Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1703 - Mã HS 17031090: Mật ong Clover Honey- 2. 27kg... (mã hs mật ong clover/ hs code mật ong clov)
- Mã HS 17031090: CAMBODIA SUGAR CANE MOLASSES OF YEAR CROP 2019-2020... (mã hs cambodia sugar/ hs code cambodia sug)
- Mã HS 17031090: Đường mật mía-100% Cane liquid sugar (3kg/túi; 8 túi/thùng). Nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu TAISUGAR. Hàng mới 100%.... (mã hs đường mật mía1/ hs code đường mật mí)
- Mã HS 17031090: MẬT MÍA (MOLASSES)... (mã hs mật mía molass/ hs code mật mía mol)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ (dùng để xử lý nước thải)... (mã hs mật rỉ dùng để/ hs code mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ, dùng để xử lý nước thải. Mới 100%... (mã hs mật rỉ dùng để/ hs code mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật mía Grandma's Molasses Original (12 hủ x 355 ml). Hsd 24. 07. 2023... (mã hs mật mía grandma/ hs code mật mía gran)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường, dùng bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh trong quá trình xử lý hiếu khí tại các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; hàng mới 100% (52000160)... (mã hs mật rỉ đường d/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ dạng lỏng. (Hàng mới 100%)... (mã hs mật rỉ dạng lỏn/ hs code mật rỉ dạng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường (dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh)... (mã hs mật rỉ đường d/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Indian Cane Blackstrap Molasses (Mật rỉ đường dùng sản xuất bột ngọt)... (mã hs indian cane bla/ hs code indian cane)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường, dùng bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh trong quá trình xử lý hiếu khí tại các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường d/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: MẬT RỈ ĐƯỜNG (SUGAR CANE MOLASSES) HÀNG MỚI 100%... (mã hs mật rỉ đường s/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: MẬT RỈ ĐƯỜNG (MOLASSES- BRIX: MORE THAN 75%), HÀNG MỚI 100%... (mã hs mật rỉ đường m/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ (dùng để xử lý nước thải)... (mã hs mật rỉ dùng để/ hs code mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ dạng lỏng. (Hàng mới 100%)... (mã hs mật rỉ dạng lỏn/ hs code mật rỉ dạng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường (dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh)... (mã hs mật rỉ đường d/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ... (mã hs mật rỉ/ hs code mật rỉ)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường dùng cho hệ thống xử lý nước thải dùng trong công nghiệp... (mã hs mật rỉ đường dù/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ dùng để nuôi vi sinh trong sử lý nước thải trong công ty, thành phần (Blackstrap molasses 8052-35-5), mới 100%... (mã hs mật rỉ dùng để/ hs code mật rỉ dùng)
- Mã HS 17039090: AMIX-C Mật thu được từ chiết xuất đường;(Phụ phẩm trong sản xuất đường- gỉ đường) (được dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh) (dạng lỏng) dùng trong sản xuất nội bộ doanh nghiệp... (mã hs amixc mật thu/ hs code amixc mật t)
- Mã HS 17039090: Nước cốt đường hiệu LYLE'S (907g x 12hộp/thùng)Mới 100% HSD: Tháng 06/2020... (mã hs nước cốt đường/ hs code nước cốt đườ)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ hs code mật rỉ đường)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường... (mã hs mật rỉ đường/ hs code mật rỉ đường)