Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 0401- 0410

>> HS Code 0301- 0308 >> HS Code 0501- 0511

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
0401 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.
040110 - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng: - Of a fat content, by weight, not exceeding 1 %:
04011010 - - Dạng lỏng - - In liquid form
04011090 - - Loại khác - - Other
040120 - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng: - Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 %:
04012010 - - Dạng lỏng - - In liquid form
04012090 - - Loại khác - - Other
040140 - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng: - Of a fat content, by weight, exceeding 6 % but not exceeding 10 %:
04014010 - - Sữa dạng lỏng - - Milk in liquid form
04014020 - - Sữa dạng đông lạnh - - Milk in frozen form
04014090 - - Loại khác - - Other
040150 - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng: - Of a fat content, by weight, exceeding 10 %:
04015010 - - Dạng lỏng - - In liquid form
04015090 - - Loại khác - - Other
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
040210 - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng: - In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5 %:
- - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: - - Not containing added sugar or other sweetening matter:
04021041 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên - - - In containers of a net weight of 20 kg or more
04021042 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống - - - In containers of a net weight of 2 kg or less
04021049 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
04021091 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên - - - In containers of a net weight of 20 kg or more
04021092 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống - - - In containers of a net weight of 2 kg or less
04021099 - - - Loại khác - - - Other
- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: - In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5 %:
040221 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: - - Not containing added sugar or other sweetening matter:
04022120 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên - - - In containers of a net weight of 20 kg or more
04022130 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống - - - In containers of a net weight of 2 kg or less
04022190 - - - Loại khác - - - Other
040229 - - Loại khác: - - Other:
04022920 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên - - - In containers of a net weight of 20 kg or more
04022930 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống - - - In containers of a net weight of 2 kg or less
04022990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
04029100 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác - - Not containing added sugar or other sweetening matter
04029900 - - Loại khác - - Other
0403 Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao. Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
040310 - Sữa chua: - Yogurt:
- - Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: - - In liquid form, whether or not condensed:
04031021 - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao - - - Flavoured or containing added fruits (including pulp and jams), nuts or cocoa
04031029 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
04031091 - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao - - - Flavoured or containing added fruits (including pulp and jams), nuts or cocoa
04031099 - - - Loại khác - - - Other
040390 - Loại khác: - Other:
04039010 - - Buttermilk - - Buttermilk
04039090 - - Loại khác - - Other
0404 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.
040410 - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: - Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter:
04041010 - - Dạng bột - - In powder form
04041090 - - Loại khác - - Other
04049000 - Loại khác - Other
0405 Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads). Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.
04051000 - Bơ - Butter
04052000 - Chất phết từ bơ sữa - Dairy spreads
040590 - Loại khác: - Other:
04059010 - - Chất béo khan của bơ - - Anhydrous butterfat
04059020 - - Dầu bơ (butteroil) - - Butteroil
04059030 - - Ghee - - Ghee
04059090 - - Loại khác - - Other
0406 Pho mát và curd. Cheese and curd.
040610 - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: - Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd:
04061010 - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey - - Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese
04061020 - - Curd - - Curd
040620 - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: - Grated or powdered cheese, of all kinds:
04062010 - - Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg - - In packages of a gross weight exceeding 20 kg
04062090 - - Loại khác - - Other
04063000 - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột - Processed cheese, not grated or powdered
04064000 - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti - Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti
04069000 - Pho mát loại khác - Other cheese
0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín. Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.
- Trứng đã thụ tinh để ấp: - Fertilised eggs for incubation:
040711 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: - - Of fowls of the species Gallus domesticus:
04071110 - - - Để nhân giống - - - For breeding
04071190 - - - Loại khác - - - Other
040719 - - Loại khác: - - Other:
- - - Của vịt, ngan: - - - Of ducks:
04071911 - - - - Để nhân giống - - - - For breeding
04071919 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Loại khác: - - - Other:
04071991 - - - - Để nhân giống - - - - For breeding
04071999 - - - - Loại khác - - - - Other
- Trứng sống khác: - Other fresh eggs:
04072100 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus - - Of fowls of the species Gallus domesticus
040729 - - Loại khác: - - Other:
04072910 - - - Của vịt, ngan - - - Of ducks
04072990 - - - Loại khác - - - Other
040790 - Loại khác: - Other:
04079010 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus - - Of fowls of the species Gallus domesticus
04079020 - - Của vịt, ngan - - Of ducks
04079090 - - Loại khác - - Other
0408 Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
- Lòng đỏ trứng: - Egg yolks:
04081100 - - Đã làm khô - - Dried
04081900 - - Loại khác - - Other
- Loại khác: - Other:
04089100 - - Đã làm khô - - Dried
04089900 - - Loại khác - - Other
04090000 Mật ong tự nhiên. Natural honey.
0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
04100010 - Tổ yến - Birds' nests
04100090 - Loại khác - Other

- Mã HS 04011010: Sữa tươi tiệt trùng tách béo hiệu President- PRESIDENT SKIMMED MILK UHT 0.1%- LAIT ECREME STERILISE UHT 1L (1Lx12Box/case).HSD: 04/07/2020... (mã hs sữa tươi tiệt t/ mã hs của sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04011010: Sữa tươi không béo tiệt trùng Promess (Promess skimmed milk). Hàm lượng chất béo dưới 1%. (1 lít/hộp, 12 hộp/thùng) (sữa tươi chưa cô đặc, chưa thêm đường,dạng lỏng). hàng mới 100%... (mã hs sữa tươi không/ mã hs của sữa tươi khô)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi tiệt trùng có hàm lượng chất béo trên 1%- Conaprole UHT Full Cream Milk 12x1L.... (mã hs sữa tươi tiệt t/ mã hs của sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Hokkaido Specially Select 3.6 200ml, 24 hộp/thùng; HSD: 03/2020... (mã hs sữa tươi nguyên/ mã hs của sữa tươi ngu)
- Mã HS 04012010: Sữa dạng lỏng, hàm lượng chất béo 3,3g/100m(MILKLAB DAIRY MILK). 1 Lít x 12 hộp/carton. HSD: 10/2020... (mã hs sữa dạng lỏng/ mã hs của sữa dạng lỏn)
- Mã HS 04012010: Sữa tiệt trùng không kem hiệu Arborea- ARBOREA SKIMMED MILK 1L X 10 hộp/thùng, HSD: 09/2020; hàng mới 100%... (mã hs sữa tiệt trùng/ mã hs của sữa tiệt trù)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi tách béo tiệt trùng-PROSPERITE, 1 chai1 lit.Công bố của BYT số: 25130/2017/ATTP-TNCB, hàng mới 100%... (mã hs sữa tươi tách b/ mã hs của sữa tươi tác)
- Mã HS 04012010: Sữa nguyên kem dạng lỏng (SO NATURAL DAIRY MILK FULL CREAM). 1 Lít x 12 hộp/carton. Code: 5717, HSD: 10/2020... (mã hs sữa nguyên kem/ mã hs của sữa nguyên k)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi ít béo tiệt trùng Promess (1.5% chất béo) (200ml/hộp,24 hộp/thùng) sữa tươi chưa cô đặc, chưa thêm đường, dạng lỏng)... (mã hs sữa tươi ít béo/ mã hs của sữa tươi ít)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi thanh trùng Meiji (Pasteurized Milk Fresh), đóng hộp dung tích 946 CC, hàm lượng chất béo 3,9mg/100ml, nhãn hiệu Meiji, hàng mới 100%... (mã hs sữa tươi thanh/ mã hs của sữa tươi tha)
- Mã HS 04012010: Sữa hữu cơ tách béo 2%. Hiệu: Organic Valley,hàm lượng béo 2%, chưa pha thêm đường (Redeced 2% Milk Quart 12/0.95 OV Organic), 950ml/ hộp, 12 hộp/thùng. NSX: 09/12/2019, HSD: 27/02/2020. Mới 100%... (mã hs sữa hữu cơ tách/ mã hs của sữa hữu cơ t)
- Mã HS 04012010: Sữa hữu cơ nguyên kem. Hiệu: Organic Valley, hàm lượng béo 1.6% chưa pha thêm đường (Whole Homo Milk Quart 12/0.95L OV Organic), 950ml/ hộp, 12 hộp/thùng. NSX: 02/12/2019, HSD: 20/02/2020. Mới 100%... (mã hs sữa hữu cơ nguy/ mã hs của sữa hữu cơ n)
- Mã HS 04014010: Sữa hữu cơ nguyên kem. Hiệu: Organic Valley, hàm lượng béo 8%,chưa pha thêm đường, (Whole Milk Grassmilk Quart 6/1.89L OV Organic), 1.89 lít/ hộp,6 hộp/thùng. NSX: 26/11/2019,HSD: 04/02/2020. Mới 100%... (mã hs sữa hữu cơ nguy/ mã hs của sữa hữu cơ n)
- Mã HS 04015010: Kem sữa- Tatua Sour Cream 12x1kg... (mã hs kem sữa tatua/ mã hs của kem sữa tat)
- Mã HS 04015010: Kem sữa Creme Fraiehe Isigny cream 38%-1kg/xô... (mã hs kem sữa creme f/ mã hs của kem sữa crem)
- Mã HS 04015010: Kem sữa- Carton Tatua Culinary Whipping Cream 20LT... (mã hs kem sữa carton/ mã hs của kem sữa car)
- Mã HS 04015010: Kem sữa Tatua- Tatua Culinary Whipping Cream 12X1L... (mã hs kem sữa tatua/ mã hs của kem sữa tatu)
- Mã HS 04015010: Kem sữa Tatua 38% 1L- Tatua Culinary& W.Cream38% 1L... (mã hs kem sữa tatua 3/ mã hs của kem sữa tatu)
- Mã HS 04015010: Kem sữa tươi Crème Fraiche béo PB 200ml- PB Creme Fraiche 30% 200ml... (mã hs kem sữa tươi cr/ mã hs của kem sữa tươi)
- Mã HS 04015010: Kem chua Tatua 1kg mỗi thùng 12 túi mỗi tú 2kg- Tatua sour Cream12x1Kg... (mã hs kem chua tatua/ mã hs của kem chua tat)
- Mã HS 04015010: Kem sữa tatua loại 12x1 lít, mỗi thùng mười hai túi, mỗi túi 1 lít (Tatua Whipping Cream 12X1 Lt).... (mã hs kem sữa tatua l/ mã hs của kem sữa tatu)
- Mã HS 04015010: Bơ lạt hiệu Anchor 400x10g/ thùng- Anchor Unsalted Butter each 400x10g net minidish. Số CB: 02/Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam/2018. Hàng mới 100%... (mã hs bơ lạt hiệu anc/ mã hs của bơ lạt hiệu)
- Mã HS 04015010: Kem sữa tươi đánh tiệt trùng hiệu Anchor 250ml/ hộp, 24 hộp/ thùng- Anchor UHT whipping cream each 24x250ml net. Số CB: 7134/2017/ATTP-XNCB. Hàng mới 100%... (mã hs kem sữa tươi đá/ mã hs của kem sữa tươi)
- Mã HS 04015010: Kem nấu tiệt trùng công thức cải tiến hiệu Anchor 12x1 litre net- Anchor extra yield cooking cream each 12x1 litre net. Số CB: 8/ Fonterra Brands Việt Nam/ 2019. Hàng mới 100%... (mã hs kem nấu tiệt tr/ mã hs của kem nấu tiệt)
- Mã HS 04015010: Kem sữa- Elle& Vire Whipping Cream 35% Fat 50CLx12(chưa pha thêm đường và hương liệu), (500ml/ hộp; 12 hộp/ thùng; 10 thùng) (HSD: 14.06.2020), cb:1673/2017/ATTP-TNCB ngày 12/01/2017... (mã hs kem sữa elle&/ mã hs của kem sữa ell)
- Mã HS 04015010: Kem sữa 1L-Elle & Vire Excellence Whipping Cream 1L (35.1%Fat) (chưa pha thêm đường và hương liệu)(1L/hộp;12 hộp/ thùng, 350 thùng)(HSD:13.06.2020), cb:12595/2017/ATTP-TNCB ngày 27/04/2017... (mã hs kem sữa 1lelle/ mã hs của kem sữa 1le)
- Mã HS 04015010: Kem sữa 20cl- Elle& Vire Whipping Cream 20CL (chưa pha thêm đường và hương liệu)(35.1% fat), (200ml/ hộp; 24 hộp/ thùng; 80 thùng) (HSD: 14/03/2020), cb:12594/2017/ATTP-TNCB ngày 27/04/2017... (mã hs kem sữa 20cl e/ mã hs của kem sữa 20cl)
- Mã HS 04015010: Sữa hữu cơ nguyên kem có Omega 3.Hiệu Organic Valley,12%,chưa pha đường,(Whole Homo Omega 3 Milk Quart 6/1.89L-Vitamin A&D OV Organic)1.89 lít/hộp,6 hộp/thùng.NSX:30/11/2019,HSD: 29/01/2020.Mới 100%... (mã hs sữa hữu cơ nguy/ mã hs của sữa hữu cơ n)
- Mã HS 04015010: Kem sữa chế biến thức ăn-Elle & Vire cooking cream 20CL (chưa pha thêm đường và hương liệu) (35.1% fat), (200ml/ hộp; 24 hộp/ thùng; 50 thùng) (HSD:13.06.2020),cb:17654/2016/ATTP-TNCB ngày 03/08/2016... (mã hs kem sữa chế biế/ mã hs của kem sữa chế)
- Mã HS 04015010: Kem sữa 35% chất béo Elle&Vire Proformance Universal Cream 1Lx12 (35%fat)(chưa pha thêm đường và hương liệu),(1 lít/ hộp; 12 hộp/ thùng; 250 thùng)(HSD: 01.05.2020),nsx:Les Maitres Laitiers Contentin... (mã hs kem sữa 35% chấ/ mã hs của kem sữa 35%)
- Mã HS 04015090: Kem sữa tiệt trùng hiệu President- PRESIDENT CREAM SUPERIEURE WHIPPING CREAM- UHT 35.1 % FAT 1L (1Lx6Box/case).HSD: 05/06/2020... (mã hs kem sữa tiệt tr/ mã hs của kem sữa tiệt)
- Mã HS 04015090: Kem sữa tươi- CREAM AOP 35% (20CL)- Mã 1011 (144hộp;1hộp/ khoảng 20CL) (NSX: 03/12/2019;HSD: 02/03/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs kem sữa tươi c/ mã hs của kem sữa tươi)
- Mã HS 04015090: Kem tiệt trùng dùng trong chế biến thực phẩm hiệu President- PRESIDENT CREAM LEGERE POUR LIAISON & CUISSON HALF CREAM FOR THICKENING- UHT 18% FAT 200ML (200mlx24Box/case).HSD: 08/05/2020... (mã hs kem tiệt trùng/ mã hs của kem tiệt trù)
- Mã HS 04021041: BỘT SỮA GẦY- Skimmed milk powder. (Làm nguyên liệu cho sản xuất sữa)... (mã hs bột sữa gầy sk/ mã hs của bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: (NLSX các sản phẩm Milo, Nescafe) Sữa bột tách kem (Sữa bột gầy)- Skimmed milk Powder... (mã hs nlsx các sản p/ mã hs của nlsx các sả)
- Mã HS 04021041: Sữa bột nguyên liệu hàm lượng chất béo không quá 1.5% chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác- Skim Milk Powder Instant Each 25 Kg Net... (mã hs sữa bột nguyên/ mã hs của sữa bột nguy)
- Mã HS 04021041: Sữa bột gầy loại medium heat-Skimmed Milk Powder, medium heat- (Sữa dạng bột có hàm lượng chất béo <1.5%, chưa pha thêm đường). Quy cách: 25 kg/bao.... (mã hs sữa bột gầy loạ/ mã hs của sữa bột gầy)
- Mã HS 04021041: Nguyên liệu thực phẩm- Bột sữa gầy (Skim Milk Powder), NSX: 09,10/2019 NHH: 09,10/2021- 25Kgs/ bao, Nhà sx: Cayuga Milk ingredients LLC, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04021041: Sữa bột gầy 25Kg/bao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo nhỏ hơn 1.5% tính theo trọng lượng (Smilmik Powder LH each25kg net).... (mã hs sữa bột gầy 25k/ mã hs của sữa bột gầy)
- Mã HS 04021041: (NLSX Mi lo) Sữa bột tách kem (Sữa bột gầy)- Multi-Ply Bags Skim milk Powder Medium Heat (Hàng đồng nhất 25 Kg/Bao). KQGĐ: 14802/TB-TCHQ ngày 12/12/2014.... (mã hs nlsx mi lo sữ/ mã hs của nlsx mi lo)
- Mã HS 04021041: Bột sữa gầy chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo dưới 1,5%- Nguyên liệu trực tiếp sản xuất (Non Fat Dry Milk Low Heat) 25 Kg Net/Bao... (mã hs bột sữa gầy chư/ mã hs của bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: NLTP: Bột sữa gầy hiệu Parmalat/Skimmed Milk Powder, chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác, NSX: PARMALAT FOOD INC., hàm lượng béo 1%, 25kg/bao, NSX 08/2019... (mã hs nltp bột sữa g/ mã hs của nltp bột sữ)
- Mã HS 04021041: Bột sữa gầy SMP loại MH(chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác) Fat:1.25% Protein: 34.6%. 25kg/bag; Nguyên liệu NK sản xuất sữa. (GĐ số: 1432/TB-PTPL ngày 29/06/2015); Hàng mới 100%... (mã hs bột sữa gầy smp/ mã hs của bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: NLTP: Sữa Bột Gầy Nhãn hiệu Ammerland-Skimmed Milk Powder Medium Heat-hàm lượng chất béo không quá 1.5%.chưa pha đường hoặc chất ngọt khác, 25kg/bao- Hàng mới100%NSX:07-11-2019 HSD:07-05-2021... (mã hs nltp sữa bột g/ mã hs của nltp sữa bộ)
- Mã HS 04021041: Sưã bột gầy có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng, chưa pha thêm đường hoạt chất làm ngọt khác (SKIMMED MILK POWDER).(nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất sữa lên men Yakult)... (mã hs sưã bột gầy có/ mã hs của sưã bột gầy)
- Mã HS 04021042: Sữa bột A2 skim milk (từ sữa bò), Hàm lượng chất béo 0.08%, đóng gói: 1kg/ túi, HSD tháng 03/2021, NSX Pacific Lab Holdings Limited, mới 100%... (mã hs sữa bột a2 skim/ mã hs của sữa bột a2 s)
- Mã HS 04021092: Sữa bột gầy làm nguyên liệu thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs sữa bột gầy làm/ mã hs của sữa bột gầy)
- Mã HS 04022120: Sữa bột nguyên kem... (mã hs sữa bột nguyên/ mã hs của sữa bột nguy)
- Mã HS 04022120: Sữa bột béo 25Kg/bao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo lớn hơn 1.5% tính theo trọng lượng (Whole milk powder).... (mã hs sữa bột béo 25k/ mã hs của sữa bột béo)
- Mã HS 04022120: Nguyên liệu thực phẩm sữa bột béo nguyên kem (Instant Full Cream Milk Powder 28% Fat VIT A& D3), (25 kg/ bao, tổng cộng 1008 bao/1 cont), hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04022120: Bột sữa béo, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. Đóng bao 25kg/bao.Nguyên liệu SX sữa. (Whole Milk Powder)... (mã hs bột sữa béo có/ mã hs của bột sữa béo)
- Mã HS 04022120: Bột sữa béo tan nhanh hiệu Synlait/Instanised and fortified whole milk powder (chưa pha thêm đường và chất làm ngọt khác), NSX: SYNLAIT MILK LTD, 25kg/bao, NSX: 09/2019, HSD: 09/2021... (mã hs bột sữa béo tan/ mã hs của bột sữa béo)
- Mã HS 04022120: NLSX của nhà máy Coca-Cola: Sữa bột nguyên chất chưa pha thêm đường và các chất làm ngọt khác Wholemilk Powder, có hàm lượng chất béo 26,3%; 25kg/bao,hiệu Fonterra, HSD: 21/9/2021.Mới 100%.... (mã hs nlsx của nhà má/ mã hs của nlsx của nhà)
- Mã HS 04022130: Sữa bột tách kem- Skim Milk Powder A2 từ sữa bò, dạng bột, hòa tan, đóng gói: 1kg/ túi, 432 túi, 6 túi/ thùng, 72 thùng, dạng bột, xuất xứ NewZealand, mới 100%... (mã hs sữa bột tách ke/ mã hs của sữa bột tách)
- Mã HS 04022130: Sữa bột nguyên kem Full cream milk A2 (từ sữa bò), Hàm lượng chất béo 4%, có đường, đóng gói: 1kg/ túi, HSD tháng 03/2021, NSX: Pacific Lab Holdings Limited, mới 100%... (mã hs sữa bột nguyên/ mã hs của sữa bột nguy)
- Mã HS 04022190: Sữa bột nguyên kem hiệu KANNY(28% chất béo) không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi 400g x 24 lon/thùng.,NSX:26/09/2019, HSD:26/09/2021.Hàng mới 100%.... (mã hs sữa bột nguyên/ mã hs của sữa bột nguy)
- Mã HS 04022930: Bột sữa Vanillamex NSX:PROMAC ENTERPRISES SDN.BHD Issue Date: 21/08/18, Expiry Date: 20/08/21 (1kg/túi). Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số: 03/HTĐP/2019 (17/10/2019), hàng mới 100%.... (mã hs bột sữa vanilla/ mã hs của bột sữa vani)
- Mã HS 04022930: Bột sữa socola mạch nha Chocomex NSX:PROMAC ENTERPRISES SDN.BHD,Issue Date: 21/08/18, Expiry Date: 20/08/21 (1kg/túi). Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số:02/HTĐP/2019 (17/10/19), hàng mới 100%.... (mã hs bột sữa socola/ mã hs của bột sữa soco)
- Mã HS 04022990: SỮA HỘP, NHÃN HIỆU: NEW LAT- MILK NIPIOL, 500GR, MỚI 100%... (mã hs sữa hộp nhãn h/ mã hs của sữa hộp nhã)
- Mã HS 04022990: Bột trộn làm sữa chua- Hansells Yoghurt Mix Thick & Creamy Greek Style with Honey (20x220g). Hạn sử dụng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs bột trộn làm sữ/ mã hs của bột trộn làm)
- Mã HS 04029900: Kem xịt Tatua 400g Tatua whipped cream 400Gr... (mã hs kem xịt tatua 4/ mã hs của kem xịt tatu)
- Mã HS 04029900: Kem sữa có pha thêm đường- Tatua Whipped cream 12x250... (mã hs kem sữa có pha/ mã hs của kem sữa có p)
- Mã HS 04029900: KEM ĐẶC CÓ ĐƯỜNG SWEETENED CREAMER HIỆU SUNNY (1KG/LON, 1 THÙNG 24 LON).HÀNG MỚI 100%. HSD: 02/2021... (mã hs kem đặc có đườn/ mã hs của kem đặc có đ)
- Mã HS 04029900: Kem tươi Président- Crème Fraiche (Fresh Cream) 200gr, hiệu Président, NSX: L.N.U.F BAYEUX, HSD: 04/02/20... (mã hs kem tươi présid/ mã hs của kem tươi pré)
- Mã HS 04029900: Creamer đặc có đường Vinafas (24pcs *1Kg/CTN)- Vinafas- Sweetened Creamer (có hàm lượng chất đạm min 2.0% tính theo trọng lượng). NSX: 09/12/2019. HSD: 09/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs creamer đặc có/ mã hs của creamer đặc)
- Mã HS 04029900: Sữa tươi tiệt trùng ít đường LIF KUN hộp 200ml (thùng 24 hộp) hàm lượng chất béo 3.6%. Nsx: Pactum Dairy Group- Mới 100%. Ngày sx: 30/09/2019 và 01/10/2019.Hsd: 30/07/2020 và 01/08/2020... (mã hs sữa tươi tiệt t/ mã hs của sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu tây (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua dâu tâ/ mã hs của sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống vị cam, nhãn hiệu MEIJI PAIGEN, đóng chai 100ml, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua uống v/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hỗn hợp thạch dừa (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua hỗn hợ/ mã hs của sữa chua hỗn)
- Mã HS 04031021: SỮA LÊN MEN VỊ NHO DẠNG LỎNG- CALPIS MINI GRAPE 80ML x 40 CHAI/THÙNG. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs sữa lên men vị/ mã hs của sữa lên men)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hiệu Kolios (500gx6Jar/case)- Kolios Vital 500g. Ax Code: F151718. HSD: 15/02/2020... (mã hs sữa chua hiệu k/ mã hs của sữa chua hiệ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua thạch dừa hiệu Dutchie-Yoghurt with Nata De Coco (Dutchie).(1Carton6x4pcsx135G)hàng mới 100%... (mã hs sữa chua thạch/ mã hs của sữa chua thạ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua trái cây tổng hợp hiệu Dutchie- Yoghurt with Mixed Fruit (Dutchie).(1Carton6x4pcsx135G)hàng mới 100%... (mã hs sữa chua trái c/ mã hs của sữa chua trá)
- Mã HS 04031021: Sữa uống lên men Zott- Milk Tiger Drink Yogurt Classic, 1 vỉ 4 chai x 70ml 280ml, Hạn SD: 22/05//2020. Hàng mới 100%... (mã hs sữa uống lên me/ mã hs của sữa uống lên)
- Mã HS 04031021: TPBS:Sữa chua uống thanh trùng vị dâuhiệu Dutch Mill 4 in 1 Micro Active 400ml.(1Carton 20pcs x 400ml) hàng mới 100%... (mã hs tpbssữa chua u/ mã hs của tpbssữa chu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua không đường hiệu Danone (500gx6Block/case)- Danone Nature Yoghurt (4x125g), Axcode: F159358.HSD: 02/07/2020... (mã hs sữa chua không/ mã hs của sữa chua khô)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị dâu hiệu Yoplait (800gx3Block/case)- Yoplait Mini Yop Gout Fraise (8x100g), Axcode: F159349.HSD: 30/01/2020... (mã hs sữa chua vị dâu/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị vanilla-YOPLAIT WITH REAL VANILLA.HSX:LD&D Australia Pty Ltd,đóng gói:100g/hộp,24 hộp/ thùng.HSD:02/29/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua vị van/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị phúc bồn tử hiệu Yoplait (800gx3Block/case)- Yoplait Mini Yop Gout Framboise (8x100g), Axcode: F159350.HSD: 31/02/2020... (mã hs sữa chua vị phú/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hương vani tự nhiên hiệu Danone (500gx6Block/case)- Danone Arôme Naturel de Vanille (4x125g), Axcode: F159357.HSD: 02/06/2020... (mã hs sữa chua hương/ mã hs của sữa chua hươ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua & mứt dâu hiệu Bonne Maman (500gx6Block/case)- Bonne Maman Yaourt à la confiture Fraises (4x125g), Axcode: F159355.HSD: 02/05/2020... (mã hs sữa chua & mứt/ mã hs của sữa chua & m)
- Mã HS 04031021: Sữa chua mật ong-GREEK STYLE YOGURT WITH A HINT OF HONEY.HSX:Lion Dairy and Drinks Pty Ltd,đóng gói:950g/hộp,6 hộp/thùng.HSD:02/09/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua mật on/ mã hs của sữa chua mật)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Greek Style-FARMERS UNION GREEK STYLE ALL NATURAL YOGURT.HSX:Lion Dairy and Drinks Pty Ltd,đóng gói:1kg/hộp,6 hộp/thùng.HSD:02/13/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua greek/ mã hs của sữa chua gre)
- Mã HS 04031021: Thực phẩm bổ sung: Sữa chua vị dâu-YOPLAIT PETIT MIAM STRAWBERRY YOGHURT.HSX:LD&D Australia Pty Ltd,đóng gói:70g/hộp,12 hộp/thùng.HSD:02/12/2020. Mới 100%... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua kem chanh-DAIRY FARMERS THICK & CREAMY LEMON CREAM YOGHURT.HSX:Lion Dairy and Drinks Pty Ltd,đóng gói:150g/hộp,10 hộp/thùng.HSD:03/12/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua kem ch/ mã hs của sữa chua kem)
- Mã HS 04031021: Sữa chua xoài-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT MANGO.HSX:Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd),đóng gói:90g/hộp,24 hộp/thùng.HSD:02/16/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua xoàif/ mã hs của sữa chua xoà)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu-DAIRY FARMERS THICK & CREAMY FIELD STRAWBERRIES YOGHURT.HSX:Lion Dairy and Drinks Pty Ltd,đóng gói:150g/hộp,10 hộp/thùng.HSD:02/14/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua dâuda/ mã hs của sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vani-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT VANILLA.HSX:Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd),đóng gói:90g/hộp,24 hộp/thùng.HSD:02/02/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua vanif/ mã hs của sữa chua van)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT STRAWBERRY.HSX:Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd),đóng gói:90g/hộp,24 hộp/thùng.HSD:02/16/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua dâufa/ mã hs của sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu ít béo- Elle & Vire 0.1% Fat Dairy Dessert Strawberry(125g/ hộp,4 hộp/vỉ, 6 vỉ/ thùng;200 thùng) (HSD: 25.04.2020), cb: 32095/2015/ATTP-TNCB ngày 03/12/2015... (mã hs sữa chua dâu ít/ mã hs của sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị tự nhiên kiểu Hy Lạp- Elle & Vire Greek Style Dairy Dessert Plain (125 g/ hộp;4 hộp/ lốc;6 lốc/thùng;50 thùng) (HSD:23.04.2020), cb 5487/2017/ATTP-TNCB ngày 21/02/2017... (mã hs sữa chua vị tự/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị dừa, vani, dâu và chanh hiệu La Laitière (1000gx3Block/case)- La Laitière Le Yaourt à la Noix de Coco, Vanille, Fraise, Citron (8x125g), Axcode: F159364.HSD: 14/02/2020... (mã hs sữa chua vị dừa/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: 'Sữa chua vị mật ong kiểu Hy Lạp- Elle & Vire Greek Style Dairy Dessert with Honey (125 g/hộp;4 hộp/lốc;6 lốc/thùng;50 thùng) (HSD:T04.2020), cb5488/2017/ATTP-TNCB ngày 21/02/2017,... (mã hs sữa chua vị mậ/ mã hs của sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống hoa quả.(Wahaha Fruit yogurt drink).Nhãn hiệu:Wahaha.Sản xuất bởi HANGZHOU WAHAHA IMPORT & EXPORT CO.,LTD.ngày sản xuất 05/12/2019 HSD 9 tháng.đóng gói 500ml/chai.Dạng lỏng.Mới 100%... (mã hs sữa chua uống h/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống tiệt trùng Yogood Brand 85ml... (mã hs sữa chua uống t/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua nguyên chất (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp,hàng mới 100%... (mã hs sữa chua nguyên/ mã hs của sữa chua ngu)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống nhãn hiệu MEIJI PAIGEN nguyên chất, đóng chai 100ml, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua uống n/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua Swiss Premium Yogurt Plain 1kg (315 carton x 6 hộp x 1kg). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs sữa chua swiss/ mã hs của sữa chua swi)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống Swiss Premium Yogurt Drink Blueberry 150ml (256 carton x 12 hộp x 150ml). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs sữa chua uống s/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04039010: Sữa bột Buttermilk- Buttermilk powder- Nguyên liệu sản xuất thực phẩm. Đóng gói: 25kg/bao.... (mã hs sữa bột butterm/ mã hs của sữa bột butt)
- Mã HS 04039090: Bột kem chua (50g/gói), hàng mẫu... (mã hs bột kem chua 5/ mã hs của bột kem chua)
- Mã HS 04039090: Sữa uống lên men Betagen hương cam 85ml(TPBS)... (mã hs sữa uống lên me/ mã hs của sữa uống lên)
- Mã HS 04039090: Kem sữa Chocolate- Dairy Whip Chocolate Desert Toping... (mã hs kem sữa chocola/ mã hs của kem sữa choc)
- Mã HS 04039090: LACTOSACCHARIDES B 5kg BT(Hỗn hợp của yogurt filtrate và butylene glycol, nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phầm)Đã kiểm tk102081079921/A12 ngày 26.06.18. cas 92129-90-3... (mã hs lactosaccharide/ mã hs của lactosacchar)
- Mã HS 04041010: BỘT ĐẠM SỮA, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU MILL HAVEN, MỚI 100%... (mã hs bột đạm sữa hà/ mã hs của bột đạm sữa)
- Mã HS 04041010: Demineralized whey powder 70%- Bột Váng Sữa bổ sung đường trong thức ăn chăn nuôi... (mã hs demineralized w/ mã hs của demineralize)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu bột váng sữa Sweet Whey Powder (1kg/túi), dùng trong sản xuất thực phẩm... (mã hs nguyên liệu bột/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: DEPROTEINIZED WHEY-Bột váng sữa nghèo đạm bổ sung đường dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi... (mã hs deproteinized w/ mã hs của deproteinize)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bột váng sữa (Whey Powder), 25kg/ bao. Tổng cộng 1000 bao/ 1 cont, hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM BỘT WHEY D70 CHƯA THÊM ĐƯỜNG. PACKING: 25KG/BAG, HÀNG MỚI 100%, NSX: 14/11/2019. NHH: 14/11/2021.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1.3.1 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bột váng sữa n/ mã hs của bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bột whey tách khoáng 40%, nhãn hiệu Conaprole, 25kg/bao NSX: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE), NSX: 10/2019; HSD: 18 tháng... (mã hs bột whey tách k/ mã hs của bột whey tác)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa- Whey (Deproteinized Whey). Nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới 100%, đóng gói 25kg/ bao.... (mã hs bột váng sữa w/ mã hs của bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa (DEPROTEINIZED WHEY), Cung cấp đường sữa trong trong thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới... (mã hs bột váng sữa d/ mã hs của bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bổ sung trong thức ăn gia súc, gia cầm: DEPROTEINIZED WHEY; Lot: PER191014-5,PER191015-1, NSX: PER191015-2, NSX: 10/2019, HSD: 10/2020; Quy cách: 25kg/Bao.... (mã hs bổ sung trong t/ mã hs của bổ sung tron)
- Mã HS 04041010: Sweet Whey Powder (Crino Whey Power)- bột váng sữa- Nhà sx: Agropur Cooperative- Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi- 25kg/bao- NSX:05/2019- HSD: 05/2021- hàng mới 100%... (mã hs sweet whey powd/ mã hs của sweet whey p)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc động vật: Bột váng sữa (Độ đạm: 11%) (25kg/bao) (Lactosuero Sweet Whey Powder)- NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi: Bột váng sữa- (FEED GRADE WHEY PERMEATE POWDER) (25kg/bao). HSD: 04/2021. Hàng NK theo mục 1.3.1 TT02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019).... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa (đóng 25kg/bao), hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sx sữa, nk chỉ dùng để sx nội bộ của tổ chức, không tiêu thụ trong nước theo khoản 2 điều 4, khoản 7 điều 13 NĐ15/2018-NĐ-CP (2/2/18)... (mã hs bột váng sữa đ/ mã hs của bột váng sữa)
- Mã HS 04041090: Bột sữa whey, (WPC 80), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs bột sữa whey/ mã hs của bột sữa whey)
- Mã HS 04041090: Bột sữa whey organic, dạng bột khan (Organic WPC 80), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs bột sữa whey or/ mã hs của bột sữa whey)
- Mã HS 04049000: Đạm sữa cô đặc 80%- Milk Protein Concentrate 80%... (mã hs đạm sữa cô đặc/ mã hs của đạm sữa cô đ)
- Mã HS 04049000: NLSX Nước giải khát: Đạm sữa cô đặc- Milk Protein Concentrate (20Kg/bao)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx nước giải/ mã hs của nlsx nước gi)
- Mã HS 04049000: Fondolac SL- (Reduced lactose whey powder)- Bột váng sữa dùng trong CNTP, 25kg/bao, ngày sx: 09/2019-hạn sd: 02/2021, Lot.:L101610221A460, nhà sx: Molkeirei Meggle Wasserburg GmbH & Co.KG... (mã hs fondolac sl r/ mã hs của fondolac sl)
- Mã HS 04049000: (NLSXsảnphẩmNestle)Calci phosphate (sp chế biến từ sữa: protein sữa, lactose, caicium sữa)-MILKCALCIUMMCAEXTRAMICRONIZED20KGBAG (Hàngđồngnhất25Kg/Bao). Đã kiểm hóa tờ khai số 101835347020/A12... (mã hs nlsxsảnphẩmnes/ mã hs của nlsxsảnphẩm)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt Traditional Churned Butter- Unsalted 20g, không hiệu, NSX: La Fromagée JY Bordier, HSD: 10/01/20... (mã hs bơ lạt traditio/ mã hs của bơ lạt tradi)
- Mã HS 04051000: Nguyên liệu thực phẩm: Bơ lạt (Unsalted Creamery Butter), 25kg/thùng; 50250 kg 2010 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn- AOP BUTTER 250G ROLL SALTED- Mã 2043 (1200gói;1gói/250gram) (NSX: 43775-HSD: 06/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ mặn aop but/ mã hs của bơ mặn aop)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt hiệu Anchor 25kg/ thùng- Anchor Unsalted Butter each 25kg net. Số CB: 21782/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs bơ lạt hiệu anc/ mã hs của bơ lạt hiệu)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- AOP UNSALTED PASTRY BUTTER 1K- Mã 2781 (800gói;1gói/1kgs) (NSX: 08/11/2019-HSD: 08/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ lạt aop uns/ mã hs của bơ lạt aop)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt (82% béo) hiệu President- PRESIDENT FRENCH BUTTER UNSALTED/DOUX 82% MG 200G (200gx40Pack/case).HSD: 03/11/2020... (mã hs bơ lạt 82% béo/ mã hs của bơ lạt 82%)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- AOP BUTTER 250G ROLL UNSALTED- Mã 2042 (2400gói;1gói/250gram) (NSX: 07/11/2019-HSD: 07/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ lạt aop but/ mã hs của bơ lạt aop)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn hiệu Anchor 40x250g/ thùng- Anchor Salted Butter each 40x250g net pat. Số CB: 21756/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs bơ mặn hiệu anc/ mã hs của bơ mặn hiệu)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn (80%) béo hiệu President- PRESIDENT FRENCH BUTTER SALTED/DEMI- SEL 80% MG 200G (200gx40Pack/case).HSD: 25/10/2020... (mã hs bơ mặn 80% bé/ mã hs của bơ mặn 80%)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt Beurre de baratte ail et fines herbes poivre de sichuan 20g, hiệu LE BEURRE BORDIER, NSX: La Fromagée JY Bordier, HSD: 10/01/20... (mã hs bơ lạt beurre d/ mã hs của bơ lạt beurr)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- Elle & Vire unsalted Butter 82% Fat (200g/cục, 40 cục/ thùng;10 thùng) (HSD: 06.10.2020),nsx Elvir-Elle Et Vire Produits Laitiers.... (mã hs bơ lạt elle &/ mã hs của bơ lạt elle)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt 82% béo hiệu President- PRESIDENT BEURRE GASTRONOMIQUE- MINI BEURRIERS BUTTER 82% FAT (10gx600pcs) 6Kg (6Kgx6Pack/case).HSD: 20/06/2020... (mã hs bơ lạt 82% béo/ mã hs của bơ lạt 82% b)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn- Elle & Vire Salted Pasteurized Butter 80% Fat (200g/cục, 40 cục/ thùng;5 thùng) (HSD:16.09.2020), nsx:Elvir-Elle Et Vire Produits Laitiers.... (mã hs bơ mặn elle &/ mã hs của bơ mặn elle)
- Mã HS 04051000: Bơ cuộn vị mặn- Elle & Vire Salted Pasteurized Butter 80% Fat 250gx12 (250g/cục,12 cục/ thùng;30 thùng) (HSD:18.09.2020), cb:4720/2016/ATTP-TNCB ngày 02/03/2016... (mã hs bơ cuộn vị mặn/ mã hs của bơ cuộn vị m)
- Mã HS 04051000: Bơ cuộn vị lạt- Elle & Vire UnSalted Pasteurized Butter 82% Fat 250gx12 (250g/cục,12 cục/ thùng;50 thùng) (HSD:15.09.2020), cb: 4721/2016/ATTP-TNCB ngày 02/03/2016... (mã hs bơ cuộn vị lạt/ mã hs của bơ cuộn vị l)
- Mã HS 04052000: Chất béo từ sữa dạng phết vị lạt(Bơ lạt 60% chất béo)- Elle &Vire unsalted Dairy Fat Spread (200g/ cục; 40 cục/ thùng; 150 thùng) (HSD: 26.09.2020), cb: 30994/2015/ATTP-TNCB ngày 25/11/2015... (mã hs chất béo từ sữa/ mã hs của chất béo từ)
- Mã HS 04059010: Chất béo khan của bơ- Anhydrous Milk Fat (Anhydrous Butter fat) Each 210Kg... (mã hs chất béo khan c/ mã hs của chất béo kha)
- Mã HS 04059010: (NLSX Milo, Nescafe, Nesvita) Chất béo sữa (đã tách nước)- Anhydrous Milkfat (Hàng đồng nhất 210 Kg/Thùng). TB 1582/TB-KĐ2 ngày 16.05.2017.... (mã hs nlsx milo nes/ mã hs của nlsx milo)
- Mã HS 04059010: Dầu bơ khan (Chất béo khan của bơ)- Anhydrous Milk Fat (Anhydrous Butter fat) Each 210Kg, (CV số: 7548 ngày 18/08/2015 về kết quả Phân tích phân loại),... (mã hs dầu bơ khan ch/ mã hs của dầu bơ khan)
- Mã HS 04059010: Nguyên liệu thực phẩm: dầu bơ (chất béo khan) khan hiệu Synlait/Anhydrous milk fat, dạng lỏng, 210kg/phuy, NSX: SYNLAIT MILK LTD; NSX: 09/2019, HSD:09/2021.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04059020: Nguyên liệu thực phẩm- Corman Extra Concentrated Butter, dầu bơ, lot sx: 02789259, hsd: 04/2021 (10kg net/thùng- 02kgx5)... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04061010: Pho mai- Tatua Mascarpone 12x1Kg... (mã hs pho mai tatua/ mã hs của pho mai tat)
- Mã HS 04061010: Phô mai Mascarpone Tatua 500g-Tatua Mascarpone Cheese 500g... (mã hs phô mai mascarp/ mã hs của phô mai masc)
- Mã HS 04061010: Phô mai Tatua Mascarpone loại 1Kg, mỗi thùng 12 túi, mỗi túi 1kg (Tatua Mascarpone 12x1 Kg).... (mã hs phô mai tatua m/ mã hs của phô mai tatu)
- Mã HS 04061010: Phô mai hiệu Zanetti (125gx12pack/case)- MOZZARELLA 125g Fix Weight- Ax Code: F121296.HSD:27/01/2020... (mã hs phô mai hiệu za/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04061010: Phô mai hiệu Ballarini (1500gx4pack/case)- SWEET GORGONZOLA D.O.P. 1/8 AB 1.5Kg- Ax Code: F121310.HSD:25/04/2020... (mã hs phô mai hiệu ba/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04061010: Phô mai kem hiệu Anchor, (12x1kg)/ thùng- Anchor cream cheese each 12x1kg net. Số CB: 21757/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai kem hiệ/ mã hs của phô mai kem)
- Mã HS 04061010: Phomai tươi Piknik Kids Original, 80gr/ gói, 14 gói/ thùng, 1 gói 1 UNK, HSD: 09/06/2020, hàng mới 100%. NSX: Silutes Rambynas... (mã hs phomai tươi pik/ mã hs của phomai tươi)
- Mã HS 04061010: Phô mai Mozzarella hiệu Anchor (4x5kg)/thùng- Anchor Mozzarella Cheese each 4x5kg net. Số CB: 18279/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai mozzare/ mã hs của phô mai mozz)
- Mã HS 04061010: Phô mai kem Philadelphia Cream Cheese (250g/hộp; 24 hộp/thùng). Cơ sở SX: Mondelez Australia (Foods) Pty Ltd. NSX: 27/11/2019- HSD: 24/06/2020... (mã hs phô mai kem phi/ mã hs của phô mai kem)
- Mã HS 04061010: Pho mai kem/ Cream Cheese; Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý) NSX Saputol Dairy Australia PTY, LTD; xuất xứ Úc; Quy cách: 2kg/gói; 6 gói/thùng; Tổng 834 thùng. NSX: 08/2019; HSD: 08/2020.... (mã hs pho mai kem/ cr/ mã hs của pho mai kem/)
- Mã HS 04062010: Nguyên liệu thực phẩm: Bột phô mai NAT CHEDDAR CHEESE POWDER 80%,số lô:C19100803B,nsx: 08/10/2019, hsd: 07/10/2020. Nhà sx: WILD FLAVORS... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Badoz 5000gx2Pack/case- Badoz Comte Terroir 5000g- Ax Code: F140901. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ba/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Cantal Jeune 2500gx4Pack/case- Cantal Jeune 1/16 2500g- Ax Code: F136810. HSD: 02/10/2020... (mã hs phô mai hiệu ca/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Rouzaire 3150gx1Pack/case- Rouzaire Brie de Meaux 3150g- Ax Code: F136801. HSD: 20/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ro/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Le Maubert 3300gx1Pack/case- Le Maubert Brie Tarte 3300g- Ax Code: F136802. HSD: 20/02/2020... (mã hs phô mai hiệu le/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Fromagerie de Banon 100gx8Pack/case- Fromagerie de Banon 100g- Ax Code: F144340. HSD: 31/01/2020... (mã hs phô mai hiệu fr/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Rians 900gx1Pack/case- Rians Le Roule Ail et Fines Herbes 900g- Ax Code: F136797. HSD: 20/01/2020... (mã hs phô mai hiệu ri/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Tomme De Savoie 1700gx3Pack/case- Tomme De Savoie Fermiere 1700g- Ax Code: F140910. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu to/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Schmidhauser 1805gx1Pack/case- Schmidhauser Tomme Crayeuse 1805g- Ax Code: F136812. HSD: 24/02/2020... (mã hs phô mai hiệu sc/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Prairie Normande 250gx12Box/case- Prairie Normande Camembert 250g- Ax Code: F104174. HSD: 02/12/2020... (mã hs phô mai hiệu pr/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Bourdin 150gx6Pack/case- Bourdin Petit Pouligny Saint-Pierre 150g- Ax Code: F142435. HSD: 28/01/2020... (mã hs phô mai hiệu bo/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Paul Dischamp 2300gx2Pack/case- Paul Dischamp Fourme d'Ambert 2300g- Ax Code: F136799. HSD: 23/03/2020... (mã hs phô mai hiệu pa/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu César Losfeld 3200gx2Pack/case- César Losfeld Mimolette 18 Mois 3200g- Ax Code: F140906. HSD: 14/06/2020... (mã hs phô mai hiệu cé/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai Cheddar bào hiệu Anchor 8 kg/thùng- Anchor Colby & Cheddar Cheese Blend Shredded Each 8x1KG Net. Hàng mới 100%.... (mã hs phô mai cheddar/ mã hs của phô mai ched)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu P. Jacquin & Fils 150gx6Pack/case- P. Jacquin & Fils Selles sur Cher 150g- Ax Code: F142432. HSD: 02/10/2020... (mã hs phô mai hiệu p/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Comte Marcel Petite 2200gx2Pack/case- Comte Marcel Petite Fort Saint Antoine 2200g- Ax Code: F140902. HSD: 15/03/2020... (mã hs phô mai hiệu co/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Bột phô mai CHEDDAR (CHEDDAR CHEESE POWDER) dùng sản xuất thực phẩm, packing 20 kg/carton, NSX 09/12/2019, HSD 08/12/2020, hàng mới 100%... (mã hs bột phô mai che/ mã hs của bột phô mai)
- Mã HS 04062090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột Phô Mai Chez- Tone 9348 25 Kg, Batch No: 0003484903 NSX: 30.11.19, HSD 9 tháng kể từ ngày sản xuất, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai bào Mozzarella hiệu Anchor IQF 12kg/thùng- Anchor Mozzarella cheese shredded IQF each 12kg net. Số CB: 17216/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai bào moz/ mã hs của phô mai bào)
- Mã HS 04062090: Phô mai Mozzarella hiệu Anchor dạng viên 12 kg/thùng- Anchor Mozzarella Cheese Diced IQF each 12kg net-Số CB:32540/2017/ATTP-TNCB(13/9/17).NSX:4/11/19,HSD:2/11/20.Hàng mới 100%... (mã hs phô mai mozzare/ mã hs của phô mai mozz)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Bega- Bega Tasty Natural Cheddar Grated Cheese (250g/ hộp; 12 hộp/ thùng carton). Phô mai đã xát nhỏ và không phải loại phô mai có vân. NSX: 29/10/2019- HSD: 29/07/2020... (mã hs phô mai hiệu be/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04063000: Phô mai Kiri- Kiri Cheese Spread (1440g x 6/ thùng). HSD: 05/2020... (mã hs phô mai kiri k/ mã hs của phô mai kiri)
- Mã HS 04063000: Phô mai vuông Belcube vị sữa- Belcube Plain (30 x 78g/ thùng). HSD: 07/2020... (mã hs phô mai vuông b/ mã hs của phô mai vuôn)
- Mã HS 04063000: Phô mai kem sữa Kiri- Kiri cheese with cream (108g x 60/ thùng). HSD: 08/2020... (mã hs phô mai kem sữa/ mã hs của phô mai kem)
- Mã HS 04063000: Phô mai Con bò cười Selection- The Laughing Cow Selection (140g x 48/ thùng). HSD: 06/2020... (mã hs phô mai con bò/ mã hs của phô mai con)
- Mã HS 04063000: Phô mai đã chế biến(PROCESSED CHEDDAR CHEESE HEAT STABLE TYPE; 2kg/pc; 5pcs/ctn; 10kgs/ctn)... (mã hs phô mai đã chế/ mã hs của phô mai đã c)
- Mã HS 04063000: Phô mai chấm bánh Cheez Dippers- The Laughing Cow Cheez Dippers (140g x 12/ thùng). HSD: 07/2020... (mã hs phô mai chấm bá/ mã hs của phô mai chấm)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Mc Donald's, 8x2270g/ hộp- Processed cheese sos MC Donalds each 8x2270g net. Số CB: 18906/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát mc/ mã hs của phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ, chưa làm thành bột, 4x2.3 kg/carton, 520 carton Mozzarella Cheese, HSD: 04/11/2020, hàng mới 100%... (mã hs pho mát đã chế/ mã hs của pho mát đã c)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Burger King kiểu Mỹ-Burger king processed cheese cheddar sos each 10x1380g net. Số CB: 49822/2017/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát bur/ mã hs của phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Thực phẩm bổ sung: phô mai chấm bánh Cheez Dippers hương vị Pizza- The Laughing Cow Cheez Dippers Pizza flavour (20 x 35g/ thùng). HSD: 06/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 04063000: Phomai Grande Pizza Plus, là nguyên liêu làm Pizza, chưa xát nhỏ, chưa làm thành bột, 4x2.3 kg/carton, 910 carton, HSD: 04/11/2020, hàng mới 100%... (mã hs phomai grande p/ mã hs của phomai grand)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Cheddar hiệu Anchor, 10x1040g/hộp- Anchor Processed Cheddar Cheese pale sos each 10x1040g net. Số CB: 11772/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát che/ mã hs của phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Phô mai Bega Cheese Stick (120g/ gói; 24 gói/ thùng). Không phải loại phô mai có vân. Cơ sở SX: Bega Chesse Limited. NSX: 22/10/2019- HSD: 21/10/2020... (mã hs phô mai bega ch/ mã hs của phô mai bega)
- Mã HS 04063000: Phô Mai Cheddar Hi-Melt Hiệu Anchor. 6x2000g/thùng- Anchor processed cheddar cheese himelt each 6x2000g net. Số CB: 3211/2018/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai cheddar/ mã hs của phô mai ched)
- Mã HS 04064000: Phô mai Bleu D'Auvergne (BLEU D'AUVERGNE CHEESE)... (mã hs phô mai bleu d/ mã hs của phô mai bleu)
- Mã HS 04064000: Phô mai vân xanh 4x1.3Kg- Bleu Cheese D'Auvergne (1 thùng 4 gói, 1 gói khoảng 1.3Kg) nhà sản xuất Societe Fromagere Du Livradois Les Perines... (mã hs phô mai vân xan/ mã hs của phô mai vân)
- Mã HS 04069000: Phô mai (12x25g)/hộp... (mã hs phô mai 12x25g/ mã hs của phô mai 12x)
- Mã HS 04069000: Phomai Pt Reyes Toma 20# AvgTK... (mã hs phomai pt reyes/ mã hs của phomai pt re)
- Mã HS 04069000: PHÔ MAI MOZZARELLA- MOZZARELLA CHEESE... (mã hs phô mai mozzare/ mã hs của phô mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Edam 40 %- Edam ball 40% Mild... (mã hs phô mai edam 40/ mã hs của phô mai edam)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chaumes cheese 50%- 2.2 kg/cái... (mã hs phô mai chaumes/ mã hs của phô mai chau)
- Mã HS 04069000: Phô mai Manchego Cheese 50%- 3kg/thùng... (mã hs phô mai mancheg/ mã hs của phô mai manc)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie Blanco cheese 60%- 3kg/cái... (mã hs phô mai brie bl/ mã hs của phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Phô mai Feta cheese 43%- (3x2kg)/ thùng... (mã hs phô mai feta ch/ mã hs của phô mai feta)
- Mã HS 04069000: Phô mai St. Paulin cheese 45%- 1.9kg/ cái... (mã hs phô mai st pau/ mã hs của phô mai st)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cottage Cheese 20%- (6x200gr)/khay... (mã hs phô mai cottage/ mã hs của phô mai cott)
- Mã HS 04069000: Phô mai Galbani Cheese 80%- (8x500gr)/khay... (mã hs phô mai galbani/ mã hs của phô mai galb)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie PB 1kg- PB Brie Wheel cheese1kg... (mã hs phô mai brie pb/ mã hs của phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai Mozzarella- Mozzarella Cheese 4x5 kg.... (mã hs pho mai mozzare/ mã hs của pho mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Dana blue Cheese 50% (3x3.2kg)/ thùng... (mã hs phô mai dana bl/ mã hs của phô mai dana)
- Mã HS 04069000: Phô mai Bel Paese Cheese 50%- (2x2.2kg)/thùng... (mã hs phô mai bel pae/ mã hs của phô mai bel)
- Mã HS 04069000: Phô mai Camembert cheese 50%- (24x240gr)/khay... (mã hs phô mai camembe/ mã hs của phô mai came)
- Mã HS 04069000: Phô mai Edam Frico khối- Frico Edam Loaf Milk... (mã hs phô mai edam fr/ mã hs của phô mai edam)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gorgonzola Cheese 48%- (4x1.5kg)/thùng... (mã hs phô mai gorgonz/ mã hs của phô mai gorg)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cambozola cheese 70%- (3x2.2kg)/ thùng... (mã hs phô mai cambozo/ mã hs của phô mai camb)
- Mã HS 04069000: Phô mai GoudaSemi Matures Cheese 48%- 12kg/bánh... (mã hs phô mai goudase/ mã hs của phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Trevisanalat 1.5kg Cheese 40%- 1.5kg/cái... (mã hs phô mai trevisa/ mã hs của phô mai trev)
- Mã HS 04069000: Phô mai Boursin AFH Cheese 70%- (12x150gr)/thùng... (mã hs phô mai boursin/ mã hs của phô mai bour)
- Mã HS 04069000: Pho mai IBERICO HAM CREAM 180 GR. HSD: 30/09/2020... (mã hs pho mai iberico/ mã hs của pho mai iber)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chevre Buch Affinee Anny 45%- 1 thùng/1kg... (mã hs phô mai chevre/ mã hs của phô mai chev)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cheddar White Cheese 52%- (3x1.4kg)/thùng... (mã hs phô mai cheddar/ mã hs của phô mai ched)
- Mã HS 04069000: Phô mai Philadelphia Cheese 50%- (4x1.65kg)/thùng... (mã hs phô mai philade/ mã hs của phô mai phil)
- Mã HS 04069000: Phô mai Epoisse Berthaut cheese 50%- (6x250gr)/ khay... (mã hs phô mai epoisse/ mã hs của phô mai epoi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Ricotta 250g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai ricotta/ mã hs của phô mai rico)
- Mã HS 04069000: Phô mai FROZEN STRING CHEESE (6.8 KG/CTN) HSD: 14/10/2020... (mã hs phô mai frozen/ mã hs của phô mai froz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Raclette Slices Emmi Cheese 47%- (10x200gr)/thùng... (mã hs phô mai raclett/ mã hs của phô mai racl)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mascarpone 500g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai mascarp/ mã hs của phô mai masc)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mélusine 850gr, không hiệu, NSX: Eurial, HSD: 13/02/20... (mã hs phô mai mélusin/ mã hs của phô mai mélu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint- Nectaire ~1.8kg, hiệu/NSX: WALCHLI, HSD: 01/03/20... (mã hs phô mai saint/ mã hs của phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gouda Frico khối48% loại 3 kg- Frico Gouda Loaf Mild 5x3 kg... (mã hs phô mai gouda f/ mã hs của phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint Paulin 200gr, hiệu ligieil, NSX: Eurial, HSD: 12/05/20... (mã hs phô mai saint p/ mã hs của phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai dê Paysan Breton 100g (paysan breton plain goat cheese 100g)... (mã hs phô mai dê pays/ mã hs của phô mai dê p)
- Mã HS 04069000: Phô mai Granarolo- Mozzarella 125g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai granaro/ mã hs của phô mai gran)
- Mã HS 04069000: Phô mai Munster 125gr, không hiệu, NSX: Maison A.Fischer, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai munster/ mã hs của phô mai muns)
- Mã HS 04069000: Pho mát Port Salut 2.2-2.5Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 18.05.2020.... (mã hs pho mát port sa/ mã hs của pho mát port)
- Mã HS 04069000: Phô mai Tomme Des Pyrénées ~4kg, hiệu IZAR, NSX: Onetik SA, HSD: 12/02/20... (mã hs phô mai tomme d/ mã hs của phô mai tomm)
- Mã HS 04069000: Hoa tím tươi Hallmandar- Edible Flower Violette 20g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa tím tươi ha/ mã hs của hoa tím tươi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Époisses 250gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Germain, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai époisse/ mã hs của phô mai époi)
- Mã HS 04069000: Pho mát Le Gruyère Suisse 30Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 22.05.2020.... (mã hs pho mát le gruy/ mã hs của pho mát le g)
- Mã HS 04069000: Pho mát Appenzeller Classic 7kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16.03.2020.... (mã hs pho mát appenze/ mã hs của pho mát appe)
- Mã HS 04069000: Phô mai Taleggio ~2kg, hiệu i Classici LATBRI, NSX: GRANAROLO, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai taleggi/ mã hs của phô mai tale)
- Mã HS 04069000: Phô mai Roquefort 100gr, không hiệu, NSX: Fromageries Papillon, HSD: 04/03/20... (mã hs phô mai roquefo/ mã hs của phô mai roqu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Ossau- Iraty ~ 4.4kg, hiệu ISTARA, NSX: SNC PYRENEFROM, HSD: 11/04/20... (mã hs phô mai ossau/ mã hs của phô mai ossa)
- Mã HS 04069000: Pho mát Tomme de Savoie 1.5-3.0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 15.04.2020.... (mã hs pho mát tomme d/ mã hs của pho mát tomm)
- Mã HS 04069000: Phô mai Corsica 250gr, không hiệu, NSX: Societe Fromagere Corse, HSD: 23/01/20... (mã hs phô mai corsica/ mã hs của phô mai cors)
- Mã HS 04069000: Pho mát Salakis 1Kg/box/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 05.04.2020.... (mã hs pho mát salakis/ mã hs của pho mát sala)
- Mã HS 04069000: Phô mai L'exquis Herve 200gr, không hiệu, NSX: Herve Société S.A, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai lexqui/ mã hs của phô mai lex)
- Mã HS 04069000: Phô mai Selles-Sur-Cher 150gr, không hiệu, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 11/02/20... (mã hs phô mai selles/ mã hs của phô mai sell)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Clawson (2000gx1pack/case)- Clawson Blue Stilton 2Kg.HSD:21/05/2020... (mã hs phô mai hiệu cl/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mai Paysan Breton L'original Brie 1x3KG (PAYSAN BRETON L'ORIGINAL BRIE ~3KG)... (mã hs pho mai paysan/ mã hs của pho mai pays)
- Mã HS 04069000: Pho mát Comté Vagne 2.5Kg/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11.03.2020.... (mã hs pho mát comté v/ mã hs của pho mát comt)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie De Meaux ~3.3kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Rouzaire, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai brie de/ mã hs của phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Burger 200g/túi, hsd:24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs pho mai lát bur/ mã hs của pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Phô mai dê với tiêu đen Paysan Breton 100g (PAYSAN BRETON PEPPER GOAT CHEESE 100G)... (mã hs phô mai dê với/ mã hs của phô mai dê v)
- Mã HS 04069000: Phô mai Vieux Porche Camembert 250gr, không hiệu, NSX: Se Chavegrand, HSD: 15/01/20... (mã hs phô mai vieux p/ mã hs của phô mai vieu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brillat-Savarin 500gr, hiệu TRADITION, NSX: Fromagerie Delin, HSD: 09/01/20... (mã hs phô mai brillat/ mã hs của phô mai bril)
- Mã HS 04069000: Phô mai Président- Brie 1kg, hiệu Président, NSX: Marcillat Corcieux, HSD: 30/01/20... (mã hs phô mai préside/ mã hs của phô mai prés)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Sandwich 200g/túi, hsd:24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs pho mai lát san/ mã hs của pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Pho mát Raclette Milledome 5.5Kg- 6.5Kg/gói. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16.03.2020.... (mã hs pho mát raclett/ mã hs của pho mát racl)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mimolette ~4kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Bouvron, HSD: 26/05/20... (mã hs phô mai mimolet/ mã hs của phô mai mimo)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie Paysan Breton 2x1KG- Brie Wheel Cheese PB Export nhà sản xuất Laita LVA... (mã hs pho mai brie pa/ mã hs của pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Phô mai bột Fallini 1kg,10kg/thùng, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs phô mai bột fal/ mã hs của phô mai bột)
- Mã HS 04069000: Phô mai Crémeux D'Argental 2kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 16/01/20... (mã hs phô mai crémeux/ mã hs của phô mai crém)
- Mã HS 04069000: Phomat đông lạnh- PECORINO MONTANARO S.V, NSX: 27/11/2019, HSD: 29/06/2020, mới 100%.... (mã hs phomat đông lạn/ mã hs của phomat đông)
- Mã HS 04069000: Pho mát Provolone Valpadana DOP 2.0-4.0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.04.2020.... (mã hs pho mát provolo/ mã hs của pho mát prov)
- Mã HS 04069000: Pho mát Mozzarella Galbani 1kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 24.03.2020.... (mã hs pho mát mozzare/ mã hs của pho mát mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Buche De Chèvre 1kg, hiệu Nostalgie, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 17/01/20... (mã hs phô mai buche d/ mã hs của phô mai buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Les Frères Marchand- Fontina DOP, hiệu/NSX: Les Frères Marchand, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai les frè/ mã hs của phô mai les)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmi- Raclette (20 carton x 1 bánh từ khoảng 5 kg đến 6 Kg). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs phô mai emmi r/ mã hs của phô mai emmi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Fontal ~3kg, hiệu Giovanni Colombo, NSX: Gennaro Auricchio S.p.A., HSD: 0/04/20... (mã hs phô mai fontal/ mã hs của phô mai font)
- Mã HS 04069000: Pho mát Buche Chevre Soignon 1Kg/hộp, 2 hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.06.2020.... (mã hs pho mát buche c/ mã hs của pho mát buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Beaufort ~2,5kg, hiệu Beaufort, NSX: Coop. Des Producteurs De Thones, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai beaufor/ mã hs của phô mai beau)
- Mã HS 04069000: Pho mát Saint Nectaire Laitier 2.0Kg/túi, 3túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11.04.2020.... (mã hs pho mát saint n/ mã hs của pho mát sain)
- Mã HS 04069000: Pho mát Bleu D'Auvergne Volcan 1.3Kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 09.04.2020.... (mã hs pho mát bleu d/ mã hs của pho mát bleu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Langres Le Champenois 180gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Schertenleib, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai langres/ mã hs của phô mai lang)
- Mã HS 04069000: Pho mát Rouy 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17.03.2020.... (mã hs pho mát rouy 1/ mã hs của pho mát rouy)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmi- Le Gruyère (20 carton x 1 bánh từ khoảng 1.9 kg đến 2.9 Kg). Hạn sử dụng 5/2020... (mã hs phô mai emmi l/ mã hs của phô mai emmi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Burrata 300g, hiệu Caseificio Artigiana, NSX: D'Ambruoso Francesco Srl, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai burrata/ mã hs của phô mai burr)
- Mã HS 04069000: Phô mai Au Foin Olivet 250gr, hiệu Tradition Orléanaise, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai au foin/ mã hs của phô mai au f)
- Mã HS 04069000: Phô mai Pouligny Saint Pierre Fermier 250gr, không hiệu, NSX: P.Jacquin & Fils, HSD: 10/02/20... (mã hs phô mai poulign/ mã hs của phô mai poul)
- Mã HS 04069000: Pho mát Boursin 1 UNK 1hộp 150g (150g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 23.03.2020.... (mã hs pho mát boursin/ mã hs của pho mát bour)
- Mã HS 04069000: Phô mai Comte Le Montagnard ~2.5kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Vercel, HSD: 23/04/20... (mã hs phô mai comte l/ mã hs của phô mai comt)
- Mã HS 04069000: Phô mai Fourme d'ambert ~2kg, hiệu Président, NSX: Société Fromagère de St Bonnet, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai fourme/ mã hs của phô mai four)
- Mã HS 04069000: Phô mai Blue Stilton ~2.5kg, hiệu Thomas Hoe Stevenson, NSX: Thomas Hoe Stevenson, HSD: 28/05/20... (mã hs phô mai blue st/ mã hs của phô mai blue)
- Mã HS 04069000: Pho mát Buche de chèvre affinée Soignon 180g/túi, 6túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29.04.2020.... (mã hs pho mát buche d/ mã hs của pho mát buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint Nectaire ~1.8kg, hiệu AuverMont, NSX: SFT (Societe Fromagere de Tauves), HSD: 02/02/20... (mã hs phô mai saint n/ mã hs của phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai Moliterno Di Central Al Tartufo ~250gr/pc, hiệu L' originale, NSX: Central Srl, HSD: 21/05/20... (mã hs phô mai moliter/ mã hs của phô mai moli)
- Mã HS 04069000: Pho mát Frais Onctueux 1 UNK 1 hộp 500g (500g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17.04.2020.... (mã hs pho mát frais o/ mã hs của pho mát frai)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Saint Andre (200gx6Pack/case)- Saint Andre Cheese 200gr, Axcode: F131075. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu sa/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Ricotta Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20.04.2020.... (mã hs pho mát ricotta/ mã hs của pho mát rico)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Rambol (2000gx3Pack/case)- Rambol Aux Noix Cheese 2000gr, Axcode: F140891. HSD: 28/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ra/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu St Moret (150gx8Pack/case)- ST Moret Nature Cheese 150gr, Axcode: F133134. HSD: 15/03/2020... (mã hs phô mai hiệu st/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Etorki (4400gx2Pack/case)- Etorki- Reserve Cheese 4400gr, Axcode: F131090. HSD: 24/03/2020... (mã hs phô mai hiệu et/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Marie Harel- Petit Pont L'évêque 220gr, hiệu Marie Harel, NSX: Fromagerie Gillot, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai marie h/ mã hs của phô mai mari)
- Mã HS 04069000: Phô mai Livarot AOP- E. Graindorge 250gr, hiệu E. Graindorge, NSX: Fromagerie De Livarot, HSD: 05/03/20... (mã hs phô mai livarot/ mã hs của phô mai liva)
- Mã HS 04069000: Phô mai Pizza Mozzarella Cheese 45% FIDM 2.5kg (2.5kg x 4 chiếc/thùng) hiệu AB "MODEST". Hàng mới 100%.... (mã hs phô mai pizza m/ mã hs của phô mai pizz)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Bresse Bleu (2090gx1Pack/case)- Bresse Bleu Cheese 2090gr, Axcode: F133144. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu br/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Fauquet (750gx8Pack/case)- Fauquet Maroilles Cheese 750gr, Axcode: F133142. HSD: 24/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fa/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Mascarpone Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng:11.05.2020.... (mã hs pho mát mascarp/ mã hs của pho mát masc)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Berthaut (250gx4Pack/case)- Berthaut Epoisses Cheese 250gr, Axcode: F140893. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu be/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Roquefort Société 1 UNK 1 hộp 100g (100g/hộp, 10hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.04.2020.... (mã hs pho mát roquefo/ mã hs của pho mát roqu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Le Rustique (350gx7Pack/case)- Le Rustique Coulommier 350gr, Axcode: F131072. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu le/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chaource 250gr, hiệu La Tradition Du Bon Fromage, NSX: Nouvelle Fromagerie de Vaudes, HSD:07/02/20... (mã hs phô mai chaourc/ mã hs của phô mai chao)
- Mã HS 04069000: Pho mát Petit Pont-L'Eveque 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 04.03.2020.... (mã hs pho mát petit p/ mã hs của pho mát peti)
- Mã HS 04069000: Pho mát Camembert President 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20.03.2020.... (mã hs pho mát camembe/ mã hs của pho mát came)
- Mã HS 04069000: Pho mát Saint Paulin Ligueil 1 UNK 1 hộp 200g (200g/hộp, 20hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.05.2020.... (mã hs pho mát saint p/ mã hs của pho mát sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Chaumes (2000gx2Pack/case)- Chaumes Le Veritable Cheese 2000gr, Axcode: F131088. HSD: 23/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ch/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hữu cơ tách muối Seoul Milk Step 1, nhà sản xuất Seoul Dairy Milk Geo-chang plant, 180g/ túi, mới 100%... (mã hs phô mai hữu cơ/ mã hs của phô mai hữu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Cabrifin (200gx15Pack/case)- Cabrifin Sainte Maure Cheese 200gr, Axcode: F131082. HSD: 08/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ca/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Kem sữa lên men hiệu Yoplait (360gx8Block/case)- Yoplait Petit Yoplait (6x60g), Axcode: F159351.HSD: 02/02/2020... (mã hs kem sữa lên men/ mã hs của kem sữa lên)
- Mã HS 04069000: Pho mát Crème Fraiche Montebourg 1 UNK 1hộp 20CL (200g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12.03.2020.... (mã hs pho mát crème f/ mã hs của pho mát crèm)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Wyke Farms (100gx10pack/case)- Wyke Farms Cheddar Au Poivre/Cheddar With Pepper 100g.HSD:04/06/2020... (mã hs phô mai hiệu wy/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Ile De France (3000gx1Pack/case)- Ile De France Brie Cheese 3000gr, Axcode: F131084. HSD: 10/03/2020... (mã hs phô mai hiệu il/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Bleu D'auvergne ~1.25kg, hiệu Tradition émotion, NSX: Société Fromagère du Livradois S.F.L, HSD: 26/03/20... (mã hs phô mai bleu d/ mã hs của phô mai bleu)
- Mã HS 04069000: Fromage Petit Livarot E.Graindorge 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 26.03.2020.... (mã hs fromage petit l/ mã hs của fromage peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Thomas Hoe Stevenson (3600gx1pack/case)- Thomas Hoe Stevenson Aged Red Leicester 3.6Kg.HSD:31/05/2020... (mã hs phô mai hiệu th/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Bongrain (125gx8Pack/case)- Bongrain Caprice Des Dieux Cheese 125gr, Axcode: F131070. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu bo/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Reblochon De Savoie 230gr, hiệu TRADITION, NSX: Ste Coop Agric Product Reblochon Vall, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai petit r/ mã hs của phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Sốt kem sữa hiệu Boursin (240gx6Box/case)- Boursin Cuisine Ail & Fines Herbes 240g, Axcode: F159366.HSD: 21/02/2020... (mã hs sốt kem sữa hiệ/ mã hs của sốt kem sữa)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Coeur de Lion (125gx10Pack/case)- Coeur De Lion Le Brie Cheese 125gr, Axcode: F141074. HSD: 10/02/2020... (mã hs phô mai hiệu co/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mozzachef- Mozzarella Di Bufala Campana DOP 125gr, hiệu Mozzachef, NSX: Caseificio Tre Stelle, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai mozzach/ mã hs của phô mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Fol Epi (150gx8Pack/case)- Fol Epi Classic Smooth & Nutty Cheese 150gr, Axcode: F131081. HSD: 07/05/2020... (mã hs phô mai hiệu fo/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Thực phẩm bổ sung: Phô mai tươi Milk Tiger hương dâu- Vani 4x50g, hsd:27/05/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co.Kg, Dr... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 04069000: Phô mai dể với tỏi và thảo mộc- Paysan Breton Garlic and Herb goat cheese 100g nhà sản xuất Fromagrerie P.Jacquin&Fils... (mã hs phô mai dể với/ mã hs của phô mai dể v)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Zott- Toast 200g/ túi, 1UNK1 túi, NSX: 13/11/2019, HSD: 07/11/2020. Hàng mới 100%. (HD: 19-CT-MIX-123-HCM)... (mã hs pho mai lát zot/ mã hs của pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Vieux Pane (2250gx2Pack/case)- Le Vieux Pane Grand Caractere Cheese 2250gr, Axcode: F131087. HSD: 03/03/2020... (mã hs phô mai hiệu vi/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmental hiệu President- PRESIDEN EMMENTAL- RAPE FONDANT 45% MG SACHET 100GX10 (100gx24Pack/case).HSD: 03/05/2020... (mã hs phô mai emmenta/ mã hs của phô mai emme)
- Mã HS 04069000: Pho mát tươi hoa quả Petit Robby- fomage frais 6% fruits 6x50g/vỉ, 8 vỉ/kiện, hiệu Ehrmann. HSD: 07/02/2020. Hàng mới 100%... (mã hs pho mát tươi ho/ mã hs của pho mát tươi)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Tartare (100gx6Pack/case)- Tartare Apérifrais Saveurs d'Italie Cheese 100gr, Axcode: F133132. HSD: 27/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ta/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Nguyên liệu thực phẩm: Phô mai nguyên kem (Cream Cheese), 20kg/thùng, 9000kg 450 thùng. Nguyên liệu dùng sản xuất phô mai.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- TÊTE DE MOINE- SP 7852 (4gói;1gói/ khoảng 0.85 kgs) (NSX: 05/12/2019;HSD: 06/03/2020) NH: AMBROSI NSX:AMBROSI EMMI... (mã hs phô mai tête d/ mã hs của phô mai têt)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BEAUFORT- SP 7041 (2gói;1gói/ khoảng 3.78 kgs) (NSX: 30/09/2019;HSD: 15/02/2020) NH: BOUCHET NSX:Fromagerie Bouchet... (mã hs phô mai beaufo/ mã hs của phô mai bea)
- Mã HS 04069000: Phô mai Reblochon De Savoie 450gr, hiệu Le Farto de Thônes, NSX: S.C.A les producteurs de Reblochons de Thônes, HSD: 28/01/20... (mã hs phô mai rebloch/ mã hs của phô mai rebl)
- Mã HS 04069000: Phô mai ILE DE FRANCE PETIT BRIE (125 g/cục, 12 cục/thùng,300 cục, 25 thùng), nsx:B.G 52150 Illoud France (HSD: Tháng 09/2020)... (mã hs phô mai ile de/ mã hs của phô mai ile)
- Mã HS 04069000: Phô mai- MONT D'OR NAPIOT- SP 21771 (24gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 27/11/2019;HSD: 43852) NH: NAPIOT NSX:FROMAGERIE NAPIOT... (mã hs phô mai mont d/ mã hs của phô mai mon)
- Mã HS 04069000: Phô mai Maroilles Quart Fauquet 210gr, hiệu Maroilles Quart Fauquet Depuis 1925, NSX: Les Fromagers de Thiérache, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai maroill/ mã hs của phô mai maro)
- Mã HS 04069000: Pho mát. Hiệu: ORGANIC VALLEY (Cheese Pst Mozzarella 12/8 oz OV Organic), 12 gói/hộp. NSX: 11/12/2019. HSD: 09/05/2020. Mới 100%... (mã hs pho mát hiệu/ mã hs của pho mát hiệ)
- Mã HS 04069000: Phô mai Toast with Emmental hiệu President- PRESIDENT TOAST WITH EMMENTAL- 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 04/10/2020... (mã hs phô mai toast w/ mã hs của phô mai toas)
- Mã HS 04069000: Phô mai dạng nguyên khối, đã qua xử lí nhiệt: Phô mai Lemnos Cream Cheese: 6 gói x 2 kg x 70 carton. Batch: 041220, HSD: 12/2020,... (mã hs phô mai dạng ng/ mã hs của phô mai dạng)
- Mã HS 04069000: Phô mai Madame Loik 500Gr- Madam Loik Fresh Soft Cheese (1 thùng 4 gói, 1 gói 500Gr) nhà sản xuất Laitarie Nouvelle De L'arguenon... (mã hs phô mai madame/ mã hs của phô mai mada)
- Mã HS 04069000: Phô mai- GRUYERE AOP SUISSE- SP 7054 (2gói;1gói/ khoảng 5.21 kgs) (NSX: 26/03/2019;HSD: 18/03/2020) NH: MIFROMA NSX:Prodilac S.N.C... (mã hs phô mai gruyer/ mã hs của phô mai gru)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Riches Monts (6500gx1Pack/case)- Riches Monts Les Fromageries La Raclette Cheese 6500gr, Axcode: F131094. HSD: 04/04/2020... (mã hs phô mai hiệu ri/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- REBLOCHON (230G)- SP 62047 (24hộp;1hộp/ khoảng 0.23 kgs) (NSX: 28/11/2019;HSD: 02/02/2020) NH: BOUCHET NSX:FROMAGERIE BOUCHET... (mã hs phô mai rebloc/ mã hs của phô mai reb)
- Mã HS 04069000: Phô mát hiệu hiệu Pierre Levasseur (200gx6Pack/case)- Pierre Levasseur Petit Livarot AOP Cheese 200gr, Axcode: F140894. HSD: 22/02/2020... (mã hs phô mát hiệu hi/ mã hs của phô mát hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Ferme De La Tremblaye (1190gx2Pack/case)- Ferme De La Tremblaye Brie Fermier Cheese 1190gr, Axcode: F133141. HSD: 27/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fe/ mã hs của phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Brie hiệu President- PRESIDENT PETIT BRIE- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Tin/case).HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit b/ mã hs của phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai- CAMEMBERT- Mã 3835 (48gói;1gói/ khoảng 0.25 kgs) (NSX: 03/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai camemb/ mã hs của phô mai cam)
- Mã HS 04069000: Phô mai My Cheese Brie hiệu President- PRESIDENT MY CHEESE BRIE- SPREADABLE PROCESSED CHEESE 55% FDM 125G (125gx8Box/case).HSD: 16/04/2020... (mã hs phô mai my chee/ mã hs của phô mai my c)
- Mã HS 04069000: Phô mai Processed Cheese hiệu President- PRESIDEN PROCESSED CHEESE- FROMAGE FONDU 50% FDM 140G (140gx24Box/case).HSD: 07/08/2020&16/07/2020... (mã hs phô mai process/ mã hs của phô mai proc)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRILLAT SAVARIN AFFINE- SP 6215 (4hộp;1hộp/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 09/12/2019;HSD: 25/01/2020) NH: DELIN NSX:S.A.S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai brilla/ mã hs của phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Phô mai- PONT L'ÉVÊQUE- Mã 3043 (36gói;1gói/ khoảng 0.22 kgs) (NSX: 04/12/2019;HSD: 17/02/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai pont l/ mã hs của phô mai pon)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRIE- Mã 3612 (10gói;1gói/ khoảng 1 kgs) (NSX: 25/11&05/12/2019;HSD: 04/03&14/03/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai brie/ mã hs của phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Pho mát sữa chua hoa quả Kids Mix Premium (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) NSX: 17/18.10.2019, HSD: 14.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs pho mát sữa chu/ mã hs của pho mát sữa)
- Mã HS 04069000: Phô mai Burger with Cheddar hiệu President- PRESIDENT DILICIOUS BURGER WITH CHEDDAR- 40% FDM 10 SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 07/10/2020... (mã hs phô mai burger/ mã hs của phô mai burg)
- Mã HS 04069000: Phô mai hoa quả Kids Mix vị dâu lê (50g/hộp x 4 hộp/vỉ) (12 vỉ/thùng) NSX: 17.10.2019, HSD:14.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs phô mai hoa quả/ mã hs của phô mai hoa)
- Mã HS 04069000: Phô mai kem Elle & Vire- Original America Cream Cheese 1,36 Kg x 10, khoảng 1,36 kg/miếng; 10 miếng/thùng; 810 thùng (HSD: 19/10/2019- 13/10/2020)... (mã hs phô mai kem ell/ mã hs của phô mai kem)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Camembert hiệu President- PRESIDENT PETIT CAMEMBERT- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Box/case).HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit c/ mã hs của phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gouda hiệu Anchor 10x2kg/thùng- Anchor Gouda Cheese Block each 10x2kg net-Số CB:04/Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam/2018. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai gouda h/ mã hs của phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Sandwich with Cheddar hiệu President- PRESIDENT SANDWICH WITH CHEDDAR- PROCESSED CHEESE 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case).HSD: 13/10/2020... (mã hs phô mai sandwic/ mã hs của phô mai sand)
- Mã HS 04069000: Phô mai- CREMEUX DE BOURGOGNE AUX TRUFFES- SP 62030 (3gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 06/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: DELIN NSX:S.A.S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai cremeu/ mã hs của phô mai cre)
- Mã HS 04069000: Phô mai- NORMANDY BLANC LONG LIFE- Mã 4052 (60gói;1gói/ khoảng 0.5 kgs) (NSX: 10/12/2019;HSD: 07/06/2020) NH: ISIGNY NSX:Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai norman/ mã hs của phô mai nor)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRIE TRUFFE ETE 2,5%- SP 71027 (13gói;1gói/ khoảng 1.55 kgs) (NSX: 20/11&27/11/2019;HSD: 15/01&24/01/2020) NH: ROUZAIRE NSX:FROMAGERIE ROUZAIRE... (mã hs phô mai brie t/ mã hs của phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Bleu Dauvergne (Auvermont)- SP 7604 (8gói;1gói/ khoảng 1.3 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 08/02/2020) NH: AUVERMONT NSX:Société Fromagère du Livradois... (mã hs phô mai bleu d/ mã hs của phô mai ble)
- Mã HS 04069000: Phô mai Strong Extra Mature Cheddar hiệu Seriously- SERIOUSLY STRONG EXTRA MATURE CHEDDER- EXTRA MATURE CHEDDAR 48% FDM 200G (200gx8Pce/case).HSD: 21/07/2020... (mã hs phô mai strong/ mã hs của phô mai stro)
- Mã HS 04069000: Phô mai vị trái cây (dâu-chuối-mơ) Le Petit Plaisir (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) (8 vỉ/thùng). NSX: 15/16.10.2019, HSD: 12.03.2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG... (mã hs phô mai vị trái/ mã hs của phô mai vị t)
- Mã HS 04069000: Phô mai Milkana So Cream- Milkana So Cream Processed Cheese 120g (24), hiệu Milkana, loại 120 g/hộp; 15 g/miếng, 8 miếng/hộp, 24 hộp/thùng (HSD: 19/10/2019- 18/07/2020)... (mã hs phô mai milkana/ mã hs của phô mai milk)
- Mã HS 04069000: Nguyên liệu sản xuất bánh Pizza dùng trong nội bộ DN: Pho mát đông lạnh- FROZEN STRING CHEESE PIZZA HUT-1 thùng 6.8 Kg,)- NSX: 02/10/2019; HSD: 01/10/2020- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Emmental Foil Cheese min. 45% fidm 5x approx. 3kg- SP 204084 (100gói;1gói/khoảng 3.01 kgs) (NSX: 18/11/2019;HSD: 17/11/2020;HSD:) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX:Visser Kaas... (mã hs phô mai emment/ mã hs của phô mai emm)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Dutch Gouda Cumin Cheese min. 48% f.i.d.m. approx. 4,5kg- SP 123284 (30gói;1gói/khoảng 3.93 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 20/11/2020) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX:Visser Kaas... (mã hs phô mai dutch/ mã hs của phô mai dut)
- Mã HS 04081100: Egg Yolk Powder(Bột lòng đỏ trứng dùng trong CNTP)02kgs/carton(1)(Batch no:Y11-20528,20530,20534,20541)Nhà sx:Ovobel Foods Limited,sample (F.O.C)... (mã hs egg yolk powder/ mã hs của egg yolk pow)
- Mã HS 04081900: Lòng đỏ trứng muối tiệt trùng đông lạnh, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs lòng đỏ trứng m/ mã hs của lòng đỏ trứn)
- Mã HS 04089100: Bột lòng trắng trứng, 10kg/bao, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs bột lòng trắng/ mã hs của bột lòng trắ)
- Mã HS 04089100: Bột trứng dùng để sản xuất bánh, Whole Egg Powder- product code- W12, hàng mới 100%... (mã hs bột trứng dùng/ mã hs của bột trứng dù)
- Mã HS 04089100: Bột nguyên trứng- Whole Egg Powder Product code- W12. Nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, 25kg/carton, Mới 100%... (mã hs bột nguyên trứn/ mã hs của bột nguyên t)
- Mã HS 04089900: Trứng đánh bông, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs trứng đánh bông/ mã hs của trứng đánh b)
- Mã HS 04089900: Lòng trắng trứng tiệt trùng, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs lòng trắng trứn/ mã hs của lòng trắng t)
- Mã HS 04089900: Bột vỏ trứng cho thực phẩm(CAL-HOPE 1KG/10) (Dùng làm nguyên liệu sản xuất, không mua bán tiêu thụ nội địa)... (mã hs bột vỏ trứng ch/ mã hs của bột vỏ trứng)
- Mã HS 04090000: Mật ong mẫu (100g/chai), không nhãn hiệu... (mã hs mật ong mẫu 10/ mã hs của mật ong mẫu)
- Mã HS 04090000: MẬT ONG RAW HONEY U.S. GRADE A 22.0 OZ (623 G)... (mã hs mật ong raw hon/ mã hs của mật ong raw)
- Mã HS 04090000: Mật ong KS Wildflower Honey, 1 Bottle x 2.27 kgs... (mã hs mật ong ks wild/ mã hs của mật ong ks w)
- Mã HS 04090000: Mật ong Kirkland SoCal Raw Unfiltered Honey, 1 bottle... (mã hs mật ong kirklan/ mã hs của mật ong kirk)
- Mã HS 04090000: Thực phẩm tăng cường sức khỏe: Mật ong Manuka, hiệu Happly Valley Honey (250g/hũ)... (mã hs thực phẩm tăng/ mã hs của thực phẩm tă)
- Mã HS 04090000: Mật ong đa hoa, 350 gram/lọ, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP.Z O.O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs mật ong đa hoa/ mã hs của mật ong đa h)
- Mã HS 04090000: Mật ong tự nhiên đựng trong 134 phuy, mỗi phuy 290kg, xếp trong 2 container 20ft (67phuy/container)... (mã hs mật ong tự nhiê/ mã hs của mật ong tự n)
- Mã HS 04090000: Mật ong Manuka (mật ong tự nhiên 100%), Manuka Honey, 500mg/ hộp, HSD: 08/2023, số lô: A00727, hàng mới 100%... (mã hs mật ong manuka/ mã hs của mật ong manu)
- Mã HS 04090000: REFINED HONEY 1kg CN- Mật ong tự nhiên, dùng trong sản xuất mĩ phẩm để xuất khẩu. Đã kiểm tk 102326827302/A12 ngày 13/11/2018... (mã hs refined honey 1/ mã hs của refined hone)
- Mã HS 04090000: Mật ong Organic từ hoa Acacia hiệu Lune De Miel (250g*10 Bottle/case)- Lune De Miel Organic Acacia Honey 250g. HSD: 30/09/2022... (mã hs mật ong organic/ mã hs của mật ong orga)
- Mã HS 04090000: Mật ong nguyên chất dạng Squeezy hiệu Lune De Miel (250g*12 Jar/case)- Lune De Miel Pure Bee Squeezy Honey 250g. HSD: 18/10/2022... (mã hs mật ong nguyên/ mã hs của mật ong nguy)
- Mã HS 04090000: Mật ong Lune de Miel Blossom Bear hiệu Lune De Miel (250g*12 Bottle/case)- Lume De Miel Mild Pure Bee Honey 250g. HSD: 30/09/2022... (mã hs mật ong lune de/ mã hs của mật ong lune)
- Mã HS 04100010: Tổ yến nuôi nguyên tổ còn lông, dạng thô, trắng, chưa sơ chế (loại 2). Edible Bird Nest.... (mã hs tổ yến nuôi ngu/ mã hs của tổ yến nuôi)
- Mã HS 04100010: Tổ yến nuôi trong nhà nguyên tổ loại 2 có kích cở các loại còn lông màu trắng chưa chế biến hàng mới 100%, 8 kiện... (mã hs tổ yến nuôi tro/ mã hs của tổ yến nuôi)
- Mã HS 04100010: Yến nuôi trong nhà loại bể vụn, bằng ngón tay, lẫn vụn nhỏ có kích cỡ 0,1 cm-10 cm các lọai, còn lông, màu đỏ, chưa chế biến hàng mới 100%, 01 kiện... (mã hs yến nuôi trong/ mã hs của yến nuôi tro)
- Mã HS 04011010: Sữa tách béo... (mã hs sữa tách béo/ mã hs của sữa tách béo)
- Mã HS 04011010: Sữa đặc bán kèm... (mã hs sữa đặc bán kèm/ mã hs của sữa đặc bán)
- Mã HS 04011010: Sữa Có Đường 180ml... (mã hs sữa có đường 18/ mã hs của sữa có đường)
- Mã HS 04011010: Sữa Vina,Dâu 180ml... (mã hs sữa vinadâu 18/ mã hs của sữa vinadâu)
- Mã HS 04011010: SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY... (mã hs sữa đậu nành vi/ mã hs của sữa đậu nành)
- Mã HS 04011010: Sữa tươi VNM- Hộp 1L... (mã hs sữa tươi vnm h/ mã hs của sữa tươi vnm)
- Mã HS 04011010: Sữa đậu nành bán kèm... (mã hs sữa đậu nành bá/ mã hs của sữa đậu nành)
- Mã HS 04011010: Sữa tiệt trùng Organic... (mã hs sữa tiệt trùng/ mã hs của sữa tiệt trù)
- Mã HS 04011010: Sữa chua Granola & Fruit... (mã hs sữa chua granol/ mã hs của sữa chua gra)
- Mã HS 04011010: Sữa tươi hộp 180ml hiệu TH... (mã hs sữa tươi hộp 18/ mã hs của sữa tươi hộp)
- Mã HS 04011010: Sữa chua Blueberry Banana ly nhỏ... (mã hs sữa chua bluebe/ mã hs của sữa chua blu)
- Mã HS 04011010: Sữa chua Sweet Potato Rice ly vừa... (mã hs sữa chua sweet/ mã hs của sữa chua swe)
- Mã HS 04011010: Sữa chua Việt quất và chuối cỡ vừa... (mã hs sữa chua việt q/ mã hs của sữa chua việ)
- Mã HS 04011010: Sữa tươi con bò 100% không đường 1L... (mã hs sữa tươi con bò/ mã hs của sữa tươi con)
- Mã HS 04011010: Sữa chua và ngũ cốc granola kiểu Mỹ... (mã hs sữa chua và ngũ/ mã hs của sữa chua và)
- Mã HS 04011010: Sữa tươi hộp vinamilk sô-cô-la 180ml... (mã hs sữa tươi hộp vi/ mã hs của sữa tươi hộp)
- Mã HS 04011090: Sữa hộp... (mã hs sữa hộp/ mã hs của sữa hộp)
- Mã HS 04011090: Milo LON... (mã hs milo lon/ mã hs của milo lon)
- Mã HS 04011090: Sữa chua... (mã hs sữa chua/ mã hs của sữa chua)
- Mã HS 04011090: Sữa chua sấy YOV 60g... (mã hs sữa chua sấy yo/ mã hs của sữa chua sấy)
- Mã HS 04011090: SỮA TƯƠI KHÔNG ĐƯỜNG... (mã hs sữa tươi không/ mã hs của sữa tươi khô)
- Mã HS 04011090: Sữa Milo lon RTD 240ml... (mã hs sữa milo lon rt/ mã hs của sữa milo lon)
- Mã HS 04011090: Sữa tươi ít béo Skimmed ... (mã hs sữa tươi ít béo/ mã hs của sữa tươi ít)
- Mã HS 04011090: SỮA TIỆT TRÙNG HỘP 1 LÍT... (mã hs sữa tiệt trùng/ mã hs của sữa tiệt trù)
- Mã HS 04011090: Sữa đậu nành Vnasoy,hộp 180ml... (mã hs sữa đậu nành vn/ mã hs của sữa đậu nành)
- Mã HS 04011090: Sữa UHT hộp 1 lít, thùng 12 hộp... (mã hs sữa uht hộp 1 l/ mã hs của sữa uht hộp)
- Mã HS 04011090: Sữa chua có đường Vinamilk 100ml... (mã hs sữa chua có đườ/ mã hs của sữa chua có)
- Mã HS 04011090: Sữa Vinamilk hộp 1 lít, thùng 12 hộp... (mã hs sữa vinamilk hộ/ mã hs của sữa vinamilk)
- Mã HS 04011090: Sữa Lactose free Vinamilk 180ml/1 hộp... (mã hs sữa lactose fre/ mã hs của sữa lactose)
- Mã HS 04011090: Sữa đậu nành Organic hộp 1 lít,thùng 12 hộp... (mã hs sữa đậu nành or/ mã hs của sữa đậu nành)
- Mã HS 04011090: Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk hương dâu 180ml... (mã hs sữa tươi tiệt t/ mã hs của sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04011090: Sữa hạnh nhân không đường1 hộp lít, thùng 12 hộp ... (mã hs sữa hạnh nhân k/ mã hs của sữa hạnh nhâ)
- Mã HS 04011090: Sữa Cremo không Lactose ít béo 1 hộp 1 lít,thùng 12 hộp... (mã hs sữa cremo không/ mã hs của sữa cremo kh)
- Mã HS 04011090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO : Sữa ít béo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04011090: Sữa bột Optimum Gold 4HT 900g x 6 lon/ thùng- Vinamillk Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs sữa bột optimum/ mã hs của sữa bột opti)
- Mã HS 04012010: SỮA TƯƠI... (mã hs sữa tươi/ mã hs của sữa tươi)
- Mã HS 04012010: Sữa đậu nành Vinamilk... (mã hs sữa đậu nành vi/ mã hs của sữa đậu nành)
- Mã HS 04012010: Sữa tươi ADM GOLD 180ml... (mã hs sữa tươi adm go/ mã hs của sữa tươi adm)
- Mã HS 04012010: FRESH MILK LOW FAT 1L (SỮA 1L)... (mã hs fresh milk low/ mã hs của fresh milk l)
- Mã HS 04012010: SỮA TƯƠI TT TH 180 ML (CÓ ĐƯỜNG)... (mã hs sữa tươi tt th/ mã hs của sữa tươi tt)
- Mã HS 04012010: STTT Nguyên Chất TH True Milk, 220ml x 48 bịch/Thùng ... (mã hs sttt nguyên chấ/ mã hs của sttt nguyên)
- Mã HS 04012010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Sữa tươi (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04012010: Sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk F220ml (220 ml/bịch x 48 bịch/thùng)... (mã hs sữa dinh dưỡng/ mã hs của sữa dinh dưỡ)
- Mã HS 04014010: Sữa tươi VNM có đường... (mã hs sữa tươi vnm có/ mã hs của sữa tươi vnm)
- Mã HS 04014010: Sữa hạnh nhận ko đường hộp 180 ml... (mã hs sữa hạnh nhận k/ mã hs của sữa hạnh nhậ)
- Mã HS 04014010: Sữa tươi ko Lactose ít béo hộp 1 lít... (mã hs sữa tươi ko lac/ mã hs của sữa tươi ko)
- Mã HS 04014010: Kularome sữa 7124 (Khối lượng tịnh 1kg/chai x 10chai/thùng x 2 thùng, khối lượng cả bì 11kg/thùng)... (mã hs kularome sữa 71/ mã hs của kularome sữa)
- Mã HS 04014090: Sữa tươi Vinamilk (330ml/gói x 48 gói/thùng), ... (mã hs sữa tươi vinami/ mã hs của sữa tươi vin)
- Mã HS 04015010: Sữa Tươi... (mã hs sữa tươi/ mã hs của sữa tươi)
- Mã HS 04015010: sua noi bo... (mã hs sua noi bo/ mã hs của sua noi bo)
- Mã HS 04015010: Milo RTD 240ml... (mã hs milo rtd 240ml/ mã hs của milo rtd 240)
- Mã HS 04015090: Sữa VINAMILK DRINKS (24 hộp/thùng).Hàng mới 100%... (mã hs sữa vinamilk dr/ mã hs của sữa vinamilk)
- Mã HS 04021042: Sữa hộp... (mã hs sữa hộp/ mã hs của sữa hộp)
- Mã HS 04021042: Sữa dừa 500ml... (mã hs sữa dừa 500ml/ mã hs của sữa dừa 500m)
- Mã HS 04021042: Sữa Betagen 140ml... (mã hs sữa betagen 140/ mã hs của sữa betagen)
- Mã HS 04021042: Sữa đặc NSPN 380g... (mã hs sữa đặc nspn 38/ mã hs của sữa đặc nspn)
- Mã HS 04021042: Sữa Betagen- 300ml... (mã hs sữa betagen 30/ mã hs của sữa betagen)
- Mã HS 04021042: Sữa bột Ovaltine lúa mạch 400G*12 hủ*thùng, hàng mới 100%... (mã hs sữa bột ovaltin/ mã hs của sữa bột oval)
- Mã HS 04021049: BỘT PHÔ MAI... (mã hs bột phô mai/ mã hs của bột phô mai)
- Mã HS 04021049: Sữa đặc có đường 1,284g... (mã hs sữa đặc có đườn/ mã hs của sữa đặc có đ)
- Mã HS 04021049: FAMI sữa đậu nanh 200mlx36... (mã hs fami sữa đậu na/ mã hs của fami sữa đậu)
- Mã HS 04021049: Sữa tươi con bò 100% có đường 1L... (mã hs sữa tươi con bò/ mã hs của sữa tươi con)
- Mã HS 04021049: Sữa tươi tiệt trùng TH ít đường 180ML*4... (mã hs sữa tươi tiệt t/ mã hs của sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04021092: AT- Sữa milo lon 220ml... (mã hs at sữa milo lo/ mã hs của at sữa milo)
- Mã HS 04021092: Sữa đặc có đường Vinamilk NSPN Xanh lá HG 380g... (mã hs sữa đặc có đườn/ mã hs của sữa đặc có đ)
- Mã HS 04022190: Bột kem béo (50 thùng x 15kg/thùng). ... (mã hs bột kem béo 50/ mã hs của bột kem béo)
- Mã HS 04022190: Tinh sữa làm bánh mỳ(Kularome Sữa) (70 thùng x10kg/thùng). ... (mã hs tinh sữa làm bá/ mã hs của tinh sữa làm)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo XK Afghanistan túi 400g (400 g/túi x 24 túi/thùng)... (mã hs sữa bột béo xk/ mã hs của sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Vinamilk XK Sudan gói 33g (33 g/gói x 100 gói/thùng)... (mã hs sữa bột béo vin/ mã hs của sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Dielac người lớnXK túi 300g (300 g/túi x 24 túi/thùng)... (mã hs sữa bột béo die/ mã hs của sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Alpha XK AfghanistanHT 1800g (1800 g/hộp x 6 hộp/thùng)... (mã hs sữa bột béo alp/ mã hs của sữa bột béo)
- Mã HS 04022920: Bột kem béo (15 thùng, 90 kg/thùng)... (mã hs bột kem béo 15/ mã hs của bột kem béo)
- Mã HS 04022990: Sữa bột Dutch lady nguyên kem hiệu Cô Gái Hà Lan 900g/hộp x 12hộp/thùng... (mã hs sữa bột dutch l/ mã hs của sữa bột dutc)
- Mã HS 04022990: Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 4 hộp thiếc hiệu Vinamilk 900g/hộp x 12 hộp/thùng... (mã hs sữa bột dielac/ mã hs của sữa bột diel)
- Mã HS 04029900: Sốt BBQ... (mã hs sốt bbq/ mã hs của sốt bbq)
- Mã HS 04029900: BẠC XỈU ĐÁ... (mã hs bạc xỉu đá/ mã hs của bạc xỉu đá)
- Mã HS 04029900: Sốt mayonaise... (mã hs sốt mayonaise/ mã hs của sốt mayonais)
- Mã HS 04029900: Sốt đường caramel... (mã hs sốt đường caram/ mã hs của sốt đường ca)
- Mã HS 04029900: Sốt đường vanilla... (mã hs sốt đường vanil/ mã hs của sốt đường va)
- Mã HS 04029900: Sữa Condensed Milk... (mã hs sữa condensed m/ mã hs của sữa condense)
- Mã HS 04029900: Sốt đường hazelnut... (mã hs sốt đường hazel/ mã hs của sốt đường ha)
- Mã HS 04029900: Sốt chocolate bán kèm vừa... (mã hs sốt chocolate b/ mã hs của sốt chocolat)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc có đường Global 1x24... (mã hs sữa đặc có đườn/ mã hs của sữa đặc có đ)
- Mã HS 04029900: Sốt caramel phần nhỏ bán kèm... (mã hs sốt caramel phầ/ mã hs của sốt caramel)
- Mã HS 04029900: Sốt đường Strawberry bán kèm... (mã hs sốt đường straw/ mã hs của sốt đường st)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc chế pha cafe BRO 390g x 48... (mã hs sữa đặc chế pha/ mã hs của sữa đặc chế)
- Mã HS 04029900: Sữa dừa COCONUT Milk hộp 340ml/1 hộp... (mã hs sữa dừa coconut/ mã hs của sữa dừa coco)
- Mã HS 04029900: Cream đặc có đường BROTHERS 390 Gr (390 Gr x 48 Can/Ctn)... (mã hs cream đặc có đư/ mã hs của cream đặc có)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc Ông thọ Đỏ hiệu Vinamilk có đường 380g/hộp x 48hộp/thùng... (mã hs sữa đặc ông thọ/ mã hs của sữa đặc ông)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc Ngôi sao Phương Nam "Vinamilk" (1.284Kg x 12). Hàng mới 100%... (mã hs sữa đặc ngôi sa/ mã hs của sữa đặc ngôi)
- Mã HS 04029900: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Sữa đặc (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04029900: Sữa tươi đóng bì đã pha thêm đường và hương liệu, 48 gói/thùng, hàng mới 100%... (mã hs sữa tươi đóng b/ mã hs của sữa tươi đón)
- Mã HS 04029900: TH True milk (Sữa tươi tiệt trùng TH có đường 180ml/BX), UNK hộp,Hàng mới 100%... (mã hs th true milk s/ mã hs của th true milk)
- Mã HS 04029900: sữa kem đặc dinh dưỡng Dutch Lady (có đường,dạng túi, 560gr/túi, 24 túi/thùng) ... (mã hs sữa kem đặc din/ mã hs của sữa kem đặc)
- Mã HS 04029900: Tinh sữa_Kularome Mauri- 7124_1kg(hàng đóng đồng nhất 1kg/1 gói; 10 gói/thùng)- ... (mã hs tinh sữakularo/ mã hs của tinh sữakul)
- Mã HS 04029900: sữa kem đặc cao cấp Dutch Lady Excellence(có đường,dạng gói, 40gr/gói, 120gói/Thùng) ... (mã hs sữa kem đặc cao/ mã hs của sữa kem đặc)
- Mã HS 04031021: Gotz. SCA Xoài 100gr... (mã hs gotz sca xoài/ mã hs của gotz sca xo)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống Calpis Mini hương Nho *8... (mã hs sữa chua uống c/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Gotz 100g(4 chai/lốc) 12 lốc/thùng... (mã hs sữa chua gotz 1/ mã hs của sữa chua got)
- Mã HS 04031021: Sữa chua đào 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua đào 10/ mã hs của sữa chua đào)
- Mã HS 04031021: Sữa trái cây Nutiboots (cam, dâu)- Cocacola... (mã hs sữa trái cây nu/ mã hs của sữa trái cây)
- Mã HS 04031021: Sữa chua nha đam 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua nha đa/ mã hs của sữa chua nha)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu tằm 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua dâu tằ/ mã hs của sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua có đường 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua có đườ/ mã hs của sữa chua có)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn vị dâu hiệu ELOVI 100g/hộp x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn vị/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Sệt vị đào 170ml ((100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua sệt vị/ mã hs của sữa chua sệt)
- Mã HS 04031021: Sữa chua sệt caramen 170ml ((170ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua sệt ca/ mã hs của sữa chua sệt)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn TH true YOGURT Nha đam 100g (100g x 48 hộp/Thùng)... (mã hs sữa chua ăn th/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn có đường- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn có/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn men Trái cây tự nhiên TH true Yogurt 100g x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn men/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn Sầu riêng- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn sầu/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn không đường- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn khô/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua chanh dây Ba vì (100gr x 48hộp/thùng) 40 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs sữa chua chanh/ mã hs của sữa chua cha)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uông men sống hương Vanila tự nhiên- TH True yogurt(100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua uông m/ mã hs của sữa chua uôn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống men sống hương Việt quất tự nhiên- TH True yogurt 100ml(100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua uống m/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu tự nhiên 180 ml, hiệu TH True Yogurt (180 ml/hộp, 48 hộp/thùng)... (mã hs sữa chua uống t/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn thanh trùng TH true YOGURT công thức TOPKID hương Vanilla tự nhiên 60g, (60g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn tha/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua VNM 100g... (mã hs sữa chua vnm 10/ mã hs của sữa chua vnm)
- Mã HS 04031029: Sữa chua Vinamilk 100ml (Hàng mới 100%)... (mã hs sữa chua vinami/ mã hs của sữa chua vin)
- Mã HS 04031029: Sữa chua có đường lên men Ba Vì (100gx48hộp/thùng): 20thùng... (mã hs sữa chua có đườ/ mã hs của sữa chua có)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ăn Ba Vì có đường hiệu IDP 100g/hộp x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn ba/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ăn LIF có đường (100gr/1 hộp, 48 hộp/1 thùng).Mới 100%... (mã hs sữa chua ăn lif/ mã hs của sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua nha đam, không hiệu, loại 100ml, 24 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs sữa chua nha đa/ mã hs của sữa chua nha)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ít đường, không hiệu, loại 100ml, 24 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs sữa chua ít đườ/ mã hs của sữa chua ít)
- Mã HS 04031029: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Sữa chua (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống LIF KUN hương cam (90ml/1 hộp, 48 hộp/1 thùng).Mới 100%... (mã hs sữa chua uống l/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua men sống thạch hương dưa lưới Lif (75gx48hộp/thùng): 20thùng... (mã hs sữa chua men số/ mã hs của sữa chua men)
- Mã HS 04031029: Sữa chua đường 100g x 48 hộp/ thùng- Vinamilk Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs sữa chua đường/ mã hs của sữa chua đườ)
- Mã HS 04031029: Sữa chua trái cây 100g x 48 hộp/ thùng- Vinamilk Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs sữa chua trái c/ mã hs của sữa chua trá)
- Mã HS 04031091: YAOURT ĐÁ... (mã hs yaourt đá/ mã hs của yaourt đá)
- Mã HS 04031091: YAOURT XOÀI... (mã hs yaourt xoài/ mã hs của yaourt xoài)
- Mã HS 04031091: YAOURT DÂU TÂY... (mã hs yaourt dâu tây/ mã hs của yaourt dâu t)
- Mã HS 04031091: Sữa Uống Liền MILO 180mlx48... (mã hs sữa uống liền m/ mã hs của sữa uống liề)
- Mã HS 04031091: SỮA CHUA HƯƠNG CAM TH TRUE YOGURT 180ML... (mã hs sữa chua hương/ mã hs của sữa chua hươ)
- Mã HS 04031099: Kem chua ... (mã hs kem chua/ mã hs của kem chua)
- Mã HS 04031099: SỮA CHUA TRẮNG... (mã hs sữa chua trắng/ mã hs của sữa chua trắ)
- Mã HS 04031099: Kem cornetto Wall ... (mã hs kem cornetto wa/ mã hs của kem cornetto)
- Mã HS 04031099: Kem cornetto Helio ... (mã hs kem cornetto he/ mã hs của kem cornetto)
- Mã HS 04031099: Sữa chua Đà Lạt Milk ... (mã hs sữa chua đà lạt/ mã hs của sữa chua đà)
- Mã HS 04031099: Kem xịt Whipping cream... (mã hs kem xịt whippin/ mã hs của kem xịt whip)
- Mã HS 04031099: Kem sữa Whipping Cream ... (mã hs kem sữa whippin/ mã hs của kem sữa whip)
- Mã HS 04031099: Sữa chua trắng Greek hộp 1 kg... (mã hs sữa chua trắng/ mã hs của sữa chua trắ)
- Mã HS 04031099: Sữa chua uống tiệt trung Yomost 170ml x 48... (mã hs sữa chua uống t/ mã hs của sữa chua uốn)
- Mã HS 04031099: Sữa chua Vinamilk trắng hũ lớn500grm/1 hộp... (mã hs sữa chua vinami/ mã hs của sữa chua vin)
- Mã HS 04031099: Sữa chua trái cây Đà Lạt Milkhộp 100grm, thùng 40 hộp... (mã hs sữa chua trái c/ mã hs của sữa chua trá)
- Mã HS 04031099: Sữa chua mật ong Elle & vire 110grm/1 hộp,thùng 24 hộp... (mã hs sữa chua mật on/ mã hs của sữa chua mật)
- Mã HS 04031099: Sữa chu trắng không béo Elle& Vrehộp 110grm, thùng 24 hộp... (mã hs sữa chu trắng k/ mã hs của sữa chu trắn)
- Mã HS 04039090: MILO LON UHT 240ML... (mã hs milo lon uht 24/ mã hs của milo lon uht)
- Mã HS 04039090: Kem chua TATTUA,1 thùng 12 kg... (mã hs kem chua tattua/ mã hs của kem chua tat)
- Mã HS 04039090: HỘP SỮA DỪA COCO SÔCÔLA 330ML... (mã hs hộp sữa dừa coc/ mã hs của hộp sữa dừa)
- Mã HS 04039090: NƯỚC GOODMOOD VỊ SỮA CHUA 455ML... (mã hs nước goodmood v/ mã hs của nước goodmoo)
- Mã HS 04039090: Cookies Cream (Oreo đá say) (size lớn)... (mã hs cookies cream/ mã hs của cookies crea)
- Mã HS 04039090: Đồ uống hỗn hợp bánh Cookie, sữa tươi, syrup,... (mã hs đồ uống hỗn hợp/ mã hs của đồ uống hỗn)
- Mã HS 04041010: Whey Powder-Bột ván sữa-25kg/bag... (mã hs whey powderbột/ mã hs của whey powder)
- Mã HS 04041010: Bot Whey 11% Dam (Sweet whey Powder 11%protein-SWP)... (mã hs bot whey 11% da/ mã hs của bot whey 11%)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột sữa (Sweet Whey Power)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột whey gồm Protein, Lactose, hàm tro (Ash), hàm ẩm, có chứa các nguyên tố khoáng Ca, K, Na, S, P- Nguyên liệu s x thức ăn chăn nuôi, 1 bao 25kg- Sweet Whey Powder... (mã hs bột whey gồm pr/ mã hs của bột whey gồm)
- Mã HS 04051000: BƠ THỰC VẬT... (mã hs bơ thực vật/ mã hs của bơ thực vật)
- Mã HS 04051000: Bơ vĩ Anchor... (mã hs bơ vĩ anchor/ mã hs của bơ vĩ anchor)
- Mã HS 04051000: Bơ đậu phộng 340grm/1 hộp... (mã hs bơ đậu phộng 34/ mã hs của bơ đậu phộng)
- Mã HS 04051000: BƠ LÁT ĐÔNG LẠNH 1 KG FERMAGE... (mã hs bơ lát đông lạn/ mã hs của bơ lát đông)
- Mã HS 04051000: Bơ thơm (40 thùng, 20 kg/thùng)... (mã hs bơ thơm 40 thù/ mã hs của bơ thơm 40)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt tự nhiên TH true Butter 5kg... (mã hs bơ lạt tự nhiên/ mã hs của bơ lạt tự nh)
- Mã HS 04051000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO : Bơ mặn (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04051000: Shortening hiệu Satellite (Bơ dùng làm bánh mỳ) (50 Thùng x 25kg/thùng). ... (mã hs shortening hiệu/ mã hs của shortening h)
- Mã HS 04052000: Dầu bơ thay thế (khối lượng tịnh 18kg/thùng x 40 thùng, khối lượng cả bì 19kg)... (mã hs dầu bơ thay thế/ mã hs của dầu bơ thay)
- Mã HS 04059020: Dầu bơ thay thế (vàng) (120 xô, 18 kg/xô)... (mã hs dầu bơ thay thế/ mã hs của dầu bơ thay)
- Mã HS 04059090: BỢ THỰC VẬT... (mã hs bợ thực vật/ mã hs của bợ thực vật)
- Mã HS 04063000: Phô mai Kiri KIRI CHEESE SPREAD 80P (1440g x 6/ thùng)- HSD : 05.2020... (mã hs phô mai kiri ki/ mã hs của phô mai kiri)
- Mã HS 04063000: Phô mai La Vache Qui Rit Con Bò Cười- THE LAUGHING COW 4P (60g x 54/ thùng)- HSD : 06/2020... (mã hs phô mai la vach/ mã hs của phô mai la v)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát La Vache qui rit- Con bò cười Toast THE LAUGHING COW TOAST 10S (200g x 32/ thùng)- HSD : 10.2020... (mã hs phô mai lát la/ mã hs của phô mai lát)
- Mã HS 04069000: PHO MAI... (mã hs pho mai/ mã hs của pho mai)
- Mã HS 04069000: Pho mai Dê... (mã hs pho mai dê/ mã hs của pho mai dê)
- Mã HS 04069000: Pho mai dê ... (mã hs pho mai dê/ mã hs của pho mai dê)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie... (mã hs pho mai brie/ mã hs của pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai Feta ... (mã hs pho mai feta/ mã hs của pho mai feta)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie ... (mã hs pho mai brie/ mã hs của pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho Mai ricotta... (mã hs pho mai ricotta/ mã hs của pho mai rico)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gruyere ... (mã hs pho mai gruyere/ mã hs của pho mai gruy)
- Mã HS 04069000: Pho mai Roquefort... (mã hs pho mai roquefo/ mã hs của pho mai roqu)
- Mã HS 04069000: Pho mai Emmental ... (mã hs pho mai emmenta/ mã hs của pho mai emme)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gorgonzola... (mã hs pho mai gorgonz/ mã hs của pho mai gorg)
- Mã HS 04069000: Pho mai Edam ball ... (mã hs pho mai edam ba/ mã hs của pho mai edam)
- Mã HS 04069000: Pho mai Mascarpone... (mã hs pho mai mascarp/ mã hs của pho mai masc)
- Mã HS 04069000: Pho mai Edam Frico... (mã hs pho mai edam fr/ mã hs của pho mai edam)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gouda Ball ... (mã hs pho mai gouda b/ mã hs của pho mai goud)
- Mã HS 04069000: Pho mai Danish Blue ... (mã hs pho mai danish/ mã hs của pho mai dani)
- Mã HS 04069000: Pho mai Comte Wedge ... (mã hs pho mai comte w/ mã hs của pho mai comt)
- Mã HS 04069000: Pho mai Blue Stiton ... (mã hs pho mai blue st/ mã hs của pho mai blue)
- Mã HS 04069000: Pho mai Cream Cheese ... (mã hs pho mai cream c/ mã hs của pho mai crea)
- Mã HS 04069000: Pho mai Cheddar white ... (mã hs pho mai cheddar/ mã hs của pho mai ched)
- Mã HS 04069000: Pho mai Pecorino Romano ... (mã hs pho mai pecorin/ mã hs của pho mai peco)
- Mã HS 04069000: Pho mai Camembert 125grm ... (mã hs pho mai camembe/ mã hs của pho mai came)
- Mã HS 04069000: Pho mai Manchego Spanish ... (mã hs pho mai mancheg/ mã hs của pho mai manc)
- Mã HS 04069000: Pho mai Parmesan Reggiano ... (mã hs pho mai parmesa/ mã hs của pho mai parm)
- Mã HS 04069000: Phô mai trắng Dairymont 1kg... (mã hs phô mai trắng d/ mã hs của phô mai trắn)
- Mã HS 04069000: Pho mai Livarot 250grm/1 miếng... (mã hs pho mai livarot/ mã hs của pho mai liva)
- Mã HS 04069000: Pho mai Reblechon 1 thùng 2.7kg... (mã hs pho mai reblech/ mã hs của pho mai rebl)
- Mã HS 04069000: Pho mai Reblochon 550grm/1 miếng... (mã hs pho mai rebloch/ mã hs của pho mai rebl)
- Mã HS 04069000: Pho mai bào Pizza Topping Arla 2 kg... (mã hs pho mai bào piz/ mã hs của pho mai bào)
- Mã HS 04069000: Sữa chua trắng Đà Lạt Milk hũ 500 ml... (mã hs sữa chua trắng/ mã hs của sữa chua trắ)
- Mã HS 04069000: Phô mai con bò cười 120g x 36 hộp x 2 thùng... (mã hs phô mai con bò/ mã hs của phô mai con)
- Mã HS 04069000: Pho mai con bò cười 8 miếng (120 gamx36hộp)15thùng... (mã hs pho mai con bò/ mã hs của pho mai con)
- Mã HS 04069000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Phô mai (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mini BabyBel Swiss MINI BABYBEL SWISS N5 (100g x 12/ thùng)- HSD : 06.2020... (mã hs phô mai mini ba/ mã hs của phô mai mini)
- Mã HS 04071190: Thực phẩm cung ứng cho tàu Tai Xing : trứng gà Code: (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04072100: Trứng gà ta 18 quả/kg... (mã hs trứng gà ta 18/ mã hs của trứng gà ta)
- Mã HS 04072100: Trứng gà sạch hộp 10 quả... (mã hs trứng gà sạch h/ mã hs của trứng gà sạc)
- Mã HS 04072990: Trứng gà tươi (size 52-55 grams)... (mã hs trứng gà tươi/ mã hs của trứng gà tươ)
- Mã HS 04079010: Trứng gà 55-60gr/quả... (mã hs trứng gà 5560g/ mã hs của trứng gà 55)
- Mã HS 04079020: Trứng vịt muối loại 2 (160 qua/thung)... (mã hs trứng vịt muối/ mã hs của trứng vịt mu)
- Mã HS 04079090: TRỨNG GÀ... (mã hs trứng gà/ mã hs của trứng gà)
- Mã HS 04079090: Trứng Boiled Egg... (mã hs trứng boiled eg/ mã hs của trứng boiled)
- Mã HS 04079090: TRỨNG GÀ SỐNG (150 QUA/BOX)... (mã hs trứng gà sống/ mã hs của trứng gà sốn)
- Mã HS 04079090: Trứng cút BA HUÂN,30 quả/1 hộp... (mã hs trứng cút ba hu/ mã hs của trứng cút ba)
- Mã HS 04079090: Trứng gà CP tươi150 quả/1 thùng... (mã hs trứng gà cp tươ/ mã hs của trứng gà cp)
- Mã HS 04079090: Trứng gà tươi CP tươi, 150 quả/1 thùng... (mã hs trứng gà tươi c/ mã hs của trứng gà tươ)
- Mã HS 04081900: Trứng muối... (mã hs trứng muối/ mã hs của trứng muối)
- Mã HS 04081900: Lòng đỏ trứng vịt muối (sống, trữ lạnh) loại 2 từ 10g trở lên,nhãn hiệu Frozen Salted Egg Yolk, 500 cái/ thùng, NW: 8.0 kg/ thùng, GW: 9.0 kg/ thung... (mã hs lòng đỏ trứng v/ mã hs của lòng đỏ trứn)
- Mã HS 04089900: Trứng gà trần/luộc... (mã hs trứng gà trần/l/ mã hs của trứng gà trầ)
- Mã HS 04089900: Trứng cút đóng lon 15 oz (24 LON/Carton)... (mã hs trứng cút đóng/ mã hs của trứng cút đó)
- Mã HS 04089900: (Trứng cút thành phẩm đựng trong túi)(4tui/carton)... (mã hs trứng cút thàn/ mã hs của trứng cút t)
- Mã HS 04089900: TRứng cút thảnh phẩm đóng trong lon 30oz(Hàng đóng 12 lon/carton) hàng xuất theo TKHQN:102948315850)... (mã hs trứng cút thảnh/ mã hs của trứng cút th)
- Mã HS 04090000: MẬT ONG... (mã hs mật ong/ mã hs của mật ong)
- Mã HS 04090000: MAT ONG TU NHIEN... (mã hs mat ong tu nhie/ mã hs của mat ong tu n)
- Mã HS 04090000: Mật ong (tự nhiên).... (mã hs mật ong tự nhi/ mã hs của mật ong tự)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa nhãn 240g... (mã hs mật ong hoa nhã/ mã hs của mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa cà phê 240g... (mã hs mật ong hoa cà/ mã hs của mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa cao su 240g... (mã hs mật ong hoa cao/ mã hs của mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: MAT ONG NGUYEN CHAT 100 %... (mã hs mat ong nguyen/ mã hs của mat ong nguy)
- Mã HS 04090000: Mật ong Bonie Bee 380g BB... (mã hs mật ong bonie b/ mã hs của mật ong boni)
- Mã HS 04090000: VN(Lot NL 19111- NL 19112)... (mã hs vnlot nl 19111/ mã hs của vnlot nl 19)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Honimore Me Tien 110G... (mã hs mật ong honimor/ mã hs của mật ong honi)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Sữa Chúa Honimore 360G... (mã hs mật ong sữa chú/ mã hs của mật ong sữa)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Tinh Nghe 360Gr + Nghe 64G... (mã hs mật ong tinh ng/ mã hs của mật ong tinh)
- Mã HS 04090000: Hqua Mật Ong Honimore Cr-Mt 500G/C... (mã hs hqua mật ong ho/ mã hs của hqua mật ong)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Chin Honimore Rung Pn. 360G... (mã hs mật ong chin ho/ mã hs của mật ong chin)
- Mã HS 04090000: Mật ong 225g (Pure Blossom honey) mới 100%... (mã hs mật ong 225g p/ mã hs của mật ong 225g)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Viêt Nam (295kg/thùng)_Vietnamese Honey, Hàng Mới 100% ... (mã hs mật ong viêt na/ mã hs của mật ong viêt)
- Mã HS 04090000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE : Mật ong (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 04100010: Nước yến lon... (mã hs nước yến lon/ mã hs của nước yến lon)
- Mã HS 04100010: YẾN TINH CHẾ ... (mã hs yến tinh chế/ mã hs của yến tinh chế)
- Mã HS 04100010: Nước yến cao cấp... (mã hs nước yến cao cấ/ mã hs của nước yến cao)
- Mã HS 04100010: Hộp 6 lọ nước yến... (mã hs hộp 6 lọ nước y/ mã hs của hộp 6 lọ nướ)
- Mã HS 04100010: Yến nhà tinh chế 10g... (mã hs yến nhà tinh ch/ mã hs của yến nhà tinh)
- Mã HS 04100010: Nước yến Sanest (khay)... (mã hs nước yến sanest/ mã hs của nước yến san)
- Mã HS 04100010: Lọ nước yến Nunest Kid... (mã hs lọ nước yến nun/ mã hs của lọ nước yến)
- Mã HS 04100010: Lốc nước yến Nunest Kid... (mã hs lốc nước yến nu/ mã hs của lốc nước yến)
- Mã HS 04100010: Yen Bai- Ky 2(B Grade 2nd season 120-135pc/kg)... (mã hs yen bai ky 2b/ mã hs của yen bai ky)
- Mã HS 04100010: Yến trắng sạch lông 100g/Hộp (mã hàng A). Hàng mới 100%... (mã hs yến trắng sạch/ mã hs của yến trắng sạ)
- Mã HS 04100010: Tổ yến(Khô), không nhãn hiệu. Mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs tổ yếnkhô kh/ mã hs của tổ yếnkhô)
- Mã HS 04100010: Yến sào sơ chế, không nhãn hiệu, 17 kg/1 thùng, hàng mới 100%... (mã hs yến sào sơ chế/ mã hs của yến sào sơ c)
- Mã HS 04100090: SÁP ONG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sáp ong hàng m/ mã hs của sáp ong hàn)
- Mã HS 04100090: Nước yến sanest (5 hộp x 6 lọ x 70ml), 80 thùng ... (mã hs nước yến sanest/ mã hs của nước yến san)
- Mã HS 04100090: Nước yến Kid's Net Plus các loại (70ml x 60 lọ/thùng), 55 thùng ... (mã hs nước yến kids/ mã hs của nước yến kid)
- Mã HS 04100090: Nước yến sào thiên việt các loại hộp (6 hộp x 6 hũ x 70ml/thùng), 180 thùng ... (mã hs nước yến sào th/ mã hs của nước yến sào)