Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 0701- 0714

>> HS Code 0601- 0604 >> HS Code 0801- 0814

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh. Potatoes, fresh or chilled.
07011000 - Để làm giống - Seed
070190 - Loại khác: - Other:
07019010 - - Loại thường dùng để làm khoai tây chiên (chipping potatoes) (SEN) - - Chipping potatoes
07019090 - - Loại khác - - Other
07020000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. Tomatoes, fresh or chilled.
0703 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
070310 - Hành tây và hành, hẹ: - Onions and shallots:
- - Hành tây: - - Onions:
07031011 - - - Củ giống (SEN) - - - Bulbs for propagation
07031019 - - - Loại khác - - - Other
- - Hành, hẹ: - - Shallots:
07031021 - - - Củ giống (SEN) - - - Bulbs for propagation
07031029 - - - Loại khác - - - Other
070320 - Tỏi: - Garlic:
07032010 - - Củ giống (SEN) - - Bulbs for propagation
07032090 - - Loại khác - - Other
070390 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: - Leeks and other alliaceous vegetables:
07039010 - - Củ giống (SEN) - - Bulbs for propagation
07039090 - - Loại khác - - Other
0704 Bắp cải, súp lơ (1), su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
070410 - Súp lơ (1) và súp lơ xanh (headed brocoli): - Cauliflowers and headed broccoli:
07041010 - - Súp lơ (1) (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) - - Cauliflowers
07041020 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) - - Headed broccoli
07042000 - Cải Bruc-xen - Brussels sprouts
070490 - Loại khác: - Other:
07049010 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn)(SEN) - - Round (drumhead) cabbages
07049020 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) (SEN) - - Chinese mustard
07049090 - - Loại khác - - Other
0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.
- Rau diếp, xà lách: - Lettuce:
07051100 - - Xà lách cuộn (head lettuce) - - Cabbage lettuce (head lettuce)
07051900 - - Loại khác - - Other
- Rau diếp xoăn: - Chicory:
07052100 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) - - Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)
07052900 - - Loại khác - - Other
0706 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
070610 - Cà rốt và củ cải: - Carrots and turnips:
07061010 - - Cà rốt - - Carrots
07061020 - - Củ cải - - Turnips
07069000 - Loại khác - Other
07070000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
0708 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh. Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
07081000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) - Peas (Pisum sativum)
070820 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07082010 - - Đậu Pháp (SEN) - - French beans
07082020 - - Đậu dài - - Long beans
07082090 - - Loại khác - - Other
07089000 - Các loại rau đậu khác - Other leguminous vegetables
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh. Other vegetables, fresh or chilled.
07092000 - Măng tây - Asparagus
07093000 - Cà tím - Aubergines (egg-plants)
07094000 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) - Celery other than celeriac
- Nấm và nấm cục (truffle): - Mushrooms and truffles:
07095100 - - Nấm thuộc chi Agaricus - - Mushrooms of the genus Agaricus
070959 - - Loại khác: - - Other:
07095910 - - - Nấm cục (truffle) - - - Truffles
07095990 - - - Loại khác - - - Other
070960 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: - Fruits of the genus Capsicum or of the genus
Pimenta:
07096010 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) - - Chillies (fruits of genus Capsicum)
07096090 - - Loại khác - - Other
07097000 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) - Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)
- Loại khác: - Other:
07099100 - - Hoa a-ti-sô - - Globe artichokes
07099200 - - Ô liu - - Olives
07099300 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) - - Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)
070999 - - Loại khác: - - Other:
07099910 - - - Ngô ngọt - - - Sweet corn
07099920 - - - Đậu bắp (Okra) - - - Lady's finger (Okra)
07099990 - - - Loại khác - - - Other
0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh. Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.
07101000 - Khoai tây - Potatoes
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: - Leguminous vegetables, shelled or unshelled:
07102100 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) - - Peas (Pisum sativum)
07102200 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) - - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07102900 - - Loại khác - - Other
07103000 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) - Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)
07104000 - Ngô ngọt - Sweet corn
07108000 - Rau khác - Other vegetables
07109000 - Hỗn hợp các loại rau - Mixtures of vegetables
0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
071120 - Ôliu: - Olives:
07112010 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ - - Preserved by sulphur dioxide gas
07112090 - - Loại khác - - Other
071140 - Dưa chuột và dưa chuột ri: - Cucumbers and gherkins:
07114010 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ - - Preserved by sulphur dioxide gas
07114090 - - Loại khác - - Other
- Nấm và nấm cục (truffle): - Mushrooms and truffles:
071151 - - Nấm thuộc chi Agaricus: - - Mushrooms of the genus Agaricus:
07115110 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ - - - Preserved by sulphur dioxide gas
07115190 - - - Loại khác - - - Other
071159 - - Loại khác: - - Other:
07115910 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ - - - Preserved by sulphur dioxide gas
07115990 - - - Loại khác - - - Other
071190 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: - Other vegetables; mixtures of vegetables:
07119010 - - Ngô ngọt - - Sweet corn
07119020 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) - - Chillies (fruits of genus Capsicum)
07119030 - - Nụ bạch hoa - - Capers
07119040 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ - - Onions, preserved by sulphur dioxide gas
07119050 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí sunphurơ - - Onions, preserved other than by sulphur dioxide gas
07119060 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ - - Other, preserved by sulphur dioxide gas
07119090 - - Loại khác - - Other
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
07122000 - Hành tây - Onions
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (truffle): - Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:
07123100 - - Nấm thuộc chi Agaricus - - Mushrooms of the genus Agaricus
07123200 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) - - Wood ears (Auricularia spp.)
07123300 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) - - Jelly fungi (Tremella spp.)
071239 - - Loại khác: - - Other:
07123910 - - - Nấm cục (truffle) - - - Truffles
07123920 - - - Nấm hương (dong-gu) (SEN) - - - Shiitake (Dong-gu)
07123990 - - - Loại khác - - - Other
071290 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: - Other vegetables; mixtures of vegetables:
07129010 - - Tỏi - - Garlic
07129090 - - Loại khác - - Other
0713 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
071310 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): - Peas (Pisum sativum):
07131010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07131090 - - Loại khác - - Other
071320 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): - Chickpeas (garbanzos):
07132010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07132090 - - Loại khác - - Other
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
071331 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek: - - Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek:
07133110 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133190 - - - Loại khác - - - Other
071332 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis): - - Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis):
07133210 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133290 - - - Loại khác - - - Other
071333 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): - - Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):
07133310 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133390 - - - Loại khác - - - Other
071334 - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea): - - Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea):
07133410 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133490 - - - Loại khác - - - Other
071335 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): - - Cow peas (Vigna unguiculata):
07133510 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133590 - - - Loại khác - - - Other
071339 - - Loại khác: - - Other:
07133910 - - - Phù hợp để gieo trồng - - - Suitable for sowing
07133990 - - - Loại khác - - - Other
071340 - Đậu lăng: - Lentils:
07134010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07134090 - - Loại khác - - Other
071350 - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): - Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
07135010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07135090 - - Loại khác - - Other
071360 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): - Pigeon peas (Cajanus cajan):
07136010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07136090 - - Loại khác - - Other
071390 - Loại khác: - Other:
07139010 - - Phù hợp để gieo trồng - - Suitable for sowing
07139090 - - Loại khác - - Other
0714 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.
071410 - Sắn: - Manioc (cassava):
- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: - - Sliced or in the form of pellets:
07141011 - - - Lát đã được làm khô - - - Dried chips
07141019 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
07141091 - - - Đông lạnh - - - Frozen
07141099 - - - Loại khác - - - Other
071420 - Khoai lang: - Sweet potatoes:
07142010 - - Đông lạnh - - Frozen
07142090 - - Loại khác - - Other
071430 - Củ từ (Dioscorea spp.): - Yams (Dioscorea spp.):
07143010 - - Đông lạnh - - Frozen
07143090 - - Loại khác - - Other
071440 - Khoai sọ (Colacasia spp.): - Taro (Colocasia spp.):
07144010 - - Đông lạnh - - Frozen
07144090 - - Loại khác - - Other
071450 - Khoai môn (Xanthosoma spp.): - Yautia (Xanthosoma spp.):
07145010 - - Đông lạnh - - Frozen
07145090 - - Loại khác - - Other
071490 - Loại khác: - Other:
- - Lõi cây cọ sago: - - Sago pith:
07149011 - - - Đông lạnh - - - Frozen
07149019 - - - Loại khác - - - Other
- - Loại khác: - - Other:
07149091 - - - Đông lạnh - - - Frozen
07149099 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 07019010: khoai tây nguyên củ đóng trong bao(25kg/bao)... (mã hs khoai tây nguyê/ mã hs của khoai tây ng)
- Mã HS 07019090: Khoai tây củ... (mã hs khoai tây củ/ mã hs của khoai tây củ)
- Mã HS 07019090: Khoai tây tươi nguyên củ... (mã hs khoai tây tươi/ mã hs của khoai tây tư)
- Mã HS 07019090: Khoai tây củ thương phẩm do TQSX... (mã hs khoai tây củ th/ mã hs của khoai tây củ)
- Mã HS 07019090: Khoai tây củ (không để làm giống)... (mã hs khoai tây củ k/ mã hs của khoai tây củ)
- Mã HS 07019090: CỦ KHOAI TÂY TƯƠI DÙNG LÀM THỰC PHẨM... (mã hs củ khoai tây tư/ mã hs của củ khoai tây)
- Mã HS 07020000: Cà chua quả tươi... (mã hs cà chua quả tươ/ mã hs của cà chua quả)
- Mã HS 07031019: Hành tây củ... (mã hs hành tây củ/ mã hs của hành tây củ)
- Mã HS 07031019: CỦ HÀNH TÂY TƯƠI... (mã hs củ hành tây tươ/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07031019: Hành tây củ tươi (TQSX)... (mã hs hành tây củ tươ/ mã hs của hành tây củ)
- Mã HS 07031019: Củ Hành- INDIAN SMALL ONION... (mã hs củ hành indian/ mã hs của củ hành ind)
- Mã HS 07031019: Củ hành tây đỏ (9.6kg 1 bao. Gross)... (mã hs củ hành tây đỏ/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07031019: Hành tây tươi- Fresh onion 25Kgs/bag... (mã hs hành tây tươi/ mã hs của hành tây tươ)
- Mã HS 07031019: Hành tây đỏ, tên khoa học: Allium cepa L.... (mã hs hành tây đỏ tê/ mã hs của hành tây đỏ)
- Mã HS 07031019: Hành tây vàng, tên khoa học: Allium cepa L.... (mã hs hành tây vàng/ mã hs của hành tây vàn)
- Mã HS 07031019: Hành tây củ, trọng lượng tịnh trung bình 35kg/bao lưới, (Tổng: 350 bao lưới)... (mã hs hành tây củ tr/ mã hs của hành tây củ)
- Mã HS 07031019: Củ hành tây (Loại tươi, không làm giống) (Hàng miễn thuế GTGT theo CV 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014). Hàng mới 100%.... (mã hs củ hành tây lo/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07031019: Củ hành tây, (size 60/80 champion), (loại tươi, không làm giống, hàng miễn thuế GTGT theo CV 15895/BTC-CST ngay 31/10/2014), hàng mới 100%... (mã hs củ hành tây s/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07031029: Lá hẹ tươi Rock Chive, hiệu/NSX: Koppert Cress... (mã hs lá hẹ tươi rock/ mã hs của lá hẹ tươi r)
- Mã HS 07031029: Lá hẹ tươi Mariusauda- Chives in bundle 60g, hiệu/NSX:MARIUSAUDA... (mã hs lá hẹ tươi mari/ mã hs của lá hẹ tươi m)
- Mã HS 07032090: CỦ TỎI TƯƠI... (mã hs củ tỏi tươi/ mã hs của củ tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ do TQSX... (mã hs tỏi củ do tqsx/ mã hs của tỏi củ do tq)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ tươi (TQSX)... (mã hs tỏi củ tươi tq/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07032090: TỎI CỦ TƯƠI DO TQSX... (mã hs tỏi củ tươi do/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07032090: CỦ TỎI TƯƠI (size M)... (mã hs củ tỏi tươi si/ mã hs của củ tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: Củ tỏi- FRESH GARLIC... (mã hs củ tỏi fresh g/ mã hs của củ tỏi fres)
- Mã HS 07032090: CỦ TỎI TƯƠI, MỚI 100%... (mã hs củ tỏi tươi mớ/ mã hs của củ tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: Tỏi tươi- 20kg/Bao lưới... (mã hs tỏi tươi 20kg// mã hs của tỏi tươi 20)
- Mã HS 07032090: Thân cây tỏi tươi do TQSX... (mã hs thân cây tỏi tư/ mã hs của thân cây tỏi)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ tươi (Do TQ sản xuất)... (mã hs tỏi củ tươi do/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ tươi (thương phẩm) do TQSX... (mã hs tỏi củ tươi th/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07032090: Cây tỏi tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs cây tỏi tươi do/ mã hs của cây tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: CỦ TỎI TƯƠI. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1 BAO 20 KGS NET... (mã hs củ tỏi tươi qu/ mã hs của củ tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: Tỏi tươi (sản xuất tại nông trại Taunggyi). hàng mới 100%... (mã hs tỏi tươi sản x/ mã hs của tỏi tươi sả)
- Mã HS 07032090: CỦ TỎI TƯƠI (Số lượng: 2900 Bags. Trọng lượng: N.w: 57400 Kg/ G.w: 58000.000 Kg. 20 Kg/ 1 Bag).... (mã hs củ tỏi tươi số/ mã hs của củ tỏi tươi)
- Mã HS 07032090: Củ tỏi (Loại tươi, không làm giống) (Hàng miễn thuế GTGT theo CV 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014). Hàng mới 100%... (mã hs củ tỏi loại tư/ mã hs của củ tỏi loại)
- Mã HS 07041010: SÚP LƠ TƯƠI (TQSX)... (mã hs súp lơ tươi tq/ mã hs của súp lơ tươi)
- Mã HS 07041010: Rau súp lơ tươi TQSX... (mã hs rau súp lơ tươi/ mã hs của rau súp lơ t)
- Mã HS 07041010: Súp Lơ trắng/Bông cải trắng, 8 kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs súp lơ trắng/bô/ mã hs của súp lơ trắng)
- Mã HS 07041010: Súp Lơ Romanesco/Bông cải Romanesco, 8 kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs súp lơ romanesc/ mã hs của súp lơ roman)
- Mã HS 07041020: Rau súp lơ tươi... (mã hs rau súp lơ tươi/ mã hs của rau súp lơ t)
- Mã HS 07041020: Bông cải xanh cắt cuống... (mã hs bông cải xanh c/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07042000: Búp bắp cải xanh, 5 kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs búp bắp cải xan/ mã hs của búp bắp cải)
- Mã HS 07042000: Búp bắp cải tím, 11.6 kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs búp bắp cải tím/ mã hs của búp bắp cải)
- Mã HS 07049010: BẮP CẢI TƯƠI (TQSX)... (mã hs bắp cải tươi t/ mã hs của bắp cải tươi)
- Mã HS 07049010: Rau bắp cải tươi TQSX... (mã hs rau bắp cải tươ/ mã hs của rau bắp cải)
- Mã HS 07049090: Rau cải thảo tươi... (mã hs rau cải thảo tư/ mã hs của rau cải thảo)
- Mã HS 07049090: Rau mầm đá tươi do TQSX... (mã hs rau mầm đá tươi/ mã hs của rau mầm đá t)
- Mã HS 07051900: Xà lách Iceberg... (mã hs xà lách iceberg/ mã hs của xà lách iceb)
- Mã HS 07051900: Rau diếp tươi do TQSX... (mã hs rau diếp tươi d/ mã hs của rau diếp tươ)
- Mã HS 07051900: Xà lách tươi Ficoide Glacial, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs xà lách tươi fi/ mã hs của xà lách tươi)
- Mã HS 07051900: Xà lách tươi Mesclun nice 1kg, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs xà lách tươi me/ mã hs của xà lách tươi)
- Mã HS 07051900: Xà lách tươi Hallmandar- Roquette, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs xà lách tươi ha/ mã hs của xà lách tươi)
- Mã HS 07051900: Cải tatsoi (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs cải tatsoi 19/ mã hs của cải tatsoi)
- Mã HS 07051900: Cải cầu vồng (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs cải cầu vồng 1/ mã hs của cải cầu vồng)
- Mã HS 07051900: Rau xà lách Úc (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau xà lách úc/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07051900: Cải ngọt Nhật Mizuna (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs cải ngọt nhật m/ mã hs của cải ngọt nhậ)
- Mã HS 07051900: Rau cúc đắng lá xoăn (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau cúc đắng lá/ mã hs của rau cúc đắng)
- Mã HS 07051900: Rau xà lách hỗn hợp (1.9 KG/ THÙNG NW), NSX: COOLIBAH HERBS, HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau xà lách hỗn/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07051900: Rau cải xoong hỗn hợp (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau cải xoong h/ mã hs của rau cải xoon)
- Mã HS 07051900: Rau xà lách white cos (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau xà lách whi/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07051900: Rau xà lách Ý hỗn hợp (1.9 KGS/THÙNG NW), NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau xà lách ý h/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07051900: Rau xà lách Châu Á hỗn hợp (1.9KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau xà lách châ/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07052100: Rau Chicory đỏ, 3kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs rau chicory đỏ/ mã hs của rau chicory)
- Mã HS 07052100: Rau Chicory trắng, 5kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs rau chicory trắ/ mã hs của rau chicory)
- Mã HS 07052900: Rau diếp xoăn đỏ tươi Red Witlof 2.5kg, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs rau diếp xoăn đ/ mã hs của rau diếp xoă)
- Mã HS 07052900: Rau diếp tươi Hallmandar- Romaine Lettuce Heart 500g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs rau diếp tươi h/ mã hs của rau diếp tươ)
- Mã HS 07052900: Rau diếp tươi Kotesaveurs- Romaine Lettuce heart 900gr, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs rau diếp tươi k/ mã hs của rau diếp tươ)
- Mã HS 07052900: Rau diếp cá tươi Fresh Lettuce_9 gói/ thùng, 160g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs rau diếp cá tươ/ mã hs của rau diếp cá)
- Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT TƯƠI... (mã hs củ cà rốt tươi/ mã hs của củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061020: Củ cải trắng tươi... (mã hs củ cải trắng tư/ mã hs của củ cải trắng)
- Mã HS 07070000: Dưa chuột quả tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs dưa chuột quả t/ mã hs của dưa chuột qu)
- Mã HS 07081000: Đậu tuyết Hà Lan (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs đậu tuyết hà la/ mã hs của đậu tuyết hà)
- Mã HS 07092000: HẠT GIỐNG MĂNG TÂY. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs hạt giống măng/ mã hs của hạt giống mă)
- Mã HS 07092000: Măng tây trắng, Asparagus white (5kg/ thùng NW) hàng mới 100%... (mã hs măng tây trắng/ mã hs của măng tây trắ)
- Mã HS 07092000: Măng tây trắng tươi Hallmandar- Asparagus White, hiệu/NSX:Hallmandar... (mã hs măng tây trắng/ mã hs của măng tây trắ)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh tươi Domaine ST Vincent Green Asparagus 16-22 ~313gr, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs măng tây xanh t/ mã hs của măng tây xan)
- Mã HS 07093000: Cà tím (Senryo)... (mã hs cà tím senryo/ mã hs của cà tím senr)
- Mã HS 07094000: Cần tây... (mã hs cần tây/ mã hs của cần tây)
- Mã HS 07094000: Rau cần tây tươi do TQSX... (mã hs rau cần tây tươ/ mã hs của rau cần tây)
- Mã HS 07095100: Nấm đùi gà tươi... (mã hs nấm đùi gà tươi/ mã hs của nấm đùi gà t)
- Mã HS 07095100: Nấm linh chi nâu tươi... (mã hs nấm linh chi nâ/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07095100: Nấm linh chi trắng tươi... (mã hs nấm linh chi tr/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07095100: Nấm mỡ nâu tươi, chưa qua sơ chế- BROWN BUTTON MUSHROOM, tên khoa học: Agaricus bisporus, hàng mới 100%... (mã hs nấm mỡ nâu tươi/ mã hs của nấm mỡ nâu t)
- Mã HS 07095100: Combo nấm Đông cô + Đùi gà Organic tươi_Fungo Organic Shitake Eryngii Mix_10 gói/ thùng, 160g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs combo nấm đông/ mã hs của combo nấm đô)
- Mã HS 07095910: Nấm cục tươi Fresh black truffles kitchen 30-50gr, hiệu/NSX: Appennino... (mã hs nấm cục tươi fr/ mã hs của nấm cục tươi)
- Mã HS 07095910: Nấm cục tươi Truffles Noires fraiches- Tuber Melanosporum 10g, hiệu/NSX: Plantin... (mã hs nấm cục tươi tr/ mã hs của nấm cục tươi)
- Mã HS 07095910: Nấm mỡ Organic tươi_Fungo Organic White Button_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm mỡ organic/ mã hs của nấm mỡ organ)
- Mã HS 07095910: Nấm nâu Thụy Sĩ tươi_Fungo Organic Swiss Brown_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm nâu thụy sĩ/ mã hs của nấm nâu thụy)
- Mã HS 07095910: Nấm Portabello Baby tươi_Tuscan Fields Baby Portobello_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm portabello/ mã hs của nấm portabel)
- Mã HS 07095910: Nấm đông cô Organic tươi(cỡ lớn)_Fungo Organic Shitake (Large)_10 gói/ thùng, 150g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm đông cô org/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô... (mã hs nấm đông cô/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà tươi... (mã hs nấm đùi gà tươi/ mã hs của nấm đùi gà t)
- Mã HS 07095990: NẤM LINH CHI NÂU... (mã hs nấm linh chi nâ/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07095990: Nấm hải sản tươi... (mã hs nấm hải sản tươ/ mã hs của nấm hải sản)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô tươi... (mã hs nấm đông cô tươ/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm tươi... (mã hs nấm kim châm tư/ mã hs của nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: NẤM LINH CHI TRẮNG... (mã hs nấm linh chi tr/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07095990: Nấm bạch tuyết (hải sản) tươi... (mã hs nấm bạch tuyết/ mã hs của nấm bạch tuy)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Fresh Girolles, hiệu/NSX:Hallmandar... (mã hs nấm tươi fresh/ mã hs của nấm tươi fre)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi White mushroom 2kg, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs nấm tươi white/ mã hs của nấm tươi whi)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Hallmandar- Chestnut Mushroom 1kg, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs nấm tươi hallma/ mã hs của nấm tươi hal)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Michalletaubry- Chestnut Mushroom 1kg, hiệu/NSX: Michalletaubry... (mã hs nấm tươi michal/ mã hs của nấm tươi mic)
- Mã HS 07095990: Nấm Đùi Gà (tươi) chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm đùi gà tươ/ mã hs của nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm Kim Châm (tươi) chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm kim châm t/ mã hs của nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi, Linh chi nâu chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm tươi linh/ mã hs của nấm tươi li)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm Enoki mushroom (Flammulina velutipes), (nấm tươi chưa qua chế biến), 5,1kg/hộp, hàng mới 100%... (mã hs nấm kim châm en/ mã hs của nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà King oyster mushroom (Pleurotus eryngii), (nấm tươi chưa qua chế biến), 5kg/hộp, hàng mới 100%.... (mã hs nấm đùi gà king/ mã hs của nấm đùi gà k)
- Mã HS 07095990: NẤM THỦY TIÊN NÂU TƯƠI 150g (BROWN SHIMEJI MUSHROOM, NW: 3 KG/CTN,), 50CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm thủy tiên n/ mã hs của nấm thủy tiê)
- Mã HS 07095990: NẤM ĐÙI GÀ MINI TƯƠI 300g (FRESH KING OYSTER MUSHROOM, NW: 4.5KG/CTN), 90 CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm đùi gà mini/ mã hs của nấm đùi gà m)
- Mã HS 07095990: Nấm thủy tiên trắng (Hypsizygus marmoreus), (nấm tươi chưa qua chế biến), 3kg/hộp, dùng làm thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nấm thủy tiên t/ mã hs của nấm thủy tiê)
- Mã HS 07095990: NẤM ĐÙI GÀ BABY TƯƠI 300g (FRESH KING OYSTER BABY MUSHROOM, NW: 3 KG/CTN), 135 CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm đùi gà baby/ mã hs của nấm đùi gà b)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi chưa qua sơ chế: Linh chi nâu (Brown Shimeji Mushroom/ Hypsizygus Marmoreus/Brown), 6kg/thùng, Hàng mới 100%... (mã hs nấm tươi chưa q/ mã hs của nấm tươi chư)
- Mã HS 07095990: Nấm linh chi tươi- fresh shimeji mushroom, chưa qua sơ chế (Quy cách đóng gói: 3 kgs/ thùng). Xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%.... (mã hs nấm linh chi tư/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07096010: Ớt quả tươi... (mã hs ớt quả tươi/ mã hs của ớt quả tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt quả tươi do TQSX... (mã hs ớt quả tươi do/ mã hs của ớt quả tươi)
- Mã HS 07096090: ỚT KHÔ NGUYÊN TRÁI- RED CHILLI WHOLE (10X500GM). HÀNG MỚI 100%. DATE: 11/2020... (mã hs ớt khô nguyên t/ mã hs của ớt khô nguyê)
- Mã HS 07097000: Rau chân vịt baby (1.9 KGS/THÙNG NW),NSX: COOLIBAH HERBS,HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau chân vịt ba/ mã hs của rau chân vịt)
- Mã HS 07099300: Quả bí đỏ, tươi (do TQSX)... (mã hs quả bí đỏ tươi/ mã hs của quả bí đỏ t)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs rau mùi tươi do/ mã hs của rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi Hallmandar- Mizuna, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs rau mùi tươi ha/ mã hs của rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau mầm củ cải tươi Sakura 1.8kg, hiệu/NSX: Koppert Cress... (mã hs rau mầm củ cải/ mã hs của rau mầm củ c)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi Vergerssteustac- Mizuna, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau mùi tươi ve/ mã hs của rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau cải mầm tươi Vergerssteustac- Roquette, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau cải mầm tươ/ mã hs của rau cải mầm)
- Mã HS 07099990: Rau ngò rí tươi Mariusauda- Chervil in bundle 30g, hiệu/NSX:MARIUSAUDA... (mã hs rau ngò rí tươi/ mã hs của rau ngò rí t)
- Mã HS 07102100: Đậu tươi Hà Lan đông lạnh (10kg/ thùng)... (mã hs đậu tươi hà lan/ mã hs của đậu tươi hà)
- Mã HS 07102100: Đậu Hà Lan đông lạnh- Frozen Green Peas 12x1Kg... (mã hs đậu hà lan đông/ mã hs của đậu hà lan đ)
- Mã HS 07102200: Đậu cove đông lạnh- IQF GREEN BEAN. Hàng nhập sx, Cty cam kết không tiêu thụ tại thị trường nội địa VN.... (mã hs đậu cove đông l/ mã hs của đậu cove đôn)
- Mã HS 07102900: Hạt đậu nành lông đông lạnh (hàng đã qua sơ chế chỉ mới bóc vỏ, tách hạt, không nguyên hạt)10 kg/thùng, công ty cam kết hàng NK phục vụ sản xuất nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước... (mã hs hạt đậu nành lô/ mã hs của hạt đậu nành)
- Mã HS 07104000: Bắp đông lạnh (-21 độ C, Nhập SXXK)... (mã hs bắp đông lạnh/ mã hs của bắp đông lạn)
- Mã HS 07104000: Bắp ngọt 12 x 1kg (dạng hạt, đông lạnh)- Super Sweet cut corn, frozen corn... (mã hs bắp ngọt 12 x 1/ mã hs của bắp ngọt 12)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp các loại rau đông lạnh (10kg/ thùng). Bào quản-18oC... (mã hs hỗn hợp các loạ/ mã hs của hỗn hợp các)
- Mã HS 07109000: RAU HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH- BỐN LOẠI (ĐẬU HÀ LAN 25%, BẮP NGỌT 25%, CÀ RỐT 25%, ĐẬU COVE 25%), KHÔNG CHỊU THUẾ VAT-FROZEN 4-WAY MIXED VEGETABLES 1KG*10/CTN... (mã hs rau hỗn hợp đôn/ mã hs của rau hỗn hợp)
- Mã HS 07112090: TRÁI Ô LIU ĐEN CẮT LÁT NGÂM NƯỚC MUỐI 3X2840ML- CRESPO SLICED BLACK OLIVES.... (mã hs trái ô liu đen/ mã hs của trái ô liu đ)
- Mã HS 07112090: TRÁI Ô LIU XANH KHÔNG HẠT NGÂM NƯỚC MUỐI 12X370ML- CRESPO PITTED GREEN OLIVES.... (mã hs trái ô liu xanh/ mã hs của trái ô liu x)
- Mã HS 07115190: Nấm Mỡ Ngâm Nước Muối (size 4.0- 5.5 cm),hàng nhập về sản xuất để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, ĐƠN GIÁ 1,720 USD/ TẤN, SỐ LƯỢNG 33.408 TẤN... (mã hs nấm mỡ ngâm nướ/ mã hs của nấm mỡ ngâm)
- Mã HS 07119090: Củ kiệu ngâm trong nước muối. Hàng mới 100%... (mã hs củ kiệu ngâm tr/ mã hs của củ kiệu ngâm)
- Mã HS 07119090: Củ kiệu muối (dạng thô đã được ướp muối mặn).... (mã hs củ kiệu muối d/ mã hs của củ kiệu muối)
- Mã HS 07119090: Măng tre tươi thái lát đã ngâm qua nước muối để bảo quản. hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất... (mã hs măng tre tươi t/ mã hs của măng tre tươ)
- Mã HS 07119090: Măng tre tươi đã ngâm qua nước muối,chưa ăn được ngay. Hàng do Trung Quốc sản xuất, đóng gói 16kg/hộp carton.... (mã hs măng tre tươi đ/ mã hs của măng tre tươ)
- Mã HS 07122000: Hành tím sấy khô thái nhỏ (14 kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs hành tím sấy kh/ mã hs của hành tím sấy)
- Mã HS 07122000: Bột rau khô hành tây/ Onion Powder-14330A20S(Nguyên liệu nhập sx bột mì trộn)... (mã hs bột rau khô hàn/ mã hs của bột rau khô)
- Mã HS 07122000: Bột hành tây khô AD Onion powder, HSD: 11/2020, mới 100%. Nguyên liệu sx nội bộ, không tiêu thụ nội địa... (mã hs bột hành tây kh/ mã hs của bột hành tây)
- Mã HS 07122000: Hành tím xắt lát sấy khô-(14kg/bao), hàng nông sản sơ chế không thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo TT#219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởiThông tư 26/2015/TT-BTC)... (mã hs hành tím xắt lá/ mã hs của hành tím xắt)
- Mã HS 07122000: Hành hồng sấy DEHYDRATED PINK ONION FLAKES (chưa qua chế biến), nhãn hiệu: Natural Agro Foods, 14 kg/ bao NSX:20/11/2019, NHH: 19/11/2021, Số lô: NA20HPOK19. Hàng mới 100%... (mã hs hành hồng sấy d/ mã hs của hành hồng sấ)
- Mã HS 07122000: Hành trắng sấy DEHYDRATED WHITE ONION FLAKES (chưa qua chế biến), nhãn hiệu: Natural Agro Foods, 14 kg/ bao NSX:20/11/2019, NHH: 19/11/2021, Số lô: NA20HPOK19. Hàng mới 100%... (mã hs hành trắng sấy/ mã hs của hành trắng s)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ khô, tên khoa học: Auricularia auricula, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs mộc nhĩ khô tê/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ sấy khô (tên khoa học: Auricularia auricula). Hàng không nằm trong danh mục cites... (mã hs mộc nhĩ sấy khô/ mã hs của mộc nhĩ sấy)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ khô (Auricularia auricula) chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường. Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cites.... (mã hs mộc nhĩ khô au/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ (nấm mèo) khô chưa qua chế biến, Hàng mới 100% (Đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 16/12/2008)... (mã hs mộc nhĩ nấm mè/ mã hs của mộc nhĩ nấm)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ khô (Tên khoa học: Auricularia auricular judae, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs mộc nhĩ khô tê/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123200: Mộc Nhĩ Khô chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường, (Tên khoa học Auricularia auricula), mới 100%; Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs mộc nhĩ khô chư/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ đen khô (Auricularia Auricula),chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế sấy khô. NSX: JINING MINFENG FOOD CO.,LTD. Hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs mộc nhĩ đen khô/ mã hs của mộc nhĩ đen)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ khô dùng làm thực phẩm, tên khoa học: Auricularia auricula, hàng chỉ sơ chế thông thường (chỉ sấy khô và chưa qua sơ chế khác) 12kg/ carton, 660 carton. Hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs mộc nhĩ khô dùn/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123300: Nấm tuyết khô, tên khoa học: Tremella fuciformis, hàng không nằm trong danh mục phải xin CITES, 1 Carton 5 Kg, hàng mới 100%... (mã hs nấm tuyết khô/ mã hs của nấm tuyết kh)
- Mã HS 07123920: Nấm hương khô (Tên khoa học: Lentinus Edodes)... (mã hs nấm hương khô/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123920: Nấm hương khô chưa qua chế biến. Do Trung Quốc sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs nấm hương khô c/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123920: Nấm hương sấy khô (Lentinula edodes), hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs nấm hương sấy k/ mã hs của nấm hương sấ)
- Mã HS 07123920: Nấm hương khô, tên khoa học: Lentinula edodes, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs nấm hương khô/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123920: Mũ Nấm khô chưa qua chế biến,(Đối tượng không chịu thuế theo nghi định sô 153/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017)... (mã hs mũ nấm khô chưa/ mã hs của mũ nấm khô c)
- Mã HS 07123920: Bột nấm hương khô.Tên khoa học Lentinula edodes (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs bột nấm hương k/ mã hs của bột nấm hươn)
- Mã HS 07123920: Nấm đông cô khô chưa qua chế biến, Hàng mới 100% (Đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 16/12/2008)... (mã hs nấm đông cô khô/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07123920: Nâm hương khô, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường (sấy khô). Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs nâm hương khô/ mã hs của nâm hương kh)
- Mã HS 07123920: Nấm khô loại thường chưa qua chế biến: DRIED MUSHROOM (Nấm Đông Cô Khô). ngày sx: 16/11/2019, ngày hết hạn: 15/05/2021 (Hàng mới 100%)... (mã hs nấm khô loại th/ mã hs của nấm khô loại)
- Mã HS 07123920: Nắm hương khô, chưa qua chế biến, tên khoa học: Lentinus edodes, hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 4 Luật thuế GTGT. Hàng mới 100%... (mã hs nắm hương khô/ mã hs của nắm hương kh)
- Mã HS 07123920: Nấm hương khô mới qua sơ chế thông thường(sấy khô)(Lentinus edodes),hàng không thuộc danh mục cites,mới100%,hàng không chịu thuế GTGT theo luật thuế GTGT.NSX: HUBEI JINGYUN FOODS CO., LTD... (mã hs nấm hương khô m/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123990: BỘT NẤM TUYẾT (SẤY KHÔ,NL sản xuất, 3 kg/thùng)... (mã hs bột nấm tuyết/ mã hs của bột nấm tuyế)
- Mã HS 07123990: FD NẤM ĐÔNG CÔ (sấy khô, 10KG/thùng, Nguyên liệu để Sản xuất)... (mã hs fd nấm đông cô/ mã hs của fd nấm đông)
- Mã HS 07123990: FD Nấm tuyết (sấy khô), 3kgs/carton, nguyên liệu dùng trong sản xuất.... (mã hs fd nấm tuyết s/ mã hs của fd nấm tuyết)
- Mã HS 07123990: Thân Nấm khô chưa qua chế biến (Đối tượng không chịu thuế theo nghi định sô 153/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017)... (mã hs thân nấm khô ch/ mã hs của thân nấm khô)
- Mã HS 07123990: Nấm kê tùng khô (Dried Termitomyces), 25thùng x 15kg/thùng. Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs nấm kê tùng khô/ mã hs của nấm kê tùng)
- Mã HS 07123990: Nấm trắng (6KG/CARTON),không hiệu, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1, điều 5 luật thuế GTGT... (mã hs nấm trắng 6kg// mã hs của nấm trắng 6)
- Mã HS 07123990: Nấm hành đỏ khô (Dried Sliced Red Boletus),70 thùng x14kg/thùng Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs nấm hành đỏ khô/ mã hs của nấm hành đỏ)
- Mã HS 07123990: DRIED MUSHROOM- Thân nấm loại khô (đóng thùng carton G.W:24kg/thùng; 210 thùng) Hàng mới 100%- (Thân của nấm đông cô).... (mã hs dried mushroom/ mã hs của dried mushro)
- Mã HS 07123990: Nấm gan bò vàng khô (Dried Sliced Boletus Impolitus), 25 thùng x 15kg/thùng. Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs nấm gan bò vàng/ mã hs của nấm gan bò v)
- Mã HS 07123990: Nấm gan bò mỹ vị B khô (Dried Sliced Boletus Edulis B),75 thùng x 13kg/thùng. Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs nấm gan bò mỹ v/ mã hs của nấm gan bò m)
- Mã HS 07123990: Mộc nhĩ trắng khô chưa qua chế biến (tên khoa học TREMELLA FUCIFORMIS) dùng để sản xuất nước Yến, đóng 05 kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs mộc nhĩ trắng k/ mã hs của mộc nhĩ trắn)
- Mã HS 07123990: Nấm Hương Khô chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường, (Tên khoa học Lentinula Edodes), mới 100%; Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs nấm hương khô c/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123990: Nấm rơm sấy khô (FREEZE DRIED Mushrooms)- NPL nhập khẩu dùng để sx nội bộ. Hàng NK miễn kiểm tra ATTP theo khoản 7 điều 13 nghị định 15/2018/NĐ-CP... (mã hs nấm rơm sấy khô/ mã hs của nấm rơm sấy)
- Mã HS 07123990: Nấm tuyết sấy khô (FREEZE DRIED SNOWS FUNGUS)- NPL nhập khẩu dùng để sx nội bộ. Hàng NK miễn kiểm tra ATTP theo khoản 7 điều 13 nghị định 15/2018/NĐ-CP... (mã hs nấm tuyết sấy k/ mã hs của nấm tuyết sấ)
- Mã HS 07129010: Bột tỏi... (mã hs bột tỏi/ mã hs của bột tỏi)
- Mã HS 07129010: Tỏi củ khô... (mã hs tỏi củ khô/ mã hs của tỏi củ khô)
- Mã HS 07129010: Tởi củ khô... (mã hs tởi củ khô/ mã hs của tởi củ khô)
- Mã HS 07129010: Tỏi sấy khô- dạng tép (25 kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs tỏi sấy khô dạ/ mã hs của tỏi sấy khô)
- Mã HS 07129010: Bột tỏi/ Garlic Powder-13430A20S(Nguyên liệu nhập sx bột mì trộn)... (mã hs bột tỏi/ garlic/ mã hs của bột tỏi/ gar)
- Mã HS 07129010: Tỏi củ khô; số lượng: 1320 bao lưới (trọng lượng tịnh trung bình 21kg/bao)... (mã hs tỏi củ khô; số/ mã hs của tỏi củ khô;)
- Mã HS 07129090: Hành củ khô... (mã hs hành củ khô/ mã hs của hành củ khô)
- Mã HS 07129090: khoai tây củ (không để làm giống)... (mã hs khoai tây củ k/ mã hs của khoai tây củ)
- Mã HS 07129090: Hành lá khô (TQSX) Hàng chưa qua ngâm tẩm, chế biến... (mã hs hành lá khô tq/ mã hs của hành lá khô)
- Mã HS 07129090: Ngò tây khô- Parsley Granule CLR (5kg/ctn x 11 ctns)... (mã hs ngò tây khô pa/ mã hs của ngò tây khô)
- Mã HS 07129090: Củ cải sấy khô. Nhà sx Fuzhou JuYe Foods- China. Hàng mẫu, mới 100%... (mã hs củ cải sấy khô/ mã hs của củ cải sấy k)
- Mã HS 07129090: Hành củ khô, trọng lượng tịnh trung bình 35kg/bao lưới (tổng: 450 bao lưới).... (mã hs hành củ khô tr/ mã hs của hành củ khô)
- Mã HS 07129090: Bột rau khô cần tây/ Celery Powder-12930A10S (Nguyên liệu nhập sx bột mì trộn)... (mã hs bột rau khô cần/ mã hs của bột rau khô)
- Mã HS 07129090: Củ cải khô thái sợi, dùng làm nguyên liệu, quy cách đóng gói 10kg/túi x 1 túi/thùng carton. Xuất xứ Nhật Bản... (mã hs củ cải khô thái/ mã hs của củ cải khô t)
- Mã HS 07129090: Nguyên liệu hỗn hợp rau củ sấy khô cho mì Yeul tô, kích thước (96 mm * 80 mm) Nhãn Hiệu Ottogi, Hàng Mới 100%.... (mã hs nguyên liệu hỗn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 07129090: Ngò rí sấy khô cắt nhỏ AD CORIANDER LEAVES, HSD: 11/2020, mới 100%. Nguyên liệu sx nội bộ, không tiêu thụ nội địa... (mã hs ngò rí sấy khô/ mã hs của ngò rí sấy k)
- Mã HS 07129090: Hoa hiên khô chưa qua chế biến, Hàng mới 100% (Đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 16/12/2008)... (mã hs hoa hiên khô ch/ mã hs của hoa hiên khô)
- Mã HS 07129090: Hẹ sấy khô (FREEZE DRIED CHIVES)- NPL nhập khẩu dùng để sx nội bộ. Hàng NK miễn kiểm tra ATTP theo khoản 7 điều 13 nghị định 15/2018/NĐ-CP... (mã hs hẹ sấy khô fre/ mã hs của hẹ sấy khô)
- Mã HS 07129090: Hành củ khô thương phẩm Shallot/Dried Onion (Allium ascalonicum). Số lượng 1000 bao (Hàng đóng gói không đồng nhất tọng lượng từ: 29-31 kg/bao)... (mã hs hành củ khô thư/ mã hs của hành củ khô)
- Mã HS 07132090: Đậu gà rang Chickpeas cao cấp- Roasted Chickpeas, 250g/12, hàng mới 100%... (mã hs đậu gà rang chi/ mã hs của đậu gà rang)
- Mã HS 07133190: ĐẬU XANH... (mã hs đậu xanh/ mã hs của đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh hạt... (mã hs đỗ xanh hạt/ mã hs của đỗ xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh hạt nguyên vỏ... (mã hs đậu xanh hạt ng/ mã hs của đậu xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh hạt- Green Mung Beans... (mã hs đậu xanh hạt g/ mã hs của đậu xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs đậu xanh 50kg// mã hs của đậu xanh 50)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh hạt (không dùng trong gieo trồng)... (mã hs đỗ xanh hạt kh/ mã hs của đỗ xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh (Vigna radiata), hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs hạt đậu xanh v/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh hạt (đã tách vỏ, chưa qua tẩm ướp, chưa đóng gói bán lẻ)... (mã hs đỗ xanh hạt đã/ mã hs của đỗ xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh dạng hạt, sơ chế thông thường, dùng làm thực phẩm cho người, đóng gói 50 (Kg/bao).... (mã hs đậu xanh dạng h/ mã hs của đậu xanh dạn)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh khô chưa bóc vỏ (Green Mung Bean), tên khoa học: Vigna Radiata, 50 kg/bao.Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu xanh kh/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: BLACK MATPE- ĐẬU XANH ĐEN (LOẠI VỎ HẠT MÀU ĐEN) CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 3000BAO X 50.1KGS, NET WEIGHT: 150000KGS... (mã hs black matpe đậ/ mã hs của black matpe)
- Mã HS 07133190: HẠT ĐẬU XANH CHƯA BÓC VỎ LỤA. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: MỘT BAO 50 KG NET. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2019. HẠN SỬ DỤNG: 10/2021... (mã hs hạt đậu xanh ch/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh đen Black Matpe 2019 Crop 50kg/bao, qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt, không chịu thuế VAT... (mã hs hạt đậu xanh đe/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh nguyên hạt chưa tách vỏ, chưa qua chế biến Green Mung Beans 50kg/bao, (Vigna radiata). Hàng mới 100%.... (mã hs hạt đậu xanh ng/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh đã bóc vỏ(green mung bean), dùng để làm thực phẩm, tên khoa học Vigna radiata, đóng 50kgs/bao, mới 100%.... (mã hs hạt đậu xanh đã/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh đen (Black Matpe),cỡ 3.25mm, tên khoa học: Vigna mungo, chưa qua chế biến, hàng mới 100%, đóng gói 1440bao x 50kg.... (mã hs đậu xanh đen b/ mã hs của đậu xanh đen)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh dùng làm thực phẩm (không dùng làm nguyên liệu dược liệu), tên khoa học Vigna radiata. Hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs hạt đậu xanh dù/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh,Đã tách vỏ, chưa qua chế biến khác (3.25mm) (thực phẩm cho người). Tên khoa học: Vigna Radiata, quy cách đóng 50kg/bao.Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu xanhđã/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đỗ đen sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thực phẩm. NSX: Quảng Châu, Quảng Nguyên Food Co.,Ltd HSD: 01 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt đỗ đen sấy/ mã hs của hạt đỗ đen s)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh hạt chỉ qua sơ chế thông thường, tên khoa học: Vigna radiata, dùng làm thức ăn cho người, 25kg/bao, mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs đậu xanh hạt ch/ mã hs của đậu xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh: chỉ qua sơ chế thông thường, dùng làm thực phẩm cho người, 50kg/bao, hàng không thuộc danh mục Cites.NSX: NEW GOLDEN GATE (1991) CO., LTD... (mã hs hạt đậu xanh c/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đỗ xanh mới qua sơ chế thông thường (dùng làm thực phẩm cho người), tên khoa học: Vigna radiata, đã tách vỏ, đã vỡ hạt, 25kg/bao, 2000bao, hàng mới 100%.... (mã hs hạt đỗ xanh mới/ mã hs của hạt đỗ xanh)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh nguyên hạt (MEDIUM SIZE-2019 CROP).Sản phẩm qua sơ chế thông thường được làm sạch phơi, sấy khô.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT-Đ1/TT 26/2015/TT-BTC... (mã hs đậu xanh nguyên/ mã hs của đậu xanh ngu)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh, hàng sử dung cho người, mới qua sơ chế thông thường,hàng không chịu thuế GTGT theoTT 26/2015 TT-BTC, tên khoa học Vigna radiata, (50kg/1 bao) hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu xanh h/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh đen nguyên hạt (SQ 3.25MM UP 2019 CROP).Sản phẩm qua sơ chế thông thường được làm sạch phơi, sấy khô.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT-Đ1/TT 26/2015/TT-BTC... (mã hs đậu xanh đen ng/ mã hs của đậu xanh đen)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh (đã tách vỏ) chỉ qua sơ chế thông thường, tên khoa học: Vigna radiata, dùng làm thực phẩm cho người, đóng gói 25kg/bao, mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs hạt đậu xanh đ/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh tróc vỏ- Tách vỏ (HUSKLESS SPLIT-SMALL SIZE).Sản phẩm qua sơ chế thông thường được làm sạch phơi, sấy khô.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT-Đ1/TT 26/2015/TT-BTC... (mã hs đậu xanh tróc v/ mã hs của đậu xanh tró)
- Mã HS 07133190: Đậu xanh hạt loại 3.25-4 (đã tách vỏ) chỉ qua sơ chế thông thường, tên khoa học: Vigna radiata, dùng làm thức ăn cho người, 25kg/bao, mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs đậu xanh hạt lo/ mã hs của đậu xanh hạt)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh (chưa tách vỏ): Qua sơ chế thông thường, tên khoa học: Vigna radiata. Dùng làm thực phẩm cho người, đóng gói 50 KG/bao, hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs hạt đậu xanh c/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133190: Hạt đậu xanh tách đôi, hàng sử dung cho người, mới qua sơ chế thông thường, hàng không chịu thuế GTGT theo thông tưTT 26/2015/TT-BTC, tên khoa học Vigna radiata, (25kg/1bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu xanh tá/ mã hs của hạt đậu xanh)
- Mã HS 07133390: Đỗ trắng hạt... (mã hs đỗ trắng hạt/ mã hs của đỗ trắng hạt)
- Mã HS 07133390: Đậu trắng khô,(Phaseolus vulgaris) mới 100%, hạn sử dụng: 12/2022... (mã hs đậu trắng khô/ mã hs của đậu trắng kh)
- Mã HS 07134090: ĐẬU TRẮNG- WHITE URAD GOTA (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu trắng whit/ mã hs của đậu trắng w)
- Mã HS 07134090: ĐẬU ĐEN- BLACK URID WHOLE (40X500GM). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu đen black/ mã hs của đậu đen bla)
- Mã HS 07134090: ĐẬU RĂNG NGỰA ĐEN- BLACK CHANNA (25KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu răng ngựa đ/ mã hs của đậu răng ngự)
- Mã HS 07134090: ĐẬU RĂNG NGỰA TRẮNG- KABULI CHANA (40X500G). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu răng ngựa t/ mã hs của đậu răng ngự)
- Mã HS 07135090: Đậu tằm (khô) nguyên hạt chưa qua sơ chế, chế biến, hàng xá. Mới 100%... (mã hs đậu tằm khô n/ mã hs của đậu tằm khô)
- Mã HS 07135090: Hạt Đậu tằm (dạng hạt chưa qua chế biến)- Australia Faba beans, xuất xứ Australia, Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu tằm dạ/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt Đậu tằm phơi khô chưa qua chế biến cách khác (dùng chế biến thực phẩm cho người) Tên khoa học: Vicia faba. Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu tằm phơ/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt đậu tằm khô, chưa qua sơ chế, đóng xá nguyên container: BULK FABA BEANS(kinh doanh làm thực phẩm cho người). Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu tằm khô/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt đậu tằm (tên khoa học Vicia Faba), khô chưa qua chế biến (không dùng để làm giống), dùng cho người, không nằm trong danh mục Cites. Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu tằm tê/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt đậu tằm (ViciaFaba), khô chưa qua sơ chế biến,(không dùng làm giống), hàng dùng cho người ăn, Nhà sản xuất: DEMETER CORMACK PTY LTD, Hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu tằm vi/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt đậu tằm. Tên khoa học: Vicia Faba., TC: 920 Bao (1 bao 25 kg). NSX: ADAMS AUSTRALIA PTY LTD. Mới qua sơ chế Thông thường chưa qua tẩm ướp. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt đậu tằm tê/ mã hs của hạt đậu tằm)
- Mã HS 07135090: Hạt đậu răng ngựa (ViciaFaba), khô chưa qua sơ chế biến, hàng dùng cho người ăn(hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tư 129/2013/BTC), mới 100%... (mã hs hạt đậu răng ng/ mã hs của hạt đậu răng)
- Mã HS 07141011: Sắn lát khô xuất xứ Lào... (mã hs sắn lát khô xuấ/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: SẮN LÁT KHÔ (DÙNG LÀM THỰC PHẨM)... (mã hs sắn lát khô dù/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: SẮN LÁT KHÔ- không dùng làm thức ăn chăn nuôi... (mã hs sắn lát khô kh/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: Mì lát khô (không dùng cho thức ăn chăn nuôi)... (mã hs mì lát khô khô/ mã hs của mì lát khô)
- Mã HS 07141011: MÌ LÁT (KHÔNG DÙNG LÀM CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI)... (mã hs mì lát không d/ mã hs của mì lát khôn)
- Mã HS 07141011: SẮN LÁT KHÔ (KHÔNG DÙNGTRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI)... (mã hs sắn lát khô kh/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: Sắn lát khô (Cassava Dried Chips). Không làm thức ăn chăn nuôi.... (mã hs sắn lát khô ca/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: Sắn lát khô (làm thực phẩm. Hàng đóng bao lớn hơn hoặc bằng 50kg/bao)... (mã hs sắn lát khô là/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: Sắn lát khô dùng làm thực phẩm (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 40kg/bao, trọng lượng cả bì 40.2 kg/bao)... (mã hs sắn lát khô dùn/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141099: CỦ MÌ TƯƠI- Dùng cho sản xuất tinh bột... (mã hs củ mì tươi dùn/ mã hs của củ mì tươi)
- Mã HS 07141099: CỦ MÌ TƯƠI _ Dùng cho sản xuất tinh bột... (mã hs củ mì tươi dù/ mã hs của củ mì tươi)
- Mã HS 07141099: Củ mì tươi (Không dùng làm thức ăn chăn nuôi)... (mã hs củ mì tươi khô/ mã hs của củ mì tươi)
- Mã HS 07141099: Củ sắn tươi (không dùng làm thức ăn chăn nuôi)... (mã hs củ sắn tươi kh/ mã hs của củ sắn tươi)
- Mã HS 07141099: CỦ MÌ TƯƠI(KHÔNG DÙNGTRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI)... (mã hs củ mì tươikhôn/ mã hs của củ mì tươik)
- Mã HS 07141099: Sắn củ tươi (Cassava Root). Không làm thức ăn chăn nuôi.... (mã hs sắn củ tươi ca/ mã hs của sắn củ tươi)
- Mã HS 07141099: Sắn củ tươi dùng làm thực phẩm (đã chặt bỏ cùi, màu tự nhiên, không mốc)... (mã hs sắn củ tươi dùn/ mã hs của sắn củ tươi)
- Mã HS 07142090: Khoai lang (chưa qua chế bíên) (20kg/bao)... (mã hs khoai lang chư/ mã hs của khoai lang)
- Mã HS 07143090: Hoài sơn (Rễ củ; Tuber Dioscoreae persimilis), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: 19120606, HSD: 2022.12.05, NSX: 2019.12.06. Hàng khô, mới 100%... (mã hs hoài sơn rễ củ/ mã hs của hoài sơn rễ)
- Mã HS 07144090: Khoai sọ củ tươi TQSX... (mã hs khoai sọ củ tươ/ mã hs của khoai sọ củ)
- Mã HS 07144090: Củ nưa sấy khô thái lát (Amorphophallus sp, Hàng không thuộc danh mục CITES)... (mã hs củ nưa sấy khô/ mã hs của củ nưa sấy k)
- Mã HS 07145010: Khoai môn tươi cắt lát vụn chưa qua chế biến. Mới 100%... (mã hs khoai môn tươi/ mã hs của khoai môn tư)
- Mã HS 07145010: Khoai môn đông lạnh đã gọt vỏ,thái cục,chưa qua chế biến (18kg/bao),hàng mới 100%... (mã hs khoai môn đông/ mã hs của khoai môn đô)
- Mã HS 07145090: Khoai môn củ... (mã hs khoai môn củ/ mã hs của khoai môn củ)
- Mã HS 07145090: Khoai mon củ... (mã hs khoai mon củ/ mã hs của khoai mon củ)
- Mã HS 07145090: Mẫu thực phẩm: Củ khoai nưa khô, thái lát (1kg/túi)... (mã hs mẫu thực phẩm/ mã hs của mẫu thực phẩ)
- Mã HS 07149099: Củ sen tươi do TQSX... (mã hs củ sen tươi do/ mã hs của củ sen tươi)
- Mã HS 07149099: Củ Maca khô dạng thô, chưa chế biến (20 kgs/thùng). Tên khoa học: Lepidium meyenii. Mới 100%... (mã hs củ maca khô dạn/ mã hs của củ maca khô)
- Mã HS 07149099: Khoai nưa khô đã thái lát, trọng lượng 30kg/bao, nhà sản xuất Exim Traders, dùng làm thực phẩm, tên khoa học Amorphophallus onkophyllusprain,hang mơi 100%... (mã hs khoai nưa khô đ/ mã hs của khoai nưa kh)
- Mã HS 07019010: KHOAI TÂY... (mã hs khoai tây/ mã hs của khoai tây)
- Mã HS 07019010: Khoai tây ... (mã hs khoai tây/ mã hs của khoai tây)
- Mã HS 07019010: Khoai tây to... (mã hs khoai tây to/ mã hs của khoai tây to)
- Mã HS 07019010: Khoai tây bi... (mã hs khoai tây bi/ mã hs của khoai tây bi)
- Mã HS 07019010: Khoai tây bi ... (mã hs khoai tây bi/ mã hs của khoai tây bi)
- Mã HS 07019010: Khoai tây chiên nhỏ... (mã hs khoai tây chiên/ mã hs của khoai tây ch)
- Mã HS 07019010: Khoai Tây Crunships... (mã hs khoai tây cruns/ mã hs của khoai tây cr)
- Mã HS 07019010: Khoai tây nghiền lớn... (mã hs khoai tây nghiề/ mã hs của khoai tây ng)
- Mã HS 07019010: Khoai tây lớn bán kèm... (mã hs khoai tây lớn b/ mã hs của khoai tây lớ)
- Mã HS 07019090: Khoai tây... (mã hs khoai tây/ mã hs của khoai tây)
- Mã HS 07019090: Khoai tây ... (mã hs khoai tây/ mã hs của khoai tây)
- Mã HS 07019090: Potato (khoai tây) ... (mã hs potato khoai t/ mã hs của potato khoa)
- Mã HS 07019090: Khoai tây củ tươi 275 bao; 40kg/01bao... (mã hs khoai tây củ tư/ mã hs của khoai tây củ)
- Mã HS 07019090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Khoai tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07020000: CÀ CHUA... (mã hs cà chua/ mã hs của cà chua)
- Mã HS 07020000: CA CHUA ... (mã hs ca chua/ mã hs của ca chua)
- Mã HS 07020000: Cà chua bi ... (mã hs cà chua bi/ mã hs của cà chua bi)
- Mã HS 07020000: Cà chua chín... (mã hs cà chua chín/ mã hs của cà chua chín)
- Mã HS 07020000: Cà chua cherry... (mã hs cà chua cherry/ mã hs của cà chua cher)
- Mã HS 07020000: Cà chua sấy khô... (mã hs cà chua sấy khô/ mã hs của cà chua sấy)
- Mã HS 07020000: CÀ CHUA (TOMATO)... (mã hs cà chua tomato/ mã hs của cà chua tom)
- Mã HS 07020000: Cà chua chín đỏ ... (mã hs cà chua chín đỏ/ mã hs của cà chua chín)
- Mã HS 07020000: Cà chua (10kg/kiện)... (mã hs cà chua 10kg/k/ mã hs của cà chua 10k)
- Mã HS 07020000: Cà chua cherry nâu/đen... (mã hs cà chua cherry/ mã hs của cà chua cher)
- Mã HS 07020000: Quả Cà chua- Thùng 20 kg... (mã hs quả cà chua th/ mã hs của quả cà chua)
- Mã HS 07020000: Cà chua Heiloon trái to ... (mã hs cà chua heiloon/ mã hs của cà chua heil)
- Mã HS 07020000: Cà chua (Big tomato) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs cà chua big to/ mã hs của cà chua big)
- Mã HS 07020000: Cà chua Việt Nam 03 thùng x 10kg,hàng mới 100%... (mã hs cà chua việt na/ mã hs của cà chua việt)
- Mã HS 07020000: Cà chua bi (Cherry tomato) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs cà chua bi che/ mã hs của cà chua bi)
- Mã HS 07020000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà chua (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07020000: Quả cà chua tươi (Net Weight: 10 kg/thùng, Gross Weight: 11 kg/thùng)... (mã hs quả cà chua tươ/ mã hs của quả cà chua)
- Mã HS 07031019: Thì là... (mã hs thì là/ mã hs của thì là)
- Mã HS 07031019: Thì là ... (mã hs thì là/ mã hs của thì là)
- Mã HS 07031019: Hành tây... (mã hs hành tây/ mã hs của hành tây)
- Mã HS 07031019: Hành tiều... (mã hs hành tiều/ mã hs của hành tiều)
- Mã HS 07031019: Hành tiều ... (mã hs hành tiều/ mã hs của hành tiều)
- Mã HS 07031019: Hành tây đỏ... (mã hs hành tây đỏ/ mã hs của hành tây đỏ)
- Mã HS 07031019: Hành tây đỏ ... (mã hs hành tây đỏ/ mã hs của hành tây đỏ)
- Mã HS 07031019: Hành tây vàng... (mã hs hành tây vàng/ mã hs của hành tây vàn)
- Mã HS 07031019: Hành tây vàng ... (mã hs hành tây vàng/ mã hs của hành tây vàn)
- Mã HS 07031019: HÀNH TÍM (RED ONION)... (mã hs hành tím red o/ mã hs của hành tím re)
- Mã HS 07031019: Củ Hành tây- Bịch 5kg... (mã hs củ hành tây bị/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07031019: Hành lá (14 kgs/thùng)... (mã hs hành lá 14 kgs/ mã hs của hành lá 14)
- Mã HS 07031019: Hành tây tím, size 6-8 cm... (mã hs hành tây tím s/ mã hs của hành tây tím)
- Mã HS 07031019: Củ hành tím tươi (25kgs/ctn)... (mã hs củ hành tím tươ/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07031019: Hành tây Việt Nam 07 thùng x 10kg,hàng mới 100%... (mã hs hành tây việt n/ mã hs của hành tây việ)
- Mã HS 07031019: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Hành tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07031019: Hành tây củ; Số lượng: 30 bao (Hàng đóng gói không đồng nhất trọng lượng tịnh: 31-35 kg/bao)... (mã hs hành tây củ; số/ mã hs của hành tây củ;)
- Mã HS 07031029: Hẹ lá... (mã hs hẹ lá/ mã hs của hẹ lá)
- Mã HS 07031029: HÀNH LÁ... (mã hs hành lá/ mã hs của hành lá)
- Mã HS 07031029: Củ hành... (mã hs củ hành/ mã hs của củ hành)
- Mã HS 07031029: Hành tím... (mã hs hành tím/ mã hs của hành tím)
- Mã HS 07031029: Hành lá ... (mã hs hành lá/ mã hs của hành lá)
- Mã HS 07031029: Paro hành ... (mã hs paro hành/ mã hs của paro hành)
- Mã HS 07031029: Hành Pa rô... (mã hs hành pa rô/ mã hs của hành pa rô)
- Mã HS 07031029: Hành lá cắt ngọn... (mã hs hành lá cắt ngọ/ mã hs của hành lá cắt)
- Mã HS 07031029: Hành lá nguyên cây... (mã hs hành lá nguyên/ mã hs của hành lá nguy)
- Mã HS 07031029: Hành Barô cắt ngọn... (mã hs hành barô cắt n/ mã hs của hành barô cắ)
- Mã HS 07031029: Củ hành (10kg/kiện)... (mã hs củ hành 10kg/k/ mã hs của củ hành 10k)
- Mã HS 07031029: HÀNH SẤY (10 X 1 KG)... (mã hs hành sấy 10 x/ mã hs của hành sấy 10)
- Mã HS 07031029: Hành tím, hàng mới 100%... (mã hs hành tím hàng/ mã hs của hành tím hà)
- Mã HS 07031029: Củ hành tím (10.0 kg/thùng)... (mã hs củ hành tím 10/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07031029: CỦ HÀNH TÍM TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs củ hành tím tươ/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07031029: Hành tím, Shallot, hàng mới 100%... (mã hs hành tím shall/ mã hs của hành tím sh)
- Mã HS 07031029: Hành phi (hiệu Best) 18 OZ x 24 Hủ... (mã hs hành phi hiệu/ mã hs của hành phi hi)
- Mã HS 07031029: Hành khô (Red Shallot), hàng mới 100%... (mã hs hành khô red s/ mã hs của hành khô re)
- Mã HS 07031029: Hành củ con tươi loại nhỏ 50 bao; 40kg/01bao... (mã hs hành củ con tươ/ mã hs của hành củ con)
- Mã HS 07031029: Hành củ nhỏ tươi, 35 kg/bao, xuất xứ Việt Nam ... (mã hs hành củ nhỏ tươ/ mã hs của hành củ nhỏ)
- Mã HS 07031029: HÀNH TÍM ĐÃ GIA CÔNG CẮT RỄ VÀ LÁ (15 KG/THÙNG)... (mã hs hành tím đã gia/ mã hs của hành tím đã)
- Mã HS 07031029: Hành củ- Shallot; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs hành củ shallo/ mã hs của hành củ sha)
- Mã HS 07031029: Củ hành tím trồng ở Việt Nam, 10kg/pack, hàng mới 100%... (mã hs củ hành tím trồ/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07031029: Hành lá- Spring onion; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs hành lá spring/ mã hs của hành lá spr)
- Mã HS 07031029: Bí đao Hà Nội- White gourd; đóng gói:/bó, hàng mới 100%... (mã hs bí đao hà nội/ mã hs của bí đao hà nộ)
- Mã HS 07031029: Hành củ tươi loại nhỏ (Xuất xứ Trung quốc), 125 bao(40kg/bao)... (mã hs hành củ tươi lo/ mã hs của hành củ tươi)
- Mã HS 07032090: LÁ MƠ TƯƠI... (mã hs lá mơ tươi/ mã hs của lá mơ tươi)
- Mã HS 07032090: LÁ DỨA TƯƠI... (mã hs lá dứa tươi/ mã hs của lá dứa tươi)
- Mã HS 07032090: LÁ LỐT TƯƠI... (mã hs lá lốt tươi/ mã hs của lá lốt tươi)
- Mã HS 07032090: RAU MÁ TƯƠI... (mã hs rau má tươi/ mã hs của rau má tươi)
- Mã HS 07032090: BẠC HÀ TƯƠI... (mã hs bạc hà tươi/ mã hs của bạc hà tươi)
- Mã HS 07032090: RAU RĂM TƯƠI... (mã hs rau răm tươi/ mã hs của rau răm tươi)
- Mã HS 07032090: RAU ĐAY TƯƠI... (mã hs rau đay tươi/ mã hs của rau đay tươi)
- Mã HS 07032090: LÁ DONG TƯƠI... (mã hs lá dong tươi/ mã hs của lá dong tươi)
- Mã HS 07032090: NGÒ GAI TƯƠI... (mã hs ngò gai tươi/ mã hs của ngò gai tươi)
- Mã HS 07032090: RAU NHÚT TƯƠI... (mã hs rau nhút tươi/ mã hs của rau nhút tươ)
- Mã HS 07032090: RAU NGÓT TƯƠI... (mã hs rau ngót tươi/ mã hs của rau ngót tươ)
- Mã HS 07032090: LÁ GIANG TƯƠI... (mã hs lá giang tươi/ mã hs của lá giang tươ)
- Mã HS 07032090: RAU ĐẮNG TƯƠI... (mã hs rau đắng tươi/ mã hs của rau đắng tươ)
- Mã HS 07032090: NGẢI CỨU TƯƠI... (mã hs ngải cứu tươi/ mã hs của ngải cứu tươ)
- Mã HS 07032090: RAU MUỐNG TƯƠI... (mã hs rau muống tươi/ mã hs của rau muống tư)
- Mã HS 07032090: RAU NGÒ OM TƯƠI... (mã hs rau ngò om tươi/ mã hs của rau ngò om t)
- Mã HS 07032090: RAU TÍA TÔ TƯƠI... (mã hs rau tía tô tươi/ mã hs của rau tía tô t)
- Mã HS 07032090: RAU CẦN TA TƯƠI... (mã hs rau cần ta tươi/ mã hs của rau cần ta t)
- Mã HS 07032090: MƯỚP HƯƠNG TƯƠI... (mã hs mướp hương tươi/ mã hs của mướp hương t)
- Mã HS 07032090: RAU DẤP CÁ TƯƠI... (mã hs rau dấp cá tươi/ mã hs của rau dấp cá t)
- Mã HS 07032090: RAU THÌ LÀ TƯƠI... (mã hs rau thì là tươi/ mã hs của rau thì là t)
- Mã HS 07032090: RAU NGÒ GAI TƯƠI... (mã hs rau ngò gai tươ/ mã hs của rau ngò gai)
- Mã HS 07032090: RAU ĐẮNG ĐẤT TƯƠI... (mã hs rau đắng đất tư/ mã hs của rau đắng đất)
- Mã HS 07032090: RAU HÚNG QUẾ TƯƠI... (mã hs rau húng quế tư/ mã hs của rau húng quế)
- Mã HS 07032090: RAU HÚNG QUÊ TƯƠI... (mã hs rau húng quê tư/ mã hs của rau húng quê)
- Mã HS 07032090: RAU KINH GIỚI TƯƠI... (mã hs rau kinh giới t/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07032090: BẮP CHUỐI BÀO TƯƠI... (mã hs bắp chuối bào t/ mã hs của bắp chuối bà)
- Mã HS 07032090: BÔNG THIÊN LÝ TƯƠI... (mã hs bông thiên lý t/ mã hs của bông thiên l)
- Mã HS 07032090: RAU MUỐNG BÀO TƯƠI... (mã hs rau muống bào t/ mã hs của rau muống bà)
- Mã HS 07032090: Tỏi nguyên vỏ (to)... (mã hs tỏi nguyên vỏ/ mã hs của tỏi nguyên v)
- Mã HS 07032090: RAU KING GIỚI TƯƠI... (mã hs rau king giới t/ mã hs của rau king giớ)
- Mã HS 07032090: RAU MUỐNG CỌNG TƯƠI... (mã hs rau muống cọng/ mã hs của rau muống cọ)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ tươi Garlic, 25 kg/bao, xuất xứ Việt Nam ... (mã hs tỏi củ tươi gar/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07032090: Tỏi củ tươi (Xuất xứ Trung quốc), 280 bao(25kg/bao)... (mã hs tỏi củ tươi xu/ mã hs của tỏi củ tươi)
- Mã HS 07039090: NGÒ RÍ... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
- Mã HS 07039090: Tỏi to ... (mã hs tỏi to/ mã hs của tỏi to)
- Mã HS 07039090: Hành tím... (mã hs hành tím/ mã hs của hành tím)
- Mã HS 07039090: Tỏi lột ... (mã hs tỏi lột/ mã hs của tỏi lột)
- Mã HS 07039090: củ hành tím... (mã hs củ hành tím/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07039090: Sả bào đông IQF... (mã hs sả bào đông iqf/ mã hs của sả bào đông)
- Mã HS 07039090: Củ tỏi lột vỏ tươi... (mã hs củ tỏi lột vỏ t/ mã hs của củ tỏi lột v)
- Mã HS 07039090: Sả cắt khúc đông IQF... (mã hs sả cắt khúc đôn/ mã hs của sả cắt khúc)
- Mã HS 07039090: Sả bào đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs sả bào đông lạn/ mã hs của sả bào đông)
- Mã HS 07039090: Sả bằm hủ 16oz đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs sả bằm hủ 16oz/ mã hs của sả bằm hủ 16)
- Mã HS 07039090: Sả bằm ớt hủ 16oz đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs sả bằm ớt hủ 16/ mã hs của sả bằm ớt hủ)
- Mã HS 07039090: Sả bằm bịch 16oz đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs sả bằm bịch 16o/ mã hs của sả bằm bịch)
- Mã HS 07039090: Sả bằm bịch 32oz đông lạnh (1 thùng/18.16Kgs)... (mã hs sả bằm bịch 32o/ mã hs của sả bằm bịch)
- Mã HS 07039090: Củ kiệu (24 x 400g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs củ kiệu 24 x 4/ mã hs của củ kiệu 24)
- Mã HS 07041010: Bông cải trắng (lấy hoa), 9-12ct/800-1400grm... (mã hs bông cải trắng/ mã hs của bông cải trắ)
- Mã HS 07041010: Súp lơ trắng Việt Nam 01 túi x 5kg hàng mới 100% ... (mã hs súp lơ trắng vi/ mã hs của súp lơ trắng)
- Mã HS 07041010: Súp lơ trắng (Cauliflower); Packing: 15kg/ctn (N.W)... (mã hs súp lơ trắng c/ mã hs của súp lơ trắng)
- Mã HS 07041010: Súp lơ trắng Organic (Organic Cauliflower); Packing: 15kg/ctn (N.W)... (mã hs súp lơ trắng or/ mã hs của súp lơ trắng)
- Mã HS 07041010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bông cải trắng (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07041020: Bông cải xanh... (mã hs bông cải xanh/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07041020: Súp Lơ (1188 kiện/ 8 kg/kiện)... (mã hs súp lơ 1188 ki/ mã hs của súp lơ 1188)
- Mã HS 07041020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bông cải xanh (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07042000: Bông cải xanh... (mã hs bông cải xanh/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07042000: Bông cải trắng... (mã hs bông cải trắng/ mã hs của bông cải trắ)
- Mã HS 07049010: Cải thảo... (mã hs cải thảo/ mã hs của cải thảo)
- Mã HS 07049010: Cải thìa... (mã hs cải thìa/ mã hs của cải thìa)
- Mã HS 07049010: BẮP CẢI CUỘN... (mã hs bắp cải cuộn/ mã hs của bắp cải cuộn)
- Mã HS 07049010: Bắp cải trắng... (mã hs bắp cải trắng/ mã hs của bắp cải trắn)
- Mã HS 07049010: Bắp cải cuộn tròn... (mã hs bắp cải cuộn tr/ mã hs của bắp cải cuộn)
- Mã HS 07049010: Bắp cải FRESH VEGETABLES.... (mã hs bắp cải fresh v/ mã hs của bắp cải fres)
- Mã HS 07049010: Cải thảo (Fresh chinese Cabbage) 1 bag 15kgs ... (mã hs cải thảo fresh/ mã hs của cải thảo fr)
- Mã HS 07049010: Bắp cải cuộn Việt Nam 02 thùng x 20kg,hàng mới 100%... (mã hs bắp cải cuộn vi/ mã hs của bắp cải cuộn)
- Mã HS 07049010: Bắp cải tươi(dạng cuộn), trồng tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bắp cải tươidạ/ mã hs của bắp cải tươi)
- Mã HS 07049010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bắp cải (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07049020: CẢI BẸ XANH... (mã hs cải bẹ xanh/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07049020: Cải bẹ xanh ... (mã hs cải bẹ xanh/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07049020: Cải bẹ xanh tươi... (mã hs cải bẹ xanh tươ/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07049020: BẮP CẢI (CABBAGE)... (mã hs bắp cải cabbag/ mã hs của bắp cải cab)
- Mã HS 07049020: Cải bẹ xanh Việt Nam 01 thùng x 15kg,hàng mới 100%... (mã hs cải bẹ xanh việ/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07049020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cải thìa (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07049090: Cải làn... (mã hs cải làn/ mã hs của cải làn)
- Mã HS 07049090: CẢI THẢO... (mã hs cải thảo/ mã hs của cải thảo)
- Mã HS 07049090: Cải ngọt... (mã hs cải ngọt/ mã hs của cải ngọt)
- Mã HS 07049090: Cải thảo ... (mã hs cải thảo/ mã hs của cải thảo)
- Mã HS 07049090: Cải thìa ... (mã hs cải thìa/ mã hs của cải thìa)
- Mã HS 07049090: Cải xoong... (mã hs cải xoong/ mã hs của cải xoong)
- Mã HS 07049090: Cải bó xôi... (mã hs cải bó xôi/ mã hs của cải bó xôi)
- Mã HS 07049090: Bắp cải đỏ... (mã hs bắp cải đỏ/ mã hs của bắp cải đỏ)
- Mã HS 07049090: Bắp cải tím... (mã hs bắp cải tím/ mã hs của bắp cải tím)
- Mã HS 07049090: Rau Mầm cải... (mã hs rau mầm cải/ mã hs của rau mầm cải)
- Mã HS 07049090: Bắp cải đỏ ... (mã hs bắp cải đỏ/ mã hs của bắp cải đỏ)
- Mã HS 07049090: Bắp cải xanh... (mã hs bắp cải xanh/ mã hs của bắp cải xanh)
- Mã HS 07049090: Rau cải Kale... (mã hs rau cải kale/ mã hs của rau cải kale)
- Mã HS 07049090: Bông cải xanh... (mã hs bông cải xanh/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07049090: Cải thìa baby... (mã hs cải thìa baby/ mã hs của cải thìa bab)
- Mã HS 07049090: Bông cải xanh ... (mã hs bông cải xanh/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07049090: Bắp cải trắng ... (mã hs bắp cải trắng/ mã hs của bắp cải trắn)
- Mã HS 07049090: Cải thìa BABY ... (mã hs cải thìa baby/ mã hs của cải thìa bab)
- Mã HS 07049090: Bông cải trắng... (mã hs bông cải trắng/ mã hs của bông cải trắ)
- Mã HS 07049090: Bông cải trắng ... (mã hs bông cải trắng/ mã hs của bông cải trắ)
- Mã HS 07049090: Cải Swiss chard ... (mã hs cải swiss chard/ mã hs của cải swiss ch)
- Mã HS 07049090: SU HÀO (KOHLRABI)... (mã hs su hào kohlrab/ mã hs của su hào kohl)
- Mã HS 07049090: Búp bắp cải mini ... (mã hs búp bắp cải min/ mã hs của búp bắp cải)
- Mã HS 07049090: Đọt bông cải xanh ... (mã hs đọt bông cải xa/ mã hs của đọt bông cải)
- Mã HS 07049090: Cải thìa (10kgs/thùng)... (mã hs cải thìa 10kgs/ mã hs của cải thìa 10)
- Mã HS 07049090: Cải nhuốn (5kgs/thùng)... (mã hs cải nhuốn 5kgs/ mã hs của cải nhuốn 5)
- Mã HS 07049090: Cải ngọt (10kgs/thùng)... (mã hs cải ngọt 10kgs/ mã hs của cải ngọt 10)
- Mã HS 07049090: Cải ngồng (10kgs/thùng)... (mã hs cải ngồng 10kg/ mã hs của cải ngồng 1)
- Mã HS 07049090: Rau Mầm củ cải (màu đỏ)... (mã hs rau mầm củ cải/ mã hs của rau mầm củ c)
- Mã HS 07049090: Cải Làn (300 kiện/ 5 kg/ kiện)... (mã hs cải làn 300 ki/ mã hs của cải làn 300)
- Mã HS 07049090: Cải Làn (400 kiện/ 5 kg/ kiện)... (mã hs cải làn 400 ki/ mã hs của cải làn 400)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (620 kiện/ 16 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 620 k/ mã hs của cải thảo 62)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (2003 kiện/ 7 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 2003/ mã hs của cải thảo 20)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (640 kiện/ 16 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 640 k/ mã hs của cải thảo 64)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (1190 kiện/ 11.5 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 1190/ mã hs của cải thảo 11)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (1440 kiện/ 11.8 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 1440/ mã hs của cải thảo 14)
- Mã HS 07049090: Cải Thảo (1105 kiện/ 11.8 kg/ kiện)... (mã hs cải thảo 1105/ mã hs của cải thảo 11)
- Mã HS 07049090: DƯA CẢI CHUA NHÃN HIỆU CON TRÂU 12X1KG... (mã hs dưa cải chua nh/ mã hs của dưa cải chua)
- Mã HS 07049090: Cải thảo, tươi ướp lạnh, xuất xứ Việt nam... (mã hs cải thảo tươi/ mã hs của cải thảo tư)
- Mã HS 07049090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bó xôi (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07051100: Xà lách tím... (mã hs xà lách tím/ mã hs của xà lách tím)
- Mã HS 07051100: Xà lách xanh... (mã hs xà lách xanh/ mã hs của xà lách xanh)
- Mã HS 07051100: Xà lách Raddichio, tròn... (mã hs xà lách raddich/ mã hs của xà lách radd)
- Mã HS 07051100: Rau hỗn hợp Agri (5 loại) 1kg... (mã hs rau hỗn hợp agr/ mã hs của rau hỗn hợp)
- Mã HS 07051100: Rau xà lách lô lô tím (10kgs/ thùng)... (mã hs rau xà lách lô/ mã hs của rau xà lách)
- Mã HS 07051100: 'Xà lách cuộn Việt Nam 01 túi x 5kg, hàng mới 100%... (mã hs xà lách cuộn v/ mã hs của xà lách cuộ)
- Mã HS 07051900: Rau mùi tàu... (mã hs rau mùi tàu/ mã hs của rau mùi tàu)
- Mã HS 07051900: Xà lách Romain... (mã hs xà lách romain/ mã hs của xà lách roma)
- Mã HS 07051900: Xà lách Frisee... (mã hs xà lách frisee/ mã hs của xà lách fris)
- Mã HS 07051900: Xà lách Endvie... (mã hs xà lách endvie/ mã hs của xà lách endv)
- Mã HS 07051900: Xà lách xoong ... (mã hs xà lách xoong/ mã hs của xà lách xoon)
- Mã HS 07051900: RAU DẤP CÁ TƯƠI... (mã hs rau dấp cá tươi/ mã hs của rau dấp cá t)
- Mã HS 07051900: Xà lách Chicory... (mã hs xà lách chicory/ mã hs của xà lách chic)
- Mã HS 07051900: Xà lách Boston ... (mã hs xà lách boston/ mã hs của xà lách bost)
- Mã HS 07051900: Xà lách redleaf... (mã hs xà lách redleaf/ mã hs của xà lách redl)
- Mã HS 07051900: Xà lách Romaine... (mã hs xà lách romaine/ mã hs của xà lách roma)
- Mã HS 07051900: Xà lách Arugula... (mã hs xà lách arugula/ mã hs của xà lách arug)
- Mã HS 07051900: Xà lách Mesclun ... (mã hs xà lách mesclun/ mã hs của xà lách mesc)
- Mã HS 07051900: Xà lách Red Leaf ... (mã hs xà lách red lea/ mã hs của xà lách red)
- Mã HS 07051900: Xà lách Excarole ... (mã hs xà lách excarol/ mã hs của xà lách exca)
- Mã HS 07051900: Xà lách Raddichio... (mã hs xà lách raddich/ mã hs của xà lách radd)
- Mã HS 07051900: Xà lách Radicchio ... (mã hs xà lách radicch/ mã hs của xà lách radi)
- Mã HS 07051900: Xà lách Green leaf ... (mã hs xà lách green l/ mã hs của xà lách gree)
- Mã HS 07051900: Xà lách Lollo rosso ... (mã hs xà lách lollo r/ mã hs của xà lách loll)
- Mã HS 07051900: Rau mùi tàu- Culantro... (mã hs rau mùi tàu cu/ mã hs của rau mùi tàu)
- Mã HS 07051900: Xà lách Frisee Curly ... (mã hs xà lách frisee/ mã hs của xà lách fris)
- Mã HS 07051900: Xà lách hỗn hợp Mesclun... (mã hs xà lách hỗn hợp/ mã hs của xà lách hỗn)
- Mã HS 07051900: Xà lách Ezabel tươi, hàng mới 100%... (mã hs xà lách ezabel/ mã hs của xà lách ezab)
- Mã HS 07052900: Xà lách ta... (mã hs xà lách ta/ mã hs của xà lách ta)
- Mã HS 07052900: RAU HÚNG CÂY TƯƠI... (mã hs rau húng cây tư/ mã hs của rau húng cây)
- Mã HS 07052900: RAU HÚNG QUẾ TƯƠI... (mã hs rau húng quế tư/ mã hs của rau húng quế)
- Mã HS 07052900: Tần ô- Crow daisy; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tần ô crow dai/ mã hs của tần ô crow)
- Mã HS 07061010: CÀ RỐT... (mã hs cà rốt/ mã hs của cà rốt)
- Mã HS 07061010: Cà rốt ... (mã hs cà rốt/ mã hs của cà rốt)
- Mã HS 07061010: Cà rốt baby... (mã hs cà rốt baby/ mã hs của cà rốt baby)
- Mã HS 07061010: Cà rốt baby ... (mã hs cà rốt baby/ mã hs của cà rốt baby)
- Mã HS 07061010: CÀ RỐT (CARROT)... (mã hs cà rốt carrot/ mã hs của cà rốt carr)
- Mã HS 07061010: Cà rốt làm sạch 200-300mm... (mã hs cà rốt làm sạch/ mã hs của cà rốt làm s)
- Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT (10KGS/THÙNG N.W)... (mã hs củ cà rốt 10kg/ mã hs của củ cà rốt 1)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi (10 kgs/ thùng)... (mã hs cà rốt tươi 10/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT (NET 10KGS/THÙNG N.W)... (mã hs củ cà rốt net/ mã hs của củ cà rốt n)
- Mã HS 07061010: Củ cà rốt tươi đóng hộp 10kg/box... (mã hs củ cà rốt tươi/ mã hs của củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: Củ carot tươi, đóng 4.5kgs/thùng, mới 100%.... (mã hs củ carot tươi/ mã hs của củ carot tươ)
- Mã HS 07061010: Củ cà rốt tươi, đóng 10kgs/thùng, hàng mới 100%... (mã hs củ cà rốt tươi/ mã hs của củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: 'Cà rốt Việt Nam 02 thùng x 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt việt na/ mã hs của cà rốt việt)
- Mã HS 07061010: Cà- rốt tươi đóng hộp, 10kg/ carton, hàng mới 100%.... (mã hs cà rốt tươi đó/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi, đóng gói 4.5 KGS/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi đó/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cả cà rốt tươi, net weight: 10kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs cả cà rốt tươi/ mã hs của cả cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi size 2L và 3L, đóng 10 Kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi siz/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi (FRESH CARROT), đóng gói 10kg/Carton, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi fr/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà rổt (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi đóng thùng size M (130-180g), 10 KGS/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi đón/ mã hs của cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Rau cà rốt tươi, đóng hộp 10kg/hộp, mới 100%, Hàng sản xuất tại Việt NaM... (mã hs rau cà rốt tươi/ mã hs của rau cà rốt t)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ... (mã hs củ cải đỏ/ mã hs của củ cải đỏ)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ ... (mã hs củ cải đỏ/ mã hs của củ cải đỏ)
- Mã HS 07061020: CỦ CẢI TRẮNG... (mã hs củ cải trắng/ mã hs của củ cải trắng)
- Mã HS 07061020: Củ cải trắng ... (mã hs củ cải trắng/ mã hs của củ cải trắng)
- Mã HS 07061020: CỦ CẢI ĐỎ X 5KGS... (mã hs củ cải đỏ x 5kg/ mã hs của củ cải đỏ x)
- Mã HS 07061020: Củ turnip trắng tròn... (mã hs củ turnip trắng/ mã hs của củ turnip tr)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ (10 kg/ thùng)... (mã hs củ cải đỏ 10 k/ mã hs của củ cải đỏ 1)
- Mã HS 07061020: Củ cải Việt Nam 02 thùng x 12kg,hàng mới 100%... (mã hs củ cải việt nam/ mã hs của củ cải việt)
- Mã HS 07061020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Củ cải trắng (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07069000: Giá đỗ... (mã hs giá đỗ/ mã hs của giá đỗ)
- Mã HS 07069000: Củ dèn... (mã hs củ dèn/ mã hs của củ dèn)
- Mã HS 07069000: củ nghệ... (mã hs củ nghệ/ mã hs của củ nghệ)
- Mã HS 07069000: CU DEN ... (mã hs cu den/ mã hs của cu den)
- Mã HS 07069000: Củ dền ... (mã hs củ dền/ mã hs của củ dền)
- Mã HS 07069000: Củ Sả cây... (mã hs củ sả cây/ mã hs của củ sả cây)
- Mã HS 07069000: Củ dền đỏ... (mã hs củ dền đỏ/ mã hs của củ dền đỏ)
- Mã HS 07069000: Củ sắn tươi... (mã hs củ sắn tươi/ mã hs của củ sắn tươi)
- Mã HS 07069000: NGẢI BÚN TƯƠI... (mã hs ngải bún tươi/ mã hs của ngải bún tươ)
- Mã HS 07069000: CU DEN X 10KGS... (mã hs cu den x 10kgs/ mã hs của cu den x 10k)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN (BEETROOT)... (mã hs củ dền beetroo/ mã hs của củ dền beet)
- Mã HS 07069000: CỦ NGẢI BÚN TƯƠI ... (mã hs củ ngải bún tươ/ mã hs của củ ngải bún)
- Mã HS 07069000: Củ dền (10kg/kiện)... (mã hs củ dền 10kg/ki/ mã hs của củ dền 10kg)
- Mã HS 07069000: Galangal (Củ Riềng)... (mã hs galangal củ ri/ mã hs của galangal củ)
- Mã HS 07069000: Củ dền (5kgs/thùng)... (mã hs củ dền 5kgs/th/ mã hs của củ dền 5kgs)
- Mã HS 07069000: Củ dền (10 kg/thùng)... (mã hs củ dền 10 kg/t/ mã hs của củ dền 10 k)
- Mã HS 07069000: Xả cây (10kgs/thùng)... (mã hs xả cây 10kgs/t/ mã hs của xả cây 10kg)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN (10 KGS/THÙNG)... (mã hs củ dền 10 kgs// mã hs của củ dền 10 k)
- Mã HS 07069000: wing bean (Đậu rồng) ... (mã hs wing bean đậu/ mã hs của wing bean đ)
- Mã HS 07069000: Bitter gourd (Khổ qua)... (mã hs bitter gourd k/ mã hs của bitter gourd)
- Mã HS 07069000: củ dền tươi (10kg/ thùng)... (mã hs củ dền tươi 10/ mã hs của củ dền tươi)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN- BEET ROOT, 10KG/THÙNG.... (mã hs củ dền beet ro/ mã hs của củ dền beet)
- Mã HS 07069000: Sả tươi (Lemon Grass), hàng mới 100%... (mã hs sả tươi lemon/ mã hs của sả tươi lem)
- Mã HS 07069000: Củ riềng tươi, Galangal, hàng mới 100%... (mã hs củ riềng tươi/ mã hs của củ riềng tươ)
- Mã HS 07069000: BỒN BỒN CHUA NGỌT NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X350G... (mã hs bồn bồn chua ng/ mã hs của bồn bồn chua)
- Mã HS 07069000: NGÓ SEN CHUA NGỌT NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X400G... (mã hs ngó sen chua ng/ mã hs của ngó sen chua)
- Mã HS 07069000: Củ dền (Beet Root). Đóng gói: Net 10kgs/ctn. Hàng mới 100%. ... (mã hs củ dền beet ro/ mã hs của củ dền beet)
- Mã HS 07069000: Củ dền có cuống (Beetroot with stems); Packing: 10 kg/ctn (N.W) ... (mã hs củ dền có cuống/ mã hs của củ dền có cu)
- Mã HS 07069000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Củ dền (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07069000: Củ dền tươi (Net weight: 10 kg/thùng, Gross weight: 10.6 kg/thùng)... (mã hs củ dền tươi ne/ mã hs của củ dền tươi)
- Mã HS 07069000: Củ dền không cuống (Beetroot without stems); Packing: 10 kg/ctn (N.W)... (mã hs củ dền không cu/ mã hs của củ dền không)
- Mã HS 07070000: DƯA LEO... (mã hs dưa leo/ mã hs của dưa leo)
- Mã HS 07070000: Dưa leo ... (mã hs dưa leo/ mã hs của dưa leo)
- Mã HS 07070000: Dưa leo không hạt... (mã hs dưa leo không h/ mã hs của dưa leo khôn)
- Mã HS 07070000: DƯA LEO (CUCUMBER)... (mã hs dưa leo cucumb/ mã hs của dưa leo cuc)
- Mã HS 07070000: Dưa chuột, size trung bình, 150grm+... (mã hs dưa chuột size/ mã hs của dưa chuột s)
- Mã HS 07070000: Dưa chuột Việt Nam 02 thùng x 14kg,hàng mới 100%... (mã hs dưa chuột việt/ mã hs của dưa chuột vi)
- Mã HS 07070000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Dưa leo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07081000: Đậu cove nhật... (mã hs đậu cove nhật/ mã hs của đậu cove nhậ)
- Mã HS 07082010: Đậu cove... (mã hs đậu cove/ mã hs của đậu cove)
- Mã HS 07082010: Đậu cove (5kgs/ thùng)... (mã hs đậu cove 5kgs// mã hs của đậu cove 5k)
- Mã HS 07082010: Đậu nhật non (5 kg/thùng)... (mã hs đậu nhật non 5/ mã hs của đậu nhật non)
- Mã HS 07082010: Đậu nhật (White French bean) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs đậu nhật white/ mã hs của đậu nhật wh)
- Mã HS 07082020: ĐẬU COVE... (mã hs đậu cove/ mã hs của đậu cove)
- Mã HS 07082020: 'Đậu dài Việt Nam 01 túi x 15 kg,hàng mới 100%... (mã hs đậu dài việt n/ mã hs của đậu dài việ)
- Mã HS 07082020: Cải ngọt- Soi Sam; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs cải ngọt soi s/ mã hs của cải ngọt so)
- Mã HS 07082090: Đậu rồng... (mã hs đậu rồng/ mã hs của đậu rồng)
- Mã HS 07082090: Đậu Đũa ... (mã hs đậu đũa/ mã hs của đậu đũa)
- Mã HS 07082090: Đậu đũa tươi... (mã hs đậu đũa tươi/ mã hs của đậu đũa tươi)
- Mã HS 07082090: Đậu phộng cốt dừa 50g... (mã hs đậu phộng cốt d/ mã hs của đậu phộng cố)
- Mã HS 07089000: Giá đỗ... (mã hs giá đỗ/ mã hs của giá đỗ)
- Mã HS 07089000: Giá đỗ ... (mã hs giá đỗ/ mã hs của giá đỗ)
- Mã HS 07089000: Đậu cove ... (mã hs đậu cove/ mã hs của đậu cove)
- Mã HS 07089000: Đậu ngọt ... (mã hs đậu ngọt/ mã hs của đậu ngọt)
- Mã HS 07089000: Đậu Tằm (50 kiện/ 10 kg/ kiện)... (mã hs đậu tằm 50 kiệ/ mã hs của đậu tằm 50)
- Mã HS 07089000: Ngò gai- Parsley; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò gai parsle/ mã hs của ngò gai par)
- Mã HS 07089000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Giá (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07092000: Măng tây... (mã hs măng tây/ mã hs của măng tây)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh... (mã hs măng tây xanh/ mã hs của măng tây xan)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh ... (mã hs măng tây xanh/ mã hs của măng tây xan)
- Mã HS 07092000: Măng tây (10 kgs/thùng)... (mã hs măng tây 10 kg/ mã hs của măng tây 10)
- Mã HS 07092000: Măng tây, xanh, size trung bình 8-12mm... (mã hs măng tây xanh/ mã hs của măng tây xa)
- Mã HS 07092000: Măng cây tươi (Samples) (14 kgs/thùng)... (mã hs măng cây tươi/ mã hs của măng cây tươ)
- Mã HS 07093000: CÀ TÍM... (mã hs cà tím/ mã hs của cà tím)
- Mã HS 07093000: Cà tím Senryo... (mã hs cà tím senryo/ mã hs của cà tím senry)
- Mã HS 07093000: Cà tím thường ... (mã hs cà tím thường/ mã hs của cà tím thườn)
- Mã HS 07093000: Cà tím (10 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 10 kgs// mã hs của cà tím 10 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím (20 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 20 kgs// mã hs của cà tím 20 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím (11 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 11 kgs// mã hs của cà tím 11 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím, trung bình 300-700grm... (mã hs cà tím trung b/ mã hs của cà tím trun)
- Mã HS 07093000: Cà tím (Eggplant) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs cà tím eggplan/ mã hs của cà tím eggp)
- Mã HS 07093000: Bí đỏ hồ lô (Japanese Pumpkin) packing 20kg/ctn (NW)... (mã hs bí đỏ hồ lô ja/ mã hs của bí đỏ hồ lô)
- Mã HS 07093000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà tím (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07094000: Cần tây (10 kgs/ kiện)... (mã hs cần tây 10 kgs/ mã hs của cần tây 10)
- Mã HS 07094000: Cần tây.Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 13.... (mã hs cần tâyhàng tá/ mã hs của cần tâyhàng)
- Mã HS 07094000: Cần tây Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 13.... (mã hs cần tây hàng tá/ mã hs của cần tây hàng)
- Mã HS 07094000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cần tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07095990: NẤM RƠM... (mã hs nấm rơm/ mã hs của nấm rơm)
- Mã HS 07095990: NẤM KHÔ... (mã hs nấm khô/ mã hs của nấm khô)
- Mã HS 07095990: Nẫm mỡ ... (mã hs nẫm mỡ/ mã hs của nẫm mỡ)
- Mã HS 07095990: NẤM HƯƠNG... (mã hs nấm hương/ mã hs của nấm hương)
- Mã HS 07095990: Nấm trắng... (mã hs nấm trắng/ mã hs của nấm trắng)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà... (mã hs nấm đùi gà/ mã hs của nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm mỡ nâu ... (mã hs nấm mỡ nâu/ mã hs của nấm mỡ nâu)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà ... (mã hs nấm đùi gà/ mã hs của nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm rơm tươi... (mã hs nấm rơm tươi/ mã hs của nấm rơm tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm... (mã hs nấm kim châm/ mã hs của nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm bào ngư ... (mã hs nấm bào ngư/ mã hs của nấm bào ngư)
- Mã HS 07095990: Nấm mỡ trắng ... (mã hs nấm mỡ trắng/ mã hs của nấm mỡ trắng)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm ... (mã hs nấm kim châm/ mã hs của nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: NẤM RƠM (36 X 12 OZ)... (mã hs nấm rơm 36 x 1/ mã hs của nấm rơm 36)
- Mã HS 07095990: Rau muống (10 kgs/thùng)... (mã hs rau muống 10 k/ mã hs của rau muống 1)
- Mã HS 07095990: ỚT HIỂM XAY (36 X 14 OZ)... (mã hs ớt hiểm xay 36/ mã hs của ớt hiểm xay)
- Mã HS 07095990: Ngò gai ướp lạnh- SAWLEAF... (mã hs ngò gai ướp lạn/ mã hs của ngò gai ướp)
- Mã HS 07095990: Ngò rí ướp lạnh- CORIANDER... (mã hs ngò rí ướp lạnh/ mã hs của ngò rí ướp l)
- Mã HS 07095990: Xả Cây ướp lạnh- LEMONGRASS... (mã hs xả cây ướp lạnh/ mã hs của xả cây ướp l)
- Mã HS 07095990: Bạc Hà ướp lạnh- MINT LEAVES... (mã hs bạc hà ướp lạnh/ mã hs của bạc hà ướp l)
- Mã HS 07095990: Rau hương nhu ướp lạnh- HOLY BASIL ... (mã hs rau hương nhu ư/ mã hs của rau hương nh)
- Mã HS 07095990: Cây Húng Quế ướp lạnh- THAI SWEET BASIL... (mã hs cây húng quế ướ/ mã hs của cây húng quế)
- Mã HS 07095990: Nâm Mơ tươi (Agaricus bisporus), hang mơi 100%... (mã hs nâm mơ tươi ag/ mã hs của nâm mơ tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm rơm tươi (24 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs nấm rơm tươi 2/ mã hs của nấm rơm tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 08.... (mã hs nấm đông cô hàn/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 08.... (mã hs nấm đông cô hà/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Trái su su tươi (Net Weight: 9.0 kg/thùng, Gross Weight: 9.6 kg/thùng)... (mã hs trái su su tươi/ mã hs của trái su su t)
- Mã HS 07095990: FROZEN STRAW MUSHROOM (NẤM RƠM TƯƠI; 500GR/VACUUM PACKED BAG x 14/CARTON (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen straw mu/ mã hs của frozen straw)
- Mã HS 07096010: ỚT ĐỎ... (mã hs ớt đỏ/ mã hs của ớt đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt... (mã hs quả ớt/ mã hs của quả ớt)
- Mã HS 07096010: Trái ớt... (mã hs trái ớt/ mã hs của trái ớt)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH... (mã hs ớt xanh/ mã hs của ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Trái ớt ... (mã hs trái ớt/ mã hs của trái ớt)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ dài... (mã hs ớt đỏ dài/ mã hs của ớt đỏ dài)
- Mã HS 07096010: Ớt Ba chi... (mã hs ớt ba chi/ mã hs của ớt ba chi)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ... (mã hs ớt hiểm đỏ/ mã hs của ớt hiểm đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt tươi... (mã hs quả ớt tươi/ mã hs của quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh lớn... (mã hs ớt xanh lớn/ mã hs của ớt xanh lớn)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh nhí... (mã hs ớt xanh nhí/ mã hs của ớt xanh nhí)
- Mã HS 07096010: TRÁI ỚT TƯƠI... (mã hs trái ớt tươi/ mã hs của trái ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ... (mã hs ớt chuông đỏ/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm tươi... (mã hs ớt hiểm tươi/ mã hs của ớt hiểm tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ ... (mã hs ớt chuông đỏ/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh ... (mã hs ớt sừng xanh/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông xanh... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông vàng... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: TRÁI ỚT ĐỎ TƯƠI... (mã hs trái ớt đỏ tươi/ mã hs của trái ớt đỏ t)
- Mã HS 07096010: OT ĐỎ LON x 5kg... (mã hs ot đỏ lon x 5kg/ mã hs của ot đỏ lon x)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông xanh ... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông vàng ... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên đỏ ... (mã hs ớt chỉ thiên đỏ/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh trái nhỏ... (mã hs ớt xanh trái nh/ mã hs của ớt xanh trái)
- Mã HS 07096010: Trái ớt đỏ (5kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 5kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
- Mã HS 07096010: Trái ớt đỏ (2kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 2kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ loại 1... (mã hs ớt hiểm đỏ loại/ mã hs của ớt hiểm đỏ l)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH LỚN x 5kg... (mã hs ớt xanh lớn x 5/ mã hs của ớt xanh lớn)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ đà lạt... (mã hs ớt sừng đỏ đà l/ mã hs của ớt sừng đỏ đ)
- Mã HS 07096010: MÍA CẮT KHÚC TƯƠI... (mã hs mía cắt khúc tư/ mã hs của mía cắt khúc)
- Mã HS 07096010: ớt hiểm (40x100g)... (mã hs ớt hiểm 40x100/ mã hs của ớt hiểm 40x)
- Mã HS 07096010: ớt hiểm (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm 5kg/ki/ mã hs của ớt hiểm 5kg)
- Mã HS 07096010: Trái ớt xanh (5kgs)... (mã hs trái ớt xanh 5/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Trái ớt xanh (2kgs)... (mã hs trái ớt xanh 2/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ Đà Lạt... (mã hs ớt chuông đỏ đà/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: ớt sừng đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ 5kg/ mã hs của ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đỏ tươi- Chili... (mã hs quả ớt đỏ tươi/ mã hs của quả ớt đỏ tư)
- Mã HS 07096010: ỚT HIỂM (50 X 227 GR)... (mã hs ớt hiểm 50 x 2/ mã hs của ớt hiểm 50)
- Mã HS 07096010: ớt hiểm (40 gói x100g)... (mã hs ớt hiểm 40 gói/ mã hs của ớt hiểm 40)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đỏ (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt đỏ 5 kg/ mã hs của quả ớt đỏ 5)
- Mã HS 07096010: ớt sừng xanh (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh 5/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt chuông đỏ 5/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt xanh (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt xanh 5/ mã hs của quả ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt lớn đỏ tươi (7kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn đỏ tươi/ mã hs của ớt lớn đỏ tư)
- Mã HS 07096010: ớt hiểm lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm lật cuố/ mã hs của ớt hiểm lật)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG TƯƠI (5 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt chuông tươi/ mã hs của ớt chuông tư)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ tươi (5kg/ thùng)... (mã hs ớt chuông đỏ tư/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: OT TUOI VIET NAM 100 GM X 4KGS... (mã hs ot tuoi viet na/ mã hs của ot tuoi viet)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ tươi (1 kiện 1,000g)... (mã hs ớt hiểm đỏ tươi/ mã hs của ớt hiểm đỏ t)
- Mã HS 07096010: ớt sừng đỏ lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ lật/ mã hs của ớt sừng đỏ l)
- Mã HS 07096010: Ớt lớn xanh tươi (5kg,8kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn xanh tươ/ mã hs của ớt lớn xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh lật cuống (8kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh lậ/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT HIỂM ĐỎ TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt hiểm đỏ/ mã hs của quả ớt hiểm)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT SỪNG ĐỎ TƯƠI (7KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng đỏ/ mã hs của quả ớt sừng)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG ĐỎ TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông đ/ mã hs của quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG ĐỎ- RED CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông đỏ r/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT SỪNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng xan/ mã hs của quả ớt sừng)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚTCHUÔNG VÀNG TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớtchuông và/ mã hs của quả ớtchuông)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông x/ mã hs của quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG VÀNG TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông v/ mã hs của quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Quả ớt tươi đông lạnh- FROZEN RED CHILLI... (mã hs quả ớt tươi đôn/ mã hs của quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: ỚT ĐỎ- PACKED RED CHILI PADI, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ packed r/ mã hs của ớt đỏ packe)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG XANH- GREEN CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông xanh/ mã hs của ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt xanh tươi-Green Chilies, hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh tươigr/ mã hs của ớt xanh tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ nguyên tr/ mã hs của ớt đỏ nguyên)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG VÀNG- YELLOW CAPSICUM, 5KG/THÙNG.... (mã hs ớt chuông vàng/ mã hs của ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: Ớt xanh nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh nguyên/ mã hs của ớt xanh nguy)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ (Red Chilli) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ red/ mã hs của ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: ỚT ĐỎ DÀI- PACKED LONG CHILI RED, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ dài pack/ mã hs của ớt đỏ dài p)
- Mã HS 07096010: Quả ớt Việt Nam 01 thùng x 05kg,hàng mới 100%... (mã hs quả ớt việt nam/ mã hs của quả ớt việt)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm xanh tươi (4kg,4.5kg,16kg,20kg/ thùng)... (mã hs ớt hiểm xanh tư/ mã hs của ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ (Red Capsicum) packing: 10kg (NW)... (mã hs ớt chuông đỏ r/ mã hs của ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên (Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên c/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH DÀI- PACKED LONG CHILI GREEN, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt xanh dài pa/ mã hs của ớt xanh dài)
- Mã HS 07096010: Ớt đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 10... (mã hs ớt đông lạnh h/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096010: Frozen Red Chilli/ Ớt trái đông lạnh, 40bagsx170gr... (mã hs frozen red chil/ mã hs của frozen red c)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh (Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt sừng xanh g/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ (Long Red Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ lon/ mã hs của ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt lặt cuống đông lạnh, 1 kg/bao, 10 bao/ctns.... (mã hs quả ớt lặt cuốn/ mã hs của quả ớt lặt c)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/ 1 RÔ.HÀNG VNSX... (mã hs quả ớt tươi đón/ mã hs của quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Frozen Chilli No Stem/ Ớt không cuống/ 200g x 50bags... (mã hs frozen chilli n/ mã hs của frozen chill)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh (Long Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh l/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (50 bịch x 170 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 50 bịc/ mã hs của ớt hiểm 50)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 20 bịc/ mã hs của ớt hiểm 20)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đông lạnh, net weight: 20 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quả ớt đông lạn/ mã hs của quả ớt đông)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt cấp đông, tươi, đóng gói:20 kg/ bag, hàng mới 100%... (mã hs qủa ớt cấp đông/ mã hs của qủa ớt cấp đ)
- Mã HS 07096010: Ớt Đỏ Có Cuống- 40bag x 7oz (200g)- nhãn hiệu First World.... (mã hs ớt đỏ có cuống/ mã hs của ớt đỏ có cuố)
- Mã HS 07096010: Mồng tơi- Malabar Spinach; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs mồng tơi malab/ mã hs của mồng tơi ma)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên xanh (Green Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt chỉ thiên xa/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm xanh đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs ớt hiểm xanh đô/ mã hs của ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt tươi đông lạnh, 20kgs/bao, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs ớt tươi đông lạ/ mã hs của ớt tươi đông)
- Mã HS 07096010: qủa ớt tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ,hàng việt nam sản xuất... (mã hs qủa ớt tươi đón/ mã hs của qủa ớt tươi)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT TƯƠI.ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/1 RỔ.HÀNG VN SẢN XUẤT 100 %... (mã hs quả ớt tươiđón/ mã hs của quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ đông lạnh(không cuống) loại 20 kg/ PP bag, hàng mới 100%.... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ mã hs của ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07096010: Củ dền tươi (Beet root) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs củ dền tươi be/ mã hs của củ dền tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng cay tươi- Fresh Chili (Net 8 kgs/ Carton). Hàng mới 100%... (mã hs ớt sừng cay tươ/ mã hs của ớt sừng cay)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ đóng gói 500gr (Red Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ đóng/ mã hs của ớt sừng đỏ đ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm không cuống (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm không c/ mã hs của ớt hiểm khôn)
- Mã HS 07096010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Ớt hiểm (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng Đỏ (Big Red Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng đỏ big/ mã hs của ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên đóng gói 100gr (Chilli Padi 100gr) packing 4kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên đó/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh đóng gói 500gr (Green Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh đó/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên (Small Chilli Red) Đóng gói: Net 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt chỉ thiên s/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Chanh không hạt (Lime Seedless) Đóng gói Net. 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs chanh không hạt/ mã hs của chanh không)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ không cuống (Red Chilli without Stems) packing 10kg/ctn (NW) ... (mã hs ớt sừng đỏ khôn/ mã hs của ớt sừng đỏ k)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng xanh (Big Green Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng xanh b/ mã hs của ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông đỏ tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông đ/ mã hs của qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông xanh tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông x/ mã hs của qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông vàng tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông v/ mã hs của qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên không cuống (Red Chilli Padi without Stems) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên kh/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm nguyên trái hiệu "3 Miền" ("3 MIEN'' BRD Frozen chilli), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng gói đồng nhất 170g(6 Oz) x 100, hàng mới 100%... (mã hs ớt hiểm nguyên/ mã hs của ớt hiểm nguy)
- Mã HS 07096090: Ớt hiểm đỏ... (mã hs ớt hiểm đỏ/ mã hs của ớt hiểm đỏ)
- Mã HS 07096090: Ớt hiểm xanh... (mã hs ớt hiểm xanh/ mã hs của ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096090: Chilli (Trái ớt)... (mã hs chilli trái ớt/ mã hs của chilli trái)
- Mã HS 07096090: ớt hiểm bằm (40x200g)... (mã hs ớt hiểm bằm 40/ mã hs của ớt hiểm bằm)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh, 20kg/bao.... (mã hs ớt đông lạnh 2/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: ỚT NHỎ TƯƠI (5 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt nhỏ tươi 5/ mã hs của ớt nhỏ tươi)
- Mã HS 07096090: ỚT LỚN TƯƠI (10 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt lớn tươi 10/ mã hs của ớt lớn tươi)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh (1 thùng/6.81Kgs)... (mã hs ớt đông lạnh 1/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: Ớt đỏ đông lạnh (2400Bag 20Kgs)... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ mã hs của ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07096090: Chilli Sauce/ Ớt bằm, 400g x 24 jars... (mã hs chilli sauce/ ớ/ mã hs của chilli sauce)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh, đóng đồng nhất 20kg/ bao.... (mã hs ớt đông lạnh đ/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: Ớt xanh cay đông lạnh (1500carton 10kgs)... (mã hs ớt xanh cay đôn/ mã hs của ớt xanh cay)
- Mã HS 07096090: Frozen Red Chilli/ Ớt có cuống, 500gx24bags... (mã hs frozen red chil/ mã hs của frozen red c)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh,hàng đóng đồng nhất 20kg/kiện.... (mã hs ớt đông lạnhhà/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: ớt đỏ ko cuống_40 bags x 100g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs ớt đỏ ko cuống/ mã hs của ớt đỏ ko cuố)
- Mã HS 07096090: ớt xanh ko cuống _40 bags x 100g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs ớt xanh ko cuốn/ mã hs của ớt xanh ko c)
- Mã HS 07096090: ỚT XANH NGUYÊN TRÁI ĐÔNG LẠNH (FROZEN GREEN CHILLI)... (mã hs ớt xanh nguyên/ mã hs của ớt xanh nguy)
- Mã HS 07096090: Ớt chuông cắt cấp đông (10kg/thùng) FROZEN PAPRIKA (10KG/BOX)... (mã hs ớt chuông cắt c/ mã hs của ớt chuông cắ)
- Mã HS 07096090: Quả ớt sừng tuoi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7.6 kg/thùng)... (mã hs quả ớt sừng tuo/ mã hs của quả ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Ớt chuông (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt sừng đỏ tươi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt sừng đỏ/ mã hs của qủa ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Quả ớt sừng đỏ tươi (Net weight: 8 kg/thùng, Gross weight: 8.6 kg/thùng)... (mã hs quả ớt sừng đỏ/ mã hs của quả ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt chỉ thiên tươi (Net weight: 4 kg/thùng, Gross weight: 4.5 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chỉ thiê/ mã hs của qủa ớt chỉ t)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt sừng xanh tuoi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7.6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt sừng xan/ mã hs của qủa ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Ớt Hiểm Nguyên Trái (Có Cuống) 24 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs ớt hiểm nguyên/ mã hs của ớt hiểm nguy)
- Mã HS 07096090: ỚT TRÁI ĐÔNG LẠNH 1KG-FROZEN CHILLI, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:10BAGS * 1KG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ớt trái đông lạ/ mã hs của ớt trái đông)
- Mã HS 07097000: Rau muống... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
- Mã HS 07099300: bí rợ... (mã hs bí rợ/ mã hs của bí rợ)
- Mã HS 07099300: Bí mỹ... (mã hs bí mỹ/ mã hs của bí mỹ)
- Mã HS 07099300: BÍ NGÔ... (mã hs bí ngô/ mã hs của bí ngô)
- Mã HS 07099300: BÍ ĐAO... (mã hs bí đao/ mã hs của bí đao)
- Mã HS 07099300: BI DO ... (mã hs bi do/ mã hs của bi do)
- Mã HS 07099300: Khổ qua... (mã hs khổ qua/ mã hs của khổ qua)
- Mã HS 07099300: Bí hồ lô ... (mã hs bí hồ lô/ mã hs của bí hồ lô)
- Mã HS 07099300: Quả bí ngô... (mã hs quả bí ngô/ mã hs của quả bí ngô)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi xanh... (mã hs bí ngòi xanh/ mã hs của bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi xanh ... (mã hs bí ngòi xanh/ mã hs của bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi vàng ... (mã hs bí ngòi vàng/ mã hs của bí ngòi vàng)
- Mã HS 07099300: Quả Bí đỏ tươi... (mã hs quả bí đỏ tươi/ mã hs của quả bí đỏ tư)
- Mã HS 07099300: Quả bí xanh tươi... (mã hs quả bí xanh tươ/ mã hs của quả bí xanh)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ (20kg/bao)... (mã hs bí đỏ 20kg/bao/ mã hs của bí đỏ 20kg/)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ size 7-10kg... (mã hs bí đỏ size 710/ mã hs của bí đỏ size 7)
- Mã HS 07099300: Bắp chuối bào tươi... (mã hs bắp chuối bào t/ mã hs của bắp chuối bà)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ (20kgs/thùng)... (mã hs bí đỏ 20kgs/th/ mã hs của bí đỏ 20kgs)
- Mã HS 07099300: Bí xanh (10kgs/thùng)... (mã hs bí xanh 10kgs// mã hs của bí xanh 10k)
- Mã HS 07099300: Qủa bầu (10 kgs/ thùng)... (mã hs qủa bầu 10 kgs/ mã hs của qủa bầu 10)
- Mã HS 07099300: Bí rợ tươi, đóng bao lưới 30kg... (mã hs bí rợ tươi đón/ mã hs của bí rợ tươi)
- Mã HS 07099300: Bí đao tươi, đóng thùng carton 10 kg... (mã hs bí đao tươi đó/ mã hs của bí đao tươi)
- Mã HS 07099300: Quả bầu Việt Nam 01 thùng x 10kg,hàng mới 100%... (mã hs quả bầu việt na/ mã hs của quả bầu việt)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi vàng (Yellow Zucchini) packing: 15kg (N.W)... (mã hs bí ngòi vàng y/ mã hs của bí ngòi vàng)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ nhật (Japanese Pumpkin) packing 20kg/ctn (NW)... (mã hs bí đỏ nhật jap/ mã hs của bí đỏ nhật)
- Mã HS 07099300: Quả bí ngô tươi- Fresh pumpkin ((Net 10 kg/ Carton). ... (mã hs quả bí ngô tươi/ mã hs của quả bí ngô t)
- Mã HS 07099300: Củ cải tươi- Fresh Radis. (10kg/ carton). Hàng mới 100%... (mã hs củ cải tươi fr/ mã hs của củ cải tươi)
- Mã HS 07099300: Quả su su tươi- Fresh Chayote (Net 12 kg/ cartons).Hàng mới 100%... (mã hs quả su su tươi/ mã hs của quả su su tư)
- Mã HS 07099300: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bí đỏ (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07099300: Qủa bí đỏ tươi (Net Weight: 20 kg/thùng, Gross Weight: 20.2 kg/thùng)... (mã hs qủa bí đỏ tươi/ mã hs của qủa bí đỏ tư)
- Mã HS 07099300: Bí ngô đông lạnh đóng thùng (10kg/thùng), sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bí ngô đông lạn/ mã hs của bí ngô đông)
- Mã HS 07099910: Bắp siêu ngọt... (mã hs bắp siêu ngọt/ mã hs của bắp siêu ngọ)
- Mã HS 07099910: Bắp tươi nguyên trái... (mã hs bắp tươi nguyên/ mã hs của bắp tươi ngu)
- Mã HS 07099910: Bắp ngọt, Packing: 20kgs (N.W)... (mã hs bắp ngọt packi/ mã hs của bắp ngọt pa)
- Mã HS 07099910: Bắp Mỹ ngọt cắt khoanh Agri 1KG... (mã hs bắp mỹ ngọt cắt/ mã hs của bắp mỹ ngọt)
- Mã HS 07099910: Bắp Hột- 30 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp hột 30 x 1/ mã hs của bắp hột 30)
- Mã HS 07099910: Bắp Bào- 30 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp bào 30 x 1/ mã hs của bắp bào 30)
- Mã HS 07099910: Ngô ngọt Việt Nam 01 thùng x 20kg,hàng mới 100%... (mã hs ngô ngọt việt n/ mã hs của ngô ngọt việ)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp... (mã hs đậu bắp/ mã hs của đậu bắp)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp- Bịch 5kg... (mã hs đậu bắp bịch 5/ mã hs của đậu bắp bịc)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp (Lady Finger) packing: 10kg/ctn (N.W)... (mã hs đậu bắp lady f/ mã hs của đậu bắp lad)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp Việt Nam 01 thùng x 15kg,hàng mới 100%... (mã hs đậu bắp việt na/ mã hs của đậu bắp việt)
- Mã HS 07099920: Đậu đũa Thái- Long bean; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu đũa thái l/ mã hs của đậu đũa thái)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp bằm đông lạnh (500gr/bag, 20bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 100ctns)... (mã hs đậu bắp bằm đôn/ mã hs của đậu bắp bằm)
- Mã HS 07099990: Lá mơ... (mã hs lá mơ/ mã hs của lá mơ)
- Mã HS 07099990: Hẹ lá... (mã hs hẹ lá/ mã hs của hẹ lá)
- Mã HS 07099990: Ớt đỏ... (mã hs ớt đỏ/ mã hs của ớt đỏ)
- Mã HS 07099990: Củ Sả... (mã hs củ sả/ mã hs của củ sả)
- Mã HS 07099990: rau má... (mã hs rau má/ mã hs của rau má)
- Mã HS 07099990: sả cây... (mã hs sả cây/ mã hs của sả cây)
- Mã HS 07099990: Lá lốt... (mã hs lá lốt/ mã hs của lá lốt)
- Mã HS 07099990: Ngò om... (mã hs ngò om/ mã hs của ngò om)
- Mã HS 07099990: Tía tô... (mã hs tía tô/ mã hs của tía tô)
- Mã HS 07099990: Củ lùn... (mã hs củ lùn/ mã hs của củ lùn)
- Mã HS 07099990: LÁ DỨA... (mã hs lá dứa/ mã hs của lá dứa)
- Mã HS 07099990: Lá quế... (mã hs lá quế/ mã hs của lá quế)
- Mã HS 07099990: Bạc hà... (mã hs bạc hà/ mã hs của bạc hà)
- Mã HS 07099990: Ngò ôm... (mã hs ngò ôm/ mã hs của ngò ôm)
- Mã HS 07099990: Thì là... (mã hs thì là/ mã hs của thì là)
- Mã HS 07099990: Ngò rí... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
- Mã HS 07099990: Cà sọc... (mã hs cà sọc/ mã hs của cà sọc)
- Mã HS 07099990: Bó xôi... (mã hs bó xôi/ mã hs của bó xôi)
- Mã HS 07099990: bông hẹ... (mã hs bông hẹ/ mã hs của bông hẹ)
- Mã HS 07099990: mía cây... (mã hs mía cây/ mã hs của mía cây)
- Mã HS 07099990: rau đay... (mã hs rau đay/ mã hs của rau đay)
- Mã HS 07099990: Bồ ngót... (mã hs bồ ngót/ mã hs của bồ ngót)
- Mã HS 07099990: Ngò gai... (mã hs ngò gai/ mã hs của ngò gai)
- Mã HS 07099990: Tía tô ... (mã hs tía tô/ mã hs của tía tô)
- Mã HS 07099990: Diếp cá... (mã hs diếp cá/ mã hs của diếp cá)
- Mã HS 07099990: Mía tím... (mã hs mía tím/ mã hs của mía tím)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa... (mã hs đậu đũa/ mã hs của đậu đũa)
- Mã HS 07099990: Ngó sen... (mã hs ngó sen/ mã hs của ngó sen)
- Mã HS 07099990: Bông bí... (mã hs bông bí/ mã hs của bông bí)
- Mã HS 07099990: RAU RĂM... (mã hs rau răm/ mã hs của rau răm)
- Mã HS 07099990: Khổ qua... (mã hs khổ qua/ mã hs của khổ qua)
- Mã HS 07099990: Sả tươi... (mã hs sả tươi/ mã hs của sả tươi)
- Mã HS 07099990: Rau dền... (mã hs rau dền/ mã hs của rau dền)
- Mã HS 07099990: Lá cari... (mã hs lá cari/ mã hs của lá cari)
- Mã HS 07099990: CÀ PHÁO... (mã hs cà pháo/ mã hs của cà pháo)
- Mã HS 07099990: Củ nghệ... (mã hs củ nghệ/ mã hs của củ nghệ)
- Mã HS 07099990: Cà chùm... (mã hs cà chùm/ mã hs của cà chùm)
- Mã HS 07099990: Ngò tây... (mã hs ngò tây/ mã hs của ngò tây)
- Mã HS 07099990: Lá Quế ... (mã hs lá quế/ mã hs của lá quế)
- Mã HS 07099990: Hành lá... (mã hs hành lá/ mã hs của hành lá)
- Mã HS 07099990: Lá dong... (mã hs lá dong/ mã hs của lá dong)
- Mã HS 07099990: Ngò rí ... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
- Mã HS 07099990: húng cây... (mã hs húng cây/ mã hs của húng cây)
- Mã HS 07099990: rau ngót... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
- Mã HS 07099990: rau nhút... (mã hs rau nhút/ mã hs của rau nhút)
- Mã HS 07099990: Cần nước... (mã hs cần nước/ mã hs của cần nước)
- Mã HS 07099990: đậu rồng... (mã hs đậu rồng/ mã hs của đậu rồng)
- Mã HS 07099990: Rau đắng... (mã hs rau đắng/ mã hs của rau đắng)
- Mã HS 07099990: Lá giang... (mã hs lá giang/ mã hs của lá giang)
- Mã HS 07099990: Mồng tơi... (mã hs mồng tơi/ mã hs của mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Húng quế... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 07099990: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
- Mã HS 07099990: Củ riềng... (mã hs củ riềng/ mã hs của củ riềng)
- Mã HS 07099990: QUẾ THÁI... (mã hs quế thái/ mã hs của quế thái)
- Mã HS 07099990: Lá chuối... (mã hs lá chuối/ mã hs của lá chuối)
- Mã HS 07099990: Quế đắng... (mã hs quế đắng/ mã hs của quế đắng)
- Mã HS 07099990: Hành lá ... (mã hs hành lá/ mã hs của hành lá)
- Mã HS 07099990: Cải ngọt... (mã hs cải ngọt/ mã hs của cải ngọt)
- Mã HS 07099990: Trái mận... (mã hs trái mận/ mã hs của trái mận)
- Mã HS 07099990: Ngải bún... (mã hs ngải bún/ mã hs của ngải bún)
- Mã HS 07099990: Tiêu non... (mã hs tiêu non/ mã hs của tiêu non)
- Mã HS 07099990: Trái gấc... (mã hs trái gấc/ mã hs của trái gấc)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa ... (mã hs đậu đũa/ mã hs của đậu đũa)
- Mã HS 07099990: hoa chuối... (mã hs hoa chuối/ mã hs của hoa chuối)
- Mã HS 07099990: tiêu xanh... (mã hs tiêu xanh/ mã hs của tiêu xanh)
- Mã HS 07099990: Rau muống... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
- Mã HS 07099990: Kinh giới... (mã hs kinh giới/ mã hs của kinh giới)
- Mã HS 07099990: Củ sả cây... (mã hs củ sả cây/ mã hs của củ sả cây)
- Mã HS 07099990: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ mã hs của trái nhãn)
- Mã HS 07099990: Riềng non... (mã hs riềng non/ mã hs của riềng non)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối... (mã hs bắp chuối/ mã hs của bắp chuối)
- Mã HS 07099990: Bông súng... (mã hs bông súng/ mã hs của bông súng)
- Mã HS 07099990: Lá é tươi... (mã hs lá é tươi/ mã hs của lá é tươi)
- Mã HS 07099990: Qủa Mướp ... (mã hs qủa mướp/ mã hs của qủa mướp)
- Mã HS 07099990: rau bạc hà... (mã hs rau bạc hà/ mã hs của rau bạc hà)
- Mã HS 07099990: rau dấp cá... (mã hs rau dấp cá/ mã hs của rau dấp cá)
- Mã HS 07099990: rau ngò om... (mã hs rau ngò om/ mã hs của rau ngò om)
- Mã HS 07099990: rau tía tô... (mã hs rau tía tô/ mã hs của rau tía tô)
- Mã HS 07099990: rau muống ... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
- Mã HS 07099990: Rau thì là... (mã hs rau thì là/ mã hs của rau thì là)
- Mã HS 07099990: Rau ngò ôm... (mã hs rau ngò ôm/ mã hs của rau ngò ôm)
- Mã HS 07099990: RAU DỀN ĐỎ... (mã hs rau dền đỏ/ mã hs của rau dền đỏ)
- Mã HS 07099990: MƯỚP HƯƠNG... (mã hs mướp hương/ mã hs của mướp hương)
- Mã HS 07099990: RAU NGÒ RÍ... (mã hs rau ngò rí/ mã hs của rau ngò rí)
- Mã HS 07099990: Rau răm&VN... (mã hs rau răm&vn/ mã hs của rau răm&vn)
- Mã HS 07099990: Bí đao 8kg... (mã hs bí đao 8kg/ mã hs của bí đao 8kg)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối ... (mã hs bắp chuối/ mã hs của bắp chuối)
- Mã HS 07099990: Nước tương... (mã hs nước tương/ mã hs của nước tương)
- Mã HS 07099990: Củ sả cây ... (mã hs củ sả cây/ mã hs của củ sả cây)
- Mã HS 07099990: Ớt xanh đỏ... (mã hs ớt xanh đỏ/ mã hs của ớt xanh đỏ)
- Mã HS 07099990: Rau Ngò gai... (mã hs rau ngò gai/ mã hs của rau ngò gai)
- Mã HS 07099990: Cọng Bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ mã hs của cọng bạc hà)
- Mã HS 07099990: Sả cây tươi... (mã hs sả cây tươi/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 07099990: Củ hành khô... (mã hs củ hành khô/ mã hs của củ hành khô)
- Mã HS 07099990: Rau diếp cá... (mã hs rau diếp cá/ mã hs của rau diếp cá)
- Mã HS 07099990: Cải bẹ xanh... (mã hs cải bẹ xanh/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07099990: RAU BỐ NGÓT... (mã hs rau bố ngót/ mã hs của rau bố ngót)
- Mã HS 07099990: Bông so đũa... (mã hs bông so đũa/ mã hs của bông so đũa)
- Mã HS 07099990: Rau má tươi... (mã hs rau má tươi/ mã hs của rau má tươi)
- Mã HS 07099990: Bạc hà tươi... (mã hs bạc hà tươi/ mã hs của bạc hà tươi)
- Mã HS 07099990: Ngò om tươi... (mã hs ngò om tươi/ mã hs của ngò om tươi)
- Mã HS 07099990: Lá quế tươi... (mã hs lá quế tươi/ mã hs của lá quế tươi)
- Mã HS 07099990: LÁ KHOAI MÌ... (mã hs lá khoai mì/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07099990: RAU BỒ NGÓT... (mã hs rau bồ ngót/ mã hs của rau bồ ngót)
- Mã HS 07099990: quả khổ qua... (mã hs quả khổ qua/ mã hs của quả khổ qua)
- Mã HS 07099990: Ngò om, ngổ... (mã hs ngò om ngổ/ mã hs của ngò om ngổ)
- Mã HS 07099990: Tía tô tươi... (mã hs tía tô tươi/ mã hs của tía tô tươi)
- Mã HS 07099990: Rau Bó xôi ... (mã hs rau bó xôi/ mã hs của rau bó xôi)
- Mã HS 07099990: Cà tím dài ... (mã hs cà tím dài/ mã hs của cà tím dài)
- Mã HS 07099990: rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ mã hs của rau cần nước)
- Mã HS 07099990: trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ mã hs của trái khổ qua)
- Mã HS 07099990: rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Rau Húng quế... (mã hs rau húng quế/ mã hs của rau húng quế)
- Mã HS 07099990: Rau đay tươi... (mã hs rau đay tươi/ mã hs của rau đay tươi)
- Mã HS 07099990: BÔNG SUA ĐŨA... (mã hs bông sua đũa/ mã hs của bông sua đũa)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa Thái... (mã hs đậu đũa thái/ mã hs của đậu đũa thái)
- Mã HS 07099990: Ngò gai tươi... (mã hs ngò gai tươi/ mã hs của ngò gai tươi)
- Mã HS 07099990: Đọt rau lang... (mã hs đọt rau lang/ mã hs của đọt rau lang)
- Mã HS 07099990: Rau muống lá... (mã hs rau muống lá/ mã hs của rau muống lá)
- Mã HS 07099990: Rau dền xanh... (mã hs rau dền xanh/ mã hs của rau dền xanh)
- Mã HS 07099990: Cọng bạc hà ... (mã hs cọng bạc hà/ mã hs của cọng bạc hà)
- Mã HS 07099990: Rau ngò gai ... (mã hs rau ngò gai/ mã hs của rau ngò gai)
- Mã HS 07099990: Rau húng cây... (mã hs rau húng cây/ mã hs của rau húng cây)
- Mã HS 07099990: Hạt sen tươi... (mã hs hạt sen tươi/ mã hs của hạt sen tươi)
- Mã HS 07099990: TRÁI CÀ PHÁO... (mã hs trái cà pháo/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 07099990: Bí ngòi xanh... (mã hs bí ngòi xanh/ mã hs của bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099990: Rau húng lủi... (mã hs rau húng lủi/ mã hs của rau húng lủi)
- Mã HS 07099990: Cà pháo chùm... (mã hs cà pháo chùm/ mã hs của cà pháo chùm)
- Mã HS 07099990: Rau húng lũi... (mã hs rau húng lũi/ mã hs của rau húng lũi)
- Mã HS 07099990: Hoa Thiên lý... (mã hs hoa thiên lý/ mã hs của hoa thiên lý)
- Mã HS 07099990: Cà pháo tươi... (mã hs cà pháo tươi/ mã hs của cà pháo tươi)
- Mã HS 07099990: Bó xôi sạch ... (mã hs bó xôi sạch/ mã hs của bó xôi sạch)
- Mã HS 07099990: Bồ ngót tươi... (mã hs bồ ngót tươi/ mã hs của bồ ngót tươi)
- Mã HS 07099990: Lá chùm ngây... (mã hs lá chùm ngây/ mã hs của lá chùm ngây)
- Mã HS 07099990: trái đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ mã hs của trái đậu rồn)
- Mã HS 07099990: rau kinh giới... (mã hs rau kinh giới/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: rau ngót tươi... (mã hs rau ngót tươi/ mã hs của rau ngót tươ)
- Mã HS 07099990: Bông thiên lý... (mã hs bông thiên lý/ mã hs của bông thiên l)
- Mã HS 07099990: RAU MUỐNG CÂY... (mã hs rau muống cây/ mã hs của rau muống câ)
- Mã HS 07099990: RAU MUỐNG BÀO... (mã hs rau muống bào/ mã hs của rau muống bà)
- Mã HS 07099990: BẮP CHUỐI BÀO... (mã hs bắp chuối bào/ mã hs của bắp chuối bà)
- Mã HS 07099990: Rau muống cạn... (mã hs rau muống cạn/ mã hs của rau muống cạ)
- Mã HS 07099990: ĐẬU RỒNG TƯƠI... (mã hs đậu rồng tươi/ mã hs của đậu rồng tươ)
- Mã HS 07099990: Rau đắng tươi... (mã hs rau đắng tươi/ mã hs của rau đắng tươ)
- Mã HS 07099990: Lá giang tươi... (mã hs lá giang tươi/ mã hs của lá giang tươ)
- Mã HS 07099990: Rau nhút tươi... (mã hs rau nhút tươi/ mã hs của rau nhút tươ)
- Mã HS 07099990: Rau mồng tơi ... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa trắng... (mã hs đậu đũa trắng/ mã hs của đậu đũa trắn)
- Mã HS 07099990: Rau muống hột... (mã hs rau muống hột/ mã hs của rau muống hộ)
- Mã HS 07099990: trái cà nút áo... (mã hs trái cà nút áo/ mã hs của trái cà nút)
- Mã HS 07099990: trái mướp khía... (mã hs trái mướp khía/ mã hs của trái mướp kh)
- Mã HS 07099990: Quả mướp hương... (mã hs quả mướp hương/ mã hs của quả mướp hươ)
- Mã HS 07099990: Xoài chua chùm... (mã hs xoài chua chùm/ mã hs của xoài chua ch)
- Mã HS 07099990: Chôm chôm thái... (mã hs chôm chôm thái/ mã hs của chôm chôm th)
- Mã HS 07099990: Lá tía tô tươi... (mã hs lá tía tô tươi/ mã hs của lá tía tô tư)
- Mã HS 07099990: Rau kinh giới ... (mã hs rau kinh giới/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 07099990: Trái Sa-pô-chê... (mã hs trái sapôchê/ mã hs của trái sapôc)
- Mã HS 07099990: Măng tre có vỏ... (mã hs măng tre có vỏ/ mã hs của măng tre có)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối trái... (mã hs bắp chuối trái/ mã hs của bắp chuối tr)
- Mã HS 07099990: BÔNG ĐIÊN ĐIỂN... (mã hs bông điên điển/ mã hs của bông điên đi)
- Mã HS 07099990: Rau muống tươi... (mã hs rau muống tươi/ mã hs của rau muống tư)
- Mã HS 07099990: Cà pháo trắng ... (mã hs cà pháo trắng/ mã hs của cà pháo trắn)
- Mã HS 07099990: Rau muống thái... (mã hs rau muống thái/ mã hs của rau muống th)
- Mã HS 07099990: trái mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ mã hs của trái mướp hư)
- Mã HS 07099990: XÀ LÁCH (SALAD)... (mã hs xà lách salad/ mã hs của xà lách sal)
- Mã HS 07099990: Rau cải bẹ xanh... (mã hs rau cải bẹ xanh/ mã hs của rau cải bẹ x)
- Mã HS 07099990: Trái ớt hiểm đỏ... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ mã hs của trái ớt hiểm)
- Mã HS 07099990: Rau dấp cá tươi... (mã hs rau dấp cá tươi/ mã hs của rau dấp cá t)
- Mã HS 07099990: Rau cải Bó xôi ... (mã hs rau cải bó xôi/ mã hs của rau cải bó x)
- Mã HS 07099990: củ riềng đỏ tươi... (mã hs củ riềng đỏ tươ/ mã hs của củ riềng đỏ)
- Mã HS 07099990: Lá Ngải dấm thơm... (mã hs lá ngải dấm thơ/ mã hs của lá ngải dấm)
- Mã HS 07099990: Cà pháo sọc xanh... (mã hs cà pháo sọc xan/ mã hs của cà pháo sọc)
- Mã HS 07099990: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 07099990: Lá quế xanh tươi... (mã hs lá quế xanh tươ/ mã hs của lá quế xanh)
- Mã HS 07099990: Rau Bó xôi Baby ... (mã hs rau bó xôi baby/ mã hs của rau bó xôi b)
- Mã HS 07099990: Bạc hà, dọc mùng... (mã hs bạc hà dọc mùn/ mã hs của bạc hà dọc)
- Mã HS 07099990: Trái Cà pháo tươi... (mã hs trái cà pháo tư/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 07099990: Rau Dọc mùng tươi... (mã hs rau dọc mùng tư/ mã hs của rau dọc mùng)
- Mã HS 07099990: Rau húng cây tươi... (mã hs rau húng cây tư/ mã hs của rau húng cây)
- Mã HS 07099990: Rau cần nước tươi... (mã hs rau cần nước tư/ mã hs của rau cần nước)
- Mã HS 07099990: Ngò gai 8kg/thùng... (mã hs ngò gai 8kg/thù/ mã hs của ngò gai 8kg/)
- Mã HS 07099990: Cà pháo xanh trung... (mã hs cà pháo xanh tr/ mã hs của cà pháo xanh)
- Mã HS 07099990: Rau kinh giới tươi... (mã hs rau kinh giới t/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 07099990: Quả mướp hương tươi... (mã hs quả mướp hương/ mã hs của quả mướp hươ)
- Mã HS 07099990: Sầu đâu, sầu đông, xoan... (mã hs sầu đâu sầu đô/ mã hs của sầu đâu sầu)
- Mã HS 07099990: Bạc hà- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs bạc hà xuất xứ/ mã hs của bạc hà xuất)
- Mã HS 07099990: Củ sắn- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ sắn xuất xứ/ mã hs của củ sắn xuất)
- Mã HS 07099990: Lá lốt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs lá lốt xuất xứ/ mã hs của lá lốt xuất)
- Mã HS 07099990: Sả cây- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs sả cây xuất xứ/ mã hs của sả cây xuất)
- Mã HS 07099990: Tía tô- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tía tô xuất xứ/ mã hs của tía tô xuất)
- Mã HS 07099990: Lá lốt tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá lốt tươi 8/ mã hs của lá lốt tươi)
- Mã HS 07099990: Lá quế tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá quế tươi 8/ mã hs của lá quế tươi)
- Mã HS 07099990: Diếp cá- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs diếp cá xuất x/ mã hs của diếp cá xuấ)
- Mã HS 07099990: Rau răm tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau răm tươi 8/ mã hs của rau răm tươi)
- Mã HS 07099990: Củ riềng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ riềng xuất/ mã hs của củ riềng xu)
- Mã HS 07099990: Đậu rồng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs đậu rồng xuất/ mã hs của đậu rồng xu)
- Mã HS 07099990: Cải ngọt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cải ngọt xuất/ mã hs của cải ngọt xu)
- Mã HS 07099990: Ngãi bún- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ngãi bún xuất/ mã hs của ngãi bún xu)
- Mã HS 07099990: Rau nhút- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau nhút xuất/ mã hs của rau nhút xu)
- Mã HS 07099990: Tiêu non- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tiêu non xuất/ mã hs của tiêu non xu)
- Mã HS 07099990: Sả cây tươi (2 kgs/ thùng)... (mã hs sả cây tươi 2/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 07099990: Lá chanh tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá chanh tươi/ mã hs của lá chanh tươ)
- Mã HS 07099990: CỦ SẮN TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs củ sắn tươi ne/ mã hs của củ sắn tươi)
- Mã HS 07099990: Rau muống- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau muống xuất/ mã hs của rau muống x)
- Mã HS 07099990: Rau thì là tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau thì là tươi/ mã hs của rau thì là t)
- Mã HS 07099990: Rau ngò om tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau ngò om tươi/ mã hs của rau ngò om t)
- Mã HS 07099990: Củ hành tím- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ hành tím xu/ mã hs của củ hành tím)
- Mã HS 07099990: Cây phát tài- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cây phát tài x/ mã hs của cây phát tài)
- Mã HS 07099990: Củ nghệ vàng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ nghệ vàng x/ mã hs của củ nghệ vàng)
- Mã HS 07099990: Rau húng lủi tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau húng lủi tư/ mã hs của rau húng lủi)
- Mã HS 07099990: Xoài chua- Mango, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua mang/ mã hs của xoài chua m)
- Mã HS 07099990: Bông cải xanh tươi (15 kgs/thùng)... (mã hs bông cải xanh t/ mã hs của bông cải xan)
- Mã HS 07099990: Sả cây, Lemon Grass, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ mã hs của sả cây lemo)
- Mã HS 07099990: TRÀ ATISÔ Hùng Phát (100 hộp/thùng)... (mã hs trà atisô hùng/ mã hs của trà atisô hù)
- Mã HS 07099990: Khổ qua- Bitter melon, hàng mới 100%... (mã hs khổ qua bitter/ mã hs của khổ qua bit)
- Mã HS 07099990: Rau tía tô tươi- Perilla, hàng mới 100%... (mã hs rau tía tô tươi/ mã hs của rau tía tô t)
- Mã HS 07099990: Bông so đũa tươi- Sesbania, hàng mới 100%... (mã hs bông so đũa tươ/ mã hs của bông so đũa)
- Mã HS 07099990: Lá Dứa- 50 x 7oz (200g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs lá dứa 50 x 7o/ mã hs của lá dứa 50 x)
- Mã HS 07099990: Lá dứa (Padan Leaf); Packing: 5 kg/ctn (N.W)... (mã hs lá dứa padan l/ mã hs của lá dứa pada)
- Mã HS 07099990: Tía tô- Perila; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tía tô perila;/ mã hs của tía tô peri)
- Mã HS 07099990: Chà ôm- Acacia; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chà ôm acacia;/ mã hs của chà ôm acac)
- Mã HS 07099990: Măng nứa tươi 500g x 20 túi/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs măng nứa tươi 5/ mã hs của măng nứa tươ)
- Mã HS 07099990: Bông bí vàng tươi- Pumpkin flower, hàng mới 100%... (mã hs bông bí vàng tư/ mã hs của bông bí vàng)
- Mã HS 07099990: Húng quế ý tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế ý tươi/ mã hs của húng quế ý t)
- Mã HS 07099990: Bông kim châm tươi- Drylily flower, hàng mới 100%... (mã hs bông kim châm t/ mã hs của bông kim châ)
- Mã HS 07099990: Bông thiên lý tươi- Tonkin Creeper, hàng mới 100%... (mã hs bông thiên lý t/ mã hs của bông thiên l)
- Mã HS 07099990: Bòn bon- Langsat; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs bòn bon langsa/ mã hs của bòn bon lan)
- Mã HS 07099990: Rau dền- Amaranth; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau dền amaran/ mã hs của rau dền ama)
- Mã HS 07099990: Rau ngót- Pak wan; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau ngót pak w/ mã hs của rau ngót pa)
- Mã HS 07099990: Ớt đỏ- Red chilli; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ red chil/ mã hs của ớt đỏ red c)
- Mã HS 07099990: Rau má- Pennyworth; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau má pennywo/ mã hs của rau má penn)
- Mã HS 07099990: Nấm linh chi trắng- Lingzhi mushroom, hàng mới 100%... (mã hs nấm linh chi tr/ mã hs của nấm linh chi)
- Mã HS 07099990: Húng quế thái tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế thái t/ mã hs của húng quế thá)
- Mã HS 07099990: Trái tắc- Calamansi; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs trái tắc calam/ mã hs của trái tắc ca)
- Mã HS 07099990: Rau đay- White jute; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay white/ mã hs của rau đay whi)
- Mã HS 07099990: Sả cây- Lemon grass; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ mã hs của sả cây lemo)
- Mã HS 07099990: Cần nước- Waterdrop; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs cần nước water/ mã hs của cần nước wa)
- Mã HS 07099990: Rau đay đỏ- Red jute; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay đỏ red/ mã hs của rau đay đỏ)
- Mã HS 07099990: Lá dứa (50 bịch x 200 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs lá dứa 50 bịch/ mã hs của lá dứa 50 b)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tây tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây tươ/ mã hs của rau mùi tây)
- Mã HS 07099990: Rau răm- Praew leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau răm praew/ mã hs của rau răm pra)
- Mã HS 07099990: Mướp hương- Dishrag gourd; đóng gói:/bó, hàng mới 100%... (mã hs mướp hương dis/ mã hs của mướp hương)
- Mã HS 07099990: Lá lốt- Chaplu leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs lá lốt chaplu/ mã hs của lá lốt chap)
- Mã HS 07099990: Rau nhút- Water mimosa; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau nhút water/ mã hs của rau nhút wa)
- Mã HS 07099990: Húng quế- Sweet basil.; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs húng quế sweet/ mã hs của húng quế sw)
- Mã HS 07099990: Tiêu non- Green pepper; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tiêu non green/ mã hs của tiêu non gr)
- Mã HS 07099990: Ớt hỗn hợp- Mix chilli; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt hỗn hợp mix/ mã hs của ớt hỗn hợp)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tây Ý tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây ý t/ mã hs của rau mùi tây)
- Mã HS 07099990: Rau muống- Morning Glory; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau muống morn/ mã hs của rau muống m)
- Mã HS 07099990: Bánh pía chay- Rice cake; đóng gói:4pcs/bó, hàng mới 100%... (mã hs bánh pía chay/ mã hs của bánh pía cha)
- Mã HS 07099990: Lá tía tô xanh (Perilla Frutescens- lá tươi, hàng mới 100%)... (mã hs lá tía tô xanh/ mã hs của lá tía tô xa)
- Mã HS 07099990: Cải thìa tươi (Brassica rapa subsp chinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thìa tươi/ mã hs của cải thìa tươ)
- Mã HS 07099990: Ngải cứu- Mugwort, wormwood; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngải cứu mugwo/ mã hs của ngải cứu mu)
- Mã HS 07099990: Xoài chua chum- Bunch mango; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua chum/ mã hs của xoài chua ch)
- Mã HS 07099990: Kinh giới- Kinh gioi leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs kinh giới kinh/ mã hs của kinh giới k)
- Mã HS 07099990: Hoa thiên lý- Chinese violet; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs hoa thiên lý c/ mã hs của hoa thiên lý)
- Mã HS 07099990: Cải thảo tươi (Brassica rapa subsp. pekinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thảo tươi/ mã hs của cải thảo tươ)
- Mã HS 07099990: Cải Xoắn tươi (Brassica oleracea var.sabellica), hàng mới 100%... (mã hs cải xoắn tươi/ mã hs của cải xoắn tươ)
- Mã HS 07099990: Chôm chôm thái- Thai rambutan; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm thái/ mã hs của chôm chôm th)
- Mã HS 07099990: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Ngò tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07099990: KHỔ QUA MIẾNG ĐÔNG LẠNH-FROZEN BITTER MELON SLICE, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khổ qua miếng đ/ mã hs của khổ qua miến)
- Mã HS 07101000: Củ Khoai tây- Bịch 5kg... (mã hs củ khoai tây b/ mã hs của củ khoai tây)
- Mã HS 07101000: Khoai lang giống Nhật loại 1... (mã hs khoai lang giốn/ mã hs của khoai lang g)
- Mã HS 07101000: Maxi- Khoai tây sấy ống lớn 110g... (mã hs maxi khoai tây/ mã hs của maxi khoai)
- Mã HS 07101000: Khoai tây hấp chín làm đông lạnh... (mã hs khoai tây hấp c/ mã hs của khoai tây hấ)
- Mã HS 07101000: Khoai tây Việt Nam 2 thùng x 20 kg,hàng mới 100%... (mã hs khoai tây việt/ mã hs của khoai tây vi)
- Mã HS 07101000: KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI, 10 TÚI/THÙNG)... (mã hs khoai tây nguyê/ mã hs của khoai tây ng)
- Mã HS 07101000: Khoai tây đông lạnh đóng thùng (10 kgs/thùng), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khoai tây đông/ mã hs của khoai tây đô)
- Mã HS 07101000: Khoai tây gọt vỏ đông lạnh đóng thùng (10 kgs/thùng), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khoai tây gọt v/ mã hs của khoai tây gọ)
- Mã HS 07102200: Đậu cô ve cắt xiên luộc, PACKING: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs đậu cô ve cắt x/ mã hs của đậu cô ve cắ)
- Mã HS 07102200: Đậu co ve cắt xiên luộc, PACKING: 500GR/PACK X 20 PACKS/CTN... (mã hs đậu co ve cắt x/ mã hs của đậu co ve cắ)
- Mã HS 07102200: Đậu cô ve nguyên trái luộc (ss), packing: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs đậu cô ve nguyê/ mã hs của đậu cô ve ng)
- Mã HS 07102900: Đậu hạt đông lạnh... (mã hs đậu hạt đông lạ/ mã hs của đậu hạt đông)
- Mã HS 07102900: Quả đậu tương đông lạnh, đóng gói 500g/gói, 20 gói/carton.... (mã hs quả đậu tương đ/ mã hs của quả đậu tươn)
- Mã HS 07102900: Đậu nành rau bóc vỏ, tách hạt đông IQF (đóng gói: hộp 255gr x 40 hộp/thùng)... (mã hs đậu nành rau bó/ mã hs của đậu nành rau)
- Mã HS 07103000: RAU CHÂN VỊT ĐL... (mã hs rau chân vịt đl/ mã hs của rau chân vịt)
- Mã HS 07103000: RAU CHÂN VỊT MẪU... (mã hs rau chân vịt mẫ/ mã hs của rau chân vịt)
- Mã HS 07103000: BO XOI CAP DONG IQF... (mã hs bo xoi cap dong/ mã hs của bo xoi cap d)
- Mã HS 07103000: RAU BÓ XÔI CẤP ĐÔNG... (mã hs rau bó xôi cấp/ mã hs của rau bó xôi c)
- Mã HS 07104000: NGÔ HẠT LẠNH... (mã hs ngô hạt lạnh/ mã hs của ngô hạt lạnh)
- Mã HS 07104000: Ngô hạt đông lạnh... (mã hs ngô hạt đông lạ/ mã hs của ngô hạt đông)
- Mã HS 07104000: Bắp hấp-600g x 20... (mã hs bắp hấp600g x/ mã hs của bắp hấp600g)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (20 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 20 x 3/ mã hs của bắp nấu 20)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (30 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 30 x 3/ mã hs của bắp nấu 30)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (32 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 32 x 3/ mã hs của bắp nấu 32)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs bắp luộc đông l/ mã hs của bắp luộc đôn)
- Mã HS 07104000: Bắp bào đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs bắp bào đông lạ/ mã hs của bắp bào đông)
- Mã HS 07104000: Bắp non cắt khúc đông IQF (10kg/thùng)... (mã hs bắp non cắt khú/ mã hs của bắp non cắt)
- Mã HS 07104000: HẠT BẮP ĐÔNG LẠNH (544 THÙNG X 18.00 KG)... (mã hs hạt bắp đông lạ/ mã hs của hạt bắp đông)
- Mã HS 07104000: bắp luộc _24 bags x 600g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs bắp luộc 24 ba/ mã hs của bắp luộc 24)
- Mã HS 07104000: bắp luộc _30 bags x 700g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs bắp luộc 30 ba/ mã hs của bắp luộc 30)
- Mã HS 07104000: Bắp non nguyên trái đông IQF (550kg/thùng)... (mã hs bắp non nguyên/ mã hs của bắp non nguy)
- Mã HS 07104000: Bắp tím có vỏ đông lạnh (1 thùng/22.25Kgs)... (mã hs bắp tím có vỏ đ/ mã hs của bắp tím có v)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hột màu đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs bắp nếp hột màu/ mã hs của bắp nếp hột)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng có vỏ đông lạnh (1 thùng/18.16Kgs)... (mã hs bắp trắng có vỏ/ mã hs của bắp trắng có)
- Mã HS 07104000: Bắp hấp, Hàng mới 100%, VN sản xuất-600g x 20... (mã hs bắp hấp hàng m/ mã hs của bắp hấp hàn)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hột trắng đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs bắp nếp hột trắ/ mã hs của bắp nếp hột)
- Mã HS 07104000: Bắp tím hấp không vỏ đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs bắp tím hấp khô/ mã hs của bắp tím hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng hấp có vỏ đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs bắp trắng hấp c/ mã hs của bắp trắng hấ)
- Mã HS 07104000: Bắp tím hấp, Hàng mới 100%, VN sản xuất-600g x 20... (mã hs bắp tím hấp hà/ mã hs của bắp tím hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp xào hành đông lạnh (hiệu Super) 10 OZ x 30 Hộp... (mã hs bắp xào hành đô/ mã hs của bắp xào hành)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng hấp không vỏ đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs bắp trắng hấp k/ mã hs của bắp trắng hấ)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hấp đông lạnh, (3 trái/bao x 18 bao/thùng).... (mã hs bắp nếp hấp đôn/ mã hs của bắp nếp hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp nấu có vỏ đông lạnh (hiệu Super) 28 OZ x 30 Bịch... (mã hs bắp nấu có vỏ đ/ mã hs của bắp nấu có v)
- Mã HS 07104000: Bắp Luộc Có Vỏ- 16 x 29.8oz (850g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp luộc có vỏ/ mã hs của bắp luộc có)
- Mã HS 07104000: Bắp nấu lột vỏ đông lạnh (hiệu Super) 24.5 OZ x 30 Bịch... (mã hs bắp nấu lột vỏ/ mã hs của bắp nấu lột)
- Mã HS 07104000: bắp luộc có vỏ _ 16 bags x 850g (3pcs)_nhãn hiệu Sunlee... (mã hs bắp luộc có vỏ/ mã hs của bắp luộc có)
- Mã HS 07104000: bắp luộc không vỏ _ 16 bags x 850g (3pcs)_nhãn hiệu Sunlee... (mã hs bắp luộc không/ mã hs của bắp luộc khô)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hấp chín đông lạnh hiệu BA CÂY TRE (520g x 30 gói/ thùng) ... (mã hs bắp nếp hấp chí/ mã hs của bắp nếp hấp)
- Mã HS 07108000: Cần tây... (mã hs cần tây/ mã hs của cần tây)
- Mã HS 07108000: Cần tây ... (mã hs cần tây/ mã hs của cần tây)
- Mã HS 07108000: Jute (Rau day)... (mã hs jute rau day/ mã hs của jute rau da)
- Mã HS 07108000: Mint (húng cây)... (mã hs mint húng cây/ mã hs của mint húng c)
- Mã HS 07108000: Eryngo (Ngò gai)... (mã hs eryngo ngò gai/ mã hs của eryngo ngò)
- Mã HS 07108000: Sả bào-500g x 20... (mã hs sả bào500g x 2/ mã hs của sả bào500g)
- Mã HS 07108000: Centella (Rau má)... (mã hs centella rau m/ mã hs của centella ra)
- Mã HS 07108000: Cần tây rửa sạch ... (mã hs cần tây rửa sạc/ mã hs của cần tây rửa)
- Mã HS 07108000: Ớt tươi đông lạnh.... (mã hs ớt tươi đông lạ/ mã hs của ớt tươi đông)
- Mã HS 07108000: Măng sợi đông lạnh... (mã hs măng sợi đông l/ mã hs của măng sợi đôn)
- Mã HS 07108000: SÃ CÂY (CITRONELLA)... (mã hs sã cây citrone/ mã hs của sã cây citr)
- Mã HS 07108000: Aloe vera (Nha dam)... (mã hs aloe vera nha/ mã hs của aloe vera n)
- Mã HS 07108000: mugwort (ngải cứu) ... (mã hs mugwort ngải c/ mã hs của mugwort ngả)
- Mã HS 07108000: Hẹ đông lạnh cắt 5cm... (mã hs hẹ đông lạnh cắ/ mã hs của hẹ đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Basil (Rau húng quế) ... (mã hs basil rau húng/ mã hs của basil rau h)
- Mã HS 07108000: piper lolot (Lá lốp) ... (mã hs piper lolot lá/ mã hs của piper lolot)
- Mã HS 07108000: Dill, Fennel (Thì là)... (mã hs dill fennel t/ mã hs của dill fennel)
- Mã HS 07108000: Sả cây 10cm-200g x 50... (mã hs sả cây 10cm200/ mã hs của sả cây 10cm)
- Mã HS 07108000: lemon leaf (Lá chanh) ... (mã hs lemon leaf lá/ mã hs của lemon leaf)
- Mã HS 07108000: Coriander (Rau ngò rí)... (mã hs coriander rau/ mã hs của coriander r)
- Mã HS 07108000: welsh onion (Hành Lá) ... (mã hs welsh onion hà/ mã hs của welsh onion)
- Mã HS 07108000: bitter leaf (rau đắng) ... (mã hs bitter leaf ra/ mã hs của bitter leaf)
- Mã HS 07108000: Purple mint(Rau tía tô) ... (mã hs purple mintrau/ mã hs của purple mint)
- Mã HS 07108000: water mimosa (Rau nhút) ... (mã hs water mimosa r/ mã hs của water mimosa)
- Mã HS 07108000: Houttuynia (Rau Diếp Cá)... (mã hs houttuynia rau/ mã hs của houttuynia)
- Mã HS 07108000: Củ sen cắt lát đông lạnh... (mã hs củ sen cắt lát/ mã hs của củ sen cắt l)
- Mã HS 07108000: rice paddy herb (Ngò om) ... (mã hs rice paddy herb/ mã hs của rice paddy h)
- Mã HS 07108000: Vietnamese mint (Rau răm)... (mã hs vietnamese mint/ mã hs của vietnamese m)
- Mã HS 07108000: ớt xanh cắt 1/2 trái sống... (mã hs ớt xanh cắt 1/2/ mã hs của ớt xanh cắt)
- Mã HS 07108000: ỚT CẮT TAM GIÁC CÁCH 1- HẤP... (mã hs ớt cắt tam giác/ mã hs của ớt cắt tam g)
- Mã HS 07108000: Nấm rơm đông lạnh 7kg/thùng... (mã hs nấm rơm đông lạ/ mã hs của nấm rơm đông)
- Mã HS 07108000: curly lettuce (Cải bẹ dún) ... (mã hs curly lettuce/ mã hs của curly lettuc)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp đông lạnh-500g x 30... (mã hs đậu bắp đông lạ/ mã hs của đậu bắp đông)
- Mã HS 07108000: BẮP NON CẮT KHÚC 1.5-3 CM HẤP... (mã hs bắp non cắt khú/ mã hs của bắp non cắt)
- Mã HS 07108000: Star gooseberry (Rau Bồ Ngót)... (mã hs star gooseberry/ mã hs của star goosebe)
- Mã HS 07108000: BẮP NON HẤP NGUYÊN TRÁI 7-10 CM... (mã hs bắp non hấp ngu/ mã hs của bắp non hấp)
- Mã HS 07108000: Water morning glory (Rau muống)... (mã hs water morning g/ mã hs của water mornin)
- Mã HS 07108000: Bí đau cắt hình vuông đông lạnh... (mã hs bí đau cắt hình/ mã hs của bí đau cắt h)
- Mã HS 07108000: Sả băm đông lạnh (12kg/thùng), ... (mã hs sả băm đông lạn/ mã hs của sả băm đông)
- Mã HS 07108000: yellow sawah lethue (Cù nèo) #VN... (mã hs yellow sawah le/ mã hs của yellow sawah)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh (12 kg/thùng), mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 1/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Bắp non đông lạnh (IQF Baby corn cut)... (mã hs bắp non đông lạ/ mã hs của bắp non đông)
- Mã HS 07108000: BÍ ĐỎ ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI,10 TÚI/THÙNG)... (mã hs bí đỏ đông lạnh/ mã hs của bí đỏ đông l)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh, 20kg/kiện. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt đông lạnh 2/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh- FROZEN RED CHILLI (-18'C)... (mã hs ớt đông lạnh f/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Crested Latesummer Mint (Rau kinh giới)... (mã hs crested latesum/ mã hs của crested late)
- Mã HS 07108000: Lá dứa đông lạnh (150gr x 60Bags) 9kg/thùng... (mã hs lá dứa đông lạn/ mã hs của lá dứa đông)
- Mã HS 07108000: LÁ CỦ CẢI ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI, 10 TÚI/THÙNG)... (mã hs lá củ cải đông/ mã hs của lá củ cải đô)
- Mã HS 07108000: Sả cây đông lạnh, (500g/bao x 20 bao/thùng).... (mã hs sả cây đông lạn/ mã hs của sả cây đông)
- Mã HS 07108000: Sả xay, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs sả xay hàng mớ/ mã hs của sả xay hàng)
- Mã HS 07108000: Sả bào, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs sả bào hàng mớ/ mã hs của sả bào hàng)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh 500g/bao, 20 bao/thùng, mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 50/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh 200g/bao, 50 bao/thùng, mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 20/ mã hs của ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Lá chuối, hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 12... (mã hs lá chuối hàng/ mã hs của lá chuối hà)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp cắt lát luộc, PACKING: 5KGS/PACK X 2PACK/CTN... (mã hs đậu bắp cắt lát/ mã hs của đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Lá mì xay nhuyễn, hàng mới 100%, VN sản xuất-454gx33... (mã hs lá mì xay nhuyễ/ mã hs của lá mì xay nh)
- Mã HS 07108000: Lá lang cắt 1cm, hàng mới 100%, VN sản xuất-908g x16... (mã hs lá lang cắt 1cm/ mã hs của lá lang cắt)
- Mã HS 07108000: Sả cây 15cm, Hàng mới 100%, VN sản xuất-2 x 25 x 200g ... (mã hs sả cây 15cm hà/ mã hs của sả cây 15cm)
- Mã HS 07108000: Khổ qua cắt khúc, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 24... (mã hs khổ qua cắt khú/ mã hs của khổ qua cắt)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp cắt miếng, Hàng mới 100%, VN sản xuất-350g x 20... (mã hs đậu bắp cắt miế/ mã hs của đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Khổ qua cắt miếng, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 20... (mã hs khổ qua cắt miế/ mã hs của khổ qua cắt)
- Mã HS 07108000: Ớt đỏ- Frozen red chilli, (đã đông lạnh). hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ frozen r/ mã hs của ớt đỏ froze)
- Mã HS 07108000: ĐẬU BẮP NGUYÊN TRÁI LUỘC, PACKING: 5KGS/PACK X 2PACK/CTN... (mã hs đậu bắp nguyên/ mã hs của đậu bắp nguy)
- Mã HS 07108000: Lá hẹ cấp đông. Đóng gói: 10 kg/ túi/ carton. Hàng mới 100% ... (mã hs lá hẹ cấp đông/ mã hs của lá hẹ cấp đô)
- Mã HS 07108000: Sả bằm đông lạnh (100gr/bag, 60bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 737ctns)... (mã hs sả bằm đông lạn/ mã hs của sả bằm đông)
- Mã HS 07108000: Sả bào đông lạnh (100gr/bag, 120bag/ctn, 12kg/ctn, sl: 58ctns)... (mã hs sả bào đông lạn/ mã hs của sả bào đông)
- Mã HS 07108000: Lá hành cấp đông. Đóng gói: 10 kg/ túi/ carton. Hàng mới 100% ... (mã hs lá hành cấp đôn/ mã hs của lá hành cấp)
- Mã HS 07108000: Lá lang cắt nhỏ cấp đông, Hàng mới 100%, VN sản xuất-908g x 20... (mã hs lá lang cắt nhỏ/ mã hs của lá lang cắt)
- Mã HS 07108000: Sả bằm (không màu), hàng mới 100%, VN sản xuất-24Jarsx400G(14oz)... (mã hs sả bằm không m/ mã hs của sả bằm khôn)
- Mã HS 07108000: Ớt đỏ đông lạnh-18 độ C (Frozen Red Chill), bỏ cuống (20kg/bao), ... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ mã hs của ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07108000: Sả bào (không màu), hàng mới 100%, VN sản xuất-20Bagsx454G (16oz)... (mã hs sả bào không m/ mã hs của sả bào khôn)
- Mã HS 07108000: Sả cây bảo quản lạnh (20kg/ thùng), hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất... (mã hs sả cây bảo quản/ mã hs của sả cây bảo q)
- Mã HS 07108000: Lá dấm cắt nhỏ đông lạnh (300gr/bag, 20bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 19ctns)... (mã hs lá dấm cắt nhỏ/ mã hs của lá dấm cắt n)
- Mã HS 07108000: Bạc hà xắt lát đông lạnh (250gr/bag, 24bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 117ctns)... (mã hs bạc hà xắt lát/ mã hs của bạc hà xắt l)
- Mã HS 07108000: ĐẬU BẮP CẮT NGHIÊNG HẤP ĐÔNG LẠNH, PACKING: 500GR/PACK X 20 PACKS/CTN... (mã hs đậu bắp cắt ngh/ mã hs của đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Cà tím gọt vỏ cắt tam giác 10gr hấp, PACKING: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs cà tím gọt vỏ c/ mã hs của cà tím gọt v)
- Mã HS 07108000: Lá sâm mùng tơi cắt nhỏ đông lạnh (250gr/bag, 20bag/ctn, 5kg/ctn, sl: 415ctns)... (mã hs lá sâm mùng tơi/ mã hs của lá sâm mùng)
- Mã HS 07108000: Bắp non nguyên trái đông lạnh (Frozen baby corn whole, 500gram/bag x 20bags/carton)... (mã hs bắp non nguyên/ mã hs của bắp non nguy)
- Mã HS 07108000: NHA ĐAM CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 2.5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Aloe vera)... (mã hs nha đam cắt khú/ mã hs của nha đam cắt)
- Mã HS 07108000: Ớt chỉ thiên, không cuống, đông lạnh, đóng gói 1kgs/ túi PE, đóng 10kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs ớt chỉ thiên k/ mã hs của ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN 60 GR... (mã hs rau củ trộn 60/ mã hs của rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN LOẠI 1... (mã hs rau củ trộn loạ/ mã hs của rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN 120 GR... (mã hs rau củ trộn 120/ mã hs của rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp rau trộn hấp, luộc đông lạnh... (mã hs hỗn hợp rau trộ/ mã hs của hỗn hợp rau)
- Mã HS 07109000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Rau thập cẩm đông lạnh (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp bí ngòi, khoai lang, ớt đỏ, củ sen cắt tự do, bắp non cắt khúc hấp, packing: 1KG/BAG X 10BAGS/CTN... (mã hs hỗn hợp bí ngòi/ mã hs của hỗn hợp bí n)
- Mã HS 07114090: Dưa chua nghiền... (mã hs dưa chua nghiền/ mã hs của dưa chua ngh)
- Mã HS 07114090: DƯA MẮM NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X430G... (mã hs dưa mắm nhãn hi/ mã hs của dưa mắm nhãn)
- Mã HS 07114090: DƯA MÓN NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X430G... (mã hs dưa món nhãn hi/ mã hs của dưa món nhãn)
- Mã HS 07114090: Dưa chuột muối (460kg/kiện). Hàng mới 100%.... (mã hs dưa chuột muối/ mã hs của dưa chuột mu)
- Mã HS 07114090: Dưa leo khô (48 x 100g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs dưa leo khô 48/ mã hs của dưa leo khô)
- Mã HS 07114090: Dưa leo khô (24 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs dưa leo khô 24/ mã hs của dưa leo khô)
- Mã HS 07114090: Dưa chuột SUIYO muối, 36 kiện, 500kg/kiện hàng mới xuất xứ Việt Nam... (mã hs dưa chuột suiyo/ mã hs của dưa chuột su)
- Mã HS 07114090: Dưa chuột đóng thùng 260 lít,dưa chuột dầm dấm loại 4-7cm(190kg/thùng) ... (mã hs dưa chuột đóng/ mã hs của dưa chuột đó)
- Mã HS 07114090: Dưa chuột bao tử muối 3-6cm, đóng 25kg/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dưa chuột bao t/ mã hs của dưa chuột ba)
- Mã HS 07115990: NẤM RƠM MUỐI, 130 KG/ PHUY... (mã hs nấm rơm muối 1/ mã hs của nấm rơm muối)
- Mã HS 07115990: Nấm rơm bể muối, 120 kg x 20 drum, hàng sản xuất tại Việt Nam... (mã hs nấm rơm bể muối/ mã hs của nấm rơm bể m)
- Mã HS 07115990: Nấm rơm muối size PS, 120 kg x70 drum, hàng sản xuất tại ViệtNam ... (mã hs nấm rơm muối si/ mã hs của nấm rơm muối)
- Mã HS 07119020: TRÁI ỚT TƯƠI... (mã hs trái ớt tươi/ mã hs của trái ớt tươi)
- Mã HS 07119020: TRÁI SỪNG TƯƠI... (mã hs trái sừng tươi/ mã hs của trái sừng tư)
- Mã HS 07119020: Ớt HiỂM (SALLY)... (mã hs ớt hiểm sally/ mã hs của ớt hiểm sal)
- Mã HS 07119020: TRÁI ỚT ĐỎ TƯƠI... (mã hs trái ớt đỏ tươi/ mã hs của trái ớt đỏ t)
- Mã HS 07119020: TRÁI ỚT SỪNG TƯƠI... (mã hs trái ớt sừng tư/ mã hs của trái ớt sừng)
- Mã HS 07119020: Ớt tươi- FRESH CHILLI... (mã hs ớt tươi fresh/ mã hs của ớt tươi fre)
- Mã HS 07119020: Lá ớt muối đã được sơ chế đóng trong thùng gỗ.... (mã hs lá ớt muối đã đ/ mã hs của lá ớt muối đ)
- Mã HS 07119020: Ớt hiểm đông lạnh (340Gr x 40Bags) 13.6kg/thùng... (mã hs ớt hiểm đông lạ/ mã hs của ớt hiểm đông)
- Mã HS 07119020: Ớt ngâm muối, xuất xứ Việt Nam, đóng 500kg/kiện, hàng mới 100%.... (mã hs ớt ngâm muối x/ mã hs của ớt ngâm muối)
- Mã HS 07119020: Ớt muối nghiền, 700 kg/ kiện, 72 kiện. NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối nghiền/ mã hs của ớt muối nghi)
- Mã HS 07119020: Ớt muối, 200 kg/ túi, 72 thùng (1 túi/ 1 thùng). NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối 200 kg/ mã hs của ớt muối 200)
- Mã HS 07119020: Ớt muối, 250 kg/kiên x 12 kiện + 220 kg/kiện x 48 kiện. NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối 250 kg/ mã hs của ớt muối 250)
- Mã HS 07119050: Hành phi ĐB (1Kg x 10). Hàng mới 100%... (mã hs hành phi đb 1k/ mã hs của hành phi đb)
- Mã HS 07119050: Hành phi "Red Rose" (500Gr x 24). Hàng mới 100%... (mã hs hành phi red r/ mã hs của hành phi re)
- Mã HS 07119050: Hành phi gói "Red Rose" (500Gr x 36). Hàng mới 100%... (mã hs hành phi gói r/ mã hs của hành phi gói)
- Mã HS 07119060: Chanh muối CH (5Kg x 2). Hàng mới 100%... (mã hs chanh muối ch/ mã hs của chanh muối c)
- Mã HS 07119060: Tắc xí muội Tấn Lộc (900Gr x 15). Hàng mới 100%... (mã hs tắc xí muội tấn/ mã hs của tắc xí muội)
- Mã HS 07119090: Củ sắn... (mã hs củ sắn/ mã hs của củ sắn)
- Mã HS 07119090: Bạc hà... (mã hs bạc hà/ mã hs của bạc hà)
- Mã HS 07119090: Rau má... (mã hs rau má/ mã hs của rau má)
- Mã HS 07119090: Cà pháo... (mã hs cà pháo/ mã hs của cà pháo)
- Mã HS 07119090: Nha đam... (mã hs nha đam/ mã hs của nha đam)
- Mã HS 07119090: Rau má ... (mã hs rau má/ mã hs của rau má)
- Mã HS 07119090: Lá dong... (mã hs lá dong/ mã hs của lá dong)
- Mã HS 07119090: Rau răm... (mã hs rau răm/ mã hs của rau răm)
- Mã HS 07119090: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
- Mã HS 07119090: Rau dền ... (mã hs rau dền/ mã hs của rau dền)
- Mã HS 07119090: Rau muống... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
- Mã HS 07119090: Rau đắng ... (mã hs rau đắng/ mã hs của rau đắng)
- Mã HS 07119090: Đu đủ bào... (mã hs đu đủ bào/ mã hs của đu đủ bào)
- Mã HS 07119090: Cà nút áo... (mã hs cà nút áo/ mã hs của cà nút áo)
- Mã HS 07119090: Lá tía tô... (mã hs lá tía tô/ mã hs của lá tía tô)
- Mã HS 07119090: Rau Tía tô... (mã hs rau tía tô/ mã hs của rau tía tô)
- Mã HS 07119090: Rau dấp cá... (mã hs rau dấp cá/ mã hs của rau dấp cá)
- Mã HS 07119090: Đu đủ xanh... (mã hs đu đủ xanh/ mã hs của đu đủ xanh)
- Mã HS 07119090: Rau ngò om... (mã hs rau ngò om/ mã hs của rau ngò om)
- Mã HS 07119090: Cây sả tươi... (mã hs cây sả tươi/ mã hs của cây sả tươi)
- Mã HS 07119090: Cải bẹ xanh... (mã hs cải bẹ xanh/ mã hs của cải bẹ xanh)
- Mã HS 07119090: Rau ngò gai... (mã hs rau ngò gai/ mã hs của rau ngò gai)
- Mã HS 07119090: Sả cây tươi... (mã hs sả cây tươi/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 07119090: Rau má tươi... (mã hs rau má tươi/ mã hs của rau má tươi)
- Mã HS 07119090: Rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 07119090: Rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ mã hs của rau cần nước)
- Mã HS 07119090: Củ kiệu tươi... (mã hs củ kiệu tươi/ mã hs của củ kiệu tươi)
- Mã HS 07119090: Hạt sen tươi... (mã hs hạt sen tươi/ mã hs của hạt sen tươi)
- Mã HS 07119090: Trái đậu đũa... (mã hs trái đậu đũa/ mã hs của trái đậu đũa)
- Mã HS 07119090: Rau bùi ngót... (mã hs rau bùi ngót/ mã hs của rau bùi ngót)
- Mã HS 07119090: Rau húng cây... (mã hs rau húng cây/ mã hs của rau húng cây)
- Mã HS 07119090: Rau húng quế... (mã hs rau húng quế/ mã hs của rau húng quế)
- Mã HS 07119090: Rau đai xanh... (mã hs rau đai xanh/ mã hs của rau đai xanh)
- Mã HS 07119090: Rau răm tươi... (mã hs rau răm tươi/ mã hs của rau răm tươi)
- Mã HS 07119090: CỦ HÀNH MUỐI ... (mã hs củ hành muối/ mã hs của củ hành muối)
- Mã HS 07119090: Rau muống bào... (mã hs rau muống bào/ mã hs của rau muống bà)
- Mã HS 07119090: Bắp chuối bào... (mã hs bắp chuối bào/ mã hs của bắp chuối bà)
- Mã HS 07119090: Trái đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ mã hs của trái đậu rồn)
- Mã HS 07119090: Rau kinh giới... (mã hs rau kinh giới/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07119090: Trái đậu rộng... (mã hs trái đậu rộng/ mã hs của trái đậu rộn)
- Mã HS 07119090: Trái mướp tươi... (mã hs trái mướp tươi/ mã hs của trái mướp tư)
- Mã HS 07119090: Trái cà nút áo... (mã hs trái cà nút áo/ mã hs của trái cà nút)
- Mã HS 07119090: Rau muống tươi... (mã hs rau muống tươi/ mã hs của rau muống tư)
- Mã HS 07119090: Trái ớt hiểm đỏ... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ mã hs của trái ớt hiểm)
- Mã HS 07119090: Rau ngò om tươi... (mã hs rau ngò om tươi/ mã hs của rau ngò om t)
- Mã HS 07119090: Rau tía tô tươi... (mã hs rau tía tô tươi/ mã hs của rau tía tô t)
- Mã HS 07119090: Trái ớt đỏ tươi ... (mã hs trái ớt đỏ tươi/ mã hs của trái ớt đỏ t)
- Mã HS 07119090: Rau ngò gai tươi... (mã hs rau ngò gai tươ/ mã hs của rau ngò gai)
- Mã HS 07119090: Rau diếp cá tươi... (mã hs rau diếp cá tươ/ mã hs của rau diếp cá)
- Mã HS 07119090: VN. Hàng mới 100%... (mã hs vn hàng mới 10/ mã hs của vn hàng mới)
- Mã HS 07119090: Trái cau tươi rời... (mã hs trái cau tươi r/ mã hs của trái cau tươ)
- Mã HS 07119090: Trái cà pháo xanh... (mã hs trái cà pháo xa/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 07119090: Kim Chi cải thảo ... (mã hs kim chi cải thả/ mã hs của kim chi cải)
- Mã HS 07119090: Rau húng quế tươi... (mã hs rau húng quế tư/ mã hs của rau húng quế)
- Mã HS 07119090: Rau đay xanh tươi... (mã hs rau đay xanh tư/ mã hs của rau đay xanh)
- Mã HS 07119090: Trái đậu đũa tươi... (mã hs trái đậu đũa tư/ mã hs của trái đậu đũa)
- Mã HS 07119090: Rau mồng tơi tươi... (mã hs rau mồng tơi tư/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 07119090: Rau húng cây tươi... (mã hs rau húng cây tư/ mã hs của rau húng cây)
- Mã HS 07119090: Rau cần nước tươi... (mã hs rau cần nước tư/ mã hs của rau cần nước)
- Mã HS 07119090: Rau bùi ngót tươi... (mã hs rau bùi ngót tư/ mã hs của rau bùi ngót)
- Mã HS 07119090: Trái ớt xanh tươi ... (mã hs trái ớt xanh tư/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 07119090: Trái đậu rồng tươi... (mã hs trái đậu rồng t/ mã hs của trái đậu rồn)
- Mã HS 07119090: Rau kinh giới tươi... (mã hs rau kinh giới t/ mã hs của rau kinh giớ)
- Mã HS 07119090: Trái cà nút áo tươi... (mã hs trái cà nút áo/ mã hs của trái cà nút)
- Mã HS 07119090: RAU CẦN TÀU (CELERY)... (mã hs rau cần tàu ce/ mã hs của rau cần tàu)
- Mã HS 07119090: Xả cây tươi (5kg/box)... (mã hs xả cây tươi 5k/ mã hs của xả cây tươi)
- Mã HS 07119090: Xả cây tươi (1.2kg/box)... (mã hs xả cây tươi 1/ mã hs của xả cây tươi)
- Mã HS 07119090: Măng lá tươi Vạn An (1400g x 12bags)... (mã hs măng lá tươi vạ/ mã hs của măng lá tươi)
- Mã HS 07119090: Măng lá tươi xé Vạn An (1400g x 12 bags)... (mã hs măng lá tươi xé/ mã hs của măng lá tươi)
- Mã HS 07119090: Măng tre muối (450kg/kiện)#& VN Hàng mới 100%... (mã hs măng tre muối/ mã hs của măng tre muố)
- Mã HS 07119090: Cà tím muối đã được sơ chế, đóng trong thùng gỗ.... (mã hs cà tím muối đã/ mã hs của cà tím muối)
- Mã HS 07119090: Ớt quả muối 300 kiện, 60kg/kiện hàng mới xuát xứ Việt Nam... (mã hs ớt quả muối 300/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090: Ớt quả muối 80 kiện, 200kg/kiện hàng mới xuát xứ Việt Nam... (mã hs ớt quả muối 80/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090: Ớt quả muối, 20kg/kiện, 600kiện, hàng mới xuất xứ Việt Nam... (mã hs ớt quả muối 20/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090: Ớt quả muối, 30kg/kiện, 300kiện, hàng mới xuất xứ Việt Nam... (mã hs ớt quả muối 30/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090: Ớt quả muối, 530 thùng, 30kg/thùng; hàng mới xuất xứ Việt Nam.... (mã hs ớt quả muối 53/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090:  Ớt quả muối 900 thùng, 25kg/thùng hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs ớt quả muối 90/ mã hs của ớt quả muối)
- Mã HS 07119090: Măng muối (khối lượng tịnh: 18kg/carton). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs măng muối khối/ mã hs của măng muối k)
- Mã HS 07119090: SẢ BÀO ĐÔNG LẠNH-FROZEN LEMON GRASS SLICE, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 250G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sả bào đông lạn/ mã hs của sả bào đông)
- Mã HS 07119090: SẢ CÂY ĐÔNG LẠNH-FROZEN LEMON GRASS STICK, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 200G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sả cây đông lạn/ mã hs của sả cây đông)
- Mã HS 07119090: Củ kiệu muối dạng thô chưa qua sơ chế, chuyển giao từ HĐ 01GC/2019/PCF-KNK (28/12/2018) thuộc dòng hàng <01> TK số 103054429660 (17/12/2019) sang HĐ số 01GC/2020/PCF-KNK (24/12/2019)... (mã hs củ kiệu muối dạ/ mã hs của củ kiệu muối)
- Mã HS 07122000: hành lá... (mã hs hành lá/ mã hs của hành lá)
- Mã HS 07122000: HÀNH PHI... (mã hs hành phi/ mã hs của hành phi)
- Mã HS 07122000: Hành củ đỏ... (mã hs hành củ đỏ/ mã hs của hành củ đỏ)
- Mã HS 07122000: CỦ CẢI KHÔ... (mã hs củ cải khô/ mã hs của củ cải khô)
- Mã HS 07122000: HÀNH PHI KHÔ... (mã hs hành phi khô/ mã hs của hành phi khô)
- Mã HS 07122000: Hành phi 0,1 kg... (mã hs hành phi 01 kg/ mã hs của hành phi 01)
- Mã HS 07122000: HÀNH PHI BÀ MƯỜI... (mã hs hành phi bà mườ/ mã hs của hành phi bà)
- Mã HS 07122000: Củ hành tây dùng để chế biến thực phẩm. 20 kg/Bao. Hàng mới 100%... (mã hs củ hành tây dùn/ mã hs của củ hành tây)
- Mã HS 07123100: Nấm mèo nguyên(1 kg x 5 gói/ Thùng)... (mã hs nấm mèo nguyên/ mã hs của nấm mèo nguy)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo... (mã hs nấm mèo/ mã hs của nấm mèo)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs mộc nhĩ 11 kg/t/ mã hs của mộc nhĩ 11 k)
- Mã HS 07123200: Nấm Mèo Sợi(500Gr X 20Bag/Thùng)... (mã hs nấm mèo sợi500/ mã hs của nấm mèo sợi)
- Mã HS 07123200: Nấm Mèo Sợi(100Gr X 50 Gói/Thùng)... (mã hs nấm mèo sợi100/ mã hs của nấm mèo sợi)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo cắt sợi Lotus (100gr x 20)... (mã hs nấm mèo cắt sợi/ mã hs của nấm mèo cắt)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo nguyên miếng Lotus (80gr x 20)... (mã hs nấm mèo nguyên/ mã hs của nấm mèo nguy)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ (20 gói x 1kg/bao. HSD 12.2020. Mới 100%)... (mã hs mộc nhĩ 20 gói/ mã hs của mộc nhĩ 20)
- Mã HS 07123200: Bưởi da xanh (20 kg/thùng. HSD 02.2020. Mới 100%)... (mã hs bưởi da xanh 2/ mã hs của bưởi da xanh)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo khô Black Fungus (50x100g). Hàng mới 100% ... (mã hs nấm mèo khô bla/ mã hs của nấm mèo khô)
- Mã HS 07123200: mộc nhĩ đen sấy khô, hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs mộc nhĩ đen sấy/ mã hs của mộc nhĩ đen)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo đen 100gr x 50 túi hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN.... (mã hs nấm mèo đen 100/ mã hs của nấm mèo đen)
- Mã HS 07123200: Nấm mèo khô không nhãn hiệu hàng mới 100% sx tại Việt Nam- 10 kg x 1 thùng... (mã hs nấm mèo khô khô/ mã hs của nấm mèo khô)
- Mã HS 07123200: Mộc nhĩ khô 7 gói/1 thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs mộc nhĩ khô 7 g/ mã hs của mộc nhĩ khô)
- Mã HS 07123300: Nấm tuyết Lotus (60gr x 30)... (mã hs nấm tuyết lotus/ mã hs của nấm tuyết lo)
- Mã HS 07123920: Nấm hương 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs nấm hương 11 kg/ mã hs của nấm hương 11)
- Mã HS 07123920: Nấm hương 12 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs nấm hương 12 gó/ mã hs của nấm hương 12)
- Mã HS 07123920: Nấm Hương khô do Việt Nam sản xuất, hàng hóa mới 100%. ... (mã hs nấm hương khô d/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123920: Nấm hương, hàng đóng trong 20 thùng, 130 gói/thùng, 100 g/gói, mới 100%... (mã hs nấm hương hàng/ mã hs của nấm hương h)
- Mã HS 07123920: Nấm hương khô 9 gói/1 thùng, hàng mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs nấm hương khô 9/ mã hs của nấm hương kh)
- Mã HS 07123990: CỦ CẢI... (mã hs củ cải/ mã hs của củ cải)
- Mã HS 07123990: SẮN DÂY... (mã hs sắn dây/ mã hs của sắn dây)
- Mã HS 07123990: RAU CỦ KHÔ... (mã hs rau củ khô/ mã hs của rau củ khô)
- Mã HS 07123990: LÁ GIANG KHÔ... (mã hs lá giang khô/ mã hs của lá giang khô)
- Mã HS 07123990: CHÀ BÔNG NẮM... (mã hs chà bông nắm/ mã hs của chà bông nắm)
- Mã HS 07123990: RAU TIẾN VUA... (mã hs rau tiến vua/ mã hs của rau tiến vua)
- Mã HS 07123990: HẠT KỶ TỬ KHÔ... (mã hs hạt kỷ tử khô/ mã hs của hạt kỷ tử kh)
- Mã HS 07123990: TUYẾT LIÊN TỬ... (mã hs tuyết liên tử/ mã hs của tuyết liên t)
- Mã HS 07123990: NẤM KHÔ XÉ SỢI... (mã hs nấm khô xé sợi/ mã hs của nấm khô xé s)
- Mã HS 07123990: TÀU HŨ KI CHAY... (mã hs tàu hũ ki chay/ mã hs của tàu hũ ki ch)
- Mã HS 07123990: CỦ CẢI SẤY KHÔ... (mã hs củ cải sấy khô/ mã hs của củ cải sấy k)
- Mã HS 07123990: CỦ KIỆU SẤY KHÔ... (mã hs củ kiệu sấy khô/ mã hs của củ kiệu sấy)
- Mã HS 07123990: CỦ CẢI ĐEN SẤY KHÔ... (mã hs củ cải đen sấy/ mã hs của củ cải đen s)
- Mã HS 07123990: FD Nấm Rơm (Sấy Khô)... (mã hs fd nấm rơm sấy/ mã hs của fd nấm rơm)
- Mã HS 07129010: TỎI SẤY... (mã hs tỏi sấy/ mã hs của tỏi sấy)
- Mã HS 07129010: TỎI ĐEN KHÔ... (mã hs tỏi đen khô/ mã hs của tỏi đen khô)
- Mã HS 07129010: CỦ TỎI KHÔ, LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs củ tỏi khô loạ/ mã hs của củ tỏi khô)
- Mã HS 07129010: Tỏi củ khô 40 bao; 25kg/01bao... (mã hs tỏi củ khô 40 b/ mã hs của tỏi củ khô 4)
- Mã HS 07129010: Tỏi củ khô 80 bao; 25kg/01bao... (mã hs tỏi củ khô 80 b/ mã hs của tỏi củ khô 8)
- Mã HS 07129010: Tỏi bằm đông lạnh (12kg/thùng), ... (mã hs tỏi bằm đông lạ/ mã hs của tỏi bằm đông)
- Mã HS 07129010: 'Tỏi Việt Nam 01 túi x 7kg, hàng mới 100%... (mã hs tỏi việt nam 0/ mã hs của tỏi việt na)
- Mã HS 07129010: Tỏi đen túi 125g Cty CP dược phẩm Khang Gia... (mã hs tỏi đen túi 125/ mã hs của tỏi đen túi)
- Mã HS 07129010: Củ tỏi khô dùng để chế biến thực phẩm; 20kg/bao... (mã hs củ tỏi khô dùng/ mã hs của củ tỏi khô d)
- Mã HS 07129010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Tỏi (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07129090: ngò gai... (mã hs ngò gai/ mã hs của ngò gai)
- Mã HS 07129090: rau quế... (mã hs rau quế/ mã hs của rau quế)
- Mã HS 07129090: RAU NHÚT TƯƠI... (mã hs rau nhút tươi/ mã hs của rau nhút tươ)
- Mã HS 07129090: FD Hẹ (Sấy khô)... (mã hs fd hẹ sấy khô/ mã hs của fd hẹ sấy k)
- Mã HS 07129090: RAU MỒNG TƠI TƯƠI... (mã hs rau mồng tơi tư/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 07129090: AD Rau bó sấy khô ... (mã hs ad rau bó sấy k/ mã hs của ad rau bó sấ)
- Mã HS 07129090: FD Cải Thìa sấy khô... (mã hs fd cải thìa sấy/ mã hs của fd cải thìa)
- Mã HS 07129090: Bột bí đỏ (sấy khô)... (mã hs bột bí đỏ sấy/ mã hs của bột bí đỏ s)
- Mã HS 07129090: Bột Cà Rốt (Sấy khô)... (mã hs bột cà rốt sấy/ mã hs của bột cà rốt)
- Mã HS 07129090: FD Rau bó sấy khô 8N... (mã hs fd rau bó sấy k/ mã hs của fd rau bó sấ)
- Mã HS 07129090: FD Giá đậu sấy khô CA... (mã hs fd giá đậu sấy/ mã hs của fd giá đậu s)
- Mã HS 07129090: Ớt xanh sấy khô (410)... (mã hs ớt xanh sấy khô/ mã hs của ớt xanh sấy)
- Mã HS 07129090: FD cà tím sấy khô 7mm ... (mã hs fd cà tím sấy k/ mã hs của fd cà tím sấ)
- Mã HS 07129090: AT- Bột nhàu noni 500g... (mã hs at bột nhàu no/ mã hs của at bột nhàu)
- Mã HS 07129090: LÁ CHUỐI 1KG, 10KGS/CTN... (mã hs lá chuối 1kg 1/ mã hs của lá chuối 1kg)
- Mã HS 07129090: AT- Dầu hổ đỏ chai 28ml... (mã hs at dầu hổ đỏ c/ mã hs của at dầu hổ đ)
- Mã HS 07129090: CỦ HÀNH KHÔ, LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs củ hành khô lo/ mã hs của củ hành khô)
- Mã HS 07129090: HÀNH LÁ CẮT 1KG 10KGS/CTN... (mã hs hành lá cắt 1kg/ mã hs của hành lá cắt)
- Mã HS 07129090: Bột rau má (100% tự nhiên)... (mã hs bột rau má 100/ mã hs của bột rau má)
- Mã HS 07129090: LÁ KHOAI MÌ 500GR 10KGS/CTN... (mã hs lá khoai mì 500/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07129090: LÁ GIẤM XAY 500GR 10KGS/CTN... (mã hs lá giấm xay 500/ mã hs của lá giấm xay)
- Mã HS 07129090: HÀNH LÁ CẮT 200GR 10KGS/CTN... (mã hs hành lá cắt 200/ mã hs của hành lá cắt)
- Mã HS 07129090: Bột cải xoăn (100% tự nhiên)... (mã hs bột cải xoăn 1/ mã hs của bột cải xoăn)
- Mã HS 07129090: AT- Xà bông nhàu hanvina 500g... (mã hs at xà bông nhà/ mã hs của at xà bông)
- Mã HS 07129090: LÁ KHOAI MÌ XAY 500GR 5KGS/CTN... (mã hs lá khoai mì xay/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07129090: AT- Dầu con hổ đỏ (không hiệu)... (mã hs at dầu con hổ/ mã hs của at dầu con)
- Mã HS 07129090: AT- Bột nhàu hanvina gold 500g... (mã hs at bột nhàu ha/ mã hs của at bột nhàu)
- Mã HS 07129090: LÁ KHOAI LANG CẮT 500GR, 10KGS/CTN... (mã hs lá khoai lang c/ mã hs của lá khoai lan)
- Mã HS 07129090: Tỏi phi với dầu Dai Phat 400g x 12... (mã hs tỏi phi với dầu/ mã hs của tỏi phi với)
- Mã HS 07129090: Hành phi với dầu Dai Phat 400g x 12... (mã hs hành phi với dầ/ mã hs của hành phi với)
- Mã HS 07129090: Bột rau củ Combo Detox (100% rau củ)... (mã hs bột rau củ comb/ mã hs của bột rau củ c)
- Mã HS 07129090: AT- Viên nhàu con nhộng hanvina 400g... (mã hs at viên nhàu c/ mã hs của at viên nhà)
- Mã HS 07129090: SEVONE tea N20 (Trà sen 40 hộp/thùng)... (mã hs sevone tea n20/ mã hs của sevone tea n)
- Mã HS 07129090: AT- Nước hoa miss Sài Gòn Elegance 50ml... (mã hs at nước hoa mi/ mã hs của at nước hoa)
- Mã HS 07129090: HEPATE TEA (Trà nhân trần 40 hộp/thùng)... (mã hs hepate tea trà/ mã hs của hepate tea)
- Mã HS 07129090: ARTICHOKE TEA N20 (Trà atiso 40 hộp/thùng)... (mã hs artichoke tea n/ mã hs của artichoke te)
- Mã HS 07129090: SOPHORA tea N20 (Trà an thần 40 hộp/thùng)... (mã hs sophora tea n20/ mã hs của sophora tea)
- Mã HS 07129090: POLIGONUM tea N20 (Trà hà thủ ô 40 hộp/thùng)... (mã hs poligonum tea n/ mã hs của poligonum te)
- Mã HS 07129090: CHRYZANTHEMUM TEA (Trà bông cúc 40 hộp/thùng)... (mã hs chryzanthemum t/ mã hs của chryzanthemu)
- Mã HS 07129090: FITOLINCHI tea N20 (Trà linh chi 40 hộp/thùng)... (mã hs fitolinchi tea/ mã hs của fitolinchi t)
- Mã HS 07129090: ORTHOSTYLI, Tea N20 (Trà râu mèo 40 hộp/thùng)... (mã hs orthostyli tea/ mã hs của orthostyli)
- Mã HS 07129090: ORGANIC TURMERIC tea N20 (Trà nghệ 6 hộp/thùng)... (mã hs organic turmeri/ mã hs của organic turm)
- Mã HS 07129090: Củ hành khô dùng để chế biến thực phẩm; 20kg/bao... (mã hs củ hành khô dùn/ mã hs của củ hành khô)
- Mã HS 07129090: AT- Viên nhàu 100 % noni 500g HT (Trà trái nhàu)... (mã hs at viên nhàu 1/ mã hs của at viên nhà)
- Mã HS 07129090: FITOLITON tea N20 (Trà kim tiền thảo 40 hộp/thùng)... (mã hs fitoliton tea n/ mã hs của fitoliton te)
- Mã HS 07129090: Lá khoai mì (24 x 500g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs lá khoai mì 24/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07129090: Khổ Qua Lát Sấy Khô- 24 x 3.5oz (100g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs khổ qua lát sấy/ mã hs của khổ qua lát)
- Mã HS 07129090: Măng khô (khối lượng tịnh: 30kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs măng khô khối/ mã hs của măng khô kh)
- Mã HS 07129090: Lá xả sấy khô, đóng gói (25 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs lá xả sấy khô/ mã hs của lá xả sấy kh)
- Mã HS 07129090: Măng khô loại A (khối lượng tịnh: 30kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs măng khô loại a/ mã hs của măng khô loạ)
- Mã HS 07129090: Bột sắn dây Radix Puerarie Flour,20 jars/ctn; 1 jar14oz; 8 kgs/ctn, hàng mới 100%... (mã hs bột sắn dây rad/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 07129090: Hành củ khô; Số lượng: 57 bao (Hàng đóng gói không đồng nhất trọng lượng tịnh: 33-36 kg/bao)... (mã hs hành củ khô; số/ mã hs của hành củ khô;)
- Mã HS 07131090: ĐẬU QUE (COVE)... (mã hs đậu que cove/ mã hs của đậu que cov)
- Mã HS 07132090: ĐẬU PHỘNG (PEANUT)... (mã hs đậu phộng pean/ mã hs của đậu phộng p)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh 10 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs đỗ xanh 10 gói// mã hs của đỗ xanh 10 g)
- Mã HS 07133190: ĐẬU ĐEN XANH LÒNG (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 50BAGS X 342G... (mã hs đậu đen xanh lò/ mã hs của đậu đen xanh)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh 500g x 55 gói/ thùng- Thanh Thủy Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs đỗ xanh 500g x/ mã hs của đỗ xanh 500g)
- Mã HS 07133190: Đỗ xanh đã sấy khô, 50 gói/thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs đỗ xanh đã sấy/ mã hs của đỗ xanh đã s)
- Mã HS 07133590: Cà sọc... (mã hs cà sọc/ mã hs của cà sọc)
- Mã HS 07133590: Ngò Rí... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
- Mã HS 07133590: ĐẬU ĐŨA... (mã hs đậu đũa/ mã hs của đậu đũa)
- Mã HS 07133590: Cà chùm... (mã hs cà chùm/ mã hs của cà chùm)
- Mã HS 07133590: Ớt xanh... (mã hs ớt xanh/ mã hs của ớt xanh)
- Mã HS 07133590: Húng quế... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 07133590: Đậu đũa thái... (mã hs đậu đũa thái/ mã hs của đậu đũa thái)
- Mã HS 07133590: ĐẬU RỒNG TƯƠI... (mã hs đậu rồng tươi/ mã hs của đậu rồng tươ)
- Mã HS 07133590: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Đậu que (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07133990: Đậu đen Lotus (385gr x 28)... (mã hs đậu đen lotus/ mã hs của đậu đen lotu)
- Mã HS 07133990: Đậu xanh Lotus (385gr x 28)... (mã hs đậu xanh lotus/ mã hs của đậu xanh lot)
- Mã HS 07139010: Hạt giống cải bẹ xanh HM (ten Khoa hoc: Brassica juncea)... (mã hs hạt giống cải b/ mã hs của hạt giống cả)
- Mã HS 07139090: RAU SẤY... (mã hs rau sấy/ mã hs của rau sấy)
- Mã HS 07139090: HẠT SEN... (mã hs hạt sen/ mã hs của hạt sen)
- Mã HS 07139090: Đậu xanh không vỏ HN 400g x 22... (mã hs đậu xanh không/ mã hs của đậu xanh khô)
- Mã HS 07139090: Đậu xanh còn vỏ HIEPNONG 450g x 20... (mã hs đậu xanh còn vỏ/ mã hs của đậu xanh còn)
- Mã HS 07139090: Cà rốt FD sấy khô- FD Carrot (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs cà rốt fd sấy k/ mã hs của cà rốt fd sấ)
- Mã HS 07139090: Đậu Đen Xanh Lòng 30 x 12oz (340g) Thương Hiệu CEAF... (mã hs đậu đen xanh lò/ mã hs của đậu đen xanh)
- Mã HS 07139090: Củ dền FD sấy khô- FD Beetroot (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs củ dền fd sấy k/ mã hs của củ dền fd sấ)
- Mã HS 07139090: Đậu xanh FD sấy khô- FD Green Bean (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs đậu xanh fd sấy/ mã hs của đậu xanh fd)
- Mã HS 07141011: Sắn khô ... (mã hs sắn khô/ mã hs của sắn khô)
- Mã HS 07141011: Sắn lát khô... (mã hs sắn lát khô/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: SẮN LÁT KHÔ HÀNG XÁ VIỆT NAM.... (mã hs sắn lát khô hàn/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: sắn lát khô do việt nam sản xuất (hàng để rời)... (mã hs sắn lát khô do/ mã hs của sắn lát khô)
- Mã HS 07141011: Sắn lát xuất khẩu. Hàng đổ xá. Xuất xứ: Việt nam... (mã hs sắn lát xuất kh/ mã hs của sắn lát xuất)
- Mã HS 07141011: Khoai mì lát khô thành phẩm xuất khẩu, hàng đóng đồng nhất 40kg/bao, hàng có xuất xứ Việt Nam... (mã hs khoai mì lát kh/ mã hs của khoai mì lát)
- Mã HS 07141019: củ sắn... (mã hs củ sắn/ mã hs của củ sắn)
- Mã HS 07141019: CỦ SẮN TƯƠI... (mã hs củ sắn tươi/ mã hs của củ sắn tươi)
- Mã HS 07141019: KHOAI MỞ (YAM)... (mã hs khoai mở yam/ mã hs của khoai mở ya)
- Mã HS 07141019: KHOAI MÌ (MANIOC)... (mã hs khoai mì manio/ mã hs của khoai mì ma)
- Mã HS 07141019: KHOAI TÂY (POTATO)... (mã hs khoai tây pota/ mã hs của khoai tây p)
- Mã HS 07141019: KHOAI MÌ CỦ 1KG 10KGS/CTN... (mã hs khoai mì củ 1kg/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai mì-1kg x 15... (mã hs khoai mì1kg x/ mã hs của khoai mì1kg)
- Mã HS 07141091: Khoai mì bào (40x454g)... (mã hs khoai mì bào 4/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07141091: Khoai mỡ bào (40x454g)... (mã hs khoai mỡ bào 4/ mã hs của khoai mỡ bào)
- Mã HS 07141091: Khoai mì bào-454g x 30... (mã hs khoai mì bào45/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07141091: Khoai mì củ đông lạnh, (18.16Kg/thùng).... (mã hs khoai mì củ đôn/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai mì hấp đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs khoai mì hấp đô/ mã hs của khoai mì hấp)
- Mã HS 07141091: Khoai mì sống đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs khoai mì sống đ/ mã hs của khoai mì sốn)
- Mã HS 07141091: khoai mì củ_30 bags x 454g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs khoai mì củ30/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai mì nghiền đông lạnh (1 thùng/11.92Kgs)... (mã hs khoai mì nghiền/ mã hs của khoai mì ngh)
- Mã HS 07141091: Frozen Cassava Whole/ Khoai mì củ, 1kgx12bags... (mã hs frozen cassava/ mã hs của frozen cassa)
- Mã HS 07141091: khoai mì xay_12 bags x 1000g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs khoai mì xay12/ mã hs của khoai mì xay)
- Mã HS 07141091: Khoai mì, hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 12... (mã hs khoai mì hàng/ mã hs của khoai mì hà)
- Mã HS 07141091: lá khoai mì xay_30 bags x 250g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs lá khoai mì xay/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07141091: Khoai Mì Củ- 30 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs khoai mì củ 30/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai Mì Xay- 30 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs khoai mì xay 3/ mã hs của khoai mì xay)
- Mã HS 07141091: Khoai mì bào đông lạnh (hiệu Super) 16 OZ x 40 Bịch... (mã hs khoai mì bào đô/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07141091: Củ khoai mì (củ sắn) cắt khúc đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs củ khoai mì củ/ mã hs của củ khoai mì)
- Mã HS 07141091: Khoai Mì Củ 40 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai mì củ 40/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai Mì Xay 40 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai mì xay 40/ mã hs của khoai mì xay)
- Mã HS 07141091: Khoai mì củ (50 bịch x 454 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs khoai mì củ 50/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: Khoai mì bào (50 bịch x 454 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM ... (mã hs khoai mì bào 5/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07141091: Khoai Mì Hấp (Nguyên Khúc) 40 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai mì hấp n/ mã hs của khoai mì hấp)
- Mã HS 07141091: Khoai Lang Nhật Ruột Vàng Hấp 10 x 35oz (1000g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai lang nhật/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07141091: KHOAI MÌ CỦ, BỎ VỎ ĐÔNG LẠNH (1 KG/TÚI, 10 KG/THÙNG). SỐ LƯỢNG: 610 THÙNG... (mã hs khoai mì củ bỏ/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07141091: CỦ SẮN-FROZEN MANOIC WHOLE, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs củ sắnfrozen m/ mã hs của củ sắnfroze)
- Mã HS 07141099: Củ sắn... (mã hs củ sắn/ mã hs của củ sắn)
- Mã HS 07141099: Củ sắn (10kgs/thùng)... (mã hs củ sắn 10kgs/t/ mã hs của củ sắn 10kg)
- Mã HS 07141099: SẮN CỦ TƯƠI DO VNSX HÀNG ĐỂ RỜI... (mã hs sắn củ tươi do/ mã hs của sắn củ tươi)
- Mã HS 07142010: Khoai lang hấp đông lạnh... (mã hs khoai lang hấp/ mã hs của khoai lang h)
- Mã HS 07142010: Khoai lang Nhật-1kg x 12... (mã hs khoai lang nhật/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG (SWEET POTATO)... (mã hs khoai lang swe/ mã hs của khoai lang)
- Mã HS 07142010: Khoai lang cắt lát đông lạnh... (mã hs khoai lang cắt/ mã hs của khoai lang c)
- Mã HS 07142010: Khoai lang vàng (10kg/thùng)... (mã hs khoai lang vàng/ mã hs của khoai lang v)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG CẤP ĐÔNG (CẮT TỰ DO)... (mã hs khoai lang cấp/ mã hs của khoai lang c)
- Mã HS 07142010: Khoai lang nguyen cu hap cap dong... (mã hs khoai lang nguy/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142010: Khoai lang tím đông lạnh (25kg/bao)... (mã hs khoai lang tím/ mã hs của khoai lang t)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG ĐÔNG LẠNH (419 THÙNG X 18 KG)... (mã hs khoai lang đông/ mã hs của khoai lang đ)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG RANGIRI NO SKIN MIX, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang rang/ mã hs của khoai lang r)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG SLICE S, CẮT LÁT 35-45MM, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang slic/ mã hs của khoai lang s)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG WAGIRI S, CẮT LÁT 20-35MM, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang wagi/ mã hs của khoai lang w)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG NANAME SLICE T, CẮT LÁT CHÉO, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang nana/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG DICE CUT 10MM, CẮT CỤC KHÔNG VỎ 10MM, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang dice/ mã hs của khoai lang d)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG RANDOM WITH SKIN SMALL, CẮT CỤC NHỎ CÓ VỎ, ĐÔNG LẠNH ... (mã hs khoai lang rand/ mã hs của khoai lang r)
- Mã HS 07142010: Khoai lang cam đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-2kg x 10bag... (mã hs khoai lang cam/ mã hs của khoai lang c)
- Mã HS 07142010: Khoai lang nướng- Frozen grilled sweet potato, (đã đông lạnh), hàng mới 100%... (mã hs khoai lang nướn/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142010: KHOAI LANG SẤY 100G- SWEET POTATO CHIPS, HIỆU:VINAMIT, 1 THÙNG GỒM:45BAGS * 100G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khoai lang sấy/ mã hs của khoai lang s)
- Mã HS 07142010: FROZEN PURPLE SWEET POTATO (KHOAI LANG TÍM HẤP CHÍN; 500GR/VACUUM PACKED BAG x20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen purple s/ mã hs của frozen purpl)
- Mã HS 07142010: FROZEN JAPANESE SWEET POTATO (KHOAI LANG NHẬT ĐÃ HẤP CHÍN; 500GR/VACUUM PACKED BAG x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen japanese/ mã hs của frozen japan)
- Mã HS 07142090: Khoai lang... (mã hs khoai lang/ mã hs của khoai lang)
- Mã HS 07142090: KHOAI LANG ... (mã hs khoai lang/ mã hs của khoai lang)
- Mã HS 07142090: Khoai lang đỏ... (mã hs khoai lang đỏ/ mã hs của khoai lang đ)
- Mã HS 07142090: Củ khoai lang ... (mã hs củ khoai lang/ mã hs của củ khoai lan)
- Mã HS 07142090: Củ khoai lang tươi... (mã hs củ khoai lang t/ mã hs của củ khoai lan)
- Mã HS 07142090: Khoai lang ruột đỏ... (mã hs khoai lang ruột/ mã hs của khoai lang r)
- Mã HS 07142090: Khoai tím (5kg/kiện)... (mã hs khoai tím 5kg// mã hs của khoai tím 5)
- Mã HS 07142090: Khoai nhật (5kg/kiện)... (mã hs khoai nhật 5kg/ mã hs của khoai nhật)
- Mã HS 07142090: KHOAI LANG TÍM X 5KGS... (mã hs khoai lang tím/ mã hs của khoai lang t)
- Mã HS 07142090: KHOAI LANG VÀNG X 5KGS... (mã hs khoai lang vàng/ mã hs của khoai lang v)
- Mã HS 07142090: CU KHOAI LANG TUOI(TIM)... (mã hs cu khoai lang t/ mã hs của cu khoai lan)
- Mã HS 07142090: Khoai lang nhật (5kg/kiện)... (mã hs khoai lang nhật/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142090: Khoai Nhậtt (5kgs/ thùng) ... (mã hs khoai nhậtt 5k/ mã hs của khoai nhậtt)
- Mã HS 07142090: Khoai Nhậtt (10kgs/ thùng) ... (mã hs khoai nhậtt 10/ mã hs của khoai nhậtt)
- Mã HS 07142090: Khoai lang sấy (1kg x 6 gói)... (mã hs khoai lang sấy/ mã hs của khoai lang s)
- Mã HS 07142090: Khoai lag tím sấy (1kg x 6 gói)... (mã hs khoai lag tím s/ mã hs của khoai lag tí)
- Mã HS 07142090: Trái khoai lang (14.5.0KGS/THUNG)... (mã hs trái khoai lang/ mã hs của trái khoai l)
- Mã HS 07142090: Khoai lang tươi nguyên củ (5kg/thùng)... (mã hs khoai lang tươi/ mã hs của khoai lang t)
- Mã HS 07142090: CỦ KHOAI LANG VÀNG TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs củ khoai lang v/ mã hs của củ khoai lan)
- Mã HS 07142090: Khoai Lang (20 kg/Bao) (chưa qua sơ chế)... (mã hs khoai lang 20/ mã hs của khoai lang)
- Mã HS 07142090: KHOAI LANG NHÂT- JAPANESE SWEET POTATO, 10KG/THÙNG... (mã hs khoai lang nhât/ mã hs của khoai lang n)
- Mã HS 07142090: khoai lang tím, 20kg/thùng carton, 1250 thùng carton... (mã hs khoai lang tím/ mã hs của khoai lang t)
- Mã HS 07142090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Khoai lang (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 07142090: Khoai lang giống Nhật ruột tím- size M (151-350g/ củ), size L (351-500g/củ) (12 x Túi lưới 750g/ thùng 9 kgs net)... (mã hs khoai lang giốn/ mã hs của khoai lang g)
- Mã HS 07143010: Khoai mỡ tím đông lạnh 10kg/thùng... (mã hs khoai mỡ tím đô/ mã hs của khoai mỡ tím)
- Mã HS 07143090: Khoai Từ Hấp (Nguyên Củ) 30 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai từ hấp n/ mã hs của khoai từ hấp)
- Mã HS 07144010: Khoai môn đông lạnh. Hàng đóng trong thùng carton, mỗi thùng có 20 bịch, 500 gam/bịch, 10 kg/thùng... (mã hs khoai môn đông/ mã hs của khoai môn đô)
- Mã HS 07144010: FROZEN PEELED TARO HALF CUT (KHOAI MÔN BỎ VỎ, TƯƠI; 400GR/VACUUM PACKED x 25/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen peeled t/ mã hs của frozen peele)
- Mã HS 07144090: Khoai mỡ tím/trắng... (mã hs khoai mỡ tím/tr/ mã hs của khoai mỡ tím)
- Mã HS 07145010: KHOAI MÔN (TARO)... (mã hs khoai môn taro/ mã hs của khoai môn t)
- Mã HS 07145010: KHOAI MÔN CHẺ ĐÔI 1KG 10KGS/CTN... (mã hs khoai môn chẻ đ/ mã hs của khoai môn ch)
- Mã HS 07145010: KHOAI MÔN CẮT LÁT 1KG, 10KGS/CTN... (mã hs khoai môn cắt l/ mã hs của khoai môn cắ)
- Mã HS 07145010: Frozen Taro/ Khoai môn, 1kgx15bags... (mã hs frozen taro/ kh/ mã hs của frozen taro/)
- Mã HS 07145010: Khoai môn bào sợi đông lạnh (10kg/thùng), ... (mã hs khoai môn bào s/ mã hs của khoai môn bà)
- Mã HS 07145010: Khoai môn, Hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 15... (mã hs khoai môn hàng/ mã hs của khoai môn h)
- Mã HS 07145010: Khoai môn cắt khúc đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs khoai môn cắt k/ mã hs của khoai môn cắ)
- Mã HS 07145010: Khoai môn thanh đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-800g x 15... (mã hs khoai môn thanh/ mã hs của khoai môn th)
- Mã HS 07145010: KHOAI MÔN CẮT ĐÔI ĐÔNG LẠNH (1 KG/TÚI, 10 KG/THÙNG). SỐ LƯỢNG: 400 THÙNG... (mã hs khoai môn cắt đ/ mã hs của khoai môn cắ)
- Mã HS 07145090: Củ khoai môn ... (mã hs củ khoai môn/ mã hs của củ khoai môn)
- Mã HS 07145090: Củ khoai môn tươi... (mã hs củ khoai môn tư/ mã hs của củ khoai môn)
- Mã HS 07149019: Củ đậu tươi, đóng thùng carton 10 kg... (mã hs củ đậu tươi đó/ mã hs của củ đậu tươi)
- Mã HS 07149091: Khoai mì bào-1kg x 15... (mã hs khoai mì bào1k/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07149091: Hạt sen đông lạnh (9kg/thùng), ... (mã hs hạt sen đông lạ/ mã hs của hạt sen đông)
- Mã HS 07149091: Củ sắn cắt hai đông lạnh (12kg/thùng), ... (mã hs củ sắn cắt hai/ mã hs của củ sắn cắt h)
- Mã HS 07149091: Củ sắn bào sợi đông lạnh (12kg/thùng), ... (mã hs củ sắn bào sợi/ mã hs của củ sắn bào s)
- Mã HS 07149091: Khoai mỡ nghiền đông lạnh (1 thùng/11.92Kgs)... (mã hs khoai mỡ nghiền/ mã hs của khoai mỡ ngh)
- Mã HS 07149091: Khoai mỡ cắt lát đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs khoai mỡ cắt lá/ mã hs của khoai mỡ cắt)
- Mã HS 07149091: Khoai Mỡ Xay- 30 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs khoai mỡ xay 3/ mã hs của khoai mỡ xay)
- Mã HS 07149091: Khoai Mỡ Xay 40 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai mỡ xay 40/ mã hs của khoai mỡ xay)
- Mã HS 07149091: Củ Riềng Xắt Lát 50 x 7oz (200g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs củ riềng xắt lá/ mã hs của củ riềng xắt)
- Mã HS 07149091: Khoai Mỡ Miếng 40 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs khoai mỡ miếng/ mã hs của khoai mỡ miế)
- Mã HS 07149091: Củ riềng xay đông lạnh (1kg/bag, 12bag/ctn, 12kg/ctn, sl: 20ctns)... (mã hs củ riềng xay đô/ mã hs của củ riềng xay)
- Mã HS 07149091: Lá khoai mì xay đông lạnh (500gr/bag, 20bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 1,607ctns)... (mã hs lá khoai mì xay/ mã hs của lá khoai mì)
- Mã HS 07149099: Củ hồi... (mã hs củ hồi/ mã hs của củ hồi)
- Mã HS 07149099: Củ cần... (mã hs củ cần/ mã hs của củ cần)
- Mã HS 07149099: Củ Nghệ... (mã hs củ nghệ/ mã hs của củ nghệ)
- Mã HS 07149099: Củ hồi ... (mã hs củ hồi/ mã hs của củ hồi)
- Mã HS 07149099: Củ cần ... (mã hs củ cần/ mã hs của củ cần)
- Mã HS 07149099: Trà củ sen 120g... (mã hs trà củ sen 120g/ mã hs của trà củ sen 1)
- Mã HS 07149099: Củ sen (nguyên củ)... (mã hs củ sen nguyên/ mã hs của củ sen nguy)
- Mã HS 07149099: Củ đậu- PACHYRRHIZUS... (mã hs củ đậu pachyrr/ mã hs của củ đậu pach)
- Mã HS 07149099: Lá dong tươi (20kg/ctn)... (mã hs lá dong tươi 2/ mã hs của lá dong tươi)
- Mã HS 07149099: Khoai mỡ đông lạnh-1kg x 15... (mã hs khoai mỡ đông l/ mã hs của khoai mỡ đôn)
- Mã HS 07149099: Củ đậu- FRESH TURNIP (15KG/BOX)... (mã hs củ đậu fresh t/ mã hs của củ đậu fres)
- Mã HS 07149099: Khoai mỡ sấy khô, hàng mới 100%.... (mã hs khoai mỡ sấy kh/ mã hs của khoai mỡ sấy)
- Mã HS 07149099: Củ đậu (Yam Bean), hàng mới 100% ... (mã hs củ đậu yam bea/ mã hs của củ đậu yam)
- Mã HS 07149099: Củ ấu nguyên vỏ luộc (245ctns x 18kg)... (mã hs củ ấu nguyên vỏ/ mã hs của củ ấu nguyên)
- Mã HS 07149099: Hạt sen (75ctn x 24kg, 13ctns x 21kg)... (mã hs hạt sen 75ctn/ mã hs của hạt sen 75c)
- Mã HS 07149099: Củ ấu lột vỏ (70ctns x 18kg, 65ctns x 27kg)... (mã hs củ ấu lột vỏ 7/ mã hs của củ ấu lột vỏ)
- Mã HS 07149099: Khoai môn (50 x 400g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs khoai môn 50 x/ mã hs của khoai môn 5)
- Mã HS 07149099: Củ ấu tươi đã tách vỏ (mới 100%, xuất xứ: Việt Nam)... (mã hs củ ấu tươi đã t/ mã hs của củ ấu tươi đ)
- Mã HS 07149099: Khoai mỡ bào (40 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs khoai mỡ bào 4/ mã hs của khoai mỡ bào)
- Mã HS 07149099: Khoai mì củ (40 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs khoai mì củ 40/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07149099: Khoai mì bào (40 x 500g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs khoai mì bào 4/ mã hs của khoai mì bào)
- Mã HS 07149099: Khoai mì hấp (20 x 1 Kg), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs khoai mì hấp 2/ mã hs của khoai mì hấp)
- Mã HS 07149099: Khoai mỡ bào (50 x 400g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs khoai mỡ bào 5/ mã hs của khoai mỡ bào)
- Mã HS 07149099: Khoai lang chín (12 x 1 kg), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs khoai lang chín/ mã hs của khoai lang c)
- Mã HS 07149099: Khoai mì củ 1 kg (20 x 1 Kg), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs khoai mì củ 1 k/ mã hs của khoai mì củ)
- Mã HS 07149099: Khoai lang FD sấy khô- FD Sweet Potato (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs khoai lang fd s/ mã hs của khoai lang f)
- Mã HS 07149099: Củ Năng (Không Vỏ) 24 x 15.9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs củ năng không/ mã hs của củ năng khô)