Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 1701- 1704

>> HS Code 1601- 1605 >> HS Code 1801- 1806

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
1701 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn. Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.
- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: - Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
17011200 - - Đường củ cải - - Beet sugar
17011300 - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này - - Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter
17011400 - - Các loại đường mía khác - - Other cane sugar
- Loại khác: - Other:
17019100 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu - - Containing added flavouring or colouring matter
170199 - - Loại khác: - - Other:
17019910 - - - Đường đã tinh luyện - - - Refined sugar
17019990 - - - Loại khác - - - Other
1702 Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen. Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.
- Lactoza và xirô lactoza: - Lactose and lactose syrup:
17021100 - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô - - Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
17021900 - - Loại khác - - Other
17022000 - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích - Maple sugar and maple syrup
170230 - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô: - Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose:
17023010 - - Glucoza - - Glucose
17023020 - - Xirô glucoza - - Glucose syrup
17024000 - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển - Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar
17025000 - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học - Chemically pure fructose
170260 - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển: - Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar:
17026010 - - Fructoza - - Fructose
17026020 - - Xirô fructoza - - Fructose syrup
170290 - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô: - Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose:
- - Mantoza và xirô mantoza: - - Maltose and maltose syrups:
17029011 - - - Mantoza tinh khiết về mặt hóa học - - - Chemically pure maltose
17029019 - - - Loại khác - - - Other
17029020 - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên - - Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
17029030 - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) - - Flavoured or coloured sugars (excluding maltose)
17029040 - - Đường caramen - - Caramel
- - Loại khác: - - Other:
17029091 - - - Xi rô đường - - - Sugar syrups
17029099 - - - Loại khác - - - Other
1703 Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường. Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.
170310 - Mật mía: - Cane molasses:
17031010 - - Đã pha hương liệu hoặc chất màu - - Containing added flavouring or colouring matter
17031090 - - Loại khác - - Other
170390 - Loại khác: - Other:
17039010 - - Đã pha hương liệu hoặc chất màu - - Containing added flavouring or colouring matter
17039090 - - Loại khác - - Other
1704 Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao. Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
17041000 - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường - Chewing gum, whether or not sugar-coated
170490 - Loại khác: - Other:
17049010 - - Kẹo và viên ngậm ho - - Medicated pastilles and drops
17049020 - - Sô cô la trắng - - White chocolate
- - Loại khác: - - Other:
17049091 - - - Dẻo, có chứa gelatin (SEN) - - - Soft, containing gelatin
17049099 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 17011300: Đường mía hiệu Boni 500g, hàng mẫu... (mã hs đường mía hiệu/ mã hs của đường mía hi)
- Mã HS 17011400: ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN (kí theo hợp đồng số 0905/2019/HĐ-MBĐg ngày 29/11/2019)... (mã hs đường vàng thiê/ mã hs của đường vàng t)
- Mã HS 17011400: Đường thô từ mía... (mã hs đường thô từ mí/ mã hs của đường thô từ)
- Mã HS 17011400: Đường đen dạng bột, chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu, 10 kg/túi. Đơn giá invoice 106.67 TWD. Mới 100%... (mã hs đường đen dạng/ mã hs của đường đen dạ)
- Mã HS 17011400: Đường đen- AUNT MICHELLE DARK BROWN SUGAR (1bao x 25kg), HSD: 29/10/2019- 29/10/2021... (mã hs đường đen aunt/ mã hs của đường đen a)
- Mã HS 17019910: Đường sucroza (Dùng cho thí nghiệm) tinh khiết tuyệt đối 500g/Bình. Hàng mới 100%(02.01.0115)... (mã hs đường sucroza/ mã hs của đường sucroz)
- Mã HS 17019910: Đường trắng đã tinh luyện- Nguyên liệu nhập SXXK (50kgs/Bao)... (mã hs đường trắng đã/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019910: Đường đã tinh luyện... (mã hs đường đã tinh l/ mã hs của đường đã tin)
- Mã HS 17019910: Đường mẫu đã tinh luyện,nhãn hiệu: Đường tinh luyện Thái Lan-TRR,quy cách đóng gói:1kg/túi,dùng làm mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100%... (mã hs đường mẫu đã ti/ mã hs của đường mẫu đã)
- Mã HS 17019910: Đường tinh luyện (50KGS/túi)... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17019910: Đường trắng tinh luyên... (mã hs đường trắng tin/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019910: Đường ăn kiêng (0.05kg/gói), hiệu Taste, hàng mẫu... (mã hs đường ăn kiêng/ mã hs của đường ăn kiê)
- Mã HS 17019910: Đường mía đã được tinh luyện. Hàng mới 100%... (mã hs đường mía đã đư/ mã hs của đường mía đã)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG CÁT TRẮNG TINH LUYỆN... (mã hs đường cát trắng/ mã hs của đường cát tr)
- Mã HS 17019910: Đường trắng (white refined sugar)... (mã hs đường trắng wh/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019910: Nguyên liệu thực phẩm: Đường trắng tinh luyện... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17019910: NLSX bánh kẹo: Đường sacarose dạng tinh thể, màu trắng- SWEETENER 41001201- 457/TB-PTPL (23/09/2015)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 17019910: HNTQ: Đường tinh luyện (nguyên liệu NK trực tiếp phục vụ sản xuất kẹo)- White Refined Sugar (Mã NL 200218)... (mã hs hntq đường tin/ mã hs của hntq đường)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG DẠNG HẠT DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs đường dạng hạt/ mã hs của đường dạng h)
- Mã HS 17019990: Nguyên liệu trà sữa: Bột đường nâu- BROWN SUGAR, (450g*20 túi/thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu trà/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17019990: Đường phèn trắng Nhật Bản Nakanippon 1kg (Nakanippon Japanese white rock sugar 1kg), thương hiệu: Nakanippon Hyoto, 10 bịch/thùng, hsd 31/12/2100... (mã hs đường phèn trắn/ mã hs của đường phèn t)
- Mã HS 17019990: Đường thô 10kg/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs đường thô 10kg// mã hs của đường thô 10)
- Mã HS 17019990: Đường tinh luyện dạng 2kg/gói, 3 gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17019990: Đường mía 10 kg/ bao. Hàng mới 100%.... (mã hs đường mía 10 kg/ mã hs của đường mía 10)
- Mã HS 17019990: Đường Samyang Đường nâu.115g/gói. hạn sử dụng.9_11_2020... (mã hs đường samyang đ/ mã hs của đường samyan)
- Mã HS 17019990: Đường nâu (Brow sugar), 12 gói/ thùng (1kg/gói),Dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất của công ty. HSD:05/11,25/12/21, NSX: YOUR LOVE CO.,LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs đường nâu brow/ mã hs của đường nâu b)
- Mã HS 17019990: Đường cát vàng (Golden Granulated Sugar), 6 gói/ thùng (3kg/gói),Dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất của công ty. HSD:17/8, 16/9, 16/11/21, NSX: YOUR LOVE CO.,LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs đường cát vàng/ mã hs của đường cát và)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG MITSUI SEITO SPOON JIRUSHI JOHAKUTOH 1KG 1 X 20 PCS./BAG... (mã hs đường mitsui se/ mã hs của đường mitsui)
- Mã HS 17019990: Hóa chất Sucrose (C12H22O11)- Cat No: 57-50-1- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất sucros/ mã hs của hóa chất suc)
- Mã HS 17019990: Đường trắng tinh luyện/ White Refined Sugar... (mã hs đường trắng tin/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019990: Brown sugar powder- Bột đường nâu hiệu Winnie Drinker (1 kg/ túi x 20 túi/ thùng) 1 UNK- nguyên liệu pha chế đồ uống, mới 100%... (mã hs brown sugar pow/ mã hs của brown sugar)
- Mã HS 17019990: Hóa chất thí nghiệm: Sucrose (saccharose) for biochemistry (C12H22O11), 1 Kg/chai, Batch: K51100787, HSD: 29.02.24... (mã hs hóa chất thí ng/ mã hs của hóa chất thí)
- Mã HS 17019990: Đường phần- SUGAR STICK 4GR- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đường phần sug/ mã hs của đường phần)
- Mã HS 17019990: Đường nâu (1kg/gói), hiệu KIT HIN COMPANY SDN BHD... (mã hs đường nâu 1kg// mã hs của đường nâu 1)
- Mã HS 17019990: Đường bột (5kg/túi) làm hương liệu thực phẩm... (mã hs đường bột 5kg// mã hs của đường bột 5)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG VÀNG NHẬT MITSUI SEITOU SANONTOU 1KG 1 X 20 PCS./BAG... (mã hs đường vàng nhật/ mã hs của đường vàng n)
- Mã HS 17019990: Đường tinh chất dạng bột: ICING SUGAR, hàng mẫu (2kg/túi)... (mã hs đường tinh chất/ mã hs của đường tinh c)
- Mã HS 17019990: Đường, hiệu: TRR, quy cách 1kg/túi... (mã hs đường hiệu tr/ mã hs của đường hiệu)
- Mã HS 17021100: Nguyên liệu thực phẩm- 5000 EDIBLE LACTOSE (Đường Lactoza không sữa) (PRO date: 29/05/2019- EXP date: 28/05/2021); mã CAS: 63-42-3... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021100: Nguyên liệu tá dược Lactose, Anhyd NF DT (Lactose Anhydrous)- (Product code: 5X59004)- 25kgs/bag (360 bag)- Lot#B590000314- NSX: 14/08/2019 NHH: 13/08/2022, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu tá/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021100: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: LACTOSE, nk theo 02/2019/TT- BNNPTNT ngày 11/02/2019; stt 1.3.1... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021100: Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi: Đường sữa cô đặc (EDIBLE LACTOSE),dạng bột khan 99%, 25kg/bao, NXS:Tháng 5/2019 HSD: Tháng 5/2021, mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021100: LACTOSE (Đường Lactose- Ng.liệu SX thuốc Thú-Y) Số lô, Ngày SX, Hạn sử dụng: file HYS đính kèm... (mã hs lactose đường/ mã hs của lactose đườ)
- Mã HS 17021100: Đường Lactose Monohydrate (3.2kg/túi) dùng làm chất độn và tạo ngọt, hàng mẫu... (mã hs đường lactose m/ mã hs của đường lactos)
- Mã HS 17021100: Đường Lactose (Lactose Edible 200 Mesh), (Làm nguyên liệu cho sản xuất sữa bột)... (mã hs đường lactose/ mã hs của đường lactos)
- Mã HS 17021100: Lactose (Belgioioso-100 Mesh)-Đường Lactoza (đường từ sữa)- Nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi-NSX 10/2019; NHH 10/2021-25kgs/bao- hàng mới 100%... (mã hs lactose belgio/ mã hs của lactose bel)
- Mã HS 17021900: Nguyên liệu đường Lactose dạng bột (1kg/túi), dùng trong sản xuất thực phẩm... (mã hs nguyên liệu đườ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021900: Đường cô đặc dạng khan (Edible lactose), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs đường cô đặc dạ/ mã hs của đường cô đặc)
- Mã HS 17021900: Đường cô đặc Organic dạng bột khan (Organic lactose), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs đường cô đặc or/ mã hs của đường cô đặc)
- Mã HS 17021900: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Lactose (Chất có chứa sữa), hàng nhập phù hợp TT 02/2019/TTBNNPTNT(11/2/19). Hàng KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17021900: Đường Lactose Edible extra Fine Nguyên liệu dùng sản xuất sữa 12.5kg/hộp.... (mã hs đường lactose e/ mã hs của đường lactos)
- Mã HS 17021900: LACTOSE (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), 20 Kg/ Bao... (mã hs lactose nguyên/ mã hs của lactose ngu)
- Mã HS 17021900: Chất bổ sung đường Lacto trong thức ăn chăn nuôi (LACTOSE)... (mã hs chất bổ sung đư/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 17022000: Siro cây phong- Maple Syrup đã chế biến đóng gói 250g, hiệu:Bodhi's. NSX: Zealosus Pty Ltd, NSX: 18/06/18, HSD: 18/06/20, Mới 100%... (mã hs siro cây phong/ mã hs của siro cây pho)
- Mã HS 17022000: Đường dạng sirô chiết xuất từ lá phong (cây thích-maple syrup) 250ml/1chai (Hàng mới 100%)... (mã hs đường dạng sirô/ mã hs của đường dạng s)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu bổ sung thức ăn chăn nuôi: DEXTROSE MONOHYDRATE, Lot: E1912-11H, NSX: 11/2019, HSD: 11/2021. Quy cách: 25Kg/Bao.... (mã hs nguyên liệu bổ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu thực phẩm Đường Glucoza- DEXTROSE MONOHYDRATE POWDER, dạng bột mịn (25kg/bao, 1680 bao) nhà sản xuất: GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD,hạn sử dụng tháng 11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Dextrose Monohydrate-Đường Glucoza (Dextroza)-Nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi (25Kgs/ bao)-Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co.,Ltd-NSX:11/2019- HSD:11/2021-hàng mới 100%... (mã hs dextrose monohy/ mã hs của dextrose mon)
- Mã HS 17023010: Đường Glucose- DEXTROSE ANHYDROUS, nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm. Hàng mới 100%.... (mã hs đường glucose/ mã hs của đường glucos)
- Mã HS 17023010: Hóa chất thí nghiệm: D-Glucose- C6H12O6 (CAS 50-99-7),dạng tinh thể, 10kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất thí ng/ mã hs của hóa chất thí)
- Mã HS 17023010: Chất tạo ngọt(DEXTROSE MONOHYDRATE), dùng trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm, gồm 99-100% Dextrose Monohydrate CAS: 5996-10-1... (mã hs chất tạo ngọtd/ mã hs của chất tạo ngọ)
- Mã HS 17023010: Hóa chất Glucose (C6H14O)- Cat No: 57-50-1- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất glucos/ mã hs của hóa chất glu)
- Mã HS 17023010: Đường Dextrose Monohydrate dùng làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát. Quy cách đóng gói: 25 Kg net/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs đường dextrose/ mã hs của đường dextro)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu dùng cho thức ăn chăn nuôi DEXTROSE MONOHYDRATE, dạng bột, màu trắng, quy cách 25kg/bao, hãng SX: ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD-China. Mã số TACN: 231-8/08-CN/19. Mới 100%.... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu dược Dextrose Anhydrous (25kg/ bao)- Lot: 201912062- NSX: 12/2019- NHH: 12/2023... (mã hs nguyên liệu dượ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Đường FD(+)-GLUCOSE khan, dùng trong Nghiên cứu/phân tích hóa sinh, sử dụng trong phòng thí nghiệm (CAS 50-99-7)... (mã hs đường fdglu/ mã hs của đường fd)
- Mã HS 17023010: Dextrose Anhydrous (Lihua)- Đường Dextrose (Glucoza) dạng khan- Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi (25Kgs/bao)- NSX: 20/11/2019- NHH:19/11/2021-hàng mới 100%... (mã hs dextrose anhydr/ mã hs của dextrose anh)
- Mã HS 17023010: HOÁ CHẤT D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE DÙNG LÀM THUỐC THỬ TRONG PHÂN TÍCH, SỬ DỤNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (CAS 14431-43-7)... (mã hs hoá chất dg/ mã hs của hoá chất d)
- Mã HS 17023010: Đường ăn kiêng 40g Sweet's Low, HSX: Dietary Foods ltd, hàng mẫu mới 100%, 1 hộp/ 40 gram... (mã hs đường ăn kiêng/ mã hs của đường ăn kiê)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi DEXTROSE MONOHYDRATE, hàng mới 100%. (Mã số công nhận được phép lưu hành: 151-5/18-CN).Nhà sx) Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co.,Ltd,China... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Phụ gia TĂCN DEXTROSE MONOHYDRATE bổ sung DEXTROSE, hàng phù hợp với số Đki 151-5/18-CN trong DM TĂCN nhập khẩu,25kg/bag, mới 100%... (mã hs phụ gia tăcn de/ mã hs của phụ gia tăcn)
- Mã HS 17023020: Xirô glucoza, không có hương liệu- GLUCOSE SYRUP- dùng trong sản xuất thực phẩm- packing 25 kg/thùng vuông- NSX 11/2019, HSD 11/2021 hàng mới 100%... (mã hs xirô glucoza k/ mã hs của xirô glucoza)
- Mã HS 17023020: Mạch nha (Đường nha- Glucose Syrup) (1000kg/Thùng)... (mã hs mạch nha đường/ mã hs của mạch nha đư)
- Mã HS 17023020: Đường Mạch nha (Syrup) 25kg/ Xô... (mã hs đường mạch nha/ mã hs của đường mạch n)
- Mã HS 17023020: Nước đường- Corn Syrup- 5kg/4can/thùng- HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, mới 100%- Nhà sản xuất: Daesang Co.,Ltd... (mã hs nước đường cor/ mã hs của nước đường)
- Mã HS 17023020: Xirô Glucoza (Glucose syrup)- nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất bánh kẹo,(300kg/thùng, 47 thùng),hàng mới 100%... (mã hs xirô glucoza g/ mã hs của xirô glucoza)
- Mã HS 17023020: Xirô Glucoza- Liquid Glucose... (mã hs xirô glucoza l/ mã hs của xirô glucoza)
- Mã HS 17023020: Xirô glucoza 36/43 (Siro Starch Syrup 36/43). Mới 100% (Dùng trong thực phẩm).... (mã hs xirô glucoza 36/ mã hs của xirô glucoza)
- Mã HS 17023020: Mạch nha (Xiro glucoza) được làm từ 100% ngô, 8.64kg/can, hàng do ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD sản xuất, dùng để nấu các món ăn. Mới 100%... (mã hs mạch nha xiro/ mã hs của mạch nha xi)
- Mã HS 17023020: Xirô glucoza 66/43 (Siro Starch Syrup 66/43). Mới 100% (Dùng trong thực phẩm).... (mã hs xirô glucoza 66/ mã hs của xirô glucoza)
- Mã HS 17023020: Đường Glucose, dạng xirô (24kgs/thùng) (dùng trong thực phẩm)-Glucose syrup (HSD: 16/03/2020)... (mã hs đường glucose/ mã hs của đường glucos)
- Mã HS 17024000: GLUCOZA hàm lượng 42% (Dùng trong thực phẩm) (SIRO CORN SYRUP 42% FRUCTOSE)... (mã hs glucoza hàm lượ/ mã hs của glucoza hàm)
- Mã HS 17024000: ĐƯỜNG TINH LUYỆN (ĐƯỜNG CÁT BIÊN HÒA 50KG/BAO), hàng mới 100%... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17024000: Xirô đường, 200g/ hũ... (mã hs xirô đường 200/ mã hs của xirô đường)
- Mã HS 17025000: Đường Fructose Fructofin C tinh khiết (nguyên liệu sản xuất sữa). Hàng mới 100%... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17025000: Đường FRUCTOZA tinh khiết về mặt hóa học (FRUCTOSE FRUCTOFIN C) chế biến sữa, 25 kg/bao. Hàng mới 100%. KQ PTPL: 8664/TB-TCHQ (23/09/2015)... (mã hs đường fructoza/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17025000: Fructoza tinh khiết, dạng hạt, 25KG/BAG, (NLSX của NM Coca-Cola)- Hàng mới 100%. NSX: 19/08/2019; HSD: 09/02/2021... (mã hs fructoza tinh k/ mã hs của fructoza tin)
- Mã HS 17025000: HÓA CHẤT TINH KHIẾT D(-)-FRUCTOSE FOR BIOCHEMISTRY DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HÓA SINH, SỬ DỤNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (CAS 57-48-7)... (mã hs hóa chất tinh k/ mã hs của hóa chất tin)
- Mã HS 17026010: Đường Fructose... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17026010: Đường fructose (25kg/bottle).Hàng mới 100%... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17026010: Đường trái cây, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs đường trái cây/ mã hs của đường trái c)
- Mã HS 17026010: Nguyên liệu thực phẩm- (Đường FRUCTOZA). FRUCTO-OLIGOSACCHARIDE (FRUTAFIT IQ). Số lượng: 4,000 BAO X 20 KG NET. SX:04/11/2019+05/11/2019, Hết hạn: 04/11/2024+05/11/2024.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17026010: Bột cà chua, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs bột cà chua hà/ mã hs của bột cà chua)
- Mã HS 17026020: Phụ gia thực phẩm-Đường Xiro Fuctoza dùng trong thực phẩm- HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55% (22000Kg/Tank). Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
- Mã HS 17026020: Nước đường- High Fructose Corn Syrup 55%- Nguyên liệu thực phẩm- NSX: 12/2019- HSD: 1 năm (250kgs/drums), chưa pha thêm hương liệu, hàng mới 100%... (mã hs nước đường hig/ mã hs của nước đường)
- Mã HS 17026020: Nguyên liệu để sản xuất nước giải khát,đường nước làm từ bắp(High Fructose Corn Syrup 55 PCT)Mới 100%.Nhà sx:INGREDION KOREA INCORPORATED hàng dùng sx nội bộ không mua bán... (mã hs nguyên liệu để/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17026020: Nước đường High Fructose corn syrup 55% (DẠNG LỎNG) dùng để sản xuất nước ngọt, làm bánh kẹo. hàng đóng trong 1600 can, mỗi can 25kg, hàng mới 100%... (mã hs nước đường high/ mã hs của nước đường h)
- Mã HS 17026020: Nguyên liệu dùng để sản xuất nước giải khát. Đường nước làm từ bắp (High Fructose Corn Syrup 55%). Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17026020: Nước đường- Nguyên liệu thực phẩm (High Fructose Corn Syrup CJ (HFCS 55%))- (25Kgs/ can)- NSX: 12/2019- NHH: 12/2020. Chưa pha thêm hương liệu.... (mã hs nước đường ngu/ mã hs của nước đường)
- Mã HS 17026020: SIRO fructoza Daesang- Si rô ngô CORN SYRUP.700G/chai.hạn sử dụng.25_9_2021... (mã hs siro fructoza d/ mã hs của siro fructoz)
- Mã HS 17026020: Đường xi rô/High Fructose Corn Syrup- 55... (mã hs đường xi rô/hig/ mã hs của đường xi rô/)
- Mã HS 17026020: Siro đường bắp 55% (high fructose corn syrup 55%), 24kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs siro đường bắp/ mã hs của siro đường b)
- Mã HS 17026020: Siro Daesang- Si rô ngô CORN SYRUP.700G/chai. hạn sử dụng 7_10_2021... (mã hs siro daesang s/ mã hs của siro daesang)
- Mã HS 17026020: Siro Choya vị caramel.180ML/chai. hạn sử dụng16_11_2020... (mã hs siro choya vị c/ mã hs của siro choya v)
- Mã HS 17026020: Xirô Fructoza (Fructose syrup)- nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất bánh kẹo,(280kg/thùng, 80 thùng), hàng mới 100%... (mã hs xirô fructoza/ mã hs của xirô fructoz)
- Mã HS 17026020: Xirô fructose, hàm lượng Fructoza trên 55% tính theo trọng lượng ở thể khô (NLSX của NM Coca-Cola)- Hàng mới 100%... (mã hs xirô fructose/ mã hs của xirô fructos)
- Mã HS 17026020: Đường(xizô) High fructose corn syrup 55%.25kg/kiện,mới 100%Nsx:DAESANG CORPORATION.hạn sử dụng 01/12/2021,Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất bánh, kẹo,nước giải khát và các thực phẩm khác... (mã hs đườngxizô hig/ mã hs của đườngxizô)
- Mã HS 17026020: Đường High fructose corn syrup 55%.25kg/kiện.Hàng mới 100%. NSX: DAESANG CORPORATION.... (mã hs đường high fruc/ mã hs của đường high f)
- Mã HS 17026020: Đường Fructose (Xirô đường bắp)- High Fructose corn syrup 55% (HFCS 55%). Quy cách đóng gói: 1 kg/TANK. Hàng mới 100%.... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17026020: Nguyên liệu thực phẩm: Đường si rô fructose/High fructose corn syrup 55; Đóng gói:25kg/can; Hiệu CJ;NSX: CJ CHEILJEDANG CORPORATION. Tổng 792 can;Mới 100%; NSX: 12/2019; HSD: 12 tháng... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17026020: Nước đường (HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55) chiết xuất từ ngô (dạng lỏng) Hiệu DAESANG dùng để sản xuất nước ngọt, bánh kẹo.Hàng đóng trong 2400 can, mỗi can 25kg,.hàng mới 100%... (mã hs nước đường hig/ mã hs của nước đường)
- Mã HS 17026020: Nước đường Xirô bắp fructoza cao 55% (High Fructose Corn Syrup 55%) Hàng mới 100%... (mã hs nước đường xirô/ mã hs của nước đường x)
- Mã HS 17026020: Đường nước FRUCTOSE SYRUP (140 thùng, 290KG/1 thùng. qui cách 59x59x94); Glucose:35%; Fructose:37-50%; Sucrose: 0.15%)... (mã hs đường nước fruc/ mã hs của đường nước f)
- Mã HS 17026020: Xiro Frustose bắp cao phân tử, hàng mẫu dùng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, mã hàng: HFCS-5S, mới 100%... (mã hs xiro frustose b/ mã hs của xiro frustos)
- Mã HS 17026020: Đường Xiro Fuctoza dùng trong thực phẩm HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55%. 25kg/can. HSD: 08/12/2021;13/12/2021. Do DAESANG CORPORATION sản xuất... (mã hs đường xiro fuct/ mã hs của đường xiro f)
- Mã HS 17029011: MALTODEXTRIN- MALTOZA DÙNG TRONG THỰC PHẨM, 25KG/1BAO, HÀNG MỚI 100%.BATCH NO;20190910. PRO:10 SEP., 2019... (mã hs maltodextrin m/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029011: Đường Maltodextrin Nguyên liệu thực phẩm C* Dry 01915 MALTODEXTRIN 25 Kg/1 Bao Nhà SX:Cargill India Pvt.Ltd HSD:11/2021... (mã hs đường maltodext/ mã hs của đường maltod)
- Mã HS 17029011: HÓA CHẤT TINH KHIẾT MALTOSE MONOHYDRATE DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HÓA SINH, SỬ DỤNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (CAS 6363-53-7)... (mã hs hóa chất tinh k/ mã hs của hóa chất tin)
- Mã HS 17029011: Nguyên liệu thực phẩm- MALTODEXTRIN DE15-20 (Đường MANTOZA tinh khiết về mặt hóa học) (PRO: 28/11/2019- EXP: 27/11/2021) CAS No. 9050-36-6... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029019: Đường mạch nha (Glucose Syrup), dạng lỏng, hàng mới 100%, 25kg/thùng dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs đường mạch nha/ mã hs của đường mạch n)
- Mã HS 17029019: Nguyên liệu sản xuất thuốc trong ngành thú y: MALTODEXTRIN. Hàng mới 100%. Batch: XW20191121. HSD:20/11/2021. Nhà sx: Xiwang Pharmaceutical Co.,Ltd.Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029019: NƯỚC ĐƯỜNG BẮP VÀNG (10KGX2/CTN)date 07/12/2021... (mã hs nước đường bắp/ mã hs của nước đường b)
- Mã HS 17029019: Maltodextrin nâu(Nguyen lieu dung che bien ca phe hoa tan,khong nhan hieu, HSD:12/2021)... (mã hs maltodextrin nâ/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029019: Mạch nha (Maltose) (1000kg/Thùng)... (mã hs mạch nha malto/ mã hs của mạch nha ma)
- Mã HS 17029019: Đường Mantoza. Hàng mới 100%... (mã hs đường mantoza/ mã hs của đường mantoz)
- Mã HS 17029019: Đường mạch nha- Glucose Syrup (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng xuất khẩu)... (mã hs đường mạch nha/ mã hs của đường mạch n)
- Mã HS 17029019: Đường Mantoza- Hàng mới 100%... (mã hs đường mantoza/ mã hs của đường mantoz)
- Mã HS 17029019: MALTRIN M100 MALTODEXTRIN 25KG/BAG Nguyên liệu thực phẩm- Đường Maltodextrin dạng bột. Hàng mới 100%... (mã hs maltrin m100 ma/ mã hs của maltrin m100)
- Mã HS 17029019: MALTRIN QD M500 MALTODEXTRIN 50LB/BAG Nguyên liệu thực phẩm- Đường Maltodextrin dạng bột. Hàng mới 100%... (mã hs maltrin qd m500/ mã hs của maltrin qd m)
- Mã HS 17029019: Nguyên liệu thực phẩm- Đường maltodextrin dạng bột MALTRIN M100 MALTODEXTRIN. 25kg/bag. HSD: 11/11/2021. Do GRAIN PROCESSING CORPORATION sản xuất.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029019: Đường Mantoza dùng trong thực phẩm: GLUCIDEX 12 (MALTO DEXTRINE) 25 KG/BAO, Hạn sử dụng: tháng 10/2024... (mã hs đường mantoza d/ mã hs của đường mantoz)
- Mã HS 17029020: MẬT ONG, NHÃN HIỆU: MANUKA DOCTOR, KÝ MÃ HIỆU: 24 BIO ACTIVE MANUKAHONEY, 8.75 OZ, 250 G, MỚI 100%... (mã hs mật ong nhãn h/ mã hs của mật ong nhã)
- Mã HS 17029020: Mật ong Manuka, nhãn hiệu Absolute Organic hũ 250gr, đựng trong 50 thùng Cartons, mỗi thùng 6 hũ.... (mã hs mật ong manuka/ mã hs của mật ong manu)
- Mã HS 17029030: Đường lactose đã pha thêm hương (Lactose 88%; hàm ẩm 4,8%; Các chất hương: 2-Butanone 3-hydroxy; Butyric acid ethyl ester; 2-butanone; ethyl lactate, dạng bột)-Milky Buttery Flavour Powder FLA 70248... (mã hs đường lactose đ/ mã hs của đường lactos)
- Mã HS 17029030: Nguyên liệu pha đồ uống Sốt đường- Caramel Sauce, Squeeze BTL 4/16.5 OZ- hiệu Torani (1 chai 468g, 1 thùng 4 chai), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu pha/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029030: Đường cỏ ngọt Stevia, HSX: Mood & Mind, 448g/ gói, giúp thanh lọc cơ thể, hàng mới 100%, dạng bột... (mã hs đường cỏ ngọt s/ mã hs của đường cỏ ngọ)
- Mã HS 17029040: Đường Caramel (Tên thương mại: Caramel Powder). Tổng cộng: 10 thùng carton.... (mã hs đường caramel/ mã hs của đường carame)
- Mã HS 17029040: AAA CARAMEL COLOUR S5000- Đường thắng nước hàng- Caramel (30kg/can), HSD:07/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs aaa caramel col/ mã hs của aaa caramel)
- Mã HS 17029040: Màu thực phẩm caramel dùng để sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%)... (mã hs màu thực phẩm c/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 17029040: Màu caramel 552 (10kg/túi), hàng mẫu... (mã hs màu caramel 552/ mã hs của màu caramel)
- Mã HS 17029040: Phẩm màu tổng hợp: Bột Caramel KD-W (20kg/bao/ thùng)- Caramel Power KD-W, nguyên liệu thực phẩm, mới 100%. Công bố số 47409/2017/ATTP-TNCB ngày 14/12/2017... (mã hs phẩm màu tổng h/ mã hs của phẩm màu tổn)
- Mã HS 17029040: AROMATIC CARAMELSA/45EP-Phụ gia thực phẩm-Đường caramel dùng trong thực phẩm,nsx: 12/10/2019; hsd: 19/02/2022, nsx: SICNA, hàng mới 100%... (mã hs aromatic carame/ mã hs của aromatic car)
- Mã HS 17029040: Đường caramel được sản xuất từ tinh bột bắp, khoai mì dùng trong thực phẩm AAA CARAMEL COLOUR DOUBLE STRENGTH. 30KG/JC. 1020 KG 34 UNK 34 JC. HSD: 29/05/2021 *... (mã hs đường caramel đ/ mã hs của đường carame)
- Mã HS 17029040: Màu caramel- Caramel S-30 (22.5kg/ctn x 6 ctns)... (mã hs màu caramel ca/ mã hs của màu caramel)
- Mã HS 17029040: Màu caramel (phụ gia thực phẩm), dạng lỏng (Do Aipu Food Industry Co., Ltd sản xuất), (20kg/ thùng). Mới 100%... (mã hs màu caramel ph/ mã hs của màu caramel)
- Mã HS 17029040: Phụ gia thực phẩm: Carrageenan (450G/TÚI), hàng mẫu... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
- Mã HS 17029040: NLSX bánh kẹo: Bột caramel dùng trong chế biến thực phẩm- Chất màu V-MIC-34(41001003)- 16/BB-HC 12 (23/01/2018)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 17029040: Màu thực phẩm- CARAMEL COLOR CCL-009 (PRO date: 26/11/2019- EXP date: 24/11/2021)... (mã hs màu thực phẩm/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 17029040: Phẩm màu Caramen E150c- Phụ gia thực phẩm (Caramen Colour Positive E150c DT-235A), 25kg/thùng, Ngày sản xuất: 17/12/2019, Ngày hết hạn: 16/12/2021 Hàng mới 100%... (mã hs phẩm màu carame/ mã hs của phẩm màu car)
- Mã HS 17029040: Phẩm màu đường thắng caramen- CARAMEL COLOR 150C, dùng trong sản xuất thực phẩm. Hàng mới 100%.... (mã hs phẩm màu đường/ mã hs của phẩm màu đườ)
- Mã HS 17029040: Bột caramel 1 chai/ 500g... (mã hs bột caramel 1 c/ mã hs của bột caramel)
- Mã HS 17029040: Đường Caramel Color 231; 30 kg/can(unit); Phụ gia thực phẩm, sử dụng trong sản xuất, chế biến các sản phẩm thực phẩm và đồ uống; Hàng mới 100%... (mã hs đường caramel c/ mã hs của đường carame)
- Mã HS 17029040: Đường caramel làm từ tinh bột bắp, khoai mì, nsx: Sicna, 1.5kg/túi, hàng mẫu, nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%.... (mã hs đường caramel l/ mã hs của đường carame)
- Mã HS 17029040: Đường Caramen CARAMEL COLOUR POWDER E150A Phụ Gia Thực Phẩm 20 Kg// Box AARKAY FOOD PRODUCTS LTD HSD:11/2021... (mã hs đường caramen c/ mã hs của đường carame)
- Mã HS 17029040: CARAMEL 81A598 ĐƯỜNG THẮNG DÙNG TRONG SX THỰC PHẨM, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs caramel 81a598/ mã hs của caramel 81a5)
- Mã HS 17029091: NLSX bánh, kẹo: Xirô Fructoza 55%- High Fructose Corn Syrup 55%- hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh k)
- Mã HS 17029091: Nguyên liệu dùng để sản xuất nước giải khát. Đường nước làm từ bắp (High Fructose Corn Syrup 55PCT). Hàng mới 100% (Kết quả PTPL số: 743/TB-KD4, ngày 30/05/2017)... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029091: Nước đường vàng (Thành phần: Mật ngô 100%), nhà sản xuất Donglim Food Co.,Ltd., 8Kg/can; Sản xuất T09/2019; HSD 24 tháng từ ngày sản xuất; hàng mới 100%... (mã hs nước đường vàng/ mã hs của nước đường v)
- Mã HS 17029091: Nước đường trắng (Thành phần: Mật ngô 100%), nhà sản xuất Ingredion Korea Incorporated., 10Kg/can; Sản xuất T10/2019; HSD 24 tháng từ ngày sản xuất; hàng mới 100%... (mã hs nước đường trắn/ mã hs của nước đường t)
- Mã HS 17029091: Sirô đường đen (20kg/drum).Hàng mới 100%... (mã hs sirô đường đen/ mã hs của sirô đường đ)
- Mã HS 17029091: Siro Fructooligosccharide(FOS)-THIÊN SƯ.QC:10ml/gói,06 gói/hộp.TP Fructooligosccharide 100%.HSD:17/09/2021.TD: tăng vi khuẩn có lợi cho đường ruột.NSX:Quantum Hi-tech(China) Biological Co., mới 100%... (mã hs siro fructoolig/ mã hs của siro fructoo)
- Mã HS 17029091: Đường Glucose Dextrose Solution 75g (vị cam), 30 x 200ml, hsx: Quimica Clinica Aplicada,S.A, mới 100%... (mã hs đường glucose d/ mã hs của đường glucos)
- Mã HS 17029091: Nước đường Oligo nấu ăn-COOKING SYRUP (OLIGOSACCHARIDE) (700G*12EA)/Thùng.Hàng mới 100%.... (mã hs nước đường olig/ mã hs của nước đường o)
- Mã HS 17029091: Nguyên liệu thực phẩm: SI RÔ ĐƯỜNG- DAVINCI GOURMET SUGAR SYRUP. 750ml/hộp, 12 hộp/thùng. NSX: 29/10/2019, HSD:27/10/2021. Hiệu Davinci Gourmet. Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029091: Đường nâu dạng lỏng- Brown Sugar Syrup. (5KG/CAN) x 4/CTN. HSD: 1 năm. DN cam kết nguyên liệu NK trực tiếp chỉ dùng để sx, phục vụ cho việc sx nội bộ của DN, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.... (mã hs đường nâu dạng/ mã hs của đường nâu dạ)
- Mã HS 17029091: Siro đường- Sucrose Syrup (3kg/túi, 8 túi/ thùng) 1 UNK hiệu Winnie Drinker dùng làm nguyên liệu chế biến đồ uống. Mới 100%... (mã hs siro đường suc/ mã hs của siro đường)
- Mã HS 17029091: Mật Ngô CHUNGJUNGONE) CORN SYRUP 5000g*4... (mã hs mật ngô chungju/ mã hs của mật ngô chun)
- Mã HS 17029091: Nước đường nấu ăn- COOKING SYRUP (700G*12EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs nước đường nấu/ mã hs của nước đường n)
- Mã HS 17029091: NƯỚC ĐƯỜNG/ KOREAN CORN SYRUP 700G (700Gx24)/thùng. NSX:2019-12-09, HSD:2021-12-08. Hàng mới 100%... (mã hs nước đường/ kor/ mã hs của nước đường/)
- Mã HS 17029091: Đường Fructose, dạng xiro (20 kgs/thùng) (dùng trong thực phẩm)-Fructose syrup (HSD: 11/03/2020)... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17029091: Siro đường nâu-Brown sugar syrup (01UNK 1CT5kg/can x 04 can/thùng), nhà sản xuất:Pluto Khan International Company. NSX: 12/2019,HSD: 12/2020, mới 100%... (mã hs siro đường nâu/ mã hs của siro đường n)
- Mã HS 17029091: Nước đường bắp- CORN SYRUP (1.2KG*12EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs nước đường bắp/ mã hs của nước đường b)
- Mã HS 17029099: Corn Syrup (mạch nha).100% siro ngô,Loại 700g/chai. 20 chai/ thùng. NSX: Daesang corp- nhà máy Gunsan, mới 100%... (mã hs corn syrup mạc/ mã hs của corn syrup)
- Mã HS 17029099: Mạch nha nấu ăn.(Cooking syrup) 700g/ chai, 20 chai/ carton.Gồm: đường lỏng mạch nha, tinh bột ngô, bột ngô,NSX: Daesang corp.- chi nhánh OSAN., mới 100%... (mã hs mạch nha nấu ăn/ mã hs của mạch nha nấu)
- Mã HS 17029099: Túi đường dừa hữu cơ-Organic Coco Suga Pouch 454gr... (mã hs túi đường dừa h/ mã hs của túi đường dừ)
- Mã HS 17029099: Hộp dừa đường hữu cơ- Organic Coco Sugar Casebox- 1 hộp 4g x 50 thanh... (mã hs hộp dừa đường h/ mã hs của hộp dừa đườn)
- Mã HS 17029099: Mạch nha (CORN SYRUP 700G) 700G/ chai, gồm: Tinh bột ngô 100%, XNCBPHQĐATTP số: 18292/2017/ATTP-XNCB. Hàng mới 100%... (mã hs mạch nha corn/ mã hs của mạch nha co)
- Mã HS 17029099: Maltodextrin dạng bột, hàm lượng đường khử tính theo dextroza lớn hơn 10% và nhỏ hơn 20% (trọng lượng khô)- Maltodextrin M150 IP- R3451Q-KQGD: 1089... (mã hs maltodextrin dạ/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029099: Đường MALTODEXTRIN.Nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm. Đóng gói 25kg/bao.Hàng mới 100% NSX 28/10/2019- HSD 27/10/2021. NSX: QINHUANGDAO LIHUA STARCH CO., LTD.... (mã hs đường maltodext/ mã hs của đường maltod)
- Mã HS 17029099: Đường đen- Brown Sugar Syrup (4200g/chai, 6 chai/thùng). Nguyên liệu thực phẩm dùng để pha chế các loại đồ uống. Hàng mới 100%... (mã hs đường đen brow/ mã hs của đường đen b)
- Mã HS 17029099: ORAFTI P95 25KG/BAG-Nguyên liệu thực phẩm- Đường Oligofructose dạng bột dùng trong thực phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs orafti p95 25kg/ mã hs của orafti p95 2)
- Mã HS 17029099: Mạch nha (tinh chế từ đường) chưa pha hương liệu hoặc chất mầu (700g/chai,20 chai/CTN)-CORN SYRUP,nhà sx DAESANG JSC.Hàng mới 100%.... (mã hs mạch nha tinh/ mã hs của mạch nha ti)
- Mã HS 17029099: Chất phụ gia: MALTODEXTRIN DE10-12 (20 Bao x 25 KG). Hảng mới 100% DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs chất phụ gia m/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 17029099: Đường Fructose(đường hoa quả)dạng lỏng sánh,thành phần:hỗn hợp đường (Fructose, glucose, maltose, giảm đường),đóng túi nilon kín khí,Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang;3kg/túi, 8 túi/carton.Mới 100%... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17029099: Maltodextrin- hàm lượng đường khử (tính theo dextrose) lớn hơn 10% tính theo trọng lượng chất khô, đóng gói 25kg/bao (Khai theo KQ KĐHQ số 1148/TB-KĐ4 ngày 31/08/2017)... (mã hs maltodextrin h/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029099: NLSX nước giải khát: Hỗn hợp đường Fructoza dạng bột- FOS-P Powder- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx nước giải/ mã hs của nlsx nước gi)
- Mã HS 17029099: Siro MacDonald's 100% Pure Maple syrup (12 chai x 370 ml). Hsd 16.09.2022... (mã hs siro macdonald/ mã hs của siro macdona)
- Mã HS 17029099: Mẫu đường dừa dùng trong chế biến thực phẩm (1.2kg/hộp)... (mã hs mẫu đường dừa d/ mã hs của mẫu đường dừ)
- Mã HS 17029099: Nguyên liệu chế biến thực phẩm: Nutridex 10 (Đường Maltodextrin), hàng mới 100%, HSD: 23/11/2021... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029099: Đường Glucose syrup_Spray Dired Glucose Syrup 01924(Corn Syrup Solids,C*Dry MD 01924), nguyên liệu chế biến sữa... (mã hs đường glucose s/ mã hs của đường glucos)
- Mã HS 17029099: Đường 0 calo- TV no calories sweetener (1.8g x30 gói). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4549741368650.Hàng mới 100%... (mã hs đường 0 calo t/ mã hs của đường 0 calo)
- Mã HS 17029099: Nguyên liệu thực phẩm Fibersol-2, maltodextrin dùng trong thực phẩm, soluble corn fiber. Dạng bột, hàng mới 100%. Đóng gói 22,68 KG/bao. Số lô: CY9U08509, NSX:08/10/2019, HSD:07/10/2021.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029099: Maltodextrin DE 18-20- Maltodextrin dạng bột, hàm lượng đường khử (tính theo dextrose) là 19,77% tính theo trọng lượng chất khô (Chất tạo kết dính) (nguyên liệu sản xuất bánh Snack)... (mã hs maltodextrin de/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029099: Đường fructose- Fructose (3kg/hủ, 24 hủ/ thùng) 1 UNK hiệu Winnie Drinker dùng làm nguyên liệu chế biến đồ uống. Mới 100%... (mã hs đường fructose/ mã hs của đường fructo)
- Mã HS 17029099: Chế phẩm thực phẩm: Mẫu bột Sorbitol trộn sẵn (20kg/túi), dùng làm mẫu cho phòng thí nghiệm của nhà máy phối trộn đường CJ... (mã hs chế phẩm thực p/ mã hs của chế phẩm thự)
- Mã HS 17029099: Mật ong Jarah- Jarah Honey đã chế biến đóng gói 500g, hiệu:Bodhi's. NSX: Zealosus Pty Ltd, NSX: 18/06/18, HSD: 18/06/20, Mới 100%... (mã hs mật ong jarah/ mã hs của mật ong jara)
- Mã HS 17029099: Mật ong nhân tạo với nấm Truffle trắng- Acacia Honey with White Truffle đã chế biến đóng gói 40g, hiệu:Artigiani Del Tartufo. NSX: Tartufi Jimmy, NSX: 02/08/19, HSD: 02/08/21, Mới 100%... (mã hs mật ong nhân tạ/ mã hs của mật ong nhân)
- Mã HS 17029099: Nguyên liệu sản xuất phụ gia dùng trong xây dựng KM- 80RA (sản phẩm thủy phân từ tinh bột thành phần gồm maltodextrin, maltose), dạng lỏng, hàng mới 100%. PTPL số 1097TB-PTPLHCM... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17029099: Nước đường Fructose (01 BUCKET 1 PAIL25kg),nhà sản xuất:Pluto Khan International Company. NSX: 12/2019,HSD: 12/2020, mới 100%... (mã hs nước đường fruc/ mã hs của nước đường f)
- Mã HS 17029099: Nước chiết xuất trái mơ đậm đặc- Uống & Nấu ăn- PLUM SWEET FOR DRINK & COOKING(1,025G*9EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs nước chiết xuất/ mã hs của nước chiết x)
- Mã HS 17031090: Mật ong Clover Honey- 2.27kg... (mã hs mật ong clover/ mã hs của mật ong clov)
- Mã HS 17031090: CAMBODIA SUGAR CANE MOLASSES OF YEAR CROP 2019-2020... (mã hs cambodia sugar/ mã hs của cambodia sug)
- Mã HS 17031090: Đường mật mía-100% Cane liquid sugar (3kg/túi; 8 túi/thùng). Nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu TAISUGAR. Hàng mới 100%.... (mã hs đường mật mía1/ mã hs của đường mật mí)
- Mã HS 17031090: MẬT MÍA (MOLASSES)... (mã hs mật mía molass/ mã hs của mật mía mol)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ (dùng để xử lý nước thải)... (mã hs mật rỉ dùng để/ mã hs của mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ, dùng để xử lý nước thải. Mới 100%... (mã hs mật rỉ dùng để/ mã hs của mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật mía Grandma's Molasses Original (12 hủ x 355 ml). Hsd 24.07.2023... (mã hs mật mía grandma/ mã hs của mật mía gran)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường, dùng bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh trong quá trình xử lý hiếu khí tại các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; hàng mới 100% (52000160)... (mã hs mật rỉ đường d/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ dạng lỏng.(Hàng mới 100%)... (mã hs mật rỉ dạng lỏn/ mã hs của mật rỉ dạng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường (dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh)... (mã hs mật rỉ đường d/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Indian Cane Blackstrap Molasses (Mật rỉ đường dùng sản xuất bột ngọt)... (mã hs indian cane bla/ mã hs của indian cane)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường dùng cho hệ thống xử lý nước thải dùng trong công nghiệp... (mã hs mật rỉ đường dù/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ dùng để nuôi vi sinh trong sử lý nước thải trong công ty, thành phần (Blackstrap molasses 8052-35-5), mới 100%... (mã hs mật rỉ dùng để/ mã hs của mật rỉ dùng)
- Mã HS 17039090: AMIX-C Mật thu được từ chiết xuất đường;(Phụ phẩm trong sản xuất đường- gỉ đường) (được dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh) (dạng lỏng) dùng trong sản xuất nội bộ doanh nghiệp... (mã hs amixc mật thu/ mã hs của amixc mật t)
- Mã HS 17039090: Nước cốt đường hiệu LYLE'S (907g x 12hộp/thùng)Mới 100% HSD:Tháng 06/2020... (mã hs nước cốt đường/ mã hs của nước cốt đườ)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17041000: Kẹo sao su vị cola Hubba Bubba Mega Lang Cola (56g x 12 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo sao su vị c/ mã hs của kẹo sao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo sao su vị dâu Hubba Bubba Snappy Strawberry (56g x 12 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars Wrigley Confectionery UK Ltd... (mã hs kẹo sao su vị d/ mã hs của kẹo sao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hiệu Doublemint Hương Bạc hà (DM G2) chưa đóng gói trong bao bì bán lẻ (21,9kg/thùng) (dạng xá)... (mã hs kẹo cao su hiệu/ mã hs của kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị cam Marukawa 130g (Chewing gum Orange flavor 130g), thương hiệu: Marukawa Seika, 48 hộp/thùng, hsd 19/04/2021... (mã hs kẹo cao su vị c/ mã hs của kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị dâu Marukawa 130g (Chewing gum Strawberry flavor 130g), thương hiệu: Marukawa Seika, 48 hộp/thùng, hsd 19/04/2021... (mã hs kẹo cao su vị d/ mã hs của kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hương bạc hà ngọt mentos Kaugummi Pure White Sweet Mint Pocketdose (30g x 40 lọ/thùng); hàng mới 100%; NSX: Perfetti Van Melle Benelux B.V... (mã hs kẹo cao su hươn/ mã hs của kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos Pure Fresh (1.15kg/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo mentos pure/ mã hs của kẹo mentos p)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum bong bóng Fusen nomi hương dâu loại (có đường) loại 15 Kg/thùng(1 thùng 1 unk). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gum bong bó/ mã hs của kẹo gum bong)
- Mã HS 17041000: Keo cao su Trident hương bạc hà (Trident Mint) Nsx: MONDELZ GLOBL LLC, 1,9 g/cái, 14 cái/gói, 15 gói/hộp, 15 hộp/thùng, hàng mới 100%. HSD: 10.11.12/2020... (mã hs keo cao su trid/ mã hs của keo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Lotte cực the mát (không đường) 51g (Lotte Black Gum (sugarless) 51g), thương hiệu: Lotte, 64 hộp/thùng, hsd 05/03/2021... (mã hs kẹo cao su lott/ mã hs của kẹo cao su l)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su trái cây Marukawa 39g (4 viên x 6 hộp) (Fruity Chewing Gum with 6 Flavors 39g), thương hiệu: Marukawa, 225 lốc/thùng, hsd 31/12/2100... (mã hs kẹo cao su trái/ mã hs của kẹo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo gum Wrigley 5 Variety, (1 thùng/18 thanh x 15 tép/thanh), mới 100%... (mã hs kẹo gum wrigley/ mã hs của kẹo gum wrig)
- Mã HS 17041000: Kẹo Alpenliebe Milk Caramel Candy (200 viên/túi)... (mã hs kẹo alpenliebe/ mã hs của kẹo alpenlie)
- Mã HS 17041000: Kẹo Haitai Kẹo cao su Ice cool mint.19g/gói. hạn sử dụng.11_10_2020... (mã hs kẹo haitai kẹo/ mã hs của kẹo haitai k)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum không đường Trident vị trái cây nhiệt đới,không ca cao,1thùng12hộp,1hộp12gói,1gói14tép(Trident Sugar Free Gum Tropical Flavor)-14PC Trident Trop Twist 12x12,NSX:23/10/19, HSD:15/04/21... (mã hs kẹo gum không đ/ mã hs của kẹo gum khôn)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Dinos-X Bubble Gum 500g/gói x 24 gói/thùng (NSX: 10/12/2019- HSD: 10/12/2021), nhà sx: PT. Union Confectionery. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su dino/ mã hs của kẹo cao su d)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Supermax Bubble Gum 500g/gói x 24 gói/thùng (NSX: 10/12/2019- HSD: 10/12/2021), nhà sx: PT. Union Confectionery. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su supe/ mã hs của kẹo cao su s)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị mâm xôi- Hubba Bubba Mega Lang Himbeer (56g x 12 chiếc/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo cao su vị m/ mã hs của kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo sing-gum Doublemint và No.5 (5 khay x 10 hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo singgum do/ mã hs của kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Hubba Bubba vị Mâm xôi, (56gr/unit:12 unit/ hộp; 15 hộp/ thùng). Hãng SX:MARS GMBH, hạn sử dụng: 11-12/2020. Số công bố:13/NGOISAOPHUONGDONG/2018.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gum hubba b/ mã hs của kẹo gum hubb)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị tổng hợp- Hubba Bubba Mega Lang triple mix (56g x 12 chiếc/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo cao su vị t/ mã hs của kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo Sing-gum Cool Air hương Bạc Hà Khuynh Diệp/ Cool Air Menthol Eucalyptus (ME)/ chưa đóng gói trong bao bì bán lẻ (21,9 kg/thùng) (dạng xá) (kẹo cao su)... (mã hs kẹo singgum co/ mã hs của kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Nhật 7 vị trái cây- Xylish Rainbow assort (117g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Meiji Chewing Gum.,ltd... (mã hs kẹo gum nhật 7/ mã hs của kẹo gum nhật)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su 3 vị hiệu Coris, NSX: Coris Incorporation, HSD: Tháng 8/2020, thành phần: Đường, tinh bột siro, kẹo cao su, hương liệu, chất làm mềm, chiết xuất dành dành.15g/ gói,240 gói/ thùng... (mã hs kẹo cao su 3 vị/ mã hs của kẹo cao su 3)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị nho hiệu Lotte, NSX: Lotte Co.,Ltd, HSD: Tháng 8/2022, thành phần: đường, mạch nha, bột nếp, chiết suất cacao, chất gum nền, hương liệu, trọng lượng: 12 miếng/ hộp, 120 hộp/ thùng... (mã hs kẹo cao su vị n/ mã hs của kẹo cao su v)
- Mã HS 17049010: Kẹo mật ong Manuka thảo dược Kanro 80g (Kanro Manuka honey Candy 80g), thương hiệu: Kanro, 48 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo mật ong man/ mã hs của kẹo mật ong)
- Mã HS 17049010: Kẹo sữa trà xanh Matcha kem tươi Kanro 70g (Kanro Matcha milk candy 70g), thương hiệu: Kanro, 48 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo sữa trà xan/ mã hs của kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049010: Kẹo Kabaya hộp vòng quay 12g (Kabaya Jyu-C Colour Ball candy 12g), thương hiệu: Kabaya Shokuhin, 80 cái/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo kabaya hộp/ mã hs của kẹo kabaya h)
- Mã HS 17049010: Kẹo thơm miệng Play Candy vị dưa hấu (Fresh Breath Play Candy Watermelon Flavor)dạng viên,12g/túi,12 túi/hộp,12 hộp/thùng.NSX:20/10/19.HSD:18 tháng,NSX:JJW Foodstuff Industrial Co,Ltd Fujian,mới 100%... (mã hs kẹo thơm miệng/ mã hs của kẹo thơm miệ)
- Mã HS 17049010: Kẹo mút sữa hỗn hợp (Sữa, sữa chua) hiệu FUJIYA- FUJIYA Pop Candy Assorted Milk Lollipop (Milk, Yogurt), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút sữa hỗn/ mã hs của kẹo mút sữa)
- Mã HS 17049010: Kẹo mơ Osakaya 85g (Plum candy 85g), thương hiệu: Osakaya, 12 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mơ osakaya/ mã hs của kẹo mơ osaka)
- Mã HS 17049010: Kẹo gừng mật ong Meito 80g (Meito ginger throat candy 80g), thương hiệu: Meito, 20 gói/thùng, hsd 01/01/2021... (mã hs kẹo gừng mật on/ mã hs của kẹo gừng mật)
- Mã HS 17049010: Kẹo trái cây Sakuma's Drops 75g (Sakuma's Drops Fruit Candy 75g), thương hiệu: Sakuma, 40 hộp/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo trái cây sa/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049010: Thực phẩm bổ sung: Kẹo sữa chua lợi khuẩn & canxi Meiji 28g (18 viên) (Meiji Yogurt Candy 18 tablets), thương hiệu: Meiji Sangyo, 80 hộp/thùng, hsd 01/05/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh muối Matsuya 100g (Matsuya Lemon Salt Candy 100g), thương hiệu: Matsuya, 20 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo chanh muối/ mã hs của kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049010: Kẹo hộp quay số may mắn Kabaya 12g (Kabaya Candy dial box 12g), thương hiệu: Kabaya, 80 hộp/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo hộp quay số/ mã hs của kẹo hộp quay)
- Mã HS 17049010: Kẹo sữa kem tươi Hokkaido Kanro 80g (Kanro Gold Milk Candy 80g), thương hiệu: Kanro, 48 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo sữa kem tươ/ mã hs của kẹo sữa kem)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh bưởi Green Dakara 79g (LOTTE Green DA KA RA Candy 79g), thương hiệu: Lotte, 20 gói/thùng, hsd 01/06/2020... (mã hs kẹo chanh bưởi/ mã hs của kẹo chanh bư)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda hộp bàn tay oẳn tù tì 10g (Heart Kuru Kuru Janken Candy 10g), thương hiệu: Heart, 72 cái/thùng, hsd 01/01/2021... (mã hs kẹo soda hộp bà/ mã hs của kẹo soda hộp)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh mật ong Kanro 90g (Kanro Honey Lemon C Candy For Throat 90g), thương hiệu: Kanro, 48 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo chanh mật o/ mã hs của kẹo chanh mậ)
- Mã HS 17049010: Kẹo mật ong nguyên chất 100% Senjaku 51g (Honey 100% candy 51g), thương hiệu: Senjakuame Honpo, 48 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mật ong ngu/ mã hs của kẹo mật ong)
- Mã HS 17049010: Kẹo hộp hình máy bán hàng tự động 12g (Heart Candy with Vending Machine 12g), thương hiệu: Heart, 72 hộp/thùng, hsd 01/12/2020... (mã hs kẹo hộp hình má/ mã hs của kẹo hộp hình)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda hộp hình trái tim nút xoay 10g (Soda candy in heart-shaped box 10g), thương hiệu: Heart, 96 cái/thùng, hsd 31/12/2020... (mã hs kẹo soda hộp hì/ mã hs của kẹo soda hộp)
- Mã HS 17049010: Kẹo soda kèm hộp hình micro ca hát 15g Coris (Karaoke Micro Ramune Candy 15g), thương hiệu: Coris, 160 cái/thùng, hsd 10/09/2020... (mã hs kẹo soda kèm hộ/ mã hs của kẹo soda kèm)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda trái cây hình thỏ con dạng túi 10g Kakudai (Fruit Ramune Candy 10g), thương hiệu: Kakudai, 600 gói/thùng, hsd 10/09/2020... (mã hs kẹo soda trái c/ mã hs của kẹo soda trá)
- Mã HS 17049010: Kẹo 12 loại thảo dược Nhật Bản Lion 74g (12 of Japanese herbs candy 70 g), thương hiệu: Lion Confectionery, 18 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo 12 loại thả/ mã hs của kẹo 12 loại)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Ring POP, (44 viên/hộp), mới 100%... (mã hs kẹo ngậm ring p/ mã hs của kẹo ngậm rin)
- Mã HS 17049010: Kẹo dẽo Welch's Fruit Snack Mixed fruit, (1 thùng/24 gói x 10fl oz/gói)), mới 100%... (mã hs kẹo dẽo welchs/ mã hs của kẹo dẽo welc)
- Mã HS 17049010: Kẹo hoa quả (SHOEI GUMI); Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả sh/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Tic tac 14.5 gram/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ mã hs của kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049010: Kẹo Lollypop Mini 0.65g/hộp/50que-HSD:07/2021-111... (mã hs kẹo lollypop mi/ mã hs của kẹo lollypop)
- Mã HS 17049010: Kẹo hương bạc hà- Topvalu Mint Candy (gói 98g (không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810190515.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hương bạc h/ mã hs của kẹo hương bạ)
- Mã HS 17049010: Kẹo đường nâu- (Topvalu) TV Brown Sugar Candy (gói 99g(không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810169252.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường nâu/ mã hs của kẹo đường nâ)
- Mã HS 17049010: BIG kẹo ngậm bạc hà sảng khoái hỗn hợp- BIG Mixed tablet refresh mint (1 gói35g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4549741058872.Hàng mới 100%... (mã hs big kẹo ngậm bạ/ mã hs của big kẹo ngậm)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm vị muối- Salt candy (gói 92g (không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121785162.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm vị muố/ mã hs của kẹo ngậm vị)
- Mã HS 17049010: Kẹo caramel muối Topvalu- Topvalu Salt Caramel (gói 276g (không bao gồm vỏ kẹo), gói 280g(bao gồm vỏ kẹo)),thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4549741658515.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo caramel muố/ mã hs của kẹo caramel)
- Mã HS 17049010: Kẹo mút, không chứa cacao COCOA ENJOY CP-CP SMURFS/H KITTY MARKERS 84G... (mã hs kẹo mút không/ mã hs của kẹo mút khô)
- Mã HS 17049010: Kẹo, không chứa cacao tặng kèm COCOA ENJOY GWP SR-WERTHER'S O. POUCH 220G... (mã hs kẹo không chứa/ mã hs của kẹo không c)
- Mã HS 17049010: KẸO, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs kẹo hàng quà t/ mã hs của kẹo hàng qu)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm ho Pulmoll Kirsch loại 20g/ hộp (24 hộp/ thùng).HSD: 02/12/2022... (mã hs kẹo ngậm ho pul/ mã hs của kẹo ngậm ho)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm ho hàng F.O.C Pulmoll Eucalyptus-Menthol loại 2g/ gói (750 gói/ thùng).HSD: 12/2022... (mã hs kẹo ngậm ho hàn/ mã hs của kẹo ngậm ho)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm hương chanh hiệu Kraice,không ca cao.NSX: Kraice Foods Co., Ltd, HSD:12/2020, thành phần: dầu thực vật, chất tạo ngọt, acidulant, hương liệu, chất chống oxi hóa.35g/hộp,80 hộp/thùng... (mã hs kẹo ngậm hương/ mã hs của kẹo ngậm hươ)
- Mã HS 17049020: Kẹo hạnh nhân bọc sôcôla trắng 450gram/gói, 4 gói/ hộp, (01 UNK 1 hộp) hsd 12 tháng, năm sx 2019, sx bởi LLC Russian draze, cb số 66/SôViết/2018 ngày 31/10/2018 hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân b/ mã hs của kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049020: Chocolate màu trắng, dạng nút (0.6kg/gói), hàng mẫu... (mã hs chocolate màu t/ mã hs của chocolate mà)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng không nhân dạng viên- PAT32WCV Aalst- White Couverture 32% Cocoa (5KG X 240 CARTONS), hàng mới 100%... (mã hs sôcôla trắng kh/ mã hs của sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo sô cô la trắng nhân hạnh nhân Ivanovich, dạng viên, 400g/gói,6 gói/thùng,1góiUNK. NSX: 09/2019. HSD: tháng 09/2020. NSX: OJSC Confectionary Complex Ozersky souvenir. Xuất xứ: Nga. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo sô cô la tr/ mã hs của kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049091: Kẹo trái cây (dẻo, có chứa gelatin, không chứa cacao) vị dưa lưới Kasugai Melon Gummy Candy (102 gx24 gói/thùng),hàng mới 100%,.Nhà sx:Kasugai Seika Co.,Ltd... (mã hs kẹo trái cây d/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo My Gummy Peach Jelly Candy (66gr/hộp). Hsd: 2020.11.04. Nhà sx: Orion Group&Corp... (mã hs kẹo dẻo my gumm/ mã hs của kẹo dẻo my g)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị dâu tây. Hiệu: Chivers Jelly. 135g/ gói. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo vị dâu/ mã hs của kẹo dẻo vị d)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị sữa chua Neo- Neo Yogurt Jelly 50g (50g x 8pack x 5 case)/thùng, mới 100%... (mã hs kẹo dẻo vị sữa/ mã hs của kẹo dẻo vị s)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Haribo Goldbears 160gam/gói, 12gói/hộp Hãng sx: Haribo, HSD: tháng 2 và 3/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo haribo/ mã hs của kẹo dẻo hari)
- Mã HS 17049091: Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White 70gam/gói, 24gói/hộp, Hãng sx: Haribo, HSD: tháng 7 và 8/2020. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo xốp haribo/ mã hs của kẹo xốp hari)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm sốt siro Coris 34g (Apple flavored Soft Candy 34g), thương hiệu: Coris, 120 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm sốt sir/ mã hs của kẹo mềm sốt)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm hình que kem Coris 37g (Ice Bar DIY Soft Candy 37g), thương hiệu: Coris, 120 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm hình qu/ mã hs của kẹo mềm hình)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm nặn hình thú Coris vị dâu & chanh 33g (Waku Waku Animal Soft Candy 33g), thương hiệu: Coris, 144 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo mềm nặn hìn/ mã hs của kẹo mềm nặn)
- Mã HS 17049091: Kẹo YOYO Gummy Jelly 80g (không chứa cacao) (Assorted 200, Grape 100, Strawberry 150) (1 x 24 gói/ thùng), mới 100%. HSD: 12/2020... (mã hs kẹo yoyo gummy/ mã hs của kẹo yoyo gum)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Kingdom Jelly dạng que BBQ viên mini, không chứa cacao, đóng gói: 30g/gói, 12 gói/hộp, 8 hộp/thùng. NSX: 19/12/2019. HSD: 18/12/2021. NSX:M-SUGAR LIMITED PARTNERSHIP, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo kingdom/ mã hs của kẹo dẻo king)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo tổng hợp Trolli Super stars (200g x 12 gói/thùng), không chuwacs ca cao, hàng mới 100%. NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo tổng hợ/ mã hs của kẹo dẻo tổng)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Trolli Gummi World (230g x 12 gói/thùng), không chứa ca cao, hàng mới 100%; NSX: Trolli GmbH, Số CB:17566/2017... (mã hs kẹo dẻo trolli/ mã hs của kẹo dẻo trol)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả Hi-chew assorted candy không chứa cacao (94g x48gói/thùng), hàng mới 100%.Nhà sản xuất: Takazaki Morinaga Co., Ltd.;... (mã hs kẹo hoa quả hi/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo không chứa cacao Lot100 gummy (Mango:400 thùng; Assorted:600 thùng) (24gói/thùngx150g/gói); hiệu LOT100; HSD:06.2021. Mới 100%. NSX:COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD.... (mã hs kẹo dẻo không c/ mã hs của kẹo dẻo khôn)
- Mã HS 17049091: Thực phẩm bổ sung: Kẹo hoa hồng dâu tây Kracie 32g (Kracie strawberry rose candy 32g), thương hiệu: Kracie, 160 gói/thùng, hsd 01/11/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Burger bịch nhựa (24 bịch x 96g/ 1 thùng).(kẹo đường không chứa cacao). Nsx: 19/11/2019. Hsd: 18/05/2021. Nhà sx: PT.YUPI INDO JELLY GUM. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo burger/ mã hs của kẹo dẻo burg)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Frankfurter hũ nhựa (12 x 36 x 8g).(kẹo đường không chứa cacao)). Nsx: 05/11/2019, Hsd: 04/05/2021. Nhà sản xuất: PT.YUPI INDO JELLY GUM. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo frankfu/ mã hs của kẹo dẻo fran)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Yupi Milly Moos bịch nhựa (24 bịch x 120g/ 1 thùng) (kẹo đường không chứa cacao).Nsx: 12/11/2019. Hsd: 11/11/2021. Nhà sx: PT.YUPI INDO JELLY GUM, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo yupi mi/ mã hs của kẹo dẻo yupi)
- Mã HS 17049091: Kẹo Assorted Gummy Candy 350g.Loại kẹo dẻo,có chứa gelatin,đường,siro glucose, chất tạo ngọt và các thành phần khác.đóng gói:350g/gói.Ngày sx: 23/09/2019 Hạn sử Dụng 24 tháng.Mới100% do trung quốc sx.... (mã hs kẹo assorted gu/ mã hs của kẹo assorted)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Gummy Candy.đóng 2kg/ túi.chứa Glucose Syrup,đường,Gelatin và các thành phần khác.chưa đóng gói bán lẻ.HSD 24 tháng,do Shenzhen rungu food co.,LTD SX ngày 30/12/2019,Mới 100% doTQSX... (mã hs kẹo dẻo gummy c/ mã hs của kẹo dẻo gumm)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo trái cây sữa chua Trolli YoFruit (200g x 18 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ mã hs của kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị quả mọng Haribo Berries (200g x 18 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Haribo GmbH & Co. KG... (mã hs kẹo dẻo vị quả/ mã hs của kẹo dẻo vị q)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo (có chứa Gelatin) Trolli Hot Dog (150g x 7 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH, Số CB:17569/2017... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ mã hs của kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo nhân mứt hỗn hợp hiệu: R&B (Kẹo con mắt) Assorted Jelly Filled Marshmallows (80g/1 gói x 24 gói/ thùngUNK), kẹo dẻo có chứa đường và galetin không chứa cacao. Háng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo nhân mứ/ mã hs của kẹo dẻo nhân)
- Mã HS 17049091: Kẹo MEGA MARSHMALLOWS. 120g/gói x 24 gói/carton.NSX:SUCERE FOODS CORPORATION. NSX:09/12/2019.HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo mega marshm/ mã hs của kẹo mega mar)
- Mã HS 17049091: Kẹo APPLE TEDDY MARSHMALLOWS. 70g/gói x 24 gói/cartoni.NSX:SUCERE FOODS CORPORATION. NSX:09/12/2019.HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo apple teddy/ mã hs của kẹo apple te)
- Mã HS 17049091: Kẹo SNOW WHITE MEGA MARSHMALLOWS. 120g/gói x 24 gói/carton.NSX:SUCERE FOODS CORPORATION. NSX:09/12/2019.HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo snow white/ mã hs của kẹo snow whi)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hiệu Saadet Gida, 40g/gói, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%.... (mã hs kẹo dẻo hiệu sa/ mã hs của kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049091: Kẹo bạc hà Start, Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co.,Ltd. (1carton50bagx120g). NSX: 05/11/2019, HSD: 04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà star/ mã hs của kẹo bạc hà s)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sữa trà xanh Start, Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co.,Ltd. (1carton50bagx120g). NSX: 05/11/2019, HSD: 04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa trà xan/ mã hs của kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049091: Kẹo Trà Xanh- GREEN TEA CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo trà xanh g/ mã hs của kẹo trà xanh)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo khủng long kỷ Jura (hiệu tiếng Hàn, mới 100%, HSD: 11/2020) (80g x 24 x 200 ctns)... (mã hs kẹo dẻo khủng l/ mã hs của kẹo dẻo khủn)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Cola Burger dây treo (10x60x8g)/thùng, NSX- HSD: 05/11/2019- 04/11/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo cola bu/ mã hs của kẹo dẻo cola)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hoa quả Arriang (Arriang fruit Jelly), không chứa ca cao,1kg/túi, 8 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hoa quả/ mã hs của kẹo dẻo hoa)
- Mã HS 17049091: Kẹo túm dẻo vị trái cây Arriang(Arriang Assorted Jelly), không chứa ca cao, 500g/túi, 12 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo túm dẻo vị/ mã hs của kẹo túm dẻo)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sweetie Milk Flavor hiệu Sweetie (Marshmallow Filled), có chứa gelatin 250g/gói, 16gói/thùng,NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Karjen Pte.Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sweetie mil/ mã hs của kẹo sweetie)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sweetie Coconut Flavor hiệu Sweetie (Marshmallow Filled), có chứa gelatin, 250g/gói, 16gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Karjen Pte.Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sweetie coc/ mã hs của kẹo sweetie)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo có đường, không chứa ca cao Trolli Mini Burger 600g/hộp, 6hộp/kiện (1UNK 1 kiện 3.6 kg), hàng mới 100%, Nsx: Trolli GmbH, Hsd: 11.2020.... (mã hs kẹo dẻo có đườn/ mã hs của kẹo dẻo có đ)
- Mã HS 17049091: Kẹo Dẻo Want Want QQ Gummies Vị Nho 20G*5*4*6, 20g/gói x 120 gói/thùng, hàng mới 100%. NSX 22.12.19, hạn sd 12 tháng từ NSX... (mã hs kẹo dẻo want wa/ mã hs của kẹo dẻo want)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Jelly JongKol-MARSHMALLOW WITH GELATIN DESSERT 250G.(BBQ),Khối lượng tịnh:250G,(24 x 250g)/thùng,NSX: Octchild Foods Co., Ltd,hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo jelly j/ mã hs của kẹo dẻo jell)
- Mã HS 17049091: Kẹo (dẻo có chứa gelatin) Trolli Choco Bananas (150g x 8 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX:Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ mã hs của kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo, không chứa cacao tặng kèm COCOA ENJOY GWP JB-20 FLAVOUR BOX 100G... (mã hs kẹo dẻo không/ mã hs của kẹo dẻo khô)
- Mã HS 17049091: Kẹo Gummi Ice hiệu Roscela- Roscela Gummi Ice Candy, (Kẹo dẻo,không chứa cacao), quy cách: 28g*6 cái/lốc; 6 lốc/cartons, NHÀ SẢN XUẤT: Chavanaphat Co., Ltd., hàng mới 100%... (mã hs kẹo gummi ice h/ mã hs của kẹo gummi ic)
- Mã HS 17049091: Kẹo Fancy Umbrella hiệu Roscela- Roscela Fancy Umbrella Candy (Kẹo dẻo,không chứa cacao), quy cách: 32g*6 cái/lốc; 6 lốc/cartons, NHÀ SẢN XUẤT: Chavannaphat Co., Ltd., hàng mới 100%... (mã hs kẹo fancy umbre/ mã hs của kẹo fancy um)
- Mã HS 17049091: Kẹo Toktak mixed fruit flavoured hiệu Roscela-Roscela Toktak mixed fruit flavoured Candy (Kẹo dẻo,không chứa cacao) quy cách:9g*12 cái/lốc;12 lốc/cartons, NSX: Chavanaphat Co., Ltd., hàng mới 100%... (mã hs kẹo toktak mixe/ mã hs của kẹo toktak m)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả Timi Mix hiệu Konti (Timi Mix Fruit Candy), đóng gói 1kg/ gói, 8 gói/ thùng, 1gói 1 UNK, Nhà sx: GB JSC KONTI_RUS, HSD: 27/4/2020. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hoa quả tim/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả mềm Zhivinka vị dưa hấu hiệu Konti (Zhivinka Watermelon Flavor), 1kg/ gói, 8 gói/ thùng, 1 thùng 1 UNK. Hàng mới 100%. HSD: T6/2020 Nhà sản xuất: KONTI-RUS... (mã hs kẹo hoa quả mềm/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Chups Chup vị trái cây hiệu Kraice, không ca cao.Thành phần:Gelatin,xiro, đường, nước ép cô đặc, nước cốt chanh, nước ép táo đậm đặc, sorbitol.80g/ túi, 72 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo chups c/ mã hs của kẹo dẻo chup)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị đào hiệu Bourbon,không ca cao. NSX: Bourbon Co.,Ltd, HSD: tháng 4/2020 thành phần:: Đường, xi-rô, gelatin, nước ép đào cô đặc, dextrin, acidulant.50g/ gói, 12 gói/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị đào/ mã hs của kẹo dẻo vị đ)
- Mã HS 17049091: Kẹo sữa chua vị chanh hiệu Meiji, không ca cao. NSX: Meiji Co., Ltd, HSD: T6/ 2020, thành phần: Đường, sữa chua cô đặc, bột sữa chua,gelatin, acid citric.18 viên/ hộp, 80 hộp/ thùng... (mã hs kẹo sữa chua vị/ mã hs của kẹo sữa chua)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị nho không ca cao hiệu Meiji, NSX:,Meiji Co., Ltd, HSD:6/2020, thành phần: Gelatin, xi-rô, đường, nước trái cây nho,dầu thực vật và chất béo, tinh bột.51g/ túi,120 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị nho/ mã hs của kẹo dẻo vị n)
- Mã HS 17049091: Kẹo sữa đào hiệu UHA,không ca cao.NSX: Uha Mikakuto Co.,Ltd HSD: 7/2020, Thành phần:Gelatin, đường, siro, bột sữa, sữa đặc có đường, dầu thực vật, kem tươi, nước ép đào.84g/ túi,80 túi/ thùng... (mã hs kẹo sữa đào hiệ/ mã hs của kẹo sữa đào)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị trái cây mix hiệu UHA, NSX: Uha Mikakuto Co.,Ltd, HSD: Tháng 9/2020, thành phần: Gelatin,xi-rô, đường, rau,axit lactic, nước trái cây (nho, dưa), trọng lượng: 98g/ túi,48 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị trái/ mã hs của kẹo dẻo vị t)
- Mã HS 17049091: Kẹo gôm chanh hiệu Kanro,không ca cao. NSX: Công ty TNHH Kang, HSD:8/2020, số công bố: 5400/2018/ATTP-XNCB, thành phần:Gelatin,siro, bơ thực vật, chiết xuất chanh, muối.56g/ gói, 120 gói/ thùng... (mã hs kẹo gôm chanh h/ mã hs của kẹo gôm chan)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị cola, không nhãn hiệu model (900 gram/gói)... (mã hs kẹo dẻo vị cola/ mã hs của kẹo dẻo vị c)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Oloves Olives, 30g/gói, hsd: 03/2021, mới 100%.... (mã hs kẹo dẻo oloves/ mã hs của kẹo dẻo olov)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm mật ong hương chanh, Propolis & Manuka Honey Candies, hiệu Propicol, 1 gói 40 viên, HSD: 05/2022, Số lô: 1492019, hàng mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm mật on/ mã hs của kẹo ngậm mật)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Fujiya pop candy (122g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: FUJIA CO.,LTD... (mã hs kẹo mút fujiya/ mã hs của kẹo mút fuji)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị dưa Pine Hokkaido Melon Candy (73g x 20 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Pine Co., Ltd... (mã hs kẹo vị dưa pine/ mã hs của kẹo vị dưa p)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương vị trái cây Kanro fruit candy (150g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Kanro Co.,Ltd... (mã hs kẹo hương vị tr/ mã hs của kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa- UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8.2 (103.5g x 72 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Mikakuto Co., Ltd... (mã hs kẹo sữa uha mi/ mã hs của kẹo sữa uha)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo trái cây Meiji Fruit Soft Gummy Candy (90g x 54 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: MEIJI CO.,LTD... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ mã hs của kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo 8 vị Lion Janjaka Soda Candy (144g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Lion Confectionery Co.,Ltd... (mã hs kẹo 8 vị lion j/ mã hs của kẹo 8 vị lio)
- Mã HS 17049099: Kẹo muối và hoa quả Hichew salt and fruit (77g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Morinaga Seika Co., Ltd... (mã hs kẹo muối và hoa/ mã hs của kẹo muối và)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị đào trắng White peach sparkling candy (80g x 20 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Pine Co., Ltd Skpa... (mã hs kẹo cứng vị đào/ mã hs của kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola hạnh nhân trắng Oriental Sweets "Almond in white chocolate glaze'', loại 200g/túi, HSD: 12/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo socola hạnh/ mã hs của kẹo socola h)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola trắng hạnh nhân sữa Oriental Sweets "Almond in white chocolate glaze'', loại 450g/túi, HSD: 12/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo socola trắn/ mã hs của kẹo socola t)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo (có chứa gelatin) Trolli mini Burger (50g x 24 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ mã hs của kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049099: Kẹo Belo Chocolate, trọng lượng: 3 G x 50PCS x 50 PACKS. SX:11/2019- HSD:11/2020, Nhãn hiệu: EURO.Mới 100%... (mã hs kẹo belo chocol/ mã hs của kẹo belo cho)
- Mã HS 17049099: Kẹo cao su Clorets, 140g/hộp, 36/ hộp/ thùng, do Mondelez Japan Co.,Ltd sản xuất, SCB: 39/LTP/2018, HSD:5/2020. mới 100%... (mã hs kẹo cao su clor/ mã hs của kẹo cao su c)
- Mã HS 17049099: Bột làm kẹo dẻo đổi màu Meigum 19g (Meiji Powdered Slime Jelly 19g), thương hiệu: Meiji Chewing Gum, 96 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs bột làm kẹo dẻo/ mã hs của bột làm kẹo)
- Mã HS 17049099: Thạch Collagen vị nho " Koro Koro"- Jelly Collagen Grape Flavour ((10 gói x 40g) x 12 hộp/ thùng), Hàng mới 100%... (mã hs thạch collagen/ mã hs của thạch collag)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị berry hữu cơ Biona- Biona Organic Berry Burs (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo vị berr/ mã hs của kẹo dẻo vị b)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hình rắn hữu cơ Biona- Biona Organic Sour Snake. (75g/gói x 12 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hình rắ/ mã hs của kẹo dẻo hình)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hình gấu hữu cơ Biona- Biona Organic Mini Fruit Bears (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hình gấ/ mã hs của kẹo dẻo hình)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị lựu hình trái tim hữu cơ Biona- Biona Organic Vegan Pomegranate Hearts (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo vị lựu/ mã hs của kẹo dẻo vị l)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng không cacao Rinda (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 12/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 19497/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo cứng không/ mã hs của kẹo cứng khô)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm đỏ cứng- Korean Red Ginseng Vitamin Candy. NSX CHEONNYEONAE FOOD CO.,LTD. Quy cách Thùng 200g/ túi x 50 túi. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021... (mã hs kẹo sâm đỏ cứng/ mã hs của kẹo sâm đỏ c)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm đen- Korean Black Ginseng Candy loại kẹo cứng. NSX CHEONNYEONAE FOOD CO.,LTD. Quy cách Thùng 300g/ túi x 30 túi. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021... (mã hs kẹo sâm đen ko/ mã hs của kẹo sâm đen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hồng sâm hàn quốc 333 program-333 Program Korean Red Ginseng Jelly,1 bịch kín 450gram,Lot:MS20191112(12/11/2019-11/11/2021), NSX:MYUNG SUNG BAKERY., hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hồng sâ/ mã hs của kẹo dẻo hồng)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Miaokestar (Banana candy), 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Meigo, mới 100%... (mã hs kẹo chuối miaok/ mã hs của kẹo chuối mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dứa Mei Clarks Soft Candy-Pineapple, 218g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dứa/ mã hs của kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu Mei Clarks Soft Candy-Strawberry, 218g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ mã hs của kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị trái cây Mei Clarks Soft Candy- Fruity Taste, 350g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị trái/ mã hs của kẹo mềm vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo UK, hàng quà tặng, chỉ dùng cá nhân... (mã hs kẹo haribo uk/ mã hs của kẹo haribo u)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị cà phê- Fondant taste coffee (12 kg (4 túi x 3 kg)/thùng). HSD: 30/04/2021... (mã hs kẹo mềm vị cà p/ mã hs của kẹo mềm vị c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị trà xanh- Fondant taste matcha (12 kg (4 túi x 3 kg)/thùng). HSD: 30/04/2021... (mã hs kẹo mềm vị trà/ mã hs của kẹo mềm vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo (dẻo có chứa gelatin) Trolli Choco Bananas (150g x 8 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX:Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ mã hs của kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049099: Kẹo TOMMY JELLY BEAN 20g- Fruity (Hang) Soft Chewing Candy (1 x 24 gói/ vĩ x 6 vĩ/ thùng), mới 100%. HSD: 12/2020... (mã hs kẹo tommy jelly/ mã hs của kẹo tommy je)
- Mã HS 17049099: Kẹo mạch nha nhân hạt vừng-SESAME PRALINE 2.5KG- Mã 1026035 (10hộp x2.5kgs;HSD: 08/10/2020) NH: Weiss NSX:Chocolate Weiss... (mã hs kẹo mạch nha nh/ mã hs của kẹo mạch nha)
- Mã HS 17049099: KẸO NGẬM KHÔNG ĐƯỜNG IMPACT MINTS ORIGINAL- HƯƠNG BẠC HÀ LỤC THƠM MÁT (SPEARMINT) 25G(144 PCS/CTN)... (mã hs kẹo ngậm không/ mã hs của kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Ribon- Milk Soft Candy 66g/gói 24 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs kẹo sữa mềm rib/ mã hs của kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1.68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa hiệu mi/ mã hs của kẹo sữa hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị dâu hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1.68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị dâu/ mã hs của kẹo sữa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị dưa gang hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1.68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị dưa/ mã hs của kẹo sữa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị sô cô la hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1.68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị sô c/ mã hs của kẹo sữa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hỗn hợp hiệu Milkita (Dâu, Sôcôla, Dưa gang); (1 thùng 4 gói x 30 viên 1.08kg). Ngày sản xuất: 16/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 15/06/2021.... (mã hs kẹo vị hỗn hợp/ mã hs của kẹo vị hỗn h)
- Mã HS 17049099: KẸO XỐP MARSHIES HƯƠNG DÂU- MARSHIES STRAWBERRY MARSHMALLOWS 80G (80G x 24 GÓI/THÙNG). HSD: 20/11/2020, 04/12/2020... (mã hs kẹo xốp marshie/ mã hs của kẹo xốp mars)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Teteo hương nho, 60 viên/túi (48g/túi), mã hàng 117513, mới 100%, hiệu Combi... (mã hs kẹo ngậm teteo/ mã hs của kẹo ngậm tet)
- Mã HS 17049099: KẸO, QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs kẹo quà biếu c/ mã hs của kẹo quà biế)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus hương Trái Cây 0.999 kg/ Sugus Assorted/ (0.999 kg/bịch x 10 bịch/thùng 9.99 kg/thùng) (NFJ) (Kẹo dẻo nhai)... (mã hs kẹo mềm sugus h/ mã hs của kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Candy Soft Mix Kaubonbons (500g x 12 gói/thùng), Không chứa ca cao, hàng mới 100%. NSX: Edeka Zentrale AG & Co.KG. Số CB:29636/2017... (mã hs kẹo hoa quả can/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: HÀNG QUÀ TẶNG: KẸO DẺO... (mã hs hàng quà tặng/ mã hs của hàng quà tặn)
- Mã HS 17049099: Kẹo The Halls- Vị Bạc Hà, có đường, không cacao, HALLS ML 12X20X9S TH(MIRROR), code4033719, 1 thùng12 hộp, 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 9 viên27.9 G, NSX:09.12.2019, HSD:09.03.2021... (mã hs kẹo the halls/ mã hs của kẹo the hall)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê Kopiko Jar 6x600g (Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo cà phê kopi/ mã hs của kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo the Fres Barley Bag 24x150g (Hàng mới 100%)(NSX:7/12/19;HSD:7/6/21)... (mã hs kẹo the fres ba/ mã hs của kẹo the fres)
- Mã HS 17049099: Kẹo the Fres Apple Peach Bag 24x150g (Hàng mới 100%)(NSX:14/12/19;HSD:14/3/21)... (mã hs kẹo the fres ap/ mã hs của kẹo the fres)
- Mã HS 17049099: Kẹo dứa muối- HARTBEAT- PINEAPPLE SALT (12 hũ x 400gr/thùng), hạn sử dụng tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dứa muối h/ mã hs của kẹo dứa muối)
- Mã HS 17049099: Kẹo dâu soda chanh- StrawberryLime soda Flavoured Candy(12 hũ x 400gr/thùng), hạn sử dụng tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dâu soda ch/ mã hs của kẹo dâu soda)
- Mã HS 17049099: Kẹo gummy vị chanh muối Gummy Lime Salt Candy. Nhãn hiệu HARTBEAT (40gr/gói x 6 gói/lốc x 2 lốc/thùng).Hạn sử dụng đến tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gummy vị ch/ mã hs của kẹo gummy vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Two Mix 100g/gói,v20gói/thùng. Nhãn hiệu: Melland, nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD.Hạn T12.2020.Mới 100%... (mã hs kẹo two mix 100/ mã hs của kẹo two mix)
- Mã HS 17049099: Kẹo Double Mix 100g/gói,20gói/thùng. Nhãn hiệu: Melland, nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD.Hạn SD T12.2020.Mới 100%... (mã hs kẹo double mix/ mã hs của kẹo double m)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm NEW RED GISENG CANDY 250g/ gói, 10gói/thùng.Nhãn hiệu: Melland,nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD.Hạn SD T11.2021.Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm ne/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hương trái cây, không chứa cacao Ribbon Seika Fruits Candys, 180g/gói, 20 gói/thùng, Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 11/2020. Hãng sản xuất: Ribbon Co.,Ltd... (mã hs kẹo cứng hương/ mã hs của kẹo cứng hươ)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa hương trà xanh UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8.2 MATCHA không chứa cacao, 80g/gói, 72 gói/thùng, Hàng mới 100%. HSD 10/2020. Nhà sản xuất: UHA Mikakuto Co.,Ltd... (mã hs kẹo sữa hương t/ mã hs của kẹo sữa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây mềm tổng hợp- MORINAGA HAICHU ASORTED không nhân, không chứa cacao, 94g/gói, 48 gói/thùng. Hàng mới 100%, HSD 10/2020. Nhà sản xuất: MORINAGA Co., Ltd... (mã hs kẹo trái cây mề/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo que saffron (10 que/hộp * 15gram/hộp), bao bì giấy. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo que saffron/ mã hs của kẹo que saff)
- Mã HS 17049099: Kẹo Morinaga Hi-Chew trái cây- Morinaga Hi-Chew (94g/túi x 48 túi/thùng). HSD: 10/2020... (mã hs kẹo morinaga hi/ mã hs của kẹo morinaga)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa trà xanh Tokuno 8.2- Tokuno Milk 8.2 Matcha Candy (80g/túi x 72 túi/thùng). HSD: 10/2020... (mã hs kẹo sữa trà xan/ mã hs của kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hỗn hợp vị trái cây và soda- Puccho Fruit & Soda Mix Candy (98g/túi x 72 túi/thùng). HSD: 07/2020... (mã hs kẹo mềm hỗn hợp/ mã hs của kẹo mềm hỗn)
- Mã HS 17049099: KẸO LOTTE ANYTIME- 20 BỊCH X 60G HSD: 12/2020... (mã hs kẹo lotte anyti/ mã hs của kẹo lotte an)
- Mã HS 17049099: KẸO COMVITA... (mã hs kẹo comvita/ mã hs của kẹo comvita)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM KHÔNG ĐƯỜNG/SUGAR FREE KOREAN RED GINSENG CANDY (500G*20 EA)/ Box.Số công bố: 43700/2017/ATTP-XNCB. Ngày 23/11/2017, Hàng mới 100 %... (mã hs kẹo hồng sâm kh/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm ECLIPSE (5 khay x 8 hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo ngậm eclips/ mã hs của kẹo ngậm ecl)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Pure Fresh (0.05kg/hũ), hàng mẫu... (mã hs kẹo mentos pure/ mã hs của kẹo mentos p)
- Mã HS 17049099: Kẹo Alpenliebe (400 viên/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo alpenliebe/ mã hs của kẹo alpenlie)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bông Gòn Hương Dâu Tây (15g*24 bag/carton) hiệu Little Keefy- Little Keefy Candyfloss Strawberry Flavor 15g. HSD: 27/02/2021 (UNKTHÙNG)... (mã hs kẹo bông gòn hư/ mã hs của kẹo bông gòn)
- Mã HS 17049099: Giỏ kẹo sô cô la, hàng quà tặng, mới 100%, HSX: World market... (mã hs giỏ kẹo sô cô l/ mã hs của giỏ kẹo sô c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương hoa hồng Beauty Rose Kracie 32g (Rose Soft Candy 32g), thương hiệu: Kracie, 160 gói/thùng, hsd 01/11/2020... (mã hs kẹo mềm hương h/ mã hs của kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Popin cookin làm Takoyaki Kracie ăn được 16g (Kracie Popin Cookin Takoyaki 16g), thương hiệu: Kracie, 120 gói/thùng, hsd 01/02/2021... (mã hs popin cookin là/ mã hs của popin cookin)
- Mã HS 17049099: Kẹo Popin cookin làm kẹo dẻo Kracie ăn được 27g (Kracie Popin Cookin DIY candy 27g), thương hiệu: Kracie, 120 gói/thùng, hsd 01/08/2021... (mã hs kẹo popin cooki/ mã hs của kẹo popin co)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối phủ Socola Coris 36g (Coris Chocolate Covered Banana Soft Candy DIY 36g), thương hiệu: Coris, 120 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo chuối phủ s/ mã hs của kẹo chuối ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm tạo kiểu tóc búp bê vị dâu & soda 28g (Hair Salon styling Soft Candy strawberry & soda flavor 8g), thương hiệu: Heart, 96 hộp/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm tạo kiể/ mã hs của kẹo mềm tạo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Mochi trái cây túi hình smartphone 14g Kyoushin (Mochi Fruit Candy with Smartphone package 14g), thương hiệu: Kyoushin, 400 gói/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo dẻo mochi t/ mã hs của kẹo dẻo moch)
- Mã HS 17049099: kẹo, hiệu: See's Candies. hsx: Raffle. mới 100% (khoảng 1lb/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu see/ mã hs của kẹo hiệu s)
- Mã HS 17049099: kẹo, hiệu: Peanut Brrittle. hsx: See's Candies. mới 100% (khoảng 680g/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu pean/ mã hs của kẹo hiệu p)
- Mã HS 17049099: kẹo, hiệu: Lolipop assorted. hsx: See's Candies. mới 100%, (khoảng 238g/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu loli/ mã hs của kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo Quế- Cinnamon Candy(vị quế) đóng gói: 300g/gói,30 gói/thùng UNK.Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food.hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo quế cinnam/ mã hs của kẹo quế cin)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê- Cappuccino candy (vị cafe), đóng gói: 300g/gói,30 gói/thùng UNK.Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food.hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo cà phê cap/ mã hs của kẹo cà phê)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây- Assorted candy (vị trái cây), đóng gói: 300g/gói,30 gói/thùng UNK.Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food.hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo trái cây a/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hương vị cà phê chuối bơ hiệu Lotte.Đóng gói 157g/gói,20 gói/thùng UNK.Nhà sx Lotte Confectionery Joint-Stock Company.HSD:12/2021... (mã hs kẹo hương vị cà/ mã hs của kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm hàn Quốc- Korean red ginseng candy (vị sâm), đóng gói: 300g/gói,30 gói/thùng UNK.Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food.hạn sd: T11/2021.... (mã hs kẹo hồng sâm hà/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nổ (Striking Popping Candy) hương vị trái cây(Táo Xanh, Dâu, Dưa hấu, Vải) (15 gram x 48 gói/1 thùng Carton), nhãn hiệu: STRIKING. HSD:12.2021, mới 100%... (mã hs kẹo nổ strikin/ mã hs của kẹo nổ stri)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Pingummi (Không socola, không nhân),175g/gói, 18 gói/thùng,72thùng,hsd: 4/2020,nsx:Trolli Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli ping/ mã hs của kẹo trolli p)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Mini Burger (Không socola, không nhân),170g/gói, 8 gói/thùng,72thùng,hsd: 5/2020,nsx:Trollo Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli mini/ mã hs của kẹo trolli m)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Gummi World 230g(Không socola, không nhân),230g/gói, 12 gói/thùng,48thùng,hsd: 6/2020,nsx:Trolli Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli gumm/ mã hs của kẹo trolli g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo Goldbaren (Không socola, không nhân),200g/gói, 18 gói/thùng,90thùng,hsd: 7/2020,nsx:Haribo Gmbh & Co.KG, mới 100%... (mã hs kẹo haribo gold/ mã hs của kẹo haribo g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo Fruity-Bussi(Không socola, không nhân),200g/gói, 30 gói/thùng,48thùng,hsd: 8/2020,nsx:Haribo Gmbh & Co.KG, mới 100%... (mã hs kẹo haribo frui/ mã hs của kẹo haribo f)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngô mềm Mei Clarks Soft-Sweets, 288g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo ngô mềm mei/ mã hs của kẹo ngô mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị khoai môn Taro Milk Candy, 228g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Nihon Senre Fruit Co.,ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa vị khoa/ mã hs của kẹo sữa vị k)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa nhân vị chanh leo Borotu Sanwich Milk Candy- Passion Fruit Flovor, 228g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Nihon Senre Fruit Co.,ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa nhân vị/ mã hs của kẹo sữa nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo Cappuccino candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo cappuccino/ mã hs của kẹo cappucci)
- Mã HS 17049099: Kẹo quế cinnamon candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo quế cinnamo/ mã hs của kẹo quế cinn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Melland assorted candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO.,LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo hoa quả mel/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo Vollmilch Broken (325g x 15 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: August Storck KG, Số CB: 35806/2017... (mã hs kẹo vollmilch b/ mã hs của kẹo vollmilc)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa chua hoa quả Campino Fruchte (300g x 15 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: August Storck KG, Số CB:97/2017... (mã hs kẹo sữa chua ho/ mã hs của kẹo sữa chua)
- Mã HS 17049099: Kẹo Storck DurchbeiBer (425g x 15 gói/thùng), (không chứa cacao, hàng mới 100%, NSX: August Storck KGSố CB: 40205/2017... (mã hs kẹo storck durc/ mã hs của kẹo storck d)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng có nhân không chứa ca cao hiệu Arcor- Relleno Frutales (6 gói x 810 gr/ thùng). Hàng mới 100%. NSX: 09/2019; HSD: 09/2021.... (mã hs kẹo cứng có nhâ/ mã hs của kẹo cứng có)
- Mã HS 17049099: Kẹo có nhân không chứa cacao hiệu Arcor- Butter Toffees Milk (Leche) (6 gói x 957 gr/ thùng). Hàng mới 100%. NSX: 10/2019; HSD: 04/2021.... (mã hs kẹo có nhân khô/ mã hs của kẹo có nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân- Nhãn hiệu Delicious- Original Almond Nougat Delicious, quy cách: 10 kgs/bags,NSX: 16/12/2019, HSD: 15/06/2020. NHA SX: FU GUI BIOSCIENCE CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân/ mã hs của kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân việt quất- Nhãn hiệu Delicious- Cranberry Almond Nougat Delicious,quy cách: 10 kgs/bags, NSX: 16/12/2019, HSD: 15/06/2020. NHA SX: FU GUI BIOSCIENCE CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân v/ mã hs của kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu, 500 gram/gói, 10 gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ mã hs của kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hình Vuốt Mèo- Paw Lollipop (4 kg (8 hộp x 500g)/ thùng). HSD: 12/2021... (mã hs kẹo hình vuốt m/ mã hs của kẹo hình vuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường không chứa cacao Aipudeu kẹo dẻo vị nho.50g/gói. hạn sử dụng.15_10_2021... (mã hs kẹo đường không/ mã hs của kẹo đường kh)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm (milk soft candy) 10 gói/ thùng (1 thùng 10 kg) NSX: Guangdong chaosheng food. HSD:06/2021... (mã hs kẹo sữa mềm mi/ mã hs của kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia dạng bán thành phẩm mua để làm mẫu, 2,65 kg/ thùng (net weight)- Golia Candy... (mã hs kẹo golia dạng/ mã hs của kẹo golia dạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bạc Hà "Tayas" Choco Mint (24 gói x 90 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo bạc hà tay/ mã hs của kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê "Tayas" Coffee Intense Candies (24 gói x 90 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo cà phê tay/ mã hs của kẹo cà phê)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây hỗn hợp "Tayas" Multi Fruit (8 gói x 1000 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo trái cây hỗ/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Skittles Original hương Trái cây/ Skittles Fruit Flavour Chewy Candy/ (15g x 30 túi/khay x 4 khay/thùng 1.8 kg/thùng) (Kẹo mềm nhai)... (mã hs kẹo skittles or/ mã hs của kẹo skittles)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai Doublemint hương chanh bạc hà/ Doublemint Lemon Flavour Chewy mints/ (80g x 6 hũ/khay x 6 khay/thùng 2.88 kg/thùng) (Kẹo mềm nhai)... (mã hs kẹo nhai double/ mã hs của kẹo nhai dou)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương cam 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương c/ mã hs của kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương dâu 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương d/ mã hs của kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương táo 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương t/ mã hs của kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương xoài 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương x/ mã hs của kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương nho đen 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương n/ mã hs của kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 vị chanh muối 4 x 10 x 150g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 06/2021)... (mã hs kẹo lot 100 vị/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hiệu Jelly Belly loại Thập cẩm (20 Asorted, code:42375-AU),kẹo đường không chứa cacao, đóng trong túi nilon 70g x 12 túi/thùng. NSX Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd. hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hiệu je/ mã hs của kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT VỊ SỮA & DÂU BEARDY- BEARDY MILK STRAWBERRY LOLLIPOP (BULK)- YLF (10GM x 25 x 48). HSD: 20/12/2021... (mã hs kẹo mút vị sữa/ mã hs của kẹo mút vị s)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT BEARDY HỖN HỢP- BEARDY ASSORTED LOLLIPOP- YLF (10GM x 40 x 24). HSD: 27/11/2021, 20/12/2021, 26/12/2021... (mã hs kẹo mút beardy/ mã hs của kẹo mút bear)
- Mã HS 17049099: KẸO BEARDY POP HAPPY FEET + KISS 2- BEARDY HAPPY FEET + KISS 2 POP (MIX FRUIT LOLLIPOP)- YLF (8GM x 50 x 24). HSD: 20/12/2021... (mã hs kẹo beardy pop/ mã hs của kẹo beardy p)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa chuối-1ctn*5bags*10bags(60g Milk candy-banana);HSD:30/1/2021.Mới 100%... (mã hs kẹo sữa chuối1/ mã hs của kẹo sữa chuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa nguyên vị-1ctn*5bags*10bags(60g Milk candy-original);HSD:30/1/2021.Mới 100%... (mã hs kẹo sữa nguyên/ mã hs của kẹo sữa nguy)
- Mã HS 17049099: Kẹo thơm miệng Play Candy (Vị dưa hấu)-1ctn*4bags*10bags(50g Fresh Breath Play Candy Bag pack-watermelon);HSD:25/4/2021.Mới 100%... (mã hs kẹo thơm miệng/ mã hs của kẹo thơm miệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hỗn hợp Push pop 18x336g-... (mã hs kẹo hỗn hợp pus/ mã hs của kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo hỗn hợp Ring Pop Limited Edition Mix- 616g... (mã hs kẹo hỗn hợp rin/ mã hs của kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: KẸO- GUMMIES BAR, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs kẹo gummies ba/ mã hs của kẹo gummies)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sâm Hamer Ginseng & Coffee (4,3gr/viên; 30 viên/hộp; 27 hộp/thùng). Nhà Sx: WhyPayMore Sdn Bhd, (Red Add). Hsd: 11/2021... (mã hs kẹo sâm hamer g/ mã hs của kẹo sâm hame)
- Mã HS 17049099: Kẹo gum thổi bông gòn Chupa Chups (11g/gói, 12 gói/hộp, 4 hộp/thùng)... (mã hs kẹo gum thổi bô/ mã hs của kẹo gum thổi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lucky Candy (30x350g/CT). Hàng mới 100% HSD: 30/01/2021... (mã hs kẹo lucky candy/ mã hs của kẹo lucky ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo mềm Marshmallow, 200gram/gói, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP.Z O.O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs kẹo dẻo mềm mar/ mã hs của kẹo dẻo mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa sô-cô-la dạng thanh kích thước 10x25cm, 250gram/thanhi, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP.Z O.O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs kẹo sữa sôcôl/ mã hs của kẹo sữa sôc)
- Mã HS 17049099: Kẹo caramel muối Topvalu, gói 276g (không bao gồm vỏ kẹo)/Gói 280g (bao gồm vỏ kẹo) (khoảng 46 viên), 6 gói/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo caramel muố/ mã hs của kẹo caramel)
- Mã HS 17049099: Kẹo Orca hương Sala nhân kem,Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co.,Ltd. (1carton50bagx140g).50CT có NSX:17/10/2019;HSD:16/10/2021;370CT có NSX:05/11/2019;HSD:04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo orca hương/ mã hs của kẹo orca hươ)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO CÁC LOẠI... (mã hs bánh kẹo các lo/ mã hs của bánh kẹo các)
- Mã HS 17049099: Kẹo- Evliya Milk Soft, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San.Tic. LTD. STI, NSX: 28.10.2019, HSD: 28.10.2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya mil/ mã hs của kẹo evliya)
- Mã HS 17049099: Kẹo Evliya Assortment, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San.Tic. LTD. STI, NSX: 28.10.2019, HSD: 28.10.2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya asso/ mã hs của kẹo evliya a)
- Mã HS 17049099: Kẹo- Evliya Caramel Soft, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San.Tic. LTD. STI, NSX: 28.10.2019, HSD: 28.10.2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya car/ mã hs của kẹo evliya)
- Mã HS 17049099: Kẹo EVLIYA ECLAIRS TOFFEE, (1 carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San.Tic. LTD. STI, NSX: 28.10.2019, HSD: 28.10.2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya ecla/ mã hs của kẹo evliya e)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bạc Hà- PEPPER MINT CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà pep/ mã hs của kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm trái cây- ASSORTED CANDY, 500g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo thập cẩm tr/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo thập cẩm- BIO ASSORTED CARAMEL, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2020, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo thập cẩ/ mã hs của kẹo dẻo thập)
- Mã HS 17049099: Kẹo Việt Quất- BLUEBERRY CANDY, 280g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 02/12/2021, 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo việt quất/ mã hs của kẹo việt quấ)
- Mã HS 17049099: Kẹo café Cappuccino- GOLD CAPPUCCINO CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 02/12/2021, 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo café cappuc/ mã hs của kẹo café cap)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây vị mâm xôi (hiệu tiếng Hàn, mới 100%, HSD: 06/2021) (100g x 20 x 300 ctns)... (mã hs kẹo trái cây vị/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Bánh Chocolate, hàng hành lý cá nhân (2 kg/10gói)... (mã hs bánh chocolate/ mã hs của bánh chocola)
- Mã HS 17049099: Bánh Panettone, hàng hành lý cá nhân (3 kg/3 gói)... (mã hs bánh panettone/ mã hs của bánh panetto)
- Mã HS 17049099: bánh Torrone, hàng hành lý cá nhân (19.6 kg/80gói)... (mã hs bánh torrone h/ mã hs của bánh torrone)
- Mã HS 17049099: bánh Panforte, hàng hành lý cá nhân (19.6kg/80 gói)... (mã hs bánh panforte/ mã hs của bánh panfort)
- Mã HS 17049099: Bánh Tuna can, hàng hành lý cá nhân (1.8 kg/10 gói)... (mã hs bánh tuna can/ mã hs của bánh tuna ca)
- Mã HS 17049099: bánh bread Croutons, hàng hành lý cá nhân (2 kg/2 gói)... (mã hs bánh bread crou/ mã hs của bánh bread c)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngọt, 200g/gói, hàng quà biếu, mới 100%... (mã hs kẹo ngọt 200g// mã hs của kẹo ngọt 20)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola hiệu Truffle. HSD: 27/08/2020, Hàng mới 100% (khoảng 250g/gói, 5 gói/hộp)... (mã hs kẹo socola hiệu/ mã hs của kẹo socola h)
- Mã HS 17049099: KẸO LOTTE YOGURT JELLY- 40 BICH X 50G HSD: 12/2020... (mã hs kẹo lotte yogur/ mã hs của kẹo lotte yo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mart Korea vị sâm đỏ.300g/hộp.hạn sử dụng.12_11_2020... (mã hs kẹo mart korea/ mã hs của kẹo mart kor)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chungwoo food vị mâm xôi.100g/hộp.hạn sử dụng.13_11_2020... (mã hs kẹo chungwoo fo/ mã hs của kẹo chungwoo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Valda lemon (500g/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo valda lemon/ mã hs của kẹo valda le)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haitai kẹo dẻo vi dâu Gummy.24g/gói. hạn sử dụng.29_10_2020... (mã hs kẹo haitai kẹo/ mã hs của kẹo haitai k)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm Hàn Quốc, chiết xuất sâm 0,1%; không chứa cacao (800g/1 túi; 10 túi/1 thùng).Hãng Hanyang Co.,ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sâm hàn quố/ mã hs của kẹo sâm hàn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm (Sugar free red ginseng candy); không đường, chiết xuất sâm 0,1% (500g/1 túi; 20 túi/1 thùng).Hãng Korea food Co.,ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hồng sâm s/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo- Rice candy. Đóng gói: 280g/túi, 10 túi/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo gạo rice c/ mã hs của kẹo gạo ric)
- Mã HS 17049099: Kẹo quế- Cassia candy. Đóng gói: 110g/túi, 20 túi/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi).... (mã hs kẹo quế cassia/ mã hs của kẹo quế cas)
- Mã HS 17049099: Kẹo bí ngô mềm- Soft Pumpkin Candy. Đóng gói: 105g/túi, 20 túi/carton. Nhà SX: Green Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo bí ngô mềm/ mã hs của kẹo bí ngô m)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hồng sâm- Redginseng candy. Đóng gói: 100g/gói, 20 gói/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 gói)... (mã hs kẹo vị hồng sâm/ mã hs của kẹo vị hồng)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị sâm dẻo- Redginseng jelly. Đóng gói: 280g/túi, 12 túi/carton. Nhà SX: Myung Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo vị sâm dẻo/ mã hs của kẹo vị sâm d)
- Mã HS 17049099: Kẹo chanh vitamin C Arriang(Arriang lemon candy),không chứa ca cao, 520g/túi, 10 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo chanh vitam/ mã hs của kẹo chanh vi)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoắn cứng vị tổng hợp(Arriang Assorted Candy), không chứa ca cao,900g/túi, 8 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo xoắn cứng v/ mã hs của kẹo xoắn cứn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm cứng Arriang(Arriang red gingseng candy), không chứa ca cao,700g/túi, 6 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm cứ/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo túm cứng vị trái cây Arriang(Arriang fruit Candy), không chứa ca cao, 500g/túi, 10 túi/thùng. Hàngf mới 100%... (mã hs kẹo túm cứng vị/ mã hs của kẹo túm cứng)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm Balloon flower Arriang(Arriang Red gingseng ballon flower candy), không chứa ca cao,150g/túi, 15 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm ba/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos, 1.5oz/ cây, 24 cây cây/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mentos 15/ mã hs của kẹo mentos)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Granola, 1.5 Oz/thanh, 48 thanh/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo đậu phộng g/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fruit Plus Xoài (FRUIT PLUS MANGO) (150 g/ gói x 24 gói/ thùng). Hàng mới 100%; NSX:13/12/2019, HSD: 12/12/2021.... (mã hs kẹo fruit plus/ mã hs của kẹo fruit pl)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fruit Dâu Tây (FRUIT PLUS STRAWBERRY) (1kg(350 chiếc)/túi x 8 túi/thùng). Hàng mới 100%; NSX:13/12/2019, HSD: 12/12/2021.... (mã hs kẹo fruit dâu t/ mã hs của kẹo fruit dâ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH MUỐI (SALT & LEMON CANDY) (150g/gói x 24 gói/thùng) không chứa cacao. NSX: KHEE SAN FOOD INDUSTRIES SDN BHD. Hàng mới 100%. NSX 11/11/2019; 30/10/2019. HSD 10/11/2021; 29/10/2021... (mã hs kẹo chanh muối/ mã hs của kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm có chứa đường (KOREAN RED GINSENG CANDY) (200g/gói, 50 gói/thùng, 1 thùng 1 UNK).Hãng sản xuất KOREA FOOD CO., LTD. Mới 100%. NSX: 07/12/2019, HSD: 07/12/2021... (mã hs kẹo hồng sâm có/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo 108g... (mã hs kẹo 108g/ mã hs của kẹo 108g)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Gingerbon (Gingerbon Ginger Candy) (20 gói x 125g/carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gừng ginger/ mã hs của kẹo gừng gin)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hitto bạc hà, mỗi gói 1 cái, 40 cái 1 gói to, 60 gói 1 thùng, Số TCB: 07/ERTL-CBSP/2018,hàng mới 100%, HSD: 27/11/2020... (mã hs kẹo hitto bạc h/ mã hs của kẹo hitto bạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương vị sâm-Korean Black Ginseng Candy (ko chứa cacao) (tp: 0.1% c.xuất hồng sâm,mạch nha,đường trắng, hương liệu tổng hợp.).QC: 170g/1 gói, 50 gói/1 thùng.NSX Koryo Food.HSD:T12/2021... (mã hs kẹo hương vị sâ/ mã hs của kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo nhân mứt hỗn hợp " R&B" (Kẹo con mắt) Assorted Jelly Filled Marshmallows (24 gói x 80g/ thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo nhân mứ/ mã hs của kẹo dẻo nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo Korea Black Ginseng Candy, kẹo hắc sâm Hàn Quốc, chiết xuất sâm 0,1%; không chứa cacao (300g/1 túi; 30 túi/1 thùng).Hãng Cheonnyonae Co.,ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo korea black/ mã hs của kẹo korea bl)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Yogurt (Yogurt candy), 258g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Nippon Steel Confection Co.,ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa yogurt/ mã hs của kẹo sữa yogu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dẻo hiệu Miaokestar (Chewy candy), 258g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Nippon Steel Confection Co.,ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa dẻo hiệ/ mã hs của kẹo sữa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa (300gr/gói), hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa 300gr// mã hs của kẹo sữa 300)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Ibon Fruity (300gr/gói), hàng mới 100%... (mã hs kẹo trái cây ib/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Old school sweet 30g... (mã hs kẹo old school/ mã hs của kẹo old scho)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Caramel (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019, hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo mềm caramel/ mã hs của kẹo mềm cara)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Minis (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả min/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê coffelim (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo cà phê coff/ mã hs của kẹo cà phê c)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Bayram Fruit (350g/gói, 12gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả bay/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Tofim Fruit Flavoured (250g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo mềm tofim f/ mã hs của kẹo mềm tofi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Jelly Garden hiệu Vanelli (20gr/gói x 24 gói/ hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo jelly garde/ mã hs của kẹo jelly ga)
- Mã HS 17049099: Kẹo Candy Canes 2.688kg/hộp (28g/cái x 96 cái), hàng mới 100%, Nsx: Tri d Aix GmbH, Hsd: 08.2021.... (mã hs kẹo candy canes/ mã hs của kẹo candy ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm, hiệu tiếng Hàn Quốc, 500gr/hộp, hàng mẫu... (mã hs kẹo sâm hiệu t/ mã hs của kẹo sâm hiệ)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs bánh kẹo hàng/ mã hs của bánh kẹo hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo 175g/bịch, hiệu Haribo, để làm quà tặng Tết... (mã hs kẹo dẻo 175g/bị/ mã hs của kẹo dẻo 175g)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO, SỬ DỤNG CÁ NHÂN... (mã hs bánh kẹo sử dụ/ mã hs của bánh kẹo sử)
- Mã HS 17049099: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nat C Yummy Gummyz (hương cam) dạng kẹo, hộp 25 túi; 2 viên/túi, lot: 62121201, hsd: 03/2021... (mã hs thực phẩm bảo v/ mã hs của thực phẩm bả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Snackie Chewy vị tổng hợp- Snackie Top Plus Assorted Flavoured Candy, 16 bags x 389g, NSX: Khee San Food industries Sdn.Bhd, HSD: 21/11/2021... (mã hs kẹo mềm snackie/ mã hs của kẹo mềm snac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Snackie Top hương vị sô cô la bạc hà- Snackie Top Plus Chocolate Mint Flavoured Candy, 48 bags x 150g, NSX: Khee San Food industries Sdn.Bhd, HSD: 21/11/2021... (mã hs kẹo snackie top/ mã hs của kẹo snackie)
- Mã HS 17049099: Kẹo bông xoắn Marshmallow Masha và chú gấu 15g*30*8 (15g/1gói, 30gói/1lốc, 8lốc/1thùng), nhà sx: Mac-Ivanovo, trade mark: MASHA & BEAR. HSD: 14/11/2020. Mới 100%... (mã hs kẹo bông xoắn m/ mã hs của kẹo bông xoắ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng có đường, không chứa ca cao Candy Canes 2.688kg/hộp (28g/cái x 96 cái), hàng mới 100%, Nsx: Tri d Aix GmbH, Hsd: 08.2021.... (mã hs kẹo cứng có đườ/ mã hs của kẹo cứng có)
- Mã HS 17049099: KẸO VỊ HẮC SÂM VITAMIN/KOREA BLACK RED GINSENG VITAMIN CANDY (300G*35 EA)/ Box, Số công bố 01/HOÀNG VŨ/2018 ngày 06 tháng 03 năm 2018, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo vị hắc sâm/ mã hs của kẹo vị hắc s)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương sâm (Korea red ginseng Jung candy-300g). NSX:Hiệp hội nhân sâm Paju Kimpo. HSD: 24 tháng. Mới 100%... (mã hs kẹo hương sâm/ mã hs của kẹo hương sâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo mẫu CHUPA CHUPS (100G/gói, 20 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo mẫu chu/ mã hs của kẹo dẻo mẫu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cafe hiệu Bakermate, HSD: 12/2021, 1kg/gói, dùng làm mẫu kiểm nghiệm công bố sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cafe hiệu b/ mã hs của kẹo cafe hiệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Orion hãng SX Orion Co.,Ltd, HSD: 11/2019, số CB: 071/B&B/2019, HSD: 10/2020... (mã hs kẹo orion hãng/ mã hs của kẹo orion hã)
- Mã HS 17049099: Kẹo Không Phủ Chứa Thạch YOLLY(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo không phủ c/ mã hs của kẹo không ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo Không Phủ Với Thạch BUMXIKI(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo không phủ v/ mã hs của kẹo không ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo Phủ Với Thạch MALINICH LIMONICH(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo phủ với thạ/ mã hs của kẹo phủ với)
- Mã HS 17049099: Kẹo Phủ Sữa Chua Dâu Tây Và Kem LAKTI (1kg/ túi, 5 túi/ hộp) Ngày SX: 08/11/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo phủ sữa chu/ mã hs của kẹo phủ sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xí muội Playmore gói 12g Hiệu Playmore- PLAYMORE UME 12g*12sachets*24boxes. HSD: 09/05/2021... (mã hs kẹo xí muội pla/ mã hs của kẹo xí muội)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xí muội hiệu Playmore- PLAYMORE UME 12g*12sachets*24boxes. HSD: 09/05/2021 (UNKthùng)... (mã hs kẹo xí muội hiệ/ mã hs của kẹo xí muội)
- Mã HS 17049099: Kẹo the vị xoài hiệu Playmore- PLAYMORE COOLING MANGO 2.5KGS*1BAG/thùng. HSD: 09/11/2021. Hàng FOC (UNKthùng)... (mã hs kẹo the vị xoài/ mã hs của kẹo the vị x)
- Mã HS 17049099: Kẹo the vị dưa hấu hiệu Playmore- PLAYMORE COOLING WATERMELON 2.5KGS*1BAG/thùng. HSD: 09/11/2021. Hàng FOC (UNKthùng)... (mã hs kẹo the vị dưa/ mã hs của kẹo the vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Toffees tổng hợp (Toffees Party Candy), 150gx50 túi/ctn, NSX: CENTRAL SWEETS MANUFACTURING SDN BHD, HSD: 22/11/2021... (mã hs kẹo toffees tổn/ mã hs của kẹo toffees)
- Mã HS 17049099: Kẹo Toffees vị trái cây tổng hợp (Fruity Toffee Assorted Fruity Flavour), 150gx50 túi/ctn, NSX: CENTRAL SWEETS MANUFACTURING SDN BHD, HSD: 22/11/2021... (mã hs kẹo toffees vị/ mã hs của kẹo toffees)
- Mã HS 17049099: KẸO QUE MONSTER- MONSTER KISS & FEET POP- YLF (8GM x 50 x 24). HSD: 26/12/2021... (mã hs kẹo que monster/ mã hs của kẹo que mons)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm không chứa cacao Kent Krem Milk với sữa (Kent Krem Milk Chewy Candy With Milk), quy cách đóng gói: 1kg/túi, HSD: 23/05/2021. NSX: Kent Gida Maddeleri San. Ve Tic.A.S.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm không c/ mã hs của kẹo mềm khôn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm ko chứa cacao Kent Elegan Chewy nhân anh đào chua (Kent Elegan Chewy Candy With Sourcherry Juice Filling (9%)),đóng gói: 1kg/túi,HSD:01/04/2021. NSX:Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S, mới100%... (mã hs kẹo mềm ko chứa/ mã hs của kẹo mềm ko c)
- Mã HS 17049099: NLSX bánh kẹo: Hỗn hợp Dextrose monohydrate, muối I ốt (71003779)- BLEND-JAMFILL-VCJSTR-JPB2(71003779)- 2180/TB-KĐ3 (09/08/2018)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cherry blossom, 50g/ bịch-11109537-HSD: 06/2020-Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cherry blos/ mã hs của kẹo cherry b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Candy (500g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021, NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 19497/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda candy/ mã hs của kẹo rinda ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Cornees (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 25246/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda corne/ mã hs của kẹo rinda co)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Buttemint (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 25246/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda butte/ mã hs của kẹo rinda bu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Milky Moos (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 3230/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda milky/ mã hs của kẹo rinda mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda White Coffee (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 17746/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda white/ mã hs của kẹo rinda wh)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Assorted Chewy (500g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021, NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 14852/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda assor/ mã hs của kẹo rinda as)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Splendeur Mixed Fruit (375g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD:11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN.BHD. XNCB: 21508/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda splen/ mã hs của kẹo rinda sp)
- Mã HS 17049099: Kẹo bút chì Kanro coloured pencil, 80g/túi, 48 túi/carton,hsd: 12 tháng, Nsx: Kanro Co.,ltd, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo bút chì kan/ mã hs của kẹo bút chì)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Hi-chew Morinaga, 94g/ túi, 48 túi/ thùng, hsd: 12 tháng. Hàng mới 100%, nhà sx:Morinaga Co.,ltd... (mã hs kẹo trái cây hi/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo trà xanh UHA, 80g/ túi, 72 túi/thùng. Hàng mới 100%, nhà sx:UHA MIKAKUTO... (mã hs kẹo trà xanh uh/ mã hs của kẹo trà xanh)
- Mã HS 17049099: Kẹo không chứa cacao, kẹo mềm Elvan Toffix (350g/gói x 10gói/thùng) mới 100%; NSX: ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S.HSD:04/2021... (mã hs kẹo không chứa/ mã hs của kẹo không ch)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT BẢNG PARAGO- PARAGO FLAT LOLTIPOP (6g x 25pcs x50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo mút bảng pa/ mã hs của kẹo mút bảng)
- Mã HS 17049099: KẸO SỮA MỀM PARAGO- PARAGO MILK CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 03/01/2022... (mã hs kẹo sữa mềm par/ mã hs của kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO KIM CƯƠNG CINCIN- PARAGO CINCIN RING CANDY (8g x 30pcs x 12bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo kim cương c/ mã hs của kẹo kim cươn)
- Mã HS 17049099: KẸO PARAGO DANCING POP- PARAGO DANCING POP (5g x 40sachets x 6boxes). HSD: 02/07/2021... (mã hs kẹo parago danc/ mã hs của kẹo parago d)
- Mã HS 17049099: KẸO SÔ CÔ LA MỀM PARAGO- PARAGO CHOCO CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo sô cô la mề/ mã hs của kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: KẸO NHO MỀM PARAGO (HƯƠNG NHO)- PARAGO GRAPE CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 03/01/2022... (mã hs kẹo nho mềm par/ mã hs của kẹo nho mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO CAM MỀM PARAGO (HƯƠNG CAM)- PARAGO ORANGE CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo cam mềm par/ mã hs của kẹo cam mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU MỀM PARAGO (HƯƠNG DÂU)- PARAGO STRAWBERRY CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo dâu mềm par/ mã hs của kẹo dâu mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO VITAMIN VỊ XOÀI, NHÃN HIỆU POWER CANDY, MỖI HỘP GỒM 20 VIÊN, TRỌNG LƯỢNG MỖI HỘP 50 GRAM, MỚI 100%... (mã hs kẹo vitamin vị/ mã hs của kẹo vitamin)
- Mã HS 17049099: Kẹo viên Cocokit, hạn sử dụng đến 03.07.2021, 15g/hộp (144 hộp/thùng), nhà sản xuất First Confectionery Co., Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo viên cocoki/ mã hs của kẹo viên coc)
- Mã HS 17049099: Kẹo MALTESERS TEASERS (275g/hộp)... (mã hs kẹo maltesers t/ mã hs của kẹo malteser)
- Mã HS 17049099: Kẹo HOLA HULA HOOPS ORIGINAL 24g/gói... (mã hs kẹo hola hula h/ mã hs của kẹo hola hul)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạc giấy, hương vị trái cây, nhà sản xuất: Tianfeng food co., ltd, hàng mới 100% TQSX... (mã hs kẹo hạc giấy h/ mã hs của kẹo hạc giấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị hồng sâm KOREAN RED GINSENG JELLY 200g (200G/hộp giấy) (with case), nsx Daily Confectionery Industry Co., Ltd. Mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị hồng/ mã hs của kẹo mềm vị h)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê hiệu Sukoka (1 thùng 12 gói x 30 viên 1.08 kg). Ngày sản xuất: 02/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 01/06/2021.... (mã hs kẹo cà phê hiệu/ mã hs của kẹo cà phê h)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị hỗn hợp hiệu Milkita (Dâu, Sôcôla, Sữa); (1 thùng 12 gói x 50 viên 1.68kg). Ngày sản xuất: 02/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 01/06/2021.... (mã hs kẹo sữa vị hỗn/ mã hs của kẹo sữa vị h)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị đào- Peach Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6.65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị đào/ mã hs của kẹo dẻo vị đ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị xoài- Mango Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6.65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị xoài/ mã hs của kẹo dẻo vị x)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị dâu- Strawberry Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6.65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị dâu/ mã hs của kẹo dẻo vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị hoa Atisô- Roselle Gummy Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6.65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị hoa/ mã hs của kẹo dẻo vị h)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐƯỜNG XỐP GIÒN DALGONA, nhãn hiệu: Jaju,khối lượng tịnh: 25 g/gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường xốp g/ mã hs của kẹo đường xố)
- Mã HS 17049099: KẸO BÔNG GÒN, nhãn hiệu: Jaju,khối lượng tịnh: 12 g/ly, hàng mới 100%... (mã hs kẹo bông gòn n/ mã hs của kẹo bông gòn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mẫu... (mã hs kẹo mẫu/ mã hs của kẹo mẫu)
- Mã HS 17049099: Timi mix Toffee Candy (Kẹo mềm Timi Mix), 500g/gói; 10 gói/thùng. Nsx: Công ty Cổ phần "KONTI-RUS". Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Mới 100%... (mã hs timi mix toffee/ mã hs của timi mix tof)
- Mã HS 17049099: Candy " Zhivinka" Watermelon flavour (Kẹo Zhivinka vị dưa), 500g/gói; 10 gói/thùng. Nsx: Công ty Cổ phần "KONTI-RUS". Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Mới 100%... (mã hs candy zhivink/ mã hs của candy zhiv)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương sữa có nhân Mei Clarks Filled Candy-Milk Flavor, 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo hương sữa c/ mã hs của kẹo hương sữ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương dứa có nhân Mei Clarks Filled Candy-Pineapple Flavor, 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co.,Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo hương dứa c/ mã hs của kẹo hương dứ)
- Mã HS 17049099: Kẹo que trái cây Big Foot- Big Foot Sour Powder + Lollipop (72G x 24PKTS), hiệu Nicko, NSX: 05.12.2019, HSD: 04.12.2021, mới 100%... (mã hs kẹo que trái câ/ mã hs của kẹo que trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo Himalaya Salt Mint Candy Lemon Flavour (15G x 12PKTS x 12BXS), hiệu Nicko, NSX: 15.11.2019, HSD: 14.11.2021, NSX: 05.12.2019, HSD: 04.12.2021, mới 100%... (mã hs kẹo himalaya sa/ mã hs của kẹo himalaya)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm HITTO hai lớp mát lạnh (100 viên/bịch, 36 bịch/thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm hitto h/ mã hs của kẹo mềm hitt)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm nhân sô cô la BELO 2 lớp (50 viên/bịch, 50 bịch/thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm nhân sô/ mã hs của kẹo mềm nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hỗn hợp trái cây Welch's 2kg/ thùng. Hàng mới 100%- NSX: The Promotion In Motion Co, INC... (mã hs kẹo dẻo hỗn hợp/ mã hs của kẹo dẻo hỗn)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Rimar (300g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu rima/ mã hs của kẹo hiệu r)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: La calenita (290g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu la c/ mã hs của kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Coffee delight (380g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu coff/ mã hs của kẹo hiệu c)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: La antioquenita (180g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu la a/ mã hs của kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Arequipito Alpina (500g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu areq/ mã hs của kẹo hiệu a)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Delicias de ubate (200g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu deli/ mã hs của kẹo hiệu d)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Besito de Coco normandy (180g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu besi/ mã hs của kẹo hiệu b)
- Mã HS 17049099: KẸO, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN20-326/15.JAN.2020... (mã hs kẹo kèm cv điề/ mã hs của kẹo kèm cv)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm sữa bò Malang Cow- Soft candy milk (1 thùng20 hộp, 79gr/hộp) Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm sữa bò/ mã hs của kẹo mềm sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Gofress Vị bạc hà, không chứa cacao,nhà sản xuất Aquasolve Sanaria.20 chiếc/hộp, 12 hộp/ thùng,35 thùng.Hạn sử dụng 11/2021. Mới 100%... (mã hs kẹo ngậm gofres/ mã hs của kẹo ngậm gof)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh phúc hiệu Panetone (100g 8 hộp nhỏ)... (mã hs kẹo hạnh phúc h/ mã hs của kẹo hạnh phú)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa Chups (0.8kg/túi), hàng mẫu... (mã hs kẹo chupa chups/ mã hs của kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút LOLLIPOP ICE hiệu Lotte.Đóng gói 165g/gói, 14gói/thùng UNK.Nhà sx QingDao QingLu Food Food Co.,LTD.HSD T 11/2020... (mã hs kẹo mút lollipo/ mã hs của kẹo mút loll)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân hiệu Lotte- Almond candy (vị hạnh nhân).đóng gói 90g/gói, 20 gói/thùng UNK.Nhà sx cty CP công nghiệp Heungyang.HSD T11/2020... (mã hs kẹo hạnh nhân h/ mã hs của kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà hiệu Choice L. Tổng:30 thùng,12 gói/thùng.1 gói500g. Mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà hiệu/ mã hs của kẹo bạc hà h)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm hiệu Choice L. Tổng:50 thùng, 12 gói/thùng, 1 gói500g. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm hi/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương trái cây- Evliya Bayram Fruit Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương trái/ mã hs của kẹo hương tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương caramel- Evliya Bayram Caramel Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương caram/ mã hs của kẹo hương ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương bơ sữa- Evliya Bayram Milk Butter Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương bơ sữ/ mã hs của kẹo hương bơ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương sữa Evliya Milk Flavoured Soft Candy, không chứa cacao, có chứa gelatin, không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hương s/ mã hs của kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương trái cây- Evliya Tofim (Fruit Aromated soft candy) (không chứa cacao và gelatin), 350g/gói, 12gói/thùng, không có nhân, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hương t/ mã hs của kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm có nhân hương trái cây- Evliya Favori (Fruit Flavoured Center Filled Soft Candy) (không chứa cacao và gelatin), 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm có nhân/ mã hs của kẹo mềm có n)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chanh và Bạc Hà hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Lemon Mint Sugarfree 40gr. HSD: 28/10/2021... (mã hs kẹo chanh và bạ/ mã hs của kẹo chanh và)
- Mã HS 17049099: Kẹo chanh bạc hà hiệu Ricola (17.5gx500gói/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Lemon-Mint Sugarfree 17.5g. HSD: 25/07/2021&16/09/2021... (mã hs kẹo chanh bạc h/ mã hs của kẹo chanh bạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc trái cây Cranberry hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Cranberry Sugarfree 40gr. HSD: 24/10/2021... (mã hs kẹo thảo mộc tr/ mã hs của kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc bạc hà Mountaint Mint hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Mountain-Mint Sugarfree 40gr. HSD: 24/10/2021... (mã hs kẹo thảo mộc bạ/ mã hs của kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc tự nhiên Original hiệu Ricola (17.5gx500gói/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Original Herbs Sugarfree 17.5gr. HSD: 05/08/2021&17/09/2021... (mã hs kẹo thảo mộc tự/ mã hs của kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Happy Dummy hiệu Johnny bee(Johnny bee Happy Dummy). 5g*90 cái/hộp, 6 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co.,LTD.... (mã hs kẹo mút happy d/ mã hs của kẹo mút happ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Cleaning Robort hiệu Johnny bee(Johnny bee Cleaning Robot). 40g*12 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co.,LTD.... (mã hs kẹo mút cleanin/ mã hs của kẹo mút clea)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Hallow Popping hiệu Johnny bee(Johnny bee Hallow Lollipop with Popping Candy). 13g*36 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co.,LTD.... (mã hs kẹo mút hallow/ mã hs của kẹo mút hall)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Little Princess Popping hiệu Johnny bee(Johnny bee Little Princess Lollipop with Popping Candy). 13g*36 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co.,LTD.... (mã hs kẹo mút little/ mã hs của kẹo mút litt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rocher... (mã hs kẹo rocher/ mã hs của kẹo rocher)
- Mã HS 17049099: Kẹo torrone... (mã hs kẹo torrone/ mã hs của kẹo torrone)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mon Cherl... (mã hs kẹo mon cherl/ mã hs của kẹo mon cher)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tronky T/6... (mã hs kẹo tronky t/6/ mã hs của kẹo tronky t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Bueno... (mã hs kẹo kinder buen/ mã hs của kẹo kinder b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Cards... (mã hs kẹo kinder card/ mã hs của kẹo kinder c)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Barrette... (mã hs kẹo kinder barr/ mã hs của kẹo kinder b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Sorpresa... (mã hs kẹo kinder sorp/ mã hs của kẹo kinder s)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic Tac 18 Mint... (mã hs kẹo tic tac 18/ mã hs của kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nutella B-ready T/6... (mã hs kẹo nutella br/ mã hs của kẹo nutella)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nutella T/450 Natale... (mã hs kẹo nutella t/4/ mã hs của kẹo nutella)
- Mã HS 17049099: Kẹo Duplo Noc c. Legg T/7... (mã hs kẹo duplo noc c/ mã hs của kẹo duplo no)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic tac Gum mint gr 13.60... (mã hs kẹo tic tac gum/ mã hs của kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo, HSD: 11/2021, hiệu Kasugai, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hsd 11/20/ mã hs của kẹo hsd 11)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo, HSD: 22/04/2020, 80g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hsd 2/ mã hs của kẹo dẻo hsd)
- Mã HS 17049099: Kẹo dậu hiệu Pine HSD: 12/2020 70g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dậu hiệu pi/ mã hs của kẹo dậu hiệu)
- Mã HS 17049099: Hiệu Sô cô la hiệu Almond, HSD: 07/2020, 88g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs hiệu sô cô la h/ mã hs của hiệu sô cô l)
- Mã HS 17049099: Kẹo sô cô la hiệu Kitlcat. HSD: 10/2020, 110g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo sô cô la hi/ mã hs của kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: KẸO THẠCH DƯA HẤU 56 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm Công ty Heungyang hàng mới 100 %... (mã hs kẹo thạch dưa h/ mã hs của kẹo thạch dư)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN NHO XANH 153 g/gói 36 gói/thùng hsd 1 năm công ty sản xuất Samgyeong Company hàng mới 100%... (mã hs kẹo viên nho xa/ mã hs của kẹo viên nho)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM 150 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm công ty sản xuất Công ty bánh kẹo Saramin hàng mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm 15/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: KẸO TỔNG HỢP 150 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm công ty sản xuất Công ty bánh kẹo Saramin hàng mới 100%... (mã hs kẹo tổng hợp 15/ mã hs của kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bò Sữa Dâu Tây 63 g/ gói 36 gói/ thùng hsd 12 tháng nhà sản xuất Lotte Confectionery Co., Ltd hàng mới 100%... (mã hs kẹo bò sữa dâu/ mã hs của kẹo bò sữa d)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN ĐẬU PHỘNG 90 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 tháng nhà sản xuất Nhà máy Gwang ju Công ty bánh kẹo Haitai., Ltd hàng mới 100%... (mã hs kẹo viên đậu ph/ mã hs của kẹo viên đậu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo đóng gói 200g, nhà sản xuất Saadet Gida Confectionary Co, hàng mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo đóng gó/ mã hs của kẹo dẻo đóng)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng, sử dụng làm mẫu, hãng sản xuất: RICO FOOD INDUSTRIES SDN BHD, 30 chiếc/ 1 gói/ 1 kg, HSD: T9/2020, hàng mới 100%... (mã hs kẹo trứng sử d/ mã hs của kẹo trứng s)
- Mã HS 17049099: Kẹo PRAN ASSORTED LOLLIPOP-COLA, ORANGE, STRAWBERRY, LITCHI FLAVORS,không chứa socola(10g/cây,96cây/kệ, 6 kệ/thùng), hạn sử dụng: 1/9/2021, mới 100%... (mã hs kẹo pran assort/ mã hs của kẹo pran ass)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hoa quả Puccho Assort (98g x72gói/thùng), hàng mới 100%.Nhà sản xuất: Mikakuto Co., Ltd.;... (mã hs kẹo vị hoa quả/ mã hs của kẹo vị hoa q)
- Mã HS 17049099: Kẹo bút chì màu Kanro pencil candy (80g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Kanro Co.,Ltd... (mã hs kẹo bút chì màu/ mã hs của kẹo bút chì)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị trà xanh- UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8.2 matcha (84g x 72 gói/thùng), hàng mới 100%.Nhà sản xuất: Mikakuto Co., Ltd.;... (mã hs kẹo vị trà xanh/ mã hs của kẹo vị trà x)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Hi-chew assorted candy không chứa cacao (94g x48gói/thùng), hàng mới 100%.Nhà sản xuất: Takazaki Morinaga Co., Ltd.;... (mã hs kẹo hoa quả hi/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút vị trái cây hình hoạt hình Disney- Glico Popcan Mix (10,5g x 360 cái/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Japan Foodstuff Co., Ltd.;... (mã hs kẹo mút vị trái/ mã hs của kẹo mút vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Liking Toffees vị sữa,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,225gr/gói x 30 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:10/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm liking/ mã hs của kẹo mềm liki)
- Mã HS 17049099: Kẹo Liking nhân siro vị bạc hà,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng,250gr/gói x 30 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo liking nhân/ mã hs của kẹo liking n)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Liking nhân siro vị dâu,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng, 250 gr/gói x 30 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sữa liking/ mã hs của kẹo sữa liki)
- Mã HS 17049099: Kẹo dâu rừng Liking,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng,hương hoa quả, 500gr/gói x 20 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo dâu rừng li/ mã hs của kẹo dâu rừng)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hoa quả tổng hợp Liking,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,hương hoa quả, 225gr/gói x 30 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm hoa quả/ mã hs của kẹo mềm hoa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cam chanh Liking Frizzy,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng,hương hoa quả500 gr/gói x 20 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo cam chanh l/ mã hs của kẹo cam chan)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả nhân siro Liking,kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng,hương hoa quả. 1kg/gói x 10 gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hoa quả nhâ/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo tổng hợp Liking, kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin,kẹo cứng,hương hoa quả- mật ong, 500 gr/gói x 20gói/thùng, NSX:Liking S.p.a, hiệu:Liking S.p.a.NSX:11/2019.HSD:2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo tổng hợp li/ mã hs của kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa hạnh nhân Archello, kẹo đường, không chứa cacao,không gelatin, NSX:T7/2019,HSD:2 năm.NSX:Bakgorler Gida Tur. Teks. Kohf. San. Ve. Tic.Ltd,1kg*1gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sữa dừa hạn/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo táo hiệu Coris,không ca cao. NSX: Coris Incorporation, HSD: Tháng 8/2020, thành phần: đường, dầu, tinh bột, gelatin, hương táo, trọng lượng: 34g/ túi, quy cách: 120 túi/ thùng... (mã hs kẹo táo hiệu co/ mã hs của kẹo táo hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây các loại hiệu Morinaga, không ca cao, không gelatin, số công bố: 46450/2017/ATTP-XNCB và 1167/2018/ATTP-BSCB, thành phần: trọng lượng: 94g/ gói, 48 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs kẹo trái cây cá/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị cam hiệu Asahi,không ca cao, không gelatin, NSX: Asahi Group Foods.,Ltd, HSD: 8/2020, thành phần: Đường, xi-rô,nước cam, vitamin C, hương liệu, chất ngọt. 88g/ gói, 20 gói/ thùng... (mã hs kẹo cứng vị cam/ mã hs của kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai vị hoa quả chiết xuất từ dầu gan cá hiệu Unimat Riken,không ca cao, không gelatin.NSX: Unimat Riken Corporation, HSD: 11/2020, thành phần: Glucose,tinh bột.100 viên/gói,50 gói/thùng... (mã hs kẹo nhai vị hoa/ mã hs của kẹo nhai vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo bổ sung DHA vị hoa quả hiệu Unimat Riken,không ca cao, không gelatin,NSX: Unimat Riken Corporation, HSD:11/2020, thành phần: Đường, xi-rô, DHA có chứa tinh dầu cá.90 viên/gói,50 gói/thùng... (mã hs kẹo bổ sung dha/ mã hs của kẹo bổ sung)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hoa quả vị tổng hợp hiệu Asahi,không ca cao, không gelatin. NSX: Asahi Group Food Co., HSD: 12/2020, thành phần: Đường, dầu thực vật, chiết xuất nho, đào, dâu.136g/ túi,48 túi/ thùng... (mã hs kẹo cứng hoa qu/ mã hs của kẹo cứng hoa)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm vị trái cây hiệu ASAHI,không ca cao, không gelatin.NSX: Asahi Group Food Co., HSD: tháng 10/2020, thành phần: Đường, xi-rô, đầu ăn, nước cam, dứa, đào đậm đặc.120g/ túi,48 túi/ thùng... (mã hs kẹo ngậm vị trá/ mã hs của kẹo ngậm vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Yaoya-san vị hoa quả và rau xanh hiệu Coris,không ca cao. NSX: Coris Incorporation, HSD: 8/2020, thành phần: đường, xi rô, gelatin, tinh bột, chất béo, chất nhũ hóa.18g/ gói,144 gói/ thùng... (mã hs kẹo yaoyasan v/ mã hs của kẹo yaoyasa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị trà xanh hiệu Kanro,không ca cao, không gelatin. NSX: Kanro Co., Ltd, HSD: 9/2020, thành phần: đường, bơ thực vật, kem chứa thành phần sữa, chiết xuất trà xanh.72g/ gói,12 gói/ thùng... (mã hs kẹo cứng vị trà/ mã hs của kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo bổ sung Canxi và Lactic hiệu Unimat Riken,không ca cao, không gelatin, NSX: Unimat Riken Corporation, HSD:11/2020, thành phần: Đường glucose,lactose,bột sữa nguyên chất.90 viên/gói, 50 gói/ thùng... (mã hs kẹo bổ sung can/ mã hs của kẹo bổ sung)
- Mã HS 17049099: Kẹo hướng dương giòn vị Carameil không chứa ca cao, dạng thanh, Đói gói (50gr x 28 thanh)/ hộp, 4 hộp/ thùng. 1 thùng 1 UNK. Hàng mới 100%. HSD: T4/2020. NSX: Azovskaya Konditerskaya Fabrika LLC... (mã hs kẹo hướng dương/ mã hs của kẹo hướng dư)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng Cinnamon candy hương quế không chứa sô cô la, hàng được đóng: 10kg/túi/hộp, Nhà sx: BODEOKN FNG CO,. LTD NSX: NSX: 11/12/2019, HSD: 10/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cứng cinnam/ mã hs của kẹo cứng cin)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng Korean Red Ginseng Candy hương vị sâm đỏ không chứa sô cô la, hàng được đóng: 15kg/thùng, Nhà sx: BODEOKN FNG CO., LTD. NSX: 11/12/2019, HSD: 10/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cứng korean/ mã hs của kẹo cứng kor)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hitto hương bạc hà, 3 G x 100 PCS x 36 PACKS. SX:12/2019- HSD:12/2020, Nhãn hiệu: EURO.Mới 100%... (mã hs kẹo hitto hương/ mã hs của kẹo hitto hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo ARPI (550G/túi), hàng mẫu... (mã hs kẹo arpi 550g// mã hs của kẹo arpi 55)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Mighty Fine, 90g/gói, hsd: 09/10/2020, mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm mighty/ mã hs của kẹo ngậm mig)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Champion & Reeves, 60g/gói, hsd: 28/08/2020, mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm champi/ mã hs của kẹo ngậm cha)
- Mã HS 17049099: KẸO, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs kẹo hàng quà b/ mã hs của kẹo hàng qu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mẫu hiệu MENTOS (0.18kg/túi)... (mã hs kẹo mẫu hiệu me/ mã hs của kẹo mẫu hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hiệu Ilove Toffe (Toffe soft candy)(không chứa cacao và gelatin), 300g/gói, 24gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hiệu il/ mã hs của kẹo mềm hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hiệu Ilove Fruits (Ilove Fruits hard candy with filling) (không chứa cacao và gelatin), 300g/gói, 24gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021, mới 100%... (mã hs kẹo cứng hiệu i/ mã hs của kẹo cứng hiệ)
- Mã HS 17049099: KẸO, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs kẹo hàng cá nh/ mã hs của kẹo hàng cá)
- Mã HS 17049099: KẸO GINGER CHEWS, ORANGE, 5 OZ (141.8 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo ginger chew/ mã hs của kẹo ginger c)
- Mã HS 17049099: KẸO TOASTED COCONUT HARD TOFFEE WITH SEA SALT, 3.5 OZ (100 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo toasted coc/ mã hs của kẹo toasted)
- Mã HS 17049099: KẸO ORGANIC POPS, ASSORTED FLAVORS, 50 POPS, 12.3 OZ (348.7 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo organic pop/ mã hs của kẹo organic)
- Mã HS 17011400: BỘT LÀM BÁNH... (mã hs bột làm bánh/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 17011400: Đường phèn 500gr x 24 hủ hiệu 3K. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs đường phèn 500g/ mã hs của đường phèn 5)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG TRẮNG... (mã hs đường trắng/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019910: PRE#&Đường tinh luyện cao cấp... (mã hs pre#&đường tinh/ mã hs của pre#&đường t)
- Mã HS 17019910: Đường thẻ Biên Hòa... (mã hs đường thẻ biên/ mã hs của đường thẻ bi)
- Mã HS 17019910: Đường vàng gold mineral BH 1kg... (mã hs đường vàng gold/ mã hs của đường vàng g)
- Mã HS 17019910: Đường ăn kiêng Sweet'n Low 100gr... (mã hs đường ăn kiêng/ mã hs của đường ăn kiê)
- Mã HS 17019910: Đường (Mua trong nước: 8.918kg)... (mã hs đường mua tron/ mã hs của đường mua t)
- Mã HS 17019910: Đường (Số lượng: 6.913kg)... (mã hs đường số lượng/ mã hs của đường số lư)
- Mã HS 17019910: Đường phèn lotus (500gr x 24)... (mã hs đường phèn lotu/ mã hs của đường phèn l)
- Mã HS 17019910: Đường tinh luyện cao cấp... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17019910: White Refined Sugar... (mã hs white refined s/ mã hs của white refine)
- Mã HS 17019910: Đường Biên Hòa 1kg x 20, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam.... (mã hs đường biên hòa/ mã hs của đường biên h)
- Mã HS 17019910: Đường que tinh luyện Biên Hòa 6g/gói (50 gói/túi)... (mã hs đường que tinh/ mã hs của đường que ti)
- Mã HS 17019910: Đường Trắng Tinh Luyện Cao Cấp... (mã hs đường trắng tin/ mã hs của đường trắng)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG PHÈN... (mã hs đường phèn/ mã hs của đường phèn)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG PHỔI... (mã hs đường phổi/ mã hs của đường phổi)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG HOA CÚC... (mã hs đường hoa cúc/ mã hs của đường hoa cú)
- Mã HS 17019990: Đường phần- SUGAR STICK 4GR- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đường phần sug/ mã hs của đường phần)
- Mã HS 17019990: Đường mía 10 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs đường mía 10 kg/ mã hs của đường mía 10)
- Mã HS 17019990: Đường thô 10kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs đường thô 10kg// mã hs của đường thô 10)
- Mã HS 17019990: Đường tinh luyện dạng 2kg/gói, 3 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17019990: Đường phèn bao gồm 600 túi (30kg/1 túi; mới 100%)... (mã hs đường phèn bao/ mã hs của đường phèn b)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG THỐT NỐT... (mã hs đường thốt nốt/ mã hs của đường thốt n)
- Mã HS 17021100: Lactoza-Lactose (Lactoza-Lactose)... (mã hs lactozalactose/ mã hs của lactozalact)
- Mã HS 17021900: Lactose-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-20kg/bag... (mã hs lactosenguyên/ mã hs của lactosenguy)
- Mã HS 17023010: Hóa chất Glucose 50%- C6H12O6. Mới 100%... (mã hs hóa chất glucos/ mã hs của hóa chất glu)
- Mã HS 17023010: Nguyên liệu thực phẩm đường Dextrose Monohydrate (C6H12O6.H2O). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 17023010: Đường Glucozo Công nghiệp 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs đường glucozo c/ mã hs của đường glucoz)
- Mã HS 17023020: MẠCH NHA (G80)... (mã hs mạch nha g80/ mã hs của mạch nha g8)
- Mã HS 17023020: Mạch nha (Glucose syrup), hàng mới 100%... (mã hs mạch nha gluco/ mã hs của mạch nha gl)
- Mã HS 17023020: Organic Tapioca Syrup, loại 1400kg/thùng (Đường glucose hữu cơ)... (mã hs organic tapioca/ mã hs của organic tapi)
- Mã HS 17023020: Mạch nha hữu cơ- Organic Tapioca Syrup (280kg/1 thùng) 68 thùng 19.040 kgs.Hàng mới 100%... (mã hs mạch nha hữu cơ/ mã hs của mạch nha hữu)
- Mã HS 17023020: Đường glucose syrup- Hàng mới 100%... (mã hs đường glucose s/ mã hs của đường glucos)
- Mã HS 17023020: Dung dịch đường glucoza (Organic Tapioca Syrup, 27 DE);280kgs net/Drum... (mã hs dung dịch đường/ mã hs của dung dịch đư)
- Mã HS 17024000: ĐƯỜNG TINH LUYỆN (ĐƯỜNG CÁT BIÊN HÒA 50KG/BAO)... (mã hs đường tinh luyệ/ mã hs của đường tinh l)
- Mã HS 17026010: Đường trái cây, hàng mới 100%... (mã hs đường trái cây/ mã hs của đường trái c)
- Mã HS 17026010: Bột cà chua, hàng mới 100%... (mã hs bột cà chua hà/ mã hs của bột cà chua)
- Mã HS 17029019: Đường mạch nha (Glucose Syrup), dạng lỏng, hàng mới 100%, 25kg/thùng... (mã hs đường mạch nha/ mã hs của đường mạch n)
- Mã HS 17029019: Mạch nha (Maltose);1400kgs/thùng... (mã hs mạch nha malto/ mã hs của mạch nha ma)
- Mã HS 17029019: MẠCH NHA GS 75-75 (MALTOSE) (1000KG/THÙNG)- NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT RƯỢU... (mã hs mạch nha gs 75/ mã hs của mạch nha gs)
- Mã HS 17029020: Mật ong Honey Pure 1LTR/ chai... (mã hs mật ong honey p/ mã hs của mật ong hone)
- Mã HS 17029020: Mật ong Honeybee bình 5kg... (mã hs mật ong honeybe/ mã hs của mật ong hone)
- Mã HS 17029020: MẬT ONG... (mã hs mật ong/ mã hs của mật ong)
- Mã HS 17029091: Xiro Gạo (Rice Syrup, 28 DE);25kg net/Bucket.... (mã hs xiro gạo rice/ mã hs của xiro gạo ri)
- Mã HS 17029091: Sugar Syrups... (mã hs sugar syrups/ mã hs của sugar syrups)
- Mã HS 17029099: Maltodextrin DE 18-20- Malto Dextroza (Chất tạo kết dính)... (mã hs maltodextrin de/ mã hs của maltodextrin)
- Mã HS 17029099: Kem đặc có đường hiệu Dutch Lady cao cấp, dạng gói (40g/gói)- Sweetened Creamer Dutch Lady Excellence, sachet. Hàng mới 100%... (mã hs kem đặc có đườn/ mã hs của kem đặc có đ)
- Mã HS 17029099: Thực phẩm cung ứng cho tàu Tai Xing: đường Code: (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 17029099: Đường phèn(500g x 24 hũ)- Rock Sugar, hàng mới 100%... (mã hs đường phèn500g/ mã hs của đường phèn5)
- Mã HS 17029099: Đường thốt nốt (500g*40 bịch)- Gula merah, hàng mới 100%... (mã hs đường thốt nốt/ mã hs của đường thốt n)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường, dùng bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh trong quá trình xử lý hiếu khí tại các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường d/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: MẬT RỈ ĐƯỜNG (SUGAR CANE MOLASSES) HÀNG MỚI 100%... (mã hs mật rỉ đường s/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường. Hàng mới 100%... (mã hs mật rỉ đường h/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: MẬT RỈ ĐƯỜNG (MOLASSES- BRIX: MORE THAN 75%), HÀNG MỚI 100%... (mã hs mật rỉ đường m/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ (dùng để xử lý nước thải)... (mã hs mật rỉ dùng để/ mã hs của mật rỉ dùng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ dạng lỏng.(Hàng mới 100%)... (mã hs mật rỉ dạng lỏn/ mã hs của mật rỉ dạng)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ đường (dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh)... (mã hs mật rỉ đường d/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17031090: Mật rỉ... (mã hs mật rỉ/ mã hs của mật rỉ)
- Mã HS 17039090: Mật rỉ đường... (mã hs mật rỉ đường/ mã hs của mật rỉ đường)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Doublemint Bạc Hà 11.6g x 12 vỉ x 50 hộp... (mã hs kẹo cao su doub/ mã hs của kẹo cao su d)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Happydent White Bạc Hà 11.2g x 15 vỉ x 20 hộp... (mã hs kẹo cao su happ/ mã hs của kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: StickGum Banana (5Tép x 20Gói x 50Hộp/Thùng)... (mã hs stickgum banana/ mã hs của stickgum ban)
- Mã HS 17041000: Kẹo nhai hương bạc hà mạnh Fresh Action hũ 56g (6 hủ x 12 lốc x 1 carton) MT, số lượng 40 cartons... (mã hs kẹo nhai hương/ mã hs của kẹo nhai hươ)
- Mã HS 17041000: Kẹo Chewing gum hương bạc hà Peppermint hủ 58.4gr (6 hủ x 30 hộp x 1 carton) DM, số lượng 62 cartons... (mã hs kẹo chewing gum/ mã hs của kẹo chewing)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su không đường bạc hà cay JILA 22g *18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo cao su khôn/ mã hs của kẹo cao su k)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm Mentos 35g... (mã hs kẹo ngậm mentos/ mã hs của kẹo ngậm men)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su- chewgum xylitol/cool air box... (mã hs kẹo cao su che/ mã hs của kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: kẹo cao su xylitol (kẹo dùng để trả lại khách)... (mã hs kẹo cao su xyli/ mã hs của kẹo cao su x)
- Mã HS 17041000: Gum xylitol hũ Blueberry... (mã hs gum xylitol hũ/ mã hs của gum xylitol)
- Mã HS 17041000: Gum xylitol vỹ Blueberry... (mã hs gum xylitol vỹ/ mã hs của gum xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos 37,8g hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos 378/ mã hs của kẹo mentos 3)
- Mã HS 17041000: Kẹo gôm Lot100 150g hàng mới 100%... (mã hs kẹo gôm lot100/ mã hs của kẹo gôm lot1)
- Mã HS 17041000: Gums Xylitol không đường hàng mới 100%... (mã hs gums xylitol kh/ mã hs của gums xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo bigbabol hương trái cây- ly 266gam x 18 ly x 10 thùng... (mã hs kẹo bigbabol hư/ mã hs của kẹo bigbabol)
- Mã HS 17041000: Gum Mentos (kẹo cao su)... (mã hs gum mentos kẹo/ mã hs của gum mentos)
- Mã HS 17041000: Kẹo Golia Candy Active Plus in inner 472g- Cool Menthol... (mã hs kẹo golia candy/ mã hs của kẹo golia ca)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su (vỉ)... (mã hs kẹo cao su vỉ/ mã hs của kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro 24g PL... (mã hs kẹo huro 24g pl/ mã hs của kẹo huro 24g)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su (hộp)... (mã hs kẹo cao su hộp/ mã hs của kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro 105g PL... (mã hs kẹo huro 105g p/ mã hs của kẹo huro 105)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro hũ 168g PL... (mã hs kẹo huro hũ 168/ mã hs của kẹo huro hũ)
- Mã HS 17041000: Kẹo mềm Ahha 60g (PL)... (mã hs kẹo mềm ahha 60/ mã hs của kẹo mềm ahha)
- Mã HS 17041000: Kẹo xốp lạc 200g (KLP)... (mã hs kẹo xốp lạc 200/ mã hs của kẹo xốp lạc)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa dẻo thập cẩm 250g KLP... (mã hs kẹo dừa dẻo thậ/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa cứng thập cẩm 250g KLP... (mã hs kẹo dừa cứng th/ mã hs của kẹo dừa cứng)
- Mã HS 17041000: Kẹo mềm Sumika sữa socola 70g (PL)... (mã hs kẹo mềm sumika/ mã hs của kẹo mềm sumi)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa socola giòn Michoco 100g (PL)... (mã hs kẹo dừa socola/ mã hs của kẹo dừa soco)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 480g- Tongue painter... (mã hs kẹo lollipop 48/ mã hs của kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Cool Air Menthol Eucalyptus (ME) dạng vĩ (8 viên x 12 vĩ x 50 khay/thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo cao su cool/ mã hs của kẹo cao su c)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su EX 65g x 50 hộp/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo cao su ex 6/ mã hs của kẹo cao su e)
- Mã HS 17041000: Kẹo Sing-gum Came 75g x 50 khay/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo singgum ca/ mã hs của kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm không đường Lotte xylitol hương cam bạc hà 20,88gr... (mã hs kẹo ngậm không/ mã hs của kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 500g Mixed Fruits... (mã hs kẹo lollipop 50/ mã hs của kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum thổi Bub up hương nước uống 45 vỹ/thùng... (mã hs kẹo gum thổi bu/ mã hs của kẹo gum thổi)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol vĩ... (mã hs kẹo xylitol vĩ/ mã hs của kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylytol lon... (mã hs kẹo xylytol lon/ mã hs của kẹo xylytol)
- Mã HS 17041000: Kẹo HappyDent (26)... (mã hs kẹo happydent/ mã hs của kẹo happyden)
- Mã HS 17041000: Kẹo Coolair lọ (26)... (mã hs kẹo coolair lọ/ mã hs của kẹo coolair)
- Mã HS 17041000: Kẹo Coolair vỉ (26)... (mã hs kẹo coolair vỉ/ mã hs của kẹo coolair)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol lọ (26)... (mã hs kẹo xylitol lọ/ mã hs của kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol vĩ (T2)... (mã hs kẹo xylitol vĩ/ mã hs của kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylyton lon (T2)... (mã hs kẹo xylyton lon/ mã hs của kẹo xylyton)
- Mã HS 17041000: Kẹo Doublemint vỉ (26)... (mã hs kẹo doublemint/ mã hs của kẹo doublemi)
- Mã HS 17041000: Xylitol Coolmint (6 hủ/hộp x 12H/T)... (mã hs xylitol coolmin/ mã hs của xylitol cool)
- Mã HS 17041000: Xylitol Strawberrymint(6 hủ/hộpx12H/T)... (mã hs xylitol strawbe/ mã hs của xylitol stra)
- Mã HS 17041000: Xylitol BlueBerry 26.1g(12 hủ/hộp x 12H/T)... (mã hs xylitol blueber/ mã hs của xylitol blue)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hộp (50g/hộp)... (mã hs kẹo cao su hộp/ mã hs của kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo caosu không đường các vị (50g/hộp)... (mã hs kẹo caosu không/ mã hs của kẹo caosu kh)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm Doublemint 23.8 g... (mã hs kẹo ngậm double/ mã hs của kẹo ngậm dou)
- Mã HS 17041000: Kẹo Bigbabol (280gx18hộp/thùng): 18thùng... (mã hs kẹo bigbabol 2/ mã hs của kẹo bigbabol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 100g... (mã hs kẹo lollipop 10/ mã hs của kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos Chewy 3pcs- Mint... (mã hs kẹo mentos chew/ mã hs của kẹo mentos c)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su thổi BigbaBol (266gr x 18hộp/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su thổi/ mã hs của kẹo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo xylitol tuýp 15g (dùng để trả lại tiền thừa cho khách) cty tnhh lotte Vn... (mã hs kẹo xylitol tuý/ mã hs của kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo ricola hộp giấy các vị 40g... (mã hs kẹo ricola hộp/ mã hs của kẹo ricola h)
- Mã HS 17041000: Gum Mentos... (mã hs gum mentos/ mã hs của gum mentos)
- Mã HS 17041000: Keo Gum Xylitol BlueBerry 58g (6 hu/hôp x 12Hộp/Thùng)... (mã hs keo gum xylitol/ mã hs của keo gum xyli)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Không Đường Trident Bạc Hà 26.6g x 12 x 12... (mã hs kẹo gum không đ/ mã hs của kẹo gum khôn)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Mentos Fresh Action 56g x 6 hũ x 12 Block... (mã hs kẹo cao su ment/ mã hs của kẹo cao su m)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Wrigley Extra Bạc Hà 56g x 6 hũ x 30 Block... (mã hs kẹo cao su wrig/ mã hs của kẹo cao su w)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Big Babol Tô Màu hộp đỏ và xanh 18g x 12 hũ x 12 Block... (mã hs kẹo cao su big/ mã hs của kẹo cao su b)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm DM peppermint tuyp 35 viên (15 tuyp/ hộp)... (mã hs kẹo ngậm dm pep/ mã hs của kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049010: Kẹo Chupachup (Khối lượng tịnh 10gr/que x 48que/gói x 22 gói/thùng x 21 thùng, khối lượng cả bì 11kg/thùng)... (mã hs kẹo chupachup/ mã hs của kẹo chupachu)
- Mã HS 17049010: HTT- Kẹo colia 18g... (mã hs htt kẹo colia/ mã hs của htt kẹo col)
- Mã HS 17049010: Maxi- Kẹo cứng các loại 20g... (mã hs maxi kẹo cứng/ mã hs của maxi kẹo cứ)
- Mã HS 17049010: BIG- Kẹo các vị 125g... (mã hs big kẹo các vị/ mã hs của big kẹo các)
- Mã HS 17049010: Kẹo Chew các loại 60 gói/thùng... (mã hs kẹo chew các lo/ mã hs của kẹo chew các)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Tic tac 14.5 gram/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ mã hs của kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049010: KẸO COXIL (COXIL EXTRA LOZENGE)- QUI CACH: 10 VIÊN/ VỈ, 03 VỈ/HÔP, 60 HỘP/THÙNG CARTON... (mã hs kẹo coxil coxi/ mã hs của kẹo coxil c)
- Mã HS 17049010: KẸO COXIL EXTRA KHÔNG ĐƯỜNG (COXIL EXTRA SUGAR FREE LOZENGE)- QUI CÁCH: 04 VIÊN/VỈ, 05 VỈ/ HỘP, 100 HỘP/THÙNG... (mã hs kẹo coxil extra/ mã hs của kẹo coxil ex)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng... (mã hs sôcôla trắng/ mã hs của sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo sô cô la trắng dạng miếng vị dâu tây không có nhân, 6 miếng/ hộp/ 30 gram... (mã hs kẹo sô cô la tr/ mã hs của kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049020: Sôcôla nút áo trắng... (mã hs sôcôla nút áo t/ mã hs của sôcôla nút á)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng White block... (mã hs sôcôla trắng wh/ mã hs của sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng Chocoform White new 4kg... (mã hs sôcôla trắng ch/ mã hs của sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo chuối 400gr x 50 gói hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo chuối 400gr/ mã hs của kẹo chuối 40)
- Mã HS 17049020: Kẹo mè xửng 400gr x 50 gói hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo mè xửng 400/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049020: Kẹo hạt điều 90gr x 36 gói hiệu Yến Nhung. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo hạt điều 90/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049091: Kẹo Dynamite Big bang (330g*24 túi/Thùng) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dynamite bi/ mã hs của kẹo dynamite)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo xoài- Mango Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo xoài m/ mã hs của kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo chuối- Banana Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo chuối/ mã hs của kẹo dẻo chuố)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo dưa lưới- Melon Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo dưa lướ/ mã hs của kẹo dẻo dưa)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo chanh dây- Passion Fruit Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo chanh d/ mã hs của kẹo dẻo chan)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-1kg, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 1001kg/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-150g, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 100150/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-320g, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 100320/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Jelly hiệu Hải Hà 350g/gói x 12 gói/thùng... (mã hs kẹo jelly hiệu/ mã hs của kẹo jelly hi)
- Mã HS 17049091: Kẹo ngậm thảo mộc (150g/hộp)... (mã hs kẹo ngậm thảo m/ mã hs của kẹo ngậm thả)
- Mã HS 17049091: Set Kẹo lot 100 Gummy (6 gói)/set... (mã hs set kẹo lot 100/ mã hs của set kẹo lot)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hoa quả, hiệu Lot Gummy 150g... (mã hs kẹo dẻo hoa quả/ mã hs của kẹo dẻo hoa)
- Mã HS 17049091: Kẹo mè xửng hạt điều Huế xưa (250g/hộp)... (mã hs kẹo mè xửng hạt/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049091: Kẹo xoài dẻo Trường Sinh (450g/gói)... (mã hs kẹo xoài dẻo tr/ mã hs của kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049091: Kẹo sầu riêng dẻo Trường Sinh (300g/gói)... (mã hs kẹo sầu riêng d/ mã hs của kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049091: Kẹo lot các vị 1kg Cty tnhh tm & Sx Hoàng Mai... (mã hs kẹo lot các vị/ mã hs của kẹo lot các)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100Gummy320g Cty tnhh tm & Sx Hoàng Mai... (mã hs kẹo lot 100gumm/ mã hs của kẹo lot 100g)
- Mã HS 17049091: Kẹo Chupachups(380 gam*22 gói) 330thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo chupachups/ mã hs của kẹo chupachu)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo bắp Thái Dương (1kg*10 gói) 300thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo dẻo bắp thá/ mã hs của kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Mentos kẹo cầu vòng 480gx 22 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs mentos kẹo cầu/ mã hs của mentos kẹo c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Alpenliebe caramel 380gam x 12 gói x 5 thùng... (mã hs kẹo mút alpenli/ mã hs của kẹo mút alpe)
- Mã HS 17049099: LAI PHU- Kẹo Bắp 960gr x 10... (mã hs lai phu kẹo bắ/ mã hs của lai phu kẹo)
- Mã HS 17049099: Keo Dynamite _ Big Bang huong bac ha nhan socola 330gr x 24... (mã hs keo dynamite/ mã hs của keo dynamite)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN NGẬM VỊ CAM... (mã hs kẹo viên ngậm v/ mã hs của kẹo viên ngậ)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG SẦU RIÊNG... (mã hs kẹo dừa đậu phộ/ mã hs của kẹo dừa đậu)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Cay-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi cay/ mã hs của hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi muối-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi muố/ mã hs của hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Ngot-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi ngo/ mã hs của hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Wasabi-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi was/ mã hs của hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè- Sesame candy (3kg x 4 bao)... (mã hs kẹo mè sesame/ mã hs của kẹo mè sesa)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng- Peanuts candy (3kg x 4 bao)... (mã hs kẹo đậu phộng/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường trang trí bánh kem (KXM-337). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường trang/ mã hs của kẹo đường tr)
- Mã HS 17049099: KẸO MƠ GỪNG... (mã hs kẹo mơ gừng/ mã hs của kẹo mơ gừng)
- Mã HS 17049099: KẸO Ô MAI TẮC... (mã hs kẹo ô mai tắc/ mã hs của kẹo ô mai tắ)
- Mã HS 17049099: YIZHISHOU DURIAN CANDY- 180 GR * 100 BAGS * 131 CTNS... (mã hs yizhishou duria/ mã hs của yizhishou du)
- Mã HS 17049099: YIZHISHOU COCONUT CANDY-COCONUT 180 GR * 100 BAGS *226 CTNS... (mã hs yizhishou cocon/ mã hs của yizhishou co)
- Mã HS 17049099: YEN HOANG DURIAN CANDY- 300 GR * 40 BAGS * 40 CTNS... (mã hs yen hoang duria/ mã hs của yen hoang du)
- Mã HS 17049099: YEN HOANG COCONUT CANDY- COCONUT 300 GR * 40 BAGS * 40 CTNS... (mã hs yen hoang cocon/ mã hs của yen hoang co)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hiệu MENTOS (18 kgs/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hiệu me/ mã hs của kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MPF Tab Peppermint 12Box x 6Tin... (mã hs kẹo cứng mpf t/ mã hs của kẹo cứng mp)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Cofitos 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng al co/ mã hs của kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Original 12Jar x 200Pcs... (mã hs kẹo cứng al or/ mã hs của kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Rainbow 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng mt ra/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Smoothie 8Box x 6Bottle... (mã hs kẹo cứng mt sm/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Strawberry Cream 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng al st/ mã hs của kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chewing gum: MPF Berry L.Mint M.Curvy Xyl 12Boxx6Btl... (mã hs kẹo chewing gum/ mã hs của kẹo chewing)
- Mã HS 17049099: Kẹo Oishi 90gr/gói(80gói/thùng), 100 thùng... (mã hs kẹo oishi 90gr// mã hs của kẹo oishi 90)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài Ml 120Gr... (mã hs kẹo xoài ml 120/ mã hs của kẹo xoài ml)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài Ml 450Gr... (mã hs kẹo xoài ml 450/ mã hs của kẹo xoài ml)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài A.K 300Gr... (mã hs kẹo xoài ak 30/ mã hs của kẹo xoài ak)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Vang Nh 180g... (mã hs kẹo mè vang nh/ mã hs của kẹo mè vang)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Hn 220g... (mã hs kẹo mè xửng hn/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Nh 160g... (mã hs kẹo hạt điều nh/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Yh 200gr... (mã hs kẹo sữa dừa yh/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Nh 500g... (mã hs kẹo đậu phộng n/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Sim Ml. 100gr... (mã hs kẹo dẽo sim ml/ mã hs của kẹo dẽo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trái Cây B.H 200G... (mã hs kẹo trái cây b/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Xoai Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo xoai ps/ mã hs của kẹo dẽo xoai)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Do Hn 500gr... (mã hs kẹo mè xửng do/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng A.k 300gr... (mã hs kẹo sầu riêng a/ mã hs của kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sua Me Vlh A.k 250g... (mã hs kẹo sua me vlh/ mã hs của kẹo sua me v)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Chuoi Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo chuoi p/ mã hs của kẹo dẽo chuo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Don Hn 160gr... (mã hs kẹo mè xửng don/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Keo Huong Dau Tam Th 300g... (mã hs keo huong dau t/ mã hs của keo huong da)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sr La Dua Nh 500g... (mã hs kẹo dừa sr la d/ mã hs của kẹo dừa sr l)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa trai Cay B.h 200g... (mã hs kẹo dừa trai ca/ mã hs của kẹo dừa trai)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức (thvien) 250g... (mã hs kẹo gạo lức th/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Mini Nh 160g... (mã hs kẹo hạt điều mi/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Cafe Yh 200gr... (mã hs kẹo sữa dừa caf/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo La Dua Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo la/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sua La Dua Nh 300g... (mã hs kẹo dừa sua la/ mã hs của kẹo dừa sua)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sa Mat Ong 0 Duong 33g... (mã hs kẹo sa mat ong/ mã hs của kẹo sa mat o)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Thap Cam Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo thap ca/ mã hs của kẹo dẽo thap)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo D.phong Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo dp/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Me Den Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo me/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Ngu Vi Nh 430g... (mã hs kẹo thèo lèo ng/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Den Banh Xop B.h 100g... (mã hs kẹo mè den banh/ mã hs của kẹo mè den b)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Vang Banh Xop Nh 300g... (mã hs kẹo mè vang ban/ mã hs của kẹo mè vang)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo D.phong Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo d/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Keo Gung Deo Essenti B.h 300g... (mã hs keo gung deo es/ mã hs của keo gung deo)
- Mã HS 17049099: Keo Mang Cau Essenti B.h 300g... (mã hs keo mang cau es/ mã hs của keo mang cau)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Dau Phong Nh 250g... (mã hs kẹo dừa dẽo dau/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Khoai Mon Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo kho/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sua Sau Rieng Nh 300g... (mã hs kẹo dừa sua sau/ mã hs của kẹo dừa sua)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Compass Lemon Kl 14g... (mã hs kẹo ngậm compas/ mã hs của kẹo ngậm com)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Lemon Ice Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm lem/ mã hs của kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Peppermint Ml 35v... (mã hs kẹo ngậm dm pep/ mã hs của kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Spearmint Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm spe/ mã hs của kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Hat Dieu Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo ha/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Keo Himalaya Salt 15gr (12g/h)... (mã hs keo himalaya sa/ mã hs của keo himalaya)
- Mã HS 17049099: Keo Kopiko Cappucino Srf 150gr... (mã hs keo kopiko capp/ mã hs của keo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Toi Ot Ml. 400gr... (mã hs kẹo đậu phộng t/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Cacao Essenti B.h 350g... (mã hs kẹo dừa cacao e/ mã hs của kẹo dừa caca)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T.nha La Dua Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha l/ mã hs của kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Th/binh Cacao B.h 300g... (mã hs kẹo dừa th/binh/ mã hs của kẹo dừa th/b)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Banh Xop B.h 100g... (mã hs kẹo hạt điều ba/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Trắng Banh Xop B.h 100g... (mã hs kẹo mè trắng ba/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm Banh Xop B.h 180g... (mã hs kẹo thập cẩm ba/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Huro Loi Khuan 105g Bbc... (mã hs kẹo dẽo huro lo/ mã hs của kẹo dẽo huro)
- Mã HS 17049099: Kẹo mật ong Leatherwood 10v 33g... (mã hs kẹo mật ong lea/ mã hs của kẹo mật ong)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Orange Mint Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm ora/ mã hs của kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Jila Spearmint Ma 34gr... (mã hs kẹo ngậm jila s/ mã hs của kẹo ngậm jil)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ngoc Lan Cacao Psv. 350g... (mã hs kẹo dừa ngoc la/ mã hs của kẹo dừa ngoc)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T.nha Thap Cam Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha t/ mã hs của kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Tien Dat Cacao B.h 200gr... (mã hs kẹo dừa tien da/ mã hs của kẹo dừa tien)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Jila Peppermint Ma 34gr... (mã hs kẹo ngậm jila p/ mã hs của kẹo ngậm jil)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Pulmoll Eukalyptus 20gr... (mã hs kẹo ngậm pulmol/ mã hs của kẹo ngậm pul)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T.nha Dau Phong Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha d/ mã hs của kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T.nha Khoai Mon Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha k/ mã hs của kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T.nha Sau Rieng Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha s/ mã hs của kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Thap Cam Essenti B.h 350g... (mã hs kẹo dừa thap ca/ mã hs của kẹo dừa thap)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Yen Hoang Deo Tc A.k 250gr... (mã hs kẹo dừa yen hoa/ mã hs của kẹo dừa yen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo T.nha D.phong Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa dẽo tn/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Tien Dat Cacao B.h 300g... (mã hs kẹo dừa dẽo tie/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Dau Phong (thvien) 250g... (mã hs kẹo gạo lức dau/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo gạo lức ron/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Thien Luong Psv. 300gr... (mã hs kẹo thèo lèo th/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Nguyen Chat Essenti B.h 350g... (mã hs kẹo dừa nguyen/ mã hs của kẹo dừa nguy)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo đậu phộng r/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Th/binh Srieng B.h 250g/t... (mã hs kẹo dừa dẽo th// mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Dp Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo gạo lức dp/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Halls Xs Honey Lemon Pptt 15g... (mã hs kẹo ngậm halls/ mã hs của kẹo ngậm hal)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm (t.leo) Th.luong Psv.150g... (mã hs kẹo thập cẩm t/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Ngoc Lan Thap Cam Psv. 240g... (mã hs kẹo dừa dẽo ngo/ mã hs của kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Menthol Mint 14Bags x 330Pcs... (mã hs kẹo cứng mt me/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dẻo Th 250G... (mã hs kẹo dẻo th 250g/ mã hs của kẹo dẻo th 2)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dâu Dẻo Th2 250G... (mã hs kẹo dâu dẻo th2/ mã hs của kẹo dâu dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Tac Th1 300Gr... (mã hs kẹo me tac th1/ mã hs của kẹo me tac t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gung Dẻo Th2 300G... (mã hs kẹo gung dẻo th/ mã hs của kẹo gung dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Chanh Th1 300Gr... (mã hs kẹo me chanh th/ mã hs của kẹo me chanh)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Cam Thao Th1 300Gr... (mã hs kẹo me cam thao/ mã hs của kẹo me cam t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mè Xững Tron 2 Lop B.H 250G... (mã hs kẹo mè xững tro/ mã hs của kẹo mè xững)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Spearmint 14Bag x 300Pcs... (mã hs kẹo cứng mt sp/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT WELLY 594G NHÃN HIỆU BIBICA (WELLY LOLLIPOP 594G/JAR X 12JARS/CARTON)... (mã hs kẹo mút welly 5/ mã hs của kẹo mút well)
- Mã HS 17049099: KẸO TỨ QUÝ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (TU QUY FRUIT CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo tứ quý 140g/ mã hs của kẹo tứ quý 1)
- Mã HS 17049099: KẸO SỮA CÀ PHÊ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (MILK COFFE HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sữa cà phê/ mã hs của kẹo sữa cà p)
- Mã HS 17049099: KẸO MIGITA ME 140G NHÃN HIỆU BIBICA (TAMARIND FLAVOR HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo migita me 1/ mã hs của kẹo migita m)
- Mã HS 17049099: KẸO MICHOCO SỮA CÀ PHÊ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (MICHOCO MILK COFFE HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo michoco sữa/ mã hs của kẹo michoco)
- Mã HS 17049099: KẸO SUMIKA SỮA DÂU 140G NHÃN HIỆU BIBICA (SUMIKA SOFT MILK STRAWBERRY CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sumika sữa/ mã hs của kẹo sumika s)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo bắp GoldenFood (850g x 10gói/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo bắp gol/ mã hs của kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: Mix of Minis 4Box x 5Bag x 40u... (mã hs kẹo cứng mix o/ mã hs của kẹo cứng mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos mint- 30 G (70 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos mint/ mã hs của kẹo mentos m)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa chups- 100 G (70 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo chupa chups/ mã hs của kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Chew Gum- 56 G (180 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos chew/ mã hs của kẹo mentos c)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nhai Wrigley's Extra 56 G (72 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo nhai wrigle/ mã hs của kẹo nhai wri)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nhai Wriglwy's Extra 58.4 G (180 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo nhai wriglw/ mã hs của kẹo nhai wri)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 450gr-Milan... (mã hs kẹo xoài 450gr/ mã hs của kẹo xoài 450)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng dẻo 300g Essenti... (mã hs kẹo gừng dẻo 30/ mã hs của kẹo gừng dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mãng cầu 300g Essenti... (mã hs kẹo mãng cầu 30/ mã hs của kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối 300gr Thanh Bình... (mã hs kẹo chuối 300gr/ mã hs của kẹo chuối 30)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 300gr- Trường Sinh... (mã hs kẹo xoài 300gr/ mã hs của kẹo xoài 300)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị dứa 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị dứa/ mã hs của kẹo dừa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng 300gr- An Khang... (mã hs kẹo sầu riêng 3/ mã hs của kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 300gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 300/ mã hs của kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo ca cao 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo ca/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị đậu phộng 400g Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị đậu/ mã hs của kẹo dừa vị đ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị sầu riêng 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị sầu/ mã hs của kẹo dừa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gummy lot xoài 150gr- Cocoaland... (mã hs kẹo gummy lot x/ mã hs của kẹo gummy lo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo sầu riêng 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo sầu/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo nguyên chất 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo ngu/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gummy lot hoa quả 150gr- Cocoaland... (mã hs kẹo gummy lot h/ mã hs của kẹo gummy lo)
- Mã HS 17049099: KẸO MỀM HƯƠNG DÂU 2 CHEW 73,5G... (mã hs kẹo mềm hương d/ mã hs của kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO MỀM HƯƠNG NHO 2 CHEW 73,5G... (mã hs kẹo mềm hương n/ mã hs của kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo trái cây lo/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG CAM LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo hương cam l/ mã hs của kẹo hương ca)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG XOÀI LOT 100 GÓI 320GR... (mã hs kẹo hương xoài/ mã hs của kẹo hương xo)
- Mã HS 17049099: KẸO NHAI HƯƠNG BẠC HÀ MENTOS 90G... (mã hs kẹo nhai hương/ mã hs của kẹo nhai hươ)
- Mã HS 17049099: KẸO DẺO TỔNG HỢP LOT 100 GÓI 320GR... (mã hs kẹo dẻo tổng hợ/ mã hs của kẹo dẻo tổng)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG NHO ĐEN LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo hương nho đ/ mã hs của kẹo hương nh)
- Mã HS 17049099: KẸO DẺO HƯƠNG XOÀI LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo dẻo hương x/ mã hs của kẹo dẻo hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO CAO SU DOUBLEMINT BẠC HÀ(BỘ 2 CÁI)THANH... (mã hs kẹo cao su doub/ mã hs của kẹo cao su d)
- Mã HS 17049099: KẸO GUM XYLITOL BLUBERRY 11.6GR(BỘ 2 CÁI)VĨ... (mã hs kẹo gum xylitol/ mã hs của kẹo gum xyli)
- Mã HS 17049099: KẸO GUM DUOBLEMINT BẠC HÀ G14,6G(BỘ 2 CÁI)VĨ... (mã hs kẹo gum duoblem/ mã hs của kẹo gum duob)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA SỮA DỨA 400GR... (mã hs kẹo dừa sữa dứa/ mã hs của kẹo dừa sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA SỮA CACAO 300GR... (mã hs kẹo dừa sữa cac/ mã hs của kẹo dừa sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA CƠM SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG 300GR... (mã hs kẹo dừa cơm sầu/ mã hs của kẹo dừa cơm)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ ĐEN 90GR... (mã hs kẹo mè đen 90gr/ mã hs của kẹo mè đen 9)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG 90GR... (mã hs kẹo mè trắng 90/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG 90GR... (mã hs kẹo đậu phộng 9/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG 150GR... (mã hs kẹo đậu phộng 1/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: HỘP MÈ XỬNG DÒN 160GR... (mã hs hộp mè xửng dòn/ mã hs của hộp mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT ĐIỀU XỐP 120GR... (mã hs kẹo hạt điều xố/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: HỘP KẸO HẠT ĐIỀU 180GR... (mã hs hộp kẹo hạt điề/ mã hs của hộp kẹo hạt)
- Mã HS 17049099: HỘP KẸO THẬP CẨM 220GR... (mã hs hộp kẹo thập cẩ/ mã hs của hộp kẹo thập)
- Mã HS 17049099: THÈO LÈO THẬP CẨM 250GR... (mã hs thèo lèo thập c/ mã hs của thèo lèo thậ)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG NÓN LÁ 80GR... (mã hs kẹo mè trắng nó/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG-MÈ ĐEN 90GR... (mã hs kẹo mè trắngmè/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H CITRUS 200GR... (mã hs kẹo c&h citrus/ mã hs của kẹo c&h citr)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H ALL FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h all fru/ mã hs của kẹo c&h all)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H CLEAR MINT 200GR... (mã hs kẹo c&h clear m/ mã hs của kẹo c&h clea)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MANGO KIWI 200GR... (mã hs kẹo c&h mango k/ mã hs của kẹo c&h mang)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H STRAWBERRY 175GR... (mã hs kẹo c&h strawbe/ mã hs của kẹo c&h stra)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H WILD BERRY 175GR... (mã hs kẹo c&h wild be/ mã hs của kẹo c&h wild)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MIXED FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h mixed f/ mã hs của kẹo c&h mixe)
- Mã HS 17049099: KẸO SKY FRUIT CANDY 200GR... (mã hs kẹo sky fruit c/ mã hs của kẹo sky frui)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MULTI VITAMIN 175GR... (mã hs kẹo c&h multi v/ mã hs của kẹo c&h mult)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H RASBERRY&PEACH 175GR... (mã hs kẹo c&h rasberr/ mã hs của kẹo c&h rasb)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H TROPICAL FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h tropica/ mã hs của kẹo c&h trop)
- Mã HS 17049099: KẸO SKY ELECTION FRUIT 200GR... (mã hs kẹo sky electio/ mã hs của kẹo sky elec)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H SUGAR FREE MIX FRUIT 175GR... (mã hs kẹo c&h sugar f/ mã hs của kẹo c&h suga)
- Mã HS 17049099: KẸO TRỨNG POPIT 360(15GRX12CÁIX2KHAYX6HỘP)... (mã hs kẹo trứng popit/ mã hs của kẹo trứng po)
- Mã HS 17049099: KẸO ỐNG TUBE POPIT DOREAMON 20GR(20GRX12 ỐNGX12KHAY)... (mã hs kẹo ống tube po/ mã hs của kẹo ống tube)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ricola... (mã hs kẹo ricola/ mã hs của kẹo ricola)
- Mã HS 17049099: Kẹo Cầu Vòng... (mã hs kẹo cầu vòng/ mã hs của kẹo cầu vòng)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa Chup... (mã hs kẹo chupa chup/ mã hs của kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Hạnh Nhân Mật Ong... (mã hs hạnh nhân mật o/ mã hs của hạnh nhân mậ)
- Mã HS 17049099: Nho Khô Vàng... (mã hs nho khô vàng/ mã hs của nho khô vàng)
- Mã HS 17049099: Trái Cây Sấy Khô... (mã hs trái cây sấy kh/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 17049099: Xoài Sấy Dẻo... (mã hs xoài sấy dẻo/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo:MT Incredible Chew Grape 12Box x 12Stick... (mã hs kẹo dẻomt incr/ mã hs của kẹo dẻomt i)
- Mã HS 17049099: Kẹo lạc 120g (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo lạc 120g s/ mã hs của kẹo lạc 120g)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả các vị 150g/hộp (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo hoa quả các/ mã hs của kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà cay không đường JILA 34g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo bạc hà cay/ mã hs của kẹo bạc hà c)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà lục không đường JILA 34g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo bạc hà lục/ mã hs của kẹo bạc hà l)
- Mã HS 17049099: Kẹo vừng lạc gói cao cấp Bảo Minh 250gr (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo vừng lạc gó/ mã hs của kẹo vừng lạc)
- Mã HS 17049099: Bánh Kẹo Trang Trí (Bằng Bột Mỳ+Đường): SC-034P. Hàng VN SX mới 100%... (mã hs bánh kẹo trang/ mã hs của bánh kẹo tra)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI (40 X 8 OZ)... (mã hs kẹo chuối 40 x/ mã hs của kẹo chuối 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo JELLY BEAN JIBBA 60g/hộp (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo dẻo jelly b/ mã hs của kẹo dẻo jell)
- Mã HS 17049099: VINH TIEN COCONUT CANDY 200 GR (GREEN)-40 BOXS- 150 CTNS... (mã hs vinh tien cocon/ mã hs của vinh tien co)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Skittles hũ 100g x 6 hũ x 6 hộp- Wrigley's Việt Nam... (mã hs kẹo trái cây sk/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus trái cây 210g x 25 túi/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo mềm sugus t/ mã hs của kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus xá hương trái cây 999g x 10 túi/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo mềm sugus x/ mã hs của kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: MÃNG CẦU SẤY DẺO... (mã hs mãng cầu sấy dẻ/ mã hs của mãng cầu sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Duo 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt du/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Sour Mix 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt so/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè YN hộp 90g... (mã hs kẹo mè yn hộp 9/ mã hs của kẹo mè yn hộ)
- Mã HS 17049099: Kẹo T.Cẩm YN 220g... (mã hs kẹo tcẩm yn 22/ mã hs của kẹo tcẩm yn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Đ.Phụng YN 150g... (mã hs kẹo đphụng yn/ mã hs của kẹo đphụng)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa các vị 375g... (mã hs kẹo dừa các vị/ mã hs của kẹo dừa các)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều YN 90g... (mã hs kẹo hạt điều yn/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc Ricola 40g... (mã hs kẹo thảo mộc ri/ mã hs của kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng Kinder joy 20g... (mã hs kẹo trứng kinde/ mã hs của kẹo trứng ki)
- Mã HS 17049099: Kẹo TC Yến Nhung gói 100g... (mã hs kẹo tc yến nhun/ mã hs của kẹo tc yến n)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi Bảo Minh 150g (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo dồi bảo min/ mã hs của kẹo dồi bảo)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê không đường KOPIKO 40g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo cà phê khôn/ mã hs của kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây Hải Hà- hủ 320g x 16 hộp x 10 thùng... (mã hs kẹo cây hải hà/ mã hs của kẹo cây hải)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo bắp thái dương 1kg x 10gói x 30 thùng... (mã hs kẹo dẻo bắp thá/ mã hs của kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa phú vinh 300g... (mã hs kẹo dừa phú vin/ mã hs của kẹo dừa phú)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa PV các vị 250... (mã hs kẹo dừa pv các/ mã hs của kẹo dừa pv c)
- Mã HS 17049099: kẹo chupachup (sl 15 thùng, tl tịnh 9.6 kg/thùng, tl cả bì 10 k/thùng)... (mã hs kẹo chupachup/ mã hs của kẹo chupachu)
- Mã HS 17049099: KẸO ME... (mã hs kẹo me/ mã hs của kẹo me)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI... (mã hs kẹo chuối/ mã hs của kẹo chuối)
- Mã HS 17049099: KẸO NHO... (mã hs kẹo nho/ mã hs của kẹo nho)
- Mã HS 17049099: KẸO THƠM... (mã hs kẹo thơm/ mã hs của kẹo thơm)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Classic 2Tin x 100Pcs Blue&Yellow... (mã hs kẹo cứng cc cl/ mã hs của kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Mứt gừng (lát) 200gr- An Khang... (mã hs mứt gừng lát/ mã hs của mứt gừng lá)
- Mã HS 17049099: Bánh chuối phồng hạt điều 220gr- An Khang... (mã hs bánh chuối phồn/ mã hs của bánh chuối p)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng gà 10gr hàng mới 100%... (mã hs kẹo trứng gà 10/ mã hs của kẹo trứng gà)
- Mã HS 17049099: Pho mai bò cười 120g*36 hộp/thùng. Nhà sản xuất Cty Bel Việt Nam. Mới 100%... (mã hs pho mai bò cười/ mã hs của pho mai bò c)
- Mã HS 17049099: Alpenliebe kẹo sữa Caramen 32g*16 thỏi * 24 gói/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs alpenliebe kẹo/ mã hs của alpenliebe k)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Chupa chups hương hỗn hợp 10g*50 viên* 22 gói/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs kẹo mút chupa c/ mã hs của kẹo mút chup)
- Mã HS 17049099: Alpenliebe 2chew kẹo mềm hương dâu 24.5g*16 thỏi*24 hộp/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs alpenliebe 2che/ mã hs của alpenliebe 2)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi gói dối, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi gói dối/ mã hs của kẹo dồi gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lọ bé-30, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi lọ bé3/ mã hs của kẹo dồi lọ b)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng, 12 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây... (mã hs kẹo cây/ mã hs của kẹo cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa COCEAU... (mã hs kẹo dừa coceau/ mã hs của kẹo dừa coce)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOT100 L320g... (mã hs kẹo lot100 l320/ mã hs của kẹo lot100 l)
- Mã HS 17049099: KẹoLOT100 Hộp450g... (mã hs kẹolot100 hộp45/ mã hs của kẹolot100 hộ)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Gingerbon... (mã hs kẹo gừng ginger/ mã hs của kẹo gừng gin)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo mè 250g... (mã hs kẹo dừa dẻo mè/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ý Hương 250g... (mã hs kẹo dừa ý hương/ mã hs của kẹo dừa ý hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng Candy Crush... (mã hs kẹo trứng candy/ mã hs của kẹo trứng ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Yến Nhung hộp 90g... (mã hs kẹo mè yến nhun/ mã hs của kẹo mè yến n)
- Mã HS 17049099: Kẹo Thập Cẩm Yến Nhung gói... (mã hs kẹo thập cẩm yế/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phụng Thiên Hương 250g... (mã hs kẹo đậu phụng t/ mã hs của kẹo đậu phụn)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Bibica (70g x 80)... (mã hs kẹo gừng bibica/ mã hs của kẹo gừng bib)
- Mã HS 17049099: Bibica kẹo dừa giòn (100g x 50)... (mã hs bibica kẹo dừa/ mã hs của bibica kẹo d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia (472gx24hộp)x30thùng... (mã hs kẹo golia 472g/ mã hs của kẹo golia 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupachups (500grx22gói)x20thùng... (mã hs kẹo chupachups/ mã hs của kẹo chupachu)
- Mã HS 17049099: Kẹo DOSSARI (128 g/ túi, 20 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dossari 12/ mã hs của kẹo dossari)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Thái Dương (đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 20kg/thùng) Do Việt Nam sản xuất... (mã hs kẹo dừa thái dư/ mã hs của kẹo dừa thái)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo trái cây các vị 150g/gói... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ mã hs của kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu Phương Linh 300g/gói... (mã hs kẹo sìu châu ph/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: kẹo Tictac cam 14.5g... (mã hs kẹo tictac cam/ mã hs của kẹo tictac c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi nhỏ 190g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi nhỏ 190/ mã hs của kẹo dồi nhỏ)
- Mã HS 17049099: Kẹo KOPIKO Café sữa 150G... (mã hs kẹo kopiko café/ mã hs của kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Haribo Starmix 80g... (mã hs kẹo dẻo haribo/ mã hs của kẹo dẻo hari)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lọ bé 220g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi lọ bé 2/ mã hs của kẹo dồi lọ b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100- loại 150g/gói... (mã hs kẹo lot 100 lo/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi gói rối 340g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi gói rối/ mã hs của kẹo dồi gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gom LOT100 các loại 150G... (mã hs kẹo gom lot100/ mã hs của kẹo gom lot1)
- Mã HS 17049099: kẹo Tictac Bạc hà trắng 14.5g... (mã hs kẹo tictac bạc/ mã hs của kẹo tictac b)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa lá dứa Thanh Bình 300G... (mã hs kẹo dừa lá dứa/ mã hs của kẹo dừa lá d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Họng vị Quất- mật ong 87.5G... (mã hs kẹo họng vị quấ/ mã hs của kẹo họng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sìu châu lọ bé 290g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo sìu châu lọ/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sìu châu gói bé 170g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo sìu châu gó/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa sầu riêng Thanh Bình 300G... (mã hs kẹo dừa sầu riê/ mã hs của kẹo dừa sầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cay con tàu G22 vị cherry và menthol 2016... (mã hs kẹo cay con tàu/ mã hs của kẹo cay con)
- Mã HS 17049099: Đường Thốt nốt, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-500g x 12... (mã hs đường thốt nốt/ mã hs của đường thốt n)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều vuông, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-150g x 30... (mã hs kẹo hạt điều vu/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây 32g... (mã hs kẹo cây 32g/ mã hs của kẹo cây 32g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 1kg... (mã hs kẹo lot 100 1kg/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 150g... (mã hs kẹo lot 100 150/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 320g... (mã hs kẹo lot 100 320/ mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo ginger gung 125g... (mã hs kẹo dẻo ginger/ mã hs của kẹo dẻo ging)
- Mã HS 17049099: Kẹo gingerbon origin 125g... (mã hs kẹo gingerbon o/ mã hs của kẹo gingerbo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sữa cơm dừa 400g TY... (mã hs kẹo dẻo sữa cơm/ mã hs của kẹo dẻo sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí CB-208... (mã hs kẹo trang trí c/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí No.1675... (mã hs kẹo trang trí n/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí P-EES0015... (mã hs kẹo trang trí p/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí LKD-EFS0059... (mã hs kẹo trang trí l/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây "Skittles Biggie" Bottle 100g dạng hủ (100g/ hủ x 6 hủ x 6 khay/ thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo trái cây s/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai "Doublemint Peppermint Chewy Mints" Bottle 80g dạng hủ (80g x 6 hủ x 6 hộp/ thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo nhai doubl/ mã hs của kẹo nhai do)
- Mã HS 17049099: Kẹo DOSSARI FRUIT CANDY (0.128Kg/túi, 20 túi/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dossari fru/ mã hs của kẹo dossari)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOLLIPOP FRUIT CANDY (11chiếc/túi, 20 túi/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo lollipop fr/ mã hs của kẹo lollipop)
- Mã HS 17049099: Thạch trái cây hương liệu vải (300g x 12bag), 1 UNK 1 Carton, mới 100%... (mã hs thạch trái cây/ mã hs của thạch trái c)
- Mã HS 17049099: kẹo trang trí ADS0183(1)-N... (mã hs kẹo trang trí a/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: kẹo trang trí EDJ0217(5)-N... (mã hs kẹo trang trí e/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Thạch Vietfoods ABC, 340g./gói, 8 gói/thùng, mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thạch vietfoods/ mã hs của thạch vietfo)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 125g (60 x 125g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạt điều 12/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 454g (24 x 454g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạt điều 45/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng 390g (24 x 390g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng 3/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây Hải Hà 320gr (16 hộp/thùng) 60 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cây hải hà/ mã hs của kẹo cây hải)
- Mã HS 17049099: Kẹo mền vị trái cây- Jelaxy- Liquorice Rainbow Mix 15g- 15g x 60 túi x 6 hộp... (mã hs kẹo mền vị trái/ mã hs của kẹo mền vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 90gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo hạt điều 90/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 450gr Bảo Hương... (mã hs kẹo thập cẩm 45/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 100gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo thập cẩm 10/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị ca cao 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị ca c/ mã hs của kẹo dừa vị c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa ca cao 40V- 200gr-Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa ca cao/ mã hs của kẹo dừa ca c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng, mè đen 90gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo mè trắng m/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa cứng vị cà phê 500gr- Yến Hoàng... (mã hs kẹo sữa dừa cứn/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa 250gr cao cấp vị ca cao-Yến Hoàng... (mã hs kẹo sữa dừa 250/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo xoài Yoko 300g... (mã hs kẹo dẻo xoài yo/ mã hs của kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo dưa lưới Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo dưa lướ/ mã hs của kẹo dẻo dưa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo chanh dây Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo chanh d/ mã hs của kẹo dẻo chan)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tổng Hợp LOT100- GÓI 320G... (mã hs kẹo tổng hợp lo/ mã hs của kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 1kg... (mã hs kẹo lot100 1kg/ mã hs của kẹo lot100 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 400g... (mã hs kẹo dừa tl 400g/ mã hs của kẹo dừa tl 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 450g... (mã hs kẹo dừa tl 450g/ mã hs của kẹo dừa tl 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 500g... (mã hs kẹo dừa tl 500g/ mã hs của kẹo dừa tl 5)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko 150g... (mã hs kẹo kopiko 150g/ mã hs của kẹo kopiko 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 150gr... (mã hs kẹo lot100 150g/ mã hs của kẹo lot100 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 320gr... (mã hs kẹo lot100 320g/ mã hs của kẹo lot100 3)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tarmarin 150g... (mã hs kẹo tarmarin 15/ mã hs của kẹo tarmarin)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo 450g... (mã hs kẹo xoài dẻo 45/ mã hs của kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối dẻo 400g... (mã hs kẹo chuối dẻo 4/ mã hs của kẹo chuối dẻ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fres Barley 150g... (mã hs kẹo fres barley/ mã hs của kẹo fres bar)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kalfany hộp 150gr... (mã hs kẹo kalfany hộp/ mã hs của kẹo kalfany)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng dẻo 300g... (mã hs kẹo sầu riêng d/ mã hs của kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo nosugar Halls XS 15g... (mã hs kẹo nosugar hal/ mã hs của kẹo nosugar)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu, 500 gram/gói, 10 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ mã hs của kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: kẹo Bigbabo (sl 20 thùng, tl tịnh 5 kg/thùng, tl cả bì 5.5 k/thùng)... (mã hs kẹo bigbabo sl/ mã hs của kẹo bigbabo)
- Mã HS 17049099: kẹo chuppachup (sl 30 thùng, tl tịnh 8.36 kg/thùng, tl cả bì 9 k/thùng)... (mã hs kẹo chuppachup/ mã hs của kẹo chuppach)
- Mã HS 17049099: kẹo bắp dẻo thái dương (sl 20 thùng, tl tịnh 10 kg/thùng, tl cả bì 10.5 k/thùng)... (mã hs kẹo bắp dẻo thá/ mã hs của kẹo bắp dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Chupachups (500gx22gói)x50thùng... (mã hs kẹo mút chupach/ mã hs của kẹo mút chup)
- Mã HS 17049099: kẹo dừa Việt Hữu 350g, trọng lượng tịnh 17.5kg/ thùng. Do Việt nam sản xuất... (mã hs kẹo dừa việt hữ/ mã hs của kẹo dừa việt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Alpenliebe Dau 120gr x45... (mã hs kẹo alpenliebe/ mã hs của kẹo alpenlie)
- Mã HS 17049099: Keo doi goi Thanh Lan 250gr x50... (mã hs keo doi goi tha/ mã hs của keo doi goi)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM HÀN QUỐC... (mã hs kẹo hồng sâm hà/ mã hs của kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko cà phê (150g x 24túi/thùng); 40 thùng... (mã hs kẹo kopiko cà p/ mã hs của kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Keo doi Thanh Lan 380grx30... (mã hs keo doi thanh l/ mã hs của keo doi than)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lạc vừng Thanh Lan 380grx30... (mã hs kẹo dồi lạc vừn/ mã hs của kẹo dồi lạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ngoc Mai (Hương Dứa) 400gr x 50... (mã hs kẹo dừa ngoc ma/ mã hs của kẹo dừa ngoc)
- Mã HS 17049099: Mentos 30gr x 16 rolls x 24 boxes (kẹo Mentos 30gr x 16 thỏi x 24 hộp)... (mã hs mentos 30gr x 1/ mã hs của mentos 30gr)
- Mã HS 17049099: Mentos Pure Fresh 61.15gr x 6jars x 12 sets (kẹo Mentos Pure Fresh 61.15gr x 6 hũ x 12 bịch)... (mã hs mentos pure fre/ mã hs của mentos pure)
- Mã HS 17049099: Double Mint 13.5gr x 20 pcs/box x 60 boxes (kẹo cao su Double mint 13.5gr x 20 thỏi x 60 hộp)... (mã hs double mint 13/ mã hs của double mint)
- Mã HS 17049099: Double Mint Chewing gum 6 boxes/package x 30 packages (kẹo cao su Double Mint 6 hộp/lốc x 30 lốc)... (mã hs double mint che/ mã hs của double mint)
- Mã HS 17049099: Kẹo me hiệu bông lúa (5kgs/thung)... (mã hs kẹo me hiệu bôn/ mã hs của kẹo me hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo me cay hiệu bông lúa (5kgs/thung)... (mã hs kẹo me cay hiệu/ mã hs của kẹo me cay h)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Gum Filled 22Bag x 30Pcs... (mã hs kẹo cứng cc gu/ mã hs của kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo Goodmilk 350g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 01/01/2020. HSD 01/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo goodmilk 35/ mã hs của kẹo goodmilk)
- Mã HS 17049099: Kẹo que Haihapop 400g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 01/01/2020. HSD 01/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo que haihapo/ mã hs của kẹo que haih)
- Mã HS 17049099: Kẹo dưa sữa 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo dưa sữa 80g/ mã hs của kẹo dưa sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp cam 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp cam 85g/ mã hs của kẹo xốp cam)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp dâu 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp dâu 85g/ mã hs của kẹo xốp dâu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng quế 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng quế 80/ mã hs của kẹo cứng quế)
- Mã HS 17049099: Kẹo Goodmilk 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo goodmilk 80/ mã hs của kẹo goodmilk)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp taro 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp taro 85/ mã hs của kẹo xốp taro)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng gừng 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng gừng 8/ mã hs của kẹo cứng gừn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng bạc hà 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng bạc hà/ mã hs của kẹo cứng bạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo chew nhân cam 125g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo chew nhân c/ mã hs của kẹo chew nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng chanh mật ong 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng chanh/ mã hs của kẹo cứng cha)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Mini Assorted Fruit 24Bag x 20Roll... (mã hs kẹo cứng mt mi/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Freshmint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw f/ mã hs của kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Berry Mint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw b/ mã hs của kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Air Action 14pouch x 300pcs... (mã hs kẹo cứng mt ai/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo tứ vị TĐ 100g... (mã hs kẹo tứ vị tđ 10/ mã hs của kẹo tứ vị tđ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa béo BT 400g... (mã hs kẹo dừa béo bt/ mã hs của kẹo dừa béo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng TĐ 100g... (mã hs kẹo mè trắng tđ/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tứ vị TĐ hộp 180g... (mã hs kẹo tứ vị tđ hộ/ mã hs của kẹo tứ vị tđ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo chuối Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo chuối y/ mã hs của kẹo dẻo chuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài LOT100- GÓI 320G... (mã hs kẹo xoài lot100/ mã hs của kẹo xoài lot)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Conaba đậu phộng 240g... (mã hs kẹo dừa conaba/ mã hs của kẹo dừa cona)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Conaba cuộn bánh tráng đậu mè 450g... (mã hs kẹo chuối conab/ mã hs của kẹo chuối co)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu (26)... (mã hs kẹo đậu 26/ mã hs của kẹo đậu 26)
- Mã HS 17049099: Kẹo viên Mentos... (mã hs kẹo viên mentos/ mã hs của kẹo viên men)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu thẻ 250g... (mã hs kẹo đậu thẻ 250/ mã hs của kẹo đậu thẻ)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 450g (26)... (mã hs kẹo xoài 450g/ mã hs của kẹo xoài 450)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê Kopico (T)... (mã hs kẹo cà phê kopi/ mã hs của kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Huỳnh Phát (26)... (mã hs kẹo dừa huỳnh p/ mã hs của kẹo dừa huỳn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo xoài Mangoca (T)... (mã hs kẹo dẻo xoài ma/ mã hs của kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo Mangoca(T2)... (mã hs kẹo xoài dẻo ma/ mã hs của kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: KẸO BỐN MÙA... (mã hs kẹo bốn mùa/ mã hs của kẹo bốn mùa)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU SẤY ME... (mã hs kẹo mãng cầu sấ/ mã hs của kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA BẾN TRA... (mã hs kẹo dừa bến tra/ mã hs của kẹo dừa bến)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠNH NHÂN... (mã hs kẹo hạnh nhân/ mã hs của kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: KẸO ME SẤY... (mã hs kẹo me sấy/ mã hs của kẹo me sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lạc, 24 gói/thùng, 300g/gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi lạc 24/ mã hs của kẹo dồi lạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Limemint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw l/ mã hs của kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: FusenNoMi Hương Cam (25x12)... (mã hs fusennomi hương/ mã hs của fusennomi hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 100gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 100/ mã hs của kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 200gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 200/ mã hs của kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Hải Hà (150g/gói)... (mã hs kẹo sữa dừa hải/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa (400g/gói)... (mã hs kẹo dừa 400g/g/ mã hs của kẹo dừa 400)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng (125g/gói)... (mã hs kẹo gừng 125g// mã hs của kẹo gừng 12)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot (1000g/1gói)... (mã hs kẹo lot 1000g// mã hs của kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu (300g/gói)... (mã hs kẹo sìu châu 3/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối tươi (300g/hộp)... (mã hs kẹo chuối tươi/ mã hs của kẹo chuối tư)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa đặc biệt (375g/hộp)... (mã hs kẹo dừa đặc biệ/ mã hs của kẹo dừa đặc)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu rối (430g/gói)... (mã hs kẹo sìu châu rố/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo thỏi (9 viên, 32g)/thỏi... (mã hs kẹo thỏi 9 viê/ mã hs của kẹo thỏi 9)
- Mã HS 17049099: Kẹo Café sữa Kopiko (150g/gói)... (mã hs kẹo café sữa ko/ mã hs của kẹo café sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cay có in hình con tàu (25g/gói)... (mã hs kẹo cay có in h/ mã hs của kẹo cay có i)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị sữa đậu đặc biệt (375g/hộp)... (mã hs kẹo dừa vị sữa/ mã hs của kẹo dừa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm, hiệu Yến Nhung (400g/hộp)... (mã hs kẹo thập cẩm h/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite (125g * 36gói/ thùng) * 50 thùng (Mới 100%)... (mã hs kẹo dynamite 1/ mã hs của kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Joy... (mã hs kẹo kinder joy/ mã hs của kẹo kinder j)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gum CoolAir... (mã hs kẹo gum coolair/ mã hs của kẹo gum cool)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hubba các vị... (mã hs kẹo hubba các v/ mã hs của kẹo hubba cá)
- Mã HS 17049099: Kẹo DẺO XOÀI 350g... (mã hs kẹo dẻo xoài 35/ mã hs của kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức các vị... (mã hs kẹo gạo lức các/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp Haribo 150g... (mã hs kẹo xốp haribo/ mã hs của kẹo xốp hari)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm cơm dừa 400g... (mã hs kẹo mềm cơm dừa/ mã hs của kẹo mềm cơm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Archello 150g... (mã hs kẹo sữa archell/ mã hs của kẹo sữa arch)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Yoko XOÀI 300g... (mã hs kẹo dẻo yoko xo/ mã hs của kẹo dẻo yoko)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Xin chào VN 200g... (mã hs kẹo dừa xin chà/ mã hs của kẹo dừa xin)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Đ.phộng 250g... (mã hs kẹo gạo lức đp/ mã hs của kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Yoko trái cây 150g... (mã hs kẹo dẻo yoko tr/ mã hs của kẹo dẻo yoko)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sầu Riêng Trường Sinh 300g... (mã hs kẹo sầu riêng t/ mã hs của kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo 380g... (mã hs kẹo thèo lèo 38/ mã hs của kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút hình vuốt mèo, nhãn hiệu Paws Can (500g/hộp x 8 hộp/thùng)... (mã hs kẹo mút hình vu/ mã hs của kẹo mút hình)
- Mã HS 17049099: KẸO HOA CÚC... (mã hs kẹo hoa cúc/ mã hs của kẹo hoa cúc)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU ME... (mã hs kẹo mãng cầu me/ mã hs của kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo dâu Thái Dương 1kg x 10gói x 10 thùng... (mã hs kẹo dẻo dâu thá/ mã hs của kẹo dẻo dâu)
- Mã HS 17049099: SIRO DÂU... (mã hs siro dâu/ mã hs của siro dâu)
- Mã HS 17049099: SIRO ĐƯỜNG... (mã hs siro đường/ mã hs của siro đường)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo cam Thái Dương 1kg x 10gói x 20 thùng... (mã hs kẹo dẻo cam thá/ mã hs của kẹo dẻo cam)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai mentos mini cầu vồng 480g x 22 gói x 10 thùng... (mã hs kẹo nhai mentos/ mã hs của kẹo nhai men)
- Mã HS 17049099: SƯỜN NON CHAY... (mã hs sườn non chay/ mã hs của sườn non cha)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp Hải Hà (85gr x 80gói/thùng) 30 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo xốp hải hà/ mã hs của kẹo xốp hải)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA... (mã hs kẹo dừa/ mã hs của kẹo dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia Active Plus (472gr x 24 túi/thùng) 10 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo golia activ/ mã hs của kẹo golia ac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko... (mã hs kẹo kopiko/ mã hs của kẹo kopiko)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp vani... (mã hs kẹo xốp vani/ mã hs của kẹo xốp vani)
- Mã HS 17049099: Kẹo điều 200g... (mã hs kẹo điều 200g/ mã hs của kẹo điều 200)
- Mã HS 17049099: Kẹo điều 400g... (mã hs kẹo điều 400g/ mã hs của kẹo điều 400)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa thanh... (mã hs kẹo dừa thanh/ mã hs của kẹo dừa than)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo 80g... (mã hs kẹo haribo 80g/ mã hs của kẹo haribo 8)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOT100 450g... (mã hs kẹo lot100 450g/ mã hs của kẹo lot100 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây khổng lồ... (mã hs kẹo cây khổng l/ mã hs của kẹo cây khổn)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Ahha... (mã hs kẹo sữa mềm ahh/ mã hs của kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài TS 300g... (mã hs kẹo xoài ts 300/ mã hs của kẹo xoài ts)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp xoắn dài... (mã hs kẹo xốp xoắn dà/ mã hs của kẹo xốp xoắn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chuối TS 300g... (mã hs kẹo chuối ts 30/ mã hs của kẹo chuối ts)
- Mã HS 17049099: Kẹo gum hũ các vị... (mã hs kẹo gum hũ các/ mã hs của kẹo gum hũ c)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Sumika... (mã hs kẹo sữa mềm sum/ mã hs của kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng khổng lồ... (mã hs kẹo trứng khổng/ mã hs của kẹo trứng kh)
- Mã HS 17049099: Thanh ngũ cốc Milo... (mã hs thanh ngũ cốc m/ mã hs của thanh ngũ cố)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa thanh HS 450g... (mã hs kẹo dừa thanh h/ mã hs của kẹo dừa than)
- Mã HS 17049099: Thạch rau câu dừa 1Kg... (mã hs thạch rau câu d/ mã hs của thạch rau câ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa đậu SR thanh 250g... (mã hs kẹo dừa đậu sr/ mã hs của kẹo dừa đậu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo thập cẩm 300g... (mã hs kẹo dừa dẻo thậ/ mã hs của kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Thạch rau câu pudding 240g... (mã hs thạch rau câu p/ mã hs của thạch rau câ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos, 1.5oz/ cây, 24 cây cây/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos 15/ mã hs của kẹo mentos)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Granola, 1.5 Oz/thanh, 48 thanh/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng g/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite (330grx24gói)x10thùng(mới 100%)... (mã hs kẹo dynamite 3/ mã hs của kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: kẹo koptko (sl 50 thùng, tl tịnh 4 kg/thùng, tl cả bì 4.5 k/thùng)... (mã hs kẹo koptko sl/ mã hs của kẹo koptko)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite Bigbang (330g * 24gói/ thùng) * 100 thùng... (mã hs kẹo dynamite bi/ mã hs của kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí RO-EFS0091(1)-N... (mã hs kẹo trang trí r/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO BẮP... (mã hs kẹo bắp/ mã hs của kẹo bắp)
- Mã HS 17049099: Mứt bí đao... (mã hs mứt bí đao/ mã hs của mứt bí đao)
- Mã HS 17049099: Mứt hạt sen... (mã hs mứt hạt sen/ mã hs của mứt hạt sen)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa hồng... (mã hs mứt dừa hồng/ mã hs của mứt dừa hồng)
- Mã HS 17049099: Mứt mãng cầu... (mã hs mứt mãng cầu/ mã hs của mứt mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa trắng... (mã hs mứt dừa trắng/ mã hs của mứt dừa trắn)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa nhiều màu... (mã hs mứt dừa nhiều m/ mã hs của mứt dừa nhiề)
- Mã HS 17049099: Mứt hạt sen rồng vàng... (mã hs mứt hạt sen rồn/ mã hs của mứt hạt sen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Thái Dương (SL 50 thùng,TL tịnh 10kg/ thùng Tl cả bì 10,5kg/ thùng)... (mã hs kẹo dẻo thái dư/ mã hs của kẹo dẻo thái)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ricola 40g Cty Tp An Nam... (mã hs kẹo ricola 40g/ mã hs của kẹo ricola 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng 125g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo gừng 125g c/ mã hs của kẹo gừng 125)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu rối 430g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo sìu rối 430/ mã hs của kẹo sìu rối)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu 330g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo sìu châu 33/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 220g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm 22/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm YN 180G Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm yn/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo mật ongTasmania33g Cty tnhh tm và dv Minh Anh... (mã hs kẹo mật ongtasm/ mã hs của kẹo mật ongt)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Tic tac 14.5g Cty tnhh tm và dv Minh Anh... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ mã hs của kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gum Trident 18 c/ hộp Cty tnhh 1 thành viên Bách Linh... (mã hs kẹo gum trident/ mã hs của kẹo gum trid)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng 125g... (mã hs kẹo gừng 125g/ mã hs của kẹo gừng 125)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi 350g CSSX Triệu Văn Mỹ... (mã hs kẹo dồi 350g cs/ mã hs của kẹo dồi 350g)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 180G Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm 18/ mã hs của kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu to S01 320g... (mã hs kẹo sìu châu to/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu cân S03 430g... (mã hs kẹo sìu cân s03/ mã hs của kẹo sìu cân)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu gói bé S02 200g... (mã hs kẹo sìu gói bé/ mã hs của kẹo sìu gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo lạc Sìu Châu gói 200g... (mã hs kẹo lạc sìu châ/ mã hs của kẹo lạc sìu)
- Mã HS 17049099: Nước hoa Miss Sài Gòn 50ml... (mã hs nước hoa miss s/ mã hs của nước hoa mis)
- Mã HS 17049099: KẸO TĂM... (mã hs kẹo tăm/ mã hs của kẹo tăm)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điểu 6kg/thùng... (mã hs kẹo hạt điểu 6k/ mã hs của kẹo hạt điểu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chocolate M&M's Milk 40g (216 gói x 1 thùng)... (mã hs kẹo chocolate m/ mã hs của kẹo chocolat)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chocolate Snickers Single 35g (216 thanh x 1 thùng)... (mã hs kẹo chocolate s/ mã hs của kẹo chocolat)
- Mã HS 17049099: KẸO TẮC... (mã hs kẹo tắc/ mã hs của kẹo tắc)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chuối_36 boxes x340g_nhãn hiệu Trady... (mã hs kẹo chuối36 bo/ mã hs của kẹo chuối36)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng_36 boxes x320g_nhãn hiệu Trady... (mã hs kẹo mè xửng36/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG VĨ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X250G... (mã hs kẹo mè xửng vĩ/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Xylitol Cool vỉ... (mã hs xylitol cool vỉ/ mã hs của xylitol cool)
- Mã HS 17049099: Xylitol Cool Hộp... (mã hs xylitol cool hộ/ mã hs của xylitol cool)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo 150g... (mã hs kẹo xoài dẻo 15/ mã hs của kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: Gum Trident... (mã hs gum trident/ mã hs của gum trident)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kalfany... (mã hs kẹo kalfany/ mã hs của kẹo kalfany)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sim 100g... (mã hs kẹo sim 100g/ mã hs của kẹo sim 100g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Halls XS 15g... (mã hs kẹo halls xs 15/ mã hs của kẹo halls xs)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic Tac 14.5g... (mã hs kẹo tic tac 14/ mã hs của kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko nosugar... (mã hs kẹo kopiko nosu/ mã hs của kẹo kopiko n)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa GIFT ngũ vị... (mã hs kẹo dừa gift ng/ mã hs của kẹo dừa gift)
- Mã HS 17049099: Kẹo T.Mộc Ricola 40g... (mã hs kẹo tmộc ricol/ mã hs của kẹo tmộc ri)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối các vị 300g... (mã hs kẹo chuối các v/ mã hs của kẹo chuối cá)
- Mã HS 17049099: Kẹo Jila mint nosugar... (mã hs kẹo jila mint n/ mã hs của kẹo jila min)
- Mã HS 17049099: Kẹo bi sữa Floppy 105g... (mã hs kẹo bi sữa flop/ mã hs của kẹo bi sữa f)
- Mã HS 17049099: Kẹo Floppy trái cây 200g... (mã hs kẹo floppy trái/ mã hs của kẹo floppy t)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Gung Psv. 370g... (mã hs kẹo chuối gung/ mã hs của kẹo chuối gu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Essenti B.h 200g... (mã hs kẹo chuối essen/ mã hs của kẹo chuối es)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Essenti Nh 250g... (mã hs kẹo đậu phộng e/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hiệu Bò Sua (thvien) 380g... (mã hs kẹo hiệu bò sua/ mã hs của kẹo hiệu bò)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ngậm hiệu Pulmoll Limette 50g... (mã hs kẹo ngậm hiệu p/ mã hs của kẹo ngậm hiệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Mini Nh Essenti 160g... (mã hs kẹo đậu phộng m/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Cuon Essenti Ml 200gr... (mã hs kẹo đậu phộng c/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Cuon hiệu Essenti B.h 200gr... (mã hs kẹo chuối cuon/ mã hs của kẹo chuối cu)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Banh Xop Essenti B.h 100g... (mã hs kẹo đậu phộng b/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA YEJIANG 360GR,28 TÚI/THÙNG,NW: 10.08 KG/THÙNG,GW: 11.2KG/THÙNG... (mã hs kẹo dừa yejiang/ mã hs của kẹo dừa yeji)
- Mã HS 17049099: KẸO TỨ QUÝ 400G NHÃN HIỆU BIBICA(TU QUY CANDY 400G X 20BAGS/CATONS)... (mã hs kẹo tứ quý 400g/ mã hs của kẹo tứ quý 4)
- Mã HS 17049099: KẸO JELLY ÁO ĐƯỜNG 500G NHÃN HIỆU BIBICA (ZOO JELLY SUGAR COATED 500G/BAG X 12 BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo jelly áo đư/ mã hs của kẹo jelly áo)
- Mã HS 17049099: KẸO SUMIKA DÂU 350G NHÃN HIỆU BIBICA (SUMIKA MILK STRAWBERRY CANDY 350G/BAG X 20BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sumika dâu/ mã hs của kẹo sumika d)
- Mã HS 17049099: KẸO WELLY LOLLIPOP 396G NHÃN HIỆU BIBICA (WELLY LOLLIPOP 4 FLAVERED 396G/BAG X 20BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo welly lolli/ mã hs của kẹo welly lo)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY BỐN MÙA 650G NHÃN HIỆU BIBICA (BON MUA FRUITY HARD CANDY 650G/BAG X 12BAG/CARTON)... (mã hs kẹo trái cây bố/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko coffee (150g*24gói) 100thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo kopiko coff/ mã hs của kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương Cacao 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương c/ mã hs của kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương lá dứa 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương l/ mã hs của kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương Khoai môn 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương k/ mã hs của kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương sầu riêng 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương s/ mã hs của kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo KOTSUBU HOUSEKI (1 kg/ túi, 10 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo kotsubu hou/ mã hs của kẹo kotsubu)
- Mã HS 17049099: Kẹo FRUITS ASSORT (KANESUE) (180g/ túi, 20 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo fruits asso/ mã hs của kẹo fruits a)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng hủ GINGY 620gX6... (mã hs kẹo gừng hủ gin/ mã hs của kẹo gừng hủ)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng túi GINGY 125gX24... (mã hs kẹo gừng túi gi/ mã hs của kẹo gừng túi)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây... (mã hs kẹo trái cây/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè đen 30g-Black sesame cracker 30g.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mè đen 30g/ mã hs của kẹo mè đen 3)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng 30g-White sesame cracker 30g.Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mè trắng 30/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO LẠC... (mã hs kẹo lạc/ mã hs của kẹo lạc)
- Mã HS 17049099: KẸO SÌU CHÂU... (mã hs kẹo sìu châu/ mã hs của kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: KẸO DỒI ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo dồi đậu phộ/ mã hs của kẹo dồi đậu)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH... (mã hs kẹo chanh/ mã hs của kẹo chanh)
- Mã HS 17049099: KẸO NGẬM... (mã hs kẹo ngậm/ mã hs của kẹo ngậm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Goodmilk (140g/túi, 40 túi/thùng)(100 thùng)... (mã hs kẹo sữa goodmil/ mã hs của kẹo sữa good)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút (Mini carnival pops- 82g x 12bags/ 4395cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút mini c/ mã hs của kẹo mút min)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút (Mini sour carnival pops- 82g x 12bags/ 4230cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút mini s/ mã hs của kẹo mút min)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút hương hỗn hợp ChupaChups 500gr (22gói/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút hương h/ mã hs của kẹo mút hươn)
- Mã HS 17049099: KHÓM SẤY... (mã hs khóm sấy/ mã hs của khóm sấy)
- Mã HS 17049099: KẸO HAMER... (mã hs kẹo hamer/ mã hs của kẹo hamer)
- Mã HS 17049099: KẸO SÂM... (mã hs kẹo sâm/ mã hs của kẹo sâm)
- Mã HS 17049099: KẸO GUMMY... (mã hs kẹo gummy/ mã hs của kẹo gummy)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI- BANANA CANDY, 1 THÙNG GỒM:24BOXES * 275G,HIỆU:CON NGUA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo chuối bana/ mã hs của kẹo chuối b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mút hình thú thùng 24 hộp SX tại Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút hình th/ mã hs của kẹo mút hình)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM.BIG BABOL DẠNG HỘP Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singumbig/ mã hs của kẹo singumb)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM. singum doublemint DẠNG HỘP Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singum sin/ mã hs của kẹo singum)
- Mã HS 17049099: KẸO ngậm Mickey Mouse Bulb Candy With Stick kẹo hình Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm mickey/ mã hs của kẹo ngậm mic)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM.Mentos DẠNG HỘP 12 thanh 1 gói 100 gói 1 thùng Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singumment/ mã hs của kẹo singumm)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng xốp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng x/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng (50 bags x 7 oz)... (mã hs kẹo đậu phộng/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chew hộp Taro hiệu Hải Hà 300g/hộp x 20 hộp/thùng... (mã hs kẹo chew hộp ta/ mã hs của kẹo chew hộp)
- Mã HS 17049099: kẹo hỗn hợp: CC Party Mixed 4Box x 4Bag... (mã hs kẹo hỗn hợp cc/ mã hs của kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: KẸO DÒI... (mã hs kẹo dòi/ mã hs của kẹo dòi)
- Mã HS 17049099: KẸO BẠC HÀ... (mã hs kẹo bạc hà/ mã hs của kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: KẸO SÔ CÔ LA... (mã hs kẹo sô cô la/ mã hs của kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: SESAME CAKE-Kẹo mè xửng tròn Xích Lô (250g x36)... (mã hs sesame cakekẹo/ mã hs của sesame cake)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT DƯA (60 X 3.5 OZ)... (mã hs kẹo hạt dưa 60/ mã hs của kẹo hạt dưa)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT ĐIỀU (60 X 3.5 OZ)... (mã hs kẹo hạt điều 6/ mã hs của kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG (60 X 3.5 OZ)... (mã hs kẹo mè trắng 6/ mã hs của kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG (36 X 10.5 OZ)... (mã hs kẹo mè xửng 36/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG HUẾ (36 X 10.5 OZ)... (mã hs kẹo mè xửng huế/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG TRÁI CÂY... (mã hs kẹo hương trái/ mã hs của kẹo hương tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa cacao đặc biệt 350g... (mã hs kẹo dừa cacao đ/ mã hs của kẹo dừa caca)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 24g... (mã hs kẹo huro 24g/ mã hs của kẹo huro 24g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 105g... (mã hs kẹo huro 105g/ mã hs của kẹo huro 105)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 168g... (mã hs kẹo huro 168g/ mã hs của kẹo huro 168)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Ahha 60g... (mã hs kẹo mềm ahha 60/ mã hs của kẹo mềm ahha)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa SCL giòn 100g... (mã hs kẹo dừa scl giò/ mã hs của kẹo dừa scl)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm sữa, scl 70g (Sumika)... (mã hs kẹo mềm sữa sc/ mã hs của kẹo mềm sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU TẮM... (mã hs kẹo dâu tắm/ mã hs của kẹo dâu tắm)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU TÂY... (mã hs kẹo dâu tây/ mã hs của kẹo dâu tây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trang Trí Trên Bánh Kem (KA6)... (mã hs kẹo trang trí t/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO DƯA HẤU... (mã hs kẹo dưa hấu/ mã hs của kẹo dưa hấu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa mềm (VESLINE 2.5kg x 4bags/ 380cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa dừa mềm/ mã hs của kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa siêu đậm đặc (COCEAU 2.5kg x 4bags/ 100cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo dừa siêu đậ/ mã hs của kẹo dừa siêu)
- Mã HS 17049099: CÂY KẸO... (mã hs cây kẹo/ mã hs của cây kẹo)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU... (mã hs kẹo mãng cầu/ mã hs của kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo đậu phộng/ mã hs của kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: CÓC TRỘN... (mã hs cóc trộn/ mã hs của cóc trộn)
- Mã HS 17049099: XOÀI MUỐI ỚT... (mã hs xoài muối ớt/ mã hs của xoài muối ớt)
- Mã HS 17049099: CHUỐI NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs chuối ngào đườn/ mã hs của chuối ngào đ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo chuối đậu p/ mã hs của kẹo chuối đậ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI-BANANA CANDY, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:24BOXES * 275G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo chuốibanan/ mã hs của kẹo chuốiba)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ SỬNG HUẾ-SOFT SESAME CAKE, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:24BOXES * 275G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo mè sửng huế/ mã hs của kẹo mè sửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngô 12 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs kẹo ngô 12 gói// mã hs của kẹo ngô 12 g)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Strawberry 40Bag x 50Pcs... (mã hs kẹo cứng mt st/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo MICHOCO milk Coffee Candy (600g x 6 jars). Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo michoco mil/ mã hs của kẹo michoco)
- Mã HS 17049099: Thạch vị xoài Cherish (1 UNK 1 thùng 24 gói, 1 gói 405g): PUDDING MANGO CHERISH 405G (Postre gelificado sabor a mango a base de gel nata de coco 405g). Hàng mới 100%... (mã hs thạch vị xoài c/ mã hs của thạch vị xoà)
- Mã HS 17049099: KẸO GỪNG... (mã hs kẹo gừng/ mã hs của kẹo gừng)
- Mã HS 17049099: KẸO CỐM... (mã hs kẹo cốm/ mã hs của kẹo cốm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 16kg/hộp)... (mã hs kẹo dừa do vnsx/ mã hs của kẹo dừa do v)
- Mã HS 17049099: KẸO SOCOLA TRỨNG KHỦNG LONG... (mã hs kẹo socola trứn/ mã hs của kẹo socola t)
- Mã HS 17049099: Mứt gừng dẻo... (mã hs mứt gừng dẻo/ mã hs của mứt gừng dẻo)
- Mã HS 17049099: Mứt thập cẩm... (mã hs mứt thập cẩm/ mã hs của mứt thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sukoka (540gr * 6 hũ/ thùng)* 30 thùng (Mới 100%)... (mã hs kẹo sukoka 540/ mã hs của kẹo sukoka)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Mini cầu vồng 480g x 48 thỏi x 22 Gói... (mã hs kẹo mentos mini/ mã hs của kẹo mentos m)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm không đường Halls XS hương bạc hà 15g x 12 Hộp x 24 Block... (mã hs kẹo ngậm không/ mã hs của kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY NHÃN HIỆU BIBICA 160G (FRUIT FILLING CANDY 160G/BAG X 14 BAGS/THÙNG)... (mã hs kẹo trái cây nh/ mã hs của kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường dùng trang trí trong lễ hội bằng bột đường/ Sugar Candy... (mã hs kẹo đường dùng/ mã hs của kẹo đường dù)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Complimentos Fruit 12Box x 24Stick... (mã hs kẹo cứng mt co/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH MUỐI... (mã hs kẹo chanh muối/ mã hs của kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049099: Kẹo me xửng 400 gr x 50... (mã hs kẹo me xửng 400/ mã hs của kẹo me xửng)
- Mã HS 17049099: DALGONA CANDY- Kẹo đường DALGONA, 600Gr/ Bags, 16 Bags/1 Ctns,10 Kgs/1 Ctns.Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs dalgona candy/ mã hs của dalgona cand)
- Mã HS 17049099: KẸO TẮC SÊN MẬT ONG... (mã hs kẹo tắc sên mật/ mã hs của kẹo tắc sên)
- Mã HS 17049099: KẸO XOÀI... (mã hs kẹo xoài/ mã hs của kẹo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí bằng bột đường/ Gumpaste Cake Decorations... (mã hs kẹo trang trí b/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG GIÒN... (mã hs kẹo mè xửng giò/ mã hs của kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí HEMA 3D figure Princess... (mã hs kẹo trang trí h/ mã hs của kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo chew nhân tổng hợp 400g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 15/01/2020. HSD 15/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo chew nhân t/ mã hs của kẹo chew nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chew 200g (socola)... (mã hs kẹo chew 200g/ mã hs của kẹo chew 200)
- Mã HS 17049099: Keo Gum thổi Lotte Bubup Drink (24M/vỹ, 45vỹ/T)... (mã hs keo gum thổi lo/ mã hs của keo gum thổi)
- Mã HS 17049099: CHUỐI SẤY... (mã hs chuối sấy/ mã hs của chuối sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Dip & Lick Assorted 24Box x 12Sachet... (mã hs kẹo cứng cc di/ mã hs của kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Grape 12Box x 24Stick... (mã hs kẹo cứng mt gr/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Fresh Cola 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt fr/ mã hs của kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Mini Best Of 12Bag x 35Pcs... (mã hs kẹo cứng cc mi/ mã hs của kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Yoghourt 8Box x 6Bottle... (mã hs kẹo cứng mt yo/ mã hs của kẹo cứng mt)