Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 9401- 9406


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
9401 Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng. Seats (other than those of heading 94.02), whether or not convertible into beds, and parts thereof.
94011000 - Ghế dùng cho phương tiện bay - Seats of a kind used for aircraft
940120 - Ghế dùng cho xe có động cơ: - Seats of a kind used for motor vehicles:
94012010 - - Của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 - - Of a kind used for vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
94012090 - - Loại khác - - Other
94013000 - Ghế quay có điều chỉnh độ cao - Swivel seats with variable height adjustment
94014000 - Ghế có thể chuyển thành giường, trừ ghế trong vườn hoặc đồ cắm trại - Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds
- Ghế bằng mây, liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự: - Seats of cane, osier, bamboo or similar materials:
94015200 - - Bằng tre - - Of bamboo
94015300 - - Bằng song, mây - - Of rattan
94015900 - - Loại khác - - Other
- Ghế khác, có khung bằng gỗ: - Other seats, with wooden frames:
94016100 - - Đã nhồi đệm - - Upholstered
940169 - - Loại khác: - - Other:
94016910 - - - Có tựa lưng và/hoặc phần để ngồi làm bằng song, mây (SEN) - - - With backrest and/or the seat made of rattan
94016990 - - - Loại khác - - - Other
- Ghế khác, có khung bằng kim loại: - Other seats, with metal frames:
94017100 - - Đã nhồi đệm - - Upholstered
940179 - - Loại khác: - - Other:
94017910 - - - Có tựa lưng và/hoặc phần để ngồi làm bằng song, mây (SEN) - - - With backrest and/or the seat made of rattan
94017990 - - - Loại khác - - - Other
94018000 - Ghế khác - Other seats
940190 - Bộ phận: - Parts:
94019010 - - Của ghế thuộc phân nhóm 9401.10.00 - - Of seats of subheading 9401.10.00
- - Của ghế của phân nhóm 9401.20: - - Of seats of subheading 9401.20:
94019031 - - - Miếng lót cho tựa đầu của ghế thuộc phân nhóm 9401.20.10 - - - Headrest stiffeners for seats of subheading 9401.20.10
94019039 - - - Loại khác - - - Other
94019040 - - Của ghế thuộc phân nhóm 9401.30.00 - - Of seats of subheading 9401.30.00
- - Loại khác: - - Other:
94019092 - - - Bằng plastic - - - Of plastics
94019099 - - - Loại khác - - - Other
9402 Đồ nội thất trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (ví dụ, bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa); ghế cắt tóc và các loại ghế tương tự, có thể xoay, ngả và nâng hạ; bộ phận của các mặt hàng trên. Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists’ chairs); barbers’ chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles.
940210 - Ghế nha khoa, ghế cắt tóc hoặc các loại ghế tương tự và các bộ phận của chúng: - Dentists’, barbers’ or similar chairs and parts thereof:
94021010 - - Ghế nha khoa và các bộ phận của chúng - - Dentists' chairs and parts thereof
94021030 - - Ghế cắt tóc hoặc các loại ghế tương tự và các bộ phận của chúng - - Barbers’ or similar chairs and parts thereof
940290 - Loại khác: - Other:
94029010 - - Đồ nội thất được thiết kế đặc biệt để dùng trong ngành y, giải phẫu hoặc thú y và các bộ phận của chúng - - Furniture specially designed for medical, surgical or veterinary purposes and parts thereof
94029020 - - Ghế vệ sinh dành cho người bệnh (Commodes) - - Commodes
94029090 - - Loại khác - - Other
9403 Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng. Other furniture and parts thereof.
94031000 - Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng - Metal furniture of a kind used in offices
940320 - Đồ nội thất bằng kim loại khác: - Other metal furniture:
94032010 - - Tủ hút hơi độc (SEN) - - Fume cupboards
94032090 - - Loại khác - - Other
94033000 - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong văn phòng - Wooden furniture of a kind used in offices
94034000 - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong nhà bếp - Wooden furniture of a kind used in the kitchen
94035000 - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong phòng ngủ - Wooden furniture of a kind used in the bedroom
940360 - Đồ nội thất bằng gỗ khác: - Other wooden furniture:
94036010 - - Tủ hút hơi độc (SEN) - - Fume cupboards
94036090 - - Loại khác - - Other
940370 - Đồ nội thất bằng plastic: - Furniture of plastics:
94037010 - - Xe tập đi cho trẻ em - - Baby walkers
94037020 - - Tủ hút hơi độc (SEN) - - Fume cupboards
94037090 - - Loại khác - - Other
- Đồ nội thất bằng vật liệu khác, kể cả mây, liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự: - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials:
94038200 - - Bằng tre - - Of bamboo
94038300 - - Bằng song, mây - - Of rattan
940389 - - Loại khác: - - Other:
94038910 - - - Tủ hút hơi độc (SEN) - - - Fume cupboards
94038990 - - - Loại khác - - - Other
940390 - Bộ phận: - Parts:
94039010 - - Của phân nhóm 9403.70.10 - - Of subheading 9403.70.10
94039090 - - Loại khác - - Other
9404 Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, chăn quilt, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có hoặc không bọc. Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered.
94041000 - Khung đệm - Mattress supports
- Đệm: - Mattresses:
940421 - - Bằng cao su xốp hoặc bằng plastic xốp, đã hoặc chưa bọc: - - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered:
94042110 - - - Bằng cao su xốp, đã hoặc chưa bọc - - - Of cellular rubber, whether or not covered
94042120 - - - Bằng plastic xốp, đã hoặc chưa bọc - - - Of cellular plastics, whether or not covered
940429 - - Bằng vật liệu khác: - - Of other materials:
94042910 - - - Đệm lò xo - - - Spring mattresses
94042920 - - - Loại khác, làm nóng/làm mát (SEN) - - - Other, hyperthermia/hypothermia type
94042990 - - - Loại khác - - - Other
94043000 - Túi ngủ - Sleeping bags
940490 - Loại khác: - Other:
94049010 - - Chăn quilt, chăn phủ giường (bedspreads) và bọc đệm (mattress-protectors) - - Quilts, bedspreads and mattress-protectors
94049090 - - Loại khác - - Other
9405 Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included.
940510 - Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở các không gian mở công cộng hoặc đường phố lớn: - Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares:
94051020 - - Đèn cho phòng mổ (SEN) - - Lamps for operating rooms
- - Loại khác: - - Other:
94051091 - - - Đèn rọi - - - Spotlights
94051092 - - - Bộ đèn và đèn huỳnh quang - - - Fluorescent lamps and lighting fittings
94051099 - - - Loại khác - - - Other
940520 - Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện: - Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps:
94052010 - - Đèn cho phòng mổ (SEN) - - Lamps for operating rooms
94052090 - - Loại khác - - Other
94053000 - Bộ đèn dùng cho cây Nô-en - Lighting sets of a kind used for Christmas trees
940540 - Đèn và bộ đèn điện khác: - Other electric lamps and lighting fittings:
94054020 - - Đèn pha - - Searchlights
94054040 - - Đèn rọi khác - - Other spotlights
94054050 - - Loại khác, được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn - - Other, of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares
94054060 - - Loại chiếu sáng bên ngoài khác - - Other exterior lighting
94054070 - - Đèn tín hiệu không nhấp nháy dùng cho sân bay; đèn dùng cho toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tàu thủy, phương tiện bay, hoặc hải đăng, bằng kim loại cơ bản - - Non-flashing aerodrome beacons; lamps for railway rolling stock, locomotives, aircraft, ships or lighthouses, of base metal
94054080 - - Đèn báo hiệu dùng cho thiết bị nhiệt điện gia dụng thuộc nhóm 85.16 - - Pilot lamps with fittings for electro-thermic domestic appliances of heading 85.16
- - Loại khác: - - Other:
94054091 - - - Đèn sợi quang loại dùng đeo trên đầu, được thiết kế dùng trong y học (SEN) - - - Fibre-optic headband lamps of a kind designed for medical use
94054099 - - - Loại khác - - - Other
940550 - Đèn và bộ đèn không hoạt động bằng điện: - Non-electrical lamps and lighting fittings:
- - Loại đốt bằng dầu: - - Of oil-burning type:
94055011 - - - Bằng đồng sử dụng trong nghi lễ tôn giáo - - - Of brass of a kind used for religious rites
94055019 - - - Loại khác - - - Other
94055040 - - Đèn bão - - Hurricane lamps
94055050 - - Đèn thợ mỏ và đèn thợ khai thác đá - - Miners' lamps and quarrymen's lamps
94055090 - - Loại khác - - Other
940560 - Biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự: - Illuminated signs, illuminated name-plates and the like:
94056010 - - Biển cảnh báo, biển tên đường phố, biển báo giao thông và đường bộ - - Warning signs, street name signs, road and traffic signs
94056090 - - Loại khác - - Other
- Bộ phận: - Parts:
940591 - - Bằng thủy tinh: - - Of glass:
94059110 - - - Dùng cho đèn phòng mổ - - - For lamps for operating rooms
94059120 - - - Dùng cho đèn rọi - - - For spotlights
94059140 - - - Chao đèn hình cầu hoặc thông phong đèn - - - Globes or chimneys
94059150 - - - Dùng cho đèn pha - - - For searchlights
94059190 - - - Loại khác - - - Other
940592 - - Bằng plastic: - - Of plastics:
94059210 - - - Dùng cho đèn phòng mổ - - - For lamps for operating rooms
94059220 - - - Dùng cho đèn rọi - - - For spotlights
94059230 - - - Dùng cho đèn pha - - - For searchlights
94059290 - - - Loại khác - - - Other
940599 - - Loại khác: - - Other:
94059910 - - - Chụp đèn bằng vật liệu dệt - - - Lampshades of textile material
94059920 - - - Chụp đèn bằng vật liệu khác - - - Lampshades of other material
94059930 - - - Của đèn thuộc phân nhóm 9405.50.11 hoặc 9405.50.19 - - - Of lamps of subheading 9405.50.11 or 9405.50.19
94059940 - - - Dùng cho đèn pha hoặc đèn rọi - - - For searchlights or spotlights
94059950 - - - Loại khác, bằng gốm, sứ hoặc kim loại - - - Other, of ceramic or of metal
94059990 - - - Loại khác - - - Other
9406 Nhà lắp ghép. Prefabricated buildings.
940610 - Bằng gỗ: - Of wood:
94061010 - - Nhà trồng cây được gắn với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt - - Greenhouses fitted with mechanical or thermal equipment
94061090 - - Loại khác - - Other
940690 - Loại khác: - Other:
- - Nhà trồng cây được gắn với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt: - - Greenhouses fitted with mechanical or thermal equipment:
94069011 - - - Bằng sắt hoặc bằng thép - - - Of iron or of steel
94069019 - - - Loại khác - - - Other
94069020 - - Loại khác, bằng plastic hoặc bằng nhôm - - Other, of plastics or of aluminium
94069030 - - Loại khác, bằng sắt hoặc thép - - Other, of iron or of steel
94069040 - - Loại khác, bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo - - Other, of cement, of concrete or of artificial stone
94069090 - - Loại khác - - Other

- Mã HS 94012010: Ghế lái trong cabin gồm: lưng ghế, đệm ghế, đệm tựa đầu dùng cho xe ô tô tải, tải trọng từ 0,5 đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs ghế lái trong c/ mã hs của ghế lái tron)
- Mã HS 94012010: Ghế phụ trong cabin gồm: lưng ghế, đệm ghế, đệm tựa đầu dùng cho xe ô tô tải, tải trọng từ 0,5 đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs ghế phụ trong c/ mã hs của ghế phụ tron)
- Mã HS 94012010: Ghế ngồi giữa của hành khách gồm: lưng ghế, đệm ghế, đệm tựa đầu dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs ghế ngồi giữa c/ mã hs của ghế ngồi giữ)
- Mã HS 94012010: Ultra1014-A0400P:Ghế phụ của xe tải, TT 7,2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.(98494011-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014a0400/ mã hs của ultra1014a0)
- Mã HS 94012010: Ghế trước bên trái- 81500-T9N-V600-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs ghế trước bên t/ mã hs của ghế trước bê)
- Mã HS 94012010: Ghế ngồi dùng cho trẻ em trên ô tô. Hiệu: Chicco Gofit. Model No: 050 79751 140 070. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi dùng c/ mã hs của ghế ngồi dùn)
- Mã HS 94012010: TLOP32:Ghế trẻ em, dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0... (mã hs tlop32ghế trẻ/ mã hs của tlop32ghế t)
- Mã HS 94012090: Ghế xe nâng... (mã hs ghế xe nâng/ mã hs của ghế xe nâng)
- Mã HS 94013000: Ghế xoay có đệm mút, khung sắt, vỏ đệm bằng vải nhung mịn. 128x25x67cm,có thể điều chỉnh được độ cao,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế xoay có đệm/ mã hs của ghế xoay có)
- Mã HS 94013000: Ghế xoay dùng trong văn phòng, có điều chỉnh độ cao, đã nhồi đệm bên ngoài bọc vải, khung bằng nhựa, model: 6618A, kích thước: 49*47*90 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế xoay dùng t/ mã hs của ghế xoay dùn)
- Mã HS 94013000: Ghế Ghế Sayl văn phòng AS1YA23HA0678,có quay và điều chỉnh được độ cao, khung nhựa, lưng bọc bằng nhựa lưới, đệm ngồi gồm vải bọc mút,68cmx66cmx88cm, hiệu Herman Miller, mới 100%... (mã hs ghế ghế sayl vă/ mã hs của ghế ghế sayl)
- Mã HS 94013000: Ghế nhân viên văn phòng, có quay điều chỉnh độ cao, lưng bọc vải lưới nhựa, tay bọc vải da PU, chân nhôm đúc nguyên khối mã AER1B21PW-0010,k.thuoc67x74x96.5cm, khung nhựa,hiệu HermanMiller, mới 100%... (mã hs ghế nhân viên v/ mã hs của ghế nhân viê)
- Mã HS 94013000: Ghế xoay,có nâng hạ,đã được nhồi đệm mút,lưng lưới, kích thước 590*570*925/985(mm),mới 100%... (mã hs ghế xoaycó nân/ mã hs của ghế xoaycó)
- Mã HS 94013000: Ghế văn phòng model GL113, kích thước 545x4530x910mm, loại quay có thể điều chỉnh độ cao, hàng mới 100%... (mã hs ghế văn phòng m/ mã hs của ghế văn phòn)
- Mã HS 94013000: Ghế PU chống tĩnh điện chân bánh xe nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế pu chống tĩ/ mã hs của ghế pu chống)
- Mã HS 94013000: Ghế lưng ngắn... (mã hs ghế lưng ngắn/ mã hs của ghế lưng ngắ)
- Mã HS 94013000: Ghế lưng cao VP (xoay)- SG1020... (mã hs ghế lưng cao vp/ mã hs của ghế lưng cao)
- Mã HS 94013000: Ghế xoay văn phòng có điều chỉnh độ cao SG550H W440*D540*H1025, hàng mới 100%... (mã hs ghế xoay văn ph/ mã hs của ghế xoay văn)
- Mã HS 94013000: Ghế học sinh khung bằng sắt kết hợp gỗ và nhựa, có nâng hạ, có xoay, có bánh xe, không tay vịn, kích thước: 55*54*70cm, có bọc đệm bằng vải sợi tổng hợp, NSX: Zhengsheng, mới 100%... (mã hs ghế học sinh kh/ mã hs của ghế học sinh)
- Mã HS 94013000: Ghế tựa đơn văn phòng khung chân bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt,đệm mút bọc giả da, có gác tay, (có: xoay, nâng hạ, bộ phận điều khiển), kt(105x75x75)cm, hiệu chữ Trung Quốc,mới 100%... (mã hs ghế tựa đơn văn/ mã hs của ghế tựa đơn)
- Mã HS 94013000: Ghế bar (không có nhãn hiệu, khung kim loại, bọc simili, có điều chỉnh độ cao, kích thước 40 x 45 x 80 cm). Hàng mới 100%... (mã hs ghế bar không/ mã hs của ghế bar khô)
- Mã HS 94013000: Ghế ngồi văn phòng, có chức năng xoay và điều chỉnh độ cao, chất liệu gỗ MDF bọc giả da, kích thước 70x55x117cm, không hiệu, nhà sản xuất SHANGHAI SUNTUNG INDUSTRY CO., LTD. Mới 100%... (mã hs ghế ngồi văn ph/ mã hs của ghế ngồi văn)
- Mã HS 94013000: Ghế quầy bar khung bằng nhựa (phụ kiện sắt) (48*42*39cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, ghế quay có điều chỉnh độ cao 50-75 cm, mới 100% (1Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế quầy bar kh/ mã hs của ghế quầy bar)
- Mã HS 94013000: Ghế văn phòng khung bằng gỗ ván ép (phụ kiện sắt, simily) (82*52*55cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, ghế quay có điều chỉnh độ cao 35- 46 cm, mới 100% (1Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế văn phòng k/ mã hs của ghế văn phòn)
- Mã HS 94014000: Ghế gỗ công nghiệp có khả năng thay đổi thành Giường Sofa,đệm bông PE, vỏ đệm bằng vải kaki, kt 173x103x19cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế gỗ công ngh/ mã hs của ghế gỗ công)
- Mã HS 94016100: Ghế coffee,bằng gỗ công nghiệp,đệm mút & vải cotton 72x62.51cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế coffeebằng/ mã hs của ghế coffeeb)
- Mã HS 94016100: Ghế gỗ uốn cong,bằng gỗ công nghiệp,đệm mút & vải cotton 161x14x58cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế gỗ uốn cong/ mã hs của ghế gỗ uốn c)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đơn bằng gỗ công nghiệp,đệm bông PE, vỏ đệm bằng vải kaki, kt 78x41x76cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa đơn bằ/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94016100: Mặt ghế băng, bọc simili (40x40x60)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs mặt ghế băng b/ mã hs của mặt ghế băng)
- Mã HS 94016100: Sofa phòng khách bằng gỗ, Model: 02-306L, đã nhồi nệm, kích thước 2900x1800x780mm. Hàng mới 100%... (mã hs sofa phòng khác/ mã hs của sofa phòng k)
- Mã HS 94016100: Ghế bành phòng khách bằng gỗ, Model: 02-302, đã nhồi nệm, kích thước: 695x710x730mm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế bành phòng/ mã hs của ghế bành phò)
- Mã HS 94016100: Ghế ăn chân cao bằng gỗ, đã nhồi nệm, Model: 02-213, dùng trong phòng bếp, kích thước: 440x415x885mm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ăn chân cao/ mã hs của ghế ăn chân)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đơn dùng trong văn phòng, khung bằng gỗ MFC, đã nhồi đệm bên ngoài bọc giả da, model: J1806, kích thước: 90*85*40 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế sofa đơn dù/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94016100: Ghế cố định không điều chỉnh độ cao dùng trong nhà ăn, khung bằng gỗ MFC, đã nhồi đệm bên ngoài bọc da PU, model: YC649, kích thước: 70*70*30 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế cố định khô/ mã hs của ghế cố định)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa dùng cho cửa hàng bằng gỗ sồi OAK hiệu GILDA ARMCHAIR hàng không thuộc diện CITES, hàng mới 100%V0888GILDA TRR000954BS... (mã hs ghế tựa dùng ch/ mã hs của ghế tựa dùng)
- Mã HS 94016100: Ghế mẫu đã nhồi nệm-MTOP-FIGO-BK(W490mm x D560~1100mm x H:160~660mm)... (mã hs ghế mẫu đã nhồi/ mã hs của ghế mẫu đã n)
- Mã HS 94016100: Ghế dài đã nhồi nệm, khung bằng gỗ, model: 02-303A, kích thước 1800x800x700 mm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế dài đã nhồi/ mã hs của ghế dài đã n)
- Mã HS 94016100: Ghế dài dạng giường ngủ chất liệu bằng gỗ đã nhồi đệm bọc vải, model: 02-314, kích thước 800 x 400 x430mm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế dài dạng gi/ mã hs của ghế dài dạng)
- Mã HS 94016100: Ghế dài khung bằng gỗ, đã nhồi nệm, có tỳ tay bên trái, bên phải, model: 02-304A, kích thước 1800x800x780mm, hàng mới 100%... (mã hs ghế dài khung b/ mã hs của ghế dài khun)
- Mã HS 94016100: Ghế Sofa (03 chiếc/1 bộ)... (mã hs ghế sofa 03 ch/ mã hs của ghế sofa 03)
- Mã HS 94016100: Ghế ngồi bằng gỗ có đệm, bọc vải, kích thước: 800x600x780mm-11063005-Hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi bằng g/ mã hs của ghế ngồi bằn)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đơn văn phòng đệm mút, bọc da công nghiệp. Model: 613. Hiệu: Gojo. Kích thước: 860*860*800 (mm). Hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa đơn vă/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa văn phòng đệm mút, bọc da công nghiệp, loại 2 chỗ ngồi. Model: 1579. Hiệu: Evergo. Kích thước: 1780*980*830 (mm). Hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa văn ph/ mã hs của ghế sofa văn)
- Mã HS 94016100: Ghế văn phòng khung bằng gỗ nhồi đệm mút, bọc da công nghiệp, không nâng hạ, không xoay được. Model:A37. Hiệu:Shenghui. Kích thước: 580*610*980 (mm). Hàng mới 100%.... (mã hs ghế văn phòng k/ mã hs của ghế văn phòn)
- Mã HS 94016100: Ghế đơn không có nâng hạ, không xoay bằng gỗ công nghiệp,đã qua xử lý có đệm mút bọc vật liệu dệt, giả da, kt: (45cm~60cm x41cm~60cm x 60cm~100cm)+_10%, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs ghế đơn không c/ mã hs của ghế đơn khôn)
- Mã HS 94016100: Ghế đơn khung gỗ bọc da simili (vải giả da), kích thước 100*60*60cm- Mới 100%... (mã hs ghế đơn khung g/ mã hs của ghế đơn khun)
- Mã HS 94016100: Ghế ngồi dùng trong nhà, có khung gỗ,đệm mút bọc giả da, không điều chỉnh được độ cao,không xoay được, kích thước: (610*610*997) mm+- 3%, không có cơ cấu nâng hạ. Mới 100%... (mã hs ghế ngồi dùng t/ mã hs của ghế ngồi dùn)
- Mã HS 94016100: Ghế salon đệm mút, bọc giả da, khung bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, kích thước (80x70x60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs ghế salon đệm m/ mã hs của ghế salon đệ)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa đơn văn phòng khung bằng gỗ tạp (đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ), đệm mút bọc vải nỉ (có gác tay, không xoay, không nâng hạ), kích thước (45x43x80)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs ghế tựa đơn văn/ mã hs của ghế tựa đơn)
- Mã HS 94016100: Ghế băng kích thước: 139X45X50 CM. Mã hiệu:PENNE 110028822 PENNE BENCH CONTEM B BN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế băng kích t/ mã hs của ghế băng kíc)
- Mã HS 94016100: Ghế đẩu bọc vải kích thước:41 X41X42 CM. Mã hiệu: RANBO 120018431 RANBO FABRIC STOOL PK. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế đẩu bọc vải/ mã hs của ghế đẩu bọc)
- Mã HS 94016100: Ghế đẩu kích thước: 45.0 X 50.2 X 80.4 Cm. Mã hiệu: CLIN 120020577CLIN FOLDING CHAIR NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế đẩu kích th/ mã hs của ghế đẩu kích)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa, kích thước: 46x60x105CM. Mã hiệu:: TULLIO 110021109 TULLIO FABRIC DINING CHAIR/ WN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế tựa kích t/ mã hs của ghế tựa kíc)
- Mã HS 94016100: Sofa 2 chổ ngồi kích thước: 140X75X77 CM. Mã hiệu: KURT 120017527 KURT FABRIC 2/S SOFA#JW1189-11 GN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs sofa 2 chổ ngồi/ mã hs của sofa 2 chổ n)
- Mã HS 94016100: Ghế phòng ăn kích thước: 52X64.5X102.5 CM Mã hiệu:MARCY/L110025349 MARCY/L FABRIC DINING CHAIR CF/BN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế phòng ăn kí/ mã hs của ghế phòng ăn)
- Mã HS 94016100: Ghế gổ phòng ăn kích thước: 48.5 X 53.5 X 78.5 CM. Mã hiệu:MAWIN/L 120020148 MAWIN/L DINING CHAIR BK/NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế gổ phòng ăn/ mã hs của ghế gổ phòng)
- Mã HS 94016100: Sofa giường kích thước: 165X81X84 CM. Mã hiệu: RESTY 120020662 RESTY SOFA BED PVC #3009-86 GN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs sofa giường kíc/ mã hs của sofa giường)
- Mã HS 94016100: Ghế bằng khung gỗ, có đệm, không có chức năng nâng hạ, không có nhãn hiệu, kích thước 1800x800x400mm- Pool Chaise Pool. Mới 100%... (mã hs ghế bằng khung/ mã hs của ghế bằng khu)
- Mã HS 94016100: Ghế (585x620x1135mm) có khung bằng gỗ phong và ván ép, đã nhồi đệm được sử dụng ở nhà ăn- Dinging Chair. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 585x620x11/ mã hs của ghế 585x620)
- Mã HS 94016100: Ghế (1200x700x798mm) làm khung làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng khách- Desk Top. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 1200x700x7/ mã hs của ghế 1200x70)
- Mã HS 94016100: Ghế (517x620x1135) có khung làm bằng gỗ phong và ván ép, đã nhồi đệm được sử dụng trong phòng khách- Chair. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 517x620x11/ mã hs của ghế 517x620)
- Mã HS 94016100: Ghế (517x650x1130) có khung làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng ở phòng khách- Chair. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 517x650x11/ mã hs của ghế 517x650)
- Mã HS 94016100: Ghế (515x530x1150mm) có khung làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng ở phòng khách- Barstool. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 515x530x11/ mã hs của ghế 515x530)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa (2300x950x1330mm) có khung làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng ở phòng khách- Sofa. Hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa 2300x/ mã hs của ghế sofa 23)
- Mã HS 94016100: Ghế loại nhỏ (515x530x1150mm) có khung làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng ở phòng khách- Chair. Hàng mới 100%... (mã hs ghế loại nhỏ 5/ mã hs của ghế loại nhỏ)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa (2400x1000x1300mm) có khung làm bằng gỗ phong và ván ép, có nhồi đệm được sử dụng trong phòng khách- Sofa. Hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa 2400x/ mã hs của ghế sofa 24)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa (1860x800x1240mm) có khung làm bằng gỗ phong và ván ép, có nhồi đệm được sử dụng trong phòng khách- Recliner. Hàng mới 100%... (mã hs ghế tựa 1860x8/ mã hs của ghế tựa 186)
- Mã HS 94016100: Ghế đôn có mặt ngồi bọc da bò, mặt bên giả da PVC (HALF LEATHER SOFA- STOOL), model: 9299, size: 60 x 60 x 42 cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế đôn có mặt/ mã hs của ghế đôn có m)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa góc, có mặt trước bọc da bò, mặt sau giả da PVC(HALF LEATHER SOFA SET-ERSA+1SNOA+LC-METAL CONTROL), model: FPH REC 1085L, size: 100x105X104 cm, 70X105X104 cm, 97x226x104 cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa góc c/ mã hs của ghế sofa góc)
- Mã HS 94016100: GHẾ SOFA MẪU... (mã hs ghế sofa mẫu/ mã hs của ghế sofa mẫu)
- Mã HS 94016100: Thiết bị nội thất PRIANERA, hàng mới 100%: Ghế đôn MEMPHIS khung bằng gỗ đã nhồi nệm bọc da, kích thước 50x50x33cm, mã hàng MEMPHIS-2-2135... (mã hs thiết bị nội th/ mã hs của thiết bị nội)
- Mã HS 94016910: Ghế gỗ có tựa thấp đường kính rộng 420mm, dài 440mm cao 560mm-11089189-Hàng mới 100%... (mã hs ghế gỗ có tựa t/ mã hs của ghế gỗ có tự)
- Mã HS 94016910: Ghế gỗ chân sắt không tựa, kích thước: đường kính 380mm,dài 380mm, cao 610mm-11109435-Hàng mới 100%... (mã hs ghế gỗ chân sắt/ mã hs của ghế gỗ chân)
- Mã HS 94016910: Ghế ngồi lưng tựa khung gỗ tạp, mặt ngồi bọc nhựa giả mây, kích thước (82 x 60 x 57)cm+/-10%. Nhà SX: Ningbo Lounger Import & Export Co., Ltd. Mới 100%... (mã hs ghế ngồi lưng t/ mã hs của ghế ngồi lưn)
- Mã HS 94016990: Ghế đôn dài, Asja, bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu trắng và màu be. Kích thước: 142x52x50 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFPNC518ASJ00762... (mã hs ghế đôn dài as/ mã hs của ghế đôn dài)
- Mã HS 94016990: Ghế đôn oval, Asja, bằng ván gỗ công nghiệp, bọc vải màu trắng/be. Kích thước 50 x 43 x 46 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFPOU618ASJ00760... (mã hs ghế đôn oval a/ mã hs của ghế đôn oval)
- Mã HS 94016990: GHẾ ĐÔN TRÒN, MANON, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu trắng. Kích thước: 48x46x54cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AFPFL1519MNO00005... (mã hs ghế đôn tròn m/ mã hs của ghế đôn tròn)
- Mã HS 94016990: GHẾ ĐÔN VUÔNG, TODD, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu trắng/đen. Kích thước: 43x43x45 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Bentley. Code: AFBPU01M127305... (mã hs ghế đôn vuông/ mã hs của ghế đôn vuôn)
- Mã HS 94016990: Ghế đôn chữ nhật, Sherwood, khung bằng gỗ công nghiệp bọc da thuộc màu be. Kích thước: 58x46x41 cm. Hiệu Bentley, mới 100%. Code AFBPU02E18WO100035... (mã hs ghế đôn chữ nhậ/ mã hs của ghế đôn chữ)
- Mã HS 94016990: GHẾ SOFA 3 CHỖ, SOHO LITE, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc màu nâu. Kích thước: 249x93x42/71cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFSOLD319SOL00001... (mã hs ghế sofa 3 chỗ/ mã hs của ghế sofa 3 c)
- Mã HS 94016990: GHẾ ĐƠN CÓ TAY VỊN, BRIZIA, bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc màu nâu rượu. Kích thước: 67x54x43/81cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Trussardi. Code: AFSDT918BRZ00500... (mã hs ghế đơn có tay/ mã hs của ghế đơn có t)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn không tay vịn, Elisabetta, khung bằng gỗ sồi màu nâu, bọc vải màu xám trắng. Kích thước: 54x63x50/102 cm. Hiệu Heritage, mới 100%. Code AFSLL1218EBT00509... (mã hs ghế đơn không t/ mã hs của ghế đơn khôn)
- Mã HS 94016990: GHẾ SOFA 1 CHỖ GÓC TRÁI, HAPP, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu vàng,kèm 1 gối tựa lưng. Kích thước: 148x105x47/90 cm. Hiệu Trussardi, mới 100%. Code AFGONESG18GON00571... (mã hs ghế sofa 1 chỗ/ mã hs của ghế sofa 1 c)
- Mã HS 94016990: GHẾ LÀM VIỆC, PRESIDENT, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc màu xám, chân bằng thép. Kích thước: 70x70x50-59/121-130cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFPRD119PRD00003... (mã hs ghế làm việc p/ mã hs của ghế làm việc)
- Mã HS 94016990: GHẾ SOFA 4 CHỖ, MARYL, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu vàng cát, kèm 2 gối tựa lưng. Kích thước: 262x98x46/81cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Trussardi. Code: AFDLSD419DLS00013... (mã hs ghế sofa 4 chỗ/ mã hs của ghế sofa 4 c)
- Mã HS 94016990: GHẾ SOFA TRÒN 2 CHỖ, MOONY, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc màu xanh dương, kèm 4 gối vuông. Kích thước: 148x140x82cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AF2DULS19DUE00015... (mã hs ghế sofa tròn 2/ mã hs của ghế sofa trò)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn xoay có tay vịn, Brizzy,khung được làm bằng gỗ công nghiệp bọc da thuộc màu xanh lá, kèm 1 gối vuông. Kích thước:90x91x42/94cm. Hiệu Trussardi, mới 100%. Code AFPOT19FS18000855Bespoke Item... (mã hs ghế đơn xoay có/ mã hs của ghế đơn xoay)
- Mã HS 94016990: Ghế cố định có tựa lưng dùng trong văn phòng, kèm tay vịn chất liệu gỗ MFC, model: G-045, kích thước: 45*35*70 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế cố định có/ mã hs của ghế cố định)
- Mã HS 94016990: Ghế ngồi dựa bằng gỗ bọc vải. Code: E-25, Hàng mới 100%.... (mã hs ghế ngồi dựa bằ/ mã hs của ghế ngồi dựa)
- Mã HS 94016990: Ghế bệt bằng gỗ công nghiệp, hình trụ, mặt ghế bằng vật liệu dệt không có lưng tựa (phi 30x24)cm +-3cm NSX: Evson Office Furniture industrial co., Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs ghế bệt bằng gỗ/ mã hs của ghế bệt bằng)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ thông (chưa sơn) 1010mm x 432mm x 550mm... (mã hs ghế gỗ thông c/ mã hs của ghế gỗ thông)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn khung gỗ công nghiệp(có đệm mút bọc PU giả da,không xoay,không nâng hạ),kích thước (55x55x78)cm+/-10%,NSX:Guangdong Kaixuan Furniture Co., Limited.Mới 100%... (mã hs ghế đơn khung g/ mã hs của ghế đơn khun)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn không có nâng hạ, không xoay bằng gỗ công nghiệp,đã qua xử lý không có đệm mút, kt: (45cm~60cm x41cm~60cm x 60cm~100cm)+_10%, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs ghế đơn không c/ mã hs của ghế đơn khôn)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn khung bằng gỗ công nghiệp (đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ) kích thước (63x63x95)+-5cm, nhà sx: Guang dong. mới 100%... (mã hs ghế đơn khung b/ mã hs của ghế đơn khun)
- Mã HS 94016990: GHẾ SOFA 2 CHỖ, BARDOT, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm, kèm 2 gối tựa lưng cùng màu. Kích thước: 160x92x46/92 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103BARDF0200000011S01019... (mã hs ghế sofa 2 chỗ/ mã hs của ghế sofa 2 c)
- Mã HS 94016990: Ghế ngồi văn phòng, không điều chỉnh độ cao, chất liệu gỗ MDF bọc giả da, kích thước 68x52x87cm, không hiệu, nhà sản xuất SHANGHAI SUNTUNG INDUSTRY CO., LTD.Mới 100%... (mã hs ghế ngồi văn ph/ mã hs của ghế ngồi văn)
- Mã HS 94016990: Ghế cafe có lưng tựa khung bằng gỗ ván ép (phụ kiện sắt, simily) (39*33*45cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế cafe có lưn/ mã hs của ghế cafe có)
- Mã HS 94016990: Ghế chân quỳ có lưng tựa khung bằng gỗ ván ép (phụ kiện sắt, simily) (62*54*52cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế chân quỳ có/ mã hs của ghế chân quỳ)
- Mã HS 94016990: Ghế phòng ăn có lưng tựa khung bằng gỗ ván ép (phụ kiện sắt, simily) (78*58*48cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế phòng ăn có/ mã hs của ghế phòng ăn)
- Mã HS 94016990: Ghế ca nô bằng gỗ, hiệu Itiwit. Hàng mẫu... (mã hs ghế ca nô bằng/ mã hs của ghế ca nô bằ)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đơn, khung bằng kim loại, nệm bọc vải, dùng trong khu resort, kích thước: 75*75*80CM, mới 100%, Item#25-507... (mã hs ghế sofa đơn k/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94017100: Ghế tắm nắng, chân kim loại có bộc đệm (Khung nhôm, nệm được bọc vải; dùng trong resort), kích thước: 215x77x110cm. Mới 100%... (mã hs ghế tắm nắng c/ mã hs của ghế tắm nắng)
- Mã HS 94017100: Ghế đẩu không có tựa lưng bọc nỉ, khung bằng kim loại, model: J789, kích thước: 56*42*32 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế đẩu không c/ mã hs của ghế đẩu khôn)
- Mã HS 94017100: Ghế cố định dùng trong văn phòng, khung bằng kim loại, đã nhồi đệm bên ngoài bọc giả da, model: YC208, kích thước: 53*51*36 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế cố định dùn/ mã hs của ghế cố định)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đơn dùng trong văn phòng, khung bằng kim loại, đã nhồi đệm bên ngoài bọc giả da, model: J237, kích thước: 75*60*86 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế sofa đơn dù/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94017100: Ghế mẫu đã nhồi nệm-QM-COORDE-NV(W400mm x D515mm x H415mm)... (mã hs ghế mẫu đã nhồi/ mã hs của ghế mẫu đã n)
- Mã HS 94017100: Ghế văn phòng (khung kim loại và có nhồi đệm)- Hàng mới 100%... (mã hs ghế văn phòng/ mã hs của ghế văn phòn)
- Mã HS 94017100: Ghế hội nghị (k xoay, k điều chỉnh được), Size: 450Wx520Dx460SHx920Hcm, Khung thép sơn tĩnh điện, đệm bằng Lõi xốp mật độ cao bọc vải xơ, mã hàng: GB-001, hàng không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs ghế hội nghị k/ mã hs của ghế hội nghị)
- Mã HS 94017100: Ghế ăn bốn chân bằng sắt có đệm mút bọc nhựa giả da, không xoay, không nâng hạ, kt: (40cm~~55cm x40cm~~ 55cm x 95cm)+_10cm, NSX:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs ghế ăn bốn chân/ mã hs của ghế ăn bốn c)
- Mã HS 94017100: Ghế phòng chức năng model GCN102, ghế không tựa, đệm bọc PVC, khung thép, không quay, có thể tăng chỉnh được chiều cao 725-845mm, hàng mới 100%... (mã hs ghế phòng chức/ mã hs của ghế phòng ch)
- Mã HS 94017100: Ghế đôn bọc da... (mã hs ghế đôn bọc da/ mã hs của ghế đôn bọc)
- Mã HS 94017100: Ghế lưng tựa không nâng hạ, không xoay, khung bằng gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, đệm mút bọc vải, kt(68x94x94)cm +- 10%, xưởng sản xuất nội thất phật sơn. Hàng mới 100%... (mã hs ghế lưng tựa kh/ mã hs của ghế lưng tựa)
- Mã HS 94017100: Ghế ăn lưng tựa, không nâng hạ, không xoay, khung bằng sắt, đệm mút bằng nỉ, vật liệu dệt, kích thước (45x52x85cm)+/-10%.NSX: GUANGXI PINGXIANG,Mới 100%... (mã hs ghế ăn lưng tựa/ mã hs của ghế ăn lưng)
- Mã HS 94017100: Ghế băng không tựa khung bằng sắt, nhồi đệm, không xoay, không nâng hạ. KT: (50*50*50)cm +-10cm. Nhà sx: CHENGDU RIYUEXIN FURNITURE. Mới 100%.... (mã hs ghế băng không/ mã hs của ghế băng khô)
- Mã HS 94017100: Sofa khung gỗ tự nhiên bọc vải nhồi bông mút,kích thước:1790*900*870/9901780*1300*110mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs sofa khung gỗ t/ mã hs của sofa khung g)
- Mã HS 94017100: Ghế bàn ăn kích thước: 58X46X93 CM Mã hiệu:BRYGHT 110026972 BRYGHT FABRIC DINING CHAIR BK. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế bàn ăn kích/ mã hs của ghế bàn ăn k)
- Mã HS 94017100: Ghế bành dùng trong phòng khách, model 69977/9306/2Z, hiệu GIORGETTI, kích thước 60x58x78cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế bành dùng t/ mã hs của ghế bành dùn)
- Mã HS 94017100: Ghế phụ bọc da, dùng trong phòng ngủ, model S102/X40/SOA, hiệu POLIFORM, kích thước 60x63x78cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế phụ bọc da/ mã hs của ghế phụ bọc)
- Mã HS 94017100: Tấm đệm của ghế sofa, dùng trong phòng khách, model C50CP/KR357, hiệu B&B Italy, kích thước 50x50x12cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm của ghế/ mã hs của tấm đệm của)
- Mã HS 94017100: Gối của ghế sofa, dùng trong phòng khách, model OG55/30/KR357, hiệu B&B Italy, kích thước 50 x50 x 12cm, hàng mới 100%... (mã hs gối của ghế sof/ mã hs của gối của ghế)
- Mã HS 94017100: Chân ghế của ghế bành, dùng trong phòng khách, model AP76/KR350/1, hiệu B&B Italy, kích thước 49x75.5x42, hàng mới 100%... (mã hs chân ghế của gh/ mã hs của chân ghế của)
- Mã HS 94017100: Khung ghế sofa được mạ chrome, dùng trong phòng khách, model C206/KR357/170M, hiệu B&B Italy, kích thước 104x2043x65cm, hàng mới 100%... (mã hs khung ghế sofa/ mã hs của khung ghế so)
- Mã HS 94017100: Ghế bành dùng cho bàn làm việc, dùng trong phòng ngủ, model P4G/KS255/20B/9010, hiệu B&B Italy, kích thước 67.5x67.5.86cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế bành dùng c/ mã hs của ghế bành dùn)
- Mã HS 94017100: Đệm lưng của ghế sofa, được bọc bằng da, dùng trong phòng khách, model C65CP/KR357, hiệu B&B Italy, kích thước 50x65x12 cm, hàng mới 100%... (mã hs đệm lưng của gh/ mã hs của đệm lưng của)
- Mã HS 94017100: Hộp đệm tay vịn của ghế sofa, được bọc bằng da, dùng trong phòng khách, model BF60/60/KR357, hiệu B&B Italy, kích thước 60 x 60 x 65 cm, hàng mới 100%... (mã hs hộp đệm tay vịn/ mã hs của hộp đệm tay)
- Mã HS 94017100: Ghế băng dài được bọc da, chân ghế bằng thép mạ chrome, dùng trong phòng ngủ, model 9830/E/KS153/110M, hiệu Maxalto, kích thước 150X50X31cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế băng dài đư/ mã hs của ghế băng dài)
- Mã HS 94017100: Ghế bành chưa bao gồm chân ghế, bộ phận của bộ ghế sofa, dùng trong phòng khách, model AP106/KR350/5, hiệu B&B Italy, kích thước 84x106x105cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế bành chưa b/ mã hs của ghế bành chư)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa da bộc nệm có khung kim loại, kích thước 60x47cm, hiệu Skin.Land, hàng mới 100%.... (mã hs ghế sofa da bộc/ mã hs của ghế sofa da)
- Mã HS 94017100: Ghế nhân viên (Vải, mút, ván dăm), hàng mới 100%... (mã hs ghế nhân viên/ mã hs của ghế nhân viê)
- Mã HS 94017910: Ghế vòm kết cấu mây tre đan, khung bằng hợp kim nhôm đi kèm gối nhồi đệm, model: JY-C010005, kích thước: 82*77*78 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs ghế vòm kết cấu/ mã hs của ghế vòm kết)
- Mã HS 94017910: Ghế bằng khung nhôm sơn, mặt ghế bằng sợi nhựa đan, tay gác bằng gỗ poly, (k xoay, k điều chỉnh được), kích thước: 57*62*91cm, mã hàng: C504, hàng không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs ghế bằng khung/ mã hs của ghế bằng khu)
- Mã HS 94017910: Ghế ăn khung kim loại bọc vải,kích thước:490*530*785mm,nhãn hiệu Lasuite,khung cố định, không có chức năng nâng hạ và xoay,hàng mới 100%... (mã hs ghế ăn khung ki/ mã hs của ghế ăn khung)
- Mã HS 94017990: Ghế đệm không có khung đệm mút, vỏ đệm kaki trần bông PE 111x52x12 cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế đệm không c/ mã hs của ghế đệm khôn)
- Mã HS 94017990: Ghế sofa với bàn đạp đệm bông PE, khung sắt, vỏ đệm bằng vải kaki, kt 80x70x71cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa với bà/ mã hs của ghế sofa với)
- Mã HS 94017990: Ghế sofa đôi đệm bông PE, vỏ đệm bằng vải kaki,bằng gỗ công nghiệp, kt 160x41x76cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa đôi đệ/ mã hs của ghế sofa đôi)
- Mã HS 94017990: Ghế bành có bàn đạp đệm bông PE, vỏ đệm bằng vải kaki,chân gỗ công nghiệp kt 110x29x70cm,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs ghế bành có bàn/ mã hs của ghế bành có)
- Mã HS 94017990: GHẾ ĐÔN CHỮ NHẬT, AURA, khung bằng kim loại màu xám, bọc vải màu đồng. Kích thước: 60x50x48cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFPOU1619NBL00086... (mã hs ghế đôn chữ nhậ/ mã hs của ghế đôn chữ)
- Mã HS 94017990: Ghế thư giãn bên phải, Metropolitan, bằng kim loại bọc da thuộc màu nâu. Kích thước: 95x155x43/92 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFTOAACLD18MTR00538... (mã hs ghế thư giãn bê/ mã hs của ghế thư giãn)
- Mã HS 94017990: GHẾ ĐƠN XOAY CÓ TAY VỊN, FANNY, khung bằng kim loại, bọc da thuộc màu nâu. Kích thước: 91x89x41/72cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFPOF1419FNN00016... (mã hs ghế đơn xoay có/ mã hs của ghế đơn xoay)
- Mã HS 94017990: GHẾ BAR, CRISTALLINO, bằng kim loại màu xám, tựa lưng bọc da thuộc. Kích thước: 60x50x61-86/72-97cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFCRISGA219CRS00012... (mã hs ghế bar crista/ mã hs của ghế bar cri)
- Mã HS 94017990: GHẾ ĐƠN CÓ TAY VỊN, BLIXEN, khung bằng kim loại, bọc da thuộc màu xám. Kích thước: 72x92x44/101 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFTOAALSED119BLI00009... (mã hs ghế đơn có tay/ mã hs của ghế đơn có t)
- Mã HS 94017990: Ghế có khung bằng sắt, chưa bọc nệm-Kích thước 406.4x406.4x457.2mm-mã hàng: GP-BR-044-JP, dùng trong cửa hàng thời trang. Hàng mới 100%... (mã hs ghế có khung bằ/ mã hs của ghế có khung)
- Mã HS 94017990: Ghế gấp VP_G30I Xanh da trời... (mã hs ghế gấp vpg30i/ mã hs của ghế gấp vpg)
- Mã HS 94017990: Ghế ngồi văn phòng khung sắt bọc vải, chân quỳ cố định không xoay, không điều chỉnh độ cao, model: M05-1BEN, KT: 48x45x96cm, hàng không hiệu, tháo rời đóng thùng cartons, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi văn ph/ mã hs của ghế ngồi văn)
- Mã HS 94017990: Ghế đơn khung bằng sắt, mặt ghế bằng nhựa (không trục xoay nâng hạ, không phải ghế chân quỳ, ghế quầy bar) (45x40x80)cm+-5 cm. Nhà sản xuất Evson Office Furniture industrial co., Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs ghế đơn khung b/ mã hs của ghế đơn khun)
- Mã HS 94017990: Ghế ngồi dùng cho sân vận động khung bằng kim loại mặt ghế bằng nhựa có tựa lưng, model: ZKY-11G, hãng sx: Jinling, KT mặt ghế: 410mm x 470mm x 330mm. Mới100%... (mã hs ghế ngồi dùng c/ mã hs của ghế ngồi dùn)
- Mã HS 94017990: Ghế đơn không tựa khung bằng sắt, mặt ghế ngồi bằng nhựa (không đệm, không có gác tay, không xoay, không nâng hạ), đường kính mặt ghế 32cm, cao 45cm. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs ghế đơn không t/ mã hs của ghế đơn khôn)
- Mã HS 94017990: Ghế ngồi dùng để đi câu, khung bằng sắt sơn, mặt ghế bằng chất liệu sợi tổng hợp tráng nhựa, loại gấp, kích thước {(30-35)x(30-35)x(40-45)}cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs ghế ngồi dùng đ/ mã hs của ghế ngồi dùn)
- Mã HS 94017990: Ghế tựa, kích thước: 53x63x82CM. Mã hiệu:: ENDLESS. 110030179 ENDLESS DINING CHAIR PK. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế tựa kích t/ mã hs của ghế tựa kíc)
- Mã HS 94017990: Ghế đẩu kích thước: 53X64X78 CM Mã hiệu: BOSSA 120017313 BOSSA FABRIC ROCKING CHAIR GY. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế đẩu kích th/ mã hs của ghế đẩu kích)
- Mã HS 94017990: Ghế bằng khung kim loại, không nhồi đệm, không có chức năng nâng hạ, không có nhãn hiệu, kích thước 610x660x850mm- Lounger Terrace. Mới 100%... (mã hs ghế bằng khung/ mã hs của ghế bằng khu)
- Mã HS 94017990: Khung nhôm của ghế ăn không tay- ARMLESS DINNING CHAIR FRAME, Item: D2107LF15000001, code: D1107LF15000001. Hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm của/ mã hs của khung nhôm c)
- Mã HS 94017990: Ghế họp khung inox và đệm lưới, kích thước 660x430x520 mm, mới 100% (Tháo rời vận chuyển)... (mã hs ghế họp khung i/ mã hs của ghế họp khun)
- Mã HS 94017990: Ghế bằng nhựa khung thép và đệm lưới, kích thước 700x450x550 mm, mới 100% (Tháo rời vận chuyển)... (mã hs ghế bằng nhựa k/ mã hs của ghế bằng nhự)
- Mã HS 94017990: Ghế ăn bằng kim loại (không nhãn hiệu, không điều chỉnh độ cao, kích thước 54 x 42 x 78cm). Hàng mới 100%... (mã hs ghế ăn bằng kim/ mã hs của ghế ăn bằng)
- Mã HS 94017990: Ghế phòng chờ khung bằng sắt (phụ kiện nhựa) (bộ 3 chỗ ngồi) (42*47*47cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 3 cái)... (mã hs ghế phòng chờ k/ mã hs của ghế phòng ch)
- Mã HS 94017990: Ghế cafe có lưng tựa khung bằng sắt + ván ép (phụ kiện sắt, simily) (86*65*50cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế cafe có lưn/ mã hs của ghế cafe có)
- Mã HS 94017990: Ghế chân quỳ có lưng tựa khung bằng sắt + ván ép (phụ kiện sắt, lưới simily) (80*58*60cm) dạng tháo rời, không hiệu, không model, không nâng hạ, mới 100% (1 Bộ/ 1Cái)... (mã hs ghế chân quỳ có/ mã hs của ghế chân quỳ)
- Mã HS 94018000: Ghế lùn vuông 29 x 29 x 26 cm, chất liệu nhựa... (mã hs ghế lùn vuông 2/ mã hs của ghế lùn vuôn)
- Mã HS 94018000: GHẾ SOFA 2 CHỖ, BINDI, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm. Chân bằng kim loại. Kích thước: 188x104x44/72 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103BINDI0200000002S01019... (mã hs ghế sofa 2 chỗ/ mã hs của ghế sofa 2 c)
- Mã HS 94018000: GHẾ SOFA 3 CHỖ, CAPITOLO, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm. Chân bằng kim loại. Kích thước: 288x126x42/93 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103CAPIL0300000012S01019... (mã hs ghế sofa 3 chỗ/ mã hs của ghế sofa 3 c)
- Mã HS 94018000: GHẾ SOFA 2 CHỖ KIÊM GIƯỜNG, MAL, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm. Chân bằng kim loại. Kt: 180x106/214x49/100 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO102MALLL2328000048S01019... (mã hs ghế sofa 2 chỗ/ mã hs của ghế sofa 2 c)
- Mã HS 94018000: GHẾ ĐƠN CÓ TAY VỊN, LEDA, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm, kèm gối tựa đầu. Chân bằng nhựa. Kt: 109x101x42/100 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103LEDAA0100000001S01019... (mã hs ghế đơn có tay/ mã hs của ghế đơn có t)
- Mã HS 94018000: GHẾ SOFA 3 CHỖ BINDI,khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm,2 gối tựa lưng cùng màu.Chân bằng kim loại.Kt:238x104x44/72 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103BINDI0308000004S01019... (mã hs ghế sofa 3 chỗ/ mã hs của ghế sofa 3 c)
- Mã HS 94018000: Ghế ngồi để làm việc GS-10-03 ghi. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi để làm/ mã hs của ghế ngồi để)
- Mã HS 94018000: Ghế tựa sử dụng trên thuyền kích thước (30*35cm) và(35*35cm)... (mã hs ghế tựa sử dụng/ mã hs của ghế tựa sử d)
- Mã HS 94018000: Ghế băng gỗ thông (chưa sơn) 450mm x 1473mm x 380mm... (mã hs ghế băng gỗ thô/ mã hs của ghế băng gỗ)
- Mã HS 94018000: Ghế cho trẻ em khung bằng nhựa kết hợp sắt,vải (loại gấp,hàng tháo rời,không xoay,không nâng hạ), kích thước (60x60x65)cm+/-10cm,NSX:Guangzhou Mastela Com-Modity Co.,Ltd. Mới 100%... (mã hs ghế cho trẻ em/ mã hs của ghế cho trẻ)
- Mã HS 94018000: Ghế đơn mặt nhựa đúc, chân gỗ sồi, không xoay, không nâng hạ, không có đệm, kích thước 40*46*82cm, gồm các màu trắng, đen, đỏ, vàng, xanh, xám nhạt, hồng, cam, xanh, nâu hàng mới 100%... (mã hs ghế đơn mặt nhự/ mã hs của ghế đơn mặt)
- Mã HS 94018000: Ghế nhựa 15cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế nhựa 15cm/ mã hs của ghế nhựa 15c)
- Mã HS 94018000: Ghế sofa lười đã bộc nệm, kích thước 110x80cm, hiệu Skin.Land Hàng mới 100%.... (mã hs ghế sofa lười đ/ mã hs của ghế sofa lườ)
- Mã HS 94018000: GHẾ ROYAL, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc nhồi nệm. Chân bằng kim loại. Kích thước: 81x92/160x50/112 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103ROYAL0185000017S01019... (mã hs ghế royal khun/ mã hs của ghế royal k)
- Mã HS 94018000: Ghế nhựa xếp thấp 17(W)x21(L)x18(H) cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế nhựa xếp th/ mã hs của ghế nhựa xếp)
- Mã HS 94018000: Ghế nhựa xếp trung 22(W)x29(L)x22(H) cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế nhựa xếp tr/ mã hs của ghế nhựa xếp)
- Mã HS 94019010: Khung ốp ghế máy bay. PN: FJSL1-1G2011-10. Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có EASA số 171239622/40 kèm theo. Hàng mới 100%... (mã hs khung ốp ghế má/ mã hs của khung ốp ghế)
- Mã HS 94019039: Giá đỡ góc khung ghế ngồi xe đua địa hình 4 bánh 5263817A... (mã hs giá đỡ góc khun/ mã hs của giá đỡ góc k)
- Mã HS 94019039: Thanh đỡ thuộc cụm khung ghế ngồi xe đua địa hình 4 bánh, thuộc dòng xe SXS/5263813A... (mã hs thanh đỡ thuộc/ mã hs của thanh đỡ thu)
- Mã HS 94019039: Giá đỡ ghế ngồi xe đua địa hình 5265235A, thuộc dòng xe SXS... (mã hs giá đỡ ghế ngồi/ mã hs của giá đỡ ghế n)
- Mã HS 94019039: Giá cố định đệm ghế của xe địa hình 1024839A, thuộc dòng xe SXS... (mã hs giá cố định đệm/ mã hs của giá cố định)
- Mã HS 94019039: Đệm ngồi ghế sau ở giữa_INV 23210_A 222 920 06 21_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đệm ngồi ghế sa/ mã hs của đệm ngồi ghế)
- Mã HS 94019039: Cụm tựa tay ghế sau ở giữa_INV 23210_A 222 970 61 02_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs cụm tựa tay ghế/ mã hs của cụm tựa tay)
- Mã HS 94019039: Bát bắt ghế sau bên trái_INV23211_A 222 923 06 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L & S450L Luxury, dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs bát bắt ghế sau/ mã hs của bát bắt ghế)
- Mã HS 94019039: Tay nắm mở khóa tựa lưng ghế sau_INV 23236_A 205 920 50 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C200 EXCLUSIVE 2.0 dtxl 1991CC mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs tay nắm mở khóa/ mã hs của tay nắm mở k)
- Mã HS 94019039: Hạn chế hành trình thanh trượt ghế xe phía trước_INV 23239_A 253 919 15 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs hạn chế hành tr/ mã hs của hạn chế hành)
- Mã HS 94019039: NẮP ĐẬY THANH TRƯỢT GHẾ (A25391907009051)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs nắp đậy thanh t/ mã hs của nắp đậy than)
- Mã HS 94019039: GỐI TỰA ĐẦU GHẾ TRƯỚC (A20597033509D88)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs gối tựa đầu ghế/ mã hs của gối tựa đầu)
- Mã HS 94019039: Cụm đế ghế trước, bên phải (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 882102PAE0... (mã hs cụm đế ghế trướ/ mã hs của cụm đế ghế t)
- Mã HS 94019039: Thanh điều chỉnh ghế lái, 561-57-61330, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100%... (mã hs thanh điều chỉn/ mã hs của thanh điều c)
- Mã HS 94019039: Bọc ghế ngồi trước phải *NH900L* xe CITY 2018- 81131-T9A-K12ZA- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100%... (mã hs bọc ghế ngồi tr/ mã hs của bọc ghế ngồi)
- Mã HS 94019039: Móc giữ đệm ghế sau, Part No: 72681KK01000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100%... (mã hs móc giữ đệm ghế/ mã hs của móc giữ đệm)
- Mã HS 94019039: Tấm che khóa ghế phía sau, Part No: 72615KK010C0, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100%... (mã hs tấm che khóa gh/ mã hs của tấm che khóa)
- Mã HS 94019039: Móc ghế sau (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 896303B150... (mã hs móc ghế sau ph/ mã hs của móc ghế sau)
- Mã HS 94019039: Núm chỉnh độ nghiêng lưng ghế trước, bên phải (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 882203W000WK... (mã hs núm chỉnh độ ng/ mã hs của núm chỉnh độ)
- Mã HS 94019039: Sưởi đế ghế 6965A091 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF3WXTMGZLV1.ĐC 2.4L,số TĐ.Mới100%.... (mã hs sưởi đế ghế 696/ mã hs của sưởi đế ghế)
- Mã HS 94019039: Sưởi lưng ghế 6965A090 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c,modelGF3WXTMGZLV1.ĐC 2.4L,số TĐ.Mới100%.... (mã hs sưởi lưng ghế 6/ mã hs của sưởi lưng gh)
- Mã HS 94019039: Tấm nhựa N85... (mã hs tấm nhựa n85/ mã hs của tấm nhựa n85)
- Mã HS 94019039: Tấm nhựa torimu R/B-J62-71727-X1M31-00... (mã hs tấm nhựa torimu/ mã hs của tấm nhựa tor)
- Mã HS 94019039: Móc kim loại A/B-133-71898-X1V08-00... (mã hs móc kim loại a// mã hs của móc kim loại)
- Mã HS 94019039: Tấm nhựa X17... (mã hs tấm nhựa x17/ mã hs của tấm nhựa x17)
- Mã HS 94019039: Tấm nhựa dùng làm bao nệm ghế (f/c plate)-71599-x1m11-00... (mã hs tấm nhựa dùng l/ mã hs của tấm nhựa dùn)
- Mã HS 94019039: Nẹp nhựa dùng làm bao nệm ghế (f/c plate)-71598-x1d01-00... (mã hs nẹp nhựa dùng l/ mã hs của nẹp nhựa dùn)
- Mã HS 94019039: Móc khóa kim loại dùng làm bao nệm ghế (a/b hook)-71898-x1700-00... (mã hs móc khóa kim lo/ mã hs của móc khóa kim)
- Mã HS 94019039: nệm ghế phụ-8976930180-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu... (mã hs nệm ghế phụ897/ mã hs của nệm ghế phụ)
- Mã HS 94019039: nệm ghế ngồi-8976931770-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu... (mã hs nệm ghế ngồi89/ mã hs của nệm ghế ngồi)
- Mã HS 94019039: Tay ghế lái phải của xe nâng tự hành... (mã hs tay ghế lái phả/ mã hs của tay ghế lái)
- Mã HS 94019039: Tay ghế lái trái của xe nâng tự hành... (mã hs tay ghế lái trá/ mã hs của tay ghế lái)
- Mã HS 94019039: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): Đế ghế bằng sắt mạ dùng cho xe ô tô tải dưới 10 tấn. Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs linh kiện ô tô/ mã hs của linh kiện ô)
- Mã HS 94019039: HCI OP 33: Ốp bọc ghế da, dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%... (mã hs hci op 33 ốp b/ mã hs của hci op 33 ố)
- Mã HS 94019039: HCI 541: Móc bọc đệm ghế sau, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98494022)... (mã hs hci 541 móc bọ/ mã hs của hci 541 móc)
- Mã HS 94019039: TLOP33:Ốp bọc ghế da, dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0... (mã hs tlop33ốp bọc g/ mã hs của tlop33ốp bọ)
- Mã HS 94019039: Thiết bị nội thất Cattelan, hàng mới 100%, Khung của ghế ăn Arcadia Couture bằng gỗ, mã hàng 105426500053. Hàng F.O.C... (mã hs thiết bị nội th/ mã hs của thiết bị nội)
- Mã HS 94019039: Thanh điều khiển khóa ghế sau, phải, Part No: 726510D070C0, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100%... (mã hs thanh điều khiể/ mã hs của thanh điều k)
- Mã HS 94019039: Phần đỡ tựa đầu ghế trước (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 52 20 5 A05 870... (mã hs phần đỡ tựa đầu/ mã hs của phần đỡ tựa)
- Mã HS 94019039: Trụ đỡ gối tựa đầu ghế trước (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 52 20 5 A05 879... (mã hs trụ đỡ gối tựa/ mã hs của trụ đỡ gối t)
- Mã HS 94019040: Khung ghế sofa 1 chỗ ngồi bằng sắt không điều chỉnh độ cao, có thể xoay loại 4181-2- Nguyên liệu sản xuất ghế Sofa.... (mã hs khung ghế sofa/ mã hs của khung ghế so)
- Mã HS 94019040: Phụ tùng ghế: Khung lưng ghế nhựa HT-024, chỉnh độ cao, không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs phụ tùng ghế k/ mã hs của phụ tùng ghế)
- Mã HS 94019040: Phụ tùng ghế: Chân ghế nhựa HTF-300 PP 600MM, chỉnh độ cao, không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs phụ tùng ghế c/ mã hs của phụ tùng ghế)
- Mã HS 94019040: Lưng ghế của ghế văn phòng (ghế có quay và điều chỉnh độ cao), mã 1104S, chất liệu bằng nhựa, kích thước 500*450mm, hàng mới 100%... (mã hs lưng ghế của gh/ mã hs của lưng ghế của)
- Mã HS 94019040: Tay ghế của ghế văn phòng (ghế có quay và điều chỉnh độ cao), mã 1103S, chất liệu bằng nhựa, kích thước 250*280*50mm, một bộ gồm 2 chiếc, hàng mới 100%... (mã hs tay ghế của ghế/ mã hs của tay ghế của)
- Mã HS 94019040: Khung tựa ghế văn phòng bằng nhựa SH-109 dùng cho ghế xoay và điều chỉnh được độ cao. Nhà SX: Sheng Hao. Hàng mới 100%... (mã hs khung tựa ghế v/ mã hs của khung tựa gh)
- Mã HS 94019040: Khung tựa ghế bằng nhựa dùng cho ghế xoay được và điều chỉnh được độ cao. Ký hiệu KL930. Nhà SX: Kang Lan. Hàng mới 100%... (mã hs khung tựa ghế b/ mã hs của khung tựa gh)
- Mã HS 94019040: Chân ghế bằng nhôm dùng cho ghế văn phòng xoay được, điều chỉnh được độ cao. Ký hiệ F19. Nhà SX: Sheng Hao. Hàng mới 100%... (mã hs chân ghế bằng n/ mã hs của chân ghế bằn)
- Mã HS 94019040: Khung ghế văn phòng bằng nhựa dùng cho ghế xoay và điều chỉnh được độ cao. Ký hiệu: QT104B. Nhà SX: Qiang Tai Hàng mới 100%... (mã hs khung ghế văn p/ mã hs của khung ghế vă)
- Mã HS 94019040: Tay và khung tựa ghế bằng nhựa dùng cho ghế văn phòng xoay được và điều chỉnh được độ cao. Ký hiệu: WC113. Nhà SX: Wei Cheng. Hàng mới 100%... (mã hs tay và khung tự/ mã hs của tay và khung)
- Mã HS 94019040: Chi tiết dùng để nâng hạ độ cao ghế bằng thép dùng cho ghế xoay được và điều chỉnh được độ cao. Ký hiệu SN330. Nhà SX: Sheng Nan. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết dùng đ/ mã hs của chi tiết dùn)
- Mã HS 94019040: Chi tiết bằng thép dùng để đỡ mặt ghế và điều chỉnh độ ngả của ghế xoay được và điều chỉnh được độ cao. Ký hiệu SNB 8x8. Nhà SX: Wei Cheng. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết bằng t/ mã hs của chi tiết bằn)
- Mã HS 94019040: Chân 5 cạnh của ghế văn phòng. Hàng mới 100%... (mã hs chân 5 cạnh của/ mã hs của chân 5 cạnh)
- Mã HS 94019040: Tay vịn bằng nhựa của ghế văn phòng. Hàng mới 100%... (mã hs tay vịn bằng nh/ mã hs của tay vịn bằng)
- Mã HS 94019040: Chân ghế quay văn phòng bằng thép đã phủ mạ kích thước 0.8x80mm. R300mm, hàng mới 100%. Ký hiệu 0J-02... (mã hs chân ghế quay v/ mã hs của chân ghế qua)
- Mã HS 94019092: CHAIR FIVE CLAWS- Chân ghế bằng nhựa (loại 5 cạnh), đường kính 70 cm bộ phận của ghế văn phòng không xoay không điều chỉnh được độ cao, mới 100%... (mã hs chair five claw/ mã hs của chair five c)
- Mã HS 94019092: Chân ghế tròn 8inch (bằng nhựa), hàng mới 100%... (mã hs chân ghế tròn 8/ mã hs của chân ghế trò)
- Mã HS 94019092: Miếng lót chân đế của ghế, bằng nhựa, size 3/4'' * 3/16'' (Phụ kiện ghế)- Hàng mới 100%.... (mã hs miếng lót chân/ mã hs của miếng lót ch)
- Mã HS 94019092: Tay nắm của ghế, được làm bằng nhựa PU(sp hoàn chỉnh dùng gắn liền đồ gỗ nội thất xk).ARMEST BOARD.(500*400*60)MM.Hàng mới 100%... (mã hs tay nắm của ghế/ mã hs của tay nắm của)
- Mã HS 94019099: Chân đế 3 cấp ghế sofa phần trên là sắt phần dưới nhựa ST003-0000. Kích thước: Fi 32*37... (mã hs chân đế 3 cấp g/ mã hs của chân đế 3 cấ)
- Mã HS 94019099: SOFA BOARD- Khung ghế sofa bằng gỗ bạch đàn QC: 220*5*2/220*4*3/210*3*4CM, hàng mới 100%... (mã hs sofa board khu/ mã hs của sofa board)
- Mã HS 94019099: CHAIR ARMREST- Tay vịn cho ghế văn phòng bằng nhựa, của ghế không xoay, không thể điều chỉnh độ cao, Quy cách: 68*41*32cmhàng mới 100%... (mã hs chair armrest/ mã hs của chair armres)
- Mã HS 94019099: CHAIR BACK- Tấm dựa lưng bằng ván ép, dùng cho ghế văn phòng không xoay, không điều chỉnh được độ cao, QC: 66.5*49.5*1.2/48*52*1.2CM, mới 100%... (mã hs chair back tấm/ mã hs của chair back)
- Mã HS 94019099: Bọc ghế da hãng Kia sedona.Hàng mới 100%... (mã hs bọc ghế da hãng/ mã hs của bọc ghế da h)
- Mã HS 94019099: Ghế chân sắt không tựa, dùng trong công nghiệp sản xuất gia công vali. Hàng mới 100%... (mã hs ghế chân sắt kh/ mã hs của ghế chân sắt)
- Mã HS 94019099: Chân ghế văn phòng bằng gỗ đã sơn phủ PU, ký hiệu GH02, 1 bộ bao gồm 2 chân, 2 giằng và ốc vít đi kèm. Nhà SX: Feng Zhan. Hàng mới 100%... (mã hs chân ghế văn ph/ mã hs của chân ghế văn)
- Mã HS 94019099: Mặt ghế bằng gỗ dùng cho ghế không xoay được, không điều chỉnh được độ cao, kích thước: 420x437x20(mm) Ký hiệu: 267. Nhà SX: Hong Cheng. Hàng mới 100%... (mã hs mặt ghế bằng gỗ/ mã hs của mặt ghế bằng)
- Mã HS 94019099: Locker của hệ cơ ghế Relaxer (01bộ8 chi tiết)... (mã hs locker của hệ c/ mã hs của locker của h)
- Mã HS 94019099: Khung ghế gỗ thông (chưa sơn) 1010mm x 420mm x 534mm... (mã hs khung ghế gỗ th/ mã hs của khung ghế gỗ)
- Mã HS 94019099: Ghế xếp- GX04... (mã hs ghế xếp gx04/ mã hs của ghế xếp gx0)
- Mã HS 94019099: Tựa lưng ghế sofa, chất liệu sắt... (mã hs tựa lưng ghế so/ mã hs của tựa lưng ghế)
- Mã HS 94019099: Tay vịn ghế trái- Armrest left 367.00x111.00x66.00 mm, ALU... (mã hs tay vịn ghế trá/ mã hs của tay vịn ghế)
- Mã HS 94019099: Tay vịn ghế phải- Armrest right 367.00x111.00x66.00 mm, ALU... (mã hs tay vịn ghế phả/ mã hs của tay vịn ghế)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VKS921E-B10-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 20 CO form E)... (mã hs khung ghế vks92/ mã hs của khung ghế vk)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRA9198-B10-0001 bằng nhôm dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 30 CO form E)... (mã hs khung ghế vra91/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS009E-B20-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 33 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs00/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS536D-O20-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 35 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs53/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS590E-O01-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 37 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs59/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS60EM-B20-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 38 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs60/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS7259-B80-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 49 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs72/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VKS5307-B150-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 06 CO form E)... (mã hs khung ghế vks53/ mã hs của khung ghế vk)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VKS739G-B200-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 13 CO form E)... (mã hs khung ghế vks73/ mã hs của khung ghế vk)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS094A-B200-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 34 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs09/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung Ghế VKA9392-B30-0001 bằng nhôm dùng trong nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 02 CO form E)... (mã hs khung ghế vka93/ mã hs của khung ghế vk)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VKS651C-O01-0001 bằng thép dùng trong nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 12 CO form E)... (mã hs khung ghế vks65/ mã hs của khung ghế vk)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS8350-B20-2302 bằng thép dùng trong nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 50 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs83/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Khung ghế VRS873B-B15-0002 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 52 CO form E)... (mã hs khung ghế vrs87/ mã hs của khung ghế vr)
- Mã HS 94019099: Thân ghế bằng vải 61K897JA0T354EA-V dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 103 CO form E)... (mã hs thân ghế bằng v/ mã hs của thân ghế bằn)
- Mã HS 94019099: Khung mặt bàn 17LB71005- bằng nhôm dùng để sản xuất sản phẩm bàn ghế... (mã hs khung mặt bàn 1/ mã hs của khung mặt bà)
- Mã HS 94019099: Mặt ghế ngồi bằng nhựa giả gỗ 20-KVS770P-FM23 dùng trong sản xuất sản phẩm nhưa giả mây... (mã hs mặt ghế ngồi bằ/ mã hs của mặt ghế ngồi)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang tựa lưng ghế ăn làm từ gỗ Bạch đàn (15*75*438mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang tựa/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Tay vịn bên phải ghế nghỉ ngơi làm từ gỗ Bạch đàn (50*50*725mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs tay vịn bên phả/ mã hs của tay vịn bên)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang dưới của chân ghế ăn làm từ gỗ bạch đàn(45*45*530mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang dướ/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang trên của chân ghế ăn làm từ gỗ bạch đàn(45*45*530mm) (đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang trê/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Thanh biên trái lưng tựa ghế sofa làm từ gỗ Bạch đàn (32*50*441mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh biên trái/ mã hs của thanh biên t)
- Mã HS 94019099: Thanh đứng chân trước của ghế ăn,làm từ gỗ Bạch đàn (45*45*381mm),(đã đục mộng, tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh đứng chân/ mã hs của thanh đứng c)
- Mã HS 94019099: Thanh nan lưng tựa ghế một chỗ ngồi làm từ gỗ Bạch đàn (15*96*626mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh nan lưng/ mã hs của thanh nan lư)
- Mã HS 94019099: Thanh diềm trái phải mặt ngồi của ghế làm từ gỗ bạch đàn(50*50*659mm),(đã đục mộng, tạo hình,chưasơn),mới 100%... (mã hs thanh diềm trái/ mã hs của thanh diềm t)
- Mã HS 94019099: Thanh diềm trước sau mặt ngồi của ghế làm từ gỗ bạch đàn(50*50*690mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh diềm trướ/ mã hs của thanh diềm t)
- Mã HS 94019099: Thanh nan dưới đáy ngồi của ghế ngoài trời làm từ gỗ Bạch đàn (20*75*358mm),(đã đục mộng, tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh nan dưới/ mã hs của thanh nan dư)
- Mã HS 94019099: Thanh hỗ trợ trước,sau mặt ngồi của ghế sofa làm từ gỗ Bạch đàn(50*50*1350mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh hỗ trợ tr/ mã hs của thanh hỗ trợ)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang trái phải đáy ngồi của ghế ngoài trời làm từ gỗ Bạch đàn (45*45*498mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang trá/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang trước sau đáy ngồi của ghế ngoài trời làm từ gỗ Bạch đàn (45*45*438mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang trư/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Thanh đứng bên phải trong khung chân phải của ghế nghỉ ngơi làm từ gỗ Bạch đàn (50*50*610mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh đứng bên/ mã hs của thanh đứng b)
- Mã HS 94019099: Thanh diềm mặt ngồi của ghế sofa 50*50*659mm),(đã đục mộng, tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh diềm mặt/ mã hs của thanh diềm m)
- Mã HS 94019099: Thanh hỗ trợ mặt ngồi của ghế sofa 15*96*600mm),(đã đục mộng, tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh hỗ trợ mặ/ mã hs của thanh hỗ trợ)
- Mã HS 94019099: Ván lưng tựa ghế sofa làm từ gỗ Bạch đàn(15*96*633mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs ván lưng tựa gh/ mã hs của ván lưng tựa)
- Mã HS 94019099: Thanh hỗ trợ giữa đáy mặt ngồi của ghế sofa(25*45*659mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh hỗ trợ gi/ mã hs của thanh hỗ trợ)
- Mã HS 94019099: Thanh biên phải lưng tựa ghế sofa làm từ gỗ Bạch đàn(32*50*441mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh biên phải/ mã hs của thanh biên p)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang giữa lưng tựa ghế sofa làm từ gỗ Bạch đàn (50*50*456mm), (đã đục mộng, tạo hình, chưa sơn),mới 100%... (mã hs thanh ngang giữ/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Ván ép định hình, mặt ngoài bằng ván plywood, đã uốn cong, dùng cho ghế.Bent Wood.(652*151*15)mm.Hàng mới 100%... (mã hs ván ép định hìn/ mã hs của ván ép định)
- Mã HS 94019099: Phụ kiện dùng để làm ghế đệm sofa: ốp góc, ke góc,chân đế ghế,bằng sắt+nhựa, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs phụ kiện dùng đ/ mã hs của phụ kiện dùn)
- Mã HS 94019099: Tay vịn sofa loại đã bọc nệm- Sofa Arm, quy cách: (82 x 34 x 18) cm... (mã hs tay vịn sofa lo/ mã hs của tay vịn sofa)
- Mã HS 94019099: Tựa lưng của ghế quý phi loại dài đã bọc nệm- Chaise Seat Back Long, quy cách: (121 x 46 x 20) cm... (mã hs tựa lưng của gh/ mã hs của tựa lưng của)
- Mã HS 94029010: Bàn mổ, chủng loại Alvo Serenada,phụ kiện đồng bộ đi kèm, hãng ALVO. Mới 100%... (mã hs bàn mổ chủng l/ mã hs của bàn mổ chủn)
- Mã HS 94029010: Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện, dùng trong y tế, Model HCB-9433-C2, Hãng sản xuất: Acare Medical trực thuộc ARJOHUNTLEIGH,Xuất xứ: China; Hàng mới 100%,... (mã hs giường hồi sức/ mã hs của giường hồi s)
- Mã HS 94029010: CART_Xe đẩy hệ thống CARTO 3_Hiệu BWI_Product code EM540200_HỘp 1 cái_Hàng mới 100%_Loại Hàng hóa thông thường... (mã hs cartxe đẩy hệ/ mã hs của cartxe đẩy)
- Mã HS 94029010: Cáng cứu thương gấp dùng trong y tế loại: SKA-1D. Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd. Hàng mới 100%.... (mã hs cáng cứu thương/ mã hs của cáng cứu thư)
- Mã HS 94029010: Dây nối gắn với bảng điều khiển, (dùng cho giường bệnh viện), mới 100%... (mã hs dây nối gắn với/ mã hs của dây nối gắn)
- Mã HS 94029010: Dây nối ngắn với bảng điều khiển, (dùng cho giường bệnh viện), mới 100%... (mã hs dây nối ngắn vớ/ mã hs của dây nối ngắn)
- Mã HS 94029010: Giường bệnh viện đa chức năng ALK06-B09P, hàng mới 100%. HSX: Aolike- Trung quốc.... (mã hs giường bệnh việ/ mã hs của giường bệnh)
- Mã HS 94029010: Khay đẩy thuốc cạnh giường bệnh nhân ALK06-AT3, hàng mới 100%. HSX: Aolike- Trung quốc... (mã hs khay đẩy thuốc/ mã hs của khay đẩy thu)
- Mã HS 94029090: Thanh trượt giữ tay giữ màn hình- CROSSBAR NARROW F/EQUIPMENT CART PV800 (PV803)... (mã hs thanh trượt giữ/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 94029090: Chân giường y tế bằng thép- ASHI AS- 3F10385500A1... (mã hs chân giường y t/ mã hs của chân giường)
- Mã HS 94029090: Khung giường bằng thép- NAKADOKO AS- 3F10381600A3... (mã hs khung giường bằ/ mã hs của khung giường)
- Mã HS 94029090: Khung lưng giường y tế bằng thép- SEWAKU AS- 3F10383600A1... (mã hs khung lưng giườ/ mã hs của khung lưng g)
- Mã HS 94029090: Khung đầu gối giường y tế bằng thép- HIZAWAKU AS- 3F10384600A3... (mã hs khung đầu gối g/ mã hs của khung đầu gố)
- Mã HS 94029090: Khung chân giường y tế bằng thép- ASHIWAKU NAGATE- 3F10449100A1... (mã hs khung chân giườ/ mã hs của khung chân g)
- Mã HS 94031000: Hộc di động dùng trong văn phòng bằng sắt sơn tĩnh điện mã VP100.BF-0001, kich thuoc 388cmx545cmx450cm, hiệu Herman Miller, mới 100%... (mã hs hộc di động dùn/ mã hs của hộc di động)
- Mã HS 94031000: bàn làm việc/1510*750*600mm, 38mm; dùng để làm việc hoặc đặt sản phẩm, chất liệu sắt; mới 100%... (mã hs bàn làm việc/15/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94031000: Bàn sắt + hộc tủ _Sắt 700*600*750mm... (mã hs bàn sắt hộc t/ mã hs của bàn sắt hộ)
- Mã HS 94031000: Ghế ngồi bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng- FLEX TABLE STOOLS. Hàng mới 100%.... (mã hs ghế ngồi bằng k/ mã hs của ghế ngồi bằn)
- Mã HS 94031000: Bàn làm việc vi tính đứng model RAL 7035, kích thước 700x450x1700mm, bằng sắt sơn tĩnh điện, hàng mới 100%... (mã hs bàn làm việc vi/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94031000: Bàn chất liệu bằng thép không rỉ dùng trong văn phòng. Kích thước 900x750x1800 mm, mới 100%... (mã hs bàn chất liệu b/ mã hs của bàn chất liệ)
- Mã HS 94031000: Bàn làm việc đứng, kích thước 700x450x1700 mm, khung bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn làm việc đứ/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94031000: Bàn trà tròn nhỏ, chân inox, mặt đá nhân tạo, 2 cái/cặp- Mới 100%... (mã hs bàn trà tròn nh/ mã hs của bàn trà tròn)
- Mã HS 94031000: Bàn sắt 110x40x102mm... (mã hs bàn sắt 110x40x/ mã hs của bàn sắt 110x)
- Mã HS 94031000: Bàn gấp HP BG05,hàng mới 100%... (mã hs bàn gấp hp bg05/ mã hs của bàn gấp hp b)
- Mã HS 94031000: Bục kim loại trưng bày mannequin WE-9264N(40 x 40 cm), hiệu Max Weekend, mới 100%.... (mã hs bục kim loại tr/ mã hs của bục kim loại)
- Mã HS 94032090: Xích đu, khung bằng kim loại (340x340x300)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs xích đu khung/ mã hs của xích đu khu)
- Mã HS 94032090: Bàn kiểm tra nguyên liệu bằng inox (1.2m x 1.2m).Sx năm 2019.Hàng mới 100%... (mã hs bàn kiểm tra ng/ mã hs của bàn kiểm tra)
- Mã HS 94032090: Bàn ăn bằng thép không gỉ, Model: PF-3100A.Hàng mới 100%. HSX: PT. PARAMOUNT BED INDONESIA... (mã hs bàn ăn bằng thé/ mã hs của bàn ăn bằng)
- Mã HS 94032090: Bàn khung Inox, khung Inox 304, Mặt bằng gỗ ép phủ melamin, cửa lùa bằng inox, KT: DxRX C: 1400*1400*950 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn khung inox/ mã hs của bàn khung in)
- Mã HS 94032090: Bàn QC, Khung bằng sắt hộp 25*25*1.2mm, Mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp dày 18mm phủ melamin 2 mặt, Bàn có bóng tuýp led chiếu sáng mặt bàn. Hàng mới 100%... (mã hs bàn qc khung b/ mã hs của bàn qc khun)
- Mã HS 94032090: BÀN CÀ PHÊ TRÒN, ANYA, bằng đồng đen. Kích thước: 60x58x32 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFTCTCF70S/118ANY00519... (mã hs bàn cà phê tròn/ mã hs của bàn cà phê t)
- Mã HS 94032090: Bàn tròn bên, Anya, bằng kim loại màu xám. Kích thước: 45x43x45 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFTCTCF67ECF/118ANY00584... (mã hs bàn tròn bên a/ mã hs của bàn tròn bên)
- Mã HS 94032090: BÀN TRANG ĐIỂM, INFINITY, bằng kim loại. Kích thước: 160x66x79cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFTAVTA46ES19INF00020... (mã hs bàn trang điểm/ mã hs của bàn trang đi)
- Mã HS 94032090: BÀN CHỮ NHẬT, T-TABLE, bằng kim loại mạ đồng. Kích thước: 241x90x74cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Trussardi. Code: AFTTV01E17TTA00003... (mã hs bàn chữ nhật t/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94032090: GIƯỜNG, CANTERBURY, bằng kim loại, bọc da thuộc màu nâu xám, kèm dát giường. Kích thước: 209x232x34/127cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Bentley. Code: AFLBMLE219LBM00008... (mã hs giường canterb/ mã hs của giường cant)
- Mã HS 94032090: Bàn cà phê chất liệu hợp kim nhôm, dùng trong quán cà phê, model: JY-T020005, kích thước: 60*60*72 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs bàn cà phê chất/ mã hs của bàn cà phê c)
- Mã HS 94032090: Bàn để linh kiện, kích thước: 500x400x1020mm, vật liệu bằng inox, hàng mới 100%... (mã hs bàn để linh kiệ/ mã hs của bàn để linh)
- Mã HS 94032090: Bàn inox sử dụng tại phòng đóng gói cấp 2, kích thước: 1200x500x635mm, dùng trong khu vực đóng gói của nhà máy sản xuất dược, mới 100%... (mã hs bàn inox sử dụn/ mã hs của bàn inox sử)
- Mã HS 94032090: Bàn 2000*800*800 mm bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn 2000*800*80/ mã hs của bàn 2000*800)
- Mã HS 94032090: Bàn IQC 4000*800*800 mm bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn iqc 4000*80/ mã hs của bàn iqc 4000)
- Mã HS 94032090: Bàn IQC 6000*800*800 mm bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn iqc 6000*80/ mã hs của bàn iqc 6000)
- Mã HS 94032090: Bàn 2 tầng 800*800*800 mm bằng sắt,hàng mới 100%... (mã hs bàn 2 tầng 800*/ mã hs của bàn 2 tầng 8)
- Mã HS 94032090: Bàn IQC 5000*600*800 mm, bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn iqc 5000*60/ mã hs của bàn iqc 5000)
- Mã HS 94032090: Bàn phòng sơn 1500*500*1500 mm, bằng sắt,hàng mới 100%... (mã hs bàn phòng sơn 1/ mã hs của bàn phòng sơ)
- Mã HS 94032090: Bàn phòng sơn 3000*500*1500 mm, bằng sắt, hàng mới 100%... (mã hs bàn phòng sơn 3/ mã hs của bàn phòng sơ)
- Mã HS 94032090: Bàn Inox, hàng mới 100%... (mã hs bàn inox hàng/ mã hs của bàn inox hà)
- Mã HS 94032090: Bàn để máy bằng nhôm định hình, KT: 810x780x1340mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn để máy bằng/ mã hs của bàn để máy b)
- Mã HS 94032090: Bàn thống kê inox, KT: 1800x700x1000mm dùng cho nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thống kê in/ mã hs của bàn thống kê)
- Mã HS 94032090: Giá để giày bằng inox 70 x 50 x 25cm, hàng mới 100%... (mã hs giá để giày bằn/ mã hs của giá để giày)
- Mã HS 94032090: Bàn làm nguội bằng sắt/ Table work 1500x2200x1000mm, Iron foot box 60x60x5mm, table frame U100x50x5mm x T 10mm... (mã hs bàn làm nguội b/ mã hs của bàn làm nguộ)
- Mã HS 94032090: Bàn inox đột lỗ, Kích thước: 1200x800x800 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn inox đột lỗ/ mã hs của bàn inox đột)
- Mã HS 94032090: Bàn inox 3 tầng đột lỗ kích thước: 800x730x980 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn inox 3 tầng/ mã hs của bàn inox 3 t)
- Mã HS 94032090: Giá, kệ để đồ bằng thép không gỉ, 2 tầng, kích thước (23x23x34)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs giá kệ để đồ b/ mã hs của giá kệ để đ)
- Mã HS 94032090: CTMX100CT-Bàn... (mã hs ctmx100ctbàn/ mã hs của ctmx100ctbà)
- Mã HS 94032090: CTMX100ST-Bàn... (mã hs ctmx100stbàn/ mã hs của ctmx100stbà)
- Mã HS 94032090: Buồng phòng sạch di động KT: 2900x1600x2360 (mm). Hàng mới 100%... (mã hs buồng phòng sạc/ mã hs của buồng phòng)
- Mã HS 94032090: Gía để thùng phi, kích thước 1200x1200x300 mm, bằng sắt mạ kẽm, hàng mới 100%... (mã hs gía để thùng ph/ mã hs của gía để thùng)
- Mã HS 94032090: Bàn khuôn (mặt bàn bằng thép, chân sắt) 1180*880* 620 mm, hàng mới 100%... (mã hs bàn khuôn mặt/ mã hs của bàn khuôn m)
- Mã HS 94032090: Bàn truyền KT 1500 * 450 * 600 mm, bằng Inox, hàng mới 100%... (mã hs bàn truyền kt 1/ mã hs của bàn truyền k)
- Mã HS 94032090: Bàn làm việc đôi KT 1000 * 1200 * 1350 mm, bằng Inox, hàng mới 100%... (mã hs bàn làm việc đô/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94032090: Bàn thao tác 3 tầng, Chất liệu Inox 304, KT:900*800*600 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thao tác 3/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94032090: Giường gội đầu khung sắt đệm mút bọc giả gia (chưa lắp chậu xả, vòi nước), kích thước (1 x 0.93 x 0.9)m, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs giường gội đầu/ mã hs của giường gội đ)
- Mã HS 94032090: Bàn tròn, chân sắt, mặt đá nhân tạo kích thước 130*130cm- Mới 100%... (mã hs bàn tròn chân/ mã hs của bàn tròn ch)
- Mã HS 94032090: Bàn để đồ phòng khách khung bằng inox, mặt bằng kính, kích thước: (1360*410*800) mm +- 3%. Mới 100%... (mã hs bàn để đồ phòng/ mã hs của bàn để đồ ph)
- Mã HS 94032090: Bàn máy SPS (SUS304, Al-NĐH), kích thước: 1170x850x715mm, vật liệu chính bằng inox, hàng mới 100%,... (mã hs bàn máy sps su/ mã hs của bàn máy sps)
- Mã HS 94032090: Bàn gắn máy cắt. Kích thước: DxRxC 1250x600x810mm. Chất liệu: Thép sơn tính điện, hàng mới 100%... (mã hs bàn gắn máy cắt/ mã hs của bàn gắn máy)
- Mã HS 94032090: Bàn gắn máy mài. Kích thước: DxRxC 1060x600x810mm. Chất liệu: Thép sơn tính điện, hàng mới 100%... (mã hs bàn gắn máy mài/ mã hs của bàn gắn máy)
- Mã HS 94032090: Ghế ngồi ngoài trời bằng sắt sơn, kích thước (86x57x57)cm+/-10%. Nhà SX: Ningbo Lounger Import & Export Co., Ltd. Mới 100%... (mã hs ghế ngồi ngoài/ mã hs của ghế ngồi ngo)
- Mã HS 94032090: Tấm ghi thoát sàn bằng inox, Code: 7960.11829.1O2, kích thước; 1180x290mm, hiệu; Ozti- Thổ nhĩ kỳ, hàng mới 100%.... (mã hs tấm ghi thoát s/ mã hs của tấm ghi thoá)
- Mã HS 94032090: Bàn inox, Code: 7911.N1.40903.00, kích thước; 400x900x280mm, trọng lượng; 15kg, Hiệu; Ozti-Thổ nhĩ kỳ, hàng mới 100%.... (mã hs bàn inox code/ mã hs của bàn inox co)
- Mã HS 94032090: Quầy inox, Code; 7876.N1.40905.10, kích thước; 400x743x570mm, trọng lượng; 13kg, Hiệu;Ozti- Thổ nhĩ kỳ, Hàng mới 100%.... (mã hs quầy inox code/ mã hs của quầy inox c)
- Mã HS 94032090: Tấm mica (350x50x8mm) (hàng mới 100%)... (mã hs tấm mica 350x5/ mã hs của tấm mica 35)
- Mã HS 94032090: Giường gấp có khung bằng sắt sơn, mặt giường bằng sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước {(180-190)x(60-70)x(25-30)}cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs giường gấp có k/ mã hs của giường gấp c)
- Mã HS 94032090: bàn đựng gia vị bằng inox, kt(600x950x1150)mm+-3%. hàng mới 100%... (mã hs bàn đựng gia vị/ mã hs của bàn đựng gia)
- Mã HS 94032090: Bàn Coffee bằng kính kích thước: 83.2X55X44.5 CM. Mã hiệu: BEN 120019707 BEN COFFEE TABLE 80 TOP YL/WT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn coffee bằng/ mã hs của bàn coffee b)
- Mã HS 94032090: Bàn coffee kích thước: 140.0X74.0X41.8 CM. Mã hiệu:WINGBACK 110027769 WINGBACK COFFEE TABLE 140 CM. WN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn coffee kích/ mã hs của bàn coffee k)
- Mã HS 94032090: Bàn kính kích thước: 50.0 X 50.0 X 50.3 CM. Mã hiệu:VADIS 120019545 VADIS NESTING TABLE 50 CM BK/CG. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn kính kích t/ mã hs của bàn kính kíc)
- Mã HS 94032090: Bàn tròn mặt gương có chân bằng kim loại, kích thước: 60x60x70CM. Mã hiệu: TOSCA. 110028876 TOSCA OUTDOOR TABLE DGY. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn tròn mặt gư/ mã hs của bàn tròn mặt)
- Mã HS 94032090: Bàn thao tác trong nhà xưởng, bằng sắt, kích thước: L1.0m x D0.28m x H0.46m,CHONGQING AOCHUANG YUNSHENG TRADING CO.,LTD sản xuất, mới 100%... (mã hs bàn thao tác tr/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94032090: Thiết bị nội thất PRIANERA, hàng mới 100%: Bàn cà phê TRIAL có khung bằng kim loại, mặt kiếng, kích thước 48x48x48.5cm, mã hàng TRIAL-2-2190... (mã hs thiết bị nội th/ mã hs của thiết bị nội)
- Mã HS 94032090: Quầy làm bằng inox dùng trong nhà bếp, model KOC-12356, kích thước 1200x350x600mm, nhãn hiệu Kitazawa, mới 100%... (mã hs quầy làm bằng i/ mã hs của quầy làm bằn)
- Mã HS 94033000: Bàn trà 2 kt 117x9x68cm,bằng gỗ công nghiệp,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs bàn trà 2 kt 11/ mã hs của bàn trà 2 kt)
- Mã HS 94033000: Bàn trà tròn kt 53x6x53cm,bằng gỗ công nghiệp,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs bàn trà tròn kt/ mã hs của bàn trà tròn)
- Mã HS 94033000: Bàn trà 1 lớp kt 91x60x4cm,bằng gỗ công nghiệp,hãng sx:NINGLEJIAJU,hàng mới 100%... (mã hs bàn trà 1 lớp k/ mã hs của bàn trà 1 lớ)
- Mã HS 94033000: Vách ngăn phòng họp kích thước 6,95mx3,3m bằng gỗ, hàng mới 100%.... (mã hs vách ngăn phòng/ mã hs của vách ngăn ph)
- Mã HS 94033000: Giá sách (02 chiếc/1 bộ)... (mã hs giá sách 02 ch/ mã hs của giá sách 02)
- Mã HS 94033000: Đĩa tròn bằng gỗ MDF bọc viền bằng đồng dùng để trang trí, KT: (350x130x380)mm (mới 100%)... (mã hs đĩa tròn bằng g/ mã hs của đĩa tròn bằn)
- Mã HS 94033000: Khay để sản phẩm trưng bày bằng gỗ MDF có gắn đèn dùng để trang trí, KT: (400x480x380)mm (mới 100%)... (mã hs khay để sản phẩ/ mã hs của khay để sản)
- Mã HS 94033000: Bàn gỗ thông (chưa sơn) 840mm x 1000mm x 400mm... (mã hs bàn gỗ thông c/ mã hs của bàn gỗ thông)
- Mã HS 94033000: Bàn cà phê gỗ thông (chưa sơn) 450mm x 1270mm x 740mm... (mã hs bàn cà phê gỗ t/ mã hs của bàn cà phê g)
- Mã HS 94033000: Bàn gỗ công nghiệp... (mã hs bàn gỗ công ngh/ mã hs của bàn gỗ công)
- Mã HS 94033000: Tấm gỗ verneer màu gỗ, kích thước (1600*1800*300)mm, mới 100%... (mã hs tấm gỗ verneer/ mã hs của tấm gỗ verne)
- Mã HS 94033000: Giá treo bằng gỗ verneer màu gỗ, kích thước (1500*300*1000)mm, mới 100%... (mã hs giá treo bằng g/ mã hs của giá treo bằn)
- Mã HS 94033000: Bình phong bằng gỗ verneer khung thép, kích thước (1600*2550*50)mm,100%... (mã hs bình phong bằng/ mã hs của bình phong b)
- Mã HS 94033000: Gía gỗ verneer treo trần khung thép, kích thước (625*2400*15)mm, mới 100%... (mã hs gía gỗ verneer/ mã hs của gía gỗ verne)
- Mã HS 94033000: Gía bằng gỗ verneer treo trần khung thép, kích thước (600*820*6030)mm, mới 100%... (mã hs gía bằng gỗ ver/ mã hs của gía bằng gỗ)
- Mã HS 94033000: Gía treo dải đèn trần của phòng họp bằng gỗ verneer, kích thước (400*6260*1300)mm, (250*9640*20)mm, mới 100%... (mã hs gía treo dải đè/ mã hs của gía treo dải)
- Mã HS 94033000: Tấm trần gỗ verneer dùng để ốp trần(dùng cho văn phòng) đã được gia cố, kích thước (1100*6260*50)mm, (1030*2450*60)mm, mới 100%... (mã hs tấm trần gỗ ver/ mã hs của tấm trần gỗ)
- Mã HS 94033000: Tấm lát nền bằng gỗ verneer màu gỗ dùng để lắp ghép khu vực sảnh trước (trong văn phòng), kích thước (1450*300*20)mm, (1630*815*20)mm, (428*1002*50)mm, (428*1022*50)mm, mới 100%... (mã hs tấm lát nền bằn/ mã hs của tấm lát nền)
- Mã HS 94033000: Bàn trà mặt đá nhân tạo khung chân bằng gỗ tạp, kích thước (120x60x60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs bàn trà mặt đá/ mã hs của bàn trà mặt)
- Mã HS 94033000: Bàn NVVP- 80cmx60cm... (mã hs bàn nvvp 80cmx/ mã hs của bàn nvvp 80)
- Mã HS 94033000: Bàn NVVP- 120cmx60cm... (mã hs bàn nvvp 120cm/ mã hs của bàn nvvp 12)
- Mã HS 94033000: Tấm gỗ mặt bàn, kích thước: 110 x 75 x 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ mặt bàn/ mã hs của tấm gỗ mặt b)
- Mã HS 94033000: Bàn trà dùng trong phòng khách bằng gỗ tạp (đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ), kích thước (140x80x50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bàn trà dùng tr/ mã hs của bàn trà dùng)
- Mã HS 94033000: Bàn bằng gỗ tạp kt: 100*65cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ tạp/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94033000: Bàn học sinh bằng gỗ công nghiệp, dạng tháo rời. KT(120*54*220)cm.+/-10cm.Hàng mới 100%... (mã hs bàn học sinh bằ/ mã hs của bàn học sinh)
- Mã HS 94033000: Bàn bằng gỗ công nghiệp, dùng trong phòng khách. Dạng tháo rời. KT(100*45*76)cm.+/- 10cm.Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ côn/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn chân cao bằng gỗ, Model: 02-203, dùng trong phòng bếp, kích thước: 1550x750x900. Hàng mới 100%... (mã hs bàn ăn chân cao/ mã hs của bàn ăn chân)
- Mã HS 94034000: Bàn chân gỗ, mặt đá nhân tạo, kích thước 180*100cm- Mới 100%... (mã hs bàn chân gỗ mặ/ mã hs của bàn chân gỗ)
- Mã HS 94034000: Bàn trà chân gỗ, mặt đá nhân tạo, kích thước 1350*700mm- Mới 100%... (mã hs bàn trà chân gỗ/ mã hs của bàn trà chân)
- Mã HS 94034000: Khung tủ bếp bằng gỗ, dùng trong nhà bếp, model TWELVE/WK, hiệu VARENNA POLIFORM, kích thước 337x65x300cm, hàng mới 100%... (mã hs khung tủ bếp bằ/ mã hs của khung tủ bếp)
- Mã HS 94034000: Bàn tròn, có mặt bằng gỗ sồi, chân bằng xi măng, kích thước: D1150mm x H760mm, đồ nội thất dùng trong nhà bếp, hàng mới 100%... (mã hs bàn tròn có mặ/ mã hs của bàn tròn có)
- Mã HS 94035000: Giường, Soho, bằng gỗ công nghiệp bọc vải màu trắng ngà, kèm dát giường. Kích thước: 204x232x112cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFTOALE218TOA00032... (mã hs giường soho b/ mã hs của giường soho)
- Mã HS 94035000: Giường, Icon, bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu xám đậm, kèm dát giường. Kích thước: 249x223x42/171 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFICOLE718ICO00678... (mã hs giường icon b/ mã hs của giường icon)
- Mã HS 94035000: GHẾ ĐÔN CHỮ NHẬT, HAPP, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc da thuộc màu nâu đậm. Kích thước: 73X104X43 cm. Hiệu Trussardi, mới 100%. Code AFTPU0618GON00572... (mã hs ghế đôn chữ nhậ/ mã hs của ghế đôn chữ)
- Mã HS 94035000: GIƯỜNG, ATHENEE, bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu xanh đen, kèm dát giường. Kích thước: 263x224x32/148cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFJOLLE219AEE00005... (mã hs giường athenee/ mã hs của giường athe)
- Mã HS 94035000: GIƯỜNG, MARRIS, bằng gỗ công nghiệp bọc vải màu xám nhạt, kèm dát giường gỗ. Kích thước: 198x236x29/110 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Trussardi. Code: AFSQULE219SQU00016... (mã hs giường marris/ mã hs của giường marr)
- Mã HS 94035000: GIƯỜNG, ARTHUR, khung bằng gỗ công nghiệp, bọc vải màu xanh tím, kèm dát gỗ sồi. Kích thước: 220x212x41/186cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AF1VOLE2191VO00007... (mã hs giường arthur/ mã hs của giường arth)
- Mã HS 94035000: Giường, Audrey, bằng gỗ công nghiệp bọc vải màu trắng và màu be, bọc da thuộc,kèm dát giường. Kích thước: 245x235x41/132 cm. Hiệu FENDI, mới 100%. Code AFAUDALE718AUD00677... (mã hs giường audrey/ mã hs của giường audr)
- Mã HS 94035000: Giường ngủ chất liệu bằng gỗ MDF, model: DRA06, kích thước: 200*150*50 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs giường ngủ chất/ mã hs của giường ngủ c)
- Mã HS 94035000: Giường ngủ... (mã hs giường ngủ/ mã hs của giường ngủ)
- Mã HS 94035000: Bàn gỗ thông (chưa sơn) 600mm x 510mm x 430mm... (mã hs bàn gỗ thông c/ mã hs của bàn gỗ thông)
- Mã HS 94035000: Táp đờ nuy bằng gỗ tạp, đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, KT (0.4 x 0.4x 0.45)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs táp đờ nuy bằng/ mã hs của táp đờ nuy b)
- Mã HS 94035000: Bàn phấn trang điểm bằng gỗ công nghiệp MDF, kích thước 120*500*1500mm- Mới 100%... (mã hs bàn phấn trang/ mã hs của bàn phấn tra)
- Mã HS 94035000: Táp đầu giường, bằng gỗ ép công nghiệp, hàng tháo rời, kích thước (55x60x48)cm+/-10%, nhà sản xuất QUANGZHOU. Mới 100%... (mã hs táp đầu giường/ mã hs của táp đầu giườ)
- Mã HS 94035000: Khung giường, dùng trong phòng ngủ, model LMRV5/X40, hiệu POLIFORM, kích thước 239.5x197.5x30, hàng mới 100%... (mã hs khung giường d/ mã hs của khung giường)
- Mã HS 94035000: Khung giường bằng gỗ, dùng trong phòng ngủ, model LMAAFT5/Y6, hiệu POLIFORM, kích thước 206x191.5x33cm, hàng mới 100%... (mã hs khung giường bằ/ mã hs của khung giường)
- Mã HS 94035000: Bàn gỗ có 2 ngăn kéo, dùng trong phòng ngủ, model CDON3/SOA/19, hiệu POLIFORM, kích thước 48.5x48x46.5cm, hàng mới 100%... (mã hs bàn gỗ có 2 ngă/ mã hs của bàn gỗ có 2)
- Mã HS 94035000: Tấm ốp đầu giường được bọc da, dùng trong phòng ngủ, model TAAP/Y6, hiệu POLIFORM, kích thước,10x187.5x113cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm ốp đầu giườ/ mã hs của tấm ốp đầu g)
- Mã HS 94035000: Ghế (1475x510x500mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed Stool. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 1475x510x5/ mã hs của ghế 1475x51)
- Mã HS 94035000: Ghế (1600x510x500mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed Stool. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 1600x510x5/ mã hs của ghế 1600x51)
- Mã HS 94035000: Bàn tròn (620x640mm) làm bằng gỗ phong và ván ép được sử dụng trong phòng ngủ- Side Table- Hàng mới 100%... (mã hs bàn tròn 620x6/ mã hs của bàn tròn 62)
- Mã HS 94035000: Ghế (1600x500x780mm) làm bằng gỗ phong và ván ép được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Stool. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 1600x500x7/ mã hs của ghế 1600x50)
- Mã HS 94035000: Ghế loại nhỏ (500x400x450mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Stool... (mã hs ghế loại nhỏ 5/ mã hs của ghế loại nhỏ)
- Mã HS 94035000: Bàn (1000x45x1100mm) làm bằng gỗ phong, ván ép được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1000x45x11/ mã hs của bàn 1000x45)
- Mã HS 94035000: Bàn (1200x498x780mm) làm bằng gỗ phong, ván ép được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1200x498x7/ mã hs của bàn 1200x49)
- Mã HS 94035000: Bàn (850x480x1520mm) làm bằng gỗ phong và ván ép có gắn đá hoa cương được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 850x480x15/ mã hs của bàn 850x480)
- Mã HS 94035000: Bàn (1600x500x780mm) làm bằng được làm bằng gỗ phong, có gắn đá hoa cương được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Table Base. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1600x500x7/ mã hs của bàn 1600x50)
- Mã HS 94035000: Bàn (1000x450x780mm) làm bằng gỗ phong và ván ép, có gắn đá hoa cương đá hoa cương được sử dụng trong phòng ngủ- Dressing Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1000x450x7/ mã hs của bàn 1000x45)
- Mã HS 94036090: Quầy đứng làm bằng gỗ công nghiệp MDF, có viền là thép không gỉ, kích thước (708x721x1160)mm, hàng mới 100%... (mã hs quầy đứng làm b/ mã hs của quầy đứng là)
- Mã HS 94036090: Quầy phục vụ, khung bằng gỗ tần bì (đã qua xử lý nhiệt), mặt bằng đá nhân tạo, dùng ngoài trời trong khu resort, kích thước: 120*60*97CM, mới 100%, Item#24-406.S... (mã hs quầy phục vụ k/ mã hs của quầy phục vụ)
- Mã HS 94036090: Bàn cocktail hình tròn, chân bàn bằng gỗ tần bì (đã qua xử lý nhiệt), mặt bàn bằng đá nhân tạo, dùng ngoài trời trong khu resort, kích thước: DIA60*H73CM, mới 100%, Item#24-400... (mã hs bàn cocktail hì/ mã hs của bàn cocktail)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng gỗ, Model: 02-206, dùng trong phòng khách, kích thước: 360x360x460. Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ mo/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ C bằng gỗ, Model: 02-209, dùng trong phòng khách, kích thước: 460x320x550. Hàng mới 100%... (mã hs bàn chữ c bằng/ mã hs của bàn chữ c bằ)
- Mã HS 94036090: Bàn coffee bằng gỗ, Model: 02-207, dùng trong phòng coffee khách sạn,kích thước: 1000x1000x380. Hàng mới 100%... (mã hs bàn coffee bằng/ mã hs của bàn coffee b)
- Mã HS 94036090: Bàn console bằng gỗ, khung bằng thép, Model: 02-215, dùng trong phòng khách, kích thước: 1800x350x750mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn console bằn/ mã hs của bàn console)
- Mã HS 94036090: BÀN CÀ PHÊ VUÔNG, LEWES, khung bằng gỗ công nghiệp màu nâu. Kích thước: 40x40x40 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Bentley. Code: AFCTB18RM118917... (mã hs bàn cà phê vuôn/ mã hs của bàn cà phê v)
- Mã HS 94036090: Bàn oval, Plisse, bằng gỗ công nghiệp, chân bọc da thuộc màu trắng. Kích thước: 300x150x75 cm. Hiệu Heritage, mới 100%. Code AFTVL13LP18PSS00013... (mã hs bàn oval pliss/ mã hs của bàn oval pl)
- Mã HS 94036090: BÀN CHỮ NHẬT, SHERWOOD, bằng gỗ công nghiệp sơn kiểu vân gỗ óc chó. Kích thước: 300x120x75 cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Bentley. Code: AFBTV16EE19WOO00209... (mã hs bàn chữ nhật s/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn cà phê chữ nhật, Cliffden, bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn bọc da thuộc màu xám. Kích thước: 182x107x30 cm. Hiệu Bentley, mới 100%. Code AFCTB11P18CLF00504... (mã hs bàn cà phê chữ/ mã hs của bàn cà phê c)
- Mã HS 94036090: BÀN CONSOLE CHỮ NHẬT, ARISTEO, khung bằng gỗ công nghiệp dát kiểu vân gỗ mun. Kích thước: 140x35x85cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AFMLL75E19ARI00001... (mã hs bàn console chữ/ mã hs của bàn console)
- Mã HS 94036090: BÀN LÀM VIỆC, SERENGETI, bằng gỗ công nghiệp dát kiểu vân gỗ óc chó màu đen, bên phải có ngăn kéo. Kích thước: 257x217x75cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFTAVT97EE318SGT00025... (mã hs bàn làm việc s/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94036090: BÀN CÀ PHÊ TRÒN, MADELEY, khung chân bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn bọc da thuộc màu xám đậm. Kích thước:đường kính 145cm,cao 36cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Bentley. Code: AFCTB08R18MAY00001... (mã hs bàn cà phê tròn/ mã hs của bàn cà phê t)
- Mã HS 94036090: Bàn uống trà dùng trong phòng khách, khung bằng gỗ MDF, mặt bằng bột đá ép hình chữ nhật, chân để rời, model: T-025, kích thước: 100*90*50 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs bàn uống trà dù/ mã hs của bàn uống trà)
- Mã HS 94036090: Bàn tivi mặt đá nhân tạo, code TV801#, chân gỗ, size: 1500x.350X460mm. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn tivi mặt đá/ mã hs của bàn tivi mặt)
- Mã HS 94036090: Bục trưng bày-Chất liệu:gỗ MDF-Kích thước 1168.4x508x355.6mm-mã hàng: GP-BR-002-JP, dùng trong cửa hàng thời trang. Hàng mới 100%... (mã hs bục trưng bàyc/ mã hs của bục trưng bà)
- Mã HS 94036090: Bản ăn trong quầy bar khách sạn, bằng gỗ, model:02-200A, Kích thước: 900*900*720mm, hàng mới 100%... (mã hs bản ăn trong qu/ mã hs của bản ăn trong)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ C có khung bằng thép không gỉ, mặt bàn bằng gỗ, để ở hành lang, model:02-209, kích thước 460x320x550 mm, hàng mới 100%... (mã hs bàn chữ c có kh/ mã hs của bàn chữ c có)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ có bánh xe dùng làm bàn cắt trong may mặc (10800*3530*800mm), hàng mới 100%... (mã hs bàn gỗ có bánh/ mã hs của bàn gỗ có bá)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn, kích thước: 180 x (H)76cm Chất liệu: Mặt bàn làm bằng gỗ MDF, mã hàng: BT18076, hàng không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs bàn tròn kích/ mã hs của bàn tròn kí)
- Mã HS 94036090: Len chân tường- Kích thước (cm): 100x0.5x10- Chất liệu: 100%MDF- Mã hàng: 169460. Hàng mới 100%... (mã hs len chân tường/ mã hs của len chân tườ)
- Mã HS 94036090: Miếng treo nữ trang- Kích thước (cm): 19x11x25- Chất liệu: 100%MDF- Mã hàng: 169467. Hàng mới 100%... (mã hs miếng treo nữ t/ mã hs của miếng treo n)
- Mã HS 94036090: Bàn tính tiền loại nhỏ- Kích thước (cm): 78x50x85- Chất liệu: 100%MDF- Mã hàng: 167105. Hàng mới 100%... (mã hs bàn tính tiền l/ mã hs của bàn tính tiề)
- Mã HS 94036090: Giá trưng bày sản phẩm hình L- Kích thước (cm): 46x26x16- Chất liệu: 20%Steel, 80%MDF- Mã hàng: 167243. Hàng mới 100%... (mã hs giá trưng bày s/ mã hs của giá trưng bà)
- Mã HS 94036090: Bàn trưng bày- Kích thước (cm): 180x75.9x80- Chất liệu: 20%MDF, 25%Fibra de madeira, 55%Painel de cimento- Mã hàng: 167168. Hàng mới 100%... (mã hs bàn trưng bày/ mã hs của bàn trưng bà)
- Mã HS 94036090: Ghế ngồi- Kích thước (cm): 140x40x45- Chất liệu: 20%MDF, 48%Hidróxido de alumínio, 27%Resina de poliester, 5%Granulado de acrílico- Mã hàng: 167170. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi kích/ mã hs của ghế ngồi kí)
- Mã HS 94036090: Module mặt bàn đá nhân tạo tiếp tân- Kích thước (cm): 166x80x95- Chất liệu: 10%Steel, 50%MDF, 24%Hidróxido de alumínio, 13%Resina de poliester, 3%Granulado de acrílico- Mã hàng: 167108. Mới 100%... (mã hs module mặt bàn/ mã hs của module mặt b)
- Mã HS 94036090: Bàn kiểm tra sản phẩm, kích thước 6000x700x900mm, mặt bàn bằng gỗ phủ Melamine, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs bàn kiểm tra sả/ mã hs của bàn kiểm tra)
- Mã HS 94036090: Bàn để đồ phòng khách bằng gỗ ép, kích thước: (700*700*670)mm +-3%. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn để đồ phòng/ mã hs của bàn để đồ ph)
- Mã HS 94036090: Bàn uống nước mặt bàn bằng gỗ ép công nghiệp, dùng trong phòng khách.Kích thước: (1160*1160*480)mm +-3%. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn uống nước m/ mã hs của bàn uống nướ)
- Mã HS 94036090: Thùng bằng gỗ ép công nghiệp dùng để trang trí ngoài cửa, KT: phi 55cm cao 90cm +-10cm, Nhà sx: CHENGDU RIYUEXIN FURNITURE. Mới 100%... (mã hs thùng bằng gỗ é/ mã hs của thùng bằng g)
- Mã HS 94036090: Đôn khung gỗ ép bọc vải,kích thước:400*390mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs đôn khung gỗ ép/ mã hs của đôn khung gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn cắt dựng trong ngành may. Nhãn hiệu: LEE WAI, Model: CW-102H-213... (mã hs bàn cắt dựng tr/ mã hs của bàn cắt dựng)
- Mã HS 94036090: Bàn kích thước: 36.2X30.8X73.7 CM. Mã hiệu:TAYLOR-B 110005982 TAYLOR-B SIDE TABLE 36CM BW. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn kích thước/ mã hs của bàn kích thư)
- Mã HS 94036090: Bàn làm bằng gỗ, kích thước: 160x80x75CM. Mã hiệu:: SPIN. 120018033 SPIN WOOD DINING TABLE NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn làm bằng gỗ/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 94036090: Bàn, kích thước: 120.0 X 45.0 X 100.5CM. Mã hiệu: CONIC 120020652 CONIC BAR TABLE 120 CM NT/WT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn kích thước/ mã hs của bàn kích th)
- Mã HS 94036090: bản coffee có kệ kích thước:160X80X75 CM. Mã hiệu:LAY 120017676 LAY COFFEE TABLE80+SHELF BK/TOP WT-M. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bản coffee có k/ mã hs của bản coffee c)
- Mã HS 94036090: Ghế, kích thước: 120x60x85CM. Mã hiệu: CUSIO.190023473 CUSIO COUNTER 120CM GYMT/CMO-TOPBK. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs ghế kích thước/ mã hs của ghế kích th)
- Mã HS 94036090: Bàn Coffee kích thước: 100X55X36 CM. Mã hiệu: MAKALU 110027090 MAKALU COFFEE TABLE 100 CM NO. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn coffee kích/ mã hs của bàn coffee k)
- Mã HS 94036090: Bàn kính kích thước: 45.0 X 45.0 X 50.0 C. Mã hiệu:NAGOYA 120020947 NAGOYA SIDE TABLE 45 CM NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn kính kích t/ mã hs của bàn kính kíc)
- Mã HS 94036090: Tranh, kích thước: 180x57x194CM. Mã hiệu: MINZOKU.190027795 MINZOKU TOP BW010 1.8M.-GY/WNC/BKBN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs tranh kích thư/ mã hs của tranh kích)
- Mã HS 94036090: Bàn để vật dụng trang trí hình oval kích thước:75X40X53 CM. Mã hiệu: CARPENTER 110026442 CARPENTER OVAL SIDE TABLE 75 CM. WN. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs bàn để vật dụng/ mã hs của bàn để vật d)
- Mã HS 94036090: BÀN XẾP- GHẾ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs bàn xếp ghế h/ mã hs của bàn xếp ghế)
- Mã HS 94036090: Bàn (1200x498x780mm) làm bằng gỗ dương và ván ép được sử dụng trong phòng khách- Dressing Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1200x498x7/ mã hs của bàn 1200x49)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn (1500x788mm) làm bằng gỗ phong và ván ép được sử dụng ở nhà ăn-Dining Table Top 3. Hàng mới 100%... (mã hs bàn tròn 1500x/ mã hs của bàn tròn 15)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn (620x640mm) làm bằng gỗ phong và ván ép được sử dụng ở phòng khách- Side Table Base- Hàng mới 100%... (mã hs bàn tròn 620x6/ mã hs của bàn tròn 62)
- Mã HS 94036090: Bàn (1305x435x820mm) làm bằng ván ép, có gắn đá hoa cương được sử dụng trong phòng khách- Sofa Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1305x435x8/ mã hs của bàn 1305x43)
- Mã HS 94036090: Bàn (1500x1500x450mm) làm bằng gỗ phong và ván ép, có gắn đá hoa cương được sử dụng ở phòng khách- Coffee Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1500x1500x/ mã hs của bàn 1500x15)
- Mã HS 94036090: Bàn (1500x900x500mm) làm bằng gỗ phong và ván ép, có gắn đá hoa cương được sử dụng trong phòng khách- Coffee Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn 1500x900x5/ mã hs của bàn 1500x90)
- Mã HS 94036090: Bàn loại nhỏ (750x750x600mm) làm bằng gỗ phong và ván ép, có gắn đá hoa cương được sử dụng trong phòng khách- End Table Top. Hàng mới 100%... (mã hs bàn loại nhỏ 7/ mã hs của bàn loại nhỏ)
- Mã HS 94036090: Bàn dùng trong phòng khách, chất liệu gỗ công nghiệp, kích thước 1500x800x420 mm, mã hàng T-6060CP-ST, nhãn hiệu TENDO. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn dùng trong/ mã hs của bàn dùng tro)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn dùng trong phòng khách và hành lang, chất liệu gỗ công nghiệp, kích thước phi 600x450 mm, mã hàng T-2463NA-ST, nhãn hiệu TENDO. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn tròn dùng t/ mã hs của bàn tròn dùn)
- Mã HS 94037090: Quầy lễ tân, bằng nhựa (84x49x60)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs quầy lễ tân bằ/ mã hs của quầy lễ tân)
- Mã HS 94037090: Cũi trẻ em bằng gỗ kích thước (90x65x100)cm+/-10cm.Hiệu Bebivita,NSX: AN HE IMP.&EXP. CO.,LTD.Mới 100%... (mã hs cũi trẻ em bằng/ mã hs của cũi trẻ em b)
- Mã HS 94037090: Bàn trưng bày màu mắt mặt dưới (5 cái), chất liệu Mica, nhựa, công dụng Trưng bày màu mắt, kích thước (550x660x360)mm- Eye bar (5 module)- drawer SHU-5EB-DW 2019. Hàng mới 100%.... (mã hs bàn trưng bày m/ mã hs của bàn trưng bà)
- Mã HS 94037090: Giường ngủ bằng plastic kết hợp ván sợi polyme, KT(200*180*50)cm +/-10%,kèm phụ kiện,chưa lắp ráp, NSX: GUANGZHOU FUTURYCO.,LTD, mới 100%... (mã hs giường ngủ bằng/ mã hs của giường ngủ b)
- Mã HS 94037090: Bàn trang điểm bằng plastic kết hợp ván sợi polyme,KT(120*55*70)cm +/-5cm, kèm phụ kiện,chưa lắp ráp, NSX: GUANGZHOU FUTURYCO.,LTD, mới 100%... (mã hs bàn trang điểm/ mã hs của bàn trang đi)
- Mã HS 94037090: Giá để giầy bằng nhựa nan nhôm kích thước (60x30x95)cm+/-10cm đồng bộ tháo rời. Nhà SX: Shouguang Sunrise Industry Co., Ltd. Shandong, China.Mới 100%... (mã hs giá để giầy bằn/ mã hs của giá để giầy)
- Mã HS 94037090: Bàn ăn bằng plastic (không có nhãn hiệu, khung kim loại, mặt nhựa, kích thước: 70 x 70 x 75cm). Hàng mới 100%... (mã hs bàn ăn bằng pla/ mã hs của bàn ăn bằng)
- Mã HS 94038200: Rèm cửa, kích thước: 100x150CM. Mã hiệu: MOBU. 170104896 MOBU BAMBOO ROMAN BLIND 100X150CM. GY. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs rèm cửa kích t/ mã hs của rèm cửa kíc)
- Mã HS 94038990: Bàn thao tác, quy cách: 800L*600W*750H(mm), Chất liệu: mặt bàn bằng gỗ ép dán tấm cao su chống tĩnh điện, dây nẹp viền hàng mới 100%... (mã hs bàn thao tác q/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94038990: BÀN CÀ PHÊ CHỮ NHẬT, HEMINGWAY, khung bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Kich thước: 120x80x40cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Fendi. Code: AFTCTCA2218HMG00500... (mã hs bàn cà phê chữ/ mã hs của bàn cà phê c)
- Mã HS 94038990: BÀN CONSOLE CHỮ NHẬT, VOGUE, mặt bàn bằng gỗ công nghiệp màu xám, chân bằng kim loại. Kích thước: 123x43x68cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AFMLL45BL19VOG00101... (mã hs bàn console chữ/ mã hs của bàn console)
- Mã HS 94038990: BÀN BÊN VUÔNG, GINGER, khung kim loại mạ vàng nhạt, mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đen. Kích thước: 54X54X50cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AFLCT53M/117GIN00002... (mã hs bàn bên vuông/ mã hs của bàn bên vuôn)
- Mã HS 94038990: BÀN CÀ PHÊ VUÔNG, GINGER, khung kim loại mạ vàng nhạt, mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đen. Kích thước: 82x82x42cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Heritage. Code: AFLCT53M/217GIN00002... (mã hs bàn cà phê vuôn/ mã hs của bàn cà phê v)
- Mã HS 94038990: Gía đựng sách chất liệu bằng gỗ MFC, model: G12, kích thước: 220*30*120 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs gía đựng sách c/ mã hs của gía đựng sác)
- Mã HS 94038990: Bàn cà phê khung bằng kim loại, mặt bằng kính, model: CH-03, kích thước: 73*73*35 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs bàn cà phê khun/ mã hs của bàn cà phê k)
- Mã HS 94038990: Bàn uống trà dùng trong phòng khách, khung bằng kim loại, mặt bằng bột đá ép hình chữ nhật, chân để rời, model: TT-909, kích thước: 110*90*45 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs bàn uống trà dù/ mã hs của bàn uống trà)
- Mã HS 94038990: Bàn đá trưng bày sản phẩm-Kích thước 1828.8x1219.2x812.8mm-mã hàng: GP-BR-015B, dùng trong cửa hàng thời trang. Hàng mới 100%... (mã hs bàn đá trưng bà/ mã hs của bàn đá trưng)
- Mã HS 94038990: Bàn thu ngân, mặt bàn bằng đá marble, chân bàn bằng gỗ MDF-Kích thước 1219.2x780x1120mm-mã hàng: xxx, dùng trong cửa hàng thời trang. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thu ngân m/ mã hs của bàn thu ngân)
- Mã HS 94038990: Bàn trưng bày sản phẩm, mặt bàn bằng đá, chân bàn bằng sắt-Kích thước 1219.2x1219.2x812.8mm-mã hàng: GP-BR-020-JP, dùng trong cửa hàng thời trang. Hàng mới 100%... (mã hs bàn trưng bày s/ mã hs của bàn trưng bà)
- Mã HS 94038990: KHUNG GHẾ BẰNG KIM LOẠI (BỘ CÁI)- CHAIR FRAME(CLH muc 23 tk:102570918551/E31 đăng ký ngày 04/04/2019)... (mã hs khung ghế bằng/ mã hs của khung ghế bằ)
- Mã HS 94038990: Khung sắt- Ironframe (bộ1cái) Ironframe 80*15/0.4(CLH muc 12 tk:102408680513/E31 đăng ký ngày 26/12/2018)... (mã hs khung sắt iron/ mã hs của khung sắt i)
- Mã HS 94038990: Bàn DF201T (GREY 9), mặt bàn bằng kính dày 10mm, khung chân bằng sắt, sử dụng trong nhà bếp, kt:1400(+600)x900x760mm, (sp tháo rời), mới 100%... (mã hs bàn df201t gre/ mã hs của bàn df201t)
- Mã HS 94038990: Bàn DF201T (SUPER WHITE), mặt bàn bằng kính dày 10mm, khung chân bằng sắt, sử dụng trong nhà bếp, kt: 1400(+600)x900x760mm, (sp tháo rời), mới 100%... (mã hs bàn df201t sup/ mã hs của bàn df201t)
- Mã HS 94038990: Bàn thao tác cố định BTT1800- 600CDG,(bằng sắt sơn tĩnh điện), hàng mới 100%... (mã hs bàn thao tác cố/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94038990: Bàn đá granite, kích thước 900x600x100 mm, hàng mới 100%... (mã hs bàn đá granite/ mã hs của bàn đá grani)
- Mã HS 94038990: Bàn có khung bằng kim loại, mặt bàn bằng nhựa/gỗ, dùng kê ngoài trời, kích thước: 800*600*800mm,Hàng (F.O.C) hàng mới 100%... (mã hs bàn có khung bằ/ mã hs của bàn có khung)
- Mã HS 94038990: Bàn trà bằng đá (chân sắt), kích thước (120x70x45)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bàn trà bằng đá/ mã hs của bàn trà bằng)
- Mã HS 94038990: Võng treo bằng dây cotton dùng trong nhà, kích thước 60/80x120cm, không hiệu. Hàng mới 100%.... (mã hs võng treo bằng/ mã hs của võng treo bằ)
- Mã HS 94038990: Bàn đá cẩm thạch, dùng trong phòng khách, model 59302/4E/9122, hiệu GIORGETTI, kích thước 100x135x35cm, hàng mới 100%... (mã hs bàn đá cẩm thạc/ mã hs của bàn đá cẩm t)
- Mã HS 94038990: Bàn thao tác chống rung, dùng để hạn chế tác động từ môi trường xung quanh, dùng trong nhà xưởng, chất liệu khung thép, mặt bàn bằng gỗ, kính, kt: 1.7*1.1*0.75m. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thao tác ch/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94038990: Bàn họp bằng gỗ ván ép chân inox, kích thước 2400x1200x750 mm, mới 100% (Tháo rời vận chuyển)... (mã hs bàn họp bằng gỗ/ mã hs của bàn họp bằng)
- Mã HS 94038990: Bàn làm việc giám đốc bằng gỗ ván ép chân inox, kích thước 1600x800x750 mm, mới 100% (Tháo rời vận chuyển)... (mã hs bàn làm việc gi/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94038990: Bàn làm việc công cộng bằng gỗ ván ép chân inox, kích thước 1200x1200x750 mm, mới 100% (Tháo rời vận chuyển)... (mã hs bàn làm việc cô/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94038990: Hộp đựng nữ trang từ nhiều chất liệu, mã GI0203, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs hộp đựng nữ tra/ mã hs của hộp đựng nữ)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn ăn tối hình tròn (dùng cho loại có chân bằng nhôm), mặt bàn bằng gỗ teck đã xử lý nhiệt dùng ngoài trời trong khu resort, kích thước: 120x75cm. Mới 100%... (mã hs mặt bàn ăn tối/ mã hs của mặt bàn ăn t)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn thao tác, kích thước: 750x500x50mm, vật liệu bằng inox, hàng mới 100%... (mã hs mặt bàn thao tá/ mã hs của mặt bàn thao)
- Mã HS 94039090: Thanh nối tủ trưng bày- POST, WALK-IN 74PK3 W/INS,Part Number INM74PK3,mới 100%.... (mã hs thanh nối tủ tr/ mã hs của thanh nối tủ)
- Mã HS 94039090: Thanh nối kệ trưng bày- POST, CHROME W/THREADED INSERTS 86",Part Number INM86P,mới 100%.... (mã hs thanh nối kệ tr/ mã hs của thanh nối kệ)
- Mã HS 94039090: Miếng che chân bàn giữa bằng kim loại dành cho bàn cụm 4, hiệu Steelcase, code: XCMGAC101643, mới 100%... (mã hs miếng che chân/ mã hs của miếng che ch)
- Mã HS 94039090: Miếng nối của máng đựng ổ điện bằng kim loại (phụ kiện của bàn đôi), hiệu Steelcase, code: XCIMIG09556, mới 100%... (mã hs miếng nối của m/ mã hs của miếng nối củ)
- Mã HS 94039090: Miếng nối phụ của máng đựng ổ điện bằng kim loại (phụ kiện của bàn), hiệu Steelcase, code: XCLU0507053, mới 100%... (mã hs miếng nối phụ c/ mã hs của miếng nối ph)
- Mã HS 94039090: Cạnh ngăn kéo bàn, làm từ gỗ bạch dương, KT: 521mm x 85mm x 16mm, gồm 133507 chiếc, hàng mới 100%... (mã hs cạnh ngăn kéo b/ mã hs của cạnh ngăn ké)
- Mã HS 94039090: Hông hộc tủ bếp chất liệu bằng MDF quy cách 424~1114*60*18mm. hàng mới 100%... (mã hs hông hộc tủ bếp/ mã hs của hông hộc tủ)
- Mã HS 94039090: Mặt trước tủ đựng hồ sơ chất liệu bằng MDF quy cách 1140*479*25mm. hàng mới 100%... (mã hs mặt trước tủ đự/ mã hs của mặt trước tủ)
- Mã HS 94039090: Thanh giữa bàn làm việc chất liệu bằng MDF quy cách 371~630*50*25mm. hàng mới 100%... (mã hs thanh giữa bàn/ mã hs của thanh giữa b)
- Mã HS 94039090: Khung hông tủ bếp chất liệu bằng MDF quy cách 371~697*50~60*18~25mm. hàng mới 100%... (mã hs khung hông tủ b/ mã hs của khung hông t)
- Mã HS 94039090: Trụ bàn tròn bằng sắt sơn đen cao 635 mm-11087965-Hàng mới 100%... (mã hs trụ bàn tròn bằ/ mã hs của trụ bàn tròn)
- Mã HS 94039090: Chân bàn tròn bằng sắt sơn đen đường kính 455mm-11087964-Hàng mới 100%... (mã hs chân bàn tròn b/ mã hs của chân bàn trò)
- Mã HS 94039090: Tay nắm dùng cho bàn tủ bằng sắt mạ 04. Nhà SX: Jia Xing. hàng mới 100%... (mã hs tay nắm dùng ch/ mã hs của tay nắm dùng)
- Mã HS 94039090: Nắp luồn dây điện thoại bằng nhôm kích thước 20x14cm. Nhà SX: Jia Xing. Hàng mới 100%... (mã hs nắp luồn dây đi/ mã hs của nắp luồn dây)
- Mã HS 94039090: trụ bằng nhôm dùng cho bàn ký hiệu 15001, kích thước 50mmx80mm.Nhà SX: Jia Xing. Hàng mới 100%... (mã hs trụ bằng nhôm d/ mã hs của trụ bằng nhô)
- Mã HS 94039090: Tay nắm cho bàn tủ bằng sắt mạ, ký hiệu 3412, kích thước 21x14x18mm.Nhà SX: Jia Xing. Hàng mới 100%... (mã hs tay nắm cho bàn/ mã hs của tay nắm cho)
- Mã HS 94039090: Chân bàn gỗ thông (chưa sơn) 585mm x 660mm x 70mm... (mã hs chân bàn gỗ thô/ mã hs của chân bàn gỗ)
- Mã HS 94039090: Chân trụ gỗ thông (chưa sơn) 668mm x 940mm x 940mm... (mã hs chân trụ gỗ thô/ mã hs của chân trụ gỗ)
- Mã HS 94039090: Chân bàn đá HH001, hàng mới 100%... (mã hs chân bàn đá hh0/ mã hs của chân bàn đá)
- Mã HS 94039090: Mặt bệ rửa tay bằng đá cẩm thạch, kích thước (2200*700*800)mm, mới 100%... (mã hs mặt bệ rửa tay/ mã hs của mặt bệ rửa t)
- Mã HS 94039090: Mặt bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, kích thước (2200*700*800)mm, mới 100%... (mã hs mặt bồn rửa tay/ mã hs của mặt bồn rửa)
- Mã HS 94039090: Khung kệ tủ làm bằng gỗ phong vàng (birch), đã sơn và tạo hình, kích thước từ: 152*762*19mm tới 1067*1067*19mm, hàng mới 100%.... (mã hs khung kệ tủ làm/ mã hs của khung kệ tủ)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn MT107S-L001 (bằng gỗ, ván MDF, phủ nhựa PVC màu đen hạt dẻ)- bộ phận của bàn nâng hạ... (mã hs mặt bàn mt107s/ mã hs của mặt bàn mt10)
- Mã HS 94039090: KHUNG BÀN GỖ MẪU... (mã hs khung bàn gỗ mẫ/ mã hs của khung bàn gỗ)
- Mã HS 94039090: Mặt Đá Granite dùng làm mặt bàn (382*382*23)mm... (mã hs mặt đá granite/ mã hs của mặt đá grani)
- Mã HS 94039090: khung bàn xếp kim loại nhãn hiệu Helinox có kết cấu dính liền nhau (gồm: 4 thanh chân,1 thanh ngang, 4 thanh đứng) màu F14 CYAN BLUE... (mã hs khung bàn xếp k/ mã hs của khung bàn xế)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn BMR6030-QI02-01-US235 (màu đen- bộ phận của bàn nâng hạ)... (mã hs mặt bàn bmr6030/ mã hs của mặt bàn bmr6)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn MT101M-US355 (bằng gỗ, ván MDF, phủ nhựa PVC màu xám)- bộ phận của bàn nâng hạ.... (mã hs mặt bàn mt101m/ mã hs của mặt bàn mt10)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn MT101S-US355 (bằng gỗ, ván MDF, phủ nhựa PVC màu xám)- bộ phận của bàn nâng hạ.... (mã hs mặt bàn mt101s/ mã hs của mặt bàn mt10)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn MT107C-US355 (bằng gỗ, ván MDF, phủ nhựa PVC màu đen)- bộ phận của bàn nâng hạ.... (mã hs mặt bàn mt107c/ mã hs của mặt bàn mt10)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn bằng gỗ bạch dương 1357*450*44mm là sản phẩm hoàn chỉnh gắn vào sản phẩm sản xuất xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bàn bằng gỗ/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 94039090: Chân đỡ xi măng dùng đễ chống ngã cho tủ 350*114*40mm là sản phẩm hoàn chỉnh gắn vào sản phẩm sản xuất xuất khẩu.Hàng mới 100%... (mã hs chân đỡ xi măng/ mã hs của chân đỡ xi m)
- Mã HS 94039090: Chân đế (30x30x157)mm... (mã hs chân đế 30x30x/ mã hs của chân đế 30x)
- Mã HS 94039090: Chân đế bằng gỗ cao su (125x50x50)mm... (mã hs chân đế bằng gỗ/ mã hs của chân đế bằng)
- Mã HS 94039090: Chân đế sofa bằng gỗ cao su 9259 (50x30x98)mm... (mã hs chân đế sofa bằ/ mã hs của chân đế sofa)
- Mã HS 94039090: Cạnh giường bằng thép hộp. Kích thước: 1850*50*25 mm. Hàng mới 100%... (mã hs cạnh giường bằn/ mã hs của cạnh giường)
- Mã HS 94039090: Ngũ kim phụ kiện đóng tủ bếp.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs ngũ kim phụ kiệ/ mã hs của ngũ kim phụ)
- Mã HS 94039090: Phụ kiện ngũ kim: ốc vít, dụng cụ.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs phụ kiện ngũ ki/ mã hs của phụ kiện ngũ)
- Mã HS 94039090: Mâm xoay phụ kiện tủ bếp,Size:(203*203)MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs mâm xoay phụ ki/ mã hs của mâm xoay phụ)
- Mã HS 94039090: Thanh tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(76.2*876.3*19)MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs thanh tủ bếp bằ/ mã hs của thanh tủ bếp)
- Mã HS 94039090: Trụ gỗ tròn tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(762-914.4*76.2)MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs trụ gỗ tròn tủ/ mã hs của trụ gỗ tròn)
- Mã HS 94039090: Hộc tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(229-1524)* (305-2324) *(4-19)) MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs hộc tủ bếp bằng/ mã hs của hộc tủ bếp b)
- Mã HS 94039090: Ván tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(208-2438)* (205-1500) *(4-19)) MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs ván tủ bếp bằng/ mã hs của ván tủ bếp b)
- Mã HS 94039090: Trụ gỗ đỡ tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(235-286)*(38-235)*(18-38)MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs trụ gỗ đỡ tủ bế/ mã hs của trụ gỗ đỡ tủ)
- Mã HS 94039090: Khung tủ bếp bằng gỗ bạch dương,Size:(229-1524)* (305-2324) *(4-19)) MM.Dùng để sản xuất tủ kệ bếp.Hàng mới 100%.... (mã hs khung tủ bếp bằ/ mã hs của khung tủ bếp)
- Mã HS 94039090: Phụ tùng gắn kèm cửa, kích thước: xxCM. Mã hiệu: CAPP. 170110140 CAPP EXTENDABLERODSET D16MM 48-84" ALU. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall... (mã hs phụ tùng gắn kè/ mã hs của phụ tùng gắn)
- Mã HS 94039090: Piston thủy lực kéo hạ kính là phụ kiện dùng cho tủ hút khí độc sử dụng trong phòng thí nghiệm, không dùng trong y tế. Code: 5070129. Mới 100%. Hsx: Esco.... (mã hs piston thủy lực/ mã hs của piston thủy)
- Mã HS 94039090: khung chắn tủ phòng ngủ loại D, dùng cho phòng ngủ, kích thước: 348x2230x94mm, chất liệu gỗ ván ép (MDF) bề mặt có dán phủ decal bằng nhựa PVC, hiệu SPACEMAX, NSX: SPACEMAX CO.,LTD, mới 100%... (mã hs khung chắn tủ p/ mã hs của khung chắn t)
- Mã HS 94039090: khung tủ trên phòng ngủ loại A, dùng cho phòng ngủ, kích thước: 350x2720x100mm, chất liệu gỗ ván ép (MDF) bề mặt có dán phủ decal bằng nhựa PVC, hiệu SPACEMAX, NSX: SPACEMAX CO.,LTD, mới 100%... (mã hs khung tủ trên p/ mã hs của khung tủ trê)
- Mã HS 94039090: Hông giường (2461x2380x1868mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU- Bed/Rails. Hàng mới 100%... (mã hs hông giường 24/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường (2188x2120x1650mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU- Bed/Footboard. Hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường 21/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2188x2120x1650mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng ở phòng ngủ- Bed/Headboard. Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường 218/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường (2188x2120x1650mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng ở phòng ngủ- Bed/Footboard. Hàng mới 100%... (mã hs hông giường 21/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường (2219x2120x1740mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Rails. Hàng mới 100%... (mã hs hông giường 22/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2219x2120x1740mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Headboard. Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường 221/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2440x2355x1700mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Headboard. Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường 244/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2461x2380x1868mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Headboard. Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường 246/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường nhỏ (1808x2175x1600mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Rails. Hàng mới 100%... (mã hs hông giường nhỏ/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường (2219x2120x1740mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Footboard. Hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường 22/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường (2461x2380x1868mm) làm bằng gỗ phong, ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Footboard. Hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường 24/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường nhỏ (1808x2175x1600mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Headboard. Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường nhỏ/ mã hs của đầu giường n)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường nhỏ (1808x2175x1600mm) làm bằng gỗ phong ván ép và da PU được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Footboard. Hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường nhỏ/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Túi phụ kiện, 1BAG6PCS, sp hoàn thiện đính kèm sp xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs túi phụ kiện 1/ mã hs của túi phụ kiện)
- Mã HS 94039090: Khung thép không gỉ, kích thước 180*100*4cm, dùng làm bệ đỡ ghế sofa. Hàng mới 100%... (mã hs khung thép khôn/ mã hs của khung thép k)
- Mã HS 94039090: Khung bàn VTS40CB-Z56-0001 bằng thép dùng để sản xuất sản phẩm nhựa giả mây. (Dòng hàng thuộc mục hàng số 19 CO form E)... (mã hs khung bàn vts40/ mã hs của khung bàn vt)
- Mã HS 94039090: Bàn đá Granits khung hộp inox kích thước 2500 x 710 (bộ phận của bệ rửa), hàng mới 100%.... (mã hs bàn đá granits/ mã hs của bàn đá grani)
- Mã HS 94039090: Thanh nhựa nối 2814010512-23 (bộ phận của ghế) dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs thanh nhựa nối/ mã hs của thanh nhựa n)
- Mã HS 94039090: Chân bàn bằng kim loại (không có nhãn hiệu, kích thước cao: 40 x 40 x 72 cm). Hàng mới 100%... (mã hs chân bàn bằng k/ mã hs của chân bàn bằn)
- Mã HS 94039090: Khung của cánh tủ bằng gỗ bạch đàn, đã sơn phủ dùng để lắp ghép tủ bếp, kích thước: 80*45cm, hàng mới 100%... (mã hs khung của cánh/ mã hs của khung của cá)
- Mã HS 94039090: Cánh tủ bằng gỗ bạch đàn (không có khung tủ), đã sơn phủ dùng để lắp ghép tủ bếp kích thước:100*65cm, hàng mới 100%... (mã hs cánh tủ bằng gỗ/ mã hs của cánh tủ bằng)
- Mã HS 94039090: Thanh gỗ bằng gỗ bạch đàn, có rãnh, dùng để lắp ghép ngăn kéo tủ bếp, chưa sơn phủ, kích thước:50*11cm, hàng mới 100%... (mã hs thanh gỗ bằng g/ mã hs của thanh gỗ bằn)
- Mã HS 94039090: Miếng bằng thép 17TAC03502-23 hình chữ U, bộ phận của sản phẩm mây tre đan... (mã hs miếng bằng thép/ mã hs của miếng bằng t)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn bằng nhôm 17XB98001-dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa... (mã hs mặt bàn bằng nh/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 94039090: Hoa văn trang trí(bằng sắt,bộ1cái)-Decorative... (mã hs hoa văn trang t/ mã hs của hoa văn tran)
- Mã HS 94039090: Thanh ngang trước của nắp thùng đá,làm từ gỗ bạch đàn(33*50*874mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn) mới 100%... (mã hs thanh ngang trư/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94039090: Thanh ngang dưới mặt bàn nhiều nan làm từ gỗ Bạch đàn(15*100*1119mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn) mới 100%... (mã hs thanh ngang dướ/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94039090: Thanh diềm trước,sau đáy bàn nhiều nan làm từ gỗ Bạch đàn(25*40*1119mm),(đã đục mộng,tạo hình,chưa sơn) mới 100%... (mã hs thanh diềm trướ/ mã hs của thanh diềm t)
- Mã HS 94039090: Thanh đỡ đầu giường làm bằng gỗ cao su,nhựa pu (sp hoàn chỉnh dùng gắn liền đồ gỗ nội thất xk).Cross bar of bed.(1200*800*60)MM.Hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ đầu gi/ mã hs của thanh đỡ đầu)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường làm bằng gỗ dương,ván Plywood,chưa được sơn phủ (sp hoàn chỉnh dùng gắn liền đồ gỗ nội thất xk).Tail of bed.(2150*70*890)MM.Hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường làm/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường làm bằng gỗ dương, ván Plywood,chưa được sơn phủ (sp hoàn chỉnh dùng gắn liền đồ gỗ nội thất xk).hips of beds.(2200*50*245)MM.Hàng mới 100%... (mã hs hông giường làm/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường làm bằng gỗ dương,ván Plywood,chưa được sơn phủ (sp hoàn chỉnh dùng gắn liền đồ gỗ nội thất xk).Headboard of bed.(2040*90*1980)MM.Hàng mới 100%... (mã hs đầu giường làm/ mã hs của đầu giường l)
- Mã HS 94039090: Thanh ống bằng gỗ dùng để treo vật dụng,Wooden round pipe D25 W700mm,1H9323P,mới 100%... (mã hs thanh ống bằng/ mã hs của thanh ống bằ)
- Mã HS 94041000: Khung Lò Xo chưa bọc đệm Bằng Thép Miracoil Ec480Ht (2.41Mm), Kích Thước 126X186X14.5Cm (dùng sx nệm) hàng mới 100%... (mã hs khung lò xo chư/ mã hs của khung lò xo)
- Mã HS 94041000: Khung đỡ nệm bằng sắt, quy cách 20 x 670 x 1310 mm... (mã hs khung đỡ nệm bằ/ mã hs của khung đỡ nệm)
- Mã HS 94042110: Đệm ngủ chất liệu bằng cao su xốp, đã được bọc vải, model: B567, kích thước: 200*180*12cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs đệm ngủ chất li/ mã hs của đệm ngủ chất)
- Mã HS 94042110: Tấm đệm trải ghế bằng cao su xốp, kích thước (40x40)cm, dày <1cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs tấm đệm trải gh/ mã hs của tấm đệm trải)
- Mã HS 94042110: Nệm cao su (1500x2000x25mm) được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Mattress. Hàng mới 100%... (mã hs nệm cao su 150/ mã hs của nệm cao su)
- Mã HS 94042110: Nệm cao su (1800x2000x25mm) được sử dụng trong phòng ngủ- Bed/Mattress. Hàng mới 100%... (mã hs nệm cao su 180/ mã hs của nệm cao su)
- Mã HS 94042120: Miếng đệm nhựa bao chân ghế hình tròn đường kính 60 mm (hàng mới 100%)... (mã hs miếng đệm nhựa/ mã hs của miếng đệm nh)
- Mã HS 94042910: Đệm 180cm-200cm*200cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs đệm 180cm200cm/ mã hs của đệm 180cm20)
- Mã HS 94042910: Đệm lò xo (kích thước: 99*190*20CM), bán thành phẩm dùng để sản xuất đệm lò xo độn mousse xốp mới 100%... (mã hs đệm lò xo kích/ mã hs của đệm lò xo k)
- Mã HS 94042990: Linh kiện giàn tạ đa năng BK1998 NEW. Đệm tựa lưng. Hàng mới 100%. Hàng F.O.C... (mã hs linh kiện giàn/ mã hs của linh kiện gi)
- Mã HS 94042990: Đệm (03 chiếc/1 bộ)... (mã hs đệm 03 chiếc/1/ mã hs của đệm 03 chiế)
- Mã HS 94042990: NỆM HƠI, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs nệm hơi hàng s/ mã hs của nệm hơi hàn)
- Mã HS 94042990: Đệm mút 16G0D25044004600301 dùng để đệm ghế sản phẩm bàn ghế trong sản xuất sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs đệm mút 16g0d25/ mã hs của đệm mút 16g0)
- Mã HS 94043000: Túi ngủ 100% polyester NF0A3S76 hiệu Northface, mới 100%... (mã hs túi ngủ 100% po/ mã hs của túi ngủ 100%)
- Mã HS 94049010: Chăn bông (mền bông) chưa có vỏ bọc bên ngoài (Ruột chăn/ ruột mền)- Polyester Quilt, hiệu Kymdan, 100% Polyester, size: Queen: 215x215cm, mới 100%... (mã hs chăn bông mền/ mã hs của chăn bông m)
- Mã HS 94049090: Đệm ghế sofa bằng nỉ, Model: 02-503, kích thước: 1872x550x270mm. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế sofa bằ/ mã hs của đệm ghế sofa)
- Mã HS 94049090: Gối trang trí-accent pillow (chất liệu: từ sợi tổng hợp, dùng trong resort), kích thước: 50x50cm. Mới 100%... (mã hs gối trang tría/ mã hs của gối trang tr)
- Mã HS 94049090: Gối ngủ hiệu Wonwo, làm từ cao su non, kích thước 50cm x 30 cm x 10 cm, NSX: Wonwoo Co.,Ltd mới 100%... (mã hs gối ngủ hiệu wo/ mã hs của gối ngủ hiệu)
- Mã HS 94049090: Gối Dựa Lưng-Chất Liệu: 100% Polyester-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 136184-Mới 100%... (mã hs gối dựa lưngch/ mã hs của gối dựa lưng)
- Mã HS 94049090: Gối Kê Cổ-Chất Liệu: 94% Polyester, 6% Elastane-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 142473-Mới 100%... (mã hs gối kê cổchất/ mã hs của gối kê cổch)
- Mã HS 94049090: Gối Du Lịch Có Mũ Trùm Đầu-Chất Liệu: Varies Per ColourwayVaries Between Polyester, Elastane, And Cotton.-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144314-Mới 100%... (mã hs gối du lịch có/ mã hs của gối du lịch)
- Mã HS 94049090: Gối vải kê cổ-NECK PILLOW, 28x28x cm, mã hàng 4526112284795... (mã hs gối vải kê cổn/ mã hs của gối vải kê c)
- Mã HS 94049090: Gối vải kê cổ dùng trên xe hơi-CAR NECK PILLOW, 24x16x7 cm, mã hàng 4526112229123... (mã hs gối vải kê cổ d/ mã hs của gối vải kê c)
- Mã HS 94049090: Nệm nằm bằng vải dành cho thú cưng. Size 50x70x10. Hàng mới 100%... (mã hs nệm nằm bằng vả/ mã hs của nệm nằm bằng)
- Mã HS 94049090: GỐI TỰA ĐẦU, CESTONE, bọc da thuộc nhồi nệm. Kích thước: 56x37 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103CESTO0604000024S01019... (mã hs gối tựa đầu ce/ mã hs của gối tựa đầu)
- Mã HS 94049090: GỐI CHỮ NHẬT LỚN, BINDI, bọc da thuộc nhồi nệm. Kích thước: 75x30 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103BINDI0607000003S01019... (mã hs gối chữ nhật lớ/ mã hs của gối chữ nhật)
- Mã HS 94049090: Tấm mền nệm Mattress topper, Vỏ mền chất liệu 100% cotton, ruột chất liệu: 100% microfiber, không có nhãn hiệu. kích thước:100x200cm+7. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mền nệm mat/ mã hs của tấm mền nệm)
- Mã HS 94049090: Gối ôm cổ Swiss- Swiss Neck pillow Organic. Hàng mới 100%... (mã hs gối ôm cổ swiss/ mã hs của gối ôm cổ sw)
- Mã HS 94049090: Gối đầu dùng trên xe ô tô bằng sợi tổng hợp,giả da kích thước (36-45x25)cm+/-5cm.NSX: Quangzhou.Mới 100%... (mã hs gối đầu dùng tr/ mã hs của gối đầu dùng)
- Mã HS 94049090: Gối hơi đeo cổ bộ tặng kèm KOSE GWP 2018 SEKKISEI DF FLIGHT KIT (SLIPPERS/NECK PILLOW/CASE) (1 gối đeo cổ + 1 đôi dép mang trong nhà +1 túi đựng)... (mã hs gối hơi đeo cổ/ mã hs của gối hơi đeo)
- Mã HS 94049090: Chăn thu bằng vải cotton, bên trong có lớp bông mỏng, kích thước [(2,0-2,2)x(2,3- 2,4)]m, trọng lượng (1,5-1,7)kg/chiếc, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs chăn thu bằng v/ mã hs của chăn thu bằn)
- Mã HS 94049090: Tấm lót trải ghế,giường bằng vật liệu dệt,chất liệu sợi tổng hợp,khổ (50-200)cm+/-10cm, dày (0,5-1,5)cm, (0,25-1)m2/cái;NSX:Wuhan EMEC International Trade Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs tấm lót trải gh/ mã hs của tấm lót trải)
- Mã HS 94049090: Đệm nhiệt giả da JI-GUNG CDM-500, trên bề mặt có gắn nhiều hạt gốm dẹt đ/kính: 22mm, 220V, c/suất: 180W, nhiệt độ: 30-70 độ, k./thước: 780x1800x20 (mm), mới 100%, do Cheongung Medical Co., ltd sx... (mã hs đệm nhiệt giả d/ mã hs của đệm nhiệt gi)
- Mã HS 94049090: Gối an tâm lưu luỳnh(thiết bị chiếu sáng sử dụng chùm tia lazer công suất thấp)YooHwang CheongSiman, dùng để điều trị các bệnh ngoài da,model:CDM-100B,220V,60Hz,3.5VA.Mới.Cheongung Medical Co., ltd sx... (mã hs gối an tâm lưu/ mã hs của gối an tâm l)
- Mã HS 94049090: Gối đầu bằng cao su xốp, chưa có vỏ bọc, kích thước [29x25x(4-6)]cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs gối đầu bằng ca/ mã hs của gối đầu bằng)
- Mã HS 94049090: Chăn nhồi bông hóa học có lớp vải bằng polyeste, loại thường, loại 2.5kg, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs chăn nhồi bông/ mã hs của chăn nhồi bô)
- Mã HS 94049090: Chăn (SILK QUILT) kich thước 200x230cm, đã nhồi bông, chất liệu lụa 100%. Nhà sx: NANTONG QIAN HUA ZI SHUI, hàng mới 100%, không nhãn hiệu.... (mã hs chăn silk quil/ mã hs của chăn silk q)
- Mã HS 94049090: Gối vỏ bọc bằng vải nhồi bông mút,kích thước:450*450mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs gối vỏ bọc bằng/ mã hs của gối vỏ bọc b)
- Mã HS 94049090: Gối cho em bé vải bông, cotton (BF-571-3), hiệu FARLIN, mới 100%... (mã hs gối cho em bé v/ mã hs của gối cho em b)
- Mã HS 94049090: Gối/ đệm ngồi, kích thước: 60x60x8CM. Mã hiệu:HOLM 170112189 HOLM SEAT PAD DIA60XH8CM CR. Hàng mới 100%Hiệu Index Living Mall... (mã hs gối/ đệm ngồi/ mã hs của gối/ đệm ngồ)
- Mã HS 94049090: GỐI, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs gối hàng sử dụ/ mã hs của gối hàng sử)
- Mã HS 94049090: Gối tựa ghế làm từ vải dệt. Mới 100%... (mã hs gối tựa ghế làm/ mã hs của gối tựa ghế)
- Mã HS 94049090: Gối chèn cổ khi đi du lịch hình thú(con chuột), bên ngoài vải nhung, bên trong hạt xốp. Hàng mới 100%.... (mã hs gối chèn cổ khi/ mã hs của gối chèn cổ)
- Mã HS 94049090: Hàng FOC: Gối chèn cổ khi đi du lịch hình thú(con chuột), bên ngoài vải nhung, bên trong hạt xốp. Hàng mới 100%.... (mã hs hàng foc gối c/ mã hs của hàng foc gố)
- Mã HS 94049090: Gối sofa đã nhồi nệm bề mặt lông cừu, kích thước 40x40cm, hiệu Skin.Land, hàng mới 100%.... (mã hs gối sofa đã nhồ/ mã hs của gối sofa đã)
- Mã HS 94049090: GỐI TRỤ TRÒN, BARDOT, bọc da thuộc nhồi nệm. Kích thước: 60 cm. Hiệu: Franco Ferri. Mới 100%. Mã hàng: NO103BARDF0606000004S01019... (mã hs gối trụ tròn b/ mã hs của gối trụ tròn)
- Mã HS 94049090: Gối nằm bằng cao su xốp hiệu Simmons, mã hàng DSP0000000TE, kích thước 48x76cm. Hàng mới 100%... (mã hs gối nằm bằng ca/ mã hs của gối nằm bằng)
- Mã HS 94049090: Gối gấp (SERIA, nylon, 22x22cm, mới 100%)... (mã hs gối gấp seria/ mã hs của gối gấp ser)
- Mã HS 94049090: Thiết bị nội thất PRIANERA, hàng mới 100%: Gối tựa ghế sofa, kích thước 55x55cm, mã hàng CUSHION-23-1340-02... (mã hs thiết bị nội th/ mã hs của thiết bị nội)
- Mã HS 94049090: Đệm bàn trà đã bọc nệm- Tea Cushion, quy cách: (47 x 38 x 16) cm... (mã hs đệm bàn trà đã/ mã hs của đệm bàn trà)
- Mã HS 94049090: Đệm ghế quý phi đã bọc nệm- Chaise Cushion, quy cách: (59 x 87 x 21) cm... (mã hs đệm ghế quý phi/ mã hs của đệm ghế quý)
- Mã HS 94049090: Đệm ghế Ottoman đã bọc nệm- Ottoman Cushion, quy cách: (95 x 65 x 13) cm... (mã hs đệm ghế ottoman/ mã hs của đệm ghế otto)
- Mã HS 94049090: Đệm ghế sofa đã bọc nệm- 3P Seat Cushion Cover, quy cách: (171.5 x 71 x 14) cm... (mã hs đệm ghế sofa đã/ mã hs của đệm ghế sofa)
- Mã HS 94049090: Miếng đệm ghế, kích thước (40x40)cm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm ghế/ mã hs của miếng đệm gh)
- Mã HS 94051020: Đèn mổ treo trần 2 choá (nhánh) và phụ kiện đi kèm, chủng loại ATRIA5, dùng trong y tế. Hãng sản xuất: TEKNO- MEDICAL OPTIK- CHIRURGIE GMBH, Hàng mới 100%.... (mã hs đèn mổ treo trầ/ mã hs của đèn mổ treo)
- Mã HS 94051091: Đèn chiếu rọi led chiếu sáng treo tường có công suất 400W, điện áp 220V, (dùng chiếu sáng sự cố trong nhà máy) mới 100%... (mã hs đèn chiếu rọi l/ mã hs của đèn chiếu rọ)
- Mã HS 94051091: ĐÈN LED DÙNG SOI RỌI PHÁT HIỆN HƯ HỎNG MẶT GIẤY TRONG SẢN XUẤT... (mã hs đèn led dùng so/ mã hs của đèn led dùng)
- Mã HS 94051091: Đèn led rọi lắp trên ray, code TTL060A, 20W, 220~240V, dùng trong các shop quần áo, NSX: SAT INT'L ILUMINATION CO., LIMITED, Mới 100%... (mã hs đèn led rọi lắp/ mã hs của đèn led rọi)
- Mã HS 94051091: Đèn led đế rọi lắp trên ray, code SAT050B, 7W, 110~240V dùng trong các shop quần áo, NSX: SAT INT'L ILUMINATION CO., LIMITED, Mới 100%... (mã hs đèn led đế rọi/ mã hs của đèn led đế r)
- Mã HS 94051091: Đèn led âm trần chiếu rọi, code DSB065X 8851 065, 7W, 220~240V dùng trong nội thất văn phòng, NSX: SAT INT'L ILUMINATION CO., LIMITED, Mới 100%... (mã hs đèn led âm trần/ mã hs của đèn led âm t)
- Mã HS 94051091: Đèn rọi led 26W- RS391B LED20/830 PSU-E WB GM. Nhãn hiệu Philips. Mới 100%... (mã hs đèn rọi led 26w/ mã hs của đèn rọi led)
- Mã HS 94051099: Đèn trần (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đèn trần không/ mã hs của đèn trần kh)
- Mã HS 94051099: Đèn trang trí (50x50)cm (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đèn trang trí/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94051099: Đèn áp trần đường kính 50cm (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đèn áp trần đườ/ mã hs của đèn áp trần)
- Mã HS 94051099: Đèn LED lon ốp trần nhãn hiệu LONGHAILED, công suất 15W/220V, kích thước: (D135x150)mm đã bao gồm bóng, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn led lon ốp/ mã hs của đèn led lon)
- Mã HS 94051099: Đèn LED âm tường cầu thang nhãn hiệu LONGHAILED, công suất 3W/220V, kích thước: (110x110*95)mm, đã bao gồm bóng, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn led âm tườn/ mã hs của đèn led âm t)
- Mã HS 94051099: Đèn thanh LED gắn tường, nhãn hiệu meteorshower, công suất 12w/m; DC24V, quy cách: LXY-ALTD15001; Size (270x20x15)mm, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn thanh led g/ mã hs của đèn thanh le)
- Mã HS 94051099: Đèn chùm bóng Led, nhãn hiệu Heracleum, công suất 0.2w/bóng, loại 45 bóng, điện áp 220V, đã bao gồm bóng, kích thước: (D720xH530)mm, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn chùm bóng l/ mã hs của đèn chùm bón)
- Mã HS 94051099: Đèn gắn tường bóng LED nhãn hiệu LONGHAILED, công suất 3x6W/220V, kích thước: (108xH800)mm, đã bao gồm bóng, do Trung quốc sản xuất, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn gắn tường b/ mã hs của đèn gắn tườn)
- Mã HS 94051099: Đèn led trần dùng trong phòng khách, gồm 1 bóng, công suất 11W, hiệu điện thế 220V, model: 6181S1, kích thước: 26*23 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs đèn led trần dù/ mã hs của đèn led trần)
- Mã HS 94051099: Đèn led chùm dùng trong phòng khách, gồm 12 bóng nhỏ, công suất mỗi bóng 7W, hiệu điện thế 220V, model: DD-9501, kích thước: 20*30 cm, NSX: United States Home Furnishing Co., Ltd.Mới 100%... (mã hs đèn led chùm dù/ mã hs của đèn led chùm)
- Mã HS 94051099: ĐÈN LED DÂY YH-LS60-2835- 4000K, MỚI 100%... (mã hs đèn led dây yh/ mã hs của đèn led dây)
- Mã HS 94051099: Đèn Led treo trần phòng sạch, (phụ kiên đi kèm: tụ điện), hiệu: JABLA, công suất 36W, dùng trong phân xưởng sản xuất của nhà máy sx dược, mới 100%... (mã hs đèn led treo tr/ mã hs của đèn led treo)
- Mã HS 94051099: Đèn Led 10W, nhãn hiệu Alis, 1000 LM, 60 độ, CRI 97 (bao gồm bóng đèn, đui và chấn lưu, hàng mới 100%), mã M6210... (mã hs đèn led 10w nh/ mã hs của đèn led 10w)
- Mã HS 94051099: Đèn led chưa hoàn chỉnh,chỉ có nguồn led và chip led(24chip),(chưa có vỏ, mặt trước, tản nhiệt, kính tán.vv) c/s 12W, á/s 3500K, itemno/model: ZLCLM156-12E, đ/á: 200-240V, hiệu ALLRED, hàng mới 100%.... (mã hs đèn led chưa ho/ mã hs của đèn led chưa)
- Mã HS 94051099: Đèn LED tròn ốp trần dùng để chiếu sáng ở trong nhà (chao đèn+nguồn led),model/item no:ARD-TD-12W PC COVER, c/s12W,á/s:3500k,k/t:D270mm,chất liệu vỏ:sắt+nhựa,đ/á:200-240V,nhãn hiệu ALLRED,hàng mới100%... (mã hs đèn led tròn ốp/ mã hs của đèn led tròn)
- Mã HS 94051099: Đèn led thanh nhôm dùng để chiếu sáng trong nhà. Độ dài: 1.5m. Model: LM020506, Công suất: 50W, điện áp 220VAC, 6000K, hiệu LEDWIN.Hàng mới 100%... (mã hs đèn led thanh n/ mã hs của đèn led than)
- Mã HS 94051099: Đèn led 20w mới 100%... (mã hs đèn led 20w mới/ mã hs của đèn led 20w)
- Mã HS 94051099: Đèn LED TUBE, 10W H 3000K CRI90, góc chiếu 24 độ, màu trắng. Hiệu Tejas (Mới 100%)... (mã hs đèn led tube 1/ mã hs của đèn led tube)
- Mã HS 94051099: Bóng Led 0.6M,hàng mới 100%... (mã hs bóng led 06mh/ mã hs của bóng led 06)
- Mã HS 94051099: Bóng Led TLC 0.6 m 18 W 220 V... (mã hs bóng led tlc 0/ mã hs của bóng led tlc)
- Mã HS 94051099: Bóng Led TLC 1.2 m 28 W 220 V... (mã hs bóng led tlc 1/ mã hs của bóng led tlc)
- Mã HS 94051099: Đèn led tuýp,công suất 22W,mới 100%... (mã hs đèn led tuýpcô/ mã hs của đèn led tuýp)
- Mã HS 94051099: Ceiling Lamp/Đèn Led gắn tường đã hoàn chỉnh dùng trang trí trong nhà dạng hình trụ tròn,công suất 8.8W,Model MD323-1360B30,Hiệu Motom,hàng mới 100%.... (mã hs ceiling lamp/đè/ mã hs của ceiling lamp)
- Mã HS 94051099: Đèn tường bằng nhôm, có chóa chụp, sử dụng 1 bóng (chưa có bóng đèn). Mã số FE/COTSLN2/S BK. Kích thước: (H292xW165)mm. Hiệu ELSTEAD. Hàng mới 100%... (mã hs đèn tường bằng/ mã hs của đèn tường bằ)
- Mã HS 94051099: Đèn ốp trần bằng nhôm, có chóa chụp, sử dụng 02 bóng (chưa có bóng đèn). Mã số FE/COTSLN/F BK. Kích thước: (H168xW292)mm. Hiệu ELSTEAD. Hàng mới 100%... (mã hs đèn ốp trần bằn/ mã hs của đèn ốp trần)
- Mã HS 94051099: Đèn LED TUBLR MINI 6W 24 độ, có thể điều chỉnh độ sáng, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã FO98032D CL6_24DW... (mã hs đèn led tublr m/ mã hs của đèn led tubl)
- Mã HS 94051099: Đèn LED BOGD IN NO FRAME 7W 24 độ, có thể điều chỉnh độ sáng, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã FO96121-2C CL6_24DW... (mã hs đèn led bogd in/ mã hs của đèn led bogd)
- Mã HS 94051099: Đèn LED TRAXX RITHM LENS 14W 30 độ, có thể điều chỉnh độ sáng, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã FO97162D LL17_30NW... (mã hs đèn led traxx r/ mã hs của đèn led trax)
- Mã HS 94051099: Đèn LED BORDERLESS MEDIUM TRIM 9W 24 độ, có thể điều chỉnh độ sáng nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã FO92081D CL10-24NW... (mã hs đèn led borderl/ mã hs của đèn led bord)
- Mã HS 94051099: Đèn LED EDGELINE DIFFUSE IP65 18W 60 độ, có thể điều chỉnh độ sáng, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã BB92241D CL20_60NW... (mã hs đèn led edgelin/ mã hs của đèn led edge)
- Mã HS 94051099: Đèn LED bóng tuýp LED T8, kích thước 1200mm x 26 mm, điện áp 220V-50HZ, công suất 22W, cường độ chiếu sáng 6500K, nhà sản xuất Harmonylights. Mới 100%.... (mã hs đèn led bóng tu/ mã hs của đèn led bóng)
- Mã HS 94051099: Thanh đèn LED TD, kích thước 1200 mm x 420 mm, điện áp 220V, 50 Hz/60Hz, công suất 35W, cường độ chiếu sáng 6500K, nhà sản xuất Harmonylights. Mới 100%.... (mã hs thanh đèn led t/ mã hs của thanh đèn le)
- Mã HS 94051099: Đèn LED HIGH BAY chiếu sáng, kích thước 300 mm x 450 mm, điện áp AC 220V/50HZ, công suất 100W,cường độ chiếu sáng 6500K, nhà sản xuất Harmonylights. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led high ba/ mã hs của đèn led high)
- Mã HS 94051099: Đèn LED PANEL LIGHT (SYSTEM) chiếu sáng, kích thước 500x500x60 mm, điện áp AC 220V/50HZ, công suất 50W,cường độ chiếu sáng 6500K, nhà sản xuất Harmonylights, Mới 100%... (mã hs đèn led panel l/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94051099: Đèn trang trí chiếu sáng loại thả dây treo trần loại 4 ~ 7 đui, thanh led, chưa lắp ghép, chưa bóng nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs đèn trang trí c/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94051099: Đèn âm trần PRDLL139L12. Hàng mới 100%... (mã hs đèn âm trần prd/ mã hs của đèn âm trần)
- Mã HS 94051099: Đèn chiếu sáng, mã hàng 939N-1 LIGHT BULD... (mã hs đèn chiếu sáng/ mã hs của đèn chiếu sá)
- Mã HS 94051099: Đèn led dạng ống dùng chiếu sáng trong nhà xưởng, công suất: 18W, điện áp 220V, hãng: yangsheng. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led dạng ốn/ mã hs của đèn led dạng)
- Mã HS 94051099: Đèn gắn âm trần, chưa bao gồm bóng và biến thế, công suất tối đa 50W. Model: RAM79/W-G5.3. Hiệu: L&E. Mới 100%... (mã hs đèn gắn âm trần/ mã hs của đèn gắn âm t)
- Mã HS 94051099: Đèn tuýp led- 0.3m (10W) (2 cái/bộ)... (mã hs đèn tuýp led 0/ mã hs của đèn tuýp led)
- Mã HS 94051099: Lighting Fixture/ Đèn LED... (mã hs lighting fixtur/ mã hs của lighting fix)
- Mã HS 94051099: Bóng đèn led kích thước 600mm, công suất 12w, mới 100%... (mã hs bóng đèn led kí/ mã hs của bóng đèn led)
- Mã HS 94051099: Đèn led chỉ dẫn gắn trần: điện áp 220V, công suất 3W,nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led chỉ dẫn/ mã hs của đèn led chỉ)
- Mã HS 94051099: Đèn led panel 6W lắp trần: công suất 6W,điện áp 220V, nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led panel 6/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94051099: Đèn led panel 9W lắp trần: công suất 9W,điện áp 220V, nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led panel 9/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94051099: Đèn led panel 12W lắp trần: công suất 12W,điện áp 220V, nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led panel 1/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94051099: Đèn led tròn DT5 gắn tường: công suất 5w, điện áp 220V, nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led tròn dt/ mã hs của đèn led tròn)
- Mã HS 94051099: Đèn led báo tín hiệu gắn trần: điện áp 220V, công suất 3W,nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led báo tín/ mã hs của đèn led báo)
- Mã HS 94051099: Đèn led panel (300x1200)48W lắp trần: công suất 48W,điện áp 220V, nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led panel/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94051099: Đèn gắn tường 3W LED, mã RL3W, hiệu GAININI (bộ gồm đèn và đế cố định), hàng mới 100%.... (mã hs đèn gắn tường 3/ mã hs của đèn gắn tườn)
- Mã HS 94051099: Đèn gắn trần 15W, mã CGD-LD1012R-02, 4000K/55 độ hiệu GAININI (bộ gồm đèn và đế cố định). Hàng mới 100%.... (mã hs đèn gắn trần 15/ mã hs của đèn gắn trần)
- Mã HS 94051099: Đèn gắn trần 6W, mã CGD-LD1071R-03, 38 độ/3000K, hiệu GAININI (bộ gồm đèn và đế cố định). Hàng mới 100%.... (mã hs đèn gắn trần 6w/ mã hs của đèn gắn trần)
- Mã HS 94051099: Đèn tường sạc điện, ký hiệu: AED, MICKEY, SUNCA, 2681, dùng điện 220V/5-10W, loại 2 bóng, nhà sản xuất: Zhejiang Dot Lighting Co., Ltd, mới 100%... (mã hs đèn tường sạc đ/ mã hs của đèn tường sạ)
- Mã HS 94051099: Đèn trang trí 5W không hiệu, không model, hàng mới 100%... (mã hs đèn trang trí 5/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94051099: Đèn chùm bể ống sắt xi mạ 9 ngọn không bóng (9x5)W không hiệu, không model, hàng mới 100%... (mã hs đèn chùm bể ống/ mã hs của đèn chùm bể)
- Mã HS 94051099: Đèn tuýp led loại thường, dài 1,2m, điện 220V, loại 1 bóng, công suất (36-40)W (có bóng) hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đèn tuýp led lo/ mã hs của đèn tuýp led)
- Mã HS 94051099: Đèn trần trang trí bóng led (1 bóng), công suất 40W điện áp 220V xoay chiều,kích thước:270*290mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs đèn trần trang/ mã hs của đèn trần tra)
- Mã HS 94051099: Đèn LED T4 dùng trong bể cá cảnh, điện áp 220v, công suất 1w, không nhãn hiệu,hàng mới 100%... (mã hs đèn led t4 dùng/ mã hs của đèn led t4 d)
- Mã HS 94051099: Đèn LED T8 dùng trong bể cá cảnh, điện áp 220v, công suất 5w, không nhãn hiệu,hàng mới 100%... (mã hs đèn led t8 dùng/ mã hs của đèn led t8 d)
- Mã HS 94051099: Đèn LED T12 dùng trong bể cá cảnh, điện áp 220v, công suất 5w, không nhãn hiệu,hàng mới 100%... (mã hs đèn led t12 dùn/ mã hs của đèn led t12)
- Mã HS 94051099: Đèn LED chiếu điểm CANNON SMART EURO (25 W, 500mA) nhập về sử dụng cho cửa hàng, nhãn hiệu LUCENOVA, hàng mới 100%LN003459... (mã hs đèn led chiếu đ/ mã hs của đèn led chiế)
- Mã HS 94051099: Đèn LED tuýp T5,1.2M,25W, 3700LM, Ra80 6500K, Nhãn hiệu: MY LUMENS, hàng mới 100%... (mã hs đèn led tuýp t5/ mã hs của đèn led tuýp)
- Mã HS 94051099: Đèn thắp sáng xe tải 5w, không hiệu, mới 100%... (mã hs đèn thắp sáng x/ mã hs của đèn thắp sán)
- Mã HS 94051099: Đèn Led trần, Item code: ITEM 1, công suất: 20W, hiệu: QUI LONG, hàng mới 100%... (mã hs đèn led trần i/ mã hs của đèn led trần)
- Mã HS 94051099: Đèn Led trần có ánh sáng màu đỏ-xanh, Item code: ITEM 2, công suất: 6W, hiệu: QUI LONG, hàng mới 100%... (mã hs đèn led trần có/ mã hs của đèn led trần)
- Mã HS 94052010: Đèn mổ di động và phụ kiện đi kèm, chủng loại ATRIA1, dùng trong y tế. Hãng sản xuất: TEKNO- MEDICAL OPTIK- CHIRURGIE GMBH, Hàng mới 100%.... (mã hs đèn mổ di động/ mã hs của đèn mổ di độ)
- Mã HS 94052010: Đèn mổ treo trần 2 chóa LEDVISION 101 do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs đèn mổ treo trầ/ mã hs của đèn mổ treo)
- Mã HS 94052010: Đèn mổ 2 chóa 160,000 Lux kèm camera full HDvà cánh tay treo 01 màn hình do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs đèn mổ 2 chóa 1/ mã hs của đèn mổ 2 chó)
- Mã HS 94052090: Bóng đèn Led 1m2 T8, công suất 18W, điện áp 170-250V/50-60Hz... (mã hs bóng đèn led 1m/ mã hs của bóng đèn led)
- Mã HS 94052090: Đèn làm việc. Model: HOE-HM27T7WP. Công suất: 7W. Hàng mới 100%... (mã hs đèn làm việc m/ mã hs của đèn làm việc)
- Mã HS 94052090: Đèn tháp TWBN-24-3 (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn tháp twbn2/ mã hs của đèn tháp twb)
- Mã HS 94052090: Bóng đèn Hitachi FPL27EX-NDK (Hàng mới 100%)... (mã hs bóng đèn hitach/ mã hs của bóng đèn hit)
- Mã HS 94052090: Đèn bàn 02-603A, khung inox, chụp đèn bằng vải, bóng đèn LED, kích thước W160xD160xH435mm, Công suất 3.6W, 200-240V. hàng mới 100%... (mã hs đèn bàn 02603a/ mã hs của đèn bàn 026)
- Mã HS 94052090: Đèn thờ tụng kinh, bằng sắt mạ kết hợp nhựa, 220V/5W, (cao 25~35cm)+_5cm:GUANGXI.Mới 100%... (mã hs đèn thờ tụng ki/ mã hs của đèn thờ tụng)
- Mã HS 94052090: Đèn trang trí (05 chiếc/1 bộ)... (mã hs đèn trang trí/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94052090: Đèn thoát hiểm lối thoát khi gặp sự có (exit lamp) dùng bóng led, công suất < 10w, có sạc điện, AC20V-50-60HZ.hiệu: mean well. Mới 100%... (mã hs đèn thoát hiểm/ mã hs của đèn thoát hi)
- Mã HS 94052090: Đèn thờ bằng nhựa kết hợp sắt, có lắp bóng (dùng bóng < 1W), cao 15-55cm-+5cm, để bàn dùng điện 220V và dùng pin (1-5)V, nhà sx: Yiwu Shuodian Electronic Commerce Co., Ltd, mới 100%... (mã hs đèn thờ bằng nh/ mã hs của đèn thờ bằng)
- Mã HS 94052090: Đèn xoay, không xoay mini trang trí dùng bóng Led (AC:85-265V, <3W). Hiệu Led Full Color Rotating Lamp, Mini Larer State Lighting, Crytal Magic Ball Light, Led Magic Ball Light. Mới 100%... (mã hs đèn xoay không/ mã hs của đèn xoay kh)
- Mã HS 94052090: Đèn bắt muỗi BK-L12, AC220V. Hàng mới 100%... (mã hs đèn bắt muỗi bk/ mã hs của đèn bắt muỗi)
- Mã HS 94052090: Đèn bàn học sinh dùng bóng LED điện DC 5V, công suất 4.5W, nhà sản xuất: Zhengsheng Jingzuan Co., Ltd, mới 100%... (mã hs đèn bàn học sin/ mã hs của đèn bàn học)
- Mã HS 94052090: Đèn led cây trang trí trong nhà bằng sắt sơn tĩnh điện, chao đèn bằng nhựa, loại 1 bóng LED, 220V/5W, đã có bóng, KT: 38*150cm, NSX: Zhengsheng, mới 100%... (mã hs đèn led cây tra/ mã hs của đèn led cây)
- Mã HS 94052090: Đèn thờ bằng sắt kết hợp nhựa, sứ, thủy tinh thường dùng điện 220V, cao (25-55)cm +-5cm, loại 1-3 bóng. (nhà SX: Jinyi Industrial Co., Ltd). Mới 100%... (mã hs đèn thờ bằng sắ/ mã hs của đèn thờ bằng)
- Mã HS 94052090: Đèn để bàn bóng led(1 bóng), công suất 40W điện áp 220V xoay chiều,kích thước:180*530mm,nhãn hiệu Lasuite,hàng mới 100%... (mã hs đèn để bàn bóng/ mã hs của đèn để bàn b)
- Mã HS 94052090: Đèn đầu giường, dùng trong phòng ngủ, model ECL0030, hiệu LEEBROOM, kích thước 64x35x26cm, hàng mới 100%... (mã hs đèn đầu giường/ mã hs của đèn đầu giườ)
- Mã HS 94054020: Đèn pha led-LED FLOOD LIGHT dùng trong sân vườn, model: LPFL30A, công suất: 30W, hiệu: Liper, hàng mới 100%... (mã hs đèn pha ledled/ mã hs của đèn pha led)
- Mã HS 94054020: Đèn pha 400W (Bao gồm vỏ đèn pha 400w, chấn lưu, kích tụ bóng). Hãng philips. Hàng mới 100%... (mã hs đèn pha 400w b/ mã hs của đèn pha 400w)
- Mã HS 94054020: Đèn pha LED, công suất 250w, dùng cho đường phố (ký hiệu HM FL 07), hàng mới 100% TQSX (Nhà SX: Danyang Zhoulai Lighting Technology Co.,LTD)... (mã hs đèn pha led cô/ mã hs của đèn pha led)
- Mã HS 94054020: Đèn pha chiếu sáng công cộng đường phố hiệu NIKKON LED 60W K10127 S2125, WB, 5000K, hàng mới 100%... (mã hs đèn pha chiếu s/ mã hs của đèn pha chiế)
- Mã HS 94054020: Đèn pha chuyên dụng 15W, nạp điện 230V AC, mới 100%... (mã hs đèn pha chuyên/ mã hs của đèn pha chuy)
- Mã HS 94054020: Đèn Led pha Flat 10W dùng chiếu sáng đường phố lớn: công suất 10W,điện áp 220V nhãn hiệu Asia Lighting, mới 100%... (mã hs đèn led pha fla/ mã hs của đèn led pha)
- Mã HS 94054020: Đèn pha LED, dùng năng lượng mặt trời (kèm pin năng lượng mặt trời), có bóng, điện 220V- 90W, kích thước (62x24x5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đèn pha led dù/ mã hs của đèn pha led)
- Mã HS 94054020: Đèn pha Led, điện áp 220V,công suất 10W, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đèn pha led đi/ mã hs của đèn pha led)
- Mã HS 94054020: Bóng đèn led T8 1.2M, hàng mới 100%... (mã hs bóng đèn led t8/ mã hs của bóng đèn led)
- Mã HS 94054020: Đèn pha led năng lượng mặt trời có tấm pin rời, điều khiển, pin, ốc vít,dùng để chiếu sáng sân vườn. Model: JM-T40,Công suất: 40W.Nsx: Shenzhen Jiumu Lighting Co.Ltd. Không có nhãn hiệu.Mới 100%... (mã hs đèn pha led năn/ mã hs của đèn pha led)
- Mã HS 94054040: Đèn rọi tranh, ảnh 30W 3000K mã hàng SL 265 hiệu SJLITE mới 100%... (mã hs đèn rọi tranh/ mã hs của đèn rọi tran)
- Mã HS 94054040: Đèn tuýp led quy cách 60cm.Hàng mới 100%... (mã hs đèn tuýp led qu/ mã hs của đèn tuýp led)
- Mã HS 94054040: Đèn rọi, dạng tròn, sử dụng công nghệ led, 0.27A230V/ 29W, model: AL4850, Dune mk2 RGB+W wide, nsx: Griven, hàng mới 100%... (mã hs đèn rọi dạng t/ mã hs của đèn rọi dạn)
- Mã HS 94054040: Đèn rọi (spot light) dùng trong sân khấu dùng điện (AC90- 240V, 40W ~ 60W) ký mã hiệu MINI LED SPOT, BEAM 230(mới 100%)... (mã hs đèn rọi spot l/ mã hs của đèn rọi spo)
- Mã HS 94054040: Đèn chiếu sáng studio, kích thước (69x40x10)+/-2cm, dùng điện 220V/18W, nhà sản xuất QUANGDONG. Mới100%... (mã hs đèn chiếu sáng/ mã hs của đèn chiếu sá)
- Mã HS 94054040: Phụ tùng thang máy-Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp dùng để rọi hệ thống cáp trong hố thang máy-EMERGENCY LIGHT YX202C525-01-Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thang/ mã hs của phụ tùng tha)
- Mã HS 94054040: Đèn pin sạc điện Surprise 5w 2 pin.Hàng mới 100%... (mã hs đèn pin sạc điệ/ mã hs của đèn pin sạc)
- Mã HS 94054040: Phụ tùng máy may công nghiệp: Đèn máy may LD-A1 (0.3W), hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ma/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 94054040: Đèn led rọi tiêu điểm dùng trong sân khấu. Công suất 3W. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led rọi tiê/ mã hs của đèn led rọi)
- Mã HS 94054050: Đèn LED chiếu sáng đường phố hoặc nơi công cộng nhãn hiệu LONGHAILED, công suất 120W/220V, kích thước: (650x323x80)mm, đã bao gồm bóng, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn led chiếu s/ mã hs của đèn led chiế)
- Mã HS 94054050: Đèn khẩn cấp 3W LED, hiệu MAXSPID, mã UFDR.3.NC180.NM (SINGAPORE) dùng nơi công cộng, hàng mới 100%.... (mã hs đèn khẩn cấp 3w/ mã hs của đèn khẩn cấp)
- Mã HS 94054050: Đèn cao áp bằng sắt mạ + nhựa (không bóng), dài (30- <50)cm. Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đèn cao áp bằng/ mã hs của đèn cao áp b)
- Mã HS 94054050: Đèn led có nẹp nhựa gắn bên ngoài, kích thước 1,000mm- Step Lighting NonSlip Infinite Lamp (1,000mm). Hàng mới 100%... (mã hs đèn led có nẹp/ mã hs của đèn led có n)
- Mã HS 94054050: Đèn led dạng dây dùng cho rạp chiếu phim (dày 5 mm,kích thước: 9mm*9mm*0.5Q)- Step Lighting NonSlip LED Lamp Guide, Hàng mới 100%... (mã hs đèn led dạng dâ/ mã hs của đèn led dạng)
- Mã HS 94054050: Đèn led hướng dẫn- dùng cho rạp chiếu phim, tiêu chuẩn (2m), kích thước 45mm x 14mm, điện áp 12V- Guide led Lighting Base. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led hướng d/ mã hs của đèn led hướn)
- Mã HS 94054050: Đèn led đường năng lượng mặt trời, Model: JM-1990A, gồm điều khiển và pin,Công suất: 90W.Nhà sản xuất: Shenzhen Jiumu Lighting Co., Ltd. Không có nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led đường n/ mã hs của đèn led đườn)
- Mã HS 94054060: Đèn trụ sân vườn bóng LED E27*1/5W, nhãn hiệu LONGHAILED, công suất 10W/220V, kích thước: (D106x800)mm, chưa bao gồm bóng, do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đèn trụ sân vườ/ mã hs của đèn trụ sân)
- Mã HS 94054060: Đèn NT 8W, 3000k 4leds, DC24V, mode: 4830R55/24. Dùng dể chiếu sáng ngoài trời. Mới 100%... (mã hs đèn nt 8w 3000/ mã hs của đèn nt 8w 3)
- Mã HS 94054060: Đèn led tròn 6" có dây (60 PCS/CTN), mới 100%... (mã hs đèn led tròn 6/ mã hs của đèn led tròn)
- Mã HS 94054060: Đèn led tròn 3-4" không dây 02 cái/vĩ (64SET/CTN), mới 100%... (mã hs đèn led tròn 3/ mã hs của đèn led tròn)
- Mã HS 94054060: Đèn Faled 30W... (mã hs đèn faled 30w/ mã hs của đèn faled 30)
- Mã HS 94054060: Đèn led năng lượng mặt trời, sử dụng ngoài trời (Solar Light), Model: SL1-50W, Công suất: 50W, hiệu: GEE, hàng mới 100%... (mã hs đèn led năng lư/ mã hs của đèn led năng)
- Mã HS 94054060: Đèn gắn âm đất, công suất 1.4W. Model: SLG01-1.4W-25D. Hiệu: L&E. Mới 100%... (mã hs đèn gắn âm đất/ mã hs của đèn gắn âm đ)
- Mã HS 94054060: Đèn led Flood light 100w IP67. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led flood l/ mã hs của đèn led floo)
- Mã HS 94054060: Đèn Led FlashlightModel:S030007,Dùng để chiếu sáng,711310080139... (mã hs đèn led flashli/ mã hs của đèn led flas)
- Mã HS 94054060: Đèn Led 2W chiếu sáng bên ngoài, (LED Spike Light), Model: SPIKELIGHT2, nhãn hiệu: BJ KOREA, Cty sx:Weishi Lighting, hàng mới 100%... (mã hs đèn led 2w chiế/ mã hs của đèn led 2w c)
- Mã HS 94054060: Đèn Led chiếu tường 2 W, chiếu sáng bên ngoài, (LED Wall Lamp), Model: WALLLAMP02, nhãn hiệu: BJ KOREA, Cty sx:Weishi Lighting, hàng mới 100%... (mã hs đèn led chiếu t/ mã hs của đèn led chiế)
- Mã HS 94054060: Đèn Led dưới nước 9W chiếu sáng bên ngoài, (LED flood Light), Model: FLOODLIGHT09, nhãn hiệu: BJ KOREA, Cty sx:Weishi Lighting, hàng mới 100%... (mã hs đèn led dưới nư/ mã hs của đèn led dưới)
- Mã HS 94054060: Đèn Led mặt đất 10W, chiếu sáng bên ngoài, (LED Inground Light), Model: INGROUNDLIGHT10, nhãn hiệu: BJ KOREA, Cty sx:Weishi Lighting, hàng mới 100%... (mã hs đèn led mặt đất/ mã hs của đèn led mặt)
- Mã HS 94054060: Phụ tùng xe nâng:Đèn chớp, Part no: LL04-001-0262A,(A-LL21-001A-0262A), 12-110V, hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 94054060: Đèn đường Led (sử dụng ngoài trời) 30W, 3000K, IP65, MS8YXTL855A,hiệu Mestar,mới 100%... (mã hs đèn đường led/ mã hs của đèn đường le)
- Mã HS 94054070: Đèn led cất hạ cánh máy bay (Hàng dùng cho máy bay thuộc phân nhóm 982000000) P.N: 192SG01Y01. Số CC: 0000615722... (mã hs đèn led cất hạ/ mã hs của đèn led cất)
- Mã HS 94054099: Đèn led M3-GHT-6513, đơn sắc dạng thanh (cụm 3 bóng/ thanh,1 bóng 1 chiếc), điện áp 12V, công suất 1W/thanh, kt thanh: (65*13)mm,sử dụng trang trí sân vườn, mới 100%... (mã hs đèn led m3ght/ mã hs của đèn led m3g)
- Mã HS 94054099: Thuộc mục số 5 Danh Mục Miễn Thuế số 17/DMMT-NV.hệ thống đèn LED chiếu sáng nuôi tảo Midstream. hàng mới 100%... (mã hs thuộc mục số 5/ mã hs của thuộc mục số)
- Mã HS 94054099: Đèn báo xoay SKH-200EA, dạng đèn Led, Điện áp 200V AC, công suất 5W... (mã hs đèn báo xoay sk/ mã hs của đèn báo xoay)
- Mã HS 94054099: Đèn led-LED DOWN LIGHT dùng trong gia đình, model: LPDL-6A-Y, công suất: 6 W, hiệu: Liper, hàng mới 100%... (mã hs đèn ledled dow/ mã hs của đèn ledled)
- Mã HS 94054099: Đèn led tuýp-LED TUBE LIGHT dùng trong gia đình, model: LPTL30D04, công suất 36W, hiệu: Liper, hàng mới 100%... (mã hs đèn led tuýple/ mã hs của đèn led tuýp)
- Mã HS 94054099: Bóng đèn led điện quang 50w, hàng mới 100%... (mã hs bóng đèn led đi/ mã hs của bóng đèn led)
- Mã HS 94054099: Đèn gương, điện áp 220V, 1 bóng LED 9 oát. Kích thước dài 660mm, rộng 85mm, cao 94mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn gương điện/ mã hs của đèn gương đ)
- Mã HS 94054099: Đèn chống nước, điện áp 220V, 1 bóng LED 20 oát. Kích thước dài 1268mm, rộng 85mm, cao 94mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn chống nước/ mã hs của đèn chống nư)
- Mã HS 94054099: Đèn chiếu sâu âm trần, điện áp 220V, 1 bóng LED 20 oát. Kích thước mặt tròn đèn 185mm, cao 45mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn chiếu sâu â/ mã hs của đèn chiếu sâ)
- Mã HS 94054099: Đèn nổi khung chữ V, điện áp 220V, 2 bóng LED 18 oát. Kích thước dài 1234mm, rộng 112mm, cao 52mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn nổi khung c/ mã hs của đèn nổi khun)
- Mã HS 94054099: Đèn máng phản quang nửa trên, điện áp 22V, 1 bóng 20 oát. Kích thước dài 1230mm, rộng 148mm, cao 70mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn máng phản q/ mã hs của đèn máng phả)
- Mã HS 94054099: Đèn chỉ lối cửa thoát hiểm, bóng LED 2 oát, điện áp 220V. Thời gian chiếu sáng khi mất điện lưới là 2 giờ, hàng mới 100%... (mã hs đèn chỉ lối cửa/ mã hs của đèn chỉ lối)
- Mã HS 94054099: Đèn chiếu sâu lắp trên cao, điện áp 220V, 1 bóng LED công suất 200 oát, chóa đèn đường kính 300mm, cao 248mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn chiếu sâu l/ mã hs của đèn chiếu sâ)
- Mã HS 94054099: Đèn âm trần có tán bằng lá nhôm phản quang, điện áp 220V, 3 bóng LED 14 oát. Kích thước dài 1198mm, rộng 598mm, cao 83mm, hàng mới 100%... (mã hs đèn âm trần có/ mã hs của đèn âm trần)
- Mã HS 94054099: Đèn tháp 2 màu đỏ, vàng dùng để cảnh báo của máy chấm hóa chất. Điện áp 220V, hàng mới 100 %... (mã hs đèn tháp 2 màu/ mã hs của đèn tháp 2 m)
- Mã HS 94054099: Đèn báo hiệu trên line STA25SLM-3-24-RAG... (mã hs đèn báo hiệu tr/ mã hs của đèn báo hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn cảnh báo dùng trong phòng chống cháy nổ, "ALLOY" Cat No. DLF1-BN-2DRC- M1, công suất 3.4W Flameproof Warning Light, hàng mới 100%... (mã hs đèn cảnh báo dù/ mã hs của đèn cảnh báo)
- Mã HS 94054099: Đèn bồn dùng trong phòng chống cháy nổ, "ALLOY" Cat no. DHTK-1524D-B-M1, Flameproof 15W.LED, Tank Light, Drawing no. 19 AL-910-01 hàng mới 100%... (mã hs đèn bồn dùng tr/ mã hs của đèn bồn dùng)
- Mã HS 94054099: Đèn học để bàn, mã hàng: 10069, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs đèn học để bàn/ mã hs của đèn học để b)
- Mã HS 94054099: Đèn LED chuyên dụng cho chiếu sáng bảo tàng, công suất 7.9W, điện áp 100V-242V, nhiệt độ màu 5000K, model: OD 261 721P1, hãng Odelic, hàng mới 100%... (mã hs đèn led chuyên/ mã hs của đèn led chuy)
- Mã HS 94054099: Đèn rọi, chiếu điểm, sử dụng công nghệ Led, 1,44W, 24VDC, GRAPH-I-DOT RGB, model: AL4 700FLRG, nsx: Griven, hàng mới 100%... (mã hs đèn rọi chiếu/ mã hs của đèn rọi chi)
- Mã HS 94054099: Đèn led model: S-2120CS (LUXURY), dùng cho trường quay, hãng sản xuất SWIT, xuất xứ Trung Quốc.Hàng mới 100%... (mã hs đèn led model/ mã hs của đèn led mode)
- Mã HS 94054099: Đèn led cho máy đo kích thước hình ảnh MODEL IM-DXW12N,công suất 10.1W, hãng Keyence, mới 100%... (mã hs đèn led cho máy/ mã hs của đèn led cho)
- Mã HS 94054099: Bóng tuýp 1.2m,hàng mới 100%... (mã hs bóng tuýp 12m/ mã hs của bóng tuýp 1)
- Mã HS 94054099: Đèn led panel âm tròn 6w, Model: EPA6, Nhãn hiệu Elink, mới 100%... (mã hs đèn led panel â/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94054099: Đèn led panel 300 x 300, Model: EP3030-24, Nhãn hiệu Elink, mới 100%... (mã hs đèn led panel 3/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94054099: Đèn led panel 600 x 600, Model: EP6060-48, Nhãn hiệu Elink, mới 100%... (mã hs đèn led panel 6/ mã hs của đèn led pane)
- Mã HS 94054099: Đèn LED, Piccoletto F fresnel LED daylight 30W dùng trong trường quay. Hãng Desisti, model: 100D.F. Mới 100%... (mã hs đèn led piccol/ mã hs của đèn led pic)
- Mã HS 94054099: Đèn LED, SoftLED 60W loại điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2800K đến 6600K dùng trong trường quay. Hãng Desisti, model: S1 VW.MO. Mới 100%... (mã hs đèn led softle/ mã hs của đèn led sof)
- Mã HS 94054099: Đèn LED, SuperLED 60W loại điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2800K đến 6600 K- Enhanced CRI > 94 dùng cho trường quay. Hãng Desisti, model: F4.7VW.MO. Mới 100%... (mã hs đèn led superl/ mã hs của đèn led sup)
- Mã HS 94054099: thiết bị dùng trong hồ bơi: Đèn halogen ULP100, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị dùng t/ mã hs của thiết bị dùn)
- Mã HS 94054099: Đèn Led dây LM-SV-400-827 S-DC chiếu sáng trong nhà, công suất 22W, điện áp 24V, nhãn hiệu LEDVANCE, Hàng mới 100%... (mã hs đèn led dây lm/ mã hs của đèn led dây)
- Mã HS 94054099: Đèn báo (HW1P-2S2W). Hàng mới 100%... (mã hs đèn báo hw1p2/ mã hs của đèn báo hw1)
- Mã HS 94054099: Bóng đèn led- LED BULB TREND LIGHT 3W chiếu sáng trong gia đình- Nhãn hiệu SHINYOKU- hàng mới 100%... (mã hs bóng đèn led l/ mã hs của bóng đèn led)
- Mã HS 94054099: đèn (LED) tín hiệu RL6 dùng cho vòm mui bè cứu sinh hàng hải (loại bè SurVitec trên 25 người).... (mã hs đèn led tín h/ mã hs của đèn led tí)
- Mã HS 94054099: Đèn tạo hiệu ứng trên sân khấu, hiệu WEINAS, model Weinas-D3254C, công suất 162w. Hàng mới 100%.- Stage lighting... (mã hs đèn tạo hiệu ứn/ mã hs của đèn tạo hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn xoay có còi 24... (mã hs đèn xoay có còi/ mã hs của đèn xoay có)
- Mã HS 94054099: Đèn Led FSL-T5-300mm 4W (220VAC 4W)... (mã hs đèn led fslt5/ mã hs của đèn led fsl)
- Mã HS 94054099: Đèn cảnh báo 1081J-24VDC (24VDC 10W)... (mã hs đèn cảnh báo 10/ mã hs của đèn cảnh báo)
- Mã HS 94054099: Đèn LED DAT04L 90/7W (220VAC 7W)... (mã hs đèn led dat04l/ mã hs của đèn led dat0)
- Mã HS 94054099: Đèn LED 12W E27 1CT/12 (220VAC 12W)... (mã hs đèn led 12w e27/ mã hs của đèn led 12w)
- Mã HS 94054099: Đèn bàn bảo vệ thị lực Model: RD-RL-10, điện áp 220w, công suất 8w, thương hiệu sản xuất Rạng đông. Hàng mới 100%... (mã hs đèn bàn bảo vệ/ mã hs của đèn bàn bảo)
- Mã HS 94054099: Đèn nhiệt (hồng ngoại) của máy ép nhựa, điện áp 220v, công suất 1000w, chiều dài 10cm, hãng sx YATAT. Hàng mới 100%... (mã hs đèn nhiệt hồng/ mã hs của đèn nhiệt h)
- Mã HS 94054099: Đèn Led dùng cho máy CNC/ LAMP,LED;FLUORESCENT. WITH BRAC. Part no.: 301005-00715. Điện áp: 24V, công suất: 5W. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led dùng ch/ mã hs của đèn led dùng)
- Mã HS 94054099: Đèn máy may tím- 4Wx220V (1 cái/bộ) (bằng đèn led)... (mã hs đèn máy may tím/ mã hs của đèn máy may)
- Mã HS 94054099: Đèn báo máy IP- Indication lamp JDAD16 (BOCAI)(hàng mới 100%)... (mã hs đèn báo máy ip/ mã hs của đèn báo máy)
- Mã HS 94054099: Đèn báo pha 3 màu, phi 21mm, mức điện áp 220V. Hàng mới 100%. Đơn giá 11,945VND/PCE... (mã hs đèn báo pha 3 m/ mã hs của đèn báo pha)
- Mã HS 94054099: Đèn LED trắng 1x20W, >2000lm... (mã hs đèn led trắng 1/ mã hs của đèn led trắn)
- Mã HS 94054099: Đèn huỳnh quang loại che phủ cho phòng sạch lớp 10.000, Công suất 28W... (mã hs đèn huỳnh quang/ mã hs của đèn huỳnh qu)
- Mã HS 94054099: Bóng đèn biến tần của máy ép cao tầng (công suất: 1200W, hàng hóa phục vụ sản xuất không nằm trong quyết định 24/2018/QD-Ttg, không phải đèn huỳnh quang, hàng mới 100%)- VACUUM TUBE 5557(USA)... (mã hs bóng đèn biến t/ mã hs của bóng đèn biế)
- Mã HS 94054099: Đèn xenon dùng trong máy kiểm tra tấm tế bào quang điện 25W/220V(MWD5801). Mới 100%... (mã hs đèn xenon dùng/ mã hs của đèn xenon dù)
- Mã HS 94054099: Bóng tuýp led Duhal SDH110 9W 0.6m đã lắp với đui đèn. Hàng mới 100%... (mã hs bóng tuýp led d/ mã hs của bóng tuýp le)
- Mã HS 94054099: Thanh đèn led SANDRA_Y17 SSC KSF FRE (2 thanh/bộ) dùng cho tivi 55 inch, điện áp 112.5V, dòng điện 130 mA, kích thước: Dài 60 cm x Rộng 1cm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh đèn led s/ mã hs của thanh đèn le)
- Mã HS 94054099: Đèn LED 7 bước sóng ST 5000, công suất 25W, 220V, hãng sx: Hanil Garam CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs đèn led 7 bước/ mã hs của đèn led 7 bư)
- Mã HS 94054099: Đèn Led ống 20W, 180-240V, ánh sáng trắng: 6500K, dài 120cm, Mã: TKDA20... (mã hs đèn led ống 20w/ mã hs của đèn led ống)
- Mã HS 94054099: Đèn tháp ST56L-BZ-3-24- RAG, dạng Led, dùng để báo hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs đèn tháp st56l/ mã hs của đèn tháp st5)
- Mã HS 94054099: Đèn báo hiệu- TN-102, 12V... (mã hs đèn báo hiệu t/ mã hs của đèn báo hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn máy may- HM-27T (bằng đèn led)... (mã hs đèn máy may hm/ mã hs của đèn máy may)
- Mã HS 94054099: Đèn tín hiệu 4 màu JSL-3-4-Z-J-R/A/G/B,704110060396... (mã hs đèn tín hiệu 4/ mã hs của đèn tín hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn trang trí FC-493- 2 watt LED Puck light-GV745102- single lead, dùng trong sản phẩm trang trí nội thất, Hàng mới 100%... (mã hs đèn trang trí f/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94054099: Đèn trang trí Led Puck Light (FC-492-BK)- GV745101- 30" Double Lead, dùng trong sản phẩm trang trí nội thất, Hàng mới 100%... (mã hs đèn trang trí l/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94054099: Đèn LED T5,OKA-T5-L600; 9W,704110010883... (mã hs đèn led t5oka/ mã hs của đèn led t5o)
- Mã HS 94054099: Đèn báo phi 22 điện áp DC24V, màu đỏ YW1P-1EQ4R... (mã hs đèn báo phi 22/ mã hs của đèn báo phi)
- Mã HS 94054099: Bóng Led dây trang trí màu trắng, nhãn hiệu Hangzhou, điện áp 3V, 0.01W. Mới 100%... (mã hs bóng led dây tr/ mã hs của bóng led dây)
- Mã HS 94054099: Đèn LED batten 1,2m, dùng để chiếu sáng, điện áp 220V, công suất 18W, Mới 100%... (mã hs đèn led batten/ mã hs của đèn led batt)
- Mã HS 94054099: Đèn Led dây ngoài trời 2 hàng mắt 2835 dùng để chiếu sáng, điện áp 220V, công suất 5.5W, Mới 100%... (mã hs đèn led dây ngo/ mã hs của đèn led dây)
- Mã HS 94054099: Đèn 1.2m loại bóng tuýp LED, dùng để chiếu sáng, điện áp 220V, công suất 18W... (mã hs đèn 12m loại b/ mã hs của đèn 12m loạ)
- Mã HS 94054099: Linh kiện sản xuất tủ đông: đèn led chiều dài 684mm (Hàng mới 100%). Hàng có CO Form E.... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 94054099: Bóng led tube 1.2/18w Rang Đông, mới 100%... (mã hs bóng led tube 1/ mã hs của bóng led tub)
- Mã HS 94054099: Đèn ốp trần bóng led, công suất 18-24w, bán kính 300mm, ánh sáng trắng, mới 100%... (mã hs đèn ốp trần bón/ mã hs của đèn ốp trần)
- Mã HS 94054099: Đèn kép vàng. Nhãn hiệu: EAO. Dùng lắp ráp tủ điện tàu thủy. Hàng mới 100%... (mã hs đèn kép vàng n/ mã hs của đèn kép vàng)
- Mã HS 94054099: Nút ấn không hoàn nguyên kềm đèn. Nhãn hiệu: EAO. Dùng lắp ráp tủ điện tàu thủy. Hàng mới 100%... (mã hs nút ấn không ho/ mã hs của nút ấn không)
- Mã HS 94054099: Dây đèn LED, dạng cuộn,dùng điện 220V, công suất <10w/ mét, bề ngang 1cm, hiệu chữ Trung Quốc,mới 100%... (mã hs dây đèn led dạ/ mã hs của dây đèn led)
- Mã HS 94054099: PEVI STAND LAMP COVER... (mã hs pevi stand lamp/ mã hs của pevi stand l)
- Mã HS 94054099: Đèn halogen chiếu sáng bộ phận của máy kiểm tra thấu kính, model LA-100 IR, 220V, 50/60Hz, hãng HAYASHI. Hàng mới 100%... (mã hs đèn halogen chi/ mã hs của đèn halogen)
- Mã HS 94054099: Đèn led gắn ở phía trên, (đèn báo hiệu của cổng xoay 3 càng quẹt thẻ từ model TR120, điện áp 24V) (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn led gắn ở p/ mã hs của đèn led gắn)
- Mã HS 94054099: Đèn hâm 430x150x105mm (3p, 380-220V)... (mã hs đèn hâm 430x150/ mã hs của đèn hâm 430x)
- Mã HS 94054099: Đèn sấy đơn 430x150x105mm (3p, 220V)... (mã hs đèn sấy đơn 430/ mã hs của đèn sấy đơn)
- Mã HS 94054099: Dây đèn nháy dùng bóng led dùng điện 220V-50/60Hz, chưa gắn bóng, dạng dây leo, dài <10m+/-10%. (NSX: Lankao Rayer Lighting Product Co.,LTD). Mới 100%... (mã hs dây đèn nháy dù/ mã hs của dây đèn nháy)
- Mã HS 94054099: Dây đèn nháy, không nháy dùng bóng led, bóng điot dùng điện 220V-50/60Hz, công suất <2W, dài <5m+/-10%. (NSX: Lankao Rayer Lighting Product Co.,LTD). Mới 100%... (mã hs dây đèn nháy k/ mã hs của dây đèn nháy)
- Mã HS 94054099: Bóng đèn (LAMP) của máy lộ quang bản mạch điện tử HVF5000 NS/R. Hàng mới 100%... (mã hs bóng đèn lamp/ mã hs của bóng đèn la)
- Mã HS 94054099: Bóng Led dạng ống CT02S0186, Comet. Hàng mới 100%... (mã hs bóng led dạng ố/ mã hs của bóng led dạn)
- Mã HS 94054099: Dây đèn nháy led dạng cuộn, 29V-10W/mét, kèm phụ kiện, NSX GUANG DONG, mới 100%... (mã hs dây đèn nháy le/ mã hs của dây đèn nháy)
- Mã HS 94054099: Đèn chống nổ,717030020128... (mã hs đèn chống nổ71/ mã hs của đèn chống nổ)
- Mã HS 94054099: Đèn sự cố chống nổ,717030020129... (mã hs đèn sự cố chống/ mã hs của đèn sự cố ch)
- Mã HS 94054099: Dải dây đèn Led gồm 50 đi ốt phát sáng. NSX: LIANGZHI. Kích Thước: Dài 3m +/-30cm. Mới 100%... (mã hs dải dây đèn led/ mã hs của dải dây đèn)
- Mã HS 94054099: Dây đèn dùng bóng led dạng cuộn, dùng điện 220V, công suất <10W/m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs dây đèn dùng bó/ mã hs của dây đèn dùng)
- Mã HS 94054099: Đèn led ngủ ban đêm 1w,220v (không thương hiệu). Hàng mới 100%.... (mã hs đèn led ngủ ban/ mã hs của đèn led ngủ)
- Mã HS 94054099: Đèn UV làm khô keo GOODUN, kèm phụ kiện, Model: ET100/100BH,điện áp: 176-300V Năm sản xuất 2017, hàng đã qua sử dụng, 911020390051... (mã hs đèn uv làm khô/ mã hs của đèn uv làm k)
- Mã HS 94054099: ĐÈN LED, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12.NOV.2019,PASSPORT 488923496/21.NOV.2011,GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29.NOV.2017... (mã hs đèn led hàng s/ mã hs của đèn led hàn)
- Mã HS 94054099: Đèn Led báo cháy khu vực 24V, 20mA, 0,48W lắp cho trung tâm báo cháy. Model: YIL-01 (nhà SX: TYY hàng mới 100%)nhãn hiệu: TYY... (mã hs đèn led báo chá/ mã hs của đèn led báo)
- Mã HS 94054099: Đèn led 50W... (mã hs đèn led 50w/ mã hs của đèn led 50w)
- Mã HS 94054099: ĐÈN LED THOÁT HIỂM... (mã hs đèn led thoát h/ mã hs của đèn led thoá)
- Mã HS 94054099: Đèn chớp báo cháy (thuộc hệ thống báo cháy), mã hàng FL-RL-R-S, hãng sản xuất Cooper by Eaton, hàng mới 100%... (mã hs đèn chớp báo ch/ mã hs của đèn chớp báo)
- Mã HS 94054099: Đèn soi da nhãn hiệu: YM, model:YM-13 (công suất: 220V-5W)- Hàng mới 100%... (mã hs đèn soi da nhãn/ mã hs của đèn soi da n)
- Mã HS 94054099: Đèn LED dạng thanh,gồm 40 đi ốt phát sáng/thanh,dài 1m,công suất10W,Model:HHX-XJ45454WYF-50T,phát ánh sáng màu trắng ấm,sử dụng: trang trí trong nhà hoặc ngoài trời(Mới100%),đơn giá 6.23USD/chiếc... (mã hs đèn led dạng th/ mã hs của đèn led dạng)
- Mã HS 94054099: Đèn LED công suất0.2W/bóng(dạng dây,1dây50 bóng,1dây dài350cm,tổng2000dây)phát ánh sáng màu xanh lá,model HHX-1211GFA07-12V, sử dụng:trang trí trong nhà hoặc ngoài trời(mới 100%),đơn giá 0.043USD/bóng... (mã hs đèn led công su/ mã hs của đèn led công)
- Mã HS 94054099: Đèn bàn HS RDRL-01... (mã hs đèn bàn hs rdrl/ mã hs của đèn bàn hs r)
- Mã HS 94054099: Đèn cảnh báo (TV1910-222)... (mã hs đèn cảnh báo t/ mã hs của đèn cảnh báo)
- Mã HS 94054099: Đèn LED... (mã hs đèn led/ mã hs của đèn led)
- Mã HS 94055090: ĐeN Dây Trang Tri, Không Hoạt Động Bằng Điện-Chất Liệu: 70% Metal; 20% Plastic; 10% Rubber-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 141311-Mới 100%... (mã hs đen dây trang t/ mã hs của đen dây tran)
- Mã HS 94055090: Dây Đèn Trang Trí, Không Hoạt Động Bằng Điện-Chất Liệu: 60% Acrylic, 37% Plastic, 3% Metal-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 141303-Mới 100%... (mã hs dây đèn trang t/ mã hs của dây đèn tran)
- Mã HS 94055090: Đèn Để Bàn, Không Hoạt Động Bằng Điện-Chất Liệu: 90% Poly Resin, 5% Plastic, 5% Metal-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144436-Mới 100%... (mã hs đèn để bàn khô/ mã hs của đèn để bàn)
- Mã HS 94055090: Máng đèn led-1.2M(18W)(2 cái/bộ)... (mã hs máng đèn led1/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94055090: Máng đèn led- 0.6m (2 cái/bộ)... (mã hs máng đèn led 0/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94055090: Đèn tháp (Hanyoung nuxVoltage: 24 VDC). Mới 100%... (mã hs đèn tháp hanyo/ mã hs của đèn tháp ha)
- Mã HS 94055090: Đèn led báo tín hiệu dùng trong lắp ráp đồ chơi trẻ em LED (VNF-002242) (hàng mới 100%)... (mã hs đèn led báo tín/ mã hs của đèn led báo)
- Mã HS 94056090: Hộp bảo vệ máy biến áp, có cấu tạo dạng hộp biển hiệu được chiếu sáng, đặt ngoài trời, quy cách (2000*1700*5000) mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp bảo vệ máy/ mã hs của hộp bảo vệ m)
- Mã HS 94056090: Đèn bảng hiệu thoát hiểm 1.5W LED, hiệu MAXSPID, mã SLS.M.SE.NC180.WLF (SINGAPORE) dùng nơi công cộng, hàng mới 100%.... (mã hs đèn bảng hiệu t/ mã hs của đèn bảng hiệ)
- Mã HS 94056090: Đèn led... (mã hs đèn led/ mã hs của đèn led)
- Mã HS 94056090: Đèn chỉ lối thoát(exit), cỡ (15x36)cm, điện 220V, công suất < 9W, dùng bóng led, dầy (1-3)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đèn chỉ lối tho/ mã hs của đèn chỉ lối)
- Mã HS 94056090: Bảng viết huỳnh quang, có gắn đèn LED dùng cho quảng cáo, dùng điện DC12V, kích thước (20x30)cm, hiệu Wenda, mới 100%.... (mã hs bảng viết huỳnh/ mã hs của bảng viết hu)
- Mã HS 94059190: Lắp đèn bằng thủy tinh LENS-GLASS, phi22.8x56.2/FL12181G-5517... (mã hs lắp đèn bằng th/ mã hs của lắp đèn bằng)
- Mã HS 94059190: Mặt đèn bằng thủy tinh kích thước 258*99mm (dùng cho đèn 73809-V1). Mới 100%... (mã hs mặt đèn bằng th/ mã hs của mặt đèn bằng)
- Mã HS 94059190: Bông hoa đèn thờ làm bằng thủy tinh (gồm nụ và đế). Kích thước: (phi 6-18cm. Cao 8-14cm). Mới 100%... (mã hs bông hoa đèn th/ mã hs của bông hoa đèn)
- Mã HS 94059190: Đèn camera 7027 bằng thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs đèn camera 7027/ mã hs của đèn camera 7)
- Mã HS 94059190: Bóng đèn camera phillip 7027 bằng thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs bóng đèn camera/ mã hs của bóng đèn cam)
- Mã HS 94059190: Phụ kiện đèn bằng thủy tinh dạng miếng kích thước dưới 3cm. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ kiện đèn bằ/ mã hs của phụ kiện đèn)
- Mã HS 94059220: End cap/Nắp bịt đầu cho thanh ray đèn rọi bằng nhựa... (mã hs end cap/nắp bịt/ mã hs của end cap/nắp)
- Mã HS 94059220: Mini Joiner/Nối ray thẳng cho thanh ray đèn rọi bằng nhựa... (mã hs mini joiner/nối/ mã hs của mini joiner/)
- Mã HS 94059220: Live-End connetor/Nối ray thẳng cho thanh ray đèn rọi bằng nhựa... (mã hs liveend connet/ mã hs của liveend con)
- Mã HS 94059220: Twisted "L" Connector/Nối ray góc dùng cho thanh ray đèn rọi bằng nhựa... (mã hs twisted l con/ mã hs của twisted l)
- Mã HS 94059290: Phụ kiện đèn Downlight không đồng bộ, bằng nhựa: miếng phản quang, mắt nhựa, miếng trang trí, hiệu Anfaco, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs phụ kiện đèn do/ mã hs của phụ kiện đèn)
- Mã HS 94059290: Chân quay bằng nhựa kích thước 42.1*32*39.8mm. Mới 100%... (mã hs chân quay bằng/ mã hs của chân quay bằ)
- Mã HS 94059290: Hộp kỹ thuật bằng nhựa kích thước 110*32.3*34.2mm. Mới 100%... (mã hs hộp kỹ thuật bằ/ mã hs của hộp kỹ thuật)
- Mã HS 94059290: Mặt đèn bằng nhựa kích thước 111.5*54.5*15.3mm (dùng cho đèn LX1-S10DFL/3WY/DD/SS). Mới 100%... (mã hs mặt đèn bằng nh/ mã hs của mặt đèn bằng)
- Mã HS 94059290: Nắp đèn báo bằng nhựa màu đỏ. Nhãn hiệu: EAO. Dùng lắp ráp tủ điện tàu thủy. Hàng mới 100%... (mã hs nắp đèn báo bằn/ mã hs của nắp đèn báo)
- Mã HS 94059290: Máng đèn đôi 1,2m có chóa loại Led, mới 100%... (mã hs máng đèn đôi 1/ mã hs của máng đèn đôi)
- Mã HS 94059920: Chụp đèn bằng sắt, phi (3-5)cm, cao (5-10)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chụp đèn bằng s/ mã hs của chụp đèn bằn)
- Mã HS 94059920: Chụp đèn bằng nhôm, dùng cho đèn gắn tường, đèn chùm, đèn treo dây thả, phi (6-40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chụp đèn bằng n/ mã hs của chụp đèn bằn)
- Mã HS 94059920: Chụp đèn bằng hợp kim nhôm, bộ phận của đèn- Vật liệu dùng để bảo vệ bóng đèn khỏi bụi bẩn, Lampshade, hàng mới 100%... (mã hs chụp đèn bằng h/ mã hs của chụp đèn bằn)
- Mã HS 94059940: Track/Thanh ray dùng cho đèn rọi bằng nhôm dài 1m... (mã hs track/thanh ray/ mã hs của track/thanh)
- Mã HS 94059950: Chân quay bằng nhôm kích thước 33*48.4*23.7mm. Mới 100%... (mã hs chân quay bằng/ mã hs của chân quay bằ)
- Mã HS 94059950: Đĩa đèn bằng sắt hình tròn kích thước 299*16.5mm (dùng cho đèn S12CMRF/850/DD-V1). Mới 100%... (mã hs đĩa đèn bằng sắ/ mã hs của đĩa đèn bằng)
- Mã HS 94059950: Chụp đèn bằng nhôm... (mã hs chụp đèn bằng n/ mã hs của chụp đèn bằn)
- Mã HS 94059950: Khung đèn bằng nhôm... (mã hs khung đèn bằng/ mã hs của khung đèn bằ)
- Mã HS 94059950: Phụ kiện đèn bằng sắt dạng cành kích thước 20cm- 40cm. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ kiện đèn bằ/ mã hs của phụ kiện đèn)
- Mã HS 94059950: Đui đèn 4" bằng sứ, nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100%... (mã hs đui đèn 4 bằng/ mã hs của đui đèn 4 b)
- Mã HS 94059950: Đui đèn 5" bằng sứ, nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100%... (mã hs đui đèn 5 bằng/ mã hs của đui đèn 5 b)
- Mã HS 94059950: Đui đèn 6 " bằng sứ, nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100%... (mã hs đui đèn 6 bằn/ mã hs của đui đèn 6)
- Mã HS 94059990: Máng đèn neon thường bằng sắt sơn, loại 01 bóng, dài 1,2m, (không: phản quang, bóng, chấn lưu, tắc te, chụp), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs máng đèn neon t/ mã hs của máng đèn neo)
- Mã HS 94059990: Đèn pha, 3 bóng 400 oát, hàng mới 100%... (mã hs đèn pha 3 bóng/ mã hs của đèn pha 3 b)
- Mã HS 94059990: Đèn pha, 1 bóng Sodium 100 oát, hàng mới 100%... (mã hs đèn pha 1 bóng/ mã hs của đèn pha 1 b)
- Mã HS 94059990: Đèn pha, 2 bóng Sodium 250 oát, hàng mới 100%... (mã hs đèn pha 2 bóng/ mã hs của đèn pha 2 b)
- Mã HS 94059990: Máng đèn 1x10W không kèm bóng mã hàng SB 1A'S 120 hiệu SJLITE mới 100%... (mã hs máng đèn 1x10w/ mã hs của máng đèn 1x1)
- Mã HS 94059990: Máng đèn 1x18W không kèm bóng mã hàng SB 1C'S 140 hiệu SJLITE mới 100%... (mã hs máng đèn 1x18w/ mã hs của máng đèn 1x1)
- Mã HS 94059990: Máng đèn 2x18W không kèm bóng mã hàng SB 2C'S 240 hiệu SJLITE mới 100%... (mã hs máng đèn 2x18w/ mã hs của máng đèn 2x1)
- Mã HS 94059990: Máng đèn phản quang 1X18W LED không kèm bóng mã hàng SAC 140 hiệu SJLITE mới 100%... (mã hs máng đèn phản q/ mã hs của máng đèn phả)
- Mã HS 94059990: Nút bít thanh ray, màu trắng. Hiệu Tejas (Mới 100%)... (mã hs nút bít thanh r/ mã hs của nút bít than)
- Mã HS 94059990: Nguồn dùng cho thanh ray, màu trắng. Hiệu Tejas (Mới 100%)... (mã hs nguồn dùng cho/ mã hs của nguồn dùng c)
- Mã HS 94059990: Nắp chụp nguồn của thanh ray, màu trắng. Hiệu Tejas (Mới 100%)... (mã hs nắp chụp nguồn/ mã hs của nắp chụp ngu)
- Mã HS 94059990: Thanh ray đèn Led TUBE 2M 4WIRE, màu trắng. Hiệu Tejas (Mới 100%)... (mã hs thanh ray đèn l/ mã hs của thanh ray đè)
- Mã HS 94059990: Máng đèn, model XY309, kt 600x600mm,ngoài bằng khung sắt,trong bằng nhôm tráng phản quang,âm trần, dùng lắp cho 3 bóng T8 led 0.6m.Nhãn hiệu Xingyun Lighting.Mới 100%... (mã hs máng đèn model/ mã hs của máng đèn mo)
- Mã HS 94059990: Máng đèn led 2 bóng, 10W, dài 63 cm, hàng mới 100%... (mã hs máng đèn led 2/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94059990: Linh kiện để sản xuất dây đèn Led loại 89GEMXPL14M (Bản mạch đã gắn đầu nối 01 Đi ốt phát quang, kiểu mạch F1). Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện để sả/ mã hs của linh kiện để)
- Mã HS 94059990: Chóa đèn LED, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%), mã FO20002... (mã hs chóa đèn led n/ mã hs của chóa đèn led)
- Mã HS 94059990: Phụ kiện của đèn led: Chấn lưu 75W 48V, nhãn hiệu ORBIT (hàng mới 100%) mã BS8720... (mã hs phụ kiện của đè/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 94059990: Chóa đèn... (mã hs chóa đèn/ mã hs của chóa đèn)
- Mã HS 94059990: Bóng LT3... (mã hs bóng lt3/ mã hs của bóng lt3)
- Mã HS 94059990: Máng đèn led 1.2m... (mã hs máng đèn led 1/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94059990: Máng đèn đơn T8, không chóa phản quang, dài 1.2m... (mã hs máng đèn đơn t8/ mã hs của máng đèn đơn)
- Mã HS 94059990: Công tắc cảm biến FC-883 ANT Touch Button- GV745101, phụ kiện của đèn dùng trong sản phẩm trang trí nội thất, Hàng mới 100%... (mã hs công tắc cảm bi/ mã hs của công tắc cảm)
- Mã HS 94059990: Nút cảm biến đèn- FC-888 90 DEG- Chrome Touch Bracket- 15 x 25 x 25 (Thk.1mm), phụ kiện của đèn dùng trong sản phẩm trang trí nội thất, Hàng mới 100%... (mã hs nút cảm biến đè/ mã hs của nút cảm biến)
- Mã HS 94059990: Chao đèn Led bằng nhựa, nhãn hiệu Linhai Weihong, kích thước: 22*22mm. Mới 100%... (mã hs chao đèn led bằ/ mã hs của chao đèn led)
- Mã HS 94059990: Chip led, công suất: 75W, điện áp 24V, nhà sx: Odelic Co., Ltd, kích thước 25mm*25mm (hàng F.O.C), Hàng mới 100%... (mã hs chip led công/ mã hs của chip led cô)
- Mã HS 94059990: Mạch điện trong hộp đèn H1050X-2130B000... (mã hs mạch điện trong/ mã hs của mạch điện tr)
- Mã HS 94059990: Máng đèn của máy lộ quang bảng mạch điện tử chất liệu bằng nhôm LAMP HOUSE SHUTTER. Hàng mới 100%... (mã hs máng đèn của má/ mã hs của máng đèn của)
- Mã HS 94059990: Thiết bị phản xạ ánh sáng (tăng độ sáng đèn flash)... (mã hs thiết bị phản x/ mã hs của thiết bị phả)
- Mã HS 94059990: Linh kiện không đồng bộ tháo rời của bóng đèn led bằng sắt, nhựa, (vỏ đèn, viền đèn), nhà sản xuất: Yiwu Carelink International Trade Co., Ltd, mới 100%... (mã hs linh kiện không/ mã hs của linh kiện kh)
- Mã HS 94059990: Đồng hồ treo tường, kích thước 60x4.5x60CM. Mã hiệu: ARDRIA 170114547 ARDRIA WALL CLOCK 24" NT/BK. Hàng mới 100%, Hiệu Index Living Mall.... (mã hs đồng hồ treo tư/ mã hs của đồng hồ treo)
- Mã HS 94059990: Dây điện nguồn cho đèn led (kích thước: 45mm*14mm)- Wire Way Base with electric cable. Hàng mới 100%... (mã hs dây điện nguồn/ mã hs của dây điện ngu)
- Mã HS 94059990: Thân vỏ đui đèn bằng nhôm dùng sản xuất bóng đèn LED 10W. Đường kính: 60mm, cao 32mm, do Trung quốc sx, mới 100%.... (mã hs thân vỏ đui đèn/ mã hs của thân vỏ đui)
- Mã HS 94059990: Bảng mạch bằng phíp nhôm đã gắn chip led dùng sx đèn LED loại 5W,KT: 33x33x1,0mm, đã gắn hạt đèn 1W,điện áp: 6V-150mA, do Trung quốc sx,mới 100%.... (mã hs bảng mạch bằng/ mã hs của bảng mạch bằ)
- Mã HS 94059990: Điều khiển đèn led nhiều màu qua Wifi, Nhãn hiệu: ZDM, Model: RGB LED Controller DC5- 28V, mới 100%... (mã hs điều khiển đèn/ mã hs của điều khiển đ)
- Mã HS 94059990: Thanh ray để cố định đèn led dây- AC160Z TR-U L1000. Mới 100%... (mã hs thanh ray để cố/ mã hs của thanh ray để)
- Mã HS 94069020: Nhà chơi trẻ em, được lắp ráp bằng nhựa (500x600x280)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs nhà chơi trẻ em/ mã hs của nhà chơi trẻ)
- Mã HS 94069020: Buồng làm sạch, khử tĩnh điện, hãng sx: WOOSHIN HITECH CO LTD, năm sx 2019... (mã hs buồng làm sạch/ mã hs của buồng làm sạ)
- Mã HS 94069020: Nhà lắp ghép, model: TG-1LBOOTHS.Kích thước: 1200x1600mmx2000mm.Chất liệu: Nhôm,Màu xám đậm, sử dụng trong phỏng vấn, hội nghị, phiên dịch.Hàng mới 100%.... (mã hs nhà lắp ghép m/ mã hs của nhà lắp ghép)
- Mã HS 94069020: Bốt bảo vệ, chất liệu: nhôm, nhựa, thép, hàng mới 100%... (mã hs bốt bảo vệ chấ/ mã hs của bốt bảo vệ)
- Mã HS 94069030: Container 20' feet làm nhà bếp,bằng sắt,gồm: đèn, quạt. bàn ăn, vách ngăn, cửa đi. Mới 100%... (mã hs container 20 f/ mã hs của container 20)
- Mã HS 94069030: Container 40' feet làm nhà ăn và kho,bằng sắt, gồm:đèn, quạt. bàn ăn, vách ngăn, cửa đi. Mới 100%... (mã hs container 40 f/ mã hs của container 40)
- Mã HS 94069030: Nhà bảo vệ 1.7m*2.0m*2.4m bằng thép không gỉ, hiệu Hongmen.Hàng mới 100%... (mã hs nhà bảo vệ 17m/ mã hs của nhà bảo vệ 1)
- Mã HS 94069090: Tấm panel lõi len thủy tinh Glass Wool Panel 75T*48K, 0.8/0.5, PVDF/Silicon, kích thước 75T*48K, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm panel lõi l/ mã hs của tấm panel lõ)
- Mã HS 94069090: Tấm tường mái lõi len thủy tinh Glass Wool Parapet 50T*48K, 0.45/0.45, Poly/Poly, kích thước 50T*48K, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm tường mái l/ mã hs của tấm tường má)
- Mã HS 94013000: Ghế quay văn phòng có điều chỉnh độ cao, khôn tay, đệm ngồi màu đen PES650DR-Plus, Hãng sản xuất bemefa Metallmobel Hàng đã qua sử dụng... (mã hs ghế quay văn ph/ mã hs của ghế quay văn)
- Mã HS 94013000: Ghế văn phòng xoay và điều chỉnh độ cao (KT: W440xD530xH865/990)... (mã hs ghế văn phòng x/ mã hs của ghế văn phòn)
- Mã HS 94013000: Ghế lưng ngắn... (mã hs ghế lưng ngắn/ mã hs của ghế lưng ngắ)
- Mã HS 94013000: Ghế lưng cao VP (xoay)- SG1020... (mã hs ghế lưng cao vp/ mã hs của ghế lưng cao)
- Mã HS 94013000: Ghế nhân viên VP (nhỏ xoay)- G550H... (mã hs ghế nhân viên v/ mã hs của ghế nhân viê)
- Mã HS 94013000: Ghế quay có nâng hạ, đã nhồi đệm mút, lưng lưới, kích thước 590*570*925/985(mm), mới 100%... (mã hs ghế quay có nân/ mã hs của ghế quay có)
- Mã HS 94013000: Ghế xoay GX05 560x510x900/1020... (mã hs ghế xoay gx05 5/ mã hs của ghế xoay gx0)
- Mã HS 94014000: Ghế sofa có thể chuyển thành giường khung bằng gỗ cao su, màu nâu, kích thước gấp 201.9*99*96cm, kích thước mở 201.9*125*50cm/Mattress sofa bed- brown. Hàng mới 100%... (mã hs ghế sofa có thể/ mã hs của ghế sofa có)
- Mã HS 94014000: Majolica chair- Ghế bằng gỗ cao su 470x530x825mm màu nâu. Hàng mới 100%... (mã hs majolica chair/ mã hs của majolica cha)
- Mã HS 94014000: Majolica chair bench 4- Ghế bằng gỗ cao su 1065x455x615mm màu nâu. Hàng mới 100%... (mã hs majolica chair/ mã hs của majolica cha)
- Mã HS 94015200: Ghế tre- 43157... (mã hs ghế tre 43157/ mã hs của ghế tre 431)
- Mã HS 94015200: Ghế tre bộ 2- 43158... (mã hs ghế tre bộ 2 4/ mã hs của ghế tre bộ 2)
- Mã HS 94015200: Ghế tre. KT: 40x40x42cmH. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ghế tre kt 40/ mã hs của ghế tre kt)
- Mã HS 94015200: Ghế tre- 41895... (mã hs ghế tre 41895/ mã hs của ghế tre 418)
- Mã HS 94015200: Ghế tre bộ 3- 41495... (mã hs ghế tre bộ 3 4/ mã hs của ghế tre bộ 3)
- Mã HS 94015200: Ghế tre, Size 58x38x91cm... (mã hs ghế tre size 5/ mã hs của ghế tre siz)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Loyd RMS351 bằng da... (mã hs ghế relaxer loy/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Largo RMS213 bằng Da... (mã hs ghế relaxer lar/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Small Chelsea RMS199 bằng Da... (mã hs ghế relaxer sma/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế cuối giường đã nhồi nệm có khung bằng gỗ tràm, MDF. Item: 96540. Kích thước: 74"*6"*72". NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế cuối giường/ mã hs của ghế cuối giư)
- Mã HS 94016100: Ghế NYSSE- Loose- Range S-F2 làm từ gỗ sồi (W760xD910xH820xSH450)... (mã hs ghế nysse loos/ mã hs của ghế nysse l)
- Mã HS 94016100: Ghế Ronda 2 Chair wood back- Loose-Range S-F3 làm từ gỗ sồi (W520xD530xH760)... (mã hs ghế ronda 2 cha/ mã hs của ghế ronda 2)
- Mã HS 94016100: Ghế B0846J VS (462*360*495)mm, làm từ gỗ thông, gỗ dương, ván MDF... (mã hs ghế b0846j vs/ mã hs của ghế b0846j v)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa có khung bằng gỗ bọc da, đã nhồi đệm, có động cơ điều khiển nâng hạ... (mã hs ghế sofa có khu/ mã hs của ghế sofa có)
- Mã HS 94016100: Ghế gỗ dẻ gai bọc da (588x607x720mm)... (mã hs ghế gỗ dẻ gai b/ mã hs của ghế gỗ dẻ ga)
- Mã HS 94016100: Ghế gỗ dương, ván lạng bọc vải (800x700x880mm)... (mã hs ghế gỗ dương v/ mã hs của ghế gỗ dương)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Boston RMS292 bằng Da... (mã hs ghế relaxer bos/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Captain RM286 bằng Da... (mã hs ghế relaxer cap/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa A136-005-041 (940*930*1090)mm làm từ gỗ beech, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế sofa a1360/ mã hs của ghế sofa a13)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D253 UKIS (483*559*1092) mm, làm từ gỗ poplar, ván MDF... (mã hs ghế nệm d253 uk/ mã hs của ghế nệm d253)
- Mã HS 94016100: Ghế LC-4576 (430x543x830)mm DBR27/NC bằng gỗ cao su và gỗ dán plywood, hàng mới 100%, VN sản xuất... (mã hs ghế lc4576 43/ mã hs của ghế lc4576)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D253 MDC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (494*558*1029) mm... (mã hs ghế nệm d253 md/ mã hs của ghế nệm d253)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D253 MGC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (494*558*1066) mm... (mã hs ghế nệm d253 mg/ mã hs của ghế nệm d253)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D264 UKIS (483*559*1092) mm, làm từ gỗ poplar, ván MDF... (mã hs ghế nệm d264 uk/ mã hs của ghế nệm d264)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D264 MGC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (494*558*1066) mm... (mã hs ghế nệm d264 mg/ mã hs của ghế nệm d264)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D242 UKIS (483*559*1092) mm, làm từ gỗ poplar, ván MDF... (mã hs ghế nệm d242 uk/ mã hs của ghế nệm d242)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm D242 MGC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (494*558*1066) mm... (mã hs ghế nệm d242 mg/ mã hs của ghế nệm d242)
- Mã HS 94016100: Ghế Relaxer Chealsea RBS199 bằng Da... (mã hs ghế relaxer che/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94016100: Ghế(610x614x1118)mm làm từ gỗ cao su,ván MDF,ván ép định hình,ván lạng.(3417DR-1311)... (mã hs ghế610x614x111/ mã hs của ghế610x614x)
- Mã HS 94016100: Ghế có tựa lưng bằng gỗ cao su có bọc vải, Veneer, MDF. Dùng trong trang trí nội thất. Quy cách: 22"*25 1/16"*38". Mới 100%... (mã hs ghế có tựa lưng/ mã hs của ghế có tựa l)
- Mã HS 94016100: Ghế ăn, đã nhồi nệm, Item: D719-01 (làm từ gỗ cao su, ván MDF) Size: 501 x583 x1005mm... (mã hs ghế ăn đã nhồi/ mã hs của ghế ăn đã n)
- Mã HS 94016100: Ghế băng đã nhồi nệm, Item: D719-00 (làm từ gỗ cao su, gỗ thông, ván ép plywood) Size: 1290x407x470mm... (mã hs ghế băng đã nhồ/ mã hs của ghế băng đã)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm Corner 20051928003 (910*910*740)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm cor/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: Ghế giữa của sofa 2 chỗ bọc da và PVC làm bằng ván ép, gỗ thông(47"x47"x40")... (mã hs ghế giữa của so/ mã hs của ghế giữa của)
- Mã HS 94016100: Ghế Sofa 3 chỗ chân đàn hồi bọc da và PVC làm bằng khung sắt, ván ép, gỗ thông (93"x42"x34.5")... (mã hs ghế sofa 3 chỗ/ mã hs của ghế sofa 3 c)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm LHF Chaise 20051928001 (1565*993*920)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm lhf/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm RHF Chaise 20051928002 (1565*993*920)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm rhf/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm Armless Loveseat 20051928004 (1564*933*940)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm arm/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa 20056138004 (1600 x 905 x 555)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế sofa 200561/ mã hs của ghế sofa 200)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm 20056138001 (1015 x 905 x 555)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm 200/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: GHẾ- CABIN CHAIR (ANTIQUE) làm bằng gỗ cao su ván MDF mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế cabin chai/ mã hs của ghế cabin c)
- Mã HS 94016100: GHẾ RIO (580X440X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs ghế rio 580x44/ mã hs của ghế rio 580)
- Mã HS 94016100: GHẾ RIO NA (580X440X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs ghế rio na 580/ mã hs của ghế rio na)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa 309 SF-1-Sofa 309 SF-1, KT(2.0 * 0.95 * 0.85)M, 1 bộ 1 ghế + 2 gối... (mã hs ghế sofa 309 sf/ mã hs của ghế sofa 309)
- Mã HS 94016100: Ghế Sofa N POCKET A3 COUCH DR-LBL làm từ gỗ MDF và vải kích thước 1365 X 610mm... (mã hs ghế sofa n pock/ mã hs của ghế sofa n p)
- Mã HS 94016100: Ghế ABBY CHAIR Qui cách: (465 x 455 x 955) mm,làm bằng ván MDF,ván dăm,gỗ ash, gỗ CAO SU... (mã hs ghế abby chair/ mã hs của ghế abby cha)
- Mã HS 94016100: Ghế ABBY 140 BENCH Qui cách:(400 x 1400 x 450)mm,làm bằng ván MDF,ván dăm,gỗ ash, gỗ CAO SU... (mã hs ghế abby 140 be/ mã hs của ghế abby 140)
- Mã HS 94016100: Ghế ABBY 110 BENCH Qui cách: (400 x 1100 x 450) mm,làm bằng ván MDF,ván dăm, gỗ CAO SU,Gỗ ASH... (mã hs ghế abby 110 be/ mã hs của ghế abby 110)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đôi đã nhồi đệm khung bằng gỗ ván ép nhập khẩu (POWER CONSOLE LOVE W/USB POWER OUTLET- KAHKI#SY72007-1), kích thước: (191x97x104)cm, mới 100%... (mã hs ghế sofa đôi đã/ mã hs của ghế sofa đôi)
- Mã HS 94016100: Ghế (536*625*980) mm... (mã hs ghế 536*625*98/ mã hs của ghế 536*625)
- Mã HS 94016100: Ghế (1626*457*483) mm... (mã hs ghế 1626*457*4/ mã hs của ghế 1626*45)
- Mã HS 94016100: Ghế đệm (584*590*1048) mm... (mã hs ghế đệm 584*59/ mã hs của ghế đệm 584)
- Mã HS 94016100: Ghế Sofa được làm bằng gỗ alder ghép, gỗ cao su ghép, có sơn phủ. ALNUS 2P SOFA KD (LGY/LBR) (1275 x 820 x 900) mm... (mã hs ghế sofa được l/ mã hs của ghế sofa đượ)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa đôi làm bằng gỗ thông,đã nhồi đệm và bọc vải (màu nâu), kích thước: 191*87*75... (mã hs ghế tựa đôi làm/ mã hs của ghế tựa đôi)
- Mã HS 94016100: Ghế tựa ba làm bằng gỗ thông,đã nhồi đệm và bọc vải (màu nâu), kích thước: 220*85*71 CM... (mã hs ghế tựa ba làm/ mã hs của ghế tựa ba l)
- Mã HS 94016100: GHẾ 07 SLATS QC:410X490X865MM Màu: NATURAL, làm bằng gỗ cao su và ván ép mua Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs ghế 07 slats qc/ mã hs của ghế 07 slats)
- Mã HS 94016100: Ghế BENCH CHAIR QC: 915X360X450MM màu: NATURAL, làm bằng gỗ cao su và ván ép mua Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs ghế bench chair/ mã hs của ghế bench ch)
- Mã HS 94016100: Ghế đẩu làm bằng gỗ cao su kiểu Pháp., Kích thước (16x15x19)inches. Hàng mới 100%,... (mã hs ghế đẩu làm bằn/ mã hs của ghế đẩu làm)
- Mã HS 94016100: Ghế Bench làm bằng gỗ cao su kiểu Pháp., Kích thước (32"W x 18"D x 19"H)inches. Hàng mới 100%... (mã hs ghế bench làm b/ mã hs của ghế bench là)
- Mã HS 94016100: Ghế ăn có tay vịn (598x560x640.5)mm, làm bằng gỗ bạch đàn FSC 100%. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ăn có tay v/ mã hs của ghế ăn có ta)
- Mã HS 94016100: Ghế (628*419*1048) mm... (mã hs ghế 628*419*10/ mã hs của ghế 628*419)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đơn- 1408L-05-NB (32*33*28)inch, làm từ da bò, gỗ thông, bông, mút xốp, vải giả da,.... (mã hs ghế sofa đơn 1/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94016100: Ghế 049 chair bọc vải (82x90x76cm)... (mã hs ghế 049 chair b/ mã hs của ghế 049 chai)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa bọc vải 011-3str (250x102x75cm)... (mã hs ghế sofa bọc vả/ mã hs của ghế sofa bọc)
- Mã HS 94016100: Ghế stool bọc vải 054 module 5(110x110x40cm)... (mã hs ghế stool bọc v/ mã hs của ghế stool bọ)
- Mã HS 94016100: Ghế bành làm bằng gỗ cao su,đã được nhồi đệm, quy cách 89.5x95x91cm, dùng trong phòng khách. Hàng mới 100%... (mã hs ghế bành làm bằ/ mã hs của ghế bành làm)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đã nhồi đệm khung bằng gỗ ván ép nhập khẩu (LILLIAN OCC CHAIR- SOUFFLE OYSTER), kích thước: (92.5*81*103)cm, mới 100%... (mã hs ghế sofa đã nhồ/ mã hs của ghế sofa đã)
- Mã HS 94016100: Ghế(488*603*1016) mm... (mã hs ghế488*603*101/ mã hs của ghế488*603*)
- Mã HS 94016100: Ghế(527*590*1048) mm... (mã hs ghế527*590*104/ mã hs của ghế527*590*)
- Mã HS 94016100: Ghế chair bọc da bò thuộc Tip Toe bench lớn (155x45x45cm)... (mã hs ghế chair bọc d/ mã hs của ghế chair bọ)
- Mã HS 94016100: Ghế nệm sofa- SOFA (840X360X850MM), hàng mới 100%. Công ty cam kết không sử dụng nguyên liệu gỗ rừng tự nhiên để xuất khẩu... (mã hs ghế nệm sofa s/ mã hs của ghế nệm sofa)
- Mã HS 94016100: Ghế ELSA được bọc nệm làm bằng gỗ cao su- ELSA CHAIR- NATURAL 550*450*890H (Hàng mới 100%)... (mã hs ghế elsa được b/ mã hs của ghế elsa đượ)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa đơn- VN1532F-38-HS (118*118*84)cm, làm từ da bò, gỗ thông, bông, mút xốp, vải giả da,.... (mã hs ghế sofa đơn v/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94016100: Ghế Bench được làm bằng gỗ cao su ghép nội địa, gỗ alder ghép nhập khẩu, ván ép, ván ép lvl, có bọc nệm. ALNUS BENCH 105 BODY (MBR) (1050 x 430 x 480) mm... (mã hs ghế bench được/ mã hs của ghế bench đư)
- Mã HS 94016100: Ghế (29 x 31 x 33 1/2) inch... (mã hs ghế 29 x 31 x/ mã hs của ghế 29 x 31)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa (38 x 24 x 18) Inch... (mã hs ghế sofa 38 x/ mã hs của ghế sofa 38)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa (72 x 38 x 32) inch... (mã hs ghế sofa 72 x/ mã hs của ghế sofa 72)
- Mã HS 94016100: Ghế (27 x 30 1/2 x 31 1/2) inch... (mã hs ghế 27 x 30 1// mã hs của ghế 27 x 30)
- Mã HS 94016100: Ghế (Gỗ) (23 1/4 x 24 1/4 x 36) Inch... (mã hs ghế gỗ 23 1// mã hs của ghế gỗ 23)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa (91 3/4 x 39 1/2 x 30 1/2) inch... (mã hs ghế sofa 91 3// mã hs của ghế sofa 91)
- Mã HS 94016100: Ghế (Gỗ bọc vải) (21 3/4 x 27 1/4 x 41 1/2) inch... (mã hs ghế gỗ bọc vải/ mã hs của ghế gỗ bọc)
- Mã HS 94016100: Ghế D291-01 (498x445x999)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ)... (mã hs ghế d29101 49/ mã hs của ghế d29101)
- Mã HS 94016100: Ghế tròn D697-424 (1062 x 488 x 558)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ)... (mã hs ghế tròn d6974/ mã hs của ghế tròn d69)
- Mã HS 94016100: Ghế D596-124 (540 x 460 x 1025)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ, Ván ép (ván lạng gỗ cao su ép), gỗ điều)... (mã hs ghế d596124 5/ mã hs của ghế d596124)
- Mã HS 94016100: Ghế (762*584*483) mm... (mã hs ghế 762*584*48/ mã hs của ghế 762*584)
- Mã HS 94016100: Ghế (953*959*889) mm... (mã hs ghế 953*959*88/ mã hs của ghế 953*959)
- Mã HS 94016100: Ghế (1600*959*889) mm... (mã hs ghế 1600*959*8/ mã hs của ghế 1600*95)
- Mã HS 94016100: Ghế (2248*959*889) mm... (mã hs ghế 2248*959*8/ mã hs của ghế 2248*95)
- Mã HS 94016100: ZOSIA CHAIR N467- GHẾ ZOSIA 548*585*775MM- làm từ gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs zosia chair n46/ mã hs của zosia chair)
- Mã HS 94016100: CHANTELLE SIDE CHAIR L098- GHẾ CHANTELLE 580*615*760MM- làm từ gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs chantelle side/ mã hs của chantelle si)
- Mã HS 94016100: Ghế Sofa (Item: 3611005VN) (gỗ bọc vải), quy cỏch: 13''*36.5''*39.5''... (mã hs ghế sofa item/ mã hs của ghế sofa it)
- Mã HS 94016100: Ghế bọc nệm D568-01(504*570*938)mm làm từ gỗ cao su, gỗ dương (Hàng mới 100%)... (mã hs ghế bọc nệm d56/ mã hs của ghế bọc nệm)
- Mã HS 94016100: Ghế chair bọc vải 049 (82x90x76cm)... (mã hs ghế chair bọc v/ mã hs của ghế chair bọ)
- Mã HS 94016100: Ghế Hug chair bọc vải (87x86x82cm)... (mã hs ghế hug chair b/ mã hs của ghế hug chai)
- Mã HS 94016100: Ghế sofa bọc da bò thuộc Mood mod. 21- 3 str (225x95x80cm)... (mã hs ghế sofa bọc da/ mã hs của ghế sofa bọc)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ Single chair 80 x 67 x 90cm... (mã hs ghế gỗ single c/ mã hs của ghế gỗ singl)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ Lounge with footrest(76 x 62 x 83cm)... (mã hs ghế gỗ lounge w/ mã hs của ghế gỗ loung)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ Folding chair combinaion timber (47 x 42 x 77cm)... (mã hs ghế gỗ folding/ mã hs của ghế gỗ foldi)
- Mã HS 94016990: Ghế ba- làm từ gỗ tràm, MDF dùng trong phòng khách. Item: 52090. Kích thước: 82"*9"*3". NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế ba làm từ/ mã hs của ghế ba làm)
- Mã HS 94016990: Ghế đơn- làm từ gỗ tràm, MDF dùng trong phòng khách. Item: 52092. Kích thước: 82"*9"*3". NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế đơn làm từ/ mã hs của ghế đơn làm)
- Mã HS 94016990: Ghế tròn- làm từ gỗ tràm, MDF dùng trong phòng khách. Item: 56845. Kích thước: 82-1/2"*4-1/2"*76". NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế tròn làm t/ mã hs của ghế tròn là)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 60916.00 (115x75.5x20cm)... (mã hs ghế gỗ 6091600/ mã hs của ghế gỗ 60916)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 64491.00RED(63 x 68 x88 cm)... (mã hs ghế gỗ 6449100/ mã hs của ghế gỗ 64491)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 62684.00 (66 X 90.8X 95.8cm)... (mã hs ghế gỗ 6268400/ mã hs của ghế gỗ 62684)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 57420.00BEI (46.5x53.5x104 cm)... (mã hs ghế gỗ 5742000/ mã hs của ghế gỗ 57420)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 57973.00BEI (77 X 77 X 66.5 cm)... (mã hs ghế gỗ 5797300/ mã hs của ghế gỗ 57973)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 62685.00GRY (66 X 90.8X 95.8cm)... (mã hs ghế gỗ 6268500/ mã hs của ghế gỗ 62685)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 59102.00BLU (148 X 77 X 66.5 cm)... (mã hs ghế gỗ 5910200/ mã hs của ghế gỗ 59102)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 61288.00LSBWHI (148 X 77 X 66.5 cm)... (mã hs ghế gỗ 6128800/ mã hs của ghế gỗ 61288)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa C899, được làm bằng gỗ Keo, kt 86x80x70cm... (mã hs ghế sofa c899/ mã hs của ghế sofa c89)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa B289, được làm bằng gỗ Keo, kt 176x80x70cm... (mã hs ghế sofa b289/ mã hs của ghế sofa b28)
- Mã HS 94016990: Ghế Carne2 (460 x 600 x 930)mm bằng gỗ cao su, mới 100% (không nhãn mác)... (mã hs ghế carne2 460/ mã hs của ghế carne2)
- Mã HS 94016990: Ghế Tami làm từ gỗ sồi (W455xD525xH795)/Tami Chair, wood (Mua tại Việt Nam)... (mã hs ghế tami làm từ/ mã hs của ghế tami làm)
- Mã HS 94016990: Ghế Tami bar làm từ gỗ sồi (W430xD505xH965xSH765)/Tami bar chair (Mua tại Việt Nam)... (mã hs ghế tami bar là/ mã hs của ghế tami bar)
- Mã HS 94016990: Ghế 01 bằng gỗ- (L450 x W550 x H1027)mm... (mã hs ghế 01 bằng gỗ/ mã hs của ghế 01 bằng)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ BAHIA BENCH 120X35X66CM... (mã hs ghế gỗ bahia be/ mã hs của ghế gỗ bahia)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ LEEDS MIDDLE 90X90X66CM... (mã hs ghế gỗ leeds mi/ mã hs của ghế gỗ leeds)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ DELPHI LOUNGE 72X79X65CM... (mã hs ghế gỗ delphi l/ mã hs của ghế gỗ delph)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ BARCELONA LOUNGE 96X76X63CM... (mã hs ghế gỗ barcelon/ mã hs của ghế gỗ barce)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ LEEDS LOUNGE BENCH 3-SEATER 225X90X66CM... (mã hs ghế gỗ leeds lo/ mã hs của ghế gỗ leeds)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ LEEDS CHAISE LOUNGE RIGHT ARM 180X90X66CM... (mã hs ghế gỗ leeds ch/ mã hs của ghế gỗ leeds)
- Mã HS 94016990: Ghế phương bằng gỗ hương cỡ (200x50x70)cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế phương bằng/ mã hs của ghế phương b)
- Mã HS 94016990: Ghế Adirondack Promo (008405) (màu Teak look, sản phẩm được sản xuất từ gỗ rừng trồng Tràm, Keo)... (mã hs ghế adirondack/ mã hs của ghế adironda)
- Mã HS 94016990: Ghế băng Lorient (màu Teak look, nệm ngồi + nệm tựa Natural grey 240, sản phẩm được sản xuất từ gỗ rừng trồng Tràm, Keo)... (mã hs ghế băng lorien/ mã hs của ghế băng lor)
- Mã HS 94016990: Ghế Parana stool (705) (màu Light Teak look, nệm ngồi Royal stone boreaux 240, sản phẩm được sản xuất từ gỗ rừng trồng Tràm, Keo)... (mã hs ghế parana stoo/ mã hs của ghế parana s)
- Mã HS 94016990: Ghế băng Parana 120cm(705) (màu Light Teak look, nệm ngồi Royal stone boreaux 240, sản phẩm được sản xuất từ gỗ rừng trồng Tràm, Keo)... (mã hs ghế băng parana/ mã hs của ghế băng par)
- Mã HS 94016990: Ghế 370-547.XIX (1294000663) (606 x 711 x 1067) mm,làm từ gỗ bạch dương, tràm... (mã hs ghế 370547xix/ mã hs của ghế 370547)
- Mã HS 94016990: Ghế:470x394x603mm... (mã hs ghế470x394x603/ mã hs của ghế470x394x)
- Mã HS 94016990: Ghế:914x457x457mm... (mã hs ghế914x457x457/ mã hs của ghế914x457x)
- Mã HS 94016990: Ghế bằng gỗ tràm vườn trồng (5677047), kich thước(1829x405x457mm) Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs ghế bằng gỗ trà/ mã hs của ghế bằng gỗ)
- Mã HS 94016990: Ghế Aimee side counter stool (566666)- gỗ bạch đàn... (mã hs ghế aimee side/ mã hs của ghế aimee si)
- Mã HS 94016990: Ghế D253 SLGC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (483*559*1066) mm... (mã hs ghế d253 slgc/ mã hs của ghế d253 slg)
- Mã HS 94016990: Khung ghế sofa bằng sắt (không hiệu) (KT 68x42x50 mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs khung ghế sofa/ mã hs của khung ghế so)
- Mã HS 94016990: Ghế D242 WDC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (610*574*1016) mm... (mã hs ghế d242 wdc l/ mã hs của ghế d242 wdc)
- Mã HS 94016990: Ghế D242 SLGC, làm từ gỗ cao su mua tại Việt nam, quy cách: (483*559*1066) mm... (mã hs ghế d242 slgc/ mã hs của ghế d242 slg)
- Mã HS 94016990: Ghế có mặt bằng ván MDF khung chân bằng sắt (Portland Counter Stool), KT: đường kính 16"*24" inch, mới 100%... (mã hs ghế có mặt bằng/ mã hs của ghế có mặt b)
- Mã HS 94016990: GHẾ DECK GỖ 118 x 57 x 89 cm... (mã hs ghế deck gỗ 118/ mã hs của ghế deck gỗ)
- Mã HS 94016990: Ghế bar gỗ tràm (46 x 61 x 118)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs ghế bar gỗ tràm/ mã hs của ghế bar gỗ t)
- Mã HS 94016990: Ghế Cadic K bằng gỗ tràm (44X51X91 cm). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs ghế cadic k bằn/ mã hs của ghế cadic k)
- Mã HS 94016990: Ghế Bench 2 chỗ bằng gỗ tràm (125 x 62 x 87)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs ghế bench 2 chỗ/ mã hs của ghế bench 2)
- Mã HS 94016990: Ghế 5 nan tựa đứng bằng gỗ tràm (42 x 55 x 92)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs ghế 5 nan tựa đ/ mã hs của ghế 5 nan tự)
- Mã HS 94016990: Ghế Merry (590 x 550 x 670)mm bằng gỗ cao su (gỗ trong nước), mới 100% (không nhãn mác)... (mã hs ghế merry 590/ mã hs của ghế merry 5)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ cao su Mabry Dining true belgian gray, QC: 505*575*1065(mm), gỗ rừng trồng mua trong nước, sp mới 100% sx tại VN... (mã hs ghế gỗ cao su m/ mã hs của ghế gỗ cao s)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ cao su Benchwright dining rustic mahogany, QC: 555*508*925(mm), gỗ rừng trồng mua trong nước, sp mới 100% sx tại VN... (mã hs ghế gỗ cao su b/ mã hs của ghế gỗ cao s)
- Mã HS 94016990: Ghế bench 4P Grace bằng gỗ cao su; size (1000Wx 470Dx630H) mm- không nhãn hiệu.Hàng mới 100%... (mã hs ghế bench 4p gr/ mã hs của ghế bench 4p)
- Mã HS 94016990: Ghế 222829 làm từ MDF. Qc(533x406x475)mm... (mã hs ghế 222829 làm/ mã hs của ghế 222829 l)
- Mã HS 94016990: Ghế LC-4582 (420x494x850)mm NA bằng gỗ cao su và gỗ dăm mua trong nước, hàng công ty SX,mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs ghế lc4582 42/ mã hs của ghế lc4582)
- Mã HS 94016990: Ghế LC-4589(520x477x741)mm NA bằng gỗ cao su và ván cong mua trong nước, hàng công ty SX,mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs ghế lc4589520/ mã hs của ghế lc4589)
- Mã HS 94016990: Ghế LC-4586 (472x554x932)mm NA14 bằng gỗ cao su và gỗ dăm mua trong nước, hàng công ty SX,mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs ghế lc4586 47/ mã hs của ghế lc4586)
- Mã HS 94016990: Ghế LC-4589 (520x477x741)mm DBR27 bằng gỗ cao su và ván cong mua trong nước, hàng công ty SX,mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs ghế lc4589 52/ mã hs của ghế lc4589)
- Mã HS 94016990: Ghế LC-4587 (509x540x775)mm NA/K-208 bằng gỗ cao su và ván cong mua trong nước, hàng công ty SX,mới 100%, xuất xứ VN... (mã hs ghế lc4587 50/ mã hs của ghế lc4587)
- Mã HS 94016990: Ghế 222830 làm từ MDF. Qc(533x406x475)mm... (mã hs ghế 222830 làm/ mã hs của ghế 222830 l)
- Mã HS 94016990: Ghế ACACIA STORAGE BENCH/85002ACA01U. Quy cách (1321*431*718)mm. Làm bằng gỗ cao su, ván MDF mua ở Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs ghế acacia stor/ mã hs của ghế acacia s)
- Mã HS 94016990: Ghế 14061BCOW01U; Làm bằng gỗ cao su & ván MDF; Mới 100%; ghế (W13.75" x D22.25" x H24");... (mã hs ghế 14061bcow01/ mã hs của ghế 14061bco)
- Mã HS 94016990: Ghế 983560FLK01U; Làm bằng gỗ cao su & ván MDF; Mới 100%; ghế (W17.75" x D22.25" x H24");... (mã hs ghế 983560flk01/ mã hs của ghế 983560fl)
- Mã HS 94016990: Ghế 983560GRY01U; Làm bằng gỗ cao su & ván MDF; Mới 100%; ghế (W17.75" x D22.25" x H24");... (mã hs ghế 983560gry01/ mã hs của ghế 983560gr)
- Mã HS 94016990: Ghế 983560NAT01U; Làm bằng gỗ cao su & ván MDF; Mới 100%; ghế (W17.75" x D22.25" x H24");... (mã hs ghế 983560nat01/ mã hs của ghế 983560na)
- Mã HS 94016990: Ghế 983561FLK01U; Làm bằng gỗ cao su & ván MDF; Mới 100%; ghế (W17.75" x D22.25" x H24");... (mã hs ghế 983561flk01/ mã hs của ghế 983561fl)
- Mã HS 94016990: LADENA BENCH 2P (PVC) (1060X480X610H)- Ghế gỗ, cty cam kết không sử dụng gỗ rừng tự nhiên để sản xuất hàng hóa xuất khẩu... (mã hs ladena bench 2p/ mã hs của ladena bench)
- Mã HS 94016990: LADENA BENCH 3P (PVC) (1380X480X610H)- Ghế gỗ, cty cam kết không sử dụng gỗ rừng tự nhiên để sản xuất hàng hóa xuất khẩu... (mã hs ladena bench 3p/ mã hs của ladena bench)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ HQ098326 (55x40x86cm)... (mã hs ghế gỗ hq098326/ mã hs của ghế gỗ hq098)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ PT-81181 (102x57x88.5cm)... (mã hs ghế gỗ pt81181/ mã hs của ghế gỗ pt81)
- Mã HS 94016990: Ghế làm bằng gỗ cao su, ván ép, QC (450 x 580 x 990) mm. NPL mua trong nước. Hàng mới 100%.... (mã hs ghế làm bằng gỗ/ mã hs của ghế làm bằng)
- Mã HS 94016990: Ghế (BE-1), quy cách 37,40"x23,39"x37,56", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs ghế be1 quy/ mã hs của ghế be1)
- Mã HS 94016990: Bàn (OT-3E), quy cách 25,98"x22,05"x25,98", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs bàn ot3e qu/ mã hs của bàn ot3e)
- Mã HS 94016990: Ghế (C-465A), quy cách 21,65"x21,42"x40,08", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs ghế c465a q/ mã hs của ghế c465a)
- Mã HS 94016990: Ghế 5 bậc kích thước 560 x 755 x 1050 mm, được làm bằng gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs ghế 5 bậc kích/ mã hs của ghế 5 bậc kí)
- Mã HS 94016990: Ghế đạo diễn kích thước: 540 X 530 X 870 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs ghế đạo diễn kí/ mã hs của ghế đạo diễn)
- Mã HS 94016990: Ghế băng 1950 kích thước 1950 x 400 x 450 mm, được làm bằng gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs ghế băng 1950 k/ mã hs của ghế băng 195)
- Mã HS 94016990: Ghế deck kích thước 580 x 1490 x 970 mm, có nệm, được làm bằng gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs ghế deck kích t/ mã hs của ghế deck kíc)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ SEMARANG DINING BENCH F/A 180X66X88CM... (mã hs ghế gỗ semarang/ mã hs của ghế gỗ semar)
- Mã HS 94016990: Giường SUN LOUGER-MAXBEAR (TVC62) size:187 x 68 x 88 làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước hàng mới 100%... (mã hs giường sun loug/ mã hs của giường sun l)
- Mã HS 94016990: Ghế gập Askholmen (493.7x360x869 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng... (mã hs ghế gập askholm/ mã hs của ghế gập askh)
- Mã HS 94016990: Sản phẩm gỗ: ghế bằng gỗ cao su size (810 *410 *315) mm. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm gỗ gh/ mã hs của sản phẩm gỗ)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 22-1/2 x 26 x 39-3/4 inch... (mã hs ghế gỗ 221/2 x/ mã hs của ghế gỗ 221/)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ 22-1/4 x 25-3/4 x 39 inch... (mã hs ghế gỗ 221/4 x/ mã hs của ghế gỗ 221/)
- Mã HS 94016990: Ghế- 622*675*1102mm (gỗ cao su) 855D-3A(030919)... (mã hs ghế 622*675*11/ mã hs của ghế 622*675)
- Mã HS 94016990: Ghế- 572*675*1102mm (được làm bằng gỗ cao su) 855D-3S(040919)... (mã hs ghế 572*675*11/ mã hs của ghế 572*675)
- Mã HS 94016990: Ghế ngồi ACH 624x612x807mm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs ghế ngồi ach 62/ mã hs của ghế ngồi ach)
- Mã HS 94016990: LAUREN CHAIR (480X750X930)MM; GHẾ GỖ... (mã hs lauren chair 4/ mã hs của lauren chair)
- Mã HS 94016990: LAUREN BENCH 3 PERSON (1390X560X640)MM; GHẾ GỖ... (mã hs lauren bench 3/ mã hs của lauren bench)
- Mã HS 94016990: GHẾ BARSTOOL, COUNTER HT 2/CTN 12874D SIZE: 17.12'' x 20'' x 39.76 "... (mã hs ghế barstool c/ mã hs của ghế barstool)
- Mã HS 94016990: GHẾ- LABORATORY CHAIR (300 X 300X 450)MM- làm bằng gỗ cao su... (mã hs ghế laboratory/ mã hs của ghế laborat)
- Mã HS 94016990: Ghế Marine light pos làm bằng gỗ (750 x 574 x 1096 mm)... (mã hs ghế marine ligh/ mã hs của ghế marine l)
- Mã HS 94016990: Ghế RD200SC: 483*584*1067(MM)... (mã hs ghế rd200sc 48/ mã hs của ghế rd200sc)
- Mã HS 94016990: Ghế (gồm 1 tựa lưng có chân, 1 mặt ghế, 2 chân):498x575x921mm... (mã hs ghế gồm 1 tựa/ mã hs của ghế gồm 1 t)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 4160447 (2045 x 1041 x 1054)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 416044/ mã hs của ghế sofa 416)
- Mã HS 94016990: Ghế gấp 555x421x857mm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs ghế gấp 555x421/ mã hs của ghế gấp 555x)
- Mã HS 94016990: Ghế DPS100SC: 483*584*1067(MM)... (mã hs ghế dps100sc 4/ mã hs của ghế dps100sc)
- Mã HS 94016990: Ghế (1118x380x590) mm... (mã hs ghế 1118x380x5/ mã hs của ghế 1118x38)
- Mã HS 94016990: Ghế gỗ kích thước (64 x 55 x 110) cm... (mã hs ghế gỗ kích thư/ mã hs của ghế gỗ kích)
- Mã HS 94016990: Chân ghế 590*44*44mm... (mã hs chân ghế 590*44/ mã hs của chân ghế 590)
- Mã HS 94016990: Ghế tựa CR 626x645x728mm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs ghế tựa cr 626x/ mã hs của ghế tựa cr 6)
- Mã HS 94016990: Ghếđuôi giường (1626*457*457) mm... (mã hs ghếđuôi giường/ mã hs của ghếđuôi giườ)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 1002-C-VB (330 x 1003 x 1041)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 1002c/ mã hs của ghế sofa 100)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 1002-HC-VB (1669 x 1105 x 1041)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 1002h/ mã hs của ghế sofa 100)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 1002-L1-1PH-VG (1029 x 1003 x 1041)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 1002l/ mã hs của ghế sofa 100)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 1002-D1.5-1PH-VB (800 x 1003 x 1041)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 1002d/ mã hs của ghế sofa 100)
- Mã HS 94016990: Ghế Sofa 1002-AL1.5-1PH-VB (1029 x 1003 x 1041)mm, (làm từ gỗ thông, ván ép)... (mã hs ghế sofa 1002a/ mã hs của ghế sofa 100)
- Mã HS 94016990: Ghế Durrant Side Chair, no Upholstery, kích thước:725 x 725 x 1050 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs ghế durrant sid/ mã hs của ghế durrant)
- Mã HS 94016990: Ghế (475*475*602) mm... (mã hs ghế 475*475*60/ mã hs của ghế 475*475)
- Mã HS 94016990: Ghế ngồi STACKHOLMEN 48x35x43cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs ghế ngồi stackh/ mã hs của ghế ngồi sta)
- Mã HS 94016990: Ghế 518-C1500S: 520*570*914(MM)... (mã hs ghế 518c1500s/ mã hs của ghế 518c150)
- Mã HS 94016990: GHẾ GỖ FSC MIX Eucalyptus 5-Position Chair- Greenville (71 X 57 X 107 CM)... (mã hs ghế gỗ fsc mix/ mã hs của ghế gỗ fsc m)
- Mã HS 94016990: Ghế cao 39x39x45cm hàng mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs ghế cao 39x39x4/ mã hs của ghế cao 39x3)
- Mã HS 94016990: Ghế- 526*604*1016mm (gỗ cao su, ván ép)... (mã hs ghế 526*604*10/ mã hs của ghế 526*604)
- Mã HS 94016990: Ghế- 626*666*1016mm (gỗ cao su, ván ép)... (mã hs ghế 626*666*10/ mã hs của ghế 626*666)
- Mã HS 94016990: Ghế (503*503*742) mm... (mã hs ghế 503*503*74/ mã hs của ghế 503*503)
- Mã HS 94016990: Ghế C-20(450x510x890)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100%... (mã hs ghế c20450x51/ mã hs của ghế c20450)
- Mã HS 94016990: Ghế S-32(460x525x1045)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100%... (mã hs ghế s32460x52/ mã hs của ghế s32460)
- Mã HS 94016990: Ghế S-133(430x570x1205)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100%... (mã hs ghế s133430x5/ mã hs của ghế s13343)
- Mã HS 94016990: Ghế S-482(460x535x1060)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100%... (mã hs ghế s482460x5/ mã hs của ghế s48246)
- Mã HS 94016990: Ghế bằng gỗ cao su vườn trồng (5274853), kích thước (470 x 560x 1035mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs ghế bằng gỗ cao/ mã hs của ghế bằng gỗ)
- Mã HS 94016990: Ghế D712-224 (514 x596 x 958)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ, ván lạng gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ điều)... (mã hs ghế d712224 5/ mã hs của ghế d712224)
- Mã HS 94016990: Ghế Gỗ 57702.00NTLS(WCB172.1),qui cách:91x75x87(CM)... (mã hs ghế gỗ 5770200/ mã hs của ghế gỗ 57702)
- Mã HS 94016990: Ghế 57345.00NTLS(WCB216.3NTST),qui cách: 171x75x75 (CM)... (mã hs ghế 5734500ntl/ mã hs của ghế 5734500)
- Mã HS 94017100: Ghế Relaxer Boss RM387 bằng Da... (mã hs ghế relaxer bos/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94017100: Ghế khung sắt nệm màu xám 62X62XH79CM, hàng mới 100%... (mã hs ghế khung sắt n/ mã hs của ghế khung sắ)
- Mã HS 94017100: Ghế gỗ dẻ gai, thép bọc vải (350x350x350mm)... (mã hs ghế gỗ dẻ gai/ mã hs của ghế gỗ dẻ ga)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đôi, bằng gỗ thông có khung bằng sắt- 4226423DV- quy cách 76x37x41.3 inch... (mã hs ghế sofa đôi b/ mã hs của ghế sofa đôi)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đơn, bằng gỗ thông có khung bằng sắt- 4226993DV- quy cách 38.2x37x41.3 inch... (mã hs ghế sofa đơn b/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đôi có gắn bàn trà, bằng gỗ thông có khung bằng sắt- 4226363DV- quy cách 85.8x37x41.3 inch... (mã hs ghế sofa đôi có/ mã hs của ghế sofa đôi)
- Mã HS 94017100: Ghế Relaxer Majesty MF275 bằng Da... (mã hs ghế relaxer maj/ mã hs của ghế relaxer)
- Mã HS 94017100: Ghế xếp khung sắt lưng vải... (mã hs ghế xếp khung s/ mã hs của ghế xếp khun)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa loại 1 chỗ ngồi, bọc bằng vải, sử dụng khung ghế bằng gỗ tạp và bằng sắt, kiểu dáng 9939-HECRE22... (mã hs ghế sofa loại 1/ mã hs của ghế sofa loạ)
- Mã HS 94017100: Ghế Sofa, Ba người ngồi có khung sắt bằng kim loại. có nhồi nệm.Kích thước 2230x1010x1020mm... (mã hs ghế sofa ba ng/ mã hs của ghế sofa ba)
- Mã HS 94017100: Ghế Sofa, Một người ngồi có khung sắt bằng kim loại. có nhồi nệm.Kích thước: 1010x1010x1020mm... (mã hs ghế sofa một n/ mã hs của ghế sofa mộ)
- Mã HS 94017100: Ghế Sofa, Hai người ngồi có khung sắt bằng kim loại. có nhồi nệm.Kích thước: 195-0x1010x1020mm... (mã hs ghế sofa hai n/ mã hs của ghế sofa ha)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa(Hàng do công ty sản xuất)... (mã hs ghế sofahàng d/ mã hs của ghế sofahàn)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đơn- 1408L-05P-NB (32*33*28)inch, làm từ da bò, khung thép, gỗ thông, động cơ, bông, mút xốp, vải giả da,.... (mã hs ghế sofa đơn 1/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đôi- VN2397HL-54HP-MC (215*101*103)cm, làm từ da bò thuộc, vải giả da, ván ép, gỗ thông xẻ, khung thép, motor, mút xốp, bông,.... (mã hs ghế sofa đôi v/ mã hs của ghế sofa đôi)
- Mã HS 94017100: Ghế ngồi làm việc có tựa tĩnh điện (Có vành để chân rời), dùng trong văn phòng... (mã hs ghế ngồi làm vi/ mã hs của ghế ngồi làm)
- Mã HS 94017100: Ghế sofa đơn- VN1532L-05HP-HG (100*110*84)cm, làm từ da bò, khung thép, gỗ thông, động cơ, bông, mút xốp, vải giả da,.... (mã hs ghế sofa đơn v/ mã hs của ghế sofa đơn)
- Mã HS 94017910: Ghế có tay Ibiza: 63x61x89 cm, sản phẩm kim loại quấn sợi nhựa, nệm vải, sx tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs ghế có tay ibiz/ mã hs của ghế có tay i)
- Mã HS 94017990: Ghế sợi đan nhựa giả mây có khung bằng thép RTS873B-E02-ML01-Y, hàng mới 100%... (mã hs ghế sợi đan nhự/ mã hs của ghế sợi đan)
- Mã HS 94017990: Ghế tựa chống tĩnh điện, khung bằng sắt phủ sơn chống tĩnh điện. Hàng mới 100%... (mã hs ghế tựa chống t/ mã hs của ghế tựa chốn)
- Mã HS 94017990: Ghế có mặt bằng nệm ván MDF khung bằng sắt (T672-01) KT:498x564x915mm, mới 100%... (mã hs ghế có mặt bằng/ mã hs của ghế có mặt b)
- Mã HS 94017990: Mặt ghế thép PB100-NBB72 dùng trong xây dựng mới 100%... (mã hs mặt ghế thép pb/ mã hs của mặt ghế thép)
- Mã HS 94017990: Ghế khung nhôm đan dây nhựa chân gỗ tràm.(158x74x88 cm)cm... (mã hs ghế khung nhôm/ mã hs của ghế khung nh)
- Mã HS 94017990: Ghế KUS128U-W01-2302-N, có khung bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs ghế kus128uw01/ mã hs của ghế kus128u)
- Mã HS 94017990: Ghế KUS2035-W01-2301-N, có khung bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs ghế kus2035w01/ mã hs của ghế kus2035)
- Mã HS 94017990: Ghế RUS0238-W01-2303-N, có khung bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs ghế rus0238w01/ mã hs của ghế rus0238)
- Mã HS 94017990: Ghế RVS460M-W01-PM01-Y, có khung bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs ghế rvs460mw01/ mã hs của ghế rvs460m)
- Mã HS 94017990: Ghế đan dây nhựa khung kim loại kèm nệm 76 x 66 x 66 cm... (mã hs ghế đan dây nhự/ mã hs của ghế đan dây)
- Mã HS 94017990: Ghế không tựa đan dây nhựa khung kim loại kèm nệm58 x 66 x 66 cm... (mã hs ghế không tựa đ/ mã hs của ghế không tự)
- Mã HS 94017990: Ghế làm bằng sắt mặt ghế mosaic (Mosaic: xi măng nhẹ dán gạch men) QC (40*47*90) cm. NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs ghế làm bằng sắ/ mã hs của ghế làm bằng)
- Mã HS 94017990: Ghế Delos khung nhôm 61x54x72cm... (mã hs ghế delos khung/ mã hs của ghế delos kh)
- Mã HS 94017990: Ghế Riviera khung sắt đan dây nhựa 63x64x82cm... (mã hs ghế riviera khu/ mã hs của ghế riviera)
- Mã HS 94017990: Ghế Riviera tựa cao khung sắt không có ben đan dây nhựa 60x68x106cm... (mã hs ghế riviera tựa/ mã hs của ghế riviera)
- Mã HS 94017990: Ghế khung sắt đan dây nhựa (107x56x69cm) không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs ghế khung sắt đ/ mã hs của ghế khung sắ)
- Mã HS 94017990: Ghế Ravello khung sắt đan dây nhựa 62x68x110cm... (mã hs ghế ravello khu/ mã hs của ghế ravello)
- Mã HS 94017990: Ghế Venezia khung sắt đan dây nhựa 203x74x78cm... (mã hs ghế venezia khu/ mã hs của ghế venezia)
- Mã HS 94018000: GHẾ BẰNG GỖ THÔNG (BARR-ST). HÀNG MỚI SX 100%. QCSP: (430 X 430 X 530)mm... (mã hs ghế bằng gỗ thô/ mã hs của ghế bằng gỗ)
- Mã HS 94018000: Ghế thợ MANI (Hàng mới 100%)... (mã hs ghế thợ mani h/ mã hs của ghế thợ mani)
- Mã HS 94018000: Ghế khách ULTRALUX (Hàng mới 100%)... (mã hs ghế khách ultra/ mã hs của ghế khách ul)
- Mã HS 94018000: Ghế thợ MANI ULTRALUX (Hàng mới 100%)... (mã hs ghế thợ mani ul/ mã hs của ghế thợ mani)
- Mã HS 94018000: Ghế khách Classic 2 (NEW). Hàng mới 100%... (mã hs ghế khách class/ mã hs của ghế khách cl)
- Mã HS 94018000: Ghế dựa inox, DK-1819, hiệu QP, khổ 51x48x82cm, mới 100%... (mã hs ghế dựa inox d/ mã hs của ghế dựa inox)
- Mã HS 94018000: Ghế đẩu inox, mặt vuông, hiệu QP, khổ 45x45x45cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs ghế đẩu inox m/ mã hs của ghế đẩu inox)
- Mã HS 94018000: Ghế đẩu inox ống đôi, phi 22, mặt vuông, hiệu QP, khổ 35x35x47cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs ghế đẩu inox ốn/ mã hs của ghế đẩu inox)
- Mã HS 94018000: Ghế nhựa màu đỏ, KT(25x25x44,5 cm), hàng mới 100%... (mã hs ghế nhựa màu đỏ/ mã hs của ghế nhựa màu)
- Mã HS 94018000: Ghế bằng nhôm (item: N5112, kt: 711mm x 635mm x 780mm). Hàng sx tại VN. Mới 100%... (mã hs ghế bằng nhôm/ mã hs của ghế bằng nhô)
- Mã HS 94018000: Đôn gốm(3739067)-D14.17" H17.72"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs đôn gốm3739067/ mã hs của đôn gốm3739)
- Mã HS 94018000: Ghế xi măng (35x46)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs ghế xi măng 35/ mã hs của ghế xi măng)
- Mã HS 94018000: Ghế dựa bằng gỗ tràm(gỗ tràm mua trong nước)(52 x 44 x 95)cm. Hàng mới 100%... (mã hs ghế dựa bằng gỗ/ mã hs của ghế dựa bằng)
- Mã HS 94018000: Ghế HT xi măng hình chữ nhật Cái- Chân gỗ tràm tự nhiên- Màu tự nhiên láng- KT 50.0x40.0x45.0H(cm)... (mã hs ghế ht xi măng/ mã hs của ghế ht xi mă)
- Mã HS 94018000: GHẾ- MÃ HÀNG: RE-206- KÍCH THƯỚC: 36X20X19 INCHES- CHẤT LIỆU: VÁN MDF. HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU- HÀNG MỚI 100%... (mã hs ghế mã hàng r/ mã hs của ghế mã hàng)
- Mã HS 94018000: GHẾ nhựa No. 1222 size 70x49x41cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân... (mã hs ghế nhựa no 12/ mã hs của ghế nhựa no)
- Mã HS 94019039: Tựa lưng ghế bằng gỗ cao su D233-7 (F.O.C). Hàng mới 100%... (mã hs tựa lưng ghế bằ/ mã hs của tựa lưng ghế)
- Mã HS 94019039: Khung ghế sắt Vortex, TRPV1FRM, hàng mới 100%... (mã hs khung ghế sắt v/ mã hs của khung ghế sắ)
- Mã HS 94019039: Khung ghế sắt Pro Sport, TRPPS1FRM, hàng mới 100%... (mã hs khung ghế sắt p/ mã hs của khung ghế sắ)
- Mã HS 94019099: Khung chân đế CD-7228 (75*45*168mm) bằng gỗ sồi. Hàng mới 100%... (mã hs khung chân đế c/ mã hs của khung chân đ)
- Mã HS 94019099: Khung ghế Sofa-9251-3 S (1985*895*63 mm) bằng gỗ tràm, dán veneer. Hàng mới 100%... (mã hs khung ghế sofa/ mã hs của khung ghế so)
- Mã HS 94019099: Ghế xếp- GX04... (mã hs ghế xếp gx04/ mã hs của ghế xếp gx0)
- Mã HS 94019099: Gác chân ghế Adirondack Promo (màu Teak look, sản phẩm được sản xuất từ gỗ rừng trồng Tràm, Keo)... (mã hs gác chân ghế ad/ mã hs của gác chân ghế)
- Mã HS 94019099: Thanh kiềng dưới ghế băng gỗ thông (chưa sơn) 40mm x 1705mm x 70mm... (mã hs thanh kiềng dướ/ mã hs của thanh kiềng)
- Mã HS 94019099: Thanh kiềng trên ghế băng gỗ thông (chưa sơn) 60mm x 1725mm x 35mm... (mã hs thanh kiềng trê/ mã hs của thanh kiềng)
- Mã HS 94019099: Nệm PSC3 (Dùng cho ghế mát xa làm móng chân, móng tay). Hàng mới 100%... (mã hs nệm psc3 dùng/ mã hs của nệm psc3 dù)
- Mã HS 94019099: Nệm ghế ELITE 2.19 (Dùng cho ghế mát xa làm móng chân, móng tay). Hàng mới 100%... (mã hs nệm ghế elite 2/ mã hs của nệm ghế elit)
- Mã HS 94019099: Nệm ghế PREMIUM 2.19 (Dùng cho ghế mát xa làm móng chân, móng tay) Hàng mới 100%... (mã hs nệm ghế premium/ mã hs của nệm ghế prem)
- Mã HS 94019099: Chân ghế sofa (123*123*108)MM... (mã hs chân ghế sofa/ mã hs của chân ghế sof)
- Mã HS 94019099: Chân ghế sofa gỗ cao su (85*85*76)MM... (mã hs chân ghế sofa g/ mã hs của chân ghế sof)
- Mã HS 94019099: Khung ghế sofa gỗ cao su HMR 8970 SIDE (780*265*85)MM hàng mới 100%... (mã hs khung ghế sofa/ mã hs của khung ghế so)
- Mã HS 94019099: Chân bàn Ibiza 240: 240x100x75 cm, sản phẩm kim loại quấn sợi nhựa, nệm vải, sx tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs chân bàn ibiza/ mã hs của chân bàn ibi)
- Mã HS 94019099: Khung ghế-LWC101CH-Kích thước: 420x440x862mm- hàng làm từ gỗ dé gai nhập khẩu nhóm V, hàng mới 100%... (mã hs khung ghếlwc10/ mã hs của khung ghếlw)
- Mã HS 94019099: Mặt ngồi của ghế-L2150BACKCH-Kích thước: 18X440X420mm- hàng làm từ gỗ cao su nhóm VII, hàng mới 100%... (mã hs mặt ngồi của gh/ mã hs của mặt ngồi của)
- Mã HS 94019099: Khung ghế-LWB101BL-Kích thước: 420x440x1110mm- hàng làm từ gỗ dé gai nhập khẩu nhóm V, hàng mới 100%... (mã hs khung ghếlwb10/ mã hs của khung ghếlw)
- Mã HS 94019099: Khung ghế-LWC7218WA-Kích thước: 420x440x862mm- hàng làm từ gỗ dé gai nhập khẩu nhóm V, hàng mới 100%... (mã hs khung ghếlwc72/ mã hs của khung ghếlw)
- Mã HS 94019099: Khung ghế-LWB7218WA-Kích thước: 420x440x1110mm- hàng làm từ gỗ dé gai nhập khẩu nhóm V, hàng mới 100%... (mã hs khung ghếlwb72/ mã hs của khung ghếlw)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17039 (80x80x223)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17039/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17077 (63x63x150)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17077/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17078 (46x46x225)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17078/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17047-EFS-6-38 (85x85x100)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17047/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17052-EFS-A-048 (95x95x45)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17052/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17082-EFS-A-048 (95x95x45)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17082/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17038-EFS-A-060 (68x68x144)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17038/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17050-EFS-A-167 (83x50x140)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17050/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17073-EFS-A-022 (70x70x114)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17073/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17081-EFS-A-167 (83x50x140)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17081/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17059-EFS-A-160 (177x177x50)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17059/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17062-EFS-A-126 (137x137x64)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17062/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: CHÂN GHẾ 17072-wood turning leg (70x70x170)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100%... (mã hs chân ghế 17072/ mã hs của chân ghế 170)
- Mã HS 94019099: Thành ghế sofa- 1408L-15-NB (14*35*30)inch, làm từ da bò, gỗ thông, bông, mút xốp, vải giả da,.... (mã hs thành ghế sofa/ mã hs của thành ghế so)
- Mã HS 94019099: Bán thành phẩm khung ghế sofa bằng sắt có động cơ điều khiển nâng hạ... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 94019099: TAY GHẾ GỖ MONDO SINGLE LOUNGE 2x ARM 602x70x15mm(bộ phận của ghế),sp của gỗ keo,đã qua gcông đục đẽo,chà nhám,phun sơn theo qcách,không nhãn hiệu,mới 100%... (mã hs tay ghế gỗ mond/ mã hs của tay ghế gỗ m)
- Mã HS 94019099: TAY GHẾ GỖ DOMINGO/LORENZO DINING CHAIR WITH SEAT CUSHION500x35x20mm(bộ phận của ghế),sp của gỗ keo,đã qua gcông đục đẽo,chà nhám,phun sơn theoqcách,không nhãn hiệu,mới 100%... (mã hs tay ghế gỗ domi/ mã hs của tay ghế gỗ d)
- Mã HS 94019099: Khung ghế (27.0*42.8*7.4)CM Làm bằng gỗ beech, không sơn... (mã hs khung ghế 270/ mã hs của khung ghế 2)
- Mã HS 94019099: Tay ghế (29.2*4.1*3.8)CM Làm bằng gỗ cao su xẻ, không sơn... (mã hs tay ghế 292*4/ mã hs của tay ghế 29)
- Mã HS 94019099: Chân ghế (11.4*6.3*6.3)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs chân ghế 114*/ mã hs của chân ghế 11)
- Mã HS 94019099: Chân ghế (43.0*7.5*2.4)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs chân ghế 430*/ mã hs của chân ghế 43)
- Mã HS 94019099: Chân ghế (58.3*7.5*2.4)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs chân ghế 583*/ mã hs của chân ghế 58)
- Mã HS 94019099: Chân ghế (74.2*7.5*2.4)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs chân ghế 742*/ mã hs của chân ghế 74)
- Mã HS 94019099: Khung ghế (80.5*58.5*59.0)CM Làm bằng gỗ beech, không sơn... (mã hs khung ghế 805/ mã hs của khung ghế 8)
- Mã HS 94019099: Tay ghế (52.7*5.1*5.1)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs tay ghế 527*5/ mã hs của tay ghế 52)
- Mã HS 94019099: Diềm ghế (43.2*5.1*2.5)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs diềm ghế 432*/ mã hs của diềm ghế 43)
- Mã HS 94019099: Diềm ghế (50.8*5.1*2.5)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs diềm ghế 508*/ mã hs của diềm ghế 50)
- Mã HS 94019099: Diềm sau ghế (47.8*5.7*2.3)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs diềm sau ghế 4/ mã hs của diềm sau ghế)
- Mã HS 94019099: Diềm sau ghế (5.53*8.0*2.2)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs diềm sau ghế 5/ mã hs của diềm sau ghế)
- Mã HS 94019099: Diềm tay ghế (38.1*4.6*2.9)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs diềm tay ghế 3/ mã hs của diềm tay ghế)
- Mã HS 94019099: Khung ghế (86.6*53.4*2.5)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs khung ghế 866/ mã hs của khung ghế 8)
- Mã HS 94019099: Khung ghế (86.8*60.7*2.5)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs khung ghế 868/ mã hs của khung ghế 8)
- Mã HS 94019099: Thanh ngang ghế (46.2*5.7*2.6)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs thanh ngang ghế/ mã hs của thanh ngang)
- Mã HS 94019099: Diềm trên ghế (43.2*6.8*2.6)CM Làm bằng gỗ sycamore xẻ, không sơn... (mã hs diềm trên ghế/ mã hs của diềm trên gh)
- Mã HS 94019099: Khung tựa lưng ghế (35.1*45.6*6.7)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs khung tựa lưng/ mã hs của khung tựa lư)
- Mã HS 94019099: Diềm ghế có khoan lỗ (47.7*3.9*2.2)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs diềm ghế có kho/ mã hs của diềm ghế có)
- Mã HS 94019099: Diềm ghế không khoan lỗ (47.7*5.6*2.2)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn... (mã hs diềm ghế không/ mã hs của diềm ghế khô)
- Mã HS 94019099: Khung bên ghế (69.2 * 58.7 * 5.5)CM Làm bằng gỗ beech xẻ, không sơn (1 bộ gồm 1 khung bên trái, 1 bên phải; 1 diềm trên)... (mã hs khung bên ghế/ mã hs của khung bên gh)
- Mã HS 94031000: Bàn làm việc- WORKING TABLE (800*800*1850)mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn làm việc w/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94031000: Bàn sắt BS14H3-M, kích thước 1400x700x750mm... (mã hs bàn sắt bs14h3/ mã hs của bàn sắt bs14)
- Mã HS 94032090: Bàn thao tác bằng thép kích thước 1200*800*1800mm, hàng mới 100%... (mã hs bàn thao tác bằ/ mã hs của bàn thao tác)
- Mã HS 94032090: Bàn trượt kẹp khuôn-N-9-22-010A-2516 (bằng inox)-Hàng mới 100%... (mã hs bàn trượt kẹp k/ mã hs của bàn trượt kẹ)
- Mã HS 94032090: Bàn làm việc bằng kim loại dùng trong nhà xưởng BMB-F-WER-DIVERS, hãng sản xuất: Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs bàn làm việc bằ/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94032090: Bàn inox 304.KT:900*500*900mm.Hàng mới 100%... (mã hs bàn inox 304kt/ mã hs của bàn inox 304)
- Mã HS 94032090: Bàn để cân silicon bằng inox, hàng mới 100%... (mã hs bàn để cân sili/ mã hs của bàn để cân s)
- Mã HS 94032090: Bàn có mặt bằng kính và ván MDF dán giấy giả đá khung bằng sắt (ECT00AGLSMRL) KT:610*H565mm, mới 100%... (mã hs bàn có mặt bằng/ mã hs của bàn có mặt b)
- Mã HS 94032090: Bàn inox, KT: 600x500x881 mm, bằng inox,(hàng mới 100%)... (mã hs bàn inox kt 6/ mã hs của bàn inox kt)
- Mã HS 94032090: Bàn bằng nhôm ANETO RECT (2150x1000x750) mm... (mã hs bàn bằng nhôm a/ mã hs của bàn bằng nhô)
- Mã HS 94032090: Bàn inox, hiệu QP, khổ 60x90cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs bàn inox hiệu/ mã hs của bàn inox hi)
- Mã HS 94032090: Bàn chân xếp inox, hiệu QP, khổ 60x180cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs bàn chân xếp in/ mã hs của bàn chân xếp)
- Mã HS 94032090: Giường có khung bằng sắt (B280-681) KT:1648x2137x1265mm, mới 100%... (mã hs giường có khung/ mã hs của giường có kh)
- Mã HS 94032090: Bàn bằng nhôm (item: 384-123, kt: 407mm x 407mm x 610mm). Hàng sx tại VN. Mới 100%... (mã hs bàn bằng nhôm/ mã hs của bàn bằng nhô)
- Mã HS 94032090: Bàn bằng sắt (item: 396-009, kt: 1118mm x 1118mm x 457mm). Hàng sx tại VN. Mới 100%... (mã hs bàn bằng sắt i/ mã hs của bàn bằng sắt)
- Mã HS 94032090: Giường bằng inox (item: 305-M46, kt: 2315mm x 341mm x 100mm). Hàng sx tại VN. Mới 100%... (mã hs giường bằng ino/ mã hs của giường bằng)
- Mã HS 94032090: Bàn H22: 80x80x67 cm, sản phẩm kim loại quấn sợi nhựa, nệm vải, sx tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs bàn h22 80x80x/ mã hs của bàn h22 80x)
- Mã HS 94032090: Bàn Ibiza D70: 70x70x75 cm, sản phẩm kim loại quấn sợi nhựa, nệm vải, sx tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs bàn ibiza d70/ mã hs của bàn ibiza d7)
- Mã HS 94032090: Bàn vuông đan dây nhựa khung kim loại 40 x 40 x 45 cm... (mã hs bàn vuông đan d/ mã hs của bàn vuông đa)
- Mã HS 94032090: Bàn (1800*900*770mm)bằng gổ keo rừng trồng kết hợp ximang mới 100%... (mã hs bàn 1800*900*7/ mã hs của bàn 1800*90)
- Mã HS 94032090: Bàn (1200*1200*755mm)bằng gổ keo rừng trồng kết hợp ximang mới 100%... (mã hs bàn 1200*1200*/ mã hs của bàn 1200*12)
- Mã HS 94032090: Bàn chữ nhật bằng sắt và kính VBEL-270. (Hàng không nhãn hiệu). Kích thước:(135x45x80)cm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn chữ nhật bằ/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94032090: Bàn vuông làm bằng sắt và kính. VBEL- F039. (Hàng không nhãn hiệu). Kích thước: (67x67x72)cm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn vuông làm b/ mã hs của bàn vuông là)
- Mã HS 94032090: STOCAS004GRE-UK Tủ (làm bằng sắt) (770*400*1660)mm... (mã hs stocas004greuk/ mã hs của stocas004gre)
- Mã HS 94032090: Giường làm bằng sắt và ván ép VN885-BLACK-BLACK (216*148*16)cm, nguyên liệu mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs giường làm bằng/ mã hs của giường làm b)
- Mã HS 94032090: Bàn nhôm kính 160/220x90x75cm... (mã hs bàn nhôm kính 1/ mã hs của bàn nhôm kín)
- Mã HS 94032090: Bàn Delos khung nhôm 60x60x73cm... (mã hs bàn delos khung/ mã hs của bàn delos kh)
- Mã HS 94032090: Bàn vuông Delphi khung nhôm 150x90cm... (mã hs bàn vuông delph/ mã hs của bàn vuông de)
- Mã HS 94032090: Bàn Riviera khung sắt đan dây nhựa 180x90x75cm... (mã hs bàn riviera khu/ mã hs của bàn riviera)
- Mã HS 94032090: Bàn chữ nhật Riviera khung sắt đan dây nhựa 100x200x75cm... (mã hs bàn chữ nhật ri/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94032090: Bàn cà phê khung sắt (1 bộ 2 cái) (Size:40x40x42; 34x34x36 cm), Hàng mới 100%... (mã hs bàn cà phê khun/ mã hs của bàn cà phê k)
- Mã HS 94032090: Bàn làm bằng sắt mặt mosaic ((Mosaic: xi măng nhẹ dán gạch men) QC (30*60) cm. NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs bàn làm bằng sắ/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 94032090: Bàn đồng 32 x 32 x 14 inch... (mã hs bàn đồng 32 x 3/ mã hs của bàn đồng 32)
- Mã HS 94032090: Bàn đồng 60 x 15 x 30 inch... (mã hs bàn đồng 60 x 1/ mã hs của bàn đồng 60)
- Mã HS 94032090: Bàn đồng 60 x 24 x 14 inch... (mã hs bàn đồng 60 x 2/ mã hs của bàn đồng 60)
- Mã HS 94032090: Bàn nhôm 18 x 18 x 22 inch... (mã hs bàn nhôm 18 x 1/ mã hs của bàn nhôm 18)
- Mã HS 94032090: Bàn nhôm 22 x 18 x 22 inch... (mã hs bàn nhôm 22 x 1/ mã hs của bàn nhôm 22)
- Mã HS 94032090: Bàn nhôm + veneer 22 x 18 x 22 inch... (mã hs bàn nhôm vene/ mã hs của bàn nhôm v)
- Mã HS 94032090: Khung kệ để hàng bằng sắt (1220mm x 460mm x 1220mm), Mới 100%... (mã hs khung kệ để hàn/ mã hs của khung kệ để)
- Mã HS 94032090: Giường khung sắt đan dây nhựa (70x198x30cm) không nhãn hiệu_3710015, mới 100%... (mã hs giường khung sắ/ mã hs của giường khung)
- Mã HS 94032090: Bàn khung sắt đan dây nhựa (96x200cm) không nhãn hiệu_3792901, mới 100%... (mã hs bàn khung sắt đ/ mã hs của bàn khung sắ)
- Mã HS 94032090: Bàn Ravello khung sắt đan dây nhựa 150x80x75cm... (mã hs bàn ravello khu/ mã hs của bàn ravello)
- Mã HS 94032090: Giường Piacenza khung sắt đan dây nhựa 187x66x78cm... (mã hs giường piacenza/ mã hs của giường piace)
- Mã HS 94033000: Đồgỗthủcôngmỹnghệ:Bộbànghếphòngkhách6món (1bàn,2ghế,1đoản,2đôn),sx từ gỗ hương(pterocarpus macrocarpus) NK từ Lào,KT:Bàn(120x60x55)cm,Ghế(60x75x125)cm;Đoản(180x60x120)cm,Đôn (50x50x40)cm,mới100%... (mã hs đồgỗthủcôngmỹng/ mã hs của đồgỗthủcôngm)
- Mã HS 94033000: Bàn cà phê dùng trong văn phòng, làm từ gỗ tràm, ván MDF. Item: 82090. Kích thước: 76"*6"*25". Hàng mới 100%... (mã hs bàn cà phê dùng/ mã hs của bàn cà phê d)
- Mã HS 94033000: Bàn vi tính bằng gỗ có bánh xe BMB-E-PCWAGEN-1, Hãng sản xuất Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs bàn vi tính bằn/ mã hs của bàn vi tính)
- Mã HS 94033000: Bàn NVVP- 80cmx60cm... (mã hs bàn nvvp 80cmx/ mã hs của bàn nvvp 80)
- Mã HS 94033000: Bàn NVVP- 120cmx60cm... (mã hs bàn nvvp 120cm/ mã hs của bàn nvvp 12)
- Mã HS 94033000: Đôn trống bằng gỗ hương cỡ (40x40x50)cm, hàng mới 100%... (mã hs đôn trống bằng/ mã hs của đôn trống bằ)
- Mã HS 94033000: Ghế tai quan bằng gỗ hương cỡ (90x50x45)cm, hàng mới 100%... (mã hs ghế tai quan bằ/ mã hs của ghế tai quan)
- Mã HS 94033000: Bàn làm việc bằng gỗ hương cỡ(120x200x80)cm, hàng mới 100%... (mã hs bàn làm việc bằ/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94033000: Bàn ghế như ý bằng gỗ hương gồm 1 bàn cỡ (110x140x60)cm, 1đoản cỡ (200x60x120)cm, 4 ghế(80x60x120)cm, 2 đôn(40x40x60)cm,hàng mới 100%,... (mã hs bàn ghế như ý b/ mã hs của bàn ghế như)
- Mã HS 94033000: Bàn ghế trung đường bằng gỗ hương gồm 1 bàn cỡ (110x140x60)cm, 1 đoản cỡ (200x60x120)cm,2ghế cỡ (80x60x120)cm, 2đôn (40x40x60)cm, hàng mới 100%... (mã hs bàn ghế trung đ/ mã hs của bàn ghế trun)
- Mã HS 94033000: Bàn ghế Minh quốc bằng gỗ hương gồm 1 bàn cỡ (160x140x60)cm,1 đoản cỡ (200x70x120)cm,4 ghế cỡ(80x60x120)cm,2 đôn cỡ (40x40x60)cm,2 đôn cỡ (40x40x50)cm, hàng mới 100%... (mã hs bàn ghế minh qu/ mã hs của bàn ghế minh)
- Mã HS 94033000: Bàn làm Nail (Nail table)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 610 * 490 * 430 mm... (mã hs bàn làm nail n/ mã hs của bàn làm nail)
- Mã HS 94033000: Bàn hơ tay (Drying hand table)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 1510 * 400 * 300 mm... (mã hs bàn hơ tay dry/ mã hs của bàn hơ tay)
- Mã HS 94033000: Bàn rửa tay (Washing hand table)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 1540 * 597 * 850 mm... (mã hs bàn rửa tay wa/ mã hs của bàn rửa tay)
- Mã HS 94033000: Bàn làm Nail đôi (Double Nail table)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 780 * 490 * 440 mm... (mã hs bàn làm nail đô/ mã hs của bàn làm nail)
- Mã HS 94033000: Bàn làm móng chân- Size S (Pedikit- S)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 390 * 560 * 600 mm... (mã hs bàn làm móng ch/ mã hs của bàn làm móng)
- Mã HS 94033000: Quầy tiếp tân- Size L (Reception- L)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 1033 * 560 * 1080 mm... (mã hs quầy tiếp tân/ mã hs của quầy tiếp tâ)
- Mã HS 94033000: Bàn làm Nail Triple (Triple Nail table)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 2420 * 450 * 185 mm... (mã hs bàn làm nail tr/ mã hs của bàn làm nail)
- Mã HS 94033000: Bàn làm Nail- Size S (Nail table- S)- Làm bằng ván dăm ép, dán Formica, mới 100%, hàng VNSX. Qui cách: 615 * 380 * 450 mm... (mã hs bàn làm nail s/ mã hs của bàn làm nail)
- Mã HS 94033000: Bàn bằng thép và gỗ dùng để sửa chữa phanh máy bay. P/N: RPTB. Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng thép v/ mã hs của bàn bằng thé)
- Mã HS 94033000: Sản phẩm bằng gỗ cao su: và MDF: Bàn (1900x720x800mm). hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng g/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 94033000: Bàn-2420DUET 1423x765x724 MM... (mã hs bàn2420duet 14/ mã hs của bàn2420duet)
- Mã HS 94033000: Bàn- 2401AFGAC 1524x660x752MM... (mã hs bàn 2401afgac/ mã hs của bàn 2401afg)
- Mã HS 94033000: Bàn hội nghị bằng gỗ ván dăm công nghiệp, sử dụng trong văn phòng, kích thước W:9000(mm), mới 100%... (mã hs bàn hội nghị bằ/ mã hs của bàn hội nghị)
- Mã HS 94033000: Bàn họp bằng gỗ ván dăm công nghiệp, có chân bằng sắt, sử dụng trong văn phòng, kích thước 2400*1100*715(mm), mới 100%... (mã hs bàn họp bằng gỗ/ mã hs của bàn họp bằng)
- Mã HS 94033000: Vách ngăn nỉ không kính... (mã hs vách ngăn nỉ kh/ mã hs của vách ngăn nỉ)
- Mã HS 94033000: Hộc SM1830FH 402x520x555... (mã hs hộc sm1830fh 40/ mã hs của hộc sm1830fh)
- Mã HS 94033000: Bàn làm việc CD1200 1200x700x750... (mã hs bàn làm việc cd/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94033000: Tấm gỗ mặt bàn, kích thước: 110 x 75 x 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ mặt bàn/ mã hs của tấm gỗ mặt b)
- Mã HS 94033000: Bàn cà phê (Q/c: 1194 x 679 x 229mm), làm bằng ván ép... (mã hs bàn cà phê q/c/ mã hs của bàn cà phê)
- Mã HS 94033000: Bàn RD200DT: 1879*1016*762(MM)... (mã hs bàn rd200dt 18/ mã hs của bàn rd200dt)
- Mã HS 94033000: Ghế bằng gỗ mít vườn trồng đã được gia công chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs ghế bằng gỗ mít/ mã hs của ghế bằng gỗ)
- Mã HS 94033000: Bàn bằng gỗ mít vườn trồng đã được gia công chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ mít/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94033000: Tranh bằng gỗ mít vườn trồng đã được gia công chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tranh bằng gỗ m/ mã hs của tranh bằng g)
- Mã HS 94033000: Lục bình bằng gỗ mít vườn trồng đã được gia công chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs lục bình bằng g/ mã hs của lục bình bằn)
- Mã HS 94033000: Tượng phật bằng gỗ mít vườn trồng đã được gia công chế tác.Hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ mã hs của tượng phật b)
- Mã HS 94033000: Chân bàn DPS100DL: 160*165*762(MM)... (mã hs chân bàn dps100/ mã hs của chân bàn dps)
- Mã HS 94033000: Mặt bàn DPS100DT: 1879*1016*250(MM)... (mã hs mặt bàn dps100d/ mã hs của mặt bàn dps1)
- Mã HS 94033000: Bàn (1981x1062x760) mm... (mã hs bàn 1981x1062x/ mã hs của bàn 1981x10)
- Mã HS 94033000: Bàn (1118x 1118x 914) mm... (mã hs bàn 1118x 1118/ mã hs của bàn 1118x 1)
- Mã HS 94033000: Bàn (1371x 1371x 914) mm... (mã hs bàn 1371x 1371/ mã hs của bàn 1371x 1)
- Mã HS 94033000: Bàn (L) làm bằng gỗ dương, ván MDF, ván gỗ ép (1267*546*775)mm... (mã hs bàn l làm bằn/ mã hs của bàn l làm)
- Mã HS 94033000: Bàn 518-GT4848: 1067*1524*1016(MM)... (mã hs bàn 518gt4848/ mã hs của bàn 518gt48)
- Mã HS 94033000: Bàn 518-T4072: 1067*1524-1981*1016(MM)... (mã hs bàn 518t4072/ mã hs của bàn 518t407)
- Mã HS 94033000: Bàn nhỏ End Table-1546C (660*610*609mm) gỗ cao su, ván ép... (mã hs bàn nhỏ end tab/ mã hs của bàn nhỏ end)
- Mã HS 94033000: Bàn dài Sofa Table-1546B (1270*508*737mm) gỗ cao su, ván ép... (mã hs bàn dài sofa ta/ mã hs của bàn dài sofa)
- Mã HS 94033000: Bàn chữ Z Chair Side Table-1546D (660*408*610mm) gỗ cao su, MDF... (mã hs bàn chữ z chair/ mã hs của bàn chữ z ch)
- Mã HS 94033000: Bàn vuông lớn Cocktail Table-1546A (1270*762*457mm) gỗ cao su, ván ép... (mã hs bàn vuông lớn c/ mã hs của bàn vuông lớ)
- Mã HS 94033000: Bàn làm bằng gỗ cao su, ván mdf 1100x550x400mm... (mã hs bàn làm bằng gỗ/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 94034000: Bàn ghế ăn bằng gỗ hương 1 bàn cỡ (150x80)cm, 8 ghế cỡ (40x50x90)cm hàng mới 100%... (mã hs bàn ghế ăn bằng/ mã hs của bàn ghế ăn b)
- Mã HS 94034000: Bàn D253 GT4D54 (1465*1464*195) mm, làm từ gỗ poplar, ván ép, ván MDF... (mã hs bàn d253 gt4d54/ mã hs của bàn d253 gt4)
- Mã HS 94034000: Mặt bàn D253 SKIT (1566*1302*190) mm, làm từ gỗ poplar, ván ép, ván MDF... (mã hs mặt bàn d253 sk/ mã hs của mặt bàn d253)
- Mã HS 94034000: Bàn D253 DT6D72 (1922*1150*192) mm, làm từ gỗ poplar, gỗ thông, ván ép, ván MDF... (mã hs bàn d253 dt6d72/ mã hs của bàn d253 dt6)
- Mã HS 94034000: Mặt bàn D264 SKIT (1566*1302*190) mm, làm từ gỗ poplar, ván ép, ván MDF... (mã hs mặt bàn d264 sk/ mã hs của mặt bàn d264)
- Mã HS 94034000: Bàn phục vụ D264 C (1291*621*546) mm, làm từ gỗ poplar, gỗ thông, ván ép, ván MDF, ván Okal (P.B)... (mã hs bàn phục vụ d26/ mã hs của bàn phục vụ)
- Mã HS 94034000: Mặt bàn D242 SKIT (1566*1302*190) mm, làm từ gỗ poplar, ván ép, ván MDF... (mã hs mặt bàn d242 sk/ mã hs của mặt bàn d242)
- Mã HS 94034000: Bàn phục vụ D242 C (1291*621*546) mm, làm từ gỗ poplar, gỗ thông, ván ép, ván MDF, ván Okal (P.B)... (mã hs bàn phục vụ d24/ mã hs của bàn phục vụ)
- Mã HS 94034000: Bàn gỗ thông 900mm x 1200mm x 750mm... (mã hs bàn gỗ thông 90/ mã hs của bàn gỗ thông)
- Mã HS 94034000: Bàn ngắn 4P Grace bằng gỗ cao su; size (1350Wx 820Dx750H)mm- không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs bàn ngắn 4p gra/ mã hs của bàn ngắn 4p)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn dài dùng trong nhà bếp, item: D650-35 (làm từ ván ép polywood, ván MDF, gỗ dương, gỗ thông) size:2236*1147*762mm... (mã hs bàn ăn dài dùng/ mã hs của bàn ăn dài d)
- Mã HS 94034000: Bàn làm từ gỗ cao su mua trong nươc, kích thước (400mmx500mmx500mm)... (mã hs bàn làm từ gỗ c/ mã hs của bàn làm từ g)
- Mã HS 94034000: Bàn bằng gỗ thông được sử dụng trong nhà bếp- FLORENCE 1400 TABLE size (1400*800*750)mm... (mã hs bàn bằng gỗ thô/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94034000: Majolica table 4- Bàn bằng gỗ cao su 1300x800x745mm màu nâu (bao gồm mặt bàn và bốn chân bàn). Hàng mới 100%... (mã hs majolica table/ mã hs của majolica tab)
- Mã HS 94034000: ZENITH TABLE 4P (1350X800X740H)- Bàn gỗ, cty cam kết không sử dụng gỗ rừng tự nhiên để sản xuất hàng hóa xuất khẩu... (mã hs zenith table 4p/ mã hs của zenith table)
- Mã HS 94034000: Bàn cafê RR-10310-321:1219*711*431mm... (mã hs bàn cafê rr103/ mã hs của bàn cafê rr)
- Mã HS 94034000: Bàn cafê RR-10420-345A:368*609*527mm... (mã hs bàn cafê rr104/ mã hs của bàn cafê rr)
- Mã HS 94034000: BÀN RIO S (850X850X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs bàn rio s 850x/ mã hs của bàn rio s 8)
- Mã HS 94034000: BÀN RIO M (1150X850X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs bàn rio m 1150/ mã hs của bàn rio m 1)
- Mã HS 94034000: BÀN RIO S NA (850X850X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs bàn rio s na 8/ mã hs của bàn rio s na)
- Mã HS 94034000: BÀN RIO M NA (1150X850X730MM) (SP GỖ CAO SU MỚI 100%) KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs bàn rio m na 1/ mã hs của bàn rio m na)
- Mã HS 94034000: LAUREN TABLE/6 (1410X860X100)MM;BÀN GỖ... (mã hs lauren table/6/ mã hs của lauren table)
- Mã HS 94034000: Bàn OVAL TABLE 2P QC: 850X750X740mm, màu: NATURAL, làm bằng gỗ cao su và ván MDF mua Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bàn oval table/ mã hs của bàn oval tab)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn làm bằng gỗ cao su mua trong nước D338-15 (1090x1090x125)mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn ăn làm bằng/ mã hs của bàn ăn làm b)
- Mã HS 94034000: Bàn làm bằng gỗ cao su trong nước D358-35 (914.4 W x1676.4 Dx 787.4H)mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn làm bằng gỗ/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn tròn, làm bằng gỗ cao su trong nước D335-15 (40.13"Wx40.13"Dx29.88"H). Hàng mới 100%... (mã hs bàn ăn tròn là/ mã hs của bàn ăn tròn)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn vuông làm bằng gỗ sồi (L700xW700xD1070)mm... (mã hs bàn ăn vuông là/ mã hs của bàn ăn vuông)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn NN 235 x100X74 cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs bàn ăn nn 235 x/ mã hs của bàn ăn nn 23)
- Mã HS 94034000: BÀN N2130 TABLE sản phẩm bằng gỗ cao su, quy cách: (1200*700*350 mm), (gỗ cao su mua tại Việt Nam) hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs bàn n2130 table/ mã hs của bàn n2130 ta)
- Mã HS 94034000: Bàn ăn D647-25 (1829 x 1016 x 780)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ, ván lạng gỗ tràm, ván MDF, ván ép)... (mã hs bàn ăn d64725/ mã hs của bàn ăn d647)
- Mã HS 94035000: Giường 01 bằng gỗ- (L1660 x W2190 x H1200)mm... (mã hs giường 01 bằng/ mã hs của giường 01 bằ)
- Mã HS 94035000: Giường 02 bằng gỗ- (L1960 x W2190 x H1200)mm... (mã hs giường 02 bằng/ mã hs của giường 02 bằ)
- Mã HS 94035000: Giường bằng gỗ hương cỡ(180x200x80)cm, hàng mới 100%... (mã hs giường bằng gỗ/ mã hs của giường bằng)
- Mã HS 94035000: Giường làm bằng (ván ép, ván dăm, ván mdf, gỗ alder ghép, gỗ cao su ghép) D FRAME ALNUS (LBR) NO BUNKY BOARD (2056 x 870 x 1424) mm... (mã hs giường làm bằng/ mã hs của giường làm b)
- Mã HS 94035000: Giường tắm nắng gấp khúc bằng gỗ tràm (189 x 73 x 28/86 cm). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs giường tắm nắng/ mã hs của giường tắm n)
- Mã HS 94035000: Giường đơn bằng gỗ thông thuộc nhóm 4 và ván MDF(2164x1435x1212mm.Gồm:đầu giường,chân giường,hông giường,vạt giường).Nguồn gốc gỗ mua trong nước.Item: 62290F-H+F/ 62290F-R+S.Hàng mới 100%... (mã hs giường đơn bằng/ mã hs của giường đơn b)
- Mã HS 94035000: Giường lớn có 2 hộc 2 bên- DRAWER BED WITH 2-SIDE PANEL- 80.50"(W) * 81.00"(L) * 45.00"(H), bằng gỗ dương xẻ, mới 100%... (mã hs giường lớn có 2/ mã hs của giường lớn c)
- Mã HS 94035000: Giường nhỏ có 2 hộc 2 bên- DRAWER BED WITH 2-SIDE PANEL- 64.00"(W) * 81.00"(L) * 45.00"(H), bằng gỗ dương xẻ, mới 100%... (mã hs giường nhỏ có 2/ mã hs của giường nhỏ c)
- Mã HS 94035000: Giường Queen 222850QB1/2/3. Làm từ gỗ bạch dương, MDF, ván ép chinese plywood (1 bộ gồm đầu, đuôi, vai). Qc(1610x2436x1473)mm... (mã hs giường queen 22/ mã hs của giường queen)
- Mã HS 94035000: Giường CALIFORNIA 222850KWB1/2/3. Làm từ gỗ bạch dương, MDF, ván ép chinese plywood (1 bộ gồm đầu, đuôi, vai). Qc (2017x2537x1473)mm... (mã hs giường californ/ mã hs của giường calif)
- Mã HS 94035000: Khung gương bằng gỗ Thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs khung gương bằn/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 94035000: GIƯỜNG(NÔI EM BÉ) 20301 LÀM BẰNG GỔ THÔNG NHẬP KHẨU NHÓM IV. KT:(675X1242X940)MM. SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (SẢN PHẨM KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU). HÀNG MỚI 100%... (mã hs giườngnôi em b/ mã hs của giườngnôi e)
- Mã HS 94035000: Giường kingbed bằng gỗ tràm(1975*2095*1165) hàng mới 100% (nguyên liệu mua trong nước) sản xuất VN... (mã hs giường kingbed/ mã hs của giường kingb)
- Mã HS 94035000: Giường queenbed bằng gỗ tràm(1565*2095*1165) hàng mới 100% (nguyên liệu mua trong nước) sản xuất VN... (mã hs giường queenbed/ mã hs của giường queen)
- Mã HS 94035000: Giường sofa- BED MIAM BP001 SS, KT(2.2*1.18*0.89)M... (mã hs giường sofa be/ mã hs của giường sofa)
- Mã HS 94035000: Giường ZIO S-LBR2 F làm từ gỗ MDF kích thước 2063 X 974mm... (mã hs giường zio slb/ mã hs của giường zio s)
- Mã HS 94035000: Giường đôi bằng gỗ ván dăm công nghiệp, sử dụng trong phòng nghỉ, kích thước 1620*2060*800(mm), mới 100%... (mã hs giường đôi bằng/ mã hs của giường đôi b)
- Mã HS 94035000: Giường AZAN S-MBR F làm từ gỗ MDF kích thước 2110 X 974mm... (mã hs giường azan sm/ mã hs của giường azan)
- Mã HS 94035000: Giường ZIO S-DBR3 F làm từ gỗ MDF kích thước 2063 X 974mm... (mã hs giường zio sdb/ mã hs của giường zio s)
- Mã HS 94035000: Giường trẻ em AT-CR-8301NR-BCR (1511mm x 816mm x 1397mm) (01Bộ tháo rời gồm: 1pc đầu, 1pc đuôi, 2pcs hông, 1pc khung lưới, 2pc cây trụ KD)... (mã hs giường trẻ em a/ mã hs của giường trẻ e)
- Mã HS 94035000: Giường 810448552 (1739.9*1574.8*2197.1)mm làm bằng ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs giường 81044855/ mã hs của giường 81044)
- Mã HS 94035000: Bàn (1219*711*508) mm... (mã hs bàn 1219*711*5/ mã hs của bàn 1219*71)
- Mã HS 94035000: Bàn (1676*610*775) mm... (mã hs bàn 1676*610*7/ mã hs của bàn 1676*61)
- Mã HS 94035000: Bàn (1676*762*773) mm... (mã hs bàn 1676*762*7/ mã hs của bàn 1676*76)
- Mã HS 94035000: Giường 810457577 (43*85*41.5)mm làm bằng ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs giường 81045757/ mã hs của giường 81045)
- Mã HS 94035000: BÀN 5122040 (762mm x 559mm x 762mm) (1 Bộ tháo rời gồm: 1 pc mặt, 4pc chân)... (mã hs bàn 5122040 76/ mã hs của bàn 5122040)
- Mã HS 94035000: BÀN 9304623 (1219mm x 559mm x762mm) (1 Bộ tháo rời gồm: 2pcs khung chân, 1pc khung giữa,4pc ván bàn,2pcs hộc kéo)... (mã hs bàn 9304623 12/ mã hs của bàn 9304623)
- Mã HS 94035000: Vai Giường- 5/0 Panel Rails (2134x203x50)mm (2c)... (mã hs vai giường 5/0/ mã hs của vai giường)
- Mã HS 94035000: Vai Giường- 6/6 Panel Rails (2134x203x50)mm (2c)... (mã hs vai giường 6/6/ mã hs của vai giường)
- Mã HS 94035000: Đuôi Giường (1c), Vạt Giường (3c) Và Chân Giữa (3c)- 5/0 Panel Footboard (1762x165x839)mm... (mã hs đuôi giường 1c/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94035000: Bàn (406*635*610) mm... (mã hs bàn 406*635*61/ mã hs của bàn 406*635)
- Mã HS 94035000: Bàn (610*711*610) mm... (mã hs bàn 610*711*61/ mã hs của bàn 610*711)
- Mã HS 94035000: Bàn (1473*406*749) mm... (mã hs bàn 1473*406*7/ mã hs của bàn 1473*40)
- Mã HS 94035000: Bàn (660*660*657) mm... (mã hs bàn 660*660*65/ mã hs của bàn 660*660)
- Mã HS 94035000: Bàn (710*710*660) mm... (mã hs bàn 710*710*66/ mã hs của bàn 710*710)
- Mã HS 94035000: Bàn (1215*483*759) mm... (mã hs bàn 1215*483*7/ mã hs của bàn 1215*48)
- Mã HS 94035000: Bàn (1220*483*758) mm... (mã hs bàn 1220*483*7/ mã hs của bàn 1220*48)
- Mã HS 94035000: Bàn (1220*862*508) mm... (mã hs bàn 1220*862*5/ mã hs của bàn 1220*86)
- Mã HS 94035000: Bàn (1220*864*508) mm... (mã hs bàn 1220*864*5/ mã hs của bàn 1220*86)
- Mã HS 94035000: Sofa giường DC-C21-7114 (2168*1090*1066)mm làm từ gỗ tràm, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs sofa giường dc/ mã hs của sofa giường)
- Mã HS 94035000: Giường gia dình (353*1470*2000)mm bằng ván OSB... (mã hs giường gia dình/ mã hs của giường gia d)
- Mã HS 94035000: HELYN KING BED D022-AR19- GIƯỜNG HELYN KG 1943*2055MM- làm từ ván MDF, gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs helyn king bed/ mã hs của helyn king b)
- Mã HS 94035000: Giừơng LPL2- được sản xuất từ mdf&gỗ thông, kích thước (109.5x212x171)cm... (mã hs giừơng lpl2 đư/ mã hs của giừơng lpl2)
- Mã HS 94035000: Giường MNL2- được sản xuất từ mdf&gỗ thông, kích thước (212x188.5x125)cm... (mã hs giường mnl2 đư/ mã hs của giường mnl2)
- Mã HS 94035000: Giường MNL1- được sản xuất từ ván ép&gỗ thông, kích thước (212x128.5x122.5)cm... (mã hs giường mnl1 đư/ mã hs của giường mnl1)
- Mã HS 94035000: Giường TRIPLE BUNK BED WITH 2 DRAWER- GREY; làm bằng gỗ thông & ván MDF; Size (2008x1480x1057/440mm): MỚI 100%;... (mã hs giường triple b/ mã hs của giường tripl)
- Mã HS 94035000: Đầu giường được làm từ vật liệu: gỗ tràm, ván ép, veneer, bọc vải nệm (134 x 4 x 70)"... (mã hs đầu giường được/ mã hs của đầu giường đ)
- Mã HS 94035000: Bàn (2134*1068*762) mm... (mã hs bàn 2134*1068*/ mã hs của bàn 2134*10)
- Mã HS 94035000: Bàn (660*48*917) mm... (mã hs bàn 660*48*917/ mã hs của bàn 660*48*)
- Mã HS 94035000: Bàn (1067*48*917) mm... (mã hs bàn 1067*48*91/ mã hs của bàn 1067*48)
- Mã HS 94035000: Bàn (610*305*559) mm... (mã hs bàn 610*305*55/ mã hs của bàn 610*305)
- Mã HS 94035000: Bàn (914*914*1067) mm... (mã hs bàn 914*914*10/ mã hs của bàn 914*914)
- Mã HS 94035000: Ghế (935x500x230)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF, ván ép Việt Nam/ 622-31... (mã hs ghế 935x500x23/ mã hs của ghế 935x500)
- Mã HS 94035000: Bàn (1295x685x150)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF, ván ép Việt Nam/ 622-30... (mã hs bàn 1295x685x1/ mã hs của bàn 1295x68)
- Mã HS 94035000: Đầu giường (Gỗ) (81 x 69 x 4 1/2) inch... (mã hs đầu giường gỗ/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94035000: Hông giường (Gỗ) (83 x 11 1/8 x 3 1/8) inch... (mã hs hông giường gỗ/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94035000: Đuôi giường (Gỗ) (81 x 34 1/2 x 4 1/2) inch... (mã hs đuôi giường gỗ/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94035000: Đầu giường (Gỗ bọc vải) (82 1/4 x 90 x 5) inch... (mã hs đầu giường gỗ/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94035000: Đuôi và hông giường (Gỗ bọc vải) (78 3/4 x 4 3/4 x 16 1/2) inch... (mã hs đuôi và hông gi/ mã hs của đuôi và hông)
- Mã HS 94035000: Giường (item A07) bằng gỗ thông nhóm 4 nhập khẩu, ván ép (2055X1150X1905mm). Hàng mới 100%, sản xuất tại việt nam... (mã hs giường item a0/ mã hs của giường item)
- Mã HS 94035000: Giường (item 901-3.5'') bằng gỗ thông nhóm 4 nhập khẩu, ván ép (1980X1068X1000mm). Hàng mới 100%, sản xuất tại việt nam... (mã hs giường item 90/ mã hs của giường item)
- Mã HS 94035000: JERSEY KING BED- AR19- GIƯỜNG JERSEY KG 1943*2055MM- làm từ gỗ cao su, gỗ thông mua ở VN... (mã hs jersey king bed/ mã hs của jersey king)
- Mã HS 94035000: JERSEY QUEEN BED- GN08- GIƯỜNG JERSEY QN 1537*2055MM- làm từ ván MDF, gỗ cao su, gỗ thông mua ở VN... (mã hs jersey queen be/ mã hs của jersey queen)
- Mã HS 94035000: Thành nôi 1328 * 300 * 45 (mm) go duong xe... (mã hs thành nôi 1328/ mã hs của thành nôi 13)
- Mã HS 94035000: Khay mặt tủ 977 * 466 * 98 (mm) go duong xe... (mã hs khay mặt tủ 977/ mã hs của khay mặt tủ)
- Mã HS 94035000: Giường (nôi) em bé 1378 * 802 * 892 (mm) go cao su, duong xe... (mã hs giường nôi em/ mã hs của giường nôi)
- Mã HS 94035000: Bàn (914*914*914) mm... (mã hs bàn 914*914*91/ mã hs của bàn 914*914)
- Mã HS 94035000: Giường đơn 281-S (2010*995*800)mm (1 bộ gồm 15 chi tiết) (Làm từ gỗ thông, ván ép, ván MDF)... (mã hs giường đơn 281/ mã hs của giường đơn 2)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ Folding table 140 x 80 x 72cm... (mã hs bàn gỗ folding/ mã hs của bàn gỗ foldi)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ Ext folding table 180/140 x 80 x 74cm... (mã hs bàn gỗ ext fold/ mã hs của bàn gỗ ext f)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ Balcony folding table (100 x 58 x 72cm)... (mã hs bàn gỗ balcony/ mã hs của bàn gỗ balco)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 53862.00MISA (77.5x33x72.5 cm)... (mã hs bàn gỗ 5386200/ mã hs của bàn gỗ 53862)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ nhật T084 làm bằng gỗ Keo, mặt bàn gạch ceramic b&w, kt 137X70X40cm... (mã hs bàn chữ nhật t0/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn vuông T929, được làm bằng gỗ Keo, mặt bàn gạch Ceramic mix, kt 70x70x72cm... (mã hs bàn vuông t929/ mã hs của bàn vuông t9)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ nhật T926, được làm bằng gỗ Keo, mặt bàn gạch ceramic, kt 205x105x75cm... (mã hs bàn chữ nhật t9/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn Carne2- 135 (1350 x 800 x700)mm bằng gỗ cao su, mới 100% (không nhãn mác)... (mã hs bàn carne2 135/ mã hs của bàn carne2)
- Mã HS 94036090: Bàn Carne2- 180 (1800 x 900 x700)mm bằng gỗ cao su, mới 100% (không nhãn mác)... (mã hs bàn carne2 180/ mã hs của bàn carne2)
- Mã HS 94036090: Bàn Humla end làm từ gỗ sồi (dia.440xH480)/Humla end table (Mua tại Việt Nam)... (mã hs bàn humla end l/ mã hs của bàn humla en)
- Mã HS 94036090: Bàn Humla coffee 90 làm từ gỗ sồi (dia.900xH380)/Humla coffee table large 90 (Mua tại Việt Nam)... (mã hs bàn humla coffe/ mã hs của bàn humla co)
- Mã HS 94036090: Bàn 01 hộc bằng gỗ- (L650 x W650 x H550)mm... (mã hs bàn 01 hộc bằng/ mã hs của bàn 01 hộc b)
- Mã HS 94036090: Bàn 02 hộc bằng gỗ- (L1300 x W700 x H500)mm... (mã hs bàn 02 hộc bằng/ mã hs của bàn 02 hộc b)
- Mã HS 94036090: Bàn 2.25m bằng gỗ- (L2250 x W1000 x H760)mm... (mã hs bàn 225m bằng/ mã hs của bàn 225m bằ)
- Mã HS 94036090: Bàn 1.9m x1.0m bằng gỗ- (L1900 x W1000 x H760)mm... (mã hs bàn 19m x10m/ mã hs của bàn 19m x1)
- Mã HS 94036090: Bàn cà phê 02 hộc bằng gỗ- (L1300 x W700 x H500)mm... (mã hs bàn cà phê 02 h/ mã hs của bàn cà phê 0)
- Mã HS 94036090: Bàn 1m8 bằng gỗ- (L1800 x W1000 x H760)mm... (mã hs bàn 1m8 bằng gỗ/ mã hs của bàn 1m8 bằng)
- Mã HS 94036090: Bàn cà phê 01 hộc bằng gỗ- (L1300 x W700 x H450)mm... (mã hs bàn cà phê 01 h/ mã hs của bàn cà phê 0)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ KENT COFFEE DIA. 90X90X30CM... (mã hs bàn gỗ kent cof/ mã hs của bàn gỗ kent)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ MELFORT SIDE DIA. 50X50X50CM... (mã hs bàn gỗ melfort/ mã hs của bàn gỗ melfo)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ LEEDS CHAISE LOUNGE 90X90X27CM... (mã hs bàn gỗ leeds ch/ mã hs của bàn gỗ leeds)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ WELLS DIINING 90 DEGRE EDGE CUT L220 X W100 X H76CM... (mã hs bàn gỗ wells di/ mã hs của bàn gỗ wells)
- Mã HS 94036090: Bàn mặt gỗ tràm dầu và gạch, chân sắt sơn màu xám 200X100CM, hàng mới 100%... (mã hs bàn mặt gỗ tràm/ mã hs của bàn mặt gỗ t)
- Mã HS 94036090: Bàn kính có khung bằng gỗ MDF chân kim loại, No 819, kích thước 610*510*635mm, dùng trong trang trí nội thất, mới 100%... (mã hs bàn kính có khu/ mã hs của bàn kính có)
- Mã HS 94036090: Bàn Vanity B0846J V (1636*461*792)mm, làm từ gỗ thông, gỗ dương, ván ép, ván MDF, ván Okal... (mã hs bàn vanity b084/ mã hs của bàn vanity b)
- Mã HS 94036090: Bàn trang điểm 8500036 (1650*505*990)mm, làm từ gổ dương, gổ thông, ván MDF, ván ép... (mã hs bàn trang điểm/ mã hs của bàn trang đi)
- Mã HS 94036090: bàn gỗ keo rừng trồng: WISTON SIDE TABLE 45X45X45 CM/ WOOD ACACIA LIGHT TEAK LOOK/ FSC 100%... (mã hs bàn gỗ keo rừng/ mã hs của bàn gỗ keo r)
- Mã HS 94036090: BÀN BẰNG GỖ THÔNG (DUNLOE-CF). HÀNG MỚI SX 100%. QCSP: (1200 X 700 X 500)mm... (mã hs bàn bằng gỗ thô/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn 370-222.XVIII (1294000516) (2794 x 1168 x 762) mm, làm từ gỗ bạch dương xẻ, Ván MDF... (mã hs bàn 370222xvi/ mã hs của bàn 370222)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-08GOAK.V (61540906AGRY)(406x305x559) Làm từ ván MDF... (mã hs bàn rh035308go/ mã hs của bàn rh03530)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-21GOAK.IX (61540912AGRY)(1118x495x514)mm Làm từ ván MDF... (mã hs bàn rh035321go/ mã hs của bàn rh03532)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-08WALNUT.IX (61540906BRN)(406x305x559)mm, Làm từ Ván MDF... (mã hs bàn rh035308wa/ mã hs của bàn rh03530)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-21BOAK.009 (61540912BRWN)(1118x495x514)mm Làm từ ván MDF... (mã hs bàn rh035321bo/ mã hs của bàn rh03532)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-07WALNUT.XI (61540904BRN) (406x305x660)mm, Làm từ Ván MDF... (mã hs bàn rh035307wa/ mã hs của bàn rh03530)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0305-02BWALNUT.II (14230967BRN)(406x406x559)mm Làm từ gỗ óc chó... (mã hs bàn rh030502bw/ mã hs của bàn rh03050)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-30GOAK.VII (61540908AGRY)(1105x343x584)mm Làm từ gỗ sồi, cao su, ván MDF... (mã hs bàn rh035330go/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-15GOAK.VI (40970996AGRY) (1702x1092x356)mm, Làm từ gỗ sồi, cao su, ván MDF... (mã hs bàn rh035315go/ mã hs của bàn rh03531)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-36BOAK.007 (10002687BRWN) (1829x343x584)mm, Làm từ gỗ sồi, cao su, ván MDF... (mã hs bàn rh035336bo/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-36GOAK.008 (10002687AGRY) (1829x343x584)mm, Làm từ gỗ sồi, cao su, ván MDF... (mã hs bàn rh035336go/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-38GOAK.008 (10002696AGRY) (2429x343x584)mm, Làm từ gỗ cao su, sồi, ván MDF... (mã hs bàn rh035338go/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-37WALNUT.IX (10002685BRN) (2134x343x584)mm, Làm từ gỗ óc chó, cao su, ván MDF... (mã hs bàn rh035337wa/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-26WALNUT.005 (61540900BRN) (991 x 991 x 381)mm, Làm từ gỗ óc chó, cao su, Ván MDF... (mã hs bàn rh035326wa/ mã hs của bàn rh03532)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-37BOAK.006 (10002685BRWN) (2134x343x584)mm, Làm từ gỗ sồi, bạch dương xẻ, ván MDF... (mã hs bàn rh035337bo/ mã hs của bàn rh03533)
- Mã HS 94036090: Bàn RH0353-29BOAK.IX (61540910BRWN)(1105x1105x381)mm Làm từ gỗ sồi, bạch dương xẻ, ván MDF, ván ép... (mã hs bàn rh035329bo/ mã hs của bàn rh03532)
- Mã HS 94036090: Bàn RH258-24NATL.XXIX (61010071NATL) (1949 x 457 x 838) mm Làm từ gỗ Bạch Dương, tràm, cao su,Ván ép,Ván MDF... (mã hs bàn rh25824nat/ mã hs của bàn rh25824)
- Mã HS 94036090: Bàn:406x635x610mm... (mã hs bàn406x635x610/ mã hs của bàn406x635x)
- Mã HS 94036090: Bàn:584x686x610mm... (mã hs bàn584x686x610/ mã hs của bàn584x686x)
- Mã HS 94036090: Bàn:946x559x762mm... (mã hs bàn946x559x762/ mã hs của bàn946x559x)
- Mã HS 94036090: Bàn:1213x711x457mm... (mã hs bàn1213x711x45/ mã hs của bàn1213x711)
- Mã HS 94036090: Bàn:1213x711x470mm... (mã hs bàn1213x711x47/ mã hs của bàn1213x711)
- Mã HS 94036090: Bàn:1270x457x749mm... (mã hs bàn1270x457x74/ mã hs của bàn1270x457)
- Mã HS 94036090: Bàn:1880x533x914mm... (mã hs bàn1880x533x91/ mã hs của bàn1880x533)
- Mã HS 94036090: Mặt bàn:1778x610x149mm... (mã hs mặt bàn1778x61/ mã hs của mặt bàn1778)
- Mã HS 94036090: Chân bàn:495x591x730mm... (mã hs chân bàn495x59/ mã hs của chân bàn495)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:1143x57x1321mm... (mã hs đầu giường1143/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:1546x57x1321mm... (mã hs đầu giường1546/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94036090: Hông giường:2127x44x324mm... (mã hs hông giường212/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường:1054x60x483mm... (mã hs đuôi giường105/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường:1464x60x483mm... (mã hs đuôi giường146/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Bàn vi tính:1118x559x787mm... (mã hs bàn vi tính111/ mã hs của bàn vi tính)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:1622x175x1346mm... (mã hs đầu giường1622/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:2029x181x1384mm... (mã hs đầu giường2029/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường:2022x457x533mm... (mã hs đuôi giường202/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Phần trên bàn vi tính:1054x267x914mm... (mã hs phần trên bàn v/ mã hs của phần trên bà)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:1699x83x1524mm... (mã hs đầu giường1699/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94036090: Đầu giường:2105x83x1575mm... (mã hs đầu giường2105/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường:1613x473x483mm... (mã hs đuôi giường161/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường:2019x473x483mm... (mã hs đuôi giường201/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Mặt bàn bằng xi măng (5677021), kích thước (458x458x482mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs mặt bàn bằng xi/ mã hs của mặt bàn bằng)
- Mã HS 94036090: Chân bàn bằng gỗ tràm vườn trồng (5677021), kích thước (458x458x482mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs chân bàn bằng g/ mã hs của chân bàn bằn)
- Mã HS 94036090: Chân tủ kệ bằng gỗ tràm vườn trồng (1074389)kích thước (1930x660x96mm), Hàng mới sx, mới 100%... (mã hs chân tủ kệ bằng/ mã hs của chân tủ kệ b)
- Mã HS 94036090: Đuôi giường (gồm 1 lưng, 2 chân):1492x98x508mm... (mã hs đuôi giường gồ/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94036090: Thanh giường (gồm 3 thanh giường):18x53x1378mm... (mã hs thanh giường g/ mã hs của thanh giường)
- Mã HS 94036090: Bàn vi tính (gồm 1 mặt bàn, 4 chân):1321x584x787mm... (mã hs bàn vi tính gồ/ mã hs của bàn vi tính)
- Mã HS 94036090: Bàn nail VM312 (MANICURE TABLE VM312). Hàng mới 100%... (mã hs bàn nail vm312/ mã hs của bàn nail vm3)
- Mã HS 94036090: Bàn hơ tay dài VM711 (UV STATION VM711). Hàng mới 100%... (mã hs bàn hơ tay dài/ mã hs của bàn hơ tay d)
- Mã HS 94036090: Bàn hơ tay tròn VM710 (ROUND UV STATION VM710). Hàng mới 100%... (mã hs bàn hơ tay tròn/ mã hs của bàn hơ tay t)
- Mã HS 94036090: Quầy tiếp tân VM511 (RECEPTION COUNTER VM511). Dùng cho ghế mát xa làm móng chân, móng tay. Hàng mới 100%... (mã hs quầy tiếp tân v/ mã hs của quầy tiếp tâ)
- Mã HS 94036090: Bàn có mặt bằng ván MDF khung chân bằng sắt (Portland Round Counter Table), KT: đường kính 42"*36"inch, mới 100%... (mã hs bàn có mặt bằng/ mã hs của bàn có mặt b)
- Mã HS 94036090: Bàn sofa làm bằng gỗ ghép cao su (900 x 520 x 130 mm), 1 bộ gồm: bàn và chân bàn, không hiệu. Mới 100%... (mã hs bàn sofa làm bằ/ mã hs của bàn sofa làm)
- Mã HS 94036090: Bàn bát giác bằng gỗ tràm (120x120x H73)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn bát giác bằ/ mã hs của bàn bát giác)
- Mã HS 94036090: Quầy bar gỗ tràm (179/98.5 x 66 x 105/107)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs quầy bar gỗ trà/ mã hs của quầy bar gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn vuông lớn hai mảnh bằng gỗ tràm (75 x 75 x 72). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn vuông lớn h/ mã hs của bàn vuông lớ)
- Mã HS 94036090: Bàn xếp rút đầu bằng bằng gỗ tràm (150/200 x 90 x 73 cm). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn xếp rút đầu/ mã hs của bàn xếp rút)
- Mã HS 94036090: Gía treo vòi tắm chân vuông bằng gỗ tràm (80 x 80 x 212 cm). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs gía treo vòi tắ/ mã hs của gía treo vòi)
- Mã HS 94036090: Bàn Merry- 80 (800 x 800 x 700)mm bằng gỗ cao su (gỗ trong nước) + ván MDF (gỗ trong nước), mới 100% (không nhãn mác)... (mã hs bàn merry 80/ mã hs của bàn merry 8)
- Mã HS 94036090: Bàn hall có 2 hộp kéo bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước (1200x400x860)mm, mã hàng: SIE-391, hàng mới 100%, Không nhãn hiệu... (mã hs bàn hall có 2 h/ mã hs của bàn hall có)
- Mã HS 94036090: Bàn console nhỏ có 1 hộp tủ (size S) bằng gỗ thông, kích thước (700x360x820)mm, mã hàng: SIE-312, hàng mới 100%, Không nhãn hiệu... (mã hs bàn console nhỏ/ mã hs của bàn console)
- Mã HS 94036090: Rèm kích thước 116 * 26 *2cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs rèm kích thước/ mã hs của rèm kích thư)
- Mã HS 94036090: Ván chạm kích thước 42 * 24 * 2cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs ván chạm kích t/ mã hs của ván chạm kíc)
- Mã HS 94036090: Cánh Cửa kích thước 86 * 200 * 6cm, làm bằng gỗ thông nhập khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs cánh cửa kích t/ mã hs của cánh cửa kíc)
- Mã HS 94036090: Bàn- Item: T499-0 (làm từ gỗ bạch dương, gỗ thông & ván MDF), quy cách: 1220*864*504mm,... (mã hs bàn item t499/ mã hs của bàn item t)
- Mã HS 94036090: Bàn ăn dài, item: D650-35, làm từ gỗ thông, gỗ bạch dương & ván MDF, size: 2236*1147*762mm,... (mã hs bàn ăn dài ite/ mã hs của bàn ăn dài)
- Mã HS 94036090: Bàn- Item: D733-32 (làm từ gỗ bạch dương, gỗ thông, gỗ cao su & ván MDF), quy cách: 1184*914*915mm, mới 100%... (mã hs bàn item d733/ mã hs của bàn item d)
- Mã HS 94036090: Bàn side table GR-217, làm bằng ván MDF và khung bằng sắt, quy cách (609 x 507 x 736)mm, dùng làm đồ nội thất trong nhà, hàng mới 100%... (mã hs bàn side table/ mã hs của bàn side tab)
- Mã HS 94036090: Bàn FR10709, SIZE: 1194 x 279 x 815 MM. Sản phẩm gỗ Thông, MDF, sắt mua Việt Nam... (mã hs bàn fr10709 si/ mã hs của bàn fr10709)
- Mã HS 94036090: Khung Giường đơn- Wooden bed frame 200S, size: 895mmX1200mmX2190mm, được làm từ gỗ thông mua trong nước có nguồn gốc nhập khẩu và ván MDF mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs khung giường đơ/ mã hs của khung giường)
- Mã HS 94036090: Hộp gỗ làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, kích thước (S 310mmx230mmx150mm)... (mã hs hộp gỗ làm từ g/ mã hs của hộp gỗ làm t)
- Mã HS 94036090: Bàn 81472,qc:19.75"*19.75"*26.5" (ván MDF, gương)... (mã hs bàn 81472qc19/ mã hs của bàn 81472qc)
- Mã HS 94036090: Bàn mặt đá 2 hộc làm bằng ván MDF, gỗ dương (1378 x 763 x 914)mm... (mã hs bàn mặt đá 2 hộ/ mã hs của bàn mặt đá 2)
- Mã HS 94036090: Bàn 2 hộc làm bằng ván MDF, gỗ dương, gỗ cao su (1219 x 508 x 738)mm... (mã hs bàn 2 hộc làm b/ mã hs của bàn 2 hộc là)
- Mã HS 94036090: Bàn ăn dài (màu trắng) làm bằng ván MDF, gỗ dương, gỗ cao su (1830 x 915 x 749)mm... (mã hs bàn ăn dài màu/ mã hs của bàn ăn dài)
- Mã HS 94036090: Bàn vi tính 2 hộc Acacia làm bằng ván MDF, ván ép, gỗ dương, gỗ cao su (1219 x 508 x 738)mm... (mã hs bàn vi tính 2 h/ mã hs của bàn vi tính)
- Mã HS 94036090: Bàn làm việc mặt đá làm bằng ván MDF, ván ép, gỗ dương, gỗ cao su (1448 x 610 x 758)mm... (mã hs bàn làm việc mặ/ mã hs của bàn làm việc)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ PT-81216 (70 x 70 x 75 cm)... (mã hs bàn gỗ pt81216/ mã hs của bàn gỗ pt81)
- Mã HS 94036090: Giường nằm đọc sách gỗ PT-51604 (54x182x62.5cm)... (mã hs giường nằm đọc/ mã hs của giường nằm đ)
- Mã HS 94036090: Khung cửa tủ nhà bếp bằng gỗ cao su, đã sơn (19 x 305 x 759mm)... (mã hs khung cửa tủ nh/ mã hs của khung cửa tủ)
- Mã HS 94036090: Mặt trước ngăn kéo hộc tủ bằng gỗ cao su và MDF, đã sơn (19 x 293 x 170mm)... (mã hs mặt trước ngăn/ mã hs của mặt trước ng)
- Mã HS 94036090: Diềm trang trí nhà bếp bằng gỗ birch, được ghép ngang, đã sơn (19 x 152 x 2439mm)... (mã hs diềm trang trí/ mã hs của diềm trang t)
- Mã HS 94036090: Bàn làm bằng gỗ cao su, gỗ điều và mdf, QC (1066 x 1066 x 762) mm. NPL mua trong nước. Hàng mới 100%... (mã hs bàn làm bằng gỗ/ mã hs của bàn làm bằng)
- Mã HS 94036090: Bàn (OT-9S), quy cách W48"xD16"xH30", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs bàn ot9s qu/ mã hs của bàn ot9s)
- Mã HS 94036090: Bàn (OT-60S2), quy cách 51,97"x18,11"x30,00", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs bàn ot60s2/ mã hs của bàn ot60s2)
- Mã HS 94036090: Bàn (OT-18R-18), quy cách 18,00"x18,00"x24,00", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs bàn ot18r18/ mã hs của bàn ot18r)
- Mã HS 94036090: Bàn vuông 450 kích thước: 450 X 450 X 450 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn vuông 450 k/ mã hs của bàn vuông 45)
- Mã HS 94036090: Bàn nhỏ kích thước 350 x 350 x 350 mm, được làm bằng gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn nhỏ kích th/ mã hs của bàn nhỏ kích)
- Mã HS 94036090: Bàn vuông 445 kích thước 445 X 445 X 405 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn vuông 445 k/ mã hs của bàn vuông 44)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ nhật 1000 kích thước 1000 X 400 X 770 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn chữ nhật 10/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ nhật 2200 kích thước 1000 X 2200 X 770 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn chữ nhật 22/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn bán nguyệt kích thước: 1000 X 500 X 745 mm, được làm từ gỗ keo FSC 100% rừng trồng trong nước... (mã hs bàn tròn bán ng/ mã hs của bàn tròn bán)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng gỗ tràm(gỗ tràm mua trong nước)(90 x 160/260 x 75)cm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ trà/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn gate N 34/83/131x70cm làm từ gỗ keo rừng trồng... (mã hs bàn gate n 34/8/ mã hs của bàn gate n 3)
- Mã HS 94036090: Bàn consol bằng gỗ tràm(420*1165*780) hàng mới 100% (nguyên liệu mua trong nước) sản xuất VN... (mã hs bàn consol bằng/ mã hs của bàn consol b)
- Mã HS 94036090: Bàn (18 X 15 X 27) inch... (mã hs bàn 18 x 15 x/ mã hs của bàn 18 x 15)
- Mã HS 94036090: Bàn F06(1800x750x820)mm sản phẩm làm bằng ván MDF, hàng mới 100%, Không nhãn mác... (mã hs bàn f061800x75/ mã hs của bàn f061800)
- Mã HS 94036090: Bàn F07(1500x600x570)mm sản phẩm làm bằng ván MDF, hàng mới 100%, Không nhãn mác... (mã hs bàn f071500x60/ mã hs của bàn f071500)
- Mã HS 94036090: Bàn console G3859 800W x 320D x 740Hmm làm bằng gỗ... (mã hs bàn console g38/ mã hs của bàn console)
- Mã HS 94036090: Bàn FREE 135 TABLE Qui cách: (1430x880x1035) mm,làm bằng ván MDF,ván dăm, gỗ CAO SU... (mã hs bàn free 135 ta/ mã hs của bàn free 135)
- Mã HS 94036090: Bàn EXTENSIBLE TABLE (TVC40) size:150-210 x 90 x 72 làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước hàng mới 100%... (mã hs bàn extensible/ mã hs của bàn extensib)
- Mã HS 94036090: Bàn OCTOGONAL ACACIA TABLE (TVC34) size:120 x 120 x 72 làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước hàng mới 100%... (mã hs bàn octogonal a/ mã hs của bàn octogona)
- Mã HS 94036090: Gương có khung:902x67x937mm, gồm (1 khung gương: 902x67x937mm, 2 thanh tăng cường: 20x30x912mm)... (mã hs gương có khung/ mã hs của gương có khu)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh KK 14 430 x 240 x 297mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh kk 14/ mã hs của bàn kinh kk)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh KK 16 490 x 270 x 310mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh kk 16/ mã hs của bàn kinh kk)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh KK 18 550 x 305 x 330mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh kk 18/ mã hs của bàn kinh kk)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh KK 16-2 490 x 270 x 310mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh kk 16/ mã hs của bàn kinh kk)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh SK-16MH 490 x 270 x 310mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh sk16m/ mã hs của bàn kinh sk)
- Mã HS 94036090: Hộp kinh HKWO.09N 175 x 140 x 80mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs hộp kinh hkwo0/ mã hs của hộp kinh hkw)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh SK-16TH-2 490 x 270 x 310mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh sk16t/ mã hs của bàn kinh sk)
- Mã HS 94036090: Bàn kinh CKK 18x25FKD 555 x 310 x 760mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu... (mã hs bàn kinh ckk 18/ mã hs của bàn kinh ckk)
- Mã HS 94036090: Bàn đèn (600x600x440)mm ((bằng gỗ Tràm vườn trồng mua trong nước)... (mã hs bàn đèn 600x60/ mã hs của bàn đèn 600)
- Mã HS 94036090: Sản phẩm gỗ: bàn bằng gỗ cao su size (1200 *690 *165) mm. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm gỗ bà/ mã hs của sản phẩm gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn WYETH RND BEDSIDE TABLE, Kích thước: 560x560x635 (mm), Sản phẩm bằng gỗ poplar, veneer.hàng mới 100%... (mã hs bàn wyeth rnd b/ mã hs của bàn wyeth rn)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 144 x 40 x 30... (mã hs bàn gỗ 144 x 40/ mã hs của bàn gỗ 144 x)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 48 x 16 x 32 inch... (mã hs bàn gỗ 48 x 16/ mã hs của bàn gỗ 48 x)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 55 x 28 x 30 INCH... (mã hs bàn gỗ 55 x 28/ mã hs của bàn gỗ 55 x)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 60 x 16 x 32 inch... (mã hs bàn gỗ 60 x 16/ mã hs của bàn gỗ 60 x)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 72 x 72 x 30 inch... (mã hs bàn gỗ 72 x 72/ mã hs của bàn gỗ 72 x)
- Mã HS 94036090: Bàn gỗ 108 x 40 x 30 inch... (mã hs bàn gỗ 108 x 40/ mã hs của bàn gỗ 108 x)
- Mã HS 94036090: Bàn Rustic-VPBN-210-3 QC: (1700x762x762)mm (Sản phẫm làm bằng gỗ thông, mới 100%)... (mã hs bàn rusticvpbn/ mã hs của bàn rusticv)
- Mã HS 94036090: Bàn (137cm*41cm*76cm) làm bằng gỗ cao su, và ván ép... (mã hs bàn 137cm*41cm/ mã hs của bàn 137cm*4)
- Mã HS 94036090: Bàn (102cm*102cm*51cm) làm bằng gỗ thông, gỗ cao su và ván ép... (mã hs bàn 102cm*102c/ mã hs của bàn 102cm*1)
- Mã HS 94036090: Bàn ban công 1312x700x724mm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs bàn ban công 13/ mã hs của bàn ban công)
- Mã HS 94036090: BÀN TABLE,COUNTER HEIGHT 12876D SIZE: 36'' x 60'' x 36"... (mã hs bàn tablecount/ mã hs của bàn tableco)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng gỗ MDF không nhãn hiệu (KT 510x450x610 mm). Hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng gỗ mdf/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn cao tròn bằng gỗ sồi và MDF, tên khoa học gỗ sồi: Quercus alba (gỗ nhập khẩu) không nhãn hiệu (KT 450x450x920 mm). Hàng mới 100%... (mã hs bàn cao tròn bằ/ mã hs của bàn cao tròn)
- Mã HS 94036090: Bàn coffee oval bằng gỗ sồi và MDF, tên khoa học gỗ sồi: Quercus alba (gỗ nhập khẩu) không nhãn hiệu (KT 1360x1060x460 mm). Hàng mới 100%... (mã hs bàn coffee oval/ mã hs của bàn coffee o)
- Mã HS 94036090: Bàn nóc cong bằng gỗ sồi và MDF, tên khoa học gỗ sồi: Quercus alba (gỗ nhập khẩu) không nhãn hiệu (KT 1400x490x740 + 1880x500x250 mm). Hàng mới 100%... (mã hs bàn nóc cong bằ/ mã hs của bàn nóc cong)
- Mã HS 94036090: Bàn (66cm*56cm*61cm) làm bằng gỗ cao su, ván PLYWOOD và ván ép... (mã hs bàn 66cm*56cm*/ mã hs của bàn 66cm*56)
- Mã HS 94036090: BÀN- WORKING TABLE STUDENT DESK (1800 X 900X 800)MM- làm bằng gỗ cao su; (01 set 02 chi tiết: mặt bàn và chân bàn)... (mã hs bàn working ta/ mã hs của bàn working)
- Mã HS 94036090: Bàn Chess vuông làm bằng gỗ (500 x 500 x 500 mm)... (mã hs bàn chess vuông/ mã hs của bàn chess vu)
- Mã HS 94036090: BRETT 80 MEDIA UNIT-MC48- TỦ BRETT 80-2031*450*571MM- làm từ gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs brett 80 media/ mã hs của brett 80 med)
- Mã HS 94036090: ZENO 1.3M BUFFET- MC66- TỦ ZENO 1.3M 1300*500*780MM-làm từ ván MDF, gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs zeno 13m buffe/ mã hs của zeno 13m bu)
- Mã HS 94036090: BRETT 1.7M DOUBLE DRESSER-MC48- TỦ BRETT 1.7M-1712*450*830MM- làm từ ván MDF, gỗ cao su mua ở VN, gỗ rừng trồng... (mã hs brett 17m doub/ mã hs của brett 17m d)
- Mã HS 94036090: Bàn Juno-VPBN-015A-PB QC: (1422x711x762)mm (Sản phẫm làm bằng gỗ thông, mới 100%)... (mã hs bàn junovpbn0/ mã hs của bàn junovpb)
- Mã HS 94036090: Bàn Ramsey-VPBN-028D-PB QC: (1208x483x1208)mm (Sản phẫm làm bằng gỗ thông, mới 100%)... (mã hs bàn ramseyvpbn/ mã hs của bàn ramseyv)
- Mã HS 94036090: Bàn tròn mâm xoay bằng gỗ 200x200x74.5 cm... (mã hs bàn tròn mâm xo/ mã hs của bàn tròn mâm)
- Mã HS 94036090: Bàn phụ ghế tắm nắng quy cách: (420x670x470)mm,sản phẩm làm bằng gỗ giá tỵ FSC100%(Tectona Grandis) nhập gia công, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs bàn phụ ghế tắm/ mã hs của bàn phụ ghế)
- Mã HS 94036090: Ghế gỗ kích thước (84.5 x 60 x 90) cm... (mã hs ghế gỗ kích thư/ mã hs của ghế gỗ kích)
- Mã HS 94036090: Bàn chữ nhật bằng gỗ- 1 ô giữa- 180/240X110x75cm... (mã hs bàn chữ nhật bằ/ mã hs của bàn chữ nhật)
- Mã HS 94036090: Bàn sofa dùng trong phòng khách, Item T499-4 (làm từ gỗ thông, ván MDF), size:1215x483x755mm... (mã hs bàn sofa dùng t/ mã hs của bàn sofa dùn)
- Mã HS 94036090: Bàn dùng trong phòng khách, Item H755-44 (làm từ gỗ thông, gỗ tràm, ván ép polywood, ván MDF), size 1525*660*787mm... (mã hs bàn dùng trong/ mã hs của bàn dùng tro)
- Mã HS 94036090: Bàn MNC6- được sản xuất từ gỗ thông, kích thước (55x45x65)cm... (mã hs bàn mnc6 được/ mã hs của bàn mnc6 đư)
- Mã HS 94036090: Bàn LPCI- được sản xuất từ gỗ thông & MDF, kích thước (55x45x62)cm... (mã hs bàn lpci được/ mã hs của bàn lpci đư)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng MDF, kích thước: 610*508*610 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng mdf k/ mã hs của bàn bằng mdf)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng MDF, màu xanh blue, kích thước: 607*456*100*25 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs bàn bằng mdf m/ mã hs của bàn bằng mdf)
- Mã HS 94036090: Gía để rượu 427*220*456mm... (mã hs gía để rượu 427/ mã hs của gía để rượu)
- Mã HS 94036090: Sản phẩm gỗ: Tủ size (600 * 400 * 1250) mm bằng ván ghép gỗ tràm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm gỗ tủ/ mã hs của sản phẩm gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn ăn 160x81x74cm mới 100% (Bằng gỗ keo rừng trồng đã qua xử lý sấy, gia công, hoàn thiện dầu hoặc sơn trên bề mặt)... (mã hs bàn ăn 160x81x7/ mã hs của bàn ăn 160x8)
- Mã HS 94036090: Bàn Wolfgang Dining Table- Base only, kích thước:730 x 730 x 935 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs bàn wolfgang di/ mã hs của bàn wolfgang)
- Mã HS 94036090: Bàn Atlantis Coffee Table, ABS- AM01, kích thước:1460 x 960 x 690 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs bàn atlantis co/ mã hs của bàn atlantis)
- Mã HS 94036090: Bàn Armand Dining Table- Base only, ABS, kích thước:830 x 835 x 890 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs bàn armand dini/ mã hs của bàn armand d)
- Mã HS 94036090: Giường Mercer queen bed, FAB- no Upholstery, kích thước:2500 x 1840 x 535 mm, sản phẩm bằng gỗ oak, veneer,., hàng mới 100%... (mã hs giường mercer q/ mã hs của giường merce)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng gỗ sồi (1920 x 1062 x 190)mm... (mã hs bàn bằng gỗ sồi/ mã hs của bàn bằng gỗ)
- Mã HS 94036090: Bàn ăn bằng gỗ sồi (2074 x 1184 x 149)mm... (mã hs bàn ăn bằng gỗ/ mã hs của bàn ăn bằng)
- Mã HS 94036090: Bàn bằng ván MDF, ván veneer (775 x 785 x 90)mm... (mã hs bàn bằng ván md/ mã hs của bàn bằng ván)
- Mã HS 94036090: Bàn có mặt hình vuông bằng ván MDF, ván veneer (775 x 785 x 90)mm... (mã hs bàn có mặt hình/ mã hs của bàn có mặt h)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ FSC 100% Eucalyptus Balcony hanging table (80 X 50 X 2 CM)... (mã hs bàn gỗ fsc 100%/ mã hs của bàn gỗ fsc 1)
- Mã HS 94036090: BÀN GỖ FSC MIX Eucalyptus Kids Table- Greenville(40 X 40 X 45 CM)... (mã hs bàn gỗ fsc mix/ mã hs của bàn gỗ fsc m)
- Mã HS 94036090: Chân bàn (760x 81x 81) mm... (mã hs chân bàn 760x/ mã hs của chân bàn 76)
- Mã HS 94036090: Chân bàn (890x 81x 81) mm... (mã hs chân bàn 890x/ mã hs của chân bàn 89)
- Mã HS 94036090: Bàn D736-32 (1524 x1016 x 915)mm, sơn 3 lớp (làm từ gỗ cao su xẻ, gỗ Tràm, ván MDF, ván P.B, ván ép, ván lạng gỗ tràm, Ván lạng gỗ Oak)... (mã hs bàn d73632 15/ mã hs của bàn d73632)
- Mã HS 94036090: Bàn (Gỗ) (60 x 60 x 30) inch... (mã hs bàn gỗ 60 x/ mã hs của bàn gỗ 60)
- Mã HS 94036090: Bàn (Gỗ) (128 x 48 x 30) inch... (mã hs bàn gỗ 128 x/ mã hs của bàn gỗ 12)
- Mã HS 94036090: Bàn (gỗ) (84 1/4 x 15 1/4 x 30) inch... (mã hs bàn gỗ 84 1// mã hs của bàn gỗ 84)
- Mã HS 94036090: Bàn (Gỗ) (104 1/4 x 46 1/4 x 30) inch... (mã hs bàn gỗ 104 1/ mã hs của bàn gỗ 10)
- Mã HS 94036090: Bàn- 1828/2285*1066*762mm (gỗ cao su, MDF)... (mã hs bàn 1828/2285*/ mã hs của bàn 1828/22)
- Mã HS 94036090: Hông giường BD168R08/BD169R08 (2134 x 194 x 51mm)... (mã hs hông giường bd1/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94036090: Đầu giường BD168H08(H07)/BD169H08(H07) (2086 x 171 x 1822mm)... (mã hs đầu giường bd16/ mã hs của đầu giường b)
- Mã HS 94036090: Lưng giường BD168F08(F07)/BD169F08(F07) (2102 x 184 x 914mm)... (mã hs lưng giường bd1/ mã hs của lưng giường)
- Mã HS 94036090: Bàn Carson bằng gỗ thông (9816144), kích thước (172.72 x 71.12 x 91.44cm), Hàng mới sx... (mã hs bàn carson bằng/ mã hs của bàn carson b)
- Mã HS 94037090: Giường xếp khung, nhãn hiệu Tân Trường Phát, mới 100%... (mã hs giường xếp khun/ mã hs của giường xếp k)
- Mã HS 94038200: Bàn tre. KT: 60x40x68cmH. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs bàn tre kt 60/ mã hs của bàn tre kt)
- Mã HS 94038200: Giường tre. KT: 210x150x33/36cmH. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs giường tre kt/ mã hs của giường tre)
- Mã HS 94038200: Giường tre có nệm, Size 200x73x30cm... (mã hs giường tre có n/ mã hs của giường tre c)
- Mã HS 94038200: Quầy bar tre có mái, Size: 165x90x230cm... (mã hs quầy bar tre có/ mã hs của quầy bar tre)
- Mã HS 94038990: OLLO-A-BÀN TRANG TRÍ NHỎ OLLO bằng xi măng, màu xám, kích thước 46x46x45cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs olloabàn tran/ mã hs của olloabàn t)
- Mã HS 94038990: ALOYSA-BÀN TRANG TRÍ NHỎ ALOYS bằng xi măng, màu xám, kích thước 45x45x50cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs aloysabàn tran/ mã hs của aloysabàn t)
- Mã HS 94038990: ALOYSB-BÀN TRANG TRÍ NHỎ ALOYS bằng xi măng, màu đen, kích thước 45x45x50cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs aloysbbàn tran/ mã hs của aloysbbàn t)
- Mã HS 94038990: VINI-B-BÀN TRANG TRÍ NHỎ VINI bằng xi măng, màu đen, kích thước 45x45x49.5cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs vinibbàn tran/ mã hs của vinibbàn t)
- Mã HS 94038990: CUBO-W-BÀN TRANG TRÍ NHỎ CUBO bằng xi măng, màu trắng, kích thước 35x35x46cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs cubowbàn tran/ mã hs của cubowbàn t)
- Mã HS 94038990: ALOYSW-BÀN TRANG TRÍ NHỎ ALOYS bằng xi măng, màu trắng, kích thước 45x45x50cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs aloyswbàn tran/ mã hs của aloyswbàn t)
- Mã HS 94038990: TASEKO-BÀN TRANG TRÍ NHỎ TASEKO bằng xi măng, màu đen, kích thước 33.7x33.7x50.5cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs tasekobàn tran/ mã hs của tasekobàn t)
- Mã HS 94038990: ALLURAGREY-BÀN TRANG TRÍ NHỎ ALLURA bằng xi măng, màu xám, kích thước 40x40x56.5cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs alluragreybàn/ mã hs của alluragreyb)
- Mã HS 94038990: ALLURA-W-BÀN TRANG TRÍ NHỎ ALLURA bằng xi măng, màu trắng, kích thước 40x40x56.5cm.(hàng không nhãn hiệu).Hàng mới 100%... (mã hs allurawbàn tr/ mã hs của allurawbàn)
- Mã HS 94038990: Bàn xoay nhà bếp bằng gỗ cao su không thuộc danh mục cites,kt:0.3x0.3x0.105 m,không nhãn hiệu,hàng mới 100%... (mã hs bàn xoay nhà bế/ mã hs của bàn xoay nhà)
- Mã HS 94038990: Bàn gốm(2391804)-D13" H17.3"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bàn gốm2391804/ mã hs của bàn gốm2391)
- Mã HS 94038990: Bàn gốm(253937)-D12.99" H17.72"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bàn gốm253937/ mã hs của bàn gốm2539)
- Mã HS 94038990: Bàn gốm(2118072)-D12.99" H17.72"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bàn gốm2118072/ mã hs của bàn gốm2118)
- Mã HS 94038990: Bàn gốm(7608818)-D14.17" H17.72"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bàn gốm7608818/ mã hs của bàn gốm7608)
- Mã HS 94038990: Bàn xi măng có chân gỗ tràm (46x55)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn xi măng có/ mã hs của bàn xi măng)
- Mã HS 94038990: Bàn có khung bằng thép, mặt bàn bằng ceramic TCS27SH-D01-AN01-N-1, hàng mới 100%... (mã hs bàn có khung bằ/ mã hs của bàn có khung)
- Mã HS 94038990: Bàn TGS66CW-W01-2301-N có khung bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs bàn tgs66cww01/ mã hs của bàn tgs66cw)
- Mã HS 94038990: Bàn xi măng hình vuông Cái- Chân gỗ tràm tự nhiên- Màu tự nhiên láng- KT 90.0x90.0x75.0H(cm)... (mã hs bàn xi măng hìn/ mã hs của bàn xi măng)
- Mã HS 94038990: Bàn HT xi măng hình chữ nhật Cái- Chân gỗ tràm tự nhiên- Màu tự nhiên láng- KT 180.0x90.0x75.0H(cm)... (mã hs bàn ht xi măng/ mã hs của bàn ht xi mă)
- Mã HS 94038990: Dining set 32AL-WO-WK535: 1 bàn + 6 ghế. Khung nhôm, đan sợi, gỗ Acacia, có nệm... (mã hs dining set 32al/ mã hs của dining set 3)
- Mã HS 94038990: Ghế khung nhôm đan dây nhựa bọc nệm- không nhãn hiệu- hàng mới 100%... (mã hs ghế khung nhôm/ mã hs của ghế khung nh)
- Mã HS 94038990: Bàn trải vải hút hơi 19200*2130*800mm (mặt bàn bằng ván, chân bàn, bộ thanh giữ, khung kim loại, linh kiện kèm theo), dùng trong công nghiệp, mới 100%... (mã hs bàn trải vải hú/ mã hs của bàn trải vải)
- Mã HS 94038990: Chat set 30AL-WO-WK544: 1 bàn + 2 ghế. Khung nhôm, đan sợi, có nệm gối, gỗ Teak... (mã hs chat set 30alw/ mã hs của chat set 30a)
- Mã HS 94038990: BÀN- MÃ HÀNG: RE-201- KÍCH THƯỚC: 84X24X34 INCHES- CHẤT LIỆU: VÁN MDF. HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU- HÀNG MỚI 100%... (mã hs bàn mã hàng r/ mã hs của bàn mã hàng)
- Mã HS 94038990: BÀN- MÃ HÀNG: EL-201- KÍCH THƯỚC: 24X24X29 INCHES- CHẤT LIỆU: VÁN ÉP, KHUNG CHÂN BẰNG KIM LOẠI. HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU-HÀNG MỚI 100%... (mã hs bàn mã hàng e/ mã hs của bàn mã hàng)
- Mã HS 94038990: BÀN- MÃ HÀNG: LL-209- KÍCH THƯỚC: 24X42X19 INCHES- CHẤT LIỆU: VÁN ÉP, KHUNG CHÂN BẰNG KIM LOẠI. HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU- HÀNG MỚI 100%... (mã hs bàn mã hàng l/ mã hs của bàn mã hàng)
- Mã HS 94039090: Đầu giường 578A-61H (1642*102*1545)mm làm từ gỗ tạp, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường 578a/ mã hs của đầu giường 5)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường, thanh ngang, chân đỡ 578A-61F (1614*102*610)mm làm từ gỗ tạp, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đuôi giường th/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường B731-94S (2086x297x484)mm(sản xuất từ gỗ tràm, gỗ thông)(1 bộ 2 cái)... (mã hs hông giường b73/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Vai giường B0846J 56R (2083*230*48)mm, làm từ gỗ thông, ván ép... (mã hs vai giường b084/ mã hs của vai giường b)
- Mã HS 94039090: Mặt tủ gỗ thông (chưa sơn) 580mm x 680mm x 405mm... (mã hs mặt tủ gỗ thông/ mã hs của mặt tủ gỗ th)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn gỗ thông (chưa sơn) 205mm x 1200mm x 600mm... (mã hs mặt bàn gỗ thôn/ mã hs của mặt bàn gỗ t)
- Mã HS 94039090: Đầu giường gỗ thông (chưa sơn) 1320mm x 2045mm x 90mm... (mã hs đầu giường gỗ t/ mã hs của đầu giường g)
- Mã HS 94039090: Thanh kiềng dưới bàn gỗ thông (chưa sơn) 60mm x 1110mm x 120mm... (mã hs thanh kiềng dướ/ mã hs của thanh kiềng)
- Mã HS 94039090: Thanh kiềng trên bàn gỗ thông (chưa sơn) 110mm x 1150mm x 90mm... (mã hs thanh kiềng trê/ mã hs của thanh kiềng)
- Mã HS 94039090: Chân bàn bằng gỗ cao, D233-7 (F.O.C). Hàng mới 100%... (mã hs chân bàn bằng g/ mã hs của chân bàn bằn)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn chữ nhật gỗ thông (chưa sơn) 105mm x 2134 (2896)mm x 1000mm... (mã hs mặt bàn chữ nhậ/ mã hs của mặt bàn chữ)
- Mã HS 94039090: Đầu giường & vạt giường KING AG558-65H (1419*1149*93)mm, làm từ gỗ thông, ván MDF, ván Okal... (mã hs đầu giường & vạ/ mã hs của đầu giường &)
- Mã HS 94039090: Vai giường hoàng đế 2417015-KR (1965*510*155)mm, làm từ gổ dương, gổ thông, ván MDF... (mã hs vai giường hoàn/ mã hs của vai giường h)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường 370-F66.004 (1294000638) (2188 x 121 x 800) mm,Làm từ gỗ bạch dương xẻ,Ván MDF... (mã hs đuôi giường 370/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường 370-H66.004 (1294000630) (2188 x 76 x 1930) mm,Làm từ gỗ bạch dương xẻ,Ván ép,Ván MDF... (mã hs đầu giường 370/ mã hs của đầu giường 3)
- Mã HS 94039090: Chi tiết bộ thanh giường 370-R66.004 (1294000644) (2108 x 98 x276) mm Làm từ gỗ bạch dương xẻ,Ván ép... (mã hs chi tiết bộ tha/ mã hs của chi tiết bộ)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(2105*94*1575) mm(Gỗ cao su,thông,ván MDF, ép, lạng)... (mã hs đầu giường2105/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(2080*87*635) mm(Gỗ cao su,thông,ván MDF, ép, lạng)... (mã hs đuôi giường208/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: THANH CHỐNG(GHẾ):... (mã hs thanh chốngghế/ mã hs của thanh chống)
- Mã HS 94039090: Hộc giường(902*572*254) mm(ván:mdf,ép)... (mã hs hộc giường902*/ mã hs của hộc giường9)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1178*86*1311) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đầu giường1178/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1556*86*1546) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đầu giường1556/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1708*86*1546) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đầu giường1708/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(2118*86*1546) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đầu giường2118/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1492*470*543) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường149/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1641*460*543) mm(Gỗ cao su,dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường164/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1111*460*543) mm(Gỗ cao su, dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường111/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(2051*460*543) mm(Gỗ cao su, dương, thông,ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường205/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Thân giường(2032*19*191) mm(Gỗ cao su,Ván mdf)... (mã hs thân giường203/ mã hs của thân giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1122*76*673) mm(Gỗ cao su, dương,Ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường112/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1516*76*673) mm(Gỗ cao su, dương,Ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường151/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(2019*76*673) mm(Gỗ cao su,dương, Ván:mdf,ép)... (mã hs đuôi giường201/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1664*76*673) mm(Gỗ cao su,dương,thông,Ván mdf)... (mã hs đuôi giường166/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1122*95*1308) mm(Gỗ cao su,dương,thông, Ván mdf)... (mã hs đầu giường1122/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1664*76*1543) mm(Gỗ cao su,dương,thông, Ván mdf)... (mã hs đầu giường1664/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(2019*76*1543) mm(Gỗ cao su,dương,thông, Ván mdf)... (mã hs đầu giường2019/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1516*95*1545) mm(Gỗ cao su, dương,thông, Ván mdf)... (mã hs đầu giường1516/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Thân giường(2083*57*178) mm(Gỗ thông,tràm,ván MDF,lạng)... (mã hs thân giường208/ mã hs của thân giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường 7001-210 (1613mm x 76mm x 1626mm) (01Bộ gồm 1pc đầu giường, 2 pcs chân trụ, 1 thanh giữa đầu, 1 thanh dưới đầu tháo rời)... (mã hs đầu giường 7001/ mã hs của đầu giường 7)
- Mã HS 94039090: Chân bàn có gắn tủ D242 SKIB (1059*701*811) mm, làm từ gỗ poplar, gỗ thông, ván ép, ván MDF, ván Okal(P.B)... (mã hs chân bàn có gắn/ mã hs của chân bàn có)
- Mã HS 94039090: Chân bàn xếp inox, hiệu QP, khổ 60x150cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs chân bàn xếp in/ mã hs của chân bàn xếp)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn chân xếp inox, hiệu QP, khổ 60x150cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs mặt bàn chân xế/ mã hs của mặt bàn chân)
- Mã HS 94039090: Khung ghế inox đầu tròn, hiệu QP, khổ 45x50x90cm, Hàng sản xuất Việt Nam mới 100%... (mã hs khung ghế inox/ mã hs của khung ghế in)
- Mã HS 94039090: Hộc kéo tủ (560*400*230mm) làm bằng gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs hộc kéo tủ 560/ mã hs của hộc kéo tủ)
- Mã HS 94039090: Vạt giường lớn (206cm*200cm*37cm) làm bằng gỗ thông và ván ép... (mã hs vạt giường lớn/ mã hs của vạt giường l)
- Mã HS 94039090: Vạt giường nhỏ (206cm*160cm*37cm) làm bằng gỗ thông và ván ép... (mã hs vạt giường nhỏ/ mã hs của vạt giường n)
- Mã HS 94039090: Chân bàn(1 bộ2 cái)làm từ gỗ cao su,ván ép.(3417DR-1201B)... (mã hs chân bàn1 bộ2/ mã hs của chân bàn1 b)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn(1118x2540x762)mm làm từ gỗ cao su,gỗ tạp,ván MDF,ván lạng.(3417DR-1201T)... (mã hs mặt bàn1118x25/ mã hs của mặt bàn1118)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(2050x276x1448)mm làm từ gỗ cao su,gỗ dương,gỗ tạp,ván MDF,ván ép,ván lạng.(B697-78)... (mã hs đầu giường2050/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1bộđuôi giường,ngăn kéo,.)làm từ gỗ cao su,gỗ dương,gỗ thông,gỗ tạp,ván MDF,ván ép,ván lạng, ván dăm.(B697-76)... (mã hs đuôi giường1bộ/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Vai giường AG558-60R (2057*210*57)mm, làm từ gỗ thông, ván ép... (mã hs vai giường ag55/ mã hs của vai giường a)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn(1778x864x159)mm làm từ gỗ cao su,gỗ dương,ván MDF,ván ép,ván lạng,ván dăm,gỗ tần bì.(HAV311-9080-2)... (mã hs mặt bàn1778x86/ mã hs của mặt bàn1778)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1722x115x1523)mm làm từ gỗ cao su,gỗ tạp,ván MDF,ván lạng.(B697-57)... (mã hs đầu giường1722/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(2128x115x1523)mm làm từ gỗ cao su,gỗ tạp,ván MDF,ván lạng.(B697-58)... (mã hs đầu giường2128/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường(1722x145x767)mm làm từ gỗ cao su,gỗ tạp,ván MDF,ván lạng,ván dăm.(B697-54)... (mã hs đuôi giường172/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường(1644x276x1448)mm làm từ gỗ cao su,gỗ dương,gỗ tạp,ván MDF,ván ép,ván lạng.(B697-77)... (mã hs đầu giường1644/ mã hs của đầu giường1)
- Mã HS 94039090: Cạnh ngăn kéo bàn, làm từ gỗ bạch dương, KT: 21mm x 1-1/4 (inch) x 22.68 (inch), gồm 1940 chiếc, hàng mới 100%... (mã hs cạnh ngăn kéo b/ mã hs của cạnh ngăn ké)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn Ibiza 240: 240x100x75 cm, sản phẩm kim loại quấn sợi nhựa, nệm vải, sx tại VN. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bàn ibiza 2/ mã hs của mặt bàn ibiz)
- Mã HS 94039090: Vai Giường Ck (2 Vai) Và Vạt Gường (3 Vạt) (2185*70*197)mm B777-94 làm bằng gỗ tràm, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs vai giường ck/ mã hs của vai giường c)
- Mã HS 94039090: Khung bàn TABLE FORGED. KT: (800x800x810)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn table/ mã hs của khung bàn ta)
- Mã HS 94039090: Khung bàn END TABLE FORGED. KT: (1706x545x942)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn end t/ mã hs của khung bàn en)
- Mã HS 94039090: Khung bàn CONSOLE TABLE FORGED. KT: (1706x545x942)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn conso/ mã hs của khung bàn co)
- Mã HS 94039090: Khung bàn OTTOMAN FRAME FIN-DARK. KT: (1075x965x205)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn ottom/ mã hs của khung bàn ot)
- Mã HS 94039090: Khung bàn SQUARE COCKTAIL TABLE. KT: (1107x1107x638)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn squar/ mã hs của khung bàn sq)
- Mã HS 94039090: Khung bàn COOKTAIL OTTOMAN UNFINISHED. KT: (1390x820x205)mm, được sản xuất bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100%... (mã hs khung bàn cookt/ mã hs của khung bàn co)
- Mã HS 94039090: Vai Giường Lớn(2 Vai Gường) Và Vạt Gường(5 Vạt) (2083*50*198)mm I07-406-PEP làm bằng ván ép, gỗ thông (hàng mới 100%)... (mã hs vai giường lớn/ mã hs của vai giường l)
- Mã HS 94039090: Ván tầng 32'' của bộ treo tường làm bằng ván MDF (813 x 279 x 46)mm... (mã hs ván tầng 32 c/ mã hs của ván tầng 32)
- Mã HS 94039090: Đầu giường YO111-1 (1130*101*1423)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường yo11/ mã hs của đầu giường y)
- Mã HS 94039090: Chi tiết bàn làm việc mặt đá: Mặt bàn (1448 x 610 x 26)mm (mặt bằng đá, ván MDF)... (mã hs chi tiết bàn là/ mã hs của chi tiết bàn)
- Mã HS 94039090: Đầu giường YO121-1 (1130 x 101 x 1423)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường yo12/ mã hs của đầu giường y)
- Mã HS 94039090: Đầu giường YO131-1 (1130 x 101 x 1423)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường yo13/ mã hs của đầu giường y)
- Mã HS 94039090: Đầu giường TWIN YO221-1 (1130 x 101 x 1423)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường twin/ mã hs của đầu giường t)
- Mã HS 94039090: Hông giường FULL YO113-2 (1992 x 80 x 198)mm (2 cái hông) làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs hông giường ful/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường TWIN YO113-1 (1992 x 80 x 198)mm (2 cái hông) làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs hông giường twi/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Cây gỗ ghép ngang 39.5'' đánh rãnh 1 bên bộ phận của bộ treo tường làm bằng gỗ dương, gỗ cao su (1004 x 54 x 28)mm... (mã hs cây gỗ ghép nga/ mã hs của cây gỗ ghép)
- Mã HS 94039090: Chi tiết tủ 3 cửa thấp làm bằng ván MDF, gỗ tần bì, gỗ dương: Mặt (1502 x 427 x 45)mm, đáy (1502 x 427 x 15)mm, ván lưng (1478 x 351 x 6)mm, thanh ngang (1076 x 98 x 33)mm... (mã hs chi tiết tủ 3 c/ mã hs của chi tiết tủ)
- Mã HS 94039090: Chi tiết tủ bếp (màu trắng) làm bằng ván MDF, gỗ cao su: ván tầng (627 x 364 x 18)mm_2 cái, cánh cửa (611 x 659 x 18)mm_2 cái, chân (187 x 96 x 25)mm_4 cái, chân giữa (101 x 40 x 22)mm... (mã hs chi tiết tủ bếp/ mã hs của chi tiết tủ)
- Mã HS 94039090: Đầu giường 222820KEB1 làm từ gỗ thông, bạch dương, MDF.Qc(2116x57x1777)mm... (mã hs đầu giường 2228/ mã hs của đầu giường 2)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường 222820KEB2 làm từ gỗ thông, bạch dương, MDF. Qc (2110x75x473)mm... (mã hs đuôi giường 222/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Cánh bên cạnh đầu giường 222820P Làm từ gỗ bạch dương, MDF. Qc(813x56x1473)mm... (mã hs cánh bên cạnh đ/ mã hs của cánh bên cạn)
- Mã HS 94039090: Majolica Frame table 4- Khung bàn bằng gỗ cao su 1280x780x725mm màu nâu (bao gồm khung bàn và bốn chân bàn). Hàng mới 100%... (mã hs majolica frame/ mã hs của majolica fra)
- Mã HS 94039090: Chân đế-CD-9190F(62x24x92) Oak Black... (mã hs chân đếcd9190/ mã hs của chân đếcd9)
- Mã HS 94039090: Chân đế-CD-2133(125x50x50)rubber walnut... (mã hs chân đếcd2133/ mã hs của chân đếcd2)
- Mã HS 94039090: Chân đế-CD-9259C (50x30x98) rubber Black... (mã hs chân đếcd9259/ mã hs của chân đếcd9)
- Mã HS 94039090: Chân đế-CD-9249C (30x30x157) rubber Black... (mã hs chân đếcd9249/ mã hs của chân đếcd9)
- Mã HS 94039090: Chân đế-CD-7228C (50x30x200) Rubber Natural... (mã hs chân đếcd7228/ mã hs của chân đếcd7)
- Mã HS 94039090: Thanh nối kệ RSTQ-8853B; LÀM BẰNG GỖ CAO SU; MỚI 100%; SIZE (66"*14"*6");... (mã hs thanh nối kệ rs/ mã hs của thanh nối kệ)
- Mã HS 94039090: Chân bàn (T-342T), quy cách 41,22"x7,87"x1,97", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs chân bàn t342/ mã hs của chân bàn t)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (BD-201QH), quy cách 64,17"x3,15"x61,38", sản phẩm bằng gỗ cao su vườn trồng, mới 100% sản xuất tại Việt nam... (mã hs đầu giường bd/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu Giường CM7160CK-HB (2032*152*1334)mm làm từ gỗ thông (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường cm71/ mã hs của đầu giường c)
- Mã HS 94039090: ĐẦU GIƯỜNG Q (2039*1249*1500)MM GỖ THONG VÁN ÉP... (mã hs đầu giường q 2/ mã hs của đầu giường q)
- Mã HS 94039090: ĐẦU GIƯỜNG EK (2039*1249*1500)MM GỖ THONG VÁN ÉP... (mã hs đầu giường ek/ mã hs của đầu giường e)
- Mã HS 94039090: HÔNG GIƯỜNG EK (2039*1249*148)MM GỖ THONG VÁN ÉP... (mã hs hông giường ek/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: HÔNG GIƯỜNG Q (2039*1249*148)MM LÀM TỪ GỖ THÔNG VÁN ÉP... (mã hs hông giường q/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: CUỐI GIƯỜNG Q(2039*1049*1500)MM LÀM TỪ GỖ THÔNG VÁN ÉP... (mã hs cuối giường q2/ mã hs của cuối giường)
- Mã HS 94039090: CUỐI GIƯỜNG EK (2039*1049*1358)MM LÀM TỪ GỖ THÔNG VÁN ÉP... (mã hs cuối giường ek/ mã hs của cuối giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi gường gỗ cao su, thông, ván ép, MDF phủ sơn: 1046 x 137 x 727 (mm)... (mã hs đuôi gường gỗ c/ mã hs của đuôi gường g)
- Mã HS 94039090: Mặt Tủ-11808004 1020x476x38mm... (mã hs mặt tủ11808004/ mã hs của mặt tủ11808)
- Mã HS 94039090: Mặt Bàn-34978006 381x560x660mm... (mã hs mặt bàn3497800/ mã hs của mặt bàn3497)
- Mã HS 94039090: Mặt Tủ- 11288007 1528X476X38MM... (mã hs mặt tủ 1128800/ mã hs của mặt tủ 1128)
- Mã HS 94039090: Chân Bàn- 34963801 733x44x44mm... (mã hs chân bàn 34963/ mã hs của chân bàn 34)
- Mã HS 94039090: Khung kệ- 16102909 875x397x19mm... (mã hs khung kệ 16102/ mã hs của khung kệ 16)
- Mã HS 94039090: Ván kệ bàn-34974307 502x308x32mm... (mã hs ván kệ bàn3497/ mã hs của ván kệ bàn3)
- Mã HS 94039090: Ván kệ bàn-34964307 1146x348x32mm... (mã hs ván kệ bàn3496/ mã hs của ván kệ bàn3)
- Mã HS 94039090: Hông giường-2212AST-2070X216X62MM... (mã hs hông giường221/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Cánh cửa kệ- 15551459-646x272x25mm... (mã hs cánh cửa kệ 15/ mã hs của cánh cửa kệ)
- Mã HS 94039090: Mặt hộp kéo Tủ-11164001 458X120X19MM... (mã hs mặt hộp kéo tủ/ mã hs của mặt hộp kéo)
- Mã HS 94039090: đầu giường-2396AFGAC 1981x1285x95 MM... (mã hs đầu giường2396/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Hông giường-2395AFGAC 2160x551x322MM... (mã hs hông giường239/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Ván Mặt giường- 13189002 2064x460x12mm... (mã hs ván mặt giường/ mã hs của ván mặt giườ)
- Mã HS 94039090: đầu giường-2220AST- 1Bộ02Cái 1270x1665x44; 380x1645x44 mm... (mã hs đầu giường2220/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đầu giường-2389AFST 1Bộ2Cái (2093x1285x95;2031x445x64 MM)... (mã hs đầu giường2389/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đầu giường-2023DUET 1 Bộ/ 2 cái 1270x2072x44; 380x2052x44MM... (mã hs đầu giường2023/ mã hs của đầu giường2)
- Mã HS 94039090: Đầu giường- 2585RLN Bộ/2 Cái2585RLN 1270x1627x64; 380x1627x64MM... (mã hs đầu giường 258/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường N6400-4907,qc:82"*2-1/4"*7-3/4"H (1 bộ 2 cái)(Gỗ poplar,ván MDF,ván lạng)... (mã hs hông giường n64/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường N6401-4105,qc:65-1/2"*3"*66-1/2"H(Gỗ poplar,whitewood,ván PW,ván MDF,ván lạng)... (mã hs đầu giường n640/ mã hs của đầu giường n)
- Mã HS 94039090: Đầu giường N8340-4106,qc:88-7/8"*70"*4-1/2"H(Gỗ poplar,whitewood,ván PB,ván MDF,ván lạng)... (mã hs đầu giường n834/ mã hs của đầu giường n)
- Mã HS 94039090: Thân giường N6401-4125,qc(1đuôi:66-1/4"*21-1/2"*20-1/8"H,Vgiường:61.42"*15.91"*0.19",6T.vạt:62.6"*2.68"*0.71",4C. chống:15.95"*1.26"*1.26")(Gỗ cao su,poplar,whitewood,PW,MDF)... (mã hs thân giường n64/ mã hs của thân giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường B750-77(1770x1445x295)mm,làm bằng gỗ thông, ván ép hàng mới 100%... (mã hs đầu giường b750/ mã hs của đầu giường b)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường B750-74(1770x775x320)mm,làm bằng ván ép, gỗ thông hàng mới 100%... (mã hs đuôi giường b75/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường (hai hông) B750-75(2170x280x175)mm,làm bằng ván ép, gỗ thông hàng mới 100%... (mã hs hông giường ha/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Khung trang trí AT-CS-8310CS-BCR (1200mm x 451mm x 156mm)(01Bộ01Cái)... (mã hs khung trang trí/ mã hs của khung trang)
- Mã HS 94039090: Thành Giường AT-BR-8307RR-BCR(2026mm x 1511mm x 216mm)(1Bộ tháo rời gồm: 2pcs thành giường, 7pcs thanh giữa)... (mã hs thành giường at/ mã hs của thành giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường (2110*232*686)mm... (mã hs đuôi giường 21/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Khung bàn bằng inox, size: (159 x 89 x 72) cm, hàng mới 100%... (mã hs khung bàn bằng/ mã hs của khung bàn bằ)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn (1676*1220*102) mm... (mã hs mặt bàn 1676*1/ mã hs của mặt bàn 167)
- Mã HS 94039090: Mặt tủ bằng đá hoa (18 x 469.5 x 1222 mm)-CA019F01-MBTP... (mã hs mặt tủ bằng đá/ mã hs của mặt tủ bằng)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn- 2742(1828)*1220*102mm (gỗ cao su, MDF)... (mã hs mặt bàn 27421/ mã hs của mặt bàn 274)
- Mã HS 94039090: Chân bàn- 1052*660*82mm (gỗ dương,gỗ cao su, MDF)... (mã hs chân bàn 1052*/ mã hs của chân bàn 10)
- Mã HS 94039090: Vai giường làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(1930*38*152) mm... (mã hs vai giường làm/ mã hs của vai giường l)
- Mã HS 94039090: Vạt giường làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(1400*1960*18) mm... (mã hs vạt giường làm/ mã hs của vạt giường l)
- Mã HS 94039090: Đầu giường làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(1467*83*1219) mm... (mã hs đầu giường làm/ mã hs của đầu giường l)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(1619*48*400) mm... (mã hs đuôi giường làm/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường 800-60F (qc: 1600 x 45 x 610) mm (Gỗ cao su + ván MDF+ ván ép +ván lạng gỗ birch), mới 100%... (mã hs đầu giường 800/ mã hs của đầu giường 8)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường 800-62F (qc: 1066 x 45 x 407) mm (Gỗ cao su + ván MDF+ ván ép +ván lạng gỗ birch), mới 100%... (mã hs đuôi giường 800/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1700*349*1651)mm... (mã hs đầu giường 170/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2110*349*1651)mm... (mã hs đầu giường 211/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2161*127*1979)mm... (mã hs đầu giường 216/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Cây treo mùng (2305*98*137)mm... (mã hs cây treo mùng/ mã hs của cây treo mùn)
- Mã HS 94039090: Trụ đuôi giường (304*304*2311)mm(2PCE)... (mã hs trụ đuôi giường/ mã hs của trụ đuôi giư)
- Mã HS 94039090: Hông giường (1854*50*196)mm(2PCE),Thanh ngang giường (1588*70*19)mm(3cây)... (mã hs hông giường 18/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường BR4110-QHB (1660 x 110 x 1700)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường br41/ mã hs của đầu giường b)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường BR001 (K) BR001-KFB (2076 x 90 x 382)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs đuôi giường br0/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường BR001 (K) BR001-KHB (2076 x 250 x 1400)mm làm từ gỗ thông, ván ép (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường br00/ mã hs của đầu giường b)
- Mã HS 94039090: Đầu giường BR9250 (K) BR9250-KHB (2082 x 236 x 1478)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường br92/ mã hs của đầu giường b)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường BR9250 (K) BR9250-KFB (2082 x 225 x 838)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đuôi giường br9/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường BR4110-QFB (Chưa đổ vào) (1664 x 380 x 90)mm làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đuôi giường br4/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường BR4110-Q/K-SR (2040 x 277 x 89)mm (2 cái hông) làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs hông giường br4/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường BR001 (Q/K) BR001-Q/K SR (1912 x 60 x 280)mm (2 cái hông) làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs hông giường br0/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường BR9250 (Q/K) BR9250-Q/K SR (2075 x 88 x 258)mm (2 cái hông) làm từ gỗ thông, ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs hông giường br9/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: CHÂN BÀN- THE LEG OF TABLE (60 X 60 X 670)MM- làm bằng gỗ cao su; (01 set 04 chân)... (mã hs chân bàn the l/ mã hs của chân bàn th)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn (2438*1016*96) mm... (mã hs mặt bàn 2438*1/ mã hs của mặt bàn 243)
- Mã HS 94039090: Chân bàn (1175*673*666) mm... (mã hs chân bàn 1175*/ mã hs của chân bàn 11)
- Mã HS 94039090: Tấm hông tủ FIL4.5-24-0.75, kt 114x19x610mm, bằng ván ép đã phủ nhựa, SX tại VN, mới 100%... (mã hs tấm hông tủ fil/ mã hs của tấm hông tủ)
- Mã HS 94039090: Tấm hông tủ DFR29.5-16-2.25, kt 749x57x406mm, bằng ván ép đã phủ nhựa, SX tại VN, mới 100%... (mã hs tấm hông tủ dfr/ mã hs của tấm hông tủ)
- Mã HS 94039090: Tấm hông tủ POG3.25-96-0.75, kt 83x19x2440mm, bằng ván ép đã phủ nhựa, SX tại VN, mới 100%... (mã hs tấm hông tủ pog/ mã hs của tấm hông tủ)
- Mã HS 94039090: MẶT BÀN GỖ TABLE TOP 1000x500x30mm(bộ phận của BÀN),sp của gỗ bạch đàn,đc ghéptừcác thanhgỗnhỏghéplại,đãqua gcông đục đẽo,bắn vít,chà nhám,phun sơn theo qcách,không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs mặt bàn gỗ tabl/ mã hs của mặt bàn gỗ t)
- Mã HS 94039090: MẶT BÀN GỖ TIMBER TABLE TOP SLAT 1200x1200x30mm(bộ phận của BÀN),sp của gỗ bạch đàn,đcghéptừcác thanhgỗnhỏghéplại,đãqua gcông đục đẽo,bắn vít,chà nhám,phun sơn theo qcách,không nhãn hiệu,mới 100%... (mã hs mặt bàn gỗ timb/ mã hs của mặt bàn gỗ t)
- Mã HS 94039090: MẶT BÀN GỖ CLAY POST LEG EXTENSION3400x1000x30mm(bộ phận của BÀN),sp của gỗ teak nk,đc ghéptừcác thanhgỗnhỏghéplại,đãqua gcông đục đẽo,bắn vít,chà nhám,phun sơn theo qcách,không nhãn hiệu,mới100%... (mã hs mặt bàn gỗ clay/ mã hs của mặt bàn gỗ c)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1652*272*1455) mm... (mã hs đầu giường 165/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (K) làm bằng gỗ dương, ván MDF (1537*105*1581)mm... (mã hs đầu giường k/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu đuôi giường (1Bộ2đầu+2đuôi) (K) làm bằng gỗ dương,ván gỗ ép, ván MDF (2064*1159*2108)mm... (mã hs đầu đuôi giường/ mã hs của đầu đuôi giư)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường + vạt giường (1bộ1 đuôi+4 vạt) (K) làm bằng gỗ dương, ván MDF, ván gỗ ép (1537*95*902)mm,(1400*50*18)mm... (mã hs đuôi giường v/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hộc kéo giường làm bằng gỗ cao su, ván PB, MDF.(1905*1051*311) mm&#VN... (mã hs hộc kéo giường/ mã hs của hộc kéo giườ)
- Mã HS 94039090: Cầu thang + lan can làm bằng gỗ cao su, ván PB, MDF.(330*76*1626) mm&#VN... (mã hs cầu thang lan/ mã hs của cầu thang)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1016*51*1257) mm... (mã hs đầu giường 101/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1660*275*1448) mm... (mã hs đầu giường 166/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2026*135*1473) mm... (mã hs đầu giường 202/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: MẶT BÀN GỖ FSC MIX Eucalyptus Turning tablet- Greenville (59 X 59 X 42 CM)... (mã hs mặt bàn gỗ fsc/ mã hs của mặt bàn gỗ f)
- Mã HS 94039090: Đầu Giường Nhỏ (1604*201*1473)mm C7131A-QS0 làm bằng Gỗ tràm (Acacia), ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường nhỏ/ mã hs của đầu giường n)
- Mã HS 94039090: Đầu Giường Lớn/ Cal King (2010*201*1473)mm C7131A-GS0 làm bằng Gỗ tràm (Acacia), ván MDF (hàng mới 100%)... (mã hs đầu giường lớn// mã hs của đầu giường l)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2062*417*1627) mm... (mã hs đầu giường 206/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường (1721*156*696) mm... (mã hs đuôi giường 17/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường 67172(2058 x 104 x 407)mm (sản xuất từ gỗ cao su, gỗ tạp, ván MDF)(1 bộ 2 cái)... (mã hs hông giường 671/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Ván nối rộng làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(375*510*50) mm&#VN... (mã hs ván nối rộng là/ mã hs của ván nối rộng)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường+vạt giường làm bằng gỗ cao su, ván MDF, PB.(1464*76*864) mm&#VN... (mã hs đuôi giườngvạt/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1115x945x90)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF/ 622-62H... (mã hs đầu giường 111/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1495x915x90)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF/ 622-63H... (mã hs đầu giường 149/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (1675x890x90)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF/ 622-60H... (mã hs đầu giường 167/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Thân giường (2055x195x105)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF, ván ép Việt Nam/ 622-61R... (mã hs thân giường 20/ mã hs của thân giường)
- Mã HS 94039090: Thân giường (2180x195x105)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF, ván ép Việt Nam/ 622-60R... (mã hs thân giường 21/ mã hs của thân giường)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường kèm vạt (1115x505x100)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF, ván ép Việt Nam/ 622-62F... (mã hs đuôi giường kèm/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Hông giường B718-96 (2235 x 311 x 794)mm (sản xuất từ gỗ tràm mua Việt Nam, ván MDF)(1 bộ 2 hông + 3 vạt giường)... (mã hs hông giường b71/ mã hs của hông giường)
- Mã HS 94039090: Thân tủ nội thất bằng ván Pb, MDF/ Size: 493W285L370H(mm)... (mã hs thân tủ nội thấ/ mã hs của thân tủ nội)
- Mã HS 94039090: Mặt bàn làm bằng kính k9(52*52*23cm)/(56*43*33cm)-Sabina Accent Table Top-TAB-05F-005.Có nhãn"ETHAN ALLEN"... (mã hs mặt bàn làm bằn/ mã hs của mặt bàn làm)
- Mã HS 94039090: Đầu giường (2080x890x90)mm làm bằng Gỗ thông xẻ, ván MDF/ 622-65H... (mã hs đầu giường 208/ mã hs của đầu giường)
- Mã HS 94039090: Cửa tủ bằng gỗ, sơn AC 19.1x174.6x708 mm... (mã hs cửa tủ bằng gỗ/ mã hs của cửa tủ bằng)
- Mã HS 94039090: Đuôi giường bằng gỗ cao su, ván MDF (NPL mua trong nước từ nguồn NK), hàng mẫu phục vụ sản xuất.- Model I206-407 (2235x145x514)mm... (mã hs đuôi giường bằn/ mã hs của đuôi giường)
- Mã HS 94039090: Mặt hộc kéo và bảng màu bằng gỗ cao su, ván MDF (NPL mua trong nước từ nguồn NK), hàng mẫu phục vụ sản xuất.- Model I206-DFCP (470x360x160)mm... (mã hs mặt hộc kéo và/ mã hs của mặt hộc kéo)
- Mã HS 94039090: Hộc kéo đuôi giường và vạt giường bằng gỗ cao su, ván MDF (NPL mua trong nước từ nguồn NK), hàng mẫu phục vụ sản xuất.- Model I206-407D (2235x824x514)mm (Bộ6 cái)... (mã hs hộc kéo đuôi gi/ mã hs của hộc kéo đuôi)
- Mã HS 94042120: Tấm nệm đã bọc bằng mút xốp, MATTRESS, kt: 183*94*8CM, sx tại VN,mới 100%... (mã hs tấm nệm đã bọc/ mã hs của tấm nệm đã b)
- Mã HS 94042910: Nệm PT (39x80)inch, mới 100%... (mã hs nệm pt 39x80i/ mã hs của nệm pt 39x8)
- Mã HS 94042910: Nệm PT (54x80) inch, mới 100%... (mã hs nệm pt 54x80/ mã hs của nệm pt 54x8)
- Mã HS 94042910: Nệm WAL8-F WALMART 8'' SPRING FULL MATTRESS... (mã hs nệm wal8f walm/ mã hs của nệm wal8f w)
- Mã HS 94042910: Đệm giường MATTRESS N-SLEEP H1-CR-S làm từ lò xo và mút xốp kích thước 1970 X 970mm... (mã hs đệm giường matt/ mã hs của đệm giường m)
- Mã HS 94049090: Nệm ghế-DCZ-Palau 2-seater sofa (70x70)x2pcs, (45x75)x2pcs... (mã hs nệm ghếdczpal/ mã hs của nệm ghếdcz)
- Mã HS 94049090: Nệm ghế-DCZ-Port-Royal corner chair (65.5x65.5)cm, (48x73)x2pcs... (mã hs nệm ghếdczpor/ mã hs của nệm ghếdcz)
- Mã HS 94049090: Nệm ghế-DKEZ-Port-Royal 3 seater sofa (68x95)x2pcs, (42x98.5)x2pcs... (mã hs nệm ghếdkezpo/ mã hs của nệm ghếdkez)
- Mã HS 94049090: Gối bằng vải 20x61cm CZ1120008, nhãn hiệu (Modern house Kids). Hàng mới 100% sx Việt Nam... (mã hs gối bằng vải 20/ mã hs của gối bằng vải)
- Mã HS 94049090: Gối bằng vải 22x50cm. CZ1120005, nhãn hiệu (Modern house Kids). Hàng mới 100% sx Việt Nam... (mã hs gối bằng vải 22/ mã hs của gối bằng vải)
- Mã HS 94049090: Gối tựa CUSHION FOR N-POCKET làm từ vải kích thước 400 X 400mm... (mã hs gối tựa cushion/ mã hs của gối tựa cush)
- Mã HS 94049090: Nệm phao, nhãn hiệu Tân Trường Phát, mới 100%... (mã hs nệm phao nhãn/ mã hs của nệm phao nh)
- Mã HS 94049090: Gối các loại... (mã hs gối các loại/ mã hs của gối các loại)
- Mã HS 94049090: Gối 011(50x50cm)... (mã hs gối 01150x50cm/ mã hs của gối 01150x5)
- Mã HS 94051091: Đèn LED 63 bóng (Mã KH: 15154; đèn rọi chiếu sáng)... (mã hs đèn led 63 bóng/ mã hs của đèn led 63 b)
- Mã HS 94051099: Đèn tuýp led- 0.3m (10W) (2 cái/bộ)... (mã hs đèn tuýp led 0/ mã hs của đèn tuýp led)
- Mã HS 94051099: ĐÈN HÀO QUANG... (mã hs đèn hào quang/ mã hs của đèn hào quan)
- Mã HS 94052090: Đèn lioa LIDB 27W... (mã hs đèn lioa lidb 2/ mã hs của đèn lioa lid)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1K798 (11.5*5*22.5)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1k798/ mã hs của đèn cây 1k79)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1K779 (13.5*9*23.875)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1k779/ mã hs của đèn cây 1k77)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1K787 (11.75*4.75*23)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1k787/ mã hs của đèn cây 1k78)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1Y323 (33.5*13.5*6.25)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1y323/ mã hs của đèn cây 1y32)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1Y325 (43.0*18.0*10.0)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1y325/ mã hs của đèn cây 1y32)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 1K778 (20.5*17.5*8.625)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 1k778/ mã hs của đèn cây 1k77)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 15A10 (17.75*17.75*22.5)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 15a10/ mã hs của đèn cây 15a1)
- Mã HS 94052090: Đèn cây 69794 (41.75*19.25*12.25)inch bằng sắt dùng để trang trí (Hàng mới 100%)... (mã hs đèn cây 69794/ mã hs của đèn cây 6979)
- Mã HS 94052090: Đèn bắt muỗi kuzhou 40w... (mã hs đèn bắt muỗi ku/ mã hs của đèn bắt muỗi)
- Mã HS 94052090: Đèn trang trí 24 x 24 x 0 inch... (mã hs đèn trang trí 2/ mã hs của đèn trang tr)
- Mã HS 94052090: Đèn bằng nhựa, kích thước: 220*220*395 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs đèn bằng nhựa/ mã hs của đèn bằng nhự)
- Mã HS 94054050: Đèn Exit DCD01 40x20/2.2 loại 1 mặt... (mã hs đèn exit dcd01/ mã hs của đèn exit dcd)
- Mã HS 94054060: Đèn chiếu sáng van điện từ(Hiệu Gea, 12v, 2w,P/N1306162-08, hàng mới 100%)... (mã hs đèn chiếu sáng/ mã hs của đèn chiếu sá)
- Mã HS 94054060: Đèn lồng trang trí, xuất xứ Việt Nam... (mã hs đèn lồng trang/ mã hs của đèn lồng tra)
- Mã HS 94054080: Đèn báo tần-220Vx2L (LAT-205)(green,red)(bằng đèn led)-Hàng mới 100%... (mã hs đèn báo tần220/ mã hs của đèn báo tần)
- Mã HS 94054099: ĐÈN LED DẠNG BÓNG ĐÈN (DDS01-608)... (mã hs đèn led dạng bó/ mã hs của đèn led dạng)
- Mã HS 94054099: Đèn báo nguồn, XB7-EV0.MP 220V bóng led màu đỏ XB 7-EV0.MP 220V, red. Hàng mới 100%... (mã hs đèn báo nguồn/ mã hs của đèn báo nguồ)
- Mã HS 94054099: Bóng Led bulb 12W A70N1/12W... (mã hs bóng led bulb 1/ mã hs của bóng led bul)
- Mã HS 94054099: Đèn led-1,2IN/30x40mm anode chung-Hàng mới 100%... (mã hs đèn led12in/3/ mã hs của đèn led12i)
- Mã HS 94054099: Đèn máy may tím- 4Wx220V (1 cái/bộ) (bằng đèn led)... (mã hs đèn máy may tím/ mã hs của đèn máy may)
- Mã HS 94054099: Đèn báo hiệu- TN-102, 12V... (mã hs đèn báo hiệu t/ mã hs của đèn báo hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn máy may- HM-27T (bằng đèn led)... (mã hs đèn máy may hm/ mã hs của đèn máy may)
- Mã HS 94054099: Đèn báo tín hiệu trạng thái hoạt động của máy bôi keo lên bản mạch điện thoại, điện áp: 5V... (mã hs đèn báo tín hiệ/ mã hs của đèn báo tín)
- Mã HS 94054099: Đèn led nhà xưởng công suất 150W, Model DHLED- PLCE-150W, Hàng mới 100%... (mã hs đèn led nhà xưở/ mã hs của đèn led nhà)
- Mã HS 94054099: Đèn tín hiệu YW1P-TK2495 dùng trong bộ dây dẫn điện... (mã hs đèn tín hiệu yw/ mã hs của đèn tín hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn tín hiệu 3 màu MPS-102-B+B0738 (DC24V) (có giới hạn dòng danh định không quá 16A)... (mã hs đèn tín hiệu 3/ mã hs của đèn tín hiệu)
- Mã HS 94054099: Đèn hàng hải (LAMP PNEUMATIC EXPLOSION-PROOF ALM-100P MERCURY LAMP; hàng mới 100%)... (mã hs đèn hàng hải l/ mã hs của đèn hàng hải)
- Mã HS 94054099: Đèn báo AH164-ZTGE3 dùng để báo trạng thái hoạt động của thiết bị trong công nghiệp, điện áp 24V. Hàng mới 100%... (mã hs đèn báo ah164z/ mã hs của đèn báo ah16)
- Mã HS 94054099: Đèn thoat hiêm Exit Lilang... (mã hs đèn thoat hiêm/ mã hs của đèn thoat hi)
- Mã HS 94054099: Đèn chiêu sang sư cô Lilang... (mã hs đèn chiêu sang/ mã hs của đèn chiêu sa)
- Mã HS 94055090: Máng đèn led-1.2M(18W)(2 cái/bộ)... (mã hs máng đèn led1/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94055090: Máng đèn led- 0.6m (2 cái/bộ)... (mã hs máng đèn led 0/ mã hs của máng đèn led)
- Mã HS 94055090: Chân cột đèn quy cách 620x620x1250mm, sản phẩm làm bằng gỗ giá tỵ FSC100%(Tectona Grandis) nhập gia công, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chân cột đèn qu/ mã hs của chân cột đèn)
- Mã HS 94055090: Đèn pin chiếu sáng... (mã hs đèn pin chiếu s/ mã hs của đèn pin chiế)
- Mã HS 94056090: Đèn sự cố,hàng mới 100%... (mã hs đèn sự cốhàng/ mã hs của đèn sự cốhà)
- Mã HS 94056090: Biển cảnh báo tủ điện 150mm*200mm... (mã hs biển cảnh báo t/ mã hs của biển cảnh bá)
- Mã HS 94056090: Đèn cảm biến CNP-18(20 ôm)... (mã hs đèn cảm biến cn/ mã hs của đèn cảm biến)
- Mã HS 94056090: Đèn cảm biến CR30-15DN2(PNP)... (mã hs đèn cảm biến cr/ mã hs của đèn cảm biến)
- Mã HS 94059910: Lồng đèn màu đỏ, size 40cm (hình cầu)... (mã hs lồng đèn màu đỏ/ mã hs của lồng đèn màu)
- Mã HS 94059910: Lồng đèn màu hồng vân anh, size 50cm (hình tròn)... (mã hs lồng đèn màu hồ/ mã hs của lồng đèn màu)
- Mã HS 94059910: Lồng đèn mini, size 10cm (màu hồng vân anh, đỏ, vàng, cam)... (mã hs lồng đèn mini/ mã hs của lồng đèn min)
- Mã HS 94059920: Chụp đèn UV cho lắp đặt đèn UV, chất liệu Nhôm hợp kim, Kích thước 950*95mm, hàng mới 100%... (mã hs chụp đèn uv cho/ mã hs của chụp đèn uv)
- Mã HS 94059990: Máng đèn siêu mỏng FS40/36x1M9 có ballast điện tử Hàng mới 100%... (mã hs máng đèn siêu m/ mã hs của máng đèn siê)
- Mã HS 94069020: Cabin bảo vệ (loại nhà lắp ghép), kích thước: 2.3x2.4x2.6m, bằng nhựa composite (đã kèm hệ thống điện), mới 100%... (mã hs cabin bảo vệ l/ mã hs của cabin bảo vệ)
- Mã HS 94069030: Phòng sạch/8500*3700*2300 (gồm khung nhà xưởng bằng thép, cửa ra vào bằng inox, cửa sổ bằng mica,.)... (mã hs phòng sạch/8500/ mã hs của phòng sạch/8)
- Mã HS 94069030: Một phần cấu kiện nhà thép tiền chế (Khung nhà và cấu kiện liên kết)... (mã hs một phần cấu ki/ mã hs của một phần cấu)
- Mã HS 94069030: Cấu kiện nhà thép tiền chế (Khung nhà và cấu kiện liên kết)#&VN828... (mã hs cấu kiện nhà th/ mã hs của cấu kiện nhà)
- Mã HS 94069030: nhà tiền chế bằng sắt diện tich 2000m2, (bảng kê chi tiết kèm theo) hàng mới 100%... (mã hs nhà tiền chế bằ/ mã hs của nhà tiền chế)
- Mã HS 94069030: Nhà thép tiền chế (Bao gồm các cấu kiện:Cột (thép-18 cây),kèo (thép- 23 cây),giằng (thép 980 cây),xà gồ (thép 225 cây),tôn sáng:58 tấm,tôn mái:6 cuộn và phụ kiện).Chi tiết bảng đính kèm.Sx: CBC... (mã hs nhà thép tiền c/ mã hs của nhà thép tiề)