Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 1101- 1109


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
1101 Bột mì hoặc bột meslin. Wheat or meslin flour.
- Bột mì: - Wheat flour:
11010011 - - Tăng cường vi chất dinh dưỡng (SEN) - - Fortified
11010019 - - Loại khác - - Other
11010020 - Bột meslin - Meslin flour
1102 Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin. Cereal flours other than of wheat or meslin.
11022000 - Bột ngô - Maize (corn) flour
110290 - Loại khác: - Other:
11029010 - - Bột gạo - - Rice flour
11029020 - - Bột lúa mạch đen - - Rye flour
11029090 - - Loại khác - - Other
1103 Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên. Cereal groats, meal and pellets.
- Dạng tấm và bột thô: - Groats and meal:
11031100 - - Của lúa mì - - Of wheat
11031300 - - Của ngô - - Of maize (corn)
110319 - - Của ngũ cốc khác: - - Of other cereals:
11031910 - - - Của meslin - - - Of meslin
11031920 - - - Của gạo - - - Of rice
11031990 - - - Loại khác - - - Other
11032000 - Dạng viên - Pellets
1104 Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền. Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.
- Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh: - Rolled or flaked grains:
11041200 - - Của yến mạch - - Of oats
110419 - - Của ngũ cốc khác: - - Of other cereals:
11041910 - - - Của ngô - - - Of maize (corn)
11041990 - - - Loại khác - - - Other
- Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô): - Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):
11042200 - - Của yến mạch - - Of oats
11042300 - - Của ngô - - Of maize (corn)
110429 - - Của ngũ cốc khác: - - Of other cereals:
11042920 - - - Của lúa mạch - - - Of barley
11042990 - - - Loại khác - - - Other
11043000 - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền - Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
1105 Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây. Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.
11051000 - Bột, bột thô và bột mịn - Flour, meal and powder
11052000 - Dạng mảnh lát, hạt và viên - Flakes, granules and pellets
1106 Bột, bột thô và bột mịn, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8. Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.
11061000 - Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13 - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13
110620 - Từ cọ sago hoặc từ rễ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14: - Of sago or of roots or tubers of heading 07.14:
11062010 - - Từ sắn - - Of manioc (cassava)
11062020 - - Từ cọ sago - - Of sago
11062030 - - Từ khoai lang (Ipomoea batatas) - - Of sweet potato (Ipomoea batatas)
11062090 - - Loại khác - - Other
11063000 - Từ các sản phẩm thuộc Chương 8 - Of the products of Chapter 8
1107 Malt, rang hoặc chưa rang. Malt, whether or not roasted.
11071000 - Chưa rang - Not roasted
11072000 - Đã rang - Roasted
1108 Tinh bột; inulin. Starches; inulin.
- Tinh bột: - Starches:
11081100 - - Tinh bột mì - - Wheat starch
11081200 - - Tinh bột ngô - - Maize (corn) starch
11081300 - - Tinh bột khoai tây - - Potato starch
11081400 - - Tinh bột sắn - - Manioc (cassava) starch
110819 - - Tinh bột khác: - - Other starches:
11081910 - - - Tinh bột cọ sago - - - Sago
11081990 - - - Loại khác - - - Other
11082000 - Inulin - Inulin
11090000 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô. Wheat gluten, whether or not dried.

- Mã HS 11010011: Bột mì BOB S RED MILL, ALL PURPOSE BAKING FLOUR, GLUTEN FREE, 44 OZ (1.24 KG)... (mã hs bột mì bob s re/ mã hs của bột mì bob s)
- Mã HS 11010011: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm- Bột mì tăng cường vi chất dinh dưỡng- Wheat flour Dried High Gluten Hal... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì làm bánh, mì sợi dùng trong thí nghiệm... (mã hs bột mì làm bánh/ mã hs của bột mì làm b)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Wheat Flour, đóng gói 40kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs bột mì wheat f/ mã hs của bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì ý (Luna Rossa brand Flour 00)... (mã hs bột mì ý luna/ mã hs của bột mì ý lu)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ... (mã hs bột mỳ/ mã hs của bột mỳ)
- Mã HS 11010019: Bột CJ Bread Crumbs Mix(1000 g/túi, 10 túi/thùng)... (mã hs bột cj bread cr/ mã hs của bột cj bread)
- Mã HS 11010019: Bột mì loại 1- PREMIUM WHEAT FLOUR No.1 20KG/BAG. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 1/ mã hs của bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột làm bánh ngọt- Pie Dough Improver Mix 25kgs/bag(Additive)-25kg/túi. NSX: 18/04/2018, HSD:18/04/2019. Hàng mới 100%... (mã hs bột làm bánh ng/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11010019: Nguyên liệu thực phẩm: Bột mì- FLOUR-EXPORT (ASIA)- 1 túi = 10kg- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11010019: Thức ăn chăn nuôi: Khoai mì, stt 7... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 11010019: Bột mì- ATTA DEVAAYA (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta de/ mã hs của bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Atta Aashirvaad (4x5kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta aa/ mã hs của bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Atta PILLSBURY (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta pi/ mã hs của bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Suji Rajdhani (20x500g/Bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì suji ra/ mã hs của bột mì suji)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "AMETHYST" 25kg/bao,kèm theo 14 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật am/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu SHOWA WHEAT FLOUR gồm 20 thùng: 1 kgx 15 gói và 8 thùng: 700gx20 gói, hạn sử dụng T06.2019, hàng mới 100%... (mã hs bột mì hiệu sho/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Midori Knight (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số:005544/18/TBNK)... (mã hs bột mì/ midori/ mã hs của bột mì/ mido)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ White Feather (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số:3298/2018/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ white f/ mã hs của bột mì/ whit)
- Mã HS 11010019: Bột mì/" Wheat Flour" Brand (25kg/bao)(Nguyên liệu nhập kd-Số:005544/18/TBNK)... (mã hs bột mì/ wheat/ mã hs của bột mì/ whe)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Omen Kagami (12,5kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd- Số:36256/2017/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ omen ka/ mã hs của bột mì/ omen)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Japanese Wheat Flour "S-R" (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số:37061/2017/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ japanes/ mã hs của bột mì/ japa)
- Mã HS 11010019: Bột Mì (Wheat Flour Brand Blue Accordion) dùng sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột mì wheat f/ mã hs của bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "555" 25kg/bao,kèm theo 21 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật 55/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "V" 22kg/bao,kèm theo 7 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật v/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: NLSX Bánh kẹo: Bột mì (1 Bao = 25 kg)- URC Wheat Flour- mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 11010019: Bột mì Feed Flour (IFV-FL3) PP40-TT-03 (Bột mì dùng để xử lý nước thải)... (mã hs bột mì feed flo/ mã hs của bột mì feed)
- Mã HS 11010019: Bột mì Singapore (Chiba Flour) dùng sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột mì singapor/ mã hs của bột mì singa)
- Mã HS 11010019: Bột mì (1kg/túi) dùng làm bánh, hàng mẫu... (mã hs bột mì 1kg/túi/ mã hs của bột mì 1kg/)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Fairy Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima fa/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Ivory Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima iv/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Ikan Terbang Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima ik/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Cake Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima ca/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Bread Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima br/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Plain Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima pl/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Self-Raising Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima se/ mã hs của bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì dẻo- PREMIUM WHEAT FLOUR(1KG*10EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì dẻo pre/ mã hs của bột mì dẻo)
- Mã HS 11010019: Bột mì nguyên liệu làm trà sữa 500g/gói... (mã hs bột mì nguyên l/ mã hs của bột mì nguyê)
- Mã HS 11010019: Bột mì- (Topvalu)- TV Wheat Flour (1 gói=700g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810573592... (mã hs bột mì topval/ mã hs của bột mì top)
- Mã HS 11010019: Bột MÌ hiệu NARCISSUS BLUE (22.5kg/bao),Mới 100% HSD: Tháng 01/2019... (mã hs bột mì hiệu nar/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì T55, 1kg/túi... (mã hs bột mì t55 1kg/ mã hs của bột mì t55)
- Mã HS 11010019: Bột mì T65, 1kg/túi... (mã hs bột mì t65 1kg/ mã hs của bột mì t65)
- Mã HS 11010019: Bột mì T80, 1kg/túi... (mã hs bột mì t80 1kg/ mã hs của bột mì t80)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật hiệu Blue 555- Bao 25 kgs Net... (mã hs bột mì nhật hiệ/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ chăn nuôi MC,dùng trộn với keo để sản xuất gỗ ván ép, Hàng mới 100%... (mã hs bột mỳ chăn nuô/ mã hs của bột mỳ chăn)
- Mã HS 11010019: Bột mì T65- T65 flour- 20k, 20kg/bag, mã 20871, hạn sử dụng: 1/2019... (mã hs bột mì t65 t65/ mã hs của bột mì t65)
- Mã HS 11010019: Bột mì ý- Durum whear flour- 25k, 25kg/bags, mã 10854, hạn sử dụng: 11/2018... (mã hs bột mì ý durum/ mã hs của bột mì ý du)
- Mã HS 11010019: Bột mì và chất nhũ hóa mono and diglycerides của axit béo, Natri stearoyl 2-lactylate.dạng bột, dùng để làm bánh (ACTI-FRESH PO 01), hàng mới 100%... (mã hs bột mì và chất/ mã hs của bột mì và ch)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ Nhật hiệu 777- bao 25KgNW... (mã hs bột mỳ nhật hiệ/ mã hs của bột mỳ nhật)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ... (mã hs bột mì/ mã hs của bột mì)
- Mã HS 11010019: Bột mì Ý loại 1- Molino Pasini Flour Tipo 1 IL Maestro 25kg... (mã hs bột mì ý loại 1/ mã hs của bột mì ý loạ)
- Mã HS 11022000: Bột ngô ngọt 10 kg (sweet corn powder) dùng trong thực phẩm... (mã hs bột ngô ngọt 10/ mã hs của bột ngô ngọt)
- Mã HS 11022000: Bột bắp- Corn flour (nguyên liệu để công ty chúng tôi trực tiếp sản xuất tiêu thụ nội địa) (Qui cách đóng gói 25 kg/1 bag)... (mã hs bột bắp corn f/ mã hs của bột bắp cor)
- Mã HS 11022000: Bột bắp (STT 1) dùng làm thức ăn chăn nuôi- Corn Gluten Meal (125g/gói). Hàng mẫu... (mã hs bột bắp stt 1/ mã hs của bột bắp stt)
- Mã HS 11022000: Bột ngô,dạng bột mịn/ Corn Grits Yellow (No.4MA) (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột ngôdạng bộ/ mã hs của bột ngôdạng)
- Mã HS 11022000: Bột ngô, đã được nghiền/Corn Flour Yellow (No.7K) (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột ngô đã đượ/ mã hs của bột ngô đã)
- Mã HS 11022000: Bột Bắp- Casa Rinaldi Farima Gial Bramata 10x1Kg... (mã hs bột bắp casa r/ mã hs của bột bắp cas)
- Mã HS 11029010: Bột gạo hiệu ERAWAN BRAND 1.250 thùng cartons(600g x 20gói/ctn),mới 100%... (mã hs bột gạo hiệu er/ mã hs của bột gạo hiệu)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (Rice Flour)- nguyên liệu nhập dùng cho sản xuất trong nội bộ công ty... (mã hs bột gạo rice f/ mã hs của bột gạo ric)
- Mã HS 11029010: Bột gạo làm bánh Mitake Shiratamako (Rice Flour)... (mã hs bột gạo làm bán/ mã hs của bột gạo làm)
- Mã HS 11029010: Bột gạo mịn (1.5kg/gói), mới 100%... (mã hs bột gạo mịn 1/ mã hs của bột gạo mịn)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng)... (mã hs bột gạo dùng s/ mã hs của bột gạo dùn)
- Mã HS 11029010: Bột gạo nếp 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 14/06/2020... (mã hs bột gạo nếp 1kg/ mã hs của bột gạo nếp)
- Mã HS 11029010: Bột gạo nếp 400g/ gói, 24 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 13/06/2020... (mã hs bột gạo nếp 400/ mã hs của bột gạo nếp)
- Mã HS 11029010: Bột gạo/ REGULAR RICE FLOUR(SPH-717A) (Nguyên liệu nhập SX bột mì trộn)... (mã hs bột gạo/ regula/ mã hs của bột gạo/ reg)
- Mã HS 11029020: Bột lúa mạch đen loại T170- Rye flour T170, 25kg/bags, mã 8636, hạn sử dụng: 10/2018... (mã hs bột lúa mạch đe/ mã hs của bột lúa mạch)
- Mã HS 11029090: Bột nếp hiệu ERAWAN BRAND 200 thùng cartons(600g x 20gói/ctn),mới 100%... (mã hs bột nếp hiệu er/ mã hs của bột nếp hiệu)
- Mã HS 11029090: Bột đậu xanh Premix A-100 dùng sản xuất thực phẩm... (mã hs bột đậu xanh pr/ mã hs của bột đậu xanh)
- Mã HS 11029090: Bột kiều mạch Ishiusuhiki Kin 5Kg/gói, 4 gói/thùng; HSD: 12/2018... (mã hs bột kiều mạch i/ mã hs của bột kiều mạc)
- Mã HS 11029090: Bột kiều mạch Rocky Kuroko Shoji 5Kg/gói 4 gói/thùng; HSD: 12/2018... (mã hs bột kiều mạch r/ mã hs của bột kiều mạc)
- Mã HS 11029090: ngũ cốc:BOB S RED MILL, ORGANIC, MEDIUM GRIND CORNMEAL, 24 OZ (680 G)... (mã hs ngũ cốcbob s r/ mã hs của ngũ cốcbob)
- Mã HS 11029090: Bột kiều mạch Uchiko 10kg/thùng; HSD: 08/2018... (mã hs bột kiều mạch u/ mã hs của bột kiều mạc)
- Mã HS 11029090: Bột kiều mạch Tokusen Ishiusubiki Soba Powder <Hokkaido> 20kg/thùng; HSD: 08/2018... (mã hs bột kiều mạch t/ mã hs của bột kiều mạc)
- Mã HS 11029090: BOT NEP... (mã hs bot nep/ mã hs của bot nep)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (Glutinous rice flour 25Kg/bao)-Nguyên liệu dùng sản xuất bánh... (mã hs bột nếp glutin/ mã hs của bột nếp glu)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc, loại: 3 in 1, hiệu Nutremill, 540g/gói, 24 gói/ctns. HSD 12/2019... (mã hs bột ngũ cốc lo/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc- Kraftkornmix Export 1x10Kg/bag... (mã hs bột ngũ cốc kr/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11029090: Bột Quinoa- Penne Quinoa... (mã hs bột quinoa pen/ mã hs của bột quinoa)
- Mã HS 11029090: Hỗn hợp bột gồm 6 loại ngũ cốc và 3 loại hạt- Flourmix 6 cereals 4 seeds- 10k, 10kg/bag, mã 22145, hạn sử dụng: 1/2019... (mã hs hỗn hợp bột gồm/ mã hs của hỗn hợp bột)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc, NSX: US FED EDU TEXAS A&M UNIVERSIT, 117g/gói... (mã hs ngũ cốc nsx u/ mã hs của ngũ cốc nsx)
- Mã HS 11029090: BỘT NGŨ CỐC... (mã hs bột ngũ cốc/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11031100: Bột lúa mì Semola Rimachinata hiệu Divella (1kg/túi x 10 túi/thùng), ngày hết hạn: 28/02/2019, hàng mới 100%... (mã hs bột lúa mì semo/ mã hs của bột lúa mì s)
- Mã HS 11031300: Bột báng dùng trong thực phẩm- Corn Semolina (200g/gói). Hàng mẫu... (mã hs bột báng dùng t/ mã hs của bột báng dùn)
- Mã HS 11031300: Bột bắp dùng trong thực phẩm- Corn Grits 4921 (200g/gói). Hàng mẫu... (mã hs bột bắp dùng tr/ mã hs của bột bắp dùng)
- Mã HS 11031300: Bột thô từ ngô (dạng tấm)- Corn grits (nguyên liệu để công ty chúng tôi trực tiếp sản xuất tiêu thụ nội địa) (Qui cách đóng gói 25 kg/1 bag)... (mã hs bột thô từ ngô/ mã hs của bột thô từ n)
- Mã HS 11031300: Nlsx bánh: Bột thô từ ngô với tỷ lệ trên 95% lọt qua sàng bằng lưới kim loại với kích thước mắt sàng 2mm,hàm lượng tinh bột 45%,hàm lượng tro 2% (Bột bắp)- Corn Grits 101-hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh bột/ mã hs của nlsx bánh b)
- Mã HS 11031300: Bột bắp... (mã hs bột bắp/ mã hs của bột bắp)
- Mã HS 11031300: Bột bắp (CORN GRITS 108)(nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo)... (mã hs bột bắp corn g/ mã hs của bột bắp cor)
- Mã HS 11031990: Bột yến mạch (0.5kg/ túi)... (mã hs bột yến mạch 0/ mã hs của bột yến mạch)
- Mã HS 11031990: Yến mạch (đã cắt dạng hạt tấm) dùng làm thực phẩm: Wholegrain Milling... (mã hs yến mạch đã cắ/ mã hs của yến mạch đã)
- Mã HS 11031990: Bột thô từ đại mạch dùng để chế biến thực phẩm bánh GERSTEGRITS, hàng mới 100%... (mã hs bột thô từ đại/ mã hs của bột thô từ đ)
- Mã HS 11031990: Bột kiều mạch Farine De Sarrasin 1kg, hiệu La Sarrasine, NSX: MOULIN DE TESCAT, HAD: 18/01/19... (mã hs bột kiều mạch f/ mã hs của bột kiều mạc)
- Mã HS 11032000: Bột mỳ dạng viên chưa qua chế biến sử dụng để chế biến thực phẩm, 30kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột mỳ dạng viê/ mã hs của bột mỳ dạng)
- Mã HS 11041200: Yến mạch nguyên hạt (Hàng mới 100%, hàng mới qua sơ chế thông thường, đóng 25 Kg/bao. Mặt hàng miễn thuế VAT theo TT 219/2013 TT-BTC)... (mã hs yến mạch nguyên/ mã hs của yến mạch ngu)
- Mã HS 11041200: INSTANT OATS Yến Mạch Nguyên liệu thực phẩm 25 KG/Bao... (mã hs instant oats yế/ mã hs của instant oats)
- Mã HS 11041200: Bột yến mạch Rolled Oats 1kg. brand name is Red Tractor. hsd 29.7.2019. Mới 100%... (mã hs bột yến mạch ro/ mã hs của bột yến mạch)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng vỡ mảnh 0.55mm-0.80mm, chưa qua công đoạn chế biến thành phẩm, 25kg/bao. Mới 100%... (mã hs yến mạch dạng v/ mã hs của yến mạch dạn)
- Mã HS 11041200: BỘT YẾN MẠCH... (mã hs bột yến mạch/ mã hs của bột yến mạch)
- Mã HS 11041200: Yến mạch đã vỡ mảnh, dạng mảnh dùng để chế biến thực phẩm bánh (GEP HAVERVLOKKEN/ OAT FLAKES), hàng mới 100%... (mã hs yến mạch đã vỡ/ mã hs của yến mạch đã)
- Mã HS 11042200: Hạt Yến mạch Úc chưa qua chế biến túi 700gr, nhãn hiệu Absolute. đựng trong 90 thùng Cartons, mỗi thùng 6 túi.... (mã hs hạt yến mạch úc/ mã hs của hạt yến mạch)
- Mã HS 11042200: Yến mạch nghiền hiệu Quaker (dạng lon)- QUICKCOOK OATMEAL QUAKER 800G- Hạn sử dụng: 11/2019 (hàng mới 100%)... (mã hs yến mạch nghiền/ mã hs của yến mạch ngh)
- Mã HS 11042200: Yến mạch Quaker Oats- 4.53kg... (mã hs yến mạch quaker/ mã hs của yến mạch qua)
- Mã HS 11042200: Bột yến mạch hafer flocken zart, đã thành phẩm được đóng trong túi kín khí, dùng làm thực phẩm. NSX: SchapfenMuhle GmbH & Co. KG, 500g/1 gói, 3024 gói/5 pallet. HSD: 10/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs bột yến mạch ha/ mã hs của bột yến mạch)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Cheerios (14 x 340 gr)... (mã hs ngũ cốc cheerio/ mã hs của ngũ cốc chee)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Lucky Charms (12 x 326 gr)... (mã hs ngũ cốc lucky c/ mã hs của ngũ cốc luck)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Honey Nut Cheerios (12 x 347 gr)... (mã hs ngũ cốc honey n/ mã hs của ngũ cốc hone)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Multi Grain Cheerios (10 x 340 gr)... (mã hs ngũ cốc multi g/ mã hs của ngũ cốc mult)
- Mã HS 11042300: Ngô ngọt đóng lon 140ml. brand name is Red Tractor. hsd 29.7.2019. Mới 100%... (mã hs ngô ngọt đóng l/ mã hs của ngô ngọt đón)
- Mã HS 11042990: Lúa mì cắt nhỏ 0.5kg/túi, mới 10%... (mã hs lúa mì cắt nhỏ/ mã hs của lúa mì cắt n)
- Mã HS 11042990: Yến mạch cắt nhỏ 0.5kg/túi, mới 100%... (mã hs yến mạch cắt nh/ mã hs của yến mạch cắt)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 16 loại ngũ cốc (Tanesho) 500g/gói, 6 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 16 loại/ mã hs của hỗn hợp 16 l)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 9 loại ngũ cốc (Tanesho) 120g/gói, 12 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 9 loại/ mã hs của hỗn hợp 9 lo)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 21 loại ngũ cốc (Tanesho) 180g/gói, 12 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 21 loại/ mã hs của hỗn hợp 21 l)
- Mã HS 11042990: Ngũ cốc, hiệu: Granola (978gr/túi)... (mã hs ngũ cốc hiệu/ mã hs của ngũ cốc hiệ)
- Mã HS 11042990: Lúa mạch Pearl Barley, loại 500gr/hộp, hiệu Trescarte. Hàng mới 100%... (mã hs lúa mạch pearl/ mã hs của lúa mạch pea)
- Mã HS 11052000: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột khoai tây dạng vẩy dùng trong chế biến thực phẩm, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm. Mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11052000: Emflake 3917 (Potato Flake)- Khoai tây, dạng mảnh (nguyên liệu sản xuất bánh snack)... (mã hs emflake 3917 p/ mã hs của emflake 3917)
- Mã HS 11052000: Hạt bột khoai tây, Batch No: L000389087, (25 kgs x 36 bao). Hàng mới 100%... (mã hs hạt bột khoai t/ mã hs của hạt bột khoa)
- Mã HS 11061000: Bột Gram Ấn Độ... (mã hs bột gram ấn độ/ mã hs của bột gram ấn)
- Mã HS 11061000: Tinh bột đậu (2kg/gói), dùng trong chế biến thực phẩm bánh... (mã hs tinh bột đậu 2/ mã hs của tinh bột đậu)
- Mã HS 11062010: Bột maca, 20kgs/bao, hàng mới 100%... (mã hs bột maca 20kgs/ mã hs của bột maca 20)
- Mã HS 11062090: Bột lúa mì hiệu Ayoola, loại: 500G/TÚI, hàng mới 100%.... (mã hs bột lúa mì hiệu/ mã hs của bột lúa mì h)
- Mã HS 11062090: Bột chanh... (mã hs bột chanh/ mã hs của bột chanh)
- Mã HS 11062090: Bột khoai môn (1kg x 20 túi/carton), nhà sản xuất Do Ding Tea Co.,Ltd, hạn sử dụng 2 năm từ T06/2018, mới 100%... (mã hs bột khoai môn/ mã hs của bột khoai mô)
- Mã HS 11062090: Bột khoai sọ dùng trong sản xuất thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs bột khoai sọ dù/ mã hs của bột khoai sọ)
- Mã HS 11062090: Bột cây dương đào (0.5gr/gói) dùng để gắn đồ chơi chó mèo, hàng mới 100%... (mã hs bột cây dương đ/ mã hs của bột cây dươn)
- Mã HS 11062090: Bột có nguồn gốc từ thực vật, hàng mẫu thử nghiệm, dùng trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs bột có nguồn gố/ mã hs của bột có nguồn)
- Mã HS 11063000: CCP 35 (Nguyên liệu thực phẩm:Bột dừa dùng trong CNTP)25kg/carton,ngày sx:06/2018- hạn sd:12/2019, nhà sx: AIC Ingredients SDN BHD... (mã hs ccp 35 nguyên/ mã hs của ccp 35 nguy)
- Mã HS 11063000: DURIAN POWDER 10KG/CARTON- Bột sầu riêng. Hàng mới 100%... (mã hs durian powder 1/ mã hs của durian powde)
- Mã HS 11063000: DURIAN POWDER FD505/2-Bột sầu riêng-nguyên liệu TP dùng trong CN chế biến TP,10kg/carton.NSX: PRESRVED FOOD SPECIALTY CO.,LTD.Ngày SX:22/06/2018.HSD: 22/06/2019.Số lot: 2018-06-22.C/O số:D2018-0197105... (mã hs durian powder f/ mã hs của durian powde)
- Mã HS 11063000: Bột làm bánh ngọt- Glaze Dip Mix 25 KG (Additive), 25kg/túi. NSX 16/04/2018 HSD 16/04/2019 Hàng mới 100%... (mã hs bột làm bánh ng/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11063000: BÔT CHUÔI SẤY KHÔ FD, là nguyên liệu để sản xuất.... (mã hs bôt chuôi sấy k/ mã hs của bôt chuôi sấ)
- Mã HS 11063000: BÔT ĐU ĐỦ SÂY KHÔ FD, là nguyên liệu để sản xuất.... (mã hs bôt đu đủ sây k/ mã hs của bôt đu đủ sâ)
- Mã HS 11063000: Bột cam Tang (1 thùng=6 hộp/1 hộp=2,04kg).Hàng mới 100%.... (mã hs bột cam tang 1/ mã hs của bột cam tang)
- Mã HS 11063000: BỘT SỮA DỪA... (mã hs bột sữa dừa/ mã hs của bột sữa dừa)
- Mã HS 11063000: BỘT CỐT DỪA CC-50, HẠN SỬ DỤNG TỪ 30/03/2018 ĐẾN 29/03/2020 (HÀNG DÙNG TRONG THỰC PHẨM). MỚI 100%... (mã hs bột cốt dừa cc/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: Nguyên liệu thực phẩm: Bột sầu riêng(Freeze Dried Durian Powder). Đóng gói 5kg/túi,5 túi/carton.Số lượng: 500kg/ 20 cartons.NSX: Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd Mới 100%.NSX:06/2018. HSD:1 năm... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11063000: Hạt hạnh nhân cắt lát Sliced Blanched Almonds 1kg... (mã hs hạt hạnh nhân c/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 11063000: Bột hạnh nhân Almond Meal Special Macaroon Extra Thin 1kg*10... (mã hs bột hạnh nhân a/ mã hs của bột hạnh nhâ)
- Mã HS 11063000: Bột cốt dừa- hiệu Nutiva- 454grs... (mã hs bột cốt dừa hi/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: Bột thực vật TRIPLE CUTTER GRAN PRO, hộp 30 gói *3g, hiệu ESTHE PRO LABO CO.,LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs bột thực vật tr/ mã hs của bột thực vật)
- Mã HS 11063000: Bột rau củ quả lên men HEAT ENZYME GRAN PRO, hộp 36g (1.2g*30 gói), hiệu ESTHE PRO LABO CO.,LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs bột rau củ quả/ mã hs của bột rau củ q)
- Mã HS 11063000: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm- Bột me Tamarind- Tamarind Powder... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11063000: CCP 35-(Nguyên liệu thực phẩm bột dừa), sample-F.O.C... (mã hs ccp 35nguyên/ mã hs của ccp 35nguy)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang ; 50 kg/bao ; Malt, Pilsner Type (not roasted) from 2 Row Spring Brewery Malt Premium A1 quality type barley crop 2017 (BAGS) ; Nguyên liệu sản xuất bia... (mã hs malt chưa rang/ mã hs của malt chưa ra)
- Mã HS 11071000: Malt, pilsen type (not roasted) from 2-row spring barley, crop 2017 (Malt bia chưa rang, nguyên liệu sản xuất bia 50 kg/bao) hàng mới 100%, hạn sử dụng: 05/2019... (mã hs malt pilsen ty/ mã hs của malt pilsen)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp SX bia tại doanh nghiệp: Malt chưa rang dùng sản xuất bia. Hàng đóng xá trong container. Ngày sản xuất: 04/05/2018. Hạn sử dụng: 04/05/2019- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu nhậ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Malt hạt chưa rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy-AUSTRALIAN B MALT/HNK HANOI PILSNER MALT (Malt Joe White B), hàng mới 100%... (mã hs malt hạt chưa r/ mã hs của malt hạt chư)
- Mã HS 11071000: Malt bia Australian Pilsner Malt 2017/2018 harvest crop... (mã hs malt bia austra/ mã hs của malt bia aus)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu NK để trực tiếp SX bia tại doanh nghiệp: Malt chưa rang dùng sản xuất bia. Hàng đóng 50kg tịnh/bao, xếp trong container. Ngày sản xuất: 27/04/2018; Hạn sử dụng: 27/04/2019- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu nk/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu thực phẩm Malt- Malt chưa rang (nguyên liệu sản xuất bia) vụ mùa 2017- UK Malt. NSX: 05/2018. HSD: 18 tháng từ ngày SX. Nhà SX Muntons PLC-Cedars Maltings.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Malt mẫu chưa rang dùng để thử nghiệm... (mã hs malt mẫu chưa r/ mã hs của malt mẫu chư)
- Mã HS 11071000: Barley Malt chưa rang dạng hạt, dùng để sản xuất bia, đóng gói 50kg/bao. Nhà sx: PJSC ''Obolon''. Hàng mới 100%... (mã hs barley malt chư/ mã hs của barley malt)
- Mã HS 11071000: Malt vụ mùa 2017, chưa rang, nguyên liệu để sản xuất bia. Nhà sản xuất:PrJSC "OBOLON" Ukraine (Hạn sử dụng 20/042019)... (mã hs malt vụ mùa 201/ mã hs của malt vụ mùa)
- Mã HS 11071000: Malt đại mạch hai hàng mùa xuân dùng để nấu bia (chưa rang), malt rời, gieo trồng 2017, sản xuất chế biến tháng 02/2018, hạn sử dụng tháng 02/2019, nhà sx Tivoli Malz GmbH... (mã hs malt đại mạch h/ mã hs của malt đại mạc)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang, Dùng để sản xuất bia.... (mã hs malt chưa rang/ mã hs của malt chưa ra)
- Mã HS 11071000: Malt bia đã rang (Caramel Malt), loại 50 kg/ bao, hàng mới 100%.... (mã hs malt bia đã ran/ mã hs của malt bia đã)
- Mã HS 11071000: Malt bia chưa rang (Czech Malt- Pilsner type), loại 50 kg/ bao, hàng mới 100%.... (mã hs malt bia chưa r/ mã hs của malt bia chư)
- Mã HS 11071000: Malt sô-cô-la tạo màu hạt chưa rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy (Australian Chocolate Malt-HNK HANOI CHOCOLATE MALT), hàng mới 100%... (mã hs malt sôcôla t/ mã hs của malt sôcôl)
- Mã HS 11072000: Malt hạt đã rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy-Heineken C Malt (Malt Soufflet C), hàng mới 100%... (mã hs malt hạt đã ran/ mã hs của malt hạt đã)
- Mã HS 11072000: Mẫu malt (nguyên liệu sản xuất bia) dùng thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, 1.5kg/gói- hàng mới 100%... (mã hs mẫu malt nguyê/ mã hs của mẫu malt ng)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang Weyermann Caramunich Type 2 (Nguyên liệu sản xuất bia; 25kg/bag)- Malt from 2-row spring barley (2017 harvest). Hàng mới 100%.NSX: Weyermann.... (mã hs malt đã rang we/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Phụ da làm bánh mỳ/ Sonextra Bruin, HSD: 25/05/2019. Hàng mẫu... (mã hs phụ da làm bánh/ mã hs của phụ da làm b)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang loại B... (mã hs malt đã rang lo/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Nguyên liệu thực phẩm: MALT đã rang (nguyên liệu dùng để sản xuất bia) hàng mới 100%PEAR PALE ALE MALT... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11072000: Malt Chocolate đã rang dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất.... (mã hs malt chocolate/ mã hs của malt chocola)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rang n/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang vụ mùa 2017. Hàng mới 100%... (mã hs malt đã rang vụ/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Ale Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangal/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Pale Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangpa/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Wheat Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangwh/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Munich Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangmu/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Pilsen Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangpi/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang:Vienna Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangvi/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Malt Bia loại 50kgs/bao.Czech Malt Pilsen Two Row Spring,300 bags per 50 kgs.Hàng Mới 100%... (mã hs malt bia loại 5/ mã hs của malt bia loạ)
- Mã HS 11072000: Bột Malt đã rang (ROASTED MALTFLOUR BARLEY EBC) dùng trong sản xuất bánh, hàng mới 100%... (mã hs bột malt đã ran/ mã hs của bột malt đã)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang màu chocolate- vụ mùa năm 2017- nguyên liệu sản xuất bia... (mã hs malt đã rang mà/ mã hs của malt đã rang)
- Mã HS 11081100: Tinh bột mì (Wheat Starch)... (mã hs tinh bột mì wh/ mã hs của tinh bột mì)
- Mã HS 11081100: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột mì (Native wheat starch)... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081100: Tinh bột lúa mì (Wheat Starch) dùng trong chế biến thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột lúa mì/ mã hs của tinh bột lúa)
- Mã HS 11081100: TINH BỘT KHOAI MÌ (DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG)... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081100: BỘT MÌ DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs bột mì dùng sản/ mã hs của bột mì dùng)
- Mã HS 11081100: BOT MI... (mã hs bot mi/ mã hs của bot mi)
- Mã HS 11081100: Nguyên liệu sx tân dược: AMIDON DE BLE TB (WHEAT STARCH TB)- tinh bột mì EP8/USP39, Lot: E1126, SX: 03/2018, HD: 03/2023, NSX: Roquette Freres- France.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081100: Nguyên liệu dược Amidon DE BLE TB (tinh bột mì) EP8/USP39... (mã hs nguyên liệu dượ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081100: Tinh bột mì (0.5kg/túi) dùng trong thực phẩm... (mã hs tinh bột mì 0/ mã hs của tinh bột mì)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp khô (Dry corn starch) dùng để sản xuất tinh bột biến tính... (mã hs tinh bột bắp kh/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: NLTP: Tinh bột ngô/ Corn Starch, nhãn hiệu Sanstar, số lượng: 1440 bao, khối lương tịnh: 25 kg/bao. xuất xứ Ấn Độ. Hàng mới 100%, NSX: 06/2018, HSD: 06/2020... (mã hs nltp tinh bột/ mã hs của nltp tinh b)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột bắp: Corn Starch. C/O mẫu KV số K012-18-0443570 ngày 12/06/2018. Hàng NK đăng ký kiểm tra CL NN.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp-Corn Starch (PT Tereos FKS Indonesia)- Nguyên liệu thực phẩm (25Kgs/ bao)- NSX: 09/06/2018- NHH: 09/06/2020... (mã hs tinh bột bắpco/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: CORN STARCH BP2016 (tá dược sản xuất thuốc tân dược) batch no. 20180422 nsx 22/04/2018 hd 21/04/2020 xx: China... (mã hs corn starch bp2/ mã hs của corn starch)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp- Corn Starch- Nguyên liệu thực phẩm (25kgs/ bao)- NSX: 05/2018- NHH: 05/2020-Nhà sx: Qinhuangdao Lihua Starch Co.,Ltd.Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp c/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Nguyên liệu thực phẩm), đóng gói 25kg/bao, hạn sử dụng: 06/06/2020, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp n/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: TINH BỘT BẮP (FOOD MAIZE STARCH) DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs tinh bột bắp f/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: Bột ngô- CORN STARCH, đóng gói 25kg/bao, nguyên liệu dùng để sản xuất ván ép, không dùng chế biến thực phẩm. Hàng mới 100%.... (mã hs bột ngô corn s/ mã hs của bột ngô cor)
- Mã HS 11081200: Phụ gia thực phẩm-Tinh bột bắp dùng trong thực phẩm BEST CORN STARCH (MAIZE STARCH POWDER)... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô (maize starch) Dùng trong sản xuất mì chính, hạt nêm. Xuất xứ: india, NSX: GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD... (mã hs tinh bột ngô m/ mã hs của tinh bột ngô)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô- Maize starch, đóng gói 25kgs/túi, (Hàng không nằm trong danh mục CITES), Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột ngô m/ mã hs của tinh bột ngô)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Maize Starch)- Nguyên liệu nhập về làm nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo, 25 kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột bắp m/ mã hs của tinh bột bắp)
- Mã HS 11081200: NLSX Bánh kẹo: Tinh bột bắp- Precisa Crisp 330 @- hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ mã hs của nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Amidon De Mais B (Maize Starch B) EP8/USP39. Lô: E1272. Esp.: 05/2023... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô dùng làm nguyên liệu cho gia súc (corn starch)... (mã hs tinh bột ngô dù/ mã hs của tinh bột ngô)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 11/06/2020... (mã hs tinh bột ngô 1k/ mã hs của tinh bột ngô)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô 400g/ gói, 20 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 11/06/2020... (mã hs tinh bột ngô 40/ mã hs của tinh bột ngô)
- Mã HS 11081200: BỘT BẮP... (mã hs bột bắp/ mã hs của bột bắp)
- Mã HS 11081300: Bột khoai tây POTATO STARCH, 1bao = 25kg, HSD: 19/01/2023. Nguyên liệu sản xuất nội bộ... (mã hs bột khoai tây p/ mã hs của bột khoai tâ)
- Mã HS 11081300: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột khoai tây POTATO STARCH 25KG/BAG. Lot: VNK05. NSX: 17/03/2018. HSD: 17/03/2023. Do Roquete sản xuất.... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081300: Phụ gia thực phẩm: Tinh bột khoai tây biến tính. Độ ẩm: <=190 mg/g, Hàm lượng Asen (As): <=0.1 mg/kg, Hàm lượng Cadimi (Cd): <=0.1 mg/kg, Hàng mới 100%. PD: 12.04.2018- ED: 11.04.2020... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
- Mã HS 11081300: Nguyên liệu sx tân dược: POTATO STARCH SUPRA BACTERIOLOG. GRADE EP8/USP 39 (Tinh bột khoai tây), Lot: VNI23, SX: 10/2017, HD: 10/2022, NSX: Roquette Freres- France.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081300: Superior Potato Starch- Tinh bột khoai tây (nguyên liệu sản xuất bánh snack)... (mã hs superior potato/ mã hs của superior pot)
- Mã HS 11081300: Nguyên liệu dùng trong sx thực phẩm- Tinh bột khoai tây (Potato Starch), hạn sử dụng: 28/01/2023, Nhà sản xuất: Roquette Freres, France, 25Kg/bao.... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dạng viên 3KG*6BAGS (Ngày sản xuất:JUN.20.2018, Hạn sử dụng:DEC.19.2018). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn dạ/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Bột mì Wheat Flour loại Hảo hạng, đóng gói 25kg/bao, 960 bao, hiệu Bio Vina, tên khoa học: Triticum aestivum L., mới 100%... (mã hs bột mì wheat fl/ mã hs của bột mì wheat)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, 80 gam/ gói; 50 gói/ carton. Nhà sx: Mingzhong Food Service Co., Ltd.... (mã hs tinh bột sắn 8/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Nguyên liệu SX thực phẩm-Tinh bột Sắn- GLOBE TAPIOCA STARCH 046003 (Tapioca Flour)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081400: Tinh bột khoai mì dùng trong thực phẩm (0.62kg/ túi)... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn,trong lượng 50kg/1 bao,trọng lượng cả bì 50.2 kg/bao),hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắntr/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Nguyên liệu thực phẩm: Bột năng-Native Tapioca Starch, dùng trong sản xuất bánh.Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng để sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn dù/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn do Lào sản xuất(Hàng đóng bao đồng nhất, TL tịnh 25 Kg/Bao, TL cả bì 25.2 Kg/Bao)... (mã hs tinh bột sắn do/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột... (mã hs tinh bột/ mã hs của tinh bột)
- Mã HS 11081400: Nguyên liệu trong thực phẩm: Tinh bột sắn biến tính, 2kg/túi... (mã hs nguyên liệu tro/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081400: Bột sắn (50x80g túi/carton), nhà sản xuất Do Ding Tea Co.,Ltd, hạn sử dụng 1 năm từ T06/2018, mới 100%... (mã hs bột sắn 50x80g/ mã hs của bột sắn 50x)
- Mã HS 11081400: Tinh bột biến tính dùng trong thực phẩm: Predust Mix 22-02T; Batter mix 22-38T; Tempura Mix 25-60T... (mã hs tinh bột biến t/ mã hs của tinh bột biế)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn (TAPIOCA STARCH). Hiệu "RHINO" (CON TÊ GIÁC). Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao (tổng cộng 2000 bao), hàng mới 100%.... (mã hs tinh bột sắn t/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhà sản xuất Công ty MIN-CHUNG FOOD Co.,Ltd.Hàng mới 100% (1 Carton = 50gói x 80g)... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (khoai mì)... (mã hs tinh bột sắn k/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn... (mã hs tinh bột sắn/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Starch (C6H10O5)n)... (mã hs tinh bột sắn s/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột năng (tinh bột sắn) 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. HSD 14/06/2020... (mã hs tinh bột năng/ mã hs của tinh bột năn)
- Mã HS 11081910: Tinh bột Sago (Sago Starch)... (mã hs tinh bột sago/ mã hs của tinh bột sag)
- Mã HS 11081990: Bột đậu xanh... (mã hs bột đậu xanh/ mã hs của bột đậu xanh)
- Mã HS 11081990: TINH BỘT KHOAI LANG DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081990: BOT NANG... (mã hs bot nang/ mã hs của bot nang)
- Mã HS 11081990: Tinh bột biến tính dùng trong thực phẩm: MODIFIED TOPIOCA STARCH (KREAM 21)... (mã hs tinh bột biến t/ mã hs của tinh bột biế)
- Mã HS 11081990: tinh bột... (mã hs tinh bột/ mã hs của tinh bột)
- Mã HS 11081990: PEA STARCH. Tinh bột đậu hà lan dùng trong ngành thực phẩm. 25 Kg/ Bao.... (mã hs pea starch tin/ mã hs của pea starch)
- Mã HS 11082000: OLIGOFRUCTOSE Chất xơ dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm (ORAFTI P95)... (mã hs oligofructose c/ mã hs của oligofructos)
- Mã HS 11090000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Vital Wheat Gluten- Suzhou Wanshen (NSX: 22/05/2018; NHH: 21/05/2020).... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11090000: Bột gluten dùng trong thực phẩm: BeneoPro VWG 75... (mã hs bột gluten dùng/ mã hs của bột gluten d)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì- Vital Wheat Gluten- dùng làm thức ăn chăn nuôi (01 bao = 25 kg), hàng mới 100%.... (mã hs gluten lúa mì/ mã hs của gluten lúa m)
- Mã HS 11090000: PHỤ GIA THƯC PHẨM WHEAT GLUTEN DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs phụ gia thưc ph/ mã hs của phụ gia thưc)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì (Vital Wheat Gluten) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 180388YX1EZY (L2).... (mã hs gluten lúa mì/ mã hs của gluten lúa m)
- Mã HS 11090000: NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: GLUTEN LÚA MÌ- BENEOPRO VWG 75 (25 Kg/Bag) NSX 04/2018 HSD: 04/2021 Batch no. 18127, 18138, 18128, 18114. Hàng mới 100%. NSX: AGRANA STARKE GMBH... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11090000: Vital Wheat Gluten (Gluten Lúa Mì) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Số HĐ: YIHAI-WA/16042018-02 ngày 16/04/2018... (mã hs vital wheat glu/ mã hs của vital wheat)
- Mã HS 11090000: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật: Gluten lúa mì (Vital Wheat Gluten Meal) (25kg/bao)- NK theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mỳ đã sấy khô, dạng bột/ Gluvital 21020 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs gluten lúa mỳ đ/ mã hs của gluten lúa m)
- Mã HS 11010011: Bot my CF2... (mã hs bot my cf2/ mã hs của bot my cf2)
- Mã HS 11010011: Bot my CF2.X... (mã hs bot my cf2x/ mã hs của bot my cf2x)
- Mã HS 11010011: Bot my Fairy... (mã hs bot my fairy/ mã hs của bot my fairy)
- Mã HS 11010011: Bot my Cai can... (mã hs bot my cai can/ mã hs của bot my cai c)
- Mã HS 11010011: Bot my Kim nguu... (mã hs bot my kim nguu/ mã hs của bot my kim n)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ nhật đại bàng (25kg/bao)... (mã hs bột mỳ nhật đại/ mã hs của bột mỳ nhật)
- Mã HS 11010011: Bột mì độ dai trung (40 kg/bao)... (mã hs bột mì độ dai t/ mã hs của bột mì độ da)
- Mã HS 11010011: Bot my SPB... (mã hs bot my spb/ mã hs của bot my spb)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ Hoa Đồng Tiền (Khối lượng tịnh 25kg/ bao x 150 bao, khối lượng cả bì 25.1kg/ bao)... (mã hs bột mỳ hoa đồng/ mã hs của bột mỳ hoa đ)
- Mã HS 11010011: Bột kem béo Hà Lan (2 gói/kg)(hàng đóng đồng nhất 500g/1 gói; 30 gói/1 thùng)-... (mã hs bột kem béo hà/ mã hs của bột kem béo)
- Mã HS 11010011: bột mì hạ long (SL 40 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25,1kg/bao)... (mã hs bột mì hạ long/ mã hs của bột mì hạ lo)
- Mã HS 11010011: bột mì kim ngư (SL 60 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25,1kg/bao)... (mã hs bột mì kim ngư/ mã hs của bột mì kim n)
- Mã HS 11010011: bột mì hoa đồng tiền (SL 40 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25,1kg/bao)... (mã hs bột mì hoa đồng/ mã hs của bột mì hoa đ)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ SP9... (mã hs bột mỳ sp9/ mã hs của bột mỳ sp9)
- Mã HS 11010011: BOT MY CF... (mã hs bot my cf/ mã hs của bot my cf)
- Mã HS 11010011: Bot my Queen Choice... (mã hs bot my queen ch/ mã hs của bot my queen)
- Mã HS 11010011: Bot my Gold Crescent... (mã hs bot my gold cre/ mã hs của bot my gold)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Pink Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì pink ke/ mã hs của bột mì pink)
- Mã HS 11010019: Bột mì MAHARLIKA PP BAG 23KG TT 06 PH11... (mã hs bột mì maharlik/ mã hs của bột mì mahar)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Satellite", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red sat/ mã hs của bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì... (mã hs bột mì/ mã hs của bột mì)
- Mã HS 11010019: Bột mì 193174 (25kg/bag)- Golden Bicycle-TLJ CAM/25kg/PP... (mã hs bột mì 193174/ mã hs của bột mì 19317)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu La bàn đỏ (25 Kg/bao. Trọng lượng 7 tấn 280 bao)... (mã hs bột mì hiệu la/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Polar bear (25 Kg/bao. Trọng lượng 12.5 tấn 500 bao)... (mã hs bột mì hiệu pol/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Xe đạp xanh 2 (25 Kg/bao. Trọng lượng 10 tấn 400 bao)... (mã hs bột mì hiệu xe/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Green Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì green k/ mã hs của bột mì gree)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Blue Key Noodle", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì blue ke/ mã hs của bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì Sa Kê 25kg*100 bao.(Hàng mới 100 %)... (mã hs bột mì sa kê 25/ mã hs của bột mì sa kê)
- Mã HS 11010019: Bột mì (25kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 25kg/ba/ mã hs của bột mì 25kg)
- Mã HS 11010019: Bột mì đại bàng 25kg/bao... (mã hs bột mì đại bàng/ mã hs của bột mì đại b)
- Mã HS 11010019: Bột mì hoa tu líp 25kg/bao... (mã hs bột mì hoa tu l/ mã hs của bột mì hoa t)
- Mã HS 11010019: Bột mì Bình Đông thuyền buồn đỏ 40kg/bao,\400 Bao... (mã hs bột mì bình đôn/ mã hs của bột mì bình)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED GLOBE PP 25KG VX 06 (4 KH) LKT... (mã hs bột mì red glob/ mã hs của bột mì red g)
- Mã HS 11010019: Bột mì RAMEN PR 25KG DD 06 (UF)... (mã hs bột mì ramen pr/ mã hs của bột mì ramen)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV LG PP 25KG DD 06 (UF)... (mã hs bột mì ifv lg p/ mã hs của bột mì ifv l)
- Mã HS 11010019: Bột mì BLUE KYLIN PR 22.7KG TT 06 (HK)... (mã hs bột mì blue kyl/ mã hs của bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì GREEN GLOBE PR 22.7KG TT 06 (1 HK)... (mã hs bột mì green gl/ mã hs của bột mì green)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Pau Flour (Cotton Brand), đóng bao cotton, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì pau flo/ mã hs của bột mì pau)
- Mã HS 11010019: Bột mì Red Pen (Cây viết đỏ) (25kg/bao) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs bột mì red pen/ mã hs của bột mì red p)
- Mã HS 11010019: Bột Mì (30 gói/ 12kg/thùng)... (mã hs bột mì 30 gói// mã hs của bột mì 30 g)
- Mã HS 11010019: Bột mì (chứa trong túi đựng bột mì bằng PE, kích thước 5850 mm x 2400 mm x 2400 mm)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì chứa tr/ mã hs của bột mì chứa)
- Mã HS 11010019: Bột mì Tôm xanh 26 (25 Kg/bao. Trọng lượng 40 tấn 1,600 bao)... (mã hs bột mì tôm xanh/ mã hs của bột mì tôm x)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 36 PP 40KG TT 06 (TH) TRF... (mã hs bột mì aqua 36/ mã hs của bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Bột mì Non Nước 25kg x 100 bao... (mã hs bột mì non nước/ mã hs của bột mì non n)
- Mã HS 11010019: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bột mì (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu SSS (25 Kg/bao. Trọng lượng 15 tấn 600 bao)... (mã hs bột mì hiệu sss/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Thiên mã đỏ (25 Kg/bao. Trọng lượng 5 tấn 200 bao)... (mã hs bột mì hiệu thi/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Uni dai cao số 1 (25 Kg/bao. Trọng lượng 4 tấn 160 bao)... (mã hs bột mì hiệu uni/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì GOLDEN GLOBE PP 25KG XT 06 (1UB TH)... (mã hs bột mì golden g/ mã hs của bột mì golde)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Golden Sun", đóng bao giấy, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì golden/ mã hs của bột mì gold)
- Mã HS 11010019: Bột mì "White Green" 600g, đóng bao pp, 18kg/thùng... (mã hs bột mì white g/ mã hs của bột mì whit)
- Mã HS 11010019: Bột mì Supreme Brand "Red", đóng bao pp, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì supreme/ mã hs của bột mì supre)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Silver Sun Wonton Noodle Flour", đóng bao giấy, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì silver/ mã hs của bột mì silv)
- Mã HS 11010019: Bột mì 999 PP 22.5KG DD 06 (2UB TH) TCO... (mã hs bột mì 999 pp 2/ mã hs của bột mì 999 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 34 PP 40KG TT 06 (TH) UNO... (mã hs bột mì aqua 34/ mã hs của bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Green eagle (25 Kg/bao. Trọng lượng 60 tấn 2,400 bao)... (mã hs bột mì hiệu gre/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột năng (Công Ty Tài Ký) 400gr/ bịch, 24 bịch/ thùng) hàng mới 100%... (mã hs bột năng công/ mã hs của bột năng cô)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHITE GLOBE PP 22.5KG DD 06 (2UB TH) TCO... (mã hs bột mì white gl/ mã hs của bột mì white)
- Mã HS 11010019: Bột mì FU XING PE 01 12 (NL)... (mã hs bột mì fu xing/ mã hs của bột mì fu xi)
- Mã HS 11010019: Bột mì (Premium Flour)... (mã hs bột mì premium/ mã hs của bột mì prem)
- Mã HS 11010019: Bột mì, loại 25kg/ bao, hiệu Earth. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 25/ mã hs của bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột mì, loại 50kg/ bao, hiệu Clover. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 50/ mã hs của bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột mì Kim Ngưu(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì kim ngưu/ mã hs của bột mì kim n)
- Mã HS 11010019: Bột mì Bông hồng đỏ(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì bông hồn/ mã hs của bột mì bông)
- Mã HS 11010019: Bột mì Chìa khóa đỏ Lào(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì chìa khó/ mã hs của bột mì chìa)
- Mã HS 11010019: Bột mì chuyên dụng số 1- xuất khẩu (Uni President) (hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì chuyên d/ mã hs của bột mì chuyê)
- Mã HS 11010019: Bột mì (22,5kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 225kg// mã hs của bột mì 225)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Chuyên dùng (25 Kg/bao. Trọng lượng 10 tấn 400 bao)... (mã hs bột mì hiệu chu/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì PP FLOUR PP 10KG TT 06 (TH) PH... (mã hs bột mì pp flour/ mã hs của bột mì pp fl)
- Mã HS 11010019: Bột mì công nghiệp (Dùng trét kẻ nứt của gỗ)- 40KG/BAO.Hàng mới 100%... (mã hs bột mì công ngh/ mã hs của bột mì công)
- Mã HS 11010019: Bột mì BULLSEYE BLUE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì bullseye/ mã hs của bột mì bulls)
- Mã HS 11010019: Bột mì VMP dùng cho sản xuất công nghiệp, 40kgs/bag, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì vmp dùng/ mã hs của bột mì vmp d)
- Mã HS 11010019: Bột mì 999 ORANGE PP 25 KG VV 06 (UF VTI)... (mã hs bột mì 999 oran/ mã hs của bột mì 999 o)
- Mã HS 11010019: Bột mì 888 PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì 888 pr 2/ mã hs của bột mì 888 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì DOLFIN PP 25KG DT 06 (2 HK)... (mã hs bột mì dolfin p/ mã hs của bột mì dolfi)
- Mã HS 11010019: Bột mì GOLDEN KYLIN PR 25KG TT 06 (SP HK)... (mã hs bột mì golden k/ mã hs của bột mì golde)
- Mã HS 11010019: Bột Mì POLLARD (C BRAN RED PP 20KG TT 03),20KG/BAO... (mã hs bột mì pollard/ mã hs của bột mì polla)
- Mã HS 11010019: Bột mì BBQ, đóng trong bao giấy, 22.7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì bbq đón/ mã hs của bột mì bbq)
- Mã HS 11010019: Bột mì Rich Flour, đóng trong bao giấy, 22.7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì rich flo/ mã hs của bột mì rich)
- Mã HS 11010019: Bột mì Five Swallows, đóng trong bao giấy, 22.7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì five swa/ mã hs của bột mì five)
- Mã HS 11010019: Bột mì tu líp 25kg/bao... (mã hs bột mì tu líp 2/ mã hs của bột mì tu lí)
- Mã HS 11010019: Bột mì nhật 555 25kg/bao... (mã hs bột mì nhật 555/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ (NOODLE WHEAT FLOUR)... (mã hs bột mì noodle/ mã hs của bột mì nood)
- Mã HS 11010019: Bột mì B FLOUR PP 22.5KG VV 06 (1), LƯợng xuất khẩu thực tế: 21.0375 TNE, Đơn giá thực tế: 445.00 USD... (mã hs bột mì b flour/ mã hs của bột mì b flo)
- Mã HS 11010019: Bột mì B (RED) FLOUR PP 22.5KG DD 06 (1), LƯợng xuất khẩu thực tế: 1.4625 TNE, Đơn giá thực tế: 445.00 USD... (mã hs bột mì b red/ mã hs của bột mì b re)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 32 PP 40KG VV 06 (2 MY)... (mã hs bột mì aqua 32/ mã hs của bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bột mì- AQUA 36 Flour for Shrimp feed (TEMIX36)(40KG/BAGS)... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì CCV FLOUR PP 22.5KG VV 06 (TH)... (mã hs bột mì ccv flou/ mã hs của bột mì ccv f)
- Mã HS 11010019: Bột mì (40kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs bột mì 40kg/ba/ mã hs của bột mì 40kg)
- Mã HS 11010019: Bột mì (40 kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 40 kg/b/ mã hs của bột mì 40 k)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Key" (Bread Flour), đóng giấy, 25kg/bao... (mã hs bột mì red key/ mã hs của bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì "SK Premium Multi Purpose Flour", đóng bao giấy, 25kg/bao... (mã hs bột mì sk prem/ mã hs của bột mì sk p)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Pen", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red pen/ mã hs của bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Brown Compass", đóng bao pp, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì brown c/ mã hs của bột mì brow)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Starlet Provisions", đóng bao giấy, 20kg/bao... (mã hs bột mì starlet/ mã hs của bột mì star)
- Mã HS 11010019: Bột mì "First Brand", đóng bao giấy, 20kg/bao... (mã hs bột mì first b/ mã hs của bột mì firs)
- Mã HS 11010019: Bột mì Sông Hàn 25kg/ bao; 50Bao... (mã hs bột mì sông hàn/ mã hs của bột mì sông)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ nhãn hiệu ba bông hồng đỏ (3400 bao, 25kg/bao)... (mã hs bột mỳ nhãn hiệ/ mã hs của bột mỳ nhãn)
- Mã HS 11010019: Bột mì YELLOW GLOBE PP 25KG DD 06 (3 TH) KCG... (mã hs bột mì yellow g/ mã hs của bột mì yello)
- Mã HS 11010019: Bột mì Cây Viết Đỏ 25kg x 10 bao... (mã hs bột mì cây viết/ mã hs của bột mì cây v)
- Mã HS 11010019: Bột mì Pisa, 25KG/BAO... (mã hs bột mì pisa 25/ mã hs của bột mì pisa)
- Mã HS 11010019: Bột mì Hải Vân 25kg x 100 bao... (mã hs bột mì hải vân/ mã hs của bột mì hải v)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHEAT FLOUR SAMPLE 25KG/BAG... (mã hs bột mì wheat fl/ mã hs của bột mì wheat)
- Mã HS 11010019: Bột mì ORCHIDS BRAND PR 22.5KG TT 12. Số lượng thực tế ghi trên hóa đơn 17.325 tấn/9,528.75 USD... (mã hs bột mì orchids/ mã hs của bột mì orchi)
- Mã HS 11010019: WHEAT FLOUR SAMPLE 20KG... (mã hs wheat flour sam/ mã hs của wheat flour)
- Mã HS 11010019: IFV GP PP 25KG DX 06 (1 KSY)... (mã hs ifv gp pp 25kg/ mã hs của ifv gp pp 25)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ,ALL PURPOSE FLOUR NO.2 UNIFLOUR(UNI-PRESIDENT BRAND)- (25 KG/PP BAG X 50 PP BAGS)... (mã hs bột mìall purp/ mã hs của bột mìall p)
- Mã HS 11010019: Bột mì BLUE GLOBE PP 22.5KG VV 06 (TCO)... (mã hs bột mì blue glo/ mã hs của bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì Red Key (Chìa khoá đỏ) (25kg/bao) 195 bao; Hàng mới 100%... (mã hs bột mì red key/ mã hs của bột mì red k)
- Mã HS 11010019: Bột mì hạ long 25kg/bao (700bao)(Hàng mới 100%)... (mã hs bột mì hạ long/ mã hs của bột mì hạ lo)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Splendor", đóng bao giấy, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì splendo/ mã hs của bột mì sple)
- Mã HS 11010019: Bột mì BP8(25Kg/Bao),Hàng mới 100%... (mã hs bột mì bp825kg/ mã hs của bột mì bp82)
- Mã HS 11010019: Bột mì 3A Brand, đóng trong bao giấy, 22,7kg/bao, nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì 3a brand/ mã hs của bột mì 3a br)
- Mã HS 11010019: Bột mì CAT Brand, đóng trong bao giấy, 22.7kg/bao, nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì cat bran/ mã hs của bột mì cat b)
- Mã HS 11010019: Bột mì ACE PP 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì ace pp 2/ mã hs của bột mì ace p)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHOLE MEAL PR 20KG TT 03... (mã hs bột mì whole me/ mã hs của bột mì whole)
- Mã HS 11010019: Bột mì GLOBE PE01/PP 40KG 12 (SG)... (mã hs bột mì globe pe/ mã hs của bột mì globe)
- Mã HS 11010019: Bột mì SH OISHII PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì sh oishi/ mã hs của bột mì sh oi)
- Mã HS 11010019: Bột mì ROTI PRATA PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì roti pra/ mã hs của bột mì roti)
- Mã HS 11010019: Bột mì BROWN GLOBE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì brown gl/ mã hs của bột mì brown)
- Mã HS 11010019: Bột mì PURPLE GLOBE PR 25KG TT 06 (UB SG)... (mã hs bột mì purple g/ mã hs của bột mì purpl)
- Mã HS 11010019: Bột mì FLYING DAGGER BLUE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì flying d/ mã hs của bột mì flyin)
- Mã HS 11010019: Bột mì SEMOLINA PR 25KG TT 06 (2 HK), LƯợng xuất khẩu thực tế: 0.0750 TNE, Đơn giá thực tế:960.00 SGD... (mã hs bột mì semolina/ mã hs của bột mì semol)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Tôm xanh 26 (25 Kg/bao. Trọng lượng 40 tấn 1,600 bao)... (mã hs bột mì hiệu tôm/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Hoa tulip (25 Kg/bao. Trọng lượng 1 tấn 40 bao)... (mã hs bột mì hiệu hoa/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ, Maganda Wheat Flour (25kgs/bag*930 PP bags)... (mã hs bột mì maganda/ mã hs của bột mì maga)
- Mã HS 11010019: Bột mì TURPAN MASTER VA 20KG 12 (KR)... (mã hs bột mì turpan m/ mã hs của bột mì turpa)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Satellite", đóng bao giấy, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì satelli/ mã hs của bột mì sate)
- Mã HS 11010019: Bột mì Kiwi, 25KG/BAO... (mã hs bột mì kiwi 25/ mã hs của bột mì kiwi)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật hiệu Đại Bàng- Bao 25 kgs Net... (mã hs bột mì nhật hiệ/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì PINK GLOBE PR 25KG DT 06 (3 HK)... (mã hs bột mì pink glo/ mã hs của bột mì pink)
- Mã HS 11010019: Bột mì ORANGE GLOBE PP 22.5KG TT 06 (2UB TH)TCO... (mã hs bột mì orange g/ mã hs của bột mì orang)
- Mã HS 11010019: Bột mì (K08) DUMPLING VA 20KG (KR)... (mã hs bột mì k08 du/ mã hs của bột mì k08)
- Mã HS 11010019: Bột mì 888 PP 22.5KG DD 06 (NA TH) TCO... (mã hs bột mì 888 pp 2/ mã hs của bột mì 888 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV LG VA 25KG 06 (2 TH)... (mã hs bột mì ifv lg v/ mã hs của bột mì ifv l)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ 25kg/bao. Mới 100%... (mã hs bột mỳ 25kg/bao/ mã hs của bột mỳ 25kg/)
- Mã HS 11010019: Bột mì 184143 (25kg/bag)- Red Bicycle-CAM/25kg/PP Wheat Flour... (mã hs bột mì 184143/ mã hs của bột mì 18414)
- Mã HS 11010019: Bột mì 184142 (25kg/bag)- Blue Bicycle 2-CAM/25kg/PP Wheat Flour... (mã hs bột mì 184142/ mã hs của bột mì 18414)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Rich Flour", đóng bao pp, 22.7kg/bao... (mã hs bột mì rich fl/ mã hs của bột mì rich)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV GP PP05/PP 25KG TT 06 (1 MV)... (mã hs bột mì ifv gp p/ mã hs của bột mì ifv g)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED RAINBOW PP 25KG TT 06 (LKT)... (mã hs bột mì red rain/ mã hs của bột mì red r)
- Mã HS 11010019: Bột mì GP PP 25KG TT 06 (2 HK)... (mã hs bột mì gp pp 25/ mã hs của bột mì gp pp)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED KYLIN PR 22.7KG TT 06 (1 HK), LƯợng xuất khẩu thực tế: 21.1110 TNE, Đơn giá thực tế: 655.00 USD... (mã hs bột mì red kyli/ mã hs của bột mì red k)
- Mã HS 11010019: Bột mì PAU FLOUR PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì pau flou/ mã hs của bột mì pau f)
- Mã HS 11010019: Bột mì NORTH POLE FLOUR PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì north po/ mã hs của bột mì north)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu ACE-1 (25 Kg/bao. Trọng lượng 25 tấn 1,000 bao)... (mã hs bột mì hiệu ace/ mã hs của bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì (Wheat Flour brand "LUC BINH")... (mã hs bột mì wheat f/ mã hs của bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Orange Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì orange/ mã hs của bột mì oran)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Compass", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red com/ mã hs của bột mì red)
- Mã HS 11010020: Bột chiên đa dụng Mikko (340Gr x 50). Hàng mới 100%... (mã hs bột chiên đa dụ/ mã hs của bột chiên đa)
- Mã HS 11022000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bột bắp (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 11022000: Bột bắp Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột bắp vĩnh th/ mã hs của bột bắp vĩnh)
- Mã HS 11022000: Tai Ky corn Starch 150 gm x 48 packs (bột bắp Tài Ký 150gr x 48 gói)... (mã hs tai ky corn sta/ mã hs của tai ky corn)
- Mã HS 11022000: BỘT BẮP (20 X 400 GR)... (mã hs bột bắp 20 x 4/ mã hs của bột bắp 20)
- Mã HS 11029010: Bột Béo Tài Ký 1Kg x10... (mã hs bột béo tài ký/ mã hs của bột béo tài)
- Mã HS 11029010: Bột Bánh Xèo Hương Xưa 500gr x40... (mã hs bột bánh xèo hư/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029010: Bột gạo mịn- FLOUR RICE FINE, 1000 kg/bao. Hàng mới 100 %... (mã hs bột gạo mịn fl/ mã hs của bột gạo mịn)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột nếp 20 gói/ mã hs của bột nếp 20)
- Mã HS 11029010: Bột Gạo (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột gạo 20 gói/ mã hs của bột gạo 20)
- Mã HS 11029010: Bột gạo/ Rice Flour RYS-G60... (mã hs bột gạo/ rice f/ mã hs của bột gạo/ ric)
- Mã HS 11029010: Bột gạo 25 kgs/bao hiệu bột gạo miền tây... (mã hs bột gạo 25 kgs// mã hs của bột gạo 25 k)
- Mã HS 11029010: Bột gạo 400g(400gr x 20 gói/ Thùng)... (mã hs bột gạo 400g40/ mã hs của bột gạo 400g)
- Mã HS 11029010: Bột nếp 400g(400gr x 20 gói/ Thùng)... (mã hs bột nếp 400g40/ mã hs của bột nếp 400g)
- Mã HS 11029010: Bột nếp (Công ty Tài kí) 400g/ bịch, 24 bịch/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs bột nếp công t/ mã hs của bột nếp côn)
- Mã HS 11029010: BỘT GẠO (RICE FLOUR).100% VIỆT NAM... (mã hs bột gạo rice f/ mã hs của bột gạo ric)
- Mã HS 11029010: Bot Banh Bo 400gr x20... (mã hs bot banh bo 400/ mã hs của bot banh bo)
- Mã HS 11029010: Bột banh xeo Vĩnh Thuận 400gr x30... (mã hs bột banh xeo vĩ/ mã hs của bột banh xeo)
- Mã HS 11029010: Bột banh cuốn Vĩnh thuận 400gr x20... (mã hs bột banh cuốn v/ mã hs của bột banh cuố)
- Mã HS 11029010: Bột chien gion- Vĩnh Thuận 150gr x 60... (mã hs bột chien gion/ mã hs của bột chien gi)
- Mã HS 11029010: BỘT GẠO (20 X 400 GR)... (mã hs bột gạo 20 x 4/ mã hs của bột gạo 20)
- Mã HS 11029010: Tinh bột gạo10 kg/ bao pe/pp, nhãn hiệu BAREA, hàng sản xuất tại Việt Nam... (mã hs tinh bột gạo10/ mã hs của tinh bột gạo)
- Mã HS 11029010: Bột gạo Sa Đéc Lộc Sánh- Rice Flour, 30kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs bột gạo sa đéc/ mã hs của bột gạo sa đ)
- Mã HS 11029010: Bột gạo HAI THIỀN để chế biến phở, khối lượng thực tế: 20kg/ bao, hạn sử dụng: 10/04/2021, hàng mới 100%... (mã hs bột gạo hai thi/ mã hs của bột gạo hai)
- Mã HS 11029010: BOT GAO(10KG/BAO)... (mã hs bot gao10kg/ba/ mã hs của bot gao10kg)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (400 x 20bag/carton), NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%)... (mã hs bột gạo 400 x/ mã hs của bột gạo 400)
- Mã HS 11029010: Tài ký- bột gạo 400gr x 24bags... (mã hs tài ký bột gạo/ mã hs của tài ký bột)
- Mã HS 11029010: Tài Ký- bột nếp 400gr x 24bags... (mã hs tài ký bột nếp/ mã hs của tài ký bột)
- Mã HS 11029010: Tài Ký- bột năng 1kg 1kg x 10bags... (mã hs tài ký bột năn/ mã hs của tài ký bột)
- Mã HS 11029010: Bột tẩm khô Aji-Quick 210gr x 24bags... (mã hs bột tẩm khô aji/ mã hs của bột tẩm khô)
- Mã HS 11029010: Tài Ký- bột bánh xèo 1kg 1kg x 10bags... (mã hs tài ký bột bán/ mã hs của tài ký bột)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận- bột chiên xù 200gr x 20bags... (mã hs vĩnh thuận bột/ mã hs của vĩnh thuận)
- Mã HS 11029010: Bột banh xeo Tai Ky 400gr x24... (mã hs bột banh xeo ta/ mã hs của bột banh xeo)
- Mã HS 11029010: Bột banh cuốn Tài Ký 400gr x20... (mã hs bột banh cuốn t/ mã hs của bột banh cuố)
- Mã HS 11029010: Bột béo- Thiên Thành 50gr x 24... (mã hs bột béo thiên/ mã hs của bột béo thi)
- Mã HS 11029010: Bot Banh Bo Vinh Thuan 400gr x20... (mã hs bot banh bo vin/ mã hs của bot banh bo)
- Mã HS 11029010: Bột Chien XU Vĩnh Thuận 200gr x 20... (mã hs bột chien xu vĩ/ mã hs của bột chien xu)
- Mã HS 11029010: Bột làm bánh, hiệu Vĩnh Thuận, 400 gram/gói, 20 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs bột làm bánh h/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11029010: Bột bánh cuốn (400g/gói, 20 gói/thùng, 50 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 24/12/2020)... (mã hs bột bánh cuốn/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029010: Bột Gạo (1 BG/25 KG) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs bột gạo 1 bg/2/ mã hs của bột gạo 1 b)
- Mã HS 11029010: Bột Gạo Lức (1 BG/25 KG) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs bột gạo lức 1/ mã hs của bột gạo lức)
- Mã HS 11029010: Bột gạo dùng làm bánh phở- 01 bag 25 kgs, Nhãn hiệu: Đại Nam, mới 100%... (mã hs bột gạo dùng là/ mã hs của bột gạo dùng)
- Mã HS 11029010: Bột gạo thô- FLOUR RICE GRITS, 25 kg/bao. Hàng mới 100 %... (mã hs bột gạo thô fl/ mã hs của bột gạo thô)
- Mã HS 11029010: Bột Gạo 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột gạo 400g 4/ mã hs của bột gạo 400g)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột nếp 400g 4/ mã hs của bột nếp 400g)
- Mã HS 11029020: Bột làm bánh Puravita Dark Rye L. 5 kg... (mã hs bột làm bánh pu/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11029090: Ngãi bún (100 x 4 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs ngãi bún 100 x/ mã hs của ngãi bún 10)
- Mã HS 11029090: Ngãi bún (24 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs ngãi bún 24 x/ mã hs của ngãi bún 24)
- Mã HS 11029090: Bột gạo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột gạo 400gr/ mã hs của bột gạo 400)
- Mã HS 11029090: Bột năng- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột năng 400gr/ mã hs của bột năng 40)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh bao 4/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh Bèo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh bèo 4/ mã hs của bột bánh bèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo- 400gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh xèo 4/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh canh- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh canh/ mã hs của bột bánh can)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh cuốn/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh khọt/ mã hs của bột bánh khọ)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn- 1000gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột chiên giòn/ mã hs của bột chiên gi)
- Mã HS 11029090: Bột chiên gà Ajiquick- 210gr (24 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột chiên gà aj/ mã hs của bột chiên gà)
- Mã HS 11029090: Bột Há Cảo (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột há cảo 20/ mã hs của bột há cảo)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Khọt (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột bánh khọt/ mã hs của bột bánh khọ)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Củ Cải (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột bánh củ cải/ mã hs của bột bánh củ)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bột Lọc (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột bánh bột lọ/ mã hs của bột bánh bột)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Chuối Hấp (30 gói/ 10.2kg/thùng)... (mã hs bột bánh chuối/ mã hs của bột bánh chu)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH BÒ (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh bò 20/ mã hs của bột bánh bò)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNG XÈO (20 X 400 GR)... (mã hs bột báng xèo 2/ mã hs của bột báng xèo)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH BAO (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh bao 2/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: BỘT NGŨ CỐC (14 X 20 X 25 GR)... (mã hs bột ngũ cốc 14/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11029090: BỘT CHIÊN GIÒN (8 X 3 X 210 GR)... (mã hs bột chiên giòn/ mã hs của bột chiên gi)
- Mã HS 11029090: BỘT CHIÊN HẢI SẢN (60 X 150 GR)... (mã hs bột chiên hải s/ mã hs của bột chiên hả)
- Mã HS 11029090: Bột khoai màu (nấu chè) (50 x 200g), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs bột khoai màu/ mã hs của bột khoai mà)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Tôm (60 gói/ 9kg/thùng)... (mã hs bột chiên tôm/ mã hs của bột chiên tô)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Xù (50 gói/ 8.5kg/thùng)... (mã hs bột chiên xù 5/ mã hs của bột chiên xù)
- Mã HS 11029090: Bột Tẩm Khô Chiên Giòn (60 gói/ 2.7kg/thùng)... (mã hs bột tẩm khô chi/ mã hs của bột tẩm khô)
- Mã HS 11029090: Bột nếp Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột nếp vĩnh th/ mã hs của bột nếp vĩnh)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột há cảo vĩnh/ mã hs của bột há cảo v)
- Mã HS 11029090: Bột sương sáo trắng 3K, 60x50g... (mã hs bột sương sáo t/ mã hs của bột sương sá)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao Vĩnh Thuận 20x400g... (mã hs bột bánh bao vĩ/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bò Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột bánh bò vĩn/ mã hs của bột bánh bò)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Vĩnh Thuận, 30x400g... (mã hs bột bánh xèo vĩ/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh canh Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột bánh canh v/ mã hs của bột bánh can)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận, 20x400g... (mã hs bột bánh cuốn v/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: Bột bánh da lợn Vĩnh Thuận 20x400g... (mã hs bột bánh da lợn/ mã hs của bột bánh da)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Bích Chi (400g x 25 gói). Hàng mới 100%, VN sản xuất... (mã hs bột bánh xèo bí/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột nếp, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-1kg x 10... (mã hs bột nếp hàng m/ mã hs của bột nếp hàn)
- Mã HS 11029090: Bột khoai, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs bột khoai hàng/ mã hs của bột khoai h)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh cuốn/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc Vinacafe (1 thùng 500 gr x 14 pack)... (mã hs ngũ cốc vinacaf/ mã hs của ngũ cốc vina)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo 400g(400gr x 20 gói/ Thùng)... (mã hs bột há cảo 400g/ mã hs của bột há cảo 4)
- Mã HS 11029090: Bột bánh giò 400g(400gr x 20 gói/ Thùng)... (mã hs bột bánh giò 40/ mã hs của bột bánh giò)
- Mã HS 11029090: Bột chiên xù 200G(200gr x 20 gói/ Thùng)... (mã hs bột chiên xù 20/ mã hs của bột chiên xù)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100%... (mã hs bột bánh bao vt/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo VT (30 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100%... (mã hs bột bánh xèo vt/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100%... (mã hs bột bánh khọt v/ mã hs của bột bánh khọ)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc: Yến mạch. Hàng mẫu, không thanh toán... (mã hs bột ngũ cốc yế/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11029090: BỘT NẾP (20 X 400 GR)... (mã hs bột nếp 20 x 4/ mã hs của bột nếp 20)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH BÈO (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh bèo 2/ mã hs của bột bánh bèo)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH GIÒ (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh giò 2/ mã hs của bột bánh giò)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH XÈO (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh xèo 2/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH CUỐN (20 X 400 GR)... (mã hs bột bánh cuốn/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: Bột mè đaen hạt sen Bích Chi (35gr x 10 x 10)... (mã hs bột mè đaen hạt/ mã hs của bột mè đaen)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo- Hương Xưa 30 x 17.5oz (500g) Thương Hiệu Mikko... (mã hs bột bánh xèo h/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao Mikko- 400gr (50 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh bao mi/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Mikko- 500gr (40 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột bánh xèo mi/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột khoai 9kg/thùng... (mã hs bột khoai 9kg/t/ mã hs của bột khoai 9k)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo (400g x 30bag/carton), NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%)... (mã hs bột bánh xèo 4/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn(400g x 20bag/carton), Nhãn hiệu: Vĩnh Thuận, NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%)... (mã hs bột bánh cuốn4/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: BỘT SẢ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột sả nhãn hiệ/ mã hs của bột sả nhãn)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH XÈO NHÃN HIỆU TÀI KÝ 24X400G... (mã hs bột bánh xèo nh/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH CUỐN NHÃN HIỆU TÀI KÝ 24X400G... (mã hs bột bánh cuốn n/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Bột mì (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 11029090: Bột chiên xù (150g/gói, 20 gói/thùng, 5 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 7/12/2020)... (mã hs bột chiên xù 1/ mã hs của bột chiên xù)
- Mã HS 11029090: Bột chiên AJIQUICK (210g/gói, 24 gói/thùng, 10 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 12/2/2021)... (mã hs bột chiên ajiqu/ mã hs của bột chiên aj)
- Mã HS 11029090: Bột bắp, mới 100%, VN sản xuất-150g x 40... (mã hs bột bắp mới 10/ mã hs của bột bắp mới)
- Mã HS 11029090: Bột gạo, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột gạo mới 10/ mã hs của bột gạo mới)
- Mã HS 11029090: Bột năng, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột năng mới 1/ mã hs của bột năng mớ)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột há cảo mới/ mã hs của bột há cảo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bò, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bò mớ/ mã hs của bột bánh bò)
- Mã HS 11029090: Bột nếp mới, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột nếp mới mớ/ mã hs của bột nếp mới)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bao m/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bèo, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bèo m/ mã hs của bột bánh bèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh giò, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh giò m/ mã hs của bột bánh giò)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh xèo m/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột chiên xù, mới 100%, VN sản xuất-200g x 20... (mã hs bột chiên xù m/ mã hs của bột chiên xù)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh khọt/ mã hs của bột bánh khọ)
- Mã HS 11029090: Bột bánh quẩy, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh quẩy/ mã hs của bột bánh quẩ)
- Mã HS 11029090: Bột bánh tiêu, mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh tiêu/ mã hs của bột bánh tiê)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn, mới 100%, VN sản xuất-1kg x 10... (mã hs bột chiên giòn/ mã hs của bột chiên gi)
- Mã HS 11029090: Bột khoai tây, mới 100%, VN sản xuất-340g x 30... (mã hs bột khoai tây/ mã hs của bột khoai tâ)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo cốt dừa, mới 100%, VN sản xuất-400g x 30... (mã hs bột bánh xèo cố/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột sắn dây Việt Nam 12 x 500g, mới 100%... (mã hs bột sắn dây việ/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 11029090: Bột gạo, Hàng mới 100%, VN sản xuất-750g x 20... (mã hs bột gạo hàng m/ mã hs của bột gạo hàn)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bao h/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bèo, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bèo h/ mã hs của bột bánh bèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh xèo h/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột bánh canh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh canh/ mã hs của bột bánh can)
- Mã HS 11029090: Bột chiên tôm, Hàng mới 100%, VN sản xuất-150g x 60... (mã hs bột chiên tôm/ mã hs của bột chiên tô)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bông lan hấp, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20... (mã hs bột bánh bông l/ mã hs của bột bánh bôn)
- Mã HS 11029090: Bột Bắp 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột bắp 400g 4/ mã hs của bột bắp 400g)
- Mã HS 11029090: Bột Năng 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột năng 400g/ mã hs của bột năng 400)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bao 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột bánh bao 40/ mã hs của bột bánh bao)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo 400G (400 Gr X 30 Gói/Thùng)... (mã hs bột bánh xèo 40/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cuốn 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs bột bánh cuốn 4/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 11029090: BỘT GẠO NẾP, 24x500GRS/ CARTON, LOTUS BRAND... (mã hs bột gạo nếp 24/ mã hs của bột gạo nếp)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo (30 gói/ 12kg/thùng)... (mã hs bột bánh xèo 3/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Chuối (30 gói/ 10.2kg/thùng)... (mã hs bột chiên chuối/ mã hs của bột chiên ch)
- Mã HS 11031100: Bột làm bánh S500 Acti Plus... (mã hs bột làm bánh s5/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11031100: Bột làm bánh Puravita Whole Meal 5 kg... (mã hs bột làm bánh pu/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11031300: Bột bắp(Nguyên liệu SX TACN)-CORN EXTRUDER... (mã hs bột bắpnguyên/ mã hs của bột bắpnguy)
- Mã HS 11031920: Bột gạo, hàng mới 100%... (mã hs bột gạo hàng m/ mã hs của bột gạo hàn)
- Mã HS 11031990: NGŨ CỐC... (mã hs ngũ cốc/ mã hs của ngũ cốc)
- Mã HS 11031990: Bột nếp, hàng mới 100%... (mã hs bột nếp hàng m/ mã hs của bột nếp hàn)
- Mã HS 11031990: Bột nếp chín, hàng mới 100%... (mã hs bột nếp chín h/ mã hs của bột nếp chín)
- Mã HS 11041910: Bắp xay, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs bắp xay hàng m/ mã hs của bắp xay hàn)
- Mã HS 11041990: Cốm dẹp (40x300g)... (mã hs cốm dẹp 40x300/ mã hs của cốm dẹp 40x)
- Mã HS 11041990: Bột ngũ cốc Vina PACKING: 14 Bags x 500 Grs; 7 Kgs/CTN... (mã hs bột ngũ cốc vin/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11042300: Bắp Giã- 50 x 12oz (340g)- Nhãn Hiệu: TRADY... (mã hs bắp giã 50 x 1/ mã hs của bắp giã 50)
- Mã HS 11042990: Kiều mạch (30kg/bao), mới 100%... (mã hs kiều mạch 30kg/ mã hs của kiều mạch 3)
- Mã HS 11042990: Cốm dẹp (50 bags x 7 oz)... (mã hs cốm dẹp 50 bag/ mã hs của cốm dẹp 50)
- Mã HS 11051000: Bột làm bánh S500 BanhMi Plus... (mã hs bột làm bánh s5/ mã hs của bột làm bánh)
- Mã HS 11061000: Bột bắp- Thiên Thành 150gr x 40... (mã hs bột bắp thiên/ mã hs của bột bắp thi)
- Mã HS 11062010: Xác khoai mì sấy khô- TAPIOCA RESIDUE POWDER (Tịnh 560 kgs/ bao). Hàng mới 100%.... (mã hs xác khoai mì sấ/ mã hs của xác khoai mì)
- Mã HS 11062010: Sắn dây, mới 100%... (mã hs sắn dây mới 10/ mã hs của sắn dây mới)
- Mã HS 11062010: Bột chế biến từ sắn(hàng mới 100%) loại 850kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs bột chế biến từ/ mã hs của bột chế biến)
- Mã HS 11062010: Onggok Powder (Bột khoai mì (sắn) dùng làm nhang trừ muỗi)... (mã hs onggok powder/ mã hs của onggok powde)
- Mã HS 11062010: BỘT SẮN DÂY (50 X 7 OZ)... (mã hs bột sắn dây 50/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 11062010: Bột năng (PD001). Hàng mới 100%... (mã hs bột năng pd001/ mã hs của bột năng pd)
- Mã HS 11062010: BỘT SẮN DÂY (HIỆU THẦN TÀI) 40 BAGS X 400G... (mã hs bột sắn dây hi/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 11062010: BỘT KHOAI MÌ, 24x500GRS/ CARTON, LOTUS BRAND... (mã hs bột khoai mì 2/ mã hs của bột khoai mì)
- Mã HS 11062030: Bột Gạo Lứt Hữu Cơ 200g (20 hộp/thùng)... (mã hs bột gạo lứt hữu/ mã hs của bột gạo lứt)
- Mã HS 11062030: Bột nếp 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng)... (mã hs bột nếp 400g vĩ/ mã hs của bột nếp 400g)
- Mã HS 11062030: Bột năng 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng)... (mã hs bột năng 400g v/ mã hs của bột năng 400)
- Mã HS 11062030: Bột bánh xèo 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng)... (mã hs bột bánh xèo 40/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 11062030: Bột chiên giòn 150g vĩnh thuận (20 gói/thùng)... (mã hs bột chiên giòn/ mã hs của bột chiên gi)
- Mã HS 11062090: Chao trang Thuận Phat 510gr x24... (mã hs chao trang thuậ/ mã hs của chao trang t)
- Mã HS 11062090: BỘT TRÀ SỮA... (mã hs bột trà sữa/ mã hs của bột trà sữa)
- Mã HS 11062090: HẠT TIÊU RANG... (mã hs hạt tiêu rang/ mã hs của hạt tiêu ran)
- Mã HS 11062090: BỘT GẠO... (mã hs bột gạo/ mã hs của bột gạo)
- Mã HS 11062090: BỘT CACAO... (mã hs bột cacao/ mã hs của bột cacao)
- Mã HS 11062090: THỰC PHẨM CHAY... (mã hs thực phẩm chay/ mã hs của thực phẩm ch)
- Mã HS 11062090: TÀU HŨ KY KHO... (mã hs tàu hũ ky kho/ mã hs của tàu hũ ky kh)
- Mã HS 11062090: BỘT BÃ MÌ (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NHANG, LÀM TỪ BÃ KHOAI MÌ, KHÔNG TRẦM, HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM)... (mã hs bột bã mì nguy/ mã hs của bột bã mì n)
- Mã HS 11062090: Bột bí đỏ, hàng mới 100%... (mã hs bột bí đỏ hàng/ mã hs của bột bí đỏ h)
- Mã HS 11062090: Bột khoai lang, hàng mới 100%... (mã hs bột khoai lang/ mã hs của bột khoai la)
- Mã HS 11062090: MEN LÀM BÁNH... (mã hs men làm bánh/ mã hs của men làm bánh)
- Mã HS 11062090: TÀU HŨ KY... (mã hs tàu hũ ky/ mã hs của tàu hũ ky)
- Mã HS 11062090: BỘT XÍ MUỘI... (mã hs bột xí muội/ mã hs của bột xí muội)
- Mã HS 11062090: BỘT SẮN DÂY... (mã hs bột sắn dây/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 11062090: BỘT MACHA... (mã hs bột macha/ mã hs của bột macha)
- Mã HS 11062090: BỘT MÌ... (mã hs bột mì/ mã hs của bột mì)
- Mã HS 11062090: BỘT SẦU RIÊNG... (mã hs bột sầu riêng/ mã hs của bột sầu riên)
- Mã HS 11062090: YẾN MẠCH... (mã hs yến mạch/ mã hs của yến mạch)
- Mã HS 11062090: BỘT PHỤ GIA GIÒN... (mã hs bột phụ gia giò/ mã hs của bột phụ gia)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐƯỜNG NHO... (mã hs bột đường nho/ mã hs của bột đường nh)
- Mã HS 11062090: BỘT THƠM VANI... (mã hs bột thơm vani/ mã hs của bột thơm van)
- Mã HS 11062090: BỘT HƯƠNG CARAMEL... (mã hs bột hương caram/ mã hs của bột hương ca)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ CẨM... (mã hs bột lá cẩm/ mã hs của bột lá cẩm)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ GAI... (mã hs bột lá gai/ mã hs của bột lá gai)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐIỀU ĐỎ... (mã hs bột điều đỏ/ mã hs của bột điều đỏ)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ KHÚC... (mã hs bột lá khúc/ mã hs của bột lá khúc)
- Mã HS 11062090: BỘT MÀU VẼ... (mã hs bột màu vẽ/ mã hs của bột màu vẽ)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐẬU XANH... (mã hs bột đậu xanh/ mã hs của bột đậu xanh)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ DỨA... (mã hs bột lá dứa/ mã hs của bột lá dứa)
- Mã HS 11062090: BỘT NGHỆ... (mã hs bột nghệ/ mã hs của bột nghệ)
- Mã HS 11062090: BỘT CAM THẢO... (mã hs bột cam thảo/ mã hs của bột cam thảo)
- Mã HS 11062090: BỘT BÁNH... (mã hs bột bánh/ mã hs của bột bánh)
- Mã HS 11062090: BỘT VANI... (mã hs bột vani/ mã hs của bột vani)
- Mã HS 11062090: TINH BỘT NGHỆ... (mã hs tinh bột nghệ/ mã hs của tinh bột ngh)
- Mã HS 11062090: BỘT RAU CÂU... (mã hs bột rau câu/ mã hs của bột rau câu)
- Mã HS 11062090: BỘT BÍ ĐỎ... (mã hs bột bí đỏ/ mã hs của bột bí đỏ)
- Mã HS 11062090: BỘT CỦ DỀN... (mã hs bột củ dền/ mã hs của bột củ dền)
- Mã HS 11062090: BỘT HOA NHÀI... (mã hs bột hoa nhài/ mã hs của bột hoa nhài)
- Mã HS 11062090: BỘT TRÀ XANH... (mã hs bột trà xanh/ mã hs của bột trà xanh)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI LANG TÍM... (mã hs bột khoai lang/ mã hs của bột khoai la)
- Mã HS 11062090: ĐẬU HŨ SỐT HONGKONG... (mã hs đậu hũ sốt hong/ mã hs của đậu hũ sốt h)
- Mã HS 11062090: TÀU HỦ KI... (mã hs tàu hủ ki/ mã hs của tàu hủ ki)
- Mã HS 11062090: BÁNH PÍA... (mã hs bánh pía/ mã hs của bánh pía)
- Mã HS 11062090: BỘT SƯƠNG SÁO... (mã hs bột sương sáo/ mã hs của bột sương sá)
- Mã HS 11062090: BỘT NGŨ CỐC... (mã hs bột ngũ cốc/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 11063000: Nhân hạt điều Bột... (mã hs nhân hạt điều b/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 11063000: Bột dừa đóng trong túi zip 454gram (Net)- 200 Thùng- 12 túi/thùng- Organic- Nhãn COCOPLANET... (mã hs bột dừa đóng tr/ mã hs của bột dừa đóng)
- Mã HS 11063000: Bột xoài (sấy khô)... (mã hs bột xoài sấy k/ mã hs của bột xoài sấ)
- Mã HS 11063000: Bột hạnh nhân... (mã hs bột hạnh nhân/ mã hs của bột hạnh nhâ)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Vegan- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Vegan Coconut Milk Powder... (mã hs bột cốt dừa veg/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Organic- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Organic Coconut Milk Powder... (mã hs bột cốt dừa org/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: Bột Rau câu Jelly pudding powder,30 boxes; 1 box 140gr; 4,2Kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs bột rau câu jel/ mã hs của bột rau câu)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Vegan Coconut Milk Powder... (mã hs bột cốt dừa hà/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 1 Kg/ Túi X 15 Túi/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng (100 Thùng/ 3 Pallet). Mark: Coconut Milk Powder... (mã hs bột cốt dừa loạ/ mã hs của bột cốt dừa)
- Mã HS 11063000: BỘT KHÔ ĐIỀU NHÂN LOẠI F2; QUI CÁCH: 1 CARTON 50 LBS 22.68 KGS... (mã hs bột khô điều nh/ mã hs của bột khô điều)
- Mã HS 11071000: Malt (NL dùng SX Beer)... (mã hs malt nl dùng s/ mã hs của malt nl dùn)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Pilsen Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 50 kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs malt chưa rang/ mã hs của malt chưa ra)
- Mã HS 11081100: TINH BỘT KHOAI MÌ (HIỆU CON CÒ)50BAGSX 400G... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081100: Bột mì Bồ Câu 25kg/bao... (mã hs bột mì bồ câu 2/ mã hs của bột mì bồ câ)
- Mã HS 11081100: Bột mì SSS xanh lá 25kg/bao... (mã hs bột mì sss xanh/ mã hs của bột mì sss x)
- Mã HS 11081100: Bột mì Nhật Đại Bàng 25kg/bao... (mã hs bột mì nhật đại/ mã hs của bột mì nhật)
- Mã HS 11081100: Bột mì, hàng mới 100%... (mã hs bột mì hàng mớ/ mã hs của bột mì hàng)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột bắp (25 kg/bao)- Corn starch... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 11081200: Bột Bắp (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột bắp 20 gói/ mã hs của bột bắp 20)
- Mã HS 11081200: Bột Bắp (40 gói/ 6kg/thùng)... (mã hs bột bắp 40 gói/ mã hs của bột bắp 40)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, đóng gói đồng nhất bao 50 kg/bao, bao bì 02 lớp PP/PE, nhãn mác: "HOÀN HẢO", Do Việt Nam sản xuất. Trọng lượng cả bì 50,1 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tinh bột sắn đ/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, xuất xứ Việt Nam 100%, hàng đóng đồng nhất 850kgs/bao... (mã hs tinh bột sắn x/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn,mác chim bồ câu,đóng gói đồng nhất 50kg/bao,bao bì 02 lớp PP/PE do việt nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắnmá/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn Việt Nam sản xuất. Nhãn hiệu "Vaysan". (Đóng trong 740 bao x 50 kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn vi/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn đóng gói đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao; trọng lượng cả bì 50,2 kg/bao;xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu: Mặt trời... (mã hs tinh bột sắn đó/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn khô... (mã hs tinh bột sắn kh/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: tinh bột sắn (1kg x 20 túi)... (mã hs tinh bột sắn 1/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao. Tổng cộng: 01 cont 20' 19 tấn 380 bao. Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs tinh bột sắn đ/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: BỘT SẮN DÂY... (mã hs bột sắn dây/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (PACKING: PACKED IN JUMBO BAG, NET WEIGHT 850 KG/BAG), nguồn gốc Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn p/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Khoai mì), Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2 kg/bao. Ký mã Hiệu: Mặt Trời Đỏ... (mã hs tinh bột sắn k/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn "OTC" (Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.19 kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn o/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tin bột sắn- TAPIOCA STARCH (FOOD GRADE). Đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tin bột sắn ta/ mã hs của tin bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN 850KGS/ BAO (FOOD GRADE TAPIOCA STARCH, ROSE BRAND)... (mã hs tinh bột sắn 85/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Nhãn hiệu:Năm Lá Sắn-Vinata) Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì: 50,2 kg/bao (Hàng SX tại Việt Nam)... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn.Nhan hiêu Hai Con Ngưa. Việt Nam sản xuất. Đóng đồng nhất trong 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắnnh/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BOT SAN $#$VN... (mã hs tinh bot san $#/ mã hs của tinh bot san)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (25kg/bao)- NATIVE TAPIOCA STARCH (FOOD GRADE), hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn 2/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng làm nguyên liệu trong ngành giấy... (mã hs tinh bột sắn dù/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (TAPIOCA STARCH) đã qua sơ chế. Hàng đóng đồng nhất 50kgs/ bao... (mã hs tinh bột sắn t/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2 kg/bao. Hàng sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn h/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn APFCO loại "OTC" (Đóng gói đồng nhất 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs tinh bột sắn ap/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn(Nhãn hiệu (SEPON) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, đóng đồng nhất trong 700 bao PP, trọng lượng tịnh 50kg/bao... (mã hs tinh bột sắnnh/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn nhãn hiệu APFCO- Hai con rồng, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao... (mã hs tinh bột sắn nh/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Logo:Con Hổ Vàng) Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì: 50,2 kg/bao (Hàng SX tại Việt Nam)... (mã hs tinh bột sắn l/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: BỘT SẮN LOẠI 2 ĐÓNG GÓI 50KG/BAO... (mã hs bột sắn loại 2/ mã hs của bột sắn loại)
- Mã HS 11081400: tinh bột sắn,đóng gói đồng nhất 50/bao,hàng việt nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắnđó/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn,công ty trách nhiệm hữu hạn hồng hà, đóng bao đồng nhất 50 kg/ bao, bao bì 2 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất mới 100 %... (mã hs tinh bột sắncô/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn loại 25kg/bao.Hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắn lo/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BOT SAN HÀNG MỚI 100%... (mã hs tinh bot san hà/ mã hs của tinh bot san)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN... (mã hs tinh bột sắn/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn xuất xứ Việt Nam, nhãn MÁC: "HOASONCO" (Số lượng 2060 bao, đóng gói đồng nhất 50kg/bao)... (mã hs tinh bột sắn xu/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tinh bột sắn h/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn hiệu "TWO DRAGONS''. Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao, hàng mới 100%. Cảng đến: DALIAN-CHINA... (mã hs tinh bột sắn hi/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Nhãn hiệu:7 lá sắn Kim Yến. Hàng đóng đồng nhất bằng bao PP ở ngoài và một lớp PE ở trong, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (Đóng bao 25 kg)... (mã hs tinh bột sắn đ/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn: NATIVE TAPIOCA STARCH (for industrial use). Hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn 5/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Khoai Mì... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhãn mác: "HOASONCO", đóng gói đồng nhất bao 50kg/bao, bao bì 02 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Bột sắn(500gr x25 gói), không hiệu... (mã hs bột sắn500gr x/ mã hs của bột sắn500g)
- Mã HS 11081400: Bột sắn (250gr x25 gói), không hiệu... (mã hs bột sắn 250gr/ mã hs của bột sắn 250)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn- Native Tapioca Starch, quy cách: 850kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột sắn n/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn,nhãn hiệu'' honghafood'' đóng bao đồng nhất 50 kg/ bao, bao bì 2 lớp PP/PE. Do Việt Nam sản xuất mới 100 %... (mã hs tinh bột sắnnh/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: BỘT MÌ(Hàng đóng 25 kgs/bao779 bao)... (mã hs bột mìhàng đón/ mã hs của bột mìhàng)
- Mã HS 11081400: Tinh bột chế biến từ sắn (hàng mới 100%) xuất xứ Việt Nam... (mã hs tinh bột chế bi/ mã hs của tinh bột chế)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 50KG/BAG)... (mã hs tinh bột sắn h/ mã hs của tinh bột sắn)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SĂN$#$VN... (mã hs tinh bột săn$#$/ mã hs của tinh bột săn)
- Mã HS 11081400: Bột Năng (20 gói/ 8kg/thùng)... (mã hs bột năng 20 gó/ mã hs của bột năng 20)
- Mã HS 11081990: Bột năng Vĩnh Thuận 400gr x20... (mã hs bột năng vĩnh t/ mã hs của bột năng vĩn)
- Mã HS 11081990: BỘT KHOAI-TAPIOCA FLAKES, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:24BAGS * 150G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột khoaitapio/ mã hs của bột khoaita)
- Mã HS 11081990: Bột khoai tây, hàng mới 100%... (mã hs bột khoai tây/ mã hs của bột khoai tâ)
- Mã HS 11081990: Tinh bột khoai lang, hàng mới 100%... (mã hs tinh bột khoai/ mã hs của tinh bột kho)
- Mã HS 11081990: BỘT KHOAI HỘT LỰU- TAPIOCA FLAKES, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:50BAGS * 85G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột khoai hột l/ mã hs của bột khoai hộ)
- Mã HS 11081990: BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG(FIVE SPICE POWDER), 10 KGS/CTN; Mới 100%... (mã hs bột ngũ vị hươn/ mã hs của bột ngũ vị h)
- Mã HS 11081990: UNPOLISH'ED RICE POWDER WITH LOTUS SEED, BỘT' BÍCH CHI' LỨT HỘT SEN (KHÔNG ĐƯỜNG); Mới 100%... (mã hs unpolished ric/ mã hs của unpolished)
- Mã HS 11081990: Tinh bột đậu xanh (bao PE trắng 25 kg/bao)... (mã hs tinh bột đậu xa/ mã hs của tinh bột đậu)
- Mã HS 11090000: PHỤ GIA THỰC PHẨM: PROTEIN CỦA BỘT MÌ (WHEAT GLUTEN), DẠNG BỘT, MÀU KEM, 25KG/BAO, HÀNG MỚI 100%, CÔNG DỤNG: LÀM CHẤT KẾT DÍNH, TẠO DAI TRONG THỰC PHẨM... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)