Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 4401- 4421

>> HS Code 4301- 4304 >> HS Code 4601- 4602

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
4401 Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào hoặc dăm gỗ; mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự. Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms.
- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự: - Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms:
44011100 - - Từ cây lá kim - - Coniferous
44011200 - - Từ cây không thuộc loài lá kim - - Non-coniferous
- Vỏ bào hoặc dăm gỗ: - Wood in chips or particles:
44012100 - - Từ cây lá kim - - Coniferous
44012200 - - Từ cây không thuộc loài lá kim - - Non-coniferous
- Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự: - Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms:
44013100 - - Viên gỗ - - Wood pellets
44013900 - - Loại khác - - Other
44014000 - Mùn cưa và phế liệu gỗ, chưa đóng thành khối - Sawdust and wood waste and scrap, not aggloromerated
4402 Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối. Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated.
44021000 - Của tre - Of bamboo
440290 - Loại khác: - Other:
44029010 - - Than gáo dừa - - Of coconut shell
44029090 - - Loại khác - - Other
4403 Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô. Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
- Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: - Treated with paint, stains, creosote or other preservatives:
440311 - - Từ cây lá kim: - - Coniferous:
44031110 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44031190 - - - Loại khác - - - Other
440312 - - Từ cây không thuộc loài lá kim: - - Non-coniferous:
44031210 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44031290 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác, từ cây lá kim: - Other, coniferous:
440321 - - Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: - - Of pine (Pinus spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or more:
44032110 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032190 - - - Loại khác - - - Other
440322 - - Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác: - - Of pine (Pinus spp.), other:
44032210 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032290 - - - Loại khác - - - Other
440323 - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more:
44032310 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032390 - - - Loại khác - - - Other
440324 - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác: - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other:
44032410 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032490 - - - Loại khác - - - Other
440325 - - Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: - - Other, of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more:
44032510 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032590 - - - Loại khác - - - Other
440326 - - Loại khác: - - Other:
44032610 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44032690 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: - Other, of tropical wood:
440341 - - Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau:
44034110 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44034190 - - - Loại khác - - - Other
440349 - - Loại khác: - - Other:
44034910 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44034990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
440391 - - Gỗ sồi (Quercus spp.): - - Of oak (Quercus spp.):
44039110 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039190 - - - Loại khác - - - Other
440393 - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: - - Of beech (Fagus spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or more:
44039310 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039390 - - - Loại khác - - - Other
440394 - - Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác: - - Of beech (Fagus spp.), other:
44039410 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039490 - - - Loại khác - - - Other
440395 - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: - - Of birch (Betula spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or more:
44039510 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039590 - - - Loại khác - - - Other
440396 - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác: - - Of birch (Betula spp.), other:
44039610 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039690 - - - Loại khác - - - Other
440397 - - Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): - - Of poplar and aspen (Populus spp.):
44039710 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039790 - - - Loại khác - - - Other
440398 - - Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.): - - Of eucalyptus (Eucalyptus spp.):
44039810 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039890 - - - Loại khác - - - Other
440399 - - Loại khác: - - Other:
44039910 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng - - - Baulks, sawlogs and veneer logs
44039990 - - - Loại khác - - - Other
4404 Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự. Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like.
44041000 - Từ cây lá kim - Coniferous
440420 - Từ cây không thuộc loài lá kim: - Non-coniferous:
44042010 - - Nan gỗ (Chipwood) - - Chipwood
44042090 - - Loại khác - - Other
4405 Sợi gỗ; bột gỗ. Wood wool; wood flour.
44050010 - Sợi gỗ - Wood wool
44050020 - Bột gỗ - Wood flour
4406 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ. Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood.
- Loại chưa được ngâm tẩm: - Not impregnated:
44061100 - - Từ cây lá kim - - Coniferous
44061200 - - Từ cây không thuộc loài lá kim - - Non-coniferous
- Loại khác: - Other:
44069100 - - Từ cây lá kim - - Coniferous
44069200 - - Từ cây không thuộc loài lá kim - - Non-coniferous
4407 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm. Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end- jointed, of a thickness exceeding 6 mm.
- Gỗ từ cây lá kim: - Coniferous:
44071100 - - Từ cây thông (Pinus spp.) - - Of pine (Pinus spp.)
44071200 - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.) - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.)
44071900 - - Loại khác - - Other
- Từ gỗ nhiệt đới: - Of tropical wood:
440721 - - Gỗ Mahogany (Swietenia spp.): - - Mahogany (Swietenia spp.):
44072110 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44072190 - - - Loại khác - - - Other
440722 - - Gỗ Virola, Imbuia và Balsa: - - Virola, Imbuia and Balsa:
44072210 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44072290 - - - Loại khác - - - Other
440725 - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau:
- - - Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: - - - Dark Red Meranti or Light Red Meranti:
44072511 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072519 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Meranti Bakau: - - - Meranti Bakau:
44072521 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072529 - - - - Loại khác - - - - Other
440726 - - Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: - - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan:
44072610 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44072690 - - - Loại khác - - - Other
440727 - - Gỗ Sapelli: - - Sapelli:
44072710 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44072790 - - - Loại khác - - - Other
440728 - - Gỗ Iroko: - - Iroko:
44072810 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44072890 - - - Loại khác - - - Other
440729 - - Loại khác: - - Other:
- - - Gỗ Jelutong (Dyera spp.): - - - Jelutong (Dyera spp.):
44072911 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072919 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): - - - Kapur (Dryobalanops spp.):
44072921 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072929 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Kempas (Koompassia spp.): - - - Kempas (Koompassia spp.):
44072931 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072939 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): - - - Keruing (Dipterocarpus spp.):
44072941 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072949 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): - - - Ramin (Gonystylus spp.):
44072951 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072959 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Tếch (Tectong spp.): - - - Teak (Tectona spp.):
44072961 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072969 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Balau (Shorea spp.): - - - Balau (Shorea spp.):
44072971 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072979 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.): - - - Mengkulang (Heritiera spp.):
44072981 - - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Planed, sanded or end-jointed
44072989 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Loại khác: - - - Other:
44072991 - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Jongkong (Dactylocladus spp.) and Merbau (Intsia spp.), planed, sanded or end-jointed
44072992 - - - - Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khác - - - - Jongkong (Dactylocladus spp.) and Merbau (Intsia spp.), other
44072994 - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Albizia (Paraserianthes falcataria), planed, sanded or end- jointed
44072995 - - - - Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), loại khác - - - - Albizia (Paraserianthes falcataria), other
44072996 - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Rubber (Hevea Brasiliensis), planed, sanded or end- jointed
44072997 - - - - Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), loại khác - - - - Rubber (Hevea Brasiliensis), other
44072998 - - - - Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - - Other, planed, sanded or end-jointed
44072999 - - - - Loại khác - - - - Other
- Loại khác: - Other:
440791 - - Gỗ sồi (Quercus spp.): - - Of oak (Quercus spp.):
44079110 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079190 - - - Loại khác - - - Other
440792 - - Gỗ dẻ gai (Fagus spp.): - - Of beech (Fagus spp.):
44079210 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079290 - - - Loại khác - - - Other
440793 - - Gỗ thích (Acer spp.): - - Of maple (Acer spp.):
44079310 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079390 - - - Loại khác - - - Other
440794 - - Gỗ anh đào (Prunus spp.): - - Of cherry (Prunus spp.):
44079410 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079490 - - - Loại khác - - - Other
440795 - - Gỗ tần bì (Fraxinus spp.): - - Of ash (Fraxinus spp.):
44079510 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079590 - - - Loại khác - - - Other
440796 - - Gỗ bạch dương (Betula spp.): - - Of birch (Betula spp.):
44079610 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079690 - - - Loại khác - - - Other
440797 - - Từ gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): - - Of poplar and aspen (Populus spp.):
44079710 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079790 - - - Loại khác - - - Other
440799 - - Loại khác: - - Other:
44079910 - - - Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu - - - Planed, sanded or end-jointed
44079990 - - - Loại khác - - - Other
4408 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm. Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm.
440810 - Từ cây lá kim: - Coniferous:
44081010 - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard) (SEN) - - Cedar wood pencil slats; Radiata pinewood of a kind used for blockboard manufacture
44081030 - - Làm lớp mặt - - Face veneer sheets
44081090 - - Loại khác - - Other
- Từ gỗ nhiệt đới: - Of tropical wood:
44083100 - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau
440839 - - Loại khác: - - Other:
44083910 - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN) - - - Jelutong wood pencil slats
44083920 - - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) - - - Face veneer sheets
44083990 - - - Loại khác - - - Other
440890 - Loại khác: - Other:
44089010 - - Làm lớp mặt (face veneer sheets) - - Face veneer sheets
44089090 - - Loại khác - - Other
4409 Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn packê (parquet flooring), chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu. Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V- jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.
44091000 - Từ cây lá kim - Coniferous
- Từ cây không thuộc loài lá kim: - Non-coniferous:
44092100 - - Từ tre - - Of bamboo
44092200 - - Từ gỗ nhiệt đới - - Of tropical wood
44092900 - - Loại khác - - Other
4410 Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances.
- Bằng gỗ: - Of wood:
44101100 - - Ván dăm - - Particle board
44101200 - - Ván dăm định hướng (OSB) - - Oriented strand board (OSB)
44101900 - - Loại khác - - Other
44109000 - Loại khác - Other
4411 Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances.
- Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): - Medium density fibreboard (MDF):
44111200 - - Loại có chiều dày không quá 5 mm - - Of a thickness not exceeding 5 mm
44111300 - - Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm - - Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm
44111400 - - Loại có chiều dày trên 9 mm - - Of a thickness exceeding 9 mm
- Loại khác: - Other:
44119200 - - Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3 - - Of a density exceeding 0.8 g/cm³
44119300 - - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm3 nhưng không quá 0,8 g/cm3 - - Of a density exceeding 0.5 g/cm³ but not exceeding 0.8 g/cm³
44119400 - - Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm3 - - Of a density not exceeding 0.5 g/cm³
4412 Gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự. Plywood, veneered panels and similar laminated wood.
44121000 - Của tre - Of bamboo
- Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: - Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness:
44123100 - - Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới - - With at least one outer ply of tropical wood
44123300 - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây tống quá sủ (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.) - - Other, with at least one outer ply of non- coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.)
44123400 - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33 - - Other, with at least one outer ply of non- coniferous wood not specified under subheading 4412.33
44123900 - - Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim - - Other, with both outer plies of coniferous wood
- Loại khác: - Other:
44129400 - - Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót - - Blockboard, laminboard and battenboard
441299 - - Loại khác: - - Other:
44129910 - - - Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng plastic - - - With at least one side faced with plastics
44129920 - - - Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng gỗ tếch - - - With at least one side faced with teak
44129930 - - - Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng gỗ nhiệt đới khác - - - With at least one side faced with other tropical wood
44129990 - - - Loại khác - - - Other
44130000 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình. Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes.
44140000 Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự. Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects.
4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, bằng gỗ; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) bằng gỗ. Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood.
44151000 - Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự; tang cuốn cáp - Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable- drums
44152000 - Giá kệ để kê hàng, giá kệ để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) - Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars
4416 Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong. Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood, including staves.
44160010 - Tấm ván cong - Staves
44160090 - Loại khác - Other
4417 Dụng cụ các loại, thân dụng cụ, tay cầm dụng cụ, thân và cán chổi hoặc bàn chải, bằng gỗ; cốt và khuôn giày hoặc ủng, bằng gỗ. Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood.
44170010 - Khuôn (phom) của giày hoặc ủng - Boot or shoe lasts
44170020 - Cốt của giày hoặc ủng - Boot or shoe trees
44170090 - Loại khác - Other
4418 Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả tấm gỗ có lõi xốp, tấm lát sàn đã lắp ghép và ván lợp (shingles and shakes). Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes.
44181000 - Cửa sổ, cửa số kiểu Pháp và khung cửa sổ - Windows, French-windows and their frames
44182000 - Cửa ra vào và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa của chúng - Doors and their frames and thresholds
44184000 - Ván cốp pha xây dựng - Shuttering for concrete constructional work
44185000 - Ván lợp (shingles and shakes) - Shingles and shakes
44186000 - Cột trụ và xà, dầm - Posts and beams
- Tấm lát sàn đã lắp ghép: - Assembled flooring panels:
441873 - - Từ tre hoặc có ít nhất lớp trên cùng (lớp phủ) từ tre: - - Of bamboo or with at least the top layer (wear layer) of bamboo:
44187310 - - - Cho sàn khảm (mosaic floors) - - - For mosaic floors
44187390 - - - Loại khác - - - Other
44187400 - - Loại khác, cho sàn khảm (mosaic floors) - - Other, for mosaic floors
44187500 - - Loại khác, nhiều lớp - - Other, multilayer
44187900 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
44189100 - - Từ tre - - Of bamboo
441899 - - Loại khác: - - Other:
44189910 - - - Tấm gỗ có lõi xốp - - - Cellular wood panels
44189990 - - - Loại khác - - - Other
4419 Bộ đồ ăn và bộ đồ làm bếp, bằng gỗ. Tableware and kitchenware, of wood.
- Từ tre: - Of bamboo:
44191100 - - Thớt cắt bánh mì, thớt chặt và các loại thớt tương tự - - Bread boards, chopping boards and similar boards
44191200 - - Đũa - - Chopsticks
44191900 - - Loại khác - - Other
44199000 - Loại khác - Other
4420 Gỗ khảm và dát; tráp và các loại hộp đựng đồ trang sức hoặc đựng dao kéo, và các sản phẩm tương tự, bằng gỗ; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng gỗ; các loại đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94. Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94.
44201000 - Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, bằng gỗ - Statuettes and other ornaments, of wood
442090 - Loại khác: - Other:
44209010 - - Các đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94 - - Wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
44209090 - - Loại khác - - Other
4421 Các sản phẩm bằng gỗ khác. Other articles of wood.
44211000 - Mắc treo quần áo - Clothes hangers
- Loại khác: - Other:
442191 - - Từ tre: - - Of bamboo:
44219110 - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự - - - Spools, cops and bobbins, sewing thread reels and the like
44219120 - - - Thanh gỗ để làm diêm - - - Match splints
44219130 - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem - - - Candy-sticks, ice-cream sticks and ice-cream spoons
44219140 - - - Quạt tay và màn che kéo bằng tay, khung và cán kèm theo, và bộ phận của chúng - - - Fans and handscreens, frames and handles therefor, and parts thereof
44219150 - - - Chuỗi hạt cầu nguyện - - - Prayer beads
44219160 - - - Tăm - - - Toothpicks
44219190 - - - Loại khác - - - Other
442199 - - Loại khác: - - Other:
44219910 - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự - - - Spools, cops and bobbins, sewing thread reels and the like
44219920 - - - Thanh gỗ để làm diêm - - - Match splints
44219930 - - - Móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giày, dép - - - Wooden pegs or pins for footwear
44219940 - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem - - - Candy-sticks, ice-cream sticks and ice-cream spoons
44219970 - - - Quạt tay và màn che kéo bằng tay, khung và cán kèm theo, và bộ phận của chúng - - - Fans and handscreens, frames and handles therefor, and parts thereof
44219980 - - - Tăm - - - Toothpicks
- - - Loại khác: - - - Other:
44219993 - - - - Chuỗi hạt cầu nguyện - - - - Prayer beads
44219994 - - - - Chuỗi hạt khác - - - - Other beads
44219995 - - - - Que để làm nén hương - - - - Sticks for making joss sticks
44219996 - - - - Lõi gỗ ghép (barecore) (SEN) - - - - Barecore
44219999 - - - - Loại khác - - - - Other

- Mã HS 44013100: Viên nén gỗ. (làm bằng gỗ mùn cưa, dùng để đốt lò). Hàng mới 100%... (mã hs viên nén gỗ l/ mã hs của viên nén gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ các loại... (mã hs phế liệu gỗ các/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: DĂM BÀO MÙN CƯA ĐÃ ÉP... (mã hs dăm bào mùn cưa/ mã hs của dăm bào mùn)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ loại 2 (Phế liệu dạng thùng, mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu gỗ loạ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ (các tấm pallét gỗ công nghiệp hỏng)... (mã hs phế liệu gỗ cá/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: PALLET Hư, GỖ BAO Bì, GỖ VụN (phế liệu thải ra từ qtsx không dính chất thải nguy hại)... (mã hs pallet hư gỗ b/ mã hs của pallet hư g)
- Mã HS 44013900: Pallet phế liệu gỗ MDF hỏng,(phế liệu thu được từ quá trình đóng gói hàng hóa)... (mã hs pallet phế liệu/ mã hs của pallet phế l)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ ép pallet (phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu gỗ ép/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ (phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu gỗ ph/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ MDF/PB dạng mảnh vụn thu hồi sau quá trình sản xuất (thành phần tạp chất không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs phế liệu gỗ mdf/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ thanh thùng máy (Phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ phế liệu còn lẫn không quá 5% khối lượng)- (Phế liệu của doanh nghiệp chế xuất)... (mã hs phế liệu gỗ tha/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Pallet gỗ đã qua sử dụng phế liệu (Gỗ phế liệu): 5 tấn/xe, tương đương 28m3/ xe... (mã hs pallet gỗ đã qu/ mã hs của pallet gỗ đã)
- Mã HS 44013900: Palet gỗ phế liệu (Được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ tạp chất có trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs palet gỗ phế li/ mã hs của palet gỗ phế)
- Mã HS 44013900: Mùn Cưa- 40kg/bao/Hàng mới 100%... (mã hs mùn cưa 40kg/b/ mã hs của mùn cưa 40k)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu gỗ đượ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Mặt bàn gỗ được sản xuất từ mùn cưa ép đã đóng thành dạng tấm, kích thước 600 x 700 x18mm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.2FSN-JA0323, HLCMC-003... (mã hs mặt bàn gỗ được/ mã hs của mặt bàn gỗ đ)
- Mã HS 44013900: Cám gỗ tạo bóng máy 3(media grn buff, 50LB)... (mã hs cám gỗ tạo bóng/ mã hs của cám gỗ tạo b)
- Mã HS 44014000: Nguyên liệu dùng để sản xuất bột làm hương đốt: Mùn cưa từ gỗ bạch dương (hàng không nằm trong danh mục cites quản lý) Xuất sứ Trung Quốc, 30 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 44014000: Mùn cưa (chưa đóng thành khối)... (mã hs mùn cưa chưa đ/ mã hs của mùn cưa chư)
- Mã HS 44014000: Phế liệu pallet gỗ (Phế liệu thu hồi từ nguồn đóng gói linh kiện nhập khẩu. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5%khối lượng)... (mã hs phế liệu pallet/ mã hs của phế liệu pal)
- Mã HS 44014000: Phế liệu gỗ chưa đóng thành khối... (mã hs phế liệu gỗ chư/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44014000: Phế liệu gỗ (dăm bào + củi) (đơn giá 628.571,429 VNĐ/TÂN)... (mã hs phế liệu gỗ dă/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44029010: Than gáo dừa dùng để sản xuất than hoạt tính (Coconut Shell Charcoal) dạng hạt 3x6, 4x8 mesh 90%min. Được dùng trong xử lý nước (lọc nước.) trong các nhà máy công nghiệp, 600kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs than gáo dừa dù/ mã hs của than gáo dừa)
- Mã HS 44029090: Hộp hút ẩm, 250gam/hộp, 16 hộp/thùng. Ngày SX: 2019; hết hạn: 2022, Nhà SX: Cusco, Mới 100%... (mã hs hộp hút ẩm 250/ mã hs của hộp hút ẩm)
- Mã HS 44029090: Than củi, loại than trắng (WHITE CHARCOAL) hàng đóng gói thành bao.... (mã hs than củi loại/ mã hs của than củi lo)
- Mã HS 44039190: Tấm gỗ sồi mẫu, kích thước: 24x18x2cm, nhà cung cấp William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs tấm gỗ sồi mẫu/ mã hs của tấm gỗ sồi m)
- Mã HS 44050020: Bột gổ dùng để làm nhang (không trầm, làm từ bột gổ cây ô dước) mới 100%... (mã hs bột gổ dùng để/ mã hs của bột gổ dùng)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ... (mã hs bột gỗ/ mã hs của bột gỗ)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ dùng làm nhang (hàng đã qua xử lý, không trầm, mới 100%) (không nằm trong danh mục CITES, làm từ thân cây ô dước)... (mã hs bột gỗ dùng làm/ mã hs của bột gỗ dùng)
- Mã HS 44071100: Lumber (Gỗ xẻ)- Green Lumber- Gỗ thông. Dùng trong sản xuất gia công cửa gỗ nội thất... (mã hs lumber gỗ xẻ/ mã hs của lumber gỗ x)
- Mã HS 44072969: TECTONA GRANDIS LINN- Gỗ rừng trồng (gỗ không nằm trong danh mục Cites)... (mã hs tectona grandis/ mã hs của tectona gran)
- Mã HS 44072998: Thanh gỗ.KT:100x70x85mm(Gỗ keo rừng trồng),Hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗkt100/ mã hs của thanh gỗkt)
- Mã HS 44072998: Thanh gỗ.KT:500x40x70mm(Gỗ keo rừng trồng),Hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗkt500/ mã hs của thanh gỗkt)
- Mã HS 44072998: Thanh gỗ.KT:1500x40x70mm(Gỗ keo rừng trồng),Hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗkt150/ mã hs của thanh gỗkt)
- Mã HS 44072998: Thanh gỗ.KT:2440x82x82mm(Gỗ keo rừng trồng),Hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗkt244/ mã hs của thanh gỗkt)
- Mã HS 44079790: Tấm ván được xẻ từ gỗ dương,chưa chà nhám (L2600 x W1100mm; T60mm x 6.372m3; T45mm x 34.652m3;T32mm x 22.251m3;T25mm x 40.314m3;T23mm x 41.876m3),dùng trong công nghiệp sản xuất nội thất.Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván được xẻ/ mã hs của tấm ván được)
- Mã HS 44079910: Nan gỗ, kích thước (1000x80x12)mm, hàng mới 100%... (mã hs nan gỗ kích th/ mã hs của nan gỗ kích)
- Mã HS 44079910: Thanh gỗ hông (tên khoa học PAULOWNIA sp-không nằm trong danh mục cites) đã bào dùng làm khung tranh,(chưa sơn phủ) Kích thước: 20cm*1.6cm*2.0cm. Mới 100%,NSX.JIANGSU ANIMAL BY-PRODUCTS... (mã hs thanh gỗ hông/ mã hs của thanh gỗ hôn)
- Mã HS 44079990: Thanh gỗ keo (rừng trồng) kích thước dày x rộng x dài, 17x17x1000 mm, (5,432 thanh) mới 100%... (mã hs thanh gỗ keo r/ mã hs của thanh gỗ keo)
- Mã HS 44081030: Ván lạng từ gỗ cây còng (lá kim) (Parinari Corymbosa) dùng làm gỗ dán lớp mặt KT(1330x2550x0,17)mm+/-10%. mới 100%... (mã hs ván lạng từ gỗ/ mã hs của ván lạng từ)
- Mã HS 44081030: Tấm ván lạng từ gỗ cây lá kim (từ cây bạch dương) (birch) dùng để làm lớp mặt, kích thước: (2600x1300x0,18)mm+- 5% (tên khoa học: betula). Mới 100%... (mã hs tấm ván lạng từ/ mã hs của tấm ván lạng)
- Mã HS 44081030: BẢNG MÀU GỖ MẪU, MỚI 100%... (mã hs bảng màu gỗ mẫu/ mã hs của bảng màu gỗ)
- Mã HS 44081090: Ván Lạng gỗ Bulo (0.25MM BIRCH VENEER)... (mã hs ván lạng gỗ bul/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44081090: Ván ép gỗ tràm, mới 100% (Hàng đã qua xử lý hun trùng)... (mã hs ván ép gỗ tràm/ mã hs của ván ép gỗ tr)
- Mã HS 44083910: Ván gỗ... (mã hs ván gỗ/ mã hs của ván gỗ)
- Mã HS 44083920: Ván lạng gỗ sồi Châu Âu dày 0.56mm (knotty Oak Veneer)(Tên khoa học:Quercus robur)-, dài 220-400cm, dùng để dán trang trí trên bề mặt ván (mdf). Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ sồi/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44083920: Ván mặt làm từ gỗ cây tuyết tùng loại A (Pencil cedar face veneer). Kích thước dài 2500mm * rộng 1270mm* dày 0.25mm 12600 tấm, đơn giá 13,902 VNĐ... (mã hs ván mặt làm từ/ mã hs của ván mặt làm)
- Mã HS 44083990: Ván lạng từ gỗ tràm- ACACIA VENEER QC: (0.4*1000-2600*100-350)MM- TKH: Acacia auriculiformis- Ngyên liệu NK để sản xuất đồ gỗ sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng từ gỗ/ mã hs của ván lạng từ)
- Mã HS 44083990: Thanh gỗ mỏng (gỗ nhiệt đới đã qua xử lý hấp sấy, dùng để sản xuất bút chì) (Đơn giá 0.006945)... (mã hs thanh gỗ mỏng/ mã hs của thanh gỗ mỏn)
- Mã HS 44089010: Ván lạng làm lớp mặt (từ gỗ bạch đàn, rừng trồng), tên khoa học: EUCALYPTUS, đã qua xử lý nhiệt, kích thước: 1300x2500x0.25mm, hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cites.... (mã hs ván lạng làm lớ/ mã hs của ván lạng làm)
- Mã HS 44089010: Tấm gỗ công nghệ(bóc theo công nghệ mới) để làm lớp mặt gỗ dán (làm từ gỗ bạch dương,tên khoa học: Populus deltoide) đã qua xử lý nhiệt,kích thước: 1280x2500x0.22mm.Không thuộc danh mục CITES.Mới... (mã hs tấm gỗ công ngh/ mã hs của tấm gỗ công)
- Mã HS 44089010: Tấm gỗ làm lớp mặt(lọại E mặt gỗ có 9-10 đường nếp nhăn), từ gỗ phong bàn White Birch Veneer,dùng làm lớp mặt cho sản phẩm gỗ,đã qua gia công xử lý nhiệt,kt 0.28x1270x2500mm.(Tên KH Betula).Mới 100%... (mã hs tấm gỗ làm lớp/ mã hs của tấm gỗ làm l)
- Mã HS 44089010: Tấm ván gỗ để làm lớp mặt (veneer) dày 0.5mm- Wood veneer (Brown chesnut burl). Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván gỗ để l/ mã hs của tấm ván gỗ đ)
- Mã HS 44089010: Ván bóc loại F từ cây xoan đào, dùng làm nguyên liệu sản xuất bề mặt của gỗ ván ép (Tên khoa học: Betula alnoides). KT: (2500*1270*0.2)mm +- 3%. Mới 100%... (mã hs ván bóc loại f/ mã hs của ván bóc loại)
- Mã HS 44089010: Ván bóc từ cây bạch dương (birch veneer) loại E, dùng làm nguyên liệu sản xuất bề mặt của gỗ ván ép (Tên khoa học: Betula). KT: (2500*1270*0.3)mm +- 3%. Mới 100%... (mã hs ván bóc từ cây/ mã hs của ván bóc từ c)
- Mã HS 44089010: Tấm gỗ lạng để làm gỗ dán, chưa bào, chà nhám dùng để sản xuất lớp mặt cho sản phẩm nội thất, từ gỗ cây keo, đã xử lý nhiệt (Dài:1950mm; Rộng:600mm; Dày:0.45mm). Tên KH: Acacia.Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ lạng để/ mã hs của tấm gỗ lạng)
- Mã HS 44089010: Ván bóc (ván mặt) từ cây xoan đào (tên khoa học Betula Alnoides), dùng làm nguyên liệu sản xuất bề mặt của gỗ ván ép. KT: (2500*1350*0.12)mm +-3%. Nhà sx: ZHONG XIN WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Mới 100%... (mã hs ván bóc ván mặ/ mã hs của ván bóc ván)
- Mã HS 44089010: Tấm ván gỗ lạng, làm từ gỗ bạch dương, dùng để làm lớp mặt ván gỗ ép (1,2mét- 1,6 mét x 2,4 mét- 2,8 mét x 0,1mm- 0,5mm) +-10%; loại D; mới 100%... (mã hs tấm ván gỗ lạng/ mã hs của tấm ván gỗ l)
- Mã HS 44089010: Ván lạng lớp mặt bằng gỗ tần bì, Veneer (W.ASH QTR PANEL GRADE),không nằm trong danh mục Cites,cỡ:T 0.55mm, L 3070mm, W130mm; Mới 100%... (mã hs ván lạng lớp mặ/ mã hs của ván lạng lớp)
- Mã HS 44089010: Veneer nguyên liệu,Làm lớp mặt(Làm từ gỗ keo). Đã qua xử lý nhiệt 1.2x200x410-1810mm. Hàng mới 100%.... (mã hs veneer nguyên l/ mã hs của veneer nguyê)
- Mã HS 44089010: Ván mỏng (tấm gỗ ván lạng phong dùng làm lớp mặt), kích thước 1225mm*132mm*1.3mm, đã qua tẩm sấy, chưa lắp ghép, hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs ván mỏng tấm g/ mã hs của ván mỏng tấ)
- Mã HS 44089010: Tấm mặt ván ép SHEETS FOR VENEERING (birch E)(2550X1250X0.24)MM (được lạng từ gỗ bạch dương(Populus deltoides), dùng để làm lớp mặt ngoài ván ép, sản xuất gỗ ván ép công nghiệp). Mới 100%... (mã hs tấm mặt ván ép/ mã hs của tấm mặt ván)
- Mã HS 44089010: Tấm gỗ bóc từ cây phong trắng kt 1300x2500x0.28mm (đã qua xử lý nhiệt, dùng làm lớp bề mặt của gỗ dán)... (mã hs tấm gỗ bóc từ c/ mã hs của tấm gỗ bóc t)
- Mã HS 44089010: Ván lạng làm từ gỗ tạp qui cách dầy 0.2 mm x rộng 1300mm x dài 2500 mm,Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng làm từ/ mã hs của ván lạng làm)
- Mã HS 44089010: Ván lạng- veneer gỗ bạch dương- betula loại đã qua xử lý dùng để dán bề mặt gỗ, quy cách: 1300MM'*2500MM'*0.2MM hàng mới 100%... (mã hs ván lạng venee/ mã hs của ván lạng ve)
- Mã HS 44089010: Ván lạng để sản xuất lớp mặt cho các sản phẩm gỗ nội thất đã qua xử lý nhiệt,chưa chà nhám từ gỗ BIRCH (dài:2.0-2.7m,rộng:10-22cm,dày:0.45mm),tên khoa học Betula sp.Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng để sản/ mã hs của ván lạng để)
- Mã HS 44089010: Tấm gỗ để làm lớp mặt gỗ tràm (Acacia Mangium), dày: 1.2 mm, hàng mẫu, mới 100%... (mã hs tấm gỗ để làm l/ mã hs của tấm gỗ để là)
- Mã HS 44089010: Ván lạng tạo vân Knotty Oak Veneer, Grade: Backing, 2mm thickness, 100mm up width, 1000mm up length... (mã hs ván lạng tạo vâ/ mã hs của ván lạng tạo)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Du- ELM VENEER, quy cách: 2000-2500 * 100-250 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.39375 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ du/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Thông- PINE VENEER, quy cách: 1000-1500 * 100-150 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.15625 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ thô/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Anh Đào- CHERRY VENEER, quy cách: 2000-3300 * 100-250 * 0.7MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.46375 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ anh/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ TSUBAKI- TSUBAKI VENEER, quy cách: 2000-2700 * 100-200 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.3625 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ tsu/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Phong- WHITE BIRCH VENEER, quy cách: 800-1000 * 100-150 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.1125 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ pho/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Sapelli- SAPELLI VENEER, quy cách: 2000-2500 * 100-250 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.39375 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ sap/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Firmiana- FIRMIANA VENEER, quy cách: 1000-3500 * 200-900 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 1.2375 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ fir/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Pearl loại B- PEARL VENEER GRADE B, quy cách: 600-1000 * 80-100 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.072 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ pea/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Alnus Nepalensis- ALNUS NEPALENSIS VENEER, quy cách: 800-2700 * 100-300 * 0.4MM, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, khoảng 0.35 m2/tấm, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ aln/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng đã qua xử lý Hickory-DM:102821389310/KNQ(22/08/2019)... (mã hs ván lạng đã qua/ mã hs của ván lạng đã)
- Mã HS 44089090: Ván lạng(WHITE OAK VENEER)làm từ gỗ cây sồi trắng phụ liệu dùng để tạo bề mặt trên tủ, bàn cho S/P gỗ, dày(0.3-0.9)mm rộng(80-600)mm dài(300-4000)mm.SP không trong danh mục ktra CITES.Hàng mới 100%... (mã hs ván lạngwhite/ mã hs của ván lạngwhi)
- Mã HS 44089090: Ván lạng (RED OAK VENEER) làm từ gỗ cây sồi đỏ phụ liệu dùng để tạo bề mặt trên tủ, bàn cho S/P gỗ, dày(0.3-0.9)mm rộng(80-600)mm dài (300-4000)mm.SP không trong danh mục ktra CITES.Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng red o/ mã hs của ván lạng re)
- Mã HS 44089090: Tấm gỗ ván lạng từ gỗ Cồng Tía(Bintangor Veneer- Calophyllum saigonense), KT:1000x1900x0.15 mm,đã qua xử lý ngâm tẩm bằng hóa chất công nghiệp,dùng làm lớp mặt cho gỗ dán ép công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ván lạng/ mã hs của tấm gỗ ván l)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ ASH- Ash veneer, quy cách: 60-360cm*9-30cm*0.45mm, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs ván lạng gỗ ash/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ tràm QC:(2,0*127~152.4*2100)MM... (mã hs ván lạng gỗ trà/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ curupay QC:(2*127*400~2100)MMMM... (mã hs ván lạng gỗ cur/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ hương (Myroxylon balsamum) QC:(2*127*400~2100)MM- hàng nhập khẩu không thuộc phần H, phụ lục I, II, III, Công ước CITES ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT... (mã hs ván lạng gỗ hươ/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: ASH VENEER- Tấm gỗ tần bì làm lớp mặt, chiều dài: 1-4m, rộng: 10-50cm, dày: 0.35-0.55mm. Dùng trong sản xuất sofa, hàng mới 100%.... (mã hs ash veneer tấm/ mã hs của ash veneer)
- Mã HS 44089090: RED OAK VENEER- Tấm gỗ sồi đỏ làm lớp mặt, chiều dài: 1-4m, rộng: 10-50cm, dày: 0.35-0.55mm. Dùng trong sản xuất sofa, hàng mới 100%.... (mã hs red oak veneer/ mã hs của red oak vene)
- Mã HS 44089090: WALNUT VENEER- Tấm gỗ óc chó làm lớp mặt, dạng tấm, chiều dài: 1-4m, rộng: 10-50cm, dày: 0.35-0.55mm. Dùng trong sản xuất sofa, hàng mới 100%.... (mã hs walnut veneer/ mã hs của walnut venee)
- Mã HS 44089090: Ván lạng D 1270 mm x 2500 mm x 0.45mm (hàng mới 100%)... (mã hs ván lạng d 1270/ mã hs của ván lạng d 1)
- Mã HS 44089090: Ván lạng mỏng từ gỗ sồi đỏ- RED OAK VENEER QC:(2500*1050*0.6)MM- TKH: Quercus spp- (Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất đồ gỗ nội thất) Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng mỏng t/ mã hs của ván lạng mỏn)
- Mã HS 44089090: Tấm gỗ đơn chưa ép ruột chì, (loại 9 ruột 1 Tấm 4.5 Chiếc), (thanh gỗ dương mỏng đã gia công dùng để sản xuất bút chì): LL00B 182-182.5mm4.4-4.7mm(B)9. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ đơn chưa/ mã hs của tấm gỗ đơn c)
- Mã HS 44089090: Ván lạng được làm từ gỗ bạch đàn dùng để sản xuất gỗ dán. Kích thước: Dài 2.5m; Rộng 1.27m; Dầy 0.1mm. Do Trung Quốc sản xuất. Mới 100%... (mã hs ván lạng được l/ mã hs của ván lạng đượ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng 0,22MM (OKOUME VENEER), ván đã qua xử lý.... (mã hs ván lạng 022mm/ mã hs của ván lạng 02)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Tamo(Vân sọc)... (mã hs ván lạng tamov/ mã hs của ván lạng tam)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Sakura (Vân sọc)... (mã hs ván lạng sakura/ mã hs của ván lạng sak)
- Mã HS 44089090: Ván lạng đã xử lý gia cố nhiệt, dùng để làm lớp mặt cho đồ gỗ gia dụng, dạng cuộn, khổ 30-150cm, dày 1-2mm, (1kg 10m2), NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs ván lạng đã xử/ mã hs của ván lạng đã)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG ASH (FRAXINUS SP) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%), (FSC Certified: C068179)... (mã hs ván lạng ash f/ mã hs của ván lạng ash)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG HICKORY A DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs ván lạng hickor/ mã hs của ván lạng hic)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG ASH (BURL AB) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs ván lạng ash b/ mã hs của ván lạng ash)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG BEECH (STEAMED C) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs ván lạng beech/ mã hs của ván lạng bee)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG MAHOGANY (CROWN A+) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs ván lạng mahoga/ mã hs của ván lạng mah)
- Mã HS 44089090: Ván lạng, từ gỗ Bạch Dương dùng làm lớp mặt (gỗ đã qua xử lý nhiệt) chưa gắn lớp mặt, tên khoa học: betula sp, không thuộc danh mục cites, KT: 1.7 x 1270 x 840 (mm),Mới100%... (mã hs ván lạng từ gỗ/ mã hs của ván lạng từ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Walnut... (mã hs ván lạng walnut/ mã hs của ván lạng wal)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Curly maple... (mã hs ván lạng curly/ mã hs của ván lạng cur)
- Mã HS 44089090: Ván lạng SPRUCE VENEER (2500 x 225 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng spruce/ mã hs của ván lạng spr)
- Mã HS 44089090: Ván lạng OKUME VENEER (2500-3000 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng okume/ mã hs của ván lạng oku)
- Mã HS 44089090: Ván lạng THÔNG PINE VENEER (2500 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng thông/ mã hs của ván lạng thô)
- Mã HS 44089090: Ván lạng POPLAR VENEER (1000-3000 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng poplar/ mã hs của ván lạng pop)
- Mã HS 44089090: Ván lạng RUBBER VENEER (2000-2400 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng rubber/ mã hs của ván lạng rub)
- Mã HS 44089090: Ván lạng WHITE OAK VENEER (1000-3000 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng white/ mã hs của ván lạng whi)
- Mã HS 44089090: Ván lạng XOAN MINDY VENEER (1000-2000 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng xoan m/ mã hs của ván lạng xoa)
- Mã HS 44089090: Ván lạng CHINA ASH VENEER (1000-1450 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng china/ mã hs của ván lạng chi)
- Mã HS 44089090: Ván lạng CAO SU RUBBER VENEER (1000-1990 x 100-300 x 0.5)mm. NL dùng sản xuất đồ nội thất, mới 100%.... (mã hs ván lạng cao su/ mã hs của ván lạng cao)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Pine A dày 0.5mm, dài 2.0~2.5m, lạng thẳng (Pinus- không thuộc DM CITES theo TT 04/2017/TT-BNNPTNN ngày 24 tháng 02 năm 2017). Nguyên liệu dùng trong SX SP gỗ.... (mã hs ván lạng pine a/ mã hs của ván lạng pin)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Pine B dày 0.5mm, dài 2.0~2.5m, lạng thẳng (Pinus- không thuộc DM CITES theo TT 04/2017/TT-BNNPTNN ngày 24 tháng 02 năm 2017). Nguyên liệu dùng trong SX SP gỗ.... (mã hs ván lạng pine b/ mã hs của ván lạng pin)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Ash dày 0.2mm, dài từ 2.0m~2.5m, lạng thẳng; (Fraxinus- không thuộc DM CITES theo TT 04/2017/TT-BNNPTNN ngày 24 tháng 02 năm 2017). Nguyên liệu dùng trong SX SP gỗ.... (mã hs ván lạng ash dà/ mã hs của ván lạng ash)
- Mã HS 44089090: Ván lạng Pine QC (0.8x1.220x2.440)mm, lạng tròn; (H.brasiliensis- không thuộc DM CITES theo TT 04/2017/TT-BNNPTNN ngày 24 tháng 02 năm 2017). Nguyên liệu dùng trong SX SP gỗ.... (mã hs ván lạng pine q/ mã hs của ván lạng pin)
- Mã HS 44089090: veneer (ván lạng) FURN được lạng mỏng từ gỗ sồi dày 0.51 mm, dùng để làm lớp mặt cửa gỗ... (mã hs veneer ván lạn/ mã hs của veneer ván)
- Mã HS 44089090: Ván lạng làm từ gỗ Sồi (Tấm gỗ làm mặt trang trí các loại)-White Oak Veneer (3mm)-hàng mới 100%- 574.038MSF- 1MSF1000SF... (mã hs ván lạng làm từ/ mã hs của ván lạng làm)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Bạch đàn tấm. Kích cở (1,7mm*640mm*1270mm)... (mã hs ván lạng gỗ bạc/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Tấm gỗ công nghiệp, dùng trong trang trí nội thất, model K9487AN (W9887AN), kích thước 610x2440x1mm. Hàng mới 100%. Không có hiệu... (mã hs tấm gỗ công ngh/ mã hs của tấm gỗ công)
- Mã HS 44089090: Ván lạng từ gỗ okoume- OKOUME VENEER (1300*2500*0.2)MM (B)- TKH: Aucoumea klaineana- (Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất đồ gỗ nội thất).Hàng mới 100%.... (mã hs ván lạng từ gỗ/ mã hs của ván lạng từ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng (Làm từ gỗ sồi, gỗ anh đào)-(độ dày: 0.45mm, 0.5mm)... (mã hs ván lạng làm t/ mã hs của ván lạng là)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG OAK (WHITE SB SAP QUERCUS ALBA) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%), (FSC Certified: SCS-COC-002445, FSC Controlled Wood: SCS-CW-002445)... (mã hs ván lạng oak w/ mã hs của ván lạng oak)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Tần bì dày 0.5mm x 10cm + x 1.0m + (Ash Veneer: Fraxinus excelsior). (SL: 4032.89 M2, ĐG: 0.57 USD)... (mã hs ván lạng gỗ tần/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Entedua dày 0.5mm x 35cm + x 0.8m + (Entedua Crotch Short Panel Veneer: Copaiferasalikound). (SL: 230.55 M2, ĐG: 5.5 USD)... (mã hs ván lạng gỗ ent/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44089090: VÁN LẠNG OAK (RED FR) DÀY 0.5MM (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs ván lạng oak r/ mã hs của ván lạng oak)
- Mã HS 44089090: Ván lạng gỗ Óc chó dày 0.5mm x 10cm+ x 0.8m+ (Walnut SB Veneer, Quarter/Crown, FSC Controlled Wood: Juglans sp.). (SL: 4086.83 M2; ĐG: 0.46 USD)... (mã hs ván lạng gỗ óc/ mã hs của ván lạng gỗ)
- Mã HS 44091000: Thanh gỗ bán thành phẩm (Gỗ xẻ từ cây thông được làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, tạo gân, gờ, đã được bào, chà nhám chưa lắp ráp dùng làm khung hình), Mới 100%... (mã hs thanh gỗ bán th/ mã hs của thanh gỗ bán)
- Mã HS 44092100: TẤM GHÉP BẰNG TRE ĐÃ ÉP NHIỆT... (mã hs tấm ghép bằng t/ mã hs của tấm ghép bằn)
- Mã HS 44092100: Tấm để hàng bằng tre BAMBOO BOARD (đã qua xử lý nhiệt), kích thước: 1250*1000*27mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm để hàng bằn/ mã hs của tấm để hàng)
- Mã HS 44092900: Sàn gỗ chưa lắp ghép,được làm từ cây gỗ keo và bạch dương,dùng để làm sàn, kích thước mỗi tấm 923x128x12mm, mới 100%... (mã hs sàn gỗ chưa lắp/ mã hs của sàn gỗ chưa)
- Mã HS 44092900: Phào bằng gỗ công nghiệp, dùng trang trí trong nhà. KT(dài 2.4m-3.5m, rộng 6 cm).+/- 2cm.Hàng mới 100%... (mã hs phào bằng gỗ cô/ mã hs của phào bằng gỗ)
- Mã HS 44092900: Chốt gỗ- Dowel M12*30, dùng cố định các bộ phận của bàn ghế, hàng mới 100%... (mã hs chốt gỗ dowel/ mã hs của chốt gỗ dow)
- Mã HS 44092900: WOOD FLOORING: TẤN LÓT SÀN BẰNG GỖ- SỬ DỤNG NHÀ LẮP GHÉP... (mã hs wood flooring/ mã hs của wood floorin)
- Mã HS 44101100: Ván dăm bằng gỗ PARTICLE BOARD E2, không chống ẩm, kích thước 15mm*12200mm*2440mm, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy, NSX: PT. Canang Indah Industri Particle Board, hàng mới 100%... (mã hs ván dăm bằng gỗ/ mã hs của ván dăm bằng)
- Mã HS 44101100: ván dăm pb (18*1525*2440)MM1128 tấm,NL SX SP GỖ XK... (mã hs ván dăm pb 18*/ mã hs của ván dăm pb)
- Mã HS 44101100: Ván PB (9 x 1525 x 2440)mm... (mã hs ván pb 9 x 152/ mã hs của ván pb 9 x)
- Mã HS 44101100: Ván Dăm Ép fb 18 X 1220 X 2440mm E1-u13... (mã hs ván dăm ép fb 1/ mã hs của ván dăm ép f)
- Mã HS 44101100: Ván dăm (PB) gỗ ép chưa phủ bề mặt E2 (nguyên liệu SX: tủ, bàn ghế, giường.), 1220x2440x17mm, 2976 tấm, mới 100%... (mã hs ván dăm pb gỗ/ mã hs của ván dăm pb)
- Mã HS 44101100: Tấm ván gỗ dăm ép đã định hình: X-14702 Support B D30440-2... (mã hs tấm ván gỗ dăm/ mã hs của tấm ván gỗ d)
- Mã HS 44101100: Ván ép m3/ Particle Board 16mm 1230x2450 CARB P2/EPA (FSC 100%) Grade A (SGS-COC 010083) (35,055.00DM335.055M3)... (mã hs ván ép m3/ part/ mã hs của ván ép m3/ p)
- Mã HS 44101100: Ván PB 1220mmx2440mmx18mm, ván đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván pb 1220mmx2/ mã hs của ván pb 1220m)
- Mã HS 44101100: Ván PB 1525mmx2440mmx18mm, ván đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván pb 1525mmx2/ mã hs của ván pb 1525m)
- Mã HS 44101100: Ván ép(PLYWOOD) #&109.415 (1220*2440*9)MM... (mã hs ván épplywood/ mã hs của ván épplywo)
- Mã HS 44101100: Ván dăm (PB) FB 015 x 1220 x 2440 E1 U13- F015122024401132... (mã hs ván dăm pb fb/ mã hs của ván dăm pb)
- Mã HS 44101100: Tấm vắn dăm dùng để làm lõi cửa chống cháy, có kích thước (Dài 1975mm, rộng 1100mm, dày 30mm)... (mã hs tấm vắn dăm dùn/ mã hs của tấm vắn dăm)
- Mã HS 44101100: Ván dăm PB, kích thước (2440*1220*15)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván dăm pb kíc/ mã hs của ván dăm pb)
- Mã HS 44101100: Ván dăm- (E1- 15.00MM x 1220MM x 2440MM)- Hàng mới 100%- Số lượng: 370.1160 M3... (mã hs ván dăm e1 1/ mã hs của ván dăm e1)
- Mã HS 44101100: Ván dăm (PB),(14 mm x 1830mm x 2440mm),số lượng m3 thực: 30.9438 M3... (mã hs ván dăm pb1/ mã hs của ván dăm pb)
- Mã HS 44101100: Ván dăm (35*915*2135)mm bằng gỗ thông (Hàng mới 100%)... (mã hs ván dăm 35*915/ mã hs của ván dăm 35*)
- Mã HS 44101100: Tấm ván ép lót (800*1150*7) mm.Dùng để lót hàng trên kệ hoặc pallets... (mã hs tấm ván ép lót/ mã hs của tấm ván ép l)
- Mã HS 44101100: Ván PB (18*1220-1830*2440)MM 1148 tấm, dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván pb 18*1220/ mã hs của ván pb 18*1)
- Mã HS 44101100: Tấm ván ép bằng dăm gỗ ốc chó tự nhiên đã hoàn thiện kích thước 2440mm*1220mm*3.5mm- Hàng mẫu mới 100%... (mã hs tấm ván ép bằng/ mã hs của tấm ván ép b)
- Mã HS 44101100: Ván dăm- MALAYSIAN PARTICLE BOARD E1 18MM X 1,220MM X1,830MM Hàng đã qua quá trình chế biến tẩm, sấy, gia nhiệt, không thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc Điều 1 Thông Tư 30/TT-BNNPTNT... (mã hs ván dăm malays/ mã hs của ván dăm mal)
- Mã HS 44101100: Ván PB (ván dăm ép thô) 1220mm x 2440mm x 14mm... (mã hs ván pb ván dăm/ mã hs của ván pb ván)
- Mã HS 44101100: VÁN DĂM (PARTICLE BOARD) QC: 18MMX1220MMX2440MM (P2/A) (Nguyên liệu dùng sản xuất, chế biến và gia công cho ngành Gỗ)... (mã hs ván dăm partic/ mã hs của ván dăm par)
- Mã HS 44101200: Ván dăm định hướng (OSB) 11MM COMM OSB 4X8FT (130560 SF, 4080 PCE)... (mã hs ván dăm định hư/ mã hs của ván dăm định)
- Mã HS 44101200: Ván gỗ định hướng OSB W60cm*L60cm,nguyên liệu sản xuất đèn trang trí.Mới 100%... (mã hs ván gỗ định hướ/ mã hs của ván gỗ định)
- Mã HS 44101900: Ván PB (Ván dăm), Qc: 1220MM x 2440MM x 15MM (hàng mới 100%, dùng trong sản xuất đồ gỗ gia dụng)#&152.53... (mã hs ván pb ván dăm/ mã hs của ván pb ván)
- Mã HS 44101900: Ván ép- PLYWOOD (3~14*1220*2440)MM... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plyw)
- Mã HS 44101900: ván ép plywood 910X1820X5MM (PLYWOOD COMMON 910X1820X5MM; hàng mới 100%)... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44101900: Ván ép bằng gỗ, KT 1220*2440*12mm.Hàng mới 100%... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44101900: Ván sốp- CORKBOARD 3*410 *972 mm- hàng mới 100%... (mã hs ván sốp corkbo/ mã hs của ván sốp cor)
- Mã HS 44101900: Ván ép ốp len chân tường Plywood kích thước 2440x50x12mm. Tráng nhựa 2 mặt- thành phẩm đã sấy khô, hàng mới 100%... (mã hs ván ép ốp len c/ mã hs của ván ép ốp le)
- Mã HS 44101900: Ván PB (17 x 1830 x 2440)mm x 1188 tấm #&90.1792... (mã hs ván pb 17 x 18/ mã hs của ván pb 17 x)
- Mã HS 44101900: Ván PB (9 x 1830 x 2440)mm x 3168 tấm #&127.3118... (mã hs ván pb 9 x 183/ mã hs của ván pb 9 x)
- Mã HS 44101900: Ván PB (12 x 1830 x 2440)mm x 2970 tấm #&159.1397... (mã hs ván pb 12 x 18/ mã hs của ván pb 12 x)
- Mã HS 44101900: Ván PB (14 x 1830 x 2440)mm x 2475 tấm #&154.7192... (mã hs ván pb 14 x 18/ mã hs của ván pb 14 x)
- Mã HS 44109000: Mặt bàn 800x500x18mm bằng chất liệu gỗ ép công nghiệp... (mã hs mặt bàn 800x500/ mã hs của mặt bàn 800x)
- Mã HS 44109000: Mặt bàn 1800x500x18mm CJ0489-6220 bằng chất liệu gỗ ép công nghiệp... (mã hs mặt bàn 1800x50/ mã hs của mặt bàn 1800)
- Mã HS 44109000: ván ép- Lượng hàng đúng:51.386 MTQ(2000*1220*18 MM) hàng đã qua xử lý... (mã hs ván ép lượng h/ mã hs của ván ép lượn)
- Mã HS 44109000: Ván PB (1830*2440*14)mm, 1740 tấm... (mã hs ván pb 1830*24/ mã hs của ván pb 1830)
- Mã HS 44109000: Ván gỗ ghép ((17(T)*1220(W)*2440(L))mm, đã ngâm tẩm sấy)... (mã hs ván gỗ ghép 1/ mã hs của ván gỗ ghép)
- Mã HS 44109000: Ván nhân tạo(18 MM x 1830 MM x 2440 MM)... (mã hs ván nhân tạo18/ mã hs của ván nhân tạo)
- Mã HS 44109000: Ván ép (PLYWOOD) 4.8MMX1220MMX2440MM CARB P2 BB/CC... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plyw)
- Mã HS 44111200: Van go cong nghiep cac loai(Van ep (1220 x 2440 x 3)mm), nhap tu TKN 302833223510/B11, dong hang 7. hàng mới 100%.... (mã hs van go cong ngh/ mã hs của van go cong)
- Mã HS 44111200: Ván MDF(4.75*1830*2440)1260 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf475*18/ mã hs của ván mdf475)
- Mã HS 44111200: Ván MDF(2.5*1220*2440)2970 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf25*122/ mã hs của ván mdf25*)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ ép 4.5 li phủ sapeli 4.5x1220x2440m... (mã hs ván gỗ ép 45 l/ mã hs của ván gỗ ép 4)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 2 li B, kích thước 2x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 2 li/ mã hs của ván ép mdf 2)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 4 li B, kích thước 4x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 4 li/ mã hs của ván ép mdf 4)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 2.5 li, kích thước: 2.5x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 25/ mã hs của ván ép mdf 2)
- Mã HS 44111200: ván mdf... (mã hs ván mdf/ mã hs của ván mdf)
- Mã HS 44111200: Ván MDF độ dày 2.5mm... (mã hs ván mdf độ dày/ mã hs của ván mdf độ d)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD CARB P2) (3*1220*2440)mm (6,840 tấm), hàng mới 100%, NPL sản xuất đồ gỗ nội thất... (mã hs ván mdf medium/ mã hs của ván mdf med)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (2.3 x 1220 x 2440)mm... (mã hs ván mdf 23 x/ mã hs của ván mdf 23)
- Mã HS 44111200: Ván MDF- quy cách: 4.75MM x 1220MM x 2440MM, làm bằng gỗ cao su, hàng mới 100% #&15.7... (mã hs ván mdf quy cá/ mã hs của ván mdf quy)
- Mã HS 44111200: Ván MDF loại P2 dùng sản xuất các sản phẩm (bàn, ghế, giường, tủ.), kích thước 1220x2440x2.7mm, Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf loại p2/ mã hs của ván mdf loại)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF kt 2.7x1220x2440mm, 1 thùng gồm 4 tấm dùng để sản xuất giường tủ, mới 100%... (mã hs ván ép mdf kt 2/ mã hs của ván ép mdf k)
- Mã HS 44111200: Ván MDF 5 mm x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 5 mm x/ mã hs của ván mdf 5 mm)
- Mã HS 44111200: Ván mdf QC: 4.75 x 1525 x2440 (mm)... (mã hs ván mdf qc 47/ mã hs của ván mdf qc)
- Mã HS 44111200: Ván MDF P2 3mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 3mm/ mã hs của ván mdf p2 3)
- Mã HS 44111200: Ván MDF P2 2.5mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 25m/ mã hs của ván mdf p2 2)
- Mã HS 44111200: Ván mdf (2.5 x 1245 x 2465 mm) &# 30.81... (mã hs ván mdf 25 x/ mã hs của ván mdf 25)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dày 2.5mm (2.5*1220*2440)mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván mdf dày 25/ mã hs của ván mdf dày)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dày 4.5mm (2.5*1220*2440)mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván mdf dày 45/ mã hs của ván mdf dày)
- Mã HS 44111200: Ván sợi MDF, kích thước (2463.8*1219.2*4.6)mm, dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf kí/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111200: HDF board 1245x2465x3mm Carb P2-non rubber- Ván HDF, đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs hdf board 1245x/ mã hs của hdf board 12)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (Size: 2.5mm x 1220mm x 2440mm).Dùng làm NPL sản xuất sản phẩm gỗ... (mã hs ván mdf size/ mã hs của ván mdf siz)
- Mã HS 44111200: Ván ép làm bằng gỗ đã định hình dùng làm Khung hàng nội thất.FA090-1024kích thước:547*106*2.5mm... (mã hs ván ép làm bằng/ mã hs của ván ép làm b)
- Mã HS 44111200: VÁN SỢI BẰNG GỖ, ĐỘ DÀY 2.0MM, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ mã hs của ván sợi bằng)
- Mã HS 44111200: Ván MDF- CARB P2/ EPA COMPLIANCE STANDARD (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), kích thước (3x1220x2440mm), dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf carb p/ mã hs của ván mdf car)
- Mã HS 44111200: Ván M.D.F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (3.0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf chưa/ mã hs của ván mdf ch)
- Mã HS 44111200: Ván ép bằng gỗ dạng tấm 100x200cm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44111200: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*4.75mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ mã hs của ván épmdf b)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ MDF 2.5x1220x2440mm Carb P2, dày: 2.5mm, dùng trong sản xuất đồ nội thất, (1 TAM 1PCE), mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf 25x/ mã hs của ván gỗ mdf 2)
- Mã HS 44111200: Ván MDF2.5x1220x1830mm(20mm free trim)... (mã hs ván mdf25x1220/ mã hs của ván mdf25x1)
- Mã HS 44111200: Ván ép veneer MDF, ván ép chất liệu bột gỗ Bạch dương (ván okal), kích thước: 1220x2440x3.0mm... (mã hs ván ép veneer m/ mã hs của ván ép venee)
- Mã HS 44111300: Ván M.D.F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (9.0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%,... (mã hs ván mdf chưa/ mã hs của ván mdf ch)
- Mã HS 44111300: Ván ép mdf dày 6- 9 mm (kích thước 9x1220x2440mm),6120 tấm.... (mã hs ván ép mdf dày/ mã hs của ván ép mdf d)
- Mã HS 44111300: Ván ép 970x970x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 970x970x/ mã hs của ván ép 970x9)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1140x1140x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1140x114/ mã hs của ván ép 1140x)
- Mã HS 44111300: Ván mdf (5.5 x 1550 x 2465 mm) &# 32.36... (mã hs ván mdf 55 x/ mã hs của ván mdf 55)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1100x1100x8 mm... (mã hs ván ép 1100x110/ mã hs của ván ép 1100x)
- Mã HS 44111300: Van go cong nghiep cac loai(Van mat ban 3005461 veneer 1 mat oak (Vanthiel) theo ban ve))... (mã hs van go cong ngh/ mã hs của van go cong)
- Mã HS 44111300: Ván sàn gỗ công nghiệp bằng gỗ MDF, code: 95023, kích thước 1216*196*8MM. nhãn hiệu KaiFong (8 PCS/ hộp). Mới 100%... (mã hs ván sàn gỗ công/ mã hs của ván sàn gỗ c)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ lát sàn chất liệu bằng gỗ ván sợi công nghiệp, (MDF),nhãn hiệu Queen Mark,kích thước 1216 x 195 x 8 mm.hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ lát sàn/ mã hs của ván gỗ lát s)
- Mã HS 44111300: Ván sợi có tỷ trọng trung bình MDF- MEDIUM DENSITY FIBERBOARD, kích thước: 2440x1220x9 MM, dùng để sản xuất sản phẩm gỗ, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi có tỷ t/ mã hs của ván sợi có t)
- Mã HS 44111300: Ván MDF 3.mm x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 3mm x/ mã hs của ván mdf 3mm)
- Mã HS 44111300: Ván MDF 9.0 MM x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 90 mm/ mã hs của ván mdf 90)
- Mã HS 44111300: Ván lát sàn gỗ nhân tạo MDF (808x130x8.3)mm. Mặt phủ plastic và qua xử lý nhiệt. Hàng mới 100%.... (mã hs ván lát sàn gỗ/ mã hs của ván lát sàn)
- Mã HS 44111300: Tấm ván ép công nghiệp MDF được ép từ sợi gỗ, bột gỗ, chưa sơn phủ đánh bóng, chưa khoan lỗ xẻ rãnh, chưa trà hai mặt, chưa dán lớp mặt. Kích thước: (1220x2440x9)mm. Hàng mới 100 do TQSX... (mã hs tấm ván ép công/ mã hs của tấm ván ép c)
- Mã HS 44111300: Ván sợi MDF 9mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 9mm/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111300: Ván MDF độ dày 9mm... (mã hs ván mdf độ dày/ mã hs của ván mdf độ d)
- Mã HS 44111300: Ván MDF làm nguyên liệu sản xuất bàn ghế giường tủ MMR E2 (Size 8mm x 1220mm x 2440mm) hàng mới 100%... (mã hs ván mdf làm ngu/ mã hs của ván mdf làm)
- Mã HS 44111300: Packing wood plate- ván MDF để đóng hàng- 8mm x 677mm x 980mm- mới 100%... (mã hs packing wood pl/ mã hs của packing wood)
- Mã HS 44111300: Ván sàn công nghiệp size 1215*127*8mm, hiệu Elegant, mới 100%... (mã hs ván sàn công ng/ mã hs của ván sàn công)
- Mã HS 44111300: Ván MDF "TEKWOOD GRADE" UREA F4 STARS (6 x 1230 x 2440mm)... (mã hs ván mdf tekwoo/ mã hs của ván mdf tek)
- Mã HS 44111300: Ván ép PACKING PLY WOOD BOARD N.C.V. (dùng làm vật liệu đóng pallet)... (mã hs ván ép packing/ mã hs của ván ép packi)
- Mã HS 44111300: Ván MDF bạch đàn FSC CP2 GL 100%, 9mm*1830*2440 (600 tấm) SGSHK-COC-011079, Số khối đúng 24,11208, đơn giá đúng: 6.900.000 vnd, trị giá đúng: 166,373,352 vnd... (mã hs ván mdf bạch đà/ mã hs của ván mdf bạch)
- Mã HS 44111300: Tấm gỗ ép công nghiệp MDF KT: 1.22x2.44 2 mặt trắng 15mm... (mã hs tấm gỗ ép công/ mã hs của tấm gỗ ép cô)
- Mã HS 44111300: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*6mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ mã hs của ván épmdf b)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ MDF 09mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, chiều dày ván: 09mm, dùng trong nhà xưởng, Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf 09mm/ mã hs của ván gỗ mdf 0)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1200x1200x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1200x120/ mã hs của ván ép 1200x)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF PHỦ 1 MẶT MELAMINE, KÍCH THƯỚC: 1220x2440x25mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf phủ 1 m/ mã hs của ván mdf phủ)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF PHỦ 2 MẶT MELAMINE, KÍCH THƯỚC: 1220x2440x15mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf phủ 2 m/ mã hs của ván mdf phủ)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(1220 x 2440x12)mm, nhập từ TKX 30243490520/B11, dong hang 2. hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf1220 x/ mã hs của ván mdf1220)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (1220 x 2440x 15-25)mm, nhập tu TKN 302434903912/B11, dong hang 2. hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf 1220 x/ mã hs của ván mdf 122)
- Mã HS 44111400: Ván ép dán veneer (1220 x 2440 x 12-25)mm, nhap tu TKX 302553584340, dong hang 1. hàng mới 100%.... (mã hs ván ép dán vene/ mã hs của ván ép dán v)
- Mã HS 44111400: Ván MDF- CARB P2/ EPA COMPLIANCE STANDARD (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), kích thước (25x1830x2440mm), dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf carb p/ mã hs của ván mdf car)
- Mã HS 44111400: Ván MDF- dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất, văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD- CARB P2-2 GRADE), kích thước: (17x1235x2455)MM. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf dùng đ/ mã hs của ván mdf dùn)
- Mã HS 44111400: Tấm ván ép mật độ thấp CDF,(1830x2440x12mm), độ nén 950ps,đã được gia cố bằng keo,nhựa phenol formadehti và bột gỗ,dùng làm vách ngăn,NSX:GUANGZHOU VERY ELEGANT IMPORT AND EXPORT CO. LTD, mới 100%... (mã hs tấm ván ép mật/ mã hs của tấm ván ép m)
- Mã HS 44111400: Tấm Gỗ được làm từ gỗ ván ép kích thước: 1060* 880 * 10 mm... (mã hs tấm gỗ được làm/ mã hs của tấm gỗ được)
- Mã HS 44111400: Van MDF (18MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 18mm x/ mã hs của van mdf 18m)
- Mã HS 44111400: Van MDF (21MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 21mm x/ mã hs của van mdf 21m)
- Mã HS 44111400: Van MDF (25MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 25mm x/ mã hs của van mdf 25m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ công nghiệp MDF 1200x800x12mm... (mã hs tấm gỗ công ngh/ mã hs của tấm gỗ công)
- Mã HS 44111400: Tấm ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) chưa phủ nhựa, chưa soi rãnh, chưa dán giấy,dùng làm đồ nội thất, KT (1220 X 2440x17)MM, đã qua xử lý ép nhiệt nóng và xử lý công nghiệp. Mới 100%. Do TQSX... (mã hs tấm ván sợi có/ mã hs của tấm ván sợi)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ván ép (1220*1000*15)mm.... (mã hs tấm gỗ ván ép/ mã hs của tấm gỗ ván é)
- Mã HS 44111400: Ván MDFVán MDF (12*1220*2440)MM 900 tấm, dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván mdfván mdf/ mã hs của ván mdfván m)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(24*1830*2440)375 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf24*1830/ mã hs của ván mdf24*1)
- Mã HS 44111400: Len (nẹp) gỗ chân tường-PGVSKRD40099 Pergo Vinyl Skrting (2000*12*55 mm)- Light Denish Oak 70% PEFC certified. Hàng mới 100%.... (mã hs len nẹp gỗ ch/ mã hs của len nẹp gỗ)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ MDF- Medium density fibreboard- chiều dày 18mm- kích thước 1220MM*2745MM*18MM. hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf med/ mã hs của ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111400: Ván mdf (4.75*1220*2440)mm... (mã hs ván mdf 475*1/ mã hs của ván mdf 47)
- Mã HS 44111400: Chân pallet (ván ép) 180x180x90mm... (mã hs chân pallet vá/ mã hs của chân pallet)
- Mã HS 44111400: Van go cong nghiep cac loai(MDF Carb P2 dan 2 mat veneer Walnut My 655*470*15 (Van Cua 1000012-1006))... (mã hs van go cong ngh/ mã hs của van go cong)
- Mã HS 44111400: Len chân tưởng gỗ bằng gỗ MDF, code: 95023, kích thước 2400*70*8MM (2.4M/PC), nhãn hiệu KaiFong. Mới 100%... (mã hs len chân tưởng/ mã hs của len chân tưở)
- Mã HS 44111400: Sàn gỗ laminate wood, size: 630-1860x189x15 mm-VN10322. Hàng mới 100%.... (mã hs sàn gỗ laminate/ mã hs của sàn gỗ lamin)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ lát sàn chất liệu bằng gỗ ván sợi công nghiệp,(MDF),nhãn hiệu Queen Mark,kích thước 1216 x 193 x 12mm.hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ lát sàn/ mã hs của ván gỗ lát s)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ qui cách, dùng để làm bảng viết (880*563*10) mm, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ mã hs của ván sợi bằng)
- Mã HS 44111400: Ván sợi từ xơ sợi (MDF) dùng làm bảng viết. qui cách (1220*2440*10) mm, hàng mời 100%... (mã hs ván sợi từ xơ s/ mã hs của ván sợi từ x)
- Mã HS 44111400: TẤM VÁN GỖ MDF W9.2... (mã hs tấm ván gỗ mdf/ mã hs của tấm ván gỗ m)
- Mã HS 44111400: Ván sợi có tỷ trọng trung bình MDF- MEDIUM DENSITY FIBERBOARD, kích thước: 2440x1220x12 MM, dùng để sản xuất sản phẩm gỗ, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi có tỷ t/ mã hs của ván sợi có t)
- Mã HS 44111400: Phụ kiện đồ nội thất: Ván trụ tủ bằng ván MDF (75*119*2200)mm-hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện đồ nội/ mã hs của phụ kiện đồ)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF chống nước (đã qua xử lý nhiệt)- wood fiberboard.Chiều dày trên 9mm.Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi mdf chố/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Sàn làm bằng ván sợi gỗ MDF kích thước 1600x900x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs sàn làm bằng vá/ mã hs của sàn làm bằng)
- Mã HS 44111400: Ván sợi gỗ MDF làm bàn lễ tân, kích thước 1400x980x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi gỗ mdf/ mã hs của ván sợi gỗ m)
- Mã HS 44111400: Ván MDF P2 25mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 25mm/ mã hs của ván mdf p2 2)
- Mã HS 44111400: Ván mdf (17 x 1855 x 2465 mm) &# 65.58... (mã hs ván mdf 17 x 1/ mã hs của ván mdf 17)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC013 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc01/ mã hs của tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC024 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc02/ mã hs của tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC034 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc03/ mã hs của tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC055 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc05/ mã hs của tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC060 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc06/ mã hs của tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Ván ép trắng 2 mặt (MDF) (QC:244*122*16mm) dùng làm bàn ghế, hàng mới 100%... (mã hs ván ép trắng 2/ mã hs của ván ép trắng)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF/ MDF+ESD MAT. Kích thước: (400*900*12T) mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm ván mdf/ md/ mã hs của tấm ván mdf/)
- Mã HS 44111400: MDF board 1245x2465x12mm Carb P2- non rubber- Ván MDF, đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs mdf board 1245x/ mã hs của mdf board 12)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (Medium Density Fiberboard)... (mã hs ván sợi mdf me/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất 1000 x 2000 x 5 cm... (mã hs ván ép mdf cá/ mã hs của ván ép mdf)
- Mã HS 44111400: Ván MDF độ dày 18mm... (mã hs ván mdf độ dày/ mã hs của ván mdf độ d)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF, kích thước (2440*1220*12)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf kí/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván ép 1100x1100x18 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1100x110/ mã hs của ván ép 1100x)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ ép MDF dán nhựa 2 mặt ABS&PMMA,mã màu 1703L và 1687L, mã 13326771010, kích thước: 2800x1300x19mm, hiệu Rehau. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép mdf d/ mã hs của ván gỗ ép md)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (1120 tấm), kích thước (1541*382*15)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 11/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (1680 tấm), kích thước (1541*382*15)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 16/ mã hs của ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván MDF chưa phủ nhựa, chưa dán giấy (đã qua xử lý nhiệt) 1220mm x 2440mm x 25 mm E2 (936 tấm 69.658 m3). Mới 100%... (mã hs ván mdf chưa ph/ mã hs của ván mdf chưa)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dày trên 9mm 25x1220x2440mm... (mã hs ván mdf dày trê/ mã hs của ván mdf dày)
- Mã HS 44111400: Ván MDF-MEDIUM DENSITY FIBRE BOARD 1200*2440*15MM(66028.99m3)(Size cắt chưa trừ biên 15*1225*2465mm)... (mã hs ván mdfmedium/ mã hs của ván mdfmedi)
- Mã HS 44111400: Sàn gỗ công nghiệp không nhãn hiệu khổ 10mm x 180mm x 800mm (hàng mới 100%)... (mã hs sàn gỗ công ngh/ mã hs của sàn gỗ công)
- Mã HS 44111400: Ván MDF, có tỷ trọng 0.429g/cm3, dày 25mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf có tỷ/ mã hs của ván mdf có)
- Mã HS 44111400: Chân sàn nâng bằng gỗ mã WP90, kích thước cao 96mm, kích thước khối 88x88x20mm, hãng sx: Bankyo/Nhật, hàng mới 100%... (mã hs chân sàn nâng b/ mã hs của chân sàn nân)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF (CHIỀU DÀY 12X1830X2440 MM), SỐ KHỐI: 26,79 MÉT KHỐI... (mã hs ván mdf chiều/ mã hs của ván mdf chi)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ okan bọc viền 122CM*244CM*1.5CM, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ okan bọc/ mã hs của tấm gỗ okan)
- Mã HS 44111400: TẤM GỖ ocan chữ nhật bọc viền 100*219*1.5Cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ocan chữ/ mã hs của tấm gỗ ocan)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ô can bọc viền 57cm*14cm*1.5cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ô can bọ/ mã hs của tấm gỗ ô can)
- Mã HS 44111400: Ván MDF quy cách 2440*1220*(9-21)MM... (mã hs ván mdf quy các/ mã hs của ván mdf quy)
- Mã HS 44111400: Ván MDF Premium MBR P2 12mm x 1830 x 2440 (FT25,25)... (mã hs ván mdf premium/ mã hs của ván mdf prem)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(dùng làm mặt bàn),quy cách:385mm*510mm*15mm... (mã hs ván mdfdùng là/ mã hs của ván mdfdùng)
- Mã HS 44111400: BẢNG MÀU GỖ MẪU, MỚI 100%... (mã hs bảng màu gỗ mẫu/ mã hs của bảng màu gỗ)
- Mã HS 44111400: Ván M.D.F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (15.0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf chưa/ mã hs của ván mdf ch)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (15*1220*2440)MM 2160 tấm, dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván mdf 15*122/ mã hs của ván mdf 15*)
- Mã HS 44111400: Ván mdf(chuyển TTNĐ từ tk nhập số 102155595140/E31 ngày 07/08/2018)... (mã hs ván mdfchuyển/ mã hs của ván mdfchuy)
- Mã HS 44111400: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*12mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ mã hs của ván épmdf b)
- Mã HS 44111400: Ván ép plywood (Q/c: 2440 x 1220 x 11mm), chưa gia công... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 1220mmx2440mmx12mm, ván đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf 1220mmx/ mã hs của ván mdf 1220)
- Mã HS 44119200: Tấm Compact chịu nhiệt dạng cứng, làm từ sợi gỗ, được kết dính bằng keo và chất phụ gia làm tăng độ cứng, mặt phủ Laminate, KT:1220mm*1830mm*12mm, tỷ trọng 1.4g/cm3, hàng mới 100%... (mã hs tấm compact chị/ mã hs của tấm compact)
- Mã HS 44119200: Tấm Compact Density Fiberboard(CDF) dạng cứng, làm từ sợi gỗ, được kết dính bằng keo và chất phụ gia làm tăng độ cứng, mặt phủ melanine, KT:1220mm*1830mm*12mm, tỷ trọng 1.2g/cm3, hàng mới 100%... (mã hs tấm compact den/ mã hs của tấm compact)
- Mã HS 44119200: Ván MDF đã xử lý gia công cố nhiệt phủ tráng lớp mặt dùng để làm đồ gỗ gia dụng làm bằng gỗ phong MDF001 (MAPLE), 20x1220x2440mm (SL:160.747MTQ, ĐG:338 USD, TG:54332.49USD)... (mã hs ván mdf đã xử l/ mã hs của ván mdf đã x)
- Mã HS 44119200: Ván MDF đã phủ nhựa, MELMDF 230T/0 UFSTD 4803, kt:1220x2440x03mm, (HĐ VAT: 0054970 ngày 28/12/2019), sx tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ mã hs của ván mdf đã p)
- Mã HS 44119200: MDF Premium MBR E1 18mm X 1220 X 1830... (mã hs mdf premium mbr/ mã hs của mdf premium)
- Mã HS 44119200: Ván lát sàn bằng bột gỗ ép Kronotex Exquisit V4, D4169, Size (8x 1380x193)mm, hiệu Kronotex, (bề mặt đã tráng phủ lớp nhôm ô xít chống xước), 8 tấm/hộp, mới 100%... (mã hs ván lát sàn bằn/ mã hs của ván lát sàn)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm bằng gỗ ép màu trắng, có tỷ trọng trên 0.8g/cm3, kích thước 2.5mm*1092mm*1245mm, dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm bằng gỗ/ mã hs của tấm đệm bằng)
- Mã HS 44119200: TMDF Premium MBR E1 2.5mm X 1220 X 1830... (mã hs tmdf premium mb/ mã hs của tmdf premium)
- Mã HS 44119200: Tấm gỗ ép từ bột gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, chưa khoan lỗ, xẻ rãnh dùng làm đồ nội thất,kích thước (80 x 30)cm, dày (3-5)mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs tấm gỗ ép từ bộ/ mã hs của tấm gỗ ép từ)
- Mã HS 44119200: Tấm gỗ nhựa(Density),95% là gỗ,có phủ nhựa bề mặt,màu vàng gạo 1983, kt:1830mmx2440mmx12mm, chưa đục lỗ, không tự dính, tỷ trọng trên 1050kg/m3, mới 100%.... (mã hs tấm gỗ nhựaden/ mã hs của tấm gỗ nhựa)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm gỗ có tráng nhựa Bakelite (Bakelite plate), kích thước 1105mm*1255mm 1.5t, dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm gỗ có t/ mã hs của tấm đệm gỗ c)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm gỗ màu trắng, kích thước 2.5mm*43"*49", dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm gỗ màu/ mã hs của tấm đệm gỗ m)
- Mã HS 44119200: Ván HDF/REGULAR HDF (FSC & EPA)(19*2440*1220MM)... (mã hs ván hdf/regular/ mã hs của ván hdf/regu)
- Mã HS 44119200: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 20*1220*2440mm,hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ mã hs của ván épmdf b)
- Mã HS 44119300: Ván MDF 2, Quy cách (4.75mm x 1220mm x 2440 mm)-hàng đã qua xử lý... (mã hs ván mdf 2 quy/ mã hs của ván mdf 2 q)
- Mã HS 44119400: Ván ép-PLYWOOD 1220 MM * 2200 MM * 24 MM. Mới 100%... (mã hs ván épplywood/ mã hs của ván épplywo)
- Mã HS 44119400: VÁN ÉP MẪU. HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép mẫu hàn/ mã hs của ván ép mẫu)
- Mã HS 44119400: Ván sợi được tạo thành từ bột gỗ ép, kích thước (120x10)+-5cm, dày 1-2cm, (tỷ trọng <5g/cm3), dùng để sản xuất đồ nội thất, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs ván sợi được tạ/ mã hs của ván sợi được)
- Mã HS 44119400: Ván ép(2135 MM*1220 MM*21 MM)-PLYWOOD... (mã hs ván ép2135 mm*/ mã hs của ván ép2135)
- Mã HS 44119400: Ván MDF/ THINLINE (EPA) (4*2440*1220MM))... (mã hs ván mdf/ thinli/ mã hs của ván mdf/ thi)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Plywood), làm từ gỗ nhiệt đới (gỗ keo, bạch đàn), rừng trồng, gỗ 3 lớp, đã qua xử lý nhiệt, kích thước (1220 x 2440 x 2.3)mm. hàng không thuộc danh mục cites. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ dán ply/ mã hs của tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán ép chưa sơn phủ (PLYWOOD) dán bằng keo dán gỗ, bao gồm 3 lớp đã qua sơ chế, có 1 lớp là gỗ nhiệt đới, không thuộc danh mục CITES. Kích thước 2.44M x1.22M x2.5MM. Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ép c/ mã hs của tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123100: Ván ép 12mm Plywood, two sides Okoume veneer, CARB P2 Certified 1220mmx2440mm, (Nguyên liệu gỗ keo, vườn trồng),... (mã hs ván ép 12mm ply/ mã hs của ván ép 12mm)
- Mã HS 44123100: Ván ép gỗ quy cách (620x770x5)mm (Loại ván dùng keo dán ghép từ các miếng gỗ lát mỏng mỗi lớp có chiều dày không quá 6mm có nguồn gốc gỗ trồng cao su, gỗ điều). Dùng trong nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs ván ép gỗ quy c/ mã hs của ván ép gỗ qu)
- Mã HS 44123100: Ván ép bằng gỗ công nghiệp (gỗ cây dương) dạng tấm, K 800x950x3.8mm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44123300: Ván lạng bằng gỗ phong (thích)- Maple veneer dầy 0.52mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng bằng g/ mã hs của ván lạng bằn)
- Mã HS 44123300: Tấm Polywood, chất liệu từ gỗ dương, quy cách 2440*1220*10mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs tấm polywood c/ mã hs của tấm polywood)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP- PLYWOOD (18X1220X2440)mm. Mới 100%... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plyw)
- Mã HS 44123300: Ván ép bằng gỗ bạch dương, mặt dán gỗ thông (thickness veneer:0.3mm) size:1220x2440x5 mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44123300: Ván PLYWOOD 1220X2440X11MM, gồm 9 lớp, 2 mặt ngoài làm bằng gỗ dương. Dùng trong SXCB đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 122/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Cuộn dây bọc viền tủ bếp, chất liệu bằng gỗ bạch dương. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây bọc vi/ mã hs của cuộn dây bọc)
- Mã HS 44123300: Ván ép làm từ gỗ cây Bạch Dương- PLYWOOD FOR FURNITURE (POPLAR CORE, CARB P2 GLUE, BLEACHED POPLAR FACE AND BACK, LVB STRUCTURE), qui cách: (18x1220x2440)MM. Hàng mới 100%.... (mã hs ván ép làm từ g/ mã hs của ván ép làm t)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (189*260*18)mm,làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 18/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (341*260*18)mm,làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 34/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (203*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 20/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (279*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 27/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (355*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 35/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (573*573*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 57/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (584*510*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 58/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (651*114*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 65/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (761*297*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 76/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (800*800*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 80/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (816*816*12mm), làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 81/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (876*596*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 87/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (888*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 88/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (951*260*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 95/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (965*587*12mm), làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 96/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (2438*1067*6)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 24/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán polywood (1220mm x 2440mmx12mm) gồm 9 lớp,mỗi lớp nhỏ hơn 3mm, có mặt ngoài làm băng gỗ bạch dương.hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán poly/ mã hs của tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán dùng để làm cạnh đầu giường- Bed Headboard plywood (2440*1220*18)mm,gồm 11 lớp, 2 lớp mặt ngoài làm bằng gỗ bạch đàn dày 1mm, 9 Lớp trong mỗi lớp dày ~1.8mm-hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán dùng/ mã hs của tấm gỗ dán d)
- Mã HS 44123300: Ván ép Birch dày 15mm (Birch Plywood BB/C S2S CARB P2 MR Glue FSC 100% SCS-COC-006712). (SL: 0.906 M3. ĐG: 467.38 USD)... (mã hs ván ép birch dà/ mã hs của ván ép birch)
- Mã HS 44123300: Ván ép CHINESE PLYWOOD gồm 5 lớp, mặt ngoài được làm bằng gỗ bạch dương. Quy cách:(1220x2440x12) mm#&... (mã hs ván ép chinese/ mã hs của ván ép chine)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán PLYWOOD bằng gỗ dương- TKH: Liriodendron Tulipife (2440*1220*12)mm gồm 12 lớp: mỗi lớp dày 1mm. NL sản xuất đồ gỗ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ mã hs của tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán-PLYWOOD bằng gỗ dương-TKH: Liriodendron Tulipife (2440 x 1220 x 5)mm (Gồm 3 lớp,2 lớp ngoài mỗi lớp dày 1.68mm, lớp trong cùng dày 1.64mm)- NL Dùng để SX đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dánplyw/ mã hs của tấm gỗ dánp)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP (L2500xT22xW25mm). LVL-L2500xT22xW25mm. Dùng trong sản xuất sofa, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép l2500xt/ mã hs của ván ép l250)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP (2440x1220x2mm)-PLY WOOD 2440x1220x2mm (CARB).Dùng trong sản xuất sofa, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép 2440x12/ mã hs của ván ép 2440)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán ép 12 lớp,2 lớp ngoài cùng bằng gỗ bạch dương dầy 0.5mm,10 lớp trong dầy 1.9mm.qui cách 20x1220x2440mm (hàng mới 100%)... (mã hs tấm gỗ dán ép 1/ mã hs của tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123300: Ván plywood (12*1220*2440)mm 1428 tấm (gồm 8 lớp, 2 lớp mặt ngoài bằng Poplar veneer),dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván plywood 12/ mã hs của ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván ép nguyên tấm dày 12 ly, lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim, kích thước: dày 12mm x rộng 1220mm x dài 2440mm (PLYWOOD 12MM x 1220MM x 2440MM), hàng mới 100%.... (mã hs ván ép nguyên t/ mã hs của ván ép nguyê)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước: 1220x2440x18mm, NSX: CONSMOS, mới 100%.... (mã hs ván ép kích th/ mã hs của ván ép kích)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán từ gỗ Poplar (Kích thước: Rộng 1220 x dài 2000-2440 x dày 5-25)mm... (mã hs tấm gỗ dán từ g/ mã hs của tấm gỗ dán t)
- Mã HS 44123300: Ván ép (9;21 x 1220 x 2135;2440)mm; 9mm(7 lớp),21mm(16 lớp) lớp ngoài cùng ép bằng gỗ poplar... (mã hs ván ép 9;21 x/ mã hs của ván ép 9;21)
- Mã HS 44123300: Ván ép (làm từ gỗ bạch dương, chiều dày mỗi lớp 2mm).Mới 100%... (mã hs ván ép làm từ/ mã hs của ván ép làm)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán.Đã qua xử lý nhiệt. Có 01 lớp mặt ngoài bằng gỗ Dương.Quy cách:2440 x 1220 x 9MM/1750 PCS (PLYWOOD). Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dánđã q/ mã hs của tấm gỗ dánđ)
- Mã HS 44123400: Ván ép (2440 x 1220 x 11)mm, 1536 tấm #&50.296... (mã hs ván ép 2440 x/ mã hs của ván ép 2440)
- Mã HS 44123900: Ván ép Qc: 1220MM x 2440MM x 15MM (hàng mới 100%, dùng trong sản xuất đồ gỗ gia dụng)#& 49.832... (mã hs ván ép qc 1220/ mã hs của ván ép qc 1)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Thuỳ-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t thuỳ1/ mã hs của ván ép t thu)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép 2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván gỗ ép 2 mặt/ mã hs của ván gỗ ép 2)
- Mã HS 44123900: Ván ép-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép1200x240/ mã hs của ván ép1200x)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Mai-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t mai12/ mã hs của ván ép t mai)
- Mã HS 44123900: Tấm gỗ dán ép công nghiệp, hai mặt ngoài là gỗ thông, kích thước: 9*1220*2440mm, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ép c/ mã hs của tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123900: Tấm ván ép gỗ (Wood panels, kích thước 1600*800*15mm, dùng làm đồ nội thất)hàng mới 100%... (mã hs tấm ván ép gỗ/ mã hs của tấm ván ép g)
- Mã HS 44123900: Ván ép Plywood có 2 lớp ngoài cùng làm từ gỗ thông (pine) 18mm*1220mm*2000mm... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44123900: ván ép (2,5;3;9x1220x2440)mm... (mã hs ván ép 25;3;9/ mã hs của ván ép 25;)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx1100mmx8mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép làm t/ mã hs của ván gỗ ép là)
- Mã HS 44123900: Ván ép W1220mm*L2440mm*T10mm... (mã hs ván ép w1220mm*/ mã hs của ván ép w1220)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kích thước (1200 x 1000 x 7) mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ được sản/ mã hs của tấm gỗ được)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán dùng để lót sàn tàu, GS TG4 13,2-1200MM, dày 13.2mm,. Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán dùng/ mã hs của tấm gỗ dán d)
- Mã HS 44129400: Ván ép-PLYWOOD 1220X2440X15MM... (mã hs ván épplywood/ mã hs của ván épplywo)
- Mã HS 44129400: Ván ép trang trí (Veneer)... (mã hs ván ép trang tr/ mã hs của ván ép trang)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán công nghiệp kích thước 1.22*2.44m. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán công/ mã hs của tấm gỗ dán c)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dùng để đóng gói (kích thước: 1200*1000*12mm, chất liệu: gỗ dán)... (mã hs tấm gỗ dùng để/ mã hs của tấm gỗ dùng)
- Mã HS 44129920: Ván ép 3 MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 3 mmx122/ mã hs của ván ép 3 mmx)
- Mã HS 44129920: Ván ép 9 MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 9 mmx122/ mã hs của ván ép 9 mmx)
- Mã HS 44129920: Ván ép 2.7MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 27mmx12/ mã hs của ván ép 27mm)
- Mã HS 44129990: Ván ép/ PLY WOOD: 2440*1220*22 MM... (mã hs ván ép/ ply woo/ mã hs của ván ép/ ply)
- Mã HS 44129990: Ván ép 1m*2m*20mm(+-2.0mm)... (mã hs ván ép 1m*2m*20/ mã hs của ván ép 1m*2m)
- Mã HS 44129990: Ván ghép (gỗ ép 1 mặt bóng)-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ghép gỗ ép/ mã hs của ván ghép gỗ)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ 1.22mx2.44mx10t. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ 122mx2/ mã hs của tấm gỗ 122m)
- Mã HS 44129990: Ván vân gỗ-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván vân gỗ1200/ mã hs của ván vân gỗ1)
- Mã HS 44129990: Ván ép Thái Lan(1200x2400x25)mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép thái lan/ mã hs của ván ép thái)
- Mã HS 44129990: Ván ép SLVL CARB P2 2100X46X22MM. Chuyển MDSD của TK 102337250410/E31 ngày 17/11/2018, dòng hàng 4- NPL của 01 ghế 5050138... (mã hs ván ép slvl car/ mã hs của ván ép slvl)
- Mã HS 44129990: Nắp bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa.... (mã hs nắp bằng gỗ dán/ mã hs của nắp bằng gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván ép mua vn (1220 *2440)mm... (mã hs ván ép mua vn/ mã hs của ván ép mua v)
- Mã HS 44129990: Mẫu tấm ván ép trang trí, hàng mẫu. Kích thước: 20cm x 30cm... (mã hs mẫu tấm ván ép/ mã hs của mẫu tấm ván)
- Mã HS 44129990: Ván ép W1220mm*L2440mm*T10mm... (mã hs ván ép w1220mm*/ mã hs của ván ép w1220)
- Mã HS 44129990: Bản lề gỗ dán chặn góc phải.... (mã hs bản lề gỗ dán c/ mã hs của bản lề gỗ dá)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán nhiều lớp, kích thước: (2440x1220x10)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán nhiề/ mã hs của tấm gỗ dán n)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ghép paulownia (13 x 930 x 400~1120)MM, hàng mới 100%,#&61.305 MTQ... (mã hs ván gỗ ghép pau/ mã hs của ván gỗ ghép)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán 1220x2135x21mm, ván đã qua xử lý.... (mã hs ván gỗ dán 1220/ mã hs của ván gỗ dán 1)
- Mã HS 44129990: Nắp Ema bằng gỗ in hình/EQUIPMENT FOR DISPLAY/ NEW YEAR ORNAMENT (EMA),không tiếp xúc trực tiếp với bánh.Nhà Sản Xuất: Minamoto Kitchoan Japan. Mới 100%... (mã hs nắp ema bằng gỗ/ mã hs của nắp ema bằng)
- Mã HS 44129990: Ván ép làm bằng gỗ đã định hình dùng làm Khung hàng nội thất. FW006-1006 Kích thước: 410*85*2.5mm... (mã hs ván ép làm bằng/ mã hs của ván ép làm b)
- Mã HS 44129990: Sàn ván ép bằng gỗ phong, kích thước (126 x 90 x 46)cm, hiệu FM Flooring, hàng mới 100%... (mã hs sàn ván ép bằng/ mã hs của sàn ván ép b)
- Mã HS 44129990: Tấm ván mặt dùng để trang trí trong phòng hội nghị khách sạn bằng gỗ lá kim hiệu DE JUN qui cách (200-8000)*12*(2000-5000)MM... (mã hs tấm ván mặt dùn/ mã hs của tấm ván mặt)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép kích thước (18 x 1220 x2440)mm, gồm 11 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng,tổng 6.59 MTQ)... (mã hs ván gỗ ép kích/ mã hs của ván gỗ ép kí)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán MULTILAYER BOARD (18x70x1542)mm, đã xử lý nhiệt và ép lớp thành phẩm dùng để sản xuất ghế Sofa. Hàng mẫu... (mã hs tấm gỗ dán mult/ mã hs của tấm gỗ dán m)
- Mã HS 44129990: Ván MDF (gỗ ép) 1220*2440*12mm không phủ. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf gỗ ép/ mã hs của ván mdf gỗ)
- Mã HS 44129990: Thùng gỗ lảm bằng gỗ ép công nghiệp (Plywood Case)40 x 60 x 60cm... (mã hs thùng gỗ lảm bằ/ mã hs của thùng gỗ lảm)
- Mã HS 44129990: Ván ép (2440 X 1220 X 12MM),số m3 thực:241,9065m3... (mã hs ván ép 2440 x/ mã hs của ván ép 2440)
- Mã HS 44129990: Ván ép gỗ kích thước 1200*1000*15 MM, dùng đóng kiện hàng hóa xuất khẩu, Hàng mới 100%... (mã hs ván ép gỗ kích/ mã hs của ván ép gỗ kí)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (làm từ gỗ cây cao su) kích thước 90*100*1000 MM, sử dụng trong nhà xưởng. Hàng mới: 100%... (mã hs tấm gỗ làm từ/ mã hs của tấm gỗ làm)
- Mã HS 44129990: Tấm lót (gỗ dán) 160x80x20mm... (mã hs tấm lót gỗ dán/ mã hs của tấm lót gỗ)
- Mã HS 44129990: Thanh gỗ dán 1100x100x60mm... (mã hs thanh gỗ dán 11/ mã hs của thanh gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán thường 1220x2440x8mm. Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán thườ/ mã hs của tấm gỗ dán t)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ HDF để làm lớp lót của gỗ lát sàn công nghiệp, kích thước: 508*610*8mm,đã qua tẩm sấy. hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ hdf để l/ mã hs của tấm gỗ hdf đ)
- Mã HS 44129990: Chân cao bản làm bằng gỗ dán (1 bộ 2 chiếc, 350*75*100mm)... (mã hs chân cao bản là/ mã hs của chân cao bản)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán(21MM X 1220MM X 2000MM)... (mã hs ván gỗ dán21mm/ mã hs của ván gỗ dán2)
- Mã HS 44129990: Tấm che bảo vệ phía trên máy bằng gỗ (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- TOP TABLE-0020301234 Part code: 00303015331,Hàng mới 100%... (mã hs tấm che bảo vệ/ mã hs của tấm che bảo)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ kích thước: 300*250MM, hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ kích thư/ mã hs của ván gỗ kích)
- Mã HS 44129990: Ván ép (2440mm x 1220mm x 3mm)... (mã hs ván ép 2440mm/ mã hs của ván ép 2440)
- Mã HS 44129990: Bảng tên trồng cây bằng gỗ (620x380x30)mm, hàng mới 100%, PO IP011924... (mã hs bảng tên trồng/ mã hs của bảng tên trồ)
- Mã HS 44129990: Tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (220x280x30)mm, hàng mới 100%, PO IP011924... (mã hs tấm chứng nhận/ mã hs của tấm chứng nh)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (loại gỗ dán Plywood 6 lớp)/U9830 để đóng gói hàng hóa, kích thước(mm): 1205*1035*10mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ loại gỗ/ mã hs của tấm gỗ loại)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (ván gỗ), kích thước 1115*870*10mm/IDG, dùng trong đóng gói động cơ motor. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ ván gỗ/ mã hs của tấm gỗ ván)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép công nghiệp, cỡ 100x1100x12mm. (dùng đóng gói chèn lót sản phẩm sứ XK)... (mã hs ván gỗ ép công/ mã hs của ván gỗ ép cô)
- Mã HS 44129990: Ván ép độ dày 18mm #&2.284... (mã hs ván ép độ dày 1/ mã hs của ván ép độ dà)
- Mã HS 44129990: Ván ép các loại- PLYWOOD TSCA Title VI & CARB P2 (3mm * 1220mm * 2440mm)- hàng mới 100%... (mã hs ván ép các loại/ mã hs của ván ép các l)
- Mã HS 44129990: Bàn trượt bằng gỗ cho máy trải vải, rộng 2.03m.Mới 100%... (mã hs bàn trượt bằng/ mã hs của bàn trượt bằ)
- Mã HS 44129990: Mặt bàn gỗ có lỗ khí của máy trải vải, kích thước dài 2.03 m rộng 1.2 m,chất liệu gỗ dán.Mới 100%... (mã hs mặt bàn gỗ có l/ mã hs của mặt bàn gỗ c)
- Mã HS 44129990: Thanh xương gia cường bằng gỗ ván ép, đã qua xử lý nhiệt.Dạng hình hộp chữ nhật. Hàng mới 100%... (mã hs thanh xương gia/ mã hs của thanh xương)
- Mã HS 44129990: Tấm lót gỗ kích thước 114cmx95cmx0.3cm (Tấm lót gỗ ép bằng gỗ công nghiệp)... (mã hs tấm lót gỗ kích/ mã hs của tấm lót gỗ k)
- Mã HS 44129990: Miếng cố định đuôi máy, kích thước 75*50*38mm, chất liệu: gỗ MPF.Hàng mới 100%... (mã hs miếng cố định đ/ mã hs của miếng cố địn)
- Mã HS 44129990: Ván lót sàn hàng hải chống nước T2374EW, 2445X1235X0.8 mm... (mã hs ván lót sàn hàn/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44129990: Ván ép (chuyển TTNĐ từ tk nhập số 101934371930/E31 ngày 02/04/2018)... (mã hs ván ép chuyển/ mã hs của ván ép chuy)
- Mã HS 44129990: Ván ép (Độ dày:18mm,24.5mm)... (mã hs ván ép độ dày/ mã hs của ván ép độ d)
- Mã HS 44129990: Ván ép plywood- (15x1220x2440)MM, NL phục vụ sx, mới 100%... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ lát sàn làm bằng gỗ dán, qui cách: 1200*150*15mm, mới 100%.... (mã hs tấm gỗ lát sàn/ mã hs của tấm gỗ lát s)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán (Veneer) dùng trong xây dựng, qui cách:2420*12*50/1220*5*2440/1220*12*2440/449*45*170/450*12*250/982*12*50mm, mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ven/ mã hs của tấm gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Ván ép phủ mica 1 mặt 10ly(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép phủ mica/ mã hs của ván ép phủ m)
- Mã HS 44129990: Thanh trụ góc L 1200mm-Hàng mới 100%... (mã hs thanh trụ góc l/ mã hs của thanh trụ gó)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ ép Plywood 12mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, dán veneer, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, dùng trong nhà xưởng, Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ép plywo/ mã hs của tấm gỗ ép pl)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép Plywood 03mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, dán veneer, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép plywo/ mã hs của ván gỗ ép pl)
- Mã HS 44129990: Tấm ván ép (Plywood) (2424x1212x4mm, dày 4mm, 250 tấm). (1818x909x2,7mm, dày 2,7mm 150 tấm), #&3,607-NPL sx sp gỗ... (mã hs tấm ván ép ply/ mã hs của tấm ván ép)
- Mã HS 44129990: ván f-3 mặt ruột gỗ cao su 490*510*12mm hàng mới... (mã hs ván f3 mặt ruộ/ mã hs của ván f3 mặt)
- Mã HS 44129990: ván f-2 dán ván lạng white oak 490*510*18mm hàng mới... (mã hs ván f2 dán ván/ mã hs của ván f2 dán)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán (làm từ gỗ phong) 1220x2440x3mm, ván ép đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván gỗ dán làm/ mã hs của ván gỗ dán)
- Mã HS 44130000: Tấm ván ép (Kích thước: 1000 x 1200 mm). Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván ép kíc/ mã hs của tấm ván ép)
- Mã HS 44130000: Ván ép các loại 100*100*8MM (Mới 100%)... (mã hs ván ép các loại/ mã hs của ván ép các l)
- Mã HS 44130000: Thanh gỗ(55X150X3800)MM (cây xay việt nam- vườn trồng- dùng làm cán cho búa rơi)... (mã hs thanh gỗ55x150/ mã hs của thanh gỗ55x)
- Mã HS 44140000: Khung hình gỗ MDF có mặt kính thủy tinh- PHOTO FRAME, kích thước 13x18cm- mã hàng 6999050095118, hàng mới 100%... (mã hs khung hình gỗ m/ mã hs của khung hình g)
- Mã HS 44140000: Khung hình viền màu trắng gỗ MDF có mặt kính thủy tinh- PHOTO FRAME, kích thước 13x18cm- mã hàng 6971224436422, hàng mới 100%... (mã hs khung hình viền/ mã hs của khung hình v)
- Mã HS 44140000: Khung gỗ, kích thước:50x60cm-187913-Hàng mới 100%... (mã hs khung gỗ kích/ mã hs của khung gỗ kí)
- Mã HS 44140000: Khung gỗ thông bán thành phẩm, Độ dày: 1-1.2cm, Mới 100%... (mã hs khung gỗ thông/ mã hs của khung gỗ thô)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa 3030 (36 x47)cm PB (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs khung in lụa 30/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: KHUNG HÌNH, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs khung hình hàn/ mã hs của khung hình)
- Mã HS 44140000: Khung tranh bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, kích thước (60x40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs khung tranh bằn/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa (Mới 100%)... (mã hs khung in lụa m/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung hình bằng gỗ- Wooden leaf frame L assort, 10.5x10x1 cm, mã hàng 4977794081187... (mã hs khung hình bằng/ mã hs của khung hình b)
- Mã HS 44140000: Khung hình gỗ 1089A(KHG1089A)+Khung hình gỗ 1087A(KHG1087A)+Khung hình gỗ 1086A(KHG1086A) Hàng mới 100%... (mã hs khung hình gỗ 1/ mã hs của khung hình g)
- Mã HS 44140000: Giá vẽ bằng tấm ván nhiều lớp (Painting easel). Model: H0429. Kích thước: L62*W45*H124 cm. Hàng mới 100%... (mã hs giá vẽ bằng tấm/ mã hs của giá vẽ bằng)
- Mã HS 44140000: Khung ảnh A3 (chất liệu gỗ). Hàng mới 100%... (mã hs khung ảnh a3 c/ mã hs của khung ảnh a3)
- Mã HS 44140000: Khung đỡ tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (150x220x50)mm, hàng mới 100%, PO IP011924... (mã hs khung đỡ tấm ch/ mã hs của khung đỡ tấm)
- Mã HS 44140000: Khung bao máy lạnh bằng gỗ bạch đàn, hàng mẫu, mới 100%... (mã hs khung bao máy l/ mã hs của khung bao má)
- Mã HS 44140000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Khung Ảnh gia đình (05 cái/ bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 44140000: Khung gỗ (làm khung tranh), qc: 8*10"... (mã hs khung gỗ làm k/ mã hs của khung gỗ là)
- Mã HS 44140000: Khung gương làm bằng gỗ Cao su,ván MDF.Bán thành phẩm đã gia công, chưa qua sơn.Hàng tháo rời đồng bộ.Quy cách:24*1.875*30".Hàng mới 100%... (mã hs khung gương làm/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44151000: Wooden pot 15*13*10cm (2pcs/set)- Chậu bằng gỗ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs wooden pot 15*1/ mã hs của wooden pot 1)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ chứa hàng- WOODEN BOXES (115x76x60)cm (gồm ván ép và gỗ thông, đã qua xử lý hóa chất). Hàng không phải làm KDTV theo CV số: 947/BVTV-KD ngày 29/05/15... (mã hs thùng gỗ chứa h/ mã hs của thùng gỗ chứ)
- Mã HS 44151000: Hộp rỗng đựng chai rượu bằng ván dăm gỗ ép đã qua xử lý nhiệt kết hợp sắt, PU, nhựa, vật liệu dệt cỡ (30 ~ 44 x 10 ~ 12 x 15 ~ 25)cm +-5cm, kèm dụng cụ mở rượu nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs hộp rỗng đựng c/ mã hs của hộp rỗng đựn)
- Mã HS 44151000: Bobin (vòng để cuốn ống dây thủy tinh cách điện, bằng gỗ ép công nghiệp (đường kính 600 mm * rộng 230 mm)- (tang cuốn cáp điện). Hàng mới 100%... (mã hs bobin vòng để/ mã hs của bobin vòng)
- Mã HS 44151000: Thùng đựng thiết bị, dây tín tín hiệu âm thanh, chất liệu bằng gỗ ép công nghiệp. Code: ZZ-FC-10U2. Hiệu: GoodWill, Mới 100%... (mã hs thùng đựng thiế/ mã hs của thùng đựng t)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ phế liệu (phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất,được xử lý đạt yêu cầu môi trường (30kg/cái):31 pcs 930kg... (mã hs thùng gỗ phế li/ mã hs của thùng gỗ phế)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ bằng ván sợi đã ép, dùng để đóng gói rotor, kích thước 355x140x160cm, hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ bằng v/ mã hs của thùng gỗ bằn)
- Mã HS 44151000: Hộp đựng đồ bằng gỗ tạp (đã qua xử lý nhiệt), có viền bằng sắt mạ, kích thước (80x60x20)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs hộp đựng đồ bằn/ mã hs của hộp đựng đồ)
- Mã HS 44151000: Hộp gỗ đã qua xử lý sấy khô (7*17) cm- (14*24) cm dùng để đựng nến. Hàng mới 100%... (mã hs hộp gỗ đã qua x/ mã hs của hộp gỗ đã qu)
- Mã HS 44151000: pallet gỗ (1090x950x130 mm) gỗ tràm vườn trồng... (mã hs pallet gỗ 1090/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ để đóng gói tủ điện PITCH KT 2250x1170x1400mm (bao gồm có cả bìa carton và túi bóng để đóng gói)... (mã hs thùng gỗ để đón/ mã hs của thùng gỗ để)
- Mã HS 44151000: Thùng bằng gỗ (được làm từ gỗ ván ép đã qua xữ lý dùng để đựng nguyên liệu sản xuất mô tơ)... (mã hs thùng bằng gỗ/ mã hs của thùng bằng g)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ (Thùng làm bằng gỗ ván ép đã qua xử lý, dùng để đựng nguyên liệu sản xuất mô tơ)... (mã hs thùng gỗ thùng/ mã hs của thùng gỗ th)
- Mã HS 44151000: thùng gỗ (760mm x 470 mm x 400 mm) (bằng gỗ ép)... (mã hs thùng gỗ 760mm/ mã hs của thùng gỗ 76)
- Mã HS 44151000: thùng gỗ (1000mm x 800 mm x 350 mm) (bằng gỗ ép)... (mã hs thùng gỗ 1000m/ mã hs của thùng gỗ 10)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ dùng để đựng chai rượu bằng gỗ công nghiệp, loại chai 100ml. Hàng mới 100%.... (mã hs thùng gỗ dùng đ/ mã hs của thùng gỗ dùn)
- Mã HS 44151000: Thùng nhựa... (mã hs thùng nhựa/ mã hs của thùng nhựa)
- Mã HS 44151000: Hộp gỗ-Henckel Soligen Wooden Box 250 x 185 x 45mm... (mã hs hộp gỗhenckel/ mã hs của hộp gỗhenck)
- Mã HS 44151000: Bobin bằng gỗ tràm A-100I8 đường kính 1000mm, khoảng cách hai mặt bên là 560mm dùng để quấn cáp... (mã hs bobin bằng gỗ t/ mã hs của bobin bằng g)
- Mã HS 44151000: Bobin bằng ván ép UA-100I8 đường kính 1000mm, khoảng cách hai mặt bên là 560mm dùng để quấn cáp... (mã hs bobin bằng ván/ mã hs của bobin bằng v)
- Mã HS 44151000: Thùng đựng nguyên liệu bằng gỗ Wooden box 600) (Hàng là phương tiện chứa hàng hóa xoay vòng)... (mã hs thùng đựng nguy/ mã hs của thùng đựng n)
- Mã HS 44151000: Pallet gỗ kích thước 115cmx95.5cmx14.5cm (Làm từ gỗ keo tràm khai thác từ vườn nhà)... (mã hs pallet gỗ kích/ mã hs của pallet gỗ kí)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ kích thước 97.5cmx86.5cmx69.5cm (Làm từ gỗ keo tràm khai thác từ vườn nhà)... (mã hs thùng gỗ kích t/ mã hs của thùng gỗ kíc)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ: 1036x1036x970 mm (kích thước lọt lòng), dùng cho đóng hàng, hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ 1036x/ mã hs của thùng gỗ 10)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ 1210 x 1075 x 600 mm 118506-06... (mã hs thùng gỗ 1210 x/ mã hs của thùng gỗ 121)
- Mã HS 44151000: Hộp bằng bột gỗ ép bề mặt đã sơn phủ, đã in hình và chữ, dùng đựng dược phẩm Rocket 1h. Nhãn hiệu: Rocket 1h. Kích thước: (13*7*2)cm +/- 2% (không đựng trực tiếp). Mới 100%... (mã hs hộp bằng bột gỗ/ mã hs của hộp bằng bột)
- Mã HS 44151000: Khay đựng đồ Mã hiệu: COVY kích thước 35X27X15 CM 170106758 COVY CRATE 35X20X24 NA. Hàng mới 100% Hiệu Index Living Mall... (mã hs khay đựng đồ mã/ mã hs của khay đựng đồ)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ làm từ gỗ tần bì nhập khẩu từ pháp 1200X900X650... (mã hs thùng gỗ làm từ/ mã hs của thùng gỗ làm)
- Mã HS 44151000: Thủng gỗ trống (dạng ván ép), kích thước 165x95x92cm, dùng để đựng thiết bị tạo tia laser, số part: 1362056, hàng mới 100%,... (mã hs thủng gỗ trống/ mã hs của thủng gỗ trố)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ ép công nghiệp (kích thước 1480mm*1060mm*850mm). Hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ ép côn/ mã hs của thùng gỗ ép)
- Mã HS 44151000: Hộp gỗ rỗng, nhãn hiệu Royal Salute, dùng để đựng chai rượu, kích thước 230x195x380mm. Mới 100&... (mã hs hộp gỗ rỗng nh/ mã hs của hộp gỗ rỗng)
- Mã HS 44151000: Package ko 2000... (mã hs package ko 2000/ mã hs của package ko 2)
- Mã HS 44151000: Hộp đựng đồ trang trí,lưu niệm bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt kết hợp bìa cứng,vật liệu dệt, kích thước (35x25x9)cn+/-5cm,NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs hộp đựng đồ tra/ mã hs của hộp đựng đồ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ hỏng (hàng phế liệu)... (mã hs pallet gỗ hỏng/ mã hs của pallet gỗ hỏ)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ: Nắp 3170 x 730 x 30mm + Thùng 3170 x 780 x 305mm (gỗ dán) (Hàng mới 100%)... (mã hs thùng gỗ nắp 3/ mã hs của thùng gỗ nắ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT 1100mm x 1100mm x 120mm... (mã hs pallet gỗ kt 11/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ công nghiệp 1300*1000* 150 mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ công/ mã hs của pallet gỗ cô)
- Mã HS 44152000: Pallet (KT: 950x1050x120)mm (đã qua xử lý nhiệt) gồm pallet và nắp đậy, nguồn gốc từ rừng trồng. Hàng mới 100%... (mã hs pallet kt 950/ mã hs của pallet kt)
- Mã HS 44152000: Pallet để hàng, chất liệu gỗ ép công nghiệp, KT2135x740 mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet để hàng/ mã hs của pallet để hà)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ bọc inox... (mã hs pallet gỗ bọc i/ mã hs của pallet gỗ bọ)
- Mã HS 44152000: Thanh lút bằng gỗ (Wooden Bar) độ dày 1,5 cm Đó xử lý hoỏ chất... (mã hs thanh lút bằng/ mã hs của thanh lút bằ)
- Mã HS 44152000: Pallet bằng gỗ (đã qua xử lý nhiệt), KT: 1190x980x120mm (1 bộ gồm pallet và nắp đậy)... (mã hs pallet bằng gỗ/ mã hs của pallet bằng)
- Mã HS 44152000: Pallet, kt: 1220*1070*130mm, mã: 8005500165(8005500165-MT).Mới 100%... (mã hs pallet kt 122/ mã hs của pallet kt)
- Mã HS 44152000: Cao bản gỗ dán, Kích thước 1220*1020*115mm. Mới 100%... (mã hs cao bản gỗ dán/ mã hs của cao bản gỗ d)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ được làm từ gỗ tràm; Kích thước: 1000 x 1000 x 120 mm; Mới 100%... (mã hs pallet gỗ được/ mã hs của pallet gỗ đư)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán.... (mã hs pallet gỗ dán/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ làm bằng gỗ keo. Kích thước 800mmm*800mm*130mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ làm b/ mã hs của pallet gỗ là)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ, làm bằng gỗ keo. Kích thước 700mmm*700mm*130mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ làm/ mã hs của pallet gỗ l)
- Mã HS 44152000: PALLET GỖ (GỖ TẠP)... (mã hs pallet gỗ gỗ t/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: Pallet mặt kín quy cách (1050x900x148)mm,chất liệu gỗ... (mã hs pallet mặt kín/ mã hs của pallet mặt k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1170*770*120mm. Gỗ keo rừng trồng, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1170*/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 930*1110*120mm. Gỗ keo rừng trồng, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 930*1/ mã hs của pallet gỗ 93)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1010*1010*102mm. Gỗ keo rừng trồng, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1010*/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1100*1100*105mm. Gỗ keo rừng trồng, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1100*/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1200x 2400x 10mm. Gỗ keo rừng trồng, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1200x/ mã hs của pallet gỗ 12)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (gỗ keo rừng trồng) (920*480*120)mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ gỗ k/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ván ép dùng để giao hàng máy phát 2X kèm polyfilm, KT L3400xW2050xH460mm... (mã hs pallet gỗ ván é/ mã hs của pallet gỗ vá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ, kích thước 1100mm x 1200mm x 130mm, làm từ gỗ tạp... (mã hs pallet gỗ kích/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ + nắp (bằng gỗ keo rừng trồng) KT: 950 x 950 mm, 312000160, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ nắp/ mã hs của pallet gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (keo rừng trồng) KT: 2050*1050... (mã hs pallet gỗ keo/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: END-CAP PLYWOOD CASE- khung giá đỡ bằng gỗ bạch đàn, dùng để đỡ tấm kính (2112x1454x508 mm)... (mã hs endcap plywood/ mã hs của endcap plyw)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ quy cách (600x750x150)mm. Dùng trong nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs pallet gỗ quy c/ mã hs của pallet gỗ qu)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ- Palette 1150x780x120mm (đã qua xử lý hóa chất). Bao bì luân chuyển đóng gói hàng... (mã hs pallet gỗ pale/ mã hs của pallet gỗ p)
- Mã HS 44152000: PALLET Gỗ 1000X1200MM (ONEWAY), Gỗ tần bì, sử dụng một lần, nguồn gốc nhập khẩu từ Pháp. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1000x/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: PALLET Gỗ 1100X1100MM (ONEWAY), Gỗ tần bì, sử dụng một lần, nguồn gốc nhập khẩu từ Pháp. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1100x/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (làm từ gỗ keo)... (mã hs pallet gỗ làm/ mã hs của pallet gỗ l)
- Mã HS 44152000: Pin tiểu BATT,12V,A23,ALKALINE,ENERGIZERmã liệu: 220Z002-03... (mã hs pin tiểu batt1/ mã hs của pin tiểu bat)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT: 1100x1100x140mm, bằng gỗ keo, loại gỗ rừng trồng, dùng để vận chuyển hàng hóa, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ kt 1/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (gỗ công nghiệp),kích thước:(1100x1100)mm,hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ gỗ c/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo khử trùng, (rừng trồng) KT(1200*1000*150)mm... (mã hs pallet gỗ keo k/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Phế liệu pallet gỗ thu được từ nguồn bao bì đóng gói sẵn nguyên liệu nhập khẩu của DNCX... (mã hs phế liệu pallet/ mã hs của phế liệu pal)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (780*1130*114)... (mã hs palet ván ép 7/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (800*1200*150)... (mã hs palet ván ép 8/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (920*1080*125)... (mã hs palet ván ép 9/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (1080*1080*125)... (mã hs palet ván ép 1/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ (813x613x755)mm (1 bộ 1 nắp + 3 khung + 1 đế)... (mã hs thùng gỗ 813x6/ mã hs của thùng gỗ 81)
- Mã HS 44152000: Pallet 1050x950x120... (mã hs pallet 1050x950/ mã hs của pallet 1050x)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1150*1110*120... (mã hs pallet gỗ 1150*/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ QC22-3, 11101150120... (mã hs pallet gỗ qc22/ mã hs của pallet gỗ qc)
- Mã HS 44152000: Tấm gỗ đỉnh pallet 1150*1110*10... (mã hs tấm gỗ đỉnh pal/ mã hs của tấm gỗ đỉnh)
- Mã HS 44152000: Vách ngăn bằng gỗ nhân tạo KT 1221x1111x120mm... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 44152000: Giá đỡ khung hình bằng gỗ (loại lớn), hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ khung hì/ mã hs của giá đỡ khung)
- Mã HS 44152000: Pallet Gỗ (1040x1040x150) mm, từ gỗ keo, mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1040/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Hộp bằng gỗ MDF dùng đựng nhẫn, kích thước 71.5x76x55mm, mã: E-0016P, thương hiệu; Messika, mới 100%... (mã hs hộp bằng gỗ mdf/ mã hs của hộp bằng gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ hun trùng KT 1100x1100x135mm... (mã hs pallet gỗ hun t/ mã hs của pallet gỗ hu)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ để đóng gói kiện hàng... (mã hs pallet gỗ để đó/ mã hs của pallet gỗ để)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dùng để đóng hàng 307000316724... (mã hs pallet gỗ dùng/ mã hs của pallet gỗ dù)
- Mã HS 44152000: Pallet đố (102cm X 102cm X 15cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet đố 102c/ mã hs của pallet đố 1)
- Mã HS 44152000: Pallet đố (110cm X 110cm X 15cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet đố 110c/ mã hs của pallet đố 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (102cm X 102cm X 15cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet gỗ 102c/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (110cm X 110cm X 15cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet gỗ 110c/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (116cm X 116cm X 15cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet gỗ 116c/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (80cm X 120cm X 14.4cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet gỗ 80cm/ mã hs của pallet gỗ 8)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (102cm X 102cm X 110cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet hộp 102/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (116cm X 116cm X 110cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet hộp 116/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (110cm X 110cm X 15/71cm), dùng dể kê sản phẩm trong kho.... (mã hs pallet hộp 110/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Tấm nắp trên pallet (Nắp đậy Bằng gỗ ép)... (mã hs tấm nắp trên pa/ mã hs của tấm nắp trên)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ các loại (Bệ kê hàng bằng gỗ ép)... (mã hs pallet gỗ các l/ mã hs của pallet gỗ cá)
- Mã HS 44152000: Thanh đà chèn, giữ Pallet (thanh đà bằng gỗ ép)... (mã hs thanh đà chèn/ mã hs của thanh đà chè)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ cao su 144*1016*1219MM-GREEN PALLET, 1219X1016X144MM). Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ cao s/ mã hs của pallet gỗ ca)
- Mã HS 44152000: pallet gỗ/Wood Pallet_1100 x 1000mm... (mã hs pallet gỗ/wood/ mã hs của pallet gỗ/wo)
- Mã HS 44152000: Pallet + Chụp 1000x1030mm (Sản phẩm từ gỗ vườn trồng)... (mã hs pallet chụp 1/ mã hs của pallet chụ)
- Mã HS 44152000: Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 550x450x114mm... (mã hs giá kê hàng pa/ mã hs của giá kê hàng)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ép có gắn bìa carton 302SD50060, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ ép có/ mã hs của pallet gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo + nắp (nguồn từ gỗ keo rừng trồng), (1120x1120x130mm). Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ keo/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ tràm: L2200*W2200*H130mm, mới 100% (Hàng đã qua xử lý hun trùng)... (mã hs pallet gỗ tràm/ mã hs của pallet gỗ tr)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép 70x38x18mm... (mã hs thanh gỗ ép 70x/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép 90x660x12mm... (mã hs thanh gỗ ép 90x/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép (Khoét rãnh: 10x40mm) 70x740x70mm... (mã hs thanh gỗ ép kh/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 680x1140x174mm(thanh đố: trên 8 đố, dưới 2 đố)... (mã hs pallet gỗ 680x1/ mã hs của pallet gỗ 68)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo THM1040-A/VI-QA-02... (mã hs pallet gỗ keo t/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ chặn 1000*100*30mm, Hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗ chặn 1/ mã hs của thanh gỗ chặ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1140*1040*120mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1140*/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Miếng đệm gỗ 1120*1020*20mm, Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm gỗ 11/ mã hs của miếng đệm gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán công nghiệp 1980*1130*120mm(độ dày 16mm), Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ dán c/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (KT:950x950x110)mm... (mã hs pallet gỗ kt9/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (KT:1000x800x110)mm... (mã hs pallet gỗ kt1/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (KT:700x1000x120)mm... (mã hs pallet gỗ kt7/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (KT:800x1050x110)mm... (mã hs pallet gỗ kt8/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet thùng bằng gỗ ván ép (KT:1050*1040*1000)mm... (mã hs pallet thùng bằ/ mã hs của pallet thùng)
- Mã HS 44152000: Nắp đậy (bằng gỗ ép)... (mã hs nắp đậy bằng g/ mã hs của nắp đậy bằn)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán kích thước 1250x1000x135mm (9mm plywood)... (mã hs pallet gỗ dán k/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán dùng để đựng hàng, kích thước 120*80 cm. (Nguyên liệu mua trong nước,Hàng mới 100%)... (mã hs pallet gỗ dán d/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ (gỗ Keo rừng trồng) 440*440*250mm Hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ gỗ ke/ mã hs của thùng gỗ gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet ván ép, hàng mới 100%... (mã hs pallet ván ép/ mã hs của pallet ván é)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ tràm (1100x1200mm)-pallet gỗ không có nguồn từ gỗ rừng tự nhiên, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ tràm/ mã hs của pallet gỗ tr)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (giá để hàng kiểu thùng),kích thước 1130*890*170mm/IDG dùng trong đóng gói động cơ motor. Hàng mới 100%.... (mã hs pallet gỗ giá/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: Palet đóng hàng... (mã hs palet đóng hàng/ mã hs của palet đóng h)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo 790x570x125 mm có nguồn gốc rừng trồng, Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam. Kích thước790x570x125mm.... (mã hs pallet gỗ keo 7/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Thùng kê hàng bằng gỗ... (mã hs thùng kê hàng b/ mã hs của thùng kê hàn)
- Mã HS 44152000: Khung pallet kê hàng bằng gỗ 80*120... (mã hs khung pallet kê/ mã hs của khung pallet)
- Mã HS 44152000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Giá phơi đồ (4 cái/bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo hun trùng kích thước 1100x1100x136mm (hàng mới 100%)... (mã hs pallet gỗ keo h/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ(từ gỗ keo rừng trồng), KT: 14*100*120cm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗtừ gỗ/ mã hs của pallet gỗtừ)
- Mã HS 44152000: Pallet ván ép... (mã hs pallet ván ép/ mã hs của pallet ván é)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ chân cao nửa, làm từ gỗ keo,bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx550mmx118mm. Hàng mới 100%.... (mã hs pallet gỗ chân/ mã hs của pallet gỗ ch)
- Mã HS 44152000: Pallet (bằng gỗ dán, kt: 1125*1282*138mm)/ PALLET (1125x1282-12t)... (mã hs pallet bằng gỗ/ mã hs của pallet bằng)
- Mã HS 44152000: Giá kê hàng (bằng gỗ keo, kt: 1090*880*130 mm (có nguồn gốc rừng trồng))/ PALLET (1090*880)... (mã hs giá kê hàng bằ/ mã hs của giá kê hàng)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ép (LVL 1230 x 850 x 140 mm)... (mã hs pallet gỗ ép l/ mã hs của pallet gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (770x770x144)mm... (mã hs pallet gỗ 770x/ mã hs của pallet gỗ 7)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1100x1100x130)mm... (mã hs pallet gỗ 1100/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (2450x1100x150)mm... (mã hs pallet gỗ 2450/ mã hs của pallet gỗ 2)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ 1038*688*715mm... (mã hs thùng gỗ 1038*6/ mã hs của thùng gỗ 103)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán 1070*960*150mm... (mã hs pallet gỗ dán 1/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ nan 1100*1000*150mm... (mã hs pallet gỗ nan 1/ mã hs của pallet gỗ na)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ sấy mã HSC00-0028-3 được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, kích thước120*80*14cm,hàng mới 100% do VN sản xuất; 2FSN-JB0064/2FSN-JB0176/2FSN-JB0239/2FSN-JB0348/2FSN-JC0070; HSC00-0028-3... (mã hs pallet gỗ sấy m/ mã hs của pallet gỗ sấ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT: 970*930 (gỗ keo rừng trồng)... (mã hs pallet gỗ kt 9/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ làm từ gỗ tần bì nhập khẩu từ pháp 1000x1000x120... (mã hs pallet gỗ làm t/ mã hs của pallet gỗ là)
- Mã HS 44152000: Khay hàng (pallet- làm bằng gỗ ép nhân tạo đã qua xử lý) 081-0002-6198 (1110*930*120MM)... (mã hs khay hàng pall/ mã hs của khay hàng p)
- Mã HS 44152000: Ván gỗ nẹp 2 mặt 1170*960*5mm (gỗ Keo rừng trồng)... (mã hs ván gỗ nẹp 2 mặ/ mã hs của ván gỗ nẹp 2)
- Mã HS 44152000: Nguyên phụ liệu Pallet gỗ dán kt 978x593x150mm đóng gói máy phân loại tiền. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 44152000: Thanh chắn gỗ (1012*100*15 mm)... (mã hs thanh chắn gỗ/ mã hs của thanh chắn g)
- Mã HS 44152000: pallet gỗ ván dăm, đã được xử lý hơi nóng, áp suất cao. quy cách 115x115x15(cm). hành mới 100%.... (mã hs pallet gỗ ván d/ mã hs của pallet gỗ vá)
- Mã HS 44152000: Pallet 081-0008-6198 1175*930*120mm;dùng để đặt hàng bán thành phẩm;làm bằng gỗ ép;mới 100%... (mã hs pallet 0810008/ mã hs của pallet 0810)
- Mã HS 44152000: Plallet gỗ (1100*1100*150)mm... (mã hs plallet gỗ 110/ mã hs của plallet gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1130*1000 mm) (Chất liệu bằng gỗ công nghiệp, dùng làm giá kệ để kê hàng)... (mã hs pallet gỗ 1130/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1000x1000x150)mm(Chất liệu bằng gỗ công nghiệp, dùng làm giá kệ để kê hàng)... (mã hs pallet gỗ 1000/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Nẹp góc GD 80x80x8x760 mm. Hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc gd 80x8/ mã hs của nẹp góc gd 8)
- Mã HS 44152000: Cao bản gỗ dán công nghiệp (Pallet gỗ), kích thước: 2037 X 1140 X 123 (mm), hàng mới 100%... (mã hs cao bản gỗ dán/ mã hs của cao bản gỗ d)
- Mã HS 44160090: Thùng gỗ trảm rừng trồng 915x2390x1105mm... (mã hs thùng gỗ trảm r/ mã hs của thùng gỗ trả)
- Mã HS 44160090: Thùng ngâm chân bằng gỗ thông, đã qua xử lý nhiệt, kích thước phi (40x60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs thùng ngâm chân/ mã hs của thùng ngâm c)
- Mã HS 44160090: Chậu ngâm chân bằng gỗ thông đã qua xử lý nhiệt, phi (40 x cao 60)cm+/-5cm. Nhà sx: Guang xi. Mới 100%... (mã hs chậu ngâm chân/ mã hs của chậu ngâm ch)
- Mã HS 44160090: Gầu múc nước (gỗ thông); Harvia Ladle #SAC10640; hiệu: Harvia; mới 100%... (mã hs gầu múc nước g/ mã hs của gầu múc nước)
- Mã HS 44160090: Thùng gỗ chứa nước trong phòng xông hơi (gỗ thông); Harvia Bucket 4 litres #SAC10003; hiệu: Harvia; mới 100%... (mã hs thùng gỗ chứa n/ mã hs của thùng gỗ chứ)
- Mã HS 44170010: Khuôn giầy các loại... (mã hs khuôn giầy các/ mã hs của khuôn giầy c)
- Mã HS 44170010: From giầy mẫu... (mã hs from giầy mẫu/ mã hs của from giầy mẫ)
- Mã HS 44170010: Khuôn đúc cho đế ngoài bằng gỗ (gỗ nhân tạo) dùng để đóng giày- IP RENSHAPE. 1 bộ 2 cái. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn đúc cho đ/ mã hs của khuôn đúc ch)
- Mã HS 44170090: cán chổi- 5'TAPERED WOODEN HANDLE 1 1/8" DIA.,Part Number CAR125HANDLE,mới 100%... (mã hs cán chổi 5tap/ mã hs của cán chổi 5)
- Mã HS 44170090: Cán cọ trơn bằng gỗ Size: S5.5-S18.0. hàng mới 100%... (mã hs cán cọ trơn bằn/ mã hs của cán cọ trơn)
- Mã HS 44170090: Cán chổi vệ sinh bằng nhựa- 6 OZ BOUNCER SCOOP CLEAR,Part Number RUB2882,mới 100%... (mã hs cán chổi vệ sin/ mã hs của cán chổi vệ)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-380-045-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl380/ mã hs của cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-381-130-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl381/ mã hs của cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán tua vít bằng gỗ (size M, phi 28x104)... (mã hs cán tua vít bằn/ mã hs của cán tua vít)
- Mã HS 44170090: Cây xỏ giày bằng gỗ- Shoe horn, Model: 16K08017-F, kích thước: Size: 38 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs cây xỏ giày bằn/ mã hs của cây xỏ giày)
- Mã HS 44170090: Cán dao nhà bếp cỡ nhỏ"BENIFUJI"(sản phẩm bằng gỗ công nghiệp) (1SETL,R)... (mã hs cán dao nhà bếp/ mã hs của cán dao nhà)
- Mã HS 44170090: Bàn chà nhám... (mã hs bàn chà nhám/ mã hs của bàn chà nhám)
- Mã HS 44170090: Dụng cụ đánh bóng (V5309Y268A)... (mã hs dụng cụ đánh bó/ mã hs của dụng cụ đánh)
- Mã HS 44170090: Búa gỗ để kiểm tra độ rạn nứt của sứ vệ sinh, mã M52G83, f36mm. Mới 100%... (mã hs búa gỗ để kiểm/ mã hs của búa gỗ để ki)
- Mã HS 44170090: Dưỡng làm giày dép bằng gỗ 1.5CM * 3CM ~ 35CM * 40CM (1 Bộ bằng 361 chiếc), hàng đã qua sử dụng... (mã hs dưỡng làm giày/ mã hs của dưỡng làm gi)
- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 1195x1287 mm-Shutter(P2&LF4&Hdwe), chất liệu: Gỗ. Hàng mới 100%.... (mã hs cửa chớp mở qua/ mã hs của cửa chớp mở)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ một cánh, kính trong độ dày 5mm, kích thước W900 x H2100, hàng mới 100%... (mã hs cửa gỗ một cánh/ mã hs của cửa gỗ một c)
- Mã HS 44182000: Cửa sổ bằng gỗ công nghiệp kết hợp với kim loại (sắt mạ). KT: (45-55*75-85*5)cm +-5%. Mới 100%... (mã hs cửa sổ bằng gỗ/ mã hs của cửa sổ bằng)
- Mã HS 44182000: Khung bao cửa ra vào không có cánh bằng gỗ công nghiệp kt: 240*82cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs khung bao cửa r/ mã hs của khung bao cử)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa chà nhám, chưa đánh bóng, chưa sơn 306900 (40*610*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ chưa hoà/ mã hs của cửa gỗ chưa)
- Mã HS 44182000: Cánh cửa bằng gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, kích thước (207x90x5)cm+-10cm, Không có khung, không tay nắm,không ổ khóa, nhà sản xuất: Guangdong, mới 100%... (mã hs cánh cửa bằng g/ mã hs của cánh cửa bằn)
- Mã HS 44182000: Cửa ra vào (2100x730x30 mm) bằng gỗ Door Leaf. Hàng mới 100%... (mã hs cửa ra vào 210/ mã hs của cửa ra vào)
- Mã HS 44182000: Nẹp cửa,dòng Porta door,Model:Nova 2.1,KT:dài 2060mm,không phụ kiện kèm theoGỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100%... (mã hs nẹp cửadòng po/ mã hs của nẹp cửadòng)
- Mã HS 44182000: Khuôn cửa,dòng Porta door,Model:Marquetry 1,KT:1100x2200mm,không phụ kiện kèm theoGỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100%... (mã hs khuôn cửadòng/ mã hs của khuôn cửadò)
- Mã HS 44182000: Cửa thông phòng,dòng Porta London,mở trái,Model:Solid,KT:880x2170mm,không phụ kiện kèm theoGỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100%... (mã hs cửa thông phòng/ mã hs của cửa thông ph)
- Mã HS 44182000: Cửa phòng vệ sinh,dòng Porta London,mở trái,Model:Solid,KT:780x2170mm,không phụ kiện kèm theoGỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100%... (mã hs cửa phòng vệ si/ mã hs của cửa phòng vệ)
- Mã HS 44182000: Cửa ra vào làm bằng ván ép gia công và thép không gỉ, kích thước 1057x246x2360mm (chưa bao gồm: khóa, cùi chỏ cửa, ống nhòm cửa, khóa chống trộm, cảm ứng từ), hàng mới 100%... (mã hs cửa ra vào làm/ mã hs của cửa ra vào l)
- Mã HS 44182000: Cửa nhà vệ sinh làm bằng ván ép gia công và thép không gỉ, kích thước 765x176x2236mm (chưa bao gồm: khóa, cùi chỏ cửa, ống nhòm cửa, khóa chống trộm, cảm ứng từ), hàng mới 100%... (mã hs cửa nhà vệ sinh/ mã hs của cửa nhà vệ s)
- Mã HS 44182000: Cánh cửa phòng bằng gỗ tạp, chưa có khóa, bản lề, kích thước (93 x 200)cm+/-10%. Nhà sx: Binliai. Mới 100%... (mã hs cánh cửa phòng/ mã hs của cánh cửa phò)
- Mã HS 44182000: Cửa ra vào bằng gỗ dán, qui cách:850*50*2400mm, mới 100%... (mã hs cửa ra vào bằng/ mã hs của cửa ra vào b)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ 1 cánh sử dụng gỗ công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs cửa gỗ 1 cánh s/ mã hs của cửa gỗ 1 cán)
- Mã HS 44184000: Ván cốp pha phủ phim đã qua xử lý nhiệt dùng trong xây dựng (ruột gỗ thông và bạch dương) 18mmX1220mmx2440mm (Film faced plywood, black film, Finger Core With Logo " G.O MARINE PLEX". Hàng mới 100%... (mã hs ván cốp pha phủ/ mã hs của ván cốp pha)
- Mã HS 44184000: Ván gỗ dán sử dụng chủ yếu làm cốt pha xây dựng, bằng gỗ tạp, đã qua xử lý nhiệt, kích thước:1830*913*13 (mm), nhà sản xuất: SHUYANG JINSENYUAN WOOD INDUSTRY CO., LTD. Mới 100%... (mã hs ván gỗ dán sử d/ mã hs của ván gỗ dán s)
- Mã HS 44184000: Ván cốp pha dùng trong xây dựng đã được làm tăng độ rắn- SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK (AMPHIPLY 2- SIDE BLACK FILM PLYWOOD 1220X2440X18MM). Mới 100%... (mã hs ván cốp pha dùn/ mã hs của ván cốp pha)
- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ngoài trời (KT: 1860x140x18mm). Sản phẩm được đánh bóng soi hèm, được làm từ các thanh tre ghép thành nhiều lớp ép dán. Hàng mới 100%, đã qua xử lý nhiệt.... (mã hs ván sàn tre ngo/ mã hs của ván sàn tre)
- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ kỹ thuật nhiều lớp từ gỗ sồi Quercus Spp Engineered Flooring, màu tự nhiên, kích thước 15mmx90mmx1900mm (70 thanh).FSC code: BV-COC-147674. Hàng mới 100%... (mã hs ván sàn gỗ kỹ t/ mã hs của ván sàn gỗ k)
- Mã HS 44187900: Ván ép 1200 x 2400 x 15mm... (mã hs ván ép 1200 x 2/ mã hs của ván ép 1200)
- Mã HS 44187900: Mũi thang gỗ công nghiệp AB dày 50 mm, rộng 50 mm, dài 1150 mm đã được ngâm tẩm, sấy, và làm nhẵn bề mặt. NSX: Baroque Timber Industries (Zhongshan).Hàng mới 100%... (mã hs mũi thang gỗ cô/ mã hs của mũi thang gỗ)
- Mã HS 44187900: Nẹp viền cầu thang gỗ công nghiệp AB dày 12 mm, rộng 50 mm, dài 1150 mm đã được ngâm tẩm, sấy, và làm nhẵn bề mặt. NSX: Baroque Timber Industries (Zhongshan).Hàng mới 100%... (mã hs nẹp viền cầu th/ mã hs của nẹp viền cầu)
- Mã HS 44189910: Ván khuôn- cốt pha xây dựng, chất liệu gỗ ép, kích thước tấm: 100*1000mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván khuôn cốt/ mã hs của ván khuôn c)
- Mã HS 44189990: Thanh nẹp tường bằng gỗ ép công nghiệp, đã sơn phủ, đã qua xử lý nhiệt, kích thước: (dài 120cm~~420cm)+_10%, dày 1.8cm. NSX: GUANGXI.Mới 100%... (mã hs thanh nẹp tường/ mã hs của thanh nẹp tư)
- Mã HS 44189990: Ván ép(dùng để kê, lót hàng)(1200 x 800 x 9)mm... (mã hs ván épdùng để/ mã hs của ván épdùng)
- Mã HS 44189990: Ván lát sàn bằng gỗ ép công nghiệp,đã sơn phủ, đã qua xử lý nhiệt, kích thước: (40cm~~120cm x 10cm~~20cm)+_10%, dày 1.8cm. NSX: GUANGXI.Mới 100%... (mã hs ván lát sàn bằn/ mã hs của ván lát sàn)
- Mã HS 44189990: Ván ép 1220x2440x15mm... (mã hs ván ép 1220x244/ mã hs của ván ép 1220x)
- Mã HS 44189990: Nẹp gỗ bằng gỗ chống ăn mòn, dùng trong xây dựng, kt: 50*50*4000mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp gỗ bằng gỗ/ mã hs của nẹp gỗ bằng)
- Mã HS 44189990: Vách ngăn văn phòng bằng gỗ ván ép plywood,khung nhôm, bọc vải.Kích thước:L130xW7xH240(cm).1 bộ gồm tấm vách gỗ bọc vải và khung nhôm.NSX:ESTEL GROUP SRL.Mới 100%... (mã hs vách ngăn văn p/ mã hs của vách ngăn vă)
- Mã HS 44191100: Thớt tre,model: SC2007, kích thước: 25X25x1cm, Có in chữ Bách Hóa Xanh, hàng mới 100%... (mã hs thớt tremodel/ mã hs của thớt tremod)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (28.5kg/bao) size: 5.5mm*18cm, loại dùng một lần, mới 100%... (mã hs đũa tre 285kg/ mã hs của đũa tre 28)
- Mã HS 44191200: Sản phẩm làm từ tre- đũa tre tròn- đường kính 5.0MMX200MM(5000đôi/túi). Mới 100%... (mã hs sản phẩm làm từ/ mã hs của sản phẩm làm)
- Mã HS 44191200: Đũa ăn (Bộ 5 đôi đũa mẫu hoa đỏ), mã hàng 4546490800776, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs đũa ăn bộ 5 đô/ mã hs của đũa ăn bộ 5)
- Mã HS 44191200: Đũa ăn (Set 3 đôi đũa gỗ loại dày), mã hàng 4974835070353, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs đũa ăn set 3 đ/ mã hs của đũa ăn set)
- Mã HS 44191200: Đũa bằng tre đã qua xử lý nhiệt sơn phủ, kích thước (20-30)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đũa bằng tre đã/ mã hs của đũa bằng tre)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (2 đôi/bộ)- CHOPSTICKS 2P, 36x4x0.5 cm, mã hàng 4560141083073... (mã hs đũa tre 2 đôi// mã hs của đũa tre 2 đ)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (5 đôi/bộ)- BAMBOO, NOODLE CHOPSTICKS 5P, 22.5x7x0.7 cm, mã hàng 4560141083226... (mã hs đũa tre 5 đôi// mã hs của đũa tre 5 đ)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (3 đôi/bộ)- KID'S CHOPSTICKS ANIMAL (16.5cm), 0.9x6.5x23 cm, mã hàng 4978446001867... (mã hs đũa tre 3 đôi// mã hs của đũa tre 3 đ)
- Mã HS 44191200: Đũa tre, kích thước: dài 24cm, đường kính đầu to 7mm, đường kính đầu nhỏ 4mm, đóng 37kg/thùng.NSX: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs đũa tre kích t/ mã hs của đũa tre kíc)
- Mã HS 44191200: Đũa dùng một lần bằng gỗ, dài 21 cm, 30 đôi/ gói; Nhà sản xuất Maruki (Russia); 120 gói/ thùng; hàng mới 100%... (mã hs đũa dùng một lầ/ mã hs của đũa dùng một)
- Mã HS 44191200: Đũa ăn bằng tre,(10 đôi/ vỉ), Kích thước dài 24cm +-2cm, hiệu: craft chopsticks, mới 100%... (mã hs đũa ăn bằng tre/ mã hs của đũa ăn bằng)
- Mã HS 44191200: Cây (đũa) chống giày... (mã hs cây đũa chống/ mã hs của cây đũa ch)
- Mã HS 44191900: Xiên Tre (80 cây/gói)- Bamboo skewers 15cm&18cm, 18.3x5x1.5cm, mã hàng 4977794090820... (mã hs xiên tre 80 câ/ mã hs của xiên tre 80)
- Mã HS 44191900: Day that lung... (mã hs day that lung/ mã hs của day that lun)
- Mã HS 44199000: Cán cọ lau sàn bằng gỗ đẫ phủ PU 152.4cm, hiệu Carlisle, hàng mới 100% (4026200)... (mã hs cán cọ lau sàn/ mã hs của cán cọ lau s)
- Mã HS 44199000: Cán cho bàn chải bằng gỗ 101.6cm, đã phủ PU, hiệu Carlisle, hàng mới 100% (4027500)... (mã hs cán cho bàn chả/ mã hs của cán cho bàn)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ (Đũa gỗ mỡ rừng trồng- Đũa chưa gia công)... (mã hs đũa gỗ đũa gỗ/ mã hs của đũa gỗ đũa)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách (được chế biến từ gỗ bồ đề rừng trồng loại D, KT: 203mmx4.5mm)... (mã hs đũa gỗ tách đư/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ (SERIA, gỗ, dài 22.5cm, mới 100%)... (mã hs đũa gỗ seria/ mã hs của đũa gỗ seri)
- Mã HS 44199000: Thớt bằng gỗ trúc ép đã qua xử lý nhiệt, kích thước(20x30)cm, dày <5cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs thớt bằng gỗ tr/ mã hs của thớt bằng gỗ)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bằng gỗ 40cm, hiệu KLAWE, hàng mới 100% (018882)... (mã hs cây lăn bằng gỗ/ mã hs của cây lăn bằng)
- Mã HS 44199000: miếng lót nồi bằng gỗ ép công nghiệp,kích thước phi 17cm +-2cm, hiệu: yipinhui mới 100%... (mã hs miếng lót nồi b/ mã hs của miếng lót nồ)
- Mã HS 44199000: Thìa bằng gỗ, 300mm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs thìa bằng gỗ 3/ mã hs của thìa bằng gỗ)
- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ, 250mm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs muỗng bằng gỗ/ mã hs của muỗng bằng g)
- Mã HS 44199000: Dụng cụ cán bột, bằng gỗ dẻ gai, dài 500mm, đường kính 45mm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs dụng cụ cán bột/ mã hs của dụng cụ cán)
- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ, kích thước 33x24cm, không tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs khay bằng gỗ k/ mã hs của khay bằng gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ (MARUKIN, gỗ, dài 22.5cm, mới 100%)... (mã hs đũa gỗ marukin/ mã hs của đũa gỗ maru)
- Mã HS 44199000: cây lăn bột (SERIA, gỗ, dài 15cm, mới 100%)... (mã hs cây lăn bột se/ mã hs của cây lăn bột)
- Mã HS 44199000: Bảng màu bằng ván gỗ, kích thước: 260mm x 260mm và 300mm x 150mm, hàng mẫu... (mã hs bảng màu bằng v/ mã hs của bảng màu bằn)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ dài 30cm dùng trong khách sạn.Mới 100%... (mã hs thìa gỗ dài 30c/ mã hs của thìa gỗ dài)
- Mã HS 44199000: Thớt kích thước 34.6X15.6X2 CM. Mã hiệu: CYNDY 170110198 CYNDY PADDLE BOARD 34.6X15.6X2CM WT/NT. Hàng mới 100%. Hiệu Index Living Mall... (mã hs thớt kích thước/ mã hs của thớt kích th)
- Mã HS 44199000: Khay đựng đồ kích thước 31.5X27.5X3.5 CM. Mã hiệu: CYNDY 170110196 CYNDY SNACK PLATE 31.5X27.5X3.5CM WT/NT. Hàng mới 100%. Hiệu Index Living Mall... (mã hs khay đựng đồ kí/ mã hs của khay đựng đồ)
- Mã HS 44199000: Khay đựng đồ có nắp chụp kích thước 23.3X23.3X21 CM. Mã hiệu: CYNDY 170110197 CYNDY PADDLE BOARD 34.6X15.6X2CM WT/NT. Hàng mới 100%. Hiệu Index Living Mall... (mã hs khay đựng đồ có/ mã hs của khay đựng đồ)
- Mã HS 44199000: Khay trà bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, dùng trong phòng khách, kích thước(60x40x10)cm, (không có bộ phận gia nhiệt), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs khay trà bằng g/ mã hs của khay trà bằn)
- Mã HS 44201000: Tượng trang trí treo tường hình con vật bằng gỗ kết hợp sắt, kích thước: 30*20*65cm, Hiệu HUAHUN, mới 100%... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 44201000: Tấm trang trí treo tường bằng gỗ ép đã qua xử lý nhiệt kết hợp nhựa, hình hoa lá, con vật, KT: (80*4*80)cm,(70*4*70)cm, NSX: Zhengsheng, mới 100%... (mã hs tấm trang trí t/ mã hs của tấm trang tr)
- Mã HS 44201000: Trang trí để bàn bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt sơn phủ, (không dùng điện, pin, cắm bút, đồng hồ), kt (20x20)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs trang trí để bà/ mã hs của trang trí để)
- Mã HS 44201000: Hộp trang trí bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs hộp trang trí b/ mã hs của hộp trang tr)
- Mã HS 44201000: Bảng trang trí bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs bảng trang trí/ mã hs của bảng trang t)
- Mã HS 44201000: Hộp đựng dụng cụ bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng dụng c/ mã hs của hộp đựng dụn)
- Mã HS 44201000: Hàng rào trang trí bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs hàng rào trang/ mã hs của hàng rào tra)
- Mã HS 44201000: Khung hình bằng gỗ dùng để trang trí đầu treo tường trong khu resort, kích thước 100x120cm, hàng mới 100%... (mã hs khung hình bằng/ mã hs của khung hình b)
- Mã HS 44201000: Tượng phật trang trí bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, kích thước cao 45cm-60cm+/-10cm. Nhà sản xuất: Guangxi, mới 100%... (mã hs tượng phật tran/ mã hs của tượng phật t)
- Mã HS 44201000: Wooden Birds- (L38 x W74 x H86- cm). Tượng hình con gà bằng gỗ Alber (trăn) dùng để trang trí. Hàng mới 100%... (mã hs wooden birds/ mã hs của wooden birds)
- Mã HS 44201000: Tượng hình trang trí bằng gỗ kết hợp nhựa và kim loại, hình cây cối và con vật, kích thước 40*12*33cm, 4kg/chiếc, NSX: Zhengsheng, mới 100%... (mã hs tượng hình tran/ mã hs của tượng hình t)
- Mã HS 44201000: Hộp gỗ tròn dùng để trang trí, kích thước 40cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp gỗ tròn dùn/ mã hs của hộp gỗ tròn)
- Mã HS 44201000: Hộp gỗ dùng để trang trí, kích thước 15x15x10cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp gỗ dùng để/ mã hs của hộp gỗ dùng)
- Mã HS 44201000: Hộp gỗ nhỏ dùng để trang trí, kích thước 15x20cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp gỗ nhỏ dùng/ mã hs của hộp gỗ nhỏ d)
- Mã HS 44201000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Đồ trang trí (Bóng treo cây thông noel, chặn giấy10 cái/bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 44201000: TẤM TRƯNG BÀY BẰNG GỖ, KIM LOẠI, NHỰA, CÓ KÍCH THƯỚC: 48CMX41CMX1CM... (mã hs tấm trưng bày b/ mã hs của tấm trưng bà)
- Mã HS 44201000: KHAY ĐỰNG XÌ GÀ BẰNG GỖ MANTELLO SOLID SPANISH CEDAR CIGAR TRAY, ADJUSTABLE DIVIDER... (mã hs khay đựng xì gà/ mã hs của khay đựng xì)
- Mã HS 44201000: Tranh trang trí treo tường bằng gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt kết hợp nhựa đã in hình hoa lá, phong cảnh, động vật. KT: (60*80*5)cm. +/-5cm. Nhà sx: Guangzhou, Mới 100%... (mã hs tranh trang trí/ mã hs của tranh trang)
- Mã HS 44209010: Hộp đựng đồ trang trí bằng tre, đã qua xử lý nhiệt, kích thước (28x28x10)cm+-5cm, nhà sản xuất: Guangxi, mới 100%... (mã hs hộp đựng đồ tra/ mã hs của hộp đựng đồ)
- Mã HS 44209010: Khung ảnh bằng gỗ ép công nghiệp, mới 100%.... (mã hs khung ảnh bằng/ mã hs của khung ảnh bằ)
- Mã HS 44209090: Mâm khay gỗ... (mã hs mâm khay gỗ/ mã hs của mâm khay gỗ)
- Mã HS 44209090: Khung trưng bày... (mã hs khung trưng bày/ mã hs của khung trưng)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ đựng dụng cụ sửa chữa, quy cách 270*200*90mm, mới 100%.... (mã hs hộp gỗ đựng dụn/ mã hs của hộp gỗ đựng)
- Mã HS 44209090: TRỐNG CẦM TAY NHỎ BẰNG GỖ KÈM VỎ CHE BẰNG VẢI, MỚI 100%... (mã hs trống cầm tay n/ mã hs của trống cầm ta)
- Mã HS 44209090: Giá đựng bút chì bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs giá đựng bút ch/ mã hs của giá đựng bút)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng phụ kiện 3 ngăn bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng phụ ki/ mã hs của hộp đựng phụ)
- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 650MMX650MMX18MM (Decoration Panel UV Painting). Hàng mới 100%... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 44209090: Nắp gỗ mẫu (dùng làm sản phẩm mẫu)-Sainsbury wood lid, mới 100%... (mã hs nắp gỗ mẫu dùn/ mã hs của nắp gỗ mẫu)
- Mã HS 44209090: Thanh gỗ tạp đã cắt xẻ, định hình, đã qua xử lý nhiệt, dài 200+-10cm, dày 0,5-3cm, dùng để trang trí nội thất, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs thanh gỗ tạp đã/ mã hs của thanh gỗ tạp)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng quà tặng bằng gỗ MDF, kích thước 10x20x5 cm, mã ACCESS35A. Hiệu APM Monaco. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng quà tặ/ mã hs của hộp đựng quà)
- Mã HS 44209090: Hộp rỗng dùng trưng bày nữ trang, bằng gỗ MDF, có kèm túi giấy đựng, (200 chiếc/ thùng), mã hàng: DISPLAY1A, kích thước: 9.5 x 7.5 x 4.5cm, hiệu: APM Monaco, hàng mới 100%... (mã hs hộp rỗng dùng t/ mã hs của hộp rỗng dùn)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng xì gà bằng gỗ COMP60%EBONY WOODCOMP37%MAKORE WOODCOMP3%ALIZE ALOUCHIER WOOD, mã M58562, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs hộp đựng xì gà/ mã hs của hộp đựng xì)
- Mã HS 44209090: Hộp quà tặng bằng gỗ- 86711500000- DOLCE & GABBANA 5 2019 PR BOX P*5, Hàng mới 100%... (mã hs hộp quà tặng bằ/ mã hs của hộp quà tặng)
- Mã HS 44209090: Nắp gỗ của chai đựng tinh dầu, mới 100%, hiệu Ha Eva... (mã hs nắp gỗ của chai/ mã hs của nắp gỗ của c)
- Mã HS 44209090: Giá bằng gỗ tạp công nghiệp dùng để trưng bày cây cảnh, kích thước: (90~100 x 17 x 85~105)cm+/-10cm, để ngoài trời (5 kg/cái) Guangxi Chongzuo Jianye Meijia Technology Co.,Ltd. Mới 100%... (mã hs giá bằng gỗ tạp/ mã hs của giá bằng gỗ)
- Mã HS 44209090: Nẹp gỗ dùng để nẹp đầu búa với cán búa, size: 3cm x 5cm, mới 100% (WOOD WEDGE)... (mã hs nẹp gỗ dùng để/ mã hs của nẹp gỗ dùng)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng sản phẩm CELEBES TPM, bằng gỗ MAHAGONY Indonesia sơn mài (hiệu Hermes)312912M _03. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng sản ph/ mã hs của hộp đựng sản)
- Mã HS 44209090: Hôp đựng vật phẩm Mã hiệu: BALIN kích thước 41X72X3 CM 170106476 BALIN STORAGE BOX 40.8X33.3X26.5CM. BK. Hàng mới 100% Hiệu Index Living Mall... (mã hs hôp đựng vật ph/ mã hs của hôp đựng vật)
- Mã HS 44209090: Khay đựng đồ trang điểm, có gương Mã hiệu: CM MAKIE kích thước 33X17X16 CM 170107900 MAKIE MAKEUP ORGAINZER+MIRROR NA. Hàng mới 100% Hiệu Index Living Mall... (mã hs khay đựng đồ tr/ mã hs của khay đựng đồ)
- Mã HS 44209090: Quà tặng cá nhân: Hộp rỗng làm bằng gỗ, dùng để bảo quản xì gà. Hiệu: Humidor. Loại: Lily Cigar Humidor case. Kích thước: 5*15*30cm. Mới 100%... (mã hs quà tặng cá nhâ/ mã hs của quà tặng cá)
- Mã HS 44209090: Vật liệu trang trí dép bằng gỗ (1set2pcs)... (mã hs vật liệu trang/ mã hs của vật liệu tra)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ tạp, kích thước: 28- 50cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs móc áo bằng gỗ/ mã hs của móc áo bằng)
- Mã HS 44211000: Móc treo kẹp quần, gắn thương hiệu BMW Motorrad, bằng gỗ- bộ gồm 10 cái, mới 100%_Mã số: 80 52 2 469 496... (mã hs móc treo kẹp qu/ mã hs của móc treo kẹp)
- Mã HS 44211000: Móc treo áo mưa bằng gỗ, hàng mới 100%... (mã hs móc treo áo mưa/ mã hs của móc treo áo)
- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gỗ dùng để treo quần áo trưng bày trong showroom của công ty (Mới 100%)... (mã hs mắc treo quần á/ mã hs của mắc treo quầ)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ- Hanger, Model: 16K09916//OH-20, kích thước: Size:380mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs móc áo bằng gỗ/ mã hs của móc áo bằng)
- Mã HS 44211000: Móc áo gỗ có kẹp, mã hàng: VTS-07, kích thước: 445X20MM, không có nhãn hiệu mới 100%... (mã hs móc áo gỗ có kẹ/ mã hs của móc áo gỗ có)
- Mã HS 44211000: Móc áo gỗ không kẹp- 2CM, mã hàng: VTS-06, kích thước: 445X20MM, không có nhãn hiệu mới 100%... (mã hs móc áo gỗ không/ mã hs của móc áo gỗ kh)
- Mã HS 44211000: Móc áo satin màu đen (chất liệu gỗ bọc vải satin), mã hàng: VTS-08, kích thước: W40x45mm, không có nhãn hiệu mới 100%... (mã hs móc áo satin mà/ mã hs của móc áo satin)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ, có kẹp, mã hàng SH12NH1C1, kích thước: 445*1.2cm, hàng không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs móc áo bằng gỗ/ mã hs của móc áo bằng)
- Mã HS 44211000: Cây móc quần áo bằng gỗ, mã hàng J-42, kích thước: 460*400*1150MM, hàng không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs cây móc quần áo/ mã hs của cây móc quần)
- Mã HS 44219160: Tăm tiệt trùng... (mã hs tăm tiệt trùng/ mã hs của tăm tiệt trù)
- Mã HS 44219160: Tăm xiên... (mã hs tăm xiên/ mã hs của tăm xiên)
- Mã HS 44219160: Tăm xỉa răng. Hàng mới 100%... (mã hs tăm xỉa răng h/ mã hs của tăm xỉa răng)
- Mã HS 44219160: Tăm tre, kích thước: dày 1.3mm, dài 6.5cm. Quy cách đóng gói: 36kg/thùng. NSX: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre kích t/ mã hs của tăm tre kíc)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (36kg/thùng), size: 1.3*65mm, hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 36kg/t/ mã hs của tăm tre 36k)
- Mã HS 44219160: Tăm tre. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre hàng m/ mã hs của tăm tre hàn)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (Sản phẩm bằng gỗ) trực tiếp dùng trong quá trình sản xuất trang sức-END POINTED WOOD 7" (SHORT) (M.951705)... (mã hs tăm tre sản ph/ mã hs của tăm tre sản)
- Mã HS 44219160: Tăm, bằng gỗ, dùng để làm sạch khuôn thép, 450 cái/ hộp, mới 100%... (mã hs tăm bằng gỗ d/ mã hs của tăm bằng gỗ)
- Mã HS 44219190: Que nhọn bằng tre... (mã hs que nhọn bằng t/ mã hs của que nhọn bằn)
- Mã HS 44219190: Nắp cốc nến bằng gỗ các loại đã được làm tăng độ rắn... (mã hs nắp cốc nến bằn/ mã hs của nắp cốc nến)
- Mã HS 44219190: Quai (tay cầm) túi xách bằng tre... (mã hs quai tay cầm/ mã hs của quai tay cầ)
- Mã HS 44219190: Chốt gỗ... (mã hs chốt gỗ/ mã hs của chốt gỗ)
- Mã HS 44219190: Miếng lót bàn ăn bằng tre (30x50cm), hàng mới 100%... (mã hs miếng lót bàn ă/ mã hs của miếng lót bà)
- Mã HS 44219190: Móc dán tường gỗ(3095/96/97A) Hàng mới 100%... (mã hs móc dán tường g/ mã hs của móc dán tườn)
- Mã HS 44219190: Ống đệm thân cần câu/SPACER... (mã hs ống đệm thân cầ/ mã hs của ống đệm thân)
- Mã HS 44219190: Vật dụng được làm từ tre,hàng mới 100%... (mã hs vật dụng được l/ mã hs của vật dụng đượ)
- Mã HS 44219190: Xiên tre (30kg/thùng), size: 2.5*15cm, mới 100%... (mã hs xiên tre 30kg// mã hs của xiên tre 30)
- Mã HS 44219190: Xiên tre (33kg/thùng), size: 2.5*18cm, mới 100%... (mã hs xiên tre 33kg// mã hs của xiên tre 33)
- Mã HS 44219190: Xiên tre (35kg/thùng), size: 2.5*20cm, mới 100%... (mã hs xiên tre 35kg// mã hs của xiên tre 35)
- Mã HS 44219190: Xiên tre BAMBOO SKEWER, GW: 35kg/bao, kích thước: 2.5*150mm.Hàng mới 100%.... (mã hs xiên tre bamboo/ mã hs của xiên tre bam)
- Mã HS 44219190: Thanh tre, dùng để kẹp hàng, hàng mới 100%... (mã hs thanh tre dùng/ mã hs của thanh tre d)
- Mã HS 44219910: Lõi cuộn chỉ Spool of Polyester thread (returnable goods)... (mã hs lõi cuộn chỉ sp/ mã hs của lõi cuộn chỉ)
- Mã HS 44219910: Ống cuộn bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây thép. Hàng mới 100%... (mã hs ống cuộn bằng g/ mã hs của ống cuộn bằn)
- Mã HS 44219910: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 44219910: Bobbin gỗ quấn dây điện Bobbin S-0079-5... (mã hs bobbin gỗ quấn/ mã hs của bobbin gỗ qu)
- Mã HS 44219970: Thanh gỗ ép mỏng dùng làm mành che cửa đã gia công sơn phủ bề mặt dài 100cm đến 500cm rộng 3cm đến 40cm dầy 0,2cm ~1cm nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs thanh gỗ ép mỏn/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44219970: Thanh gỗ họ lá kim, nguyên liệu dùng làm rèm loại bản rộng 50mm dày 3mm, dài (1200-2400)mm +/- (3- 5)cm, đã sơn phủ đánh bóng chưa in hoa văn, hàng mới 100% do TQ sản xuất... (mã hs thanh gỗ họ lá/ mã hs của thanh gỗ họ)
- Mã HS 44219980: Dụng cụ xỉa răng (SERIA, gỗ, hộp có đkính 6cm, cao 8.5cm, mới 100%)... (mã hs dụng cụ xỉa răn/ mã hs của dụng cụ xỉa)
- Mã HS 44219999: Khay đựng sản phẩm- Kích thước (cm): 40x60x10- Chất liệu: 100%MDF- Mã hàng: 167161. Hàng mới 100%... (mã hs khay đựng sản p/ mã hs của khay đựng sả)
- Mã HS 44219999: Bàn tay gỗ trưng bày (tay phải)- Kích thước (cm): 15x25- Chất liệu: 100%Wood- Mã hàng: 125082CT_. Hàng mới 100%... (mã hs bàn tay gỗ trưn/ mã hs của bàn tay gỗ t)
- Mã HS 44219999: Khay gỗ sơn mài màu xám đậm với vải trắng- Kích thước (cm): 34x19x7- Chất liệu: 100%MDF- Mã hàng: 167137. Hàng mới 100%... (mã hs khay gỗ sơn mài/ mã hs của khay gỗ sơn)
- Mã HS 44219999: Nhà cho thú cưng ván MDF. Size 60x47x50. Hàng mới 100%... (mã hs nhà cho thú cưn/ mã hs của nhà cho thú)
- Mã HS 44219999: Giường cho thú cưng ván MDF. Size 50x43x24. Hàng mới 100%... (mã hs giường cho thú/ mã hs của giường cho t)
- Mã HS 44219999: Gậy bằng gỗ công nghiệp có móc 2 đầu (móc bằng kim loại) size: 110x110x10T Type:WA220H7V7WF, hàng mới 100%... (mã hs gậy bằng gỗ côn/ mã hs của gậy bằng gỗ)
- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng gỗ và ván để tham khảo màu sắc trên sản phẩm gỗ, kích thước: 260mm x 260mm và 300mm x 150mm... (mã hs bảng màu bằng g/ mã hs của bảng màu bằn)
- Mã HS 44219999: Gioăng đệm chống va đập bằng gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt dùng trong công nghiệp sản xuất gạch nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs gioăng đệm chốn/ mã hs của gioăng đệm c)
- Mã HS 44219999: Tấm JIG dùng để giữ cố định sản phẩm trong quá trình gia công, làm bằng gỗ ép công nghiệp JIG gỗ máy mài VAT-55-523/543 1223.6X689.4,Hãng Sx: Kairos Vina Co.,Ltd, hàng mới 100%... (mã hs tấm jig dùng để/ mã hs của tấm jig dùng)
- Mã HS 44219999: Thanh gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt dùng làm mành che cửa, đã gia công sơn phủ bề mặt, dài 100 cm->400cm rộng từ 3cm đến 10cm, dày 0.05cm đến 0.1cm. Nhà SX: Shanghai. Mới 100%... (mã hs thanh gỗ ép côn/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ, kt: 1200*1000*140mm, chất liệu: gỗ ép, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ kt/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44219999: Que thử mẫu cán bằng gỗ thân bằng thép không gỉ dùng để thử mẫu iot, hiệu: Juyuanxin, kích thước: dài 50cm, rộng 1.6cm. Mới 100%.... (mã hs que thử mẫu cán/ mã hs của que thử mẫu)
- Mã HS 44219999: Dụng cụ ngoáy tai (SERIA, gỗ, dài 12cm, mới 100%)... (mã hs dụng cụ ngoáy t/ mã hs của dụng cụ ngoá)
- Mã HS 44219999: Phụ kiện của quầy trưng bày: Gía đỡ bằng gỗ, kích thước 1400x200mm. NSX: TECFRIGO S.P.A Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của qu/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 44219999: TAY CẦM BẰNG GỖ, KÍCH THƯỚC 1-1/4"*9"*16.2,MM HÀNG MỚI 100%... (mã hs tay cầm bằng gỗ/ mã hs của tay cầm bằng)
- Mã HS 44219999: Rập mẫu bằng gỗ dùng làm khuôn (đã qua xử lý bằng hóa chất)... (mã hs rập mẫu bằng gỗ/ mã hs của rập mẫu bằng)
- Mã HS 44219999: Cây gãi, đấm lưng bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt + nhựa, dài (25- 45)cm, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs cây gãi đấm lư/ mã hs của cây gãi đấm)
- Mã HS 44219999: Buồng tắm đứng xông khô bằng ván dăm gỗ ép đã qua xử lý nhiệt+ kính+ sắt, hoạt động bằng điện 220V, không kèm thiết bị xông hơi, cỡ (1,8x1,0x2,2)m, hiệu TDO, mới 100%... (mã hs buồng tắm đứng/ mã hs của buồng tắm đứ)
- Mã HS 44219999: Hạt gỗ (hàng phụ trợ may mặc)/ WOODEN BEADS. Hàng Mới 100%.... (mã hs hạt gỗ hàng ph/ mã hs của hạt gỗ hàng)
- Mã HS 44219999: Thẻ bài làm bẳng gỗ đã được cắt hình chữ nhật (3cmx10cm) đã in hình sẵn dùng để trong túi vải/ ITAFUDA. Hàng Mới 100%.... (mã hs thẻ bài làm bẳn/ mã hs của thẻ bài làm)
- Mã HS 44219999: Chậu rửa bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, phi (30-40)cm, cao (15-20)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu rửa bằng g/ mã hs của chậu rửa bằn)
- Mã HS 44219999: giá đỡ bằng gỗ, 1320*420*300mm, mới 100%... (mã hs giá đỡ bằng gỗ/ mã hs của giá đỡ bằng)
- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ... (mã hs bảng màu gỗ/ mã hs của bảng màu gỗ)
- Mã HS 44219999: Nắp gỗ phi (5- 30) cm (đã qua xử lý, sấy khô). Hàng mới 100%... (mã hs nắp gỗ phi 5/ mã hs của nắp gỗ phi)
- Mã HS 44219999: Thanh gỗ mỏng nguồn gốc từ cây thông trắng(Pinus wallichiana),đã gia công,đã xử lý hóa chất,sơn phủ,đánh bóng,chưa khoan lỗ, dùng làm mành cửa.KT:Dài(1200-3000)mm;Rộng(35-65)mm;Dầy(2,7-15)mm.Mới 100%.... (mã hs thanh gỗ mỏng n/ mã hs của thanh gỗ mỏn)
- Mã HS 44219999: THÙNG GỖ TẬP THỂ THAO- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Main part 100.0: 100.0% Wood- Model code:8484144... (mã hs thùng gỗ tập th/ mã hs của thùng gỗ tập)
- Mã HS 44219999: Cây gỗ đập lưng- WOOD SHOULDER TAPPER, 31.5x4x4 cm, mã hàng 4977794009600... (mã hs cây gỗ đập lưng/ mã hs của cây gỗ đập l)
- Mã HS 44219999: Khay tre đựng đồ trang trí- Bamboo Plate, 20x11x0.7 cm, mã hàng 4991203173256... (mã hs khay tre đựng đ/ mã hs của khay tre đựn)
- Mã HS 44219999: Khay đựng tách bằng chất liệu tổng hợp: COMP50%MDF 35%OAK WOOD 15%STEEL, mã E50042, sử dụng nội bộ trong cửa hàng Louis Vuitton, hàng mới 100%... (mã hs khay đựng tách/ mã hs của khay đựng tá)
- Mã HS 44219999: KHUÔN BẰNG GỖ, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs khuôn bằng gỗ/ mã hs của khuôn bằng g)
- Mã HS 44219999: Chày bằng gỗ không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs chày bằng gỗ kh/ mã hs của chày bằng gỗ)
- Mã HS 44219999: Bảng kẹp tài liệu bằng gỗ (khổ A4), hàng mới 100%... (mã hs bảng kẹp tài li/ mã hs của bảng kẹp tài)
- Mã HS 44219999: Tấm bản màu Oak Brown finish of Pivot Bar Cabinet 200x300mm, sản phẩm bằng MDF + Oak veneer, hàng mới 100%... (mã hs tấm bản màu oak/ mã hs của tấm bản màu)
- Mã HS 44219999: Lót ly gỗ, KT: 12x10.4x6.5cm, 6 chiếc/bộ. Hàng mới 100%... (mã hs lót ly gỗ kt/ mã hs của lót ly gỗ k)
- Mã HS 44219999: Que xiên chả... (mã hs que xiên chả/ mã hs của que xiên chả)
- Mã HS 44219999: Chốt bằng gỗ FS0277 dùng cho đồ nội thất. Kích thước: 8x30(mm). Nhà SX: Fan Shun. Hàng mới 100%... (mã hs chốt bằng gỗ fs/ mã hs của chốt bằng gỗ)
- Mã HS 44219999: Lõi bằng gỗ ván ép dùng để cuộn tấm chống trượt dao cạo râu, hàng quay vòng đã qua sử dụng... (mã hs lõi bằng gỗ ván/ mã hs của lõi bằng gỗ)
- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện CABLE WECC-2x2.0SQ+2x0.3SQ bằng gỗ, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100%... (mã hs lõi cố định cuộ/ mã hs của lõi cố định)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 5x30, mới 100%... (mã hs chốt gỗ 5x30 m/ mã hs của chốt gỗ 5x30)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 8x40, mới 100%... (mã hs chốt gỗ 8x40 m/ mã hs của chốt gỗ 8x40)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ fi 6x30, mới 100%... (mã hs chốt gỗ fi 6x30/ mã hs của chốt gỗ fi 6)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ fi 8x30, mới 100%... (mã hs chốt gỗ fi 8x30/ mã hs của chốt gỗ fi 8)
- Mã HS 44219999: Nắp đậy đèn cầy bằng gỗ, mới 100%... (mã hs nắp đậy đèn cầy/ mã hs của nắp đậy đèn)
- Mã HS 44219999: Chốt mộng gỗ bằng gỗ kích thước (dài 4cm x ngang 1cm) không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs chốt mộng gỗ bằ/ mã hs của chốt mộng gỗ)
- Mã HS 44219999: Guồng (trục) cuốn dây bằng gỗ MDF (đã qua xử lý nhiệt), WOODEN REEL,Model: 900,950,1000,1050,1150,1200,1250,1300,1450,1500,1550,1600,1650,1750,1800,1850. Hàng mới 100%... (mã hs guồng trục cu/ mã hs của guồng trục)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng cigar bằng gỗ màu xanh Cobalt Siglo 50 CIG Cobalt Blue Humidor. Mới 100%... (mã hs hộp đựng cigar/ mã hs của hộp đựng cig)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép ráp đáy thùng dùng đóng gói hàng nội thất. 716-21-BZ10kích thước: 1290*740*33... (mã hs tấm gỗ ghép ráp/ mã hs của tấm gỗ ghép)
- Mã HS 44219999: Chân gia cố thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. 716-23-BZ50kích thước: 330*260*134... (mã hs chân gia cố thù/ mã hs của chân gia cố)
- Mã HS 44219999: Thanh gia cố viền trên thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. 716-23-BZ70kích thước: 640*80*70... (mã hs thanh gia cố vi/ mã hs của thanh gia cố)
- Mã HS 44219999: Tranh trang trí bằng gỗ ép đã qua xử lý nhiệt, kích thước: (240x60x2)cm+-10%, NSX: NAMDONG. Hàng mới 100%... (mã hs tranh trang trí/ mã hs của tranh trang)
- Mã HS 44219999: Khay đựng đồ dùng bằng gỗ đã qua sử lý nhiệt. KT: (25*28*5)cm +-5cm. Nhà sx: Guangzhou. Mới 100%... (mã hs khay đựng đồ dù/ mã hs của khay đựng đồ)
- Mã HS 44219999: Giá đỡ chén dĩa bằng gổ (14 x12 x5cm) dùng để trưng bày... (mã hs giá đỡ chén dĩa/ mã hs của giá đỡ chén)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ cố định sản phẩm loại HF9A208, làm bằng gỗ dán 5 lớp đã sấy và đánh bóng bề mặt, kt 37*27*1.2cm... (mã hs tấm gỗ cố định/ mã hs của tấm gỗ cố đị)
- Mã HS 44219999: Nẹp cho thang dây bằng gỗ (SPLIT DISTANCE PIECE FOR 18MM MANILA ROPE; hàng mới 100%)... (mã hs nẹp cho thang d/ mã hs của nẹp cho than)
- Mã HS 44219999: Miếng đệm gỗ, 80mm*30mm*25mm, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm gỗ 8/ mã hs của miếng đệm gỗ)
- Mã HS 44219999: NẮP DÙNG ĐỂ ĐẬY NẾN (ĐƯỢC LÀM BẰNG TRE, DÙNG ĐỂ ĐẬY LỌ HOẶC CỐC NẾN ĐỂ XUẤT KHẨU)... (mã hs nắp dùng để đậy/ mã hs của nắp dùng để)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ, dùng để nối các bộ phận với nhau, dùng trong gia công tủ cabinet (Wood nutz)... (mã hs chốt gỗ dùng đ/ mã hs của chốt gỗ dùn)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ, HC041001, 8x35mm, dùng trong đồ nội thất, mới 100%... (mã hs chốt gỗ hc0410/ mã hs của chốt gỗ hc0)
- Mã HS 44219999: NẮP TRỤ CẦU THANG LÀM BẰNG GỖ THÔNG ITEM 7(81*81*135) MỚI 100 %... (mã hs nắp trụ cầu tha/ mã hs của nắp trụ cầu)
- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ THÔNG KÍCH THƯỚC 15X200X300MM... (mã hs bảng màu gỗ thô/ mã hs của bảng màu gỗ)
- Mã HS 44219999: Nhà cây bằng gỗ cho mèo, mã hàng BO-F3054, 1 chiếc/thùng x 25 thùng, hàng mới 100%... (mã hs nhà cây bằng gỗ/ mã hs của nhà cây bằng)
- Mã HS 44219999: Cây móc áo gỗ màu vàng, mã hàng: VTS-04, kích thước: 41.5X26X38cm, không có nhãn hiệu mới 100%... (mã hs cây móc áo gỗ m/ mã hs của cây móc áo g)
- Mã HS 44219999: Que gỗ vệ sinh đầu thông sợi đã qua xử lý bằng hóa chất- (hộp3400 cái)- Wooden Chopsticks AH4500(3,400ea/box)- Hàng mới 100%... (mã hs que gỗ vệ sinh/ mã hs của que gỗ vệ si)
- Mã HS 44219999: Que gỗ 25*1m (dạng thanh tròn đường kính 25 mm dài 1m làm từ gỗ ép công nghiệp). Hàng mới 100%.... (mã hs que gỗ 25*1m d/ mã hs của que gỗ 25*1m)
- Mã HS 44219999: Lưỡi gạt cho xi lanh CONE SCRAPER- CODE 1083001 bằng gỗ- No. 1 BLADE FOR CONE SCRAPER CODE 1083001, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi gạt cho xi/ mã hs của lưỡi gạt cho)
- Mã HS 44219999: Khuôn dao cắt dập bằng gỗ M190210P,mãCT-CDL004,mới 100%... (mã hs khuôn dao cắt d/ mã hs của khuôn dao cắ)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu VPB1A314 Khuôn gỗ... (mã hs khuôn bế mẫu vp/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu MCQ69084901-V4 Khuôn gỗ... (mã hs khuôn bế mẫu mc/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép (từ gỗ dương), được dán cạnh và chà nhám, dùng để sản xuất đồ nội thất, dày TB(18-25mm) x rộng 1220mm x dài TB(400-1200mm). Hàng mới 100% #& số lượng:51.577m3 #& đơn giá:440 USD... (mã hs tấm gỗ ghép từ/ mã hs của tấm gỗ ghép)
- Mã HS 44219999: Cửa gỗ đơn (Gỗ công nghiệp). Hàng mới 100%... (mã hs cửa gỗ đơn gỗ/ mã hs của cửa gỗ đơn)
- Mã HS 44219999: Bảng treo trường bằng MDF (190x40x5 cm), dùng để trang trí Wall mount Panel for Brocheure made in MDF. Hàng mới 100%... (mã hs bảng treo trườn/ mã hs của bảng treo tr)
- Mã HS 44219999: THANH GỖ MỎNG (NHƯ CÂY ĐÈ LƯỠI HAY QUE KEM) VÀ ĐẾ GẮN, CÔNG DỤNG LÀM BẤC NẾN... (mã hs thanh gỗ mỏng/ mã hs của thanh gỗ mỏn)
- Mã HS 44219999: Tấm lót cốc bằng gỗ ép công nghiệp, hình tròn, có in logo Elastic, dùng làm quà tặng khách hàng dự hội thảo- Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót cốc bằn/ mã hs của tấm lót cốc)
- Mã HS 44219999: Ván kệ mẫu(Chất liệu: Ván ép. Kích thước 135x280x10mm), mới 100%... (mã hs ván kệ mẫuchất/ mã hs của ván kệ mẫuc)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu(Chất liệu: Ván ép + veneer. Kích thước 50x300x450mm), mới 100%... (mã hs bảng màu mẫuch/ mã hs của bảng màu mẫu)
- Mã HS 44219999: Ván mẫu làm kệ hộc kéo (Chất liệu: Ván ép. Kích thước 135x280x10mm), mới 100%... (mã hs ván mẫu làm kệ/ mã hs của ván mẫu làm)
- Mã HS 44219999: Ván mẫu làm mặt ngồi cho ghế (Chất liệu: gỗ Tràm. Kích thước 300x400x50mm), mới 100%... (mã hs ván mẫu làm mặt/ mã hs của ván mẫu làm)
- Mã HS 44219999: Ván mẫu làm tựa lưng cho ghế (Chất liệu: Ván ép + veneer. Kích thước 200x400x15mm), mới 100%... (mã hs ván mẫu làm tựa/ mã hs của ván mẫu làm)
- Mã HS 44219999: Hộp cách âm bằng gỗ ván ép, bên trong bằng bông, kích thước: 73*62*73 (cm), dùng để kiểm tra cách âm sản phẩm đồ chơi, mới 100%... (mã hs hộp cách âm bằn/ mã hs của hộp cách âm)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp plywood LA10721033A 20X1.8 mã YST0055-1R... (mã hs khuôn bế bằng g/ mã hs của khuôn bế bằn)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2100 x 1220 x20mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ ghép từ/ mã hs của tấm gỗ ghép)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu A0703 17020001 khuôn gỗ KT 293*138... (mã hs khuôn bế mẫu a0/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Gậy gỗ đẩy máy (kt: 1800x120x70mm, chất liệu: gỗ)... (mã hs gậy gỗ đẩy máy/ mã hs của gậy gỗ đẩy m)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng bảo quản xì gà bằng gỗ ép công nghiệp kết hợp kính, kích thước (20-40)x32x(15-25)cm+/-2cm, nhà sản xuất QUANGDONG. Mới 100%... (mã hs hộp đựng bảo qu/ mã hs của hộp đựng bảo)
- Mã HS 44219999: Phụ tùng máy bông: băng tải gỗ (TF308-1050), bằng nylong + thanh gỗ, The curtain batten. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy bô/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 44219999: Phot, bằng gỗ, dùng cho máy trộn liệu KD-75-150D (Hàng mới 100%)... (mã hs phot bằng gỗ/ mã hs của phot bằng g)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ, kích thước: (1000x920x112.5)mm... (mã hs pallet gỗ kích/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu ARM1223-1 KT 0.71*23.8 bằng gỗ... (mã hs khuôn bế mẫu ar/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ_128833_WOOD DOWEL (phi)10x30 BEE/OAK/AC... (mã hs chốt gỗ128833/ mã hs của chốt gỗ1288)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ_128996_IKEA_WOOD DOWEL (phi)10x50 BEE/OAK/AC... (mã hs chốt gỗ128996/ mã hs của chốt gỗ1289)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ_101345_Wood Dowel (phi)6x30 birch/beech, IKEA... (mã hs chốt gỗ101345/ mã hs của chốt gỗ1013)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ_128832_Wooden Dowel (phi)8x30 Beech/Oak/AC, IKEA... (mã hs chốt gỗ128832/ mã hs của chốt gỗ1288)
- Mã HS 44219999: Ván ép đã cưa định hình, làm từ gỗ dương (5-18 x 210-950 x 95-890)mm... (mã hs ván ép đã cưa đ/ mã hs của ván ép đã cư)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ quy cách 10*50mm,dùng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs chốt gỗ quy các/ mã hs của chốt gỗ quy)
- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ép KT: 1140 x 935 x 10 mm... (mã hs tấm gỗ ép kt 1/ mã hs của tấm gỗ ép kt)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ... (mã hs chốt gỗ/ mã hs của chốt gỗ)
- Mã HS 44011100: Củi vụn gỗ bách xanh, kích thước: 20x5x5cm, quy cách đóng: 30kg/bao, giấy phép cites xuất khẩu số:193368N/CITES-VN ngày 25/12/2019. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs củi vụn gỗ bách/ mã hs của củi vụn gỗ b)
- Mã HS 44012200: Dăm gỗ keo rừng trồng (1,312.35 tấn tươi, tương đương 685.18 tấn khô +/-10%)... (mã hs dăm gỗ keo rừng/ mã hs của dăm gỗ keo r)
- Mã HS 44012200: Dăm gỗ tràm, keo nguồn gốc rừng trồng Việt Nam số lượng 500 tấn quy khô (BDMT) tương đương 1.041 tấn tươi (MT) dung sai +/- 10%... (mã hs dăm gỗ tràm ke/ mã hs của dăm gỗ tràm)
- Mã HS 44012200: Dăm gỗ keo đã qua sơ chế, nguyên liệu để SX bột giấy, nguồn gốc trồng rừng Việt Nam.... (mã hs dăm gỗ keo đã q/ mã hs của dăm gỗ keo đ)
- Mã HS 44012200: Dăm Gỗ Keo (Gỗ Rừng Trồng Trong Nước).... (mã hs dăm gỗ keo gỗ/ mã hs của dăm gỗ keo)
- Mã HS 44012200: Dăm gỗ cây keo đã qua sơ chế, băm, nguồn gốc rừng trồng Việt Nam... (mã hs dăm gỗ cây keo/ mã hs của dăm gỗ cây k)
- Mã HS 44012200: Dăm gỗ keo (nguyên liệu giấy), nguồn gốc rừng trồng Việt Nam. Mảnh từ 4.0-40mm,18.783,34 tấn khô, tương đương 39.361,57 tấn tươi.,... (mã hs dăm gỗ keo ngu/ mã hs của dăm gỗ keo)
- Mã HS 44013100: Viên gỗ nén mùn cưa làm từ củi bìa xẻ từ gỗ keo tròn, gỗ tròn còn dư, củi tròn, cành nhánh tròn Keo rừng trồng... (mã hs viên gỗ nén mùn/ mã hs của viên gỗ nén)
- Mã HS 44013100: Viên gỗ nén: Làm từ gỗ tạp vườn tràm, cao su- KT: 8MM, hàng đóng sá vào container. New: 100%... (mã hs viên gỗ nén là/ mã hs của viên gỗ nén)
- Mã HS 44013100: Viên gỗ nén (Viên nén mùn cưa, cao su và tràm)... (mã hs viên gỗ nén vi/ mã hs của viên gỗ nén)
- Mã HS 44013100: bột cưa... (mã hs bột cưa/ mã hs của bột cưa)
- Mã HS 44013100: Viên nén mùn cưa làm từ gỗ keo, tên khoa học Acaia auriculiformic, đóng bao 700kgs/ bao.Hàng cho biếu tặng không thanh toán, không trả lại; đối tác không yêu cầu kiểm dịch. Mới 100%... (mã hs viên nén mùn cư/ mã hs của viên nén mùn)
- Mã HS 44013100: Viên gỗ nén làm từ mùn cưa, gỗ tạp (keo, tràm, cao su,.)... (mã hs viên gỗ nén làm/ mã hs của viên gỗ nén)
- Mã HS 44013100: Mùn cưa ép viên (phế phẫm gỗ tràm và cao su)-Wood pellet for bedding. Đóng gói: 2 bao jumbo/pallet,... (mã hs mùn cưa ép viên/ mã hs của mùn cưa ép v)
- Mã HS 44013900: Phế liệu (Gỗ vụn các loại) hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs phế liệu gỗ vụ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Pallet hư, gỗ bào bì, gỗ vụn phế liệu (phế liệu từ QTSX không dính chất thải nguy hại)... (mã hs pallet hư gỗ b/ mã hs của pallet hư g)
- Mã HS 44013900: Phế liệu Gỗ(phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu gỗphế/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Mùn Cưa Tràm ép khối (Đóng trong bao Jumbo 550kg/bao, KT 350x350x350 mm, hàng mới 100%)... (mã hs mùn cưa tràm ép/ mã hs của mùn cưa tràm)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ loại 2 (Phế liệu dạng thùng, mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu gỗ loạ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: MÙN CƯA HỖN HỢP TỪ GỖ TRÀM VÀ CAO SU ĐÃ NÉN KHỐI... (mã hs mùn cưa hỗn hợp/ mã hs của mùn cưa hỗn)
- Mã HS 44013900: Thùng gỗ phế liệu(Thu hồi từ thùng gỗ hư, gãy phế liệu/(Thu hồi từ QTSX)... (mã hs thùng gỗ phế li/ mã hs của thùng gỗ phế)
- Mã HS 44013900: Chân pallet bằng mùn cưa ép (nguyên liệu mùn cưa sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng). KT: 80x100x90mm, gồm 7865 chiếc. Hàng mới... (mã hs chân pallet bằn/ mã hs của chân pallet)
- Mã HS 44013900: Dăm bào mùn cưa đã ép... (mã hs dăm bào mùn cưa/ mã hs của dăm bào mùn)
- Mã HS 44013900: phế liệu gỗ,ván bìa các loại (15 *500*500 mm),được loại ra từ quá trình sản xuất,không dính chất thải nguy hại (hàng rời không đóng kiện)... (mã hs phế liệu gỗván/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Mùn cưa ép kiện (Bằng gỗ cao su, gỗ tràm, hàng đóng trong bao big bag 660kgs)... (mã hs mùn cưa ép kiện/ mã hs của mùn cưa ép k)
- Mã HS 44013900: Cục mùn cưa ép (nguyên liệu mùn cưa sản xuất từ gỗ bạch đàn rừng trồng). KT: 80x100x80mm, gồm 53196 chiếc. Hàng mới... (mã hs cục mùn cưa ép/ mã hs của cục mùn cưa)
- Mã HS 44013900: Pallet (gỗ) phế liệu... (mã hs pallet gỗ phế/ mã hs của pallet gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ... (mã hs phế liệu gỗ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Mùn cưa phôi bào tạp(phế phẫm gỗ tràm và cao su). Wood shavingt. Đóng gói: bao PE/ pallet... (mã hs mùn cưa phôi bà/ mã hs của mùn cưa phôi)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ, củi vụn... (mã hs phế liệu gỗ củ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ của Khay hàng (pallet- làm bằng gỗ ép nhân tạo đã qua xử lý) NW051... (mã hs phế liệu gỗ của/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Phế liệu gỗ được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu gỗ đượ/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44013900: Thanh mùn cưa ép, chiều dài từ 12cm- 48cm, hình vuông, rộng 5cm. Được sản xuất từ phế liệu gỗ (từ gỗ bạch đàn, keo). Hàng mới 100%... (mã hs thanh mùn cưa é/ mã hs của thanh mùn cư)
- Mã HS 44013900: HLCMC-003_Mặt bàn gỗ được sản xuất từ mùn cưa ép đã đóng thành dạng tấm, kích thước 600 x 700 x18mm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs hlcmc003mặt b/ mã hs của hlcmc003mặ)
- Mã HS 44013900: Mùn cưa sấy, ép khối từ gỗ tạp rừng trồng, đóng bao PE 110x110x125 cm, trọng lượng 600 kgs/bao (+/-5%), độ ẩm 12%, mới 100% sx tại Việt Nam... (mã hs mùn cưa sấy ép/ mã hs của mùn cưa sấy)
- Mã HS 44014000: Phế liệu gỗ chưa đóng thành khối (bị loại ra từ quá trình xây dựng cơ bản nhà máy và hoạt động sản xuất, kinh doanh)... (mã hs phế liệu gỗ chư/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44014000: Phế liệu pallet gỗ (Phế liệu thu hồi từ nguồn đóng gói linh kiện nhập khẩu. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5%khối lượng)... (mã hs phế liệu pallet/ mã hs của phế liệu pal)
- Mã HS 44014000: Mùn cưa vỏ cây bời lời (nguyên liệu làm bột nhang), 40 kg/ bao, không tẩm trầm, hàng mới 100%... (mã hs mùn cưa vỏ cây/ mã hs của mùn cưa vỏ c)
- Mã HS 44014000: Bột nhang làm từ mùn cưa của gỗ cao su, chưa đóng khối, không trầm (đã tẩm hương liệu) (30kg/bao), sử dụng để làm nhang, mới 100%... (mã hs bột nhang làm t/ mã hs của bột nhang là)
- Mã HS 44014000: phế liệu gỗ (dăm bào + củi) (đơn giá 628.571,429VND/TAN) # VN... (mã hs phế liệu gỗ dă/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44014000: MÙN CƯA (CHƯA ĐÓNG THÀNH KHỐI)... (mã hs mùn cưa chưa đ/ mã hs của mùn cưa chư)
- Mã HS 44021000: Than hoạt tính- 500gr, được làm từ tre/ (Hàng mới 100%)... (mã hs than hoạt tính/ mã hs của than hoạt tí)
- Mã HS 44029010: Than gáo dừa (Nw:575 kgs/Jumbo bao; Gw:577 kgs/Jumbo bao)... (mã hs than gáo dừa n/ mã hs của than gáo dừa)
- Mã HS 44029010: Than gáo dừa. Nguyên liệu 100% từ VN... (mã hs than gáo dừa n/ mã hs của than gáo dừa)
- Mã HS 44029010: Than gáo dừa ép bánh hình trụ, kích thước 4.5x4.5cm, đóng thùng 10 Kg.Tổng cộng: 2,700 thùng... (mã hs than gáo dừa ép/ mã hs của than gáo dừa)
- Mã HS 44029090: Than củi Nguồn gốc từ cây keo rừng trồng (Hàm lượng tro <3%, C>70%: Q >7000 Kcal/Kg, S<0.2%, không mùi, không khói, khối lượng NET 6.5 kg/thùng, hàng mới 100%)... (mã hs than củi nguồn/ mã hs của than củi ngu)
- Mã HS 44029090: Than củi vải trồng (Hàm lượng tro 1.62%, C 86.17%, Q 7773 Kcal/kg, S 0.05%, không mùi, không khói, dài 5-25cm, đường kính 1.5-6cm, 100-500gram/viên) Loại 13kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs than củi vải tr/ mã hs của than củi vải)
- Mã HS 44029090: Than ép mùn cưa làm từ mùn gỗ keo rừng trồng. Loai B. Kích thước: chiều dài 5 đến 25cm. đường kính: 4cm. Gồm 1200 cartons,hàng mới 100%... (mã hs than ép mùn cưa/ mã hs của than ép mùn)
- Mã HS 44029090: Than củi từ gỗ củi vải trồng,(hàm lượng tro 2.87%,hàm lượng cacbon cố định C 94.12%;nhiệt lượng Q 7499 Cal/g,hàm lượng lưu huỳnh S 0.09%),dài <5cm, đường kính <5cm, nặng 50G-100G/Viên, (9Kg/hộp)... (mã hs than củi từ gỗ/ mã hs của than củi từ)
- Mã HS 44029090: THAN CỦI (làm từ nguyên liệu gỗ Bạch Đàn- gỗ rừng trồng. Không thuộc đối tượng xin giấy phép xuất khẩu theo thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT(30/06/2016)... (mã hs than củi làm t/ mã hs của than củi là)
- Mã HS 44029090: Than mùn cưa được ghép đốt từ bột của gỗ keo, tràm, gỗ tạp. rừng trồng, đóng thành thanh, kích thước từ 5 đến15cm đóng trong thùng 10kg/thùng,(Net: 9.2kg/thung,Gr:10kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs than mùn cưa đư/ mã hs của than mùn cưa)
- Mã HS 44029090: Than củi nhãn (loại than đen) hầm từ gỗ vườn trồng, đóng gói 10kg/ thùng, số lượng 11,000 thùng... (mã hs than củi nhãn/ mã hs của than củi nhã)
- Mã HS 44029090: Mùn cưa ép đã được ra nhiệt (than mùn cưa), kích thước 4x4cm, độ dài từ 5cm- 45cm. Được sản xuất từ mùn cưa phế liệu (từ gỗ bạch đàn, keo); Hsx: REDSUN VN. Hàng mới 100%... (mã hs mùn cưa ép đã đ/ mã hs của mùn cưa ép đ)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ tạp dùng làm nhang hương, mới 100%... (mã hs bột gỗ tạp dùng/ mã hs của bột gỗ tạp d)
- Mã HS 44050020: Bột làm hương có nguồn gốc từ gỗ tạp rừng trồng (bạch đàn, keo), không có trầm hương,quy cách: 30kg/bao, hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất... (mã hs bột làm hương c/ mã hs của bột làm hươn)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ được nghiền từ mùn cưa gỗ tạp: gỗ keo rừng trồng, đóng trong bao PE, qui cách 90x90x120cm, trọng lượng 450kg (+/-10%), kích thước hạt 80 mesh, #HS80H... (mã hs bột gỗ được ngh/ mã hs của bột gỗ được)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ được tán từ mùn cưa gỗ keo, bạch đàn, thông rừng trồng theo tỷ lệ lần lượt là 35:35:30, dùng để làm giấy, hàng mới 100%... (mã hs bột gỗ được tán/ mã hs của bột gỗ được)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ cao su rừng trồng (hàng rời, đóng trong bao jumbo), hàng mới 100%... (mã hs bột gỗ cao su r/ mã hs của bột gỗ cao s)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ (từ gỗ thông, cao su) dùng để sản xuất nhang, không có trầm, Wood Powder, hàng mới 100%... (mã hs bột gỗ từ gỗ t/ mã hs của bột gỗ từ g)
- Mã HS 44050020: BỘT GỖ, TỪ GỖ THÔNG VÀ GỖ CAO SU, ĐÓNG GÓI 44 BAO/CONT. HÀNG 100% SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM... (mã hs bột gỗ từ gỗ t/ mã hs của bột gỗ từ g)
- Mã HS 44050020: Bột làm nhang được làm từ mùn cưa và lá cây, vỏ cây bời lời (không có trầm), 50kg/bao PP... (mã hs bột làm nhang đ/ mã hs của bột làm nhan)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ dùng làm hương nhang (xuất xứ Việt nam, được nghiền từ mẩu vụn của gỗ Bạch đàn, gỗ Mít, gỗ Nhãn, nguồn gốc rừng trồng,không thuộc danh mục gỗ trong Công ước CITES),... (mã hs bột gỗ dùng làm/ mã hs của bột gỗ dùng)
- Mã HS 44050020: Bột Gỗ Tạp Ép Khối (Đóng bao jumbo khoảng 750 kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs bột gỗ tạp ép k/ mã hs của bột gỗ tạp é)
- Mã HS 44050020: BOT GO CAO SU (DANG ROI, LOAI I, ĐONG TRONG BAO JUMBO)... (mã hs bot go cao su/ mã hs của bot go cao s)
- Mã HS 44050020: BỘT GỖ BỜI LỜI ĐỂ LÀM NHANG, KHÔNG CHỨA TRẦM HƯƠNG, ĐÓNG BAO 50 KG. HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VN"... (mã hs bột gỗ bời lời/ mã hs của bột gỗ bời l)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ(thông, cao su)(nguyên liệu làm nhang) không trầm... (mã hs bột gỗthông c/ mã hs của bột gỗthông)
- Mã HS 44050020: BỘT GỖ,TỪ PHẾ PHẨM GỖ THÔNG VÀ GỖ CAO SU, KÍCH THƯỚC: SIZE: 0 ĐẾN 02MM, ĐÓNG GÓI 44 BAGS/CONT 40FT HC. HÀNG 100% SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM... (mã hs bột gỗtừ phế p/ mã hs của bột gỗtừ ph)
- Mã HS 44050020: BỘT NHANG (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG LÀM TỪ CÂY BỜI LỜI, KHÔNG TRẦM, HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM)... (mã hs bột nhang nguy/ mã hs của bột nhang n)
- Mã HS 44050020: Mùn Cưa(lấy từ mùn cưa cây tràm,cây cao su,đóng bao jumbo,500 kg/bao,40 bao jumbo/container)... (mã hs mùn cưalấy từ/ mã hs của mùn cưalấy)
- Mã HS 44050020: Bột keo (từ vỏ cây bời lời) dùng để sản xuất nhang, không có trầm, Joss Powder loại D, Hàng mới 100%... (mã hs bột keo từ vỏ/ mã hs của bột keo từ)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ xay mịn- phế liệu từ gỗ Mỡ (Wood flour- in the Jumbo bag), đóng trong bao tải vải bố 348.6kgs/bao/net weight; 15338 kgs, xuất xứ Việt Nam... (mã hs bột gỗ xay mịn/ mã hs của bột gỗ xay m)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ tùng bách tán (tên khoa học: Araucaria excels) loại thường (loại B), dùng để làm nhang. Mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs bột gỗ tùng bác/ mã hs của bột gỗ tùng)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ làm từ thân cây dó bầu, đã tách hết tinh dầu (tên khoa học: Aquilaria crassna), dùng để làm nhang. Mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs bột gỗ làm từ t/ mã hs của bột gỗ làm t)
- Mã HS 44050020: Bột gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs bột gỗ hàng mớ/ mã hs của bột gỗ hàng)
- Mã HS 44079910: Nan gỗ, kích thước (1000x80x12)mm, hàng mới 100%... (mã hs nan gỗ kích th/ mã hs của nan gỗ kích)
- Mã HS 44079990: NPL gỗ cao su quy cách(26-30)*45-90)*(450-950)mm) trong nước do bên nhận GC tự cung ứng theo HDGC (HSY-022: 01/07/19) thuộc dòng hàng số:1-5... (mã hs npl gỗ cao su q/ mã hs của npl gỗ cao s)
- Mã HS 44079990: Thanh gỗ tràm dùng làm bảng màu, kích thước 100*100*10mm, hàng mẫu (SOLID)... (mã hs thanh gỗ tràm d/ mã hs của thanh gỗ trà)
- Mã HS 44079990: Thanh gỗ được làm từ gỗ Tần bì dùng làm bảng màu, kích thước: 10*100*300m (COLOR SAMPLE), hàng mẫu... (mã hs thanh gỗ được l/ mã hs của thanh gỗ đượ)
- Mã HS 44081010: Thanh gỗ mỏng (đã qua xử lý hấp sấy, dùng để sản xuất bút chì) (Đơn giá 0.014167)... (mã hs thanh gỗ mỏng/ mã hs của thanh gỗ mỏn)
- Mã HS 44083990: Ván lạng được sản xuất từ gỗ cao su, kích thước L*W*T (1210*620*1.6 UP) mm. Loại C. Hàng mới 100%. Số lượng thực tế: 171.404 m3... (mã hs ván lạng được s/ mã hs của ván lạng đượ)
- Mã HS 44083990: Thanh gỗ mỏng (gỗ nhiệt đới đã qua xử lý hấp sấy, dùng để sản xuất bút chì) (Đơn giá 0.006945)... (mã hs thanh gỗ mỏng/ mã hs của thanh gỗ mỏn)
- Mã HS 44089010: Van lang Walnut A 0.40mm x (1-2.65)m... (mã hs van lang walnut/ mã hs của van lang wal)
- Mã HS 44089010: VÁN LẠNG WHITE OAK 0.45mm x (1-3.8)m... (mã hs ván lạng white/ mã hs của ván lạng whi)
- Mã HS 44089090: VÁN BÓC GỖ KEO LOẠI C(TRÊN BỀ MẶT CÓVẾT RÁCH,LỖ THỦNG) RỪNG TRỒNG.KÍCH THƯỚC (0,97 x 0,47 x 0,002)m.HÀNG VIỆT NAM SẢN XUẤT.... (mã hs ván bóc gỗ keo/ mã hs của ván bóc gỗ k)
- Mã HS 44089090: Ván bóc từ gỗ mỡ,bồ đề,keo từ vườn rừng trồng (Dài 0,97m, rộng 0,47m, dày 2,2mm đến 2,3mm), đã qua xử lý nhiệt... (mã hs ván bóc từ gỗ m/ mã hs của ván bóc từ g)
- Mã HS 44089090: Ván bóc sản xuất từ gỗ keo rừng trồng. Quy cách tấm 97cmx47cmx2mm.... (mã hs ván bóc sản xuấ/ mã hs của ván bóc sản)
- Mã HS 44089090: Ván lạng làm từ gỗ óc chỗ quy cách (dày 0.4mm, rộng 90-400mm, dài 1.0m-3.5m). Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng làm từ/ mã hs của ván lạng làm)
- Mã HS 44089090: Ván bóc, kích thước 1270*640*1.7 mm, làm từ gỗ keo rừng trồng (số lượng 55.27 m3, đơn giá 2440360 VND/m3, trị giá hóa đơn 134878697 VND). Mới 100%... (mã hs ván bóc kích t/ mã hs của ván bóc kíc)
- Mã HS 44089090: Ván bóc gỗ mỡ, gỗ keo từ vườn rừng trồng (dài 0,97m, rộng 0,47m, dày 2,2mm đến 2,3mm),đã qua xử lý nhiệt.... (mã hs ván bóc gỗ mỡ/ mã hs của ván bóc gỗ m)
- Mã HS 44089090: Ván lạng dạng thô, đã qua xử lý nhiệt, từ gỗ Óc chó, dày 0.40mm*rộng 100-470mm*dài 850-3800mm... (mã hs ván lạng dạng t/ mã hs của ván lạng dạn)
- Mã HS 44089090: Ván bóc từ gỗ keo, mỡ, bồ đề từ gỗ vườn rừng trồng (dài 0,97m, rộng 0,47m, dày 2,2 mm đến 2,3 mm) đã qua xử lý nhiệt... (mã hs ván bóc từ gỗ k/ mã hs của ván bóc từ g)
- Mã HS 44089090: ván bóc (đã qua xử lý nhiệt),dùng làm phần lõi,chưa gắn lớp mặt KT:1270 x 640 x 1.7 mm,từ gỗ keo rừng trồng,không dùng làm từ gỗ trong danh mục cites, hàng mới 100%... (mã hs ván bóc đã qua/ mã hs của ván bóc đã)
- Mã HS 44092900: Nẹp trang trí nhà bếp bằng gỗ birch, đã sơn (19 x 76 x 762mm)... (mã hs nẹp trang trí n/ mã hs của nẹp trang tr)
- Mã HS 44092900: Diềm gỗ bồ đề 3" (0.0762x0.01x0.912-3.648)m (đã sơn)... (mã hs diềm gỗ bồ đề 3/ mã hs của diềm gỗ bồ đ)
- Mã HS 44092900: Nẹp gỗ bồ đề 2" (0.0508x0.01x0.912-3.648)m (đã sơn)... (mã hs nẹp gỗ bồ đề 2/ mã hs của nẹp gỗ bồ đề)
- Mã HS 44092900: Thanh gỗ bồ đề 1 3/8" (0.009525x0.003x0.912-3.648)m (đã sơn)... (mã hs thanh gỗ bồ đề/ mã hs của thanh gỗ bồ)
- Mã HS 44092900: Diềm gỗ dương 5" (0.127x0.02x0.912-3.3.648) Đã sơn... (mã hs diềm gỗ dương 5/ mã hs của diềm gỗ dươn)
- Mã HS 44092900: Diềm gỗ dương 4" (0.1016x0.02x0.912-3.3.648) Đã sơn... (mã hs diềm gỗ dương 4/ mã hs của diềm gỗ dươn)
- Mã HS 44092900: Ván lót sàn bằng gỗ óc chó xẻ sấy, đã lau dầu, kích thước: 15x90x1820 (mm), loại CD. Mới 100%... (mã hs ván lót sàn bằn/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44092900: Ván sàn bằng gỗ gõ, được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh), kích thước D17*W150*H900-> 2000mm, mới 100%... (mã hs ván sàn bằng gỗ/ mã hs của ván sàn bằng)
- Mã HS 44092900: Ván lát sàn bằng gỗ keo đã được vát cạnh soi rãnh dọc theo các cạnh, đã bào, chà nhám,(Non FSC Materials),Unfinished, kích thước:70x60x1000mm, 495pcs, Free Grade, hàng mới 100%... (mã hs ván lát sàn bằn/ mã hs của ván lát sàn)
- Mã HS 44092900: Nẹp gỗ dương 2" (0.0508x0.01x0.912-3.648)m (đã sơn)... (mã hs nẹp gỗ dương 2/ mã hs của nẹp gỗ dương)
- Mã HS 44092900: Diềm gỗ dương 1" (0.0254x0.01x0.912-3.648)m (đã sơn)... (mã hs diềm gỗ dương 1/ mã hs của diềm gỗ dươn)
- Mã HS 44101100: Particle Board (Ván dăm)(750*293*9) mới 100%... (mã hs particle board/ mã hs của particle boa)
- Mã HS 44101100: VÁN DĂM FB 015x1220x2490MM F4S-LTS... (mã hs ván dăm fb 015x/ mã hs của ván dăm fb 0)
- Mã HS 44101100: Ván dăm (được làm từ củi tràm bông vàng)/ FB 15x1220x1860mm F4S LTS, hàng mới 100%... (mã hs ván dăm được l/ mã hs của ván dăm đượ)
- Mã HS 44101900: ván ép plywood 910X1820X5MM (PLYWOOD COMMON 910X1820X5MM; hàng mới 100%)... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44109000: Tấm ván Okal phủ _ me 2 M xám/ trắng, Kích thước: 1200x2400 mm (ván gỗ công nghiệp)... (mã hs tấm ván okal ph/ mã hs của tấm ván okal)
- Mã HS 44109000: Ván ép gỗ tràm, mới 100% (Hàng đã qua xử lý hun trùng)... (mã hs ván ép gỗ tràm/ mã hs của ván ép gỗ tr)
- Mã HS 44111200: Ván MDF đã phủ nhựa, MELMDF 230T/0 UFSTD 4803, kt:1220x2440x03mm, (HĐ VAT: 0054970 ngày 28/12/2019), sx tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ mã hs của ván mdf đã p)
- Mã HS 44111200: HDF board 1245x2465x3mm Carb P2- non rubber Ván HDF- đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs hdf board 1245x/ mã hs của hdf board 12)
- Mã HS 44111200: Tấm kê máy cắt dập 5mm KT 1200x480, làm bằng gỗ công nghiệp, dùng để kê trên máy cắt vải kiểu khuôn dập. Hàng mới 100%... (mã hs tấm kê máy cắt/ mã hs của tấm kê máy c)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dán veneer Beech 1 mặt (5x1220x2440)mm... (mã hs ván mdf dán ven/ mã hs của ván mdf dán)
- Mã HS 44111200: Ván ép bằng gỗ dạng tấm 100x200cm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ MDF, kích thước 2.5mm x 1220mm x 2440mm, chiều dày của ván gỗ: 2.5mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM 1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf kíc/ mã hs của ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111300: Tấm gỗ MDF KT: 1.22x2.44 2 mặt trắng 15mm... (mã hs tấm gỗ mdf kt/ mã hs của tấm gỗ mdf k)
- Mã HS 44111300: Ván MDF Card P2 phủ một mặt veneer Sồi (Mặt bàn 3005461) quy cách 09 x 1200 x 2440 mm hàng mới 100%... (mã hs ván mdf card p2/ mã hs của ván mdf card)
- Mã HS 44111300: Van ep 970x970x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 970x970x/ mã hs của van ep 970x9)
- Mã HS 44111300: Van ep 1100x1100x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 1100x110/ mã hs của van ep 1100x)
- Mã HS 44111300: Van ep 1140x1140x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 1140x114/ mã hs của van ep 1140x)
- Mã HS 44111300: Ván ép 8ly (Việt Nam)... (mã hs ván ép 8ly việ/ mã hs của ván ép 8ly)
- Mã HS 44111300: Ván ép PACKING PLY WOOD BOARD N.C.V. (dùng làm vật liệu đóng pallet)... (mã hs ván ép packing/ mã hs của ván ép packi)
- Mã HS 44111300: Bảng màu mẫu bằng MDF. (1 set3 cái)... (mã hs bảng màu mẫu bằ/ mã hs của bảng màu mẫu)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dán veneer Beech 1 mặt (8x1220x2440)mm... (mã hs ván mdf dán ven/ mã hs của ván mdf dán)
- Mã HS 44111300: packing wood plate- ván MDF để đóng hàng- 8mm x 677mm x 980mm- mới 100% Xuất xứ VN- #VN... (mã hs packing wood pl/ mã hs của packing wood)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dày 9mm/ mã hs của ván mdf dày)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dày 12mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dày 12m/ mã hs của ván mdf dày)
- Mã HS 44111300: Ván MDF DW338G dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dw338g/ mã hs của ván mdf dw33)
- Mã HS 44111300: Ván MDF KT303T dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf kt303t/ mã hs của ván mdf kt30)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ MDF, kích thước 09mm x 1220mm x 2440mm, chiều dày của ván gỗ: 09mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM 1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf kíc/ mã hs của ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111400: Ván ép 12 ly... (mã hs ván ép 12 ly/ mã hs của ván ép 12 ly)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF/ MDF+ESD MAT. Kích thước: (400*900*12T)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván mdf/ md/ mã hs của tấm ván mdf/)
- Mã HS 44111400: Tấm ván ép sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 1020*1220*10mm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm ván ép sản/ mã hs của tấm ván ép s)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (2440 x 1220 x 21)mm... (mã hs ván mdf 2440 x/ mã hs của ván mdf 244)
- Mã HS 44111400: Ván MDF Card P2 phủ hai mặt veneer Walnut quy cách 15 x 470 x 655 mm hàng mới 100%... (mã hs ván mdf card p2/ mã hs của ván mdf card)
- Mã HS 44111400: Tấm MDF phủ màu gỗ anh đào, 2"x3"x0.6", hàng mới 100%... (mã hs tấm mdf phủ màu/ mã hs của tấm mdf phủ)
- Mã HS 44111400: Chân pallet (van ep) 180x180x90mm... (mã hs chân pallet va/ mã hs của chân pallet)
- Mã HS 44111400: Ván MDF đã phủ, kt:1800x25x70mm, sx tại Vn, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ mã hs của ván mdf đã p)
- Mã HS 44111400: Ván MFC phủ Melamine (làm bằng bột gỗ)dài từ 100 đến 829 mm rộng từ: 200 đến 914 mm dày 6mm-114mmSL: 26 tấm... (mã hs ván mfc phủ mel/ mã hs của ván mfc phủ)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất 1000 x 2000 x 5 cm... (mã hs ván ép mdf cá/ mã hs của ván ép mdf)
- Mã HS 44111400: Van ep 1100x1100x18mm(1tam/kien)... (mã hs van ep 1100x110/ mã hs của van ep 1100x)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF 311MM X 201.5MM... (mã hs tấm gỗ mdf 311m/ mã hs của tấm gỗ mdf 3)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ okan bọc viền 122CM*244CM*1.5CM, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ okan bọc/ mã hs của tấm gỗ okan)
- Mã HS 44111400: TẤM GỖ ocan chữ nhật bọc viền 100*219*1.5Cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ocan chữ/ mã hs của tấm gỗ ocan)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ô can bọc viền 57cm*14cm*1.5cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ô can bọ/ mã hs của tấm gỗ ô can)
- Mã HS 44119200: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng 0.82g/cm3 loại A (kích cỡ 18 mm x 1220mm x 2440 mm), HDF HMR GREY. Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ mã hs của ván sợi bằng)
- Mã HS 44123100: Ván ép gỗ quy cách (620x770x5)mm (Loại ván dùng keo dán ghép từ các miếng gỗ lát mỏng mỗi lớp có chiều dày không quá 6mm có nguồn gốc gỗ trồng cao su, gỗ điều)... (mã hs ván ép gỗ quy c/ mã hs của ván ép gỗ qu)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép kích thước 26MM X 44MM X 2700MM,gồm 15 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm,Bằng gỗ keo rừng trồng... (mã hs ván gỗ ép kích/ mã hs của ván gỗ ép kí)
- Mã HS 44123100: Ván ép kích thước (11.4 x 1245 x 2465) mm, loại 7 lớp. Làm từ gỗ cao su rừng trồng... (mã hs ván ép kích thư/ mã hs của ván ép kích)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 35.07 CBM450 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su)... (mã hs tấm gỗ dán ván/ mã hs của tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123100: Ván ép phủ phim, Keo Melamine, phẩm cấp G2S, kích thước (11.5 x 1220 x 2440) mm, loại 7 lớp. Hàng làm từ gỗ cao su rừng trồng... (mã hs ván ép phủ phim/ mã hs của ván ép phủ p)
- Mã HS 44123100: Ván ép bằng gỗ công nghiệp (gỗ cây dương) dạng tấm, K 800x950x3.8mm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ mã hs của ván ép bằng)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước(12 X 1220 X 2440) mm, Có 7 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI... (mã hs ván gỗ ép việt/ mã hs của ván gỗ ép vi)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước 1230*2450*9mm, 5 lớp từ gỗ keo rừng trồng (số lượng 135.61 m3, đơn giá 7355071.92 VND/m3, trị giá hóa đơn 997421303 VND). Mới 100%... (mã hs ván ép kích th/ mã hs của ván ép kích)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp), kt: 1245(+-50)*2465(+-50)*5.2(+-0.3)MM... (mã hs tấm gỗ dán dùn/ mã hs của tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, gồm 3 lớp (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*5.2MM(+-0.3)MM... (mã hs tấm gỗ dán vene/ mã hs của tấm gỗ dán v)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 15MM X 1220MM X 2440MM BB/CC, Có09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI... (mã hs ván gỗ ép việt/ mã hs của ván gỗ ép vi)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, (Veneered Panel,Tấm gỗ ván công nghiệp, Gồm 3 lớp), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*3.8(+-0.3)MM... (mã hs tấm gỗ dán ve/ mã hs của tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Thuỳ-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t thuỳ1/ mã hs của ván ép t thu)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép 2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván gỗ ép 2 mặt/ mã hs của ván gỗ ép 2)
- Mã HS 44123900: Ván ép-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép1200x240/ mã hs của ván ép1200x)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Mai-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t mai12/ mã hs của ván ép t mai)
- Mã HS 44123900: Ván ép MDF loại bóng giả gỗ-(1200x2000x10)mm(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép mdf loại/ mã hs của ván ép mdf l)
- Mã HS 44123900: VÁN ÉP 11MM x 1220MM x 2440MM. VÁN ÉP ĐƯỢC ÉP LẠI TỪ NHỮNG TẤM VÁN LẠNG NHỎ, GỖ CAO SU: DÀY 2MM. HÀNG MỚI 100%. TC: 1250 TẤM... (mã hs ván ép 11mm x 1/ mã hs của ván ép 11mm)
- Mã HS 44123900: Ván ép công nghiệp đã dán mặt,làm từ gỗ keo và bạch đàn rừng trồng đã được tẩm sấy(ép 11 lớp), kích thước 1220x2440x18 mm, hàng Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván ép công ngh/ mã hs của ván ép công)
- Mã HS 44123900: Ván lót sàn làm từ gỗ ghép, quy cách (18/6*240*2200)mm... (mã hs ván lót sàn làm/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx1100mmx8mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép làm t/ mã hs của ván gỗ ép là)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ 1115*950*8mm... (mã hs ván gỗ 1115*950/ mã hs của ván gỗ 1115*)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ 012 1080*910*8mm... (mã hs ván gỗ 012 1080/ mã hs của ván gỗ 012 1)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán công nghiệp kích thước 1.22*2.44m. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán công/ mã hs của tấm gỗ dán c)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ mỏng (loại ván ép Plywood) dùng để đóng gói hàng hóa quy cách 1054*1054*24mm... (mã hs tấm gỗ mỏng lo/ mã hs của tấm gỗ mỏng)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 3 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 3/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 4 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 4/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 5 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 5/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 6 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 6/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 9 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 9/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 12 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 1/ mã hs của ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép (KT: dài: 2.400 mm x rộng:1.200 mm x dày:10 mm, số lượng:300 tấm)... (mã hs ván gỗ ép kt/ mã hs của ván gỗ ép k)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dùng để đóng gói KT:1200*1000*12mm (chất liệu gỗ dán công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dùng để/ mã hs của tấm gỗ dùng)
- Mã HS 44129400: Pallet gỗ quy cách được sản xuất từ gỗ ván ép, KT(2037 x 1140 x 123)mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ quy c/ mã hs của pallet gỗ qu)
- Mã HS 44129910: Ván gỗ dán (Ván ép) đã dược phủ Film, kích thước (1220 x 2440 x 12)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, Bạch Dương, Bạch đàn, Thông, Keo. Do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs ván gỗ dán ván/ mã hs của ván gỗ dán)
- Mã HS 44129910: Tấm gỗ dán plywood 12-14 lớp phủ Laminate bề mặt, kích thước: (1220 x 1880 x 18)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, bạch dương, bạch đàn, thông, keo. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ mã hs của tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44129910: Ván gỗ ép mặt ngoài phủ phim plastic, kích thước 11.5mmx1220mmx2440mm G1S,gồm 7 lớp ván mỏng ép lại với nhau, bằng gỗ keo rừng trồng... (mã hs ván gỗ ép mặt n/ mã hs của ván gỗ ép mặ)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ kích thước 25*200*4890 MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ kích thư/ mã hs của tấm gỗ kích)
- Mã HS 44129990: Ván ghép (gỗ ép 1 mặt bóng)-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ghép gỗ ép/ mã hs của ván ghép gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván vân gỗ-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván vân gỗ1200/ mã hs của ván vân gỗ1)
- Mã HS 44129990: Ván ép Thái Lan(1200x2400x25)mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép thái lan/ mã hs của ván ép thái)
- Mã HS 44129990: VÁN ÉP CÁC LOẠI (Dài 100 x rộng 100x Cao 6MM) (Mới 100%)... (mã hs ván ép các loại/ mã hs của ván ép các l)
- Mã HS 44129990: Bản lề gỗ dán chặn góc phải... (mã hs bản lề gỗ dán c/ mã hs của bản lề gỗ dá)
- Mã HS 44129990: Nắp bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa... (mã hs nắp bằng gỗ dán/ mã hs của nắp bằng gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván lót sàn QC(15,3*178*2100)mm(làm từ gỗ Hickory)... (mã hs ván lót sàn qc/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44129990: Ván ép Plywood có phủ phim- Film face Plywood. Kích thước: (1220x2440x12)mm, Số khối: 44.5CBM.Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ván ép plywood/ mã hs của ván ép plywo)
- Mã HS 44129990: Ván MDF 2 mặt dán gỗ tròn Sồi Trắng 0.006 x 1.220 x 2.440 (m)... (mã hs ván mdf 2 mặt d/ mã hs của ván mdf 2 mặ)
- Mã HS 44129990: Ván ép 1 mặt dán ván lạng Bulô sử dụng Giấy Kraft ván lạng 0.0052 x 1.220 x 2.440 (m)... (mã hs ván ép 1 mặt dá/ mã hs của ván ép 1 mặt)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán plywood 5 lớp (Ván ép), kích thước (1220 x 2440 x 9)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, Bạch Dương, Bạch đàn, Thông, Keo. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ mã hs của tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (loại gỗ dán Plywood 6 lớp) để đóng gói hàng hóa KT: 1205*1035*10mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ loại gỗ/ mã hs của tấm gỗ loại)
- Mã HS 44129990: Ván ép (18 x 1220 x 1880)mm... (mã hs ván ép 18 x 12/ mã hs của ván ép 18 x)
- Mã HS 44129990: Ván ép (21 x 1220 x 2000)mm... (mã hs ván ép 21 x 12/ mã hs của ván ép 21 x)
- Mã HS 44129990: Ván MDF (gỗ ép) 1220*2440*12mm không phủ. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf gỗ ép/ mã hs của ván mdf gỗ)
- Mã HS 44129990: Bản lề phải bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa. Model#: 30002475 CORNER BLOCK RH,Q. Kích thước: 908 x 70 x 90mm. Mới 100%... (mã hs bản lề phải bằn/ mã hs của bản lề phải)
- Mã HS 44129990: Bản lề trái bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa. Model#: 30002476 CORNER BLOCK LH,Q. Kích thước: 908 x 70 x 90mm. Mới 100%... (mã hs bản lề trái bằn/ mã hs của bản lề trái)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ cách điện có dán viền màu xanh 1100*900*20mm... (mã hs tấm gỗ cách điệ/ mã hs của tấm gỗ cách)
- Mã HS 44129990: Ván ép MDF dùng làm bảng màu, kích thước 100*100*10mm, hàng mẫu (MDF WITH VENEER)... (mã hs ván ép mdf dùng/ mã hs của ván ép mdf d)
- Mã HS 44129990: Thùng gỗ lảm bằng gỗ ép công nghiệp (Plywood Case)40 x 60 x 60cm... (mã hs thùng gỗ lảm bằ/ mã hs của thùng gỗ lảm)
- Mã HS 44129990: Ván Ép 2 mặt dán ván lạng gỗ Hồng Dương 0.018 x 1.220 x 2.440 (m)... (mã hs ván ép 2 mặt dá/ mã hs của ván ép 2 mặt)
- Mã HS 44129990: Tấm lót (gỗ dán gồm: 10 lớp) 160x80x20mm... (mã hs tấm lót gỗ dán/ mã hs của tấm lót gỗ)
- Mã HS 44129990: Thanh gỗ dán (gỗ dán gồm: 10 lớp) 1100x100x60mm... (mã hs thanh gỗ dán g/ mã hs của thanh gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Bảng tên trồng cây bằng gỗ (620x380x30)mm, hàng mới 100%... (mã hs bảng tên trồng/ mã hs của bảng tên trồ)
- Mã HS 44129990: Tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (220x280x30)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chứng nhận/ mã hs của tấm chứng nh)
- Mã HS 44129990: Thanh trụ góc L 1200mm-Hàng mới 100%... (mã hs thanh trụ góc l/ mã hs của thanh trụ gó)
- Mã HS 44129990: Ván ép phủ mica 1m2*2m4*10(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép phủ mica/ mã hs của ván ép phủ m)
- Mã HS 44129990: Tấm lót gỗ kích thước 114cmx95cmx0.3cm (Tấm lót gỗ ép bằng gỗ công nghiệp)... (mã hs tấm lót gỗ kích/ mã hs của tấm lót gỗ k)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, kích thước 03mm x 1220mm x 2440mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép một/ mã hs của ván gỗ ép m)
- Mã HS 44130000: Tấm sàn gỗ đã qua xử lý mài nhẵn, sơn phủ bề mặt, đục cắt rãnh, KT:12/2x101.6/127/152.4x400-1500mm. Hàng thành phẩm mới 100%... (mã hs tấm sàn gỗ đã q/ mã hs của tấm sàn gỗ đ)
- Mã HS 44130000: Ván ép xẻ thanh độ cứng cao làm bằng gỗ keo tròn FSC item:7300500 (kích thước: 902 x 33 x22mm) Hàng mới 100%... (mã hs ván ép xẻ thanh/ mã hs của ván ép xẻ th)
- Mã HS 44130000: Ván ép các loại 100*100*8MM (Mới 100%)... (mã hs ván ép các loại/ mã hs của ván ép các l)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa 3030 (36 x47)cm PB (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs khung in lụa 30/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa(KN)- 42x54cm-Hàng mới 100%... (mã hs khung in lụakn/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa (Bản in)- 35cm x45cm-Hàng mới 100%... (mã hs khung in lụa b/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung in lụa (KHIL)- 47cm x 36cm (Lua 100)-Hàng mới 100%... (mã hs khung in lụa k/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung Gương-15064001 890X1122X89MM... (mã hs khung gương150/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Bài vị (Gỗ keo rừng trồng)/ Ancestral Tablet (165 *340 mm), hàng mới 100%... (mã hs bài vị gỗ keo/ mã hs của bài vị gỗ k)
- Mã HS 44140000: Khung kính- B4353-40 (Bằng ván MDF, gỗ Thông) 1067X 48X 965MM... (mã hs khung kính b43/ mã hs của khung kính)
- Mã HS 44140000: Khung trưng bày thuyền buồm làm bằng gỗ thông xẻ NK, ván ép dài 100cm, mới 100%... (mã hs khung trưng bày/ mã hs của khung trưng)
- Mã HS 44140000: Khung gương Countess mirror Small, AM01, kích thước:1270 x 965 x 240 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs khung gương cou/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương Metro large (840x60x1000)mm bằng nguyên liệu gỗ thông nhập khẩu và ván ép, hàng mới 100%, không nhãn mác... (mã hs khung gương met/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: GƯƠNG CKP08, QC:(570X130X610) MM, (Sản phẩm bằng gỗ thông nhập khẩu, hàng tháo rời đồng bộ, mới 100%)... (mã hs gương ckp08 qc/ mã hs của gương ckp08)
- Mã HS 44140000: GƯƠNG RT-15, QC:(610X30X1170) MM, (Sản phẩm bằng gỗ thông nhập khẩu, hàng tháo rời đồng bộ, mới 100%)... (mã hs gương rt15 qc/ mã hs của gương rt15)
- Mã HS 44140000: KHUNG IN LỤA... (mã hs khung in lụa/ mã hs của khung in lụa)
- Mã HS 44140000: Khung gương CICIL, 24"Wx38"H, Off-White, Vintage Faux Shagreen, kích thước:24"Wx38"H, sản phẩm bằng MDF, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khung gương cic/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương LINDA, 26"Wx38"H, Antiqued/Palladian Silver, Mirror, kích thước:26"Wx38"H, sản phẩm bằng gỗ tràm, MDF, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khung gương lin/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương ARIELA, Mirror, 22""Wx42""H, Pristine, Vintage Faux Shagreen., kích thước:22""Wx42""H, sản phẩm bằng MDF, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khung gương ari/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung tranh viền vàng A4 (Hàng mới 100%)... (mã hs khung tranh viề/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung gương B354-M làm bằng gỗ cao su và ván ép mua tại việt nam, qui cách: 44 x 1.38 x 38.5 inch, hàng mới 100%... (mã hs khung gương b35/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung tranh mô hình bàn chải đánh răng treo tường bằng gỗ MDF và nhựa nhân tạo tổng hợp(Resin), SKU: 2686331, quy cách (230*660*350)mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung tranh mô/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung gương Lipari (168x97x7cm, sản phẩm bằng mdf, kiếng, mới 100%)... (mã hs khung gương lip/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung kính- B2590-40 (Bằng ván MDF, gỗ Thông) 1117X 52X 965MM... (mã hs khung kính b25/ mã hs của khung kính)
- Mã HS 44140000: Khung gương B775-36 (1133 x 45 x 785) mm High (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%)(Gỗ mua tại Việt Nam)... (mã hs khung gương b77/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương AK-57-83- (965 x 38 x 94)mm (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%)... (mã hs khung gương ak/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung kính- B3803-40 (Bằng ván MDF, gỗ Thông) 1117X 44X 889MM... (mã hs khung kính b38/ mã hs của khung kính)
- Mã HS 44140000: GƯƠNG RTL-09, QC:(570X130X) MM, (Sản phẩm bằng gỗ thông, hàng tháo rời đồng bộ, mới 100%)... (mã hs gương rtl09 q/ mã hs của gương rtl09)
- Mã HS 44140000: GƯƠNG RTL-13, QC:(530X540X) MM, (Sản phẩm bằng gỗ thông, hàng tháo rời đồng bộ, mới 100%)... (mã hs gương rtl13 q/ mã hs của gương rtl13)
- Mã HS 44140000: Khung tranh, kích thước: 500 x 50 x 500mm. Chất liệu: Ván ép công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs khung tranh kí/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung gương Riva Mirror frame, PLM, kích thước:1195 x 1005 x 240 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs khung gương riv/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương Pirella Mirror frame, PLM, kích thước:1340 x 940 x 240 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs khung gương pir/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương 2D-64-83- (1320 x 25 x 914)mm (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%)(Gỗ mua tại VN)... (mã hs khung gương 2d/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung tranh QAAB- được sản xuất từ được sản xuất từ gỗ thông & MDF, kích thước (90x49.5x3)cm... (mã hs khung tranh qaa/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung gương FARM-DRSRMIRGR (1016x44x813) mm (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%) (Gỗ mua tại Việt Nam)... (mã hs khung gương far/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung ảnh gỗ cao su mã 11-025 KT: 16 x 12 x H1 mới 100%... (mã hs khung ảnh gỗ ca/ mã hs của khung ảnh gỗ)
- Mã HS 44140000: Khung gương (100*100*2.5) cm. Làm bằng gỗ tràm, có nguồn gốc từ vườn trồng (Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs khung gương 10/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương 1700/2/6B-20 (1016x23x812) mm/ 1700/2/6B-20 (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%) (Gỗ mua tại Việt Nam)... (mã hs khung gương 170/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương 1050x1050x45mm... (mã hs khung gương 105/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương LIVING ROOM MIRROR (600x600x50)mm, sp gỗ cao su, mới 100%... (mã hs khung gương liv/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương trang trí khung bằng gỗ tràm JAH15-00065MR nhãn hiệu John Arthur size 140x13x117.4 cm... (mã hs khung gương tra/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung kính bằng gỗ dán từ gỗ Poplar (ván ép) (91x2.85x101.6)cm... (mã hs khung kính bằng/ mã hs của khung kính b)
- Mã HS 44140000: Khung gương 440x220x460mm, làm từ gỗ sồi, thông nk nhóm 4, hàng mới 100%, không có nhãn hiệu... (mã hs khung gương 440/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Lồng đèn, kích thước (50mmx50mmx70mm), làm từ gỗ tràm và MDF mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác... (mã hs lồng đèn kích/ mã hs của lồng đèn kí)
- Mã HS 44140000: Khung kính làm bằng gỗ thông mua tại Việt Nam (không gương) loại 813x50x1067mm... (mã hs khung kính làm/ mã hs của khung kính l)
- Mã HS 44140000: Khung gương Alba (120x3x70 cm) bằng gỗ... (mã hs khung gương alb/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung gương 2G-43-83- (1016x1155x60)mm (Sản phẩm bằng gỗ thông, Sp mới 100%)... (mã hs khung gương 2g/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44140000: Khung đỡ tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (150x220x50)mm, hàng mới 100%... (mã hs khung đỡ tấm ch/ mã hs của khung đỡ tấm)
- Mã HS 44140000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Khung Ảnh gia đình (05 cái/ bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 44140000: Khung tranh PGBJ- được sản xuất từ ván MDF, kích thước (84x2.5x60)cm... (mã hs khung tranh pgb/ mã hs của khung tranh)
- Mã HS 44140000: Khung gương B361-M làm bằng gỗ cao su và ván ép mua tại việt nam, qui cách: 44 x 1.38 x 38.5 inch, hàng mới 100%... (mã hs khung gương b36/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 44151000: Hộp trang trí bằng gỗ, kích thước 18x18x18 cm, xuất xứ Việt Nam... (mã hs hộp trang trí b/ mã hs của hộp trang tr)
- Mã HS 44151000: THÙNG COOLER BOX LÀM BẰNG GỖ (57.5X43X50CM)... (mã hs thùng cooler bo/ mã hs của thùng cooler)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ chứa hàng- WOODEN BOXES (115x76x60)cm (gồm ván ép và gỗ thông, đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs thùng gỗ chứa h/ mã hs của thùng gỗ chứ)
- Mã HS 44151000: Pallet gỗ đã qua ngâm tẩm và xử lý ở nhiệt độ cao- (WOODEN CRATES TYPE-A)... (mã hs pallet gỗ đã qu/ mã hs của pallet gỗ đã)
- Mã HS 44151000: Hòm gỗ MDF,K/D CASKET CD- 20 size 2040*610*55 cm (bộ cái), hàng mới 100%... (mã hs hòm gỗ mdfk/d/ mã hs của hòm gỗ mdfk)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ (gỗ keo rừng trồng) kích thước 3292*280*140mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ gỗ ke/ mã hs của thùng gỗ gỗ)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ 19046_A (85x52x48cm)... (mã hs thùng gỗ 19046/ mã hs của thùng gỗ 190)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ làm từ gỗ tần bì nhập khẩu từ pháp 1200X900X650... (mã hs thùng gỗ làm từ/ mã hs của thùng gỗ làm)
- Mã HS 44151000: Pallet gỗ 110 x 110 x 12cm... (mã hs pallet gỗ 110 x/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44151000: Thùng tắm có vành kích thước 106 x 66 x 60mm, làm từ gỗ Cedar nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs thùng tắm có và/ mã hs của thùng tắm có)
- Mã HS 44151000: Thùng tắm không vành kích thước 80 x 58 x 65mm, làm từ gỗ Cedar nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs thùng tắm không/ mã hs của thùng tắm kh)
- Mã HS 44151000: Quan tài(làm bằng ván MDF mua tại việt nam), Hàng mới 100%. QC:2035x610x475mm... (mã hs quan tàilàm bằ/ mã hs của quan tàilàm)
- Mã HS 44151000: THÙNG GỖ CUSHION BOX 117x50x58cm... (mã hs thùng gỗ cushio/ mã hs của thùng gỗ cus)
- Mã HS 44151000: pallet gỗ (1090x950x130 mm) gỗ tràm vườn trồng... (mã hs pallet gỗ 1090/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44151000: Thùng chữ nhật- 25.5 X20 H29.5cm- Màu trắng/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs thùng chữ nhật/ mã hs của thùng chữ nh)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ, qui cách 128cm x 43.5cm x 42cm... (mã hs thùng gỗ qui c/ mã hs của thùng gỗ qu)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ, kích thước (550x450x550)mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ kích/ mã hs của thùng gỗ kí)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ ép công nghiệp (kích thước 1480mm*1060mm*850mm). Hàng mới 100%... (mã hs thùng gỗ ép côn/ mã hs của thùng gỗ ép)
- Mã HS 44151000: Thùng nệm bằng gỗ,560 x 1245 x 615 mm... (mã hs thùng nệm bằng/ mã hs của thùng nệm bằ)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ pillow box (117x50x58cm) kèm theo tấm bạt nhựa... (mã hs thùng gỗ pillow/ mã hs của thùng gỗ pil)
- Mã HS 44151000: Hòm (áo quan) loại YT-0047 HT-T/R61 (2030X610X500)mm SX từ ván ép,MDF, ván dăm ép, giấy giả vân gỗ và nhựa, vải,sơn. (bộ/2 cái/ thùng + nắp)... (mã hs hòm áo quan l/ mã hs của hòm áo quan)
- Mã HS 44151000: vành của tang cuốn cáp điện làm bằng gỗ thông pallet tận dụng lại trong nước, L3-2 phi 550mm(1 SET 2 vành) không nhãn hiệu... (mã hs vành của tang c/ mã hs của vành của tan)
- Mã HS 44151000: PALLET GỖ CÔNG NGHIỆP, KÍCH THƯỚC 1M x 1M... (mã hs pallet gỗ công/ mã hs của pallet gỗ cô)
- Mã HS 44151000: Tang cuốn cáp điện bằng gỗ HTCVN đường kính 700mm x 500mm. Hàng mới 100%... (mã hs tang cuốn cáp đ/ mã hs của tang cuốn cá)
- Mã HS 44151000: Thùng nệm gỗ PAT7038B (220x35x40 cm)... (mã hs thùng nệm gỗ pa/ mã hs của thùng nệm gỗ)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ (114X56X50)cm GARDEN WOODEN PILLOW BOX... (mã hs thùng gỗ 114x5/ mã hs của thùng gỗ 11)
- Mã HS 44151000: Pallet gỗ kích thước 115cmx95.5cmx14.5cm (Làm từ gỗ keo tràm khai thác từ vườn nhà)... (mã hs pallet gỗ kích/ mã hs của pallet gỗ kí)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ kích thước 97.5cmx86.5cmx69.5cm (Làm từ gỗ keo tràm khai thác từ vườn nhà)... (mã hs thùng gỗ kích t/ mã hs của thùng gỗ kíc)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ (phế liệu đạt yêu cầu môi trường)... (mã hs thùng gỗ phế l/ mã hs của thùng gỗ ph)
- Mã HS 44151000: Bobbin bằng ván ép UA-100I8 1000mm, khoảng cách hai mặt bên là 560mm dùng để quấn cáp... (mã hs bobbin bằng ván/ mã hs của bobbin bằng)
- Mã HS 44151000: Bobbin bằng gỗ tràm A-100I8 1000mm, khoàng cách hai mặt bên là 560mm, dùng để quấn cáp... (mã hs bobbin bằng gỗ/ mã hs của bobbin bằng)
- Mã HS 44151000: Bobbin cuộn cáp bằng gỗ thông 1680 x 710 x 57 mm, Hàng mới 100%... (mã hs bobbin cuộn cáp/ mã hs của bobbin cuộn)
- Mã HS 44151000: thùng gỗ 14-1/2 x 14-1/2 x 17 inch... (mã hs thùng gỗ 141/2/ mã hs của thùng gỗ 14)
- Mã HS 44151000: thùng gỗ 25-1/4 x 18-1/2 x 21-3/4 inch... (mã hs thùng gỗ 251/4/ mã hs của thùng gỗ 25)
- Mã HS 44151000: rương gỗ 54 x 19-3/4 x 35 inch... (mã hs rương gỗ 54 x 1/ mã hs của rương gỗ 54)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ ép 1036x1036x970 mm... (mã hs thùng gỗ ép 103/ mã hs của thùng gỗ ép)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ ép 1650x1650x400 mm... (mã hs thùng gỗ ép 165/ mã hs của thùng gỗ ép)
- Mã HS 44151000: Hộp đựng phụ kiện trên Sub (Bằng gỗ, 2 tầng); kích thước:1500*870*195mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng phụ ki/ mã hs của hộp đựng phụ)
- Mã HS 44151000: Thùng gỗ dán (gỗ dán + gỗ keo rừng trồng) (1980x290x160mm)... (mã hs thùng gỗ dán g/ mã hs của thùng gỗ dán)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ hỏng (phế liệu)... (mã hs pallet gỗ hỏng/ mã hs của pallet gỗ hỏ)
- Mã HS 44152000: Pallet gố dán kt 978x593x150mm (LEO051-T)... (mã hs pallet gố dán k/ mã hs của pallet gố dá)
- Mã HS 44152000: Pallet 1050 x 900 x 148mm (gỗ sấy) được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuấ t... (mã hs pallet 1050 x 9/ mã hs của pallet 1050)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ Pro 575 bằng gỗ keo kích thước: dài 1033mm x rộng 580mm x dày 114mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ pro 5/ mã hs của pallet gỗ pr)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ Pro 780 bằng gỗ keo kích thước: dài 1230mm x rộng 580mm x dày 114mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ pro 7/ mã hs của pallet gỗ pr)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (780*1130*114)... (mã hs palet ván ép 7/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (800*1200*150)... (mã hs palet ván ép 8/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (920*1080*125)... (mã hs palet ván ép 9/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Palet Ván ép (1080*1080*125)... (mã hs palet ván ép 1/ mã hs của palet ván ép)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ làm bằng gỗ keo. Kích thước 700mmm*700mm*130mm... (mã hs pallet gỗ làm b/ mã hs của pallet gỗ là)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ bọc inox... (mã hs pallet gỗ bọc i/ mã hs của pallet gỗ bọ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ quy cách (600x750x150)mm... (mã hs pallet gỗ quy c/ mã hs của pallet gỗ qu)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán... (mã hs pallet gỗ dán/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Mặt Giá để đồ 50x32x3cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs mặt giá để đồ 5/ mã hs của mặt giá để đ)
- Mã HS 44152000: Chân Giá để đồ 161x58x3 cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs chân giá để đồ/ mã hs của chân giá để)
- Mã HS 44152000: END-CAP PLYWOOD CASE- khung giá đỡ bằng gỗ bạch đàn, dùng để đỡ tấm kính (2020 x 510 x 115 mm)... (mã hs endcap plywood/ mã hs của endcap plyw)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ tạp (Wooden Pallet) độ dày 1,5 cm Đã xử lý hoá chất... (mã hs pallet gỗ tạp/ mã hs của pallet gỗ tạ)
- Mã HS 44152000: Thanh lót bằng gỗ (Wooden Bar) độ dày 1,5 cm Đã xử lý hoá chất... (mã hs thanh lót bằng/ mã hs của thanh lót bằ)
- Mã HS 44152000: Khay bằng gỗ kt 1150*1110*10mm... (mã hs khay bằng gỗ kt/ mã hs của khay bằng gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ bằng gỗ tràm (KT: 1000x800x110)mm... (mã hs pallet gỗ bằng/ mã hs của pallet gỗ bằ)
- Mã HS 44152000: Pallet thùng bằng gỗ ván ép- Wooden case, (KT: 1050*1040*1000)mm... (mã hs pallet thùng bằ/ mã hs của pallet thùng)
- Mã HS 44152000: PALLET GỖ (GỖ TẠP): 1000x1300... (mã hs pallet gỗ gỗ t/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: PALLET LỒNG (GỖ TẠP): 950x950... (mã hs pallet lồng gỗ/ mã hs của pallet lồng)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1200*1000*120 mm (được làm từ gỗ dán ép)... (mã hs pallet gỗ 1200*/ mã hs của pallet gỗ 12)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ làm từ gỗ tần bì nhập khẩu từ pháp 1000x1000x120... (mã hs pallet gỗ làm t/ mã hs của pallet gỗ là)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (loại gỗ dán Plywood 6 lớp) kích thước(1205*1035*150)mm, dùng để kê hàng hóa. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ loại/ mã hs của pallet gỗ l)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT (inch) 42*42*4.625. Được sản xuất từ gỗ thông rừng trồng... (mã hs pallet gỗ kt i/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT (mm) 1200*1000*130. Được sản xuất từ gỗ thông rừng trồng... (mã hs pallet gỗ kt m/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo1115x950x90mm-nguyên liệu từ gỗ keo rừng trồng... (mã hs pallet gỗ keo11/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT: 970*930 (gỗ keo rừng trồng)... (mã hs pallet gỗ kt 9/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Pallet 99-507 (183357-1)(Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet 99507/ mã hs của pallet 9950)
- Mã HS 44152000: Pallet 99-525 (183358-1)(Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet 99525/ mã hs của pallet 9952)
- Mã HS 44152000: Pallet 99-585 (183359-1)(Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet 99585/ mã hs của pallet 9958)
- Mã HS 44152000: Pallet 99-E35 (183360-1)(Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet 99e35/ mã hs của pallet 99e3)
- Mã HS 44152000: Mặt của giá để đồ 1610x58x30mm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs mặt của giá để/ mã hs của mặt của giá)
- Mã HS 44152000: Chân của giá để đồ 500x320x32mm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs chân của giá để/ mã hs của chân của giá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán. Model#: 30002382 PALLET,Q. Kích thước: 2200 x 1300 x 163mm. Mới 100%... (mã hs pallet gỗ dán/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ép (SKID), mã 302SD50060, kích thước 700*620*126mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ ép s/ mã hs của pallet gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ chặn 1000*100*30mm... (mã hs thanh gỗ chặn 1/ mã hs của thanh gỗ chặ)
- Mã HS 44152000: Miếng đệm gỗ 1120*1020*20mm... (mã hs miếng đệm gỗ 11/ mã hs của miếng đệm gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1220*1040*130mm (gỗ Keo rừng trồng)... (mã hs pallet gỗ 1220*/ mã hs của pallet gỗ 12)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ (gỗ Keo rừng trồng) 440*440*250mm... (mã hs thùng gỗ gỗ ke/ mã hs của thùng gỗ gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo kích thước 1100x1100x130 mm nguồn gốc: gỗ rừng trồng... (mã hs pallet gỗ keo k/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1260*940*125mm... (mã hs pallet gd1260*9/ mã hs của pallet gd126)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1030*810x125 mm... (mã hs pallet gd1030*8/ mã hs của pallet gd103)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1210*810x125 mm... (mã hs pallet gd1210*8/ mã hs của pallet gd121)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1220x870x125 mm... (mã hs pallet gd1220x8/ mã hs của pallet gd122)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1220x980x125 mm... (mã hs pallet gd1220x9/ mã hs của pallet gd122)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1260x900x125 mm... (mã hs pallet gd1260x9/ mã hs của pallet gd126)
- Mã HS 44152000: Nẹp góc GD 80x80x8x760 mm... (mã hs nẹp góc gd 80x8/ mã hs của nẹp góc gd 8)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1150x1030x125 mm... (mã hs pallet gd1150x1/ mã hs của pallet gd115)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1210*1150x125 mm... (mã hs pallet gd1210*1/ mã hs của pallet gd121)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1210x1210x125 mm... (mã hs pallet gd1210x1/ mã hs của pallet gd121)
- Mã HS 44152000: Pallet GD1260x1000x125 mm... (mã hs pallet gd1260x1/ mã hs của pallet gd126)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ 1038*688*715mm... (mã hs thùng gỗ 1038*6/ mã hs của thùng gỗ 103)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ép 1150*1150*120mm... (mã hs pallet gỗ ép 11/ mã hs của pallet gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ nan 1100*1000*150mm... (mã hs pallet gỗ nan 1/ mã hs của pallet gỗ na)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 101*122cm (gỗ cao su,đã hun trùng)... (mã hs pallet gỗ 101*1/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo THM1040-A/VI-QA-02, KT: 1140x980x123MM... (mã hs pallet gỗ keo t/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet Gỗ (1040x1040x150) mm, từ gỗ keo, mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1040/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ hun trùng KT 1100x1100x135mm... (mã hs pallet gỗ hun t/ mã hs của pallet gỗ hu)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (làm từ gỗ keo)-PALLET V, kích thước 754 x 760 x 120mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ làm/ mã hs của pallet gỗ l)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ và pallet 813x613x755mm (1 bộ gồm: 1 nắp, 3 khung, 1 pallet... (mã hs thùng gỗ và pal/ mã hs của thùng gỗ và)
- Mã HS 44152000: Thanh chắn gỗ, kt 100*100*15*1012mm,Tái xuất từ mục 8 TK 102798961200... (mã hs thanh chắn gỗ/ mã hs của thanh chắn g)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ LEH896001 (1004*910*122) mm,(Gỗ keo, trồng ở trong rừng)... (mã hs pallet gỗ leh89/ mã hs của pallet gỗ le)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ D0106J001 (1150*1050*120) mm,(Gỗ keo, trồng ở trong rừng)... (mã hs pallet gỗ d0106/ mã hs của pallet gỗ d0)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ DO18TF (1150*1150*114) mm (Gỗ keo, trồng ở trong rừng)... (mã hs pallet gỗ do18t/ mã hs của pallet gỗ do)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ LJ69-01656A, kích thước W800 x L1200 x H120 mm, bằng gỗ ván ép. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ lj69/ mã hs của pallet gỗ lj)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ chân cao nửa, làm từ gỗ keo,bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx550mmx118mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ chân/ mã hs của pallet gỗ ch)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (gỗ keo tròn), kích thước 14*100*120cm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ gỗ k/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44152000: Pallets gỗ đóng hàng 1.25*0.95m... (mã hs pallets gỗ đóng/ mã hs của pallets gỗ đ)
- Mã HS 44152000: PALLET GỖ, (Tái xuất từ mục hàng số 13 của TK 103054294710)... (mã hs pallet gỗ tái/ mã hs của pallet gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ, được làm từ gỗ công nghiệp (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng). PLYWOOD- PALLET... (mã hs pallet gỗ được/ mã hs của pallet gỗ đ)
- Mã HS 44152000: Pallet go tạp vườn:810*600*120(mm)... (mã hs pallet go tạp v/ mã hs của pallet go tạ)
- Mã HS 44152000: Tấm nắp trên Pallet (Nắp đậy bằng gỗ ép)... (mã hs tấm nắp trên pa/ mã hs của tấm nắp trên)
- Mã HS 44152000: Thanh chèn container (Thanh đà chèn, giữ pallet bằng gỗ ép)... (mã hs thanh chèn cont/ mã hs của thanh chèn c)
- Mã HS 44152000: Pallet Ran Foods Gỗ Thông (hàng mới 100%). Kích thước D x R x C 1220 *1016 * 140 (mm) (+/- 5 mm)... (mã hs pallet ran food/ mã hs của pallet ran f)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ ván ép, kích thước (1000x1000x125)mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ ván é/ mã hs của pallet gỗ vá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ, kích thước (1100x700x125)mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ kích/ mã hs của pallet gỗ k)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo (Bộ đã hoàn thiện) loại BC mới 100% (được làm từ gỗ keo rừng trồng nhóm 5-7 có nguồn gốc hợp pháp)(110 x 960 x 1200mm)... (mã hs pallet gỗ keo/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Pallet được làm từ gỗ lãnh sam gỗ thiết sam, kích thước 800mm x 1200mm. Mới 100%... (mã hs pallet được làm/ mã hs của pallet được)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép (70 x 38 x 18) mm... (mã hs thanh gỗ ép 70/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép (90 x 660 x 12) mm... (mã hs thanh gỗ ép 90/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ loại 1 (915 x 2390 x 1105)mm... (mã hs thùng gỗ loại 1/ mã hs của thùng gỗ loạ)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ loại 2 (970 x 2090 x 730) mm... (mã hs thùng gỗ loại 2/ mã hs của thùng gỗ loạ)
- Mã HS 44152000: Thanh gỗ ép có khoét rãnh 10x40mm (70 x 740 x 70)mm... (mã hs thanh gỗ ép có/ mã hs của thanh gỗ ép)
- Mã HS 44152000: Pallet làm bằng gỗ ép KT: 1200*800*134 mm... (mã hs pallet làm bằng/ mã hs của pallet làm b)
- Mã HS 44152000: Giá đỡ vòng hoa bằng gỗ thông (54'', nguồn gốc gỗ: nhập khẩu). Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ vòng hoa/ mã hs của giá đỡ vòng)
- Mã HS 44152000: PALLET NHỰA- 1100mm*1100mm*125mm (Số P.O: 1912-0821; Hàng mới 100%),... (mã hs pallet nhựa 11/ mã hs của pallet nhựa)
- Mã HS 44152000: pallet- làm bằng gỗ ép nhân tạo đã qua xử lý kt 1200*800*150mm... (mã hs pallet làm bằn/ mã hs của pallet làm)
- Mã HS 44152000: Pallet đố (102x102x15)CM... (mã hs pallet đố 102x/ mã hs của pallet đố 1)
- Mã HS 44152000: Pallet đố (110x110x15)CM... (mã hs pallet đố 110x/ mã hs của pallet đố 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (102x102x15)CM... (mã hs pallet gỗ 102x/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (110x110x15)CM... (mã hs pallet gỗ 110x/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (116x116x15)CM... (mã hs pallet gỗ 116x/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (110x110x71)CM... (mã hs pallet hộp 110/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (102x102x110)CM... (mã hs pallet hộp 102/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Pallet hộp (116x116x110)CM... (mã hs pallet hộp 116/ mã hs của pallet hộp)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ EUR (80x120x14.4)CM... (mã hs pallet gỗ eur/ mã hs của pallet gỗ eu)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán, kích thước: 1840x960x59.5mm, nguồn gốc từ gỗ keo rừng trồng. Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ dán/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ L1100xW800xH135 mm... (mã hs pallet gỗ l1100/ mã hs của pallet gỗ l1)
- Mã HS 44152000: Giá gỗ dùng để đựng hàng, kích thước 114*30.5*18cm. Mới 100%... (mã hs giá gỗ dùng để/ mã hs của giá gỗ dùng)
- Mã HS 44152000: Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 550x450x114mm... (mã hs giá kê hàng pa/ mã hs của giá kê hàng)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 93x113x13.5CM (Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet gỗ 93x11/ mã hs của pallet gỗ 93)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 100X100X13.5cm (Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet gỗ 100x1/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ tràm: L2200*W2200*H130mm, mới 100% (Hàng đã qua xử lý hun trùng)... (mã hs pallet gỗ tràm/ mã hs của pallet gỗ tr)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ tràm (1100x1200mm)-pallet gỗ không có nguồn từ gỗ rừng tự nhiên, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ tràm/ mã hs của pallet gỗ tr)
- Mã HS 44152000: Nắp đậy (bằng gỗ ép)... (mã hs nắp đậy bằng g/ mã hs của nắp đậy bằn)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1130x750x135)mm... (mã hs pallet gỗ 1130/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1100x1100x130)mm... (mã hs pallet gỗ 1100/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 600 x 800 x 140mm (gỗ ép công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 600 x/ mã hs của pallet gỗ 60)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 800 x 1000 x 140mm (gỗ ép công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 800 x/ mã hs của pallet gỗ 80)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1000 x 1000 x 140mm (gỗ ép công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1000/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1100 x 1200 x 140mm (gỗ ép công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1100/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ đã gia công kích thước 820 x 950 x 12 (mm)... (mã hs pallet gỗ đã gi/ mã hs của pallet gỗ đã)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dán dùng để đựng hàng, kích thước 120*80 cm. (Nguyên liệu mua trong nước,Hàng mới 100%)... (mã hs pallet gỗ dán d/ mã hs của pallet gỗ dá)
- Mã HS 44152000: Mặt Giá để đồ 70 x32x3cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs mặt giá để đồ 7/ mã hs của mặt giá để đ)
- Mã HS 44152000: pallet gỗ 1070x1070x120 mm(gỗ rừng trồng) hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 1070x/ mã hs của pallet gỗ 10)
- Mã HS 44152000: Thùng nệm bằng gỗ, 1250x600x510mm... (mã hs thùng nệm bằng/ mã hs của thùng nệm bằ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ các loại (thông) kt:1030*1100- Rl mm, Hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ các l/ mã hs của pallet gỗ cá)
- Mã HS 44152000: Cao bản gỗ dán công nghiệp (Pallet gỗ), kích thước: 2037 X 1140 X 123 (mm), hàng mới 100%... (mã hs cao bản gỗ dán/ mã hs của cao bản gỗ d)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ KT: 1200*800*120mm, bằng gỗ ván ép, dùng để vận chuyển hàng hóa, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ kt 1/ mã hs của pallet gỗ kt)
- Mã HS 44152000: Mặt tủ bằng gỗ sồi (1494x380x21) mm... (mã hs mặt tủ bằng gỗ/ mã hs của mặt tủ bằng)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 487980_2X dùng để giao hàng, kích thước L3400 x W2050 x H460 mm, chất liệu gỗ, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ 48798/ mã hs của pallet gỗ 48)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ hoàn thiện làm từ gỗ keo rừng trồng. kích thước (1100x1100x98)mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ hoàn/ mã hs của pallet gỗ ho)
- Mã HS 44152000: Phế liệu gỗ của palllet FUH034... (mã hs phế liệu gỗ của/ mã hs của phế liệu gỗ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 002 1115*950*13mm... (mã hs pallet gỗ 002 1/ mã hs của pallet gỗ 00)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 028 1115*950*126mm... (mã hs pallet gỗ 028 1/ mã hs của pallet gỗ 02)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 058 1115*950*120mm... (mã hs pallet gỗ 058 1/ mã hs của pallet gỗ 05)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 070 1140*950*126mm... (mã hs pallet gỗ 070 1/ mã hs của pallet gỗ 07)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 045 1145*1140*126mm... (mã hs pallet gỗ 045 1/ mã hs của pallet gỗ 04)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 046 1090*1140*126mm... (mã hs pallet gỗ 046 1/ mã hs của pallet gỗ 04)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 047 1165*1140*126mm... (mã hs pallet gỗ 047 1/ mã hs của pallet gỗ 04)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 052 1115*1140*126mm... (mã hs pallet gỗ 052 1/ mã hs của pallet gỗ 05)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ 1100*960*130mm (GỖ KEO RỪNG TRỒNG)... (mã hs pallet gỗ 1100*/ mã hs của pallet gỗ 11)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ dan:1282*1125*138 mm. hàng mơi 100%... (mã hs pallet gỗ dan1/ mã hs của pallet gỗ da)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ keo:1090*880*130mm (có nguồn gốc rừng trồng). hàng mơi 100%... (mã hs pallet gỗ keo1/ mã hs của pallet gỗ ke)
- Mã HS 44152000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Giá phơi đồ (4 cái/bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 44152000: Thùng gỗ tràm rừng trồng:(bao gồm: 1 đế, 4 vách, 2 thanh gỗ)(L 1050mm x W 1020mm x H 780mm)... (mã hs thùng gỗ tràm r/ mã hs của thùng gỗ trà)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (940*940*150mm)mới 100% gỗ keo rừng trồng... (mã hs pallet gỗ 940*/ mã hs của pallet gỗ 9)
- Mã HS 44152000: PALLET VAN ÉP: (1165X1140X135)MM, PART NO. C000106... (mã hs pallet van ép/ mã hs của pallet van é)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1200x1000x150)mm, làm bằng gỗ keo... (mã hs pallet gỗ 1200/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Pallet ván ép 99-536 (114*114*14.5cm)(Pallet làm bằng gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs pallet ván ép 9/ mã hs của pallet ván é)
- Mã HS 44152000: Ván ép lót dạng tấm (800*1150*7) mm. (Dùng làm kệ lót để hàng)... (mã hs ván ép lót dạng/ mã hs của ván ép lót d)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ- Palette 1150x780x120mm (đã qua xử lý hóa chất). Bao bì luân chuyển đóng gói hàng. Trị giá hàng $17.55/pc. Phí đóng gói làm hàng $1.7/pc... (mã hs pallet gỗ pale/ mã hs của pallet gỗ p)
- Mã HS 44152000: Khay hàng (Pallet làm bằng gỗ ép nhân tạo đã qua xử lý) KT:1110*930*120mm,hàng mới 100%... (mã hs khay hàng pall/ mã hs của khay hàng p)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ sấy mã HSC00-0028-3 được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 120*80*14cm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs pallet gỗ sấy m/ mã hs của pallet gỗ sấ)
- Mã HS 44152000: Pallet gỗ (1000x1000x150)mm(Chất liệu bằng gỗ công nghiệp, dùng làm giá kệ để kê hàng)... (mã hs pallet gỗ 1000/ mã hs của pallet gỗ 1)
- Mã HS 44152000: Giá kê hàng (gỗ keo rừng trồng) (700x700x140mm)... (mã hs giá kê hàng gỗ/ mã hs của giá kê hàng)
- Mã HS 44160090: Chậu Gỗ ghép (gỗ tràm) (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu gỗ ghép g/ mã hs của chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ, quy cách: L 335 xW180 xH160 (cm), (Làm bằng gỗ tràm)... (mã hs chậu gỗ quy cá/ mã hs của chậu gỗ quy)
- Mã HS 44160090: Chậu hoa làm bằng gỗ tràm (nguyên liệu cung cấp tỉnh đồng nai). Qui cách: (12.99 x H8.27) mm. Hàng VN Sản Xuất mới 100%... (mã hs chậu hoa làm bằ/ mã hs của chậu hoa làm)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 13.78x13.78H19.69, 34.64x13.78H13.78cm (gỗ tràm vườn trồng); không nhãn hiệu... (mã hs chậu gỗ ghép 13/ mã hs của chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ, (Làm bằng gỗ tràm)... (mã hs chậu gỗ làm b/ mã hs của chậu gỗ là)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 18.9 x 18.9 H25.59, 15.35 x 15.35 H19.69, 29.52x11.02H35.43cm (gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs chậu gỗ ghép 18/ mã hs của chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 29.52x11.02H35.43, 18.9 x 18.9 H25.59, 15.35 x 15.35 H19.69cm (gỗ tràm vườn trồng); không nhãn hiệu... (mã hs chậu gỗ ghép 29/ mã hs của chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Wooden items,46cmx46cmx28cm (chậu gỗ tràm, làm từ gổ tràm)... (mã hs wooden items46/ mã hs của wooden items)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ 22 x 22 x 31 inch... (mã hs chậu gỗ 22 x 22/ mã hs của chậu gỗ 22 x)
- Mã HS 44170010: Khuôn giầy các loại... (mã hs khuôn giầy các/ mã hs của khuôn giầy c)
- Mã HS 44170010: From giầy mẫu... (mã hs from giầy mẫu/ mã hs của from giầy mẫ)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-380-045-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl380/ mã hs của cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-381-130-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl381/ mã hs của cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 900mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 3.08 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 90/ mã hs của cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 1100mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 6.27 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 11/ mã hs của cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 1200mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 9.57 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 12/ mã hs của cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Chổi đẩy sàn kích thước W400xL120 mm. Hàng mới 100%... (mã hs chổi đẩy sàn kí/ mã hs của chổi đẩy sàn)
- Mã HS 44170090: Cán tuavít bằng gỗ (Size M, phi 28 x 104)... (mã hs cán tuavít bằng/ mã hs của cán tuavít b)
- Mã HS 44170090: Cán chổi gỗ làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, đã được bọc nilong PVC, 1 đầu tiện ren, 1 đầu bọc nắp treo, dài 1200mm, đường kính 22mm, hàng loại 2. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi gỗ làm/ mã hs của cán chổi gỗ)
- Mã HS 44170090: Tay nắm tua vit bằng gỗ (M)... (mã hs tay nắm tua vit/ mã hs của tay nắm tua)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ sồi 1 cánh bằng gổ sồ nhập khẩui, kích thước (700x400x1800)mm, mã hàng: DUN-333, hàng mới 100%, Không nhãn hiệu... (mã hs cửa gỗ sồi 1 cá/ mã hs của cửa gỗ sồi 1)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ sồi 2 cánh bằng gổ sồi nhập khẩu, kích thước (1000x430x1700)mm, mã hàng: DUN-332, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu... (mã hs cửa gỗ sồi 2 cá/ mã hs của cửa gỗ sồi 2)
- Mã HS 44182000: Cửa ra vào làm từ gỗ ghép bề mặt phủ PVC kích thước 835*2159*36 mm... (mã hs cửa ra vào làm/ mã hs của cửa ra vào l)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ 1 cánh sử dụng gỗ công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs cửa gỗ 1 cánh s/ mã hs của cửa gỗ 1 cán)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (22*120*2050)mm FFJP-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 22*120*/ mã hs của cửa gỗ 22*1)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (36*54*1997)mm PFOAKPM-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 36*54*1/ mã hs của cửa gỗ 36*5)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (35*306*1981)mm GOSHA4L12C-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 35*306*/ mã hs của cửa gỗ 35*3)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (44*813*2032)mm GOMAL32-FD-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 44*813*/ mã hs của cửa gỗ 44*8)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (100*135*1278)mm WFF1278H-1 làm bằng gỗ dương, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 100*135/ mã hs của cửa gỗ 100*)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (44*926*2040)mm OOPAL926-FD-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 44*926*/ mã hs của cửa gỗ 44*9)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (75*120*3400)mm OPELMET3400-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 75*120*/ mã hs của cửa gỗ 75*1)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (135*184*3000)mm OEASIF-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 135*184/ mã hs của cửa gỗ 135*)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (40*826*2040)mm INTOSHA4P826-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 40*826*/ mã hs của cửa gỗ 40*8)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (44*726*2040)mm INTOVIC726-FD-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 44*726*/ mã hs của cửa gỗ 44*7)
- Mã HS 44182000: Cửa gỗ (44*762*1981)mm GOSHAP1030C-FD-1 làm bằng gỗ sồi, ván dăm (hàng mới 100%)... (mã hs cửa gỗ 44*762*/ mã hs của cửa gỗ 44*7)
- Mã HS 44182000: Khung bao cửa ra vào làm từ gỗ Cao su và ván MDF. Quy cách: (2150*170*35)mm Hàng SX tại Việt Nam mới 100%... (mã hs khung bao cửa r/ mã hs của khung bao cử)
- Mã HS 44184000: Ván ép-Plywood 1220x2440x12mm... (mã hs ván épplywood/ mã hs của ván épplywo)
- Mã HS 44186000: Trụ cột bằng gỗ lim có nguồn gốc nhập khẩu, kt: ĐK (30-32)cm, dài (290-400) cm... (mã hs trụ cột bằng gỗ/ mã hs của trụ cột bằng)
- Mã HS 44187900: Sản phẩm Tấm lót sàn 300x300x12mm mới 100% tạo hoa văn Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt lắp ghép 9 tấm trên khuân nhựa 0.81m2 đã qua chế biến... (mã hs sản phẩm tấm ló/ mã hs của sản phẩm tấm)
- Mã HS 44187900: Ván gỗ cao su ghép dọc- ghép ngang AC(29.5x600x1600)MM... (mã hs ván gỗ cao su g/ mã hs của ván gỗ cao s)
- Mã HS 44187900: Tấm ván sàn đã lắp ghép từ gỗ xoan vườn, Loại AC, kích thước 24x1220x2420mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm ván sàn đã/ mã hs của tấm ván sàn)
- Mã HS 44187900: SàngỗTầnBìghéptấmtừcácthanhgỗnhỏ,đãsấykhô,chànhẵn,đánhbóng,bàomộngvàsoirãnh(dài1820mm,rộng90mm,dày15mm)... (mã hs sàngỗtầnbìghépt/ mã hs của sàngỗtầnbìgh)
- Mã HS 44187900: Ván ghép bằng gỗ tràm-FSC Acacia Panel B/C, Brown Oiled 1200x300x18mm (ghép ngang+ghép dọc) dùng trong xây dựng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván ghép bằng g/ mã hs của ván ghép bằn)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn hình vuông, kích thước 300x300mm (12 thanh) được làm bằng gỗ Keo... (mã hs tấm lát sàn hìn/ mã hs của tấm lát sàn)
- Mã HS 44187900: Tấm Panel gỗ lót sàn đã ghép hoàn chỉnh (được ghép từ 8 thanh cơ sở), qui cách: 1800 x 405 x 18mm... (mã hs tấm panel gỗ ló/ mã hs của tấm panel gỗ)
- Mã HS 44187900: Tấm lát sàn ngoài trời Acacia Deck tile Dusk Grey:30x30x1.5cm đã lắp ghép,10tấm/pack,1 tấm làm từ 12 thanh gỗ keo cố định trên1 vỉ nhựa,n/gốc từ gỗ keo rừng trồng(Acacia) ko thuộc CITES.Mới100%... (mã hs tấm lát sàn ngo/ mã hs của tấm lát sàn)
- Mã HS 44187900: Ván ép 1200 x 2400 x 15mm... (mã hs ván ép 1200 x 2/ mã hs của ván ép 1200)
- Mã HS 44187900: Tấm vỉ lót sàn 24 nan, chất liệu gỗ tràm vườn trồng, kích thước (30x30x2.4)cm, được gắn lên đế nhựa đã bào sơn hoàn chỉnh. Hàng mới 100%... (mã hs tấm vỉ lót sàn/ mã hs của tấm vỉ lót s)
- Mã HS 44189100: Mặt bậc cầu thang làm bằng gỗ tre ép nhập khẩu, đã qua xử lý, kích thước: 1066.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs mặt bậc cầu tha/ mã hs của mặt bậc cầu)
- Mã HS 44189990: Phụ kiện cầu thang thanh phào chỉ làm từ gỗ sồi, kich thuoc: 320.7x47.7x22.2MM hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs phụ kiện cầu th/ mã hs của phụ kiện cầu)
- Mã HS 44189990: Ván gỗ cầu thang,1 set gồm 2 ván gỗ kích thước: 1219.2x292.1x18MM, 1219.2X190.5X15MM,làm từ gỗ sồi nhập khẩu, hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs ván gỗ cầu than/ mã hs của ván gỗ cầu t)
- Mã HS 44189990: Ván ép 1220x2440x15mm... (mã hs ván ép 1220x244/ mã hs của ván ép 1220x)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn STOS QC(12*127*2100)mm(làm từ ván ép, ván lạng gỗ hương)... (mã hs ván lót sàn sto/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn CURU QC(12*127*2130)mm(làm từ ván ép, Ván lạng gỗ Curupay)... (mã hs ván lót sàn cur/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44189990: Ván ghép tấm gỗ Tràm, (đã được ghép ngang và ghép dọc, qua nhám 2 mặt) (NPL mua trong nước)Qc: 15mm X 100mm X 910mm... (mã hs ván ghép tấm gỗ/ mã hs của ván ghép tấm)
- Mã HS 44189990: Tấm ván ghép bằng gỗ cao su, đã lắp ghép ngang và ghép dọc, đã ép keo, 29.5mm x 600mm x 850mm (150 Cái). Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván ghép bằ/ mã hs của tấm ván ghép)
- Mã HS 44189990: Mặt bậc cầu thang làm bằng gỗ keo nhập khẩu, đã qua xử lý, kích thước: 1066.8X292.1X15.88MM hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs mặt bậc cầu tha/ mã hs của mặt bậc cầu)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn QC: (1900*190*19)mm, 1PCS/ 0.361 M2, 2,160 PCS/ 779.76 M2... (mã hs ván lót sàn qc/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn QC (1900*240*19)mm,làm từ ván lang,van lang B), 1PCS/ 0.456 M2, 6 PCS/ 2.736 M2... (mã hs ván lót sàn qc/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44189990: COMPONENT OF WOOD (thành phần cửa gỗ đã qua xử lý, 1MBF 2,36 MTQ)... (mã hs component of wo/ mã hs của component of)
- Mã HS 44189990: Ván ép(dùng để kê, lót hàng)(1200 x 800 x 9)mm... (mã hs ván épdùng để/ mã hs của ván épdùng)
- Mã HS 44189990: Ván lót sàn Birch, Plywood (mặt gỗ sồi- OAK) (15*190*1900)mm... (mã hs ván lót sàn bir/ mã hs của ván lót sàn)
- Mã HS 44189990: Tấm gỗ nhựa tổng hợp màu nâu DMS 1995 (1.995m*0.145m*0.03m)... (mã hs tấm gỗ nhựa tổn/ mã hs của tấm gỗ nhựa)
- Mã HS 44189990: Vỏn lút sàn QC:(2100 * 190 *12)mm làm từ vỏn lạng, vỏn lạng B), 1PCS/ 0.399 M2, 1,320 PCS/ 526.68000 M2... (mã hs vỏn lút sàn qc/ mã hs của vỏn lút sàn)
- Mã HS 44189990: tấm gỗ keo làm mặt bàn bếp kt 800x200x18 mm làm từ nhiều thanh gỗ keo dài ghép thành tấm,xử lý sấy tăng độ rắn,lau dầu,đánh bóng bề mặt,bọc ép chân không Nl rừng trồng mới 100%... (mã hs tấm gỗ keo làm/ mã hs của tấm gỗ keo l)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn bằng gỗ cao su ghép ngang- ghép dọc, nối đầu đuôi én, đã xẻ rãnh, 1 bộ/6 tấm; (1800x150x15)mm/ 1 tấm, mới 100%... (mã hs tấm lát sàn bằn/ mã hs của tấm lát sàn)
- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn đã lắp ghép, dán ép lại bằng gỗ keo đã bào, chà nhám Free GRADE (UNFINISH), kích thước:20x600x2,400mm, 20pcs, hàng mới 100%... (mã hs tấm lát sàn đã/ mã hs của tấm lát sàn)
- Mã HS 44189990: Vách ngăn bằng gỗ BARYU-10-19... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 44189990: TẤM VÁN GỖ GHÉP(ĐƯỢC GHÉP TỪ 93 THANH, DÙNG LÀM ĐỒ MỘC TRONG XẤY DỰNG)(70x1,5x50 CM)... (mã hs tấm ván gỗ ghép/ mã hs của tấm ván gỗ g)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ nhãn 44x28x2,3cm, mã 77A, Hàng mới 100%... (mã hs thớt gỗ nhãn 44/ mã hs của thớt gỗ nhãn)
- Mã HS 44191100: Thớt gỗ tròn bằng gỗ xà cừ 21cm x 3.5cm (10pcs)... (mã hs thớt gỗ tròn bằ/ mã hs của thớt gỗ tròn)
- Mã HS 44191100: Thớt bằng tre loại 879710, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam... (mã hs thớt bằng tre l/ mã hs của thớt bằng tr)
- Mã HS 44191200: ĐÔI ĐŨA GỖ... (mã hs đôi đũa gỗ/ mã hs của đôi đũa gỗ)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (luồng)... (mã hs đũa tre luồng/ mã hs của đũa tre luồ)
- Mã HS 44191200: Đũa vát đầu 21cm... (mã hs đũa vát đầu 21c/ mã hs của đũa vát đầu)
- Mã HS 44191200: Đũa vát đầu 24cm... (mã hs đũa vát đầu 24c/ mã hs của đũa vát đầu)
- Mã HS 44191200: Đũa tre 50 Bao;40kg/01bao... (mã hs đũa tre 50 bao;/ mã hs của đũa tre 50 b)
- Mã HS 44191200: Đũa bằng gỗ mít Sơn Chi loại 12cm (sản xuất tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng Sơn Chi)... (mã hs đũa bằng gỗ mít/ mã hs của đũa bằng gỗ)
- Mã HS 44191200: Đũa tre vát, kích thước 4.3x200mm, số lượng 100 đôi/túi, 30 túi/thùng, 64 thùng,hàng mới 100%... (mã hs đũa tre vát kí/ mã hs của đũa tre vát)
- Mã HS 44191200: Đũa tre tách vát đầu, kích thước 4.8 mm x 240 mm, số lượng 100 đôi/túi, 30 túi/carton,721 carton, 2.163.000 đôi, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs đũa tre tách vá/ mã hs của đũa tre tách)
- Mã HS 44191200: Đũa tre (Xuất xứ Việt nam), 120 bao (25 kg/bao)... (mã hs đũa tre xuất x/ mã hs của đũa tre xuấ)
- Mã HS 44191200: ĐÔI ĐŨA... (mã hs đôi đũa/ mã hs của đôi đũa)
- Mã HS 44191200: Đũa gỗ- BC CHOPSTICKS- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đũa gỗ bc chop/ mã hs của đũa gỗ bc c)
- Mã HS 44191200: Đũa gỗ- WOODEN CHOP STICK/CY/17- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đũa gỗ wooden/ mã hs của đũa gỗ wood)
- Mã HS 44191200: Đũa gỗ mun- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs đũa gỗ mun bằn/ mã hs của đũa gỗ mun)
- Mã HS 44191200: Đũa mè + gác đũa- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs đũa mè gác đũ/ mã hs của đũa mè gác)
- Mã HS 44191200: Đũa bao vải cẩn ốc- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs đũa bao vải cẩn/ mã hs của đũa bao vải)
- Mã HS 44191900: CÂY LƯỢC GỖ... (mã hs cây lược gỗ/ mã hs của cây lược gỗ)
- Mã HS 44191900: KHUÔN GỖ ÉP... (mã hs khuôn gỗ ép/ mã hs của khuôn gỗ ép)
- Mã HS 44191900: TẤM TRE LÀM SUSHI... (mã hs tấm tre làm sus/ mã hs của tấm tre làm)
- Mã HS 44191900: THÁNH GIÁ BẰNG GỖ ÉP... (mã hs thánh giá bằng/ mã hs của thánh giá bằ)
- Mã HS 44191900: Muỗng dừa Nhỏ Vl.389A... (mã hs muỗng dừa nhỏ v/ mã hs của muỗng dừa nh)
- Mã HS 44191900: Muỗng dừa Inox Dlxkg.40... (mã hs muỗng dừa inox/ mã hs của muỗng dừa in)
- Mã HS 44191900: Sạn gỗ xà cừ 005W03001(Dài:33cm)(NPL Mua tại VN)... (mã hs sạn gỗ xà cừ 00/ mã hs của sạn gỗ xà cừ)
- Mã HS 44191900: Miếng lót giặt đồ bằng gỗ xà cừ 014W03001(14.5cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)... (mã hs miếng lót giặt/ mã hs của miếng lót gi)
- Mã HS 44191900: TÚI TRE... (mã hs túi tre/ mã hs của túi tre)
- Mã HS 44191900: MÀNH TRE DỤNG CỤ... (mã hs mành tre dụng c/ mã hs của mành tre dụn)
- Mã HS 44191900: Muỗng gỗ cao su 005W06001(Dài:38cm)(Gỗ rừng trồng, NPL Mua tại VN)hàng mới 100%... (mã hs muỗng gỗ cao su/ mã hs của muỗng gỗ cao)
- Mã HS 44191900: Cối chày gỗ (12 Sets), gỗ xà cừ, Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs cối chày gỗ 12/ mã hs của cối chày gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa ăn bằng gỗ mỡ rừng trồng có kèm tăm, đóng trong túi nilon, 1 đôi +1 túi+1 tăm/set,Kích thước: 4.2mmx203 mm (100 pairs/ bag, 20 bags/ctn), hàng mới 100%... (mã hs đũa ăn bằng gỗ/ mã hs của đũa ăn bằng)
- Mã HS 44199000: Đũa PB-185 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng)... (mã hs đũa pb185 đũa/ mã hs của đũa pb185)
- Mã HS 44199000: Đũa PB-191 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng)... (mã hs đũa pb191 đũa/ mã hs của đũa pb191)
- Mã HS 44199000: Đũa PB-187 (Đũa gỗ bô đê rừng trồng)... (mã hs đũa pb187 đũa/ mã hs của đũa pb187)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ vuông tách các loại KT: 203mmx4.2mmx4.4mm(Đóng 5.000 đôi/ thùng) được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng... (mã hs đũa gỗ vuông tá/ mã hs của đũa gỗ vuông)
- Mã HS 44199000: Muỗng 24*4.2cm mã 5, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng 24*42cm/ mã hs của muỗng 24*42)
- Mã HS 44199000: Muỗng 25*4.2cm mã 5, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng 25*42cm/ mã hs của muỗng 25*42)
- Mã HS 44199000: Muỗng 29*6.5cm mã 25, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng 29*65cm/ mã hs của muỗng 29*65)
- Mã HS 44199000: Muỗng 21*3cm mã MT-77, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng 21*3cm mã/ mã hs của muỗng 21*3cm)
- Mã HS 44199000: Muỗng 26*6.8cm mã MT-56, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng 26*68cm/ mã hs của muỗng 26*68)
- Mã HS 44199000: Muỗng sạn 29*7.7cm mã 2, bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs muỗng sạn 29*7/ mã hs của muỗng sạn 29)
- Mã HS 44199000: Đũa 24cm màu Nâu, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100%... (mã hs đũa 24cm màu nâ/ mã hs của đũa 24cm màu)
- Mã HS 44199000: Đũa 33cm màu Nâu, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100%... (mã hs đũa 33cm màu nâ/ mã hs của đũa 33cm màu)
- Mã HS 44199000: Đũa 24cm màu Maple, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100%... (mã hs đũa 24cm màu ma/ mã hs của đũa 24cm màu)
- Mã HS 44199000: Đũa 33cm màu Maple, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100%... (mã hs đũa 33cm màu ma/ mã hs của đũa 33cm màu)
- Mã HS 44199000: Đũa 24cm màu Tự nhiên, bằng gỗ tràm (1SET 10 Đôi), hàng mới 100%... (mã hs đũa 24cm màu tự/ mã hs của đũa 24cm màu)
- Mã HS 44199000: Thớt gỗ tràm FSC-100% (23 x 15 x 1) cm... (mã hs thớt gỗ tràm fs/ mã hs của thớt gỗ tràm)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn gỗ tràm FSC-100% (Đk. 25 x 1.5) cm... (mã hs thớt tròn gỗ tr/ mã hs của thớt tròn gỗ)
- Mã HS 44199000: Thớt bộ 3 gỗ tràm FSC-100% (23 x 15 x 1) cm x 3 cái... (mã hs thớt bộ 3 gỗ tr/ mã hs của thớt bộ 3 gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bồ đề rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 200đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng Carton. Hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ từ gỗ bồ/ mã hs của đũa gỗ từ gỗ)
- Mã HS 44199000: Cái muỗng (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs cái muỗng gỗ n/ mã hs của cái muỗng g)
- Mã HS 44199000: Cái vá dẹt (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs cái vá dẹt gỗ/ mã hs của cái vá dẹt)
- Mã HS 44199000: Muỗng cháo (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng cháo gỗ/ mã hs của muỗng cháo)
- Mã HS 44199000: Đôi đũa (L) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đôi đũa l gỗ/ mã hs của đôi đũa l)
- Mã HS 44199000: Đôi đũa (T) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đôi đũa t gỗ/ mã hs của đôi đũa t)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ 30 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng nhỏ 30 g/ mã hs của muỗng nhỏ 30)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ 32 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng nhỏ 32 g/ mã hs của muỗng nhỏ 32)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ 33 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng nhỏ 33 g/ mã hs của muỗng nhỏ 33)
- Mã HS 44199000: Muỗng dài 21.5 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng dài 215/ mã hs của muỗng dài 21)
- Mã HS 44199000: Muỗng nhỏ 31 (L) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng nhỏ 31 l/ mã hs của muỗng nhỏ 31)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà dài 20 (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng trà dài 2/ mã hs của muỗng trà dà)
- Mã HS 44199000: Gác đũa A 2Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs gác đũa a 2cái// mã hs của gác đũa a 2c)
- Mã HS 44199000: Gác đũa B 2Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs gác đũa b 2cái// mã hs của gác đũa b 2c)
- Mã HS 44199000: Muỗng đã hoàn chỉnh bằng gỗ Xà Cừ có nguồn gốc trong nước- Hàng không nhãn hiệu- 120*30mm (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs muỗng đã hoàn c/ mã hs của muỗng đã hoà)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ... (mã hs đũa gỗ/ mã hs của đũa gỗ)
- Mã HS 44199000: Thớt dùng để thái trong nhà bếp, kích thước 35x20X2.5cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs thớt dùng để th/ mã hs của thớt dùng để)
- Mã HS 44199000: Đĩa tròn trang trí, đường kính 350mm, chiều dày 25mm, chân đế cao 103mm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs đĩa tròn trang/ mã hs của đĩa tròn tra)
- Mã HS 44199000: Kẹp gỗ nhãn, 26x3cm, mã 19B, Hàng mới 100%... (mã hs kẹp gỗ nhãn 26/ mã hs của kẹp gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Muôi gỗ nhãn, 19,5x7cm, mã 25A, Hàng mới 100%... (mã hs muôi gỗ nhãn 1/ mã hs của muôi gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 20x3cm, mã 30A-MD, Hàng mới 100%... (mã hs thìa gỗ nhãn 2/ mã hs của thìa gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Muôi gỗ nhãn,17,7x6,3cm, mã 14A, Hàng mới 100%... (mã hs muôi gỗ nhãn17/ mã hs của muôi gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Thìa gỗ nhãn, 31,7x5,9cm, mã 13A-MD, Hàng mới 100%... (mã hs thìa gỗ nhãn 3/ mã hs của thìa gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, dài 23,5x0,8cm, mã ESW23-5, Hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ nhãn dà/ mã hs của đũa gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Muôi xào gỗ nhãn, 33x8,2cm,mã 10A+33-MD, Hàng mới 100%... (mã hs muôi xào gỗ nhã/ mã hs của muôi xào gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ nhãn, 23,5x4,4cm và 23,5x0,08cm, mã 5A+ESW23.5-HT, Hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ nhãn 23/ mã hs của đũa gỗ nhãn)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ mỡ rừng trồng, dài 203mm, dày 4.2mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 100 đôi/1 túi nilon, 4000 đôi/1 thùng Carton. hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ từ gỗ mỡ/ mã hs của đũa gỗ từ gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ KARAKOYA từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 1 đôi/ 1 túi giấy, 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ 1 thùng Carton, Hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ karakoya/ mã hs của đũa gỗ karak)
- Mã HS 44199000: KHAY TRÀ GỖ MEDIUM WOODEN TRAY 520X520X70MM... (mã hs khay trà gỗ med/ mã hs của khay trà gỗ)
- Mã HS 44199000: KHAY TRÀ GỖ LARGE BUTLER STAND WITH 2PCS STRAP- TO SUIT LARGE TRAY 650X650X390MM... (mã hs khay trà gỗ lar/ mã hs của khay trà gỗ)
- Mã HS 44199000: KHAY TRÀ GỖ SMALL BUTLER STAND WITH 2PCS STRAP- TO SUIT SMALL TRAYS 480X350X440MM... (mã hs khay trà gỗ sma/ mã hs của khay trà gỗ)
- Mã HS 44199000: Dĩa bằng gỗ cao su 10076-01 (đã tẩm sấy, phủ sơn, qui cách: 125*60mm)... (mã hs dĩa bằng gỗ cao/ mã hs của dĩa bằng gỗ)
- Mã HS 44199000: Nĩa làm từ gỗ dừa- SBG-S, dài: 16 cm. Hàng mới 100%... (mã hs nĩa làm từ gỗ d/ mã hs của nĩa làm từ g)
- Mã HS 44199000: Cốc gỗ cao su, KT: Dia 6,4xH4 cm... (mã hs cốc gỗ cao su/ mã hs của cốc gỗ cao s)
- Mã HS 44199000: Hộp gỗ cao su, KT: Dia 6,4xH4 cm... (mã hs hộp gỗ cao su/ mã hs của hộp gỗ cao s)
- Mã HS 44199000: Đĩa gỗ cao su, KT: Dia 16xH2,5 cm... (mã hs đĩa gỗ cao su/ mã hs của đĩa gỗ cao s)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ cao su, KT: 26x22xH1,8 cm... (mã hs khay gỗ cao su/ mã hs của khay gỗ cao)
- Mã HS 44199000: Nĩa gỗ cao su 18x1x1cm hàng mới 100%... (mã hs nĩa gỗ cao su 1/ mã hs của nĩa gỗ cao s)
- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ cao su 17.3x1x1cm hàng mới 100%... (mã hs muỗng gỗ cao su/ mã hs của muỗng gỗ cao)
- Mã HS 44199000: cây gãi lưng gỗ cao su 44x2x1cm hàng mới 100%... (mã hs cây gãi lưng gỗ/ mã hs của cây gãi lưng)
- Mã HS 44199000: Sản phẩm mỹ nghệ từ dừa (Gáo dừa và muỗng dừa),... (mã hs sản phẩm mỹ ngh/ mã hs của sản phẩm mỹ)
- Mã HS 44199000: Hộp trang trí bằng gỗ dừa... (mã hs hộp trang trí b/ mã hs của hộp trang tr)
- Mã HS 44199000: Giá để úp dĩa bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G6-1419, kích thước 29cm x 12cm, hàng mới 100%... (mã hs giá để úp dĩa b/ mã hs của giá để úp dĩ)
- Mã HS 44199000: Muỗng vừa (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng vừa gỗ n/ mã hs của muỗng vừa g)
- Mã HS 44199000: Muỗng (XL) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng xl gỗ/ mã hs của muỗng xl)
- Mã HS 44199000: Cái xạn nhỏ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs cái xạn nhỏ gỗ/ mã hs của cái xạn nhỏ)
- Mã HS 44199000: Nĩa 4 cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs nĩa 4 cái/bộ g/ mã hs của nĩa 4 cái/bộ)
- Mã HS 44199000: Đũa(L) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đũal 2đôi/bộ/ mã hs của đũal 2đôi/)
- Mã HS 44199000: Đũa (N) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đũa n 2đôi/bộ/ mã hs của đũa n 2đôi)
- Mã HS 44199000: Đũa (T) 2đôi/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đũa t 2đôi/bộ/ mã hs của đũa t 2đôi)
- Mã HS 44199000: Nĩa hoa 4 Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs nĩa hoa 4 cái/b/ mã hs của nĩa hoa 4 cá)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ (N) (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đũa muỗng bộ n/ mã hs của đũa muỗng bộ)
- Mã HS 44199000: Gác đũa 4 Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs gác đũa 4 cái/b/ mã hs của gác đũa 4 cá)
- Mã HS 44199000: Nĩa tròn 4 Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs nĩa tròn 4 cái// mã hs của nĩa tròn 4 c)
- Mã HS 44199000: Muỗng trà 4Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng trà 4cái// mã hs của muỗng trà 4c)
- Mã HS 44199000: Đũa muỗng bộ 4Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs đũa muỗng bộ 4c/ mã hs của đũa muỗng bộ)
- Mã HS 44199000: Muỗng/Xạn/Đũa 3Cái/Bộ (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk)... (mã hs muỗng/xạn/đũa 3/ mã hs của muỗng/xạn/đũ)
- Mã HS 44199000: Thớt tròn dùng trong nhà bếp bằng gỗ xà cừ (Khaya senegalensis A.Juss) từ vườn rừng trồng, đường kính 35 cm đến 37 cm,dày 4cm đến 10cm... (mã hs thớt tròn dùng/ mã hs của thớt tròn dù)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách PK230 làm từ gỗ rừng trồng (3.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ tách pk2/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách PB184 làm từ gỗ rừng trồng (3.600 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ tách pb1/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: Đũa PK-189 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng)... (mã hs đũa pk189 đũa/ mã hs của đũa pk189)
- Mã HS 44199000: Đũa PB-208 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng)... (mã hs đũa pb208 đũa/ mã hs của đũa pb208)
- Mã HS 44199000: Đũa PK-308 (Đũa gỗ mỡ rừng trồng)... (mã hs đũa pk308 đũa/ mã hs của đũa pk308)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ (Loại ABC mỡ)... (mã hs đũa gỗ loại ab/ mã hs của đũa gỗ loại)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ hình vuông bằng gỗ cao su, 400*300*30mm, hàng mới 100%... (mã hs khay gỗ hình vu/ mã hs của khay gỗ hình)
- Mã HS 44199000: Khay gỗ được làm bằng gỗ thông- WOOD TRAY 400*455*50mm, hàng mới 100%... (mã hs khay gỗ được là/ mã hs của khay gỗ được)
- Mã HS 44199000: Thớt, 340x160x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 340x160x1/ mã hs của thớt 340x16)
- Mã HS 44199000: Thớt. 290x210x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 290x210x1/ mã hs của thớt 290x21)
- Mã HS 44199000: Thớt. 340x260x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 340x260x1/ mã hs của thớt 340x26)
- Mã HS 44199000: Thớt. 380x210x15mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 380x210x1/ mã hs của thớt 380x21)
- Mã HS 44199000: Giá để tô, 390x120x110mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs giá để tô 390x/ mã hs của giá để tô 3)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, Size: 215x120x85mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs giá dĩa size/ mã hs của giá dĩa siz)
- Mã HS 44199000: Cây treo chuối, 170x140x295mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs cây treo chuối/ mã hs của cây treo chu)
- Mã HS 44199000: Thùng bánh mì, 390x245x180 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thùng bánh mì/ mã hs của thùng bánh m)
- Mã HS 44199000: Cây để giấy. Size: D120x305mm., bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs cây để giấy si/ mã hs của cây để giấy)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly, base:120x120x330mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs cây treo ly ba/ mã hs của cây treo ly)
- Mã HS 44199000: Khay ăn sáng, Size: 610x330x235 mm, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs khay ăn sáng s/ mã hs của khay ăn sáng)
- Mã HS 44199000: HỘP XÔNG GỖ HƯƠNG KHOANH(gỗ hương-Pterocarpus macrocarpus)... (mã hs hộp xông gỗ hươ/ mã hs của hộp xông gỗ)
- Mã HS 44199000: ĐŨA BỘ GỖ(Gỗ dừa)... (mã hs đũa bộ gỗgỗ dừ/ mã hs của đũa bộ gỗgỗ)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ ỐC(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ ốcgỗ dừ/ mã hs của đũa vĩ ốcgỗ)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ DỪA(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ dừagỗ d/ mã hs của đũa vĩ dừag)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ GHÉP(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ ghépgỗ/ mã hs của đũa vĩ ghép)
- Mã HS 44199000: ĐŨA BỘ ỐC MÈ(Gỗ dừa)... (mã hs đũa bộ ốc mègỗ/ mã hs của đũa bộ ốc mè)
- Mã HS 44199000: HỘP ĐŨA 6 ĐÔ(Gỗ dừa)... (mã hs hộp đũa 6 đôgỗ/ mã hs của hộp đũa 6 đô)
- Mã HS 44199000: HỘP ĐŨA 5 ĐÔI(Gỗ dừa)... (mã hs hộp đũa 5 đôig/ mã hs của hộp đũa 5 đô)
- Mã HS 44199000: HỘP ĐŨA 8 ĐÔI(Gỗ dừa)... (mã hs hộp đũa 8 đôig/ mã hs của hộp đũa 8 đô)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ ĐỒI MỒI(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ đồi mồi/ mã hs của đũa vĩ đồi m)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ XOẮN ỐC(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ xoắn ốc/ mã hs của đũa vĩ xoắn)
- Mã HS 44199000: ĐŨA BỘ ĐỒNG QUÊ(Gỗ dừa)... (mã hs đũa bộ đồng quê/ mã hs của đũa bộ đồng)
- Mã HS 44199000: ĐŨA BỘ ỐC TRẮNG(Gỗ dừa)... (mã hs đũa bộ ốc trắng/ mã hs của đũa bộ ốc tr)
- Mã HS 44199000: ĐŨA VĨ CÔ GÁI ĐẸP(Gỗ dừa)... (mã hs đũa vĩ cô gái đ/ mã hs của đũa vĩ cô gá)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách loại hỗn hợp KT: 203mmx4,3mmx4,5mm (5.000 đôi/ thùng) được chế biến từ gỗ bồ đề rừng trồng, mới 100%... (mã hs đũa gỗ tách loạ/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ PB681 (4.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ pb681 4/ mã hs của đũa gỗ pb681)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ PB682 (4.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ pb682 4/ mã hs của đũa gỗ pb682)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ PB683 (5.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ pb683 5/ mã hs của đũa gỗ pb683)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ VI009 (5.000đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ vi009 5/ mã hs của đũa gỗ vi009)
- Mã HS 44199000: Dua go PK225 (4000 doi/ kien)... (mã hs dua go pk225 4/ mã hs của dua go pk225)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ PB715 (4.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ pb715 4/ mã hs của đũa gỗ pb715)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ tách PK019 (4.000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ tách pk0/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: đũa gỗ tách pk188 (4000 đôi/kiện)... (mã hs đũa gỗ tách pk1/ mã hs của đũa gỗ tách)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ từ gỗ bạch dương, kích thước 4.5mm x 203mm, đóng gói 1 chiếc tăm/ 1 đôi đũa.1đôi/ 1 túi giấy, 100 đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng carton, hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ từ gỗ bạ/ mã hs của đũa gỗ từ gỗ)
- Mã HS 44199000: Đũa gỗ MPTG từ gỗ mỡ rừng trồng, kích thước 4.2mm x 203mm, đóng gói 40đôi/ 1 túi nilon, 4000 đôi/ thùng Carton. Hàng mới 100%... (mã hs đũa gỗ mptg từ/ mã hs của đũa gỗ mptg)
- Mã HS 44199000: Thớt, 380x230x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 380x230x1/ mã hs của thớt 380x23)
- Mã HS 44199000: Thớt, 390x200x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 390x200x1/ mã hs của thớt 390x20)
- Mã HS 44199000: Thớt, 435x280x15mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs thớt 435x280x1/ mã hs của thớt 435x28)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa 220x110x85mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs giá dĩa 220x110/ mã hs của giá dĩa 220x)
- Mã HS 44199000: Giá dĩa, 345x130x104mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs giá dĩa 345x13/ mã hs của giá dĩa 345)
- Mã HS 44199000: Cây lăn bột. D40x300mm., bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs cây lăn bột d4/ mã hs của cây lăn bột)
- Mã HS 44199000: Cây treo ly. D130x370mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu... (mã hs cây treo ly d1/ mã hs của cây treo ly)
- Mã HS 44201000: Tượng Bupta kích thước 90 * 79 * 52cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs tượng bupta kíc/ mã hs của tượng bupta)
- Mã HS 44201000: Tượng Con voi kích thước 70 * 45 * 18cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs tượng con voi k/ mã hs của tượng con vo)
- Mã HS 44201000: Con cóc bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 18x15x15cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs con cóc bằng gỗ/ mã hs của con cóc bằng)
- Mã HS 44201000: Con lợn bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 20x10x10cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs con lợn bằng gỗ/ mã hs của con lợn bằng)
- Mã HS 44201000: Hộp chè bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 20x12x12cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs hộp chè bằng gỗ/ mã hs của hộp chè bằng)
- Mã HS 44201000: Tượng Đạt Ma bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 15x15x7cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs tượng đạt ma bằ/ mã hs của tượng đạt ma)
- Mã HS 44201000: Tượng Quan Âm bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 20x5x7cm,sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs tượng quan âm b/ mã hs của tượng quan â)
- Mã HS 44201000: Phúc Lộc Thọ bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 40x14x12cm,sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs phúc lộc thọ bằ/ mã hs của phúc lộc thọ)
- Mã HS 44201000: Tượng Thần Tài bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 20x10x10cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs tượng thần tài/ mã hs của tượng thần t)
- Mã HS 44201000: Vòng 108 hạt bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 0.6x0.6x0.6cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs vòng 108 hạt bằ/ mã hs của vòng 108 hạt)
- Mã HS 44201000: Hộp thẻ danh thiếp bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 8x6x15cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs hộp thẻ danh th/ mã hs của hộp thẻ danh)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ mò cua(gỗ vườn trồng): Tượng gấu, tượng cú, tượng hươu,tượng lá sen,tượng ếch,đế điện thoại mặt gấu,dây ví)không nhãn hiệu hàng nhiều kích cỡ theo packing list mới 100%... (mã hs sản phẩm mỹ ngh/ mã hs của sản phẩm mỹ)
- Mã HS 44201000: Chậu hoa trang trí (Ogenmelon plant pot 24) làm bằng gỗ tràm mua trong nước (12.6x26x27.2)cm,đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370)... (mã hs chậu hoa trang/ mã hs của chậu hoa tra)
- Mã HS 44201000: Chữ logo bằng gỗ để trang trí, kích thước: dày 20mm. Chất liệu: Ván ép công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs chữ logo bằng g/ mã hs của chữ logo bằn)
- Mã HS 44201000: Cành cây xoan đào hình khúc xương cho thỏ chơi 1x1.2cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs cành cây xoan đ/ mã hs của cành cây xoa)
- Mã HS 44201000: Tượng PGBZ- được sản xuất từ được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (13x13x51)cm... (mã hs tượng pgbz đượ/ mã hs của tượng pgbz)
- Mã HS 44201000: Vòng đá chuỗi 100g (Sản xuất tại Hộ kinh doanh Trần Thị An)... (mã hs vòng đá chuỗi 1/ mã hs của vòng đá chuỗ)
- Mã HS 44201000: Tượng cầu voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (66x36x26)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs tượng cầu voi b/ mã hs của tượng cầu vo)
- Mã HS 44201000: Tượng con lợn bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (40x36x32)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs tượng con lợn b/ mã hs của tượng con lợ)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (35x31x27)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs tượng con voi b/ mã hs của tượng con vo)
- Mã HS 44201000: Tượng cầu lợn hồng bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (62x32x24)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs tượng cầu lợn h/ mã hs của tượng cầu lợ)
- Mã HS 44201000: Tượng con công đậu cây hồng bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (66x34x23)cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs tượng con công/ mã hs của tượng con cô)
- Mã HS 44201000: Tượng Đạt ma H15 gỗ xà cừ-1, hàng mới 100%... (mã hs tượng đạt ma h1/ mã hs của tượng đạt ma)
- Mã HS 44201000: Tam không bằng gỗ xà cừ H30cm, hàng mới 100%... (mã hs tam không bằng/ mã hs của tam không bằ)
- Mã HS 44201000: Tượng phật bằng gỗ xà cừ H15cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 44201000: Tượng Phỗng như ý 15F gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng phỗng như/ mã hs của tượng phỗng)
- Mã HS 44201000: Tượng Quan công H30cm gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng quan công/ mã hs của tượng quan c)
- Mã HS 44201000: Tượng Di lặc Như ý H13 gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng di lặc nh/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 44201000: Tượng nhỏ Đầu phật H15 gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng nhỏ đầu p/ mã hs của tượng nhỏ đầ)
- Mã HS 44201000: Tượng Di lặc kéo bao H20 gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng di lặc ké/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 44201000: Tượng Di lặc tam tặc H23 gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs tượng di lặc ta/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 44201000: Tượng Di lặc bằng gỗ xà cừ 23x30cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng di lặc bằ/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 44201000: Tượng Di lặc nằm bằng gỗ xà cừ 65cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng di lặc nằ/ mã hs của tượng di lặc)
- Mã HS 44201000: Tượng Phật bà lá đề bằng gỗ xà cừ H60cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bà l/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 44201000: Tượng Tiểu đồng đôi bằng gỗ xà cừ H25cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng tiểu đồng/ mã hs của tượng tiểu đ)
- Mã HS 44201000: HỘP GỖ HOA VĂN(Gỗ MDF)... (mã hs hộp gỗ hoa văn/ mã hs của hộp gỗ hoa v)
- Mã HS 44201000: Hộp giả da đơn đựng rượu... (mã hs hộp giả da đơn/ mã hs của hộp giả da đ)
- Mã HS 44201000: Hộp quà trang sức (bằng giấy)... (mã hs hộp quà trang s/ mã hs của hộp quà tran)
- Mã HS 44201000: Xông trầm như ý (MGL)(bằng gỗ mít)... (mã hs xông trầm như ý/ mã hs của xông trầm nh)
- Mã HS 44201000: Đĩa gỗ hồ lô trung (MGL)(bằng gỗ mít)... (mã hs đĩa gỗ hồ lô tr/ mã hs của đĩa gỗ hồ lô)
- Mã HS 44201000: HỘP GỖ TRƠN(Gỗ thông-Pinus sylvestris)... (mã hs hộp gỗ trơngỗ/ mã hs của hộp gỗ trơn)
- Mã HS 44201000: Hộp xông hương khoanh thư giãn nắp đồng (MGL)(bằng gỗ mít)... (mã hs hộp xông hương/ mã hs của hộp xông hươ)
- Mã HS 44201000: Dĩa hồ lô nhỏ đốt nhang không tăm DKT-HN (KNA)(bằng gỗ mít)... (mã hs dĩa hồ lô nhỏ đ/ mã hs của dĩa hồ lô nh)
- Mã HS 44201000: Khóa khăn 1(bằng sừng trâu)... (mã hs khóa khăn 1bằn/ mã hs của khóa khăn 1)
- Mã HS 44201000: Dĩa sừng(bằng sừng trâu)... (mã hs dĩa sừngbằng s/ mã hs của dĩa sừngbằn)
- Mã HS 44201000: Hộp V5 (TH) (bằng đá nhân tạo)... (mã hs hộp v5 th bằ/ mã hs của hộp v5 th)
- Mã HS 44201000: Gác đũa ốc lớn (TH)(bằng vỏ ốc)... (mã hs gác đũa ốc lớn/ mã hs của gác đũa ốc l)
- Mã HS 44201000: Hộp 8x6 (TH) (bằng đá nhân tạo)... (mã hs hộp 8x6 th b/ mã hs của hộp 8x6 th)
- Mã HS 44201000: Rùa đá 7F (TH)(bằng đá nhân tạo)... (mã hs rùa đá 7f th/ mã hs của rùa đá 7f t)
- Mã HS 44201000: Voi đá 7F (TH)(bằng đá nhân tạo)... (mã hs voi đá 7f th/ mã hs của voi đá 7f t)
- Mã HS 44201000: Lót ly Sơn Mài(bằng nhựa phủ sơn)... (mã hs lót ly sơn mài/ mã hs của lót ly sơn m)
- Mã HS 44201000: Tẩu sừng lớn (TH) (bằng sừng trâu)... (mã hs tẩu sừng lớn t/ mã hs của tẩu sừng lớn)
- Mã HS 44201000: Tam không 6F (TH) (bằng đá nhân tạo)... (mã hs tam không 6f t/ mã hs của tam không 6f)
- Mã HS 44201000: Tẩu sừng đầu rồng (TH) (bằng sừng trâu)... (mã hs tẩu sừng đầu rồ/ mã hs của tẩu sừng đầu)
- Mã HS 44201000: Phin cafe giả cổ (TH)(bằng đá nhân tạo)... (mã hs phin cafe giả c/ mã hs của phin cafe gi)
- Mã HS 44201000: Ống nến giả cổ P6 (TH)(bằng đá nhân tạo)... (mã hs ống nến giả cổ/ mã hs của ống nến giả)
- Mã HS 44201000: Đội nến mini H12 (TH) (bằng đá nhân tạo)... (mã hs đội nến mini h1/ mã hs của đội nến mini)
- Mã HS 44201000: Điếu xương giả cổ (TH)(bằng đá nhân tạo)... (mã hs điếu xương giả/ mã hs của điếu xương g)
- Mã HS 44201000: Thuyền chài 2 người (TH) ((bằng đá nhân tạo)... (mã hs thuyền chài 2 n/ mã hs của thuyền chài)
- Mã HS 44201000: Hộp đựng nữ trang tròn BOX2(bằng nhựa phủ sơn)... (mã hs hộp đựng nữ tra/ mã hs của hộp đựng nữ)
- Mã HS 44201000: Hộp vuông 10cm trai hoa (AP)(bằng nhựa phủ sơn)... (mã hs hộp vuông 10cm/ mã hs của hộp vuông 10)
- Mã HS 44201000: Hộp vuông vẽ các đề tài 16cm sơn mài(bằng nhựa phủ sơn)... (mã hs hộp vuông vẽ cá/ mã hs của hộp vuông vẽ)
- Mã HS 44201000: Móc khóa sport(bằng vải)... (mã hs móc khóa sport/ mã hs của móc khóa spo)
- Mã HS 44201000: Đĩa kim hồ lô trung... (mã hs đĩa kim hồ lô t/ mã hs của đĩa kim hồ l)
- Mã HS 44201000: Máng bằng gỗ xoan đào... (mã hs máng bằng gỗ xo/ mã hs của máng bằng gỗ)
- Mã HS 44201000: Hộp gỗ xoan đào hoa văn... (mã hs hộp gỗ xoan đào/ mã hs của hộp gỗ xoan)
- Mã HS 44201000: Sánh thuốc lọ loại I 6g Ma... (mã hs sánh thuốc lọ l/ mã hs của sánh thuốc l)
- Mã HS 44201000: Đĩa gỗ xoan đào hồ lô trung... (mã hs đĩa gỗ xoan đào/ mã hs của đĩa gỗ xoan)
- Mã HS 44201000: Bàn tay phật gỗ xoan đào nhỏ... (mã hs bàn tay phật gỗ/ mã hs của bàn tay phật)
- Mã HS 44201000: Xông gỗ xoan đào ngắn nguyên khối... (mã hs xông gỗ xoan đà/ mã hs của xông gỗ xoan)
- Mã HS 44201000: Vòng trầm TN18ly450... (mã hs vòng trầm tn18l/ mã hs của vòng trầm tn)
- Mã HS 44201000: Ống trúc đựng nhang dài A... (mã hs ống trúc đựng n/ mã hs của ống trúc đựn)
- Mã HS 44201000: Vòng tay trầm kết cườm 10 ly... (mã hs vòng tay trầm k/ mã hs của vòng tay trầ)
- Mã HS 44201000: KHAY GỖ... (mã hs khay gỗ/ mã hs của khay gỗ)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG HỔ BẰNG GỖ... (mã hs tượng hổ bằng g/ mã hs của tượng hổ bằn)
- Mã HS 44201000: Tấm trang trí gỗ 6 x 6 x 0-1/2 inch... (mã hs tấm trang trí g/ mã hs của tấm trang tr)
- Mã HS 44201000: Lót chỉ sơn mài (gỗ-MDF)- Hàng TCMN... (mã hs lót chỉ sơn mài/ mã hs của lót chỉ sơn)
- Mã HS 44201000: Bình chai sơn mài (Gỗ-MDF)-Hàng TCMN... (mã hs bình chai sơn m/ mã hs của bình chai sơ)
- Mã HS 44209010: Khay gỗ cao su tạp tận dụng 51x30x5/43x26x4 cm bộ 2 gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu)... (mã hs khay gỗ cao su/ mã hs của khay gỗ cao)
- Mã HS 44209010: Bậc gỗ 600 x 250 x 380 mm... (mã hs bậc gỗ 600 x 25/ mã hs của bậc gỗ 600 x)
- Mã HS 44209010: Bậc gỗ 600 x 350 x 130 mm... (mã hs bậc gỗ 600 x 35/ mã hs của bậc gỗ 600 x)
- Mã HS 44209010: Miếng gỗ 410 x 105 x 28 mm... (mã hs miếng gỗ 410 x/ mã hs của miếng gỗ 410)
- Mã HS 44209090: Chậu kích thước 48 * 48 * 25cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs chậu kích thước/ mã hs của chậu kích th)
- Mã HS 44209090: Bài vị A kích thước 50 * 37 * 23cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bài vị a kích t/ mã hs của bài vị a kíc)
- Mã HS 44209090: Bài vị B kích thước 50 * 37 * 23 cm bằng gỗ thông nhập khẩu nhóm 4. hàng mới 100%... (mã hs bài vị b kích t/ mã hs của bài vị b kíc)
- Mã HS 44209090: Hộp nhang 305 x 255 x 55mm làm bằng plastic... (mã hs hộp nhang 305 x/ mã hs của hộp nhang 30)
- Mã HS 44209090: Khay hương 210 x 150 x 20mm bằng MDF nhập khẩu... (mã hs khay hương 210/ mã hs của khay hương 2)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 60 x 100mmlàm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs chân đèn 60 x 1/ mã hs của chân đèn 60)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 90 x 120mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs chân đèn 90 x 1/ mã hs của chân đèn 90)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 105 x 130mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs chân đèn 105 x/ mã hs của chân đèn 105)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 75 x 80mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs đĩa chân hạc 75/ mã hs của đĩa chân hạc)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 90 x 50mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs đĩa chân hạc 90/ mã hs của đĩa chân hạc)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 90 x 85 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs giá kinh 90 x 8/ mã hs của giá kinh 90)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 90 x 90 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs giá kinh 90 x 9/ mã hs của giá kinh 90)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 135 x 135 x 140mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs giá kinh 135 x/ mã hs của giá kinh 135)
- Mã HS 44209090: Cây gõ chuông 420 x 55 x 25mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu... (mã hs cây gõ chuông 4/ mã hs của cây gõ chuôn)
- Mã HS 44209090: Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (2 pcs/bộ)... (mã hs sản phẩm hàng g/ mã hs của sản phẩm hàn)
- Mã HS 44209090: Hộp kinh HKWO.09HB 175 x 140 x 80mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs hộp kinh hkwo0/ mã hs của hộp kinh hkw)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng MDF, kích thước: 203*203*102 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp bằng mdf k/ mã hs của hộp bằng mdf)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 10x15 H6.7 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Sensea, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs hộp chữ nhật 1/ mã hs của hộp chữ nhật)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 30x30 H6.7 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Sensea, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs hộp chữ nhật 3/ mã hs của hộp chữ nhật)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 20x15 H14.7 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Sensea, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100%... (mã hs hộp chữ nhật 2/ mã hs của hộp chữ nhật)
- Mã HS 44209090: Thuyền buồm trưng bày làm bằng gỗ thông xẻ NK, ván ép dài 30cm, mới 100%... (mã hs thuyền buồm trư/ mã hs của thuyền buồm)
- Mã HS 44209090: Thuyền cano trưng bày làm bằng gỗ thông xẻ NK, ván ép dài 300cm, mới 100%... (mã hs thuyền cano trư/ mã hs của thuyền cano)
- Mã HS 44209090: Thuyền buồm kệ trưng bày làm bằng gỗ thông xẻ NK, ván ép dài 200cm, mới 100%... (mã hs thuyền buồm kệ/ mã hs của thuyền buồm)
- Mã HS 44209090: Cổng đình đồ chơi làm bằng gỗ thông, 935- N- 00 (130x110X160 mm). Mới 100%... (mã hs cổng đình đồ ch/ mã hs của cổng đình đồ)
- Mã HS 44209090: Hộp trang sức MDF dán sò (size S)... (mã hs hộp trang sức m/ mã hs của hộp trang sứ)
- Mã HS 44209090: Bình làm bằng gỗ xà cừ, KT 15x9x9 cm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs bình làm bằng g/ mã hs của bình làm bằn)
- Mã HS 44209090: Cóc làm bằng gỗ xà cừ, KT 25x18x24 cm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs cóc làm bằng gỗ/ mã hs của cóc làm bằng)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF, 255 x 185 x 38 mm (20 cái/ thùng), không hiệu. Mới 100%... (mã hs hộp làm bằng vá/ mã hs của hộp làm bằng)
- Mã HS 44209090: Đôn ghế bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 22x28x60cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs đôn ghế bằng gỗ/ mã hs của đôn ghế bằng)
- Mã HS 44209090: Giá chuông bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 176x90x40cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs giá chuông bằng/ mã hs của giá chuông b)
- Mã HS 44209090: Tượng Di Lạc bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 30x30x25cm, sx hàng loạt,mới 100%... (mã hs tượng di lạc bằ/ mã hs của tượng di lạc)
- Mã HS 44209090: Tượng Đạt Ma bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 68x27x20cm, sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs tượng đạt ma bằ/ mã hs của tượng đạt ma)
- Mã HS 44209090: Tượng Quan Âm bằng gỗ giáng hương xẻ Pterocarpus macrocarpus kurz sawn timber nguồn gốc Lào, tk nk số:795 kích thước 60x30x20cm, sx hàng loạt, mới 100%... (mã hs tượng quan âm b/ mã hs của tượng quan â)
- Mã HS 44209090: Sản phẩm mỹ nghệ ống nhang (10cmX10cmX30cm)bằng gỗ muồng vàng, (không nhãn hiệu) xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm mỹ ngh/ mã hs của sản phẩm mỹ)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng MDF (BLACK/ BRASS), kích thước: 203*203*102 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp bằng mdf b/ mã hs của hộp bằng mdf)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng MDF (CINNABAR/ BRASS), kích thước: 203*203*102 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp bằng mdf c/ mã hs của hộp bằng mdf)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ TT09 (9.525x9.525x1219.2)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100%... (mã hs hoa văn trang t/ mã hs của hoa văn tran)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 23.5 x 10.2 H2.4 cm- Màu hồng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs khay chữ nhật/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 44209090: File hồ sơ- 25.5 x 11.5 H29cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs file hồ sơ 25/ mã hs của file hồ sơ)
- Mã HS 44209090: Nút treo tường- Đường kính 15.3 H6cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng gỗ Tần bì, hàng mới 100%... (mã hs nút treo tường/ mã hs của nút treo tườ)
- Mã HS 44209090: Cốc vuông đựng bút- 10x10 H10cm- Màu trắng/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs cốc vuông đựng/ mã hs của cốc vuông đự)
- Mã HS 44209090: Khay đựng giấy- D31.5xR13 H15cm- Màu trắng/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs khay đựng giấy/ mã hs của khay đựng gi)
- Mã HS 44209090: Khay giấy- 33.7x25.7 H5.7cm- Màu trắng/ Màu nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs khay giấy 337/ mã hs của khay giấy 3)
- Mã HS 44209090: Hộp bộ 3 25x25 H12/ 20x20 H10/ 15x15 H8cm- Màu trắng/ Màu nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Habitat, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs hộp bộ 3 25x25/ mã hs của hộp bộ 3 25x)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng giấy bằng gỗ(45*26*13)cm... (mã hs hộp đựng giấy b/ mã hs của hộp đựng giấ)
- Mã HS 44209090: Hộp vuông CUMIX DOOR (OAK, WL3D, WH)- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (392*392*390) MM... (mã hs hộp vuông cumix/ mã hs của hộp vuông cu)
- Mã HS 44209090: HỘP SƠN MÀI, CỐT GỖ MDF, 1 BỘ 2 CHIẾC, DÙNG ĐỂ ĐỰNG ĐỒ, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs hộp sơn mài cố/ mã hs của hộp sơn mài)
- Mã HS 44209090: Cây mai đào bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (70x36x24)cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs cây mai đào bằn/ mã hs của cây mai đào)
- Mã HS 44209090: Khay trà bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (68x48x10)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuấtTên khoa học pterocarpus macrocarpus... (mã hs khay trà bằng g/ mã hs của khay trà bằn)
- Mã HS 44209090: Chúc phúc H20 gỗ xà cừ, hàng mới 100%... (mã hs chúc phúc h20 g/ mã hs của chúc phúc h2)
- Mã HS 44209090: Con gà bằng gỗ xà cừ H25cm, hàng mới 100%... (mã hs con gà bằng gỗ/ mã hs của con gà bằng)
- Mã HS 44209090: Ống gỗ thông thơm đựng hương AP, hàng mới 100%... (mã hs ống gỗ thông th/ mã hs của ống gỗ thông)
- Mã HS 44209090: Cầu lợn đôi bằng gỗ xà cừ D12cm, hàng mới 100%... (mã hs cầu lợn đôi bằn/ mã hs của cầu lợn đôi)
- Mã HS 44209090: Cầu Thỏ đôi bằng gỗ xà cừ D35cm, hàng mới 100%... (mã hs cầu thỏ đôi bằn/ mã hs của cầu thỏ đôi)
- Mã HS 44209090: Đĩa tứ linh bằng gỗ muồng ĐK40cm, hàng mới 100%... (mã hs đĩa tứ linh bằn/ mã hs của đĩa tứ linh)
- Mã HS 44209090: Ống đựng hương bằng gỗ xà cừ H25cm, hàng mới 100%... (mã hs ống đựng hương/ mã hs của ống đựng hươ)
- Mã HS 44209090: Con Cóc ngồi bằng gỗ xà cừ 40x20cm, hàng mới 100%... (mã hs con cóc ngồi bằ/ mã hs của con cóc ngồi)
- Mã HS 44209090: Con Thiên nga bằng gỗ xà cừ 12x16cm, hàng mới 100%... (mã hs con thiên nga b/ mã hs của con thiên ng)
- Mã HS 44209090: Con Trâu kéo xe bằng gỗ xà cừ D40cm, hàng mới 100%... (mã hs con trâu kéo xe/ mã hs của con trâu kéo)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ tròn đk 9cm bằng gỗ thông- KH, hàng mới 100%... (mã hs hộp gỗ tròn đk/ mã hs của hộp gỗ tròn)
- Mã HS 44209090: Con giáp bằng gỗ xà cừ các loại 22*12cm, hàng mới 100%... (mã hs con giáp bằng g/ mã hs của con giáp bằn)
- Mã HS 44209090: Phỗng quẩy bị, thọ gánh cá 12*9 bằng đã ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs phỗng quẩy bị/ mã hs của phỗng quẩy b)
- Mã HS 44209090: Bóng đá gỗ tràm bông, hàng mới 100%... (mã hs bóng đá gỗ tràm/ mã hs của bóng đá gỗ t)
- Mã HS 44209090: CÂY MỎ TỤNG KINH... (mã hs cây mỏ tụng kin/ mã hs của cây mỏ tụng)
- Mã HS 44209090: Chân chậu cây- 22.3x22.3 H28.5cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ cao su, hàng mới 100%... (mã hs chân chậu cây/ mã hs của chân chậu câ)
- Mã HS 44209090: THỚT GỖ... (mã hs thớt gỗ/ mã hs của thớt gỗ)
- Mã HS 44209090: Khay bằng gỗ thông- SEOIMAL PHONE SPEAKER size (255*104*100)mm... (mã hs khay bằng gỗ th/ mã hs của khay bằng gỗ)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 140x70x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%... (mã hs hộp đựng đồ đa/ mã hs của hộp đựng đồ)
- Mã HS 44209090: Giá vẽ làm bằng gỗ cao su (Rubber Tree Easel Stand) kt: 5.1inx8.3inx9.6in, có nguồn gốc rừng trồng, hàng mới 100%... (mã hs giá vẽ làm bằng/ mã hs của giá vẽ làm b)
- Mã HS 44209090: Khay bằng gỗ tràm vườn trồng.Hàng mới 100%... (mã hs khay bằng gỗ tr/ mã hs của khay bằng gỗ)
- Mã HS 44209090: Tượng con rùa bằng gỗ tràm vườn trông.Hàng mới 100%... (mã hs tượng con rùa b/ mã hs của tượng con rù)
- Mã HS 44209090: Tượng trang trí móc câu bằng gỗ tràm vườn trồng.Hàng mới 100%... (mã hs tượng trang trí/ mã hs của tượng trang)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ 12-3/4 x 12-3/4 x 25-1/2 inch... (mã hs hộp gỗ 123/4 x/ mã hs của hộp gỗ 123/)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Storage Box), (kt: 0.23x0.23x0.1) m, mới 100%... (mã hs hộp mdf kết hợp/ mã hs của hộp mdf kết)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Faux Shagreen Tray), (kt: 0.22x0.18x0.04) m, mới 100%... (mã hs khay mdf kết hợ/ mã hs của khay mdf kết)
- Mã HS 44209090: Thùng rác Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Wastepaper Bin), (kt: 0.23x0.23x0.27) m, mới 100%... (mã hs thùng rác mdf k/ mã hs của thùng rác md)
- Mã HS 44209090: Tấm lót dĩa Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Serving Mat), (kt: 0.325x0.23x0.005) m, mới 100%... (mã hs tấm lót dĩa mdf/ mã hs của tấm lót dĩa)
- Mã HS 44209090: Tấm lót ly Mdf kết hợp nhựa, bộ 4 cái (Shipping mark: Coasters), (kt: 0.09x0.09x0.003) m, mới 100%... (mã hs tấm lót ly mdf/ mã hs của tấm lót ly m)
- Mã HS 44209090: Hộp khăn giấy Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Tissue Box Holder), (kt: 0.14x0.14x0.14) m, mới 100%... (mã hs hộp khăn giấy m/ mã hs của hộp khăn giấ)
- Mã HS 44209090: Ống đựng giấy vệ sinh bằng Mdf kết hơp nhựa (Shipping mark: Loo Roll Holder), (kt: 0.16x0.16x0.5) m, mới 100%... (mã hs ống đựng giấy v/ mã hs của ống đựng giấ)
- Mã HS 44209090: Lót ly Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass), bộ 4 cái (Có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Coasters, (S/4), (kt: 0.12x0.12x0.085) m, mới 100%... (mã hs lót ly mdf kết/ mã hs của lót ly mdf k)
- Mã HS 44209090: VÒNG TAY PL NẤU DẦU XÁM D12... (mã hs vòng tay pl nấu/ mã hs của vòng tay pl)
- Mã HS 44209090: Magnet gỗ 1- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs magnet gỗ 1 bằ/ mã hs của magnet gỗ 1)
- Mã HS 44209090: Magnet gỗ 2- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs magnet gỗ 2 bằ/ mã hs của magnet gỗ 2)
- Mã HS 44209090: Magnet gỗ 3- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs magnet gỗ 3 bằ/ mã hs của magnet gỗ 3)
- Mã HS 44209090: Gương cẩn ốc- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs gương cẩn ốc b/ mã hs của gương cẩn ốc)
- Mã HS 44209090: Móc khóa gỗ các loại- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa gỗ các/ mã hs của móc khóa gỗ)
- Mã HS 44209090: Lăn mặt + cạo gió gỗ- bằng gỗ MDF- không nhãn hiệu... (mã hs lăn mặt cạo g/ mã hs của lăn mặt cạ)
- Mã HS 44209090: Miếng lót chữ thập- 16x16 H1.3 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu EQ3, Hàng sơn mài làm bằng gỗ sồi, hàng mới 100%... (mã hs miếng lót chữ t/ mã hs của miếng lót ch)
- Mã HS 44209090: Miếng lót hình bông tuyết- 11x11 H1 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu EQ3, Hàng sơn mài làm bằng gỗ sồi, hàng mới 100%... (mã hs miếng lót hình/ mã hs của miếng lót hì)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 33.5 x 33.5 H4 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu EQ3, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán vener, hàng mới 100%... (mã hs khay vuông 33/ mã hs của khay vuông)
- Mã HS 44209090: Giá đỡ trang trí No.40 (S) (10x16x10cm) làm bằng gỗ thông nhập khẩu- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs giá đỡ trang tr/ mã hs của giá đỡ trang)
- Mã HS 44209090: Hàng rào trang trí trong nhà bếp (CG-140)- 20x20x25cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs hàng rào trang/ mã hs của hàng rào tra)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs khay tròn d45/ mã hs của khay tròn d)
- Mã HS 44209090: Khay vuông 30.5x30.5 H5.7cm- Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs khay vuông 305/ mã hs của khay vuông 3)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật-45.7x35.6 H5.7cm, Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs khay chữ nhật4/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 44209090: Tấm treo tường 2 lớp- 48.6x 48.6x 4.3 cm- Các màu, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100%... (mã hs tấm treo tường/ mã hs của tấm treo tườ)
- Mã HS 44209090: Khay oval- 27.9 x15.2 H1.9 cm- Màu cam/ nâu, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs khay oval 279/ mã hs của khay oval 2)
- Mã HS 44209090: Khay tròn D40.3 H1.9 cm- Màu trắng/ xanh/ nâu, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100%... (mã hs khay tròn d403/ mã hs của khay tròn d4)
- Mã HS 44209090: Khay làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-SQUARE BOUTIQUE-TRAY-0.33x0.31x0.03m. Hàng do công ty sx mới 100%... (mã hs khay làm bằng v/ mã hs của khay làm bằn)
- Mã HS 44209090: Hộp vuông ARC-QBSH (WH, NA, BR)- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (340*290*340) MM... (mã hs hộp vuông arcq/ mã hs của hộp vuông ar)
- Mã HS 44209090: Hộp vuông YCB- N02 (NA, DBR, WH)- làm bằng ván dăm và mdf- (340*290*340) MM... (mã hs hộp vuông ycb/ mã hs của hộp vuông yc)
- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gỗ thông- SEOIMAL HANGER size (656*380*1450)mm... (mã hs mắc treo quần á/ mã hs của mắc treo quầ)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ, kích thước: 600 x 86 x 150mm. Chất liệu: Ván ép công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs móc treo đồ kí/ mã hs của móc treo đồ)
- Mã HS 44211000: Móc gô cao su. KT: 62x6x1,2 cm... (mã hs móc gô cao su/ mã hs của móc gô cao s)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ (gỗ tần bì và MDF) (175x50x14cm)... (mã hs giá treo đồ gỗ/ mã hs của giá treo đồ)
- Mã HS 44211000: Móc áo dạng xếp bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G7-8734, size S, hàng mới 100%... (mã hs móc áo dạng xếp/ mã hs của móc áo dạng)
- Mã HS 44211000: Cây treo quần áo gỗ, L 1.8m. Hàng mới 100%... (mã hs cây treo quần á/ mã hs của cây treo quầ)
- Mã HS 44211000: Móc đồ- Gỗ tràm (1100 x 380 x 370mm);không nhãn hiệu,hàng mới 100%... (mã hs móc đồ gỗ tràm/ mã hs của móc đồ gỗ t)
- Mã HS 44219130: Kẹo que khổng lồ hàng mới 100%... (mã hs kẹo que khổng l/ mã hs của kẹo que khổn)
- Mã HS 44219160: Tăm gỗ... (mã hs tăm gỗ/ mã hs của tăm gỗ)
- Mã HS 44219160: Tăm tre... (mã hs tăm tre/ mã hs của tăm tre)
- Mã HS 44219160: Tăm bằng tre (Hàng mới 100%)... (mã hs tăm bằng tre h/ mã hs của tăm bằng tre)
- Mã HS 44219190: Thanh tre, dùng để kẹp hàng, hàng mới 100%... (mã hs thanh tre dùng/ mã hs của thanh tre d)
- Mã HS 44219190: Que xiên tre nhọn đầu 15cm... (mã hs que xiên tre nh/ mã hs của que xiên tre)
- Mã HS 44219190: ĐÔI ĐŨA GỖ ÉP... (mã hs đôi đũa gỗ ép/ mã hs của đôi đũa gỗ é)
- Mã HS 44219190: THÌA GỖ... (mã hs thìa gỗ/ mã hs của thìa gỗ)
- Mã HS 44219190: CHÀY GỖ... (mã hs chày gỗ/ mã hs của chày gỗ)
- Mã HS 44219190: Vòng bằng gỗ bạch đàn tẩm dầu thơm loại chỉ đỏ... (mã hs vòng bằng gỗ bạ/ mã hs của vòng bằng gỗ)
- Mã HS 44219190: Nhang bằng bột gỗ bạch đàn tẩm dầu thơm loại B (ON)... (mã hs nhang bằng bột/ mã hs của nhang bằng b)
- Mã HS 44219940: Que kem bằng gỗ 114*9.8*2.0MM... (mã hs que kem bằng gỗ/ mã hs của que kem bằng)
- Mã HS 44219940: Que kem 114C bằng gỗ 114*9.8*2.0MM... (mã hs que kem 114c bằ/ mã hs của que kem 114c)
- Mã HS 44219940: Que kem 11417RAL bằng gỗ 114*17*2.0MM... (mã hs que kem 11417ra/ mã hs của que kem 1141)
- Mã HS 44219940: Que kem 11417BC bằng gỗ 114*17(11)*2.0MM... (mã hs que kem 11417bc/ mã hs của que kem 1141)
- Mã HS 44219940: Que kem 11417ABLHU bằng gỗ 114*17(11)*2.0MM... (mã hs que kem 11417ab/ mã hs của que kem 1141)
- Mã HS 44219980: Tăm gỗ- TOOTHPICK- HÀNG MỚI 100%... (mã hs tăm gỗ toothpi/ mã hs của tăm gỗ toot)
- Mã HS 44219980: Tăm gỗ- WOODEN TOOTHPICK- HÀNG MỚI 100%... (mã hs tăm gỗ wooden/ mã hs của tăm gỗ wood)
- Mã HS 44219994: Vòng gỗ dó bầu tẩm dầu trồng nhân tạo, không phải trầm hương, hàng mới 100%, (wood beads)... (mã hs vòng gỗ dó bầu/ mã hs của vòng gỗ dó b)
- Mã HS 44219999: Miếng đệm gỗ, 80mm*30mm*25mm... (mã hs miếng đệm gỗ 8/ mã hs của miếng đệm gỗ)
- Mã HS 44219999: Quạt gió làm từ gỗ thông rừng trồng không động cơ, dùng để trang trí, kích thước50*50*25cm hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs quạt gió làm từ/ mã hs của quạt gió làm)
- Mã HS 44219999: Nẹp cho thang dây bằng gỗ (SPLIT DISTANCE PIECE FOR 18MM MANILA ROPE; hàng mới 100%)... (mã hs nẹp cho thang d/ mã hs của nẹp cho than)
- Mã HS 44219999: Cửa gỗ đơn (Gỗ công nghiệp)... (mã hs cửa gỗ đơn gỗ/ mã hs của cửa gỗ đơn)
- Mã HS 44219999: Gậy gỗ đẩy máy (kt: 1800x120x70mm, chất liệu: gỗ)... (mã hs gậy gỗ đẩy máy/ mã hs của gậy gỗ đẩy m)
- Mã HS 44219999: Tấm lót kệ để hàng bằng ván 480*1935mm, mới 100%... (mã hs tấm lót kệ để h/ mã hs của tấm lót kệ đ)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size S (125*21*60cm) bằng gỗ cao su ghép (58471 Pet Gate FD S), hàng mới 100%... (mã hs cửa chặn thú cư/ mã hs của cửa chặn thú)
- Mã HS 44219999: Bàn cho thú cưng size S (BR) (22*22*16)cm, bằng gỗ cao su ghép(57691 Pet table S (BR)), hàng mới 100%... (mã hs bàn cho thú cưn/ mã hs của bàn cho thú)
- Mã HS 44219999: Bục gỗ size 600 bằng gỗ cao su ghép, kích thước (60*33*14)cm, (49116 EnTrance Step II W600), hàng mới 100%... (mã hs bục gỗ size 600/ mã hs của bục gỗ size)
- Mã HS 44219999: Giá đỡ dụng cụ cho thú cưng uống nước bằng gỗ cao su ghép 260*230*440 mm (59973 N Water Stand), hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ dụng cụ/ mã hs của giá đỡ dụng)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn cho chuồng thú cưng DB bằng gỗ cao su ghép, size (72*2*68cm); (59372 Expd Wooden Pet Pen Divider Wide DB), hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn cho c/ mã hs của vách ngăn ch)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su, lưới sắt, khay nhựa (58*2*53)cm; (59362 Expandable Wooden Pet Pen Divider Regular DB), hàng mới 100%... (mã hs chuồng cho thú/ mã hs của chuồng cho t)
- Mã HS 44219999: Khung nối cho rào an toàn Ext Yoni 8cm EU slam shut natural (8 x 2.2 x 77.2)cm. Sản phẩm làm bằng gỗ cao su mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs khung nối cho r/ mã hs của khung nối ch)
- Mã HS 44219999: Hộp trồng hoa (617x391x380 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng... (mã hs hộp trồng hoa/ mã hs của hộp trồng ho)
- Mã HS 44219999: Tấm ghép lát sàn ngang 6 Nan (1 packs 9 tấm) trên đế nhựa gồm các thanh gỗ Keo ghép với nhau bằng vít trên đế nhựa. TP hoàn chỉnh,đánh bóng,sơn dầu, KT sp (30x30x2.4 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN... (mã hs tấm ghép lát sà/ mã hs của tấm ghép lát)
- Mã HS 44219999: Thẻ màu làm mẫu bằng ván MDF (1 hộp có 80 thẻ màu)- COLOR SWATCH (26 x 19.5 x 6.5 cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs thẻ màu làm mẫu/ mã hs của thẻ màu làm)
- Mã HS 44219999: Khay hình chữ nhật lượn sóng cỡ nhỏ, màu Olive, làm bằng ván MDF- SMALL BELLES RIVES TRAY (28 x 19 x 3cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khay hình chữ n/ mã hs của khay hình ch)
- Mã HS 44219999: Khay hình ô van cỡ nhỏ, màu MAYAN GOLD/ SADDLE TAN, làm bằng ván MDF- SMALL CIRCULAR TRAY (28 x 28 x 5cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khay hình ô van/ mã hs của khay hình ô)
- Mã HS 44219999: Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x43x1750 mm)... (mã hs chân trụ cầu th/ mã hs của chân trụ cầu)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn có khóa Quicklock 103-N, (20x600x703)mm sản phẩm làm bằng gỗ thông nhập khẩu (tk nhập 102679047551), mới 100%... (mã hs cửa chặn có khó/ mã hs của cửa chặn có)
- Mã HS 44219999: Chân đỡ chậu hoa bằng gỗ công nghiệp MDF, kt 50cm, hàng mới 100%... (mã hs chân đỡ chậu ho/ mã hs của chân đỡ chậu)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Estate 1830, Cedar gloss, 325 x 525 x 1830mm, gỗ xoan- hàng mới 100%... (mã hs hòm coffin esta/ mã hs của hòm coffin e)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Classic 1830, Oiled finish, 325 x 525 x 1830mm, gỗ xoan- hàng mới 100%... (mã hs hòm coffin clas/ mã hs của hòm coffin c)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Coventry 1830, Cedar gloss, 325 x 525 x 1830mm, gỗ xoan- hàng mới 100%... (mã hs hòm coffin cove/ mã hs của hòm coffin c)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Contemporary 1830, Rosewood gloss, 325 x 525 x 1830mm, gỗ thông- hàng mới 100%... (mã hs hòm coffin cont/ mã hs của hòm coffin c)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WHITE, mua trong nước, size: 495*483*510(mm) KITTY LITTER LOO, WHITE... (mã hs chuồng mèo bằng/ mã hs của chuồng mèo b)
- Mã HS 44219999: miếng lót ly bằng gỗ sồi xẻ Wood coasters 100*100mm... (mã hs miếng lót ly bằ/ mã hs của miếng lót ly)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ (đã hun trùng), 5 nan, chất liệu bằng gỗ keo, kích thước: 1160*880*112.5mm nguồn gốc gỗ rừng trồng, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ đã h/ mã hs của pallet gỗ đ)
- Mã HS 44219999: Thùng xông hơi kích thước 115 x 65 x 110mm, làm từ gỗ Cedar nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs thùng xông hơi/ mã hs của thùng xông h)
- Mã HS 44219999: Que gỗ kích thước 3.2 x 15 x 260 mm (đóng 1 gói 300 que), sản phẩm hoàn chỉnh đã được bào láng, được làm bằng gỗ keo rừng trồng trong nước, công dụng dùng để cắm trại và làm đồ chơi cho trẻ em... (mã hs que gỗ kích thư/ mã hs của que gỗ kích)
- Mã HS 44219999: Núm nồi KNOP (kt:phi: 35mm, dày: 30mm), được làm từ gỗ cao su. Mới 100%... (mã hs núm nồi knop k/ mã hs của núm nồi knop)
- Mã HS 44219999: Ván gỗ thông ghép dọc & ghép ngang theo dạng tấm,đã bào, chà nhám, dùng để làm tấm lót sàn, ốp tường, quy cách (20 x 500 x 4200) mm... (mã hs ván gỗ thông gh/ mã hs của ván gỗ thông)
- Mã HS 44219999: Thang bậc làm từ gỗ sồi nhập khẩu, kích thước: 700x350x1800mm, không có nhãn hiệu, sản xuất tại Việt Nam. Mới 100%... (mã hs thang bậc làm t/ mã hs của thang bậc là)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn 80 kt 800x1580x30mm dùng để ngăn các ô trong phòng đã có khớp nối hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs vách ngăn 80 kt/ mã hs của vách ngăn 80)
- Mã HS 44219999: Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép (36x600x2400 mm)... (mã hs mặt bàn bằng gỗ/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 44219999: Khay ô van màu xanh làm bằng ván MDF- OVAL TRAY JOHN DERIAN (62 x 80 x 5cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khay ô van màu/ mã hs của khay ô van m)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu bộ 2 gỗ S40/30H35/27cm (gỗ tràm vườn trồng- mới 100%), không nhãn hiệu... (mã hs chân kê chậu bộ/ mã hs của chân kê chậu)
- Mã HS 44219999: Miếng lót thực phẩm từ gỗ bulô bóc mỏng 420*138*0.15MM... (mã hs miếng lót thực/ mã hs của miếng lót th)
- Mã HS 44219999: Chân cầu thang gỗ bạch dương (0.46*0.24*0.038)m... (mã hs chân cầu thang/ mã hs của chân cầu tha)
- Mã HS 44219999: Sản phẩm chứa đựng bút và giấy vẽ bằng gỗ(Sản phẩm có sử dụng nguyên liệu gỗ nhập khẩu)... (mã hs sản phẩm chứa đ/ mã hs của sản phẩm chứ)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu ván lạng, MDF... (mã hs bảng màu mẫu vá/ mã hs của bảng màu mẫu)
- Mã HS 44219999: Bảng màu gổ (152 x 152 x6 mm)... (mã hs bảng màu gổ 15/ mã hs của bảng màu gổ)
- Mã HS 44219999: Bảng màu gổ MDF, ván lạng (152 x 152 x x 6mm)... (mã hs bảng màu gổ mdf/ mã hs của bảng màu gổ)
- Mã HS 44219999: Đón giầy gỗ nhãn dài 55x4xh1,5cm, mã MA07, Hàng mới 100%... (mã hs đón giầy gỗ nhã/ mã hs của đón giầy gỗ)
- Mã HS 44219999: Thùng Jump Box... (mã hs thùng jump box/ mã hs của thùng jump b)
- Mã HS 44219999: Que quấy bằng gỗ... (mã hs que quấy bằng g/ mã hs của que quấy bằn)
- Mã HS 44219999: Nẹp cố định sản phẩm bằng gỗ, được làm từ gỗ ép công nghiệp (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PLYWOOD- SIDEPLATE... (mã hs nẹp cố định sản/ mã hs của nẹp cố định)
- Mã HS 44219999: Chân trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item: LJ-4175SL-O, kích thước: 4.5"*4.5"*22 3/16"... (mã hs chân trụ lan ca/ mã hs của chân trụ lan)
- Mã HS 44219999: Khuôn dao cắt dập bằng gỗ công nghiệp plywood M190210P mã CT-CDL004... (mã hs khuôn dao cắt d/ mã hs của khuôn dao cắ)
- Mã HS 44219999: Mặt ốp tường bằng gỗ cao su ghép (15x99.5x4000 mm)... (mã hs mặt ốp tường bằ/ mã hs của mặt ốp tường)
- Mã HS 44219999: Mặt tròn tang cuốn cáp bằng gỗ thông xẽ nhập khẩu, đã mài nhẵn (SP hoàn chỉnh)- Flanges for cable drum Type-N, L3-5 (mới 100%)... (mã hs mặt tròn tang c/ mã hs của mặt tròn tan)
- Mã HS 44219999: Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, Item:LAN2, kích thước: 1280 mm 1280mm 28mm... (mã hs bậc cầu thang g/ mã hs của bậc cầu than)
- Mã HS 44219999: Mâm nghỉ cầu thang làm từ gỗ sồi, Item:2T1, kích thước: 1080mm 1080mm 28mm... (mã hs mâm nghỉ cầu th/ mã hs của mâm nghỉ cầu)
- Mã HS 44219999: Que gỗ 25*1m (dạng thanh tròn đường kính 25 mm dài 1m làm từ gỗ ép công nghiệp). Hàng mới 100%... (mã hs que gỗ 25*1m d/ mã hs của que gỗ 25*1m)
- Mã HS 44219999: Bảng màu (Tấm ván màu mẫu) không nhãn hiệu bằng gỗ cao su (mua trong nước) size 30*32*2 cm, hàng mẫu FOC. Hàng mới 100%... (mã hs bảng màu tấm v/ mã hs của bảng màu tấ)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu A1823 1907106 khuôn gỗ KT 127*127... (mã hs khuôn bế mẫu a1/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Khuôn bế mẫu A0703 17020001 khuôn gỗ KT 293*138... (mã hs khuôn bế mẫu a0/ mã hs của khuôn bế mẫu)
- Mã HS 44219999: Chuồng thỏ bằng gỗ thông (45000D), kích thước: 32"L x 32.5"W x42"H inch, mới 100%,... (mã hs chuồng thỏ bằng/ mã hs của chuồng thỏ b)
- Mã HS 44219999: Thang HRE1- được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (31x186.2x9)cm... (mã hs thang hre1 đượ/ mã hs của thang hre1)
- Mã HS 44219999: Logo bằng gỗ sồi (55x35x45cm)... (mã hs logo bằng gỗ sồ/ mã hs của logo bằng gỗ)
- Mã HS 44219999: Pallet gỗ (gỗ keo rừng trồng), kích thước: L5000mm* W1000mm, dùng đóng hàng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ gỗ k/ mã hs của pallet gỗ g)
- Mã HS 44219999: Bàn đồ ăn cho chó (hộc để đồ ăn bằng inox) bằng gỗ tràm, vườn trồng trong nước, không có nhãn hiệu, QC: 14X8 S inch, hàng mới 100%... (mã hs bàn đồ ăn cho c/ mã hs của bàn đồ ăn ch)
- Mã HS 44219999: Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 15 x 150~450 x 600~1820 (mm)... (mã hs tấm ván ghép bằ/ mã hs của tấm ván ghép)
- Mã HS 44219999: Khung rào bằng gỗ, 30x405x1830mm... (mã hs khung rào bằng/ mã hs của khung rào bằ)
- Mã HS 44219999: Tấm đĩa gỗ tròn, dùng làm trụ cáp, đường kính 57*16cm. Mới 100%... (mã hs tấm đĩa gỗ tròn/ mã hs của tấm đĩa gỗ t)
- Mã HS 44219999: Mặt gỗ Muku MUKU-2-19... (mã hs mặt gỗ muku muk/ mã hs của mặt gỗ muku)
- Mã HS 44219999: Mặt gỗ Eidai EIDAI-1-19... (mã hs mặt gỗ eidai ei/ mã hs của mặt gỗ eidai)
- Mã HS 44219999: Giá sách bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G7-1167, kích thước 288x210mm, hàng mới 100%... (mã hs giá sách bằng g/ mã hs của giá sách bằn)
- Mã HS 44219999: MẶT NẠ TRANG TRÍ BẰNG GỖ MỚI 100% SẢN XUẤT TẠI LÀNG NGHỀ PHÚ XUYÊN... (mã hs mặt nạ trang tr/ mã hs của mặt nạ trang)
- Mã HS 44219999: CON RÙA TRANG TRÍ BẰNG GỖ MỚI 100% SẢN XUẤT TẠI LÀNG NGHỀ PHÚ XUYÊN... (mã hs con rùa trang t/ mã hs của con rùa tran)
- Mã HS 44219999: VÁCH NGĂN GỖ ĐƯỢC GHÉP TỪ 24 THANH GỖ ĐÃ ĐƯỢC BÀO LÁNG VÀ PHUN MÀU (118CM x 59CM x 2.2CM)... (mã hs vách ngăn gỗ đư/ mã hs của vách ngăn gỗ)
- Mã HS 44219999: Bảng gim (ITEM 85351), làm bằng ván dăm, có khung. kích thước (0.932*0.629*0.031) m, hàng mới 100%... (mã hs bảng gim item/ mã hs của bảng gim it)
- Mã HS 44219999: Bản cố định VL1911-SLZJ-1401, kích thước 34*20*55 bằng gỗ.Hàng mới 100%... (mã hs bản cố định vl1/ mã hs của bản cố định)
- Mã HS 44219999: Khối Lập Phương, kích thước (4x4)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 500 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs khối lập phương/ mã hs của khối lập phư)
- Mã HS 44219999: Trống Gỗ Hình Trụ, kích thước (2.5x2.5x5)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 1000 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs trống gỗ hình t/ mã hs của trống gỗ hìn)
- Mã HS 44219999: Nhà Hộp Thư. kích thước (16x13x19)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Nhãn Dán, Bao Nylon,Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs nhà hộp thư kí/ mã hs của nhà hộp thư)
- Mã HS 44219999: Cây Gỗ Chim Đứng Xoay, kích thước (15x15x20)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông. Đóng Gói Bao Nhựa, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs cây gỗ chim đứn/ mã hs của cây gỗ chim)
- Mã HS 44219999: Nhà Gỗ G, kích thước (24x16x16)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói Màn Co, Nhãn Dán, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs nhà gỗ g kích/ mã hs của nhà gỗ g kí)
- Mã HS 44219999: Nhà Dốc Nghiêng, kích thước (30x20x17)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 4 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs nhà dốc nghiêng/ mã hs của nhà dốc nghi)
- Mã HS 44219999: Nhà Hộp Vòm 123. kích thước (16.5x25x13)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Nhãn Treo, Bao Nylon, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 6 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs nhà hộp vòm 123/ mã hs của nhà hộp vòm)
- Mã HS 44219999: Bài vị 09-01 (19 x17 x 28)cm. Gỗ tràm (Ancestral tablet 09-01, (19 x17 x 28)cm,(1set 1 tấm bài vị và 1 khung bài vị) dùng trong thờ cúng, hàng mới 100%, do công ty SX... (mã hs bài vị 0901 1/ mã hs của bài vị 0901)
- Mã HS 44219999: Bài vị 10-01 (23 x18 x 30)cm. Gỗ tràm (Ancestral tablet 10-01, (23 x18 x 30)cm,(1set 1 tấm bài vị và 1 khung bài vị), dùng trong thờ cúng, hàng mới 100%, do công ty SX... (mã hs bài vị 1001 2/ mã hs của bài vị 1001)
- Mã HS 44219999: TƯƠNG ỚT CHINSU... (mã hs tương ớt chinsu/ mã hs của tương ớt chi)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để đứng lấy đồ trên cao, 320x220x170mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%... (mã hs bục bước dùng đ/ mã hs của bục bước dùn)
- Mã HS 44219999: Vòng loa KTX-H173B (21*170*180)mm.Làm bằng ván ép gỗ thông mua tại Việt Nam,Hàng mới 100% (1 SET 2 CÁI)... (mã hs vòng loa ktxh1/ mã hs của vòng loa ktx)
- Mã HS 44219999: Vòng loa KTX-Y161B (12*165.5*168.5)mm.Làm bằng ván ép gỗ thông mua tại Việt Nam,Hàng mới 100% (1 SET 2 CÁI)... (mã hs vòng loa ktxy1/ mã hs của vòng loa ktx)
- Mã HS 44219999: Hộp gỗ MDF thủ công mỹ nghệ trang trí(110X110XH150/W) mới 100%... (mã hs hộp gỗ mdf thủ/ mã hs của hộp gỗ mdf t)
- Mã HS 44219999: Chậu trồng rau hình vuông (được ghép từ những mảnh gỗ vừa và nhỏ) sản xuất từ gỗ Keo. TP hoàn chỉnh, đánh bóng, sơn dầu, KT sp (28 x 28 x 26 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN... (mã hs chậu trồng rau/ mã hs của chậu trồng r)
- Mã HS 44219999: Bảng màu (29.8*21*1)mm (Làm bằng gỗ beech)... (mã hs bảng màu 298*/ mã hs của bảng màu 29)
- Mã HS 44219999: Tay nắm bằng gỗ (12*2*1)mm (Làm bằng gỗ beech)... (mã hs tay nắm bằng gỗ/ mã hs của tay nắm bằng)
- Mã HS 44219999: HỘP NỤ TRẦM PL VIÊN SEN LOẠI I 20 VIÊN(0295)(Dó bầu trồng)... (mã hs hộp nụ trầm pl/ mã hs của hộp nụ trầm)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ F981- được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (12x8x7)cm... (mã hs chốt gỗ f981 đ/ mã hs của chốt gỗ f981)
- Mã HS 44219999: Bảng HNJ0- được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (11.5x5.5x82)cm... (mã hs bảng hnj0 được/ mã hs của bảng hnj0 đ)
- Mã HS 44219999: Vách ngăn dùng trong xây dựng làm bằng tấm gỗ cao su ghép đầu và ghép ngang (ghép finger joint). Kích thước: 17x1220x2440mm. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn dùng/ mã hs của vách ngăn dù)
- Mã HS 44219999: Bản mẫu màu bằng MDF, kích thước 240mm x 120mm x 12mm... (mã hs bản mẫu màu bằn/ mã hs của bản mẫu màu)
- Mã HS 44219999: Bản mẫu màu xanh bằng MDF, kích thước 240mm x 120mm x 12mm... (mã hs bản mẫu màu xan/ mã hs của bản mẫu màu)
- Mã HS 44219999: Tấm kê Runnen (299x299x19 (mm) APCN làm từ gỗ keo rừng trồng (1 bộ gồm 9 sản phẩm)... (mã hs tấm kê runnen/ mã hs của tấm kê runne)
- Mã HS 44219999: Khung treo hộp trồng cây cảnh bằng gỗ sồi (440x108x100)mm_ WALL BOX (CLEAR)... (mã hs khung treo hộp/ mã hs của khung treo h)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu bằng gỗ thông nhập khẩu (2 cái/bộ), size (19 x 23)cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs chân kê chậu bằ/ mã hs của chân kê chậu)
- Mã HS 44219999: chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt 94928/50531 One-Touch Gate II BR, mới 100%... (mã hs chuồng thú làm/ mã hs của chuồng thú l)
- Mã HS 44219999: Cổng rào thấp chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt 94901/98757 Convertible Elite Pet Gate H6, mới 100%... (mã hs cổng rào thấp c/ mã hs của cổng rào thấ)
- Mã HS 44219999: Giá treo 4515- được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (48x45.5x123)cm... (mã hs giá treo 4515/ mã hs của giá treo 451)