Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 6801- 6815

>> HS Code 6501- 6507 >> HS Code 6901- 6914

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
68010000 Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến). Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).
6802 Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến). Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).
68021000 - Đá lát, đá khối và các sản phẩm tương tự, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả dạng hình vuông), mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder
- Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng khác và các sản phẩm làm từ chúng, mới chỉ cắt hoặc cưa đơn giản, có bề mặt nhẵn hoặc phẳng: - Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface:
68022100 - - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa - - Marble, travertine and alabaster
68022300 - - Đá granit - - Granite
680229 - - Đá khác: - - Other stone:
68022910 - - - Đá vôi khác - - - Other calcareous stone
68022990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
680291 - - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa: - - Marble, travertine and alabaster:
68029110 - - - Đá hoa (marble) - - - Marble
68029190 - - - Loại khác - - - Other
68029200 - - Đá vôi khác - - Other calcareous stone
680293 - - Đá granit: - - Granite:
68029310 - - - Dạng tấm đã được đánh bóng - - - Polished slabs
68029390 - - - Loại khác - - - Other
68029900 - - Đá khác - - Other stone
68030000 Đá phiến đã gia công và các sản phẩm làm bằng đá phiến hoặc làm bằng đá phiến kết khối (từ bột đá phiến kết lại thành khối). Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate.
6804 Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn và tương tự, không có cốt, dùng để nghiền, mài, đánh bóng, giũa hoặc cắt, đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay, và các phần của chúng, bằng đá tự nhiên, bằng các vật liệu mài tự nhiên hoặc nhân tạo đã được kết khối, hoặc bằng gốm, có hoặc không kèm theo các bộ phận bằng các vật liệu khác. Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials.
68041000 - Đá nghiền (thớt cối xay) và đá mài để nghiền, mài hoặc xay thành bột - Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping
- Đá nghiền, đá mài khác, đá mài dạng hình tròn và dạng tương tự: - Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like:
68042100 - - Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương nhân tạo đã được kết khối - - Of agglomerated synthetic or natural diamond
68042200 - - Bằng vật liệu mài đã được kết khối hoặc bằng gốm khác - - Of other agglomerated abrasives or of ceramics
68042300 - - Bằng đá tự nhiên - - Of natural stone
68043000 - Đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay - Hand sharpening or polishing stones
6805 Bột mài hoặc hạt mài tự nhiên hay nhân tạo, có nền bằng vật liệu dệt, giấy, bìa hoặc các vật liệu khác, đã hoặc chưa cắt thành hình hoặc đã khâu hoặc hoàn thiện bằng cách khác. Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up.
68051000 - Trên nền chỉ bằng vải dệt - On a base of woven textile fabric only
68052000 - Trên nền chỉ bằng giấy hoặc bìa - On a base of paper or paperboard only
68053000 - Trên nền bằng vật liệu khác - On a base of other materials
6806 Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự; vermiculite nung nở, đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu khoáng trương nở tương tự; các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.12 hoặc Chương 69. Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound- insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 68.11 or 68.12 or of Chapter 69.
68061000 - Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tấm hoặc dạng cuộn - Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
68062000 - Vermiculite nung nở, đất sét trương nở, xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng) - Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof)
68069000 - Loại khác - Other
6807 Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bi-tum dầu mỏ hoặc hắc ín than đá). Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch).
68071000 - Dạng cuộn - In rolls
680790 - Loại khác: - Other:
68079010 - - Tấm lát (tiles) - - Tiles
68079090 - - Loại khác - - Other
6808 Panel, tấm, tấm lát (tiles), khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật, rơm rạ hoặc bằng phoi bào, mạt gỗ, dăm gỗ, mùn cưa hoặc phế liệu khác, bằng gỗ, đã được kết khối bằng xi măng, thạch cao hoặc chất kết dính khoáng khác. Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.
68080020 - Ngói lợp mái - Roofing tiles
68080030 - Panel, tấm, khối và các sản phẩm tương tự - Panels, boards, blocks and similar articles
68080090 - Loại khác - Other
6809 Các sản phẩm làm bằng thạch cao hoặc bằng các hỗn hợp có thành phần cơ bản là thạch cao. Articles of plaster or of compositions based on plaster.
- Tấm, lá, panel, tấm lát (tiles) và các sản phẩm tương tự, chưa được trang trí: - Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented:
68091100 - - Được phủ mặt hoặc gia cố chỉ bằng giấy hoặc bìa - - Faced or reinforced with paper or paperboard only
680919 - - Loại khác: - - Other:
68091910 - - - Tấm lát (tiles) - - - Tiles
68091990 - - - Loại khác - - - Other
680990 - Các sản phẩm khác: - Other articles:
68099010 - - Khuôn bằng thạch cao dùng trong nha khoa - - Dental moulds of plaster
68099090 - - Loại khác - - Other
6810 Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố. Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced.
- Tấm lát (tiles), phiến đá lát đường, gạch xây và các sản phẩm tương tự: - Tiles, flagstones, bricks and similar articles:
68101100 - - Gạch và gạch khối xây dựng - - Building blocks and bricks
681019 - - Loại khác: - - Other:
68101910 - - - Tấm lát (tiles) - - - Tiles
68101990 - - - Loại khác - - - Other
- Sản phẩm khác: - Other articles:
68109100 - - Các cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng - - Prefabricated structural components for building or civil engineering
68109900 - - Loại khác - - Other
6811 Các sản phẩm bằng xi măng-amiăng, bằng xi măng-sợi xenlulô hoặc tương tự. Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre- cement or the like.
681140 - Chứa amiăng: - Containing asbestos:
68114010 - - Tấm làn sóng - - Corrugated sheets
- - Tấm, panel, tấm lát (tiles) và các sản phẩm tương tự khác: - - Other sheets, panels, tiles and similar articles:
68114021 - - - Gạch lát nền hoặc ốp tường chứa plastic - - - Floor or wall tiles containing plastics
68114022 - - - Dùng để lợp mái, ốp bề mặt hoặc làm vách ngăn - - - For roofing, facing or partitioning
68114029 - - - Loại khác - - - Other
68114030 - - Ống hoặc ống dẫn - - Tubes or pipes
68114040 - - Các phụ kiện để ghép nối ống hoặc ống dẫn - - Tube or pipe fittings
68114050 - - Các sản phẩm khác, của loại sử dụng cho xây dựng - - Other articles, of a kind used for building construction
68114090 - - Loại khác - - Other
- Không chứa amiăng: - Not containing asbestos:
68118100 - - Tấm làn sóng - - Corrugated sheets
681182 - - Tấm, panel, tấm lát (tiles) và các sản phẩm tương tự khác: - - Other sheets, panels, tiles and similar articles:
68118210 - - - Gạch lát nền hoặc ốp tường chứa plastic - - - Floor or wall tiles containing plastics
68118220 - - - Dùng để lợp mái, ốp bề mặt hoặc làm vách ngăn - - - For roofing, facing or partitioning
68118290 - - - Loại khác - - - Other
681189 - - Loại khác: - - Other articles:
68118910 - - - Ống hoặc ống dẫn - - - Tubes or pipes
68118920 - - - Các phụ kiện để ghép nối ống hoặc ống dẫn - - - Tube or pipe fittings
68118930 - - - Các sản phẩm khác, của loại sử dụng cho xây dựng - - - Other articles, of a kind used for building construction
68118990 - - - Loại khác - - - Other
6812 Sợi amiăng đã được gia công; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc thành phần cơ bản là amiăng và magie carbonat; các sản phẩm làm từ hỗn hợp đó hoặc làm từ amiăng (ví dụ, chỉ, vải dệt thoi, quần áo, mũ và vật đội đầu khác, giày dép, các miếng đệm), đã hoặc chưa được gia cố, trừ các loại thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.13. Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 68.11 or 68.13.
681280 - Bằng crocidolite: - Of crocidolite:
68128020 - - Quần áo - - Clothing
68128030 - - Giấy, bìa cứng và nỉ - - Paper, millboard and felt
68128040 - - Gạch lát nền hoặc ốp tường - - Floor or wall tiles
68128050 - - Phụ kiện quần áo, giày dép và vật đội đầu; sợi crocidolite đã được gia công; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là crocidolite hoặc có thành phần cơ bản là crocidolite và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi - - Clothing accessories, footwear and headgear; fabricated crocidolite fibres; mixtures with a basis of crocidolite or with a basis of crocidolite and magnesium carbonate; yarn and thread; cords and strings, whether or not plaited; woven or knitted fabrics
68128090 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
681291 - - Quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép và vật đội đầu: - - Clothing, clothing accessories, footwear and headgear:
68129110 - - - Quần áo - - - Clothing
68129190 - - - Loại khác - - - Other
68129200 - - Giấy, bìa cứng và nỉ - - Paper, millboard and felt
68129300 - - Vật liệu ghép nối làm bằng sợi amiăng ép, ở dạng tấm hoặc cuộn - - Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls
681299 - - Loại khác: - - Other:
- - - Sợi amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) đã được gia công; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) hoặc có thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) và magie carbonat; sợi và chỉ; sợi bện (cord) và dây, đã hoặc chưa bện; vải dệt kim hoặc dệt thoi: - - - Fabricated asbestos fibres (other than of crocidolite); mixtures with a basis of asbestos (other than of crocidolite) or with a basis of asbestos (other than of crocidolite) and magnesium carbonate; yarn and thread; cords and strings, whether or not plaited; woven or knitted fabrics:
68129911 - - - - Các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc có thành phần cơ bản là amiăng và magie carbonat loại dùng để sản xuất các mặt hàng thuộc nhóm 68.13 - - - - Mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate of a kind used for the manufacture of goods of heading 68.13
68129919 - - - - Loại khác - - - - Other
68129920 - - - Gạch lát nền hoặc ốp tường - - - Floor or wall tiles
68129990 - - - Loại khác - - - Other
6813 Vật liệu ma sát và các sản phẩm từ vật liệu ma sát (ví dụ, tấm mỏng, cuộn, dải, đoạn, đĩa, vòng đệm, tấm lót), chưa lắp ráp, để làm phanh, côn hoặc các sản phẩm tương tự, với thành phần cơ bản là amiăng, các chất khoáng khác hoặc xenlulo, đã hoặc chưa kết hợp với vật liệu dệt hoặc các vật liệu khác. Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials.
681320 - Chứa amiăng: - Containing asbestos:
68132010 - - Lót và đệm phanh - - Brake linings and pads
68132090 - - Loại khác - - Other
- Không chứa amiăng: - Not containing asbestos:
68138100 - - Lót và đệm phanh - - Brake linings and pads
68138900 - - Loại khác - - Other
6814 Mica đã gia công và các sản phẩm làm từ mica, kể cả mica đã được kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền phụ trợ bằng giấy, bìa hoặc các vật liệu khác. Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials.
68141000 - Tấm, tấm mỏng và dải bằng mica đã được kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền phụ trợ - Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support
68149000 - Loại khác - Other
6815 Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included.
681510 - Các sản phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện: - Non-electrical articles of graphite or other carbon:
68151010 - - Sợi hoặc chỉ - - Yarn or thread
68151020 - - Gạch xây, phiến lát, gạch lát sàn, các loại vật liệu dùng để lát và các sản phẩm xây dựng tương tự - - Bricks, paving slabs, floor tiles and similar articles
- - Loại khác: - - Other:
68151091 - - - Sợi carbon - - - Carbon fibres
68151099 - - - Loại khác - - - Other
68152000 - Sản phẩm từ than bùn - Articles of peat
- Các loại sản phẩm khác: - Other articles:
68159100 - - Có chứa magiezit, dolomit hoặc cromit - - Containing magnesite, dolomite or chromite
68159900 - - Loại khác - - Other

- Mã HS 68021000: Cát nhân tạo, làm từ bột đá, đã nhuộm màu nhân tạo, 20kg/túi (Hàng mới 100%)... (mã hs cát nhân tạo l/ mã hs của cát nhân tạo)
- Mã HS 68022100: Bàn đá hoa cương kích thước: 1000mm*800mm*150mm (dùng để làm mặt phẳng chuẩn để đồ gá lên) loại Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa, hàng mới 100% Granite marble platform... (mã hs bàn đá hoa cươn/ mã hs của bàn đá hoa c)
- Mã HS 68022100: Mặt đá marble thành phẩm dạng tấm, dùng trang trí sản phẩm đồ gỗ (qc: 1064x80x18)mm, (sản phẩm hoàn chỉnh, hàng mới 100%)... (mã hs mặt đá marble t/ mã hs của mặt đá marbl)
- Mã HS 68022300: BENGAL BLACK POLISHED GRANITE RANDOM SLABS (180 cm x 60cm & Up x 18mm), Đá Grannite dạng tấm đã đánh bóng 1 mặt. Hàng mới 100%... (mã hs bengal black po/ mã hs của bengal black)
- Mã HS 68022300: Tấm GRANITE, dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm: 300*300*20,hàng mới 100%... (mã hs tấm granite dù/ mã hs của tấm granite)
- Mã HS 68022990: Mặt đá Stone (Marble (STONE)) 1218*659*22mm nhân tạo, đã qua gia công đánh bóng bề mặt, sản phẩm hoàn chỉnh dùng để gắn vào mặt trên đồ gỗ nội thất SXXK, kích thước dày 30mm, mới 100%... (mã hs mặt đá stone m/ mã hs của mặt đá stone)
- Mã HS 68022990: Miếng đá hình tròn dùng để trang trí,kích thước: 41cmx2.5cmx41cm,100% STONE, model: 150082350/ 664, hàng mới 100%... (mã hs miếng đá hình t/ mã hs của miếng đá hìn)
- Mã HS 68029110: Tấm đá hoa cương dùng để trang trí nhà, kích thước 600*600*150mm. Hàng mới 100 %.... (mã hs tấm đá hoa cươn/ mã hs của tấm đá hoa c)
- Mã HS 68029110: Mặt đá Marble dạng tấm đã được cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh, dùng để gắn vào đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%(1515*100*15)mm... (mã hs mặt đá marble d/ mã hs của mặt đá marbl)
- Mã HS 68029110: Trụ cột làm bằng đá Marble dùng trong xây dựng, kích thước (220- 2000) x (180-1720) mm, dày 50-270 mm. Hàng mới 100%... (mã hs trụ cột làm bằn/ mã hs của trụ cột làm)
- Mã HS 68029110: Mặt đá hoa Marble tự nhiên 1220x560x18mm (nhập khẩu để lắp vào sản phẩm tủ nhà tắm bằng gỗ xuất khẩu)... (mã hs mặt đá hoa marb/ mã hs của mặt đá hoa m)
- Mã HS 68029110: Mặt đá (912*102*18)mm, sản phẩm hoàn chỉnh dùng để gắn vô sản phẩm nội thất (hàng mới 100%)... (mã hs mặt đá 912*102/ mã hs của mặt đá 912*)
- Mã HS 68029110: Mặt đá marble, KT: (dài 1372 x rộng 559 x dày 18)mm (mới 100%)... (mã hs mặt đá marble/ mã hs của mặt đá marbl)
- Mã HS 68029190: Giá đỡ sản phẩm bằng đá cẩm thạch, hàng mới 100%,713110060228... (mã hs giá đỡ sản phẩm/ mã hs của giá đỡ sản p)
- Mã HS 68029190: Trụ đá Marble đã đánh bóng, dùng trong xây dựng, mới 100%, đường kính 160 cm, cao 1000 cm... (mã hs trụ đá marble đ/ mã hs của trụ đá marbl)
- Mã HS 68029310: BLACK G-20 POLISHED GRANITE RANDOM SLABS (180 cm x 60cm & Up x 18mm), Đá Grannite dạng tấm đã đánh bóng 1 mặt. Hàng mới 100%... (mã hs black g20 poli/ mã hs của black g20 p)
- Mã HS 68029390: Mặt trên của chậu rửa tay bằng đá granite, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, 10806-SUT25H GRANITE STONE TOP, mới 100%... (mã hs mặt trên của ch/ mã hs của mặt trên của)
- Mã HS 68029390: Tấm chắn phía sau chậu rửa tay bằng đá granite, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, 15101-SUT49CW-L-BS GRANITE BACK SPLASH, mới 100%... (mã hs tấm chắn phía s/ mã hs của tấm chắn phí)
- Mã HS 68029390: Cột đá Granite đã đánh bóng, dùng trong xây dựng, mới 100%, cao 60 cm, rộng 12cm... (mã hs cột đá granite/ mã hs của cột đá grani)
- Mã HS 68029900: Viên bi bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá phi (3cm-> 8,5cm)+/-1cm(có kèm đế). Mới 100%... (mã hs viên bi bằng đá/ mã hs của viên bi bằng)
- Mã HS 68029900: Dụng cụ lăn tay (mát xa da) bằng đá tự nhiên kết hợp với kim loại KT: dài 15~25cm+/-2cm. Mới 100%... (mã hs dụng cụ lăn tay/ mã hs của dụng cụ lăn)
- Mã HS 68029900: Con vật bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá cao (3-> 8,5)cm+/-2cm (có kèm đế). Mới 100%... (mã hs con vật bằng đá/ mã hs của con vật bằng)
- Mã HS 68029900: Tượng phật bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá cao (12,6-> 17)cm+/-4cm (có kèm đế bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt). Mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 68030000: Thớt cách nhiệt, cách nhiệt giữa thớt nhiệt và thân máy của máy đổ đế ip (bằng bột đá)- CSH04034A HEAT-PROOF BOARD- XQM31... (mã hs thớt cách nhiệt/ mã hs của thớt cách nh)
- Mã HS 68030000: Chậu rửa mặt tròn bằng phiến đá đúc không bao gồm vòi kích thước 45cm mã G1304001, Hãng SX: Gala, Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt tr/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68030000: Chậu rửa mặt hình elip bằng phiến đá đúc không bao gồm vòi kích thước 65x35cm mã G3305001, Hãng SX: Gala, Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa mặt hì/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68041000: Bột CALCIUM CARBONATE(SS)... (mã hs bột calcium car/ mã hs của bột calcium)
- Mã HS 68041000: Lưỡi máy cắt cỏ, kích thước 355*1.6*25.4mm... (mã hs lưỡi máy cắt cỏ/ mã hs của lưỡi máy cắt)
- Mã HS 68041000: Bột đá vôi CTA-2... (mã hs bột đá vôi cta/ mã hs của bột đá vôi c)
- Mã HS 68042100: Bánh mài vát bằng kim loại phủ kim cương, hãng ALMT, Model: 250D-50W-50H-10T; Spec: D270-P, hàng mới 100%... (mã hs bánh mài vát bằ/ mã hs của bánh mài vát)
- Mã HS 68042100: Mũi mài đá bằng kim loại (DIAMOND DRESSER 12*50L #10)... (mã hs mũi mài đá bằng/ mã hs của mũi mài đá b)
- Mã HS 68042100: Vòng mài dùng cho máy mài KT 105*5*5(#400), Hàng mới 100%... (mã hs vòng mài dùng c/ mã hs của vòng mài dùn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 1.2EI #120... (mã hs dao kim cương 1/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 3.1 DORIRU... (mã hs dao kim cương 3/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 4.0 DORIRU #120... (mã hs dao kim cương 4/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương SD120 5D-60V-20Y (20*T60#120)... (mã hs dao kim cương s/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương IHD-6.1 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương i/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 8,0KEICHOSEI #120 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương 8/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương DIA-1.5... (mã hs dao kim cương d/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương M025 #120... (mã hs dao kim cương m/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 6.4COA#120... (mã hs dao kim cương 6/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương PCD 1.0W-R0.05... (mã hs dao kim cương p/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương EM-3.8 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương e/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 0.5 IGD (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương 0/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương AZVN-025 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương a/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 2.5EI/FSK (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương 2/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương C040-N#120 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương c/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương LM-8.5#120 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương l/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương TPH-M3x0.5 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương t/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: Dao kim cương 7.5COA #120 (Dao kim cương nhân tạo, hình trụ, dùng để mài)... (mã hs dao kim cương 7/ mã hs của dao kim cươn)
- Mã HS 68042100: BondDresser- Mũi rà đá... (mã hs bonddresser mũ/ mã hs của bonddresser)
- Mã HS 68042100: Đĩa mài vát cạnh bằng kim cương nhân tạo kết khối (200x140) dùng để mài gạch Granite. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài vát cạn/ mã hs của đĩa mài vát)
- Mã HS 68042100: Đĩa mài cạnh phải (có chứa kim cương nhân tạo) JM12T-R, đã kết khối, kích thước 250x140mm, dùng để mài gạch Granite. Hàng mới 100%.... (mã hs đĩa mài cạnh ph/ mã hs của đĩa mài cạnh)
- Mã HS 68042100: Đĩa mài cạnh trái (có chứa kim cương nhân tạo) JM12T-L, đã kết khối, kích thước 250x140mm, dùng để mài gạch Granite. Hàng mới 100%.... (mã hs đĩa mài cạnh tr/ mã hs của đĩa mài cạnh)
- Mã HS 68042100: Đĩa cắt kim cương Diamond cutting disking 350. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa cắt kim cươ/ mã hs của đĩa cắt kim)
- Mã HS 68042100: Phụ tùng đánh bóng của máy mài đá: đĩa đánh bóng bằng kim cương tổng hợp (Diamond resin grinding polished). Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng đánh b/ mã hs của phụ tùng đán)
- Mã HS 68042100: Đĩa mài dùng để mài đá bằng kim cương nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài dùng để/ mã hs của đĩa mài dùng)
- Mã HS 68042100: Bánh mài có đầu mài bằng kim cương nhân tạo đã được kết khối DIAMOND RESIN FLEXIBLE ABRASIVE STONES#240(F) (hàng mới 100%)... (mã hs bánh mài có đầu/ mã hs của bánh mài có)
- Mã HS 68042100: Trục mài DIAMOND ROLLER (Hàng có giám định số: 0648/N1.13/TĐ, 11/09/13), Hàng mới 100%... (mã hs trục mài diamon/ mã hs của trục mài dia)
- Mã HS 68042100: Bánh mài CHAMFERING WHEEL (Hàng có giám định số: 1244/N1.11/TĐ, 06/02/12), Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài chamfe/ mã hs của bánh mài cha)
- Mã HS 68042200: Vật tư sản xuất: Bánh mài hình tròn, không nhãn hiệu, phi 160mm,bằng vật liệu mài kết khối, dùng để đánh bóng thép không gỉ, không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs vật tư sản xuất/ mã hs của vật tư sản x)
- Mã HS 68042200: Bánh đá mài (GRINDING WHEEL 205*25*31.75*100*16)... (mã hs bánh đá mài gr/ mã hs của bánh đá mài)
- Mã HS 68042200: Nhám mài 1 tấc-F100xA60 (25 cái/hộp)... (mã hs nhám mài 1 tấc/ mã hs của nhám mài 1 t)
- Mã HS 68042200: Đĩa mài bằng hạt mài dùng để mài nhẵn chi tiết cơ khí dùng cho máy mài kim loại (độ nhám #80, kích thước 105x16x2mm, 30 chiếc/bộ).Model:SDW105216C80. Hiệu NRS. Mới 100%... (mã hs đĩa mài bằng hạ/ mã hs của đĩa mài bằng)
- Mã HS 68042200: Lưỡi cắt 400MM, bằng vật liệu mài kết khối, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt 400mm/ mã hs của lưỡi cắt 400)
- Mã HS 68042200: Đĩa mài 100 *4 *16mm, bằng vật liệu mài kết khối, hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài 100 *4/ mã hs của đĩa mài 100)
- Mã HS 68042200: Lưỡi cắt 100*1.2*16 mm, bằng vật liệu mài kết khối, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt 100*1/ mã hs của lưỡi cắt 100)
- Mã HS 68042200: Bảo vệ máy mài, hàng mới 100%... (mã hs bảo vệ máy mài/ mã hs của bảo vệ máy m)
- Mã HS 68042200: Vật tư phụ để cắt ống sắt (đá mài,đá cắt,.)... (mã hs vật tư phụ để c/ mã hs của vật tư phụ đ)
- Mã HS 68042200: FOC: Đá cắt Inox model DHS10712 thương hiệu Dahua (bằng bột đá kết khối, kích thước 107x1.2x16mm, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%)... (mã hs foc đá cắt ino/ mã hs của foc đá cắt)
- Mã HS 68042200: FOC: Đá cắt kim loại model DHM10712 thương hiệu Dahua (bằng bột đá kết khối, kích thước 107x1.2x16mm, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%)... (mã hs foc đá cắt kim/ mã hs của foc đá cắt)
- Mã HS 68042200: Phụ tùng thay thế cho máy cuốn điếu thuốc lá Protos 90E: Đá mài dao- 9638141-000-00. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thay t/ mã hs của phụ tùng tha)
- Mã HS 68042200: Miếng đá mài tròn phi 115cm loại 60 hạt/ 1cm2, hàng mới 100%... (mã hs miếng đá mài tr/ mã hs của miếng đá mài)
- Mã HS 68042200: Dụng cụ đánh bóng cho máy gia công bánh răng lần cuối Part number: 35A, Size 15 (Đá mài), Hãng sản xuất: KREBS & RIEDEL, mới 100%... (mã hs dụng cụ đánh bó/ mã hs của dụng cụ đánh)
- Mã HS 68042200: Chổi mài bavia 200mmx13mmx16mm dùng để làm sạch bề mặt kim loại, Hàng mới 100%... (mã hs chổi mài bavia/ mã hs của chổi mài bav)
- Mã HS 68042200: Thanh mài bằng vật liệu mài kết khối OS715 K280D3 GB ZY20 X12L... (mã hs thanh mài bằng/ mã hs của thanh mài bằ)
- Mã HS 68042200: Thanh đá mài- Phụ kiện máy mài. Kích thước: 105*1.2*16mm dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đá mài p/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68042200: CBN Wheel- bánh xe mài... (mã hs cbn wheel bánh/ mã hs của cbn wheel b)
- Mã HS 68042200: Internal Grinding Wheel- Đá mài... (mã hs internal grindi/ mã hs của internal gri)
- Mã HS 68042200: Đĩa mài vát mép trái SIC D120 GRIT 180L, bằng vật liệu mài kết khối, kích thước phi120x48mm, dùng để mài gạch Granite. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài vát mép/ mã hs của đĩa mài vát)
- Mã HS 68042200: Bánh mài đánh bóng, kích thước 200*20*16. Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài đánh b/ mã hs của bánh mài đán)
- Mã HS 68042200: Bánh mài máy mài nước, kích thước 350*40*127 46L. Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài máy mà/ mã hs của bánh mài máy)
- Mã HS 68042200: Lưỡi cắt dùng cho máy mài điều khiển bằng tay, kích thước 200*1.2*32. hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt dùng c/ mã hs của lưỡi cắt dùn)
- Mã HS 68042200: Thanh mài, hiệu: XEBEC, model:A-W-1004M #1000... (mã hs thanh mài hiệu/ mã hs của thanh mài h)
- Mã HS 68042200: EDGE WHEEL (Bánh bo cạnh kính)... (mã hs edge wheel bán/ mã hs của edge wheel)
- Mã HS 68042200: Bột đá GT-4B đã được ép thành cục, dùng để đánh bóng sản phẩm (20kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs bột đá gt4b đã/ mã hs của bột đá gt4b)
- Mã HS 68042200: Linh kiện của máy mài: Đá mài: GRINDING WHEELS 3CX80K-305*19*101.6... (mã hs linh kiện của m/ mã hs của linh kiện củ)
- Mã HS 68042200: Đầu mài bằng vật liệu mài dùng cho máy mài cầm tay 100 chiếc/hộp (hàng mới 100%)... (mã hs đầu mài bằng vậ/ mã hs của đầu mài bằng)
- Mã HS 68042200: Giấy xi, hàng mới 100%... (mã hs giấy xi hàng m/ mã hs của giấy xi hàn)
- Mã HS 68042200: Đĩa mài bằng vật liệu mài kết khối dùng cho máy cắt kim loại, dày (0,1-1)cm, phi (10-25)cm, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs đĩa mài bằng vậ/ mã hs của đĩa mài bằng)
- Mã HS 68042200: FELT WHEEL (Bánh mài tay)... (mã hs felt wheel bán/ mã hs của felt wheel)
- Mã HS 68042200: DIAMOND WHEEL (Bánh mài máy)... (mã hs diamond wheel/ mã hs của diamond whee)
- Mã HS 68042200: DRESSING STICK (Bánh đá rà kính các loại)... (mã hs dressing stick/ mã hs của dressing sti)
- Mã HS 68042200: Cục phá đá (DRESSER SET) (phụ tùng thay thế cho máy lạng da thuộc dùng trong SX túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs cục phá đá dre/ mã hs của cục phá đá)
- Mã HS 68042200: Phụ kiện mài cạnh: Bánh mài tròn 107*1.0 mm (không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện mài cạ/ mã hs của phụ kiện mài)
- Mã HS 68042200: Bánh mài F40060 (mục 42, của máy mài, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs bánh mài f40060/ mã hs của bánh mài f40)
- Mã HS 68042200: Abrasives of ceramics/ Slide grinding stone WXC 6x6 TRI... (mã hs abrasives of ce/ mã hs của abrasives of)
- Mã HS 68042200: Bánh mài bằng vật liệu mài đã được kết khối ABRASIVE CHAMFERINC WHEEL(150R) (hàng mới 100%)... (mã hs bánh mài bằng v/ mã hs của bánh mài bằn)
- Mã HS 68042200: MCP- Đá mài kết khối- Finish Stone- GC600KH-100X6X3- A784578... (mã hs mcp đá mài kết/ mã hs của mcp đá mài)
- Mã HS 68042200: Mũi mài, đá mài SF205S-W (144-1833) (10 cái/hộp)... (mã hs mũi mài đá mài/ mã hs của mũi mài đá)
- Mã HS 68042200: Bánh đánh bóng bằng vật liệu mài đã được kết khối, Mới 100%... (mã hs bánh đánh bóng/ mã hs của bánh đánh bó)
- Mã HS 68042300: Đầu mài khe F18*F6*33mm... (mã hs đầu mài khe f18/ mã hs của đầu mài khe)
- Mã HS 68042300: Đầu mài khe F19*F6*43mm... (mã hs đầu mài khe f19/ mã hs của đầu mài khe)
- Mã HS 68042300: Đĩa mài lọai A5 3M443SA (P3000) 6XHN * 600Z PN02085... (mã hs đĩa mài lọai a5/ mã hs của đĩa mài lọai)
- Mã HS 68042300: Đĩa nhám xếp bằng đá tự nhiên 100x16mm # 80... (mã hs đĩa nhám xếp bằ/ mã hs của đĩa nhám xếp)
- Mã HS 68042300: Chổi đá mài dùng để vệ sinh sản phẩm #600 25D*2T*3*40L... (mã hs chổi đá mài dùn/ mã hs của chổi đá mài)
- Mã HS 68043000: Khối mài dùng để làm giáo cụ giảng dạy, mã hàng: 10215, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs khối mài dùng đ/ mã hs của khối mài dùn)
- Mã HS 68043000: Con lăn M6x phi0.75x40 (New), D10-277, D10-278... (mã hs con lăn m6x phi/ mã hs của con lăn m6x)
- Mã HS 68043000: Con lăn phi 5.7xP1.5x4N (R) (New), 9N053AB, 9N054AB... (mã hs con lăn phi 57/ mã hs của con lăn phi)
- Mã HS 68043000: Dĩa mài xếp 100... (mã hs dĩa mài xếp 100/ mã hs của dĩa mài xếp)
- Mã HS 68043000: Mũi te kim cương 3*6 (đầu mài hợp kim)... (mã hs mũi te kim cươn/ mã hs của mũi te kim c)
- Mã HS 68043000: Đĩa mài (Thành phần: đá mài) đã được phủ kim cương, KT:180*10*5*31.75. Mới 100%... (mã hs đĩa mài thành/ mã hs của đĩa mài thà)
- Mã HS 68043000: Quả mài đánh bóng dạnh nỉ, MA1520 (15-20-3) HARD dùng trong cơ khí. Hãng sản xuất: AAA-Japan. Hàng mới: 100%.... (mã hs quả mài đánh bó/ mã hs của quả mài đánh)
- Mã HS 68043000: PHỤ KIỆN MÁY MÀI DAO, HIỆU DAREX: ĐÁ MÀI, MỚI 100%... (mã hs phụ kiện máy mà/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 68043000: Steel Grinding Wheel- Đá mài (hàng mới 100%)... (mã hs steel grinding/ mã hs của steel grindi)
- Mã HS 68043000: Radius Stone- Đá mài hình vòng cung. Hàng mới 100%... (mã hs radius stone đ/ mã hs của radius stone)
- Mã HS 68043000: thanh mài Ceramic stone CS40-4-1200 (143-3172).5boxes/ctn... (mã hs thanh mài ceram/ mã hs của thanh mài ce)
- Mã HS 68043000: Đĩa mài bằng vật liệu mài (Gồm bột đá nhân tạo và hạt mài) dùng để mài mép gạch, phi 25cm+-2cm, dầy 3cm, có đế bằng nhôm. Dùng cho máy mài bóng gạch loại đặt cố định. Hàng mới 100% TQSX... (mã hs đĩa mài bằng vậ/ mã hs của đĩa mài bằng)
- Mã HS 68043000: Diamond grind stone EA522NA-1 Đá mài, code: EA522NA-1... (mã hs diamond grind s/ mã hs của diamond grin)
- Mã HS 68043000: dụng cụ mài dao (SERIA, đá, nhựa, 10x7cm, mới 100%)... (mã hs dụng cụ mài dao/ mã hs của dụng cụ mài)
- Mã HS 68043000: Bánh chà nhám dùng đánh bóng: COFFEE WHEEL 180#4*3/8*5/8*6P... (mã hs bánh chà nhám d/ mã hs của bánh chà nhá)
- Mã HS 68043000: Đầu cos + đầu bọp M50... (mã hs đầu cos đầu b/ mã hs của đầu cos đầ)
- Mã HS 68043000: Phụ tùng máy may công nghiệp: Cụm đá mài dao cắt đầu bàn Model: STONE,hiệu Yeso,hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ma/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 68043000: Bánh nhám xếp Hải Dương Phi 100; 80... (mã hs bánh nhám xếp h/ mã hs của bánh nhám xế)
- Mã HS 68043000: Bánh mài (Linh kiện máy mài khung sườn xe đạp)-Parts of grind machine emery wheel,mới 100%... (mã hs bánh mài linh/ mã hs của bánh mài li)
- Mã HS 68043000: Miếng đánh bóng (GRINDING WHEEL KURENORTONWA60 6 (125*45*76.2))... (mã hs miếng đánh bóng/ mã hs của miếng đánh b)
- Mã HS 68043000: Bánh mài TEIKEN Grinding Wheel PA60N 150x13x31.75... (mã hs bánh mài teiken/ mã hs của bánh mài tei)
- Mã HS 68051000: Vải nhám sợi... (mã hs vải nhám sợi/ mã hs của vải nhám sợi)
- Mã HS 68051000: Bông nỉ đánh bóng cán phi 3*6, cán inox, phần đầu bằng nỉ, tác dụng làm bóng khuôn mẫu, linh kiện... (mã hs bông nỉ đánh bó/ mã hs của bông nỉ đánh)
- Mã HS 68051000: VẢI NHÁM X871KN KHỔ:1,340 MM (ABRASIVE CLOTH ROLL 1,340 MM.GRIT NO.120) (Hàng Mới 100 %)... (mã hs vải nhám x871kn/ mã hs của vải nhám x87)
- Mã HS 68051000: Dây đai nhám 2*83 inch... (mã hs dây đai nhám 2*/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68051000: Đĩa mài (trên nền vải) DYNO-X. Mới 100%... (mã hs đĩa mài trên n/ mã hs của đĩa mài trê)
- Mã HS 68051000: Nhám vải J74BT dùng để chà gỗ, ván, kim loại, kích thước 1370mm*91.4M, hàng mới 100%,1 PKG1 cuộn91.4M... (mã hs nhám vải j74bt/ mã hs của nhám vải j74)
- Mã HS 68051000: Nhám vải TJ113 dùng để chà gỗ, ván, kim loại, kích thước 1370mm*45.7M, hàng mới 100%,1 PKG1 cuộn45.7M... (mã hs nhám vải tj113/ mã hs của nhám vải tj1)
- Mã HS 68051000: Bột đá mài phủ trên nền vải dệt,khổ rộng 10cm đến 100cm,NSX GUANGDONG,mới 100%... (mã hs bột đá mài phủ/ mã hs của bột đá mài p)
- Mã HS 68051000: Đai mài dùng cho máy mài nhẵn trên nền chỉ bằng vải dệt Size: 200x1500mm Part number: 8-9362-705003-2 UPC: 666233 32829... (mã hs đai mài dùng ch/ mã hs của đai mài dùng)
- Mã HS 68051000: Hạt mài trên nền vải dạng sợi kích thước 3.35x3700mm mã F03C.H11.992 dùng để mài phôi thép... (mã hs hạt mài trên nề/ mã hs của hạt mài trên)
- Mã HS 68051000: Miếng chà nhám có nền bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs miếng chà nhám/ mã hs của miếng chà nh)
- Mã HS 68051000: Bánh nhám cát, trên nền bằng vải dệt. Size: 300*15*25mm, (Cát 320#). Hàng mới 100%, đơn vị tính cái.... (mã hs bánh nhám cát/ mã hs của bánh nhám cá)
- Mã HS 68051000: Nhám vòng, trên nền vải, kích thước 1320*280mm, độ nhám 320... (mã hs nhám vòng trên/ mã hs của nhám vòng t)
- Mã HS 68051000: Đai nhám DN14072012... (mã hs đai nhám dn1407/ mã hs của đai nhám dn1)
- Mã HS 68051000: NHÁM VẢI (9 "x 11" P.100->240#)... (mã hs nhám vải 9 x/ mã hs của nhám vải 9)
- Mã HS 68051000: VảI nhám đĩa độ nhám 80 khổ 4.5INX 7/8 IN(11,43cm x 2,2cm), 3M ID số 60650034691... (mã hs vải nhám đĩa độ/ mã hs của vải nhám đĩa)
- Mã HS 68051000: Nháp mài đánh bóng có nền bằng vải dệt, code: Z60-Y86 Kích thước: 10-330mm Nhãn hiệu: NCA- Nhật Bản. Hàng mới: 100%.... (mã hs nháp mài đánh b/ mã hs của nháp mài đán)
- Mã HS 68051000: Hạt mài nhân tạo trên nền vải dệt (Nhám cuộn khổ lớn), ZK713X P60, kích thước 1480mm*50m, hãng sản xuất VSM, hàng mới 100%.... (mã hs hạt mài nhân tạ/ mã hs của hạt mài nhân)
- Mã HS 68051000: Nhám cuộn #100*8... (mã hs nhám cuộn #100*/ mã hs của nhám cuộn #1)
- Mã HS 68051000: Vải nhám hiệu red sword eagle kích thước 9.4cm x 40m,#60, 120, 150,180, 240 (Hạt mài tự nhiên trên nền bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs vải nhám hiệu r/ mã hs của vải nhám hiệ)
- Mã HS 68051000: Vải nhám hiệu Black Lion King, khổ 9.4cm x 40M/ Cuộn, # 40,100,120,150,180 (Hạt mài tự nhiên trên nền bằng vải dệt). hàng mới 100%... (mã hs vải nhám hiệu b/ mã hs của vải nhám hiệ)
- Mã HS 68051000: VẢI NHÁM (EAGLE,J69,TJ518) KHỔ:1380 MM (ABRASIVE CLOTH ROLL) (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs vải nhám eagle/ mã hs của vải nhám ea)
- Mã HS 68051000: Nhám 6" x 2". Hàng mới 100%... (mã hs nhám 6 x 2 h/ mã hs của nhám 6 x 2)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 4" x 50" 320#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 4 x 5/ mã hs của vải nhám 4)
- Mã HS 68051000: Vải nhám. 100mm x 2440mm:120#. Mới 100%... (mã hs vải nhám 100mm/ mã hs của vải nhám 10)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 100mm x 915mm 40#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 1/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 37mm x 3350mm 80#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 3/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 80mm x 2000mm 120#-180#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 8/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 75mm x 2000mm, thuộc loại PZ533 độ hạt 40#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 7/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám Endless belt A100 100x915 (1205001004)... (mã hs vải nhám endles/ mã hs của vải nhám end)
- Mã HS 68051000: Vải mài dùng để đánh bóng mẫu đánh giá chất lượng, đường kính 200mm (SAND CLOTH), hàng mới 100%... (mã hs vải mài dùng để/ mã hs của vải mài dùng)
- Mã HS 68051000: Vải nhám(bột mài có nền bằng vải dệt) loại X201F A40, khổ 54''x50m/cuộn, dùng để mài và đánh bóng gỗ và kim loại, mới 100%. Nhà sản xuất: PACO CORPORATION... (mã hs vải nhámbột mà/ mã hs của vải nhámbột)
- Mã HS 68051000: Bánh mài dùng để đánh bóng kim loại, được làm bằng vật liệu vải dệt, kích thước: 100*75mm, độ thô 60, NSX: LINYI HUIQUING IMPORT AND EXPORT CO,.LTD, mới 100%... (mã hs bánh mài dùng đ/ mã hs của bánh mài dùn)
- Mã HS 68051000: Vải mài đánh bóng sản phẩm bộ phận UP (kích thước rộng 72cmx30m/cuộn): Planel (1sheet72cmX30m), Hàng mới 100%.... (mã hs vải mài đánh bó/ mã hs của vải mài đánh)
- Mã HS 68051000: Bánh vải đánh bóng 2"*14". Dùng trong đánh bóng. Hàng mới 100%... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 68051000: Vải mài (SAND CLOTH), hàng mới 100%... (mã hs vải mài sand c/ mã hs của vải mài san)
- Mã HS 68051000: Phớt đánh bóng bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs phớt đánh bóng/ mã hs của phớt đánh bó)
- Mã HS 68051000: Bánh nỉ... (mã hs bánh nỉ/ mã hs của bánh nỉ)
- Mã HS 68051000: Dây đai nhám 2''*83'' A16 307EA dùng để mài đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK102413705700/E31, ngày 28/12/2018(NVLCTSP). Mục 2... (mã hs dây đai nhám 2/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68051000: Nhám có keo dán 3M SW 610 (trên nền vải dệt hàng mới 100%)... (mã hs nhám có keo dán/ mã hs của nhám có keo)
- Mã HS 68051000: Giấy nhám chất liệu bằng bột đá mài trên nền vật liệu dệt, dạng cuộn/tờ, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs giấy nhám chất/ mã hs của giấy nhám ch)
- Mã HS 68051000: Giấy ráp #180, kích thước 230*280mm... (mã hs giấy ráp #180/ mã hs của giấy ráp #18)
- Mã HS 68051000: Abrasive Cloth- Vải nhám (1.42 x 45M: 477 cuộn) Size +- 0.0.1- 0.03m- Hàng mới 100%- Exporter: XUCHANG SANSHUN ABRASIVE MATERIALS CO.,LTD... (mã hs abrasive cloth/ mã hs của abrasive clo)
- Mã HS 68051000: Bột mài nhân tạo Kenmaron #150, có nền bằng vật liệu dệt, loại #150 dùng đánh bóng dụng cụ, kt 150x230mm... (mã hs bột mài nhân tạ/ mã hs của bột mài nhân)
- Mã HS 68051000: Giấy nhám trên nền vải dạng cuộn(dầy:1mm,rộng:1.37m,dài:45m)-Abrasive Cloth roll,mới 100%... (mã hs giấy nhám trên/ mã hs của giấy nhám tr)
- Mã HS 68051000: Vải nhám có phủ vật liệu mài, dùng trong sản xuất chế biến gỗ (Sand cloth roll), quy cách: (91.4-100)*(1.23-1.38)m, mới 100%... (mã hs vải nhám có phủ/ mã hs của vải nhám có)
- Mã HS 68051000: Bánh vải đệm cắt tròn, dùng để làm sạch đánh bóng gỗ sữ dụng trong sản xuất chế biến gỗ (sisal buffing wheel), quy cách: (0.62*0.35*0.35)M, mới 100%... (mã hs bánh vải đệm cắ/ mã hs của bánh vải đệm)
- Mã HS 68051000: Vải nhám mài 50x1100 #180... (mã hs vải nhám mài 50/ mã hs của vải nhám mài)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 50mmx910mm #100... (mã hs vải nhám vòng 5/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám mài (50mm x 910mm #120)... (mã hs vải nhám mài 5/ mã hs của vải nhám mài)
- Mã HS 68051000: Nhám vòng, # 500... (mã hs nhám vòng # 50/ mã hs của nhám vòng #)
- Mã HS 68051000: VẢI NHÁM (KK712X,XK870XJ) KHỔ,1090 M (FULL WIDTH ROLL) (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs vải nhám kk712/ mã hs của vải nhám kk)
- Mã HS 68051000: Vải nhám dùng trong ngành gỗ Mới 100%. Hiệu SEA-HORSE. SIZE:1400MMx50YD... (mã hs vải nhám dùng t/ mã hs của vải nhám dùn)
- Mã HS 68051000: Nhám film dùng cho ngành gỗ mới 100% hiệu "DEERFOS". Size:1380MM X 25M SA331(V/C)P1200... (mã hs nhám film dùng/ mã hs của nhám film dù)
- Mã HS 68051000: Nhám dính... (mã hs nhám dính/ mã hs của nhám dính)
- Mã HS 68051000: Nhám vòng 100x915mm... (mã hs nhám vòng 100x9/ mã hs của nhám vòng 10)
- Mã HS 68051000: Nhám tròn (100 cái/ thùng x 107 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs nhám tròn 100/ mã hs của nhám tròn 1)
- Mã HS 68051000: Nhám tròn D125 # 80 (1000 cái/ thùng x 27 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs nhám tròn d125/ mã hs của nhám tròn d1)
- Mã HS 68051000: Giấy nhám dạng ống kích cỡ 30x30, độ nhám #60... (mã hs giấy nhám dạng/ mã hs của giấy nhám dạ)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 100#,làm từ vải dệt và bột mài, 1UNK1 hộp 50 chiếc, hãng Hanshin, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 100#l/ mã hs của vải nhám 100)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 320#,làm từ vải dệt và bột mài, 1UNK1 hộp 50 chiếc, hãng Hanshin, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 320#l/ mã hs của vải nhám 320)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P100, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp p100/ mã hs của giấy ráp p10)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P120, hàng mơí 100%... (mã hs giấy ráp p120/ mã hs của giấy ráp p12)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P320. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp p320/ mã hs của giấy ráp p32)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp cuộn P40, hàng mơí 100%... (mã hs giấy ráp cuộn p/ mã hs của giấy ráp cuộ)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp kingdom A40, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp kingdom/ mã hs của ráp xếp king)
- Mã HS 68052000: Giáp mài nhám #6 (30x25) 3B14570-1, trên nền chỉ bằng giấy hoặc bìa... (mã hs giáp mài nhám #/ mã hs của giáp mài nhá)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Đức tờ khổ A4 độ mịn P2500, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp đức tờ/ mã hs của giấy ráp đức)
- Mã HS 68052000: Giấy chà nhám hình tròn, hãng Deerfos, mã EA343, đường kính 5 inch, dùng để đánh bóng xe ô tô trước khi sơn, nhà sản xuất Deerfos, không nhãn hiệu.Hàng mới 100%... (mã hs giấy chà nhám h/ mã hs của giấy chà nhá)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám mịn MATADOR#800 1 set 50PCS. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám mịn m/ mã hs của giấy nhám mị)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 600... (mã hs giấy ráp 600/ mã hs của giấy ráp 600)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 800... (mã hs giấy ráp 800/ mã hs của giấy ráp 800)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám P100, Hàng Mới 100%... (mã hs giấy nhám p100/ mã hs của giấy nhám p1)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #240 JB5- 95mm*10m... (mã hs giấy nhám #240/ mã hs của giấy nhám #2)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp toa p600, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp toa p6/ mã hs của giấy ráp toa)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Fujistar p2000, hàng mớí 100%... (mã hs giấy ráp fujist/ mã hs của giấy ráp fuj)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp/EN-00078-002-VN,(150 SHEETS x 36 BOX/CASE),dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs giấy ráp/en000/ mã hs của giấy ráp/en)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 9" x 11" 1200# (1 cái 1 tờ).Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 9 x/ mã hs của giấy nhám 9)
- Mã HS 68052000: Nhám vòng (100x286mm),120... (mã hs nhám vòng 100x/ mã hs của nhám vòng 1)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 180... (mã hs giấy giáp 180/ mã hs của giấy giáp 18)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 100... (mã hs giấy giáp 100/ mã hs của giấy giáp 10)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp màu xanh (Scotch-Brite)(Giấy giáp). Hàng mới 100%(03.04.1404)... (mã hs giấy giáp màu x/ mã hs của giấy giáp mà)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám, dùng để đánh giá độ chống trầy của lớp film- 110191 BON STAR Steel wool #0000 (20cm x 30cm), hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám dùng/ mã hs của giấy nhám d)
- Mã HS 68052000: Đĩa nhám xếp đường kính ngoài 100mm, lỗ 16mm của máy chà nhám, no: D-63410... (mã hs đĩa nhám xếp đư/ mã hs của đĩa nhám xếp)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp tròn Fuji P2000.Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp tròn f/ mã hs của giấy ráp trò)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY CÁC LOẠI (CES)... (mã hs nhám giấy các l/ mã hs của nhám giấy cá)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp hải dương vàng, mới 100%... (mã hs ráp xếp hải dươ/ mã hs của ráp xếp hải)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám(RLLSANDPAPER)... (mã hs giấy nhámrllsa/ mã hs của giấy nhámrl)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 3M. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 3m hà/ mã hs của giấy ráp 3m)
- Mã HS 68052000: Giáp mài 3M #80 phi 30... (mã hs giáp mài 3m #80/ mã hs của giáp mài 3m)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp(vật liệu mài mòn trên nền giấy), đường kính 10cm+/-10%. Nhà sx: Guang dong, Mới 100%... (mã hs giấy giápvật l/ mã hs của giấy giápvậ)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 02023, khổ 5 1/2in x 9in, độ nhám 1500, 50 tờ/hộp, 3M ID số 60455067854... (mã hs giấy nhám 02023/ mã hs của giấy nhám 02)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 3M213Q, PN02036 độ nhám P600, kích cỡ 9in x11in, 50 tờ/hộp, 3M ID số 60455067748... (mã hs giấy nhám 3m213/ mã hs của giấy nhám 3m)
- Mã HS 68052000: Giấy phủ bột mài (giấy nhàm) dùng để mài kim chải, khổ 12x160 của máy chải, mới 100%. PAPER(SAND)#1000 12X160W/TAPE... (mã hs giấy phủ bột mà/ mã hs của giấy phủ bột)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám#1000 (V5309Z613J)... (mã hs giấy nhám#1000/ mã hs của giấy nhám#10)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #6000 màu xanh lá cây, xuất xứ USA, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #6000/ mã hs của giấy nhám #6)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #320, 1 gói 50 chiếc, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #320/ mã hs của giấy nhám #3)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám dạng tờ 51414 737U, độ nhám 180,khổ 70X396MM, 3M ID số UU005264062... (mã hs giấy nhám dạng/ mã hs của giấy nhám dạ)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 3M 7440... (mã hs giấy ráp 3m 744/ mã hs của giấy ráp 3m)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp Kp #60, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp kp #60/ mã hs của ráp xếp kp #)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp Kp #180, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp kp #180/ mã hs của ráp xếp kp #)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp đánh bóng, mài P60#,4" sử dụng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp đánh/ mã hs của giấy giáp đá)
- Mã HS 68052000: Xốp nhám Hanko P220 KT: 100x120mm, chất liệu nhám trên nền giấy, sử dụng để mài ba via. Hàng mới 100%... (mã hs xốp nhám hanko/ mã hs của xốp nhám han)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY (9 "x 11" P.1000#)... (mã hs nhám giấy 9 x/ mã hs của nhám giấy 9)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp thô, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp thô h/ mã hs của giấy ráp thô)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp mịn (Min 400), hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp mịn m/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (Paperdress), Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs giấy nhám pape/ mã hs của giấy nhám p)
- Mã HS 68052000: Dây mài trên nền bằng giấy dùng cho máy cắt vải MH/MX/Q50/Q80/iQ58/iX6 (1 hộp 150 sợi)- P/N: 705023. Hàng mới 100%... (mã hs dây mài trên nề/ mã hs của dây mài trên)
- Mã HS 68052000: Dây mài G150 trên nền bằng giấy dùng cho máy cắt vải MH/Q50/Q80/iX6/IQ50/IQ80 (1.2x10cm) (hộp150sợi)- P/N: 703920. Hàng mới 100%... (mã hs dây mài g150 tr/ mã hs của dây mài g150)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám hiệu Lion King kích thước 9"x11"/ tờ,#180 (Hạt mài tự nhiên trên nền bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám hiệu/ mã hs của giấy nhám hi)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp tròn D125mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp tròn/ mã hs của giấy giáp tr)
- Mã HS 68052000: Bánh nhám dùng để đánh bóng, chất liệu bằng giấy phủ hạt mài nhân tạo, đường kính 100mm, hàng mới 100%.... (mã hs bánh nhám dùng/ mã hs của bánh nhám dù)
- Mã HS 68052000: GIẤY NHÁM (FM) KHỔ:230 X 280 MM (ABRASIVE PAPER) (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs giấy nhám fm/ mã hs của giấy nhám f)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp dùng trong nhà máy nhuộm (Nền giấy): SAND PAPER #150 * 100 * 36.5mm. Hàng mới 100%. Phụ tùng, thiết bị thay thế của nhà máy dệt, nhuộm.... (mã hs giấy giáp dùng/ mã hs của giấy giáp dù)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp xốp, kích thước: 114*16*7 mm... (mã hs giấy giáp xốp/ mã hs của giấy giáp xố)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Kovax P1000... (mã hs giấy nhám kovax/ mã hs của giấy nhám ko)
- Mã HS 68052000: SANDPAPER ROLL/GRIT 150-50MM*36.5- Giấy nhám cuộn (hàng mới 100%, 1 cuộn 36.5m)... (mã hs sandpaper roll// mã hs của sandpaper ro)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám#80*35MM*2900MM-SB3001103... (mã hs giấy nhám#80*35/ mã hs của giấy nhám#80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #800 WTCC-B 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 10 hộp)... (mã hs giấy ráp #800 w/ mã hs của giấy ráp #80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #100 DRAD-BDS 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 5 hộp)... (mã hs giấy ráp #100 d/ mã hs của giấy ráp #10)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #320 DRCC-BDS 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 10 hộp)... (mã hs giấy ráp #320 d/ mã hs của giấy ráp #32)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Lapping film MARUMOTO #1000 (10pcs) (4205006004)... (mã hs giấy nhám lappi/ mã hs của giấy nhám la)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 400#. Kích thước: 28cm*23cm. Dùng trong đánh bóng. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 400#/ mã hs của giấy nhám 40)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 600#. Kích thước: 28cm*23cm. Dùng trong đánh bóng. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 600#/ mã hs của giấy nhám 60)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 280# TAL. Kích thước: 28cm*23cm. Dùng trong đánh bóng. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 280#/ mã hs của giấy nhám 28)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp để đánh bóng sản phẩm, KT: 15*15*15mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp để đán/ mã hs của giấy ráp để)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #1000 CCCW; Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp #1000/ mã hs của giấy ráp #10)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #800 SANKYO; Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp #800 s/ mã hs của giấy ráp #80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #80 CC-CW SANKYO; Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp #80 cc/ mã hs của giấy ráp #80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #600 CC- CW SANKYO; Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp #600 c/ mã hs của giấy ráp #60)
- Mã HS 68052000: Giáp nhám 7447#320 Scotch-Brite (100 tờ/ 1 hộp); Hàng mới 100%... (mã hs giáp nhám 7447#/ mã hs của giáp nhám 74)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp DCCS 230 x 280 #80 SANKYO (100 tờ/ 1 hộp); Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp dccs 2/ mã hs của giấy ráp dcc)
- Mã HS 68052000: GIẤY NHÁM TỜ #150/180/320 (rộng 230mm, dài 280mm, dùng đánh bóng bề mặt khuôn đúc)... (mã hs giấy nhám tờ #1/ mã hs của giấy nhám tờ)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Mirlon Total 115*230mm MF2500 "... (mã hs giấy nhám mirlo/ mã hs của giấy nhám mi)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp thô, dùng để mài sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp thô d/ mã hs của giấy ráp thô)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp mịn A1000, dùng để mài sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp mịn a1/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68052000: Honing Paper- Giấy nhám dùng để làm phẳng bề mặt, 5 met/cuộn, rộng 100mm. Hàng mới 100%... (mã hs honing paper g/ mã hs của honing paper)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám băng độ hạt 150 khổ 100 x 1308 mm... (mã hs giấy nhám băng/ mã hs của giấy nhám bă)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám vuông độ hạt 400 khổ 115 x 140 mm... (mã hs giấy nhám vuông/ mã hs của giấy nhám vu)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám P400,mới 100%... (mã hs giấy nhám p400/ mã hs của giấy nhám p4)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Model: 9033-480/10 (code: 4000896139101). kích thước 330 x 10 mm, Nhãn Hiệu: Hazet, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy nhám model/ mã hs của giấy nhám mo)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám/ SANDPAPER K225-P320J (10.00RL10.00ROL)... (mã hs giấy nhám/ sand/ mã hs của giấy nhám/ s)
- Mã HS 68052000: GIẤY NHÁM, HÀNG MỚI 100%-CABON PAPER/T-6000... (mã hs giấy nhám hàng/ mã hs của giấy nhám h)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Fuji star P400... (mã hs giấy ráp fuji s/ mã hs của giấy ráp fuj)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp;NJ7000,7000; 23cm * 28cm; Được sử dụng để đánh bóng,mịn sản phẩm; Chất liệu giấy; Mới 100%... (mã hs giấy giáp;nj700/ mã hs của giấy giáp;nj)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (GOLD) dùng để mài sơn, hạt mài nhôm oxit trên nền chất liệu giấy bìa, hình tròn đường kính 150mm, độ nhám P120, 6 lỗ, đóng gói 100tờ/hộp, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám gold/ mã hs của giấy nhám g)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (IRIDIUM) dùng để mài sơn, hạt mài Ceramic trên nền chất liệu giấy bìa, hình tròn, đường kính 150mm, độ nhám 320, 121 lỗ, đóng gói 100 tờ/hộp, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám irid/ mã hs của giấy nhám i)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (Q. SILVER ACE) dùng để mài sơn, hạt mài nhôm oxit trên nền chất liệu giấy bìa, hình tròn, đường kính 150mm, 15 lỗ, độ nhám P400, đóng gói 100tờ/hộp, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám q s/ mã hs của giấy nhám q)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 600#; HSF, 709050040003... (mã hs giấy ráp 600#;/ mã hs của giấy ráp 600)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám cuộn- Sandpaper Roll 1.37 x 100M: 53 kiện-Size +- 0.0.1-0.03m-Exporter: CHANGZHOU KINGCATTLE ABRASIVE CO.,LTD... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp đánh bóng (100x100mm) DAUF-1500... (mã hs giấy ráp đánh b/ mã hs của giấy ráp đán)
- Mã HS 68052000: WET/DRY SANDPAPER (Giấy nhám)... (mã hs wet/dry sandpap/ mã hs của wet/dry sand)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám, mã: FR 80 75G0L, nhà sx: 3M,Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám mã/ mã hs của giấy nhám m)
- Mã HS 68052000: Đĩa mài trên nền bìa cứng, mã: ND100S07-16, nhà sx: Yanase,Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài trên nề/ mã hs của đĩa mài trên)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp cuộn AA320 (50m). Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp cuộn a/ mã hs của giấy ráp cuộ)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp HAWK AA320 cuộn 50m. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp hawk a/ mã hs của giấy ráp haw)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp A4 P1000. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp a4 p1/ mã hs của giấy giáp a4)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Sandpaper từ bột mài trên nền giấy cứng P600. Không hiệu, kích thước: 20mm x 500mm. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy nhám sandp/ mã hs của giấy nhám sa)
- Mã HS 68052000: Nhám tờ BM85 SANDING PAPER, 9'' x 11'' 13gam/tờ, mới 100%... (mã hs nhám tờ bm85 sa/ mã hs của nhám tờ bm85)
- Mã HS 68052000: Nhám tờ Sankyo # 1000. Hàng mới 100%... (mã hs nhám tờ sankyo/ mã hs của nhám tờ sank)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (Dùng cho phòng thí nghiệm)- SANDPAPER K225-P320J... (mã hs giấy nhám dùng/ mã hs của giấy nhám d)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp A4; #400 được làm trên nền giấy... (mã hs giấy ráp a4; #4/ mã hs của giấy ráp a4;)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám mài trên nền bằng giấy #1000 (230x280mm)... (mã hs giấy nhám mài t/ mã hs của giấy nhám mà)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (giấy ráp) CP35 9*11*P100, mới 100%... (mã hs giấy nhám giấy/ mã hs của giấy nhám g)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám loại #800. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám loại/ mã hs của giấy nhám lo)
- Mã HS 68052000: giấy nhám chà khuôn logo-vật tư-SAND PAPER-Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám chà k/ mã hs của giấy nhám ch)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 240, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 240/ mã hs của giấy giáp 24)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 1200, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 1200/ mã hs của giấy giáp 12)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 2000, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 2000/ mã hs của giấy giáp 20)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 400#, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 400#/ mã hs của giấy giáp 40)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 600#, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 600#/ mã hs của giấy giáp 60)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 1000#, Hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp 1000#/ mã hs của giấy giáp 10)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 2500# Hãng Starcke, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 2500#/ mã hs của giấy giáp 25)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (ABRASIVE BELTS X45) Hàng mới 100 %... (mã hs giấy nhám abra/ mã hs của giấy nhám a)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #8448 (2-7694-07, 20 chiếc/hộp, kích thước 150 x 230mm, có phủ lớp bột mài, dùng để làm sạch bề mặt sản phẩm, dùng trong phòng thí nghiệm)... (mã hs giấy nhám #8448/ mã hs của giấy nhám #8)
- Mã HS 68052000: Giấy (Vải) nhám... (mã hs giấy vải nhám/ mã hs của giấy vải n)
- Mã HS 68052000: giấy giáp kích thước: 20cm * 15 cm * 1cm. Hàng mới 100%(03.02.0087)... (mã hs giấy giáp kích/ mã hs của giấy giáp kí)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 600# XIANGLIN, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 600#/ mã hs của giấy giáp 60)
- Mã HS 68052000: Nhám tờ 230x280mm... (mã hs nhám tờ 230x280/ mã hs của nhám tờ 230x)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp 100*16mm (100 tấm/thùng), hàng mới 100%.... (mã hs ráp xếp 100*16m/ mã hs của ráp xếp 100*)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Nhật Bản 1200#, hàng mới 100%.... (mã hs giấy ráp nhật b/ mã hs của giấy ráp nhậ)
- Mã HS 68052000: Phớt giáp cán 50*25mm*400#, hàng mới 100%.... (mã hs phớt giáp cán 5/ mã hs của phớt giáp cá)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp cuộn 100mm*45m/cuộn #320, hàng mới 100%.... (mã hs giấy giáp cuộn/ mã hs của giấy giáp cu)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp chịu nước P1000-Nhật, hàng mới 100%.... (mã hs giấy ráp chịu n/ mã hs của giấy ráp chị)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám tròn #100 (1 hộp 100pcs/7 hộp 700 cái), phi 120mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám tròn/ mã hs của giấy nhám tr)
- Mã HS 68052000: Dây mài bằng giấy nhám (10 sợi/hộp,30 hộp 300 sợi, kích thước 5mmx100mm), hàng mới 100%... (mã hs dây mài bằng gi/ mã hs của dây mài bằng)
- Mã HS 68052000: Abrasive Paper/ Giấy nhám Kovax 240, hàng mới 100%... (mã hs abrasive paper// mã hs của abrasive pap)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám nhân tạo norton thử độ mài mòn và xù lông của vải dùng trong phòng thí nghiệm (50 yard1 cuộn/gói 46m). Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám nhân/ mã hs của giấy nhám nh)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám [P400/ 230 x 280mm]. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám [p400/ mã hs của giấy nhám [p)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #80 (bột ôxít nhôm Al2O3 trên nền bằng giấy kích thước 228x280 (638,4 cm2/ chiếc), Maker NCA hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #80/ mã hs của giấy nhám #8)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #80 phi 70 AHAC-DDSM, (100 chiếc/hộp) maker Nikken, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #80 p/ mã hs của giấy nhám #8)
- Mã HS 68052000: Bánh mài làm từ nhiều tấm giấy nhám ghép lại #80 UF25255, kích thước 25x25x6 (10 chiếc/hộp), hàng mới 100%... (mã hs bánh mài làm từ/ mã hs của bánh mài làm)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám P1000... (mã hs giấy nhám p1000/ mã hs của giấy nhám p1)
- Mã HS 68052000: Giấy dùng để đánh bóng bề mặt, một mặt là giấy bìa, một mặt có hạt mài độ nhám 320 (70x385mm), nhãn hiệu Cohinra. Hàng mới 100%... (mã hs giấy dùng để đá/ mã hs của giấy dùng để)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám chữ nhật Abranet 70x198mm P120 (50 tờ/hộp)), hiệu: Mirka, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám chữ n/ mã hs của giấy nhám ch)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám xốp Goldflex Soft 115x125mm P400 (200 tờ/cuộn)), hiệu: Mirka, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám xốp g/ mã hs của giấy nhám xố)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp dính 52-208, dùng để đánh bóng bề mặt sản phẩm, hình tròn phi 20cm, 10 miếng/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp dính 5/ mã hs của giấy ráp dín)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (mục 14, để làm thí nghiệm, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs giấy nhám mục/ mã hs của giấy nhám m)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám ống tròn độ hạt #120, kích thước 15,8x30 mm, dùng để đánh bóng khuôn thép, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám ống t/ mã hs của giấy nhám ốn)
- Mã HS 68052000: giấy nhám 600#... (mã hs giấy nhám 600#/ mã hs của giấy nhám 60)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám K225-P320J (Dùng trong phòng thí nghiệm; Mới 100%)... (mã hs giấy nhám k225/ mã hs của giấy nhám k2)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám các loại (1 ROLL 45 M)... (mã hs giấy nhám các l/ mã hs của giấy nhám cá)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp DCCS #400 230mmx280mm100sheets/pk... (mã hs giấy ráp dccs #/ mã hs của giấy ráp dcc)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám DCCS #800 230mmx280mm 100sheets/pk... (mã hs giấy nhám dccs/ mã hs của giấy nhám dc)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (loại tròn)... (mã hs giấy nhám loại/ mã hs của giấy nhám l)
- Mã HS 68052000: Cuộn nhám dùng để chà mài... (mã hs cuộn nhám dùng/ mã hs của cuộn nhám dù)
- Mã HS 68052000: Giấy mài #20. Hàng mới 100%... (mã hs giấy mài #20 h/ mã hs của giấy mài #20)
- Mã HS 68052000: Cuộn nhám đầu tròn, kích thước:#80... (mã hs cuộn nhám đầu t/ mã hs của cuộn nhám đầ)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám C100(kt:230*280)... (mã hs giấy nhám c100/ mã hs của giấy nhám c1)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám C240(kt:230*280)... (mã hs giấy nhám c240/ mã hs của giấy nhám c2)
- Mã HS 68052000: Dây mài các loại... (mã hs dây mài các loạ/ mã hs của dây mài các)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Riken, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp riken/ mã hs của giấy ráp rik)
- Mã HS 68052000: GIẤY NHÁM CUỘN DÙNG ĐÁNH BÓNG GỖ 205 MM X 10M... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 68052000: Miếng chà nhám GBS 75 bằng đá trên nền giấy nhám, dùng cho máy chà nhám GBS 75 mã số 2601098043... (mã hs miếng chà nhám/ mã hs của miếng chà nh)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám, kích thước 9 x 11. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám kích/ mã hs của giấy nhám k)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 2000... (mã hs giấy ráp 2000/ mã hs của giấy ráp 200)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp dạng tờ, độ mịn 600. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp dạng/ mã hs của giấy giáp dạ)
- Mã HS 68052000: Giáp xếp 80mm, dùng để đánh bóng kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs giáp xếp 80mm/ mã hs của giáp xếp 80m)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 800#. Mới 100%... (mã hs giấy ráp 800#/ mã hs của giấy ráp 800)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 400# X 1330MM X 2500MM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs giấy nhám 400#/ mã hs của giấy nhám 40)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám B322T #120, kt: 5inch... (mã hs giấy nhám b322t/ mã hs của giấy nhám b3)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Deerfos #120, kt: 230*280mm... (mã hs giấy nhám deerf/ mã hs của giấy nhám de)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám xốp 3M 7447 (6'' x 9'')... (mã hs giấy nhám xốp 3/ mã hs của giấy nhám xố)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp #400 (hàng Nhật) nền vải phủ bột nhám... (mã hs giấy ráp #400/ mã hs của giấy ráp #40)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám 3M 8000 màu hồng kt: 20cm x30cm, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 3m 80/ mã hs của giấy nhám 3m)
- Mã HS 68053000: Cát mài- Cát xoáy (140gr/hủ, 120hủ/thùng)- GP201- (Nhãn ABRO); Số lượng: 20 thùng (336 kg); mới 100%... (mã hs cát mài cát xo/ mã hs của cát mài cát)
- Mã HS 68053000: MÚT NHÁM- 50*26*37 CM (CÓ NỀN LÀ MÚT) DÙNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG (MỚI 100%) (SANDING PAD)... (mã hs mút nhám 50*26/ mã hs của mút nhám 50)
- Mã HS 68053000: MÚT NHÁM- 50*36.5*27 CM (CÓ NỀN LÀ MÚT) DÙNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG (MỚI 100%) (SANDING BLOCK)... (mã hs mút nhám 50*36/ mã hs của mút nhám 50)
- Mã HS 68053000: BÁNH CHÀ NHÁM PHI-4",7" MM (CÓ NỀN LÀ SỢI NỈ) DÙNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG (MỚI 100%) (FLAP DISC)... (mã hs bánh chà nhám p/ mã hs của bánh chà nhá)
- Mã HS 68053000: Miếng nhám,chất liệu nền là nhựa PP,dùng làm sạch bề mặt của sản phẩm,đường kính 203mm,50 miếng/gói,mới 100%... (mã hs miếng nhámchất/ mã hs của miếng nhámc)
- Mã HS 68053000: Bột mài dao nhà sản xuất Schlenter ISCO"A", hạt 280, hàng mới 100%.... (mã hs bột mài dao nhà/ mã hs của bột mài dao)
- Mã HS 68053000: Hạt mài kết dính hình đĩa nền lưới để cắt kim loại(màu xanh),kích thước:105*1*16mm. Hàng mới 100%... (mã hs hạt mài kết dín/ mã hs của hạt mài kết)
- Mã HS 68053000: Bột mài FO#1000 (thành phần gồm: 40% là Al2O3 và 60% là ZrSiO4) (2 gói/ 1 hộp, 10kg/ 1 gói)... (mã hs bột mài fo#1000/ mã hs của bột mài fo#1)
- Mã HS 68053000: Bột mài MO#1000 (thành phần gồm: 45% là Al2O3 và 55% là ZrSiO4) (2 gói/ 1 hộp, 10kg/ 1 gói)... (mã hs bột mài mo#1000/ mã hs của bột mài mo#1)
- Mã HS 68053000: Bột mài Polishing Powder 1650 (thành phần gồm: Cerium dioxide-CeO2, Lanthanum oxide-La2O3, Lanthanum fluoride-LaF2) (20kg/hộp)... (mã hs bột mài polishi/ mã hs của bột mài poli)
- Mã HS 68053000: Bột mài Abrasive Grain A #46 (thành phần gồm: 96,65% là Al2O3; 0,792% là Silicon dioxide; 0,1% là Ferric oxide; 2,239% là Titanium oxide) (20 kg/ túi)... (mã hs bột mài abrasiv/ mã hs của bột mài abra)
- Mã HS 68053000: Nhám xếp dạng tròn 4", hàng mới 100%... (mã hs nhám xếp dạng t/ mã hs của nhám xếp dạn)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám 60 GRIT kích thước 79.1*74.2*1.05 mm- SANDPAPER 60 GRIT \ 030200001. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 60 gr/ mã hs của giấy nhám 60)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám 120 GRIT kích thước 79.1*74.2*1.05 mm- SANDPAPER 120 GRIT \ 030200001. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 120 g/ mã hs của giấy nhám 12)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám 80 GRIT kích thước 79.1*74.2*1.05 mm- SANDING PAPER 80 GRIT \010599001. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 80 gr/ mã hs của giấy nhám 80)
- Mã HS 68053000: Chất Tách Khuôn (Dạng hạt mài dùng để vệ sinh khuôn)... (mã hs chất tách khuôn/ mã hs của chất tách kh)
- Mã HS 68053000: Mài nhám dạng bánh xe hiệu 3M, loại XL-UW, độ nhám 6S, kích thước 1in x 1/4in x 1/8in (2,54cm x 0,64cm x0,32cm), 3M ID số UU010581856... (mã hs mài nhám dạng b/ mã hs của mài nhám dạn)
- Mã HS 68053000: Bánh mài hiệu 3M, loại CP-UW 5A FIN, chất liệu nylon và polyester, qui cách 4in x 1/4in x 1/4in (10,16cm x 0,63cm x 0,63cm), 3M ID số 61500002896... (mã hs bánh mài hiệu 3/ mã hs của bánh mài hiệ)
- Mã HS 68053000: Bánh mài nhám hiệu 3M, loại CP-UW 5A FIN, chất liệu nylon và polyester, qui cách 1in x 1/8in x 1/8in (2,54cm x 0,32cm x 0,32cm), 3M ID số 61500038874... (mã hs bánh mài nhám h/ mã hs của bánh mài nhá)
- Mã HS 68053000: Mài nhám hình tròn, chất liệu nylon và polyester phủ hạt mài nhám, hiệu 3M, loại CP-UW 3A FIN, khổ 4in x 3/4in x 1/4in (10,16cm x 1,9cm x 0,64cm), 3M ID số UU010499836... (mã hs mài nhám hình t/ mã hs của mài nhám hìn)
- Mã HS 68053000: Nhám xếp 4"... (mã hs nhám xếp 4/ mã hs của nhám xếp 4)
- Mã HS 68053000: Bánh xốp đánh bóng có lớp nền bẳng nỉ, đường kính 180mm, dùng để đánh bóng hoàn thiện bề mặt sản phẩm,(60kg/ hộp) hàng mới 100%... (mã hs bánh xốp đánh b/ mã hs của bánh xốp đán)
- Mã HS 68053000: Mặt nhám SD033, đường kính 32mm... (mã hs mặt nhám sd033/ mã hs của mặt nhám sd0)
- Mã HS 68053000: Miếng mài bóng thấu kính 580x1400mm _ Polishing pad GR35 0.5T [LCD0003098]... (mã hs miếng mài bóng/ mã hs của miếng mài bó)
- Mã HS 68053000: Miếng chà nhám(vật liệu mài) SCOTCH-BRITE 3M GRINDING WHEEL 8x1x3 inches... (mã hs miếng chà nhám/ mã hs của miếng chà nh)
- Mã HS 68053000: Bột mài TOSA EMERY #80, Hàng mới 100%... (mã hs bột mài tosa em/ mã hs của bột mài tosa)
- Mã HS 68053000: Miếng xốp nhám mài kính (F200N-430; Phi60*Phi*15*12.5T) (Hàng mới 100%)... (mã hs miếng xốp nhám/ mã hs của miếng xốp nh)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp (25 chiếc/ bộ)... (mã hs giấy ráp 25 ch/ mã hs của giấy ráp 25)
- Mã HS 68053000: Bánh xe mài (nền lưới, dùng để đánh bóng,10cm), mới 100%... (mã hs bánh xe mài nề/ mã hs của bánh xe mài)
- Mã HS 68053000: Mài nhám dạng đĩa 3M775L, độ nhám 120, đường kính 5in, 3M ID số 60440296204... (mã hs mài nhám dạng đ/ mã hs của mài nhám dạn)
- Mã HS 68053000: Hạt mài nhân tạo trên nền vật liệu khác (Nhám đĩa), XF870 P80, đường kính 100*16mm, hãng sản xuất VSM, hàng mới 100%.... (mã hs hạt mài nhân tạ/ mã hs của hạt mài nhân)
- Mã HS 68053000: Vải chà nhám, cod 556090 400, rộng 100mm, dài 100m/PCE, chất liệu mài bằng nhôm oxit trên nền sợi không dệt, hàng mới 100%... (mã hs vải chà nhám c/ mã hs của vải chà nhám)
- Mã HS 68053000: Miếng vải chà nhám, cod 556800 180, kích thước 230x280mm, chất liệu mài bằng nhôm oxit trên nền sợi không dệt, hàng mới 100%... (mã hs miếng vải chà n/ mã hs của miếng vải ch)
- Mã HS 68053000: Miếng mài làm sạch bề mặt sản phẩm kim loại, cod 554044 180, đường kính 25mm, chất liệu mài bằng nhôm oxit trên nền sợi không dệt, hàng mới 100%... (mã hs miếng mài làm s/ mã hs của miếng mài là)
- Mã HS 68053000: Bánh mài làm sạch bề mặt sản phẩm kim loại, cod 554970 40x20, đường kính 40mm, chất liệu mài bằng nhôm oxit trên nền sợi không dệt, hàng mới 100%... (mã hs bánh mài làm sạ/ mã hs của bánh mài làm)
- Mã HS 68053000: Bánh mài bằng xốp(bột mài trên nền vật liệu bằng xốp) dùng để đánh bóng linh kiện điện thoại #600 OD104*ID10*470mmL.Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài bằng x/ mã hs của bánh mài bằn)
- Mã HS 68053000: Giáp đỏ 320#&CN(Dạng hạt mài được phủ thành tấm dùng trong mài mòn và đánh bóng)... (mã hs giáp đỏ 320#&cn/ mã hs của giáp đỏ 320#)
- Mã HS 68053000: Nhám 3M P30x80#&CN(Dạng hạt mài được phủ thành tấm dùng trong mài mòn và đánh bóng)... (mã hs nhám 3m p30x80#/ mã hs của nhám 3m p30x)
- Mã HS 68053000: Nhám xốp eva 280#&CN(Dạng hạt mài được phủ thành tấm dùng trong mài mòn và đánh bóng)... (mã hs nhám xốp eva 28/ mã hs của nhám xốp eva)
- Mã HS 68053000: Xốp nhám P2000 (đã phủ lớp bột mài trên bề mặt) dùng để mài mịn sản phẩm, kích thước:100*100*5mm. Hàng mới 100%... (mã hs xốp nhám p2000/ mã hs của xốp nhám p20)
- Mã HS 68053000: Nhám xốp 800, hàng mới 100%... (mã hs nhám xốp 800 h/ mã hs của nhám xốp 800)
- Mã HS 68053000: Khung trang trí gắn sỏi sử dụng trong phòng khu resort, kích đường kính 80cm, hàng mới 100%... (mã hs khung trang trí/ mã hs của khung trang)
- Mã HS 68053000: Miếng gỗ hình tròn gắn sỏi để trang trí trong phòng ngủ khu resort, đường kính 65cm, hàng mới 100%... (mã hs miếng gỗ hình t/ mã hs của miếng gỗ hìn)
- Mã HS 68053000: Bùi nhùi đánh bóng Polishing sponge XAND-G2-ST #240 100-14 (1209041003)... (mã hs bùi nhùi đánh b/ mã hs của bùi nhùi đán)
- Mã HS 68053000: Tấm mài trên nền bằng nhựa ADS (Polishing film ADS 0.02um, Japanese), hàng mới 100%... (mã hs tấm mài trên nề/ mã hs của tấm mài trên)
- Mã HS 68053000: Tấm mài lót trên nền bằng nhựa (Polishing film 1um D1, purple, Chinese), hàng mới 100%... (mã hs tấm mài lót trê/ mã hs của tấm mài lót)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám Polarstar đường kính 32mm, mật độ hạt 5 micron dùng để đánh bóng,chất liệu Polyester film, nhãn hiệu Mirka, đóng gói 500 cái/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám polar/ mã hs của giấy nhám po)
- Mã HS 68053000: Băng đánh bóng (3.0mm*330 m/ cuộn)... (mã hs băng đánh bóng/ mã hs của băng đánh bó)
- Mã HS 68053000: Miếng chà đánh bóng inox đế bằng nhựa, mặt nhám nỉ dạng sợi tổng hợp được kết khối, dùng cho máy đánh bóng cầm tay, phi (10-20)cm, nhà sản xuất QUANGDONG. Mới 100%... (mã hs miếng chà đánh/ mã hs của miếng chà đá)
- Mã HS 68053000: Dây đai nhám 10mm*23'' dùng sản xuất đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK101886004360/E31, ngày 05/03/2018(NVLCTSP).MỤC 1... (mã hs dây đai nhám 10/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68053000: Dây đai nhám 2''*83'' A16 307EA dùng sản xuất đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK101886004360/E31, ngày 05/03/2018(NVLCTSP).MỤC 3... (mã hs dây đai nhám 2/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68053000: Dây đai nhám 17mm*23'' A16 307EA dùng để mài đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK101598033610/E31, ngày 9/9/2017(NVLCTSP). Mục 4... (mã hs dây đai nhám 17/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68053000: Dây đai nhám 3M (305EA) A5 2*83 dùng để mài đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK102400283531/E31, ngày 21/12/2018(NVLCTSP). Mục 8... (mã hs dây đai nhám 3m/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám, độ nhám 80, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám độ n/ mã hs của giấy nhám đ)
- Mã HS 68053000: Miếng mài có hạt mài và nền bằng vật liệu Polyamide fabric, hình tròn, đường kính 150mm, 67 lỗ, đóng gói 5 chiếc/hộp, nhà sản xuất: Mirka, mới 100%... (mã hs miếng mài có hạ/ mã hs của miếng mài có)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám (ABRANET) dùng để mài sơn,hạt mài nhôm oxit trên nền chất liệu Polyamide fabric, hình tròn đường kính 150mm, độ nhám P120, đóng gói 50tờ/hộp, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám abra/ mã hs của giấy nhám a)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám (GOLDFLEX SOFT) dùng để mài sơn,hạt mài nhôm oxit trên nền chất liệu PE Foam, hình chữ nhật, kích thước 115x125mm, độ nhám P240, đóng gói 200tờ/cuộn, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám gold/ mã hs của giấy nhám g)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám (AUTONET) dùng để mài sơn, hạt mài nhôm oxit trên nền chất liệu Polyamide fabric, hình chữ nhật, kích thước 70x198mm, độ nhám P120, đóng gói 50 tờ/hộp, nhà sản xuất: Mirka, Mới 100%... (mã hs giấy nhám auto/ mã hs của giấy nhám a)
- Mã HS 68053000: Mài nhám hình bánh xe XL-UW EXL khổ 1x1/8x1/8in, 100 cái/hộp, 3M ID số 61500083516... (mã hs mài nhám hình b/ mã hs của mài nhám hìn)
- Mã HS 68053000: Vải ráp dùng làm đai tải cho máy đánh bóng (có nền vải không dệt, 100x915mm, 10 chiếc/gói) EYB-120... (mã hs vải ráp dùng là/ mã hs của vải ráp dùng)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp mịn (Giấy nhám A4 1500); hàng mới 100%.... (mã hs giấy ráp mịn g/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68053000: Miếng nhám (trên nền bằng xốp) dùng để đánh bóng nhôm #400 (100W*960L) mới 100%... (mã hs miếng nhám trê/ mã hs của miếng nhám)
- Mã HS 68053000: Đai mài trên nền sợi nhựa tổng hợp PGB3030-A-80 395-1871. Hãng sản xuất ICHIGUCHI. Hàng mới 100%... (mã hs đai mài trên nề/ mã hs của đai mài trên)
- Mã HS 68053000: Miếng mài nhám mịn SCOTCHBRITE (TM) 2000 POWERPAD GP, khổ 5.5in x 3.9in, 20 miếng/hộp, 3M ID số 70070724235... (mã hs miếng mài nhám/ mã hs của miếng mài nh)
- Mã HS 68053000: Dây đá mài (GRINDING UNIT BELT) (phụ tùng thay thế cho máy lạng da thuộc dùng trong SX túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs dây đá mài gri/ mã hs của dây đá mài)
- Mã HS 68053000: Giáp chà Hải Dương A120 đen, hàng mới 100%... (mã hs giáp chà hải dư/ mã hs của giáp chà hải)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám bằng PE cọ rửa dùng cho xe hơi- Hear fused Polyester Polyester Cotton PET film50pc/ Pcs. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy nhám bằng/ mã hs của giấy nhám bằ)
- Mã HS 68053000: Sợi nỉ làm bằng vải chưa dệt tẩm hạt mài, mã 8203100934... (mã hs sợi nỉ làm bằng/ mã hs của sợi nỉ làm b)
- Mã HS 68053000: Bột mài bóng kim loại/ DIAMOND PASTE (Model: GK-5-SET; 5 Bình(Cái)/Bộ)... (mã hs bột mài bóng ki/ mã hs của bột mài bóng)
- Mã HS 68053000: Sản phẩm đánh bóng dùng để đánh bóng kim loại được phủ hạt mài trên nền vật liệu không dệt, hình tròn, đường kính phi 4 (nylon sheeting), mới 100%... (mã hs sản phẩm đánh b/ mã hs của sản phẩm đán)
- Mã HS 68053000: Vải nhám xếp có phủ vật liệu mài, làm từ các miếng vải nhám, cắt nhỏ, ép keo lên dĩa nhựa tròn, dùng trong sản xuất chế biến gỗ (Flat abrasive cloth wheel), quy cách: đường kính phi 4, mới 100%... (mã hs vải nhám xếp có/ mã hs của vải nhám xếp)
- Mã HS 68053000: Sản phẩm mài được làm từ vật liệu mài có nền bằng vật liệu không dệt, hình tròn đường kính 300mm, dày 50mm, đã tạo lỗ tròn đường kính 18mm ở tâm (Nylon polishing wheel), mới 100%. Số: 1899/TB-KĐ3... (mã hs sản phẩm mài đư/ mã hs của sản phẩm mài)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #220, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #2/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #500, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #5/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #1000, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #1/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Bánh mài được làm từ vật liệu mài kết hợp xốp, phi 95mm*30mm, độ mài 600... (mã hs bánh mài được l/ mã hs của bánh mài đượ)
- Mã HS 68053000: Nhám mài bóng dùng để mài sản phẩm gia dụng bằng kim loại có nền bằng nylon(0.015M*1.2M)(1Cuộn50M) hàng mới 100%(Abrasive Scouring Pads)... (mã hs nhám mài bóng d/ mã hs của nhám mài bón)
- Mã HS 68053000: Đĩa cắt làm bằng đá cutting disc, kích thước: (phi 350+/-10% x 1~2+/-5%)mm, dùng trong xây dựng và dân dụng. Hiệu: GEOX. Mới 100%... (mã hs đĩa cắt làm bằn/ mã hs của đĩa cắt làm)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám-Abrasive paper (Round). Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhámabras/ mã hs của giấy nhámab)
- Mã HS 68053000: Nhám film dùng cho ngành gỗ mới 100% hiệu "DEERFOS". Size:1380MM X 100M SA331(V/C)P80... (mã hs nhám film dùng/ mã hs của nhám film dù)
- Mã HS 68053000: Dây đai nhám... (mã hs dây đai nhám/ mã hs của dây đai nhám)
- Mã HS 68053000: Vật liệu mài đuợc làm từ bột mài nhân tạo kết hợp với vải không dệt, kích thước:(2620x1330)MM. Mới 100%... (mã hs vật liệu mài đu/ mã hs của vật liệu mài)
- Mã HS 68053000: Bánh mài bằng sợi tổng hợp, dùng để đánh bóng sản phẩm bằng kim loại, dùng cho máy đánh bóng, quy cách 300*50mm, hàng mới 100%... (mã hs bánh mài bằng s/ mã hs của bánh mài bằn)
- Mã HS 68053000: Đĩa mài bằng oxit nhôm, sử dụng trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước: phi 80mm (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa mài bằng ox/ mã hs của đĩa mài bằng)
- Mã HS 68053000: Bánh nhám đánh bóng kim loại... (mã hs bánh nhám đánh/ mã hs của bánh nhám đá)
- Mã HS 68053000: Nhám vòng bằng vải kĩ thuật 110x720mm... (mã hs nhám vòng bằng/ mã hs của nhám vòng bằ)
- Mã HS 68053000: Đai mài cho máy cắt vải tự động (C-03, W-35, 50pcs/hộp), hàng mới 100%.... (mã hs đai mài cho máy/ mã hs của đai mài cho)
- Mã HS 68053000: Đĩa nhám xếp P80 phi 100mm, thành phần gồm lớp lót nhựa và hỗn hợp đá nhuyễn, dùng để đánh bóng bề mặt, sử dụng cho máy mài góc GWS 060, hiệu Bosch mã số 2608601677... (mã hs đĩa nhám xếp p8/ mã hs của đĩa nhám xếp)
- Mã HS 68053000: Đĩa nhám xếp (X435-100mm-120P) mã số 2608603703... (mã hs đĩa nhám xếp x/ mã hs của đĩa nhám xếp)
- Mã HS 68053000: Bánh mài lá ghép Z60 100x25x19.05 (5 chiếc/hộp) maker Niwa Kogyo.hàng mới 100%... (mã hs bánh mài lá ghé/ mã hs của bánh mài lá)
- Mã HS 68053000: Bánh nỉ 355x100x203mm-S/C-Fine-1-8 SF (Gồm bột mài nhân tạo, có nền bằng vật liệu khác đã cắt thành hình). Hàng mới 100%.... (mã hs bánh nỉ 355x100/ mã hs của bánh nỉ 355x)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn J645EN #400 (10mmX50m)... (mã hs nhám cuộn j645e/ mã hs của nhám cuộn j6)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn A16 307EA 2"x83" (50x2100mm)... (mã hs nhám cuộn a16 3/ mã hs của nhám cuộn a1)
- Mã HS 68053000: Nhám tờ LCCS-600 (322-5976) (100 cái/hộp)... (mã hs nhám tờ lccs60/ mã hs của nhám tờ lccs)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn (bột mài trên nền) J645EN #400 (10mmX50m)... (mã hs nhám cuộn bột/ mã hs của nhám cuộn b)
- Mã HS 68053000: Phụ kiện dùng cho máy may công nghiệp: Nhám mài máy cắt LCCL-Emery-paper cuting JCCL-Mới 100%... (mã hs phụ kiện dùng c/ mã hs của phụ kiện dùn)
- Mã HS 68053000: Băng keo chống trượt, kích thước: 15Mx100MM, chất liệu: màng PVC, cát thạch anh và keo dính... (mã hs băng keo chống/ mã hs của băng keo chố)
- Mã HS 68053000: Băng đánh bóng15MIC ILF 97-484AC, khổ 1.6MMX183M, 3M ID số XX003812672... (mã hs băng đánh bóng1/ mã hs của băng đánh bó)
- Mã HS 68053000: Bánh vải đánh bóng #AE700X14NRX10T... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 68053000: Đai vải đánh bóng A1000-WK(100X915)... (mã hs đai vải đánh bó/ mã hs của đai vải đánh)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám CC-CW2000, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám cccw/ mã hs của giấy nhám cc)
- Mã HS 68053000: Miếng chùi 3M 7440, Size: 6 in x 9 in, chất liệu bằng bột mài trên nền bằng xốp... (mã hs miếng chùi 3m 7/ mã hs của miếng chùi 3)
- Mã HS 68053000: Đĩa mài tròn sử dụng cho dụng cụ chà mài, kích thước:(2"/ #60)... (mã hs đĩa mài tròn sử/ mã hs của đĩa mài tròn)
- Mã HS 68053000: Đai nhám của máy làm sạch của tấm màn hình OLED; loại GB-35-65, kích thước: 35x3784x0.5(mm); chất liệu bột mài nhân tạo; nhà sản xuất: Ga-Won TECH. Mới 100%.... (mã hs đai nhám của má/ mã hs của đai nhám của)
- Mã HS 68053000: Đai nhám dùng cho máy làm sạch của tấm màn hình OLED, loại: XB-AH47-353784, kích thước: 3784x35x0.52(mm), chất liệu bột mài nhân tạo, nhà sản xuất: M.C.K, mới 100%.... (mã hs đai nhám dùng c/ mã hs của đai nhám dùn)
- Mã HS 68053000: Đệm chà sàn, chất liệu: hạt mài trên nền mút xốp, dùng cho máy chà sàn BF523, 5 miếng/hộp. Mới 100%... (mã hs đệm chà sàn ch/ mã hs của đệm chà sàn)
- Mã HS 68053000: Bánh mài trên nền vật liệu da dùng cho máy mài- LEATHER WHEELS SOFT, kt: 5.1 x 95 x 160mm, mới 100%... (mã hs bánh mài trên n/ mã hs của bánh mài trê)
- Mã HS 68061000: Bông len đá Rockwood dạng tấm lượn sóng, dùng để cách nhiệt trong xây dựng, kt: 2.4*1*0.085m, hàng mới 100%... (mã hs bông len đá roc/ mã hs của bông len đá)
- Mã HS 68061000: Nhám xếp nỉ... (mã hs nhám xếp nỉ/ mã hs của nhám xếp nỉ)
- Mã HS 68061000: Bánh nỉ xám 200mm... (mã hs bánh nỉ xám 200/ mã hs của bánh nỉ xám)
- Mã HS 68061000: Vòng nỉ satin 40x760 mm... (mã hs vòng nỉ satin 4/ mã hs của vòng nỉ sati)
- Mã HS 68061000: Bùi nhùi (scothdrite) 100x22,000mm... (mã hs bùi nhùi scoth/ mã hs của bùi nhùi sc)
- Mã HS 68061000: Tấm trần sợi khoáng vuông cạnh ELITE RH99, hiệu Armstrong, code: W3691, size: 24"x48"x7/11" inch LAY IN, 80 SF/thùng, 1731 thùng. mới 100%... (mã hs tấm trần sợi kh/ mã hs của tấm trần sợi)
- Mã HS 68061000: Nắp chặn cửa lò làm bằng sợi bông len đá, hình nón, dùng trong lò nung, mới 100%... (mã hs nắp chặn cửa lò/ mã hs của nắp chặn cửa)
- Mã HS 68061000: Sợi bông len đá (rock wool) 180K- Dạng tấm, kích thước: 1050x460x50mm, D>200 kg/m3 (Al2O3 >35%; Al2O3+SiO2>90%)- Dùng cho lò nung gạch trong sản xuất gạch men- Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông len đá/ mã hs của sợi bông len)
- Mã HS 68061000: Bông khoáng dạng tấm dùng bảo ôn cách nhiệt.QC1hộp(+-15%):(1220x2440x9)mm(10-14)tấm35kg(V/liệu khoáng thổi thành bông là 24,5kg,các tạp chất khác ko có t/d cách nhiệt chưa lọc bỏ là 10,5kg).Mới 100%... (mã hs bông khoáng dạn/ mã hs của bông khoáng)
- Mã HS 68061000: Bông ceramic (Ceramic Fiber Blanket) dùng để giữ nhiệt... (mã hs bông ceramic c/ mã hs của bông ceramic)
- Mã HS 68061000: Sợi silica cách nhiệt dạng cuộn (Refrasil), 1000 C, TT860kg/m3, 914mm x 45.7mx1.42mm, hàng mới 100%... (mã hs sợi silica cách/ mã hs của sợi silica c)
- Mã HS 68061000: Bông gốm chịu nhiệt dạng cuộn (Ceramic Fiber Blanket), nhiệt độ 1260*C, size 7200x610x25mm, tỷ trọng 96kg/m3, nsx: SHANDONG MINYE REFRACTORY FIBRE CO., LTD, hàng mới 100%... (mã hs bông gốm chịu n/ mã hs của bông gốm chị)
- Mã HS 68061000: Phụ tùng máy cắt và dán bao PP: Tấm cách nhiệt 0,61x3,5 METERS AHDA-01046 (Hàng mới 100%).... (mã hs phụ tùng máy cắ/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 68061000: Bảo ôn (hổn hợp sợi sỉ và len đá) dạng bột dùng cho lò nung, nhiệt độ hoạt động: 1450oC,- hàng mới 100%... (mã hs bảo ôn hổn hợp/ mã hs của bảo ôn hổn)
- Mã HS 68061000: Bông rối chịu nhiệt LYGX511,10KG/CNT, bằng sợi xỉ, nhiệt độ chịu lửa 1430 độ C, dùng trong SX gạch Ceramic. Hàng mới 100%.... (mã hs bông rối chịu n/ mã hs của bông rối chị)
- Mã HS 68061000: Bông cuộn chịu nhiệt LYGX 212, bằng sợi khoáng, kích thước 7200x610x25mm, 128kg/m3, nhiệt độ chịu lửa 1260 độ C, dùng trong SX gạch Ceramic. Hàng mới 100%... (mã hs bông cuộn chịu/ mã hs của bông cuộn ch)
- Mã HS 68061000: Bông len đá- ROCK WOOL LAMELLA,dạng tấm, dùng làm cách nhiệt,(80kg/m3 x 935mm x94mm x 100mm). Hàng mới 100%... (mã hs bông len đá ro/ mã hs của bông len đá)
- Mã HS 68061000: Vòng cách nhiệt bằng sợi khoáng, loại Long Nozzle, KT: đường kính lớn 180 mm x đk nhỏ 160mm x cao 50mm, mã SP: XP21459, TP: AL2O3:54.91%, FE2O3:0.13%,SIO2:44.63%,nhiệt độ chịu nhiệt:1360 độ C.Mới 100%... (mã hs vòng cách nhiệt/ mã hs của vòng cách nh)
- Mã HS 68061000: Bông gốm A60 Ceramic dùng để cách nhiệt vách tầu biển. ép thành tấm kính thước 1050mm x 600mm x 20 mm. hiệu Rongsheng (tỷ trọng 170kg/M3), mỗi tấm ~2,123 kg. hàng mới 100%... (mã hs bông gốm a60 ce/ mã hs của bông gốm a60)
- Mã HS 68061000: Bông (sợi) ceramic cách nhiệt (Ceramic Fiber Blanket), dạng cuộn, chịu nhiệt 1260oC, size: 3600x610x50mm, tỷ trọng 96kg/m3, hàng mới 100%... (mã hs bông sợi cera/ mã hs của bông sợi c)
- Mã HS 68061000: Ống bọc giữ nhiệt... (mã hs ống bọc giữ nhi/ mã hs của ống bọc giữ)
- Mã HS 68061000: Cuộn sợi khoáng cách nhiệt, có bọc lưới kẽm một mặt, tỷ trọng 100 kg/m3- Rockwool Insulation-ProRox WM 960-SA 030/0600/5000mm 1/ROL, mới 100%... (mã hs cuộn sợi khoáng/ mã hs của cuộn sợi kho)
- Mã HS 68061000: Tấm sợi gốm sứ cách nhiệt A60; (DQ-TG/B-II), tỷ trọng 170 kg/m3, kích thước: 1050MMx600MMx20MM (nhà sản xuât: DEQING CHINA-AFRICA FOREIGN TRADE PORT CO.,LTD). Hàng mới 100%... (mã hs tấm sợi gốm sứ/ mã hs của tấm sợi gốm)
- Mã HS 68061000: Tấm sợi khoáng và các chất khoáng, được liên kết bằng polyme FFA22, kích thước 0.50x1270x1905(mm), loại A... (mã hs tấm sợi khoáng/ mã hs của tấm sợi khoá)
- Mã HS 68061000: Tấm cách nhiệt/ 0.14mm () 1m*1m... (mã hs tấm cách nhiệt// mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68061000: Bông khoáng (Rock Wool) dùng để làm vật liệu cách nhiệt,cách âm, dày 50mm, 1 kiện/10kg, mới 100%... (mã hs bông khoáng ro/ mã hs của bông khoáng)
- Mã HS 68061000: Sợi bông gốm dùng làm nút bịt khuôn nhôm, để ngăn rò rỉ nước nhôm trong quá trình nấu.dạng hình nón đường kính 90mm.Mới 100%... (mã hs sợi bông gốm dù/ mã hs của sợi bông gốm)
- Mã HS 68062000: Bột đá núi lửa Perlite CP1400 dùng để lọc nước hồ bơi, quy cách 13.5 kg/bao... (mã hs bột đá núi lửa/ mã hs của bột đá núi l)
- Mã HS 68062000: Dây độn sợi khoáng mica cho gioăng phớt làm kín, mã MICA FILLER, KT: 0.5X6.0W, hàng mới 100%... (mã hs dây độn sợi kho/ mã hs của dây độn sợi)
- Mã HS 68062000: TOPCOPERLITE NO.34- Vật liệu khoáng trương nở(15Kg/ Bao)(kết quả giám định số 967 TB-PTPLHCM-14 ngày 26-4-2014)... (mã hs topcoperlite no/ mã hs của topcoperlite)
- Mã HS 68069000: Vật liệu khoáng để lọc nước của bể các cảnh (ZEOmag Magnesiumgranulat 1Kg), 1kg/gói, mới 100%... (mã hs vật liệu khoáng/ mã hs của vật liệu kho)
- Mã HS 68069000: Túi hạt chống ẩm... (mã hs túi hạt chống ẩ/ mã hs của túi hạt chốn)
- Mã HS 68069000: Ống bép đốt (loại không lỗ), chất liệu bằng sợi khoáng SiC, kích thước: 80/40xL400mm (Dùng cho lò nung gạch trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100%... (mã hs ống bép đốt lo/ mã hs của ống bép đốt)
- Mã HS 68069000: Ống làm lạnh khí chất liệu bằng sợi khoáng SiC, kích thước: phi 60mm; dài L3750mm; độ dày: 3,5mm (Dùng cho lò nung gạch trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100%... (mã hs ống làm lạnh kh/ mã hs của ống làm lạnh)
- Mã HS 68069000: Miếng cách từ, cách nhiệt/ Cale... (mã hs miếng cách từ/ mã hs của miếng cách t)
- Mã HS 68069000: Gioăng đệm dạng cuộn, chất liệu bông gốm, dùng để đệm và bịt kín cửa lò dầu gia nhiệt (1 bao1 cuộn)... (mã hs gioăng đệm dạng/ mã hs của gioăng đệm d)
- Mã HS 68069000: Vải nhiệt trắng (thành phần được đan bằng sợi thủy tinh phủ lớp chống dính, bộ phận máy ép nhiệt hảng mới 100%)... (mã hs vải nhiệt trắng/ mã hs của vải nhiệt tr)
- Mã HS 68069000: NVL Dùng trong xây dựng- ống cách nhiệt bằng bông thủy tinh, trên bề mặt có phủ lớp polyester mỏng, loại ADUI404, quy cách 4INCH x 10M x 25MM. Hàng mới 100%... (mã hs nvl dùng trong/ mã hs của nvl dùng tro)
- Mã HS 68069000: Bông sợi gốm dạng tấm loại 1260, KT:(900x 600x25)mm, 280kg/m3(3.78kg/tấm) dùng để cách nhiệt. Hàng mới 100%. Nsx: Luyang Energy-Saving Material Co.,ltd.... (mã hs bông sợi gốm dạ/ mã hs của bông sợi gốm)
- Mã HS 68069000: Tấm ERON chống cháy chất liệu bằng sợi amiang và bột đá, ERON FIREPROOF BOARD, dùng để làm vách ngăn và cửa, kích thước: dài 2440mm, rộng 1220mm, dày 5-30mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm eron chống/ mã hs của tấm eron chố)
- Mã HS 68069000: Bột cách nhiệt Lumicast, có bản chất vật liệu là silicate, dùng làm lớp vật liệu cách nhiệt cho khuôn nhôm- Tombo No. 4722-A Lumicast-A (15kgs/can), hàng mới 100%... (mã hs bột cách nhiệt/ mã hs của bột cách nhi)
- Mã HS 68069000: ISO Wool Isolation- Bông khoáng cách nhiệt, 2met/cuộn, rộng 60cm. Hàng mới 100%... (mã hs iso wool isolat/ mã hs của iso wool iso)
- Mã HS 68069000: Bột phủ sàn bê tông TKS1-100 (25kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs bột phủ sàn bê/ mã hs của bột phủ sàn)
- Mã HS 68069000: Dây gốm, dùng trong chuyền nâng vật nặng ở môi trường nhiệt độ cao, đường kính 25mm, dài 10m, chất liệu sợi gốm ceramic fiber, nsx ASAHI KASEI, mới 100%... (mã hs dây gốm dùng t/ mã hs của dây gốm dùn)
- Mã HS 68069000: Tấm nhôm silicat phủ sợi filament cách nhiệt dùng để quấn ngoài đường ống dẫn nhiệt, mới 100% (FILAMENT ALUMINUM SILICATE FELT)... (mã hs tấm nhôm silica/ mã hs của tấm nhôm sil)
- Mã HS 68069000: BOARD (Tấm cách nhiệt)... (mã hs board tấm cách/ mã hs của board tấm c)
- Mã HS 68069000: Tấm len đá chống cháy, kích thước L2.0M*W1.15M*H0.1M... (mã hs tấm len đá chốn/ mã hs của tấm len đá c)
- Mã HS 68069000: RESIN BMC- Sơ Thủy Tinh (theo số 10/BB-HC13 Biên bản chứng nhận)... (mã hs resin bmc sơ t/ mã hs của resin bmc s)
- Mã HS 68069000: Tấm cách nhiệt, 4090000005402719, 9*9*1.5mm,1.0W/mk,Sc35,Gray,H100 Series... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68069000: Tấm trần sơi khoáng 5/8"MN x 24" x 24" (O.C) R NEW NDF, hàng mới 100%... (mã hs tấm trần sơi kh/ mã hs của tấm trần sơi)
- Mã HS 68069000: Đất trắng (SiO2+Al2O3+Fe2O3+TiO2- CAS: 1332-58-7)... (mã hs đất trắng sio2/ mã hs của đất trắng s)
- Mã HS 68069000: Tấm MGO chống cháy (Magnesium oxide board), kích thước: 1220*2440*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mgo chống c/ mã hs của tấm mgo chốn)
- Mã HS 68069000: Vật liệu cách nhiệt (MG BOARD80 No.21 50tx605x910L) 88pcs... (mã hs vật liệu cách n/ mã hs của vật liệu các)
- Mã HS 68071000: CKA BITUTECH SP 3MM- Màng chống thấm nước mặt cát dạng cuộn hiệu CKA, chất liệu bitum nhựa đường, 300 cuộn, 1 cuộn rộng 1m x dài 10m x dày 3mm, hàng mới 100%... (mã hs cka bitutech sp/ mã hs của cka bitutech)
- Mã HS 68071000: Conmik Bitustick EP 1.5MM- Màng chống thấm nước mặt trơn dạng cuộn hiệu Conmik, chất liệu bitum nhựa đường, 100 cuộn, 1 cuộn rộng 1m x dài 20m x dày 1.5mm, hàng mới 100%... (mã hs conmik bitustic/ mã hs của conmik bitus)
- Mã HS 68071000: Conmik Bitumik EP 3MM- Màng chống thấm nước mặt trơn dạng cuộn hiệu Conmik, chất liệu bitum nhựa đường, 600 cuộn, 1 cuộn rộng 1m x dài 10m x dày 3mm, hàng mới 100%... (mã hs conmik bitumik/ mã hs của conmik bitum)
- Mã HS 68071000: tấm lợp chống thấm từ Asphalt dạng cuộn.KT: 76.5*23*23cm, định lượng: 4200g/m2, (1CTNS32 KGS/76.5M2) dùng làm mái nhà cho lồng thú cưng (động vật chó, mèo,) 1UNK1CTNS. (đơn vị bundle), mới 100%... (mã hs tấm lợp chống t/ mã hs của tấm lợp chốn)
- Mã HS 68071000: AUTOTAK MM 2 SAND (ML1X20).Màng chống thấm tự dính làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt cát,dày 2mm,gia cố bằng lưới PE,1cuộn1mx20m,dùng chống thấm trong công trình xây dựng,nsx:COPERNIT,mới100%... (mã hs autotak mm 2 sa/ mã hs của autotak mm 2)
- Mã HS 68071000: AUTOTAK MM 1.5 FILM PE (ML1X20).Màng chống thấm tự dính làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt trơn,dày1.5mm,gia cố bằng lưới PE,1cuộn1mx20m,dùng chống thấm trong công trình xây dựng,nsx:COPERNIT,mới100%... (mã hs autotak mm 15/ mã hs của autotak mm 1)
- Mã HS 68071000: BAUMERK P 3000 S, 3 MM SAND. Màng chống thấm khò nóng làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt cát dày 3mm,1 cuộn1mx10m,dùng để chống thấm trong các công trình xây dựng,mới 100%,hãng Baumerk sx... (mã hs baumerk p 3000/ mã hs của baumerk p 30)
- Mã HS 68071000: BAUMERK P 4000 S, 4 MM SAND. Màng chống thấm khò nóng làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt cát dày 4mm,1 cuộn1mx10m,dùng để chống thấm trong các công trình xây dựng,mới 100%,hãng Baumerk sx... (mã hs baumerk p 4000/ mã hs của baumerk p 40)
- Mã HS 68071000: BAUMERK P 3000,3 MM PE FILM.Màng chống thấm khò nóng làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt trơn dày 3mm,gia cố lưới PE,1cuộn1mx10m,dùng chống thấm trong các công trình xâydựng,mới 100%,hãng Baumerk sx... (mã hs baumerk p 3000/ mã hs của baumerk p 30)
- Mã HS 68071000: BAUMERK P 4000,4 MM PE FILM.Màng chống thấm khò nóng làm từ BITUM (Màng nhựa đường),mặt trơn dày 4mm,gia cố lưới PE,1cuộn1mx10m,dùng chống thấm trong các công trình xâydựng,mới 100%,hãng Baumerk sx... (mã hs baumerk p 4000/ mã hs của baumerk p 40)
- Mã HS 68079010: Tấm lợp Onduvilla màu xanh kết dính bằng nhựa bitum (Onduvilla Tile Shaded Green Pack 15) (1.07M X 0.4M) hàng mới 100%... (mã hs tấm lợp onduvil/ mã hs của tấm lợp ondu)
- Mã HS 68079010: Tấm lợp Onduline Tile màu đỏ kết dính bằng nhựa bitum (Onduline Tile Sheet Dual Red 3D x420) (2M X 0.97M) hàng mới 100%... (mã hs tấm lợp ondulin/ mã hs của tấm lợp ondu)
- Mã HS 68079090: Tấm nhựa đường gia cố phía sau sàn trước- INS,FR FLR RR CTR- 74636-T9A-T000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa đường/ mã hs của tấm nhựa đườ)
- Mã HS 68079090: Sản phẩm bằng Asphalt dạng mái lợp có phủ lớp đá, kích thước: 0.35m x 1m x 1tấm (20 tấm/gói), hiệu IKO CAMBRIDGE, model: 4220059 màu HARVARD SLATE (Hàng mới 100%)... (mã hs sản phẩm bằng a/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 68079090: Chất chống thấm Stoper Primer, làm từ bitum dầu mỏ, dạng lỏng chứa trong can 17kg/can. Hàng mới 100%.... (mã hs chất chống thấm/ mã hs của chất chống t)
- Mã HS 68079090: Miếng giảm âm làm bằng hắc ín than đá. Mới 100%... (mã hs miếng giảm âm l/ mã hs của miếng giảm â)
- Mã HS 68079090: Ván lợp Asphalt màu xám, bằng nhựa đường cốt bì giấy. Kích thước (1000x333x2.7) mm, (tổng 3650 mét vuông) Nhà sản xuất HANGZHOU. Hàng mới 100%... (mã hs ván lợp asphalt/ mã hs của ván lợp asph)
- Mã HS 68079090: HATC-CITY-300- Tấm nhựa đường gia cố sàn sau- 74683-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity300/ mã hs của hatccity30)
- Mã HS 68079090: HATC-CITY-297- Tấm nhựa đường gia cố sàn trước bên trái- 74639-T9A-Y000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity297/ mã hs của hatccity29)
- Mã HS 68079090: HATC-CITY-299- Tấm nhựa đường gia cố vòm bánh sau bên phải- 74681-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity299/ mã hs của hatccity29)
- Mã HS 68079090: HATC-CITY-301- Tấm nhựa đường gia cố vòm bánh sau bên trái- 74691-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity301/ mã hs của hatccity30)
- Mã HS 68080030: Tấm vật liệu composite chịu nhiệt được tạo thành từ hợp chất của magie, sợi thủy tinh, bột gỗ, bột đá vôi,dùng để làm vách ngăn và cửa. KT:10*1220*2440mm, mới 100%... (mã hs tấm vật liệu co/ mã hs của tấm vật liệu)
- Mã HS 68080090: Cửa nhà xưởng làm bằng Panel lõi xốp,KT: 1m*2.1m... (mã hs cửa nhà xưởng l/ mã hs của cửa nhà xưởn)
- Mã HS 68080090: Vách nhà xưởng làm bằng Panel lõi xốp,KT: 14m*3.1m... (mã hs vách nhà xưởng/ mã hs của vách nhà xưở)
- Mã HS 68080090: Tấm chồng cháy từ hỗn hợp thạch cạo, sợi thủy tinh (2100x900x25mm), mới 100%... (mã hs tấm chồng cháy/ mã hs của tấm chồng ch)
- Mã HS 68080090: Tấm lót chống cháy(thành phần:xi măng,cát tinh khiết,chất kết dính,sợi xenlulo)-Fire lining 4*8*1MM... (mã hs tấm lót chống c/ mã hs của tấm lót chốn)
- Mã HS 68080090: Thanh bằng sợi xenlulo kết khối bằng xi măng (không chứa Amiăng), loại Lath 3", kích thước 3050x8mm. Hàng mới 100%.... (mã hs thanh bằng sợi/ mã hs của thanh bằng s)
- Mã HS 68080090: Tấm bằng sợi xenlulo kết khối bằng xi măng (không chứa Amiăng), loại Decor stick, kích thước 100x3050x25mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm bằng sợi xe/ mã hs của tấm bằng sợi)
- Mã HS 68080090: Tấm xi măng dăm gỗ (SCG CEMENT BOARD), không chứa ami ăng. Nhà sản xuất PANEL WORLD. Size: 1220x2440x14 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm xi măng dăm/ mã hs của tấm xi măng)
- Mã HS 68091100: Tấm thạch cao hai mặt phủ giấy, SE, kích thước (4'x8'x9mm) 1220x2440x9mm. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: PT.SIAM-INDO GYPSUM INDUSTRY... (mã hs tấm thạch cao h/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091100: Tấm thạch cao tiêu chuẩn (GYPSUM BOARD REGULAR SQUARE EDGE) 1220x2440x9mm, hàng mới 100% (dùng trong xây dựng)... (mã hs tấm thạch cao t/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091100: Tấm thạch cao kích thước: 600x600 (mm). Hàng mới 100%(03.04.2806)... (mã hs tấm thạch cao k/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091100: Tấm thạch cao Gypsum board 2440 x1220 x9.5mm"YOSHINO BOARD'' Brand/ Regular, hàng mới 100%.... (mã hs tấm thạch cao g/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091910: Tấm thạch cao làm trần, nhãn hiệu Fermacell, nhà cung cấp James Hardie Europe GmbH, kích thước 2500x1200x10,0mm, mới 100%... (mã hs tấm thạch cao l/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091910: Tấm trần thạch cao có lỗ 605x605mm, 12 tấm/hộp, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm trần thạch/ mã hs của tấm trần thạ)
- Mã HS 68091910: Tấm cách nhiệt (calcium silicateplat) thành phần chính là xơ sợi gỗ và phụ gia dùng để ngăn cách nhiệt giửa các máy ép quy cách: (1370-2220 x 1080-1212*20)mm, mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68091990: Tấm trần chống thấm (bằng thạch cao, dày 9ly)... (mã hs tấm trần chống/ mã hs của tấm trần chố)
- Mã HS 68091990: Tấm chắn lò nấu nhôm (thạch cao) 1260x1260x100 mm, phụ tùng thay thế lò nấu nhôm, mới 100%... (mã hs tấm chắn lò nấu/ mã hs của tấm chắn lò)
- Mã HS 68091990: Thạch cao ốp trần 600x1200 mầu trắng, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao ốp tr/ mã hs của thạch cao ốp)
- Mã HS 68091990: Tấm trần thạch cao, tráng phủ bề mặt PVC, kích thước: (603 x 603 x 8.0) MM. Hàng mới 100%.NSX: TAISHAN GYPSUM CO.,LTD.nhãn hiệu Olympia, mã hàng 996... (mã hs tấm trần thạch/ mã hs của tấm trần thạ)
- Mã HS 68091990: Tấm cách nhiệt (bằng thạch cao, dùng cho máy ép đế CT-803, mới 100%)... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68091990: Tấm thạch cao Gyproc. Hàng mới 100%... (mã hs tấm thạch cao g/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68099090: Trần bằng thạch cao, KT: 6m*6m xây dựng nhà xưởng sản xuất... (mã hs trần bằng thạch/ mã hs của trần bằng th)
- Mã HS 68099090: Khuôn bằng thạch cao model: 6902 dùng trong sản xuất bệt sứ vệ sinh, bộ gồm khuôn chính và nắp, TK (95 x 57 x 93) cm +- 3cm, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn bằng thạc/ mã hs của khuôn bằng t)
- Mã HS 68099090: Bột bả nền (25kg/ bao)... (mã hs bột bả nền 25k/ mã hs của bột bả nền)
- Mã HS 68099090: Bột bả tường (25kg/ bao)... (mã hs bột bả tường 2/ mã hs của bột bả tường)
- Mã HS 68099090: Đôn trang trí bằng thạch cao, kích thước cao từ 40cm- 65cm, hàng tháo rời, Nhà sản xuất: Guangxi, mới 100%... (mã hs đôn trang trí b/ mã hs của đôn trang tr)
- Mã HS 68099090: Tượng thạch cao hình chim bồ câu... (mã hs tượng thạch cao/ mã hs của tượng thạch)
- Mã HS 68099090: Khuôn mẫu bằng thạch cao để sx hàng gốm sứ hình gấu bắc cực với xe trượt tuyết (KT: 6.8 x 4.0 x 4.5 cm). Mã: S3140. NSX,Casday(Khon Kaen) Corporation Co.,Ltd. Mới 100%... (mã hs khuôn mẫu bằng/ mã hs của khuôn mẫu bằ)
- Mã HS 68101100: Gạch bê tông, quy cách: 25*25*3.5cm, nhãn hiệu: LianBiao, dùng trong xây dựng nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs gạch bê tông q/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Tấm bê tông CONCRETE PLATE, dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm: 300*300*35 (35MPA),hàng mới 100%... (mã hs tấm bê tông con/ mã hs của tấm bê tông)
- Mã HS 68101100: Tấm bê tông có lát đá trên bề mặt WASHED CONCRETE, dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm: 500*250*40,hàng mới 100%... (mã hs tấm bê tông có/ mã hs của tấm bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch góc hồ bơi (bằng bột đá ép) (35cm * 35cm)(CÔNG VĂN SỐ 0472/CV-VNC/2018 NGÀY 02/04/2018 VIETNAMCONTROL MIỄN CHỨNG NHẬN HỢP QUY)-COP CLASSIC CN RE (123PCS) hang moi 100%... (mã hs gạch góc hồ bơi/ mã hs của gạch góc hồ)
- Mã HS 68101100: Gạch viền hồ bơi (bằng bột đá ép) (25cm * 50cm)(CÔNG VĂN SỐ 0472/CV-VNC/2018 NGÀY 02/04/2018 VIETNAMCONTROL MIỄN CHỨNG NHẬN HỢP QUY)-COP CLASSIC STRAIGHT STW PAL OF 18 ML (1,980PCS) hang moi 100%... (mã hs gạch viền hồ bơ/ mã hs của gạch viền hồ)
- Mã HS 68101910: Tấm đá hoa cương đã qua gia công, mài cạnh.Quy cách: 673*152*18mm (white quartz stone).Mới 100%... (mã hs tấm đá hoa cươn/ mã hs của tấm đá hoa c)
- Mã HS 68101990: Trụ bàn đá. Kích thước: 970cm*560cm. Chất liệu: Đá nhân tạo. Hàng mới 100%... (mã hs trụ bàn đá kíc/ mã hs của trụ bàn đá)
- Mã HS 68109100: Cục bê tông sử dụng kê đỡ hàng(100x100x1000)mm... (mã hs cục bê tông sử/ mã hs của cục bê tông)
- Mã HS 68109900: Cột bê tông ly tâm, cao 14 mét có nối mặt bích, loại B, hàng mới 100%... (mã hs cột bê tông ly/ mã hs của cột bê tông)
- Mã HS 68109900: Móng đôi cột bê tông, chân đế 3500mm x 2000mm x 1500mm, hàng mới 100%... (mã hs móng đôi cột bê/ mã hs của móng đôi cột)
- Mã HS 68109900: Móng cột đèn bằng bê tông cốt thép, kích cỡ rộng 800mm, dài 800mm, sâu 1000mm, hàng mới 100%... (mã hs móng cột đèn bằ/ mã hs của móng cột đèn)
- Mã HS 68109900: Móng cột bê tông cốt thép, cỡ đài móng dài 3500mm, rộng 3500mm, sâu 2500mm, hàng mới 100%... (mã hs móng cột bê tôn/ mã hs của móng cột bê)
- Mã HS 68109900: Cement pot 11*8cm- Chậu bằng xi măng dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs cement pot 11*8/ mã hs của cement pot 1)
- Mã HS 68109900: Cement pot 12*11cm- Chậu bằng xi măng dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs cement pot 12*1/ mã hs của cement pot 1)
- Mã HS 68109900: Cement pot 14*13cm- Chậu bằng xi măng dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs cement pot 14*1/ mã hs của cement pot 1)
- Mã HS 68109900: Cement pot 20.5*8*8cm- Chậu bằng xi măng dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs cement pot 205/ mã hs của cement pot 2)
- Mã HS 68109900: Thùng rác, chất liệu đá nhân tạo, size:300*300*740mm, code: HM94315A. Hàng mới 100%... (mã hs thùng rác chất/ mã hs của thùng rác c)
- Mã HS 68109900: Cây bằng đá nhân tạo kết hợp với đá tự nhiên, kim loại dùng để trang trí cỡ đá cao (12,6cm-> 17cm) +/-5cm. Mới 100%... (mã hs cây bằng đá nhâ/ mã hs của cây bằng đá)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn bằng bột đá ép nhân tạo, đã gia công, mài cạnh, kích thước (105x107)+-10cm, dày 2cm+-0,5cm, nhà sản xuất: Guangxi, mới 100%... (mã hs mặt bàn bằng bộ/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 68109900: Thảm siêu thấm bằng bột đá nhân tạo kết hợp bột giấy, kích thước (40x60)cm+/-5cm. Nhà SX: Guangzhou Toporex Leather Co., Ltd. Mới 100%... (mã hs thảm siêu thấm/ mã hs của thảm siêu th)
- Mã HS 68109900: Cục chèn bằng bê tông (dùng để chèn cố định hộp bảo vệ đầu nối tiếp địa), kích thước 100 x 100 x 100mm, Hàng mới 100%... (mã hs cục chèn bằng b/ mã hs của cục chèn bằn)
- Mã HS 68109900: Chậu bếp composite làm từ đá nhân tạo, thành phần chính là đá từ silic dioxit, sắt oxit. và nhựa đi kèm phụ kiện lắp, hiệu Grohe, mã 31649AP0. Mới 100%... (mã hs chậu bếp compos/ mã hs của chậu bếp com)
- Mã HS 68109900: Tượng trang trí bằng bột đá hình con vật. (Cao từ 11cm đến 20cm, dài từ 20cm đến 30cm, rộng từ 10cm đến 20cm) +/- 5cm. Không hiệu. Mới 100%.... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn ăn bằng đá nhân tạo KT(130*130*30)cm+-5cm. Mới 100%... (mã hs mặt bàn ăn bằng/ mã hs của mặt bàn ăn b)
- Mã HS 68109900: Quả sủi bọt dùng cho bể cá bằng đá xay đã được kết khối hình tròn, đường kính < 5cm, hiệu chữ Trung Quốc,(hàng mới 100%)... (mã hs quả sủi bọt dùn/ mã hs của quả sủi bọt)
- Mã HS 68109900: Thanh phào bằng đá nhân tạo dùng để trang trí, kt: (270cm x 3cm x 1,5cm)+_10%, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs thanh phào bằng/ mã hs của thanh phào b)
- Mã HS 68109900: Tấm sản phẩm đá nhân tạo, thành phần chính gồm nhôm Hydroxit, Titan dioxit, được kết dính bởi polyacrylat đã được đánh nhẵn bóng một mặt, chưa được sử dụng ngay. Kích thước: 3680x760x12mm... (mã hs tấm sản phẩm đá/ mã hs của tấm sản phẩm)
- Mã HS 68109900: Bồn rửa làm bằng đá nhân tạo kèm ống xả, kích thước: 860x500mm VIVALDI N 200 Color MONTANA. Hàng mới 100%... (mã hs bồn rửa làm bằn/ mã hs của bồn rửa làm)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa bát bằng bột đá ép, loại 02 hố, kích thước (80 x 50 x 20)cm, có bộ phận xả nước, không có vòi, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs chậu rửa bát bằ/ mã hs của chậu rửa bát)
- Mã HS 68109900: Trang trí bể cá bằng đá xay, đã được kết khối hình tròn, đường kính <5cm, hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%.... (mã hs trang trí bể cá/ mã hs của trang trí bể)
- Mã HS 68109900: Tấm trang trí, thành phần hỗn hợp xi măng, kích thước (2440x1220x8)mm, mới 100%... (mã hs tấm trang trí/ mã hs của tấm trang tr)
- Mã HS 68109900: Granito tấm 300x300 dày 30mm... (mã hs granito tấm 300/ mã hs của granito tấm)
- Mã HS 68109900: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Chậu rửa bằng đá nhân tạo 26406T-X-0 (529x351x207mm) (bộ cái)... (mã hs thiết bị vệ sin/ mã hs của thiết bị vệ)
- Mã HS 68109900: Tấm đế PLATE bằng đá nhân tạo... (mã hs tấm đế plate bằ/ mã hs của tấm đế plate)
- Mã HS 68109900: Cối đá dùng để làm nóng cái khoang chứa dầu chân không của máy bơm khuếch tán. Hàng mới 100%... (mã hs cối đá dùng để/ mã hs của cối đá dùng)
- Mã HS 68109900: Tượng bằng đá nhân tạo dùng để trang trí sân vườn, kích thước (90x40x40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs tượng bằng đá n/ mã hs của tượng bằng đ)
- Mã HS 68109900: Chậu đặt trên bàn bằng đá nhân tạo kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải) loại PJS02WE#GW màu trắng bóng, kt 600x400x120 mm.Hàng mới 100%,hiệu TOTO... (mã hs chậu đặt trên b/ mã hs của chậu đặt trê)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa đặt trên bàn bằng đá nhân tạo kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải) loại PJS01WE#GW màu trắng bóng, kt 602x404x154 mm.Hàng mới 100%,hiệu TOTO... (mã hs chậu rửa đặt tr/ mã hs của chậu rửa đặt)
- Mã HS 68109900: Bồn tắm dài bằng đá nhân tạo bên trong hình thuôn có chống trượt, đã gồm tay vịn và bộ thoát xả loại PJY1814HPWE#GW, không có chức năng massage màu trắng bóng KT 1800*900*665mm.Hàng mới 100%,TOTO... (mã hs bồn tắm dài bằn/ mã hs của bồn tắm dài)
- Mã HS 68109900: Bồn tắm bằng đá nhân tạo bên trong hình thuôn, có chức năng tạo sóng và sục khí,kèm bộ thoát xả và chống trượt loại PJYD2200PWE#GW màu trắng bóng,kích thước 2200x1050x800mm.Hàng mới 100%,hiệu TOTO... (mã hs bồn tắm bằng đá/ mã hs của bồn tắm bằng)
- Mã HS 68109900: Tượng Trâu nằm bằng bột đá ép, kích thước: (96 x 50 x 89)cm+-5cm, do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng trâu nằm/ mã hs của tượng trâu n)
- Mã HS 68109900: Tượng Hươu đứng trên núi bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (115 x 72 x 107)cm+-5cm, do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng hươu đứng/ mã hs của tượng hươu đ)
- Mã HS 68109900: Chùm nho bằng bột đá ép(gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ). Kích thước:(335 x 74 x 60) cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs chùm nho bằng b/ mã hs của chùm nho bằn)
- Mã HS 68109900: Hoa sen bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (173 x 37 x 120)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs hoa sen bằng bộ/ mã hs của hoa sen bằng)
- Mã HS 68109900: Tượng chim bằng bột đá ép(gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ). Kích thước:(169 x 57 x 80)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng chim bằng/ mã hs của tượng chim b)
- Mã HS 68109900: Hoa sen cá bơi bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ). Kích thước:(168 x 46 x 95)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs hoa sen cá bơi/ mã hs của hoa sen cá b)
- Mã HS 68109900: Phong cảnh núi bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (127 x 75 x 74)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs phong cảnh núi/ mã hs của phong cảnh n)
- Mã HS 68109900: Tượng Chim Công bằng bột đá ép.(gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ) Kích thước:(215 x 45 x 127)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng chim công/ mã hs của tượng chim c)
- Mã HS 68109900: Hoa sen quả đào bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (130 x 50 x 80)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs hoa sen quả đào/ mã hs của hoa sen quả)
- Mã HS 68109900: Hoa sen và chim bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ). Kích thước:(195 x 33 x 126)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs hoa sen và chim/ mã hs của hoa sen và c)
- Mã HS 68109900: Tượng đôi chim uyên ương bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (90 x 50 x 53)cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng đôi chim/ mã hs của tượng đôi ch)
- Mã HS 68109900: Tranh tượng chim Công bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (257 x 65 x 194)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tranh tượng chi/ mã hs của tranh tượng)
- Mã HS 68109900: Tranh tượng đàn chim Hạc bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (123 x 55 x 170)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tranh tượng đàn/ mã hs của tranh tượng)
- Mã HS 68109900: Quạt, hoa sen và chim hạc bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (140 x 58 x 100)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs quạt hoa sen v/ mã hs của quạt hoa se)
- Mã HS 68109900: Tranh tượng Ngựa chạy trên núi bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (85 x 83 x 89)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tranh tượng ngự/ mã hs của tranh tượng)
- Mã HS 68109900: Tranh chùm nho bằng bột đá ép(loại tranh phù điêu) (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (118 x 45 x 196)cm+-5cm(loại tranh phù điêu), do TQSX, mới 100%... (mã hs tranh chùm nho/ mã hs của tranh chùm n)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa chén đôi, dương vành, bằng đá Granite nhân tạo, kích thước: 852x495mm, mã 27901BL, hiệu Moen- MOEN STAINLESS GRANITE SINK. Hàng mới 100%... (mã hs chậu rửa chén đ/ mã hs của chậu rửa ché)
- Mã HS 68109900: Mặt lavabo bằng đá nhân tạo, kích thước:800x550x250mm, mã BC3404-101, hiệu Moen- IMPRESSION 1200 INTEGRATED BASIN (SGL HOL. Mới 100% (hàng cho tặng)... (mã hs mặt lavabo bằng/ mã hs của mặt lavabo b)
- Mã HS 68109900: Tượng Di Lặc bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (66 x 40 x40)cm+-3cm, do TQSX, mới 100%... (mã hs tượng di lặc bằ/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 68109900: Tượng Phật Bà bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (25 x 10 x 4)cm+-1cm, do TQSX,mới 100%... (mã hs tượng phật bà b/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 68109900: Tượng Phật Tổ bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (25 x 10 x 4)cm+-1cm, do TQSX,mới 100%... (mã hs tượng phật tổ b/ mã hs của tượng phật t)
- Mã HS 68109900: Tượng gà trống bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (95 x 40 x 105)cm+-3cm, do TQSX,mới 100%... (mã hs tượng gà trống/ mã hs của tượng gà trố)
- Mã HS 68109900: Tượng Phật Di Lặc bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (72 x 50 x 131)cm+-3cm, do TQSX,mới 100%... (mã hs tượng phật di l/ mã hs của tượng phật d)
- Mã HS 68109900: Quả Đào bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (120 x 115 x 23)cm+-3cm(loại tranh phù điêu), do TQSX,mới 100%... (mã hs quả đào bằng bộ/ mã hs của quả đào bằng)
- Mã HS 68109900: Bình hoa bằng bột đá ép (gồm 1 bức và 1 chân đế gỗ), kích thước: (99 x 49 x 144)cm+-3cm(loại tranh phù điêu), do TQSX,mới 100%... (mã hs bình hoa bằng b/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 68114029: Thớt nhiệt, cách nhiệt máy đổ đế ip (bằng bột amiang và sắt)- HEAT-PROOF BOARD CSH-04-035A- XJS21... (mã hs thớt nhiệt các/ mã hs của thớt nhiệt)
- Mã HS 68114090: Gioăng(Ron làm kín) 140/120x1.5- Mã 2008061 bằng amiăng- No. 4 GASKET D.140X120X1.5 CODE 2008061, hàng mới 100%... (mã hs gioăngron làm/ mã hs của gioăngron l)
- Mã HS 68118220: Tấm xi măng xenlulo không chứa Amiăng SHERA BOARD SQUARE CUT EDGE kích thước 3.2 x 603 x 1213 mm, mới 100%... (mã hs tấm xi măng xen/ mã hs của tấm xi măng)
- Mã HS 68118290: Tấm trần vách xi măng làm bằng sợi xenlulo kết dính Hiệu UCO superflex size: (2440 x 610 x 4.5) mm không chứa Amiăng. Hàng mới 100%... (mã hs tấm trần vách x/ mã hs của tấm trần vác)
- Mã HS 68118290: Tấm xi măng sợi xenlulô SHERA (SHERA BOARD-SQUARE CUT EDGE), 1220 x2440 x 3.5mm, hàng mới 100%.... (mã hs tấm xi măng sợi/ mã hs của tấm xi măng)
- Mã HS 68118290: Hàng mẫu không có giá trị thương mại: Tấm xi măng sợi xenlulô hàng mới 100% 3.5mm x 100mm x 200mm... (mã hs hàng mẫu không/ mã hs của hàng mẫu khô)
- Mã HS 68118990: Tấm firbo không chứa amiang 1210mm*603mm*3.5mm (Nusaboard) (Hàng mới 100%)... (mã hs tấm firbo không/ mã hs của tấm firbo kh)
- Mã HS 68118990: ống giữ nhiệt đúc khuôn-ar75 forboxe sheath(hàng mới 100%)... (mã hs ống giữ nhiệt đ/ mã hs của ống giữ nhiệ)
- Mã HS 68128030: Vách ngăn... (mã hs vách ngăn/ mã hs của vách ngăn)
- Mã HS 68128090: Dây xỏ thẻ bài cắt sẵn... (mã hs dây xỏ thẻ bài/ mã hs của dây xỏ thẻ b)
- Mã HS 68129110: TRIM SHEET- Phụ kiện áo, hàng mới 100%.... (mã hs trim sheet phụ/ mã hs của trim sheet)
- Mã HS 68129190: DÂY TRANG TRÍ ĐÍNH ĐÁ... (mã hs dây trang trí đ/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 68129200: Bìa cứng chưa in, kích thước:5 x 26cm.mã hàng:PB.02977.0.A.0.0.Dùng để đóng gói sản phẩm may mặc xuất khẩu. hàng mới 100%... (mã hs bìa cứng chưa i/ mã hs của bìa cứng chư)
- Mã HS 68129300: Tấm sợii Amiăng ép, L820xW460xT2mm (Dùng trong lò luyện nhôm)- Hàng mới 100%... (mã hs tấm sợii amiăng/ mã hs của tấm sợii ami)
- Mã HS 68129919: Dây Amiang chịu nhiệt, cách điện, dùng chèn, buộc các chi tiết máy có nhiệt độ cao (không thuộc nhóm crocidolite, không có thành phần aphibol). Phi 0.5-2cm. NSX: Guangxi Lihui. Mới 100%... (mã hs dây amiang chịu/ mã hs của dây amiang c)
- Mã HS 68129919: Tấm AMIANG 1.27m*1.27m*1mm.Mới 100%... (mã hs tấm amiang 127/ mã hs của tấm amiang 1)
- Mã HS 68129919: Vải dệt từ sợi amiang dạng cuộn loại tốt (đã qua tẩm sấy), dùng để cách nhiệt, kích thước(+-5%):1m x (20-25)m x 2mm. Sản phẩm không thuộc nhóm amphibole, mới 100%.... (mã hs vải dệt từ sợi/ mã hs của vải dệt từ s)
- Mã HS 68129990: Vải amiăng dạng cuộn, ko bụi, dệt thô dùng trong sx vật liệu cách điện,cách nhiệt,model: FD105-2-1-25, KT:2mmx1mx25kg/cuộn(10m)(sp không thuộc nhóm amphibole), mới 100%. Nsx: Hitex Insulation(Ningbo)... (mã hs vải amiăng dạng/ mã hs của vải amiăng d)
- Mã HS 68129990: Băng amiăng dạng cuộn ko dính, ko bụi, dệt thô dùng trong sx v/liệu cách điện,nhiệt, model:FD106-3-50-2.5, KT:(3x50)mm x 2.5kg/roll/25kg/bale(sp ko thuộc nhóm amphibole),mới 100%.Nsx: Hitex Insulation... (mã hs băng amiăng dạn/ mã hs của băng amiăng)
- Mã HS 68129990: Tấm cách nhiệt bằng amiăng kích thước: 700x480x20 mm, dùng cho máy lưu hóa cao su, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68129990: Vòng đệm ống xả bằng amiăng MR450702 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF2WXTMGLV1.ĐC 2.0L,số TĐ.Mới100%... (mã hs vòng đệm ống xả/ mã hs của vòng đệm ống)
- Mã HS 68129990: Gioăng đệm van điều khiển nhiệt độ khí nạp- PKG,EGR VLV- 18715-PB2-0000- LINH KIEN XE O TO HONDA CITY- Hàng mới 100%... (mã hs gioăng đệm van/ mã hs của gioăng đệm v)
- Mã HS 68129990: Bạc lót bằng amiang-SM05214,GASKET,B(nvl sx bộ khởi động xe gắn máy, hàng mới 100%)-part no:50514-632-10-000... (mã hs bạc lót bằng am/ mã hs của bạc lót bằng)
- Mã HS 68129990: Tấm lót cách điện A-MH17001,INSULATOR,A(NVL sx còi xe ô tô, hàng mới 100%)... (mã hs tấm lót cách đi/ mã hs của tấm lót cách)
- Mã HS 68129990: Long đền AMIANG-SM02026K,WASHER,SLIP,C(NVL sx bộ khởi động xe gắn máy,hàng mới 100%)-part no:50210-566-00-800... (mã hs long đền amiang/ mã hs của long đền ami)
- Mã HS 68129990: gioăng amiang chân xy lanh, phụ tùng của xe máy Honda SH125, mã hàng 12191-KGF-911, hàng mới 100%... (mã hs gioăng amiang c/ mã hs của gioăng amian)
- Mã HS 68129990: gioăng amiang nắp đầu quy lát, phụ tùng của xe máy Honda SH125, mã hàng 12391-KGF-910, hàng mới 100%... (mã hs gioăng amiang n/ mã hs của gioăng amian)
- Mã HS 68129990: Bánh mài bóng dùng đánh bóng kim loại-GREY FLAP WHEEL 100*12*16, mới 100%... (mã hs bánh mài bóng d/ mã hs của bánh mài bón)
- Mã HS 68129990: Gioăng bằng amiăng 0114106 của dụng cụ cầm tay dùng vặn ốc hoạt động bằng khí nén KW-14HP hiệu "KUKEN" mới 100%... (mã hs gioăng bằng ami/ mã hs của gioăng bằng)
- Mã HS 68129990: Gioăng amiăng đầu xylanh xe MSX125-12252-K44-V00- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng amiăng đ/ mã hs của gioăng amiăn)
- Mã HS 68129990: Đầu chặn nhôm bằng sợi Amiăng- P75-90xL110-130mm (Dùng trong lò luyện nhôm)- Hàng mới 100%... (mã hs đầu chặn nhôm b/ mã hs của đầu chặn nhô)
- Mã HS 68129990: Gioăng amiăng vách hộp số xe PCX- 21395-KWN-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng amiăng v/ mã hs của gioăng amiăn)
- Mã HS 68129990: Bông cách nhiệt bằng sợi amiăng (480-1015)MM x (120-535)MM x 5 MM, NPL dùng sản xuất tủ thông minh, mới 100%... (mã hs bông cách nhiệt/ mã hs của bông cách nh)
- Mã HS 68129990: Gioăng mặt bích Ytrainer đường Steam. Chất liệu amiang, kích thước: 60*60mm, hàng mới 100%... (mã hs gioăng mặt bích/ mã hs của gioăng mặt b)
- Mã HS 68129990: Đệm đầu xy lanh (bằng amiang)-2602021180- Cylinder Head Packing(linh kiện sx máy nén khí-hàng mới 100%)... (mã hs đệm đầu xy lanh/ mã hs của đệm đầu xy l)
- Mã HS 68129990: Đêm thân may (bằng amiang)-2601690670- Gasket kit(linh kiện sx máy nén khí-hàng mới 100%)... (mã hs đêm thân may b/ mã hs của đêm thân may)
- Mã HS 68129990: Đệm van hút (Bằng amiang)-2601024400- Inlet valve packing(linh kiện sx máy nén khí-hàng mới 100%)... (mã hs đệm van hút bằ/ mã hs của đệm van hút)
- Mã HS 68132010: Đệm phanh (phụ tùng xe nâng số: 4021829)- Hàng mới 100%... (mã hs đệm phanh phụ/ mã hs của đệm phanh p)
- Mã HS 68132010: Phụ tùng xe ô tô chở khách trên 30 người- Lá bố 41200-8D000, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 68132010: Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: Cụm bố thắng: CLUTCH WEIGHT ASS'Y... (mã hs linh kiện xe 4/ mã hs của linh kiện xe)
- Mã HS 68132090: Đĩa nhám 4inch #100(BX:100pce), hàng mới 100%... (mã hs đĩa nhám 4inch/ mã hs của đĩa nhám 4in)
- Mã HS 68132090: Gioăng tấm bìa amiăng dùng cho van nén khí của thiết bị lạnh dùng cho cont lạnh, mới 100%, ký hiệu: 818601B, kích thước 165x125x4mm... (mã hs gioăng tấm bìa/ mã hs của gioăng tấm b)
- Mã HS 68132090: Gioăng quy lát có phủ Amiăng, 6207-51-7690, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs gioăng quy lát/ mã hs của gioăng quy l)
- Mã HS 68132090: Đệm amiăng dùng gắn vào mặt máy gặt lúa liên hợp, động cơ Diesel 4 xylanh-Turbo, 50.8 KW. Mới 100%.... (mã hs đệm amiăng dùng/ mã hs của đệm amiăng d)
- Mã HS 68132090: Đĩa thắng (chứa amiang, không thuộc nhóm amphibol)- phụ tùng máy kéo sợi thép- BRAKE DISK DB-3003-1- Hàng mới 100%... (mã hs đĩa thắng chứa/ mã hs của đĩa thắng c)
- Mã HS 68132090: Gioăng, bằng amiăng/1R000008- phụ tùng xe máy Piaggio, mới 100%... (mã hs gioăng bằng am/ mã hs của gioăng bằng)
- Mã HS 68132090: Gioăng hộp số, bằng a mi ăng/829526- phụ tùng xe máy Piaggio, mới 100%... (mã hs gioăng hộp số/ mã hs của gioăng hộp s)
- Mã HS 68132090: Miếng đệm bằng amiăng 59026080,không chứa chất Amfibole phụ tùng của máy nén khí hãng Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 68132090: Miếng đệm 54270340 bằng amiăng, không chứa chất Amfibole phụ tùng của máy nén khí hãng Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 54270/ mã hs của miếng đệm 54)
- Mã HS 68132090: Miếng đệm 59007960 bằng amiăng, không chứa chất Amfibole phụ tùng của máy nén khí hiệu Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 59007/ mã hs của miếng đệm 59)
- Mã HS 68132090: Vòng đệm của ống xả bằng amiăng... (mã hs vòng đệm của ốn/ mã hs của vòng đệm của)
- Mã HS 68132090: Vòng đệm, chất liệu amiăng, dùng lắp đá mài của máy mài lưỡi cưa, hãng sản xuất SOCO MACHINERY CO., LTD (F.O.C), hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm chất/ mã hs của vòng đệm ch)
- Mã HS 68132090: Amiăng kt:1200x1200x1mm chịu dầu, chịu nhiệt mới 100%... (mã hs amiăng kt1200x/ mã hs của amiăng kt12)
- Mã HS 68132090: Gioăng ống xả bằng amiăng trước (206951HJ5D),xe số sàn loại cơ bản,dùng cho ô tô Nissan Sunny 5 chỗ,đ/c 1498cc,mới 100%.... (mã hs gioăng ống xả b/ mã hs của gioăng ống x)
- Mã HS 68132090: Gioăng đệm làm kín phủ Amiăng, 6754-21-5530, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs gioăng đệm làm/ mã hs của gioăng đệm l)
- Mã HS 68132090: Vòng đệm 1000R/T-350A bằng amiang. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm 1000r// mã hs của vòng đệm 100)
- Mã HS 68132090: Vòng đệm 2000R/T-500A bằng amiang. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm 2000r// mã hs của vòng đệm 200)
- Mã HS 68132090: Vòng đệm amiang 1J884-04360. Phụ tùng máy gặt. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm amiang/ mã hs của vòng đệm ami)
- Mã HS 68132090: Gioăng xy-lanh, bằng ami ăng/ 886670, phụ tùng xe máy Piaggio, mới 100%... (mã hs gioăng xylanh/ mã hs của gioăng xyla)
- Mã HS 68132090: Gioăng đầu xy lanh, bằng ami ăng/ B063099, phụ tùng xe máy Piaggio, mới 100%... (mã hs gioăng đầu xy l/ mã hs của gioăng đầu x)
- Mã HS 68132090: Tấm lót bố thắng- Bkake linning(có thành phần chính là amiăng, không thuộc amphibole)-CD150-15 SIZE: 150*15*191 MM, Mới 100%... (mã hs tấm lót bố thắn/ mã hs của tấm lót bố t)
- Mã HS 68132090: Ron van hộp số 3EB-15-58212 (Gioăng đệm làm kín phủ Amiăng), hàng mới 100%... (mã hs ron van hộp số/ mã hs của ron van hộp)
- Mã HS 68132090: Gioăng (amiang)- GASKET_073460, dùng cho xe nâng điện, hãng sản xuất Crown Equipment, mới 100%... (mã hs gioăng amiang/ mã hs của gioăng amia)
- Mã HS 68138100: LINING- Miếng đệm má phanh dùng cho xe máy... (mã hs lining miếng đ/ mã hs của lining miến)
- Mã HS 68138100: Đệm phanh mã phụ tùng: 1E6C40-52910, Phụ tùng máy nông nghiệp Yanmar, hàng mới 100%... (mã hs đệm phanh mã ph/ mã hs của đệm phanh mã)
- Mã HS 68138100: Phụ tùng xe tải trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn-Hàng mới 100%:BỐ THẮNG CHƯA GẮN VÀO CÀNG BỐ (hiệu HYUNDAI)... (mã hs phụ tùng xe tải/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 68138900: Vòng đệm bằng phíp có thành phần chính là xenlulo, 07155-01435, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs vòng đệm bằng p/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 68138900: Gioăng liên kết giữa máy bơm dầu thủy lực cho pít tông phanh với động cơ, chất liệu sợi phi amiang và cao su NBR... (mã hs gioăng liên kết/ mã hs của gioăng liên)
- Mã HS 68138900: Tấm cách nhiệt 450x150x5mm thường... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68138900: Sàn dù M4*10... (mã hs sàn dù m4*10/ mã hs của sàn dù m4*10)
- Mã HS 68138900: Vòng đệm cách điện (phíp long đen) IGW-12-1 (hiệu Denyo) Bộ phận của súng hàn. hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm cách đ/ mã hs của vòng đệm các)
- Mã HS 68138900: BộtmàiCA-079A13-0 (thành phần chính: boron nitride (BN) 99%)... (mã hs bộtmàica079a13/ mã hs của bộtmàica079)
- Mã HS 68138900: Bột mài CA-079A16-0 (thành phần chính: boron nitride (BN) 99%)... (mã hs bột mài ca079a/ mã hs của bột mài ca0)
- Mã HS 68138900: Vành ma sát- hợp chất không chứa Amiăng (không thuộc nhóm amfibole), 22531-K73G-T310-Y1. LK lắp ráp ly hợp xe máy. mới 100%.... (mã hs vành ma sát hợ/ mã hs của vành ma sát)
- Mã HS 68138900: Vành ma sát-hợp chất không chứa Amiăng (Không thuộc nhóm amfibole); 22531-K09-L010-Y1. LK lắp ráp ly hợp xe máy. mới 100%. áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo ND 156/2017/ND-CP... (mã hs vành ma sáthợp/ mã hs của vành ma sát)
- Mã HS 68138900: tấm ma sát loại tự dính 540047030... (mã hs tấm ma sát loại/ mã hs của tấm ma sát l)
- Mã HS 68138900: Tấm đệm làm kín NA 1005 KT1500x1600x0.5mm, bìa không amiang... (mã hs tấm đệm làm kín/ mã hs của tấm đệm làm)
- Mã HS 68138900: Giấy nhám để chà sản phẩm kim loại ENDLESS PAPER#80*50*1200, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám để ch/ mã hs của giấy nhám để)
- Mã HS 68138900: Nhám 3M 7440, Kt: 152mm x 229mm. Chất liệu: sợi vải tổng hợp trên bề mặt có phủ hạt mài. Hàng mới 100%... (mã hs nhám 3m 7440 k/ mã hs của nhám 3m 7440)
- Mã HS 68138900: Trục nhám- Emery cloth wheel with handle 10x10, mới 100%... (mã hs trục nhám emer/ mã hs của trục nhám e)
- Mã HS 68138900: Lõi nhám xếp dùng trong đánh bóng- HEART OF WOODFORCRIND 4''... (mã hs lõi nhám xếp dù/ mã hs của lõi nhám xếp)
- Mã HS 68138900: Nhám xếp dùng đánh bóng (không chứa amiang)- FLAT SAND FABRIC WHEEL 4''*72, hàng mới 100%... (mã hs nhám xếp dùng đ/ mã hs của nhám xếp dùn)
- Mã HS 68138900: Bột mài CA-00FA13-0 (thành phần chính: boron nitride (BN) 99%)... (mã hs bột mài ca00fa/ mã hs của bột mài ca0)
- Mã HS 68138900: Bột mài CA-00MA13-0 (thành phần chính: boron nitride (BN) 99%)... (mã hs bột mài ca00ma/ mã hs của bột mài ca0)
- Mã HS 68138900: Tấm ma sát A00J623400... (mã hs tấm ma sát a00j/ mã hs của tấm ma sát a)
- Mã HS 68138900: Giấy nhám dùng để chà khuôn, hàng mới 100% SAND PAPER #1200... (mã hs giấy nhám dùng/ mã hs của giấy nhám dù)
- Mã HS 68138900: Bột mài CA-00GA18-0 (thành phần chính: boron nitride (BN) 99%)... (mã hs bột mài ca00ga/ mã hs của bột mài ca0)
- Mã HS 68141000: Kính meka trong kích thước: 2.4m*1.2m dày 0.5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính meka trong/ mã hs của kính meka tr)
- Mã HS 68141000: Tấm mica 492x1090x5mm... (mã hs tấm mica 492x10/ mã hs của tấm mica 492)
- Mã HS 68141000: Mica trong suốt 600x140x5mm (Hàng mới 100%)... (mã hs mica trong suốt/ mã hs của mica trong s)
- Mã HS 68141000: Tấm mica trong/ Mica plate 20x50mm Thick: 5mm... (mã hs tấm mica trong// mã hs của tấm mica tro)
- Mã HS 68141000: Tấm cách điện MICA, kích thước 26 *18.1 *0.3 mm- INSULATOR, 26*18.10*0.3MM \ MICA. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cách điện m/ mã hs của tấm cách điệ)
- Mã HS 68141000: Tấm mica... (mã hs tấm mica/ mã hs của tấm mica)
- Mã HS 68141000: Bảng mica 600x300x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica 600x3/ mã hs của bảng mica 60)
- Mã HS 68141000: Tấm mica (220x40x8mm) (hàng mới 100%)... (mã hs tấm mica 220x4/ mã hs của tấm mica 22)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica, KT: 180x100x25 mm dùng thao tác sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica kt 1/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica 1200x2400x5mm... (mã hs tấm mica 1200x2/ mã hs của tấm mica 120)
- Mã HS 68141000: Biển mica 3mm một mặt, bằng nhựa mica bồi decal. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica 3mm m/ mã hs của biển mica 3m)
- Mã HS 68141000: Biển tên tam giác 210 x 65x67mm, bằng nhựa mica. Hàng mới 100%... (mã hs biển tên tam gi/ mã hs của biển tên tam)
- Mã HS 68141000: Tấm mica hộp đèn 545x1156x2,6mm mới 100%... (mã hs tấm mica hộp đè/ mã hs của tấm mica hộp)
- Mã HS 68141000: Tấm mica(sử dụng cho tủ)-Door laminated 1716*516*7... (mã hs tấm micasử dụn/ mã hs của tấm micasử)
- Mã HS 68141000: Tấm mica, model: HP5M, kích thước: 1000x600x0.5mm, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica model/ mã hs của tấm mica mo)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica dùng để hỗ trợ kiểm tra độ phân giải cho camera quan sát, KT 440*345*2MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica dùng đ/ mã hs của tấm mica dùn)
- Mã HS 68141000: Biển tên máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển tên máy b/ mã hs của biển tên máy)
- Mã HS 68141000: Biển bảo dưỡng máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển bảo dưỡng/ mã hs của biển bảo dưỡ)
- Mã HS 68141000: Tấm mica khuôn đựng tròng khi mài, Model: CT8806- surface saver discs,kích thước: 26*44mm,1 hộp 1000 cái,hàng mới 100%... (mã hs tấm mica khuôn/ mã hs của tấm mica khu)
- Mã HS 68141000: Biển hiệu được làm bằng mica kết khối in logo Vicostone. Hàng mới 100%... (mã hs biển hiệu được/ mã hs của biển hiệu đư)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa Mica 2400x1200x0.5... (mã hs tấm nhựa mica 2/ mã hs của tấm nhựa mic)
- Mã HS 68141000: Băng mica (MICA TAPE) quy cách (0.13 x 8)mm, dùng để sản xuất dây cáp điện, NSX: Shanghai Resources, hàng mới 100%... (mã hs băng mica mica/ mã hs của băng mica m)
- Mã HS 68141000: Tấm mica #400x5mm... (mã hs tấm mica #400x5/ mã hs của tấm mica #40)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 610x420x5mm... (mã hs tấm mica kt 61/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica màu xanh, kt 95x82x1.8mm... (mã hs tấm mica màu xa/ mã hs của tấm mica màu)
- Mã HS 68141000: Tấm mica đã gia cố cách điện, 1 cuộn dài 25m, rộng 1000mm, dày 0.45mm, mới 100%/ MICA... (mã hs tấm mica đã gia/ mã hs của tấm mica đã)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 2400*1200*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 2400*1/ mã hs của tấm mica 240)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 1220x2440x2mm (đã được kết khối)... (mã hs tấm mica 1220x2/ mã hs của tấm mica 122)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa meka 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa meka 2/ mã hs của tấm nhựa mek)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa meka 3mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa meka 3/ mã hs của tấm nhựa mek)
- Mã HS 68141000: Tấm mica trong khoan lỗ 560 x 510 x 3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica trong/ mã hs của tấm mica tro)
- Mã HS 68141000: Tấm meka trắng 1200*2400. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm meka trắng/ mã hs của tấm meka trắ)
- Mã HS 68141000: Băng mica chống cháy PAMICA PJ5460- P160G32(0.14mm X 10mm). Dùng trong sản xuất dây cáp điện. Hàng mới 100%... (mã hs băng mica chống/ mã hs của băng mica ch)
- Mã HS 68141000: Tấm mica, KT: L2440*W1220*T5mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica kt l/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Mica A5 (Tấm mica loại có khe để đựng tài liệu, kích thước: 210*148mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs mica a5 tấm mi/ mã hs của mica a5 tấm)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 1500x950x2mm... (mã hs tấm mica kt 15/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Vật tư dùng trong ngành đúc: Tấm Mica (MICANITE 0.3MM) Kích thước: 40mx 1mx 0.3mm. Hàng mới 100%... (mã hs vật tư dùng tro/ mã hs của vật tư dùng)
- Mã HS 68141000: Tấm mica dùng cho sản xuất vòng đệm ôtô, code MICA, kích thước (1.2*600*1000)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica dùng c/ mã hs của tấm mica dùn)
- Mã HS 68141000: Meka 1200x1200x3mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 1200x1200x/ mã hs của meka 1200x12)
- Mã HS 68141000: Băng Mica 0.13mm x 8mm x 600m... (mã hs băng mica 013m/ mã hs của băng mica 0)
- Mã HS 68149000: Bảng mica_2 mặt 180*250mm... (mã hs bảng mica2 mặt/ mã hs của bảng mica2)
- Mã HS 68149000: Bảng mica A4 (cấm hút thuốc)... (mã hs bảng mica a4 c/ mã hs của bảng mica a4)
- Mã HS 68149000: Bảng mica A3 (Điểm tập trung)... (mã hs bảng mica a3 đ/ mã hs của bảng mica a3)
- Mã HS 68149000: Tấm mica A4. Chất liệu Mica Đài Loan. Dày 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica a4 ch/ mã hs của tấm mica a4)
- Mã HS 68149000: Mica trong PS (1220x2440x3mm)... (mã hs mica trong ps/ mã hs của mica trong p)
- Mã HS 68149000: Chi tiết mica 270x150x10mm VA1025-1215... (mã hs chi tiết mica 2/ mã hs của chi tiết mic)
- Mã HS 68149000: Chi tiết mica 300x150x10mm VA1025-1212... (mã hs chi tiết mica 3/ mã hs của chi tiết mic)
- Mã HS 68149000: Tấm che mica H600 ESD 600x470x5MM (PO 3500403979)... (mã hs tấm che mica h6/ mã hs của tấm che mica)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 300x400x5... (mã hs tấm mica 300x40/ mã hs của tấm mica 300)
- Mã HS 68149000: Miếng mika trong ĐL (790 x 640 x 5mm) đã gia công, hàng mới 100%... (mã hs miếng mika tron/ mã hs của miếng mika t)
- Mã HS 68149000: Tấm lót mica kích thước 121*79*0.25MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót mica kí/ mã hs của tấm lót mica)
- Mã HS 68149000: Tấm nhôm 250*700*0.95mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm 250*70/ mã hs của tấm nhôm 250)
- Mã HS 68149000: Tấm mica/ trắng 150*97*2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica/ trắng/ mã hs của tấm mica/ tr)
- Mã HS 68149000: Tay hàn FM-9501 Hakko FX-951. Hàng mới 100%... (mã hs tay hàn fm9501/ mã hs của tay hàn fm9)
- Mã HS 68149000: Mica trong- (1200x2400x5)mm... (mã hs mica trong 12/ mã hs của mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica chịu nhiệt- 1200x2400x5mm... (mã hs mica chịu nhiệt/ mã hs của mica chịu nh)
- Mã HS 68149000: Tấm chịu nhiệt 4'*8'*1mm (bằng nhựa mica và giấy), hàng mới 100%.... (mã hs tấm chịu nhiệt/ mã hs của tấm chịu nhi)
- Mã HS 68149000: Miếng mica bảo vệ máy ép cao tần-8KW 2-in-1 protector-red (BOCAI)(hàng mới 100%)... (mã hs miếng mica bảo/ mã hs của miếng mica b)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 1200x1000mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 12/ mã hs của biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica kích thước 320x9x245mm, dùng để đựng tài liệu. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica kích t/ mã hs của hộp mica kíc)
- Mã HS 68149000: Chi tiết che máy gập bản mạch bằng mica, chống tĩnh điện. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết che má/ mã hs của chi tiết che)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 180x80mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 18/ mã hs của biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 300x200mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 30/ mã hs của biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 520x400mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 52/ mã hs của biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 600x800mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 60/ mã hs của biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Mặt đế đồ gá dụng cụ ép đầu nối cho máy bơm- DRW TB1-01 bằng nhựa (nhựa mica), kích thước 243.5 x 226 x 10mm, mới 100^... (mã hs mặt đế đồ gá dụ/ mã hs của mặt đế đồ gá)
- Mã HS 68149000: Khung chắn an toàn LIFTER, chất liệu nhôm và mica,mica là chính, kích thước (W* H):500*1500mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung chắn an t/ mã hs của khung chắn a)
- Mã HS 68149000: Biển mica gắn lên tivi, KT L400MM*T2MM. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica gắn l/ mã hs của biển mica gắ)
- Mã HS 68149000: Biển tên công đoạn hình hộp tam giác loại lớn kích thước 20*50*50*50cm, bằng mica. Hàng mới 100%... (mã hs biển tên công đ/ mã hs của biển tên côn)
- Mã HS 68149000: Tấm che an toàn cụm để nguyên vật liệu, kích thước 350 x 230 x 5 (mm), chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs tấm che an toàn/ mã hs của tấm che an t)
- Mã HS 68149000: Mica xanh- 1200x2400x3mm... (mã hs mica xanh 1200/ mã hs của mica xanh 1)
- Mã HS 68149000: Khay mika 3 tầng. Mới 100%... (mã hs khay mika 3 tần/ mã hs của khay mika 3)
- Mã HS 68149000: Biển tên mika dọc A4. Mới 100%... (mã hs biển tên mika d/ mã hs của biển tên mik)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 40x17x16cm... (mã hs hộp mica 40x17/ mã hs của hộp mica 40)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 30x21cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 30x21/ mã hs của hộp mica 30)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 90x60cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 90x6/ mã hs của bảng mica 9)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 126x90cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 126x/ mã hs của bảng mica 1)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 56x28x32cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 56x28/ mã hs của hộp mica 56)
- Mã HS 68149000: Che chắn mica 850 x 500 x 5mm... (mã hs che chắn mica 8/ mã hs của che chắn mic)
- Mã HS 68149000: Mica 70 * 30 * 3T... (mã hs mica 70 * 30 */ mã hs của mica 70 * 30)
- Mã HS 68149000: Bảng mica 980*1500mm... (mã hs bảng mica 980*1/ mã hs của bảng mica 98)
- Mã HS 68149000: Hộp mica 210 * 300 * 10T... (mã hs hộp mica 210 */ mã hs của hộp mica 210)
- Mã HS 68149000: Tấm nhựa Mica 5*1250*2200mm (dùng để làm đồ gá) hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa mica 5/ mã hs của tấm nhựa mic)
- Mã HS 68149000: Dưỡng đỡ sản phẩm bằng mica JGB1744-01/B... (mã hs dưỡng đỡ sản ph/ mã hs của dưỡng đỡ sản)
- Mã HS 68149000: Dưỡng ấn viền sản phẩm bằng mica JCN8430-01... (mã hs dưỡng ấn viền s/ mã hs của dưỡng ấn viề)
- Mã HS 68149000: Chặn giấy để bàn bằng mica không cắm bút, không đồng hồ, dài (2-15)cm, hàng mới 100%... (mã hs chặn giấy để bà/ mã hs của chặn giấy để)
- Mã HS 68149000: Hộp đựng giấy cảm áp, KT: 441*175*15 mm, chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng giấy c/ mã hs của hộp đựng giấ)
- Mã HS 68149000: Khung bảo vệ cầu đấu và chân gá, CT1: KTL*W*T255*140*3mm, chất liệu Mika trắng trong; CT2: KT L*W*T 90*20*2mm,chất liệu Inox 304. Hàng mới 100%... (mã hs khung bảo vệ cầ/ mã hs của khung bảo vệ)
- Mã HS 68149000: ĐĨA ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM BASE PLATE bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs đĩa định vị sản/ mã hs của đĩa định vị)
- Mã HS 68149000: Miếng mica đã được in số dùng cho ghế trong rạp chiếu phim- Row numbering. Hàng mới 100%... (mã hs miếng mica đã đ/ mã hs của miếng mica đ)
- Mã HS 68149000: Biển mica A3 ngang để trên giá hàng. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica a3 ng/ mã hs của biển mica a3)
- Mã HS 68149000: Phụ kiện đo tổng thể bằng mica CCSE-030S, dài 30 mm... (mã hs phụ kiện đo tổn/ mã hs của phụ kiện đo)
- Mã HS 68149000: Chữ và Logo Công Ty Nichias bằng Meca, hàng mới 100%.... (mã hs chữ và logo côn/ mã hs của chữ và logo)
- Mã HS 68149000: Tấm đệm, kích thước: 1200x1200x2 mm, chất liệu mica, dùng cho máy cắt mút xốp... (mã hs tấm đệm kích t/ mã hs của tấm đệm kíc)
- Mã HS 68149000: Kính chắn gió bằng mica (dùng cho xe điện chạy trong sân golf), Part No. 5206100-JSA2C48-1000, mới 100%... (mã hs kính chắn gió b/ mã hs của kính chắn gi)
- Mã HS 68149000: MicaT5*1200*1200 (V6129Y0042)... (mã hs micat5*1200*120/ mã hs của micat5*1200*)
- Mã HS 68149000: MicaT5-1200*1200 (V6549Y0084)... (mã hs micat51200*120/ mã hs của micat51200*)
- Mã HS 68149000: MicaT10*1200*1200 (V6529Z0033)... (mã hs micat10*1200*12/ mã hs của micat10*1200)
- Mã HS 68149000: MicaT10-1200*1200 (V6549Y0085)... (mã hs micat101200*12/ mã hs của micat101200)
- Mã HS 68149000: Tấm Mika nhựa trong 1220x2240X5MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mika nhựa t/ mã hs của tấm mika nhự)
- Mã HS 68149000: Biển tên cho máy bọc nhựa bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs biển tên cho má/ mã hs của biển tên cho)
- Mã HS 68149000: Biển tên cho lò tôi cuộn lại bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs biển tên cho lò/ mã hs của biển tên cho)
- Mã HS 68149000: Biển mica sữa in UV 1 mặt 2 ly 10*8.5 cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica sữa i/ mã hs của biển mica sữ)
- Mã HS 68149000: Mica đài loan bảo vệ máy thùy khuy 70*100*3mm, hàng mới 100%... (mã hs mica đài loan b/ mã hs của mica đài loa)
- Mã HS 68149000: Giá đựng mica khung A4 kèm đế 32*10cm, hàng mới 100%... (mã hs giá đựng mica k/ mã hs của giá đựng mic)
- Mã HS 68149000: Biển mica 3 ly 2 lớp trong suốt 6 vít 115*150 cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica 3 ly/ mã hs của biển mica 3)
- Mã HS 68149000: Biển mica decal chữ A+ Decal keo ngược 25*30*60cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica decal/ mã hs của biển mica de)
- Mã HS 68149000: Hộp mica 230 x 310 mm, chất liệu: nhựa mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica 230 x/ mã hs của hộp mica 230)
- Mã HS 68149000: Nhựa mica trong suốt chống tĩnh điện 2000x1000x2mm _ HV ESD PMMA [OTR730]... (mã hs nhựa mica trong/ mã hs của nhựa mica tr)
- Mã HS 68149000: Khung treo bằng mica KT 30.2x21.2cm, hàng mới 100%... (mã hs khung treo bằng/ mã hs của khung treo b)
- Mã HS 68149000: Biển (80x120)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển 80x120cm/ mã hs của biển 80x120)
- Mã HS 68149000: Biển kéo ra (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kéo ra 20/ mã hs của biển kéo ra)
- Mã HS 68149000: Biển đẩy vào (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển đẩy vào 2/ mã hs của biển đẩy vào)
- Mã HS 68149000: Biển kiểm tra (20x28)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kiểm tra/ mã hs của biển kiểm tr)
- Mã HS 68149000: Biển phòng in (25x12.5)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng in/ mã hs của biển phòng i)
- Mã HS 68149000: Biển push, pull (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển push pull/ mã hs của biển push p)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy Bcoil (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy bco/ mã hs của bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Biển phòng cuốn dây (30x15)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng cuốn/ mã hs của biển phòng c)
- Mã HS 68149000: Biển ra vào đóng cửa (20x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển ra vào đón/ mã hs của biển ra vào)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy định dạng (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy địn/ mã hs của bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Khay để kính, kt1000*290*250mm, chất liệu mica (Hàng mới 100%)... (mã hs khay để kính k/ mã hs của khay để kính)
- Mã HS 68149000: Tấm gá cố định (Fixture Plate), kích thước: L180xW70xH3mm, bằng mica, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá cố định/ mã hs của tấm gá cố đị)
- Mã HS 68149000: Tấm gá (Microscope anti dust), kích thước: 222x200.5mm, bằng mica, dùng để kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá microsc/ mã hs của tấm gá micr)
- Mã HS 68149000: Mica 2mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 2mm đài l/ mã hs của mica 2mm đà)
- Mã HS 68149000: Mica 3mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 3mm đài l/ mã hs của mica 3mm đà)
- Mã HS 68149000: Mica 5mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 5mm đài l/ mã hs của mica 5mm đà)
- Mã HS 68149000: TRUE ROUGE MATTE VMD.Vật dụng trưng bày sản phẩm EA-.Nhãn hiệu Thefaceshop. Hàng FOC... (mã hs true rouge matt/ mã hs của true rouge m)
- Mã HS 68149000: Khay giấy A4 ngang, kích thước: 327x240mm, vật liệu bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs khay giấy a4 ng/ mã hs của khay giấy a4)
- Mã HS 68149000: Miếng mica- Phi 75mm x 4mm, hàng mới 100%... (mã hs miếng mica phi/ mã hs của miếng mica)
- Mã HS 68149000: Mica dùng cho mạch in máy giặt (mica)... (mã hs mica dùng cho m/ mã hs của mica dùng ch)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn máy SPM-500V. Đóng gói (2 tấm/bộ). Kích thước: 214x146mm. Chất liệu: Mica. Dùng để che chắn bảo vệ khu vực có máy ép window hoạt động. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn máy sp/ mã hs của tấm chắn máy)
- Mã HS 68149000: Cửa an toàn dùng cho máy IP- Safty DoorCSG-08-004 (bằng Mica)(hàng mới 100%)... (mã hs cửa an toàn dùn/ mã hs của cửa an toàn)
- Mã HS 68149000: Kính thăm 25A... (mã hs kính thăm 25a/ mã hs của kính thăm 25)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica trong, kích thước: (240 x 370 x 2.5)mm, dùng trong ngành may công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica trong/ mã hs của bảng mica tr)
- Mã HS 68149000: Biển chỉ dẫn " khu vực hút thuốc", kích thước: 360x180mm (chất liệu: Mica). Hàng mới 100%... (mã hs biển chỉ dẫn/ mã hs của biển chỉ dẫn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica, kt (W)1000*(H)60*(t)3mm, chất liệu nhựa mica(Acrylic), nsx Specs Co., Ltd, mới 100%... (mã hs tấm mica kt w/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68149000: Tấm mica, kt: (W)1000*(H)1000*(t)0.5mm, chất liệu nhựa mica (acrylic), nsx Specs Co., Ltd, mới 100%... (mã hs tấm mica kt/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68149000: Mica trong, dày 1mm, kích thước 1220x2440, mới 100%, xuất xứ Malaysia... (mã hs mica trong dày/ mã hs của mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica tấm (400*400*5)mm mica trong, hàng mới 100%, PO IP012233... (mã hs mica tấm 400*4/ mã hs của mica tấm 40)
- Mã HS 68149000: Khay ngâm dụng cụ nhặt đĩa bằng mica, kích thước 50x150x280mm... (mã hs khay ngâm dụng/ mã hs của khay ngâm dụ)
- Mã HS 68149000: Tấm mica kích thước 1200x600x10mm... (mã hs tấm mica kích t/ mã hs của tấm mica kíc)
- Mã HS 68149000: Miếng mica dùng làm đèn nền điện thoại di động... (mã hs miếng mica dùng/ mã hs của miếng mica d)
- Mã HS 68149000: Mica phi 62.Hàng mới 100%... (mã hs mica phi 62hàn/ mã hs của mica phi 62)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 450x380mm.Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 450x38/ mã hs của tấm mica 450)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 560x220mm.Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 560x22/ mã hs của tấm mica 560)
- Mã HS 68149000: Meka Đài loan 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka đài loan 5/ mã hs của meka đài loa)
- Mã HS 68149000: Meka 5*1200*2440mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 5*1200*244/ mã hs của meka 5*1200*)
- Mã HS 68149000: Hộp mica theo mẫu 300x200x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica theo m/ mã hs của hộp mica the)
- Mã HS 68149000: Cửa bảo vệ cho máy FM01, FM02 (Door Cover Plastic)... (mã hs cửa bảo vệ cho/ mã hs của cửa bảo vệ c)
- Mã HS 68149000: Tấm che terminal, bằng nhựa... (mã hs tấm che termina/ mã hs của tấm che term)
- Mã HS 68149000: Bảng ghi chú công tắc hành trình... (mã hs bảng ghi chú cô/ mã hs của bảng ghi chú)
- Mã HS 68149000: Bảng ghi chú... (mã hs bảng ghi chú/ mã hs của bảng ghi chú)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 118*57.5*0.2 cm,mới 100%... (mã hs tấm mica 118*57/ mã hs của tấm mica 118)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 27.5*15.5*0.2 cm,mới 100%... (mã hs tấm mica 275*1/ mã hs của tấm mica 27)
- Mã HS 68149000: Hộp mica (Mica box) 100x70x70mm Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica mica/ mã hs của hộp mica mi)
- Mã HS 68149000: Tấm mika chống tĩnh điện, kích thước: 1x1m dày 3mm... (mã hs tấm mika chống/ mã hs của tấm mika chố)
- Mã HS 68149000: Mica trong suốt 1220x2440x3mm... (mã hs mica trong suốt/ mã hs của mica trong s)
- Mã HS 68151091: Vải sợi carbon/ CARBON FIBER PREPREG CARBON FIBER PREPREG AP 100NSCX(NCK100R)... (mã hs vải sợi carbon// mã hs của vải sợi carb)
- Mã HS 68151091: Vách cuối (chất liệu sợi carbon), model: End Cap 2205196- Triumph DVY right End Cap, dùng để trang trí ống bô xe máy, Part no: 204BM011502006, Hàng mới 100%... (mã hs vách cuối chất/ mã hs của vách cuối c)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí nén PU bằng cacbon 8 hàng mới 100%(03.04.2322)... (mã hs ống dẫn khí nén/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2293M00- Vòng đệm chì (graphite)- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2293m00/ mã hs của mlbcpkg2293m)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2295M00- Vòng đệm chì (graphite)- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2295m00/ mã hs của mlbcpkg2295m)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2299M00- Vòng đệm chì (graphite), P/N: NPDR00382- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2299m00/ mã hs của mlbcpkg2299m)
- Mã HS 68151099: Graphite tản nhiệt loại Thermal Graphite Sheet (SQ-H1017), độ dày 0.04mm, khổ 35mm, mới 100%... (mã hs graphite tản nh/ mã hs của graphite tản)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm của ống xả bằng than chì... (mã hs vòng đệm của ốn/ mã hs của vòng đệm của)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm giữa động cơ và ống dẫn xả khí thải bằng than chì... (mã hs vòng đệm giữa đ/ mã hs của vòng đệm giữ)
- Mã HS 68151099: Băng dính một mặt,GRAPHITE SHEET, bằng hợp kim chì, DSN5025X3 (kích thước 235mm*200m), Mới 100%... (mã hs băng dính một m/ mã hs của băng dính mộ)
- Mã HS 68151099: Khung bằng vật liệu carbon dùng trong lò sấy, kích thước 138x92x7(cm), hàng mới 100%... (mã hs khung bằng vật/ mã hs của khung bằng v)
- Mã HS 68151099: Phụ kiện của máy sắc ký khối phổ: Đệm Graphite Ferrule 0.38ID, 10 chiếc/gói, P/N. 29053488. Hãng sx: National Scientific- A part of ThermoFisher Scientific, hàng mới 100%.... (mã hs phụ kiện của má/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 68151099: Màng graphit dẫn nhiệt (dạng cuộn phủ lớp PVC bảo vệ), làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại) DSN5017X3, kích thước 65mm*200M, hàng mới 100%... (mã hs màng graphit dẫ/ mã hs của màng graphit)
- Mã HS 68151099: Khuôn tạo hình dưới bằng graphite dùng trong sản xuất kính TIME B/C (LG), kích thước 180*120*18T. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn tạo hình/ mã hs của khuôn tạo hì)
- Mã HS 68151099: Tấm carbon... (mã hs tấm carbon/ mã hs của tấm carbon)
- Mã HS 68151099: Màng Graphit (dạng cuộn phủ lớp PVC bảo vệ)/TG-826ACR ROLL (SS1500 0.017T), kích thước 150mmx250M... (mã hs màng graphit d/ mã hs của màng graphit)
- Mã HS 68151099: Roto bằng graphite (chi tiết máy đánh xỉ nhôm) XRS 220, mới 100%... (mã hs roto bằng graph/ mã hs của roto bằng gr)
- Mã HS 68151099: Carbon Brush- For EDM Drill Hole M/C- Chổi than (phụ tùng thay thế máy ăn mòn kim loại, hàng mới 100%)... (mã hs carbon brush f/ mã hs của carbon brush)
- Mã HS 68151099: Trục than chì đáy JAVN-G7-100-546, mới 100%(03.05.0104)... (mã hs trục than chì đ/ mã hs của trục than ch)
- Mã HS 68151099: Tay treo JAVN-G7-100-511 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0103)... (mã hs tay treo javng/ mã hs của tay treo jav)
- Mã HS 68151099: Tấm nối góc JAVN-G7-100-505 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0097)... (mã hs tấm nối góc jav/ mã hs của tấm nối góc)
- Mã HS 68151099: Vòng hỗ trợ JAVN-120-28-33G3 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0056)... (mã hs vòng hỗ trợ jav/ mã hs của vòng hỗ trợ)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí cong JAVN-110-26-9B bằng cacbon, mới 100%(02.07.0113)... (mã hs ống dẫn khí con/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ đáy lò JAVN-110-28-14 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0134)... (mã hs tấm bảo vệ đáy/ mã hs của tấm bảo vệ đ)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo ôn dưới JAVN-120-28-06G2 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0038)... (mã hs nắp bảo ôn dưới/ mã hs của nắp bảo ôn d)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí thẳng JAVN-120-28-21G1 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0050)... (mã hs ống dẫn khí thẳ/ mã hs của ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ chịu lực JAVN-110-28-19 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0162)... (mã hs tấm bảo vệ chịu/ mã hs của tấm bảo vệ c)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo vệ trục nồi JAVN-110-28-13 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0182)... (mã hs nắp bảo vệ trục/ mã hs của nắp bảo vệ t)
- Mã HS 68151099: Đáy chuyển động nồi JAVN-120-28-38G3 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0184)... (mã hs đáy chuyển động/ mã hs của đáy chuyển đ)
- Mã HS 68151099: Thùng bảo ôn giữa JAVN-120-28-08G3 bằng cacbon. Mới 100%. (03.05.0040)... (mã hs thùng bảo ôn gi/ mã hs của thùng bảo ôn)
- Mã HS 68151099: Nắp vỏ bọc trục nâng JAVN-120-28-13G2 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0043)... (mã hs nắp vỏ bọc trục/ mã hs của nắp vỏ bọc t)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ trụ than chì JAVN-G7-100-456 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0096)... (mã hs tấm bảo vệ trụ/ mã hs của tấm bảo vệ t)
- Mã HS 68151099: Vòng định vị than chì thùng bảo ôn JAVN-120-DCC-28-30, mới 100% (02.07.0002)... (mã hs vòng định vị th/ mã hs của vòng định vị)
- Mã HS 68151099: Vòng hỗ trợ bộ bảo vệ trục nâng JAVN-120-28-15 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0045)... (mã hs vòng hỗ trợ bộ/ mã hs của vòng hỗ trợ)
- Mã HS 68151099: Vòng bên trong nắp bảo ôn trên JAVN-120-28-30G2 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0176)... (mã hs vòng bên trong/ mã hs của vòng bên tro)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn trong JAVN-110-26-22G6 bằng than chì đường kính phi 623mm, dài 513.73mm.Mới 100%(03.05.0024)... (mã hs ống dẫn trong j/ mã hs của ống dẫn tron)
- Mã HS 68151099: Linh kiện ống dẫn khí cong B JAVN-110-28-22BG1 bằng cacbon- dùng cho lò kéo đơn tinh.Mới 100%(03.05.0133)... (mã hs linh kiện ống d/ mã hs của linh kiện ốn)
- Mã HS 68151099: Tấm định hướng than chì JAVN-G7-100-564-1, mới 100%(03.05.0192)... (mã hs tấm định hướng/ mã hs của tấm định hướ)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn ngoài JAVN-110-26-21G3 bằng cacbon. Mới 100%. (03.05.0023)... (mã hs ống dẫn ngoài j/ mã hs của ống dẫn ngoà)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn áo làm mát ngoài JAVN-120-28-41G5 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0059)... (mã hs ống dẫn áo làm/ mã hs của ống dẫn áo l)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn nước làm mát ngoài JAVN-110-28-41G2 bằng cacbon, mới 100%(03.05.0158)... (mã hs ống dẫn nước là/ mã hs của ống dẫn nước)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn JAVN-120-H-20 trong bằng than chì đường kính phi 623mm, dài 513.73mm.Mới 100%(02.07.0049)... (mã hs ống dẫn javn12/ mã hs của ống dẫn javn)
- Mã HS 68151099: Màng Graphite film TGS25,KT:(125MM X 200M) dùng để dẫn nhiệt(không phải sản phẩm điện)... (mã hs màng graphite f/ mã hs của màng graphit)
- Mã HS 68151099: Nồi than chì 28inch bằng cacbon (JAVN-120-28-37G3), đường kính phi 746 mm.Mới 100%. (03.05.0034)... (mã hs nồi than chì 28/ mã hs của nồi than chì)
- Mã HS 68151099: Nồi CC Carbon(JAVN-110-26-34A),đường kính phi: 692.4mm, dùng cho lò nung silic, hàng mới 100% (03.05.0080)... (mã hs nồi cc carbonj/ mã hs của nồi cc carbo)
- Mã HS 68151099: SKL HALO H35512 PICK HEAD... (mã hs skl halo h35512/ mã hs của skl halo h35)
- Mã HS 68151099: CANNONLAKE PCH J40441 BALL HEAD... (mã hs cannonlake pch/ mã hs của cannonlake p)
- Mã HS 68151099: WHL U42 PICK HEAD TEMPLATE... (mã hs whl u42 pick he/ mã hs của whl u42 pick)
- Mã HS 68151099: VCTIM_FOR_HDMX_BSS_CP-73.5X55MM... (mã hs vctimforhdmx/ mã hs của vctimforhd)
- Mã HS 68151099: FILTER... (mã hs filter/ mã hs của filter)
- Mã HS 68151099: Tấm đệm dùng để đỡ các chi tiết máy của máy gia công kim loại, kt: (W)40*(L)400*0.3(t)mm, chất liệu chính than chì, nsx Specs Co., Ltd., mới 100%... (mã hs tấm đệm dùng để/ mã hs của tấm đệm dùng)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm (Gasket) để làm kín bề mặt của hai mặt bích để ngăn chặn sự rò rỉ hóa chất ra bên ngoài, kt (O.D)132*(I.D)90*2(t)mm, chất liệu chính than chì, nsx Specs Co., Ltd., mới 100%... (mã hs vòng đệm gaske/ mã hs của vòng đệm ga)
- Mã HS 68151099: Trục quay Rotor lò GBF bằng Graphite #1/#2/#3 (D102*300~893MM), mới 100%... (mã hs trục quay rotor/ mã hs của trục quay ro)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm phớt cơ khí làm bằng carbon dùng cho bơm, p/n: Y5FQ2125M33... (mã hs vòng đệm phớt c/ mã hs của vòng đệm phớ)
- Mã HS 68151099: Thanh gia nhiệt của máy hàn, chất liệu carbon: 102*200*16T,FL, hàng mới 100%... (mã hs thanh gia nhiệt/ mã hs của thanh gia nh)
- Mã HS 68151099: Than chì (màng Graphite) có khả năng dẫn nhiệt được gắn vào các thiết bị điện tử để làm giảm hiệu suất do sức nóng từ các thiết bị (Graphite,JGS-17-220), kt: (0.017*220mm)*3000m, mới 100%.... (mã hs than chì màng/ mã hs của than chì mà)
- Mã HS 68151099: Tấm graphit GRAPHITE 25UM, dạng cuộn, kích thước:110mm*200M.Mục số 01 trên CO form E:E205602867051005... (mã hs tấm graphit gra/ mã hs của tấm graphit)
- Mã HS 68151099: Khung carbon (hàng mới 100%)- JR E16078 GRWCS CARBON WIRE CAGE... (mã hs khung carbon h/ mã hs của khung carbon)
- Mã HS 68151099: Trụ tròn Silic, phi 2 đầu: 16mm/21mm dùng cho lò kéo đơn tinh (JAVN-YZJ-01G1), hàng mới 100% (02.99.0044)... (mã hs trụ tròn silic/ mã hs của trụ tròn sil)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo vệ đỉnh bằng cacbon phụ kiện cho lò đúc silic.Mới 100%(03.05.0166)... (mã hs nắp bảo vệ đỉnh/ mã hs của nắp bảo vệ đ)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo ôn đỉnh bằng than chì, phụ kiện cho lò đúc silic.Mới 100% (03.05.0151)... (mã hs tấm bảo ôn đỉnh/ mã hs của tấm bảo ôn đ)
- Mã HS 68151099: Tấm (lớp) than chì dưới của thùng bảo ôn dưới phụ kiện cho lò đúc silic.Mới 100% (03.05.0030)... (mã hs tấm lớp than/ mã hs của tấm lớp th)
- Mã HS 68151099: Băng quấn ngăn cháy lan chất liệu sợi khoáng mạ ngoài bằng thép CP 617 170x230- Firestop putty pad CP 617 170x230mm, Mới 100%... (mã hs băng quấn ngăn/ mã hs của băng quấn ng)
- Mã HS 68152000: THAN BÙN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI... (mã hs than bùn ứng dụ/ mã hs của than bùn ứng)
- Mã HS 68159900: Đậu bù ngót OR-70 có mặt cắt gang hình tròn KT: 96x13x70mm có TP chính gồm hỗn hợp oxit của nhôm, silic, sắt, mangan và phụ gia.CAS:1344-28-1, 14808-60-7, 7789-75-5. HM100%,Đg: 1248 cái/ pallet... (mã hs đậu bù ngót or/ mã hs của đậu bù ngót)
- Mã HS 68159900: Đậu bù ngót ON-8 có mặt cắt gang hình tròn KT: 250x25x83mm có TP chính gồm hỗn hợp oxit của nhôm, silic, sắt, mangan và phụ gia. CAS:1344-28-1, 14808-60-7, 7789-75-5. HM100%,. Đóng gói 28 cái/ hộp... (mã hs đậu bù ngót on/ mã hs của đậu bù ngót)
- Mã HS 68159900: Vật liệu khoáng(đá lọc) dùng để lọc nước dùng cho máy lọc tự động (ZEOvit fur Automatikfilter) của bể cá cảnh,đóng gói theo bể lọc dung tích 1L/gói, mới 100%... (mã hs vật liệu khoáng/ mã hs của vật liệu kho)
- Mã HS 68159900: Trục khử khí(Trục khuấy),chất liệu:Graphite,kích thước:Phi 220 xphi 80 x800mm,là bộ phận của máy tinh chế các loại khí,không có chức năng truyền động,Nhà sx QINGDAO TENNRY CARBON CO.,LTD.mới 100%... (mã hs trục khử khítr/ mã hs của trục khử khí)
- Mã HS 68159900: Hạt đá trang trí nến, hàng mới 100%... (mã hs hạt đá trang tr/ mã hs của hạt đá trang)
- Mã HS 68159900: Ống bảo vệ sensor, không dùng điện, dùng cho máy CVD, kt: phi10*2230mm, bán kính 1cm. Chất liệu thạch anh (Dùng cho máy phân cực điện tấm pin năng lượng mặt trời Diffusion)/50300220, hàng mới 100%... (mã hs ống bảo vệ sens/ mã hs của ống bảo vệ s)
- Mã HS 68159900: Cát nhôm oxit #36 (Cát chà mờ kính), dùng cho máy mài mờ kính công nghiệp... (mã hs cát nhôm oxit #/ mã hs của cát nhôm oxi)
- Mã HS 68159900: Bột thủy tinh M04-077-AU (TCP-L4SH), tên thương mại Glass Powder, thành phần Aluminum Oxide, Frit, hàng mới 100%... (mã hs bột thủy tinh m/ mã hs của bột thủy tin)
- Mã HS 68159900: Mẫu nội thất dạng tấm bằng carbon dùng cho xe ô tô Aston Martin (707951). Hãng sản xuất: Aston Martin Lagonda Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs mẫu nội thất dạ/ mã hs của mẫu nội thất)
- Mã HS 68159900: Đầu chịu nhiệt, bằng hỗn hợp khoáng và chất độn vô cơ, kích thước (4"x5") SQ, dùng để cách nhiệt khuôn đúc kim loại.... (mã hs đầu chịu nhiệt/ mã hs của đầu chịu nhi)
- Mã HS 68159900: Thanh treo bằng carbon kt 15x15x10cm dùng làm thanh năng lượng cho sản phẩm, mới 100%... (mã hs thanh treo bằng/ mã hs của thanh treo b)
- Mã HS 68159900: Tấm cách nhiệt dưới bằng đá chịu nhiệt- 25mm x 148mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68159900: Lưới Carbon Các Loại(1m vuông 0.215KGM)... (mã hs lưới carbon các/ mã hs của lưới carbon)
- Mã HS 68159900: Boat thạch anh CT400 (loại 400PCE)/ N1900266, dùng cho máy phân cực điện cho tấm nền bằng phương pháp khuếch tán ảnh sáng DIFF, hàng mới 100%... (mã hs boat thạch anh/ mã hs của boat thạch a)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm AO700 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác/VBCY77V100 L2MU... (mã hs tấm gốm ao700 l/ mã hs của tấm gốm ao70)
- Mã HS 68159900: Khay bằng đá đen, kích thước: 33x24x1cm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Revol. Mới 100%... (mã hs khay bằng đá đe/ mã hs của khay bằng đá)
- Mã HS 68159900: Khay trưng bày bằng đá đen, 33x24mm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs khay trưng bày/ mã hs của khay trưng b)
- Mã HS 68159900: jig hàn Auto bằng đá... (mã hs jig hàn auto bằ/ mã hs của jig hàn auto)
- Mã HS 68159900: jig lò hàn sóng bằng đá... (mã hs jig lò hàn sóng/ mã hs của jig lò hàn s)
- Mã HS 68159900: Jig bắn keo pack bằng đá... (mã hs jig bắn keo pac/ mã hs của jig bắn keo)
- Mã HS 68159900: Jig qua lò hàn sóng bằng đá... (mã hs jig qua lò hàn/ mã hs của jig qua lò h)
- Mã HS 68159900: Jig hàn Niken(Sửa jig) bằng đá... (mã hs jig hàn nikens/ mã hs của jig hàn nike)
- Mã HS 68159900: Tấm nắp jig phun sơn(sửa) bằng đá... (mã hs tấm nắp jig phu/ mã hs của tấm nắp jig)
- Mã HS 68159900: Vật tư dùng trong ngành đúc: Đậu bù ngót OR-150, hàng mới 100%... (mã hs vật tư dùng tro/ mã hs của vật tư dùng)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #400 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 123x234 16 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #4/ mã hs của tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #600 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 103x257mm 8 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #6/ mã hs của tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #220 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 103x257mm 11 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #2/ mã hs của tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Đậu phát nhiệt dùng cho ngành đúc EX 200 ORD-100 (ống bọc rãnh rót giữ nhiệt bằng bột đá, đường kính 100mm)- Hàng mới 100%... (mã hs đậu phát nhiệt/ mã hs của đậu phát nhi)
- Mã HS 68010000: SẢN PHẨM ĐÁ BAZAN THÀNH PHẨM GIA CÔNG CHẾ BIẾN BĂM CẢ MẶT VÀ MÉP DÙNG LÁT LỐI ĐI SÂN VƯỜN QUY CÁCH PHI 30->40x4 CM. TỔNG TRỊ GIÁ TNKS VÀ CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG DƯỚI 51%... (mã hs sản phẩm đá baz/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68010000: Sản phẩm đá Cát Kết tẩy tay, tạo nhám các bề mặt đã hoàn thiện dùng để lát lề đường, QC 10x10x8cm (có tổng g.trị TNKS và c.phí năng lượng nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá cát/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68010000: Sảm phẩn đá mẻ lát lề đường KT 20x20x2cm (Tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs sảm phẩn đá mẻ/ mã hs của sảm phẩn đá)
- Mã HS 68022100: SILVER BLACK STONE Z-SHAPE PANELS- Đá marble ốp lát đã gia công chế biến màu, đá ghép kt (610 x 152 x10-20)mm... (mã hs silver black st/ mã hs của silver black)
- Mã HS 68022300: Sản phẩm đá ốp lát Granite được gia công thành phẩm dạng tấm, cưa, khò lửa tạo nhám sơ bề mặt phẳng, dùng để lát sân vườn, QC 60x60x3cm (có tổng g.trị TNKS và CPNL nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá ốp/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68022990: Sản phẩm đá gabro đã được cưa cắt dạng tấm mài bề mặt phẳng và nhẵn, dùng để ốp lát QC: (60x60x3)cm. Có giá trị tài nguyên khóang sán và chi phí năng lượng dưới 51%... (mã hs sản phẩm đá gab/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68029110: Tháp bi bằng đá marble đã được gia công,chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tháp bi bằng đá/ mã hs của tháp bi bằng)
- Mã HS 68029110: Bình hoa bằng đá marble đã được gia công,chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa bằng đ/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 68029110: Tượng tùy hưu bằng đá marble đã được gia công,chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tượng tùy hưu b/ mã hs của tượng tùy hư)
- Mã HS 68029110: Tượng quan âm rồng bằng đá marble đã được gia công,chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tượng quan âm r/ mã hs của tượng quan â)
- Mã HS 68029110: Tượng người,phật,vật bằng đá marble đã được gia công,chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tượng ngườiphậ/ mã hs của tượng người)
- Mã HS 68029110: Tượng con rồng trang trí mỹ nghệ bằng đá marble tự nhiên, kthước 50x13x26cm,sx hàng loạt,nhà sx Chân Thiện Mỹ, hàng có giá trị tài nguyên & chi phí năng lượng nhỏ hơn 50% giá thành sp, mới 100%... (mã hs tượng con rồng/ mã hs của tượng con rồ)
- Mã HS 68029110: Tượng phật cao 10 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng phật cao/ mã hs của tượng phật c)
- Mã HS 68029110: Tượng sư tử cao 45 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng sư tử cao/ mã hs của tượng sư tử)
- Mã HS 68029110: Tượng người cao 220 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng người cao/ mã hs của tượng người)
- Mã HS 68029390: Sản phẩm đá basalt mỹ nghệ hàng đã gia công thành sản phẩm hoàn thiện,bề mặt đốt và các cạnh gia công, dùng làm trang trí hàng rào, Qc: 100 x 35 x 15 cm (GTTNKS + CPNL DƯỚI 51%)... (mã hs sản phẩm đá bas/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Sản phẩm đá Cát Kết Mỹ Nghệ, cưa, tẩy tay, tạo nhám bề mặt, sản phẩm trụ đá dùng để trang trí sân vườn, QC 30x20x15cm (có tổng g.trị TNKS và c.phí năng lượng nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá cát/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Sản phẩm đá Basalt mỹ nghệ đã gia công hoàn chỉnh thành bia mộ 5 mặt nhẵn bóng, líp cạnh xung quanh quy cách 600x420x50-90mm có tổng giá trị TNKS và chi phí năng lượng dưới 51%... (mã hs sản phẩm đá bas/ mã hs của sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Bình đựng hài cốt (bằng dá), kích thước (18x18x23) cm... (mã hs bình đựng hài c/ mã hs của bình đựng hà)
- Mã HS 68029900: Tượng người bằng đá. Mới 100%... (mã hs tượng người bằn/ mã hs của tượng người)
- Mã HS 68030000: Mặt bàn Sofa, 25x460x1525 mm... (mã hs mặt bàn sofa 2/ mã hs của mặt bàn sofa)
- Mã HS 68030000: Mặt bàn Rect End, 25x585x660 mm... (mã hs mặt bàn rect en/ mã hs của mặt bàn rect)
- Mã HS 68030000: Mặt bàn Round End, 30x610x610 mm... (mã hs mặt bàn round e/ mã hs của mặt bàn roun)
- Mã HS 68030000: Mặt bàn Bunching Cocktail, 25x685x685 mm... (mã hs mặt bàn bunchin/ mã hs của mặt bàn bunc)
- Mã HS 68030000: Sản phẩm đã gia công mài, làm nhám bề mặt. Sản phẩm basalt đã gia công mài, làm nhám bề mặt, thành phẩm theo quy cách (90 x 660x 60) mm... (mã hs sản phẩm đã gia/ mã hs của sản phẩm đã)
- Mã HS 68030000: Mặt đá nhân tạo dùng cho khu nướng, kích thước 85(mm) dùng trong nhà hàng khách sạn, hàng mới 100%... (mã hs mặt đá nhân tạo/ mã hs của mặt đá nhân)
- Mã HS 68041000: Bột bả ATM... (mã hs bột bả atm/ mã hs của bột bả atm)
- Mã HS 68042100: Đầu mài kim cương nhân tạo HDB-SET (30pcs/set)... (mã hs đầu mài kim cươ/ mã hs của đầu mài kim)
- Mã HS 68042200: Nhám mài 1 tấc-F100xA60 (25 cái/hộp)... (mã hs nhám mài 1 tấc/ mã hs của nhám mài 1 t)
- Mã HS 68042200: Vật tư phụ để cắt ống sắt (đá mài,đá cắt,.)... (mã hs vật tư phụ để c/ mã hs của vật tư phụ đ)
- Mã HS 68042200: Giấy xi, hàng mới 100%... (mã hs giấy xi hàng m/ mã hs của giấy xi hàn)
- Mã HS 68042200: FELT WHEEL (Bánh mài tay)... (mã hs felt wheel bán/ mã hs của felt wheel)
- Mã HS 68042200: DIAMOND WHEEL (Bánh mài máy)... (mã hs diamond wheel/ mã hs của diamond whee)
- Mã HS 68042200: DRESSING STICK (Bánh đá rà kính các loại)... (mã hs dressing stick/ mã hs của dressing sti)
- Mã HS 68042200: EDGE WHEEL (Bánh bo cạnh kính)... (mã hs edge wheel bán/ mã hs của edge wheel)
- Mã HS 68042200: Mũi mài, đá mài SF205S-W (144-1833) (10 cái/hộp)... (mã hs mũi mài đá mài/ mã hs của mũi mài đá)
- Mã HS 68042200: Khối Đá Bọt Nhân Tạo Hình Que Kem, kích thước (7x13.3x2.8)cm, hiệu Sanko, Đóng Vỉ Nhựa, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs khối đá bọt nhâ/ mã hs của khối đá bọt)
- Mã HS 68042200: Miếng Lót Bằng Đá Hoa Cương Nhân Tạo, kích thước (26x19x1.5)cm, hiệu Sanko, Đồ Chơi Cho Thú Cưng. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs miếng lót bằng/ mã hs của miếng lót bằ)
- Mã HS 68042200: Bánh mài ướt D95x30T #2000 bằng vật liệu mài được kết khối. Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài ướt d9/ mã hs của bánh mài ướt)
- Mã HS 68042200: Cây sửa đá CUMI Dresser II; 0.25 carat D10; L60- 100mm. Hàng mới 100%... (mã hs cây sửa đá cumi/ mã hs của cây sửa đá c)
- Mã HS 68042200: Thanh đá mài 3*6*150 600#. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đá mài 3*/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68042200: Thanh đá mài 1*4*100 #400 ORANGE. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đá mài 1*/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68042200: Lưỡi cắt inox D100MM, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cắt inox d/ mã hs của lưỡi cắt ino)
- Mã HS 68042200: Ngón mài hợp kim D10,Hàng mới 100%... (mã hs ngón mài hợp ki/ mã hs của ngón mài hợp)
- Mã HS 68042200: Đầu tỉa đá BD-220-M 6W-13L-7X-11D-50L (đầu gắn đá mài)... (mã hs đầu tỉa đá bd2/ mã hs của đầu tỉa đá b)
- Mã HS 68042200: Cuộn màii GTI 5P 12"x2"x1" (Cuộn mài đã được kết khối từ các hạt mài dùng để đánh bóng... (mã hs cuộn màii gti 5/ mã hs của cuộn màii gt)
- Mã HS 68042200: Cuộn mài lỗ 6 cạnh 5P 200x50x320H (Cuộn mài đã được kết khối từ các hạt mài dùng để đánh bóng... (mã hs cuộn mài lỗ 6 c/ mã hs của cuộn mài lỗ)
- Mã HS 68042200: Cuộn mài GTI 9P 12"x2"x1" (Cuộn mài đã được kết khối từ các hạt mài) dùng để đánh bóng sản phẩm... (mã hs cuộn mài gti 9p/ mã hs của cuộn mài gti)
- Mã HS 68042200: Thanh đá mài... (mã hs thanh đá mài/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68042300: TƯỢNG ĐỨC MẸ BẰNG ĐÁ... (mã hs tượng đức mẹ bằ/ mã hs của tượng đức mẹ)
- Mã HS 68042300: Đĩa mài lọai A5 3M443SA (P3000) 6XHN*600Z PN02085... (mã hs đĩa mài lọai a5/ mã hs của đĩa mài lọai)
- Mã HS 68042300: Dụng cụ gia công kim loại (đá tròn mài bavia lỗ)PM-30S, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ gia côn/ mã hs của dụng cụ gia)
- Mã HS 68042300: TƯỢNG ĐÁ... (mã hs tượng đá/ mã hs của tượng đá)
- Mã HS 68042300: TƯỢNG CÁ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ (BẰNG ĐÁ MỚI 100%)... (mã hs tượng cá dùng đ/ mã hs của tượng cá dùn)
- Mã HS 68042300: TƯỢNG CÁ TRANG TRÍ (BẰNG ĐÁ MỚI 100%)... (mã hs tượng cá trang/ mã hs của tượng cá tra)
- Mã HS 68043000: Đầu cos + đầu bọp M50... (mã hs đầu cos đầu b/ mã hs của đầu cos đầ)
- Mã HS 68043000: Miếng mài 205*13*31.75 Kinik... (mã hs miếng mài 205*1/ mã hs của miếng mài 20)
- Mã HS 68043000: Miếng mài WA80 1A 180*6*31.75 Kinik... (mã hs miếng mài wa80/ mã hs của miếng mài wa)
- Mã HS 68043000: Miếng mài WA801A 180 x 13 x 31.75 Kinik... (mã hs miếng mài wa801/ mã hs của miếng mài wa)
- Mã HS 68043000: Giấy giáp 240, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 240/ mã hs của giấy giáp 24)
- Mã HS 68043000: Giấy giáp 800, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 800/ mã hs của giấy giáp 80)
- Mã HS 68043000: Giấy giáp 1500, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 1500/ mã hs của giấy giáp 15)
- Mã HS 68043000: Linh kiện máy xén- Đá mài trắng máy xén M4092-0A-A... (mã hs linh kiện máy x/ mã hs của linh kiện má)
- Mã HS 68043000: Đầu mài kim cương AD1104 (MOQ: 10 chiếc), chất liệu đá, hàng mới 100%... (mã hs đầu mài kim cươ/ mã hs của đầu mài kim)
- Mã HS 68043000: Bánh nhám xếp Hải Dương Phi 100; 80... (mã hs bánh nhám xếp h/ mã hs của bánh nhám xế)
- Mã HS 68043000: Thanh đá mài 3x6x100mm #400. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đá mài 3x/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68043000: Chất đánh bóng kim loại JBD-24 dạng bánh, TP: Aluminium Oxide 35%, White Fused Alumina 20%, Unsaturated fatty acid 15%, Gum rosin 10%, Olefin 20%. Hàng mới 100%... (mã hs chất đánh bóng/ mã hs của chất đánh bó)
- Mã HS 68043000: Thanh đá mài Bell Stone (Hàng mới 100%, Made in Viet Nam)... (mã hs thanh đá mài be/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68043000: Quả lô đánh bóng 8X112P HENGXING 200X20X32, hàng mới 100%... (mã hs quả lô đánh bón/ mã hs của quả lô đánh)
- Mã HS 68043000: Đầu đánh bóng ONDA DWG 116-06D1405, hàng mới 100%... (mã hs đầu đánh bóng o/ mã hs của đầu đánh bón)
- Mã HS 68043000: Kim máy may công nghiệp.Organ UY x 128 # 13.Mới 100%... (mã hs kim máy may côn/ mã hs của kim máy may)
- Mã HS 68043000: Mũi mài phá SA43... (mã hs mũi mài phá sa4/ mã hs của mũi mài phá)
- Mã HS 68043000: Thanh đá mài #400... (mã hs thanh đá mài #4/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68043000: Thanh đá mài # 250... (mã hs thanh đá mài #/ mã hs của thanh đá mài)
- Mã HS 68043000: Mũi mài kim loại SA41... (mã hs mũi mài kim loạ/ mã hs của mũi mài kim)
- Mã HS 68043000: Đầu mài dạng tròn DOXH-413#600, hàng mới 100%... (mã hs đầu mài dạng tr/ mã hs của đầu mài dạng)
- Mã HS 68043000: Viên đá Ceramic tạo bóng máy 4(avalon ceramic polishing media1 kilo)... (mã hs viên đá ceramic/ mã hs của viên đá cera)
- Mã HS 68043000: Máy mài hơi dạng viêt 3mm TOP (Máy Doa)... (mã hs máy mài hơi dạn/ mã hs của máy mài hơi)
- Mã HS 68051000: Nhám tròn (100 cái/ thùng x 107 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs nhám tròn 100/ mã hs của nhám tròn 1)
- Mã HS 68051000: Nhám tròn D125 # 80 (1000 cái/ thùng x 27 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs nhám tròn d125/ mã hs của nhám tròn d1)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 6"x 2", thuộc loại Nhám Nỉ. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 6x 2/ mã hs của vải nhám 6x)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 4"x 50, thuộc loại JB5 độ hạt 320#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 4x 50/ mã hs của vải nhám 4x)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 10mm x 330mm, thuộc loại XC25T độ hạt 120#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 1/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 37mm x 3350mm, thuộc loại PZ533 độ hạt 80#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 3/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 75mm x 2000mm, thuộc loại PZ533 độ hạt 40#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 7/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 80mm x 2000mm, thuộc loại JA361 độ hạt 120#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 8/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 100#, 1UNK1 hộp 50 chiếc, hãng Hanshin, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 100#/ mã hs của vải nhám 100)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 320#, 1UNK1 hộp 50 chiếc, hãng Hanshin, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 320#/ mã hs của vải nhám 320)
- Mã HS 68051000: NHÁM VẢI (4 "x 36" P.120#)... (mã hs nhám vải 4 x/ mã hs của nhám vải 4)
- Mã HS 68051000: NHÁM VẢI (9 "x 11" P.100->240#)... (mã hs nhám vải 9 x/ mã hs của nhám vải 9)
- Mã HS 68051000: Nhám có keo dán 3M SW 610 (trên nền vải dệt hàng mới 100%)... (mã hs nhám có keo dán/ mã hs của nhám có keo)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 6" x 50m 150#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám 6 x 5/ mã hs của vải nhám 6)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 90mm x 50m 150#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 9/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 20mm x 520mm 80#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 2/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Vải nhám vòng 50mm x 3350mm 100#. Hàng mới 100%... (mã hs vải nhám vòng 5/ mã hs của vải nhám vòn)
- Mã HS 68051000: Giấy nhám dạng ống kích cỡ 30x30, độ nhám #60... (mã hs giấy nhám dạng/ mã hs của giấy nhám dạ)
- Mã HS 68051000: Giấy Ráp xếp dạng đĩa C568 P40 phi 100mm cốt nhựa 9x3cm nền vải hang mới 100%... (mã hs giấy ráp xếp dạ/ mã hs của giấy ráp xếp)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 100x915mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 100x9/ mã hs của nhám vòng 10)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 80x2500mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 80x25/ mã hs của nhám vòng 80)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 100x6300mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 100x6/ mã hs của nhám vòng 10)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 125x6300mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 125x6/ mã hs của nhám vòng 12)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 180x5180mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 180x5/ mã hs của nhám vòng 18)
- Mã HS 68051000: nhám vòng 680x1900mm mới 100%... (mã hs nhám vòng 680x1/ mã hs của nhám vòng 68)
- Mã HS 68051000: Giấy nhám 230mmx280mm mới 100%... (mã hs giấy nhám 230mm/ mã hs của giấy nhám 23)
- Mã HS 68051000: Vật liệu mài- khăn hồng bằng vải, có phủ hạt mài, kt: 60x95mm. Hàng mới 100%... (mã hs vật liệu mài k/ mã hs của vật liệu mài)
- Mã HS 68051000: Đai mài bằng vải dệt (hàng mới 100%)... (mã hs đai mài bằng vả/ mã hs của đai mài bằng)
- Mã HS 68051000: Đầu bông đánh bóng 3*10 (12EA/SET). Hàng mới 100%... (mã hs đầu bông đánh b/ mã hs của đầu bông đán)
- Mã HS 68051000: Đai mài nền vải dệt TA99606-0 "NITTO". Hàng mới 100%... (mã hs đai mài nền vải/ mã hs của đai mài nền)
- Mã HS 68051000: Dây mài dao máy cắt. Bột mài trên nền vải (dạng dây hình tròn bản rộng 0.7cm, đường kính 7cm). Hàng mới 100%... (mã hs dây mài dao máy/ mã hs của dây mài dao)
- Mã HS 68051000: Nhám vải #40 (trên nền bằng vải dệt)... (mã hs nhám vải #40 t/ mã hs của nhám vải #40)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 230x280mm... (mã hs vải nhám 230x28/ mã hs của vải nhám 230)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 200x10mm... (mã hs vải nhám 200x10/ mã hs của vải nhám 200)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 10x330mm-120... (mã hs vải nhám 10x330/ mã hs của vải nhám 10x)
- Mã HS 68051000: Vải nhám 37x3350mm-80... (mã hs vải nhám 37x335/ mã hs của vải nhám 37x)
- Mã HS 68051000: Nhám dĩa Abrasive Dics AP36M #320. Hàng mới 100%... (mã hs nhám dĩa abrasi/ mã hs của nhám dĩa abr)
- Mã HS 68051000: Vải nhám dùng để đánh bóng J61, quy cách: 4" x 31m, độ cát: A.80, hàng mới 100%... (mã hs vải nhám dùng đ/ mã hs của vải nhám dùn)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 2000, một mặt giấy, một mặt bột mài... (mã hs giấy nhám 2000/ mã hs của giấy nhám 20)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp A4 P1000. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp a4 p1/ mã hs của giấy giáp a4)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 3M. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 3m hà/ mã hs của giấy ráp 3m)
- Mã HS 68052000: Giấy Nhám CuỘN P120... (mã hs giấy nhám cuộn/ mã hs của giấy nhám cu)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp A80.Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp a80h/ mã hs của giấy giáp a8)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp A240.Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp a240/ mã hs của giấy giáp a2)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp A120.Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp a120/ mã hs của giấy giáp a1)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp Kp #60, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp kp #60/ mã hs của ráp xếp kp #)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp Kp #180, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp kp #180/ mã hs của ráp xếp kp #)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám P400... (mã hs giấy nhám p400/ mã hs của giấy nhám p4)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám AA320 (nhật)... (mã hs giấy nhám aa320/ mã hs của giấy nhám aa)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp tròn D125mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp tròn/ mã hs của giấy giáp tr)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp xốp, kích thước: 114*16*7 mm... (mã hs giấy giáp xốp/ mã hs của giấy giáp xố)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp thô, dùng để mài sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp thô d/ mã hs của giấy ráp thô)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp mịn A1000, dùng để mài sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp mịn a1/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY (9 "x 11" P.1000#)... (mã hs nhám giấy 9 x/ mã hs của nhám giấy 9)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #800 WTCC-B 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 10 hộp)... (mã hs giấy ráp #800 w/ mã hs của giấy ráp #80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #100 DRAD-BDS 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 5 hộp)... (mã hs giấy ráp #100 d/ mã hs của giấy ráp #10)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #320 DRCC-BDS 100x5650 (10 chiếc/1 hộp, 1 thùng 10 hộp)... (mã hs giấy ráp #320 d/ mã hs của giấy ráp #32)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp P180... (mã hs giấy giáp p180/ mã hs của giấy giáp p1)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp P800... (mã hs giấy giáp p800/ mã hs của giấy giáp p8)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám- N-1 D-400 300x300 (no colour)*... (mã hs giấy nhám n1/ mã hs của giấy nhám n)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám- SD600 AG PMS 100x100 No Seal(10SHEET/hop)... (mã hs giấy nhám sd60/ mã hs của giấy nhám s)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám P400,mới 100%... (mã hs giấy nhám p400/ mã hs của giấy nhám p4)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp min P400 (dùng trong ngành may). Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp min p4/ mã hs của giấy ráp min)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Fuji star P400... (mã hs giấy ráp fuji s/ mã hs của giấy ráp fuj)
- Mã HS 68052000: Abrasive Paper/ Giấy nhám Kovax 240, hàng mới 100%... (mã hs abrasive paper// mã hs của abrasive pap)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 800#. Mới 100%... (mã hs giấy ráp 800#/ mã hs của giấy ráp 800)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Kovax P600... (mã hs giấy nhám kovax/ mã hs của giấy nhám ko)
- Mã HS 68052000: Giáp xếp độ nhám 200 #... (mã hs giáp xếp độ nhá/ mã hs của giáp xếp độ)
- Mã HS 68052000: WET/DRY SANDPAPER (Giấy nhám)... (mã hs wet/dry sandpap/ mã hs của wet/dry sand)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 240, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 240/ mã hs của giấy giáp 24)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 1200, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 1200/ mã hs của giấy giáp 12)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 2000, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 2000/ mã hs của giấy giáp 20)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 400#, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 400#/ mã hs của giấy giáp 40)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 600#, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 600#/ mã hs của giấy giáp 60)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 1000#, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 1000#/ mã hs của giấy giáp 10)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 2500# Hãng Starcke, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 2500#/ mã hs của giấy giáp 25)
- Mã HS 68052000: Nhám tờ Sankyo # 1000. Hàng mới 100%... (mã hs nhám tờ sankyo/ mã hs của nhám tờ sank)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám băng độ hạt 150 khổ 100 x 1308 mm. Mã hàng AB0481. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám băng/ mã hs của giấy nhám bă)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp A3-60 SHT #320 hãng sản xuất 3M (dạng cuộn, 8m/cuộn) dùng để gia công kim loại, mới 100%... (mã hs giấy ráp a360/ mã hs của giấy ráp a3)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp A3- 60 SHT #320 hãng sản xuất 3M (dạng cuộn, 8m/cuộn) dùng để gia công kim loại, mới 100%... (mã hs giấy ráp a3 60/ mã hs của giấy ráp a3)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám (1330*2500m* 400#). Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 1330/ mã hs của giấy nhám 1)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 600 Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 600 h/ mã hs của giấy nhám 60)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám loại #800. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám loại/ mã hs của giấy nhám lo)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám... (mã hs giấy nhám/ mã hs của giấy nhám)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp(1000)... (mã hs giấy giáp1000/ mã hs của giấy giáp10)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp (2200)... (mã hs giấy giáp 2200/ mã hs của giấy giáp 2)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 2000, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 2000/ mã hs của giấy ráp 200)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám mài 19MM X 100M)3(OP-WA2000-75, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám mài 1/ mã hs của giấy nhám mà)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp Nhật Bản 1200#, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp nhật b/ mã hs của giấy ráp nhậ)
- Mã HS 68052000: Phớt giáp cán 50*25mm*400#, hàng mới 100%... (mã hs phớt giáp cán 5/ mã hs của phớt giáp cá)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp chịu nước P1000-Nhật, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp chịu n/ mã hs của giấy ráp chị)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp cuộn 100mm*45m/cuộn #320, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp cuộn/ mã hs của giấy giáp cu)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 320, kích thước 210*297 mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 320/ mã hs của giấy giáp 32)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp P800, kích thước 210*297 mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp p800/ mã hs của giấy giáp p8)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp 600# XIANGLIN, hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp 600#/ mã hs của giấy giáp 60)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám đường kính 77mm-ACE 77mm P800, 50/Unit. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám đường/ mã hs của giấy nhám đư)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Riken #1000, 230x280mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám riken/ mã hs của giấy nhám ri)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #600 CC-CW đường kính phi 227mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #600/ mã hs của giấy nhám #6)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #1500 CC-CW đường kính phi 227mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #1500/ mã hs của giấy nhám #1)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #240 CC- CW đường kính phi 227mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám #240/ mã hs của giấy nhám #2)
- Mã HS 68052000: Đĩa giấy nhám 125mm 150# (100 miếng/hộp), chất liệu hạt mài, dùng để đánh bóng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs đĩa giấy nhám 1/ mã hs của đĩa giấy nhá)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp dính phi 124mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp dính p/ mã hs của giấy ráp dín)
- Mã HS 68052000: Giấy (Vải) nhám... (mã hs giấy vải nhám/ mã hs của giấy vải n)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 9" X 11" 1500 #... (mã hs giấy nhám 9 x/ mã hs của giấy nhám 9)
- Mã HS 68052000: Giấp ráp C150... (mã hs giấp ráp c150/ mã hs của giấp ráp c15)
- Mã HS 68052000: Giấp ráp C800... (mã hs giấp ráp c800/ mã hs của giấp ráp c80)
- Mã HS 68052000: Vải giáp 100#, 120# FEILUN, hàng mới 100%... (mã hs vải giáp 100#/ mã hs của vải giáp 100)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp #120... (mã hs giấy giáp #120/ mã hs của giấy giáp #1)
- Mã HS 68052000: VẢI RÁP, RỘNG 20CM (AA 80), hàng mới 100%... (mã hs vải ráp rộng 2/ mã hs của vải ráp rộn)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám C100(kt:230*280)... (mã hs giấy nhám c100/ mã hs của giấy nhám c1)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám C240(kt:230*280)... (mã hs giấy nhám c240/ mã hs của giấy nhám c2)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám DCCS CC 1000(kt:280*230)... (mã hs giấy nhám dccs/ mã hs của giấy nhám dc)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY TỜ... (mã hs nhám giấy tờ/ mã hs của nhám giấy tờ)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY VÒNG... (mã hs nhám giấy vòng/ mã hs của nhám giấy vò)
- Mã HS 68052000: NHÁM GIẤY THÙNG... (mã hs nhám giấy thùng/ mã hs của nhám giấy th)
- Mã HS 68052000: Đĩa mài nền giấy TA9B115-0 "NITTO". Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài nền giấ/ mã hs của đĩa mài nền)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 240#... (mã hs giấy ráp 240#/ mã hs của giấy ráp 240)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 600#... (mã hs giấy ráp 600#/ mã hs của giấy ráp 600)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp 1200#... (mã hs giấy ráp 1200#/ mã hs của giấy ráp 120)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp #240, Bột mài trên nền giấy, Kích thước: 28cmx0.5mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp #240/ mã hs của giấy ráp #24)
- Mã HS 68052000: Nhám vòng Abrasive Cloth A36 #180. Hàng mới 100%... (mã hs nhám vòng abras/ mã hs của nhám vòng ab)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Dry Abrasive Paper AP36M #400. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám dry a/ mã hs của giấy nhám dr)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám Waterproof Abrasive Paper C35P #400. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám water/ mã hs của giấy nhám wa)
- Mã HS 68052000: GIẤY NHÁM CÁC LOẠI... (mã hs giấy nhám các l/ mã hs của giấy nhám cá)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 100- 228x279mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 100/ mã hs của giấy nhám 10)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 240- 228x279mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 240/ mã hs của giấy nhám 24)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám 400- 228x279mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám 400/ mã hs của giấy nhám 40)
- Mã HS 68052000: Nhám dĩa (180); X200-180, hàng mới 100%... (mã hs nhám dĩa 180;/ mã hs của nhám dĩa 18)
- Mã HS 68052000: Nhám dĩa (600); X200-600, hàng mới 100%... (mã hs nhám dĩa 600;/ mã hs của nhám dĩa 60)
- Mã HS 68052000: Đĩa mài P80,Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mài p80hàn/ mã hs của đĩa mài p80)
- Mã HS 68052000: Ráp xếp A60-100,Hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp a60100/ mã hs của ráp xếp a60)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P80 cuộn,Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp p80 cu/ mã hs của giấy ráp p80)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp đánh bóng, code: DAUF-1500... (mã hs giấy ráp đánh b/ mã hs của giấy ráp đán)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp số P800, Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp số p80/ mã hs của giấy ráp số)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp No.2000, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp no20/ mã hs của giấy giáp no)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp No 120, Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp no 120/ mã hs của giấy ráp no)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp No.100, Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp no100/ mã hs của giấy ráp no)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám, 503-16-121... (mã hs giấy nhám 503/ mã hs của giấy nhám 5)
- Mã HS 68052000: Giấy mài SIC (100 tấm/hộp),grit 400, code: SIC-2112-400, Hiệu: Pace Technologies- Mỹ, hàng mới 100%... (mã hs giấy mài sic 1/ mã hs của giấy mài sic)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám. Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám hàng/ mã hs của giấy nhám h)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp bông mịn... (mã hs giấy ráp bông m/ mã hs của giấy ráp bôn)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P 400, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp p 400/ mã hs của giấy ráp p 4)
- Mã HS 68052000: Nhám đĩa 3M 216U mật độ hạt P180, TP:bột mài trên nền giấy. Mới 100%... (mã hs nhám đĩa 3m 216/ mã hs của nhám đĩa 3m)
- Mã HS 68052000: Giấy đánh nhám (phục vụ sản xuất giày)... (mã hs giấy đánh nhám/ mã hs của giấy đánh nh)
- Mã HS 68052000: Giấy nhám #2000... (mã hs giấy nhám #2000/ mã hs của giấy nhám #2)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp P80. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp p80 h/ mã hs của giấy ráp p80)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp mã P1000, làm bằng giấy và hạt mài. Dùng để mài, đánh bóng chi tiết kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp mã p1/ mã hs của giấy giáp mã)
- Mã HS 68052000: Giấy giáp vải mã 180, làm bằng giấy bện vải và hạt mài mịn. Dùng để mài, đánh bóng chi tiết kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp vải m/ mã hs của giấy giáp vả)
- Mã HS 68052000: Giấy mài Carbimet P1200 có cấu tạo từ hạt mài, dùng để mài mẫu, kích thước hạt mài: #1200,100 pce/hộp, kích thước: 10inch, model: 36-10-0600, maker: Buehler. Hàng mới 100%... (mã hs giấy mài carbim/ mã hs của giấy mài car)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp thô No 100//Emery Paper, Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp thô no/ mã hs của giấy ráp thô)
- Mã HS 68052000: Giấy ráp mịn Nhật 600//Emery Paper 600, Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp mịn nh/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68053000: Bánh mài của máy đánh bóng CT-BMDB-SOC- Grinding wheels for polishing machine (PMVN) (SỌC). Hàng mới 100%... (mã hs bánh mài của má/ mã hs của bánh mài của)
- Mã HS 68053000: Giấy giáp 600#... (mã hs giấy giáp 600#/ mã hs của giấy giáp 60)
- Mã HS 68053000: Giáp chà Hải Dương A120 đen (Miếng giáp xếp dùng để trả sắt, gỗ)... (mã hs giáp chà hải dư/ mã hs của giáp chà hải)
- Mã HS 68053000: Nhám xốp hanko p400 1m x 2m... (mã hs nhám xốp hanko/ mã hs của nhám xốp han)
- Mã HS 68053000: Vải ráp đánh bóng (có nền vải không dệt, 200x6000mm/cuộn) EA366MB-2... (mã hs vải ráp đánh bó/ mã hs của vải ráp đánh)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #220, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #2/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #500, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #5/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp 250 #1000, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp 250 #1/ mã hs của giấy ráp 250)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám sankyo P320(9inx11in)... (mã hs giấy nhám sanky/ mã hs của giấy nhám sa)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp mịn (Giấy nhám A4 1500); hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp mịn g/ mã hs của giấy ráp mịn)
- Mã HS 68053000: Đệm chà sàn, chất liệu: hạt mài trên nền mút xốp, dùng cho máy chà sàn BF523, 5 miếng/hộp. Mới 100%... (mã hs đệm chà sàn ch/ mã hs của đệm chà sàn)
- Mã HS 68053000: GLUE POWER (BỘT ĐÚC KÍNH)... (mã hs glue power bột/ mã hs của glue power)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp vải.Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp vảihà/ mã hs của giấy ráp vải)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn J645EN #400 (10mmX50m)... (mã hs nhám cuộn j645e/ mã hs của nhám cuộn j6)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn A16 307EA 2"x83" (50x2100mm)... (mã hs nhám cuộn a16 3/ mã hs của nhám cuộn a1)
- Mã HS 68053000: Nhám tờ LCCS-600 (322-5976) (100 cái/hộp)... (mã hs nhám tờ lccs60/ mã hs của nhám tờ lccs)
- Mã HS 68053000: Nhám cuộn (bột mài trên nền) J645EN #400 (10mmX50m)... (mã hs nhám cuộn bột/ mã hs của nhám cuộn b)
- Mã HS 68053000: Dũa móng tay Jumbo (30bịch/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dũa móng tay ju/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 68053000: Dũa móng tay Round Gold(40bịch/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dũa móng tay ro/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 68053000: Dũa móng tay Zebra 4.3inch (100bịch/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dũa móng tay ze/ mã hs của dũa móng tay)
- Mã HS 68053000: Bánh nỉ 355x100x203mm-S/C-Fine-1-8 SF (Gồm bột mài nhân tạo, có nền bằng vật liệu khác đã cắt thành hình). Hàng mới 100%... (mã hs bánh nỉ 355x100/ mã hs của bánh nỉ 355x)
- Mã HS 68053000: vải kĩ thuật 110x720mm mới 100%... (mã hs vải kĩ thuật 11/ mã hs của vải kĩ thuật)
- Mã HS 68053000: vải kĩ thuật 200x720mm mới 100%... (mã hs vải kĩ thuật 20/ mã hs của vải kĩ thuật)
- Mã HS 68053000: Miếng mài nhám mịn PN02601, 20 miếng/hộp... (mã hs miếng mài nhám/ mã hs của miếng mài nh)
- Mã HS 68053000: Bánh mài có thể uốn cong AC #60 (25 cái/hộp), chất liệu bằng hạt mài, dùng để đánh bóng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs bánh mài có thể/ mã hs của bánh mài có)
- Mã HS 68053000: Giấy giáp xanh độ giáp #240, Hàng mới 100%... (mã hs giấy giáp xanh/ mã hs của giấy giáp xa)
- Mã HS 68053000: Xốp nhám, kt30x50mm. Hàng mới 100%... (mã hs xốp nhám kt30x/ mã hs của xốp nhám kt)
- Mã HS 68053000: Miếng chùi 3M 7440, Size: 6 in* 9 in, chất liệu bằng bột mài trên nền bằng xốp, hàng mới 100%... (mã hs miếng chùi 3m 7/ mã hs của miếng chùi 3)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám CC-CW2000, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám cccw/ mã hs của giấy nhám cc)
- Mã HS 68053000: Bánh Đánh Bóng 12 INCH x 15MM x 5 LAYER.Hàng mới 100%... (mã hs bánh đánh bóng/ mã hs của bánh đánh bó)
- Mã HS 68053000: Bánh mài vàng 180 x 1/2 (14kg), hàng mới 100%... (mã hs bánh mài vàng 1/ mã hs của bánh mài vàn)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám xốp... (mã hs giấy nhám xốp/ mã hs của giấy nhám xố)
- Mã HS 68053000: Bột mài nhão kim cương nhân tạo TDP-03#8000 (287-4253)... (mã hs bột mài nhão ki/ mã hs của bột mài nhão)
- Mã HS 68053000: Nhám xốp, KT: 140x115mm(chất liệu bột mài phủ trên nền nhựa xốp, đóng 20 chiếc/hộp), hàng mới 100%... (mã hs nhám xốp kt 1/ mã hs của nhám xốp kt)
- Mã HS 68053000: Giấy ráp NO:1000, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp no100/ mã hs của giấy ráp no)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám siêu mịn, độ nhám 6000, kích thước (216*280)mm, làm bằng polyester phủ hạt Crom oxit, xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%... (mã hs giấy nhám siêu/ mã hs của giấy nhám si)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám mịn... (mã hs giấy nhám mịn/ mã hs của giấy nhám mị)
- Mã HS 68053000: Giấy nhám thô... (mã hs giấy nhám thô/ mã hs của giấy nhám th)
- Mã HS 68053000: Tấm pad dùng để đánh bóng bê tông 27''trên nền được phủ một lớp lông heo- Heat Pad, xuất xứ: USA. Hàng mới 100%... (mã hs tấm pad dùng để/ mã hs của tấm pad dùng)
- Mã HS 68053000: Ráp xếp DK100A80, hàng mới 100%... (mã hs ráp xếp dk100a8/ mã hs của ráp xếp dk10)
- Mã HS 68053000: Nhám vòng 302D 7 x 970mm P120 (Cloth Belt)... (mã hs nhám vòng 302d/ mã hs của nhám vòng 30)
- Mã HS 68053000: Nhám vòng 363A 9 x1905mm P120 (Cloth Belt)... (mã hs nhám vòng 363a/ mã hs của nhám vòng 36)
- Mã HS 68053000: Nhám vòng 240A 15 x 970mm P120 (Cloth Belt)... (mã hs nhám vòng 240a/ mã hs của nhám vòng 24)
- Mã HS 68053000: Nhám xốp scotch brite 3M 7447 (20 miếng/hộp) TP: bột mài phủ xốp. Mới 100%... (mã hs nhám xốp scotch/ mã hs của nhám xốp sco)
- Mã HS 68053000: Nhám xếp P100 đường kính 4".Hàng mới 100%... (mã hs nhám xếp p100 đ/ mã hs của nhám xếp p10)
- Mã HS 68053000: Nhám xếp P120 đường kính 4".Hàng mới 100%... (mã hs nhám xếp p120 đ/ mã hs của nhám xếp p12)
- Mã HS 68061000: Ống bọc giữ nhiệt... (mã hs ống bọc giữ nhi/ mã hs của ống bọc giữ)
- Mã HS 68061000: MIẾNG ĐÁNH BÓNG 5155#800 (143-5299)... (mã hs miếng đánh bóng/ mã hs của miếng đánh b)
- Mã HS 68061000: Rockwool Panel T100x W950X L6000mm/Tấm panel Rockwool chống cháy bằng sợi bông, tỷ trọng bông 80 kg/m3 hai mặt tôn phăng hoặc cán sóng mờ, KT 100x950x6000mm... (mã hs rockwool panel/ mã hs của rockwool pan)
- Mã HS 68062000: Đất set dung đê bit đầu ống chống chuột và côn trùng, loại gói 1kg, tổng số 1 gói... (mã hs đất set dung đê/ mã hs của đất set dung)
- Mã HS 68069000: Vải nhiệt trắng (thành phần được đan bằng sợi thủy tinh phủ lớp chống dính 0.13 mm x1000 mm x20, bộ phận máy ép nhiệt)... (mã hs vải nhiệt trắng/ mã hs của vải nhiệt tr)
- Mã HS 68069000: Tấm cách nhiệt bằng silicat (40x20x5mm) HIPLA-40-20-5... (mã hs tấm cách nhiệt/ mã hs của tấm cách nhi)
- Mã HS 68069000: BOARD (Tấm cách nhiệt)... (mã hs board tấm cách/ mã hs của board tấm c)
- Mã HS 68069000: Miếng chà nhám đa công dụng sợi sỉ 7447... (mã hs miếng chà nhám/ mã hs của miếng chà nh)
- Mã HS 68091100: Tấm trần thạch cao Vĩnh tường 600x600... (mã hs tấm trần thạch/ mã hs của tấm trần thạ)
- Mã HS 68091100: Trần thạch cao trong xưởng, hàng mới 100%... (mã hs trần thạch cao/ mã hs của trần thạch c)
- Mã HS 68091990: Tấm thạch cao Gyproc... (mã hs tấm thạch cao g/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091990: Vách ngăn nhà vệ sinh tầng 2 bằng thạch cao. Hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn nhà v/ mã hs của vách ngăn nh)
- Mã HS 68091990: Thạch cao ốp trần 600x1200 mầu trắng, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao ốp tr/ mã hs của thạch cao ốp)
- Mã HS 68091990: Tấm thạch cao chống cháy nan chịu ẩm KT 1220x2400x9mm mới 100%... (mã hs tấm thạch cao c/ mã hs của tấm thạch ca)
- Mã HS 68091990: Vách ngăn thạch cao, hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn thạch/ mã hs của vách ngăn th)
- Mã HS 68091990: Bột bả sơn- Norooseal 6600-B... (mã hs bột bả sơn nor/ mã hs của bột bả sơn)
- Mã HS 68099010: Khuân răng thạch cao. Hàng mới 100%.... (mã hs khuân răng thạc/ mã hs của khuân răng t)
- Mã HS 68099090: Hít lá cờ bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít lá cờ bột đ/ mã hs của hít lá cờ bộ)
- Mã HS 68099090: Tượng bột đá sg062 (nhân tạo) không nhãn hiệu... (mã hs tượng bột đá sg/ mã hs của tượng bột đá)
- Mã HS 68099090: Hít búp bê lớn bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít búp bê lớn/ mã hs của hít búp bê l)
- Mã HS 68099090: Hít búp bê nhỏ bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít búp bê nhỏ/ mã hs của hít búp bê n)
- Mã HS 68099090: Hít nón đá lớn bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít nón đá lớn/ mã hs của hít nón đá l)
- Mã HS 68099090: Hít búp bê kiểu bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít búp bê kiểu/ mã hs của hít búp bê k)
- Mã HS 68099090: Magnet cảnh nhỏ Việt Nam các loại không nhãn hiệu... (mã hs magnet cảnh nhỏ/ mã hs của magnet cảnh)
- Mã HS 68099090: Hít đôi dép biển bột đá (nhân tạo) không nhãn hiệu... (mã hs hít đôi dép biể/ mã hs của hít đôi dép)
- Mã HS 68099090: Hít nón đá trung bột đá (nhân tạo) không nhãn hiệu... (mã hs hít nón đá trun/ mã hs của hít nón đá t)
- Mã HS 68099090: Thú dạ quang bằng bột đá (nhân tạo) không nhãn hiệu... (mã hs thú dạ quang bằ/ mã hs của thú dạ quang)
- Mã HS 68099090: Hộp poly phật quan âm bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hộp poly phật q/ mã hs của hộp poly phậ)
- Mã HS 68099090: Hộp poly nữ sinh trung bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hộp poly nữ sin/ mã hs của hộp poly nữ)
- Mã HS 68099090: Hộp poly phật dạ quang bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hộp poly phật d/ mã hs của hộp poly phậ)
- Mã HS 68099090: Hộp poly cô gái nón vàng bột đá (nhân tạo) không nhãn hiệu... (mã hs hộp poly cô gái/ mã hs của hộp poly cô)
- Mã HS 68099090: Tượng hình Ngựa Cavalia (lưu niệm)... (mã hs tượng hình ngựa/ mã hs của tượng hình n)
- Mã HS 68099090: Vách ngăn thạch cao (Hàng mới 100%)... (mã hs vách ngăn thạch/ mã hs của vách ngăn th)
- Mã HS 68099090: TOOLING FOR FLEXIO OP- CÔNG CỤ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BỒN CẦU FLEXIO OP, LÀM BẰNG THẠCH CAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tooling for fle/ mã hs của tooling for)
- Mã HS 68099090: WORKING MOLD FLEXIO OP RIM- KHUÔN THÙNG NƯỚC CỦA SẢN PHẨM BỒN CẦU FLEXIO OP, LÀM BẰNG THẠCH CAO,HÀNG MỚI 100%... (mã hs working mold fl/ mã hs của working mold)
- Mã HS 68099090: hít vải con chuột Sakura... (mã hs hít vải con chu/ mã hs của hít vải con)
- Mã HS 68099090: hít thú 26 không nhãn hiệu... (mã hs hít thú 26 khôn/ mã hs của hít thú 26 k)
- Mã HS 68099090: Hít cảnh Việt Nam bột đá (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs hít cảnh việt n/ mã hs của hít cảnh việ)
- Mã HS 68101100: GẠCH BÊ TÔNG- CONCRETE BLOCK PACKED: 50 PCS/BOX x 648 BOXES SIZE:50 x 50 x 50 (MM). Hàng mới 100%... (mã hs gạch bê tông c/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch bê tông (Earth honed)(610x610x15mm), colour: ivory White (Hàng mới 100%) (Tổng trị giá TNKS+ chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs gạch bê tông e/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch bê tông (Sample)(200x200x15mm), colour: Sample (Hàng mới 100%) (Tổng trị giá TNKS+ chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs gạch bê tông s/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch bê tông (Terrazzo honed)(610x610x15mm), colour: Sable (Hàng mới 100%) (Tổng trị giá TNKS+ chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs gạch bê tông t/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch bê tông (Diagonal lines)(200x200x15mm), colour: Celano- White (Hàng mới 100%) (Tổng trị giá TNKS+ chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs gạch bê tông d/ mã hs của gạch bê tông)
- Mã HS 68101100: Gạch xây dựng WO-109... (mã hs gạch xây dựng w/ mã hs của gạch xây dựn)
- Mã HS 68101100: Gạch xi măng, dùng trong xây dựng quy cách 20x23x1.6cm, hàng mới 100%... (mã hs gạch xi măng d/ mã hs của gạch xi măng)
- Mã HS 68101100: Gạch Block (bằng xi măng)... (mã hs gạch block bằn/ mã hs của gạch block)
- Mã HS 68101910: Mặt đá bếp sử dụng đá nhân tạo màu sắcmàu trắng ngà trơn, hàng mới 100%... (mã hs mặt đá bếp sử d/ mã hs của mặt đá bếp s)
- Mã HS 68101910: Mặt kệ bằng đá thạch anh nhân tạo đã được đánh bóng dùng làm đồ nội thất_item: 3215-26L-ST. QC: 1457*340*19 & 1457*340*19mm, 1 bộ 2 cái. Hàng mới 100%... (mã hs mặt kệ bằng đá/ mã hs của mặt kệ bằng)
- Mã HS 68101910: Tấm lát chắn.Chất liệu đá hoa cương nhân tạo đã gia công, mài cạnh,đánh bóng tạo hình.QC:Backsplash Brayden 72" Wht/Gry, size 1830*80*18mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lát chắnch/ mã hs của tấm lát chắn)
- Mã HS 68101910: Gạch xi măng code: V20-904-T, hàng mới 100%, 200x200x16 mm... (mã hs gạch xi măng co/ mã hs của gạch xi măng)
- Mã HS 68101910: Gạch cement lát nền (200 x 200 x 18 mm). Hàng mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam. 3,850 Viên... (mã hs gạch cement lát/ mã hs của gạch cement)
- Mã HS 68101910: Mặt bàn bồn rửa tay đã khoét lỗ bằng đá thạch anh nhân tạo đã đánh bóng dùng làm đồ nội thất_item: 3188-10-ST. QC: 610*610*32mm. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bàn bồn rửa/ mã hs của mặt bàn bồn)
- Mã HS 68101910: Mặt bàn rửa tay, bằng đá thạch anh nhân tạo đã đánh bóng dùng làm đồ nội thất, VANITY QUARTZ TOP, Item No.: H07508-070S (TOP), size: 1219*660*38mm, mới 100%... (mã hs mặt bàn rửa tay/ mã hs của mặt bàn rửa)
- Mã HS 68101910: Vách ngăn chắn nước, bằng đá thạch anh nhân tạo đã đánh bóng dùng làm đồ nội thất, VANITY QUARTZ BACKSPLASH, Item No.: H07508-070S (BACKSPLASH), size: 1219*127*19mm, mới 100%... (mã hs vách ngăn chắn/ mã hs của vách ngăn ch)
- Mã HS 68101910: Mặt tủ bằng đá thạch anh nhân tạo đã đánh bóng dùng làm đồ nội thất_item: 3188-75A-ST. QC: 1220*610*38mm. Hàng mới 100%... (mã hs mặt tủ bằng đá/ mã hs của mặt tủ bằng)
- Mã HS 68101910: Gạch đá mài. Model: ADANA. Kích thước 200x200x16 mm. Hàng mới 100%... (mã hs gạch đá mài mo/ mã hs của gạch đá mài)
- Mã HS 68101910: Gạch bông CTS 39.9, Color: 4-13, hàng mới 100%... (mã hs gạch bông cts 3/ mã hs của gạch bông ct)
- Mã HS 68101910: Gạch lát nền bằng xi măng màu, kt: 200 x 200 x 15mm, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs gạch lát nền bằ/ mã hs của gạch lát nền)
- Mã HS 68101990: Agglomerate Quartz Slabs(Đá Thạch anh nhân tạo),đã qua gia công sản xuất,nguyên liệu chính:cát,bột thạch anh,nhựa polyeste,item no:TH1920305,80 tấm,size:3200*1600*20mm,không nhãn hiệu,mới 100%... (mã hs agglomerate qua/ mã hs của agglomerate)
- Mã HS 68101990: Sóc 26cm, GS08(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs sóc 26cm gs08/ mã hs của sóc 26cm gs)
- Mã HS 68101990: Voi la hét, GS284(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs voi la hét gs2/ mã hs của voi la hét)
- Mã HS 68101990: Thiên thần 1, MS94(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs thiên thần 1 m/ mã hs của thiên thần 1)
- Mã HS 68101990: Lồng đèn đôi, MS2934(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs lồng đèn đôi m/ mã hs của lồng đèn đôi)
- Mã HS 68101990: Trừu tượng 2- 80cm, MS73(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs trừu tượng 2 8/ mã hs của trừu tượng 2)
- Mã HS 68101990: Trừu tượng 3- 80cm, MS71(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs trừu tượng 3 8/ mã hs của trừu tượng 3)
- Mã HS 68101990: Trừu tượng 4- 80cm, MS72(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs trừu tượng 4 8/ mã hs của trừu tượng 4)
- Mã HS 68101990: Thiên thần nhặt hoa, MS217(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs thiên thần nhặt/ mã hs của thiên thần n)
- Mã HS 68101990: Lồng đèn 140cm(1 trụ), RB28(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs lồng đèn 140cm/ mã hs của lồng đèn 140)
- Mã HS 68101990: Chậu 1, 2OF2WB04/WB05/MS186(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs chậu 1 2of2wb0/ mã hs của chậu 1 2of2)
- Mã HS 68101990: Trừu tượng 36cm(chó), MS124(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs trừu tượng 36cm/ mã hs của trừu tượng 3)
- Mã HS 68101990: Trừu ôm hôn trán 78cm, MS123(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs trừu ôm hôn trá/ mã hs của trừu ôm hôn)
- Mã HS 68101990: Chậu 1, 2OF2GB02/GB04/GB05/GB186(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs chậu 1 2of2gb0/ mã hs của chậu 1 2of2)
- Mã HS 68101990: Lồng đèn tháp 5 tầng 42x42x140cm, BD106(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs lồng đèn tháp 5/ mã hs của lồng đèn thá)
- Mã HS 68101990: Chậu xi măng hàng mới sản xuất 100%... (mã hs chậu xi măng hà/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68101990: Tượng xi măng trang trí bộ 01... (mã hs tượng xi măng t/ mã hs của tượng xi măn)
- Mã HS 68101990: Tấm Panel làm từ xi măng, kích thước: 1200*600*150mm, (không cốt thép). Lượng thực: 108.8640m3, đơn giá: 83.40SGD, trị giá: 9,079.26SGD. Có tổng trị giá TNKS+CPNL < 51% GTSP... (mã hs tấm panel làm t/ mã hs của tấm panel là)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIGR05/ BO FRA BOX (20*10*1.6)-24 VIÊN/ 1 THÙNG (20 THÙNG 480VIÊN)... (mã hs gạch bông cigr0/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIBL06/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (52THÙNG 624 VIÊN)... (mã hs gạch bông cibl0/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIMI73/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (52THÙNG 624 VIÊN)... (mã hs gạch bông cimi7/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CINO01/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (60THÙNG 720 VIÊN)... (mã hs gạch bông cino0/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIMI06/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (60 THÙNG 720 VIÊN)... (mã hs gạch bông cimi0/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIMI104/ BO FRA BOX (30*20*1.6)- 10VIÊN/ 1 THÙNG (45 THÙNG 450 VIÊN)... (mã hs gạch bông cimi1/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIMI21/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (120THÙNG 1440VIÊN)... (mã hs gạch bông cimi2/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Gạch bông CIVE01/ BO FRA BOX (20*20*1.6)- 12 VIÊN/ 1 THÙNG (120 THÙNG 1440 VIÊN)... (mã hs gạch bông cive0/ mã hs của gạch bông ci)
- Mã HS 68101990: Chậu xi măng- L80/W40/H40... (mã hs chậu xi măng l/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68101990: Chậu xi măng- Bộ/3- D50-65-85/H50-65-75... (mã hs chậu xi măng b/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68101990: Đầu phật 13cm, BD53(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs đầu phật 13cm/ mã hs của đầu phật 13c)
- Mã HS 68101990: Đầu phật 17cm, BD52W(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs đầu phật 17cm/ mã hs của đầu phật 17c)
- Mã HS 68101990: Đầu phật 25cm, BD48W(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs đầu phật 25cm/ mã hs của đầu phật 25c)
- Mã HS 68101990: Phật ngồi xếp chân 23cm, MS132(Tượng nghệ thuật bằng đá nhân tạo). Hàng mới 100%... (mã hs phật ngồi xếp c/ mã hs của phật ngồi xế)
- Mã HS 68101990: Trụ bàn đá. Kích thước: 970cm*560cm. Chất liệu: Đá nhân tạo. Hàng mới 100%... (mã hs trụ bàn đá kíc/ mã hs của trụ bàn đá)
- Mã HS 68101990: Chậu gốm xi măng trang trí bộ 01... (mã hs chậu gốm xi măn/ mã hs của chậu gốm xi)
- Mã HS 68101990: Chậu xi măng trang trí bộ 01... (mã hs chậu xi măng tr/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68101990: Khuôn hộp bằng đá nhân tạo tổng hợp- Solo Uno MP Main Solder Pallet... (mã hs khuôn hộp bằng/ mã hs của khuôn hộp bằ)
- Mã HS 68109100: Cột điện làm bằng bê tông ly tâm quy cách dài 12m; đường kính ngọn 190mm; đường kính gốc 350mm; khối lượng 1469kg/cột, hàng mới 100%... (mã hs cột điện làm bằ/ mã hs của cột điện làm)
- Mã HS 68109100: Ống cống tròn bê tông cốt thép D1000 H30 x 3m, đường kính trong 1000mm, dài 3m/ ống, mới 100%... (mã hs ống cống tròn b/ mã hs của ống cống trò)
- Mã HS 68109100: Ống Bê tông D1000, xuất xứ Việt Nam, hàng mơi 100%... (mã hs ống bê tông d10/ mã hs của ống bê tông)
- Mã HS 68109100: Cọc bê tông li tâm (tròn) D300MM*6M LOWER PILES... (mã hs cọc bê tông li/ mã hs của cọc bê tông)
- Mã HS 68109100: Tấm đan bằng xi măng, kích thước: 1250x650x50mm, hàng mới 100%. có trị giá tài nguyên khoán sản và chi phí năng lượng dưới 51%... (mã hs tấm đan bằng xi/ mã hs của tấm đan bằng)
- Mã HS 68109100: Cấu kiện bê tông cho móng néo 15-5; cấu kiện đúc sẵn cho xây dựng dài 1500mm... (mã hs cấu kiện bê tôn/ mã hs của cấu kiện bê)
- Mã HS 68109100: Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực PHC-A300 (60)... (mã hs cọc ống bê tông/ mã hs của cọc ống bê t)
- Mã HS 68109100: Ống cống thoát nước bằng bê tông, đường kính 80cm, dài 2.5m (1 bộ gồm 1 ống và các phụ kiện nhỏ để cố định ống trên rơ mooc). Hàng mới 100%... (mã hs ống cống thoát/ mã hs của ống cống tho)
- Mã HS 68109900: Mặt tủ kệ bằng ximăng (8021308)kích thước(1930x660x96mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs mặt tủ kệ bằng/ mã hs của mặt tủ kệ bằ)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn bằng xi măng (5677070), kích thước (1203x422x457 mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs mặt bàn bằng xi/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 68109900: Mặt đá dán tủ làm từ bột đá nhân tạo sản xuất tại Việt Nam; kích thước (57x23x22) inch, Mới 100%... (mã hs mặt đá dán tủ l/ mã hs của mặt đá dán t)
- Mã HS 68109900: Châu xi măng CS694372 hàng mới 100%... (mã hs châu xi măng cs/ mã hs của châu xi măng)
- Mã HS 68109900: Agglomerate Quartz Slabs(Đá Thạch anh nhân tạo),đã qua gia công sản xuất,nguyên liệu chính:cát,bột thạch anh,nhựa polyeste,item no:TH19204126,20 tấm,size:3200*1600*30mm,không nhãn hiệu,mới 100%... (mã hs agglomerate qua/ mã hs của agglomerate)
- Mã HS 68109900: CHẬU XI MĂNG... (mã hs chậu xi măng/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Châu xi măng KA02 hàng mới 100%... (mã hs châu xi măng ka/ mã hs của châu xi măng)
- Mã HS 68109900: Pots round grey natural set of 2/ Bộ chậu hoa bằng xi măng (TUTS 4580A), 1 bộ 2 cái. Size: 26*26*37cm & 20*20*30cm. Hàng mới 100%... (mã hs pots round grey/ mã hs của pots round g)
- Mã HS 68109900: Pots round mix colour set of 2/ Bộ chậu hoa bằng xi măng (TUTS 4592ABC), 1 bộ 2 cái. Size: 34*34*55cm & 28*28*50cm. Hàng mới 100%... (mã hs pots round mix/ mã hs của pots round m)
- Mã HS 68109900: Pots round white terrazzo set of 2/ Bộ chậu hoa bằng xi măng (TUTS 4592ABC), 1 bộ 2 cái. Size: 34*34*55cm & 28*28*50cm. Hàng mới 100%... (mã hs pots round whit/ mã hs của pots round w)
- Mã HS 68109900: Pots round cement white terrazzo set of 2/ Bộ chậu hoa bằng xi măng (TUTS 4580C), 1 bộ 2 cái. Size: 26*26*37cm & 20*20*30cm. Hàng mới 100%... (mã hs pots round ceme/ mã hs của pots round c)
- Mã HS 68109900: Pots round line cement white wash sets of 2/ Bộ chậu hoa bằng xi măng (T U 456791), 1 bộ 2 cái. Size: 30*30*50cm & 25*25*40cm. Hàng mới 100%... (mã hs pots round line/ mã hs của pots round l)
- Mã HS 68109900: Chậu bằng bột đá- Dorant XS planter, Code: E3004-13-MW. Kích thước: 32 x 13.5 x 13 cm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu bằng bột đ/ mã hs của chậu bằng bộ)
- Mã HS 68109900: Bàn làm bằng đá Vicostone 200x105x3 cm... (mã hs bàn làm bằng đá/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 68109900: Bàn đá Vicostone kích thước 140x40x3cm... (mã hs bàn đá vicoston/ mã hs của bàn đá vicos)
- Mã HS 68109900: Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, đường kính ngoài D500mm, đường kính trong 320mm, chiều dài 13.5m, nặng 0.314 tấn/m, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs cọc bê tông ly/ mã hs của cọc bê tông)
- Mã HS 68109900: Chậu làm bằng đá nhân tạo PL13004.4 (hàng không nhãn hiệu,một bộ gồm 4 size, size 74x70/61x57/51x48/42x40cm,dùng trồng cây cảnh,mới 100%)... (mã hs chậu làm bằng đ/ mã hs của chậu làm bằn)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn đá nhân tạo, được làm từ bột thạch anh, cát thạch anh, keo và chất kết dính, mài nhẵn đánh bóng 1 mặt, nhiề KT: Dài (1272-2299)mm; rộng (584-724) mm; độ dày 3cm. mới 100%... (mã hs mặt bàn đá nhân/ mã hs của mặt bàn đá n)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn và viền bàn đá nhân tạo, được làm từ bột thạch anh, cát thạch anh, keo và chất kết dính, mài nhẵn đánh bóng 1 mặt, nhiều KT: Dài (1121-2165)mm; rộng (51-497) mm; độ dày 2cm. mới 100%... (mã hs mặt bàn và viền/ mã hs của mặt bàn và v)
- Mã HS 68109900: CHẬU TRÒN BẰNG XI MĂNG, MÃ SỐ 923027N, KÍCH THƯỚC D38xH30CM... (mã hs chậu tròn bằng/ mã hs của chậu tròn bằ)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng D18H18cm. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng d1/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Nấm xi măng D29H28cm, TN. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs nấm xi măng d29/ mã hs của nấm xi măng)
- Mã HS 68109900: Khay xi măng 30x30xH5cm, trắng. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs khay xi măng 30/ mã hs của khay xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng oval D15/D16H21cm, trắng. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng ov/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng 17x17xH17cm in hoa văn, trắng đen xanh lá đậm. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng 17/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng 1/CO 033690... (mã hs chậu xi măng 1// mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng 2/CO 033605... (mã hs chậu xi măng 2// mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Tượng xi măng (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs tượng xi măng/ mã hs của tượng xi măn)
- Mã HS 68109900: Góc chậu bằng bột đá- Corner, Code: NTN01-25_GY21. Hàng mới 100%... (mã hs góc chậu bằng b/ mã hs của góc chậu bằn)
- Mã HS 68109900: Cạnh chậu bằng bột đá- Straight 25, Code: NTN03-25_GY21. Hàng mới 100%... (mã hs cạnh chậu bằng/ mã hs của cạnh chậu bằ)
- Mã HS 68109900: Bàn bằng đá Vicostone đường kính 1.2m... (mã hs bàn bằng đá vic/ mã hs của bàn bằng đá)
- Mã HS 68109900: Cột điện bằng bê tông cốt thép.Hàng mới 100%... (mã hs cột điện bằng b/ mã hs của cột điện bằn)
- Mã HS 68109900: Thanh đá (534*100)mm, sản phẩm làm bằng bột đá nhân tạo... (mã hs thanh đá 534*1/ mã hs của thanh đá 53)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa mặt (940*483)mm, sản phẩm làm bằng bột đá nhân tạo... (mã hs chậu rửa mặt 9/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa mặt(1550*560)mm, sản phẩm làm bằng bột đá nhân tạo... (mã hs chậu rửa mặt15/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa mặt(1855*560)mm, sản phẩm làm bằng bột đá nhân tạo... (mã hs chậu rửa mặt18/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa mặt (1093*560)mm, sản phẩm làm bằng bột đá nhân tạo... (mã hs chậu rửa mặt 1/ mã hs của chậu rửa mặt)
- Mã HS 68109900: Tượng bộ 2 đá nhân tạo (cát+đá+nhựa)-(rồng- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs tượng bộ 2 đá n/ mã hs của tượng bộ 2 đ)
- Mã HS 68109900: Granito tấm 300x300 dày 30mm... (mã hs granito tấm 300/ mã hs của granito tấm)
- Mã HS 68109900: Cục kê đá mài hình vuông Cái- Trơn- Màu đen- KT 5.0x5.0x2.0H(cm)... (mã hs cục kê đá mài h/ mã hs của cục kê đá mà)
- Mã HS 68109900: Tượng Phật ngồi xi măng. Cái- Trơn- Màu xám tro wash- KT 39.0x24.5x48.0H(cm)... (mã hs tượng phật ngồi/ mã hs của tượng phật n)
- Mã HS 68109900: Chậu bộ 2 cái- bằng Đá nhân tạo (cát,đá, nhựa) Hàng mới 100%. QC(D41/30H80/65)... (mã hs chậu bộ 2 cái/ mã hs của chậu bộ 2 cá)
- Mã HS 68109900: CHẬU XI MĂNG kèm dĩa 5-7607-CE (12*12cm)... (mã hs chậu xi măng kè/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu terrazzo (xi măng) (62x32x17cm)... (mã hs chậu terrazzo/ mã hs của chậu terrazz)
- Mã HS 68109900: TƯỢNG CHÚA... (mã hs tượng chúa/ mã hs của tượng chúa)
- Mã HS 68109900: Đĩa xi măng dùng để lót chậu, mới 100% # 211-8128/24... (mã hs đĩa xi măng dùn/ mã hs của đĩa xi măng)
- Mã HS 68109900: Magnet nam châm tre 5*5cm (Sản xuất tại Hộ kinh doanh Trần Thị An)... (mã hs magnet nam châm/ mã hs của magnet nam c)
- Mã HS 68109900: Đĩa bằng xi-măng (57x57x74cm). Hàng mới SX 100%. Hàng mẫu (FOC)... (mã hs đĩa bằng ximăn/ mã hs của đĩa bằng xi)
- Mã HS 68109900: Muối Ớt TN 60g/ hộp (sản xuất tại Công ty TNHH DH FOODS)... (mã hs muối ớt tn 60g// mã hs của muối ớt tn 6)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng; size: (29.0 x 29.0x11.0) cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs chậu xi măng; s/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chân chậu bằng xi măng(7*7*2 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chân chậu bằng/ mã hs của chân chậu bằ)
- Mã HS 68109900: Thanh đà xây dựng làm từ xi măng,Kích thước: 1200*100*100mm. Có tổng trị giá TNKS+CPNL < 51% GTSP... (mã hs thanh đà xây dự/ mã hs của thanh đà xây)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng BCH SAMPLE/... (mã hs chậu xi măng bc/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Dĩa lót chậu bằng bột đá- Saucer Round XS, Code: J9000-33-W. Hàng mới 100%... (mã hs dĩa lót chậu bằ/ mã hs của dĩa lót chậu)
- Mã HS 68109900: Nấm xi măng (ST/KIK/19/009). Hàng mới 100%... (mã hs nấm xi măng st/ mã hs của nấm xi măng)
- Mã HS 68109900: Táo xi măng (ST/KIK/19/007). Hàng mới 100%... (mã hs táo xi măng st/ mã hs của táo xi măng)
- Mã HS 68109900: Mèo xi măng (ST/KIK/19/021). Hàng mới 100%... (mã hs mèo xi măng st/ mã hs của mèo xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng, bộ 3 cái, mới 100% # 602-9065/3... (mã hs chậu xi măng b/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng (411077-4)... (mã hs chậu xi măng 4/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng, 40x40x40 cm, (Hàng mới 100%)... (mã hs chậu xi măng 4/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Thùng thư trang trí bằng xi măng(35*30*90 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thùng thư trang/ mã hs của thùng thư tr)
- Mã HS 68109900: Banh (hình trái bóng- đá mài- xi măng trộn đá) BDT 530- D 30 cm... (mã hs banh hình trái/ mã hs của banh hình t)
- Mã HS 68109900: Vữa xi măng, dùng sửa chữa lại mặt nền nhà kho W09, kt: 11m*4m. Hàng mới 100%... (mã hs vữa xi măng dù/ mã hs của vữa xi măng)
- Mã HS 68109900: Mặt bếp bằng đá thạch anh, kích thước 34"x24"x2/4cm. Mới 100%... (mã hs mặt bếp bằng đá/ mã hs của mặt bếp bằng)
- Mã HS 68109900: đĩa ximăng tròn (38.5*34.5*13)cm mới 100%... (mã hs đĩa ximăng tròn/ mã hs của đĩa ximăng t)
- Mã HS 68109900: Sản phẩm nội thất bằng đá đá thạch anh nhân tạo dùng trong khách sạn, Item: 3430H21F20-B. 1 bộ gồm mặt bàn (QC: 52" x 24 1/4 x 3/4") & miếng chắn nước (QC: 52" x 1 1/2x1 1/4").Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm nội th/ mã hs của sản phẩm nội)
- Mã HS 68109900: Tấm chắn phía sau đá thạch anh nhân tạo dùng trong khách sạn- CASE-006- Polished top, eased three edges- 137,16 x 10,16 x 1,905 cm, không nhãn hiệu. Mới 100%... (mã hs tấm chắn phía s/ mã hs của tấm chắn phí)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng HU 150928-01/WW... (mã hs chậu xi măng hu/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng mới 100% trứng 21*17cm... (mã hs chậu xi măng mớ/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Dĩa terrazzo (xi măng) treo tường bộ 2 (28.5x28.5x15cm)... (mã hs dĩa terrazzo x/ mã hs của dĩa terrazzo)
- Mã HS 68109900: Tấm đế PLATE bằng đá nhân tạo... (mã hs tấm đế plate bằ/ mã hs của tấm đế plate)
- Mã HS 68109900: Chậu cây cảnh, KT: đường kính miệng 60cm, chiều cao 55cm bằng xi măng. Hàng mới 100%... (mã hs chậu cây cảnh/ mã hs của chậu cây cản)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng size (23x20)cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs chậu xi măng si/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng, size (25x25x50)cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs chậu xi măng s/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu rửa chén hiệu Malloca NERO K-50040, loại đôi, bằng bột đá granite, 1160x510x217mm, mới 100%... (mã hs chậu rửa chén h/ mã hs của chậu rửa ché)
- Mã HS 68109900: Chậu có đế gỗ (xi măng và gỗ cao su)(108x104x128cm)... (mã hs chậu có đế gỗ/ mã hs của chậu có đế g)
- Mã HS 68109900: CHÂN ĐẾ HÀNG RÀO LÓT NHỰA MÀU ĐEN CÓ CHƯA BÊ TÔNG BÊN TRONG. KÍCH THƯỚC: 611MMX230MMX150MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs chân đế hàng rà/ mã hs của chân đế hàng)
- Mã HS 68109900: Tượng chúa bằng xi măng cao 215cm hàng mới 100%... (mã hs tượng chúa bằng/ mã hs của tượng chúa b)
- Mã HS 68109900: chậu xi măng (80x35x92 cm)... (mã hs chậu xi măng 8/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng (Garden planter ILDROVFLUE 2/set). Làm bằng xi măng, mới 100%... (mã hs chậu xi măng g/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Quả trang trí trong lễ hội (Quả bê tông)... (mã hs quả trang trí t/ mã hs của quả trang tr)
- Mã HS 68109900: Cement items, 11.5cmx11.5cmx6.5cm (chậu làm bằng xi măng)... (mã hs cement items 1/ mã hs của cement items)
- Mã HS 68109900: Bàn poly xi măng kích thước 60x60x30cm, Hàng mới 100%... (mã hs bàn poly xi măn/ mã hs của bàn poly xi)
- Mã HS 68109900: Đôn poly xi măng kích thước 35x35x44cm, Hàng mớii 100%... (mã hs đôn poly xi măn/ mã hs của đôn poly xi)
- Mã HS 68109900: Mặt bàn lavabo làm bằng đá nhân tạo, đã được cắt, dạo dáng, khoét lỗ theo bản vẽ. (ADA Kitchen top left, 143.5inch x 25 inch)... (mã hs mặt bàn lavabo/ mã hs của mặt bàn lava)
- Mã HS 68109900: Chậu đá mài hình tròn Cái- Phun cát- Màu xi măng tự nhiên- KT 18.0x18.0x15.0H(cm)... (mã hs chậu đá mài hìn/ mã hs của chậu đá mài)
- Mã HS 68109900: Chậu bộ 4 đá nhân tạo S50/40/30/20H50cm (cát, đá, nhựa- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs chậu bộ 4 đá nh/ mã hs của chậu bộ 4 đá)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng bộ 2(h 36cm,h 29cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.Không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng bộ/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Móng bê tông cho cột đèn... (mã hs móng bê tông ch/ mã hs của móng bê tông)
- Mã HS 68109900: Cớp bê tông (dùng để chặn dừng đỗ xe)... (mã hs cớp bê tông dù/ mã hs của cớp bê tông)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng D25H25cm. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng d2/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng 20x20xH30cm. Hàng không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng 20/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Mặt đá thạch anh đã gia công, đánh bóng, đục lỗ dùng cho mục đích gia dụng_White Vein _4x4x0.75_Hàng mới 100%... (mã hs mặt đá thạch an/ mã hs của mặt đá thạch)
- Mã HS 68109900: Tượng Moai xi măng. Cái- Trơn- Màu nâu nhúng- KT 20.5x19.5x32.0H(cm)... (mã hs tượng moai xi m/ mã hs của tượng moai x)
- Mã HS 68109900: Tượng đầu Phật xi măng. Cái- Trơn- Màu xám tro wash- KT 15.0x12.5x21.5H(cm)... (mã hs tượng đầu phật/ mã hs của tượng đầu ph)
- Mã HS 68109900: Đĩa đá mài hình tròn Cái- Chân gỗ tràm cước màu tự nhiên- Màu xi măng tự nhiên- KT 51.0x51.0x45.0H(cm) (không nhãn hiệu)... (mã hs đĩa đá mài hình/ mã hs của đĩa đá mài h)
- Mã HS 68109900: Chậu đá mài (DHH 03-2542). Hàng mới 100%... (mã hs chậu đá mài dh/ mã hs của chậu đá mài)
- Mã HS 68109900: Chậu d19 cm làm bằng xi măng: VCGPS19 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu d19 cm làm/ mã hs của chậu d19 cm)
- Mã HS 68109900: Chậu d22 cm làm bằng xi măng: VCGPS22 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu d22 cm làm/ mã hs của chậu d22 cm)
- Mã HS 68109900: Chậu d24 cm làm bằng xi măng: VCGPS24 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu d24 cm làm/ mã hs của chậu d24 cm)
- Mã HS 68109900: Chậu d28 cm làm bằng xi măng: VCGPS28 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu d28 cm làm/ mã hs của chậu d28 cm)
- Mã HS 68109900: Chậu xi măng-chậu vuông bộ 3 cái. D23-30-37cm. Hàng mới SX 100%... (mã hs chậu xi măngch/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68109900: Trái bóng bằng xi măng (1 bộ 2 cái), Code: OACTEUOO1WHI-UK. Hàng mới 100%... (mã hs trái bóng bằng/ mã hs của trái bóng bằ)
- Mã HS 68109900: Chậu ximang (53*H70cm) mới 100%... (mã hs chậu ximang 53/ mã hs của chậu ximang)
- Mã HS 68109900: Chậu ximang bộ 3(26/33/42*H22/27/35cm) mới 100%... (mã hs chậu ximang bộ/ mã hs của chậu ximang)
- Mã HS 68114010: Tấm lợp Proximăng (tấm làn sóng, được sản xuất bằng xi măng- ami ăng,1500 tấm, 10kg/tấm)... (mã hs tấm lợp proximă/ mã hs của tấm lợp prox)
- Mã HS 68114021: Gạch ốp 30cmx60cm Phẳng 8V LB 3676NA1(được sản xuất bằng xi măng ami ăng)(SL: 1000 Hộp, 14kg/hộp)... (mã hs gạch ốp 30cmx60/ mã hs của gạch ốp 30cm)
- Mã HS 68114021: Gạch lát 60 x60 Suger LVG 6003 A1(được sản xuất bằng xi măng- amiăng),24 kg/ hộp: SL: 550 hộp)... (mã hs gạch lát 60 x60/ mã hs của gạch lát 60)
- Mã HS 68114021: Hộp cột Panel quy cách 600*400. Hàng mới 100%... (mã hs hộp cột panel q/ mã hs của hộp cột pane)
- Mã HS 68114021: Gạch KT500x500 17103 A1(20kg/ Hộp; SL: 950 hộp, được sản xuất bằng xi măng- amiăng)... (mã hs gạch kt500x500/ mã hs của gạch kt500x5)
- Mã HS 68114021: Gạch lát (40cmx40cm) 9239 L1. (17kg/ hộp; SL: 1.500 hộp được sản xuất bằng xi măng-amiăng)... (mã hs gạch lát 40cmx/ mã hs của gạch lát 40)
- Mã HS 68118100: Tấm lợp làn sóng (được tạo thành từ xi măng, giấy, nhựa tổng hợp polyvinyl alcohol dùng để lợp mái nhà, không chứa amiang), kích thước 1200x920x6.0mm, màu xám, hàng mới 100%... (mã hs tấm lợp làn són/ mã hs của tấm lợp làn)
- Mã HS 68118220: Tấm panel ốp quanh và trần panel. Hàng mới 100%... (mã hs tấm panel ốp qu/ mã hs của tấm panel ốp)
- Mã HS 68118220: Ngăn vách bằng tấm panel tầng 2 của xưởng sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs ngăn vách bằng/ mã hs của ngăn vách bằ)
- Mã HS 68118220: Tấm panel xốp, dùng để làm vách ngăn tầng 1, 2 quy cách 1150*50*0.426 tỷ lệ sử dụng 95% tiêu hao 5% (không bao gồm phụ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs tấm panel xốp/ mã hs của tấm panel xố)
- Mã HS 68118290: Vòng đệm (gioang_ V310196V00) 1kg, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm gioan/ mã hs của vòng đệm gi)
- Mã HS 68118990: Chậu ximang với chậu nhựa bên trong (gồm tấm ximang sợi, khung nhôm và chậu nhựa), mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 950522... (mã hs chậu ximang với/ mã hs của chậu ximang)
- Mã HS 68118990: Chậu đá mài (terrazzo planters) (Size:37x32cm), hàng mới 100%... (mã hs chậu đá mài te/ mã hs của chậu đá mài)
- Mã HS 68118990: Chậu xi măng(h 18cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu xi măngh/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68118990: Chân kê chậu bằng xi măng(h 35cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chân kê chậu bằ/ mã hs của chân kê chậu)
- Mã HS 68118990: Chậu xi măng có chân gỗ tràm vườn trồng(h 27cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%... (mã hs chậu xi măng có/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68118990: Chậu xi măng bộ 2(h 34cm,h 26cm)-Sản xuất tại Việt Nam,Mới 100%.Không nhãn hiệu... (mã hs chậu xi măng bộ/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68118990: Phụ kiện nóc lợp (được tạo thành từ xi măng, giấy, nhựa tổng hợp polyvinyl alcohol dùng để lợp mái nhà, không chứa amiang). kích thước 1080x330mm, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện nóc lợ/ mã hs của phụ kiện nóc)
- Mã HS 68118990: Tượng phật bằng xi măng kích thước 90 x 60 x 18cm. hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 68118990: Chậu xi măng hình vuông + chậu nhựa insert Cái- Trơn- Màu tự nhiên láng- KT 34.5x34.5x75.0H(cm) (không nhãn hiệu)... (mã hs chậu xi măng hì/ mã hs của chậu xi măng)
- Mã HS 68128030: Bìa Amiang... (mã hs bìa amiang/ mã hs của bìa amiang)
- Mã HS 68128030: Bìa Amiăng 2 li... (mã hs bìa amiăng 2 li/ mã hs của bìa amiăng 2)
- Mã HS 68129911: Tấm amiang dày 1-3 mm (1m2/ tấm);hàng mới 100%... (mã hs tấm amiang dày/ mã hs của tấm amiang d)
- Mã HS 68129990: Gioăng xi lanh- 12191-K0R-V01- PT XE MÁY HONDA SH. Hàng mới 100%... (mã hs gioăng xi lanh/ mã hs của gioăng xi la)
- Mã HS 68129990: Gioăng đệm kín bình xăng- 17518-GHB-603- PT XE MÁY HONDA Winner.Hàng mới 100%... (mã hs gioăng đệm kín/ mã hs của gioăng đệm k)
- Mã HS 68132010: Dây thắng tay xe nâng Toyota 3T, phụ tùng dùng thay thế cho xe nâng hoạt động trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs dây thắng tay x/ mã hs của dây thắng ta)
- Mã HS 68132090: Amiăng kt:1200x1200x1mm chịu dầu, chịu nhiệt mới 100%... (mã hs amiăng kt1200x/ mã hs của amiăng kt12)
- Mã HS 68132090: Càng bố thắng 8F, phụ tùng dùng thay thế cho xe nâng hoạt động trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs càng bố thắng 8/ mã hs của càng bố thắn)
- Mã HS 68132090: Miếng đệm 55172121 bằng amiăng không chứa chất Amfibole, phụ tùng của máy nén khí hiệu Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 55172/ mã hs của miếng đệm 55)
- Mã HS 68138100: Đệm cổ xả-18291-GE2-9211-M1- LK xe máy honda... (mã hs đệm cổ xả18291/ mã hs của đệm cổ xả18)
- Mã HS 68138100: Gioăng đệm ống xả-18291-MN5-6502- LK xe máy honda... (mã hs gioăng đệm ống/ mã hs của gioăng đệm ố)
- Mã HS 68138100: Miếng bố thắng 313DH1040.Hàng mới 100%... (mã hs miếng bố thắng/ mã hs của miếng bố thắ)
- Mã HS 68138900: Nhám 3M 7440, Kt: 152mm x 229mm. Chất liệu: sợi vải tổng hợp trên bề mặt có phủ hạt mài, Hàng mới 100%... (mã hs nhám 3m 7440 k/ mã hs của nhám 3m 7440)
- Mã HS 68138900: Sàn dù M4*10... (mã hs sàn dù m4*10/ mã hs của sàn dù m4*10)
- Mã HS 68138900: Phớt O cụm bơm xăng-17572-GGL-J001- LK xe máy honda... (mã hs phớt o cụm bơm/ mã hs của phớt o cụm b)
- Mã HS 68138900: Heo thắng con Heli 5T 1*1/4 phi12mm, phụ tùng dùng thay thế cho xe nâng hoạt động trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs heo thắng con h/ mã hs của heo thắng co)
- Mã HS 68141000: Tấm mica Chochen trong (KT: 1220 x 2440 x 5mm)... (mã hs tấm mica choche/ mã hs của tấm mica cho)
- Mã HS 68141000: Mica màu đen-(1200x2400x4)mm-Hàng mới 100%... (mã hs mica màu đen1/ mã hs của mica màu đen)
- Mã HS 68141000: Tấm chắn Mica 250x150x3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn mica 2/ mã hs của tấm chắn mic)
- Mã HS 68141000: Biển hiệu được làm bằng mica kết khối, đã in logo Vicostone... (mã hs biển hiệu được/ mã hs của biển hiệu đư)
- Mã HS 68141000: Tấm mica hộp đèn 545x1156x2,6mm mới 100%... (mã hs tấm mica hộp đè/ mã hs của tấm mica hộp)
- Mã HS 68141000: Mica chống tĩnh điện cắt gồm 16 chiếc dùng làm tấm chắn bảo vệ máy. Mới 100%... (mã hs mica chống tĩnh/ mã hs của mica chống t)
- Mã HS 68141000: Tấm mica #400x5mm... (mã hs tấm mica #400x5/ mã hs của tấm mica #40)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 610x420x5mm... (mã hs tấm mica kt 61/ mã hs của tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica màu xanh, kt 95x82x1.8mm... (mã hs tấm mica màu xa/ mã hs của tấm mica màu)
- Mã HS 68141000: Biển tên máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển tên máy b/ mã hs của biển tên máy)
- Mã HS 68141000: Biển bảo dưỡng máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển bảo dưỡng/ mã hs của biển bảo dưỡ)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 2400*1200*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 2400*1/ mã hs của tấm mica 240)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 1220x2440x2mm (đã được kết khối)... (mã hs tấm mica 1220x2/ mã hs của tấm mica 122)
- Mã HS 68141000: Tấm mika 1220*2440*10 mm... (mã hs tấm mika 1220*2/ mã hs của tấm mika 122)
- Mã HS 68141000: Tấm mica chống tĩnh điện 3mm L2400 x W1200 x T3 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica chống/ mã hs của tấm mica chố)
- Mã HS 68141000: Meka 1200x1200x3mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 1200x1200x/ mã hs của meka 1200x12)
- Mã HS 68141000: Bảng quản lý thiết bị, KT 20x12cm, chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs bảng quản lý th/ mã hs của bảng quản lý)
- Mã HS 68141000: Tấm meka trắng 2440x1220x5mm... (mã hs tấm meka trắng/ mã hs của tấm meka trắ)
- Mã HS 68141000: Mica 000 W1220mm*L2440mm*T4mm... (mã hs mica 000 w1220m/ mã hs của mica 000 w12)
- Mã HS 68141000: Mica trong 1220*2440*10... (mã hs mica trong 1220/ mã hs của mica trong 1)
- Mã HS 68141000: Hộp đựng đá mẫu Vicostone bằng mica... (mã hs hộp đựng đá mẫu/ mã hs của hộp đựng đá)
- Mã HS 68149000: Meka Đài loan 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka đài loan 5/ mã hs của meka đài loa)
- Mã HS 68149000: Meka 5*1200*2440mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 5*1200*244/ mã hs của meka 5*1200*)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 40x17x16cm... (mã hs hộp mica 40x17/ mã hs của hộp mica 40)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 30x21cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 30x21/ mã hs của hộp mica 30)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 90x60cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 90x6/ mã hs của bảng mica 9)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 126x90cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 126x/ mã hs của bảng mica 1)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 56x28x32cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 56x28/ mã hs của hộp mica 56)
- Mã HS 68149000: Mica trong- (1200x2400x5)mm... (mã hs mica trong 12/ mã hs của mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica chịu nhiệt-(1200x2000x5)mm-Hàng mới 100%... (mã hs mica chịu nhiệt/ mã hs của mica chịu nh)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 3ly khổ 1.22x2.44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 3ly kh/ mã hs của tấm mica 3ly)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 5ly khổ 1.22x2.44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 5ly kh/ mã hs của tấm mica 5ly)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 10ly khổ 1.22x2.44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 10ly k/ mã hs của tấm mica 10l)
- Mã HS 68149000: Giá đựng mica khung A4 kèm đế 32*10cm... (mã hs giá đựng mica k/ mã hs của giá đựng mic)
- Mã HS 68149000: Biển mica sữa in UV 1 mặt 2 ly 10*8.5 cm... (mã hs biển mica sữa i/ mã hs của biển mica sữ)
- Mã HS 68149000: Mica decal bảo vệ máy thùy khuy 70*100*3mm... (mã hs mica decal bảo/ mã hs của mica decal b)
- Mã HS 68149000: Biển mica 3 ly 2 lớp trong suốt 6 vít 115*150 cm... (mã hs biển mica 3 ly/ mã hs của biển mica 3)
- Mã HS 68149000: Biển mica decal chữ A+ Decal keo ngược 25*30*60cm... (mã hs biển mica decal/ mã hs của biển mica de)
- Mã HS 68149000: MICA TẤM (B)... (mã hs mica tấm b/ mã hs của mica tấm b)
- Mã HS 68149000: Tấm nhựa MICA kích thước 5x1250x2200mm, mới 100%... (mã hs tấm nhựa mica k/ mã hs của tấm nhựa mic)
- Mã HS 68149000: Biển (80x120)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển 80x120cm/ mã hs của biển 80x120)
- Mã HS 68149000: Biển kéo ra (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kéo ra 20/ mã hs của biển kéo ra)
- Mã HS 68149000: Biển đẩy vào (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển đẩy vào 2/ mã hs của biển đẩy vào)
- Mã HS 68149000: Biển kiểm tra (20x28)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kiểm tra/ mã hs của biển kiểm tr)
- Mã HS 68149000: Biển phòng in (25x12.5)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng in/ mã hs của biển phòng i)
- Mã HS 68149000: Biển push, pull (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển push pull/ mã hs của biển push p)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy Bcoil (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy bco/ mã hs của bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Biển phòng cuốn dây (30x15)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng cuốn/ mã hs của biển phòng c)
- Mã HS 68149000: Biển ra vào đóng cửa (20x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển ra vào đón/ mã hs của biển ra vào)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy định dạng (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy địn/ mã hs của bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Bọc mica PC khung xe đẩy hàng. Hàng mới 100%... (mã hs bọc mica pc khu/ mã hs của bọc mica pc)
- Mã HS 68149000: Mica trong, dày 1mm, kích thước 1220x2440mm, Hàng mới 100%... (mã hs mica trong dày/ mã hs của mica trong)
- Mã HS 68149000: BẢNG MICA Kích thước:240 x370 (mm) mica trong 2.5 mm- in decan dán ngược. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica kích/ mã hs của bảng mica kí)
- Mã HS 68149000: Biển treo tên bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs biển treo tên b/ mã hs của biển treo tê)
- Mã HS 68149000: Mica trong chochen KT 5x1000x1200mm... (mã hs mica trong choc/ mã hs của mica trong c)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu xanh 1000*320*3(mm)... (mã hs tấm mica màu xa/ mã hs của tấm mica màu)
- Mã HS 68149000: Hộp làm bằng mica dùng trong nghành nail (AB-7)kích thước (30x31x33)cm, nhãn hiệu: không có.Hàng mới 100%... (mã hs hộp làm bằng mi/ mã hs của hộp làm bằng)
- Mã HS 68149000: Biển line (35x20)cm, bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs biển line 35x2/ mã hs của biển line 3)
- Mã HS 68149000: Biển line (40x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển line 40x2/ mã hs của biển line 4)
- Mã HS 68149000: Khay để bàn phím bằng nhựa.Mới 100%... (mã hs khay để bàn phí/ mã hs của khay để bàn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 118*57.5*0.2 cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 118*57/ mã hs của tấm mica 118)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 27.5*15.5*0.2 cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 275*1/ mã hs của tấm mica 27)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn kim mika 5mm, làm bằng nhựa Mi Ca, dùng để lắp cho máy may công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn kim mi/ mã hs của tấm chắn kim)
- Mã HS 68149000: Khay ngâm dụng cụ nhặt đĩa bằng mica, kích thước 50x150x280mm... (mã hs khay ngâm dụng/ mã hs của khay ngâm dụ)
- Mã HS 68149000: Mica tấm (400*400*5)mm mica trong, PO IP012233... (mã hs mica tấm 400*4/ mã hs của mica tấm 40)
- Mã HS 68149000: Thẻ mica ĐK 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ mica đk 4cm/ mã hs của thẻ mica đk)
- Mã HS 68149000: Thẻ mica LĐ 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ mica lđ 4cm/ mã hs của thẻ mica lđ)
- Mã HS 68149000: Thẻ để giấy A6 bằng mica chống tĩnh điện, KT: W117 x L159 x T9 mm, dán đề can xanh bao quanh. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ để giấy a6/ mã hs của thẻ để giấy)
- Mã HS 68149000: Mica để bàn (KT: 6 x 20cm). Hàng mới 100%... (mã hs mica để bàn kt/ mã hs của mica để bàn)
- Mã HS 68149000: Biển exit KT 17x29cm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển exit kt 17/ mã hs của biển exit kt)
- Mã HS 68149000: Biển treo 1 mặt KT 297x420mm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển treo 1 mặt/ mã hs của biển treo 1)
- Mã HS 68149000: Biển treo 2 mặt KT 250x200mm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển treo 2 mặt/ mã hs của biển treo 2)
- Mã HS 68149000: Hộp mica theo mẫu 300x200x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica theo m/ mã hs của hộp mica the)
- Mã HS 68149000: Cửa an toàn bằng mica (Safety Door)... (mã hs cửa an toàn bằn/ mã hs của cửa an toàn)
- Mã HS 68149000: Hộp mika Kaizen KT: 30*21*21 cm... (mã hs hộp mika kaizen/ mã hs của hộp mika kai)
- Mã HS 68149000: Bảng mica hiển thị chức năng máy... (mã hs bảng mica hiển/ mã hs của bảng mica hi)
- Mã HS 68149000: Bảng từ trắng bằng mica (kt: 1000x1200mm)... (mã hs bảng từ trắng b/ mã hs của bảng từ trắn)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica đựng ống dầu... (mã hs hộp mica đựng ố/ mã hs của hộp mica đựn)
- Mã HS 68149000: Hộp Mika KT:150x200x100 mm... (mã hs hộp mika kt150/ mã hs của hộp mika kt)
- Mã HS 68149000: Khay meka KT:310x160mm(Mica 5mm)... (mã hs khay meka kt31/ mã hs của khay meka kt)
- Mã HS 68149000: Cửa bảo vệ cho máy FM01, FM02 (Door Cover Plastic)... (mã hs cửa bảo vệ cho/ mã hs của cửa bảo vệ c)
- Mã HS 68149000: Hộp mica,KT: 370x230x30mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp micakt 37/ mã hs của hộp micakt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica, KT: 230 x 310 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica kt 2/ mã hs của hộp mica kt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica A5, KT 22.5cm*15cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica a5 kt/ mã hs của hộp mica a5)
- Mã HS 68149000: Giá đỡ sản phẩm mẫu 70x130x90mm, bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ sản phẩm/ mã hs của giá đỡ sản p)
- Mã HS 68149000: Tấm kính bằng mica dùng để đỡ sản phẩm (COMM Quartz Glass Y11), thuộc TKN 102570819300/A12 dòng hàng số 1... (mã hs tấm kính bằng m/ mã hs của tấm kính bằn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 1200x2440x3mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 1200x2/ mã hs của tấm mica 120)
- Mã HS 68149000: Tấm Mica 5x1220x2440mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 5x1220/ mã hs của tấm mica 5x1)
- Mã HS 68149000: Tấm mica Malaysia 1220x2440x3mm. Mới 100%... (mã hs tấm mica malays/ mã hs của tấm mica mal)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu trắng trong 1200*2400*3mm... (mã hs tấm mica màu tr/ mã hs của tấm mica màu)
- Mã HS 68149000: Tấm mika 1200*2400*3 mm... (mã hs tấm mika 1200*2/ mã hs của tấm mika 120)
- Mã HS 68149000: Biển cấm, KT:600x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển cấm kt60/ mã hs của biển cấm kt)
- Mã HS 68149000: Biển bảo hộ, KT: 600x400mm. Chất liệu mica... (mã hs biển bảo hộ kt/ mã hs của biển bảo hộ)
- Mã HS 68149000: Biển quản lý, KT: 600x200mm. Chất liệu mica... (mã hs biển quản lý k/ mã hs của biển quản lý)
- Mã HS 68149000: Biển tên cửa, KT: 600x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển tên cửa k/ mã hs của biển tên cửa)
- Mã HS 68149000: Biển cảnh báo, KT: 600x400mm. Chất liệu mica... (mã hs biển cảnh báo/ mã hs của biển cảnh bá)
- Mã HS 68149000: Biển My machine, KT:200x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển my machine/ mã hs của biển my mach)
- Mã HS 68149000: Biển nguyên tắc an toàn, KT: 600x800mm. Chất liệu mica... (mã hs biển nguyên tắc/ mã hs của biển nguyên)
- Mã HS 68149000: Mâm xoay dưới (Mica) 400x8 mm... (mã hs mâm xoay dưới/ mã hs của mâm xoay dướ)
- Mã HS 68149000: Mâm xoay trên (Mica) 400x8 mm... (mã hs mâm xoay trên/ mã hs của mâm xoay trê)
- Mã HS 68149000: Hộp mica Raspberry PI 3 B+... (mã hs hộp mica raspbe/ mã hs của hộp mica ras)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn bằng mica KT: (200*400)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bằng m/ mã hs của tấm chắn bằn)
- Mã HS 68149000: Hộp mica trưng bày sản phẩm- Display Box 750x550x290 (set 1 hộp mica,1 giá đỡ)... (mã hs hộp mica trưng/ mã hs của hộp mica trư)
- Mã HS 68149000: Hộp đựng ống thí nghiệm bằng mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng ống th/ mã hs của hộp đựng ống)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu đen... (mã hs tấm mica màu đe/ mã hs của tấm mica màu)
- Mã HS 68151020: Nước chống rỉ (WD40) (412ml/chai) (Mới 100%)... (mã hs nước chống rỉ/ mã hs của nước chống r)
- Mã HS 68151091: Miếng đệm đế giày-Glass/JO-611, dày 0.8mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm đế gi/ mã hs của miếng đệm đế)
- Mã HS 68151091: Vách cuối (chất liệu sợi carbon), model: End Cap 2205196- Triumph DVY right End Cap, dùng để trang trí ống bô xe máy, Part no: 204BM0115020066, Hàng mới 100%... (mã hs vách cuối chất/ mã hs của vách cuối c)
- Mã HS 68151099: Vòng các bon, chất liệu các bon IG-11, dùng để test nguyên liệu, kích thước: phi127x28xphi68, hàng mới 100%... (mã hs vòng các bon c/ mã hs của vòng các bon)
- Mã HS 68151099: TẤM TẢN NHIỆT BẰNG THAN CHÌ... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 68151099: VCTIM_FOR_HDMX_BSS_CP-73.5X55MM (USED)... (mã hs vctimforhdmx/ mã hs của vctimforhd)
- Mã HS 68151099: Chổi xoay chức năng dạng thanh sợi carbon-linh kiện của máy hút bụi-JBX201-227-F6-ELA-2... (mã hs chổi xoay chức/ mã hs của chổi xoay ch)
- Mã HS 68151099: Tấm tản nhiệt GRAPHITE dùng cho điện thoại di động,KT:49.5mm*42.17mm*0.06mm (GH02-19700A)... (mã hs tấm tản nhiệt g/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 68159900: Thú bộ 2 Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs thú bộ 2 đá chế/ mã hs của thú bộ 2 đá)
- Mã HS 68159900: Chậu thú Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs chậu thú đá chế/ mã hs của chậu thú đá)
- Mã HS 68159900: Chậu bộ 3 Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs chậu bộ 3 đá ch/ mã hs của chậu bộ 3 đá)
- Mã HS 68159900: Bàn thờ bằng đá. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thờ bằng đá/ mã hs của bàn thờ bằng)
- Mã HS 68159900: Bục phát biểu bằng đá. Hàng mới 100%... (mã hs bục phát biểu b/ mã hs của bục phát biể)
- Mã HS 68159900: tượng đá lân nhí (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá lân nh/ mã hs của tượng đá lân)
- Mã HS 68159900: tượng đá rồng cong (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá rồng c/ mã hs của tượng đá rồn)
- Mã HS 68159900: Bồn phun Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs bồn phun đá chế/ mã hs của bồn phun đá)
- Mã HS 68159900: Đậu phát nhiệt dùng trong nghành đúc EX-200 ORD-100 (bằng bột đá ép thành khuôn, đường kính 100 mm; Hàng mới 100 %... (mã hs đậu phát nhiệt/ mã hs của đậu phát nhi)
- Mã HS 68159900: Chân kê chậu đá chế tạo 10x10H3cm (đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs chân kê chậu đá/ mã hs của chân kê chậu)
- Mã HS 68159900: Ngũ âm bằng đá ép nhân tạo H15, hàng mới 100%... (mã hs ngũ âm bằng đá/ mã hs của ngũ âm bằng)
- Mã HS 68159900: Voi đôi bằng đá ép nhân tạo H25cm, hàng mới 100%... (mã hs voi đôi bằng đá/ mã hs của voi đôi bằng)
- Mã HS 68159900: Đầu phật nhỏ bằng đá ép nhân tạo H10cm, hàng mới 100%... (mã hs đầu phật nhỏ bằ/ mã hs của đầu phật nhỏ)
- Mã HS 68159900: Con Rồng đứng bằng đá ép nhân tạo H12cm, hàng mới 100%... (mã hs con rồng đứng b/ mã hs của con rồng đứn)
- Mã HS 68159900: Phỗng đội nón bằng đá ép nhân tạo có màu, hàng mới 100%... (mã hs phỗng đội nón b/ mã hs của phỗng đội nó)
- Mã HS 68159900: Con khỉ (bộ 3 con) H6cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs con khỉ bộ 3 c/ mã hs của con khỉ bộ)
- Mã HS 68159900: Hộp đá vuông chạm 6x6cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs hộp đá vuông ch/ mã hs của hộp đá vuông)
- Mã HS 68159900: Hộp con giáp vuông 6x6 cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs hộp con giáp vu/ mã hs của hộp con giáp)
- Mã HS 68159900: Tượng ngũ âm(5 ông) ĐK10cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs tượng ngũ âm5/ mã hs của tượng ngũ âm)
- Mã HS 68159900: Bục kê chậu Đá chế tạo (đá, xi măng) (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs bục kê chậu đá/ mã hs của bục kê chậu)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò 4 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò 4/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò GS348 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò gs/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò SE3005 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò se/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò LGS108P chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò lg/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò CABLE- BCM099-0002_V0.2 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò ca/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò UCMG204_MB.V1.5A (270*220*6mm) chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò uc/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò HT801 MB V1.1A V0.1 310*180*5mm chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò ht/ mã hs của khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Đĩa đá chế tạo D36H5, D28H4, D20H3cm (đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs đĩa đá chế tạo/ mã hs của đĩa đá chế t)
- Mã HS 68159900: Phật bằng đá. Mới 100%... (mã hs phật bằng đá m/ mã hs của phật bằng đá)
- Mã HS 68159900: Con thú bằng đá. Mới 100%... (mã hs con thú bằng đá/ mã hs của con thú bằng)
- Mã HS 68159900: Tháp bi bằng đá. Mới 100%... (mã hs tháp bi bằng đá/ mã hs của tháp bi bằng)
- Mã HS 68159900: Chậu hoa bằng đá. Mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng đ/ mã hs của chậu hoa bằn)
- Mã HS 68159900: Nghệ thuật bằng đá. Mới 100%... (mã hs nghệ thuật bằng/ mã hs của nghệ thuật b)
- Mã HS 68159900: Tấm prepreg E9026A-07S (được làm từ hợp chất sợi các bon và nhựa thông), Hàng tái xuất theo TK 101874647930/E11 ngày 26/02/2018, mục hàng số 20... (mã hs tấm prepreg e90/ mã hs của tấm prepreg)
- Mã HS 68159900: Tượng đá chế tạo (cô gái bơi lội- đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá chế tạ/ mã hs của tượng đá chế)