Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 6201- 6217

>> HS Code 6101- 6117 >> HS Code 6301- 6310

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
- một áo vét hoặc jacket có lớp ngoài, trừ tay áo, gồm từ 4 mảnh trở lên, được thiết kế để che phần trên của cơ thể, có thể kèm theo một áo gilê có thân trước được may bằng loại vải giống hệt như lớp ngoài của những chiếc khác trong cùng bộ và thân sau may bằng loại vải giống hệt như lớp vải lót của áo vét hoặc jacket; và - one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front is made from the same fabric as the outer surface of the other components of the set and whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or jacket; and
- một bộ trang phục được thiết kế để che phần dưới của cơ thể và bao gồm quần dài, quần ống chẽn hoặc quần soóc (trừ quần bơi), chân váy hoặc chân váy dạng quần, không có yếm cũng như dây đeo. - one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.
- bộ lễ phục ban ngày, gồm một áo jacket trơn (cutaway) có vạt sau tròn trễ xuống và một quần sọc; - morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back and striped trousers;
- bộ lễ phục buổi tối (áo đuôi tôm), thường bằng vải màu đen, áo jacket tương đối ngắn ở phía trước, không cài khuy, vạt áo hẹp được cắt đến ngang hông và trễ xuống ở phía sau; - evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;
- bộ jacket dạ tiệc, trong đó một jacket giống kiểu jacket thông thường (mặc dù có thể để lộ mặt trước của áo sơ mi nhiều hơn), nhưng có ve áo làm bằng lụa bóng tơ tằm hoặc giả tơ tằm. - dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels.
- một áo được thiết kế để che phần trên của cơ thể, trừ áo gilê cũng có thể tạo thành chiếc áo thứ hai, và - one garment designed to cover the upper part of the body, with the exception of waistcoats which may also form a second upper garment, and
- một hoặc hai loại trang phục khác nhau, được thiết kế để che phần dưới của cơ thể và gồm quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, quần soóc (trừ đồ bơi), chân váy hoặc chân váy dạng quần. - one or two different garments, designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, bib and brace overalls, breeches, shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt.
- một áo như kiểu áo khoác có mũ trùm, áo khoác chắn gió, áo jacket chắn gió hoặc loại tương tự, được cài bằng khóa rút (khóa kéo), có thể kèm thêm một áo gilê, và - one garment such as an anorak, wind-cheater, wind-jacket or similar article, closed by a slide fastener (zipper), possibly with a waistcoat in addition, and
- một quần có cạp cao hơn hoặc không cao quá thắt lưng, một quần ống chẽn hoặc một quần yếm có dây đeo. - one pair of trousers whether or not extending above waist-level, one pair of breeches or one bib and brace overall.
6201 Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car- coats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03. Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind- cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.03.
- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: - Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles:
62011100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62011200 - - Từ bông - - Of cotton
62011300 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620119 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62011910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62011920 - - - Từ ramie - - - Of ramie
62011990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
62019100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62019200 - - Từ bông - - Of cotton
62019300 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620199 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62019910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62019920 - - - Từ ramie - - - Of ramie
62019990 - - - Loại khác - - - Other
6202 Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car- coats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04. Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind- cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.04.
- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: - Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles:
62021100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62021200 - - Từ bông - - Of cotton
62021300 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620219 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62021910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62021920 - - - Từ ramie - - - Of ramie
62021990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
62029100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62029200 - - Từ bông - - Of cotton
62029300 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620299 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62029910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62029920 - - - Từ ramie - - - Of ramie
62029990 - - - Loại khác - - - Other
6203 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).
- Bộ com-lê: - Suits:
62031100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62031200 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620319 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
- - - Từ bông: - - - Of cotton:
62031911 - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - - Printed by traditional batik process
62031919 - - - - Loại khác - - - - Other
- - - Từ tơ tằm: - - - Of silk:
62031921 - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - - Printed by traditional batik process
62031929 - - - - Loại khác - - - - Other
62031990 - - - Loại khác - - - Other
- Bộ quần áo đồng bộ: - Ensembles:
620322 - - Từ bông: - - Of cotton:
62032210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62032290 - - - Loại khác - - - Other
62032300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620329 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62032910 - - - Từ lông cừu hoặc lông động vật mịn - - - Of wool or fine animal hair
62032990 - - - Loại khác - - - Other
- Áo jacket và áo blazer: - Jackets and blazers:
62033100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620332 - - Từ bông: - - Of cotton:
62033210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62033290 - - - Loại khác - - - Other
62033300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
62033900 - - Từ các vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:
62034100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620342 - - Từ bông: - - Of cotton:
62034210 - - - Quần yếm có dây đeo - - - Bib and brace overalls
62034290 - - - Loại khác - - - Other
62034300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620349 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62034910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62034990 - - - Loại khác - - - Other
6204 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).
- Bộ com-lê: - Suits:
62041100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620412 - - Từ bông: - - Of cotton:
62041210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62041290 - - - Loại khác - - - Other
62041300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620419 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
- - - Từ tơ tằm: - - - Of silk:
62041911 - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - - Printed by traditional batik process
62041919 - - - - Loại khác - - - - Other
62041990 - - - Loại khác - - - Other
- Bộ quần áo đồng bộ: - Ensembles:
62042100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620422 - - Từ bông: - - Of cotton:
62042210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62042290 - - - Loại khác - - - Other
62042300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620429 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62042910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62042990 - - - Loại khác - - - Other
- Áo jacket và áo blazer: - Jackets and blazers:
62043100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620432 - - Từ bông: - - Of cotton:
62043210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62043290 - - - Loại khác - - - Other
62043300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620439 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
- - - Từ tơ tằm: - - - Of silk:
62043911 - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - - Printed by traditional batik process
62043919 - - - - Loại khác - - - - Other
62043990 - - - Loại khác - - - Other
- Váy liền thân (1): - Dresses:
62044100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620442 - - Từ bông: - - Of cotton:
62044210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62044290 - - - Loại khác - - - Other
62044300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
62044400 - - Từ sợi tái tạo - - Of artificial fibres
620449 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62044910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62044990 - - - Loại khác - - - Other
- Các loại chân váy (skirt) và chân váy dạng quần: - Skirts and divided skirts:
62045100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
620452 - - Từ bông: - - Of cotton:
62045210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62045290 - - - Loại khác - - - Other
62045300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
620459 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62045910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62045990 - - - Loại khác - - - Other
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:
62046100 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62046200 - - Từ bông - - Of cotton
62046300 - - Từ sợi tổng hợp - - Of synthetic fibres
62046900 - - Từ các vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
6205 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai. Men’s or boys’ shirts.
620520 - Từ bông: - Of cotton:
62052010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by traditional batik process
62052020 - - Áo Barong Tagalog (SEN) - - Barong Tagalog
62052090 - - Loại khác - - Other
620530 - Từ sợi nhân tạo: - Of man-made fibres:
62053010 - - Áo Barong Tagalog (SEN) - - Barong Tagalog
62053090 - - Loại khác - - Other
620590 - Từ các vật liệu dệt khác: - Of other textile materials:
62059010 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
- - Loại khác: - - Other:
62059091 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62059092 - - - Áo Barong Tagalog (SEN) - - - Barong Tagalog
62059099 - - - Loại khác - - - Other
6206 Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt- blouses) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt- blouses.
620610 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: - Of silk or silk waste:
62061010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by traditional batik process
62061090 - - Loại khác - - Other
62062000 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - Of wool or fine animal hair
620630 - Từ bông: - Of cotton:
62063010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by traditional batik process
62063090 - - Loại khác - - Other
62064000 - Từ sợi nhân tạo - Of man-made fibres
62069000 - Từ các vật liệu dệt khác - Of other textile materials
6207 Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. Men’s or boys’ singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles.
- Quần lót, quần đùi và quần sịp: - Underpants and briefs:
62071100 - - Từ bông - - Of cotton
62071900 - - Từ các vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
- Áo ngủ và bộ pyjama: - Nightshirts and pyjamas:
620721 - - Từ bông: - - Of cotton:
62072110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62072190 - - - Loại khác - - - Other
62072200 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620729 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62072910 - - - Từ tơ tằm - - - Of silk
62072990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
62079100 - - Từ bông - - Of cotton
620799 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62079910 - - - Từ sợi nhân tạo - - - Of man-made fibres
62079990 - - - Loại khác - - - Other
6208 Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong suốt (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. Women’s or girls’ singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles.
- Váy lót và váy lót bồng (petticoats): - Slips and petticoats:
62081100 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
62081900 - - Từ các vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
- Váy ngủ và bộ pyjama: - Nightdresses and pyjamas:
620821 - - Từ bông: - - Of cotton:
62082110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62082190 - - - Loại khác - - - Other
62082200 - - Từ sợi nhân tạo - - Of man-made fibres
620829 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62082910 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62082990 - - - Loại khác - - - Other
- Loại khác: - Other:
620891 - - Từ bông: - - Of cotton:
62089110 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62089190 - - - Loại khác - - - Other
620892 - - Từ sợi nhân tạo: - - Of man-made fibres:
62089210 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by traditional batik process
62089290 - - - Loại khác - - - Other
620899 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62089910 - - - Từ lông cừu hoặc lông động vật mịn - - - Of wool or fine animal hair
62089990 - - - Loại khác - - - Other
6209 Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ em. Babies’ garments and clothing accessories.
620920 - Từ bông: - Of cotton:
62092030 - - Áo phông, áo sơ mi, bộ quần áo pyjama và các loại tương tự - - T-shirts, shirts, pyjamas and similar articles
62092040 - - Bộ com-lê, quần và các loại tương tự - - Suits, pants and similar articles
62092090 - - Loại khác - - Other
620930 - Từ sợi tổng hợp: - Of synthetic fibres:
62093010 - - Bộ com-lê, quần và các loại tương tự - - Suits, pants and similar articles
62093030 - - Áo phông, áo sơ mi, bộ quần áo pyjama và các loại tương tự - - T-shirts, shirts, pyjamas and similar articles
62093040 - - Phụ kiện may mặc - - Clothing accessories
62093090 - - Loại khác - - Other
62099000 - Từ các vật liệu dệt khác - Of other textile materials
6210 Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07. Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or 59.07.
621010 - Từ các loại vải thuộc nhóm 56.02 hoặc 56.03: - Of fabrics of heading 56.02 or 56.03:
- - Quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: - - Protective work garments:
62101011 - - - Quần áo chống các chất hóa học, phóng xạ hoặc chống cháy (SEN) - - - Garments used for protection from chemical substances, radiation or fire
62101019 - - - Loại khác - - - Other
62101090 - - Loại khác - - Other
621020 - Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6201.11 đến 6201.19: - Other garments, of the type described in subheadings 6201.11 to 6201.19:
62102020 - - Quần áo chống cháy (SEN) - - Garments used for protection from fire
62102030 - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62102040 - - Các loại quần áo bảo hộ khác - - Other protective work garments
62102090 - - Loại khác - - Other
621030 - Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6202.11 đến 6202.19: - Other garments, of the type described in subheadings 6202.11 to 6202.19:
62103020 - - Quần áo chống cháy (SEN) - - Garments used for protection from fire
62103030 - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62103040 - - Các loại quần áo bảo hộ khác - - Other protective work garments
62103090 - - Loại khác - - Other
621040 - Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: - Other men’s or boys’ garments:
62104010 - - Quần áo chống cháy (SEN) - - Garments used for protection from fire
62104020 - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62104090 - - Loại khác - - Other
621050 - Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: - Other women’s or girls’ garments:
62105010 - - Quần áo chống cháy (SEN) - - Garments used for protection from fire
62105020 - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62105090 - - Loại khác - - Other
6211 Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khác. Track suits, ski suits and swimwear; other garments.
- Quần áo bơi: - Swimwear:
62111100 - - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai - - Men’s or boys’
62111200 - - Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái - - Women’s or girls’
62112000 - Bộ quần áo trượt tuyết - Ski suits
- Quần áo khác, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: - Other garments, men’s or boys’:
621132 - - Từ bông: - - Of cotton:
62113210 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62113220 - - - Áo choàng hành hương (Ehram) (SEN) - - - Pilgrimage robes (Ehram)
62113290 - - - Loại khác - - - Other
621133 - - Từ sợi nhân tạo: - - Of man-made fibres:
62113310 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62113320 - - - Quần áo chống cháy (SEN) - - - Garments used for protection from fire
62113330 - - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62113390 - - - Loại khác - - - Other
621139 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62113910 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62113920 - - - Quần áo chống cháy (SEN) - - - Garments used for protection from fire
62113930 - - - Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ - - - Garments used for protection from chemical substances or radiation
62113990 - - - Loại khác - - - Other
- Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: - Other garments, women’s or girls’:
621142 - - Từ bông: - - Of cotton:
62114210 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62114220 - - - Áo choàng không tay dùng để cầu nguyện (SEN) - - - Prayer cloaks
62114290 - - - Loại khác - - - Other
621143 - - Từ sợi nhân tạo: - - Of man-made fibres:
62114310 - - - Áo phẫu thuật - - - Surgical gowns
62114320 - - - Áo choàng không tay dùng để cầu nguyện (SEN) - - - Prayer cloaks
62114330 - - - Bộ quần áo bảo hộ chống nổ - - - Anti-explosive protective suits
62114340 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62114350 - - - Quần áo chống các chất hóa học, phóng xạ hoặc chống cháy (SEN) - - - Garments used for protection from chemical substances, radiation or fire
62114360 - - - Bộ quần áo nhảy dù liền thân - - - Flyers' coveralls
62114390 - - - Loại khác - - - Other
621149 - - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62114910 - - - Quần áo đấu kiếm hoặc đấu vật - - - Garments for fencing or wrestling
62114920 - - - Quần áo chống các chất hóa học, phóng xạ hoặc chống cháy (SEN) - - - Garments used for protection from chemical substances, radiation or fire
- - - Áo choàng không tay dùng để cầu nguyện: - - - Prayer cloaks:
62114931 - - - - Từ lông cừu hoặc lông động vật mịn (SEN) - - - - Of wool or of fine animal hair
62114939 - - - - Loại khác (SEN) - - - - Other
62114940 - - - Loại khác, từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - - Other, of wool or fine animal hair
62114990 - - - Loại khác - - - Other
6212 Xu chiêng, gen, áo nịt ngực (corset), dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc. Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted.
621210 - Xu chiêng: - Brassieres:
- - Từ bông: - - Of cotton:
62121011 - - - Xu chiêng độn ngực (dùng cho người sau phẫu thuật ngực) - - - Mastectomy bra (post breast surgery bra)
62121019 - - - Loại khác - - - Other
- - Từ các loại vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62121091 - - - Xu chiêng độn ngực (dùng cho người sau phẫu thuật ngực) - - - Mastectomy bra (post breast surgery bra)
62121099 - - - Loại khác - - - Other
621220 - Gen và quần gen: - Girdles and panty-girdles:
62122010 - - Từ bông - - Of cotton
62122090 - - Từ các loại vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
621230 - Áo nịt toàn thân (corselette): - Corselettes:
62123010 - - Từ bông - - Of cotton
62123090 - - Từ các loại vật liệu dệt khác - - Of other textile materials
621290 - Loại khác: - Other:
- - Từ bông: - - Of cotton:
62129011 - - - Hàng may mặc, loại có tính đàn hồi bó chặt, để điều trị mô vết sẹo và ghép da (SEN) - - - Compression garments of a kind used for the treatment of scar tissue and skin grafts
62129012 - - - Hàng may mặc hỗ trợ cho các môn điền kinh - - - Athletic supporters
62129019 - - - Loại khác - - - Other
- - Từ các vật liệu dệt khác: - - Of other textile materials:
62129091 - - - Hàng may mặc, loại có tính đàn hồi bó chặt, để điều trị mô vết sẹo và ghép da (SEN) - - - Compression garment of a kind used for the treatment of scar tissue and skin grafts
62129092 - - - Hàng may mặc hỗ trợ cho các môn điền kinh - - - Athletic supporters
62129099 - - - Loại khác - - - Other
6213 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ. Handkerchiefs.
621320 - Từ bông: - Of cotton:
62132010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62132090 - - Loại khác - - Other
621390 - Từ các loại vật liệu dệt khác: - Of other textile materials:
- - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: - - Of silk or silk waste:
62139011 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
62139019 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
62139091 - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - - Printed by the traditional batik process
62139099 - - - Loại khác - - - Other
6214 Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự. Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.
621410 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: - Of silk or silk waste:
62141010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62141090 - - Loại khác - - Other
62142000 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - Of wool or fine animal hair
621430 - Từ sợi tổng hợp: - Of synthetic fibres:
62143010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62143090 - - Loại khác - - Other
621440 - Từ sợi tái tạo: - Of artificial fibres:
62144010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62144090 - - Loại khác - - Other
621490 - Từ các vật liệu dệt khác: - Of other textile materials:
62149010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62149090 - - Loại khác - - Other
6215 Cà vạt, nơ con bướm và cravat. Ties, bow ties and cravats.
621510 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: - Of silk or silk waste:
62151010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62151090 - - Loại khác - - Other
621520 - Từ sợi nhân tạo: - Of man-made fibres:
62152010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62152090 - - Loại khác - - Other
621590 - Từ các vật liệu dệt khác: - Of other textile materials:
62159010 - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) - - Printed by the traditional batik process
62159090 - - Loại khác - - Other
6216 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao. Gloves, mittens and mitts.
62160010 - Găng tay bảo hộ lao động, găng tay hở ngón và găng tay bao - Protective work gloves, mittens and mitts
- Loại khác: - Other:
62160091 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn - - Of wool or fine animal hair
62160092 - - Từ bông - - Of cotton
62160099 - - Loại khác - - Other
6217 Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may mặc, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 62.12.
621710 - Phụ kiện may mặc: - Accessories:
62171010 - - Đai Ju đô - - Judo belts
62171090 - - Loại khác - - Other
62179000 - Các chi tiết - Parts

- Mã HS 62011300: Rain Coat L- Áo mưa size L (44010171), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain coat l áo/ mã hs của rain coat l)
- Mã HS 62011300: Rain Coat M- Áo mưa size M (44010170), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain coat m áo/ mã hs của rain coat m)
- Mã HS 62011300: Rain Coat S- Áo mưa size S (44010169), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain coat s áo/ mã hs của rain coat s)
- Mã HS 62011300: Rain Coat XL- Áo mưa size XL (44010172), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain coat xl á/ mã hs của rain coat xl)
- Mã HS 62011300: Rain Pants L- Quần mưa size L (44010179), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain pants l q/ mã hs của rain pants l)
- Mã HS 62011300: Rain Pants M- Quần mưa size M (44010178), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain pants m q/ mã hs của rain pants m)
- Mã HS 62011300: Rain Pants S- Quần mưa size S (44010177), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain pants s q/ mã hs của rain pants s)
- Mã HS 62011300: Rain Pants XL- Quần mưa size XL (44010180), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs rain pants xl/ mã hs của rain pants x)
- Mã HS 62011990: Chăn nhung 244493005, thương hiệu OEM, màu xám, kích thước 90x130cm, mới 100%... (mã hs chăn nhung 2444/ mã hs của chăn nhung 2)
- Mã HS 62019300: QUẦN DÀI... (mã hs quần dài/ mã hs của quần dài)
- Mã HS 62021200: Long Sleeve Cotton-padded Jacket M Áo khoác cotton dài tay size M (44010113), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs long sleeve cot/ mã hs của long sleeve)
- Mã HS 62021990: Long Sleeve Down Jacket MÁo khoác dày size M (44010428), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs long sleeve dow/ mã hs của long sleeve)
- Mã HS 62031200: Dây tép, dây trang trí bằng vải... (mã hs dây tép dây tr/ mã hs của dây tép dây)
- Mã HS 62032990: Quần áo đã qua sử dụng không nhãn hiệu (Hành lý cá nhân gửi sau chuyến bay)... (mã hs quần áo đã qua/ mã hs của quần áo đã q)
- Mã HS 62033300: LSpring Jacket for 2nd tier staff XL- Áo khoác mùa xuân cho nhân viên kho size XL (44010083), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs lspring jacket/ mã hs của lspring jack)
- Mã HS 62033300: Spring Jacket for 1st tier staff M- Áo khoác mùa xuân cho nhân viên giao nhận size M (44010073), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs spring jacket f/ mã hs của spring jacke)
- Mã HS 62034100: Quần nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Lông tơ cừu; Mã hàng: 433C107I3431;Size T44. Mới 100%... (mã hs quần nam; nhãn/ mã hs của quần nam; nh)
- Mã HS 62034100: Quần dài bé trai,54%wool 46%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3057/765... (mã hs quần dài bé tra/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62034100: Quần dài nam, TROUSERS_100% Virgin wool (Hiệu Hugo Boss) 50400415. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam t/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần nam bằng 100%Cotton hiệu Burberry hàng mới 100%. 8004221... (mã hs quần nam bằng 1/ mã hs của quần nam bằn)
- Mã HS 62034290: QUẦN JEANS NAM-Nhãn hiệu:Mango-98%COTTON2%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43710596... (mã hs quần jeans nam/ mã hs của quần jeans n)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam màu đen.Chất liệu: 100% cotton.Hiệu: Carrots, size: S,M.Hàng mới 100%.Code: CAR183WMSP... (mã hs quần dài nam mà/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 100%COTTON- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 382334... (mã hs quần dài nam kh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần nam không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 81% COTTON, 18% POLYESTER, 1% ELASTANE- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 374454... (mã hs quần nam không/ mã hs của quần nam khô)
- Mã HS 62034290: Quần Jeans nam. Mã hàng: MW0MW08112. Chất liệu: 98% COTTON 2% ELASTANE. Nhãn hiệu: Tommy. Hàng mới 100%.... (mã hs quần jeans nam/ mã hs của quần jeans n)
- Mã HS 62034290: QUẦN JEAN NAM-Nhãn hiệu:Levis-99% Cotton/1% Elastane-Hàng mới 100%-Mã hàng:72774-0001... (mã hs quần jean namn/ mã hs của quần jean na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,98%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6786/470... (mã hs quần dài nam98/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam,97%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6917/345... (mã hs quần sooc nam9/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,99%cotton 1%lyocell,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1889/355... (mã hs quần dài nam99/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,97%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0840/324-1... (mã hs quần dài nam97/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,95%cotton 3%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0840/305... (mã hs quần dài nam95/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,47%cotton 33%polyester 17%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2069/350-1... (mã hs quần dài nam47/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,94%cotton 4%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4060/300-1... (mã hs quần dài nam94/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5575/445-1... (mã hs quần dài nam10/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,77%cotton 21%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5862/371... (mã hs quần dài nam77/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,92%cotton 6%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6045/300-5... (mã hs quần dài nam92/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,93%cotton 5%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7215/305-2... (mã hs quần dài nam93/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài bé trai,70%cotton 28%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4433/521-2... (mã hs quần dài bé tra/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,57%cotton 40%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/445-1... (mã hs quần dài nam57/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,48%cotton 25%polyester 24%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9632/350-3... (mã hs quần dài nam48/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN JEAN NAM- Nhãn hiệu: LEVIS- Chất liệu: 99% Cotton/1% Elastane- Hàng mới 100%- Mã hàng: 04511-3318... (mã hs quần jean nam/ mã hs của quần jean na)
- Mã HS 62034290: QUẦN NGẮN NAM- Nhãn hiệu: LEVIS- Chất liệu: 99% Cotton/1% Elastane- Hàng mới 100%- Mã hàng: 28721-0017... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034290: Quần dài trẻ em 99% cotton 1%polyurethane... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5696/508... (mã hs quần sooc nam/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, 98% COTTON 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5687/581... (mã hs quần dài nam 9/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam 100% cotton,nhãn hiệu POLO... (mã hs quần dài nam 10/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần sóoc nam 100% cotton,nhãn hiệu POLO... (mã hs quần sóoc nam 1/ mã hs của quần sóoc na)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam,67%cotton 27%polyamide 6%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/392... (mã hs quần sooc nam6/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam,77%cotton 21%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5862/389... (mã hs quần sooc nam7/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần sooc bé trai,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6917/763... (mã hs quần sooc bé tr/ mã hs của quần sooc bé)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,91%cotton 7%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7215/350-3... (mã hs quần dài nam91/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,85%cotton 13%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9663/304... (mã hs quần dài nam85/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam bằng chất liệu cotton, mã 1A23DM, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs quần dài nam bằ/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5575/333... (mã hs quần sooc nam1/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,75%cotton 21%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7215/309... (mã hs quần dài nam75/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, TROUSERS_97% Cotton 3% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50394582. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam t/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, CHINO_FLAT_91% Cotton 9% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400116. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam c/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, JEANS_TROUSERS_98% Cotton 2% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50402019. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam j/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần-Balmain- Mã: 12431911... (mã hs quầnbalmain m/ mã hs của quầnbalmain)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI NAM-Nhãn hiệu:Mango-85%POLYESTER13%VISCOSE2%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43020502... (mã hs quần dài namnh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam phối nhiều màu.Chất liệu: 100% polyester, size: S,M.Hàng mới 100%.Hiệu: Daily Paper: 18F1BO05... (mã hs quần dài nam ph/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam màu xanh lá cây.Chất liệu:100% polyester, size: S,M,L,XL.Hàng mới 100%.Hiệu: Daily Paper: 18F1BO01... (mã hs quần dài nam mà/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: quần thể thao nam: clover. size: 48 mã hàng: 1382. hàng mới 100%... (mã hs quần thể thao n/ mã hs của quần thể tha)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,64%polyester 31%viscose 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6861/306... (mã hs quần dài nam64/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,79%polyester 18%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8288/640... (mã hs quần dài nam79/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,94%polyester 6%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9621/315... (mã hs quần dài nam94/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,63%polyester 34%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/341-1... (mã hs quần dài nam63/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6658/331... (mã hs quần sooc nam1/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,76%polyester 22%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5504/507... (mã hs quần dài nam76/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,43%polyester 25%lyocell 15%viscose 10%cotton 7%other fibres,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6917/400-2... (mã hs quần dài nam43/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,48%polyester 25%viscose 24%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9632/350-5... (mã hs quần dài nam48/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài bé trai,53%polyester 40%wool 7%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8288/761... (mã hs quần dài bé tra/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,62%polyester 34%viscose 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1564/630... (mã hs quần dài nam62/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,74%polyester 21%viscose 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3445/602... (mã hs quần dài nam74/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,82%polyester 16%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4060/568... (mã hs quần dài nam82/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,70%polyester 28%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9621/366-1... (mã hs quần dài nam70/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần Short nam chưa wash, hàng mới 100%... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam chưa giặt, hàng mới 100% (Mã hàng 060M418U315)... (mã hs quần dài nam ch/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần short nam- nhãn hiệu: FILA. Chất liệu: Woven 95% Polyester 5% Spandex. Mã hàng: FLPFSTMQ31806. Hàng mới 100%... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5800/714... (mã hs quần sooc nam/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam, 67% POLYESTER 31% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9680/502... (mã hs quần dài nam 6/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam,65%polyester 33%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/429... (mã hs quần sooc nam6/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,75%polyester 22%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/391-3... (mã hs quần dài nam75/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,81%polyester 16%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/391-2... (mã hs quần dài nam81/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,49%polyester 48%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1564/421-3... (mã hs quần dài nam49/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,67%polyester 31%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6861/401-1... (mã hs quần dài nam67/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,68%polyester 30%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6861/401-2... (mã hs quần dài nam68/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,55%polyester 22%viscose 16%lyocell 5%polyamide 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6917/400-1... (mã hs quần dài nam55/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần soóc nam 83% COTTON 16% NYLON 1% ELASTANE, nhãn hiệu LEE AP... (mã hs quần soóc nam 8/ mã hs của quần soóc na)
- Mã HS 62034990: Nửa quần đã cắt J211735, 41L5494 mẫu hiệu CK... (mã hs nửa quần đã cắt/ mã hs của nửa quần đã)
- Mã HS 62034990: Nửa quần mẫu đã cắt 41L5497, 41L5495 Hiệu: CK... (mã hs nửa quần mẫu đã/ mã hs của nửa quần mẫu)
- Mã HS 62034990: Quần mẫu đã cắt 41L5495, 41L5495, J211731, J211735 hiệu: CK... (mã hs quần mẫu đã cắt/ mã hs của quần mẫu đã)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam màu đen viền đỏ.Chất liệu:80% cotton, 20% nylon.Hiệu: Buttergoods,size: S,M.Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam mà/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần mẫu hiệu: Reebok model: ARMCF19041... (mã hs quần mẫu hiệu/ mã hs của quần mẫu hiệ)
- Mã HS 62034990: Quần dài mẫu nhãn hiệu GAP, PID:555405, 59% cotton 21%Tencel 12%viscose 6% polyester 2% Spandex, mới 100%... (mã hs quần dài mẫu nh/ mã hs của quần dài mẫu)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,54%viscose 43%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3424/411... (mã hs quần dài nam54/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,55%viscose 42%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3513/303... (mã hs quần dài nam55/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,71%viscose 26%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/391-1... (mã hs quần dài nam71/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,33%polyester 33%lyocell 16%cotton 11%viscose 7%other fibres,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5006/499... (mã hs quần dài nam33/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,57%viscose 40%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1564/311-2... (mã hs quần dài nam57/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần jeans hiệu chữ Trung Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs quần jeans hiệu/ mã hs của quần jeans h)
- Mã HS 62034990: Quần lót hiệu Pump mới 100%... (mã hs quần lót hiệu p/ mã hs của quần lót hiệ)
- Mã HS 62034990: Quần tây nam, hiệu AIGLE, model: AIW19SS-004, hàng mẫu, mới 100%... (mã hs quần tây nam h/ mã hs của quần tây nam)
- Mã HS 62034990: Quần pid: 1051035... (mã hs quần pid 10510/ mã hs của quần pid 10)
- Mã HS 62034990: Quần nam mẫu,Nhãn hiệu: AIGLE. mã: AIM19SS-007, mới 100%... (mã hs quần nam mẫunh/ mã hs của quần nam mẫu)
- Mã HS 62034990: Men's NL Cargo Trouser/ Quần dài nam màu sỏi mã CMJ499L... (mã hs mens nl cargo/ mã hs của mens nl car)
- Mã HS 62034990: Men's NL Pro Adventure Trouser/ Quần dài nam mã CMJ483L... (mã hs mens nl pro ad/ mã hs của mens nl pro)
- Mã HS 62034990: Men's NL Convertible Trouser/ Quần dài màu hồ tiêu mã CMJ501L... (mã hs mens nl conver/ mã hs của mens nl con)
- Mã HS 62034990: Short Pants for Operator M- Quần ngắn size M (44010236), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs short pants for/ mã hs của short pants)
- Mã HS 62034990: Summer Trousers Regular M- Quần mùa hè size M (44010227), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs summer trousers/ mã hs của summer trous)
- Mã HS 62034990: CBD Summer Trousers M Quần dài mùa hè CBD size M (44010313), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs cbd summer trou/ mã hs của cbd summer t)
- Mã HS 62034990: Spring Trousers Regular M- Quần dài mùa xuân size M (44010122), nhãn hiệu S.F, Mới 100%... (mã hs spring trousers/ mã hs của spring trous)
- Mã HS 62034990: Quần, hiệu TEIJIN, style: 770424... (mã hs quần hiệu teij/ mã hs của quần hiệu t)
- Mã HS 62034990: Quần dài bó nam_chất liệu: 50% Polyester, 50% Viscose_hiệu TOPMAN mã: 88D62RBLK_hàng mới 100%... (mã hs quần dài bó nam/ mã hs của quần dài bó)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam_chất liệu: 64% Polyester, 34% Viscose, 2% Elastane_hiệu TOPMAN mã: 88E04QCHR_hàng mới 100%... (mã hs quần dài namch/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần Jean nam_chất liệu: 93% Cotton, 5% Elastomultiester, 2% Elastane_hiệu TOPSHOP mã: 02K01PBLC_hàng mới 100%... (mã hs quần jean namc/ mã hs của quần jean na)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,65%viscose 21%polyester 12%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0706/393... (mã hs quần dài nam65/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần sooc nam,52%linen 48%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1792/310... (mã hs quần sooc nam5/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034990: Quần sooc bé trai,54%linen 46%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5644/576-3... (mã hs quần sooc bé tr/ mã hs của quần sooc bé)
- Mã HS 62034990: Quần nam, hiệu UNITED ARROWS, Mã hàng 3214-2749; 3214-2681; 6614-0765... (mã hs quần nam hiệu/ mã hs của quần nam hi)
- Mã HS 62034990: Quần len nam: Solid Wool Pants SKU: P02-2830-ATF, Item No P02-3630-IF,97% len và 3% spandex. Mới 100%... (mã hs quần len nam s/ mã hs của quần len nam)
- Mã HS 62034990: quần bò nam, vải 98% cotton, 2% Elastane, hiệu DSQUARED2, mã hàng: 1000000099692607 Hàng mới 100%... (mã hs quần bò nam vả/ mã hs của quần bò nam)
- Mã HS 62034990: quần âu nam, thành phần: 98% cotton, 2% Elastane, mã hàng: 1000000096195320. Hàng mới 100%, hiệu Jack & Jones... (mã hs quần âu nam th/ mã hs của quần âu nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài bé trai ký hiệu E5PAN003D, chất liệu:95% cotton, 5% spandex.Hiệu:IN THE NOW, size:100/110/120/130/140,mới 100%,... (mã hs quần dài bé tra/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam,60%lyocell 30%cotton 8%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6786/330... (mã hs quần dài nam60/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần hiệu: MNML không model... (mã hs quần hiệu mnml/ mã hs của quần hiệu m)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam, TROUSERS_FLAT_65% Viscose 30% Polyamide 5% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50401158. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nam t/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần sooc nam hiệu ASOS DESIGN Swim short in Green, code 6874464. Mới 100%... (mã hs quần sooc nam h/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034990: Quần nhãn hiệu Estanation hàng mẫu đã cắt... (mã hs quần nhãn hiệu/ mã hs của quần nhãn hi)
- Mã HS 62042990: ĐẦM YẾM NỮ-Nhãn hiệu:Mango-85%COTTON15%LINEN-Hàng mới 100%-Mã hàng:43070532... (mã hs đầm yếm nữnhãn/ mã hs của đầm yếm nữn)
- Mã HS 62042990: Quần áo liền thân liền mũ trắng [Size S]... (mã hs quần áo liền th/ mã hs của quần áo liền)
- Mã HS 62044100: Váy liền, DRESS_96% Virgin wool 4% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400376. Hàng mới 100%... (mã hs váy liền dress/ mã hs của váy liền dr)
- Mã HS 62044100: Váy liền, SHIFT_DRESS_98% Virgin wool 2% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400863. Hàng mới 100%... (mã hs váy liền shift/ mã hs của váy liền sh)
- Mã HS 62044290: ĐẦM NỮ CỘC TAY-Nhãn hiệu:Mango-100%COTTON-Hàng mới 100%-Mã hàng:43040621... (mã hs đầm nữ cộc tay/ mã hs của đầm nữ cộc t)
- Mã HS 62044290: ĐẦM NỮ TAY NGẮN-Nhãn hiệu:Mango-100%COTTON-Hàng mới 100%-Mã hàng:43070688... (mã hs đầm nữ tay ngắn/ mã hs của đầm nữ tay n)
- Mã HS 62044290: Váy nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 100%COTTON- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 372767... (mã hs váy nữ không dệ/ mã hs của váy nữ không)
- Mã HS 62044290: Váy đầm mẫu, NCC: GUILD WORK INC, P/N: FH009, hàng mới 100%... (mã hs váy đầm mẫu nc/ mã hs của váy đầm mẫu)
- Mã HS 62044290: ĐẦM NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 3% Elastane, 69% COTTON, 28% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 388374- Hàng mới 100%... (mã hs đầm nữ không dệ/ mã hs của đầm nữ không)
- Mã HS 62044290: ĐẦM BÉ GÁI KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 66% COTTON 32% POLYESTER 2% ELASTANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 389426- Hàng mới 100%... (mã hs đầm bé gái khôn/ mã hs của đầm bé gái k)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ TAY LỬNG- Nhãn hiệu:Mango-100%POLYESTER-Hàng mới 100%-Mã hàng:41085736... (mã hs đầm nữ tay lửng/ mã hs của đầm nữ tay l)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ TAY DÀI-Nhãn hiệu:Mango-95%POLYESTER5%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:41080793... (mã hs đầm nữ tay dài/ mã hs của đầm nữ tay d)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ TAY NGẮN-Nhãn hiệu:Mango-82%POLYESTER8%ACRYLIC6%WOOL2%VISCOSE2%POLYAMIDE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43020749... (mã hs đầm nữ tay ngắn/ mã hs của đầm nữ tay n)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 378691- Hàng mới 100%... (mã hs đầm nữ không dệ/ mã hs của đầm nữ không)
- Mã HS 62044300: ĐẦM BÉ GÁI KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% POLYESTER- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 380899- Hàng mới 100%... (mã hs đầm bé gái khôn/ mã hs của đầm bé gái k)
- Mã HS 62044300: Btp Áo đầm cưới... (mã hs btp áo đầm cưới/ mã hs của btp áo đầm c)
- Mã HS 62044300: Váy nữ liền thân,chất liệu sợi tổng hợp,hiệu Reject, hàng mới 100 %, 5 cái/ kiện, size S đến XXL... (mã hs váy nữ liền thâ/ mã hs của váy nữ liền)
- Mã HS 62044400: ĐẦM NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% VISCOSE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 381189- Hàng mới 100%... (mã hs đầm nữ không dệ/ mã hs của đầm nữ không)
- Mã HS 62044990: ĐẦM NỮ TAY NGẮN-Nhãn hiệu:Mango-98%VISCOSE2%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43030756... (mã hs đầm nữ tay ngắn/ mã hs của đầm nữ tay n)
- Mã HS 62044990: ĐẦM NỮ TAY DÀI-Nhãn hiệu:Mango-48%VISCOSE30%POLYESTER22%POLYAMIDE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43090613... (mã hs đầm nữ tay dài/ mã hs của đầm nữ tay d)
- Mã HS 62044990: ĐẦM NỮ CỘC TAY-Nhãn hiệu:Mango-55%VISCOSE45%COTTON-Hàng mới 100%-Mã hàng:43020628... (mã hs đầm nữ cộc tay/ mã hs của đầm nữ cộc t)
- Mã HS 62044990: Váy Egg Joyce- 4181-15116620990008... (mã hs váy egg joyce/ mã hs của váy egg joyc)
- Mã HS 62044990: Váy Star Mesh Midi. Mã: SP17-073M-UK06/US02... (mã hs váy star mesh m/ mã hs của váy star mes)
- Mã HS 62044990: Váy. Hiệu Asos. Mã: 7748121... (mã hs váy hiệu asos/ mã hs của váy hiệu as)
- Mã HS 62044990: Váy Kyoto Gardens- Mã: WMD-Kairra- WA7W... (mã hs váy kyoto garde/ mã hs của váy kyoto ga)
- Mã HS 62044990: Đầm len nữ SCANLAN&THEODORE... (mã hs đầm len nữ scan/ mã hs của đầm len nữ s)
- Mã HS 62044990: Váy len nữ SCANLAN&THEODORE... (mã hs váy len nữ scan/ mã hs của váy len nữ s)
- Mã HS 62044990: Váy. Hiệu Dolce & Gabbana. Mã: 13208654... (mã hs váy hiệu dolce/ mã hs của váy hiệu do)
- Mã HS 62044990: Váy nữ_chất liệu: MAIN: 58% VISCOSE, 24% POLYAMIDE, 15% POLYESTER, 3% ELASTANE_hiệu Karen Millen_code: 019802_hàng mới 100%... (mã hs váy nữchất liệ/ mã hs của váy nữchất)
- Mã HS 62044990: Váy liền DRESS_85% VISCOSE 15% SILK, (Hiệu Bottega) 542964-VEYW1-1000. Hàng mới 100%... (mã hs váy liền dress/ mã hs của váy liền dre)
- Mã HS 62044990: Váy liền, DRESS_67% Acetate 33% Viscose (Hiệu Hugo Boss) 50400464. Hàng mới 100%... (mã hs váy liền dress/ mã hs của váy liền dr)
- Mã HS 62044990: Váy chất liệu 100% lanh, Nhà cung cấp Chhaya Sawhney- Ký hiệu D03/19, Hàng mẫu dùng cho may mặc mới 100%... (mã hs váy chất liệu 1/ mã hs của váy chất liệ)
- Mã HS 62044990: Hàng hàng lý cá nhân: Váy đầm... (mã hs hàng hàng lý cá/ mã hs của hàng hàng lý)
- Mã HS 62045100: Chân váy nữ, 54% WOOL 40% POLYESTER 4% POLYAMIDE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5211/671... (mã hs chân váy nữ 54/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045100: Chân váy SKIRT_75% WOOL 23% POLYAMIDE 2% SILK, (Hiệu Bottega) 544923-VEW60-6805. Hàng mới 100%... (mã hs chân váy skirt/ mã hs của chân váy ski)
- Mã HS 62045100: Chân váy, SKIRT_98% Virgin wool 2% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400491. Hàng mới 100%... (mã hs chân váy skirt/ mã hs của chân váy sk)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ-Nhãn hiệu:Mango-100%COTTON-Hàng mới 100%-Mã hàng:41090798... (mã hs váy nữnhãn hiệ/ mã hs của váy nữnhãn)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ không dệt kim/móc-SKIRT POPELINE DE COTON RAYEE100% COTTON Woven-Mới 100%-MH: 19CP60279V45710MF499... (mã hs chân váy nữ khô/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0327/211... (mã hs chân váy nữ100/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy bé gái,97%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6234/897... (mã hs chân váy bé gái/ mã hs của chân váy bé)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,53%cotton 44%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7901/236... (mã hs chân váy nữ53%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,88%cotton 10%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7102/277... (mã hs chân váy nữ88%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,99%cotton 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4786/277... (mã hs chân váy nữ99%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% COTTON- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 372539- Hàng mới 100%... (mã hs váy nữ không dệ/ mã hs của váy nữ không)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5398/313... (mã hs chân váy nữ 10/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ, 97% COTTON 3% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5398/304... (mã hs chân váy nữ 97/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ, 75% COTTON 25% LYOCELL, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4749/777... (mã hs chân váy nữ 75/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,98%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3175/250... (mã hs chân váy nữ98%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ,67%cotton 28%polyester 5%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8342/252... (mã hs chân váy nữ67%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ-Nhãn hiệu:Mango-82%POLYESTER8%ACRYLIC6%WOOL2%POLYAMIDE2%VISCOSE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43060748... (mã hs váy nữnhãn hiệ/ mã hs của váy nữnhãn)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ không dệt kim/móc-SKIRT TWEED FANTAISIE:71% POLYAMIDE, 9% VISCOSE, 8%POLYESTER, 6% COTTON, 6%ACRYLICINSET:100% SILKLINING:100% SILKWoven-Mới 100%-MH: 19SP61191V46745MG235... (mã hs chân váy nữ khô/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,64%polyester 34%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8474/708... (mã hs chân váy nữ64%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy nữ 100% POLYESTER hiệu TIBI, mới 100%-R118MT5094-... (mã hs váy nữ 100% pol/ mã hs của váy nữ 100%)
- Mã HS 62045300: Chân váy bé gái,98%polyester 2%elastodiene,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1259/701... (mã hs chân váy bé gái/ mã hs của chân váy bé)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4387/280... (mã hs chân váy nữ100/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,63%polyester 32%viscose 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4886/260... (mã hs chân váy nữ63%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,90%polyester 10%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4432/232... (mã hs chân váy nữ90%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: VÁY MẪU... (mã hs váy mẫu/ mã hs của váy mẫu)
- Mã HS 62045300: VÁY BÉ GÁI KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 383112- Hàng mới 100%... (mã hs váy bé gái khôn/ mã hs của váy bé gái k)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: SHELL 100% POLYESTER, LINING: 100% POLYESTER- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 385269- Hàng mới 100%... (mã hs váy nữ không dệ/ mã hs của váy nữ không)
- Mã HS 62045300: Váy Nữ, LADIES' 100% WOOL WOVEN SKIRT.STYLE NO. SKCYYW0438. Hiệu ICB... (mã hs váy nữ ladies/ mã hs của váy nữ ladi)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5398/324... (mã hs chân váy nữ 10/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ, 75% POLYESTER 18% VISCOSE 7% ELASTANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4732/646... (mã hs chân váy nữ 75/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,62%polyester 26%viscose 9%wool 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8063/913... (mã hs chân váy nữ62%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy nữ hiệu Twin-set simona Barbieri 56% cotton, 44% polyamide, mã: 1000000065473751. Hàng mới 100%... (mã hs váy nữ hiệu twi/ mã hs của váy nữ hiệu)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,65%polyester 32%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4661/220... (mã hs chân váy nữ65%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ,96%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8125/854... (mã hs chân váy nữ96%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy, SKIRT_46% Polyester 36% Wool 14% Polyamide 4% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400506. Hàng mới 100%... (mã hs chân váy skirt/ mã hs của chân váy sk)
- Mã HS 62045990: VÁY NỮ-Nhãn hiệu:Mango-100%VISCOSE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43050752... (mã hs váy nữnhãn hiệ/ mã hs của váy nữnhãn)
- Mã HS 62045990: Váy nữ. Mã hàng: WW0WW24300. Chất liệu: 69% POLYESTER PES 22%VISCOSE 9% POLYAMIDE. Nhãn hiệu: Tommy. Hàng mới 100%.... (mã hs váy nữ mã hàng/ mã hs của váy nữ mã h)
- Mã HS 62045990: Váy mẫu... (mã hs váy mẫu/ mã hs của váy mẫu)
- Mã HS 62045990: Váy mẫu nhà sản xuất: Sunshine, chưa có model... (mã hs váy mẫu nhà sản/ mã hs của váy mẫu nhà)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ,98%viscose 2%wool,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/945... (mã hs chân váy nữ98%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ,61%lyocell 39%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1639/181... (mã hs chân váy nữ61%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ,70%viscose 30%wool,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3057/241... (mã hs chân váy nữ70%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ, 70% VISCOSE 30% WOOL, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5222/545... (mã hs chân váy nữ 70/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ_chất liệu: MAIN: 99% COTTON, 1% ELASTANE_hiệu Karen Millen_code: 019998_hàng mới 100%... (mã hs chân váy nữchấ/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ,100%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/283... (mã hs chân váy nữ100/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ,88%viscose 12%polyamide,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/253... (mã hs chân váy nữ88%/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62046100: Quần nữ bằng 76%Wool 24%Silk hiệu Burberry hàng mới 100%. 8007428... (mã hs quần nữ bằng 76/ mã hs của quần nữ bằng)
- Mã HS 62046100: Quần nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 77% Lông tơ cừu, 23% lụa; Mã hàng: 7E21418A1166;Size T40. Mới 100%... (mã hs quần nữ; nhãn h/ mã hs của quần nữ; nhã)
- Mã HS 62046100: Quần dài nữ, 98% WOOL 2% ELASTANE, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5035/401... (mã hs quần dài nữ 98/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046100: Quần dài nữ PANTS_99% WOOL 1% POLYAMIDE, (Hiệu Bottega) 538816-VEV70-9000. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ pan/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046100: Quần dài nữ, TROUSERS_98% Virgin wool 2% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50400492. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ tr/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN JEANS NỮ-Nhãn hiệu:Mango-85%COTTON14%POLYESTER1%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43000511... (mã hs quần jeans nữn/ mã hs của quần jeans n)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ-Nhãn hiệu:Mango-54%COTTON43%POLYAMIDE3%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:44050539... (mã hs quần dài nữnhã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN NGẮN NỮ-Nhãn hiệu:Mango-52%COTTON45%POLYESTER3%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43050637... (mã hs quần ngắn nữnh/ mã hs của quần ngắn nữ)
- Mã HS 62046200: Quần mẫu, mới 100%... (mã hs quần mẫu mới 1/ mã hs của quần mẫu mớ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 82%COTTON,17%POLYESTER,1%ELASTANE- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 379104... (mã hs quần dài nữ khô/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần yếm nam không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 20% Polyester, 78% COTTON, 2% Elastane- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 367985... (mã hs quần yếm nam kh/ mã hs của quần yếm nam)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ. Mã hàng: WW0WW22690. Chất liệu: 67% COTTON 30% POLYESTER 3% ELASTANE. Nhãn hiệu: Tommy. Hàng mới 100%.... (mã hs quần dài nữ mã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5862/187... (mã hs quần dài nữ100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,93%cotton 5%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5899/179-1... (mã hs quần dài nữ93%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,99%cotton 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6855/202... (mã hs quần dài nữ99%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,96%cotton 3%polyester 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6688/243... (mã hs quần dài nữ96%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,90%cotton 8%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9794/232... (mã hs quần dài nữ90%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài bé gái,98%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2949/701... (mã hs quần dài bé gái/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,97%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4661/242... (mã hs quần dài nữ97%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,76%cotton 20%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5520/201... (mã hs quần dài nữ76%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sooc bé gái,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6201/218-2... (mã hs quần sooc bé gá/ mã hs của quần sooc bé)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1608/037... (mã hs quần sooc nữ10/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ,97%cotton 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1608/026... (mã hs quần sooc nữ97/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,92%cotton 6%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2553/246... (mã hs quần dài nữ92%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,61%cotton 31%modal 6%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2553/047... (mã hs quần dài nữ61%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,57%cotton 40%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4387/267... (mã hs quần dài nữ57%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ,52%cotton 45%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4886/252... (mã hs quần sooc nữ52/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,98%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5899/152... (mã hs quần dài nữ98%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,51%cotton 46%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6136/040... (mã hs quần dài nữ51%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,91%cotton 5%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7513/041... (mã hs quần dài nữ91%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,62%cotton 21%viscose 15%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7147/224-1... (mã hs quần dài nữ62%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN JEAN NỮ- Nhãn hiệu: LEVIS- Chất liệu: 92% Cotton/6% Elastomultiester/2% Elastane- Hàng mới 100%- Mã hàng: 72938-0001... (mã hs quần jean nữ n/ mã hs của quần jean nữ)
- Mã HS 62046200: Quần jean 4181-30108672830000: JEAN DUBOST... (mã hs quần jean 4181/ mã hs của quần jean 41)
- Mã HS 62046200: QUẦN SOOC NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: SHELL: 98% COTTON, 2% POLYESTER, POCKET LINING 100% COTTON- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 387873- Hàng mới 100%... (mã hs quần sooc nữ kh/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài trẻ em 68% cotton 30% polyester 2% polyurethane... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 61% COTTON 36% LYOCELL 3% ELASTANE, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5057/551... (mã hs quần dài nữ 61/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 90% COTTON 6% POLYESTER 4% ELASTANE, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5069/541... (mã hs quần dài nữ 90/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5683/301... (mã hs quần dài nữ 10/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 78% COTTON 21% POLYESTER 1% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5680/326... (mã hs quần dài nữ 78/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 98% COTTON 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/322... (mã hs quần dài nữ 98/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ, 98% COTTON 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9697/304... (mã hs quần sooc nữ 9/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 74% COTTON 24% POLYESTER 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/306-1... (mã hs quần dài nữ 74/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 66% COTTON 30% POLYESTER 2% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/307-1... (mã hs quần dài nữ 66/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 42% COTTON 35% POLYESTER 21% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/316-1... (mã hs quần dài nữ 42/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 44% COTTON 32% POLYESTER 22% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/326-1... (mã hs quần dài nữ 44/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 56% COTTON 41% POLYESTER 3% ELASTANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4511/631... (mã hs quần dài nữ 56/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 69% COTTON 20% POLYESTER 9% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4850/449... (mã hs quần dài nữ 69/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 72% COTTON 25% POLYESTER 2% VISCOSE 1% ELASTANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1450/250... (mã hs quần dài nữ 72/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9697/202... (mã hs quần sooc nữ 1/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 75% COTTON 23% POLYESTER 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5687/202... (mã hs quần dài nữ 75/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 67% COTTON 29% POLYESTER 2% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9687/305-1... (mã hs quần dài nữ 67/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sóoc nữ100% cotton,nhãn hiệu POLO... (mã hs quần sóoc nữ100/ mã hs của quần sóoc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ PANTS_98% COTTON 2% ELASTAN, (Hiệu Bottega) 544913-VEW51-4006. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ pan/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,52%cotton 45%polyester 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3279/248... (mã hs quần dài nữ52%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,94%cotton 5%polyester 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5252/223... (mã hs quần dài nữ94%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,74%cotton 22%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5520/006... (mã hs quần dài nữ74%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,78%cotton 20%modal 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8246/257... (mã hs quần dài nữ78%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,69%cotton 21%viscose 10%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8188/753... (mã hs quần dài nữ69%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần bò nữ mẫu, nhãn hiệu ANA, chất liệu 98% cotton 2% spandex. Mới 100%... (mã hs quần bò nữ mẫu/ mã hs của quần bò nữ m)
- Mã HS 62046200: Quần âu nữ 100% cotton, Nhà cung cấp Chhaya Sawhney- Ký hiệu SL01/19, Hàng mẫu dùng cho may mặc mới 100%... (mã hs quần âu nữ 100%/ mã hs của quần âu nữ 1)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI NỮ-Nhãn hiệu:Mango-65%POLYESTER33%VISCOSE2%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:41950623... (mã hs quần dài nữnhã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 77% POLYESTER, 19% VISCOSE, 4% ELASTANE- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 371728... (mã hs quần dài nữ khô/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần thể thao nữ,hiệu: clover. size: 40. mã hàng: 1383. hàng mới 100%... (mã hs quần thể thao n/ mã hs của quần thể tha)
- Mã HS 62046300: Quần Jean dài SACK 336 từ sợi tổng hợp mẫu,Hãng sản xuất BAKL(đã cắt gấu),Hàng mới 100%... (mã hs quần jean dài s/ mã hs của quần jean dà)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,96%polyester 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8741/230... (mã hs quần dài nữ96%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,62%polyester 33%viscose 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/270... (mã hs quần dài nữ62%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,63%polyester 34%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/172... (mã hs quần dài nữ63%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc bé gái,63%polyester 34%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6302/673... (mã hs quần sooc bé gá/ mã hs của quần sooc bé)
- Mã HS 62046300: Quần dài bé gái,68%polyester 30%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1608/605... (mã hs quần dài bé gái/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,64%polyester 34%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7385/280-1... (mã hs quần dài nữ64%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,65%polyester 33%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6416/272-2... (mã hs quần dài nữ65%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,71%polyester 25%viscose 4%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1478/235... (mã hs quần dài nữ71%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2352/778... (mã hs quần dài nữ100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,95%polyester 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3076/766... (mã hs quần dài nữ95%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,90%polyester 10%polyamide,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2398/247... (mã hs quần sooc nữ90/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,69%polyester 29%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2753/341... (mã hs quần dài nữ69%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,88%polyester 12%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5039/242... (mã hs quần dài nữ88%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,84%polyester 12%elastane 4%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5039/232... (mã hs quần dài nữ84%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,57%polyester 26%wool 15%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4886/263... (mã hs quần dài nữ57%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,66%polyester 32%viscose 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7149/250... (mã hs quần dài nữ66%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,93%polyester 7%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/240... (mã hs quần dài nữ93%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,91%polyester 9%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/243... (mã hs quần sooc nữ91/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần Jean mẫu Tommy (Size: L, dành cho nữ, may chưa hoàn thiện, đã cắt gấu). Hàng mới 100%... (mã hs quần jean mẫu t/ mã hs của quần jean mẫ)
- Mã HS 62046300: Quần Jean Tommy Size: M(dành cho nữ, hàng mẫu chưa hoàn thiện, đó cắt gấu). Hàng mới 100%... (mã hs quần jean tommy/ mã hs của quần jean to)
- Mã HS 62046300: QUẦN MẪU... (mã hs quần mẫu/ mã hs của quần mẫu)
- Mã HS 62046300: Men NL Trouser/ Quần dài nam mã CMJ479R... (mã hs men nl trouser// mã hs của men nl trous)
- Mã HS 62046300: Quần Nữ, LADIES' 99% RAYON 1% POLYURETHANE WOVEN PANTS.STYLE NO. PRCYYW0519. Hiệu ICB... (mã hs quần nữ ladies/ mã hs của quần nữ lad)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 70% POLYESTER 19% COTTON 9% VISCOSE 2% ELASTANE, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 5028/966... (mã hs quần dài nữ 70/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 93% POLYESTER 7% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5678/305... (mã hs quần dài nữ 93/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 64% POLYESTER 33% VISCOSE 3% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5678/306... (mã hs quần dài nữ 64/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 91% POLYESTER 9% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9680/358... (mã hs quần dài nữ 91/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 87% POLYESTER 13% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9679/320... (mã hs quần dài nữ 87/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 90% POLYESTER 10% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9680/354... (mã hs quần dài nữ 90/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 63% POLYESTER 34% VISCOSE 3% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9679/305... (mã hs quần dài nữ 63/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 65% POLYESTER 34% VISCOSE 1% ELASTANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4561/396-4... (mã hs quần dài nữ 65/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1135/777... (mã hs quần dài nữ 10/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sóoc nữ 67% COTTON 31% POLY 2% LYCRA,nhãn hiệu LAND'S END... (mã hs quần sóoc nữ 67/ mã hs của quần sóoc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,65%polyester 32%viscose 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4886/267... (mã hs quần sooc nữ65/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,56%polyester 29%cotton 13%polyamide 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6136/246... (mã hs quần dài nữ56%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8291/853-1... (mã hs quần sooc nữ10/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,98%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9479/260... (mã hs quần dài nữ98%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,54%polyester 44%wool 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8435/626... (mã hs quần sooc nữ54/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ,88%polyester 7%polyurethane 5%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2042/314... (mã hs quần sooc nữ88/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,89%polyester 11%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7629/712... (mã hs quần dài nữ89%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,72%polyester 21%viscose 7%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/228-1... (mã hs quần dài nữ72%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,54%polyester 30%viscose 14%wool 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8119/244... (mã hs quần dài nữ54%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ,61%polyester 23%viscose 14%wool 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7290/244... (mã hs quần dài nữ61%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, TROUSERS_68% Polyester 28% Viscose 4% Elastane (Hiệu Hugo Boss) 50396510. Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ tr/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: QUẦN DÀI NỮ-Nhãn hiệu:Mango-76%VISCOSE21%POLYAMIDE3%ELASTANE-Hàng mới 100%-Mã hàng:43090532... (mã hs quần dài nữnhã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần short... (mã hs quần short/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ bằng tơ tằm, mã 1A52DB, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs quần dài nữ bằn/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ. Mã hàng: WW0WW23953. Chất liệu: 69% POLYESTER PES 22%VISCOSE 9% POLYAMIDE. Nhãn hiệu: Tommy. Hàng mới 100%.... (mã hs quần dài nữ mã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần leggings. Hiệu Puma. Mã: 13429219... (mã hs quần leggings/ mã hs của quần legging)
- Mã HS 62046900: Quần PT05 Jazz- 4181-10108246980001... (mã hs quần pt05 jazz/ mã hs của quần pt05 ja)
- Mã HS 62046900: Quần nữ 96% COTTON, 4% POLYURETHANE hiệu TIBI, mới 100%-R218GD3065-... (mã hs quần nữ 96% cot/ mã hs của quần nữ 96%)
- Mã HS 62046900: Quần nữ 62% POLYESTER, 32% VISCOSE, 6% ELASTANE hiệu TIBI, mới 100%-R218AN3111-... (mã hs quần nữ 62% pol/ mã hs của quần nữ 62%)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,100%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1971/223... (mã hs quần dài nữ100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,73%viscose 24%polyamide 3%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1608/236... (mã hs quần dài nữ73%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,85%lyocell 12%cotton 1%polyester 1%elastane 1%metallised fibre,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1971/166... (mã hs quần dài nữ85%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,55%lyocell 37%cotton 6%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3175/243... (mã hs quần dài nữ55%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,80%viscose 20%acrylic,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3666/171... (mã hs quần dài nữ80%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,49%cotton 45%lyocell 6%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7149/257... (mã hs quần dài nữ49%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,50%modal 43%cotton 6%elastomultiester 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7147/226... (mã hs quần dài nữ50%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần Jean mẫu các mầu không hiệu (cỡ 32) may chưa hoàn thiện phần ống quần, hàng mới 100%... (mã hs quần jean mẫu c/ mã hs của quần jean mẫ)
- Mã HS 62046900: Quần tây hiệu MNML... (mã hs quần tây hiệu m/ mã hs của quần tây hiệ)
- Mã HS 62046900: Quần tây- hiệu MNML... (mã hs quần tây hiệu/ mã hs của quần tây hi)
- Mã HS 62046900: Quần jeans- Hiệu MNML... (mã hs quần jeans hiệ/ mã hs của quần jeans)
- Mã HS 62046900: Váy- Genoa- 71JNO... (mã hs váy genoa 71j/ mã hs của váy genoa)
- Mã HS 62046900: Váy- PF Genoa- 71JOG... (mã hs váy pf genoa/ mã hs của váy pf geno)
- Mã HS 62046900: Quần. Hiệu Gymshark... (mã hs quần hiệu gyms/ mã hs của quần hiệu g)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ, 100% LYOCELL, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9681/308... (mã hs quần dài nữ 10/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ, 74% POLYESTER 20% VISCOSE 6% ELASTANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9680/385-2... (mã hs quần dài nữ 74/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ, 78% VISCOSE 19% COTTON 2% ELASTANE 1% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9680/385-1... (mã hs quần dài nữ 78/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sooc nữ, 100% VISCOSE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9696/200... (mã hs quần sooc nữ 1/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046900: Quần jean nữ_chất liệu: MAIN: 73% COTTON, 20% MODAL, 4% ELASTOMULTIESTER, 2% LYOCELL, 1% ELASTANE_hiệu Karen Millen_code: 020218_hàng mới 100%... (mã hs quần jean nữch/ mã hs của quần jean nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ_chất liệu: MAIN: 82% TRIACETATE, 18% POLYESTER CONTRAST: 82% TRIACETATE, 18% POLYESTER LINING: 95% ACETATE, 5% ELASTANE_hiệu Karen Millen_code: 020109_hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữchấ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần bò nữ hiệu Asos, code: 7349912, mới 100%... (mã hs quần bò nữ hiệu/ mã hs của quần bò nữ h)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,62%viscose 38%lyocell,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6136/240... (mã hs quần dài nữ62%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sooc bé gái,70%viscose 30%wool,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6085/273-2... (mã hs quần sooc bé gá/ mã hs của quần sooc bé)
- Mã HS 62046900: Quần Legging nữ: Gymshark Tonal Block Leggings- Light Grey.Mới 100%... (mã hs quần legging nữ/ mã hs của quần legging)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ Super Trackpant. Mới 100%... (mã hs quần dài nữ sup/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 100% Polyester: Trackpant. Mới 100%... (mã hs quần dài nữ 100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 55% polyester 45%cotton: Cropped TrackPants. Mới 100%... (mã hs quần dài nữ 55%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần tập thể thao màu xanh trắng Lonsdale 2S OH Wov P Sn00 Navy/White Medium,Product Code: 492002/22/390, mới 100%... (mã hs quần tập thể th/ mã hs của quần tập thể)
- Mã HS 62059099: NHAM GAI, NCC: RUSTY/OP, CODE: 1QN, MỚI 100%... (mã hs nham gai ncc/ mã hs của nham gai nc)
- Mã HS 62059099: KHOA NHƯA 70CM, NCC: RUSTY/OP, CODE: 5VFOPDSBYG, MỚI 100%... (mã hs khoa nhưa 70cm/ mã hs của khoa nhưa 70)
- Mã HS 62059099: KHOA POLYESTER 17CM, NCC: RUSTY/OP, CODE: 3CFCDSBYG H3, MỚI 100%... (mã hs khoa polyester/ mã hs của khoa polyest)
- Mã HS 62059099: Hàng có tờ khai hành lý cá nhân: Áo... (mã hs hàng có tờ khai/ mã hs của hàng có tờ k)
- Mã HS 62059099: váy mẫu đã cắt... (mã hs váy mẫu đã cắt/ mã hs của váy mẫu đã c)
- Mã HS 62059099: quần bò nam, vải 98% cotton, 2% Elastane, hiệu DSQUARED2, mã hàng: 1000000094980439Hàng mới 100%... (mã hs quần bò nam vả/ mã hs của quần bò nam)
- Mã HS 62071100: Quần lót nam,100%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8369/317... (mã hs quần lót nam10/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62071100: Quần lót nam, 100% COTTON, nhãn hiệu Massimo Dutti, hàng mới 100%, model 0201/381... (mã hs quần lót nam 1/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62071900: QUẦN LÓT NAM KHÔNG HIỆU, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs quần lót nam kh/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62079990: Quần lót nam_chất liệu: 65% Polyester, 30% Cotton, 5% Elastane_hiệu TOPMAN mã: 52K25QGRY_hàng mới 100%... (mã hs quần lót namch/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62089990: Khẩu trang 247478220, thương hiệu vogmask, bằng vải cotton, kẻ ô nhiều màu, mới 100%... (mã hs khẩu trang 2474/ mã hs của khẩu trang 2)
- Mã HS 62089990: QUẦN LÓT NỮ, KÝ MÃ HIỆU: 7160136... (mã hs quần lót nữ ký/ mã hs của quần lót nữ)
- Mã HS 62092090: Quần yếm trẻ em không dệt kim/móc- Nhãn hiệu:- Chất liệu: 20% Polyester, 78% COTTON, 2% Elastane- Hàng mới: 100%- Mã hàng: 367985... (mã hs quần yếm trẻ em/ mã hs của quần yếm trẻ)
- Mã HS 62092090: Dây viền trang trí quần,áo bằng vải, Hãng sản xuất MI JU, khổ 30cm x 4cm/cái,Hàng mới 100%... (mã hs dây viền trang/ mã hs của dây viền tra)
- Mã HS 62092090: Quần dài trẻ em bé trai,75%cotton 23%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1506/550-13... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62092090: ĐẦM EM BÉ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 66% COTTON 32% POLYESTER 2% ELASTANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 389426- Hàng mới 100%... (mã hs đầm em bé không/ mã hs của đầm em bé kh)
- Mã HS 62092090: Quần dài bé trai,75%cotton 23%polyester 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1506/550-14... (mã hs quần dài bé tra/ mã hs của quần dài bé)
- Mã HS 62093030: Bát sâu lòng màu xanh 9OZ... (mã hs bát sâu lòng mà/ mã hs của bát sâu lòng)
- Mã HS 62101011: Quần áo BHLĐ chống hóa chất làm từ vải không dệt 100%polypropylene,loại áo liền quần sử dụng1 lần, model MC3000, mã: YE30-T-00-111-04 size:L,dùngtrong c/ nghiệp,hiệu Ansell, 20 bộ/ 1carton, mới 100%... (mã hs quần áo bhlđ ch/ mã hs của quần áo bhlđ)
- Mã HS 62101011: Quần áo bảo hộ lao động phối cổ xanh, hàng mới 100%... (mã hs quần áo bảo hộ/ mã hs của quần áo bảo)
- Mã HS 62102090: Quần lót các loại bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs quần lót các lo/ mã hs của quần lót các)
- Mã HS 62102090: Quần áo các loại bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs quần áo các loạ/ mã hs của quần áo các)
- Mã HS 62103040: Quần áo mũ phòng sạch (MD). Hàng mới 100%... (mã hs quần áo mũ phòn/ mã hs của quần áo mũ p)
- Mã HS 62103040: Quần áo đồng phục bảo hộ lao động bằng vải (Sử dụng làm mẫu). Hàng mới 100%... (mã hs quần áo đồng ph/ mã hs của quần áo đồng)
- Mã HS 62104090: Chân váy nữ, 90% POLYESTER 10% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4723/491... (mã hs chân váy nữ 90/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62105090: QUẦN JEANS KHÔNG HIỆU, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs quần jeans khôn/ mã hs của quần jeans k)
- Mã HS 62105090: Quần sooc nữ,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8480/189... (mã hs quần sooc nữ50/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62105090: QUẦN ÁO MẪU- R777 KNITTED PANTS(65% RAYON, 31% NYLON, 4% SPANDEX) MID#VNMYLINDUC... (mã hs quần áo mẫu r7/ mã hs của quần áo mẫu)
- Mã HS 62105090: QUẦN 6 CÁI, ÁO 6 CÁI KHÔNG HIỆU... (mã hs quần 6 cái áo/ mã hs của quần 6 cái)
- Mã HS 62105090: QUẦN ÁO CÁC LOẠI... (mã hs quần áo các loạ/ mã hs của quần áo các)
- Mã HS 62105090: QUẦN ÁO TRẺ EM... (mã hs quần áo trẻ em/ mã hs của quần áo trẻ)
- Mã HS 62105090: QUẦN ÁO BÁN THÀNH PHẨM... (mã hs quần áo bán thà/ mã hs của quần áo bán)
- Mã HS 62105090: QUẦN HÀNG MỚI... (mã hs quần hàng mới/ mã hs của quần hàng mớ)
- Mã HS 62105090: Quần dài leggings nữ,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4387/270... (mã hs quần dài leggin/ mã hs của quần dài leg)
- Mã HS 62105090: QUẦN NỮ KHÔNG HIỆU, MỚI 100%... (mã hs quần nữ không h/ mã hs của quần nữ khôn)
- Mã HS 62105090: VÁY, HÀNG MẪU KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs váy hàng mẫu k/ mã hs của váy hàng mẫ)
- Mã HS 62105090: QUẦN, HÀNG MẪU KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs quần hàng mẫu/ mã hs của quần hàng m)
- Mã HS 62113390: Quần áo liền phòng sạch (gồm áo liền quần, mũ có đánh số thứ tự) bằng vải polyester chống tĩnh điện BAST, màu xanh, cỡ L... (mã hs quần áo liền ph/ mã hs của quần áo liền)
- Mã HS 62121019: Quần lót nữ mẫu-SHORTS SAMPLE NCV... (mã hs quần lót nữ mẫu/ mã hs của quần lót nữ)
- Mã HS 62121099: Dây viền 9mm x 50m... (mã hs dây viền 9mm x/ mã hs của dây viền 9mm)
- Mã HS 62121099: Dây viền 10mm x 50m... (mã hs dây viền 10mm x/ mã hs của dây viền 10m)
- Mã HS 62121099: Dây viền 15mm x 50m... (mã hs dây viền 15mm x/ mã hs của dây viền 15m)
- Mã HS 62121099: Sanple plate- Áo lót thành phẩm (hàng mẫu), mới 100%... (mã hs sanple plate á/ mã hs của sanple plate)
- Mã HS 62121099: DÂY VIỀN... (mã hs dây viền/ mã hs của dây viền)
- Mã HS 62122090: Gen nịt bụng hình ống Slim Abs S,hãng Slim Abs, mới 100%... (mã hs gen nịt bụng hì/ mã hs của gen nịt bụng)
- Mã HS 62122090: QUẦN GEN, KÝ MÃ HIỆU: FE241... (mã hs quần gen ký mã/ mã hs của quần gen ký)
- Mã HS 62129099: Mút dập sẵn dành cho xu chiêng (Từ các loại vật liệu dệt khác)... (mã hs mút dập sẵn dàn/ mã hs của mút dập sẵn)
- Mã HS 62129099: Mút dập sẵn từ vật liệu dệt... (mã hs mút dập sẵn từ/ mã hs của mút dập sẵn)
- Mã HS 62129099: Dây vai (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây vai polyes/ mã hs của dây vai pol)
- Mã HS 62129099: Dây viền nối TR Bias (Polyester 100%)... (mã hs dây viền nối tr/ mã hs của dây viền nối)
- Mã HS 62129099: Dây viền trong (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền trong/ mã hs của dây viền tro)
- Mã HS 62129099: Dây thun MC Band (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây thun mc ban/ mã hs của dây thun mc)
- Mã HS 62129099: Dây viền lưng (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền lưng/ mã hs của dây viền lưn)
- Mã HS 62129099: Dây nhỏ để móc khoen (Polyester 95%, Spandex 5%)... (mã hs dây nhỏ để móc/ mã hs của dây nhỏ để m)
- Mã HS 62129099: Dây nhựa dùng ở chỗ nối (Acrylic 100%)... (mã hs dây nhựa dùng ở/ mã hs của dây nhựa dùn)
- Mã HS 62129099: Dây viền ngoài (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền ngoài/ mã hs của dây viền ngo)
- Mã HS 62129099: Dây viền chỗ nối (Polyester 95%, Spandex 5%)... (mã hs dây viền chỗ nố/ mã hs của dây viền chỗ)
- Mã HS 62129099: Dây viền gọng mút (Polyester 97%, Spandex 3%)... (mã hs dây viền gọng m/ mã hs của dây viền gọn)
- Mã HS 62129099: Dây viền (có hoa văn) (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền có ho/ mã hs của dây viền có)
- Mã HS 62129099: Decorative bows- Nơ trang trí bằng vải, hàng mới 100%... (mã hs decorative bows/ mã hs của decorative b)
- Mã HS 62129099: Miếng đệm may áo ngực... (mã hs miếng đệm may á/ mã hs của miếng đệm ma)
- Mã HS 62129099: Chóp (Bộ2cái)... (mã hs chóp bộ2cái/ mã hs của chóp bộ2cái)
- Mã HS 62129099: Dây treo vai ao tư vât liêu dệt tông hơp (đồ phụ trợ may mặc). Hàng mới 100%... (mã hs dây treo vai ao/ mã hs của dây treo vai)
- Mã HS 62129099: Thun viền... (mã hs thun viền/ mã hs của thun viền)
- Mã HS 62129099: Vải bán thành phẩm cắt sẵn (Polyester 100%)... (mã hs vải bán thành p/ mã hs của vải bán thàn)
- Mã HS 62129099: Móc cài dây áo (bộ16 cái)... (mã hs móc cài dây áo/ mã hs của móc cài dây)
- Mã HS 62129099: Dây đã cắt (thun)... (mã hs dây đã cắt thu/ mã hs của dây đã cắt)
- Mã HS 62129099: Miếng móc lưng áo ngực có đính kèm vải... (mã hs miếng móc lưng/ mã hs của miếng móc lư)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 74% Cotton 26% Polyester, hiệu: Chaimpion, mã: FT2302, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 74%/ mã hs của quần áo lót)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 94% Polyester 6% Spandex, hiệu: Chaimpion, mã: JE4451, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 94%/ mã hs của quần áo lót)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 88% Polyester 12% Spandex, hiệu: Chaimpion, mã: JE2296-AWZ, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 88%/ mã hs của quần áo lót)
- Mã HS 62132090: Khăn tay cotton dành cho em bé loại 10pc, 10 cái/túi, 80 túi/thùng. Kích thước: 30x30 (cm). Hiệu PIP Baby. Hàng mới 100%.... (mã hs khăn tay cotton/ mã hs của khăn tay cot)
- Mã HS 62139019: Khăn bỏ túi nam, POCKET_SQUARE_100% Silk (Hiệu Hugo Boss) 50402096. Hàng mới 100%... (mã hs khăn bỏ túi nam/ mã hs của khăn bỏ túi)
- Mã HS 62139099: Khăn vuông nhỏ quàng cổ nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8585/300... (mã hs khăn vuông nhỏ/ mã hs của khăn vuông n)
- Mã HS 62139099: Khăn baby bằng vải, set-3pcs, size 30*30cm kuku- duckbill ku2383, hàng mới 100%... (mã hs khăn baby bằng/ mã hs của khăn baby bằ)
- Mã HS 62139099: Khăn quàng cổ nữ, 100% VISCOSE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9844/300... (mã hs khăn quàng cổ n/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62141090: Khăn choàng bằng tơ tằm, mã M70772, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs khăn choàng bằn/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62141090: KHĂN CHOÀNG... (mã hs khăn choàng/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62141090: Khăn quàng cổ, kích thước: 20x160 cm, bằng lụa SCARF GAVROCHE DIAGONAL FLY 20X160_100% SILK (Hiệu Bottega) 544974-3V001-9969. Hàng mới 100%... (mã hs khăn quàng cổ/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62142000: Khăn choàng nữ(168x30)cm bằng 100%Cashmere hiệu Burberry hàng mới 100%. 8007865... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62142000: Khăn choàng nam(220x70)cm bằng 51%Wool 49%Silk hiệu Burberry hàng mới 100%. 4078274... (mã hs khăn choàng nam/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62142000: Khăn choàng bằng lông cừu, mã M70028, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs khăn choàng bằn/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62142000: Khăn quàng cổ 12376840-BALLY... (mã hs khăn quàng cổ 1/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62142000: Khăn choàng chất liệu len, mã M71400, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs khăn choàng chấ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62143090: KHĂN CHOÀNG NỮ-Nhãn hiệu:Mango-100%POLYESTER-Hàng mới 100%-Mã hàng:43070866... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62143090: KHĂN CỔ NỮ-Nhãn hiệu:Mango-100%POLYESTER-Hàng mới 100%-Mã hàng:43070866... (mã hs khăn cổ nữnhãn/ mã hs của khăn cổ nữn)
- Mã HS 62143090: Khăn quàng cho nữ, hiệu LYN, SCARF, 100% POLYESTER, style LL18WFD001, hàng mới 100%... (mã hs khăn quàng cho/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62143090: Khăn choàng nữ,70%polyester 30%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4373/227... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62143090: Khăn choàng nam,100%acrylic,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9535/301... (mã hs khăn choàng nam/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62143090: KHĂN CHOÀNG NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 100% ACRYLIC- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 384587- Hàng mới 100%... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62144090: Khăn choàng bé trai,100%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4373/775... (mã hs khăn choàng bé/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62144090: KHĂN CHOÀNG NỮ KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: 75% Viscose, 25% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 382451- Hàng mới 100%... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62144090: Khăn choàng nữ,61%viscose 39%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4373/206... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng bằng chất liệu tổng hợp, mã M71330, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs khăn choàng bằn/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khẩu trang 3M 9042; Hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang 3m 9/ mã hs của khẩu trang 3)
- Mã HS 62149090: Khẩu trang KT5 bằng vải (1 hộp 50 cái); hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang kt5/ mã hs của khẩu trang k)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng nữ,84%cotton 8%wool 4%polyester 4%metallised fibre,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6188/201... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng từ nhiều chất liệu, mã M71359, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs khăn choàng từ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62152090: Phụ kiện trẻ em bé trai,67%polyester 33%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6048/564-2... (mã hs phụ kiện trẻ em/ mã hs của phụ kiện trẻ)
- Mã HS 62159090: Phụ liệu mặt ngoài bằng vải: Miếng trang trí... (mã hs phụ liệu mặt ng/ mã hs của phụ liệu mặt)
- Mã HS 62159090: Phụ kiện trẻ em bé trai,97%cotton 2%polyester 1%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6048/558-2... (mã hs phụ kiện trẻ em/ mã hs của phụ kiện trẻ)
- Mã HS 62159090: Hoa trang trí... (mã hs hoa trang trí/ mã hs của hoa trang tr)
- Mã HS 62159090: Dệt mặt giày... (mã hs dệt mặt giày/ mã hs của dệt mặt giày)
- Mã HS 62160010: Bao tay nylon... (mã hs bao tay nylon/ mã hs của bao tay nylo)
- Mã HS 62160010: Găng tay Ansell G17K cỡ 9, hàng mới 100%... (mã hs găng tay ansell/ mã hs của găng tay ans)
- Mã HS 62160010: găng tay bảo hộ Size 9 (L)... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 62160010: Cut Resistant Gloves/ găng tay... (mã hs cut resistant g/ mã hs của cut resistan)
- Mã HS 62160010: Bao tay poly... (mã hs bao tay poly/ mã hs của bao tay poly)
- Mã HS 62160092: Găng tay bằng cotton (2 chiếc/gói), code: TGH-UN... (mã hs găng tay bằng c/ mã hs của găng tay bằn)
- Mã HS 62160099: Găng tay bảo hộ (Size 8), Kích thước: (40x10x2)mm. Chất liệu: 50%Nylon, 50%Polyurethane- Mã hàng: 158236- Hàng mới 100%... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 62160099: Găng tay vải dùng cho công nhân (S/M/L +NBR, Gray) (Code: 1007639400) (Hàng mới 100%).... (mã hs găng tay vải dù/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160099: Găng tay bóc cánh tay (chất liệu sợi vải coston)... (mã hs găng tay bóc cá/ mã hs của găng tay bóc)
- Mã HS 62160099: Găng tay bao phủ ngón (chất liệu bằng vải Coston)... (mã hs găng tay bao ph/ mã hs của găng tay bao)
- Mã HS 62160099: Găng tay No882 Size M (Bằng vải, không cách điện)... (mã hs găng tay no882/ mã hs của găng tay no8)
- Mã HS 62160099: GĂNG TAY VẢI... (mã hs găng tay vải/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160099: Găng tay bằng cao su (3C7590G2100)... (mã hs găng tay bằng c/ mã hs của găng tay bằn)
- Mã HS 62160099: Găng tay nữ,100%polyamide,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8073/733-2... (mã hs găng tay nữ100/ mã hs của găng tay nữ)
- Mã HS 62160099: Găng tay sọc ESD, bằng sợi polyester và sợi carbon, Đóng gói:100 Đôi/Túi,Hàng mới 100%... (mã hs găng tay sọc es/ mã hs của găng tay sọc)
- Mã HS 62160099: Bao tay phòng sạch bằng vải polyester chống tĩnh điện, màu xanh... (mã hs bao tay phòng s/ mã hs của bao tay phòn)
- Mã HS 62160099: Bao chân bằng vải polyester không thấm WR(TEFNON), chống tĩnh điện màu xanh... (mã hs bao chân bằng v/ mã hs của bao chân bằn)
- Mã HS 62160099: Bao tay sơ sinh bằng vải (set 1 cặp) kuku- duckbill ku2316, hàng mới 100%... (mã hs bao tay sơ sinh/ mã hs của bao tay sơ s)
- Mã HS 62160099: Bao chân sơ sinh bằng vải (set 1 cặp) kuku- duckbill ku2309, hàng mới 100%... (mã hs bao chân sơ sin/ mã hs của bao chân sơ)
- Mã HS 62160099: GĂNG TAY NAM- Chất liệu: SHELL:100% Polyester,PALM: 100% POLYAMIDE, CUFF: 88% POLYESTER 12% ELASTANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 370281- Hàng mới 100%... (mã hs găng tay nam c/ mã hs của găng tay nam)
- Mã HS 62160099: GĂNG TAY... (mã hs găng tay/ mã hs của găng tay)
- Mã HS 62160099: Găng tay phòng sach phủ PU (Hàng mới 100%)... (mã hs găng tay phòng/ mã hs của găng tay phò)
- Mã HS 62160099: Găng tay nữ,75%polyurethane 25%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3920/261... (mã hs găng tay nữ75%/ mã hs của găng tay nữ)
- Mã HS 62160099: Găng tay nữ,40%polyester 30%polyurethane 23%wool 7%polyamide,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3920/226... (mã hs găng tay nữ40%/ mã hs của găng tay nữ)
- Mã HS 62160099: Găng tay bằng sợi tổng hợp phủ sơn PU ngón tay chống tĩnh điện size M, KT:65*200 mm, bằng Vải, mới 100%... (mã hs găng tay bằng s/ mã hs của găng tay bằn)
- Mã HS 62160099: Bao tay bằng vải EA355KB-14A... (mã hs bao tay bằng vả/ mã hs của bao tay bằng)
- Mã HS 62171090: Miếng đệm... (mã hs miếng đệm/ mã hs của miếng đệm)
- Mã HS 62171090: Dây đai bằng vải dùng để gắn vào tay cầm của cây nạng, hàng mới 100%... (mã hs dây đai bằng vả/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 62171090: Gai dính giả da. Hàng mới 100%... (mã hs gai dính giả da/ mã hs của gai dính giả)
- Mã HS 62171090: Dây keo nhiệt... (mã hs dây keo nhiệt/ mã hs của dây keo nhiệ)
- Mã HS 62171090: Dây treo nhãn thẻ bài... (mã hs dây treo nhãn t/ mã hs của dây treo nhã)
- Mã HS 62171090: Mút Sponge (Polyurethane 100%)... (mã hs mút sponge pol/ mã hs của mút sponge)
- Mã HS 62171090: Chi tiết của con thú bằng vải... (mã hs chi tiết của co/ mã hs của chi tiết của)
- Mã HS 62171090: Dây gắn nhãn cắt sẵn(NPL069)... (mã hs dây gắn nhãn cắ/ mã hs của dây gắn nhãn)
- Mã HS 62171090: Đệm vai... (mã hs đệm vai/ mã hs của đệm vai)
- Mã HS 62171090: DÂY KHUY NÚT... (mã hs dây khuy nút/ mã hs của dây khuy nút)
- Mã HS 62171090: Đệm vai, mới 100%... (mã hs đệm vai mới 10/ mã hs của đệm vai mới)
- Mã HS 62171090: Ken vai, mới 100%... (mã hs ken vai mới 10/ mã hs của ken vai mới)
- Mã HS 62171090: Đệm rủ vòng nách, mới 100%... (mã hs đệm rủ vòng nác/ mã hs của đệm rủ vòng)
- Mã HS 62171090: Phụ kiện may mặc (hoa văn, hình ảnh, chữ số bằng vải đã thêu)... (mã hs phụ kiện may mặ/ mã hs của phụ kiện may)
- Mã HS 62171090: Lót lưng cuốn sẵn, khổ 70mm... (mã hs lót lưng cuốn s/ mã hs của lót lưng cuố)
- Mã HS 62171090: Dây luồn rút, 100% Cotton 1.2 cm, #69 NAVY, mới 100%... (mã hs dây luồn rút 1/ mã hs của dây luồn rút)
- Mã HS 62171090: Chuông chống trộm... (mã hs chuông chống tr/ mã hs của chuông chống)
- Mã HS 62171090: Chốt chặn (chuông chốt chặn)... (mã hs chốt chặn chuô/ mã hs của chốt chặn c)
- Mã HS 62171090: Dây viền trang trí... (mã hs dây viền trang/ mã hs của dây viền tra)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nam,60%cotton 40%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4060/300-2... (mã hs dây lưng nam60/ mã hs của dây lưng nam)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9181/300-2... (mã hs dây lưng nam10/ mã hs của dây lưng nam)
- Mã HS 62171090: Phụ kiện bé gái,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4373/709... (mã hs phụ kiện bé gái/ mã hs của phụ kiện bé)
- Mã HS 62171090: Dây đeo quần bé trai,92%cotton 6%polyester 2%elastodiene,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5052/579-4... (mã hs dây đeo quần bé/ mã hs của dây đeo quần)
- Mã HS 62171090: Phụ kiện trẻ em bé trai,92%cotton 6%polyester 2%elastodiene,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5052/579-2... (mã hs phụ kiện trẻ em/ mã hs của phụ kiện trẻ)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0264/348-2... (mã hs dây lưng nữ100/ mã hs của dây lưng nữ)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nữ,50%polyurethane 35%polyester 5%cotton 5%polyamide 5%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1736/001... (mã hs dây lưng nữ50%/ mã hs của dây lưng nữ)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (01 Bộ 02 cái)... (mã hs đệm vai 01 bộ/ mã hs của đệm vai 01)
- Mã HS 62171090: Đệm vòng nách (01 Bộ 02 cái)... (mã hs đệm vòng nách/ mã hs của đệm vòng nác)
- Mã HS 62171090: Dây treo nhãn... (mã hs dây treo nhãn/ mã hs của dây treo nhã)
- Mã HS 62171090: Đệm lót... (mã hs đệm lót/ mã hs của đệm lót)
- Mã HS 62171090: ĐỆM VAI (2 cái/bộ)... (mã hs đệm vai 2 cái// mã hs của đệm vai 2 c)
- Mã HS 62171090: Miếng đệm vai (2 cái/bộ)... (mã hs miếng đệm vai/ mã hs của miếng đệm va)
- Mã HS 62171090: Vải cắt sẵn bán thành phẩm... (mã hs vải cắt sẵn bán/ mã hs của vải cắt sẵn)
- Mã HS 62171090: Đệm ngực (2 chiếc/ bộ-100% polyester)... (mã hs đệm ngực 2 chi/ mã hs của đệm ngực 2)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (2 chiếc/bộ, bông nhân tạo 100% Polyester)... (mã hs đệm vai 2 chiế/ mã hs của đệm vai 2 c)
- Mã HS 62171090: Dựng (Ken vai) dùng ở vai cùng với đệm vai 2 chiếc/bộ,100% polyester... (mã hs dựng ken vai/ mã hs của dựng ken va)
- Mã HS 62171090: Chun các loại... (mã hs chun các loại/ mã hs của chun các loạ)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (1 bộ 2 cái)... (mã hs đệm vai 1 bộ 2/ mã hs của đệm vai 1 b)
- Mã HS 62171090: Đệm ngực... (mã hs đệm ngực/ mã hs của đệm ngực)
- Mã HS 62171090: Keo dựng cắt sẵn... (mã hs keo dựng cắt sẵ/ mã hs của keo dựng cắt)
- Mã HS 62171090: Dây viền STM1230 HB... (mã hs dây viền stm123/ mã hs của dây viền stm)
- Mã HS 62171090: Tép lai quần... (mã hs tép lai quần/ mã hs của tép lai quần)
- Mã HS 62171090: Miếng đỡ vai (2 cái/bộ)... (mã hs miếng đỡ vai 2/ mã hs của miếng đỡ vai)
- Mã HS 62171090: Miếng đệm nách (2 cái/bộ)... (mã hs miếng đệm nách/ mã hs của miếng đệm ná)
- Mã HS 62171090: Thẻ tên, bằng vải, kích thước: 2,5 x 8cm, Đóng gói: 71 chiếc/Túi,Hàng mới 100%... (mã hs thẻ tên bằng v/ mã hs của thẻ tên bằn)
- Mã HS 62171090: Băng đeo tay, bằng vải, kích thước: 38cm x 10cm, Đóng gói: 40 chiếc/Túi,Hàng mới 100%... (mã hs băng đeo tay b/ mã hs của băng đeo tay)
- Mã HS 62171090: Quần đã Wash... (mã hs quần đã wash/ mã hs của quần đã wash)
- Mã HS 62171090: Độn vai (áo khoác) MJY768 bằng vải bông tổng hợp, hàng mới 100%... (mã hs độn vai áo kho/ mã hs của độn vai áo)
- Mã HS 62171090: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62171090: DÂY TREO 5MM-10MM... (mã hs dây treo 5mm10/ mã hs của dây treo 5mm)
- Mã HS 62171090: Thun bo (ELASTIC BAND) #21076 yds... (mã hs thun bo elasti/ mã hs của thun bo ela)
- Mã HS 62171090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ mã hs của dây luồn)
- Mã HS 62171090: Dây ruy băng dùng làm nơ trang trí Ribbon (đồ phụ trợ may mặc), Hàng mới 100%... (mã hs dây ruy băng dù/ mã hs của dây ruy băng)
- Mã HS 62171090: Cườm trang trí... (mã hs cườm trang trí/ mã hs của cườm trang t)
- Mã HS 62171090: Đệm vai 2 cái/bộ NEA53... (mã hs đệm vai 2 cái/b/ mã hs của đệm vai 2 cá)
- Mã HS 62171090: Dựng tay 2 cái/bộ M101B... (mã hs dựng tay 2 cái// mã hs của dựng tay 2 c)
- Mã HS 62171090: đệm ngực (01 bộ 02 cái)... (mã hs đệm ngực 01 bộ/ mã hs của đệm ngực 01)
- Mã HS 62171090: Đêm vai, đệm tay (2cái/cặp)... (mã hs đêm vai đệm ta/ mã hs của đêm vai đệm)
- Mã HS 62171090: Dây luồn (cắt sẵn)... (mã hs dây luồn cắt s/ mã hs của dây luồn cắ)
- Mã HS 62171090: Dây treo thẻ bài... (mã hs dây treo thẻ bà/ mã hs của dây treo thẻ)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh; mới 100%; dùng cho sản phẩm may mặc)... (mã hs đệm vai hàng p/ mã hs của đệm vai hàn)
- Mã HS 62171090: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 62171090: Móc áo các loại... (mã hs móc áo các loại/ mã hs của móc áo các l)
- Mã HS 62171090: DÂY TREO 5-10MM... (mã hs dây treo 510mm/ mã hs của dây treo 51)
- Mã HS 62171090: Lót đệm vai... (mã hs lót đệm vai/ mã hs của lót đệm vai)
- Mã HS 62171090: Miếng đệm vai... (mã hs miếng đệm vai/ mã hs của miếng đệm va)
- Mã HS 62171090: Băng dính... (mã hs băng dính/ mã hs của băng dính)
- Mã HS 62171090: Mousse đệm vai (01 pair 02 pcs) (Hàng phụ kiện may mặc dùng trong sản phẩm may, hàng mới 100%)... (mã hs mousse đệm vai/ mã hs của mousse đệm v)
- Mã HS 62171090: DÂY NỊT NAM KHÔNG DỆT KIM/MÓC- Chất liệu: SHELL: 5% Viscose, 75% COTTON, 20% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 385632- Hàng mới 100%... (mã hs dây nịt nam khô/ mã hs của dây nịt nam)
- Mã HS 62171090: dây luồn các lọai... (mã hs dây luồn các lọ/ mã hs của dây luồn các)
- Mã HS 62171090: dây trang trí các loại... (mã hs dây trang trí c/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nam, 70% COTTON 30% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5696/500-2... (mã hs dây lưng nam 7/ mã hs của dây lưng nam)
- Mã HS 62171090: Băng đô nữ, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9970/349... (mã hs băng đô nữ 100/ mã hs của băng đô nữ)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nữ, 50% POLYESTER 50% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9871/377-1... (mã hs dây lưng nữ 50/ mã hs của dây lưng nữ)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nam, 63% POLYESTER 27% ELASTANE 10% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9871/523... (mã hs dây lưng nam 6/ mã hs của dây lưng nam)
- Mã HS 62171090: Dây chun các loại (Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK/ Hàng mới 100%)... (mã hs dây chun các lo/ mã hs của dây chun các)
- Mã HS 62171090: Tạp dề chống tĩnh điện 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs tạp dề chống tĩ/ mã hs của tạp dề chống)
- Mã HS 62171090: Đệm (miếng đệm móc áo)... (mã hs đệm miếng đệm/ mã hs của đệm miếng đ)
- Mã HS 62171090: Băng đô bé gái,93%polyester 7%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9793/749... (mã hs băng đô bé gái/ mã hs của băng đô bé g)
- Mã HS 62171090: Keo cổ- Phụ trợ hàng may mặc... (mã hs keo cổ phụ trợ/ mã hs của keo cổ phụ)
- Mã HS 62171090: Keo nẹp- Phụ trợ hàng may mặc... (mã hs keo nẹp phụ tr/ mã hs của keo nẹp phụ)
- Mã HS 62171090: Keo lót (Non woven)- Phụ trợ hàng may mặc... (mã hs keo lót non wo/ mã hs của keo lót non)
- Mã HS 62171090: Keo dựng- Vải không dệt cắt sẵn, khổ 0,7" ~ 2,3"... (mã hs keo dựng vải k/ mã hs của keo dựng vả)
- Mã HS 62171090: Viền dựng, khổ 0,3" ~ 1,6"- Phụ trợ hàng may mặc... (mã hs viền dựng khổ/ mã hs của viền dựng k)
- Mã HS 62171090: Dây băng (Dải dây hoa) (Dài 4746 yds)... (mã hs dây băng dải d/ mã hs của dây băng dả)
- Mã HS 62171090: MIẾNG ĐỆM (MIẾNG ĐỆM VAI)... (mã hs miếng đệm miến/ mã hs của miếng đệm m)
- Mã HS 62171090: Băng dính nhám... (mã hs băng dính nhám/ mã hs của băng dính nh)
- Mã HS 62171090: Đai dệt 100% polypropylene, rộng 2.5cm... (mã hs đai dệt 100% po/ mã hs của đai dệt 100%)
- Mã HS 62171090: Phụ Kiện trang trí... (mã hs phụ kiện trang/ mã hs của phụ kiện tra)
- Mã HS 62171090: Dây Treo... (mã hs dây treo/ mã hs của dây treo)
- Mã HS 62171090: Buộc tóc bé gái,54%polyamide 38%metallised fibre 8%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5886/715-1... (mã hs buộc tóc bé gái/ mã hs của buộc tóc bé)
- Mã HS 62171090: Dây ren hàng mới 100%... (mã hs dây ren hàng mớ/ mã hs của dây ren hàng)
- Mã HS 62171090: Băng đô nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7564/008... (mã hs băng đô nữ100%/ mã hs của băng đô nữ1)
- Mã HS 62171090: Dây lưng bé gái,80%polyamide 20%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8574/559-4... (mã hs dây lưng bé gái/ mã hs của dây lưng bé)
- Mã HS 62171090: Thun luồn... (mã hs thun luồn/ mã hs của thun luồn)
- Mã HS 62171090: Dây lưng nữ,72%polyester 21%viscose 7%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/228-2... (mã hs dây lưng nữ72%/ mã hs của dây lưng nữ)
- Mã HS 62171090: Dây lưng trang trí... (mã hs dây lưng trang/ mã hs của dây lưng tra)
- Mã HS 62171090: DÂY VIỀN... (mã hs dây viền/ mã hs của dây viền)
- Mã HS 62171090: BĂNG DỆT... (mã hs băng dệt/ mã hs của băng dệt)
- Mã HS 62171090: Đạn nhựa... (mã hs đạn nhựa/ mã hs của đạn nhựa)
- Mã HS 62171090: Dây định hình e 6mm... (mã hs dây định hình e/ mã hs của dây định hìn)
- Mã HS 62171090: Đệm cổ... (mã hs đệm cổ/ mã hs của đệm cổ)
- Mã HS 62171090: Dây thắt lưng... (mã hs dây thắt lưng/ mã hs của dây thắt lưn)
- Mã HS 62171090: Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh (Đệm vai (1 đôi2 chiếc))... (mã hs hàng phụ kiện m/ mã hs của hàng phụ kiệ)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (2ch/cặp)... (mã hs đệm vai 2ch/cặ/ mã hs của đệm vai 2ch)
- Mã HS 62171090: Nhãn vải các loại... (mã hs nhãn vải các lo/ mã hs của nhãn vải các)
- Mã HS 62171090: Bao lót bên trong găng tay- 100% nhựa tổng hợp (ePTFE)... (mã hs bao lót bên tro/ mã hs của bao lót bên)
- Mã HS 62171090: dây dệt... (mã hs dây dệt/ mã hs của dây dệt)
- Mã HS 62171090: Khóa móc cài bằng kim loại... (mã hs khóa móc cài bằ/ mã hs của khóa móc cài)
- Mã HS 62171090: Ken vai... (mã hs ken vai/ mã hs của ken vai)
- Mã HS 62171090: Đệm vai (1 đôi2 chiếc)... (mã hs đệm vai 1 đôi2/ mã hs của đệm vai 1 đ)
- Mã HS 62171090: Lót đệm ngực... (mã hs lót đệm ngực/ mã hs của lót đệm ngực)
- Mã HS 62171090: Dây tết các loại (Knit accessories)... (mã hs dây tết các loạ/ mã hs của dây tết các)
- Mã HS 62171090: Khuyết tròn và khuy trượt (Grommet)... (mã hs khuyết tròn và/ mã hs của khuyết tròn)
- Mã HS 62171090: Đệm đầu tay... (mã hs đệm đầu tay/ mã hs của đệm đầu tay)
- Mã HS 62171090: Đệm vai chất liệu bông 100%polyester... (mã hs đệm vai chất li/ mã hs của đệm vai chất)
- Mã HS 62171090: Nhãn trang trí... (mã hs nhãn trang trí/ mã hs của nhãn trang t)
- Mã HS 62171090: Bông gai (vế bông, vế gai 2 chiếc/bộ)... (mã hs bông gai vế bô/ mã hs của bông gai vế)
- Mã HS 62171090: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 62179000: Phụ kiện trang trí... (mã hs phụ kiện trang/ mã hs của phụ kiện tra)
- Mã HS 62179000: Dây trang trí DRAW-1_BLK... (mã hs dây trang trí d/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62179000: Dây vải, dây đăng ten, dây viền, dây rút, dây ruy băng... (mã hs dây vải dây đă/ mã hs của dây vải dây)
- Mã HS 62179000: Dây trang trí các loại... (mã hs dây trang trí c/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62179000: Đệm bảo vệ... (mã hs đệm bảo vệ/ mã hs của đệm bảo vệ)
- Mã HS 62179000: Đệm vai (2 chiếc/cặp)... (mã hs đệm vai 2 chiế/ mã hs của đệm vai 2 c)
- Mã HS 62179000: Dây viền Silicone (Silicone 100%)... (mã hs dây viền silico/ mã hs của dây viền sil)
- Mã HS 62179000: Độn vai áo khoác, Khổ 5cm/Cái, (120chiếc/túi/kg). Hàng mới 100%... (mã hs độn vai áo khoá/ mã hs của độn vai áo k)
- Mã HS 62179000: Đệm nút... (mã hs đệm nút/ mã hs của đệm nút)
- Mã HS 62179000: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 62179000: Đệm vai... (mã hs đệm vai/ mã hs của đệm vai)
- Mã HS 62179000: Đệm vòng nách... (mã hs đệm vòng nách/ mã hs của đệm vòng nác)
- Mã HS 62179000: Miếng vật tư bằng vải giả da... (mã hs miếng vật tư bằ/ mã hs của miếng vật tư)
- Mã HS 62179000: Thân áo chưa in... (mã hs thân áo chưa in/ mã hs của thân áo chưa)
- Mã HS 62179000: Thân quần chưa in... (mã hs thân quần chưa/ mã hs của thân quần ch)
- Mã HS 62179000: Dây tape chống dãn... (mã hs dây tape chống/ mã hs của dây tape chố)
- Mã HS 62179000: Mút ngực (chụp áo lót).... (mã hs mút ngực chụp/ mã hs của mút ngực ch)
- Mã HS 62179000: Thun (35MM- 43MM.)... (mã hs thun 35mm 43m/ mã hs của thun 35mm)
- Mã HS 62179000: Dây viền (chần) các loại... (mã hs dây viền chần/ mã hs của dây viền ch)
- Mã HS 62179000: Vòng nối dây áo... (mã hs vòng nối dây áo/ mã hs của vòng nối dây)
- Mã HS 62179000: Dây chun... (mã hs dây chun/ mã hs của dây chun)
- Mã HS 62179000: Dây dệt... (mã hs dây dệt/ mã hs của dây dệt)
- Mã HS 62179000: Phụ liệu may mẫu trong may mặc (nút,đệm bông,vải giả da, khoen móc.)... (mã hs phụ liệu may mẫ/ mã hs của phụ liệu may)
- Mã HS 62179000: Nẹp lưng (dây lưng) các loại... (mã hs nẹp lưng dây l/ mã hs của nẹp lưng dâ)
- Mã HS 62179000: Khuyên tròn... (mã hs khuyên tròn/ mã hs của khuyên tròn)
- Mã HS 62179000: Tay áo... (mã hs tay áo/ mã hs của tay áo)
- Mã HS 62179000: Túi quần cắt sẵn... (mã hs túi quần cắt sẵ/ mã hs của túi quần cắt)
- Mã HS 62179000: Thân quần cắt sẵn... (mã hs thân quần cắt s/ mã hs của thân quần cắ)
- Mã HS 62179000: Băng nhám... (mã hs băng nhám/ mã hs của băng nhám)
- Mã HS 62179000: PHỤ LIỆU MAY... (mã hs phụ liệu may/ mã hs của phụ liệu may)
- Mã HS 62179000: Băng viền các loại... (mã hs băng viền các l/ mã hs của băng viền cá)
- Mã HS 62179000: Dây luồn các loại- mới 100%... (mã hs dây luồn các lo/ mã hs của dây luồn các)
- Mã HS 62179000: Bandroll các loại (3367 YRD)... (mã hs bandroll các lo/ mã hs của bandroll các)
- Mã HS 62179000: dây trang trí trên áo... (mã hs dây trang trí t/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62179000: Miếng vải bo... (mã hs miếng vải bo/ mã hs của miếng vải bo)
- Mã HS 62179000: Băng viền... (mã hs băng viền/ mã hs của băng viền)
- Mã HS 62179000: Dây treo thẻ bài... (mã hs dây treo thẻ bà/ mã hs của dây treo thẻ)
- Mã HS 62179000: THUN LUON... (mã hs thun luon/ mã hs của thun luon)
- Mã HS 62179000: Đệm vai (2 cái/bộ)... (mã hs đệm vai 2 cái// mã hs của đệm vai 2 c)
- Mã HS 62179000: Vải bo thun các loại, Khổ 50"... (mã hs vải bo thun các/ mã hs của vải bo thun)
- Mã HS 62179000: Đệm đầu tay 1MBL... (mã hs đệm đầu tay 1mb/ mã hs của đệm đầu tay)
- Mã HS 62179000: Miếng đệm mouse các loại... (mã hs miếng đệm mouse/ mã hs của miếng đệm mo)
- Mã HS 62179000: Keo dựng các loại... (mã hs keo dựng các lo/ mã hs của keo dựng các)
- Mã HS 62179000: Dây, băng viền các loại... (mã hs dây băng viền/ mã hs của dây băng vi)
- Mã HS 62179000: VảI áo Kimono cắt sẳn... (mã hs vải áo kimono c/ mã hs của vải áo kimon)
- Mã HS 62179000: Bán thành phẩm (đã in/đã thêu/đã trang trí)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 62179000: Đệm đầu tay... (mã hs đệm đầu tay/ mã hs của đệm đầu tay)
- Mã HS 62179000: Vải cắt sẵn chưa in (Tay áo)... (mã hs vải cắt sẵn chư/ mã hs của vải cắt sẵn)
- Mã HS 62179000: Tay áo cắt sẵn... (mã hs tay áo cắt sẵn/ mã hs của tay áo cắt s)
- Mã HS 62179000: Thân áo sau cắt sẵn... (mã hs thân áo sau cắt/ mã hs của thân áo sau)
- Mã HS 62179000: Yếm quàng cổ cắt sẵn... (mã hs yếm quàng cổ cắ/ mã hs của yếm quàng cổ)
- Mã HS 62179000: Thân áo trước cắt sẵn... (mã hs thân áo trước c/ mã hs của thân áo trướ)
- Mã HS 62179000: Ruy băng... (mã hs ruy băng/ mã hs của ruy băng)
- Mã HS 62179000: NHÃN CÁC LOẠI... (mã hs nhãn các loại/ mã hs của nhãn các loạ)
- Mã HS 62179000: Băng nhám, nhám dính (16mm*50mm, màu 1106, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs băng nhám nhám/ mã hs của băng nhám n)
- Mã HS 62179000: Thun lưng... (mã hs thun lưng/ mã hs của thun lưng)
- Mã HS 62179000: Dây tape... (mã hs dây tape/ mã hs của dây tape)
- Mã HS 62179000: Độn vai áo, hàng mới 100%... (mã hs độn vai áo hàn/ mã hs của độn vai áo)
- Mã HS 62179000: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 62179000: Ren bông (V-.Web Flwer), dùng may đồ lót phụ nữ, hàng mới 100%... (mã hs ren bông vwe/ mã hs của ren bông v)
- Mã HS 62179000: Dây luồn chun... (mã hs dây luồn chun/ mã hs của dây luồn chu)
- Mã HS 62179000: Băng nhám gồm nhám lông nhám gai... (mã hs băng nhám gồm n/ mã hs của băng nhám gồ)
- Mã HS 62179000: Băng nhám (nhám lông 2140pcs, nhám gai 2140 pcs)... (mã hs băng nhám nhám/ mã hs của băng nhám n)
- Mã HS 62179000: Dây, băng cắt sẵn (Dây dệt)... (mã hs dây băng cắt s/ mã hs của dây băng cắ)
- Mã HS 62179000: Dây ren các loại... (mã hs dây ren các loạ/ mã hs của dây ren các)
- Mã HS 62179000: Đệm vai các loại... (mã hs đệm vai các loạ/ mã hs của đệm vai các)
- Mã HS 62179000: Lót lưng các loại (2397 MTR)... (mã hs lót lưng các lo/ mã hs của lót lưng các)
- Mã HS 62179000: Miếng lót, đệm (cắt sẵn)... (mã hs miếng lót đệm/ mã hs của miếng lót đ)
- Mã HS 62179000: Chụp áo lót... (mã hs chụp áo lót/ mã hs của chụp áo lót)
- Mã HS 62179000: một phần ống quần... (mã hs một phần ống qu/ mã hs của một phần ống)
- Mã HS 62179000: Miếng lót áo ngực (1 bộ 2 cái)... (mã hs miếng lót áo ng/ mã hs của miếng lót áo)
- Mã HS 62179000: Vải bao cup ngực (dài:0.46 ~ 0.5M,rộng:0.23 ~ 0.25M)... (mã hs vải bao cup ngự/ mã hs của vải bao cup)
- Mã HS 62179000: Nhám dính (loại bông). Hàng mới 100%... (mã hs nhám dính loại/ mã hs của nhám dính l)
- Mã HS 62179000: Dây viền... (mã hs dây viền/ mã hs của dây viền)
- Mã HS 62179000: Khoen dây bằng nhựa... (mã hs khoen dây bằng/ mã hs của khoen dây bằ)
- Mã HS 62179000: Đệm gòn tay (2 chiếc/cặp)... (mã hs đệm gòn tay 2/ mã hs của đệm gòn tay)
- Mã HS 62179000: Đệm (chi tiết phụ trợ may mặc) rộng 9mm... (mã hs đệm chi tiết p/ mã hs của đệm chi tiế)
- Mã HS 62179000: Ống quần mẫu may sẵn 100% Cotton... (mã hs ống quần mẫu ma/ mã hs của ống quần mẫu)
- Mã HS 62179000: Đệm vai-ken vai(2 chiếc/bộ)... (mã hs đệm vaiken vai/ mã hs của đệm vaiken)
- Mã HS 62179000: Dây luồn- mới 100%... (mã hs dây luồn mới 1/ mã hs của dây luồn mớ)
- Mã HS 62179000: Phụ liệu may bằng vải... (mã hs phụ liệu may bằ/ mã hs của phụ liệu may)
- Mã HS 62179000: Thun vải (dùng sản xuất ba lô, túi vải) mới 100%... (mã hs thun vải dùng/ mã hs của thun vải dù)
- Mã HS 62179000: DÂY LUỒN... (mã hs dây luồn/ mã hs của dây luồn)
- Mã HS 62179000: Băng dán dính (chi tiết gắn trên đồ bảo hộ), mới 100%... (mã hs băng dán dính/ mã hs của băng dán dín)
- Mã HS 62179000: Dây nỉ... (mã hs dây nỉ/ mã hs của dây nỉ)
- Mã HS 62179000: Miếng vải trang trí... (mã hs miếng vải trang/ mã hs của miếng vải tr)
- Mã HS 62179000: Đệm nút/ đệm ve bằng vải... (mã hs đệm nút/ đệm ve/ mã hs của đệm nút/ đệm)
- Mã HS 62179000: Băng dây các loại... (mã hs băng dây các lo/ mã hs của băng dây các)
- Mã HS 62179000: Dây ru băng... (mã hs dây ru băng/ mã hs của dây ru băng)
- Mã HS 62179000: Đệm mông... (mã hs đệm mông/ mã hs của đệm mông)
- Mã HS 62179000: Tập mẫu liệu bằng vải giả da... (mã hs tập mẫu liệu bằ/ mã hs của tập mẫu liệu)
- Mã HS 62179000: Miếng đệm vai (2cái/bộ)... (mã hs miếng đệm vai/ mã hs của miếng đệm va)
- Mã HS 62179000: Keo dựng cắt sẵn (Đệm đầu tay)... (mã hs keo dựng cắt sẵ/ mã hs của keo dựng cắt)
- Mã HS 62179000: DAY TRANG TRI... (mã hs day trang tri/ mã hs của day trang tr)
- Mã HS 62179000: MAC TREO CAC LOAI... (mã hs mac treo cac lo/ mã hs của mac treo cac)
- Mã HS 62179000: CHOT CHAN CAC LOAI... (mã hs chot chan cac l/ mã hs của chot chan ca)
- Mã HS 62179000: Móc Quần (1Bộ2Cái)... (mã hs móc quần 1bộ2c/ mã hs của móc quần 1b)
- Mã HS 62179000: Chân cổ... (mã hs chân cổ/ mã hs của chân cổ)
- Mã HS 62179000: Hạt trang trí... (mã hs hạt trang trí/ mã hs của hạt trang tr)
- Mã HS 62179000: Bìa cứng... (mã hs bìa cứng/ mã hs của bìa cứng)
- Mã HS 62179000: Bảng nguyên phụ liệu mẫu để may áo sơ mi(nhãn, cúc.), hàng mới 100%... (mã hs bảng nguyên phụ/ mã hs của bảng nguyên)
- Mã HS 62179000: Vòng trang trí... (mã hs vòng trang trí/ mã hs của vòng trang t)
- Mã HS 62179000: Miếng đệm... (mã hs miếng đệm/ mã hs của miếng đệm)
- Mã HS 62179000: Đệm vai (1 bộ 2 cái)... (mã hs đệm vai 1 bộ 2/ mã hs của đệm vai 1 b)
- Mã HS 62179000: Cúp áo ngực cho đồ bơi có ép vải... (mã hs cúp áo ngực cho/ mã hs của cúp áo ngực)
- Mã HS 62179000: PHỤ LIỆU MAY/ VẢI-NHÃN-RẬP-CHỈ-NÚT... (mã hs phụ liệu may/ v/ mã hs của phụ liệu may)
- Mã HS 62179000: Nhám dính (chi tiết, phụ kiện của quần áo)... (mã hs nhám dính chi/ mã hs của nhám dính c)
- Mã HS 62179000: Vật trang trí bằng vải (dùng để trang trí túi xách, ví, thắt lưng).... (mã hs vật trang trí b/ mã hs của vật trang tr)
- Mã HS 62179000: Đệm lót vai... (mã hs đệm lót vai/ mã hs của đệm lót vai)
- Mã HS 62179000: Nguyên phụ liệu may gồm (Vải lót, keo)... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 62179000: Đệm vai 02 chi tiêt/bộ bằng bông nhân tạp... (mã hs đệm vai 02 chi/ mã hs của đệm vai 02 c)
- Mã HS 62179000: Đệm vòng nách 02 chi tiêt/bộ bằng bông nhân tạp... (mã hs đệm vòng nách 0/ mã hs của đệm vòng nác)
- Mã HS 62179000: Khăn lau kính- Hàng mới 100%... (mã hs khăn lau kính/ mã hs của khăn lau kín)
- Mã HS 62179000: Đạn bắn thẻ bài... (mã hs đạn bắn thẻ bài/ mã hs của đạn bắn thẻ)
- Mã HS 62179000: Bao lót bên trong găng tay 17" finger... (mã hs bao lót bên tro/ mã hs của bao lót bên)
- Mã HS 62179000: Lót lưng cuốn sẵn, khổ 70mm... (mã hs lót lưng cuốn s/ mã hs của lót lưng cuố)
- Mã HS 62011200: Quần đùi nam (thương hiệu: JCPN) (Cỡ sp: S-XXLP)- Mới 100%... (mã hs quần đùi nam t/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62011910: MEN'S JACKET... (mã hs mens jacket/ mã hs của mens jacket)
- Mã HS 62011990: BREATHY (Áo khoác ngoài BREATHY nam 2); gia gia cong $13.27/pc... (mã hs breathy áo kho/ mã hs của breathy áo)
- Mã HS 62011990: CORDMEN (Áo khoác ngoài CORDMEN nam 2); gia gia cong $16.34/pc... (mã hs cordmen áo kho/ mã hs của cordmen áo)
- Mã HS 62011990: MOTUO JKT (Áo đua xe MOTUO nam); giá gia công $138/pc, hàng mẫu... (mã hs motuo jkt áo đ/ mã hs của motuo jkt á)
- Mã HS 62019300: WORKING UNIFORM JACKET... (mã hs working uniform/ mã hs của working unif)
- Mã HS 62019300: ALPINE WP 2.5L M JKT- Áo khoác nam. Mới 100%... (mã hs alpine wp 25l/ mã hs của alpine wp 2)
- Mã HS 62019300: Men's Jacket (18A2010- Ao khoac Nam- niner) hang moi 100%... (mã hs mens jacket 1/ mã hs của mens jacket)
- Mã HS 62019300: BAC HANLA 2 JACKET#1- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs bac hanla 2 jac/ mã hs của bac hanla 2)
- Mã HS 62019300: GIRL'S PANTS... (mã hs girls pants/ mã hs của girls pants)
- Mã HS 62019300: Glennaker Rain Jacket (Áo khoắc người lớn)... (mã hs glennaker rain/ mã hs của glennaker ra)
- Mã HS 62019300: QUẦN SHORT TRÊ EM (SIZE 2T-4T) Nhãn hiệu Columbia... (mã hs quần short trê/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62019300: QUẦN THỂ THAO... (mã hs quần thể thao/ mã hs của quần thể tha)
- Mã HS 62021990: CORDALLY (Áo khoác ngoài CORDALLY nữ 2); gia gia cong $8.17/pc... (mã hs cordally áo kh/ mã hs của cordally áo)
- Mã HS 62021990: TYRESE (Áo khoác ngoài TYRESE nữ 3); gia gia cong $8.68/pc... (mã hs tyrese áo khoá/ mã hs của tyrese áo k)
- Mã HS 62021990: TYRESE CH (Áo khoác ngoài TYRESE CH nữ 2); gia gia cong $8.68/pc... (mã hs tyrese ch áo k/ mã hs của tyrese ch á)
- Mã HS 62021990: NAJOTI (Áo khoác ngoài NAJOTI nữ); gia gia cong $138/pc; hang mau... (mã hs najoti áo khoá/ mã hs của najoti áo k)
- Mã HS 62021990: NIELI PR (Áo khoác ngoài NIELI PR nữ); gia gia cong $138/pc; hang mau... (mã hs nieli pr áo kh/ mã hs của nieli pr áo)
- Mã HS 62029300: WOMEN'S PADDING JUMPER- ÁO KHOÁC TRẦN BÔNG NỮ... (mã hs womens padding/ mã hs của womens padd)
- Mã HS 62029300: WOVEN UNI JACKET- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs woven uni jacke/ mã hs của woven uni ja)
- Mã HS 62029300: BAC HANLA 2 JACKET#2- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs bac hanla 2 jac/ mã hs của bac hanla 2)
- Mã HS 62029990: Woven Crew (100% Poly)... (mã hs woven crew 100/ mã hs của woven crew)
- Mã HS 62031990: TQUA-000255_Quần MBCH-375/FOB (68370)... (mã hs tqua000255quầ/ mã hs của tqua000255)
- Mã HS 62031990: TVET-000252_Aó vest MBCH-375/FOB (68369)... (mã hs tvet000252aó/ mã hs của tvet000252)
- Mã HS 62032300: Quần áo bảo hộ lao động (áo liền quần_Vải 100% Polyester)... (mã hs quần áo bảo hộ/ mã hs của quần áo bảo)
- Mã HS 62033290: TVET-000312_Áo veston nam MBCH-735/FOB (71318)... (mã hs tvet000312áo/ mã hs của tvet000312)
- Mã HS 62033300: HELITE AIRNEST TURTLE2- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs helite airnest/ mã hs của helite airne)
- Mã HS 62034100: Quần dài nam giới thành phần 50%Wool 48%Polyester 2%Elastane, có móc treo. NEXT KA8604929 (Size 28S-40XL)... (mã hs quần dài nam gi/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034100: Quần dài nam (Vai 50%Wool 50%Polyester-150cm:Ten nhan:RACING GREEN)... (mã hs quần dài nam v/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034100: Quần complê nam người lớn 2 lớp size 46-62 vải chính 100% WOOL... (mã hs quần complê nam/ mã hs của quần complê)
- Mã HS 62034100: Quần dài... (mã hs quần dài/ mã hs của quần dài)
- Mã HS 62034100: Quần nam từ sợi tổng hợp... (mã hs quần nam từ sợi/ mã hs của quần nam từ)
- Mã HS 62034100: Quần tây nam (Vải dệt từ sợi lông động vật loại mịn)... (mã hs quần tây nam v/ mã hs của quần tây nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J314960(PO:E8053J)... (mã hs quần namj31496/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J315431(PO:E8719J)... (mã hs quần namj31543/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUAN DAI KAKI NAM, Vải 60% Cotton 37% Polyester 3% Elastane (Spandex), khổ 136cm... (mã hs quan dai kaki n/ mã hs của quan dai kak)
- Mã HS 62034290: Quần short nam (65% Cotton 23% Rayon 10% Polyester 2% Spandex) Nhãn hiệu: "Express"... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62034290: Quần ngắn nam(Vải 100%Cotton, 80%Polyester 20%Cotton)... (mã hs quần ngắn namv/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, nhãn hiệu LEE... (mã hs quần dài nam n/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam (98% Cotton 2% Elastane (Spandex)) "Không Nhãn chính"... (mã hs quần dài nam 9/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM 74% COTTON 24% POLYESTER 2% LYCRA (ELASTANE) NHÃN HIỆU: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... (mã hs quần dài nam 74/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: HTS: 6203.42.4551; CAT 347; Quần ngắn nam... (mã hs hts 62034245/ mã hs của hts 620342)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J314835(PO:E8704J)... (mã hs quần namj31483/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J315876(PO:E8768J)... (mã hs quần namj31587/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUAN DAI NAM, Vải 98% Cotton 2% Spandex, khổ 57/58"... (mã hs quan dai nam v/ mã hs của quan dai nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM. NHÃN HIỆU PENGUIN. THÀNH PHẦN 88% COTTON 10.5% POLYESTER 1.5%E... (mã hs quần dài nam n/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần jean nam có nhãn chính Giordano (Vải chính 99%COTTON 1%POLYURETHANE)... (mã hs quần jean nam c/ mã hs của quần jean na)
- Mã HS 62034290: Quần nam chất liệu cotton, hàng mới 100%... (mã hs quần nam chất l/ mã hs của quần nam chấ)
- Mã HS 62034290: quần nam, size S chất liệu cotton, hàng mới 100%... (mã hs quần nam size/ mã hs của quần nam si)
- Mã HS 62034290: Quần sooc nam mã H5020, hiệu JCREW... (mã hs quần sooc nam m/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam mã H3167, hiệu JCREW... (mã hs quần dài nam mã/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam. vải 53%cotton 35%polyester 12%lycra, tên nhãn:MELCHERS... (mã hs quần dài nam v/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN SOOC NAM-50004-97%COTTON 3%ELASTANE- JUT19-0196... (mã hs quần sooc nam5/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034290: Quần nam 1 lớp-trẻ em#&Nhãn hiệu Babidiboo... (mã hs quần nam 1 lớp/ mã hs của quần nam 1 l)
- Mã HS 62034290: quần dài nam (Vai 98%Cotton 2%Spandex- 56":Ten nhan:ENGLISH LAUNDRY)... (mã hs quần dài nam v/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam 76% cotton 19% polyester 5% PU... (mã hs quần dài nam 76/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: BOY'S PANT... (mã hs boys pant/ mã hs của boys pant)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM 73% COTTON 25% POLYESTER 2% LYCRA (SPANDEX). HIỆU: EDDIE BAUER... (mã hs quần dài nam 73/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J314729(PO:E8733J)... (mã hs quần namj31472/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J314790(PO:F1928J)... (mã hs quần namj31479/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: quần dài jean nam(vai 100%cotton k59/60")(ten nhan chinh:land's end)... (mã hs quần dài jean n/ mã hs của quần dài jea)
- Mã HS 62034290: Quần ngố nam người lớn mã OB925818, hàng mới 100%... (mã hs quần ngố nam ng/ mã hs của quần ngố nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM 86% COTTON 13% POLYESTER 1% ELASTANE. NHÃN HIỆU: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... (mã hs quần dài nam 86/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM 99% COTTON 1% ELASTANE. NHÃN HIỆU: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... (mã hs quần dài nam 99/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-J315855(PO:E8698J)... (mã hs quần namj31585/ mã hs của quần namj31)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-AH639-PO:0258506... (mã hs quần namah639/ mã hs của quần namah6)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam chất liệu 100% Cotton (Quần Jeans nhãn hiệu UNIQLO)... (mã hs quần dài nam ch/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-536795(PO:SQ80GHA)... (mã hs quần nam536795/ mã hs của quần nam536)
- Mã HS 62034290: QUẦN NAM-536808(PO:SQ82PTA)... (mã hs quần nam536808/ mã hs của quần nam536)
- Mã HS 62034290: Quần đùi trẻ em nữ, mã 018 1914, nhãn hiệu Sfera, 01 lớp, xuất xứ Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần đùi trẻ em/ mã hs của quần đùi trẻ)
- Mã HS 62034290: Quần ngắn nam chất liệu 96% Cotton 2% Polyester 2% Elastane (Quần Jeans nhãn hiệu Levis)... (mã hs quần ngắn nam c/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034290: QUẦN JEANS NAM... (mã hs quần jeans nam/ mã hs của quần jeans n)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam 79% Cotton, 17% Nylon, 4% Spandex (nhãn hiệu OLD NAVY)... (mã hs quần dài nam 79/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam,nhãn hiệu RALPH LAUREN... (mã hs quần dài namnh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: quần dài (NIKE)... (mã hs quần dài nike/ mã hs của quần dài ni)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam; MH: XDB398-E 12203 (65% Cotton 35% Polyester) "Xebec"... (mã hs quần dài nam; m/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần soóc trẻ em 100% Cotton (nhãn hiệu OLD NAVY)... (mã hs quần soóc trẻ e/ mã hs của quần soóc tr)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam, hiệu nicole... (mã hs quần dài nam h/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần soóc nam thương hiệu American Eagle Outfitters, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quần soóc nam t/ mã hs của quần soóc na)
- Mã HS 62034290: Quần ngắn trẻ em... (mã hs quần ngắn trẻ e/ mã hs của quần ngắn tr)
- Mã HS 62034290: Quần dùi nam (PO# 0117030191016)... (mã hs quần dùi nam p/ mã hs của quần dùi nam)
- Mã HS 62034290: quần dài (dùng cho nam) (PO# 0117030191015)... (mã hs quần dài dùng/ mã hs của quần dài dù)
- Mã HS 62034290: Quần nam... (mã hs quần nam/ mã hs của quần nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN SHORTS NAM... (mã hs quần shorts nam/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam_S20-21003/Men's pants... (mã hs quần dài nams2/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN JEAN DÀI NAM(98% COTTON 2% SPANDEX)... (mã hs quần jean dài n/ mã hs của quần jean dà)
- Mã HS 62034290: Quần sọc nam #112390-D S20... (mã hs quần sọc nam #1/ mã hs của quần sọc nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN DÀI NAM 98% COTTON 2% SPANDEX (Hiệu: Vineyard Vines)... (mã hs quần dài nam 98/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUAN DAI NAM 55% COTTON 32% NYLON 13% SPANDEX (Hiệu: Vineyard Vines)... (mã hs quan dai nam 55/ mã hs của quan dai nam)
- Mã HS 62034290: QUẦN SHORTS TRẺ EM... (mã hs quần shorts trẻ/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam/ Men's pants: S20-24003... (mã hs quần dài nam/ m/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: QUAN DAI TRE EM NAM NHAN HIEU TARGET- PO: 8606950... (mã hs quan dai tre em/ mã hs của quan dai tre)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam(Vải 100%Cotton, 80%Polyester 20%Cotton)... (mã hs quần dài namvả/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam 3214-155-2962... (mã hs quần dài nam 32/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034290: Quần dài nam thương hiệu GAP, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quần dài nam th/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUAN SHORT NAM... (mã hs quan short nam/ mã hs của quan short n)
- Mã HS 62034300: Quần soóc thể thao nam... (mã hs quần soóc thể t/ mã hs của quần soóc th)
- Mã HS 62034300: QUẦN NAM NA8EPNRL B009 (7.30 USD)... (mã hs quần nam na8epn/ mã hs của quần nam na8)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORT... (mã hs quần short/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORTS... (mã hs quần shorts/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62034300: quần dài nam (56% COTTON 41% POLYESTER 3% SPANDEX- WIDTH: 58'' Nhãn chính: NAUTICA)... (mã hs quần dài nam 5/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam giới từ sợi tổng hợp 67%Polyester 32%Viscose 1%Elastan, có móc treo. NEXT KA8599089 (Size 30S-36L)... (mã hs quần dài nam gi/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: HTS 62034300; Cat: 647; Quần short (nam); từ vải chất liệu polyester (size 2-8) gia cmp: 2.86... (mã hs hts 62034300; c/ mã hs của hts 62034300)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam. ĐGGC: 3.14USD... (mã hs quần dài nam đ/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI THỂ THAO NAM... (mã hs quần dài thể th/ mã hs của quần dài thể)
- Mã HS 62034300: QUẦN NGẮN NAM (Vải 92% Polyester 8% Spandex K.58"-60", không nhãn chính)... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034300: QUAN DAI NAM (Nhan hieu Umbro)... (mã hs quan dai nam n/ mã hs của quan dai nam)
- Mã HS 62034300: QUAN TRE EM NAM (Nhan hieu Umbro)... (mã hs quan tre em nam/ mã hs của quan tre em)
- Mã HS 62034300: quần dài (The North Face)... (mã hs quần dài the n/ mã hs của quần dài th)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam 2 lớp mã 333S2119... (mã hs quần sooc nam 2/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần short thể thao nam (dệt thoi từ sợi tổng hợp) ADIDAS (Size S7"- XL7")... (mã hs quần short thể/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI NAM STYLE MZ-0088 ((ĐƠN GIÁ GIA CÔNG 3.20USD)... (mã hs quần dài nam st/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam (dệt thoi chủ yếu từ sợi tổng hợp) ADIDAS (Size 2830- 3534)... (mã hs quần dài nam d/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam- hiệu "5.11"... (mã hs quần dài nam h/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: quần dài nam 73% POLYESTER 21% RAYON 6% SPANDEX- WIDTH: 58" Nhãn chính:ALAN FLUSSER... (mã hs quần dài nam 73/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: quần dài nam (73% POLYESTER 21% RAYON 6% SPANDEX- WIDTH: 58" Nhãn chính:ALAN FLUSSER... (mã hs quần dài nam 7/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: quần dài (NIKE)... (mã hs quần dài nike/ mã hs của quần dài ni)
- Mã HS 62034300: QUẦN NAM-AIRLEY-94% POLYAMIDE 6% ELASTANE- S#JIE19-0149... (mã hs quần namairley/ mã hs của quần namair)
- Mã HS 62034300: Quần thể thao... (mã hs quần thể thao/ mã hs của quần thể tha)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI #109033. DGGC: 4,7980 USD... (mã hs quần dài #10903/ mã hs của quần dài #10)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI #109514. DGGC: 8,3000 USD... (mã hs quần dài #10951/ mã hs của quần dài #10)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORT #130337. DGGC: 4,9200 USD... (mã hs quần short #130/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI #306560. DGGC: 6,1960 USD... (mã hs quần dài #30656/ mã hs của quần dài #30)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORT #117093. DGGC: 1,9650 USD... (mã hs quần short #117/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI #127457. DGGC: 5,1850 USD... (mã hs quần dài #12745/ mã hs của quần dài #12)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORT #111244. DGGC: 1,4920 USD... (mã hs quần short #111/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam người lớn... (mã hs quần dài nam ng/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần bảo hộ nam (Vải 90% Nylon 10% Polyurethan)... (mã hs quần bảo hộ nam/ mã hs của quần bảo hộ)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam. vải 50%cotton, 50%polyester, tên nhãn:MELCHERS... (mã hs quần dài nam v/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN NAM-50010-100% POLY- JUT19-0190... (mã hs quần nam50010/ mã hs của quần nam500)
- Mã HS 62034300: QUẦN SOOC NAM-50011-100%POLY- JUT19-0191... (mã hs quần sooc nam5/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài Nam,- hiệu "MarMot"... (mã hs quần dài nam/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần đùi nam. Size: 120/130/140/150/160... (mã hs quần đùi nam s/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62034300: Quần trẻ em trai. Size: 120/130/140/150/160... (mã hs quần trẻ em tra/ mã hs của quần trẻ em)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam (Trouser Worker customs men)... (mã hs quần dài nam t/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam- 100% Nylon- Nhãn hiệu Columbia... (mã hs quần dài nam 1/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#HAP105POOUB195284&3.12USD... (mã hs quần dài#hap105/ mã hs của quần dài#hap)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORTS NAM... (mã hs quần shorts nam/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62034300: Quần tây nam # SSLRB02SSN... (mã hs quần tây nam #/ mã hs của quần tây nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam 86% nylon 14% PU... (mã hs quần dài nam 86/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam 90% nylon 10% PU... (mã hs quần dài nam 90/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam (65%POLYESTER 30%RAYON 5%SPANDEX- WIDTH: 57") Nhãn chính: BEN SHERMAN... (mã hs quần dài nam 6/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam (vai 30% recycled polyester 32%polyester 36%viscose 2%spandex, k56", ten nhan chinh: Reserved)... (mã hs quần dài nam v/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần tây nam, style RMAMSP24A S.BLACK.Hàng mới 100%... (mã hs quần tây nam s/ mã hs của quần tây nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài trẻ em mã hàng TH201PT017... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam/ 1022-00540... (mã hs quần dài nam/ 1/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần soóc nam/ 1023-00220... (mã hs quần soóc nam// mã hs của quần soóc na)
- Mã HS 62034300: quần dài namKA8601139 Vải 67% Polyester 32% Viscose 1% Elastan Khổ 148 cm.Không nhãn chính... (mã hs quần dài namka8/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: quần dài nam74363... (mã hs quần dài nam743/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN NGẮN... (mã hs quần ngắn/ mã hs của quần ngắn)
- Mã HS 62034300: Quần cạp bảo hộ lao động PRO-T... (mã hs quần cạp bảo hộ/ mã hs của quần cạp bảo)
- Mã HS 62034300: Quần yếm bảo hộ lao động PRO-B... (mã hs quần yếm bảo hộ/ mã hs của quần yếm bảo)
- Mã HS 62034300: Quần âu nam người lớn không ly, Làm bằng vải chính 100% Polyester cỡ 26-48... (mã hs quần âu nam ngư/ mã hs của quần âu nam)
- Mã HS 62034300: Quần IR30060-419... (mã hs quần ir3006041/ mã hs của quần ir30060)
- Mã HS 62034300: Quần ngắn nam từ sợi tổng hợp... (mã hs quần ngắn nam t/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 130364)... (mã hs quần iman 130/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần đùi cho bé trai làm từ sợi tổng hợp 852640 (Size 128)... (mã hs quần đùi cho bé/ mã hs của quần đùi cho)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam #1021-00410 (20SS) (đơn giá gia công 7.80USD/ Quần dài nam)... (mã hs quần dài nam #1/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần đùi yếm trẻ em nam, mã 01B1858, nhãn hiệu Sfera, 01 lớp, xuất xứ Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần đùi yếm tr/ mã hs của quần đùi yếm)
- Mã HS 62034300: Quần soóc trẻ em nam nhãn hiệu NET- mã 3-8152... (mã hs quần soóc trẻ e/ mã hs của quần soóc tr)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam 01 lớp-DAM10207PRT bulk... (mã hs quần sooc nam 0/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: ALPINE 2 M SHORTS- Quần sooc nam. Mới 100%... (mã hs alpine 2 m shor/ mã hs của alpine 2 m s)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI NAM DỆT THOI (don gia gia cong 2.05usd/pcs)... (mã hs quần dài nam dệ/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#K10004POOUB195272&3.18USD... (mã hs quần dài#k10004/ mã hs của quần dài#k10)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#K20005POOUB195260&3.03USD... (mã hs quần dài#k20005/ mã hs của quần dài#k20)
- Mã HS 62034300: quần dài nam(vải 100% nylon)... (mã hs quần dài namvả/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN SHORT#&VN(nhãn hiệu: NEW BALANCE)... (mã hs quần short#&vn/ mã hs của quần short#&)
- Mã HS 62034300: QUẦN CỘC NAM DỆT THOI (don gia gia cong 1.55usd/pcs)... (mã hs quần cộc nam dệ/ mã hs của quần cộc nam)
- Mã HS 62034300: KSJWPM01- Quần dài nam... (mã hs ksjwpm01 quần/ mã hs của ksjwpm01 qu)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam 1320122, size AL... (mã hs quần dài nam 13/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài namVải chính 65% polyester 35% cotton K55-57"-nhãn chính FJALLRAVEN... (mã hs quần dài namvải/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài (nam)Vải chính 65% polyester 35% cotton K55-57"-nhãn chính FJALLRAVEN... (mã hs quần dài namv/ mã hs của quần dài na)
- Mã HS 62034300: Quần short (nam)Vải chính 65% polyester 35% cotton K55-57"-nhãn chính FJALLRAVEN... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62034300: Quần âu nam HN2019070BB Style NYPEMT PO 162102... (mã hs quần âu nam hn2/ mã hs của quần âu nam)
- Mã HS 62034300: Quần đùi cho nam làm từ sợi tổng hợp 518407 (Size L)... (mã hs quần đùi cho na/ mã hs của quần đùi cho)
- Mã HS 62034300: Quần đùi nam(mã khách hàng: DAM10124, mã nhà máy: DAM10124_Q120)(Nhãn hiệu DICKS)PO#324035759(Vải dệt thoi, 90% POLYESTER 10% SPANDEX)... (mã hs quần đùi nammã/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam. Size: S/M/L/XL... (mã hs quần dài nam s/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 111421)... (mã hs quần iman 111/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 117191)... (mã hs quần iman 117/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 123555)... (mã hs quần iman 123/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần nam (01 lớp)... (mã hs quần nam 01 lớ/ mã hs của quần nam 01)
- Mã HS 62034300: QUAN SOOC NAM AE4366 (1113195259)/PO4500150305... (mã hs quan sooc nam a/ mã hs của quan sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam(làm từ vải 55% Polyester 44% Viscose 1% Elastane, nhãn hiệu: Topman)... (mã hs quần dài namlà/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần nam 2 lớp,hàng mới sản xuất 100% nhãn hiêu MOOSE RACING, sản xuất bằng vải 73% polyester 12% nylon 10% elastane 5% leather... (mã hs quần nam 2 lớp/ mã hs của quần nam 2 l)
- Mã HS 62034300: MEN'S TRAINNING PANTS... (mã hs mens trainning/ mã hs của mens trainn)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI #311160. DGGC: 8,9680 USD... (mã hs quần dài #31116/ mã hs của quần dài #31)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman:130359)... (mã hs quần iman1303/ mã hs của quần iman1)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 124284)... (mã hs quần iman 124/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 303613)... (mã hs quần iman 303/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quần (Iman: 309056)... (mã hs quần iman 309/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62034300: Quan nam hieu Nike... (mã hs quan nam hieu n/ mã hs của quan nam hie)
- Mã HS 62034300: Quần nam 6 lớp,hàng mới sản xuất 100% nhãn hiêu BUESE,sản xuất bằng vải 60% Polyester 40% Polyamide... (mã hs quần nam 6 lớp/ mã hs của quần nam 6 l)
- Mã HS 62034300: Quần dài dệt kim nam mã 519066 (size: S105, M298, L375, XL230)... (mã hs quần dài dệt ki/ mã hs của quần dài dệt)
- Mã HS 62034300: Quần sooc dệt kim nam mã 704657 (size: S453, M1085, L1296, XL794, XXL351)... (mã hs quần sooc dệt k/ mã hs của quần sooc dệ)
- Mã HS 62034300: Quần short trẻ em trai(100% Nylon- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần short trẻ/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62034300: QUẦN SOOC 1 LỚP NAM TỪ SỢI TỔNG HỢP/MEN SHORT/BE3268OR... (mã hs quần sooc 1 lớp/ mã hs của quần sooc 1)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI 1 LỚP NAM TỪ SỢI TỔNG HỢP/MEN TROUSERS/NO3196OR... (mã hs quần dài 1 lớp/ mã hs của quần dài 1 l)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam LM5556S, size L... (mã hs quần dài nam lm/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần short nam(100% Nylon- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62034300: Quần Sooc bảo hộ lao động M6BER... (mã hs quần sooc bảo h/ mã hs của quần sooc bả)
- Mã HS 62034300: Quần dài, hàng mới 100%... (mã hs quần dài hàng/ mã hs của quần dài hà)
- Mã HS 62034300: Quần short, hàng mới 100%... (mã hs quần short hàn/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam 51% nylon 38% PP 11% PU 1 lớp mã NB31911 (Đơn giá gia công: 6.98 USD)... (mã hs quần dài nam 51/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUAN SOOC NAM 597196 (1112195235)/PO:4600833780... (mã hs quan sooc nam 5/ mã hs của quan sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần đùi nam #DFP0400 (đơn giá gia công: 6.0USD/Quần đùi nam)... (mã hs quần đùi nam #d/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI NAM PO# 4900101075... (mã hs quần dài nam po/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam (P.O.: US.PO-00019440)... (mã hs quần dài nam p/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần ngắn nam... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam- 88% Nylon 12% Spandex- Hiệu SIMOND... (mã hs quần dài nam 8/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUAN SHORT NAM (Style# MS01A)... (mã hs quan short nam/ mã hs của quan short n)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam mã 0A3218, hiệu O'neill... (mã hs quần sooc nam m/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần nam dệt thoi (2011A771/2011A873)- 2 lớp ASXSS20P01- thương hiệu ASICS- Hàng mới 100%... (mã hs quần nam dệt th/ mã hs của quần nam dệt)
- Mã HS 62034300: Quần nam người lớn 1 lớp, vải chính 69% polyester 29% wool 2% elastane... (mã hs quần nam người/ mã hs của quần nam ngư)
- Mã HS 62034300: Quần nam từ sợi tổng hợp... (mã hs quần nam từ sợi/ mã hs của quần nam từ)
- Mã HS 62034300: QUAN TAY NAM, Vải 100% Polyester, khổ 57"... (mã hs quan tay nam v/ mã hs của quan tay nam)
- Mã HS 62034300: Quần Nam làm từ sợi tổng hợp,nhãn hiệu The North Face... (mã hs quần nam làm từ/ mã hs của quần nam làm)
- Mã HS 62034300: Quần sooc nam;po#TS03LGA... (mã hs quần sooc nam;p/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam(GNT-032), hàng mới 100%... (mã hs quần dài namgn/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam-Nhãn hiệu:UMBRO-Mới 100%... (mã hs quần dài namnh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: QUẦN ÉP KEO... (mã hs quần ép keo/ mã hs của quần ép keo)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#4FSB4310POPS47293... (mã hs quần dài#4fsb43/ mã hs của quần dài#4fs)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam có túi đùi nhãn hiệu KURODARUMA (Vải dệt thoi 100% Polyester)... (mã hs quần dài nam có/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam không có túi đùi nhãn hiệu KURODARUMA (Vải dệt thoi 100% Polyester)... (mã hs quần dài nam kh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần soóc nữ 1 lớp- mã hàng NF0A4AKH Hàng mới 100%... (mã hs quần soóc nữ 1/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#PZBF6019POBK2704... (mã hs quần dài#pzbf60/ mã hs của quần dài#pzb)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#GSBF6089POKO17766... (mã hs quần dài#gsbf60/ mã hs của quần dài#gsb)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI#GSBF7089POKO17765... (mã hs quần dài#gsbf70/ mã hs của quần dài#gsb)
- Mã HS 62034300: QUẦN NGẮN#PZBS7021POBK2703... (mã hs quần ngắn#pzbs7/ mã hs của quần ngắn#pz)
- Mã HS 62034300: QUẦN NGẮN#GSBS90D0POKO17763... (mã hs quần ngắn#gsbs9/ mã hs của quần ngắn#gs)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam VE53C-S... (mã hs quần dài nam ve/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài cho nam làm từ sợi tổng hợp 851706 (Size L)... (mã hs quần dài cho na/ mã hs của quần dài cho)
- Mã HS 62034300: QUẦN DÀI NAM (01 LỚP) CỠ; 28,30,32,33,34,36,38... (mã hs quần dài nam 0/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần nam bảo hộ lao động- 143202Z... (mã hs quần nam bảo hộ/ mã hs của quần nam bảo)
- Mã HS 62034300: QUAN SOOC NAM G68111001 (1105195236)/PO:5301990305... (mã hs quan sooc nam g/ mã hs của quan sooc na)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam,nhãn hiệu HUGO BOSS... (mã hs quần dài namnh/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034300: Quần dài nam thương hiệu NET, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quần dài nam th/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam; mã 440970; nhãn hiệu Gap. Mới 100%... (mã hs quần dài nam; m/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài 488195/PASLOR... (mã hs quần dài 488195/ mã hs của quần dài 488)
- Mã HS 62034990: Quần dài 58843V/4231 K... (mã hs quần dài 58843v/ mã hs của quần dài 588)
- Mã HS 62034990: Quần bò nam(Size 38-42).NSX Công Ty TNHH May NIEN HSING Ninh Bình. Hàng mới 100%... (mã hs quần bò namsiz/ mã hs của quần bò nam)
- Mã HS 62034990: Quần bò nam TBH106 size M. Hàng mới 100%,... (mã hs quần bò nam tbh/ mã hs của quần bò nam)
- Mã HS 62034990: Quần bò nam, size XL, hàng mới 100%... (mã hs quần bò nam si/ mã hs của quần bò nam)
- Mã HS 62034990: QUAN DAI TRE EM NAM NHAN HIEU TARGET/ PO: 8866973... (mã hs quan dai tre em/ mã hs của quan dai tre)
- Mã HS 62034990: Quần sooc nam 2 lớp mã 333S2116... (mã hs quần sooc nam 2/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034990: Quần short nam_S20-22002/Men's short... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62034990: Quần Sooc Bảo hộ lao động DMBER... (mã hs quần sooc bảo h/ mã hs của quần sooc bả)
- Mã HS 62034990: MOTUO PANT (Quần đua xe MOTUO nam); giá gia công $138/pc; hàng mẫu... (mã hs motuo pant quầ/ mã hs của motuo pant)
- Mã HS 62034990: LYNX QUANTUM PANTS (Quần yếm dài có dây đeo LYNX QUANTUM nam 1); gia gia cong $138/pc; hang mau... (mã hs lynx quantum pa/ mã hs của lynx quantum)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam_S20-22001/Men's pants... (mã hs quần dài nams2/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần sooc nam mã 0A3210, hiệu O'neill... (mã hs quần sooc nam m/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam (mới 100%)... (mã hs quần dài nam m/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam từ vải bò Denim khổ 48"-50", dệt thoi từ các sợi có các màu khác nhau, có tỷ trọng bông 89% COTTON 9% NYLON 2% SPANDEX, ĐGGC: 3.5USD... (mã hs quần dài nam từ/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần dài... (mã hs quần dài/ mã hs của quần dài)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam... (mã hs quần dài nam/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần ngắn nam... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62034990: Quần shorts nam/ Men's shorts: S20-24002... (mã hs quần shorts nam/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62034990: Quần dài nam/ Men's half-pants: S20-22006... (mã hs quần dài nam/ m/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62034990: Quần sooc nam người lớn 1 lớp (531871/GWKV0003)... (mã hs quần sooc nam n/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62041300: Quần dài nữ 1 lớp (ĐGGC: 3.6 USD)... (mã hs quần dài nữ 1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62041300: Quần dài nữ 2 lớp (ĐGGC: 3.6 USD)... (mã hs quần dài nữ 2 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62042300: Chân váy kiểu nữ 100% Polyester.Hiệu SIENNA SKY... (mã hs chân váy kiểu n/ mã hs của chân váy kiể)
- Mã HS 62042990: QUẦN ÁO NAM... (mã hs quần áo nam/ mã hs của quần áo nam)
- Mã HS 62042990: Quần nữ... (mã hs quần nữ/ mã hs của quần nữ)
- Mã HS 62042990: SET NÓN LEN VÀ KHĂN CHOÀNG... (mã hs set nón len và/ mã hs của set nón len)
- Mã HS 62042990: Quần áo trẻ em cotton hàng mới 100%- thương hiệu Babeeni... (mã hs quần áo trẻ em/ mã hs của quần áo trẻ)
- Mã HS 62042990: SET ÁO VÁY THUN NỮ... (mã hs set áo váy thun/ mã hs của set áo váy t)
- Mã HS 62043290: MEN'S WOVEN RIPSTOP BOARD PANT#&VN... (mã hs mens woven rip/ mã hs của mens woven)
- Mã HS 62043300: Trang phục cưới (Áo khoác)... (mã hs trang phục cưới/ mã hs của trang phục c)
- Mã HS 62044290: Váy trẻ em cotton hàng mới 100%- thương hiệu Babeeni... (mã hs váy trẻ em cott/ mã hs của váy trẻ em c)
- Mã HS 62044290: Váy liền thân trẻ em gái... (mã hs váy liền thân t/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044290: Đầm nữ Kate Spade từ bông (Style: NJMUB132)... (mã hs đầm nữ kate spa/ mã hs của đầm nữ kate)
- Mã HS 62044290: VÁY NỮ (LAPIS)... (mã hs váy nữ lapis/ mã hs của váy nữ lapi)
- Mã HS 62044290: VÁY LIỀN THÂN (LAPIS)... (mã hs váy liền thân/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044290: VÁY LIỀN THÂN KIỂU NỮ... (mã hs váy liền thân k/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044290: Đầm bé gái 100%Cotton (Su Su)... (mã hs đầm bé gái 100%/ mã hs của đầm bé gái 1)
- Mã HS 62044290: Váy trẻ em, Cỡ: 2T, 3T, 4T, 5T... (mã hs váy trẻ em cỡ/ mã hs của váy trẻ em)
- Mã HS 62044300: Váy liền thân dệt thoi nữ PO#1920579- Style#WD-789 (Từ sợi tổng hợp);đơn giá gia công:2,173usd/chiếc... (mã hs váy liền thân d/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044300: Váy nữ, Nhãn hiệu Ross... (mã hs váy nữ nhãn hi/ mã hs của váy nữ nhãn)
- Mã HS 62044300: VÁY DÀI(Vải dệt thoi 100% Polyester, nhãn hiệu TIMING)... (mã hs váy dàivải dệt/ mã hs của váy dàivải)
- Mã HS 62044300: Đầm dạ hội... (mã hs đầm dạ hội/ mã hs của đầm dạ hội)
- Mã HS 62044300: Đầm lửng nữ (VC: 70%Rayon 30% Linen)... (mã hs đầm lửng nữ vc/ mã hs của đầm lửng nữ)
- Mã HS 62044300: Váy liền thân trẻ em (100% POLYESTER. Size:NB;0-3M;3-6M;6-9M;12M;18M;24M). Giá gia công: 1.65 usd/pcs... (mã hs váy liền thân t/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044300: Váy dài nữ người lớn... (mã hs váy dài nữ ngườ/ mã hs của váy dài nữ n)
- Mã HS 62044300: Váy ngắn nữ người lớn... (mã hs váy ngắn nữ ngư/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62044300: Váy dài nữ 2 lớp... (mã hs váy dài nữ 2 lớ/ mã hs của váy dài nữ 2)
- Mã HS 62044300: Trang phục cưới (Váy cưới cô dâu)... (mã hs trang phục cưới/ mã hs của trang phục c)
- Mã HS 62044300: Đầm nữ (100% Polyester)... (mã hs đầm nữ 100% po/ mã hs của đầm nữ 100%)
- Mã HS 62044300: Đầm nữ (97% Polyester 3% Spandex)... (mã hs đầm nữ 97% pol/ mã hs của đầm nữ 97%)
- Mã HS 62044300: Váy nữ liền thân- trẻ em#&Nhãn hiệu Babidiboo... (mã hs váy nữ liền thâ/ mã hs của váy nữ liền)
- Mã HS 62044300: Váy liền thân nữ nhãn hiệu HOBBS (4-6-8-10-12-14-16-18-20)... (mã hs váy liền thân n/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044300: Váy nữ chất liệu polyester, hàng mới 100%... (mã hs váy nữ chất liệ/ mã hs của váy nữ chất)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ (RED), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs đầm nữ red n/ mã hs của đầm nữ red)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ (BLACK), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs đầm nữ black/ mã hs của đầm nữ blac)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ (IVORY), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs đầm nữ ivory/ mã hs của đầm nữ ivor)
- Mã HS 62044300: Váy dài nữ 1 lớp (Cỡ 0-16), Mới 100%... (mã hs váy dài nữ 1 lớ/ mã hs của váy dài nữ 1)
- Mã HS 62044300: đầm kiểu nữ (Vải 100% Polyester width 145/147 cm. Nhãn chính: George)... (mã hs đầm kiểu nữ vả/ mã hs của đầm kiểu nữ)
- Mã HS 62044300: Váy nữ không tay... (mã hs váy nữ không ta/ mã hs của váy nữ không)
- Mã HS 62044300: Đầm lửng nữ... (mã hs đầm lửng nữ/ mã hs của đầm lửng nữ)
- Mã HS 62044300: Váy liền thân (Áo đầm kiểu nữ), dệt thoi từ sợi tổng hợp... (mã hs váy liền thân/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044300: Váy nữ (mã khách hàng: 551787, mã nhà máy: 551787)(Nhãn hiệu OLD NAVY)PO#TS05IMA(Vải dệt thoi, 100% RAYON)... (mã hs váy nữ mã khác/ mã hs của váy nữ mã k)
- Mã HS 62044300: Đầm cưới 7V3848... (mã hs đầm cưới 7v3848/ mã hs của đầm cưới 7v3)
- Mã HS 62044300: Đầm cưới 4XL9WG3879... (mã hs đầm cưới 4xl9wg/ mã hs của đầm cưới 4xl)
- Mã HS 62044300: ĐẦM NỮ, NHÃN HIỆU CLOVIS... (mã hs đầm nữ nhãn hi/ mã hs của đầm nữ nhãn)
- Mã HS 62044300: Đầm, chất liệu 100% polyester (hàng mẫu, không nhãn hiệu)... (mã hs đầm chất liệu/ mã hs của đầm chất li)
- Mã HS 62044300: Đầm, 100% polyester (hàng mẫu, không nhãn hiệu)... (mã hs đầm 100% polye/ mã hs của đầm 100% po)
- Mã HS 62044300: Đầm nữ Tommy từ sợi tổng hợp (Style: WW0WW27541)... (mã hs đầm nữ tommy từ/ mã hs của đầm nữ tommy)
- Mã HS 62044300: Váy nữ (561810)... (mã hs váy nữ 561810/ mã hs của váy nữ 5618)
- Mã HS 62044300: Đầm người lớn 1 lớp cỡ 2-16 vải chính dệt thoi 96% polyester 4% spandex... (mã hs đầm người lớn 1/ mã hs của đầm người lớ)
- Mã HS 62044400: Phụ kiện áo đầm cưới (áo khoác)/BLAH0022... (mã hs phụ kiện áo đầm/ mã hs của phụ kiện áo)
- Mã HS 62044400: Váy dài nữ... (mã hs váy dài nữ/ mã hs của váy dài nữ)
- Mã HS 62044400: Váy kiểu nữ style # OD201F74 (size 00-12, 0-68, 2-190, 4-279, 6-299, 8-247, 10-157, 12-81, 14-25), PO.: 4701082573... (mã hs váy kiểu nữ sty/ mã hs của váy kiểu nữ)
- Mã HS 62044400: Đầm lửng nữ (VC: 70%Rayon 30% Linen)... (mã hs đầm lửng nữ vc/ mã hs của đầm lửng nữ)
- Mã HS 62044400: VÁY LIỀN THÂN KIỂU NỮ... (mã hs váy liền thân k/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044400: Váy nữ- Hiệu Uniqlo... (mã hs váy nữ hiệu un/ mã hs của váy nữ hiệu)
- Mã HS 62044400: ĐẦM NỮ, NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs đầm nữ nhãn hi/ mã hs của đầm nữ nhãn)
- Mã HS 62044400: Váy trẻ em (564775)... (mã hs váy trẻ em 564/ mã hs của váy trẻ em)
- Mã HS 62044400: Váy liền thân trẻ em... (mã hs váy liền thân t/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044400: Váy nữ liền thân ngắn tay, từ vải dệt thoi thành phần VISCOSE RAYON 63% LINEN 37%- W'S LINEN BLENDED S/S COCOON DRESS... (mã hs váy nữ liền thâ/ mã hs của váy nữ liền)
- Mã HS 62044400: Váy liền thân nữ size M... (mã hs váy liền thân n/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044990: Váy liền thân từ vải dệt thoi 100% linen, mới 100% ĐGGC: 12.25 USD... (mã hs váy liền thân t/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044990: Váy nữ liền thân người lớn 1 lớp... (mã hs váy nữ liền thâ/ mã hs của váy nữ liền)
- Mã HS 62044990: Đầm ôm body dài... (mã hs đầm ôm body dài/ mã hs của đầm ôm body)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe hở vai (Dress)... (mã hs đầm xòe hở vai/ mã hs của đầm xòe hở v)
- Mã HS 62044990: Váy trẻ em (kid dress)... (mã hs váy trẻ em kid/ mã hs của váy trẻ em)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe satin (satin dress)... (mã hs đầm xòe satin/ mã hs của đầm xòe sati)
- Mã HS 62044990: Váy tay nhún (Cotton Dress)... (mã hs váy tay nhún c/ mã hs của váy tay nhún)
- Mã HS 62044990: Váy ôm thun (polyester skirt)... (mã hs váy ôm thun po/ mã hs của váy ôm thun)
- Mã HS 62044990: Đầm tay lỡ satin (Satin Dress)... (mã hs đầm tay lỡ sati/ mã hs của đầm tay lỡ s)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe cổ tròn tay dài (Dress)... (mã hs đầm xòe cổ tròn/ mã hs của đầm xòe cổ t)
- Mã HS 62044990: Đầm sát nách satin (Satin Dress)... (mã hs đầm sát nách sa/ mã hs của đầm sát nách)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe cổ thuyền tay dài (Dress)... (mã hs đầm xòe cổ thuy/ mã hs của đầm xòe cổ t)
- Mã HS 62044990: Đầm sát nách ly hộp- Satin (Dress)... (mã hs đầm sát nách ly/ mã hs của đầm sát nách)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe tay dài satin (satin dress)... (mã hs đầm xòe tay dài/ mã hs của đầm xòe tay)
- Mã HS 62044990: Đầm body cổ đổ tay dài (tight dress)... (mã hs đầm body cổ đổ/ mã hs của đầm body cổ)
- Mã HS 62044990: Đầm body cổ chữ U tay dài (tight dress)... (mã hs đầm body cổ chữ/ mã hs của đầm body cổ)
- Mã HS 62044990: Đầm ôm body cotton (cotton tight dress)... (mã hs đầm ôm body cot/ mã hs của đầm ôm body)
- Mã HS 62044990: Váy tay nhún-vải thun (polyester dress)... (mã hs váy tay nhúnvả/ mã hs của váy tay nhún)
- Mã HS 62044990: Đầm cổ tròn sâu, sát nách- Satin (Dress)... (mã hs đầm cổ tròn sâu/ mã hs của đầm cổ tròn)
- Mã HS 62044990: Đầm rút ngực tay đắp satin (Satin Dress)... (mã hs đầm rút ngực ta/ mã hs của đầm rút ngực)
- Mã HS 62044990: Đầm xòe cổ u tay dài satin (satin dress)... (mã hs đầm xòe cổ u ta/ mã hs của đầm xòe cổ u)
- Mã HS 62044990: Đầm cổ tròn lá sen-vải thun (polyester dress)... (mã hs đầm cổ tròn lá/ mã hs của đầm cổ tròn)
- Mã HS 62044990: Váy múa trẻ em... (mã hs váy múa trẻ em/ mã hs của váy múa trẻ)
- Mã HS 62044990: Váy ren nữ liền thân (có móc treo)... (mã hs váy ren nữ liền/ mã hs của váy ren nữ l)
- Mã HS 62044990: Đầm nữ (Vải chính 100% Linen)... (mã hs đầm nữ vải chí/ mã hs của đầm nữ vải)
- Mã HS 62044990: ĐẦM NỮ, NHÃN HIỆU TOME... (mã hs đầm nữ nhãn hi/ mã hs của đầm nữ nhãn)
- Mã HS 62044990: Váy liền thân (Áo đầm kiểu nữ), dệt thoi từ vật liệu dệt khác... (mã hs váy liền thân/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044990: Thân dưới váy cưới nhãn hiệu PRONOVIAS SEPARATES... (mã hs thân dưới váy c/ mã hs của thân dưới vá)
- Mã HS 62044990: Thân trên váy cưới nhãn hiệu PRONOVIAS SEPARATES... (mã hs thân trên váy c/ mã hs của thân trên vá)
- Mã HS 62044990: Váy liền thân dệt thoi nữ Style#562714 (PO#9542593) (Từ sợi nhân tạo);đơn giá gia công:2,115usd/chiếc... (mã hs váy liền thân d/ mã hs của váy liền thâ)
- Mã HS 62044990: Váy nữ, nhãn hiệu OVS... (mã hs váy nữ nhãn hi/ mã hs của váy nữ nhãn)
- Mã HS 62045100: Váy 83% wool 17% polyester... (mã hs váy 83% wool 17/ mã hs của váy 83% wool)
- Mã HS 62045100: váy ngắn nữ(vải 100% wool)... (mã hs váy ngắn nữvải/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045210: VÁY NGẮN NỮ (VC:99% Cotton1% Spandex, NC: Forever21)... (mã hs váy ngắn nữ vc/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045290: Váy Nữ #41701-4G1350-1... (mã hs váy nữ #417014/ mã hs của váy nữ #4170)
- Mã HS 62045290: VÁY TRẺ EM... (mã hs váy trẻ em/ mã hs của váy trẻ em)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ chất liệu cotton, hàng mới 100%... (mã hs chân váy nữ chấ/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Váy nữ 100% cotton, nhãn hiệu 8'second... (mã hs váy nữ 100% cot/ mã hs của váy nữ 100%)
- Mã HS 62045290: Chân váy bé gái 100%Cotton (Su Su)... (mã hs chân váy bé gái/ mã hs của chân váy bé)
- Mã HS 62045290: CHÂN VÁY... (mã hs chân váy/ mã hs của chân váy)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ-J214353(PO:F1639J)... (mã hs váy nữj214353/ mã hs của váy nữj2143)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ-J214354(PO:F1640J)... (mã hs váy nữj214354/ mã hs của váy nữj2143)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ-J214352(PO:E8696J)... (mã hs váy nữj214352/ mã hs của váy nữj2143)
- Mã HS 62045290: VÁY NỮ-AL371-PO:0258701... (mã hs váy nữal371po/ mã hs của váy nữal371)
- Mã HS 62045290: Váy nữ 99%Cotton 1%Spandex... (mã hs váy nữ 99%cotto/ mã hs của váy nữ 99%co)
- Mã HS 62045290: Chân váy nữ (FOREVER 21)... (mã hs chân váy nữ fo/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045290: Váy nữ_S20-11066/Ladies' skirt... (mã hs váy nữs201106/ mã hs của váy nữs201)
- Mã HS 62045290: Váy nữ_S20-110106/Ladies' skirt... (mã hs váy nữs201101/ mã hs của váy nữs201)
- Mã HS 62045290: Chân vãy nữ nhãn hiệu LZ (LADIES 75%COTTON 23%POLY 2%SPX WOVEN SKIRT)... (mã hs chân vãy nữ nhã/ mã hs của chân vãy nữ)
- Mã HS 62045290: VÁY JEANS NỮ ('THÀNH PHẦN VẢI 89%COTTON 10%T-400 1%POLYURETHANE KHỔ 57"-59")... (mã hs váy jeans nữ/ mã hs của váy jeans nữ)
- Mã HS 62045300: váy(nhãn chính Primark)... (mã hs váynhãn chính/ mã hs của váynhãn chí)
- Mã HS 62045300: váy((nhãn chính Primark)... (mã hs váynhãn chính/ mã hs của váynhãn ch)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ hiệu Express... (mã hs chân váy nữ hiệ/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy (nữ); từ vải chất liệu polyester (size 32-44) gia CMP: 3.33... (mã hs váy nữ; từ vả/ mã hs của váy nữ; từ)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ. Hàng mới 100% (Size 0->16)... (mã hs chân váy nữ hà/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy... (mã hs chân váy/ mã hs của chân váy)
- Mã HS 62045300: Váy nữ- 96% Nylon 4% Elastne, nhãn chính hiêku: Columbia... (mã hs váy nữ 96% nyl/ mã hs của váy nữ 96%)
- Mã HS 62045300: Váy ngắn nữ 2 lớp nhãn hiệu Mango, vải dệt thoi 76% polyester 18% viscose 6% elastane, cỡ 32/34/36/38/40/42/44... (mã hs váy ngắn nữ 2 l/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045300: Chân váy bé gái; mã 562058; nhãn hiệu Target. Mới 100%... (mã hs chân váy bé gái/ mã hs của chân váy bé)
- Mã HS 62045300: Váy ngắn nữ (thành phần 65% Polyester 25% Rayon 8% Wool 2% Spandex)... (mã hs váy ngắn nữ th/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045300: Váy (Iman:302495)... (mã hs váy iman30249/ mã hs của váy iman30)
- Mã HS 62045300: VAY NU NHAN HIEU COLUMBIA/ PO: 4590011262... (mã hs vay nu nhan hie/ mã hs của vay nu nhan)
- Mã HS 62045300: Chân váy không dệt kim: LLJ5070319-0290... (mã hs chân váy không/ mã hs của chân váy khô)
- Mã HS 62045300: Váy nữ (Hàng mẫu)... (mã hs váy nữ hàng mẫ/ mã hs của váy nữ hàng)
- Mã HS 62045300: Váy 75% wool 25%... (mã hs váy 75% wool 25/ mã hs của váy 75% wool)
- Mã HS 62045300: Váy polyester 75% wool 25%... (mã hs váy polyester 7/ mã hs của váy polyeste)
- Mã HS 62045300: váy quần (NIKE)... (mã hs váy quần nike/ mã hs của váy quần ni)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (BROWN), NHÃN HIỆU ROEM... (mã hs váy nữ brown/ mã hs của váy nữ brow)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (CAMEL), NHÃN HIỆU ROEM... (mã hs váy nữ camel/ mã hs của váy nữ came)
- Mã HS 62045300: Quần váy nữ dệt kim 87% NYLON, 13% SPANDEX, hàng mới 100%, là mã phụ của mã:ML20P407... (mã hs quần váy nữ dệt/ mã hs của quần váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy nữ 2 lớp- mã hàng LW8A94T Hàng mới 100%... (mã hs váy nữ 2 lớp m/ mã hs của váy nữ 2 lớp)
- Mã HS 62045300: Chân váy kiểu nữ (dệt thoi, từ vật liệu dệt khác)... (mã hs chân váy kiểu n/ mã hs của chân váy kiể)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ (LADIES'S WOVEN SKIRT) (Style No: 224)... (mã hs chân váy nữ la/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy (Iman:114759)... (mã hs váy iman11475/ mã hs của váy iman11)
- Mã HS 62045300: Chân váy nữ 01 lớp... (mã hs chân váy nữ 01/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045300: Váy nữ. (Vải chính 100% polyester K: 58/60")... (mã hs váy nữ vải ch/ mã hs của váy nữ vải)
- Mã HS 62045300: Váy nữ thành phần chính từ sợi tổng hợp- Nhãn: GEORGE, Size:8,10,12,14,16,18,20,22,24- Đơn giá gia công:2.35 USD/SP... (mã hs váy nữ thành ph/ mã hs của váy nữ thành)
- Mã HS 62045300: Váy nữ 1 lớp. PO# 813959/815049 (BP329/KU754). Vải chính 74% Polyester 18% Viscose 8% Elastane. Size 14-32. Hàng mới 100%.... (mã hs váy nữ 1 lớp p/ mã hs của váy nữ 1 lớp)
- Mã HS 62045300: Váy đầm nữ bằng vải cắt sẵn (wool 98%, polyurethane 2%)... (mã hs váy đầm nữ bằng/ mã hs của váy đầm nữ b)
- Mã HS 62045300: Váy nữ(96% Nylon 4% Elastane- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs váy nữ96% nylo/ mã hs của váy nữ96% n)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ, NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ nhãn hi/ mã hs của váy nữ nhãn)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (RED), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ red n/ mã hs của váy nữ red)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (BEIGE), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ beige/ mã hs của váy nữ beig)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (BLACK), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ black/ mã hs của váy nữ blac)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (D/GRAY), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ d/gray/ mã hs của váy nữ d/gr)
- Mã HS 62045300: VÁY NỮ (D/BEIGE), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs váy nữ d/beige/ mã hs của váy nữ d/be)
- Mã HS 62045300: Váy, Nhãn hiệu: Banana Republic... (mã hs váy nhãn hiệu/ mã hs của váy nhãn hi)
- Mã HS 62045300: váy ngắn nữ(vải 46% polyester 50% rayon 4% polyurethane)... (mã hs váy ngắn nữvải/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045300: váy ngắn nữ poly 100%... (mã hs váy ngắn nữ pol/ mã hs của váy ngắn nữ)
- Mã HS 62045300: VÁY: WOMEN SKIRT`S-WWP20Q01... (mã hs váy women skir/ mã hs của váy women s)
- Mã HS 62045300: Chân Váy (Polyester 100%) dùng cho phụ nữ (hàng mới)... (mã hs chân váy polye/ mã hs của chân váy po)
- Mã HS 62045300: Váy (Skirt)... (mã hs váy skirt/ mã hs của váy skirt)
- Mã HS 62045910: Váy nữ(Vải 100%Viscose)... (mã hs váy nữvải 100%/ mã hs của váy nữvải 1)
- Mã HS 62045990: VAY 2 LOP... (mã hs vay 2 lop/ mã hs của vay 2 lop)
- Mã HS 62045990: CHÂN VÁY NỮ... (mã hs chân váy nữ/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Váy nữ 1 lớp... (mã hs váy nữ 1 lớp/ mã hs của váy nữ 1 lớp)
- Mã HS 62045990: VÁY NỮ DÀI... (mã hs váy nữ dài/ mã hs của váy nữ dài)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ- 1 lớp... (mã hs chân váy nữ 1/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Váy trẻ em gái 2 lớp... (mã hs váy trẻ em gái/ mã hs của váy trẻ em g)
- Mã HS 62045990: Chân váy không dệt kim; mã hàng: PS0W50627MS/TJ... (mã hs chân váy không/ mã hs của chân váy khô)
- Mã HS 62045990: váy dài nữ, may vải 60% cotton 40% polyester, hiệu Intrend uniforms... (mã hs váy dài nữ may/ mã hs của váy dài nữ)
- Mã HS 62045990: Váy nữ (Vải Chính 72%Viscose 24%Nylon 4%Elasthane K. 57/58", Vải Lót 100%Polyester K. 57/58", Nhãn chính Portmans)... (mã hs váy nữ vải chí/ mã hs của váy nữ vải)
- Mã HS 62045990: Váy nữ người lớn (01 lớp)... (mã hs váy nữ người lớ/ mã hs của váy nữ người)
- Mã HS 62045990: Váy trẻ em (nữ); từ vải chất liệu cotton (size 3T-5T) giá CMP: 1.29... (mã hs váy trẻ em nữ/ mã hs của váy trẻ em)
- Mã HS 62045990: Váy cưới nhãn hiệu PRONOVIAS... (mã hs váy cưới nhãn h/ mã hs của váy cưới nhã)
- Mã HS 62045990: Váy trẻ Em Nữ (Sie: 2T,3T,4T)... (mã hs váy trẻ em nữ/ mã hs của váy trẻ em n)
- Mã HS 62045990: Quần shortTT102235D... (mã hs quần shorttt102/ mã hs của quần shorttt)
- Mã HS 62045990: Chân váy, Vải 100% rayon khổ 52/54"... (mã hs chân váy vải 1/ mã hs của chân váy vả)
- Mã HS 62045990: Chân váy, Vải 90% rayon 10% polyester khổ 56/58"... (mã hs chân váy vải 9/ mã hs của chân váy vả)
- Mã HS 62045990: Váy nữ_S20-12060/Ladies' skirt... (mã hs váy nữs201206/ mã hs của váy nữs201)
- Mã HS 62045990: Váy nữ-S20-14027/Ladies' skirt... (mã hs váy nữs201402/ mã hs của váy nữs201)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ 2 lớp... (mã hs chân váy nữ 2 l/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Váy dài nữ 1 lớp... (mã hs váy dài nữ 1 lớ/ mã hs của váy dài nữ 1)
- Mã HS 62045990: Váy nữ... (mã hs váy nữ/ mã hs của váy nữ)
- Mã HS 62045990: Chân váy nữ nhãn hiệu LZ (LADIES 55%LINEN 45%COTTON WOVEN SKIRT)... (mã hs chân váy nữ nhã/ mã hs của chân váy nữ)
- Mã HS 62045990: Váy nữ(Vải 55%Linen 45%Viscose, 80%Polyester 20%Cotton)... (mã hs váy nữvải 55%l/ mã hs của váy nữvải 5)
- Mã HS 62045990: Váy nữ size M... (mã hs váy nữ size m/ mã hs của váy nữ size)
- Mã HS 62046100: Quần nữ... (mã hs quần nữ/ mã hs của quần nữ)
- Mã HS 62046100: Quần dài nữ 83% wool 17% polyester... (mã hs quần dài nữ 83%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046100: quần dài nữ(vải 100% wool)... (mã hs quần dài nữvải/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ (100% Cotton, Nhãn Chính:" TOPO")... (mã hs quần dài nữ 10/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 70% COTTON 28% TENCEL (LYOCELL) 2% ELASTANE, nhãn hiệu Universal Thread... (mã hs quần dài nữ 70%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ/ 534492... (mã hs quần dài nữ/ 53/ mã hs của quần dài nữ/)
- Mã HS 62046200: Quần nữ PKA1PP1011A... (mã hs quần nữ pka1pp1/ mã hs của quần nữ pka1)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J213426(PO:E8715J)... (mã hs quần nữj213426/ mã hs của quần nữj213)
- Mã HS 62046200: Quan dui nam hieu Nike... (mã hs quan dui nam hi/ mã hs của quan dui nam)
- Mã HS 62046200: Quần ngắn nữ, HIEU: OLD NAVY... (mã hs quần ngắn nữ h/ mã hs của quần ngắn nữ)
- Mã HS 62046200: Quan thun nu hieu Nike... (mã hs quan thun nu hi/ mã hs của quan thun nu)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ. Hàng mới 100% (Size 0->16)... (mã hs quần dài nữ hà/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, 0170106254 (97%Cotton 3%Elastane)... (mã hs quần dài nữ 01/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 48% COTTON 43% VISCOSE 6% POLYESTER 3% ELASTANE NHÃN HIỆU: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... (mã hs quần dài nữ 48%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 71% COTTON 27% POLYESTER 2% SPANDEX, nhãn hiệu Universal Thread... (mã hs quần dài nữ 71%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 90% COTTON 8% RECYCLED POLYESTER 2% ELASTANE, nhãn hiệu Universal Thread... (mã hs quần dài nữ 90%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN SHORT NỮ 90% COTTON 8% RECYCLED POLYESTER 2% ELASTANE, nhãn hiệu Universal Thread.... (mã hs quần short nữ 9/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 01 lớp... (mã hs quần dài nữ 01/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN SHORT NỮ... (mã hs quần short nữ/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046200: Quần ngắn trẻ em gái (Vải: 100% Cotton, Nhãn: Cat & Jack)... (mã hs quần ngắn trẻ e/ mã hs của quần ngắn tr)
- Mã HS 62046200: Quần sooc nữ; mã 566075; nhãn hiệu Old Navy.Mới 100%... (mã hs quần sooc nữ; m/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN TRẺ EM... (mã hs quần trẻ em/ mã hs của quần trẻ em)
- Mã HS 62046200: QUẦN SOÓC DỆT THOI TRẺ EM GÁI, NHÃN HIỆU GLORIA JEANS... (mã hs quần soóc dệt t/ mã hs của quần soóc dệ)
- Mã HS 62046200: QUAN SOOC NU NHAN HIEU WALMART/ PO: 1162545833... (mã hs quan sooc nu nh/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046200: QUẦN SHORT NAM (XS:1409,S:2386,M:1315,L:352)... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 94% COTTON 5% POLYESTER 1% ELASTANE NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần dài nữ 94%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-546733(PO:7436349)... (mã hs quần nữ546733/ mã hs của quần nữ5467)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-543427(PO:3293503)... (mã hs quần nữ543427/ mã hs của quần nữ5434)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 100% cotton, nhãn hiệu 8'second... (mã hs quần dài nữ 100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 98% cotton 2% Polyurethane, nhãn hiệu 8'second... (mã hs quần dài nữ 98%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 77% cotton 20% Polyester 3% Polyurethane, nhãn hiệu 8'second... (mã hs quần dài nữ 77%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN JEAN NỮ DÀI (Ladies Woven Denim pant) (Style#: P09-431669)... (mã hs quần jean nữ dà/ mã hs của quần jean nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-443601(PO:1543754)... (mã hs quần nữ443601/ mã hs của quần nữ4436)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 60% COTTON 31% RAYON 7% ELASTERELL-P 2% SPANDEX, NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần dài nữ 60%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 61% COTTON 30% VISCOSE 8% POLYESTER 1% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần dài nữ 61%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUAN DAI NU 63% COTTON 24% POLYESTER 10% VISCOSE 3% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quan dai nu 63%/ mã hs của quan dai nu)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 78% COTTON 20% POLYESTER 2% SPANDEX... (mã hs quần dài nữ 78%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần bé gái 100%Cotton (Su Su)... (mã hs quần bé gái 100/ mã hs của quần bé gái)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 73% COTTON 25% POLYESTER 2% LYCRA (SPANDEX). HIỆU: EDDIE BAUER... (mã hs quần dài nữ 73%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, cạp sau có chun, dọc có 2 túi gối, moi đóng mở bằng khóa. Vải chính thành phần 98% Cotton, 2% Elastane... (mã hs quần dài nữ cạ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần Short nữ cạp sau có chun, thân trước hai túi dao xây dán, thân sau hai túi hậu một cơi, gấu may. Vải chính 97% Cotton, 3% Spandex... (mã hs quần short nữ c/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ thành phần chính từ sợi bông (Nhãn: CHAUS new york, SIZE:4,6,8,10,12,14,16,18) Đơn giá gia công: 1.76 USD/SP, hàng đóng 3 thùng-72 chiếc và 574 chiếc treo... (mã hs quần dài nữ thà/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ(Vai 58% cotton 36% polyamide 6% elastane k44/50"(121cm), ten nhan chinh: SABA)... (mã hs quần dài nữvai/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần shorts nữ 100% cotton, hiệu Thiên Ngân, Style 4AT1590K5, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quần shorts nữ/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ (Hàng mẫu)... (mã hs quần dài nữ hà/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J214337(PO:F1637J)... (mã hs quần nữj214337/ mã hs của quần nữj214)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 79% COTTON 19% POLYESTER 2% ELASTANE, NHÃN HIỆU DKNY... (mã hs quần dài nữ 79%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần Sooc Nữ Cỡ:12;14;16;18;20;22;24;26;28... (mã hs quần sooc nữ cỡ/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần Dài Nữ Cỡ:10/12;14/16;18/20;22/24;26/28... (mã hs quần dài nữ cỡ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần nữ, quần người lớn-từ vải 52%cotton/45%polyester/3%elastane/spandex, nhãn hiệu: WHITE BLACK/ HOUSE MARKET, cỡ: 00-14, hàng mới 100%... (mã hs quần nữ quần n/ mã hs của quần nữ quầ)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-G9017-PO:1724249... (mã hs quần nữg9017p/ mã hs của quần nữg901)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J213452(PO:E8689J)... (mã hs quần nữj213452/ mã hs của quần nữj213)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J213453(PO:E8690J)... (mã hs quần nữj213453/ mã hs của quần nữj213)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J214329(PO:E8691J)... (mã hs quần nữj214329/ mã hs của quần nữj214)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J214330(PO:E8692J)... (mã hs quần nữj214330/ mã hs của quần nữj214)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J214351(PO:E8695J)... (mã hs quần nữj214351/ mã hs của quần nữj214)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AF683-PO:0258678... (mã hs quần nữaf683p/ mã hs của quần nữaf68)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ184-PO:7061963... (mã hs quần nữaj184p/ mã hs của quần nữaj18)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ197-PO:4072999... (mã hs quần nữaj197p/ mã hs của quần nữaj19)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ210-PO:4073264... (mã hs quần nữaj210p/ mã hs của quần nữaj21)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ475-PO:1722510... (mã hs quần nữaj475p/ mã hs của quần nữaj47)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ528-PO:1722289... (mã hs quần nữaj528p/ mã hs của quần nữaj52)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ539-PO:1722331... (mã hs quần nữaj539p/ mã hs của quần nữaj53)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ859-PO:1722509... (mã hs quần nữaj859p/ mã hs của quần nữaj85)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-AJ860-PO:1722508... (mã hs quần nữaj860p/ mã hs của quần nữaj86)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J6548-PO:7062254... (mã hs quần nữj6548p/ mã hs của quần nữj654)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-J6549-PO:7062255... (mã hs quần nữj6549p/ mã hs của quần nữj654)
- Mã HS 62046200: QUẦN NỮ-K7991-PO:7062251... (mã hs quần nữk7991p/ mã hs của quần nữk799)
- Mã HS 62046200: QUẦN YẾM NỮ-AJ232-PO:7062241... (mã hs quần yếm nữaj2/ mã hs của quần yếm nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 85% COTTON 13% POLYESTER 2% ELASTANE. NHÃN HIỆU: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... (mã hs quần dài nữ 85%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 1 lớp mã 130534... (mã hs quần dài nữ 1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUAN DAI NU (Nhan hieu ETC)... (mã hs quan dai nu nh/ mã hs của quan dai nu)
- Mã HS 62046200: Quần short bé gái #41806-4I1862-G... (mã hs quần short bé g/ mã hs của quần short b)
- Mã HS 62046200: Quần dài Nữ (Size:14W->30W)... (mã hs quần dài nữ si/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,PO#6163786K... (mã hs quần dài nữpo#/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 87% COTTON 10% POLYESTER 3% ELASTANE NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần dài nữ 87%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 91% Cotton 7%Polyester 2%Spandex... (mã hs quần dài nữ 91%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ 93% Cotton 6%Polyester 1%Spandex... (mã hs quần dài nữ 93%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần Dài NỮ- WOMEN'S PANTS, Stype:T205Z1930P, Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ wo/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sọt nữ, HIEU: H house... (mã hs quần sọt nữ hi/ mã hs của quần sọt nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ_S20-110105/Ladies' pants... (mã hs quần dài nữs20/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần short nữ_S20-12061/Ladies' shorts... (mã hs quần short nữs/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046200: QUAN DAI NU 566353 (1104194698)/PO:SY07H5A... (mã hs quan dai nu 566/ mã hs của quan dai nu)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ(551150),PO#TA38DGA... (mã hs quần dài nữ551/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUAN DAI NU 570045 (1104195175)/PO:TV27FGA... (mã hs quan dai nu 570/ mã hs của quan dai nu)
- Mã HS 62046200: QUAN SOOC NU 551162 (1104194806)/PO:TK56EGA... (mã hs quan sooc nu 55/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, PO: TC69D5A, vải chính dệt thoi 97% cotton 3% spandex, nhãn hiệu GAP, hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ po/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần soóc nữ, PO: SW51I5A, vải chính dệt thoi 97% cotton 3% spandex, nhãn hiệu GAP, hàng mới 100%... (mã hs quần soóc nữ p/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần sóoc nữ;po#SM78HGA... (mã hs quần sóoc nữ;po/ mã hs của quần sóoc nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ (503420);po#TG96LGA... (mã hs quần dài nữ 50/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN SHORT TRẺ EM NỮ 98% cotton 2% spandex (Elastane), NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần short trẻ/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 59% COTTON 21% VISCOSE 12% MODAL 6% POLYESTER 2% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: HOLLISTER... (mã hs quần dài nữ 59%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI TRẺ EM 79% COTTON 18% POLYESTER 2% RAYON 1% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: ABERCROMBIE & FITCH... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ 62% COTTON 22% MODAL 15% LYOCELL 1% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: HOLLISTER... (mã hs quần dài nữ 62%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUẦN DÀI NỮ VẢI 75% COTTON 13% VISCOSE 10% POLYESTER 2% ELASTANE, NHÃN CHÍNH: HOLLISTER... (mã hs quần dài nữ vải/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ/ Ladie's pants: S20-110137... (mã hs quần dài nữ/ la/ mã hs của quần dài nữ/)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ, nhãn hiệu Old Navy, hàng mới 100% (Vải dệt thoi 65% cotton 20% polyester 13% rayon/viscose2% elastane/ spandex, cỡ 0-18)... (mã hs quần dài nữ nh/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: QUAN SOOC NU 563580 (1104195182)/PO:TM47FGA... (mã hs quan sooc nu 56/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ,HIEU: OLD NAVY... (mã hs quần dài nữhie/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046200: Quần dài nữ làm từ vải bỏ denim, có tỉ trọng: 62% COTTON, 31% POLYESTER, 3% OTHER FIBRES, 3% VISCOSE, 1% ELASTANE, nhãn hiệu: H&M... (mã hs quần dài nữ làm/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: QUAN SHORT NU 2 IN 1... (mã hs quan short nu 2/ mã hs của quan short n)
- Mã HS 62046300: Quần nữ dài người lớn (thương hiệu CHOCOLATE)... (mã hs quần nữ dài ngư/ mã hs của quần nữ dài)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ hàng mới 100%... (mã hs quần sooc nữ hà/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: SPRING WOMEN'S LONG PANTS Quần dài nữ hàng mới 100%... (mã hs spring womens/ mã hs của spring women)
- Mã HS 62046300: Quần short nữ 88% POLYESTER 12% SPANDEX (Nhãn hiệu: NIKE)... (mã hs quần short nữ 8/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: Quần yếm bé gái (Vải 100% Polyester, nhãn hiệu Topolino)... (mã hs quần yếm bé gái/ mã hs của quần yếm bé)
- Mã HS 62046300: HTS 62046300; Cat: 648; Quần short (nữ); từ vải chất liệu polyester (size XS-XL)... (mã hs hts 62046300; c/ mã hs của hts 62046300)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ mã 555282 giá CMP 1.3$/chiếc, Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ mã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần soóc nữ YCGP1809 PO#21414319... (mã hs quần soóc nữ yc/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ hiệu Express... (mã hs quần dài nữ hiệ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ hiệu Express... (mã hs quần sooc nữ hi/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: quần dài (The North Face)... (mã hs quần dài the n/ mã hs của quần dài th)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ 01 LỚP (SIZE 55-88) (Vải chính 68% Polyester 15% Rayon 15% Wool 2% Spandex). NHÃN HIỆU: HANDMADE... (mã hs quần nữ 01 lớp/ mã hs của quần nữ 01 l)
- Mã HS 62046300: Quần nữ mã P11571... (mã hs quần nữ mã p115/ mã hs của quần nữ mã p)
- Mã HS 62046300: Quần đùi thể thao nữ (Size: 67.73.79.82) 01AWTP011... (mã hs quần đùi thể th/ mã hs của quần đùi thể)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ- 96% Nylon 4% Elastane- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA... (mã hs quần dài nữ 96/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI NỮ STYLE MZ-0087 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG 8.00USD)... (mã hs quần dài nữ sty/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN PHẪU THUẬT STYLE MZ-0093 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG 3.10USD)... (mã hs quần phẫu thuật/ mã hs của quần phẫu th)
- Mã HS 62046300: quần dài nữ,1 lớp(cỡ 2-30 vải 75%poly 19%rayon 6%spandex,nhãn hiệu Worthington)... (mã hs quần dài nữ1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: quần dài nữ,2 lớp(cỡ 2-30 vải 75%poly 19%rayon 6%spandex,nhãn hiệu Worthington)... (mã hs quần dài nữ2 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN STYLE MZ-0159 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG 2.90USD)... (mã hs quần style mz0/ mã hs của quần style m)
- Mã HS 62046300: Quần nữ 30-691048S(-2) (làm từ sợi tổng hợp). Hàng mới 100% (Đơn giá gia công 3.2 USD)... (mã hs quần nữ 306910/ mã hs của quần nữ 306)
- Mã HS 62046300: Váy Trẻ Em Nữ (Size: XS, S, M, L, XL)... (mã hs váy trẻ em nữ/ mã hs của váy trẻ em n)
- Mã HS 62046300: Quần Yếm Nữ (Size: XS, S, M, L, XL, XXL, LP, XLP, XXLP)... (mã hs quần yếm nữ si/ mã hs của quần yếm nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ-AIRSY- 94% POLYAMIDE 6% ELASTANE- S#JIE19-0151... (mã hs quần nữairsy/ mã hs của quần nữairs)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI #130344. DGGC: 8,5280 USD... (mã hs quần dài #13034/ mã hs của quần dài #13)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT #111244. DGGC: 1,4920 USD... (mã hs quần short #111/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT #117093. DGGC: 2,0350 USD... (mã hs quần short #117/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT #302038. DGGC: 3,8110 USD... (mã hs quần short #302/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT #306443. DGGC: 1,9980 USD... (mã hs quần short #306/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT #307757. DGGC: 4,4340 USD... (mã hs quần short #307/ mã hs của quần short #)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI #306949. DGGC: 6,5070 USD... (mã hs quần dài #30694/ mã hs của quần dài #30)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI #109422. DGGC: 4,3670 USD... (mã hs quần dài #10942/ mã hs của quần dài #10)
- Mã HS 62046300: Quần nữ (hiệu AX)... (mã hs quần nữ hiệu a/ mã hs của quần nữ hiệ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ. vải 50%cotton, 50%polyester, tên nhãn:MELCHERS... (mã hs quần dài nữ vả/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (thành phần 74% Rayon 22% Nylon 4% Spandex tráng PU)... (mã hs quần dài nữ th/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài, Nhãn hiệu: Chico's... (mã hs quần dài nhãn/ mã hs của quần dài nh)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ(Làm từ sợi tổng hợp)... (mã hs quần dài nữlàm/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài Nữ,-hiệu "MarMot"... (mã hs quần dài nữhi/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (Trouser Worker customs ladies)... (mã hs quần dài nữ tr/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ có đai lưng, thân trước hai túi dọc, thân sau có chun, gấu vắt. Vải chính 100% polyester... (mã hs quần dài nữ có/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (nhãn DOROTHY PERKINS) 88% Polyester 12% Elastane... (mã hs quần dài nữ nh/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: ORDER750618M-Quần lửng nữ, vải in hoa văn, size 420-620... (mã hs order750618mqu/ mã hs của order750618m)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (93% Nylon 7% Spandex, W.57/58"). Nhãn chính "CATAMARAN SPORT"... (mã hs quần dài nữ 93/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 111421)... (mã hs quần iman 111/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 117191)... (mã hs quần iman 117/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 305630)... (mã hs quần iman 305/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORT... (mã hs quần short/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62046300: ORDER750618MQuần lửng nữ, vải in hoa văn, size 210-310... (mã hs order750618mquầ/ mã hs của order750618m)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ thành phần chính từ sợi tổng hợp (Nhãn: F&F, SIZE: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) Đơn giá gia công:1.55 USD/SP... (mã hs quần dài nữ thà/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ polyester 85% cotton 15%... (mã hs quần dài nữ pol/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: quần dài (NIKE)... (mã hs quần dài nike/ mã hs của quần dài ni)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ TJ02-572, nhãn hiệu: LTJ, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần dài nữ tj0/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ TP02-505, nhãn hiệu: LTJ, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần dài nữ tp0/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ TS02-561, nhãn hiệu: LTJ, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần sooc nữ ts/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Trang phục cưới (Quần)... (mã hs trang phục cưới/ mã hs của trang phục c)
- Mã HS 62046300: Quần soóc nữ J6026TW, nhãn hiệu: Dickies, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần soóc nữ j6/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần yếm nữ mã J2057TW, nhãn hiệu: Dickies, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%... (mã hs quần yếm nữ mã/ mã hs của quần yếm nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (GRAY), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ gray/ mã hs của quần nữ gra)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (BEIGE), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ beige/ mã hs của quần nữ bei)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (BLACK), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ black/ mã hs của quần nữ bla)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (M/GRAY), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ m/gray/ mã hs của quần nữ m/g)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (GRAY+BLACK), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ grayb/ mã hs của quần nữ gra)
- Mã HS 62046300: QUẦN NỮ (BLACK+PINK+BEIGE), NHÃN HIỆU MIXXO... (mã hs quần nữ black/ mã hs của quần nữ bla)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI NỮ- nhãn hiệu TATONKA... (mã hs quần dài nữ nh/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần nam 1 lớp mã DP8P1303... (mã hs quần nam 1 lớp/ mã hs của quần nam 1 l)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ 1 lớp mã 115235... (mã hs quần sooc nữ 1/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần ngắn nữ từ sợi tổng hợp... (mã hs quần ngắn nữ từ/ mã hs của quần ngắn nữ)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 124284)... (mã hs quần iman 124/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ không có túi đùi nhãn hiệu Wonder Wink (dùng trong ngành y tế)(Vải dệt thoi 92% polyester 8% spandex)... (mã hs quần dài nữ khô/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (566571)... (mã hs quần dài nữ 56/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: VÁY # 562379DRESS&1.6USD... (mã hs váy # 562379dre/ mã hs của váy # 562379)
- Mã HS 62046300: QUẦN # 562379PANTY&0.2USD... (mã hs quần # 562379pa/ mã hs của quần # 56237)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ #1021-00420 (20SS) (đơn giá gia công 7.80USD/ Quần dài nữ)... (mã hs quần dài nữ #10/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài cho nữ làm từ sợi tổng hợp 851777R (Size L)... (mã hs quần dài cho nữ/ mã hs của quần dài cho)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 127795)... (mã hs quần iman 127/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 301319)... (mã hs quần iman 301/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 303613)... (mã hs quần iman 303/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần dài nử- Vải 100% polyester khổ 58-60"... (mã hs quần dài nử vả/ mã hs của quần dài nử)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 96% Nylon 4% Elastane... (mã hs quần dài nữ 96%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần Short nữ 91% Polyester 9% Elastane... (mã hs quần short nữ 9/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: QUAN NU 598554/598645 (1112194237)/PO:4800280510... (mã hs quan nu 598554// mã hs của quan nu 5985)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữVải chính 65% polyester 35% cotton K55-57"-nhãn chính FJALLRAVEN... (mã hs quần dài nữvải/ mã hs của quần dài nữv)
- Mã HS 62046300: Quần short nữ 1 lớp... (mã hs quần short nữ 1/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman:307319)... (mã hs quần iman3073/ mã hs của quần iman3)
- Mã HS 62046300: Quần (Iman: 130342)... (mã hs quần iman 130/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62046300: Quần nữ (01 lớp)... (mã hs quần nữ 01 lớp/ mã hs của quần nữ 01)
- Mã HS 62046300: Quần sooc Nữ (Size: XS,S,M,L,XL,XXL,1X->4X)... (mã hs quần sooc nữ s/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần đùi cho nữ 2 lớp làm từ sợi tổng hợp 517442 (Size L)... (mã hs quần đùi cho nữ/ mã hs của quần đùi cho)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 01 lớp... (mã hs quần dài nữ 01/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ 01 lớp... (mã hs quần sooc nữ 01/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 75%poly 25%cotton(NORTHFINDER)#&hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ 75%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần Short dành cho nữ nhãn hiệu Nike sản xuất từ vải dệt thoi 100% Polyester, hàng mới 100%... (mã hs quần short dành/ mã hs của quần short d)
- Mã HS 62046300: Quần dài nam làm từ sợi tổng hợp 851706 (Size L)... (mã hs quần dài nam là/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62046300: Quần dài dệt kim nữ mã 519069 (size: S199, M564, L465, XL91)... (mã hs quần dài dệt ki/ mã hs của quần dài dệt)
- Mã HS 62046300: QUẦN NGẮN THỂ THAO NỮ (100% RECYCLE POLYESTER WOVEN MAIN FABRIC)... (mã hs quần ngắn thể t/ mã hs của quần ngắn th)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI 1 LỚP NỮ TỪ SỢI TỔNG HỢP/WOMEN TROUSERS/NO4138OR... (mã hs quần dài 1 lớp/ mã hs của quần dài 1 l)
- Mã HS 62046300: Quần short (nữ); từ vải chất liệu polyester (size M)... (mã hs quần short nữ/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (94% nylon 6% pu)national... (mã hs quần dài nữ 94/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần short nữ(96% Nylon 4% Elastane- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần short nữ9/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ- 88 % Polyester 12% Elastane: Nhãn chính hiệu Columbia... (mã hs quần dài nữ 88/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (VC 75% Rayon 22% Nylon 3% Spandex, Dây nịt, Item: 00394650 NC: Forever21)... (mã hs quần dài nữ vc/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (64% Polyester 35% Cotton 1% Elastane (Spandex)"Không Nhãn chính"... (mã hs quần dài nữ 64/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI NỮ (80%POLYESTER, 20%COTTON, NHAN CHINH: WOODBELL)... (mã hs quần dài nữ 80/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ. (Vải chính 55% linen 45% rayon K: 52/54, Vải lót 100% polyester K: 58/60")... (mã hs quần dài nữ v/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sooc nữ... (mã hs quần sooc nữ/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046300: WOVEN UNI PANTS- Quần dài người lớn. Mới 100%... (mã hs woven uni pants/ mã hs của woven uni pa)
- Mã HS 62046300: Quần short nữ. (Vải chính 90% polyester 10% nylon K: 58/60)... (mã hs quần short nữ/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 1 lớp... (mã hs quần dài nữ 1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần short thể thao nữ (dệt thoi từ sợi tổng hợp) ADIDAS (Size XS3"- L3")... (mã hs quần short thể/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62046300: Quần Short nữ- 100% Nylon- nhãn chính hiệu: Columbia... (mã hs quần short nữ/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: Quần short nữ(100% Nylon- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần short nữ1/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046300: QUẦN LỬNG (nhãn hiệu TNF)... (mã hs quần lửng nhãn/ mã hs của quần lửng n)
- Mã HS 62046300: QUẦN SHORTS NỮ... (mã hs quần shorts nữ/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI NỮ(LADIE'S GARMENT PANTS).VẢI 100% POLYESTER KHỔ 150 CM... (mã hs quần dài nữlad/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 51% nylon 38% PP 11% PU 1 lớp mã NBW31911 (Đơn giá gia công: 7.0 USD)... (mã hs quần dài nữ 51%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ (77%Polyester 19%Viscose 4%Spandex, JULIPA)... (mã hs quần dài nữ 77/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài cho nam làm từ sợi tổng hợp 851707 (Size L)... (mã hs quần dài cho na/ mã hs của quần dài cho)
- Mã HS 62046300: Quần đùi nam làm từ sợi tổng hợp 518408 (Size L)... (mã hs quần đùi nam là/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62046300: Quần đùi cho nam làm từ sợi tổng hợp 517011 (Size L)... (mã hs quần đùi cho na/ mã hs của quần đùi cho)
- Mã HS 62046300: QUẦN DÀI THỂ THAO NỮ (100% NYLON WOVEN MAIN FABRIC)... (mã hs quần dài thể th/ mã hs của quần dài thể)
- Mã HS 62046300: Quần Short trẻ em- 89% Poly 11%Spandex- Hiệu OLAIAN... (mã hs quần short trẻ/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ- 50% Nylon 43%Polyester 7%Spandex- Hiệu Quechua... (mã hs quần dài nữ 50/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần lửng nữ- 96% Nylon 4% Elastne: Nhãn chính hiệu Columbia... (mã hs quần lửng nữ 9/ mã hs của quần lửng nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ(96% Nylon 4% Elastane- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần dài nữ96%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần lửng nữ(96% Nylon 4% Elastane- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần lửng nữ96/ mã hs của quần lửng nữ)
- Mã HS 62046300: QUAN NAM 596474/597418 (1112194220)/PO:4600779243... (mã hs quan nam 596474/ mã hs của quan nam 596)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ- 94% Nylon 6%Spandex- Hiệu FORCLAZ... (mã hs quần dài nữ 94/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần ngắn nữ... (mã hs quần ngắn nữ/ mã hs của quần ngắn nữ)
- Mã HS 62046300: Quần ngắn nam... (mã hs quần ngắn nam/ mã hs của quần ngắn na)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ 50% Nylon 43% Poly 7%Spandex- Hiệu SIMOND... (mã hs quần dài nữ 50%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần sọt nữ, HIEU: London fog... (mã hs quần sọt nữ hi/ mã hs của quần sọt nữ)
- Mã HS 62046300: QUAN NU 597059 (1112194270)/PO:4600778393... (mã hs quan nu 597059/ mã hs của quan nu 5970)
- Mã HS 62046300: QUAN SHORT NU (Style# WS01A)... (mã hs quan short nu/ mã hs của quan short n)
- Mã HS 62046300: Quần dài (65%Polyester 33%Rayon 2%Spandex)... (mã hs quần dài 65%po/ mã hs của quần dài 65)
- Mã HS 62046300: quần dài nữ(vải 100% polyester)... (mã hs quần dài nữvải/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần thể thao... (mã hs quần thể thao/ mã hs của quần thể tha)
- Mã HS 62046300: QUAN SOOC NU 554567 (1125194897)/PO:TC40HGA... (mã hs quan sooc nu 55/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046300: Quần nữ dệt thoi (CD6792)- 2 lớp-NKSP20P02- thương hiệu Nike- Hàng mới 100%... (mã hs quần nữ dệt tho/ mã hs của quần nữ dệt)
- Mã HS 62046300: QUAN SOOC NU 393771 (1125194899)/PO:SW99JGA... (mã hs quan sooc nu 39/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, 9210955 (55%Polyester 27%Viscose 13%Cotton 5%ealstane)... (mã hs quần dài nữ 92/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: MEN'S PANTS... (mã hs mens pants/ mã hs của mens pants)
- Mã HS 62046300: Quần nữ Tommy từ sợi tổng hợp (Style: WW0WW27761)... (mã hs quần nữ tommy t/ mã hs của quần nữ tomm)
- Mã HS 62046300: Quần dài (Polyester 100%) dùng cho phụ nữ (hàng mới)... (mã hs quần dài polye/ mã hs của quần dài po)
- Mã HS 62046300: Quần dài Nữ (Size: 0,1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20)... (mã hs quần dài nữ si/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài trẻ em gái (546574)... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62046300: Quần nữ (Women pants)... (mã hs quần nữ women/ mã hs của quần nữ wom)
- Mã HS 62046300: QUẦN CỘC NỮ DỆT THOI (don gia gia cong 1.3 usd/pcs)... (mã hs quần cộc nữ dệt/ mã hs của quần cộc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần soóc nữ thương hiệu NET, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quần soóc nữ th/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, hiệu FJALL RAVEN, mã hàng 89430 (PO#8519126-3030, làm bằng vải dệt thoi từ sợi tổng hợp, DON GIA GIA CONG: 5 USD X 26 CHIEC TRI GIA GIA CONG: 130 USD)... (mã hs quần dài nữ hi/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046300: Quần soóc nữ, hiệu FJALL RAVEN, mã hàng 89431 (PO#8519126-3030, làm bằng vải dệt thoi từ sợi tổng hợp, DON GIA GIA CONG: 4 USD X 10 CHIEC TRI GIA GIA CONG: 40 USD)... (mã hs quần soóc nữ h/ mã hs của quần soóc nữ)
- Mã HS 62046300: Quần dài nữ, dải cỡ 000, 00, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; giàng S, R, L... (mã hs quần dài nữ dả/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ từ vải dệt thoi 100% linen, mới 100% ĐGGC: 5.16 USD... (mã hs quần dài nữ từ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ mã 564372 giá CMP 1.66$/chiếc, Hàng mới 100%... (mã hs quần dài nữ mã/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sooc nữ hiệu Express... (mã hs quần sooc nữ hi/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046900: Quần SHORT nữ... (mã hs quần short nữ/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 01 lớp... (mã hs quần dài nữ 01/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ; mã 467940; nhãn hiệu Gap. Mới 100%... (mã hs quần dài nữ; mã/ mã hs của quần dài nữ;)
- Mã HS 62046900: QUAN NU... (mã hs quan nu/ mã hs của quan nu)
- Mã HS 62046900: Quần Yếm Nữ (Size: XS, S, M, L, XL, XXL, LP, XLP, XXLP)... (mã hs quần yếm nữ si/ mã hs của quần yếm nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ (75%Rayon 22%Nylon 3%Spandex)... (mã hs quần dài nữ 75/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ (77%Rayon 20%Nylon 3%Spandex)... (mã hs quần dài nữ 77/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần short nam, vải 60% cotton 40% polyester, hiệu Intrend uniforms... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ người lớn... (mã hs quần dài nữ ngư/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài cạp chun, thân trước 2 túi chéo, dọc quần gấu quần có chun. Vải chính thành phần 100% tencel. Quần 3 hệ cỡ regular- short- long, cỡ XXS- XL... (mã hs quần dài cạp ch/ mã hs của quần dài cạp)
- Mã HS 62046900: Quần nữ (hiệu OW)... (mã hs quần nữ hiệu o/ mã hs của quần nữ hiệ)
- Mã HS 62046900: QUẦN DÀI NỮ-100% Woven Linen. Mới 100%. Nhãn hiệu Claudio Milano... (mã hs quần dài nữ100/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: QUẦN DÀI CON NÍT-100% Woven Linen. Mới 100%. Nhãn hiệu Claudio Milano... (mã hs quần dài con ní/ mã hs của quần dài con)
- Mã HS 62046900: Quần Jean mẫu nữ S/#GBNB30009C (Size: 27) may chưa hoàn thiện (chưa vào gấu quần, cạp quần). Hàng mới 100%.... (mã hs quần jean mẫu n/ mã hs của quần jean mẫ)
- Mã HS 62046900: QUẦN DÀI NỮ 50% COTTON 41% TENCEL 7% POLYESTER 2% SPANDEX, NHÃN HIỆU DKNY... (mã hs quần dài nữ 50%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần nữ, quần người lớn-từ vải 87%nylon/13%spandex, nhãn hiệu: CHICO'S, cỡ: 000R-4R, 000T-4T, hàng mới 100%... (mã hs quần nữ quần n/ mã hs của quần nữ quầ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ (Vải Chính 72%Viscose 24%Nylon 4%Elasthane K. 145CM, Vải Lót 100%Polyester K. 57/58", Nhãn chính Portmans)... (mã hs quần dài nữ vả/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: QUẦN NỮ (DỆT THOI, TỪ LANH) STYLE#149F0149, PO#2114130... (mã hs quần nữ dệt th/ mã hs của quần nữ dệt)
- Mã HS 62046900: Quần đùi nữ (55%Linen 45%Rayon)(65%Polyester 35%Cotton)... (mã hs quần đùi nữ 55/ mã hs của quần đùi nữ)
- Mã HS 62046900: Quần short nữ_S20-14025/Ladies' shorts... (mã hs quần short nữs/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ (64% Polyester 31% viscose 5% elastane)#&VN hiệu Witchery... (mã hs quần dài nữ 64/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ. Hàng mới 100% (Size 0->14)... (mã hs quần dài nữ hà/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài Nữ (Size: 00,0,2,4,6,8,10,12,14,16,18: 14W,16W,18W,20W,22W,24W,26W)... (mã hs quần dài nữ si/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 20077, size 3XL... (mã hs quần dài nữ 200/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần short nữ 20287, size L... (mã hs quần short nữ 2/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62046900: LADIES PANT/LONG WOVEN W/BELT(Quần dài nữ),PO#19100647(Gia gia cong: $1.65/PCE)... (mã hs ladies pant/lon/ mã hs của ladies pant/)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 1 lớp... (mã hs quần dài nữ 1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sooc nữ 212809(PO:212809C/57363)... (mã hs quần sooc nữ 21/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sort UO GRAYSON CORD PULL ON OB936268... (mã hs quần sort uo gr/ mã hs của quần sort uo)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ,HIEU: H house... (mã hs quần dài nữhie/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ, HIEU: H house... (mã hs quần dài nữ hi/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ_S20-12059/Ladies' pants... (mã hs quần dài nữs20/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: QUẦN SHORT... (mã hs quần short/ mã hs của quần short)
- Mã HS 62046900: Quần short trẻ em... (mã hs quần short trẻ/ mã hs của quần short t)
- Mã HS 62046900: Quần sooc nữ (mới 100%)... (mã hs quần sooc nữ m/ mã hs của quần sooc nữ)
- Mã HS 62046900: Quần sóoc nữ;po#SM43V5A... (mã hs quần sóoc nữ;po/ mã hs của quần sóoc nữ)
- Mã HS 62046900: Quần tây nữ... (mã hs quần tây nữ/ mã hs của quần tây nữ)
- Mã HS 62046900: QUAN SOOC NU 551096 (1104195085)/PO:SW90MGA... (mã hs quan sooc nu 55/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046900: QUẦN BÒ NỮ... (mã hs quần bò nữ/ mã hs của quần bò nữ)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ/ Ladie's pants: S20-12045... (mã hs quần dài nữ/ la/ mã hs của quần dài nữ/)
- Mã HS 62046900: Quần nữ, nhãn hiệu OVS... (mã hs quần nữ nhãn h/ mã hs của quần nữ nhã)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ(Vải 55%Linen 45%Viscose, 80%Polyester 20%Cotton)... (mã hs quần dài nữvải/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62046900: QUAN SOOC NU 563533 (1104195178)/PO:TG90AGA... (mã hs quan sooc nu 56/ mã hs của quan sooc nu)
- Mã HS 62046900: Quần dài nữ 96% Polyester 4% Spandex, xuất xứ: Việt Nam... (mã hs quần dài nữ 96%/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62053090: QUẦN NGẮN THỂ THAO NAM... (mã hs quần ngắn thể t/ mã hs của quần ngắn th)
- Mã HS 62059099: Quần đồng phục bệnh viện (Nữ). (Vải chính 76% Polyester 20% Rayon 4% Spandex, khổ 61 inch), Size 2XL... (mã hs quần đồng phục/ mã hs của quần đồng ph)
- Mã HS 62059099: quần áo... (mã hs quần áo/ mã hs của quần áo)
- Mã HS 62064000: ORDER201118-Fáo nữ tay lửng, vải sọc, size 420-620... (mã hs order201118fáo/ mã hs của order201118)
- Mã HS 62064000: Trang phục cưới (Áo kiểu)... (mã hs trang phục cưới/ mã hs của trang phục c)
- Mã HS 62064000: Quần dài (loại dufg cho nhân viên y tế).hàng mới 100%... (mã hs quần dài loại/ mã hs của quần dài lo)
- Mã HS 62069000: HTS:6206903031;CAT 641 ÁO BLOUSE#4450 AA1. (DGGC: 1,679 USD/PCE)... (mã hs hts6206903031;/ mã hs của hts62069030)
- Mã HS 62071100: QUẦN ĐÙI NAM... (mã hs quần đùi nam/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62071100: Quần short nam 1 lớp Size S,M,L,XL,2XL,3XL... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62071100: Quần short dành cho trẻ em 1 lớp Size S,M,L,XL... (mã hs quần short dành/ mã hs của quần short d)
- Mã HS 62071100: Quần nam... (mã hs quần nam/ mã hs của quần nam)
- Mã HS 62071900: Quần dài nam (FG2PTC1500M)... (mã hs quần dài nam f/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62071900: Quần đùi nam dệt kim 92% POLYESTER, 8% SPANDEX, hàng mới 100%, là mã phụ của mã:MF20EI08... (mã hs quần đùi nam dệ/ mã hs của quần đùi nam)
- Mã HS 62071900: Quần lót nữ sử dụng 1 lần PARKN 5'S L 100% COTTON (không nhãn chính). Hàng mới 100%... (mã hs quần lót nữ sử/ mã hs của quần lót nữ)
- Mã HS 62071900: Quần lót nam sử dụng 1 lần PARKN 5'S L 100% COTTON (không nhãn chính). Hàng mới 100%... (mã hs quần lót nam sử/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62079990: Đầm maxi ngắn 2 dây- 10 nút (Dress)... (mã hs đầm maxi ngắn 2/ mã hs của đầm maxi ngắ)
- Mã HS 62081900: Váy lót lưới bồng, 3 tầng- 65... (mã hs váy lót lưới bồ/ mã hs của váy lót lưới)
- Mã HS 62082200: Quần ngủ nữ Pyjama 1 lớp Nhãn hiệu VIVIEN/ EZ1705P. Hàng mới 100%... (mã hs quần ngủ nữ pyj/ mã hs của quần ngủ nữ)
- Mã HS 62082200: HTS 6208220000;Quần ngủ nữ 100% viscose... (mã hs hts 6208220000;/ mã hs của hts 62082200)
- Mã HS 62089190: Quần nữ... (mã hs quần nữ/ mã hs của quần nữ)
- Mã HS 62089290: Quần lót nữ chất liệu 81% Nylon/19% Spandex, mã hàng 40159. hàng mới 100%... (mã hs quần lót nữ chấ/ mã hs của quần lót nữ)
- Mã HS 62089290: QUẦN LÓT NỮ... (mã hs quần lót nữ/ mã hs của quần lót nữ)
- Mã HS 62089290: HTS 6208920030;Áo ngủ nữ 100% viscose... (mã hs hts 6208920030;/ mã hs của hts 62089200)
- Mã HS 62089990: Quần lót dùng trong phòng sạch làm từ vải TR (UW-01,TR).Hàng mới 100%... (mã hs quần lót dùng t/ mã hs của quần lót dùn)
- Mã HS 62092030: Quần ngắn trẻ em gái (Vải: 100% Cotton, Nhãn: Cat & Jack)... (mã hs quần ngắn trẻ e/ mã hs của quần ngắn tr)
- Mã HS 62092030: Quần dài trẻ em trai (Vải: 98% Cotton 2% Spandex, Nhãn: Cat & Jack)... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62092090: Tạp dề nhỏ. Kích thước: 19.5*20cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs tạp dề nhỏ kíc/ mã hs của tạp dề nhỏ)
- Mã HS 62092090: Quần trẻ em nam... (mã hs quần trẻ em nam/ mã hs của quần trẻ em)
- Mã HS 62092090: QUẦN TRẺ EM... (mã hs quần trẻ em/ mã hs của quần trẻ em)
- Mã HS 62093040: Nguyên phụ liệu cho áo mẫu Stella t-kira w/p hàng mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 62093090: Quần trẻ em nam... (mã hs quần trẻ em nam/ mã hs của quần trẻ em)
- Mã HS 62099000: QUAN DAI TRE EM NU NHAN HIEU TARGET/ PO: 3449217... (mã hs quan dai tre em/ mã hs của quan dai tre)
- Mã HS 62099000: QUAN SOOC TRE EM NU NHAN HIEU TARGET/ PO: 3449217... (mã hs quan sooc tre e/ mã hs của quan sooc tr)
- Mã HS 62099000: Váy trẻ em gái Baby Girl Dress 1-12 từ 4 tháng đến 48 tháng, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng không nhãn mác, không vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng mới 100%... (mã hs váy trẻ em gái/ mã hs của váy trẻ em g)
- Mã HS 62099000: Quần kaki trẻ em Child Kaki Pants 1-12 từ 4 tháng đến 48 tháng, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng không nhãn mác, không vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng mới 100%... (mã hs quần kaki trẻ e/ mã hs của quần kaki tr)
- Mã HS 62099000: Quần áo trẻ em Baby Clothes 1-4 Boy Short từ 3 tháng đến 16 tháng, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng không nhãn mác, không vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng mới 100%... (mã hs quần áo trẻ em/ mã hs của quần áo trẻ)
- Mã HS 62099000: QUẦN SHORTS TRẺ EM... (mã hs quần shorts trẻ/ mã hs của quần shorts)
- Mã HS 62101011: Quần áo chống hóa chất- Level C suit. Hàng mới 100%... (mã hs quần áo chống h/ mã hs của quần áo chốn)
- Mã HS 62101090: Quần chống vết bẩn K95450, cỡ 100*54cm (chất liệu vải không dệt) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso)... (mã hs quần chống vết/ mã hs của quần chống v)
- Mã HS 62101090: Quần áo bảo hộ lao động liền thân... (mã hs quần áo bảo hộ/ mã hs của quần áo bảo)
- Mã HS 62101090: Quần yếm bảo hộ lao động 290... (mã hs quần yếm bảo hộ/ mã hs của quần yếm bảo)
- Mã HS 62101090: Quần bảo hộ lao động... (mã hs quần bảo hộ lao/ mã hs của quần bảo hộ)
- Mã HS 62101090: Quần lót Nam bằng vải không dệt... (mã hs quần lót nam bằ/ mã hs của quần lót nam)
- Mã HS 62101090: Quần lót No Brand bằng vải không dệt... (mã hs quần lót no bra/ mã hs của quần lót no)
- Mã HS 62101090: Quần lót T-easy S-M bằng vải không dệt... (mã hs quần lót teasy/ mã hs của quần lót te)
- Mã HS 62101090: Váy xét nghiệm xẻ tà bằng vải không dệt... (mã hs váy xét nghiệm/ mã hs của váy xét nghi)
- Mã HS 62101090: Quần Adachi không gai bằng vải không dệt... (mã hs quần adachi khô/ mã hs của quần adachi)
- Mã HS 62101090: Quần bệnh nhân Osaki SB 40- F bằng vải không dệt... (mã hs quần bệnh nhân/ mã hs của quần bệnh nh)
- Mã HS 62103040: Quần áo phòng sạch. Hàng mới 100%... (mã hs quần áo phòng s/ mã hs của quần áo phòn)
- Mã HS 62103040: Quần bảo hộ lao động trong phòng sạch... (mã hs quần bảo hộ lao/ mã hs của quần bảo hộ)
- Mã HS 62103040: Quần áo bảo hộ lao động trong phòng sạch... (mã hs quần áo bảo hộ/ mã hs của quần áo bảo)
- Mã HS 62103040: Quần bảo hộ dùng trong phòng sạch làm từ vải R (JP-02-A,R).Hàng mới 100%... (mã hs quần bảo hộ dùn/ mã hs của quần bảo hộ)
- Mã HS 62104090: Quần Dài Nam (Nhãn hiệu: HORSE PILOT)... (mã hs quần dài nam n/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62104090: QUẦN DÀI NAM NAKURU... (mã hs quần dài nam na/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62104090: quần dài câu cá PATA (19KPAA-020-01) hàng mới 100%... (mã hs quần dài câu cá/ mã hs của quần dài câu)
- Mã HS 62104090: Quần dài (Size: M)... (mã hs quần dài size/ mã hs của quần dài si)
- Mã HS 62104090: Quần sooc nam- U0124CPT22 (gồm 1 lớp). Đơn giá gia công: 6.1 USD... (mã hs quần sooc nam/ mã hs của quần sooc na)
- Mã HS 62104090: Men's Pants (18B2011- Quan Nam) Hang moi 100%... (mã hs mens pants 18/ mã hs của mens pants)
- Mã HS 62104090: Quần nam... (mã hs quần nam/ mã hs của quần nam)
- Mã HS 62104090: SPORTS TEXTILE HOSE 2.1 (Quan dai the thao Nam) Hang moi 100%... (mã hs sports textile/ mã hs của sports texti)
- Mã HS 62104090: IDOL JACKET (Áo đua xe IDOL nam3); GIA GIA CONG $9.94/PC... (mã hs idol jacket áo/ mã hs của idol jacket)
- Mã HS 62104090: Quần áo mưa (PGDGRW1701)... (mã hs quần áo mưa pg/ mã hs của quần áo mưa)
- Mã HS 62104090: Quần dài nam-đồ bảo hộ-sợi nhân tạo (100% nylon-một lớp)... (mã hs quần dài namđồ/ mã hs của quần dài nam)
- Mã HS 62104090: Quần dài đua nam 2 lớp... (mã hs quần dài đua na/ mã hs của quần dài đua)
- Mã HS 62105090: Quần dài trẻ em gái 1 lớp mã 305114... (mã hs quần dài trẻ em/ mã hs của quần dài trẻ)
- Mã HS 62105090: Quần dài nữ 1 lớp mã 312030... (mã hs quần dài nữ 1 l/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62105090: Quần dài Nữ 4500148557... (mã hs quần dài nữ 450/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62105090: QUẦN CHỐNG NƯỚC R-003VF2001A... (mã hs quần chống nước/ mã hs của quần chống n)
- Mã HS 62105090: QUẦN DÀI (NỮ)... (mã hs quần dài nữ/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62105090: Quần Dài Nữ (Nhãn hiệu: HORSE PILOT)... (mã hs quần dài nữ nh/ mã hs của quần dài nữ)
- Mã HS 62105090: Quần áo mưa (PGKLGRW1502)... (mã hs quần áo mưa pg/ mã hs của quần áo mưa)
- Mã HS 62111100: Quần nam... (mã hs quần nam/ mã hs của quần nam)
- Mã HS 62111100: Iman (300975)... (mã hs iman 300975/ mã hs của iman 300975)
- Mã HS 62111100: Quần (Iman: 123158)... (mã hs quần iman 123/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62111100: Quần (Iman: 122558)... (mã hs quần iman 122/ mã hs của quần iman)
- Mã HS 62111100: Quần short nam... (mã hs quần short nam/ mã hs của quần short n)
- Mã HS 62111100: Quần bơi nam(100% Nylon- Nhãn chính hiệu: COLUMBIA)... (mã hs quần bơi nam10/ mã hs của quần bơi nam)
- Mã HS 62111100: Quần bơi nam 02 lớp... (mã hs quần bơi nam 02/ mã hs của quần bơi nam)
- Mã HS 62111100: Quần bơi nam... (mã hs quần bơi nam/ mã hs của quần bơi nam)
- Mã HS 62111100: Quần bơi trẻ em nam... (mã hs quần bơi trẻ em/ mã hs của quần bơi trẻ)
- Mã HS 62111100: Quần bơi nam 7102463... (mã hs quần bơi nam 71/ mã hs của quần bơi nam)
- Mã HS 62111200: Quần bơi (Iman: 125310)... (mã hs quần bơi iman/ mã hs của quần bơi im)
- Mã HS 62111200: Quần bơi nữ- 80%Polyester 11%Elastanne- Hiệu Olaian... (mã hs quần bơi nữ 80/ mã hs của quần bơi nữ)
- Mã HS 62112000: LYNX QUANTUM OPS (Bộ đồ đi tuyết LYNX QUANTUM OPS nam 1); gia gia cong $138/pc; hang mau... (mã hs lynx quantum op/ mã hs của lynx quantum)
- Mã HS 62113290: Quần áo hanbok nam (Kwangmok man)... (mã hs quần áo hanbok/ mã hs của quần áo hanb)
- Mã HS 62113310: MEN'S JUMPER- ÁO KHOÁC NAM... (mã hs mens jumper á/ mã hs của mens jumper)
- Mã HS 62113310: MEN'S WOVEN STRETCH JUMPER... (mã hs mens woven str/ mã hs của mens woven)
- Mã HS 62113390: Quần hỗ trợ chơi thể thao (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs quần hỗ trợ chơ/ mã hs của quần hỗ trợ)
- Mã HS 62113390: Quần áo hanbok nam (Embo man)... (mã hs quần áo hanbok/ mã hs của quần áo hanb)
- Mã HS 62113990: TGLE-000115_Aó ghi lê nam MBCH-375/FOB (68371/68374/69317/69320/69323/69326)... (mã hs tgle000115aó/ mã hs của tgle000115)
- Mã HS 62114210: Quần võ sỹ H1... (mã hs quần võ sỹ h1/ mã hs của quần võ sỹ h)
- Mã HS 62114290: Tạp dề. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs tạp dề chất li/ mã hs của tạp dề chất)
- Mã HS 62114290: Khăn quấn. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn quấn chất/ mã hs của khăn quấn c)
- Mã HS 62114290: Tạp dề làm từ vải 100% Cotton Apron FREE-3... (mã hs tạp dề làm từ v/ mã hs của tạp dề làm t)
- Mã HS 62114290: Tạp dề (100% Cotton)... (mã hs tạp dề 100% co/ mã hs của tạp dề 100%)
- Mã HS 62114310: WOVEN UNI ZIPPER JACKET- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs woven uni zippe/ mã hs của woven uni zi)
- Mã HS 62114310: WOVEN WOMAN ZIPPER JACKET- Áo khoác người lớn. Mới 100%... (mã hs woven woman zip/ mã hs của woven woman)
- Mã HS 62114310: Váy nữ (loại váy dùng cho nhân viên y tế),hàng mới 100%... (mã hs váy nữ loại vá/ mã hs của váy nữ loại)
- Mã HS 62114340: Quần võ sỹ 300D PV... (mã hs quần võ sỹ 300d/ mã hs của quần võ sỹ 3)
- Mã HS 62114390: JUMPSUIT NỮ... (mã hs jumpsuit nữ/ mã hs của jumpsuit nữ)
- Mã HS 62114390: Đầm nữ- Vải chính 55% Nylon 43% Cotton 2% PU... (mã hs đầm nữ vải chí/ mã hs của đầm nữ vải)
- Mã HS 62114390: Tạp dề 43568... (mã hs tạp dề 43568/ mã hs của tạp dề 43568)
- Mã HS 62114390: Tạp dề FK7062... (mã hs tạp dề fk7062/ mã hs của tạp dề fk706)
- Mã HS 62114990: Mourning Dress/ Trang phục tang lễ Hàn Quốc, hàng mới 100%... (mã hs mourning dress// mã hs của mourning dre)
- Mã HS 62121011: HTS:6212109020;Cat.649;áo lót(Size:XS,S,M,L,XL,XXL)#&gia cmp: 4.91... (mã hs hts6212109020;/ mã hs của hts62121090)
- Mã HS 62121099: Quần bơi nữ người lớn... (mã hs quần bơi nữ ngư/ mã hs của quần bơi nữ)
- Mã HS 62121099: Băng móc băng mắt áo con (1 Doz 12 bộ 12 băng móc áo + 12 băng mắt áo... (mã hs băng móc băng m/ mã hs của băng móc băn)
- Mã HS 62122090: Quần gen định hình nữ (M02PCH00S472-J2)- Hàng mới 100%... (mã hs quần gen định h/ mã hs của quần gen địn)
- Mã HS 62122090: QUẦN GEN... (mã hs quần gen/ mã hs của quần gen)
- Mã HS 62122090: Quần gen bụng... (mã hs quần gen bụng/ mã hs của quần gen bụn)
- Mã HS 62129099: băng treo vớ... (mã hs băng treo vớ/ mã hs của băng treo vớ)
- Mã HS 62129099: Mút đệm ngực (01 bộ 02 cái), MỚI 100%; LSWBW320 (WH); YS-577V-2... (mã hs mút đệm ngực 0/ mã hs của mút đệm ngực)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2065018400, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 206501/ mã hs của khăn tay 206)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2525000000, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 252500/ mã hs của khăn tay 252)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2705036300, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 270503/ mã hs của khăn tay 270)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2825002200, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 282500/ mã hs của khăn tay 282)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 3025000800, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 302500/ mã hs của khăn tay 302)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 3065008600, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 306500/ mã hs của khăn tay 306)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4505001200, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 450500/ mã hs của khăn tay 450)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4805033700, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 480503/ mã hs của khăn tay 480)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4816039100, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 481603/ mã hs của khăn tay 481)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6735001600, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 673500/ mã hs của khăn tay 673)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 1005034500, 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 100503/ mã hs của khăn tay 100)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 1045005400, 23g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 104500/ mã hs của khăn tay 104)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4485006100, 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 448500/ mã hs của khăn tay 448)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6575005300, 26g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 657500/ mã hs của khăn tay 657)
- Mã HS 62132090: Khăn mini cotton; 20x20cm; 19.4g/cái; ZD02... (mã hs khăn mini cotto/ mã hs của khăn mini co)
- Mã HS 62132090: Khăn tay. Kích thước: 25*25cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay kích/ mã hs của khăn tay kí)
- Mã HS 62132090: Khăn tay. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay chất/ mã hs của khăn tay ch)
- Mã HS 62132090: Thành phẩm khăn tay MHT, bằng vải dệt vòng lông từ bông, đã thêu. Hàng mới 100%... (mã hs thành phẩm khăn/ mã hs của thành phẩm k)
- Mã HS 62132090: KHĂN TAY được làm từ cotton, dùng để lau. Kích thước: 48x48 cm.Chất liệu 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay được l/ mã hs của khăn tay đượ)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6400V741 (BL,LGY,PK,SBL), 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 6400v7/ mã hs của khăn tay 640)
- Mã HS 62132090: Khăn tay (26*26)cm*32g/pcs... (mã hs khăn tay 26*26/ mã hs của khăn tay 26)
- Mã HS 62132090: Khăn tay MT(26*26)cm*29g/pcs... (mã hs khăn tay mt26*/ mã hs của khăn tay mt)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng đầu/V106T55... (mã hs khăn choàng đầu/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Phụ kiện áo đầm cưới (Áo choàng)/ PKVERTHANDIT55... (mã hs phụ kiện áo đầm/ mã hs của phụ kiện áo)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng che dùng để làm móng- AONAIL- Chất liệu: 100% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs khăn choàng che/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn quàng cổ nữ hiệu ALDO 3012-4065-LOKI mới 100% vải polyeste... (mã hs khăn quàng cổ n/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62149090: Khẩu trang làm bằng vải không dệt Non-Woven Face Mask, hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang làm/ mã hs của khẩu trang l)
- Mã HS 62149090: KHĂN QUÀNG CỔ CLK17 MỚI 100%... (mã hs khăn quàng cổ c/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62149090: KHĂN QUÀNG CỔ THLK13MỚI 100%... (mã hs khăn quàng cổ t/ mã hs của khăn quàng c)
- Mã HS 62149090: Tạp dề- TABLIER F/H, size "S, màu CHOCOLATE... (mã hs tạp dề tablier/ mã hs của tạp dề tabl)
- Mã HS 62149090: Choàng váy(Khăn chùm)... (mã hs choàng váykhăn/ mã hs của choàng váyk)
- Mã HS 62149090: KHĂN CHOÀNG CẮT TÓC... (mã hs khăn choàng cắt/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn Choàng Hình Chữ Nhật Tt.kcn... (mã hs khăn choàng hìn/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn Lan45... (mã hs khăn lan45/ mã hs của khăn lan45)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng Lan151b... (mã hs khăn choàng lan/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn 3d 1 Lop At.k05... (mã hs khăn 3d 1 lop a/ mã hs của khăn 3d 1 lo)
- Mã HS 62149090: Khăn 3d 2 Lop At.k02... (mã hs khăn 3d 2 lop a/ mã hs của khăn 3d 2 lo)
- Mã HS 62149090: Khăn Bao Nho Lan270c... (mã hs khăn bao nho la/ mã hs của khăn bao nho)
- Mã HS 62149090: Khăn Bong Ep Psv.k05... (mã hs khăn bong ep ps/ mã hs của khăn bong ep)
- Mã HS 62149090: Khăn Bong Xien Bhkbx... (mã hs khăn bong xien/ mã hs của khăn bong xi)
- Mã HS 62149090: Khăn Bong Cuc Lan272c... (mã hs khăn bong cuc l/ mã hs của khăn bong cu)
- Mã HS 62149090: Khăn Cham Nho Lan270d... (mã hs khăn cham nho l/ mã hs của khăn cham nh)
- Mã HS 62149090: Khăn Cat Bi Buom Lan270e... (mã hs khăn cat bi buo/ mã hs của khăn cat bi)
- Mã HS 62149090: Khăn Bao Duoi Cong Lan271d... (mã hs khăn bao duoi c/ mã hs của khăn bao duo)
- Mã HS 62149090: Khăn dũi kẻ Lan46c... (mã hs khăn dũi kẻ lan/ mã hs của khăn dũi kẻ)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ kẻ Lan255c... (mã hs khăn tơ kẻ lan2/ mã hs của khăn tơ kẻ l)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ tằm Lan48b... (mã hs khăn tơ tằm lan/ mã hs của khăn tơ tằm)
- Mã HS 62149090: Khăn dũi H1 Lan260a... (mã hs khăn dũi h1 lan/ mã hs của khăn dũi h1)
- Mã HS 62149090: Khăn dũi H3 Lan260c... (mã hs khăn dũi h3 lan/ mã hs của khăn dũi h3)
- Mã HS 62149090: Khăn lụa La Lan216b... (mã hs khăn lụa la lan/ mã hs của khăn lụa la)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ Bao Lan255b... (mã hs khăn tơ bao lan/ mã hs của khăn tơ bao)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ Dai Lan260d... (mã hs khăn tơ dai lan/ mã hs của khăn tơ dai)
- Mã HS 62149090: Khăn kẻ Khăn Lan272b... (mã hs khăn kẻ khăn la/ mã hs của khăn kẻ khăn)
- Mã HS 62149090: Khăn lụa Nho Lan215b... (mã hs khăn lụa nho la/ mã hs của khăn lụa nho)
- Mã HS 62149090: Khăn Pas Hoa Lan272e... (mã hs khăn pas hoa la/ mã hs của khăn pas hoa)
- Mã HS 62149090: Khăn Tho Cam Psv.k04... (mã hs khăn tho cam ps/ mã hs của khăn tho cam)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ Cach Lan215d... (mã hs khăn tơ cach la/ mã hs của khăn tơ cach)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ Cung Lan215c... (mã hs khăn tơ cung la/ mã hs của khăn tơ cung)
- Mã HS 62149090: Khăn tơ Silk Psv.k01... (mã hs khăn tơ silk ps/ mã hs của khăn tơ silk)
- Mã HS 62149090: Khăn choàng Dai Tt.kd... (mã hs khăn choàng dai/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 62149090: Khăn Nhan Bien At.k01... (mã hs khăn nhan bien/ mã hs của khăn nhan bi)
- Mã HS 62149090: Khăn Pas Hinh Lan273c... (mã hs khăn pas hinh l/ mã hs của khăn pas hin)
- Mã HS 62149090: Khăn quàng Tc Tptct12... (mã hs khăn quàng tc t/ mã hs của khăn quàng t)
- Mã HS 62159010: Phụ kiện áo đầm cưới (cài đầu)/HDIVYGO... (mã hs phụ kiện áo đầm/ mã hs của phụ kiện áo)
- Mã HS 62159090: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 62159090: Mặt giày dệt các loại- Miếng trang trí bằng vải... (mã hs mặt giày dệt cá/ mã hs của mặt giày dệt)
- Mã HS 62160010: Găng tay sợi (len), hàng mới 100%... (mã hs găng tay sợi l/ mã hs của găng tay sợi)
- Mã HS 62160010: Găng tay vải,KT 20 x 10cm dùng trong phòng sạch hàng mới 100%... (mã hs găng tay vảikt/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160010: Găng tay tĩnh điện bằng vải KT 20 x 10cm dùng trong nhà máy hàng mới 100%... (mã hs găng tay tĩnh đ/ mã hs của găng tay tĩn)
- Mã HS 62160010: Găng tay chịu nhiệt VENICUT52 có chức năng chống nóng, chống cắt hàng mới 100%... (mã hs găng tay chịu n/ mã hs của găng tay chị)
- Mã HS 62160010: Găng tay vải cắt 2 đầu ngón, không cách điện dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs găng tay vải cắ/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160010: Găng tay... (mã hs găng tay/ mã hs của găng tay)
- Mã HS 62160010: Bao tay poly... (mã hs bao tay poly/ mã hs của bao tay poly)
- Mã HS 62160010: găng tay thường... (mã hs găng tay thường/ mã hs của găng tay thư)
- Mã HS 62160010: Bao tay dùng một lần trong Y tế NG500SWH00020000, vải chính vải không dệt... (mã hs bao tay dùng mộ/ mã hs của bao tay dùng)
- Mã HS 62160010: Găng tay bảo hộ lao động (MID-SEASON GLOVES 500) 8398148, size L (27cmx10cm)... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 62160010: Găng tay chống tĩnh điện bằng vải KT 20 x 10cm hàng mới 100%... (mã hs găng tay chống/ mã hs của găng tay chố)
- Mã HS 62160010: Găng tay vải, KT 10 x 20cm,dùng trong phòng sạch hàng mới 100%... (mã hs găng tay vải k/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160010: Găng tay phủ bàn xám 40gram... (mã hs găng tay phủ bà/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 62160010: Găng tay phủ ngón trắng 40gram... (mã hs găng tay phủ ng/ mã hs của găng tay phủ)
- Mã HS 62160010: Găng tay thể thao (mới 100%)... (mã hs găng tay thể th/ mã hs của găng tay thể)
- Mã HS 62160010: GĂNG TAY VẢI... (mã hs găng tay vải/ mã hs của găng tay vải)
- Mã HS 62160010: Bao tay poly (sản phẩm làm bằng vải hàng mới 100%)... (mã hs bao tay poly s/ mã hs của bao tay poly)
- Mã HS 62160010: Găng tay BHLĐ 42-474. Hàng mới 100%... (mã hs găng tay bhlđ 4/ mã hs của găng tay bhl)
- Mã HS 62160099: Bao tay máy TR... (mã hs bao tay máy tr/ mã hs của bao tay máy)
- Mã HS 62160099: Bao tay máy (Vải dệt)... (mã hs bao tay máy vả/ mã hs của bao tay máy)
- Mã HS 62160099: Bao tay máy (Da nhân tạo)... (mã hs bao tay máy da/ mã hs của bao tay máy)
- Mã HS 62160099: Bao tay cotton viền cao su bảo hộ hàn điện... (mã hs bao tay cotton/ mã hs của bao tay cott)
- Mã HS 62160099: Bao tay đơ bóng (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs bao tay đơ bóng/ mã hs của bao tay đơ b)
- Mã HS 62171090: Phim dán... (mã hs phim dán/ mã hs của phim dán)
- Mã HS 62171090: Lót đệm vai 37x4cm... (mã hs lót đệm vai 37x/ mã hs của lót đệm vai)
- Mã HS 62171090: Miếng đệm ngực... (mã hs miếng đệm ngực/ mã hs của miếng đệm ng)
- Mã HS 62171090: phu kiên áo đầm cưới (lup)/VLUANA3... (mã hs phu kiên áo đầm/ mã hs của phu kiên áo)
- Mã HS 62171090: Băng nhám, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK:102478508860 ngày 12/02/2019... (mã hs băng nhám xuất/ mã hs của băng nhám x)
- Mã HS 62171090: Dây băng nhám(băng dán xé), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK:102804753330 ngày 08/08/2019... (mã hs dây băng nhámb/ mã hs của dây băng nhá)
- Mã HS 62171090: Đệm mút (phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh) (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102478921420)... (mã hs đệm mút phụ ki/ mã hs của đệm mút phụ)
- Mã HS 62171090: Khuy trang trí (1set5 phần)... (mã hs khuy trang trí/ mã hs của khuy trang t)
- Mã HS 62171090: Mác in.Hàng mới 100%... (mã hs mác inhàng mới/ mã hs của mác inhàng)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 1... (mã hs tạp dề 1/ mã hs của tạp dề 1)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 2... (mã hs tạp dề 2/ mã hs của tạp dề 2)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 3... (mã hs tạp dề 3/ mã hs của tạp dề 3)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 6... (mã hs tạp dề 6/ mã hs của tạp dề 6)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 8... (mã hs tạp dề 8/ mã hs của tạp dề 8)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 55... (mã hs tạp dề 55/ mã hs của tạp dề 55)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 5h... (mã hs tạp dề 5h/ mã hs của tạp dề 5h)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 66... (mã hs tạp dề 66/ mã hs của tạp dề 66)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 105... (mã hs tạp dề 105/ mã hs của tạp dề 105)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 120... (mã hs tạp dề 120/ mã hs của tạp dề 120)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 2.4... (mã hs tạp dề 24/ mã hs của tạp dề 24)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 2.5... (mã hs tạp dề 25/ mã hs của tạp dề 25)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 2.6... (mã hs tạp dề 26/ mã hs của tạp dề 26)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 2.7... (mã hs tạp dề 27/ mã hs của tạp dề 27)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 3.8... (mã hs tạp dề 38/ mã hs của tạp dề 38)
- Mã HS 62171090: Tạp Dề 4 H... (mã hs tạp dề 4 h/ mã hs của tạp dề 4 h)
- Mã HS 62171090: Dây nịt cotton thuộc- Style: 6399- Color: 001-BLACK, mới 100%... (mã hs dây nịt cotton/ mã hs của dây nịt cott)
- Mã HS 62171090: Đệm ngực (01 bộ 02 cái); Mới 100%; FS2ITC2256F; YS-76V... (mã hs đệm ngực 01 bộ/ mã hs của đệm ngực 01)
- Mã HS 62171090: Phụ kiện cưới (Khăn choàng)... (mã hs phụ kiện cưới/ mã hs của phụ kiện cướ)
- Mã HS 62171090: Dây đai quần mã 308331... (mã hs dây đai quần mã/ mã hs của dây đai quần)
- Mã HS 62171090: Dây đai thắt lưng (phụ kiện may mặc hoàn chỉnh) mới 100%... (mã hs dây đai thắt lư/ mã hs của dây đai thắt)
- Mã HS 62171090: Dây trong 1/4" (Mobilon tape)... (mã hs dây trong 1/4/ mã hs của dây trong 1/)
- Mã HS 62171090: Dây tết các loại (Knit accessories)... (mã hs dây tết các loạ/ mã hs của dây tết các)
- Mã HS 62171090: Khuyết tròn và khuy trượt (Grommet)... (mã hs khuyết tròn và/ mã hs của khuyết tròn)
- Mã HS 62171090: Hạt đính trang trí các loại (Round beaded)... (mã hs hạt đính trang/ mã hs của hạt đính tra)
- Mã HS 62171090: Miếng hạt trang trí (Nail heat bead patch)... (mã hs miếng hạt trang/ mã hs của miếng hạt tr)
- Mã HS 62171090: Dây cắt sẵn... (mã hs dây cắt sẵn/ mã hs của dây cắt sẵn)
- Mã HS 62171090: DÂY ĐAI MÀU (31688-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây đai màu 31/ mã hs của dây đai màu)
- Mã HS 62171090: DÂY ĐAI MÀU (33832-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây đai màu 33/ mã hs của dây đai màu)
- Mã HS 62171090: DÂY ĐAI MÀU (88009-10R) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây đai màu 88/ mã hs của dây đai màu)
- Mã HS 62171090: THERMOBOY KIDNEYBELT (Dây đai thể thao THERMOBOY KIDNEYBELT 6); GIA GIA CONG $1.18/PC... (mã hs thermoboy kidne/ mã hs của thermoboy ki)
- Mã HS 62171090: Thắt lưng chơi bóng chày (33919- OSFM- BLACK/WHITE- AS6E1-19060005), dùng cho tập luyện thể thao, hàng mới 100%... (mã hs thắt lưng chơi/ mã hs của thắt lưng ch)
- Mã HS 62171090: DÂY ĐAI MÀU (30795-55P&E(E587) (BỀ RỘNG 55MM)... (mã hs dây đai màu 30/ mã hs của dây đai màu)
- Mã HS 62171090: Miếng lót vai áo Vest (Vest coats part) KT:10 cmx 15 cm, polyester,mới 100%, Brand:FS JAPAN,không nhãn mác độc quyền.Sản phẩm cứu nạn.SX tại Việt Nam... (mã hs miếng lót vai á/ mã hs của miếng lót va)
- Mã HS 62171090: Bọc ủng bằng vải không dệt... (mã hs bọc ủng bằng vả/ mã hs của bọc ủng bằng)
- Mã HS 62171090: Bao Bọc chân OZ-3 bằng vải không dệt... (mã hs bao bọc chân oz/ mã hs của bao bọc chân)
- Mã HS 62179000: Dây viền... (mã hs dây viền/ mã hs của dây viền)
- Mã HS 62179000: Thân áo đã in hình các loại... (mã hs thân áo đã in h/ mã hs của thân áo đã i)
- Mã HS 62179000: Vải cắt sẵn đã in (Tay áo)... (mã hs vải cắt sẵn đã/ mã hs của vải cắt sẵn)
- Mã HS 62179000: Thân áo đã thêu... (mã hs thân áo đã thêu/ mã hs của thân áo đã t)
- Mã HS 62179000: Thân quần đã thêu... (mã hs thân quần đã th/ mã hs của thân quần đã)
- Mã HS 62179000: Thân áo+thân quần đã thêu... (mã hs thân áothân qu/ mã hs của thân áothân)
- Mã HS 62179000: Miếng đệm ngực PD14436-1 (1 set 2 cái)(Hàng mới 100%)... (mã hs miếng đệm ngực/ mã hs của miếng đệm ng)
- Mã HS 62179000: Đệm nút... (mã hs đệm nút/ mã hs của đệm nút)
- Mã HS 62179000: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ mã hs của dây luồn)
- Mã HS 62179000: Dây dệt treo áo... (mã hs dây dệt treo áo/ mã hs của dây dệt treo)
- Mã HS 62179000: Vải giả lông dạng dải 7x 84.5 cm... (mã hs vải giả lông dạ/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 62179000: Đệm vai- Mới 1005... (mã hs đệm vai mới 10/ mã hs của đệm vai mới)
- Mã HS 62179000: Dây khuy- Mới 100%... (mã hs dây khuy mới 1/ mã hs của dây khuy mớ)
- Mã HS 62179000: Dây lưng- Mới 100%... (mã hs dây lưng mới 1/ mã hs của dây lưng mớ)
- Mã HS 62179000: Đệm mắc treo- Mới 100%... (mã hs đệm mắc treo m/ mã hs của đệm mắc treo)
- Mã HS 62179000: Dây luồn các loại- Mới 100%... (mã hs dây luồn các lo/ mã hs của dây luồn các)
- Mã HS 62179000: Dây luồn- mới 100%... (mã hs dây luồn mới 1/ mã hs của dây luồn mớ)
- Mã HS 62179000: Băng (dây) các loại- mới 100%... (mã hs băng dây các/ mã hs của băng dây c)
- Mã HS 62179000: Dây trang trí (hàng mới 100%)... (mã hs dây trang trí/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 62179000: Dải cổ áo (Collar)... (mã hs dải cổ áo coll/ mã hs của dải cổ áo c)
- Mã HS 62179000: Dây đính hạt trang trí (Paillett)... (mã hs dây đính hạt tr/ mã hs của dây đính hạt)
- Mã HS 62179000: Túi áo sơ mi- 100% COTTON... (mã hs túi áo sơ mi 1/ mã hs của túi áo sơ mi)
- Mã HS 62179000: Cầu vai... (mã hs cầu vai/ mã hs của cầu vai)