/ mã hs của bộ vòng tay)
- Mã HS 71171910:  Vòng tay... (mã hs vòng tay/ mã hs của vòng tay)
- Mã HS 71171910: Class amelie necklace#&Vòng cổ... (mã hs class amelie ne/ mã hs của class amelie)
- Mã HS 71171920: Bộ lắc tay... (mã hs bộ lắc tay/ mã hs của bộ lắc tay)
- Mã HS 71171920: Nhẫn #31- 927779S, 927780S, 927782S (95% zinc, 5% nhựa acrylic)... (mã hs nhẫn #31 92777/ mã hs của nhẫn #31 92)
- Mã HS 71171920: Hoa tai #31- 927910S, 927911S, 927912S (95% steel, 5% nhựa acrylic,2 pce/set)... (mã hs hoa tai #31 92/ mã hs của hoa tai #31)
- Mã HS 71171920: Kẹp tóc trang sức giả... (mã hs kẹp tóc trang s/ mã hs của kẹp tóc tran)
- Mã HS 71171920: MẶT DÂY CHUYỀN MẠ BẠC MỚI 100%... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71171920: NHẪN MẠ BẠC MỚI 100%... (mã hs nhẫn mạ bạc mới/ mã hs của nhẫn mạ bạc)
- Mã HS 71171920: Speed pearl brooch pk#&Phụ kiện trang sức (ghim cài)... (mã hs speed pearl bro/ mã hs của speed pearl)
- Mã HS 71171920: Vòng cổ (WINTER SFT BLUE SPARKLE NCKLC) F4142421... (mã hs vòng cổ winter/ mã hs của vòng cổ win)
- Mã HS 71171920: Bông tai SOMMERSET:PE MEDIUM CRY/RHS... (mã hs bông tai sommer/ mã hs của bông tai som)
- Mã HS 71171920: Bông tai mạ kim loại quý SWAN:PE CRY/RHS... (mã hs bông tai mạ kim/ mã hs của bông tai mạ)
- Mã HS 71171920: Bộ dây chuyền bông tai mạ kim loại quí TENNIS:SET CRY/RHS... (mã hs bộ dây chuyền b/ mã hs của bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171920: Bộ 2 đôi bông tai (Aretes "Nerea")... (mã hs bộ 2 đôi bông t/ mã hs của bộ 2 đôi bôn)
- Mã HS 71171920: Ghim cài áo (Pin para vela de Cancer)... (mã hs ghim cài áo pi/ mã hs của ghim cài áo)
- Mã HS 71171920: Dây chuyềnNOBLE:PENDANT MINI CRY/RHS... (mã hs dây chuyềnnoble/ mã hs của dây chuyềnno)
- Mã HS 71171920: Trang sức bằng sừng trâu#&... (mã hs trang sức bằng/ mã hs của trang sức bằ)
- Mã HS 71171920: Đồ trang sức:Vòng đeo tay,bong tai,dây chuyền#&... (mã hs đồ trang sứcvò/ mã hs của đồ trang sức)
- Mã HS 71171920: Mặt dây chuyền INOX gắn đá Cubic... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 71171920: Bộ 6 đôi bông tai (STORYTELLING 6PC EAR) 1205676... (mã hs bộ 6 đôi bông t/ mã hs của bộ 6 đôi bôn)
- Mã HS 71171920: Class Tiffy stud pk/ Bông tai... (mã hs class tiffy stu/ mã hs của class tiffy)
- Mã HS 71171920: Bộ bốn chiếc bông tai (SET ANILLO/ARETE QUEEN T6) 1179685... (mã hs bộ bốn chiếc bô/ mã hs của bộ bốn chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ vòng cổ. 3 mặt vòng cổ và 3 đôi bông tai (CADENA+DIJES+3 PARES DE A) 1194032... (mã hs bộ vòng cổ 3 m/ mã hs của bộ vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bông tai (KESHI MULTI WEAR EARRING FLASH GOLD) F74379... (mã hs bông tai keshi/ mã hs của bông tai ke)
- Mã HS 71171920: Bộ 6 bông tai, 4 nhẫnn, 4 vòng tay(MADDY 14PC GIFTSET) F85734... (mã hs bộ 6 bông tai/ mã hs của bộ 6 bông ta)
- Mã HS 71171920: Bộ vòng cổ, 3 mặt vòng cổ và 3 đôi bông tai(MICHAELA GIFTSET GOLD) F60307... (mã hs bộ vòng cổ 3 m/ mã hs của bộ vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ một chiếc vong cổ, một đôi bông tai (MARGOT GIFTSET TOPAZ GOLD) F92321... (mã hs bộ một chiếc vo/ mã hs của bộ một chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ mười năm đôi bông tai (CASSARA EARRING GIFTSET) F55266... (mã hs bộ mười năm đôi/ mã hs của bộ mười năm)
- Mã HS 71171920: Trâm cài... (mã hs trâm cài/ mã hs của trâm cài)
- Mã HS 71171920: Vòng khóa(nhựa,kim loại thường)... (mã hs vòng khóanhựa/ mã hs của vòng khóanh)
- Mã HS 71171920: Bong tai... (mã hs bong tai/ mã hs của bong tai)
- Mã HS 71171920: Vong tay... (mã hs vong tay/ mã hs của vong tay)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F5233000... (mã hs dây chuyền mỹ k/ mã hs của dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F5183300... (mã hs dây chuyền mỹ k/ mã hs của dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F4996800... (mã hs dây chuyền mỹ k/ mã hs của dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5413000... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ mã hs của nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5414800... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ mã hs của nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5415000... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ mã hs của nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Bộ Lắc tay mỹ ký F1371000 (05 Chiếc/Bộ)... (mã hs bộ lắc tay mỹ k/ mã hs của bộ lắc tay m)
- Mã HS 71171920: Lắc tay mỹ ký F4128541... (mã hs lắc tay mỹ ký f/ mã hs của lắc tay mỹ k)
- Mã HS 71171920: Bông tai (kẽm 70%, hạt nhựa 30%)... (mã hs bông tai kẽm 7/ mã hs của bông tai kẽ)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ6 CELESTIAL PINK RING) F4143171... (mã hs nhẫn sz6 celes/ mã hs của nhẫn sz6 ce)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ8 CELESTIAL PINK RING) F4143181... (mã hs nhẫn sz8 celes/ mã hs của nhẫn sz8 ce)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ10 CELESTIAL PINK RING) F4143191... (mã hs nhẫn sz10 cele/ mã hs của nhẫn sz10 c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn SZ 6-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG)F4142691... (mã hs nhẫn sz 6grno/ mã hs của nhẫn sz 6gr)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142711... (mã hs nhẫn sz 8grn/ mã hs của nhẫn sz 8g)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142631... (mã hs nhẫn sz 6blue/ mã hs của nhẫn sz 6b)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142641... (mã hs nhẫn sz 8blue/ mã hs của nhẫn sz 8b)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142721... (mã hs nhẫn sz 10grn/ mã hs của nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142731... (mã hs nhẫn sz 6prpl/ mã hs của nhẫn sz 6p)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142741... (mã hs nhẫn sz 8prpl/ mã hs của nhẫn sz 8p)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 6 mode/ mã hs của nhẫn sz 6 m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 8 mode/ mã hs của nhẫn sz 8 m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142651... (mã hs nhẫn sz 10blu/ mã hs của nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142751... (mã hs nhẫn sz 10prp/ mã hs của nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 10 mod/ mã hs của nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142661... (mã hs nhẫn sz 6chmp/ mã hs của nhẫn sz 6c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142671... (mã hs nhẫn sz 8chmp/ mã hs của nhẫn sz 8c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ10-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142681... (mã hs nhẫn sz10chmp/ mã hs của nhẫn sz10c)
- Mã HS 71171920: Bông tai (CELESTIAL STARBURST EARRINGS) F4142971... (mã hs bông tai celes/ mã hs của bông tai ce)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (6-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108151... (mã hs bộ hai chiếc nh/ mã hs của bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (8-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108161... (mã hs bộ hai chiếc nh/ mã hs của bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (10-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108171... (mã hs bộ hai chiếc nh/ mã hs của bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Một chiếc bông tai (AROS LOVE DESIGN DOR)... (mã hs một chiếc bông/ mã hs của một chiếc bô)
- Mã HS 71171920: Bông tai bằng kim loại thường... (mã hs bông tai bằng k/ mã hs của bông tai bằn)
- Mã HS 71171920: Nhẫn #31- 447846, 447927 (100% zinc, 8pce/set)... (mã hs nhẫn #31 44784/ mã hs của nhẫn #31 44)
- Mã HS 71171920: Hoa tai #31- 448296, 448272, 448310 (95% steel, 5% nhựa acrylic,2 pce/set)... (mã hs hoa tai #31 44/ mã hs của hoa tai #31)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (RED-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143391... (mã hs mặt vòng cổ re/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (GRN-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143411... (mã hs mặt vòng cổ gr/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (TREE- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143361... (mã hs mặt vòng cổ tr/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (GIFT- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143371... (mã hs mặt vòng cổ gi/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (STARS- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143351... (mã hs mặt vòng cổ st/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (STARS-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143381... (mã hs mặt vòng cổ st/ mã hs của mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc vòng cổ, hai đôi bông tai (DALAINE WARDROBER GS) F52554... (mã hs bộ hai chiếc vò/ mã hs của bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Vòng cổ... (mã hs vòng cổ/ mã hs của vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Khuyên tai... (mã hs khuyên tai/ mã hs của khuyên tai)
- Mã HS 71171920: Bộ tai cổ... (mã hs bộ tai cổ/ mã hs của bộ tai cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ dây chuyền... (mã hs bộ dây chuyền/ mã hs của bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171920: Dây buộc tóc F6724800 (gắn miếng kim loại mạ màu)... (mã hs dây buộc tóc f6/ mã hs của dây buộc tóc)
- Mã HS 71171920: Bộ Dây chuyền F3801000 (02 Dây chuyền + 03 Mặt dây chuyền)... (mã hs bộ dây chuyền f/ mã hs của bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171990: Vòng Cổ... (mã hs vòng cổ/ mã hs của vòng cổ)
- Mã HS 71171990: Vòng Tay... (mã hs vòng tay/ mã hs của vòng tay)
- Mã HS 71171990: Huy cài áo... (mã hs huy cài áo/ mã hs của huy cài áo)
- Mã HS 71171990: Chuỗi dây đồng gắn đá dùng sản xuất đồ trang sức... (mã hs chuỗi dây đồng/ mã hs của chuỗi dây đồ)
- Mã HS 71179011: Cộc tóc hình lá chanh Phi Bh.s-clcp... (mã hs cộc tóc hình lá/ mã hs của cộc tóc hình)
- Mã HS 71179012: Vòng tay mỹ nghệ gỗ nấu tinh dầu VOD10 không nhãn hiệu... (mã hs vòng tay mỹ ngh/ mã hs của vòng tay mỹ)
- Mã HS 71179012: Vòng sừng trâu sơn mai lớn... (mã hs vòng sừng trâu/ mã hs của vòng sừng tr)
- Mã HS 71179012: Vòng sừng trâu cuốn... (mã hs vòng sừng trâu/ mã hs của vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: vòng sừng trẻ em không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng trẻ e/ mã hs của vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: vòng sừng bọng nưa không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng bọng/ mã hs của vòng sừng bọ)
- Mã HS 71179019: Vòng đá ganat không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá ganat k/ mã hs của vòng đá gana)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng 12 con giáp trắng không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng 12 co/ mã hs của vòng sừng 12)
- Mã HS 71179019: vòng sừng rắn quấn không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng rắn q/ mã hs của vòng sừng rắ)
- Mã HS 71179019: vòng sừng simen nưa không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng simen/ mã hs của vòng sừng si)
- Mã HS 71179019: vòng sừng simen trắng không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng simen/ mã hs của vòng sừng si)
- Mã HS 71179019: Vòng gỗ hóa thạch 8 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng gỗ hóa thạ/ mã hs của vòng gỗ hóa)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng C phi 6F cắt 5 đường không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng c phi/ mã hs của vòng sừng c)
- Mã HS 71179019: Vòng đá da rắn 18 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá da rắn/ mã hs của vòng đá da r)
- Mã HS 71179019: vòng sừng hoa cúc 4 cm không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng hoa c/ mã hs của vòng sừng ho)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng tròn phi ghép tròn đen không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng tròn/ mã hs của vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: Vòng đá mắt hổ giác 8 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá mắt hổ/ mã hs của vòng đá mắt)
- Mã HS 71179019: Vòng Đá bà Lunara... (mã hs vòng đá bà luna/ mã hs của vòng đá bà l)
- Mã HS 71179019: Vòng mã não khói 8li Lunara... (mã hs vòng mã não khó/ mã hs của vòng mã não)
- Mã HS 71179019: Vòng mã não khói 12 li Lunara... (mã hs vòng mã não khó/ mã hs của vòng mã não)
- Mã HS 71179019: Vòng đá màu 45 Lunara... (mã hs vòng đá màu 45/ mã hs của vòng đá màu)
- Mã HS 71179019: Dây cổ hạt đá mã não 6ly... (mã hs dây cổ hạt đá m/ mã hs của dây cổ hạt đ)
- Mã HS 71179019: Đôi hoa tai bằng bạc xi, kẽm... (mã hs đôi hoa tai bằn/ mã hs của đôi hoa tai)
- Mã HS 71179019: Lắc tay thường bằng đá mã não... (mã hs lắc tay thường/ mã hs của lắc tay thườ)
- Mã HS 71179019: Đôi hoa tai đá bằng đá mã não... (mã hs đôi hoa tai đá/ mã hs của đôi hoa tai)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ mã hs của lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Lắc tay đá rút bằng đá mã não... (mã hs lắc tay đá rút/ mã hs của lắc tay đá r)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn nhỏ bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tròn nh/ mã hs của lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Vòng đeo tay bằng đá mã não... (mã hs vòng đeo tay bằ/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 71179019: Lắc tay phụ kiện 6ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay phụ kiệ/ mã hs của lắc tay phụ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay phụ kiện 8ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay phụ kiệ/ mã hs của lắc tay phụ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn 10 ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tròn 10/ mã hs của lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn phụ kiện 10 ly bằng đã mã não... (mã hs lắc tay tròn ph/ mã hs của lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu nhỏ bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ mã hs của lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu lớn bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ mã hs của lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Dây đeo cổ đá mã não mặt hồ ly nhỏ... (mã hs dây đeo cổ đá m/ mã hs của dây đeo cổ đ)
- Mã HS 71179019: Dây cổ đá mã não xếp... (mã hs dây cổ đá mã nã/ mã hs của dây cổ đá mã)
- Mã HS 71179019: Dây chuyền Đông Sơn Drum chất liệu dây dù và đồng... (mã hs dây chuyền đông/ mã hs của dây chuyền đ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay trân châu 6ly bằng đá... (mã hs vòng tay trân c/ mã hs của vòng tay trâ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay trân châu 8ly bằng đá... (mã hs vòng tay trân c/ mã hs của vòng tay trâ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay xoắn hoa băng hạt nhựa... (mã hs vòng tay xoắn h/ mã hs của vòng tay xoắ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay pha lê BẠC bằng hạt nhựa... (mã hs lắc tay pha lê/ mã hs của lắc tay pha)
- Mã HS 71179019: Vòng tay quấn 3 băng hạt nhựa... (mã hs vòng tay quấn 3/ mã hs của vòng tay quấ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay da bằng da tổng hợp, hạt nhựa... (mã hs lắc tay da bằng/ mã hs của lắc tay da b)
- Mã HS 71179019: Vòng đeo tay mở bản nhỏ bằng kẽm, nhựa... (mã hs vòng đeo tay mở/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 71179019: Vòng tay đính hạt cườm nhiều màu... (mã hs vòng tay đính h/ mã hs của vòng tay đín)
- Mã HS 71179019: Vòng tay dây dù đính 3 hàng hạt cườm... (mã hs vòng tay dây dù/ mã hs của vòng tay dây)
- Mã HS 71179019: Lắc tay đá rút (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc tay đá rút/ mã hs của lắc tay đá r)
- Mã HS 71179019: Lắc mắt mèo nhí (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc mắt mèo nhí/ mã hs của lắc mắt mèo)
- Mã HS 71179019: Lắc gỗ giả hóa thạch (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc gỗ giả hóa/ mã hs của lắc gỗ giả h)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ bình bông 3 màu không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ bìn/ mã hs của móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ bông mai không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ bôn/ mã hs của móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ các loại không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ các/ mã hs của móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Dây chuyền gốm mặt người không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền gốm/ mã hs của dây chuyền g)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB6 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb6 bằ/ mã hs của nhẫn vhrgb6)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB3 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb3 bằ/ mã hs của nhẫn vhrgb3)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB2 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb2 bằ/ mã hs của nhẫn vhrgb2)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGE1S bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrge1s b/ mã hs của nhẫn vhrge1)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA12 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA4 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA11 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-08B6 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vh08b/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB9 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-08B5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vh08b/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC10 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC7 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB10 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTE4 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbte/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTE3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbte/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB1L bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTG8 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtg/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTH3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbth/ mã hs của vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Hoa tai giấy xoắn... (mã hs hoa tai giấy xo/ mã hs của hoa tai giấy)
- Mã HS 71179029: Dây đá ngắn bằng mã não, dây cước... (mã hs dây đá ngắn bằn/ mã hs của dây đá ngắn)
- Mã HS 71179029: Dây tuabằng đá mã não, dây cước... (mã hs dây tuabằng đá/ mã hs của dây tuabằng)
- Mã HS 71179029: Dây tua 3 mặt ống bằng đá mã não, dây cước... (mã hs dây tua 3 mặt ố/ mã hs của dây tua 3 mặ)
- Mã HS 71179029: Dây rút Địa bằng hạt nhựa... (mã hs dây rút địa bằn/ mã hs của dây rút địa)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ #31- 448351 (90% thread, 10% nhựa acrylic)... (mã hs vòng cổ #31 44/ mã hs của vòng cổ #31)
- Mã HS 71179029: Dây Bạch Trầm Thnt.0017... (mã hs dây bạch trầm t/ mã hs của dây bạch trầ)
- Mã HS 71179029: Dây Kiên Kim 8 Li (108 Hat Mau Vang) Thnt.0018... (mã hs dây kiên kim 8/ mã hs của dây kiên kim)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc VÂN NINH CO MAT PHAT THNT.0034... (mã hs dây trúc vân ni/ mã hs của dây trúc vân)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trầm 6 LI- 8 LI (108 HAT) THNT.0052... (mã hs dây gỗ trầm 6 l/ mã hs của dây gỗ trầm)
- Mã HS 71179029: Dây Trầm 4 Li Deo Tay Quấn 5 Vòng Thnt.0053... (mã hs dây trầm 4 li d/ mã hs của dây trầm 4 l)
- Mã HS 71179029: Dây Kiên Kim 4 Li Thnt.0054... (mã hs dây kiên kim 4/ mã hs của dây kiên kim)
- Mã HS 71179029: Dây Tóc Hạt Trúc Thnt.0055... (mã hs dây tóc hạt trú/ mã hs của dây tóc hạt)
- Mã HS 71179029: Dây trầm bông THNT.0059... (mã hs dây trầm bông t/ mã hs của dây trầm bôn)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc INDO THNT.0075... (mã hs dây trúc indo t/ mã hs của dây trúc ind)
- Mã HS 71179029: Bột tràm màu vàng THNT.0079... (mã hs bột tràm màu và/ mã hs của bột tràm màu)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trắc đỏ 16- 18 LI THNT.0081... (mã hs dây gỗ trắc đỏ/ mã hs của dây gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trắc đỏ 12 LI THNT.0082... (mã hs dây gỗ trắc đỏ/ mã hs của dây gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc INDO HAT TRON THNT.0083... (mã hs dây trúc indo h/ mã hs của dây trúc ind)
- Mã HS 71179029: Dây buột tóc VL.278... (mã hs dây buột tóc vl/ mã hs của dây buột tóc)
- Mã HS 71179029: Vòng gỗ trắc đỏ 10-12 LI THNT.0008... (mã hs vòng gỗ trắc đỏ/ mã hs của vòng gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Vòng gỗ trắc đỏ 16 LI THNT.0009... (mã hs vòng gỗ trắc đỏ/ mã hs của vòng gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Vòng QUANG NAM HAT GIOT NUOC THNT.0010... (mã hs vòng quang nam/ mã hs của vòng quang n)
- Mã HS 71179029: Vòng QUANG NAM 12 LI THNT.0011... (mã hs vòng quang nam/ mã hs của vòng quang n)
- Mã HS 71179029: Vòng THUY TRAM 16-18 LI THNT.0013... (mã hs vòng thuy tram/ mã hs của vòng thuy tr)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC XAM 12 LI THNT.0015... (mã hs vòng toc xam 12/ mã hs của vòng toc xam)
- Mã HS 71179029: Vòng Tứ Quý Thnt.0020... (mã hs vòng tứ quý thn/ mã hs của vòng tứ quý)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC GIO XI 12- 16 LI THNT.0029... (mã hs vòng toc gio xi/ mã hs của vòng toc gio)
- Mã HS 71179029: Vòng TRUC HAC TRAM THNT.0031... (mã hs vòng truc hac t/ mã hs của vòng truc ha)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM XAM CHIM THNT.0036... (mã hs vòng tram xam c/ mã hs của vòng tram xa)
- Mã HS 71179029: Vòng GIO NIEU CHIM THNT.0038... (mã hs vòng gio nieu c/ mã hs của vòng gio nie)
- Mã HS 71179029: Vòng banh đen chìm 16 LI THNT.0043... (mã hs vòng banh đen c/ mã hs của vòng banh đe)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC SANH VIET NAM THNT.0048... (mã hs vòng toc sanh v/ mã hs của vòng toc san)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM GIO 10 LI- 12 LI THNT.0056... (mã hs vòng tram gio 1/ mã hs của vòng tram gi)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM GIO 16 LI- 18 LI THNT.0057... (mã hs vòng tram gio 1/ mã hs của vòng tram gi)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM DEO CO THNT.0058... (mã hs vòng tram deo c/ mã hs của vòng tram de)
- Mã HS 71179029: Vòng GO THOM THNT.0084... (mã hs vòng go thom th/ mã hs của vòng go thom)
- Mã HS 71179029: Vòng banh đen không chìm 8 LI THNT.0088... (mã hs vòng banh đen k/ mã hs của vòng banh đe)
- Mã HS 71179029: Cài tóc bằng nhựa NN.CT04... (mã hs cài tóc bằng nh/ mã hs của cài tóc bằng)
- Mã HS 71179029: Dây xoắn bằng nhựa NN.DX01... (mã hs dây xoắn bằng n/ mã hs của dây xoắn bằn)
- Mã HS 71179029: Gấp xoăn bằng nhựa NN.GX06... (mã hs gấp xoăn bằng n/ mã hs của gấp xoăn bằn)
- Mã HS 71179029: Chuỗi bẹt bằng nhựa Nn.chb02... (mã hs chuỗi bẹt bằng/ mã hs của chuỗi bẹt bằ)
- Mã HS 71179029: Chuỗi đeo cổ bằng nhựa NN.CHD04... (mã hs chuỗi đeo cổ bằ/ mã hs của chuỗi đeo cổ)
- Mã HS 71179029: Chuỗi đeo tay bằng nhựa NN.CHT03... (mã hs chuỗi đeo tay b/ mã hs của chuỗi đeo ta)
- Mã HS 71179029: Kẹp mái bằng nhựa NN.KMN01... (mã hs kẹp mái bằng nh/ mã hs của kẹp mái bằng)
- Mã HS 71179029: Kẹp mái xoăn bằng nhựa NN.KMX03... (mã hs kẹp mái xoăn bằ/ mã hs của kẹp mái xoăn)
- Mã HS 71179029: Kẹp sau xoăn bằng nhựa NN.KSNX01... (mã hs kẹp sau xoăn bằ/ mã hs của kẹp sau xoăn)
- Mã HS 71179029: Bông tai latin xoăn Nn.btx01... (mã hs bông tai latin/ mã hs của bông tai lat)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ mặt dây dù nhiều màu đan 6 vòng... (mã hs vòng cổ mặt dây/ mã hs của vòng cổ mặt)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ 5 tầng đính chuỗi hạt đá nhân tạo... (mã hs vòng cổ 5 tầng/ mã hs của vòng cổ 5 tầ)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ dây dù đính chuỗi hạt ngọc trai nhân tạo... (mã hs vòng cổ dây dù/ mã hs của vòng cổ dây)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ nhiều vòng đính hạt ngọc trai nhân tạo nhiều màu... (mã hs vòng cổ nhiều v/ mã hs của vòng cổ nhiề)
- Mã HS 71179029: Basic 9-pk studs (0407653)#&Bông tai... (mã hs basic 9pk stud/ mã hs của basic 9pk s)
- Mã HS 71179029: Dây thạch anh đá xếp (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs dây thạch anh đ/ mã hs của dây thạch an)
- Mã HS 71179099: Hoa tai (ER) hàng mơi 100% (làm bằng đinh,móc đồng và hoa,hạt nhựa)... (mã hs hoa tai er hà/ mã hs của hoa tai er)
- Mã HS 71179099: Vòng tay (LB) hàng mơi 100% (làm bằng đinh,móc đồng và hoa,hạt nhựa)... (mã hs vòng tay lb h/ mã hs của vòng tay lb)
- Mã HS 71179099: Cặp tóc hàng mới 100%(làm bằng đinh,móc đồng và hoa,hạt nhựa)... (mã hs cặp tóc hàng mớ/ mã hs của cặp tóc hàng)
- Mã HS 71179099: Bờm tóc (HB) hàng mơi 100% (làm bằng đinh,móc đồng và hoa,hạt nhựa)... (mã hs bờm tóc hb hà/ mã hs của bờm tóc hb)
- Mã HS 71179099: Vòng cổ (NL) hàng mơi 100% (làm bằng đinh,móc đồng và hoa,hạt nhựa)... (mã hs vòng cổ nl hà/ mã hs của vòng cổ nl)