Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 0901- 0910

>> HS Code 0801- 0814 >>
HS Code 1001- 1006

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
0901 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó. Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
- Cà phê, chưa rang: - Coffee, not roasted:
090111 - - Chưa khử chất caffeine: - - Not decaffeinated:
09011110 - - - Arabica WIB hoặc Robusta OIB - - - Arabica WIB or Robusta OIB
09011190 - - - Loại khác - - - Other
090112 - - Đã khử chất caffeine: - - Decaffeinated:
09011210 - - - Arabica WIB hoặc Robusta OIB - - - Arabica WIB or Robusta OIB
09011290 - - - Loại khác - - - Other
- Cà phê, đã rang: - Coffee, roasted:
090121 - - Chưa khử chất caffeine: - - Not decaffeinated:
09012110 - - - Chưa xay - - - Unground
09012120 - - - Đã xay - - - Ground
090122 - - Đã khử chất caffeine: - - Decaffeinated:
09012210 - - - Chưa xay - - - Unground
09012220 - - - Đã xay - - - Ground
090190 - Loại khác: - Other:
09019010 - - Vỏ quả và vỏ lụa cà phê - - Coffee husks and skins
09019020 - - Các chất thay thế có chứa cà phê - - Coffee substitutes containing coffee
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu. Tea, whether or not flavoured.
090210 - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg: - Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:
09021010 - - Lá chè - - Leaves
09021090 - - Loại khác - - Other
090220 - Chè xanh khác (chưa ủ men): - Other green tea (not fermented):
09022010 - - Lá chè - - Leaves
09022090 - - Loại khác - - Other
090230 - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg: - Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:
09023010 - - Lá chè - - Leaves
09023090 - - Loại khác - - Other
090240 - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần: - Other black tea (fermented) and other partly fermented tea:
09024010 - - Lá chè - - Leaves
09024090 - - Loại khác - - Other
09030000 Chè Paragoay (Maté). Maté.
0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền. Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.
- Hạt tiêu: - Pepper:
090411 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: - - Neither crushed nor ground:
09041110 - - - Trắng - - - White
09041120 - - - Đen - - - Black
09041190 - - - Loại khác - - - Other
090412 - - Đã xay hoặc nghiền: - - Crushed or ground:
09041210 - - - Trắng - - - White
09041220 - - - Đen - - - Black
09041290 - - - Loại khác - - - Other
- Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: - Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta:
090421 - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền: - - Dried, neither crushed nor ground:
09042110 - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) - - - Chillies (Fruits of the genus Capsicum)
09042190 - - - Loại khác - - - Other
090422 - - Đã xay hoặc nghiền: - - Crushed or ground:
09042210 - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) - - - Chillies (Fruits of the genus Capsicum)
09042290 - - - Loại khác - - - Other
0905 Vani. Vanilla.
09051000 - Chưa xay hoặc chưa nghiền - Neither crushed nor ground
09052000 - Đã xay hoặc nghiền - Crushed or ground
0906 Quế và hoa quế. Cinnamon and cinnamon-tree flowers.
- Chưa xay hoặc chưa nghiền: - Neither crushed nor ground:
09061100 - - Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume) - - Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume)
09061900 - - Loại khác - - Other
09062000 - Đã xay hoặc nghiền - Crushed or ground
0907 Đinh hương (cả quả, thân và cành). Cloves (whole fruit, cloves and stems).
09071000 - Chưa xay hoặc chưa nghiền - Neither crushed nor ground
09072000 - Đã xay hoặc nghiền - Crushed or ground
0908 Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và bạch đậu khấu. Nutmeg, mace and cardamoms.
- Hạt nhục đậu khấu: - Nutmeg:
09081100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09081200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
- Vỏ nhục đậu khấu: - Mace:
09082100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09082200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
- Bạch đậu khấu: - Cardamoms:
09083100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09083200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
0909 Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca- rum (caraway); hạt bách xù (juniper berries). Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries.
- Hạt của cây rau mùi: - Seeds of coriander:
09092100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09092200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
- Hạt cây thì là Ai cập: - Seeds of cumin:
09093100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09093200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
- Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries): - Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries:
090961 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: - - Neither crushed nor ground:
09096110 - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) - - - Of anise
09096120 - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) - - - Of badian
09096130 - - - Của cây ca-rum (caraway) - - - Of caraway
09096190 - - - Loại khác - - - Other
090962 - - Đã xay hoặc nghiền: - - Crushed or ground:
09096210 - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) - - - Of anise
09096220 - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) - - - Of badian
09096230 - - - Của cây ca-rum (caraway) - - - Of caraway
09096290 - - - Loại khác - - - Other
0910 Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác. Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices.
- Gừng: - Ginger:
09101100 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền - - Neither crushed nor ground
09101200 - - Đã xay hoặc nghiền - - Crushed or ground
09102000 - Nghệ tây - Saffron
09103000 - Nghệ (curcuma) - Turmeric (curcuma)
- Gia vị khác: - Other spices:
091091 - - Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này: - - Mixtures referred to in Note 1(b) to this Chapter:
09109110 - - - Ca-ri (curry) - - - Curry
09109190 - - - Loại khác - - - Other
091099 - - Loại khác: - - Other:
09109910 - - - Húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế - - - Thyme; bay leaves
09109990 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN... (mã hs ca phe nhan/ mã hs của ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt- chưa rang... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt chưa qua rang xay... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ HẠT, CHƯA RANG, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê mẫu hạt chưa răng chưa khử (300Grm/ Túi)... (mã hs cà phê mẫu hạt/ mã hs của cà phê mẫu h)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân (chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%)... (mã hs cà phê nhân ch/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Arabica chưa rang say- Green Coffee Colombia Arabica (140KG- 02BAGS X 70KG)... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine(Arabica Coffee), Quy cách: 50 kg/bao.... (mã hs cà phê nhân ara/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Lao Arabica coffee (Cà phê nhân arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine), hàng đóng bao không đồng nhất... (mã hs lao arabica cof/ mã hs của lao arabica)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta loại C(LAO ROBUSTA COFFEE (TYPE C)), chưa rang, chưa khử chất caffeine. quy cách đóng gói: 50 kg/bao... (mã hs cà phê nhân rob/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ARABICA LÀO LOẠI 1- LAOS WASHED ARABICA COFFEE SCR 16 (HÀNG ĐÓNG TRONG BAO LOẠI 60 KG/BAO) HÀNG CHƯA RANG XAY, CHƯA KHỬ CAFEIN... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09011110: Ca phe chua rang, Chua khu chat ca-phe-in chung loai Robusta loai 3 (hang dong trong 7 bao day, hang thuoc to khai XK so: 301608032740)... (mã hs ca phe chua ran/ mã hs của ca phe chua)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân chưa rang LAO ARABICA COFFEE chưa khử chất ca- phe- in (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao.)... (mã hs cà phê nhân chư/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt chưa rang, đã khử cà- phê- in Green Arabica 16 Decaf (CAFE VERT DECAF), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Kenya 5LB/gói--HSD:05/2020--7321... (mã hs cà phê hạt đã r/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012120: Cà Phê rang xay dạng viên nén CUPST GIMOKA COLOMBIA X 100, 100 viên/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt đã rang (600g/túi), hiệu House Blend... (mã hs cà phê hạt đã r/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012210: Hạt cà phê (1kg/túi), hiệu Gravity Coffee Roasters... (mã hs hạt cà phê 1kg/ mã hs của hạt cà phê)
- Mã HS 09012220: Cafe Trung NGuyên sáng tạo số 5 (250g)... (mã hs cafe trung nguy/ mã hs của cafe trung n)
- Mã HS 09012220: Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê cof/ mã hs của bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD. 06/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang pr/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long (Roast Oolong Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà ô long roa/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09021010: Trà đen (Black Tea), 30 gói/thùng (600g/gói). HSD:17/11/2021. Nhà sản xuất YOUR LOVE CO., TLD... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09021010: Trà xanh (Green Tea),30 gói/thùng (600g/gói). HSD:16/12/2021. Nhà sản xuất DADONG TEA CO.,LTD... (mã hs trà xanh green/ mã hs của trà xanh gr)
- Mã HS 09021010: Trà xanh hoa nhài số 2 (Jasmine Green Tea No. 2) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh hoa nh/ mã hs của trà xanh hoa)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long Alisan túi lọc (Alisan Fresh Olong Tea) (9g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà ô long alis/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09021090: chè xanh nhãn hiệu Whittard 50 gói *125gam/ hộp, Mới 100%... (mã hs chè xanh nhãn h/ mã hs của chè xanh nhã)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Iced Green Tea 1,25 kg (24 túi)/thùng--HSD:06/2021--11034441... (mã hs trà túi lọc ice/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09021090: Chè xanh sấy khô đóng túi kín khí (Camellia sinensis), hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs chè xanh sấy kh/ mã hs của chè xanh sấy)
- Mã HS 09021090: Trà xanh kiều mạch túi lọc (Buckwheat Green Tea) (11g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh kiều m/ mã hs của trà xanh kiề)
- Mã HS 09021090: Trà Thiết Quan Âm hoa hồng túi lọc (Rose Tie-Guanyin) (9g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà thiết quan/ mã hs của trà thiết qu)
- Mã HS 09021090: Trà đen hương việt quốc (Blueberry Flavor Black Tea), 30 gói/thùng (600g/gói). HSD:01/09/2022. Nhà sản xuất YOUR LOVE CO., TLD... (mã hs trà đen hương v/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc hiệu Kirkland Signature- Kirkland Signature Green Tea Sencha & Matcha (150g (1,5g x 100 túi)/ hộp). HSD: 01/2021... (mã hs trà xanh túi lọ/ mã hs của trà xanh túi)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah hương Nhài loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 32/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah hươn/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09021090: Trà (chè) xanh đã sấy khô- Green Tea chưa pha hương liệu,thành phần: trà sấy khô,Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/ gói, 50 gói/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè xanh/ mã hs của trà chè xa)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah ô long truyền thống loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 31/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah ô lo/ mã hs của trà dilmah ô)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah Trà xanh nguyên chất loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 27/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah trà/ mã hs của trà dilmah t)
- Mã HS 09021090: Trà bá tước (50g/túi, 160 túi/carton). Công bố: 13/MIXUEBINGCHENG/2019 ngày 12/11/2019. NSX: Công ty TNHH Bangli Chaye thành phố Phúc Châu, TQ. Không hiệu, mới 100%... (mã hs trà bá tước 50/ mã hs của trà bá tước)
- Mã HS 09021090: Trà xanh chưa ủ men đã được chế biến đóng gói 2,5kg/gói.7gói/ CTnhãn hiệu:LAGI NATURE.Tên khoa học Camellia sinensis.(Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs trà xanh chưa ủ/ mã hs của trà xanh chư)
- Mã HS 09022010: Lá trà xanh Nhật Bản (CAMELLIA SINESIS), sấy khô, net weight: 30kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs lá trà xanh nhậ/ mã hs của lá trà xanh)
- Mã HS 09022090: Trà xanh (Green Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà xanh green/ mã hs của trà xanh gr)
- Mã HS 09022090: Trà Dermalogy Real Fresh Foam Green Tea 160g, mới 100%... (mã hs trà dermalogy r/ mã hs của trà dermalog)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh Matcha A Hamasaen 1 kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs bột trà xanh ma/ mã hs của bột trà xanh)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh Organic Matcha HL 1 kg/gói; 10 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs bột trà xanh or/ mã hs của bột trà xanh)
- Mã HS 09022090: Trà xanh gạo rang Macchairi Genmaicha 1kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs trà xanh gạo ra/ mã hs của trà xanh gạo)
- Mã HS 09022090: Lá trà ổi xay nhuyễn dùng để làm trà (chè),(Tên khoa học:Psidium Guajaval)... (mã hs lá trà ổi xay n/ mã hs của lá trà ổi xa)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- nguyên liệu sản xuất trà sữa (120g/bag, 40bags/cnts). Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh nguyê/ mã hs của trà xanh ng)
- Mã HS 09022090: Lá cây đỗ trọng cắt nhỏ dùng để làm trà (chè) (Tên khoa học: Eucommia ulmoides)... (mã hs lá cây đỗ trọng/ mã hs của lá cây đỗ tr)
- Mã HS 09022090: Hàng của văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh: Trà (1.36kg/hộp) dùng cho văn phòng... (mã hs hàng của văn ph/ mã hs của hàng của văn)
- Mã HS 09022090: (NLSX SP Nestle) Bột trà xanh (Green Tea powder Maccha Uji MOK 5). Hàng sử dụng KQGĐ số 9818/TB-TCHQ ngày 13/12/2016... (mã hs nlsx sp nestle/ mã hs của nlsx sp nes)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã được sấy khô, hàng được đóng trong 912 kiện, tên khoa học:camellia sinensis (hàng không nằm trong danh mục cites).... (mã hs chè xanh đã đượ/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Trà (lá trà khô) dùng để pha nước uống đựng trong gói giấy,200 gram/gói, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP.Z O.O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs trà lá trà khô/ mã hs của trà lá trà)
- Mã HS 09022090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà xanh (Matcha) (Green Tea Asahina No.4)- 10Kgs/ thùng- NSX: 12/2019- HSD: 10 tháng. Nhà sx : Meiyo CO.,LTD... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- Meiyo Japanese Green Tea- H-M4 (S) MET01 (Qui cách đóng gói : 9 Kgs/carton; 12bags/ carton; 1bag 0.75 Kgs). Dùng để sản xuất Trà xanh Matcha. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh meiyo/ mã hs của trà xanh me)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường(sấy khô), quy cách 40 kg/bao (tên khoa học: Camellia sinensis). Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs chè xanh khô c/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09023010: Trà đen Assam B (Assam Black Tea Leaf B) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen assam b/ mã hs của trà đen assa)
- Mã HS 09023010: Trà đen Plain Jade (Plain Jade Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen plain j/ mã hs của trà đen plai)
- Mã HS 09023010: Trà đen Royal Ceylon (Royal Ceylon Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen royal c/ mã hs của trà đen roya)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Barrys Tea (40 gói/hộp)... (mã hs trà túi lọc bar/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Oolong Alishan (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà oolong alis/ mã hs của trà oolong a)
- Mã HS 09023090: Trà Đen Himalaya Assam (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà đen himalay/ mã hs của trà đen hima)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Cao Cấp Assam Jasmine (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh cao cấ/ mã hs của trà xanh cao)
- Mã HS 09023090: Trà nhúng Lyous Barrys Tea 40 gói/116g/hộp, hsd: 02/2021, mới 100%.... (mã hs trà nhúng lyous/ mã hs của trà nhúng ly)
- Mã HS 09023090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: trà túi lọc (20 gói 15g/hộp)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men), đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX.... (mã hs chè đenđã ủ me/ mã hs của chè đenđã ủ)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc TEAVANA EARL GREY BLACK TEA BLEND 12 gói/ hộp,36 g/hộp--HSD:09/2020--11057351... (mã hs trà túi lọc tea/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Yerba Mate, NCC: CACHAY SA, 500g/ 1 gói, HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà yerba mate/ mã hs của trà yerba ma)
- Mã HS 09023090: Trà đen Cachamai Clasico, NCC: CACHAY SA,(40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen cachama/ mã hs của trà đen cach)
- Mã HS 09023090: Trà thảo mộc Cachamai Tilo, NCC: CACHAY SA,(40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà thảo mộc ca/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09023090: Trà Yerba Mate hương vị cam, NCC: CACHAY SA, 500g/ 1 gói, HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà yerba mate/ mã hs của trà yerba ma)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Yerba Mate Siluet Plus, NCC: CACHAY SA,(50x 3 g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc yer/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà hoa quả túi lọc Cachamai Fruitilla, NCC: CACHAY SA, (40x2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà hoa quả túi/ mã hs của trà hoa quả)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men 0.5 kg/túi, 44 túi/ kiện, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đã/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà đen hương vị quýt Cachamai Mandrina, NCC: CACHAY SA, (40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen hương v/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09023090: Trà bá tước Cachamai O Clock Earl Grey, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà bá tước cac/ mã hs của trà bá tước)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) đen đã sấy khô-Black Tea,thành phần: trà sấy khô. Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang; 600g/ gói,50 gói/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè đen đ/ mã hs của trà chè đe)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Cachamai O Clock Black Tea Hibiscus, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc cac/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah hương Táo loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (APPLE), trà đen.số TCB 23/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah hươn/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09023090: Trà đen hương chanh sả Cachamai O Clock Lemon Grass, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen hương c/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Bá Tước loại túi lọc 1.5 g/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (EARL GREY) trà đen, số TCB 25/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah bá t/ mã hs của trà dilmah b)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) Ô Long đã sấy khô- Oolong Tea, thành phần : trà đen sấy khô, Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/gói, 50 gói/carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè ô lon/ mã hs của trà chè ô)
- Mã HS 09023090: Trà đen Dilmah Premium Ceylon loại túi lọc 2G/gói, 25 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (PREMIUM), trà đen, số TCB 34/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà đen dilmah/ mã hs của trà đen dilm)
- Mã HS 09023090: Bột dùng để pha nước uống Wakodo vị trà Houji, 9,6g/ hộp(1,2g/gói nhỏ, 8 gói nhỏ/hộp), 24 hộp/thùng, NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Asahi Group. hàng mới 100%.... (mã hs bột dùng để pha/ mã hs của bột dùng để)
- Mã HS 09023090: Chè đen khô, đóng 19 kg/kiện (tên khoa học: Camellia sinensis). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT.... (mã hs chè đen khô đó/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô đóng dạng bánh (đã ủ men 1,1 kg/túi, 16 túi/ kiện, số lượng kiện: 991 kiện. hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đón/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Ceylon Gold loại túi lọc (trà đen) 2.0G/túi, 25 túi/hộp, 24 hộp/thùng, số TCB 38/IMEXCO VIỆT NAM/2019, mới 100%, nhà sản xuất: MJF Holdings Ltd, HSD: 11/2022... (mã hs trà dilmah ceyl/ mã hs của trà dilmah c)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Exceptional Hương quả mọng loại túi lọc 2.0 g/gói, 20 gói/hộp, 6 hộp/thùng. Số TCB 39/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF Holdings LTD. HSD thang 11/2021... (mã hs trà dilmah exce/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09023090: Trà đen đã ủ men sấy khô đóng trong túi kín khí, 2,5kg/túi nhãn hiệu :Lapsang Souchong.Tên khoa học Camellia sinensis.(Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs trà đen đã ủ me/ mã hs của trà đen đã ủ)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Điểm Tâm Anh Quốc (English breakfast) loại túi lọc 2G/gói, 25 gói/hộp, 12 hộp/thùng (trà đen), số TCB 30/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah điểm/ mã hs của trà dilmah đ)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (đã ủ men, 7,71 KG/KIỆN, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs lá chè đen khô/ mã hs của lá chè đen k)
- Mã HS 09024010: Trà Đại Hồng Bào mã hàng:LH1048 (thùng 40 gói,1 gói75 gram chia làm 2 gói nhỏ), Nsx:Nam Wan Tea-Singapore,Hsdụng 30/12/2021),th.phần chính:100% lá trà Ô long,dùng làm trà sữa, mới 100%... (mã hs trà đại hồng bà/ mã hs của trà đại hồng)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs trà hàng quà t/ mã hs của trà hàng qu)
- Mã HS 09024090: Trà đen (Black Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09024090: Trà Ô Long (Oolong Tea) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà ô long ool/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09024090: TRÀ ALISAN (ALISAN TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà alisan ali/ mã hs của trà alisan)
- Mã HS 09024090: TRÀ EARL GREY (EARL GREY TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà earl grey/ mã hs của trà earl gre)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Iced Black Tea 800g (20 túi)/thùng--HSD:07/2021--11034437... (mã hs trà túi lọc ice/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc PASSION ICED TEA 648g (24 túi)/thùng--HSD:07/2021--11036932... (mã hs trà túi lọc pas/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà đen- nguyên liệu sản xuất trà sữa (140g/bag; 50bags/ctn). Hàng mới 100%... (mã hs trà đen nguyên/ mã hs của trà đen ngu)
- Mã HS 09024090: Nguyyên liệu thực phẩm; Lá sen khô (15kg/thùng) Mới 100% HSD :Tháng 12/2021... (mã hs nguyyên liệu th/ mã hs của nguyyên liệu)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô chưa pha hương liệu, quy cách 15kg/thùng, hàng mới 100% TQSX... (mã hs chè đen sấy khô/ mã hs của chè đen sấy)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc TEAVANA YOUTHBERRY WHITE TEA BLEND 42g/hộp, 12 túi/ hộp, 3.5g/túi--HSD:08/2020--11057355... (mã hs trà túi lọc tea/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (đã ủ men, 20kg/kiện, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs chè đen khô đã/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Fujian oolong tea YGS-01. Qui cách đóng gói: 17,5 kg/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs lá trà ô long k/ mã hs của lá trà ô lon)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu), thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số: 301506549100 ngày 07/09/2017... (mã hs chè đen pf60kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu), thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số: 301445333730 ngày 28/07/2017... (mã hs chè đen pf62kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Mẫu chè đen, nhãn hiệu ; Tea Sample Grade OPA, đóng gói túi giấy 0.18 kg/ kiện, dùng làm mẫu thử nghiệm, mỚi 100%... (mã hs mẫu chè đen nh/ mã hs của mẫu chè đen)
- Mã HS 09024090: TRÀ TRÁI CÂY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 24/TTR-ĐTTHCPN//03.JAN.2020,TK XUẤT 310412333560/CPNHANHHCM/06.DEC.2019... (mã hs trà trái cây h/ mã hs của trà trái cây)
- Mã HS 09024090: Trà trái cây Nam việt quất và táo (Cranberry & Apple Fruit tea) (250g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà trái cây na/ mã hs của trà trái cây)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã ủ men, tên khoa học: Camellia sinensis (hàng không thuộc trong danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT, mới 100%.... (mã hs chè đen khô đã/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô (đã ủ men 3 kg/ túi, 6 túi/1kiện. hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đã/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09024090: Bột trà đóng gói dạng túi lọc, 20gram/túi, 9kg/thùng, không nhãn hiệu. Tự công bố số: 03/KEVIN/2019. Nhà sx: ANQING YUEYANG TRADING CO., LTD. Hàng mới 100%... (mã hs bột trà đóng gó/ mã hs của bột trà đóng)
- Mã HS 09024090: Trà đen sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 12 kg/thùng, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà đen sấy khô/ mã hs của trà đen sấy)
- Mã HS 09024090: Trà oolong tea sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 1 thùng 15kg, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà oolong tea/ mã hs của trà oolong t)
- Mã HS 09024090: Trà đen black tea sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 1 thùng 15kg, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà đen black t/ mã hs của trà đen blac)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu sọ chưa xay... (mã hs hạt tiêu sọ chư/ mã hs của hạt tiêu sọ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (Tên khoa học: Piper nigrum)- Hàng không nằm trong danh mục Cites)... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt (tiêu xô)... (mã hs tiêu hạt tiêu/ mã hs của tiêu hạt ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen ch/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hột (ID)... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BRAZIL 570GL ASTA... (mã hs hạt tiêu đen br/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu guinea khô (aframomum melegueta) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs hạt tiêu guinea/ mã hs của hạt tiêu gui)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu đỏ, loại chưa xay, dùng làm gia vị, 40 hộp (5 kgs/ hộp), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đỏ lo/ mã hs của hạt tiêu đỏ)
- Mã HS 09041190: Tất bạt khô chưa qua chế biến.Tên khoa học : Piper longum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs tất bạt khô chư/ mã hs của tất bạt khô)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng đã nghiền/Ground White Pepper KY #009073 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng (White Pepper Powder, 20kg x 15 thùng, NSX:12/12/2019- HSD:10/11/2021)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột tiêu trắng/ mã hs của bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay... (mã hs tiêu đen xay/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền Powder S60V- Ground Black Pepper Powder S60V... (mã hs tiêu đen nghiền/ mã hs của tiêu đen ngh)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đã nghiền/GR Black Pepper KY #009128 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu đen đã/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen gói- PEPPER PACKETS/BLACK (1 thùng 6000 gói, 1 thùng 3.628 kgs). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen gói p/ mã hs của tiêu đen gói)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen đã xay đóng gói thành phẩm, dùng để đóng gói cùng với bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần, gói 0.2 gram, mới 100%... (mã hs tiêu đen đã xay/ mã hs của tiêu đen đã)
- Mã HS 09041290: Bột tiêu/ Oreo Pepper N (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột tiêu/ oreo/ mã hs của bột tiêu/ or)
- Mã HS 09042110: ỚT KHÔ INDIA CHƯA SƠ CHẾ, LÀM THỨC ĂN CHO NGƯỜI, (MỚI 100%), ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ BAO... (mã hs ớt khô india ch/ mã hs của ớt khô india)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô còn cuống loại B- Indian Genus Capsium 334/Sannam S4 with stem/Grade B/Old crop (25kg/bao)... (mã hs quả ớt khô còn/ mã hs của quả ớt khô c)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả, 330 thùng x 5kg/thùng/5 túi. Nhà sản xuất: Shenzhen GuangMaoXin Import and Export Co.,Ldt. Hàng mới 100%... (mã hs ớt khô nguyên q/ mã hs của ớt khô nguyê)
- Mã HS 09042210: Bột ớt khô, 10kg/kiện. Hàng mới 100%.... (mã hs bột ớt khô 10k/ mã hs của bột ớt khô)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Ass Paprika 2200 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột ớt/ ass pap/ mã hs của bột ớt/ ass)
- Mã HS 09042210: Bột ớt- Red Pepper Powder #10 (5kg/bao, 2 bao/box). HSD: 19/06/2021. Nhà sản xuất: Dae Kyung Food.CO... (mã hs bột ớt red pep/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Ớt bột CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN.NSX:QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bột chackhan/ mã hs của ớt bột chack)
- Mã HS 09042210: Ớt bột-CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 500g*20 BAG/CTN.NSX:QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bộtchackhan/ mã hs của ớt bộtchack)
- Mã HS 09042210: Ơt bột CHEONGJEONG làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN.NSX::QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD,Hàng mới 100%... (mã hs ơt bột cheongje/ mã hs của ơt bột cheon)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Red chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX:18/11/2019- HSD:17/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt red chi/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Yido chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX:29/11/2019- HSD:28/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt yido ch/ mã hs của bột ớt yido)
- Mã HS 09042290: Bột ớt- OHS Red Pepper Powder N (10kgs/ctn x 2 ctn)... (mã hs bột ớt ohs red/ mã hs của bột ớt ohs)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Essential Everyday Paprika (6 hủ x 60gr). Hsd 23.02.2021... (mã hs bột ớt essentia/ mã hs của bột ớt essen)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (Red pepper Powder 1LB) (454g x 30)/ CTN (HSD : 11- 2020)... (mã hs bột ớt red pep/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (1kg/gói*10gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 1kg/gói/ mã hs của ớt bột 1kg/)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (500g/gói*20gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 500g/gó/ mã hs của ớt bột 500g)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (200g/gói*30gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 200g/gó/ mã hs của ớt bột 200g)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Chilli Powder, hiệu Aachi, đóng gói 50g/ gói, 48 gói/ thùng (Pkg), 10 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt chilli p/ mã hs của bột ớt chill)
- Mã HS 09042290: Ớt bột đã qua sơ chế dùng làm gia vị thực phẩm, đóng gói 10 kg/carton, nhà SX: Qingdao Jufengxianghe Food Co.,ltd, hàng mới 100% ngày sx 09/12/2019 hạn sử dụng 18 tháng... (mã hs ớt bột đã qua s/ mã hs của ớt bột đã qu)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế khô cắt đọan dài từ (5-50)cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs vỏ quế khô cắt/ mã hs của vỏ quế khô c)
- Mã HS 09061900: QUẾ THÔ... (mã hs quế thô/ mã hs của quế thô)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương (Eugenia aromatica) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs nụ đinh hương/ mã hs của nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (tên khoa học : Syzygium aromaticum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs đinh hương khô/ mã hs của đinh hương k)
- Mã HS 09071000: Đinh hương,tên khoa học : Syzygium aromaticum.Dạng khô chưa xay, nghiền,50 Kg/Bag. Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs đinh hươngtên/ mã hs của đinh hươngt)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu... (mã hs hạt nhục đậu kh/ mã hs của hạt nhục đậu)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (tên khoa học: Myristica fragrans). Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs nhục đậu khấu/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081200: Bột Nhục Đậu Khấu- Nutmeg Powder HC (10 kg/ctn x 5 ctns)... (mã hs bột nhục đậu kh/ mã hs của bột nhục đậu)
- Mã HS 09082100: Vỏ nhục đậu khấu... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ mã hs của vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09082100: Vỏ hạt nhục đậu khấu... (mã hs vỏ hạt nhục đậu/ mã hs của vỏ hạt nhục)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu (Amomum cardamomum) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs bạch đậu khấu/ mã hs của bạch đậu khấ)
- Mã HS 09083100: Hạt bạch đậu khấu khô (tên khoa học Amomum Cardamomum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs hạt bạch đậu kh/ mã hs của hạt bạch đậu)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu khô. tên khoa học: Amomum cardamomum, Gồm có 550 bao, mỗi bao chứa 25 kg, không dùng làm dược phẩm (Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs bạch đậu khấu k/ mã hs của bạch đậu khấ)
- Mã HS 09092100: Hạt rau mùi Canada (Chưa xay)... (mã hs hạt rau mùi can/ mã hs của hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: HẠT GIỐNG NGÒ RÍ (dùng để gieo trồng, đóng gói 25 kg/bao)... (mã hs hạt giống ngò r/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 09092100: Hạt rau mùi, tên khoa học: Coriander seeds (coriandrum sativum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt rau mùi tê/ mã hs của hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò khô (Hàng mới 100%, mới qua sơ chế thông thường, 25kg/bao, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt ngò khô hà/ mã hs của hạt ngò khô)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là, tên khoa học: Cumin seeds (cuminum cyminum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là tên/ mã hs của hạt thì là)
- Mã HS 09093200: Hạt cây thì là, đã nghiền thành bột/Fennel Powder G (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây thì là/ mã hs của hạt cây thì)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô chưa qua chế biến, xay, nghiền (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs hoa hồi khô chư/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi, tên khoa học: Fennel seeds (foeniculum vulgare), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiểu hồi t/ mã hs của hạt tiểu hồi)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô dùng làm nguyên liệu sản xuất hương đốt... (mã hs hoa hồi khô dùn/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096210: Hạt cây hoa hồi, đã nghiền thành bột/ Anise Powder GT (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây hoa hồi/ mã hs của hạt cây hoa)
- Mã HS 09101100: Gừng củ khô... (mã hs gừng củ khô/ mã hs của gừng củ khô)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi... (mã hs gừng củ tươi/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi TQSX... (mã hs gừng củ tươi tq/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi (TQSX)... (mã hs gừng củ tươi t/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi do TQSX... (mã hs gừng củ tươi do/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI ĐÓNG GÓI 10KG/THÙNG... (mã hs củ gừng tươi đó/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi (quy cách đóng gói 35kg/bao nylon do TQSX)... (mã hs gừng củ tươi q/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng (Loại tươi, không làm giống) (Hàng miễn thuế GTGT theo CV 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014).... (mã hs củ gừng loại t/ mã hs của củ gừng loạ)
- Mã HS 09101200: Gừng nghiền đông lạnh (đóng thùng cartons 20kg) ... (mã hs gừng nghiền đôn/ mã hs của gừng nghiền)
- Mã HS 09101200: Bột gừng/ Ass Ginger Powder (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột gừng/ ass g/ mã hs của bột gừng/ as)
- Mã HS 09101200: Bột gừng ASP (Essence of Seasoning Powder) (bột gia vị nước sốt cơm bò). Quy cách đóng gói: 1Kg/túi nhựa PE đã đóng kín khí, 12 túi/thùng carton (Hàng mới 100%).... (mã hs bột gừng asp e/ mã hs của bột gừng asp)
- Mã HS 09102000: Nhụy hoa nghệ tây (200g/túi) để pha nước uống... (mã hs nhụy hoa nghệ t/ mã hs của nhụy hoa ngh)
- Mã HS 09103000: Củ nghệ đã sấy khô, 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs củ nghệ đã sấy/ mã hs của củ nghệ đã s)
- Mã HS 09109110: Bột cari sử dụng trong thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs bột cari sử dụn/ mã hs của bột cari sử)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri Spicy Curry Powder S&B 400g/hộp 20 hộp/thùng; HSD: 09/2022... (mã hs bột cà ri spicy/ mã hs của bột cà ri sp)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri (Curry Powder KA) 20kg/thùng-NPL dùng để sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs bột cà ri curr/ mã hs của bột cà ri c)
- Mã HS 09109190: Hỗn hợp gia vị- OHS Spice Mix NF-1 (10kg/ctn x 7 ctns)... (mã hs hỗn hợp gia vị/ mã hs của hỗn hợp gia)
- Mã HS 09109190: Sợi nhuỵ hoa nghệ- Saffron Thread, 1g/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sợi nhuỵ hoa ng/ mã hs của sợi nhuỵ hoa)
- Mã HS 09109190: Bột ớt hỗn hợp Assorted Chili Pepper S&B 300g/gói 30 gói/thùng; HSD: 10/2021... (mã hs bột ớt hỗn hợp/ mã hs của bột ớt hỗn h)
- Mã HS 09109190: Bột gia vị tổng hợp (TP: tiên đen, tiêu trắng,xô thơm, tỏi, cần tây,., 20kg x 1 thùng, NSX:23/12/2019- HSD:22/12/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột gia vị tổng/ mã hs của bột gia vị t)
- Mã HS 09109910: Bột Lá Nguyệt Quế- Bay Leaves Powder HC (8kg/ctn x 3 ctns)... (mã hs bột lá nguyệt q/ mã hs của bột lá nguyệ)
- Mã HS 09109910: Lá nguyệt quế khô (Tên khoa học: Laurus nobilis) Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs lá nguyệt quế k/ mã hs của lá nguyệt qu)
- Mã HS 09109910: Lá cây nguyệt quế, tên khoa học: Laurus nobilis L.Dùng làm gia vị, không làm dược liệu. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs lá cây nguyệt q/ mã hs của lá cây nguyệ)
- Mã HS 09109990: Bột rau kinh giới- Oregano Powder (8kg/ctn x 2 ctns)... (mã hs bột rau kinh gi/ mã hs của bột rau kinh)
- Mã HS 09109990: HOA TÍA TÔ. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.6KG/12PACK)... (mã hs hoa tía tô nhà/ mã hs của hoa tía tô)
- Mã HS 09109990: LÁ TIÊU NHẬT. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.2KG/9PACK)... (mã hs lá tiêu nhật n/ mã hs của lá tiêu nhật)
- Mã HS 09109990: LÁ BENI TADE. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.50KG/25PACK)... (mã hs lá beni tade n/ mã hs của lá beni tade)
- Mã HS 09109990: Bột tỏi/ Garlic Powder TSK(BL)#290592 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột tỏi/ garlic/ mã hs của bột tỏi/ gar)
- Mã HS 09109990: Bột tỏi- Essential Everyday Garlic Powder (6 x 88 gr). Hsd 28.05.2021... (mã hs bột tỏi essent/ mã hs của bột tỏi ess)
- Mã HS 09109990: Bột hành Essential Everyday Onion powder (6 hủ x 74g). Hsd 05.08.2022... (mã hs bột hành essent/ mã hs của bột hành ess)
- Mã HS 09109990: Muối tỏi- Essential Everyday Garlic Salt (6 hủ x 148g). Hsd 09.09.2020... (mã hs muối tỏi essen/ mã hs của muối tỏi es)
- Mã HS 09109990: BỘT THẢO DƯỢC FENUGREEK (CỎ CÀ RI) CÔNG DỤNG DÙNG ĐỂ GỘI ĐẦU, DƯỠNG TÓC... (mã hs bột thảo dược f/ mã hs của bột thảo dượ)
- Mã HS 09109990: Lá húng quế Essential Everyday Basil Leaves (6 hủ x 17g). Hsd 22.05.2022... (mã hs lá húng quế ess/ mã hs của lá húng quế)
- Mã HS 09109990: Gia vị Taco Seasoning Mix hiệu Essential Everyday (24 gói x 35g). Hsd 30.07.2021... (mã hs gia vị taco sea/ mã hs của gia vị taco)
- Mã HS 09109990: Hạt ớt khô đã qua sơ chế thông thường, sấy khô, 50kg/bao, không phải hạt giống. Hàng mới 100%... (mã hs hạt ớt khô đã q/ mã hs của hạt ớt khô đ)
- Mã HS 09109990: TỎI ĐEN, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07.JAN.2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12.DEC.2019... (mã hs tỏi đen hàng x/ mã hs của tỏi đen hàn)
- Mã HS 09109990: Củ địa liền khô chưa qua chế biến.Tên khoa học : Kaempferia sp. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs củ địa liền khô/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Lá cây cà rị khô- Dry Fenugreek leaves (Kasuri Methi), hiệu Aachi, tên khoa học: Trigonella foenum-graecum, đóng gói 50g/ gói, 20 gói/ thùng (Pkg), 10 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs lá cây cà rị kh/ mã hs của lá cây cà rị)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt loại 1... (mã hs cà phê hạt loại/ mã hs của cà phê hạt l)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta VN... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09011110: CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs ca phe robusta/ mã hs của ca phe robus)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Robusta... (mã hs cà phê việt nam/ mã hs của cà phê việt)
- Mã HS 09011110: HAT CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs hat ca phe robu/ mã hs của hat ca phe r)
- Mã HS 09011110: CÀ PHE ROBUSTA COFFEE S18 ... (mã hs cà phe robusta/ mã hs của cà phe robus)
- Mã HS 09011110: CA PHE HAT CHUA RANG VIET NAM LOAI 2... (mã hs ca phe hat chua/ mã hs của ca phe hat c)
- Mã HS 09011110: Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Arabica Loại 1)... (mã hs cà phê chưa ran/ mã hs của cà phê chưa)
- Mã HS 09011110: CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 (HANG CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CAFEIN) ... (mã hs caphe robusta v/ mã hs của caphe robust)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN CHUA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN.CHUNG LOAI ROBUSTA,LOAI 1 (640BAO02CONT 20')... (mã hs ca phe nhan chu/ mã hs của ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 1, hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao. TC: 1280bao/4cont x 20ft... (mã hs cà phê hạt việt/ mã hs của cà phê hạt v)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân xô,robusta,loại 1(320bao,1bao60kg,01Cont20')(trọng lượng thực tế 19,200 tan)(don gia hoa don 1.547 usd/tan)... (mã hs cà phê nhân xô/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011190: cà phê... (mã hs cà phê/ mã hs của cà phê)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê ... (mã hs hạt cà phê/ mã hs của hạt cà phê)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt Robusta R1 S18... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê Robusta, sàn 18, PACKING: 60KGS/BAG... (mã hs hạt cà phê robu/ mã hs của hạt cà phê r)
- Mã HS 09011190: CÀ PHÊ HẠT (CHƯA RANG CHƯA QUA CHẾ BIẾN) MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt chưa rang Arabica (còn vỏ lụa), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09011210: Café hạt Robusta gói 200 gr... (mã hs café hạt robust/ mã hs của café hạt rob)
- Mã HS 09011210: Café hạt Arabica gói 200 gr... (mã hs café hạt arabic/ mã hs của café hạt ara)
- Mã HS 09011210: Cà phê instant 200grm/1 gói ... (mã hs cà phê instant/ mã hs của cà phê insta)
- Mã HS 09011210: Cà phê Unwashed Arabica sàng 16 đã trích caffeine... (mã hs cà phê unwashed/ mã hs của cà phê unwas)
- Mã HS 09011210: Cà phê Arabica, Robusta Việt Nam loại 1 (đã trích caffeine)... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt đã khử chất cà-phê-in (1000KG/Túi)- Decaffeinated Green Coffee Class 7.2 Big Bag Bulk Slip Sheet... (mã hs cà phê hạt đã k/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09011290: CÀ PHÊ RANG XAY... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09011290: Café hạt Espresso gói 200 gr... (mã hs café hạt espres/ mã hs của café hạt esp)
- Mã HS 09011290: Cà phê sữa linh chi (làm từ tinh chất cà phê, linh chi, đương, muối) nhãn hiệu vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cà phê sữa linh/ mã hs của cà phê sữa l)
- Mã HS 09012110: Café chồn bộ (300g/gói)... (mã hs café chồn bộ 3/ mã hs của café chồn bộ)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Robusta 200g... (mã hs coffee sóc robu/ mã hs của coffee sóc r)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Arabica 200g... (mã hs coffee sóc arab/ mã hs của coffee sóc a)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Espresso 200g... (mã hs coffee sóc espr/ mã hs của coffee sóc e)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Mokka, mới 100%... (mã hs cà phê hạt mokk/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Cappuccino, mới 100%... (mã hs cà phê hạt capp/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố G73 in, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố g73/ mã hs của cà phê phố g)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố sữa đá, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố sữa/ mã hs của cà phê phố s)
- Mã HS 09012110: Café chồn 300g bột, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 300g/ mã hs của café chồn 30)
- Mã HS 09012110: Cà phê G73 3 in hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g73 3 in/ mã hs của cà phê g73 3)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 hòa tan đen, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012110: Café chồn 3in1 20g*18g, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 3in1/ mã hs của café chồn 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Culi hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 3in 50 gói/bịch, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 3in 5/ mã hs của cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê rock 3in1 sầu riêng, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rock 3in/ mã hs của cà phê rock)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 4- Culi Premium (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 4/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 5- Culi Arabica (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 5/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Arabica hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 2- Arabica Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 2/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt rang hương Culi, chưa xay, mới 100%... (mã hs cà phê hạt rang/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt SUCCESS 2 đã rang- Bịch 1 kg (1000 gr/bịch; 10 bịch/thùng)... (mã hs cà phê hạt succ/ mã hs của cà phê hạt s)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt King coffee-Da Lat-12oz (340gr/bịch; 12 bịch/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê nguyên h/ mã hs của cà phê nguyê)
- Mã HS 09012110: Coffee Butter- Whole_Cà phê nguyên hạt, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee butter/ mã hs của coffee butte)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Coffee Đức Hưng Aroma. Nhãn hiệu Đức Hưng (48 túi/thùng, 13.2kg/carton), code CA-1, hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt coff/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Hạt cà phê đã rang, chưa xay, chưa khử chất caffeine- Coffee beans, roasted, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hạt cà phê đã r/ mã hs của hạt cà phê đ)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ... (mã hs cà phê/ mã hs của cà phê)
- Mã HS 09012120: TRÀ ĐÀO... (mã hs trà đào/ mã hs của trà đào)
- Mã HS 09012120: THẢM NHỰA... (mã hs thảm nhựa/ mã hs của thảm nhựa)
- Mã HS 09012120: TRÀ BÍ ĐAO... (mã hs trà bí đao/ mã hs của trà bí đao)
- Mã HS 09012120: DÂY ĐEO THẺ... (mã hs dây đeo thẻ/ mã hs của dây đeo thẻ)
- Mã HS 09012120: Netcafe LON... (mã hs netcafe lon/ mã hs của netcafe lon)
- Mã HS 09012120: Café đen đá... (mã hs café đen đá/ mã hs của café đen đá)
- Mã HS 09012120: Café đen đá ... (mã hs café đen đá/ mã hs của café đen đá)
- Mã HS 09012120: Cafe túi 50g... (mã hs cafe túi 50g/ mã hs của cafe túi 50g)
- Mã HS 09012120: Trà đào 156g... (mã hs trà đào 156g/ mã hs của trà đào 156g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá... (mã hs cà phê đen đá/ mã hs của cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3... (mã hs cà phê chồn 3/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 50gói... (mã hs cafe g7 50gói/ mã hs của cafe g7 50gó)
- Mã HS 09012120: CF chồn 3 VLH... (mã hs cf chồn 3 vlh/ mã hs của cf chồn 3 vl)
- Mã HS 09012120: Phin Cafe gốm... (mã hs phin cafe gốm/ mã hs của phin cafe gố)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ NAM SƠN... (mã hs cà phê nam sơn/ mã hs của cà phê nam s)
- Mã HS 09012120: Coffee sữa đặc... (mã hs coffee sữa đặc/ mã hs của coffee sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen... (mã hs cf hòa tan đen/ mã hs của cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: BỘT CÀ PHÊ RANG... (mã hs bột cà phê rang/ mã hs của bột cà phê r)
- Mã HS 09012120: Cà phê Dừa 240g... (mã hs cà phê dừa 240g/ mã hs của cà phê dừa 2)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 50gói... (mã hs cà phê g7 50gói/ mã hs của cà phê g7 50)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn GÓI... (mã hs cà phê chồn gói/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF MeTrang 500g... (mã hs cf metrang 500g/ mã hs của cf metrang 5)
- Mã HS 09012120: CF chồn GÓI VLH... (mã hs cf chồn gói vlh/ mã hs của cf chồn gói)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn 500g... (mã hs cf mc chồn 500g/ mã hs của cf mc chồn 5)
- Mã HS 09012120: Legendee hộp gỗ... (mã hs legendee hộp gỗ/ mã hs của legendee hộp)
- Mã HS 09012120: Coffee chocolate... (mã hs coffee chocolat/ mã hs của coffee choco)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Hạ 454g... (mã hs cà phê k hạ 454/ mã hs của cà phê k hạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin 250g... (mã hs cà phê phin 250/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Capu... (mã hs cà phê chồn cap/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cf chồn 2in1 nh/ mã hs của cf chồn 2in1)
- Mã HS 09012120: CF G7 Cappuccino... (mã hs cf g7 cappuccin/ mã hs của cf g7 cappuc)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe G7 hộp... (mã hs cb 3 cafe g7 hộ/ mã hs của cb 3 cafe g7)
- Mã HS 09012120: Café đen hòa tan ... (mã hs café đen hòa ta/ mã hs của café đen hòa)
- Mã HS 09012120: Coffee Matcha dừa... (mã hs coffee matcha d/ mã hs của coffee match)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 800g... (mã hs cafe g7 3in1 80/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: Coffee matcha sữa... (mã hs coffee matcha s/ mã hs của coffee match)
- Mã HS 09012120: Cà phê Cappuccino... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09012120: K coffee hộp 255g... (mã hs k coffee hộp 25/ mã hs của k coffee hộp)
- Mã HS 09012120: K coffee gói 227g... (mã hs k coffee gói 22/ mã hs của k coffee gói)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Luwak... (mã hs cà phê chồn luw/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee GÓI 454g... (mã hs k coffee gói 45/ mã hs của k coffee gói)
- Mã HS 09012120: CF Arch Cappucino... (mã hs cf arch cappuci/ mã hs của cf arch capp)
- Mã HS 09012120: CF hòa tan MC 24g... (mã hs cf hòa tan mc 2/ mã hs của cf hòa tan m)
- Mã HS 09012120: Cf.TNguyên G7 hộp... (mã hs cftnguyên g7 h/ mã hs của cftnguyên g)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 800g x 10... (mã hs cafe g7 800g x/ mã hs của cafe g7 800g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đá Việt Nam... (mã hs cà phê đá việt/ mã hs của cà phê đá vi)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Đông 454g... (mã hs cà phê k đông 4/ mã hs của cà phê k đôn)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan đen... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09012120: Café phin giấy đơn... (mã hs café phin giấy/ mã hs của café phin gi)
- Mã HS 09012120: CF legend CFSD S 9... (mã hs cf legend cfsd/ mã hs của cf legend cf)
- Mã HS 09012120: CF G7 100 gói 3in1... (mã hs cf g7 100 gói 3/ mã hs của cf g7 100 gó)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn cao cấp... (mã hs cf mc chồn cao/ mã hs của cf mc chồn c)
- Mã HS 09012120: Cafe star phin 250g... (mã hs cafe star phin/ mã hs của cafe star ph)
- Mã HS 09012120: Hạt Macca Brow 500g... (mã hs hạt macca brow/ mã hs của hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Filter105g... (mã hs cà phê k filter/ mã hs của cà phê k fil)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Black 227g... (mã hs cà phê k black/ mã hs của cà phê k bla)
- Mã HS 09012120: Cà phê Eros Premium... (mã hs cà phê eros pre/ mã hs của cà phê eros)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin sữa đơn... (mã hs cà phê phin sữa/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê 4in1 Mr Việt... (mã hs cà phê 4in1 mr/ mã hs của cà phê 4in1)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn VN 2in1... (mã hs cà phê chồn vn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legende 250g... (mã hs cà phê legende/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: CF Hello 5 Gift set... (mã hs cf hello 5 gift/ mã hs của cf hello 5 g)
- Mã HS 09012120: Coffee chồn gói 300g... (mã hs coffee chồn gói/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Phin pha coffee inox... (mã hs phin pha coffee/ mã hs của phin pha cof)
- Mã HS 09012120: Combo Cafe phin 250g... (mã hs combo cafe phin/ mã hs của combo cafe p)
- Mã HS 09012120: Coffee cappucino dừa... (mã hs coffee cappucin/ mã hs của coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A&R 100g... (mã hs cà phê chồn a&r/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn 2in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend sữa đá... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Black Mr Việt... (mã hs cà phê black mr/ mã hs của cà phê black)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin giấy đơn... (mã hs cà phê phin giấ/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend Editon... (mã hs cà phê legend e/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sóc 100% A 100g... (mã hs café sóc 100% a/ mã hs của café sóc 100)
- Mã HS 09012120: Cafe HC túi lọc 150g... (mã hs cafe hc túi lọc/ mã hs của cafe hc túi)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 300g A&R... (mã hs cafe hcccv 300/ mã hs của cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: CF legend classis 46... (mã hs cf legend class/ mã hs của cf legend cl)
- Mã HS 09012120: Cà phê bịch 100 gói ... (mã hs cà phê bịch 100/ mã hs của cà phê bịch)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin lọc sữa ... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Morning 227g... (mã hs cà phê k mornin/ mã hs của cà phê k mor)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Delight 612g... (mã hs cà phê k deligh/ mã hs của cà phê k del)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Robusta 200g... (mã hs cafe sóc robust/ mã hs của cafe sóc rob)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Aribica 200g... (mã hs cafe sóc aribic/ mã hs của cafe sóc ari)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 1- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 1/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 4- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 4/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 5- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 5/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Culi 100g... (mã hs cà phê chồn cul/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch cappucino... (mã hs cà phê arch cap/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê 3 in 1 Mr Việt... (mã hs cà phê 3 in 1 m/ mã hs của cà phê 3 in)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3in1 Huca... (mã hs cà phê chồn 3in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe HC 3 in 1 hộp 10... (mã hs cafe hc 3 in 1/ mã hs của cafe hc 3 in)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 350g Moka... (mã hs cafe hcccv 350/ mã hs của cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet GMN 250g... (mã hs caffe mr viet g/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hương chồn 500g... (mã hs cà phê hương ch/ mã hs của cà phê hương)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Espresso 200g... (mã hs cafe sóc espres/ mã hs của cafe sóc esp)
- Mã HS 09012120: Cà phê sóc 100% A 100g... (mã hs cà phê sóc 100%/ mã hs của cà phê sóc 1)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng tạo 1 340g... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09012120: Hộp quà Highlands 200g... (mã hs hộp quà highlan/ mã hs của hộp quà high)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe CCV 300g A&R... (mã hs cb 4 cafe ccv 3/ mã hs của cb 4 cafe cc)
- Mã HS 09012120: Café Con Sóc gói 100 gr... (mã hs café con sóc gó/ mã hs của café con sóc)
- Mã HS 09012120: Café TN Legend Classic ... (mã hs café tn legend/ mã hs của café tn lege)
- Mã HS 09012120: Café hiệu Chồn gói 300g... (mã hs café hiệu chồn/ mã hs của café hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 Capuchino 216gr... (mã hs cafe g7 capuchi/ mã hs của cafe g7 capu)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet chồn 250g... (mã hs caffe mr viet c/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Tiêu đen nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 hòa tan đen 30g... (mã hs cafe g7 hòa tan/ mã hs của cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012120: Arch Cà phê đá Việt Nam... (mã hs arch cà phê đá/ mã hs của arch cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A1 3in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn a1/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee phin giấy 105g... (mã hs k coffee phin g/ mã hs của k coffee phi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hello 5 Gift set... (mã hs cà phê hello 5/ mã hs của cà phê hello)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG truyền thống... (mã hs cà phê 1kg truy/ mã hs của cà phê 1kg t)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe phin giấy đơn... (mã hs cb 3 cafe phin/ mã hs của cb 3 cafe ph)
- Mã HS 09012120: Cà phê King 3in1*20 TD ... (mã hs cà phê king 3in/ mã hs của cà phê king)
- Mã HS 09012120: Thức uống hòa tan 15 gói... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09012120: Hạt macca Brown 250g lớn... (mã hs hạt macca brown/ mã hs của hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Wake-up 454g... (mã hs cà phê k vn wak/ mã hs của cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Morning 454g... (mã hs cà phê k vn mor/ mã hs của cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê chồn gói 300g... (mã hs at cà phê chồn/ mã hs của at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Robusta 100g... (mã hs cà phê chồn rob/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Arabica 150g... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn vàng C7 350g... (mã hs cà phê chồn vàn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch sữa đặc 216g... (mã hs cà phê arch sữa/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê Con sóc 120g ... (mã hs hộp cà phê con/ mã hs của hộp cà phê c)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet Đà Lạt 250g... (mã hs caffe mr viet đ/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Caffe capuchino 2in1 255g... (mã hs caffe capuchino/ mã hs của caffe capuch)
- Mã HS 09012120: Tiêu trắng nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu trắng nguy/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 3in 18g 4 gói... (mã hs coffee chồn 3in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn Mê Trang 500g... (mã hs coffee chồn mê/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 đen đá 2in1 240gr... (mã hs cafe g7 đen đá/ mã hs của cafe g7 đen)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 hộp 21 336gr... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Legendee 225g... (mã hs clm cà phê leg/ mã hs của clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa Highland 235ml... (mã hs cà phê sữa high/ mã hs của cà phê sữa h)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen Highland 185ml... (mã hs cà phê đen high/ mã hs của cà phê đen h)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 bịch 50gói*16g ... (mã hs cà phê g7 bịch/ mã hs của cà phê g7 bị)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet Arabica 250g... (mã hs caffe mr viet a/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên G7 hộp... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột,phin T.Tín 250g... (mã hs cà phê bộtphin/ mã hs của cà phê bộtp)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt Hương Chồn 250g... (mã hs cà phê hạt hươn/ mã hs của cà phê hạt h)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG Full city Roast... (mã hs cà phê 1kg full/ mã hs của cà phê 1kg f)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe HC 3 in 1 túi 22... (mã hs cb 4 cafe hc 3/ mã hs của cb 4 cafe hc)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hộp 21 gói *16g ... (mã hs cà phê g7 hộp 2/ mã hs của cà phê g7 hộ)
- Mã HS 09012120: Cà phê legendee 225g-chồn ... (mã hs cà phê legendee/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 1 gói 340 gr ... (mã hs café sáng tạo 1/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 4 gói 340 gr ... (mã hs café sáng tạo 4/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen- túi 100 gói... (mã hs cf hòa tan đen/ mã hs của cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: Café chồn hiệu Essenti 250g... (mã hs café chồn hiệu/ mã hs của café chồn hi)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 2in1 18g 20 gói... (mã hs coffee chồn 2in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arabica cầu đất 500g... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc đen đơn 300gr... (mã hs cafe phin lọc đ/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc nâu đơn 200gr... (mã hs cafe phin lọc n/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: CLM-Cà phê Sáng tạo 8 500gr... (mã hs clmcà phê sáng/ mã hs của clmcà phê s)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch matcha dừa 216g... (mã hs cà phê arch mat/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Sáng tạo 8 250gr... (mã hs clm cà phê sán/ mã hs của clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn hòa tan dừa 160g... (mã hs cà phê chồn hòa/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Con sóc Fla 35g-100g ... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Con Sóc (250g/gói)... (mã hs cà phê xay con/ mã hs của cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Café Trung Nguyên hiệu Legend... (mã hs café trung nguy/ mã hs của café trung n)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet hòa tan đen 40g... (mã hs caffe mr viet h/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Coffee Rock vị dừa 3in 1 240g... (mã hs coffee rock vị/ mã hs của coffee rock)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Hancoffee bột 500g... (mã hs at cà phê hanc/ mã hs của at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Hancoffee hòa tan 3in1... (mã hs cà phê hancoffe/ mã hs của cà phê hanco)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá Highlands 185ml... (mã hs cà phê đen đá h/ mã hs của cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Legendee (250g/gói)... (mã hs cà phê xay lege/ mã hs của cà phê xay l)
- Mã HS 09012120: Cà phê Capuchino G8 (200g/hộp)... (mã hs cà phê capuchin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09012120: Ca phe Good morning 480gr x 21... (mã hs ca phe good mor/ mã hs của ca phe good)
- Mã HS 09012120: Cà phê Good morning 480gr x 21... (mã hs cà phê good mor/ mã hs của cà phê good)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 100g hàng mới 100%... (mã hs cà phê chồn 100/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê h.tan 3in1 Highland hộp... (mã hs cà phê htan 3i/ mã hs của cà phê htan)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp trống gỗ T.Tín 150g... (mã hs cà phê hộp trốn/ mã hs của cà phê hộp t)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa đá Highlands 235ml ... (mã hs cà phê sữa đá h/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch chocolate sữa 240g... (mã hs cà phê arch cho/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê Mr Việt phin Asia 250g ... (mã hs cà phê mr việt/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê hòa tan 3in1 Mr Việt... (mã hs at cà phê hòa/ mã hs của at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Robusta 500g- HN100RH... (mã hs hancoffee robus/ mã hs của hancoffee ro)
- Mã HS 09012120: Cà phê (Mua trong nước: 2.775kg)... (mã hs cà phê mua tro/ mã hs của cà phê mua)
- Mã HS 09012120: Café Hello 5 gift set hộp 250 gr... (mã hs café hello 5 gi/ mã hs của café hello 5)
- Mã HS 09012120: Cafe TN Sáng tạo 1 hàng mới 100%... (mã hs cafe tn sáng tạ/ mã hs của cafe tn sáng)
- Mã HS 09012120: Cà phê King hòa tan đen 2g*15 TD ... (mã hs cà phê king hòa/ mã hs của cà phê king)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 2in1 đen đá hộp 15*16g ... (mã hs cà phê g7 2in1/ mã hs của cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hello giftset(250g/gói)... (mã hs cà phê xay hell/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê đà lạt 250g- sense asia... (mã hs at cà phê đà l/ mã hs của at cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cafe Capuccino Mocha hàng mới 100%... (mã hs cafe capuccino/ mã hs của cafe capucci)
- Mã HS 09012120: Cafe chồn hiệu Việt Lai Hương 200gr... (mã hs cafe chồn hiệu/ mã hs của cafe chồn hi)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay hiệu Trung Tín (250g/Hộp)... (mã hs cà phê xay hiệu/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Arbarica 250g- sense asia... (mã hs at cà phê arba/ mã hs của at cà phê a)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy đen 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy đe/ mã hs của cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy sữa 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy sữ/ mã hs của cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hoà tan đen- Hộp 15gói*2g ... (mã hs cà phê g7 hoà t/ mã hs của cà phê g7 ho)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn lon Việt lai hương 200g ... (mã hs cà phê chồn lon/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay chồn hiệu Vàng Ban Mê 250g... (mã hs cà phê xay chồn/ mã hs của cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Coffee Cappuccino dừa 1kg(20g*50 gói)... (mã hs coffee cappucci/ mã hs của coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cafe hiệu Chồn 3in1 hộp 20 gói x 18 gr... (mã hs cafe hiệu chồn/ mã hs của cafe hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt ARABICA 250gr hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 Cappucio các vị hộp 12g*18g ... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê con sóc phin giấy 10g*10 gói... (mã hs at cà phê con/ mã hs của at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 2in1- 15 stick hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 2in1/ mã hs của cafe tn g7 2)
- Mã HS 09012120: Cafe con sóc phin lọc sữa hàng mới 100%... (mã hs cafe con sóc ph/ mã hs của cafe con sóc)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Việt Lai Hương bột lon 200g... (mã hs cà phê chồn việ/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Premium (425gr/lon, 12 Lon/Thùng)... (mã hs cà phê premium/ mã hs của cà phê premi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 1- Culi Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 1/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012120: Cà pheê Trung Nguyên Gourmet (500gr x 20)... (mã hs cà pheê trung n/ mã hs của cà pheê trun)
- Mã HS 09012120: MR VIET Cà phê đường phố rang xay túi 250g... (mã hs mr viet cà phê/ mã hs của mr viet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê túi lọc Arabica (10 gói/ hộp)- HND1... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê good morning VN 250g- sense asia... (mã hs at cà phê good/ mã hs của at cà phê g)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp Gift (Blend 250g + Phin)- Combo2... (mã hs cà phê hộp gift/ mã hs của cà phê hộp g)
- Mã HS 09012120: Cafe Cappucino vị dừa ARCHCAFE (20g x 12)x12... (mã hs cafe cappucino/ mã hs của cafe cappuci)
- Mã HS 09012120: AT-Cà phê Hancoffee túi lọc arabica 5 gói*10g... (mã hs atcà phê hanco/ mã hs của atcà phê ha)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê legend special edition hộp 18*25gr... (mã hs at cà phê lege/ mã hs của at cà phê l)
- Mã HS 09012120: Cà phê House Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê house bl/ mã hs của cà phê house)
- Mã HS 09012120: MR.VIET Cà phê Hương Hạt Dẻ-Rang xay túi 250g... (mã hs mrviet cà phê/ mã hs của mrviet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê gourmet/ mã hs của cà phê gourm)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Bao Minh No.1 (500G x 40). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bao minh/ mã hs của cà phê bao m)
- Mã HS 09012120: Cà phê Culi,chồn gói Việt lai hương 300g- 500g ... (mã hs cà phê culichồ/ mã hs của cà phê culi)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 Hòa tan đen- hộp 15 gói hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 hòa/ mã hs của cafe tn g7 h)
- Mã HS 09012120: Cà phê S-Chinh phục (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê schinh/ mã hs của cà phê schi)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- Khát vọng (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê i khát/ mã hs của cà phê i kh)
- Mã HS 09012120: Cafe Trung Nguyên sáng tạo1 (500gx40gói)x30thùng... (mã hs cafe trung nguy/ mã hs của cafe trung n)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legen Classic- Hộp 12 sticks hàng mới 100%... (mã hs cà phê legen cl/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nâu- Sức sống (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê nâu sức/ mã hs của cà phê nâu)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Cà phê rang xay Blend 1.000g- HNT70R30AB... (mã hs hancoffee cà ph/ mã hs của hancoffee cà)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hazelnut hiệu Con Sóc (100g bột cà phê+60g đường)/hộp... (mã hs cà phê xay haze/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà phê bột (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09012120: Coffee Butter- Grounded_Cà phê đã xay, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%... (mã hs coffee butter/ mã hs của coffee butte)
- Mã HS 09012120: Cà phê DOLCE GUSTO ((16 viên * 104g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESC DLC GST Lungo 16Cap 3x104g XX... (mã hs cà phê dolce gu/ mã hs của cà phê dolce)
- Mã HS 09012120: Coffee- Cinnamon- Grounded_Cà phê đã xay hương quế. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee cinnamo/ mã hs của coffee cinn)
- Mã HS 09012120: Bột cà phê đã rang, đã xay, chưa khử chất caffeine-Coffee powder, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê đã r/ mã hs của bột cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Coffee Vietbeans Arabica. Nhãn hiệu VietBeans (48 túi/thùng, 13.2kg/carton), code VBAP-15, hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột coff/ mã hs của cà phê bột c)
- Mã HS 09012120: Hộp quà hiệu Highlands Coffee hộp vuông mẫu 1 gồm 1 bịch Cafe rang xay truyền thống + 1 phin Highlands Coffee + 1 hộp sữa Vinamilk 880g/hộp x 10 hộp/thùng... (mã hs hộp quà hiệu hi/ mã hs của hộp quà hiệu)
- Mã HS 09012210: Coffe chồn gói hạt 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ mã hs của coffe chồn g)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn hạt gói 250gr- Essenti... (mã hs cà phê chồn hạt/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr.Viet-Arabica-Cà phê hạt túi 500gr... (mã hs mrvietarabica/ mã hs của mrvietarab)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Expresso 200g(bao màu hồng)... (mã hs cà phê hạt expr/ mã hs của cà phê hạt e)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Culi 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt 100% Arabica 200g(bao màu vàng)... (mã hs cà phê hạt 100%/ mã hs của cà phê hạt 1)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Robusta 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn Arabica Bean (hạt) 250gr +phin... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê hạt (bean) túi 500gr... (mã hs mr vietgood mo/ mã hs của mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 100g... (mã hs coffee sóc 100g/ mã hs của coffee sóc 1)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 250g... (mã hs coffee sóc 250g/ mã hs của coffee sóc 2)
- Mã HS 09012220: Đậu cà phê 280g... (mã hs đậu cà phê 280g/ mã hs của đậu cà phê 2)
- Mã HS 09012220: Cà phê GiftSet 250g... (mã hs cà phê giftset/ mã hs của cà phê gifts)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Moka T.A. 250G... (mã hs cà phê moka ta/ mã hs của cà phê moka)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Legendee 225Gr... (mã hs cà phê legendee/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Coffee phin lọc sữa LG... (mã hs coffee phin lọc/ mã hs của coffee phin)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 1- 340gr... (mã hs café sáng tạo 1/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 2- 340gr... (mã hs café sáng tạo 2/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 3- 340gr... (mã hs café sáng tạo 3/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 4- 340gr... (mã hs café sáng tạo 4/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 5- 340gr... (mã hs café sáng tạo 5/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 8- 250gr... (mã hs café sáng tạo 8/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Da Vn Arch. 500G... (mã hs cà phê da vn ar/ mã hs của cà phê da vn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sang Tao 8 250Gr... (mã hs cà phê sang tao/ mã hs của cà phê sang)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bo Thổ Cẩm Plong... (mã hs cà phê bo thổ c/ mã hs của cà phê bo th)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Robusta 250g... (mã hs cà phê 84 robu/ mã hs của cà phê 84 r)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Arabica 250g... (mã hs cà phê 84 arab/ mã hs của cà phê 84 a)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi... (mã hs cà phê g7 ht de/ mã hs của cà phê g7 ht)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vlh B.h 300g... (mã hs cà phê chồn vlh/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Arabica B.H 200Gr... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Robusta B.H 200Gr... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc nâu xanh 500g... (mã hs coffee sóc nâu/ mã hs của coffee sóc n)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn gói bột 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ mã hs của coffe chồn g)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột hàn/ mã hs của cà phê bột)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Emc2 A.k 100gr... (mã hs cà phê bột emc2/ mã hs của cà phê bột e)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá FLAFFE 288g... (mã hs cà phê sữa đá f/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch G20 A.k 100gr... (mã hs cà phê sạch g20/ mã hs của cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Nesc Cà phê 3in1 20grx10g... (mã hs nesc cà phê 3in/ mã hs của nesc cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hat Moka 250gr... (mã hs cà phê 84 hat/ mã hs của cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê túi lọc- One coffe... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê bột hone/ mã hs của cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê hat hone/ mã hs của cà phê hat h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Caramel Plong 200Gr... (mã hs cà phê caramel/ mã hs của cà phê caram)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hat Moka Plong 500G... (mã hs cà phê hat moka/ mã hs của cà phê hat m)
- Mã HS 09012220: Coffê chồn lon 200gr (bột)... (mã hs coffê chồn lon/ mã hs của coffê chồn l)
- Mã HS 09012220: Cà phê con sóc vỏ nâu 100g... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr. Viet- Chồn 250g... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr v)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1 bịch 50 gói TN... (mã hs cà phê 3in1 bịc/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Robusta P.h 200g... (mã hs cà phê hat robu/ mã hs của cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Arabica P.h 200g... (mã hs cà phê hat arab/ mã hs của cà phê hat a)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Sua Da 5gx25gr... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sr Psv. 30gx20gr... (mã hs rock cà phê sr/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chocolate Plong 200Gr... (mã hs cà phê chocolat/ mã hs của cà phê choco)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Trung Nguyen G7-50Goi... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dac Arch. 18grx12... (mã hs cà phê sua dac/ mã hs của cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch Punat Psv. 250gr... (mã hs cà phê sạch pun/ mã hs của cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 3in1 B.h 10gx16gr... (mã hs cà phê chồn 3in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Dua Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê dua/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê chồn vco/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G20â thượng hạng 100gr... (mã hs cà phê g20â thư/ mã hs của cà phê g20â)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Perfect Blend 250g... (mã hs cà phê 84 perf/ mã hs của cà phê 84 p)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Classic 12gx17gr... (mã hs cà phê legend c/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 3in1 Psv. 10gx17gr... (mã hs cà phê hren 3in/ mã hs của cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà phê Den Ly Giay G.v 28gx6ly... (mã hs cà phê den ly g/ mã hs của cà phê den l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 2in1 Psv. 15gx17gr... (mã hs cà phê hren 2in/ mã hs của cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà Phê 3In1 One B.H 24Goix16Gr... (mã hs cà phê 3in1 one/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Hop Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bột hop/ mã hs của cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Goi Trung Tin 500Gr... (mã hs cà phê bột goi/ mã hs của cà phê bột g)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Db So 1 Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà d/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hoa Tan 3In1 T.A. 24Goi... (mã hs cà phê hoa tan/ mã hs của cà phê hoa t)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn túi lọc 8 gói *10gr... (mã hs coffe chồn túi/ mã hs của coffe chồn t)
- Mã HS 09012220: Choco Latte (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs choco latte hò/ mã hs của choco latte)
- Mã HS 09012220: Cà phê Vinaspresso Dip 15gx8gr... (mã hs cà phê vinaspre/ mã hs của cà phê vinas)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hoa Tan 3in1 16gx20... (mã hs cà phê 84 hoa/ mã hs của cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Ly Giay G.v 67gx6ly... (mã hs cà phê sua ly g/ mã hs của cà phê sua l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Bot V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn bot/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hat V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn hat/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Sét Qùa tặng Cà phê Cafio Vovos... (mã hs sét qùa tặng cà/ mã hs của sét qùa tặng)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột+Phin Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bộtphin/ mã hs của cà phê bộtp)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Ara.-Robusta T.A. 250G/G... (mã hs cà phê ararob/ mã hs của cà phê ara)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Robusta Plong 200G... (mã hs cà phê kozip ro/ mã hs của cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Thuong Hang A.k 100gr... (mã hs cà phê bột thuo/ mã hs của cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Thuong Hang A.k 222gr... (mã hs cà phê hat thuo/ mã hs của cà phê hat t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Do Vcoffee Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn do/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Rang Meseta Vovos 1kg... (mã hs cà phê hat rang/ mã hs của cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Mokablen Plong 200G... (mã hs cà phê kozip mo/ mã hs của cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Gói Nesc Cafe Da 16Grx15G... (mã hs cà phê gói nesc/ mã hs của cà phê gói n)
- Mã HS 09012220: Hộp quà cà phê vuông (Highlands)... (mã hs hộp quà cà phê/ mã hs của hộp quà cà p)
- Mã HS 09012220: Cafe Legendee 225gr Trung Nguyên... (mã hs cafe legendee 2/ mã hs của cafe legende)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 8- 250gr HTXTMQ3... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09012220: Cà phê hòa tan 3in1 one 20gx16gr... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht 3in1 One B.h 11goix16gr... (mã hs cà phê ht 3in1/ mã hs của cà phê ht 3i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Culi Hat Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê culi hat/ mã hs của cà phê culi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Essenti Bot B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn ess/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Ht Vi Dam Hop/20Tui... (mã hs cà phê thu hà h/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn bột gói 250gr-Essenti... (mã hs cà phê chồn bột/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá lon Highlands 185ml... (mã hs cà phê sữa đá l/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Dừa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino dừa/ mã hs của cappuccino d)
- Mã HS 09012220: Café chồn túi bố Vietmade BH 250g... (mã hs café chồn túi b/ mã hs của café chồn tú)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Cappuccino Dua Arch. 20Gx12... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Thuong Hang Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà t/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Túi Lọc One Coffee B.H 100G... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cafe sáng tạo 8- 250g Trung Nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 8/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sữa G7 3in1- Hộp 21 sachets... (mã hs cà phê sữa g7 3/ mã hs của cà phê sữa g)
- Mã HS 09012220: Thức uống hòa tan 268,5gr Archcafe... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê Meet&more 3in1 Tc. 15gx18gr... (mã hs cà phê meet&mor/ mã hs của cà phê meet&)
- Mã HS 09012220: Cà phê Túi Loc One Coffee B.h 100g... (mã hs cà phê túi loc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Ca cao 3in1 trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao 3in1 trọ/ mã hs của ca cao 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Arabica B.h 18gr X 8goi... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Den One B.h 5goix5gr... (mã hs cà phê chồn ht/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê sầu/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Lớn Bot V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn lớn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Trong Go Trung Tin 150Gr... (mã hs cà phê bột tron/ mã hs của cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Robusta B.H 18Gr X 6Goi... (mã hs cà phê chồn rob/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: EMC2 coffee E5A nguyên chất (500gr)... (mã hs emc2 coffee e5a/ mã hs của emc2 coffee)
- Mã HS 09012220: Cà phê Rang Xay Suy Ngam Hga. 250gr... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09012220: Cà phê Arabica-rob Rang Xay G.v 250g... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Túi Bo Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn túi/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Tui Bo Essenti B.H 250Gr... (mã hs cà phê chồn tui/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sơn La Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê sơn la p/ mã hs của cà phê sơn l)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 hộp 18 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 2in1 hộp 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 2in1 hộ/ mã hs của cafe g7 2in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đặc 18g x 12 gói ARCHACFE... (mã hs cà phê sữa đặc/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 2in1- Hộp 15 sachets- 16gr... (mã hs cà phê g7 2in1/ mã hs của cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hancoffee instant 3 in 1 288g... (mã hs cà phê hancoffe/ mã hs của cà phê hanco)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hạt túi bố Vietmade 250g... (mã hs cà phê chồn hạt/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Thuan Khiet Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê thuan kh/ mã hs của cà phê thuan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Phin Giay Psv. 10goix15gr... (mã hs cà phê chồn phi/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột 200gr (1 hộp kèm phin) EMC... (mã hs cà phê bột 200g/ mã hs của cà phê bột 2)
- Mã HS 09012220: Legend Clasic hộp 12 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend clasic h/ mã hs của legend clasi)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 bịch 50 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 bị/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 Hòa Tan Đen- Hộp 15 gói 2gr... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê đá VN Archcafe 13g X 12sachets... (mã hs cà phê đá vn ar/ mã hs của cà phê đá vn)
- Mã HS 09012220: Café chồn bột Robusta + phin 250g One... (mã hs café chồn bột r/ mã hs của café chồn bộ)
- Mã HS 09012220: Cafe hoà tan đen 100 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe hoà tan đe/ mã hs của cafe hoà tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 2in1 O Duong B.h 5goix14gr... (mã hs cà phê chồn 2in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Khe Sanh Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê khe sanh/ mã hs của cà phê khe s)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Robusta Blen 2-250gr + phin... (mã hs cà phê bột robu/ mã hs của cà phê bột r)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Arabica Blen 1-250gr + phin... (mã hs cà phê bột arab/ mã hs của cà phê bột a)
- Mã HS 09012220: MR.Viet-Chon-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietchoncà/ mã hs của mrvietchon)
- Mã HS 09012220: Cà phê (Đã rang, đã khử chất caffeine)... (mã hs cà phê đã rang/ mã hs của cà phê đã r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht Capu Dua Essenti B.h 10gx17gr... (mã hs cà phê ht capu/ mã hs của cà phê ht ca)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Den Vcoffee +phin Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn den/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Mr Viet cà phê hòa tan 2 trong 1- 255gr... (mã hs mr viet cà phê/ mã hs của mr viet cà p)
- Mã HS 09012220: Cà phê-Combo Mr Viet Bag 1000gr-COMBO 4... (mã hs cà phêcombo mr/ mã hs của cà phêcombo)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 hòa tan đen 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 hòa tan/ mã hs của cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3in1 bịch 20 goi Trung Nguyên... (mã hs cà phê g7 3in1/ mã hs của cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Sầu Riêng (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino sầu/ mã hs của cappuccino s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Nhan Sam L.chi 5in1 B.h 10gx18gr... (mã hs cà phê nhan sam/ mã hs của cà phê nhan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Luxury V5+phin Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê luxury v/ mã hs của cà phê luxur)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hop Le 2 Lớn V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn hop/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Việt With Filter- Mua 3 tặng 1... (mã hs cà phê mr việt/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn hòa tan Vietmade 2in1 20x14g... (mã hs coffee chồn hòa/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Mr.Viet-Arabica-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietarabica/ mã hs của mrvietarab)
- Mã HS 09012220: Ca cao nguyên chất trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao nguyên c/ mã hs của ca cao nguyê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dua Fingiay Vikin Psv. 6gx30gr... (mã hs cà phê sua dua/ mã hs của cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê VCF gold (1 thùng 480 gr x 20 pack)... (mã hs cà phê vcf gold/ mã hs của cà phê vcf g)
- Mã HS 09012220: Cà phê hạt Arabica 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012220: Legend cà phê sữa đá hộp 5 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend cà phê s/ mã hs của legend cà ph)
- Mã HS 09012220: Café hòa tan đen 100 gói (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café hòa tan đe/ mã hs của café hòa tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn + phin Flaffe Luwak Coffee 120g... (mã hs cà phê chồn p/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1- hộp 18 sachets 16g HTXTMQ3... (mã hs cà phê g7 3 in/ mã hs của cà phê g7 3)
- Mã HS 09012220: Cà phê xay Trung Nguyên sáng tạo 5 (340g/gói)... (mã hs cà phê xay trun/ mã hs của cà phê xay t)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hòa tan đen lớn 05 gói x 05gr-One... (mã hs cà phê chồn hòa/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Legend special edition hộp 11 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend special/ mã hs của legend speci)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Cappucino hương Mocha- Hộp 12 sticks... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn 2in1 không đường (23 góix14g) (TTP)... (mã hs coffee chồn 2in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1, hàng đóng trong 110 thùng, mới 100%... (mã hs cà phê 3in1 hà/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Capuccino Hương Mocha 12 gói Trung Nguyên... (mã hs cà phê capuccin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09012220: Café G7 3in1 bich 100 gói-16gr (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café g7 3in1 bi/ mã hs của café g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Viet- Cà phê Dalat- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mr vietgood mo/ mã hs của mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Ca cao nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 20gr)- One coffee... (mã hs ca cao nhân sâm/ mã hs của ca cao nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 18gr)- One coffee... (mã hs cà phê nhân sâm/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê phin lọc đen đôi: 20 gói cà phê, 20 gói đường- 480gr... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012220: Cà phê hoà tan Cappuccino dừa 10 gói*17gr (hộp 10 tép)-Dakmark... (mã hs cà phê hoà tan/ mã hs của cà phê hoà t)
- Mã HS 09012220: Cafe túi lọc Darlak. 15 G/Bag X 10 BAGS/ BOX x 10 BOX/ CARTON. Mới 100%... (mã hs cafe túi lọc da/ mã hs của cafe túi lọc)
- Mã HS 09012220: Bột cà phê (Thai Binh Duong-Sai gon Espresso)- 500g x 30 bags. Hàng mới 100 %... (mã hs bột cà phê tha/ mã hs của bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Gourmet lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê gourmet/ mã hs của cà phê gourm)
- Mã HS 09012220: Cà phê Houseblend lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột,500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê houseble/ mã hs của cà phê house)
- Mã HS 09012220: Cà phê TN G7 3 in 1 nhỏ- chất liệu bằng caffe, dạng bột,16gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê tn g7 3/ mã hs của cà phê tn g7)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐÁ... (mã hs cà phê đá/ mã hs của cà phê đá)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ NÓNG... (mã hs cà phê nóng/ mã hs của cà phê nóng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ... (mã hs cà phê sữa đá/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA NÓNG... (mã hs cà phê sữa nóng/ mã hs của cà phê sữa n)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc tím... (mã hs cafe phin lọc t/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc nâu... (mã hs cafe phin lọc n/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc sữa... (mã hs cafe phin lọc s/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc đen... (mã hs cafe phin lọc đ/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc xanh... (mã hs cafe phin lọc x/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: CF Sáng tạo 5 340g... (mã hs cf sáng tạo 5 3/ mã hs của cf sáng tạo)
- Mã HS 09019020: Cà phê Wake Up (T)... (mã hs cà phê wake up/ mã hs của cà phê wake)
- Mã HS 09019020: Cafe hương chồn 250g... (mã hs cafe hương chồn/ mã hs của cafe hương c)
- Mã HS 09019020: CF chồn gói 300g bột... (mã hs cf chồn gói 300/ mã hs của cf chồn gói)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT CULI 250GR... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MOKA 250GR... (mã hs cà phê hạt moka/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 250g bột... (mã hs cf mr việt đl 2/ mã hs của cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt 3 in 1-255g... (mã hs cf mr việt 3 in/ mã hs của cf mr việt 3)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 500g bột... (mã hs cf mr việt đl 5/ mã hs của cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: Cà phê PHỐ 10 gói (T2)... (mã hs cà phê phố 10 g/ mã hs của cà phê phố 1)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2-340GR... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2-500GR... (mã hs cà phê chế phin/ mã hs của cà phê chế p)
- Mã HS 09019020: NCF CAFE VIỆT 170ML T30... (mã hs ncf cafe việt 1/ mã hs của ncf cafe việ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt Ara 250g bột... (mã hs cf mr việt ara/ mã hs của cf mr việt a)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn đậm đà 200g... (mã hs cafe h chồn đậm/ mã hs của cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN LỌC TÍM ĐƠN... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: Cà phê Trung Nguyên đen... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt chồn 250g bột... (mã hs cf mr việt chồn/ mã hs của cf mr việt c)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn tinh tế 200g... (mã hs cafe h chồn tin/ mã hs của cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊÂ PHIN LỌC NÂU ĐÔI... (mã hs cà phêâ phin lọ/ mã hs của cà phêâ phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA 250GR... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ARABICA 250GR... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt hòa tan đen 40g... (mã hs cf mr việt hòa/ mã hs của cf mr việt h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ KOFEE BI-PHIN 250GR... (mã hs cà phê kofee bi/ mã hs của cà phê kofee)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT RANG CULI 500GR... (mã hs cà phê hạt rang/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen nhỏ 30g (26)... (mã hs cà phê tn đen n/ mã hs của cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: CF Cappuccino sầu dừa 240gr... (mã hs cf cappuccino s/ mã hs của cf cappuccin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN GIẤY SÁNG 100GR... (mã hs cà phê phin giấ/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT HƯƠNG CHỒN 250GR... (mã hs cà phê hạt hươn/ mã hs của cà phê hạt h)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN sữa mới 288g (26)... (mã hs cà phê tn sữa m/ mã hs của cà phê tn sữ)
- Mã HS 09019020: Cà phê con sóc nâu 100g (T)... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen 240g mới (26)... (mã hs cà phê tn đen 2/ mã hs của cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ SỮA 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê sữa/ mã hs của boss cà phê)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ ĐEN 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê đen/ mã hs của boss cà phê)
- Mã HS 09019020: NESCAFE RTD LATTE 30X180ML T30... (mã hs nescafe rtd lat/ mã hs của nescafe rtd)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê phin cầu/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ DRIP(100% ARABICA)250GR... (mã hs cà phê drip100/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MACA 4 IN 1 (THE ROYAL)... (mã hs cà phê maca 4 i/ mã hs của cà phê maca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ RANG XAY ĐƯỜNG PHỒ 250GR... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 2 IN 1-HOP 15 SACHETS... (mã hs ca phe g7 2 in/ mã hs của ca phe g7 2)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 3 IN 1-HOP 21 SACHETS... (mã hs ca phe g7 3 in/ mã hs của ca phe g7 3)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 GU MẠNH 3 IN 1-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 gu mạ/ mã hs của cà phê g7 gu)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 HÒA TAN ĐEN-HỘP 15 GÓI... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ LEGEND SỮA ĐÁ(HỘP 5 X 25GR)... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN MR VIET(430202)... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ESPRESSO CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê espresso/ mã hs của cà phê espre)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ 200GR... (mã hs cà phê xay hươn/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ HIGHLANDS COFFEE 235ML... (mã hs cà phê sữa đá h/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CA PHÊ HÒA TAN 2 IN 1 MRVIET(430219)... (mã hs ca phê hòa tan/ mã hs của ca phê hòa t)
- Mã HS 09019020: COMBO CÀ PHÊ & PHIN + SÔCÔLA XOÀI DỪA... (mã hs combo cà phê &/ mã hs của combo cà phê)
- Mã HS 09019020: Cà phê lon 5100002-Inspire Blend 250gr... (mã hs cà phê lon 5100/ mã hs của cà phê lon 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 CAPPUCCINO HƯƠNG MOCHA-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 PASSIONA HÒA TAN 4 IN 1-HỘP 14... (mã hs cà phê g7 passi/ mã hs của cà phê g7 pa)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MR VIET ARABICA 500GR(647875)... (mã hs cà phê hạt mr v/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: THỨC UỐNG HÒA TAN ARCHCAFE(15 GÓIX12HỘP)... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐEN VIETNAMESE BLACK COFFEE 185ML... (mã hs cà phê đen viet/ mã hs của cà phê đen v)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5100016-Expert Blend 1- 500gr... (mã hs cà phê túi 5100/ mã hs của cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET-CÀ PHÊ DALAT 250GR(647561)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET RANG XAY ARABICA 250GR(647851)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: Cà phê hộp 5200067- hòa tan Americano Premium... (mã hs cà phê hộp 5200/ mã hs của cà phê hộp 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPPUCCINO DỪA ARCHAFE(20GRX50TÚI) 1 KG... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5200090-hoà tan 3in1 Café Sữa (E/V)... (mã hs cà phê túi 5200/ mã hs của cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MATCHA DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X18GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê matcha d/ mã hs của cà phê match)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPUCHINO DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X20GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê capuchin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09021010: GREEN TEA 2G (TRÀ XANH TÚI 2G)... (mã hs green tea 2g t/ mã hs của green tea 2g)
- Mã HS 09021010: Trà Lài túi lọc (50gr/Hộp, 20 Hộp/thùng)... (mã hs trà lài túi lọc/ mã hs của trà lài túi)
- Mã HS 09021010: Trà Sen lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà sen lon giấ/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09021010: Trà Lài lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà lài lon giấ/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà xanh lon gi/ mã hs của trà xanh lon)
- Mã HS 09021010: Chè xanh sấy khô, Dried Green Tea, đóng gói 150gram/gói, 24 gói/ thùng, hàng mới 100%.... (mã hs chè xanh sấy kh/ mã hs của chè xanh sấy)
- Mã HS 09021010: Miến dong 20 gói/thùng, hàng mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs miến dong 20 gó/ mã hs của miến dong 20)
- Mã HS 09021010: Chè xanh, 500gr/ gói, 36 gói/ thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs chè xanh 500gr/ mã hs của chè xanh 50)
- Mã HS 09021090: Trà Gừng... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09021090: Trà lipton... (mã hs trà lipton/ mã hs của trà lipton)
- Mã HS 09021090: Trà nhàu 40g... (mã hs trà nhàu 40g/ mã hs của trà nhàu 40g)
- Mã HS 09021090: Trà Lài 100gr... (mã hs trà lài 100gr/ mã hs của trà lài 100g)
- Mã HS 09021090: Trà Sen 100gr... (mã hs trà sen 100gr/ mã hs của trà sen 100g)
- Mã HS 09021090: Trà nhàu 240g... (mã hs trà nhàu 240g/ mã hs của trà nhàu 240)
- Mã HS 09021090: Trà Olong 100gr... (mã hs trà olong 100gr/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09021090: Trà đen 5 vị 50g... (mã hs trà đen 5 vị 50/ mã hs của trà đen 5 vị)
- Mã HS 09021090: Xà bông nhàu 80g... (mã hs xà bông nhàu 80/ mã hs của xà bông nhàu)
- Mã HS 09021090: Trà xanh 5 vị 50g... (mã hs trà xanh 5 vị 5/ mã hs của trà xanh 5 v)
- Mã HS 09021090: Trà atiso mới (T)... (mã hs trà atiso mới/ mã hs của trà atiso mớ)
- Mã HS 09021090: Bột nhàu xanh 400g... (mã hs bột nhàu xanh 4/ mã hs của bột nhàu xan)
- Mã HS 09021090: Bột nhàu vàng 500g... (mã hs bột nhàu vàng 5/ mã hs của bột nhàu vàn)
- Mã HS 09021090: Trà đen lá rời 100g... (mã hs trà đen lá rời/ mã hs của trà đen lá r)
- Mã HS 09021090: Trà xanh lá rời 100g... (mã hs trà xanh lá rời/ mã hs của trà xanh lá)
- Mã HS 09021090: Trà atiso mới T (T2)... (mã hs trà atiso mới t/ mã hs của trà atiso mớ)
- Mã HS 09021090: Trà Thái Nguyên 100gr... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09021090: Chè 10 teas (100g/hộp)... (mã hs chè 10 teas 10/ mã hs của chè 10 teas)
- Mã HS 09021090: Trà đen 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà đen 5 vị 8/ mã hs của trà đen 5 vị)
- Mã HS 09021090: Trà đen- dừa xoài 100g... (mã hs trà đen dừa xo/ mã hs của trà đen dừa)
- Mã HS 09021090: Nước chè xanh nóng/ đá... (mã hs nước chè xanh n/ mã hs của nước chè xan)
- Mã HS 09021090: Hồng trà bà cụ 100g PL... (mã hs hồng trà bà cụ/ mã hs của hồng trà bà)
- Mã HS 09021090: Trà xanh bà cụ 100g PL... (mã hs trà xanh bà cụ/ mã hs của trà xanh bà)
- Mã HS 09021090: Trà xanh 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà xanh 5 vị/ mã hs của trà xanh 5 v)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh I Wish You 50g... (mã hs trà xanh i wish/ mã hs của trà xanh i w)
- Mã HS 09021090: Trà sâm dứa mai hạc (T)... (mã hs trà sâm dứa mai/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09021090: Cao nước Atiso 100ml (26)... (mã hs cao nước atiso/ mã hs của cao nước ati)
- Mã HS 09021090: Trà hương vị 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà hương vị 5/ mã hs của trà hương vị)
- Mã HS 09021090: Trà thảo mộc 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà thảo mộc 5/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09021090: Trà làm từ trái nhàu (40g/hộp)... (mã hs trà làm từ trái/ mã hs của trà làm từ t)
- Mã HS 09021090: Viên nhàu nguyên chất 500g vàng... (mã hs viên nhàu nguyê/ mã hs của viên nhàu ng)
- Mã HS 09021090: Trà xanh đặc sản Tân Cương 100gr- Việt Anh... (mã hs trà xanh đặc sả/ mã hs của trà xanh đặc)
- Mã HS 09021090: Trà xanh đặc biệt Thái Nguyên 50gr-Bảo Hương... (mã hs trà xanh đặc bi/ mã hs của trà xanh đặc)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Thái Nguyên hương sen 80gr-Việt Anh... (mã hs trà xanh thái n/ mã hs của trà xanh thá)
- Mã HS 09021090: Trà Atiso thượng hạng hộp 50g x 2grVĩnh Tiến... (mã hs trà atiso thượn/ mã hs của trà atiso th)
- Mã HS 09021090: Trà lài Phương Vy (100g/gói, 100 gói/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs trà lài phương/ mã hs của trà lài phươ)
- Mã HS 09021090: CHÈ XANH PEKOE/SP57-3, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh pekoe// mã hs của chè xanh pek)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh Mê Trang 250g (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà xanh mê tra/ mã hs của trà xanh mê)
- Mã HS 09021090: Trà ô long 455ml/chai (sản xuất tại CN công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tỉnh Bắc Ninh)... (mã hs trà ô long 455m/ mã hs của trà ô long 4)
- Mã HS 09022010: CHE XANH STD6765... (mã hs che xanh std676/ mã hs của che xanh std)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 7665/30KG/1BAO... (mã hs chè xanh std 76/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022010: Trà xanh lài- Jasmine Green Tea... (mã hs trà xanh lài j/ mã hs của trà xanh lài)
- Mã HS 09022010: Chè đen (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 35 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè xanh hàng/ mã hs của chè xanh hà)
- Mã HS 09022010: BROKEN (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, 40.6kg/bao)... (mã hs broken trà xan/ mã hs của broken trà)
- Mã HS 09022010: VIETNAM GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, 35.6kg/bao)... (mã hs vietnam green t/ mã hs của vietnam gree)
- Mã HS 09022010: Chè Xanh đã sấy khô loại STD 7265, gồm 884 bao(35kg/bao), hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: TRÀ KHÔ... (mã hs trà khô/ mã hs của trà khô)
- Mã HS 09022090: TRÀ GỪNG... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh... (mã hs chè xanh/ mã hs của chè xanh)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh 1... (mã hs chè xanh 1/ mã hs của chè xanh 1)
- Mã HS 09022090: Chè Oolong... (mã hs chè oolong/ mã hs của chè oolong)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP... (mã hs chè xanh op/ mã hs của chè xanh op)
- Mã HS 09022090: Trà Olong 100g... (mã hs trà olong 100g/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam... (mã hs chè xanh vietna/ mã hs của chè xanh vie)
- Mã HS 09022090: Trà lài lon 150g... (mã hs trà lài lon 150/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09022090: Trà Atiso 20 tép... (mã hs trà atiso 20 té/ mã hs của trà atiso 20)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 3907... (mã hs chè xanh std 39/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 2801... (mã hs chè xanh std 28/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Trà Atiso 100 tép... (mã hs trà atiso 100 t/ mã hs của trà atiso 10)
- Mã HS 09022090: Trái nhàu khô 250g... (mã hs trái nhàu khô 2/ mã hs của trái nhàu kh)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu 100g... (mã hs trà trái nhàu 1/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: Trà Olong lon 150g... (mã hs trà olong lon 1/ mã hs của trà olong lo)
- Mã HS 09022090: Viên nhàu THD 250g... (mã hs viên nhàu thd 2/ mã hs của viên nhàu th)
- Mã HS 09022090: TRÀ LIPTON CHANH ĐÁ... (mã hs trà lipton chan/ mã hs của trà lipton c)
- Mã HS 09022090: TRÀ HOA CÚC MẬT ONG... (mã hs trà hoa cúc mật/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG 101 500GR... (mã hs trà olong 101 5/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09022090: Trà sữa Matcha 160g... (mã hs trà sữa matcha/ mã hs của trà sữa matc)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu HT 40g... (mã hs trà trái nhàu h/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: Set bột nhàu Premium... (mã hs set bột nhàu pr/ mã hs của set bột nhàu)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN 115GR(647042)... (mã hs trà đen 115gr6/ mã hs của trà đen 115g)
- Mã HS 09022090: Trà Olong túi lọc 50g... (mã hs trà olong túi l/ mã hs của trà olong tú)
- Mã HS 09022090: TRÀ OOLONG CHANH 455ML... (mã hs trà oolong chan/ mã hs của trà oolong c)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH 100GR(647417)... (mã hs trà xanh 100gr/ mã hs của trà xanh 100)
- Mã HS 09022090: Trà xanh hộp giấy 150g... (mã hs trà xanh hộp gi/ mã hs của trà xanh hộp)
- Mã HS 09022090: Trà lài Phúc Long 100g... (mã hs trà lài phúc lo/ mã hs của trà lài phúc)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phúc Long 100g... (mã hs trà sen phúc lo/ mã hs của trà sen phúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN-BÁ TƯỚC(647462)... (mã hs trà đenbá tước/ mã hs của trà đenbá t)
- Mã HS 09022090: TRÀ LÀI BAO THIẾC 100GR... (mã hs trà lài bao thi/ mã hs của trà lài bao)
- Mã HS 09022090: TRÀ LÀI LON THIẾC 100GR... (mã hs trà lài lon thi/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Phúc Long 100g... (mã hs trà xanh phúc l/ mã hs của trà xanh phú)
- Mã HS 09022090: Trà bà cụ các loại 100g... (mã hs trà bà cụ các l/ mã hs của trà bà cụ cá)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH BAO THIẾC 125GR... (mã hs trà xanh bao th/ mã hs của trà xanh bao)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH LON THIẾC 100GR... (mã hs trà xanh lon th/ mã hs của trà xanh lon)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy sen 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy sen 25/ mã hs của trà cozy sen)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy đào 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy đào 25/ mã hs của trà cozy đào)
- Mã HS 09022090: Trà nhàu túi lọc THD 50g... (mã hs trà nhàu túi lọ/ mã hs của trà nhàu túi)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Việt Nam BKD-OP2... (mã hs chè xanh việt n/ mã hs của chè xanh việ)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG BAO THIẾC 200GR... (mã hs trà olong bao t/ mã hs của trà olong ba)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG LON THIẾC 200GR... (mã hs trà olong lon t/ mã hs của trà olong lo)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG TEA+ PLUS 455ML... (mã hs trà olong tea/ mã hs của trà olong te)
- Mã HS 09022090: TRÀ IWY 6 TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà iwy 6 teas/ mã hs của trà iwy 6 te)
- Mã HS 09022090: TRÀ HƯƠNG VỊ 115GR(647202)... (mã hs trà hương vị 11/ mã hs của trà hương vị)
- Mã HS 09022090: TRÀ THẢO DƯỢC 90GR(647226)... (mã hs trà thảo dược 9/ mã hs của trà thảo dượ)
- Mã HS 09022090: Trà hương Sen 50g-Việt Anh... (mã hs trà hương sen 5/ mã hs của trà hương se)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN-XOÀI VÀ DỪA(647431)... (mã hs trà đenxoài và/ mã hs của trà đenxoài)
- Mã HS 09022090: Trà hương Nhài 50g-Việt Anh... (mã hs trà hương nhài/ mã hs của trà hương nh)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy hoa cúc 20g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy hoa cú/ mã hs của trà cozy hoa)
- Mã HS 09022090: Trà I Wish You- Mua 3 tặng 1... (mã hs trà i wish you/ mã hs của trà i wish y)
- Mã HS 09022090: TRÀ MANGO COCONUT SENSE ASIA... (mã hs trà mango cocon/ mã hs của trà mango co)
- Mã HS 09022090: Chè khô 40kg/ kiện, mới 100%... (mã hs chè khô 40kg/ k/ mã hs của chè khô 40kg)
- Mã HS 09022090: TRÀ ATISO TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà atiso túi l/ mã hs của trà atiso tú)
- Mã HS 09022090: LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH 455ML... (mã hs lipton trà đen/ mã hs của lipton trà đ)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy hoa nhài 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy hoa nh/ mã hs của trà cozy hoa)
- Mã HS 09022090: Trà Hồng trà Cozy 25g*2g*1hộp... (mã hs trà hồng trà co/ mã hs của trà hồng trà)
- Mã HS 09022090: Trà Lipton Chamomile 1G*25goi... (mã hs trà lipton cham/ mã hs của trà lipton c)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- SV F, hàng mới 100%... (mã hs trà xanh sv f/ mã hs của trà xanh sv)
- Mã HS 09022090: Matcha Sữa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs matcha sữa hòa/ mã hs của matcha sữa)
- Mã HS 09022090: NGK LIPTON TRÀ ĐEN VỊ ĐÀO 455ML... (mã hs ngk lipton trà/ mã hs của ngk lipton t)
- Mã HS 09022090: TRÀ HOA CÚC TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà hoa cúc túi/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH NHẬT KHÔNG ĐƯỜNG 345ML... (mã hs trà xanh nhật k/ mã hs của trà xanh nhậ)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Cầu Đất lon thiếc 100g... (mã hs trà xanh cầu đấ/ mã hs của trà xanh cầu)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH MATCHA TEA + PLUS 455ML... (mã hs trà xanh matcha/ mã hs của trà xanh mat)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- SV F(S), hàng mới 100%... (mã hs trà xanh sv f/ mã hs của trà xanh sv)
- Mã HS 09022090: Matcha Dừa 18g x 12 gói Archcafe... (mã hs matcha dừa 18g/ mã hs của matcha dừa 1)
- Mã HS 09022090: TRÀ SENSE ASIA I WISH U-N(647394)... (mã hs trà sense asia/ mã hs của trà sense as)
- Mã HS 09022090: TRÀ TRÁI NHÀU TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà trái nhàu t/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: TRÀ GỪNG TÚI LỌC 20 TÉP L'ANGFARM... (mã hs trà gừng túi lọ/ mã hs của trà gừng túi)
- Mã HS 09022090: Trà Lipton E.Breakfast 2,4G*25goi... (mã hs trà lipton ebr/ mã hs của trà lipton e)
- Mã HS 09022090: TRÀ THẢO DƯỢC GỪNG- XẢ 70GR(647479)... (mã hs trà thảo dược g/ mã hs của trà thảo dượ)
- Mã HS 09022090: TRÀ VD BOX 5 HERBAL TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà vd box 5 he/ mã hs của trà vd box 5)
- Mã HS 09022090: TRÀ TIM SEN TÚI LỌC 20 TÉP L'ANGFARM... (mã hs trà tim sen túi/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09022090: Trà Xanh túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà xanh túi lọ/ mã hs của trà xanh túi)
- Mã HS 09022090: Trà dâu đá Archcafe 18g X 12 sachets... (mã hs trà dâu đá arch/ mã hs của trà dâu đá a)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH HƯƠNG CHANH WONDERFARM 345ML... (mã hs trà xanh hương/ mã hs của trà xanh hươ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS(42Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè xanh bps42/ mã hs của chè xanh bps)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh 1080 bao. 35 kg/bao, Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh 1080 b/ mã hs của chè xanh 108)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh hàng m/ mã hs của chè xanh hàn)
- Mã HS 09022090: Trà đào đá hòa tan Archcafe 20g X 12sachets... (mã hs trà đào đá hòa/ mã hs của trà đào đá h)
- Mã HS 09022090: TRÀ TÚI LỌC OLONG NAM ĐÔNG CÔ LON THIẾC 80GR... (mã hs trà túi lọc olo/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH F, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh f đón/ mã hs của chè xanh f)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô 35kg/bao (559 Bao). Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh khô 35/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09022090: Chè cám loại 50 KGS/PKGS 20 PKGS. Hàng mới 100%... (mã hs chè cám loại 50/ mã hs của chè cám loại)
- Mã HS 09022090: Trà xanh nguyên chất Flaffe Green Tea Leaf 200g... (mã hs trà xanh nguyên/ mã hs của trà xanh ngu)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH KHÔ.chưa ủ men hàng do việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh khôch/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09022090: CHE XANH DONG DONG NHAT 35KG/BAO SAN PHAM VIET NAM... (mã hs che xanh dong d/ mã hs của che xanh don)
- Mã HS 09022090: Trà sen 57g (48 x 57g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà sen 57g 48/ mã hs của trà sen 57g)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh hữu cơ 6 hộp/thùng)... (mã hs green tea organ/ mã hs của green tea or)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH FG145-1, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh fg145/ mã hs của chè xanh fg1)
- Mã HS 09022090: Trà sen 150g (24 x 150g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà sen 150g 2/ mã hs của trà sen 150g)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô 35kgs/bao, 514 bao. Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA,đóng 35kg/bao, đã sấy khô. Mới 100%... (mã hs chè xanh green/ mã hs của chè xanh gre)
- Mã HS 09022090: Chè viên cắt loại 18 KGS/PKGS 1200 PKGS. Hàng mới 100%... (mã hs chè viên cắt lo/ mã hs của chè viên cắt)
- Mã HS 09022090: Chè mảnh (Green Tea Grade Broken) được đóng 50 kg/bao ... (mã hs chè mảnh green/ mã hs của chè mảnh gr)
- Mã HS 09022090: Chè peko (Vietnam Green Tea peko) được đóng 35 kg/bao ... (mã hs chè peko vietn/ mã hs của chè peko vi)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua bịch (50 x 57g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà khổ qua bịc/ mã hs của trà khổ qua)
- Mã HS 09022090: Trà xanh xuất xứ Việt Nam, đóng 35Kg/Bao. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh xuất x/ mã hs của trà xanh xuấ)
- Mã HS 09022090: CINNAMON GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh quế 6 hộp/thùng)... (mã hs cinnamon green/ mã hs của cinnamon gre)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài TH (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W)... (mã hs chè xanh nhài t/ mã hs của chè xanh nhà)
- Mã HS 09022090: Trà thái nguyên hương sen 30g x 30 ống/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09022090: Trà vinatea hoa nhài túi lọc 50g x 24 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs trà vinatea hoa/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09022090: GINGER GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh gừng hữu cơ 6 hộp/thùng)... (mã hs ginger green te/ mã hs của ginger green)
- Mã HS 09022090: JASMINE GREEN TEA ORGANIC 50 G (Trà xanh nhài 50g 50 hộp/thùng)... (mã hs jasmine green t/ mã hs của jasmine gree)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc (36 x 20 bag x 2g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà khổ qua túi/ mã hs của trà khổ qua)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhãn hiệu GREEN TEA BT,đóng 35kg/bao, đã sấy khô. Mới 100%... (mã hs chè xanh nhãn h/ mã hs của chè xanh nhã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh chưa ủ men trọng lượng 35kg/ bao(bao gồm cọng chè và lá chè)... (mã hs chè xanh chưa ủ/ mã hs của chè xanh chư)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/bao. Hàng mới 100%)... (mã hs green tea bt t/ mã hs của green tea bt)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BT đã sấy khô gồm 339 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100%... (mã hs chè xanh loại b/ mã hs của chè xanh loạ)
- Mã HS 09022090: Chè khô GREEN TEA PEKOE (đóng 35kg/bao). Mới 100% doViệt Nam sản xuất ... (mã hs chè khô green t/ mã hs của chè khô gree)
- Mã HS 09022090: Chè xanh thành phẩm. 231 bao. 42kg/bao Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè xanh thành/ mã hs của chè xanh thà)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT chưa ủ men, đóng gói 35 Kg x 530 bao(Gồm cọng chè và lá chè)... (mã hs chè xanh bt chư/ mã hs của chè xanh bt)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH 333-M (HÀNG MỚI 100%, N.W: 22KGS/1CARTON; G.W: 23.60KGS/1CARTON)... (mã hs chè xanh 333m/ mã hs của chè xanh 333)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Nghệ An loại Pekoe (đóng gói tịnh 35 kg/bao, sản xuất mới 100%), ... (mã hs chè xanh nghệ a/ mã hs của chè xanh ngh)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ZAFRANI đã sấy khô gồm 508 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100%... (mã hs chè xanh loại z/ mã hs của chè xanh loạ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế đã sấy khô loại Zafrani gồm 577 bao(35kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs chè xanh sơ chế/ mã hs của chè xanh sơ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD333 đã sấy khô, đóng gói 40kg/ túi, tổng: 429 túi, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh std333/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BB2 (hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 35kg/bao x 1.350 bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs chè xanh bb2 h/ mã hs của chè xanh bb2)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã héo, vò và sấy khô, đóng gói 35kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh đã héo/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Viet Nam green tea RIL đóng bao 35 kg/ bao, hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%... (mã hs chè xanh viet n/ mã hs của chè xanh vie)
- Mã HS 09022090: CHÈ CÁM XANH ĐÃ SẤY KHÔ F LOẠI III- XUẤT XỨ TẠI VIỆT NAM- MỚI 100%- QUI CÁCH ĐÓNG GÓI 55KG/BAO... (mã hs chè cám xanh đã/ mã hs của chè cám xanh)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Std. 902 (Lot: BC-G902- 191213) (đóng 28kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè xanh std 9/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GO71 (8) (100% sản xuất tại Việt Nam), 185 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, ... (mã hs chè xanh go71/ mã hs của chè xanh go7)
- Mã HS 09022090: Chè xanh do Việt Nam sản xuất FV571 (đã qua chế biến) 1464 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao)... (mã hs chè xanh do việ/ mã hs của chè xanh do)
- Mã HS 09022090: Chè xanh, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ men, đóng gói (36 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh sấy k/ mã hs của chè xanh sấ)
- Mã HS 09022090: Chè OOLONG, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ men, đóng gói (40 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè oolong sấy/ mã hs của chè oolong)
- Mã HS 09023010: BLACK TEA (TRÀ ĐEN DILMAH TÚI 2G)... (mã hs black tea trà/ mã hs của black tea t)
- Mã HS 09023010: TRÀ SÂM DỨA NHÃN HIỆU CON TRÂU 8X1KG... (mã hs trà sâm dứa nhã/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà sen... (mã hs trà sen/ mã hs của trà sen)
- Mã HS 09023090: Trà nhài... (mã hs trà nhài/ mã hs của trà nhài)
- Mã HS 09023090: Trà gừng... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa... (mã hs trà sâm dứa/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa 70g... (mã hs trà sâm dứa 70g/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà Lài B.H 50Gr... (mã hs trà lài bh 50g/ mã hs của trà lài bh)
- Mã HS 09023090: Trà Sen B.H 50Gr... (mã hs trà sen bh 50g/ mã hs của trà sen bh)
- Mã HS 09023090: Trà Lan Đình 120... (mã hs trà lan đình 12/ mã hs của trà lan đình)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa 350g... (mã hs trà sâm dứa 350/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh B.H 50Gr... (mã hs trà xanh bh 50/ mã hs của trà xanh bh)
- Mã HS 09023090: Trà Oi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà oi hp 25gx/ mã hs của trà oi hp 2)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Hop Hh 100G... (mã hs trà lài hop hh/ mã hs của trà lài hop)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Hop Hh 100G... (mã hs trà sen hop hh/ mã hs của trà sen hop)
- Mã HS 09023090: Combo Trà I wish you... (mã hs combo trà i wis/ mã hs của combo trà i)
- Mã HS 09023090: Trà Mãng Cầu Tui 50Gr... (mã hs trà mãng cầu tu/ mã hs của trà mãng cầu)
- Mã HS 09023090: Trà Lài One B.H 100Gr... (mã hs trà lài one bh/ mã hs của trà lài one)
- Mã HS 09023090: Trà Sen One B.H 100Gr... (mã hs trà sen one bh/ mã hs của trà sen one)
- Mã HS 09023090: Sơn Trà Đen 100gr CBX... (mã hs sơn trà đen 100/ mã hs của sơn trà đen)
- Mã HS 09023090: Trà Gao Lut Bsds 200Gr... (mã hs trà gao lut bsd/ mã hs của trà gao lut)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Novi Psv. 50G... (mã hs trà gung novi p/ mã hs của trà gung nov)
- Mã HS 09023090: Trà Tim Sen N.D 20Gx2G... (mã hs trà tim sen nd/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long A2 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long a2 h/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long A1 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long a1 h/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long E1 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long e1 h/ mã hs của trà ô long e)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long C1 Hh 250Gr... (mã hs trà ô long c1 h/ mã hs của trà ô long c)
- Mã HS 09023090: Sơn Trà Xanh 100gr CBX... (mã hs sơn trà xanh 10/ mã hs của sơn trà xanh)
- Mã HS 09023090: Trà Kho Qua N.D 20Gx2Gr... (mã hs trà kho qua nd/ mã hs của trà kho qua)
- Mã HS 09023090: Trà Hoa Cuc H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà hoa cuc hp/ mã hs của trà hoa cuc)
- Mã HS 09023090: Trà Rau Bap H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà rau bap hp/ mã hs của trà rau bap)
- Mã HS 09023090: Trà xanh Tân Cương 150g... (mã hs trà xanh tân cư/ mã hs của trà xanh tân)
- Mã HS 09023090: Trà Linh Chi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà linh chi h/ mã hs của trà linh chi)
- Mã HS 09023090: Hồng Trà Plong L 2Grx25G... (mã hs hồng trà plong/ mã hs của hồng trà plo)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Hop N.D 100Gr... (mã hs trà ô long hop/ mã hs của trà ô long h)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long One B.H 100Gr... (mã hs trà ô long one/ mã hs của trà ô long o)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Lan Đình120g... (mã hs trà túi lọc lan/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Chuoi Hot H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà chuoi hot h/ mã hs của trà chuoi ho)
- Mã HS 09023090: Trà Rong Bien H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà rong bien h/ mã hs của trà rong bie)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh h/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Hao Hang T.A 250G... (mã hs trà lài hao han/ mã hs của trà lài hao)
- Mã HS 09023090: Trà Tuyet One B.H 8Grx10G... (mã hs trà tuyet one b/ mã hs của trà tuyet on)
- Mã HS 09023090: Trà xanh Thái Nguyên 200g... (mã hs trà xanh thái n/ mã hs của trà xanh thá)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Tui Loc T.A. 20Tui... (mã hs trà lài tui loc/ mã hs của trà lài tui)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Sam Dua N.D 200Gr... (mã hs trà xanh sam du/ mã hs của trà xanh sam)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Uop Lài N.D 200Gr... (mã hs trà xanh uop là/ mã hs của trà xanh uop)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Uop Sen N.D 200Gr... (mã hs trà xanh uop se/ mã hs của trà xanh uop)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Hao Hang T.A. 250G... (mã hs trà sen hao han/ mã hs của trà sen hao)
- Mã HS 09023090: Trà Moutain Ancent 70g CBX... (mã hs trà moutain anc/ mã hs của trà moutain)
- Mã HS 09023090: Trà Akbar Gold HT 225g/hộp... (mã hs trà akbar gold/ mã hs của trà akbar go)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà lài tl phúc/ mã hs của trà lài tl p)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà sen tl phúc/ mã hs của trà sen tl p)
- Mã HS 09023090: Trà Thái Nguyên H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09023090: Trà Dao Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà dao phúc lo/ mã hs của trà dao phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà lài phúc lo/ mã hs của trà lài phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà sen phúc lo/ mã hs của trà sen phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Novi Psv. 50G... (mã hs trà trái nhàu n/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Tui Loc T.A. 20Tui... (mã hs trà xanh tui lo/ mã hs của trà xanh tui)
- Mã HS 09023090: Trà Mãng Cầu Hop Giay 100Gr... (mã hs trà mãng cầu ho/ mã hs của trà mãng cầu)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Hao Hang T.A. 250G... (mã hs trà xanh hao ha/ mã hs của trà xanh hao)
- Mã HS 09023090: Trà Moc Cau One B.H 8Grx10G... (mã hs trà moc cau one/ mã hs của trà moc cau)
- Mã HS 09023090: Bộ Tứ Quý Trà One B.H 160Gr... (mã hs bộ tứ quý trà o/ mã hs của bộ tứ quý tr)
- Mã HS 09023090: Trà Non Tom One B.H 8Grx10G... (mã hs trà non tom one/ mã hs của trà non tom)
- Mã HS 09023090: Chè sen túi lọc 45g-Kim Anh... (mã hs chè sen túi lọc/ mã hs của chè sen túi)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Tui Loc 15Tx2Gr N.D... (mã hs trà gung tui lo/ mã hs của trà gung tui)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà xanh tl phú/ mã hs của trà xanh tl)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà xanh phúc l/ mã hs của trà xanh phú)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Tui Loc T.A. 50Tui... (mã hs trà atiso tui l/ mã hs của trà atiso tu)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Tp. Hinh Cn 160Gr... (mã hs trà ô long tp/ mã hs của trà ô long t)
- Mã HS 09023090: Bộ Đệ Nhất Trà One B.H 160Gr... (mã hs bộ đệ nhất trà/ mã hs của bộ đệ nhất t)
- Mã HS 09023090: Chè nhài túi lọc 45g-Kim Anh... (mã hs chè nhài túi lọ/ mã hs của chè nhài túi)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea gừng túi lọc 40g... (mã hs trà vinatea gừn/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: AT- Trà nhàu hương thanh 40g... (mã hs at trà nhàu hư/ mã hs của at trà nhàu)
- Mã HS 09023090: Trà Tây Nguyên hương sen 50G... (mã hs trà tây nguyên/ mã hs của trà tây nguy)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Tui Loc Hh 20Tx25G... (mã hs trà ô long tui/ mã hs của trà ô long t)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Hoa Tan H.P 20Gx10Gr... (mã hs trà gung hoa ta/ mã hs của trà gung hoa)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Dao Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito dao hu/ mã hs của trà fito dao)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Den Huu Co 1,8Grx20G... (mã hs trà fito den hu/ mã hs của trà fito den)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Lài Huu Co 1,8Grx20G... (mã hs trà fito lài hu/ mã hs của trà fito lài)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Que Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh q/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Th 100Tx2Gr Cam N.D... (mã hs trà atiso th 10/ mã hs của trà atiso th)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Sac Xuan 4Grx25G... (mã hs trà allherbs sa/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Giam Beo 4Grx25G... (mã hs trà allherbs gi/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Dinh Ngoc One B.H 8Grx10G... (mã hs trà dinh ngoc o/ mã hs của trà dinh ngo)
- Mã HS 09023090: Combo(1+1) Trà trái nhàu 100g... (mã hs combo11 trà/ mã hs của combo11 t)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Nhan Sam H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà atiso nhan/ mã hs của trà atiso nh)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà ô long phúc/ mã hs của trà ô long p)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Gung Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh g/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Good Khop 4Grx25G... (mã hs trà allherbs go/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Ô long hộp cứng 100g (CBX)... (mã hs trà ô long hộp/ mã hs của trà ô long h)
- Mã HS 09023090: PL- Trà các loại 80g Phúc Long... (mã hs pl trà các loạ/ mã hs của pl trà các)
- Mã HS 09023090: Combo(3+1) Trà sữa Arch Matcha... (mã hs combo31 trà/ mã hs của combo31 t)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Cat Lat A.K 100Gr... (mã hs trà trái nhàu c/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso La Han Qua H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà atiso la ha/ mã hs của trà atiso la)
- Mã HS 09023090: Trà Tim Sen Linh Chi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà tim sen lin/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09023090: Trà Hoa Hong Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà hoa hong ph/ mã hs của trà hoa hong)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Db Tui Loc N.D 50Tx2Gr... (mã hs trà atiso db tu/ mã hs của trà atiso db)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Bac Ha Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito bac ha/ mã hs của trà fito bac)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs An Ngu Ngon 4Grx25G... (mã hs trà allherbs an/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Combo(5+1)Nước nhàu Flaffe 320ml... (mã hs combo51nước/ mã hs của combo51nư)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Dakmark B.H 20Gx2Gr... (mã hs trà trái nhàu d/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Sa Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito xanh s/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Cuc Dt Ha Thao 400Gr... (mã hs trà allherbs cu/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà OOLONG (250gr). Hàng mới 100%... (mã hs trà oolong 250/ mã hs của trà oolong)
- Mã HS 09023090: Trà Tl Dt Ha Thao H.Go Hlb 3Grx20G... (mã hs trà tl dt ha th/ mã hs của trà tl dt ha)
- Mã HS 09023090: Chè Thái Nguyên hương sen (50g/Hộp)... (mã hs chè thái nguyên/ mã hs của chè thái ngu)
- Mã HS 09023090: Trà Day Dau Xuong(Khop) H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà day dau xuo/ mã hs của trà day dau)
- Mã HS 09023090: Trà bờm ướp (350gx110gói/bao): 3bao... (mã hs trà bờm ướp 35/ mã hs của trà bờm ướp)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Bo Gan Giai Ruou 4Grx25G... (mã hs trà allherbs bo/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea hoa cúc mật ong túi lọc 40g... (mã hs trà vinatea hoa/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: Trà Shan xanh Greenfair hộp quế CBX 30g... (mã hs trà shan xanh g/ mã hs của trà shan xan)
- Mã HS 09023090: AT- Trà xanh I wish you 50g- sense asia... (mã hs at trà xanh i/ mã hs của at trà xanh)
- Mã HS 09023090: Trà Bắc Thái tâm sen đặc biệt (200g/túi)... (mã hs trà bắc thái tâ/ mã hs của trà bắc thái)
- Mã HS 09023090: Trà Trai Cay Vi Vai Dakmark B.H 10Gx20Gr... (mã hs trà trai cay vi/ mã hs của trà trai cay)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea Ướp nhài tự nhiên Lon Giấy 100g... (mã hs trà vinatea ướp/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN BOP/FB230-2-2, ĐÓNG GÓI 2.4 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bop/fb2/ mã hs của chè đen bop/)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN OP/FB110-2-2, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen op/fb11/ mã hs của chè đen op/f)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN CTC BP/FC030-3, ĐÓNG GÓI 2.4 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen ctc bp// mã hs của chè đen ctc)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN PEKOE/FB453-2-2, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG,HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen pekoe/f/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09023090: Hồng trà bà cụ 100g (sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phúc Linh)... (mã hs hồng trà bà cụ/ mã hs của hồng trà bà)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Mê Trang 250g (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà xanh mê tra/ mã hs của trà xanh mê)
- Mã HS 09023090: Trà đen Mê Trang 250g/hộp (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà đen mê tran/ mã hs của trà đen mê t)
- Mã HS 09023090: Quế khô, 10 gói/thùng, hàng mới 100%nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs quế khô 10 gói/ mã hs của quế khô 10)
- Mã HS 09023090: Thảo quả đã sấy khô, 12 gói/thùng, hàng mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs thảo quả đã sấy/ mã hs của thảo quả đã)
- Mã HS 09024010: Trà đen- Black Tea... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09024010: Trà đen Bergamot 100% VN... (mã hs trà đen bergamo/ mã hs của trà đen berg)
- Mã HS 09024010: Trà đen hương dâu 100% VN... (mã hs trà đen hương d/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09024010: Trà đen hương sữa, mới 100%... (mã hs trà đen hương s/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09024010: Chè khô 21 kg/thùng, mới 100%... (mã hs chè khô 21 kg/t/ mã hs của chè khô 21 k)
- Mã HS 09024010: Chè khô 40 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs chè khô 40 gói// mã hs của chè khô 40 g)
- Mã HS 09024010: Trà xanh Ô Long hương sữa, mới 100%... (mã hs trà xanh ô long/ mã hs của trà xanh ô l)
- Mã HS 09024010: CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen sản xuấ/ mã hs của chè đen sản)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô), hàng mới 100%, ... (mã hs chè đen việt na/ mã hs của chè đen việt)
- Mã HS 09024010: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 36kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen đã héo/ mã hs của chè đen đã h)
- Mã HS 09024010: Chè đen BROKEN, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen broken/ mã hs của chè đen brok)
- Mã HS 09024010: Chè Xanh đã ủ men dạng cám loại DUST TEA 1 (PU- ERH) gồm 42 bao(30kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh đã ủ m/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09024090: TRÀ CAM... (mã hs trà cam/ mã hs của trà cam)
- Mã HS 09024090: KHÔ MỰC... (mã hs khô mực/ mã hs của khô mực)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐEN... (mã hs trà đen/ mã hs của trà đen)
- Mã HS 09024090: Chè Đen... (mã hs chè đen/ mã hs của chè đen)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ... (mã hs trà khô/ mã hs của trà khô)
- Mã HS 09024090: TÚI TRÀ... (mã hs túi trà/ mã hs của túi trà)
- Mã HS 09024090: Đĩa hoa... (mã hs đĩa hoa/ mã hs của đĩa hoa)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÀI... (mã hs trà lài/ mã hs của trà lài)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN... (mã hs trà sen/ mã hs của trà sen)
- Mã HS 09024090: TRÀ THÁI... (mã hs trà thái/ mã hs của trà thái)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH... (mã hs trà xanh/ mã hs của trà xanh)
- Mã HS 09024090: TRÀ ÔLONG... (mã hs trà ôlong/ mã hs của trà ôlong)
- Mã HS 09024090: TRÀ ATISO... (mã hs trà atiso/ mã hs của trà atiso)
- Mã HS 09024090: LƯƠNG KHÔ... (mã hs lương khô/ mã hs của lương khô)
- Mã HS 09024090: Trà ly vừa... (mã hs trà ly vừa/ mã hs của trà ly vừa)
- Mã HS 09024090: TRÀ Ô LONG... (mã hs trà ô long/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÒA TAN... (mã hs trà hòa tan/ mã hs của trà hòa tan)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC... (mã hs trà túi lọc/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC... (mã hs trà hoa cúc/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀI LOAN... (mã hs trà đài loan/ mã hs của trà đài loan)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO MỘC... (mã hs trà thảo mộc/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09024090: Trà Phủ (20g)... (mã hs trà phủ 20g/ mã hs của trà phủ 20g)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NHOÀI... (mã hs trà hoa nhoài/ mã hs của trà hoa nhoà)
- Mã HS 09024090: Lót ly tròn vẽ... (mã hs lót ly tròn vẽ/ mã hs của lót ly tròn)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN... (mã hs chè dưỡng nhan/ mã hs của chè dưỡng nh)
- Mã HS 09024090: TRÀ NỤ VÔI KHÔ... (mã hs trà nụ vôi khô/ mã hs của trà nụ vôi k)
- Mã HS 09024090: Chè đen Vietnam... (mã hs chè đen vietnam/ mã hs của chè đen viet)
- Mã HS 09024090: Khăn chiffon vẽ... (mã hs khăn chiffon vẽ/ mã hs của khăn chiffon)
- Mã HS 09024090: TRÀ THANH NHIỆT... (mã hs trà thanh nhiệt/ mã hs của trà thanh nh)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN THÁI SƠN... (mã hs trà sen thái sơ/ mã hs của trà sen thái)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ BÔNG CÚC... (mã hs trà khô bông cú/ mã hs của trà khô bông)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá vừa... (mã hs trà chanh đá vừ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá lớn... (mã hs trà chanh đá lớ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà chanh cỡ đại... (mã hs trà chanh cỡ đạ/ mã hs của trà chanh cỡ)
- Mã HS 09024090: Trà nóng bán kèm... (mã hs trà nóng bán kè/ mã hs của trà nóng bán)
- Mã HS 09024090: TRÀ COZY TÚI LỌC... (mã hs trà cozy túi lọ/ mã hs của trà cozy túi)
- Mã HS 09024090: Đĩa hoa sâu lòng... (mã hs đĩa hoa sâu lòn/ mã hs của đĩa hoa sâu)
- Mã HS 09024090: Ly DN City Vuông... (mã hs ly dn city vuôn/ mã hs của ly dn city v)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC... (mã hs trà hoa đậu biế/ mã hs của trà hoa đậu)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH HÒA TAN... (mã hs trà xanh hòa ta/ mã hs của trà xanh hòa)
- Mã HS 09024090: NGHỆ KHÔ HÒA TAN... (mã hs nghệ khô hòa ta/ mã hs của nghệ khô hòa)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly nhỏ... (mã hs trà bạc hà ly n/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly vừa... (mã hs trà bạc hà ly v/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly lớn... (mã hs trà bạc hà ly l/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà Thiết Quan Âm... (mã hs trà thiết quan/ mã hs của trà thiết qu)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly nhỏ... (mã hs trà sencha ly n/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly vừa... (mã hs trà sencha ly v/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly lớn... (mã hs trà sencha ly l/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH HOA NHÀI... (mã hs trà xanh hoa nh/ mã hs của trà xanh hoa)
- Mã HS 09024090: Bộ ống hút 10 cái... (mã hs bộ ống hút 10 c/ mã hs của bộ ống hút 1)
- Mã HS 09024090: Hạt sen sấy 200gr... (mã hs hạt sen sấy 200/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 09024090: KHOAI MÔN HÒA TAN... (mã hs khoai môn hòa t/ mã hs của khoai môn hò)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah hoa cúc... (mã hs trà dilmah hoa/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09024090: Trà gừng sả ly nhỏ... (mã hs trà gừng sả ly/ mã hs của trà gừng sả)
- Mã HS 09024090: Trà sả gừng ly lớn... (mã hs trà sả gừng ly/ mã hs của trà sả gừng)
- Mã HS 09024090: Quạt tre tim 21/28... (mã hs quạt tre tim 21/ mã hs của quạt tre tim)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá cỡ đại... (mã hs trà chanh đá cỡ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà Pu'er Trung Hoa... (mã hs trà puer trung/ mã hs của trà puer tr)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM F2... (mã hs chè đen việt na/ mã hs của chè đen việt)
- Mã HS 09024090: Trà ấm Thiết Quan Âm... (mã hs trà ấm thiết qu/ mã hs của trà ấm thiết)
- Mã HS 09024090: Trà sen cao cấp 100G... (mã hs trà sen cao cấp/ mã hs của trà sen cao)
- Mã HS 09024090: Túi mây tròn lót vải... (mã hs túi mây tròn ló/ mã hs của túi mây tròn)
- Mã HS 09024090: Trà mâm xôi đá ly vừa... (mã hs trà mâm xôi đá/ mã hs của trà mâm xôi)
- Mã HS 09024090: Trà sen hộp giấy 150g... (mã hs trà sen hộp giấ/ mã hs của trà sen hộp)
- Mã HS 09024090: TRÀ PHỦ (hộp gỗ) 100G... (mã hs trà phủ hộp gỗ/ mã hs của trà phủ hộp)
- Mã HS 09024090: Trà lài lon 5kg/thùng... (mã hs trà lài lon 5kg/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09024090: Trà sen lon 5kg/thùng... (mã hs trà sen lon 5kg/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09024090: Trà chanh 32oz bán kèm... (mã hs trà chanh 32oz/ mã hs của trà chanh 32)
- Mã HS 09024090: Trà ấm Pu'er Trung Hoa... (mã hs trà ấm puer tr/ mã hs của trà ấm puer)
- Mã HS 09024090: Trà chanh ly lớn costa... (mã hs trà chanh ly lớ/ mã hs của trà chanh ly)
- Mã HS 09024090: Trà hoa nhài Trung Hoa... (mã hs trà hoa nhài tr/ mã hs của trà hoa nhài)
- Mã HS 09024090: Trà Tropical đá ly nhỏ... (mã hs trà tropical đá/ mã hs của trà tropical)
- Mã HS 09024090: Trà xanh đá xay ly nhỏ... (mã hs trà xanh đá xay/ mã hs của trà xanh đá)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN. ... (mã hs tra lên men một/ mã hs của tra lên men)
- Mã HS 09024090: Hạt điều rang củi 100g... (mã hs hạt điều rang c/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah chanh cỡ vừa... (mã hs trà dilmah chan/ mã hs của trà dilmah c)
- Mã HS 09024090: Trà đá hương vải ly vừa... (mã hs trà đá hương vả/ mã hs của trà đá hương)
- Mã HS 09024090: Trà Nestea Peach cỡ vừa... (mã hs trà nestea peac/ mã hs của trà nestea p)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha Green ly vừa... (mã hs trà sencha gree/ mã hs của trà sencha g)
- Mã HS 09024090: Trà sữa Lavender ly vừa... (mã hs trà sữa lavende/ mã hs của trà sữa lave)
- Mã HS 09024090: Túi mây lót vải khóa nơ... (mã hs túi mây lót vải/ mã hs của túi mây lót)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah bạc hà cỡ vừa... (mã hs trà dilmah bạc/ mã hs của trà dilmah b)
- Mã HS 09024090: Lồng bàn đan hoa kèm đĩa... (mã hs lồng bàn đan ho/ mã hs của lồng bàn đan)
- Mã HS 09024090: Trà ấm hoa nhài Trung Hoa... (mã hs trà ấm hoa nhài/ mã hs của trà ấm hoa n)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá ly nhỏ costa... (mã hs trà chanh đá ly/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÁM LÊN MEN MỘT PHẦN.... (mã hs trà cám lên men/ mã hs của trà cám lên)
- Mã HS 09024090: Trà lài tea book Mori 50g... (mã hs trà lài tea boo/ mã hs của trà lài tea)
- Mã HS 09024090: Trà quế tea book Mori 50g... (mã hs trà quế tea boo/ mã hs của trà quế tea)
- Mã HS 09024090: Trà lài bịch 10.8kg/thùng... (mã hs trà lài bịch 10/ mã hs của trà lài bịch)
- Mã HS 09024090: Trà Chamomile ly nhỏ costa... (mã hs trà chamomile l/ mã hs của trà chamomil)
- Mã HS 09024090: Trà Earl Grey ly nhỏ costa... (mã hs trà earl grey l/ mã hs của trà earl gre)
- Mã HS 09024090: TRA CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN. ... (mã hs tra cắt lên men/ mã hs của tra cắt lên)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN STD 3337/50KG/1BAO... (mã hs chè đen std 333/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Thượng Viện Ngự Trà (100g)... (mã hs thượng viện ngự/ mã hs của thượng viện)
- Mã HS 09024090: Trà Lotus tea book 20x2.5g... (mã hs trà lotus tea b/ mã hs của trà lotus te)
- Mã HS 09024090: TRÀ MILK OOLONG SENSE ASIA... (mã hs trà milk oolong/ mã hs của trà milk ool)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah Earl Grey cỡ vừa... (mã hs trà dilmah earl/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09024090: Trà Citron Lychee đá ly nhỏ... (mã hs trà citron lych/ mã hs của trà citron l)
- Mã HS 09024090: Trà đá dilmah E Grey cỡ lớn... (mã hs trà đá dilmah e/ mã hs của trà đá dilma)
- Mã HS 09024090: Trà Nestea Blueberry cỡ vừa... (mã hs trà nestea blue/ mã hs của trà nestea b)
- Mã HS 09024090: Trà Mango Tango nóng ly nhỏ... (mã hs trà mango tango/ mã hs của trà mango ta)
- Mã HS 09024090: Trà quế sấy khô Flaffe 150g... (mã hs trà quế sấy khô/ mã hs của trà quế sấy)
- Mã HS 09024090: Trà Lemongrass Ginger ly nhỏ... (mã hs trà lemongrass/ mã hs của trà lemongra)
- Mã HS 09024090: Trà English Breakfast cỡ lớn... (mã hs trà english bre/ mã hs của trà english)
- Mã HS 09024090: Trà Moringa Tea Book 20x1.5g... (mã hs trà moringa tea/ mã hs của trà moringa)
- Mã HS 09024090: Trà gừng sả Tea Book 20x2.5g... (mã hs trà gừng sả tea/ mã hs của trà gừng sả)
- Mã HS 09024090: Trà Jasmine tea book 30x2.5g... (mã hs trà jasmine tea/ mã hs của trà jasmine)
- Mã HS 09024090: Trà đá dilmah hoa nhài cỡ lớn... (mã hs trà đá dilmah h/ mã hs của trà đá dilma)
- Mã HS 09024090: Trà sữa Cherry Bloosom ly vừa... (mã hs trà sữa cherry/ mã hs của trà sữa cher)
- Mã HS 09024090: Trà Icd Tea English đá cỡ vừa... (mã hs trà icd tea eng/ mã hs của trà icd tea)
- Mã HS 09024090: Trà sen lon giấy 100g- loại 1... (mã hs trà sen lon giấ/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09024090: Bộ trộn salad màu cam 2 chiếc... (mã hs bộ trộn salad m/ mã hs của bộ trộn sala)
- Mã HS 09024090: Trà hoa cúc tea book Mori 50g... (mã hs trà hoa cúc tea/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè Hồng liên túi lọc 50g/hộp... (mã hs chè hồng liên t/ mã hs của chè hồng liê)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso Vĩnh Tiến 4kg/thùng... (mã hs trà atiso vĩnh/ mã hs của trà atiso vĩ)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN (LOẠI M) ... (mã hs trà lên men một/ mã hs của trà lên men)
- Mã HS 09024090: Trà lài Cầu Đất bao thiếc 100g... (mã hs trà lài cầu đất/ mã hs của trà lài cầu)
- Mã HS 09024090: Trà lài túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà lài túi lọc/ mã hs của trà lài túi)
- Mã HS 09024090: Trà đào túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà đào túi lọc/ mã hs của trà đào túi)
- Mã HS 09024090: Trà Artichoke Tea Book 30x2.5g... (mã hs trà artichoke t/ mã hs của trà artichok)
- Mã HS 09024090: Tịnh Tâm Liên Hoa Ngự Trà (20g)... (mã hs tịnh tâm liên h/ mã hs của tịnh tâm liê)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso Hoàng Nhung 2kg/thùng... (mã hs trà atiso hoàng/ mã hs của trà atiso ho)
- Mã HS 09024090: Trà Olong Cầu Đất bao thiếc 100g... (mã hs trà olong cầu đ/ mã hs của trà olong cầ)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng Flaffe Rose Tea 80g... (mã hs trà hoa hồng fl/ mã hs của trà hoa hồng)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso túi lọc hộp 20 tép- 40g... (mã hs trà atiso túi l/ mã hs của trà atiso tú)
- Mã HS 09024090: Trà xanh bạc hà tea book Mori 50g... (mã hs trà xanh bạc hà/ mã hs của trà xanh bạc)
- Mã HS 09024090: TRÀ VD BOX 5 BLACK TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà vd box 5 bl/ mã hs của trà vd box 5)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah English Breakfast cỡ vừa... (mã hs trà dilmah engl/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà hoa hồng tú/ mã hs của trà hoa hồng)
- Mã HS 09024090: Trà hoa nhài Flaffe Jasmine Tea 50g... (mã hs trà hoa nhài fl/ mã hs của trà hoa nhài)
- Mã HS 09024090: Trà oolong L'angfarm signature 150g... (mã hs trà oolong lan/ mã hs của trà oolong l)
- Mã HS 09024090: Trà gừng túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà gừng túi lọ/ mã hs của trà gừng túi)
- Mã HS 09024090: Matcha Dừa (18g*12goi) hàng mới 100%... (mã hs matcha dừa 18g/ mã hs của matcha dừa)
- Mã HS 09024090: Trà tim sen L'angfarm túi lọc 20 tép... (mã hs trà tim sen la/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09024090: Trà hoa đào Flaffe Cherry Blossom 50g... (mã hs trà hoa đào fla/ mã hs của trà hoa đào)
- Mã HS 09024090: Chè đen PD(66Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pd66kg/ mã hs của chè đen pd6)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(61Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf61kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Trà lipton nhãn vàng 2gx100 gói/36 hộp... (mã hs trà lipton nhãn/ mã hs của trà lipton n)
- Mã HS 09024090: Trà Oolong túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà oolong túi/ mã hs của trà oolong t)
- Mã HS 09024090: Trà dùng trong thờ cúng. (5 kgs/thùng)... (mã hs trà dùng trong/ mã hs của trà dùng tro)
- Mã HS 09024090: Trà oolong đỏ L'angfarm signature 150g... (mã hs trà oolong đỏ l/ mã hs của trà oolong đ)
- Mã HS 09024090: Trà shan tuyết L'angfarm signature 80g... (mã hs trà shan tuyết/ mã hs của trà shan tuy)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(63Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf63kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Trà Hoa cúc túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà hoa cúc túi/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf162k/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Trà sen Tân Cương- TL25gói hàng mới 100%... (mã hs trà sen tân cươ/ mã hs của trà sen tân)
- Mã HS 09024090: Trà hoa cúc trắng Flaffe White Daisy 40g... (mã hs trà hoa cúc trắ/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA3 (20Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen opa3 2/ mã hs của chè đen opa3)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE(36Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pekoe3/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 527, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs chè đen std 527/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3324, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs chè đen std 332/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Chè đen hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè đen hàng mớ/ mã hs của chè đen hàng)
- Mã HS 09024090: Trà Matcha Sữa (13.5g*12goi) hàng mới 100%... (mã hs trà matcha sữa/ mã hs của trà matcha s)
- Mã HS 09024090: Trà hoa Hibicus Flaffe Hibiscus Tea Box 50g... (mã hs trà hoa hibicus/ mã hs của trà hoa hibi)
- Mã HS 09024090: Trà táo cozy,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs trà táo cozyxu/ mã hs của trà táo cozy)
- Mã HS 09024090: Hạt điều Nam xanh phủ dừa mật ong 130g(170g)... (mã hs hạt điều nam xa/ mã hs của hạt điều nam)
- Mã HS 09024090: Trà Túi Lọc Everyday Face tea bags INDOCHINE... (mã hs trà túi lọc eve/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà hoa mẫu đơn Flaffe Benefits of Peony 80g... (mã hs trà hoa mẫu đơn/ mã hs của trà hoa mẫu)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BPS, ĐÓNG GÓI 40 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bps đó/ mã hs của chè đen bps)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA, ĐÓNG GÓI 25 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa đó/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc lá ổi đóng trong gói, hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc lá/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Cozy trà xanh TN,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cozy trà xanh t/ mã hs của cozy trà xan)
- Mã HS 09024090: Chè Đen (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 30kg N.W)... (mã hs chè đen hàng m/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN FB731, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen fb731/ mã hs của chè đen fb73)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 2 (LÁ, CỌNG TRÀ). ... (mã hs trà cắt lên men/ mã hs của trà cắt lên)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng đồng nhất 45 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: Hạt Điều Vỏ Lụa rang muối hộp nhựa dẻo 500gr Windy... (mã hs hạt điều vỏ lụa/ mã hs của hạt điều vỏ)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BOP/FB230, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bop/fb2/ mã hs của chè đen bop/)
- Mã HS 09024090: Cozy hương hoa quả Dâu,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cozy hương hoa/ mã hs của cozy hương h)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA(3502) Y, ĐÓNG GÓI 26 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa350/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF1.Hàng đóng đồng nhất 60 kgs/bao. Hàng mới 100%... (mã hs chè đen pf1hàn/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Chè sấy khô chưa ủ men, đóng bao 35kg/bao, hàng mới 100% ... (mã hs chè sấy khô chư/ mã hs của chè sấy khô)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN CODE HFS#74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen code hf/ mã hs của chè đen code)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô, NW: 50kg/bao, chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100%... (mã hs trà đen khô nw/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA CODE HFS#65, ĐÓNG GÓI 25 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa cod/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Đồ trang trí làm bằng thép hình xe khung ảnh_1410E-4709 Herbie 53... (mã hs đồ trang trí là/ mã hs của đồ trang trí)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, hàng đóng đồng nhất 30kgs/bao x 504 bao, xuất xứ Việt Nam ... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN PF1, 400 BAO: ĐÓNG GÓI 01P.E/02PP: TRỌNG LƯỢNG TỊNH 68KG/BAO... (mã hs chè đen pf1 40/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Chè xanh mảnh đã sấy khô chưa ủ men, đóng bao 50kg/bao, hàng mới 100% ... (mã hs chè xanh mảnh đ/ mã hs của chè xanh mản)
- Mã HS 09024090: Chè xanh đã sấy khô loại BWL, Việt Nam, 44 bao, 50kg/ bao, hàng Mới 100%... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (60KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC... (mã hs chè đen đóng tr/ mã hs của chè đen đóng)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô loại BPS, Việt Nam, 464 bao, 25 kg/ bao, hàng Mới 100%... (mã hs chè đen đã sấy/ mã hs của chè đen đã s)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP Std. 860 (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen op std/ mã hs của chè đen op s)
- Mã HS 09024090: Chè đen vụn thành phẩm. 224 bao. 27kg/bao Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè đen vụn thà/ mã hs của chè đen vụn)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô, hàng đóng đồng nhất 32 kg/bao x 670 bao, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs chè đen khô hà/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Chè đen hữu cơ đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 20 hộp.... (mã hs chè đen hữu cơ/ mã hs của chè đen hữu)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE đóng bao (488 bao), 33 kg/ bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100%. ... (mã hs chè đen pekoe đ/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09024090: Chè đen F (Lot. VN7BF2001) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen f lot/ mã hs của chè đen f l)
- Mã HS 09024090: Chè đen lá (Lot: BG19122801) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen lá lot/ mã hs của chè đen lá)
- Mã HS 09024090: CAO ATISO DẠNG NƯỚC (10ML/1 ỐNG) 70 THÙNG,1 THÙNG 40 HỘP, 1 HỘP 10 ỐNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs cao atiso dạng/ mã hs của cao atiso dạ)
- Mã HS 09024090: Chè đen ORT(B)STD.320 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 50kg/bao x 414 bao xuất xứ Việt Nam... (mã hs chè đen ortbs/ mã hs của chè đen ort)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO02 (100% sản xuất tại Việt Nam), 250 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, ... (mã hs chè đen bo02 1/ mã hs của chè đen bo02)
- Mã HS 09024090: Chè đen do Việt Nam sản xuất Pekoe P (L) Y (đã qua chế biến) hàng đóng đồng nhất 31kg/sack... (mã hs chè đen do việt/ mã hs của chè đen do v)
- Mã HS 09024090: CHÈ CÁM ĐEN ĐÃ SẤY KHÔ F LOẠI III- XUẤT XỨ TẠI VIỆT NAM- MỚI 100%- QUI CÁCH ĐÓNG GÓI 55KG/BAO... (mã hs chè cám đen đã/ mã hs của chè cám đen)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen đã héo/ mã hs của chè đen đã h)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP (đóng 25 kg/bao), Mới 100% hàng do Cty Phú Nguyên Việt Nam sản xuất. HSD 12/2022. ... (mã hs chè đen bop đó/ mã hs của chè đen bop)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS (Black tea PS) đóng bao trọng lượng net 36 kgs. Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chè đen ps bla/ mã hs của chè đen ps)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 25kg/thùng, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen bps đã/ mã hs của chè đen bps)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF-DB03 (đóng 25 kg/bao), Mới 100% hàng do Cty Phú Nguyên Việt Nam sản xuất. HSD 12/2022. ... (mã hs chè đen pnfdb0/ mã hs của chè đen pnf)
- Mã HS 09024090: chè đen PS3 19102103 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 474bao, 45kg/bao tương đương 21.330.00kg, mới 100%... (mã hs chè đen ps3 191/ mã hs của chè đen ps3)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS-0913 Việt Nam đóng bao. Tổng 601 bao, mỗi bao 30kg tương đương 18 030 kg. Hàng mới 100% #VN... (mã hs chè đen ps0913/ mã hs của chè đen ps0)
- Mã HS 09024090: chè đen BPS1 19112201 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 500bao, 40kg/bao tương đương 20.000.00kg, mới 100%... (mã hs chè đen bps1 19/ mã hs của chè đen bps1)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Loại DSC 2) (trọng lượng tịnh (net weight): 36 kgs/bao), Hàng sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chè đen loại d/ mã hs của chè đen loạ)
- Mã HS 09024090: Chè đen sơ chế đã sấy khô loại Black Tea OPN, 720 boxes (25kg/box), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè đen sơ chế/ mã hs của chè đen sơ c)
- Mã HS 09024090: PARTLY FERMENTED TEA (FOR HUMAN USE)- CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN, LOẠI 18KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs partly fermente/ mã hs của partly ferme)
- Mã HS 09024090: Chè đen, sấy khô, đã qua chế biến, đã ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè đen sấy kh/ mã hs của chè đen sấy)
- Mã HS 09041110: TIEU TRANG... (mã hs tieu trang/ mã hs của tieu trang)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG HẠT... (mã hs tiêu trắng hạt/ mã hs của tiêu trắng h)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng #VN... (mã hs tiêu trắng #vn/ mã hs của tiêu trắng #)
- Mã HS 09041110: TIÊU XAY VIÊT NAM... (mã hs tiêu xay viêt n/ mã hs của tiêu xay viê)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ hữu cơ 55g... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ mã hs của tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG 630 G/L ... (mã hs tiêu trắng 630/ mã hs của tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen hữu cơ 55g... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ mã hs của tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG NGUYÊN HẠT... (mã hs tiêu trắng nguy/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 540/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (200 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 200/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang.Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trangxuất/ mã hs của tiêu trangx)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG DUNG TRỌNG 630 G/L... (mã hs tiêu trắng dung/ mã hs của tiêu trắng d)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang xuất/ mã hs của tiêu trang x)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (600 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 600/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (320 BAO, 50KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 320/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu hột trắng Lotus (100gr x 24)... (mã hs tiêu hột trắng/ mã hs của tiêu hột trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang 80/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 120 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang 120/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. Xuất xứ Viet Nam. 50 kgs/bao ... (mã hs tiêu trang xuấ/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ tiệt trùng NL0005 Y20 (22.68 kg/bao PE)... (mã hs tiêu sọ tiệt tr/ mã hs của tiêu sọ tiệt)
- Mã HS 09041110: Tiêu Trắng Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu trắng việt/ mã hs của tiêu trắng v)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng (tiêu hạt), White whole pepper, Double Washed. Mới 100%... (mã hs tiêu trắng tiê/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG- VIETNAM ORIGIN WHITE PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630GL (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng 630g/ mã hs của tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Peppercorns- White_Tiêu trắng nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns wh/ mã hs của peppercorns)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao.Tổng cộng: 280 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu trắng sản/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (5 MM), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao.Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 5 mm/ mã hs của tiêu đen 5)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (500 GL), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 30 kg/ bao.Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 500 g/ mã hs của tiêu đen 50)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (550 GL sạch), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao.Tổng cộng: 250 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 550 g/ mã hs của tiêu đen 55)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng(hàng đồng nhất,chưa xay nhỏ,trọng lượng tịnh 60.0 kgs/bao,trọng lượng cả bì 60.2 kgs/bao)hàng mới 100%,xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN... (mã hs tieu den/ mã hs của tieu den)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ mã hs của tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570... (mã hs tiêu đen 570/ mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU HẠT ĐEN... (mã hs tiêu hạt đen/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN HẠT... (mã hs tiêu đen hạt/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs tiêu đen 5mm/ mã hs của tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN ... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU DEN ... (mã hs hat tieu den/ mã hs của hat tieu den)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN XK... (mã hs hạt tiêu đen xk/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 580 G/L... (mã hs tiêu đen 580 g// mã hs của tiêu đen 580)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 500 G/L... (mã hs tiêu đen 500 g// mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs hạt tiêu đen 5m/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570 G/L... (mã hs tiêu đen 570 g// mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN SÀNG 5MM... (mã hs tiêu đen sàng 5/ mã hs của tiêu đen sàn)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550 GL MC... (mã hs tiêu đen 550 gl/ mã hs của tiêu đen 550)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN THÀNH PHẨM... (mã hs tiêu đen thành/ mã hs của tiêu đen thà)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 500G/L... (mã hs hạt tiêu đen 50/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 570G/L... (mã hs hạt tiêu đen 57/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550gr/l... (mã hs hạt tiêu đen 55/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen vi/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VIÊT NAM 5MM ... (mã hs tiêu đen viêt n/ mã hs của tiêu đen viê)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (BAO ĐAY 50KG)... (mã hs tiêu đen bao đ/ mã hs của tiêu đen ba)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- LOẠI 500 MC... (mã hs hạt tiêu đen l/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, đóng gói 59kg/bao... (mã hs tiêu đen đóng/ mã hs của tiêu đen đó)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 540 b/ mã hs của tiêu đen 54)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen túi 100g (CBX)... (mã hs hạt tiêu đen tú/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (120 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 120 b/ mã hs của tiêu đen 12)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN DUNG TRỌNG 500GR/L... (mã hs tiêu đen dung t/ mã hs của tiêu đen dun)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen xuất/ mã hs của tiêu đen xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu sọ hạt 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 6 túi x2.27 kg ... (mã hs tiêu đen hạt 6/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (1120 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu đen 1120/ mã hs của tiêu đen 11)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt 40/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đã được tiệt trùng... (mã hs hạt tiêu đen đã/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen tiệt t/ mã hs của tiêu đen tiệ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen loại 550 G/L Clean... (mã hs hạt tiêu đen lo/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TDEN_NK_TP HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs tdennktp hạt/ mã hs của tdennktp h)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU 550G/L(ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu 550g/l/ mã hs của hạt tiêu 550)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 92 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 92 ba/ mã hs của tiêu đen 92)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 80 ba/ mã hs của tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt ch/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 932 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 932 b/ mã hs của tiêu đen 93)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 800 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 800 b/ mã hs của tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 5mm, bao gói 50 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 5mm b/ mã hs của tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN KHÔ CHƯA XAY(60 KG/ BAO)... (mã hs hạt tiêu đen kh/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (25kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 2/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 5/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 100gr (tiêu chín 2) Bảo Hương... (mã hs tiêu đen 100gr/ mã hs của tiêu đen 100)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l FAQ... (mã hs hạt tiêu đen xu/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 560 G/L (ĐÓNG 16LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu đen 56/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 575 G/L ĐÓNG BAO GIẤY 25KG/BAO... (mã hs tiêu đen 575 g// mã hs của tiêu đen 575)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500g/l FAQ, bao gói 25 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 500g/l/ mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen chưa xay- 1080 bao (25kg/bao) ... (mã hs tiêu hạt đen ch/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 25KG/BAO)... (mã hs hạt tiêu đen h/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570G/L sạch, bao gói 50 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 570g/l/ mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: Tiêu den. Xuất xứ Viet Nam. 800 Bao. 25 kgs/bao ... (mã hs tiêu den xuất/ mã hs của tiêu den xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen (tiêu hạt), Black pepper 580 g/l. Mới 100%... (mã hs tiêu đen tiêu/ mã hs của tiêu đen ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, thuộc chi Piper, chưa nghiền, chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen t/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu đen VN sấy khô(sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs hạt tiêu đen vn/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hột_24 jars x 5.18oz (147g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu đen hột24/ mã hs của tiêu đen hột)
- Mã HS 09041120: Tiêu Đen Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu đen việt n/ mã hs của tiêu đen việ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đầu đinh, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đầu đi/ mã hs của hạt tiêu đầu)
- Mã HS 09041120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Tiêu xay (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- VIETNAM ORIGIN BLACK PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen v/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt Organic 55g- Lọ thủy tinh có cối xay Ceramic, 6 lọ/thùng nhỏ... (mã hs tiêu đen hạt or/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: ASTA Hạt tiêu đen 570g/l asta.hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 50kg/bao.... (mã hs asta hạt tiêu đ/ mã hs của asta hạt tiê)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, loại 500G/L asta, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đen l/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BOLD; 5MM; (hàng mới, đóng gói bao giấy Kraft đồng nhất 10kg/bao net).... (mã hs hạt tiêu đen bo/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen đầu đinh (Pinhead), đóng hàng đồng nhất bao PP 30kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen đầu đi/ mã hs của tiêu đen đầu)
- Mã HS 09041120: Peppercorns- Black_Tiêu đen nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns bl/ mã hs của peppercorns)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen- BLACK PEPPER WHOLE (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen b/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL FAQ (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen 500gl/ mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu khô chưa xay hoặc nghiền, có màu đen. Đóng gói 50kg/bao,Tổng 1.620 bao. hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu khô ch/ mã hs của hạt tiêu khô)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen Việt Nam xuất khẩu, hàng đóng trong bao Double PP 25kg/bao. TC: 640bao/1cont x 20ft.... (mã hs tiêu hạt đen vi/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đinh sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao, tổng cộng 40 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đinh sản x/ mã hs của tiêu đinh sả)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen nguyên hạt 500 G/L FAQ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, tổng số 540 bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen ng/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, khô (hàng đồng nhất, chưa xay nhỏ, trọng lượng tịnh 60.0kgs/ bao, trọng lượng cả bì 60.2kgs/bao) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu đen k/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: TIÊU KHÔ... (mã hs tiêu khô/ mã hs của tiêu khô)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ mã hs của tiêu đen)
- Mã HS 09041190: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: TIÊU SẤY KHÔ... (mã hs tiêu sấy khô/ mã hs của tiêu sấy khô)
- Mã HS 09041190: Tiêu hạt 30gr-BH... (mã hs tiêu hạt 30grb/ mã hs của tiêu hạt 30g)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu 30gr-BH... (mã hs hồng tiêu 30gr/ mã hs của hồng tiêu 30)
- Mã HS 09041190: TRÁI TIÊU XANH TƯƠI... (mã hs trái tiêu xanh/ mã hs của trái tiêu xa)
- Mã HS 09041190: TIÊU XANH ĐÔNG LẠNH... (mã hs tiêu xanh đông/ mã hs của tiêu xanh đô)
- Mã HS 09041190: HAT TIEU DEN DAU DINH... (mã hs hat tieu den da/ mã hs của hat tieu den)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt 40g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt 4/ mã hs của hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ xay 50g/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hạt 50/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen xay 50/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ mã hs của tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ (tiêu hạt) 100gr-Bảo Hương... (mã hs tiêu sọ tiêu h/ mã hs của tiêu sọ tiê)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt cha/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ mã hs của tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt c/ mã hs của hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Hồng Tiêu 100gr(tiêu chín 1)-Bảo Hương... (mã hs hồng tiêu 100gr/ mã hs của hồng tiêu 10)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu xanh sấy khô(Hàng đóng đồng nhất: 7kg/carton)... (mã hs hạt tiêu xanh s/ mã hs của hạt tiêu xan)
- Mã HS 09041190: Tiêu Trộn Tiệt Trùng Y20 Trắng- Đen- Xanh- Hồng (474 kg/bao)... (mã hs tiêu trộn tiệt/ mã hs của tiêu trộn ti)
- Mã HS 09041190: Tiêu hỗn hợp (150 túi/thùng,9.8kg/carton), code MP-1, hàng mới 100%... (mã hs tiêu hỗn hợp 1/ mã hs của tiêu hỗn hợp)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG NGHIỀN... (mã hs tiêu trắng nghi/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng Phú Quốc... (mã hs tiêu trắng phú/ mã hs của tiêu trắng p)
- Mã HS 09041210: Tiêu sọ xay tiệt trùng (625 kg/bao)... (mã hs tiêu sọ xay tiệ/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay_24 jars x 5.50oz (156g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay Việt Nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng bột (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng bột/ mã hs của tiêu trắng b)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng- WHITE PEPPER POWDER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu trắng/ mã hs của bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 80g... (mã hs tiêu đen xay 80/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen xay ... (mã hs hạt tiêu đen xa/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Phú Quốc... (mã hs tiêu đen phú qu/ mã hs của tiêu đen phú)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu đen xay 50/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY (ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs tiêu đen xay đ/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen xay ch/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen xay ti/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng hơi nước... (mã hs tiêu đen brazil/ mã hs của tiêu đen bra)
- Mã HS 09041220: Tiêu Xay Đen Nguyên Chất(500Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs tiêu xay đen ng/ mã hs của tiêu xay đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay-Coarse black pepper, hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen xayco/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 18-25 mesh, bao gói 50 Lb/ bao giấy ... (mã hs tiêu đen xay 18/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay Việt nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu đen xay vi/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nguyên hột sấy khô, đóng gói 700gr/ bịch. Hết hạn: 02/01/2022... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041220: Tiêu xay (20 x 500g). Hiệu: Tùng thúy. Quy cách: 500g/gói, 20 gói/thùng. Hàng mới 100% ... (mã hs tiêu xay 20 x/ mã hs của tiêu xay 20)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen vỡ đôi- BLACK PEPPER HALF CRACKED (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen vỡ đôi/ mã hs của tiêu đen vỡ)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen mesh 10/16- BLACK PEPPER BUTCHER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu đen me/ mã hs của bột tiêu đen)
- Mã HS 09041290: Tiêu sọ xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ xay cha/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041290: Hồng tiêu xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu xay c/ mã hs của hồng tiêu xa)
- Mã HS 09041290: NĂM LOẠI TIÊU DÙNG LÀM GIA VỊ(ĐÓNG 24 LỌ/CARTON)... (mã hs năm loại tiêu d/ mã hs của năm loại tiê)
- Mã HS 09041290: Vỏ bụi tiêu đen Việt Nam loại(60% 450G/l,40% pinhead), hàng đóng đồng nhất 25kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs vỏ bụi tiêu đen/ mã hs của vỏ bụi tiêu)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô... (mã hs quả ớt khô/ mã hs của quả ớt khô)
- Mã HS 09042110: Ớt quả khô... (mã hs ớt quả khô/ mã hs của ớt quả khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô đã bỏ cuống... (mã hs quả ớt khô đã b/ mã hs của quả ớt khô đ)
- Mã HS 09042110: Ớt trái khô Lotus (100gr x 30)... (mã hs ớt trái khô lot/ mã hs của ớt trái khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô thuộc chi Capsicum, chưa qua chế biến, dùng làm gia vị... (mã hs quả ớt khô thuộ/ mã hs của quả ớt khô t)
- Mã HS 09042190: Pimento Tiệt Trùng NL0025 Y20 (20 kg/baoPE)... (mã hs pimento tiệt tr/ mã hs của pimento tiệt)
- Mã HS 09042190: Ớt trái khô (70 túi/thùng, 3.9kg/carton), code OK-9, hàng mới 100%... (mã hs ớt trái khô 70/ mã hs của ớt trái khô)
- Mã HS 09042210: Ớt tươi xay Ngọc Liên (385gr x 24)... (mã hs ớt tươi xay ngọ/ mã hs của ớt tươi xay)
- Mã HS 09042210: Đậu bắp- Okra; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu bắp okra;/ mã hs của đậu bắp okr)
- Mã HS 09042290: Tương ớt Chinsu 250g(26)... (mã hs tương ớt chinsu/ mã hs của tương ớt chi)
- Mã HS 09042290: Xì dầu Chinsu 250ml (26)... (mã hs xì dầu chinsu 2/ mã hs của xì dầu chins)
- Mã HS 09042290: Dried Chilli/ Ớt khô, 85g x 30 bags... (mã hs dried chilli/ ớ/ mã hs của dried chilli)
- Mã HS 09042290: Pimento xay tiệt trùng NL0025 Y20 (15kg/bao GR)... (mã hs pimento xay tiệ/ mã hs của pimento xay)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code OB-3, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt 150 túi/ mã hs của bột ớt 150)
- Mã HS 09052000: Bột Thơm Vani 50 x 25gr Thương Hiệu Vianco... (mã hs bột thơm vani 5/ mã hs của bột thơm van)
- Mã HS 09061100: QUẾ CHẺ... (mã hs quế chẻ/ mã hs của quế chẻ)
- Mã HS 09061100: Quế điếu... (mã hs quế điếu/ mã hs của quế điếu)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g... (mã hs quế vỏ 100g/ mã hs của quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế ống Yên Bái... (mã hs quế ống yên bái/ mã hs của quế ống yên)
- Mã HS 09061100: QUẾ VỤN VIỆT NAM... (mã hs quế vụn việt na/ mã hs của quế vụn việt)
- Mã HS 09061100: Quế cây Viet Pepper 200g... (mã hs quế cây viet pe/ mã hs của quế cây viet)
- Mã HS 09061100: Quấ cây Lotus (100gr x 30)... (mã hs quấ cây lotus/ mã hs của quấ cây lotu)
- Mã HS 09061100: Quế ống cuộn (1kg x 10Bags)... (mã hs quế ống cuộn 1/ mã hs của quế ống cuộn)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX3 (30kgs/ bao)... (mã hs quế vỏ khô mnx3/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX1 (30kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnx1/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNK4 (17kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnk4/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế Điếu thuốc lá Việt Nam #VN... (mã hs quế điếu thuốc/ mã hs của quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế thanh 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs quế thanh 11 kg/ mã hs của quế thanh 11)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY 3.5INCHES(ĐÓNG 16 BAO/CARTON... (mã hs quế cây 35inch/ mã hs của quế cây 35i)
- Mã HS 09061100: Quế Sri Lanka tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs quế sri lanka t/ mã hs của quế sri lank)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ khô là/ mã hs của quế chẻ khô)
- Mã HS 09061100: Quế điếu,đóng 20KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế điếuđóng 2/ mã hs của quế điếuđón)
- Mã HS 09061100: Quế vụn khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế vụn khô là/ mã hs của quế vụn khô)
- Mã HS 09061100: Hoa hồi khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi khô là/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, đóng 10KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đóng 1/ mã hs của quế chẻ đón)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ,(đóng gói 9.5 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế chẻđóng g/ mã hs của quế chẻđón)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g Cty TNHH sx- tm- dv Châu Thông... (mã hs quế vỏ 100g cty/ mã hs của quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế bột 100g cty tnhh sx-tm và dv Châu Thông... (mã hs quế bột 100g ct/ mã hs của quế bột 100g)
- Mã HS 09061100: Que. Xuất xứ Viet Nam. 100 thung. 10 kg/thung... (mã hs que xuất xứ vi/ mã hs của que xuất xứ)
- Mã HS 09061100: Quế khô vụn,(đóng gói 25 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế khô vụnđó/ mã hs của quế khô vụn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo hà/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế YB3 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb3 cắt vuô/ mã hs của quế yb3 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB2 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb2 cắt vuô/ mã hs của quế yb2 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB1 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb1 cắt vuô/ mã hs của quế yb1 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế ống (khô, chưa xay chưa nghiền) hàng mới 100%... (mã hs quế ống khô c/ mã hs của quế ống khô)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế vụn đóng 5/ mã hs của quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Lá quế,hàng đóng trong 472 túi (30kg/túi).Hàng mới 100%... (mã hs lá quếhàng đón/ mã hs của lá quếhàng)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, hàng mới 100%, hàng đóng 3000 thùng, 10kg/thùng... (mã hs quế chẻ hàng m/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: quế ống sáo, quy cách đóng gói 5kg/carton, hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo qu/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế miếng, Đóng 150 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng đóng/ mã hs của quế miếng đ)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, Đóng 3 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo đó/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế dạng thanh- cinnamon, 1235 hộp * 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng thanh/ mã hs của quế dạng tha)
- Mã HS 09061100: Quế cành hàng mới 100%, hàng đóng trong 629 túi (30kg/túi)... (mã hs quế cành hàng m/ mã hs của quế cành hàn)
- Mã HS 09061100: Quế cành chặt thẳng loại B khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế cành chặt t/ mã hs của quế cành chặ)
- Mã HS 09061100: Quế (cát nhỏ, vụn) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cát nhỏ v/ mã hs của quế cát nhỏ)
- Mã HS 09061100: Quế miếng mảnh, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng mảnh/ mã hs của quế miếng mả)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo thanh dài, Đóng 690 Bags, 25kg/Bag. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo tha/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: HÀNG QUẾ ỐNG (NW: 25KG/ BAGS, GW:25.1 KG/ BAGS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng quế ống n/ mã hs của hàng quế ống)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế hàng đóng trong 705 thùng loại 15kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế hàng đón/ mã hs của vỏ quế hàng)
- Mã HS 09061100: Quế vụn (3%) (20kg/carton), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế vụn 3% 2/ mã hs của quế vụn 3%)
- Mã HS 09061100: Quế trà vỏ cắt đôi, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế trà vỏ cắt/ mã hs của quế trà vỏ c)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng mếng cắt vuông) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng mếng/ mã hs của quế dạng mế)
- Mã HS 09061100: Quế vụn ép sản xuất tại Việt Nam, đóng 25 kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn ép sản/ mã hs của quế vụn ép s)
- Mã HS 09061100: Quế miếng bào vỏ sâu, Đóng 70 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng bào v/ mã hs của quế miếng bà)
- Mã HS 09061100: Quế bào vỏ thanh dài, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế bào vỏ than/ mã hs của quế bào vỏ t)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ- CINNAMON FLAT (Packing in 22.10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ cinnam/ mã hs của quế chẻ cin)
- Mã HS 09061100: Quế ống. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 400 carton. ... (mã hs quế ống hàng m/ mã hs của quế ống hàn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo cắt 10 CM, Đóng 385 Cartons, 20kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo cắt/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ chưa x/ mã hs của quế chẻ chư)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 255 carton. ... (mã hs quế chẻ hàng m/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 645 carton. ... (mã hs quế vụn hàng m/ mã hs của quế vụn hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn đóng b/ mã hs của quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Quế (cạo vỏ dạng thanh, miéng) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cạo vỏ dạn/ mã hs của quế cạo vỏ)
- Mã HS 09061100: Quế sáo 8cm, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo 8cm ch/ mã hs của quế sáo 8cm)
- Mã HS 09061100: Quế sáo- CINNAMON STICKS 3'' (Packing in 22.1lbs net/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cinnam/ mã hs của quế sáo cin)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt cành h/ mã hs của quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ,chưa xay. không dùng để làm dược liệu, Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻchưa xa/ mã hs của quế chẻchưa)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu, loại 6cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs quế ống điếu l/ mã hs của quế ống điếu)
- Mã HS 09061100: Quế cắt vuông. Đóng thùng carton, 30 kg/ thùng. hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs quế cắt vuông/ mã hs của quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061100: Quế Vụn,độ ẩm 13.5%, dài 3-10 cm,đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%, ... (mã hs quế vụnđộ ẩm 1/ mã hs của quế vụnđộ ẩ)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ hàng đóng trong 1500 carton,net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ hàng đó/ mã hs của quế chẻ hàng)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuôc hàng đóng trong 799 carton,net 20KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu thuôc/ mã hs của quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ dạng thanh,độ ẩm 13.5%, dài 20-45 cm,đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%, ... (mã hs quế chẻ dạng th/ mã hs của quế chẻ dạng)
- Mã HS 09061100: quế dạng ống đã phơi khô, chưa xay nghiền,đóng 736 bao, độ dầu 5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 40 kg/ bao, mới 100%... (mã hs quế dạng ống đã/ mã hs của quế dạng ống)
- Mã HS 09061100: quế dạng vụn đã phơi khô, chưa xay nghiền, đóng 800 bao, độ dầu 4,5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 35kg/bao, mới 100%... (mã hs quế dạng vụn đã/ mã hs của quế dạng vụn)
- Mã HS 09061100: Quế bào qua vỏ. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng thùng carton, 30kg/ thùng. Tổng cộng 33 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế bào qua vỏ/ mã hs của quế bào qua)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành dùng trong chế biến thực phẩm(YBCC2). Đóng thùng carton 20kg/ thùng. Tổng cộng 34 thùng. Mới 100%... (mã hs quế cắt cành dù/ mã hs của quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8cm(20kg/carton),hàng mới 100% SX tại Việt Nam,tên KH: Cinnamomum cassia,hàng không thuộc DM Cites... (mã hs quế ống sáo 8cm/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: Quế Vụn Việt Nam, mới 100%... (mã hs quế vụn việt na/ mã hs của quế vụn việt)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ đã qua sơ chế, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã q)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đã qua sơ chế (đóng 25kg/bao). Mới 100%... (mã hs quế vụn đã qua/ mã hs của quế vụn đã q)
- Mã HS 09061900: Tube Cinnamomi Cortex with skin (quế ống còn vỏ)... (mã hs tube cinnamomi/ mã hs của tube cinnamo)
- Mã HS 09061900: Quế ep, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế ep hàng sả/ mã hs của quế ep hàng)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, Đóng 1500 Cartons, 10kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế chẻ đóng 1/ mã hs của quế chẻ đón)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đóng trong 1500 hộp(mỗi hộp nặng 10 kg), Mới 100%... (mã hs quế vụn đóng tr/ mã hs của quế vụn đóng)
- Mã HS 09061900: QUẾ VỤN SẠCH LOẠI 1, HÀNG BAO, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES ... (mã hs quế vụn sạch lo/ mã hs của quế vụn sạch)
- Mã HS 09061900: Quế che đa qua sơ chê, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế che đa qua/ mã hs của quế che đa q)
- Mã HS 09061900: Quế VIETNAM SPLIT CASSIA, đóng gói 10 kg/carton. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế vietnam spl/ mã hs của quế vietnam)
- Mã HS 09061900: QUẾ ỐNG SÁO CẮT 5CM, HÀNG THÙNG, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES ... (mã hs quế ống sáo cắt/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: Quế điếu (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu 10 kg/ mã hs của quế điếu 10)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, chưa xay chưa nghiền, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% ... (mã hs quế chẻ chưa x/ mã hs của quế chẻ chư)
- Mã HS 09061900: Cinnamon_Quế dạng thanh. Tên khoa học: Cinnamomum cassia. Hàng mới 100%... (mã hs cinnamonquế dạ/ mã hs của cinnamonquế)
- Mã HS 09061900: Shaved Square cut Cinnamomi(quế cắt vuông), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs shaved square c/ mã hs của shaved squar)
- Mã HS 09061900: Stick Cinnamomi Cortex (15cm) (Quế sáo 15cm), hàng mới 100%, origin:Việt Nam... (mã hs stick cinnamomi/ mã hs của stick cinnam)
- Mã HS 09061900: Quế cắt vuông YB3, đóng carton 20kg, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt vuông y/ mã hs của quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPILIT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100%... (mã hs quế chẻ vietnam/ mã hs của quế chẻ viet)
- Mã HS 09061900: Quế vụn VIETNAM BROKEN CASSIA, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế vụn vietnam/ mã hs của quế vụn viet)
- Mã HS 09061900: Quế ép (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 25kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế ép đã qua/ mã hs của quế ép đã q)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 9kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế sáo CIGARETTE CASSIA AA 8CM, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế sáo cigaret/ mã hs của quế sáo ciga)
- Mã HS 09061900: Vỏ quế khô hàng đóng trong 1500 carton, net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế khô hàng/ mã hs của vỏ quế khô h)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng.Tổng cộng:1,500 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs quế chẻ hàng đ/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061900: Quế vụn sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng: 400 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế vụn sản xuấ/ mã hs của quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế cành sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:15 kg/ bao.Tổng cộng: 158 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế cành sản xu/ mã hs của quế cành sản)
- Mã HS 09061900: quế chẻ sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 750 thùng. Trọng lượng tịnh 7kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xuấ/ mã hs của quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10 kg/thùng, tổng số 650 thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xu/ mã hs của quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: quế sáo sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 2906 thùng. Trọng lượng tịnh 5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo sản xuấ/ mã hs của quế sáo sản)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng Carton. Tổng cộng 400 thùng. Trọng lượng tịnh 10kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn sản xu/ mã hs của quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế ống ép sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:25 kg/ thùng.Tổng cộng:680 thùng. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế ống ép sản/ mã hs của quế ống ép s)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 10cm sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng số 100 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cắt 10c/ mã hs của quế sáo cắt)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 8cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 419 thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs quế sáo cắt 8cm/ mã hs của quế sáo cắt)
- Mã HS 09062000: Quế nghiền... (mã hs quế nghiền/ mã hs của quế nghiền)
- Mã HS 09062000: QUẾ NGHIỀN ... (mã hs quế nghiền/ mã hs của quế nghiền)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế 100gr... (mã hs vỏ quế 100gr/ mã hs của vỏ quế 100gr)
- Mã HS 09062000: Bột quế 100g... (mã hs bột quế 100g/ mã hs của bột quế 100g)
- Mã HS 09062000: Bột quế hũ 100g... (mã hs bột quế hũ 100g/ mã hs của bột quế hũ 1)
- Mã HS 09062000: Quế cây 200g PL... (mã hs quế cây 200g pl/ mã hs của quế cây 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột 400g PL... (mã hs quế bột 400g pl/ mã hs của quế bột 400g)
- Mã HS 09062000: Hoa hồi 200g PL... (mã hs hoa hồi 200g pl/ mã hs của hoa hồi 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột, 2% dầu... (mã hs quế bột 2% dầu/ mã hs của quế bột 2%)
- Mã HS 09062000: Quế bột hũ (35g/hũ)... (mã hs quế bột hũ 35g/ mã hs của quế bột hũ)
- Mã HS 09062000: Quế bột độ dầu 2.5%... (mã hs quế bột độ dầu/ mã hs của quế bột độ d)
- Mã HS 09062000: Quế cây hũ (200g/hũ)... (mã hs quế cây hũ 200/ mã hs của quế cây hũ)
- Mã HS 09062000: Nụ TD viên đạn quế Ma... (mã hs nụ td viên đạn/ mã hs của nụ td viên đ)
- Mã HS 09062000: Gia vị nấu phở 25g PL... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09062000: Bột quế cạo vỏ L1 200g... (mã hs bột quế cạo vỏ/ mã hs của bột quế cạo)
- Mã HS 09062000: QUẾ VỤN (XX: VIỆT NAM)... (mã hs quế vụn xx vi/ mã hs của quế vụn xx)
- Mã HS 09062000: Bột quế, hàng mới 100% ... (mã hs bột quế hàng m/ mã hs của bột quế hàn)
- Mã HS 09062000: Quế thanh cạo vỏ L1 200g... (mã hs quế thanh cạo v/ mã hs của quế thanh cạ)
- Mã HS 09062000: Quế bột Viet Pepper 400g... (mã hs quế bột viet pe/ mã hs của quế bột viet)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế xay tiệt trùng (474 kg/bao)... (mã hs vỏ quế xay tiệt/ mã hs của vỏ quế xay t)
- Mã HS 09062000: Quế dạng bột, loại 2%. Hàng mới 100%.... (mã hs quế dạng bột l/ mã hs của quế dạng bột)
- Mã HS 09062000: Quế xay Indomesia tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs quế xay indomes/ mã hs của quế xay indo)
- Mã HS 09062000: Quế bột 0.5% dầu thấp nhất, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế bột 05% dầ/ mã hs của quế bột 05%)
- Mã HS 09062000: Quế bột (3%)(25kg/bag), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế bột 3%25/ mã hs của quế bột 3%)
- Mã HS 09062000: Bột quế (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs bột quế đóng 2/ mã hs của bột quế đón)
- Mã HS 09062000: Quế bột CASSIA POWDER (không dùng làm dược liệu), đóng 25kg/bag.Mới 100%... (mã hs quế bột cassia/ mã hs của quế bột cass)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 2% qua sàng 60, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 2%/ mã hs của quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 3% qua sàng 40, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 3%/ mã hs của quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Bột quế- CINNAMON GROUND (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột quế cinnam/ mã hs của bột quế cin)
- Mã HS 09062000: quế bột sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng:1000 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế bột sản xuấ/ mã hs của quế bột sản)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương đã được làm sạch thanh trùng... (mã hs nụ đinh hương đ/ mã hs của nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh Hương Tiệt Trùng NL0003 Y20 (15kg/carton)... (mã hs đinh hương tiệt/ mã hs của đinh hương t)
- Mã HS 09071000: Đinh hương gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs đinh hương gia/ mã hs của đinh hương g)
- Mã HS 09072000: Đinh hương Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs đinh hương braz/ mã hs của đinh hương b)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu tiệt trùng Y20 (15 kg/bao GR)... (mã hs nhục đậu khấu t/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081200: NHỤC ĐẦU KHẤU NGHIỀN... (mã hs nhục đầu khấu n/ mã hs của nhục đầu khấ)
- Mã HS 09081200: Nhục đậu khấu xay tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs nhục đậu khấu x/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09082200: Vỏ Nhục Đậu Khấu Xay NL0012 Y20 (20 kg/bao)... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ mã hs của vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09083100: Thảo quả khô (Black Cardamon). Đóng gói 50kg/bao x 152 bao7.600kg. Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%... (mã hs thảo quả khô b/ mã hs của thảo quả khô)
- Mã HS 09083100: Thảo quả sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 50 kg/ bao, Tổng cộng: 153 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs thảo quả sản xu/ mã hs của thảo quả sản)
- Mã HS 09083200: Hạt thảo quả gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thảo quả gi/ mã hs của hạt thảo quả)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt ngò gia vị/ mã hs của hạt ngò gia)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là gia vị chưa xay, 50g/hủ, 24hủ/hộp, 6 hộp/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là gia/ mã hs của hạt thì là g)
- Mã HS 09093200: Thì là xay Ấn độ tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs thì là xay ấn đ/ mã hs của thì là xay ấ)
- Mã HS 09093200: Thì Là Xay Tiệt Trùng NL0017 Y20 (25kg/bao GR)... (mã hs thì là xay tiệt/ mã hs của thì là xay t)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi... (mã hs hoa hồi/ mã hs của hoa hồi)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô nguyên cánh... (mã hs hoa hồi khô ngu/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hoa Hồi 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs hoa hồi 11 kg/t/ mã hs của hoa hồi 11 k)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi nguyên khô (1kg x 10 Bags) ... (mã hs hoa hồi nguyên/ mã hs của hoa hồi nguy)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi hàng đ/ mã hs của hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096110: STAR ANISE (HOA HỒI), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs star anise hoa/ mã hs của star anise)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi 10 kg// mã hs của hoa hồi 10)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi vụn. Hàng đóng bao 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn hà/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi- STAR ANISEEDS WHOLE (Packing in 22.10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi star a/ mã hs của hoa hồi sta)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi. Đóng thùng carton, 30klg/ thùng. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đóng t/ mã hs của hoa hồi đón)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 5kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi đã qua/ mã hs của hoa hồi đã)
- Mã HS 09096110: Ngũ vị hương, 20 gói/thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs ngũ vị hương 2/ mã hs của ngũ vị hương)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi sấy khô, 14 gói/thùng, hàng mới 100%nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs hoa hồi sấy khô/ mã hs của hoa hồi sấy)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi chưa x/ mã hs của hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Quế vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn chưa x/ mã hs của quế vụn chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn ch/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa thu, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa thu/ mã hs của hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 800 carton. ... (mã hs hoa hồi hàng m/ mã hs của hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096120: HÀNG HOA HỒI (NW: 10KG/ CARTONS, GW: 10.9 KG/ CARTONS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng hoa hồi n/ mã hs của hàng hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao tải. Tổng cộng 100 bao. Trọng lượng tịnh 20kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi sản xuấ/ mã hs của hoa hồi sản)
- Mã HS 09096120: Vụn hoa hồi sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 15kg/thùng, tổng số 67 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs vụn hoa hồi sản/ mã hs của vụn hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hồi vụn sản xuất tại Việt nam. Hàng đóng trong thùng carton. Trọng lượng tịnh là 10 kg/thùng. Tổng 500 thùng, Hàng mới 100%, ... (mã hs hồi vụn sản xuấ/ mã hs của hồi vụn sản)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carotn, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 250 bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi khô sản/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi (chưa xay chưa nghiền),hàng đóng trong thùng carton 5kg/thùng. Tổng cộng 400 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs hoa hồi chưa x/ mã hs của hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 1,500 carton. Trọng lượng tịnh 10kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa sản/ mã hs của hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096190: Hoa Hồi 50g (144 chai/thùng)... (mã hs hoa hồi 50g 14/ mã hs của hoa hồi 50g)
- Mã HS 09096190: Hạt cây thì là 6 gói x2.27kg ... (mã hs hạt cây thì là/ mã hs của hạt cây thì)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi thu (10kg/Carton), hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi thu 10/ mã hs của hoa hồi thu)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đã qua/ mã hs của hoa hồi đã)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi vụn, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn đã/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096210: Hoa hồi nghiền... (mã hs hoa hồi nghiền/ mã hs của hoa hồi nghi)
- Mã HS 09096220: Hoa hồi xay tiệt trùng NLVN NY20 (25 kg/bao PE)... (mã hs hoa hồi xay tiệ/ mã hs của hoa hồi xay)
- Mã HS 09101100: Củ gừng... (mã hs củ gừng/ mã hs của củ gừng)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi ... (mã hs gừng tươi/ mã hs của gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ ĐỊA LIỀN ... (mã hs củ địa liền/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI ... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng (6 kgs/thùng)... (mã hs củ gừng 6 kgs// mã hs của củ gừng 6 k)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi- Bịch 5kg... (mã hs củ gừng tươi b/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng cắt xí ngầu đông IQF... (mã hs gừng cắt xí ngầ/ mã hs của gừng cắt xí)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, (20kg/ bao) ... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, đóng gói N.W 20kg/carton... (mã hs củ gừng tươi đ/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI. HÀNG VIỆT NAM MỚI 100%. ... (mã hs củ gừng tươi h/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CU GUNG TUOI, HANG MOI 100%, SX TAI VN... (mã hs cu gung tuoi h/ mã hs của cu gung tuoi)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi, đóng gói 8 KGS/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi đóng/ mã hs của gừng tươi đ)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao... (mã hs củ gừng tươi c/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi. Đóng gói N.W: 30kg/bag; xuất xứ: Việt Nam.... (mã hs củ gừng tươi đ/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI DONDS GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ 1 THÙNG 14 THÙNG GIẤY... (mã hs củ gừng tươi do/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Gừng (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI (CHƯA XAY HOẶC CHƯA NGHIỀN, KHÔNG DÙNG ĐỂ LÀM GIỐNG)... (mã hs củ gừng tươi c/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi, chưa thái lát hoặc xay nhuyễn (10kg/ 1 thùng, size S, hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi chưa/ mã hs của gừng tươi c)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi (Fresh Ginger), tên khoa học: Zingiber officinale. 9kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi fres/ mã hs của gừng tươi f)
- Mã HS 09101100: Gừng Tươi, nguyên củ (FRESH GINGER) Size: (Net: 30 kgs; Gross: 31.00 kgs/BAG). Hàng Mới 100%... (mã hs gừng tươi nguy/ mã hs của gừng tươi n)
- Mã HS 09101100: Gừng muối (JS-1, JS-3-1, JM-1, JB-2, JB-5, JB-1-B.) dạng cắt lát, cắt tăm đã được sơ chế, đóng trong thùng gỗ. ... (mã hs gừng muối js1/ mã hs của gừng muối j)
- Mã HS 09101200: GỪNG NGHIỀN... (mã hs gừng nghiền/ mã hs của gừng nghiền)
- Mã HS 09101200: Bột Gừng M10... (mã hs bột gừng m10/ mã hs của bột gừng m10)
- Mã HS 09101200: GỪNG XAY 500GR 10KGS/CTN... (mã hs gừng xay 500gr/ mã hs của gừng xay 500)
- Mã HS 09101200: GỪNG XAY 500GR, 10KGS/CTN... (mã hs gừng xay 500gr/ mã hs của gừng xay 500)
- Mã HS 09101200: Gừng khô xay tiệt trùng NL0009 Y20 (25kg/bao GR)... (mã hs gừng khô xay ti/ mã hs của gừng khô xay)
- Mã HS 09102000: NHỤY NGHỆ... (mã hs nhụy nghệ/ mã hs của nhụy nghệ)
- Mã HS 09102000: CỦ NGHÊ (TURMERIC)... (mã hs củ nghê turmer/ mã hs của củ nghê tur)
- Mã HS 09102000: CỦ RIỀNG (GALANGAL ROOT)... (mã hs củ riềng galan/ mã hs của củ riềng ga)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ... (mã hs củ nghệ/ mã hs của củ nghệ)
- Mã HS 09103000: BỘT NGHỆ ... (mã hs bột nghệ/ mã hs của bột nghệ)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ TƯƠI... (mã hs củ nghệ tươi/ mã hs của củ nghệ tươi)
- Mã HS 09103000: Lạc Nhân (20kg/1 Thùng)... (mã hs lạc nhân 20kg// mã hs của lạc nhân 20)
- Mã HS 09103000: Nghệ Bột 50g (144 chai/thùng)... (mã hs nghệ bột 50g 1/ mã hs của nghệ bột 50g)
- Mã HS 09103000: Bột cà phê hòa tan (10kg/1 Thùng)... (mã hs bột cà phê hòa/ mã hs của bột cà phê h)
- Mã HS 09103000: BỘT NGHỆ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột nghệ nhãn h/ mã hs của bột nghệ nhã)
- Mã HS 09103000: BỘT ĐIỀU ĐỎ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột điều đỏ nhã/ mã hs của bột điều đỏ)
- Mã HS 09103000: BỘT NGỦ VỊ HƯƠNG NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột ngủ vị hươn/ mã hs của bột ngủ vị h)
- Mã HS 09103000: Bột nghệ (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code KKM-1, hàng mới 100%... (mã hs bột nghệ 150 t/ mã hs của bột nghệ 15)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ-FROZEN TURMERIC, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 100G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs củ nghệfrozen/ mã hs của củ nghệfroz)
- Mã HS 09109110: LÁ CÀ RY... (mã hs lá cà ry/ mã hs của lá cà ry)
- Mã HS 09109110: LÁ CÀ RI... (mã hs lá cà ri/ mã hs của lá cà ri)
- Mã HS 09109110: Bột cari-01... (mã hs bột cari01/ mã hs của bột cari01)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri Vianco, 100x100g... (mã hs bột cà ri vianc/ mã hs của bột cà ri vi)
- Mã HS 09109110: Bột cari XK (1 thùng 50 gr x 200 pack)... (mã hs bột cari xk 1/ mã hs của bột cari xk)
- Mã HS 09109110: Bột cari (500g/gói, 20 gói/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs bột cari 500g// mã hs của bột cari 50)
- Mã HS 09109110: Hạt điều màu (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code HCR-3, hàng mới 100%... (mã hs hạt điều màu 1/ mã hs của hạt điều màu)
- Mã HS 09109190: SA TẾ... (mã hs sa tế/ mã hs của sa tế)
- Mã HS 09109190: GIA VỊ... (mã hs gia vị/ mã hs của gia vị)
- Mã HS 09109190: ỚT XAY... (mã hs ớt xay/ mã hs của ớt xay)
- Mã HS 09109190: Sả cây... (mã hs sả cây/ mã hs của sả cây)
- Mã HS 09109190: TỎI PHI... (mã hs tỏi phi/ mã hs của tỏi phi)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM... (mã hs hạt nêm/ mã hs của hạt nêm)
- Mã HS 09109190: HỒI KHÔ... (mã hs hồi khô/ mã hs của hồi khô)
- Mã HS 09109190: QUẾ KHÔ... (mã hs quế khô/ mã hs của quế khô)
- Mã HS 09109190: BỘT NÊM... (mã hs bột nêm/ mã hs của bột nêm)
- Mã HS 09109190: Củ gừng ... (mã hs củ gừng/ mã hs của củ gừng)
- Mã HS 09109190: ỚT SA TẾ... (mã hs ớt sa tế/ mã hs của ớt sa tế)
- Mã HS 09109190: NƯỚC MẮM... (mã hs nước mắm/ mã hs của nước mắm)
- Mã HS 09109190: SA TẾ TÔM... (mã hs sa tế tôm/ mã hs của sa tế tôm)
- Mã HS 09109190: BỘT CÀ RY... (mã hs bột cà ry/ mã hs của bột cà ry)
- Mã HS 09109190: BỘT CÀ RI... (mã hs bột cà ri/ mã hs của bột cà ri)
- Mã HS 09109190: Củ Giềng ... (mã hs củ giềng/ mã hs của củ giềng)
- Mã HS 09109190: ĐƯỜNG NHO... (mã hs đường nho/ mã hs của đường nho)
- Mã HS 09109190: NƯỚC TƯƠNG... (mã hs nước tương/ mã hs của nước tương)
- Mã HS 09109190: BỘT GIA VỊ... (mã hs bột gia vị/ mã hs của bột gia vị)
- Mã HS 09109190: ỚT SẤY KHÔ... (mã hs ớt sấy khô/ mã hs của ớt sấy khô)
- Mã HS 09109190: ỚT BỘT KHÔ... (mã hs ớt bột khô/ mã hs của ớt bột khô)
- Mã HS 09109190: SỐT RANG ME... (mã hs sốt rang me/ mã hs của sốt rang me)
- Mã HS 09109190: RAU SẤY KHÔ... (mã hs rau sấy khô/ mã hs của rau sấy khô)
- Mã HS 09109190: CỦ KIỆU TƯƠI... (mã hs củ kiệu tươi/ mã hs của củ kiệu tươi)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM CHAY... (mã hs hạt nêm chay/ mã hs của hạt nêm chay)
- Mã HS 09109190: Gừng củ lớn ... (mã hs gừng củ lớn/ mã hs của gừng củ lớn)
- Mã HS 09109190: Củ Gừng tươi... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09109190: SA TẾ NẤU LẨU... (mã hs sa tế nấu lẩu/ mã hs của sa tế nấu lẩ)
- Mã HS 09109190: GIA VỊ NẤU PHỞ... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM CHAY THỰC DƯỠNG... (mã hs hạt nêm chay th/ mã hs của hạt nêm chay)
- Mã HS 09109190: Hạt Nêm Knorr 8 x 31.2oz (900g) Thương Hiệu Knorr... (mã hs hạt nêm knorr 8/ mã hs của hạt nêm knor)
- Mã HS 09109190: Gia Vị Phở Thập Cẩm_36 bags x 1.6oz (46g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs gia vị phở thập/ mã hs của gia vị phở t)
- Mã HS 09109190: Tai vị gà- Bột gia vị nấu phở (88 gram/gói, 1UNK1 gói), hiệu:PHỞ 24, hàng mới 100%... (mã hs tai vị gà bột/ mã hs của tai vị gà b)
- Mã HS 09109190: Tai vị bò- Bột gia vị nấu phở (240 gram/gói, 1UNK1 gói), hiệu:PHỞ 24, hàng mới 100%... (mã hs tai vị bò bột/ mã hs của tai vị bò b)
- Mã HS 09109910: Ngò nhí... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109910: Ngò nhí ... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109910: Ngò tây lá xoăn ... (mã hs ngò tây lá xoăn/ mã hs của ngò tây lá x)
- Mã HS 09109910: Ngò tây lá thẳng ... (mã hs ngò tây lá thẳn/ mã hs của ngò tây lá t)
- Mã HS 09109910: Lá Húng Tây 6/2.27 kg... (mã hs lá húng tây 6/2/ mã hs của lá húng tây)
- Mã HS 09109910: Lá nguyệt quế sạch (Ibaragi Genkei)- HS... (mã hs lá nguyệt quế s/ mã hs của lá nguyệt qu)
- Mã HS 09109990: LÁ CARI... (mã hs lá cari/ mã hs của lá cari)
- Mã HS 09109990: Quế tây... (mã hs quế tây/ mã hs của quế tây)
- Mã HS 09109990: Húng quế... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 09109990: Rau răm ... (mã hs rau răm/ mã hs của rau răm)
- Mã HS 09109990: Quế tây ... (mã hs quế tây/ mã hs của quế tây)
- Mã HS 09109990: Ngò xoăn... (mã hs ngò xoăn/ mã hs của ngò xoăn)
- Mã HS 09109990: Húng lủi... (mã hs húng lủi/ mã hs của húng lủi)
- Mã HS 09109990: Ngò nhí ... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109990: Húng quế ... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 09109990: Húng lủi ... (mã hs húng lủi/ mã hs của húng lủi)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY TƯƠI... (mã hs sả cây tươi/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGẢI BÚN... (mã hs củ ngải bún/ mã hs của củ ngải bún)
- Mã HS 09109990: CỦ NÉN TƯƠI... (mã hs củ nén tươi/ mã hs của củ nén tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGÃI BÚN... (mã hs củ ngãi bún/ mã hs của củ ngãi bún)
- Mã HS 09109990: SẢ BÀO TƯƠI... (mã hs sả bào tươi/ mã hs của sả bào tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ RIỀNG TƯƠI... (mã hs củ riềng tươi/ mã hs của củ riềng tươ)
- Mã HS 09109990: Rau thơm sage... (mã hs rau thơm sage/ mã hs của rau thơm sag)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Sage ... (mã hs rau thơm sage/ mã hs của rau thơm sag)
- Mã HS 09109990: SẢ CAY X 10KGS... (mã hs sả cay x 10kgs/ mã hs của sả cay x 10k)
- Mã HS 09109990: Rau thơm thyme... (mã hs rau thơm thyme/ mã hs của rau thơm thy)
- Mã HS 09109990: Rau mùi, ngò rí... (mã hs rau mùi ngò rí/ mã hs của rau mùi ngò)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Thyme ... (mã hs rau thơm thyme/ mã hs của rau thơm thy)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (20x1kg)... (mã hs sả bằm 20x1kg/ mã hs của sả bằm 20x1)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (20x400g)... (mã hs sả bằm 20x400g/ mã hs của sả bằm 20x4)
- Mã HS 09109990: Sả cây (20x454g)... (mã hs sả cây 20x454g/ mã hs của sả cây 20x4)
- Mã HS 09109990: Sả cây (50x200g)... (mã hs sả cây 50x200g/ mã hs của sả cây 50x2)
- Mã HS 09109990: Sả cây 12kg/thùng... (mã hs sả cây 12kg/thù/ mã hs của sả cây 12kg/)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Oregano ... (mã hs rau thơm oregan/ mã hs của rau thơm ore)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Rosemary... (mã hs rau thơm rosema/ mã hs của rau thơm ros)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Chervil ... (mã hs rau thơm chervi/ mã hs của rau thơm che)
- Mã HS 09109990: Rau thơm tarragon... (mã hs rau thơm tarrag/ mã hs của rau thơm tar)
- Mã HS 09109990: Lá húng lủi (mint)... (mã hs lá húng lủi mi/ mã hs của lá húng lủi)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Marjoram ... (mã hs rau thơm marjor/ mã hs của rau thơm mar)
- Mã HS 09109990: Gia vị nấu phở 25g... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (24 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 24 x 14/ mã hs của sả bằm 24 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (40 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 40 x 14/ mã hs của sả bằm 40 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (50 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 50 x 14/ mã hs của sả bằm 50 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (36 X 16 OZ)... (mã hs sả bằm 36 x 16/ mã hs của sả bằm 36 x)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY (40 X 227 GR)... (mã hs sả cây 40 x 22/ mã hs của sả cây 40 x)
- Mã HS 09109990: Rể ngò bằm (10x908g)... (mã hs rể ngò bằm 10x/ mã hs của rể ngò bằm)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (2kg/box)... (mã hs sả cây tươi 2k/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGÃI (50 X 200 GR)... (mã hs củ ngãi 50 x 2/ mã hs của củ ngãi 50)
- Mã HS 09109990: CỦ RIỀNG (50 X 200 GR)... (mã hs củ riềng 50 x/ mã hs của củ riềng 50)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM ỚT (36 X 16 OZ)... (mã hs sả bằm ớt 36 x/ mã hs của sả bằm ớt 3)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (25kgs/ctn)... (mã hs sả cây tươi 25/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: BỘT GIA VỊ (8 X 900 GR)... (mã hs bột gia vị 8 x/ mã hs của bột gia vị)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (28kgs/ctn)... (mã hs sả cây tươi 28/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs sả cây tươi ne/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: Tỏi phi (24 hũ/thùng x 225g)... (mã hs tỏi phi 24 hũ// mã hs của tỏi phi 24)
- Mã HS 09109990: Thảo quả 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs thảo quả 11 kg// mã hs của thảo quả 11)
- Mã HS 09109990: Hạt điều màu Lotus (100gr x 24)... (mã hs hạt điều màu lo/ mã hs của hạt điều màu)
- Mã HS 09109990: Sả cắt lát đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs sả cắt lát đông/ mã hs của sả cắt lát đ)
- Mã HS 09109990: Riềng cắt lát đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs riềng cắt lát đ/ mã hs của riềng cắt lá)
- Mã HS 09109990: sả xay_30 bags x 200g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs sả xay30 bags/ mã hs của sả xay30 ba)
- Mã HS 09109990: Frozen Pandan Leaf/ Lá dứa/ 200g x 50bags... (mã hs frozen pandan l/ mã hs của frozen panda)
- Mã HS 09109990: Ngũ vị hương XK (1 thùng 50 gr x 200 pack)... (mã hs ngũ vị hương xk/ mã hs của ngũ vị hương)
- Mã HS 09109990: Hat nem hương thịt heo Aji- Ngon 400gr x 24... (mã hs hat nem hương t/ mã hs của hat nem hươn)
- Mã HS 09109990: Bột sả, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-10kg/ctn... (mã hs bột sả hàng mơ/ mã hs của bột sả hàng)
- Mã HS 09109990: Sả Bằm- 24 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs sả bằm 24 x 16/ mã hs của sả bằm 24 x)
- Mã HS 09109990: Frozen Minced Lemongrass/ Sả bằm, 500gx10bags... (mã hs frozen minced l/ mã hs của frozen mince)
- Mã HS 09109990: Sả bằm đông lạnh (hiệu Super) 2 LBS x 20 Bịch... (mã hs sả bằm đông lạn/ mã hs của sả bằm đông)
- Mã HS 09109990: Sả Ớt Bằm- 24 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs sả ớt bằm 24 x/ mã hs của sả ớt bằm 2)
- Mã HS 09109990: Sả cây (50 x 200g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả cây 50 x 20/ mã hs của sả cây 50 x)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (100 x 100g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 100 x 1/ mã hs của sả bằm 100)
- Mã HS 09109990: Frozen Grated Lemongrass/ Sả bằm/ 900g x 20bags... (mã hs frozen grated l/ mã hs của frozen grate)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (40 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 40 x 16/ mã hs của sả bằm 40 x)
- Mã HS 09109990: ĐỊA LIỀN TƯƠI (HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 30KG/BAG)... (mã hs địa liền tươi/ mã hs của địa liền tươ)
- Mã HS 09109990: GIA VI BỘT NÊM NẤM HƯƠNG NHÃN HIỆU MAGGI 14X450G... (mã hs gia vi bột nêm/ mã hs của gia vi bột n)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (100 x 100g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 100/ mã hs của sả khoanh 1)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (40 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 40 x/ mã hs của sả khoanh 4)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (30 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 30 x/ mã hs của sả khoanh 3)
- Mã HS 09109990: Sả bằm hủ (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm hủ 24 x/ mã hs của sả bằm hủ 2)
- Mã HS 09109990: Sả bằm 1 kg (10 x 1 kg), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 1 kg 10/ mã hs của sả bằm 1 kg)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (60 hũ x 200 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs sả bằm 60 hũ x/ mã hs của sả bằm 60 h)
- Mã HS 09109990: Sả bằm bịch (20 x 500g), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả bằm bịch 20/ mã hs của sả bằm bịch)
- Mã HS 09109990: Đậu rồng- Wing bean; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu rồng wing/ mã hs của đậu rồng wi)
- Mã HS 09109990: Củ riềng miếng (50 x 113g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs củ riềng miếng/ mã hs của củ riềng miế)
- Mã HS 09109990: Bột ngũ vị hương (500g/gói, 20 gói/thùng).Hàng mới 100%... (mã hs bột ngũ vị hươn/ mã hs của bột ngũ vị h)
- Mã HS 09109990: Củ địa liền tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao. ... (mã hs củ địa liền tươ/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Ngò ôm- Limnophila aromatica; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò ôm limnoph/ mã hs của ngò ôm limn)
- Mã HS 09109990: Quế Ống Dried Cinamon,50 Bags/ctn; 1 bag 3,5oz;, hàng mới 100%... (mã hs quế ống dried c/ mã hs của quế ống drie)
- Mã HS 09109990: 'Củ địa liền tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao. ... (mã hs củ địa liền tư/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Xả cây cắt đùi đông lạnh không nhãn mác (250g x 50 gói/ thùng)... (mã hs xả cây cắt đùi/ mã hs của xả cây cắt đ)
- Mã HS 09109990: Hoa hồi gia vị chưa xay, 28g/hủ, 24hủ/hộp, 6hộp/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi gia vị/ mã hs của hoa hồi gia)