Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 6901- 6914

>> HS Code 6901- 6914 >> HS Code 7101- 7118

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
69010000 Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) và các loại hàng gốm, sứ khác làm từ bột silic hóa thạch (ví dụ, đất tảo cát, đá tảo silic hoặc diatomit) hoặc từ các loại đất silic tương tự. Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths.
6902 Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm, sứ chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự. Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths.
69021000 - Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là một hay nhiều nguyên tố magie (Mg), canxi (Ca) hoặc crom (Cr), thể hiện ở dạng magie oxit (MgO), canxi oxit (CaO) hoặc crom oxit (Cr2O3) - Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3
69022000 - Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3), đioxit silic (SiO2) hoặc hỗn hợp hay hợp chất của các chất này - Containing by weight more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products
69029000 - Loại khác - Other
6903 Các loại hàng gốm, sứ chịu lửa khác (ví dụ, bình cổ cong, nồi nấu kim loại, lò muffle, nút, phích cắm, giá đỡ, chén thử vàng bạc, các loại ống, ống dẫn, bao vỏ và tay cầm), trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự. Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths.
69031000 - Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là graphit hoặc carbon khác hoặc hỗn hợp của các sản phẩm này - Containing by weight more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products
69032000 - Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3) hoặc hỗn hợp hay hợp chất của oxit nhôm và của đioxit silic (SiO2) - Containing by weight more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound of alumina and of silica (SiO2)
69039000 - Loại khác - Other
6904 Gạch xây dựng, gạch khối lát nền, tấm đỡ hoặc tấm lót và các loại tương tự bằng gốm, sứ. Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like.
69041000 - Gạch xây dựng - Building bricks
69049000 - Loại khác - Other
6905 Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói, hàng trang trí kiến trúc và hàng xây dựng bằng gốm, sứ khác. Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods.
69051000 - Ngói lợp mái - Roofing tiles
69059000 - Loại khác - Other
69060000 Ống dẫn, máng dẫn, máng thoát nước và các phụ kiện để lắp ráp bằng gốm, sứ. Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings.
6907 Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ, có hoặc không có lớp nền; các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện. Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics.
- Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường trừ loại thuộc phân nhóm 6907.30 và 6907.40: - Flags and paving, hearth or wall tiles, other than those of subheadings 6907.30 and 6907.40:
690721 - - Của loại có độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng: - - Of a water absorption coefficient by weight not exceeding 0.5 %:
69072110 - - - Tấm lót của loại sử dụng cho máy nghiền, không tráng men (SEN) - - - Lining tiles of a kind used for grinding mills, unglazed
- - - Loại khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: - - - Other, having a largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm:
69072121 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072122 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072123 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072124 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
- - - Loại khác: - - - Other:
69072191 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072192 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072193 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072194 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
690722 - - Của loại có độ hút nước trên 0,5% nhưng không vượt quá 10% tính theo trọng lượng: - - Of a water absorption coefficient by weight exceeding 0.5 % but not exceeding 10 %:
- - - Diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: - - - Having a largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm:
69072211 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072212 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072213 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072214 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
- - - Loại khác: - - - Other:
69072291 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072292 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072293 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072294 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
690723 - - Của loại có độ hút nước trên 10% tính theo trọng lượng: - - Of a water absorption coefficient by weight exceeding 10 %:
- - - Diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm: - - - Having a largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm:
69072311 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072312 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072313 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072314 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
- - - Loại khác: - - - Other:
69072391 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, không tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, unglazed
69072392 - - - - Loại khác, không tráng men - - - - Other, unglazed
69072393 - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men - - - - Paving, hearth or wall tiles, glazed
69072394 - - - - Loại khác, đã tráng men - - - - Other, glazed
690730 - Khối khảm và các sản phẩm tương tự, trừ loại thuộc phân nhóm 6907.40: - Mosaic cubes and the like, other than those of subheading 6907.40:
- - Không tráng men: - - Unglazed:
69073011 - - - Diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm - - - Having a largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm
69073019 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
69073091 - - - Diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm - - - Having a largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm
69073099 - - - Loại khác - - - Other
690740 - Các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện: - Finishing ceramics:
69074010 - - Của loại sử dụng để lót máy nghiền, không tráng men - - Of a kind used for lining grinding mills, unglazed
- - Các sản phẩm khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nhìn thấy sau khi ghép không vượt quá 49 cm2: - - Other articles, having a largest surface area visible after mounting is not exceeding 49 cm2:
69074021 - - - Không tráng men - - - Unglazed
69074022 - - - Đã tráng men - - - Glazed
- - Loại khác: - - Other:
69074091 - - - Không tráng men - - - Unglazed
69074092 - - - Đã tráng men - - - Glazed
6909 Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác; máng, chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm, sứ; bình, hũ, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng. Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods.
- Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong hóa học hoặc kỹ thuật khác: - Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses:
69091100 - - Bằng sứ - - Of porcelain or china
69091200 - - Các sản phẩm có độ cứng tương đương từ 9 trở lên trong thang đo độ cứng Mohs - - Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale
69091900 - - Loại khác - - Other
69099000 - Loại khác - Other
6910 Bồn rửa, chậu rửa, bệ chậu rửa, bồn tắm, bệ rửa vệ sinh (bidets), bệ xí, bình xối nước, bệ đi tiểu và các sản phẩm vệ sinh tương tự bằng gốm, sứ gắn cố định. Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures.
69101000 - Bằng sứ - Of porcelain or china
69109000 - Loại khác - Other
6911 Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác, bằng sứ. Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china.
69111000 - Bộ đồ ăn và bộ đồ nhà bếp - Tableware and kitchenware
69119000 - Loại khác - Other
69120000 Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh bằng gốm, trừ loại bằng sứ. Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china.
6913 Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác. Statuettes and other ornamental ceramic articles.
691310 - Bằng sứ: - Of porcelain or china:
69131010 - - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí - - Ornamental cigarette boxes and ashtrays
69131090 - - Loại khác - - Other
691390 - Loại khác: - Other:
69139010 - - Hộp đựng thuốc lá và gạt tàn trang trí - - Ornamental cigarette boxes and ashtrays
69139090 - - Loại khác - - Other
6914 Các sản phẩm bằng gốm, sứ khác. Other ceramic articles.
69141000 - Bằng sứ - Of porcelain or china
69149000 - Loại khác - Other

- Mã HS 69010000: Tấm gối đầu máy nhiệt luyện 515x528-25t... (mã hs tấm gối đầu máy/ mã hs của tấm gối đầu)
- Mã HS 69021000: Gạch magie, mã SP:LRC-MZ-91, thành phần: MgO >90%, CaO<3%, nhiệt độ chịu lửa:1600 độ C, số lượng: 16,354 viên, kích thước như file đính kèm, Mới 100%... (mã hs gạch magie mã/ mã hs của gạch magie)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa cỡ 380x150x46/60mm MgO 91.6%. Nhiệt độ chịu lửa 1650 độ C dùng cho lò luyện Mangan, hàng mới 100%. Văn bản thông báo kết quả PTPL lô trước số 897/TB-KĐ2 ngày 4/6/2018.... (mã hs gạch chịu lửa c/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69021000: Gạch an toàn MZ91, kích thước: 230x114x32 mm straight, thành phần chính: MgO: 91.42%, nhiệt độ chịu nhiệt: 1700 độ C. Hàng mới 100%... (mã hs gạch an toàn mz/ mã hs của gạch an toàn)
- Mã HS 69021000: Gạch cao Magie Crom (MAGNESIA CHROME BRICK) thành phần MgO: 59.6%. Cr2O3: 19.25%, Kích thước: SIZE: 230x115x65(15MT) 230x115x65/55(5MT) 230x115x65/45(5MT). Hàng mới 100%... (mã hs gạch cao magie/ mã hs của gạch cao mag)
- Mã HS 69021000: Gạch ống bọc lỗ ra thép lò chuyển (Hàm lượng MgO >50%, bằng gốm chịu lửa, nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs gạch ống bọc lỗ/ mã hs của gạch ống bọc)
- Mã HS 69021000: Gạch thấu khí (KT 465x/phi 170/phi 105mm, đảm bảo 35-40 mẻ, hàm lượng MgO >50%, chất liệu gốm chịu lửa,nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs gạch thấu khí/ mã hs của gạch thấu kh)
- Mã HS 69021000: Gạch bệ thấu khí thùng thép (KT360x440mm,phi 100/phi 195mm, đảm bảo 35-40 mẻ, hàm lượng MgO >50% chất liệu gốm chịu lửa, nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs gạch bệ thấu kh/ mã hs của gạch bệ thấu)
- Mã HS 69021000: Gạch bệ cốc rót thùng trung gian (KT225x160. ĐK lỗ phi147/phi 105mm, đảm bảo đúc hơn 24h, chất liệu gốm chịu lửa,nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàm lượng MgO >50%, hàng mới 100%)... (mã hs gạch bệ cốc rót/ mã hs của gạch bệ cốc)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa dùng cho lò luyện phôi thép ANKER N6 GS 1-76(MgO 92.67%; SiO2 3.42%; CaO 2.3%), chịu nhiệt 1600 độ C, hàng mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa d/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa TOPMAG TR P, loại B322 (8800 viên), hàm lượng MgO: 80-85%, Al2O3: 13-16%. Mức độ chịu lửa >1700 độ. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch chịu lửa t/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa PLEOMAG 90 P, loại B322 (8730 viên), hàm lượng MgO: 87-92%, Al2O3: 3-7%,Fe2O3:3-6%. Mức độ chịu lửa >1700 độ. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch chịu lửa p/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa loại ANKERTAP CBI465-IN CIBS063, thành phần MgO 91.02% nhiệt độ chịu nhiệt trên 1600 độ C, dùng cho lò luyện thép. Hàng mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa l/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69021000: Gạch magie spinel LNWG-1,số lượng: 246 viên, TP: Al2O3>12, MgO>79%,nhiệt độ chịu lửa: 1790 độ C,mã sp:TSRH-7,kích thước:dài x rộng x cao(300 x 158/142 x 100)mm.Mới 100%... (mã hs gạch magie spin/ mã hs của gạch magie s)
- Mã HS 69021000: Gạch tiêu chuẩn, dùng để xây lò trong nhà xưởng, quy cách: (23*11.5*6.5) cm, mới 100%... (mã hs gạch tiêu chuẩn/ mã hs của gạch tiêu ch)
- Mã HS 69021000: Gạch thẳng 460x150x75; 121801-03-8; Cr-Mg22A; MgO 56-58%; Cr2O3 >22%; SiO2<3.5%; (Gạch chịu lửa dùng xây lò luyện đồng, hàng mới 100%, Trung Quốc sản xuất)... (mã hs gạch thẳng 460x/ mã hs của gạch thẳng 4)
- Mã HS 69021000: Gạch hình nêm 380x150x88/65; 121801-03-6; Cr-Mg22A; MgO 56-58%; Cr2O3 >22%; SiO2<3.5%; (Gạch chịu lửa dùng xây lò luyện đồng, hàng mới 100%, Trung Quốc sản xuất)... (mã hs gạch hình nêm 3/ mã hs của gạch hình nê)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu nhiệt dùng sửa chữa lò hơi, kích thước 115x58x32mm, mới 100%... (mã hs gạch chịu nhiệt/ mã hs của gạch chịu nh)
- Mã HS 69022000: Gạch bệ ra thép, code: KH00038, thành phần chính: Al2O3: 92.0%, nhiệt độ chịu nhiệt: 1700 độ C. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch bệ ra thép/ mã hs của gạch bệ ra t)
- Mã HS 69022000: Gạch bệ thấu khí, code: PK14786, thành phần chính: Al2O3: 92.0%, SiO2: 5.0%, nhiệt độ chịu nhiệt: 1700 độ C. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch bệ thấu kh/ mã hs của gạch bệ thấu)
- Mã HS 69022000: Vòng đúc sẵn thùng trung gian, code: PFX71962, hình lỗ nón cụt, thành phần Al2O3: 73.0%, SiO2: 19.0%, nhiệt độ chịu nhiệt 1700 độ C. Hàng mới 100%.... (mã hs vòng đúc sẵn th/ mã hs của vòng đúc sẵn)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa Kronal 63 ẢR 425, dùng cho lò nung, chịu được nhiệt độ 1860 độ C, thành phần gồm 46.39% oxit nhôm, 26.02% đioxit silic, 24.89% silic carbon, hình chữ nhật, kích thước 250x198x76.5mm... (mã hs gạch chịu lửa k/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa FlexDura P25, chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hỗn hợp oxit nhôm (Al2O3) va đioxit silic (SiO2), độ chịu lửa>1500 độ C, KT: 198x250x83x74.5mm. Hàng mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa f/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa (chứa trên 75% nhôm oxit, chịu nhiệt trên:1550 độ C),KT: 250*250*90/70mm, làm nguyên liệu xây lò luyện kim. Mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa,AL2O3 >50% Gạch đất sét T-20 (T42) (hàng mới 100% do TQ sản xuất)... (mã hs gạch chịu lửaa/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Ngói chịu lửa lợp mái nhà hình bán trúc màu xanh cỏ (22cm x22cm x1cm). Hàng mới 100%... (mã hs ngói chịu lửa l/ mã hs của ngói chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch Silic cường độ cao thân lò, SiO2>95%, mật độ thể tích >1.9g/cm3, nhiệt độ chịu lửa 1650 độ C, mật độ thực 2.33g/cm3, hàng mới 100%.... (mã hs gạch silic cườn/ mã hs của gạch silic c)
- Mã HS 69022000: Máng chịu nhiệt dùng cho lò nấu nhôm, hàm lượng nhôm oxit >50%, L x W x H (500 x 280 x 280)mm, hàng mới 100%... (mã hs máng chịu nhiệt/ mã hs của máng chịu nh)
- Mã HS 69022000: Khớp nối chịu nhiệt cho bàn đúc phi 100 của lò nấu nhôm,hàm lượng nhôm oxit >50%, D1xLxD2 (120 x 90 x 90)mm, hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chịu n/ mã hs của khớp nối chị)
- Mã HS 69022000: GẠCH CHỊU LỬA URBLOCK 1850W-PG/E S07PK076, THÀNH PHẦN AL2O3: 97,36%, CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ: 1600oC, DÙNG CHO LÒ LUYỆN PHÔI THÉP. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs gạch chịu lửa u/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa đáy lò (hàm lượng Al2O3+SiO2: 97%,Fe2O3 <2.5%), N-0901, 96 Viên, nhiệt độ chịu lửa trên 1700 độ C. Mới 100%.... (mã hs gạch chịu lửa đ/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch carbon nhôm chịu lửa, AL203: 68%min, Độ chịu lửa 1690 độ. Kích thước: 230x114x65/45mm 2 pallets. 340x150/130x75 04 Pallets. 230x150x75mm 02 Pallets. Dùng xây lò cao luyện thép. Hàng mới 100%... (mã hs gạch carbon nhô/ mã hs của gạch carbon)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa WELL BLOCK NCWB-28-100H-HE417 Al2O3 >50% chịu nhiệt trên 1500 độ C, kt 200x100 dùng cho lò luyện phôi thép. Mới 100%.... (mã hs gạch chịu lửa w/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch cao nhôm L230*114*65,thành phần chứa 55% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (AL2O3),chịu nhiệt 1600 độ, kích thước L230*114*65mm,dùng trong dây chuyền sx gạch Granite, mới 100%... (mã hs gạch cao nhôm l/ mã hs của gạch cao nhô)
- Mã HS 69022000: Gạch lỗ cao nhôm L210*120*120,thành phần chứa 55% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (AL2O3),chịu nhiệt 1600 độ, kích thước L210*120*120mm,dùng trong dây chuyền sx gạch Granite, mới 100%... (mã hs gạch lỗ cao nhô/ mã hs của gạch lỗ cao)
- Mã HS 69022000: Tấm chắn lửa chất liệu gốm cao nhôm Al203 >70%. Chịu nhiệt 1600 độ C, KT: 900x600x50mm.Mới 100%.... (mã hs tấm chắn lửa ch/ mã hs của tấm chắn lửa)
- Mã HS 69022000: Gạch treo nóc lò MJ-NC-ZT07-03, chất liệu Cordierite-Mullite (chứa trên 50% trọng lượng AL2O3 và SiO2), kt 310x110x120mm, độ chịu lửa trên 1500độ C, dùng trong lò nung gạch Granite.Mới 100%... (mã hs gạch treo nóc l/ mã hs của gạch treo nó)
- Mã HS 69022000: Gạch treo trên nóc lò MCK170438-NC ZT03, chất liệu Cordierite-Mullite (chứa trên 50% trọng lượng AL2O3 và SiO2), kt 230x300x75mm, độ chịu lửa trên 1500độ C, dùng trong lò nung gạch Granite.Mới 100%... (mã hs gạch treo trên/ mã hs của gạch treo tr)
- Mã HS 69022000: Gạch lỗ MCK170438-NC-02, 2.5 lỗ, chất liệu Corundum Mullite (chứa >50% trọng lượng AL2O3 và SiO2), kthước P60.5 phi45x195x83mm, độ chịu lửa > 1500 độ C, dùng trong lò nung gạch Granite. Hàng mới 100%... (mã hs gạch lỗ mck1704/ mã hs của gạch lỗ mck1)
- Mã HS 69022000: Gạch SLAGDART hình nón và lõi thép định hình kèm theo, KT:đường kính:48x340mm, TPHH: Al2O3: 75%, SiO2:12%, CaO: 4%, MgO:0,3%, nhiệt độ chịu lửa:1650 độ C. Hàng mới 100%... (mã hs gạch slagdart h/ mã hs của gạch slagdar)
- Mã HS 69022000: Đệm cách nhiệt EG-500,2.687L, Al2O3; Part No: 5900-04; Mới 100%... (mã hs đệm cách nhiệt/ mã hs của đệm cách nhi)
- Mã HS 69022000: Gạch nhôm silic-cacbit cacbon 14,số lượng:1040 viên.TP:Al2O3>60%, SiC+C>14%,nhiệt độ chịu lửa 1600 độ C,mã sản phẩm:TSTB-1,kích thước: dài x rộng x cao(300x200x100)mm, Hàng mới 100%... (mã hs gạch nhôm silic/ mã hs của gạch nhôm si)
- Mã HS 69022000: SIC-PLATE/ Gạch chịu nhiệt dạng thanh- Phụ tùng dành cho lò nung gốm sứ bằng Silic. (kích thước 400*80*80). Hàng mới 100%.... (mã hs sicplate/ gạch/ mã hs của sicplate/ g)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa,chống a xít,hàm lượng hỗn hợp AL2O3+SIO2: 97%,Fe2O3: 2.5%,chịu nhiệt >1700 độ C. Kích thước: 230*113*65 mm. Mới 100%... (mã hs gạch chịu lửac/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69029000: Gạch chịu lửa kích thước 230x114x65mm, hàm lượng SiO2: 60% min, nhiệt độ chịu lửa 1500 độ C, dùng cho lò dầu tải nhiệt đốt than, mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa k/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69029000: Gạch nhẹ chịu lửa kích thước 230x114x65mm, hàm lượng SiO2: 60% min, nhiệt độ chịu lửa 1500 độ C, dùng cho lò dầu tải nhiệt đốt than, mới 100%... (mã hs gạch nhẹ chịu l/ mã hs của gạch nhẹ chị)
- Mã HS 69029000: Gạch trần chịu lửa kích thước 230x114x65mm, hàm lượng SiO2: 60% min, nhiệt độ chịu lửa 1500 độ C, dùng cho lò dầu tải nhiệt đốt than, mới 100%... (mã hs gạch trần chịu/ mã hs của gạch trần ch)
- Mã HS 69029000: Gạch chịu lửa cách nhiệt ISULATING FIREBRICK LBK-23, SIZE (230x114x65)mm, nhiệt độ chịu nhiệt 1300 độ C, hàng mới 100%.... (mã hs gạch chịu lửa c/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69029000: Gạch đỡ cách nhiệt 253A, dùng để đỡ ống sứ cách nhiệt dùng trong lò nung thép, mới 100%... (mã hs gạch đỡ cách nh/ mã hs của gạch đỡ cách)
- Mã HS 69029000: BRICK 9" X 4.5" (Gạch xây lò nung)... (mã hs brick 9 x 45/ mã hs của brick 9 x 4)
- Mã HS 69029000: Hat chong am(hạt hút ẩm)-SILICAGEL A23- SPK0573... (mã hs hat chong amhạ/ mã hs của hat chong am)
- Mã HS 69029000: gốm chịu lửa Al2O3 > 17% Bi chắn xỉ loại to (hàng mới 100% do TQ sản xuất)... (mã hs gốm chịu lửa al/ mã hs của gốm chịu lửa)
- Mã HS 69029000: Gạch chịu lửa ANKERPERM SEG-150 SV719 (Chịu nhiệt trên 1600 độ C), mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa a/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69029000: Gạch thẳng 230x114x65Sa mốt A; Al2O3>35%; CaO<3%; SiO2<22%; Độ chịu nhiệt 1550 độ C; (Gạch chịu lửa dùng xây lò luyện đồng, hàng mới 100%, Trung Quốc sản xuất)... (mã hs gạch thẳng 230x/ mã hs của gạch thẳng 2)
- Mã HS 69029000: Bot thach anh/Silica powder SP-3 KQGĐ: 0682/N3.12TD, NGAY 19/04/12, TK2727/NSX03 15.02.12 CAS NO.15468-32-3... (mã hs bot thach anh/s/ mã hs của bot thach an)
- Mã HS 69031000: Ống dẫn làm bằng gốm chịu nhiệt 1500 độ C (hàm lượng trên 50% tính theo trọng lượng là graphit), đường kính 390mm, dài 740mm, sản phầm dùng để thu hồi bột oxít kẽm trong quá trình tinh luyện, mới100%... (mã hs ống dẫn làm bằn/ mã hs của ống dẫn làm)
- Mã HS 69031000: Tấm carbon dùng ngăn lò nấu nhôm, thành phần chính graphite,kích thước LMX600 x LMN410 x W50 x H470.Hàng mới 100%... (mã hs tấm carbon dùng/ mã hs của tấm carbon d)
- Mã HS 69031000: Nồi nấu kim loại BUC750SH C11 bằng gốm sứ có chứa 50% graphite Dims(109.22x109.22x132.08)cm, T>1500 độ C, BUC750SH-C11, hàng mới 100%... (mã hs nồi nấu kim loạ/ mã hs của nồi nấu kim)
- Mã HS 69031000: Ông báo bảo vệ khuôn graphite, hàng mới 100%... (mã hs ông báo bảo vệ/ mã hs của ông báo bảo)
- Mã HS 69031000: Khuôn graphite (Làm sạch dây đồng cán trước khi qua trục cán), hàng mới 100%... (mã hs khuôn graphite/ mã hs của khuôn graphi)
- Mã HS 69031000: Gáo #10, dùng để múc đồng nóng chảy, thành phần (graphite 60%, silicon carbide 30%, metal silica gel 10%), nhiệt độ chịu nhiệt là 1700. Hàng mới 100%... (mã hs gáo #10 dùng đ/ mã hs của gáo #10 dùn)
- Mã HS 69032000: Giá đỡ chịu lửa, phụ kiện của lò nung,KT 332x347x97 mm, chất liệu bằng gốm, có hàm lượng Oxit nhôm 56%, nhiệt độ chịu lửa 1600 độ C, hàng mới 100%.NSX Tianjin Trend Thermal Materials Co.,Ltd.... (mã hs giá đỡ chịu lửa/ mã hs của giá đỡ chịu)
- Mã HS 69032000: Tấm kê chậu chịu lửa, phụ kiện của lò nung,KT 655x565x30 mm, chất liệu bằng gốm, có hàm lượng Oxit nhôm 56% nhiệt độ chịu lửa 1600 độ C, hàng mới 100%.NSX Tianjin Trend Thermal Materials Co.,Ltd.... (mã hs tấm kê chậu chị/ mã hs của tấm kê chậu)
- Mã HS 69032000: Cột chống chịu lửa, dùng trong lò nung, kích thước 92x92x465mm, chất liệu bằng gốm, có hàm lượng Oxit nhôm 56% nhiệt độ chịu lửa 1600 độ C, hàng mới 100%.NSX Tianjin Trend Thermal Materials Co.,Ltd.... (mã hs cột chống chịu/ mã hs của cột chống ch)
- Mã HS 69032000: Tấm sàn là hỗn hợp của Ô xít nhôm và Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, 600x38x820mm, dùng cho lò nung. Mới 100%... (mã hs tấm sàn là hỗn/ mã hs của tấm sàn là h)
- Mã HS 69032000: Vành lỗ rót bằng gốm chịu lửa, độ nóng chảy 1200 độ C, Al2O3 chiếm 53%, SiO2 chiếm 17.2%, 10" DG O Ring 1 11/16" with Solid Bridge VFMVZ7G0. Mới 100%... (mã hs vành lỗ rót bằn/ mã hs của vành lỗ rót)
- Mã HS 69032000: Chày sứ (loại dài) chịu lửa dùng để tạo giọt thủy tinh trong lò thổi chai thủy tinh, độ nóng chảy 1200 độ C Al2O3 chiếm 53%, SiO2 chiếm 17.02%- 2" Dia 32" Long Plunger VX44Z7G0. Mới 100%... (mã hs chày sứ loại d/ mã hs của chày sứ loạ)
- Mã HS 69032000: Vành lỗ rót với phần nổi ở trung tâm, bằng gốm chịu lửa, độ nóng chảy 1200 độ C, Al2O3 chiếm 53%, SiO2 chiếm 17.2%, 10" TG O Ring 1 15/16" Solid Bridge with Raised Centre VFMUZ7G0. Mới 100%... (mã hs vành lỗ rót với/ mã hs của vành lỗ rót)
- Mã HS 69032000: Con lăn bằng gốm chịu lửa S93, kích thước 60X4350mm, nhiệt độ chịu lửa 1700 độ C, hàm lượng Al2O3: 75-77% dùng trong dây chuyền SX gạch Granite. NSX: JINCHENG SCIEN FINE. Hàng mới 100%... (mã hs con lăn bằng gố/ mã hs của con lăn bằng)
- Mã HS 69032000: Cốc rót bảo vệ dòng đúc, bằng gốm chịu nhiệt, nhiệt độ chịu lửa 1750 độ C, SiO2>99%, kích thước dài 420 mm, đường kính 80 mm, dùng để bảo vệ dòng đúc thép nhà máy luyện thép, hàng mới 100%... (mã hs cốc rót bảo vệ/ mã hs của cốc rót bảo)
- Mã HS 69032000: Gạch chịu lửa STOPPER,dạng ống trụ tròn,KT: chiều dài:1135mm x đường kính lớn:120mm x đường kính nhỏ:108mm, mã SP:BP49174.TP: SiO2:19.71%;Al2O3:70.37%,độ chịu lửa:1750 độ C.Mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa s/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69032000: Giá kê vành chậu L2395, chứa 44% ô xít nhôm và 56% Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, kích thước 550x680x40 mm,mới 100%... (mã hs giá kê vành chậ/ mã hs của giá kê vành)
- Mã HS 69032000: Vành giá đỡ cho chậu S652V chứa 44% ô xit nhôm và 56% Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, kích thước 510*760*80 mm,mới 100%... (mã hs vành giá đỡ cho/ mã hs của vành giá đỡ)
- Mã HS 69032000: Tấm kê mặt bắt vòi của giá đỡ chậu 0320, chứa 44% ô xit nhôm và 56% Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, kích thước 40*205*35 mm,mới 100%... (mã hs tấm kê mặt bắt/ mã hs của tấm kê mặt b)
- Mã HS 69032000: Tấm kê mặt đặt bàn của giá đỡ chậu 0320, chứa 44% ô xit nhôm và 56% Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, kích thước 403*674*80 mm,mới 100%... (mã hs tấm kê mặt đặt/ mã hs của tấm kê mặt đ)
- Mã HS 69032000: Tấm kê tại chân mặt dưới của giá đỡ chậu 0320, chứa 44% ô xit nhôm và 56% Dioxit Silic, bằng sứ chịu nhiệt, kích thước 150*660*30 mm,mới 100%... (mã hs tấm kê tại chân/ mã hs của tấm kê tại c)
- Mã HS 69032000: Cốc rót dưới lò cảm ứng mã 16.5mm, chất liệu gốm chịu nhiệt 1650 độ C, chứa 81.00% nhôm oxit AL2O3, kt 120x120x54mm, mới 100%, NSX Vesuvius... (mã hs cốc rót dưới lò/ mã hs của cốc rót dưới)
- Mã HS 69032000: Con lăn sứ: 45*3480mm, Hãng FCRI, AL2O3 72~75%, 1550 độ C, con lăn bằng gốm sứ chịu lửa, Dùng cho lò nung gạch men. Mới 100%... (mã hs con lăn sứ 45*/ mã hs của con lăn sứ)
- Mã HS 69032000: Sản phẩm làm từ vật liệu chịu lửa dạng hình ống trụ tròn,đường kính ngoài 40mm chiều dài 3500mm chứa trên 50% trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2); DF95; Nhiệt độ>1500 độC- Mới 100%... (mã hs sản phẩm làm từ/ mã hs của sản phẩm làm)
- Mã HS 69032000: Con lăn sứ chịu nhiệt DF95, dạng ống trụ tròn dùng để vận chuyển gạch trong lò nung, đường kính 65mm, dài 4300mm, chứa trên 50% trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3), Hàng mới 100% do FCRI sản xuất... (mã hs con lăn sứ chịu/ mã hs của con lăn sứ c)
- Mã HS 69032000: Con lăn sứ: 55*4130mm, AL2O3 72~75%, 0- 1600 độ C, con lăn bằng gốm sứ chịu lửa, Dùng cho lò nung gạch men. Mới 100%... (mã hs con lăn sứ 55*/ mã hs của con lăn sứ)
- Mã HS 69032000: Con lăn sứ: DF95- 65*4350mm, AL2O3 72~75%, 0- 1600 độ C, con lăn bằng gốm sứ chịu lửa, Dùng cho lò nung gạch men. Mới 100%... (mã hs con lăn sứ df9/ mã hs của con lăn sứ)
- Mã HS 69032000: Phụ tùng cho DCSX gạch men- Trục lăn bằng gốm chịu nhiệt, loại GF98, kính thước 55x42x3900mm, chứa trên 50%, nhiệt độ làm việc 1400 độ C (Ceramic roller for SITI roller Kiln), hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho dc/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 69032000: Tấm lọc nhôm nung chảy bằng gốm chịu nhiệt, chịu lửa ceramic filter plate 432.chịunhiệt1000-1200độCdùng trong ngành sx nhôm.Kt (432*432*50*40PPI), Mới 100%.... (mã hs tấm lọc nhôm nu/ mã hs của tấm lọc nhôm)
- Mã HS 69032000: Bột cầu tích nhiệt chịu nhiệt, chịu lửa được sử dụng trong việc xây lò để dự trữ và tích nhiệt cho lò sản xuất nhôm đường kính 25mm. Thành phần Al2O3+SiO2>90%; Fe2O3<1.5%, hiệu Li Rong,NSX: Hele Allo... (mã hs bột cầu tích nh/ mã hs của bột cầu tích)
- Mã HS 69032000: Con lăn gốm chịu lửa CERAMIC ROLLER DF95, kích thước 50X3850MM dùng trong sản xuất gạch ceramic, hàm lượng AL203 75%-78%, nhiệt độ chịu lửa trên 1500 độ. Hàng mới 100%.... (mã hs con lăn gốm chị/ mã hs của con lăn gốm)
- Mã HS 69032000: Đệm chia khí PT31 dùng cho máy cắt, nhãn hiệu Black wolf, hàng mới 100%... (mã hs đệm chia khí pt/ mã hs của đệm chia khí)
- Mã HS 69032000: Chia khí súng hàn P500 dùng cho máy hàn, nhãn hiệu Black wolf, hàng mới 100%... (mã hs chia khí súng h/ mã hs của chia khí sún)
- Mã HS 69032000: Chia khí súng cắt A141- Black wolf dùng cho máy cắt, nhãn hiệu Black wolf, hàng mới 100%... (mã hs chia khí súng c/ mã hs của chia khí sún)
- Mã HS 69039000: Cốc rót bảo vệ dòng đúc, bằng gốm chịu nhiệt, nhiệt độ chịu lửa > 1750 độ C, SiO2>99%, kích thước dài 450 mm, đường kính 80 mm, dùng để bảo vệ dòng đúc thép nhà máy luyện thép, hàng mới 100%... (mã hs cốc rót bảo vệ/ mã hs của cốc rót bảo)
- Mã HS 69039000: Nồi nấu chảy nhôm làm bằng gốm(chịu được nhiệt độ>1500 độ C), thành phần:C(28~35%), SiO(35~42%), SiO2(15~20%),Al2O3(3~6%), dùng trong xưởng sx linh kiện xe máy,loại #1300-HK0105,FE-20008-001-VC.HM100%... (mã hs nồi nấu chảy nh/ mã hs của nồi nấu chảy)
- Mã HS 69039000: Nguyên vật liệu dùng trong luyện kim CERAMIC ZIRCONIA FOAM FILTER 508*508*50*30PPI- Lưới lọc bằng gốm sứ chịu lửa, mới 100%... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
- Mã HS 69039000: Nồi đúc nhôm dùng đúc khuôn- craphite crucible 737x714mm(Bằng sứ chịu nhiệt)(hàng mới 100%)... (mã hs nồi đúc nhôm dù/ mã hs của nồi đúc nhôm)
- Mã HS 69039000: ống sứ 5.65*31*1.0... (mã hs ống sứ 565*31*/ mã hs của ống sứ 565*)
- Mã HS 69039000: ống sứ 4.5*19.1*0.9... (mã hs ống sứ 45*191/ mã hs của ống sứ 45*1)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 4.4F (đường kính 4,4mm, chiều dài 19,1mm)... (mã hs ống sứ 44f đư/ mã hs của ống sứ 44f)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 4.5F (đường kính 4,5mm, chiều dài 19,1mm)... (mã hs ống sứ 45f đư/ mã hs của ống sứ 45f)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 5.65F (đường kính 5,65mm, chiều dài 30,5mm)... (mã hs ống sứ 565f đ/ mã hs của ống sứ 565f)
- Mã HS 69039000: Tấm lọc xỉ (SEDEX), Kích thước (50mmx75mmx22mm-10P) bằng gốm chịu nhiệt, dùng trong ngành đúc,NSX: FOSECO JAPAN LIMITED. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc xỉ sed/ mã hs của tấm lọc xỉ)
- Mã HS 69039000: Tấm chuyển tiếp,kích thước 584 x 584 x 50 x 50 mm làm bằng sứ chịu nhiệt, dùng trong lò sản xuất nhôm.Hàng mới 100%... (mã hs tấm chuyển tiếp/ mã hs của tấm chuyển t)
- Mã HS 69039000: Tấm lọc làm bằng bột gốm có thể chiụ nhiệt và chịu lửa dùng để lọc tạp chất trong nước nhôm của ngành nhôm, kích thước 17in x30ppi. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm lọc làm bằn/ mã hs của tấm lọc làm)
- Mã HS 69039000: Ống bảo vệ heater cho lò nấu nhôm,kích thước phi28*phi16*500mm,chất liệu bằng Ceramic chịu lửa.Hàng do Taisheng New Material Technology Co.,Ltd sản xuất, mới 100%... (mã hs ống bảo vệ heat/ mã hs của ống bảo vệ h)
- Mã HS 69039000: Chụp bảo hộ roto, bằng sứ, phi 320, mới 100%... (mã hs chụp bảo hộ rot/ mã hs của chụp bảo hộ)
- Mã HS 69039000: Ống bảo hộ can nhiệt độ nước nhôm bằng sứ, 28D-18D*1150L, mới 100%... (mã hs ống bảo hộ can/ mã hs của ống bảo hộ c)
- Mã HS 69039000: Linh kiện dây chuyền đúc kim loại: Nồi nấu kim loại, nồi không chịu áp lực, đã NK theo mục 18 tk:102313354251/A12: ALUMINA CRUCIBLE 1440A... (mã hs linh kiện dây c/ mã hs của linh kiện dâ)
- Mã HS 69039000: Cốc rót dưới thùng trung gian phi 15,5 (Chất liệu gốm chịu lửa, Nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs cốc rót dưới th/ mã hs của cốc rót dưới)
- Mã HS 69039000: Cốc rót mù (Cốc rót dưới thùng trung gian cao100mm, có vành thép bảo vệ, đầu rót dạng bằng, chất liệu gốm chịu lửa, nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs cốc rót mù cốc/ mã hs của cốc rót mù)
- Mã HS 69039000: Cốc rót trên thùng thép Lỗ rót phi 50. (chất liệu gốm chịu lửa, đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 15 mẻ. phi170/phi147x232mm, nhiệt độ chịu lửa >1500 độ C, hàng mới 100%)... (mã hs cốc rót trên th/ mã hs của cốc rót trên)
- Mã HS 69039000: Nắp đậy để hàn bằng sứ, kích thước:16*6.2*4.3(mm), hàng mới 100%,710090012097... (mã hs nắp đậy để hàn/ mã hs của nắp đậy để h)
- Mã HS 69039000: Nắp đậy bằng gốm để dùng trong quá trình hàn chịu nhiệt, hàng mới 100%, 710090012100... (mã hs nắp đậy bằng gố/ mã hs của nắp đậy bằng)
- Mã HS 69039000: Viên chắn xỉ dùng trong lò luyện thép, đường kính 20cm +/- 2cm, hàm lượng SiO245-48%, CaO20-25%, Fe2O310-15%. độ chịu nhiệt trên 1550 độ C. Hàng mới 100%... (mã hs viên chắn xỉ dù/ mã hs của viên chắn xỉ)
- Mã HS 69039000: Tấm vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng nhà xưởng, kt (W)600*(H)1000*(t)10mm, chất liệu gốm ceramic, nsx KLINGER, mới 100%... (mã hs tấm vật liệu cá/ mã hs của tấm vật liệu)
- Mã HS 69039000: Nồi dùng để nấu kim loại, đường kính ngoài 145mm, cao 170mm, chất liệu: hợp chất Silic cacbua, nsx International General Trading mới 100%... (mã hs nồi dùng để nấu/ mã hs của nồi dùng để)
- Mã HS 69039000: Ống làm mát lò nung CERAMIC PIPE (Bằng sứ chịu lửa, Hàng mới 100%)... (mã hs ống làm mát lò/ mã hs của ống làm mát)
- Mã HS 69039000: Ống lò ceramic chiu nhiệt của lò nung kim loại dùng trong quá trình sàn xuất, quy cách CP-6872, hàng mới 100%... (mã hs ống lò ceramic/ mã hs của ống lò ceram)
- Mã HS 69039000: Nắp hàn bằng sứ, model AP4-510-A2, hàng mới 100% 710090012084... (mã hs nắp hàn bằng sứ/ mã hs của nắp hàn bằng)
- Mã HS 69039000: Ống dẫn khí nitơ vào lò nung nhôm bằng gốm chịu lửa, KT 50x18x800mm... (mã hs ống dẫn khí nit/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 69039000: Miếng lót cách nhiệt của dao hàn, bằng sứ, sử dụng cho máy làm túi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lót cách/ mã hs của miếng lót cá)
- Mã HS 69039000: Khay nướng sứ bằng sứ của lò nung sứ ZT-NC. Hàng mới 100%... (mã hs khay nướng sứ b/ mã hs của khay nướng s)
- Mã HS 69039000: Đầu sứ hàn nhôm 6# màu hồng (10 cái/hộp), hàng mới 100%.... (mã hs đầu sứ hàn nhôm/ mã hs của đầu sứ hàn n)
- Mã HS 69039000: Ống lót bằng gốm chịu lửa- P90-152mm (Dùng trong lò luyện nhôm)- Hàng mới 100%... (mã hs ống lót bằng gố/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 69039000: Ống lót bằng vữa chịu lửa- 3.5"-4", 5", 6" (Dùng trong lò luyện nhôm)- Hàng mới 100%... (mã hs ống lót bằng vữ/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 69039000: Rãnh dẫn phân dòng nhôm nấu chảy bằng vữa chịu lửa- P101.6-152mm (Dùng trong lò luyện nhôm)- Hàng mới 100%... (mã hs rãnh dẫn phân d/ mã hs của rãnh dẫn phâ)
- Mã HS 69039000: Miếng lọc xỉ Sedex bằng gốm 180Dx22-10P. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc xỉ se/ mã hs của miếng lọc xỉ)
- Mã HS 69039000: Ống cacbuasilic(Ống gió làm lạnh nhanh):3920mm*60mm, bằng gốm sứ chịu lửa có tp chính là silic cacbua, dùng cho lò nung gạch men.Mới 100% (đã PTPL ở tờ khai số: 102885138533 và có KQ số 497/TB-KĐI)... (mã hs ống cacbuasilic/ mã hs của ống cacbuasi)
- Mã HS 69039000: Chén đúc kim loại (Ugin), chất liệu gốm sứ, dùng để đựng kim loại để nung chảy kim loại. Mã: 04166. HSX: Song Young International Co. Mới 100%... (mã hs chén đúc kim lo/ mã hs của chén đúc kim)
- Mã HS 69039000: Sleeving for refactory tube- Ống ngoài chịu nhiệt bằng gốm Silic (Dùng để bảo vệ đầu đốt của dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng). Dài 965mm, đường kính 210mm, mới 100%... (mã hs sleeving for re/ mã hs của sleeving for)
- Mã HS 69039000: Ống sứ chịu nhiệt kích thước 40x300mm, hàng mới 100%... (mã hs ống sứ chịu nhi/ mã hs của ống sứ chịu)
- Mã HS 69039000: Cút nối bằng gốm hình tròn đường kính 30, hàng mới 100%... (mã hs cút nối bằng gố/ mã hs của cút nối bằng)
- Mã HS 69039000: Cút nối chữ L bằng gốm hình tròn đường kính 30, hàng mới 100%... (mã hs cút nối chữ l b/ mã hs của cút nối chữ)
- Mã HS 69039000: Cút nối chữ T bằng gốm hình tròn đường kính 40, hàng mới 100%... (mã hs cút nối chữ t b/ mã hs của cút nối chữ)
- Mã HS 69039000: Phin lọc xỉ bằng gốm kích thước 60x22mm, 10ppi, chịu nhiệt 1700 độ C hàng mới 100%... (mã hs phin lọc xỉ bằn/ mã hs của phin lọc xỉ)
- Mã HS 69039000: Ống sành bằng gốm (dùng cho lò nung), Đường kính 40MM, Dài 1600MM, Mới 100%... (mã hs ống sành bằng g/ mã hs của ống sành bằn)
- Mã HS 69039000: lõi bảo vệ phôi nung nóng trong lò nung đúc dập, bằng gốm chịu nhiệt M54193... (mã hs lõi bảo vệ phôi/ mã hs của lõi bảo vệ p)
- Mã HS 69039000: Tấm lọc bằng gốm chịu lửa dùng lọc sỉ nhôm trong lò luyện nhôm (dài: 17 inch * rộng: 17 inch *dày: 2inch, #50-1700oC) mới 100%... (mã hs tấm lọc bằng gố/ mã hs của tấm lọc bằng)
- Mã HS 69041000: Gạch chỉ đỏ đặc... (mã hs gạch chỉ đỏ đặc/ mã hs của gạch chỉ đỏ)
- Mã HS 69041000: Gạch đỏ để xây trụ cửa chính. Hàng mới 100%... (mã hs gạch đỏ để xây/ mã hs của gạch đỏ để x)
- Mã HS 69049000: GẠCH PORCELAIN, HÀNG MẪU, KÍCH THƯỚC 12''X24'', MỚI 100%... (mã hs gạch porcelain/ mã hs của gạch porcela)
- Mã HS 69051000: Ngói âm A1 mã SF1, xuất sứ Trung Quốc, nhãn hiệu RED LION- K T: 355*195*14mm chất liệu Ceramic, dùng lợp mái, hàng mới 100%. Nhà sản xuất Foshan Red Lion;... (mã hs ngói âm a1 mã s/ mã hs của ngói âm a1 m)
- Mã HS 69051000: Ngói dương A1 mã SF1, xuất sứ Trung Quốc, nhãn hiệu RED LION- K T: 355*195*14mm chất liệu Ceramic, dùng lợp mái, hàng mới 100%. Nhà sản xuất Foshan Red Lion;... (mã hs ngói dương a1 m/ mã hs của ngói dương a)
- Mã HS 69060000: Ống dẫn chất liệu bằng sứ, có kích thước đường kính phi 6mm, dày 3mm, dài L600mm, nhiệt độ làm việc 600 độC (Dùng cho lò nung gạch trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn chất li/ mã hs của ống dẫn chất)
- Mã HS 69060000: Ống dẫn nhựa của hệ thống cấp nhựa tự động, chất liệu: gốm ceramic, kích thước: ID38.1, T2, L1000mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ống dẫn nhựa củ/ mã hs của ống dẫn nhựa)
- Mã HS 69060000: Ống dẫn hơi bằng sứ phi 4cm*L200cm dùng cho dây chuyền sản xuất sản phẩm.Mới 100%... (mã hs ống dẫn hơi bằn/ mã hs của ống dẫn hơi)
- Mã HS 69072123: Gạch ốp tường bằng sứ đã tráng men hiệu Danto, kích thước dài x rộng x dày: 50 x 200 x 8 (mm), 80 viên/thùng (172 thùng 13760 viên 137.6m2)-Hàng mới 100%... (mã hs gạch ốp tường b/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072123: Mosaic men HXBA5684, size 23X23X6MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men hxba/ mã hs của mosaic men h)
- Mã HS 69072123: Gạch lát nền đã tráng men (600x600mm)-Glazed Porcelain Tiles- Glossy (4 tấm/hộp).Hàng mới 100%.... (mã hs gạch lát nền đã/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072123: Lát nền nhà bằng gạch men. Hàng mới 100%... (mã hs lát nền nhà bằn/ mã hs của lát nền nhà)
- Mã HS 69072124: Gạch lát bể bơi có tráng men,SML6285(32chiếc/hộp),Kt:245X120X8.5mm, màu xanh da trời,hãng sx:SUNGIL CERAMICS CO.,LTD-Hàn Quốc.Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát bể bơi/ mã hs của gạch lát bể)
- Mã HS 69072191: Gạch ốp lát không tráng men 20*120 cm, mới 100%... (mã hs gạch ốp lát khô/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072191: Gạch Ceramic ốp tường ép khô, không tráng men JLR108/PYF600011, kích thước 597x597x10(mm), độ hút ẩm < 0.5%, NSX Sinyih Ceramics, hàng mới 100%... (mã hs gạch ceramic ốp/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072191: Gạch gốm ốp lát không phủ men 0BI627RR (60 X 120) cm (độ hút nước không vượt quá 0,5%), nhãn hiệu: COEM, hàng mới 100%... (mã hs gạch gốm ốp lát/ mã hs của gạch gốm ốp)
- Mã HS 69072191: Gạch mẫu ốp lát không phủ men bằng gốm 0BI627RR (60 X 120) cm (độ hút nước không vượt quá 0,5%)(F.O.C), nhãn hiệu: COEM, hàng mới 100%... (mã hs gạch mẫu ốp lát/ mã hs của gạch mẫu ốp)
- Mã HS 69072192: GẠCH ỐP LÁT (CHƯA TRÁNG MEN) 100X200MM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch ốp lát ch/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072192: GẠCH LÁT SÀN CHƯA TRÁNG MEN, HÀNG CHƯA THÀNH PHẨM(XƯƠNG GẠCH) KÍCH THƯỚC: 30X60 CM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch lát sàn ch/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072192: GẠCH GỐM LÁT SÀN 600X600MM (CHƯA TRÁNG MEN),KHÔNG NHÃN HIỆU MỚI 100%... (mã hs gạch gốm lát sà/ mã hs của gạch gốm lát)
- Mã HS 69072192: GACH ỐP LÁT (CERAMIC CHƯA TRÁNG MEN) 75X150MM HÀNG MỚI 100%... (mã hs gach ốp lát ce/ mã hs của gach ốp lát)
- Mã HS 69072192: GACH LÁT SÀN (CERAMIC CHƯA TRÁNG MEN) 400X800MM HÀNG MỚI 100%... (mã hs gach lát sàn c/ mã hs của gach lát sàn)
- Mã HS 69072192: GẠCH LÁT SÀN (KHÔNG TRÁNG MEN) 60X60 CM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch lát sàn k/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072192: Gạch gốm lát nền, không hiệu, kích cỡ (300x600) mm, mới 100%, không tráng men... (mã hs gạch gốm lát nề/ mã hs của gạch gốm lát)
- Mã HS 69072192: Gạch gốm ốp lát không có tráng men- có độ ẩm không vượt quá 0.5%- Hiệu Guocera- Kích thước: 30*60 cm- Mã màu: SSR309D, nhóm gạch BIa- Hàng mới 100%.... (mã hs gạch gốm ốp lát/ mã hs của gạch gốm ốp)
- Mã HS 69072193: Gạch ceramic có tráng men dùng để lát nền, kích thước 800x800mm. nhãn hiệu: Gemser, nhà sản xuất: GEMSER TILES, độ hút nước không vượt quá 0.5% tính theo trọng lượng. Mới 100%... (mã hs gạch ceramic có/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp lát ép bán khô đã tráng men, hiệu WHITE HORSE, có độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng, kích thước (60*120cm), mã hàng H62093; 2viên/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs gạch ốp lát ép/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền nhà tắm đã tráng men, KT: (600X600X9.5)mm, hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền nh/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp lát, tráng men,được đánh bóng bề mặt, có họa tiết hoa văn kích thước: 600 x1200 x 9.1/10.2 MM +/- 3%,độ hút nước dưới 0.5%, hiệu LORENZO,NSX: RATANJYOT CORPORATION, mới 100%... (mã hs gạch ốp lát tr/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp lát Porcelain làm từ đất sét nung,có tráng men bóng,màu be (độ hút nước ko vượt quá 0.5% tính theo trọng lượng), kt:800*800mm,722 hộp (3 viên/hộp),hãng sx: Lycos,mới 100%... (mã hs gạch ốp lát por/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072193: Gạch ceramics (đã tráng men) 13CX61B0200A201.Kích thước 600x600x10mm (dùng làm mặt bàn trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây).... (mã hs gạch ceramics/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072193: Mosaic men ER0101, size 22X145X6MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men er01/ mã hs của mosaic men e)
- Mã HS 69072193: Mosaic men FG0622A, size 95X85X8MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men fg06/ mã hs của mosaic men f)
- Mã HS 69072193: Mosaic men FGC1309, size 95X85X8MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men fgc1/ mã hs của mosaic men f)
- Mã HS 69072193: Mosaic men BHF5822A, size 95X88X7MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men bhf5/ mã hs của mosaic men b)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp tường tàu bằng gốm sứ... (mã hs gạch ốp tường t/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072193: Gạch tráng men; Hình chữ nhật (30cm x 30 cm); Gốm tráng men 100%; hiệu Dado Ceramica; Code: R04143; hàng mới 100%... (mã hs gạch tráng men;/ mã hs của gạch tráng m)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp lát bằng sứ men (Porcelain),có hoa văn,chống trơn,độ hút nước không quá 0.5% tính theo trọng lượng.KT:(75x75)cm.Mã số:CREMA MARFIL MATE. Hiệu CIFRE. NSX:CIFRE CERAMICA, S.L.Mới 100%.... (mã hs gạch ốp lát bằn/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền hiệu MEZORA CREMA,được làm bằng gốm tráng men, chống trầy xước, không có hoa văn, độ hút nước dưới 0.5% kt: 800x800mm, nhà sản xuất J.K.CERA INTERNATIONAL, 3 viên/1 hộp, hàng mới 100%,... (mã hs gạch lát nền hi/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Hàng FOC: Gạch ốp lát bằng sứ tráng men (Porcelain),có hoa văn, chống trơn,độ hút nước không quá 0.5% tính theo trọng lượng. KT: (15x90)cm. Hiệu:STN. NSX: Grupo STN Ceramicas. Mới 100%... (mã hs hàng foc gạch/ mã hs của hàng foc gạ)
- Mã HS 69072193: Gạch men ốp lát MANDALAY WHITE RECT, kích thước: 80X80 cm, NSX: APE CERAMICA,độ hút nước nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 %. Hàng mới 100%... (mã hs gạch men ốp lát/ mã hs của gạch men ốp)
- Mã HS 69072193: gạch lát nền, gạch ốp tường đã tráng men,độ hút nước không vượt quá 0,5%,nhãn hiệuGOBOLO,mã hàng GFQ6901E-X 4viên/1 thùng, kích thước 600x600 mm... (mã hs gạch lát nền g/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: gạch lát nền,gạch ốp tường đã tráng men,độ hút nước không vượt quá 0,5%,nhãn hiệu DAMIA, mã hàng DR36840W, 8 viên/ 1 thùng, kích thước 300x600 mm... (mã hs gạch lát nềngạ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch ceramic ốp lát đã tráng men, kích thước 44.7x44.7cm, độ hút nước dưới 0.5%, hiệu AB, nhà sản xuất:AZULEJOS BENADRESA.S.A, hàng mới 100%... (mã hs gạch ceramic ốp/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền được làm bằng gốm tráng men, chống chầy xước có hoa văn,độ hút nước dưới 0.5%. KT:800x800 mm, dày 9mm,3 viên/hộp, hiệu SPARTEN:Nhà sản xuất: SPARTEN GRANITO PVT.LTD. Mới 100% (HÀNG MÃU)... (mã hs gạch lát nền đư/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền MARBLE BEIGE được làm bằng gốm tráng men, chống chầy xước có hoa văn,độ hút nước dưới 0.5%. KT:800x800mm,dày 9mm93 viên/hộp, men bóng hiệu SPARTEN:NSX: SPARTEN GRANITO PVT.LTD. Mới 100%... (mã hs gạch lát nền ma/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền PIETRA MOCA được làm bằng gốm tráng men,chống chầy xước có hoa văn,độ hút nước dưới 0.5%.KT:800x800 mm, dày 9mm,3 viên/hộp,men siêu bóng,hiệu SPARTEN:NSX:SPARTEN GRANITO PVT.LTD.Mới 100%... (mã hs gạch lát nền pi/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp lát Ceramic tráng men có hoa văn (KT: 400 x 800mm)(độ hút nước không quá 0,5%).Mới 100%... (mã hs gạch ốp lát cer/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072193: Gạch Ceramic lát nền,ốp tường đã tráng men,KT: 40/40 Cm,1250 Viên... (mã hs gạch ceramic lá/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072193: Gạch viền,hàng mới 100%,dùng trong xd,hiệu XINJINYUE,mã hàng:8909,8918,8924,8931,qc:800*98mm,có hoa văn,có tráng men,độ hút nước dưới 0.5%... (mã hs gạch viềnhàng/ mã hs của gạch viềnhà)
- Mã HS 69072193: Gạch lát nền(lát sàn)/ốp tường,hàng mới 100%,dùng trong xây dựng,hiệu YINGNA,mã hàng:YNC33054B,YNC3057,YNC33058,YNC33051B,YNC33052B,YNC31020,qc:300*300mm,có hoa văn,có tráng men,độ hút nước dưới 0.5%... (mã hs gạch lát nềnlá/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072193: Gạch men lót sàn bằng gốm, độ hút nước dưới 0.5%, NSX Foshan Real Building Material Co., LTD, đã tráng men,Kích thước: (600x1200)mm, 2 viên/ thùng, hàng mới 100%.... (mã hs gạch men lót sà/ mã hs của gạch men lót)
- Mã HS 69072194: Gạch lát sàn ceramics(có tráng men, kích thước 15x80 cm, 10 viên/ 1 thùng), độ hút nước không vượt quá 0.5% NSX: ENPING QUANSHENG CERAMICS CO LTD. hàng mới 100%.... (mã hs gạch lát sàn ce/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072194: Gạch ceramic ốp lát tráng men nhãn hiệu Emcer, kích cỡ 800*1600mm, 2 viên/ thùng, mới 100%, độ hút nước dưới 0.5% theo trọng lượng, nhà sản xuất EMCER TILES PRIVATE LIMITED... (mã hs gạch ceramic ốp/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền (300mm x 600mm; 8 viên/ thùng; (24,933.60 SQMS). Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền 3/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền ((600mm x 600mm); 4 viên/ thùng; (36,515.52 SQMS). Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: MẪU GẠCH ỐP LÁT NHỎ (ĐƯỢC CẮT TỪ THÀNH PHẨM)... (mã hs mẫu gạch ốp lát/ mã hs của mẫu gạch ốp)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền bằng gốm đã tráng men có hoa văn độ hút nước <0.5% (Hiệu:Evagranito.kích thước:200x1200mm. 6 tấm/hộp.hàng mới 100%.... (mã hs gạch lát nền bằ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: Gạch gốm ốp lát có men- kích thước (132 x 132 mm), hàng mới 100%... (mã hs gạch gốm ốp lát/ mã hs của gạch gốm ốp)
- Mã HS 69072194: Gạch ốp lát, đã tráng men 300x300 mm. NSX: Scotto Tiles LLP. Hàng mới 100%... (mã hs gạch ốp lát đã/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072194: GẠCH ỐP LÁT TRÁNG MEN, KÍCH THƯỚC (300X300)MM, ĐỘ HÚT NƯỚC <0.5%, TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch ốp lát trá/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072194: Gạch lát sàn (có tráng men), QC: (10x20)cm. Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát sàn c/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072194: Gạch men mẫu... (mã hs gạch men mẫu/ mã hs của gạch men mẫu)
- Mã HS 69072194: Gạch ốp lát có tráng men kt 150x800mm (không phải gạch viền) mới 100%... (mã hs gạch ốp lát có/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072194: Gạch ốp lát đã tráng men bằng gốm. kích thước: (100 x 200) mm, NSX: ZIBO HONOR CERAMIC CO.,LTD. Hàng mới 100%... (mã hs gạch ốp lát đã/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072213: Mosaic men ALS219, size 23X23X8MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men als2/ mã hs của mosaic men a)
- Mã HS 69072214: Gạch ốp viền mũi gạch bậc hồ bơi, có tráng men, size viên 100x70x10mm, màu xanh lá dương xỉ, model KS40092Q. NSX: KERATILES CERAMIC. Mới 100%... (mã hs gạch ốp viền mũ/ mã hs của gạch ốp viền)
- Mã HS 69072214: Gạch ốp lát hồ bơi bằng gốm, có tráng men, size vỉ 300x300x10mm, size viên 100x100x10mm, màu ngà, model KT442004. NSX: KERATILES CERAMIC. Mới 100%... (mã hs gạch ốp lát hồ/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072291: Gạch lát bằng gốm, không tráng men, độ hút ẩm nhỏ hơn 0.9% (9300924023). Kích thước: 240x115x14 mm. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch lát bằng g/ mã hs của gạch lát bằn)
- Mã HS 69072292: Gạch gốm Ceramics mix không tráng men dùng làm mặt bàn xuất khẩu, kt 33.15 x 33.15 (cm), độ hút nước trên 0.5% nhưng không vượt quá 10% tính theo trọng lượng.... (mã hs gạch gốm cerami/ mã hs của gạch gốm cer)
- Mã HS 69072293: Gạch lát sàn, (ceramic,độ hút nước không vượt quá 10%, tráng men, 10 viên/thùng), kích thước: 15x80cm. Hàng mới 100%,. Nhà sản xuất: FOSHAN AOKELAN BUILDING CERAMICS CO.,LTD... (mã hs gạch lát sàn/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072293: Gạch ốp lát, đã tráng men, dạng viên, kích thước: 120x20x0,8cm, độ hút nước >10%, đóng gói 6 viên/hộp, tổng 168 hộp. NSX: Zhaoqing Jinshun Tong Ceramics Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs gạch ốp lát đã/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072293: Gạch lát nền 60cm*60cm (đã tráng men, độ hút nước không quá 10% tính treo trọng lượng)... (mã hs gạch lát nền 60/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072293: Mosaic men AX0679, size 90.5X83.5X7MM (dùng để ghép hình, trang trí trong xây dựng). Hàng mới 100%.... (mã hs mosaic men ax06/ mã hs của mosaic men a)
- Mã HS 69072293: Gạch Lát nền Ceramics tráng men, có chống trơn, nhà sản xuất ENPING XIANGDA CERAMICS CO., LTD, Nhãn hiệu: KHÔNG HIỆU.Kích thước 800*1600mm, Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền ce/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072293: Gạch cổ bậc, không chống trơn trượt (600x160x9)mm, ceramic tráng men, độ hút nước 2.12%, nhãn hiệu JinMen (Kim Môn),Công ty tnhh vật tư kim môn quảng tây, mới 100%... (mã hs gạch cổ bậc kh/ mã hs của gạch cổ bậc)
- Mã HS 69072293: Gạch ốp bậc thang (130x300x9)mm, ceramic tráng men, có vân chống trơn, độ hút nước 2.12%, nhãn hiệu JinMen (Kim Môn),Công ty tnhh vật tư kim môn quảng tây, mới 100%... (mã hs gạch ốp bậc tha/ mã hs của gạch ốp bậc)
- Mã HS 69072293: Gạch ốp cầu thang (600x600x9)mm, ceramic tráng men, có vân chống trơn, độ hút nước 2.12%, nhãn hiệu JinMen (Kim Môn),Công ty tnhh vật tư kim môn quảng tây, mới 100%... (mã hs gạch ốp cầu tha/ mã hs của gạch ốp cầu)
- Mã HS 69072294: GẠCH TRÁNG MEN DÙNG ĐỂ LÓT SÀN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ CÓ ĐỘ HÚT NƯỚC LỚN HƠN 0.5%-GLAZED TILE,ITEM NO: HL-M01,SIZE: 600*600 CM,HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch tráng men/ mã hs của gạch tráng m)
- Mã HS 69072294: Gạch ốp lát bằng gốm (Ceramic tile), đã tráng men, độ hút nước 1-3% tính theo trọng lượng, dùng để sản xuất mặt bàn, là bộ phận của bàn bằng sắt. Kích thước: 600*600 mm... (mã hs gạch ốp lát bằn/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072294: Gạch lát sàn đã tráng men (có độ hút nước trên 0,5% nhưng không vượt quá 10% theo trọng lượng) kích thước 470x1000mm, độ dày 11mm.Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát sàn đã/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072392: Gạch lát nền không tráng men, chất liệu ceramic, kích thước 200x400mm,hiệu OuYi ceramic, mới 100%... (mã hs gạch lát nền kh/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072393: Gạch lát nền làm mẫu, nhà sx SPOLO CERAMIC PVT. LTD: POLISHED TILES FOR SP-3602-G1, SIZE: 30*60 CM, Mới 100%... (mã hs gạch lát nền là/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072393: Gạch ceramic ốp lát đã tráng men kích thước 30x90cm, độ hút nước trên 10%, hiệu AB, nhà sản xuất:AZULEJOS BENADRESA.S.A, hàng mới 100%... (mã hs gạch ceramic ốp/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072394: Gạch lát nền đã tráng men SDFN6760, KT:(600x600) mm, hàng do TQSX mới 100%... (mã hs gạch lát nền đã/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072394: Gạch ốp lát tráng men bóng có hoa văn và màu sắc đơn giản, kích thước 800x800mm, độ dày 9.8mm, độ hút ẩm >10%, hàng đóng 3 viên/hộp, hiệu SPARTEN. Hàng mới 100%... (mã hs gạch ốp lát trá/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072394: Gạch ốp tường có tráng men, chất liệu: ceramic, kích thước 70x600mm,hiệu OuYi ceramic, mới 100%... (mã hs gạch ốp tường c/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69073099: Gạch ốp lát bằng gốm dạng tấm tráng men Mosaic, có độ hút nước không vượt quá 0.5% tính theo trọng lượng,MT 1HE-5434 (Net/pack10) PM, kt 23x26mm, nhãn hiệu Cotto... (mã hs gạch ốp lát bằn/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69073099: Gạch khảm Ceremics Mosaic, tráng men, dùng trang trí, kt: 65*266*8mm, nhà sx: Shenzhen Leifu Building Materials Co., Ltd, hàng mới 100%... (mã hs gạch khảm cerem/ mã hs của gạch khảm ce)
- Mã HS 69073099: Gạch MOSAIC bằng gốm tráng men ghép thành vỉ- WEAVE287, Hiệu: ANT, KT: 285mmx285mmx7mm/ 1 vỉ, 20 vỉ/1 thùng, định lượng: 20 KG/BOX, dùng để trang trí, hàng mới 100%... (mã hs gạch mosaic bằn/ mã hs của gạch mosaic)
- Mã HS 69074010: GẠCH LÓT CỐI NGHIỀN DÙNG TRONG NGÀNH GẠCH MEN- 92% ALUMINA LINING BRICK, KÍCH THƯỚC 75X50/45X70MM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch lót cối ng/ mã hs của gạch lót cối)
- Mã HS 69074022: Gạch men lót nền, loại trơn, đã tráng men Luni kích thước 90x180, hàng mới 100%... (mã hs gạch men lót nề/ mã hs của gạch men lót)
- Mã HS 69091100: Cốc Sứ, P/N: 211-76668, HSX: Shimadzu, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ p/n 21/ mã hs của cốc sứ p/n)
- Mã HS 69091100: Phụ tùng thiết bị lọc nặng RB300 dùng trong máy sản xuất giấy: Ống nối lọc nặng, bằng ceramic, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thiết/ mã hs của phụ tùng thi)
- Mã HS 69091100: Chốt ắc bằng sứ cỡ (phi 5.5 x 17.5)cm +-2cm dùng cho máy sấy gạch nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs chốt ắc bằng sứ/ mã hs của chốt ắc bằng)
- Mã HS 69091100: Phễu lọc sứ, TQ... (mã hs phễu lọc sứ tq/ mã hs của phễu lọc sứ)
- Mã HS 69091100: Phễu sứ trơn... (mã hs phễu sứ trơn/ mã hs của phễu sứ trơn)
- Mã HS 69091100: Phụ kiện bình lọc nước dùng cho gia đình không dùng điện: Nấm lọc bằng sứ, (8*10cm), mới 100%... (mã hs phụ kiện bình l/ mã hs của phụ kiện bìn)
- Mã HS 69091100: Ống sứ, dùng để đỡ dây điện trở, kích thước 50*1400L, mới 100%... (mã hs ống sứ dùng để/ mã hs của ống sứ dùng)
- Mã HS 69091100: Chén sứ có nắp model: US-C21470-0030,dung tich 30ml thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%... (mã hs chén sứ có nắp/ mã hs của chén sứ có n)
- Mã HS 69091100: Cối chày Mã não model: US-C33580-0100, đường kính 100mm,thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%... (mã hs cối chày mã não/ mã hs của cối chày mã)
- Mã HS 69091100: Phễu sứ model:US-C26830-0080, đường kính 80mm,thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%... (mã hs phễu sứ modelu/ mã hs của phễu sứ mode)
- Mã HS 69091100: Cối nghiền bằng sứ, dung tích: 300cc; 112-0050 (Dùng cho máy nghiền nguyên liệu của phòng thí nghiệm trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100%... (mã hs cối nghiền bằng/ mã hs của cối nghiền b)
- Mã HS 69091100: Nút bịt lỗ đầu golf bằng sứ (Ceramic Core F424 21527) hàng mới 100 %... (mã hs nút bịt lỗ đầu/ mã hs của nút bịt lỗ đ)
- Mã HS 69091100: Khuôn bao tay bằng sứ, Hàng mới 100% (SHINKO EXAMINATION CERAMIC FORMERS SIZE: SMALL)... (mã hs khuôn bao tay b/ mã hs của khuôn bao ta)
- Mã HS 69091100: Bình nghiền thí nghiệm bằng sứ, đường kính ngoài 180mm. Mới 100%... (mã hs bình nghiền thí/ mã hs của bình nghiền)
- Mã HS 69091100: Bình nghiền 2kg(Migishita H-L), đường kính ngoài 210mm, dùng cho bộ phận nguyên liệu. Mới 100%... (mã hs bình nghiền 2kg/ mã hs của bình nghiền)
- Mã HS 69091100: Thanh bôi dầu cho sợi bằng sứ, phụ tùng máy bắn sợi- OILING GUIDE D/N- Hàng mới 100%... (mã hs thanh bôi dầu c/ mã hs của thanh bôi dầ)
- Mã HS 69091200: Ống kết nối cố định sợi quang và kết nối truyền tín hiệu (kích thước: PHI1.249x11MM, bằng gốm, MC02276A-000)... (mã hs ống kết nối cố/ mã hs của ống kết nối)
- Mã HS 69091900: Đầu mỏ hàn bằng sứ, CERAMIC NOZZLE, #7(11MM)350A,YJ-35. Mới 100%... (mã hs đầu mỏ hàn bằng/ mã hs của đầu mỏ hàn b)
- Mã HS 69091900: Cát sứ-Ceramic beads, đường kính dưới 1mm.Hàng mới 100%... (mã hs cát sứceramic/ mã hs của cát sứceram)
- Mã HS 69091900: Vòng sứ dùng cho máy hàn laser cầm tay Ospri LHDW200, dùng để kết nối giữa bép hàn và đầu hàn, hàng mới 100%, do hãng Ospri sản xuất... (mã hs vòng sứ dùng ch/ mã hs của vòng sứ dùng)
- Mã HS 69091900: Phụ kiện máy hàn bu lông:Chụp sứ 71-00-012/ RF12 (cho bu lông M12 x45mm). hãng Sx: Bolte GmbH. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện máy hà/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 69091900: Miếng gốm sứ dẫn dây hàn dùng trong dây chuyền mạ dây hàn loại 5AJ902. Hàng mới 100%... (mã hs miếng gốm sứ dẫ/ mã hs của miếng gốm sứ)
- Mã HS 69091900: Ống dẫn khí bằng gốm/ GAS TUBE ASSEMBLY-CERAMIC. Công ty cam kết hàng chỉ sử dụng cho nhà máy... (mã hs ống dẫn khí bằn/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 69091900: Vòng lõi suy hao bằng sứ, nguyên liệu sản xuất dây nhẩy quang và bộ suy hao quang, hàng mới 100%... (mã hs vòng lõi suy ha/ mã hs của vòng lõi suy)
- Mã HS 69091900: Đầu nối cho bộ gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm- CF20 x 12 c/w Ceramic Conn Type K T. Hàng mới... (mã hs đầu nối cho bộ/ mã hs của đầu nối cho)
- Mã HS 69091900: Khay gốm dùng trong sản xuất bánh răng xe máy trong lò nung,chứa 65-75% tính theo trọng lượng là Al2O3,nhiệt độ tối đa 1450 độ C, kích thước: 140x46x11mm,nsx: Liling Xing Tai Long. Hàng mới 100%... (mã hs khay gốm dùng t/ mã hs của khay gốm dùn)
- Mã HS 69091900: Ceramic Bead JZ 95- Hạt nghiền sứ cỡ 1.4- 1.6 mm. Dùng làm nguyên liệu nghiền, sản xuất sơn. Hàng mới 100%.... (mã hs ceramic bead jz/ mã hs của ceramic bead)
- Mã HS 69091900: Khuôn bao tay, chất liệu gốm. Ký mã hiệu: 101919M. Nhà sản xuất: PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk... (mã hs khuôn bao tay/ mã hs của khuôn bao ta)
- Mã HS 69091900: Viên sứ dùng đánh bóng sp/Dummy ball NS-70SA(gói 25kg)... (mã hs viên sứ dùng đá/ mã hs của viên sứ dùng)
- Mã HS 69091900: Gốm bi nghiền cao nhôm dùng trong sản xuất gạch ceramic, có trọng lượng oxit nhôm (Al2O3) là từ 65% trở lên, đường kính 60mm.Độ cứng: 7.5 Mohs.Hàng mới 100%... (mã hs gốm bi nghiền c/ mã hs của gốm bi nghiề)
- Mã HS 69091900: Nắp đậy bằng gốm cho cốc nung dùng trong phòng thí nghiệm, mã hàng 619-880, hãng sản xuất LECO,mới 100%... (mã hs nắp đậy bằng gố/ mã hs của nắp đậy bằng)
- Mã HS 69091900: Cốc nung bằng gốm dùng trong phân tích carbon, lưu huỳnh trong phòng thí nghiệm, mã hàng 528-018, hãng sản xuất LECO, MỚI 100%... (mã hs cốc nung bằng g/ mã hs của cốc nung bằn)
- Mã HS 69091900: VAC REFERENCE PIN... (mã hs vac reference p/ mã hs của vac referenc)
- Mã HS 69091900: Vành gốm NKM 26,6/2,1-0,1 (vành phủ niken), sản xuất năm 2018, mới 100%... (mã hs vành gốm nkm 26/ mã hs của vành gốm nkm)
- Mã HS 69091900: Trục sứ/Ceramic roller TA-A(PM003557)... (mã hs trục sứ/ceramic/ mã hs của trục sứ/cera)
- Mã HS 69091900: Thanh dẫn/Linear head 2LB25N-3(PM001349)... (mã hs thanh dẫn/linea/ mã hs của thanh dẫn/li)
- Mã HS 69091900: Tấm sứ- Kuu Chaku Arm 38335 (200*45*2.5mm)... (mã hs tấm sứ kuu cha/ mã hs của tấm sứ kuu)
- Mã HS 69099000: Bình đựng banh golf của máy mài banh golf dùng trong phòng thí nghiệm để test độ mài mòn banh golf (hàng mới 100%, bằng sứ, hình trụ 21*H24cm,1 PC 1 CAN), mục 10... (mã hs bình đựng banh/ mã hs của bình đựng ba)
- Mã HS 69099000: Lõi ceramic 10.41*48.39 mm... (mã hs lõi ceramic 10/ mã hs của lõi ceramic)
- Mã HS 69099000: Lõi ceramic 9.4*49mm dùng sản xuất đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK102400283531/E31, ngày 21/12/2018(NVLCTSP). Mục 3... (mã hs lõi ceramic 94/ mã hs của lõi ceramic)
- Mã HS 69099000: Lõi ceramic F258 #4... (mã hs lõi ceramic f25/ mã hs của lõi ceramic)
- Mã HS 69099000: Ống sứ chịu nhiệt 30x300, hàng mới 100 %... (mã hs ống sứ chịu nhi/ mã hs của ống sứ chịu)
- Mã HS 69099000: Ống nối C30 (Co 30) chịu nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs ống nối c30 co/ mã hs của ống nối c30)
- Mã HS 69099000: Lõi ceramic 9.05x30mm... (mã hs lõi ceramic 90/ mã hs của lõi ceramic)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt (sản phẩm bằng sứ, dùng cho sản phẩm gỗ gia dụng CUO1613)... (mã hs bồn rửa mặt sả/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: TBVS: Bồn cầu một khối, không có sịt rửa sấy tự động, bằng sứ, màu trắng, hiệu Treci, model TC-112801, size 700X385X800mm, hàng mới 100%.... (mã hs tbvs bồn cầu m/ mã hs của tbvs bồn cầ)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa, bằng sứ, kích thước 410x410x150 mm, item: OPS-WHT-15801, xuất xứ Ấn Độ, hãng sản xuất JAQUAR & CO. PVT. LTD, mới 100%... (mã hs chậu rửa bằng/ mã hs của chậu rửa bằ)
- Mã HS 69101000: Két xả nước cho WC, dung tích: 3L/4.8L, bằng sứ, kích thước 375x410x180mm, item: CNS-WHT-209, xuất xứ Ấn Độ, hãng sản xuất JAQUAR & CO. PVT. LTD, mới 100%... (mã hs két xả nước cho/ mã hs của két xả nước)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu hai khối cho WC, tâm xả 300mm, kích thước 410x695x785 mm, bằng sứ, item: CNS-WHT-757S300SPP, xuất xứ Ấn Độ, hãng sản xuất JAQUAR & CO. PVT. LTD, mới 100%... (mã hs bồn cầu hai khố/ mã hs của bồn cầu hai)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa đặt bàn bằng sứ không có phụ kiện xả, kích thước 606x430x220mm, hiệu Grohe, mã 39125001, mới 100%... (mã hs chậu rửa đặt bà/ mã hs của chậu rửa đặt)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu treo tường bằng sứ, kích thước 370*565*370mm, không đi kèm két nước, hiệu Grohe, mã 39126001, mới 100%... (mã hs bồn cầu treo tư/ mã hs của bồn cầu treo)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu 1 khối bằng sứ, kích thước 763x721x379mm, kèm két nước và phụ kiện xả, hiệu Grohe, mã 39310000, mới 100%... (mã hs bồn cầu 1 khối/ mã hs của bồn cầu 1 kh)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu cảm ứng treo tường bằng sứ, kích thước 600*459*375mm, 0.05- 1 Mpa,220-240 V AC, 50-60 Hz, hiệu Grohe, mã 39354SH1, mới 100%... (mã hs bồn cầu cảm ứng/ mã hs của bồn cầu cảm)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu đặt sàn cảm ứng bằng sứ (không bao gồm két nước),kích thước 377*660*485mm, đi kèm bộ điều khiển từ xa, điện áp sử dụng 220-240VAC, 0.1-0.75MPa, 50-60Hz, hiệu Grohe, mã 39355SH0, mới 100%... (mã hs bồn cầu đặt sàn/ mã hs của bồn cầu đặt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt (bằng sứ), model KY11, hiệu CARANO,kích thước 460x460x160 mm (hàng mới 100%)... (mã hs chậu rửa mặt b/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt và chân chậu (bằng sứ), model K43B2, hiệu CARANO,kích thước 605x440x510 mm (hàng mới 100%)... (mã hs chậu rửa mặt và/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa hình oval bằng sứ (không kèm vòi, bộ xì phông, không phụ kiện), kt: 520 x 460 x 195 mm. Nhãn hiệu Saphias, code TS-210. Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa hình o/ mã hs của chậu rửa hìn)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa hình tròn bằng sứ (không kèm vòi, bộ xì phông, không phụ kiện), kt: 490 x 430 x 190 mm. Nhãn hiệu Saphias, code TS-309. Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa hình t/ mã hs của chậu rửa hìn)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt để bàn bằng sứ, kích thước 715x465x150mm, model TIS-WHT-73931, hiệu Jaquar, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt để/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Chân bồn rửa NANOSI bằng sứ màu trắng, Model: CCN-301, kt:280 x 280 x 300 mm, hiệu NANOSI, mới 100%... (mã hs chân bồn rửa na/ mã hs của chân bồn rửa)
- Mã HS 69101000: Chân bồn rửa MEILAER bằng sứ màu trắng, Model: CCN-101, kt: 280 x 280 x 300 mm hiệu MEILAER, mới 100%... (mã hs chân bồn rửa me/ mã hs của chân bồn rửa)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa NANOSI bằng sứ màu trắng, Model: CB-301, kt:450x525x185mm, hiệu NANOSI, không kèm vòi nước, mới 100%,... (mã hs bồn rửa nanosi/ mã hs của bồn rửa nano)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa MEILAER bằng sứ màu trắng, Model: CB-101, kt:450x525x185mm, hiệu MEILAER, không kèm vòi nước, mới 100%... (mã hs chậu rửa meilae/ mã hs của chậu rửa mei)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu liền khối NANOSI bằng sứ màu trắng, có nắp bằng nhựa PP, Model:N-401, kt:685 x 350 x 735 mm, hiệu NANOSI, phụ kiện kèm theo: Bộ xả nước, dây cấp nước, mới 100%... (mã hs bồn cầu liền kh/ mã hs của bồn cầu liền)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt có đế (160x46x82)cm, hiệu KOHLER, model K-2607T-F69+K-2604T-F69, hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa mặt có/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Bồn tắm bằng sứ không kèm bộ vòi xả, hiệu KOHLER, model K-11195T-0+K-11194T-0, (175x80x63)cm, hàng mới 100%... (mã hs bồn tắm bằng sứ/ mã hs của bồn tắm bằng)
- Mã HS 69101000: Bệt vệ sinh bằng sứ GF-089, KT: 710X380X780 (mm). Bệt liền khối cùng phụ kiện đi kèm. Nhà sản xuât: GUANGZHOU JUN SHI TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100%... (mã hs bệt vệ sinh bằn/ mã hs của bệt vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Bồn Tiểu nam cảm biến treo tường,Bằng sứ. gồm gioăng, PK lắp đặt. KT: 335x430x840mm. NSX Bravat. Hiệu Bravat.,Mã:C2522W-B1-ENG,mới 100%... (mã hs bồn tiểu nam cả/ mã hs của bồn tiểu nam)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu một khối bằng sứ màu trắngST111A(1 bộ gồm:1bồn cầu,1 nắp xí bệt thông minh,1vòng đệm cao su,1bộ phụ kiện gồm bộ xả nước và cấp nước bằng nhựa),kích thước:73x48x64(cm), hiệuSELTA,mới100%... (mã hs bồn cầu một khố/ mã hs của bồn cầu một)
- Mã HS 69101000: Bồn vệ sinh bằng sứ; Code: 18200CR; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn vệ sinh bằn/ mã hs của bồn vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Nắp bồn vệ sinh bằng sứ; Code: 7115; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs nắp bồn vệ sinh/ mã hs của nắp bồn vệ s)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa kích thước 50x40 cm; Code: 5405P; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa kích th/ mã hs của bồn rửa kích)
- Mã HS 69101000: Két nước bồn vệ sinh bằng sứ; Code: 7112; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs két nước bồn vệ/ mã hs của két nước bồn)
- Mã HS 69101000: Nút chặn bồn rửa màu trắng; Code: 9916BI; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs nút chặn bồn rử/ mã hs của nút chặn bồn)
- Mã HS 69101000: Bồn vệ sinh đính tường bằng sứ; Code: 18204; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn vệ sinh đín/ mã hs của bồn vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Bồn vệ sinh nguyên khối bằng sứ; Code: 7316; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn vệ sinh ngu/ mã hs của bồn vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa đôi bằng sứ; kích thước: 121x46 cm; Code: 8966; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa đôi bằn/ mã hs của bồn rửa đôi)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa vuông bằng sứ; đường kính 45cm; Code: 7414NEMT; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa vuông/ mã hs của chậu rửa vuô)
- Mã HS 69101000: Lavabo 15025VE00 hiệu Catalano không chân bằng sứ không vòi không bộ xả, 50 x 25 cm- hàng mới 100%... (mã hs lavabo 15025ve0/ mã hs của lavabo 15025)
- Mã HS 69101000: Tiểu nam bằng sứ, kích thước 355*552*337mm, hiệu Grohe, mã 39438000. Mới 100%... (mã hs tiểu nam bằng s/ mã hs của tiểu nam bằn)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa dương vành bằng sứ, kích thước 500*395*161mm, không đi kèm phụ kiện xả, hiệu Grohe, mã 124581. Mới 100%... (mã hs chậu rửa dương/ mã hs của chậu rửa dươ)
- Mã HS 69101000: Thân Xí bệt GBC-R10S(300)-VN/BKG bằng xứ. Mới 100%... (mã hs thân xí bệt gbc/ mã hs của thân xí bệt)
- Mã HS 69101000: Sản phẩm bằng sứ: Chân chậu rửa mặt C404 (1 bộ 1 cái, hiệu Cotto, 200 x 125 x 620 mm), hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng s/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa bằng sứ 1815 PLATFORM BASIN (485*400*320)mm SA1910007 sản phẩm hoàn chỉnh dùng để gắn lên sản phẩm đồ gỗ... (mã hs bồn rửa bằng sứ/ mã hs của bồn rửa bằng)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu xổm C1230... (mã hs bàn cầu xổm c12/ mã hs của bàn cầu xổm)
- Mã HS 69101000: Bồn tiểu bằng sứ tráng men không hiệu, Model: 6605, kích thước 715X370X325mm, mới 100%... (mã hs bồn tiểu bằng s/ mã hs của bồn tiểu bằn)
- Mã HS 69101000: TBvệ sinh:Bồncầu 2khối bằng sứ ST18(1bộ gồm:1bồn cầu;1nắp xí bệt,1vòng đệm cao su,1bộ phụ kiện xả nước, không bao gồm bộcấp nước),KT thân:67.6x36x38.5(cm);KT két nước:37x24x44(cm);hiệuSELTA,mới 100%... (mã hs tbvệ sinhbồncầ/ mã hs của tbvệ sinhbồ)
- Mã HS 69101000: Bồn gội đầu chất liệu bằng sứ nhãn hiệu TOKOY, model K267 kích thước: 71x30x61cm, xuất xứ Trung Quốc,mới 100%... (mã hs bồn gội đầu chấ/ mã hs của bồn gội đầu)
- Mã HS 69101000: Bộbồngộiđầubằngsứ,hiệuTOKOY,model 019,kt 60*53*22cm,phụkiệnđikèm:bộlọcnướckt 14*11cm,ốngdẫnnướcthảikt 3*70,vangạt2đườngnướcvàofi1cmđ/chỉnhbằngcầngạtfi5.5cm,vòi senxảnướcvàgốiđầucaosu,mới 100%... (mã hs bộbồngộiđầubằng/ mã hs của bộbồngộiđầub)
- Mã HS 69101000: Lavabo (nhãn hiệu Caesar, model 4070): BASIN 4070... (mã hs lavabo nhãn hi/ mã hs của lavabo nhãn)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu (nhãn hiệu Caesar, model 2138+3037, hàng không thuộc dạng chứng nhận hợp quy theo 10/2017/TT-BXD: TWO PIECE TOILET WITH TANK 2138+3037... (mã hs bồn cầu nhãn h/ mã hs của bồn cầu nhã)
- Mã HS 69101000: Bồn tiểu nam, màu trắng gắn cố định bằng sứ (URINAL), Item No: UR-01, nhãn hiệu: TTD, kích thước 335mmx300mmx630mm. Hàng mới 100%... (mã hs bồn tiểu nam m/ mã hs của bồn tiểu nam)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa nổi, màu trắng gắn cố định bằng sứ (COUNTERTOP BASIN), Item No: BC-03, nhãn hiệu: TTD, kích thước 590mmx385mmx205mm. Hàng mới 100%.... (mã hs chậu rửa nổi m/ mã hs của chậu rửa nổi)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt có đế, màu trắng gắn cố định bằng sứ (PEDESTAL BASIN), Item No: BP-02, nhãn hiệu: TTD, kích thước: 435mmx850mmx520mm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt có/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Lavabo mặt chậu bằng sứ, có kệ tủ bằng kim loại, hiệu chữ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs lavabo mặt chậu/ mã hs của lavabo mặt c)
- Mã HS 69101000: Thiết bị vệ sinh: bồn cầu điện Jabsco 37245-4092 12V... (mã hs thiết bị vệ sin/ mã hs của thiết bị vệ)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu (bằng sứ tráng men, 1 khối, hiệu K.P, KT: 660x355x740mm) Model: KPC-C99. Hàng mới 100%... (mã hs bàn cầu bằng s/ mã hs của bàn cầu bằn)
- Mã HS 69101000: Chân chậu rửa mặt (bằng sứ tráng men, hiệu K.P, KT: 360x290x250mm) Model: KPL-179C. Hàng mới 100%... (mã hs chân chậu rửa m/ mã hs của chân chậu rử)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu bằng sứ tráng men kích thước [(65-74)x(35-62)x(47-75)]cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bàn cầu bằng sứ/ mã hs của bàn cầu bằng)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa (tô) bằng sứ tráng men kich thước [(55-66)x(33-46)x(120-200)] cm, dạng để bàn, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu rửa tô b/ mã hs của chậu rửa tô)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt (tô) bằng sứ tráng men kích thước 946x46x85) cm, dạng đứng (không phụ kiện), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt t/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Chân dài Lavabo bằng sứ,(190*180*700 mm)- Full Pedestal Basics BSA-501D, 1 cái, hiệu Basics, hàng mới 100%... (mã hs chân dài lavabo/ mã hs của chân dài lav)
- Mã HS 69101000: Chân ngắn Lavabo bằng sứ,(380*275*310mm)- Wall Hung Pedestal Basics BSA-501C, 1 cái, hiệu Basics, hàng mới 100%... (mã hs chân ngắn lavab/ mã hs của chân ngắn la)
- Mã HS 69101000: Phụ kiện: Sensor cảm ứng lắp cho bồn tiểu nam, điện áp 220V/50Hz, nhãn hiệu: ARROW. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện senso/ mã hs của phụ kiện se)
- Mã HS 69101000: Bồn tiểu nam chất liệu ceramic (có chế độ xả tự động), kích thước: 362*353*1010mm, Nhãn hiệu:ARROW, Hàng mới 100%... (mã hs bồn tiểu nam ch/ mã hs của bồn tiểu nam)
- Mã HS 69101000: Bồn chậu rửa bằng sứ đã tráng men,dạng đơn, dùng để gắn vào bộ tủ chậu, quy cách (515*380*190)mm.Không kèm vòi,xi phông,chân đế. Hàng mới 100%... (mã hs bồn chậu rửa bằ/ mã hs của bồn chậu rửa)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa tay bằng sứ dùng trong nhà vệ sinh, kt: 360x220x360mm. NSX: GUANGZHOU YAOHUANG TRADE CO.,LTD. Mới 100% MODEL: GW-09... (mã hs chậu rửa tay bằ/ mã hs của chậu rửa tay)
- Mã HS 69101000: Chậu gắn liền chân lửng bằng sứ, không kèm vòi, mã 9502, kt 515*450*415mm, màu trắng, không nhãn hiệu, KLT: 12 kg/c, NSX: Chaozhou Chaoan Fengtang Chuangli Porcelain sanitaryware Factory, mới 100%... (mã hs chậu gắn liền c/ mã hs của chậu gắn liề)
- Mã HS 69101000: Chân dài chậu rửa bằng sứ, mã 6006, kích thước 200*180*640mm, màu trắng, không nhãn hiệu, khối lượng tịnh 7 kg/c, NSX:Chaozhou Chaoan Fengtang Chuangli Porcelain sanitaryware Factory, hàng mới 100%... (mã hs chân dài chậu r/ mã hs của chân dài chậ)
- Mã HS 69101000: Chân lửng chậu rửa bằng sứ, mã 6006, kích thước 320*310*230mm, màu trắng, không nhãn hiệu, khối lượng tịnh 5 kg/c, NSX:Chaozhou Chaoan Fengtang Chuangli Porcelain sanitaryware Factory, hàng mới 100%... (mã hs chân lửng chậu/ mã hs của chân lửng ch)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt treo trường, không có chân,không van không vòi, bằng gốm sứ, không nhãn hiệu,đồ nội thất trong phòng tắm(PORCELAIN SINK), quy cách 530*400*200mm,hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa mặt tre/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Hàng mẫu: Chậu treo tường, chất liệu bằng sứ, không cảm ứng, kích thước 525x390x185mm, model W1107A, hàng mới 100%. Hàng FOC... (mã hs hàng mẫu chậu/ mã hs của hàng mẫu ch)
- Mã HS 69101000: Chậu treo tường, chất liệu bằng sứ, không cảm ứng, kích thước 510x410x200mm, nhãn hiệu Kangaroo, model KG6306, hàng mới 100%.... (mã hs chậu treo tường/ mã hs của chậu treo tư)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa ốp tường, không cảm ứng, chất liệu bằng sứ, kích thước 520x450x570mm, Model KG6305N, nhãn hiệu Kangaroo, hàng mới 100%.... (mã hs bồn rửa ốp tườn/ mã hs của bồn rửa ốp t)
- Mã HS 69101000: Chân của bồn rửa ốp tường model KG6305PN, chất liệu bằng sứ, kích thước 180x180x680mm, nhãn hiệu Kangaroo. Hàng mới 100%. Hàng FOC... (mã hs chân của bồn rử/ mã hs của chân của bồn)
- Mã HS 69101000: Hàng mẫu: 'Bệ xí bệt 1 khối, xả xoáy, chất liệu sứ, kích thước 700X385X745 mm, không chạy bằng điện,không phụ kiện kèm theo, model 8876. mới 100%.Hàng FOC... (mã hs hàng mẫu bệ x/ mã hs của hàng mẫu b)
- Mã HS 69101000: Chân đỡ LAVABO bằng sứ, Model: C2, không nhãn hiệu. Kích thước: 690x170x170mm. NSX:DONGGUAN ZHENGYANG IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD. Mới 100%... (mã hs chân đỡ lavabo/ mã hs của chân đỡ lava)
- Mã HS 69101000: LAVABO bằng sứ, Model: C2, không nhãn hiệu và phụ kiện. Kích thước: 550x440x190mm, không có chân đỡ. NSX:DONGGUAN ZHENGYANG IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD. Mới 100%... (mã hs lavabo bằng sứ/ mã hs của lavabo bằng)
- Mã HS 69101000: Thân bàn cầu treo tường bằng sứ loại CW162Y#XW (không kèm phụ kiện)... (mã hs thân bàn cầu tr/ mã hs của thân bàn cầu)
- Mã HS 69101000: Chậu Lavabo (rửa mặt) bằng sứ hiệu Skyhome. Model: SKY2018. Kích thước (460x460x155)mm. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs chậu lavabo rử/ mã hs của chậu lavabo)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu ngồi bệt, 2 chế độ xả bằng sứ hiệu Skyhome. Model: SKH- 1990. Kích thước (650x360x745)mm. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs bồn cầu ngồi bệ/ mã hs của bồn cầu ngồi)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt treo tường, bằng sứ. Model: 5600C. kích thước: 485 x 450 x 360 mm, không có van vòi và phụ kiện khác kèm theo, Nhãn hiệu Kolni, mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt tr/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa tay bằng sứ (190 x 340 x 420)MM, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, VITREOUS CHINA SINK 16WT, mới 100%... (mã hs bồn rửa tay bằn/ mã hs của bồn rửa tay)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa tay (lavabo), bằng sứ (40x40x15)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs bồn rửa tay la/ mã hs của bồn rửa tay)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa lavabo bằng sứ, kích thước (49x39x15) cm, không chân, không kệ, không cần gạt, không vòi nước, không bộ phận xả nước, hiệu UIVIN, mới 100%... (mã hs chậu rửa lavabo/ mã hs của chậu rửa lav)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa tay treo tường, bằng sứ, không kèm vòi, kích thước: 360x240x270mm. NSX: GUANGZHOU YAOHUANG TRADE CO.,LTD. Mới 100% MODEL:GT-06... (mã hs chậu rửa tay tr/ mã hs của chậu rửa tay)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa tay có trụ đứng, bằng sứ, không kèm vòi, kích thước: 520x420x800mm. NSX: GUANGZHOU YAOHUANG TRADE CO.,LTD. Mới 100% MODEL:GS-15... (mã hs chậu rửa tay có/ mã hs của chậu rửa tay)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu khối bằng sứ tráng men hiệu SOSANI,model: 3356HL,kích thước (770x390x780)mm, hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu khối bằ/ mã hs của bồn cầu khối)
- Mã HS 69101000: Treo giấy vệ sinh bằng sứ hịệu Cotto C815 WH TRH- Hàng mới 100%... (mã hs treo giấy vệ si/ mã hs của treo giấy vệ)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu bệt bằng sứ hiệu Cotto (370x710x665mm) C10327 WH Simply Modish 2.5/4L Hyg- Hàng mới 100%... (mã hs bàn cầu bệt bằn/ mã hs của bàn cầu bệt)
- Mã HS 69101000: Bàn rửa mặt bằng sứ hiệu Cotto(555x450x185mm) C001057 WH Simply Modish 55 CT Lav Hyg- Hàng mới 100%... (mã hs bàn rửa mặt bằn/ mã hs của bàn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa (dùng cho hàng nội thất) CERAMIC BASIN (SN015B)(hàng mới 100%)... (mã hs bồn rửa dùng c/ mã hs của bồn rửa dùn)
- Mã HS 69101000: Chậu xí nhà vệ sinh bằng sứ dùng trên tàu TBVN, FPSO (bộ 1 cái); P/N.: 6540967, nhà sx: EVAC OY, hàng mới 100%... (mã hs chậu xí nhà vệ/ mã hs của chậu xí nhà)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa bằng sứ (Ceramic Sink), mã 46-26, kích thước 46*26*13 cm. không chân. Mới 100%... (mã hs chậu rửa bằng s/ mã hs của chậu rửa bằn)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa chất liệu bằng sứ, dùng trong nhà tắm, kt: 460*460*170mm, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa chất l/ mã hs của chậu rửa chấ)
- Mã HS 69101000: Bệt vệ sinh gắn liền két nước bằng sứ không dùng điện, không cảm ứng,kích thước:(70 x 45 x 72)cm+/-10%. Hiệu: Amdrvkn stoneord. Mới 100%... (mã hs bệt vệ sinh gắn/ mã hs của bệt vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Bàn xí bệt bằng sứ (78x38x77)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs bàn xí bệt bằng/ mã hs của bàn xí bệt b)
- Mã HS 69101000: TBVS: Bồn cầu vệ sinh bằng sứ, một khối, màu trắng, model 500, size: L71xW39xH77cm, không nhãn hiệu,NSX: GUANGZHOU QIYUN TRADING CO.,LTD, hàng mới 100%.... (mã hs tbvs bồn cầu v/ mã hs của tbvs bồn cầ)
- Mã HS 69101000: TBVS: Bôn tiêu nam băng sư, mau trăng, không kem van, voi, model: 208, size L35xW29xH66cm; không hiêu, NSX: GUANGZHOU QIYUN TRADING CO.,LTD, hàng mới 100%.... (mã hs tbvs bôn tiêu/ mã hs của tbvs bôn ti)
- Mã HS 69101000: TBVS: Chậu rửa mặt bằng sứ, màu trắng, không kèm van, vòi, không chân, model: 520, size L50xW46xH19cm, không hiệu, NSX: GUANGZHOU QIYUN TRADING CO.,LTD, hàng mới 100%.... (mã hs tbvs chậu rửa/ mã hs của tbvs chậu r)
- Mã HS 69101000: Chậu tiểu nam treo tường, bằng sứ, kích thước: 325 x 375x 845mm, mã SW6182SS, hiệu Moen-CYNTHIA URINAL;S-TRAP. Mới 100%... (mã hs chậu tiểu nam t/ mã hs của chậu tiểu na)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa OVAL lavabo 19.5 inch làm bằng sứ hàng mới 100%(nhập khẩu để lắp vào sản phẩm tủ nhà tắm bằng gỗ xuất khẩu)... (mã hs bồn rửa oval la/ mã hs của bồn rửa oval)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa vuông lavabo 20 inch làm bằng sứ hàng mới 100% (nhập khẩu để lắp vào sản phẩm tủ nhà tắm bằng gỗ xuất khẩu)... (mã hs bồn rửa vuông l/ mã hs của bồn rửa vuôn)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa mặt hiệu BRUNNEN- BC165/ Màu trắng/ Bằng sứ Hàng mới 100%,kích thước (505X405X140)mm(chậu đặt bàn),hsx:YIWU ZHENGLI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD... (mã hs chậu rửa mặt hi/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu bệt một khối hiệu BRUNNEN- BC882/ Màu trắng/ Bằng sứ (gồm thân, nắp không rửa sấy và két nước có bộ xả, không có chức năng xịt rửa,và sấy tự động),mới 100%,kích thước(690x360x715)mm... (mã hs bàn cầu bệt một/ mã hs của bàn cầu bệt)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt âm bàn, màu trắng gắn cố định bằng sứ- Above counter basin, nhãn hiệu: LUCKY, Item no: AD-0055, kích thước: 570x470x210 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa mặt âm/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa (lavabo) bằng sứ tráng men, phi <30cm, có chân, không vòi nước, không cần gạt, không bộ phận xả nước, hiệu COCO, mới 100%... (mã hs chậu rửa lavab/ mã hs của chậu rửa la)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa, KT 480x385x170mm, sứ, trắng, hiệu Innoci, mã hàng NC2275W. Hàng mới 100%.... (mã hs chậu rửa kt 48/ mã hs của chậu rửa kt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa, KT 590x405x145mm, sứ, trắng, hiệu Innoci, mã hàng NC22123W. Hàng mới 100%.... (mã hs chậu rửa kt 59/ mã hs của chậu rửa kt)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu, KT 680x360x700mm, sứ, trắng, hiệu Innoci, mã hàng NC2174JW-3. Hàng mới 100%.... (mã hs bồn cầu kt 680/ mã hs của bồn cầu kt)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu, KT 685x360x700mm, sứ, trắng, hiệu Innoci, mã hàng NC2155JW-3. Hàng mới 100%.... (mã hs bồn cầu kt 685/ mã hs của bồn cầu kt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa, KT 405x405x170mm mm, sứ, trắng, hiệu Innoci, mã hàng NC22112W. Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa kt 40/ mã hs của chậu rửa kt)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu dạng cơ làm bằng sứ, dài 415, rộng 330, cao 331 (mm) (Manual Toilet),hiệu Seaflo, Mã: SFMTM-01.Hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu dạng cơ/ mã hs của bồn cầu dạng)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu điện làm bằng sứ, dài 415, rộng 330, cao 331 (mm) (Electric Toilet),hiệu Seaflo, Mã: SFMTE1-01. Hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu điện là/ mã hs của bồn cầu điện)
- Mã HS 69101000: Lavabo treo liền khối bằng sứ trắng, không kèm phụ kiện (460*425*340mm), Model: LL102C, Hiệu: LUXTA. Hàng mới 100%... (mã hs lavabo treo liề/ mã hs của lavabo treo)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu tự động một khối bằng sứ trắng, không kèm phụ kiện (730*450*570mm), Model: 8005, Hiệu: LUXTA. Hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu tự động/ mã hs của bồn cầu tự đ)
- Mã HS 69101000: Nắp bồn cầu+bệ ngồi (làm bằng sứ)... (mã hs nắp bồn cầubệ/ mã hs của nắp bồn cầu)
- Mã HS 69101000: Chậu lavabo bằng sứ hiệu ZENTO (Model:1087-80) KT:820*465MM. Hàng mới 100%... (mã hs chậu lavabo bằn/ mã hs của chậu lavabo)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa (bằng sứ) lavabo dùng để gắn trên mặt tủ gỗ xuất khẩu, kích thước: 490*360*165mm... (mã hs bồn rửa bằng s/ mã hs của bồn rửa bằn)
- Mã HS 69101000: Bệt vệ sinh dạng két liền, model: CS989B, hiệu TOTO, không có nắp, không dùng điện, hiệu TOTO, bằng sứ. Hàng mới 100%... (mã hs bệt vệ sinh dạn/ mã hs của bệt vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Mặt dưới của chậu rửa tay bằng sứ, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, CUS1612 455x325x190MM UNDER COUNTER MOUNTING, mới 100%... (mã hs mặt dưới của ch/ mã hs của mặt dưới của)
- Mã HS 69101000: Mặt trên của chậu rửa tay bằng sứ, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, H203-60 610x465x180MM ABOVE COUNTER MOUNTING, mới 100%... (mã hs mặt trên của ch/ mã hs của mặt trên của)
- Mã HS 69101000: Chậu L501C#W, bằng sứ, Kích thước: 508x432x230. Hàng mới 100%... (mã hs chậu l501c#w b/ mã hs của chậu l501c#w)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu MS905W6#XW chất liệu: sứ, kích thước: 720x420x730. Hàng mới 100%... (mã hs bàn cầu ms905w6/ mã hs của bàn cầu ms90)
- Mã HS 69101000: Tiểu nam UT 570 T # XW, kèm Van xả tiểu nam TS 446 DC, bằng sứ. Hàng mới 100%... (mã hs tiểu nam ut 570/ mã hs của tiểu nam ut)
- Mã HS 69109000: Phễu lọc sứ, phi 15cm- Vitlab, dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs phễu lọc sứ ph/ mã hs của phễu lọc sứ)
- Mã HS 69109000: Bồn rửa mặt bằng gỗ đường kính 40cm; Code: 7148; hiệu Galassia; hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa mặt bằn/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69109000: Bồn tắm Claybrook Soho 1500 x 800mm có lỗ chống tràn, chất liệu bột đá; hiệu Claybrook, model: TB190017R1; mới 100%.... (mã hs bồn tắm claybro/ mã hs của bồn tắm clay)
- Mã HS 69109000: Chậu Claybrook Custom 614 x 436 x 185mm có lỗ chống tràn, chất liệu bột đá; hiệu Claybrook, model: LV190127R3; mới 100%.... (mã hs chậu claybrook/ mã hs của chậu claybro)
- Mã HS 69109000: chậu rửa mặt bằng xứ gắn liền với tủ đựng đồ bằng gỗ đã qua xử lý, không vòi, không cần gạt, có gương kèm theo kt: (90cm~100cm x 60cm ~90cm)+_10%, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt bằ/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 69109000: Bồn cầu loại 1 khối nhãn hiệu AMERICAN HOME (Toilet) (710x390x600mm).Model: 2395. Hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu loại 1/ mã hs của bồn cầu loại)
- Mã HS 69109000: Lavabo loại treo tường (không vòi, không xả, nhãn hiệu AMERICAN HOME) (460x460x155mm).Model: 514. Hàng mới 100%... (mã hs lavabo loại tre/ mã hs của lavabo loại)
- Mã HS 69109000: Bồn cầu bằng gốm đã tráng men, KT: (368x691x528)mm, hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu bằng gố/ mã hs của bồn cầu bằng)
- Mã HS 69111000: Chén sứ, 414ml/cái, 6 cái/thùng do Signature Housewares, Inc sản xuất, SCB: 014/LTP/2019, mới 100%... (mã hs chén sứ 414ml// mã hs của chén sứ 414)
- Mã HS 69111000: Thố sứ dung tích: 930ml, dùng để đựng thức ăn, hàng mới 100%... (mã hs thố sứ dung tíc/ mã hs của thố sứ dung)
- Mã HS 69111000: Ống đựng tăm bằng sứ (YD-2 Toothpick Holder) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co., Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs ống đựng tăm bằ/ mã hs của ống đựng tăm)
- Mã HS 69111000: Gác đũa hình lá bằng sứ (YD-6 Chopstick Rest Maple Bisque) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co., Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs gác đũa hình lá/ mã hs của gác đũa hình)
- Mã HS 69111000: Bồn rửa tay (bằng sứ) NPL dùng trong ngành gỗ... (mã hs bồn rửa tay bằ/ mã hs của bồn rửa tay)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- Espresso Cup CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ espress/ mã hs của cốc sứ espr)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- Coffee/Tea Mug CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ coffee// mã hs của cốc sứ coff)
- Mã HS 69111000: Dĩa sứ- Underplate Large CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs dĩa sứ underpl/ mã hs của dĩa sứ unde)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- Bowl Small Round CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl s/ mã hs của chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- Plate Large Square CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ plate l/ mã hs của đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- Bowl Medium Round CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl m/ mã hs của chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- Plate Medium Rectangular CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ plate m/ mã hs của đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: CHÉN ĐĨA LY SỨ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs chén đĩa ly sứ/ mã hs của chén đĩa ly)
- Mã HS 69111000: Đĩa trà bằng sứ 15,2cm (4284/91987S-Damask Platinum Tea Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co., Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trà bằng sứ/ mã hs của đĩa trà bằng)
- Mã HS 69111000: Bát rau tròn bằng sứ 22,7cm (4357/91908-Golden Breeze RD Vegetable 22,7cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co., Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát rau tròn bằ/ mã hs của bát rau tròn)
- Mã HS 69111000: Thố đựng nướt sốt bằng sứ 500ml (4358/91341-Platinum Breeze Gravy Boat W/Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co., Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đựng nướt s/ mã hs của thố đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Bát súp cỡ S bằng sứ 9,8cm (4363/91484-Brunswick Gold Soup Bowl SM 9,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp cỡ s bằ/ mã hs của bát súp cỡ s)
- Mã HS 69111000: Đĩa Accent bằng sứ 23cm (4363/91310-Brunswick Gold Accent Plate Shaped 23cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa accent bằng/ mã hs của đĩa accent b)
- Mã HS 69111000: Đĩa Soup bằng sứ 21,4cm (4850/97207- Soup Plate 21,4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa soup bằng s/ mã hs của đĩa soup bằn)
- Mã HS 69111000: Thìa bằng sứ (4796L/97367-Rochelle Gold Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa bằng sứ 4/ mã hs của thìa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thìa cỡ S bằng sứ (4795L/97367-Rochelle Platin Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa cỡ s bằng/ mã hs của thìa cỡ s bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa B/B bằng sứ 16,2cm (4363/91312-Brunswick Gold B/B Plate 16,2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa b/b bằng sứ/ mã hs của đĩa b/b bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa súp bằng sứ 21,4cm (4795L/97207-Rochelle Platin Soup Plate 21,4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa súp bằng sứ/ mã hs của đĩa súp bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ L bằng sứ 41,8cm (4874/97243-Odessa Gold Oval Platter LG 41,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ l b/ mã hs của đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Thìa sứ cỡ S bằng sứ (4795L/97367-Rochelle Platin Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co., Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa sứ cỡ s bằ/ mã hs của thìa sứ cỡ s)
- Mã HS 69111000: Bát vuông bằng sứ 11,2cm (4850/97302-Bowl Square 11,2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát vuông bằng/ mã hs của bát vuông bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 18,9cm (4911/97815-Orchard Garden Plate 18,9cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 18/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 24,3cm (4911/97816-Orchard Garden Plate 24,3cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 24/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa chữ nhật bằng sứ 36,7cm (4850/97300-Plate Rectangle 36,7cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa chữ nhật bằ/ mã hs của đĩa chữ nhật)
- Mã HS 69111000: Bát tròn cỡ S bằng sứ 11,0cm (4850/97381- Bowl Round SM 11,0cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát tròn cỡ s b/ mã hs của bát tròn cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát mỳ bằng sứ 16,2cm (4359/91895-Cecile Gold Noodle Bowl 16,2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát mỳ bằng sứ/ mã hs của bát mỳ bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa Salad bằng sứ 21,1cm (4359/91311-Cecile Gold Salad Plate 21,1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa salad bằng/ mã hs của đĩa salad bằ)
- Mã HS 69111000: Cốc cà phê A.D. bằng sứ 90ml (4278/91392C-Clarenton A.D. Coffee Cup) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs cốc cà phê ad/ mã hs của cốc cà phê a)
- Mã HS 69111000: Thố rau tròn bằng sứ 1800ml (4359/91129-Cecile Gold Cov'd Vegetable) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố rau tròn bằ/ mã hs của thố rau tròn)
- Mã HS 69111000: Bát Soup bằng sứ 10,5cm (4886001/50184A-Accompanist Soup Bowl 10,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát soup bằng s/ mã hs của bát soup bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa Dinner bằng sứ 26,9cm (4359/91320-Cecile Gold Dinner Plate 26,9cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa dinner bằng/ mã hs của đĩa dinner b)
- Mã HS 69111000: Bát Soup cỡ S bằng sứ 9,8cm (4359/91484-Cecile Gold Soup Bowl SM 9,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát soup cỡ s b/ mã hs của bát soup cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa cà phê A.D. bằng sứ 12,5cm (4278/91392S-Clarenton A.D. Coffee Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa cà phê ad/ mã hs của đĩa cà phê a)
- Mã HS 69111000: Đĩa đựng nước sốt bằng sứ 9,8cm (4359/91419-Cecile Gold Sauce Dish 9,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa đựng nước s/ mã hs của đĩa đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Đĩa hoa quả bằng sứ 14,0cm (4357/91906-Golden Breeze Fruit Saucer 14,0cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa hoa quả bằn/ mã hs của đĩa hoa quả)
- Mã HS 69111000: Đĩa Soup cỡ L bằng sứ 22,6cm (4359/91398-Cecile Gold Soup Plate LG 22,6cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa soup cỡ l b/ mã hs của đĩa soup cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ S bằng sứ 29,4cm (4359/91345-Cecile Gold Oval Platter SM 29,4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ s b/ mã hs của đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát Oval rau bằng sứ 24,8cm (4357/91938-Golden Breeze Oval Vegetable 24,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát oval rau bằ/ mã hs của bát oval rau)
- Mã HS 69111000: Thố đựng nước sốt bằng sứ 500ml (4357/91341-Golden Breeze Gravy Boat W/Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đựng nước s/ mã hs của thố đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ M bằng sứ 34,5cm (4358/91344-Platinum Breeze Oval Platter MD 34,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ m b/ mã hs của đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Cốc có quai bằng sứ 310ml (Kèm hộp) (M/168/T91332K-Majestic Yellow Mug (Wht Box)) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs cốc có quai bằn/ mã hs của cốc có quai)
- Mã HS 69111000: Thố kem bằng sứ 240ml (1620007L/91126-Kyoka Shunsai Creamer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố kem bằng sứ/ mã hs của thố kem bằng)
- Mã HS 69111000: Gác đũa bằng sứ (1620004L/91839-Kyoka Shunsai Chopstick Rest) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs gác đũa bằng sứ/ mã hs của gác đũa bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông cỡ L bằng sứ 27,1cm (4850/97318-Plate Square LG 27,1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa vuông cỡ l/ mã hs của đĩa vuông cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông cỡ S bằng sứ 19,1cm (4850/97317-Plate Square SM 19,1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa vuông cỡ s/ mã hs của đĩa vuông cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát súp bằng sứ 10,5cm (9990L/50184A-Plain White Soup Bowl 10,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp bằng sứ/ mã hs của bát súp bằng)
- Mã HS 69111000: Bát đựng ngũ cốc bằng sứ 16,5cm (4944/93507-Blueshire Cereal 16,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát đựng ngũ cố/ mã hs của bát đựng ngũ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 23,4cm (1620001L/91802-Kyoka Shunsai Deep Plate Coupe 23,4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 23/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thố đường bằng sứ 300ml (1620003L/91125-Kyoka Shunsai Sugar Bowl W/Cover) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đường bằng/ mã hs của thố đường bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval bằng sứ 31cm (1620005L/91846-Kyoka Shunsai Oval Plate Coupe 31cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval bằng s/ mã hs của đĩa oval bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa Accemt bằng sứ 24,5cm (4913001/97316-Broome Street Accent Plate 24,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa accemt bằng/ mã hs của đĩa accemt b)
- Mã HS 69111000: Bát súp cỡ L bằng sứ 24,8cm (1620007L/91899-Kyoka Shunsai Soup Bowl LG 24,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp cỡ l bằ/ mã hs của bát súp cỡ l)
- Mã HS 69111000: Đĩa đựng bơ bằng sứ 22,3cm (4913/93642-Broome Street Butter Relish Tray 22,3cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa đựng bơ bằn/ mã hs của đĩa đựng bơ)
- Mã HS 69111000: Đĩa tròn bằng sứ 24,1cm (1620001L/91816-Kyoka Shunsai Plate Round Coupe 24,1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa tròn bằng s/ mã hs của đĩa tròn bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa tròn cỡ S bằng sứ 9,8cm (1620001L/91419-Kyoka Shunsai Plate Round SM 9,8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa tròn cỡ s b/ mã hs của đĩa tròn cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát cơm bằng sứ 11,6cm (9990L/50182A-Plain White Rice Bowl 11,6cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát cơm bằng sứ/ mã hs của bát cơm bằng)
- Mã HS 69111000: Bát ngũ cốc bằng sứ 16,5cm (9990L/93507-Plain White Cereal 16,5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát ngũ cốc bằn/ mã hs của bát ngũ cốc)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 9", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 9/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 10.5", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 10/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ, kt: phi 16 cm +/-2 cm. Hiệu: Huai ren tao ci-bt-RB, Xuất xứ TQ, mới 100%.... (mã hs đĩa bằng sứ kt/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát bằng sứ, kt: phi 10 cm +/-2 cm. Hiệu: Huai ren tao ci-bt-RB, Xuất xứ TQ, mới 100%.... (mã hs bát bằng sứ kt/ mã hs của bát bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ Nhật, đường kính 12 cm- plate, 12x12x2.1 cm, mã hàng 4580233934502... (mã hs đĩa sứ nhật đư/ mã hs của đĩa sứ nhật)
- Mã HS 69111000: Bát sứ Nhật, đường kính 10 cm- bowl, 9.5x9.5x3.4 cm, mã hàng 4560213251461... (mã hs bát sứ nhật đư/ mã hs của bát sứ nhật)
- Mã HS 69111000: Nồi đất (bằng sứ), đường kính 17 cm- earthenware pot, 18x18x7 cm, mã hàng 4546490300504... (mã hs nồi đất bằng s/ mã hs của nồi đất bằn)
- Mã HS 69111000: Bát sứ, đường kính 13 cm- edaume bowl with hanndole, 12.5x13.5x7 cm, mã hàng 4546490702735... (mã hs bát sứ đường k/ mã hs của bát sứ đườn)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông sứ CK 17x17cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa vuông sứ ck/ mã hs của đĩa vuông sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa gia vị sứ, KT: D8.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa gia vị sứ/ mã hs của đĩa gia vị s)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ tròn nhỏ KT: D10cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ tròn nhỏ/ mã hs của đĩa sứ tròn)
- Mã HS 69111000: Bát gia vị sứ, KT: phi9cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát gia vị sứ/ mã hs của bát gia vị s)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ có quai KT: phi8*6,5cm. Hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ có quai/ mã hs của cốc sứ có qu)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ 10", không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs đĩa sứ 10 khô/ mã hs của đĩa sứ 10)
- Mã HS 69111000: Chén sứ đường kính 11.43cm, không hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ đường k/ mã hs của chén sứ đườn)
- Mã HS 69111000: Chén sứ, đường kính 11.43cm, không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ đường/ mã hs của chén sứ đườ)
- Mã HS 69111000: Dĩa sứ- SAUCER FOR CHAPEI/ESPRESSO- HÀNG MỚI 100%... (mã hs dĩa sứ saucer/ mã hs của dĩa sứ sauc)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- MULTI-PURPOSE OBLIQUE BOWL- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ multi/ mã hs của chén sứ mul)
- Mã HS 69111000: Khay bằng sứ 35x32.5x6.5cm, hiệu G.BENEDIKT, hàng mới 100% (012207)... (mã hs khay bằng sứ 35/ mã hs của khay bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Khay bằng sứ 32.5x17.6x6.5cm, hiệu G.BENEDIKT, hàng mới 100% (007275)... (mã hs khay bằng sứ 32/ mã hs của khay bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Chén bằng sứ 4.3'', hàng mới 100%... (mã hs chén bằng sứ 4/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát sứ hút chân không, có nắp nhựa. KT: (Phi 9,5, cao 5,5)cm +/- 5%. Dùng để chứa đựng thực phẩm. Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs bát sứ hút chân/ mã hs của bát sứ hút c)
- Mã HS 69111000: Cốc bằng sứ (CUP). Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ cu/ mã hs của cốc bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát bằng sứ(BOWL). Hàng mới 100%... (mã hs bát bằng sứbow/ mã hs của bát bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ (DISH). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ di/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thìa bằng sứ(SPOON). Hàng mới 100%... (mã hs thìa bằng sứsp/ mã hs của thìa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Chén bằng sứ, quy cách Bowl 4.5 inch (11.43 CM). Hàng mới 100%... (mã hs chén bằng sứ q/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa nông phẳng bằng sứ, quy cách Plate 7 inch (17.78CM). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa nông phẳng/ mã hs của đĩa nông phẳ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sâu phẳng bằng sứ, quy cách Plate 8 inch (20.32 CM). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sâu phẳng b/ mã hs của đĩa sâu phẳn)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ in tên & logo công ty Manitou Asia, hàng quà tặng khách hàng, mới 100%.... (mã hs cốc sứ in tên &/ mã hs của cốc sứ in tê)
- Mã HS 69111000: Khay trà bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs khay trà bằng g/ mã hs của khay trà bằn)
- Mã HS 69111000: Khay mứt 35-40cm bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs khay mứt 3540c/ mã hs của khay mứt 35)
- Mã HS 69111000: Bát sứ tráng men, kt: phi 10cm +/- 2cm. Hiệu: BT. Xuất sứ TQ. Hàng mới 100%.... (mã hs bát sứ tráng me/ mã hs của bát sứ tráng)
- Mã HS 69111000: Đĩa 6-9 inch bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs đĩa 69 inch bằ/ mã hs của đĩa 69 inch)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 8", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 8/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 6", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 6/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 7", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 7/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- PLATE 17 CM, kích thước: 17CM, item no:1381017033500Q7553, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ plate 1/ mã hs của đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- TRAY 24 CM, kích thước: 24X12CM, item no:1314024033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ tray 24/ mã hs của đĩa sứ tray)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- RIM PLATE 28 CM, kích thước: 28CM, item no:1310128033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ rim pla/ mã hs của đĩa sứ rim)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- OVAL PLATE 28 CM, kích thước: 28CM, item no:1304028033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ oval pl/ mã hs của đĩa sứ oval)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- PASTA PLATE 27 CM, kích thước: 27cm, item no:1380227033500Q7553, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ pasta p/ mã hs của đĩa sứ past)
- Mã HS 69111000: Khay sứ- SQUARE TRAY 24 CM, kích thước: 24CM, item no:1314924033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs khay sứ square/ mã hs của khay sứ squ)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- TEA COFFEE CUP 230 CC, dung tích: 230CC, item no:131201503M837Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ tea cof/ mã hs của cốc sứ tea)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- ROUND DEEP PLATE 26 CM, kích thước: 26CM, item no:1300376033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ round d/ mã hs của đĩa sứ roun)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- SUSHI DISH 31.7 CM, kích thước: 31.7X16CM, item no:1994032033500R6653, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ sushi d/ mã hs của đĩa sứ sush)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- RECTANGULAR TRAY 35 CM, kích thước:15.5X35CM, item no:1314035033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ rectang/ mã hs của đĩa sứ rect)
- Mã HS 69111000: Khay sứ- RECTANGULAR TRAY 27 CM, kích thước: 13.5X27CM, item no:1314027033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs khay sứ rectan/ mã hs của khay sứ rec)
- Mã HS 69111000: Chén sứ 4.5", không hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ 45 k/ mã hs của chén sứ 45)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ 8", không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs đĩa sứ 8 khôn/ mã hs của đĩa sứ 8 k)
- Mã HS 69111000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Đồ bếp (bát, đĩa 30 cái/ bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 69111000: Muỗng bằng gốm sứ mới 100% (250cái/thùng)... (mã hs muỗng bằng gốm/ mã hs của muỗng bằng g)
- Mã HS 69111000: Dĩa bằng gốm sứ 4 inch mới 100% (150caí/thùng)... (mã hs dĩa bằng gốm sứ/ mã hs của dĩa bằng gốm)
- Mã HS 69111000: Chén bằng gốm sứ 4 inch, mới 100% (85cái/thùng)... (mã hs chén bằng gốm s/ mã hs của chén bằng gố)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ Gobshite, mới 100%.... (mã hs cốc sứ gobshite/ mã hs của cốc sứ gobsh)
- Mã HS 69111000: Bát sứ cao cấp, mã ZQ-02, kích thước 105mm*40mm, 96PCS/CTN, hàng mới 100%... (mã hs bát sứ cao cấp/ mã hs của bát sứ cao c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ cao cấp, mã ZQ-01, kích thước 79.5mm*24mm, 360PCS/CTN, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ cao cấp/ mã hs của đĩa sứ cao c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ... (mã hs đĩa sứ/ mã hs của đĩa sứ)
- Mã HS 69111000: Bát sứ... (mã hs bát sứ/ mã hs của bát sứ)
- Mã HS 69111000: Tách trà... (mã hs tách trà/ mã hs của tách trà)
- Mã HS 69111000: Dĩa bằng sứ bằng sứ 32.5x17.6cm, hiệu Seltman, hàng mới 100% (001.700088)... (mã hs dĩa bằng sứ bằn/ mã hs của dĩa bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Cốc Cà phê bằng gốm sứ kích thước 9*10.5CM (4 màu), nhãn hiệu Smart Cook, hàng mới 100%... (mã hs cốc cà phê bằng/ mã hs của cốc cà phê b)
- Mã HS 69119000: Nắp đậy ấm trà bằng sứ/Lid for tea pot without logo.Mới 100%,DN Cam ket chi su dung noi bo trưng bày, khong tieu thu thi truong trong nuoc... (mã hs nắp đậy ấm trà/ mã hs của nắp đậy ấm t)
- Mã HS 69119000: Nắp đậy ấm có logo trà bằng sứ/Lid for tea pot with golden logo, Mới 100%,DN Cam ket chi su dung noi bo trưng bày, khong tieu thu thi truong trong nuoc... (mã hs nắp đậy ấm có l/ mã hs của nắp đậy ấm c)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ có nắp, kt:phi 8cm +-1cm, mới 100%.Hiệu: Camellia, Xuất xứ TQ.... (mã hs cốc sứ có nắp/ mã hs của cốc sứ có nắ)
- Mã HS 69119000: Tách bằng sứ COMP50%KAOLIN 25%FELDSPATH 25%QUARTZ, mã E51386, sử dụng nội bộ trong cửa hàng Louis Vuitton, hàng mới 100%... (mã hs tách bằng sứ co/ mã hs của tách bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Đĩa nhỏ lót tách bằng sứ COMP50%KAOLIN 25%FELDSPATH 25%QUARTZ, mã E51385, sử dụng nội bộ trong cửa hàng Louis Vuitton, hàng mới 100%... (mã hs đĩa nhỏ lót tác/ mã hs của đĩa nhỏ lót)
- Mã HS 69119000: Giá gác đũa bằng sứ, hàng mới 100%... (mã hs giá gác đũa bằn/ mã hs của giá gác đũa)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ, dung tích 250ml. Đường kính: 8-10cm, cao: 10.5cm, quai: 7.5cm. Hàng mới 100%, TQSX... (mã hs cốc bằng sứ du/ mã hs của cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Thố bằng sứ, có nắp, 0.2l- 7cm, màu đen, dùng trưng bày trên bàn tiệc, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Revol. Mới 100%... (mã hs thố bằng sứ có/ mã hs của thố bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Bình rót bằng sứ 0.35L, hiệu Insitu. Mới 100%... (mã hs bình rót bằng s/ mã hs của bình rót bằn)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 2cm(48 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 2c/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 6cm(60 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 6c/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 7cm(48 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 7c/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 8cm(30 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 8c/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 9cm(40 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 9c/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 4.5cm(100 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 4/ mã hs của chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Ghế ngồi (355x355x443mm) bằng sứ màu trắng 42030_519, nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi 355x3/ mã hs của ghế ngồi 35)
- Mã HS 69119000: Bình đựng xà phòng trong nhà vệ sinh bằng sứ màu trắng, có nắp và đế bằng đồng thau mạ crôm (179,2x92x70 mm) 33238_031 (F.O.C), nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs bình đựng xà ph/ mã hs của bình đựng xà)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ 8.5 x5.5cm, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ 85 x55/ mã hs của cốc sứ 85 x)
- Mã HS 69119000: Cốc có quai bằng sứ, kích thước 26.3X17.2X8.7 CM. Mã hiệu: ORCA 170100660 ORCA MUG 2 PCS./SET WT. Hàng mới 100%. Hiệu Index Living Mall... (mã hs cốc có quai bằn/ mã hs của cốc có quai)
- Mã HS 69120000: Muỗng gốm tráng men không nhãn hiệu. SPOON. Dài: 12.6cm, rộng: 4cm. Quy cách: 1000 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs muỗng gốm tráng/ mã hs của muỗng gốm tr)
- Mã HS 69120000: Nồi bằng gốm (nồi đất nung), vung bằng thủy tinh 0.5L (D6), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs nồi bằng gốm n/ mã hs của nồi bằng gốm)
- Mã HS 69120000: Bình đựng xà phòng các loại bằng gốm, hoa văn màu vàng, hàng mới 100%... (mã hs bình đựng xà ph/ mã hs của bình đựng xà)
- Mã HS 69120000: Thố bằng gốm, 32x21.5cm, dùng trưng bày trên bàn tiệc, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Revol. Mới 100%... (mã hs thố bằng gốm 3/ mã hs của thố bằng gốm)
- Mã HS 69120000: Nồi gốm (PEARL, gốm, đường kính 19cm, mới 100%)... (mã hs nồi gốm pearl/ mã hs của nồi gốm pea)
- Mã HS 69120000: Nồi bằng gốm (đất nung)- Hana T & C 24cm. Mới 100%... (mã hs nồi bằng gốm đ/ mã hs của nồi bằng gốm)
- Mã HS 69120000: Ceramic appliance S (6x6x8.5)cm (Bình sứ đựng dầu gội sữa tắm dùng trong khách sạn) Hàng mới 100%... (mã hs ceramic applian/ mã hs của ceramic appl)
- Mã HS 69120000: Ceramic applicane L (6x6x12cm) (Bình sứ dùng đựng dầu gội sữa tắm dùng trong khách sạn) Hàng mới 100%... (mã hs ceramic applica/ mã hs của ceramic appl)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn CHEVAL D ORIENT, bằng sứ (hiệu Hermes)009888P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn cheval/ mã hs của gạt tàn chev)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn trang trí H DECO, bằng sứ (hiệu Hermes)037020P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn trang t/ mã hs của gạt tàn tran)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn CARNETS D EQUATEUR, bằng sứ (hiệu Hermes)038020P/TS_. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn carnets/ mã hs của gạt tàn carn)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn hình tròn H DECO ROUGE, bằng sứ (hiệu Hermes)041017P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn hình tr/ mã hs của gạt tàn hình)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn sứ- hình cá KOI Siglo KOI fish Ashtray. Mới 100%... (mã hs gạt tàn sứ hìn/ mã hs của gạt tàn sứ)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn vàng- bằng sứ loại lớn Siglo Opulent Ashtray Gold-Large. Mới 100%... (mã hs gạt tàn vàng b/ mã hs của gạt tàn vàng)
- Mã HS 69131090: Vật nhỏ lưu niệm, bằng sứ và thủy tinh; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs vật nhỏ lưu niệ/ mã hs của vật nhỏ lưu)
- Mã HS 69131090: Tượng phong thủy bằng gốm sứ _Hình con mèo, Model: H50232, kích thước 11*6*11. Mới 100%... (mã hs tượng phong thủ/ mã hs của tượng phong)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 13*8cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 13/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 11.5*8cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 11/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 18*11cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 18/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 23*11cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 23/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 28*13cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 28/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 29*14cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 29/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 11*15.5cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 11*/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 13cm, 14cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 13c/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 16cm, 17cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 16c/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 30*10.5cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 30/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 13*13*13.5cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 13*/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 25.5*12.2cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 25/ mã hs của ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 8*10cm (4pcs/set)- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 8*1/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 26.5*9*7.5cm (3pcs/set)- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 26/ mã hs của ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Tượng phật bằng sứ có tráng men bóng và vẽ hoa văn. Kích thước 13-30cm. Không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 69131090: Dụng cụ thờ cúng. Dĩa cúng bằng sứ có tráng men bóng và vẽ hoa văn. Đường kính 20cm. Không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ thờ cún/ mã hs của dụng cụ thờ)
- Mã HS 69131090: Đĩa trang trí cỡ S bằng sứ (TC-1 CELL Plate Small) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co., Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí c/ mã hs của đĩa trang tr)
- Mã HS 69131090: Đĩa trang trí hình bàn tay cỡ S bằng sứ (TH-1 HANDS Small) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co., Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí h/ mã hs của đĩa trang tr)
- Mã HS 69131090: Đôn kê chậu hoa trang trí bằng sứ, phi (30-35)cm, cao (60-80)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đôn kê chậu hoa/ mã hs của đôn kê chậu)
- Mã HS 69131090: Tượng hình con vật (nhiều hình dáng) bằng sứ dùng để trang trí. Kích thước: (1-20 x 1-15 x 1-15)cm +/-5cm. Mới 100%... (mã hs tượng hình con/ mã hs của tượng hình c)
- Mã HS 69131090: Bát hương(đế trung,đế nhỏ,dỉa trái cây) bằng sứ đã tráng men bóng và vẽ hoa văn (05-08CM).Hàng mới 100%... (mã hs bát hươngđế tr/ mã hs của bát hươngđế)
- Mã HS 69131090: Chung cúng bằng sứ đã tráng men bóng và vẽ hoa văn (chung nước,để chung nước,ly nước nhỏ) (03CM).Hàng mới 100%... (mã hs chung cúng bằng/ mã hs của chung cúng b)
- Mã HS 69131090: Tượng sứ nhỏ, kích thước cao (từ 11-19 cm), có trang trí ít nhũ vàng,hàng mới 100%. xuất xứ china.... (mã hs tượng sứ nhỏ k/ mã hs của tượng sứ nhỏ)
- Mã HS 69131090: Chậu cảnh dùng để trồng cây có lỗ thoát nước, bằng sứ, nhãn hiệu woyage yongshen,18 inch green color, kích thước 50X35X30cm, Hàng mới 100%... (mã hs chậu cảnh dùng/ mã hs của chậu cảnh dù)
- Mã HS 69131090: Bát sứ có nắp 14x6cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát sứ có nắp 1/ mã hs của bát sứ có nắ)
- Mã HS 69131090: Trang trí để bàn thờ bằng sứ các hình, cao <10cm, phi (5-15)cm, (Không dùng: pin, điện, tạo khói, phun nước), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs trang trí để bà/ mã hs của trang trí để)
- Mã HS 69131090: Đĩa sứ trang trí (phi 25cm-39cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu:JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs đĩa sứ trang tr/ mã hs của đĩa sứ trang)
- Mã HS 69131090: Tượng trang trí bằng sứ (Cao 15cm-34cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu:JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 69131090: Bình hoa trang trí bằng sứ (Cao 75cm-84cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu:JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs bình hoa trang/ mã hs của bình hoa tra)
- Mã HS 69131090: Trang trí bằng sứ (Hòn non bộ, con vật cảnh, chuông gió), cao 10cm-30cm (Hàng mới 100%), nhãn hiệu:JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs trang trí bằng/ mã hs của trang trí bằ)
- Mã HS 69131090: Sản phẩm bằng gốm: Ly, cao 6, mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng g/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 69131090: Khay sứ để cắm hoa hình ngôi sao 12-15cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs khay sứ để cắm/ mã hs của khay sứ để c)
- Mã HS 69131090: Thố trang trí bằng sứ cao dưới 25cm không dùng đựng thực phẩm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs thố trang trí b/ mã hs của thố trang tr)
- Mã HS 69131090: Gáo múc nước bằng sứ kết hợp gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt,dùng trong phòng massage, kích thước: (25x15)cm+-10%,NSX: GUANGZHOU. Hàng mới 100%... (mã hs gáo múc nước bằ/ mã hs của gáo múc nước)
- Mã HS 69131090: Bình trang trí bằng sứ, không hiệu, kích thước: 27*27*4.5cm, hàng mới 100%.... (mã hs bình trang trí/ mã hs của bình trang t)
- Mã HS 69131090: Chung thờ cúng bằng gốm sứ 6x8cm, hàng mới 100%... (mã hs chung thờ cúng/ mã hs của chung thờ cú)
- Mã HS 69131090: Khay thờ cúng bằng gốm sứ 8x25cm, hàng mới 100%... (mã hs khay thờ cúng b/ mã hs của khay thờ cún)
- Mã HS 69131090: Tượng thờ cúng bằng gốm sứ cao 25cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng thờ cúng/ mã hs của tượng thờ cú)
- Mã HS 69131090: Đĩa thờ cúng bằng gốm sứ phi 15-23cm, hàng mới 100%... (mã hs đĩa thờ cúng bằ/ mã hs của đĩa thờ cúng)
- Mã HS 69131090: Lưu hương thờ cúng bằng gốm sứ phi 13-18cm, hàng mới 100%... (mã hs lưu hương thờ c/ mã hs của lưu hương th)
- Mã HS 69131090: Chuông giáng sinh bằng sứ, không nhãn hiệu model... (mã hs chuông giáng si/ mã hs của chuông giáng)
- Mã HS 69131090: Tượng cao 13- 30cm bằng sứ. Mới 100%... (mã hs tượng cao 13 3/ mã hs của tượng cao 13)
- Mã HS 69131090: Tượng cao 31- 60cm bằng sứ. Mới 100%... (mã hs tượng cao 31 6/ mã hs của tượng cao 31)
- Mã HS 69131090: Tượng thần tài bằng sứ dùng trong thờ cúng. Kích thước: Cao 18-35cm+/_5%. Mới 100%... (mã hs tượng thần tài/ mã hs của tượng thần t)
- Mã HS 69131090: Sản phẩm trang trí bằng sứ, đế kê chậu cảnh dùng để trồng cây bằng sứ tráng men có hoa văn, kích thước: đường kính 38-46 cm, cao 15-35 cm, không hiệu, Hàng sản xuất hàng loạt. Mới 100%.... (mã hs sản phẩm trang/ mã hs của sản phẩm tra)
- Mã HS 69131090: Quan âm 24" (4PCS/CTN, bằng sứ), mới 100%... (mã hs quan âm 24 4p/ mã hs của quan âm 24)
- Mã HS 69131090: PhẬt 22-28" (1PCS/CTN, bằng sứ), mới 100%... (mã hs phật 2228 1p/ mã hs của phật 2228)
- Mã HS 69131090: Đôn để hoa bằng gốm, kt: (cao 30cm~40cm)+_4cm. Nhà sx: Bolixiya, Mới 100%... (mã hs đôn để hoa bằng/ mã hs của đôn để hoa b)
- Mã HS 69131090: Đèn dầu thờ cúng bằng gốm sứ cao 15cm, hàng mới 100%... (mã hs đèn dầu thờ cún/ mã hs của đèn dầu thờ)
- Mã HS 69131090: Tượng vật thờ cúng bằng gốm sứ cao 15cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng vật thờ c/ mã hs của tượng vật th)
- Mã HS 69131090: Chậu hoa trang trí để bàn bằng sứ (1 bộ gồm 3 chiếc)KT:(đường kính:25cm,cao:20cm), (đường kính:20cm,cao:18cm),(đường kính:15cm, cao:15cm)nhà SX: Chaozhou Quanzhou Songxing Ceramic (Hàng mới 100%)... (mã hs chậu hoa trang/ mã hs của chậu hoa tra)
- Mã HS 69131090: Chậu trồng cây cảnh bằng sứ, KT: phi 40cm, cao 20cm +-10cm, Nhà SX: Guangzhou. Mới 100%... (mã hs chậu trồng cây/ mã hs của chậu trồng c)
- Mã HS 69139090: Thố trang trí bằng gốm ceramic (kích thước, mẫu mã các loại)... (mã hs thố trang trí b/ mã hs của thố trang tr)
- Mã HS 69139090: Chậu hoa bằng gốm, dùng để trang trí nhà cửa, kích thước 62*30*18, model B1846-12, hoa văn màu vàng, Nhà sản xuất: DONGGUAN CITY MUXINGKE TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng g/ mã hs của chậu hoa bằn)
- Mã HS 69139090: CHẬU HOA BẰNG SỨ... (mã hs chậu hoa bằng s/ mã hs của chậu hoa bằn)
- Mã HS 69139090: Đĩa trang trí bằng gốm,kích thước:271*271*75mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs đĩa trang trí b/ mã hs của đĩa trang tr)
- Mã HS 69139090: Con mèo trang trí bằng gốm, không nhãn hiệu, 26*22*30mm, hàng mới 100%... (mã hs con mèo trang t/ mã hs của con mèo tran)
- Mã HS 69139090: Chậu trồng cây cảnh trang trí bằng đất nung chưa tráng men, cỡ [(40-50)x(20-30)x(10-20)]cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu trồng cây/ mã hs của chậu trồng c)
- Mã HS 69139090: Tượng trang trí bằng đất nung tráng men kích thước (15 < 30) cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 69139090: Bong bóng gốm Ceramic Balloon sculptures, NSX: Thuong Tran, hàng mới 100%, dùng để trang trí, chất liệu bằng gốm, dùng cho cá nhân... (mã hs bong bóng gốm c/ mã hs của bong bóng gố)
- Mã HS 69139090: Bình hoa các loại bằng gốm dùng để trang trí trong khu resort, hàng mới 100%... (mã hs bình hoa các lo/ mã hs của bình hoa các)
- Mã HS 69139090: Bình hoa bằng gốm gắn vỏ sò dùng để trang trí trong khu resort, hàng mới 100%... (mã hs bình hoa bằng g/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 69139090: bình hoa gốm sứ (CB464-2ABCD) Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa gốm sứ/ mã hs của bình hoa gốm)
- Mã HS 69139090: Bình hoa được làm bằng gốm, dùng để trang trí- Vase. Hiệu Hooga, kích thước: 12.3x6x12cm. Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa được l/ mã hs của bình hoa đượ)
- Mã HS 69139090: Chậu cây HANNES, chất liệu bằng gốm kèm giá đỡ màu xám/đen; KT: ĐK16xH14cm, mới 100%, MSP (4978000)... (mã hs chậu cây hannes/ mã hs của chậu cây han)
- Mã HS 69139090: Đĩa trang trí xoay, 3 tầng, bằng sứ (6-8-10 inch); (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí x/ mã hs của đĩa trang tr)
- Mã HS 69139090: Bình trang trí bằng gốm cao 20cm- 42cm, mới 100%, Trung Quốc sản xuất hàng loạt... (mã hs bình trang trí/ mã hs của bình trang t)
- Mã HS 69139090: Cốc đựng nến thành phẩm bằng sứ, kích thước (27.5*5.5)cm, (13.2*7.9)cm, (9.3*5.9)cm... (mã hs cốc đựng nến th/ mã hs của cốc đựng nến)
- Mã HS 69139090: BÌNH VÀNG TRƯNG BÀY BẰNG SỨ... (mã hs bình vàng trưng/ mã hs của bình vàng tr)
- Mã HS 69139090: BÌNH XANH TRƯNG BÀY BẰNG SỨ... (mã hs bình xanh trưng/ mã hs của bình xanh tr)
- Mã HS 69139090: Tượng hình bình bằng gốm JYK/FCF/H dùng để trang trí, size: D190*H320mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình bình/ mã hs của tượng hình b)
- Mã HS 69139090: Tượng hình người bằng gốm XY058 dùng để trang trí, size: L90*W80*H250mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình ngườ/ mã hs của tượng hình n)
- Mã HS 69139090: Tượng hình con vật bằng gốm XSY/LFLX dùng để trang trí, size: L140*W70*H220mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình con/ mã hs của tượng hình c)
- Mã HS 69139090: TƯỢNG SỨ TRANG TRÍ... (mã hs tượng sứ trang/ mã hs của tượng sứ tra)
- Mã HS 69139090: Hàng quà tặng kèm theo: Con vật bầy trang trí bằng sứ. Mới 100%... (mã hs hàng quà tặng k/ mã hs của hàng quà tặn)
- Mã HS 69141000: Bình hoa chất liệu sứ, model: JD3729, kích thước: 63*40 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs bình hoa chất l/ mã hs của bình hoa chấ)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (ANB-CM161006-SF7)... (mã hs lõi sứ anbcm1/ mã hs của lõi sứ anb)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (OR19*5-13HYC SM-50)... (mã hs lõi sứ or19*5/ mã hs của lõi sứ or19)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (OR25x12-15HYC SM-100)... (mã hs lõi sứ or25x12/ mã hs của lõi sứ or25)
- Mã HS 69141000: Cốc bằng sứ, kích thước Phi 80 x 97mm, in chữ Yamaha, dùng để đựng nước uống, mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ kí/ mã hs của cốc bằng sứ)
- Mã HS 69141000: Đĩa điều chỉnh lưu lượng nước của van xả, bằng sứ, loại DY-1A/ DY-1B- Ceramic Disk. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa điều chỉnh/ mã hs của đĩa điều chỉ)
- Mã HS 69141000: Đầu sứ hàn Tig 500A... (mã hs đầu sứ hàn tig/ mã hs của đầu sứ hàn t)
- Mã HS 69141000: Tấm sứ (0.14*6*6)inch... (mã hs tấm sứ 014*6*/ mã hs của tấm sứ 014)
- Mã HS 69141000: Chậu sứ đã đục lỗ dùng để trồng cây 3 chiếc/ bộ, đường kính (14-21) cm, cao (12-19) cm mới 100% Không hiệu do Trung Quốc sản xuất... (mã hs chậu sứ đã đục/ mã hs của chậu sứ đã đ)
- Mã HS 69141000: Vòng sứ Ceramic Eyelet: CY-007 dùng cho máy quấn dây đồng. (Công cụ dụng cụ). Hàng mới 100%... (mã hs vòng sứ ceramic/ mã hs của vòng sứ cera)
- Mã HS 69141000: Vòng sứ A100-073, đường kính trong 6.5mm dùng để luồng chỉ, phụ tùng thay thế máy nhúng keo, hàng mới 100%... (mã hs vòng sứ a10007/ mã hs của vòng sứ a100)
- Mã HS 69141000: Hộp hình ống dùng để đựng nhang cúng bằng sứ, kích thước 20cm(+/-2). hàng mới 100%. xuất xứ china... (mã hs hộp hình ống dù/ mã hs của hộp hình ống)
- Mã HS 69141000: Khuôn vuốt sau lăn ngấn bằng sứ bộ phận của máy viền pin R6 600 (Phi 24/Phi 13,5 x 12)mm, mới 100% do TQSX... (mã hs khuôn vuốt sau/ mã hs của khuôn vuốt s)
- Mã HS 69141000: Khay bầy sản phẩm, có họa tiết trang trí COUVERTURES NOU 2H, bằng sứ (hiệu Hermes)311495M/TS _01. Hàng mới 100%... (mã hs khay bầy sản ph/ mã hs của khay bầy sản)
- Mã HS 69141000: Khay trang trí CARNETS D EQUATEUR, đường kính: 420(mm), hình tròn, bằng sứ (hiệu Hermes)038060P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs khay trang trí/ mã hs của khay trang t)
- Mã HS 69141000: Bình cắm hoa bằng sứ (7*25cm, không hiệu). hàng mới 100%... (mã hs bình cắm hoa bằ/ mã hs của bình cắm hoa)
- Mã HS 69141000: Chậu sứ dùng dùng trong nông nghiệp để trồng cây, đường kính 05-15cm; cao 05-15cm, hãng sx DONGGUAN YUYI TRADINH CO.,LTD, Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu sứ dùng dù/ mã hs của chậu sứ dùng)
- Mã HS 69141000: ống dẫn dây bằng sứ của máy cắt và bao ép tuýp nối... (mã hs ống dẫn dây bằn/ mã hs của ống dẫn dây)
- Mã HS 69141000: Vòng đệm bằng gốm CERAMIC WASHER... (mã hs vòng đệm bằng g/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 69141000: Thanh sứ trang trí tay nắm cửa(10*15MM)... (mã hs thanh sứ trang/ mã hs của thanh sứ tra)
- Mã HS 69141000: Đôn sứ đường kính 20-50cm, cao 30-60cm, (+-10%) (mới 100%)... (mã hs đôn sứ đường kí/ mã hs của đôn sứ đường)
- Mã HS 69141000: Tấm ốp bề mặt cảm biến gắn trên bản mạch điện thoại, bằng sứ, mã 1111-000018... (mã hs tấm ốp bề mặt c/ mã hs của tấm ốp bề mặ)
- Mã HS 69141000: Trụ sứ cách điện của máy phủ lớp sơn màn hình điện thoại (Hàng mới 100%)... (mã hs trụ sứ cách điệ/ mã hs của trụ sứ cách)
- Mã HS 69141000: Tấm lót đáy bằng sứ của lò vi sóng (14159092). Hiệu Menumaster. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót đáy bằn/ mã hs của tấm lót đáy)
- Mã HS 69141000: Phụ tùng máy kéo sợi: Cần gạt công tắc nguồn bằng sứ... (mã hs phụ tùng máy ké/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 69141000: Vật liệu lọc nước bằng sứ hình trụ tròn (hoặc vuông), đường kính <10cm, dài <25cm, hiệu KEYRSIN, AC AQUACLEAN, UP, EHEIM, MOUNTAIN TREE, GIANT, JINSHEN và hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%.... (mã hs vật liệu lọc nư/ mã hs của vật liệu lọc)
- Mã HS 69141000: Đầu nhíp bằng sứ, kích thước 40*4*2(mm), Hàng mới 100%, 710090013180... (mã hs đầu nhíp bằng s/ mã hs của đầu nhíp bằn)
- Mã HS 69141000: Móc giữ sợi bằng sứ, linh kiện máy đánh ống, mới 100%... (mã hs móc giữ sợi bằn/ mã hs của móc giữ sợi)
- Mã HS 69141000: Móc giữ sợi dưới bằng sứ mới 100%_Linh kiện của máy đánh ống... (mã hs móc giữ sợi dướ/ mã hs của móc giữ sợi)
- Mã HS 69141000: Cốc đựng nến thành phẩm bằng sứ, kích thước (9.5*11) cm,(9*10) cm,(10*11)cm, (8.3*5)cm, (7.8*5.3) cm, hàng mới 100%... (mã hs cốc đựng nến th/ mã hs của cốc đựng nến)
- Mã HS 69141000: Tấm cách ly dùng để tách các điện cực khi xếp gần nhau, chất liệu sứ,model: F03-14 5P,nsx:OMRON, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách ly dùn/ mã hs của tấm cách ly)
- Mã HS 69141000: Nút chia sợi (35*43)mm bằng sứ dùng cho máy dệt (MAGNETIC TEETH) (mới 100%)... (mã hs nút chia sợi 3/ mã hs của nút chia sợi)
- Mã HS 69141000: Hạt sứ xì khô kích thước 0.75mm, code: 215335-4 dùng cho máy kéo đa đường trong sản xuất dây điện, hãng sx: Niehoff, hàng mới 100%... (mã hs hạt sứ xì khô k/ mã hs của hạt sứ xì kh)
- Mã HS 69141000: Đĩa bằng gốm sứ dùng để thờ cúng, kích thước fi 6-8cm, hàng mới 100%. xuất xứ china.... (mã hs đĩa bằng gốm sứ/ mã hs của đĩa bằng gốm)
- Mã HS 69141000: Kẹp giữ cố định bằng sứ (quy cách 2*3mm),hàng mới 100%... (mã hs kẹp giữ cố định/ mã hs của kẹp giữ cố đ)
- Mã HS 69141000: Bát hương đất nung 20cm. Mới 100%... (mã hs bát hương đất n/ mã hs của bát hương đấ)
- Mã HS 69141000: Bảng dùng để nối dây đầu ra bằng sứ... (mã hs bảng dùng để nố/ mã hs của bảng dùng để)
- Mã HS 69141000: Nắp cốc đựng nến bằng sứ, đường kính 11cm... (mã hs nắp cốc đựng nế/ mã hs của nắp cốc đựng)
- Mã HS 69141000: Đĩa trưng trái cây bằng sứ (39x28x35)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trưng trái/ mã hs của đĩa trưng tr)
- Mã HS 69141000: Chụp sứ mỏ hàn, chất liệu bằng nhựa, quy cách 4mm, hàng mới 100%... (mã hs chụp sứ mỏ hàn/ mã hs của chụp sứ mỏ h)
- Mã HS 69141000: CERAMIC(B)- Rãnh sợi máy đùn chất liệu sứ... (mã hs ceramicb rãn/ mã hs của ceramicb)
- Mã HS 69141000: Chậu sứ tắm phật 80cm (1PCS/CTN, bằng sứ), mới 100%... (mã hs chậu sứ tắm phậ/ mã hs của chậu sứ tắm)
- Mã HS 69141000: Bàn hút chất liệu sứ KM-WHD Ceramic Vacuum Plate, kích thước 79mm*30mm*4.76t, dùng để hút tấm wafer, dùng cho máy nâng hạ đưa tấm wafer vào lò WHD/ 50110015. Hàng mới 100%... (mã hs bàn hút chất li/ mã hs của bàn hút chất)
- Mã HS 69141000: Vòi phun vệ sinh lưới máy giấy bằng sứ, model TFY-450, kích thước 90x180mm, mới 100%... (mã hs vòi phun vệ sin/ mã hs của vòi phun vệ)
- Mã HS 69141000: Ống sứ 16/12 L 1025mm dùng cho lò ủ ống mã F03P.105.161... (mã hs ống sứ 16/12 l/ mã hs của ống sứ 16/12)
- Mã HS 69141000: Ống sứ 24,0/18,0 x 20mm dùng cho lò ủ ống mã F03P.105.159... (mã hs ống sứ 240/18/ mã hs của ống sứ 240/)
- Mã HS 69141000: Ống sứ cách nhiệt, cách điện D24/18 L115 dùng cho lò ủ ống mã F03P.101.967... (mã hs ống sứ cách nhi/ mã hs của ống sứ cách)
- Mã HS 69141000: Thanh tiếp liệu đã được định hình hoàn chỉnh bằng sứ, công dụng tiếp liệu, chất liệu sứ. P/N: CERAMIC PEDDLE ARM. HSX: SEO GWANG CERAMIC CO.,LTD. Mới 100%... (mã hs thanh tiếp liệu/ mã hs của thanh tiếp l)
- Mã HS 69141000: Trang trí các loại bằng sứ (hình thú: nai, voi.5*10cm, không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs trang trí các l/ mã hs của trang trí cá)
- Mã HS 69141000: Trang trí hình thú các loại bằng sứ (15*20cm, không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs trang trí hình/ mã hs của trang trí hì)
- Mã HS 69141000: Tấm lọc thành phần chính là silicon carbide, đường kính 40x11mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc thành p/ mã hs của tấm lọc thàn)
- Mã HS 69141000: Tay nắm gắn tủ bếp dạng dài bằng sứ- Cabinet handle. Material: Zinc Alloy + Ceramic. Kích thước: 144.5*20*34mm. Hàng mới 100%... (mã hs tay nắm gắn tủ/ mã hs của tay nắm gắn)
- Mã HS 69141000: Chậu hoa trồng cây bằng sứ để ngoài trời không hoa văn, 1 set 2 chiếc, kích thước chậu L x W x H: 35 x 58 x 35 cm và 28 x 53 x 28 cm.Hàng mới 100%.... (mã hs chậu hoa trồng/ mã hs của chậu hoa trồ)
- Mã HS 69141000: Khuôn làm găng tay cao su bằng sứ (PORCELAIN DIPPING FORMERS) (mới 100%), của bộ phận dây chuyền máy móc sản xuất găng tay cao su... (mã hs khuôn làm găng/ mã hs của khuôn làm gă)
- Mã HS 69141000: Cốc đựng nến bằng sứ... (mã hs cốc đựng nến bằ/ mã hs của cốc đựng nến)
- Mã HS 69149000: Giá Đựng Bút-Chất Liệu: 100% Ceramic-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 142372-Mới 100%... (mã hs giá đựng bútch/ mã hs của giá đựng bút)
- Mã HS 69149000: Ceramic dạng tấm dùng để sản xuất chip gốm: SHEET. Hàng mới 100%... (mã hs ceramic dạng tấ/ mã hs của ceramic dạng)
- Mã HS 69149000: Tấm gốm gắn dây mayso dùng cho lò sấy: Heating element 550 x 310 x 60mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gốm gắn dây/ mã hs của tấm gốm gắn)
- Mã HS 69149000: Dụng cụ dẫn hướng (hàng mới 100%) ROLLER GUIDE N907055... (mã hs dụng cụ dẫn hướ/ mã hs của dụng cụ dẫn)
- Mã HS 69149000: Con lăn dẫn hướng ceramic (hàng mới 100%) GUIDE D607006L070... (mã hs con lăn dẫn hướ/ mã hs của con lăn dẫn)
- Mã HS 69149000: Thỏi sứ 1818T6 (Ceramic corpuscle 1818T6), hàng mới 100%... (mã hs thỏi sứ 1818t6/ mã hs của thỏi sứ 1818)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm đã có lỗ thoát nước để trồng cây, mã B612- 12", hiệu: SAN RONG. có kích thước: (26x34x22) cm.Hàng mới 100% do TQSX.... (mã hs chậu gốm đã có/ mã hs của chậu gốm đã)
- Mã HS 69149000: Thanh gốm,KT: L280*W10*H2.8mm, dùng trên dây chuyền để cách ra tấm silicone, mới 100%... (mã hs thanh gốmkt l/ mã hs của thanh gốmkt)
- Mã HS 69149000: CHẬU GỐM SỨ... (mã hs chậu gốm sứ/ mã hs của chậu gốm sứ)
- Mã HS 69149000: Hạt chèn dùng trong nứt vỉa thủy lực giếng khoan dầu khí, làm từ ceramic, tiêu chuẩn ISP 20/40 (1,5 tấn/bao), tổng cộng 110 bao/363.770 lb. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt chèn dùng t/ mã hs của hạt chèn dùn)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm sứ không nhãn hiệu mã hàng 5383348003... (mã hs dĩa gốm sứ khôn/ mã hs của dĩa gốm sứ k)
- Mã HS 69149000: Đinh vít bằng gốm, dùng trong lò đốt cách nhiệt trong công nghiệp, kích thước: 120mm x phi 52mm x phi 10mm, hàng mới 100%... (mã hs đinh vít bằng g/ mã hs của đinh vít bằn)
- Mã HS 69149000: Tấm gốm gia nhiệt 650W FFTW-21000*220/240V 240*60mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gốm gia nhi/ mã hs của tấm gốm gia)
- Mã HS 69149000: Dao gọt bavia dùng để cắt phần thừa trên bản mạch điện thoại, model: WF-1540, chất liệu: gốm, kích thước:L175mm, T1mm, W14mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dao gọt bavia d/ mã hs của dao gọt bavi)
- Mã HS 69149000: Lưới lọc bọt, size 60, bằng gốm, dùng lọc bọt bám vào kim loại, mới 100%... (mã hs lưới lọc bọt s/ mã hs của lưới lọc bọt)
- Mã HS 69149000: Miếng đệm bằng gốm (phi 8 * 15mm)... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 69149000: Miếng chặn bằng ceramic 90-1(AQ) phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100%... (mã hs miếng chặn bằng/ mã hs của miếng chặn b)
- Mã HS 69149000: Thiết bị cách nhiệt bằng gốm- 43007. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị cách n/ mã hs của thiết bị các)
- Mã HS 69149000: nắp đậy hàn bằng sứ, Model: 216-A020-008, Hiệu: cowain, 25*14*3mm, Mới 100%, 710090012342... (mã hs nắp đậy hàn bằn/ mã hs của nắp đậy hàn)
- Mã HS 69149000: Đầu gắn linh kiện trong máy gắn linh kiện (bằng sứ) (AA8LX04)(Hàng mới 100%)... (mã hs đầu gắn linh ki/ mã hs của đầu gắn linh)
- Mã HS 69149000: Tấm đế bằng đá ceramic, KT 64*76*12mm. Mới 100%... (mã hs tấm đế bằng đá/ mã hs của tấm đế bằng)
- Mã HS 69149000: Van gốm- Ceramic Valve (Assy natural)... (mã hs van gốm cerami/ mã hs của van gốm cer)
- Mã HS 69149000: Thỏi sứ 1818(Ceramic corpuscle 1818), hàng mới 100%... (mã hs thỏi sứ 1818ce/ mã hs của thỏi sứ 1818)
- Mã HS 69149000: Thỏi sứ MB33RA(Ceramic corpuscle MB33RA), hàng mới 100%... (mã hs thỏi sứ mb33ra/ mã hs của thỏi sứ mb33)
- Mã HS 69149000: Tản nhiệt Ceramic, 5070000004432510, 10*10*10mm... (mã hs tản nhiệt ceram/ mã hs của tản nhiệt ce)
- Mã HS 69149000: Chất lọc bằng gốm... (mã hs chất lọc bằng g/ mã hs của chất lọc bằn)
- Mã HS 69149000: Cốc gốm sứ dùng để đựng nến... (mã hs cốc gốm sứ dùng/ mã hs của cốc gốm sứ d)
- Mã HS 69149000: Vòng gốm cách điện... (mã hs vòng gốm cách đ/ mã hs của vòng gốm các)
- Mã HS 69149000: gốm ceramic (dùng cho spa),hàng mới 100%... (mã hs gốm ceramic dù/ mã hs của gốm ceramic)
- Mã HS 69149000: Chum hạt mít thờ cúng 5cm- 10 cm. Mới 100%... (mã hs chum hạt mít th/ mã hs của chum hạt mít)
- Mã HS 69149000: Lõi ferrite (FERRITE CORE 1601E-00-N)... (mã hs lõi ferrite fe/ mã hs của lõi ferrite)
- Mã HS 69149000: Chậu sứ hình tròn dùng để trồng hoa; đường kính từ (23-33)cm +/- 2cm; cao từ (13-94)cm +/- 2cm; mới 100%... (mã hs chậu sứ hình tr/ mã hs của chậu sứ hình)
- Mã HS 69149000: Đôn sứ dùng để kê chậu hoa; dài từ (36-47)cm +/- 2cm; rộng từ (36-47)cm +/- 2cm; cao từ (41-55)cm +/- 2cm; mới 100%... (mã hs đôn sứ dùng để/ mã hs của đôn sứ dùng)
- Mã HS 69149000: Chậu sứ hình ovan dùng để trồng hoa; dài từ (39-47)cm +/- 2cm; rộng từ (28-47)cm +/- 2cm; cao từ (24-41)cm +/- 2cm; mới 100%... (mã hs chậu sứ hình ov/ mã hs của chậu sứ hình)
- Mã HS 69149000: Dây đai đánh bóng bằng gốm (50 chiếc/gói), nhãn hiệu TRUSCO, code: 957AT-10330-80... (mã hs dây đai đánh bó/ mã hs của dây đai đánh)
- Mã HS 69149000: Nút chèn Ceramic C-01-2905-00 dùng để chèn vào sản phẩm bằng nhựa mới 100%... (mã hs nút chèn cerami/ mã hs của nút chèn cer)
- Mã HS 69149000: Ferrule_ống dẫn hướng sợi quang bằng gốm, kích thước 127 um... (mã hs ferruleống dẫn/ mã hs của ferruleống)
- Mã HS 69149000: Đôn bằng gốm đất nung, kích thước: phi 30-23 * 18-16 cm, hàng sản xuất hàng loạt, mới 100%... (mã hs đôn bằng gốm đấ/ mã hs của đôn bằng gốm)
- Mã HS 69149000: Chậu hoa bằng gốm đất nung hình quạt kích thước: 35*20*25 cm, dùng để trồng cây, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng g/ mã hs của chậu hoa bằn)
- Mã HS 69149000: Thỏi sứ MB34RA(Ceramic corpuscle MB34RA), hàng mới 100%... (mã hs thỏi sứ mb34ra/ mã hs của thỏi sứ mb34)
- Mã HS 69149000: Đĩa cách điện bằng gốm, DISK INSULATOR, THE-R-30002, hàng mới 100%... (mã hs đĩa cách điện b/ mã hs của đĩa cách điệ)
- Mã HS 69149000: Con lăn kỹ thuật bằng gốm (phi 37, dài 1156mm, dày 8mm), nhà sx: Zibo Aoke Refractories Technology Co., Ltd,sử dụng trong hệ thống lò nung. Mới 100%... (mã hs con lăn kỹ thuậ/ mã hs của con lăn kỹ t)
- Mã HS 69149000: Ống bằng gốm, đường kính 24x250 dùng cho lò ủ ống mã 0320.511.630... (mã hs ống bằng gốm đ/ mã hs của ống bằng gốm)
- Mã HS 69149000: Đầu sứ M12, 1755673, Phụ kiện cho máy TruLaser3030, hãng sản xuất TRUMPF, hàng mới 100%... (mã hs đầu sứ m12 175/ mã hs của đầu sứ m12)
- Mã HS 69149000: Chi tiết dẫn hướng bằng sứ bộ phun sợi ngang máy dệt Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết dẫn hư/ mã hs của chi tiết dẫn)
- Mã HS 69149000: Khoen dẫn hướng bằng gốm GUIDE A502089... (mã hs khoen dẫn hướng/ mã hs của khoen dẫn hư)
- Mã HS 69149000: Vòng bi bằng gốm, dùng cho máy rửa 6900L-PT3; NSK... (mã hs vòng bi bằng gố/ mã hs của vòng bi bằng)
- Mã HS 69149000: Kim khâu dây vàng bằng sứ CAPILLARY B0811-48-18-05(8-90-20-L-P-10/8)GFC. Hàng mới 100%... (mã hs kim khâu dây và/ mã hs của kim khâu dây)
- Mã HS 69010000: Thảm cứng thấm hút nước 60x39x0.9cm, chất liệu Diatomite... (mã hs thảm cứng thấm/ mã hs của thảm cứng th)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu nhiệt, 115x58x32mm, mơi 100%... (mã hs gạch chịu nhiệt/ mã hs của gạch chịu nh)
- Mã HS 69021000: Gạch chịu lửa Slagline Brick SU860-4 Magnesia carbon bricks, hàng mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa s/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa Ladle Barrel Brick SU660-3, hàng mới 100%... (mã hs gạch chịu lửa l/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69022000: Gạch chịu lửa... (mã hs gạch chịu lửa/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69029000: BRICK 9" X 4.5" (Gạch xây lò nung)... (mã hs brick 9 x 45/ mã hs của brick 9 x 4)
- Mã HS 69029000: Bông ceramic cách nhiệt 1260 độ C TT 130KG/M3(7200X600X25)MM... (mã hs bông ceramic cá/ mã hs của bông ceramic)
- Mã HS 69029000: Gạch chịu lửa Refractory brick (27cm x17 cmx 14cm)... (mã hs gạch chịu lửa r/ mã hs của gạch chịu lử)
- Mã HS 69032000: ống sứ T 80 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2), trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ t 80 chứ/ mã hs của ống sứ t 80)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 30x300mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2), trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 30/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ T 30 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ t 30 chứ/ mã hs của ống sứ t 30)
- Mã HS 69032000: ống sứ T 70 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ t 70 chứ/ mã hs của ống sứ t 70)
- Mã HS 69032000: ống sứ co 25 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ co 25 ch/ mã hs của ống sứ co 25)
- Mã HS 69032000: ống sứ co 30 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ co 30 ch/ mã hs của ống sứ co 30)
- Mã HS 69032000: ống sứ co 60 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ co 60 ch/ mã hs của ống sứ co 60)
- Mã HS 69032000: ống sứ T 120 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ t 120 ch/ mã hs của ống sứ t 120)
- Mã HS 69032000: ống sứ co 100 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ co 100 c/ mã hs của ống sứ co 10)
- Mã HS 69032000: ống sứ phễu 80 x220 chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ phễu 80/ mã hs của ống sứ phễu)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 60x150mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic(SiO2).Trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 60/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng70x150mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm(Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng70x/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 40x15mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 40/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 70x10mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 70/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 20x200mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 20/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 25x200mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 25/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 50x100mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 50/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 80x300mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 80/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 100x100mm chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2). trị giá tài nguyên, khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 10/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69032000: ống sứ thẳng 120x150mm vát chứa trên 50% tính theo trọng lượng là hợp chất của oxit nhôm (Al2O3) và dioxit silic (SiO2).trị giá tài nguyên,khoáng sản và cp năng lượng chiếm 40% giá thành sản xuất... (mã hs ống sứ thẳng 12/ mã hs của ống sứ thẳng)
- Mã HS 69039000: ống sứ 5.65*31*1.0... (mã hs ống sứ 565*31*/ mã hs của ống sứ 565*)
- Mã HS 69039000: ống sứ 4.5*19.1*0.9... (mã hs ống sứ 45*191/ mã hs của ống sứ 45*1)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 4.4F (đường kính 4,4mm, chiều dài 19,1mm)... (mã hs ống sứ 44f đư/ mã hs của ống sứ 44f)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 4.5F (đường kính 4,5mm, chiều dài 19,1mm)... (mã hs ống sứ 45f đư/ mã hs của ống sứ 45f)
- Mã HS 69039000: Ống sứ 5.65F (đường kính 5,65mm, chiều dài 30,5mm)... (mã hs ống sứ 565f đ/ mã hs của ống sứ 565f)
- Mã HS 69039000: Phễu rót hình tròn bằng sứ dùng trong công nghiệp chế đúc kim loại, đường kính 70mm PC-D70- hàng mới 100%... (mã hs phễu rót hình t/ mã hs của phễu rót hìn)
- Mã HS 69039000: Phễu rót hình ô van bằng sứ dùng trong công nghiệp chế đúc kim loại, đường kính 100mm ING-D100- hàng mới 100%... (mã hs phễu rót hình ô/ mã hs của phễu rót hìn)
- Mã HS 69039000: Tấm lọc bọt gốm CFF Sivex- S Kích thước: 17x17x2 inch, 20 PPI... (mã hs tấm lọc bọt gốm/ mã hs của tấm lọc bọt)
- Mã HS 69039000: Bông gốm ceramic (KT 7200 x 610 x 25mm) nhiệt độ sử dụng 1430 oC... (mã hs bông gốm cerami/ mã hs của bông gốm cer)
- Mã HS 69039000: CÁI NỒI BẰNG SỨ, Kích thước: Dài 49cm. rộng 32cm.cao 25.5cm. Hàng không nhãn hiệu.sản xuất tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs cái nồi bằng sứ/ mã hs của cái nồi bằng)
- Mã HS 69039000: Tấm đỡ sản phẩm bằng gốm ceramic chịu nhiệt, kích thước:125*105*5(mm), loại 60 lỗ, sử dụng trong nhà xưởng SX. Tái xuất toàn bộ dòng hàng số 3 thuộc TK:102994144260/A12 ngày 18/11/2019... (mã hs tấm đỡ sản phẩm/ mã hs của tấm đỡ sản p)
- Mã HS 69041000: GẠCH ỐNG... (mã hs gạch ống/ mã hs của gạch ống)
- Mã HS 69041000: GACH XAY DUNG 4 LO... (mã hs gach xay dung 4/ mã hs của gach xay dun)
- Mã HS 69041000: Gạch ống dùng trong xây dựng, kích thước 110x105x60mm, mới 100%... (mã hs gạch ống dùng t/ mã hs của gạch ống dùn)
- Mã HS 69041000: Gạch đỏ để xây trụ cửa chính. Hàng mới 100%... (mã hs gạch đỏ để xây/ mã hs của gạch đỏ để x)
- Mã HS 69041000: Gạch Tuynel đặc (Hàng mới 100%)... (mã hs gạch tuynel đặc/ mã hs của gạch tuynel)
- Mã HS 69041000: Gạch chỉ đỏ đặc... (mã hs gạch chỉ đỏ đặc/ mã hs của gạch chỉ đỏ)
- Mã HS 69041000: Gach bằng đất nung: 25x16x1.0 cm... (mã hs gach bằng đất n/ mã hs của gach bằng đấ)
- Mã HS 69049000: Gạch lát bậc thềm bằng đất sét nung, màu đỏ nhạt (A1), kích thước (300 x 300) mm; (04 viên/bó, 1900 bó, đóng trong 12 pallet). Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch lát bậc th/ mã hs của gạch lát bậc)
- Mã HS 69049000: Gạch ốp tường bằng đất sét nung, màu đỏ nhạt (A1), kích thước (240 x 60 x 07) mm; (70 viên/bó, 1680 bó, đóng trong 12 pallet). Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch ốp tường b/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69049000: Gạch lát nền bằng đất sét nung, màu đỏ nhạt (A1), kích thước (300 x 300 x12) mm; (11 viên/bó, 31,050 bó, đóng trong 324 pallet). Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch lát nền bằ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69051000: Ngói lợp đã tráng men Grade1 Prime 08.06.115 (6 viên/thùng)- HERA- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ngói lợp đã trá/ mã hs của ngói lợp đã)
- Mã HS 69051000: Ngói lợp M8, màu đỏ (A1) (06 viên/ bó, 15,000 bó,đóng trong 120 pallet)- ROOF TILES M8- RED (A1)- hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs ngói lợp m8 mà/ mã hs của ngói lợp m8)
- Mã HS 69051000: Ngoi bằng đất nung: 25x22x0.6 cm... (mã hs ngoi bằng đất n/ mã hs của ngoi bằng đấ)
- Mã HS 69051000: Gạch xây dựng, Kiểu Bông gió Ha Uydi, kích thước 200 x 200 x 60 MM, Hàng mới 100%... (mã hs gạch xây dựng/ mã hs của gạch xây dựn)
- Mã HS 69072122: Gạch terazo màu đỏ kích thước 300*300*30 mm, hàng mới 100%... (mã hs gạch terazo màu/ mã hs của gạch terazo)
- Mã HS 69072123: Lát nền nhà bằng gạch men. Hàng mới 100%... (mã hs lát nền nhà bằn/ mã hs của lát nền nhà)
- Mã HS 69072124: Gạch ốp 30*60 thay sơn SV(LB 3601A1) được sx bằng gốm... (mã hs gạch ốp 30*60 t/ mã hs của gạch ốp 30*6)
- Mã HS 69072124: Gạch lát liên doanh KT 400 mm x 400mm(02202)- được sản xuất bằng gốm (số lượng 1.000 hộp; 17 kg/hộp)... (mã hs gạch lát liên d/ mã hs của gạch lát liê)
- Mã HS 69072192: Gạch thạch anh 60*30cm 8viên/thùng CERAMIC TILES (1664 thùng 13312 viên)... (mã hs gạch thạch anh/ mã hs của gạch thạch a)
- Mã HS 69072193: Gạch men Prime 326 (40cmx40cmx6viên/hộp): 300hộp (xuất xứ: Việt Nam)... (mã hs gạch men prime/ mã hs của gạch men pri)
- Mã HS 69072193: Gạch ốp tường 299 x 600mm (đã tráng men) 1 hộp 1.44m2/ Full Polished Porcelain Tile(Glazed) 299 x 600mm... (mã hs gạch ốp tường 2/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072193: Gạch men M6011 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m6011/ mã hs của gạch men m60)
- Mã HS 69072193: Gạch men M6121 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m6121/ mã hs của gạch men m61)
- Mã HS 69072193: Gạch men GP11011 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men gp1101/ mã hs của gạch men gp1)
- Mã HS 69072193: Gạch men M6000 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m6000/ mã hs của gạch men m60)
- Mã HS 69072193: Gạch men M6004 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m6004/ mã hs của gạch men m60)
- Mã HS 69072193: Gạch men DHO6005 loại A1 PORCELAIN, kích thước 600x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men dho600/ mã hs của gạch men dho)
- Mã HS 69072193: Gạch men MXK6010 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp 1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mxk601/ mã hs của gạch men mxk)
- Mã HS 69072193: Gạch men PKW613 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp 1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men pkw613/ mã hs của gạch men pkw)
- Mã HS 69072193: Gạch men 8622 loại A1 PORCELAIN, kích thước 800x800 mm, 1 hộp1.92 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men 8622 l/ mã hs của gạch men 862)
- Mã HS 69072193: Gạch men MSU6002 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp 1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men msu600/ mã hs của gạch men msu)
- Mã HS 69072193: Gạch men MM6001 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp 1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mm6001/ mã hs của gạch men mm6)
- Mã HS 69072193: Gạch men có hoa văn 40 x 40, (2.83kg x 6 viên)/thùng, hàng mới 100%... (mã hs gạch men có hoa/ mã hs của gạch men có)
- Mã HS 69072193: Gạch men 9801 loại A1 PORCELAIN, kích thước 600x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men 9801 l/ mã hs của gạch men 980)
- Mã HS 69072193: Gạch men MECO611 loại A1 PORCELAIN, kích thước 600x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men meco61/ mã hs của gạch men mec)
- Mã HS 69072193: Gạch men lát sàn, kích thước 600x600mm, nhãn TARA (Mã hàng 05.6647, Loại A, 4 viên/hộp, độ hút nước <0.5%)... (mã hs gạch men lát sà/ mã hs của gạch men lát)
- Mã HS 69072193: Gạch Ceramic lát nền,ốp tường đã tráng men,KT: 40/40 Cm,1250 Viên... (mã hs gạch ceramic lá/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072193: Gạch men CK36003 loại A1 PORCELAIN, kích thước 300x600 mm, 1 hộp1.08 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men ck3600/ mã hs của gạch men ck3)
- Mã HS 69072193: Gạch men ốp tường/lát nền loại A1, kích thước 300 x 600mm, nhãn hiệu PERFETTO, (8 viên/hộp, 1,44 m2/hộp) độ hút không vượt quá 0.5%, hàng mới 100%... (mã hs gạch men ốp tườ/ mã hs của gạch men ốp)
- Mã HS 69072193: Gạch men M6006 loại A1, kích thước 600X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m6006/ mã hs của gạch men m60)
- Mã HS 69072194: Gạch men 30*30cm GLAZED TILES (11viên/thùng)... (mã hs gạch men 30*30c/ mã hs của gạch men 30*)
- Mã HS 69072194: Gạch men 60*60cm GLAZED PORCELAIN TILES (04viên/thùng)... (mã hs gạch men 60*60c/ mã hs của gạch men 60*)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền bằng Porcelain, Floor Tile 600 x 600 mm (SIG P6605)- 840 hộp, 21 pallet, mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch lát nền bằ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: GẠCH MEN 60X60CM... (mã hs gạch men 60x60c/ mã hs của gạch men 60x)
- Mã HS 69072194: Gạch men 50cm X 50cm... (mã hs gạch men 50cm x/ mã hs của gạch men 50c)
- Mã HS 69072194: Gạch granite nhân tạo Viglacera TS1-615, TS1-617 cỡ 600x600MM, 1.44 m2/hộp. Hàng mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam (TỔNG TRỊ GIÁ TN KS + CPNL DƯỚI 51% GIÁ THÀNH SẢN PHẨM)... (mã hs gạch granite nh/ mã hs của gạch granite)
- Mã HS 69072194: Gạch men lát nền Viglacera loại A1, mã H510 cỡ 500x500mm, 1.0M2/hộp. Hàng mới 100%. Xuất Xứ: Việt Nam (TỔNG TRỊ GIÁ TN KS + CPNL DƯỚI 51% GIÁ THÀNH SẢN PHẨM)... (mã hs gạch men lát nề/ mã hs của gạch men lát)
- Mã HS 69072194: GẠCH LÁT SÀN GRANITE PHỦ MEN MÀI BÓNG, KÍCH THƯỚC 600X600mm, LOẠI A1, MÃ HÀNG: JP6805, HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch lát sàn gr/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền (300mm x 600mm; 8 viên/ thùng; (24,933.60 SQMS). Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền 3/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: Gạch lát nền ((600mm x 600mm); 4 viên/ thùng; (36,515.52 SQMS). Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: Gạch men 60CM x 60CM... (mã hs gạch men 60cm x/ mã hs của gạch men 60c)
- Mã HS 69072194: Gạch men 30cm X 30cm... (mã hs gạch men 30cm x/ mã hs của gạch men 30c)
- Mã HS 69072194: Gạch Lát nền KT 400x400 mm, hàng mới 100%, mã sản phẩm HD401,xuất xứ Việt Nam (tổng TRỊ GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN + CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG DƯỚI 51% GIÁ THÀNH SẢN PHẨM)... (mã hs gạch lát nền kt/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072194: Gạch Semi Porcelain KT 600x600 mm, hàng mới 100%, mã sản phẩm VG6000 xuất xứ Việt Nam (tổng TRỊ GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN + CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG DƯỚI 51% GIÁ THÀNH SẢN PHẨM)... (mã hs gạch semi porce/ mã hs của gạch semi po)
- Mã HS 69072194: Gạch men 25CM x 40CM... (mã hs gạch men 25cm x/ mã hs của gạch men 25c)
- Mã HS 69072194: Gạch men 40CM x 40 CM... (mã hs gạch men 40cm x/ mã hs của gạch men 40c)
- Mã HS 69072194: Gạch men 50 CM x 50 CM... (mã hs gạch men 50 cm/ mã hs của gạch men 50)
- Mã HS 69072194: GẠCH LÁT SÀN PORCELAIN PHỦ MEN MÀI BÓNG, KÍCH THƯỚC 800X800mm, LOẠI A1, HÀNG MỚI 100%... (mã hs gạch lát sàn po/ mã hs của gạch lát sàn)
- Mã HS 69072194: Gạch ốp tường ceramic F8873 SANTORINI WHITE cỡ 300x600MM, 1,08m2/hộp. Hàng mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam,(TỔNG TRỊ GIÁ TN KS + CP NL DƯỚI 51% GIÁ THÀNH SP)... (mã hs gạch ốp tường c/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072291: Gạch lát thềm đất sét nung loại không tráng men (có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành), kt 300x400x13mm light red, mới100%,xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch lát thềm đ/ mã hs của gạch lát thề)
- Mã HS 69072291: Gạch ốp tường Flat20 bằng đất sét nung, không tráng men, loại 300x1194 mm, light red. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch ốp tường f/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072291: Gạch ốp lát đất sét nung loại không tráng men (có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành), kt 240x60x9mm light red, mới100%,xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch ốp lát đất/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072291: Gạch lát nền đất sét nung không tráng men (Cotto) 300A1, màu Đỏ, kích thước 300x300 mm (xuất xứ Việt Nam, 11 viên/hộp, hàng mới 100%)... (mã hs gạch lát nền đấ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072291: Gạch bậc thềm đất sét nung không tráng men (Cotto) 300A1, màu Đỏ, kích thước 300x300 mm (xuất xứ Việt Nam, 04 viên/hôp, hàng mới 100%)... (mã hs gạch bậc thềm đ/ mã hs của gạch bậc thề)
- Mã HS 69072291: Gạch lát nền lục giác bằng đất sét nung, không tráng men, loại 150x150x12 mm, light red. Hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền lụ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072292: Gạch ốp tường đất sét nung, kích thước 304*594*16mm, màu Light Red. Hàng mới 100%... (mã hs gạch ốp tường đ/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072293: Gạch lát nền 500x500 (đã tráng men), mã Y5133KTS, 1 hộp 1m2... (mã hs gạch lát nền 50/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072293: Gạch men M491 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m491 l/ mã hs của gạch men m49)
- Mã HS 69072293: Gạch men M501 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m501 l/ mã hs của gạch men m50)
- Mã HS 69072293: Gạch men lát sàn, kích thước 600x600mm, nhãn TARA (Mã hàng 01.6032/ 01.6033/ 01.6213, Loại A, 4 viên/hộp, độ hút nước 3-6%)... (mã hs gạch men lát sà/ mã hs của gạch men lát)
- Mã HS 69072293: Gạch men M496 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m496 l/ mã hs của gạch men m49)
- Mã HS 69072293: Gạch men VS4555 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men vs4555/ mã hs của gạch men vs4)
- Mã HS 69072293: Gạch men VS4565 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men vs4565/ mã hs của gạch men vs4)
- Mã HS 69072293: Gạch men MXK4010 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mxk401/ mã hs của gạch men mxk)
- Mã HS 69072293: Gạch ceramic flooring tile size(400x400mm) hàng Việt Nam sản xuất mới 100% đóng 6viên/1thùng,có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm... (mã hs gạch ceramic fl/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072293: Gạch men MXK4007 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mxk400/ mã hs của gạch men mxk)
- Mã HS 69072293: Gạch men CTH 30cm*30cm*11viên/thùng(100thùng)(Hàng mới 100%)... (mã hs gạch men cth 30/ mã hs của gạch men cth)
- Mã HS 69072293: Gạch men MC402 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mc402/ mã hs của gạch men mc4)
- Mã HS 69072293: Gạch men MC404 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mc404/ mã hs của gạch men mc4)
- Mã HS 69072293: Gạch men MS4123 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp 0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men ms4123/ mã hs của gạch men ms4)
- Mã HS 69072293: Gạch men M411 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m411 l/ mã hs của gạch men m41)
- Mã HS 69072293: Gạch men M417 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m417 l/ mã hs của gạch men m41)
- Mã HS 69072293: Gạch men M454 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m454 l/ mã hs của gạch men m45)
- Mã HS 69072293: Gạch men M456 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m456 l/ mã hs của gạch men m45)
- Mã HS 69072293: Gạch men M461 loại A1, kích thước 400X400 mm, 1 hộp0.96 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men m461 l/ mã hs của gạch men m46)
- Mã HS 69072293: Gạch ốp lát có kích thước 40x40cm (Gạch Vivat, hộp 06 viên, đã tráng men và có hoa văn, dùng để lát nền)... (mã hs gạch ốp lát có/ mã hs của gạch ốp lát)
- Mã HS 69072293: Gạch men Tiên Sơn 40cm*40cm*6viên/hộp(200hộp)(Hàng mới 100%)... (mã hs gạch men tiên s/ mã hs của gạch men tiê)
- Mã HS 69072293: Gạch men loại A W26218D size 25x40cm, 10 viên/thùng... (mã hs gạch men loại a/ mã hs của gạch men loạ)
- Mã HS 69072294: Gạch men để ốp nền. Hàng mới 100%.... (mã hs gạch men để ốp/ mã hs của gạch men để)
- Mã HS 69072314: GẠCH MEN ỐP TƯỜNG SIZE 25X40CM (1 THÙNG 10 VIÊN) XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs gạch men ốp tườ/ mã hs của gạch men ốp)
- Mã HS 69072314: GẠCH MEN LÁT NỀN SIZE 40X40CM (1 THÙNG 06 VIÊN) XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs gạch men lát nề/ mã hs của gạch men lát)
- Mã HS 69072391: Gạch lát nền Terrazzo 40cm*40cm(6250 viên)(Hàng mới 100%)... (mã hs gạch lát nền te/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072393: Gạch men lát nền Grade1 PRIME (30x60 cm); Độ hút nước>10%- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch men lát nề/ mã hs của gạch men lát)
- Mã HS 69072393: Gạch men Ceramic, kích thước 300x600mm, TASA (Loại A1, 8 viên/hộp, 49 hộp, độ hút nước 11%, khối lượng cả bì 1176 kg)... (mã hs gạch men cerami/ mã hs của gạch men cer)
- Mã HS 69072393: Gạch men V1701 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v1701/ mã hs của gạch men v17)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2321 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2321/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2326 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2326/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2371 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2371/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2356T loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2356t/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V36000 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v36000/ mã hs của gạch men v36)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2401TM loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2401t/ mã hs của gạch men v24)
- Mã HS 69072393: Gạch lát nền 50 x 50cm, đã tráng men, nhãn hiệu prime,có độ hút nước trên 10% tính theo trọng lượng, số lượng 850 hộp/ 6 viên/17kg/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền 50/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2021 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2021/ mã hs của gạch men v20)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2331 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2331/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V234T loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v234t/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2351T loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2351t/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch men MT3601 loại A1 CERAMIC, kích thước 300x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men mt3601/ mã hs của gạch men mt3)
- Mã HS 69072393: Gạch lát nền có hoa văn 40cm x 40cm, đã tráng men, nhãn hiệu prime,có độ hút nước trên 10% tính theo trọng lượng, số lượng 1680 hộp/17kg/ hộp cả bao bì, hàng mới 100%... (mã hs gạch lát nền có/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 69072393: Gạch men 63308VN loại A1 CERAMIC, kích thước 300x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men 63308v/ mã hs của gạch men 633)
- Mã HS 69072393: Gạch men 63685VN loại A1 CERAMIC, kích thước 300x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men 63685v/ mã hs của gạch men 636)
- Mã HS 69072393: Gạch men DHO3603 loại A1 CERAMIC, kích thước 300x600mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men dho360/ mã hs của gạch men dho)
- Mã HS 69072393: Gạch men V1271 loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v1271/ mã hs của gạch men v12)
- Mã HS 69072393: Gạch men V1371Y loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v1371y/ mã hs của gạch men v13)
- Mã HS 69072393: Gạch men V2341T loại A1, kích thước 300X600 mm, 1 hộp1.44 m2, hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs gạch men v2341t/ mã hs của gạch men v23)
- Mã HS 69072393: Gạch ceramic lát nền 40x40cm; 06 viên/ Thùng- A423KTS... (mã hs gạch ceramic lá/ mã hs của gạch ceramic)
- Mã HS 69072394: Gạch ốp tường bằng Ceramic, Ceramic Wall Tile 300X600 mm (UM3602)- 1,080 hộp, 18 pallet, mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạch ốp tường b/ mã hs của gạch ốp tườn)
- Mã HS 69072394: Gạch men Prime PE 073 (50cmx50cmx4viên/hộp): 300 hộp... (mã hs gạch men prime/ mã hs của gạch men pri)
- Mã HS 69074092: Gạch men (Porcelain Tiles), mã hàng: DTD6060TRUONGSON005-FP, size 60x60cm, 4 viên/hộp, hàng mới 100%... (mã hs gạch men porce/ mã hs của gạch men po)
- Mã HS 69074092: Gạch lát... (mã hs gạch lát/ mã hs của gạch lát)
- Mã HS 69091200: Tấm đệm cao su giảm chấn/ Cauchoval NATURAL 12mm DRIVE Double Row Ceramic Lagging Dimple tiles (1 mét gồm cao su và xứ đính kèm, hàng mới 100%)... (mã hs tấm đệm cao su/ mã hs của tấm đệm cao)
- Mã HS 69091200: Tấm sứ đã qua gia công- 0.6MM BOW CUT, TAPERED FLIP ED (1191.5*49*3)mm... (mã hs tấm sứ đã qua g/ mã hs của tấm sứ đã qu)
- Mã HS 69091900: Mảnh dao cắt RCGX 090700 T6 TC3020 chất liệu gốm sứ (ceramic) dùng để gia công kim loại, Sử dụng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao cắt rc/ mã hs của mảnh dao cắt)
- Mã HS 69091900: Mảnh dao cắt SNGN 120712 T6 TC3020 chất liệu gốm sứ (ceramic) dùng để gia công kim loại, Sử dụng cho máy CNC. Hàng mới 100%... (mã hs mảnh dao cắt sn/ mã hs của mảnh dao cắt)
- Mã HS 69091900: Khung ốp ngoài bằng nhựa dùng cho bộ động cơ điều chỉnh trọng tâm lấy nét tự động của camera xuat tra mục 2 tk 103088493320/E11Ngày 04/01/2020... (mã hs khung ốp ngoài/ mã hs của khung ốp ngo)
- Mã HS 69099000: Chậu sứ (7.5-19.5 x 6.5-18cm, dùng trồng cây cảnh). Hàng mới 100%... (mã hs chậu sứ 7519/ mã hs của chậu sứ 75)
- Mã HS 69099000: Ống sứ chịu nhiệt 30x300, hàng mới 100 %... (mã hs ống sứ chịu nhi/ mã hs của ống sứ chịu)
- Mã HS 69099000: Ống nối C30 (Co 30) chịu nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs ống nối c30 co/ mã hs của ống nối c30)
- Mã HS 69101000: Bệt YMB-001, trăng băng sư, xuât sư Viêt Nam, hang mơi 100%... (mã hs bệt ymb001 tr/ mã hs của bệt ymb001)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu bằng sứ (gồm thùng, nắp, bệ ngồi), kiểu Aspen, hiệu American Standard... (mã hs bồn cầu bằng sứ/ mã hs của bồn cầu bằng)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-302V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl302v/ mã hs của chậu hsl302)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-304V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl304v/ mã hs của chậu hsl304)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-311V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl311v/ mã hs của chậu hsl311)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-408V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl408v/ mã hs của chậu hsl408)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-601V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl601v/ mã hs của chậu hsl601)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-602/1-2V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl602/1/ mã hs của chậu hsl602)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-603/1-2V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl603/1/ mã hs của chậu hsl603)
- Mã HS 69101000: CHÂN CHẬU HSP-304V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chân chậu hsp3/ mã hs của chân chậu hs)
- Mã HS 69101000: CHÂN CHẬU HSP-408 V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chân chậu hsp4/ mã hs của chân chậu hs)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa C01, trắng bằng sứ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa c01 t/ mã hs của chậu rửa c01)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa C07, trắng bằng sứ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa c07 t/ mã hs của chậu rửa c07)
- Mã HS 69101000: Bệt vệ sinh V113 trắng bằng sứ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bệt vệ sinh v11/ mã hs của bệt vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Bệt vệ sinh V07/VM55 trắng bằng sứ, xuất Xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bệt vệ sinh v07/ mã hs của bệt vệ sinh)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa C02/C03/C016, trắng bằng sứ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa c02/c0/ mã hs của chậu rửa c02)
- Mã HS 69101000: Tiểu nam treo tường bằng sứ loại U900B#XW... (mã hs tiểu nam treo t/ mã hs của tiểu nam tre)
- Mã HS 69101000: Thân bàn cầu 2 khối bằng sứ (kèm phụ kiện: 1 bộ ống xả thải bằng nhựa + 1 bộ đinh vít bằng sắt) loại CS354BM#NW1... (mã hs thân bàn cầu 2/ mã hs của thân bàn cầu)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa L-130MBG/BW1... (mã hs chậu rửa l130m/ mã hs của chậu rửa l1)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa L-S302FVT/BW1... (mã hs chậu rửa ls302/ mã hs của chậu rửa ls)
- Mã HS 69101000: Thân xí bệt C-ZA10PM/BN8... (mã hs thân xí bệt cz/ mã hs của thân xí bệt)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa Glassgow L-S401/BW1... (mã hs chậu rửa glassg/ mã hs của chậu rửa gla)
- Mã HS 69101000: Bêt ket rơi DT215(V118), trăng băng sư, xuât sư Viêt Nam, hang mơi 100%... (mã hs bêt ket rơi dt2/ mã hs của bêt ket rơi)
- Mã HS 69101000: Lavabo âm bàn... (mã hs lavabo âm bàn/ mã hs của lavabo âm bà)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu 1 khối... (mã hs bàn cầu 1 khối/ mã hs của bàn cầu 1 kh)
- Mã HS 69101000: Lavabô liền bàn... (mã hs lavabô liền bàn/ mã hs của lavabô liền)
- Mã HS 69101000: Lavabo trên bàn... (mã hs lavabo trên bàn/ mã hs của lavabo trên)
- Mã HS 69101000: Chân dài Lavabô... (mã hs chân dài lavabô/ mã hs của chân dài lav)
- Mã HS 69101000: Thung nuoc... (mã hs thung nuoc/ mã hs của thung nuoc)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu 1 khối(không có Nắp)... (mã hs bàn cầu 1 khối/ mã hs của bàn cầu 1 kh)
- Mã HS 69101000: Chậu đặt bàn, 1 bộ gồm chậu bằng sứ, bộ vít cố định đi kèm, mã hàng AL-294VFC-TW/BW1... (mã hs chậu đặt bàn 1/ mã hs của chậu đặt bàn)
- Mã HS 69101000: Bệt 1 khối, 1 bộ gồm thân sứ, nắp, bệ ngồi, két nước và phụ kiện đi kèm, mã hàng AC-991VRN-TW/BW1... (mã hs bệt 1 khối 1 b/ mã hs của bệt 1 khối)
- Mã HS 69101000: Chậu âm bàn, 1 bộ gồm chậu bằng sứ, bộ vít cố định đi kèm, mã hàng AL-2216V-TW/BW1,hàng mới 100%... (mã hs chậu âm bàn 1/ mã hs của chậu âm bàn)
- Mã HS 69101000: Chậu bằng sứ- L10074. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs chậu bằng sứ l/ mã hs của chậu bằng sứ)
- Mã HS 69101000: Chậu bằng sứ- 1101052. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs chậu bằng sứ 1/ mã hs của chậu bằng sứ)
- Mã HS 69101000: chậu C05, trắng bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu c05 trắng/ mã hs của chậu c05 tr)
- Mã HS 69101000: Chân chậu ngắn C05, trắng bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chân chậu ngắn/ mã hs của chân chậu ng)
- Mã HS 69101000: Chân ngắn Lavabô... (mã hs chân ngắn lavab/ mã hs của chân ngắn la)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu: C1346B-PW CLOSET & MU236, FP867A, C30... (mã hs bàn cầu c1346b/ mã hs của bàn cầu c13)
- Mã HS 69101000: Cầu xổm cao cấp... (mã hs cầu xổm cao cấp/ mã hs của cầu xổm cao)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu treo tường... (mã hs bàn cầu treo tư/ mã hs của bàn cầu treo)
- Mã HS 69101000: Chân FFC... (mã hs chân ffc/ mã hs của chân ffc)
- Mã HS 69101000: Lavabo treo tường... (mã hs lavabo treo tườ/ mã hs của lavabo treo)
- Mã HS 69101000: Chậu DL-860, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu dl860 tr/ mã hs của chậu dl860)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu DL-720, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu dl720/ mã hs của bồn cầu dl7)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu DL-750, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bồn cầu dl750/ mã hs của bồn cầu dl7)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu két liền bằng sứ, mã C504, nhãn hiệu Cool, sản xuất tại nhà máy Ceravi, Việt nam, màu trắng, kích thước thân và két: 670x340x720 cm, nắp: 43x38x4cm, hàng mới 100%,... (mã hs bồn cầu két liề/ mã hs của bồn cầu két)
- Mã HS 69101000: Chân lavabo bằng sứ kiểu Codie, hiệu American Standrad, Hàng mới 100%... (mã hs chân lavabo bằn/ mã hs của chân lavabo)
- Mã HS 69101000: Lavabo bằng sứ hiệu American Standard kiểu Ovalyn- Hàng mới 100%... (mã hs lavabo bằng sứ/ mã hs của lavabo bằng)
- Mã HS 69101000: Thân xí bệt C-71P/BN8... (mã hs thân xí bệt c7/ mã hs của thân xí bệt)
- Mã HS 69101000: Tiểu nam bằng sứ loại U445VUF#W bao gồm phụ kiện: bộ lọc rác bằng thép, khớp nối, vít và long đen bằng sắt, vòng đệm bằng đồng, và đệm cao su... (mã hs tiểu nam bằng s/ mã hs của tiểu nam bằn)
- Mã HS 69101000: Hộp cấp nước bằng sứ, dùng lắp đặt phụ kiện bình tích nước trong nhà vệ sinh kho M10. Hàng mới 100%... (mã hs hộp cấp nước bằ/ mã hs của hộp cấp nước)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa tay bằng sứ, lắp đặt thay thế bồn rửa tay trong nhà vệ sinh xưởng M01. Hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa tay bằn/ mã hs của bồn rửa tay)
- Mã HS 69101000: Bình tích nước, bằng sứ, lắp đặt thay thế bình tính nước nhà vệ sinh xưởng M11. Hàng mới 100%... (mã hs bình tích nước/ mã hs của bình tích nư)
- Mã HS 69101000: TIỂU NAM, TIỂU NAM, SỬ DỤNG BỘ VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG, TOTO/ USWN900AE#XW... (mã hs tiểu nam tiểu/ mã hs của tiểu nam ti)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa CA2 trắng, kích thước 530x425x205mm, chất liệu sứ, dùng để làm bồn rửa tay, hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa ca2 tr/ mã hs của chậu rửa ca2)
- Mã HS 69101000: Chân bồn rửa mặt: P2443S-PW PEDESTAL... (mã hs chân bồn rửa mặ/ mã hs của chân bồn rửa)
- Mã HS 69101000: Lavabô đặt trên bàn... (mã hs lavabô đặt trên/ mã hs của lavabô đặt t)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu 2 khối(FP520)... (mã hs bàn cầu 2 khối/ mã hs của bàn cầu 2 kh)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu trẻ em (không có nắp)... (mã hs bàn cầu trẻ em/ mã hs của bàn cầu trẻ)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu thoát ngang... (mã hs bàn cầu thoát n/ mã hs của bàn cầu thoá)
- Mã HS 69101000: Chậu giặt... (mã hs chậu giặt/ mã hs của chậu giặt)
- Mã HS 69101000: Vách ngăn bệ tiểu nam... (mã hs vách ngăn bệ ti/ mã hs của vách ngăn bệ)
- Mã HS 69101000: Chậu BL-301, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu bl301 tr/ mã hs của chậu bl301)
- Mã HS 69101000: Chậu CL-349, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu cl349 tr/ mã hs của chậu cl349)
- Mã HS 69101000: Két nước BC-201V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs két nước bc201/ mã hs của két nước bc)
- Mã HS 69101000: Chân chậu CL-349, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chân chậu cl34/ mã hs của chân chậu cl)
- Mã HS 69101000: Thân bệt BC-201V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thân bệt bc201/ mã hs của thân bệt bc)
- Mã HS 69101000: Bệt tiểu vệ sinh/ Urinals Kích thước: 400 x 375 x 860 mm, Chất liệu: Sứ. Hàng mới 100%... (mã hs bệt tiểu vệ sin/ mã hs của bệt tiểu vệ)
- Mã HS 69101000: Bàn cầu 2 khối... (mã hs bàn cầu 2 khối/ mã hs của bàn cầu 2 kh)
- Mã HS 69101000: Cầu xả gạt tay... (mã hs cầu xả gạt tay/ mã hs của cầu xả gạt t)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt: LF5238S-PW WALL-MOUNTED WASH BASIN... (mã hs bồn rửa mặt lf/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Bồn rửa mặt: L5261-PW WALL-MOUNTED WASH BASIN... (mã hs bồn rửa mặt l5/ mã hs của bồn rửa mặt)
- Mã HS 69101000: Nắp bồn cầu+bệ ngồi (làm bằng sứ)... (mã hs nắp bồn cầubệ/ mã hs của nắp bồn cầu)
- Mã HS 69101000: Tiểu nữ bằng sứ loại BW10045G1#XW... (mã hs tiểu nữ bằng sứ/ mã hs của tiểu nữ bằng)
- Mã HS 69101000: Thân bàn cầu treo tường bằng sứ loại CW142Y#XW... (mã hs thân bàn cầu tr/ mã hs của thân bàn cầu)
- Mã HS 69101000: Thiết bị vệ sinh (bồn rửa), model TG-B61, size 420*340*220mm Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị vệ sin/ mã hs của thiết bị vệ)
- Mã HS 69101000: Thân bàn cầu bằng sứ loại C971E#XW... (mã hs thân bàn cầu bằ/ mã hs của thân bàn cầu)
- Mã HS 69101000: Chân chậu dài bằng sứ loại SK322FE#W... (mã hs chân chậu dài b/ mã hs của chân chậu dà)
- Mã HS 69101000: Két nước kèm nắp đậy bằng sứ (bao gồm phụ kiện: 1 tay gạt bằng nhựa + 1 van xả bằng nhựa mạ crom + 1 van cấp bằng nhựa) loại SH670BA#SR2... (mã hs két nước kèm nắ/ mã hs của két nước kèm)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa 009, trắng, bằng sứ, xuất xứ Việt Nam hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa 009 t/ mã hs của chậu rửa 009)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa 011, trắng, bằng sứ, xuất xứ Việt Nam hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa 011 t/ mã hs của chậu rửa 011)
- Mã HS 69101000: CHẬU HSL-4200V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chậu hsl4200v/ mã hs của chậu hsl420)
- Mã HS 69101000: Két nước HST-205V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs két nước hst20/ mã hs của két nước hst)
- Mã HS 69101000: Két nước HST-605V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs két nước hst60/ mã hs của két nước hst)
- Mã HS 69101000: Thân bệt HSC-201V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thân bệt hsc20/ mã hs của thân bệt hsc)
- Mã HS 69101000: Thân bệt HSC-605V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thân bệt hsc60/ mã hs của thân bệt hsc)
- Mã HS 69101000: Két nước HST-2300V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs két nước hst23/ mã hs của két nước hst)
- Mã HS 69101000: Thân bệt HSC-2300V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thân bệt hsc23/ mã hs của thân bệt hsc)
- Mã HS 69101000: Bệt két liền HSC-3400V, trắng, bằng sứ, xuất sứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bệt két liền hs/ mã hs của bệt két liền)
- Mã HS 69101000: Chậu rửa tay kiểu treo tường Inax: L-298V+L-298VC bằng sứ (Hàng mới 100%)... (mã hs chậu rửa tay ki/ mã hs của chậu rửa tay)
- Mã HS 69101000: Két nước bằng sứ loại S320DE#W... (mã hs két nước bằng s/ mã hs của két nước bằn)
- Mã HS 69101000: Thân bàn cầu hai khối bằng sứ loại C320E1#W... (mã hs thân bàn cầu ha/ mã hs của thân bàn cầu)
- Mã HS 69101000: CHẬU RỬA CCAS0620-1010411F0... (mã hs chậu rửa ccas06/ mã hs của chậu rửa cca)
- Mã HS 69101000: Bệt xí Vigracera... (mã hs bệt xí vigracer/ mã hs của bệt xí vigra)
- Mã HS 69101000: Chậu Lavabo+tai bắt chậu+Xi phông thoát chậu... (mã hs chậu lavabotai/ mã hs của chậu lavabo)
- Mã HS 69101000: Bồn tiểu nam... (mã hs bồn tiểu nam/ mã hs của bồn tiểu nam)
- Mã HS 69101000: Vòi chậu lavabo... (mã hs vòi chậu lavabo/ mã hs của vòi chậu lav)
- Mã HS 69101000: Cây thiết bị lavabo... (mã hs cây thiết bị la/ mã hs của cây thiết bị)
- Mã HS 69101000: Bồn cầu chất liệu bằng sứ IC861E, (bao gồm bệt và két nước liền nhau), kích thước: 830mm x 485mm x 800mm... (mã hs bồn cầu chất li/ mã hs của bồn cầu chất)
- Mã HS 69101000: Giá treo khăn... (mã hs giá treo khăn/ mã hs của giá treo khă)
- Mã HS 69101000: Nắp thùng nước... (mã hs nắp thùng nước/ mã hs của nắp thùng nư)
- Mã HS 69101000: chậu để cọ vệ sinh... (mã hs chậu để cọ vệ s/ mã hs của chậu để cọ v)
- Mã HS 69109000: Lavabo bằng sứ kiểu Codie, hiệu American Standrad, Hàng mới 100%... (mã hs lavabo bằng sứ/ mã hs của lavabo bằng)
- Mã HS 69111000: NẮP ĐẬY BÌNH TRÀ BẰNG SỨ... (mã hs nắp đậy bình tr/ mã hs của nắp đậy bình)
- Mã HS 69111000: Đĩa kê bằng sứ... (mã hs đĩa kê bằng sứ/ mã hs của đĩa kê bằng)
- Mã HS 69111000: Nắp bát ăn bằng sứ... (mã hs nắp bát ăn bằng/ mã hs của nắp bát ăn b)
- Mã HS 69111000: Đĩa kê tách bằng sứ... (mã hs đĩa kê tách bằn/ mã hs của đĩa kê tách)
- Mã HS 69111000: Khay ăn nóng bằng sứ... (mã hs khay ăn nóng bằ/ mã hs của khay ăn nóng)
- Mã HS 69111000: Tách trà bằng sứ... (mã hs tách trà bằng s/ mã hs của tách trà bằn)
- Mã HS 69111000: Bát salat bằng sứ... (mã hs bát salat bằng/ mã hs của bát salat bằ)
- Mã HS 69111000: NỒI ĐẤT... (mã hs nồi đất/ mã hs của nồi đất)
- Mã HS 69111000: Bát ăn bằng sứ... (mã hs bát ăn bằng sứ/ mã hs của bát ăn bằng)
- Mã HS 69111000: Lót ly bằng sứ 10cm Gmn.llsc10... (mã hs lót ly bằng sứ/ mã hs của lót ly bằng)
- Mã HS 69111000: Manh Sứ Lon Vl.701b... (mã hs manh sứ lon vl/ mã hs của manh sứ lon)
- Mã HS 69111000: Hộp đựng thực phẩm bằng sứ (mã hàng BH007 S2, bộ 2 cái, mới 100%, màu vàng nhạt)... (mã hs hộp đựng thực p/ mã hs của hộp đựng thự)
- Mã HS 69111000: Chén- Bowl 5"... (mã hs chén bowl 5/ mã hs của chén bowl 5)
- Mã HS 69111000: Đĩa- Plate 10"... (mã hs đĩa plate 10/ mã hs của đĩa plate 1)
- Mã HS 69111000: Chén- Bowl 4.5"... (mã hs chén bowl 45/ mã hs của chén bowl 4)
- Mã HS 69111000: Tách- Tea Cup/TC90006/14091157... (mã hs tách tea cup/t/ mã hs của tách tea cu)
- Mã HS 69111000: BÁT ĂN CƠM BẰNG SỨ... (mã hs bát ăn cơm bằng/ mã hs của bát ăn cơm b)
- Mã HS 69111000: Bát sứ đựng súp mạ vàng... (mã hs bát sứ đựng súp/ mã hs của bát sứ đựng)
- Mã HS 69111000: CHÉN SỨ... (mã hs chén sứ/ mã hs của chén sứ)
- Mã HS 69111000: ĐĨA SÀNH... (mã hs đĩa sành/ mã hs của đĩa sành)
- Mã HS 69111000: BÌNH SỨ... (mã hs bình sứ/ mã hs của bình sứ)
- Mã HS 69111000: Bát tô, hàng đóng trong 100 thùng, 10 cái/thùng, 500g/cái, mới 100%... (mã hs bát tô hàng đó/ mã hs của bát tô hàng)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- NAK ESPRESSO CUP F&J- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ nak esp/ mã hs của cốc sứ nak)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- J/C TOWEL PLATE RECTANGLE- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ j/c tow/ mã hs của đĩa sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- J/C PORCELAIN 5" PLATE W/ RED FLOWER- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ j/c por/ mã hs của đĩa sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- J/C PORCELAIN SALAD BOWL W/ RED FLOWER- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ j/c po/ mã hs của chén sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- CHINA JPNZ KOBACHI/ROUND/C/16- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ china j/ mã hs của đĩa sứ chin)
- Mã HS 69111000: Nắp nhựa- LID/PLASTIC JPNZ MISO SOUP BOWL/16- HÀNG MỚI 100%... (mã hs nắp nhựa lid/p/ mã hs của nắp nhựa li)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- JCL SQUARE PLATE WZ RAISED EDGE... (mã hs đĩa sứ jcl squ/ mã hs của đĩa sứ jcl)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- BOWL BUSINESS.14- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl b/ mã hs của chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: BÌNH HOA SỨ... (mã hs bình hoa sứ/ mã hs của bình hoa sứ)
- Mã HS 69111000: ĐĨA SỨ CHUẨN... (mã hs đĩa sứ chuẩn/ mã hs của đĩa sứ chuẩn)
- Mã HS 69111000: BÁT SỨ ĐỰNG TRÁNG MIỆNG... (mã hs bát sứ đựng trá/ mã hs của bát sứ đựng)
- Mã HS 69111000: đĩa hàng mới 100%... (mã hs đĩa hàng mới 10/ mã hs của đĩa hàng mới)
- Mã HS 69111000: Bát hàng mới 100%... (mã hs bát hàng mới 10/ mã hs của bát hàng mới)
- Mã HS 69111000: Dụng cụ nhà bếp: xoong, nồi, chảo... (mã hs dụng cụ nhà bếp/ mã hs của dụng cụ nhà)
- Mã HS 69111000: CÁI CHÉN... (mã hs cái chén/ mã hs của cái chén)
- Mã HS 69111000: Bát ăn cơm (120 chiếc/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs bát ăn cơm 120/ mã hs của bát ăn cơm)
- Mã HS 69111000: Dĩa súp 23 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa súp 23 cm l/ mã hs của dĩa súp 23 c)
- Mã HS 69111000: Dĩa tròn 27 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa tròn 27 cm/ mã hs của dĩa tròn 27)
- Mã HS 69111000: Chén cơm 12 cm làm bằng sứ... (mã hs chén cơm 12 cm/ mã hs của chén cơm 12)
- Mã HS 69111000: Tách trà 0.10 L làm bằng sứ... (mã hs tách trà 010 l/ mã hs của tách trà 01)
- Mã HS 69111000: Dĩa chem chép 42 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa chem chép 4/ mã hs của dĩa chem ché)
- Mã HS 69111000: Dĩa sò 31 x 29.5 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa sò 31 x 29/ mã hs của dĩa sò 31 x)
- Mã HS 69111000: Dĩa ăn sáng 25 x 22 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa ăn sáng 25/ mã hs của dĩa ăn sáng)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ- Tumbler S/ PK. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ tu/ mã hs của cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Đĩa bằng sứ- Plate 150/ GY, Plate 150/ PK, Plate 150/ LB. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ pl/ mã hs của đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Cốc có quai bằng sứ- Mug 250/ GY, Mug 250/ LB, Mug 250/ BK, Mug 250/ PK. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs cốc có quai bằn/ mã hs của cốc có quai)
- Mã HS 69119000: Khay bằng sứ- 1101048. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs khay bằng sứ 1/ mã hs của khay bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Khay bằng sứ- 97785.00. Nhãn hiệu Accent Décor. Hàng mới 100%... (mã hs khay bằng sứ 9/ mã hs của khay bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ 8.5 x5.5cm, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ 85 x55/ mã hs của cốc sứ 85 x)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ- TBRM01. Nhãn hiệu Garden Trading. Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ tb/ mã hs của cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Bình sữa bằng sứ- LJPG01. Nhãn hiệu Garden Trading. Hàng mới 100%... (mã hs bình sữa bằng s/ mã hs của bình sữa bằn)
- Mã HS 69119000: Khay hạng J màu 2 (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs khay hạng j màu/ mã hs của khay hạng j)
- Mã HS 69119000: Đĩa hạng thương gia (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs đĩa hạng thương/ mã hs của đĩa hạng thư)
- Mã HS 69119000: Đĩa sâu hạng thương gia (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sâu hạng th/ mã hs của đĩa sâu hạng)
- Mã HS 69119000: Chén sứ lớn màu 1 hạng J (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs chén sứ lớn màu/ mã hs của chén sứ lớn)
- Mã HS 69119000: Bình trà nhỏ hạng phổ thông đặc biệt (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs bình trà nhỏ hạ/ mã hs của bình trà nhỏ)
- Mã HS 69119000: Tách uống cà phê hạng phổ thông đặc biệt (bằng sứ).Hàng mới 100%... (mã hs tách uống cà ph/ mã hs của tách uống cà)
- Mã HS 69120000: VANLIGEN Bình 26 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs vanligen bình 2/ mã hs của vanligen bìn)
- Mã HS 69120000: GAVIKEN Đồ dùng nhà tắm (1 bình + 1 dĩa + 1 ly) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs gaviken đồ dùng/ mã hs của gaviken đồ d)
- Mã HS 69120000: VARDAGEN Bình trà trắng 1.2L bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs vardagen bình t/ mã hs của vardagen bìn)
- Mã HS 69120000: SNYTEN Đồ dùng nhà tắm (1 bình + 1 dĩa + 1 ly) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs snyten đồ dùng/ mã hs của snyten đồ dù)
- Mã HS 69120000: BOASJO Đồ dùng nhà tắm decal (1 bình + 1 dĩa + 2 ly) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs boasjo đồ dùng/ mã hs của boasjo đồ dù)
- Mã HS 69120000: Trang trí bằng gốm hình chiếc bình đựng đồ làm bếp PORTAMESTOLI CON MESTOLI COUNTRY (KT: 10.9cm x 10.4cm x 15.39cm)... (mã hs trang trí bằng/ mã hs của trang trí bằ)
- Mã HS 69120000: VARDAGEN Ca sữa trắng 39 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs vardagen ca sữa/ mã hs của vardagen ca)
- Mã HS 69120000: Bình bằng gốm đựng đồ dùng nhà bếp có hình bướm trang trí UTENSILS HOLDER ELEGANCE... (mã hs bình bằng gốm đ/ mã hs của bình bằng gố)
- Mã HS 69120000: FOLIEFORM Dĩa 15 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs folieform dĩa 1/ mã hs của folieform dĩ)
- Mã HS 69120000: FOLIEFORM Dĩa 25x15 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs folieform dĩa 2/ mã hs của folieform dĩ)
- Mã HS 69120000: BRUSANDE Chén cơm 12 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs brusande chén c/ mã hs của brusande ché)
- Mã HS 69120000: Nồi đất bằng gốm (mã hàng H1503-01, 450ml, mới 100%)... (mã hs nồi đất bằng gố/ mã hs của nồi đất bằng)
- Mã HS 69120000: Phin café coban... (mã hs phin café coban/ mã hs của phin café co)
- Mã HS 69120000: Postcard Văn Hóa... (mã hs postcard văn hó/ mã hs của postcard văn)
- Mã HS 69120000: Postcard ảnh Đà Nẵng... (mã hs postcard ảnh đà/ mã hs của postcard ảnh)
- Mã HS 69120000: Phin café nâu tủa- bằng gốm... (mã hs phin café nâu t/ mã hs của phin café nâ)
- Mã HS 69120000: Bát cơm Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs bát cơm yên lam/ mã hs của bát cơm yên)
- Mã HS 69120000: Bình trà Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs bình trà yên la/ mã hs của bình trà yên)
- Mã HS 69120000: Bình nhí S2 xanh crystal- Bằng gốm... (mã hs bình nhí s2 xan/ mã hs của bình nhí s2)
- Mã HS 69120000: Hộp phấn vuông S2 xanh Sóng biển- Bằng gốm... (mã hs hộp phấn vuông/ mã hs của hộp phấn vuô)
- Mã HS 69120000: Bình rót cỡ trung xanh sóng biển- Bằng gốm... (mã hs bình rót cỡ tru/ mã hs của bình rót cỡ)
- Mã HS 69120000: Bình rót nước tương có vòi- Men 8094- Bằng gốm... (mã hs bình rót nước t/ mã hs của bình rót nướ)
- Mã HS 69120000: Hộp đựng trà bát giác lớn xanh crystal- Bằng gốm... (mã hs hộp đựng trà bá/ mã hs của hộp đựng trà)
- Mã HS 69120000: Bát cơm nhỏ mới D11 cm- Xanh crystal 0014- Bằng gốm... (mã hs bát cơm nhỏ mới/ mã hs của bát cơm nhỏ)
- Mã HS 69120000: Bình chủ nhật treo tường nhỏ xanh sóng biển- bằng gốm... (mã hs bình chủ nhật t/ mã hs của bình chủ nhậ)
- Mã HS 69120000: Chén Chấm HC- bằng gốm... (mã hs chén chấm hc b/ mã hs của chén chấm hc)
- Mã HS 69120000: Đèn dầu Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs đèn dầu yên lam/ mã hs của đèn dầu yên)
- Mã HS 69120000: Chén ăn Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs chén ăn yên lam/ mã hs của chén ăn yên)
- Mã HS 69120000: Chén trà Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs chén trà yên la/ mã hs của chén trà yên)
- Mã HS 69120000: Phin cafe Yên Lam- Bằng gốm... (mã hs phin cafe yên l/ mã hs của phin cafe yê)
- Mã HS 69120000: Phin cà phê men 37- Bằng gốm... (mã hs phin cà phê men/ mã hs của phin cà phê)
- Mã HS 69120000: Gác đũa các loại DG- Bằng gốm... (mã hs gác đũa các loạ/ mã hs của gác đũa các)
- Mã HS 69120000: Thìa cà phê men đen- Bằng gốm... (mã hs thìa cà phê men/ mã hs của thìa cà phê)
- Mã HS 69120000: Cốc cà phê lớn men 37- Bằng gốm... (mã hs cốc cà phê lớn/ mã hs của cốc cà phê l)
- Mã HS 69120000: Chén cơm xanh crystal- Bằng gốm... (mã hs chén cơm xanh c/ mã hs của chén cơm xan)
- Mã HS 69120000: Cốc cà phê đại Sài Gòn- Bằng gốm... (mã hs cốc cà phê đại/ mã hs của cốc cà phê đ)
- Mã HS 69120000: Cốc Nhật xanh sóng biển- Bằng gốm... (mã hs cốc nhật xanh s/ mã hs của cốc nhật xan)
- Mã HS 69120000: Chén cơm xanh sóng biển- Bằng gốm... (mã hs chén cơm xanh s/ mã hs của chén cơm xan)
- Mã HS 69120000: Chén rượu kim-mộc-thủy-hỏa-thổ- Bằng gốm... (mã hs chén rượu kimm/ mã hs của chén rượu ki)
- Mã HS 69120000: Cốc không chân men xanh crystal- Bằng gốm... (mã hs cốc không chân/ mã hs của cốc không ch)
- Mã HS 69120000: Phin cà phê xanh sóng biển + ly- Bằng gốm... (mã hs phin cà phê xan/ mã hs của phin cà phê)
- Mã HS 69120000: Dĩa tròn D17xH2 cm xanh sóng biển D17xH2- Bằng gốm... (mã hs dĩa tròn d17xh2/ mã hs của dĩa tròn d17)
- Mã HS 69120000: Cốc lọc trà gốm sứ hàng mới 100%... (mã hs cốc lọc trà gốm/ mã hs của cốc lọc trà)
- Mã HS 69120000: Cốc sứ Hà Nội hình vẽ hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ hà nội h/ mã hs của cốc sứ hà nộ)
- Mã HS 69120000: Hộp đựng giấy ăn có con bướm bằng gốm NAPKINHOLDER COUNTRY (KT: 19.5cm x 20.5cm x 6.2cm)... (mã hs hộp đựng giấy ă/ mã hs của hộp đựng giấ)
- Mã HS 69120000: Bát con sò BOOY-8094... (mã hs bát con sò booy/ mã hs của bát con sò b)
- Mã HS 69120000: Chén Chấm HC... (mã hs chén chấm hc/ mã hs của chén chấm hc)
- Mã HS 69120000: Chén Chấm HS... (mã hs chén chấm hs/ mã hs của chén chấm hs)
- Mã HS 69120000: Gác đũa Yên Lam... (mã hs gác đũa yên lam/ mã hs của gác đũa yên)
- Mã HS 69120000: Cốc nhật men 37... (mã hs cốc nhật men 37/ mã hs của cốc nhật men)
- Mã HS 69120000: Cốc Nhật vuốt bóp men 14... (mã hs cốc nhật vuốt b/ mã hs của cốc nhật vuố)
- Mã HS 69120000: Hộp trí tuệ với thẻ xanh sóng biển... (mã hs hộp trí tuệ với/ mã hs của hộp trí tuệ)
- Mã HS 69120000: Cốc vuốt tay S2 men xanh sóng biển sành... (mã hs cốc vuốt tay s2/ mã hs của cốc vuốt tay)
- Mã HS 69120000: Lót ly giay văn hóa... (mã hs lót ly giay văn/ mã hs của lót ly giay)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG ÔNG BÀ... (mã hs tượng ông bà/ mã hs của tượng ông bà)
- Mã HS 69131090: Tượng bằng sứ, kích thước 40x60x230(mm), hàng mới 100% do VNSX... (mã hs tượng bằng sứ/ mã hs của tượng bằng s)
- Mã HS 69131090: Chậu hoa bằng xi măng. Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng x/ mã hs của chậu hoa bằn)
- Mã HS 69131090: Tượng trang trí bằng sứ (N.D. Lourdes). Hình Mẹ Lộ Đức. Không nhãn hiệu. Cty Virgina sản xuất. Mới 100%. Size 13 cm... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 69131090: Phin café Tiến Hiếu 500g bằng gốm (sản xuất tại cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Tiến Hiếu)... (mã hs phin café tiến/ mã hs của phin café ti)
- Mã HS 69131090: Tượng sứ nhỏ (mới 100%): Nón lưỡi trai... (mã hs tượng sứ nhỏ m/ mã hs của tượng sứ nhỏ)
- Mã HS 69131090: Bình guốc nhỏ lưu niệm... (mã hs bình guốc nhỏ l/ mã hs của bình guốc nh)
- Mã HS 69131090: Giá rượu sơn mài lưu niệm... (mã hs giá rượu sơn mà/ mã hs của giá rượu sơn)
- Mã HS 69131090: Miss 15P hoa đào lưu niệm... (mã hs miss 15p hoa đà/ mã hs của miss 15p hoa)
- Mã HS 69131090: Miss 20P hoa đào lưu niệm... (mã hs miss 20p hoa đà/ mã hs của miss 20p hoa)
- Mã HS 69131090: Hộp sơn mài vuông lưu niệm... (mã hs hộp sơn mài vuô/ mã hs của hộp sơn mài)
- Mã HS 69131090: Búp bê Sơn Mài nhỏ lưu niệm... (mã hs búp bê sơn mài/ mã hs của búp bê sơn m)
- Mã HS 69131090: Bình chữ A sơn mài lưu niệm... (mã hs bình chữ a sơn/ mã hs của bình chữ a s)
- Mã HS 69131090: Chén Sơn mài trứng lưu niệm... (mã hs chén sơn mài tr/ mã hs của chén sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình bầu lớn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình bầu lớn sơ/ mã hs của bình bầu lớn)
- Mã HS 69131090: Bình bầu nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình bầu nhỏ sơ/ mã hs của bình bầu nhỏ)
- Mã HS 69131090: Bình trăng nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình trăng nhỏ/ mã hs của bình trăng n)
- Mã HS 69131090: Chén trứng tròn sơn mài lưu niệm... (mã hs chén trứng tròn/ mã hs của chén trứng t)
- Mã HS 69131090: Hộp Sơn mài Chữ nhật nhỏ lưu niệm... (mã hs hộp sơn mài chữ/ mã hs của hộp sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình phu thê nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình phu thê nh/ mã hs của bình phu thê)
- Mã HS 69131090: Chén trứng vuông sơn mài lưu niệm... (mã hs chén trứng vuôn/ mã hs của chén trứng v)
- Mã HS 69131090: Miss 10P hoa đào sơn mài lưu niệm... (mã hs miss 10p hoa đà/ mã hs của miss 10p hoa)
- Mã HS 69131090: Magnet giấy lưu niệm... (mã hs magnet giấy lưu/ mã hs của magnet giấy)
- Mã HS 69131090: Bình sơn mài lưu niệm... (mã hs bình sơn mài lư/ mã hs của bình sơn mài)
- Mã HS 69131090: Chén sơn mài lưu niệm... (mã hs chén sơn mài lư/ mã hs của chén sơn mài)
- Mã HS 69131090: Lót ly bằng sứ lưu niệm... (mã hs lót ly bằng sứ/ mã hs của lót ly bằng)
- Mã HS 69131090: Hộp phấn Sơn mài lưu niệm... (mã hs hộp phấn sơn mà/ mã hs của hộp phấn sơn)
- Mã HS 69131090: Móc khóa bằng sắt lưu niệm... (mã hs móc khóa bằng s/ mã hs của móc khóa bằn)
- Mã HS 69131090: Bình gốm cong 150 lưu niệm... (mã hs bình gốm cong 1/ mã hs của bình gốm con)
- Mã HS 69131090: Đĩa Sơn Mài phi 25 lưu niệm... (mã hs đĩa sơn mài phi/ mã hs của đĩa sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình gốm lá sen 210 lưu niệm... (mã hs bình gốm lá sen/ mã hs của bình gốm lá)
- Mã HS 69131090: Book card bằng giấy lưu niệm... (mã hs book card bằng/ mã hs của book card bằ)
- Mã HS 69131090: Tranh Sơn mài 20x20 lưu niệm... (mã hs tranh sơn mài 2/ mã hs của tranh sơn mà)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp cao sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp cao sơ/ mã hs của bình dẹp cao)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp lùn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp lùn sơ/ mã hs của bình dẹp lùn)
- Mã HS 69131090: Bình miệng sẻ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình miệng sẻ s/ mã hs của bình miệng s)
- Mã HS 69131090: Đĩa Q15 đủ kiểu sơn mài lưu niệm... (mã hs đĩa q15 đủ kiểu/ mã hs của đĩa q15 đủ k)
- Mã HS 69131090: Đĩa Q20 đủ kiểu sơn mài lưu niệm... (mã hs đĩa q20 đủ kiểu/ mã hs của đĩa q20 đủ k)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp picaso sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp picaso/ mã hs của bình dẹp pic)
- Mã HS 69131090: Bình miệng sẻ trung 230 lưu niệm... (mã hs bình miệng sẻ t/ mã hs của bình miệng s)
- Mã HS 69131090: Bình phu thê ốm sơn mài lưu niệm... (mã hs bình phu thê ốm/ mã hs của bình phu thê)
- Mã HS 69131090: Miss 25p hoa đào sơn mài lưu niệm... (mã hs miss 25p hoa đà/ mã hs của miss 25p hoa)
- Mã HS 69131090: Bình miệng nhỏ lùn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình miệng nhỏ/ mã hs của bình miệng n)
- Mã HS 69131090: Bình gốm miệng nhọn lùn 190 lưu niệm... (mã hs bình gốm miệng/ mã hs của bình gốm miệ)
- Mã HS 69131090: Bình gốm phu thê ốm nhỏ 210 lưu niệm... (mã hs bình gốm phu th/ mã hs của bình gốm phu)
- Mã HS 69131090: Bình gốm dẹp miệng nhỏ lùn 190 lưu niệm... (mã hs bình gốm dẹp mi/ mã hs của bình gốm dẹp)
- Mã HS 69131090: SẢN PHẨM GỐM... (mã hs sản phẩm gốm/ mã hs của sản phẩm gốm)
- Mã HS 69131090: DĨA NHỎ... (mã hs dĩa nhỏ/ mã hs của dĩa nhỏ)
- Mã HS 69131090: CÁI NỒI NHỎ... (mã hs cái nồi nhỏ/ mã hs của cái nồi nhỏ)
- Mã HS 69131090: CÁI THỐ SÀNH... (mã hs cái thố sành/ mã hs của cái thố sành)
- Mã HS 69131090: CHÉN SÀNH NHỎ... (mã hs chén sành nhỏ/ mã hs của chén sành nh)
- Mã HS 69131090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC BẰNG SỨ... (mã hs bình đựng nước/ mã hs của bình đựng nư)
- Mã HS 69131090: Tượng lưu niệm bằng sứ... (mã hs tượng lưu niệm/ mã hs của tượng lưu ni)
- Mã HS 69131090: Top 14 2020- 14M Bóng làm bằng sứ... (mã hs top 14 2020 14/ mã hs của top 14 2020)
- Mã HS 69131090: Văn hóa pháp 2019- 11M Bóng làm bằng sứ... (mã hs văn hóa pháp 20/ mã hs của văn hóa pháp)
- Mã HS 69131090: Hiệu bánh hạnh phúc 7M Bóng làm bằng sứ... (mã hs hiệu bánh hạnh/ mã hs của hiệu bánh hạ)
- Mã HS 69131090: Chú mèo Felix 2019- 12M Bóng làm bằng sứ... (mã hs chú mèo felix 2/ mã hs của chú mèo feli)
- Mã HS 69131090: Các loại bánh mì 2019- 11M Nhám làm bằng sứ... (mã hs các loại bánh m/ mã hs của các loại bán)
- Mã HS 69131090: Thế giới loài chim 2019- 9M B/N làm bằng sứ... (mã hs thế giới loài c/ mã hs của thế giới loà)
- Mã HS 69131090: Thợ làm bánh cổ điển 2016- 8M Bóng làm bằng sứ... (mã hs thợ làm bánh cổ/ mã hs của thợ làm bánh)
- Mã HS 69131090: Huyền thoại về kỳ lân 10M Bóng/Vàng làm bằng sứ... (mã hs huyền thoại về/ mã hs của huyền thoại)
- Mã HS 69131090: Hành trình của Mickey và Minnie 10M Bóng làm bằng sứ... (mã hs hành trình của/ mã hs của hành trình c)
- Mã HS 69131090: Chiến tranh giữa các vì sao 2019- 12M Bóng làm bằng sứ... (mã hs chiến tranh giữ/ mã hs của chiến tranh)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG CHÚ TIỂU BẰNG SỨ... (mã hs tượng chú tiểu/ mã hs của tượng chú ti)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG SỨ... (mã hs tượng sứ/ mã hs của tượng sứ)
- Mã HS 69131090: BÁT HƯƠNG... (mã hs bát hương/ mã hs của bát hương)
- Mã HS 69131090: BÌNH HOA SỨ... (mã hs bình hoa sứ/ mã hs của bình hoa sứ)
- Mã HS 69131090: SET HOA KÈM BÍNH TRÁNG MEN... (mã hs set hoa kèm bín/ mã hs của set hoa kèm)
- Mã HS 69131090: DÉP NAM... (mã hs dép nam/ mã hs của dép nam)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D6.5" H5.5"cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd65/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D9.4" H7.9"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd94/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D11.82" H12"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd11/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D13.83" H15"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D15.7" H13.4"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd15/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D8.07" H7.48"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd80/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(4501216)-D17 H31cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm450121/ mã hs của chậu gốm450)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(9633172)-D23 H36cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm963317/ mã hs của chậu gốm963)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3338046)-D7.5 H10cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm333804/ mã hs của chậu gốm333)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1598473)-D17 H20.5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159847/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4999794)-D11 H13.5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm499979/ mã hs của bình gốm499)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(2515630)-D20.5 H21cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm251563/ mã hs của chậu gốm251)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(7608818)-D6" H7.5"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm760881/ mã hs của chậu gốm760)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475504)-D12.0 H14.5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475504/ mã hs của bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475538)-D12.0 H14.5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475538/ mã hs của bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597715)-D4.25" H5"cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159771/ mã hs của chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(5733493)-D12.0 H14.5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm573349/ mã hs của bình gốm573)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(8847026)-D31.0 H52.5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm884702/ mã hs của bình gốm884)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(9940406)-D15.5 H22.0cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm994040/ mã hs của bình gốm994)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3739067)-D5.5" H5.9"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm373906/ mã hs của chậu gốm373)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1218291)-D6.1" H8.66"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm121829/ mã hs của chậu gốm121)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597699)-D11 H23(D top 4)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159769/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(3324889)-L7.5" W7.3" H8.9"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm332488/ mã hs của bình gốm332)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597681)-D13 H51(D top 5.5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159768/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597715)-D11 H13(D top 2cm)cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159771/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(3345489)-L3.9" W3.7" H12.8"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm334548/ mã hs của bình gốm334)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597723)-D17.5 H38(D top 8.5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159772/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4935677)-D14 H30Dtop: 8.5Dbottm: 10.5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm493567/ mã hs của bình gốm493)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4935792)-D16.5 H41Dtop: 6.5Dbottm: 12cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm493579/ mã hs của bình gốm493)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597707)-D16 H30.5(D top 11D curve 7.5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159770/ mã hs của bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1962658)-D11.5 H19.5Dtop: 10.5Dbot: 7.5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm196265/ mã hs của bình gốm196)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218275)-D39.0 H43.5Dtop: 8.5Dbottom: 15cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121827/ mã hs của bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1962575)-D16.0 H37Dtop: 12.5Dbottm: 11.5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm196257/ mã hs của bình gốm196)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(6621756)-D20.5 H19.0Pot:D18 H18Tray: D20.5 H3cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm662175/ mã hs của chậu gốm662)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(9846274)-D20.5 H19.0Pot:D18 H18Tray: D20.5 H3cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm984627/ mã hs của chậu gốm984)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(712499)-D18 H13cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm712499/ mã hs của chậu gốm712)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(6845713)-D18 H13cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm684571/ mã hs của chậu gốm684)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(2350728)-A: D6.1" H4.92"B: D5" H4"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm235072/ mã hs của chậu gốm235)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3087323)-A: D5.12" H3.94"B: D4.13" H5.51"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm308732/ mã hs của chậu gốm308)
- Mã HS 69139090: Angkor Sphere (Banh) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước30x30x29 cm.Hàng mới 100%... (mã hs angkor sphere/ mã hs của angkor spher)
- Mã HS 69139090: Round Handle Planter chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước38x38x33 cm.Hàng mới 100%... (mã hs round handle pl/ mã hs của round handle)
- Mã HS 69139090: Thea Planter chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước53x53x37 cm.Hàng mới 100%... (mã hs thea planter ch/ mã hs của thea planter)
- Mã HS 69139090: Beldon Urn (chậu cúp đế vuông) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước44x44x50 cm.Hàng mới 100%... (mã hs beldon urn chậ/ mã hs của beldon urn)
- Mã HS 69139090: Talavera Jar (chậu hũ cao miệng túm) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước50x50x90 cm.Hàng mới 100%... (mã hs talavera jar c/ mã hs của talavera jar)
- Mã HS 69139090: Pomezio Urn (cúp ca rô) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước60x60x71, 43x43x50 cm.Hàng mới 100%... (mã hs pomezio urn cú/ mã hs của pomezio urn)
- Mã HS 69139090: Lipari Urn (chậu ly cúp) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước60x60x76, 43x43x51 cm.Hàng mới 100%... (mã hs lipari urn chậ/ mã hs của lipari urn)
- Mã HS 69139090: Round Palisades Planter (ống tròn 352) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước45x45x89, 31x31x61 cm.Hàng mới 100%... (mã hs round palisades/ mã hs của round palisa)
- Mã HS 69139090: Teo Planter (chậu vuông đáy tròn) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước39x39x56, 29x29x42, 20x20x29 cm.Hàng mới 100%... (mã hs teo planter ch/ mã hs của teo planter)
- Mã HS 69139090: Anduze Urn (Cúp bông lúa) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước58x58x76, 44x44x55, 30x30x38, 22x22x28 cm.Hàng mới 100%... (mã hs anduze urn cúp/ mã hs của anduze urn)
- Mã HS 69139090: Round Ruffle Planter (chậu vót tròn sóng) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước51x51x58, 43x43x43, 30x30x33 cm.Hàng mới 100%... (mã hs round ruffle pl/ mã hs của round ruffle)
- Mã HS 69139090: Handspun Linen Planter (chậu bụng xệ) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước54x54x54, 40x40x40, 29x29x29 cm.Hàng mới 100%... (mã hs handspun linen/ mã hs của handspun lin)
- Mã HS 69139090: Brasilia Planter (chậu nón lá) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước78x78x35, 60x60x28, 45x45x20, 34x34x16 cm.Hàng mới 100%... (mã hs brasilia plante/ mã hs của brasilia pla)
- Mã HS 69139090: Antico Rectangular Planter (chậu chữ nhật chỉ thân) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước75x37x37, 52x25x25 cm.Hàng mới 100%... (mã hs antico rectangu/ mã hs của antico recta)
- Mã HS 69139090: Banh trang trí bằng Gốm(12*12 cm)(hang moi 100%)... (mã hs banh trang trí/ mã hs của banh trang t)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 2. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 2/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 3/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 4. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 4/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Trang trí bằng gốm hình chiếc bình VASE COUNTRY SMALL WHITE (KT: 6.46cm x 6.46cm x 5.98cm)... (mã hs trang trí bằng/ mã hs của trang trí bằ)
- Mã HS 69139090: Khung ảnh trang trí bằng gốm sứ có bọ rùa và cỏ ba lá PORTAFOTO FORTUNA... (mã hs khung ảnh trang/ mã hs của khung ảnh tr)
- Mã HS 69139090: Chậu màu xám 6 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu xám 6/ mã hs của chậu màu xám)
- Mã HS 69139090: Chậu màu hồng 6 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu hồng 6/ mã hs của chậu màu hồn)
- Mã HS 69139090: Chậu màu xám 12 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu xám 12/ mã hs của chậu màu xám)
- Mã HS 69139090: Chậu màu hồng 12 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu hồng 1/ mã hs của chậu màu hồn)
- Mã HS 69139090: Chậu cây trang trí bằng gốm sứ hình con rùa CACHEPOT TARTARUGHE (KT: 19.2cm x 16.34cm x 10.73cm)... (mã hs chậu cây trang/ mã hs của chậu cây tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3 cái các loại (hàng việt nam, mới 100%)... (mã hs chậu gốm bộ 3 c/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4235608)-L16 W5 H32cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm423560/ mã hs của bình gốm423)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475405)-D15.0 H25.5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475405/ mã hs của bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Bình Gốm(4893660)-D21.0 H36.5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm489366/ mã hs của bình gốm489)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597707)-D6.25" H12"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159770/ mã hs của chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(4999794)-D4.1" H5.3"cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm499979/ mã hs của chậu gốm499)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L20.26" W4.32" H4.75"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml20/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597681)-D5.25" H20"(Dtop 2.13")cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159768/ mã hs của chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: banh đất nung (10 cm)... (mã hs banh đất nung/ mã hs của banh đất nun)
- Mã HS 69139090: đôn đất nung (24x24x40 cm)... (mã hs đôn đất nung 2/ mã hs của đôn đất nung)
- Mã HS 69139090: đôn đất nung (35x35x56 cm)... (mã hs đôn đất nung 3/ mã hs của đôn đất nung)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3 mới sx (L32xH37cm; L24xH20; L17xH14cm)... (mã hs chậu gốm bộ 3 m/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: CỐC SỨ MẪU MỚI 100%... (mã hs cốc sứ mẫu mới/ mã hs của cốc sứ mẫu m)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 5. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 5/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Thú gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs thú gốm có men/ mã hs của thú gốm có m)
- Mã HS 69139090: Ventana Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước 80x80x80, 55x55x60 cm.Hang mơi 100%... (mã hs ventana planter/ mã hs của ventana plan)
- Mã HS 69139090: Boden Fountain (ống nước bình bát) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 53x53x46 cm.Hang mơi 100%... (mã hs boden fountain/ mã hs của boden founta)
- Mã HS 69139090: Rain Barrel Fountain (chậu thác nước trống) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 55x55x55 cm.Hang mơi 100%... (mã hs rain barrel fou/ mã hs của rain barrel)
- Mã HS 69139090: Bamboo Planter (chậu tròn chỉ đứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 52x52x67, 42x42x52 cm.Hang mơi 100%... (mã hs bamboo planter/ mã hs của bamboo plant)
- Mã HS 69139090: Sem Planter (chậu trứng có thân) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 54x54x46, 39x39x36, 31x31x28 cm.Hang mơi 100%... (mã hs sem planter ch/ mã hs của sem planter)
- Mã HS 69139090: Rainbarrel Planter (chậu trống) chât liêu Glaze(gốm tráng men) 4sets/pal kích thước 55x55x55, 40x40x40, 25x25x25 cm.Hang mơi 100%... (mã hs rainbarrel plan/ mã hs của rainbarrel p)
- Mã HS 69139090: cục kê gốm (cái) hàng mới 100%... (mã hs cục kê gốm cái/ mã hs của cục kê gốm)
- Mã HS 69139090: Tượng bộ 2 Gốm đất nung, hàng mới 100%... (mã hs tượng bộ 2 gốm/ mã hs của tượng bộ 2 g)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D18 H18cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd18/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D13 H13cm-(18cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D18-17 H16cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd18/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D13-11.5 H11.5cm-(18cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-Pot: D13 H11.5cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmpot/ mã hs của chậu gốmp)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-Ch?u:D14 H10.7D?a: D9 H2cm-(12cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmch?u/ mã hs của chậu gốmc)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D8 H6.5Pot: D6.5 H5.5Saucer: D8 H1.3cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd8 h/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Vật trang trí bằng gốm()- Cer: D3.5 H0.5-0.7Stick: L11cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs vật trang trí b/ mã hs của vật trang tr)
- Mã HS 69139090: Tấm sứ- 1100451. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm sứ 1100451/ mã hs của tấm sứ 1100)
- Mã HS 69139090: Tấm sứ- 1100452. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm sứ 1100452/ mã hs của tấm sứ 1100)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 2 Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu bộ 2 gốm đ/ mã hs của chậu bộ 2 gố)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 5 Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu bộ 5 gốm đ/ mã hs của chậu bộ 5 gố)
- Mã HS 69139090: Chân kê gốm mới sx (8.5x3.7xH7cm)... (mã hs chân kê gốm mới/ mã hs của chân kê gốm)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm hình phật mới sx (L27xH33cm)... (mã hs chậu gốm hình p/ mã hs của chậu gốm hìn)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm hình người mới sx (L34xH33 cm)... (mã hs chậu gốm hình n/ mã hs của chậu gốm hìn)
- Mã HS 69139090: Cục kê chậu gốm đất nung. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs cục kê chậu gốm/ mã hs của cục kê chậu)
- Mã HS 69139090: chậu gốm vuông (19.5*19)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm vuông/ mã hs của chậu gốm vuô)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm xám bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm xám bộ/ mã hs của chậu gốm xám)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm xanh bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm xanh b/ mã hs của chậu gốm xan)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm dương bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm dương/ mã hs của chậu gốm dươ)
- Mã HS 69139090: Hình tượng gốm (984238-1)... (mã hs hình tượng gốm/ mã hs của hình tượng g)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 4 Gốm đất nung, Hàng mới 100%... (mã hs chậu bộ 4 gốm đ/ mã hs của chậu bộ 4 gố)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm, hàng không nhãn hiệu (Rộng 20cm x Cao 30cm) (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu gốm hàng/ mã hs của chậu gốm hà)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (23.5xH28cm) có chân kê bằng gỗ tràm rừng trồng mới sx... (mã hs chậu gốm 235x/ mã hs của chậu gốm 23)
- Mã HS 69139090: Dĩa Lớn. kích thước (18x25x1.1)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Đất Nung. Đóng Gói Hộp Màu, 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs dĩa lớn kích t/ mã hs của dĩa lớn kíc)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm hình con rùa mới sx (34x20xH16cm)... (mã hs tượng gốm hình/ mã hs của tượng gốm hì)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 4 mới sx (35xH35,30xH30,35xH35,20xH20) cm... (mã hs chậu gốm bộ 4 m/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Cây trang trí bằng Gốm(28*41 cm)(hang moi 100%)... (mã hs cây trang trí b/ mã hs của cây trang tr)
- Mã HS 69139090: Angkor Buddha (Đầu phật) chât liêu Glaze(gốm tráng men)9pcs/pal kích thước30x30x43 cm.Hàng mới 100%... (mã hs angkor buddha/ mã hs của angkor buddh)
- Mã HS 69139090: Paraiso Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước62x62x74, 42x42x50 cm.Hàng mới 100%... (mã hs paraiso planter/ mã hs của paraiso plan)
- Mã HS 69139090: Angkor Buddha, Large (đầu phật to) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4pcs/pal kích thước51x51x74 cm.Hàng mới 100%... (mã hs angkor buddha/ mã hs của angkor buddh)
- Mã HS 69139090: Mira Bowl (tô) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước52x52x22, 43x43x18, 33x33x15 cm.Hàng mới 100%... (mã hs mira bowl tô/ mã hs của mira bowl t)
- Mã HS 69139090: Mika Square Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước48x48x48, 36x36x36, 25x26x27 cm.Hàng mới 100%... (mã hs mika square pla/ mã hs của mika square)
- Mã HS 69139090: Knossos Planter (chậu 7 chỉ thân) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước49x49x49, 38x38x38 cm.Hàng mới 100%... (mã hs knossos planter/ mã hs của knossos plan)
- Mã HS 69139090: Marcel Planter (chậu trứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x48, 46x46x38, 35x36x30 cm.Hàng mới 100%... (mã hs marcel planter/ mã hs của marcel plant)
- Mã HS 69139090: Maris Planter (chậu khế lùn) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước55x55x47, 42x42x38, 33x33x30 cm.Hàng mới 100%... (mã hs maris planter/ mã hs của maris plante)
- Mã HS 69139090: Escada Planter (chậu kc thap) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước55x55x24, 43x43x19, 31x31x15 cm.Hàng mới 100%... (mã hs escada planter/ mã hs của escada plant)
- Mã HS 69139090: Caipirinha Planter (chậu trứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x49, 46x46x39, 33x33x29 cm.Hàng mới 100%... (mã hs caipirinha plan/ mã hs của caipirinha p)
- Mã HS 69139090: Escada Tall Planter (chậu kc cao) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước54x54x80, 44x44x62, 32x32x50 cm.Hàng mới 100%... (mã hs escada tall pla/ mã hs của escada tall)
- Mã HS 69139090: Maris Tall Planter (chậu khế cao) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước54x54x84, 44x44x66, 32x32x55 cm.Hàng mới 100%... (mã hs maris tall plan/ mã hs của maris tall p)
- Mã HS 69139090: khay gốm chữ nhật (29*10.5*10)cm mới 100%... (mã hs khay gốm chữ nh/ mã hs của khay gốm chữ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D12 H11cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd12/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D16 H17cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd16/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D17 H28cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd17/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D20 H38cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd20/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D28 H65cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd28/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D9 H6.5cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd9 h/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D14 H8.5cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd14/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L18 W8 H17cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml18/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L19 W11 H18cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml19/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L23 W10 H25cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml23/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L16 W06 H14cm-(32cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml16/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L20 W08 H17cm-(16cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml20/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L15.5 W10 H16cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml15/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L12 W0.7 H47 (6x1x6- 12x1x6- 12x1x7-pack:12x14x3)cm-(45cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml12/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Trang trí đựng giấy nhớ bằng gốm sứ STICKY NOTES HOLDER ELEGANCE (KT: 12.16cm x 9.78cm x 6.65cm)... (mã hs trang trí đựng/ mã hs của trang trí đự)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 16cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 16cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 18cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 18cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 20.50cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 205/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 25.50cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 255/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 24cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.(ir17-238L)... (mã hs chậu gốmh 24cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Khung ảnh bằng gốm sứ có hình bó hoa và trái tim PHOTOFRAME HEARTS 35X30CM... (mã hs khung ảnh bằng/ mã hs của khung ảnh bằ)
- Mã HS 69139090: Tượng trang trí bằng gốm sứ FAIRY 13 CM (Nàng tiên bướm, KT: 7.4cm x 5.5cm x 13.0cm)... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3, Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: CỐC SỨ HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ hàng mới/ mã hs của cốc sứ hàng)
- Mã HS 69139090: Chai gốm sân vườn D22H29cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs chai gốm sân vư/ mã hs của chai gốm sân)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(124202930)-D17 H29cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm124202/ mã hs của bình gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124286896)-L17 W11 H12 (innerD6.5)cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124286/ mã hs của chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124202937124202938124202939)-D29/20/14 H24/17/11cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124202/ mã hs của chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124288407124202969124202970)-D28/23/18 H30/25/20cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124288/ mã hs của chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm đất nung (tượng phật- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs tượng gốm đất n/ mã hs của tượng gốm đấ)
- Mã HS 69139090: Magnet đế- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet đế bằng/ mã hs của magnet đế b)
- Mã HS 69139090: Móc khóa đá- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa đá bằ/ mã hs của móc khóa đá)
- Mã HS 69139090: Magnet dâu rễ gỗ- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet dâu rễ g/ mã hs của magnet dâu r)
- Mã HS 69139090: Magnet búp bê nhỏ- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet búp bê n/ mã hs của magnet búp b)
- Mã HS 69139090: Thú trang trí bằng Gốm(34*16*23 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thú trang trí b/ mã hs của thú trang tr)
- Mã HS 69139090: Tháp trang trí bằng Gốm(16*16*38 cm)(hang moi 100%)... (mã hs tháp trang trí/ mã hs của tháp trang t)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D5.3" H4"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd53/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D12" H4.7"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd12/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Ixtapa Planter (ống tròn) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước58x58x95, 45x45x80 cm.Hàng mới 100%... (mã hs ixtapa planter/ mã hs của ixtapa plant)
- Mã HS 69139090: Usuki Planter (chậu ly gờ) chất liệu terra Cotta (đất phèn)4sets/pal kích thước58x58x62, 44x44x50 cm.Hàng mới 100%... (mã hs usuki planter/ mã hs của usuki plante)
- Mã HS 69139090: Square Dimple Planter chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước45x45x45, 35x35x35, 25x25x25 cm.Hàng mới 100%... (mã hs square dimple p/ mã hs của square dimpl)
- Mã HS 69139090: Classic Rolled Rim (Vót chỉ thân) chất liệu terra Cotta (đất phèn)4sets/pal kích thước50x50x35, 40x40x30 cm.Hàng mới 100%... (mã hs classic rolled/ mã hs của classic roll)
- Mã HS 69139090: Coquilles Planter (con sò) chất liệu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước66x66x66, 46x46x46, 30x30x28 cm.Hàng mới 100%... (mã hs coquilles plant/ mã hs của coquilles pl)
- Mã HS 69139090: Bolivar Planter(chậu trứng tàn ong) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x50, 46x46x38, 38x38x31, 25x25x24 cm.Hàng mới 100%... (mã hs bolivar planter/ mã hs của bolivar plan)
- Mã HS 69139090: Thú gốm trang trí (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs thú gốm trang t/ mã hs của thú gốm tran)
- Mã HS 69139090: Bục kê chậu gốm đất nung S33H49, S29H67cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs bục kê chậu gốm/ mã hs của bục kê chậu)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(23.5xH28cm)có chân kê bằng gỗ tràm rừng trồng mới sx... (mã hs chậu gốm235xh/ mã hs của chậu gốm23)
- Mã HS 69139090: Bồn phun Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs bồn phun gốm đấ/ mã hs của bồn phun gốm)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm 39x 4/ mã hs của chậu gốm 39)
- Mã HS 69139090: banh gốm (14 cm)... (mã hs banh gốm 14 cm/ mã hs của banh gốm 14)
- Mã HS 69139090: banh gốm (23 cm)... (mã hs banh gốm 23 cm/ mã hs của banh gốm 23)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218291)-D6.1" H8.66"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121829/ mã hs của bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Dĩa gốm(1218218)-D19.49" H5.51"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm1218218/ mã hs của dĩa gốm1218)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218242)-D16.14" H27.56"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121824/ mã hs của bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Tượng thiếu nữ Bắc bộ- Poly (12,5cm)... (mã hs tượng thiếu nữ/ mã hs của tượng thiếu)
- Mã HS 69139090: Tượng tuổi thơ- Nam- gốm (7cm)- Bằng gốm... (mã hs tượng tuổi thơ/ mã hs của tượng tuổi t)
- Mã HS 69139090: Tượng Three wise Buddha INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng three wis/ mã hs của tượng three)
- Mã HS 69139090: Tượng Buddha Laughing 12cmINDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng buddha la/ mã hs của tượng buddha)
- Mã HS 69139090: Tượng Buddha standing 8cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng buddha st/ mã hs của tượng buddha)
- Mã HS 69139090: Tượng Lotus- pose Buddha 8cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng lotus po/ mã hs của tượng lotus)
- Mã HS 69139090: TượngLotus- pose Buddha 18cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượnglotus pos/ mã hs của tượnglotus)
- Mã HS 69139090: Tượng nhỏ 6VM- Dao Đỏ- gốm/poly (7,5cm)- Bằng gốm... (mã hs tượng nhỏ 6vm/ mã hs của tượng nhỏ 6v)
- Mã HS 69139090: HUGSTOR Hũ nến bộ 3 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs hugstor hũ nến/ mã hs của hugstor hũ n)
- Mã HS 69139090: dĩa gốm (cái) hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm cái h/ mã hs của dĩa gốm cái)
- Mã HS 69139090: Chậu thú gốm đất nung 34x17H38cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs chậu thú gốm đấ/ mã hs của chậu thú gốm)
- Mã HS 69139090: Bồn phun gốm sân vườn D40H40, D84H26cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs bồn phun gốm sâ/ mã hs của bồn phun gốm)
- Mã HS 69139090: Sản phẩm trang trí gốm đất nung (trái cherry- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs sản phẩm trang/ mã hs của sản phẩm tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs chậu gốm có men/ mã hs của chậu gốm có)
- Mã HS 69139090: Dĩa gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs dĩa gốm có men/ mã hs của dĩa gốm có m)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm đất nung kt 36/30/25 cm (không nhãn hiệu) mới 100%... (mã hs chậu gốm đất nu/ mã hs của chậu gốm đất)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0042329425)-L10 W9.5 H10cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004232/ mã hs của chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0054764287inner: 0054778238)-D9 H6.5cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm005476/ mã hs của chậu gốm005)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0040205536)-Pot: D15 H15-17Tray: D16 H2cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004020/ mã hs của chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0045922127)-Pot: D15 H15-17Tray: D16 H2cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004592/ mã hs của chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0050197912)-D17 H19ceramic: D16.5 H14.5wooden base: L16.5 W1.3 H6.5cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm005019/ mã hs của chậu gốm005)
- Mã HS 69139090: Tượng cô dâu- gốm (18cm)... (mã hs tượng cô dâu g/ mã hs của tượng cô dâu)
- Mã HS 69139090: Tượng liền Anh- Poly (12,5cm)... (mã hs tượng liền anh/ mã hs của tượng liền a)
- Mã HS 69139090: Thiếu nữ hoa sen 25cm (nón trên)... (mã hs thiếu nữ hoa se/ mã hs của thiếu nữ hoa)
- Mã HS 69139090: Tượng búp bê Đàn nguyệt- gốm (19cm)... (mã hs tượng búp bê đà/ mã hs của tượng búp bê)
- Mã HS 69139090: Tượng búp bê Trống đập- gốm (18,5cm)... (mã hs tượng búp bê tr/ mã hs của tượng búp bê)
- Mã HS 69139090: Tượng tập làm người lớn- Trung- gốm (17,5cm)... (mã hs tượng tập làm n/ mã hs của tượng tập là)
- Mã HS 69139090: Chậu lọng đất nung(4209975)-D20 H30cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu lọng đất n/ mã hs của chậu lọng đấ)
- Mã HS 69139090: Chậu bằng đất đỏ: VC11061 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu bằng đất đ/ mã hs của chậu bằng đấ)
- Mã HS 69139090: Anduze Urn chất liệu Glaze(gốm tráng men)8sets/pal kích thước50x50x57, 37x37x42 cm.Hàng mới100%... (mã hs anduze urn chất/ mã hs của anduze urn c)
- Mã HS 69139090: Annalise Planter (tô) chất liệu terra Cotta (đất phèn)6sets/pall kích thước43x43x15, 33x33x12 cm.Hàng mới100%... (mã hs annalise plante/ mã hs của annalise pla)
- Mã HS 69139090: Sureda Jar (hũ túm miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước55x55x68, 37x37x46 cm.Hàng mới100%... (mã hs sureda jar hũ/ mã hs của sureda jar)
- Mã HS 69139090: Kowloon Planter (chậu tổ ong) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước55x55x55, 38x38x38 cm.Hàng mới100%... (mã hs kowloon planter/ mã hs của kowloon plan)
- Mã HS 69139090: Saona Planter (cà na) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước70x70x52, 54x54x41, 31x31x29 cm.Hàng mới100%... (mã hs saona planter/ mã hs của saona plante)
- Mã HS 69139090: Gulf Planter (chậu cúp thiên châu) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước53x53x58, 39x39x40 cm.Hàng mới100%... (mã hs gulf planter c/ mã hs của gulf planter)
- Mã HS 69139090: Hoi An Planter (Chảo gờ miệng) chất liệu Black Clay (Đất cháy)6sets/pal kích thước80x80x30, 68x68x25, 54x54x20 cm.Hàng mới100%... (mã hs hoi an planter/ mã hs của hoi an plant)
- Mã HS 69139090: Tela Bowl (trong chỉ) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)4sets/pall kích thước55x55x24, 43x43x18, 31x31x15 cm.Hàng mới100%... (mã hs tela bowl tron/ mã hs của tela bowl t)
- Mã HS 69139090: Quebrada Planter (tô thấp) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)8sets/pal kích thước54x54x36, 42x42x29, 35x35x25 cm.Hàng mới100%... (mã hs quebrada plante/ mã hs của quebrada pla)
- Mã HS 69139090: Tron Cao Planter (chậu ảnh miệng tròn) chất liệu Black Clay (Đất cháy)3sets/pal kích thước90x90x65, 62x62x53, 45x45x43 cm.Hàng mới100%... (mã hs tron cao plante/ mã hs của tron cao pla)
- Mã HS 69139090: Baia Planter (chậu vót chỉ miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)1sets/pal kích thước69x69x58, 54x54x48, 44x44x39, 35x35x32 cm.Hàng mới100%... (mã hs baia planter c/ mã hs của baia planter)
- Mã HS 69139090: Naxos Planter (tron bầu túm miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước70x70x50, 47x47x36, 32x32x24, 22x22x17 cm.Hàng mới100%... (mã hs naxos planter/ mã hs của naxos plante)
- Mã HS 69139090: Antique Lattice Basket (tô hoa văn) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)4sets/pall kích thước50x50x25, 40x40x19, 29x29x14 cm.Hàng mới100%... (mã hs antique lattice/ mã hs của antique latt)
- Mã HS 69139090: Nhà chim trang trí bằng gốm hàng mới 100% (khong nhan hieu)... (mã hs nhà chim trang/ mã hs của nhà chim tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D15 H22cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd15/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L25 W5 H19cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml25/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D22 H16D18 H13cm-(150bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd22/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D25 H24D19 H18cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd25/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L: D23 H18S: D14 H13cm-(100bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml d/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D26 H25D20 H19D16 H15cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd26/ mã hs của chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L11 W1 H52 (5.5x1x5.5- 7.5x1x6.5)cm-(45cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml11/ mã hs của chậu gốml)
- Mã HS 69139090: chậu gốm (bộ 2 cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 2/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: chậu gốm (bộ 3 cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm đất đỏ trang trí bộ 01... (mã hs chậu gốm đất đỏ/ mã hs của chậu gốm đất)
- Mã HS 69139090: chậu gốm tròn (20*18)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm tròn/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69139090: chậu gốm treo tường (18*10*11)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm treo t/ mã hs của chậu gốm tre)
- Mã HS 69139090: Nhà chim làm bằng gốm KT 18x18x2618x18x2014x14x20 không nhãn hieu mới 100%... (mã hs nhà chim làm bằ/ mã hs của nhà chim làm)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(IV16-0191/0-R1)-D9 H10cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốmiv160/ mã hs của bình gốmiv1)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(IV17-0130/0-R1)-D12.5 H13cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốmiv170/ mã hs của bình gốmiv1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(SFM0917-01/2)-D20/11 H12.5/7 (string L30)cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmsfm091/ mã hs của chậu gốmsfm)
- Mã HS 69139090: Thú trang trí gốm (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs thú trang trí g/ mã hs của thú trang tr)
- Mã HS 69139090: CHẬU ĐẤT NUNG SWO1964-54S2, Hàng mới 100%, Không nhãn hiệu... (mã hs chậu đất nung s/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69139090: đĩa gốm tròn có chân (41*55)cm mới 100%... (mã hs đĩa gốm tròn có/ mã hs của đĩa gốm tròn)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm mới sx (34xH33cm)... (mã hs tượng gốm mới s/ mã hs của tượng gốm mớ)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (EE1614 HM12A)... (mã hs lõi sứ ee1614/ mã hs của lõi sứ ee16)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (ANB-CM161006-SF7)... (mã hs lõi sứ anbcm1/ mã hs của lõi sứ anb)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (OR19x5-13HYC SM-50)... (mã hs lõi sứ or19x5/ mã hs của lõi sứ or19)
- Mã HS 69141000: LÕI SỨ (OR25x12-15HYC SM-100)... (mã hs lõi sứ or25x12/ mã hs của lõi sứ or25)
- Mã HS 69141000: Chậu bằng sứ. Hàng mới 100%... (mã hs chậu bằng sứ h/ mã hs của chậu bằng sứ)
- Mã HS 69141000: Đĩa,ly bằng sứ.Hàng mới 100%... (mã hs đĩaly bằng sứ/ mã hs của đĩaly bằng)
- Mã HS 69141000: Bình bằng sứ đường kính 50 cm, cao 80 cm,chân cao 20 cm; hàng mới 100% do Việt nam sản xuất... (mã hs bình bằng sứ đư/ mã hs của bình bằng sứ)
- Mã HS 69141000: Miếng sứ dùng để làm mẫu màu loại A946LDR#NW1 kích thước 47x47x4.5mm (1 bộ 100 chiếc)... (mã hs miếng sứ dùng đ/ mã hs của miếng sứ dùn)
- Mã HS 69141000: Phin pha Coffee sứ... (mã hs phin pha coffee/ mã hs của phin pha cof)
- Mã HS 69141000: Bình hoa bằng sứ- CERAMIC FLOWERPOT VTT-01, hàng mới 100%... (mã hs bình hoa bằng s/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 69141000: bình gốm 13cm X13Cm x39cm... (mã hs bình gốm 13cm x/ mã hs của bình gốm 13c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 15cm X15Cm x61cm... (mã hs bình gốm 15cm x/ mã hs của bình gốm 15c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 19cm X13Cm x22cm... (mã hs bình gốm 19cm x/ mã hs của bình gốm 19c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 25cm X25Cm x36cm... (mã hs bình gốm 25cm x/ mã hs của bình gốm 25c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 26cm X26Cm x33cm... (mã hs bình gốm 26cm x/ mã hs của bình gốm 26c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 28cm X28Cm x26cm... (mã hs bình gốm 28cm x/ mã hs của bình gốm 28c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 29cm X29Cm x40cm... (mã hs bình gốm 29cm x/ mã hs của bình gốm 29c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 30cm X30Cm x60cm... (mã hs bình gốm 30cm x/ mã hs của bình gốm 30c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 31cm X31Cm x44cm... (mã hs bình gốm 31cm x/ mã hs của bình gốm 31c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 34cm X34Cm x42cm... (mã hs bình gốm 34cm x/ mã hs của bình gốm 34c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 35cm X35Cm x25 cm... (mã hs bình gốm 35cm x/ mã hs của bình gốm 35c)
- Mã HS 69141000: bình gốm 42 cm X42cm x44cm... (mã hs bình gốm 42 cm/ mã hs của bình gốm 42)
- Mã HS 69141000: Con thú sứ hình 12 con giáp Sơn Chi 70g (sản xuất tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng Sơn Chi)... (mã hs con thú sứ hình/ mã hs của con thú sứ h)
- Mã HS 69141000: Đầu sứ máy cắt 1 bộ 1 chiếc... (mã hs đầu sứ máy cắt/ mã hs của đầu sứ máy c)
- Mã HS 69141000: Chậu sứ bom mầu trắng cỡ lớn, KT: cao 50 cm, đường kính miệng 40cm bằng sứ. Hàng mới 100%... (mã hs chậu sứ bom mầu/ mã hs của chậu sứ bom)
- Mã HS 69141000: Mắt khuôn RAJIA/R05-034... (mã hs mắt khuôn rajia/ mã hs của mắt khuôn ra)
- Mã HS 69141000: Vòng đeo tay bằng sứ mới 100%... (mã hs vòng đeo tay bằ/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(42*54 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm42*54/ mã hs của chậu gốm42*)
- Mã HS 69149000: CHẬU GỐM SỨ... (mã hs chậu gốm sứ/ mã hs của chậu gốm sứ)
- Mã HS 69149000: Chậu trồng cây bằng gốm. kích thước: cao 50cm đường kính 60 cm. 1 bộ gồm 3 cái (Tên tiếng anh: Garden pottery). Hàng mới 100%... (mã hs chậu trồng cây/ mã hs của chậu trồng c)
- Mã HS 69149000: Châu gôm CS694375 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm cs6943/ mã hs của châu gôm cs6)
- Mã HS 69149000: Châu gôm CS694471 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm cs6944/ mã hs của châu gôm cs6)
- Mã HS 69149000: Bình gốm đất đỏ (802692), 36x32xH67cm; Không nhãn hiệu- Hàng mới 100%... (mã hs bình gốm đất đỏ/ mã hs của bình gốm đất)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(22*4 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm22*4 cm/ mã hs của dĩa gốm22*4)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(23*3 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm23*3 cm/ mã hs của dĩa gốm23*3)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(40*5 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm40*5 cm/ mã hs của dĩa gốm40*5)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(46*5 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm46*5 cm/ mã hs của dĩa gốm46*5)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(49*5 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm49*5 cm/ mã hs của dĩa gốm49*5)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(26*8 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm26*8 c/ mã hs của chậu gốm26*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(38*32 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm38*32/ mã hs của chậu gốm38*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(53*26 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm53*26/ mã hs của chậu gốm53*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm D35H28 không nhãn hiệu hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chậu gốm d35h28/ mã hs của chậu gốm d35)
- Mã HS 69149000: Châu gôm KA01 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm ka01 h/ mã hs của châu gôm ka0)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm hàng/ mã hs của chậu gốm hà)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm đơn. Hàng mới SX 100%. KT 42x54cm... (mã hs chậu gốm đơn h/ mã hs của chậu gốm đơn)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm D25H18 không nhãn hiệu hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chậu gốm d25h18/ mã hs của chậu gốm d25)
- Mã HS 69149000: Đĩa gốm đất đỏ- đĩa kê chậu size 4; 22x2.5cm. Hàng mới SX 100%... (mã hs đĩa gốm đất đỏ/ mã hs của đĩa gốm đất)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm kt21/22/24 cm hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm kt21/2/ mã hs của chậu gốm kt2)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm đất đỏ Bộ 2 (TPODS30.25). Hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm đất đỏ/ mã hs của dĩa gốm đất)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm kt 12/27 cm hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm kt 12// mã hs của chậu gốm kt)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(34*27 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm34*27/ mã hs của chậu gốm34*)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm S/3 (1bộ 3cái)(D34/28.5/20,H4.7/4.5/3.3 cm)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm s/3 1b/ mã hs của dĩa gốm s/3)
- Mã HS 69149000: đĩa gốm bộ 3 tròn (32*4; 25*3.5; 23*3.5)cm mới 100%... (mã hs đĩa gốm bộ 3 tr/ mã hs của đĩa gốm bộ 3)
- Mã HS 69149000: Bình chậu hoa bằng sứ 35-55cm, hàng mới 100%... (mã hs bình chậu hoa b/ mã hs của bình chậu ho)
- Mã HS 69149000: Đĩa gốm đướng kính 20cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs đĩa gốm đướng k/ mã hs của đĩa gốm đướn)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 2 đường kính 60cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 2 đ/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3 đường kính 40cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 3 đ/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Hạt gốm ZIRCONIA BEADS, đường kính 0.4mm... (mã hs hạt gốm zirconi/ mã hs của hạt gốm zirc)
- Mã HS 69149000: Thú trang trí gốm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs thú trang trí g/ mã hs của thú trang tr)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ cao màu trắng... (mã hs chậu trụ cao mà/ mã hs của chậu trụ cao)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ mập màu trắng... (mã hs chậu trụ mập mà/ mã hs của chậu trụ mập)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ cao trắng đề tài... (mã hs chậu trụ cao tr/ mã hs của chậu trụ cao)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ mập trắng đề tài... (mã hs chậu trụ mập tr/ mã hs của chậu trụ mập)
- Mã HS 69149000: Lồng đèn lớn màu kem... (mã hs lồng đèn lớn mà/ mã hs của lồng đèn lớn)
- Mã HS 69149000: Lồng đèn nhỏ màu xám... (mã hs lồng đèn nhỏ mà/ mã hs của lồng đèn nhỏ)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ mini L trắng... (mã hs chậu trụ mini l/ mã hs của chậu trụ min)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ chân gỗ tròn nhỏ trắng... (mã hs chậu trụ chân g/ mã hs của chậu trụ châ)
- Mã HS 69149000: Chậu hình thoi NHỎ màu TRẮNG SEMIMATE... (mã hs chậu hình thoi/ mã hs của chậu hình th)
- Mã HS 69149000: Treo tường L đen... (mã hs treo tường l đe/ mã hs của treo tường l)
- Mã HS 69149000: Trụ mini Lmàu đen... (mã hs trụ mini lmàu đ/ mã hs của trụ mini lmà)
- Mã HS 69149000: Treo tường L trắng... (mã hs treo tường l tr/ mã hs của treo tường l)
- Mã HS 69149000: Chậu treo tường S đen... (mã hs chậu treo tường/ mã hs của chậu treo tư)
- Mã HS 69149000: Chậu trụ mini S trắng... (mã hs chậu trụ mini s/ mã hs của chậu trụ min)
- Mã HS 69149000: MasonLanternGreySmall (Lồng đèn nhỏ màu xám)... (mã hs masonlanterngre/ mã hs của masonlantern)
- Mã HS 69149000: MasonLanternIvorySmall (Lồng đèn nhỏ màu kem)... (mã hs masonlanternivo/ mã hs của masonlantern)
- Mã HS 69149000: MasonVaseBlackTaperedTeardrop (Giọi lệ màu đen)... (mã hs masonvaseblackt/ mã hs của masonvasebla)
- Mã HS 69149000: MasonVaseGreyLowBottleneck (Bánh tiêu cổ nhọn màu xám)... (mã hs masonvasegreylo/ mã hs của masonvasegre)
- Mã HS 69149000: Chum bằng gốm kích thước 60x50x50cm,sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs chum bằng gốm k/ mã hs của chum bằng gố)
- Mã HS 69149000: Chậu cảnh bằng gốm kích thước 35x35x30cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs chậu cảnh bằng/ mã hs của chậu cảnh bằ)
- Mã HS 69149000: Bình gốm (46x24x33cm)... (mã hs bình gốm 46x24/ mã hs của bình gốm 46)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (32x32x29cm)... (mã hs chậu gốm 32x32/ mã hs của chậu gốm 32)
- Mã HS 69149000: Châu gôm TERHEART hàng mới 100%... (mã hs châu gôm terhea/ mã hs của châu gôm ter)
- Mã HS 69149000: Châu gôm 91038 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm 91038/ mã hs của châu gôm 910)
- Mã HS 69149000: Châu gôm TER0340 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm ter034/ mã hs của châu gôm ter)
- Mã HS 69149000: Châu gôm TER2040 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm ter204/ mã hs của châu gôm ter)
- Mã HS 69149000: Châu gôm TER02015 hàng mới 100%... (mã hs châu gôm ter020/ mã hs của châu gôm ter)
- Mã HS 69149000: PEPPARMIX Chậu đen 11 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs pepparmix chậu/ mã hs của pepparmix ch)
- Mã HS 69149000: Trang trí bằng gốm sứ có bướm và hoa tuylip HUMIDIFIER ELEGANCE (KT: 17.6cm x 19.85cm x 6.46cm)... (mã hs trang trí bằng/ mã hs của trang trí bằ)
- Mã HS 69149000: tượng đá mỹ nghệ hàng mới 100%... (mã hs tượng đá mỹ ngh/ mã hs của tượng đá mỹ)
- Mã HS 69149000: đèn bằng đá mỹ nghệ hàng mới 100... (mã hs đèn bằng đá mỹ/ mã hs của đèn bằng đá)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm đất đen,dia 30... (mã hs dĩa gốm đất đen/ mã hs của dĩa gốm đất)
- Mã HS 69149000: Banh gốm các loại mới 100% (20*20*20) cm... (mã hs banh gốm các lo/ mã hs của banh gốm các)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm vuông, Kích thước: 50x25x25 (cm), Sản phẩm bằng: clay 100%; pigment/ glaze <1%, Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm vuông/ mã hs của chậu gốm vuô)
- Mã HS 69149000: Ceramic cups Dia 135mm: Vòng gốm (mới 100%)... (mã hs ceramic cups di/ mã hs của ceramic cups)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/ST 647918-01/A... (mã hs chậu gốm/st 647/ mã hs của chậu gốm/st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/AQ 019237-01/BT... (mã hs chậu gốm/aq 019/ mã hs của chậu gốm/aq)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/AQ 639737-01/BT... (mã hs chậu gốm/aq 639/ mã hs của chậu gốm/aq)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/FS 712017-01/J; R... (mã hs chậu gốm/fs 712/ mã hs của chậu gốm/fs)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm tròn/TR 378030-01/J... (mã hs chậu gốm tròn/t/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm tròn/ST 647924-01/OL... (mã hs chậu gốm tròn/s/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/FS 721034-01/J; R; W... (mã hs chậu gốm/fs 721/ mã hs của chậu gốm/fs)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/FS 713023-01/CE; J; R... (mã hs chậu gốm/fs 713/ mã hs của chậu gốm/fs)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/FS 720020-01/CE; J; R; W... (mã hs chậu gốm/fs 720/ mã hs của chậu gốm/fs)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/TR 100020-01/CE; FG; J; W... (mã hs chậu gốm/tr 100/ mã hs của chậu gốm/tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/TR 500124-01/CE; FG; J; R; W... (mã hs chậu gốm/tr 500/ mã hs của chậu gốm/tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm lục giác bộ 4/DY 484074-04/CE; FG; J... (mã hs chậu gốm lục gi/ mã hs của chậu gốm lục)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (24x24x27cm)... (mã hs chậu gốm 24x24/ mã hs của chậu gốm 24)
- Mã HS 69149000: Bóng noel S1 màu Mocha + màu hồng 12x12x12cm- Hàng gốm sứ mới 100% do Việt nam sản xuất... (mã hs bóng noel s1 mà/ mã hs của bóng noel s1)
- Mã HS 69149000: Bóng noel S2 màu Mocha + màu hồng 10x10x10cm- Hàng gốm sứ mới 100% do Việt nam sản xuất... (mã hs bóng noel s2 mà/ mã hs của bóng noel s2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3, KT: Dia 6-8-10 inch... (mã hs chậu gốm bộ 3/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 4, KT: 8-10-12-14 inch... (mã hs chậu gốm bộ 4/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Đĩa gốm (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs đĩa gốm hàng m/ mã hs của đĩa gốm hàn)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (54x29x35cm)... (mã hs chậu gốm 54x29/ mã hs của chậu gốm 54)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (54x54x23cm)... (mã hs chậu gốm 54x54/ mã hs của chậu gốm 54)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (28.5x28.5x35cm)... (mã hs chậu gốm 285x/ mã hs của chậu gốm 28)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (58x33.5x12.5cm)... (mã hs chậu gốm 58x33/ mã hs của chậu gốm 58)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐẤT NUNG '(hàng mẩu) 95*90cm... (mã hs chậu đất nung/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐÁT NUNG: 5-6060-AN (64*74cm)... (mã hs chậu đát nung/ mã hs của chậu đát nun)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐẤT NUNG- VS 1010 SMALL,(66*66cm) cm... (mã hs chậu đất nung/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐÁT NUNG (có tráng men trắng VS-1035) (41*91cm)... (mã hs chậu đát nung/ mã hs của chậu đát nun)
- Mã HS 69149000: CHẬU tráng men VS2009 (HÀNG MẨU) (70*60;40*42cm) BỘ 2... (mã hs chậu tráng men/ mã hs của chậu tráng m)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐÁT NUNG VS1027-set 3 hàng mẩu(60*64;41*44;28*31cm)... (mã hs chậu đát nung v/ mã hs của chậu đát nun)
- Mã HS 69149000: CHẬU ĐÁT NUNG 5-6090- BW (hàng MẨU) (89*69;71*58;58*46cm) BỘ3... (mã hs chậu đát nung 5/ mã hs của chậu đát nun)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm xứ có men nhiều loại, đường kính 25 x 40 cm, 30 x 40 cm,. hàng không nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam. hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm xứ có/ mã hs của chậu gốm xứ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/BT 500024-01/BT... (mã hs chậu gốm/bt 500/ mã hs của chậu gốm/bt)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm/ST 798018-01/RB... (mã hs chậu gốm/st 798/ mã hs của chậu gốm/st)
- Mã HS 69149000: Đĩa gốm bộ 3 (hàng mới 100%)... (mã hs đĩa gốm bộ 3 h/ mã hs của đĩa gốm bộ 3)
- Mã HS 69149000: chậu gốm đất nung bộ 3 (Phi 60, 50, 40 cm)... (mã hs chậu gốm đất nu/ mã hs của chậu gốm đất)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm men- chậu bộ 4 cái; KT: D20-31-43-54cm. Hàng mới SX 100%... (mã hs chậu gốm men c/ mã hs của chậu gốm men)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm men bộ 3 cái (23-29-37cm). Hàng mới SX 100%. Hàng mẫu (FOC)... (mã hs chậu gốm men bộ/ mã hs của chậu gốm men)
- Mã HS 69149000: Chuông gió gốm Bát Tràng 150g (sản xuất tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng Sơn Chi)... (mã hs chuông gió gốm/ mã hs của chuông gió g)
- Mã HS 69149000: Tượng 5 Ông Ngũ Phúc bằng gốm 200g (sản xuất tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng Sơn Chi)... (mã hs tượng 5 ông ngũ/ mã hs của tượng 5 ông)
- Mã HS 69149000: Tượng Ông 4 không Sơn Chi bằng gốm 200g (sản xuất tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng Sơn Chi)... (mã hs tượng ông 4 khô/ mã hs của tượng ông 4)
- Mã HS 69149000: Khay bằng gốmAV72414, hàng mới 100%... (mã hs khay bằng gốmav/ mã hs của khay bằng gố)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3 cái hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3 c/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chó gốm đất đỏ (ST/KIK/19/022). Hàng mới 100%... (mã hs chó gốm đất đỏ/ mã hs của chó gốm đất)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm kt 18/30/36 cm hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm kt 18// mã hs của chậu gốm kt)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm mới (117850-3)... (mã hs chậu gốm mới 1/ mã hs của chậu gốm mới)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm mới (220531-3)... (mã hs chậu gốm mới 2/ mã hs của chậu gốm mới)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm mới (857178-2)... (mã hs chậu gốm mới 8/ mã hs của chậu gốm mới)
- Mã HS 69149000: chậu gốm (bộ 3 cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm mới sx (14xH2cm)... (mã hs dĩa gốm mới sx/ mã hs của dĩa gốm mới)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (25*H4cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 25*h4c/ mã hs của dĩa gốm 25*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 4(20/30/40/50*H20/30/40/50cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 42/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3(44/50/56*W25/31/37*H19/22/28cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 34/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu đất nung hàng mới sản xuất 100%... (mã hs chậu đất nung h/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 9cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 9cm/ mã hs của chậu gốmh 9)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 12cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 12cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 13cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 13cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 17cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 17cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 21cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 21cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 38cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 38cm/ mã hs của chậu gốmh 3)
- Mã HS 69149000: Tượng đất nung(h 39cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs tượng đất nung/ mã hs của tượng đất nu)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 18cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 18cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(47*57 cm, gồm dĩa + chân dĩa)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm47*57 c/ mã hs của dĩa gốm47*5)
- Mã HS 69149000: Chậu (gốm) bộ 2 BD 25- D 40/29 cm... (mã hs chậu gốm bộ 2/ mã hs của chậu gốm b)
- Mã HS 69149000: Đĩa (trang trí- gốm đất nung) BD 355- D 33 cm... (mã hs đĩa trang trí/ mã hs của đĩa trang t)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(17*17 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm17*17/ mã hs của chậu gốm17*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(18*15 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm18*15/ mã hs của chậu gốm18*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(24*21 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm24*21/ mã hs của chậu gốm24*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(32*30 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm32*30/ mã hs của chậu gốm32*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 317934-01... (mã hs chậu gốm st 317/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 318743-01... (mã hs chậu gốm st 318/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 319127-01... (mã hs chậu gốm st 319/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 323834-01... (mã hs chậu gốm st 323/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 328122-01... (mã hs chậu gốm st 328/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 336848-01... (mã hs chậu gốm st 336/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 339448-01... (mã hs chậu gốm st 339/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 340148-01... (mã hs chậu gốm st 340/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 344440-01... (mã hs chậu gốm st 344/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 357933-01... (mã hs chậu gốm st 357/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 373960-01... (mã hs chậu gốm st 373/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 376658-01... (mã hs chậu gốm st 376/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 387342-01... (mã hs chậu gốm st 387/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 388850-01... (mã hs chậu gốm st 388/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 392148-01... (mã hs chậu gốm st 392/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 395950-01... (mã hs chậu gốm st 395/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 423040-01... (mã hs chậu gốm st 423/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 435742-01... (mã hs chậu gốm st 435/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 455630-01... (mã hs chậu gốm st 455/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 470743-01... (mã hs chậu gốm st 470/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 480650-01... (mã hs chậu gốm st 480/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 488840-01... (mã hs chậu gốm st 488/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm TR 318057-01... (mã hs chậu gốm tr 318/ mã hs của chậu gốm tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm TR 426645-01... (mã hs chậu gốm tr 426/ mã hs của chậu gốm tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm TR 627340-01... (mã hs chậu gốm tr 627/ mã hs của chậu gốm tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm kt 23/30 hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm kt 23// mã hs của chậu gốm kt)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 277660-01... (mã hs chậu gốm st 277/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 300250-01... (mã hs chậu gốm st 300/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 301950-01... (mã hs chậu gốm st 301/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 304330-01... (mã hs chậu gốm st 304/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 305670-01... (mã hs chậu gốm st 305/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 312734-01... (mã hs chậu gốm st 312/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm D39H42 không nhãn hiệu hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chậu gốm d39h42/ mã hs của chậu gốm d39)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm trồng cây dường kính 22 330001.2292 hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm trồng c/ mã hs của dĩa gốm trồn)
- Mã HS 69149000: chậu gốm- hàng mới 100%, SXVN... (mã hs chậu gốm hàng/ mã hs của chậu gốm hà)
- Mã HS 69149000: chậu gốm chữ nhật bộ gồm 4 cái (33*21.5*10.2; 31.5*20.5*3; 23.5*15*8.7; 23.5*14.6*2.5)cm mới 100%; Mã hàng: MTC208-410... (mã hs chậu gốm chữ nh/ mã hs của chậu gốm chữ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm lớn (43x86 cm), không nhãn hiệu- hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm lớn 4/ mã hs của chậu gốm lớn)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm lớn lót chậu (7x65 cm), không nhãn hiệu- hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm lớn lót/ mã hs của dĩa gốm lớn)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(32*26 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm32*26/ mã hs của chậu gốm32*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(44*34 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm44*34/ mã hs của chậu gốm44*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm đại (65x122 cm), không nhãn hiệu- hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm đại 6/ mã hs của chậu gốm đại)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(27*12 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm27*12/ mã hs của chậu gốm27*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(33*15 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm33*15/ mã hs của chậu gốm33*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(40*18 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm40*18/ mã hs của chậu gốm40*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(25*20*15 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm25*20*/ mã hs của chậu gốm25*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 20cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 20cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 24cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 24cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 26cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 26cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 30cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 30cm/ mã hs của chậu gốmh 3)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 34cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 34cm/ mã hs của chậu gốmh 3)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 16cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.(ip17-831xs)... (mã hs chậu gốmh 16cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Tượng hình thú bằng gốm bộ 3 (1 bộ 3 cái). Hàng mới 100%... (mã hs tượng hình thú/ mã hs của tượng hình t)
- Mã HS 69149000: chậu gốm (cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm cái/ mã hs của chậu gốm cá)
- Mã HS 69149000: chậu đất nung, 1042-3-008, hàng mới 100%... (mã hs chậu đất nung/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 5 (hàng mới 100%)... (mã hs chậu gốm bộ 5/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (46x24x15cm)... (mã hs chậu gốm 46x24/ mã hs của chậu gốm 46)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (30.5x30.5x30cm)... (mã hs chậu gốm 305x/ mã hs của chậu gốm 30)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm treo (34x34x18cm)... (mã hs chậu gốm treo/ mã hs của chậu gốm tre)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (20cmx20cm)- Wutai shere (ST 4079), mới 100%... (mã hs chậu gốm 20cmx/ mã hs của chậu gốm 20)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (58cmx79cm)- Wutai shere (ST 4079), mới 100%... (mã hs chậu gốm 58cmx/ mã hs của chậu gốm 58)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (40cmx40cm)- Round planter (TC 3245.18), mới 100%... (mã hs chậu gốm 40cmx/ mã hs của chậu gốm 40)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 6 (50cmx50cm, 40cmx40cm, 30cmx30cm, 20cmx20cm, 10cmx10cm, 5cmx5cm)- Round planter (RS 4040.70.6) (6 cái/bộ), mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 6/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm tròn cao- bộ 2- kích thước: (D 50 x H 110,D 40 x H 90)cm- không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm tròn c/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm hình tròn nhỏ- bộ 3- kích thước: (D 32 x H 28, D 24 x H 23,D 16 x H 16)cm- không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hình t/ mã hs của chậu gốm hìn)
- Mã HS 69149000: chậu gốm tròn thẳng bộ gồm 3 cái (37*27; 29*23; 22*18)cm mới 100%; Mã hàng: MTC 200-3355... (mã hs chậu gốm tròn t/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 4 (hàng mới 100%)... (mã hs chậu gốm bộ 4/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Dĩa Gốm(49*58 cm, gồm dĩa + chân dĩa)(hang moi 100%)... (mã hs dĩa gốm49*58 c/ mã hs của dĩa gốm49*5)
- Mã HS 69149000: Chất lọc bằng gốm... (mã hs chất lọc bằng g/ mã hs của chất lọc bằn)
- Mã HS 69149000: Banh gốm (D30cm)- hàng mới 100%... (mã hs banh gốm d30cm/ mã hs của banh gốm d3)
- Mã HS 69149000: Khay tròn Kích thước 40x40x5 Cm (Hàng gốm sơn mài mới 100% Do Việt Nam Sản Xuất)... (mã hs khay tròn kích/ mã hs của khay tròn kí)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3(17xH13,26xH20,35xH27cm)mới sx... (mã hs chậu gốm bộ 31/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3(31xH25,40xH31,49xH37 cm)mới sx... (mã hs chậu gốm bộ 33/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3,item no: HP8001-0243. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3i/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Châu gốm kt 30/23 cm (không nhãn hiệu) hàng mới 100%... (mã hs châu gốm kt 30// mã hs của châu gốm kt)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (112x98x115cm)... (mã hs chậu gốm 112x9/ mã hs của chậu gốm 11)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (114x110x115cm)... (mã hs chậu gốm 114x1/ mã hs của chậu gốm 11)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm P7517A3L hàng mới 100% (không nhãn hiệu)... (mã hs chậu gốm p7517a/ mã hs của chậu gốm p75)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 2(h 26cm,h 21cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.Không nhãn hiệu... (mã hs chậu gốm bộ 2h/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: dĩa gốm (25 cm)... (mã hs dĩa gốm 25 cm/ mã hs của dĩa gốm 25)
- Mã HS 69149000: chậu gốm (23x15 cm)... (mã hs chậu gốm 23x15/ mã hs của chậu gốm 23)
- Mã HS 69149000: chậu gốm (28x23+22x18 cm)... (mã hs chậu gốm 28x23/ mã hs của chậu gốm 28)
- Mã HS 69149000: chậu gốm (44x32+30x22 cm)... (mã hs chậu gốm 44x32/ mã hs của chậu gốm 44)
- Mã HS 69149000: Châu gốm bộ 3 kt 33/26-26/22 cm (không nhãn hiệu) hàng mới 100%... (mã hs châu gốm bộ 3 k/ mã hs của châu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Vất trang trí hình lồng chim (bằng đất đỏ). Hàng mới 100%. KT 22x22x35cm... (mã hs vất trang trí h/ mã hs của vất trang tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 14cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 14cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 15cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 15cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 19cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 19cm/ mã hs của chậu gốmh 1)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 22cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 22cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm(h 25cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 25cm/ mã hs của chậu gốmh 2)
- Mã HS 69149000: Nón thêu lớn- Bằng gốm... (mã hs nón thêu lớn b/ mã hs của nón thêu lớn)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm men, chậu sọc caro bộ 3 cái; D17-25-30cm. Hàng mới SX 100%... (mã hs chậu gốm men c/ mã hs của chậu gốm men)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 2 mới sx (30xH23, 22xH17cm)... (mã hs chậu gốm bộ 2 m/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 4 mới sx (30xH30,25xH25, 20xH20, 15xH16cm)... (mã hs chậu gốm bộ 4 m/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: chậu gốm tròn màu đỏ bộ gồm 4 cái (37*27; 29*23; 22*18; 19*15)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm tròn m/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Bình gốm trang trí, kích thước 19cm x 29 cm. Chất liệu: Gốm Chu Đậu, hoa văn vẽ vàng, mới 100%... (mã hs bình gốm trang/ mã hs của bình gốm tra)
- Mã HS 69149000: chậu bằng gốm bộ 3-hàng mới 100%... (mã hs chậu bằng gốm b/ mã hs của chậu bằng gố)
- Mã HS 69149000: Bình gốm... (mã hs bình gốm/ mã hs của bình gốm)
- Mã HS 69149000: chậu gốm tròncó chân rời (50*7.5; 51*59.5)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm tròncó/ mã hs của chậu gốm trò)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 001. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 001/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 003. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 003/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 004. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 004/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 005. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 005/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 006. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 006/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 007. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 007/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 008. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 008/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 009. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 009/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 010. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 010/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm HL 011. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm hl 011/ mã hs của chậu gốm hl)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm VTT-031. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm vtt03/ mã hs của chậu gốm vtt)
- Mã HS 69149000: Chậu+Đĩa gốm(1 kiện48 cái:24 chậu(h 37cm)+24 Đĩa(L34 cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.Không nhãn hiệu... (mã hs chậuđĩa gốm1/ mã hs của chậuđĩa gốm)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm mới sx tròn xanh 24*15cm... (mã hs chậu gốm mới sx/ mã hs của chậu gốm mới)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm bộ 03 cái các loại (hàng việt nam mới 100%)... (mã hs dĩa gốm bộ 03 c/ mã hs của dĩa gốm bộ 0)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 03 cái các loại (hàng việt nam mới 100%)... (mã hs chậu gốm bộ 03/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm ST 655137-01... (mã hs chậu gốm st 655/ mã hs của chậu gốm st)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(19*19 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm19*19/ mã hs của chậu gốm19*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(24*22 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm24*22/ mã hs của chậu gốm24*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(29*26 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm29*26/ mã hs của chậu gốm29*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(42*55 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm42*55/ mã hs của chậu gốm42*)
- Mã HS 69149000: Chậu đố sáp bằng gốm trên chân gỗ tràm... (mã hs chậu đố sáp bằn/ mã hs của chậu đố sáp)
- Mã HS 69149000: Chậu trắng (35 cm) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu trắng 35/ mã hs của chậu trắng)
- Mã HS 69149000: Chậu vẽ cá (30 cm) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu vẽ cá 30/ mã hs của chậu vẽ cá)
- Mã HS 69149000: Chậu quay cobalt (30 cm) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu quay cobal/ mã hs của chậu quay co)
- Mã HS 69149000: Chậu sọc xanh số 2 (35 cm) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu sọc xanh s/ mã hs của chậu sọc xan)
- Mã HS 69149000: Chậu sọc trắng số 3 (30 cm) bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu sọc trắng/ mã hs của chậu sọc trắ)
- Mã HS 69149000: Chậu sọc có chân số 3 (30 cm) loại II bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu sọc có châ/ mã hs của chậu sọc có)
- Mã HS 69149000: CHẬU GỐM... (mã hs chậu gốm/ mã hs của chậu gốm)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 2. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 2/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Đèn trang trí bằng gốm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs đèn trang trí b/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 69149000: Bánh tiêu cổ nhọn màu xám... (mã hs bánh tiêu cổ nh/ mã hs của bánh tiêu cổ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm D22H32 không nhãn hiệu hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chậu gốm d22h32/ mã hs của chậu gốm d22)
- Mã HS 69149000: Chắn giấy voi xanh + hộp... (mã hs chắn giấy voi x/ mã hs của chắn giấy vo)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(22*23 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm22*23/ mã hs của chậu gốm22*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(27*25 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm27*25/ mã hs của chậu gốm27*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(29*27 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm29*27/ mã hs của chậu gốm29*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(31*34 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm31*34/ mã hs của chậu gốm31*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(37*31 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm37*31/ mã hs của chậu gốm37*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(40*54 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm40*54/ mã hs của chậu gốm40*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(55*49 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm55*49/ mã hs của chậu gốm55*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(22*12 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm22*12/ mã hs của chậu gốm22*)
- Mã HS 69149000: Chậu Gốm(28*16 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu gốm28*16/ mã hs của chậu gốm28*)
- Mã HS 69149000: Chậu đất nung size S D12H11cm. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu đất nung s/ mã hs của chậu đất nun)
- Mã HS 69149000: Cốc gốm sứ bát tràng mới 100%... (mã hs cốc gốm sứ bát/ mã hs của cốc gốm sứ b)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm có dây treo. Kích thước: 20x20x12 cm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm có dây/ mã hs của chậu gốm có)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm dùng để trang trí (1 bộ gồm 3 chậu) kích thước: 29 x 29 x23cm;21 x 21 x 18cm;15 x 15 x 13cm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm dùng đ/ mã hs của chậu gốm dùn)
- Mã HS 69149000: Chậu bằng gốm: ASWP24 + AWGP24 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu bằng gốm/ mã hs của chậu bằng gố)
- Mã HS 69149000: Chậu d20 cm bằng gốm: BPCW,BPCT (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu d20 cm bằn/ mã hs của chậu d20 cm)
- Mã HS 69149000: Chậu h11,d11 cm làm bằng gốm MWP11,MAP11 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu h11d11 cm/ mã hs của chậu h11d11)
- Mã HS 69149000: Chậu h15,d15 cm làm bằng gốm MWP15,MAP15 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu h15d15 cm/ mã hs của chậu h15d15)
- Mã HS 69149000: Chậu h18,d18 cm làm bằng gốm MWP18,MAP18 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu h18d18 cm/ mã hs của chậu h18d18)
- Mã HS 69149000: Chậu h8.5,d8.5 cm làm bằng gốm MWP08,MAP08 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu h85d85/ mã hs của chậu h85d8)
- Mã HS 69149000: Cục kê chậu bằng đất cháy. KT 10x5x6cm. Hàng mới 100%... (mã hs cục kê chậu bằn/ mã hs của cục kê chậu)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm đất cháy bộ 3 cái; D34-45-57cm. Hàng mới SX 100%... (mã hs chậu gốm đất ch/ mã hs của chậu gốm đất)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm-Chậu vót bộ 4 cái; D29-39-49-62cm. Hàng Mới SX 100%... (mã hs chậu gốmchậu v/ mã hs của chậu gốmchậ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm trên tấm gỗ tràm (46x46x24cm)... (mã hs chậu gốm trên t/ mã hs của chậu gốm trê)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm TR 100012-01/A... (mã hs chậu gốm tr 100/ mã hs của chậu gốm tr)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (14.5xH13 cm) mới sx 100%... (mã hs chậu gốm 145x/ mã hs của chậu gốm 14)
- Mã HS 69149000: Con ốc sơn mài cốt gốm mới 100% kích thước (41x16.5x14)cm... (mã hs con ốc sơn mài/ mã hs của con ốc sơn m)
- Mã HS 69149000: Đuôi cá sơn mài cốt gốm mới 100% kích thước (44x10.5x41)cm... (mã hs đuôi cá sơn mài/ mã hs của đuôi cá sơn)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (32*H5cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 32*h5c/ mã hs của dĩa gốm 32*)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (36*H5cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 36*h5c/ mã hs của dĩa gốm 36*)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (39*H6cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 39*h6c/ mã hs của dĩa gốm 39*)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (30*H4.5cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 30*h4/ mã hs của dĩa gốm 30*)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (41*H5.5cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 41*h5/ mã hs của dĩa gốm 41*)
- Mã HS 69149000: Dĩa gốm (46*H5.5cm)mới 100%... (mã hs dĩa gốm 46*h5/ mã hs của dĩa gốm 46*)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (22*H29cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm 22*h2/ mã hs của chậu gốm 22)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (29*H43cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm 29*h4/ mã hs của chậu gốm 29)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (30*H26cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm 30*h2/ mã hs của chậu gốm 30)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (37*H33cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm 37*h3/ mã hs của chậu gốm 37)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm (40*H50cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm 40*h5/ mã hs của chậu gốm 40)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm bộ 3(53/64/74*H41/51/59cm) mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 35/ mã hs của chậu gốm bộ)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4058240 Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 405824/ mã hs của chậu gốm 405)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4035577. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 403557/ mã hs của chậu gốm 403)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4035640. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 403564/ mã hs của chậu gốm 403)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4058224. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 405822/ mã hs của chậu gốm 405)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4058259. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 405825/ mã hs của chậu gốm 405)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4058267. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 405826/ mã hs của chậu gốm 405)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4058283. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 405828/ mã hs của chậu gốm 405)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072731. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407273/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072790. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407279/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072804. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407280/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072812. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407281/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072820. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407282/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072898. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407289/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 4072901. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 407290/ mã hs của chậu gốm 407)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 5026059. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 502605/ mã hs của chậu gốm 502)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046103. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704610/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046324. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704632/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046367. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704636/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046375. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704637/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046383. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704638/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046502. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704650/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046510. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704651/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046529. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704652/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046537. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704653/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046570. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704657/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046588. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704658/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046596. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704659/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046618. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704661/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046650. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704665/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7046723. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704672/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7047045. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704704/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7047053. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704705/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7047061. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704706/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7047169. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704716/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7047177. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 704717/ mã hs của chậu gốm 704)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7094485. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 709448/ mã hs của chậu gốm 709)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7094493. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 709449/ mã hs của chậu gốm 709)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7094507. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 709450/ mã hs của chậu gốm 709)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7094531. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 709453/ mã hs của chậu gốm 709)
- Mã HS 69149000: Chậu gốm 7094540. Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm 709454/ mã hs của chậu gốm 709)