Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8003 - Mã HS 80030010: Thanh hàn bằng thiếc (SN100C), dòng hàng số 2 thuộc TKNK: 102990998940/E31 ngày 15/11/2019... (mã hs thanh hàn bằng/ hs code thanh hàn bằ)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn, SD01 0307, mới 100%... (mã hs thiếc hàn sd01/ hs code thiếc hàn s)
- Mã HS 80030010: Thiếc (ITO) (dạng thanh) phi 26*7t (5 thanh/ 1 Lot)... (mã hs thiếc ito dạ/ hs code thiếc ito)
- Mã HS 80030010: Thiếc nhúng dùng sản xuất đồ điện xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc nhúng dùn/ hs code thiếc nhúng)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc hàn... (mã hs thanh thiếc hàn/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn không chì dạng thanh LFC7-BAR... (mã hs thiếc hàn không/ hs code thiếc hàn kh)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn không chì bằng thiếc SN100C (Hàng nhập theo mục 1 tờ khai KNQ sô: 102951388520 ngày 28/10/2019)... (mã hs thanh hàn không/ hs code thanh hàn kh)
- Mã HS 80030010: Que hàn (chất liệu là thiếc) dạng thanh H60A... (mã hs que hàn chất l/ hs code que hàn chấ)
- Mã HS 80030010: Dây thiếc hàn Sn99. 3Cu0. 7, đường kính 1mm, mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn s/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030010: Thiếc thanh dùng trong sản xuất bo mạch điện tử- GIP_Leadfree Bar LF-303 HD Sn99. 3 Cu0. 7 HD_600. 001. 001. 064900 (V223253)... (mã hs thiếc thanh dùn/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030010: Dây thiếc đường kính 2. 5mm, dùng hàn thiết bị đầu cuối trong sản xuất ắc quy, mới 100%... (mã hs dây thiếc đường/ hs code dây thiếc đư)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn dùng để hàn gắn tấm pin năng lượng mặt trời. Mới 100%... (mã hs thanh hàn dùng/ hs code thanh hàn dù)
- Mã HS 80030010: Que hàn bằng thiếc dùng khi hàn, dạng thanh (305001090003)... (mã hs que hàn bằng th/ hs code que hàn bằng)
- Mã HS 80030010: Hợp kim hàn dạng thanh (NVLSP16) (NL), chuyển đổi mục đích sử dụng từ mục hàng số 01 tờ khai 102105115010/E31 ngày 10/07/2018... (mã hs hợp kim hàn dạn/ hs code hợp kim hàn)
- Mã HS 80030010: Que hàn (T12-B)... (mã hs que hàn t12b/ hs code que hàn t12)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc không chì... (mã hs thanh thiếc khô/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Dây hàn thiếc SOLDER WIRE F11A-1. 6B, (Mã SAP: 96010040022), hàng mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc s/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc (M-705)... (mã hs thanh thiếc m/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc để hàn... (mã hs thanh thiếc để/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn(hợp kim Sn-Cu) 9X1G1MBSN100 Sn99. 9, nhiệt độ nóng chảy 232độC, 325*15*17mm... (mã hs thiếc hànhợp k/ hs code thiếc hànhợ)
- Mã HS 80030010: Thiếc dạng thanh, dùng trong gia công dây tai nghe điện thoại, 911-0004-042... (mã hs thiếc dạng than/ hs code thiếc dạng t)
- Mã HS 80030010: Dây hàn thiếc 1. 0*0. 25mm, dùng để sản xuất, mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc 1/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc LLS227-B18... (mã hs thanh thiếc lls/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn HSE-04 B20 thành phần: 99. 3Sn/0. 7 Cu. Hàng mới 100%... (mã hs thanh hàn hse0/ hs code thanh hàn hs)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc dùng để hàn khuôn (hàng mới 100%)... (mã hs thanh thiếc dùn/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Que hàn(push rod)... (mã hs que hànpush ro/ hs code que hànpush)
- Mã HS 80030010: Thiếc ở dạng thanh (que hàn) SOLDER SC7-B18 số CAS 7440-50-8 kết quả giám định số 599/TB-PTPLHCM-14 ngày 21/03/2014 14, 000 GAM/PC, hàng mới 100%... (mã hs thiếc ở dạng th/ hs code thiếc ở dạng)
- Mã HS 80030010: Dây hàn bằng thiếc (1 cuộn 1kg). Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn bằng th/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn thiếc... (mã hs thanh hàn thiếc/ hs code thanh hàn th)
- Mã HS 80030010: Thiếc để hàn dạng thanh MC-20... (mã hs thiếc để hàn dạ/ hs code thiếc để hàn)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn E-EXTRUSION BAR- SN100CLN3 bằng thiếc dùng trong sản xuất bảng mạch in, mới 100%... (mã hs thanh hàn eext/ hs code thanh hàn e)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn (dạng thanh)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030010: Cây thiếc/SOLDER BAR-Dùng để sản xuất thiết bị đóng, ngắt điện... (mã hs cây thiếc/solde/ hs code cây thiếc/so)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn (hàng mới 100%)... (mã hs thiếc hàn hàng/ hs code thiếc hàn h)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn 46-166, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ... (mã hs thanh hàn 4616/ hs code thanh hàn 46)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn hợp kim thiếc... (mã hs thanh hàn hợp k/ hs code thanh hàn hợ)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn [DO3316HC], hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ.... (mã hs thanh hàn [do33/ hs code thanh hàn [d)
- Mã HS 80030010: Que thiếc. Hàng mới 100%, (1PCE 1KGM) Code 38. 02606. 001... (mã hs que thiếc hàng/ hs code que thiếc h)
- Mã HS 80030010: Que hàn (Sn63Pb37 GP gồm: Sn 63%(7440-31-5), Pb 37%(7439-92-1))... (mã hs que hàn sn63pb/ hs code que hàn sn6)
- Mã HS 80030010: Dây hàn (Sn63Pb37 GP gồm: Sn 63%(7440-31-5), Pb 37%(7439-92-1), Rosin 1. 8%(65997-06-0))... (mã hs dây hàn sn63pb/ hs code dây hàn sn6)
- Mã HS 80030010: Hợp kim thiếc dạng thanh dùng để hàn (340x20x8mm-> 450x20x15mm)... (mã hs hợp kim thiếc d/ hs code hợp kim thiế)
- Mã HS 80030010: Dây hàn 1. 5 có rosin- S-SnCu0. 7 MTL501... (mã hs dây hàn 15 có/ hs code dây hàn 15)
- Mã HS 80030010: Dây hàn Rods 8- 10... (mã hs dây hàn rods 8/ hs code dây hàn rods)
- Mã HS 80030010: Dây hàn S-Sn99Cu1 MTL501... (mã hs dây hàn ssn99c/ hs code dây hàn ssn)
- Mã HS 80030010: Dây hàn bằng đồng 0, 6/67/7... (mã hs dây hàn bằng đồ/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hàng/ hs code thiếc hàn h)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn LLS250N-B18. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn lls25/ hs code thiếc hàn ll)
- Mã HS 80030010: Thiéc hàn dạng thanh... (mã hs thiéc hàn dạng/ hs code thiéc hàn dạ)
- Mã HS 80030010: Chất hàn P3M705 0. 8mm(PB free) (59. 19USD1KGMROL)... (mã hs chất hàn p3m705/ hs code chất hàn p3m)
- Mã HS 80030010: Dây thiếc hàn... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn thanh 63/37, 0. 5kg/thanh. Hàng mới 100%.... (mã hs thiếc hàn thanh/ hs code thiếc hàn th)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn LEAD FREE SOLDER BAR SN100C BAR bằng thiếc dùng trong sản xuất bảng mạch in, mới 100%... (mã hs thanh hàn lead/ hs code thanh hàn le)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn... (mã hs thanh hàn/ hs code thanh hàn)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàng dạng thanh, không bọc chất trợ hàn (LFC7-BAR-NF)... (mã hs thiếc hàng dạng/ hs code thiếc hàng d)
- Mã HS 80030010: Thanh dùng để hàn 46-166... (mã hs thanh dùng để h/ hs code thanh dùng đ)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn LLS219-B18... (mã hs thiếc hàn lls21/ hs code thiếc hàn ll)
- Mã HS 80030010: Que hàn (dạng thanh) bằng thiếc ECO SOLDER BAR M705 A/CASTING BM705/AC... (mã hs que hàn dạng t/ hs code que hàn dạn)
- Mã HS 80030010: Dây hội tụ bằng thiếc dạng cuộn. kích thước: 6*0. 4mm(Sn60Pb40), hàng mới 100%... (mã hs dây hội tụ bằng/ hs code dây hội tụ b)
- Mã HS 80030010: Thiếc thanh không chì (Sn99. 3Cu0. 7)... (mã hs thiếc thanh khô/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động- HSE-16 B20... (mã hs thiếc hàn dùng/ hs code thiếc hàn dù)
- Mã HS 80030010: Dây hàn bằng thiếc... (mã hs dây hàn bằng th/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030010: Đầu hàn đường kính 2. 0mm*150mm 10cái/hộp... (mã hs đầu hàn đường k/ hs code đầu hàn đườn)
- Mã HS 80030010: Dây bằng thiếc, dạng dải, KT 6*0. 35*431mm. Tái xuất 1 phần dòng hàng 01 của 101850519150/E11 ngày 02/02/2018... (mã hs dây bằng thiếc/ hs code dây bằng thi)
- Mã HS 80030010: Thiếc dùng để mạ dây đồng (Tin bar 99. 9), đã qua thử nghiệm, không đạt chất lượng (Hàng tái xuất từ mục 1 của TKNK: 101597849400/A12)... (mã hs thiếc dùng để m/ hs code thiếc dùng đ)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn dạng thanh... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn dạ)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn... (mã hs thiếc hàn/ hs code thiếc hàn)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn h63e-b18... (mã hs thiếc hàn h63e/ hs code thiếc hàn h6)
- Mã HS 80030010: Thiếc dùng để hàn dây điện (Ecosolder bar M00), đã qua thử nghiệm, không đạt chất lượng (Hàng tái xuất từ mục 1 của TKNK: 101676621800)... (mã hs thiếc dùng để h/ hs code thiếc dùng đ)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn bằng thiếc, mới 100%... (mã hs thanh hàn bằng/ hs code thanh hàn bằ)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn thiếc(Sn: 63%, Pb: 37%)), kích thước (29*1. 5*1)cm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh hàn thiếc/ hs code thanh hàn th)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc để hàn. Hàng mới 100%... (mã hs thanh thiếc để/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn S60S-B20 (Sn: 60%, Pb: 40%), kích thước (29*1. 5*1)cm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh hàn s60s/ hs code thanh hàn s6)
- Mã HS 80030010: Thanh hàn solder bar AG3 CU0. 5 PBF111-B20 (7x20x400mm/thanh)... (mã hs thanh hàn solde/ hs code thanh hàn so)
- Mã HS 80030010: Dây hàn 1. 5 có rosin- S-SnCu0. 7 MTL501... (mã hs dây hàn 15 có/ hs code dây hàn 15)
- Mã HS 80030010: Dây hàn Rods 8- 10... (mã hs dây hàn rods 8/ hs code dây hàn rods)
- Mã HS 80030010: Dây hàn S-Sn99Cu1 MTL501... (mã hs dây hàn ssn99c/ hs code dây hàn ssn)
- Mã HS 80030010: Dây hàn bằng đồng 0, 6/23/7... (mã hs dây hàn bằng đồ/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc hàn 0. 8 loại dài 30cm... (mã hs thanh thiếc hàn/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thiếc thanh(nhúng thiếc dây tâm)... (mã hs thiếc thanhnhú/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030010: Thiếc thanh (hàn nối điểm hàn)... (mã hs thiếc thanh hà/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc không chì (Thanh hàn), kích thước: 15mm x 21mm x 335mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh thiếc khô/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn LLS250N-B18... (mã hs thiếc hàn lls25/ hs code thiếc hàn ll)
- Mã HS 80030010: Thanh thiếc (thanh thiếc hàn không chì), kích thước: 325 x 20 x 20mm, 1kg/thanh, (T8000 NS99995 1kg/bar), hàng mới 100%... (mã hs thanh thiếc th/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn lls225a-b18... (mã hs thiếc hàn lls22/ hs code thiếc hàn ll)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn (dạng thanh)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn không chì LLS227AN-B18... (mã hs thiếc hàn không/ hs code thiếc hàn kh)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn dùng để làm vật liệu hàn, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn dùng/ hs code thiếc hàn dù)
- Mã HS 80030010: Dây hội tụ bằng thiếc, KT (5. 0*0. 3)mm (tái xuất theo biên bản thỏa thuận 03-NSP/16 ngày 31/12/2017)... (mã hs dây hội tụ bằng/ hs code dây hội tụ b)
- Mã HS 80030010: Hợp kim thiếc dạng thanh dùng để hàn (340x20x8mm-> 450x20x15mm)... (mã hs hợp kim thiếc d/ hs code hợp kim thiế)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn (HQ), dạng thanh, phụ tùng máy may công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hq/ hs code thiếc hàn h)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn 0. 6mm Ishikawa, 500g/cuộn Mã hàng: J3-MRK-6... (mã hs thiếc hàn 06mm/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030010: Thiếc thanh thương hiệu HSE, model: 16-B20... (mã hs thiếc thanh thư/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn 0. 8mm (5013 P3)... (mã hs thiếc hàn 08mm/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn (Solder)... (mã hs thiếc hàn sold/ hs code thiếc hàn s)
- Mã HS 80030010: Thiếc hàn(hợp kim Sn-Cu)... (mã hs thiếc hànhợp k/ hs code thiếc hànhợ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc để hàn, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs dây thiếc để hà/ hs code dây thiếc để)
- Mã HS 80030090: Thiếc 2. 5mm (dạng cuộn, 1 cuộn 10kg)(Tin, Sn 2. 5mm)... (mã hs thiếc 25mm dạ/ hs code thiếc 25mm)
- Mã HS 80030090: Dây hàn (dây hội tụ) bằng thiếc dạng cuộn dùng trong sản xuất tấm quang điện mặt trời, kích thước: 0. 25 x1. 0mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn dây hộ/ hs code dây hàn dây)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc hàn HSE11-800GR/, đường kính dây: 0. 6mm, 100m/cuộn, mới 100%... (mã hs cuộn thiếc hàn/ hs code cuộn thiếc h)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn ECO SOLDER WIRE RMA98 SUPER P3 M705 0. 6mm (Moi 100%)... (mã hs dây thiếc hàn e/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 8mm (3Ag) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thiếc 08mm/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 6mm (dùng để hàn) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thiếc 06mm/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 38mm (3Ag), 0. 5kg/cuộn, (hàng mới 100%)... (mã hs dây thiếc 038m/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc NC600 1. 2mm (dùng để hàn) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thiếc nc600/ hs code dây thiếc nc)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc AHF2-S4 (0. 8 mm) (SOLDER WIRE) (hãng sản xuất AH KOREA- đường kính 0. 8 mm, (0. 5kg/ cuộn), hàng mới 100%)... (mã hs dây hàn thiếc a/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn dài 10cm, hàng mới 100%... (mã hs thiếc cuộn dài/ hs code thiếc cuộn d)
- Mã HS 80030090: Thiếc tinh luyện; ELECTROLYSIS TIN 99. 99%; Dạng rắn; Hàng mới 100%; hàng hóa khai báo theo KQ PTPL 11686/TB-TCHQ ngày 10/12/2015.... (mã hs thiếc tinh luyệ/ hs code thiếc tinh l)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn 4010200001... (mã hs thiếc cuộn 4010/ hs code thiếc cuộn 4)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn không chì nhãn hiệu Heesung (500g/thanh).... (mã hs thiếc hàn không/ hs code thiếc hàn kh)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc INTERCONNECTOR KT: 0. 25*1. 0mm, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc i/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Dây hàn... (mã hs dây hàn/ hs code dây hàn)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Alpha 63, sn/37Pb 0, 5kg-0, 51mm. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn alpha/ hs code thiếc hàn al)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn SOLDER, NO CLEANING 1, 6mm, NET 1kg. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn solde/ hs code thiếc hàn so)
- Mã HS 80030090: Dây hàn không chì bằng thiếc SN100C(031)F3% 1. 0mm x 500g Bobbinless (Hàng nhập theo mục 5 TK KNQ: 103043503620 ngày 12/12/2019)... (mã hs dây hàn không c/ hs code dây hàn khôn)
- Mã HS 80030090: Que hàn M708 1. 0MM ecosolder... (mã hs que hàn m708 1/ hs code que hàn m708)
- Mã HS 80030090: Hạt thiếc tinh khiết/PLT SN BALL... (mã hs hạt thiếc tinh/ hs code hạt thiếc ti)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn- SSSB SOLDER ACE HQ5RMA RH60 2. 0MM IN 1 KG SPOOL. Mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc dùng để hàn... (mã hs dây thiếc dùng/ hs code dây thiếc dù)
- Mã HS 80030090: Thiếc nguyên chất dùng để xi mạ/ FULL BALL/PURE TIN BALL H99. 99-18MM-10KGS... (mã hs thiếc nguyên ch/ hs code thiếc nguyên)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn khôn/ hs code thiếc hàn k)
- Mã HS 80030090: Dây hàn làm từ thiếc, có lõi là chất trợ dung SR 34 LFM-41 1. 0 P3 số CAS 7440-31-5 kết quả giám định số 2289/PTPL HCM-NV ngày 11/07/2013, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn làm từ/ hs code dây hàn làm)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn HSE-02 RS97 SR-38RMA. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hse0/ hs code thiếc hàn hs)
- Mã HS 80030090: Thiếc thanh (hàn nối điểm hàn)... (mã hs thiếc thanh hà/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn dùng để phủ lõi đầu dây điện tuốt... (mã hs thiếc hàn dùng/ hs code thiếc hàn dù)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc Lead-free solder wire SN99. 3%CU0. 7% 2. 0MM (4223-1200-00320)... (mã hs dây thiếc lead/ hs code dây thiếc le)
- Mã HS 80030090: Thiếc thanh 90-0005-2200RS5... (mã hs thiếc thanh 90/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030090: Cuộn dây hàn Hợp kim thiếc... (mã hs cuộn dây hàn hợ/ hs code cuộn dây hàn)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn... (mã hs thiếc cuộn/ hs code thiếc cuộn)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn 60GXM3-08 (1kg/cuộn). Hãng sản xuất ISHIKAWA KINZOKU. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn 6/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây hàn bằng đồng mạ thiếc dạng cuộn dùng trong sản xuất tấm quang điện mặt trời, kích thước 0. 9mm x 0. 25mm, mã SAP: 11000984. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn bằng đồ/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thiếc hợp kim hàn dạng dây 458476... (mã hs thiếc hợp kim h/ hs code thiếc hợp ki)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc... (mã hs dây hàn thiếc/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc (dùng cho sản phẩm điện từ), hàng mới 100%.... (mã hs thiếc dùng cho/ hs code thiếc dùng)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc... (mã hs dây thiếc/ hs code dây thiếc)
- Mã HS 80030090: Que hàn không có thành phần chì Sn99. 3Cu0. 7 gồm: Tin(Sn)99. 3%, Copper (Cu)0. 7%... (mã hs que hàn không c/ hs code que hàn khôn)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc tiết diện 0. 4mm. Hàng mới 100%. (Soder wire)... (mã hs dây thiếc tiết/ hs code dây thiếc ti)
- Mã HS 80030090: Thiếc (dạng thanh, dùng để mạ thiếc)... (mã hs thiếc dạng tha/ hs code thiếc dạng)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn mạch (hàng mới 100%)... (mã hs thiếc hàn mạch/ hs code thiếc hàn mạ)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn dùng để hàn nối điểm hàn, không có chì... (mã hs thiếc cuộn dùng/ hs code thiếc cuộn d)
- Mã HS 80030090: Thiếc thanh dùng để hàn nối điểm hàn, không có chì... (mã hs thiếc thanh dùn/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030090: Thiếc sợi (han nôi điêm han, không co thanh phân chi)... (mã hs thiếc sợi han/ hs code thiếc sợi h)
- Mã HS 80030090: Thiếc thanh (dung nhung thiêc dây tâm, không co thanh phân chi)... (mã hs thiếc thanh du/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030090: Thiếc dùng để hàn đầu dây ăng ten thẻ thông minh không tiếp xúc, đường kính 0. 08mm. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc dùng để h/ hs code thiếc dùng đ)
- Mã HS 80030090: Thước hàn (Dạng dây) đường kính 0. 8mm, mới 100%... (mã hs thước hàn dạng/ hs code thước hàn d)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc HQ5-RMA RH60 2. 0mm, mới 100% (CCG-SN-NR-L-S-2-A)... (mã hs dây hàn thiếc h/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Sợi thiếc không chì, hàng mới 100%, 322000500026... (mã hs sợi thiếc không/ hs code sợi thiếc kh)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 5kg/1 cuộn, Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc 05kg/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn 0. 6mm dùng để sản xuất tai nghe và dây sạc 94-0007-0000RS5. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc cuộn 06m/ hs code thiếc cuộn 0)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn LEAD FREE SOLDER BAR)SN100C BAR)... (mã hs thiếc hàn lead/ hs code thiếc hàn le)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn SnCu đường kính 1. 0mm (D9930C-1. 0mm), dạng dây, 1kg/ cuộn. Hàng mới 100%. 3154254500018... (mã hs thiếc hàn sncu/ hs code thiếc hàn sn)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn XFC(C-16)LLS227N-0. 8MM, dùng cho sản xuất linh kiện loa. Mới 100%.... (mã hs dây thiếc hàn x/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 230-410020-004H... (mã hs thiếc hàn 2304/ hs code thiếc hàn 23)
- Mã HS 80030090: Thiếc để mạ dây đồng (dạng thanh) (hàng mới 100%)... (mã hs thiếc để mạ dây/ hs code thiếc để mạ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc (vỏ bọc bằng nhựa) cố định dây điện... (mã hs dây thiếc vỏ b/ hs code dây thiếc v)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn, phi 1mm, hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc dây... (mã hs thiếc dây/ hs code thiếc dây)
- Mã HS 80030090: Dây hàn bằng hợp kim bạc SPARKLE ESCF3M705 1. 2PHAI- hàng mới 100%... (mã hs dây hàn bằng hợ/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thanh bằng thiếc dùng cho đúc đế kim... (mã hs thanh bằng thiế/ hs code thanh bằng t)
- Mã HS 80030090: Thiếc SN100C (dạng thanh, dùng nấu chảy để hàn thiếc)... (mã hs thiếc sn100c d/ hs code thiếc sn100c)
- Mã HS 80030090: Thiếc SN100C4T (dạng cuộn, dùng nấu chảy để hàn thiếc)... (mã hs thiếc sn100c4t/ hs code thiếc sn100c)
- Mã HS 80030090: Thiếc SN100C W-2. 0 (Dạng cuộn, dùng nấu chảy để hàn thiếc)... (mã hs thiếc sn100c w/ hs code thiếc sn100c)
- Mã HS 80030090: Dây hànsr-34 super lfm-48 3. 5% 1. 0... (mã hs dây hànsr34 su/ hs code dây hànsr34)
- Mã HS 80030090: Thỏi thiếc hàn không chì sử dụng để nhúng các linh kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs thỏi thiếc hàn/ hs code thỏi thiếc h)
- Mã HS 80030090: Thiếc để hàn dây đồng làm ăng ten Inlay, dây hàn, dạng cuộn, mã sp: 160018 Hàng mới 100%... (mã hs thiếc để hàn dâ/ hs code thiếc để hàn)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc dẫn điện... (mã hs dây thiếc dẫn đ/ hs code dây thiếc dẫ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc(dùng cho sản phẩm điện tử)... (mã hs dây thiếcdùng/ hs code dây thiếcdù)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc, AHF2-S4 (0. 8 mm), hãng sản xuất AH KOREA- đường kính 0. 8 mm, (0. 5kg/ cuộn), hàng mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn Wire XL-806 99. 3Sn/0. 7Cu 1. 0mm 3%, hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn w/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Sợi thiếc, dùng trong hàn gắn linh kiện điện tử.... (mã hs sợi thiếc dùng/ hs code sợi thiếc d)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc kich thước: 0. 25*0. 8mm, mới 100%(mã liệu VS0203007)... (mã hs dây hàn thiếc k/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng thanh nguyên chất, dùng để nung chảy nhúng đầu dây của sản phẩm HSE-09 B20... (mã hs thiếc dạng than/ hs code thiếc dạng t)
- Mã HS 80030090: Thanh Hàn LLS227-B18(Sn-0. 7Cu) bằng thiếc... (mã hs thanh hàn lls22/ hs code thanh hàn ll)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn dây(có lõi bằng chất dễ chảy) (LFC7-107-W1. 0), hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn dâyc/ hs code thiếc hàn dâ)
- Mã HS 80030090: Dải băng truyền nhiệt KA000533, hàng mới 100%... (mã hs dải băng truyền/ hs code dải băng tru)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn OD1. 2mm (Thành phần: Thiếc 99. 3%, đồng 0. 7%), 1Kg/cuộn... (mã hs thiếc cuộn od1/ hs code thiếc cuộn o)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng cuộn bán kính dây từ 0. 2mm-2. 5mm, 1Kg260m. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc dạng cuộn/ hs code thiếc dạng c)
- Mã HS 80030090: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Thiếc hàn 1mm 1kg/roll (SDV), mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 80030090: Dây hàn (không được bọc, phủ, không có lõi là chất trợ dung, thành phần chính là Thiếc: Sn: 95. 1-96. 5 %; Cu 0. 5-0. 9%) HSE-04 1. 00 SR-34SUPER, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn không/ hs code dây hàn khô)
- Mã HS 80030090: Thiếc thanh YF Sn99. 3, hàng mới 100%... (mã hs thiếc thanh yf/ hs code thiếc thanh)
- Mã HS 80030090: Thiếc Sn99-0. 3-Ag-0. 7Cu dùng để hàn linh kiện điện tử với bản mạch... (mã hs thiếc sn9903/ hs code thiếc sn990)
- Mã HS 80030090: Thiếc dây đường kính 1. 2mm dùng để hàn linh kiện điện tử với bản mạch... (mã hs thiếc dây đường/ hs code thiếc dây đư)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn ARA- LLS227- 0. 8mm 68599... (mã hs thiếc hàn ara/ hs code thiếc hàn ar)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc dạng cuộn đường kính từ 1. 0mm (nằm trong sản phẩm đồ chơi trẻ em), mới 100%... (mã hs dây thiếc dạng/ hs code dây thiếc dạ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hợp kim, dạng cuộn, đường kính 1. 2mm. Solder. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hợp k/ hs code dây thiếc hợ)
- Mã HS 80030090: Thanh thiếc mã hiệu 6HR0262990050/55H. Phụ kiện sản xuất bộ phận của motor. Hàng mới 100%... (mã hs thanh thiếc mã/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hàng/ hs code thiếc hàn h)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc, hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàng/ hs code dây thiếc h)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn 1. 0mm (Clean solder wire 1. 0mm)... (mã hs dây thiếc hàn 1/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (dạng dây, đường kính dây 1. 0mm)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc Sn99. 3Cu0. 7 1. 0mm... (mã hs dây hàn thiếc s/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc LF303W (đường kính 1mm)... (mã hs dây thiếc lf303/ hs code dây thiếc lf)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, dạng cuộn, đường kính 1. 2mm, dài 254 mm, dùng cho máy hàn thiếc, model AK-9217, mới 100%... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc hàn. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn thiếc hàn/ hs code cuộn thiếc h)
- Mã HS 80030090: Dây hàn (thành phần chính là Thiếc: Sn: 99. 25-99. 69%(CAS No. : 7440-31-5); Cu 0. 3-0. 7%; Ni 0. 01-0. 05%) HSE-01-W1. 6 (no flux), hàng mới 100%... (mã hs dây hàn thành/ hs code dây hàn thà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc, đường kính phi 4 mm (100m/cuộn, 1 cuộn 20kg)... (mã hs dây thiếcđường/ hs code dây thiếcđư)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn phi 1. 0MM... (mã hs dây thiếc hàn p/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc AHF2-S4(0. 6) đường kính 0. 6 mm, mới 100%... (mã hs dây thiếc ahf2/ hs code dây thiếc ah)
- Mã HS 80030090: Que hàn bằng thiếc AHS4-B20 đường kính 2. 5mm dài 300mm, mới 100%... (mã hs que hàn bằng th/ hs code que hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng sợi, dùng để hàn linh kiện điện tử... (mã hs thiếc dạng sợi/ hs code thiếc dạng s)
- Mã HS 80030090: Dây hôi tu bằng thiếc... (mã hs dây hôi tu bằng/ hs code dây hôi tu b)
- Mã HS 80030090: Dây hàn bằng thiếc dạng cuộn dùng để hàn bảng mạch điện tử, loại 9VWF0320000... (mã hs dây hàn bằng th/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thiếc Hàn 322000500186... (mã hs thiếc hàn 32200/ hs code thiếc hàn 32)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc đường kính 1mm; dạng cuộn; dùng để hàn trong sản xuất đồng hồ lịch vạn niên và bóng đèn; NSX Tianbang TQ; Mới 100%.... (mã hs dây thiếc đường/ hs code dây thiếc đư)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn dài 20m, đường kính 1. 2mm, hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn d/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: MFBAB001020: Dây hàn bằng thiếc (hàng mới 100%)-SOLDER WIRE;HSE-01A... (mã hs mfbab001020dây/ hs code mfbab001020)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, Chất liệu bằng Thiếc, Xuất xứ: VN. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hànchất/ hs code thiếc hànch)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn FXS033, dùng cho sản xuất linh kiện loa. Mới 100%.... (mã hs dây thiếc hàn f/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 80030090: Thanh hàn không có thành phần chì SAC305(Tin (Sn) 96. 5%, Silver (Ag) 3 %, Copper(Cu) 0. 5 %)... (mã hs thanh hàn không/ hs code thanh hàn kh)
- Mã HS 80030090: Thiêc hàn dạng cuộn 230-003020-004H... (mã hs thiêc hàn dạng/ hs code thiêc hàn dạ)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn(Dây thiếc hàn GR(U-1)LLS219 1. 6mm)... (mã hs thiếc hàndây t/ hs code thiếc hàndâ)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (Dây thiếc hàn GR(U-1)LLS219-0. 8mm)... (mã hs thiếc hàn dây/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn 0. 8mm (loại 1000g/cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn 0/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc không chì HGF32 Super (A) 0. 6mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc không/ hs code dây thiếc kh)
- Mã HS 80030090: Thanh thiếc SAC305... (mã hs thanh thiếc sac/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc 0. 8mm, hàng mới 100%... (mã hs cuộn thiếc 08m/ hs code cuộn thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Thanh thiếc hàn LFC7, hàng mới 100%... (mã hs thanh thiếc hàn/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030090: Sợi thiếc phi 0. 6mm (800g/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs sợi thiếc phi 0/ hs code sợi thiếc ph)
- Mã HS 80030090: Hợp kim thiếc dạng dây dùng để hàn (d 0. 6mm->0. 8mm)... (mã hs hợp kim thiếc d/ hs code hợp kim thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn phi 3mm (20. 08. 001. 0015). Mới 100%... (mã hs thiếc hàn phi 3/ hs code thiếc hàn ph)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc dạng thanh 0. 25*0. 9mm (20. 03. 001. 0013). Mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc d/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thanh hàn bằng thiếc, dạng dải 0. 4*6mm (20. 03. 001. 0015) số lượng thực tế 3987. 887 kg. Mới 100%... (mã hs thanh hàn bằng/ hs code thanh hàn bằ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn không chì... (mã hs dây thiếc hàn k/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc 0. 25*1. 0mm... (mã hs dây hàn thiếc 0/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn M705-0. 6 500G ESC F3(CAS: 7440-31-5)... (mã hs thiếc hàn m705/ hs code thiếc hàn m7)
- Mã HS 80030090: Sợi thiếc hàn dạng cuộn. Mã hàng HSE16-B20... (mã hs sợi thiếc hàn d/ hs code sợi thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Cuộn dây hàn (bằng thiếc)... (mã hs cuộn dây hàn b/ hs code cuộn dây hàn)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn... (mã hs thiếc hàn/ hs code thiếc hàn)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn RH-FLF03-1R6-K... (mã hs thiếc hàn rhfl/ hs code thiếc hàn rh)
- Mã HS 80030090: Dây hàn bằng thiếc... (mã hs dây hàn bằng th/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 0. 6mm (1kg/cuộn)... (mã hs thiếc hàn 06mm/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Halogen-Free HGF32 Super HSE11-3S0240-0, 8MM (1kg/cuộn)... (mã hs thiếc hàn halog/ hs code thiếc hàn ha)
- Mã HS 80030090: Chất mạ lõi dây điện (thiếc) SANTOP (SN)... (mã hs chất mạ lõi dây/ hs code chất mạ lõi)
- Mã HS 80030090: Cuộn hàn thiếc 1mm*1kg... (mã hs cuộn hàn thiếc/ hs code cuộn hàn thi)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn HeeSung 0. 6mm... (mã hs thiếc cuộn hees/ hs code thiếc cuộn h)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn Heesung 0. 6mm (0. 8kg/cuộn)... (mã hs dây thiếc hàn h/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 0. 38mm... (mã hs thiếc hàn 038m/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc 511I33X1 (Tái xuất 1 phần mục số 6 tk 101831910022/E23)... (mã hs dây hàn thiếc 5/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 0. 5mm... (mã hs thiếc hàn 05mm/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Nhật Bản M705-P3 0. 6mm, 500g không chì... (mã hs thiếc hàn nhật/ hs code thiếc hàn nh)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (HSE-02 RS97-0, 8SR-38 RMA) (dạng cuộn)... (mã hs thiếc hàn hse/ hs code thiếc hàn h)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Hong Jia 1. 0mm. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hong/ hs code thiếc hàn ho)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn ST-8 60*0. 5_500g... (mã hs thiếc hàn st8/ hs code thiếc hàn st)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn HARX M 500G SN60%0. 6... (mã hs thiếc hàn harx/ hs code thiếc hàn ha)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn M705-0. 5 500G ESC F3... (mã hs thiếc hàn m705/ hs code thiếc hàn m7)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn S2063 F05 (1000g/pcs)... (mã hs thiếc hàn s2063/ hs code thiếc hàn s2)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn SPARKLE M31 ECS_0. 5_500g/pcs... (mã hs thiếc hàn spark/ hs code thiếc hàn sp)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc 0. 25*0. 9cm. Tái xuất theo mục hàng thứ 01 của tờ khai 101843413600/E11 ngày 30/01/2018... (mã hs dây hàn thiếc 0/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Dây hôi tu bằng thiếc 0. 25*6*83mm. Tái xuất theo mục hàng thứ 11 của tờ khai 101843413600/E11 ngày 30/01/2018... (mã hs dây hôi tu bằng/ hs code dây hôi tu b)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, trả lại theo mục hàng số 33 thuộc tk 101133782040 (17. 11. 2016)... (mã hs thiếc hàn trả/ hs code thiếc hàn t)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn M705 0. 3mm P2... (mã hs thiếc hàn m705/ hs code thiếc hàn m7)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn d0. 8/500gr/ cuộn... (mã hs thiếc hàn d08// hs code thiếc hàn d0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc để hàn... (mã hs dây thiếc để hà/ hs code dây thiếc để)
- Mã HS 80030090: Thiếc dùng cho sản xuất Oto... (mã hs thiếc dùng cho/ hs code thiếc dùng c)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn không chì HSE09-B02... (mã hs thiếc hàn không/ hs code thiếc hàn kh)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn có chì Ultracore B425 D1. 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn c/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (dây thiếc hàn dạng cuộn)... (mã hs thiếc hàn dây/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Thiếc- nguyên vật liệu cung ứng trong nước do bên nhận gia công thuộc hợp đồng 01/2018 STR-SC của các dòng hàng thuộc tờ khai 301745185730;301745197300... (mã hs thiếc nguyên v/ hs code thiếc nguyê)
- Mã HS 80030090: Phế Liệu Thiếc Hàn Loại Ra Trong Quá Trình Sản Xuất... (mã hs phế liệu thiếc/ hs code phế liệu thi)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 1. 0mm (1Kg/cuộn) (Hàng mới 100%)... (mã hs thiếc hàn 10mm/ hs code thiếc hàn 1)
- Mã HS 80030090: Que hàn nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn nối ống/ hs code que hàn nối)
- Mã HS 80030090: SOLDER/ WIRE BAR SOLDER BAR SN100C4... (mã hs solder/ wire ba/ hs code solder/ wire)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn (phi 2 dài 1m/cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Solder... (mã hs thiếc hàn solde/ hs code thiếc hàn so)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc, AHF2-S4 (1. 6 mm), hãng sản xuất AH KOREA- đường kính 1. 6 mm, (1. 0 kg/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc SN100C W-2. 0 (dạng cuộn, dùng để nấu chảy hàn thiếc)... (mã hs thiếc sn100c w/ hs code thiếc sn100c)
- Mã HS 80030090: THIẾC DÂY DẠNG CUỘN 12MM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs thiếc dây dạng/ hs code thiếc dây dạ)
- Mã HS 80030090: Thiết hàn Hirosaki (60 SN/40Pb) (1 cuộn 0. 5kg; hàng mới 100%)... (mã hs thiết hàn hiros/ hs code thiết hàn hi)
- Mã HS 80030090: Chì bi 0. 4mm, hàng mới 100%... (mã hs chì bi 04mm h/ hs code chì bi 04mm)
- Mã HS 80030090: Chì bi 0. 35mm, hàng mới 100%... (mã hs chì bi 035mm/ hs code chì bi 035m)
- Mã HS 80030090: Thiếc dùng để làm đồ trang sức mỹ ký giả... (mã hs thiếc dùng để l/ hs code thiếc dùng đ)
- Mã HS 80030090: THI?C KIM LO?I D?NG HÌNH TRÒN 15 MM DÙNG TRONG CÔNG NGHI?P, HÀNG M?I 100%... (mã hs thi?c kim lo?i/ hs code thi?c kim lo)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc CFS255201-VN2... (mã hs dây hàn thiếc c/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Low Temperature Tin Wire/Thiếc (dùng cho sản phẩm điện từ)... (mã hs low temperature/ hs code low temperat)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn 0. 8, 500gam/cuộn... (mã hs thiếc cuộn 08/ hs code thiếc cuộn 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn 0. 38mm 0. 5kg/roll... (mã hs dây thiếc hàn 0/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc D6... (mã hs dây thiếc d6/ hs code dây thiếc d6)
- Mã HS 80030090: Cuộn hàn thiếc... (mã hs cuộn hàn thiếc/ hs code cuộn hàn thi)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc cố định dây điện, mã hàng: 4330040343010S, mới 100%... (mã hs dây thiếc cố đị/ hs code dây thiếc cố)
- Mã HS 80030090: Thiếc (Chất mạ lõi dây điện (thiếc)) santop(sn)... (mã hs thiếc chất mạ/ hs code thiếc chất)
- Mã HS 80030090: Thanh thiếc hàn Heesung HSE09-B20 (0. 5kg/thanh)... (mã hs thanh thiếc hàn/ hs code thanh thiếc)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn... (mã hs thiếc hàn/ hs code thiếc hàn)
- Mã HS 80030090: Chì bi 0. 3mm, hàng mới 100%... (mã hs chì bi 03mm h/ hs code chì bi 03mm)
- Mã HS 80030090: Chì bi 0. 45mm, hàng mới 100%... (mã hs chì bi 045mm/ hs code chì bi 045m)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng thanh SAC305 (Thanh hàn) 34cm x 2. 2cm x 2. 2cm (Hàng mới 100%)... (mã hs thiếc dạng than/ hs code thiếc dạng t)
- Mã HS 80030090: SOLDER PLATE (thiếc dạng thanh)... (mã hs solder plate t/ hs code solder plate)
- Mã HS 80030090: Item: CVT-401-01-001Desc: KESTER SOLDER WIRE SN63/PB37 245/58 DIAMETER: 0. 8MM; PACKING: 1 LB/ROLL, MOQ 50 LB (1 LB 454 GRAM)/ Dây thiếc hàn... (mã hs item cvt4010/ hs code item cvt40)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn ISHIKAWA 0. 6mm 500G J3-MRK-6. Thiếc chiếm 96. 5%, bạc 3% và 0. 5% là đồng. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn ishik/ hs code thiếc hàn is)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn + hàn the... (mã hs thiếc cuộn hà/ hs code thiếc cuộn)
- Mã HS 80030090: THIẾC KIM LOẠI DẠNG HÌNH TRÒN 15 MM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thiếc kim loại/ hs code thiếc kim lo)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc 1. 0*0. 26MM Tái xuất 1 phần mục hàng thứ 11 của tờ khai 101697216460/E11... (mã hs dây hàn thiếc 1/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc sợi(hàn nối điểm hàn)... (mã hs thiếc sợihàn n/ hs code thiếc sợihà)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc... (mã hs cuộn thiếc/ hs code cuộn thiếc)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc hàn... (mã hs cuộn thiếc hàn/ hs code cuộn thiếc h)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn... (mã hs thiếc cuộn/ hs code thiếc cuộn)
- Mã HS 80030090: Thiếc dây (Tái xuất 1 phần theo mục 8 TK 101893988820/E11)... (mã hs thiếc dây tái/ hs code thiếc dây t)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn J3- MRK-6 dùng cho hàn kim loại, hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn j/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 100g/cuộn;... (mã hs thiếc hàn 100g// hs code thiếc hàn 10)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn, dùng hàn sản phẩm sử dụng trong nhà máy, kt: 1. 0mm*1000g. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Dây thiêc... (mã hs dây thiêc/ hs code dây thiêc)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, FS600-01... (mã hs thiếc hàn fs60/ hs code thiếc hàn f)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc hàng/ hs code dây thiếc h)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 1. 0mm... (mã hs dây thiếc 10mm/ hs code dây thiếc 1)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 8mm (3Ag)... (mã hs dây thiếc 08mm/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc NC600 1. 2mm... (mã hs dây thiếc nc600/ hs code dây thiếc nc)
- Mã HS 80030090: Thanh hàn bằng thiếc, dạng dải-(5*0. 3)mm... (mã hs thanh hàn bằng/ hs code thanh hàn bằ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc D0. 8mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây thiếc d08m/ hs code dây thiếc d0)
- Mã HS 80030090: Dây thít bằng nhựa CABLETIE100MM... (mã hs dây thít bằng n/ hs code dây thít bằn)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc Qick 902A ESD... (mã hs dây hàn thiếc q/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Cuộn dây làm thiếc... (mã hs cuộn dây làm th/ hs code cuộn dây làm)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc cuộn... (mã hs dây thiếc cuộn/ hs code dây thiếc cu)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc LFC7-107, độ dày 1. 0mm... (mã hs dây hàn thiếc l/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Dung dịch tẩy rửa/ (CLEANUP-100+)... (mã hs dung dịch tẩy r/ hs code dung dịch tẩ)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc đk [0. 38mm/200g]... (mã hs dây thiếc đk [0/ hs code dây thiếc đk)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng sợi... (mã hs thiếc dạng sợi/ hs code thiếc dạng s)
- Mã HS 80030090: DÂY THIẾC HÀN 250g 0. 8mm AK-9215. Maker ASAKI... (mã hs dây thiếc hàn 2/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn có nhựa thông, dài 2m, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn có nh/ hs code thiếc hàn có)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn EUW-300. Mới 100%... (mã hs thiếc hàn euw3/ hs code thiếc hàn eu)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 1. 5MM (Tái xuất 1 phần mục 02 tk 101818243660/E11)... (mã hs thiếc hàn 15mm/ hs code thiếc hàn 1)
- Mã HS 80030090: Thiếc dây Sn/Pb (~25%/~75%) LNT 2. 5mm... (mã hs thiếc dây sn/pb/ hs code thiếc dây sn)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn SN63 cuộn 500 gam, kích thước 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn sn63/ hs code thiếc hàn sn)
- Mã HS 80030090: Thiếc dây... (mã hs thiếc dây/ hs code thiếc dây)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Asahi 0. 6mm 500g/cuộn... (mã hs thiếc hàn asahi/ hs code thiếc hàn as)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 400g, Rosachi... (mã hs thiếc hàn 400g/ hs code thiếc hàn 40)
- Mã HS 80030090: Hợp kim thiếc dạng dây dùng để hàn (d 0. 6mm->0. 8mm)... (mã hs hợp kim thiếc d/ hs code hợp kim thiế)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, nhãn hiệu Almit, model SR-38RMA, đường kính dày 0. 38mm, nặng 200g/ cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn nhãn/ hs code thiếc hàn n)
- Mã HS 80030090: Thanh hàn cho máy hàn thiếc 34cm x 2. 2cm x 2. 2cm (Hàng mới 100%)... (mã hs thanh hàn cho m/ hs code thanh hàn ch)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn... (mã hs dây thiếc hàn/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn LLS250N-B18... (mã hs thiếc hàn lls25/ hs code thiếc hàn ll)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 38mm (3Ag) (0. 5 kg/ cuộn)... (mã hs dây thiếc 038m/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc 0. 6mm... (mã hs dây thiếc 06mm/ hs code dây thiếc 0)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn, dạng cuộn, khối lượng 500g/cuộn, đường kính 0. 6mm, model: CF10/0. 6mm... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Kìm cắt cáp Knipex 9511200mm bằng thép, dùng trong nhà xưởng... (mã hs kìm cắt cáp kni/ hs code kìm cắt cáp)
- Mã HS 80030090: Dây hàn bằng hợp kim thiếc, lõi chứa chất trợ dung dễ chảy. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn bằng hợ/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (SN100C BAR). Mới 100%... (mã hs thiếc hàn sn10/ hs code thiếc hàn s)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn dạng cuộn (Đường kính 0. 4 mm)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn dạ)
- Mã HS 80030090: Điện cực mạ bằng thiếc... (mã hs điện cực mạ bằn/ hs code điện cực mạ)
- Mã HS 80030090: Thiếc mạ lưỡi câu, phao câu... (mã hs thiếc mạ lưỡi c/ hs code thiếc mạ lưỡ)
- Mã HS 80030090: Thiếc mạ bóng lưỡi câu, phao câu... (mã hs thiếc mạ bóng l/ hs code thiếc mạ bón)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Almit, model SR-38RMA, đường kính dây 0. 38mm, nặng 200g/ cuộn. Hàng mới 100%. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn almit/ hs code thiếc hàn al)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn (dạng cuộn, 1000g/cái)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn d)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn dùng cho máy hàn thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn dùng/ hs code thiếc hàn dù)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc hàn, dùng cho máy hàn thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn thiếc hàn/ hs code cuộn thiếc h)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn phi 1mm... (mã hs thiếc hàn phi 1/ hs code thiếc hàn ph)
- Mã HS 80030090: Dây dẫn t(100)h 0. 060*0. 600... (mã hs dây dẫn t100h/ hs code dây dẫn t10)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn Heesung 0. 6mm (0. 8kg/cuộn)... (mã hs thiếc hàn heesu/ hs code thiếc hàn he)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc hàn không chì... (mã hs dây thiếc hàn k/ hs code dây thiếc hà)
- Mã HS 80030090: Cuộn thiếc hàn 0. 8mm... (mã hs cuộn thiếc hàn/ hs code cuộn thiếc h)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn 0. 4... (mã hs thiếc hàn 04/ hs code thiếc hàn 0)
- Mã HS 80030090: Dây hàn các loại/SOLDER WIRE 5KG/BOX(ROHS) (Dùng để sản xuất sản phẩm phích cắm đóng, ngắt điện, điều khiển điện... (mã hs dây hàn các loạ/ hs code dây hàn các)
- Mã HS 80030090: Dây hàn/ SOLDER WIRE (Dùng để sản xuất thiết bị đóng, ngắt điện)... (mã hs dây hàn/ solder/ hs code dây hàn/ sol)
- Mã HS 80030090: Dây hàn/ NP303 DHB RMA3 W1. 0MM SOLDER WIRE (Dùng để sản xuất thiết bị đóng, ngắt điện)... (mã hs dây hàn/ np303/ hs code dây hàn/ np3)
- Mã HS 80030090: Dây hàn sàn vinyl 3mm bằng nhựa PVC dùng để hàn đường rãnh sàn gạch vinyl... (mã hs dây hàn sàn vin/ hs code dây hàn sàn)
- Mã HS 80030090: Thiếc dạng cuộn... (mã hs thiếc dạng cuộn/ hs code thiếc dạng c)
- Mã HS 80030090: Dây hàn thiếc MC60 phi 3. 0 mm, mới 100%... (mã hs dây hàn thiếc m/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 80030090: Sợi thiếc dùng để hàn bản mạch, dây điện(thuộc tờ khai 102103192000, ngày 09/07/2018)... (mã hs sợi thiếc dùng/ hs code sợi thiếc dù)
- Mã HS 80030090: Dây hàn... (mã hs dây hàn/ hs code dây hàn)
- Mã HS 80030090: Cuộn dây hàn thiếc 1. 0mm (Hàng mới 100%)... (mã hs cuộn dây hàn th/ hs code cuộn dây hàn)
- Mã HS 80030090: Dây hàn nhiệt, Mới 100%... (mã hs dây hàn nhiệt/ hs code dây hàn nhiệ)
- Mã HS 80030090: Thiếc cuộn hàn không khói, thành phần Sn-0. 7Cu, đường kính sợi 1. 0mm, nặng 0. 5kg, Hàng mới 100%... (mã hs thiếc cuộn hàn/ hs code thiếc cuộn h)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn HSE04-1. 2mm, hàng mới 100%... (mã hs thiếc hàn hse04/ hs code thiếc hàn hs)
- Mã HS 80030090: Thiếc hàn HESUNG-ALMITSR 38 RMA-0. 6mm... (mã hs thiếc hàn hesun/ hs code thiếc hàn he)
- Mã HS 80030090: Dây thiếc LF303W... (mã hs dây thiếc lf303/ hs code dây thiếc lf)
- Mã HS 80030090: TOSCUT anpha(5. 5GX50PCS/Lọ)Thiếc hàn dạng viên... (mã hs toscut anpha5/ hs code toscut anpha)