Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4105 - Mã HS 41053000: Da cừu thuộc#Xuat tra 1 phan muc 1 TK nhap so: 102513045350/E21(05/03/2019)... (mã hs da cừu thuộc#xu/ hs code da cừu thuộc)
4106 - Mã HS 41063200: Da heo thuộc... (mã hs da heo thuộc/ hs code da heo thuộc)
- Mã HS 41064000: Da cá sấu đã thuộc (Cá sấu nước ngọt, Crocodylus Siamensis), chiều dài: 1-3 m. CITES Tags: VN. SIA 17. 23234- VN. SIA 17. 23288. Nuôi trồng trong nước, Hàng mới 100%&#VN... (mã hs da cá sấu đã th/ hs code da cá sấu đã)
4107 - Mã HS 41071100: Da bò thuộc loại 2 (hàng mới 100%)... (mã hs da bò thuộc loạ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Grain splits: entire cow bovine leather- da bò thuộc thành phẩm... (mã hs grain splits e/ hs code grain splits)
- Mã HS 41071200: Cow hide, MODENA P, December Sky color, 1. 2-1. 4mm thickness... (mã hs cow hide moden/ hs code cow hide mo)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc thành phẩm... (mã hs da bò thuộc thà/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ151 tái xuất từ tờ khai 102598199060 (19/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hq1/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS281 tái xuất từ tờ khai 102495967120 (22/02/2019)... (mã hs da bò thuộc hs2/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB133 tái xuất từ dòng hàng 3 tờ khai 102523648510 (11/03/2019)... (mã hs da bò thuộc hb1/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB531 tái xuất từ dòng hàng 8 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb5/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB931 tái xuất từ dòng hàng 9 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb9/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ451 tái xuất từ dòng hàng 9 tờ khai 102455736610 (22/01/2019)... (mã hs da bò thuộc hq4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS482 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102574688900 (06/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hs4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC242 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc2/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC342 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc3/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC445 tái xuất từ dòng hàng 4 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HC942 tái xuất từ dòng hàng 5 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hc9/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HO491 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102415086100 (28/12/2018)... (mã hs da bò thuộc ho4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB431 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102545910460 (22/03/2019)... (mã hs da bò thuộc hb4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HS483 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102574688900 (06/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hs4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ475 tái xuất từ dòng hàng 2 tờ khai 102183004230 (23/08/2018)... (mã hs da bò thuộc hq4/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HQ775 tái xuất từ dòng hàng 1 tờ khai 102183004230 (23/08/2018)... (mã hs da bò thuộc hq7/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da bò thuộc HB334 tái xuất từ dòng hàng 10 tờ khai 102576003500 (08/04/2019)... (mã hs da bò thuộc hb3/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071200: Da thuộc (da bò) F WURSTROW UMBER 54603- 100% Leather (TX theo Dòng hàng 04 của TK: 102463314660/E31 ngày 26/01/2019)... (mã hs da thuộc da bò/ hs code da thuộc da)
- Mã HS 41071200: Da thuộc (da bò) L SESSOM WALNUT U12405- 100% Leather MH#U12405HIDES/140439/ dòng hàng 01-102598749260/A42-ngày 19/04/2019... (mã hs da thuộc da bò/ hs code da thuộc da)
- Mã HS 41071900: Panel bằng da bò thuộc, kích thước: 29x25cm, hàng mẫu... (mã hs panel bằng da b/ hs code panel bằng d)
- Mã HS 41071900: Miếng da bò thuộc nhỏ để làm mẫu... (mã hs miếng da bò thu/ hs code miếng da bò)
- Mã HS 41071900: Miếng da trang trí... (mã hs miếng da trang/ hs code miếng da tra)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc... (mã hs da bò thuộc/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071900: Da ngựa thuộc... (mã hs da ngựa thuộc/ hs code da ngựa thuộ)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Da thuộc các loại (da bò)... (mã hs da thuộc các lo/ hs code da thuộc các)
- Mã HS 41071900: Da thuộc các loại(Da bò thuộc)... (mã hs da thuộc các lo/ hs code da thuộc các)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc/ Cow Split Leather... (mã hs da bò thuộc/ co/ hs code da bò thuộc/)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc màu đen (2957. 60SF)... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc. Xuất theo TK 102546037050 (dòng 1)... (mã hs da bò thuộc xu/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41071900: Da bò đã thuộc WET BLUE COW SPLITS BOTTOM/SPLITS I... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41071900: Miếng da bò thuộc mẫu/ Grey thread card-Line D slim capsule... (mã hs miếng da bò thu/ hs code miếng da bò)
- Mã HS 41071900: Da bò thuộc/Cow Finished Leather (Tumbled SLT ST-2 Black)... (mã hs da bò thuộc/cow/ hs code da bò thuộc/)
- Mã HS 41071900: DA MẪU... (mã hs da mẫu/ hs code da mẫu)
- Mã HS 41079100: Da lớp bọc gót { Da Bò, đã thuộc, đã gia công)... (mã hs da lớp bọc gót/ hs code da lớp bọc g)
- Mã HS 41079200: Da bò đã thuộc và đã gia công sau thuộc, hàng mới 100%... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079200: Da bò thuộc lớp hai nguyên tấm- đã sơn hoàn chỉnh 1 (TP_Cow Split Leather (Double Butt) 1)... (mã hs da bò thuộc lớp/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Nhãn lưng bằng da... (mã hs nhãn lưng bằng/ hs code nhãn lưng bằ)
- Mã HS 41079900: Dây da làm đuôi nón, quy cách 19cm*1. 8cm*0. 1cm... (mã hs dây da làm đuôi/ hs code dây da làm đ)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA BÒ THUỘC DÙNG LÀM MẪU (10CM * 15 CM)... (mã hs miếng da bò thu/ hs code miếng da bò)
- Mã HS 41079900: NPL Sản Xuất Giày- Da Thành Phẩm (Da Bò- Hàng mới 100%)... (mã hs npl sản xuất gi/ hs code npl sản xuất)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA ĐÃ THUỘC... (mã hs miếng da đã thu/ hs code miếng da đã)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA... (mã hs miếng da/ hs code miếng da)
- Mã HS 41079900: MẪU DA BÒ THUỘC... (mã hs mẫu da bò thuộc/ hs code mẫu da bò th)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC CẮT NHỎ... (mã hs mẫu da thuộc cắ/ hs code mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: Vải da thuộc (vải da bò thuộc đã được gia công)... (mã hs vải da thuộc v/ hs code vải da thuộc)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC... (mã hs mẫu da thuộc/ hs code mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA THUỘC CẮT SẴN MẪU... (mã hs miếng da thuộc/ hs code miếng da thu)
- Mã HS 41079900: Bảng mẫu màu của da (chất liệu bằng da). kích thước: 2cm*2cm. hsx: DAW hussen. hàng mới 100%... (mã hs bảng mẫu màu củ/ hs code bảng mẫu màu)
- Mã HS 41079900: Swatch da bò thuộc, kích thước: 1/4 khổ A4... (mã hs swatch da bò th/ hs code swatch da bò)
- Mã HS 41079900: Vải da bò đã thuộc (1932 Sqft)... (mã hs vải da bò đã th/ hs code vải da bò đã)
- Mã HS 41079900: Miếng bảng màuda A4... (mã hs miếng bảng màud/ hs code miếng bảng m)
- Mã HS 41079900: MẪU DA THUỘC KHỔ A4... (mã hs mẫu da thuộc kh/ hs code mẫu da thuộc)
- Mã HS 41079900: COW LEATHER(DA THUỘC ĐÃ ĐƯỢC GIA CÔNG THÊM-CỦA BÒ)... (mã hs cow leatherda/ hs code cow leather)
- Mã HS 41079900: Mặt giày chưa in lụa + ép cao tần (4 miếng/bộ) (Da bò)... (mã hs mặt giày chưa i/ hs code mặt giày chư)
- Mã HS 41079900: Bảng tiêu chuẩn bằng da bò thuộc... (mã hs bảng tiêu chuẩn/ hs code bảng tiêu ch)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA... (mã hs miếng da/ hs code miếng da)
- Mã HS 41079900: Da thuộc... (mã hs da thuộc/ hs code da thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc... (mã hs da bò thuộc/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc (da bò)... (mã hs da thuộc da bò/ hs code da thuộc da)
- Mã HS 41079900: MIẾNG DA ĐÃ THUỘC... (mã hs miếng da đã thu/ hs code miếng da đã)
- Mã HS 41079900: Da (bò thuộc) bồi keo... (mã hs da bò thuộc b/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da (bò thuộc) bồi vải... (mã hs da bò thuộc b/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da đã thuộc và nhuộm... (mã hs da đã thuộc và/ hs code da đã thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc thành phẩm... (mã hs da bò thuộc thà/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da sơ chế (da bò thuộc)... (mã hs da sơ chế da b/ hs code da sơ chế d)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã xử lý màu... (mã hs da bò thuộc đã/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da (bò đã thuộc) bồi vải... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã th)
- Mã HS 41079900: Đệm da đã in DCS (Da bò)... (mã hs đệm da đã in dc/ hs code đệm da đã in)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc thành phẩm... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò mặt thuộc thành phẩm... (mã hs da bò mặt thuộc/ hs code da bò mặt th)
- Mã HS 41079900: Da bò ruột thuộc thành phẩm... (mã hs da bò ruột thuộ/ hs code da bò ruột t)
- Mã HS 41079900: Miếng da bao gót cắt sẵn BG1... (mã hs miếng da bao gó/ hs code miếng da bao)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ PU NAPPA (A0QM)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò mặt đã thuộc thành phẩm-8... (mã hs da bò mặt đã th/ hs code da bò mặt đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu LUX TOUCH (00A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc- tanned cow leather... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc (Mục 2 TK 102423300340/E31)... (mã hs da thuộc mục 2/ hs code da thuộc mụ)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu JUNIOR BUCK (00A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ PU GRAIN CALF (A0QM)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu AGL ENAMEL (095A)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ pu VELVET BUCK (55F0)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc bán thành phẩm (MM#1. 4-1. 6)... (mã hs da bò thuộc bán/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Mặt giày đã in lụa + ép cao tần (Da bò)... (mã hs mặt giày đã in/ hs code mặt giày đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc phủ LAPACHO SOFT (C-TAN 603)... (mã hs da bò thuộc phủ/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc- Cow nappa leather, Brown... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm 02 (DTP2) Hàng mới 100%... (mã hs da bò thành phẩ/ hs code da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm 01 (DTP1)- Hàng mới 100%... (mã hs da bò thành phẩ/ hs code da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc(tái xuất theo tk nhập 102561291930)... (mã hs da bò thuộctái/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã đánh bóng, đánh mềm và phối màu dạng tấm... (mã hs da bò đã đánh b/ hs code da bò đã đán)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc chuyển giao từ tờ khai 102529840560 mục 11... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (NPL thuộc tờ khai: 102535256940/ E21- dòng 1)... (mã hs da bò thuộc np/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (TAI XUAT MOT PHAN TU TO KHAI NHAP SO: 102337011601)... (mã hs da bò thuộc ta/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc 073A (ACE P-R, WHI FTW01F7 SD (1. 4-1. 6) TR(13-30)... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Sản phẩm gia công: Da bò đã thuộc đánh bóng, đánh mềm và phối màu... (mã hs sản phẩm gia cô/ hs code sản phẩm gia)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc(TKN: 102418533340/ E21)... (mã hs da bò thuộc đã/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc dày 0. 8-0. 9mm. Mới 100% (HÀNG THUỘC TK NHẬP SỐ 102112833060)... (mã hs da bò thuộc dày/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc#Xuat tra 1 phan muc 1 TK nhap so: 102510399720/E21(04/03/2019)... (mã hs da bò thuộc#xua/ hs code da bò thuộc#)
- Mã HS 41079900: Da thuộc(xuất trả từ mục 1 của Tờ khai nhập: 102537755460/E21 ngày 20/03/2019)... (mã hs da thuộcxuất t/ hs code da thuộcxuấ)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Tái xuất từ tờ khai 102430227060 ngày 08/01/2019 thuộc dòng hàng số 44... (mã hs da bò thuộc tái/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da phủ màng PU các loại (Action-Virgin- Soft Action-Choice- Split- Mino leather. , )... (mã hs da phủ màng pu/ hs code da phủ màng)
- Mã HS 41079900: Da thuộc đã được gia công (da bò), đã được dán màng nhựa(Đơn giá gia công 0. 11 Usd)... (mã hs da thuộc đã đượ/ hs code da thuộc đã)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites)... (mã hs da bò thuộc đã/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (hàng tái xuất theo tờ khai nhập 102419171300/ E21, thuộc dòng hàng số 2)... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc, đã được gia công thêm sau khi thuộc(hàng không thuộc danh mục Cites) bồi 1 lớp keo... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (COW LEATHER: 46. 50SQFT). Hàng xuất trả TKN: 102512818220/E11 ngày 05/03/2019. Invoice No: 20190304... (mã hs da bò thuộc co/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (đã gia công thêm sau khi thuộc) hàng không thuộc danh mục cites TX theo TK102478670120 ngày 12/02/2019... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã th)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc, đã qua gia công thêm sau khi thuộc (Hàng không thuộc danh mục xin Cites)(chuyển giao từ tờ khai 102449007030-mục 1)... (mã hs da bò thuộc đã/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (thành phẩm)-Sides TR Official Football Leather#2017-FNC Brown(Extra Tack)Xuất trả hàng NK thuộc TK số 102122670160 ngày19/7/2018... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1. 1-1. 3mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, không nằm trong danh mục CITES). Hàng mới 100%. Tái xuất 1 phần mục số 01 TK: 102332877950-E31... (mã hs da các loại 1/ hs code da các loại)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc, tái xuất một phần da bò đã thuộc (không thuộc danh mục CITES)từ dòng hàng số 01 của tờ khai nhập số 102275062040/E21, ngày 15/10/2018... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thật đã thuộc- 1. 4 ZW310A WHT PONY PATENT SPLIT LEATHER (da bò, đã thành phẩm Tái xuất từ TK số 102415811960/E31(ngày 31/12/2018) mục 01 và tk 102450402501/ E31 (ngày 19/01/2018) mục 01... (mã hs da thật đã thuộ/ hs code da thật đã t)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1. 4-1. 6mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, tên khoa học Bos Taurus, không nằm trong danh mục CITES). Tái xuất 1 phần mục 7 TK số 102478006261-E31 ngay 12/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs da các loại 1/ hs code da các loại)
- Mã HS 41079900: Da các loại (1. 8-2. 0mm, da bò đã thuộc, loại bò nuôi, tên khoa học Bos Taurus, không nằm trong danh mục CITES). Tái xuất 1 phần mục 6 TK số 102478006261-E31 ngay 12/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs da các loại 1/ hs code da các loại)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc KT 20*10cm (hàng mới 100%)... (mã hs da bò thuộc kt/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THUỘC ĐÃ QUA XỬ LÝ, MÀU NÂU, ĐỘ DÀY (1. 8-2. 0 MM) SHOULDER IDRO ARIZONA SELECTION 3 BROWN... (mã hs da bò thuộc đã/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc (Cow Finished Leather- Tumbled SLT ST-2 Black TK: 1. 8-2. 0mm)... (mã hs da bò thuộc co/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Wax Cliff Red Orange #52. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc wax/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cow Silky Nappa Snow White. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cow/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da tấm chưa định hình đã qua xử lý 219A (TNB. J569), hàng mới 100%... (mã hs da tấm chưa địn/ hs code da tấm chưa)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THUỘC- DA BÒ MÀU CARAMEL DÀY 2. 0- 2. 2 mm (hóa đơn GTGT số 0000524 ngày 05/04/2019 mẫu số 01GTKT3/001/ký hiệu HT/18P)... (mã hs da bò thuộc da/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: DA MẪU... (mã hs da mẫu/ hs code da mẫu)
- Mã HS 41079900: Da bò thành phẩm, dạng không nguyên tấm... (mã hs da bò thành phẩ/ hs code da bò thành)
- Mã HS 41079900: DA BÒ THÀNH PHẨM... (mã hs da bò thành phẩ/ hs code da bò thành)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Lining Leather 1. 01/Silver. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc lin/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cliff lining/ E. Tan (Carmel). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cli/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Soft Cliff Cow/White. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc sof/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Doubled Oil Cliff/Black (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc dou/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Oil Cliff/Red #62 (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc oil/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Cliff (Non Oil)/White (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc cli/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc CZH BBG ST-3/Reddish Brown (C). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc czh/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Oil HGT/ Black (S). Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc oil/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc Tumbled SLT ST-2/Navy Blue #29. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs da bò thuộc tum/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 41079900: Da nhựa (giả da)... (mã hs da nhựa giả da/ hs code da nhựa giả)
- Mã HS 41079900: Da bò đã thuộc (Cow Finished Leather)... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41079900: Da thuộc mẫu dùng làm túi xách... (mã hs da thuộc mẫu dù/ hs code da thuộc mẫu)
- Mã HS 41079900: Da bò thuộc, hàng mới 100%... (mã hs da bò thuộc hà/ hs code da bò thuộc)