Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39199099: GH02-12678A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12680A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12722A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12829A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12843A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12844A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12847A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12850A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12855A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12884A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12897A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-12922A/ BĂNG DÍNH,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13029A/ BĂNG DÍNH,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13103A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13131A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13135A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13144A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13145A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13146A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13147A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13148A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13149A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13156A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13157A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13158A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13159A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13160A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13182A/ BĂNG DÍNH,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13190A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13195A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13196A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13199A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13201A/ BĂNG DÍNH,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13213A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13226A/ BĂNG DÍNH,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13274A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13398A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13425A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13426A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13461A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13463A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13523A/ BĂNG DÍNH GH02-13523A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13538A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13566A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13599A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13648A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13704A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13705A/ Băng dính, mã GH02-13705A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13707A/ Băng dính, mã GH02-13707A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13708A/ Băng dính, mã GH02-13708A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13709A/ Băng dính, mã GH02-13709A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13710A/ Băng dính, mã GH02-13710A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13724A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13741A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13809A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13818A/ Băng dính, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13819A/ Băng dính, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13857A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động, kích thước: 7*5 mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13876A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13877A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13954A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13955A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-13992B/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14011A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14012A/ Băng dính, mã GH02-14012A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14016A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14028A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14058A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14059A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14060A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14061A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14062A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14063A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14064A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14065A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14074A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14095A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14107A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14115A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14129A/ Băng dính, mã GH02-14129A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14182A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14193A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14212A/ Băng dính, mã GH02-14212A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14218A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14230A/ Băng dính, mã GH02-14230A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14254A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14257A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14258A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14259A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14260A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14261A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14262A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14263A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14264A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14265A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14266A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14271A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14272A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14273A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14275A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14276A/ Băng dính, mã GH02-14276A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14280A/ Băng dính, mã GH02-14280A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14284A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14296A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14312A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14346A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14356A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14365A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14382A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14384A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14388A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14409A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14425A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14426A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14428A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14430A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14431A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14432A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14433A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14434A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14435A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14437A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14438A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14439A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14440A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14447A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14448A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14449A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14452A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14453A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14454A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14455A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14459A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14468A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14473A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14474A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14475A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14476A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14477A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14478A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14479A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14480A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14481A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14482A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14486A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14491A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-14491A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14505A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14506A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14507A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14508A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14518A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14519A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14520A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14521A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14526A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14531A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14546A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14547A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14548A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14553A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14554A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14555A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14556A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14558A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14569A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14578A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14635A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14656A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14663A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14680A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-14680A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14682A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14698A/ Băng dính gắn trên điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14705A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14706A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14719A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14743A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14775A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14780A/ Băng dính, mã GH02-14780A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14791A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14807A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14827A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14829A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14836A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14851A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14857A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14858A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14870A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14877A/ BĂNG DÍNH (mục: 27 TK: 103254618350/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14878A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14894A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14896A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14908A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14923A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14938A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14968A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14982A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-14988A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15006A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15011A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15025A/ BĂNG DÍNH (mục: 19 TK: 103096965200/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15168A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15169A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15202A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15218A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15221A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15226A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất điện thoại di động, kích thước: 12.33*9.58 mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15229A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15233A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15234A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15235A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15236A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15237A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15238A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15239A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15241A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất điện thoại di động kích thước: 14.50*17.18 mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15242A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15263A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15273A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15274A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15275A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15276A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15277A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15279A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15281A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15282B/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15290A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15291A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15292A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15293A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15294A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15296A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15298A/ Băng dính, mã GH02-15298A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15299A/ Băng dính, mã GH02-15299A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15300A/ Băng dính, mã GH02-15300A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15304A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15327A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15328A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15329A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15330A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15331A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15334A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15335A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15348A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15361A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15362A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15363A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15364A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15365A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15392A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15414A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15415A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15416A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15420A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15427A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15461A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15471A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15482A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ máy tính bảng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15483A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ máy tính bảng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15489A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15490A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15492A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15493A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15494A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15501A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15502A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15529A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15540A/ Băng dính dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15547A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15552A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15617A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15618A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15627A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15648A/ Băng dính, mã GH02-15648A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15665A/ Băng dính, mã GH02-15665A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15667A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15671A/ Băng dính, mã GH02-15671A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15728A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15740A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15758A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15759A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15765A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15768A/ BĂNG DÍNH (mục: 29 TK: 102793463730/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15777A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15798A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15801A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15808A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15810A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15812A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15813A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15814A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15815A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15816A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15817A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15818A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15819A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15825A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15837A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15839A/ Băng dính, mã GH02-15839A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15840A/ Băng dính, mã GH02-15840A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15850A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15852A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15853A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15854A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15855A/ Băng dính, mã GH02-15855A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15857A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15861A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15862A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15867A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15868A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15874A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15880A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15881A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15888A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15892A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15920A/ Băng dính, mã GH02-15920A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15921A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15922A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15923A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15924A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15925A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15926A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15927A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15928A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15930A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15931A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15932A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15934A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15935A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15937A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15938A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15943A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15944A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15945A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15952A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15969A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15972A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15980A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15982A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15985A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15986A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15987A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15988A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15989A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15991A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15992A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15993A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15994A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15997A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15998A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-15999A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16001A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16002A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16003A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16004A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16007A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16009A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16016A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16017A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16018A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16019A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16022A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16024A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16043A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16045A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16046A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16047A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16048A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16049A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16050A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16051A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16054A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16055A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16060A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16069A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16085A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16086A/ Băng dính, mã GH02-16086A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16091A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16098A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16099A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16102A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16103A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16105A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16107A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16135A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16137A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16138A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16149A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16150A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16151A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16152A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16155A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16156A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16157A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16175A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16178A/ Băng dính (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16182A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16184A/ Băng dính, mã GH02-16184A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16185A/ Băng dính, mã GH02-16185A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16186A/ Băng dính, mã GH02-16186A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16193A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16204A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16208A/ BĂNG DÍNH (mục: 28 TK: 103218946940/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16214A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16232A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16242A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16246A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16247A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16250A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16251A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16254A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16256A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16271A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16276A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16277A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16278A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16279A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16280A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16281A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16282A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16285A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16286A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16287A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16288A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16289A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16290A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16291A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16292A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16293A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16294A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16295A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16296A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16297A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16298A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16299A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16300A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16301A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16302A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16303A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16310A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16313A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16317A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16318A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16339A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16375A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16385A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16386A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16390A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16393A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16405A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16425A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16426A/ BĂNG DÍNH GH02-16426A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16437A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16451A/ BĂNG DÍNH (mục: 21 TK: 102914967630/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16459A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16460A/ Băng dính, mã GH02-16460A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16461A/ Băng dính, mã GH02-16461A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16462A/ Băng dính, mã GH02-16462A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16463A/ Băng dính, mã GH02-16463A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16464A/ Băng dính, mã GH02-16464A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16466A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16487A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16489A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16494A/ BĂNG DÍNH (mục: 23 TK: 103159990840/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16496A/ BĂNG DÍNH, kích thước: 15.94mm*9.25mm*0.14mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16499A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16508A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16511A/ BĂNG DÍNH, kích thước: 15.94mm*9.25mm*0.14mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16515A/ BĂNG DÍNH (mục: 25 TK: 103111482240/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16524A/ Băng dính, mã GH02-16524A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16525A/ Băng dính, mã GH02-16525A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16526A/ Băng dính, mã GH02-16526A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16527A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16529A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16529B/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16529E/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16540A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16566A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16568A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16578A/ Băng dính, mã GH02-16578A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16582A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16583A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16599A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16601A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16604A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16606A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16607A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16617A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16636A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16638A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16639A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16640A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16641A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16642A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16643A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16644A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16650A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16651A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16652A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16653A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16654A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16655A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16656A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16659A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16660A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16661A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16662A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16663A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16664A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16665A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16666A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16667A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16668A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16669A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16670A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16680A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16684A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16687A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16688A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16689A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16690A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16704A/ Băng dính, mã GH02-16704A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16705A/ Băng dính, mã GH02-16705A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16711A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16715A/ BĂNG DÍNH (mục: 18 TK: 103138030550/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16717A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16744A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16745A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16761A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16763A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16773A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16784A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16792A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16798A1/ Miếng băng dính GH02-16798A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16799A/ BĂNG DÍNH (Chuyển đổi mục đích sử dụng 2000 chiếc mục 6 TK 103210096400/E15_19/03/2020) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16799A1/ Miếng băng dính GH02-16799A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16801A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16823A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16824A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16825A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16832A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16833A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16837A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16838A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16853A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16857A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16858A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16860A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16861A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16863A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16864A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16881A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16900A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16901A/ BĂNG DÍNH (Chuyển đổi mục đích sử dụng 2000 chiếc mục 36 TK 103233174000/E15_31/03/2020) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16901A1/ Miếng băng dính GH02-16901A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16906A1/ Miếng băng dính GH02-16906A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16907A1/ Miếng băng dính GH02-16907A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16918A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16919A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16949A/ BĂNG DÍNH, kích thước: 15.94mm*9.25mm*0.14mm (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16968A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16969A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16972A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16977A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16978A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16979A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16980A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16983A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16984A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16985A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16986A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16993A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16994A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16995A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16996A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-16997A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17001A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17010A1/ Miếng băng dính GH02-17010A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17013A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17048A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17051A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17054A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17069A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17074A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17075A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17077A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17097A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17107A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17109A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17110A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17116A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17118A1/ Miếng băng dính, GH02-17118A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17119A1/ Miếng băng dính, GH02-17119A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17120A1/ Miếng băng dính, GH02-17120A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17121A1/ Miếng băng dính, GH02-17121A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17122A1/ Miếng băng dính, GH02-17122A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17123A1/ Miếng băng dính, GH02-17123A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17125A1/ Miếng băng dính, GH02-17125A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17126A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17127A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17129A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17130A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17131A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17133A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17136A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17137A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17143A1/ Miếng băng dính, GH02-17143A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17144A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17153A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17164A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17170A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17173A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17177A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17178A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17182A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17209A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17210A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17213A1/ Miếng băng dính, GH02-17213A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17248A1/ Miếng băng dính, GH02-17248A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17249A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17258A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17260A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17271A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17272A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17274A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17286A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17295A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17310A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17311A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17312A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17313A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17316A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17318A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17320A/ Băng dính, mã GH02-17320A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17322A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17323A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17327A/ Băng dính, mã GH02-17327A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17328A/ Băng dính, mã GH02-17328A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17329A/ Băng dính, mã GH02-17329A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17330A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17344A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17345A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17347A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17348A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17349A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17350A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17354A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17355A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17360A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17361A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17363A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17365A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17366A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17367A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17375A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17383A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17384A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17385A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17386A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17388A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17389A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17392A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-17392A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17393A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-17393A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17394A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17395A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17396A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17397A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17398A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17402A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17404A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17405A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17409A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17425A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17428A/ Băng dính, mã GH02-17428A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17432A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17441A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17445A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17446A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17450A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17451A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17454A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17456A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17458A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17466A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17467A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17475A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17477A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17479A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17480A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17481A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17482A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17483A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17484A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17501A/ Băng dính, mã GH02-17501A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17527A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17528A/ Băng dính, mã GH02-17528A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17529A/ Băng dính, mã GH02-17529A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17530A/ Băng dính, mã GH02-17530A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17534A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17543A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17544A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17545A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17546A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17547A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17548A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17553A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17555A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17560A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17561A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17562A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17566A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17568A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17569A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17571A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17582A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17584A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17590A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17601A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17603A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17604A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17605A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17610A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17611A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17618A/ Băng dính, mã GH02-17618A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17622A/ Băng dính, mã GH02-17622A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17623A/ Băng dính, mã GH02-17623A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17624A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17631A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17638A/ Băng dính, mã GH02-17638A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17641A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17644A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17645A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17648A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17649A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17653A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17673A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17681A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17703A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17704A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17724A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17725A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17735A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17749A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17750A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17767A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17768A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17773A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17775A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17782A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17783A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17784A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17787A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17791A/ Băng dính, mã GH02-17791A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17806A/ BĂNG DÍNH (mục: 30 TK: 102861638720/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17810A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17815A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17839A/ Băng dính, mã GH02-17839A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17841A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17842A/ Băng dính dạng miếng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17844A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17850A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17856A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17858A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17867A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17877A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17886A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17887A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17888A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17889A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17890A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17891A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17892A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17893A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17894A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17895A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17897A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17898A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17899A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17911A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17916A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17917A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17918A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17919A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17920A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17923A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17923A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17925A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17926A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17931A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17944A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17945A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17951A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17956A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17958A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17958A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17960A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17965A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17966A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17967A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17968A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17969A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17972A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17976A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17976A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17979A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17982A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17983A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17984A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17986A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17990A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17992A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17993A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17995A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17996A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-17998A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18001A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18004A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18005A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18006A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18007A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18012A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18021A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18035A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18048A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18053A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18061A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18067A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18069A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18071A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18073A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18075A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18076A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18077A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18078A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18080A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18081A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18082A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18083A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18084A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18085A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18086A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18087A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18088A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18089A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18090A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18091A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18092A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18093A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18118A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18130A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18131A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18133A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18134A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18135A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18136A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18137A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18138A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18140A/ Băng dính dạng miếng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18141A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18142A/ Băng dính dạng miếng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18146A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18147A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18148A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18149A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18160A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18163A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18164A/ Băng dính, mã GH02-18164A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18175A/ Băng dính dạng miếng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18178A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18183A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18195A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18204A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18207A/ BĂNG DÍNH (mục: 8 TK: 102805529520/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18213A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18217A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18229A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18229A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18252A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18256A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18259A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18262A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18273A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18274A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18275A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18279A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18282A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18287A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18288A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18294A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18295A/ Băng dính dạng miếng (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18299A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18306A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18307A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18308A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18311A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18314A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18315A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18343A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18344A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18345A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18346A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18347A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18354A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18365A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18366A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18367A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18368A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18372A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18373A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18382A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18389A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18390A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18392A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18403A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18406A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18407A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18409A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18413A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18414A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18417A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18419A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18420A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18428A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18431A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18432A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18435A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18435A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18439A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18440A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18440A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18441A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18441A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18453A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18454A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18458A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18461A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18464A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18467A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18472A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18472A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18473A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18474A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18476A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18478A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18479A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18480A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18481A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18513A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18525A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18544A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18544A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18545A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18545A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18551A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18555A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18557A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18559A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18562A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18563A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-18563A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18569A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18570A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18572A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18588A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18594A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18594A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18596A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18608A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18612A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18613A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18615A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18619A/ BĂNG DÍNH (mục: 17 TK: 103297056440/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18622A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18623A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18631A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18632A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18633A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18634A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18635A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18636A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18637A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18640A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18643A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18650A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18651A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18651A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-18651A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18652A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-18652A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18660A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18661A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18662A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18666A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất điện thoại (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18673A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18674A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18679A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18680A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18686A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18687A/ BĂNG DÍNH (nk)
- - Mã HS 39199099: GH02-18690A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18691A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18694A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18712A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18713A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18723A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18728A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-18728A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18729A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-18729A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18733A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18737A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18752A/ Băng dính dạng miếng dùng cho điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18753A/ Ăng ten điện thoại di động (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18753A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18756A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18790A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18791A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18792A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18793A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18794A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18797A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18802A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18826A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18831A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18832A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18842A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18869A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18870A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18871A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18873A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18881A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18885A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18891A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18898A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18905A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất điện thoại (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18906A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18910A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18911A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18913A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18924A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18936A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18942A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18950A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18951A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18953A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18966A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18968A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18984A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18985A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18988A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18997A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-18998A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19001A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19002A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19022A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19023A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19024A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19025A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19026A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19027A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19028A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19029A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19031A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19032A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19036A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19038A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19039A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19040A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19041A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19042A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19043A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19044A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19045A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19046A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19053A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19055A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19059A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19063A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19064A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19065A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19069A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-19069A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19073A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19074A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19076A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19079A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19080A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19082A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19086A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19087A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19088A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19089A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19090A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19091A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19092A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19093A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19096A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19098A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19101A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19102A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19119A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19120A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19121A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19122A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19126A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-19126A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19128A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19130A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19136A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19137A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19138A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19139A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19140A/ BĂNG DÍNH (mục: 20 TK: 103113287650/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19142A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19143A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19144A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19147A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19149A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19151A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19156A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19159A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19160A/ BĂNG DÍNH (mục: 19 TK: 103323805210/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19166A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19170A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19175A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19176A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19180A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19181A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19182A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19183A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19184A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19185A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19186A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19187A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19188A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19189A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19190A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19191A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19192A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19193A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19196A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19199A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19201A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-19201A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19214A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19218A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19219A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19225A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19227A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19228A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19235A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19236A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19243A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19244A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19249A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19251A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19261A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19262A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19267A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19273A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19289A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19304A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19319A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19322A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19323A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19324A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19332A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19337A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19338A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19339A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19342A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19343A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19344A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19345A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19346A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19350A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19356A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19357A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19361A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19364A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19365A/ BĂNG DÍNH GH02-19365A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19367A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19368A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19372A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19373A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19376A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19381A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19383A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19396A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19400A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19401A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19403A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19407A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19414A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19425A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19426A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19427A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19428A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19430A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19431A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19432A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19440A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19443A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19445A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19450A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19455A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19465A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19471A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19472A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19473A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19478A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19483A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19483A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động dùng để tra keo điện thoại (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19485A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19495A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19496A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19501A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19505A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19508A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19509A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19512A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19513A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19515A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19517A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19519A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19523A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19525A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19535A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19537A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19539A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19540A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19542A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19543A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19546A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19550A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19552A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19557A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19582A/ BĂNG DÍNH GH02-19582A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19585A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19591A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19592A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19593A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19594A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19606A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19614A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19615A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19616A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19620A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19621A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19622A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19623A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19635A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19639A/ Băng dính dạng miếng dùng cho linh kiện, vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19641A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19642A/ BĂNG DÍNH (mục: 2 TK: 103226285040/E11) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19643A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19644A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19646A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19648A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19649A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19651A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19667A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19670A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19671A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19673A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19676A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19677A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19678A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19679A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19681A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19682A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19684A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19685A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19689A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19692A/ BĂNG DÍNH (mục: 34 TK: 103096977320/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19693A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19694A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19695A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19696A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19697A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19699A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19711A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19715A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19716A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19718A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19719A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19720A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19729A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19730A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19731A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19733A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19767A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19768A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19775A/ BĂNG DÍNH (mục: 15 TK: 103134280910/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19781A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19782A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19783A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19784A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19785A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19786A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19789A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19790A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19805A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19805A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19806A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19807A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19810A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19814A/ Băng dính dạng miếng dùng sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19823A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19825A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19828A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19844A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19846A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19847A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19850A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19862A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19865A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19866A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19870A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19877A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19879A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19879A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19880A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19881A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19882A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19883A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19884A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19884A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19885A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19891A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19892A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19894A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19895A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19896A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19898A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19899A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19904A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19906A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19908A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19911A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19916A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19917A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19919A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19920A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19926A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19928A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19930A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19935A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19939A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19941A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19949A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19953A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19955A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19960A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19961A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19968A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19968A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19971A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19975A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19978A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19979A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19986A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19987A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19988A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19989A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19993A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19994A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19995A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19996A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19997A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-19999A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20001A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20004A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20008A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20014A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20017A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20018A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20034A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20035A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20045A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20046A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20047A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20048A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20049A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20050A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20051A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20052A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20053A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20054A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20055A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20057A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20060A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20061A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20062A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20063A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20064A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20065A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20072A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20077A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20082A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20085A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20086A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20087A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20091A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20092A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20096A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20101A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20105A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20106A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20107A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20108A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20109A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20131A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20144A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20148A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20152A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20153A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20157A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20161A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20165A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20167A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20169A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20174A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20175A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20185A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20185A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20188A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20189A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20192A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20193A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20194A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20195A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20197A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20198A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20199A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20200A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20201A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20202A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20203A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20204A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20205A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20206A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20207A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20209A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20210A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20211A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20212A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20213A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20214A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20215A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20216A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20217A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20218A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20219A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20220A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20222A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20223A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20224A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20225A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20231A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20232A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20233A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20234A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20235A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20236A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20237A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20238A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20239A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20240A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20242A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20244A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20247A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20250A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-20250A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20255A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20256A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20270A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20271A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20272A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20273A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20282A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20286A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20287A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20288A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20296A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20297A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20299A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20300A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20304A/ BĂNG DÍNH (mục: 20 TK: 103134280910/E15) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20310A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20313A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20321A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20325A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20326A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20327A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20328A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20329A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20330A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20333A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20337A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20338A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20339A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20340A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20341A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20342A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20343A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20345A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20351A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20352A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20360A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20361A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20369A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20376A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20379A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20380A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20381A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20384A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20392A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20393A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20396A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20399A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20400A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20402A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20405A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20406A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20407A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20408A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20409A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20410A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20411A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20414A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20419A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20427A/ Băng dính (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20428A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20429A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20430A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20431A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20431A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20437A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20437A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20441A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20442A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20443A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20444A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20445A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20446A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20449A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20451A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20458A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20460A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20461A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20462A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20465A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20467A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20470A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20472A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20479A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20481A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20481A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20483A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20484A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20489A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20490A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20492A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20494A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20497A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20498A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20499A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20501A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20505A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20506A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20509A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20510A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20524A/ Miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại GH02-20524A (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20526A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20527A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20528A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20532A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20533A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20533A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20534A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20536A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20537A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20538A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20543A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20548A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20553A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20554A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20558A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20559A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20560A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20561A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20563A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20564A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20565A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20567A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20571A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20572A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20573A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20574A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20574A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20577A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20580A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20583A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20584A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20587A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20589A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20590A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20591A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20592A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20593A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20594A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20599A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20600A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20601A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20605A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20606A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20607A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20608A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20610A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20614A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20619A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20620A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20621A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20622A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20623A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20624A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20625A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20626A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20627A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20628A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20629A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20632A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20633A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20635A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20636A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20637A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20640A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20662A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20663A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20664A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20665A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20666A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20667A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20668A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20669A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20673A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20674A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20679A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20684A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20685A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20686A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20691A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20692A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20693A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20695A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20700A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20702A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20703A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20704A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20707A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20709A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20714A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20718A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20721A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20729A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20739A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20743A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20744A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20745A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20746A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20747A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20748A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20749A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20750A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20751A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20758A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20760A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20761A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20762A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20763A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20764A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20764A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20765A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20776A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20778A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20780A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20782A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20788A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20791A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20796A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20797A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20798A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20800A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20800A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20803A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20806A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20813A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20814A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20824A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20827A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20829A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20830A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20831A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20832A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20833A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20834A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20835A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20836A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20837A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20839A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20840A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20843A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20847A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20847A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20848A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20863A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20864A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20865A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20866A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20867A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20868A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20869A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20870A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20871A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20878A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20879A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20880A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20881A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20883A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20884A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20885A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20887A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20888A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20889A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20890A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20898A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20906A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20907A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20908A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20913A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20914A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20919A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20920A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20923A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20924A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20928A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20929A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20932A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20933A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20934A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20937A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20938A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20939A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20940A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20941A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20942A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20944A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20945A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20946A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20947A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20953A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20961A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20962A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20963A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20964A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20965A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20966A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20967A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20971A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20973A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20988A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20989A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20990A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20991A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20992A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20993A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20994A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-20995A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21005A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21006A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21007A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21010A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21010A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21011A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21012A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21013A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21015A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21016A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21018A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21020A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21024A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21025A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21027A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21028A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21029A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21039A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21044A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21044A/ Miếng dính chât liệu bằng nilon của điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21045A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21047A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21048A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21052A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21053A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21054A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21056A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21060A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21062A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21063A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21064A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21067A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21068A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21072A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21073A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21076A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21077A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21078A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21079A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21080A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21081A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21084A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21085A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21086A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21087A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21091A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21092A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21096A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21097A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21098A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21099A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21100A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21103A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21104A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21105A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21106A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21127A/ Băng dính dạng miếng dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21134A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21139A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21140A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21141A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21150A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21151A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21151B/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21155A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21172A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21181A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21184A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21268A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21272A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21274A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21275A/ Băng dính (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21285A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21292A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21299A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21303A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21304A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21308A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21309A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21314A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21318A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21319A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21320A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21321A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21322A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21323A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21325A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21326A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21332A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21333A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21336A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21343A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21346A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21382A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21391A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21392A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21397A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21398A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21399A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21400A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21411A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21434A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21438A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21470A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21500A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21505A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21508A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21509A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21512A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21514A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21529A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21534A/ BĂNG DÍNH (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21545A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21546A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21547A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21572A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21580A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21652A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21653A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21706A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH02-21708A/ BĂNG DÍNH (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-06629A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-07087A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-07676A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-10442A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-10487A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-10830A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11086B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11132A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11146A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(TỰ DÍNH) GH63-11146A (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11758A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11925A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-11940A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12121A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12141A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12163A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12214A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12235B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12342A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12367A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12427A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12473A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12501B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12502A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12503A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12504B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12556D/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12688A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12738A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12799A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-12820A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13043A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13129A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13219B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13410A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13438A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13571A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13587A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13697C/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13803A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-13984A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14043A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14054A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14077A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14135A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14166A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14211B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14212A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14225B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14226B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14242A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14245A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14262A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14263A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14266A/ Màng bảo vệ bằng nylon (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14269A/ Màng bảo vệ bằng nylon (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14291A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14294A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14296A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14300A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14312A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14320A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14346A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14420A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14474A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14475A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14476A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14486A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14492A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14496A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14533A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14534A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14549A/ BĂNG DÍNH (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14584B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14626A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(TỰ DÍNH) GH63-14626A (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14643A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14660A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14662A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14696A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14706A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14707A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14732A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14848A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14852A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14876A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14878A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14907B/ Màng bảo vệ bằng nylon (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14924A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14925A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-14954A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15012A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15028A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15032B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15081A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15134A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15135A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15153A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15169A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15171A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15265A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15294A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON GH63-15294A (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15321A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15322A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15323B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- Mã HS 39199099: GH63-15324A/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)
- - Mã HS 39199099: GH63-15325B/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON (nk)