Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 2401- 2403


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
2401 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá. Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
240110 - Lá thuốc lá chưa tước cọng: - Tobacco, not stemmed/stripped:
24011010 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) - - Virginia type, flue-cured
24011020 - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng - - Virginia type, other than flue-cured
24011040 - - Loại Burley - - Burley type
24011050 - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng - - Other, flue-cured
24011090 - - Loại khác - - Other
240120 - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: - Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped:
24012010 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng - - Virginia type, flue-cured
24012020 - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng - - Virginia type, other than flue-cured
24012030 - - Loại Oriental - - Oriental type
24012040 - - Loại Burley - - Burley type
24012050 - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng - - Other, flue-cured
24012090 - - Loại khác - - Other
240130 - Phế liệu lá thuốc lá: - Tobacco refuse:
24013010 - - Cọng thuốc lá - - Tobacco stems
24013090 - - Loại khác - - Other
2402 Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá. Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.
24021000 - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá - Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco
240220 - Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá: - Cigarettes containing tobacco:
24022010 - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) (SEN) - - Beedies
24022020 - - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương (SEN) - - Clove cigarettes
24022090 - - Loại khác - - Other
240290 - Loại khác: - Other:
24029010 - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá - - Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes
24029020 - - Thuốc lá điếu làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá - - Cigarettes of tobacco substitutes
2403 Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá. Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences.
- Lá thuốc lá để hút (smoking), có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ: - Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion:
24031100 - - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này - - Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter
240319 - - Loại khác: - - Other:
- - - Đã được đóng gói để bán lẻ: - - - Packed for retail sale:
24031911 - - - - Ang Hoon (SEN) - - - - Ang Hoon
24031919 - - - - Loại khác - - - - Other
24031920 - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu - - - Other manufactured tobacco for the manufacture of cigarettes
- - - Loại khác: - - - Other:
24031991 - - - - Ang Hoon (SEN) - - - - Ang Hoon
24031999 - - - - Loại khác - - - - Other
- Loại khác: - Other:
240391 - - Thuốc lá “thuần nhất” hoặc “hoàn nguyên” (thuốc lá tấm): - - “Homogenised’’ or “reconstituted” tobacco:
24039110 - - - Đã được đóng gói để bán lẻ - - - Packed for retail sale
24039190 - - - Loại khác - - - Other
240399 - - Loại khác: - - Other:
24039910 - - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá - - - Tobacco extracts and essences
24039930 - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến - - - Manufactured tobacco substitutes
24039940 - - - Thuốc lá bột để hít, ngậm, khô hoặc không khô (SEN) - - - Snuff, whether or not dry
24039950 - - - Thuốc lá dạng nhai và dạng ngậm (sucking) - - - Chewing and sucking tobacco
24039990 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 24012010: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: ABF223/17... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 24012040: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: B70-B/18... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 24012050: Thuốc lá mảnh Tanzania loại DAS1 vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh t/ mã hs của thuốc lá mản)
- Mã HS 24012050: Thuốc lá mảnh Argentina loại CAS8X vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh a/ mã hs của thuốc lá mản)
- Mã HS 24012090: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 24013010: SỢI THUỐC LÁ, HÀNG MẪU, MỚI 100% (GIẤY PHÉP NK SỐ 1456/BCT-XNK)... (mã hs sợi thuốc lá h/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24021000: CIGAR NO.4 10's. Mới 100%... (mã hs cigar no4 10s/ mã hs của cigar no4 1)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA MAGICOS 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ma/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR CUABA DIVINOS 2/C 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cuaba div/ mã hs của cigar cuaba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA IGLO IV SLB 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ig/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA BEHIKE BHK 54, 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba be/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA EXQUISITOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ex/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA ESPLENDIDOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba es/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA ROBUSTOS C/P 3'S A/T, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ro/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR MONTECRISTO NO.4 C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar montecris/ mã hs của cigar montec)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA SIGLO I C/P 3'S X 5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba si/ mã hs của cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COMBINACIONES SELECCION ROBUSTOS 6'S. Mới 100%... (mã hs cigar combinaci/ mã hs của cigar combin)
- Mã HS 24021000: CIGAR H.UPMANN MAGNUM 46 C/P3'SX5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hupmann/ mã hs của cigar hupma)
- Mã HS 24021000: CIGAR HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO C/P3'X5, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hoyo de m/ mã hs của cigar hoyo d)
- Mã HS 24021000: CIGAR JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C/P5'X5', 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar jose l p/ mã hs của cigar jose l)
- Mã HS 24021000: CIGAR PUNCH PUNCH PUNCH 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar punch pun/ mã hs của cigar punch)
- Mã HS 24021000: CIGAR PARTAGAS MILLE FLEURS C/P5'S 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar partagas/ mã hs của cigar partag)
- Mã HS 24021000: CIGAR QUINTERO FAVORITOS C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar quintero/ mã hs của cigar quinte)
- Mã HS 24021000: CIGAR RAMON ALLONES ALLONES SUPERIORES 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar ramon all/ mã hs của cigar ramon)
- Mã HS 24021000: CIGAR TRINIDAD VIGIA C/P3'S A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar trinidad/ mã hs của cigar trinid)
- Mã HS 24021000: CIGAR ROMEO Y JULIETA ROMEO NO. 2 LC T/A C/P5'S,50'S. Mới 100%... (mã hs cigar romeo y j/ mã hs của cigar romeo)
- Mã HS 24021000: THUỐC LÁ XÌ GÀ MINI, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs thuốc lá xì gà/ mã hs của thuốc lá xì)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu ESSE BLUE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu e/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu The ONE Orange (100 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu t/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu BOHEM MOJITO DOUBLE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu RAISON FRENCH BLACK (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu r/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu YUNYAN SOFT (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu y/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu FURONGWANG SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu f/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu LESSER PANDA HARD SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu MARLBORO (RED FWD) KS JUMBO CIGS (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu DUNHILL ACETATE RED 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu d/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu VOGUE SUPERSLIM MENTHE 200 (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu v/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu STATE EXPRESS 555 GOLD 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: THUỐC LÁ DJARUM LA BOLD 20'S 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá djarum/ mã hs của thuốc lá dja)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu hiệu: FURONG WANG, 20 điếu/ bao, 10 bao/cây, 50 cây/kiện (tổng 80 kiện). hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Marlboro Gold (Box) (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá marlbo/ mã hs của thuốc lá mar)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Mevius Original Blue (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá mevius/ mã hs của thuốc lá mev)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Sobranie Black Russian (25 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá sobran/ mã hs của thuốc lá sob)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Dunhill Red (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu d/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Kent SS Spark (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu k/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu State Express 555 Gold (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Chunghwa, 10.000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu c/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Zhenlong, 10.000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu z/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Nanjing, 14,400 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu n/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu: HEETS (không kèm IQOS) (10.000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điện tử hiệu HEETS (20 điếu/ bao, 10 bao/tút, 50 tút/ kiện),(không có pin và dụng cụ điện tử đi kèm)... (mã hs thuốc lá điện t/ mã hs của thuốc lá điệ)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu BLUE ICE BLAST (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu WUYESHEN (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu w/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá hiệu DUNHILL SWITCH 20 điếu/ hộp, 10hộp/cây, 50 cây/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá hiệu d/ mã hs của thuốc lá hiệ)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Furongwang, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu f/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Yunyan, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu y/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO RED- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro r/ mã hs của thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO BLUE- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro b/ mã hs của thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO GOLD- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro g/ mã hs của thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO SILVER- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro s/ mã hs của thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu loại GOLDEN BRIDGE (TW84,3mg) CIGARETTES. Một thùng 50 tút. Một tút 10 bao. 1 bao 20 điếu.... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Peony, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu p/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: THUỐC LÁ ĐIẾU U2 RED-FULL FLAVOUR-EEC PICTORIAL HEALTH WARNING 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá điếu u/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu GOLDEN BRIDGE (10.000 điếu/kiện, mới 100%)... (mã hs thuốc lá điếu g/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu JIN HUA CHA (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu j/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: THUỐC LÁ ZON KING FULL FLAVOUR CIGTS 20'S- 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá zon ki/ mã hs của thuốc lá zon)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ORIS (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu o/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu- TEXAS 5 FTKS AMERICAN BLEND (FF) 20'S Cigarettes, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ALISHAN (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu a/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Davidoff Gold... (mã hs thuốc lá davido/ mã hs của thuốc lá dav)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Camel Filter Box... (mã hs thuốc lá camel/ mã hs của thuốc lá cam)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Lucky Strike Fizzy Yellow... (mã hs thuốc lá lucky/ mã hs của thuốc lá luc)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ESSE Charge (50 cây/ kiện, 10 bao/ cây, 20 điếu/ bao) mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu e/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu TAHWA (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu t/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu, hiệu Mevius (20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Esse Change; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse c/ mã hs của thuốc lá ess)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Esse Special Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse s/ mã hs của thuốc lá ess)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Liqun Long Filter; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá liqun/ mã hs của thuốc lá liq)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yuxi Red King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi r/ mã hs của thuốc lá yux)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Ashima Gold Hard Pack; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá ashima/ mã hs của thuốc lá ash)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá State Express 555 Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá state/ mã hs của thuốc lá sta)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yuxi Harmony King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi h/ mã hs của thuốc lá yux)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Double Happiness Classic Deluxe; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá double/ mã hs của thuốc lá dou)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yun Yan Special King Size Soft Pack (Chinese HW); Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao... (mã hs thuốc lá yun ya/ mã hs của thuốc lá yun)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Manchester, 10.000 điếu/kiện, mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24031100: SỢI THUỐC LÁ (NICOTIANA TABACUM). SL: 237 BALES 9.982 KG (N.W)... (mã hs sợi thuốc lá n/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá trương nở Bangladesh loại CFD2 vụ 2018... (mã hs sợi thuốc lá tr/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá. Loại AAD3. Vụ mùa 2018... (mã hs sợi thuốc lá l/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá... (mã hs sợi thuốc lá/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sơi thuôc la (Diet Tobacco Cut Rag- C/CD1), vu mua 2019... (mã hs sơi thuôc la d/ mã hs của sơi thuôc la)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá gia công... (mã hs sợi thuốc lá gi/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24039190: Thuốc lá tấm... (mã hs thuốc lá tấm/ mã hs của thuốc lá tấm)
- Mã HS 24012010: Thuốc lá vàng sấy Trung Quốc tách cọng, Chủng loại CL1-CL/17... (mã hs thuốc lá vàng s/ mã hs của thuốc lá vàn)
- Mã HS 24013010: Cọng thuốc lá Trung Quốc loại B1CL... (mã hs cọng thuốc lá t/ mã hs của cọng thuốc l)
- Mã HS 24013010: Phế liệu cọng thuốc lá, dùng cho sản xuất phân bón... (mã hs phế liệu cọng t/ mã hs của phế liệu cọn)
- Mã HS 24013010: Cọng lá thuốc lá, đã được sấy khô bằng khí nóng, loại Virginia... (mã hs cọng lá thuốc l/ mã hs của cọng lá thuố)
- Mã HS 24013090: Mẩu vụn nhỏ, cám bụi thuốc lá dùng để làm phân bón không sử dụng cho sản xuất... (mã hs mẩu vụn nhỏ cá/ mã hs của mẩu vụn nhỏ)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao D&J (20'S Full Flavour) English (01 thùng 500 bao, 01 bao 20 điếu). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao d&/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Gold Seal (10'S Red) French Siri (01 bao 10 điếu; 01 thùng 1000 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao go/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu MEIGUIHUA (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Capital (20's Nano White) (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu c/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu hiệu A8hima (20 điếu/bao; 10 bao/tút, 50 tút/ thùng). Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ALL&HAN (DEMI) (20 điếu/bao,10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu a/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Capital (20'S Classic Blue) English (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao ca/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu nhãn hiệu Luffman RED, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam, (Không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu n/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Tex Full Flavour (01 bao 20 điếu; 01 thùng 500 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao te/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Oris (20'S Slim Menthol) Libya (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao or/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu SEVENWOLVES (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Lotus Cigar Flavour (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc SG bao... (mã hs thuốc sg bao/ mã hs của thuốc sg bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc SG cây... (mã hs thuốc sg cây/ mã hs của thuốc sg cây)
- Mã HS 24022090: Thuốc Kent cây... (mã hs thuốc kent cây/ mã hs của thuốc kent c)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 bao... (mã hs thuốc lá 555 ba/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 cây... (mã hs thuốc lá 555 câ/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Kent bao... (mã hs thuốc lá kent b/ mã hs của thuốc lá ken)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL slim cây... (mã hs thuốc tl slim c/ mã hs của thuốc tl sli)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Dunhill bao... (mã hs thuốc lá dunhil/ mã hs của thuốc lá dun)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL du lịch gói... (mã hs thuốc tl du lịc/ mã hs của thuốc tl du)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Marlboro bao... (mã hs thuốc lá marlbo/ mã hs của thuốc lá mar)
- Mã HS 24022090: Thuốc Mild Mevius cây... (mã hs thuốc mild mevi/ mã hs của thuốc mild m)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá hộp thiếc hộp... (mã hs thuốc lá hộp th/ mã hs của thuốc lá hộp)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL slim bao giấy... (mã hs thuốc tl slim b/ mã hs của thuốc tl sli)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Caraven"A" bao... (mã hs thuốc lá carave/ mã hs của thuốc lá car)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Mild Mevius bao... (mã hs thuốc lá mild m/ mã hs của thuốc lá mil)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá White Horse bao... (mã hs thuốc lá white/ mã hs của thuốc lá whi)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu bao cứng hiệu Canyon... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Vinataba bao 10g (sản xuất tại công ty Thuốc Lá Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá vinata/ mã hs của thuốc lá vin)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555- bao 10g (sản xuất tại: Công ty Liên doanh Vina- Bat)... (mã hs thuốc lá 555 b/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Carven A bao 10g (sản xuất tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá carven/ mã hs của thuốc lá car)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Thăng Long bao giấy 10g (sản xuất tại Công ty Thuốc Lá Thăng Long)... (mã hs thuốc lá thăng/ mã hs của thuốc lá thă)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao AMROKGANG (50bxs/10pkts/20stks). DO Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao am/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 Gold 20s... (mã hs thuốc lá 555 go/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Cigar H.a.v Black&gold... (mã hs thuốc lá cigar/ mã hs của thuốc lá cig)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Craven "a" Ks Classic Goi... (mã hs thuốc lá craven/ mã hs của thuốc lá cra)
- Mã HS 24022090: Sợi thuốc lá xuất khẩu... (mã hs sợi thuốc lá xu/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24022090: Thuốc Marl Ice... (mã hs thuốc marl ice/ mã hs của thuốc marl i)
- Mã HS 24022090: Thuốc ChampionS... (mã hs thuốc champions/ mã hs của thuốc champi)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Kent cây... (mã hs thuốc lá kent c/ mã hs của thuốc lá ken)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu đầu lọc bao cứng ASALI 84C-I (1 bao 20 điếu, 1 thùng 1 barrel 500 bao)... (mã hs thuốc lá điếu đ/ mã hs của thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao, Nhãn hiệu ASTRO FULL FLAVOR, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam (không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao n/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao TOZ(MK) FULL FLAVOR(1 bao 20 điếu, 1 thùng 500 bao)(150 thùng x 500 bao 75.000 bao 1.500.000 điếu) 1 CS 1 BBL 1 Thùng... (mã hs thuốc lá bao to/ mã hs của thuốc lá bao)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá (lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu)... (mã hs sợi thuốc lá l/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá (34C-XK)... (mã hs sợi thuốc lá 3/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá tổng hợp (L10)... (mã hs sợi thuốc lá tổ/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá CUTRAG 35K-XK... (mã hs sợi thuốc lá cu/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Thành phẩm sợi thuốc lá,Chủng loại PS-4... (mã hs thành phẩm sợi/ mã hs của thành phẩm s)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá xuất khẩu BS K328, (Sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs sợi thuốc lá xu/ mã hs của sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ 555 SILVER... (mã hs thuốc lá 555 si/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ KENT ISWITCH... (mã hs thuốc lá kent i/ mã hs của thuốc lá ken)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ 555 GOLD 20'S... (mã hs thuốc lá 555 go/ mã hs của thuốc lá 555)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ KENT ISWITCH... (mã hs cây thuốc lá ke/ mã hs của cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ 555 GOLD 20'S... (mã hs cây thuốc lá 55/ mã hs của cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ CRAVEN"A"KINGS SIZE CLASSIC... (mã hs thuốc lá craven/ mã hs của thuốc lá cra)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ CRAVEN"A"KINGS SIZE CLASSIC... (mã hs cây thuốc lá cr/ mã hs của cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ MARLBORO RED UPGRADE 20'S(MB 20'S)... (mã hs thuốc lá marlbo/ mã hs của thuốc lá mar)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ MARLBORO RED UPGRADE 20'S(MB 20'S)... (mã hs cây thuốc lá ma/ mã hs của cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá gia công (SX tại Việt Nam)... (mã hs sợi thuốc lá gi/ mã hs của sợi thuốc lá)